Electrolux EOY5851FAX User manual

Electrolux EOY5851FAX User manual
EOY5851FA
EOY5851FO
LT
Orkaitė
Naudojimo instrukcija
2
www.electrolux.com
TURINYS
1. SAUGOS INFORMACIJA................................................................................... 3
2. SAUGOS INSTRUKCIJA....................................................................................4
3. GAMINIO APRAŠYMAS.....................................................................................7
4. VALDYMO SKYDELIS........................................................................................8
5. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART...............................................................10
6. KASDIENIS NAUDOJIMAS.............................................................................. 11
7. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS...............................................................................15
8. AUTOMATINĖS PROGRAMOS....................................................................... 16
9. PRIEDŲ NAUDOJIMAS....................................................................................17
10. PAPILDOMOS FUNKCIJOS...........................................................................19
11. PATARIMAI.................................................................................................... 21
12. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA.............................................................................. 43
13. TRIKČIŲ ŠALINIMAS..................................................................................... 46
14. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS....................................................................... 47
MES GALVOJAME APIE JUS
Dėkojame, kad pirkote šį „Electrolux“ prietaisą. Jūs pasirinkote gaminį, kuris
pasižymi dešimtmečių profesionalia patirtimi ir naujovėmis. Originalus ir stilingas,
jis sukurtas galvojant apie jus. Taigi, kai tik naudojate jį, galite jaustis saugūs,
žinodami, kad kiekvieną kartą pasieksite puikių rezultatų.
Sveiki atvykę į „Electrolux“ pasaulį!
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
Gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo
informacijos:
www.electrolux.com/webselfservice
Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.registerelectrolux.com
Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo
prietaisui:
www.electrolux.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į įgaliotąjį aptarnavimo centrą, būtinai pateikite šią informaciją:
modelis, PNC, serijos numeris.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija
Bendroji informacija ir patarimai
Aplinkosaugos informacija
Galimi pakeitimai.
LIETUVIŲ
1.
3
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako
už sužalojimus ar žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso
įrengimo ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite
saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prireikus
galėtumėte pasižiūrėti.
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
•
•
•
•
•
•
•
Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei
mažesnių gebėjimų žmonės, su sąlyga, kad jiems
pateikiami nurodymai ir (arba) jie prižiūrimi, jog saugiai
naudotųsi prietaisu ir suprastų galinčius kilti pavojus.
Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir
tinkamai pašalinkite.
Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia
prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Neuždengtos dalys
būna įkaitę.
Jeigu prietaise yra apsaugos nuo vaikų įtaisas, jį reikia
suaktyvinti.
Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir
naudotojo priežiūros darbų.
3 metų ir mažesnių vaikų niekada negalima prileisti
prie prietaiso, kai jis veikia.
1.2 Bendrieji saugos reikalavimai
•
•
Šį prietaisą įrengti ir pakeisti jo laidą privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
ĮSPĖJIMAS! Prietaisas ir jo prieinamos dalys įkaista
naudojimo metu. Būkite atsargūs ir neprisilieskite prie
kaitinimo elementų. Mažesnių nei 8 metų vaikų
negalima prileisti prie prietaiso, jeigu jie nuolat nėra
prižiūrimi.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Patiekalus arba orkaitės prikaistuvius iš orkaitės
traukite ir į ją dėkite mūvėdami karščiui atsparias
pirštines.
Prieš techninės priežiūros darbus, atjunkite maitinimą.
Norėdami išvengti galimo elektros smūgio,
pasirūpinkite, kad prieš keičiant lemputę prietaisas
būtų išjungtas.
Nenaudokite garinio valiklio prietaisui valyti.
Durelių stiklo nevalykite šiurkščiu abrazyviniu valikliu
ar aštriais metaliniais gremžtukais, nes galite
subraižyti paviršių ir dėl to stiklas gali sudužti.
Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti
tik gamintojui, jo įgaliotąjam aptarnavimo centrui arba
panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip gali kilti
elektros pavojus.
Prieš pirolizinį valymą reikia išvalyti išsiliejimus.
Išimkite visas dalis iš orkaitės.
Norėdami išimti lentynėlių atramas, pirmiausia
patraukite lentynėlės atramos priekį, o po to galą nuo
šoninių sienelių. Įdėkite lentynėlių atramas atvirkščia
tvarka.
Naudokite tik šiam prietaisui rekomenduojamą mėsos
termometrą.
2. SAUGOS INSTRUKCIJA
2.1 Įrengimas
ĮSPĖJIMAS!
Šį prietaisą įrengti privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
•
•
•
•
•
•
Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
Vadovaukitės su prietaisu pateikta
įrengimo instrukcija.
Visada būkite atsargūs, kai perkeliate
prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada
mūvėkite apsaugines pirštines ir
avėkite uždarą avalynę.
Netraukite šio prietaiso už rankenos.
Būtina paisyti minimalių atstumų iki
kitų prietaisų ir spintelių.
•
•
Prietaisas būtinai turi būti įrengtas po
saugiomis konstrukcijomis ir šalia jų.
Prietaiso šonai privalo būti šalia tokio
paties aukščio prietaisų arba spintelių.
2.2 Elektros įvadas
ĮSPĖJIMAS!
Gaisro ir elektros smūgio
pavojus.
•
•
•
Visus elektros prijungimus turi įvesti
kvalifikuotas elektrikas.
Šis prietaisas turi būti įžemintas.
Patikrinkite, ar elektros duomenys,
nurodyti techninių duomenų lentelėje,
atitinka jūsų elektros tinklo duomenis.
Jeigu ne, kreipkitės į elektriką.
LIETUVIŲ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Visada naudokite taisyklingai įrengtą
įžemintą saugųjį elektros lizdą.
Nenaudokite daugiakanalių kištukų,
jungiklių ir ilginamųjų laidų.
Būkite atsargūs, kad
nesugadintumėte elektros kištuko ir
elektros laido. Jei reikėtų pakeisti
maitinimo laidą, tai turi padaryti mūsų
įgaliotasis techninio aptarnavimo
centras.
Saugokite, kad maitinimo laidai
neliestų ir nebūtų arti prietaiso durelių,
ypač kai durelės yra karštos.
Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių
apsauga nuo smūgių turi būti
pritvirtinta taip, kad nebūtų galima
nuimti be įrankių.
Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite
įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus
prietaisą elektros laido kištuką būtų
lengva pasiekti.
Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs,
nejunkite kištuko.
Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už elektros laido. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
Naudokite tik tinkamus izoliavimo
įtaisus: liniją apsaugančius
automatinius jungiklius, saugiklius
(įsukami saugikliai turi būti išimami iš
jų laikiklio), įžeminimo nuotėkio
atjungiamuosius įtaisus ir
kontaktorius.
Elektros instaliacija privalo turėti
izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti
prietaisą nuo maitinimo tinklo ties
visais poliais. Tarp izoliavimo įtaiso
kontaktų turi būti mažiausiai 3 mm
pločio tarpelis.
Šis prietaisas atitinka EEB direktyvas.
2.3 Naudojimas
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo, nudegimų ir
elektros smūgio arba
sprogimo pavojus.
•
•
•
Šis prietaisas skirtas naudoti tik
buityje.
Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
Užtikrinkite, kad ventiliavimo angos
nebūtų uždengtos.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Nepalikite veikiančio prietaiso be
priežiūros.
Po kiekvieno naudojimo prietaisą
išjunkite.
Prietaisui veikiant, būkite atsargūs,
atidarydami prietaiso dureles. Gali
išsiveržti karštas oras.
Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų
rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi
prie vandens.
Nespauskite atvirų durelių.
Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio
arba vietos daiktams laikyti.
Atsargiai atidarykite prietaiso dureles.
Naudojant ingredientus su alkoholiu,
gali susidaryti alkoholio ir oro mišinys.
Atidarę dureles, saugokite prietaisą,
kad šalia jo nekiltų kibirkščių ir nebūtų
atviros liepsnos.
Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
Nenaudokite mikrobangų funkcijos
orkaitei įkaitinti.
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus sugadinti prietaisą.
•
•
•
•
•
•
Kad emalis nebūtų pažeistas arba
neišbluktų:
– nedėkite orkaitės indų ar kitų
daiktų tiesiai ant prietaiso dugno.
– nedėkite tiesiai ant prietaiso
dugno aliuminio folijos.
– nepilkite vandens tiesiai į karštą
prietaisą.
– nelaikykite prietaise drėgnų
patiekalų ir maisto produktų po to,
kai juos pagaminsite.
– būkite atsargūs, kai išimate ir
dedate priedus.
Emalio išblukimas neturi poveikio
prietaiso veikimui.
Drėgniems pyragams kepti naudokite
gilią kepimo skardą. Vaisių sultys gali
palikti dėmių, kurių nuvalyti gali
nepavykti.
Šis prietaisas yra skirtas tik maistui
gaminti. Jį draudžiama naudoti kitais
tikslais, pavyzdžiui, patalpai šildyti.
Maistą visada gaminkite uždarę
orkaitės dureles.
Jeigu prietaisas įrengtas už baldo
plokštės (pvz., durelių), užtikrinkite,
kad durelės niekada nebūtų
6
www.electrolux.com
uždarytos, kai prietaisas veikia.
Karštis ir drėgmė gali kauptis už
uždarytos baldo plokštės ir pakenkti
prietaisui, jo korpusui ar grindims.
Neuždarykite baldo plokštės, kol
prietaisas po naudojimo visiškai
neataušo.
2.4 Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo, gaisro arba
prietaiso sugadinimo
pavojus.
•
•
•
•
•
•
•
•
Prieš atlikdami priežiūros darbus,
išjunkite prietaisą ir ištraukite
maitinimo laido kištuką iš elektros
tinklo lizdo.
Patikrinkite, ar prietaisas atvėsęs. Gali
sutrūkti stiklo plokštės.
Nedelsdami pakeiskite durelių stiklo
plokštes, jeigu jos pažeistos.
Kreipkitės į įgaliotąjį techninės
priežiūros centrą.
Būkite atsargūs, kai išimate prietaiso
dureles. Durelės yra sunkios!
Reguliariai valykite prietaisą, kad
apsaugotumėte paviršiaus medžiagą
nuo nusidėvėjimo.
Valykite prietaisą drėgna, minkšta
šluoste. Naudokite tik neutralius
ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų
produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių
arba metalinių grandyklių.
Jeigu naudojate orkaitės purškiklį,
laikykitės ant pakuotės pateiktų
saugumo nurodymų.
Nevalykite katalizinio emalio (jeigu
taikytina) jokios rūšies plovikliu.
•
•
•
•
•
•
2.5 Pirolizinis valymas
Sužalojimo / gaisro /
cheminių emisijų (dūmų)
rizika naudojant pirolizės
režimą.
•
Prieš vykdydami pirolizinio išsivalymo
funkciją arba prieš pirmą naudojimą,
pašalinkite iš orkaitės:
– bet kokius maisto likučius,
aliejaus ar riebalų išsiliejimus /
likučius;
•
– išimamus daiktus (įskaitant
lentynas, šoninius bėgelius ir
pan., pateiktus su gaminiu), ypač
nesvylančius puodus, keptuves,
skardas, indus ir pan.
Atidžiai perskaitykite visus pirolizinio
valymo nurodymus.
Neprileiskite vaikų prie prietaiso, kol
veikia pirolizinis valymas.
Prietaisas labai įkaista ir karštas oras
išeina iš priekinių aušinimo angų.
Pirolizinis valymas yra aukštos
temperatūros procesas, kurio metu iš
maisto ruošimo likučių ir konstrukcinių
medžiagų gali išsiskirti dūmai, todėl
vartotojams primygtinai
rekomenduojama:
– pirolizinio valymo metu ir po jo
pasirūpinti geru vėdinimu;
– pirmą kartą naudojant prietaisą
maksimalia temperatūra ir po to
užtikrinti gerą vėdinimą.
Kitaip nei žmonės, kai kurie paukščiai
ir ropliai yra nepaprastai jautrūs
garams, kylantiems visų pirolizinių
orkaičių valymo proceso metu.
– Patraukite visus naminius
gyvūnus (ypač paukščius) toliau
nuo prietaiso pirolizinio valymo
metu ir po jo bei pirmą kartą
paleidę prietaisą veikti didžiausia
temperatūra į gerai vėdinamą
plotą.
Maži naminiai gyvūnai gali būti labai
jautrūs lokalizuotiems temperatūros
pokyčiams šalia visų pirolizinių
orkaičių, kai veikia pirolizinė
savaiminio išsivalymo programa.
Visų pirozilinių orkaičių pirolizinio
valymo metu aukšta temperatūra gali
sugadinti nesvylančią puodų,
keptuvių, skardų, virtuvės indų ir pan.
dangą, o taip pat gali būti nedidelio
lygio kensmingų garų šaltiniu.
Garai, kylantys iš visų pirozilinių
orkaičių / nudeginant maisto
gaminimo metu likusius nešvarumus,
žmonėms, įskaitant kūdikius ar
sveikatos sutrikimų turinčius asmenis,
nėra kenksmingi.
2.6 Vidinė apšvietimo lemputė
•
Šiame prietaise naudojama
apšvietimo arba halogeninė lemputė
LIETUVIŲ
yra skirta tik buitiniams prietaisams.
Nenaudokite jos būstui apšviesti.
ĮSPĖJIMAS!
Elektros smūgio pavojus.
•
•
•
Prieš keisdami lemputę, atjunkite
prietaisą nuo maitinimo tinklo.
Naudokite tik tų pačių techninių
duomenų lemputes.
•
•
Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
Nupjaukite maitinimo laidą arti
prietaiso ir pašalinkite jį.
Išimkite durų užraktą, kad vaikai arba
naminiai gyvūnai neįstrigtų prietaise.
2.8 Techninė priežiūra
•
2.7 Šalinimas
•
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižeisti arba
uždusti.
Dėl prietaiso remonto kreipkitės į
įgaliotąjį aptarnavimo centrą.
Naudokite tik originalias atsargines
dalis.
3. GAMINIO APRAŠYMAS
3.1 Bendra apžvalga
1
2
3
4
5
5
4
8
3
6
2
1
2
3
4
5
6
7
8
Valdymo skydelis
Elektroninis valdymas
Mėsos termometro lizdas
Kaitinamasis elementas
Lemputė
Ventiliatorius
Išimama lentynėlė
Lentynėlės padėtys
1
7
3.2 Priedai
Kepimo skarda
Grotelės
Skirta pyragams ir sausainiams kepti.
Prikaistuviams, pyragų formoms, kepimo
skardoms.
7
8
www.electrolux.com
Skirtas matuoti, kiek iškepęs maisto
produktas.
Grilis / kepimo indas
Ištraukiami bėgeliai
Skirtas kepti ir skrudinti arba riebalams
surinkti.
Skirti lentynoms ir skardoms.
Mėsos termometras
4. VALDYMO SKYDELIS
4.1 Elektroninis valdymo pultas
1
2 3 4 5
6
7 8
17
9
10 11
12
13 14
15
16
Prietaisą valdykite jutiklių laukais.
Jutiklio
laukas
1
2
3
Funkcija
Pastaba
ĮJUNGTI / IŠ‐
JUNGTI
Įjungiamas ir išjungiamas prietaisas.
Kaitinimo funkci‐
jos arba Recep‐
tai
Vieną kartą palieskite jutiklio lauką, kad pasi‐
rinktumėte kaitinimo funkciją arba meniu Re‐
ceptai. Dar kartą palieskite jutiklio lauką, kad
perjungtumėte meniu: Kaitinimo funkcijos, Re‐
ceptai. Jeigu norite įjungti arba išjungti lemputę,
lieskite lauką 3 sekundes.
Grįžimo mygtu‐
kas
Grįžti į meniu vienu lygiu atgal. Norėdami atida‐
ryti pagrindinį meniu, palieskite lauką ir palaiky‐
kite 3 sekundes.
LIETUVIŲ
Jutiklio
laukas
4
5
6
7
8
-
Funkcija
Pastaba
Temperatūros
nustatymas
Nustatoma prietaiso temperatūra arba rodoma
esama temperatūra. Palieskite lauką 3 sekun‐
des, kad įjungtumėte arba išjungtumėte funkci‐
ją Greitasis įkaitinimas.
Mėgstamiausios
Mėgstamiausioms programoms išsaugoti ir pa‐
sirinkti.
Valdymo skyde‐
lis
Rodo esamas prietaiso nuostatas.
Mygtukas aukš‐
tyn
Naršyti aukštyn meniu.
Mygtukas žemyn Naršyti žemyn meniu.
Laiko ir papildo‐
mos funkcijos
Nustatomos skirtingos funkcijos. Veikiant kaiti‐
nimo funkcijai palieskite jutiklio lauką, kad pa‐
keistumėte mėsos termometro nuostatas, nus‐
tatytumėte laikmatį arba funkcijas: Funkcijų už‐
raktas, Mėgstamiausios, Kaitinti+palaikyti, Set
+ Go.
Automatinis ga‐
minimas
Pasirinkti automatinių receptų kategoriją.
Kepimas
Automatinių programų kategorija.
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Kepsnių kepimas Automatinių programų kategorija.
Pusfabrikačiai
Automatinių programų kategorija.
Patiekalai orkai‐
tėje
Automatinių programų kategorija.
Pica
Automatinių programų kategorija.
GERAI
Patvirtinamas pasirinkimas arba nuostata.
Minučių skaitlys
Jei norite nustatyti funkciją Minučių skaitlys.
9
10
www.electrolux.com
4.2 Ekranas
A
B
C
10:30
E
00:34
17:46
180°C
A.
B.
C.
D.
E.
Kaitinimo funkcija
Paros laikas
Funkcijos trukmė ir pabaiga
Temperatūra
Kaitinimo indikatorius
D
Kiti ekrano indikatoriai:
Simbolis
Funkcija
Minučių skaitlys
Funkcija veikia.
Paros laikas
Ekrane rodomas esamas laikas.
Trukmė
Ekrane rodomas maisto gaminimui
būtinas laikas.
Pabaiga
Ekrane rodoma, kada pasibaigs ga‐
minimo laikas.
Temperatūra
Ekrane rodoma temperatūra.
Laiko parodymai
Ekrane rodoma, kiek laiko veikia
kaitinimo funkcija. Norėdami atkurti
laiką, vienu metu paspauskite
ir
.
Apskaičiavimas
Prietaisas skaičiuoja gaminimo truk‐
mę.
Įkaitinimo indikatorius
Ekrane rodoma temperatūra prietai‐
so viduje.
Sparčiojo įkaitinimo indi‐ Funkcija veikia. Sutrumpinamas
katorius
įkaitinimo laikas.
Automatinės svorio
progr.
Ekrane rodoma, kad veikia automa‐
tinė svėrimo sistema arba svorį gali‐
ma pakeisti.
Kaitinti+palaikyti
Funkcija veikia.
5. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
5.1 Pradinis valymas
Išimkite iš prietaiso visus priedus ir
išimamas lentynų atramas.
Žr. skyrių „Valymas ir
priežiūra“.
Prieš pirmąjį naudojimą prietaisą ir
priedus išvalykite.
Įdėkite priedus ir išimamas lentynų
atramas atgal į jų pradines padėtis.
LIETUVIŲ
5.2 Pirmasis prijungimas
•
Įjungus prietaisą į elektros tinklą arba
nutrūkus elektros tiekimui, reikia nustatyti
ekrano kalbą, kontrastą, ryškumą ir paros
laiką.
•
arba
1. Spauskite
nustatytumėte vertę.
Kalibravimas:
2. Paspauskite
, kad
, kad patvirtintumėte.
5.3 Kalibravimas
Norėdami gauti geriausius rezultatus su
funkcija Automatinis gaminimas, privalote
sukalibruoti prietaisą. Kalibravimo laikas
– 4 valandos.
Jeigu gaminate tik
neautomatiniu būdu, šią
procedūrą galite praleisti.
Sąlygos:
•
•
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite meniu Pagrindinės
nuostatos ir spauskite „Gerai“.
3. Pasirinkite funkciją: Kalibravimas ir
spauskite „Gerai“.
Jeigu kalibravimą atliekate
pirmą kartą, norėdami
pradėti procedūrą, kategoriją
galite nustatyti iš valdymo
skydelio arba pasirinkti
funkciją iš pagrindinio meniu
Automatinis gaminimas.
PERSPĖJIMAS!
Prieš naudodami prietaisą,
įsitikinkite, ar jis atvėso.
Temperatūra virtuvėje privalo būti
žemesnė nei 35 °C.
Pastatykite prietaisą į jam numatytą
vietą.
6. KASDIENIS NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
6.1 Įvairių meniu peržiūra
1. Įjunkite prietaisą.
2. Norėdami pasirinkti meniu parinktį,
paspauskite
arba
3. Paspauskite
, kad atvertumėte
papildomą meniu arba
patvirtintumėte nuostatą.
Bet kuriuo metu galite grįžti į
pagrindinį meniu,
paspausdami mygtuką
.
.
6.2 Įvairių meniu apžvalga
Pagrindinis meniu
Sim‐
bolis
11
Įjunkite prietaisą į elektros tinklą ir
daugiau jo neišjunkite.
Jeigu prietaisą perstatysite į kitą vietą
arba nutrūks elektros tiekimas,
privalėsite vėl pakartoti šiuos
veiksmus.
Meniu elementas
Naudojimo sritis
Kaitinimo funkcijos
Pateikiamas kaitinimo funkcijų sąrašas.
Automatinis gaminimas
Pateikiamas automatinių kategorijų sąrašas.
Pirolizė
Pirolizinis valymas.
Pagrindinės nuostatos
Naudojama kitoms nuostatoms parinkti.
12
www.electrolux.com
Sim‐
bolis
Meniu elementas
Naudojimo sritis
Mėgstamiausios
Pateikiamas vartotojo sukurtas mėgstamiausių
kepimo programų sąrašas.
Specialios funkcijos
Pateikiamas papildomų kaitinimo funkcijų sąra‐
šas.
Papildomas meniu: Pagrindinės nuostatos
Sim‐
bolis
Papildomas meniu
Aprašas
Paros laikas
Nustato esamą laikrodžio laiką.
Laiko parodymai
Kai ĮJUNGTA, išjungus prietaisą, ekrane rodo‐
mas esamas laikas.
Greitasis įkaitinimas
Kai ĮJUNGTA, ši funkcija sutrumpina įkaitinimo
laiką.
Set + Go
Nustatyti funkciją ir ją suaktyvinti vėliau pa‐
spaudus bet kurį valdymo skydelio simbolį.
Kaitinti+palaikyti
Išlaiko paruoštą maistą šiltą 30 minučių pasi‐
baigus maisto gaminimo ciklui.
Laiko pratęsimas
Įjungiama ir išjungiama laikmačio plėtinio funk‐
cija.
Ekrano kontrastiškumas
Laipsniškai nustatomas ekrano kontrastišku‐
mas.
Ekrano ryškumas
Laipsniškai nustatomas ekrano ryškumas.
Nustatyti kalbą
Nustatoma ekrano kalba.
Skambučio garsumas
Nustatomas mygtukų paspaudimo ir garso sig‐
nalų garsumo laipsnis.
Mygtukų signalai
Įjungiami ir išjungiami jutiklių laukų paspaudi‐
mo garso signalai. Negalima išjungti jutiklių
lauko ĮJUNGTA / IŠJUNGTA garso signalo.
Įspėjamieji / klaidų signalai
Įjungiami ir išjungiami įspėjamieji signalai.
Valymo vadovas
Padedamas atlikti valymo procesas.
Priminimas apie valymą
Primenama, kada reikia valyti prietaisą.
Kvapų filtras
Įjungiama arba išjungiama funkcija. Apsaugo
nuo kvapų ruošiant maistą. Jeigu išjungta, re‐
guliariai savaime išsivalo.
Kalibravimas
Pradedamas kalibravimas.
LIETUVIŲ
Sim‐
bolis
Papildomas meniu
Aprašas
DEMO režimas
Aktyvavimo / išjungimo kodas: 2468
Techninės priežiūra
Rodo programinės įrangos versiją ir sąranką.
Gamyklos nuostatos
Visi nustatyti parametrai pakeičiami gamyklos
nuostatomis.
13
6.3 Kaitinimo funkcijos
Kaitinimo funkcija
Naudojimo sritis
Karšto oro srautas
Kepti vienu metu 3-ose lentynų padėtyse ir
maistui džiovinti.Nustatykite 20–40 °C mažes‐
nę temperatūrą nei funkcijai: Viršutinis / apati‐
nis kaitinimas.
Pica
1-oje lentynos padėtyje kepti patiekalus, ku‐
riems reikia intensyvesnio skrudinimo ir traš‐
kaus pagrindo. Nustatykite 20–40 °C žemesnę
temperatūrą nei funkcijai: Viršutinis / apatinis
kaitinimas.
Viršutinis / apatinis kai‐ Maistui kepti ir skrudinti 1-oje lentynos padėty‐
tinimas
je.
Kepimas žemoje temp. Minkštiems, sultingiems kepsniams gaminti.
Apatinis kaitinimas
Pyragams su traškiu pagrindu kepti ir maistui
konservuoti.
Drėgnas karštas oras
Taupyti energiją, kai kepate, ir kepti kepinius
skardose 1-oje lentynos padėtyje. Ši funkcija
buvo naudojama energijos vartojimo efektyvu‐
mo klasei nustatyti pagal standartą EN
60350-1.
Todėl pirmiausiai reikia nustatyti gaminimo lai‐
ką. Išsamesnę informaciją apie rekomenduoja‐
mas nuostatas rasite kepimo lentelėse.
EKO kepimas
Kai naudojate šią funkciją gamindami, galite
optimizuoti energijos vartojimą. Išsamesnę in‐
formaciją apie rekomenduojamas nuostatas ra‐
site kepimo lentelėse prie atitinkamos funkcijos
(kepimas ant grotelių).
Šaldytas maistas
Pusfabrikačiams ruošti, pavyzdžiui, gruzdin‐
toms bulvytėms, kroketams ar blyneliams su
įdaru.
14
www.electrolux.com
Kaitinimo funkcija
Naudojimo sritis
Kepimas ant grotelių
Plokštiems patiekalams kepti grilyje ir duonos
skrebučiams.
Spartus kepimas ant
grotelių
Plokštiems patiekalams dideliais kiekiais kepti
grilyje ir skrebučiams skrudinti.
Terminis kepintuvas
Didesniems mėsos gabalams arba paukštienai
su kaulais skrudinti 1-oje lentynos padėtyje.
Taip pat tinka apkepams ir skrudinti.
6.4 Specialios funkcijos
Kaitinimo funkcija
Naudojimo sritis
Duona
Duonai kepti.
Apkepas
Tokiems patiekalams kaip lazanijai arba bulvių
plokštainiui kepti. Taip pat tinka apkepams ir
skrudinti.
Tešlos kėlimas
Mielinės tešlos kontroliuojamam kildinimui
prieš kepimą.
Lėkščių pašildymas
Lėkštėms pašildyti patiekiant maistą.
Konservavimas
Daržovių, pvz., agurkų konservams, ruošti.
Džiovinimas
Griežinėliais supjaustytiems vaisiams (pvz.,
obuoliams, slyvoms, persikams) ir daržovėms
(pvz., pomidorams, cukinijoms arba grybams)
džiovinti.
Maisto išlaikymas šiltu
Pagamintam patiekalui šiltai laikyti.
Atšildymas
Šią funkciją galima naudoti šaldytam maistui,
pavyzdžiui, daržovėms ir vaisiams, atšildyti. At‐
šildymo trukmė priklauso nuo užšaldyto maisto
produkto kiekio ir dydžio.
6.5 Kaitinimo funkcijos
įjungimas
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite meniu Kaitinimo funkcijos.
, kad patvirtintumėte.
3. Paspauskite
4. Pasirinkite kaitinimo funkciją.
5. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
6. Nustatykite temperatūrą.
7. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
6.6 Kaitinimo indikatorius
Įjungus kaitinimo funkciją, ekrane
užsižiebia juostelė. Juostelė rodo, kad
LIETUVIŲ
temperatūra kyla. Kai pasiekiama
nustatyta temperatūra, 3 kartus girdimas
garso signalas ir mirksi juostelė, o po to ji
išnyksta.
6.7 Sparčiojo įkaitinimo
indikatorius
Ši funkcija sutrumpina įkaitinimo laiką.
15
Jeigu norite įjungti šią funkciją, 3
sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką
. Keičiasi įkaitinimo indikatorius.
6.8 Likutinė šiluma
Išjungus prietaisą, ekrane rodoma
likutinė šiluma. Šį karštį galite panaudoti,
kad maistas neatvėstų.
Nedėkite maisto į orkaitę, kai
veikia greitojo įkaitinimo
funkcija.
7. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS
7.1 Laikrodžio funkcijų lentelė
Laikrodžio funkcija
Minučių skaitlys
Naudojimo sritis
Nustatyti atgalinę laiko atskaitą (maks. 2
val. 30 min). Ši funkcija neturi poveikio
prietaiso veikimui.
Mygtuku
įjunkite funkciją. Norėdami
nustatyti minutes, paspauskite
, o paskui
arba
, kad įjungtumėte.
Trukmė
Veikimo trukmei nustatyti (ne daugiau kaip
23 val. 59 min.).
Pabaiga
Kaitinimo funkcijos išjungimo laikui nusta‐
tyti (ne daugiau nei 23 val. ir 59 min).
Nustačius laikrodžio funkciją, atgalinės
atskaitos laikmatis pradeda veikti po 5
sekundžių.
Jeigu naudojate laikrodžio
funkcijas TrukmėPabaiga,
prietaisas išjungia kaitinimo
elementus praėjus 90 %
nustatyto laiko. Prietaisas
naudoja likusį karštį
gaminimo procesui tęsti, kol
baigsis nustatytas laikas (3–
20 min.).
7.2 Laikrodžio funkcijų
nustatymas
Prieš naudodami funkcijas
Trukmė, Pabaiga,
pirmiausiai turite nustatyti
kaitinimo funkciją ir
temperatūrą. Prietaisas
automatiškai išsijungia.
Galite naudoti funkcijas
Trukmė ir Pabaiga tuo pat
metu, jeigu norite
automatiškai įjungti ir išjungti
prietaisą vėliau.
Funkcijos Trukmė ir Pabaiga
neveikia, kai naudojate
mėsos termometrą.
1. Nustatykite kaitinimo funkciją.
16
www.electrolux.com
2. Kelis kartus paspauskite , kol
ekrane pasirodys reikiama laikrodžio
funkcija ir atitinkamas simbolis.
5. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
Funkcijai pasibaigus, pasigirsta garso
signalai.
3. Spauskite
arba
, kad
nustatytumėte reikiamą laiką.
Funkcija lieka įjungta, jeigu keičiate
kaitinimo funkcijas.
4. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
Laikui pasibaigus, pasigirsta garso
signalai. Prietaisas išsijungia. Ekrane
rodomas pranešimas.
5. Norėdami išjungti signalą,
paspauskite bet kurį simbolį.
7.4 Laiko pratęsimas
Funkcija Laiko pratęsimas pratęsia
kaitinimo funkcijos veikimą pasibaigus
Trukmė.
Taikytina visoms kaitinimo
funkcijoms, naudojant
funkcijas Trukmė arba
Automatinės svorio progr..
Netaikytina kaitinimo
funkcijoms su mėsos
termometru.
7.3 Kaitinti+palaikyti
Funkcijos veikimo sąlygos:
•
•
Nustatyta temperatūra yra didesnė nei
80 °C.
Funkcija Trukmė nustatyta.
Funkcija Kaitinti+palaikyti 30 minučių
palaiko paruoštą maistą šiltą esant 80 °C
temperatūrai. Ji įsijungia pasibaigus
kepimo arba kepinimo procedūrai.
Šią funkciją įjungti arba išjungti galite
meniu Pagrindinės nuostatos.
2. Paspauskite mygtuką
, kad
įjungtumėte arba mygtuką , kad
atšauktumėte.
3. Nustatykite funkcijos trukmę.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite kaitinimo funkciją.
3. Nustatykite didesnę nei 80 °C
temperatūrą.
4. Kelis kartus paspauskite mygtuką
kol ekrane bus rodoma Kaitinti
+palaikyti.
1. Kepimo laikui pasibaigus, pasigirsta
garso signalai. Paspauskite bet kurį
simbolį.
Ekrane rodomas pranešimas.
4. Paspauskite
.
,
8. AUTOMATINĖS PROGRAMOS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
8.1 Automatinis gaminimas
Norėdami naudoti automatines
programos, privalote sukalibruoti
prietaisą.
Šiame prietaise yra automatinės kepimo
programos. Kategorijos pasirenkamos iš
valdymo skydelio. Maisto gaminimo
kategorijų ir pavyzdinių patiekalų
atitikimas pateiktas su šiuo prietaisu
pristatytoje maisto produktų rodyklėje.
Naudokite ją kaip maisto gaminimo
priemonę. Automatinės programos
naudoja iš anksto nustatytą temperatūrą,
kaitinimo funkciją ir maisto gaminimo
laiką.
Naudokite
rekomenduojamus priedus.
Žr. skyrių „Patarimai“.
LIETUVIŲ
17
Automatinis gaminimas: kategorijos
Simbolis
Kategorija
Kepimas
Kepsnių kepimas
Pusfabrikačiai
Patiekalai orkaitėje
Pica
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite patiekalą ir kategoriją iš
maisto produktų rodyklės.
3. Pasirinkite kategoriją valdymo
skydelyje.
4. Vykdykite ekrane pateikiamas
instrukcijas.
9. PRIEDŲ NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
3. Įkiškite vidaus temperatūros jutiklio
kištuką į lizdą, esantį prietaiso
priekyje.
9.1 Mėsos termometras
Galimi du temperatūros nustatymai:
orkaitės temperatūros ir kepimo
temperatūros.
Mėsos termometras (MT) matuoja mėsos
kepimo temperatūrą. Kai mėsa yra
nustatytos temperatūros, prietaisas
išsijungia.
PERSPĖJIMAS!
Naudokite tik pateiktąjį
mėsos termometrą arba
tinkamas keičiamąsias dalis.
Gaminant maistą, vidaus
temperatūros jutiklis turi būti
mėsoje ir lizde.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Mėsos termometro galą dėkite į
mėsos vidurį.
Ekrane rodomas mėsos termometro
simbolis.
4. Spauskite
arba
per mažiau
nei 5 sekundes, kad nustatytumėte
kepimo temperatūrą.
5. Nustatykite kaitinimo funkciją ir, jeigu
reikia, orkaitės temperatūrą.
Prietaisas apskaičiuoja apytikrį pabaigos
laiką. Pabaigos laikas priklauso nuo
18
www.electrolux.com
gaminamo maisto kiekio, nustatytos
orkaitės temperatūros (mažiausiai 120
°C) ir naudojimo režimų. Prietaisas
apskaičiuoja pabaigos laiką maždaug per
30 minučių.
6. Paspauskite
kepimo temperatūrai
pakeisti.
Kai prietaisas pasiekia nustatytą kepimo
temperatūrą, pasigirsta garso signalai.
Prietaisas automatiškai išsijungia.
7. Palieskite bet kurį simbolį signalui
išjungti.
8. Ištraukite mėsos termometro kištuką
iš lizdo ir išimkite mėsą iš orkaitės.
Grotelės ir gilus prikaistuvis kartu:
Įstumkite gilų prikaistuvį tarp lentynos
atramos ir grotelių kreipiamųjų laikiklių.
ĮSPĖJIMAS!
Mėsos termometras yra
karštas. Galima nusideginti.
Būkite atsargūs, kai traukiate
mėsos termometro galą ir
kištuką.
9.2 Priedų įstatymas
Grotelės:
Įstumkite groteles tarp lentynos atramos
kreipiamųjų laikiklių ir įsitikinkite, kad
kojelės yra nukreiptos žemyn.
Visų orkaitės priedų
dešiniųjų ir kairiųjų pusių
viršuje yra maži įlenkimai,
kad būtų saugiau. Šie
įlenkimai taip pat apsaugos
nuo apvirtimo.
Aukštas kraštas aplink
lentyną neleidžia
prikaistuviams pasislinkti.
9.3 Ištraukiami bėgeliai – priedų
įdėjimas
Naudojant ištraukiamus bėgelius, galima
lengviau įstatyti ir ištraukti lentynas.
Gilus prikaistuvis:
Įstumkite gilų prikaistuvį tarp lentynėlės
kreipiamųjų laikiklių.
PERSPĖJIMAS!
Ištraukiamų bėgelių
negalima plauti indaplovėje.
Netepkite ištraukiamų
bėgelių jokiu tepalu.
PERSPĖJIMAS!
Prieš uždarydami orkaitės
dureles, būtinai iki galo atgal
į prietaisą įstumkite
ištraukiamus bėgelius.
Vielinė lentynėlė:
LIETUVIŲ
Groteles ant ištraukiamų bėgelių
padėkite taip, kad kojelės būtų
nukreiptos žemyn.
Aukštas kraštas aplink
groteles yra speciali
priemonė, apsauganti
prikaistuvius, kad jie
nenuslystų.
19
Grotelės ir gilus prikaistuvis vienu metu:
Dėkite groteles ant gilaus kepimo indo.
Dėkite groteles ir gilų kepimo indą ant
ištraukiamų bėgelių.
Kepimo skarda ar gilus kepimo indas:
Dėkite kepimo skardą arba gilų kepimo
indą ant ištraukiamų bėgelių.
10. PAPILDOMOS FUNKCIJOS
10.1 Mėgstamiausios
Galite išsaugoti mėgstamas nuostatas,
pavyzdžiui, trukmę, temperatūrą arba
kaitinimo funkciją. Jas galima rasti meniu
Mėgstamiausios. Galite išsaugoti 20
programų.
Programos išsaugojimas
1. Įjunkite prietaisą.
2. Nustatykite kaitinimo funkciją meniu:
Automatinis gaminimas.
3. Kelis kartus palieskite mygtuką ,
kol ekrane bus rodoma IŠSAUGOTI.
4. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
Ekrane rodoma pirmoji laisva atminties
pozicija.
5. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
6. Įveskite programos pavadinimą.
Žybčioja pirmoji raidė.
7. Palieskite
arba
pakeisti raidę.
, norėdami
8. Paspauskite
.
Tuomet raidė žybčioja.
9. Vėl atlikite 7 veiksmą, kai reikalinga.
10. Paspauskite ir palaikykite
išsaugotumėte.
, kad
Galite perrašyti atminties poziciją. Kai
ekrane rodoma pirma laisva atminties
20
www.electrolux.com
pozicija, palieskite
arba
ir
Jeigu prietaise yra pirolizės
funkcija, durelės yra
užrakintos ir mygtuko
simbolis rodomas ekrane.
paspauskite
, kad panaikintumėte
esamą programą.
Galite pakeisti programos pavadinimą,
esantį meniu Pervadinti programą.
Norėdami išjungti šią funkciją, spauskite
. Ekrane rodomas pranešimas.
Programos įjungimas
Paspauskite
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite meniu Mėgstamiausios.
3. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
4. Pasirinkite mėgstamos programos
pavadinimą.
5. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
, kad tiesiogiai atvertumėte
Spauskite
meniu Mėgstamiausios.
10.2 Užrakto nuo vaikų
naudojimas
Jeigu veikia pirolizės
funkcija, durelės
automatiškai užrakinamos.
Jei paliečiate jutiklio lauką,
ekrane pasirodo
pranešimas.
Funkcija leidžia nustatyti bet kurią
kaitinimo funkciją (arba programą) ir
panaudoti ją vėliau vienu bet kurio
simbolio paspaudimu.
3. Kelis kartus paspauskite mygtuką
kol ekrane bus rodoma Trukmė.
4. Nustatykite laiką.
,
5. Kelis kartus paspauskite mygtuką
kol ekrane bus rodoma Set + Go.
,
, kad patvirtintumėte.
Paspauskite bet kurį (išskyrus ), kad
paleistumėte funkciją Set + Go.
Nustatyta kaitinimo funkcija pradeda
veikti.
.
Kaitinimo funkcijai pasibaigus, pasigirsta
garso signalai.
ir , kol
3. Vienu metu palieskite
ekrane pasirodys pranešimas.
Norėdami išjungti vaikų užrakto funkciją,
pakartokite 2 veiksmą.
•
10.3 Funkcijų užraktas
•
Ši funkcija apsaugo nuo atsitiktinio
kaitinimo funkcijos pakeitimo. Ją galite
įjungti tik tada, kai veikia prietaisas.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Nustatykite kaitinimo funkciją arba
nustatymą.
4. Paspauskite
10.4 Set + Go
6. Paspauskite
1. Įjunkite prietaisą.
3. Kelis kartus paspauskite mygtuką
kol ekrane bus rodoma Funkcijų
užraktas.
Išjungus prietaisą, funkcija
taip pat išjungiama.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Nustatykite kaitinimo funkciją.
Vaikų saugos užraktas apsaugo nuo
atsitiktinio prietaiso naudojimo.
2. Palieskite
, po tada patvirtinkite su
.
Funkcijų užraktas yra
įjungta, kai veikia
kaitinimo funkcija.
Meniu Pagrindinės
nuostatos suteikia
galimybę įjungti ir išjungti
funkciją Set + Go.
10.5 Automatinis išsijungimas
,
, kad patvirtintumėte.
Saugumo sumetimais prietaisas
išsijungia automatiškai po kurio laiko,
jeigu veikia kaitinimo funkcija ir jūs
nepakeitėte nuostatų.
LIETUVIŲ
•
Temperatūra (°C)
Išsijungimo lai‐
kas (val.)
30–115
12,5
120–195
8,5
200–245
5,5
250 – didžiausias
1,5
Automatinis išsijungimas
neveikia naudojant šias
funkcijas: Apšvietimas,
mėsos termometro,Pabaiga,
Trukmė.
10.6 Ekrano šviesumas
Yra du ekrano šviesumo režimai:
•
21
Dieninis šviesumas:
– kai prietaisas įjungtas;
– jeigu paliesite bet kurį simbolį, kai
veikia naktinio šviesumo funkcija
(išskyrus ĮJUNGTA / IŠJUNGTA),
ekranas persijungia į dieninio
šviesumo režimą 10 sekundžių;
– jei prietaisas yra išjungtas ir
nustatėte funkciją Minučių
skaitlys. Kai funkcija baigia veikti,
ekranas grįžta prie naktinio
šviesumo.
10.7 Aušinimo ventiliatorius
Kai prietaisas veikia, aušinimo
ventiliatorius įsijungia automatiškai, kad
prietaiso paviršiai išliktų vėsūs. Išjungus
prietaisą, orkaitės aušinimo ventiliatorius
gali toliau veikti tol, kol prietaisas atvės.
Naktinis šviesumas: kai prietaisas yra
išjungtas, ekrano šviesumas būna
mažesnis nuo 22.00 iki 6.00 val.;
11. PATARIMAI
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Lentelėse nurodyta
temperatūra ir kepimo laikas
yra tik orientacinio pobūdžio.
Jie priklauso nuo receptų,
naudojamų ingredientų
kokybės ir kiekio.
11.1 Vidinė durelių pusė
Kai kuriuose modeliuose durelių
vidinėje pusėje rasite:
•
•
lentynų padėčių numerius;
informacijos apie kaitinimo funkcijas,
tipiškiems patiekalams
rekomenduojamas lentynų padėtis ir
temperatūros nuostatas;
11.2 Automatinis gaminimas - Kepimas
Patiekalas
Ugniai atsparūs
indai
Priedai
Pastabos
Biskvitinis pyragas
Spyruoklinė forma
Vielinė lentynėlė
Naudokite neriebų
arba nedidelį kiekį
riebalų turintį svies‐
tą.
Mielinė pynutė
-
Kepimo padėklas
1 vienetas
Torto forma
-
Padėklas
Visiškai pripildykite
padėklą. Nenaudo‐
kite kepimo indo.
22
www.electrolux.com
Patiekalas
Ugniai atsparūs
indai
Priedai
Pastabos
Pyrago skarda
Keksas
Lentyna
Įvairiems pyra‐
gams, kuriuos ke‐
pate skardose.
Tortas
Pyrago kepimo
skarda
Spyruoklinė forma
Lentyna
Pyragai su nedide‐
liu papuošimu ant
viršaus (pvz., uo‐
giene).
Pyragaitis / lotarin‐
giškas apkepas
Apkepo su įdaru
skarda
Spyruoklinė forma
Pyrago kepimo
skarda
Lentyna
-
Štrudelis
-
Padėklas
1 vienetas
Vaisių pyragas
Kvadratinė skarda
Spyruoklinė forma
Lentyna
Su džiovintais vai‐
siais.
- Saldi
-
Padėklas
Keli gabalai.
- Sūri
-
Padėklas
Keli gabalai.
- Kepimo forma
Duonos skarda
Lentyna
1 skarda
- Skarda
-
Padėklas
1 skarda
- Plokščia duona
-
Padėklas
1 ar 2 gabalai
(pvz., ilgi batonai)
- Pietų bandelės
-
Padėklas
Keli nedideli gaba‐
lėliai.
- Saldi
-
Padėklas
Keli nedideli gaba‐
lėliai (pvz., saldžios
mielinės bandelės).
-
Angliški patiekalai
Tešla:
Duona:
Bandelės:
Ypatingas pyragas:
- Viktorijos biskvitas -
LIETUVIŲ
23
11.3 Automatinis gaminimas–Kepsnių kepimas
Jautiena / žvėriena / aviena
Patiekalas
Ugniai at‐
sparūs in‐
dai
Priedai
Pastabos
Jautienos kepsnys
Kepimo in‐
das
Mėsos termometras ir
gilus prikaistuvis
Nustatykite reikiamą
gaminimo intensyvumą
(su krauju, vidutiniškai
iškeptas ar gerai iškep‐
tas).
Skandinaviška jau‐
tiena
Kepimo in‐
das
Mėsos termometras ir
gilus prikaistuvis
Nustatykite reikiamą
gaminimo intensyvumą
(su krauju, vidutiniškai
iškeptas ar gerai iškep‐
tas).
Troškinta mėsa
Kepimo in‐
das
Gilus prikaistuvis
Nustatykite svorį. Už‐
denkite patiekalą dang‐
čiu.
Ėriuko koja, vidut.
iškepta
Kepimo in‐
das
Mėsos termometras ir
gilus prikaistuvis
-
Kepta aviena
Kepimo in‐
das
Gilus prikaistuvis
Nustatykite svorį.
Žvėrienos nugarinė Kepimo in‐
das
Mėsos termometras ir
gilus prikaistuvis
-
Kepta žvėriena
Gilus prikaistuvis
Nustatykite svorį. Už‐
denkite patiekalą dang‐
čiu.
Kepimo in‐
das
Paukštiena / žuvis
Patiekalas
Ugniai atspa‐ Priedai
rūs indai
Pastabos
Viščiuko / kalakuto
krūtinėlė
Skrudinimo
skarda
Mėsos termometras ir
gilus kepimo indas
-
Viščiukas
Skrudinimo
skarda
Gilus kepimo indas
Nustatykite svorį.
Viščiuko sparneliai
Skrudinimo
skarda
Gilus kepimo indas
Nustatykite svorį.
Viščiuko šlaunelės
Skrudinimo
skarda
Gilus kepimo indas
Nustatykite svorį.
Kalakutas
Skrudinimo
skarda
Gilus kepimo indas
Nustatykite svorį.
Antis
Skrudinimo
skarda
Gilus kepimo indas
Nustatykite svorį.
24
www.electrolux.com
Patiekalas
Ugniai atspa‐ Priedai
rūs indai
Pastabos
Žąsis
Skrudinimo
skarda
Gilus kepimo indas
Nustatykite svorį.
Visa žuvis
Skrudinimo
skarda
Mėsos termometras ir
gilus kepimo indas
-
Kiauliena / veršiena
Patiekalas
Ugniai atsparūs
indai
Priedai
Pastabos
Kiaulienos nugarinė Skrudinimo skarda
Mėsos termometras ir gilus kepimo in‐
das
Kiaulienos nugarinė Skrudinimo skarda
Gilus kepimo indas
Veršienos nugarinė Skrudinimo skarda
Mėsos termometras ir gilus kepimo in‐
das
Kepta veršiena
Gilus kepimo indas
Skrudinimo skarda
Nustatykite svorį.
Nustatykite svorį.
Uždenkite patiekalą
dangčiu.
11.4 Automatinis gaminimas–Pusfabrikačiai
Patiekalas
Ugniai atsparūs
indai
Priedai
Pastabos
Šaldytos bulvės
-
Padėklas
Bulvių pusfabrika‐
čiai, pavyzdžiui,
traškučiai ar kroke‐
tai.
- Saldi
-
Padėklas
Keli nedideli gaba‐
lėliai.
- Sūri
-
Padėklas
Keli nedideli gaba‐
lėliai.
- Saldi
-
Padėklas
Keli nedideli gaba‐
lėliai.
- Sūri
-
Padėklas
Keli nedideli gaba‐
lėliai.
Šaldyta tešla:
Šviežia tešla
Bandelės / prancū‐
ziškieji batonai
Keli nedideli gaba‐
lėliai.
LIETUVIŲ
25
Patiekalas
Ugniai atsparūs
indai
Priedai
Pastabos
- Šaldyti
-
Padėklas
Keli nedideli gaba‐
lėliai.
- Nešaldyti
-
Padėklas
-
Karščiui atsparus
indas
Lentyna
-
- Žuvis / mėsa džiū‐ vėsėliuose
Padėklas
Keletas mažų gaba‐
lėlių, pvz., žuvies
piršteliai ar „cordon
bleu“.
Šaldytas pyragas /
lotaringiškas apke‐
pas
-
Padėklas
-
- Šaldyti
Karščiui atsparus
indas
Lentyna
-
- Šviežias
Karščiui atsparus
indas
Lentyna
-
- Šaldyti
Karščiui atsparus
indas
Lentyna
-
- Šviežias
Karščiui atsparus
indas
Lentyna
-
- Šaldyti
Karščiui atsparus
indas
Lentyna
Apvirti ryžiai.
- Šviežias
Karščiui atsparus
indas
Lentyna
Apvirti ryžiai.
- Šaldyti
Karščiui atsparus
indas
Lentyna
-
- Šviežias
Karščiui atsparus
indas
Lentyna
-
Šaldytas štrudelis
-
Padėklas
1 ar 2 gabalai.
Užkandis
-
Padėklas
Keli nedideli gaba‐
lėliai.
Šaldyta žuvis / mė‐
sa:
- Žuvies apkepas
Bulvių patiekalai:
Makaronų patieka‐
lai:
Ryžių patiekalai:
Daržovių patiekalai:
26
www.electrolux.com
11.5 Automatinis gaminimas–Patiekalai orkaitėje
Patiekalas
Ugniai atsparūs
indai
Priedai
Pastabos
- Aukštas troškinys
Karščiui atsparus
indas
Lentyna
Mažiau kaip 4 cm.
- Plokščias troški‐
nys
Karščiui atsparus
indas
Lentyna
Mažiau kaip 4 cm.
Bulvių patiekalai
Karščiui atsparus
indas
Lentyna
-
Makaronų patieka‐
lai
Karščiui atsparus
indas
Lentyna
Baigiantis kepimo
laikui apibarstykite
parmezano sūriu.
Daržovių patiekalai
Karščiui atsparus
indas
Lentyna
-
Ryžių patiekalai
Karščiui atsparus
indas
Lentyna
Iš anksto paruošti
ryžiai.
Saldūs patiekalai
Karščiui atsparus
indas
Lentyna
-
Karščiui atsparus
indas
Lentyna
-
Mėsos / žuvies troš‐
kinys:
Suflė:
- Viena didelė kepi‐
mo forma
- Mažos kepimo for‐ Mažose kepimo for‐ Lentyna
mos
mose
Kelios skardos.
Apkepas
Baigiantis kepimo
laikui apibarstykite
parmezano sūriu.
Karščiui atsparus
indas
Lentyna
11.6 Automatinis gaminimas–Pica
Patiekalas
Priedai
Pastabos
- Stora
Padėklas
Storapadė, traški su daug
garnyro ar įdaro (amerikie‐
tiška).
- Plona
Padėklas
Plonapadė, traški su ne‐
daug garnyro (itališka).
- Perlenkta pica
Padėklas
-
Šviežia pica:
LIETUVIŲ
Patiekalas
Priedai
Pastabos
Šaldyta pica:
Padėklas
Picos pagrindas, ne visiš‐
kai iškeptas ir be papildo‐
mo garnyro.
- Apkepta
Padėklas
Picos pagrindas, ne visiš‐
kai iškeptas ir be papildo‐
mo garnyro.
- Neapkepta
Padėklas
Be papildomo garnyro.
- Perlenkta pica
Padėklas
-
Šviežia pica Apkepta
Padėklas
-
Picos užkandis
Padėklas
-
11.7 Patarimai dėl specialių
orkaitės kaitinimo funkcijų
11.8 Kepimas
•
Maisto išlaikymas šiltu
Naudokite šią funkciją, kai norite, kad
maistas išliktų šiltas.
Temperatūra automatiškai pakyla iki 80
°C.
Lėkščių pašildymas
•
•
Lėkštėms ir indams pašildyti.
Lėkštes ir indus tolygiai paskirstykite ant
grotelių. Praėjus pusei šildymo laiko,
pakeiskite lentynų aukštį (viršutinę
nuleiskite, apatinę pakelkite).
Automatiškai nustatoma temperatūra –
70 °C.
•
•
Rekomenduojama lentynos padėtis: 3.
Tešlos kėlimas
Šią automatinę funkciją galite naudoti bet
kokios receptūros mielinei tešlai ruošti. Ji
sudaro tinkamas sąlygas tešlai kildinti.
Sudėkite tešlą į indą, kuris būtų
pakankamai didelis, kad tilptų jai pakilus,
ir uždenkite drėgnu rankšluosčiu ar
plastmasine plėvele. Įkiškite groteles į
pirmos lentynos padėtį ir padėkite ant jų
indą. Uždarykite dureles ir nustatykite
funkciją Tešlos kėlimas. Nustatykite
reikiamą laiką.
27
•
Jūsų orkaitė gali kepti ar skrudinti
kitaip negu anksčiau turėtas
prietaisas. Įprastai naudojamas
nuostatas (temperatūrą, gaminimo
trukmę) ir lentynų padėtis keiskite
atsižvelgdami į lentelėse pateiktas
vertes.
Gamintojas rekomenduoja pirmą kartą
naudoti žemesnę temperatūrą.
Jei lentelėje nerandate konkretaus
patiekalo gaminimo nuostatų,
naudokite nuostatas, skirtas gaminti
patiekalą, kuris labiausiai panašus į
tą, kurį norite gaminti.
Jei pyragus kepate ne vienoje
lentynos padėtyje, kepimo laiką
galima pailginti 10–15 minučių.
Pyragai ir tešlainiai skirtinguose
aukščiuose pradžioje gali skrusti
nevienodai. Jei taip nutinka,
nustatytos temperatūros nekeiskite.
Kepimo metu apskrudimo lygiai
suvienodės.
Esant nustatytai ilgesnei kepimo
trukmei, orkaitę galima išjungti likus
10 minučių iki kepimo pabaigos. Tokiu
būdu bus išnaudotas likęs karštis.
Jei gaminimui naudojate užšaldytus
maisto produktus, gaminimo metu
kepamosios skardos gali išsilenkti.
Kepamosioms skardoms atvėsus, jos
išsitiesins.
28
www.electrolux.com
11.9 Patarimai, kaip kepti
Kepimo rezultatai
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Pyrago apačia nepakanka‐ Netinkama lentynos padė‐
mai iškepusi.
tis.
Padėkite pyragą ant že‐
mesnės lentynos.
Pyragas sukrenta ir pasi‐
daro tąsus, vandeningas,
suskilinėja.
Orkaitės temperatūra per
aukšta.
Kitą kartą kepdami nustaty‐
kite šiek tiek žemesnę or‐
kaitės temperatūrą.
Pyragas sukrenta ir pasi‐
daro tąsus, vandeningas,
suskilinėja.
Per trumpas kepimo laikas. Nustatykite ilgesnę kepimo
trukmę. Negalite mažinti
kepimo trukmės, nustaty‐
dami aukštesnę tempera‐
tūrą.
Pyragas sukrenta ir pasi‐
daro tąsus, vandeningas,
suskilinėja.
Tešloje per daug skysčio.
Naudokite mažiau skysčio.
Atkreipkite dėmesį, kiek lai‐
ko reikia maišyti, ypač jei‐
gu naudojate plakiklį.
Pyragas pernelyg sausas.
Orkaitės temperatūra per
žema.
Kitą kartą kepdami nustaty‐
kite aukštesnę orkaitės
temperatūrą.
Pyragas pernelyg sausas.
Per ilgas kepimo laikas.
Kitą kartą kepdami nustaty‐
kite trumpesnį kepimo lai‐
ką.
Pyragas nevienodai pa‐
skrunda.
Per aukšta orkaitės tempe‐ Nustatykite žemesnę orkai‐
ratūra ir per trumpas kepi‐ tės temperatūrą ir ilgesnį
mo laikas.
kepimo laiką.
Pyragas nevienodai pa‐
skrunda.
Tešla netolygiai paskirsty‐
ta.
Vienodai paskirstykite tešlą
ant kepimo skardos.
Pyragas neiškepa per nu‐
rodytą kepimo laiką.
Orkaitės temperatūra per
žema.
Kitą kartą kepdami nustaty‐
kite šiek tiek aukštesnę or‐
kaitės temperatūrą.
11.10 Kepimas viename lygyje:
Kepimas skardose
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Riestainis /
sviestinė ban‐
delė
Karšto oro
srautas
150–160
50–70
1
Trapus pyra‐
Karšto oro
gas / vaisių tor‐ srautas
tas
140–160
70–90
1
LIETUVIŲ
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
140–150
35–50
2
Fatless sponge Viršutinis /
160
cake / biskviti‐ apatinis kaitini‐
nis pyragas be mas
riebalų
35–50
2
Apkepas, tra‐
pus pyragas
Karšto oro
srautas
170–1801)
10–25
2
Apkepas, bisk‐
vito tešla
Karšto oro
srautas
150–170
20–25
2
Apple pie /
obuolių pyra‐
gas (2 formos
20 cm skers‐
mens, įdeda‐
mos įstrižai)
Karšto oro
srautas
160
60–90
2
Apple pie /
obuolių pyra‐
gas (2 formos
20 cm skers‐
mens, įdeda‐
mos įstrižai)
Viršutinis /
180
apatinis kaitini‐
mas
70–90
1
Varškės pyra‐
gas
Viršutinis /
170–190
apatinis kaitini‐
mas
60–90
1
Fatless sponge Karšto oro
cake / biskviti‐ srautas
nis pyragas be
riebalų
1) Įkaitinkite orkaitę.
Kepimo skardose kepami pyragai / pyragaičiai / duona
Patiekalas
Funkcija
Mielinė pynu‐
tė / riestainis
Kalėdinis pyra‐
gas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Viršutinis / apa‐ 170–190
tinis kaitinimas
30–40
3
Viršutinis / apa‐ 160–1801)
tinis kaitinimas
50–70
2
29
30
www.electrolux.com
Patiekalas
Funkcija
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Duona (ruginė Viršutinis / apa‐ 1. 2301)
duona):
tinis kaitinimas 2. 160–180
1. Pirmoji ke‐
pimo proce‐
so dalis.
2. Antroji kepi‐
mo proceso
dalis.
1. 20
2. 30–60
1
Pyragaičiai su
kremu / eklerai
Viršutinis / apa‐ 190–2101)
tinis kaitinimas
20–35
3
Biskvitinis vy‐
niotinis
Viršutinis / apa‐ 180–2001)
tinis kaitinimas
10–20
3
20–40
3
Trupininis pyra‐ Karšto oro
gas (sausas)
srautas
Temperatūra
(°C)
150–160
Sviestinis mig‐
dolų pyragas /
saldūs pyragai
Viršutinis / apa‐ 190–2101)
tinis kaitinimas
20–30
3
Vaisių pyragai
(iš mielinės /
biskvito teš‐
los)2)
Karšto oro
srautas
150
35–55
3
Vaisių pyragai
(iš mielinės /
biskvito teš‐
los)2)
Viršutinis / apa‐ 170
tinis kaitinimas
35–55
3
40–80
3
40–80
3
Vaisių pyragai Karšto oro
iš trapios tešlos srautas
160–170
Mieliniai pyra‐
Viršutinis / apa‐ 160–1801)
gai su kremu
tinis kaitinimas
(pvz., varškės,
grietinėlės, pie‐
no / kiaušinių)
1) Įkaitinkite orkaitę.
2) Naudokite gilų prikaistuvį.
Sausainiai
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Trapios tešlos
sausainiai
Karšto oro
srautas
150–160
10–20
3
LIETUVIŲ
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
140
20–35
3
Short bread /
Viršutinis / apa‐ 1601)
trapios tešlos
tinis kaitinimas
kepiniai / sau‐
sainių juostelės
20–30
3
Sausainiai iš
biskvitinės teš‐
los
Karšto oro
srautas
150–160
15–20
3
Pyragai su
kiaušinio balty‐
mu / merengos
Karšto oro
srautas
80–100
120–150
3
Migdoliniai sau‐ Karšto oro
sainiai
srautas
100–120
30–50
3
Sausainiai iš
mielinės tešlos
Karšto oro
srautas
150–160
20–40
3
Sluoksniuotos
tešlos kepiniai
Karšto oro
srautas
170–1801)
20–30
3
Bandelės
Karšto oro
srautas
1601)
10–25
3
Bandelės
Viršutinis / apa‐ 190–2101)
tinis kaitinimas
10–25
3
1501)
20–35
3
Small cakes /
Viršutinis / apa‐ 1701)
maži pyragai‐
tinis kaitinimas
čiai (20 vienetų
skardoje)
20–30
3
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
45–60
1
Short bread /
Karšto oro
trapios tešlos
srautas
kepiniai / sau‐
sainių juostelės
Small cakes /
Karšto oro
maži pyragai‐
srautas
čiai (20 vienetų
skardoje)
1) Įkaitinkite orkaitę.
11.11 Kepiniai ir apkepai
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Makaronų ap‐
kepas
Viršutinis / apa‐ 180–200
tinis kaitinimas
31
32
www.electrolux.com
Patiekalas
Funkcija
Lazanija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Viršutinis / apa‐ 180–200
tinis kaitinimas
25–40
1
Daržovių apke‐ Terminis kepin‐ 160–170
tuvas
pas1)
15–30
1
Prancūziškieji
batonai su ly‐
dytu sūriu
160–170
15–30
1
Saldūs kepiniai Viršutinis / apa‐ 180–200
tinis kaitinimas
40–60
1
Žuvies apkepai Viršutinis / apa‐ 180–200
tinis kaitinimas
30–60
1
Įdarytos daržo‐
vės
30–60
1
Karšto oro
srautas
Karšto oro
srautas
160–170
1) Įkaitinkite orkaitę.
11.12 Drėgnas karštas oras
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Makaronų plokštainis
200–220
35–45
3
Bulvių plokštainis
180–200
60–75
3
Musaka
170–190
55–70
3
Lazanija
180–200
60–75
3
Įdaryti makaronai kaneloni
170–190
55–70
3
Duonos pudingas
180–200
45–60
3
Ryžių pudingas
170–190
40–55
3
Biskvitinės tešlos obuolių
pyragas (apvali kepimo for‐
ma)
160–170
55–70
3
Balta duona
190–200
40–50
3
11.13 Kepimas keliais lygiais
Naudokite šią funkciją: Karšto oro
srautas.
LIETUVIŲ
Kepimo skardose kepami pyragai / pyragaičiai / duona
Patiekalas
Pyragaičiai su
kremu / eklerai
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
160–1801)
Trupininis pyra‐ 150–160
gas
Lentynos padėtis
2 padėtys
3 padėtys
25–45
1/4
-
30–45
1/4
-
1) Įkaitinkite orkaitę.
Sausainiai /small cakes / maži pyragaičiai / pyragaičiai / bandelės
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
150–160
Lentynos padėtis
2 padėtys
3 padėtys
20–40
1/4
1/3/5
Short bread /
140
Trapios tešlos
kepiniai / sau‐
sainių juostelės
25–45
1/4
1/3/5
Sausainiai iš
biskvitinės teš‐
los
160–170
25–40
1/4
-
Sausainiai su
kiaušinio balty‐
mu, merengos
80–100
130–170
1/4
-
Migdoliniai sau‐ 100–120
sainiai
40–80
1/4
-
Sausainiai iš
mielinės tešlos
160–170
30–60
1/4
-
Sluoksniuotos
tešlos kepiniai
170–1801)
30–50
1/4
-
Bandelės
180
20–30
1/4
-
23–40
1/4
-
Trapios tešlos
sausainiai
Small cakes /
1501)
Maži pyragai‐
čiai (20 vienetų
skardoje)
1) Įkaitinkite orkaitę.
11.14 Pica
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Pica (plonapadė)
200–2301)2)
15–20
2
33
34
www.electrolux.com
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Pica (su dideliu kie‐ 180–200
kiu garnyro)
20–30
2
Apkepai
180–200
40–55
1
Špinatų apkepas
160–180
45–60
1
Lotaringiškas apke‐ 170–190
pas
45–55
1
Biskvitinis apkepas
170–190
45–55
1
Amer. obuolių pyra‐ 150–170
gas
50–60
1
Daržovių pyragas
160–180
50–60
1
Nerauginta duona
230–2501)
10–20
2
Sluoksniuotos teš‐
los apkepas
160–1801)
45–55
2
Flamekuchenas (į
picą panašus Elza‐
so patiekalas)
230–2501)
12–20
2
Piroggen (rusiška
perlenktos picos
versija)
180–2001)
15–25
2
1) Įkaitinkite orkaitę.
2) Naudokite gilų prikaistuvį.
11.15 Kepsnių kepimas
•
•
•
•
•
Kepimui naudokite atsparius karščiui
orkaičių indus (žr. gamintojo
instrukciją).
Didelius kepsnius galima kepti giliame
kepimo inde (jeigu jis yra) arba ant
grotelių virš gilaus prikaistuvio.
Liesą mėsą kepkite kepimo skardoje
su dangčiu. Tuomet mėsa bus
sultingesnė.
Jeigu norite, kad kepama įvairi mėsa
būtų apskrudusi, ją kepkite
atidengtoje kepimo skardoje.
Prietaise rekomenduojame kepti
mėsos ir žuvies produktus,
sveriančius 1 kg ir daugiau.
•
•
•
•
Norint, kad kepant išsiskyrusios
mėsos sultys arba riebalai nepridegtų,
patariame į gilų kepimo indą įpilti
vandens.
Jeigu reikia, skrudinamą maistą
apverskite (praėjus 1/2–2/3 gaminimo
laiko).
Kepimo metu kelis kartus palaistykite
didelius kepsnius ir paukštieną jų
sultimis. Tuomet kepsniai bus
skanesni.
Prietaisą galite išjungti likus maždaug
10 minučių iki kepimo pabaigos; taip
panaudosite likusį orkaitės karštį.
LIETUVIŲ
11.16 Kepimo lentelės
Jautiena
Patiekalas
Kiekis
Funkcija
Temperatū‐ Laikas
ra (°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Troškinta mėsa 1–1,5 kg
Viršutinis /
230
apatinis kai‐
tinimas
120–150
1
Jautienos
kepsnys arba
filė: su krauju
storio cm
Terminis ke‐ 190–2001)
pintuvas
5–6
1
Jautienos
storio cm
kepsnys arba
filė: vidutiniškai
iškeptas
Terminis ke‐ 180–1901)
pintuvas
6–8
1
Jautienos
kepsnys arba
filė: gerai iš‐
keptas
Terminis ke‐ 170–1801)
pintuvas
8–10
1
storio cm
1) Įkaitinkite orkaitę.
Kiauliena
Patiekalas
Kiekis
Funkcija
Temperatū‐ Laikas
ra (°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Mentė / spran‐
dinė / rūkytas
kumpis
1–1,5 kg
Terminis
kepintuvas
160–180
90–120
1
Kapotinis /
kiaulienos /
jautienos šon‐
kauliukai
1–1,5 kg
Terminis
kepintuvas
170–180
60–90
1
Maltos mėsos
kepsnys
750 g–1 kg
Terminis
kepintuvas
160–170
50–60
1
Kiaulės koja
(apvirta)
750 g–1 kg
Terminis
kepintuvas
150–170
90–120
1
Veršiena
Patiekalas
Kiekis (kg)
Funkcija
Temperatū‐ Laikas
ra (°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Kepta ver‐
šiena
1
Terminis ke‐ 160–180
pintuvas
90–120
1
Veršienos
kulninė
1,5–2
Terminis ke‐ 160–180
pintuvas
120–150
1
35
36
www.electrolux.com
Aviena
Patiekalas
Kiekis (kg)
Funkcija
Temperatū‐ Laikas
ra (°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Ėriuko koja / 1–1,5
kepta aviena
Terminis ke‐ 150–170
pintuvas
100–120
1
Ėrienos nu‐
garinė
1–1,5
Terminis ke‐ 160–180
pintuvas
40–60
1
Kiekis
Funkcija
Temperatū‐ Laikas
ra (°C)
(min.)
Kiškio nuga‐ iki 1 kg
rinė / kiškio
šlaunelė
Viršutinis /
apatinis kai‐
tinimas
2301)
30–40
1
Elnienos nu‐ 1,5–2 kg
garinė
Viršutinis /
apatinis kai‐
tinimas
210–220
35–40
1
Elnienos
kumpis
Viršutinis /
apatinis kai‐
tinimas
180–200
60–90
1
Temperatū‐ Laikas
ra (°C)
(min.)
Žvėriena
Patiekalas
1,5–2 kg
Lentynos
padėtis
1) Įkaitinkite orkaitę.
Paukštiena
Patiekalas
Kiekis
Funkcija
Lentynos
padėtis
Paukštiena,
supjaustyta
porcijomis
200–250 g
porcija
Terminis ke‐ 200–220
pintuvas
30–50
1
Vištienos
puselės
400–500 g
porcija
Terminis ke‐ 190–210
pintuvas
35–50
1
Viščiukas,
višta
1–1,5 kg
Terminis ke‐ 190–210
pintuvas
50–70
1
Antis
1,5–2 kg
Terminis ke‐ 180–200
pintuvas
80–100
1
Žąsis
3,5–5 kg
Terminis ke‐ 160–180
pintuvas
120–180
1
Kalakutiena
2,5–3,5 kg
Terminis ke‐ 160–180
pintuvas
120–150
1
Kalakutiena
4–6 kg
Terminis ke‐ 140–160
pintuvas
150–240
1
LIETUVIŲ
37
Žuvis (troškinta)
Patiekalas
Kiekis (kg)
Funkcija
Temperatū‐ Laikas
ra (°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Visa žuvis
1–1,5
Viršutinis /
apatinis kai‐
tinimas
210–220
1
11.17 Kepimas ant grotelių
•
•
•
•
•
Kepdami griliu, visada nustatykite
didžiausią temperatūrą.
Lentyną dėkite į kepimo griliu lentelėje
nurodytą padėtį.
Pirmoje lentynos padėtyje visada
padėkite indą nuvarvėjusiems
riebalams surinkti.
Grilyje kepkite tik plokščius mėsos
arba žuvies gabalus.
40–60
Prieš kepimą visada pasirinkite grilio
funkciją ir pakaitinkite tuščią orkaitę
maždaug 5 minutes.
PERSPĖJIMAS!
Maistą visada ruoškite
uždarę orkaitės dureles.
Kepimas ant grotelių
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Viena pusė
Antra pusė
Jautienos
kepsnys
210–230
30–40
30–40
2
Jautienos filė
230
20–30
20–30
3
Kiaulienos nu‐
garinė
210–230
30–40
30–40
2
Veršienos nu‐
garinė
210–230
30–40
30–40
2
Avienos nugari‐ 210–230
nė
25–35
20–25
3
Žuvis, 500–1
000 g
15–30
15–30
3/4
210–230
Lentynos pa‐
dėtis
Spartus kepimas ant grotelių
Patiekalas
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Viena pusė
Antra pusė
Burgers / mėsainiai
8–10
6–8
4
Kiaulienos filė
10–12
6–10
4
Dešrelės
10–12
6–8
4
Filė / veršienos
kepsniai
7–10
6–8
4
Toast / skrebučiai
1–3
1–3
5
38
www.electrolux.com
Patiekalas
Laikas (min.)
Viena pusė
Lentynos padėtis
Antra pusė
Skrebutis su garny‐ 6–8
ru
-
4
11.18 Šaldytas maistas
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Pica, šaldyta
200–220
15–25
2
Amerikietiška pica,
šaldyta
190–210
20–25
2
Pica, atvėsinta
210–230
13–25
2
Picos užkandžiai,
šaldyti
180–200
15–30
2
Gruzd.bulvytės,
plon.pj.
200–220
20–30
3
Gruzd.bulvytės,
stamb.pj.
200–220
25–35
3
Kroketai
220–230
20–35
3
Paskrudintos bul‐
vės
210–230
20–30
3
Lazanija / įdaryti
170–190
makaronai vamzdu‐
čiai, švieži
35–45
2
Lazanija / įdaryti
160–180
makaronai vamzdu‐
čiai, šaldyti
40–60
2
Orkaitėje keptas sū‐ 170–190
ris
20–30
3
Viščiuko sparneliai
20–30
2
190–210
Užšaldyti pusgaminiai
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Šaldyta pica
Viršutinis / apa‐ laikykitės ga‐
tinis kaitinimas mintojo nuro‐
dymų
laikykitės ga‐
mintojo nuro‐
dymų
3
LIETUVIŲ
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Gruzdintos bul‐ Viršutinis / apa‐ 200–220
tinis kaitinimas
vytės1) (300–
arba Terminis
600 g)
kepintuvas
laikykitės ga‐
mintojo nuro‐
dymų
3
Prancūziškieji
batonai
Viršutinis / apa‐ laikykitės ga‐
tinis kaitinimas mintojo nuro‐
dymų
laikykitės ga‐
mintojo nuro‐
dymų
3
Vaisių pyragai
Viršutinis / apa‐ laikykitės ga‐
tinis kaitinimas mintojo nuro‐
dymų
laikykitės ga‐
mintojo nuro‐
dymų
3
39
1) Kepdami gruzdintas bulvytes, apverskite jas 2–3 kartus.
11.19 Kepimas žemoje temp.
Naudokite šią funkciją liesai, minkštai
mėsai ir žuviai gamintine didesnėje kaip
65 °C kepimo temperatūroje . Ši funkcija
nenaudojama šiems receptams:
apkeptos mėsos troškinimas arba riebios
kiaulienos kepimas. Galite naudoti
mėsos termometrą, kad užtikrintumėte,
jog mėsa viduje būtų tinkamai iškepta (žr.
mėsos termometro nuostatų lentelę).
Galite nustatyti, kad pirmąsias 10
minučių orkaitėje būtų kepama 80–150
°C temperatūroje. Numatytoji nuostata
yra 90 °C. Nustačius temperatūrą,
orkaitėje patiekalas toliau kepamas 80
°C temperatūroje. Nenaudokite šios
funkcijos paukštienai kepti.
Visuomet kepkite be
dangčio, jei naudojate šią
funkciją.
1. Apkepkite mėsą iš abiejų pusių 1–2
minutes labai įkaitintoje keptuvėje.
2. Dėkite karštą kepimo indą su mėsa į
orkaitę ant grotelių.
3. Įkiškite mėsos termometrą į mėsą.
4. Pasirinkite funkciją: Kepimas žemoje
temp. ir nustatykite tinkamą pabaigos
kepimo temperatūrą.
Patiekalas
Kiekis (kg)
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Jautienos
kepsnys
1–1,5
120
120–150
1
Jautienos filė
1–1,5
120
90–150
3
Kepta veršiena
1–1,5
120
120–150
1
Kepsniai
0,2–0,3
120
20–40
3
11.20 Atšildymas
•
•
Išimkite maisto pakuotę ir sudėkite
maistą į lėkštę.
Naudokite pirmą lentynos padėtį nuo
apačios.
•
Neuždenkite maisto dubeniu ar lėkšte,
nes gali pailgėti atšildymo trukmė.
40
www.electrolux.com
Patieka‐ Kiekis
las
Atšildymo
laikas
(min.)
Likusi atšil‐ Pastabos
dymo truk‐
mė (min.)
Viščiu‐
kas
1 kg
100–140
20–30
Viščiuką uždėkite ant didelėje
lėkštėje apverstos mažos lėkštu‐
tės. Patiekalo gaminimo laikui
įpusėjus, apverskite.
Mėsa
1 kg
100–140
20–30
Patiekalo gaminimo laikui įpusė‐
jus, apverskite.
Mėsa
500 g
90–120
20–30
Patiekalo gaminimo laikui įpusė‐
jus, apverskite.
Upėtakis 150 g
25–35
10–15
-
Braškės
300 g
30–40
10–20
-
Sviestas 250 g
30–40
10–15
-
Grietinė‐ 2 x 200 g
lė
80–100
10–15
Grietinėlę plakite ne visiškai ati‐
tirpdytą.
Didelis
1,4 kg
puošnus
tortas
60
60
-
11.21 Konservavimas
•
•
•
•
•
•
•
Naudokite tik vienodo dydžio, įprastus
konservavimo stiklainius.
Nenaudokite stiklainių su užsukamais
dangteliais arba metalinių indų.
Šiai funkcijai naudokite pirmą lentynų
lygį nuo apačios.
Ant kepimo skardos dėkite ne daugiau
nei po šešis vieno litro talpos
stiklainius.
Vienodai pripildykite stiklainius ir
uždarykite veržtuvu.
•
Stiklainiai neturi liestis vienas prie
kito.
Į kepimo padėklą įpilkite maždaug 1/2
litro vandens, kad orkaitėje pakaktų
drėgmės.
Kai skystis induose pradeda virti
(maždaug po 35–60 minučių vieno
litro induose), išjunkite orkaitę arba
sumažinkite temperatūrą iki 100 °C
(žr. lentelę).
Minkšti vaisiai
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susida‐
ro burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatū‐
roje (min.)
Žemuogės / mėly‐
nės / avietės / pri‐
nokę agrastai
160–170
35–45
-
LIETUVIŲ
41
Kaulavaisiai
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susida‐
ro burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatū‐
roje (min.)
Kriaušės / svarai‐
niai / slyvos
160–170
35–45
10–15
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susida‐
ro burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatū‐
roje (min.)
Morkos1)
160–170
50–60
5–10
Agurkai
160–170
50–60
-
Marinuotos daržo‐
vės
160–170
50–60
5–10
Kaliaropės / žirniai / 160–170
šparagai
50–60
15–20
Daržovės
1) Palikite orkaitėje, kai ją išjungiate.
11.22 Džiovinimas
•
•
Išklokite skardas pergamentiniu arba
kepimo popieriumi.
Tam, kad rezultatai būtų kuo geresni,
praėjus pusei džiovinimo laiko, orkaitę
išjunkite, atidarykite jos dureles ir
palikite per naktį, kad maisto
produktai visiškai išdžiūtų.
Daržovės
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (val.)
Pupos
60–70
Pipirai
Lentynos padėtis
1 padėtis
2 padėtys
6–8
3
1/4
60–70
5–6
3
1/4
Daržovės rau‐
ginimui
60–70
5–6
3
1/4
Grybai
50–60
6–8
3
1/4
Prieskoniniai
augalai
40–50
2–3
3
1/4
Temperatūra
(°C)
Laikas (val.)
Lentynos padėtis
Slyvos
60–70
Abrikosai
60–70
Vaisiai
Patiekalas
1 padėtis
2 padėtys
8–10
3
1/4
8–10
3
1/4
42
www.electrolux.com
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (val.)
Pjaustyti obuo‐
liai
60–70
Kriaušės
60–70
Lentynos padėtis
1 padėtis
2 padėtys
6–8
3
1/4
6–9
3
1/4
11.23 Duona
Iš anksto įkaitinti nerekomenduojama.
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Balta duona
180–200
40–60
2
Prancūziškasis ba‐
tonas
200–220
35–45
2
Sviestinė bandelė
180–200
40–60
2
Čiabata
200–220
35–45
2
Ruginė duona
190–210
50–70
2
Juoda duona
180–200
50–70
2
Nesmulkintų grūdų
duona
170–190
60–90
2
11.24 Mėsos termometro lentelė
Jautiena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Šonkauliukai / filė kepsnys: su krauju
45–50
Šonkauliukai / filė kepsnys: vidutiniškai iš‐ 60–65
kepta
Šonkauliukai / filė kepsnys: gerai iškepta
70–75
Kiauliena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Mentė / kumpis / kiaulienos sprandinė
80–82
Kotletas (nugarinės) / rūkyta kiaulienos
nugarinė
75–80
Maltos mėsos kepsnys
75–80
LIETUVIŲ
43
Veršiena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Kepta veršiena
75–80
Veršienos kulninė
85–90
Aviena / ėriena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Avies koja
80–85
Avienos nugarinė
80–85
Kepta aviena / Ėriuko koja
70–75
Žvėriena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Kiškio nugarinė
70–75
Kiškio šlaunelė
70–75
Nepjaustytas kiškis
70–75
Elnienos nugarinė
70–75
Elnio koja
70–75
Žuvis
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Lašiša
65–70
Upėtakiai
65–70
12. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
12.1 Pastabos dėl valymo
•
•
•
•
Prietaiso priekį valykite minkšta
šluoste ir šiltu vandeniu su valymo
priemone.
Metaliniams paviršiams valyti
naudokite tam skirtą valymo
priemonę.
Prietaiso vidų valykite po kiekvieno
naudojimo. Riebalų kaupimasis ar kiti
maisto likučiai gali sukelti gaisrą.
Didesnė rizika yra grilio prikaistuviui.
Įsisenėjusius nešvarumus valykite
specialiu orkaičių valikliu.
•
•
Visus priedus išvalykite po kiekvieno
naudojimo ir palikite juos išdžiūti.
Valykite minkšta šluoste ir šiltu
vandeniu su valymo priemone.
Jeigu turite neprisvylančių priedų,
neplaukite jų stipraus poveikio
priemonėmis, indaplovėje arba
naudodami aštrius daiktus. Tai gali
pažeisti neprisvylančią dangą.
12.2 Lentynų atramų
Norėdami išvalyti orkaitės vidų, išimkite
lentynų atramas .
1. Atitraukite lentynėlės priekį nuo
šoninės sienelės.
44
www.electrolux.com
1. Vidinę durelių pusę nuvalykite karštu
vandeniu, kad nuo karšto oro likučiai
nepridegtų.
2. Įjunkite prietaisą ir iš pagrindinio
meniu pasirinkite funkciją Pirolizė.
Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
3. Nustatykite valymo proceso trukmę:
2. Lentynos atramos galinę dalį
patraukite nuo šoninės sienelės ir ją
ištraukite.
Parinktis
Aprašas
Sparčioji
1 val. esant
mažam neš‐
varumo
laipsniui
Normali
1 val. ir 30
min. esant
įprastam
nešvarumo
laipsniui
Intensyvi
2 val. ir 30
min. esant
dideliam neš‐
varumo
laipsniui
2
1
Įdėkite lentynas atvirkščia tvarka.
Ištraukiamų grotelių
atraminiai kaiščiai turi būti
atsukti į priekį.
12.3 Pirolizė
•
•
4. Palieskite
, kad patvirtintumėte.
Kai pradedamas pirolizinis
valymas, prietaiso durelės
yra užrakinamos ir lemputė
nešviečia.
PERSPĖJIMAS!
Išimkite visus priedus ir
išimamas lentynų atramas.
Išjunkite prietaisą, kad
sustabdytumėte pirolizinį
valymą jam nepasibaigus.
Pirolizinio valymo
nepavyks paleisti:
ĮSPĖJIMAS!
Pabaigus pirolizinį valymą,
prietaiso durelės būna labai
įkaitusios. Palaukite, kol jos
atvės. Galima nusideginti.
jeigu neištraukėte mėsos termometro
kištuko iš lizdo;
jeigu ne visiškai uždarėte orkaitės
dureles.
Didžiausius nešvarumus nuvalykite
rankomis.
PERSPĖJIMAS!
Jeigu toje pačioje spintelėje
įrengti kiti prietaisai,
nenaudokite jų kartu su
funkcija Pirolizė. Prietaisas
gali būti pažeistas.
Funkcijai pasibaigus, durelės
lieka užrakintos, kol
prietaisas neatvėsta.
Aušinimo fazės metu kai
kurios prietaiso funkcijos
neveikia.
LIETUVIŲ
45
12.4 Durelių išėmimas ir
įdėjimas
Galite nuimti dureles ir vidines stiklo
plokštes, kad nuvalytumėte. Skirtingiems
modeliams stiklo plokščių skaičius gali
būti skirtingas.
ĮSPĖJIMAS!
Būkite atsargūs, kai išimate
prietaiso dureles. Durelės
yra sunkios.
1. Visiškai atidarykite dureles.
2. Iki galo nuspauskite suveržiamąsias
svirtis (A) ant dviejų durelių vyrių.
9. Stiklo plokštę nuvalykite vandeniu ir
muilu. Atsargiai nusausinkite stiklo
plokštę.
Baigę valyti, įstatykite dureles ir stiklo
plokštes. Atlikite veiksmus atvirkščia
eilės tvarka. Pirmiausia įdėkite mažesnę
plokštę, po to didesnę.
12.5 Lemputės keitimas
A
A
3. Uždarykite orkaitės dureles iki pirmos
atidarymo padėties (maždaug 70°
kampu).
4. Laikykite dureles abiem rankom už
abiejų kraštų ir atkelkite jas nuo
prietaiso kampu aukštyn.
5. Padėkite dureles išorine puse žemyn
ant minkšto audinio ir lygaus
pagrindo. Taip jų nesubraižysite.
6. Laikydami durelių apdailą (B) už
abiejų pusių durelių viršutinių kampų,
paspauskite į vidų ir atleiskite
fiksavimo tarpiklį.
Patieskite audinį prietaiso viduje. Tai
apsaugo nuo lemputės stiklinio gaubtelio
ir orkaitės vidaus pažeidimų.
ĮSPĖJIMAS!
Žūties nuo elektros srovės
pavojus! Atjunkite saugiklį
prieš keisdami lemputę.
Lemputė ir lemputės stiklinis
gaubtas gali būti karšti.
1. Išjunkite prietaisą.
2. Išimkite saugiklius iš skirstomosios
saugiklių dėžutės arba išjunkite
jungtuvą.
Viršutinė lemputė
1. Sukite stiklinį lemputės gaubtelį prieš
laikrodžio rodyklę ir nuimkite jį.
2
B
1
7. Patraukite durelių apdailą pirmyn ir
nuimkite ją.
8. Laikykite durelių stiklo plokštes už
viršutiniojo krašto ir iškelkite iš
kreiptuvo.
2. Nuvalykite stiklinį gaubtelį.
3. Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama,
300 °C karščiui atsparia lempute.
4. Uždėkite stiklinį gaubtelį.
46
www.electrolux.com
Šoninė lemputė
1. Išimkite kairiąją lentynėlę, kad
galėtumėte prieiti prie lemputės.
2. Naudodami siaurą, buką daiktą (pvz.,
arbatinį šaukštelį), nuimkite stiklinį
gaubtelį.
3. Nuvalykite stiklinį gaubtelį.
4. Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama,
300 °C karščiui atsparia lempute.
5. Uždėkite stiklinį gaubtelį.
6. Įtaisykite kairįjį lentynos laikiklį.
13. TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
13.1 Ką daryti, jeigu...
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Orkaitės nepavyksta įjungti Orkaitė neprijungta arba
arba valdyti.
netinkamai prijungta prie
elektros tinklo.
Patikrinkite, ar orkaitė tin‐
kamai prijungta prie elek‐
tros tinklo (žr. prijungimo
schemą, jeigu yra).
Orkaitė nekaista.
Orkaitė yra išjungta.
Įjunkite orkaitę.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytas laikrodis.
Nustatykite laikrodį.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytos būtinos nuo‐
statos.
Patikrinkite, ar nuostatos
yra tinkamos.
Orkaitė nekaista.
Suaktyvintas automatinis
išjungimas.
Žr. skyrių „Automatinis iš‐
jungimas“.
Orkaitė nekaista.
Įjungtas apsaugos nuo
vaikų užraktas.
Žr. skyrių „Apsaugos nuo
vaikų užrakto naudojimas“.
Orkaitė nekaista.
Netinkamai uždarytos du‐
relės.
Iki galo uždarykite dureles.
LIETUVIŲ
47
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Orkaitė nekaista.
Perdegė saugiklis.
Patikrinkite, ar veikimas
sutriko dėl saugiklio. Jeigu
saugiklis pakartotinai per‐
dega, kreipkitės į kvalifi‐
kuotą elektriką.
Lemputė nešviečia.
Perdegusi lemputė.
Pakeiskite lemputę.
Ekrane rodoma „F111“.
Netinkamai įkištas mėsos
Kuo giliau įkiškite mėsos
termometro kištukas į lizdą. termometro kištuką į lizdą.
Ekrane rodomas klaidos
Įvyko elektros gedimas.
kodas, kurio nėra šioje len‐
telėje.
•
•
Išjunkite orkaitę, naudo‐
dami namų saugiklį ar‐
ba apsauginį jungiklį
skirstomojoje saugiklių
dėžutėje, ir vėl įjunkite.
Jeigu ekrane vėl rodo‐
mas klaidos kodas,
kreipkitės į klientų ap‐
tarnavimo skyrių.
Ant maisto produktų ir or‐
Pernelyg ilgam palikote pa‐ Baigę gaminti, nepalikite
kaitės viduje kaupiasi garai tiekalą orkaitėje.
patiekalų orkaitėje ilgiau
ir kondensatas.
negu 15–20 minučių.
13.2 Aptarnavimo duomenys
Jeigu patys negalite rasti problemos
sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą
arba įgaliotąjį techninio aptarnavimo
centrą.
techninių duomenų lentelėje. Duomenų
lentelę rasite prietaiso viduje, ant
priekinio rėmo. Nenuimkite duomenų
lentelės nuo prietaiso vidaus.
Duomenys, kuriuos būtina pateikti
techninio aptarnavimo centrui, nurodyti
Rekomenduojame duomenis užsirašyti čia:
Modelis (MOD.)
.........................................
Gaminio numeris (PNC)
.........................................
Serijos numeris (S. N.)
.........................................
14. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS
14.1 Gaminio kortelė ir informacija pagal ES direktyvą 65-66/2014
Tiekėjo pavadinimas
Electrolux
Modelio žymuo
EOY5851FAX
EOY5851FOX
48
www.electrolux.com
Energijos vartojimo efektyvumo indeksas
81,2
Energijos vartojimo efektyvumo klasė
A+
Energijos sąnaudos esant standartinei įkrovai ir
naudojant įprastą veikseną
0,99 kWh/ciklui
Energijos sąnaudos esant standartinei įkrovai ir
naudojant priverstinės cirkuliacijos veikseną
0,69 kWh/ciklui
Ertmių skaičius
1
Karščio šaltinis
Elektra
Tūris
71 l
Orkaitės rūšis
Įmontuojama orkaitė
Svoris
EN 60350-1. Buitiniai elektriniai virimo ir
kepimo prietaisai. 1 dalis. Viryklės,
orkaitės, garinės orkaitės ir kepintuvai.
Eksploatacinių charakteristikų matavimo
metodai.
14.2 Energijos taupymas
Prietaise yra savybių, kurios Jums
padeda taupyti energiją kasdien ruošiant
maistą.
Bendri patarimai
Patikrinkite, ar orkaitės durelės tinkamai
uždarytos, kai prietaisas veikia, ir
laikykite jas kuo daugiau uždarytas
maisto gaminimo metu.
Naudokite metalinius indus, kad
galėtumėte taupiau naudoti energiją.
Jeigu galima, iš anksto neįkaitinkite
orkaitės prieš dėdami maistą į vidų.
Jei maisto gaminimo trukmė ilgesnė nei
30 minučių, sumažinkite orkaitės
temperatūrą likus 3–10 minučių iki
kepimo programos pabaigos pagal
gaminimo trukmę. Maistas pasigamins
dėl likusio karščio orkaitėje.
Naudokite likusį karštį kitiems
patiekalams pašildyti.
Maisto gaminimas naudojant
ventiliatorių
Kai galima, naudokite maisto gaminimo
funkcijas su ventiliatoriumi, kad
taupytumėte energiją.
EOY5851FAX
41.0 kg
EOY5851FOX
41.0 kg
Likęs karštis
Veikiant tam tikroms kaitinimo
funkcijoms, jeigu suaktyvinta programa
su laiko pasirinkimu Trukmė arba
Pabaiga ir maisto gaminimo trukmė yra
ilgesnė nei 30 minučių, kaitinimo
elementai automatiškai išsijungia 10 %
anksčiau. Ventiliatorius ir apšvietimas ir
toliau veikia.
Maisto gaminimas išjungus
apšvietimą
Gamindami maistą, išjunkite apšvietimą
ir įjunkite tik tada, kai jums reikia.
Šilto pagaminto patiekalo išlaikymas
Jeigu norite naudoti likusį karštį
patiekalui šiltam išlaikyti, pasirinkite
mažiausią galimą temperatūros nuostatą.
Ekrane rodoma likusio karščio
temperatūra.
Ekonomiškos funkcijos
Žr. „Kaitinimo funkcijos“.
Naudojant EKO funkcijas, lemputė pagal
numatymą yra išjungta. Galite vėl įjungti
lemputę, bet taip sumažinsite planuotą
energijos taupymą.
Drėgnas karštas oras
Kai naudojate funkciją Drėgnas karštas
oras, apšvietimas išsijungia po 30
sekundžių. Galite vėl įjungti lemputę, bet
taip sumažinsite planuotą energijos
taupymą.
LIETUVIŲ
49
15. APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas,
pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite
pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo
konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite
saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir
surinkti bei perdirbti elektros ir
elektronikos prietaisų atliekas.
*
Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų
prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos
atliekų surinkimo punktą arba susisiekite
su vietnos savivaldybe dėl papildomos
informacijos.
50
www.electrolux.com
LIETUVIŲ
51
867326705-A-112016
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement