Aeg-Electrolux HC451500EB Handleiding

Aeg-Electrolux HC451500EB Handleiding
NL
IT
ES
Gebruiksaanwijzing
Inductiewok
Istruzioni per l’uso
Wok a induzione
Manual de instrucciones
Wok de inducción
2
21
41
HC451500EB
2
www.aeg.com
INHOUDSOPGAVE
1. VEILIGHEIDSINFORMATIE.......................................................................................3
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.............................................................................. 4
3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT..................................................................... 7
4. DAGELIJKS GEBRUIK............................................................................................... 9
5. AANWIJZINGEN EN TIPS...................................................................................... 11
6. ONDERHOUD EN REINIGING.............................................................................. 13
7. PROBLEEMOPLOSSING........................................................................................ 14
8. MONTAGE ..............................................................................................................17
9. TECHNISCHE INFORMATIE.................................................................................. 20
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen
om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het
leven gemakkelijker helpen maken met functies die gewone apparaten wellicht
niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er
optimaal van kunt profiteren.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en
onderhoudsinformatie:
www.aeg.com
Registreer uw product voor een betere service:
www.registeraeg.com
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
apparaat:
www.aeg.com/shop
KLANTENSERVICE
Gebruik altijd originele onderdelen.
Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens
bij de hand hebt: model, productnummer, serienummer.
Deze informatie wordt vermeld op het typeplaatje.
Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
NEDERLANDS
1.
3
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor
installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is
niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt
door een foutieve installatie. Bewaar de instructies van
het apparaat voor toekomstig gebruik.
1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8
jaar en ouder en door mensen met beperkte
lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens
of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder
toezicht staan of instructies hebben gekregen over het
veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van
kinderen.
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het
apparaat als het in werking is of afkoelt. Het apparaat
is heet.
Als het apparaat is uitgerust met een
kinderbeveiliging, raden wij aan dit te activeren.
Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd
door kinderen zonder toezicht.
Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt of onder
permanent toezicht.
1.2 Algemene veiligheid
•
•
•
Het apparaat en de toegankelijke onderdelen ervan
worden heet tijdens gebruik. De
verwarmingselementen niet aanraken.
Bedien het apparaat niet met een externe timer of
een apart afstandbedieningssysteem.
Zonder toezicht koken op een kookplaat met vet of
olie kan gevaarlijk zijn en brandgevaar opleveren.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
Probeer brand nooit met water te blussen, maar
schakel in plaats daarvan het apparaat uit en bedek
de vlam, d.w.z. met een deksel of blusdeken.
Bewaar geen voorwerpen op de kookplaten.
Metalen voorwerpen, zoals messen, vorken, lepels en
deksels mogen niet op de kookplaat worden
geplaatst, aangezien ze heet kunnen worden.
Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon
te maken.
Schakel het kookplaatelement uit na elk gebruik met
de bedieningstoetsen. Vertrouw niet op de
pandetector.
Als de glaskeramische / glazen oppervlakte gebarsten
is, schakel het apparaat dan uit om het risico op
elektrische schokken te voorkomen.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de
fabrikant, een erkende serviceverlener of een
gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde
gevaarlijke situaties te voorkomen.
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
2.1 Montage
WAARSCHUWING!
Alleen een erkende
installatietechnicus mag het
apparaat installeren.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen
beschadigd apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die
zijn meegeleverd met het apparaat.
• Houd de minimumafstand naar
andere apparaten en units in acht.
• Wees voorzichtig met het verplaatsen
van het apparaat, het is zwaar. Draag
altijd veiligheidshandschoenen.
• Dicht de oppervlakken af met kit om
te voorkomen dat ze gaan opzetten
door vocht.
• Bescherm de bodem van het
apparaat tegen stoom en vocht.
• Installeer het apparaat niet naast een
deur of onder een raam. Dit voorkomt
dat heet kookgerei van het apparaat
valt als de deur of het raam wordt
geopend.
• Als het apparaat geïnstalleerd is
boven lades zorg er dan voor dat de
ruimte tussen de onderkant van het
apparaat en de bovenste lade
voldoende is voor luchtcirculatie.
• De onderkant van het apparaat kan
heet worden. Wij raden aan om een
onbrandbaar scheidingspaneel te
plaatsen onder het apparaat om te
voorkomen dat de onderkant kan
worden aangeraakt.
• Zorg ervoor dat er een
ventilatieruimte van 2 mm vrij is
tussen het werkblad en de voorkant
van de onderste unit. De garantie
dekt geen schade veroorzaakt door
het gebrek aan een adequate
ventilatieruimte.
NEDERLANDS
2.2 Aansluiting aan het
elektriciteitsnet
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en
elektrische schokken.
• Alle elektrische aansluitingen moeten
door een gediplomeerd
elektromonteur worden gemaakt.
• Dit apparaat moet worden
aangesloten op een geaard
stopcontact.
• Verzeker u ervan dat de stekker uit
het stopcontact is getrokken, voordat
u welke werkzaamheden dan ook
uitvoert.
• Controleer of de elektrische
informatie op het typeplaatje
overeenkomt met de
stroomvoorziening. Zo niet, neem dan
contact op met een elektromonteur.
• Zorg ervoor dat het apparaat correct
is geïnstalleerd. Losse en onjuiste
stroomkabels of stekkers (indien van
toepassing) kunnen ervoor zorgen dat
de contactklem te heet wordt.
• Gebruik de juiste stroomkabel.
• Voorkom dat de stroomkabels
verstrikt raken.
• Zorg ervoor dat er een
schokbescherming wordt
geïnstalleerd.
• Gebruik het klem om spanning op het
snoer te voorkomen.
• Zorg ervoor dat de stroomkabel of
stekker (indien van toepassing) het
hete apparaat of heet kookgerei niet
aanraakt als u het apparaat op de
nabijgelegen contactdozen aansluit
• Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
• Zorg dat u de hoofdstekker (indien
van toepassing) of kabel niet
beschadigt. Neem contact op met
onze service-afdeling of een
elektromonteur om een beschadigde
hoofdkabel te vervangen.
• De schokbescherming van delen
onder stroom en geïsoleerde delen
moet op zo'n manier worden
bevestigd dat het niet zonder
gereedschap kan worden verplaatst.
• Steek de stekker pas in het
stopcontact als de installatie is
•
•
•
•
5
voltooid. Zorg ervoor dat het
netsnoer na installatie bereikbaar is.
Sluit de stroomstekker niet aan op
een losse stroomaansluiting.
Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
Gebruik alleen de juiste isolatieapparaten: stroomonderbrekers,
zekeringen (schroefzekeringen
moeten uit de houder worden
verwijderd), aardlekschakelaars en
contactgevers.
De elektrische installatie moet een
isolatieapparaat bevatten waardoor
het apparaat volledig van het lichtnet
afgesloten kan worden. Het
isolatieapparaat moet een
contactopening hebben met een
minimale breedte van 3 mm.
2.3 Gebruik
WAARSCHUWING!
Gevaar op letsel,
brandwonden of elektrische
schokken.
• Verwijder voor gebruik (indien van
toepassing) de verpakking, labels en
beschermfolie.
• Gebruik dit apparaat in een
huishoudelijke omgeving.
• De specificatie van het apparaat mag
niet worden veranderd.
• Zorg ervoor dat de
ventilatieopeningen niet geblokkeerd
zijn.
• Laat het apparaat tijdens het gebruik
niet onbeheerd achter.
• Zet de kookzone op "uit" na elk
gebruik.
• Vertrouw niet alleen op de
pandetector.
• Leg geen bestek of pannendeksels op
de kookzones. Deze kunnen heet
worden.
• Bedien het apparaat niet met natte
handen of als het contact maakt met
water.
• Het apparaat mag niet worden
gebruikt als werkblad of aanrecht.
• Sluit het apparaat direct af van de
stroomtoevoer als het oppervlak van
het apparaat gebroken is. Dit om
elektrische schokken te voorkomen.
6
www.aeg.com
• Gebruikers met een pacemaker
moeten een afstand van minimaal 30
cm bewaren van de
inductiekookzones als het apparaat in
werking is.
• Als u eten in de hete olie doet, kan
het spatten.
WAARSCHUWING!
Risico op brand en explosie
• Verhitte vetten en olie kunnen
ontvlambare damp afgeven. Houd
vlammen of verwarmde voorwerpen
uit de buurt van vet en olie als u er
mee kookt.
• De dampen die hete olie afgeeft
kunnen spontane ontbranding
veroorzaken.
• Gebruikte olie die voedselresten
bevat kan brand veroorzaken bij een
lagere temperatuur dan olie die voor
de eerste keer wordt gebruikt.
• Plaats geen ontvlambare producten
of items die vochtig zijn door
ontvlambare producten in, bij of op
het apparaat.
WAARSCHUWING!
Risico op schade aan het
apparaat.
• Zet geen heet kookgerei op het
bedieningspaneel.
• Laat kookgerei niet droogkoken.
• Laat geen voorwerpen of kookgerei
op het apparaat vallen. Het oppervlak
kan beschadigen.
• Activeer de kookzones niet met lege
pannen of zonder pannen erop.
• Geen aluminiumfolie op het apparaat
leggen.
• Pannen van gietijzer, aluminium of
met beschadigde bodems kunnen
krassen veroorzaken in het glas /
glaskeramiek. Til deze voorwerpen
altijd op als u ze moet verplaatsen op
het kookoppervlak.
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd
om mee te koken. Het mag niet
worden gebruikt voor andere
doeleinden, zoals het verwarmen van
een kamer.
2.4 Onderhoud en reiniging
• Reinig het apparaat regelmatig om te
voorkomen dat het materiaal van het
oppervlak achteruitgaat.
• Schakel het apparaat uit en laat het
afkoelen voordat u het schoonmaakt.
• Trek voor
onderhoudswerkzaamheden de
stekker uit het stopcontact.
• Gebruik geen waterstralen of stoom
om het apparaat te reinigen.
• Maak het apparaat schoon met een
vochtige, zachte doek. Gebruik alleen
neutrale schoonmaakmiddelen.
Gebruik geen schuurmiddelen,
schuursponsjes, oplosmiddelen of
metalen voorwerpen.
2.5 Verwijdering
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of
verstikking.
• Neem contact met uw plaatselijke
overheid voor informatie m.b.t.
correcte afvalverwerking van het
apparaat.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snij het netsnoer van het apparaat af
en gooi dit weg.
2.6 Servicedienst
• Neem contact op met een erkende
servicedienst voor reparatie van het
apparaat.
• Gebruik uitsluitend originele
reserveonderdelen.
NEDERLANDS
7
3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
3.1 Indeling kookplaat
1
1 Inductiekookzone
2 Glazen balk
3 Bedieningspaneel
300 mm
2
3
3.2 Indeling Bedieningspaneel
1
2
3
4
5 6
12
7
11
10
9
8
Gebruik de tiptoetsen om het apparaat te bedienen. De displays, indicatielampjes en
geluiden tonen welke functies worden gebruikt.
Tiptoets
Functie
Opmerking
1
AAN/UIT
De kookplaat in- en uitschakelen.
2
Toetsblokkering / Het
kinderslot
Het bedieningspaneel vergrendelen/
ontgrendelen.
3
STOP+GO
De functie in- en uitschakelen.
Timerdisplay
Geeft de tijd in minuten weer.
5
CountUp Timer
Geeft aan dat de functie werkt.
6
Timer met aftelfunctie /
Kookwekker
Geeft aan dat de functie werkt.
Kookstanddisplay
De kookstand weergeven.
Powerfunctie
De functie in- en uitschakelen.
4
7
8
-
-
8
www.aeg.com
Tiptoets
9
10
-
11
12
/
Functie
Opmerking
Blijven sudderen
De functie in- en uitschakelen.
Bedieningsstrip
Het instellen van de kookstand.
-
Timerfunctie instellen.
-
De tijd verlengen of verkorten.
3.3 Kookstanddisplays
Weergave
Omschrijving
De kookzone is uitgeschakeld.
De kookzone wordt gebruikt.
-
STOP+GO -functie is in werking.
Powerfunctie is in werking.
+ cijfer
Er is een storing.
/
OptiHeat Control (3-staps restwarmte-indicatie) : doorgaan met koken / warmhoudstand / restwarmte.
/
Toetsblokkering / Het kinderslot functie is in werking.
Het kookgerei is niet geschikt of te klein, of er is geen kookgerei op
de kookzone geplaatst.
Automatisch uitschakelen -functie is in werking.
3.4 OptiHeat Control (3-staps
restwarmte-indicatie)
WAARSCHUWING!
/
/
Er bestaat
verbrandingsgevaar door
restwarmte. Het
controlelampje geeft het
niveau van de restwarmte
aan.
De inductiekookzones creëren de voor
het kookproces benodigde warmte
direct in de bodem van de pan. Het
glaskeramiek wordt verwarmd door de
warmte van de pannen.
3.5 Accessoires
De WOK-pan P 6.0 (meegeleverd)
Gebruik alleen de
meegeleverde WOK-pan.
390 mm, 6 liter, 2 handvatten, roestvrij
staal.
NEDERLANDS
9
4. DAGELIJKS GEBRUIK
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
4.1 In- en uitschakelen
Raak
1 seconde aan om de kookplaat
in– of uit te schakelen.
4.2 Automatisch uitschakelen
Temperatuurinstel- De kookplaat schaling
kelt uit na
,1-3
6 uur
4-7
5 uur
8-9
4 uur
10 - 14
1,5 uur
De functie schakelt de kookplaat
automatisch uit als:
4.3 De kookstand
• alle kookzones zijn uitgeschakeld.
• u de kookstand niet instelt nadat u de
kookplaat hebt ingeschakeld.
• u iets hebt gemorst of iets langer dan
10 seconden op het
bedieningspaneel hebt gelegd (een
pan, doek, etc.). Er klinkt een
geluidssignaal en de kookplaat wordt
uitgeschakeld. Verwijder het
voorwerp of reinig het
bedieningspaneel.
• De kookplaat te heet wordt (b.v. als
een pan droogkookt). De kookzone
moet afgekoeld zijn voordat u de
kookplaat weer kunt gebruiken.
• u ongeschikte pannen gebruikt. Het
Voor het instellen of wijzigen van de
kookstand:
symbool
gaat branden en na 2
minuten schakelt de kookzone
automatisch uit.
• u een kookzone niet uitschakelt of de
kookstand verandert. Na enige tijd
branden en wordt de
gaat
kookplaat uitgeschakeld.
De verhouding tussen warmteinstelling en de tijd waarna de
kookplaat uitschakelt:
Raak de bedieningsstrip aan bij de juiste
kookstand of beweeg uw vinger langs de
bedieningsstrip totdat u de jusite
kookstand heeft bereikt.
4.4 Gebruik van de wok
Plaats de wok voorzichtig in de cuvette.
De wok niet schudden terwijl hij in de
cuvette ligt.
LET OP!
Zorg ervoor dat het handvat
het oppervlak niet raakt of
bekrast. Het kan schade aan
de kookplaat veroorzaken.
10
www.aeg.com
4.5 Powerfunctie
Deze functie maakt meer vermogen
beschikbaar voor de inductiekookzones.
De functie kan voor een beperkte
tijdsduur voor uitsluitend de
inductiekookzone worden geactiveerd.
Daarna wordt de inductiekookzone
automatisch teruggeschakeld naar de
hoogste kookstand.
Zie het hoofdstuk
'Technische informatie'.
Om de functie voor een kookzone te
activeren: raak
aan.
gaat aan.
Om de functie uit te schakelen: wijzig
de kookstand.
Als de tijd verstreken is,
klinkt er een geluidssignaal
en knippert 00. De
kookzone wordt
uitgeschakeld.
Het geluidssignaal stopzetten: Raak
aan.
CountUp Timer (De timer met
optelfunctie)
Gebruik deze functie om in de gaten te
houden hoe lang de kookzone werkt.
Om de functie in te schakelen: Raak
aan. Het symbool
branden.
kookzone werkt: raak
Timer met aftelfunctie
U kunt deze functie gebruiken om in te
stellen hoe lang de kookzone moet
werken voor een kooksessie.
De selectie van de timerfunctie is
mogelijk wanneer de kookzone is
ingeschakeld en de kookstand is
ingesteld.
Om de functie in te schakelen: raak
van de timer aan om de tijd in te stellen
(00 - 99 minuten). Als het lampje van de
kookzone langzaam gaat knipperen,
wordt de tijd afgeteld. Wanneer deze
functie actief is, gaat
Om de functie uit te schakelen: raak
herhaaldelijk aan totdat
branden. Tik op
uit en
Om het juiste tijdstip van de dag te
herhaaldelijk aan
gaat branden. Raak
of
herhaaldelijk aan totdat
Tik op
tot 00.
gaat branden.
. De resterende tijd telt terug
gaat
gaat branden.
Als twee functies
tegelijkertijd werken, toont
het display eerst de functie
CountUp Timer.
Kookwekker
U kunt deze functie gebruiken als een
kookwekker terwijl de kookplaat is
ingeschakeld en de kookzones niet
werken (het display van de kookstand
toont
Om de functie uit te schakelen: raak
gaat
. Het symbool
Om de functie te resetten: Raak
aan. De tijd telt af naar 00.
branden.
herhaaldelijk aan totdat
gaat branden.
Op het display wordt de resterende tijd
weergegeven.
herhaaldelijk
gaat branden. De display
aan totdat
geeft aan hoe lang de zone werkt.
Tijdens de eerste minuut toont het
display de tijd in seconden. Na de eerste
minuut toont het display de tijd in
minuten.
Resterende tijd weergeven: raak
totdat
aan.
gaat
Om in de gaten te houden hoelang de
4.6 Timer
wijzigen: raak
gaat uit en
).
Om de functie in te schakelen: Raak
aan. Raak
of
van de timer aan om
de tijd in te stellen. Als de tijd verstreken
is, klinkt er een geluidssignaal en
knippert 00.
NEDERLANDS
Het geluidssignaal stopzetten: Raak
aan.
De functie heeft geen
invloed op de werking van
de kookzone.
4.7 STOP+GO
kookstand in. Raak
11
4 seconden aan.
gaat aan. Zet de kookplaat uit met
.
Om de functie uit te schakelen: zet de
kookplaat aan met
. Stel geen
kookstand in. Raak
4 seconden aan.
gaat aan. Zet de kookplaat uit met
Deze functie stelt alle kookzones in voor
de laagste warmhoudstand.
.
Als de functie loopt, kunt u de warmteinstelling niet wijzigen.
Het opheffen van de functie voor maar
één kooktijd: zet de kookplaat aan met
De functie stopt de timerfunctie niet.
.
gaat aan. Raak
4 seconden
aan. Stel de kookstand in binnen 10
seconden. U kunt het kooktoestel
Om de functie in te schakelen: raak
aan.
gaat branden.
Om de functie uit te schakelen: Raak
aan. De vorige kookstand gaat aan.
4.8 Toetsblokkering
U kunt het bedieningspaneel
vergrendelen terwijl de kookzones in
werking zijn. Hiermee wordt voorkomen
dat de kookstand per ongeluk wordt
veranderd.
Stel eerst de kookstand in.
Om de functie in te schakelen: raak
aan.
gaat gedurende 4 seconden
aan.De timer blijft aan.
Om de functie uit te schakelen: Raak
aan. De vorige kookstand gaat aan.
Als u de kookplaat uitzet,
stopt u deze functie ook.
4.9 Het kinderslot
Deze functie voorkomt dat het
kooktoestel onbedoeld wordt gebruikt.
Om de functie in te schakelen: zet de
kookplaat aan met
. Stel geen
5. AANWIJZINGEN EN TIPS
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
bedienen. Als u de kookplaat met
uitzet werkt de functie weer.
4.10 OffSound Control (De
geluiden in- en uitschakelen)
Schakel de kookplaat uit. Raak
3
seconden aan. Het display gaat aan en
uit. Raak
3 seconden aan.
of
gaat branden. Raak
aan om één van
het volgende te kiezen:
•
- de signalen zijn uit
•
- de signalen zijn aan
Om uw keuze te bevestigen moet u
wachten tot de kookplaat automatisch
uitschakelt.
staat, kunt u de
Als de functie op
geluiden alleen horen als:
aanraakt
• u
• Kookwekker naar beneden komt
• Timer met aftelfunctie naar beneden
komt
• u iets op het bedieningspaneel
plaatst.
12
www.aeg.com
5.1 Kookgerei
Gebruik de kookplaat alleen
met de originele wok met
ronde bodem.
WAARSCHUWING!
Gebruik geen pannen met
een platte bodem. Een
veilige werking in
overeenstemming met
EN60335 kan alleen worden
gegarandeerd als de wok
die is meegeleverd met de
kookplaat wordt gebruikt.
Bij een inductiekookzone
zorgt een sterk elektromagnetisch veld ervoor dat
het kookgerei erg snel heet
wordt.
Materiaal van het pannen
• correct: gietijzer, staal, geëmailleerd
staal, roestvrij staal, meerlaagse
bodem (aangemerkt als geschikt voor
inductie door de fabrikant).
• incorrect: aluminium, koper, messing,
glas, keramiek, porselein.
Een pan is geschikt voor een
inductiekookplaat als:
• een beetje water kookt snel op een
zone die ingesteld is op de hoogste
instelling.
• een magneet vast blijft zitten aan de
bodem van het kookgerei.
5.2 Lawaai tijdens gebruik
Als u dit hoort:
• krakend geluid: de pan is gemaakt
van verschillende materialen
(sandwich-constructie).
• fluitend geluid: bij gebruik van de
kookzone met een hoge kookstand
en als de pan is gemaakt van
verschillende materialen (sandwichconstructie).
• zoemen: als u hoge kookstanden
gebruikt.
• klikken: er treedt elektrische
schakeling op.
• sissen, zoemen: de ventilator werkt.
Deze geluiden zijn normaal en hebben
niets met een defect van de kookplaat
te maken.
5.3 Energie besparen
• Doe indien mogelijk altijd een deksel
op de pan.
• Zet het kookgerei op de kookzone
voordat u deze inschakelt.
• Gebruik de restwarmte om het eten
warm te houden of te smelten.
5.4 Öko Timer (Eco-timer)
Om energie te besparen schakelt het
verwarmingselement van de kookzone
eerder uit dan het signaal van de timer
met aftelfunctie klinkt. Het verschil in
werkingstijd hangt af van het niveau van
de kookstand en de tijd dat u kookt.
5.5 Koken met de wok
De inductiewok is uitstekend geschikt
voor de bereiding van 'a la minute'gerechten, met name Chinese
specialiteiten. Het gerecht moet tijdens
de korte bereidingstijd voortdurend
geroerd worden. Met inductiesystemen
kunt u snel en op de juiste temperatuur
koken. Daardoor blijven vlees en vis mals
en groente behoudt zijn kleur, smaak en
vitaminen.
Op warmte-instelling 9 en hoger heeft
de inductiewok een hoog vermogen met
een zeer snelle reactietijd. Vet en olie
worden erg snel te heet. Het is te heet
als het begint te roken. Powerfunctie
mag slechts voor een korte periode
gebruikt worden als u kookt met een
kleine hoeveelheid eten of olie. Anders
loopt u risico de wok te beschadigen.
Met behulp van de test met de houten
lepel kan de frituurtemperatuur goed
geschat worden. Steek de steel van een
houten lepel in het hete vet. Als er kleine
bubbeltjes naar boven komen, dan is de
frituurtemperatuur bereikt. Als er geen
bubbeltjes te zien zijn, dan is de
frituurtemperatuur nog niet bereikt.
Kookmethoden
Roerbakken
• Laat olie in de wok wervelen.
NEDERLANDS
• Snij de ingrediënten in kleine stukjes.
Voeg saus en kruiden toe en bak het
geheel snel op een hoge stand, terwijl
u blijft roeren.
• De kooktijd is erg kort. Zorg dat de
ingrediënten voor het wokken zijn
voorbereid.
• Beginnen met de ingrediënten die de
langste kooktijd hebben.
• Roebakken is een zeer gezonde
kookmethode.
• Groenten behouden hun smaak en
kleur en blijven mooi en knapperig.
• Kleine stukjes vlees blijven mals.
Frituren
• De wok biedt een zeer lage
temperatuurdaling en u verbruikt
weinig olie.
• De gerechten die gefrituurd worden,
nemen door de constante
temperatuur weinig vet op.
• Vlees, vis, aardappelen, groente, enz.
behouden een gelijkmatige kleur en
korst en daardoor hun typische
smaak.
• Alleen speciaal voor frituren geschikte
vetten gebruiken.
Pocheren / Kloppen
• De gewelfde vorm van de wok maakt
hem geschikt voor het opkloppen van
crèmes, sabayone, botersauzen,
beslag voor koekjes- of parfait zonder
waterbad bij 65° C tot 80° C.
Sudderen
• Koken: voor het koken van voedsel
(bijvoorbeeld spaghetti) op het
kookpunt.
• Sudderen: voor het koken van
voedsel (bijvoorbeeld dumplings) op
het kookpunt.
13
Stoven
• Als u het voedsel in het eigen vocht
kookt, of een heel klein beetje vet en
ander vocht toevoegt.
• Gebruik deze methode voor het
koken van voedsel met een hoog
watergehalte (zoals groenten, vis en
fruit), met een deksel op gematigde
warmte, om de smaak te behouden.
Stomen
• Dit is een gezonde kookmethode,
waarbij de inhoud en kleur van de
voedingsstoffen in het eten goed
bewaard blijft.
Gebruik vet en olie
Als de temperatuur te hoog is, begint
het vet te roken. Deze temperatuur
wordt het 'rookpunt' genoemd.
Vet / Olie
Max. temperatuur °C
Rookpunt
°C
Boter
130
150
Varkensvet
170
200
Rundervet
180
210
Olijfolie
180
200
Zonnebloemolie
200
220
Arachideolie 200
235
Kokosolie
240
200
Gebruik Powerfunctie voor het
verwarmen van grote hoeveelheden
water.
6. ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
6.1 Algemene informatie
• Reinig de kookplaat na elk gebruik.
• Gebruik altijd pannen met een schone
bodem.
• Krassen of donkere vlekken op de
oppervlakte hebben geen invloed op
de werking van de kookplaat.
• Gebruik een specifiek
schoonmaakmiddel voor het
oppervlak van de kookplaat.
• Gebruik een speciale schraper voor
de glazen plaat.
14
www.aeg.com
6.2 De kookplaat
schoonmaken
• Verwijder direct: gesmolten plastic,
gesmolten folie en suikerhoudende
gerechten. Anders kan het vuil de
kookplaat beschadigen. Plaats de
speciale schraper schuin op de glazen
plaat en verwijder resten door het
blad over het oppervlak te schuiven.
• Verwijder nadat de kookplaat
voldoende is afgekoeld: kalk- en
waterkringen, vetspatten en
metaalachtig glanzende
verkleuringen. Reinig de kookplaat
met een vochtige doek en een beetje
niet-schurend reinigingsmiddel.
Droog de kookplaat na reiniging af
met een zachte doek.
6.3 De wok schoonmaken
• Maak de binnen en buitenkant van de
wok na elk gebruik schoon met
afwasmiddel.
• Week zwaar vuil los met heet water.
Maak de wok schoon met een
chroomstaalreiniger en een spons.
• Blauwe verkleuring, kalkvlekken of
andere vlekken kunt u het best
verwijderen met azijn of citroensap.
6.4 Glazen balk
• Gebruik geen schraper of scherpe
objecten om de glazen balk, de
ruimte ertussen en de glaskeramische
plaat mee schoon te maken. De
glazen balk is op de glaskeramische
plaat bevestigd.
• Plaats geen pannen op de glazen
balk.
• Zorg dat de glazen balk niet door
pannen wordt aangeraakt.
7. PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
7.1 Wat moet u doen als…
Probleem
Mogelijke oorzaak
oplossing
U kunt de kookplaat niet inschakelen of bedienen.
De kookplaat is niet aanControleer of de kookplaat
gesloten op een stopcontact goed is aangesloten op het
of is niet goed geïnstalleerd. lichtnet. Raadpleeg het
aansluitingsschema.
De zekering is doorgebrand. Controleer of de zekering de
oorzaak van de storing is. Als
de zekeringen keer op keer
doorslaan, neemt u contact
op met een erkende elektricien.
NEDERLANDS
Probleem
Mogelijke oorzaak
15
oplossing
Schakel de kookplaat opnieuw in en stel de kookstand binnen 10 seconden
in.
U hebt twee of meer tiptoet- Raak slechts één tiptoets tesen tegelijk aangeraakt.
gelijk aan.
STOP+GO-functie is in werk- Raadpleeg het hoofdstuk
ing.
'Dagelijks gebruik'.
Er ligt water of vetspatten
op het bedieningspaneel.
Reinig het bedieningspaneel.
Er klinkt een geluidssignaal
en de kookplaat wordt uitgeschakeld.
Er weerklinkt een geluidssignaal als de kookplaat uit
staat.
U hebt een of meer tiptoetsen afgedekt.
Verwijder het voorwerp van
de tiptoetsen.
De kookplaat schakelt uit.
U hebt iets op de tiptoets
Verwijder het object van de
tiptoets.
geplaatst.
Restwarmte-indicatie treedt
niet in werking.
De zone is niet heet, omdat
hij slechts kortstondig is gebruikt.
Als het lang duurt alvorens
de zone voldoende heet is,
neem dan contact op met
de klantenservice.
Er klinkt geen signaal wanneer u de sensorvelden van
het bedieningspaneel aanraakt.
De signalen zijn uitgeschakeld.
Schakel de signalen in.
Raadpleeg het hoofdstuk
'Dagelijks gebruik'.
gaat branden.
Automatisch uitschakelen is
in werking.
Schakel de kookplaat uit en
weer in.
gaat branden.
Het kinderslot of de ToetsRaadpleeg het hoofdstuk
blokkering-functie is in werk- 'Dagelijks gebruik'.
ing.
gaat branden.
Er staat geen kookgerei op
de zone.
Zet kookgerei op de zone.
Het kookgerei is niet goed.
Gebruik het juiste kookgerei.
Zie het hoofdstuk 'Nuttige
aanwijzingen en tips'.
De diameter aan de bodem
van het kookgerei is te klein
voor de zone.
Gebruik kookgerei met de
juiste afmetingen.
Zie het hoofdstuk 'Technische informatie'.
16
www.aeg.com
Probleem
Mogelijke oorzaak
oplossing
en een getal gaat branden.
Er is een fout in de kookplaat opgetreden.
Ontkoppel de kookplaat
enige tijd van de stroomtoevoer. Ontkoppel de zekering
uit het elektrische systeem
van het huis. Sluit het apparaat opnieuw aan. Als
weer gaat branden, neem
dan contact op met de klantenservice.
gaat branden.
De elektrische aansluiting is
onjuist. De stroomspanning
is buiten bereik.
Laat de installatie controleren door een elektromonteur.
gaat branden.
Er is een fout in de kookplaat omdat kookgerei
droog kookt. Automatisch
uitschakelen en de oververhittingsbeveiliging voor de
zones werkt.
Schakel de kookplaat uit.
Verwijder het hete kookgerei. Schakel na ongeveer 30
seconden de zone opnieuw
in. Als het kookgerei het
probleem was, gaat de foutmelding weg. Restwarmteindicatie kan aan blijven.
Laat het kookgerei voldoende afkoelen. Controleer
of uw kookgerei geschikt is
voor de kookplaat.
Zie het hoofdstuk 'Nuttige
aanwijzingen en tips'.
gaat branden.
De ventilator wordt geblokkeerd.
Controleer of voorwerpen
de ventilator blokkeren. Als
weer gaat branden,
neem dan contact op met
de klantenservice.
7.2 Als u het probleem niet
kunt oplossen...
Als u niet zelf het probleem kunt
verhelpen, neem dan contact op met uw
verkoper of de serviceafdeling. Zie voor
deze gegevens het typeplaatje. Geef ook
de driecijferige code voor het
glaskeramiek (bevindt zich op de hoek
van het glazen oppervlak) en de
foutmelding die wordt weergegeven.
Verzeker u ervan dat u de kookplaat
correct gebruikt heeft. Bij onjuist gebruik
van het apparaat wordt het bezoek van
de onderhoudstechnicus van de
klantenservice of de vakhandelaar in
rekening gebracht, zelfs tijdens de
garantieperiode. De instructies over het
service center en de garantiebepalingen
vindt u in het garantieboekje.
NEDERLANDS
17
8. MONTAGE
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
8.1 Voor montage
Voordat u de kookplaat installeert, dient
u de onderstaande informatie van het
typeplaatje te noteren. Het typeplaatje
bevindt zich onderop de kookplaat.
Serienummer ...........................
8.2 Ingebouwde kookplaten
Inbouwkookplaten mogen alleen worden
gebruikt nadat zij ingebouwd zijn in
geschikte inbouwunits of werkbladen die
aan de normen voldoen.
8.3 Aansluitkabel
• De kookplaat is voorzien van een
aansluitsnoer.
8.5 Montage
INSTALLATIE AAN BOVENKANT
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
• Vervang de beschadigde
voedingskabel door het volgende
netsnoer (of hoger): H05BB-F T min
90°C. Neem contact op met een
klantenservice bij u in de buurt.
8.4 De afdichting bevestigen
1. Reinig het werkblad rond de plek
waar het gat moet worden
uitgezaagd.
2. Bevestig de meegeleverde
afdichtstrip tegen de onderrand van
de kookplaat langs de buitenrand
van de keramische plaat. Rek het
afdichtband daarbij niet uit. Zorg dat
de uiteinden van de afdichtstrip zich
in het midden van een van de zijden
van de kookplaat bevinden.
3. Tel een paar mm bij de af te knippen
lengte van de afdichtstrip.
4. Duw de twee uiteinden van de
afdichtstrip samen.
18
www.aeg.com
R 5mm
min.
55mm
490+1mm
340+1mm
x4
x4
<36mm
<36mm
≥36mm
≥36mm
NEDERLANDS
19
min.
25 mm
min.
2 mm
8.6 De installatie van meer dan
één kookplaat
Meegeleverde accessoires:
aansluitstand, hittebestendige silicone,
rubberen vrom, afsluitstrip.
Gebruik alleen speciaal
hittebestendig silicone.
De aanrechtuitsparing
Afstand
vanaf de
muur
minimaal 50 mm
Diepte
490 mm
Breedte
totaal van alle breedtes van
de kookplaten die u installeert minus 20 mm
Voorbeeld:
+
360 mm
-
20 mm
=
920 mm
7. Draai de bevestigingsplaten losjes
aan van onder het werkblad op de
aansluitstang.
490 mm
520 mm
580 mm
4. Bevestig de meegeleverde
afdichtstrip rondom de onderrand
van de kookplaat langs de
buitenrand van de glazen keramische
plaat.
5. Schroef losjes de bevestigingsplaten
in de juiste gaten van de
beschermende behuizing.
6. Plaats de eerste kookplaat in de
uitsparing van het aanrecht. Plaats
dan de aansluitstand in de uitsparing
van het werkblad. Druk het
halverwege de breedte onder de
kookplaat.
Montage
1. Bereken de juiste afmetingen van de
uitsparing.
2. Bereid de uitsparing in het
aanrechtblad voor.
3. Plaats de kookplaten een voor een
op een zacht oppervlak (zoals een
deken) met de onderkant omhoog.
8. Plaats de volgende kookplaat in de
uitsparing van het aanrecht. Zorg dat
de voorkant van de kookplaten met
elkaar zijn uitgelijnd.
20
www.aeg.com
13. Raak de siliconenkit pas weer aan als
het is uitgehard. Dit kan een dag
duren.
14. Verwijder de siliconenkit die eruit
steekt voorzichtig met een
scheermesje.
15. Maak het glas schoon.
9. Draai de schroeven van de
bevestigingsplaten/vasthoudgreep
aan.
10. Dicht de kier tussen het aanrecht en
de kookplaten en tussen de
kookplaten met siliconenkit.
11. Breng wat sop op de siliconen aan.
12. Duw de rubberen kitstrijker met
enige kracht tegen de
glaskeramische plaat en beweeg
deze langzaam langs de hele naad.
9. TECHNISCHE INFORMATIE
9.1 Typeplaatje
Model HC451500EB
Type 55 WOK 03 AU
Inductie 3.2 kW
Ser.nr. .................
AEG
PNC productnummer 941 560 806 00
220 - 240 V 50 - 60 Hz
3.2 kW
9.2 Specificatie kookzones
Nominaal vermogen Powerfunctie [W]
(maximale kookstand) [W]
Powerfunctie max- Diameter van de
imale duur [min]
kookzone [mm]
2300
5
3200
300
10. MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool
. Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen.
Help om het milieu en de
volksgezondheid te beschermen en
recycle het afval van elektrische en
elektronische apparaten. Gooi apparaten
gemarkeerd met het symbool niet weg
met het huishoudelijk afval. Breng het
product naar het milieustation bij u in de
buurt of neem contact op met de
gemeente.
ITALIANO
21
INDICE
1. INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA.................................................................... 22
2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA....................................................................................23
3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO........................................................................... 26
4. UTILIZZO QUOTIDIANO........................................................................................ 28
5. CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI...................................................................... 31
6. PULIZIA E CURA...................................................................................................... 33
7. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI...............................................................................34
8. INSTALLAZIONE..................................................................................................... 36
9. DATI TECNICI..........................................................................................................39
PER RISULTATI PERFETTI
Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto AEG. Lo abbiamo creato per
fornirvi prestazioni impeccabili per molti anni, grazie a tecnologie innovative che
vi semplificheranno la vita - funzioni che non troverete sulle normali
apparecchiature. Vi invitiamo a dedicare qualche minuto alla lettura del presente
manuale, per conoscere come trarre il massimo vantaggio dall'utilizzo della vostra
apparecchiatura.
Visitate il nostro sito web per:
Ricevere consigli, scaricare i nostri opuscoli, eliminare eventuali anomalie,
ottenere informazioni sull'assistenza:
www.aeg.com
Registrare il vostro prodotto e ricevere un servizio migliore:
www.registeraeg.com
Acquistare accessori, materiali di consumo e ricambi originali per la vostra
apparecchiatura:
www.aeg.com/shop
SERVIZIO CLIENTI E MANUTENZIONE
Consigliamo sempre l’impiego di ricambi originali.
Quando si contatta il Centro di Assistenza autorizzato, accertarsi di disporre dei
seguenti dati: Modello, PNC, numero di serie.
Le informazioni si trovano sulla targhetta dei dati.
Avvertenza/Attenzione - Importanti Informazioni per la sicurezza
Informazioni e suggerimenti generali
Informazioni sull'ambiente
Con riserva di modifiche.
22
1.
www.aeg.com
INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA
Leggere attentamente le istruzioni fornite prima di
installare e utilizzare l'apparecchiatura. Il produttore non
è responsabile se un'installazione ed un uso non
corretto dell'apparecchiatura provocano lesioni e danni.
Tenere sempre le istruzioni a portata di mano come
riferimento futuro.
1.1 Sicurezza dei bambini e delle persone
vulnerabili
•
•
•
•
•
•
•
Questa apparecchiatura può essere usata da bambini
a partire dagli 8 anni e da adulti con limitate capacità
fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza o
conoscenza sull'uso dell'apparecchiatura, solamente
se sorvegliati o se istruiti relativamente all'uso
dell'apparecchiatura e se hanno compreso i rischi
coinvolti.
Non consentire ai bambini di giocare con
l'apparecchiatura.
Tenere i materiali di imballaggio al di fuori della
portata dei bambini.
Tenere i bambini e gli animali domestici lontano
dall'apparecchiatura durante il funzionamento o
raffreddamento. Le parti accessibili sono
incandescenti.
Se l’apparecchiatura dispone di un dispositivo di
sicurezza per i bambini, consigliamo di attivarlo.
La pulizia e gli interventi di manutenzione non devono
essere eseguiti dai bambini senza supervisione.
Tenere lontani i bambini al di sotto dei 3 anni se non
costantemente supervisionati.
1.2 Avvertenze di sicurezza generali
•
L'apparecchiatura e le parti accessibili si riscaldano
molto durante l'uso. Non toccare le resistenze.
ITALIANO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
23
Non utilizzare un timer esterno o un sistema di
controllo remoto distinto per mettere in funzione
l'apparecchiatura.
Non lasciare mai il piano di cottura incustodito
durante la preparazione di cibi in quanto olio e grassi
potrebbero provocare un incendio.
Non tentare mai di spegnere un incendio con
dell'acqua; spegnere l'apparecchiatura e coprire le
fiamme ad es. con un coperchio o una coperta di
protezione dal fuoco.
Non conservare nulla sulle superfici di cottura.
Oggetti metallici quali coltelli, forchette, cucchiai e
coperchi non dovrebbero essere posti sulla superficie
del piano di cottura in quanto possono diventare
caldi.
Non usare una pulitrice a vapore per pulire
l'apparecchiatura.
Dopo l'uso, spegnere l'elemento utilizzato mediante
la corrispondente manopola, senza considerare
quanto indicato dal rilevatore di utensili.
Se la superficie di vetroceramica/vetro presenta delle
crepe, spegnere l'apparecchiatura per evitare il rischio
di scossa elettrica.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve
essere sostituito dal produttore, da un tecnico
autorizzato o da una persona qualificata per evitare
situazioni di pericolo.
2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA
2.1 Installazione
ATTENZIONE!
L’installazione
dell'apparecchiatura deve
essere eseguita da
personale qualificato.
• Rimuovere tutti i materiali di
imballaggio.
• Non installare o utilizzare
l'apparecchiatura se è danneggiata.
• Attenersi alle istruzioni fornite insieme
all'apparecchiatura.
• È necessario rispettare la distanza
minima dalle altre apparecchiature.
• Prestare sempre attenzione in fase di
spostamento dell'apparecchiatura,
dato che è molto pesante. Indossare
sempre guanti di sicurezza.
• Proteggere le superfici di taglio con
un materiale di tenuta per evitare che
l'umidità causi dei rigonfiamenti.
24
www.aeg.com
• Proteggere la base
dell'apparecchiatura da vapore e
umidità.
• Non installare l'apparecchiatura
accanto ad una porta o sotto una
finestra, per evitare che pentole calde
cadano dall'apparecchiatura quando
la porta o la finestra sono aperte.
• Se l'apparecchiatura viene installata
sopra dei cassetti, assicurarsi che lo
spazio, tra la base
dell'apparecchiatura e il cassetto
superiore, sia sufficiente per il
ricircolo d'aria.
• La base dell'apparecchiatura può
surriscaldarsi. Si consiglia di
prevedere un pannello divisorio in
materiale non infiammabile al di sotto
dell'apparecchiatura per rendere
inaccessibile la base.
• Assicurarsi che lo spazio per il
ricircolo d'aria di 2 mm, tra il piano di
lavoro e la parte anteriore dell'unità
sottostante sia libero. La garanzia non
copre danni dovuti all'assenza di uno
spazio di ventilazione adeguato.
2.2 Collegamento elettrico
ATTENZIONE!
Rischio di incendio e scossa
elettrica.
• Tutti i collegamenti elettrici devono
essere realizzati da un elettricista
qualificato.
• L'apparecchiatura deve disporre di
una messa a terra.
• Prima di qualsiasi intervento, è
necessario verificare che
l'apparecchiatura sia scollegata dalla
rete elettrica.
• Verificare che i dati elettrici riportati
sulla targhetta dei dati corrispondano
a quelli dell'impianto. In caso
contrario, contattare un elettricista.
• Verificare che l'apparecchiatura sia
installata correttamente.
L'allentamento di un collegamento
elettrico o di una spina (ove previsti)
può provocare il surriscaldamento del
terminale.
• Utilizzare il cavo di alimentazione
appropriato.
• Evitare che i collegamenti elettrici si
aggroviglino.
• Assicurarsi che la protezione da
scosse elettriche sia installata.
• Utilizzare il morsetto fermacavo sul
cavo.
• Assicurarsi che il cavo di
alimentazione o la spina (ove prevista)
non sfiori l'apparecchiatura calda o
pentole calde quando si collega
l'apparecchiatura alle prese vicine
• Non utilizzare prese multiple e
prolunghe.
• Accertarsi di non danneggiare la
spina e il cavo (ove previsti).
Contattare il nostro Centro di
Assistenza autorizzato o un elettricista
qualificato per sostituire un cavo
danneggiato.
• I dispositivi di protezione da scosse
elettriche devono essere fissati in
modo tale da non poter essere
disattivati senza l'uso di attrezzi.
• Inserire la spina di alimentazione nella
presa solo al termine
dell'installazione. Verificare che la
spina di alimentazione rimanga
accessibile dopo l'installazione.
• Nel caso in cui la spina di corrente sia
allentata, non collegarla alla presa.
• Non tirare il cavo di alimentazione per
scollegare l’apparecchiatura. Tirare
sempre dalla spina.
• Servirsi unicamente di dispositivi di
isolamento adeguati: interruttori
automatici, fusibili (quelli a tappo
devono essere rimossi dal
portafusibile), sganciatori per correnti
di guasto a terra e relè.
• L'impianto elettrico deve essere
dotato di un dispositivo di isolamento
che consenta di scollegare
l'apparecchiatura dalla presa di
corrente a tutti i poli. Il dispositivo di
isolamento deve avere una larghezza
dell'apertura di contatto non inferiore
ai 3 mm.
2.3 Utilizzo
ATTENZIONE!
Rischio di lesioni, ustioni o
scosse elettriche.
• Rimuovere tutti i materiali di
imballaggio, le etichette e la pellicola
protettiva (ove presente) prima del
primo utilizzo.
ITALIANO
• Utilizzare l’apparecchiatura in un
ambiente domestico.
• Non apportare modifiche alle
specifiche di questa apparecchiatura.
• Accertarsi che le fessure di
ventilazione non siano ostruite.
• Non lasciare mai l'apparecchiatura
incustodita durante il funzionamento.
• Spegnere la zona di cottura dopo
ogni utilizzo.
• Non fare affidamento sul rilevatore di
pentole.
• Non appoggiare posate o coperchi
sulle zone di cottura. Possono
diventare roventi.
• Non mettere in funzione
l'apparecchiatura con le mani umide o
quando c'è un contatto con l'acqua.
• Non utilizzare l'apparecchiatura come
superficie di lavoro o come piano di
appoggio.
• Se la superficie dell'apparecchiatura
presenta delle incrinature, scollegare
immediatamente l'apparecchiatura
dall'alimentazione per evitare scosse
elettriche.
• I portatori di pacemaker, devono
mantenere una distanza di almeno 30
cm dalle zone di cottura a induzione
quando l'apparecchiatura è in
funzione.
• Un alimento immerso nell'olio molto
caldo può provocare degli schizzi.
ATTENZIONE!
Pericolo di incendio ed
esplosioni.
• Grassi e olio caldi possono rilasciare
vapori infiammabili. Mantenere
fiamme o oggetti caldi lontani da
grassi e olio quando li si utilizza per
cucinare.
• I vapori rilasciati da un olio molto
caldo possono provocare una
combustione spontanea.
• L'olio usato, che può contenere
residui di cibo, può liberare delle
fiamme ad una temperatura inferiore
rispetto ad un olio utilizzato per la
prima volta.
• Non appoggiare o tenere liquidi o
materiali infiammabili, né oggetti
facilmente incendiabili
sull'apparecchiatura, al suo interno o
nelle immediate vicinanze.
25
ATTENZIONE!
Vi è il rischio di danneggiare
l'apparecchiatura.
• Non poggiare pentole calde sul
pannello dei comandi.
• Non esporre al calore pentole vuote.
• Fare attenzione a non lasciar cadere
oggetti o pentole
sull'apparecchiatura. La superficie si
potrebbe danneggiare.
• Non mettere in funzione le zone di
cottura in assenza di pentole o con
pentole vuote.
• Non appoggiare la pellicola di
alluminio direttamente
sull'apparecchiatura.
• Lo spostamento di pentole in ghisa, in
alluminio o con fondi danneggiati può
graffiare il vetro o la vetroceramica.
Per spostare questi oggetti sollevarli
sempre dalla superficie di cottura.
• L'apparecchiatura è destinata solo
alla cottura. Non deve essere
utilizzata per altri scopi, come per
esempio il riscaldamento di un
ambiente.
2.4 Pulizia e cura
• Pulire regolarmente l'apparecchiatura
per evitare il deterioramento dei
materiali che compongono la
superficie.
• Disattivare l'apparecchiatura e
lasciarla raffreddare prima di
procedere con la pulizia.
• Scollegare l’apparecchiatura dalla
rete elettrica prima di eseguire le
operazioni di manutenzione.
• Non nebulizzare acqua né utilizzare
vapore per pulire l'apparecchiatura.
• Pulire l'apparecchiatura con un panno
inumidito e morbido. Utilizzare solo
detergenti neutri. Non usare prodotti
abrasivi, spugnette abrasive, solventi
od oggetti metallici.
2.5 Smaltimento
ATTENZIONE!
Rischio di lesioni o
soffocamento.
26
www.aeg.com
• Contattare le autorità locali per
ricevere informazioni su come smaltire
correttamente l'apparecchiatura.
• Staccare la spina dall'alimentazione
elettrica.
• Tagliare il cavo di rete e smaltirlo.
2.6 Assistenza Tecnica
• Per riparare l'apparecchiatura
contattare il Centro di Assistenza
Autorizzato.
• Utilizzare esclusivamente ricambi
originali.
3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
3.1 Disposizione della superficie di cottura
1
1 Zona di cottura a induzione
2 Barra in vetro
3 Pannello dei comandi
300 mm
2
3
3.2 Disposizione del pannello dei comandi
1
2
3
4
5 6
12
11
7
10
9
8
Utilizzare i tasti sensore per mettere in funzione l'apparecchiatura. I display, gli
indicatori ed i segnali acustici mostrano quali funzioni sono attive.
Tasto
sensore
Funzione
Commento
1
ACCESO/SPENTO
Per attivare e disattivare il piano di cottura.
2
Blocco / Dispositivo di
Sicurezza bambini
Per bloccare/sbloccare il pannello dei comandi.
3
STOP+GO
Per attivare e disattivare la funzione.
Display timer
Indica il tempo in minuti.
4
-
ITALIANO
Tasto
sensore
Funzione
Commento
5
CountUp Timer
Indica che la funzione è attiva.
6
Timer del conto alla rovescia / Contaminuti
Indica che la funzione è attiva.
7
-
Display livello di potenza Per mostrare il livello di potenza.
8
Funzione Power
Per attivare e disattivare la funzione.
9
Proseguire la cottura a
fuoco lento
Per attivare e disattivare la funzione.
Barra dei comandi
Per impostare un livello di potenza.
-
Per impostare la funzione Timer.
-
Per aumentare o ridurre il tempo.
10
-
11
12
/
27
3.3 Display del livello di potenza
Display
Descrizione
La zona di cottura è disattivata.
La zona di cottura è in funzione.
-
STOP+GO è attiva.
Funzione Power è attiva.
+ numero
È presente un malfunzionamento.
/
OptiHeat Control (indicatore di calore residuo su 3 livelli): proseguire
la cottura/tenere in caldo/calore residuo.
/
Blocco /Dispositivo di Sicurezza bambini è attiva.
Pentola non adeguata o troppo piccola; oppure manca la pentola
sulla zona di cottura.
Spegnimento automatico è attiva.
28
www.aeg.com
3.4 OptiHeat Control
(indicatore di calore residuo su
3 livelli)
Usare solo la pentola WOK
in dotazione.
390 mm, 6 litri, 2 manici, acciaio inox
ATTENZIONE!
/ / Il calore residuo
può essere causa di ustioni.
La spia indica il livello di
calore residuo.
Le zone di cottura a induzione generano
il calore richiesto per la cottura
direttamente sul fondo della pentola. Il
piano in vetroceramica viene
leggermente riscaldato dal calore
residuo delle pentole.
3.5 Accessori
Pentola WOK P 6.0 (in dotazione)
4. UTILIZZO QUOTIDIANO
ATTENZIONE!
Fare riferimento ai capitoli
sulla sicurezza.
4.1 Attivazione e
disattivazione
Sfiorare
per 1 secondo per accendere
o spegnere il piano di cottura.
4.2 Spegnimento automatico
La funzione spegne automaticamente
il piano di cottura se:
• tutte le zone di cottura sono
disattivate,
• non è stato impostato il livello di
potenza dopo l'accensione del piano
di cottura,
• è stato versato qualcosa o
appoggiato un oggetto sul pannello
dei comandi per più di 10 secondi (un
tegame, uno straccio, ecc.). Viene
emesso un segnale acustico e il piano
di cottura si disattiva. Rimuovere
l'oggetto o pulire il pannello dei
comandi.
• Il piano di cottura è surriscaldato (per
es. se si esaurisce l'acqua in
ebollizione nella pentola). Lasciare
raffreddare la zona di cottura prima di
utilizzare nuovamente il piano di
cottura.
• è stata utilizzata una pentola non
idonea. Il simbolo
si accende e la
zona di cottura si spegne
automaticamente dopo 2 minuti.
• non è stata spenta una zona di cottura
o non è stato modificato il livello di
potenza. Dopo un tempo prestabilito,
si accende
e il piano di cottura si
spegne.
Rapporto tra livello di potenza e il
tempo trascorso il quale si spegne il
piano di cottura:
Livello di potenza
,1-3
Il piano di cottura
si disattiva dopo
6 ore
4-7
5 ore
8-9
4 ore
10 - 14
1,5 ora
4.3 Livello di potenza
Per impostare o modificare il livello di
potenza:
ITALIANO
Sfiorare la barra di controllo per
impostare il livello di potenza corretto o
spostare il dito lungo la barra di controllo
fino a raggiungere il livello necessario.
29
È possibile selezionare la funzione Timer
quando la zona di cottura è attiva e il
livello di potenza è stato impostato.
Per attivare la funzione: sfiorare
del
timer per impostare il tempo (00 - 99
minuti). Quando la spia della zona di
cottura lampeggia lentamente, il tempo
scorre a ritroso. Quando la funzione è
attiva,
si accende.
Per visualizzare il tempo residuo:
sfiorare più volte
finché non si
accende . Sul display compare il
tempo residuo.
4.4 Uso del wok
Posare con cautela la pentola wok sul
piano. Non scuotere la pentola wok
mentre si trova sul piano.
AVVERTENZA!
Assicurarsi che i manici non
colpiscano o graffino la
superficie. Potrebbero
danneggiare il piano di
cottura.
Per modificare l’ora: sfiorare più volte
finché non si accende
o
Per disattivare la funzione: sfiorare più
volte
Fare riferimento al capitolo
"Dati tecnici".
finché non si accende
.
Sfiorare . Viene visualizzato il tempo
residuo fino a 00.
Allo scadere del tempo
stabilito, viene emesso un
segnale acustico e 00
lampeggia. La zona di
cottura si disattiva.
4.5 Funzione Power
Questa funzione aumenta la potenza
fornita alle zone di cottura a induzione.
La funzione può essere attivata per la
zona di cottura a induzione solo per un
periodo di tempo limitato. Dopodiché la
zona di cottura a induzione passa
automaticamente al livello di potenza
massimo impostato.
. Sfiorare
.
Per arrestare il segnale acustico:
sfiorare
.
CountUp Timer (Timer)
Utilizzare questa funzione per controllare
per quanto tempo funziona la zona di
cottura.
Per attivare la funzione: sfiorare
. Il
Per attivare la funzione per una zona
simbolo
di cottura: sfiorare
Per controllare per quanto tempo
funziona la zona di cottura: sfiorare più
.
si accende.
Per disattivare la funzione: modificare il
livello di potenza.
4.6 Timer
Timer del conto alla rovescia
Questa funzione consente di impostare
la durata di funzionamento della zona di
cottura per la preparazione di una
pietanza.
si spegne e si accende
.
finché non si accende . Il
volte
display mostra per quanto tempo è
rimasta in funzione la zona. Durante il
primo minuto il display mostra il tempo
in secondi. Dopo il primo minuto il
display mostra il tempo in minuti.
Per disattivare la funzione: sfiorare più
volte
finché non si accende
.
30
www.aeg.com
Sfiorare
. Il simbolo
accende
.
di modificare inavvertitamente il livello di
potenza.
si spegne e si
Per azzerare la funzione: sfiorare .
Viene visualizzato il tempo residuo fino a
00.
Se sono attive due funzioni
contemporaneamente, il
display mostra prima la
funzione CountUp Timer.
).
Per attivare la funzione: sfiorare
.
4.9 Dispositivo di Sicurezza
bambini
di cottura con
. Non impostare alcun
livello di potenza. Sfiorare
.
secondi.
La funzione non ha alcun
effetto sul funzionamento
dell zona di cottura.
per 4
si accende. Disattivare il
piano di cottura con
.
Per disattivare la funzione: attivare il
piano di cottura con
4.7 STOP+GO
. Non impostare
per 4
alcun livello di potenza. Sfiorare
La funzione imposta tutte le zone di
cottura in funzione al livello di potenza
più basso.
secondi.
si accende. Disattivare il
piano di cottura con
Quando la funzione è attiva, non sarà
possibile modificare il livello di potenza.
La funzione non interrompe le funzioni
del timer.
Per disattivare la funzione: sfiorare
Il livello di potenza precedente si
accende.
Quando si spegne il piano di
cottura, si interrompe anche
questa funzione.
Per attivare la funzione: attivare il piano
Per arrestare il segnale acustico:
Per attivare la funzione: sfiorare
si accende.
.
Questa funzione impedisce
l'azionamento accidentale del piano di
cottura.
o
del timer per
Sfiorare il tasto
selezionare la durata. Allo scadere del
tempo stabilito, viene emesso un
segnale acustico e 00 lampeggia.
sfiorare
Per attivare la funzione: sfiorare .
si accende per 4 secondi.Il Timer rimane
acceso.
Per disattivare la funzione: sfiorare
Il livello di potenza precedente si
accende.
Contaminuti
Si può utilizzare questa funzione come
Contaminuti mentre il piano di cottura è
attivo e la zona di cottura non è in
funzione (il display del livello di potenza
indica
Impostare innanzitutto il livello di
potenza.
.
Per escludere la funzione per una sola
operazione di cottura: attivare il piano
di cottura con
.
si accende. Sfiorare
il tasto
per 4 secondi. Impostare il
livello di potenza entro 10 secondi. È
possibile mettere in funzione il piano di
cottura. Quando si disattiva il piano di
.
.
4.8 Blocco
È possibile bloccare il pannello dei
comandi mentre le zone di cottura sono
in funzione. Questa funzione impedisce
cottura con
la funzione si riattiva.
4.10 OffSound Control
(Attivazione e disattivazione
dei segnali acustici)
Disattivare il piano di cottura. Sfiorare il
tasto
per 3 secondi. Il display si
accende e si spegne. Sfiorare
per 3
ITALIANO
secondi.
o
si accendono. Sfiorare
del timer per effettuare la selezione
seguente:
•
- i segnali acustici sono spenti
•
- i segnali acustici sono attivi
Per confermare la selezione, attendere
finché il piano di cottura non si disattiva
automaticamente.
31
• si sfiora
• Contaminuti diminuisce
• Timer del conto alla rovescia
diminuisce
• si appoggia un oggetto sul pannello
dei comandi.
Quando la funzione è impostata su , i
segnali acustici saranno udibili soltanto
quando:
5. CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI
ATTENZIONE!
Fare riferimento ai capitoli
sulla sicurezza.
5.1 Pentole
Usare il piano di cottura solo
con wok originale con fondo
tondo.
ATTENZIONE!
Non utilizzare pentole con
fondo piatto. Il corretto
funzionamento in conformità
alla norma EN60335 può
essere garantito
esclusivamente se si utilizza
la pentola wok in dotazione
con il piano di cottura.
Per le zone cottura a
induzione, un forte campo
elettromagnetico crea calore
nelle pentole molto
rapidamente.
Materiale delle pentole
• materiali idonei: ghisa, acciaio,
acciaio smaltato, acciaio inox, fondi
multistrato (se specificati come idonei
dal produttore).
• materiali non idonei: alluminio, rame,
ottone, vetro, ceramica, porcellana.
Una pentola è idonea per un piano di
cottura a induzione se:
• una piccola quantità d'acqua su una
zona di cottura a induzione impostata
sul livello di cottura massimo si
riscalda in breve tempo.
• una calamita si attacca al fondo delle
pentole.
5.2 I rumori durante l'uso
Se si avverte:
• crepitio: si stanno utilizzando pentole
di materiali diversi (costruzione a
sandwich).
• fischio: si stanno utilizzando la zona di
cottura a livelli di potenza elevati con
pentole di materiali diversi
(costruzione a sandwich).
• ronzio: si stanno utilizzando livelli di
potenza elevati.
• scatto: sono state accese parti
elettriche.
• sibilo, ronzio: è in funzione la ventola.
I rumori descritti sono normali e non
sono da ricondurre a un guasto del
piano di cottura.
5.3 Risparmio energetico
• Se possibile, coprire sempre le
pentole con il coperchio.
• Posizionare la pentola prima di
accendere la zona di cottura.
• Utilizzare il calore residuo per
mantenere caldi i cibi o fonderli.
5.4 Öko Timer (Timer Eco)
Per risparmiare energia, il riscaldatore
della zona di cottura si disattiva prima
che il timer per il conto alla rovescia
emetta un segnale acustico. La differenza
32
www.aeg.com
nel tempo di funzionamento dipende dal
livello di potenza e dalla durata
dell'utilizzo dell'apparecchiatura.
5.5 Cucinare con il wok
Il wok a induzione è eccellente per la
preparazione di pietanze “à la minute”,
in particolare specialità cinesi. Durante il
breve tempo di cottura il cibo deve
essere costantemente girato. Il sistema
di cottura a induzione permette di
cucinare molto rapidamente e con una
potenza elevata. In tal modo la carne e il
pesce rimangono succulenti mentre le
verdure mantengono colore, sapore e
vitamine.
Dal livello di potenza 9 in su, il wok a
induzione ha una potenza elevata con un
rapido tempo di reazione. Il grasso e
l'olio si surriscaldano molto rapidamente.
Se produce fumo, significa che è troppo
caldo. Funzione Power deve essere
utilizzato solo per un breve lasso di
tempo se si cucina con una piccola
quantità di cibo o olio. Vi è rischio di
danni alla pentola wok.
La prova del cucchiaio di legno consente
di valutare la temperatura di frittura.
Immergere il manico di un cucchiaio di
legno nel grasso caldo. Se emergono
leggere bollicine, la temperatura di
frittura è raggiunta. Se non appaiono
bollicine, la temperatura di frittura non è
ancora raggiunta.
Metodi di cottura
Saltare in padella
• Versare dell'olio nel wok.
• Tagliare gli ingredienti in piccoli
pezzi. Aggiungere salse e aromi e
friggere rapidamente a temperatura
elevata mescolando continuamente.
• Il tempo di cottura è molto breve.
Controllare che gli ingredienti siano
pronti prima di iniziare la cottura.
• Iniziare con gli ingredienti col tempo
di cottura più lungo.
• Saltare in padella i cibi è un metodo
di cottura molto salutare.
• La verdura conserva il proprio sapore
e colore e rimane croccante.
• I pezzetti di carne rimangono teneri.
Friggere in olio abbondante
• Il wok garantisce un abbassamento
ridotto della temperatura e un basso
consumo di olio.
• Il cibo fritto assorbe poco grasso
grazie alla temperatura costante.
• La carne, il pesce, le patate, le
verdure ecc. assumono un colore
uniforme, formano la crosta e
mantengono il loro gusto tipico.
• Usare solo grassi adatti alla frittura.
Affogatura/Montare
• La forma bombata del wok è
particolarmente adatta per montare
creme, zabaione, creme al burro,
impasti per biscotti o parfait senza
bagnomaria a 65°C – 80°C.
Cottura a fuoco lento
• Bollitura: per cucinare cibi (ad
esempio gli spaghetti) al giusto punto
di ebollizione.
• Cottura a fuoco lento: per cucinare
cibi (ad esempio gli gnocchi) appena
al di sotto del punto di ebollizione.
Stufatura
• Cuocere nel proprio sugo,
eventualmente con l'aggiunta di poco
grasso e altri liquidi.
• Utilizzare questo metodo per cucinare
cibi ricchi di acqua (come le verdure, il
pesce o la frutta) con il coperchio e a
bassa temperatura per conservare il
sapore.
Cottura a vapore
• Si tratta di un metodo di cottura
delicata, che conserva il contenuto
dei principi nutritivi e il colore degli
alimenti.
Uso di grassi e oli
Se la temperatura è troppo alta, il grasso
inizia a fumare. Questa temperatura è
chiamata "punto di fumo".
Grasso/Olio Temperatura massima °C
Punto di fumo °C
Burro
130
150
Strutto
170
200
Grasso bovi- 180
no
210
ITALIANO
33
Grasso/Olio Temperatura massima °C
Punto di fumo °C
Grasso/Olio Temperatura massima °C
Punto di fumo °C
Olio d'oliva
180
200
240
Olio di semi
di girasole
200
220
Grasso di
cocco
Olio di
arachidi
200
235
200
Usare Funzione Power per riscaldare
grandi quantità d'acqua.
6. PULIZIA E CURA
ATTENZIONE!
Fare riferimento ai capitoli
sulla sicurezza.
6.1 Informazioni generali
• Pulire il piano di cottura dopo ogni
impiego.
• Usare sempre pentole con il fondo
pulito.
• I graffi o le macchie scure sulla
superficie non compromettono il
funzionamento del piano di cottura.
• Usare un prodotto di pulizia speciale
adatto alla superficie del piano di
cottura.
• Il vetro richiede l'uso di un raschietto
speciale.
6.3 Pulizia del wok
• Dopo ogni uso pulire a fondo il wok
internamente ed esternamente,
servendosi di un detergente.
• Ammorbidire lo sporco ostinato con
acqua calda. Pulire il wok con
detergente per acciaio cromato e una
spugnetta.
• Rimuovere le macchie blu, quelle di
calcare o di albume con aceto o succo
di limone.
6.4 Barra in vetro
6.2 Pulizia del piano di cottura
• Togliere immediatamente: plastica
fusa, pellicola in plastica, e alimenti
contenenti zucchero. Se non vengono
eliminati, potrebbero danneggiare il
piano di cottura. Appoggiare lo
speciale raschietto sulla superficie in
vetro, formando un angolo acuto, e
spostare la lama sulla superficie.
• Quando il piano di cottura è
sufficientemente raffreddato, è
possibile rimuovere: i segni di
calcare e d'acqua, le macchie di
grasso e le macchie opalescenti.
Pulire il piano di cottura con un panno
umido e un detergente non abrasivo.
Al termine della pulizia, asciugare il
piano di cottura con un panno
morbido.
• Non utilizzare il raschietto o oggetti
appuntiti per pulire la barra in vetro e
lo spazio tra questa e la superficie di
vetroceramica. La barra in vetro è
fissata al piano in ceramica.
• Non poggiare le pentole sulla barra in
vetro.
• Controllare che le pentole non
entrino in contatto con la barra in
vetro.
34
www.aeg.com
7. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
ATTENZIONE!
Fare riferimento ai capitoli
sulla sicurezza.
7.1 Cosa fare se...
Problema
Causa possibile
Soluzione
Non è possibile attivare il
piano di cottura o metterlo
in funzione.
Il piano di cottura non è collegato a una fonte di alimentazione elettrica o non è collegato correttamente.
Accertarsi che il piano di cottura sia collegato correttamente alla rete elettrica.
Fare riferimento allo schema
di collegamento.
È scattato il fusibile.
Verificare se l'anomalia di
funzionamento sia dovuta al
fusibile. Nel caso in cui il fusibile continui a scattare, rivolgersi ad un elettricista
qualificato.
Accendere di nuovo il piano
di cottura e impostare il livello di potenza in meno di 10
secondi.
Sono stati sfiorati 2 o più tas- Sfiorare un tasto sensore alla
ti sensore contemporaneavolta.
mente.
La funzione STOP+GO è attiva.
Fare riferimento al capitolo
"Utilizzo quotidiano".
Il pannello dei comandi è
Pulire il pannello dei comanbagnato o presenta macchie di.
di unto.
Viene emesso un segnale
acustico e il piano di cottura
si disattiva.
Viene emesso un segnale
acustico quando il piano di
cottura non è attivo.
Uno o più tasti sensore sono Rimuovere gli oggetti dai
stati coperti.
tasti sensore.
Il piano di cottura si disattiva.
È stato appoggiato un og-
Spia del calore residuo non
si accende.
La zona non è calda perché
è rimasta in funzione solo
per brevissimo tempo.
getto sul tasto sensore
.
Rimuovere l'oggetto dal tasto sensore.
Se la zona ha funzionato abbastanza a lungo da essere
calda, contattare il Centro di
Assistenza Autorizzato.
ITALIANO
35
Problema
Causa possibile
Soluzione
Assenza di segnale quando
si toccano i tasti sensore del
pannello.
I segnali acustici sono disattivati.
Attivarli.
Fare riferimento al capitolo
"Utilizzo quotidiano".
Compare
.
Spegnimento automatico è
attiva.
Spegnere e riaccendere il
piano di cottura.
Compare
.
Dispositivo di Sicurezza
bambini o Blocco sono attive.
Fare riferimento al capitolo
"Utilizzo quotidiano".
Compare
.
Non vi sono pentole sulla
zona.
Appoggiare una pentola sulla zona.
Le pentole non sono adatte.
Utilizzare pentole idonee.
Fare riferimento al capitolo
"Consigli e suggerimenti".
Il diametro del fondo della
Usare pentole delle dimenpentola è troppo piccolo ris- sioni corrette.
petto alla zona.
Fare riferimento al capitolo
"Dati tecnici".
e un numero si accendono.
C'è un errore nel piano di
cottura.
Scollegare per un certo periodo di tempo il piano di
cottura dall'alimentazione
elettrica. Scollegare il fusibile dall'impianto elettrico
domestico. Ricollegarlo. Se
si accende di nuovo, rivolgersi al Centro di Assistenza Autorizzato.
Compare
.
Il collegamento elettrico non Consultare un elettricista
è stato effettuato correttaqualificato per controllare
mente. La tensione di alil'installazione.
mentazione è fuori gamma.
Compare
.
È presente un errore nel piano di cottura in quanto l'acqua in ebollizione nella pentola è esaurita. Spegnimento
automatico e la protezione
contro il surriscaldamento
delle zone sono attive.
Disattivare il piano di cottura. Togliere le pentole
calde. Dopo circa 30 secondi, riaccendere la zona. Se il
problema era la pentola, il
messaggio di errore scompare. Spia del calore residuo
può rimanere acceso. Lasciar
raffreddare sufficientemente
la pentola. Verificare che la
pentola sia compatibile con
il piano di cottura.
Fare riferimento al capitolo
"Consigli e suggerimenti".
36
www.aeg.com
Problema
Compare
.
Causa possibile
Soluzione
La ventola di raffreddamento è bloccata.
Controllare se degli oggetti
bloccano la ventola di raffreddamento. Se
si accende di nuovo, rivolgersi al
Centro di Assistenza Autorizzato.
7.2 Se non è possibile trovare
una soluzione...
Qualora non sia possibile trovare una
soluzione al problema, contattare il
rivenditore o il Centro di Assistenza
Autorizzato. Fornire i dati riportati sulla
targhetta dei dati. Fornire inoltre il
codice a tre lettere per il piano in
vetroceramica (si trova nell'angolo della
superficie in vetro) e il messaggio di
errore visualizzato. Assicurarsi di aver
acceso il piano di cottura correttamente.
In caso di azionamento errato
dell'apparecchiatura, l'intervento del
tecnico del Centro di Assistenza o del
rivenditore potrà essere effettuato a
pagamento anche durante il periodo di
garanzia. Le istruzioni relative al Centro
di Assistenza e alle condizioni di garanzia
sono contenute nel libretto della
garanzia.
8. INSTALLAZIONE
ATTENZIONE!
Fare riferimento ai capitoli
sulla sicurezza.
8.1 Prima dell'installazione
Prima di installare il piano di cottura,
annotare l'informazione riportata di
seguito presente sulla targhetta dei dati.
La targhetta dei dati è applicata sul lato
inferiore del piano di cottura.
Numero di
serie ...........................
8.2 Piani di cottura da incasso
Utilizzare esclusivamente piani di cottura
da incasso solo dopo l'installazione in
idonei piani di lavoro e mobili da incasso
conformi alle norme.
8.3 Cavo di collegamento
• Il piano di cottura è fornito con un
cavo di collegamento.
• Per sostituire il cavo di alimentazione
danneggiato, utilizzare il tipo di cavo
di alimentazione seguente (o
superiore): H05BB-F T min 90°C.
Contattare il Centro di Assistenza
locale.
8.4 Posizionamento della
guarnizione
1. Pulire il piano di lavoro attorno alla
zona di incasso.
2. Fissare il nastro adesivo in dotazione
attorno alla parte inferiore
dell'apparecchiatura lungo il bordo
esterno del piano in vetroceramica.
Non tenderla eccessivamente.
Assicurarsi che le estremità del
nastro adesivo si trovino al centro di
un lato del piano di cottura.
3. Lasciare qualche millimetro di nastro
adesivo in più prima di tagliare.
4. Far combaciare le due estremità del
nastro adesivo.
ITALIANO
8.5 Montaggio
INSTALLAZIONE IN ALTO
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
R 5mm
min.
55mm
x4
x4
490+1mm
340+1mm
37
www.aeg.com
<36mm
<36mm
≥36mm
≥36mm
min.
25 mm
min.
2 mm
Accessori forniti: barra di collegamento,
silicone resistente al calore, guarnizione
in gomma, nastro adesivo.
Usare solo uno speciale
silicone resistente al calore.
Intaglio piano di lavoro
Distanza
dalla parete
minimo 50 mm
Profondità 490 mm
Larghezza somma delle larghezze dei
piani di cottura installati meno 20 mm
Esempio:
580 mm
+
360 mm
-
20 mm
=
920 mm
490 mm
8.6 Installazione di più di un
piano di cottura
520 mm
38
Montaggio
1. Calcolare le dimensioni corrette
dell'intaglio.
2. Preparare l'intaglio del piano di
lavoro.
3. Uno dopo l'altro posizionare i piani
di cottura su una superficie morbida
(ad esempio su una coperta) con il
lato inferiore rivolto verso l'alto.
4. Fissare il nastro adesivo in dotazione
attorno alla parte inferiore
ITALIANO
piani di cottura si trovino sullo stesso
livello.
dell'apparecchiatura lungo il bordo
esterno del piano in vetroceramica.
5. Avvitare in modo lasco le piastre di
fissaggio nei fori appropriati
all'interno del rivestimento
protettivo.
6. inserire il primo piano di cottura
nell'intaglio del piano di lavoro.
Quindi inserire la barra di
collegamento nell'intaglio del piano
di lavoro. Spingerlo per metà della
larghezza al di sotto del piano di
cottura.
9. Serrare le viti delle piastre/maniglie
di fissaggio.
10. Utilizzare il silicone per sigillare gli
spazi tra i piani di cottura e tra questi
e il piano di lavoro.
11. Passare dell'acqua saponata sul
silicone.
12. Premere con forza la guarnizione in
gomma contro la superficie di
vetroceramica e spostarla
lentamente lungo l'interspazio.
7. Ruotare leggermente le piastre di
fissaggio dal basso sul piano di
lavoro e la barra di collegamento.
13. Non toccare il silicone per almeno un
giorno finché non si sarà solidificato.
14. Rimuovere accuratamente il silicone
in eccesso con una lama per rasatura.
15. Pulire la superficie di vetro.
8. inserire il successivo piano di cottura
nell'intaglio del piano di lavoro.
Controllare che le parti anteriori dei
9. DATI TECNICI
9.1 Targhetta dei dati
Modello HC451500EB
Tipo 55 WOK 03 AU
Induzione 3.2 kW
Numero di serie..........
AEG
PNC 941 560 806 00
220 - 240 V 50 - 60 Hz
3.2 kW
9.2 Caratteristiche tecniche zona di cottura
Potenza nominale
Funzione Power
(impostazione di cal- [W]
ore massima) [W]
Funzione Power
durata massima
[min]
Diametro della zona
di cottura [mm]
2300
5
300
3200
39
40
www.aeg.com
10. CONSIDERAZIONI SULL'AMBIENTE
Riciclare i materiali con il simbolo .
Buttare l'imballaggio negli appositi
contenitori per il riciclaggio. Aiutare a
proteggere l’ambiente e la salute umana
e a riciclare rifiuti derivanti da
apparecchiature elettriche ed
elettroniche. Non smaltire le
apparecchiature che riportano il simbolo
insieme ai normali rifiuti domestici.
Portare il prodotto al punto di riciclaggio
più vicino o contattare il comune di
residenza.
ESPAÑOL
41
CONTENIDO
1. INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD...................................................................42
2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD....................................................................... 43
3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO...........................................................................46
4. USO DIARIO............................................................................................................ 48
5. CONSEJOS..............................................................................................................51
6. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.............................................................................53
7. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.................................................................................53
8. INSTALACIÓN.........................................................................................................56
9. INFORMACIÓN TÉCNICA..................................................................................... 59
PARA OBTENER RESULTADOS PERFECTOS
Gracias por escoger este producto AEG. Este artículo ha sido creado para ofrecer
un rendimiento impecable durante muchos años, con innovadoras tecnologías
que facilitarán su vida y prestaciones que probablemente no encuentre en
electrodomésticos corrientes. Por favor, dedique algunos minutos a la lectura
para disfrutar de todas sus ventajas.
Consulte en nuestro sitio web:
Obtener consejos, folletos, soluciones a problemas e información de servicio:
www.aeg.com
Registrar su producto para recibir un mejor servicio:
www.registeraeg.com
Adquirir accesorios, artículos de consumo y recambios originales para su
aparato:
www.aeg.com/shop
ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE
Le recomendamos que utilice recambios originales.
Al contactar con nuestro centro autorizado de servicio técnico, cerciórese de
tener la siguiente información a mano: Modelo, PNC, Número de serie.
La información se puede encontrar en la placa de características.
Advertencia / Precaución-Información sobre seguridad
Información general y consejos
Información sobre el medio ambiente
Salvo modificaciones.
42
1.
www.aeg.com
INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD
Antes de instalar y utilizar el aparato, lea atentamente
las instrucciones facilitadas. El fabricante no se hace
responsable de los daños y lesiones causados por una
instalación y uso incorrectos. Guarde siempre las
instrucciones junto con el aparato para futuras
consultas.
1.1 Seguridad de niños y personas vulnerables
•
•
•
•
•
•
•
Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños
de 8 años en adelante y personas cuyas capacidades
físicas, sensoriales o mentales estén disminuidas o
que carezcan de la experiencia y conocimientos
suficientes para manejarlo, siempre que cuenten con
las instrucciones o la supervisión sobre el uso del
electrodoméstico de forma segura y comprendan los
riesgos.
No deje que los niños jueguen con el aparato.
Mantenga los materiales de embalaje fuera del
alcance de los niños.
Mantenga a los niños y mascotas alejados del aparato
cuando esté funcionando o se esté enfriando. Las
piezas accesibles están calientes.
Si el aparato dispone de dispositivo de seguridad
para niños, se recomienda activarlo.
La limpieza y el mantenimiento no podrán realizarlas
niños sin supervisión.
Es necesario mantener alejados a los niños de menos
de 3 años salvo que estén bajo supervisión continua.
1.2 Instrucciones generales de seguridad
•
•
El aparato y las piezas accesibles se calientan mucho
durante el funcionamiento. No toque las resistencias.
No accione el aparato con un temporizador externo ni
con un sistema de mando a distancia independiente.
ESPAÑOL
•
•
•
•
•
•
•
•
43
Cocinar con grasa o aceite sin estar presente puede
resultar peligroso, ya que podría ocasionarse un
incendio.
Nunca intente apagar un fuego con agua; apague el
aparato y cubra la llama con una tapa o una manta
ignífuga.
No utilice las superficies de cocción para almacenar
alimentos.
No deje objetos metálicos, como cuchillos, tenedores,
cucharas o tapas sobre la superficie de cocción para
evitar que se calienten.
No utilice un limpiador a vapor para limpiar el
aparato.
Tras el uso, apague la zona de cocción con el mando
y no preste atención al detector de tamaño.
Si la superficie de vitrocerámica/cristal está agrietada,
apague el aparato para evitar el riesgo de descarga
eléctrica.
Si el cable eléctrico sufre algún daño, el fabricante, su
servicio técnico autorizado o un profesional tendrán
que cambiarlo para evitar riesgos.
2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
2.1 Instalación
ADVERTENCIA!
Solo un electricista
cualificado puede instalar
este aparato.
• Retire todo el embalaje
• No instale ni utilice un aparato
dañado.
• Siga las instrucciones de instalación
suministradas con el aparato.
• Respete siempre la distancia mínima
entre el aparato y los demás
electrodomésticos y mobiliario.
• El aparato es pesado, tenga cuidado
siempre cuando lo mueva. Utilice
siempre guantes de protección.
• Proteja las superficies cortadas con un
material sellante para evitar que la
humedad las hinche.
• Proteja la parte inferior del aparato
del vapor y la humedad.
• No instale el aparato junto a una
puerta ni debajo de una ventana. De
esta forma se evita que los utensilios
de cocina calientes caigan del
aparato cuando la puerta o la ventana
estén abiertas.
• Cuando instale el aparato encima de
cajones, asegúrese de que hay
suficiente espacio entre la parte
inferior del aparato y el cajón superior
para que circule el aire.
• La base del aparato se puede
calentar. Asegúrese de colocar un
panel de separación incombustible
bajo el aparato para evitar acceder a
la base.
• Deje un espacio de ventilación de 2
mm entre la encimera y el frente de la
unidad situada bajo ella. La garantía
44
www.aeg.com
no cubre los daños causados por la
falta de una ventilación adecuada.
2.2 Conexión eléctrica
ADVERTENCIA!
Riesgo de incendios y
descargas eléctricas.
• Todas las conexiones eléctricas
deben realizarlas electricistas
cualificados.
• El aparato debe conectarse a tierra.
• Antes de efectuar cualquier tipo de
operación, compruebe que el aparato
esté desenchufado de la corriente
eléctrica.
• Asegúrese de que las
especificaciones eléctricas de la placa
coinciden con las del suministro
eléctrico de su hogar. En caso
contrario, póngase en contacto con
un electricista.
• Asegúrese de que el aparato está
instalado correctamente. Un cable de
red o enchufe (en su caso) flojo o
inadecuado puede provocar que el
terminal se caliente en exceso.
• Utilice el cable de red eléctrica
adecuado.
• Coloque los cables eléctricos de
forma que no se puedan enredar.
• Asegúrese de que hay instalada una
protección contra descargas
eléctricas.
• Establezca la descarga de tracción del
cable.
• Asegúrese de que el cable o el
enchufe (en su caso) no toquen el
aparato caliente ni utensilios de
cocina calientes cuando conecte el
aparato a las tomas cercanas.
• No utilice adaptadores de enchufes
múltiples ni cables prolongadores.
• Asegúrese de no provocar daños en
el enchufe (en su caso) ni en el cable
de red. Póngase en contacto con un
electricista o con nuestro servicio
técnico para cambiar un cable
dañado.
• Los mecanismos de protección contra
descargas eléctricas de componentes
con corriente y aislados deben fijarse
de forma que no puedan aflojarse sin
utilizar herramientas.
• Conecte el enchufe a la toma de
corriente únicamente cuando haya
terminado la instalación. Asegúrese
de tener acceso al enchufe del
suministro de red una vez instalado el
aparato.
• Si la toma de corriente está floja, no
conecte el enchufe.
• No desconecte el aparato tirando del
cable de conexión a la red. Tire
siempre del enchufe.
• Use únicamente dispositivos de
aislamiento apropiados: línea con
protección contra los cortocircuitos,
fusibles (tipo tornillo que puedan
retirarse del soporte), dispositivos de
fuga a tierra y contactores.
• La instalación eléctrica debe tener un
dispositivo de aislamiento que
permita desconectar el aparato de
todos los polos de la red. El
dispositivo de aislamiento debe tener
una apertura de contacto con una
anchura mínima de 3 mm.
2.3 Uso del aparato
ADVERTENCIA!
Riesgo de lesiones,
quemaduras y descargas
eléctricas.
• Retire todo el embalaje, las etiquetas
y la película protectora (en su caso)
antes del primer uso.
• Utilice este aparato en entornos
domésticos.
• No cambie las especificaciones de
este aparato.
• Cerciórese de que los orificios de
ventilación no están obstruidos.
• No deje nunca el aparato
desatendido mientras está en
funcionamiento.
• Apague las zonas de cocción después
de cada uso.
• No preste atención al detector de
tamaño.
• No coloque cubiertos ni tapaderas
sobre las zonas de cocción. Pueden
alcanzar temperaturas elevadas.
• No utilice el aparato con las manos
mojadas ni cuando entre en contacto
con el agua.
• No utilice el aparato como superficie
de trabajo ni de almacenamiento.
ESPAÑOL
• Si la superficie del aparato está
agrietada, desconéctelo
inmediatamente de la fuente de
alimentación. De esta forma evitará
descargas eléctricas.
• Los usuarios que tengan marcapasos
implantados deberán mantener una
distancia mínima de 30 cm de las
zonas de cocción por inducción
cuando el aparato esté en
funcionamiento.
• Cuando se coloca comida en aceite
caliente, éste puede saltar.
ADVERTENCIA!
Riesgo de incendio y
explosiones
• Las grasas o aceites calientes pueden
generar vapores inflamables.
Mantenga las llamas u objetos
calientes alejados de grasas y aceites
cuando cocine con ellos.
• Los vapores que liberan los aceites
muy calientes pueden provocar
combustiones imprevistas.
• El aceite usado, que puede contener
restos de alimentos, puede provocar
incendios a temperaturas más bajas
que el aceite que se utiliza por
primera vez.
• No coloque productos inflamables ni
objetos mojados con productos
inflamables dentro, cerca o encima
del aparato.
ADVERTENCIA!
Podría dañar el aparato.
• No coloque ningún utensilio de
cocina caliente en el panel de control.
• No deje que el contenido de los
utensilios de cocina hierva hasta
evaporarse.
• Evite la caída de objetos o utensilios
de cocina en el aparato. La superficie
puede dañarse.
• No encienda las zonas de cocción sin
utensilios de cocina o con éstos
vacíos.
• No coloque papel de aluminio sobre
el aparato.
45
• Los utensilios de cocina de hierro o
aluminio fundido, o que tengan la
base dañada, pueden arañar el cristal
o la vitrocerámica. Levante siempre
estos objetos cuando tenga que
moverlos sobre la superficie de
cocción.
• Este aparato está diseñado
exclusivamente para cocinar. No
debe utilizarse para otros fines, por
ejemplo, como calefacción.
2.4 Mantenimiento y limpieza
• Limpie periódicamente el aparato
para evitar el deterioro del material
de la superficie.
• Apague el aparato y déjelo enfriar
antes de limpiarlo.
• Desconecte el aparato de la red
eléctrica antes de realizar el
mantenimiento.
• No utilice pulverizadores ni vapor de
agua para limpiar el aparato.
• Limpie el aparato con un paño suave
humedecido. Utilice solo detergentes
neutros. No utilice productos
abrasivos, estropajos duros,
disolventes ni objetos metálicos.
2.5 Eliminación
ADVERTENCIA!
Existe riesgo de lesiones o
asfixia.
• Contacte con las autoridades locales
para saber cómo deshacerse
correctamente del aparato.
• Desconecte el aparato de la red.
• Corte el cable de conexión a la red y
deséchelo.
2.6 Asistencia
• Para reparar el aparato, póngase en
contacto con un centro de servicio
autorizado.
• Utilice solamente piezas de recambio
originales.
46
www.aeg.com
3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
3.1 Disposición de las zonas de cocción
1
1 Zona de cocción por inducción
2 Barra de cristal
3 Panel de control
300 mm
2
3
3.2 Disposición del panel de control
1
2
3
4
12
5 6
11
7
10
9
Utilice el aparato con los sensores. Las pantallas, indicadores y señales acústicas
indican qué funciones están en funcionamiento.
Sensor
Función
Observaciones
1
ENCENDIDO/APAGADO
Para activar y desactivar la placa.
2
Bloqueo / Bloqueo de
seguridad para niños
Para bloquear y desbloquear el panel de
control.
3
STOP+GO
Para activar y desactivar la función.
Indicador del temporizador
Para mostrar la hora en minutos.
5
CountUp Timer
Para indicar que la función está activa.
6
Temporizador / Avisador Para indicar que la función está activa.
4
7
-
-
Indicador del nivel de
calor
Para mostrar el nivel de calor.
8
ESPAÑOL
Sensor
Función
Observaciones
8
Función Power
Para activar y desactivar la función.
9
Continuar hirviendo/
cociendo a fuego lento
Para activar y desactivar la función.
Barra de control
Para ajustar la temperatura.
-
Para seleccionar la función del reloj.
-
Para aumentar o disminuir el tiempo.
10
-
11
12
/
47
3.3 Indicación de la temperatura en pantalla
Pantalla
Descripción
La zona de cocción está apagada.
La zona de cocción está en funcionamiento.
-
STOP+GO está funcionando.
Función Power está en funcionamiento.
+ número
Hay un fallo de funcionamiento.
/
OptiHeat Control (indicador de calor residual de 3 pasos) : seguir cocinando / mantener caliente / calor residual.
/
La función Bloqueo / Bloqueo de seguridad para niños está funcionando.
El recipiente es inadecuado o demasiado pequeño, o no se ha colocado ningún recipiente sobre la zona de cocción.
Apagado automático está funcionando.
3.4 OptiHeat Control
(indicador de calor residual de
3 pasos)
ADVERTENCIA!
/
/
Riesgo de
quemaduras por calor
residual. El indicador
muestra el nivel de calor
residual.
Las zonas de cocción por inducción
generan el calor necesario para el
proceso de cocción directamente en la
base del recipiente, lo que hace que la
superficie vitrocerámica se caliente por el
calor del mismo.
3.5 Accesorios
WOK P 6.0 (suministrado)
Utilice sólo el wok
suministrado.
390 mm, 6 litros, 2 mangos, acero
inoxidable.
48
www.aeg.com
4. USO DIARIO
ADVERTENCIA!
Consulte los capítulos sobre
seguridad.
4.1 Activación y desactivación
Toque
durante 1 segundo para
encender o apagar el la placa de
cocción.
4.2 Apagado automático
La función desconecta
automáticamente la placa siempre
que:
• todas las zonas de cocción están
apagadas,
• no se ajusta un nivel de calor después
de encender la placa,
• se vierte algo o se coloca algún
objeto sobre el panel de control
durante más de 10 segundos (un
recipiente, un trapo, etc.). Se emite
una señal acústica y la placa se apaga.
Retire el objeto o limpie el panel de
control.
• la placa está demasiado caliente (por
ejemplo, el contenido de un
recipiente ha hervido hasta agotarse
el líquido). Espere a que la zona de
cocción se enfríe antes de utilizar la
placa de nuevo.
• está utilizando utensilios de cocina no
adecuados. Se ilumina el símbolo
y la zona de cocción se apaga
automáticamente después de 2
minutos.
• no apaga una zona de cocción ni
cambia la temperatura. Al cabo de un
cierto tiempo, se enciende
y se
apaga la placa.
Relación entre el ajuste de calor y el
tiempo tras el que se apaga la placa
de cocción:
Ajuste del nivel de
calor
,1-3
La placa de cocción se apaga.
6 horas
4-7
5 horas
8-9
4 horas
10 - 14
1,5 hora
4.3 Ajuste de temperatura
Para ajustar o cambiar la temperatura:
Toque la barra de control en el ajuste de
temperatura adecuado o desplace el
dedo a lo largo de la barra de control
hasta llegar al ajuste de temperatura
adecuado.
4.4 Uso del wok
Coloque cuidadosamente la sartén wok
en la cubeta. No agite la sartén wok
mientras descanse en la cubeta.
ESPAÑOL
PRECAUCIÓN!
Asegúrese de no golpear ni
rayar la superficie con el
mango. La placa de cocción
podría dañarse.
Para desactivar la función: toque
repetidamente, hasta que
Consulte el capítulo
“Información técnica”.
se
encienda. Toque . El tiempo restante
se sigue descontando hasta llegar a 00.
Cuando ha transcurrido el
tiempo, se activa la señal
acústica y 00 parpadea. Se
apaga la zona de cocción.
4.5 Función Power
La función suministra potencia adicional
a las zonas de cocción por inducción, La
función puede activarse para la zona de
cocción por inducción solo un período
de tiempo limitado. Transcurrido ese
tiempo, la zona de cocción cambia
automáticamente al nivel de calor más
alto.
49
Para detener la señal acústica: toque
.
CountUp Timer (Tiempo de cocción)
Puede utilizar esta función para
supervisar el tiempo de funcionamiento
de la zona de cocción.
Para activar la función: toque
. El
Para activar la función de una zona de
símbolo
cocción: toque
Para ver el tiempo de funcionamiento
. Se enciende
.
Para desactivar la función: cambie el
ajuste de calor.
4.6 Temporizador
Temporizador
Puede utilizar esta función para ajustar el
tiempo que desee que funcione la zona
de cocción para un único proceso de
cocción.
se apaga y
se enciende.
de la zona de cocción: toque
repetidamente, hasta que
se
encienda. La pantalla muestra cuánto
tiempo funciona la zona. Durante el
primer minuto, la pantalla muestra el
tiempo en segundos. Después del
primer minuto, la pantalla muestra el
tiempo en minutos.
Para desactivar la función: toque
La selección de la función del
temporizador puede realizarse contra la
zona de cocción está activa y se ha
ajustado el nivel de calor.
repetidamente, hasta que
Para activar la función: toque la parte
Para reiniciar la función: toque . El
tiempo se sigue descontando hasta
llegar a 00.
del temporizador para programar el
tiempo ( 00 - 99 minutos). La cuenta
atrás comenzará cuando el indicador de
la zona de cocción parpadee más
lentamente. Cuando se activa esta
función,
encienda. Toque
apaga y
. El símbolo
se
se enciende.
Cuando se utilizan a la vez
dos funciones, la pantalla
muestra primero la función
CountUp Timer.
se ilumina.
Para comprobar el tiempo restante:
se
toque
repetidamente, hasta que
se encienda. La pantalla muestra el
tiempo restante.
Avisador
Puede utilizar esta función como
Avisador mientras el aparato está
activado y la zona de cocción no
Para modificar el tiempo: toque
funciona (el ajuste de calor muestra
repetidamente, hasta que
encienda. Toque
o
.
se
Para activar la función: toque
Toque
o
.
del temporizador para
).
50
www.aeg.com
ajustar el tiempo. Cuando ha
transcurrido el tiempo, se activa la señal
acústica y 00 parpadea.
Para detener la señal acústica: toque
.
. No ajuste los
niveles de calor. Pulse
segundos.
durante 4
se enciende. Apague la
.
Para desactivar la función: encienda la
placa de cocción con
. No ajuste los
durante 4
niveles de calor. Toque
4.7 STOP+GO
segundos.
Esta función ajusta todas las zonas de
cocción en funcionamiento al nivel de
calor más bajo.
La función no detiene las funciones del
temporizador.
Se
Para desactivar la función: toque . Se
enciende el ajuste de calor anterior.
4.8 Bloqueo
Se puede bloquear el panel de control
mientras funcionan las zonas de cocción.
Evita el cambio accidental del nivel de
calor.
Ajuste en primer lugar el nivel de calor
que desee.
se
Para desactivar la función: toque . Se
enciende el ajuste de calor anterior.
La función también se
desactiva cuando se apaga
la placa.
4.9 Bloqueo de seguridad para
niños
Esta función impide el uso accidental o
indebido de la placa.
.
Para anular la función solo durante el
tiempo de cocción: encienda la placa de
cocción con
.
se enciende. Toque
durante 4 segundos. Ajuste la
temperatura antes de que transcurran
10 segundos. Ya puede poner en
marcha el aparato. Cuando apague la
placa de cocción con
vuelve a activarse.
. Se enciende
Para activar la función: toque .
enciende durante 4 segundos.El
temporizador se mantiene activo.
se enciende. Apague la
placa de cocción con
Cuando la función está en marcha, no se
puede cambiar el ajuste de temperatura.
enciende
placa de cocción con
placa de cocción con
La función no afecta al
funcionamiento de la zona
de cocción.
Para activar la función: toque
Para activar la función: encienda la
, la función
4.10 OffSound Control
(Activación y desactivación de
los sonidos)
Apague la placa de cocción. Toque
durante 3 segundos. La pantalla se
enciende y se apaga. Toque
3 segundos.
o
durante
se encienden.
en el temporizador para
Toque
seleccionar una de las siguientes
opciones:
•
- el sonido se desactiva
- el sonido se activa
•
Para confirmar su selección, espere hasta
que la placa de cocción se desactive
automáticamente.
Cuando esta función se ajusta en
solo se oye el sonido cuando:
•
•
•
•
,
se toca
El Avisador baja
El Temporizador baja
se coloca algo en el panel de control.
ESPAÑOL
51
5. CONSEJOS
ADVERTENCIA!
Consulte los capítulos sobre
seguridad.
5.1 Utensilios de cocina
Utilice la placa de cocción
sólo con el wok original de
base redonda.
ADVERTENCIA!
No utilice los utensilios de
cocina con la base plana. El
funcionamiento seguro de
conformidad con la norma
EN60335 sólo se puede
garantizar con el uso de la
sartén wok que se suministra
con la placa de cocción.
En las zonas de cocción por
inducción, la presencia de
un fuerte campo magnético
calienta los utensilios de
cocina muy rápidamente.
Material de los utensilios de cocina
• correcto: hierro fundido, acero, acero
esmaltado y acero inoxidable con
bases formadas por varias capas
(indicados por el fabricante como
aptos para inducción).
• incorrecto: aluminio, cobre, latón,
cristal, cerámica, porcelana.
El utensilio de cocina es indicado para
cocinar en placa de inducción si:
• puede calentar en poco tiempo una
cantidad pequeña de agua en una
zona con el ajuste de calor máximo.
• el imán se adhiere a la base del
utensilio de cocina.
5.2 Ruidos durante la
utilización
Es posible que escuche los ruidos
siguientes:
• crujido: el utensilio de cocina está
fabricado con distintos tipos de
materiales (construcción por capas).
• silbido: utiliza la zona de cocción a
temperaturas muy altas y con
utensilios de cocina cuya base está
hecha de distintos materiales
(construcción por capas).
• zumbido: el nivel de calor utilizado es
alto.
• chasquido: cambios en el suministro
eléctrico.
• siseo, zumbido: el ventilador está en
funcionamiento.
Los ruidos son normales y no indican
fallo alguno de la placa de cocción.
5.3 Ahorro de energía
• En la medida de lo posible, cocine
siempre con los utensilios de cocina
tapados.
• Coloque el utensilio de cocina sobre
una zona de cocción antes de
encenderla.
• Utilice el calor residual para mantener
calientes los alimentos o derretirlos.
5.4 Öko Timer (Temporizador
ecológico)
Con el fin de ahorrar energía, la
resistencia de la zona de cocción se
apaga antes de que suene la señal del
temporizador de cuenta atrás. La
diferencia en el tiempo de utilización
depende de la temperatura de
calentamiento y de la duración de la
cocción.
5.5 Cocina al wok
El wok de inducción es el mejor para
preparar platos “al minuto”, sobre todo
especialidades chinas. La comida se
debe girar continuamente durante el
breve tiempo de cocción. El sistema de
calor por inducción le permite cocinar
con mucha rapidez y con el calor
máximo. De este modo, la carne y el
pescado quedan jugosos y la verdura
conserva su color, su sabor y sus
vitaminas.
A partir del nivel de cocción 9, el wok de
inducción posee una elevada potencia y
un tiempo rápido de reacción. La grasa y
el aceite se calientan en exceso con
mucha rapidez. Si empieza a echar
52
www.aeg.com
humo, está demasiado caliente. Función
Power sólo debe usarse brevemente si
cocina poca cantidad de comida o con
poco aceite. Corre el riesgo de dañar la
sartén wok.
Con la prueba de la cuchara de madera
se puede estimar bien la temperatura de
fritura. Mantenga el mango de la cuchara
de madera en la grasa caliente. Si
aparecen pequeñas burbujas, se ha
alcanzado la temperatura de fritura. Si no
aparece ninguna burbuja, aún no se ha
alcanzado la temperatura de fritura.
Métodos de cocción
Cocer en movimiento
• Rocíe el wok con aceite.
• Corte los ingredientes en trozos
pequeños. Añada salsas y especias o
sal, y fría rápidamente sobre el calor
intenso removiendo continuamente.
• El tiempo de cocción es muy corto.
Asegúrese de tener preparados los
ingredientes antes de empezar a
cocinar.
• Comience con los ingredientes que
mayor tiempo de cocción requieran.
• Este tipo de cocción en movimiento
es muy sana.
• La verdura conserva su propio sabor y
su color y queda crujiente.
• Las piezas de carne quedan tiernas.
Freír
• El wok ofrece una caída de
temperatura muy pequeña y poco
consumo de aceite.
• La comida absorbe poca grasa
gracias a la temperatura constante.
• La carne, el pescado, las patatas, la
verdura, etc. conservan un color y
corteza uniformes y, por tanto, su
sabor característico.
• Utilice sólo grasas adecuadas
especialmente para frituras.
Escalfar / batir
• La forma arqueada del wok es
excelente para batir cremas, sabayón,
salsas de mantequilla, masas de
galleta o parfait sin baño maría a una
temperatura de entre 65 °C y 80 °C.
Hervir / cocer a fuego lento
• Hervir: cocinar comida (por ejemplo
pasta) en el punto de ebullición.
• Hervir / cocer a fuego lento: cocinar
comida (por ejemplo bolitas de masa)
justo por debajo del punto de
ebullición.
Estofar
• Cocer la comida en su propio jugo, o
añadiendo un poco de grasa o
cualquier otro líquido adicional.
• Utilice este método para cocer a
fuego lento alimentos ricos en agua
como, por ejemplo, verduras,
pescado y fruta, con la tapa cerrada
para conservar el aroma.
Rehogar
• Con este método sobre cocción, el
contenido de los nutrientes y el color
de los alimentos se conservan muy
bien.
Uso de las grasas y aceites
Si la temperatura es excesiva, la grasa
comienza a echar humo. Esta
temperatura se denomina el punto de
humo.
Grasa /
Aceite
Temperatura máxima °C
Punto de
humo °C
Mantequilla
130
150
Grasa de
cerdo
170
200
Grasa de va- 180
ca
210
Aceite de
oliva
180
200
Aceite de
girasol
200
220
Aceite de
cacahuete
200
235
Aceite de
coco
200
240
Use Función Power para calentar
grandes cantidades de agua.
ESPAÑOL
53
6. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
ADVERTENCIA!
Consulte los capítulos sobre
seguridad.
6.1 Información general
• Limpie la placa después de cada uso.
• Utilice siempre recipientes cuya base
esté limpia.
• Los arañazos o las marcas oscuras en
la superficie no afectan al
funcionamiento normal de la placa.
• Utilice un limpiador especial para la
superficie de la placa.
• Utilice un rascador especial para el
cristal.
6.3 Limpieza del wok
• Limpie el wok por dentro y por fuera
con lavavajillas después de su uso.
• Ablande los depósitos más duros con
agua caliente. Limpie el wok con un
limpiador para acero cromado y una
esponja.
• Las decoloraciones azules y las
manchas de cal o de proteínas se
eliminan mejor con vinagre o zumo
de limón.
6.4 Barra de cristal
6.2 Limpieza de la placa
• Elimine de inmediato: restos
fundidos de plástico, recubrimientos
de plástico y alimentos que
contengan azúcar. De lo contrario la
suciedad dañará la placa de cocción.
Coloque el rascador especial sobre la
superficie del cristal formando un
ángulo agudo y arrastre la hoja para
eliminar la suciedad.
• Elimine cuando el aparato se haya
enfriado: restos de cal, marcas de
agua, manchas de grasa y
decoloraciones metálicas. Limpie la
placa de cocción con un paño suave
humedecido con agua y detergente
no abrasivo. Después de limpiar,
seque la placa de cocción con un
paño suave.
7. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
ADVERTENCIA!
Consulte los capítulos sobre
seguridad.
• No utilice el rascador ni objetos
afilados para limpiar la barra de cristal
y el espacio entre ella y la
vitrocerámica. La barra de cristal está
unida a la placa cerámica.
• No coloque los utensilios de cocina
sobre la barra de cristal.
• Asegúrese de que las sartenes y
utensilios de cocina no tocan la barra
de cristal.
54
www.aeg.com
7.1 Qué hacer si...
Problema
Posible causa
La placa no se enciende o
no funciona.
La placa no está conectada a Compruebe si la placa se ha
un suministro eléctrico o es- conectado correctamente a
tá mal conectada.
la red eléctrica. Consulte el
diagrama de conexiones.
Ha saltado el fusible.
Solución
Compruebe si el fusible es la
causa del fallo de funcionamiento. Si el fusible se funde
repetidamente, consulte a
un electricista cualificado.
Vuelva a encender la placa y
ajuste el nivel de calor en
menos de 10 segundos.
Ha pulsado 2 o más sensores al mismo tiempo.
Toque sólo un sensor.
La función STOP+GO está
activada.
Consulte "Uso diario".
Hay agua o salpicaduras de Limpie el panel de control.
grasa en el panel de control.
Se emite una señal acústica Hay uno o más sensores cuy la placa de cocción se apa- biertos.
ga.
Se emite una señal acústica
cuando la placa se apaga.
Quite el objeto que cubre
los sensores.
La placa de cocción se apaga.
Ha puesto algo sobre el sen- Retire el objeto del sensor.
Indicador de calor residual
no se enciende.
La zona no está caliente por- Si la zona ha funcionado el
que ha funcionado poco
tiempo suficiente como para
tiempo.
estar caliente, consulte con
el centro de servicio autorizado.
No hay señal alguna al pulsar los sensores del panel.
Las señales están desactivadas.
Active las señales.
Consulte "Uso diario".
se enciende.
Apagado automático está
en funcionamiento.
Apague la placa y vuelva a
encenderla.
se enciende.
Bloqueo de seguridad para
niños o la función Bloqueo
está activada.
Consulte "Uso diario".
se enciende.
No hay ningún utensilio de
cocina sobre la zona.
Ponga un recipiente sobre la
zona.
sor
.
ESPAÑOL
Problema
55
Posible causa
Solución
El utensilio de cocina no es
adecuado.
Utilice el utensilio de cocina
adecuado.
Consulte el capítulo "Consejos".
El diámetro de la base del
Utilice un utensilio de cocina
utensilio de cocina es dema- del tamaño adecuado.
siado pequeño para la zona. Consulte el capítulo “Información técnica”.
y un número se encienden.
Se ha producido un error en
la placa.
Desenchufe la placa de la
toma de corriente durante
unos minutos. Desconecte el
fusible del sistema eléctrico.
Vuelva a conectarlo. Si
vuelve a aparecer
, póngase en contacto con el
Centro de servicio técnico.
se enciende.
La conexión eléctrica no es
adecuada. La tensión de la
fuente de alimentación está
fuera de rango.
Consulte a un electricista
cualificado para comprobar
la instalación.
se enciende.
Se ha producido un fallo en
la placa porque el utensilio
de cocina ha hervido hasta
agotar el líquido. Apagado
automático y la protección
contra sobrecalentamientos
de las zonas están activos.
Apague la placa de cocción.
Retire el utensilio de cocina
caliente. Espere unos 30 segundos antes de encender
de nuevo la zona. Si el utensilio de cocina era el problema, el mensaje de error
desaparece. Indicador de
calor residual puede permanecer encendido. Deje que
el utensilio de cocina se enfríe suficientemente. Compruebe si el utensilio de cocina es compatible con la
placa.
Consulte el capítulo "Consejos".
se enciende.
El ventilador de refrigeración Compruebe si algún objeto
está bloqueado.
bloquea el ventilador. Si
vuelve a aparecer
, póngase en contacto con el
Centro de servicio técnico.
56
www.aeg.com
7.2 Si no encuentra una
solución...
Si no logra subsanar el problema,
póngase en contacto con su distribuidor
o el centro de servicio técnico. Facilite la
información de la placa de datos
técnicos. Facilite también el código de
tres dígitos de la placa vitrocerámica (se
encuentra en la esquina de la superficie
vitrocerámica) y el mensaje de error que
aparezca. Asegúrese de que maneja la
placa de cocción adecuadamente. De lo
contrario, el personal técnico de servicio
o el distribuidor facturará la reparación
efectuada, incluso en el caso de que el
aparato se encuentre en periodo de
garantía. Las instrucciones sobre servicio
técnico y condiciones de garantía se
encuentran en el folleto de garantía que
se suministra con el aparato.
8. INSTALACIÓN
ADVERTENCIA!
Consulte los capítulos sobre
seguridad.
8.1 Antes de la instalación
Antes de instalar la placa de cocción,
anote la información siguiente de la
placa de características. La placa de
características está situada en la parte
inferior de la placa de cocción.
Número de
serie ...........................
8.2 Placas empotradas
Las placas de cocción que han de ir
integradas en la cocina solo deben
utilizarse una vez encastradas en los
muebles adecuados y con las encimeras
y superficies de trabajo apropiadas.
8.3 Cable de conexión
• La placa de cocción se suministra con
un cable de conexión.
• Para sustituir el cable de alimentación
dañado utilice el siguiente (o
superior) cable de alimentación:
H05BB-F T min 90°C. Póngase en
contacto con el servicio técnico local.
8.4 Colocación del sello
1. Limpie la encimera alrededor del
área del corte.
2. Coloque la banda del sello
suministrada en el borde inferior de
la placa de cocción a lo largo del
borde exterior de la vitrocerámica.
No la tense. Asegúrese de que los
extremos de la banda de sello están
situados en el centro de un lado de
la placa de cocción.
3. Añada algunos milímetros cuando
corte a medida la banda de sello.
4. Presione los dos extremos de la
banda de sello para unirlos.
ESPAÑOL
8.5 Montaje
INSTALACIÓN SUPERIOR
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
R 5mm
min.
55mm
x4
x4
490+1mm
340+1mm
57
www.aeg.com
<36mm
<36mm
≥36mm
≥36mm
min.
25 mm
min.
2 mm
Accesorios suministrados: Barra de
conexión, silicona resistente al calor,
forma de goma, banda del sello.
Utilice solo silicona especial
resistente al calor.
Corte de la encimera
Distancia
desde la
pared
mínimo 50 mm
Fondo
490 mm.
Ancho
suma del ancho de todas las
placas de cocción que va a instalar menos 20 mm
Ejemplo:
580 mm
+
360 mm
-
20 mm
=
920 mm
490 mm
8.6 Instalación de más de una
placa de cocción
520 mm
58
Montaje
1. Calcule el tamaño del corte.
2. Prepare el corte en la encimera.
3. Coloque las placas de cocción una
por una sobre una superficie blanda
(por ejemplo una manta) con el lado
inferior hacia arriba.
4. Coloque la banda del sello
suministrada en el borde inferior de
ESPAÑOL
la placa de cocción a lo largo del
borde exterior de la vitrocerámica.
5. Fije sin ajustar las placas de fijación
en los orificios correspondientes de
la carcasa protectora.
6. Inserte la primera placa en el corte
de la encimera. Después, inserte la
barra de conexión en el corte de la
encimera. Empuje la mitad de su
ancho por debajo de la placa de
cocción.
9. Apriete los tornillos de las placas de
fijación/pinza de retención.
10. Selle con silicona el espacio entre las
placas vitrocerámicas y entre éstas y
la encimera.
11. Ponga algo de agua jabonosa sobre
la silicona.
12. Presione la forma de goma con algo
de fuerza contra la placa
vitrocerámica y muévala lentamente
a lo largo del espacio.
7. Atornille un poco las placas de
fijación desde abajo a la encimera y a
la barra de conexión.
13. No toque la silicona hasta que se
endurezca, puede tardar un día.
14. Quite cuidadosamente la silicona
que sobresale con una cuchilla.
15. Limpie la superficie de cristal.
8. Inserte la siguiente placa en el corte
de la encimera. Asegúrese de que
los extremos frontales de las placas
de cocción están al mismo nivel.
9. INFORMACIÓN TÉCNICA
9.1 Placa de características
Modelo HC451500EB
Tipo 55 WOK 03 AU
Inducción 3.2 kW
Nº ser. .................
AEG
59
Número de producto (PNC) 941 560 806 00
220 - 240 V 50 - 60 Hz
3.2 kW
9.2 Especificaciones de la zona de cocción
Potencia nominal
(ajuste de calor
máx.) [W]
Función Power [W] Función Power Du- Diámetro de la zona
ración máxima
de cocción [mm]
[min]
2300
3200
5
300
60
www.aeg.com
10. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
Recicle los materiales con el símbolo .
Coloque el material de embalaje en los
contenedores adecuados para su
reciclaje. Ayude a proteger el medio
ambiente y la salud pública, así como a
reciclar residuos de aparatos eléctricos y
*
electrónicos. No deseche los aparatos
marcados con el símbolo junto con los
residuos domésticos. Lleve el producto a
su centro de reciclaje local o póngase en
contacto con su oficina municipal.
ESPAÑOL
61
62
www.aeg.com
ESPAÑOL
63
867322288-A-172015
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement