Electrolux EOB9956XAX User manual

Electrolux EOB9956XAX User manual
LT
Naudojimo instrukcija
CombiSteam Pro
Garinė orkaitė
EOB9956XAX
2
www.electrolux.com
TURINYS
1. SAUGOS INFORMACIJA................................................................................... 3
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS................................................................................. 4
3. GAMINIO APRAŠYMAS.....................................................................................7
4. VALDYMO SKYDELIS........................................................................................8
5. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART.................................................................9
6. TRUMPASIS VADOVAS.................................................................................. 11
7. KASDIENIS NAUDOJIMAS.............................................................................. 12
8. KEPIMO VADOVAS......................................................................................... 24
9. PRIEDŲ NAUDOJIMAS....................................................................................32
10. PAPILDOMOS FUNKCIJOS...........................................................................34
11. PATARIMAI.................................................................................................... 34
12. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA.............................................................................. 64
13. TRIKČIŲ ŠALINIMAS..................................................................................... 68
14. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS....................................................................... 70
MES GALVOJAME APIE JUS
Dėkojame, kad pirkote šį „Electrolux“ prietaisą. Jūs pasirinkote gaminį, kuris
pasižymi dešimtmečių profesionalia patirtimi ir naujovėmis. Originalus ir stilingas,
jis sukurtas galvojant apie jus. Taigi, kai tik naudojate jį, galite jaustis saugūs,
žinodami, kad kiekvieną kartą pasieksite puikių rezultatų.
Sveiki atvykę į „Electrolux“ pasaulį!
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
Gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo
informacijos:
www.electrolux.com/webselfservice
Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.registerelectrolux.com
Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo
prietaisui:
www.electrolux.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, būtinai pateikite šią
informaciją: modelis, PNC, serijos numeris.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija
Bendroji informacija ir patarimai
Aplinkosaugos informacija
Galimi pakeitimai.
LIETUVIŲ
1.
3
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako
už sužalojimus ar žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso
įrengimo ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite
saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prireikus
galėtumėte pasižiūrėti.
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
•
•
•
•
•
•
•
Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai,
jutimo arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems
trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik
tuomet, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti
nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie
supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus.
Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir
tinkamai pašalinkite.
Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia
prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Neuždengtos dalys
būna įkaitę.
Jeigu prietaise yra apsaugos nuo vaikų įtaisas, jį reikia
suaktyvinti.
Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir
naudotojo priežiūros darbų.
3 metų ir mažesnių vaikų niekada negalima prileisti
prie prietaiso, kai jis veikia.
1.2 Bendrieji saugos reikalavimai
•
•
Šį prietaisą įrengti ir pakeisti jo laidą privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
ĮSPĖJIMAS! Prietaisas ir jo prieinamos dalys įkaista
naudojimo metu. Būkite atsargūs ir neprisilieskite prie
kaitinimo elementų. Mažesnių nei 8 metų vaikų
negalima prileisti prie prietaiso, jeigu jie nuolat nėra
prižiūrimi.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Patiekalus arba orkaitės prikaistuvius iš orkaitės
traukite ir į ją dėkite mūvėdami karščiui atsparias
pirštines.
Prieš atlikdami techninės priežiūros darbus, atjunkite
prietaisą nuo maitinimo.
Norėdami išvengti galimo elektros smūgio,
pasirūpinkite, kad prieš keičiant lemputę prietaisas
būtų išjungtas.
Nenaudokite garinio valiklio prietaisui valyti.
Durelių stiklo nevalykite šiurkščiu abrazyviniu valikliu
ar aštriais metaliniais gremžtukais, nes galite
subraižyti paviršių ir dėl to stiklas gali sudužti.
Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti
tik gamintojui, jo įgaliotąjam techninės priežiūros
centrui arba panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip
gali kilti elektros pavojus.
Norėdami išimti lentynėlių atramas, pirmiausia
patraukite lentynėlės atramos priekį, o po to galą nuo
šoninių sienelių. Įdėkite lentynėles atvirkščia tvarka.
Naudokite tik šiam prietaisui rekomenduojamą maisto
(kepimo) termometrą.
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS
2.1 Įrengimas
ĮSPĖJIMAS!
Šį prietaisą įrengti privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
•
•
•
•
•
•
•
Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
Vadovaukitės su prietaisu pateikta
įrengimo instrukcija.
Visada būkite atsargūs, kai perkeliate
prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada
mūvėkite apsaugines pirštines ir
avėkite uždarą avalynę.
Netraukite šio prietaiso už rankenos.
Būtina paisyti minimalių atstumų iki
kitų prietaisų ir spintelių.
Prietaisas būtinai turi būti įrengtas po
saugiomis konstrukcijomis ir šalia jų.
•
•
Prietaiso šonai privalo būti šalia tokio
paties aukščio prietaisų arba spintelių.
Prietaise įrengta elektrinė aušinimo
sistema. Ji privalo veikti esant
elektros srovės maitinimui.
2.2 Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS!
Gaisro ir elektros smūgio
pavojus.
•
•
•
•
Visus elektros prijungimus privalo
atlikti kvalifikuotas elektrikas.
Šis prietaisas turi būti įžemintas.
Įsitikinkite, kad parametrai techninių
duomenų plokštelėje atitinka
maitinimo tinklo elektros vardinius
duomenis.
Visada naudokite taisyklingai įrengtą
įžemintą elektros lizdą.
LIETUVIŲ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nenaudokite daugiakanalių kištukų,
jungiklių ir ilginamųjų laidų.
Būkite atsargūs, kad
nesugadintumėte elektros kištuko ir
elektros laido. Jei reikėtų pakeisti
maitinimo laidą, tai turi padaryti mūsų
įgaliotasis techninės priežiūros
centras.
Saugokite, kad maitinimo laidai
neliestų ir nebūtų arti prietaiso durelių,
ypač kai durelės yra karštos.
Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių
apsauga nuo smūgių turi būti
pritvirtinta taip, kad nebūtų galima
nuimti be įrankių.
Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite
įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus
prietaisą elektros laido kištuką būtų
lengva pasiekti.
Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs,
nejunkite kištuko.
Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už maitinimo kabelio. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
Naudokite tik tinkamus izoliavimo
įtaisus: liniją apsaugančius
automatinius jungiklius, saugiklius
(įsukami saugikliai turi būti išimami iš
jų laikiklio), įžeminimo nuotėkio
atjungiamuosius įtaisus ir
kontaktorius.
Elektros instaliacija privalo turėti
izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti
prietaisą nuo maitinimo tinklo ties
visais poliais. Tarp izoliavimo įtaiso
kontaktų turi būti mažiausiai 3 mm
pločio tarpelis.
Šis prietaisas atitinka EEB direktyvas.
2.3 Naudojimas
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo, nudegimų ir
elektros smūgio arba
sprogimo pavojus.
•
•
•
•
Šis prietaisas skirtas naudoti tik
buityje.
Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
Užtikrinkite, kad ventiliavimo angos
nebūtų uždengtos.
Nepalikite veikiančio prietaiso be
priežiūros.
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Po kiekvieno naudojimo prietaisą
išjunkite.
Prietaisui veikiant, būkite atsargūs,
atidarydami prietaiso dureles. Gali
išsiveržti karštas oras.
Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų
rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi
prie vandens.
Nespauskite atvirų durelių.
Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio
arba vietos daiktams laikyti.
Atsargiai atidarykite prietaiso dureles.
Naudojant ingredientus su alkoholiu,
gali susidaryti alkoholio ir oro mišinys.
Atidarę dureles, saugokite prietaisą,
kad šalia jo nekiltų kibirkščių ir nebūtų
atviros liepsnos.
Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus sugadinti prietaisą.
•
•
•
•
•
•
Kad emalis nebūtų pažeistas arba
neišbluktų:
– nedėkite orkaitės indų ar kitų
daiktų tiesiai ant prietaiso dugno;
– nedėkite tiesiai ant prietaiso
ertmės dugno aliuminio folijos;
– nepilkite vandens tiesiai į karštą
prietaisą;
– nelaikykite prietaise drėgnų
patiekalų ir maisto produktų po to,
kai juos pagaminsite;
– būkite atsargūs, kai išimate ir
dedate priedus.
Emalio ar nerūdijančiojo plieno
išblukimas neturi poveikio prietaiso
veikimui.
Drėgniems pyragams kepti naudokite
gilią kepimo skardą. Vaisių sultys gali
palikti dėmių, kurių nuvalyti gali
nepavykti.
Šis prietaisas yra skirtas tik maistui
gaminti. Jį draudžiama naudoti kitais
tikslais, pavyzdžiui, patalpai šildyti.
Maistą visada gaminkite uždarę
orkaitės dureles.
Jeigu prietaisas įrengtas už baldo
plokštės (pvz., durelių), užtikrinkite,
kad durelės niekada nebūtų
uždarytos, kai prietaisas veikia.
Karštis ir drėgmė gali kauptis už
uždarytos baldo plokštės ir pakenkti
6
www.electrolux.com
prietaisui, jo korpusui ar grindims.
Neuždarykite baldo plokštės, kol
prietaisas po naudojimo visiškai
neataušo.
2.4 Troškinimas garuose
ĮSPĖJIMAS!
Galite nusideginti arba
sugadinti prietaisą.
•
Išsiveržę garai gali sukelti nudegimus:
– Veikiant šiai funkcijai, būkite
atsargūs atidarydami prietaiso
dureles. Garai gali išsiveržti.
– Atsargiai atidarykite prietaiso
dureles po troškinimo garuose.
2.5 Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo, gaisro arba
prietaiso sugadinimo
pavojus.
•
•
•
•
•
•
Prieš atlikdami priežiūros darbus,
išjunkite prietaisą ir ištraukite
maitinimo laido kištuką iš elektros
tinklo lizdo.
Patikrinkite, ar prietaisas atvėsęs. Gali
sutrūkti stiklo plokštės.
Nedelsdami pakeiskite durelių stiklo
plokštes, jeigu jos pažeistos.
Kreipkitės į įgaliotąjį techninės
priežiūros centrą.
Būkite atsargūs, kai išimate prietaiso
dureles. Durelės yra sunkios!
Reguliariai valykite prietaisą, kad
apsaugotumėte paviršiaus medžiagą
nuo nusidėvėjimo.
Valykite prietaisą drėgna, minkšta
šluoste. Naudokite tik neutralius
•
•
ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų
produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių
arba metalinių daiktų.
Jeigu naudojate orkaitės purškiklį,
laikykitės ant pakuotės pateiktų
saugumo nurodymų.
Nevalykite katalizinio emalio (jeigu
taikytina) jokios rūšies plovikliu.
2.6 Vidinė apšvietimo lemputė
•
Šiame prietaise naudojama
apšvietimo arba halogeninė lemputė
yra skirta tik buitiniams prietaisams.
Nenaudokite jos būstui apšviesti.
ĮSPĖJIMAS!
Elektros smūgio pavojus.
•
•
Prieš keisdami lemputę, atjunkite
prietaisą nuo maitinimo tinklo.
Naudokite tik tų pačių techninių
duomenų lemputes.
2.7 Šalinimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižeisti arba
uždusti.
•
•
•
Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
Nupjaukite maitinimo laidą arti
prietaiso ir pašalinkite jį.
Išimkite durų užraktą, kad vaikai arba
naminiai gyvūnai neįstrigtų prietaise.
2.8 Techninė priežiūra
•
•
Dėl prietaiso remonto kreipkitės į
įgaliotąjį aptarnavimo centrą.
Naudokite tik originalias atsargines
dalis.
LIETUVIŲ
3. GAMINIO APRAŠYMAS
3.1 Bendra apžvalga
1
2
3
4
5
5
6
4
10
3
7
2
8
1
Valdymo skydelis
Elektroninis valdymo pultas
Stalčius vandeniui
Mėsos termometro lizdas
Kaitinamasis elementas
Lemputė
Ventiliatorius
Kalkių nuosėdų šalinimas nuo
vandens išleidimo vamzdžio
9 Išimama lentynėlė
10 Lentynėlės padėtys
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3.2 Priedai
Grotelės
Skirtas kepti ir skrudinti arba riebalams
surinkti.
Maisto termometras
Prikaistuviams, pyragų formoms, kepimo
skardoms.
Temperatūrai matuoti maisto viduje.
Kepimo skarda
Ištraukiami bėgeliai
Skirta pyragams ir sausainiams kepti.
Skirti lentynoms ir skardoms.
Grilio / kepimo indas
7
8
www.electrolux.com
Garų rinkinys išgarina
besikondensuojantį vandenį iš maisto
gaminant maistą garuose. Naudokite jį
maistui ruošti, kuris gaminimo metu
neturi būti vandenyje, pvz., daržovėms,
žuvies gabalėliams, vištienos krūtinėlei.
Rinkinys netinka maistui, kuris turi būti
mirkomas vandenyje, pvz., ryžiai,
polenta, makaronai.
Garinimo rinkinys
Vienas indas maistui be skylučių ir
vienas indas maistui su skylutėmis.
4. VALDYMO SKYDELIS
4.1 Elektroninis valdymas
1
2
3
4
5
Prietaisą valdykite jutiklių laukais.
Jutiklio
laukas
1
2
3
4
5
-
Funkcija
Pastaba
ĮJUNGTA / IŠ‐
JUNGTA
Įjungiamas ir išjungiamas prietaisas.
Ekranas
Rodo esamas prietaiso nuostatas.
Mėgstamiausios
Pateikiamas vartotojo sukurtas mėgstamiausių
kepimo programų sąrašas.
Laikmatis
Nustato funkciją: Laikmatis. Tiesioginė prieiga
prie laiko funkcijų.
Kepimo Vadovas Tiesioginė prieiga prie meniu: Receptų knyga
ir„VarioGuide“, kai prietaisas įjungtas.
Jutikliniai laukai, skirti
Mėgstamiausios, Laikmatis ir
Kepimo Vadovas matomi tik
kai prietaisas yra įjungtas.
4.2 Valdymo Skydelis
Įjungus prietaisą, jame rodomas
pagrindinės kepimo funkcijos režimas.
LIETUVIŲ
A
B
C
Menu
D
11:09
150°
9
A. Grįžti į meniu
B. Šiuo metu nustatyta kaitinimo
funkcija
C. Šiuo metu nustatyta temperatūra
D. Laikrodis
E. Pradžia
start
E
Kiti ekrano indikatoriai:
Simbolis
Funkcija
Teksto dydžio keitimas
Daugiau parinkčių
Kepimo termometras
Kaitinti + Palaikyti
Užraktas
5. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
5.1 Pradinis valymas
Išimkite iš prietaiso visus priedus ir
išimamas lentynų atramas.
Žr. skyrių „Valymas ir
priežiūra“.
Prieš pirmąjį naudojimą prietaisą ir
priedus išvalykite.
Įdėkite priedus ir išimamas lentynų
atramas atgal į jų pradines padėtis.
5.2 Programinės įrangos
licencija
Šio prietaiso programinėje įrangoje yra
programinės įrangos, kuri yra saugoma
autorių teisių ir naudojama pagal BSD,
fontconfig, FTL, GPL-2.0 , LGPL-2.0,
LGPL-2.1, libJpeg, zLib/ libpng, MIT,
OpenSSL / SSLEAY ir kt. licencijas.
Išsamias licencijų kopijas galima
peržiūrėti prietaiso TFT ekrane,
pasirinkus meniu elementus tokia eilės
tvarka: Pagrindiniai Nustatymai /
Aptarnavimas / Licencija.
Gaminyje naudojamos nemokamos
programinės įrangos šaltinio kodą galima
atsisiųsti spustelėjus žiniatinklyje esančio
gaminių puslapio hipersaitą.
5.3 Pirmasis prijungimas
Prijungus prietaisą prie elektros tinklo,
privaloma nustatyti:
•
•
•
•
•
kalbą
trukmė
laikrodžio formatą
datą
spartųjį įkaitinimą
Pasirinktas pavadinimas arba skaičius
gali būti nustatytas dviem būdais:
slenkant slankiklį iki norimos pozicijos
arba paliečiant pasirinktą parinktį. Galite
pakeisti nuostatas meniu: Pagrindiniai
Nustatymai.
10
www.electrolux.com
5.4 Vandens kietumo lygio
nustatymas
Prijungus prietaisą prie elektros tinklo,
privaloma nustatyti vandens kietumo lygį.
Vandens kietumas
Toliau lentelėje parodomas vandens
kietumo intervalas su atitinkamomis
kalkių nuosėdomis (mmol/l) ir vandens
kokybė.
Kalkių nuosėdos
(mmol/l)
Kalkių nuosėdos
(mg/l)
Vandens
kategorija
0–7
0–1,3
0–50
Minkštas
2
7–14
1,3–2,5
50–100
Vidutiniškai
kietas
3
14–21
2,5–3,8
100–150
Kietas
4
daugiau nei
21
daugiau nei 3,8
daugiau nei 150
Labai kietas
Klasė
dH
1
Kai vandens kietumo vertė viršija
nurodytas lentelėje, į vandens stalčių
pilkite vandenį iš butelių.
1. Į orkaitę įdėkite keturių spalvų
juostelę, pristatytą su garinimo
rinkiniu.
2. Maždaug 1 sekundei pamerkite
juostelės reagavimo sritis į vandenį.
Nekiškite juostelės po tekančiu
vandeniu!
3. Papurtykite juostelę, kad
pašalintumėte vandens perteklių.
4. Po 1 minutės patikrinkite vandens
kietumą pagal toliau pateiktą lentelę.
Reagavimo sričių spalvos pradės
keistis po 1 minutės. Neatsižvelkite į
tai matavime.
5. Nustatykite vandens kietumą meniu:
Pagrindiniai Nustatymai.
Patikros juostelė
Vandens kietu‐
mas
1
Patikros juostelė
Vandens kietu‐
mas
2
3
4
Juodi kvadratėliai lentelėje atitinka
raudonus kvadratėlius patikros
juostelėje.
Galite keisti vandens kietumą meniu:
Pagrindiniai Nustatymai / Vandens
kietumas.
LIETUVIŲ
11
6. TRUMPASIS VADOVAS
6.2 Trumpas meniu vadovas
6.1 Jutiklinio ekrano
naudojimas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Norėdami slinkti meniu, tai darykite
greitu judesiu arba braukite pirštu per
ekraną.
Judesio stiprumas apsprendžia
ekrano judėjimo greitį.
Slinkimas gali sustoti pats arba jūs jį
galite sustabdyti patys, palietę ekraną.
Patraukus pirštą nuo ekrano,
pasirinkta funkcija įjungiama.
Norėdami įjungti meniu funkciją,
pasirinkite funkciją ir palieskite
ekraną.
Palietę bet kurį ekrane rodomą
parametrą, jį galite pakeisti.
Norėdami nustatyti reikiamą funkciją,
laiką arba temperatūrą, tai galite
padaryti slinkdami sąrašą arba
paliesdami norimą pasirinkti parinktį.
Įjungus kaitinimo funkciją, ekrane
nerodoma Menu. Palieskite bet kurią
ekrano vietą ir vėl bus rodomas
Menu.
Kai prietaisas veikia ir tam tikri
simboliai iš ekrano dingsta, palieskite
bet kurią ekrano vietą. Vėl bus rodomi
visi simboliai.
Nustačius tam tikras funkcijas, ekrane
rodomas iškylantysis langas su
papildoma informacija.
Temperatūra ekrane gali būti rodoma
vietoj kitų funkcijų, esančių
apatiniame dešiniajame ir kairiajame
kampuose.
Menu
Funkcijos
start
Kaitinimo Funkci‐
jos
Specialios Funkci‐
jos
Valymas
Mėgstamiausios
Laikmačiai
Nustatyti minučių
skaitlį
Nustatyti trukmę
Nustatyti pabaigos
laiką
Nustatyti pradžios
laiką
Praėjęs laikas
Parinktys
Lemputė
Vaikų Saugos Už‐
raktas
Ekrano užraktas
Kaitinti + Palaikyti
Set + Go
Kepimo Vadovas
Receptų knyga
„VarioGuide“
Kepimo vakuume
receptų knyga
11:09
Kepimo vakuume
„VarioGuide“
150°
33min
Meniu
20min
Kai paspaudžiate ir palaikote
meniu parinktį, rodomas
trumpas parinkties aprašas.
Vėliausiai ir daž‐
niausiai naudoja‐
mos
Vėliausiai naudota
Dažniausiai nau‐
dojama
12
www.electrolux.com
Meniu
Pagrindiniai Nusta‐ Greitasis įkaitini‐
tymai
mas
Priminimas Apie
Valymą
Valdymo Skydelis
Garsas
Kalba
Laikas ir data
DEMO režimas
Vandens kietumas
Aptarnavimas
7. KASDIENIS NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
7.1 Prietaiso naudojimas
Norėdami valdyti prietaisą, galite naudoti:
•
•
rankinį režimą – kaitinimo funkcijai,
temperatūrai ir gaminimo laikui
nustatyti rankiniu būdu.
automatines programas (Kepimo
Vadovas) – paruošti patiekalą, kai
neturite pakankamai žinių arba
patirties gaminti maistą.
7.2 Meniu naudojimas
1. Norėdami įjungti prietaisą, palieskite:
.
2. Palieskite: Menu.
3. Slinkite meniu, kol rasite funkciją,
kurią norite įjungti.
4. Norėdami įjungti šią funkciją,
palieskite ją ekrane.
5. Norėdami sugrįžti į ankstesnį meniu,
palieskite:
arba Menu.
6. Norėdami prietaisą išjungti,
palieskite:
.
7.3 Meniu apžvalga
A
B
Menu
Functions
Timers
Options
C
A. Grįžimas į meniu
B. Esamas meniu lygis
C. Funkcijų sąrašas
LIETUVIŲ
13
Pagrindinis meniu
Meniu elementas
Aprašas
Funkcijos
Pateikiamas kaitinimo funkcijų, specialių funk‐
cijų, valymo ir mėgstamiausių programų sąra‐
šas.
Laikmačiai
Pateikiamas laikrodžio funkcijų sąrašas.
Parinktys
Pateikiamas kitų saugos funkcijų, apšvietimo,
Kaitinti + Palaikyti, Set + Go parinkčių sąrašas.
Kepimo Vadovas
Jame yra automatinių kepimo programų sąra‐
šas.
Vėliausiai ir dažniausiai naudoja‐
mos
Rodoma, kuri funkcija buvo paskutinį kartą nau‐
dota ir kurios funkcijos buvo naudotos dažniau‐
siai.
Pagrindiniai Nustatymai
Pateikiamas pagrindinių nuostatų sąrašas.
7.4 Papildomas meniu: Funkcijos
A
B
True Fan Cooking
A.
B.
C.
D.
Grįžimas į pagrindinį meniu
Kaitinimo funkcijų sąrašas
Galimų parinkčių sąrašas
Daugiau parinkčių
Heating Functions
Special
Cleaning
Favourites
D
C
7.5 Kaitinimo funkcijos
nustatymas
1. Slinkite meniu, kol rasite funkciją,
kurią norite įjungti.
2. Norėdami pakeisti temperatūrą,
palieskite ekrane rodomą
temperatūrą ir slinkite sąrašą, kol
rasite reikiamą nuostatą.
3. Palieskite tą temperatūros nuostatą,
kad ją patvirtintumėte.
4. Norėdami įjungti šią funkciją,
palieskite: Start.
Garso signalas pasigirsta tada, kai
prietaisas apytiksliai pasiekia nustatytą
temperatūrą. Pasibaigus maisto
gaminimo laikui, vėl pasigirsta signalas.
Norėdami grįžti į ankstesnį meniu,
palieskitee: Menu.
Laikinajame lange galite
perskaityti kaitinimo
funkcijos aprašymą arba
sukurti numatytąją funkciją.
Palieskite pirštu pasirinktą
kaitinimo funkciją ir
palaikykite ją ilgiau nei 2
sekundes. Nustačius
kaitinimo funkciją kaip
numatytąją, kitą kartą vėl
įjungus prietaisą, ji bus
rodoma kaip pirmoji funkcija.
14
www.electrolux.com
A
B
A. Grįžimas į pagrindinį meniu
B. Laikinasis langas
C. Daugiau parinkčių
Au Gratin
Show description
Make shortcut in menu
C
7.6 Papildomas meniu: Kaitinimo Funkcijos
Apkepas
Orkaitėje kepamiems patiekalams, pavyzdžiui, la‐
zanijai arba bulvių plokštainiui, kepti. Taip pat tinka
užkepėlėms ir skrudinimui.
Šaldytas Maistas
Ruošti pusgaminius auksiniu traškiu paviršiumi, pa‐
vyzdžiui, skrudintas bulvytes, kroketus.
Mažasis Kepintuvas
Kepti ant grotelių didesnius maisto kiekius, pavyz‐
džiui, jautienos kepsnį.
Didysis Kepintuvas
Plokštiems patiekalams kepti grilyje ir duonos skre‐
bučiams.
Apatinis + viršutinis
kaitinimas
Viršutinis ir apatinis kaitinimas kepimui ir skrudini‐
mui viename orkaitės lygyje.
Pica
Kepimas viename orkaitės lygyje patiekalų su traš‐
kiu pagrindu, pavyzdžiui, picų ir lotaringiško apke‐
po. Temperatūrą nustatykite 20–40 °C žemesnę,
nei naudojant funkciją „Apatinis+viršutinis kaitini‐
mas“.
Terminis Kepintuvas
Skrudinimas karštu oru didesniems mėsos gaba‐
lams arba paukštienai su kaulais skrudinti viename
lentynos lygyje. Taip pat tinka užkepėlėms ir skrudi‐
nimui.
Karšto Oro Srautas
Karštas oras keliems patiekalams ir kepimui iki trijų
orkaitės lygių vienu metu. Temperatūrą nustatykite
20–40 °C žemesnę, nei naudojant funkciją „Apatinis
+viršutinis kaitinimas“.
Kepimas Garuose
100 % garų daržovėms, žuviai, bulvėms, ryžiams,
makaronams arba specialiems patiekalams troškin‐
ti.
Maža Drėgmė
Nedidelis drėgmės kiekis derinant garus ir karštą
orą. Ši funkcija tinka mėsai, paukštienai, orkaitėje
gaminamiems patiekalams ir troškinimui orkaitėje.
LIETUVIŲ
15
Vidutinė Drėgmė
Vidutinis drėgmės kiekis. Derinami garai ir karštas
oras. Ši funkcija tinka mėsos troškinimui bei duonos
ir saldžių mielinių spurgų kepimui.
Didelė Drėgmė
Didelis drėgmės kiekis jautriems patiekalams, pa‐
vyzdžiui, saldiems kremams, apkepams, plokštai‐
niams, paštetams bei žuviai gaminti.
Kepimas vakuume
Gaminimas vakuume naudojant garus žemoje tem‐
peratūroje mėsai, žuviai, jūros gėrybėms, daržo‐
vėms ir vaisiams ruošti. Prieš naudojant šią funkciją
maistas turi būti vakuumuotas plastmasiniuose mai‐
šeliuose.
Duona
Duonai kepti su garų srautu pradžioje, kad būtų
gautas traškus paviršius.
Kepimas Žemoje
Temp.
Lėtas skrudinimas labai minkštiems ir sultingiems
kepsniams ruošti.
Apatinis Kaitinimas
Pyragams traškiu pagrindu pašildyti ir maistui kon‐
servuoti.
Drėgnas Karštas
Oras
Kepti skardoje vienoje lentynos padėtyje. Taupyti
energiją maisto gaminimo metu. Ši funkcija turi būti
naudojama pagal maisto gaminimo lenteles, kad
būtų pasiektas norimas maisto gaminimo rezulta‐
tas. Norėdami gauti daugiau informacijos apie reko‐
menduojamas nuostatas, žr. maisto gaminimo len‐
teles.Ši funkcija buvo naudojama nustatant energi‐
jos vartojimo efektyvumo klasę pagal EN 60350-1
standartą.
Veikiant tam tikroms orkaitės
funkcijoms lemputė gali
automatiškai išsijungti esant
žemesnei kaip 60 °C
temperatūrai.
7.7 Papildomas meniu: Specialios Funkcijos
Džiovinimas
Griežinėliais pjaustytiems obuoliams, slyvoms, per‐
sikams ir daržovėms, pavyzdžiui, pomidorams, cu‐
kinijoms arba grybams, džiovinti.
Atšildymas
Šaldytam maistui atitirpinti.
Šilumos Palaikymas
Pagamintam patiekalui šiltai laikyti.
16
www.electrolux.com
Pašildymas Garais
Pašildymas garais anksčiau paruošto maisto pašil‐
dymui tiesiai lėkštėje.
Lėkščių Pašildymas
Lėkštei pašildyti patiekiant maistą.
Tešlos Kėlimas
Mielinės tešlos kontroliuojamam kildinimui prieš ke‐
pimą.
Jogurto Funkcija
Šią funkciją galima naudoti jogurtui gaminti. Vei‐
kiant šiai funkcijai lemputė išsijungia, kad būtų pa‐
laikoma žema temperatūra.
Konservavimas
Daržovėms, pavyzdžiui, marinuotiems agurkėliams
stiklainiuose su skysčiu, konservuoti.
7.8 Papildomas meniu:
Valymas
ĮSPĖJIMAS!
Žr. skyrių „Valymas ir
priežiūra“.
Praplovimas
Garų generatoriaus sistemos plovimo ir valymo pro‐
cesas po dažno garų funkcijų naudojimo.
Kalkių Nuosėdų Šali‐ Garų generatoriaus sistemos likusių kalkių valymo
nimas
procesas.
Valymas Garais
Nestipriai sutepto ir neprisvilusio prietaiso valymo
procesas.
Papildomas Valymas Įsisenėjusių nešvarumų valymo naudojant orkaitės
Garais
valiklį procesas.
7.9 Stalčius vandeniui
A
F
B
MA
X
C
E
D
A. Dangtis
B. Bangolaužis
C. Stalčiaus korpusas
D. Vandens įpylimo anga
E. Skalė
F. Priekinis mygtukas
Galite išimti vandens stalčių iš prietaiso.
Nestipriai paspauskite jį priekinio
mygtuko link. Paspaudus vandens
stalčių, jis savaime išsiims iš prietaiso.
LIETUVIŲ
XA
M
Vandens stalčių galima pripildyti dviem
būdais:
•
•
palikti vandens stalčių prietaise ir
pripildyti jį iš vandens ąsočio;
išimti vandens stalčių iš prietaiso ir
pripildyti jį iš vandens čiaupo.
Kai vandens stalčių pripildote iš vandens
čiaupo, neškite stalčių horizontalioje
padėtyje, kad vanduo neišsilietų.
MAX
MAX
Kai pripildote vandens stalčių, įdėkite jį
toje pačioje padėtyje. Spauskite priekinį
mygtuką, kol vandens stalčius atsidurs
prietaise.
Po kiekvieno naudojimo ištuštinkite
vandens stalčių.
DĖMESIO
Saugokite vandens stalčių
nuo karštų paviršių.
7.10 Troškinimas garuose
ĮSPĖJIMAS!
Naudokite tik šaltą vandenį
iš čiaupo. Nenaudokite
filtruoto (demineralizuoto)
arba distiliuoto vandens.
Nenaudokite jokių kitų
skysčių. Į vandens stalčių
nepilkite degių skysčių arba
alkoholinių gėrimų.
17
1. Paspauskite vandens stalčiaus
dangtį, kad jį atidarytumėte ir
išimtumėte iš prietaiso.
2. Pripildykite vandens stalčių šalto
vandens iki maksimalaus lygio
(maždaug 950 ml).
Naudokite ant vandens stalčiaus
esančią skalę.
Vandens pakaks maždaug 50
minučių.
3. Įdėkite vandens stalčių į jo pradinę
padėtį.
Jeigu vandens stalčius
yra drėgnas, kai
pripildėte jį vandens,
nuvalykite švelnia
šluoste, prieš dėdami į
prietaisą.
4. Įjunkite prietaisą.
5. Ruoškite maistą tinkamame
prikaistuvyje.
6. Pasirinkite kaitinimo garuose funkciją
ir nustatykite temperatūrą.
7. Jeigu reikia, nustatykite funkciją
Trukmė arba Nustatyti pabaigos
laiką.
Pirmieji garai pasirodys maždaug po
2 minučių. Garso signalas pasigirsta
tada, kai prietaisas apytiksliai
pasiekia nustatytą temperatūrą.
Pasibaigus maisto gaminimo laikui,
pasigirsta garso signalas.
8. Išjunkite prietaisą.
9. Po kiekvieno kepimo garuose išpilkite
vandenį iš vandens stalčiaus.
DĖMESIO
Prietaisas yra karštas.
Galima nusideginti.
Būkite atsargūs, kai
ištuštinate vandens
stalčių.
Kai vandens stalčiuje
baigiasi vanduo, girdimas
garso signalas ir vandens
stalčių reikia vėl pripildyti,
kad būtų galima tęsti
gaminimą garuose, kaip
aprašyta anksčiau.
18
www.electrolux.com
Palikite prietaisą visiškai
išdžiūti atviromis durelėmis.
Džiūvimui paspartinti galite
įkaitinti prietaisą karštu oru,
nustatę 150 °C temperatūrą
maždaug 15 minučių.
Garai gali kondensuotis ertmės apačioje
ir matomumas prietaiso viduje gali būti
ribotas. Jeigu taip nutiktų, išsausinkite
ertmę, kai prietaisas atvės.
Pasibaigus troškinimo
garuose ciklui, prietaiso
aušinimo ventiliatorius veikia
didesniu greičiu, kad geriau
pašalintų nereikalingus
garus. Tai normalu.
7.11 Kepimas vakuume
•
•
•
•
•
•
•
Maistas išsaugo visą savo aromatą,
nepakinta jo skonis ir neišgaruoja
drėgmė.
Mėsa ir žuvis tampa minkšta.
Maiste išsaugomi visi mineralai ir
vitaminai.
Reikia mažiau prieskonių, nes
maistas išlieka natūralaus skonio.
Mažiau darbo, nes nereikia ruošti ir
patiekti valgio vienu metu ir vienoje
vietoje.
Žema kepimo temperatūra
maksimaliai sumažina perkepimo
riziką.
Maistą lengva laikyti, nes jis
padalijamas porcijomis.
Maisto ruošimas
1. Nuplaukite ir supjaustykite
ingredientus.
2. Pagardinkite ingredientus
prieskoniais.
3. Sudėkite ingredientus į tinkamus
hermetinius maišelius.
4. Vakuumuokite maišelius,
pašalindami iš jų kuo daugiau oro.
5. Jeigu valgį gaminsite ne tuoj pat, o
vėliau, maišelius būtina laikyti šaltoje
vietoje.
6. Tęskite naudoti funkciją Kepimas
vakuume pagal atitinkamus maisto
gaminimo lentelės nurodymus
atitinkamam patiekalui arba pagal
kepimo vadovo receptus.
7. Atidarykite maišelius ir patiekite valgį.
8. Taip pat galima – pabaigti ruošti
patiekalą, apskrudinant jį kepimo
skardoje arba ant grotelių, pvz.,
norint, kad mėsa pasidengtų gražia,
traškia plutele ir įgytų įprastą kepsnio
skonį.
Gaminant maistą pasirinkus
šią funkciją, ant vakuuminių
maišelių ir orkaitės viduje
lieka vandens. Kepimo
procesui pasibaigus,
atsargiai atidarykite dureles,
kad vandens neprilašėtų ant
baldų. Naudodami lėkštę
arba rankšluostį, išimkite
vakuuminius maišelius.
Minkšta šluoste arba
kempine nusausinkite
dureles, apačioje esantį
vandens lašų rinktuvą ir
orkaitės vidų. Palikite
prietaisą visiškai išdžiūti
atviromis durelėmis.
Džiūvimui paspartinti galite
įkaitinti prietaisą karštu oru,
nustatę 150 °C temperatūrą
maždaug 15 minučių.
LIETUVIŲ
19
7.12 Papildomas meniu: Mėgstamiausios
A
A. Grįžimas į pagrindinį meniu
B. Mėgstamiausia programa
C. Funkcijų sąrašas
B
Gran’s apple crumble
Run
Delete
Rename
C
Anksčiau išsaugotų nuostatų sąrašas.
Taip pat galite išsaugoti šias esamas
nuostatas: trukmę, temperatūrą arba
kaitinimo funkciją.Galite nustatyti iki 20
programų, kurios sąraše bus rodomos
abėcėlės tvarka.
Meniu elementas
Aprašymas
Vykdyti
Vykdykite anksčiau išsaugotą mėgstamą pro‐
gramą.
Šalinti
Visam laikui pašalinkite šią anksčiau išsaugotą
mėgstamą programą.
Pervadinti
Keisti ar koreguoti anksčiau išsaugotą pavadini‐
mą.
7.13 Mėgstamos programos
išsaugojimas
1. Norėdami išsaugoti kaitinimo
funkcijos esamas nuostatas,
.
palieskite
2. Pasirinkti: „Naujas“ iš esamų
nuostatų.
3. Įveskite mėgstamos programos
pavadinimą ir palieskite OK.
True Fan Cooking
Q W E R T Y U I O P
A S D F G H J K L
Z X C V B N M 123
åäà
space
OK
20
www.electrolux.com
7.14 Papildomas meniu: Laikmačiai
A
B
A.
B.
C.
D.
E.
C
4 32
3 31
Duration
2h 30min
1 29
Start
09:03
Grįžimas į meniu
Nustatyta esama trukmė
Atkurtas trukmės laikas
Pabaigos laikas
Pradžios laikas
0 28
End
11:33
E
D
Meniu elementas
Aprašas
Nustatyti minučių skaitlį
Norint nustatyti ir paleisti atgalinę atskaitą, pa‐
grindiniame ekrane bus rodomas laikmatis ir
girdėsis įspėjimo signalas, kai laikmatis baigs
atgalinę atskaitą. Šis laikmatis nepertrauks ga‐
minimo ir jį galima įjungti, kai orkaitė yra išjung‐
ta. Pasirinkus nustatyti, laikmatis bus paleistas
automatiškai.
Nustatyti trukmę
Norint nustatyti ir paleisti atgalinę atskaitą, pa‐
grindiniame ekrane bus rodomas laikmatis, or‐
kaitė bus sustabdyta ir girdėsis įspėjimo signa‐
las, kai laikmatis baigs atgalinę atskaitą.
Nustatyti pabaigos laiką
Nustatyti išjungimo laiką esamoms nuostatoms.
Nustatyti pradžios laiką
Nustatyti įjungimo laiką esamoms nuostatoms.
Praėjęs laikas
Rodyti, slėpti ar atkurti laikmatį, skaičiuojantį
paspaudus pradžios mygtuką. Praėjęs laikas
rodomas tik jei orkaitė yra įjungta.
7.15 Laikrodžio funkcijų
nustatymas
Naudojant mėsos
termometrą, funkcijos
„Trukmė“ ir
„Pabaiga“ neveikia.
Prietaisui veikiant, laiką ir datą galima
pakeisti palietus ekrane rodomą laikrodį.
1. Atidarykite meniu: Kaitinimo
Funkcijos.
2. Pasirinkite kaitinimo funkciją ir
temperatūrą.
arba įjunkite meniu:
3. Palieskite
Laikmačiai.
4. Pasirinkite laikrodžio funkciją.
5. Slinkite sąrašą, kad nustatytumėte
reikiamą laiką. Palaukite kelias
sekundes, kad laikas būtų
automatiškai nustatytas, arba
palieskite, kad patvirtintumėte: h arba
min. Šias nuostatas ištrinsite, jeigu
paliesite: x.
Laikrodžio funkcijos veikimui pasibaigus,
pasigirsta garso signalai ir ekrane
rodomas pranešimas. Galite sustabdyti
arba pratęsti maisto gaminimo procesą.
7.16 Papildomas meniu:
Parinktys
Papildomos atskiros nuostatos, susiję su
sauga, patogumu ir orkaitės apšvietimu.
LIETUVIŲ
Meniu elementas
Aprašas
Lemputė Įjungta / Išjungta
Įjungti arba išjungti orkaitės lemputę.
21
Vaikų Saugos Užraktas Įjungta / Iš‐ Įjungus ekranas ir visi mygtukai užrakinami. Jie
jungta
būna užrakinti ir ĮJUNGIMO, ir IŠJUNGIMO pa‐
dėtyje. Norėdami atrakinti, palieskite ekraną ir
vadovaukitės nurodymais. Jeigu atrakinta, vėl
užrakinkite, naudodami meniu.
Ekrano užraktas
Ekrano užraktas laikinai „užrakina“ jutiklinį ekra‐
ną ir visus mygtukus, išskyrus maitinimo mygtu‐
ką. Norėdami atrakinti, palieskite ekraną ir va‐
dovaukitės nurodymais.
Kaitinti + Palaikyti
Funkcija „Kaitinti + palaikyti“ veikia tik nustačius
trukmę. Orkaitė automatiškai nevisiškai išsi‐
jungs, o išlaikys maistą šiltą 30 minučių. Ji gali‐
ma ne visoms programoms. Jeigu aktyvi, ekra‐
ne rodoma piktograma.
Set + Go
Funkcija „Set+Go“ leidžia nustatyti ir atidėti or‐
kaitės funkciją, o paskui paleisti ją spustelėjus
ekraną. Kepimo procesui prasidėjus, įsijungia
ekrano užrakto funkcija.
Funkcija matoma meniu tik kai nustatyta truk‐
mė.
7.17 Kaitinti + Palaikyti
Funkcija 30 minučių išlaiko paruoštą
maistą šiltą esant 80 °C temperatūrai. Ji
įsijungia pasibaigus kepimo arba
kepinimo procedūrai.
Ši funkcija neveikia su
kepimo mažoje
temperatūroje,
automatinėmis svorio
programomis,
automatinėmis troškinimo
garuose programomis,
visomis funkcijomis iš meniu
Specialios Funkcijos, garų
funkcijomis iš meniu
Kaitinimo Funkcijos.
Funkcijos veikimo sąlygos:
•
•
•
Jūs nustatote kaitinimo funkciją ar
automatinę programą.
Nustatyta temperatūra yra didesnė nei
80 °C.
Jūs nustatote funkciją Nustatyti
trukmę.
•
Jūs įjungiate funkciją Kaitinti +
Palaikyti meniu Parinktys.
•
Ekrane rodomi:
.
Jeigu naudojate mėsos
termometrą, simbolis
ekrane nematomas.
Jeigu paspausite
išjungta.
, funkcija bus
7.18 Set + Go
Funkcija leidžia nustatyti bet kurią
kaitinimo funkciją (arba programą) ir
panaudoti ją vėliau vieną kartą
paspaudus jutiklio lauką arba palietus
ekrane pranešimą.
Ši funkcija veikia su
funkcijomis Nustatyti trukmę,
mėsos termometras.
Ši funkcija neveikia su
valymo funkcija.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Nustatykite kaitinimo funkciją arba
automatinę programą.
22
www.electrolux.com
3. Nustatykite funkciją: Nustatyti
trukmę.
4. Pasirinkite: Parinktys / Set + Go.
Palieskite ekrano pranešimą arba
paspauskite jutiklio lauką (išskyrus ).
Nustatyta kaitinimo funkcija pradeda
veikti.
Jeigu paspausite
prieš
pradedant veikti funkcijai,
funkcija išsijungs.
Kaitinimo funkcijai pasibaigus, pasigirsta
garso signalai.
•
•
Funkcija Vaikų Saugos
Užraktas yra įjungta, kai
veikia kaitinimo funkcija ir
kai prietaisas
išjungiamas. Laikykitės
ekrane pateikiamų
nurodymų funkcijai
išjungti.
Meniu Parinktys suteikia
galimybę įjungti ir išjungti
funkciją Set + Go.
7.19 Vaikų Saugos Užraktas
Menu / Parinktys / Vaikų Saugos
Užraktas
Funkcija apsaugo nuo netyčinio prietaiso
naudojimo.
Funkcijos įjungimas: Vaikų
Saugos Užraktas
2. Išjunkite prietaisą.
Funkcijos išjungimas: Vaikų
Saugos Užraktas
1. Įjunkite prietaisą.
2. Palieskite ekraną.
3. Vykdykite ekrane pateikiamas
instrukcijas.
7.20 Ekrano užraktas
Menu / Parinktys / Ekrano užraktas
Funkcija apsaugo nuo atsitiktinio
kaitinimo funkcijos pakeitimo. Funkciją
galite įjungti tik tada, kai veikia prietaisas.
Funkcijos įjungimas: Ekrano
užraktas
1. Įjunkite prietaisą.
2. Nustatykite kaitinimo funkciją arba
nuostatą.
3. Eiti į: Ekrano užraktas.
4. Norėdami įjungti šią funkciją,
palieskite: Ekrano užraktas.
Prietaisas yra užrakintas.
Kai prietaisas yra išjungtas, funkcija
išsijungia automatiškai.
Funkcijos išjungimas: Ekrano
užraktas
1. Bakstelėkite ekraną.
2. Vykdykite ekrane pateikiamas
instrukcijas.
1. Nustatykite funkciją į padėtį: Įjungta.
7.21 Papildomas meniu: Kepimo Vadovas
A
B
Cake and Pastry
Cookbook
VarioGuide
SousVide Cookbook
SousVide VarioGuide
D
C
A.
B.
C.
D.
Grįžimas į meniu
Maisto kategorija
Receptų knyga ir „VarioGuide“
Daugiau parinkčių
LIETUVIŲ
Receptų knyga su įkvepiančiais
automatinių programų receptais ir
funkcija „VarioGuide“, suteikianti mūsų
rekomenduojamas orkaitės nuostatas
jūsų patiekalams. Funkcijos
„VarioGuide“ laiko ir temperatūros vertes
galima reguliuoti pagal savo poreikius.
Pasirinkus patiekalą ir palietus virtuvės
šefo kepurę, rodomos mūsų
rekomenduojamos nuostatos.
23
7.22 Papildomas meniu:
Vėliausiai ir dažniausiai
naudojamos
Lengvai pasiekiamas paskutinių ir
dažniausiai naudojamų funkcijų, receptų
ir greitų paleidimų sąrašas.
Meniu elementas
Aprašymas
Vėliausiai naudota
Rodomos 5 paskutinės naudotos funkcijos.
Dažniausiai naudojama
Rodomos 5 dažniausiai naudotos funkcijos.
7.23 Papildomas meniu:
Pagrindiniai Nustatymai
Kiekvieną kartą įjungus prietaisą,
nustatytos nuostatos nepasikeičia.
Meniu elementas
Aprašas
Greitasis įkaitinimas Įjungta / Iš‐
jungta
Veikia greitojo įkaitinimo funkcija, kuri visada
įjungiama pasirinkus tam tikras kaitinimo funkci‐
jas. Kai ji veikia, ekrane rodoma >>.
Priminimas Apie Valymą Įjungta / Pasirinkite, jeigu norite, kad orkaitė primintų
Išjungta
apie valymo ciklo naudojimą.
Valdymo Skydelis
Pasirinkite ekrano nuostatas.
Šviesumas
Galite pasirinkti 4 ryškumo režimus.
Nustatykite valdymo skydelio ryš‐
kumą į ĮJUNGIMO būseną. Paros
laiko negalima koreguoti IŠJUNGI‐
MO būsenoje.
Foniniai vaizdai Įjungta / Išjungta
Rodo arba paslepia foninius vaizdus.
Garsas
Garso nuostatos.
Garsumas
Kalba
Nustatykite savo norimą kalbą.
Tipas (Pypsėjimas / Spustelėkite / Be garso)
24
www.electrolux.com
Meniu elementas
Aprašas
Laikas ir data
Laikas
Nustatykite laiką ir datą ir kitas pa‐ Nustatykite ar koreguokite laiką.
rinktis, susijusias su tuo, kaip rodo‐
Data
mas laikas.
Nustatykite ar koreguokite datą.
Formatas
Pasirinkite pageidaujamą laiko formatą: HH:MM
arba AM/PM.
Laikrodžio stilius
Nustatykite, kaip atrodys laikrodis, kai orkaitė
bus išjungta.
DEMO režimas
Tik naudojimui parduotuvėje. Jai
veikiant kaitinimo elementai yra at‐
jungti, o ekrane rodoma „DEMO“.
Aktyvinimo kodas: 2 468
Vandens kietumas
Nustatomas vandens kietumo lygis (1–4).
Aptarnavimas
Rodo programinės įrangos versiją
ir sąranką.
Programinės įrangos versija
Rodo orkaitės programinės įrangos versiją.
Atkurti visas nuostatas
Visos nuostatos atkuriamos į gamyklines numa‐
tytąsias.
Licencija
Rodo licenciją anglų kalba.
8. KEPIMO VADOVAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
8.1 Kepimo Vadovas
Menu / / Kepimo Vadovas arba
palieskite:
Galite pasirinkti funkciją: Receptų knyga
arba „VarioGuide“.
8.2 Funkcijos įjungimas
1. Slinkite maisto kategorijų sąrašą ir
palieskite tą, kurią norite pasirinkti.
LIETUVIŲ
2. Slinkite patiekalų sąrašą ir palieskite
tą, kurį norite pasirinkti.
3. Norėdami įjungti šią funkciją,
palieskite: Start.
A
B C
11:09
Calzone
25
Funkcijos veikimui pasibaigus, ekrane
pasirodo pranešimas.
A.
B.
C.
D.
E.
Receptas
Likęs laikas
Laikrodis
Sustabdymas
temperatūra
4min58s
°C
Stop
E
D
8.3 Papildomas meniu:
Receptų knyga
Menu / Kepimo Vadovas / Receptų
knyga arba palieskite:
Ši funkcija turi receptų su optimaliomis
prietaiso nuostatomis sąrašą. Receptai
yra nustatyti ir jūs negalite jų pakeisti.
Kiekvieno recepto ingredientai ir
gaminimo būdas rodomi ekrane.
Prietaiso šios funkcijos receptus taip pat
rasite mūsų interneto svetainėje.
Norėdami rasti tinkamą receptų knygą,
patikrinkite PNC numerį, esantį techninių
duomenų plokštelėje, ant prietaiso
priekinio rėmo.
Prietaisas naudoja automatines
nuostatas, pasirinkus: Receptų knyga.
Jeigu įjungę receptą vėl norite matyti
ingredientus ir jo gaminimo būdą,
palieskite recepto pavadinimą.
Maisto kategorija
Patiekalas
Žuvis ir jūros gėrybės
Džiovinta Menkė
Žuvies Filė
Žuvis druskos patale
Lašišos filė
Virta žuvis (upėtakis)
Įdaryti Kalmarai
Paukštiena
Viščiuko Šlaunelės
Įdaryta Viščiuko Krūtinėlė
Vyne troškinta vištiena
Įdarytas Viščiukas
Kepta antis su apelsinais
Mėsa
Jautienos Troškinys
Marinuota Jautiena
Mėsos Ruletas
Kiaulės Koja
Kiaulės Mentė
Šventinis Švediškas Keps‐
nys
Veršiuko Koja
Ossobucco
Įdaryta Veršienos Krūtinėlė
Ėriuko koja
Triušiena
Triušis garstyčių padaže
Šernas
26
www.electrolux.com
Maisto kategorija
Patiekalas
Patiekalai Orkaitėje
Lazanija
Įdaryti Makaronai Kaneloni
Makaronų Plokštainis
Musaka
Bulvių Plokštainis
Prancūziškas Virtinis
Troškinti Kopūstai
Cikorijos Apkepas
Bulvių Apkepas Su Ančiu‐
viais
Pica ir lotaringiškas ap‐
kepas
Pica
Svogūnų Pyragas
Quiche Lorraine
Apkepas Su Sūriu
Koldūnai
Pyragaičiai Su Sūriu
Apkepas su ožkos sūriu
Pyragai ir pyragaičiai
Migdolų Pyragas
Šokoladiniai Sausainėliai
Kapučino Pyragas
Morkų Pyragas
Varškės Pyragas
Vyšnių Pyragas
Vaisių Pyragas
Prancūziškas Vaisių Tortas
Senelės obuolių pyragas
Biskvitinis Citrinų Pyragas
Keksiukai
Bandelės Su Slyvų Įdaru
Riestainis
Biskvitinis Pyragas
Biskvitinis Pyragas
Pyragas Su Trupiniais
Švediškas Pyragas
Tortas
Morkų Pyragas
Duona ir bandelės
Bandelės, saldžios
Kaimiška Duona
Balta Duona
Mielinė Pynutė
Sviestinė Pynutė
Daržovės
Viduržemio jūros daržovės
Tradicinės daržovės
Pomidorai Be Odelių
Kreminiai pyragėliai ir
plokštainiai
Plakti Kiaušiniai
Karamelės Desertas
Kokosų Pudingas
Garnyrai
Ryžiai su daržovėmis
Sūrūs Kukulaičiai
Bulvės su lupenomis
Virtos Bulvės
Maisto Gaminimo Meniu
Garų Meniu 1
Garų Meniu 2
Garų Meniu 3
8.4 Papildomas meniu: Kepimo
vakuume receptų knyga
Menu / Kepimo Vadovas / Kepimo
vakuume receptų knyga arba
Receptus galite rasti mūsų interneto
svetainėje. Norėdami rasti tinkamą
receptų knygą, patikrinkite PNC numerį,
esantį techninių duomenų plokštelėje,
ant prietaiso priekinio rėmo.
palieskite:
Maisto kategorija
Patiekalas
Žuvis ir jūros gėrybės
Jūros karšio filė
Otas su pankoliais
Krevetės
Paukštiena
Viščiuko Krūtinėlė
LIETUVIŲ
Maisto kategorija
Patiekalas
Mėsa
Jautienos filė
Virta veršienos filė
Daržovės
Morkos su vanile
Vaisiai
Obuoliai
Kriaušės raudoname vyne
Kreminiai pyragėliai ir plokštainiai
Angliškas kremas
8.5 Papildomas meniu:
„VarioGuide“
Menu / Kepimo Vadovas /
Maisto kategorija: Žuvis ir jūros
gėrybės
Patiekalas
„VarioGuide“ arba palieskite:
Keptos
Nurodytos temperatūros ir kepimo laiko
vertės yra tik rekomendacinio pobūdžio
siekiant geresnių kepimo rezultatų. Jos
priklauso nuo receptų, naudojamų
ingredientų kokybės ir kiekio. Norėdami
patikrinti rekomenduojamas nuostatas,
palieskite (pagal patiekalo pavadinimą):
Žuvų Piršteliai
Plona filė
Stora filė
Filė, šaldyta
Visa maža žuvis
.
Palieskite ekrane temperatūrą arba
minutes, kad pakeistumėte temperatūrą
ar nustatytą laiką pagal savo norus.
Žuvis
Funkcijos „VarioGuide“ automatinių
programų nuostatos yra optimalios bet
kokios rūšies mėsai.
• Mėsos programos su parinktimi
•
„Automatinės svorio progr.“ –
naudojant šią funkciją, automatiškai
apskaičiuojamas kepimo laikas. Jeigu
norite ją naudoti, įveskite maisto svorį,
o laikas bus nustatytas automatiškai.
Tam palieskite po patiekalo
pavadinimu rodomas minutes ir
įveskite tinkamą vertę.
Mėsos programos su parinktimi
„Automatinė kepimo temperatūra“
– naudojant šią funkciją, automatiškai
apskaičiuojamas kepimo laikas.
Programai pasibaigus, pasigirsta
signalas.
27
Žuvis, troškinta ga‐
ruose
Žuvelės, keptos
ant grotelių
Žuvis, kepta ant
grotelių
Žuvis, kepta ant
grotelių
Upėtakis
Lašišos filė
Lašiša
Krevetės
Midijos
Krevetės, šviežios
Krevetės, šaldytos
-
Maisto kategorija: Paukštiena
Patiekalas
Viščiuko/Kalakuto
Krūtinėlė
-
28
www.electrolux.com
Patiekalas
Viščiuko/Kalakuto
Patiekalas
-
Krūtinėlė
Sparneliai, švieži
Su Krauju
Skandinaviška
Jautiena
Sparneliai, šaldyti
Plonos Dešrelės
Blauzdelės, šaldy‐
tos
Šonkauliukai
Krūtinėlė, virta
Rūkytas Kumpis
Pusė
Nugarinė
Koja, apvirta
Visa
Antis
-
Žąsis
-
Kalakutiena
-
Nugarinė
Kiauliena
Sprandinė
Mentė
Patiekalas
Kepsnys
Aukščiausios koky‐
bės virta
Troškinta
Mėsos Ruletas
Virtas Kumpis
Koja
Veršiena
Koja
Su Krauju
Vidutiniškai Iškep‐
tas
Vidutiniškai Iškep‐
Nugarinė
Kepsnys
Su Krauju
Jautienos Kepsnys
Rūkyta kiaulienos
nugarinė
Rūkyta filė, virta
Maisto kategorija: Mėsa
Jautiena
tas
Gerai Iškeptas
Blauzdelės, švie‐
žios
Viščiukas
Vidutiniškai Iškep‐
Kepsnys
Aviena
Nugarinė
tas
Mentė, vidutiniškai
iškepta
Gerai Iškeptas
Mentė, vidutiniškai
iškepta
Gerai Iškeptas
Koja
Triušiena
Nugarinė
Nugarinė
LIETUVIŲ
Maisto kategorija: Pyragai ir
pyragaičiai
Patiekalas
Elniena
Kepta žvėriena
Žvėrienos nugari‐
nė
Kulšis
Patiekalas
Nugarinė
Riestainis
-
-
Amerikietiškas
obuolių pyragas
-
-
Biskvitinis Pyragas -
Maisto kategorija: Patiekalai Orkaitėje
Obuolių Pyragas
-
Varškės Pyragas
-
Patiekalas
Sviestinė Bandelė
-
Lazanija
Maderos Keksas
-
Lazanija / įdaryti makaronai vamzdu‐
čiai, šaldyti
Saldus šveicariš‐
kas pyragas
-
Makaronų apkepas
Migdolų Pyragas
-
Bulvių Plokštainis
Keksiukai
-
Daržovių apkepas
Tešla
-
Saldūs Patiekalai
Smėlio Juostelės
-
Pyragaičiai Su
Kremu
-
Sluoksn. Tešlos
Kepiniai
-
Eklerai
-
Maisto kategorija: Pica ir lotaringiškas
apkepas
Patiekalas
Plonas padas
Papildomas garny‐
ras
Pica
Šaldytas
Amerikietiškas,
šaldytas
Atvėsintas
Užkandžiai, šaldyti
Karštas sumuštinis Tarte Flambée
-
Pikantiškas šveica‐ riškas pyragas
Quiche Lorraine
-
Pikantiškas Apke‐
pas
-
Migdoliniai Sausai‐ niai
Trapios Tešlos
Sausainiai
-
Kalėdinis Pyragas
-
Obuolių pyragas,
šaldytas
-
Pyragas skardoje
Raugas
Mielinė Tešla
Varškės Pyragas
Skardoje
-
Šokoladiniai Sau‐
sainėliai
-
Biskvitinis Vynioti‐
nis
-
29
30
www.electrolux.com
Patiekalas
Patiekalas
Mielinis Pyragas
-
Morkos
Trupininis Pyragas -
Cukinijų Griežinėliai
Cukrinis Pyragas
-
Žalieji šparagai
Smėlio juostelės
Baltieji šparagai
Biskvitinė tešla
Paprikos juostelės
Smėlio juostelės
Švieži špinatai
Biskvitinė tešla
Porų Žiedai
Mielinė Tešla
Šparaginės Pupelės
Apkepo Pagrindas
Vaisių Apkepas
Maisto kategorija: Duona ir bandelės
Pomidorai Be Odelių
Patiekalas
Bandelės
Čiabata
Bandelės
Briuseliniai Kopūstai
Bandelės, keptos
Kubeliais pjaustyti salierai
Bandelės, šaldytos
Žirniai
-
Baklažanas
Prancūziškasis ba‐
Prancūziškasis Ba‐ tonas, apkeptas
tonas
Prancūziškasis ba‐
tonas, šaldytas
Riestė
Balta Duona
Mielinė Pynutė
Duona
Grybų Griežinėliai
Juoda Duona
Ruginė Duona
Viso Grūdo Duona
Nerauginta Duona
Šaldyta duona
Maisto kategorija: Daržovės
Patiekalas
Smulkinti Brokoliai
Nepjaustyti brokoliai
Smulkinti Žiediniai Kopūstai
Nepjaustyti žiediniai kopūstai
Pankoliai
Artišokai
Burokėliai
Valgomoji Gelteklė
Kaliaropių juostelės
Baltos Pupelės
Savojinis Kopūstas
Maisto kategorija: Kreminiai pyragėliai
ir plokštainiai
Patiekalas
Plakti Kiaušiniai
-
Karamelės Deser‐
tas
-
Keraminiuose in‐
duose keptas pa‐
štetas
-
LIETUVIŲ
Maisto kategorija
Patiekalas
Kiaušiniai
Patiekalas
Minkštai virti
Jūros karšio filė
Vidutinio kietumo
Jūros ešerio filė
Kietai virti
Džiovinta Menkė
Kepti kiaušiniai
Eskalopai
Maisto kategorija: Garnyrai
Patiekalas
Gruzdintos bulvytės, plonai pjaustytos
Žuvis ir jūros gėry‐ Midijos kriauklėse
bės
Išlukštentos kreve‐
tės
Aštuonkojis
Gruzdintos bulvytės, stambiai pjausty‐
tos
Upėtakio filė
Gruzdintos bulvytės, šaldytos
Lašišos filė
Kroketai
Viščiuko krūtinėlė
be kaulų
Keptos Bulvytės
Paskrudintos Bulvės
Paukštiena
Virtos bulvės, ketvirčiais
Jautiena
• Vidutiniškai Iš‐
keptas
• Gerai Iškeptas
Bulvės su lupenomis
Bulvių Kukuliai
Duonos Kukuliai
Mieliniai kukuliai, saldūs
Ryžiai
Anties krūtinėlė,
be kaulų
Kalakutienos krūti‐
nėlė, be kaulo
Virtos Bulvės
Mieliniai kukuliai, sūrūs
Mėsa
Aviena
• Vidutiniškai Iš‐
keptas
• Gerai Iškeptas
Švieži lakštiniai
Šernas
Polenta
Triušienos filė
Automatinė kepimo temperatūros
funkcija
Automatinė svorio funkcija
8.6 Papildomas meniu: Kepimo
vakuume „VarioGuide“
Menu / Kepimo Vadovas / Kepimo
vakuume „VarioGuide“ arba palieskite:
31
32
www.electrolux.com
Maisto kategorija
Patiekalas
Patiekalas
Žalieji šparagai
Obuoliai
Baltieji šparagai
Kriaušės
Cukinijos
Persikai
Porai
Daržovės
Maisto kategorija
Vaisiai
Nektarinai
Baklažanas
Slyvos
Moliūgas
Ananasai
Pipirai
Mangai
Salierai
Morkos
Salierų šaknys
Pankoliai
Bulvės
Artišokų Širdelės
9. PRIEDŲ NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
3. Įkiškite vidaus temperatūros jutiklio
kištuką į lizdą, esantį prietaiso
priekyje.
9.1 Mėsos termometras
Galimi du temperatūros nustatymai:
orkaitės temperatūros ir kepimo
temperatūros.
Mėsos termometras (MT) matuoja mėsos
kepimo temperatūrą. Kai mėsa yra
nustatytos temperatūros, prietaisas
išsijungia.
DĖMESIO
Naudokite tik pateiktąjį
mėsos termometrą arba
tinkamas keičiamąsias dalis.
Gaminant maistą, vidaus
temperatūros jutiklis turi būti
mėsoje ir lizde.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Mėsos termometro galą dėkite į
mėsos vidurį.
Ekrane rodomas mėsos termometro
simbolis
.
4. Nustatykite vidinę temperatūrą.
5. Nustatykite kaitinimo funkciją ir, jeigu
reikia, orkaitės temperatūrą.
Norėdami pakeisti kepimo
temperatūrą, palieskite ekrane
rodomą temperatūros nuostatą.
LIETUVIŲ
A
B
C
D
E
33
Gilus prikaistuvis:
Įstumkite gilų prikaistuvį tarp lentynėlės
kreipiamųjų laikiklių.
Menu
1h 14m
64°
220°100°
Stop
G
F
A. Grįžimas į meniu
B. Kiek laiko veikia ši funkcija
C. Šiuo metu nustatyta kaitinimo
funkcija
D. Šiuo metu nustatyta temperatūra
E. Dabar orkaitėje esanti
temperatūra
F. Sustabdymas
G. Mėsos termometro nustatyta
esama temperatūra
Kai prietaisas pasiekia nustatytą kepimo
temperatūrą, pasigirsta garso signalai.
Prietaisas automatiškai išsijungia.
6. Norėdami išjungti signalą, palieskite
bet kurį jutiklio lauką.
7. Ištraukite mėsos termometro kištuką
iš lizdo ir išimkite mėsą iš orkaitės.
ĮSPĖJIMAS!
Mėsos termometras yra
karštas. Galima nusideginti.
Būkite atsargūs, kai traukiate
mėsos termometro galą ir
kištuką.
9.2 Priedų įstatymas
Grotelės:
Įstumkite groteles tarp lentynos atramos
kreipiamųjų laikiklių ir įsitikinkite, kad
kojelės yra nukreiptos žemyn.
Grotelės ir gilus prikaistuvis vienu metu:
Įstumkite gilų prikaistuvį tarp lentynos
atramos ir grotelių kreipiamųjų laikiklių ir
įsitikinkite, kad kojelės yra nukreiptos
žemyn.
Mažas įlenkimas viršuje
padidina saugumą. Šie
įlenkimai taip pat apsaugos
nuo apvirtimo. Aukštas
kraštas aplink lentynas
neleidžia prikaistuviams
nuslysti nuo lentynos.
9.3 Ištraukiami bėgeliai – priedų
įdėjimas
Naudojant ištraukiamus bėgelius, galima
lengviau įstatyti ir ištraukti lentynas.
DĖMESIO
Ištraukiamų bėgelių
negalima plauti indaplovėje.
Netepkite ištraukiamų
bėgelių jokiu tepalu.
34
www.electrolux.com
DĖMESIO
Prieš uždarydami orkaitės
dureles, būtinai iki galo atgal
į prietaisą įstumkite
ištraukiamus bėgelius.
Uždėkite gilų prikaistuvį ant ištraukiamų
bėgelių.
Grotelės:
Groteles ant ištraukiamų bėgelių
padėkite taip, kad kojelės būtų
nukreiptos žemyn.
Aukštas kraštas aplink
groteles yra speciali
priemonė, apsauganti
prikaistuvius, kad jie
nenuslystų.
Grotelės ir gilus prikaistuvis vienu metu
Dėkite groteles ir gilų prikaistuvį kartu ant
ištraukiamų bėgelių.
Gilus prikaistuvis:
10. PAPILDOMOS FUNKCIJOS
10.1 Automatinis išsijungimas
Saugumo sumetimais prietaisas
išsijungia automatiškai po kurio laiko,
jeigu veikia kaitinimo funkcija ir jūs
nepakeitėte orkaitės temperatūros.
Temperatūra (°C)
Išsijungimo lai‐
kas (val.)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 230
5.5
Automatinis išsijungimas
neveikia naudojant šias
funkcijas: mėsos
termometras, Trukmė, Ciklo
pabaiga.
10.2 Aušinimo ventiliatorius
Kai prietaisas veikia, aušinimo
ventiliatorius įsijungia automatiškai, kad
prietaiso paviršiai išliktų vėsūs. Išjungus
prietaisą, orkaitės aušinimo ventiliatorius
gali toliau veikti tol, kol prietaisas atvės.
11. PATARIMAI
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Lentelėse nurodyta
temperatūra ir kepimo laikas
yra tik orientacinio pobūdžio.
Jie priklauso nuo receptų,
naudojamų ingredientų
kokybės ir kiekio.
LIETUVIŲ
35
11.1 Vidinė durelių pusė
11.3 Kepimas vakuume
Kai kuriuose modeliuose durelių
vidinėje pusėje rasite:
Šiai funkcijai naudojama mažesnė
gaminimo temperatūra, nei normaliam
gaminimui. Norėdami, kad maistas būtų
geresnės kokybės, jį ruoškite itin
kruopščiai.
•
•
lentynų padėčių numerius;
informacijos apie kaitinimo funkcijas,
tipiškiems patiekalams
rekomenduojamas lentynų padėtis ir
temperatūros nuostatas;
11.2 Patarimai dėl specialių
orkaitės kaitinimo funkcijų
Šilumos Palaikymas
Naudokite šią funkciją, kai norite, kad
maistas išliktų šiltas.
Temperatūra automatiškai pakyla iki 80
°C.
Lėkščių Pašildymas
Lėkštėms ir indams pašildyti.
Lėkštes ir indus tolygiai paskirstykite ant
grotelių. Praėjus pusei šildymo laiko,
pakeiskite lentynų aukštį (viršutinę
nuleiskite, apatinę pakelkite).
Automatiškai nustatoma temperatūra –
70 °C.
Rekomenduojama lentynos padėtis: 3.
Tešlos Kėlimas
Šią automatinę funkciją galite naudoti bet
kokios receptūros mielinei tešlai ruošti. Ji
sudaro tinkamas sąlygas tešlai kildinti.
Sudėkite tešlą į indą, kuris būtų
pakankamai didelis, kad tilptų jai pakilus.
Jo nereikia uždengti. Įkiškite groteles į
pirmos lentynos padėtį ir padėkite ant jų
indą. Uždarykite dureles ir nustatykite
funkciją Tešlos Kėlimas. Nustatykite
reikiamą laiką.
Atšildymas
Išimkite maisto pakuotę ir sudėkite
maistą į lėkštę. Neuždenkite maisto
dubeniu ar lėkšte, nes gali pailgėti
atšildymo trukmė. Naudokite pirmą
lentynos padėtį nuo apačios.
Rekomendacijos, kaip saugiai gaminti
maistą:
• Naudokite tik aukštos kokybės maisto
produktus.
• Visada naudokite kuo šviežesnius
maisto produktus.
• Prieš gamindami maisto produktus,
visada laikykite juos tinkamomis
sąlygomis.
• Prieš gamindami maistą, visada jį
nuplaukite.
• Norėdami gaminti skaniai ir saugiai,
visada vadovaukitės maisto ruošos
lentelėse nurodytomis vertėmis.
Atkreipkite dėmesį į maisto kepimo
laiką, temperatūrą ir kiekį.
• Norint išvengti saugos problemų,
maisto negalima ilgai laikyti esant 60
°C temperatūrai.
• Žemas temperatūros nuostatas
naudokite tik maistui, kurį galima
valgyti neapdorotą, ir tik trumpai.
• Vakuume kepti patiekalai skaniausi
tuoj pat po kepimo. Jeigu paruošto
patiekalo tuoj pat nevalgysite, greitai jį
atvėsinkite. Tam įdėkite maistą į ledo
vonelę ir padėkite jį į šaldytuvą. Šį
maistą šaldytuve galima laikyti 2–3
dienas.
• Nenaudokite kepimo vakuume
funkcijos maistui pakartotinai pašildyti.
• Ruošdami ir gamindami maistą,
stenkitės, kad žali ir jau pagaminti
maisto produktai nesiliestų vienas prie
kito.
• Nenaudokite tų pačių įrankių
skirtingiems dalykams, prieš tai jų
kruopščiai neišplovę.
• Gamindami patiekalus iš žalių
kiaušinių, stenkitės, kad baltymai arba
tryniai nesiliestų prie išorinės kiaušinių
lukštų pusės.
Naudingi patarimai dėl maisto
ruošimo vakuumo pakuotėje:
• Norint naudoti kepimo vakuume
funkciją, būtina turėti vakuumavimo
aparatą ir hermetinius maišelius.
36
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
Rekomenduojamas vakuumavimo
aparato tipas: kamerinis
vakuumavimo aparatas. Tik šio tipo
vakuumavimo aparatu galima
vakuumuoti skysčius.
Naudokite kepimo vakuume funkcijai
tinkamus hermetinius maišelius.
Nenaudokite hermetinių maišelių
pakartotinai.
Dėkite maistą į hermetinį maišelį
vienu sluoksniu, kad maistas keptų
tolygiai.
Norėdami, kad maistas iškeptų
greičiau ir vienodžiau, nustatykite kuo
aukštesnį vakuumavimo laipsnį.
Norėdami, kad hermetinis maišelis
būtų sandariai uždarytas, užtikrinkite,
kad sritis aplink tarpiklį būtų švari.
Bendri patarimai dėl funkcijos
Kepimas vakuume:
• Naudodami kepimo vakuume funkciją,
niekada neatidarykite prietaiso
durelių, kad neišleistumėte garų.
• Baigus kepti, dureles atidarykite
atsargiai, nes prietaise bus prisikaupę
garų.
• Galite pagardinti patiekalą aliejumi ir
prieskoniais pagal savo skonį. Aliejus
neleidžia maistui prilipti prie
hermetinio maišelio.
• Pradžioje šiek tiek pagardinkite
maistą prieskoniais, nes kvapai
neišgaruoja.
• Norėdami išgarinti alkoholį iš skysčių,
skysčius pašildykite ir užvirinkite prieš
vakuumuodami.
•
•
•
•
•
•
•
Galite pakeisti šviežią česnaką
česnako milteliais.
Alyvuogių aliejų galite pakeisti
neutraliu aliejumi.
Norėdami, kad maistas iškeptų
greičiau ir vienodžiau, nustatykite kuo
aukštesnį vakuumavimo laipsnį (99,9
%).
Kepimo laiko vertės tėra
rekomendacinio pobūdžio – jas galite
nustatyti savo nuožiūra.
Maisto ruošos lentelėse pateiktos
kepimo laiko vertės numatytos
patiekalams, skirtiems 4 asmenims.
Jeigu maisto kiekis yra didesnis,
kepimo laikas gali būti ilgesnis.
Jeigu patiekalo dydis viršija nurodytąjį
maisto ruošos lentelėse, kepimo
laikas gali skirtis nuo nurodytojo.
Jeigu naudojate daugiau hermetinių
maišelių, juos dėkite ant grotelių taip,
kad jie vienas ant kito neuždengtų.
11.4 Kepimas vakuume: Mėsa
•
•
•
•
Vadovaukitės lentelėmis, kad
neperkeptumėte. Nenaudokite
storesnių mėsos gabalų nei nurodyta
lentelėse.
Lentelėse nurodytos minimalios
būtinos kepimo laiko vertės. Kepimo
laiką galima pailginti savo nuožiūra.
Naudokite tik iškaulintą mėsą, kad
nebūtų pažeisti hermetiniai maišeliai.
Norėdami, kad vištienos filė būtų
skanesnės, apkepkite jas iš odelės
pusės prieš ir po kepimo vakuume.
Jautiena
Patiekalas
Maisto sto‐ Maisto kie‐
ris
kis 4 asme‐
nims (g)
Temperatū‐ Laikas
ra (°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Jautienos fi‐
lė, vidut.
4 cm
800
60
110–120
3
Jautienos fi‐
lė, gerai iš‐
kepta
4 cm
800
65
90–100
3
Veršienos fi‐ 4 cm
lė, vidutiniš‐
kai iškepta
800
60
110–120
3
LIETUVIŲ
Patiekalas
Maisto sto‐ Maisto kie‐
ris
kis 4 asme‐
nims (g)
Veršienos fi‐ 4 cm
lė, gerai iš‐
kepta
800
Temperatū‐ Laikas
ra (°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
65
3
90–100
Aviena / žvėriena
Patiekalas
Maisto sto‐
ris
Maisto kie‐ Temperatū‐ Laikas
kis 4 asme‐ ra (°C)
(min.)
nims (g)
Lentynos
padėtis
Aviena, su
krauju
3 cm
600–650
60
180–190
3
Aviena, vi‐
dut.
3 cm
600–650
65
105–115
3
Šerniena
3 cm
600–650
90
60–70
3
600–650
70
50–60
3
Triušienos fi‐ 1,5 cm
lė
Paukštiena
Patiekalas
Maisto sto‐
ris
Maisto kie‐ Temperatū‐ Laikas
kis 4 asme‐ ra (°C)
(min.)
nims (g)
Lentynos
padėtis
Viščiuko krū‐ 3 cm
tinėlė, be
kaulų
750
70
70–80
3
Anties krūti‐
nėlė, be
kaulų
2 cm
900
60
140–160
3
Kalakutie‐
nos krūtinė‐
lė, be kaulo
2 cm
800
70
75–85
3
11.5 Kepimas vakuume: Žuvis
ir jūros gėrybės
•
•
•
Vadovaukitės lentele, kad
pakankamai iškeptumėte.
Nenaudokite storesnių žuvies gabalų
nei nurodyta lentelėje.
Prieš dėdami žuvies filė į hermetinį
maišelį, nusausinkite ją popieriniu
rankšluosčiu.
Virdami jūrų šukutes (moliuskus), į
hermetinį maišelį įpilkite puodelį
vandens.
37
38
www.electrolux.com
Patiekalas
Maisto storis
Maisto kiekis
4 asmenims
(g)
Temperatūra
(°C)
Laikas
(min.)
Lenty‐
nos
padė‐
tis
Jūros karšio fi‐ 4 filė, 1 cm
lė
storio
500
70
25
3
Jūros ešerio
filė
4 filė, 1 cm
storio
500
70
25
3
Džiovinta
menkė
2 filė, 2 cm
storio
650
65
70–75
3
Eskalopai
didelio dydžio
650
60
100–110
3
1 000
95
20–25
3
500
75
26–30
3
1 000
85
100–110
3
Midijos kriauk‐
lėse
Išlukštentos
krevetės
didelio dydžio
Aštuonkojis
Upėtakio fi‐
lė 1)
2 filė, 1,5 cm
storio
650
65
55–65
3
Lašišos filė1)
3 cm
800
65
100–110
3
1) Norėdami, kad išliktų visi baltymai, pamirkykite žuvį 10 % druskos tirpale (100 g druskos
1 litrui vandens) 30 min., o prieš dėdami ją į hermetinį maišelį, nusausinkite popieriniu
rankšluosčiu.
11.6 Kepimas vakuume:
Daržovės
•
•
•
Jeigu reikia, nuskuskite daržoves.
Kai kurias nuskustas daržoves kepant
vakuume, pakinta jų spalva. Norėdami
pasiekti geriausių rezultatų, maistą
gaminkite tuoj pat, kai tik jį paruošiate.
Norėdami, kad artišokai neprarastų
savo spalvos, išdarinėję ir supjaustę,
pamerkite juos į citrinų sultimis
parūgštintą vandenį.
Patiekalas
Maisto storis
Maisto kiekis Temperatūra
4 asmenims (°C)
(g)
Laikas
(min.)
Lenty‐
nos
padė‐
tis
Žali špara‐
gai
visa
700–800
90
40–50
3
Balti špara‐ visa
gai
700–800
90
50–60
3
Cukinija
700–800
90
35–40
3
1 cm griežinėliai
LIETUVIŲ
39
Patiekalas
Maisto storis
Maisto kiekis Temperatūra
4 asmenims (°C)
(g)
Laikas
(min.)
Lenty‐
nos
padė‐
tis
Porai
juostelės arba žie‐
dai
600–700
95
40–45
3
700–800
90
30–35
3
Moliūgas
2 cm storio gabalė‐ 700–800
liai
90
25–30
3
Pipirai
juostelės arba ket‐
virčiai
700–800
95
35–40
3
Salieras
1 cm storio žiedai
700–800
95
40–45
3
Morkos
0,5 cm griežinėliai
700–800
95
35–45
3
Saliero šak‐ 1 cm griežinėliai
nis
700–800
95
45–50
3
Pankoliai
1 cm griežinėliai
700–800
95
35–45
3
Bulvės
1 cm griežinėliai
800–1 000
95
35–45
3
400–600
95
45–55
3
Baklažanas 1 cm griežinėliai
Artišokų šir‐ padalytos į ketvir‐
delės
čius
11.7 Kepimas vakuume: Vaisiai
ir saldumynai
•
•
Tinkamai nulupkite vaisius, pašalinkite
sėklas ir šerdis
Norėdami, kad obuoliai ir kriaušės
neprarastų savo spalvos, išdarinėję ir
•
supjaustę, pamerkite juos į citrinų
sultimis parūgštintą vandenį.
Norėdami pasiekti geriausių rezultatų,
maistą gaminkite tuoj pat, kai tik jį
paruošiate.
Patieka‐
las
Maisto storis
Maisto kiekis
4 asmenims
(g)
Temperatūra Laikas
(°C)
(min.)
Len‐
ty‐
nos
pa‐
dėtis
Persikai
perpjauti per pusę
4 vaisiai
90
20–25
3
Slyvos
perpjautos per pusę
600 g
90
10–15
3
Mangai
supjaustyti maždaug
2 x 2 cm kubeliais
2 vaisiai
90
10–15
3
Nektarinai perpjauti per pusę
4 vaisiai
90
20–25
3
Ananasai
1 cm griežinėliai
600 g
90
20–25
3
Obuoliai
padalyti į ketvirčius
4 vaisiai
95
25–30
3
40
www.electrolux.com
Patieka‐
las
Maisto storis
Maisto kiekis
4 asmenims
(g)
Temperatūra Laikas
(°C)
(min.)
Len‐
ty‐
nos
pa‐
dėtis
Kriaušės
perpjautos per pusę
4 vaisiai
95
15–30
3
Vanilinis
kremas
350 g kiekviename
maišelyje
700 g
85
20–22
3
11.8 Kepimas Garuose
ĮSPĖJIMAS!
Veikiant šiai funkcijai, būkite
atsargūs atidarydami
prietaiso dureles. Garai gali
išsiveržti.
Ši funkcija tinka visokiam maistui – tiek
šviežiam, tiek šaldytam. Ją galima
naudoti gaminti, pašildyti, atšildyti, virti
ant lengvos ugnies arba blanširuoti
daržoves, mėsą, žuvį, tešlos gaminius,
ryžius, kukurūzus, manų kruopas ir
kiaušinius.
Vienu kartu galite paruošti visus
pageidaujamus patiekalus. Norėdami
tinkamai pagaminti kiekvieną patiekalą,
naudokite tas kepimo trukmes, kurios yra
beveik vienodos. Pripildykite vandens
stalčių iki maksimalaus lygio. Patiekalus
sudėkite į tinkamus prikaistuvius, o
paskui ant grotelių. Pakoreguokite tarpus
tarp prikaistuvių, kad garai galėtų
cirkuliuoti.
Sterilizavimas
•
•
•
Naudojant šią funkciją galima
sterilizuoti tarą (pvz., buteliukus
kūdikiams).
Švarius indus dėkite pirmos lentynos
viduryje. Patikrinkite, ar taros angos
nukreiptos žemyn nedideliais
kampais.
Į specialų stalčių įpilkite didžiausią
leistiną vandens kiekį ir nustatykite 40
minučių trukmę.
Daržovės
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Artišokai
99
50–60
2
Baklažanai
99
15–25
2
Nepjaustyti žie‐
diniai kopūstai
99
35–45
2
Smulkinti žiedi‐
niai kopūstai
99
25–35
2
Nepjaustyti bro‐
koliai
99
30–40
2
Smulkinti broko‐ 99
liai1)
13–15
2
Grybų griežinė‐
liai
99
15–20
2
Žirniai
99
20–30
2
LIETUVIŲ
41
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Pankoliai
99
25–35
2
Morkos
99
25–35
2
Kaliaropės juos‐ 99
telės
25–35
2
Paprikos juoste‐ 99
lės
15–20
2
Porų žiedai
99
20–30
2
Šparaginės pu‐
pelės
99
35–45
2
Smulkintos su‐
ltenės
99
20–25
2
Briuseliniai ko‐
pūstai
99
25–35
2
Burokėliai
99
70–90
2
Valgomoji gel‐
teklė
99
35–45
2
Kubeliais pjaus‐ 99
tyti salierai
20–30
2
Žalieji šparagai
99
15–25
2
Baltieji šparagai 99
25–35
2
Švieži špinatai
99
15–20
2
Pomidorai be
odelių
99
10
2
Baltos pupelės
99
25–35
2
Savojinis kopūs‐ 99
tas
20–25
2
Griežinėliais
pjaustytos cuki‐
nijos
99
15–25
2
Pupelės, blanši‐ 99
ruotos
20–25
2
Daržovės, blan‐
širuotos
15
2
99
42
www.electrolux.com
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Džiovintos pu‐
pelės, mirkytos
(vandens / pu‐
pelių santykis
2:1)
99
55–65
2
Šparaginiai žir‐
niai (imperato‐
riškieji pipirai)
99
20–30
2
Baltieji arba rau‐ 99
donieji kopūstai,
juostelės
40–45
2
Moliūgas, kube‐ 99
liais
15–25
2
Rauginti kopūs‐
tai
99
60–90
2
Saldžiosios bul‐
vės
99
20–30
2
Pomidorai
99
15–25
2
Saldieji kukurū‐
zai burbuolėje
99
30–40
2
1) Pakaitinkite orkaitę maždaug 5 minutes.
Priedai
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Mieliniai kukuliai 99
25–35
2
Bulvių kukuliai
99
35–45
2
Vidutinio dydžio
bulvės su lupe‐
nomis
99
45–55
2
Ryžiai (van‐
99
dens / ryžių san‐
tykis 1:1)1)
35–45
2
Virtos bulvės,
ketvirčiais
99
35–45
2
Duonos kukuliai
99
35–45
2
Švieži lakštiniai
99
15–25
2
Polenta (skysčio 99
santykis 3:1)
40–50
2
LIETUVIŲ
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Bulgur kruopos 99
(vandens / bul‐
gur santykis 1:1)
25–35
2
Kuskusas (van‐
dens / kuskuso
santykis 1:1)
99
15–20
2
Spaetzle (vokiš‐
ki makaronai)
99
25–30
2
Kvapieji ryžiai
(vandens / ryžių
santykis 1:1)
99
30–35
2
Lęšiai, raudonie‐ 99
ji (vandens / lę‐
šių santykis 1:1)
20–30
2
Lęšiai, rudieji ir 99
žalieji (vandens /
lęšių santykis
2:1)
55–60
2
Ryžių pudingas
(pieno / ryžių
santykis 2,5:1)
99
40–55
2
Manų pudingas
(pieno / manų
santykis 3,5:1)
99
20–25
2
1) Vandens ir ryžių santykis gali keistis atsižvelgiant į ryžių rūšį.
Vaisiai
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Pjaustyti obuoliai 99
10–15
2
Karštos uogos
99
10–15
2
Vaisių kompotas 99
20–25
2
Šokolado tirpini‐
mas
99
10–20
2
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Upėtakis, apie
250 g
85
20–30
2
Krevetės, atšal‐
dytos
85
20–25
2
Žuvis
43
44
www.electrolux.com
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Krevetės, šaldy‐
tos
85
30–40
2
Lašišos filė
85
20–30
2
Lašišinis upėta‐ 85
kis, apie 1 000 g
40–45
2
Midijos
20–30
2
15
2
99
Plokščių žuvų fi‐ 80
lė
Mėsa
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas
(min.)
Lentynos padėtis
Virtas kumpis, 1 000
g
99
55–65
2
Virta viščiuko krūtinė‐ 90
lė
25–35
2
Virta vištiena, 1 000–
1 200 g
99
60–70
2
Veršienos / kiaulie‐
nos nugarinė be ko‐
jos, 800–1 000 g
90
80–90
2
Kasseler (rūkyta
kiaulienos nugarinė),
virta
90
70–90
2
Tafelspitz (aukščiau‐
sios kokybės virta
jautiena)
99
110–120
2
Plonos dešrelės
80
15–20
2
Bavariškos veršienos 80
dešrelės (baltos deš‐
relės)
20–30
2
Vienos dešrelės
20–30
2
80
Kiaušiniai
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Kietai virti kiauši‐ 99
niai
18–21
2
Vidutinio kietu‐
99
mo virti kiaušiniai
12–13
2
LIETUVIŲ
45
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Minkštai virti
kiaušiniai
99
10–11
2
11.9 Terminis Kepintuvas ir
Kepimas Garuose naudojimas
paeiliui
Mėsą, daržoves ir garnyrą galite paruošti
paeiliui, derindami funkcijas. Visi
patiekalai paruošiami patiekti vienu metu.
•
•
prikaistuvius ir įdėkite juos į orkaitę su
kepsniu.
Ataušinkite orkaitę iki maždaug 80 °C
temperatūros. Kad prietaisas greičiau
atvėstų, atidarykite orkaitės dureles iki
pirmos padėties maždaug 15 minučių.
Paleiskite funkciją: Kepimas Garuose.
Gaminkite kartu, kol bus paruošti.
•
•
Maistui apkepti naudokite šią funkciją:
Terminis Kepintuvas.
Paruoštas daržoves ir garnyrą
sudėkite į kepimui orkaitėje tinkamus
Patieka‐
las
Terminis Kepintuvas (pirmas
etapas: iškepkite mėsą)
Kepimas Garuose (antras eta‐
pas: pridėkite daržovių)
Tempera‐ Laikas
tūra (°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Tempera‐ Laikas
tūra (°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Jautienos 180
kepsnys, 1
kg
Briuseli‐
niai ko‐
pūstai, po‐
lenta
60–70
mėsa: 1
99
40–50
mėsa: 1
daržovės:
3
Kepta
kiauliena,
1 kg
Bulvės,
daržovės,
padažas
180
60–70
mėsa: 1
99
30–40
mėsa: 1
daržovės:
3
Kepta ver‐ 180
šiena, 1
kg
Ryžiai,
daržovės
50–60
mėsa: 1
99
30–40
mėsa: 1
daržovės:
3
11.10 Drėgnas Maisto Gaminimas –Didelė Drėgmė
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Saldus kremas / 90
apkepas atski‐
ruose induose1)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
35–45
2
46
www.electrolux.com
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Kepti kiauši‐
niai1)
90–110
15–30
2
Keptas pašte‐
tas1)
90
40–50
2
Plona žuvies filė 85
15–25
2
Stora žuvies filė
90
25–35
2
Mažos žuvys iki
350 g
90
20–30
2
Visa žuvis iki 1
000 g
90
30–40
2
Orkaitėje kepti
kukuliai
120–130
40–50
2
1) Tęskite dar pusvalandį uždarę dureles.
11.11 Drėgnas Maisto Gaminimas –Vidutinė Drėgmė
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Įvairių rūšių duo‐ 180–190
na, 500–1 000 g
45–60
2
Duonos bande‐
lės
180–200
25–35
2
Saldi duona
160–170
30–45
2
Saldūs mieliniai
kepiniai
170–180
20–35
2
Saldūs orkaitėje
kepti patiekalai
160–180
45–60
2
Troškinta mėsa
140–150
100–140
2
Šonkauliukai
140–150
75–100
2
Kepta žuvies filė 170–180
25–40
2
Kepta žuvis
35–45
2
170–180
11.12 Drėgnas Maisto Gaminimas –Maža Drėgmė
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Kiaulienos keps‐ 160–180
nys, 1 000 g
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
90–100
2
LIETUVIŲ
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Jautienos keps‐
nys, 1 000 g
180–200
60–90
2
Veršienos keps‐ 180
nys, 1 000 g
80–90
2
Mėsos vynioti‐
nis, nekeptas,
500 g
180
30–40
2
Rūkyta kiaulie‐
nos nugarinė,
600–1 000 g
(mirkyti 2 val.)
160–180
60–70
2
Viščiukas, 1 000 180–210
g
50–60
2
Antis, 1 500–2
000 g
180
70–90
2
Žąsis, 3 000 g
170
130–170
1
Bulvių plokštai‐
nis
160–170
50–60
2
Makaronų apke‐ 170–190
pas
40–50
2
Lazanija
170–180
45–55
2
Bandelių pus‐
fabrikačiai
200
15–20
2
Prancūziškųjų
200
batonų pusgami‐
niai, 40–50 g
15–20
2
Prancūziškųjų
200
batonų pusfabri‐
kačiai, 40–50 g,
šaldyti
25–35
2
11.13 Pašildymas Garais
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Vienos porcijos
patiekalai
110
10–15
2
Makaronai
110
10–15
2
Ryžiai
110
10–15
2
Kukuliai
110
15–25
2
47
48
www.electrolux.com
11.14 Jogurto Funkcija
Naudokite šią funkciją jogurtui gaminti.
Ingredientai:
•
•
1 l pieno
250 g natūralaus jogurto
Jeigu naudojamas neapdorotas pienas,
pašildykite pieną iki virimo ir palaukite,
kol atauš iki 40 °C temperatūros. Po to
sumaišykite jogurtą su pienu ir
pripildykite jogurto indelius.
Gaminimo būdas
Sumaišykite jogurtą su pienu ir supilkite į
jogurto indelius.
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (val.)
Lentynos padėtis
Riebus jogurtas
42
5–6
2
Pusiau tirštas jo‐ 42
gurtas
7–8
2
11.15 Kepimas
•
•
•
•
Jūsų orkaitė gali kepti ar skrudinti
kitaip negu anksčiau turėtas
prietaisas. Įprastai naudojamas
nuostatas, pavyzdžiui, temperatūrą,
gaminimo trukmę ir lentynų padėtį,
keiskite atsižvelgdami į lentelėse
pateiktas vertes.
Pirmą kartą naudokite žemesnę
temperatūrą.
Jei nerandate nustatymų konkrečiam
receptui, vadovaukitės panašiais
receptais.
•
•
Jei pyragus kepate ne vienoje
lentynos padėtyje, kepimo laiką
galima pailginti 10–15 minučių.
Pyragai ir tešlainiai skirtinguose
aukščiuose pradžioje gali skrusti
nevienodai. Jei taip nutinka,
nustatytos temperatūros nekeiskite.
Kepimo metu apskrudimo lygiai
suvienodės.
Kepant skardos orkaitėje gali
deformuotis. Kepamosioms skardoms
atvėsus, jos išsitiesins.
11.16 Patarimai, kaip kepti
Kepimo rezultatai
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Pyrago apačia nepakanka‐ Netinkama lentynos padė‐
mai iškepusi.
tis.
Padėkite pyragą ant že‐
mesnės lentynos.
Pyragas sukrenta ir pasi‐
daro tąsus, vandeningas,
suskilinėja.
Orkaitės temperatūra per
aukšta.
Kitą kartą kepdami nustaty‐
kite šiek tiek žemesnę or‐
kaitės temperatūrą.
Pyragas sukrenta ir pasi‐
daro tąsus, vandeningas,
suskilinėja.
Per trumpa kepimo trukmė. Nustatykite ilgesnę kepimo
trukmę. Negalite mažinti
kepimo trukmės, nustaty‐
dami aukštesnę tempera‐
tūrą.
Pyragas sukrenta ir pasi‐
daro tąsus, vandeningas,
suskilinėja.
Tešloje per daug skysčio.
Naudokite mažiau skysčio.
Atkreipkite dėmesį, kiek lai‐
ko reikia maišyti, ypač jei‐
gu naudojate plakiklį.
LIETUVIŲ
49
Kepimo rezultatai
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Pyragas pernelyg sausas.
Orkaitės temperatūra per
žema.
Kitą kartą kepdami nustaty‐
kite aukštesnę orkaitės
temperatūrą.
Pyragas pernelyg sausas.
Per ilgas kepimo laikas.
Kitą kartą kepdami nustaty‐
kite trumpesnį kepimo lai‐
ką.
Pyragas nevienodai pa‐
skrunda.
Per aukšta orkaitės tempe‐ Nustatykite žemesnę orkai‐
ratūra ir per trumpas kepi‐ tės temperatūrą ir ilgesnį
mo laikas.
kepimo laiką.
Pyragas nevienodai pa‐
skrunda.
Tešla netolygiai paskirsty‐
ta.
Vienodai paskirstykite tešlą
ant kepimo skardos.
Pyragas neiškepa per nu‐
rodytą kepimo laiką.
Orkaitės temperatūra per
žema.
Kitą kartą kepdami nustaty‐
kite šiek tiek aukštesnę or‐
kaitės temperatūrą.
11.17 Kepimas viename lygyje:
Kepimas skardose
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Riestainis /
sviestinė ban‐
delė
Karšto Oro
Srautas
150–160
50–70
1
Trapus pyra‐
Karšto Oro
gas / vaisių tor‐ Srautas
tas
140–160
70–90
1
Fatless sponge Karšto Oro
cake / biskviti‐ Srautas
nis pyragas be
riebalų
140–150
35–50
2
Fatless sponge Apatinis + vir‐
cake / biskviti‐ šutinis kaitini‐
nis pyragas be mas
riebalų
160
35–50
2
Apkepas, tra‐
pus pyragas
Karšto Oro
Srautas
150–1601)
20–30
2
Apkepas, bisk‐
vito tešla
Karšto Oro
Srautas
150–170
20–25
2
50
www.electrolux.com
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Apple pie /
obuolių pyra‐
gas (2 formos
20 cm skers‐
mens, įdeda‐
mos įstrižai)
Karšto Oro
Srautas
160
60–90
2
Apple pie /
obuolių pyra‐
gas (2 formos
20 cm skers‐
mens, įdeda‐
mos įstrižai)
Apatinis + vir‐
šutinis kaitini‐
mas
180
70–90
1
Sūrio pyragas
Apatinis + vir‐
šutinis kaitini‐
mas
170–190
60–90
1
1) Įkaitinkite orkaitę.
Kepimo skardose kepami pyragai / pyragaičiai / duona
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Mielinė pynu‐
tė / riestainis
Apatinis + vir‐
šutinis kaitini‐
mas
170–190
30–40
3
Kalėdinis pyra‐
gas
Apatinis + vir‐
šutinis kaitini‐
mas
160–1801)
50–70
2
Duona (ruginė Apatinis + vir‐
duona):
šutinis kaitini‐
1. Pirmoji ke‐ mas
pimo proce‐
so dalis.
2. Antroji kepi‐
mo proceso
dalis.
1. 2301)
2. 160–180
1. 20
2. 30–60
1
Pyragaičiai su
kremu / eklerai
Apatinis + vir‐
šutinis kaitini‐
mas
190–2101)
20–35
3
Biskvitinis vy‐
niotinis
Apatinis + vir‐
šutinis kaitini‐
mas
180–2001)
10–20
3
150–160
20–40
3
Trupininis pyra‐ Karšto Oro
gas (sausas)
Srautas
LIETUVIŲ
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Sviestinis mig‐
dolų pyragas /
saldūs pyragai
Apatinis + vir‐
šutinis kaitini‐
mas
190–2101)
20–30
3
Vaisių pyragai
(iš mielinės /
biskvito teš‐
los)2)
Karšto Oro
Srautas
150–170
30–55
3
Vaisių pyragai
(iš mielinės /
biskvito teš‐
los)2)
Apatinis + vir‐
šutinis kaitini‐
mas
170
35–55
3
Vaisių pyragai Karšto Oro
iš trapios tešlos Srautas
160–170
40–80
3
Mieliniai pyra‐
Apatinis + vir‐
gai su kremu
šutinis kaitini‐
(pvz., varškės, mas
grietinėlės, pie‐
no / kiaušinių)
160–1801)
40–80
3
1) Įkaitinkite orkaitę.
2) Naudokite gilų indą.
Sausainiai
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Trapios tešlos
sausainiai
Karšto Oro
Srautas
150–160
15–25
3
Short bread /
Karšto Oro
trapios tešlos
Srautas
kepiniai / sau‐
sainių juostelės
140
20–35
3
Short bread /
Apatinis + vir‐
trapios tešlos
šutinis kaitini‐
kepiniai / sau‐
mas
sainių juostelės
1601)
20–30
3
Sausainiai iš
biskvitinės teš‐
los
Karšto Oro
Srautas
150–160
15–20
3
Pyragai su
kiaušinio balty‐
mu / merengos
Karšto Oro
Srautas
80–100
120–150
3
Migdoliniai
Sausainiai
Karšto Oro
Srautas
100–120
30–50
3
51
52
www.electrolux.com
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Sausainiai iš
mielinės tešlos
Karšto Oro
Srautas
150–160
20–40
3
Sluoksniuotos
tešlos kepiniai
Karšto Oro
Srautas
170–1801)
20–30
3
Bandelės
Karšto Oro
Srautas
1601)
10–25
3
Bandelės
Apatinis + vir‐
šutinis kaitini‐
mas
190–2101)
10–25
3
Small cakes /
Karšto Oro
maži pyragai‐
Srautas
čiai (20 vienetų
skardoje)
1501)
20–35
3
Small cakes /
Apatinis + vir‐
maži pyragai‐
šutinis kaitini‐
čiai (20 vienetų mas
skardoje)
1701)
20–30
3
1) Įkaitinkite orkaitę.
11.18 Kepiniai ir apkepai
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Makaronų ap‐
kepas
Apatinis + vir‐
šutinis kaitini‐
mas
180–200
45–60
1
Lazanija
Apatinis + vir‐
šutinis kaitini‐
mas
180–200
25–40
1
Daržovių apke‐ Terminis Kepin‐ 170–190
tuvas
pas1)
15–35
1
Prancūziškieji
batonai su ly‐
dytu sūriu
160–170
15–30
1
Saldūs kepiniai Apatinis + vir‐
šutinis kaitini‐
mas
180–200
40–60
1
Žuvies apkepai Apatinis + vir‐
šutinis kaitini‐
mas
180–200
30–60
1
Karšto Oro
Srautas
LIETUVIŲ
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Įdarytos daržo‐
vės
Karšto Oro
Srautas
160–170
30–60
1
1) Įkaitinkite orkaitę.
11.19 Drėgnas Karštas Oras
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Makaronų plokštainis
200–220
45–55
3
Bulvių plokštainis
180–200
70–85
3
Musaka
170–190
70–95
3
Lazanija
180–200
75–90
3
Įdaryti Makaronai Kaneloni
180–200
70–85
3
Duonos pudingas
190–200
55–70
3
Ryžių pudingas
170–190
45–60
3
Biskvitinės tešlos obuolių
pyragas (apvali kepimo for‐
ma)
160–170
70–80
3
Balta duona
190–200
55–70
3
11.20 Kepimas keliais lygiais
Naudokite šią funkciją: Karšto Oro
Srautas.
Kepimo skardose kepami pyragai / pyragaičiai / duona
Patiekalas
Pyragaičiai su
kremu / eklerai
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
160–1801)
Trupininis pyra‐ 150–160
gas
1) Įkaitinkite orkaitę.
Lentynos padėtis
2 padėtys
3 padėtys
25–45
1/4
-
30–45
1/4
-
53
54
www.electrolux.com
Sausainiai /small cakes / maži pyragaičiai / pyragaičiai / bandelės
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
150–160
Lentynos padėtis
2 padėtys
3 padėtys
20–40
1/4
1/3/5
Short bread /
140
Trapios tešlos
kepiniai / sau‐
sainių juostelės
25–45
1/4
1/3/5
Sausainiai iš
biskvitinės teš‐
los
160–170
25–40
1/4
-
Sausainiai su
kiaušinio balty‐
mu, merengos
80–100
130–170
1/4
-
Migdoliniai sau‐ 100–120
sainiai
40–80
1/4
-
Sausainiai iš
mielinės tešlos
160–170
30–60
1/4
-
Sluoksniuotos
tešlos kepiniai
170–1801)
30–50
1/4
-
Bandelės
180
20–30
1/4
-
23–40
1/4
-
Trapios tešlos
sausainiai
Small cakes /
1501)
Maži pyragai‐
čiai (20 vienetų
skardoje)
1) Įkaitinkite orkaitę.
11.21 Pica
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Pica (plonapadė)
210–2301)2)
15–25
2
Pica (su daug gar‐
nyro)
180–200
20–30
2
Apkepai
180–200
40–55
1
Špinatų apkepas
160–180
45–60
1
Quiche Lorraine
170–190
45–55
1
Biskvitinis apkepas
170–190
45–55
1
Amer. obuolių pyra‐ 150–170
gas
50–60
1
LIETUVIŲ
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Daržovių pyragas
160–180
50–60
1
Nerauginta duona
210–2301)
10–20
2
Sluoksniuotos teš‐
los apkepas
160–1801)
45–55
2
Flamekuchenas (į
picą panašus Elza‐
so patiekalas)
210–2301)
15–25
2
Piroggen (rusiška
perlenktos picos
versija)
180–2001)
15–25
2
55
1) Įkaitinkite orkaitę.
2) Naudokite gilų indą.
11.22 Kepsnių kepimas
•
•
•
•
•
Kepimui naudokite atsparius karščiui
orkaitės indus. Žr. orkaitės indų
gamintojo nurodymus.
Didelius kepsnius galima kepti giliame
kepimo inde arba ant grotelių virš
gilaus kepimo indo.
Į gilų indą įpilkite šiek tiek skysčio, kad
mėsos sultys ar riebalai nepridegtų
prie jo paviršiaus.
Jeigu norite, kad kepama įvairi mėsa
būtų apskrudusi, ją kepkite
atidengtoje kepimo skardoje.
•
Jeigu reikia, skrudinamą maistą
apverskite, praėjus 1/2–2/3 gaminimo
laiko.
Kad mėsa būtų sultingesnė:
– liesą mėsą kepkite kepimo
skardoje su dangčiu arba
naudokite kepimo maišelį;
– mėsą ir žuvį kepkite gabalais,
sveriančiais ne mažiau kaip 1 kg;
– kepimo metu keletą kartų
palaistykite didelius kepsnius ir
paukštieną jų sultimis.
11.23 Kepimo lentelės
Jautiena
Patiekalas
Kiekis
Funkcija
Temperatū‐ Laikas
ra (°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Troškinta mėsa 1–1,5 kg
Apatinis +
viršutinis
kaitinimas
230
120–150
1
Jautienos
kepsnys arba
filė: su krauju
storio cm
Terminis
Kepintuvas
190–2001)
5–6
1
Jautienos
storio cm
kepsnys arba
filė: vidutiniškai
iškeptas
Terminis
Kepintuvas
180–1901)
6–8
1
56
www.electrolux.com
Patiekalas
Kiekis
Funkcija
Temperatū‐ Laikas
ra (°C)
(min.)
Jautienos
kepsnys arba
filė: gerai iš‐
keptas
storio cm
Terminis
Kepintuvas
170–1801)
8–10
Lentynos
padėtis
1
1) Įkaitinkite orkaitę.
Kiauliena
Patiekalas
Kiekis
Funkcija
Temperatū‐ Laikas
ra (°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Mentė / spran‐
dinė / rūkytas
kumpis
1–1,5 kg
Terminis
Kepintuvas
150–170
90–120
1
Kapotinis /
kiaulienos /
jautienos šon‐
kauliukai
1–1,5 kg
Terminis
Kepintuvas
170–190
30–60
1
Maltos mėsos
kepsnys
750 g–1 kg
Terminis
Kepintuvas
160–170
50–60
1
Kiaulės koja
(apvirta)
750 g–1 kg
Terminis
Kepintuvas
150–170
90–120
1
Veršiena
Patiekalas
Kiekis (kg)
Funkcija
Temperatū‐ Laikas
ra (°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Kepta ver‐
šiena
1
Terminis Ke‐ 160–180
pintuvas
90–120
1
Veršienos
kulninė
1,5–2
Terminis Ke‐ 160–180
pintuvas
120–150
1
Kiekis (kg)
Funkcija
Aviena
Patiekalas
Temperatū‐ Laikas
ra (°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Ėriuko koja / 1–1,5
kepta aviena
Terminis Ke‐ 150–170
pintuvas
100–120
1
Ėrienos nu‐
garinė
Terminis Ke‐ 160–180
pintuvas
40–60
1
1–1,5
LIETUVIŲ
Žvėriena
Patiekalas
Kiekis
Funkcija
Temperatū‐ Laikas
ra (°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Kiškio nuga‐ iki 1 kg
rinė / kiškio
šlaunelė
Terminis Ke‐ 180–2001)
pintuvas
35–55
1
Elnienos nu‐ 1,5–2 kg
garinė
Apatinis +
viršutinis
kaitinimas
180–200
60–90
1
Elnienos
kumpis
Apatinis +
viršutinis
kaitinimas
180–200
60–90
1
Temperatū‐ Laikas
ra (°C)
(min.)
1,5–2 kg
1) Įkaitinkite orkaitę.
Paukštiena
Patiekalas
Kiekis
Funkcija
Lentynos
padėtis
Paukštiena,
supjaustyta
porcijomis
200–250 g
porcija
Terminis Ke‐ 200–220
pintuvas
30–50
1
Vištienos
puselės
400–500 g
porcija
Terminis Ke‐ 190–210
pintuvas
40–50
1
Viščiukas,
višta
1–1,5 kg
Terminis Ke‐ 190–210
pintuvas
50–70
1
Antis
1,5–2 kg
Terminis Ke‐ 180–200
pintuvas
80–100
1
Žąsis
3,5–5 kg
Terminis Ke‐ 160–180
pintuvas
120–180
1
Kalakutiena
2,5–3,5 kg
Terminis Ke‐ 160–180
pintuvas
120–150
1
Kalakutiena
4–6 kg
Terminis Ke‐ 140–160
pintuvas
150–240
1
Žuvis (troškinta)
Patiekalas
Kiekis (kg)
Funkcija
Žuvis
1–1,5
Terminis Ke‐ 180–200
pintuvas
11.24 Mažasis Kepintuvas
•
•
Kepdami griliu, visada nustatykite
didžiausią temperatūrą.
Lentyną dėkite į kepimo griliu lentelėje
nurodytą padėtį.
Temperatū‐ Laikas
ra (°C)
(min.)
•
•
30–50
Lentynos
padėtis
1
Pirmoje lentynos padėtyje visada
padėkite indą nuvarvėjusiems
riebalams surinkti.
Grilyje kepkite tik plokščius mėsos
arba žuvies gabalus.
57
58
www.electrolux.com
•
Prieš kepimą visada pasirinkite grilio
funkciją ir pakaitinkite tuščią orkaitę
maždaug 5 minutes.
DĖMESIO
Maistą visada ruoškite
uždarę orkaitės dureles.
Mažasis Kepintuvas
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Viena pusė
Antra pusė
Jautienos
kepsnys
210–230
30–40
30–40
2
Jautienos filė
230
20–30
20–30
3
Kiaulienos nu‐
garinė
210–230
30–40
30–40
2
Veršienos nu‐
garinė
210–230
30–40
30–40
2
Avienos nugari‐ 210–230
nė
25–35
20–25
3
Žuvis, 500–1
000 g
15–30
15–30
3/4
210–230
Lentynos pa‐
dėtis
Didysis Kepintuvas
Patiekalas
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Viena pusė
Antra pusė
Burgers / mėsainiai
8–10
6–8
4
Kiaulienos filė
10–12
6–10
4
Dešrelės
10–12
6–8
4
Filė / veršienos
kepsniai
7–10
6–8
4
Toast / skrebučiai
1–3
1–3
5
-
4
Skrebutis su garny‐ 6–8
ru
11.25 Šaldytas Maistas
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Pica, šaldyta
200–220
15–25
2
Amerikietiška pica,
šaldyta
190–210
20–25
2
Pica, atvėsinta
210–230
13–25
2
LIETUVIŲ
59
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Picos užkandžiai,
šaldyti
180–200
15–30
2
Gruzdintos bulvy‐
tės, plonai pjausty‐
tos
190–210
15–25
3
Gruzdintos bulvy‐
190–210
tės, stambiai pjaus‐
tytos
20–30
3
Kroketai
190–210
20–40
3
Paskrudintos Bul‐
vės
210–230
20–30
3
Lazanija / įdaryti
170–190
makaronai vamzdu‐
čiai, švieži
35–45
2
Lazanija / įdaryti
160–180
makaronai vamzdu‐
čiai, šaldyti
40–60
2
Orkaitėje keptas sū‐ 170–190
ris
20–30
3
Viščiuko Sparneliai
40–50
2
180–200
Užšaldyti pusgaminiai
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Šaldyta pica
Apatinis + vir‐
šutinis kaitini‐
mas
laikykitės ga‐
mintojo nuro‐
dymų
laikykitės ga‐
mintojo nuro‐
dymų
3
Gruzdintos bul‐ Apatinis + vir‐
šutinis kaitini‐
vytės1) (300–
mas arba Ter‐
600 g)
minis Kepintu‐
vas
200–220
laikykitės ga‐
mintojo nuro‐
dymų
3
Prancūziškieji
batonai
Apatinis + vir‐
šutinis kaitini‐
mas
laikykitės ga‐
mintojo nuro‐
dymų
laikykitės ga‐
mintojo nuro‐
dymų
3
Vaisių pyragai
Apatinis + vir‐
šutinis kaitini‐
mas
laikykitės ga‐
mintojo nuro‐
dymų
laikykitės ga‐
mintojo nuro‐
dymų
3
1) Kepdami gruzdintas bulvytes, apverskite jas 2–3 kartus.
60
www.electrolux.com
11.26 Kepimas Žemoje Temp.
Naudokite šią funkciją liesai, minkštai
mėsai ir žuviai gamintine didesnėje kaip
65 °C kepimo temperatūroje . Ši funkcija
nenaudojama šiems receptams:
apkeptos mėsos troškinimas arba riebios
kiaulienos kepimas. Galite naudoti
mėsos termometrą, kad užtikrintumėte,
jog mėsa viduje būtų tinkamai iškepta (žr.
mėsos termometro nuostatų lentelę).
Galite nustatyti, kad pirmąsias 10
minučių orkaitėje būtų kepama 80–150
°C temperatūroje. Numatytoji nuostata
yra 90 °C. Nustačius temperatūrą,
orkaitėje patiekalas toliau kepamas 80
°C temperatūroje. Nenaudokite šios
funkcijos paukštienai kepti.
Visuomet kepkite be
dangčio, jei naudojate šią
funkciją.
1. Apkepkite mėsą iš abiejų pusių 1–2
minutes labai įkaitintoje keptuvėje.
2. Dėkite karštą kepimo indą su mėsa į
orkaitę ant grotelių.
3. Įkiškite mėsos termometrą į mėsą.
4. Pasirinkite funkciją: Kepimas Žemoje
Temp. ir nustatykite tinkamą
pabaigos kepimo temperatūrą.
Patiekalas
Kiekis (kg)
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Jautienos
kepsnys
1–1,5
120
120–150
1
Jautienos filė
1–1,5
120
90–150
3
Kepta veršiena
1–1,5
120
120–150
1
Kepsniai
0,2–0,3
120
20–40
3
11.27 Konservavimas
•
•
•
•
•
•
•
Naudokite tik vienodo dydžio, įprastus
konservavimo stiklainius.
Nenaudokite stiklainių su užsukamais
dangteliais arba metalinių indų.
Šiai funkcijai naudokite pirmą lentynų
lygį nuo apačios.
Ant kepimo skardos dėkite ne daugiau
nei po šešis vieno litro talpos
stiklainius.
Vienodai pripildykite stiklainius ir
uždarykite veržtuvu.
•
Stiklainiai neturi liestis vienas prie
kito.
Į kepimo padėklą įpilkite maždaug 1/2
litro vandens, kad orkaitėje pakaktų
drėgmės.
Kai skystis induose pradeda virti
(maždaug po 35–60 minučių vieno
litro induose), išjunkite orkaitę arba
sumažinkite temperatūrą iki 100 °C
(žr. lentelę).
Minkšti vaisiai
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susida‐
ro burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatū‐
roje (min.)
Žemuogės / mėly‐
nės / avietės / pri‐
nokę agrastai
160–170
35–45
-
LIETUVIŲ
61
Kaulavaisiai
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susida‐
ro burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatū‐
roje (min.)
Kriaušės / svarai‐
niai / slyvos
160–170
35–45
10–15
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susida‐
ro burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatū‐
roje (min.)
Morkos1)
160–170
50–60
5–10
Agurkai
160–170
50–60
-
Marinuotos daržo‐
vės
160–170
50–60
5–10
Kaliaropės / žirniai / 160–170
šparagai
50–60
15–20
Daržovės
1) Palikite orkaitėje, kai ją išjungiate.
11.28 Džiovinimas
•
•
Išklokite skardas pergamentiniu arba
kepimo popieriumi.
Tam, kad rezultatai būtų kuo geresni,
praėjus pusei džiovinimo laiko, orkaitę
išjunkite, atidarykite jos dureles ir
palikite per naktį, kad maisto
produktai visiškai išdžiūtų.
Daržovės
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (val.)
Pupos
60–70
Pipirai
Lentynos padėtis
1 padėtis
2 padėtys
6–8
3
1/4
60–70
5–6
3
1/4
Daržovės rau‐
ginimui
60–70
5–6
3
1/4
Grybai
50–60
6–8
3
1/4
Prieskoniniai
augalai
40–50
2–3
3
1/4
Temperatūra
(°C)
Laikas (val.)
Lentynos padėtis
Slyvos
60–70
Abrikosai
60–70
Vaisiai
Patiekalas
1 padėtis
2 padėtys
8–10
3
1/4
8–10
3
1/4
62
www.electrolux.com
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (val.)
Pjaustyti obuo‐
liai
60–70
Kriaušės
60–70
Lentynos padėtis
1 padėtis
2 padėtys
6–8
3
1/4
6–9
3
1/4
11.29 Duona
Iš anksto įkaitinti nerekomenduojama.
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Balta Duona
170–190
40–60
2
Prancūziškasis Ba‐
tonas
200–220
35–45
2
Sviestinė Bandelė
180–200
40–60
2
Čiabata
200–220
35–45
2
Ruginė Duona
170–190
50–70
2
Juoda duona
170–190
50–70
2
Nesmulkintų grūdų
duona
170–190
40–60
2
Duonos bandelės
190–210
20–35
2
11.30 Mėsos termometro lentelė
Jautiena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Šonkauliukai / filė kepsnys: su krauju
45–50
Šonkauliukai / filė kepsnys: vidutiniškai iš‐ 60–65
kepta
Šonkauliukai / filė kepsnys: gerai iškepta
70–75
Kiauliena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Mentė / kumpis / kiaulienos sprandinė
80–82
Kotletas (nugarinės) / rūkyta kiaulienos
nugarinė
75–80
Maltos mėsos kepsnys
75–80
LIETUVIŲ
63
Veršiena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Kepta veršiena
75–80
Veršienos kulninė
85–90
Aviena / ėriena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Avies koja
80–85
Avienos nugarinė
80–85
Kepta aviena / Ėriuko koja
70–75
Žvėriena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Kiškio nugarinė
70–75
Kiškio šlaunelė
70–75
Nepjaustytas kiškis
70–75
Elnienos nugarinė
70–75
Elnio koja
70–75
Žuvis
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Lašiša
65–70
Upėtakiai
65–70
11.31 Informacija patikros
įstaigoms
Patikros pagal IEC 60350-1 standartą.
Funkcijos patikros: Kepimas Garuose.
Patiekalas Talpyklė
(Gastro‐
norm)
Brokoliai1)
1 x 2/3per‐
foruota
Kiekis (g)
Lentynos Tempe‐
padėtis
ratūra
(°C)
Laikas
(min.)
Pastabos
300
3
13–15
Dėkite kepi‐
mo skardą
pirmoje len‐
tynos padė‐
tyje.
99
64
www.electrolux.com
Patiekalas Talpyklė
(Gastro‐
norm)
Kiekis (g)
Lentynos Tempe‐
padėtis
ratūra
(°C)
Laikas
(min.)
Pastabos
Brokoliai1)
2 x 2/3 per‐ 2 x 300
foruota
2 ir 4
99
13–15
Dėkite kepi‐
mo skardą
pirmoje len‐
tynos padė‐
tyje.
Brokoliai1)
1 x 2/3per‐
foruota
3
99
15–18
Dėkite kepi‐
mo skardą
pirmoje len‐
tynos padė‐
tyje.
Šaldyti žir‐
neliai
2 x 2/3 per‐ 2 x 1500
foruota
2 ir 4
99
Kol tem‐
peratūra
šalčiau‐
sioje sri‐
tyje pa‐
sieks 85
°C.
Dėkite kepi‐
mo skardą
pirmoje len‐
tynos padė‐
tyje.
daug.
1) Pakaitinkite orkaitę maždaug 5 minutes.
12. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
12.1 Pastabos dėl valymo
•
•
•
•
•
•
•
Prietaiso priekį valykite minkšta
šluoste ir šiltu vandeniu su valymo
priemone.
Metaliniams paviršiams valyti
naudokite tam skirtą valymo
priemonę.
Jeigu yra kalkių nuosėdų, apačią
valykite su trupučiu acto.
Prietaiso vidų valykite po kiekvieno
naudojimo. Riebalų kaupimasis ar kiti
maisto likučiai gali sukelti gaisrą.
Didesnė rizika yra grilio prikaistuviui.
Įsisenėjusius nešvarumus valykite
specialiu orkaičių valikliu.
Visus priedus valykite po kiekvieno
naudojimo ir palikite juos išdžiūti.
Valykite minkšta šluoste ir šiltu
vandeniu su valymo priemone.
Jeigu turite neprisvylančių priedų,
neplaukite jų stipraus poveikio
priemonėmis, indaplovėje arba
naudodami aštrius daiktus. Tai gali
pažeisti neprisvylančią dangą.
12.2 Rekomenduojamos
valymo priemonės
Nenaudokite šveitimo kempinių ar
šveičiamųjų valiklių. Jie gali pažeisti
emalį ir nerūdijančiojo plieno dalis.
Mūsų produktų galite nusipirkti iš
www.electrolux.com/shop ir geriausiose
mažmeninėse parduotuvėse.
12.3 Lentynėlių išėmimas
Prieš atlikdami priežiūros darbus
patikrinkite, ar prietaisas atvėso. Galima
nusideginti.
Norėdami išvalyti prietaisą, išimkite
lentynų atramas.
1. Atramas atsargiai ištraukite į viršų iš
priekinių laikiklių.
LIETUVIŲ
1
3
2
2. Atitraukite lentynos atramos priekinį
galą nuo šoninės sienelės.
3. Išimkite atramas iš galinių angų.
Įdėkite lentynėles atvirkščia tvarka.
12.4 Valymas Garais
Išvalykite kuo daugiau nešvarumų
rankomis.
Išimkite priedus ir lentynų laikiklius, kad
nuvalytumėte šonines sieneles.
Valymo garais funkcijos padeda išvalyti
prietaiso ertmę, skirtą garams ruošti.
Norėdami, kad orkaitė būtų
geriau išvalyta, valymo
funkciją junkite tada, kai
prietaisas yra atvėsęs.
Nurodytas laikas yra susijęs
su funkcijos trukme,
neįskaitant to laiko, kurio
reikia naudotojui ertmei
išvalyti.
Veikiant valymo garais funkcijai, lemputė
nešviečia.
1. Pripildykite vandens stalčių iki
maksimalaus lygio.
2. Pasirinkite valymo garais funkciją iš
meniu Valymas.
Valymas Garais – funkcija veikia
maždaug 30 minučių.
a) Įjunkite funkciją.
b) Kai programa yra baigta,
pasigirsta garso signalas.
c) Norėdami išjungti signalą,
palieskite ekraną.
Papildomas Valymas Garais –
funkcija veikia maždaug 75 minutes.
a) Tinkamu valikliu vienodai
išpurkškite orkaitės vidų – ir
emaliuotas, ir plienines dalis.
65
Prieš pradėdami valymo procesą,
įsitikinkite, kad prietaisas yra
atvėsęs.
b) Įjunkite funkciją.
Praėjus maždaug 50 minučių, kai
pirma programos dalis bus
baigta, pasigirs įspėjamasis
garso signalas.
Valymo procesas dar
nebaigtas.
Vadovaukitės ekrane
rodomu pranešimu,
kad pabaigtumėte
valymą.
c) Išvalykite prietaiso vidų minkšta,
paviršiaus nebraižančia kempine.
Vidų galite išvalyti šiltu vandeniu
arba orkaitės valikliais.
d) Pradedama galutinė proceso
dalis. Ši dalis trunka maždaug 25
minutes.
3. Išvalykite prietaiso vidų minkšta,
paviršiaus nebraižančia kempine.
Vidų galite išvalyti šiltu vandeniu.
4. Išpilkite iš vandens stalčiaus visą
likusį vandenį.
Po valymo palikite prietaiso dureles
praviras maždaug 1 valandą. Palaukite,
kol prietaisas išdžius. Džiūvimui
paspartinti galite įkaitinti prietaisą karštu
oru, nustatę 150 °C temperatūrą
maždaug 15 minučių. Valymo funkcijos
poveikis bus maksimalus, jeigu funkcijai
pasibaigus, tuoj pat išvalysite prietaisą
rankomis.
12.5 Priminimas Apie Valymą
Ši funkcija primena Jums, kad būtinai
reikia atlikti valymą naudojant šią
funkciją: Papildomas Valymas Garais
Galite įjungti / išjungti funkciją:
Priminimas Apie Valymą meniu
Pagrindiniai Nustatymai.
12.6 Vandens stalčiaus
valymas
Išimkite vandens stalčių iš prietaiso.
1. Nuimkite vandens stalčiaus dangtelį.
Atidenkite dangtelį ties gale esančia
iškyša.
66
www.electrolux.com
Išimkite visus priedus.
Pasirinkite funkciją iš meniu Valymas.
Naudotojo sąsaja padės Jums atlikti šį
procesą.
MA
X
Visas procesas trunka maždaug 2
valandas.
2. Išimkite bangolaužį. Traukite jį iš
stalčiaus korpuso, kol jis atsilaisvins.
3. Išplaukite vandens stalčiaus dalis
rankomis. Naudokite vandenį iš
čiaupo ir indų ploviklį.
Nenaudokite šveičiamųjų
kempinių. Nedėkite
vandens stalčiaus į
indaplovę.
Naudojant šią funkciją lemputė yra
išjungta.
1. Padėkite grilio / kepimo indą ant
pirmos lentynos.
2. Įpilkite į vandens stalčių 250 ml kalkių
šalinimo priemonės.
3. Likusią vandens stalčiaus dalį
užpildykite vandeniu iki maksimalaus
lygio.
4. Įdėkite vandens stalčių į prietaisą.
5. Įjunkite procesą
Išplovę vandens stalčiau dalis, vėl
surinkite vandens stalčių.
1. Įtaisykite bangolaužį. Įkiškite jį į
stalčiaus korpusą.
2. Uždėkite dangtelį. Pirmiausiai įkiškite
priekinį spaustuką, tada užspauskite
jį ant stalčiaus korpuso.
6.
7.
8.
9.
MA
X
MA
X
Ši dalis trunka maždaug 1
valandą ir 40 minučių.
Pirmai daliai pasibaigus, ištuštinkite
grilio / kepimo indą ir vėl dėkite jį
pirmoje lentynos padėtyje.
Pripilkite į vandens stalčių švaraus
vandens.
Įsitikinkite, kad vandens stalčiuje
neliko valymo tirpalo.
Įdėkite vandens stalčių į prietaisą.
Suaktyvinkite antrą proceso dalį
gariklio grandinei praplauti.
Ši dalis trunka maždaug 35
minutes.
Procesui pasibaigus, ištraukite grilio /
kepimo indą.
3. Įkiškite vandens stalčių į prietaisą.
4. Stumkite vandens stalčių orkaitės
link, kol jis užsifiksuos.
12.7 Garų ruošimo sistema –
Kalkių Nuosėdų Šalinimas
Garikliui veikiant dėl vandenyje esančio
kalcio susidaro ir prisikaupia kalkių
nuosėdų. Jos gali turėti neigiamos įtakos
gariklio veikimui, taip pat garų ir maisto
kokybei. Norėdami to išvengti, išvalykite
gariklio grandinę, kad joje neliktų kalkių
nuosėdų.
Jeigu funkcija Kalkių
Nuosėdų Šalinimas bus
atlikta netinkamai, ekrane
pasirodys pranešimas ją
pakartoti.
Jeigu prietaisas yra drėgnas ir šlapias,
iššluostykite jį sausa šluoste. Palikite
prietaisą visiškai išdžiūti atviromis
durelėmis.
12.8 Priminimas šalinti kalkių
nuosėdas
Du priminimai šalinti kalkių nuosėdas
primena apie tai, kad reikia atlikti šią
funkciją: Kalkių Nuosėdų Šalinimas. Šie
LIETUVIŲ
67
priminimai suaktyvinami kiekvieną kartą,
kai Jūs įjungiate prietaisą.
Negriežtas priminimas primena ir
rekomenduoja atlikti kalkių šalinimo ciklą.
Griežtas priminimas įpareigoja atlikti
kalkių šalinimą.
Jeigu nepašalinsite iš
prietaiso kalkių nuosėdų, kai
rodomas griežtas
priminimas, negalėsite
naudoti garų funkcijų.
Priminimo šalinti kalkių
nuosėdas išjungti negalima.
12.9 Garų ruošimo sistema –
Praplovimas
Išimkite visus priedus.
Pasirinkite funkciją iš meniu Valymas.
Naudotojo sąsaja padės Jums atlikti šį
procesą.
A
A
3. Uždarykite orkaitės dureles iki pirmos
atidarymo padėties (maždaug 70°
kampu).
4. Laikykite dureles abiem rankom už
abiejų kraštų ir atkelkite jas nuo
prietaiso kampu aukštyn.
5. Padėkite dureles išorine puse žemyn
ant minkšto audinio ir lygaus
pagrindo. Taip jų nesubraižysite.
6. Laikydami durelių apdailą (B) už
abiejų pusių durelių viršutinių kampų,
paspauskite į vidų ir atleiskite
fiksavimo tarpiklį.
Funkcija veikia maždaug 30 minučių.
Naudojant šią funkciją lemputė yra
išjungta.
2
1. Dėkite kepimo skardą pirmoje
lentynos padėtyje.
2. Pripilkite į vandens stalčių švaraus
vandens.
3. Įjunkite funkciją.
B
Procesui pasibaigus, ištraukite kepimo
skardą.
12.10 Durelių išėmimas ir
įdėjimas
1
7. Patraukite durelių apdailą pirmyn ir
nuimkite ją.
8. Laikykite durelių stiklo plokštes už
viršutiniojo krašto ir iškelkite iš
kreiptuvo.
Galite nuimti dureles ir vidines stiklo
plokštes, kad nuvalytumėte. Skirtingiems
modeliams stiklo plokščių skaičius gali
būti skirtingas.
ĮSPĖJIMAS!
Būkite atsargūs, kai išimate
prietaiso dureles. Durelės
yra sunkios.
1. Visiškai atidarykite dureles.
2. Iki galo nuspauskite suveržiamąsias
svirtis (A) ant dviejų durelių vyrių.
9. Stiklo plokštę nuvalykite vandeniu ir
muilu. Atsargiai nusausinkite stiklo
plokštę.
Baigę valyti, atlikite pirmiau minėtus
veiksmus atvirkščia eilės tvarka.
Pirmiausia įdėkite mažesnę plokštę, po
to didesnę ir dureles.
68
www.electrolux.com
ĮSPĖJIMAS!
Patikrinkite, ar stiklai
tinkamai įdėti, nes kitaip
durelių paviršius gali
perkaisti.
12.11 Lemputės keitimas
Patieskite audinį prietaiso viduje. Tai
apsaugo nuo lemputės stiklinio gaubtelio
ir orkaitės vidaus pažeidimų.
ĮSPĖJIMAS!
Žūties nuo elektros srovės
pavojus! Atjunkite saugiklį
prieš keisdami lemputę.
Lemputė ir lemputės stiklinis
gaubtas gali būti karšti.
1. Išjunkite prietaisą.
2. Išimkite saugiklius iš skirstomosios
saugiklių dėžutės arba išjunkite
jungtuvą.
Viršutinė lemputė
1. Sukite stiklinį lemputės gaubtelį prieš
laikrodžio rodyklę ir nuimkite jį.
2. Nuimkite metalinį žiedą ir nuvalykite
stiklinį gaubtelį.
3. Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama,
300 °C atsparia karščiui lempute.
4. Įkiškite metalinį žiedą į stiklinį
gaubtelį.
5. Uždėkite stiklinį gaubtelį.
Šoninė lemputė
1. Išimkite kairiąją lentynėlę, kad
galėtumėte prieiti prie lemputės.
2. Dangteliui nuimti naudokite „Torx
20“ atsuktuvą.
3. Nuimkite ir išvalykite metalinį rėmą ir
tarpiklį.
4. Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama,
300 °C karščiui atsparia lempute.
5. Įdėkite metalinį rėmą ir tarpiklį.
Priveržkite varžtus.
6. Įtaisykite kairįjį lentynos laikiklį.
13. TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
13.1 Ką daryti, jeigu...
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Orkaitės nepavyksta įjungti Orkaitė neprijungta arba
arba valdyti.
netinkamai prijungta prie
elektros tinklo.
Patikrinkite, ar orkaitė tin‐
kamai prijungta prie maiti‐
nimo tinklo (žr. prijungimo
schemą, jeigu yra).
Orkaitė nekaista.
Orkaitė yra išjungta.
Įjunkite orkaitę.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytos būtinos nuo‐
statos.
Patikrinkite, ar nuostatos
yra tinkamos.
Orkaitė nekaista.
Įjungtas apsaugos nuo
vaikų užraktas.
Žr. skyrių „Apsaugos nuo
vaikų užrakto naudojimas“.
LIETUVIŲ
69
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Orkaitė nekaista.
Perdegė saugiklis.
Patikrinkite, ar veikimas
sutriko dėl saugiklio. Jeigu
saugiklis pakartotinai per‐
dega, kreipkitės į kvalifi‐
kuotą elektriką.
Lemputė nešviečia.
Perdegusi lemputė.
Pakeiskite lemputę.
Ekrane rodomas klaidos
pranešimas „F.....“
Elektronikos klaida.
Kreipkitės į įgaliotąjį techni‐
nės priežiūros centrą.
Ant maisto produktų ir or‐
Pernelyg ilgam palikote pa‐ Baigę gaminti, nepalikite
kaitės viduje kaupiasi garai tiekalą orkaitėje.
patiekalų orkaitėje ilgiau
ir kondensatas.
negu 15–20 minučių.
Bandant įdėti vandens stal‐ Netinkamai uždengėte
čių, jis prietaise nesilaiko.
vandens stalčiaus dangtį.
Tinkamai uždenkite van‐
dens stalčiaus dangtį.
Iš vandens stalčiaus teka
vanduo, kai nešate jį arba
dedate į prietaisą.
Netinkamai uždengėte
vandens stalčiaus dangtį.
Tinkamai uždenkite van‐
dens stalčiaus dangtį.
Iš vandens stalčiaus teka
vanduo, kai nešate jį arba
dedate į prietaisą.
Netinkamai sumontavote
bangolaužį.
Tinkamai sumontuokite
bangolaužį vandens stal‐
čiuje.
Prietaise nesilaiko van‐
dens stalčius, kai paspau‐
džiate jo dangtį.
Ne iki galo įspaudėte van‐
dens stalčiaus korpusą.
Įdėkite vandens stalčių į
prietaisą, įstumdami jį iki
galo.
Vandens stalčių sunku va‐
lyti.
Jūs neišėmėte dangčio ir
bangolaužio.
Žr. skyrių „Vandens stal‐
čiaus valymas“.
Kalkių šalinimo procesas
nutraukiamas jo nebaigus.
Nutrūko elektros tiekimas.
Pakartokite šį procesą.
Kalkių šalinimo procesas
nutraukiamas jo nebaigus.
Naudotojas išjungė funkci‐
ją.
Pakartokite šį procesą.
Po kalkių šalinimo proceso Nepripildėte vandens stal‐
grilio / kepimo inde nėra
čiaus iki maksimalaus ly‐
vandens.
gio.
Patikrinkite, ar vandens
stalčiuje yra kalkių šalinimo
priemonės / vandens.
Pakartokite šį procesą.
Po kalkių šalinimo ciklo ert‐ Grilio / kepimo indas padė‐ Pašalinkite likusį vandenį ir
mės viduje yra nešvaraus tas ant netinkamos lenty‐
kalkių šalinimo priemonę iš
vandens.
nos.
orkaitės apačios. Padėkite
grilio / kepimo indą ant pir‐
mos lentynos.
Valymo funkcija pertraukia‐ Nutrūko elektros tiekimas.
ma jos nebaigus.
Pakartokite šį procesą.
Valymo funkcija pertraukia‐ Naudotojas išjungė funkci‐
ma jos nebaigus.
ją.
Pakartokite šį procesą.
70
www.electrolux.com
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Pasibaigus valymo funkci‐ Prieš įjungdami valymo cik‐ Padenkite visas ertmės da‐
jai, ertmės apačioje yra per lą, į prietaisą įpurškėte per lis plonu ploviklio sluoks‐
daug vandens.
daug ploviklio.
niu. Vienodai užpurkškite
ploviklį.
Prasti valymo proceso re‐
zultatai.
Per aukšta valymo garais
funkcijos pradinė orkaitės
temperatūra.
Prasti valymo proceso re‐
zultatai.
Prieš pradėdami valymo
Išimkite šonines groteles iš
procesą, neišėmėte šoni‐
prietaiso ir pakartokite šią
nių grotelių. Jos gali per‐
funkciją.
duoti karštį sienelėms ir su‐
mažinti valymo veiksmin‐
gumą.
Prasti valymo proceso re‐
zultatai.
Prieš pradėdami valymo
procesą, neišėmėte priedų
iš prietaiso. Jie gali pablo‐
ginti valymo garais ciklą ir
sumažinti jo veiksmingu‐
mą.
13.2 Aptarnavimo duomenys
Jeigu patys negalite rasti problemos
sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą
arba įgaliotąjį techninio aptarnavimo
centrą.
Pakartokite šį ciklą. Vykdy‐
kite ciklą, kai prietaisas yra
šaltas.
Išimkite priedus iš prietaiso
ir pakartokite šią funkciją.
techninių duomenų lentelėje. Duomenų
lentelę rasite prietaiso viduje, ant
priekinio rėmo. Nenuimkite duomenų
lentelės nuo prietaiso vidaus.
Duomenys, kuriuos būtina pateikti
techninio aptarnavimo centrui, nurodyti
Rekomenduojame duomenis užsirašyti čia:
Modelis (MOD.)
.........................................
Gaminio numeris (PNC)
.........................................
Serijos numeris (S. N.)
.........................................
14. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS
14.1 Gaminio kortelė ir informacija pagal ES direktyvą 65-66/2014
Tiekėjo pavadinimas
Electrolux
Modelio žymuo
EOB9956XAX
Energijos efektyvumo indeksas
81,2
Energijos vartojimo efektyvumo klasė
A+
LIETUVIŲ
Energijos sąnaudos esant įprastai apkrovai, vei‐
kiant įprastu režimu
1,09 kWh/ciklui
Energijos sąnaudos esant įprastai apkrovai, vei‐
kiant ventiliatoriaus režimu
0,69 kWh/ciklui
Ertmių skaičius
1
Karščio šaltinis
Elektra
Tūris
70 l
Orkaitės rūšis
Integruojama orkaitė
Masė
44.0 kg
EN 60350-1. Buitiniai elektriniai virimo ir
kepimo prietaisai. 1 dalis. Viryklės,
orkaitės, garinės orkaitės ir kepintuvai.
Eksploatacinių charakteristikų matavimo
metodai.
14.2 Energijos taupymas
Prietaise yra savybių, kurios
jums padeda taupyti energiją
kasdien ruošiant maistą.
Bendri patarimai
Įsitikinkite, kad orkaitės durelės tinkamai
uždarytos, kai prietaisas veikia, ir
gaminant maistą laikykite jas kuo
daugiau uždarytas.
Naudokite metalinius indus, kad
galėtumėte taupiau naudoti energiją.
Jeigu galima, iš anksto neįkaitinkite
orkaitės, prieš dėdami maistą į vidų.
Jei maisto gaminimo trukmė ilgesnė nei
30 minučių, sumažinkite orkaitės
temperatūrą iki minimumo, likus 3–10
minučių iki kepimo pabaigos pagal
gaminimo trukmę. Dėl orkaitėje likusio
karščio patiekalas ir toliau keps.
Naudokite likusį karštį kitiems
patiekalams pašildyti.
Maisto gaminimas naudojant
ventiliatorių
Kai galima, naudokite maisto gaminimo
funkcijas su ventiliatoriumi, kad
taupytumėte energiją.
71
Likęs karštis
Veikiant tam tikroms orkaitėms
funkcijoms, jeigu suaktyvinta programa
su trukme arba pabaigos laiku ir maisto
gaminimo trukmė yra ilgesnė nei 30
minučių, tada kaitinimo elementai
automatiškai išsijungia anksčiau.
Ventiliatorius ir lemputė ir toliau veikia.
Šilto pagaminto patiekalo išlaikymas
Pasirinkite žemiausios galimos
temperatūros nuostatą, kad
panaudotumėte likusį karštį ir
išlaikytumėte patiekalą šiltą. Ekrane
rodomas likusio karščio indikatorius arba
temperatūra.
Maisto gaminimas išjungus
apšvietimą
Gamindami maistą, išjunkite apšvietimą
ir įjunkite tik tada, kai jums reikia.
Drėgnas Karštas Oras
Funkcija yra skirta taupyti energiją maisto
gaminimo metu. Ji veikia taip, kad
temperatūra orkaitėje gali skirtis nuo
ekrane rodomos temperatūros gaminimo
ciklo metu ir maisto gaminimo trukmė gali
skirtis nuo trukmės naudojant kitas
programas.
Kai naudojate Drėgnas Karštas Oras,
apšvietimas automatiškai išsijungia po
30 sekundžių.Vous pouvez réactiver
l'éclairage, mais cela réduit les
économies d'énergie.
72
www.electrolux.com
15. APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas,
pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite
pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo
konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite
saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir
surinkti bei perdirbti elektros ir
elektronikos prietaisų atliekas.
*
Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų
prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos
atliekų surinkimo punktą arba susisiekite
su vietnos savivaldybe dėl papildomos
informacijos.
LIETUVIŲ
73
74
www.electrolux.com
LIETUVIŲ
75
867326623-B-482016
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement