Electrolux | EOP720NV | User manual | Electrolux EOP720NV Användarmanual

Electrolux EOP720NV Användarmanual
EOP720NV
SV
Inbyggnadsugn
Bruksanvisning
2
www.electrolux.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.............................................................................2
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.........................................................................4
3. PRODUKTBESKRIVNING..................................................................................7
4. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING......................................................................... 8
5. DAGLIG ANVÄNDNING..................................................................................... 8
6. KLOCKFUNKTIONER...................................................................................... 12
7. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR....................................................................... 13
8. TILLVALSFUNKTIONER.................................................................................. 15
9. TRICKS OCH TIPS...........................................................................................16
10. SKÖTSEL OCH RENGÖRING....................................................................... 31
11. FELSÖKNING.................................................................................................34
12. ENERGIEFFEKTIVITET................................................................................. 37
VI TÄNKER PÅ DIG
Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig
årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den
utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg
med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
1.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
SVENSKA
3
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när
den är igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är
mycket varma.
Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.
Barn under 3 år får ej vistas i närheten av den här
apparaten när den är igång.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
•
Endast behöriga personer får installera den här
produkten och byta kabel.
VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket
varma under användning. Var försiktig så att du
undviker att vidröra värmeelementen. Barn under 8 år
ska inte vistas i närheten utan ständig uppsikt.
Använd alltid ugnsvantar för att ta ut eller sätta in
tillbehör eller eldfasta formar.
Innan du utför något underhåll ska du koppla ur
produkten från nätuttaget.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
Kontrollera att produkten är avstängd innan du byter
lampa för att undvika risken för elstötar.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.
Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt
eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans
glasskivor eftersom dessa kan repa ytan, vilket i sin
tur kan leda till att glaset spricker.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
eller personer med motsvarande utbildning, för att
undvika elektrisk fara.
Extra spill måste tas bort manuellt före pyrolytisk
rengöring. Ta bort alla delar från ugnen.
För att ta bort ugnsstegarna drar du först ut den
främre delen av ugnsstegen och sedan den bakre
delen från sidoväggarna. Sätt i ugnsstegarna i
omvänd ordning.
Använd endast matlagningstermometern som
rekommenderas för den här produkten.
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
•
•
•
•
•
•
•
•
Avlägsna allt förpackningsmaterial.
Installera eller använd inte en skadad
produkt.
Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
Var alltid försiktig när produkten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
Dra aldrig produkten i handtaget.
Minsta avstånd till andra produkter
ska beaktas.
Kontrollera att produkten har
installerats under och bredvid stadiga
skåp- eller bänkstommar.
Produktens sidor måste gränsa till
produkter eller enheter med samma
höjd.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
•
•
•
•
•
•
•
Alla elektriska anslutningar ska göras
av en behörig elektriker.
Produkten måste jordas.
Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
Låt inte nätkablar komma i kontakt
med eller komma nära produktens
lucka, speciellt inte när luckan är het.
SVENSKA
•
•
•
•
•
•
•
Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
sådant sätt att det inte kan tas bort
utan verktyg.
Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren),
jordfelsbrytare och kontaktorer.
Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan
koppla från produkten från nätet vid
alla poler. Kontaktöppningen på
isolationsenheten måste vara minst 3
mm bred.
Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.
2.3 Använd
VARNING!
Risk för skador,
brännskador, elstötar eller
explosion föreligger.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt är endast avsedd för
hushållsbruk.
Ändra inte produktens specifikationer.
Se till att ventilationsöppningarna inte
är blockerade.
Lämna inte produkten utan tillsyn
under användning.
Stäng av produkten efter varje
användningstillfälle.
Var försiktig när du öppnar
produktens lucka medan produkten är
igång. Het luft kan strömma ut.
Använd inte produkten med våta
händer eller när den är i kontakt med
vatten.
Tyng inte ner luckan när den är
öppen.
Använd inte produkten som arbetseller avlastningsyta.
Öppna produktens lucka försiktigt.
Användning av ingredienser som
innehåller alkohol kan producera en
blandning av luft och alkohol.
•
•
5
Låt inte gnistor eller öppna lågor
komma i kontakt med produkten när
du öppnar luckan.
Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på tvättmaskinen.
VARNING!
Risk för skador på produkten
föreligger.
•
•
•
•
•
•
För att förhindra skada eller
missfärgning på emaljen:
– sätt inte eldfasta formar eller
andra föremål direkt på
produktens botten.
– lägg inte aluminiumfolie direkt på
botten.
– ställ inte hett vatten direkt i den
heta produkten.
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror
stå kvar i produkten efter att
tillagningen är klar.
– var försiktig när du tar bort eller
monterar tillbehör.
Missfärgning av emaljen eller den
rostfria ytan påverkar inte produktens
funktion.
Använd en djup form för mjuka kakor.
Fruktjuicer orsakar fläckar som kan
vara permanenta.
Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
Ha alltid ugnsluckan stängd under
matlagningen.
Om apparaten installeras i till exempel
ett skåp, se till att skåpsdörren aldrig
är stängd när apparaten är i drift.
Värme och fukt kan byggas upp
bakom en stängd dörr/lucka och
orsaka efterföljande skador på
apparaten, bostaden eller golvet.
Stäng inte luckan förrän apparaten
har svalnat helt efter användning.
2.4 Underhåll och rengöring
VARNING!
Det finns risk för
personskador, brand eller
skador på produkten.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
Se till att produkten har svalnat. Det
finns även risk för att glaspanelerna
kan spricka.
Byt omedelbart ut luckans glaspaneler
om de är skadade. Kontakta
auktoriserat servicecenter.
Var försiktig när du tar bort luckan.
Luckan är tung!
Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
Rengör produkten med en fuktig, mjuk
trasa. Använd bara neutrala
rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt,
skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
Om du använder en ugnssprej ska du
följa säkerhetsanvisningarna på
förpackningen.
Rengör inte den katalytiska emaljen
(om tillämpligt) med något slag av
rengöringsmedel.
2.5 Pyrolysrengöring
Risk för skador / bränder /
kemiska utsläpp (rök) i
Pyrolysläget.
Starta inte
pyrolysrengöringen om Plus
Steam-knappen är intryckt.
•
•
•
•
Innan du utför en pyrolytisk
självrengöringsfunktion eller funktion
för Första användningstillfället ska du
ta ut följande ur ugnsutrymmet:
– alla överblivna matrester, oljeeller fettspill/rester.
– alla löstagbara föremål (inklusive
hyllor, sidoskenor osv. som
medföljer produkten) särskilt
kastruller, pannor, brickor,
köksredskap osv. som är
behandlade så att mat inte fastnar
i dem.
Läs noggrant alla anvisningar om
pyrolysrengöring.
Håll barn och husdjur borta från
produkten när pyrolysrengöring är
igång.
Apparaten blir mycket varm och varm
luft släpps ut från ventilerna.
Pyrolysrengöring är en
högtemperaturfunktion som kan avge
•
•
•
•
ångor från matrester och
byggnadsmateriel och därför bör
användare:
– tillse god ventilation under och
efter varje pyrolysrengöring.
– tillse god ventilation under och
efter första användningstillfället
vid användning vid maximal
temperatur.
Till skillnad från människan kan vissa
fåglar och reptiler kan vara extremt
känsliga mot potentiella ångor som
släpps ut vid rengöringen i alla
pyrolysugnar.
– Avlägsna husdjur (särskilt fåglar)
från produktens närhet under och
efter pyrolysrengöringen. Detta
gäller även vid det första
användningstillfället av produkten
på maximal temperatur i ett
välventilerat utrymme.
Små husdjur kan också vara mycket
känsliga mot de begränsade
temperaturändringarna i närheten av
alla pyrolysugnar när det pyrolytiska
självrengöringsprogrammet används.
Teflonbeläggningar på kastruller,
stekpannor, brickor, köksredskap osv.
kan skadas av den höga
temperaturen vid pyrolytisk rengöring
och kan även släppa ut skadliga
ångor i små mängder.
Ångor som släpps ut från
pyrolysugnar/matlagningsrester är
inte skadliga för människor, inklusive
barn eller personer med sjukdom.
2.6 Inre belysning
•
Typen av glödlampa eller
halogenlampa som används för den
här produkten är endast avsedd för
hushållsprodukter. Får ej användas
som husbelysning.
VARNING!
Risk för elektrisk stöt.
•
•
Innan du byter lampan ska du koppla
ur produkten från nätuttaget.
Använd bara lampor med samma
specifikationer.
SVENSKA
2.7 Kassering
2.8 Underhåll
•
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
•
•
•
•
Koppla loss produkten från eluttaget.
Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.
Ta bort luckspärren för att förhindra
att barn eller husdjur blir instängda i
maskinen.
Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
Använd endast originaldelar.
3. PRODUKTBESKRIVNING
3.1 Allmän översikt
1
2
3
4
5 6
7
8
9
14
5
4
3
2
1
3.2 Tillbehör
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Kontrollpanel
Vred för ugnsfunktionerna
Kontrollampa/symbol för ström
Elektronisk programmeringsenhet
Temperaturvred
Temperaturindikator/symbol
Plus Steam-knapp
Uttag för matlagningstermometern
Värmeelement
Ugnslampa
Fläkt
Ugnsstege, löstagbar
Ugnsutrymmets prägling
Ugnsnivåer
Bakplåt
Galler
För kakor och småkakor.
För kokkärl, bakformar och stekkärl.
7
8
www.electrolux.com
För småfranskor, kringlor och småkakor.
Lämpar sig för ångfunktioner.
Missfärgning av ytan påverkar inte
funktionen.
Långpanna
Matlagningstermometer
För bakning och stekning eller som
fettuppsamlingsfat.
Patisseriplåt
För mätning av temperaturen inuti
maten.
≤ 5 kg
4. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Se avsnittet
"Klockfunktioner" för att
ställa in tiden.
4.1 Första rengöring
Ta ut alla tillbehör och flyttbara
ugnsstegar ur produkten.
5. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
5.1 Infällbara vred
För att använda produkten, tryck på
kontrollvredet. Vredet kommer ut.
Se avsnittet "Underhåll och
rengöring".
Rengör produkten och tillbehören innan
du använder den första gången.
Sätt tillbaka tillbehören och de flyttbara
ugnsstegarna på sin ursprungliga plats.
SVENSKA
5.2 Aktivera och inaktivera
produkten
Det beror på modellen om
produkten har lampor,
symboler på vredet eller
lampor:
• Kontrollampan tänds när
produkten är igång.
• Symbolen visar om
kontrollvredet styr
ugnsfunktionerna eller
temperaturen.
• Indikatorn tänds när
ugnen värms upp.
9
1. Vrid vredet för ugnsfunktioner för att
välja en ugnsfunktion.
2. Vrid temperaturvredet för att välja
temperatur.
3. För att stänga av produkten, vrid
vreden för ugnsfunktioner och
temperatur till av-läget.
5.3 Ugnsfunktioner
Ugnsfunktion
Program
Avstängt läge
Produkten är avstängd.
Snabbstart
För att minska uppvärmningstiden.
Varmluft
För att baka på upp till tre hyllpositioner samtidigt
och för att torka mat.Ställ in temperaturen 20-40 °C
lägre än för under-/övervärme.
Varmluft PLUS
För att tillsätta fuktighet under tillagningen. För att få
den rätta färgen och krispigheten under gräddning.
För att få rätten saftigare under uppvärmning.
Pizza/Paj
För ugnsbakning på en nivå av rätter som kräver
mer intensiv bryning och som ska ha knaprig botten.
Ställ in temperaturen 20-40 °C lägre än för över-/
undervärme.
Över/Undervär‐
me
För bakning och stekning på en ugnsnivå.
Undervärme
För bakning av kakor med knaprig botten och för att
torka mat.
Upptining
Den här funktionen kan användas för att tina frysta
livsmedel, som grönsaker och frukt. Upptiningstiden
beror på mängden och storleken på det frysta livs‐
medlet.
10
www.electrolux.com
Ugnsfunktion
Program
Varmluft Med
Fukt
För att tillaga mat i form på en plats i ugnen. För att
spara energi under tillagningen. Den här funktionen
måste användas i enlighet med tillagningstabellerna
för att uppnå önskat resultat. För mer information
om rekommenderade inställningar, se tillagningsta‐
bellerna. Denna funktion används för att definiera
energieffektivitetsklass enligt EN 60350-1.
Min Grill
För att grilla tunna matvaror och rosta bröd.
Varmluftsgrill‐
ning
För stekning på en ugnsnivå av större stycken kött
eller fågel med ben. Även för att göra gratänger och
bryna.
Pyrolys
För att sätta igång pyrolysrengöring av ugnen. Den‐
na funktion bränner bort kvarvarande rester i ugnen.
Lampan kan släckas
automatiskt vid en
temperatur under 60 °C med
vissa ugnsfunktioner.
5.4 Aktivera Varmluft PLUSfunktionen
Den här funktionen ger bättre fuktighet
under tillagning.
VARNING!
Det finns risk för
brännskador och skador på
produkten.
Ånga som släpps ut kan orsaka
brännskador:
•
•
Öppna inte luckan när Varmluft
PLUS-funktionen är igång, gäller inte
förvärmning.
Öppna ugnsluckan försiktigt när
Varmluft PLUS-funktionen har varit
på.
Se avsnittet "Råd och tips".
1. Öppna ugnsluckan.
2. Fyll botten med kranvatten.
Ugnsutrymmets hålighet rymmer max
250 ml.
Vattnet ska fyllas på innan du sätter
på förvärmning och när ugnen är kall.
3. Lägg i maten i ugnen och stäng
ugnsluckan.
4. Ställ in Varmluft PLUS-funktionen:
.
5. Tryck på Plus Steam-knappen .
Plus Steam-knappen fungerar endast
med Varmluft PLUS-funktionen.
Indikatorn tänds.
6. Vrid temperaturvredet för att välja
temperatur.
FÖRSIKTIGHET!
Fyll inte på ugnens
botten med vatten när
ugnen är igång eller när
den fortfarande är varm.
7. För att stänga av produkten, tryck på
Plus Steam-knappen , vrid vredet
för ugnsfunktioner och temperatur till
av-läget.
Plus Steam-knappens indikator slocknar.
8. Ta bort vatten från ugnsutrymmets
botten.
VARNING!
Se till att ugnen är kall
innan du tar bort
eventuellt kvarvarande
vatten från ugnens
botten.
SVENSKA
5.5 Funktionen Snabbstart
11
2. Vrid temperaturvredet för att ställa in
temperaturen.
En ljudsignal hörs när produkten uppnått
inställd temperatur.
Snabbstartfunktionen förkortar
uppvärmningstiden.
Ställ inte mat i ugnen när
snabbstartfunktionen
används.
1. Ställ in
snabbuppvärmningsfunktionen. Se
tabellen över ugnsfunktioner.
Snabbuppvärmningsfunktionen
inaktiveras inte efter
ljudsignalen. Du måste
inaktivera funktionen manuellt.
3. Ställ in en ugnsfunktion.
5.6 Display
A
G
B
F
E
C
D
A. Timer
B. Uppvärmnings- och
restvärmeindikator
C. Vattentank (endast vissa modeller)
D. Matlagningstermometer (endast
vissa modeller)
E. Elektroniskt lucklås (endast vissa
modeller)
F. Timmar / minuter
G. Klockfunktioner
5.7 Knappar
Knapp
Funktion
Beskrivning
KLOCKA
För att ställa in en klockfunktion.
MINUS
Gör så här för att ställa in tiden.
SIGNALUR
För att ställa in SIGNALURET. Tryck
på knappen i drygt 3 sekunder för att
sätta på eller stänga av ugnslampan.
PLUS
Gör så här för att ställa in tiden.
TEMPERATUR
För att kontrollera ugnens eller matlag‐
ningstermometerns temperatur (om så‐
dan ingår). Använd endast när en
ugnsfunktion är igång.
Plus Steam
Sätta på PLUS-varmluftsfunktionen.
5.8 Kontrollampa för
uppvärmning
Staplarna visar att ugnens temperatur
ökar eller minskar.
När du slår på en ugnsfunktion tänds
staplarna på displayen
en efter en.
12
www.electrolux.com
6. KLOCKFUNKTIONER
6.1 Tabell över klockfunktioner
Klockfunktion
00:00
Program
KLOCKA
Visa eller ändra klockan. Du kan endast ställa om
klockan när produkten är avstängd.
KOKTID
För att ställa in hur länge produkten ska vara påsla‐
gen. Använd endast när en ugnsfunktion är vald.
SLUTTID
För att ställa in när produkten ska stängas av. An‐
vänd endast när en ugnsfunktion är vald.
TIDSFÖRDRÖJ‐
NING
För att kombinera KOKTID och SLUTTID.
SIGNALUR
Använd för att ställa in en tid för nedräkning. Denna
funktion påverkar inte produktens funktioner i övrigt.
Du kan ställa in SIGNALUR när som helst, även om
produkten är avstängd.
TIDTAGNING
Om du inte ställer in någon annan klockfunktion,
övervakar UPPRÄKNINGSTIMERN automatiskt hur
länge produkten har varit påslagen. Den sätts på så
fort ugnen börjar värmas upp.
Uppräkningstimern kan inte användas med funktio‐
nerna: VARAKTIGHET, SLUTTID, matlagningster‐
mometer.
6.2 Ställa in och ändratiden
6.3 Ställa in KOKTID
När du sätter i den i eluttaget första
gången ska du vänta tills displayen visar
1. Ställ in en ugnsfunktion.
och "12:00". "12" blinkar.
1. Tryck på
timmarna.
eller
för att ställa in
för att bekräfta och gå
2. Tryck på
över till att ställa in minuterna.
Displayen visar
tiden. "00" blinkar.
3. Tryck på
minuter.
och den inställda
eller
för att ställa in
4. Tryck på
för att bekräfta eller så
sparas klockan automatiskt efter 5
sekunder.
På displayen visas den nya tiden.
Ändra klockan genom att trycka på
flera gånger tills kontrollampan för tiden
blinkar på displayen.
flera gånger tills
2. Tryck på
börjar blinkar.
3. Tryck på
eller
för att ställa in
minuter och timmar för KOKTID.
4. Tryck på
för att bekräfta.
När den inställda tiden har gått avges en
ljudsignal i 2 minuter.
och
tidsinställningen blinkar på displayen.
Produkten stängs av automatiskt.
5. Tryck på en valfri knapp för att
stänga av ljudsignalen.
6. Vrid vredet för ugnsfunktionerna till
avstängt läge.
6.4 Ställa in SLUTTID
1. Ställ in en ugnsfunktion.
2. Tryck på
flera gånger tills
börjar blinkar.
SVENSKA
3. Tryck på
eller
för att ställa in
timmar och minuter för SLUTTID.
4. Tryck på
för att bekräfta.
När den inställda tiden har gått avges en
ljudsignal i 2 minuter.
och
tidsinställningen blinkar på displayen.
Produkten stängs av automatiskt.
5. Tryck på en valfri knapp för att
stänga av ljudsignalen.
6. Vrid vredet för ugnsfunktionerna till
avstängt läge.
6.5 Ställa in funktionen
TIDSFÖRDRÖJNING
1. Ställ in en ugnsfunktion.
2. Tryck på
flera gånger tills
börjar blinkar.
3. Tryck på
eller
för att ställa in
minuter och timmar för KOKTID.
4. Tryck på
för att bekräfta.
Displayen visar
som blinkar.
6.6 Ställa in SIGNALUR
1. Tryck på
och
ljudsignal i 2 minuter.
tidsinställningen blinkar på displayen.
Produkten stängs av.
.
och "00" blinkar på displayen.
eller
för att ställa in
2. Tryck på
SIGNALUR.
Först ställer du in sekunder och
därefter minuter.
När tiden du ställt in är längre än 60
på displayen.
minuter, blinkar
3. Ställ in timmarna.
4. SIGNALUR startar automatiskt efter
fem sekunder.
När 90 % av den inställda
temperaturen har uppnåtts avges en
ljudsignal.
5. När den inställda tiden har förflutit
hörs en ljudsignal i 2 minuter. "00:00"
och blinkar på displayen. Tryck på
en valfri knapp för att stänga av
ljudsignalen.
5. Tryck på
eller
för att ställa in
timmar och minuter för SLUTTID.
6. Tryck på
för att bekräfta.
Produkten sätts på automatiskt senare,
är igång under den inställda KOKTIDEN
och stoppar vid SLUTTIDEN. När den
inställda tiden har gått avges en
13
7. Tryck på en valfri knapp för att
stänga av ljudsignalen.
8. Vrid vredet för ugnsfunktionerna till
avstängt läge.
6.7 TIDTAGNING
För att återställa tidtagningsuret, håll
inne
igen.
och
. Timern börjar räkna upp
7. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
7.1 Använda
matlagningstermometern
Matlagningstermometern mäter
innertemperaturen vid tillagning av kött.
När köttet har nått den inställda
temperaturen stängs produkten av.
Två temperaturer behöver ställas in:
•
Ugnstemperaturen. Se tabellen för
stekning.
•
Innertemperaturen. Se tabellen för
innertemperatur.
FÖRSIKTIGHET!
Använd endast
matlagningstermometern
som medföljer produkten
eller originalreservdelar.
1. Välj ugnsfunktion och
ugnstemperatur.
2. Sätt in matlagningstermometerns
spets (med symbolen
på skaftet)
i mitten av köttet.
3. Sätt in kontakten till
matlagningstermometern i uttaget på
14
www.electrolux.com
framsidan av produkten.
Varje gång du sätter i
matlagningstermometern i
uttaget behöver du ställa in
innertemperaturtiden på nytt.
Du kan inte välja varaktighet
och sluttid.
När produkten beräknar
föreslagen koktid för första
Kontrollera att
matlagningstermometern sitter kvar i
köttet och i uttaget under tillagningen.
När man använder
matlagningstermometern första
gången är standardkärntemperaturen
60 °C. När
blinkar kan du vrida
på temperaturvredet för att ändra den
förinställda temperaturen.
Displayen visar
matlagningstermometerns symbol och
den förinställda innertemperaturen.
för att spara den nya
4. Tryck på
innertemperaturen, eller vänta i 10
sekunder så sparas inställningen
automatiskt.
Den nya förinställda innertemperaturen
kommer att visas nästa gång
matlagningstermometern används.
När köttet har nått den inställda
innertemperaturen blinkar symbolen för
matlagningstermometern
och
matlagningstermometern. En ljudsignal
hörs i två minuter.
5. Tryck på valfri knapp eller öppna
ugnsluckan för att stänga av
ljudsignalen.
6. Ta ut matlagningstermometerns
kontakt ur uttaget. Ta ut köttet ur
produkten.
7. Stäng av produkten.
VARNING!
Var försiktig när du tar ut
matlagningstermometerns
spets och kontakt.
Matlagningstermometern är
varm. Det finns risk för att du
bränner dig.
gången blinkar symbolen
på displayen. När
beräkningen är klar visas
koktiden på displayen.
Beräkningar utförs i
bakgrunden under
tillagningen, och
koktidsvärdet uppdateras på
displayen om nödvändigt.
Du kan ändra temperaturen när som
helst under tillagningen:
1. Tryck på
:
• en gång - displayen visar den
inställda innertemperaturen, som
kan ändras inom 5 sekunder om
så önskas.
• två gånger – displayen visar
aktuell ugnstemperatur.
• tre gånger - displayen visar den
inställda ugnstemperaturen, som
kan ändras inom 5 sekunder om
så önskas. Denna information
visas bara under
uppvärmningsfasen.
2. Vrid temperaturvredet för att ändra
temperaturen.
7.2 Sätta in tillbehör
Galler:
För in gallret mellan skenorna på
ugnsstegen och kontrollera att fötterna är
vända nedåt.
SVENSKA
15
Galler och långpanna tillsammans:
För in långpannan mellan skenorna på
hyllstöden och ugnsgallret på skenorna
ovan och se till att fötterna pekar neråt.
Långpanna:
För in långpannan mellan skenorna på
ugnsstegen.
Liten inbuktning upptill ökar
säkerheten. Fördjupningarna
ger också ett tippskydd. Den
höga kanten runt hyllan
förhindrar kokkärlen från att
glida ner.
8. TILLVALSFUNKTIONER
8.1 Använda barnlåset
8.2 Användning av Knapplåset
När Barnlåset är på kan apparaten inte
sättas på av misstag.
Du kan bara aktivera Knapplåset när
produkten är påslagen.
Luckan är stängd,
symbolerna SAFE och
tänds på displayerna också
när Pyrolys-funktionen är
igång. Det kan kontrolleras
på vredet.
1. Se till att vredet för ugnsfunktionerna
är i avstängt läge.
och
2. Tryck och håll inne
samtidigt i 2 sekunder.
En ljudsignal hörs. SAFE och visas på
displayen.
Upprepa steg 2 för att inaktivera
Barnlåset.
Knapplåset förhindrar att temperatur- och
tidsinställningar för en pågående
ugnsfunktion oavsiktligt ändras.
1. Välj en ugnsfunktion och ställ in den
enligt behov
och
2. Tryck och håll inne
samtidigt i 2 sekunder.
En ljudsignal hörs. Loc visas på
displayen.
Upprepa steg 2 för att inaktivera
Knapplåset.
Om Pyrolysfunktionen är
igång är luckan låst och
visas på displayen.
16
www.electrolux.com
Loc tänds på displayen när
du vrider på
temperaturvredet eller
trycker på en knapp.
Produkten stängs av när du
vrider vredet för
ugnsfunktionerna.
När du stänger av produkten
medan Knapplåset är på
ändras Knapplåset
automatiskt till Barnlåset. Se
"Användning av Barnlåset".
Temperatur (°C)
Avstängningstid
(tim)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - Maximalt
1.5
Efter en automatisk avstängning kan du
trycka på valfri knapp för att använda
produkten igen.
Automatisk avstängning
fungerar inte med
funktionerna:
matlagningstermometer,
Lampa, Varaktighet, Sluttid.
8.3 Restvärmeindikering
När du stänger av produkten visas
om
restvärmeindikatorn på displayen
temperaturen i ugnen är högre än 40 °C.
Vrid vredet för temperaturen åt vänster
eller höger för att visa ugnstemperaturen.
8.4 Säkerhetsavstängning
Av säkerhetsskäl stängs ugnen
automatiskt av efter en viss tid, om en
ugnsfunktion är igång och du inte ändrar
några inställningar.
8.5 Kylfläkt
När produkten är på, aktiveras fläkten
automatiskt för att hålla ugnsytorna
svala. Om du stänger av ugnen fortsätter
fläkten att gå tills ugnen har svalnat.
9. TRICKS OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Temperaturerna och
gräddningstiderna i
tabellerna är endast
riktvärden. De beror på
recepten samt på
ingrediensernas kvalitet och
mängd.
9.1 Ugnsluckans insida
På vissa modeller hittar du på insidan
av luckan:
•
•
ugnsnivåernas nummer.
Information om ugnsfunktioner,
rekommenderade ugnsnivåer och
temperaturer för typiska maträtter.
9.2 Varmluft PLUS
Innan du sätter på
förvärmning och när ugnen
är kall, fyll på vatten.
Se avsnittet "Aktivera Varmluft PLUSfunktionen"
SVENSKA
Bagerivaror
Livsmedel
Vatten i ut‐
rymmets
upphöjning
(ml)
Tempera‐
tur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Kommentar
Bröd
150
180
35 - 40
2
Använd bak‐
plåt.1)
Franskbul‐
lar
150
200
20 - 25
2
Använd bak‐
plåt.1)
Hemgjord
pizza
150
230
10 - 20
2
Använd bak‐
plåt.1)
Focaccia
150
200 - 210
10 - 20
2
Använd bak‐
plåt.1)
Cookies,
scones,
croissant
150
150 - 180
10 - 20
2
Använd bak‐
plåt.1)
Plommon‐
150
kaka, äppel‐
paj, kanel‐
bullar
160 - 180
30 - 60
2
Använd kak‐
form.1)
1) Förvärm i en tom ugn i 5 minuter före tillagning.
Tillaga mat direkt från frysen
Livsmedel
Vatten i utrym‐
mets upphöj‐
ning (ml)
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Fryst pizza
200
200 - 210
10 - 20
21)
Fryst lasagne
200
180 - 200
35 - 50
21)
Fryst croissant
200
170 - 180
15 - 25
21)
1) Förvärm i en tom ugn i 10 minuter före tillagning.
Sous-vide-tillagning
Livsmedel
Vatten i utrym‐
mets upphöj‐
ning (ml)
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Bröd
100
110
15 - 25
2
Franskbullar
100
110
10 - 20
2
Hemgjord pizza 100
110
15 - 25
2
Focaccia
110
15 - 25
2
100
17
18
www.electrolux.com
Livsmedel
Vatten i utrym‐
mets upphöj‐
ning (ml)
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Grönsaker
100
110
15 - 25
2
Ris
100
110
15 - 25
2
Makaronpudd‐
ing
100
110
15 - 25
2
Kött
100
110
15 - 25
2
Stekning
Livsmedel
Vatten i ut‐ Temperatur Tid (min)
rymmets
(°C)
upphöjning
(ml)
Falsnivå Kommentar
Fläskstek
200
180
65 - 80
2
Pyrex rund bricka
Engelsk
rostbiff
200
200
50 - 60
2
Pyrex rund bricka
Kyckling
200
210
60 - 80
2
Pyrex rund bricka
9.3 Bakning
•
•
•
•
Din ugn kan ha andra bak-/
stekegenskaper än din gamla ugn.
Anpassa dina vanliga inställningar
som temperatur, koktid och
hyllposition till värdena i tabellerna.
Använd den lägre temperaturen första
gången.
Om du inte kan hitta inställningarna
för ett visst recept kanske du kan
använda inställningarna för ett
liknande recept.
•
•
Du kan förlänga gräddningstiden med
10–15 minuter om du bakar på mer än
en nivå.
Bakverk vid olika nivåer blir först inte
alltid lika bruna. Om detta händer ska
du inte ändra temperaturinställningen.
Skillnaden jämnar ut sig under
bakningen.
Plåtarna i ugnen kan vrida sig under
bakning. När plåtarna kallnar igen
återtar de sin normala form.
9.4 Tips för bakning
Bakresultat
Möjlig orsak
Lösning
Kakans botten är inte till‐
räckligt gräddad.
Ugnsnivån är fel.
Ställ kakan på en lägre
ugnsnivå.
Kakan faller ihop och blir
Ugnstemperaturen är för
degig, klumpig eller får vat‐ hög.
tenränder.
Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en något lägre
ugnstemperatur.
Kakan faller ihop och blir
För kort gräddningstid.
degig, klumpig eller får vat‐
tenränder.
Förläng gräddningstiden.
Du kan inte minska
gräddningstiden genom
att höja temperaturen.
SVENSKA
Bakresultat
Möjlig orsak
19
Lösning
Kakan faller ihop och blir
Det finns för mycket vätska Använd mindre vätska. Var
degig, klumpig eller får vat‐ i degen.
försiktig med blandningsti‐
tenränder.
derna, framför allt vid an‐
vändning av en köksma‐
skin.
Kakan är för torr.
Ugnstemperaturen är för
låg.
Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en högre ugn‐
stemperatur.
Kakan är för torr.
För lång gräddningstid.
Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en kortare
gräddningstid.
Kakan blir ojämnt brun.
Ugnstemperaturen är för
hög och gräddningstiden
är för kort.
Ställ in en lägre ugnstem‐
peratur och en längre
gräddningstid.
Kakan blir ojämnt brun.
Degen är ojämnt fördelad.
Fördela degen jämnt på
bakplåten.
Kakan blir inte klar med
den inställda tiden.
Ugnstemperaturen är för
låg.
Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en något högre
ugnstemperatur.
9.5 Bakning på en nivå:
Bakverk i formar
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Tysk ringkaka/
franskt brio‐
chebröd
Varmluft
150 - 160
50 - 70
1
Madeirakaka/
fruktkaka
Varmluft
140 - 160
70 - 90
1
Tårtbotten av
mördeg
Varmluft
170 - 1801)
10 - 25
2
Tårtbotten av
sockerkaka
Varmluft
150 - 170
20 - 25
2
Cheesecake
Över-/Under‐
värme
170 - 190
60 - 90
1
1) Förvärm ugnen.
20
www.electrolux.com
Bakverk på plåtar
Livsmedel
Funktion
Temperatur Tid
(°C)
(min)
Falsnivå
Vetefläta/krans
Över-/Undervär‐
me
170 - 190
30 - 40
3
Julkakor
Över-/Undervär‐
me
160 - 1801)
50 - 70
2
Bröd (rågbröd):
1. Första delen av grädd‐
ningen.
2. Andra delen av grädd‐
ningen.
Över-/Undervär‐
me
1. 2301)
2. 160 180
1. 20
1
2. 30 60
Petit-chouer/bakelser
Över-/Undervär‐
me
190 - 2101)
20 - 35
3
Rulltårta
Över-/Undervär‐
me
180 - 2001)
10 - 20
3
Vetelängd med strössel
Varmluft
150 - 160
20 - 40
3
Smörkakor/sockerkringlor
Över-/Undervär‐
me
190 - 2101)
20 - 30
3
Fruktkaka (på jästdeg/sock‐
erkaksdeg) 2)
Varmluft
150
35 - 55
3
Fruktkaka (på jästdeg/sock‐
erkaksdeg) 2)
Över-/Undervär‐
me
170
35 - 55
3
Fruktkaka av mördeg
Varmluft
160 - 170
40 - 80
3
Jästkaka med känslig fyll‐
ning (t.ex. kvarg, grädde,
kräm)
Över-/Undervär‐
me
160 - 1801)
40 - 80
3
1) Förvärm ugnen.
2) Använd en långpanna.
Småkakor
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Mördegskakor,
kex
Varmluft
150 - 160
10 - 20
3
Småkakor av
sockerkaksdeg
Varmluft
150 - 160
15 - 20
3
Bakverk med
äggvita/
maränger
Varmluft
80 - 100
120 - 150
3
Mandelbiskvier
Varmluft
100 - 120
30 - 50
3
SVENSKA
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Småkakor av
jästdeg
Varmluft
150 - 160
20 - 40
3
Smördegskakor Varmluft
170 - 1801)
20 - 30
3
Bullar
Varmluft
1601)
10 - 25
3
Bullar
Över-/Under‐
värme
190 - 2101)
10 - 25
3
1) Förvärm ugnen.
9.6 Puddingar och gratänger
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Makaronipudd‐
ing
Över-/Under‐
värme
180 - 200
45 - 60
1
Lasagne
Över-/Under‐
värme
180 - 200
25 - 40
1
Grönsaksgra‐
täng1)
Varmluftsgrati‐
nering
160 - 170
15 - 30
1
Ostbaguetter
Varmluft
160 - 170
15 - 30
1
Söta puddingar Över-/Under‐
värme
180 - 200
40 - 60
1
Fiskpudding
Över-/Under‐
värme
180 - 200
30 - 60
1
Fyllda grönsa‐
ker
Varmluft
160 - 170
30 - 60
1
1) Förvärm ugnen.
9.7 Varmluft Med Fukt
För bästa resultat ska du
följa baktiderna som listas i
tabellen nedan.
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Pastagratäng
200 - 220
45 - 55
3
Potatisgratäng
180 - 200
70 - 85
3
21
22
www.electrolux.com
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Moussaka
170 - 190
70 - 95
3
Lasagne
180 - 200
75 - 90
3
Cannelloni
180 - 200
70 - 85
3
Brödpudding
190 - 200
55 - 70
3
Rispudding
170 - 190
45 - 60
3
Äppelkaka gjord med socker‐
kakssmet (rund kakform)
160 - 170
70 - 80
3
Franskbröd
190 - 200
55 - 70
3
9.8 Bakning på flera nivåer
Använd funktionen Varmluft.
Bakverk på plåtar
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Petit-chouer/
bakelser
160 - 1801)
Smuldegspaj
150 - 160
Falsnivå
2 positioner
3 positioner
25 - 45
1/4
-
30 - 45
1/4
-
1) Förvärm ugnen.
Småkakor/small cakes/bakelser/bullar
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Mördegskakor,
kex
150 - 160
Småkakor av
sockerkaksdeg
Falsnivå
2 positioner
3 positioner
20 - 40
1/4
1/3/5
160 - 170
25 - 40
1/4
-
Bakverk med
äggvita, ma‐
ränger
80 - 100
130 - 170
1/4
-
Mandelbiskvier
100 - 120
40 - 80
1/4
-
Småkakor av
jästdeg
160 - 170
30 - 60
1/4
-
Smördegskakor 170 - 1801)
30 - 50
1/4
-
Bullar
20 - 30
1/4
-
1) Förvärm ugnen.
180
SVENSKA
23
9.9 Pizza/Paj
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Pizza (tunn botten)
200 - 2301)2)
15 - 20
2
Pizza (med mycket
fyllning)
180 - 200
20 - 30
2
Paj
180 - 200
40 - 55
1
Ugnsbakad spenat
160 - 180
45 - 60
1
Quiche Lorraine
170 - 190
45 - 55
1
Schweizisk ostpaj
170 - 190
45 - 55
1
Cheesecake
140 - 160
60 - 90
1
Äppelkaka, täckt
150 - 170
50 - 60
1
Grönsakspaj
160 - 180
50 - 60
1
Osyrat bröd
230 - 2501)
10 - 20
2
Smördegskakor
160 - 1801)
45 - 55
2
Flammekuchen
(pizzaliknande rätt
från Alsace)
230 - 2501)
12 - 20
2
Piroger
180 - 2001)
15 - 25
2
1) Förvärm ugnen.
2) Använd en långpanna.
9.10 Stekning
•
•
•
•
•
•
Använd värmebeständiga kärl under
ugnsbakning. Se tillverkarens
anvisningar.
Du kan steka stora stekar direkt i den
djupa långpannan eller på gallret
ovanför den djupa långpannan.
Häll lite vätska i långpannan för att
förhindra att köttsaft bränner fast på
ytan.
Alla typer av kött som ska ha en
stekyta kan stekas i en stekgryta utan
lock.
Vänd steken vid behov efter 1/2 - 2/3
av stektiden.
För att köttet ska bli saftigare:
– stek magert kött i stekgrytan med
lock eller i en stekpåse.
– stek kött och fisk i bitar som väger
minst 1kg.
– ös stora stekar och fågel med
deras egen saft flera gånger
under stekningen.
24
www.electrolux.com
9.11 Stektabeller
Nötkött
Livsmedel
Mängd
Funktion
Tempera‐
tur (°C)
Grytstek
1 - 1,5 kg
Över-/
230
Undervärme
Tid (min)
Falsnivå
120 - 150
1
Engelsk rostbiff per cm höjd Varmlufts‐
eller filé: röd
grillning
190 - 2001)
5-6
1
Engelsk rostbiff per cm höjd Varmlufts‐
eller filé: Rosa
grillning
180 - 1901)
6-8
1
Engelsk rostbiff per cm höjd Varmlufts‐
eller filé: väls‐
grillning
tekt
170 - 1801)
8 - 10
1
1) Förvärm ugnen.
Fläsk
Livsmedel
Vikt (kg)
Funktion
Temperatur Tid (min)
(°C)
Falsnivå
Bog/hals/skink‐ 1 - 1.5
stek
Varmlufts‐
grillning
160 - 180
90 - 120
1
Kotlett/revben‐
sspjäll
1 - 1.5
Varmlufts‐
grillning
170 - 180
60 - 90
1
Köttfärslimpa
0.75 - 1
Varmlufts‐
grillning
160 - 170
50 - 60
1
Fläsklägg (la‐
gad i förväg)
0.75 - 1
Varmlufts‐
grillning
150 - 170
90 - 120
1
Kalv
Livsmedel
Vikt (kg)
Funktion
Temperatur Tid (min)
(°C)
Falsnivå
Kalvstek
1
Varmlufts‐
grillning
160 - 180
90 - 120
1
Kalvlägg
1.5 - 2
Varmlufts‐
grillning
160 - 180
120 - 150
1
Livsmedel
Vikt (kg)
Funktion
Temperatur Tid (min)
(°C)
Falsnivå
Lammstek
med ben/
lammstek
1 - 1.5
Varmlufts‐
grillning
150 - 170
1
Lamm
100 - 120
SVENSKA
Livsmedel
Vikt (kg)
Funktion
Temperatur Tid (min)
(°C)
Falsnivå
Lammsadel
1 - 1.5
Varmlufts‐
grillning
160 - 180
1
Vikt (kg)
Funktion
Temperatur Tid (min)
(°C)
40 - 60
Vilt
Livsmedel
Falsnivå
Harsadel/
upp till 1
harstek med
ben
Över-/
2301)
Undervärme
30 - 40
1
Rådjurssa‐
del, hjortsa‐
del
1.5 - 2
Över-/
210 - 220
Undervärme
35 - 40
1
Bog
1.5 - 2
Över-/
180 - 200
Undervärme
60 - 90
1
1) Förvärm ugnen.
Fågel
Livsmedel
Vikt (kg)
Funktion
Temperatur Tid (min)
(°C)
Falsnivå
Bitar av få‐
gel
0,2 - 0,25
var
Varmlufts‐
grillning
200 - 220
30 - 50
1
Halv kyck‐
ling
0,4 - 0,5 var
Varmlufts‐
grillning
190 - 210
35 - 50
1
Kyckling,
unghöna
1 - 1.5
Varmlufts‐
grillning
190 - 210
50 - 70
1
Anka
1.5 - 2
Varmlufts‐
grillning
180 - 200
80 - 100
1
Gås
3.5 - 5
Varmlufts‐
grillning
160 - 180
120 - 180
1
Kalkon
2.5 - 3.5
Varmlufts‐
grillning
160 - 180
120 - 150
1
Kalkon
4-6
Varmlufts‐
grillning
140 - 160
150 - 240
1
Temperatur Tid (min)
(°C)
Fisk (ångkokning)
Livsmedel
Vikt (kg)
Funktion
Hel fisk
1 - 1.5
Över-/
210 - 220
Undervärme
40 - 60
Falsnivå
1
25
26
www.electrolux.com
9.12 Min grill
•
•
•
•
•
Grilla alltid med maximal
temperaturinställning.
Placera gallret på den ugnsnivå som
rekommenderas i grilltabellen.
Placera alltid plåten som ska fånga
upp fettet på den första ugnsnivån.
Grilla endast tunna bitar av kött eller
fisk.
Förvärm alltid den tomma ugnen med
grillfunktionerna i 5 minuter.
FÖRSIKTIGHET!
Grilla alltid med stängd
ugnslucka.
Min grill
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
1:a sidan
2:a sidan
Rostbiff
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Oxfilé
230
20 - 30
20 - 30
3
Stek av gris
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Stek av kalv
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Stek av lamm
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Hel fisk, 500 1 000 g
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
9.13 Fryst Mat
Använd funktionen Varmluft.
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Fryst pizza
200 - 220
15 - 25
2
Fryst panpizza
190 - 210
20 - 25
2
Kyld pizza
210 - 230
13 - 25
2
Fryst portionspizza
180 - 200
15 - 30
2
Pommes Frites,
tunn
200 - 220
20 - 30
3
Pommes Frites,
tjock
200 - 220
25 - 35
3
Croquetter
220 - 230
20 - 35
3
Riven Potatisgräng
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne/Cannello‐
ni, kyld
170 - 190
35 - 45
2
Fryst lasagne/
cannelloni
160 - 180
40 - 60
2
SVENSKA
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Ugnsgratinerad ost
170 - 190
20 - 30
3
Kycklingvingar
190 - 210
20 - 30
2
9.14 Upptining
•
•
•
•
Ta bort förpackningen från maten och
lägg den sedan på en tallrik.
Använd den första ugnsnivån nerifrån.
Täck inte över maten med en skål
eller tallrik eftersom det kan förlänga
upptiningstiden.
27
Om du lagar större portioner ska en
tom tallrik placeras upp och ner på
botten av ugnen. Placera maten i en
djup tallrik eller form och ställ den
ovanpå tillriken inne i ugnen. Ta bort
hyllstöden om det behövs.
Livsme‐ Vikt (kg)
del
Upptinings‐ Efteruppti‐
tid (min)
ningstid
(min)
Kommentar
Kyckling
1
100 - 140
20 - 30
Lägg kycklingen på ett upp- och
nervänt tefat på en stor tallrik.
Vänd efter halva tiden.
Kött
1
100 - 140
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Kött
0.5
90 - 120
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Forell
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Jordgub‐ 0.3
bar
30 - 40
10 - 20
-
Smör
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Grädde
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Vispa grädden medan den fort‐
farande är något frusen.
Tårta
1.4
60
60
-
9.15 Konservering Undervärme
•
•
•
•
Använd enbart, på marknaden
tillgängliga, konserveringsburkar av
samma mått.
Använd inte glas med skruvlock och
bajonettförslutning eller metallburkar.
Använd första nivån från botten för
ändamålet.
Sätt inte mer än sex enliters burkar på
plåten.
•
•
•
•
Fyll upp burkarna med lika mycket i
varje och förslut med ett klämlock.
Burkarna får inte röra vid varandra.
Häll ca. 1/2 liter vatten i bakplåten så
att det blir tillräckligt fuktigt i ugnen.
När vätskan i burkarna börjar sjuda
(efter ca 35 - 60 minuter med
enlitersburkarna) stänger du av ugnen
eller sänker temperaturen till 100 °C
(se tabellen).
28
www.electrolux.com
Torkad frukt
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsatt tillag‐
ningstid på 100 °C
(min.)
Jordgubbar/blåbär/
hallon/mogna krus‐
bär
160 - 170
35 - 45
-
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsatt tillag‐
ningstid på 100 °C
(min.)
35 - 45
10 - 15
Stenfrukt
Livsmedel
Päron/kvitten/plom‐ 160 - 170
mon
Grönsaker
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsatt tillag‐
ningstid på 100 °C
(min.)
Morötter 1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Gurka
160 - 170
50 - 60
-
Blandade inlagda
grönsaker
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kålrabbi/ärtor/spar‐
ris
160 - 170
50 - 60
15 - 20
1) Låt stå i ugnen efter att den har stängts av.
9.16 Torkning - Varmluft
•
•
Täck smorda plåtar med
bakplåtspapper.
För bättre resultat, stanna ugnen efter
halva torktiden, öppna luckan och låt
det svalna över natten för att fullfölja
torkningen.
Grönsaker
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Bönor
60 - 70
Pepparfrukter
Falsnivå
1 position
2 positioner
6-8
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
Soppgrönsaker 60 - 70
5-6
3
1/4
Svamp
50 - 60
6-8
3
1/4
Örter
40 - 50
2-3
3
1/4
SVENSKA
Frukt
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Plommon
60 - 70
Aprikoser
Falsnivå
1 position
2 positioner
8 - 10
3
1/4
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Äppelskivor
60 - 70
6-8
3
1/4
Päron
60 - 70
6-9
3
1/4
9.17 Tabell matlagningstermometer
Nötkött
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Högrev/oxfilé: röd
45 - 50
Högrev/oxfilé: rosa
60 - 65
Högrev/oxfilé: välstekt
70 - 75
Fläsk
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Bog/hals/skinkstek
80 - 82
Kotlett, rökt kassler
75 - 80
Köttfärslimpa
75 - 80
Kalv
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Kalvstek
75 - 80
Kalvlägg
85 - 90
Får/lamm
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Fårbog
80 - 85
Fårsadel
80 - 85
Lammstek/lammstek med ben
70 - 75
Vilt
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Harsadel
70 - 75
Harbog
70 - 75
Hel hare
70 - 75
29
30
www.electrolux.com
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Rådjurssadel, hjortsadel
70 - 75
Rådjurs-/hjortbog
70 - 75
Fisk
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Lax
65 - 70
Foreller
65 - 70
9.18 Information till
provanstalter
Tester enligt EN 60350-1:2013 och IEC
60350-1:2011.
Bakning på en nivå. Bakverk i formar.
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid
(min)
Falsnivå
Fatless sponge
Varmluft
cake/lätt sockerkaka
utan fett
140 - 150
35 - 50
2
Fatless sponge
Över-/Undervär‐
cake/lätt sockerkaka me
utan fett
160
35 - 50
2
Apple pie / äppelpaj Varmluft
(2 formar Ø 20 cm,
diagonalt placerade)
160
60 - 90
2
Apple pie / äppelpaj Över-/Undervär‐
(2 formar Ø 20 cm,
me
diagonalt placerade)
180
70 - 90
1
Temperatur
(°C)
Tid (min) Falsnivå
Short bread/mördeg‐ Varmluft
skaka/mördegsrem‐
sor
140
25 - 40
3
Short bread/mördeg‐ Över-/Undervär‐
skaka/mördegsrem‐ me
sor
1601)
20 - 30
3
Small cakes / Muf‐
Varmluft
fins (20 stycken/plåt)
1501)
20 - 35
3
Bakning på en nivå. Småkakor.
Livsmedel
Funktion
SVENSKA
Livsmedel
Funktion
Small cakes / Muf‐
Över-/Undervär‐
fins (20 stycken/plåt) me
Temperatur
(°C)
Tid (min) Falsnivå
1701)
20 - 30
31
3
1) Förvärm ugnen.
Bakning på flera nivåer. Småkakor/small cakes/bakelser/bakverk/bullar.
Livsmedel
Short bread / mör‐
degskaka / mör‐
degsremsor
Funktion
Varmluft.
Small cakes / Muf‐
Varmluft.
fins (20 stycken/plåt)
Temperatur
(°C)
Tid
(min)
Falsnivå
2 po‐
sitio‐
ner
3 po‐
sitio‐
ner
140
25 - 45
1/4
1/3/
5
1501)
23 - 40
1/4
-
1) Förvärm ugnen.
Min Grill
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Toast / rostat bröd
Min Grill
högst
1 - 31)
5
Beef Steak / Nötstek Min Grill
högst
24 - 301)2)
4
1) Förvärm ugnen i 5 minuter.
2) Vänd efter halva tiden.
10. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
10.1 Anmärkningar om
rengöring
•
•
•
•
Torka av framsidan med en mjuk
trasa och varmt vatten och diskmedel.
Använd ett rengöringsmedel avsett för
rengöring av metallytor.
Rengör produkten efter varje
användningstillfälle. Fettansamling
eller andra matrester kan leda till
eldsvåda. Risken är högre för
grillpannan.
Ta bort envis smuts med speciell
ugnsrengöring.
•
•
Rengör alla ugnstillbehör efter varje
användningstillfälle och låt dem torka.
Använd en mjuk duk med varmt
vatten och ett rengöringsmedel.
Använd inte starka medel, föremål
med skarpa kanter eller diskmaskin
vid rengöring om du har tillbehör i
Super Clean. Det kan skada ytan.
10.2 Rengöring av
ugnsutrymmets botten
Rengöringsproceduren tar bort
kalkbeläggningar från botten efter en
ångkokning.
32
www.electrolux.com
Vi rekommenderar att du
rengör ugnen när du har
använt Varmluft PLUSfunktionen 5-10 gånger.
1. Häll 250 ml vit vinäger i
ugnutrymmets botten.
Använd högst 6 % vinäger utan örter.
2. Låt vinägern lösa upp
kalkstensresterna i
omgivningstemperatur under 30
minuter.
3. Gör rent ugnsutrymmet med
varmvatten och en mjuk trasa.
10.3 Avlägsna ugnsstegarna
Vid rengöring av ugnen ska
ugnsstegarna tas bort.
1. Dra först ut stegarnas främre del från
sidoväggen.
Starta inte
pyrolysrengöringen om inte
ugnsluckan är helt stängd.
På vissa modeller visar
displayen ”C3” om detta
problem uppstår.
VARNING!
Produkten blir mycket het.
Det finns risk för att du
bränner dig.
FÖRSIKTIGHET!
Om andra produkter är
monterade i samma skåp får
de inte användas samtidigt
som Pyrolys-funktionen. Det
kan skada produkten.
1. Ta bort de värsta matresterna
manuellt.
2. Rengör insidan av ugnsluckan med
varmt vatten så att inte rester och
spill bränner fast.
3. Ställ in pyrolysfunktionen. Se
"Ugnsfunktioner".
4. När
blinkar, tryck på
eller
för att välja lämplig procedur:
2. Dra ut stegen baktill från ugnssidan
och ta bort den.
1
Tillval
Beskrivelse
P1
Om ugnen
inte är myck‐
et smutsig.
Tid för proce‐
duren: 1 tim
30 min.
P2
Om du inte
enkelt kan ta
bort smut‐
sen. Tid för
proceduren:
3 tim.
2
Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
10.4 Pyrolys
FÖRSIKTIGHET!
Starta inte
pyrolysrengöringen om Plus
Steam-knappen är intryckt.
FÖRSIKTIGHET!
Ta ut alla tillbehör och
löstagbara ugnsstegar (i
förekommande fall).
Tryck på
eller vrid temperaturvredet
för att starta proceduren.
Du kan använda funktionen Sluttid för att
fördröja rengöringsprocedurens start.
Under pyrolysrengöringen är
ugnslampan släckt.
5. För att ändra standardlängden hos
den valda proceduren (P1 or P2),
SVENSKA
tryck på
för att ställa in
, och
tryck sedan på
eller
för att
ange längden för
rengöringsproceduren.
6. När ugnen värmts upp till inställd
temperatur låses luckan. Symbolen
och stavarna på värmeindikatorn
visas på displayen, tills luckan låses
upp igen.
7. När pyrolysrengöringen är klar visar
displayen tiden på dagen.
Ugnsluckan förblir låst.
8. När produkten svalnat igen hörs en
ljudsignal och luckan låses upp.
10.5 Påminnelse rengöring
2
För att påminna dig om att Pyrolys
behöver utföras blinkar PYR på
displayen i 10 sekunder varje gång
produkten sätts på och stängs av.
B
Påminnelsen om
rengöring slocknar:
• när Pyrolys-funktionen är
klar.
•
om du trycker på
och
33
3. Stäng ugnsluckan till den första
öppna positionen (ungefär 70°
vinkel).
4. Håll i luckan med en hand på vardera
sidan och dra ut den bestämt uppåt
från produkten.
5. Lägg ner luckan med utsidan neråt
på en mjuk handduk på ett stabilt
underlag. Det hindrar luckan från att
repas.
6. Ta tag i lucklisten (B) på båda
sidorna av luckans övre kant och
tryck inåt för att frigöra klämlåset.
1
7. Dra lucklisten framåt för att ta bort
den.
8. Håll glasen i överkanten ett i taget
och dra dem uppåt och ut ur
skenorna.
samtidigt medan PYR
blinkar på displayen.
10.6 Demontering och
montering av luckan
Du kan ta bort luckan och de inre
glasrutorna för rengöring. Antalet
luckglas skiljer sig mellan olika modeller.
VARNING!
Var försiktig när du tar bort
luckan. Luckan är tung.
1. Öppna luckan helt.
2. Tryck in klämspärrarna (A) på de två
gångjärnen till luckan helt och hållet.
A
A
9. Rengör glasrutorna med vatten och
lite diskmedel. Torka luckglaset
noga.
När rengöringen är klar, följ stegen ovan
i motsatt ordning. Sätt i det mindre
ugnsglaset först, därefter det större och
sist luckan.
VARNING!
Se till att glasen är korrekt
och ordentligt införda,
annars kan luckans yta bli
överhettad.
Var noga med att sätta tillbaka
glasrutorna (A,B och C) i rätt ordning.
Sätt först in glasruta C, som har en
fyrkant tryckt på vänster sida och en
34
www.electrolux.com
triangel på höger sida. Du ser också de
här symbolerna präglade på luckans list.
Triangeln på glaset måste matcha
triangeln på lucklisten, och
kvadratsymbolen måste matcha
kvadraten. För därefter in de andra två
glasrutorna.
2. Rengör lampglaset.
3. Byt ut lampan mot en passande
lampa som tål upp till 300 °C.
4. Sätt tillbaka lampglaset.
ABC
Sidolampan
1. Ta ut den vänstra ugnsstegen för att
komma åt lampan.
2. Använd ett smalt och trubbigt föremål
(t.ex. en tesked) för att avlägsna
lampglaset.
10.7 Byte av lampan
Lägg en tygbit på botten av produktens
innandöme. Detta förhindrar skador på
lampglaset och ugnsutrymmet.
VARNING!
Risk för elstötar! Koppla från
säkringen innan du byter
lampan.
Lampan och lampglaset kan
vara varma.
1. Avaktivera produkten.
2. Ta ut säkringarna ur säkringsskåpet
eller stäng av huvudströmbrytaren.
Övre lampan
1. Ta bort lampglaset genom att vrida
det moturs.
11. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
3. Rengör lampglaset.
4. Byt ut lampan mot en passande
lampa som tål upp till 300 °C.
5. Sätt tillbaka lampglaset.
6. Sätt i vänster ugnsstege.
SVENSKA
35
11.1 Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Det går inte att aktivera el‐
ler använda ugnen.
Ugnen är inte ansluten till
Kontrollera att ugnen är
strömförsörjningen eller
korrekt ansluten till ström‐
den är ansluten på fel sätt. försörjningen (se kopp‐
lingsschemat om tillgäng‐
ligt).
Ugnen värms inte upp.
Ugnen är avstängd.
Sätt på ugnen.
Ugnen värms inte upp.
Klockan är inte ställd.
Ställ klockan.
Ugnen värms inte upp.
Nödvändiga inställningar
är inte gjorda.
Kontrollera att rätt inställ‐
ningar gjorts.
Ugnen värms inte upp.
Automatisk avstängning är
aktiverat.
Se "Automatisk avstäng‐
ning".
Ugnen värms inte upp.
Barnlåset är aktiverat.
Se "Användning av Barnlå‐
set".
Ugnen värms inte upp.
Säkringen har gått.
Kontrollera om säkringen
är orsaken till felet. Om
säkringen går gång på
gång, tala med en kvalifi‐
cerad elektriker.
Lampan fungerar inte.
Lampan är trasig.
Byt ut lampan.
Matlagningstermometern
fungerar inte.
Kontakten till matlagnings‐
termometern är inte rätt
isatt i uttaget.
Sätt in matlagningstermo‐
meterns kontakt så långt in
i uttaget det går.
Tillagningen av maträtter
tar för lång tid eller går för
fort.
Temperaturen är för låg el‐ Justera vid behov tempe‐
ler för hög.
raturen. Följ instruktioner‐
na i manualen.
Ånga och kondens avsätts
på maten och i ugnen.
Du lät maten stå för länge i Låt inte maträtter stå i ug‐
ugnen.
nen längre än 15 - 20 mi‐
nuter efter att tillagningen
är klar.
Displayen visar "C2".
Du ville starta pyrolys- eller Ta bort matlagningstermo‐
upptiningsfunktionen, men meterns kontakt ur uttaget.
du tog inte ut matlagnings‐
termometern ur sitt uttag.
På displayen visas "C3".
Rengöringsfunktionen fun‐
gerar inte. Du har inte
stängt luckan ordentligt el‐
ler så är luckan trasig.
Stäng luckan helt.
36
www.electrolux.com
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Displayen visar "F102".
•
•
•
•
Du har inte stängt luck‐
an ordentligt.
Det elektroniska lucklå‐
set är trasigt.
•
På displayen visas ett fel‐ Det föreligger ett elektriskt
meddelande som inte står i fel.
tabellen.
•
•
Stäng luckan helt.
Stäng av ugnen via
hushållets säkring eller
säkerhetsbrytaren i säk‐
ringsskåpet och slå på
den igen.
Kontakta kundtjänst om
"F102" visas på dis‐
playen igen.
Stäng av ugnen via
hushållets säkring eller
säkerhetsbrytaren i säk‐
ringsskåpet och slå på
den igen.
Kontakta kundtjänst om
felmeddelandet visas
på displayen igen.
Det fungerar inte som det
Du aktiverade inte Varmluft Se avsnittet "Aktivera
ska när du använder
PLUS-funktionen.
Varmluft PLUS-funktio‐
Varmluft PLUS-funktionen.
nen".
Det fungerar inte som det
Du aktiverade inte Varmluft Se avsnittet "Aktivera
ska när du använder
PLUS-funktionen korrekt
Varmluft PLUS-funktio‐
Varmluft PLUS-funktionen. med Plus Steam-knappen. nen".
Det fungerar inte som det
Du fyllde inte på bottens‐
ska när du använder
kålen med vatten.
Varmluft PLUS-funktionen.
Se avsnittet "Aktivera
Varmluft PLUS-funktio‐
nen".
Du vill aktivera varmlufts‐
funktionen men indikatorn
för PLUS ång-knappen är
tänd.
Tryck in PLUS ång-knap‐
PLUS Varmluftsfunktionen
är på.
pen
för att avsluta
PLUS varmluftsfunktionen.
Du vill sätta på rengörings‐ Plus Steam-knappen är in‐ Tryck på Plus Steam-knap‐
funktionen, men displayen tryckt.
pen igen.
visar "C4".
Vattnet i bottenskålen ko‐
kar inte.
Temperaturen är för låg.
Ställ in temperaturen till åt‐
minstone 110 °C.
Se avsnittet "Råd och tips".
Vattnet rinner ut ur bot‐
tenskålen.
Det är för mycket vatten i
bottenskålen.
Stäng av ugnen och se till
att den är helt kall. Ta bort
vattnet med en svamp eller
en disktrasa. Tillsätt rätt
mängd vatten i bottenskå‐
len. Se den specifika pro‐
ceduren.
SVENSKA
Problem
Möjlig orsak
37
Lösning
Produkten är på men
Demoläget är aktiverat.
värms inte upp. Fläkten ar‐
betar inte. Displayen visar
"Demo".
1. Stäng av ugnen.
2. Håll in knappen .
3. Den första siffran på
displayen och Demoindikatorn börjar blinka.
4. Ange koden 2468 ge‐
nom att trycka in knap‐
parna
eller
för
att ändra värdena och
för att be‐
tryck på
kräfta.
5. Nästa siffra börjar blin‐
ka.
6. Demo-läget avaktive‐
ras när du bekräftar
den sista siffran och
koden är korrekt.
11.2 Tekniska data
Kontakta försäljaren eller en auktoriserad
serviceverkstad om du inte kan avhjälpa
felet.
yttre kanten av produktens innanmäte.
Avlägsna inte märkskylten från
produktutrymmet.
Information som kundtjänst behöver finns
på typskylten. Typskylten sitter på den
Vi rekommenderar att du antecknar den här:
Modell (Mod.)
.........................................
PNC (produktnummer)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
12. ENERGIEFFEKTIVITET
12.1 Informationsblad och information enligt EU 65-66/2014
Leverantörens namn
Electrolux
Modellbeskrivning
EOP720NV
Energiindex
81.2
Energiklass
A+
Energiförbrukning med en standardrätt, över/
undervärme
1.09 kWh/program
Energiförbrukning med en standardrätt, varmluft
0.69 kWh/program
38
www.electrolux.com
Antal utrymmen
1
Värmekälla
Elektricitet
Ljudstyrka
71 l
Typ av ugn
Inbyggnadsugn
Massa
40.0 kg
EN 60350-1 - Elektriska
matlagningsprodukter för hushållsbruk Del 1: Områden, ugnar, ångugnar och
grillar - Funktionsprovning.
12.2 Sparar energi
Restvärme
Om ett program med tidvalet Varaktighet
eller Sluttid aktiveras och om
tillagningstiden är längre än 30 minuter,
stängs värmeelementen automatiskt av
tidigare med vissa ugnsfunktioner.
Fläkten och lampan fortsätter att vara
igång.
Denna produkt har
funktioner som låter dig
spara energi under vanlig
matlagning.
För varmhållning av mat
Välj lägsta möjliga temperaturinställning
för att använda restvärme och hålla
maten varm. Temperaturen eller
indikatorn för restvärme visas på
displayen.
Allmänna tips
Kontrollera att ugnsluckan är ordentligt
stängd när produkten är igång och låt
den vara stängd så mycket som möjligt
under tillagningen.
Laga mat med lampan släckt
Släck lampan under tillagningen och sätt
endast på den vid behov.
Använd metalltallrikar för att förbättra
energibesparingen.
Förvärm inte ugnen innan du sätter in
maten.
För matlagning som varar längre än 30
minuter ska ugnstemperaturen minskas
till lägsta möjliga, 3 - 10 minuter innan
matlagningstiden går ut, beroende på
längden på matlagningen. Restvärmen i
ugnen fortsätter laga maten.
Använd restvärmen för att värma annan
mat.
Laga mat med varmluft
När det är möjligt, använd
varmluftsfunktionen för att spara energi.
Varmluft Med Fukt
För att spara energi under tillagningen.
Den fungerar så att temperaturen inuti
ugnen skiljer sig från den temperatur
som anges på ugnens display under
tillagningscykeln och tillagningstiderna
kan skilja sig från tillagningstiderna för
andra program.
När du använder Varmluft + ånga släcks
lampan automatiskt efter 30 sekunder.
Du kan tända lampan igen, men det
minskar förväntad energibesparing.
13. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
SVENSKA
39
867326900-B-032017
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising