AEG BE501472NM User manual

AEG BE501472NM User manual
SK
Návod na používanie
Parná rúra
BE501472N
2
www.aeg.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.............................................................................3
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.................................................................................... 4
3. POPIS VÝROBKU.................................................................................................... 7
4. PRED PRVÝM POUŽITÍM........................................................................................7
5. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE..................................................................................8
6. ČASOVÉ FUNKCIE................................................................................................12
7. POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA........................................................................... 13
8. DOPLNKOVÉ FUNKCIE........................................................................................ 18
9. TIPY A RADY......................................................................................................... 20
10. OŠETROVANIE A ČISTENIE...............................................................................33
11. RIEŠENIE PROBLÉMOV..................................................................................... 37
12. INŠTALÁCIA.........................................................................................................39
13. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ................................................................................ 41
NAJLEPŠIE VÝSLEDKY
Ďakujeme vám, že ste si vybrali tento výrobok značky AEG. Vyrobili sme ho tak, aby
vám poskytoval perfektný výkon mnoho rokov, a s inovatívnymi technológiami, ktoré
vám uľahčia život – to sú vlastnosti, ktoré pri bežných spotrebičoch často nenájdete.
Venujte, prosím, niekoľko minút tomuto návodu a dôkladne si ho prečítajte, aby ste
svoj spotrebič mohli využívať čo najlepšie.
Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o údržbe:
www.aeg.com/webselfservice
Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:
www.registeraeg.com
Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely pre
váš spotrebič:
www.aeg.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť
nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
Všeobecné informácie a tipy
Ochrana životného prostredia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
SLOVENSKY
1.
3
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca
nezodpovedá za telesnú ujmu ani za škody spôsobené
nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny
uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste
do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8
rokov a osoby so zníženou spôsobilosťou pod
podmienkou, že im boli dané pokyny a sú pod
dohľadom, pokiaľ ide o bezpečné používanie
spotrebiča a chápu možné súvisiace riziká.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k
spotrebiču, keď pracuje alebo keď sa chladí.
Prístupné časti sú horúce.
Ak má spotrebič detskú poistku, mala by byť zapnutá.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať
žiadnu údržbu na spotrebiči.
Deti do 3 rokov vrátane sa nesmú nikdy približovať k
spotrebiču, keď je v prevádzke.
1.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny
•
•
•
•
Nainštalovať tento spotrebič a vymeniť kábel smie iba
kvalifikovaná osoba.
VAROVANIE: Spotrebič a jeho prístupné časti sa
počas používania môžu značne zahriať. Nedotýkajte
sa ohrevných článkov. Deti do 8 rokov nesmú mať
prístup k spotrebiču, iba ak sú nepretržite pod
dohľadom zodpovednej osoby.
Pri vyberaní alebo vkladaní príslušenstva alebo nádob
na pečenie vždy používajte kuchynské rukavice.
Pred údržbou odpojte spotrebič od elektrickej siete.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
Dbajte na to, aby bol spotrebič pred výmenou žiarovky
vypnutý, aby bolo vylúčené nebezpečenstvo zásahu
elektrickým prúdom.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
Na čistenie skla dvierok nepoužívajte abrazívne
prostriedky ani ostré kovové škrabky, pretože by mohli
poškrabať povrch, čo môže spôsobiť rozbitie skla.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho
dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom
stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
Ak chcete vybrať zasúvacie lišty, najprv potiahnite
prednú časť zasúvacích líšt a potom zadný koniec
smerom od bočnej steny a vyberte ich. Pri inštalácii
zasúvacích líšt zvoľte opačný postup.
Používajte iba originálnu teplotnú sondu alebo
príslušný náhradný diel.
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Inštalácia
VAROVANIE!
Tento spotrebič smie
nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstráňte všetok obalový materiál.
Poškodený spotrebič neinštalujte ani
nepoužívajte.
Dodržiavajte pokyny pre inštaláciu
dodané so spotrebičom.
Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a
uzavretú obuv.
Spotrebič neťahajte za rukoväť.
Dodržiavajte požadovanú minimálnu
vzdialenosť od iných spotrebičov a
nábytku.
Uistite sa, že zariadenia a nábytok,
pod ktorými a vedľa ktorých je
spotrebič nainštalovaný, sú bezpečné.
Po bokoch spotrebiča musia byť
umiestnené spotrebiče alebo
zariadenia nanajvýš rovnakej výšky.
2.2 Zapojenie do elektrickej
siete
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
požiaru a zásahu
elektrickým prúdom.
•
•
•
•
•
•
Všetky práce spojené so zapojením
do elektrickej siete smie vykonať
výlučne kvalifikovaný elektrikár.
Spotrebič musí byť uzemnený.
Uistite sa, že elektrické údaje
uvedené na typovom štítku spotrebiča
zodpovedajú parametrom elektrickej
siete. Ak nie, kontaktujte elektrikára.
Vždy používajte správne inštalovanú
uzemnenú zásuvku.
Nepoužívajte adaptéry, rozdvojky ani
predlžovacie prívodné káble.
Uistite sa, že zástrčka a prívodný
elektrický kábel nie sú poškodené. Ak
prívodný elektrický kábel spotrebiča
treba vymeniť, túto operáciu smie
urobiť iba pracovník autorizovaného
servisného strediska.
SLOVENSKY
•
•
•
•
•
•
•
•
Nedovoľte, aby sa napájacie
elektrické káble dotkli alebo dostali do
blízkosti dvierok spotrebiča najmä
vtedy, keď sú dvierka horúce.
Zariadenie na ochranu pred dotykom
elektrických častí pod napätím a
izolovaných častí treba namontovať
tak, aby sa nedalo odstrániť bez
nástrojov.
Zástrčku zapojte do zásuvky až na
konci inštalácie. Uistite sa, že
napájací elektrický kábel je po
inštalácii prístupný.
Ak je sieťová zásuvka uvoľnená,
nezapájajte do nej sieťovú zástrčku.
Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej
siete neťahajte za prívodný kábel.
Vždy ťahajte za zástrčku.
Použite iba správne odpájacie
zariadenia: ochranné ističe alebo
poistky (skrutkovacie poistky treba
vybrať z držiaka), uzemnenia a
stýkače.
Elektrická sieť v domácnosti musí
mať odpájacie zariadenie, ktoré
umožní odpojenie spotrebiča od
elektrickej siete na všetkých póloch.
Vzdialenosť kontaktov odpájacieho
zariadenia musí byť minimálne 3 mm.
Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič je určený iba na
použitie v domácnosti.
Nemeňte technické charakteristiky
tohto spotrebiča.
Zabezpečte, aby boli vetracie otvory
voľné.
Počas činnosti nenechávajte
spotrebič bez dozoru.
Po každom použití spotrebič vypnite.
Keď je spotrebič v činnosti, pri
otváraní dvierok postupujte opatrne.
Môže dôjsť k úniku horúceho
vzduchu.
Spotrebič nepoužívajte, keď máte
mokré ruky, ani keď je v kontakte s
vodou.
Na otvorené dvierka netlačte.
Spotrebič nepoužívajte ako pracovný
ani odkladací povrch.
Dvierka spotrebiča otvárajte opatrne.
Použitím prísad s obsahom alkoholu
môže vzniknúť zmes alkoholu so
vzduchom.
Pri otváraní dvierok sa do kontaktu so
spotrebičom nesmú dostať iskry ani
otvorený plameň.
Horľavé látky ani predmety, ktoré sú
nasiaknuté horľavými látkami,
neklaďte do spotrebiča, do jeho
blízkosti ani naň.
Nepoužívajte funkciu mikrovĺn na
predhriatie rúry.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poškodenia spotrebiča.
•
2.3 Použitie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zranenia, popálenín, zásahu
elektrickým prúdom alebo
výbuchu.
5
•
•
•
•
•
Aby ste predišli poškodeniu alebo
zmene farby smaltu:
– nádoby na pečenie ani iné
predmety neklaďte priamo na dno
spotrebiča,
– na dno spotrebiča nedávajte
alobal,
– do horúceho spotrebiča nelejte
vodu,
– nenechávajte v rúre vlhký riad ani
potraviny po ukončení prípravy
jedla,
– pri vyberaní alebo vkladaní
príslušenstva postupujte opatrne.
Zmena farby smaltu nemá žiadny
vplyv na funkciu spotrebiča.
Na prípravu vlhkých koláčov
používajte hlboký pekáč. Ovocné
šťavy spôsobujú škvrny, ktoré môžu
byť trvalé.
Tento spotrebič je určený iba na
varenie. Nesmie byť použitý na iné
účely, napríklad na vykurovanie
miestnosti.
Rúru používajte vždy so zatvorenými
dvierkami.
Pri inštalácii spotrebiča za nábytkový
panel (napr. dvere) zabezpečte, aby
dvere neboli počas prevádzky
spotrebiča nikdy zatvorené. Za
zatvoreným nábytkovým panelom sa
môže vytvoriť teplo a vlhkosť a môžu
spôsobiť následné poškodenie
spotrebiča, kuchynskej jednotky alebo
podlahy. Nábytkový panel
nezatvárajte, kým spotrebič po použití
úplne nevychladne.
6
www.aeg.com
2.4 Parné pečenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
popálenín a poškodenia
spotrebiča.
•
Uvoľnená para môže spôsobiť
popáleniny:
– Počas parného pečenia
neotvárajte dvierka spotrebiča.
– Po parnom pečení opatrne otvorte
dvierka spotrebiča.
2.5 Ošetrovanie a čistenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zranenia, požiaru alebo
poškodenia spotrebiča.
•
•
•
•
•
•
•
Pred vykonávaním údržby spotrebič
vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo
sieťovej zásuvky.
Skontrolujte, či je spotrebič studený.
Hrozí riziko, že sklenené panely
prasknú.
Ak sú sklenené panely dvierok
poškodené, bezodkladne ich nechajte
vymeniť. Obráťte sa na autorizované
servisné stredisko.
Pri vyberaní dvierok spotrebiča
postupujte opatrne. Dvierka sú ťažké!
Spotrebič pravidelne čistite, aby ste
predišli opotrebeniu povrchového
materiálu.
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou
handričkou. Používajte iba neutrálne
saponáty. Nepoužívajte abrazívne
prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani
kovové predmety.
Ak používate sprej na čistenie rúr,
dodržiavajte bezpečnostné pokyny na
obale.
•
Katalytický smalt (ak je k dispozícii)
nečistite žiadnym čistiacim
prostriedkom.
2.6 Vnútorné osvetlenie
•
Žiarovka alebo halogénová žiarovka
používaná v tomto spotrebiči je
určená len pre domáce spotrebiče.
Nepoužívajte ju na osvetlenie
domácnosti.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom.
•
•
Pred výmenou žiarovky odpojte
spotrebič od zdroja napájania.
Používajte žiarovky s rovnakými
technickými parametrami.
2.7 Likvidácia
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo poranenia
alebo udusenia.
•
•
•
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Prívodný elektrický kábel odrežte
blízko pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
Odstráňte západku dvierok, aby ste
zabránili uviaznutiu detí a domácich
zvierat v spotrebiči.
2.8 Servis
•
•
Ak treba dať spotrebič opraviť,
obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
Používajte iba originálne náhradné
súčiastky.
SLOVENSKY
7
3. POPIS VÝROBKU
3.1 Celkový prehľad
1
2
3
4
5
6
7
14
5
13
4
8
3
9
2
1
12
11
10
3.2 Príslušenstvo
•
•
•
Drôtený rošt
Na kuchynský riad, formy na koláče,
pečené pokrmy.
Plech na pečenie
Na koláče a sušienky.
Hlboký pekáč
Na pečenie mäsa a múčnych
pokrmov alebo ako nádoba na
zachytávanie tuku.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
•
•
Ovládací panel
Ovládač funkcií rúry
Elektronický programátor
Ovládač teploty
Zásuvka na vodu
Ohrevný článok
Zásuvka teplotnej sondy
Osvetlenie
Ventilátor
Zasúvacie lišty, vyberateľné
Odtoková rúrka
Ventil na vypustenie vody
Úrovne v rúre
Prívod pary
Teplotná sonda
Na meranie, do akej miery je pokrm
upečený.
Teleskopické lišty
Pre rošty a plechy.
4. PRED PRVÝM POUŽITÍM
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
4.1 Prvé čistenie
Zo spotrebiča vyberte vyberateľné
zasúvacie lišty a príslušenstvo.
Pozrite si kapitolu
„Ošetrovanie a čistenie“.
Pred prvým použitím spotrebič a
príslušenstvo vyčistite.
Príslušenstvo a zasúvacie lišty dajte späť
na pôvodné miesto.
4.2 Nastavenie času
Po prvom zapojení do elektrickej siete sa
na niekoľko sekúnd zobrazia všetky
symboly. Na niekoľko ďalších sekúnd sa
na displeji zobrazí verzia softvéru.
Po zobrazení verzie softvéru sa na
displeji zobrazia symboly
"12" bliká.
a "12:00".
alebo
1. Stlačením tlačidla
nastavte aktuálnu hodinu.
2. Stlačením
potvrďte alebo sa
nastavená hodina automaticky uloží
po 5 sekundách.
8
www.aeg.com
Na displeji sa zobrazí symbol
nastavená hodina. "00" bliká.
a
3. Stlačením tlačidla
alebo
nastavte aktuálne minúty.
4. Stlačením
potvrďte alebo sa
nastavená minúta automaticky uloží
po 5 sekundách.
Na displeji sa zobrazí aktuálny
nastavený čas.
4.3 Zmena času
Presný čas môžete zmeniť iba pri
vypnutej rúre.
Opakovane stláčajte tlačidlo , až kým
na displeji nezačne blikať ukazovateľ
presného času .
Pri nastavovaní nového času postupujte
podľa časti Nastavenie času.
4.4 Prvé zohriatie rúry
Pred prvým použitím treba prázdny
spotrebič zohriať, aby sa vypálil zvyšný
tuk.
a maximálnu
1. Nastavte funkciu
teplotu.
2. Spotrebič nechajte spustený jednu
hodinu.
3. Nastavte funkciu
a maximálnu
teplotu.
4. Nechajte spotrebič v činnosti 15
minút.
Príslušenstvo sa môže zohriať viac než
zvyčajne. Spotrebič môže produkovať
zápach a dym. Je to normálne.
Zabezpečte dostatočné vetranie v
miestnosti.
5. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
5.1 Zasúvacie ovládače
Ak chcete použiť spotrebič, stlačte
otočný ovládač. Otočný ovládač sa
vysunie.
5.2 Zapnutie a vypnutie
spotrebiča
V závislosti od modelu
môže mať váš spotrebič
žiarovky, symboly
ovládačov alebo
ukazovatele:
• Žiarovka sa rozsvieti, keď
je spotrebič v prevádzke.
• Symbol zobrazuje, či
otočný ovládač ovláda
funkcie rúry alebo teplotu.
• Ukazovateľ sa rozsvieti,
keď sa rúra zohrieva.
1. Otočením otočného ovládača funkcií
rúry nastavte príslušnú funkciu.
2. Otočením ovládača teploty nastavte
teplotu.
3. Ak chcete spotrebič vypnúť, otočte
otočné ovládače funkcií rúry a teploty
do polohy vypnutia.
SLOVENSKY
9
5.3 Funkcie rúry
Funkcia rúry
Použitie
Poloha Vypnuté
Spotrebič je vypnutý.
Rýchle zohrieva‐
nie
Na skrátenie času zohrievania rúry.
Teplovzdušné
pečenie
Na pečenie až na 3 úrovniach rúry súčasne a na suše‐
nie potravín.Nastavte o 20 - 40 °C nižšiu teplotu ako
pre Horný/Dolný ohrev.
Pizza
Na pečenie jedla na 1 úrovni, pri ktorom chcete dosia‐
hnuť intenzívne zhnednutie na povrchu a chrumkavú
kôrku naspodku. Nastavte o 20 - 40 °C nižšiu teplotu
ako pre Horný/Dolný ohrev.
Horný/dolný
ohrev
Na pečenie múčnych jedál a mäsa na jednej úrovni.
Dolný ohrev
Na pečenie koláčov s chrumkavým korpusom a na za‐
váranie.
Rozmrazovanie
Túto funkciu môžete používať na rozmrazovanie mra‐
zených potravín, ako napr. zeleniny a ovocia. Čas roz‐
mrazovania závisí od množstva a veľkosti mrazených
potravín.
Vlhký horúci
vzduch
Na úsporu energie pri pečení a tiež na prípravu peče‐
ných jedál v plechoch na 1 úrovni rúry. Táto funkcia sa
použila na definovanie energetickej triedy podľa normy
EN 60350-1.
Viac informácií o odporúčaných nastaveniach nájdete v
tabuľkách pečenia.
Rýchly gril
Na grilovanie plochých jedál vo väčších množstvách a
prípravu hrianok.
Turbo gril
Na pečenie väčších kusov mäsa alebo hydiny s kosťa‐
mi na 1 úrovni. Tiež na gratinovanie a zapekanie.
Teplovzdušné
pečenie + para
Na prípravu jedál parou. Pomocou tejto funkcie skrátite
čas prípravy, aby sa v pokrmoch uchovali vitamíny a ži‐
viny. Zvoľte funkciu a nastavte teplotu v rozsahu 130 °C
až 230 °C.
5.4 Funkcia rýchleho
zohrievania
1. Nastavte funkciu rýchleho
zohrievania. Bližšie informácie
nájdete v tabuľke funkcií rúry.
2. Teplotu nastavte otočením ovládača
teploty.
Funkcia rýchleho ohrevu skracuje čas
ohrevu.
10
www.aeg.com
Keď spotrebič dosiahne nastavenú
teplotu, zaznie zvukový signál.
3. Nastavte funkciu rúry.
Funkcia Rýchle zohrievanie
sa po zaznení zvukového
signálu nevypne. Túto
funkciu musíte vypnúť
manuálne.
5.5 Displej
A
G
B
F
E
C
D
A. Časomer
B. Ukazovateľ ohrevu a zvyškového
tepla
C. Zásuvka na vodu (iba pri vybraných
modeloch)
D. Teplotná sonda (iba pri vybraných
modeloch)
E. Elektronický zámok dverí (iba pri
vybraných modeloch)
F. Hodiny/minúty
G. Časové funkcie
5.6 Tlačidlá
Tlačidlo
Funkcia
Popis
HODINY
Nastavenie časovej funkcie.
MÍNUS
Nastavenie času.
KUCHYNSKÝ ČASO‐
MER
Nastavenie KUCHYNSKÉHO ČASOME‐
RA. Ak chcete zapnúť alebo vypnúť osve‐
tlenie rúry, stlačte toto tlačidlo a podržte
ho dlhšie ako 3 sekundy.
PLUS
Nastavenie času.
TEPLOTA
Na kontrolu teploty v rúre alebo teploty
nameranej teplotnou sondou (ak je k di‐
spozícii). Používajte iba vtedy, keď je
spustená funkcia rúry.
5.7 Ukazovateľ ohrevu
Keď zapnete funkciu rúry, čiarky na
sa postupne zobrazujú jedna
displeji
po druhej. Čiarky signalizujú, či teplota
rúry stúpa, alebo klesá.
5.8 Parné pečenie
1. Nastavte funkciu
.
2. Zatlačením na kryt otvorte zásuvku
na vodu. Zásuvku na vodu naplňte
vodou – vodu lejte, až kým sa
nerozsvieti ukazovateľ plnej nádržky.
Maximálny objem nádržky na vodu je
900 ml. Postačuje to približne na 55
až 60 minút varenia.
SLOVENSKY
Ako kvapalinu používajte
iba vodu. Nepoužívajte
filtrovanú
(demineralizovanú) ani
destilovanú vodu.
Nepoužívajte iné
kvapaliny.
Do zásuvky na vodu
nelejte horľavé kvapaliny
ani alkohol (grappu,
whisky, koňak a pod.).
3. Zásuvku na vodu zasuňte do jej
pôvodnej polohy.
4. Pokrm pripravujte v správnej varnej
nádobe.
5. Nastavte teplotu v rozmedzí 130 °C
až 230 °C.
Pri pečení s parou pri teplote nad
230 °C nedosiahnete dobré výsledky.
VAROVANIE!
Po každom použití funkcie
pečenia s parou počkajte
minimálne 60 minút, aby ste
zabránili úniku horúcej vody
z výpustného ventilu na
vodu.
Po dokončení pečenia s parou
vyprázdnite nádržku na vodu.
POZOR!
Spotrebič je horúci. Hrozí
riziko popálenia. Buďte
opatrní, keď vyprázdňujete
zásuvku na vodu.
Ak do nádržky nalejete príliš
veľa vody, bezpečnostným
kanálikom odtečie
nadbytočná voda na dno
rúry.
Vodu poutierajte špongiou
alebo handrou.
5.10 Vyprázdnenie nádržky
na vodu
POZOR!
Pred vyprázdňovaním
nádržky na vodu musí byť
spotrebič chladný.
1. Pripravte si odtokovú rúrku (C), ktorá
sa nachádza v rovnakom balení ako
návod na používanie. Nasaďte
prípojku (B) na jeden koniec
odtokovej rúrky.
2. Druhý koniec odtokovej rúrky (C)
vložte do vhodnej nádoby. Umiestnite
ho nižšie ako výpustný ventil (A).
A
B
C
5.9 Ukazovateľ nádržky na
vodu
Keď prebieha pečenie s parou, na
displeji sa zobrazí ukazovateľ nádržky na
vodu. Ukazovateľ nádržky na vodu
zobrazuje úroveň vody v nádržke.
•
— Nádržka na vodu je plná. Keď
je nádržka plná, zaznie zvukový
signál. Zvukový signál sa vypína
stlačením ľubovoľného tlačidla.
•
— Nádržka na vodu je
poloprázdna.
•
— Nádržka na vodu je prázdna.
Keď treba do nádržky doliať vodu,
zaznie zvukový signál.
11
3. Otvorte dvierka rúry a zasuňte
prípojku (B) do výpustného ventilu
(A).
4. Pri vypúšťaní nádržky na vodu
opakovane pritláčajte prípojku.
V nádržke na vodu môže
byť určité množstvo
vody, aj keď sa na
displeji zobrazuje symbol
. Počkajte, kým voda
neprestane tiecť z
ventilu na vypustenie
vody.
5. Keď prestane voda tiecť, odpojte
prípojku od ventilu.
12
www.aeg.com
Na opätovné naplnenie
nádržky na vodu
nepoužívajte vypustenú
vodu.
6. ČASOVÉ FUNKCIE
6.1 Tabuľka s funkciami hodín
Časová funkcia
Použitie
DENNÝ ČAS
Na nastavenie, zmenu alebo kontrolu denného času.
Pozrite si časť „Nastavenie času“.
ČASOMER
Použite ho na nastavenie odpočítavania času (maxi‐
málne 23 h 59 min). Táto funkcia nemá vplyv na pre‐
vádzku spotrebiča. ČASOMER môžete použiť kedykoľ‐
vek, aj vtedy, ak je spotrebič vypnutý.
TRVANIE
Na nastavenie, ako dlho má byť spotrebič v prevádzke.
Iba ak je nastavená funkcia rúry.
KONIEC
Nastavenie času, kedy sa má spotrebič vypnúť. Iba ak
je nastavená funkcia rúry. Funkcie Trvanie a Koniec
môžete použiť súčasne (posunutý štart), ak sa má spo‐
trebič neskôr automaticky zapnúť a vypnúť.
Opakovaným stláčaním
prepínate jednotlivé časové
funkcie funkciami.
Na potvrdenie nastavenia
časových funkcií stlačte
alebo počkajte 5 sekúnd na
automatické potvrdenie.
6.2 Nastavenie funkcií
TRVANIE alebo KONIEC
1. Nastavte funkciu rúry.
2. Opakovane stláčajte
, kým sa na
displeji nezobrazí symbol
alebo
alebo
a nastavený čas. Rúra sa
vypne.
4. Zvukový signál sa vypína stlačením
ľubovoľného tlačidla.
5. Ovládač funkcií rúry otočte do polohy
Vypnuté.
Ak stlačíte tlačidlo
počas
nastavovania hodín časovej
funkcie TRVANIE
,
spotrebič prejde na
nastavenie časovej funkcie
KONIEC
.
Na displeji bliká
Koniec
nastavte najprv hodiny a
potom minúty.
Po uplynutí času zaznie na 2 minúty
zvukový signál. Na displeji bliká symbol
alebo
.
alebo
3. Stlačením tlačidla
nastavte hodnoty a stlačením tlačidla
potvrďte nastavenie.
Pre funkciu Trvanie
najprv nastavte
minúty a potom hodiny a pre funkciu
.
6.3 Nastavenie funkcie
ČASOMER
1. Stlačte
.
Na displeji bliká
a 00.
2. Stlačením
alebo
ČASOMER.
nastavte
SLOVENSKY
Najprv nastavte sekundy, potom
minúty a nakoniec hodiny.
Najprv sa čas zobrazuje v minútach a
sekundách. Keď je čas, ktorý
nastavujete, dlhší ako 60 minút, na
displeji sa zobrazí symbol
.
Spotrebič teraz vypočítava čas v
hodinách a minútach.
3. ČASOMER sa spustí automaticky po
piatich sekundách.
Po uplynutí 90 % nastaveného času
zaznie zvukový signál.
4. Po uplynutí nastaveného času znie
dve minúty zvukový signál. "Na
13
6.4 Časovač odpočítavajúci
smerom nahor
Časovač odpočítavajúci smerom nahor
slúži na sledovanie času prevádzky rúry.
Zapne sa okamžite, keď rúra začne
zohrievať.
Ak chcete vynulovať funkciu časovača
odpočítavajúceho smerom nahor, stlačte
a . Časovač
a podržte tlačidlá
začne znova odpočítavať čas prevádzky.
Časovač odpočítavajúci
smerom nahor nemôžete
použiť s funkciami: Trvanie
displeji bliká symbol 00:00 a .
Zvukový signál sa vypína stlačením
ľubovoľného tlačidla.
, Koniec
sonda.
, Teplotná
Ak nastavíte ČASOMER pri
spustených funkciách
TRVANIE
KONIEC
alebo
, na displeji sa
zobrazí symbol
.
7. POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
3. Konektor teplotnej sondy zasuňte do
zásuvky v hornej časti dutiny rúry.
7.1 Používanie teplotnej
sondy
Teplotná sonda meria teplotu vo vnútri
mäsa. Keď má mäso nastavenú teplotu,
spotrebič sa vypne.
Treba nastaviť dve teploty:
•
•
Teplotu rúry. Pozrite si tabuľku
pečenia.
Teplotu vo vnútri mäsa. Pozrite si
tabuľku pre teplotnú sondu.
POZOR!
Používajte iba teplotnú
sondu dodanú so
spotrebičom alebo originálne
náhradné diely.
1. Nastavte funkciu rúry a teplotu v nej.
2. Hrot teplotnej sondy (so symbolom
na rukoväti) zapichnite do stredu
mäsa.
Dbajte na to, aby počas pečenia
teplotná sonda zostala zapichnutá v
mäse a zapojená v zásuvke na
teplotnú sondu.
Pri prvom použití teplotnej sondy je
predvolená teplota vo vnútri mäsa 60
, pomocou
°C. Keď bliká symbol
otočného ovládača môžete zmeniť
predvolenú teplotu vo vnútri mäsa.
14
www.aeg.com
Na displeji sa zobrazuje symbol teplotnej
sondy a predvolená teplota vnútri mäsa.
4. Stlačením tlačidla
uložte novú
teplotu vo vnútri mäsa alebo počkajte
10 sekúnd, kým sa nastavenie uloží
automaticky.
Nová predvolená teplota vo vnútri mäsa
sa zobrazuje pri ďalšom použití teplotnej
sondy.
Keď teplota vo vnútri mäsa dosiahne
nastavenú hodnotu, symbol teplotnej
sondy
a predvolená teplota vo vnútri
mäsa začnú blikať. Dve minúty znie
zvukový signál.
5. Zvukový signál sa vypína stlačením
ľubovoľného tlačidla.
6. Odpojte konektor teplotnej sondy zo
zásuvky. Vyberte mäso zo
spotrebiča.
7. Spotrebič vypnite.
•
dvakrát – na displeji sa zobrazí
aktuálna teplota v rúre, ktorá sa
mení každých 10 sekúnd na
nastavenú teplotu v rúre.
• trikrát – na displeji sa zobrazí
nastavená teplota v rúre.
2. Pomocou otočného ovládača teploty
zmeníte príslušnú teplotu.
7.2 Vkladanie príslušenstva
Drôtený rošt:
Rošt zasuňte medzi vodiace tyče
zasúvacích líšt a uistite sa, že nožičky
smerujú nadol.
VAROVANIE!
Pri vyberaní špičky sondy a
jej odpájaní dávajte pozor.
Teplotná sonda je horúca.
Hrozí riziko popálenia.
Vždy keď zapojíte teplotnú
sondu do zásuvky, musíte
znova nastaviť čas pre
teplotnú sondu. Nemôžete
zvoliť čas pre funkcie
Trvanie a Koniec.
Hlboký pekáč:
Hlboký pekáč zasuňte medzi vodiace
tyče zasúvacích líšt.
Keď spotrebič prvýkrát
vypočíta predbežné trvanie
pečenia, na displeji začne
blikať symbol . Keď
výpočet skončí, na displeji
sa zobrazí trvanie pečenia.
Výpočty prebiehajú na
pozadí počas pečenia a
hodnota trvania pečenia na
displeji sa v prípade potreby
aktualizuje.
Teplotu môžete zmeniť kedykoľvek
počas pečenia:
1. Stlačte tlačidlo
:
• jedenkrát – na displeji sa zobrazí
nastavená teplota vo vnútri mäsa,
ktorá sa mení každých 10 sekúnd
na aktuálnu teplotu vo vnútri
mäsa.
Drôtený rošt spolu s hlbokým pekáčom:
Hlboký pekáč zasuňte do vodiacich líšt
zvolenej úrovne rúry a drôtený rošt
zasuňte vyššie.
SLOVENSKY
15
°C
Každý kus príslušenstva má
v hornej časti na pravom a
ľavom okraji malé zarážky
na zvýšenie bezpečnosti.
Tieto zarážky zároveň
zabraňujú prevrhnutiu.
Vysoký lem okolo roštu je
zariadenie, ktoré zabraňuje
zošmyknutiu riadu.
7.3 Teleskopické lišty
Pokyny na inštaláciu
teleskopických líšt si odložte
na budúce použitie.
Pomocou teleskopických líšt môžete
ľahšie zasúvať a vyberať rošty.
POZOR!
Teleskopické lišty
neumývajte v umývačke
riadu. Teleskopické lišty
nemažte.
Pred zatvorením dvierok rúry zatlačte
teleskopické lišty úplne do spotrebiča.
7.4 Príslušenstvo na pečenie
parou
Príslušenstvo na pečenie
parou nie je súčasťou
dodávky spotrebiča. Ďalšie
informácie vám poskytne
váš miestny predajca.
Dietetický pekáč na funkcie pečenia
parou
Pekáč sa skladá zo sklenej nádoby, veka
s otvorom na vstrekovaciu trubicu (C) a
oceľového roštu, ktorý je potrebné
položiť na dno pekáča.
Sklenená nádoba (A)
1. Vytiahnite ľavú a pravú teleskopickú
lištu.
°C
Veko (B)
2. Položte drôtený rošt na teleskopické
lišty a opatrne ich zasuňte do
spotrebiča.
16
www.aeg.com
Dýza a vstrekovacia trubica
C
D
•
Do horúceho pekáča nelejte studené
tekutiny.
•
Pekáč nepoužívajte na horúcom
varnom povrchu.
•
Na čistenie pekáča nepoužívajte
drsné čistiace prostriedky, škrabky ani
prášky.
„C“ označuje vstrekovaciu trubicu na
pečenie parou, „D“ označuje dýzu určenú
na priame pečenie parou.
Vstrekovacia trubica (C)
Dýza na priame pečenie parou (D)
Oceľový rošt (E)
•
Horúci pekáč neklaďte na studené ani
vlhké povrchy.
SLOVENSKY
7.5 Pečenie parou v
dietetickom pekáči
17
POZOR!
Nepoužívajte veko pekáča.
Jedlo položte na oceľový rošt v pekáči a
zakryte ho vekom.
1. Vstrekovaciu trubicu zasuňte do
špeciálneho otvoru vo veku
dietetického pekáča.
C
VAROVANIE!
Buďte opatrní pri používaní
dýzy, keď je rúra zapnutá.
Keď je rúra horúca, pri
manipulácii s dýzou vždy
používajte rukavice. Keď
nepoužívate parnú funkciu,
vždy vyberte dýzu z rúry.
Vstrekovacia trubica je
špeciálne vyrobená na
prípravu jedál a neobsahuje
nebezpečné materiály.
1. Dýzu (D) pripojte k vstrekovacej
trubici (C). Druhý koniec pripojte k
prívodu pary.
2. Pekáč vložte do rúry na druhú úroveň
odspodu.
3. Druhý koniec vstrekovacej trubice
pripojte k prívodu pary.
Dbajte na to, aby ste nepritlačili
vstrekovaciu trubicu. Zároveň sa trubica
nesmie dotýkať ohrevného článku v
hornej časti rúry.
4. Nastavte rúru na funkciu pečenia
parou.
7.6 Priame pečenie parou
Pokrm položte na oceľový rošt vo vnútri
pekáča. Pridajte trochu vody.
2. Umiestnite pekáč na prvú alebo
druhú úroveň odspodu.
Dbajte na to, aby ste nepritlačili
vstrekovaciu trubicu. Zároveň sa trubica
nesmie dotýkať ohrevného článku v
hornej časti rúry.
3. Nastavte rúru na funkciu pečenia
parou.
Keď pečiete napríklad kurča, kačku,
morku, kozľacinu alebo veľkú rybu, vložte
dýzu (D) priamo do dutej časti v mäse.
Dbajte na to, aby sa otvory neupchali.
18
www.aeg.com
Viac informácií o pečení parou nájdete v
tabuľkách pre pečenie parou v kapitole
„Tipy a rady”.
8. DOPLNKOVÉ FUNKCIE
8.1 Používanie detskej
poistky
Zapnutie detskej poistky zabraňuje
náhodnému spusteniu spotrebiča.
1. Uistite sa, že je ovládač funkcií rúry v
polohe Vypnuté.
a
na
2. Súčasne stlačte a podržte
2 sekundy.
Zaznie zvukový signál. Na displeji sa
zobrazí SAFE a .
Ak chcete detskú poistku vypnúť,
zopakujte krok 2.
8.2 Používanie funkcie
Blokovanie ovládania
Blokovanie ovládania môžete aktivovať
iba pri spustenom spotrebiči.
Funkcia blokovania ovládania zabraňuje
náhodnej zmene teploty a nastaveného
času pri spustenej funkcii rúry.
1. Zvoľte funkciu rúry a nastavte ju
podľa vašich preferencií
2. Súčasne stlačte a podržte tlačidlá
a
na 2 sekundy.
Zaznie zvukový signál. Na displeji sa
zobrazí Loc.
Ak chcete vypnúť funkciu blokovania
ovládania, zopakujte krok č. 2.
Po otočení ovládača teploty
alebo stlačení tlačidla sa na
displeji zobrazí symbol Loc.
Po otočení ovládača funkcií
rúry sa spotrebič vypne.
Ak spotrebič vypnete pri
zapnutej funkcii blokovania
ovládania, funkcia
Blokovanie ovládania sa
automaticky prepne na
funkciu Detská poistka.
Pozrite si časť „Používanie
funkcie Detská poistka“.
8.3 Ukazovateľ zvyškového
tepla
Keď vypnete spotrebič, na displeji sa
zobrazí ukazovateľ zvyškového tepla,
ak je teplota v rúre vyššia ako 40 °C. Ak
chcete zobraziť teplotu rúry, otočte
ovládačom teploty doľava alebo doprava.
8.4 Automatické vypnutie
Ak je zapnutá funkcia rúry a nastavenie
nezmeníte, spotrebič sa z
bezpečnostných dôvodov po určitom
čase vypne.
Teplota (°C)
Čas vypnutia
(hod.)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 – maximum
1.5
Po automatickom vypnutí spotrebič
zapnete stlačením ľubovoľného tlačidla.
SLOVENSKY
Funkcia automatického
vypnutia nebude fungovať
pri týchto funkciách:
Teplotná sonda, Osvetlenie
rúry, Trvanie, Koniec.
8.5 Chladiaci ventilátor
Ak je spotrebič v prevádzke, automaticky
sa aktivuje chladiaci ventilátor, aby
udržal povrch spotrebiča chladný. Ak
spotrebič vypnete, chladiaci ventilátor
pokračuje v činnosti, až kým sa spotrebič
neochladí.
8.6 Blokovací mechanizmus
dvierok
19
POZOR!
Pri zatváraní dvierok
spotrebiča netlačte na
poistku dvierok.
8.7 Používanie blokovacieho
mechanizmu dvierok
1. Ak chcete aktivovať blokovací
mechanizmus dvierok, potiahnite za
blokovací mechanizmus, kým
nezapadne na svoje miesto.
2. Ak chcete deaktivovať blokovací
mechanizmus dvierok, potlačte
blokovací mechanizmus späť do
panela.
Pri zakúpení spotrebiča je blokovanie
dvierok vypnuté.
8.8 Otvorenie dvierok s
aktívnym blokovacím
mechanizmom dvierok
POZOR!
Mechanický blokovací
mechanizmus dvierok
posúvajte len vo
vodorovnom smere.
Neposúvajte ho zvisle.
Dvierka môžete otvoriť, keď je aktívny
blokovací mechanizmus dvierok.
1. Mierne zatlačte blokovací
mechanizmus dvierok.
2. Dvere otvorte potiahnutím za
rukoväť.
1
2
Ak pri zatláčaní blokovacieho
mechanizmu dvierok zaznie cvaknutie,
blokovanie dvierok zrušíte.
20
www.aeg.com
8.9 Bezpečnostný termostat
Nesprávna prevádzka spotrebiča alebo
chybné súčasti môžu spôsobiť
nebezpečné prehriatie. Aby sa tomu
predišlo, rúra je vybavená
bezpečnostným termostatom, ktorý
preruší dodávku energie. Po poklese
teploty sa rúra opäť automaticky zapne.
9. TIPY A RADY
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
Teploty a časy pečenia
uvedené v tabuľkách sú iba
orientačné. Závisia od
konkrétneho receptu,
množstva a kvality použitých
prísad.
9.1 Vnútorná strana dvierok
Pri niektorých modeloch môžete na
vnútornej strane dvierok nájsť:
•
•
čísla úrovní roštov,
informácie o funkciách rúry,
odporúčané úrovne a teploty pre
typické jedlá.
•
•
9.3 Pečenie koláčov
•
•
•
•
Spotrebič má päť úrovní na zasunutie
príslušenstva. Úrovne sa číslujú
smerom od dna spotrebiča.
Spotrebič je vybavený špeciálnym
systémom, ktorý cirkuluje vzduch a
neustále recykluje paru. Pomocou
tohto systému môžete piecť v parnom
prostredí a pripravovať pokrmy jemné
vo vnútri a chrumkavé na povrchu.
Skracuje čas varenia a znižuje
spotrebu energie na minimum.
V spotrebiči alebo na sklenených
paneloch dvierok sa môže
kondenzovať vlhkosť. Je to normálne.
Pri otváraní dvierok počas pečenia
vždy ustúpte od spotrebiča. V záujme
zníženia kondenzácie nechajte
spotrebič zapnutý 10 minút pred
varením.
Dvierka rúry neotvárajte pred
uplynutím 3/4 nastaveného času
pečenia.
Ak pri pečení používate súčasne dva
plechy, nechávajte medzi nimi jednu
voľnú úroveň.
9.4 Pečenie mäsa a rýb
•
9.2 Všeobecné informácie
•
Vlhkosť odstráňte po každom použití
spotrebiča.
Neumiestňujte predmety priamo na
dno rúry ani neprikrývajte časti rúry
alebo jej príslušenstvo alobalom.
Mohlo by to zmeniť výsledky pečenia
a poškodiť smalt.
•
•
Na prípravu nadmerne mastných
pokrmov použite hlboký pekáč, aby
ste predišli vytvoreniu škvŕn, ktoré
môžu byť trvalé.
Pred krájaním mäsa ho nechajte
odstáť približne 15 minút, aby z neho
nevytiekla šťava.
Aby počas pečenia v rúre nevznikalo
príliš mnoho dymu, pridajte do
hlbokého pekáča trochu vody.
Kondenzácii dymu zabránite, ak vodu
pridáte vždy, keď sa odparí.
9.5 Čas pečenia
Čas pečenia závisí od typu pokrmu, jeho
konzistencie a objemu.
Spočiatku sledujte priebeh pečenia. Pri
používaní spotrebiča sami zistíte
najvhodnejšie nastavenia (varný stupeň,
čas pečenia, atď.) pre kuchynský riad,
recepty a množstvá, ktoré používate.
SLOVENSKY
21
9.6 Tabuľka pečenia
Koláče
Pokrm
Horný/dolný ohrev
Skutočné teplovzduš‐
né pečenie
Čas (min)
Poznámky
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Šľahané
cestá
170
2
160
3 (2 a 4)
45 - 60
Vo forme
na koláče
Linecké
cesto
170
2
160
3 (2 a 4)
20 - 30
Vo forme
na koláče
Tvarohový
koláč
170
1
165
2
60 - 80
V 26 cm
forme na
koláče
Jablkový
170
2
160
2 (vľavo a
vpravo)
80 - 100
Vo dvoch
20 cm for‐
mách na
koláče na
drôtenom
rošte
Závin
175
3
150
2
60 - 80
Na plechu
na pečenie
Torta s
džemom
170
2
165
2 (vľavo a
vpravo)
30 - 40
V 26 cm
forme na
koláče
Piškótový
koláč
170
2
160
2
50 - 60
V 26 cm
forme na
koláče
Vianočná
štóla/
Biskupský
chlebí‐
160
2
150
2
90 - 120
V 20 cm
forme na
koláče
175
1
160
2
50 - 60
Vo forme
na chlieb
170
3
140 - 150
3
20 - 30
Na plechu
na pečenie
-
140 - 150
2a4
25 - 35
Na plechu
na pečenie
koláč1)
ček1)
Slivkový
koláč1)
Drobné
pečivo –
jedna úro‐
veň
Drobné
pečivo –
dve úrovne
22
www.aeg.com
Pokrm
Horný/dolný ohrev
Skutočné teplovzduš‐
né pečenie
Čas (min)
Poznámky
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Drobné
pečivo – tri
úrovne
-
140 - 150
1, 3 a 5
30 - 45
Na plechu
na pečenie
Sušienky/
ploché pe‐
čivo – jed‐
na úroveň
140
3
140 - 150
3
30 - 35
Na plechu
na pečenie
Sušienky/
ploché pe‐
čivo – dve
úrovne
-
-
140 - 150
2a4
35 - 40
Na plechu
na pečenie
Sušienky/
ploché pe‐
čivo – tri
úrovne
-
-
140 - 150
1, 3 a 5
35 - 45
Na plechu
na pečenie
Snehové
pusinky –
jedna úro‐
veň
120
3
120
3
80 - 100
Na plechu
na pečenie
Snehové
pusinky –
dve úrov‐
-
-
120
2a4
80 - 100
Na plechu
na pečenie
190
3
190
3
12 - 20
Na plechu
na pečenie
190
3
170
3
25 - 35
Na plechu
na pečenie
Veterníky – dve úrov‐
ne
-
170
2a4
35 - 45
Na plechu
na pečenie
Plochý ko‐
láč
180
2
170
2
45 - 70
V 20 cm
forme na
koláče
Biskupský
chlebíček
160
1
150
2
110 - 120
V 24 cm
forme na
koláče
ne1)
Buchtič‐
ky1)
Veterníky
– jedna
úroveň
SLOVENSKY
Pokrm
Viktóriin
koláč
Horný/dolný ohrev
Skutočné teplovzduš‐
né pečenie
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
170
1
160
2 (vľavo a
vpravo)
23
Čas (min)
Poznámky
50 - 60
V 20 cm
forme na
koláče
Čas (min)
Poznámky
1) Rúru predhrievajte 10 minút.
Chlieb a pizza
Pokrm
Horný/dolný ohrev
Skutočné teplovzduš‐
né pečenie
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
190
1
190
1
60 - 70
1 – 2 kusy,
hmotnosť
jedného
kusa 500 g
Ražný
chlieb
190
1
180
1
30 - 45
Vo forme
na chlieb
Rožky 1)
190
2
180
2 (2 a 4)
25 - 40
6 – 8 rož‐
kov na ple‐
chu na pe‐
čenie
Pizza 1)
230 - 250
1
230 - 250
1
10 - 20
Na plechu
na pečenie
alebo v
hlbokom
pekáči
3
190
3
10 - 20
Na plechu
na pečenie
Čas (min)
Poznámky
Biely
chlieb1)
Čajové pe‐ 200
čivo1)
1) Rúru predhrievajte 10 minút.
Zapekané jedlá
Pokrm
Horný/dolný ohrev
Skutočné teplovzduš‐
né pečenie
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Zapekané
cestoviny
200
2
180
2
40 - 50
Vo forme
Zapekaná
zelenina
200
2
175
2
45 - 60
Vo forme
24
www.aeg.com
Pokrm
Horný/dolný ohrev
Skutočné teplovzduš‐
né pečenie
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
1
180
Lasagne 1) 180 - 190
2
Cannello‐
2
Slané kolá‐ 180
Čas (min)
Poznámky
1
50 - 60
Vo forme
180 - 190
2
25 - 40
Vo forme
180 - 190
2
25 - 40
Vo forme
Čas (min)
Poznámky
če1)
180 - 190
ni1)
1) Rúru predhrievajte 10 minút.
Mäso
Pokrm
Horný/dolný ohrev
Skutočné teplovzduš‐
né pečenie
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Hovädzie
200
2
190
2
50 - 70
Na drôte‐
nom rošte
Bravčové
180
2
180
2
90 - 120
Na drôte‐
nom rošte
Teľacie
190
2
175
2
90 - 120
Na drôte‐
nom rošte
Krvavý an‐
glický roz‐
bif
210
2
200
2
50 - 60
Na drôte‐
nom rošte
Stredne
prepečený
anglický
rozbif
210
2
200
2
60 - 70
Na drôte‐
nom rošte
Prepečený
anglický
rozbif
210
2
200
2
70 - 75
Na drôte‐
nom rošte
Bravčové
pliecko
180
2
170
2
120 - 150
S kožou
Bravčové
koleno
180
2
160
2
100 - 120
2 kusy
Jahňacie
190
2
175
2
110 - 130
Stehno
Kurča
220
2
200
2
70 - 85
Vcelku
Morka
180
2
160
2
210 - 240
Vcelku
SLOVENSKY
Pokrm
Horný/dolný ohrev
Skutočné teplovzduš‐
né pečenie
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Kačka
175
2
220
Hus
175
2
Králik
190
Zajac
Bažant
25
Čas (min)
Poznámky
2
120 - 150
Vcelku
160
1
150 - 200
Vcelku
2
175
2
60 - 80
Porciovaný
190
2
175
2
150 - 200
Porciovaný
190
2
175
2
90 - 120
Vcelku
Čas (min)
Poznámky
Ryba
Pokrm
Horný/dolný ohrev
Skutočné teplovzduš‐
né pečenie
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Pstruh/
pražma
morská
190
2
175
2
40 - 55
3 – 4 ryby
Tuniak/
losos
190
2
175
2
35 - 60
4 – 6 filiet
Teplota
(°C)
Čas (min)
1. strana
2. strana
9.7 Grilovanie
Pred pečením prázdnu rúru
predhrievajte asi 3 minúty.
Pokrm
Množstvo
Kusy
(g)
Úroveň
v rúre
Steaky z fi‐ 4
liet
800
max.
12 - 15
12 - 14
4
Hovädzie
steaky
4
600
max.
10 - 12
6-8
4
Klobásy
8
-
max.
12 - 15
10 - 12
4
Bravčové
kotlety
4
600
max.
12 - 16
12 - 14
4
Kurča (roz‐ 2
delené na
2 časti)
1000
max.
30 - 35
25 - 30
4
Kebaby
-
max.
10 - 15
10 - 12
4
4
26
www.aeg.com
Pokrm
Množstvo
Teplota
(°C)
Čas (min)
1. strana
2. strana
Úroveň
v rúre
Kusy
(g)
4
400
max.
12 - 15
12 - 14
4
Hamburger 6
600
max.
20 - 30
-
4
Fileta z ry‐
by
4
400
max.
12 - 14
10 - 12
4
Zapekané
sendviče
4-6
-
max.
5-7
-
4
Hrianky
4-6
-
max.
2-4
2-3
4
Kuracie
prsia
9.8 Turbo gril
Hovädzie mäso
Pokrm
Množstvo
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Hovädzie pečené
alebo fileta, nepre‐
na cm hrúbky
190 - 200
5-6
1 alebo 2
Hovädzie pečené
na cm hrúbky
alebo fileta, stredne
180 - 190
6-8
1 alebo 2
na cm hrúbky
170 - 180
8 - 10
1 alebo 2
Pokrm
Množstvo (kg)
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Pliecko, krkovička,
stehno
1 - 1.5
160 - 180
90 - 120
1 alebo 2
Kotleta, rebierka
1 - 1.5
170 - 180
60 - 90
1 alebo 2
Sekaná
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
1 alebo 2
Bravčové koleno
(predvarené)
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
1 alebo 2
pečené1)
prepečené1)
Hovädzie pečené
alebo fileta, prepe‐
čené1)
1) Rúru predhrejte.
Bravčové mäso
Teľacie mäso
Pokrm
Množstvo (kg)
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Pečená teľacina
1
160 - 180
90 - 120
1 alebo 2
Teľacie koleno
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
1 alebo 2
SLOVENSKY
27
Jahňacie
Pokrm
Množstvo (kg)
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Jahňacie steh‐
no, pečené jah‐
ňacie
1 - 1.5
150 - 170
100 - 120
1 alebo 2
Jahňací chrbát
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
1 alebo 2
Pokrm
Množstvo (kg)
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Časti hydiny
0,2 - 0,25 každá 200 - 220
30 - 50
1 alebo 2
Kurča, polovica
0,4 - 0,5 každá
190 - 210
35 - 50
1 alebo 2
Kurča, vykŕme‐
né
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
1 alebo 2
Kačka
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
1 alebo 2
Hus
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
1 alebo 2
Morka
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
1 alebo 2
Morka
4-6
140 - 160
150 - 240
1 alebo 2
Pokrm
Množstvo (kg)
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Celá ryba
1 - 1.5
210 - 220
40 - 60
1 alebo 2
Hydina
Ryba (v pare)
9.9 Vlhký horúci vzduch
Počas prípravy jedla
otvárajte dvierka spotrebiča,
iba ak je to nevyhnutné.
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rú‐
re
Zapečené cestoviny
190 - 200
30 - 40
2
Zapečené zemiaky
180 - 200
60 - 75
2
Moussaka
150 - 170
60 - 75
2
Lasagne
170 - 190
55 - 70
2
Cannelloni
170 - 190
55 - 70
2
Chlebový puding
170 - 190
45 - 60
2
Ryžový puding
170 - 190
40 - 50
2
Jablkový koláč
150 - 160
45 - 60
2
28
www.aeg.com
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rú‐
re
Biely chlieb
180 - 190
45 - 55
2
9.10 Rozmrazovanie
Pokrm
Množstvo Čas rozmra‐ Dodatočný čas
(g)
zovania
rozmrazovania
(min.)
(v min.)
Poznámky
Kurča
1000
100 - 140
20 - 30
Kurča položte na obráte‐
ný tanierik vložený do
veľkého taniera. Po uply‐
nutí polovice času obráť‐
te.
Mäso
1000
100 - 140
20 - 30
Po uplynutí polovice času
obráťte.
Mäso
500
90 - 120
20 - 30
Po uplynutí polovice času
obráťte.
Pstruh
150
25 - 35
10 - 15
-
Jahody
300
30 - 40
10 - 20
-
Maslo
250
30 - 40
10 - 15
-
Smotana
2 x 200
80 - 100
10 - 15
Smotana sa dá výborne
vyšľahať, aj keď je čia‐
stočne zamrznutá.
Torta
1400
60
60
-
9.11 Sušenie - Teplovzdušné
pečenie
•
•
Plechy pokryte papierom odolným
voči tuku alebo papierom na pečenie.
Aby ste dosiahli lepší výsledok, po
uplynutí polovice času sušenia rúru
vypnite, otvorte dvierka, pokrm
nechajte na jednu noc vychladnúť a
až potom dokončite sušenie.
Zelenina
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (hod.)
Úroveň v rúre
1 úroveň
2 úrovne
Strukoviny
60 - 70
6-8
3
1/4
Paprika
60 - 70
5-6
3
1/4
Zelenina na kva‐ 60 - 70
senie
5-6
3
1/4
SLOVENSKY
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (hod.)
Úroveň v rúre
1 úroveň
2 úrovne
Huby
50 - 60
6-8
3
1/4
Bylinky
40 - 50
2-3
3
1/4
Teplota (°C)
Čas (hod.)
Úroveň v rúre
Ovocie
Pokrm
1 úroveň
2 úrovne
Slivky
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Marhule
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Jablkové plátky
60 - 70
6-8
3
1/4
Hrušky
60 - 70
6-9
3
1/4
9.12 Horúca para
Koláče a pečivo
Pokrm
Teplota (°C) Čas (min)
Úroveň
v rúre
Poznámky
Jablkový koláč1)
160
60 - 80
2
V 20 cm forme na koláče
Švajčiarske pečivo 175
Wähe
30 - 40
2
V 26 cm forme na koláče
Biskupský chlebí‐
ček
160
80 - 90
2
V 26 cm forme na koláče
Piškótový koláč
160
35 - 45
2
V 26 cm forme na koláče
Panettone1)
150 - 160
70 - 100
2
V 20 cm forme na koláče
Slivkový koláč1)
160
40 - 50
2
Vo forme na chlieb
Drobné pečivo
150 - 160
25 - 30
3 (2 a 4)
Na plechu na pečenie
Sušienky
150
20 - 35
3 (2 a 4)
Na plechu na pečenie
Kysnuté koláče1)
180 - 200
12 - 20
2
Na plechu na pečenie
Briošky1)
180
15 - 20
3 (2 a 4)
Na plechu na pečenie
1) Rúru predhrievajte 10 minút.
29
30
www.aeg.com
Chlieb a pizza
Pokrm
Množstvo
(g)
Biely chlieb1) 1000
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rú‐ Poznámky
re
180 - 190
45 - 60
2
1 – 2 kusy,
500 g každý
Pečivo1)
500
190 - 210
20 - 30
2 (2 a 4)
6 – 8 rožkov
na plechu na
pečenie
Pizza 1)
-
200 - 220
20 - 30
2
Na plechu na
pečenie
1) Rúru predhrievajte 10 minút.
Nákypy
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Poznámky
Plnená zelenina
170 - 180
30 - 40
1
Vo forme
Lasagne
170 - 180
40 - 50
2
Vo forme
Zapečené zemiaky 160 - 170
50 - 60
1 (2 a 4)
Vo forme
Mäso
Pokrm
Množstvo (g)
Teplota
(°C)
Čas
(min)
Úroveň
v rúre
Poznámky
Pečené bravčo‐
vé
1000
180
90 - 110
2
Na drôtenom ro‐
šte
Teľacie mäso
1000
180
90 - 110
2
Na drôtenom ro‐
šte
Hovädzie peče‐ 1000
né - neprepeče‐
né
210
45 - 50
2
Na drôtenom ro‐
šte
Hovädzie peče‐
né - stredne
prepečené
1000
200
55 - 65
2
Na drôtenom ro‐
šte
Hovädzie peče‐
né - prepečené
1000
190
65 - 75
2
Na drôtenom ro‐
šte
Jahňacie mäso
1000
175
110 - 130
2
Stehno
Kurča
1000
200
55 - 65
2
Vcelku
Morka
4000
170
180 - 240
2
Vcelku
Kačka
2000 - 2500
170 - 180
120 - 150
2
Vcelku
Hus
3000
160 - 170
150 - 200
1
Vcelku
SLOVENSKY
Pokrm
Množstvo (g)
Teplota
(°C)
Čas
(min)
Úroveň
v rúre
Poznámky
Králik
-
170 - 180
60 - 90
2
Porciovaný
Ryba
Pokrm
Množ‐
Teplota
stvo (g) (°C)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Poznámky
Pstruh
1500
180
25 - 35
2
3 – 4 ryby
Tuniak
1200
175
35 - 50
2
4 – 6 filiet
Morská šťuka
-
200
20 - 30
2
-
Zohrievanie parou
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Poznámky
15 - 25
2
Zohrievajte na tanieri
10 - 15
2
Zohrievajte na tanieri
140
10 - 15
2
Zohrievajte na tanieri
Jedlá na tanieri1)
140
10 - 15
2
Zohrievajte na tanieri
Mäso1)
140
10 - 15
2
Zohrievajte na tanieri
Zelenina1)
140
10 - 15
2
Zohrievajte na tanieri
Dusené/Zapekané 140
jedlá1)
Cestoviny s omáč‐ 140
kou1)
Prílohy (napr. ry‐
ža, zemiaky a ce‐
stoviny)1)
1) Rúru predhrievajte 10 minút.
9.13 Varenie v dietetickej
nádobe na pečenie
Použite funkciu Teplovzdušné pečenie +
para.
Zelenina
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Brokolica, ružičky
150
20 - 25
2
Baklažán
150
15 - 20
2
Karfiol, ružičky
150
25 - 30
2
Rajčiny
150
15
2
31
32
www.aeg.com
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Biela špargľa
150
35 - 45
2
Zelená špargľa
150
25 - 35
2
Cukiny, nakrájané na 150
plátky
20 - 25
2
Mrkva
150
35 - 40
2
Fenikel
150
30 - 35
2
Kaleráb
150
25 - 30
2
Paprika, prúžky
150
20 - 25
2
Zeler, plátky
150
30 - 35
2
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Varená šunka
150
55 - 65
2
Pošírované kuracie
prsia
150
25 - 35
2
Údené mäso (údené
bravčové)
150
80 - 100
2
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Pstruh
150
25 - 30
2
Lososová fileta
150
25 - 30
2
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Ryža
150
35 - 40
2
Neošúpané zemiaky, 150
stredné
50 - 60
2
Varené zemiaky,
štvrtiny
150
35 - 45
2
Polenta
150
40 - 45
2
Mäso
Ryba
Prílohy
9.14 Tabuľka vnútornej teploty pri použití teplotnej sondy
Pokrm
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Pečená teľacina
75 - 80
SLOVENSKY
Pokrm
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Teľacie koleno
85 - 90
Krvavý anglický rozbif
45 - 50
Stredne prepečený anglický rozbif
60 - 65
Prepečený anglický rozbif
70 - 75
Bravčové pliecko
80 - 82
Bravčové koleno
75 - 80
Jahňacie
70 - 75
Kurča
98
Zajac
70 - 75
Pstruh/pražma morská
65 - 70
Tuniak/losos
65 - 70
33
10. OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
10.2 Antikorové alebo
hliníkové spotrebiče
Dvierka rúry čistite iba
vlhkou handričkou alebo
špongiou. Vysušte ich
mäkkou handričkou.
Nikdy nepoužívajte oceľové
drôtenky, kyseliny ani
abrazívne materiály, ktoré by
mohli poškodiť povrch rúry.
S rovnakou obozretnosťou
čistite aj ovládací panel rúry.
10.1 Poznámky k čisteniu
•
•
•
•
•
•
Prednú stranu spotrebiča očistite
mäkkou handričkou namočenou v
teplej vode s prídavkom čistiaceho
prostriedku.
Na čistenie kovových povrchov
použite príslušný čistiaci prostriedok.
Vnútro spotrebiča vyčistite po každom
použití. Hromadenie tuku alebo
zvyškov jedál môže mať na následok
vznik požiaru. Riziko je vyššie pri
grilovacom pekáči.
Odolné nečistoty odstráňte
špeciálnym čistiacim prostriedkom pre
rúry na pečenie.
Po každom použití vyčistite všetko
príslušenstvo a nechajte ho uschnúť.
Použite mäkkú handričku namočenú v
teplej vode s prídavkom čistiaceho
prostriedku.
Ak máte príslušenstvo s nelepivým
povrchom, nečistite ho agresívnymi
prostriedkami, ostrými predmetmi ani
v umývačke riadu. Môže to spôsobiť
poškodenie nepriľnavého povrchu.
10.3 Čistenie tesnenia
dvierok
•
•
Tesnenie dvierok pravidelne
kontrolujte. Tesnenie dvierok je
uložené okolo rámu vnútorného
priestoru rúry. Ak je tesnenie dvierok
poškodené, spotrebič nepoužívajte.
Obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
Pokyny k čisteniu tesnenia dvierok
nájdete vo všeobecných informáciách
o čistení.
34
www.aeg.com
10.4 Vybratie zasúvacích líšt
Pri čistení rúry z nej vyberte zasúvacie
lišty .
10.5 Čistenie nádržky na
vodu
VAROVANIE!
Počas čistenia nenalievajte
vodu do nádržky na vodu.
1. Odtiahnite prednú časť zasúvacích
líšt od bočnej steny.
V priebehu čistenia môže z
prívodu pary kvapkať voda
do vnútra rúry. Na rošt rúry
priamo pod prívod pary
položte nádobu na
odkvapkávanie, aby ste
zabránili kvapkaniu vody na
dno rúry.
2. Potiahnite zadnú časť líšt od bočnej
steny a lišty vyberte.
Po určitom čase sa môže v rúre
nahromadiť vodný kameň. Predídete
tomu tak, že budete čistiť tie časti rúry, v
ktorých sa tvorí para. Nádržku na vodu
vyprázdnite po každom pečení s parou.
Typy vody
•
2
•
1
Pri inštalácii zasúvacích líšt zvoľte
opačný postup.
•
Upevňovacie kolíky na
teleskopických lištách musia
smerovať dopredu.
Mäkká voda s nízkym obsahom
vápnika – výrobca odporúča túto
možnosť, pretože znižuje frekvenciu
čistenia.
Voda z vodovodu – môžete ju
používať, ak je na prívodnom potrubí
namontovaný špeciálny filter alebo
zmäkčovač.
Tvrdá voda s vysokým obsahom
vápnika – neovplyvňuje výkon
spotrebiča, ale zvyšuje frekvenciu
čistenia.
TABUĽKA MNOŽSTVA VÁPNIKA STANOVENÁ ORGANIZÁCIOU WHO (Svetová
zdravotnícka organizácia)
Usadeniny váp‐ Tvrdosť vody
nika
(Francúzske
stupne)
Klasifikácia vo‐ Odvápnite raz
dy
za
(Nemecké
stupne)
0 – 60 mg/l
0-6
0-3
Veľmi mäkká
75 cyklov – 2,5
mesiaca
60 – 120 mg/l
6 - 12
3-7
Stredne tvrdá
50 cyklov – 2
mesiaca
120 – 180 mg/l
12 - 18
8 - 10
Tvrdá alebo vá‐
penatá
40 cyklov – 1,5
mesiaca
nad 180 mg/l
vyše 18
vyše 10
Veľmi tvrdá
30 cyklov – 1
mesiac
SLOVENSKY
1. Do nádržky na vodu vlejte 850 ml
vody a pridajte 50 ml (päť čajových
lyžičiek) kyseliny citrónovej. Vypnite
rúru a počkajte približne 60 minút.
2. Zapnite spotrebič a nastavte funkciu
Horúca para (Teplovzdušné pečenie
+ para). Nastavte teplotu 230 °C.
Spotrebič vypnite po 25 minútach a
nechajte ho na 15 minút vychladnúť.
3. Zapnite spotrebič a nastavte funkciu
Horúca para (Teplovzdušné pečenie
+ para). Nastavte teplotu v rozsahu
130 až 230 °C. Po 10 minútach
spotrebič vypnite.
Nechajte ho vychladnúť a pokračuje
vyprázdnením nádržky. Pozrite si časť
„Vyprázdnenie nádržky na vodu”.
4. Vypláchnite nádržku na vodu a
handričkou vyčistite zvyšky vodného
kameňa v rúre.
5. Odtokovú rúrku umyte ručne teplou
vodou so saponátom. Ak chcete
predísť poškodeniu, nepoužívajte
kyseliny, spreje ani podobné čistiace
prostriedky.
35
2. Nadvihnite páčky na oboch závesoch
a preklopte ich.
10.6 Čistenie dvierok rúry
Dvierka rúry majú tri sklenené
panely.Dvierka rúry a vnútorné sklenené
panely môžete vybrať a vyčistiť ich.
Ak by ste sa pokúšali
vnútorné sklenené panely
vybrať, kým sú dvierka
namontované, mohli by sa
dvierka zatvoriť.
POZOR!
Spotrebič nepoužívajte bez
sklenených panelov.
3. Dvierka rúry privrite do polovice, aby
zostali v prvej otvorenej polohe.
Potom ich potiahnite vpred a vyberte
z lôžka.
1. Úplne otvorte dvierka a uchopte oba
závesy dvierok.
4. Dvierka položte na mäkkú tkaninu na
stabilný povrch.
36
www.aeg.com
Po dokončení čistenia nainštalujte
sklenené panely a dvierka rúry. Zvoľte
opačný postup.
5. Uvoľnite blokovací systém a vyberte
vnútorné sklenené panely.
Dbajte na to, aby ste sklenené panely (A
a B) namontovali späť v správnom
poradí.Prvý panel (A) má dekoratívny
rám. Povrch s potlačou musí smerovať
do vnútra dvierok. Po montáži
skontrolujte, či nie je povrch rámu
skleného panela (A) na mieste potlače
na dotyk drsný.
A
B
6. Otočte obidve úchytky o 90° a
vyberte ich z ich lôžok.
Uistite sa, že stredný sklenený panel je
namontovaný správne.
90°
7. Sklenené panely jeden za druhým
najprv opatrne nadvihnite a potom
vyberte. Začnite vrchným panelom.
10.7 Výmena osvetlenia
1
2
8. Sklenené panely umyte vodou s
prídavkom saponátu. Sklenené
panely opatrne osušte.
Na spodnú časť dutiny spotrebiča
položte handričku. Zabránite tak
poškodeniu skleného krytu a vnútra rúry.
SLOVENSKY
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
usmrtenia elektrickým
prúdom! Pred výmenou
žiarovky odpojte poistku.
Žiarovka a sklenený kryt
žiarovky môžu byť horúce.
POZOR!
Halogénovú žiarovku vždy
držte cez tkaninu, aby ste
predišli pripáleniu zvyškov
mastnoty na žiarovke.
37
1. Spotrebič vypnite.
2. Odstráňte poistky z poistkovej skrine
alebo prerušte elektrický obvod.
Zadné svetlo
1. Sklenený kryt otočte proti smeru
hodinových ručičiek a vyberte ho.
2. Sklenený kryt vyčistite.
3. Nahraďte žiarovku inou vhodnou
žiarovkou odolnou teplotám do 300
°C.
4. Nasaďte sklenený kryt.
11. RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
11.1 Čo robiť, keď...
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Rúra sa nedá zapnúť ani
používať.
Rúra nie je pripojená ku
zdroju elektrického napája‐
nia alebo je pripojená ne‐
správne.
Skontrolujte, či je rúra správ‐
ne pripojená ku zdroju elek‐
trického napájania (pozrite si
schému pripojenia).
Rúra sa nezohrieva.
Rúra je vypnutá.
Zapnite rúru.
Rúra sa nezohrieva.
Nie sú nastavené hodiny.
Nastavte čas.
Rúra sa nezohrieva.
Nie sú nastavené potrebné
nastavenia.
Skontrolujte, či sú nastave‐
nia správne.
Rúra sa nezohrieva.
Aktivovalo sa automatické
vypínanie.
Pozrite si časť „Automatické
vypínanie“.
Rúra sa nezohrieva.
Je zapnutá detská poistka.
Pozrite si časť „Používanie
funkcie Detská poistka“.
Rúra sa nezohrieva.
Poistka je vypálená.
Skontrolujte, či je príčinou
poruchy práve poistka. Ak sa
poistka vypáli opakovane,
obráťte sa na kvalifikované‐
ho elektrikára.
Nesvieti žiarovka.
Žiarovka je vypálená.
Žiarovku vymeňte.
Teplotná sonda nefunguje.
Konektor teplotnej sondy nie Konektor teplotnej sondy za‐
je správne nainštalovaný do suňte do príslušnej zásuvky
zásuvky.
až na doraz.
38
www.aeg.com
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Vo vnútri rúry je voda.
V nádržke na vodu je priveľa Rúru vypnite a vytrite vodu
vody.
handričkou alebo špongiou.
Nefunguje pečenie v pare.
Otvory na paru sa upchali
vodným kameňom.
Nefunguje pečenie v pare.
V nádržke na vodu nie je vo‐ Naplňte nádržku na vodu.
da.
Skontrolujte otvor prívodu
pary. Odstráňte vodný ka‐
meň.
Vyprázdnenie nádržky na
V rúre sa usadil vodný ka‐
vodu trvá dlhšie ako tri minú‐ meň.
ty alebo z otvoru prívodu pa‐
ry vyteká voda.
Vyčistite nádržku na vodu.
Pozrite si časť „Čistenie nád‐
ržky na vodu“.
Príprava jedla trvá veľmi dl‐
ho alebo naopak, jedlá sú
hotové príliš rýchlo.
Teplota je príliš nízka alebo
príliš vysoká.
V prípade potreby upravte
teplotu. Postupujte podľa po‐
kynov v návode.
Vnútri rúry a na jedlách sa
zráža para a vytvára sa
skondenzovaná voda.
Jedlo ste nechali v rúre príliš Po ukončení pečenia nene‐
dlho.
chávajte jedlá v rúre dlhšie
ako 15 – 20 minút.
Na displeji sa zobrazí „C2“.
Chcete spustiť funkciu roz‐
mrazovania, ale nevybrali
ste zo zásuvky konektor te‐
plotnej sondy.
Na displeji je zobrazený chy‐ Došlo k poruche elektriky.
bový kód, ktorý nie je v ta‐
buľke.
Konektor teplotnej sondy vy‐
berte zo zásuvky.
•
•
Pomocou domovej poist‐
ky alebo bezpečnostného
vypínača v poistkovej
skrini vypnite rúru a zno‐
vu ju zapnite.
Ak sa na displeji znovu
zobrazí chybový kód, ob‐
ráťte sa na oddelenie sta‐
rostlivosti o zákazníka.
SLOVENSKY
Problém
Možné príčiny
39
Riešenie
Spotrebič je zapnutý, ale sa Je aktivovaný ukážkový re‐
nezohrieva. Ventilátor nefun‐ žim.
guje. Na displeji sa zobrazí
symbol "Demo".
1. Rúru vypnite.
2. Stlačte a podržte tlačidlo
.
3. Na displeji začne blikať
prvá číslica a ukazovateľ
Demo.
4. Stláčaním tlačidiel
alebo
zadajte kód
2468, aby ste zmenili
hodnoty, a potvrďte stla‐
čením
.
5. Začne blikať ďalšia čísli‐
ca.
6. Režim Demo sa vypne
po potvrdení poslednej
číslice, ak je kód správ‐
ny.
11.2 Servisné údaje
Ak problém nedokážete odstrániť sami,
zavolajte predajcu alebo autorizované
servisné stredisko.
štítku. Typový štítok sa nachádza na
prednom ráme vnútorného priestoru
spotrebiča. Neodstraňujte typový štítok z
vnútorného priestoru spotrebiča.
Údaje potrebné pre autorizované
servisné stredisko nájdete na typovom
Odporúčame, aby ste si sem zapísali tieto údaje:
Model (MOD.)
.........................................
Číslo výrobku (PNC)
.........................................
Sériové číslo (S.N.)
.........................................
12. INŠTALÁCIA
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
40
www.aeg.com
12.1 Zabudovanie
12.3 Elektrická inštalácia
548 21
558
min. 550
114
16
20
600
min. 560
589
594
573
Výrobca nenesie
zodpovednosť v prípade, že
nedodržíte bezpečnostné
pokyny uvedené v
príslušných kapitolách.
Tento spotrebič sa dodáva s napájacou
zástrčkou a káblom.
12.4 Kábel
594
Typy káblov použiteľných pre inštaláciu
alebo výmenu:
5
3
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Prierez kábla určite podľa celkového
výkonu uvedeného na typovom štítku.
Môžete si tiež pozrieť údaje uvedené v
tabuľke:
548 21
min. 550
20
590
558
16
114
min. 560
589
594
573
Celkový výkon (W) Prierez kábla
(mm²)
maximálne 1 380
3 x 0.75
maximálne 2 300
3x1
maximálne 3 680
3 x 1.5
594
5
3
12.2 Upevnenie spotrebiča k
linke
A
B
Uzemňovací kábel (zeleno/žltý kábel)
musí byť o 2 cm dlhší ako fázový a
nulový kábel (modrý a hnedý kábel).
SLOVENSKY
41
13. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ
13.1 Dátový list produktu a informácie o produkte podľa EU
65-66/2014
Názov dodávateľa
AEG
Model
BE501472NM
Index energetickej účinnosti
81.2
Energetická trieda
A+
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, tradičný
režim
0.93 kWh/cyklus
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, režim s
ventilátorom
0.69 kWh/cyklus
Počet dutín
1
Zdroj tepla
Elektrina
Hlasitosť
72 l
Typ rúry
Zabudovateľná rúra
Hmotnosť
34.0 kg
EN 60350-1 - Elektrické varné spotrebiče
pre domácnosť. Časť 1: Sporáky, rúry,
parné rúry a grily. Metódy merania
výkonových parametrov.
•
•
13.2 Úspora energie
Spotrebič má funkcie, ktoré vám pomôžu
usporiť energiu pri každodennom pečení.
•
Všeobecné rady
– Uistite sa, že počas prevádzky
spotrebiča sú dvierka rúry
správne zatvorené a počas
pečenia ich zbytočne neotvárajte.
– Úsporu energie podporíte
použitím kovového riadu.
– Ak je to možné, vložte pokrm do
rúry bez predhrievania.
– Ak proces pečenia pokrmu trvá
viac ako 30 minút, 3-10 minút
pred ukončením pečenia (v
závislosti od času pečenia) znížte
teplotu v rúre na minimum. Pokrm
sa bude naďalej piecť vďaka
zvyškovému teplu v rúre.
– Zvyškové teplo použite na ohrev
ostatných pokrmov.
•
•
•
Pečenie s ventilátorom - ak je to
možné, použite funkcie pečenia s
ventilátorom, aby ste ušetrili energiu.
Zvyškové teplo
Pri niektorých funkciách rúry sa
ohrevné články automaticky vypnú
približne o 10 % skôr, ak je zapnutý
program s časovou funkciou (Trvanie,
Koniec) a čas pečenia je dlhší ako 30
minút. Ventilátor a osvetlenie budú
naďalej v činnosti.
Pečenie s vypnutým osvetlením vypnite osvetlenie počas pečenia a
zapnite ho iba keď ho potrebujete.
Ak použijete funkciu Vlhký horúci
vzduch, osvetlenie sa po 30
sekundách vypne. Osvetlenie môžete
opäť zapnúť, aby tento úkon zníži
očakávanú úsporu energie.
Uchovanie teploty jedla - ak chcete
jedlo uchovať teplé pomocou
zvyškového tepla, zvoľte najnižšie
možné nastavenie teploty. Na displeji
sa zobrazí zvyšková teplota.
42
www.aeg.com
14. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
spotrebiče označené symbolom spolu s
odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí
a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
*
SLOVENSKY
43
867323288-A-062016
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement