Electrolux EVY7810AAV User manual

Electrolux EVY7810AAV User manual
EVY7810AAV
LT
Mikrobangų kombinuotoji krosnelė
Naudojimo instrukcija
2
www.electrolux.com
TURINYS
1. SAUGOS INFORMACIJA................................................................................... 3
2. SAUGOS INSTRUKCIJA....................................................................................5
3. GAMINIO APRAŠYMAS.....................................................................................8
4. VALDYMO SKYDELIS........................................................................................8
5. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART...............................................................10
6. KASDIENIS NAUDOJIMAS.............................................................................. 11
7. MIKROBANGŲ REŽIMAS................................................................................ 15
8. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS...............................................................................19
9. AUTOMATINĖS PROGRAMOS....................................................................... 20
10. PRIEDŲ NAUDOJIMAS..................................................................................21
11. PAPILDOMOS FUNKCIJOS...........................................................................22
12. PATARIMAI.................................................................................................... 24
13. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA.............................................................................. 45
14. TRIKČIŲ ŠALINIMAS..................................................................................... 46
15. ĮRENGIMAS....................................................................................................47
MES GALVOJAME APIE JUS
Dėkojame, kad pirkote šį „Electrolux“ prietaisą. Jūs pasirinkote gaminį, kuris
pasižymi dešimtmečių profesionalia patirtimi ir naujovėmis. Originalus ir stilingas,
jis sukurtas galvojant apie jus. Taigi, kai tik naudojate jį, galite jaustis saugūs,
žinodami, kad kiekvieną kartą pasieksite puikių rezultatų.
Sveiki atvykę į „Electrolux“ pasaulį!
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
Gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo
informacijos:
www.electrolux.com/webselfservice
Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.registerelectrolux.com
Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo
prietaisui:
www.electrolux.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į įgaliotąjį aptarnavimo centrą, būtinai pateikite šią informaciją:
modelis, PNC, serijos numeris.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija
Bendroji informacija ir patarimai
Aplinkosaugos informacija
Galimi pakeitimai.
LIETUVIŲ
1.
3
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako
už sužalojimus ar žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso
įrengimo ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite
saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prireikus
galėtumėte pasižiūrėti.
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
•
•
•
•
•
•
•
Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai,
jutimo arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems
trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik
tuomet, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti
nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie
supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus.
Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir
tinkamai pašalinkite.
Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia
prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Neuždengtos dalys
būna įkaitę.
Jeigu prietaise yra apsaugos nuo vaikų įtaisas, jį reikia
suaktyvinti.
Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir
naudotojo priežiūros darbų.
3 metų ir mažesnių vaikų niekada negalima prileisti
prie prietaiso, kai jis veikia.
1.2 Bendrieji saugos reikalavimai
•
•
Šį prietaisą įrengti ir pakeisti jo laidą privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
ĮSPĖJIMAS! Prietaisas ir jo prieinamos dalys įkaista
naudojimo metu. Būkite atsargūs ir neprisilieskite prie
kaitinimo elementų. Mažesnių nei 8 metų vaikų
negalima prileisti prie prietaiso, jeigu jie nuolat nėra
prižiūrimi.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Patiekalus arba orkaitės prikaistuvius iš orkaitės
traukite ir į ją dėkite mūvėdami karščiui atsparias
pirštines.
Prieš techninės priežiūros darbus, atjunkite maitinimą.
Norėdami išvengti galimo elektros smūgio,
pasirūpinkite, kad prieš keičiant lemputę prietaisas
būtų išjungtas.
Nenaudokite garinio valiklio prietaisui valyti.
Durelių stiklo nevalykite šiurkščiu abrazyviniu valikliu
ar aštriais metaliniais gremžtukais, nes galite
subraižyti paviršių ir dėl to stiklas gali sudužti.
Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti
tik gamintojui, jo įgaliotąjam techninės priežiūros
centrui arba panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip
gali kilti elektros pavojus.
Nejunkite prietaiso, jei jis tuščias. Viduje esančios
metalinės dalys gali sukelti elektros kibirkščiavimą.
Gaminant mikrobangomis negalima naudoti metalinių
maisto ir gėrimų pakuočių. Šis reikalavimas
netaikytinas, jeigu gamintojas nurodo metalinių
pakuočių, tinkamų gaminimui naudojant mikrobangas,
dydį ir formą.
Jeigu durelės arba durelių sandarikliai pažeisti,
negalima naudoti prietaiso, kol jo nepataisys
kvalifikuotas asmuo.
Tik kvalifikuotas asmuo gali atlikti aptarnavimo ar
remonto darbus, susijusius su dangčio nuėmimu, kuris
saugo nuo mikrobangų energijos poveikio.
Nešildykite skysčių ar kito maisto uždarose talpyklėse.
Jos gali sprogti.
Naudokite tik mikrobangų krosnelėms tinkamus
reikmenis.
Kai šildote maistą plastmasiniuose arba popieriniuose
induose, stebėkite prietaisą, nes tokie indai gali
užsidegti.
Prietaisas yra skirtas maistui ir gėrimams šildyti.
Maisto ar drabužių džiovinimas ir šildomųjų užtiesalų,
LIETUVIŲ
•
•
•
•
•
•
5
šlepečių, kempinių, drėgno audinio ir panašių daiktų
šildymas gali kelti sužalojimo, užsidegimo ar gaisro
riziką.
Jeigu atsiranda dūmų, išjunkite prietaisą ir atjunkite jį
nuo elektros tinklo. Neatidarykite durelių, kad
nepasklistų liepsna.
Mikrobangomis kaitinant gėrimus, jie gali užvirti išimti
iš krosnelės. Indą su gėrimais ištraukinėkite labai
atsargiai.
Prieš šildydami vaikiškus gėrimus buteliukuose ir
maistelį stiklainėliuose, produktus sumaišykite arba
suplakite; prieš maitindami visuomet patikrinkite
maisto temperatūrą, kad išvengtumėte nudegimų.
Prietaise negalima šildyti kiaušinių su lukštais ir kietai
virtų kiaušinių, nes jie gali sprogti, netgi pasibaigus
šildymui mikrobangų krosnelėje.
Prietaisą reikia reguliariai valyti ir šalinti maisto
likučius.
Jeigu nepalaikysite prietaiso švaraus, paviršius gali
sugesti ir prietaiso naudojimo trukmė sumažėti bei gali
susidaryti pavojinga situacija.
2. SAUGOS INSTRUKCIJA
2.1 Įrengimas
ĮSPĖJIMAS!
Šį prietaisą įrengti privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
•
•
•
•
•
•
•
Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
Vadovaukitės su prietaisu pateikta
įrengimo instrukcija.
Visada būkite atsargūs, kai perkeliate
prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada
mūvėkite apsaugines pirštines ir
avėkite uždarą avalynę.
Netraukite šio prietaiso už rankenos.
Būtina paisyti minimalių atstumų iki
kitų prietaisų ir spintelių.
Prietaisas būtinai turi būti įrengtas po
saugiomis konstrukcijomis ir šalia jų.
•
Prietaiso šonai privalo būti šalia tokio
paties aukščio prietaisų arba spintelių.
2.2 Elektros įvadas
ĮSPĖJIMAS!
Gaisro ir elektros smūgio
pavojus.
•
•
•
•
•
Visus elektros prijungimus turi įvesti
kvalifikuotas elektrikas.
Šis prietaisas turi būti įžemintas.
Patikrinkite, ar elektros duomenys,
nurodyti techninių duomenų lentelėje,
atitinka jūsų elektros tinklo duomenis.
Jeigu ne, kreipkitės į elektriką.
Visada naudokite taisyklingai įrengtą
įžemintą saugųjį elektros lizdą.
Nenaudokite daugiakanalių kištukų,
jungiklių ir ilginamųjų laidų.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Būkite atsargūs, kad
nesugadintumėte elektros kištuko ir
elektros laido. Jei reikėtų pakeisti
maitinimo laidą, tai turi padaryti mūsų
įgaliotasis techninio aptarnavimo
centras.
Saugokite, kad maitinimo laidai
neliestų ir nebūtų arti prietaiso durelių,
ypač kai durelės yra karštos.
Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių
apsauga nuo smūgių turi būti
pritvirtinta taip, kad nebūtų galima
nuimti be įrankių.
Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite
įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus
prietaisą elektros laido kištuką būtų
lengva pasiekti.
Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs,
nejunkite kištuko.
Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už elektros laido. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
Naudokite tik tinkamus izoliavimo
įtaisus: liniją apsaugančius
automatinius jungiklius, saugiklius
(įsukami saugikliai turi būti išimami iš
jų laikiklio), įžeminimo nuotėkio
atjungiamuosius įtaisus ir
kontaktorius.
Elektros instaliacija privalo turėti
izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti
prietaisą nuo maitinimo tinklo ties
visais poliais. Tarp izoliavimo įtaiso
kontaktų turi būti mažiausiai 3 mm
pločio tarpelis.
Šis prietaisas atitinka EEB direktyvas.
•
•
•
•
•
•
•
•
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus sugadinti prietaisą.
•
•
•
2.3 Naudojimas
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo, nudegimų ir
elektros smūgio arba
sprogimo pavojus.
•
•
•
•
•
Šis prietaisas skirtas naudoti tik
buityje.
Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
Užtikrinkite, kad ventiliavimo angos
nebūtų uždengtos.
Nepalikite veikiančio prietaiso be
priežiūros.
Po kiekvieno naudojimo prietaisą
išjunkite.
Prietaisui veikiant, būkite atsargūs,
atidarydami prietaiso dureles. Gali
išsiveržti karštas oras.
Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų
rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi
prie vandens.
Nespauskite atvirų durelių.
Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio
arba vietos daiktams laikyti.
Atsargiai atidarykite prietaiso dureles.
Naudojant ingredientus su alkoholiu,
gali susidaryti alkoholio ir oro mišinys.
Atidarę dureles, saugokite prietaisą,
kad šalia jo nekiltų kibirkščių ir nebūtų
atviros liepsnos.
Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
Nenaudokite mikrobangų funkcijos
orkaitei įkaitinti.
•
•
•
Kad emalis nebūtų pažeistas arba
neišbluktų:
– nedėkite tiesiai ant prietaiso
dugno aliuminio folijos.
– nepilkite vandens tiesiai į karštą
prietaisą.
– nelaikykite prietaise drėgnų
patiekalų ir maisto produktų po to,
kai juos pagaminsite.
– būkite atsargūs, kai išimate ir
dedate priedus.
Emalio išblukimas neturi poveikio
prietaiso veikimui.
Drėgniems pyragams kepti naudokite
gilią kepimo skardą. Vaisių sultys gali
palikti dėmių, kurių nuvalyti gali
nepavykti.
Šis prietaisas yra skirtas tik maistui
gaminti. Jį draudžiama naudoti kitais
tikslais, pavyzdžiui, patalpai šildyti.
Maistą visada gaminkite uždarę
orkaitės dureles.
Jeigu prietaisas įrengtas už baldo
plokštės (pvz., durelių), užtikrinkite,
kad durelės niekada nebūtų
uždarytos, kai prietaisas veikia.
Karštis ir drėgmė gali kauptis už
uždarytos baldo plokštės ir pakenkti
prietaisui, jo korpusui ar grindims.
Neuždarykite baldo plokštės, kol
prietaisas po naudojimo visiškai
neataušo.
LIETUVIŲ
2.4 Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo, gaisro arba
prietaiso sugadinimo
pavojus.
•
•
•
•
•
•
•
•
Prieš atlikdami priežiūros darbus,
išjunkite prietaisą ir ištraukite
maitinimo laido kištuką iš elektros
tinklo lizdo.
Patikrinkite, ar prietaisas atvėsęs. Gali
sutrūkti stiklo plokštės.
Nedelsdami pakeiskite durelių stiklo
plokštes, jeigu jos pažeistos.
Kreipkitės į įgaliotąjį techninės
priežiūros centrą.
Po kiekvieno naudojimo įsitikinkite,
kad vidus ir durelės sausai nuvalytos.
Prietaisui veikiant susidarę garai
kondensuojasi ant orkaitės sienelių ir
gali sukelti koroziją.
Reguliariai valykite prietaisą, kad
apsaugotumėte paviršiaus medžiagą
nuo nusidėvėjimo.
Kai veikia mikrobangų funkcija,
prietaise likę riebalai ir maistas gali
sukelti gaisrą ir elektros
kibirkščiavimą.
Valykite prietaisą drėgna, minkšta
šluoste. Naudokite tik neutralius
ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų
produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių
arba metalinių grandyklių.
Jeigu naudojate orkaitės purškiklį,
laikykitės ant pakuotės pateiktų
saugumo nurodymų.
•
Nevalykite katalizinio emalio (jeigu
taikytina) jokios rūšies plovikliu.
2.5 Vidinė apšvietimo lemputė
•
Šiame prietaise naudojama
apšvietimo arba halogeninė lemputė
yra skirta tik buitiniams prietaisams.
Nenaudokite jos būstui apšviesti.
ĮSPĖJIMAS!
Elektros smūgio pavojus.
•
•
Prieš keisdami lemputę, atjunkite
prietaisą nuo maitinimo tinklo.
Naudokite tik tų pačių techninių
duomenų lemputes.
2.6 Šalinimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižeisti arba
uždusti.
•
•
•
Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
Nupjaukite maitinimo laidą arti
prietaiso ir pašalinkite jį.
Išimkite durų užraktą, kad vaikai arba
naminiai gyvūnai neįstrigtų prietaise.
2.7 Techninė priežiūra
•
•
Dėl prietaiso remonto kreipkitės į
įgaliotąjį aptarnavimo centrą.
Naudokite tik originalias atsargines
dalis.
7
8
www.electrolux.com
3. GAMINIO APRAŠYMAS
3.1 Bendra apžvalga
1
1
2
3
4
5
6
7
8
2
3
4
4
8
5
6
3
2
1
Valdymo skydelis
Elektroninis valdymo pultas
Kaitinamasis elementas
Mikrobangų generatorius
Lemputė
Ventiliatorius
Išimama lentynėlė
Lentynėlės padėtys
7
3.2 Priedai
Kepimo skarda
Grotelės
Skirta pyragams ir sausainiams kepti.
Prikaistuviams, pyragų formoms, kepimo
skardoms.
4. VALDYMO SKYDELIS
4.1 Elektroninis valdymo pultas
1
2 3 4 5
Prietaisą valdykite jutiklių laukais.
Jeigu jie nematomi, palieskite
6
7 8 9 10 11
, kad juos suaktyvintumėte.
LIETUVIŲ
Jutiklio
laukas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
-
9
Funkcija
Pastaba
ĮJUNGTA/ IŠ‐
JUNGTA
Įjungiamas ir išjungiamas prietaisas.
Kaitinimo funkci‐
jos arba Kepimo
vadovas
Vieną kartą palieskite jutiklio lauką, kad pasi‐
rinktumėte kaitinimo funkciją arba meniu. Kepi‐
mo vadovas. Dar kartą palieskite jutiklio lauką,
kad perjungtumėte meniu: Kaitinimo funkcijos,
Kepimo vadovas. Jeigu norite įjungti arba iš‐
jungti lemputę, lieskite lauką 3 sekundes.
Grįžimo mygtu‐
kas
Grįžti į meniu vienu lygiu atgal. Norėdami atver‐
ti pagrindinį meniu, palieskite lauką ir palaikyki‐
te 3 sekundes.
Temperatūros
nustatymas
Nustatoma prietaiso temperatūra arba rodoma
esama temperatūra. Palieskite lauką 3 sekun‐
des, kad įjungtumėte arba išjungtumėte funkci‐
ją. Greitasis įkaitinimas.
Mikrobangų
funkcija
Įjungia mikrobangų funkciją. Kai naudojate mik‐
robangų funkciją su funkcija. Trukmė daugiau
kaip 7 minutes ir kombinuotuoju režimu, mikro‐
bangų galia negali būti didesnė kaip 600 W.
Valdymo skyde‐
lis
Rodo esamas prietaiso nuostatas.
Mygtukas aukš‐
tyn
Naršyti aukštyn meniu.
Mygtukas žemyn Naršyti žemyn meniu.
Laiko ir papildo‐
mos funkcijos
Nustatomos skirtingos funkcijos. Veikiant kaiti‐
nimo funkcijai, palieskite jutiklio lauką ir nusta‐
tykite laikmatį arba funkcijas. Mygtukų užrak‐
tas, Mėgstamiausi, Kaitinti+palaikyti, Set + Go.
Minučių skaitlys
Jei norite nustatyti funkciją. Minučių skaitlys.
Gerai / greitasis
mikrobangų
krosnelės įjungi‐
mas
Pasirinkimui arba nuostatoms patvirtinti. Įjungia
mikrobangų funkciją. Ją taip pat galite naudoti,
kai prietaisas yra išjungtas.
10
www.electrolux.com
4.2 Ekranas
A
B
C
E
D
A. Kaitinimo funkcija ar mikrobangų
funkcija
B. Paros laikas
C. Kaitinimo indikatorius
D. Temperatūra ar mikrobangų galia
E. Funkcijos trukmė arba pabaiga
Kiti ekrano indikatoriai:
Simbolis
Funkcija
Minučių skaitlys
Funkcija veikia.
Paros laikas
Ekrane rodomas esamas laikas.
Trukmė
Ekrane rodomas maisto gaminimui
būtinas laikas.
Pabaiga
Ekrane rodoma, kada pasibaigs ga‐
minimo laikas.
Temperatūra
Ekrane rodoma temperatūra.
Laiko parodymai
Ekrane rodoma, kiek laiko veikia
kaitinimo funkcija. Norėdami atkurti
laiką, vienu metu paspauskite
ir
.
Įkaitinimo indikatorius
Ekrane rodoma temperatūra prietai‐
so viduje.
Sparčiojo įkaitinimo indi‐ Funkcija veikia. Sutrumpinamas
katorius
įkaitinimo laikas.
Automatinės svorio
progr.
Ekrane rodoma, kad veikia automa‐
tinė svėrimo sistema arba svorį gali‐
ma pakeisti.
Kaitinti+palaikyti
Funkcija veikia.
5. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
5.1 Pradinis valymas
Išimkite iš prietaiso visus priedus ir
išimamas lentynų atramas.
Žr. skyrių „Valymas ir
priežiūra“.
Prieš pirmąjį naudojimą prietaisą ir
priedus išvalykite.
Įdėkite priedus ir išimamas lentynų
atramas atgal į jų pradines padėtis.
5.2 Pirmasis prijungimas
Įjungus prietaisą į elektros tinklą arba
nutrūkus elektros tiekimui, reikia nustatyti
LIETUVIŲ
ekrano kalbą, kontrastą, ryškumą ir paros
laiką.
1. Spauskite
arba
nustatytumėte vertę.
2. Paspauskite
11
, kad patvirtintumėte.
, kad
6. KASDIENIS NAUDOJIMAS
3. Paspauskite
, kad atvertumėte
papildomą meniu arba
patvirtintumėte nuostatą.
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
6.1 Įvairių meniu peržiūra
Bet kuriuo metu galite grįžti į
pagrindinį meniu,
1. Įjunkite prietaisą.
2. Norėdami pasirinkti meniu parinktį,
paspauskite
arba
paspausdami mygtuką
.
.
6.2 Įvairių meniu apžvalga
Pagrindinis meniu
Sim‐
bolis
Meniu elementas
Naudojimo sritis
Kaitinimo funkcijos
Pateikiamas kaitinimo funkcijų sąrašas.
Kepimo vadovas
Pateikiamas automatinių programų sąrašas.
Mėgstamiausi
Pateikiamas vartotojo sukurtas mėgstamiausių
kepimo programų sąrašas.
Pagrindiniai nustatymai
Naudojama kitoms nuostatoms parinkti.
Specialios funkcijos
Pateikiamas papildomų kaitinimo funkcijų sąra‐
šas.
Papildomas meniu: Pagrindiniai nustatymai
Sim‐
bolis
Papildomas meniu
Aprašas
Paros laikas
Nustato esamą laikrodžio laiką.
Laiko parodymai
Kai ĮJUNGTA, išjungus prietaisą, ekrane rodo‐
mas esamas laikas.
Set + Go
Nustatyti funkciją ir ją suaktyvinti vėliau pa‐
spaudus bet kurį valdymo skydelio simbolį.
Kaitinti+palaikyti
Išlaiko paruoštą maistą šiltą 30 minučių pasi‐
baigus maisto gaminimo ciklui.
Laiko pratęsimas
Įjungiama ir išjungiama laikmačio plėtinio funk‐
cija.
12
www.electrolux.com
Sim‐
bolis
Papildomas meniu
Aprašas
Ekrano kontrastiškumas
Laipsniškai nustatomas ekrano kontrastišku‐
mas.
Ekrano ryškumas
Laipsniškai nustatomas ekrano ryškumas.
Kalba
Nustatoma ekrano kalba.
Skambučio garsumas
Nustatomas mygtukų paspaudimo ir garso sig‐
nalų garsumo laipsnis.
Mygtukų signalai
Įjungiami ir išjungiami jutiklių laukų paspaudi‐
mo garso signalai. Negalima išjungti jutiklių
lauko ĮJUNGTA / IŠJUNGTA garso signalo.
Įspėjamieji/Klaidų signalai
Įjungiami ir išjungiami įspėjamieji signalai.
Aptarnavimas
Rodo programinės įrangos versiją ir sąranką.
Gamyklos nuostatos
Visi nustatyti parametrai pakeičiami gamyklos
nuostatomis.
6.3 Kaitinimo funkcijos
Kaitinimo funkcija
Naudojimo sritis
Karšto oro srautas
Kepti vienu metu 2-ose lentynų padėtyse ir
maistui džiovinti.Nustatykite 20–40 °C mažes‐
nę temperatūrą nei funkcijai: Apatinis + viršuti‐
nis kaitinimas.
Pica
1-oje lentynos padėtyje kepti patiekalus, ku‐
riems reikia intensyvesnio skrudinimo ir traš‐
kaus pagrindo. Nustatykite 20–40 °C žemesnę
temperatūrą nei funkcijai: Apatinis + viršutinis
kaitinimas.
Apatinis + viršutinis
kaitinimas
Maistui kepti ir skrudinti 1-oje lentynos padėty‐
je.
Kepimas žemoje temp. Minkštiems, sultingiems kepsniams gaminti.
Apatinis kaitinimas
Pyragams su traškiu pagrindu kepti ir maistui
konservuoti.
EKO kepimas
Kai naudojate šią funkciją gamindami, galite
optimizuoti energijos vartojimą. Išsamesnę in‐
formaciją apie rekomenduojamas nuostatas ra‐
site kepimo lentelėse prie atitinkamos funkcijos
(kepimas ant grotelių).
LIETUVIŲ
Kaitinimo funkcija
13
Naudojimo sritis
Šaldytas maistas
Pusfabrikačiams ruošti, pavyzdžiui, gruzdin‐
toms bulvytėms, kroketams ar blyneliams su
įdaru.
Kepimas ant grotelių
Plokštiems patiekalams kepti grilyje ir duonos
skrebučiams.
Spartus kepimas ant
grotelių
Plokštiems patiekalams dideliais kiekiais kepti
grilyje ir skrebučiams skrudinti.
Terminis kepintuvas
Didesniems mėsos gabalams arba paukštienai
su kaulais skrudinti 1-oje lentynos padėtyje.
Taip pat tinka apkepams ir skrudinti.
6.4 Specialios funkcijos
Kaitinimo funkcija
Naudojimo sritis
Duona
Duonai kepti.
Apkepas
Tokiems patiekalams kaip lazanijai arba bulvių
plokštainiui kepti. Taip pat tinka apkepams ir
skrudinti.
Tešlos kėlimas
Mielinės tešlos kontroliuojamam kildinimui
prieš kepimą.
Lėkščių pašildymas
Lėkštėms pašildyti patiekiant maistą.
Konservavimas
Daržovių, pvz., agurkų konservams, ruošti.
Džiovinimas
Griežinėliais supjaustytiems vaisiams (pvz.,
obuoliams, slyvoms, persikams) ir daržovėms
(pvz., pomidorams, cukinijoms arba grybams)
džiovinti.
Šilumos palaikymas
Pagamintam patiekalui šiltai laikyti.
Atšildymas
Šią funkciją galima naudoti šaldytam maistui,
pavyzdžiui, daržovėms ir vaisiams, atšildyti. At‐
šildymo trukmė priklauso nuo užšaldyto maisto
produkto kiekio ir dydžio.
6.5 Kaitinimo funkcijos
įjungimas
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite meniu Kaitinimo funkcijos.
3. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
4. Pasirinkite kaitinimo funkciją.
5. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
14
www.electrolux.com
6. Nustatykite temperatūrą.
7. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
6.6 Kaitinimo indikatorius
Įjungus kaitinimo funkciją, ekrane
užsižiebia juostelė. Juostelė rodo, kad
temperatūra kyla. Kai pasiekiama
nustatyta temperatūra, 3 kartus girdimas
garso signalas ir mirksi juostelė, o po to ji
išnyksta.
6.7 Sparčiojo įkaitinimo
indikatorius
Ši funkcija sutrumpina įkaitinimo laiką.
Nedėkite maisto į orkaitę, kai
veikia greitojo įkaitinimo
funkcija.
Jeigu norite įjungti šią funkciją, 3
sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką
. Keičiasi įkaitinimo indikatorius.
6.8 Likutinė šiluma
Išjungus prietaisą, ekrane rodoma
likutinė šiluma. Šį karštį galite panaudoti,
kad maistas neatvėstų.
6.9 Energijos taupymas
Prietaise yra savybių, kurios Jums
padeda taupyti energiją kasdien ruošiant
maistą.
Bendri patarimai
Patikrinkite, ar orkaitės durelės tinkamai
uždarytos, kai prietaisas veikia, ir
laikykite jas kuo daugiau uždarytas
maisto gaminimo metu.
Naudokite metalinius indus, kad
galėtumėte taupiau naudoti energiją, bet
tik tada, kai naudojate ne mikrobangų
funkciją.
Jeigu galima, iš anksto neįkaitinkite
orkaitės prieš dėdami maistą į vidų.
Jei maisto gaminimo trukmė ilgesnė nei
30 minučių, sumažinkite orkaitės
temperatūrą likus 3–10 minučių iki
kepimo programos pabaigos pagal
gaminimo trukmę. Maistas pasigamins
dėl likusio karščio orkaitėje.
Naudokite likusį karštį kitiems
patiekalams pašildyti.
Maisto gaminimas naudojant
ventiliatorių
Kai galima, naudokite maisto gaminimo
funkcijas su ventiliatoriumi, kad
taupytumėte energiją.
Likęs karštis
Veikiant tam tikroms kaitinimo
funkcijoms, jeigu suaktyvinta programa
su laiko pasirinkimu Trukmė arba
Pabaiga ir maisto gaminimo trukmė yra
ilgesnė nei 30 minučių, kaitinimo
elementai automatiškai išsijungia 10 %
anksčiau. Ventiliatorius ir apšvietimas ir
toliau veikia.
Maisto gaminimas išjungus
apšvietimą
Gamindami maistą, išjunkite apšvietimą
ir įjunkite tik tada, kai jums reikia.
Šilto pagaminto patiekalo išlaikymas
Jeigu norite naudoti likusį karštį
patiekalui šiltam išlaikyti, pasirinkite
mažiausią galimą temperatūros nuostatą.
Ekrane rodoma likusio karščio
temperatūra.
Ekonomiškos funkcijos
Žr. „Kaitinimo funkcijos“.
Naudojant EKO funkcijas, lemputė pagal
numatymą yra išjungta. Galite vėl įjungti
lemputę, bet taip sumažinsite planuotą
energijos taupymą.
LIETUVIŲ
15
7. MIKROBANGŲ REŽIMAS
7.1 Mikrobangų krosnelė
•
Bendroji informacija:
•
DĖMESIO
Nejunkite prietaiso, jeigu
jame nėra maisto.
•
•
•
•
•
Išjungę prietaisą, palikite maistą
kelioms minutėms, kad jis praauštų.
Žr. maisto gaminimo mikrobangomis
lenteles: laukimo laikas .
Prieš ruošdami maistą, išvyniokite jį iš
aliuminio folijos pakuotės, išimkite iš
metalinių indų ir pan.
Kai naudojate mikrobangų režimą,
nerekomenduojama naudoti daugiau
kaip vieno lygio.
Jeigu nenurodyta kitaip, dėkite maistą
ant lėkštės, ertmės apačioje.
Jeigu įmanoma, prieš patiekdami
maistą visada išmaišykite.
Kepimas:
• Jeigu įmanoma, gaminkite maistą
uždengę medžiaga, tinkama naudoti
mikrobangų krosnelėje. Neuždengtą
maistą gaminkite tik tada, jeigu norite,
kad jis būtų su plutele.
• Neperkepkite patiekalų, nustatydami
pernelyg dideles galios ir laiko
nuostatas. Maistas gali išdžiūti,
sudegti arba vietomis prisvilti.
• Nenaudokite prietaiso kiaušiniams su
lukštais virti ir sraigėms gaminti, nes
šie produktai gali sprogti. Kepdami
kiaušinius, pirmiausiai pradurkite
trynius.
• Prieš gamindami produktus su odele
arba lupenomis, pavyzdžiui, bulves,
pomidorus, dešreles ar panašius
maisto produktus, subadykite juos
šakute, kad jie nesprogtų.
• Atšaldytiems arba užšaldytiems
maisto produktams gaminti
nustatykite ilgesnę kepimo trukmę.
• Patiekalus su padažais reikia
retkarčiais pamaišyti.
• Didelius maisto gabalus reikia
apversti praėjus pusei kepimo laiko.
• Jeigu įmanoma, supjaustykite
daržoves maždaug vienodo dydžio
gabalėliais.
Naudokite plačius indus plokščiais
dugnais.
Nenaudokite prikaistuvių, pagamintų
iš porceliano, keramikos arba molio,
kurių dugnai yra neglazūruoti ar kurie
turi mažų angų, pavyzdžiui, ant
rankenų. Kaitinant tokius
prikaistuvius, dėl į angas patekusios
drėgmės prikaistuvis gali suskilti.
Mėsos, paukštienos, žuvies
atšildymas:
•
•
Dėkite užšaldytą, nesuvyniotą maistą
ant mažos apverstos lėkštutės į indą
arba ant atšildymui skirtų grotelių ar
plastmasinio sietelio, kad atšilęs
skystis nutekėtų į indą.
Apverskite maisto produktą praėjus
pusei numatyto atšildymo laiko. Jeigu
įmanoma, atidalykite, tuomet išimkite
pradėjusias atšilti maisto dalis.
Sviesto, torto, varškės atšildymas:
•
Visiškai neatšildykite prietaise, bet
leiskite jiems visiškai atšilti kambario
temperatūroje. Taip produktai atšils
vienodžiau. Prieš atšildydami maistą,
pašalinkite metalo ar aliuminio
pakuotę arba jos dalis.
Vaisių, daržovių atšildymas:
•
•
Jeigu vaisiai ir daržovės nebus
termiškai apdorojamos, neatšildykite
jų visiškai prietaise, bet palaukite, kol
jos visiškai atšils kambario
temperatūroje.
Galite naudoti didesnę mikrobangų
galią vaisiams ir daržovėms gaminti jų
pirmiausia neatšildę.
Pusgaminiai:
•
•
Pusgaminius metalinėse pakuotėse
arba plastikiniuose dėkluose su
metaliniais dangteliais galima atšildyti
arba šildyti mikrobangų krosnelėje tik
tuo atveju, jeigu tokios pakuotės yra
specialiai tam skirtos ir tinkamos
naudoti mikrobangų krosnelėje.
Privalote vadovautis gamintojo
nurodymais, pateiktais ant pakuotės
(pvz., nuimti metalinį dangtelį ir
pradurti plastikinę plėvelę).
16
www.electrolux.com
7.2 Tinkami prikaistuviai ir medžiagos
Prikaistuvis / medžiaga
Mikrobangų krosnelė
Atšildy‐
mas
Pašildy‐
mas
Kepimas
X
X
Mažasis ke‐
pintuvas
Stiklas ir porcelianas, kurį galima
naudoti orkaitėje be jokių metalinių
dalių, pvz., „Pyrex“, karščiui atspa‐
rus stiklas
Stiklas ir porcelianas, netinkamas
naudoti orkaitėje1)
X
Grilio lentyna, stiklas ir stiklo kera‐
mika, pagaminta iš medžiagos, at‐
sparios karščiui / šalčiui, pvz., „Ar‐
coflam“
Keramika2), moliniai indai2)
X
Iki 200 °C karščiui atsparus plasti‐
kas3)
X
Kartonas, popierius
X
X
X
Maisto plėvelė
X
X
X
Kepimo plėvelė su spaustuku, sau‐
giu naudoti mikrobangų krosnelė‐
je 3)
X
Kepimo indai, pagaminti iš metalo,
pavyzdžiui emalio, ketaus
X
X
X
Kepimo skardos, padengtos juodu
laku arba silikonu 3)
X
X
X
Kepimo padėklas
X
X
X
Vielinė lentynėlė
X
X
X
Skrudinimo prikaistuviai, pvz.,
„Crisp“ arba „Crunch“ lėkštės
X
Supakuoti maisto pusgaminiai3)
1) Be sidabro, aukso, platinos ar metalo papuošimų / apdailos.
2) Be kvarco ar metalo dalių ar glazūrų, kurių sudėtyje yra metalų
3) Dėl didžiausios temperatūros reikia laikytis gamintojo instrukcijų.
X
LIETUVIŲ
17
7.3 Patarimai dėl mikrobangų krosnelės naudojimo
Rezultatas
Atitaisymo būdas
Negalite rasti duomenų, tinkamų
ruošiamo maisto kiekiui.
Suraskite informaciją apie panašią maisto rūšį.
Pailginkite arba sutrumpinkite kepimo trukmę,
vadovaudamiesi šia taisykle: dvigubas kiekis –
beveik dviguba trukmė, pusė kiekio – pusė
trukmės.
Pagamintas maistas per sausas.
Nustatykite trumpesnę maisto gaminimo truk‐
mę arba pasirinkite mažesnę mikrobangų galią
ir uždenkite medžiaga, tinkama naudoti mikro‐
bangų krosnelėje.
Maistas dar neatšildytas, nekarštas
ar nepagamintas pasibaigus maisto
gaminimo trukmei.
Nustatykite ilgesnį kepimo laiką arba pasirinki‐
te didesnę mikrobangų galią. Atkreipkite dė‐
mesį, kad dideliems patiekalams paruošti pa‐
prastai reikia daugiau laiko. Pamaišykite arba
apverskite gaminant.
Pasibaigus gaminimo laikui, patieka‐ Kitą kartą pasirinkite mažesnę galią ir ilgesnę
las kraštuose yra perkepęs, o vidu‐ kepimo trukmę. Laikui įpusėjus, skysčius, pvz.,
ryje vis dar neiškepęs.
sriubą, pamaišykite.
Kiti dalykai, į kuriuos reikia atkreipti
dėmesį...
• Maisto produktai būna įvairių formų ir
turi skirtingų savybių. Jie ruošiami
įvairiais kiekiais. Todėl gali skirtis
atšildymui, pašildymui ir gaminimui
reikiamas laikas ir galia. Apytikris
principas: dvigubas kiekis – beveik
dvigubai daugiau laiko.
• Mikrobangų krosnelė sukuria šilumą
tiesiai maisto produkto viduje. Dėl šios
priežasties ne visos vietos gali būti
šildomos vienu metu. Jūs turite
maišyti arba apversti šildomus
•
•
•
patiekalus, ypač ruošiant didesnius
maisto kiekius.
Laukimo laikas pateiktas lentelėse.
Palikite maistą prietaise arba išėmę iš
jo, kad šiluma vienodai pasiskirstytų.
Reguliuokite galios lygį pagal maisto
kiekį. Naudojant didelį galios lygį
mažam maisto kiekiui maistas gali
sudegti arba atsirasti kibirkščiavimas,
kai naudojami priedai.
Ryžius geriausiai pagaminsite, jeigu
naudosite plačius indus plokščiais
dugnais.
7.4 Mikrobangų krosnelės funkcijos
Funkcijos
Aprašas
Mikrobangų kros‐
nelė
Sukuria šilumą tiesiai maisto produkto viduje. Naudokite šią
funkciją paruoštiems patiekalams ir gėrimams šildyti, užšaldytai
mėsai arba vaisiams atšildyti ir daržovėms bei žuviai gaminti.
Kombinuotieji prie‐ Naudokite ją kaitinimo funkcijai ir mikrobangų režimui naudoti
taisai
vienu metu. Naudokite greitesniam maisto gaminimui, tuo pat
metu jį apskrudinant.
Šios funkcijos maksimali galia yra 600 W
Greitasis paleidi‐
mas
Naudokite šią funkciją mikrobangų funkcijai įjungti, vieną kartą
palietus simbolį
didžiausia mikrobangų galia. Veikimo truk‐
mė: 30 sekundžių.
18
www.electrolux.com
7.5 Mikrobangų funkcijos
nustatymas
1. Įjunkite prietaisą.
2. Palieskite , kad įjungtumėte
mikrobangų funkciją.
3. Palieskite
. Funkcija Funkcija
Trukmė nustatyta 30 sekundžių ir
mikrobangų krosnelė pradeda veikti.
Kiekvieną kartą palietus
,
funkcijos laikas pailgėja 30
sekundžių. Trukmė.
Jeigu neliesite
,
prietaisas išsijungs po 20
sekundžių.
4. Palieskite , jei norite nustatyti
funkciją Trukmė. Žr. „Laikrodžio
funkcijų nustatymas“.
Kai funkcijos Trukmė laikas
yra ilgesnis kaip 7 minutės,
mikrobangų galia sumažėja
iki 600 W.
Didžiausia laiko nuostata
funkcijai Trukmė yra 90
minučių.
Galite keisti mikrobangų
galią (palieskite
arba
ir po to
) ir funkciją
Trukmė
bet kuriuo metu,
kai veikia mikrobangų
funkcija.
5. Pasibaigus nustatytam laikui, 2
minutes girdimas garso signalas.
Mikrobangų funkcija išjungiama
automatiškai. Palieskite bet kurį
simbolį garso signalui išjungti.
Norėdami išjungti
mikrobangų funkciją,
palieskite
.
Jeigu paliesite
arba
atidarysite dureles, funkcija
išsijungs. Norėdami ją vėl
įjungti, palieskite
.
7.6 Kombinuotosios funkcijos
nustatymas
1. Kaitinimo funkcijos įjungimas. Žr.
„Kaitinimo funkcijos įjungimas“.
ir atlikite tuos pačius
2. Palieskite
veiksmus, kaip ir nustatant
mikrobangų funkciją.
Kai kurioms funkcijoms
mikrobangos pradės veikti,
kai tik bus pasiekta nustatyta
temperatūra.
Kombinuotąjai funkcijai negalimos
funkcijos: Mėgstamiausi, Pabaiga, Set +
Go, Kaitinti+palaikyti.
7.7 Greitojo paleidimo funkcijos
nustatymas
1. Jeigu reikia, išjunkite prietaisą,
palietę
.
2. Palieskite
, kad įjungtumėte
greitojo paleidimo funkciją.
Kiekvieną kartą palietus
, funkcijos
Trukmė laikas pailgėja 30 sekundžių.
Galite pakeisti mikrobangų
galią (žr. „Mikrobangų
funkcijos nustatymas“).
3. Palieskite , kad nustatytumėte
laiką funkcijai Trukmė. Žr. „Laikrodžio
funkcijų nustatymas“.
7.8 Maisto gaminimo naudojant
skirtingas galios nuostatas
pavyzdžiai
Duomenys lentelėje yra tik orientacinio
pobūdžio.
LIETUVIŲ
Galios nuostata
Naudojimas
•
•
•
•
1 000 W
900 W
800 W
700 W
Skysčiams šildyti
Apkepti / apvirti prieš pradedant gaminti
Daržovėms virti
Želatinai ir sviestui tirpinti
•
•
600 W
500 W
Užšaldytiems patiekalams atšildyti ir pašildyti
Lėkštėse patiekiamiems patiekalams šildyti
Troškiniams virti
Patiekalams iš kiaušinių virti
•
•
•
400 W
300 W
200 W
Baigti virti įvairius patiekalus
Greitai gendantiems maisto produktams virti
Kūdikių maisteliui šildyti
Ryžiams brinkinti
Greitai gendantiems patiekalams šildyti
Sūriui lydyti
•
100 W
Mėsai, žuviai, duonai atšildyti
Sūriui, grietinei, sviestui atšildyti
Vaisiams ir pyragams (grietinėlės tortams) atšildyti
Mielinei tešlai kildinti
Šaltiems patiekalams ir gėrimams pašildyti
19
8. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS
8.1 Laikrodžio funkcijų lentelė
Laikrodžio funkcija
Minučių skaitlys
Naudojimo sritis
Nustatyti atgalinę laiko atskaitą (maks. 2
val. 30 min). Ši funkcija neturi poveikio
prietaiso veikimui.
Mygtuku
įjunkite funkciją. Norėdami
nustatyti minutes, paspauskite
, o paskui
arba
, kad įjungtumėte.
Trukmė
Veikimo trukmei nustatyti (ne daugiau kaip
23 val. 59 min.).
Pabaiga
Kaitinimo funkcijos išjungimo laikui nusta‐
tyti (ne daugiau nei 23 val. ir 59 min).
Nustačius laikrodžio funkciją, atgalinės
atskaitos laikmatis pradeda veikti po 5
sekundžių.
Jeigu naudojate laikrodžio
funkcijas TrukmėPabaiga,
prietaisas išjungia kaitinimo
elementus praėjus 90 %
nustatyto laiko. Prietaisas
naudoja likusį karštį
gaminimo procesui tęsti, kol
baigsis nustatytas laikas (3–
20 min.).
20
www.electrolux.com
8.2 Laikrodžio funkcijų
nustatymas
Prieš naudodami funkcijas
Trukmė, Pabaiga,
pirmiausiai turite nustatyti
kaitinimo funkciją ir
temperatūrą. Prietaisas
automatiškai išsijungia.
Galite naudoti funkcijas
Trukmė ir Pabaiga tuo pat
metu, jeigu norite
automatiškai įjungti ir išjungti
prietaisą vėliau.
1. Nustatykite kaitinimo funkciją.
2. Kelis kartus paspauskite , kol
ekrane pasirodys reikiama laikrodžio
funkcija ir atitinkamas simbolis.
arba
, kad
3. Spauskite
nustatytumėte reikiamą laiką.
4. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
Laikui pasibaigus, pasigirsta garso
signalai. Prietaisas išsijungia. Ekrane
rodomas pranešimas.
5. Norėdami išjungti signalą,
paspauskite bet kurį simbolį.
8.3 Kaitinti+palaikyti
Funkcijos veikimo sąlygos:
•
•
Nustatyta temperatūra yra didesnė nei
80 °C.
Funkcija Trukmė nustatyta.
Funkcija Kaitinti+palaikyti 30 minučių
palaiko paruoštą maistą šiltą esant 80 °C
temperatūrai. Ji įsijungia pasibaigus
kepimo arba kepinimo procedūrai.
Šią funkciją įjungti arba išjungti galite
meniu Pagrindiniai nustatymai.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite kaitinimo funkciją.
3. Nustatykite didesnę nei 80 °C
temperatūrą.
4. Kelis kartus paspauskite mygtuką
kol ekrane bus rodoma Kaitinti
+palaikyti.
, kad patvirtintumėte.
5. Paspauskite
Funkcijai pasibaigus, pasigirsta garso
signalai.
Funkcija lieka įjungta, jeigu keičiate
kaitinimo funkcijas.
8.4 Laiko pratęsimas
Funkcija Laiko pratęsimas pratęsia
kaitinimo funkcijos veikimą pasibaigus
Trukmė.
Taikytina visoms kaitinimo
funkcijoms, naudojant
funkcijas Trukmė arba
Automatinės svorio progr..
1. Kepimo laikui pasibaigus, pasigirsta
garso signalai. Paspauskite bet kurį
simbolį.
Ekrane rodomas pranešimas.
2. Paspauskite mygtuką
, kad
įjungtumėte arba mygtuką , kad
atšauktumėte.
3. Nustatykite funkcijos trukmę.
4. Paspauskite
.
9. AUTOMATINĖS PROGRAMOS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
,
9.1 Receptai internete
Šiam prietaisui nurodytų
automatinių programų
receptus galima rasti mūsų
interneto svetainėje.
Norėdami rasti tinkamą
receptų knygą, patikrinkite
PNC numerį, esantį
techninių duomenų
plokštelėje, ant prietaiso
priekinio rėmo.
LIETUVIŲ
9.2 Kepimo vadovas su
Receptai
Šis prietaisas turi įvairių receptų, kuriuos
galite panaudoti. Receptai yra nustatyti ir
jūs negalite jų pakeisti.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite meniu: Kepimo vadovas.
, kad patvirtintumėte.
Paspauskite
3. Pasirinkite kategoriją ir patiekalą.
Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
4. Pasirinkite receptą. Paspauskite
kad patvirtintumėte.
21
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite meniu Kepimo vadovas.
,
Kai naudojate funkciją
Nustatyti rankiniu būdu,
prietaise naudojamos
automatinės nuostatos. Jas
galite pakeisti jas, kaip ir
kitose funkcijose.
Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
3. Pasirinkite kategoriją ir patiekalą.
Paspauskite
4. Palieskite
, kad patvirtintumėte.
arba
maisto svoriui
, kad
nustatyti. Paspauskite
patvirtintumėte.
Automatinė programa paleidžiama.
5. Jūs bet kuriuo metu galite pakeisti
svorio nuostatą. Paspauskite
svoriui pakeisti.
arba
6. Laikui pasibaigus, pasigirsta garso
signalai. Norėdami išjungti signalą,
paspauskite bet kurį simbolį.
Naudodami kai kurias
programas, patiekalą
apverskite po 30 minučių.
Ekrane rodomas priminimas.
9.3 Kepimo vadovas su
Automatinės svorio progr.
Ši funkcija automatiškai apskaičiuoja
kepimo laiką. Norint ją naudoti, būtina
įvesti maisto svorį.
10. PRIEDŲ NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
10.1 Priedų įstatymas
Naudokite tik tinkamus prikaistuvius ir
medžiagas.
ĮSPĖJIMAS!
Žr. skyrių „Mikrobangų
režimas“.
Grotelės:
Įstumkite groteles tarp lentynos atramos
kreipiamųjų laikiklių ir įsitikinkite, kad
kojelės yra nukreiptos žemyn.
Kepimo skarda:
Įstumkite kepimo skardą tarp lentynėlės
kreipiamųjų laikiklių.
22
www.electrolux.com
Grotelės ir kepimo skarda kartu:
Visų orkaitės priedų
dešiniųjų ir kairiųjų pusių
viršuje yra maži įlenkimai,
kad būtų saugiau. Šie
įlenkimai taip pat apsaugos
nuo apvirtimo.
Aukštas kraštas aplink
lentyną neleidžia
prikaistuviams pasislinkti.
Įstumkite kepimo skardą tarp lentynos
atramos ir grotelių kreipiamųjų laikiklių.
11. PAPILDOMOS FUNKCIJOS
11.1 Mėgstamiausi
Galite išsaugoti mėgstamas nuostatas,
pavyzdžiui, trukmę, temperatūrą arba
kaitinimo funkciją. Jas galima rasti meniu
Mėgstamiausi. Galite išsaugoti 20
programų.
Kaip mėgstamiausių
programų negalite išsaugoti
mikrobangų ir mikrobangų
kombinuotosios funkcijų.
8. Paspauskite
.
Tuomet raidė žybčioja.
9. Vėl atlikite 7 veiksmą, kai reikalinga.
10. Paspauskite ir palaikykite
išsaugotumėte.
, kad
Galite perrašyti atminties poziciją. Kai
ekrane rodoma pirma laisva atminties
pozicija, palieskite
arba
ir
paspauskite
, kad panaikintumėte
esamą programą.
Programos išsaugojimas
Galite pakeisti programos pavadinimą,
esantį meniu Pervadinti programą.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Nustatykite kaitinimo funkciją arba
automatinę programą.
Programos įjungimas
3. Kelis kartus palieskite mygtuką ,
kol ekrane bus rodoma IŠSAUGOTI.
, kad patvirtintumėte.
4. Paspauskite
Ekrane rodoma pirmoji laisva atminties
pozicija.
5. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
6. Įveskite programos pavadinimą.
Žybčioja pirmoji raidė.
arba
7. Palieskite
pakeisti raidę.
, norėdami
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite meniu Mėgstamiausi.
, kad patvirtintumėte.
3. Paspauskite
4. Pasirinkite mėgstamos programos
pavadinimą.
5. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
LIETUVIŲ
11.2 Užrakto nuo vaikų
naudojimas
Kaitinimo funkcijai pasibaigus, pasigirsta
garso signalai.
Kai užraktas nuo vaikų yra įjungtas,
prietaiso negalima netyčia įjungti.
, kad įjungtumėte
1. Palieskite
ekranėlį.
•
2. Vienu metu palieskite
ir , kol
ekrane pasirodys pranešimas.
•
Norėdami išjungti užrakto nuo vaikų
funkciją, pakartokite 2 veiksmą.
11.3 Mygtukų užraktas
Saugumo sumetimais prietaisas
išsijungia automatiškai po kurio laiko,
jeigu veikia kaitinimo funkcija ir jūs
nepakeitėte nuostatų.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Nustatykite kaitinimo funkciją arba
nustatymą.
4. Paspauskite
,
, kad patvirtintumėte.
Norėdami išjungti šią funkciją, spauskite
. Ekrane rodomas pranešimas.
Paspauskite
Temperatūra (°C)
Išsijungimo lai‐
kas (val.)
30–115
12,5
120–195
8,5
200–230
5,5
, po tada patvirtinkite su
Automatinis išsijungimas
neveikia naudojant šias
funkcijas: Apšvietimas,
Pabaiga, Trukmė.
.
Išjungus prietaisą, funkcija
taip pat išjungiama.
11.6 Ekrano šviesumas
11.4 Set + Go
Yra du ekrano šviesumo režimai:
Funkcija leidžia nustatyti bet kurią
kaitinimo funkciją (arba programą) ir
panaudoti ją vėliau vienu bet kurio
simbolio paspaudimu.
•
•
1. Įjunkite prietaisą.
2. Nustatykite kaitinimo funkciją.
3. Kelis kartus paspauskite mygtuką
kol ekrane bus rodoma Trukmė.
4. Nustatykite laiką.
,
5. Kelis kartus paspauskite mygtuką
kol ekrane bus rodoma Set + Go.
,
6. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
Paspauskite bet kurį (išskyrus ), kad
paleistumėte funkciją Set + Go.
Mygtukų užraktas yra
įjungta, kai veikia
kaitinimo funkcija.
Meniu Pagrindiniai
nustatymai suteikia
galimybę įjungti ir išjungti
funkciją Set + Go.
11.5 Automatinis išsijungimas
Ši funkcija apsaugo nuo atsitiktinio
kaitinimo funkcijos pakeitimo. Ją galite
įjungti tik tada, kai veikia prietaisas.
3. Kelis kartus paspauskite mygtuką
kol ekrane bus rodoma Mygtukų
užraktas.
23
Nustatyta kaitinimo funkcija pradeda
veikti.
Naktinis šviesumas: kai prietaisas yra
išjungtas, ekrano šviesumas būna
mažesnis nuo 22.00 iki 6.00 val.;
Dieninis šviesumas:
– kai prietaisas įjungtas;
– jeigu paliesite bet kurį simbolį, kai
veikia naktinio šviesumo funkcija
(išskyrus ĮJUNGTA / IŠJUNGTA),
ekranas persijungia į dieninio
šviesumo režimą 10 sekundžių;
– jei prietaisas yra išjungtas ir
nustatėte funkciją Minučių
skaitlys. Kai funkcija baigia veikti,
ekranas grįžta prie naktinio
šviesumo.
24
www.electrolux.com
11.7 Aušinimo ventiliatorius
Kai prietaisas veikia, aušinimo
ventiliatorius įsijungia automatiškai, kad
prietaiso paviršiai išliktų vėsūs. Išjungus
prietaisą, orkaitės aušinimo ventiliatorius
gali toliau veikti tol, kol prietaisas atvės.
12. PATARIMAI
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Lentelėse nurodyta
temperatūra ir kepimo laikas
yra tik orientacinio pobūdžio.
Jie priklauso nuo receptų,
naudojamų ingredientų
kokybės ir kiekio.
ir uždenkite drėgnu rankšluosčiu ar
plastmasine plėvele. Įkiškite groteles į
pirmos lentynos padėtį ir padėkite ant jų
indą. Uždarykite dureles ir nustatykite
funkciją Tešlos kėlimas. Nustatykite
reikiamą laiką.
12.2 Kepimas
•
12.1 Patarimai dėl specialių
orkaitės kaitinimo funkcijų
Šilumos palaikymas
Naudokite šią funkciją, kai norite, kad
maistas išliktų šiltas.
•
•
Temperatūra automatiškai pakyla iki 80
°C.
Lėkščių pašildymas
•
Lėkštėms ir indams pašildyti.
Lėkštes ir indus tolygiai paskirstykite ant
grotelių. Praėjus pusei šildymo laiko,
pakeiskite lentynų aukštį (viršutinę
nuleiskite, apatinę pakelkite).
Automatiškai nustatoma temperatūra –
70 °C.
Rekomenduojama lentynos padėtis: 3.
Tešlos kėlimas
Šią automatinę funkciją galite naudoti bet
kokios receptūros mielinei tešlai ruošti. Ji
sudaro tinkamas sąlygas tešlai kildinti.
Sudėkite tešlą į indą, kuris būtų
pakankamai didelis, kad tilptų jai pakilus,
•
•
Jūsų orkaitė gali kepti ar skrudinti
kitaip negu anksčiau turėtas
prietaisas. Įprastai naudojamas
nuostatas (temperatūrą, gaminimo
trukmę) ir lentynų padėtis keiskite
atsižvelgdami į lentelėse pateiktas
vertes.
Gamintojas rekomenduoja pirmą kartą
naudoti žemesnę temperatūrą.
Jei lentelėje nerandate konkretaus
patiekalo gaminimo nuostatų,
naudokite nuostatas, skirtas gaminti
patiekalą, kuris labiausiai panašus į
tą, kurį norite gaminti.
Jei pyragus kepate ne vienoje
lentynos padėtyje, kepimo laiką
galima pailginti 10–15 minučių.
Pyragai ir tešlainiai skirtinguose
aukščiuose pradžioje gali skrusti
nevienodai. Jei taip nutinka,
nustatytos temperatūros nekeiskite.
Kepimo metu apskrudimo lygiai
suvienodės.
Esant nustatytai ilgesnei kepimo
trukmei, orkaitę galima išjungti likus
10 minučių iki kepimo pabaigos. Tokiu
būdu bus išnaudotas likęs karštis.
Jei gaminimui naudojate užšaldytus
maisto produktus, gaminimo metu
kepamosios skardos gali išsilenkti.
Kepamosioms skardoms atvėsus, jos
išsitiesins.
LIETUVIŲ
25
12.3 Patarimai, kaip kepti
Kepimo rezultatai
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Pyrago apačia nepakanka‐ Netinkama lentynos padė‐
mai iškepusi.
tis.
Padėkite pyragą ant že‐
mesnės lentynos.
Pyragas sukrenta ir pasi‐
daro tąsus, vandeningas,
suskilinėja.
Orkaitės temperatūra per
aukšta.
Kitą kartą kepdami nustaty‐
kite šiek tiek žemesnę or‐
kaitės temperatūrą.
Pyragas sukrenta ir pasi‐
daro tąsus, vandeningas,
suskilinėja.
Per trumpas kepimo laikas. Nustatykite ilgesnę kepimo
trukmę. Negalite mažinti
kepimo trukmės, nustaty‐
dami aukštesnę tempera‐
tūrą.
Pyragas sukrenta ir pasi‐
daro tąsus, vandeningas,
suskilinėja.
Tešloje per daug skysčio.
Naudokite mažiau skysčio.
Atkreipkite dėmesį, kiek lai‐
ko reikia maišyti, ypač jei‐
gu naudojate plakiklį.
Pyragas pernelyg sausas.
Orkaitės temperatūra per
žema.
Kitą kartą kepdami nustaty‐
kite aukštesnę orkaitės
temperatūrą.
Pyragas pernelyg sausas.
Per ilgas kepimo laikas.
Kitą kartą kepdami nustaty‐
kite trumpesnį kepimo lai‐
ką.
Pyragas nevienodai pa‐
skrunda.
Per aukšta orkaitės tempe‐ Nustatykite žemesnę orkai‐
ratūra ir per trumpas kepi‐ tės temperatūrą ir ilgesnį
mo laikas.
kepimo laiką.
Pyragas nevienodai pa‐
skrunda.
Tešla netolygiai paskirsty‐
ta.
Vienodai paskirstykite tešlą
ant kepimo skardos.
Pyragas neiškepa per nu‐
rodytą kepimo laiką.
Orkaitės temperatūra per
žema.
Kitą kartą kepdami nustaty‐
kite šiek tiek aukštesnę or‐
kaitės temperatūrą.
12.4 Kepimas viename orkaitės lygyje
Kepimas skardose
Patiekalas
Funkcija
Tempe‐
ratūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Riestainis arba sviesti‐
nės bandelės
Karšto oro
srautas
150–160
50–70
2
Trapus pyragas / vaisi‐ Karšto oro
nis tortas
srautas
140–160
70–90
2
Sponge cake / biskviti‐
nis pyragas
140–150
35–50
2
Karšto oro
srautas
26
www.electrolux.com
Patiekalas
Funkcija
Tempe‐
ratūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Sponge cake / biskviti‐
nis pyragas
Apatinis + vir‐
šutinis kaitini‐
mas
160
35–50
2
Apkepas, trapus pyra‐
gas1)
Karšto oro
srautas
170–180
10–25
2
Apkepas, biskvito tešla Karšto oro
srautas
150–170
20–25
2
Apple pie / obuolių py‐
ragas (dvi 20 cm
skersmens skardos,
dedamos įstrižai)
Karšto oro
srautas
160
70–90
2
Apple pie / obuolių py‐
ragas (dvi 20 cm
skersmens skardos,
dedamos įstrižai)
Apatinis + vir‐
šutinis kaitini‐
mas
180
70–90
1
Sūrio pyragas, skar‐
da 2)
Apatinis + vir‐
šutinis kaitini‐
mas
160–170
60–90
1
1) Įkaitinkite orkaitę.
2) Naudokite gilų prikaistuvį.
Kepimo skardose kepami pyragai / pyragaičiai / duona
Patiekalas
Funkcija
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Mielinė pynutė / riestė
Apatinis + vir‐
šutinis kaitini‐
mas
170–190
30–40
2
Kalėdinis pyragas1)
Apatinis + vir‐
šutinis kaitini‐
mas
160–180
50–70
2
Duona (ruginė duo‐
na)1)
Apatinis + vir‐
šutinis kaitini‐
mas
2
pirma
230
20
tada
160–180
30–60
190–210
20–35
Pyragaičiai su kremu /
eklerai1)
Apatinis + vir‐
šutinis kaitini‐
mas
2
LIETUVIŲ
Patiekalas
Funkcija
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Biskvitinis vyniotinis 1)
Apatinis + vir‐
šutinis kaitini‐
mas
180–200
10–20
2
Trupininis pyragas
(sausas)
Karšto oro
srautas
150–160
20–40
3
Sviestinis migdolų py‐
ragas / saldūs pyra‐
gai1)
Apatinis + vir‐
šutinis kaitini‐
mas
190–210
20–30
2
Vaisių pyragai (iš mieli‐ Karšto oro
nės / biskvito tešlos)2) srautas
150–160
35–55
3
Vaisių pyragai (iš mieli‐ Apatinis + vir‐
nės / biskvito tešlos)2) šutinis kaitini‐
mas
170
35–55
1
Vaisių pyragai iš tra‐
pios tešlos
Karšto oro
srautas
160–170
40–80
3
Mieliniai pyragai su
kremu (pvz., varškės,
grietinėlės, pieno /
kiaušinių)1)
Apatinis + vir‐
šutinis kaitini‐
mas
160–180
40–80
2
1) Įkaitinkite orkaitę.
2) Naudokite gilų prikaistuvį.
Sausainiai
Patiekalas
Funkcija
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Trapūs sausainiai
Karšto oro
srautas
150–160
10–20
3
Short bread / trapios
Karšto oro
tešlos kepiniai / sausai‐ srautas
nių juostelės
140
20–35
3
Short bread / trapios
Apatinis + vir‐
tešlos kepiniai / sausai‐ šutinis kaitini‐
mas
nių juostelės1)
160
20–30
2
Sausainiai iš biskviti‐
nės tešlos
Karšto oro
srautas
150–160
15–20
2
Pyragai su kiaušinio
baltymu, merengos
Karšto oro
srautas
80–100
120–150
1
Migdoliniai sausainiai
Karšto oro
srautas
100–120
30–50
3
27
28
www.electrolux.com
Patiekalas
Funkcija
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Sausainiai iš mielinės
tešlos
Karšto oro
srautas
150–160
20–40
3
Sluoksniuotos tešlos
kepiniai1)
Karšto oro
srautas
170–180
20–30
3
Bandelės1)
Apatinis + vir‐
šutinis kaitini‐
mas
190–210
10–25
2
Small cakes / maži py‐
ragėliai1)
Karšto oro
srautas
160
20–35
3
Small cakes / maži py‐
ragėliai1)
Apatinis + vir‐
šutinis kaitini‐
mas
170
20–35
2
1) Įkaitinkite orkaitę.
12.5 Kepiniai ir apkepai
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Makaronų ap‐
kepas
Apatinis + vir‐
šutinis kaitini‐
mas
180–200
45–60
1
Lazanija
Apatinis + vir‐
šutinis kaitini‐
mas
180–200
25–40
1
Daržovių apke‐ Terminis kepin‐
tuvas
pas1)
Prancūziškieji
batonai su ly‐
dytu sūriu
Karšto oro
srautas
1
160–170
15–30
1
Saldūs kepiniai Apatinis + vir‐
šutinis kaitini‐
mas
180–200
40–60
1
Žuvies apkepai Apatinis + vir‐
šutinis kaitini‐
mas
180–200
30–60
1
Įdarytos daržo‐
vės
160–170
30–60
1
Karšto oro
srautas
1) Įkaitinkite orkaitę.
LIETUVIŲ
29
12.6 Kepimas keliais lygiais
Naudokite šią funkciją: Karšto oro
srautas.
Kepimo skardose kepami pyragai / pyragaičiai / duona
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Pyragaičiai su kremu / 160–180
eklerai1)
25–45
1/3
Trupininis pyragas
30–45
1/3
150–160
1) Įkaitinkite orkaitę.
Sausainiai / maži pyragaičiai / pyragaičiai / bandelės
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Trapūs sausainiai
150–160
20–40
1/3
Short bread / trapios
tešlos kepiniai / sau‐
sainių juostelės
140
25–45
1/3
Sausainiai iš biskviti‐
nės tešlos
160–170
25–40
1/3
Pyragai su kiaušinio
baltymu, merengos
80–100
130–170
1/3
Migdoliniai sausainiai
100–120
40–80
1/3
Sausainiai iš mielinės 160–170
tešlos
30–60
1/3
12.7 Kepimas žemoje temp.
Šią funkciją naudokite liesos, minkštos
mėsos ir žuvies gabalams ruošti. Ši
funkcija nenaudojama šiems receptams:
apkeptos mėsos troškinimas arba riebios
kiaulienos kepimas.
Galite nustatyti, kad pirmąsias 10
minučių orkaitėje būtų kepama 80–150
°C temperatūroje. Numatytoji nuostata
yra 90 °C. Nustačius temperatūrą,
orkaitėje patiekalas toliau kepamas 80
°C temperatūroje. Nenaudokite šios
funkcijos paukštienai kepti.
Visuomet kepkite be
dangčio, jei naudojate šią
funkciją.
1. Apkepkite mėsą iš abiejų pusių 1–2
minutes labai įkaitintoje keptuvėje.
2. Dėkite karštą kepimo indą su mėsa į
orkaitę ant grotelių.
3. Pasirinkite funkciją: Kepimas žemoje
temp..
30
www.electrolux.com
Patiekalas
Kiekis (kg)
Temperatūra
(°C)
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Jautienos kepsnys
1–1,5
150
120–150
1
Jautienos filė
1–1,5
150
90–110
1
Kepta veršiena
1–1,5
150
120–150
1
Kepsniai
0,2–0,3
120
20–40
1
12.8 Pica
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Pica (plonapadė)1)
200–230
15–20
3
Pica (su dideliu kiekiu
garnyro)2)
180–200
20–30
3
Apkepai
180–200
40–55
3
Špinatų apkepas
160–180
45–60
3
Lotaringiškas apkepas
(aštrus pyragas)
170–190
45–55
3
Biskvitinis apkepas
170–190
45–55
3
Varškės pyragas
140–160
60–90
3
Amer. obuolių pyragas
150–170
50–60
3
Daržovių pyragas
160–180
50–60
3
Nerauginta duona1)
230
10–20
3
Sluoksniuotos tešlos
apkepas1)
160–180
45–55
3
Flammekuchen1)
230
12–20
3
Piroggen (rusiška per‐
lenktos picos versija)1)
180–200
15–25
3
1) Įkaitinkite orkaitę.
2) Naudokite gilų indą.
12.9 Kepsnių kepimas
•
•
Kepimui naudokite atsparius karščiui
orkaičių indus (žr. gamintojo
instrukciją).
Didelius kepsnius galima kepti giliame
kepimo inde (jeigu jis yra) arba ant
grotelių virš gilaus prikaistuvio.
•
•
•
Liesą mėsą kepkite kepimo skardoje
su dangčiu. Tuomet mėsa bus
sultingesnė.
Jeigu norite, kad kepama įvairi mėsa
būtų apskrudusi, ją kepkite
atidengtoje kepimo skardoje.
Prietaise rekomenduojame kepti
mėsos ir žuvies produktus,
sveriančius 1 kg ir daugiau.
LIETUVIŲ
•
•
•
Norint, kad kepant išsiskyrusios
mėsos sultys arba riebalai nepridegtų,
patariame į gilų kepimo indą įpilti
vandens.
Jeigu reikia, skrudinamą maistą
apverskite (praėjus 1/2–2/3 gaminimo
laiko).
Kepimo metu kelis kartus palaistykite
didelius kepsnius ir paukštieną jų
•
31
sultimis. Tuomet kepsniai bus
skanesni.
Prietaisą galite išjungti likus maždaug
10 minučių iki kepimo pabaigos; taip
panaudosite likusį orkaitės karštį.
12.10 Kepimo lentelės
Jautiena
Patieka‐
las
Funkci‐
ja
Kiekis (kg) Galia
(vatais)
Troškinta
mėsa
Apatinis 1–1,5
+ viršuti‐
nis kaiti‐
nimas
200
Temperatū‐ Laikas
ra (°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
230
1
60–80
Kiauliena
Patieka‐
las
Funkci‐ Kiekis (kg) Galia
ja
(vatais)
Temperatū‐ Laikas (min.) Lenty‐
ra (°C)
nos pa‐
dėtis
Mentė,
sprandi‐
nė, kum‐
pis
Termi‐
nis ke‐
pintu‐
vas
1–1,5
200
160–180
50–70
1
Mėsos vy‐ Termi‐
niotinis
nis ke‐
pintu‐
vas
0,75–1
200
160–170
35–50
1
Kiaulės
koja (ap‐
virta)
0,75–1
200
150–170
60–75
1
Termi‐
nis ke‐
pintu‐
vas
Veršiena
Patieka‐
las
Funkci‐ Kiekis (kg) Galia
ja
(vatais)
Temperatū‐ Laikas (min.) Lenty‐
ra (°C)
nos pa‐
dėtis
Kepta
veršiena
Termi‐
nis ke‐
pintu‐
vas
160–180
1
200
50–70
1
32
www.electrolux.com
Patieka‐
las
Funkci‐ Kiekis (kg) Galia
ja
(vatais)
Veršienos Termi‐
kulninė
nis ke‐
pintu‐
vas
1,5–2
200
Temperatū‐ Laikas (min.) Lenty‐
ra (°C)
nos pa‐
dėtis
160–180
75–100
1
Aviena
Patiekalas Funk‐
cija
Kiekis
(kg)
Galia
(vatais)
Temperatū‐ Laikas (min.)
ra (°C)
Lenty‐
nos pa‐
dėtis
Ėriuko ko‐
ja, kepta
aviena
1–1,5
200
150–170
1
Patiekalas Funk‐
cija
Kiekis
(kg)
Galia
(vatais)
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas (min.)
Lenty‐
nos pa‐
dėtis
Paukštie‐
na, su‐
pjaustyta
porcijomis
Termi‐
nis ke‐
pintu‐
vas
po 0,2–
0,25
200
200–220
20–35
1
Pusė viš‐
čiuko
Termi‐
nis ke‐
pintu‐
vas
po 0,4–
0,5
200
190–210
25–40
1
Didelė viš‐ Termi‐
ta
nis ke‐
pintu‐
vas
1–1,5
200
190–210
30–45
1
Antis
1,5–2
200
180–200
45–65
1
Kiekis
(kg)
Galia
(vatais)
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas (min.)
Lenty‐
nos pa‐
dėtis
200
210–220
30–45
1
Termi‐
nis ke‐
pintu‐
vas
50–70
Paukštiena
Termi‐
nis ke‐
pintu‐
vas
Žuvis (troškinta)
Patiekalas Funk‐
cija
Visa žuvis
Apati‐ 1–1,5
nis +
viršuti‐
nis kai‐
tinimas
LIETUVIŲ
33
Patiekalai
Patiekalas Funk‐
cija
Kiekis
(kg)
Galia
(vatais)
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas (min.)
Lenty‐
nos pa‐
dėtis
Saldūs pa‐ Karšto tiekalai
oro
srautas
200
160–180
20–35
1
Pikantiški
patiekalai
su virtais
ingredien‐
tais (ma‐
karonai,
daržovės)
Karšto oro
srautas
400–600
160–180
20–45
1
Pikantiški
patiekalai
su žaliais
ingredien‐
tais (bul‐
vės, dar‐
žovės)
Karšto oro
srautas
400–600
160–180
30–45
2
12.11 Kepimas ant grotelių
•
•
•
•
•
Kepdami griliu, visada nustatykite
didžiausią temperatūrą.
Lentyną dėkite į kepimo griliu lentelėje
nurodytą padėtį.
Pirmoje lentynos padėtyje visada
padėkite indą nuvarvėjusiems
riebalams surinkti.
Grilyje kepkite tik plokščius mėsos
arba žuvies gabalus.
Prieš kepimą visada pasirinkite grilio
funkciją ir pakaitinkite tuščią orkaitę
maždaug 5 minutes.
DĖMESIO
Maistą visada ruoškite
uždarę orkaitės dureles.
Kepimas ant grotelių
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Viena pusė
Antra pusė
Jautienos
210–230
kepsnys, viduti‐
niškai iškeptas
30–40
30–40
1
Jautienos filė,
vidutiniškai iš‐
kepta
230
20–30
20–30
1
Kiaulienos nu‐
garinė
210–230
30–40
30–40
1
Veršienos nu‐
garinė
210–230
30–40
30–40
1
34
www.electrolux.com
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Viena pusė
Antra pusė
Avienos nugari‐ 210–230
nė
25–35
20–35
1
Žuvis, 500–1
000 g
15–30
15–30
1
210–230
Spartus kepimas ant grotelių
Patiekalas
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Viena pusė
Antra pusė
Burgers / mėsainiai
9–13
8–10
3
Kiaulienos filė
10–12
6–10
2
Dešrelės
10–12
6–8
3
Filė žlėgtainiai / ver‐ 7–10
šienos žlėgtainiai
6–8
3
Toast / skrebučiai
1–3
3
-
2
1–3
Skrebutis su garny‐ 6–8
ru
12.12 Šaldytas maistas
•
Nuimkite maisto pakuotę. Padėkite
maistą ant lėkštės.
•
Neuždenkite nei dubeniu, nei lėkšte.
Tai gali pailginti atšildymo laiką.
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Pica, šaldyta
200–220
15–25
3
Amerikietiška pica,
šaldyta
190–210
20–25
3
Pica, atvėsinta
210–230
13–25
3
Picos užkandžiai, šal‐ 180–200
dyti
15–30
3
Gruzd.bulvytės,
plon.pj.1)
210–230
20–30
3
Gruzd.bulvytės,
stamb.pj.1)
210–230
25–35
3
Kroketai1)
210–230
20–35
3
Paskrudintos bulvės
210–230
20–30
3
LIETUVIŲ
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Lazanija / įdaryti ma‐
karonai kaneloni,
švieži
170–190
35–45
2
Lazanija/kaneloni,
šaldyti
160–180
40–60
2
Viščiuko sparneliai
190–210
20–30
3
35
1) Kepdami 2–3 kartus apverskite.
Užšaldytų pusgaminių lentelė
Patiekalas
Funkcija
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Šaldyta pica1)
Apatinis + viršuti‐ pagal ga‐
pagal gamintojo
nis kaitinimas
mintojo nu‐ nurodymus
rodymus
2
Skrudintos bul‐
vytės2) (300–
600 g)
Apatinis + viršuti‐ 200–220
nis kaitinimas ar‐
ba Terminis ke‐
pintuvas
pagal gamintojo
nurodymus
2
Prancūziškieji
batonai3)
Apatinis + viršuti‐ pagal ga‐
pagal gamintojo
nis kaitinimas
mintojo nu‐ nurodymus
rodymus
2
Vaisių pyragas
Apatinis + viršuti‐ pagal ga‐
pagal gamintojo
nis kaitinimas
mintojo nu‐ nurodymus
rodymus
2
1) Įkaitinkite orkaitę.
2) Kepdami 2–3 kartus apverskite.
3) Įkaitinkite orkaitę.
12.13 Atšildymas
•
•
•
Išimkite maisto pakuotę ir sudėkite
maistą į lėkštę.
Naudokite pirmą lentynos padėtį nuo
apačios.
Neuždenkite maisto dubeniu ar lėkšte,
nes gali pailgėti atšildymo trukmė.
Patieka‐ Kiekis
las
Atšildymo
laikas
(min.)
Likusi atšil‐ Pastabos
dymo truk‐
mė (min.)
Viščiu‐
kas
100–140
20–30
1 kg
Viščiuką uždėkite ant didelėje
lėkštėje apverstos mažos lėkštu‐
tės. Patiekalo gaminimo laikui
įpusėjus, apverskite.
36
www.electrolux.com
Patieka‐ Kiekis
las
Atšildymo
laikas
(min.)
Likusi atšil‐ Pastabos
dymo truk‐
mė (min.)
Mėsa
1 kg
100–140
20–30
Patiekalo gaminimo laikui įpusė‐
jus, apverskite.
Mėsa
500 g
90–120
20–30
Patiekalo gaminimo laikui įpusė‐
jus, apverskite.
Upėtakis 150 g
25–35
10–15
-
Braškės
300 g
30–40
10–20
-
Sviestas 250 g
30–40
10–15
-
Grietinė‐ 2 x 200 g
lė
80–100
10–15
Grietinėlę plakite ne visiškai ati‐
tirpdytą.
Didelis
1,4 kg
puošnus
tortas
60
60
-
12.14 Konservavimas
•
•
•
•
•
•
•
Naudokite tik vienodo dydžio, įprastus
konservavimo stiklainius.
Nenaudokite stiklainių su užsukamais
dangteliais arba metalinių indų.
Šiai funkcijai naudokite pirmą lentynų
lygį nuo apačios.
Ant kepimo skardos dėkite ne daugiau
nei po šešis vieno litro talpos
stiklainius.
Vienodai pripildykite stiklainius ir
uždarykite veržtuvu.
•
Stiklainiai neturi liestis vienas prie
kito.
Į kepimo padėklą įpilkite maždaug 1/2
litro vandens, kad orkaitėje pakaktų
drėgmės.
Kai skystis induose pradeda virti
(maždaug po 35–60 minučių vieno
litro induose), išjunkite orkaitę arba
sumažinkite temperatūrą iki 100 °C
(žr. lentelę).
Minkšti vaisiai
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susida‐
ro burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatū‐
roje (min.)
Žemuogės / mėly‐
nės / avietės / pri‐
nokę agrastai
160–170
35–45
-
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susida‐
ro burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatū‐
roje (min.)
Kriaušės / svarai‐
niai / slyvos
160–170
35–45
10–15
Kaulavaisiai
LIETUVIŲ
37
Daržovės
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susida‐
ro burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatū‐
roje (min.)
Morkos1)
160–170
50–60
5–10
Agurkai
160–170
50–60
-
Marinuotos daržo‐
vės
160–170
50–60
5–10
Kaliaropės / žirniai / 160–170
šparagai
50–60
15–20
1) Palikite orkaitėje, kai ją išjungiate.
12.15 Džiovinimas
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (val.)
Lentynos padėtis
Pupos
60–70
6–8
3
Pipirai
60–70
5–6
3
Daržovės sriubai
60–70
5–6
3
Grybai
50–60
6–8
3
Prieskoniniai auga‐
lai
40–50
2–3
3
Slyvos
60–70
8–10
3
Abrikosai
60–70
8–10
3
Pjaustyti obuoliai
60–70
6–8
3
Kriaušės
60–70
6–9
3
12.16 Duona
Iš anksto įkaitinti nerekomenduojama.
Patiekalas
Temperatūra (°C) Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Balta duona
180–200
40–60
2
Prancūziškasis bato‐
nas
200–220
35–45
2
Sviestinė bandelė
160–180
40–60
2
Čiabata
200–220
35–45
2
Ruginė duona
180–200
50–70
2
Juoda duona
180–200
50–70
2
38
www.electrolux.com
Patiekalas
Temperatūra (°C) Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Nesmulkintų grūdų
duona
170–190
2
60–90
12.17 Maisto gaminimo
mikrobangomis lentelės
Jeigu nenurodyta kitaip,
dėkite maistą ant orkaitės
dugno, lėkštėje arba
indelyje.
Šaldytos mėsos atšildymas
Patiekalas
Galia (va‐
tais)
Kiekis (kg)
Laikas
(min.)
Laukimo
laikas
(min.)
Pastabos
Nepjaustyti
mėsos ga‐
balai
200
0,5
10–12
10–15
Patiekalo
gaminimo
laikui įpusė‐
jus, apvers‐
kite.
Kepsniai
200
0,2
3–5
5–10
Įpusėjus lai‐
kui, apvers‐
kite, pašalin‐
kite atšilu‐
sias dalis.
Malta mėsa
200
0,5
10–15
10–15
Įpusėjus lai‐
kui, apvers‐
kite, pašalin‐
kite atšilu‐
sias dalis.
Guliašas
200
0,5
10–15
10–15
Įpusėjus lai‐
kui, apvers‐
kite, pašalin‐
kite atšilu‐
sias dalis.
LIETUVIŲ
39
Šaldytos paukštienos atšildymas
Patiekalas
Galia (va‐
tais)
Kiekis (kg)
Laikas
(min.)
Laukimo
laikas
(min.)
Pastabos
Viščiukas
200
1
25–30
10–20
Įpusėjus lai‐
kui, apvers‐
kite, atšilu‐
sias dalis
uždenkite
aliuminio fo‐
lija.
Viščiuko krū‐ 200
tinėlė
0,1–0,2
3–5
10–15
Įpusėjus lai‐
kui, apvers‐
kite, atšilu‐
sias dalis
uždenkite
aliuminio fo‐
lija.
Vištienos
šlaunelės
200
0,1–0,2
3–5
10–15
Įpusėjus lai‐
kui, apvers‐
kite, atšilu‐
sias dalis
uždenkite
aliuminio fo‐
lija.
Antis
200
2
45–60
20–30
Įpusėjus lai‐
kui, apvers‐
kite, atšilu‐
sias dalis
uždenkite
aliuminio fo‐
lija.
Šaldytos žuvies atšildymas
Patiekalas
Galia (va‐
tais)
Kiekis (kg)
Laikas
(min.)
Laukimo
laikas
(min.)
Pastabos
Visa žuvis
100
0,5
10–15
15–20
Patiekalo
gaminimo
laikui įpusė‐
jus, apvers‐
kite.
Žuvies filė
gabalėliai
100
0,5
10–12
15–20
Patiekalo
gaminimo
laikui įpusė‐
jus, apvers‐
kite.
40
www.electrolux.com
Užšaldytos dešros atšildymas
Patiekalas
Galia (va‐
tais)
Griežinėliais 100
pjaustyta
dešra
Kiekis (kg)
Laikas
(min.)
Laukimo
laikas
(min.)
Pastabos
0,1
2–4
20–40
Patiekalo
gaminimo
laikui įpusė‐
jus, apvers‐
kite.
Pieno produktų atšildymas
Patiekalas
Galia (va‐
tais)
Kiekis (kg)
Laikas
(min.)
Laukimo
laikas
(min.)
Pastabos
Varškė
100
0,25
10–15
25–30
Nuimkite
aliuminio da‐
lis, laikui įpu‐
sėjus, ap‐
verskite.
Sviestas
100
0,25
3–5
15–20
Nuimkite
aliuminio da‐
lis, laikui įpu‐
sėjus, ap‐
verskite.
Sūris
100
0,25
3–5
30–60
Nuimkite
aliuminio da‐
lis, laikui įpu‐
sėjus, ap‐
verskite.
Grietinėlė
100
0,2
7–12
20–30
Nuimkite
aliuminio
dangtelį, lai‐
kui įpusėjus,
pamaišykite.
Kiekis
Laikas
(min.)
Laukimo
laikas
(min.)
Pastabos
Mielinė tešla 100
1 vienetas
2–3
15–20
Laikui įpusė‐
jus, apvers‐
kite lėkštėje.
Varškės py‐
ragas
1 vienetas
2–4
15–20
Laikui įpusė‐
jus, apvers‐
kite lėkštėje.
Pyragų / tešlainių atšildymas
Patiekalas
Galia (va‐
tais)
100
LIETUVIŲ
41
Patiekalas
Galia (va‐
tais)
Kiekis
Laikas
(min.)
Laukimo
laikas
(min.)
Pastabos
Pyragas
(tortas)
100
1 vienetas
1–2
15–20
Laikui įpusė‐
jus, apvers‐
kite lėkštėje.
Sausas py‐
ragas (pvz.,
keksas)
100
1 vienetas
2–4
15–20
Laikui įpusė‐
jus, apvers‐
kite lėkštėje.
Vaisių pyra‐
gas
100
1 vienetas
1–2
15–20
Laikui įpusė‐
jus, apvers‐
kite lėkštėje.
Duona
100
1 kg
15–20
10–15
Patiekalo
gaminimo
laikui įpusė‐
jus, apvers‐
kite.
Duonos rie‐
kės
100
0,5 kg
8–12
10–15
Patiekalo
gaminimo
laikui įpusė‐
jus, apvers‐
kite.
Duonos
bandelės
100
4 bandelės
5–8
5–10
Patiekalo
gaminimo
laikui įpusė‐
jus, apvers‐
kite.
Vaisių atšildymas
Patiekalas
Galia (va‐
tais)
Kiekis (kg)
Laikas
(min.)
Laukimo
laikas
(min.)
Pastabos
Braškės
100
0,3
8–12
10–15
Atšildykite
uždengtas,
laikui įpusė‐
jus, pamai‐
šykite.
Slyvos, vyš‐
nios, avie‐
tės, juodieji
serbentai,
abrikosai
100
0,25
8–10
10–15
Atšildykite
uždengtas,
laikui įpusė‐
jus, pamai‐
šykite.
42
www.electrolux.com
Maisto gaminimas / tirpinimas
Patiekalas
Galia (va‐
tais)
Kiekis (kg)
Laikas
(min.)
Laukimo
laikas
(min.)
Pastabos
Šokoladas /
šokoladinis
glaistas
600
0,15
2–3
-
Laikui įpusė‐
jus, pamai‐
šykite.
Sviestas
200
0,1
2–4
-
Laikui įpusė‐
jus, pamai‐
šykite.
Kiekis
Laikas
(min.)
Laukimo
laikas
(min.)
Pastabos
Kūdikių
300
maistas stik‐
lainiuose
0,2 kg
2–3
-
Laikui įpusė‐
jus, pamai‐
šykite, patik‐
rinkite tem‐
peratūrą.
Kūdikių pie‐ 1 000
nas (buteliu‐
kas, 180 ml)
0,2 kg
0 : 20–0 : 40 -
Įdėkite į bu‐
teliuką
šaukštą, pa‐
maišykite ir
patikrinkite
temperatūrą.
Pusfabrika‐
čiai
600
0,4–0,5 kg
14–20
5
Nuimkite
aliuminio
dangtelius,
laikui įpusė‐
jus, apvers‐
kite.
Užšaldyti
pusgaminiai
400
0,4–0,5 kg
4–6
5
Nuimkite
aliuminio
dangtelius,
laikui įpusė‐
jus, apvers‐
kite.
Pienas
1 000
1 puodelis,
maždaug
200 ml
1 : 15–1 : 45 -
Įdėkite į indą
šaukštą.
Vanduo
1 000
1 puodelis,
maždaug
200 ml
1 : 30–2
-
Įdėkite į indą
šaukštą.
Padažas
600
200 ml
1–2
-
Laikui įpusė‐
jus, pamai‐
šykite.
Atšildymas, šildymas
Patiekalas
Galia (va‐
tais)
LIETUVIŲ
43
Patiekalas
Galia (va‐
tais)
Kiekis
Laikas
(min.)
Laukimo
laikas
(min.)
Pastabos
Sriuba
600
300 ml
2–4
-
Laikui įpusė‐
jus, pamai‐
šykite.
Kepimo lentelė
Patiekalas
Galia (va‐
tais)
Kiekis
Laikas
(min.)
Laukimo
laikas
(min.)
Pastabos
Visa žuvis
500
0,5 kg
8–10
-
Kepkite už‐
dengtą, kep‐
dami kelis
kartus apsu‐
kite indą.
Žuvies filė
gabalėliai
500
0,5 kg
6–8
-
Kepkite už‐
dengtą, kep‐
dami kelis
kartus apsu‐
kite indą.
Daržovės,
600
trumpai ga‐
mintos, švie‐
žios1)
0,5 kg
12–16
-
Pripilkite
maždaug 50
ml vandens,
gaminkite
uždengtas,
laikui įpusė‐
jus pamaišy‐
kite.
Daržovės,
trumpai ga‐
mintos, šal‐
dytos1)
600
0,5 kg
14–18
-
Pripilkite
maždaug 50
ml vandens,
gaminkite
uždengtas,
laikui įpusė‐
jus pamaišy‐
kite.
Daržovės, il‐ 600
gai gamin‐
tos, švie‐
žios1)
0,5 kg
14–20
-
Pripilkite
maždaug 50
ml vandens,
gaminkite
uždengtas,
laikui įpusė‐
jus pamaišy‐
kite.
44
www.electrolux.com
Patiekalas
Galia (va‐
tais)
Kiekis
Laikas
(min.)
Laukimo
laikas
(min.)
Pastabos
Daržovės, il‐ 600
gai gamin‐
tos, šaldy‐
tos1)
0,5 kg
18–24
-
Pripilkite
maždaug 50
ml vandens,
gaminkite
uždengtas,
laikui įpusė‐
jus pamaišy‐
kite.
Bulvės su lu‐ 1 000
penomis
0,8 kg + 600 5–7
ml
300 W / 15–
20
Gaminkite
uždengtus,
laikui įpusė‐
jus, pamai‐
šykite.
Ryžiai
1 000
0,3 kg + 600 4–6
ml
-
Gaminkite
uždengtus,
laikui įpusė‐
jus, pamai‐
šykite.
Kukurūzų
spragėsiai
1 000
-
-
Padėkite ku‐
kurūzų spra‐
gėsius ant
lėkštės apa‐
tiniame lygy‐
je.
3–4
1) Visas daržoves gaminkite uždengtame inde.
Kombinuotosios funkcijos lentelė
• Tik rinktiniuose modeliuose.
•
Naudokite šias funkcijas: Kepimas ant
grotelių ir mikrobangas.
Patiekalas
Ugniai atsparūs in‐
dai
Galia Tempe‐ Lai‐
(va‐
ratūra kas
tais) (°C)
(min.
)
Len‐
Pastabos
tynos
padė‐
tis
2 viščiuko
pusės (2 x
0,6 kg)
Stiklinis indas su koš‐
tuvu
300
220
40
2
Apverskite
po 20 min.,
palaukite 5
min.
bulvių plokš‐ Apkepas
tainis (1 kg)
300
200
40
2
10 min. lauki‐
mo laikas.
Kiaulienos
sprandinė
(1,1 kg)
300
200
70
1
Apverskite,
laukimo lai‐
kas 10 min.
Stiklinis indas su koš‐
tuvu
LIETUVIŲ
45
13. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
2. Atitraukite lentynos atramos priekinį
galą nuo šoninės sienelės.
3. Išimkite atramas iš galinių angų.
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
13.1 Pastabos dėl valymo
Įdėkite lentynėles atvirkščia tvarka.
•
13.3 Lemputės keitimas
•
•
•
•
•
•
•
Prietaiso priekį valykite minkšta
šluoste ir šiltu vandeniu su valymo
priemone.
Metaliniams paviršiams valyti
naudokite tam skirtą valymo
priemonę.
Prietaiso vidų valykite po kiekvieno
naudojimo. Riebalų kaupimasis ar kiti
maisto likučiai gali sukelti gaisrą.
Kruopščiai išvalykite maisto likučius ir
riebalus nuo ertmės viršaus.
Įsisenėjusius nešvarumus valykite
specialiu orkaičių valikliu.
Visus priedus išvalykite po kiekvieno
naudojimo ir palikite juos išdžiūti.
Valykite minkšta šluoste ir šiltu
vandeniu su valymo priemone.
Jeigu turite neprisvylančių priedų,
neplaukite jų stipraus poveikio
priemonėmis, indaplovėje arba
naudodami aštrius daiktus. Tai gali
pažeisti neprisvylančią dangą.
Išdžiovinkite orkaitę, kai ji po
naudojimo yra drėgna.
13.2 Lentynėlių išėmimas
Prieš atlikdami priežiūros darbus
patikrinkite, ar prietaisas atvėso. Galima
nusideginti.
Norėdami išvalyti prietaisą, išimkite
lentynų atramas.
1. Atramas atsargiai ištraukite į viršų iš
priekinių laikiklių.
1
3
2
Patieskite audinį prietaiso viduje. Tai
apsaugo nuo lemputės stiklinio gaubtelio
ir orkaitės vidaus pažeidimų.
ĮSPĖJIMAS!
Žūties nuo elektros srovės
pavojus! Atjunkite saugiklį
prieš keisdami lemputę.
Lemputė ir lemputės stiklinis
gaubtas gali būti karšti.
DĖMESIO
Halogeninę lemputę visada
suimkite skudurėliu, kad ant
lemputės neprisviltų riebalų
likučiai.
1. Išjunkite prietaisą.
2. Išimkite saugiklius iš skirstomosios
saugiklių dėžutės arba išjunkite
jungtuvą.
Viršutinė lemputė
1. Sukite stiklinį lemputės gaubtelį prieš
laikrodžio rodyklę ir nuimkite jį.
2. Nuvalykite stiklinį gaubtelį.
3. Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama,
300 °C karščiui atsparia lempute.
4. Uždėkite stiklinį gaubtelį.
46
www.electrolux.com
14. TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
14.1 Ką daryti, jeigu...
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Orkaitės nepavyksta įjungti Orkaitė neprijungta arba
arba valdyti.
netinkamai prijungta prie
elektros tinklo.
Patikrinkite, ar orkaitė tin‐
kamai prijungta prie elek‐
tros tinklo (žr. prijungimo
schemą, jeigu yra).
Orkaitė nekaista.
Orkaitė yra išjungta.
Įjunkite orkaitę.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytas laikrodis.
Nustatykite laikrodį.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytos būtinos nuo‐
statos.
Patikrinkite, ar nuostatos
yra tinkamos.
Orkaitė nekaista.
Suaktyvintas automatinis
išjungimas.
Žr. skyrių „Automatinis iš‐
jungimas“.
Orkaitė nekaista.
Įjungtas apsaugos nuo
vaikų užraktas.
Žr. skyrių „Apsaugos nuo
vaikų užrakto naudojimas“.
Orkaitė nekaista.
Netinkamai uždarytos du‐
relės.
Iki galo uždarykite dureles.
Orkaitė nekaista.
Perdegė saugiklis.
Patikrinkite, ar veikimas
sutriko dėl saugiklio. Jeigu
saugiklis pakartotinai per‐
dega, kreipkitės į kvalifi‐
kuotą elektriką.
Lemputė nešviečia.
Perdegusi lemputė.
Pakeiskite lemputę.
Ekrane rodomas klaidos
Įvyko elektros gedimas.
kodas, kurio nėra šioje len‐
telėje.
•
•
Išjunkite orkaitę, naudo‐
dami namų saugiklį ar‐
ba apsauginį jungiklį
skirstomojoje saugiklių
dėžutėje, ir vėl įjunkite.
Jeigu ekrane vėl rodo‐
mas klaidos kodas,
kreipkitės į klientų ap‐
tarnavimo skyrių.
Ant maisto produktų ir or‐
Pernelyg ilgam palikote pa‐ Baigę gaminti, nepalikite
kaitės viduje kaupiasi garai tiekalą orkaitėje.
patiekalų orkaitėje ilgiau
ir kondensatas.
negu 15–20 minučių.
14.2 Aptarnavimo duomenys
Jeigu patys negalite rasti problemos
sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą
arba įgaliotąjį techninio aptarnavimo
centrą.
Duomenys, kuriuos būtina pateikti
techninio aptarnavimo centrui, nurodyti
LIETUVIŲ
techninių duomenų lentelėje. Duomenų
lentelę rasite prietaiso viduje, ant
priekinio rėmo. Nenuimkite duomenų
lentelės nuo prietaiso vidaus.
Rekomenduojame duomenis užsirašyti čia:
Modelis (MOD.)
.........................................
Gaminio numeris (PNC)
.........................................
Serijos numeris (S. N.)
.........................................
15. ĮRENGIMAS
15.1 Įrengimas balduose
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
450mm
Įmontuojamoji įranga turi
atitikti DIN 68930 stabilumo
reikalavimus.
min.
20mm
min.
560mm
114
mm
548mm
455mm
15mm
450mm
440mm
min.
550mm
546mm
21mm
594mm
47
48
www.electrolux.com
548mm
min. 20mm
114
mm
450mm
15mm
450mm
min.
560mm
455mm
450mm
440mm
455mm
450mm
min.
550mm
546mm
594mm
21mm
548mm
114
mm
450mm
15mm
min.
20mm
455mm
450mm
440 mm
455mm
450mm
450mm
440mm
450mm
min.
550mm
min.
560mm
455mm
450mm
440mm
546mm
594mm
21mm
LIETUVIŲ
548mm
min. 20mm
114
mm
450mm
15mm
590mm
455mm
450mm
440mm
min.
560mm
min.
550mm
594mm
114
mm
589mm
579mm
546mm
594mm
21mm
H05VV-F
H05RR-F
min.1,60 m
alternativ
90°
49
50
www.electrolux.com
13mm
20
mm
2x3,5x25
16. APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas,
pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite
pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo
konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite
saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir
surinkti bei perdirbti elektros ir
elektronikos prietaisų atliekas.
*
Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų
prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos
atliekų surinkimo punktą arba susisiekite
su vietnos savivaldybe dėl papildomos
informacijos.
LIETUVIŲ
51
867326148-B-182016
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement