Electrolux | EOP840X | User manual | Electrolux EOP840X Användarmanual

EOP840
SV
Ångugn
Bruksanvisning
2
www.electrolux.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.............................................................................3
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER.......................................................................... 4
3. PRODUKTBESKRIVNING..................................................................................7
4. KONTROLLPANELEN........................................................................................8
5. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN........................................ 10
6. DAGLIG ANVÄNDNING................................................................................... 10
7. KLOCKFUNKTIONER...................................................................................... 15
8. AUTOMATISKA PROGRAM............................................................................ 16
9. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR....................................................................... 18
10. TILLVALSFUNKTIONER................................................................................ 21
11. TRICKS OCH TIPS.........................................................................................23
12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING....................................................................... 37
13. FELSÖKNING.................................................................................................41
14. INSTALLATION.............................................................................................. 43
15. ENERGIEFFEKTIVITET................................................................................. 44
VI TÄNKER PÅ DIG
Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig
årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den
utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg
med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:
Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com
Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter tillhands när du kontaktar serviceavdelningen. Modell, PNC,
serienummer.
Informationen finns på typskylten.
Varningar/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
SVENSKA
1.
3
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren kan inte
hållas ansvarig för personskador eller skador på
egendom som orsakats av felaktig installation eller
användning. Förvara alltid instruktionerna tillsammans
med produkten för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
Håll barn och husdjur borta från produkten när den är
igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är mycket
varma.
Om produkten har ett barnlås rekommenderar vi att du
aktiverar det.
Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av
barn utan tillsyn.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten utan ständig
uppsikt.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
Endast en behörig person får installera den här
produkten och byta kabel.
Produkten blir varm inuti när den är igång. Vidrör inte
värmeelementen som finns i produkten. Använd alltid
handskar för att ta ut eller sätta in tillbehör eller
eldfasta formar.
Koppla från strömtillförseln före underhåll.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
Kontrollera att produkten är avstängd innan du byter
lampa för att undvika risken för elstötar.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.
Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt
eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans
glasskivor eftersom dessa kan repa ytan, vilket i sin
tur kan leda till att glaset spricker.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade
servicerepresentant eller personer med motsvarande
utbildning, för att undvika fara.
Överskott av vätska måste tas bort före pyrolytisk
rengöring. Ta bort alla delar från ugnen.
För att ta bort ugnsstegarna drar du först ut den
främre delen av ugnsstegen och sedan den bakre
delen från sidoväggarna. Sätt i ugnsstegarna i
omvänd ordning.
Använd endast den matlagningstermometer som
rekommenderas för den här produkten.
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
•
•
•
•
•
•
•
•
Avlägsna allt förpackningsmaterial.
Installera eller använd inte en skadad
produkt.
Följ de installationsinstruktioner som
följer med produkten.
Produkten är tung, så var alltid
försiktig när du flyttar den. Använd
alltid skyddshandskar.
Dra aldrig produkten i handtaget.
Minsta avstånd till andra produkter
ska beaktas.
Kontrollera att produkten har
installerats under och bredvid stadiga
skåp- eller bänkstommar.
Produktens sidor måste gränsa till
produkter eller enheter med samma
höjd.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
•
•
•
•
•
•
•
Alla elektriska anslutningar ska göras
av en behörig elektriker.
Produkten måste jordas.
Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I
annat fall, kontakta en elektriker.
Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
Låt inte nätkablar komma i kontakt
med eller komma nära produktens
lucka, speciellt inte när luckan är het.
SVENSKA
•
•
•
•
•
•
•
•
Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
sådant sätt att det inte kan tas bort
utan verktyg.
Anslut stickkontakten till eluttaget
endast i slutet av installationen.
Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
Dra inte i nätkabeln för att koppla bort
produkten från eluttaget. Ta alltid tag i
stickkontakten.
Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren),
jordfelsbrytare och kontaktorer.
Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan
koppla från produkten från nätet vid
alla poler. Kontaktöppningen på
isolationsenheten måste vara minst 3
mm bred.
Stäng produktens lucka helt innan du
ansluter kontakten till eluttaget.
Denna produkt uppfyller kraven enligt
EEG-direktiven.
•
•
•
VARNING!
Risk för skador på produkten
föreligger.
•
2.3 Använd
VARNING!
Risk för skador,
brännskador, elstötar eller
explosion föreligger.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Använd uteslutande denna produkt för
hushållsbruk.
Ändra inte produktens specifikationer.
Se till att ventilationsöppningarna inte
är blockerade.
Lämna inte produkten utan tillsyn
under användning.
Stäng av produkten efter varje
användningstillfälle.
Var försiktig när du öppnar
produktens lucka medan produkten är
igång. Het luft kan strömma ut.
Använd inte produkten med våta
händer eller när den är i kontakt med
vatten.
Tyng inte ner luckan när den är
öppen.
Använd inte produkten som arbetseller avlastningsyta.
5
Öppna produktens lucka försiktigt.
Användning av ingredienser som
innehåller alkohol kan producera en
blandning av luft och alkohol.
Låt inte gnistor eller öppna lågor
komma i kontakt med produkten när
du öppnar luckan.
Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
•
•
•
•
•
För att förhindra skada eller
missfärgning på emaljen:
– sätt inte eldfasta formar eller
andra föremål direkt på
produktens botten.
– lägg inte aluminiumfolie direkt på
produktens botten.
– ställ inte hett vatten direkt i den
heta produkten.
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror
stå kvar i produkten efter att
tillagningen är klar.
– var försiktig när du tar bort eller
monterar tillbehör.
Missfärgning av emaljen påverkar inte
produktens funktion. Det är ingen
defekt enligt garantin.
Använd en djup form för mjuka kakor.
Fruktjuicer orsakar fläckar som kan
vara permanenta.
Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
Ha alltid ugnsluckan stängd under
matlagningen.
Om apparaten installeras i till exempel
ett skåp, se till att skåpsdörren aldrig
är stängd när apparaten är i drift.
Värme och fukt kan byggas upp
bakom en stängd dörr/lucka och
orsaka efterföljande skador på
apparaten, bostaden eller golvet.
Stäng inte luckan förrän apparaten
har svalnat helt efter användning.
6
www.electrolux.com
2.4 Matlagning med ånga
VARNING!
Det finns risk för
brännskador och skador på
produkten.
•
Ånga som släpps ut kan orsaka
brännskador:
– Öppna inte luckan till produkten
under ångkokning.
– Öppna ugnsluckan försiktigt efter
ångkokning.
2.5 Skötsel och rengöring
VARNING!
Det finns risk för
personskador, brand eller
skador på produkten.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
Se till att ugnen har svalnat. Det finns
även risk för att glaspanelerna kan
spricka.
Byt omedelbart ut luckans glaspaneler
om de är skadade. Kontakta
auktoriserat servicecenter.
Var försiktig när du tar bort luckan.
Luckan är tung!
Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
Kvarblivet fett eller mat i ugnen kan
orsaka brand.
Rengör ugnen med en fuktig, mjuk
trasa. Använd bara neutrala
rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt,
skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
Om du använder en ugnsspray ska du
följa säkerhetsanvisningarna på
förpackningen.
Rengör inte den katalytiska emaljen
(om tillämpligt) med något slag av
rengöringsmedel.
2.6 Pyrolysrengöring
Risk för skador / bränder /
kemiska utsläpp (rök) i
Pyrolysläget.
•
Innan du utför en pyrolytisk
självrengöringsfunktion eller funktion
•
•
•
•
•
•
för Första användningstillfället ska du
ta ut följande ur ugnen:
– alla överblivna matrester, oljeeller fettspill / -rester.
– alla löstagbara föremål (inklusive
hyllor, sidoskenor osv. som
medföljer produkten) särskilt
kastruller, pannor, brickor,
köksredskap osv. som är
behandlade så att mat inte fastnar
i dem.
Läs noggrant alla anvisningar om
Pyrolysrengöring.
Håll barn och husdjur borta från
produkten när Pyrolysrengöring är
igång.
Produkten blir mycket het och
varmluft kommer ut ur de främre
kylningshålen.
Pyrolysrengöring är en
högtemperaturfunktion som kan avge
ångor från matrester och
byggnadsmateriel och därför bör
användare:
– tillse god ventilation under och
efter varje Pyrolysrengöring.
– tillse god ventilation under och
efter första användningstillfället
vid användning vid maximal
temperatur.
Till skillnad från människan kan vissa
fåglar och reptiler kan vara extremt
känsliga mot potentiella ångor som
släpps ut vid rengöringen i alla
Pyrolysugnar.
– Avlägsna husdjur (särskilt fåglar)
från produktens närhet under och
efter Pyrolysrengöringen. Detta
gäller även vid det första
användningstillfället av produkten
på maximal temperatur i ett
välventilerat utrymme.
Små husdjur kan också vara mycket
känsliga mot de begränsade
temperaturändringarna i närheten av
alla Pyrolysugnar när det Pyrolytiska
självrengöringsprogrammet används.
Teflonbeläggningar på kastruller,
stekpannor, brickor, köksredskap osv.
kan skadas av den höga
temperaturen vid användning av
Pyrolytisk rengöring i alla
Pyrolysugnar och kan även vara en
källa till skadliga ångor i små
mängder.
SVENSKA
•
Ångor som släpps ut från alla
Pyrolysugnar/matlagningsrester som
beskrivs är inte skadliga för
människor, inklusive barn eller
personer med sjukdom.
2.7 Inre belysning
•
Typen av glödlampa eller
halogenlampa som används för den
här produkten är endast avsedd för
hushållsprodukter. Får ej användas
för belysning i hus.
VARNING!
Risk för elektrisk stöt.
•
•
2.8 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
•
•
•
Koppla loss produkten från eluttaget.
Klipp av strömkabeln och kassera
den.
Ta bort lucklåset för att hindra att barn
eller djur stängs in inuti produkten.
2.9 Underhåll
•
Innan du byter lampan ska du koppla
ur produkten från nätuttaget.
Använd bara lampor med samma
specifikationer.
7
•
Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
Använd endast originaldelar.
3. PRODUKTBESKRIVNING
3.1 Allmän översikt
1
2
4
5
12
11
3
5
4
3
3
2
1
6
7
10
9
8
3.2 Tillbehör
•
•
•
Trådhylla
Till kokkärl, bakformar och stekkärl.
Bakplåt
För kakor och småkakor.
Grill- / stekpanna
För bakning och stekning eller som
fettuppsamlingsfat.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
•
•
Kontrollpanelen
Temperatur-/tidsdisplay
Vattenlåda
Uttag för matlagningstermometern
Värmeelement
Ugnslampa
Fläkt
Ugnsstegar, löstagbara
Tömningsslang
Vattenutloppsventil
Ugnsnivåer
Ånginlopp
Patisseriplåt
För småfranskor, kringlor och
småkakor.
Matlagningstermometer
För att mäta hur väl maten är tillagad.
8
www.electrolux.com
4. KONTROLLPANELEN
4.1 Temperatur-/tidsdisplay
1
2 3 4 5
6
7 8 9 10 11
Använd touch-kontrollerna för att manövrera produkten.
Touchkontroll
Funktion
Kommentar
1
PÅ / AV (ON/
OFF)
För att aktivera och avaktivera produkten.
2
Tillagningsfunk‐
tioner alebo As‐
sisted Cooking
(tillagningshjälp)
Tryck på touch-kontrollen en gång för att välja
ett värmeläge eller menyn: Assisted Cooking
(tillagningshjälp). Tryck på touch-kontrollen ig‐
en för att växla mellan menyerna: Tillagnings‐
funktioner, Assisted Cooking (tillagningshjälp).
Tänd eller släck lampan genom att trycka på
touch-kontrollen i 3 sekunder.
Tillbaka-tangent
För att gå tillbaka en nivå i menyn. För att visa
huvudmenyn, tryck på fältet i 3 sekunder.
Temperaturval
För att ställa in temperaturen eller visa produkt‐
ens aktuella temperatur. Tryck på fältet i 3 sek‐
under för att aktivera eller inaktivera funktionen:
Snabbstart.
Favoriter
För att spara och komma åt dina favoritpro‐
gram.
Display
Visar ugnens nuvarande inställningar.
Uppåtknapp
För att flytta uppåt i menyn.
Nedåtknapp
För att flytta nedåt i menyn.
Tid och andra
funktioner
För att ställa in olika funktioner. När en tillag‐
ningsfunktion är igång trycker du på touch‐
kontrollen för att ställa in timern eller funktioner‐
na: Knapplås, Favoriter, Heat+Hold, Set + Go.
Du kan också ändra inställningarna för matlag‐
ningstermometern.
3
4
5
6
7
8
9
-
SVENSKA
Touchkontroll
10
11
Funktion
Kommentar
Minute Minder
(signalur)
För att ställa in funktionen: Minute Minder (sig‐
nalur).
OK
För att bekräfta valet eller inställningen.
4.2 Display
A
B
C
E
D
A)
B)
C)
D)
E)
Upphettningsfunktioner
KLOCKA
Indikator för uppvärmning
Temperatur
Funktionens koktid eller sluttid
Övriga indikatorer på displayen:
Symbol
Funktion
Minute Minder (signalur) Funktionen körs.
KLOCKA
På displayen visas den nuvarande
tiden.
Koktid
På displayen visas tillagningstiden
som behövs.
Sluttid
På displayen visas när tillagningsti‐
den är klar.
Temperatur
Temperaturen visas på displayen.
Tidsanvisning
Displayen visar hur länge tillag‐
ningsfunktionen är igång. Tryck på
och
samtidigt för att nollstäl‐
la klockan.
Beräkning
Produkten beräknar tillagningstiden.
Kontrollampa för up‐
pvärmning
Displayen visar temperaturen i pro‐
dukten.
Indikering för snabbupp‐ Funktionen är på. Den minskar up‐
värmning
pvärmningstiden.
Vikt automatisk
Displayen visar att det automatiska
viktsystemet är aktivt eller att vikten
kan ändras.
Heat+Hold
Funktionen är på.
9
10
www.electrolux.com
5. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
5.1 Första rengöring
1. Tryck på
värdet.
eller
för att ställa in
2. Tryck på
för att bekräfta.
5.3 Inför första användingen
skall ugnarna "brännas av"
Ta ut alla tillbehör och flyttbara
ugnsstegar ur produkten.
Förvärm ugnen tom innan du använder
den första gången.
Se avsnittet "Underhåll och
rengöring".
1. Ställ in funktionen: Över-/
Rengör produkten innan du använder
den första gången.
Sätt tillbaka tillbehören och de flyttbara
ugnsstegarna på sin ursprungliga plats.
5.2 Första anslutning
När du ansluter produkten till eluttaget,
eller efter att strömmen har brutits, måste
du välja språk, kontrast i display,
ljusstyrka i display samt klockan.
och maxtemperatur.
Undervärme
2. Låt ugnen stå på i en timme.
3. Ställ in funktionen: Varmluft
och
maxtemperatur.
4. Låt ugnen vara igång i 15 minuter.
Tillbehören kan bli varmare än normalt.
Ugnen kan avge lukt och rök. Det är helt
normalt. Se till att ventilationen är
tillräcklig i rummet.
6. DAGLIG ANVÄNDNING
3. Tryck
för att gå till undermenyn
eller godkänna inställningen.
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Du kan när som helst återgå
6.1 Navigera i menyerna
till huvudmenyn med
1. Aktivera produkten.
eller
2. Tryck på
menyfunktionen.
.
för att ställa in
6.2 Översikt över menyerna
Huvudmeny
Sym‐
bol
Menyfunktion
Tillämpning
Tillagningsfunktioner
Innehåller en lista över värmningsfunktioner.
Assisted Cooking (tillag‐
ningshjälp)
Innehåller en lista över automatiska program.
Favoriter
Innehåller en lista över favorittillagningspro‐
gram, som skapats av användaren.
Pyrolys
Pyrolysrengöring.
SVENSKA
Sym‐
bol
Menyfunktion
Tillämpning
Normalinställning
Du kan använda dessa för att ställa in andra
ugnsinställningar.
Special
Innehåller en lista över extra tillagningsfunk‐
tioner.
11
Undermeny för: Normalinställning
Sym‐
bol
Undermeny
Beskrivning
Inställning klocka
Ställ klockan.
Tidsanvisning
När den är PÅ visar displayen den aktuella
tiden när du stänger av produkten.
Snabbstart
När funktionen är PÅ minskar den uppvärm‐
ningstiden.
Set + Go
När den är PÅ kan du välja funktionen i fön‐
stret Tillvalsfunktioner: Set + Go.
Heat+Hold
När den är PÅ kan du välja funktionen i fön‐
stret Tillvalsfunktioner: Heat+Hold.
Tillägg tid
Aktiverar och inaktiverar funktionen Tillägg tid.
Kontrast i display
Justerar displayens kontrast i grader.
Ljusstyrka i display
Justerar displayens ljusstyrka i grader.
Val av språk
Ställer in språk för displayen.
Ljudvolym
Justerar volymen gradvis på trycktoner och
signaler.
Knappljud
Aktiverar och inaktiverar touchkontrollsljudet.
Det går inte att inaktivera tonen för på/avtouchkontrollen.
Alarm/Felsignal
Aktiverar och inaktiverar larmljuden.
Rengöringshjälp
Vägleder dig genom rengöringsproceduren.
Påminnelse Rengöring
Påminner dig om när produkten behöver re‐
ngöras.
DEMO-läge
Aktiverings-/avaktiveringskod: 2468
Service
Visar programvarans version och konfigura‐
tion.
Grundinställningar
Återställ alla inställningar till fabriksinställnin‐
garna.
12
www.electrolux.com
6.3 Tillagningsfunktioner
Upphettningsfunktioner
Tillämpning
Varmluft
För att baka på upp till tre hyllpositioner samti‐
digt och för att torka mat.Ställ in temperaturen
på 20 - 40 °C lägre än för funktionen: Över-/
Undervärme.
Varmluft + ånga
För att ånga rätter. Använd den här funktionen
för att minska längden på tillagningstiden och
bevara vitaminer och näringsämnen i maten.
Välj funktionen och ställ in temperaturen på
mellan 130 °C och 230 °C.
Pizza/paj
För att laga pizza, quiche eller paj med ånga.
Över-/Undervärme
Baka och steka mat på en ugnsnivå.
Lågtemperaturstekning För tillredning av möra, saftiga stekar.
Undervärme
För bakning av kakor med knaprig botten och
för att torka mat.
Varmluft med fukt
För att spara energi när du bakar och tillagar
torrare bakverk. Även för att tillaga kaka i form
på en nivå i ugnen. Denna funktion användes
för att definiera energieffektivitetsklass enligt
EN50304.
Tillagningstiden måste ställas in först. För mer
information om rekommenderade inställningar,
se tillagningstabellerna.
ECO stekning
Med ECO-funktioner kan du optimera energi‐
förbrukningen under tillagningen. Tillagningsti‐
den måste ställas in först. För mer information
om rekommenderade inställningar, se tillag‐
ningstabellerna med motsvarande funktion.
Fryst mat
För att tillaga snabbmat som pommes frites,
klyftpotatis och vårrullar så att de blir knapriga.
Min grill
För att grilla tunna matvaror och rosta bröd.
Max grill
För grillning av tunna livsmedel i stora män‐
gder och för rostning av bröd.
Varmluftsgrillning
Steka större köttstycken eller fågel med ben på
1 ugnsnivå. Även för att göra gratänger och
bryna.
SVENSKA
Upphettningsfunktioner
Uppvärmning
Tillämpning
Återuppvärmning av livsmedel med ånga gör
att ytan inte torkar utan värme tillförs skonsamt
och jämnt och livsmedlets smak och arom åter‐
ställs som om det var nylagat. Funktionen kan
användas för att värma mat direkt på tallriken.
Du kan värma mer än en tallrik samtidigt med
hjälp av olika ugnsnivåer.
6.4 Special
Tillagningsfunktion
För att baka bröd.
Gratinerade rätter
För ugnsrätter som lasagne eller potatisgra‐
täng. Även för att gratinera och bryna.
Jäsning av deg
För kontrollerad jäsning av jästdeg före bakn‐
ing.
Tallriksvärmare
För förvärmning av tallriken före servering.
Konservering
För att konservera grönsaker, t.ex. pickles.
Torkning
För torkning av skivad frukt (t.ex. äpple, plom‐
mon, persikor) och grönsaker (t.ex. tomater,
zucchini, svamp).
Varmhållning
För varmhållning av maträtter.
Upptining
Den här funktionen kan användas för att tina
frysta livsmedel, som grönsaker och frukt. Up‐
ptiningstiden beror på mängden och storleken
på det frysta livsmedlet.
1. Slå på produkten.
2. Välj menyn: Tillagningsfunktioner.
för att bekräfta.
3. Tryck på
4. Ställ en tillagningsfunktion.
5. Tryck på
för att bekräfta.
6. Ställ in temperaturen.
7. Tryck på
Tillämpning
Bröd
6.5 Aktivera en
tillagningsfunktion
för att bekräfta.
13
6.6 Matlagning med ånga
Locket till vattenlådan sitter i
kontrollpanelen.
14
www.electrolux.com
VARNING!
Använd endast vatten.
Använd inte filtrerat
(avsaltat) eller destillerat
vatten. Använd inte andra
vätskor. Häll inte
lättantändlig vätska eller
alkohol i vattenlådan.
1. Laga maten i rätt kokkärl.
2. Tryck på locket för att öppna
vattenlådan.
3. Fyll vattenlådan med 900 ml vatten.
Vattentillförseln räcker i ca 55 - 60
minuter.
4. Tryck in vattenlådan i sitt
ursprungliga läge.
5. Aktivera produkten.
6. Välj en ångfunktion och ställ in
temperaturen.
7. Ställ vid behov in funktionen Koktid
eller Sluttid
.
När ånggeneratorn är tom
hörs en ljudsignal.
Signalen hörs i slutet av tillagningstiden.
8. Stäng av produkten.
9. Töm vattentanken när tillagningen
med ångfunktion är klar. Se "Tömma
vattentanken".
FÖRSIKTIGHET!
Produkten är het. Det
finns risk för att du
bränner dig. Var försiktig
när du tömmer
vattentanken.
Låt produkten torka helt med luckan
öppen.
VARNING!
Vänta minst 60 minuter efter
varje användningstillfälle av
tillagning med ånga för att
förhindra att hett vatten
kommer ut ur
vattenutloppsventilen.
6.7 Indikator för "Vattentanken
är tom"
På displayen visas: Vatten krävs och en
ljudsignal hörs när tanken är tom och
måste fyllas på.
Se avsnittet "Ångkokning" för mer
information.
6.8 Indikator för "Vattentanken
är full"
När displayen visar: Vattentanken är full,
kan du använda ångkokning.
En ljudsignal hörs när tanken är full.
Om du häller för mycket
vatten i tanken flyttar
säkerhetsutloppet
överskottsvattnet till ugnens
botten.
Ta bort vattnet med en
svamp eller en duk.
6.9 Tömning av vattentanken
FÖRSIKTIGHET!
Se till att produkten har
svalnat innan du tömmer
vattentanken.
Töm vattentanken efter varje tillagning
med ångfunktionen.
1. Förbered tömningsslangen (C), som
finns i samma förpackning som
användarmanualen. Sätt kontakten
(B) på en av tömningsslangens
ändar.
A
B
C
2. Sätt den andra änden av
tömningsslangen (C) i en behållare.
SVENSKA
Sätt den i ett lägre läge än
utloppsventilen (A).
3. Öppna ugnsluckan och sätt
kontakten (B) i utloppsventilen (A).
4. Tryck in kontakten igen och igen när
du tömmer vattentanken.
Tanken kan ha lite
vatten kvar när displayen
visar: Vatten krävs.
Vänta tills vattenflödet
från
vattenutloppsventilen har
avstannat.
5. Ta bort kontakten från ventilen när
vattnet slutat flöda.
15
6.11 Indikering för
snabbuppvärmning
Den minskar uppvärmningstiden.
För att aktivera funktionen, håll intryckt
i 3 sekunder. Uppvärmningsindikeringen
växlar.
6.12 Restvärme
När du stänger av ugnen visar displayen
restvärmen. Du kan använda värmen för
att hålla maten varm.
Återanvänd inte vattnet för
att fylla vattentanken igen.
6.10 Kontrollampa för
uppvärmning
När du aktiverar en tillagningsfunktion
visas stapeln på displayen. Stapeln visar
att temperaturen ökar.
7. KLOCKFUNKTIONER
7.1 Tabell över klockfunktioner
Klockfunktion
Tillämpning
Minute Minder (signal‐
ur)
För att ställa in nedräkning (max. 2 tim och
30 min). Denna funktion påverkar inte pro‐
duktens funktioner i övrigt.
Använd
för att aktivera funktionen.
Tryck på
nuterna och
eller
för att ställa in mi‐
för att starta.
Koktid
För att ställa in längden på en funktion
(max 23 tim 59 min)
Sluttid
För att ställa in stopptid för en ugnsfunk‐
tion (högst 23 timmar och 59 minuter).
Om du ställer in tiden för en
klockfunktion börjar tiden räknas ned
efter 5 sekunder.
16
www.electrolux.com
Om du använder
klockfunktionerna: Koktid,
Sluttid, stänger produkten av
värmeelementen efter 90 %
av den inställda tiden.
Produkten använder
restvärmen för att fortsätta
tillagningsprocessen tills
tiden är avslutad (3 20 minuter).
7.2 Ställa in klockfunktioner
•
•
•
Innan du använder
funktionerna: Koktid,
Sluttid, måste du först
ställa in värmefunktionen
och temperaturen.
Produkten stängs av
automatiskt.
Du kan använda
funktionerna: Koktid och
Sluttid samtidigt, om du
vill att produkten ska
aktiveras och avaktiveras
automatiskt på en
bestämd tid senare.
Funktionerna: Koktid och
Sluttid fungerar inte när
du använder
matlagningstermometern.
1. Ställ en tillagningsfunktion.
2. Tryck
flera gånger tills displayen
visar den nödvändiga
klockfunktionen och den relaterade
symbolen.
eller
3. Tryck på
önskad tid.
för att ställa in
4. Tryck på
för att bekräfta.
En ljudsignal hörs när sluttiden uppnåtts.
Produkten stängs av. Displayen visar ett
meddelande.
5. Tryck på en valfri symbol för att
stänga av signalen.
8. AUTOMATISKA PROGRAM
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
7.3 Heat+Hold
Villkor för funktionen:
•
•
Den inställda temperaturen är högre
än 80 °C.
Funktionen: Koktid är inställd.
Funktionen: Heat+Hold håller tillagad
mat varm vid 80 °C i 30 minuter. Den
aktiveras när bakningen eller stekningen
avslutas.
Du kan aktivera och inaktivera funktionen
i menyn: Normalinställning.
1. Aktivera produkten.
2. Välj tillagningsfunktion.
3. Ställ in temperaturen på över 80 °C.
flera gånger tills
4. Tryck på
displayen visar: Heat+Hold.
5. Tryck på
för att bekräfta.
En ljudsignal hörs när funktionen
avslutas.
Funktionen förblir på om
tillagningsfunktionen ändras.
7.4 Tillägg tid
Funktionen: Tillägg tid gör så att
tillagningsfunktionen fortsätter efter slutet
av Koktid.
Kan användas för alla
tillagningsfunktioner med
Koktid eller Vikt automatisk.
Gäller inte
tillagningsfunktioner med
matlagningstermometer.
1. En ljudsignal hörs när tillagningstiden
uppnåtts. Tryck på en symbol.
Displayen visar meddelandet.
för att aktivera eller
2. Tryck
att avbryta.
3. Ställ in längden på funktionen.
4. Tryck på
.
för
SVENSKA
8.1 Automatiska program
De automatiska programmen ger
optimala inställningar för alla slags kött
eller andra recept.
•
•
•
Köttprogram med funktionen: Vikt
automatisk (menyn: Assisted Cooking
(tillagningshjälp)) – Denna funktion
beräknar automatiskt stekningstiden.
För att använda den måste matens
vikt matas in.
Köttprogram med funktionen: Matlag.
termometer Auto (menyn: Assisted
Cooking (tillagningshjälp)) – Denna
funktion beräknar automatiskt
stekningstiden. För att använda den
måste innertemperaturen matas in.
En ljudsignal hörs när programmet är
klart.
Automatiska recept (menyn: Assisted
Cooking (tillagningshjälp)) – Denna
funktion använder fördefinierade
värden för en maträtt. Förbered
maträtten enligt receptet i denna bok.
Rätter med funktionen:
Vikt automatisk
Grisstek
Kalvstek
Bräserat kött
Viltstek
Lammstek
Hel kyckling
Kalkon, hel
Hel anka
17
Rätter med funktionen:
Matlag. termometer Auto
Benfri kyckling
Hel fisk
8.2 Assisted Cooking
(tillagningshjälp) med
Automatiska recept
Produkten har en uppsättning recept
som du kan använda. Recepten är
förutbestämda och du kan inte ändra
dem.
1. Aktivera produkten.
2. Välj menyn: Assisted Cooking
(tillagningshjälp). Tryck på
för att
bekräfta.
3. Välj kategorin och rätten. Tryck på
för att bekräfta.
4. Välja ett recept. Tryck på
bekräfta.
för att
När du använder funktionen:
Manuellt, produkten
använder de automatiska
inställningarna. De kan
ändras precis som andra
funktioner.
8.3 Assisted Cooking
(tillagningshjälp) med Vikt
automatisk
Denna funktion beräknar automatiskt
stekningstiden. För att använda den
måste man mata in matens vikt.
Hel gås
1. Slå på produkten.
2. Välj menyn: Assisted Cooking
Rätter med funktionen:
Matlag. termometer Auto
för att
(tillagningshjälp). Tryck på
bekräfta.
3. Välj kategorin och rätten. Tryck på
Stek av gris
Engelsk rostbiff
Rostbiff
Fransyska av vilt
Lammstek, rosa
för att bekräfta.
4. Välj funktionen: Vikt automatisk.
Tryck på
5. Tryck på
för att bekräfta.
eller
för att ställa in
vikten på maten. Tryck på
bekräfta.
för att
18
www.electrolux.com
Det automatiska programmet startar.
6. Du kan ändra vikten när som helst.
Vid vissa program behöver
maten vändas efter
30 minuter. Displayen visar
en påminnelse.
Tryck på
eller
för att ändra
vikten.
7. En ljudsignal hörs när sluttiden
uppnåtts. Tryck på en valfri symbol
för att stänga av signalen.
9. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
9.1 Matlagningstermometer
Två temperaturer behöver ställas in:
ugnstemperaturen och
kärntemperaturen.
Matlagningstermometern mäter
innertemperaturen vid tillagning av kött.
När köttet har nått den inställda
temperaturen stängs produkten av.
FÖRSIKTIGHET!
Använd endast
matlagningstermometern
som medföljer eller de rätta
reservdelarna.
Matlagningstermometern
måste sitta kvar i köttet och i
uttaget under tillagningen.
1. Slå på produkten.
2. Sätt in spetsen på
innertempatursensorn i mitten av
köttet.
3. Sätt in kontakten till
matlagningstermometern i uttaget
längst upp i ugnsutrymmet.
Displayen visar
matlagningstermometerns symbol.
eller
på mindre än
4. Tryck på
fem sekunder för att ställa in
kärntemperaturen.
5. Ställ in tillagningsfunktion och, vid
behov, ugnstemperatur.
Produkten beräknar en ungefärlig sluttid.
Sluttiden är olika för olika mängder mat,
inställda ugnstemperaturer (lägst 120 °C)
och driftlägen. Produkten beräknar en
sluttid om ungefär 30 minuter.
6. Tryck på
för att ändra
innertemperaturen.
En ljudsignal hörs när köttet uppnått den
inställda innertemperaturen. Produkten
stängs av automatiskt.
7. Tryck på en valfri symbol för att
stänga av signalen.
8. Dra ut innertemperatursensorns
kontakt ur uttaget och ta ut köttet ur
ugnen.
SVENSKA
VARNING!
Matlagningstermometern är
varm. Det finns risk för att du
bränner dig. Var försiktig när
du tar bort
matlagningstermometerns
spets och kontakt.
Injektorn och injektorröret
C
9.2 Tillbehör för tillagning med
ånga
Ångtillbehören medföljer
inte. Kontakta din lokala
återförsäljare för mer
information.
19
D
"C" är injektorröret för ångkokning, "D" är
injektorn för direkt ångkokning.
Injektorrör (C)
Lågkaloriformen för tillagning med
ångfunktionerna
Formen består av en glasskål, ett lock
med ett hål för injektorröret (C) och en
stålgrill att sätta i botten på formen.
Glasskål (A)
Injektor för direkt ångkokning (D)
Lock (B)
Stålgrill (E)
•
Sätt inte den heta formen på kalla /
våta ytor.
20
www.electrolux.com
1. Sätt injektorröret i det speciella hålet i
locket till lågkaloriformen.
C
•
Häll inte kalla vätskor i formen när
den är het.
2. Sätt formen på den andra ugnsnivån
räknat nerifrån.
3. Sätt den andra änden av injektorröret
i ånginloppet.
•
Använd inte formen på en het kokyta.
•
Rengör inte formen med slipande
medel, skurmedel eller skurpulver.
Se till att injektorröret inte viks eller att
det vidrör något värmeelement högst upp
i ugnen.
4. Ställ in ugnen på ångkokning.
9.4 Direkt ångkokning
Lägg maten på stålgrillen i formen.
Tillsätt lite vatten.
FÖRSIKTIGHET!
Använd inte locket på
formen.
9.3 Ångkokning i en
lågkaloriform
Lägg maten på stålgrillen i formen och
sätt på locket.
SVENSKA
VARNING!
Var försiktig om du använder
injektorn när ugnen är på.
Använd alltid ugnsvantar om
du ska vidröra injektorn när
ugnen är varm. Ta alltid ut
injektorn ur ugnen när du
inte använder en
ångfunktion.
Injektorröret är specialgjort
för kokning och innehåller
inga farliga material.
Vid tillagning av t.ex. kyckling, anka,
kalkon och större fiskar ska injektorn (D)
sättas in direkt i den tomma delen av
köttet. Hålen får inte blockeras.
1. Sätt injektorn (D) i injektorröret (C).
Anslut den andra änden till
ånginloppet.
För mer information om ångkokning, se
tillagningstabellerna för ångkokning i
avsnittet "Råd och tips".
10. TILLVALSFUNKTIONER
10.1 Favoriter
Du kan spara dina favoritinställningar
såsom koktid, temperatur eller
tillagningsfunktion. De finns i menyn:
Favoriter. Du kan spara 20 program.
Spara ett program
1. Aktivera produkten.
2. Ställ in en tillagningsfunktion eller ett
automatiskt program.
3. Tryck på
flera gånger tills
displayen visar: SPARA.
för att bekräfta.
4. Tryck på
Displayen visar den första lediga
minnesläget.
5. Tryck på
för att bekräfta.
21
2. Sätt formen på den första eller andra
ugnsnivån räknat nerifrån.
Se till att injektorröret inte viks eller att
det vidrör något värmeelement högst upp
i ugnen.
3. Ställ in ugnen på ångkokning.
6. Ange namnet på programmet.
Den första bokstaven blinkar.
7. Tryck på
bokstav.
eller
för att ändra
8. Tryck på
.
Nästa bokstav blinkar.
9. Utför punkt 7 igen enligt behov.
10. Håll
intryckt för att spara.
Du kan skriva över ett minnesläge. När
displayen visar det första lediga
minnesläget trycker du på
eller
och trycker på
för att skriva över ett
befintligt program.
Du kan ändra namnet på ett program i
menyn: Skriv programmets namn.
22
www.electrolux.com
Aktivera programmet
Om du avaktiverar
produkten avaktiveras även
funktionen.
1. Slå på produkten.
2. Välj menyn: Favoriter.
3. Tryck på
för att bekräfta.
4. Välj namn på ditt favoritprogram.
5. Tryck på
Tryck på
Favoriter.
för att bekräfta.
för att gå direkt till menyn:
10.4 Set + Go
Funktionen gör att du kan ställa in en
tillagningsfunktion (eller ett program) och
använda det senare genom att trycka på
en symbol.
1. Slå på produkten.
2. Ställ en tillagningsfunktion.
10.2 Använda barnlåset
flera gånger tills
3. Tryck på
displayen visar: Koktid.
4. Ställ in tiden.
Barnlåset förhindrar att produkten
oavsiktligt slås på.
Om pyrolysfunktionen är
igång låses luckan
automatiskt.
Ett meddelande visas på
displayen när du trycker på
en touch-kontroll.
flera gånger tills
5. Tryck på
displayen visar: Set + Go.
6. Tryck på
för att bekräfta.
1. Aktivera produkten.
Tryck på en symbol (utom för ) för att
starta funktionen: Set + Go. Den inställda
tillagningsfunktionen startar.
och
samtidigt tills
2. Tryck på
displayen visar ett meddelande.
En ljudsignal hörs när funktionen
avslutas.
Upprepa steg 2 för att avaktivera
barnlåset.
•
10.3 Knapplås
Funktionen förhindrar att
tillagningsfunktionen ändras oavsiktligt.
Du kan bara aktivera den när produkten
är igång.
1. Aktivera produkten.
2. Välj tillagningsfunktion eller
inställning.
10.5 Säkerhetsavstängning
Av säkerhetsskäl stängs produkten av
automatiskt efter en tid om en
uppvärmningsfunktion är igång och du
inte ändrar några inställningar.
3. Tryck på
flera gånger tills
displayen visar: Knapplås.
4. Tryck på
för att bekräfta.
Om pyrolysfunktionen är
igång är luckan låst och en
symbol i form av en nyckel
visas på displayen.
Inaktivera funktionen genom att trycka på
. Displayen visar ett meddelande.
Tryck på
igen och sedan på
att bekräfta.
•
Knapplås är på när
tillagningsfunktionen är
igång.
Menyn: Med
Normalinställning kan
man aktivera och
inaktivera funktionen: Set
+ Go.
för
Temperatur (°C)
Avstängningstid
(tim)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - max.
1.5
SVENSKA
Den automatiska
avstängningen fungerar inte
med funktionerna: Belysning,
matlagningstermometer,Sluttid,
Koktid.
10.6 Ljusstyrka i display
Det finns två lägen för ljusstyrkan i
displayen:
•
•
Natt - när produkten avaktiverats är
ljusstyrkan på displayen lägre mellan
kl. 22.00 och 06.00.
Dag:
– när produkten är aktiverad.
– om du trycker på en symbol när
nattläget är på (förutom PÅ/AV)
återgår displayen till
dagsljusstyrkan de kommande 10
sekunderna.
23
– om produkten avaktiverats och du
ställer in signaluret. Minute
Minder (signalur). När funktionen
stängs av återgår displayen till
ljusstyrka för natt.
10.7 Kylfläkt
När produkten är på, aktiveras fläkten
automatiskt för att hålla ugnsytorna
svala. Om du stänger av ugnen fortsätter
fläkten att gå tills ugnen har svalnat.
10.8 Säkerhetstermostat
Felaktig användning av produkten eller
trasiga delar kan orsaka farlig
överhettning. För att förhindra detta har
ugnen en säkerhetstermostat som
avbryter strömtillförseln. Ugnen sätts
automatiskt på igen när temperaturen
sjunker.
11. TRICKS OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Temperaturerna och
gräddningstiderna i
tabellerna är endast
riktvärden. De beror på
recepten samt på
ingrediensernas kvalitet och
mängd.
11.1 Allmän information
•
•
•
Produkten har fem hyllnivåer. Räkna
hyllnivåerna nedifrån.
Produkten har ett specialsystem som
gör att luften cirkulerar och
återanvänder ångan. Med det här
systemet kan man tillaga i ånga, vilket
gör att maten saftig inuti och krispig
på utsidan. Det gör att tillagningstiden
och energiåtgången minskas till ett
minimum.
Fukt kan kondenseras i produkten
eller på glasluckorna. Det är helt
normalt. Stå alltid en bit ifrån
produkten när du öppnar produktens
lucka vid matlagning. Kör ugnen i 10
minuter innan du börjar laga mat, för
att minska kondensering.
•
•
Torka bort fukt på produkten efter
varje användning.
Ställ inga föremål direkt på bottnen
och täck inte komponenterna med
folie när du lagar mat. Detta kan
förändra tillagningsresultaten och
skada emaljen.
11.2 Baka kakor
•
•
•
Öppna inte ugnsluckan förrän 3/4 av
den inställda tillagningstiden har gått.
Om du använder två bakplåtar
samtidigt, se till att det finns en ledig
falsnivå mellan dem.
Funktionen Över-/Undervärme vid
standardtemperatur är idealisk för att
baka bröd.
11.3 Tillagning av kött och fisk
•
•
•
Använd en djup form för mat med fett
i för att förhindra stänk som inte går
att ta bort.
Låt köttet stå i ca 15 minuter innan du
skär i det så att köttsaften inte sipprar
ut.
För att förhindra att det blir för mycket
matos under tillagning kan man hälla
lite vatten i den djupa formen. För att
24
www.electrolux.com
förhindra rökkondens, tillsätt lite
vatten varje gång det tar slut.
11.4 Tillagningstider
Tillagningstiderna varierar beroende på
typen av livsmedel, livsmedlets
konsistens och volym
I början ska du övervaka hur det
utvecklar sig när du lagar mat. Hitta de
bästa inställningarna (värmeläge,
tillagningstid osv.) för dina kokkärl, recept
och mängder när du använder
produkten.
11.5 Baknings- och grillningstabell
Kakor
Livsme‐
del
Över-/Undervärme
Varmluft
Tid (min)
Kommen‐
tar
Tempera‐ Falsnivå
tur (°C)
Tempera‐ Falsnivå
tur (°C)
Recept
där vispn‐
ing ingår
170
2
160
3 (2 och 4) 45 - 60
I kakform
Mördeg
170
2
160
3 (2 och 4) 20 - 30
I kakform
Cheese‐
cake
170
1
165
2
80 - 100
I 26 cm
kakform
Äppelka‐
ka1)
170
2
160
2 (vänster
+ höger)
80 - 100
I två kak‐
formar (20
cm) på ett
galler
Strudel
175
3
150
2
60 - 80
På en
bakplåt
Syltpaj
170
2
165
2 (vänster
+ höger)
30 - 40
I 26 cm
kakform
Sockerka‐ 170
ka
2
150
2
40 - 50
I 26 cm
kakform
Fruktka‐
ka1)
160
2
150
2
90 - 120
I 20 cm
kakform
Russinka‐
ka1)
175
1
160
2
50 - 60
I en bröd‐
form
Muffins en nivå1)
170
3
150 - 160
3
20 - 30
På en
bakplåt
Muffins två nivå‐
er1)
-
-
140 - 150
2 och 4
25 - 35
På en
bakplåt
Muffins tre nivå‐
er1)
-
-
140 - 150
1, 3 och 5
30 - 45
På en
bakplåt
SVENSKA
Livsme‐
del
Över-/Undervärme
Varmluft
Tempera‐ Falsnivå
tur (°C)
Tempera‐ Falsnivå
tur (°C)
Tid (min)
Kommen‐
tar
Småka‐
140
kor / mör‐
degsrem‐
sor - en ni‐
vå
3
140 - 150
3
25 - 45
På en
bakplåt
Småka‐
kor / mör‐
degsrem‐
sor - två
nivåer
-
-
140 - 150
2 och 4
35 - 40
På en
bakplåt
Småka‐
kor / mör‐
degsrem‐
sor - tre
nivåer
-
-
140 - 150
1, 3 och 5
35 - 45
På en
bakplåt
Maränger
- en nivå
120
3
120
3
80 - 100
På en
bakplåt
Maränger
- två nivå‐
er1)
-
-
120
2 och 4
80 - 100
På en
bakplåt
Bullar1)
190
3
190
3
12 - 20
På en
bakplåt
Bakelser - 190
en nivå
3
170
3
25 - 35
På en
bakplåt
Bakelser - två nivåer
-
170
2 och 4
35 - 45
På en
bakplåt
Pajer
180
2
170
2
45 - 70
I 20 cm
kakform
Fruktkaka
160
1
150
2
110 - 120
I 24 cm
kakform
Tårtbot‐
ten1)
170
1
160
2 (vänster
+ höger)
30 - 50
I 20 cm
kakform
1) Förvärm ugnen i 10 minuter.
25
26
www.electrolux.com
Bröd och pizza
Livsme‐
del
Över-/Undervärme
Varmluft
Tid (min)
Kommen‐
tar
Tempera‐ Falsnivå
tur (°C)
Tempera‐ Falsnivå
tur (°C)
Fransk‐
bröd1)
190
1
190
1
60 - 70
1 - 2 bröd,
500 g per
bröd
Rågbröd
190
1
180
1
30 - 45
I en bröd‐
form
Småfran‐
ska 1)
190
2
180
2 (2 och 4) 25 - 40
6-8
stycken på
en bakplåt
Pizza1)
230 - 250
1
230 - 250
1
10 - 20
På en
bakplåt el‐
ler en djup
form
Scones1)
200
3
190
3
10 - 20
På en
bakplåt
Tid (min)
Kommen‐
tar
1) Förvärm ugnen i 10 minuter.
Suffléer
Livsme‐
del
Över-/Undervärme
Varmluft
Tempera‐ Falsnivå
tur (°C)
Tempera‐ Falsnivå
tur (°C)
Pajdeg
200
2
180
2
40 - 50
I form
Vegetarisk 200
paj
2
175
2
45 - 60
I form
Quiches1) 180
1
180
1
50 - 60
I form
Lasagne1) 180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
I form
Cannello‐
ni1)
2
180 - 190
2
25 - 40
I form
Tid (min)
Kommen‐
tar
180 - 190
1) Förvärm ugnen i 10 minuter.
Kött
Livsme‐
del
Över-/Undervärme
Varmluft
Tempera‐ Falsnivå
tur (°C)
Tempera‐ Falsnivå
tur (°C)
Nötkött
200
2
190
2
50 - 70
På galler
Fläsk
180
2
180
2
90 - 120
På galler
Kalv
190
2
175
2
90 - 120
På galler
SVENSKA
Livsme‐
del
Över-/Undervärme
Varmluft
Tempera‐ Falsnivå
tur (°C)
Tempera‐ Falsnivå
tur (°C)
Rostbiff,
röd
210
2
200
Rostbiff,
medium
210
2
Rostbiff,
välstekt
210
Fläskbog
27
Tid (min)
Kommen‐
tar
2
50 - 60
På galler
200
2
60 - 70
På galler
2
200
2
70 - 75
På galler
180
2
170
2
120 - 150
Med svål
Fläsklägg
180
2
160
2
100 - 120
2 stycken
Lamm
190
2
175
2
110 - 130
Lägg
Kyckling
220
2
200
2
70 - 85
Hel
Kalkon
180
2
160
2
210 - 240
Hel
Anka
175
2
220
2
120 - 150
Hel
Gås
175
2
160
1
150 - 200
Hel
Kanin
190
2
175
2
60 - 80
Skuren i
bitar
Hare
190
2
175
2
150 - 200
Skuren i
bitar
Fasan
190
2
175
2
90 - 120
Hel
Tid (min)
Kommen‐
tar
Fisk
Livsme‐
del
Över-/Undervärme
Varmluft
Tempera‐ Falsnivå
tur (°C)
Tempera‐ Falsnivå
tur (°C)
Laxöring/
havsruda
190
2
175
2
40 - 55
3 - 4 fiskar
Tonfisk/lax 190
2
175
2
35 - 60
4 - 6 filéer
11.6 Min grill
Förvärm den tomma ugnen i
3 minuter före tillagning.
Livsme‐
del
Mängd
Antal
Filéer
4
(g)
Tempera‐ Tid (min)
tur (°C)
1:a sidan
2:a sidan
800
max.
12 - 14
12 - 15
Falsnivå
4
28
www.electrolux.com
Livsme‐
del
Mängd
(g)
Tempera‐ Tid (min)
tur (°C)
1:a sidan
Antal
Biffstek
2:a sidan
4
600
max.
10 - 12
6-8
4
Korv
8
-
max.
12 - 15
10 - 12
4
Fläskkot‐
letter
4
600
max.
12 - 16
12 - 14
4
Kyckling
(delad i 2
delar)
2
1000
max.
30 - 35
25 - 30
4
Kebab
4
-
max.
10 - 15
10 - 12
4
Kyckling‐
bröst
4
400
max.
12 - 15
12 - 14
4
Hambur‐
gare
6
600
max.
20 - 30
-
4
Fiskfilé
4
400
max.
12 - 14
10 - 12
4
Varma
4-6
smörgåsar
-
max.
5-7
-
4
Rostat
bröd
-
max.
2-4
2-3
4
4-6
Falsnivå
11.7 Varmluftsgrillning
Nötkött
Livsmedel
Mängd
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Engelsk rostbiff el‐ per cm höjd
ler filé, röd1)
190 - 200
5-6
1 eller 2
Rostbiff eller filé,
medium1)
per cm höjd
180 - 190
6-8
1 eller 2
Engelsk rostbiff el‐ per cm höjd
ler filé, välstekt1)
170 - 180
8 - 10
1 eller 2
1) Förvärm ugnen.
Fläsk
Livsmedel
Vikt (kg)
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Bog, hals, skink‐
stek
1 - 1.5
160 - 180
90 - 120
1 eller 2
SVENSKA
Livsmedel
Vikt (kg)
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Kotlett, re‐
vbensspjäll
1 - 1.5
170 - 180
60 - 90
1 eller 2
Köttfärslimpa
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
1 eller 2
Fläsklägg (lagad i
förväg)
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
1 eller 2
Kalv
Livsmedel
Vikt (kg)
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Kalvstek
1
160 - 180
90 - 120
1 eller 2
Kalvlägg
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
1 eller 2
Vikt (kg)
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Lammstek med 1 - 1.5
ben, lammstek
150 - 170
100 - 120
1 eller 2
Lammsadel
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
1 eller 2
Livsmedel
Vikt (kg)
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Bitar av fågel
0,2 - 0,25 var
200 - 220
30 - 50
1 eller 2
Halv kyckling
0,4 - 0,5 var
190 - 210
35 - 50
1 eller 2
Kyckling, un‐
ghöna
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
1 eller 2
Anka
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
1 eller 2
Gås
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
1 eller 2
Kalkon
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
1 eller 2
Kalkon
4-6
140 - 160
150 - 240
1 eller 2
Livsmedel
Vikt (kg)
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Hel fisk
1 - 1.5
210 - 220
40 - 60
1 eller 2
Lamm
Livsmedel
Fågel
Fisk
29
30
www.electrolux.com
11.8 Varmluft med fukt
Öppna bara produktluckan
vid behov under tillagning.
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Pastagratäng
190 - 200
30 - 40
2
Potatisgratäng
180 - 200
60 - 75
2
Moussaka
150 - 170
60 - 75
2
Lasagne
170 - 190
55 - 70
2
Cannelloni
170 - 190
55 - 70
2
Brödpudding
170 - 190
45 - 60
2
Rispudding
170 - 190
40 - 50
2
Äppelkaka
150 - 160
45 - 60
2
Franskbröd
180 - 190
45 - 55
2
11.9 Lågtemperaturstekning
Använd den här funktionen för att tillaga
bitar av mört magert kött och fisk med
kärntemperaturer på högst 65 °C. Den
här funktionen kan inte användas för
recept som grytstek eller fet fläskstek. Du
kan använda matlagningstermometern
för att säkerställa att köttet har rätt
kärntemperatur (se tabellen för
matlagningstermometern).
Under de första 10 minuterna kan du
ställa in en ugnstemperatur mellan 80 °C
och 150 °C. Normaltemperatur är 90 °C.
När temperaturen ställts in fortsätter
Livsmedel
Mängd
ugnen att tillaga på 80 °C. Använd inte
den här funktionen för fågel.
Tillaga alltid utan lock när du
använder den här
funktionen.
1. Bryn köttet i het stekpanna i 1 - 2
minuter på varje sida.
2. Sätt in köttet i den heta stekpannan i
ugnen på ugnsgallret.
3. Sätt matlagningstermometern i köttet.
4. Välj funktionen:
Lågtemperaturstekning och ställ in
rätt slutkärntemperatur.
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Engelsk rostbiff 1000 - 1 500 g
120
120 - 150
1
Oxfilé
1000 - 1 500 g
120
90 - 150
3
Kalvstek
1000 - 1 500 g
120
120 - 150
1
Stekar
200 - 300 g
120
20 - 40
3
SVENSKA
31
11.10 Upptining
Livsmedel
Mängd
(g)
Upptining‐
stid (min)
Efterupptining‐
stid (min)
Kommentar
Kyckling
1000
100 - 140
20 - 30
Lägg kycklingen på ett
upp- och nervänt tefat
på en stor tallrik. Vänd
efter halva tiden.
Kött
1000
100 - 140
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Kött
500
90 - 120
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Forell
150
25 - 35
10 - 15
-
Jordgubbar
300
30 - 40
10 - 20
-
Smör
250
30 - 40
10 - 15
-
Grädde
2 x 200
80 - 100
10 - 15
Det går att vispa grädde
även om delar av den
är något frusen.
Tårta
1400
60
60
-
11.11 Konservering
•
•
•
•
•
Använd enbart konserveringsburkar
av samma mått som finns att köpa.
Använd inte glas med skruvlock och
bajonettförslutning eller metallburkar.
Använd första nivån från botten för
ändamålet.
Sätt inte mer än sex enliters burkar på
plåten.
Fyll upp burkarna med lika mycket i
varje och förslut med ett klämlock.
•
•
•
Burkarna får inte röra vid varandra.
Häll ca. 1/2 liter vatten i bakplåten så
att det blir tillräckligt fuktigt i ugnen.
När vätskan i burkarna börjar sjuda
(efter ca 35 - 60 minuter med
enlitersburkarna) stänger du av ugnen
eller sänker temperaturen till 100 °C
(se tabellen).
Torkad frukt
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsatt tillagning‐
stid på 100 °C
(min.)
Jordgubbar/blåbär/
hallon/mogna krus‐
bär
160 - 170
35 - 45
-
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsatt tillagning‐
stid på 100 °C
(min.)
35 - 45
10 - 15
Stenfrukt
Livsmedel
Päron/kvitten/plom‐ 160 - 170
mon
32
www.electrolux.com
Grönsaker
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsatt tillagning‐
stid på 100 °C
(min.)
Morötter 1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Gurka
160 - 170
50 - 60
-
Blandade inlagda
grönsaker
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kålrabbi/ärtor/spar‐
ris
160 - 170
50 - 60
15 - 20
1) Låt stå i ugnen efter att den har stängts av.
11.12 Torkning
•
•
Täck smorda plåtar med
bakplåtspapper.
För bättre resultat, stanna ugnen efter
halva torktiden, öppna luckan och låt
det svalna över natten för att fullfölja
torkningen.
Grönsaker
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Bönor
60 - 70
Pepparfrukter
Falsnivå
1 position
2 positioner
6-8
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
Soppgrönsaker 60 - 70
5-6
3
1/4
Svamp
50 - 60
6-8
3
1/4
Örter
40 - 50
2-3
3
1/4
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Falsnivå
Plommon
60 - 70
Aprikoser
Frukt
Livsmedel
1 position
2 positioner
8 - 10
3
1/4
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Äppelskivor
60 - 70
6-8
3
1/4
Päron
60 - 70
6-9
3
1/4
SVENSKA
11.13 Varmluft + ånga
Kakor och bakverk
Livsmedel
Temperatur Tid (min)
(°C)
Falsnivå
Kommentar
Äppelkaka1)
160
60 - 80
2
I 20 cm kakform
Paj
175
30 - 40
2
I 26 cm kakform
Fruktkaka
160
80 - 90
2
I 26 cm kakform
Sockerkaka
160
35 - 45
2
I 26 cm kakform
Panettone1)
150 - 160
70 - 100
2
I 20 cm kakform
Russinkaka1)
160
40 - 50
2
I en brödform
Muffins
150 - 160
25 - 30
3 (2 och
4)
På en bakplåt
Småkakor
150
20 - 35
3 (2 och
4)
På en bakplåt
Söta bullar1)
180 - 200
12 - 20
2
På en bakplåt
Briocher1)
180
15 - 20
3 (2 och
4)
På en bakplåt
1) Förvärm ugnen i 10 minuter.
Suffléer
Livsmedel
Temperatur Tid (min)
(°C)
Falsnivå
Kommentar
Fyllda med grön‐
saker
170 - 180
30 - 40
1
I form
Lasagne
170 - 180
40 - 50
2
I form
Potatisgratäng
160 - 170
50 - 60
1 (2 och 4) I form
Kött
Livsmedel
Mängd (g)
Temper‐
atur (°C)
Tid (min) Falsnivå
Kommentar
Fläskstek
1000
180
90 - 110
2
På galler
Kalv
1000
180
90 - 110
2
På galler
Rostbiff - blo‐
dig
1000
210
45 - 50
2
På galler
Rostbiff - rosa
1000
200
55 - 65
2
På galler
Rostbiff - väl‐
stekt
1000
190
65 - 75
2
På galler
33
34
www.electrolux.com
Livsmedel
Mängd (g)
Temper‐
atur (°C)
Tid (min) Falsnivå
Kommentar
Lamm
1000
175
110 - 130 2
Lägg
Kyckling
1000
200
55 - 65
2
Hel
Kalkon
4000
170
180 - 240 2
Hel
Anka
2000 - 2500
170 - 180 120 - 150 2
Hel
Gås
3000
160 - 170 150 - 200 1
Hel
Kanin
-
170 - 180 60 - 90
Skuren i bitar
2
Fisk
Livsmedel
Mängd
(g)
Tempera‐
tur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Kommentar
Forell
1500
180
25 - 35
2
3 - 4 fiskar
Tonfisk
1200
175
35 - 50
2
4 - 6 filéer
Kummel
-
200
20 - 30
2
-
11.14 Tillagning i
lågkaloriformen
Använda funktionen: Varmluft + ånga.
Grönsaker
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Falsnivå
Broccoli, buketter
130
20 - 25
2
Aubergine
130
15 - 20
2
Blomkål, buketter
130
25 - 30
2
Tomater
130
15
2
Sparris, vit
130
25 - 35
2
Sparris, grön
130
35 - 45
2
Zucchini, skivor
130
20 - 25
2
Morötter
130
35 - 40
2
Fänkål
130
30 - 35
2
Kålrabbi
130
25 - 30
2
Paprika skuren i strimlor
130
20 - 25
2
Selleri, i skivor
130
30 - 35
2
SVENSKA
35
Kött
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Kokt skinka
130
55 - 65
2
Pocherat kycklingbröst
130
25 - 35
2
Kassler
130
80 - 100
2
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Forell
130
25 - 30
2
Laxkotlett
130
25 - 30
2
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Ris
130
35 - 40
2
Oskalade potatisar, medel‐ 130
stora
50 - 60
2
Kokad potatis, fjärdedelar
130
35 - 45
2
Polenta
130
35 - 45
2
Fisk
Smårätter
11.15 Pizza/paj
Förvärm den tomma ugnen i
10 minuter före tillagning.
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Kommentar
Pizza (tunn
botten)
200 - 220
15 - 25
1
På en bakplåt
Pizza (med
200 - 220
mycket fyllning)
20 - 30
1
På en bakplåt
Minipizza
200 - 220
15 - 20
1
På en bakplåt
Äppelkaka
150 - 170
50 - 70
1
I 20 cm kakform
Paj
170 - 190
35 - 50
1
I en kakform (di‐
ameter 26 cm)
Lökpaj
200 – 220
20 – 30
2
På en bakplåt
11.16 Uppvärmning
Förvärm den tomma ugnen i
10 minuter före tillagning.
36
www.electrolux.com
Livsmedel
Temperatur (°C) Tid (min)
Falsnivå
Grytor/Gratänger
130
15 - 25
2
Pasta och såser
130
10 - 15
2
Tillbehör (t.ex. ris, po‐ 130
tatis, pasta)
10 - 15
2
Maträtter på en tallrik
130
10 - 15
2
Kött
130
10 - 15
2
Grönsaker
130
10 - 15
2
11.17 Bröd
Förvärm den tomma ugnen i
10 minuter före tillagning.
Livsmedel
Mängd
Temperatur Tid (min)
(°C)
Falsnivå
Kommentar
Franskbröd
1000 g
180 - 190
45 - 60
2
1 - 2 stycken,
500 g per
styck
Bullar
500 g
190 - 210
20 - 30
2 (2 och 4)
6 - 8 stycken
på en bakplåt
Rågbröd
1000 g
180 - 200
50 - 70
2
1 - 2 stycken,
500 g per
styck
Focaccia
-
190 - 210
20 - 25
2
På en bakplåt
11.18 Tabell matlagningstermometer
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Kalvstek
75 - 80
Kalvlägg
85 - 90
Rostbiff, röd
45 - 50
Rostbiff, medium
60 - 65
Rostbiff, välstekt
70 - 75
Fläskbog
80 - 82
Fläsklägg
75 - 80
Lamm
70 - 75
Kyckling
98
SVENSKA
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Hare
70 - 75
Laxöring/havsruda
65 - 70
Tonfisk/lax
65 - 70
37
12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
1. Dra först ut stegarnas främre del från
sidoväggen.
12.1 Anmärkningar om
rengöring
•
•
•
•
•
•
Torka av framsidan med en mjuk
trasa och varmt vatten och diskmedel.
Använd ett rengöringsmedel avsett för
rengöring av metallytor.
Rengör produkten efter varje
användningstillfälle. Fettansamling
eller andra matrester kan leda till
eldsvåda. Risken är högre för
grillpannan.
Ta bort envis smuts med speciell
ugnsrengöring.
Rengör alla ugnstillbehör efter varje
användningstillfälle och låt dem torka.
Använd en mjuk duk med varmt
vatten och ett rengöringsmedel.
Använd inte starka medel, föremål
med skarpa kanter eller diskmaskin
vid rengöring om du har tillbehör i
Super Clean. Det kan skada ytan.
12.2 Produkter i rostfritt stål
eller aluminium
Rengör ugnsluckan endast
med en blöt svamp. Torka
med en mjuk trasa.
Använd aldrig stålull, syror
eller produkter med slipeffekt
för rengöring eftersom de
kan skada ugnens ytor.
Rengör ugnens kontrollpanel
med samma försiktighet.
12.3 Avlägsna ugnsstegarna
Vid rengöring av ugnen ska
ugnsstegarna tas bort.
2. Dra ut stegen baktill från ugnssidan
och ta bort den.
2
1
Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
12.4 Pyrolys
FÖRSIKTIGHET!
Ta ut alla tillbehör och
flyttbara ugnsstegar
FÖRSIKTIGHET!
Innan du kan starta
rengöringsproceduren måste
du se till att vattentanken är
tom. Se "Tömma
vattentanken".
38
www.electrolux.com
VARNING!
När pyrolysrengöringen
avslutas är produkten väldigt
varm. Låt den svalna. Det
finns risk för att du bränner
dig.
Pyrolysrengöringen kan
inte starta:
•
•
om du inte tog ut
matlagningstermometerns kontakt ur
uttaget.
om du inte stängde luckan ordentligt.
När funktionen är avslutad är
luckan låst under
avsvalningen. Vissa av
produktens funktioner är inte
tillgängliga under
avsvalningsfasen.
Ta bort de värsta matresterna manuellt.
FÖRSIKTIGHET!
Om andra produkter är
monterade i samma skåp får
de inte användas samtidigt
som funktionen: Pyrolys. Det
kan skada produkten.
1. Rengör insidan av ugnsluckan med
varmt vatten så att inte rester och
spill bränner fast.
2. Aktivera produkten och välj
funktionen på huvudmenyn: Pyrolys.
12.5 Rengöring av
vattentanken
VARNING!
Häll inte vatten i
vattentanken under
rengöringsproceduren.
Tryck på
för att bekräfta.
3. Ställ in längden på
rengöringsproceduren:
Tillval
Beskrivning
Snabb
1 h för lätt
smutsad ugn
Normal
1,5 tim. för
vanlig mängd
smuts
Intensiv
2,5 tim. för
mycket smut‐
sad ugn.
4. Tryck på
för att bekräfta.
Under rengöringsproceduren
kan det droppa lite vatten
från ånginloppet på
ugnsutrymmet. Sätt en
långpanna på nivån direkt
under ånginloppet för att
förhindra att vatten rinner
ner på ugnsutrymmets
botten.
Efter ett tag kan det bildas
kalkavlagringar i ugnen. För att motverka
detta, rengör de delar av ugnen som
genererar ånga. Töm vattentanken efter
varje tillagning med ångfunktionen.
Typer av vatten
När pyrolysrengöringen
startar är luckan låst och
lampan släckt.
•
Du kan avsluta
pyrolysrengöringen innan
den är klar genom att stänga
av produkten.
•
•
Mjukt vatten med lågt kalkinnehåll
– tillverkaren rekommenderar detta
eftersom det minskar antalet
rengöringsprocedurer.
Kranvatten – kan användas om din
vattenförsörjning hemma är försedd
med en vattenrenare.
Hårt vatten med högt kalkinnehåll –
påverkar inte produktens prestanda,
men ökar antalet
rengöringsprocedurer.
SVENSKA
39
TABELL ÖVER KALICUMMÄNGD ENLIGT WHO (Världshälsoorganisationen)
Kalciumav‐
lagring
Vattenhårdhet
(Franska vär‐
den)
(Tyska vär‐
den)
0 - 60 mg/l
0-6
0-3
Sötvatten eller
mjukt
75 cykler – 2,5
månader
60 - 120 mg/l
6 - 12
3-7
Medelhårt
50 cykler – 2
månader
120 - 180 mg/l
12 - 18
8 - 10
Hårt eller kalk‐
rikt
40 cykler – 1,5
månader
över 180 mg/l
över 18
över 10
Mycket hårt
30 cykler – 1
månad
1. Fyll på vattentanken med 850 ml
vatten och 50 ml citronsyra (fem
teskedar). Stäng av ugnen och vänta
i cirka 60 minuter.
2. Slå på ugnen och ställ in funktionen:
Varmluft + ånga. Ställ in
temperaturen på 230 °C. Stäng av
den efter 25 minuter och låt den
svalna i 15 minuter.
3. Slå på ugnen och ställ in funktionen:
Varmluft + ånga. Ställ in
temperaturen på mellan 130 och 230
°C. Stäng av den efter 10 minuter.
Låt den svalna och fortsätt avlägsna
tankinnehållet. Se "Tömma
vattentanken".
4. Skölj ur vattentanken och avlägsna
kvarvarande kalkrester i ugnen med
en trasa.
5. Rengör avloppsröret för hand i varmt
vatten med tvål. För att förhindra
skador ska du inte använda syror,
sprejer eller liknande
rengöringsmedel.
12.6 Rengöring av ugnsluckan
Ugnsluckan har fyra
glasrutor.Ugnsluckan och glasrutorna går
att ta bort för rengöring.
Ugnsluckan kan plötsligt slå
igen om du försöker ta bort
glasrutorna innan du tagit
bort ugnsluckan.
Vattenklassifi‐ Avkalka efter
kation
varje
FÖRSIKTIGHET!
Använd inte ugnen utan
glasrutorna.
1. Öppna luckan helt och håll i de två
gångjärnen.
2. Lyft och vrid handtagen på
gångjärnen.
40
www.electrolux.com
6. Vrid de två fästanordningarna 90°
och ta bort dem från sina fästen.
3. Stäng ugnsluckan halvvägs, till den
första öppna positionen. Dra därefter
framåt och ta bort luckan från sin
plats.
90°
7. Lyft försiktigt och ta därefter bort
glasrutorna en efter en. Börja med
den översta glasrutan.
4. Lägg luckan på en mjuk duk på en
stabil yta.
1
2
8. Rengör glasrutorna med vatten och
diskmedel. Torka glasrutorna noga.
Sätt tillbaka glasrutan i ugnsluckan när
du är klar med rengöringen. Utför stegen
ovan i omvänd ordning.
5. Lossa låssystemet för att ta bort
glasrutorna.
Du måste sätta tillbaka glasrutorna (A, B
och C) i rätt ordning. Den mellersta
glasrutan (B) har en dekorativ ram.
Zonen med screentryck måste vara vänd
mot insidan av ugnsluckan. Efter
installationen måste du se till att ytan på
glasrutans ram (B) med zonerna med
screenprinting inte är knottrig när du
vidrör den.
SVENSKA
A
B
41
12.7 Byte av lampan
C
Lägg en tygbit på botten av produktens
innandöme. Detta förhindrar skador på
lampglaset och ugnsutrymmet.
VARNING!
Risk för elstötar! Koppla från
säkringen innan du byter
lampan.
Lampan och lampglaset kan
vara varma.
Se till att den inre glasrutan placeras
korrekt i sina skåror.
FÖRSIKTIGHET!
Håll i halogenlampan med
en trasa för att förhindra att
fett ska komma på lampan.
1. Avaktivera produkten.
2. Ta ut säkringarna ur säkringsskåpet
eller stäng av huvudströmbrytaren.
Baklampan
1. Ta bort lampglaset genom att vrida
det moturs.
2. Rengör lampglaset.
3. Byt ut lampan mot en passande
lampa som tål upp till 300 °C.
4. Sätt tillbaka lampglaset.
13. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
13.1 Om kylskåpet inte fungerar...
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Det går inte att aktivera el‐
ler använda ugnen.
Ugnen är inte ansluten till
Kontrollera att ugnen är
strömförsörjningen eller
korrekt ansluten till ström‐
den är ansluten på fel sätt. försörjningen (se kop‐
plingsschemat om tillgän‐
gligt).
Ugnen värms inte upp.
Ugnen är avstängd.
Sätt på ugnen.
Ugnen värms inte upp.
Klockan är inte ställd.
Ställ klockan.
Ugnen värms inte upp.
Nödvändiga inställningar
är inte gjorda.
Kontrollera att rätt inställ‐
ningar gjorts.
42
www.electrolux.com
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Ugnen värms inte upp.
Automatisk avstängning är
aktiverat.
Se "Automatisk avstängn‐
ing".
Ugnen värms inte upp.
Barnlåset är aktiverat.
Se "Användning av Barnlå‐
set".
Ugnen värms inte upp.
Locket är inte ordentligt
stängt.
Stäng luckan helt.
Ugnen värms inte upp.
Säkringen har utlösts.
Kontrollera om säkringen
är orsaken till felet. Om
säkringen går gång på
gång, tala med en kvalifi‐
cerad elektriker.
Lampan fungerar inte.
Lampan är trasig.
Byt ut lampan.
Det finns vatten inne i ug‐
nen.
Det är för mycket vatten i
vattentanken.
Stäng av ugnen och torka
upp vattnet med en trasa
eller svamp.
Ångfunktionen fungerar
inte.
Det finns inget vatten i
tanken.
Fyll på vattentanken.
Ångfunktionen fungerar
inte.
Kalk täpper igen hålet.
Kontrollera ångöppningen.
Avlägsna kalkavlagringar‐
na.
Det tar mer än tre minuter Det finns kalkavlagringar i
att tömma vattentanken el‐ ugnen.
ler det läcker vatten från
ånginloppets öppning.
Rengör vattentanken. Se
"Rengör vattentanken".
Displayen visar F111.
Sätt in matlagningstermo‐
meterns kontakt så långt in
i uttaget det går.
Kontakten till matlagning‐
stermometern är inte rätt
isatt i uttaget.
På displayen visas ett fel‐ Det föreligger ett elektriskt
meddelande som inte står i fel.
tabellen.
•
•
Ånga och kondens avsätts
på maten och i ugnen.
Stäng av ugnen via
hushållets säkring eller
säkerhetsbrytaren i säk‐
ringsskåpet och slå på
den igen.
Kontakta kundtjänst om
felmeddelandet visas
på displayen igen.
Du lät maten stå för länge i Låt inte maträtter stå i ug‐
ugnen.
nen längre än 15 - 20 mi‐
nuter efter att tillagningen
är klar.
Produkten är på men
Demoläget är aktiverat.
värms inte upp. Fläkten ar‐
betar inte. Displayen visar
"Demo".
Se "Grundinställningar" i
avsnittet "Daglig användn‐
ing".
SVENSKA
13.2 Tekniska data
Kontakta försäljaren eller en auktoriserad
serviceverkstad om du inte kan avhjälpa
felet.
yttre kanten av produktens innanmäte.
Avlägsna inte märkskylten från
produktutrymmet.
Information som kundtjänst behöver finns
på typskylten. Typskylten sitter på den
Vi rekommenderar att du antecknar den här:
Modell (Mod.)
.........................................
PNC (produktnummer)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
14. INSTALLATION
14.2 Montering i skåp
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
14.1 Inbyggd
A
B
548 21
558
min. 550
114
16
20
600
min. 560
589
594
573
14.3 Elektrisk installation
594
5
3
Tillverkaren kan inte hållas
ansvarig om
säkerhetsföreskrifterna i
kapitlen om säkerheten inte
följs.
548 21
min. 550
20
590
558
16
114
min. 560
589
594
573
594
5
3
Denna produkt levereras med en
huvudkontakt och en huvudkabel.
14.4 Kabel
Kabeltyper för installation eller utbyte:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
För kabeldelen, se den totala effekten
(på märkplåten) och tabellen. Se även
tabellen:
43
44
www.electrolux.com
Total effekt (W)
Kabeldel (mm²)
Total effekt (W)
Kabeldel (mm²)
max. 1380
3 x 0.75
max. 3680
3 x 1.5
max. 2300
3x1
Jordkabeln (grön/gul kabel) måste vara 2
cm längre än fas och neutral kabel (blå
och brun kabel).
15. ENERGIEFFEKTIVITET
15.1 Informationsblad och information enligt EU 65-66/2014
Leverantörens namn
Electrolux
Modellbeskrivning
EOP840X
Energieffektivitetsindex
81.2
Energiklass
A+
Energiförbrukning vid normalbelastning, konven‐
tionellt läge
0.93 kWh/program
Energiförbrukning vid normalbelastning och var‐
mluft
0.69 kWh/program
Antal utrymmen
1
Värmekälla
Elektricitet
Ljudstyrka
72 l
Ugnstyp
Inbyggnadsugn
Mängd
38.1 kg
EN 60350-1 - Elektriska
matlagningsprodukter för hushållsbruk Del 1: Spisar, ugnar, ångugnar och grillar
- metoder för att mäta prestanda.
15.2 Sparar energi
Denna produkt har funktioner som låter
dig spara energi under vanlig
matlagning.
•
Allmänna tips
– Kontrollera att ugnsluckan är
ordentligt stängd när produkten är
igång och låt den vara stängd så
mycket som möjligt under
tillagningen.
– Använd metalltallrikar för att
förbättra energibesparingen.
– När så är möjligt, lägg maten i
ugnen utan att värma upp den.
•
•
– För matlagning som varar längre
än 30 minuter ska
ugnstemperaturen minskas till
lägsta möjliga, 3 - 10 minuter
innan matlagningstiden går ut,
beroende på längden på
matlagningen. Restvärmen i
ugnen fortsätter laga maten.
– Använd restvärmen för att värma
annan mat.
Matlagning med fläkt - när så är
möjligt, använd
matlagningsfunktionerna med fläkt för
att spara energi.
Restvärme
– Om ett program med tidval väljs i
vissa uppvärmningsfunktioner
aktiveras (Koktid, Sluttid) och om
tillagningstiden är längre än 30
minuter stängs värmeelementen
SVENSKA
•
•
av automatiskt 10 % tidigare.
Fläkten och lampan fortsätter att
vara igång.
Matlagning med släckt lampa släck lampan under matlagning och
tänd den bara när det behövs.
Hålla maten varm - om du vill
använda restvärmen för att hålla
•
45
maten varm väljer du lägsta möjliga
temperaturinställning. Temperaturen
för restvärme visas på displayen.
När du använder funktionen: Varmluft
med fukt släcks lampan efter 30
sekunder. Du kan tända den igen när
det behövs.
16. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
46
www.electrolux.com
SVENSKA
47
867323139-A-272015
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising