Electrolux EOC6851DAX Korisnički priručnik

Electrolux EOC6851DAX Korisnički priručnik | Manualzz
EOC6851DA
HR
Pećnica
Upute za uporabu
2
www.electrolux.com
SADRŽAJ
1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI........................................................................ 3
2. SIGURNOSNE UPUTE...................................................................................... 4
3. OPIS PROIZVODA............................................................................................. 7
4. UPRAVLJAČKA PLOČA.....................................................................................8
5. PRIJE PRVE UPORABE.................................................................................. 10
6. SVAKODNEVNA UPORABA............................................................................10
7. FUNKCIJE SATA..............................................................................................15
8. AUTOMATSKI PROGRAMI..............................................................................16
9. KORIŠTENJE PRIBORA.................................................................................. 18
10. DODATNE FUNKCIJE....................................................................................22
11. SAVJETI I PREPORUKE................................................................................24
12. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE...........................................................................39
13. RJEŠAVANJE PROBLEMA............................................................................44
14. POSTAVLJANJE............................................................................................ 46
15. ENERGETSKA UČINKOVITOST................................................................... 48
MISLIMO NA VAS
Hvala vam što ste kupili Electrolux uređaj. Izabrali ste proizvod koji sa sobom
donosi desetljeća profesionalnog iskustva i inovacija. Domišljat i elegantan,
projektiran je misleći na vas. Stoga, uvijek kada ga koristite, možete biti sigurni
znajući da ćete svaki put dobiti izvrsne rezultate.
Dobrodošli u Electrolux.
Posjetite našu internetsku stranicu za:
Dobivanje savjeta o korištenju, prospekata, rješavanju problema, servisnim
informacija:
www.electrolux.com/webselfservice
Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:
www.registerelectrolux.com
Kupovinu dodatne opreme, potrošnog materijala i originalnih rezervnih dijelova
za vaš uređaj:
www.electrolux.com/shop
BRIGA O KUPCIMA I SERVIS
Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.
Prilikom kontaktiranja ovlaštenog servisnog centra, provjerite da su vam dostupni
sljedeći podaci: Model, PNC, serijski broj.
Informacije možete pronaći na nazivnoj pločici.
Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije
Opće informacije i savjeti
Ekološke informacije
Zadržava se pravo na izmjene.
HRVATSKI
1.
3
INFORMACIJE O SIGURNOSTI
Prije postavljanja i korištenja uređaja pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran za bilo
kakvu ozljedu ili oštećenje koji su rezultat neispravnog
postavljanja ili korištenja. Upute uvijek držite na
sigurnom i pristupačnom mjestu za buduću upotrebu.
1.1 Sigurnost djece i slabijih osoba
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu upotrebljavati djeca starija od 8
godina i osobe sa smanjenim sposobnostima uz uvjet
da su dobile upute i/ili da ih se nadgleda zbog sigurne
upotrebe uređaja i razumijevanja mogućih opasnosti.
Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih
na odgovarajući način.
Djeci i kućnim ljubimcima ne dozvoljavajte
približavanje uređaju dok je u radu ili dok se hladi.
Pristupačni dijelovi su vrući.
Ako uređaj ima sigurnosno zaključavanje za zaštitu
djece, morate ga aktivirati.
Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi
održavanje koje izvršava korisnik.
Djecu mlađu od 3 godine potrebno jew držati podalje
od uređaja tijekom cijelog vremena uporabe uređaja.
1.2 Opća sigurnost
•
•
•
Kvalificirana osoba mora postaviti ovaj uređaj i
zamijeniti kabel.
UPOZORENJE: Uređaj i njegovi dostupni dijelovi
zagrijavaju se tijekom uporabe. Pazite da ne
dodirujete grijače. Djeca mlađa od 8 godine trebaju se
držati podalje ako nisu pod trajnim nadzorom.
Prilikom vađenja ili stavljanja pribora ili posuđa
obavezno koristite rukavice za pećnicu ili slične
dodatke za zaštitu od topline.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Prije obavljanja zahvata održavanja isključite
napajanje.
Prije zamjene žarulje provjerite je li uređaj isključen
kako biste izbjegli mogućnost strujnog udara.
Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte uređaje za
parno čišćenje.
Nemojte koristiti agresivna abrazivna sredstva za
čišćenje ili oštre metalne strugače za čišćenje stakla
na vratima pećnice jer mogu oštetiti površinu, a to
može dovesti do loma stakla.
Ako je kabel napajanja oštećen, proizvođač, ovlašteni
servisni centar ili slično kvalificirana osoba mora ga
zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost od strujnog
udara.
Višak prolivenih tekućina mora se ukloniti prije
pirolitičkog čišćenja. Izvadite sve dijelove iz pećnice.
Za skidanje vodilica plitica najprije povucite prednji dio
vodilice, a zatim stražnji dio dalje od bočnih stijenki.
Vodilice polica vratite na mjesto obrnutim
redoslijedom.
Upotrebljavajte isključivo sondu za pečenje mesa koja
je preporučena za ovaj uređaj.
2. SIGURNOSNE UPUTE
2.1 Postavljanje
UPOZORENJE!
Samo kvalificirana osoba
smije postaviti ovaj uređaj.
•
•
•
•
•
•
Odstranite svu ambalažu.
Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
Slijedite upute za postavljanje
isporučene s uređajem.
Prilikom pomicanja uređaja uvijek
budite pažljivi jer je uređaj težak.
Uvijek nosite zaštitne rukavice i
zatvorenu obuću.
Uređaj ne povlačite za ručku.
Održavajte minimalnu udaljenost od
drugih uređaja i kuhinjskih elemenata.
•
•
•
Provjerite je li uređaj postavljen ispod
i u blizini sigurnih struktura.
Bočne stranice uređaja moraju se
nalaziti pored uređaja ili kuhinjskih
elemenata iste visine.
Uređaj je opremljen električnim
sustavom hlađenja. Mora se koristiti s
električnim napajanjem.
2.2 Spajanje na električnu
mrežu
UPOZORENJE!
Opasnost od požara i
strujnog udara.
•
Svako povezivanje s električnom
mrežom treba izvršiti kvalificirani
električar.
HRVATSKI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Uređaj mora biti uzemljen.
Provjerite podudaraju li se električni
podaci na natpisnoj pločici s
električnim napajanjem. Ako to nije
slučaj, kontaktirajte električara.
Uvijek koristite pravilno ugrađenu
utičnicu sa zaštitom od strujnog
udara.
Ne koristite višeputne utikače i
produžne kabele.
Pazite da ne oštetite utikač i kabel
napajanja. Ako je potrebno zamijeniti
električni kabel, to mora izvršiti
ovlašteni servisni centar.
Ne dopustite da kabel napajanja
dodiruje ili dođe blizu vrata uređaja,
posebice kada su vrata vruća.
Zaštita od strujnog udara dijelova pod
naponom i izoliranih dijelova mora biti
pričvršćena na takav način da se ne
može ukloniti bez alata.
Utikač naponskoga kabela uključite u
utičnicu tek po završetku postavljanja.
Provjerite postoji li pristup utikaču
nakon postavljanja.
Ako je utičnica labava, nemojte
priključivati utikač.
Ne povlačite za električni kabel da
biste uređaj isključili iz strujne
utičnice. Uvijek uhvatite i povucite
utikač.
Koristite samo odgovarajuće
izolacijske uređaje: automatske
sklopke, osigurače (osigurače na
uvrtanje izvaditi iz ležišta), sklopke i
releje zemnog spoja.
Električna instalacija mora imati
izolacijski uređaj koji vam omogućuje
isključivanje uređaja iz električne
mreže na svim polovima. Izolacijski
uređaj mora imati kontakte s otvorom
minimalne širine 3 mm.
Vrata uređaja do kraja zatvorite prije
priključivanja utikača u utičnicu
napajanja.
Ovaj je uređaj usklađen s direktivama
EEZ-a.
2.3 Uporaba
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede,
opeklina, strujnog udara ili
eksplozije.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
upotrebi u domaćinstvu.
Ne mijenjajte specifikacije ovog
uređaja.
Pazite da otvori za ventilaciju nisu
blokirani.
Tijekom rada uređaj ne ostavljajte bez
nadzora.
Isključite uređaj nakon svake
upotrebe.
Budite oprezni prilikom otvaranja
vrata uređaja koji radi. Oslobađa se
vruća para.
Ne upravljajte uređajem vlažnim
rukama ili kada je u doticaju s vodom.
Ne pritišćite otvorena vrata.
Uređaj ne koristite kao radnu ili
površinu za čuvanje stvari.
Pažljivo otvarajte vrata. Korištenje
sastojaka koji sadrže alkohol može
izazvati miješanje alkohola i zraka.
Iskre ili otvoreni plamen ne smiju doći
u dodir s uređajem kada otvarate
vrata.
Zapaljive predmete ili vlažne
predmete sa zapaljivim sredstvima ne
stavljajte u uređaj, pored ili na njega.
Za prethodno zagrijavanje pećnice ne
koristite funkciju mikrovalne pećnice.
UPOZORENJE!
Postoji opasnost od
oštećenja uređaja.
•
•
•
•
Kako biste spriječili oštećenje ili
gubitak boje emajla:
– posuđe ili druge predmete ne
stavljajte izravno na dno uređaja.
– ne stavljajte aluminijsku foliju
izravno na dno uređaja.
– ne stavljajte vodu izravno u vrući
uređaj.
– nakon završetka kuhanja u
uređaju ne držite vlažne posude i
hranu.
– budite oprezni prilikom vađenja ili
postavljanja pribora.
Gubitak boje emajla nema utjecaj na
performanse uređaja.
Za vrlo vlažne kolače koristite duboku
posudu. Voćni sokovi mogu izazvati
pojavu mrlja koje mogu biti trajne.
Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
kuhanju. Ne smije se koristiti za druge
namjene, primjerice grijanje prostorije.
6
www.electrolux.com
•
•
Uvijek pecite sa zatvorenim vratima
pećnice.
Ako je uređaj postavljen iza ploče
namještaja (npr. vrata) osigurajte da
vrata nikad nisu zatvorena dok uređaj
radi. Toplina i vlaga mogu se nakupiti
iza ploče zatvorenog namještaja i
uzrokovati znatno oštećenje uređaja,
ormarića u kojem se nalazi ili poda.
Ne zatvarajte ploču namještaja dok se
uređaj potpuno ne ohladi nakon
uporabe.
2.6 Potrebno je čišćenje
Opasnost od ozljeda/
kemijskog isparavanja (dim)
u pirolitičkom načinu rada.
•
2.4 Kuhanje na pari
UPOZORENJE!
Postoji opasnost od
opekotina i oštećenja na
uređaju.
•
Ispuštena para može uzrokovati
opekline:
– Nemojte otvarati vrata uređaja
tijekom pečenja na pari.
– Pažljivo otvorite vrata uređaja
nakon pečenja na pari.
•
•
•
2.5 Čišćenje i održavanje
UPOZORENJE!
Postoji opasnost od ozljede,
vatre ili oštećenja uređaja.
•
•
•
•
•
•
•
•
Prije održavanja, uređaj isključite i
utikač izvucite iz utičnice mrežnog
napajanja.
Provjerite je li uređaj hladan. Postoji
opasnost od puknuća staklenih ploča.
Staklene ploče vrata odmah
zamijenite kada su oštećene. Obratite
se ovlaštenom servisu.
Pazite pri uklanjanju vrata s uređaja.
Vrata su teška!
Uređaj redovito očistite kako biste
spriječili propadanje materijala
površine.
Uređaj očistite vlažnom mekom
krpom. Koristite isključivo neutralni
deterdžent. Nikada ne koristite
abrazivna sredstva, jastučiće za
ribanje, otapala ili metalne predmete.
Ako koristite raspršivač za čišćenje
pećnice, poštujte sigurnosne upute na
ambalaži.
Katalitički emajl (ako postoji) nemojte
čistiti nikakvom vrstom deterdženta.
•
•
•
Prije uključivanja funkcije Pirolitičko
samočišćenje ili Prva uporaba, iz
unutrašnjosti pećnice izvadite:
– sve prekomjerne ostatke hrane,
ostatke/naslage ulja ili masti.
– sve uklonjive predmete
(uključujući police, bočne vodilice
itd. isporučene s uređajem) te
posebno sve neprianjajuće
posude, plitice, pladnjeve, pribor
itd.
Pažljivo pročitajte sve upute za
pirolitičko čišćenje.
Držite djecu dalje od uređaja dok je
uključeno pirolitičko čišćenje.
Uređaj postane vruć, a kroz prednje
ventilacijske otvore izlazi vrući zrak.
Pirolitičko čišćenje je operacija s
visokom temperaturom koja može
uzrokovati otpuštanje dima od
ostataka jela i konstrukcijskih
materijala, te se strogo preporučuje:
– omogućiti dobru ventilaciju
tijekom i nakon svakog pirolitičkog
čišćenja.
– omogućiti dobru ventilaciju
tijekom i nakon prve upotrebe na
maksimalnoj temperaturi.
Za razliku od ljudi, neke ptice i
gmazovi mogu biti iznimno osjetljivi na
moguće dimove koji se javljaju tijekom
postupka čišćenja svih pirolitičkih
pećnica.
– Kućni ljubimci (osobito ptice) ne
smiju biti u blizini pećnice tijekom i
nakon pirolitičkog čišćenje i prvog
korištenja na maksimalnoj
temperaturi u dobro prozračenom
području.
Mali kućni ljubimci također mogu biti
vrlo osjetljivi na lokalne promjene u
temperaturi u blizini pirolitičkih
pećnica kada je program pirolitičkog
samočišćenja u radu.
Neprianjajuće površine na posudama,
tavama. pliticama, priboru, itd., može
oštetiti visoka temperatura pirolitičkog
čišćenja u pirolitičkim pećnicama, a
HRVATSKI
može biti i izvor štetnih plinova niske
razine.
Opisani dimovi koji se ispuštaju iz
pirolitičkih pećnica / od ostataka
kuhanja nisu štetni za ljude,
uključujući i djecu ili osobe s
kroničnim oboljenjima.
•
2.7 Unutarnje svjetlo
•
Vrsta žarulje ili halogeno svjetlo koje
se koristi u ovom uređaju namijenjeno
je samo za kućanske uređaje. Ne
koristite ga za kućno osvjetljenje.
UPOZORENJE!
Opasnost od strujnog udara.
•
Prije zamjene žarulje, uređaj
iskopčajte iz električne mreže.
Koristite samo žarulje istih
karakteristika.
•
2.8 Odlaganje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede ili
gušenja.
•
•
•
Iskopčajte uređaj iz napajanja.
Odrežite kabel napajanja blizu
uređaja i odložite ga.
Uklonite bravu na vratima kako biste
spriječili zatvaranje djece ili kućnih
ljubimaca u uređaju.
2.9 Servisiranje
•
•
Za popravak uređaja kontaktirajte
ovlašteni servis.
Koristite samo originalne rezervne
dijelove.
3. OPIS PROIZVODA
3.1 Opći pregled
1
2
4
5
12
11
3
5
4
3
3
2
1
6
7
10
9
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3.2 Pribor
•
•
•
•
•
Mreža za pečenje
Za posuđe, kalupe za kolače i
pečenje mesa.
Pekač za pecivo
Za torte i biskvite.
Duboka plitica
Može se koristiti za pečenje kolača i
mesa ili kao posuda za sakupljanje
masnoće.
•
Upravljačka ploča
Elektronički programator
Spremnik za vodu
Utičnica sonde za pečenje mesa
Grijač
Svjetlo
Ventilator
Vodilice police na skidanje
Cijev za ispuštanje
Ventil za izlaz vode
Položaji police
Otvor za paru
Sonda za pečenje mesa
Za mjerenje koliko je jelo pečeno.
Teleskopske vodilice
Za police i plitice.
Posuda za dijetno pečenje
Za funkcije pečenja s parom.
7
8
www.electrolux.com
4. UPRAVLJAČKA PLOČA
4.1 Elektronički programator
1
2 3 4 5
6
7 8 9 10 11
Za rukovanje uređajem koristite polja senzora.
Polje se‐ Funkcija
nzora
Napomena
1
UKLJUČIVANJE/ Za aktivaciju i deaktivaciju uređaja.
ISKLJUČIVANJE
2
Funkcije pećnice Jednom dodirnite polje senzora za odabir
ili Pomoć pri
funkcije pećnice ili izbornika: Pomoć pri
kuhanju
kuhanju. Ponovno dodirnite polje senzora za
promjenu između izbornika: Funkcije pećnice,
Pomoć pri kuhanju. Za uključivanje ili
isključivanje svjetla dodirnite polje na 3 sekun‐
de.
3
4
5
6
7
8
9
-
Tipka za povra‐
tak
Za vraćanje za jednu razinu u izborniku. Za
prikaz glavnog izbornika polje dodirnite na 3
sekunde.
Odabir tempera‐
ture
Za postavljanje temperature ili prikaz trenutne
temperature u uređaju. Za uključenje ili
isključenje funkcije, dodirnite polje na 3 sekun‐
de: Brzo zagrijavanje pećnice.
Favoriti
Za spremanje i pristup favoritima programima.
Zaslon
Prikazuje trenutačne postavke na uređaju.
Tipka gore
Za kretanje prema gore u izborniku.
Tipka dolje
Za kretanje prema dolje u izborniku.
Vrijeme i dodat‐
ne funkcije
Za postavljanje raznih funkcija. Kad je funkcija
pećnice uključena, dodirnite polje senzora za
postavljanje tajmera ili funkcija: Blokiranje tipki,
Favoriti, Zagrij + zadrži, Odaberi + započni.
Također možete i promijeniti postavke sonde
za pečenje mesa.
HRVATSKI
Polje se‐ Funkcija
nzora
10
11
Napomena
Zvučni alarm
Za postavljanje funkcije: Zvučni alarm.
U REDU
Za potvrdu odabira ili postavke.
4.2 Zaslon
A
9
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Funkcija pećnice
Vrijeme
Indikator zagrijavanja
Temperatura
Vrijeme trajanja ili završetka funkcije
Ostali pokazivači na zaslonu:
Simbol
Funkce
Zvučni alarm
Funkcija radi.
Vrijeme
Zaslon prikazuje trenutačno vrijeme.
Trajanje
Na zaslonu se prikazuje vrijeme po‐
trebno za pečenje.
Završetak
Na zaslonu se prikazuje kada je
vrijeme pečenja isteklo.
Temperatura
Na zaslonu se prikazuje temperatu‐
ra.
Prikaz vremena
Na zaslonu se prikazuje koliko dugo
funkcija pećnice radi. Pritisnite
i
istovremeno kako biste poništitli
vrijeme.
Izračunavanje
Uređaj izračunava vrijeme kuhanja.
Indikator zagrijavanja
Na zaslonu se prikazuje temperatu‐
ra u uređaju.
Indikator brzog
zagrijavanja
Funkcija je aktivna. Smanjuje
vrijeme zagrijavanja.
Masa jela-Automatika
Zaslon prikazuje da je uključen su‐
stav automatske mase jela ili da se
masa može promijeniti.
Zagrij + zadrži
Funkcija je aktivna.
10
www.electrolux.com
5. PRIJE PRVE UPORABE
morate odabrati jezik, kontrast ekrana,
osvjetljenje zaslona i vrijeme.
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
1. Pritisnite
vrijednosti.
5.1 Početno čišćenje
ili
za postavljanje
2. Za potvrdu pritisnite
.
Izvadite sav pribor i sve pomične vodilice
za police iz uređaja.
5.3 Prethodno zagrijavanje
Pogledajte poglavlje
„Čišćenje i održavanje“.
Prethodno zagrijte uređaj prije prve
upotrebe.
1. Postavite funkciju: Gornji/donji grijač
Očistite uređaj i pribor prije prve
upotrebe.
Pribor i uklonjive vodilice polica vratite na
njihovo mjesto.
5.2 Prvo spajanje
i maksimalnu temperaturu.
2. Pustite uređaj da radi 1 sat.
3. Postavite funkciju: Vrući zrak
i
maksimalnu temperaturu.
4. Pustite uređaj da radi 15 minuta.
Pribor se može postati topliji nego
obično. Uređaj može stvarati neugodan
miris i dim. To je normalno. Provjerite je li
protok zraka u prostoriji dovoljan.
Kada uređaj priključujete na električnu
mrežu ili nakon nestanka napajanja,
6. SVAKODNEVNA UPORABA
3. Pitisnite
za pomicanje u
podizbornik ili prihvaćanje postavke.
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
U svakom trenutku možete
se vratiti na glavni izbornik
6.1 Kretanje kroz izbornike
pomoću
1. Uključite uređaj.
2. Pritisnite
izbornika.
ili
.
za odabir opcije
6.2 Pregled izbornika
Glavni izbornik
Simb
ol
Pojmovi izbornika
Uporaba
Funkcije pećnice
Sadrži popis funkcija pećnice.
Pomoć pri kuhanju
Sadrži popis automatskih programa.
Favoriti
Sadrži popis korisnikovih omiljenih programa
kuhanja.
Pirolitičko
Pirolitičko čišćenje.
HRVATSKI
Simb
ol
Pojmovi izbornika
Uporaba
Osnovne postavke
Koristi se za podešavanje ostalih postavki.
Posebnosti
Sadrži popis dodatnih funkcija pećnice.
11
Podizbornik za: Osnovne postavke
Simb
ol
Podizbornik
Opis
Namještanje vremena
Postavlja točno vrijeme na satu.
Prikaz vremena
Kada je UKLJUČENO, na zaslonu se prikazuje
trenutno vrijeme kada isključite uređaj.
Brzo zagrijavanje pećnice
Kad je UKLJUČENO, funkcija skraćuje vrijeme
zagrijavanja.
Odaberi + započni
Za postavljanje funkcije i njeno naknadno
uključenje pritiskom bilo kojeg simbola na
upravljačkoj ploči.
Zagrij + zadrži
Održava pripremljenu hranu toplom 30 minuta
nakon završetka ciklusa kuhanja.
Produljenje vremena
Uključuje i isključuje funkciju "Produženje
vremena".
Kontrast ekrana
Postupno podešava kontrast ekrana.
Osvjetljenje zaslon
Postupno podešava osvjetljenje zaslona.
Odabir jezika
Postavlja jezik za zaslon.
Izbor glasnoće
Postupno podešava glasnoću tipki i signala.
Ton tipke
Uključuje i isključuje ton dodirnih polja. Nije
moguće deaktivirati zvuk dodirnog polja UKLJ./
ISKLJ.
Izbor tonova upozorenja
Aktivira i deaktivira tonove alarma.
Podsjetnik za čišćenje
Podsjeća vas kada treba očistiti uređaj.
Servis
Prikazuje verziju softvera i konfiguraciju.
Tvorničke postavke
Ponovno vraća sve postavke na tvorničke po‐
stavke.
12
www.electrolux.com
6.3 Funkcije pećnice
Funkcija zagrijavanja
Primjena
Vrući zrak
Za pečenje na 3 položaja polica istovremeno i
sušenje hrane.Postavite temperaturu 20 - 40
°C niže nego za funkciju: Gornji/donji grijač.
Vrući zrak + Para
Za kuhanje na pari. Ovu funkciju upo‐
trebljavajte kako biste smanjili vrijeme kuhanja
i sačuvali vitamine i hranjive tvari u hrani. Oda‐
berite funkciju i postavite temperaturu na
vrijednost između 130 °C i 230 °C.
Pizza program
Za parno pečenje pizze, quiche ili pite.
Gornji/donji grijač
Za pečenje i prženje na jednoj razini.
Nisko temp. pečenje
Za pripremanje mekanih, sočnih pečenja.
Donji grijač
Pečenje hrskavih kolača ili kolača s hrskavijom
koricom i konzerviranje namirnica.
Vlažni vrući zrak
Za uštedu energije prilikom pečenja i za pri‐
premu pečenih jela na pladnjevima na jednom
položaju police. Ta funkcija upotrebljavala se
za određivanje klase energetske učinkovitosti u
skladu s EN 60350-1.
Za dobivanje više informacija o preporučenim
postavkama pogledajte tablice pečenja.
ECO pečenje
Kada koristite ovu funkciju tijekom kuhanja,
omogućuje vam optimizaciju potrošnje
energije. Za dobivanje više informacija o pre‐
poručenim postavkama, pogledajte tablice
pečenja s odgovarajućom funkcijom (Turbo
Grilling).
Odmrzavanje hrane
Za pripremu gotovih jela kao npr. pomfrita,
kroketa, hrskavih proljetnih rolada.
Mali roštilj
Za roštiljanje plosnatih namirnica i pripremu to‐
sta.
Veliki roštilj
Za pečenje tanjih komada hrane u većim količi‐
nama i pripremanje tosta.
Turbo roštilj
Za pečenje većih komada mesa ili peradi s
kostima na jednoj razini police. Za pripremu za‐
pečenih jela i rumenjenje.
HRVATSKI
Funkcija zagrijavanja
13
Primjena
Podgrijavanje parom
Podgrijavanje namirnica parom sprječava
sušenje površine, pružajući toplinu na blag i
ujednačen način i obnavljajući okus i aromu
hrane kao da je tek pripremljena. Ta funkcija
može se koristiti za podgrijavanje hrane izrav‐
no na tanjuru. Možete podgrijati više od jednog
tanjura istovremeno, koristeći različite položaje
polica.
6.4 Posebnosti
Funkcija zagrijavanja
Primjena
Kruh
Za pečenje kruha.
Zapečena jela
Za jela kao što su lasagne ili zapečeni krumpir.
Također i za zapeći hranu i završno pečenje
jela.
Dizanje tijesta
Za kontrolirano dizanje kvasnog tijesta prije
pečenja.
Zagrijavanje tanjura
Za zagrijavanje tanjura prije posluživanja.
Konzerviranje
Za konzerviranje povrća kao što je npr.
ukiseljeno povrće.
Sušenje
Za sušenje voća narezanog na ploške (npr.
jabuke, šljive, breskve) i povrća (npr. rajčice,
tikvice, gljive).
Održavanje topline
Za održavanje hrane toplom.
Odmrzavanje
Ta funkcija može se koristiti za odmrzavanje
smrznutih namirnica, poput povrća i voća.
Vrijeme odleđivanja ovisi o količini i veličini
smrznutih namirnica.
6.5 Aktiviranje funkcije pećnice
6.6 Pečenje s parom
1. Uključite uređaj.
2. Odaberite izbornik: Funkcije pećnice.
Poklopac ladice za vodu je u upravljačkoj
ploči.
.
3. Za potvrdu pritisnite
4. Odaberite funkciju pećnice.
5. Za potvrdu pritisnite
.
6. Postavite temperaturu.
7. Za potvrdu pritisnite
.
14
www.electrolux.com
UPOZORENJE!
Upotrebljavajte samo vodu.
Ne upotrebljavajte filtriranu
(demineraliziranu) ili
destiliranu vodu. Ne
upotrebljavajte druge
tekućine. Ne stavljate
zapaljive tekućine ili tekućine
koje sadrže alkohol u ladicu
za vodu.
1. Pripremajte hranu u odgovarajućem
posuđu.
2. Pritisnite poklopac ladice za vodu
kako biste ga otvorili.
3. Napunite ladicu za vodu s 900 ml
vode.
Dovod vode dostatan je za otprilike
55-60 minuta.
4. Postavite ladicu za vodu u njen
početni položaj.
5. Uključite uređaj.
6. Odaberite funkciju pećnice s parom i
temperaturu.
7. Po potrebi, postavite funkciju
Trajanje
ili Završetak
.
Zvučni signal se oglašava
kada se generator pare
isprazni.
Na kraju vremena pečenja oglašava se
zvučni signal.
8. Isključi uređaj.
9. Nakon svakog kuhanja na pari
ispraznite spremnik za vodu.
Pogledajte "Čišćenje spremnika za
vodu".
POZOR!
Uređaj je vruć. Postoji
opasnost od opeklina.
Budite pažljivi kada
praznite spreminik za
vodu.
Pustite da se uređaj potpuno osuši s
otvorenim vratima.
UPOZORENJE!
Pričekajte najmanje 60
minuta nakon svake
upotrebe pečenja s parom
kako biste spriječili da vruća
voda izađe kroz ventil za
izlaz vode.
6.7 Indikator praznog
spremnika
Na zaslonu se prikazuje: Potrebna je
voda i zvučni signal oglašava se kada je
spremnik za vodu prazan te ga treba
napuniti.
Za više informacija pogledajte poglavlje
"Pečenje s parom".
6.8 Indikator punog spremnika
Kad zaslon prikaže: Spremnik vode je
pun, možete koristiti parno kuhanje.
Kada je spremnik pun, oglašava se
zvučni signal.
Ako u spremnik ulijete
previše vode, sigurnosni
ispust će je izliti na dno
pećnice.
Vodu upijte spužvom ili
krpom.
6.9 Pražnjenje spremnika za
vodu
POZOR!
Prije pražnjenja spremnika
za vodu provjerite je li se
uređaj ohladio.
Nakon svakog pečenja s parom
ispraznite spremnik za vodu.
1. Pripremite cijev za ispuštanje (C)
koja se nalazi u istom pakiranju kao i
uputstva. Stavite priključak (B) na
jedan od krajeva cijevi za ispuštanje.
A
B
C
HRVATSKI
2. Drugi kraj cijevi za ispuštanje (C)
stavite u spremnik. Stavite ga u niži
položaj nego ventil za izlaz (A).
3. Otvorite vrata pećnice i umetnite
priključak (B) u ventil za izlaz (A).
4. Pritišćite priključak dok praznite
spremnik za vodu.
U spremniku se može
nalaziti određena
količina vode kada se na
zaslonu prikazuje:
Potrebna je voda.
Pričekajte dok voda ne
prestane istjecati kroz
ventil za pražnjenje.
5. Kada voda prestane istjecati, skinite
priključak s ventila.
Vodu koju ste ispustili
nemojte koristiti za ponovno
punjenje spremnika za vodu.
6.10 Indikator zagrijavanja
15
prikazuje povećanje temperature. Kad je
dosegnuta temperatura, zvučni signal
oglašava se 3 puta a traka bljeska i zatim
se isključuje.
6.11 Indikator brzog
zagrijavanja
Ova funkcija skraćuje vrijeme
zagrijavanja.
Ne stavljajte hranu u pećnicu
dok je uključena funkcija
brzo zagrijavanje pećnice.
Za uključivanje funkcije držite
pritisnuto 3 sekunde. Indikator
zagrijavanja se mijenja.
6.12 Preostala toplina
Kada isključite uređaj, na zaslonu se
prikazuje preostala toplina. Toplinu
možete koristiti da hranu održite toplom.
Kada uključite neku funkciju pećnice,
uključuje se crtica na zaslonu. Crtica
7. FUNKCIJE SATA
7.1 Tablica funkcija sata
Funkcija sata
Uporaba
Zvučni alarm
Za postavljanje odbrojavanja (maks. 2 h
30 minuta). Ova funkcija nema utjecaja na
rad uređaja.
Za uključivanje funkcije koristite
. Pritis‐
nite
ili
za postavljanje minuta i
to pokretanje.
Trajanje
Za postavljanje duljine rada (maks. 23 h
59 min).
Završetak
Za postavljanje vremena isključivanja
funkcije pećnice (maks. 23 sata i 59 minu‐
ta).
Ako postavljate vrijeme za funkciju sata,
vrijeme počinje odbrojavanje nakon 5
sekundi.
16
www.electrolux.com
Ako koristite funkcije sata:
Trajanje, Završetak, uređaj
isključuje grijače nakon 90%
postavljenog vremena.
Uređaj koristi preostalu
toplinu za nastavak pečenja
do isteka vremena (3 - 20
minuta).
7.2 Postavljanje funkcija sata
Prije uporabe funkcija:
Trajanje, Završetak, morate
prvo postaviti funkciju
pećnice i temperaturu.
Uređaj se automatski
deaktivira.
Možete koristiti funkcije:
Trajanje i Završetak
istovremeno ako želite
automatski uključiti i isključiti
uređaj u određeno vrijeme
kasnije.
Funkcije: Trajanje i
Završetak ne rade kad
koristite sondu za pečenje
mesa.
1. Postavite funkciju pećnice.
sve dok se na zaslonu
2. Pritišćite
ne prikaže potrebna funkcija sata i
odgovarajući simbol.
3. Za postavljanje potrebnog vremena
pritisnite
ili
.
4. Za potvrdu pritisnite
.
Po isteku vremena oglašava se zvučni
signal. Uređaj se isključuje. Na zaslonu
se prikazuje poruka.
5. Pritisnite bilo koji simbol za
zaustavljanje signala.
7.3 Zagrij + zadrži
Uvjeti za funkciju:
•
•
Postavljena temperatura je viša od 80
°C .
Funkcija: Trajanje je postavljeno.
Funkcija: Zagrij + zadrži održava
pripremljenu hranu toplom na 80 °C u
trajanju od 30 minuta. Uključuje se nakon
što su završeni postupci pečenja ili
prženja.
Funkciju možete aktivirati ili deaktivirati u
izborniku: Osnovne postavke.
1. Uključite uređaj.
2. Odaberite funkciju pećnice.
3. Postavite temperaturu iznad 80 °C .
4. Pritiščite
sve dok se na zaslonu
ne prikaže: Zagrij + zadrži.
.
5. Za potvrdu pritisnite
Po završetku funkcije oglašava se zvučni
signal.
Funkcija ostaje uključena ako promijenite
funkcije grijanja.
7.4 Produljenje vremena
Funkcija: Produljenje vremena produljuje
funkciju pećnice nakon završenog
postavljenog vremena Trajanje.
Primjenjivo za sve funkcije
pećnice s Trajanje ili Masa
jela-Automatika.
Ne koristi se za funkcije
pećnice sa sondom za
pečenje mesa.
1. Po isteku vremena pečenja oglašava
se zvučni signal. Pritisnite bilo koji
simbol.
Na zaslonu se prikazuje poruka.
2. Pritisnite
za uključenje ili
poništavanje.
3. Postavite duljinu funkcije.
4. Pritisnite
za
.
8. AUTOMATSKI PROGRAMI
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
8.1 Automatski programi
Automatski programi nude optimalne
postavke za svaku vrstu mesa ili drugih
recepata.
HRVATSKI
•
•
•
Programi za meso s funkcijom: Masa
jela-Automatika (izbornik: Pomoć pri
kuhanju) — Ta funkcija automatski
izračunava vrijeme pečenja. Za
korištenje trebate unijeti masu jela.
Programi za meso s funkcijom: Sonda
za pečenje - Auto (izbornik: Pomoć pri
kuhanju) — Ta funkcija automatski
izračunava vrijeme pečenja. Za
korištenje trebate unijeti temperaturu
mesa. Po isteku programa oglašava
se zvučni signal.
Automatski recepti (izbornik: Pomoć
pri kuhanju) — Ta funkcija koristi
unaprijed definirane vrijednosti za
svako jelo. Jelo pripremite prema
receptu u ovoj knjižici.
Jela s funkcijom:
Masa jela-Automatika
Svinjsko pečenje
Teleće pečenje
Pirjano meso
Pečena divljač
Janjeće pečenje
Pile, cijelo
Puretina
Patka
Guska
Jela s funkcijom:
Sonda za pečenje - Auto
Svinjska rebra
Goveđe pečenje
Skandinavska govedina
Rebra divljači
Janjeći but, srednje pečen
Perad s kostima
Riba, cijela
17
8.2 Pomoć pri kuhanju s
Automatski recepti
Uređaj ima komplet recepata koje
možete koristiti. Recepti su zadane
postavke i ne možete ih mijenjati.
1. Uključite uređaj.
2. Odaberite izbornik: Pomoć pri
za potvrdu.
kuhanju. Pritisnite
3. Odaberite kategoriju i jelo. Za
potvrdu pritisnite
.
4. Odaberite recept. Za potvrdu
pritisnite
.
Kada koristite funkciju:
Ručno upravljanje, uređaj
koristi automatske postavke.
Možete ih promijeniti kao i
druge funkcije.
8.3 Pomoć pri kuhanju s Masa
jela-Automatika
Ova funkcija automatski izračunava
vrijeme pečenja. Za korištenje ove
funkcije potrebno je unijeti težinu
namirnica.
1. Uključite uređaj.
2. Odaberite izbornik: Pomoć pri
kuhanju. Pritisnite
za potvrdu.
3. Odaberite kategoriju i jelo. Za
.
potvrdu pritisnite
4. Odaberite funkciju: Masa jelaAutomatika. Pritisnite
za potvrdu.
ili
kako biste
5. Dodirnite
postavili masu hrane. Za potvrdu
.
pritisnite
Započinje automatski program.
6. Težinu možete promijeniti u bilo
kojem trenutku: Pritisnite
ili
za promjenu mase.
7. Po isteku vremena oglašava se
zvučni signal. Pritisnite bilo koji
simbol za isključenje signala.
U nekim programima, hranu
okrenite nakon 30 minuta.
Na zaslonu se prikazuje
podsjetnik.
18
www.electrolux.com
9. KORIŠTENJE PRIBORA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
9.1 Sonda za pečenje mesa
Mogu se postaviti dvije temperature:
temperatura pećnice i temperatura mesa.
Sonda za pečenje mesa mjeri
temperaturu mesa. Kada meso postigne
postavljenu temperaturu, uređaj se
isključuje.
POZOR!
Koristite samo isporučenu
sondu za pečenje mesa ili
odgovarajuće zamjenske
dijelove.
Tijekom pečenja sonda za
pečenje mesa mora biti u
mesu i u utikaču.
1. Uključite uređaj.
2. Postavite vrh sonde za pečenje mesa
u središte mesa.
3. Uključite utikač sonde za pečenje
mesa u utikač na gornjoj strani
unutrašnjosti.
Na zaslonu se prikazuje simbol sonde za
pečenje mesa.
4. Pritisnite
ili
u manje od 5
sekundi kako biste postavili
temperaturu mesa.
5. Postavite funkciju pećnice i po
potrebi temperaturu pećnice.
Uređaj izračunava približno vrijeme kraja
ciklusa. Vrijeme završetka razlikuje se za
različite količine namirnica, postavljene
temperature pećnice (minimalno 120°C) i
način pečenja. Uređaj izračunava
približno vrijeme kraja ciklusa od
približno 30 minuta.
6. Za promjenu temperature jezgre
pritisnite .
Kad jezgra dosegne postavljenu
temperaturu, oglašava se zvučni signal.
Uređaj se automatski deaktivira.
7. Dodirnite bilo koji simbol za
isključivanje signala.
8. Izvadite utikač sonde za pečenje
mesa iz utičnice i izvadite meso iz
pećnice.
UPOZORENJE!
Sonda za pečenje mesa je
vruća. Postoji opasnost od
opeklina. Budite pažljivi kada
vadite vrh i utikač sonde za
pečenje.
9.2 Umetanje pribora
Mreža za pečenje:
Gurnite mrežu između vodilica nosača
police i provjerite jesu li nožice okrenute
prema dolje.
Duboka plitica:
Duboku pliticu umetnite između vodilica
police.
HRVATSKI
19
°C
Istovremena upotreba mreže za pečenje
i duboke plitice:
Gurnite duboku pliticu između vodilica na
nosaču police i mreže za pečenje na
vodilicama iznad.
2. Stavite mrežu za pečenje na
teleskopske vodilice i pažljivo ih
gurnite u pećnicu.
°C
9.3 Sklopive vodilice
Sačuvajte upute za
postavljanje teleskopskih
vodilica za buduću upotrebu.
Pomoću teleskopskih vodilica možete
lakše stavljati i vaditi plitice.
POZOR!
Nemojte čistiti teleskopske
vodilice u perilici posuđa.
Nemojte podmazivati
teleskopske vodilice.
1. Izvucite desnu i lijevu teleskopsku
vodilicu.
Obavezno teleskopske vodilice do kraja
gurnite prije nego što zatvorite vrata
pećnice.
9.4 Pribor za pečenje s parom
Posuda za dijetno pečenje za funkcije
pečenja s parom
Posuda se sastoji od staklene posude,
poklopca s otvorom za cijev mlaznice (C)
i čelične rešetke koju stavljate na dno
posude za pečenje.
20
www.electrolux.com
Staklena zdjela (A)
Poklopac (B)
Mlaznica za izravno pečenje s parom
(D)
Čelična rešetka (E)
Mlaznica i cijev mlaznice
•
Ne stavljajte vruću posudu za pečenje
na hladne / mokre površine.
•
Ne ulijevajte hladne tekućine u vruću
posudu za pečenje.
•
Ne upotrebljavajte posudu za pečenje
na vrućim površinama za kuhanje.
C
D
"C" je cijev mlaznice za pečenje s parom,
"D" je mlaznica za izravno pečenje s
parom.
Cijev mlaznice (C)
HRVATSKI
•
21
Posudu za pečenje ne čistite
abrazivnim sredstvima, ribalicama i
deterdžentima.
Provjerite da ne prignječujete cijev
mlaznice ili da ne dodiruje grijač na vrhu
pećnice.
4. Postavite pećnicu na funkciju
pečenja s parom.
9.6 Izravno pečenje s parom
Hranu stavite na čeličnu rešetku unutar
posude za pečenje. Dodaje malo vode.
9.5 Pečenje s parom u posudi
za dijetno pečenje
Hranu stavite na čeličnu rešetku unutar
posude za pečenje i poklopite
poklopcem.
1. Umetnite cijev mlaznice u specijalni
otvor na poklopcu posude za dijetno
pečenje.
C
POZOR!
Ne upotrebljavajte poklopac
posude.
UPOZORENJE!
Pazite kada upotrebljavate
mlaznicu kada pećnica radi.
Za rukovanje mlaznicom dok
je pećnica vruća uvijek
koristite kuhinjske rukavice.
Mlaznicu uvijek izvadite iz
pećnice kada ne
upotrebljavate funkciju pare.
Cijev mlaznice posebno je
napravljena za pečenje i ne
sadrži štetne tvari.
1. Stavite mlaznicu (D) u cijev mlaznice
(C). Spojite drugi kraj na ulaz pare.
2. Stavite posudu za pečenje na prvu ili
drugu rešetku od dna.
3. Drugi kraj cijevi injektora stavite u
ulazni priključaak pare.
22
www.electrolux.com
Kada kuhate piletinu, patku, puretinu,
kozletinu ili veliku ribu, umetnite mlaznicu
(D) izravno u prazan dio mesa. Provjerite
da niste prouzročili blokiranje otvora.
2. Stavite posudu za pečenje na prvu ili
drugu rešetku od dna.
Provjerite da ne prignječujete cijev
mlaznice ili da ne dodiruje grijač na vrhu
pećnice.
3. Postavite pećnicu na funkciju
pečenja s parom.
Za više informacija o pečenju s parom
pogledajte tablice za pečenje s parom u
poglavlju "Savjeti i preporuke".
10. DODATNE FUNKCIJE
10.1 Favoriti
Popunjeni položaj memorije možete
zamijeniti novim unosom. Kad se na
zaslonu prikaže prvi slobodni položaj
Svoje omiljene postavke kao što su
trajanje, temperatura ili funkcija pećnice
možete spremiti. Na raspolaganju su u
izborniku: Favoriti. Možete spremiti do 20
programa.
kako biste spremili preko postojećeg
programa.
Spremanje programa
Naziv programa možete promijeniti u
izborniku: Upišite naziv programa.
1. Uključite uređaj.
2. Postavite funkciju pećnice ili
automatski program.
3. Dodirivajte
SPREMI.
dok zaslon ne prikaže:
1. Uključite uređaj.
2. Odaberite izbornik: Favoriti.
3. Za potvrdu pritisnite
.
4. Odaberite naziv omiljenog programa.
5. Za potvrdu pritisnite
.
10.2 Uporaba roditeljske zaštite
za promjenu
Kada je uključena roditeljska zaštita
uređaj se ne može slučajno uključiti.
8. Pritisnite
.
Sljedeće slovo treperi.
9. Ponovite korak 7 ako jepotrebno.
10. Za spremanje pritisnite i držite
i pritisnite
za izravan odlazak u
Pritisnite
izbornik: Favoriti.
5. Za potvrdu pritisnite
.
6. Unesite naziv programa.
Prvo slovo treperi.
ili
ili
Uključivanje programa
.
4. Za potvrdu pritisnite
Na zaslonu se prikazuju prva tri položaja
memorije.
7. Dodirnite
slova.
memorije, dodirnite
.
HRVATSKI
5. Pritiščite
sve dok se na zaslonu
ne prikaže: Odaberi + započni.
Ako funkcija Pirolitičko
čišćenje radi, vrata se
automatski zaključavaju.
Kada dodirnete bilo koji
simbol na zaslonu se
pojavljuje poruka.
6. Za potvrdu pritisnite
1. Za uključivanje zaslona dodirnite
.
i
dok se na
2. Istodobno dodirujte
zaslonu ne pojavi poruka.
Po završetku funkcije pećnice oglašava
se zvučni signal.
•
10.3 Blokiranje tipki
•
Ta funkcija sprječava nehotičnu
promjenu funkciju pećnice. Možete je
aktivirati samo kada uređaj radi.
1. Uključite uređaj.
2. Postavite funkciju zagrijavanja ili
postavku.
Iz sigurnosnih razloga uređaj se
automatski isključuje nakon nekog
vremena ako funkcija pećnice radi a vi
ne promijenite niti jednu postavku.
.
Ako radi funkcija Pirolitičko
čišćenje, vrata su zaključana
i simbol ključa pojavljuje se
na zaslonu.
Pritisnite
potvrdu.
ponovno a zatim
za
.
Temperatura (°C)
Vrijeme
isključivanja (h)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - maksimalno
1.5
Kad isključujete uređaj,
također se isključuje i
funkcija.
Automatsko isključivanje ne
radi s funkcijama:
Osvijetljenje unutrašnjosti,
sonda za pečenje
mesa,Završetak, Trajanje.
10.4 Odaberi + započni
Funkcija vam omogućuje da postavite
funkciju pećnice (ili program) i kasnije je
koristite jednim pritiskom bilo kojeg
simbola.
Blokiranje tipki je
uključeno kad radi
funkcija pećnice.
Izbornik: Osnovne
postavke vam omogućuje
aktivaciju i deaktivaciju
funkcije: Odaberi +
započni.
10.5 Automatsko isključivanje
3. Pritiščite
sve dok se na zaslonu
ne prikaže: Blokiranje tipki.
Za isključivanje ove funkcije pritisnite
Na zaslonu se prikazuje poruka.
.
Pritisnite bilo koji simbol (osim za ) za
pokretanje funkcije: Odaberi + započni.
Započinje postavljena funkcija pećnice.
Za isključivanje funkcije Roditeljska
zaštite ponovite 2. korak.
4. Za potvrdu pritisnite
23
10.6 Svjetlina zaslona
Postoje dva načina osvjetljenja zaslona:
1. Uključite uređaj.
2. Postavite funkciju pećnice.
•
3. Pritiščite
sve dok se na zaslonu
ne prikaže: Trajanje.
4. Postavite vrijeme.
•
Noćno osvjetljenje - kad je uređaj
isključen, svjetlina zaslona je manja
između 22:00 i 06:00.
Dnevna svjetlost:
– kada je uređaj uključen.
– ako dodirnete simbol tijekom
noćnog osvjetljenja (osim
24
www.electrolux.com
UKLJUČENO/ISKLJUČENO),
zaslon se vraća u dnevni način
osvjetljenja za sljedećih 10
sekundi.
– ako je uređaj isključen i postavili
ste funkciju: Zvučni alarm. Kada
završi funkcija zvučnog alarma,
zaslon se vraća u noćno
osvjetljenje.
10.7 Ventilator za hlađenje
Kada uređaj radi, ventilator za hlađenje
automatski se uključuje kako bi površinu
uređaja održao hladnom. Ako isključite
uređaj, ventilator za hlađenje i dalje radi
sve dok se uređaj ne ohladi.
10.8 Sigurnosni termostat
Neispravan rad uređaja ili neispravne
komponente mogu uzrokovati opasno
pregrijavanje. Kako bi se to spriječilo,
paćnica ima sigurnosni termostat koji
prekida napajanje. Pećnica se
automatski ponovno uključuje kad
temperatura padne.
11. SAVJETI I PREPORUKE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
Temperature i vremena
pečenja u tablicama služe
kao primjeri. Oni ovise o
receptima, kvaliteti i količini
korištenih sastojaka.
11.1 Unutarnja strana vrata
Kod nekih modela, na unutarnjoj
strani vrata nalaze se:
•
•
brojevi položaja polica.
informacije o funkcijama pećnice,
preporučeni položaji polica i
temperature za pripremu uobičajenih
jela.
•
•
11.3 Pečenje kolača
•
•
•
•
Uređaj ima pet položaja polica. Brojite
položaje polica od dna pećnice.
Uređaj ima poseban sustav pomoću
kojega zrak cirkulira, a para stalno
recirkulira. S tim sustavom možete
kuhati u parnom okolišu i održati
hranu mekanom iznutra a hrskavom
izvana. Skraćuje vrijeme pečenja i
potrošnju energije na minimum.
Vlaga se može kondenzirati u uređaju
ili na staklima vrata. To je normalno.
Uvijek se odmaknite od uređaja kad
otvarate vrata uređaja tijekom
kuhanja. Za smanjenje kondenzacije,
Ne otvarajte vrata pećnice prije isteka
3/4 postavljenog vremena kuhanja.
Ako koristite dvije posude za pečenje
istovremeno, ostavite jednu praznu
razinu između njih.
11.4 Pečenje mesa i ribe
•
11.2 Opće informacije
•
uključite uređaj da radi barem 10
minuta prije kuhanja.
Nakon svake uporabe uređaja očistite
vlagu.
Ne stavljajte predmete izravno na dno
uređaja i ne stavljajte aluminijsku foliju
na komponente dok kuhate. Time
možete promijeniti rezultate pečenja i
uzrokovati oštećenje emajla.
•
•
Koristite duboku pliticu za vrlo masnu
hranu kako biste sačuvali pećnicu od
mrlja koje mogu biti trajne.
Ostavite meso otprilike 15 minuta prije
rezanja tako da se sok ne iscijedi.
Kako biste spriječili stvaranje
prevelike količine dima tijekom
pečenja, u duboku pliticu dodajte
malo vode. Za sprečavanje
kondenzacije dima, dodajte vode
svaki put nakon što se osuši.
11.5 Vremena pripremanja
Vremena kuhanja ovise o vrsti,
konzistentnosti i volumenu hrane.
U početku pratite tijek kuhanja. Pronađite
najbolje postavke (postavka topline,
vrijeme kuhanja itd.) za vaše posuđe,
HRVATSKI
25
recepte i količine tijekom korištenja
uređaja.
11.6 Tablice za pečenje tijesta/peciva i mesa/ribe
Kolači
Jelo
Gornji/donji grijač
Vrući zrak
Vrijeme
(min)
Na‐
pomene
Tempera‐ Položaj
tura (°C)
rešetke
Tempera‐ Položaj
tura (°C)
rešetke
Recepti s
tučenim
tijestom
170
2
160
3 (2 i 4)
45 - 60
U kalupu
za torte
Prhko
tijesto
170
2
160
3 (2 i 4)
20 - 30
U kalupu
za torte
Kolač sa
170
sirom i
maslacem
1
165
2
80 - 100
U kalupu
za torte od
26 cm
Kolač s
jabukama
(pita od
jabuka)1)
170
2
160
2 (lijevo i
desno)
80 - 100
U dva
kalupa za
pečenje
torte od 20
cm na
mreži za
pečenje
Štrudl
175
3
150
2
60 - 80
U pekaču
Torta s
marmelad
om
170
2
165
2 (lijevo i
desno)
30 - 40
U kalupu
za torte od
26 cm
Kolač od
dizanog
tijesta
170
2
150
2
40 - 50
U kalupu
za torte od
26 cm
Božićni
kolač/
bogati
voćni
kolač1)
160
2
150
2
90 - 120
U kalupu
za torte od
20 cm
Kolač od
šljiva1)
175
1
160
2
50 - 60
U kalupu
za
pečenje
kruha
Kolačići - 170
jedna razi‐
na1)
3
150 - 160
3
20 - 30
U pekaču
26
www.electrolux.com
Jelo
Gornji/donji grijač
Vrući zrak
Vrijeme
(min)
Na‐
pomene
Tempera‐ Položaj
tura (°C)
rešetke
Tempera‐ Položaj
tura (°C)
rešetke
-
-
140 - 150
2i4
25 - 35
U pekaču
Kolačići - tri razine1)
-
140 - 150
1, 3 i 5
30 - 45
U pekaču
Biskvit /
140
rezanci jedna razi‐
na
3
140 - 150
3
25 - 45
U pekaču
Biskvit /
rezanci dvije razi‐
ne
-
-
140 - 150
2i4
35 - 40
U pekaču
Biskvit /
rezanci tri razine
-
-
140 - 150
1, 3 i 5
35 - 45
U pekaču
Poljupci - 120
jedna razi‐
na
3
120
3
80 - 100
U pekaču
Poljupci dvije razi‐
ne1)
-
-
120
2i4
80 - 100
U pekaču
Žemlje1)
190
3
190
3
12 - 20
U pekaču
Ekleri 190
jedna razi‐
na
3
170
3
25 - 35
U pekaču
Ekleri dvije razi‐
ne
-
170
2i4
35 - 45
U pekaču
Voćne pite 180
2
170
2
45 - 70
U kalupu
za torte od
20 cm
Bogata
voćna tor‐
ta
160
1
150
2
110 - 120
U kalupu
za torte od
24 cm
Sendvič
Victoria1)
170
1
160
2 (lijevo i
desno)
30 - 50
U kalupu
za torte od
20 cm
Kolačići dvije razi‐
ne1)
-
1) Predgrijte pećnicu 10 minuta.
HRVATSKI
27
Kruh i pizza
Jelo
Gornji/donji grijač
Vrući zrak
Vrijeme
(min)
Na‐
pomene
Tempera‐ Položaj
tura (°C)
rešetke
Tempera‐ Položaj
tura (°C)
rešetke
Bijeli
kruh1)
190
1
190
1
60 - 70
1-2
komada,
500 g po
komadu
Raženi
kruh
190
1
180
1
30 - 45
U kalupu
za
pečenje
kruha
Peciva1)
190
2
180
2 (2 i 4)
25 - 40
6 - 8 kiflica
u pekaču
Pizza1)
230 - 250
1
230 - 250
1
10 - 20
U pekaču
ili dubokoj
plitici
Pogače1)
200
3
190
3
10 - 20
U pekaču
Vrijeme
(min)
Na‐
pomene
1) Predgrijte pećnicu 10 minuta.
Pite
Jelo
Gornji/donji grijač
Vrući zrak
Tempera‐ Položaj
tura (°C)
rešetke
Tempera‐ Položaj
tura (°C)
rešetke
Zapečena
tjestenina
200
2
180
2
40 - 50
U kalupu
Pita od
prhkog
tijesta s
povrćem
200
2
175
2
45 - 60
U kalupu
Bureci1)
180
1
180
1
50 - 60
U kalupu
Lasagne1) 180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
U kalupu
Caneloni1) 180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
U kalupu
1) Predgrijte pećnicu 10 minuta.
28
www.electrolux.com
Meso
Jelo
Gornji/donji grijač
Vrući zrak
Vrijeme
(min)
Na‐
pomene
Tempera‐ Položaj
tura (°C)
rešetke
Tempera‐ Položaj
tura (°C)
rešetke
Govedina
200
2
190
2
50 - 70
Na mreži
za
pečenje
Svinjetina
180
2
180
2
90 - 120
Na mreži
za
pečenje
Teletina
190
2
175
2
90 - 120
Na mreži
za
pečenje
Englesko
goveđe
pečenje,
slabo pe‐
čeno
210
2
200
2
50 - 60
Na mreži
za
pečenje
Englesko
goveđe
pečenje,
srednje
pečeno
210
2
200
2
60 - 70
Na mreži
za
pečenje
Englesko
goveđe
pečenje,
dobro pe‐
čeno
210
2
200
2
70 - 75
Na mreži
za
pečenje
Svinjska
plećka
180
2
170
2
120 - 150
S koricom
Svinjske
nogice
180
2
160
2
100 - 120
2 komada
Janjetina
190
2
175
2
110 - 130
But
Pile
220
2
200
2
70 - 85
Cijelo
Purica
180
2
160
2
210 - 240
Cijela
Patka
175
2
220
2
120 - 150
Cijela
Guska
175
2
160
1
150 - 200
Cijela
Zec
190
2
175
2
60 - 80
Razrezan
na
komade
Kunić
190
2
175
2
150 - 200
Razrezan
na
komade
HRVATSKI
Jelo
Fazan
Gornji/donji grijač
Vrući zrak
Tempera‐ Položaj
tura (°C)
rešetke
Tempera‐ Položaj
tura (°C)
rešetke
190
175
2
2
Vrijeme
(min)
Na‐
pomene
90 - 120
Cijeli
Vrijeme
(min)
Na‐
pomene
29
Riba
Jelo
Gornji/donji grijač
Vrući zrak
Tempera‐ Položaj
tura (°C)
rešetke
Tempera‐ Položaj
tura (°C)
rešetke
Pastrva/
komarča
190
2
175
2
40 - 55
3 - 4 ribe
Tuna/
losos
190
2
175
2
35 - 60
4 - 6 fileta
11.7 Mali roštilj
Predgrijte praznu pećnicu 3
minuta prije kuhanja.
Jelo
Množství
Komada
Količina
(kg)
Tempera‐ Vrijeme (min)
tura (°C)
1. strana 2. strana
Položaj
rešetke
Fileti odre‐ 4
zaka
0.8
maks.
12 - 15
12 - 14
4
Goveđi
biftek
4
0.6
maks.
10 - 12
6-8
4
Kobasice
8
-
maks.
12 - 15
10 - 12
4
Svinjeći
kotleti
4
0.6
maks.
12 - 16
12 - 14
4
Pile (raz‐
rezano na
2 dijela)
2
1.0
maks.
30 - 35
25 - 30
4
Kebabi
4
-
maks.
10 - 15
10 - 12
4
Pileća pr‐
sa
4
0.4
maks.
12 - 15
12 - 14
4
Hambur‐
ger
6
0.6
maks.
20 - 30
-
4
Riblji filet
4
0.4
maks.
12 - 14
10 - 12
4
Tost sen‐
dviči
4-6
-
maks.
5-7
-
4
30
www.electrolux.com
Jelo
Tost
Množství
Komada
Količina
(kg)
4-6
-
Tempera‐ Vrijeme (min)
tura (°C)
1. strana 2. strana
Položaj
rešetke
maks.
4
2-4
2-3
11.8 Turbo roštilj
Govedina
Jelo
Množství
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min) Položaj re‐
šetke
Goveđe pečenje ili po cm debljine 190 - 200
file, slabo peče‐
no1)
5-6
1 ili 2
Goveđe pečenje ili po cm debljine 180 - 190
file, srednje peče‐
no1)
6-8
1 ili 2
Goveđe pečenje ili po cm debljine 170 - 180
file, dobro peče‐
no1)
8 - 10
1 ili 2
1) Prethodno zagrijte pećnicu.
Svinjetina
Jelo
Količina (kg)
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Položaj re‐
šetke
Plećka, vrat, but
1 - 1.5
160 - 180
90 - 120
1 ili 2
Kotlet, rebra
1 - 1.5
170 - 180
60 - 90
1 ili 2
Mesna štruca
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
1 ili 2
Buncek (prethod‐
no kuhan)
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
1 ili 2
Količina (kg)
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Položaj re‐
šetke
Teleće pečenje 1
160 - 180
90 - 120
1 ili 2
Teleća
koljenica
160 - 180
120 - 150
1 ili 2
Teletina
Jelo
1.5 - 2
HRVATSKI
Janjetina
Jelo
Količina (kg)
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Položaj re‐
šetke
Janjeći but,
1 - 1.5
janjeće pečenje
150 - 170
100 - 120
1 ili 2
Janeći hrbat
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
1 ili 2
Jelo
Količina (kg)
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Položaj re‐
šetke
Perad u
komadima
0,2 - 0,25 svaki 200 - 220
komad
30 - 50
1 ili 2
Polovica pileta
0,4 - 0,5 svaki
komad
190 - 210
35 - 50
1 ili 2
Pile, mlada
kokoš
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
1 ili 2
Patka
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
1 ili 2
Guska
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
1 ili 2
Purica
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
1 ili 2
Purica
4-6
140 - 160
150 - 240
1 ili 2
Jelo
Količina (kg)
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Položaj re‐
šetke
Riba
1 - 1.5
210 - 220
40 - 60
1 ili 2
Perad
Riba
11.9 Vlažni vrući zrak
Tijekom pečenja vrata
uređaja otvarajte samo kada
je to neophodno.
Jelo
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Položaj re‐
šetke
Zapečeno tijesto
190 - 200
30 - 40
2
Zapečeni krumpir
180 - 200
60 - 75
2
Musaka
150 - 170
60 - 75
2
Lasagne
170 - 190
55 - 70
2
Caneloni
170 - 190
55 - 70
2
Puding od kruha
170 - 190
45 - 60
2
31
32
www.electrolux.com
Jelo
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Položaj re‐
šetke
Puding od riže
170 - 190
40 - 50
2
Kolač od jabuka
150 - 160
45 - 60
2
Bijeli kruh
180 - 190
45 - 55
2
11.10 Nisko temp. pečenje
Ovu funkciju koristite za pripremu tankih,
mekanih komada mesa i ribe s
temperaturom mesa ne većom od 65 °C.
Ta funkcija nije dostupna za recepte
poput pirjane govedine ili masne pečene
svinjetine. Ova sonda za pečenje mesa
jamči vam da meso ima ispravnu
temperaturu (vidi tablicu Sonde za
pečenje mesa).
Temperaturu pećnice, za prvih 10
minuta, postavite između 80 °C i 150 °C.
Zadana vrijednost je 90 °C. Nakon što je
temperatura postavljena, pećnica
nastavlja s kuhanjem na 80 °C. Ovu
funkciju ne upotrebljavajte za pripremu
peradi.
Ako koristite tu funkciju,
uvijek pripremajte jelo bez
poklopca.
1. Zapecite meso u plitici na ploči za
kuhanje s vrlo visokom postavkom 1
- 2 minute sa svake strane.
2. Meso, zajedno s vrućom pliticom za
pečenje mesa, stavite u pećnicu na
mrežu za pečenje.
3. Sondu za pečenje mesa postavite u
meso.
4. Odaberite funkciju: Nisko temp.
pečenje i postavite ispravnu konačnu
temperaturu jezgre.
Jelo
Količina (kg)
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Položaj re‐
šetke
Goveđe
pečenje
1 - 1.5
120
120 - 150
1
Goveđi file
1 - 1.5
120
90 - 150
3
Teleće pečenje 1 - 1.5
120
120 - 150
1
Odresci
120
20 - 40
3
0.2 - 0.3
11.11 Odmrzavanje
Jelo
Pile
1.0
Vrijeme
Naknadno
odmrzavanj vrijeme
a (min.)
odmrzavanja
(min)
Napomene
100 - 140
Pile stavite na okrenuti
tanjurić postavljen u
veliki tanjur. Preokrenuti
kada prođe pola
vremena.
20 - 30
HRVATSKI
Jelo
Vrijeme
Naknadno
odmrzavanj vrijeme
a (min.)
odmrzavanja
(min)
Napomene
33
Meso
1.0
100 - 140
20 - 30
Preokrenuti kada prođe
pola vremena.
Meso
0.5
90 - 120
20 - 30
Preokrenuti kada prođe
pola vremena.
Pastrva
1.50
25 - 35
10 - 15
-
Jagode
3.0
30 - 40
10 - 20
-
Maslac
2.5
30 - 40
10 - 15
-
Krema
2 x 2,0
80 - 100
10 - 15
Vrhnje se može tući i
kada je još djelomično
zamrznuto.
Gateau torta
1.4
60
60
-
11.12 Konzerviranje
•
•
•
•
•
•
•
Upotrebljavajte samo staklenke za
konzerviranje istih dimenzija dostupne
na tržištu.
Ne koristite staklenke s poklopcima
koji se odvijaju i s bajonetnim ili
metalnim poklopcima.
Za ovu funkciju koristite prvu policu
odozdo.
Na pekač za pecivo ne stavljajte više
od šest staklenki od jedne litre.
Staklenke napunite jednoliko i
zatvorite ih obujmicom.
•
Staklenke se ne smiju međusobno
dodirivati.
U pekač za pecivo stavite oko 1/2 litre
vode kako biste osigurali dovoljno
vlage u pećnici.
Kada voda u teglama proključa
(nakon otprilike 35-60 minuta u
teglama od jedne litre), isključite
pećnicu ili smanjite temperaturu na
100 °C (pogledajte tablicu).
Meko voće
Jelo
Temperatura (°C)
Vrijeme kuhanja
do početka
ključanja (min)
Nastavite kuhati
pri 100 °C (min.)
Jagode / Borovni‐
ce / Maline / Zreli
ogrozdi
160 - 170
35 - 45
-
Jelo
Temperatura (°C)
Vrijeme kuhanja
do početka
ključanja (min)
Nastavite kuhati
pri 100 °C (min.)
Kruške / Dunje /
Šljive
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Koštunjavo voće
34
www.electrolux.com
Povrće:
Jelo
Temperatura (°C)
Vrijeme kuhanja
do početka
ključanja (min)
Nastavite kuhati
pri 100 °C (min.)
Mrkva1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Krastavci
160 - 170
50 - 60
-
Miješano povrće za 160 - 170
kiseljenje
50 - 60
5 - 10
Korabica / Grašak /
Šparoge
50 - 60
15 - 20
160 - 170
1) Ostavite u pećnici nakon isključivanja.
11.13 Sušenje
•
•
Prekrijte police masnim papirom ili
papirom za pečenje.
Za bolje rezultate, zaustavite pećnicu
na pola vremena sušenja, otvorite
vrata i pustite da se osuši preko noći
za dovršetak sušenja.
Povrće:
Jelo
Temperatura
(°C)
Vrijeme (h)
Grah
60 - 70
Paprike
Položaj rešetke
1 položaj
2 položaja
6-8
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
Ukiseljeno po‐
vrće
60 - 70
5-6
3
1/4
Gljive
50 - 60
6-8
3
1/4
Začinsko bilje
40 - 50
2-3
3
1/4
Temperatura
(°C)
Vrijeme (h)
Položaj rešetke
Šljive
60 - 70
Marelice
Voće
Jelo
1 položaj
2 položaja
8 - 10
3
1/4
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Jabuke izreza‐
ne na ploške
60 - 70
6-8
3
1/4
Kruške
60 - 70
6-9
3
1/4
HRVATSKI
35
11.14 Vrući zrak + Para
Torte i tijesta
Jelo
Temperatu‐ Vrijeme
ra (°C)
(min)
Položaj
rešetke
Napomene
Kolač od
jabuka 1)
160
60 - 80
2
U kalupu za torte od 20
cm
Pite
175
30 - 40
2
U kalupu za torte od 26
cm
Voćni kolač
160
80 - 90
2
U kalupu za torte od 26
cm
Kolač od dizanog 160
tijesta
35 - 45
2
U kalupu za torte od 26
cm
Panettone1)
150 - 160
70 - 100
2
U kalupu za torte od 20
cm
Kolač od šljiva1)
160
40 - 50
2
U kalupu za pečenje kru‐
ha
Kolačići
150 - 160
25 - 30
3 (2 i 4)
U pekaču
Biskviti
150
20 - 35
3 (2 i 4)
U pekaču
Slatka peciva1)
180 - 200
12 - 20
2
U pekaču
Brioši 1)
180
15 - 20
3 (2 i 4)
U pekaču
1) Predgrijte pećnicu 10 minuta.
Pite
Jelo
Temperatu‐ Vrijeme
ra (°C)
(min)
Položaj re‐ Napomene
šetke
Punjeno povrće
170 - 180
30 - 40
1
U kalupu
Lasagne
170 - 180
40 - 50
2
U kalupu
Zapečeni krumpir 160 - 170
50 - 60
1 (2 i 4)
U kalupu
Meso
Jelo
Količina (kg)
Tempe‐
ratura
(°C)
Vrijeme
(min)
Položaj re‐ Napomene
šetke
Svinjsko
pečenje
1.0
180
90 - 110
2
Na mreži za
pečenje
Teletina
1.0
180
90 - 110
2
Na mreži za
pečenje
36
www.electrolux.com
Jelo
Količina (kg)
Tempe‐
ratura
(°C)
Vrijeme
(min)
Položaj re‐ Napomene
šetke
Goveđi odre‐
1.0
zak - slabo pe‐
čen
210
45 - 50
2
Na mreži za
pečenje
Goveđi odre‐
zak - srednje
pečen
1.0
200
55 - 65
2
Na mreži za
pečenje
Goveđi odre‐
zak - jako pe‐
čen
1.0
190
65 - 75
2
Na mreži za
pečenje
Janjetina
1.0
175
110 - 130 2
But
Pile
1.0
200
55 - 65
2
Cijelo
Purica
4.0
170
180 - 240 2
Cijela
Patka
2.0 - 2.5
170 - 180 120 - 150 2
Cijela
Guska
3.0
160 - 170 150 - 200 1
Cijela
Zec
-
170 - 180 60 - 90
Razrezan na
komade
2
Riba, cijela
Jelo
Količi‐ Tempera‐
na (kg) tura (°C)
Vrijeme
(min)
Položaj
rešetke
Napomene
Pastrva
1.5
180
25 - 35
2
3 - 4 Riba, cijela
Tunjevina
1.2
175
35 - 50
2
4 - 6 fileta
Zec
-
200
20 - 30
2
-
11.15 Kuhanje u dijetnom
posuđu
Koristite funkciju: Vrući zrak + Para.
Povrće
Jelo
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min) Položaj rešetke
Brokula, cvjetići
130
20 - 25
2
Patlidžan
130
15 - 20
2
Cvjetača, cvjetići
130
25 - 30
2
Krumpir
130
15
2
Šparoge, bijele
130
25 - 35
2
HRVATSKI
Jelo
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min) Položaj rešetke
Šparoge, zelene
130
35 - 45
2
Tikvice, rezane
130
20 - 25
2
Mrkva
130
35 - 40
2
Komorač
130
30 - 35
2
Korabica
130
25 - 30
2
Paprika nasjeckana na
trake
130
20 - 25
2
Sjeckani celer
130
30 - 35
2
Jelo
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min) Položaj rešetke
Kuhana šunka
130
55 - 65
2
Kuhana pileća prsa
130
25 - 35
2
Kasseler (dimljeni svinjeći
but)
130
80 - 100
2
Jelo
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min) Položaj rešetke
Pastrva
130
25 - 30
2
Fileti od lososa
130
25 - 30
2
Jelo
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min) Položaj rešetke
Riža
130
35 - 40
2
Neoguljeni krumpiri, srednji 130
50 - 60
2
Kuh. krum. narez. na četvt. 130
35 - 45
2
Palenta
35 - 45
2
Meso
Riba
Prilozi
130
11.16 Pizza program
Predgrijte praznu pećnicu 10
minuta prije kuhanja.
37
38
www.electrolux.com
Jelo
Temperatura (°C)
Vrijeme
(min)
Položaj re‐ Napomene
šetke
Pizza (tanka
kora)
200 - 220
15 - 25
1
U pekaču za pe‐
civo
Pizza (s boga‐
tim nadjevom)
200 - 220
20 - 30
1
U pekaču za pe‐
civo
Mini pizza
200 - 220
15 - 20
1
U pekaču za pe‐
civo
Kolač od
jabuka
150 - 170
50 - 70
1
U kalupu za tor‐
te od 20 cm
Pita
170 - 190
35 - 50
1
U kalupu za tor‐
te od 26 cm
Pita od luka
200 – 220
20 – 30
2
U pekaču za pe‐
civo
11.17 Podgrijavanje parom
Predgrijte praznu pećnicu 10
minuta prije kuhanja.
Jelo
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Položaj rešetke
Složenac / Gratinirana 130
jela
15 - 25
2
Tjestenina i umak
130
10 - 15
2
Prilozi (npr. riža,
krumpiri, tjestenina)
130
10 - 15
2
Jela na jednom
tanjuru
130
10 - 15
2
Meso
130
10 - 15
2
Povrće
130
10 - 15
2
11.18 Kruh
Predgrijte praznu pećnicu 10
minuta prije kuhanja.
HRVATSKI
39
Jelo
Količi‐
na (kg)
Temperatu‐ Vrijeme
ra (°C)
(min)
Položaj re‐
šetke
Napomene
Bijeli kruh
1.0
180 - 190
45 - 60
2
1 - 2 komada,
500 g za
svaki komad
Pecivo-kiflice 0.5
190 - 210
20 - 30
2 (2 i 4)
6 - 8 kiflica u
pekaču za
pecivo
Raženi kruh
1.0
180 - 200
50 - 70
2
1 - 2 komada,
500 g za
svaki komad
Focaccia
-
190 - 210
20 - 25
2
U pekaču
11.19 Tablica sonde za pečenje mesa
Jelo
Temperatura jezgre hrane
(°C)
Teleće pečenje
75 - 80
Teleća koljenica
85 - 90
Englesko goveđe pečenje, slabo pečeno
45 - 50
Englesko goveđe pečenje, srednje pečeno
60 - 65
Englesko goveđe pečenje, dobro pečeno
70 - 75
Svinjska plećka
80 - 82
Svinjska koljenica
75 - 80
Janjetina
70 - 75
Pile
98
Zec
70 - 75
Pastrva/komarča
65 - 70
Tuna/losos
65 - 70
12. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
•
•
12.1 Napomene o čišćenju
•
Prednju stranu pećnice očistite
mekom krpom namočenom u mlaku
vodu sa sredstvom za čišćenje.
•
Za čišćenje metalnih površina koristite
namjensko sredstvo za čišćenje.
Unutrašnjost uređaja očistite nakon
svake upotrebe. Nakupljanje masti ili
drugih ostataka hrane može rezultirati
požarom. Rizik je veći za pliticu
roštilja.
Tvrdokorne mrlje čistite posebnim
sredstvom za čišćenje pećnica.
40
www.electrolux.com
•
•
Nakon svake upotrebe očistite svu
dodatnu opremu i pustite da se osuši.
Koristite meku krpu namočenu u toplu
vodu sa sredstvom za čišćenje.
Ako je dodatna oprema od neljepljivog
materijala, ne čistite je agresivnim
sredstvima, oštrim predmetima ili u
perilici posuđa. To može uzrokovati
oštećenja na neljepljivom sloju.
Vodilice polica vratite na mjesto obrnutim
redoslijedom.
Zatike za držanje na
teleskopskim vodilicama
morate usmjeriti prema
naprijed.
12.4 Pirolitičko
POZOR!
Izvadite sav pribor i uklonjive
nosače polica.
12.2 Uređaji od nehrđajućeg
čelika ili aluminija
Očistite vrata pećnice samo
vlažnom krpom ili spužvom.
Osušite mekanom krpom.
Ne koristite čeličnu vunu,
kiseline ili abrazivne
proizvode koji bi mogli
oštetiti površinu pećnice.
Očistite upravljačku ploču
pećnice uz isti oprez.
POZOR!
Prije pokretanja postupka
čišćenja provjerite je li
spremnik za vodu prazan.
Pogledajte "Čišćenje
spremnika za vodu".
Postupak pirolitičkog
čišćenja ne može početi:
12.3 Skidanje vodilica polica
•
Kako biste očistili pećnicu skinite vodilice
polica.
•
1. Prednji dio vodilice police povucite
dalje od bočne stjenke.
Najtvrdokorniju prljavštinu uklonite ručno.
ako niste isključili utikač sonde za
pečenje mesa iz utičnice.
ako niste u potpunosti zatvorili vrata
pećnice.
POZOR!
Ako su u isti ormarić
postavljeni drugi uređaji, ne
koristite ih istovremeno s
funkcijom: Pirolitičko. To
može uzrokovati oštećenja
na uređaju.
2. Stražnji dio vodilice police povucite s
bočne stjenke i uklonite ga.
1. Očistite unutarnju strane vrata toplom
vodom tako da ostaci ne izgore od
toplog zraka.
2. Uključite uređaj i odaberite funkciju s
glavnog izbornika: Pirolitičko.
za potvrdu.
Pritisnite
3. Postavite trajanje postupka čišćenja:
2
1
Opcija
Opis
Svijetlo
1 h za nisku
razinu zaprl‐
janja
HRVATSKI
Normalno
1 h 30 min
za uobičaje‐
nu razinu
zaprljanja
Intenzivno
2 h 30 min
za visoku ra‐
zinu zaprljan‐
ja
4. Za potvrdu dodirnite
.
Kad započne pirolitičko
čišćenje, vrata urešaja su
zaključana i svjetlo ne radi.
Za zaustavljanje pirolitičkog
čišćenja prije završetka,
isključite uređaj.
UPOZORENJE!
Kada je funkcija završena
uređaj je vrlo vruć. Pustite
da se ohladi. Postoji
opasnost od opeklina.
Tijekom postupka čišćenja
malo vode može kapnuti iz
otvora za paru u
unutrašnjost pećnice. Stavite
pladanj za sakupljanje na
razinu police ravno ispod
otvora za paru kako biste
spriječili curenje vode u
unutrašnjost pećnice.
Nakon određenog vremena mogle bi se
pojaviti naslage kamenca u pećnici. Kako
biste to spriječili, potrebno je čistiti
dijelove pećnice koji proizvode paru.
Nakon svakog kuhanja na pari ispraznite
spremnik.
Vrste vode
•
•
Nakon što funkcija završi,
vrata ostaju zaključana
tijekom faze hlađenja. Neke
od funkcija uređaja nisu
dostupne tijekom faze
hlađenja.
41
•
Mekana voda s malo kamenca preporučuje je proizvođač jer
smanjuje postupke čišćenja.
Vodovodna voda - možete je koristiti
ako vaš kućni priključak koristi
pročistač ili uređaj za omekšavanje
vode.
Tvrda voda s puno kamenca - nema
utjecaj na učinkovitost rada uređaja,
ali povećava učestalost postupaka
čišćenja.
12.5 Čišćenje spremnika za
vodu
UPOZORENJE!
Tijekom ciklusa čišćenja, u
spremnik za vodu nemojte
ulijevati vodu.
TABLICA KOLIČINE KALCIJA ODREĐENE OD W.H.O. (Svjetske zrdavstvene
organizacije)
Naslage
kalcija
Tvrdoća vode
Klasifikacija
vode
Provedite
dekalcifikaciju
svakih
(francuski
stupnjevi)
(njemački
stupnjevi)
0 - 60 mg/l
0-6
0-3
Meka
75 ciklusa - 2,5
mjeseca
60 - 120 mg/l
6 - 12
3-7
Srednja tvrdo‐
ća
50 ciklusa - 2
mjeseca
42
www.electrolux.com
Naslage
kalcija
Tvrdoća vode
Klasifikacija
vode
Provedite
dekalcifikaciju
svakih
(francuski
stupnjevi)
(njemački
stupnjevi)
120 - 180 mg/l
12 - 18
8 - 10
Tvrda ili
krečnjačka
40 ciklusa - 1,5
mjeseca
iznad 180 mg/l
iznad 18
iznad 10
Vrlo tvrda
30 ciklusa - 1
mjesec
1. Spremnik napunite s 850 ml vode i
50 ml limunske kiseline (pet čajnih
žličica). Isključite pećnicu i pričekajte
otprilike 60 minuta.
2. Uključite pećnicu i postavite funkciju:
Vrući zrak + Para. Postavite
temperaturu na 230 °C. Isključite
uređaj nakon 25 minuta i pustite da
se hladi 15 minuta.
3. Uključite pećnicu i postavite funkciju:
Vrući zrak + Para. Temperaturu
postavite između 130 i 230°C.
Isključite nakon 10 minuta.
Pustite da se ohladi i nastavite s
uklanjanjem sadržaja spremnika.
Pogledajte "Čišćenje spremnika za
vodu".
4. Spremnik za vodu isperite i krpom
očistite preostali kamenac u
unutrašnjosti pećnice.
5. Ručno očistite odvod toplom vodom i
sapunicom. Ne koristite kiseline,
raspršivače ili slična sredstva za
čišćenje kako biste spriječili
oštećenja.
2. Gurnite obujmicu sve dok se ne
povuče prema nazad.
3. Obujmicu držite jednom rukom.
Odvijačem u drugoj ruci podignite i
okrenite polugu na lijevoj šarki.
12.6 Čišćenje vrata pećnice
Vrata pećnice imaju četiri staklene
ploče.Možete skinuti vrata pećnice i
unutarnje staklene ploče kako biste ih
očistili.
Vrata pećnice mogla bi se
zatvoriti ako staklene ploče
pokušate skinuti prije nego
skinete vrata pećnice.
POZOR!
Uređaj ne upotrebljavajte
bez staklenih ploča.
1. Otvorite vrata do kraja i utvrdite šarku
s desne strane vrata.
4. Utvrdite šarku na lijevoj strani vrata.
HRVATSKI
43
8. Otpustite sustav zaključavanja kako
biste skinuli staklene ploče.
5. Podignite i okrenite ručicu na lijevoj
šarki.
9. Dva pričvrsna elementa okrenite za
90° i izvucite ih iz ležišta.
90°
6. Zatvorite vrata pećnice napola, do
prvog položaja. Zatim povucite vrata
prema naprijed i izvadite ih iz ležišta.
10. Prvo pažljivo podignite, a zatim
skinite staklene ploče jednu po jednu.
Krenite od gornje ploče.
1
7. Stavite vrata na stabilnu površinu
zaštićenu mekom krpom.
2
11. Staklene ploče očistite sapunicom.
Pažljivo osušite staklene ploče.
44
www.electrolux.com
Kad završite čišćenje, postavite staklene
ploče i vrata pećnice. Gore opisane
korake obavite obrnutim redoslijedom.
Osigurajte da staklene ploče (A , B i C)
vratite ispravnim redoslijedom. Srednja
ploča (B) ima dekorativni okvir. Zona s
tiskom mora biti okrenuta prema
unutrašnjoj strani vrata. Osigurajte da
nakon postavljanja površina okvira
staklene ploče (B) na mjestu otiska nije
hrapava na dodir.
A
B
12.7 Zamjena žarulje
Na dno unutrašnjosti uređaja postavite
krpu. To će spriječiti oštećenje na
staklenom poklopcu žaruljie i
unutrašnjosti.
UPOZORENJE!
Opasnost od električnog
udara! Prije zamjene žarulje
isključite osigurač.
Žarulja i stakleni poklopac
žarulje mogu biti vrući.
C
POZOR!
Uvijek držite halogenu
žarulju krpom kako biste
spriječili izgaranje naslaga
masti na žarulji.
1. Isključite uređaj.
2. Izvadite osigurače iz kutije s
osiguračima ili isključite sklopku.
Stražnja žaruljica
Osigurajte da unutarnje staklene ploče
postavite ispravno na mjesto.
13. RJEŠAVANJE PROBLEMA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
1. Okrenite stakleni poklopac žaruljice u
smjeru suprotnom od kazaljke na
satu i skinite ga.
2. Očistite stakleni poklopac.
3. Zamijenite žarulju odgovarajućom
žaruljom koja je otpora na toplinu od
300 °C.
4. Postavite stakleni poklopac.
HRVATSKI
45
13.1 Rješavanje problema
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Ne možete uključiti pećnicu Pećnica nije priključena na Provjerite je li pećnica pra‐
ili njome upravljati.
mrežno napajanje ili nije
vilno priključena na mrež‐
pravilno priključena.
no napajanje (provjerite
dijagram priključivanja).
Pećnica se ne zagrijava.
Pećnica je isključena.
Uključite pećnicu.
Pećnica se ne zagrijava.
Sat nije postavljen.
Namjestite sat.
Pećnica se ne zagrijava.
Potrebne postavke nisu
određene.
Provjerite jesu li postavke
točne.
Pećnica se ne zagrijava.
Automatsko isključivanje je Pogledajte odjeljak "Au‐
uključeno.
tomatsko isključivanje".
Pećnica se ne zagrijava.
Uključena je funkcija rodi‐
teljske zaštite.
Pogledajte poglavlje
"Korištenje funkcije rodi‐
teljske zaštite".
Pećnica se ne zagrijava.
Vrata nisu ispravno zatvo‐
rena.
Potpuno zatvorite vrata.
Pećnica se ne zagrijava.
Osigurač je pregorio.
Provjerite je li osigurač uz‐
rok kvara. Ako osigurač
ponovno pregori, kon‐
taktirajte kvalificiranog
električara.
Žarulja ne radi.
Žarulja nije ispravna.
Zamijenite žarulju pećnice.
U pećnici ima vode.
Previše je vode u
spremniku za vodu.
Isključite pećnicu i obrišite
vodu krpom ili spužvom.
Pečenje s parom ne radi.
U spremniku nema vode.
Napunite spremnik za vo‐
du.
Pečenje s parom ne radi.
Kamenac je začepio otvor.
Provjerite otvor za ulaz pa‐
re. Odstranite kamenac.
Pražnjenje spremnika za
vodu traje više od tri minu‐
te ili voda istječe iz otvora
za izlaz pare.
U pećnici postoje naslage
kamenca.
Očistite spremnik za vodu.
Pogledajte "Čišćenje
spremnika za vodu".
Na zaslonu se prikazuje
F111.
Utikač sonde za tempera‐
turu jezgre nije ispravno
umetnut u utičnicu.
Utikač sonde za tempera‐
turu jezgre umetnite do
kraja u utičnicu.
46
www.electrolux.com
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Na zaslonu se prikazuje ši‐ Postoji električni kvar.
fra pogreške koja nije na‐
vedena u tablici.
•
•
Pomoću kućnog osigu‐
rača ili sigurnosne
sklopke u kutiji s osigu‐
račima isključite i pono‐
vo uključite pećnicu.
Ako se na zaslonu po‐
novo prikaže šifra po‐
greške, obratite se služ‐
bi za korisnike.
Para i kondenzat
nakupljaju se na hrani i u
unutrašnjosti pećnice.
Jelo ste predugo ostavili u
pećnici.
Uređaj je uključen, ali se
ne zagrijava. Ventilator ne
radi. Na zaslonu se
prikazuje "Demo".
Uključen je demo program. Pogledajte "Osnovne po‐
stavke" u poglavlju
"Svakodnevna uporaba".
13.2 Servisni podaci
Ako sami ne možete pronaći rješenje
problema, obratite se dobavljaču ili
ovlaštenom servisnom centru.
Nakon završetka pečenja
jelo ne ostavljajte u pećnici
dulje od 15 - 20 minuta.
se na prednjem okviru kućišta uređaja.
Ne vadite nazivnu pločicu iz unutrašnjosti
uređaja.
Podaci potrebni za servis nalaze se na
nazivnoj pločici. Nazivna pločica nalazi
Preporučujemo da podatke zapišete ovdje:
Model (MOD.)
.........................................
Broj proizvoda (PNC)
.........................................
Serijski broj (S.N.)
.........................................
14. POSTAVLJANJE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
HRVATSKI
14.3 Električna instalacija
14.1 Ugradnja
Proizvođač nije odgovoran
zbog nepoštivanja
sigurnosnih mjera iz
poglavlja o sigurnosti.
548 21
558
min. 550
114
16
20
600
47
min. 560
589
594
573
Ovaj uređaj ima glavni utikač i kabel za
napajanje.
14.4 Kabel
Vrste kabela primjenjive za instalaciju ili
zamjenu:
594
5
3
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Za presjek kabela pogledajte ukupnu
snagu na nazivnoj pločici: Također
možete pogledati tablicu:
548 21
min. 550
20
590
558
16
114
min. 560
589
594
573
594
Ukupna snaga
(W)
Presjek kabela
(mm²)
maksimalno 1380
3 x 0.75
maksimalno 2300
3x1
maksimalno 3680
3 x 1.5
5
3
Uzemljenje (zeleno-žuti vodič) mora biti 2
cm dulje od vodiča faze i nule (smeđi i
plavi vodiči).
14.2 Pričvršćivanje uređaja za
kuhinjski ormarić
A
B
48
www.electrolux.com
15. ENERGETSKA UČINKOVITOST
15.1 Tablica informacija o proizvodu i informacije u skladu s EU
65-66/2014
Naziv dobavljača
Electrolux
Identifikacija modela
EOC6851DAX
Indeks energetske učinkovitosti
81,0
Klasa energetske učinkovitosti
A+
Potrošnja energije sa standardnim opterećenjem,
klasični način rada
0,93 kWh/ciklusu
Potrošnja energije sa standardnim opterećenjem,
rad s ventilatorom
0,69 kWh/ciklusu
Količina unutrašnjosti
1
Izvor topline
Električna struja
Volumen
72 l
Vrsta pećnice
Ugradbena pećnica
Masa
42.1 kg
EN 60350- 1 - Kućanski električni aparati
za kuhanje - 1. dio: Rasponi, pećnice,
parne pećnice i roštilji - Metode mjerenja
značajki.
Kuhanje s ventilatorom
Ako je moguće, koristite funkcije kuhanja
s ventilatorom kako biste uštedjeli
energiju.
15.2 Ušteda energije
Preostala toplina
Ako se u nekim funkcijama grijanja
uključi program s odabirom vremena
Trajanje ili Završetak a vrijeme kuhanja
dulje je od 30 minuta, grijači se
automatski isključuju 10% vremena
ranije. Ventilator i svjetlo nastavljaju
raditi.
Uređaj sadrži značajke koje vam pomažu
štedjeti energiju tijekom svakodnevnog
kuhanja.
Opći savjeti
Uvjerite se da su vrata pećnice ispravno
zatvorena kad uređaj radi i držite ih
zatvorenima što je više moguće tijekom
kuhanja.
Da biste povećali uštedu energije,
koristite metalno posuđe.
Ako je moguće, ne predgrijavajte pećnicu
prije stavljanja hrane.
Kad je trajanje kuhanja duže od 30
minuta, smanjite temperaturu pećnice
3-10 minuta prije završetka vremena
kuhanja, ovisno o trajanju kuhanja.
Preostala toplina u pećnici nastaviti će
kuhati.
Koristite preostalu toplinu za zagrijavanje
ostale hrane.
Kuhanje s isključenim svjetlom
Isključite svjetlo tijekom kuhanja i
uključite ga samo kada ga trebate.
Održavanje hrane toplom.
Ako želite koristiti preostalu toplinu za
održavanje jela toplim, odaberite najnižu
moguću postavku temperature. Prikaz
pokazuje temperaturu preostale topline.
Vlažni vrući zrak
Kada upotrebljavate funkciju Vlažni vrući
zrak, svjetlo se isključuje nakon 30
sekundi. Svjetlo možete ponovno
uključiti, ali to će smanjiti očekivanu
uštedu energije.
HRVATSKI
49
16. BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti
okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
*
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktirajte
nadležnu službu.
50
www.electrolux.com
HRVATSKI
51
867323188-B-102016
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement