ZANKER | EHE60001X | User manual | Zanker EHE60001X Brugermanual

Zanker EHE60001X Brugermanual
Brugsanvisn‐ Istruzioni per Bruksanvisn‐ Manual de
ing
l’uso
ing
instrucciones
Kogesektion
EHE60001X
Piano cot‐
tura
Platetopp
Placa de
cocción
Indholdsfortegnelse
Om sikkerhed
Sikkerhedsanvisninger
Produktbeskrivelse
Daglig brug
Råd og tip
2
3
5
5
5
Vedligeholdelse og rengøring
Fejlfinding
Installation
Teknisk information
Energieffektiv
6
6
7
8
8
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
Om sikkerhed
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og tages i brug.
Producenten kan ikke drages til ansvar, hvis apparatet installeres forkert og
anvendelsen forårsager skade. Opbevar altid brugsanvisningen sammen
med apparatet til eventuel fremtidig brug.
Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
•
•
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med
nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler
den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet
instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de
medfølgende farer.
Børn må ikke lege med apparatet.
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn.
Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, mens det køler af. De
tilgængelige dele er varme.
Hvis apparatet har en børnesikring, anbefales det, at du aktiverer den.
Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden overvågning.
Børn på under 3 år skal holdes på afstand, med mindre de overvåges
konstant.
Generelt om sikkerhed
•
•
•
•
•
2
Apparatet og de tilgængelige dele bliver meget varme under brug. Rør
ikke ved varmelegemerne.
Betjen ikke apparatet med et tænd-sluk-ur eller en særskilt fjernbetjening.
Tilberedning uden opsyn på en kogesektion med fedt eller olie kan være
farligt og kan muligvis resultere i brand.
Forsøg aldrig at slukke en brand med vand, men sluk for apparatet og
dæk den åbne ild til med f.eks. et låg eller et brandtæppe.
Opbevar ikke genstande på kogefladerne.
•
•
•
Læg ikke metalgenstande som knive, gafler, skeer og grydelåg på
kogesektionen, da de kan blive meget varme.
Undlad at bruge en damprenser til at rengøre apparatet.
Hvis netledningen er beskadiget, skal den af sikkerhedsgrunde udskiftes
af producenten, et autoriseret serviceværksted eller en tekniker med
tilsvarende kvalifikationer.
Sikkerhedsanvisninger
Installation
ADVARSEL! Apparatet må kun
installeres af en sagkyndig.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fjern al emballagen.
Undlad at installere eller bruge et beskadiget
apparat.
Følg installationsvejledningen, der følger med
apparatet.
Mindsteafstanden til andre apparater og enheder
skal overholdes.
Vær altid forsigtig, når du flytter apparatet, da det er
tungt. Brug altid sikkerhedshandsker.
Forsegl snitfladerne med et tætningsmiddel for at
forhindre fugt, der forårsager udsvulmen.
Beskyt apparatets bund mod damp og fugt.
Montér ikke apparatet op mod en dør eller under et
vindue. Dette for at undgå, at der falder varmt
kogegrej ned fra apparatet, når døren eller vinduet
åbnes.
Hvis apparatet monteres oven over skuffer, skal du
sørge for, at der er tilstrækkelig plads mellem
apparatets bund og den øverste skuffe til
luftcirkulation.
Apparatets bund kan blive varm. Sørg for at
montere en brandsikker plade under apparatet for at
forhindre adgang til bunden.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tilslutning, el
ADVARSEL! Risiko for brand og
elektrisk stød.
•
•
•
•
Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en
kvalificeret elektriker.
Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf.
Stærkstrømsreglementet.
Inden kogesektionen tilsluttes til en ovn, og inden
alle eltilslutninger foretages, skal du sikre dig, at
begge apparaters hovedklemmer ikke har strøm.
Sørg for, at de elektriske data på typeskiltet svarer
til strømforsyningen. Hvis det ikke er tilfældet, skal
du kontakte en elektriker.
•
Sørg for, at apparatet installeres korrekt. En løs eller
forkert elledning eller stik (hvis relevant) kan gøre
terminalen for varm.
Brug den korrekte elledning.
Elledningerne må ikke være viklet sammen.
Sørg for, at der installeres en beskyttelse mod stød.
Kablet skal forsynes med trækaflastning.
Sørg for, at elledningen eller stikket (hvis relevant)
ikke får kontakt med det varme apparat eller varmt
kogegrej, når du tilslutter apparatet til de nærmeste
kontakter
Brug ikke multistik-adaptere og forlængerledninger.
Pas på, du ikke beskadiger netstikket (hvis relevant)
eller ledningen. Kontakt vores autoriserede
servicecenter eller en elektriker, hvis en beskadiget
ledning skal udskiftes.
Beskyttelsen mod elektrisk stød fra strømførende og
isolerede dele skal fastgøres, så den ikke kan
fjernes uden værktøj.
Sæt først netstikket i stikkontakten ved
installationens afslutning. Sørg for, at der er adgang
til elstikket efter installationen.
Hvis stikkontakten er løs, må du ikke sætte
netstikket i.
Undgå at slukke for maskinen ved at trække i
ledningen. Tag altid fat i selve netstikket.
Brug kun korrekte isoleringsenheder:
gruppeafbrydere, sikringer (sikringer med
skruegevind skal tages ud af fatningen),
fejlstrømsrelæer og kontaktorer.
Apparatets installation skal udføres med et
isolationsudstyr, så forbindelsen til lysnettet kan
afbrydes på alle poler. Isolationsudstyret skal have
en brydeafstand på mindst 3 mm.
Brug
ADVARSEL! Risiko for skader,
forbrænding og elektrisk chock.
•
•
•
Fjern al emballage, mærkning og beskyttelsesfolie
(hvis det er relevant) før ibrugtagning.
Brug apparatet i et husholdningsmiljø.
Apparatets specifikationer må ikke ændres.
3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4
Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er
tildækkede.
Lad ikke apparatet være uden opsyn, når der er
tændt for det.
Indstil kogezonen til "slukket" efter brug.
Læg ikke bestik eller grydelåg på kogezonerne. De
kan blive varme.
Betjen ikke apparatet med våde hænder, eller når
det har kontakt med vand.
Brug ikke apparatet som arbejds- eller som
frasætningsplads.
Når du anbringer madvarer i varm olie, kan det
sprøjte.
ADVARSEL! Risiko for brand og
eksplosion
Fedtstoffer og olie kan udsende brændbare dampe,
når de opvarmes. Hold flammer eller opvarmede
genstande væk fra fedtstoffer og olie, når du
tilbereder mad med dem.
De dampe, som meget varm olie udsender, kan
forårsage selvantændelse.
Brugt olie, der kan indeholde madrester, kan
forårsage brand ved en lavere temperatur end olie,
der bruges for første gang.
Undlad at bruge brændbare produkter eller ting, der
er fugtet med brændbare produkter, i apparatet eller
i nærheden af eller på dette.
ADVARSEL! Risiko for beskadigelse af
apparatet.
Læg ikke varmt kogegrej på betjeningspanelet.
Lad ikke kogegrej koge tørt.
Pas på, at genstande eller kogegrej ikke falder ned
på apparatet. Overfladen kan tage skade.
Aktivér ikke kogezonerne med en tom gryde/pande
eller uden kogegrej.
•
•
•
Anbring ikke alufolie på apparatet.
Dette apparat må kun anvendes til tilberedning af
fødevarer. Det må ikke anvendes til andre formål,
f.eks. rumopvarmning.
Lad ikke syreholdige væsker, f.eks. eddike,
citronsaft eller afkalkningsmiddel komme i berøring
med kogesektionen. Det kan give matte pletter.
Vedligeholdelse og rengøring
•
•
•
•
•
Rengør jævnligt apparatet for at forhindre
forringelse af overfladematerialet.
Sluk for apparatet, og lad det køle af inden
rengøring.
Kobl apparatet fra lysnettet, før der udføres
vedligeholdelse.
Undlad at bruge højtryksrenser eller damp til at
rengøre apparatet.
Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug
kun et neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende
midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller
metalgenstande.
Bortskaffelse
ADVARSEL! Risiko for personskade
eller kvælning.
•
•
•
Kontakt din genbrugsplads ang. oplysninger om,
hvordan apparatet bortskaffes korrekt.
Tag stikket ud af kontakten.
Klip elledningen af, og kassér den.
Service
•
•
Kontakt et autoriseret servicecenter for at få
repareret apparatet.
Brug kun originale reservedele.
Produktbeskrivelse
Oversigt over kogesektionen
1 Kogezone
1
1
145 mm
180 mm
180 mm
145 mm
1
1
ADVARSEL! Forbrændingsrisiko ved
restvarme.
Daglig brug
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Betjening af kogesektionen
Kogesektionen betjenes med knapperne på ovnen.
Kogesektionens betjening er beskrevet i kapitlet "Daglig
brug" til ovnen.
Før ibrugtagning
Stil kogegrej med vand på hver kogezone, og indstil til
maksimal varme. Hold apparatet tændt i 10 minutter for
at afbrænde eventuelle urenheder. Efter dette skal
kogesektionen være tændt ved laveste varmetrin i 20
minutter. I løbet af denne periode kan der opstå lugt og
røg. Dette er normalt. Sørg for, at der er tilstrækkelig
udluftning.
Brug af lynpladen
En rød prik på midten af pladen viser en lynplade. En
lynplade opvarmes hurtigere end normale plader. De
røde prikker er malet på pladerne. De kan blive udvisket
under brug og forsvinde helt efter nogen tid. Det
påvirker ikke kogesektionens ydeevne.
Råd og tip
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Kogegrej
Pas på! Brug ikke støbejernspander,
klæbesten, fajance, grill- eller
toasterplader. Det rustfrie stål kan blive
ødelagt, hvis det opvarmes for meget.
Bunden af kogegrejet skal være så tyk
og plan som muligt.
5
Vedligeholdelse og rengøring
•
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Vask rustfrie ståldele med vand, og tør dem efter
med en blød klud.
Generelle oplysninger
Rengøring af den elektriske varmeplade
•
•
•
1.
2.
Rengør altid kogesektionen efter brug.
Brug altid kogegrej med ren bund.
Skrammer eller mørke pletter på overfladen har
ingen betydning for kogesektionens funktion.
Rustfrit stål
•
•
3.
Til kogesektionens kanter i rustfrit stål bruges et
specialmiddel til rengøring af rustfrit stål.
Den høje temperatur kan misfarve den rustfri
stålkant omkring pladen.
4.
Brug skurepulveret eller skuresvampen.
Rengør kogesektionen med en fugtig klud og lidt
opvaskemiddel.
Tænd for massepladen ved et lavt varmetrin, og lad
den tørre.
Massepladerne vedligeholdes ved jævnligt at
smøre dem med symaskineolie. Polér olien af med
køkkenrulle.
Fejlfinding
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Hvad gør man, hvis...
Problem
Kogesektionen kan ikke tændes eller betjenes.
Mulige årsager
Fejlstrømsrelæet har afbrudt
strømmen.
Hvis du ikke kan løse problemet ...
Kontakt forhandleren eller et autoriseret servicecenter,
hvis du ikke selv kan løse problemet. Oplys de data, der
findes på typeskiltet. Sørg for, at du har betjent
6
Afhjælpning
Se efter, om fejlen skyldes en defekt
sikring. Kontakt en kvalificeret installatør, hvis fejlstrømsrelæet afbryder strømmen flere gange i træk.
kogesektionen korrekt. Hvis fejlen skyldes forkert
betjening, er et teknikerbesøg ikke gratis, heller ikke i
garantiperioden. Oplysninger om servicecenter og
garantibetingelser står i garantihæftet.
Mærkater leveret med tilbehørsposen
Sæt de klæbende mærkater fast som angivet herunder:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A) Sæt det fast på garantikortet, og send denne del
(hvis relevant).
B) Sæt det fast på garantikortet, og behold denne del
(hvis relevant).
C) Sæt det fast på instruktionshæftet.
Installation
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
PNC .........................................
Serienummer ...........................
Inden installationen
Indbygningskogesektioner
Notér følgende oplysninger fra typeskiltet, før du
installerer kogesektionen: Typeskiltet sider i bunden af
kogesektionen.
Brug først indbygningskogesektionerne, når
kogesektionen er samlet i de korrekte
indbygningsenheder og bordplader, der opfylder
kravene.
Model .......................................
7
Indbygning
Ø10
4x
min.
500mm
min.
50mm
min.
55mm
490+1mm
560+1mm
min.
25 mm
Teknisk information
Kogezoner - Specifikation
Kogezone
Nominel effekt (maks. varmetrin) [W]
Kogezonens diameter [mm]
Forreste venstre
2000
180
Bageste venstre
1000
145
Forreste højre
1500
145
Bageste højre
1500
180
Til optimale madlavningsresultater bør du ikke bruge
kogegrej, der er større end kogezonens diameter.
Energieffektiv
Produktoplysninger i overensstemmelse med EU 66/2014
Identifikation af model
8
EHE60001X
Type kogesektion
Indbygget kogesektion
Antal kogezoner
4
Opvarmningsteknologi
Masseplade
Diameter af runde kogezoner (Ø)
Forreste venstre
Bageste venstre
Forreste højre
Bageste højre
18,0 cm
14,5 cm
14,5 cm
18,0 cm
Energiforbrug pr. kogezone (EC
electric cooking)
Forreste venstre
Bageste venstre
Forreste højre
Bageste højre
192,2 Wh/kg
192,9 Wh/kg
192,9 Wh/kg
178,1 Wh/kg
Kogesektionens energiforbrug (EC
electric hob)
189,0 Wh/kg
EN 60350-2 - Elkogeapparater til husholdning - Del 2:
Kogesektioner - Metoder til måling af ydeevne
•
•
Energibesparelse
•
Du kan spare energi ved madlavning i hverdagen, hvis
du følger nedenstående råd.
•
Når du opvarmer vand, bør du kun bruge den
nødvendige mængde.
•
•
•
Læg altid låg på kogegrejet, hvis det er muligt.
Inden du aktiverer kogezonen, skal du stille
kogegrejet på den.
Kogegrejets bund skal have den samme diameter
som kogezonen.
Sæt det mindre kogegrej på de mindre kogezoner.
Sæt kogegrejet direkte i midten af kogezonen.
Brug restvarmen til at holde maden varm eller for at
smelte den.
MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet . Anbring
emballagematerialet i passende beholdere til genbrug.
Hjælp med at beskytte miljøet og menneskelig sundhed
samt at genbruge affald af elektriske og elektroniske
apparater. Kasser ikke apparater, der er mærket med
symbolet , sammen med husholdningsaffaldet. Lever
produktet tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.
9
Indice
Informazioni per la sicurezza
Istruzioni di sicurezza
Descrizione del prodotto
Utilizzo quotidiano
Consigli e suggerimenti utili
10
11
13
13
14
Pulizia e cura
Risoluzione dei problemi
Installazione
Dati tecnici
Efficienza energetica
14
14
15
16
16
Con riserva di modifiche.
Informazioni per la sicurezza
Leggere attentamente le istruzioni fornite prima di installare e utilizzare
l'apparecchiatura. Il produttore non è responsabile se un'installazione ed un
uso non corretto dell'apparecchiatura provocano lesioni e danni. Tenere
sempre le istruzioni a portata di mano come riferimento futuro.
Sicurezza dei bambini e delle persone vulnerabili
•
•
•
•
•
•
•
Questa apparecchiatura può essere usata da bambini a partire dagli 8
anni e da adulti con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali o con
scarsa esperienza o conoscenza sull'uso dell'apparecchiatura, solamente
se sorvegliati o se istruiti relativamente all'uso dell'apparecchiatura e se
hanno compreso i rischi coinvolti.
Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchiatura.
Tenere i materiali di imballaggio al di fuori della portata dei bambini.
Tenere i bambini e gli animali domestici lontano dall'apparecchiatura
durante il funzionamento o raffreddamento. Le parti accessibili sono
incandescenti.
Se l’apparecchiatura dispone di un dispositivo di sicurezza per i bambini,
consigliamo di attivarlo.
La pulizia e gli interventi di manutenzione non devono essere eseguiti dai
bambini senza supervisione.
Tenere lontani i bambini al di sotto dei 3 anni se non costantemente
supervisionati.
Avvertenze di sicurezza generali
•
•
10
L'apparecchiatura e le parti accessibili si riscaldano molto durante l'uso.
Non toccare le resistenze.
Non utilizzare un timer esterno o un sistema di controllo remoto distinto
per mettere in funzione l'apparecchiatura.
•
•
•
•
•
•
Non lasciare mai il piano di cottura incustodito durante la preparazione di
cibi in quanto olio e grassi potrebbero provocare un incendio.
Non tentare mai di spegnere un incendio con dell'acqua; spegnere
l'apparecchiatura e coprire le fiamme ad es. con un coperchio o una
coperta di protezione dal fuoco.
Non conservare nulla sulle superfici di cottura.
Oggetti metallici quali coltelli, forchette, cucchiai e coperchi non
dovrebbero essere posti sulla superficie del piano di cottura in quanto
possono diventare caldi.
Non usare una pulitrice a vapore per pulire l'apparecchiatura.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal
produttore, da un tecnico autorizzato o da una persona qualificata per
evitare situazioni di pericolo.
Istruzioni di sicurezza
Installazione
ATTENZIONE! L’installazione
dell'apparecchiatura deve essere
eseguita da personale qualificato.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Rimuovere tutti i materiali di imballaggio.
Non installare o utilizzare l'apparecchiatura se è
danneggiata.
Attenersi alle istruzioni fornite insieme
all'apparecchiatura.
È necessario rispettare la distanza minima dalle
altre apparecchiature.
Prestare sempre attenzione in fase di spostamento
dell'apparecchiatura dato che è molto pesante.
Indossare sempre guanti di sicurezza.
Proteggere le superfici di taglio con un materiale di
tenuta per evitare che l'umidità causi dei
rigonfiamenti.
Proteggere la base dell'apparecchiatura da vapore e
umidità.
Non installare l'apparecchiatura accanto ad una
porta o sotto una finestra, Per evitare che pentole
calde cadano dall'apparecchiatura quando la porta o
la finestra sono aperte.
Se l'apparecchiatura viene installata sopra dei
cassetti, assicurarsi che lo spazio, tra la base
dell'apparecchiatura e il cassetto superiore, sia
sufficiente per il ricircolo d'aria.
La base dell'apparecchiatura può surriscaldarsi. Si
consiglia di prevedere un pannello divisorio in
materiale non infiammabile al di sotto
dell'apparecchiatura per rendere inaccessibile la
base.
Collegamento elettrico
ATTENZIONE! Rischio di incendio e
scossa elettrica.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tutti i collegamenti elettrici devono essere realizzati
da un elettricista qualificato.
L'apparecchiatura deve disporre di una messa a
terra.
Prima di collegare il piano di cottura a un forno e
prima di eseguire qualsiasi altro collegamento
elettrico, assicurarsi che le prese di entrambe le
apparecchiature non siano sotto tensione.
Verificare che i dati elettrici riportati sulla targhetta
dei dati corrispondano a quelli dell'impianto. In caso
contrario, contattare un elettricista.
Verificare che l'apparecchiatura sia installata
correttamente. L'allentamento di un collegamento
elettrico o di una spina (ove previsti) può provocare
il surriscaldamento del terminale.
Utilizzare il cavo di alimentazione appropriato.
Evitare che i collegamenti elettrici si aggroviglino.
Assicurarsi che la protezione da scosse elettriche
sia installata.
Utilizzare il morsetto fermacavo sul cavo.
Assicurarsi che il cavo di alimentazione o la spina
(ove prevista) non sfiori l'apparecchiatura calda o
pentole calde quando si collega l'apparecchiatura
alle prese vicine
Non utilizzare prese multiple e prolunghe.
11
•
•
•
•
•
•
•
Accertarsi di non danneggiare la spina e il cavo (ove
previsti). Contattare il nostro Centro di Assistenza
autorizzato o un elettricista qualificato per sostituire
un cavo danneggiato.
I dispositivi di protezione da scosse elettriche
devono essere fissati in modo tale da non poter
essere disattivati senza l'uso di attrezzi.
Inserire la spina di alimentazione nella presa solo al
termine dell'installazione. Verificare che la spina di
alimentazione rimanga accessibile dopo
l'installazione.
Nel caso in cui la spina di corrente sia allentata, non
collegarla alla presa.
Non tirare il cavo di alimentazione per scollegare
l’apparecchiatura. Tirare sempre dalla spina.
Servirsi unicamente di dispositivi di isolamento
adeguati: interruttori automatici, fusibili (quelli a
tappo devono essere rimossi dal portafusibile),
sganciatori per correnti di guasto a terra e relè.
L'impianto elettrico deve essere dotato di un
dispositivo di isolamento che consenta di scollegare
l'apparecchiatura dalla presa di corrente a tutti i poli.
Il dispositivo di isolamento deve avere una
larghezza dell'apertura di contatto non inferiore ai 3
mm.
Utilizzo
ATTENZIONE! Rischio di lesioni, ustioni
o scosse elettriche.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
12
Rimuovere tutti i materiali di imballaggio, le etichette
e la pellicola protettiva (ove presente) prima del
primo utilizzo.
Utilizzare l’apparecchiatura in un ambiente
domestico.
Non apportare modifiche alle specifiche di questa
apparecchiatura.
Accertarsi che le fessure di ventilazione non siano
ostruite.
Non lasciare mai l'apparecchiatura incustodita
durante il funzionamento.
Spegnere la zona di cottura dopo ogni utilizzo.
Non appoggiare posate o coperchi sulle zone di
cottura. Possono diventare roventi.
Non mettere in funzione l'apparecchiatura con le
mani umide o quando c'è un contatto con l'acqua.
Non utilizzare l'apparecchiatura come superficie di
lavoro o come piano di appoggio.
Un alimento immerso nell'olio molto caldo può
provocare degli schizzi.
ATTENZIONE! Pericolo di incendio ed
esplosioni.
Grassi e olio caldi possono rilasciare vapori
infiammabili. Mantenere fiamme o oggetti caldi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
lontani da grassi e olio quando li si utilizza per
cucinare.
I vapori rilasciati da un olio molto caldo possono
provocare una combustione spontanea.
L'olio usato, che può contenere residui di cibo, può
liberare delle fiamme ad una temperatura inferiore
rispetto ad un olio utilizzato per la prima volta.
Non appoggiare o tenere liquidi o materiali
infiammabili, né oggetti facilmente incendiabili
sull'apparecchiatura, al suo interno o nelle
immediate vicinanze.
ATTENZIONE! Vi è il rischio di
danneggiare l'apparecchiatura.
Non poggiare pentole calde sul pannello dei
comandi.
Non esporre al calore pentole vuote.
Fare attenzione a non lasciar cadere oggetti o
pentole sull'apparecchiatura. La superficie si
potrebbe danneggiare.
Non mettere in funzione le zone di cottura in
assenza di pentole o con pentole vuote.
Non appoggiare la pellicola di alluminio direttamente
sull'apparecchiatura.
L'apparecchiatura è destinata solo alla cottura. Non
deve essere utilizzata per altri scopi, come per
esempio il riscaldamento di un ambiente.
Non lasciare che sostanze acide, come per esempio
aceto, succo di limone od anticalcari vengano a
contatto con il piano di cottura. Si potrebbero
formare delle macchie opache.
Pulizia e cura
•
•
•
•
•
Pulire regolarmente l'apparecchiatura per evitare il
deterioramento dei materiali che compongono la
superficie.
Disattivare l'apparecchiatura e lasciarla raffreddare
prima di procedere con la pulizia.
Scollegare l’apparecchiatura dalla rete elettrica
prima di eseguire le operazioni di manutenzione.
Non nebulizzare acqua né utilizzare vapore per
pulire l'apparecchiatura.
Pulire l'apparecchiatura con un panno inumidito e
morbido. Utilizzare solo detergenti neutri. Non usare
prodotti abrasivi, spugnette abrasive, solventi od
oggetti metallici.
Smaltimento
ATTENZIONE! Rischio di lesioni o
soffocamento.
•
•
•
Contattare le autorità locali per ricevere informazioni
su come smaltire correttamente l'apparecchiatura.
Staccare la spina dall'alimentazione elettrica.
Tagliare il cavo di rete e smaltirlo.
Assistenza Tecnica
•
•
Utilizzare esclusivamente ricambi originali.
Per riparare l'apparecchiatura contattare il Centro di
Assistenza Autorizzato.
Descrizione del prodotto
Disposizione della superficie di cottura
1 Zona di cottura
1
1
145 mm
180 mm
180 mm
145 mm
1
1
ATTENZIONE! Il calore residuo può
essere causa di ustioni.
Utilizzo quotidiano
ATTENZIONE! Fare riferimento ai
capitoli sulla sicurezza.
Uso del piano di cottura
Azionamento del piano di cottura tramite le manopole
del forno. Nel capitolo "Utilizzo quotidiano" per il forno
viene spiegato come azionare il piano di cottura.
Prima di utilizzare l'apparecchiatura
Sistemare le pentole contenenti l'acqua su ciascuna
zona di cottura, impostare la posizione massima ed
avviare il piano di cottura per 10 min. Questo serve per
bruciare i residui nell'apparecchiatura.
Successivamente, far funzionare l'apparecchiatura sulla
posizione minima per 20 minuti. Durante questo periodo
l'apparecchiatura può produrre un odore sgradevole e
fumo. Non si tratta di un’anomalia. Accertarsi che il
flusso d'aria sia sufficiente.
Utilizzo della piastra elettrica di cottura rapida
Un punto rosso in mezzo alla piastra indica una piastra
elettrica di cottura rapida. Una piastra elettrica di cottura
si riscalda più rapidamente delle piastre normali. I punti
rossi sono dipinti sulle piastre. Possono deteriorarsi
durante l'uso e possono addirittura scomparire
completamente dopo un certo lasso di tempo. Ciò non
compromette il corretto funzionamento del piano di
cottura.
13
Consigli e suggerimenti utili
ATTENZIONE! Fare riferimento ai
capitoli sulla sicurezza.
AVVERTENZA! Non usare pentole in
ghisa, teglie in terracotta, grill o piastre
tostapane. L’acciaio inox può brunire se
sottoposto ad eccessivo riscaldamento.
Pentole
Il fondo delle pentole dovrebbe essere il
più possibile spesso e piano.
Pulizia e cura
•
ATTENZIONE! Fare riferimento ai
capitoli sulla sicurezza.
Lavare le parti in acciaio inox con acqua e
asciugarle con un panno morbido.
Informazioni generali
Pulizia della piastra elettrica di cottura
•
•
•
1.
Pulire il piano di cottura dopo ogni impiego.
Usare sempre pentole con il fondo pulito.
I graffi o le macchie scure sulla superficie non
compromettono il funzionamento del piano di
cottura.
Acciaio inossidabile
•
•
2.
3.
Per i bordi in acciaio inox del piano di cottura, usare
agenti per la pulizia specifici.
Il bordo in acciaio inox della piastra può cambiare
colore a causa della temperatura elevata.
4.
Utilizzare detergente in polvere od un panno
apposito.
Pulire il piano di cottura con un panno umido e una
piccola quantità di detergente.
Scaldare la piastra di cottura ad una bassa
temperatura e lasciare asciugare.
Per conservare le piastre di cottura in buono stato,
strofinarle regolarmente con olio per macchina da
cucire. Togliere le tracce di olio con carta
assorbente.
Risoluzione dei problemi
ATTENZIONE! Fare riferimento ai
capitoli sulla sicurezza.
Cosa fare se...
Problema
Non è possibile attivare il piano di
cottura o metterlo in funzione.
Causa possibile
È scattato il fusibile.
Se non è possibile trovare una soluzione...
Qualora non sia possibile trovare una soluzione al
problema, contattare il rivenditore o il Centro di
Assistenza Autorizzato. Fornire i dati riportati sulla
targhetta dei dati. Assicurarsi di aver acceso il piano di
cottura correttamente. In caso di azionamento errato
dell'apparecchiatura, l'intervento del tecnico del Centro
14
Soluzione
Verificare se l'anomalia di funzionamento sia dovuta al fusibile. Nel caso in cui il fusibile continui a scattare, rivolgersi ad un elettricista
qualificato.
di Assistenza o del rivenditore potrà essere effettuato a
pagamento anche durante il periodo di garanzia. Le
istruzioni relative al Centro di Assistenza e alle
condizioni di garanzia sono contenute nel libretto della
garanzia.
Etichette fornite con il sacchetto degli accessori
Attaccare le etichette adesive come indicato di seguito:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A) Attaccarla sul Foglietto di garanzia ed inviare
questa parte (ove prevista).
B) Attaccarla sul Foglietto di garanzia e conservare
questa parte (ove prevista).
C) Attaccarla sul libretto di istruzioni.
Installazione
ATTENZIONE! Fare riferimento ai
capitoli sulla sicurezza.
Prima dell'installazione
Prima di installare il piano di cottura, annotare
l'informazione riportata di seguito presente sulla
targhetta dei dati. La targhetta dei dati è applicata sul
lato inferiore del piano di cottura.
Modello ...........................
PNC .........................................
Numero di serie ...........................
Piani di cottura da incasso
Utilizzare esclusivamente piani di cottura da incasso
solo dopo l'installazione in idonei piani di lavoro e mobili
da incasso conformi alle norme.
15
Incasso
Ø10
4x
min.
500mm
min.
50mm
min.
55mm
490+1mm
560+1mm
min.
25 mm
Dati tecnici
Caratteristiche tecniche zone di cottura
Zona di cottura
Potenza nominale (impostazione di calore
massima) [W]
Diametro della zona di cottura [mm]
Anteriore sinistra
2000
180
Posteriore sinistra
1000
145
Anteriore destra
1500
145
Posteriore destra
1500
180
Per risultati di cottura ottimali, utilizzare pentole con un
diametro non superiore alla zona di cottura.
Efficienza energetica
Informazioni prodotto conformi alla norma UE 66/2014
Identificativo modello
16
EHE60001X
Tipo di piano di cottura
Piano di cottura da incasso
Numero di zone di cottura
4
Tecnologia di calore
Piastra elettrica
Diametro delle zone di cottura circolari (Ø)
Anteriore sinistra
Posteriore sinistra
Anteriore destra
Posteriore destra
18,0 cm
14,5 cm
14,5 cm
18,0 cm
Consumo di energia per zona di
cottura (EC electric cooking)
Anteriore sinistra
Posteriore sinistra
Anteriore destra
Posteriore destra
192,2 Wh/kg
192,9 Wh/kg
192,9 Wh/kg
178,1 Wh/kg
Consumo energetico del piano di
cottura (EC electric hob)
189,0 Wh/kg
EN 60350-2 - Apparecchiature elettriche per la cottura
per uso domestico - Parte 2: Piani di cottura - Metodi
per la misurazione delle prestazioni
•
Risparmio energetico
•
È possibile risparmiare energia quotidianamente
durante la cottura seguendo i suggerimenti che
seguono.
•
•
Quando si riscalda l'acqua, utilizzare solo la quantità
necessaria.
Se possibile, coprire sempre le pentole con il
coperchio.
•
•
•
Prima di attivare la zona di cottura, sistemare la
pentola.
Il fondo della pentola deve avere lo stesso diametro
della zona di cottura.
Sistemare le pentole più piccole sulle zone di
cottura più piccole.
Posizionare le pentole direttamente al centro della
zona di cottura.
Utilizzare il calore residuo per mantenere caldi i cibi
o fonderli.
CONSIDERAZIONI SULL'AMBIENTE
Riciclare i materiali con il simbolo . Buttare
l'imballaggio negli appositi contenitori per il riciclaggio.
Aiutare a proteggere l’ambiente e la salute umana e a
riciclare rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed
elettroniche. Non smaltire le apparecchiature che
riportano il simbolo insieme ai normali rifiuti
domestici. Portare il prodotto al punto di riciclaggio più
vicino o contattare il comune di residenza.
17
Innhold
Sikkerhetsinformasjon
Sikkerhetsanvisninger
Produktbeskrivelse
Daglig bruk
Råd og tips
18
19
21
21
21
Stell og rengjøring
Feilsøking
Montering
Tekniske data
Energieffektiv
22
22
23
24
25
Med forbehold om endringer.
Sikkerhetsinformasjon
Les instruksjonene nøye før montering og bruk av produktet. Produsenten er
ikke ansvarlig for eventuelle skader som skyldes feilaktig montering og bruk.
Oppbevar produktets instruksjoner for fremtidig bruk.
Sikkerhet for barn og utsatte personer
•
•
•
•
•
•
•
Dette produktet kan brukes av barn fra åtte år og oppover og personer
med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får instruksjon i sikker bruk av
produktet og forstår hvilke farer som kan inntreffe.
Ikke la barn leke med produktet.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn.
Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når det brukes eller når den
kjøler seg ned. Tilgjengelige deler er varme.
Hvis produktet har en barnesikring, anbefaler vi at du aktiverer den.
Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn med mindre de har
tilsyn.
Barn under 3 år, som ikke er under oppsyn, bør holdes unna produktet.
Generelt om sikkerhet
•
•
•
•
•
18
Produktet og tilgjengelige deler blir varme under bruk. Ikke berør
varmeelementene.
Produktet er ikke beregnet for å brukes sammen med et separat
fjernkontrollsystem eller et eksternt tidsur.
Matlaging uten tilsyn på en komfyrtopp med fett eller olje kan være farlig
og kan resultere i brann.
Du må aldri prøve å slukke en brann med vann, men du må slå av
produktet og deretter dekke flamme f.eks med et lokk eller et brannteppe.
Ikke oppbevar gjenstander på kokeoverflatene.
•
•
•
Metallgjenstander som kniver, gafler, skjeer og lokk må ikke legges på
komfyrtoppen fordi de kan bli varme.
Ikke bruk damprengjøring til å rengjøre produktet.
Hvis strømkabelen er skadet, må den kun skiftes av et autorisert
serviceverksted eller en lignende kvalifisert person for å unngå fare.
Sikkerhetsanvisninger
Installering
ADVARSEL! Bare en kvalifisert person
må installere dette produktet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fjern all emballasje.
Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
Følg monteringsanvisningene som følger med
produktet.
Overhold minimumsavstanden fra andre produkter
og enheter.
Vær alltid forsiktig når du flytter produktet, fordi det
er tungt. Bruk alltid vernehansker.
Dekk overflatene med tetningsmiddel for å forhindre
at fuktighet forårsaker svelling.
Beskytt produktets bunn mot damp og fuktighet.
Ikke monter produktet ved siden av en dør eller
under et vindu. Dette hindrer varme kokekar fra å
falle ned fra produktet når døren eller vinduet er
åpnet.
Hvis produktet er montert over skuffer, sørg for at
rommet mellom bunnen av produktet og den øvre
skuffen er tilstrekkelig for luftsirkulasjon.
Produktets bunn kan bli varm. Vi anbefaler at du
monterer et ikke-brennbart separasjonspanel under
produktet, for å forhindre tilgang til bunnen.
Elektrisk tilkopling
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ADVARSEL! Fare for brann og elektrisk
støt.
•
•
•
•
•
Alle elektriske tilkoblinger skal utføres av en
kvalifisert elektriker.
Produktet må være jordet.
Før du kobler komfyrtoppen til en ovn, og før du
kobler noen ledninger, må du sørge for at
strømtilførselen til hovedsikringen og begge
produktene er koblet fra.
Kontroller at det er samsvar mellom den elektriske
informasjonen på typeskiltet og strømforsyningen i
huset. Hvis det ikke er det, må du kontakt en
elektriker.
Sørg for at produktet er riktig montert. Løs og feil
strømkabel eller støpsel (hvis aktuelt) kan gjøre at
terminalen blir for varm.
Bruk riktig strømkabel.
Sørg for at strømkabelen ikke floker seg.
Sørg for at støtbeskyttelse er montert.
Bruk avlastingsklemmen på kabelen.
Sørg for at strømkabelen eller støpselet (hvis
aktuelt) ikke berører det varme produktet eller
varme kokekar, når du kobler produktet til
stikkontaktene i nærheten
Ikke bruk doble stikkontakter eller skjøteledninger.
Pass på at støpselet (hvis aktuelt) og strømkabelen
ikke blir påført skade. Kontakt det autoriserte
servicesenteret vårt, eller en elektriker, for å få
byttet en skadet strømkabel.
Støtbeskyttelsen til strømførende og isolerte deler
må festes på en måte som gjør at den ikke kan
fjernes uten verktøy.
Ikke sett støpselet i stikkontakten før monteringen er
fullført. Kontroller at det er tilgang til stikkontakten
etter monteringen.
Hvis stikkontakten er løs, ikke koble til
strømpluggen.
Ikke trekk i kabelen for å koble fra produktet. Trekk
alltid i selve støpselet.
Bruk bare riktige isolasjonsenheter: vernebrytere,
sikringer (sikringer av skrutypen skal fjernes fra
holderen), jordfeilbrytere og kontaktorer.
Den elektriske monteringen må ha en
isoleringsenhet som lar deg frakoble produktet fra
strømnettet ved alle poler. Isoleringsenheten må ha
en kontaktåpningsbredde på minst 3 mm.
Bruk
ADVARSEL! Risiko for skade,
brannskader og elektrisk støt.
•
•
•
•
•
•
Fjern om nødvendig all emballasje, merking og
beskyttelsesfilm før første gangs bruk.
Dette produktet er beregnet for bruk i en
husholdning.
Produktets spesifikasjoner må ikke endres.
Pass på at ventilasjonsåpningene ikke er blokkert.
Ikke la produktet være uten tilsyn mens det er i bruk.
Slå av kokesonene etter hver gang de har vært i
bruk.
19
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
20
Ikke legg bestikk eller grytelokk på kokesonene. De
kan bli varme.
Ikke bruk produktet med våte hender eller når det er
i kontakt med vann.
Ikke bruk produktet som arbeids- eller
oppbevaringsflate.
Når du legger mat i varm olje, kan det sprute.
ADVARSEL! Risiko for brann og
eksplosjon
Oppvarming av fett og olje kan frigjøre brennbare
damper. Hold flammer eller varme gjenstander unna
fett og oljer når du bruker dem til tilbereding av mat.
Dampen fra svært varm olje, kan føre til
selvantennelse.
Brukt olje som kan inneholde matrester, kan
forårsake brann ved en lavere temperatur enn olje
som brukes for første gang.
Ikke legg brennbare produkter, eller gjenstander
som er fuktet med brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av produktet.
ADVARSEL! Fare for skade på
produktet.
Ikke plasser varme kokekar på betjeningspanelet.
Ikke la kokekar koke tørre.
Vær forsiktig slik at ingen gjenstander eller varme
kokekar faller på produktet. Overflaten kan bli
skadet.
Ikke aktiver kokesonene med tomt kokekar eller
uten kokekar.
Ikke legg aluminiumsfolie på produktet.
Dette produktet skal kun brukes til matlaging. Det
må ikke brukes til andre formål, f.eks. oppvarming
av rommet.
•
Ikke la syreholdige væsker, for eksempel eddik,
sitronsaft eller rengjøringsmidler med kalk komme
nær komfyrtoppen. Dette kan føre til matte flekker.
Hoito ja puhdistus
•
•
•
•
•
Rengjør produktet med jevne mellomrom for å
hindre skade på overflaten.
Slå av produktet og la det avkjøle før du rengjør det.
Koble produktet fra strømforsyningen før
vedlikehold.
Ikke bruk spylevann eller damp til å rengjøre
produktet.
Rengjør produktet med en fuktig, myk klut. Bare kun
nøytrale rengjøringsmidler. Du må aldri bruke
skurende oppvaskmidler, skuresvamper, løsemidler
eller metallgjenstander.
Avhending
ADVARSEL! Fare for skade og kvelning.
•
•
•
Kontakt kommunen din for informasjon om hvordan
du kaster produktet på en riktig måte.
Koble produktet fra strømmen.
Kutt av strømkabelen og kast den.
Service
•
•
Kontakt et autorisert servicesenter for å reparere
produktet.
Det skal bare brukes originale reservedeler.
Produktbeskrivelse
Oversikt over platetoppen
1 Kokesone
1
1
145 mm
180 mm
180 mm
145 mm
1
1
ADVARSEL! Forbrenningsfare som
følge av restvarme.
Daglig bruk
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Bruke komfyrtoppen
Du betjener komfyrtoppen med ovnsbryterne. Kapittelet
«Daglig bruk» av ovnen, forklarer hvordan du bruker
komfyrtoppen.
Før første gangs bruk
Plasser kokekar med vann på alle kokesonene, sett på
høyeste effekttrinn og la komfyrtoppen stå på i 10 min.
Dette brenner restene på produktet. Etter dette må
komfyrtoppen få stå i på laveste effekttrinn i minst 20
min. I løpet av dette tidsrommet kan det oppstå lukt og
røyk. Dette er normalt. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.
Bruk av hurtigplate
En rød prikk midt på platen viser en hurtigplate. En
hurtigplate varmes opp raskere enn vanlige plater. De
røde prikkene er malt på platene. De kan skades ved
bruk og til og med forsvinne helt etter en periode. Den
har ingen effekt på ytelsen til koketoppen.
Råd og tips
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Kokekar
OBS! Ikke bruk jernpanner i støpejern,
steintøy, keramikk, grill- eller
toastertallerkener. Rustfritt stål kan bli
overopphetet dersom det blir for varmt.
Kokekarets bunn må være så tykk og
jevn som mulig.
21
Stell og rengjøring
•
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Komponenter i rustfritt stål, må du rengjøre med
vann, og deretter tørke med en myk klut.
Generell informasjon
Rengjøring av den elektriske koketoppen
•
•
•
1.
2.
Rengjør produktet etter hver bruk.
Bruk kokekar med ren bunn.
Riper eller mørke flekker på overflaten påvirker ikke
produktets funksjon.
Rustfritt stål
•
•
Bruk et spesialrengjøringsprodukt for rustfritt stål på
kantene i rustfrittstål.
Kanten i rustfritt stål kan endre farge som en følge
av høy varme.
3.
4.
Bruk skurepulveret eller skuresvampen.
Rengjør produktet med en fuktig klut og litt
rengjøringsmiddel.
Varm opp kokeplaten til lav temperatur og la den
tørke.
Kokeplatene må smøres regelmessig inn med
symaskinolje for å holdes i god stand. Tørk av oljen
med tørkepapir.
Feilsøking
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Hva må gjøres, hvis ...
Problem
Du kan ikke aktivere eller betjene
komfyrtoppen.
Mulig årsak
Sikringen har gått.
Hvis du ikke kan finne en løsning ...
Hvis du ikke greier å løse problemet selv, kontakter du
forhandleren eller et autorisert servicesenter. Angi
opplysningene som du finner på typeskiltet. Påse at du
har brukt komfyrtoppen riktig. Hvis ikke må du selv
22
Løsning
Kontroller at sikringen er årsaken til
funksjonssvikten. Hvis sikringene
går gjentatte ganger, må du kontakte en elektriker.
betale for service fra serviceteknikeren eller
forhandleren, også i garantitiden. Anvisninger om
kundeservice og garantibetingelser finner du i garantiheftet.
Du finner etiketter i posen med tilbehør
Plasser de selvklebende etikettene som vist nedenfor:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A) Klistres på garantikortet, og denne delen
sendes(hvis aktuelt).
B) Klistres på garantikortet, og denne delen beholdes
(hvis aktuelt).
C) Klistres på instruksjonsheftet.
Montering
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
PNC (produktnummer) .............................
Serienummer ....................
Før monteringen
Koketopper
Før montering av koketoppen må du skrive ned
opplysningene som står på typeskiltet. Typeskiltet er
plassert nederst på platetoppen.
KOketopper skal bare brukes når de er bygd inn i
egnede enheter og arbeidsbenker som oppfyller
standardene.
Modell ........................................
23
Innbygging
Ø10
4x
min.
500mm
min.
50mm
min.
55mm
490+1mm
560+1mm
min.
25 mm
Tekniske data
Spesifikasjoner for kokesoner
Kokesone
Nominell effekt (maks varmeinnstilling)
[W]
Venstre foran
2000
180
Venstre bak
1000
145
Høyre foran
1500
145
Høyre bak
1500
180
For optimale tilberedningsresultatene bør du bruke
kokekar som ikke er større enn diameteren til
kokesonen.
24
Kokesonens diameter [mm]
Energieffektiv
Produktinformasjon i henhold til EU 66/2014
Modellidentifikasjon
EHE60001X
Komfyrtopp-type
Komfyrtopp for innbygging
Antall kokesoner
4
Varmeteknologi
Fast kokeplate
Diameter på runde kokesoner (Ø)
Venstre foran
Venstre bak
Høyre foran
Høyre bak
18,0 cm
14,5 cm
14,5 cm
18,0 cm
Energiforbruk per kokesone (EC
electric cooking)
Venstre foran
Venstre bak
Høyre foran
Høyre bak
192,2 Wh/kg
192,9 Wh/kg
192,9 Wh/kg
178,1 Wh/kg
Energiforbruk for komfyrtopp (EC
electric hob)
189,0 Wh/kg
EN 60350-2 – Elektriske husholdningsprodukter for
matlaging – Del 2: Komfyrtopp – Metoder for måling av
ytelse
•
•
•
Energisparende
•
•
•
Du kan spare energi på hverdagslig tilberedning hvis du
følger hintene under.
•
Bruk kun mengden du trenger når du varmer opp
vann.
Legg alltid lokk på kokekaret, hvis det er mulig.
Plasser kokekaret på kokesonen før du slår den på.
Bunnen av kokekaret og kokesonene må ha samme
diameter.
Sett mindre kokekar på mindre kokesoner.
Sett kokekaret direkte på midten av kokesonen.
Bruk restvarmen for å holde maten varm eller for å
smelte den.
BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med symbolet .
Legg emballasjen i riktige beholdere for å resirkulere
det. Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers helse og
for å resirkulere avfall av elektriske og elektroniske
produkter. Ikke kast produkter som er merket med
symbolet sammen med husholdningsavfallet.
Produktet kan leveres der hvor tilsvarende produkt
selges eller på miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere opplysninger.
25
Contenido
Información sobre seguridad
Instrucciones de seguridad
Descripción del producto
Uso diario
Consejos
26
27
29
29
29
Mantenimiento y limpieza
Solución de problemas
Instalación
Información técnica
Eficacia energética
30
30
31
32
33
Salvo modificaciones.
Información sobre seguridad
Antes de instalar y utilizar el aparato, lea atentamente las instrucciones
facilitadas. El fabricante no se hace responsable de los daños y lesiones
causados por una instalación y uso incorrectos. Guarde siempre las
instrucciones junto con el aparato para futuras consultas.
Seguridad de niños y personas vulnerables
•
•
•
•
•
•
•
Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños de 8 años en
adelante y personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales
estén disminuidas o que carezcan de la experiencia y conocimientos
suficientes para manejarlo, siempre que cuenten con las instrucciones o
la supervisión sobre el uso del electrodoméstico de forma segura y
comprendan los riesgos.
No deje que los niños jueguen con el aparato.
Mantenga los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños.
Mantenga a los niños y mascotas alejados del aparato cuando esté
funcionando o se esté enfriando. Las piezas accesibles están calientes.
Si el aparato dispone de dispositivo de seguridad para niños, se
recomienda activarlo.
La limpieza y el mantenimiento no podrán realizarlas niños sin
supervisión.
Es necesario mantener alejados a los niños de menos de 3 años salvo
que estén bajo supervisión continua.
Instrucciones generales de seguridad
•
•
26
El aparato y las piezas accesibles se calientan mucho durante el
funcionamiento. No toque las resistencias.
No accione el aparato con un temporizador externo ni con un sistema de
mando a distancia independiente.
•
•
•
•
•
•
Cocinar con grasa o aceite sin estar presente puede resultar peligroso, ya
que podría ocasionarse un incendio.
Nunca intente apagar un fuego con agua; apague el aparato y cubra la
llama con una tapa o una manta ignífuga.
No utilice las superficies de cocción para almacenar alimentos.
No deje objetos metálicos, como cuchillos, tenedores, cucharas o tapas
sobre la superficie de cocción para evitar que se calienten.
No utilice un limpiador a vapor para limpiar el aparato.
Si el cable eléctrico sufre algún daño, el fabricante, su servicio técnico
autorizado o un profesional tendrán que cambiarlo para evitar riesgos.
Instrucciones de seguridad
Instalación
•
ADVERTENCIA! Solo un electricista
cualificado puede instalar este aparato.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Retire todo el embalaje.
No instale ni utilice un aparato dañado.
Siga las instrucciones de instalación suministradas
con el aparato.
Respete siempre la distancia mínima entre el
aparato y los demás electrodomésticos y mobiliario.
El aparato es pesado, tenga cuidado siempre
cuando lo mueva. Utilice siempre guantes de
protección.
Proteja las superficies cortadas con un material
sellante para evitar que la humedad las hinche.
Proteja la parte inferior del aparato del vapor y la
humedad.
No instale el aparato junto a una puerta ni debajo de
una ventana. De esta forma se evita que los
utensilios de cocina calientes caigan del aparato
cuando la puerta o la ventana estén abiertas.
Cuando instale el aparato encima de cajones,
asegúrese de que hay suficiente espacio entre la
parte inferior del aparato y el cajón superior para
que circule el aire.
La base del aparato se puede calentar. Asegúrese
de colocar un panel de separación incombustible
bajo el aparato para evitar acceder a la base.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Conexión eléctrica
ADVERTENCIA! Riesgo de incendios y
descargas eléctricas.
•
•
Todas las conexiones eléctricas deben realizarlas
electricistas cualificados.
El aparato debe conectarse a tierra.
•
Antes de conectar la placa de cocción a un horno y
antes de realizar el cableado, asegúrese de que los
bornes de red de ambos aparatos no reciben
alimentación eléctrica.
Asegúrese de que las especificaciones eléctricas de
la placa coinciden con las del suministro eléctrico de
su hogar. En caso contrario, póngase en contacto
con un electricista.
Asegúrese de que el aparato está instalado
correctamente. Un cable de red o enchufe (en su
caso) flojo o inadecuado puede provocar que el
terminal se caliente en exceso.
Utilice el cable de red eléctrica adecuado.
Coloque los cables eléctricos de forma que no se
puedan enredar.
Asegúrese de que hay instalada una protección
contra descargas eléctricas.
Establezca la descarga de tracción del cable.
Asegúrese de que el cable o el enchufe (en su
caso) no toquen el aparato caliente ni utensilios de
cocina calientes cuando conecte el aparato a las
tomas cercanas.
No utilice adaptadores de enchufes múltiples ni
cables prolongadores.
Asegúrese de no provocar daños en el enchufe (en
su caso) ni en el cable de red. Póngase en contacto
con un electricista o con nuestro servicio técnico
para cambiar un cable dañado.
Los mecanismos de protección contra descargas
eléctricas de componentes con corriente y aislados
deben fijarse de forma que no puedan aflojarse sin
utilizar herramientas.
Conecte el enchufe a la toma de corriente
únicamente cuando haya terminado la instalación.
Asegúrese de tener acceso al enchufe del
suministro de red una vez instalado el aparato.
27
•
•
•
•
Si la toma de corriente está floja, no conecte el
enchufe.
No desconecte el aparato tirando del cable de
conexión a la red. Tire siempre del enchufe.
Use únicamente dispositivos de aislamiento
apropiados: línea con protección contra los
cortocircuitos, fusibles (tipo tornillo que puedan
retirarse del soporte), dispositivos de fuga a tierra y
contactores.
La instalación eléctrica debe tener un dispositivo de
aislamiento que permita desconectar el aparato de
todos los polos de la red. El dispositivo de
aislamiento debe tener una apertura de contacto
con una anchura mínima de 3 mm.
Uso del aparato
ADVERTENCIA! Podría dañar el
aparato.
•
•
•
•
•
•
•
ADVERTENCIA! Riesgo de lesiones,
quemaduras y descargas eléctricas.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
28
Retire todo el embalaje, las etiquetas y la película
protectora (en su caso) antes del primer uso.
Utilice este aparato en entornos domésticos.
No cambie las especificaciones de este aparato.
Cerciórese de que los orificios de ventilación no
están obstruidos.
No deje nunca el aparato desatendido mientras está
en funcionamiento.
Apague las zonas de cocción después de cada uso.
No coloque cubiertos ni tapaderas sobre las zonas
de cocción. Pueden alcanzar temperaturas
elevadas.
No utilice el aparato con las manos mojadas ni
cuando entre en contacto con el agua.
No utilice el aparato como superficie de trabajo ni
de almacenamiento.
Cuando se coloca comida en aceite caliente, éste
puede saltar.
ADVERTENCIA! Riesgo de incendio y
explosiones
Las grasas o aceites calientes pueden generar
vapores inflamables. Mantenga las llamas u objetos
calientes alejados de grasas y aceites cuando
cocine con ellos.
Los vapores que liberan los aceites muy calientes
pueden provocar combustiones imprevistas.
El aceite usado, que puede contener restos de
alimentos, puede provocar incendios a
temperaturas más bajas que el aceite que se utiliza
por primera vez.
No coloque productos inflamables ni objetos
mojados con productos inflamables dentro, cerca o
encima del aparato.
No coloque ningún utensilio de cocina caliente en el
panel de control.
No deje que el contenido de los utensilios de cocina
hierva hasta evaporarse.
Evite la caída de objetos o utensilios de cocina en el
aparato. La superficie puede dañarse.
No encienda las zonas de cocción sin utensilios de
cocina o con éstos vacíos.
No coloque papel de aluminio sobre el aparato.
Este aparato está diseñado exclusivamente para
cocinar. No debe utilizarse para otros fines, por
ejemplo, como calefacción.
No permita que líquidos ácidos, como por ejemplo
vinagre, zumo de limón o desincrustantes de cal
toquen la placa de cocción. De lo contrario, podrían
aparecer manchas opacas.
Mantenimiento y limpieza
•
•
•
•
•
Limpie periódicamente el aparato para evitar el
deterioro del material de la superficie.
Apague el aparato y déjelo enfriar antes de
limpiarlo.
Desconecte el aparato de la red eléctrica antes de
realizar el mantenimiento.
No utilice pulverizadores ni vapor de agua para
limpiar el aparato.
Limpie el aparato con un paño suave humedecido.
Utilice solo detergentes neutros. No utilice
productos abrasivos, estropajos duros, disolventes
ni objetos metálicos.
Eliminación
ADVERTENCIA! Existe riesgo de
lesiones o asfixia.
•
•
•
Contacte con las autoridades locales para saber
cómo deshacerse correctamente del aparato.
Desconecte el aparato de la red.
Corte el cable de conexión a la red y deséchelo.
Asistencia
•
•
Para reparar el aparato, póngase en contacto con
un centro de servicio autorizado.
Utilice solamente piezas de recambio originales.
Descripción del producto
Disposición de las zonas de cocción
1 Zona de cocción
1
1
145 mm
180 mm
180 mm
145 mm
1
1
ADVERTENCIA! Riesgo de quemaduras
por calor residual.
Uso diario
ADVERTENCIA! Consulte los capítulos
sobre seguridad.
Uso de la placa
La placa se maneja con los mandos situados en el
horno. El capítulo "Uso diario" del horno recoge las
instrucciones de uso de la placa.
Antes del primer uso
Coloque los utensilios de cocina con agua en cada
zona de cocción, programe la posición máxima y active
la placa durante 10 minutos. De este modo se eliminan
los residuos del aparato. A continuación, active la placa
en la posición máxima durante 20 minutos. Durante
este tiempo, podría desprender humo u olores. Esto es
totalmente normal. Asegúrese de que haya una buena
ventilación.
Utilización de la placa rápida
El punto rojo en el centro de la placa denota la placa
rápida. La placa rápida se calienta antes que las
normales. Los puntos rojos están pintados en las
placas. Se pueden deteriorar con el uso e incluso
desaparecer completamente tras un cierto período de
tiempo. Esto no afecta al funcionamiento de la placa.
Consejos
ADVERTENCIA! Consulte los capítulos
sobre seguridad.
Utensilios de cocina
La base del utensilio de cocina debe ser
lo más gruesa y plana posible.
29
PRECAUCIÓN! No utilice sartenes de
hierro fundido, fuentes de barro cocido o
de cerámica ni placas de grill o de
tostadora. El acero inoxidable pierde
brillo si se calienta en exceso.
Mantenimiento y limpieza
•
ADVERTENCIA! Consulte los capítulos
sobre seguridad.
Lave las partes de acero inoxidable con agua y
séquelas a fondo con un paño suave.
Información general
Limpieza de la placa de cocción eléctrica
•
•
•
1.
2.
Limpie la placa después de cada uso.
Utilice siempre recipientes cuya base esté limpia.
Los arañazos o las marcas oscuras en la superficie
no afectan al funcionamiento normal de la placa.
Acero inoxidable
•
•
Para los bordes de acero inoxidable de la placa,
utilice un limpiador especial para acero inoxidable.
El borde de acero inoxidable de la placa se puede
decolorar ligeramente como consecuencia de la alta
temperatura.
3.
4.
Utilice polvos de limpieza o un estropajo húmedo.
Limpie la placa con un paño suave humedecido
con agua y detergente.
Caliente la placa a baja temperatura y deje que se
seque.
Para mantener la placa en buen estado, frótela con
regularidad con aceite lubricante. Retire el aceite
con papel absorbente.
Solución de problemas
ADVERTENCIA! Consulte los capítulos
sobre seguridad.
Qué hacer si...
Problema
La placa no se enciende o no funciona.
Posible causa
Ha saltado el fusible.
Si no encuentra una solución...
Si no logra subsanar el problema, póngase en contacto
con su distribuidor o el centro de servicio técnico.
Facilite la información de la placa de datos técnicos.
Asegúrese de que maneja la placa de cocción
adecuadamente. De lo contrario, el personal técnico de
servicio o el distribuidor facturará la reparación
30
Solución
Compruebe si el fusible es la causa
del fallo de funcionamiento. Si el fusible se funde repetidamente, consulte a un electricista cualificado.
efectuada, incluso en el caso de que el aparato se
encuentre en periodo de garantía. Las instrucciones
sobre servicio técnico y condiciones de garantía se
encuentran en el folleto de garantía que se suministra
con el aparato.
Etiquetas incluidas en la bolsa de accesorios
Pegue las etiquetas adhesivas como se muestra a
continuación:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A) Péguela en la etiqueta de garantía y envíe esta
parte (en su caso).
B) Péguela en la etiqueta de garantía y guarde esta
parte (en su caso).
C) Péguela en el manual de instrucciones.
Instalación
ADVERTENCIA! Consulte los capítulos
sobre seguridad.
PNC .........................................
Número de serie ...........................
Antes de la instalación
Placas empotradas
Antes de instalar la placa de cocción, anote la
información siguiente de la placa de características. La
placa de características está situada en la parte inferior
de la placa de cocción.
Las placas de cocción que han de ir integradas en la
cocina solo deben utilizarse una vez encastradas en los
muebles adecuados y con las encimeras y superficies
de trabajo apropiadas.
Modelo .......................................
31
Empotrado
Ø10
4x
min.
500mm
min.
50mm
min.
55mm
490+1mm
560+1mm
min.
25 mm
Información técnica
Especificaciones de las zonas de cocción
Zona de cocción
Potencia nominal (ajuste de calor máximo) [W]
Diámetro de la zona de cocción [mm]
Anterior izquierda
2000
180
Posterior izquierda
1000
145
Anterior derecha
1500
145
Posterior derecha
1500
180
Para obtener unos resultados de cocción óptimos,
utilice recipientes de diámetro inferior al de la zona de
cocción.
32
Eficacia energética
Información de producto según UE 66/2014
Identificación del modelo
EHE60001X
Tipo de placa de cocción
Placa empotrada
Número de zonas de cocción
4
Tecnología de calentamiento
Placa eléctrica
Diámetro de las zonas de cocción
circulares (Ø)
Anterior izquierda
Posterior izquierda
Anterior derecha
Posterior derecha
18,0 cm
14,5 cm
14,5 cm
18,0 cm
Consumo de energía por zona de
cocción (EC electric cooking)
Anterior izquierda
Posterior izquierda
Anterior derecha
Posterior derecha
192,2 Wh / kg
192,9 Wh / kg
192,9 Wh / kg
178,1 Wh / kg
Consumo de energía por de la
placa de cocción (EC electric hob)
189,0 Wh / kg
EN 60350-2 - Aparatos electrodomésticos - Parte 2:
Placas de cocción - Métodos de medición del
rendimiento
•
Ahorro de energía
•
Estos consejos la ayudarán a ahorrar energía al cocinar
cada día.
•
•
•
•
•
Cuando caliente agua, utilice solo la cantidad que
necesite.
En la medida de lo posible, cocine siempre con los
utensilios de cocina tapados.
Coloque el utensilio de cocina sobre la zona de
cocción antes de encenderla.
La base del utensilio de cocina debe tener el mismo
diámetro que la zona de cocción.
Coloque los utensilios de cocina pequeños en
zonas de cocción pequeñas.
Coloque el utensilio de cocina directamente en el
centro de la zona de cocción.
Utilice el calor residual para mantener calientes los
alimentos o derretirlos.
ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
aparatos marcados con el símbolo junto con los
residuos domésticos. Lleve el producto a su centro de
reciclaje local o póngase en contacto con su oficina
municipal.
Recicle los materiales con el símbolo . Coloque el
material de embalaje en los contenedores adecuados
para su reciclaje. Ayude a proteger el medio ambiente y
la salud pública, así como a reciclar residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos. No deseche los
33
*
34
35
www.electrolux.com/shop
867322308-A-292015
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising