Electrolux EOA45751FX User manual

Electrolux EOA45751FX User manual

EOA45751FX

SK

Rúra Návod na používanie

2 www.electrolux.com

OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.......................................................................3

2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.............................................................................. 4

3. POPIS VÝROBKU.............................................................................................. 7

4. OVLÁDACÍ PANEL.............................................................................................8

5. PRED PRVÝM POUŽITÍM..................................................................................9

6. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE.......................................................................... 10

7. ČASOVÉ FUNKCIE.......................................................................................... 12

8. AUTOMATICKÉ PROGRAMY..........................................................................14

9. POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA..................................................................... 15

10. DOPLNKOVÉ FUNKCIE.................................................................................17

11. TIPY A RADY................................................................................................. 19

12. OŠETROVANIE A ČISTENIE.........................................................................34

13. RIEŠENIE PROBLÉMOV............................................................................... 36

14. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ.......................................................................... 38

MYSLÍME NA VÁS

Ďakujeme, že ste si kúpili spotrebič značky Electrolux. Vybrali ste si výrobok, ktorý v sebe skrýva desaťročia odborných skúseností a inovácií. Je dômyselný a

štýlový a pri jeho navrhovaní sme mysleli predovšetkým na vás. Pri každom použití si tak môžete byť istí, že dosiahnete vynikajúce výsledky.

Vitajte vo svete Electrolux.

Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:

Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o

údržbe:

www.electrolux.com/webselfservice

Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:

www.registerelectrolux.com

Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely pre váš spotrebič:

www.electrolux.com/shop

STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM

Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.

Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.

Tieto informácie nájdete na typovom štítku.

Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny

Všeobecné informácie a tipy

Ochrana životného prostredia

Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

SLOVENSKY

1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca nezodpovedá za telesnú ujmu ani za škody spôsobené nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.

3

1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb

Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám.

Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.

Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich zlikvidujte.

Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k spotrebiču, keď pracuje alebo keď sa chladí.

Prístupné časti sú horúce.

Ak má spotrebič detskú poistku, mala by byť zapnutá.

Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať žiadnu údržbu na spotrebiči.

Deti do 3 rokov vrátane sa nesmú nikdy približovať k spotrebiču, keď je v prevádzke.

1.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny

Nainštalovať tento spotrebič a vymeniť kábel smie iba kvalifikovaná osoba.

VAROVANIE: Spotrebič a jeho prístupné časti sa počas používania môžu značne zahriať. Nedotýkajte sa ohrevných článkov. Deti do 8 rokov nesmú mať prístup k spotrebiču, iba ak sú nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.

4 www.electrolux.com

Pri vyberaní alebo vkladaní príslušenstva alebo nádob na pečenie vždy používajte kuchynské rukavice.

Pred údržbou odpojte spotrebič od elektrickej siete.

Dbajte na to, aby bol spotrebič pred výmenou žiarovky vypnutý, aby bolo vylúčené nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.

Na čistenie skla dvierok nepoužívajte abrazívne prostriedky ani ostré kovové škrabky, pretože by mohli poškrabať povrch, čo môže spôsobiť rozbitie skla.

Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

Ak chcete vybrať zasúvacie lišty, najprv potiahnite prednú časť zasúvacích líšt a potom zadný koniec smerom od bočnej steny a vyberte ich. Pri inštalácii zasúvacích líšt zvoľte opačný postup.

Používajte iba teplotnú sondu odporúčanú pre tento spotrebič.

2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

2.1 Inštalácia

VAROVANIE!

Tento spotrebič smie nainštalovať iba kvalifikovaná osoba.

• Uistite sa, že zariadenia a nábytok, pod ktorými a vedľa ktorých je spotrebič nainštalovaný, sú bezpečné.

• Po bokoch spotrebiča musia byť umiestnené spotrebiče alebo zariadenia nanajvýš rovnakej výšky.

• Spotrebič je vybavený elektrickým chladiacim systémom. Musí sa používať s napájaním z elektrickej siete.

• Odstráňte všetok obalový materiál.

• Poškodený spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte.

• Dodržiavajte pokyny pre inštaláciu dodané so spotrebičom.

• Vždy dávajte pozor, ak presúvate spotrebič, pretože je ťažký. Vždy používajte ochranné rukavice a uzavretú obuv.

• Spotrebič neťahajte za rukoväť.

• Dodržiavajte požadovanú minimálnu vzdialenosť od iných spotrebičov a nábytku.

2.2 Zapojenie do elektrickej siete

VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo požiaru a zásahu elektrickým prúdom.

• Všetky práce spojené so zapojením do elektrickej siete smie vykonať výlučne kvalifikovaný elektrikár.

• Spotrebič musí byť uzemnený.

• Uistite sa, že elektrické údaje uvedené na typovom štítku spotrebiča zodpovedajú parametrom elektrickej siete. Ak nie, kontaktujte elektrikára.

• Vždy používajte správne inštalovanú uzemnenú zásuvku.

• Nepoužívajte adaptéry, rozdvojky ani predlžovacie prívodné káble.

• Uistite sa, že zástrčka a prívodný elektrický kábel nie sú poškodené. Ak prívodný elektrický kábel spotrebiča treba vymeniť, túto operáciu smie urobiť iba pracovník autorizovaného servisného strediska.

• Nedovoľte, aby sa napájacie elektrické káble dotkli alebo dostali do blízkosti dvierok spotrebiča najmä vtedy, keď sú dvierka horúce.

• Zariadenie na ochranu pred dotykom elektrických častí pod napätím a izolovaných častí treba namontovať tak, aby sa nedalo odstrániť bez nástrojov.

• Zástrčku zapojte do zásuvky až na konci inštalácie. Uistite sa, že napájací elektrický kábel je po inštalácii prístupný.

• Ak je sieťová zásuvka uvoľnená, nezapájajte do nej sieťovú zástrčku.

• Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej siete neťahajte za prívodný kábel.

Vždy ťahajte za zástrčku.

• Použite iba správne odpájacie zariadenia: ochranné ističe alebo poistky (skrutkovacie poistky treba vybrať z držiaka), uzemnenia a stýkače.

• Elektrická sieť v domácnosti musí mať odpájacie zariadenie, ktoré umožní odpojenie spotrebiča od elektrickej siete na všetkých póloch.

Vzdialenosť kontaktov odpájacieho zariadenia musí byť minimálne 3 mm.

• Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.

2.3 Použitie

VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo zranenia, popálenín, zásahu elektrickým prúdom alebo výbuchu.

SLOVENSKY

• Tento spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti.

• Nemeňte technické charakteristiky tohto spotrebiča.

• Zabezpečte, aby boli vetracie otvory voľné.

• Počas činnosti nenechávajte spotrebič bez dozoru.

• Po každom použití spotrebič vypnite.

• Keď je spotrebič v činnosti, pri otváraní dvierok postupujte opatrne.

Môže dôjsť k úniku horúceho vzduchu.

• Spotrebič nepoužívajte, keď máte mokré ruky, ani keď je v kontakte s vodou.

• Na otvorené dvierka netlačte.

• Nepoužívajte spotrebič ako pracovný alebo odkladací povrch.

• Dvierka spotrebiča otvárajte opatrne.

Použitím prísad s obsahom alkoholu môže vzniknúť zmes alkoholu so vzduchom.

• Pri otváraní dvierok sa do kontaktu so spotrebičom nesmú dostať iskry ani otvorený plameň.

• Horľavé produkty alebo predmety, ktoré obsahujú horľavé látky, nevkladajte do spotrebiča, do jeho blízkosti ani naň.

VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo poškodenia spotrebiča.

5

• Aby ste predišli poškodeniu alebo zmene farby smaltu:

– nádoby na pečenie ani iné predmety neklaďte priamo na dno spotrebiča,

– na dno spotrebiča nedávajte alobal,

– do horúceho spotrebiča nelejte vodu,

– po ukončení prípravy pokrmu v rúre nenechávajte vlhký riad ani potraviny,

– pri vyberaní alebo vkladaní príslušenstva postupujte opatrne.

• Zmena farby smaltu alebo ušľachtilej ocele nemá žiadny vplyv na výkon spotrebiča.

• Na prípravu vlhkých koláčov používajte hlboký pekáč. Ovocné

6 www.electrolux.com

šťavy spôsobujú škvrny, ktoré môžu byť trvalé.

• Tento spotrebič je určený iba na varenie. Nesmie byť použitý na iné

účely, napríklad na vykurovanie miestnosti.

• Rúru používajte vždy so zatvorenými dvierkami.

• Pri inštalácii spotrebiča za nábytkový panel (napr. dvere) zabezpečte, aby dvere neboli počas prevádzky spotrebiča nikdy zatvorené. Za zatvoreným nábytkovým panelom sa môže vytvoriť teplo a vlhkosť a môžu spôsobiť následné poškodenie spotrebiča, kuchynskej jednotky alebo podlahy. Nábytkový panel nezatvárajte, kým spotrebič po použití

úplne nevychladne.

2.4 Ošetrovanie a čistenie

VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo zranenia, požiaru alebo poškodenia spotrebiča.

• Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo sieťovej zásuvky.

• Skontrolujte, či je spotrebič studený.

Hrozí riziko, že sklenené panely prasknú.

• Ak sú sklenené panely dvierok poškodené, bezodkladne ich nechajte vymeniť. Obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

• Pri vyberaní dvierok zo spotrebiča postupujte opatrne. Dvierka sú ťažké!

• Spotrebič pravidelne čistite, aby ste predišli znehodnoteniu povrchového materiálu.

• Spotrebič čistite vlhkou mäkkou handričkou. Používajte iba neutrálne saponáty. Nepoužívajte abrazívne prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani kovové predmety.

• Ak používate sprej na čistenie rúr, dodržiavajte bezpečnostné pokyny na obale.

• Katalytický smalt (ak je k dispozícii) nečistite žiadnym čistiacim prostriedkom.

2.5 Vnútorné osvetlenie

• Žiarovka alebo halogénová žiarovka používaná v tomto spotrebiči je určená len pre domáce spotrebiče.

Nepoužívajte ju na osvetlenie domácnosti.

VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

• Pred výmenou žiarovky odpojte spotrebič od zdroja napájania.

• Používajte žiarovky s rovnakými technickými parametrami.

2.6 Likvidácia

VAROVANIE!

Nebezpečenstvo poranenia alebo udusenia.

• Spotrebič odpojte od elektrickej siete.

• Prívodný elektrický kábel odrežte blízko pri spotrebiči a zlikvidujte ho.

• Odstráňte západku dvierok, aby ste zabránili uviaznutiu detí a domácich zvierat v spotrebiči.

2.7 Servis

• Ak treba dať spotrebič opraviť, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

• Používajte iba originálne náhradné súčiastky.

SLOVENSKY 7

3. POPIS VÝROBKU

3.1 Celkový prehľad

1 2

3

4

5

6

1

Ovládací panel

2

Elektronický programátor

3

Zásuvka teplotnej sondy

4

Ohrevný článok

5

Osvetlenie

6

Ventilátor

7

Zasúvacie lišty, vyberateľné

8

Úrovne v rúre

8

5

4

3

2

1

7

3.2 Príslušenstvo

Drôtená polica

Na pečenie mäsa a múčnych pokrmov alebo ako nádoba na zachytávanie tuku.

Teplotná sonda

Na kuchynský riad, formy na koláče, pečené pokrmy.

Plech na pečenie

Na meranie, do akej miery je pokrm upečený.

Teleskopické lišty

Na koláče a sušienky.

Hlboký pekáč

Pre rošty a plechy.

8 www.electrolux.com

4. OVLÁDACÍ PANEL

4.1 Elektronický programátor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Spotrebič sa ovláda senzorovými tlačidlami.

Senzo‐ rové tla‐ čidlo

Funkcia Popis

1

ZAP / VYP Zapínanie a vypínanie spotrebiča.

2

3

4

5

6

7

-

VOLITEĽNÉ

FUNKCIE

Ak chcete nastaviť funkciu rúry, funkciu čiste‐ nia alebo automatický program.

OSVETLENIE RÚ‐

RY

Zapnutie alebo vypnutie osvetlenia rúry.

TEPLOTA/RÝCH‐

LE ZOHRIEVANIE

MÔJ OBĽÚBENÝ

PROGRAM

DISPLEJ

NAHOR

Nastavenie a kontrola teploty vo vnútri rúry alebo teploty teplotnej sondy (ak je k dispozí‐ cii). Keď tlačidlo stlačíte a podržíte tri sekun‐ dy, funkcia rýchleho zohrievania sa ZAPNE alebo VYPNE.

Uloženie vášho obľúbeného programu. Po‐ mocou tejto funkcie sa môžete priamo dostať k obľúbenému programu, a to aj vtedy, ak je spotrebič vypnutý.

Zobrazuje aktuálne nastavenia spotrebiča.

Pohyb nahor v ponuke.

8

NADOL Pohyb nadol v ponuke.

9

HODINY Nastavenie časových funkcií.

10

11

KUCHYNSKÝ ČA‐

SOMER

Nastavenie funkcie kuchynského časomera.

OK Potvrdenie výberu alebo nastavenia.

SLOVENSKY

4.2 Displej

A B C

A. Symbol funkcie rúry

B. Počet funkcií / programov rúry

C. Ukazovateľ funkcií hodín (pozrite si tabuľku Časové funkcie)

D. Zobrazenie hodín / zvyškového tepla

E. Displej teploty / denného času

E D

Iné ukazovatele na displeji:

Symbol

/

/

Názov

Automatický program

Popis

Môžete si zvoliť automatický program.

Je spustený obľúbený program.

Môj obľúbený program kg/g h / min

Teplotná sonda

Kuchynský časomer

Je spustený automatický program so zadaním hmotnosti.

Je spustená časová funkcia.

Ukazovateľ ohrevu / zvyško‐ vého tepla

Znázorňuje úroveň teploty v spotrebiči.

Teplota / Rýchle zohrievanie Funkcia je spustená.

Teplota

Môžete skontrolovať alebo zmeniť te‐ plotu.

Teplotná sonda je pripojená do zásuvky na teplotnú sondu.

Je spustená funkcia kuchynského ča‐ somera.

4.3 Ukazovateľ ohrevu

Ak zapnete funkciu rúry, čiarky sa zobrazujú na displeji. Tieto čiarky ukazujú, ako sa teplota v spotrebiči zvyšuje alebo znižuje.

5. PRED PRVÝM POUŽITÍM

Keď teplota v spotrebiči dosiahne nastavenú hodnotu, čiarky na displeji zhasnú.

VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

Pre nastavenie denného času si pozrite kapitolu

„Časové funkcie“.

5.1 Prvé čistenie

Zo spotrebiča vyberte vyberateľné zasúvacie lišty a príslušenstvo.

Pozrite si kapitolu

„Ošetrovanie a čistenie“.

9

10 www.electrolux.com

Pred prvým použitím spotrebič a príslušenstvo vyčistite.

6. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

Príslušenstvo a zasúvacie lišty dajte späť na pôvodné miesto.

VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

6.1 Obsluha spotrebiča

Na ovládanie spotrebiča môžete použiť:

manuálny režim,

automatické programy.

6.2 Funkcie rúry

Funkcia rúry na pečenie

Teplovzdušné pečenie

Pizza

Horný/Dolný

Ohrev

Použitie

Na pečenie až na troch úrovniach rúry súčasne a na sušenie potravín.Nastavte o 20 - 40 °C nižšiu teplo‐ tu ako pre Horný/Dolný ohrev.

Na pečenie pokrmu na jednej úrovni, pri ktorom chcete dosiahnuť intenzívne zhnednutie na povrchu a chrumkavú kôrku naspodku. Nastavte o 20 - 40 °C nižšiu teplotu ako pre Horný/Dolný ohrev.

Na pečenie múčnych jedál a mäsa na jednej úrovni.

Pomalé Pečenie Na prípravu jemného a šťavnatého pečeného mäsa.

Dolný Ohrev Na pečenie koláčov s chrumkavým korpusom a na zaváranie.

Vlhký Horúci

Vzduch

Na prípravu pečených pokrmov vo forme na jednej

úrovni. Na úsporu energie počas pečenia. Aby ste dosiahli požadované výsledky pečenia, musí sa táto funkcia používať v súlade s tabuľkami pečenia. Viac informácií o odporúčaných nastaveniach nájdete v tabuľkách pečenia. Táto funkcia sa použila na defi‐ novanie energetickej triedy podľa normy EN

60350-1.

Rozmrazovanie Túto funkciu môžete používať na rozmrazovanie mrazených potravín, ako napr. zeleniny a ovocia.

Čas rozmrazovania závisí od množstva a veľkosti mrazených potravín.

Uchovať Teplé Na udržiavanie teploty pokrmov.

Funkcia rúry na pečenie

EKO pečenie mäsa

Gril

SLOVENSKY 11

Použitie

Použitím tejto funkcie počas pečenia môžete opti‐ malizovať spotrebu energie. Viac informácií o odpo‐ rúčaných nastaveniach nájdete v tabuľkách pečenia pre príslušnú funkciu (Turbo grilovanie).

Na grilovanie plochých jedál a na prípravu hrianok.

Rýchly Gril Na grilovanie plochých jedál vo väčších množstvách a prípravu hrianok.

Turbo Gril

Pri niektorých funkciách rúry sa osvetlenie môže automaticky vypnúť pri teplote pod 60 °C.

6.3 Nastavenie funkcie rúry

1. Spotrebič zapnite stlačením .

Na displeji sa zobrazuje nastavená teplota, symbol a číslo funkcie rúry.

2. Dotykom tlačidla alebo tlačidla

nastavte funkciu rúry.

3. Dotknite sa tlačidla alebo sa spotrebič spustí automaticky po piatich sekundách.

Ak ste zapli spotrebič a nenastavili funkciu ani program rúry, spotrebič sa po 20 sekundách automaticky vypne.

6.4 Zmena teploty

Dotykom alebo zmeníte teplotu v krokoch po 5 °C.

Keď spotrebič dosiahne nastavenú teplotu, zaznie trikrát zvukový signál a ukazovateľ zohrievania zhasne.

Na pečenie väčších kusov mäsa alebo hydiny s ko‐ sťami na jednej úrovni. Tiež na gratinovanie a zape‐ kanie.

6.5 Kontrola teploty

Počas spusteného programu alebo funkcie môžete skontrolovať teplotu v spotrebiči.

1. Dotknite sa .

Na displeji teploty / času sa zobrazí teplota v spotrebiči.

2. Dotykom sa vrátite späť na nastavenú teplotu alebo ju displej zobrazí automaticky po piatich sekundách.

6.6 Funkcia rýchleho zohrievania

Počas funkcie rýchleho zohrievania nesmie byť v rúre jedlo.

Funkcia rýchleho zohrievania nie je k dispozícii pri každej funkcii rúry. Ak funkcia rýchleho zohrievania nie je dostupná pre nastavenú funkciu a ak je zvuk chyby aktivovaný v ponuke nastavení, zaznie zvukový signál. Pozrite si časť „Používanie ponuky nastavení“.

Funkcia rýchleho zohrievania skracuje čas ohrevu rúry.

Ak chcete zapnúť funkciu rýchleho zohrievania, dotknite sa tlačidla a podržte ho viac ako 3 sekundy.

12 www.electrolux.com

Po zapnutí funkcie rýchleho zohrievania horizontálne čiarky na displeji blikajú, čo znamená, že funkcia je spustená.

7. ČASOVÉ FUNKCIE

7.1 Tabuľka s časovými funkciami

Časová funkcia

DENNÝ ČAS

TRVANIE

KONIEC

Použitie

Zobrazenie alebo zmena denného času. Čas môžete zmeniť iba vtedy, keď je spotrebič zapnutý.

Na nastavenie, ako dlho má byť spotrebič v prevádz‐ ke.

Na nastavene času, kedy sa má spotrebič vypnúť.

POSUNUTÝ

ŠTART

KUCHYNSKÝ ČA‐

SOMER

00:00

ČASOVAČ ODPO‐

ČÍTAVAJÚCI SME‐

ROM NAHOR

Kombinácia funkcií TRVANIE A KONIEC.

Slúži na nastavenie odpočítavania času. Táto funkcia nemá vplyv na činnosť rúry. KUCHYNSKÝ ČASO‐

MER môžete použiť kedykoľvek, aj vtedy, keď je spo‐ trebič vypnutý.

Na nastavenie časovača odpočítavajúceho smerom nahor, ktorý zobrazuje dobu prevádzky spotrebiča.

Táto funkcia nemá vplyv na prevádzku spotrebiča.

Zapne sa okamžite, keď rúra začne zohrievať. ČA‐

SOVAČ ODPOČÍTAVAJÚCI SMEROM NAHOR nie je zapnutý, ak sú nastavené funkcie TRVANIE a KO‐

NIEC.

7.2 Nastavenie a zmena času

Po prvom zapojení do elektrickej siete počkajte, kým sa na displeji nezobrazí a 12:00. "12" bliká.

1. Dotknite sa alebo a nastavte hodiny.

2. Dotknite sa .

3. Dotknite sa alebo a nastavte minúty.

4. Dotknite sa symbolu alebo symbolu .

Na displeji sa zobrazí aktuálny nastavený čas.

Ak chcete zmeniť denný čas, dotýkajte sa , kým nezačne blikať.

7.3 Nastavenie funkcie

TRVANIE

1. Nastavte funkciu a teplotu rúry na pečenie.

2. Opakovane stláčajte , kým nezačne blikať .

3. Pomocou alebo nastavte minúty funkcie TRVANIE.

4. Dotknite sa alebo sa funkcia

TRVANIE spustí automaticky po piatich sekundách.

5. Pomocou alebo nastavte hodiny funkcie TRVANIE.

6. Dotknite sa . Funkcia TRVANIE sa spustí automaticky po piatich sekundách.

Po uplynutí času na 2 minúty zaznie zvukový signál. Na displeji bliká a nastavenie času. Spotrebič sa vypne.

7. Ak chcete vypnúť zvukový signál, dotknite sa senzorového tlačidla.

8. Vypnite spotrebič.

7.4 Nastavenie funkcie

KONIEC

1. Nastavte funkciu a teplotu rúry na pečenie.

2. Opakovane stláčajte , kým nezačne blikať .

3. Na nastavenie funkcie KONIEC použite alebo a nastavenie potvrďte stlačením . Najprv nastavíte minúty a potom hodiny.

Po uplynutí času na 2 minúty zaznie zvukový signál. Na displeji bliká a nastavenie času. Spotrebič sa vypne automaticky.

4. Ak chcete vypnúť zvukový signál, dotknite sa senzorového tlačidla.

5. Vypnite spotrebič.

7.5 Nastavenie funkcie

POSUNUTÝ ŠTART

1. Nastavte funkciu a teplotu rúry na pečenie.

2. Opakovane stláčajte , kým nezačne blikať .

3. Pomocou alebo nastavte minúty funkcie TRVANIE.

4. Dotknite sa .

5. Pomocou alebo nastavte hodiny funkcie TRVANIE.

6. Dotknite sa , spotrebič sa prepne na nastavenie funkcie KONIEC.

Na displeji bliká symbol .

7. Na nastavenie funkcie KONIEC použite alebo a nastavenie potvrďte stlačením . Najprv nastavíte minúty a potom hodiny.

Spotrebič sa neskôr automaticky zapne na nastavený čas funkcie TRVANIE a

SLOVENSKY

vypne sa pri nastavenom čase funkcie

KONIEC. V nastavený čas na 2 minúty zaznie zvukový signál. Na displeji bliká

a nastavenie času. Spotrebič sa vypne automaticky.

8. Ak chcete vypnúť zvukový signál, dotknite sa senzorového tlačidla.

9. Vypnite spotrebič.

13

Ak je funkcia posunutého

štartu zapnutá, na displeji sa zobrazí statický symbol funkcie rúry s bodkou a

. Bodka indikuje aktívnu časovú funkciu na displeji času / zvyškového tepla.

7.6 Nastavenie

KUCHYNSKÉHO ČASOMERA

1. Dotknite sa .

Na displeji bliká a "00".

2. Na prepínanie medzi funkciami slúži

. Najprv nastavte sekundy, potom minúty a hodiny.

3. KUCHYNSKÝ ČASOMER nastavte pomocou alebo a nastavenie potvrďte pomocou .

4. Dotknite sa alebo sa

KUCHYNSKÝ ČASOMER spustí automaticky po piatich sekundách.

Po uplynutí nastaveného času znie dve minúty zvukový signál a na displeji bliká čas 00:00 a .

5. Ak chcete vypnúť zvukový signál, dotknite sa senzorového tlačidla.

7.7 ČASOVAČ

ODPOČÍTAVAJÚCI SMEROM

NAHOR

Ak chcete časovač odpočítavajúci smerom nahor vynulovať, dotknite sa súčasne a , až kým sa na displeji nezobrazí hodnota „00:00“ a časovač odpočítavajúci smerom nahor sa znovu nespustí.

14 www.electrolux.com

8. AUTOMATICKÉ PROGRAMY

VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

Máte k dispozícii 9 automatických programov. Automatický alebo receptový

8.1 Automatické programy

program použite vtedy, ak nemáte s prípravou pokrmov v rúre skúsenosti alebo vám chýbajú potrebné znalosti. Na displeji sa zobrazia predvolené časy prípravy pre všetky automatické programy.

7

8

9

4

5

6

Číslo programu

1

2

3

Názov programu

HOVÄDZIE PEČENÉ

PEČENÉ BRAVČOVÉ

CELÉ KURA

PIZZA

MUFFINY

SLANÝ LOTRINSKÝ KOLÁČ

BIELY CHLIEB

ZAPEČENÉ ZEMIAKY

LASAGNE

8.2 On-line recepty

Recepty pre automatické programy pre tento spotrebič nájdete na našej webovej stránke. Pri hľadaní správnej knihy receptov budete potrebovať číslo výrobku

(PNC) uvedené na typovom

štítku na prednom ráme vnútorného priestoru spotrebiča.

8.3 Automatické programy

1. Spotrebič zapnite.

2. Dotknite sa .

Displej zobrazuje číslo automatického programu (1 – 9).

3. Automatický program zvoľte dotykom

alebo .

4. Dotknite sa alebo počkajte päť sekúnd, kým sa spotrebič automaticky nespustí.

5. Po uplynutí nastaveného času znie dve minúty zvukový signál. Symbol

začne blikať.

6. Ak chcete vypnúť signál, dotknite sa senzorového tlačidla.

7. Spotrebič vypnite.

8.4 Automatické programy so zadávaním hmotnosti

Keď nastavíte hmotnosť mäsa, spotrebič vypočíta čas pečenia.

1. Spotrebič zapnite.

2. Dotknite sa .

3. Program so zadávaním hmotnosti nastavte pomocou dotykových tlačidiel alebo .

Displej zobrazuje: čas prípravy, symbol trvania , predvolenú hmotnosť, jednotku hmotnosti (kg, g).

4. Dotknite sa symbolu alebo sa nastavenia automaticky uložia po piatich sekundách.

Spotrebič sa zapne.

5. Predvolenú hmotnosť môžete zmeniť s alebo . Dotknite sa .

6. Po uplynutí nastaveného času znie dve minúty zvukový signál. Symbol

bliká.

7. Ak chcete vypnúť signál, dotknite sa senzorového tlačidla.

8. Spotrebič vypnite.

8.5 Automatické programy s teplotnou sondou (vybrané modely)

Pri programoch s teplotnou sondou je vnútorná teplota predvolená a pevne nastavená. Program skončí, keď pokrm dosiahne nastavenú vnútornú teplotu.

9. POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA

SLOVENSKY 15

1. Spotrebič zapnite.

2. Dotknite sa .

3. Nainštalujte teplotnú sondu. Pozrite si časť „Teplotná sonda“.

4. Dotykom alebo nastavte program s teplotnou sondou.

Na displeji sa zobrazí čas pečenia, symboly a .

5. Dotknite sa symbolu alebo sa nastavenia automaticky uložia po piatich sekundách.

Po uplynutí nastaveného času znie dve minúty zvukový signál. Symbol bliká.

6. Dotknite sa ľubovoľného senzorového tlačidla alebo otvorte dvierka, čím zvukový signál vypnete.

7. Spotrebič vypnite.

VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

9.1 Teplotná sonda

Treba nastaviť dve teploty: teplotu rúry a vnútornú teplotu.

Teplotná sonda meria teplotu vo vnútri mäsa. Keď má mäso nastavenú teplotu, spotrebič sa vypne.

UPOZORNENIE!

Používajte iba dodanú teplotnú sondu alebo príslušné náhradné diely.

Počas pečenia musí teplotná sonda zostať zasunutá v mäse a zapojená v zásuvke na teplotnú sondu.

1. Zapnutie spotrebiča.

2. Hrot teplotnej sondy (so symbolom

na rukoväti) zasuňte do stredu mäsa.

3. Konektor teplotnej sondy zapojte do zásuvky v prednej časti spotrebiča.

Na displeji bliká a predvolená vnútorná teplota. Pri prvom spustení sa zobrazí teplota 60 °C, pri každom ďalšom spustení sa zobrazí naposledy nastavená teplota.

Zapojením teplotnej sondy do príslušnej zásuvky zrušíte nastavenia časových funkcií.

4. Tlačidlom alebo nastavte vnútornú teplotu.

5. Dotknite sa tlačidla , inak sa nastavenia automaticky uložia o 5 sekúnd.

16 www.electrolux.com

Vnútornú teplotu môžete nastaviť iba vtedy, keď bliká symbol . Ak sa symbol zobrazí na displeji, ale nebliká, a vy ste ešte nenastavili vnútornú teplotu, dotknite sa a teplotu nastavte pomocou alebo .

6. Nastavte funkciu rúry a teplotu v nej.

Na displeji sa zobrazí aktuálna teplota v strede pokrmu a symbol ohrevu .

Kým spotrebič vypočíta približnú dobu pečenia, displej zobrazí uplynutý čas. Po prvej kalkulácii sa na displeji zobrazí približná doba trvania pečenia.

Spotrebič počas pečenia naďalej prepočítava trvanie. Trvanie pečenia sa na displeji aktualizuje v pravidelných intervaloch.

Ak pečiete s teplotnou sondou, môžete teplotu zobrazenú na displeji zmeniť. Po zapojení teplotnej sondy do príslušnej zásuvky a nastavení funkcie a teploty rúry sa na displeji zobrazí aktuálna vnútorná teplota pokrmu.

Opakovaným stláčaním tlačidla zobrazíte tri ďalšie teploty:

• nastavená teplota vnútri mäsa

• aktuálna teplota v rúre

• aktuálna teplota vnútri mäsa.

Keď mäso dosiahne nastavenú vnútornú teplotu, na 2 minúty zaznie zvukový signál a na displeji bude blikať teplota v strede pokrmu a . Spotrebič sa vypne.

7. Ak chcete zvukový signál vypnúť, dotknite sa senzorového tlačidla.

8. Vytiahnite teplotnú sondu zo zásuvky a vyberte mäso z rúry.

VAROVANIE!

Pri vyberaní teplotnej sondy postupujte veľmi opatrne. Je horúca. Hrozí nebezpečenstvo popálenia.

9.2 Vkladanie príslušenstva

Drôtený rošt:

Rošt zasuňte medzi vodiace tyče zasúvacích líšt a uistite sa, že nožičky smerujú nadol.

Hlboký pekáč:

Hlboký pekáč zasuňte medzi vodiace tyče zasúvacích líšt.

Drôtený rošt spolu s hlbokým pekáčom:

Hlboký pekáč zasuňte medzi vodiace lišty úrovne rúry a drôtený rošt na vodiacich lištách nad ním a uistite sa, že nôžky smerujú nadol.

SLOVENSKY 17

Malé zarážky na vrchu zvyšujú bezpečnosť. Tieto zarážky zároveň zabraňujú prevrhnutiu. Vysoký okraj okolo roštu zabraňuje zošmyknutiu kuchynského riadu z roštu.

9.3 Teleskopické lišty – vkladanie príslušenstva

Pomocou teleskopických líšt môžete ľahšie zasúvať a vyberať rošty.

UPOZORNENIE!

Teleskopické lišty neumývajte v umývačke riadu. Teleskopické lišty nemažte.

UPOZORNENIE!

Pred zatvorením dvierok rúry zatlačte teleskopické lišty

úplne do spotrebiča.

Drôtený rošt:

Rošt rúry položte na teleskopické lišty tak, aby nožičky smerovali nadol.

Vysoký okraj okolo drôteného roštu rúry je

špeciálne zariadenie, ktoré zabráni prevrhnutiu varnej nádoby.

10. DOPLNKOVÉ FUNKCIE

10.1 Použitie funkcie Môj obľúbený program

Túto funkciu použite, ak chcete uložiť obľúbené nastavenie teploty a času pre funkciu alebo program rúry.

Hlboký pekáč:

Hlboký pekáč položte na teleskopické lišty.

Drôtený rošt spolu s hlbokým pekáčom:

Drôtený rošt a hlboký pekáč položte spolu na teleskopické lišty.

1. Nastavte teplotu a čas pre funkciu alebo program rúry.

2. Dotknite sa symbolu a podržte na ňom prst aspoň tri sekundy. Zaznie zvukový signál.

3. Spotrebič vypnite.

18 www.electrolux.com

Ak chcete zapnúť túto funkciu, dotknite sa symbolu . Spotrebič spustí váš obľúbený program.

Ak je funkcia spustená, môžete meniť čas aj teplotu.

Ak chcete túto funkciu vypnúť, dotknite sa symbolu . Spotrebič vypne váš obľúbený program.

10.2 Používanie detskej poistky

Funkcia Detská poistka zabraňuje náhodnému zapnutiu spotrebiča.

1. Ak chcete funkciu zapnúť, spotrebič vypnite prostredníctvom .

Nenastavujte funkciu rúry.

2. Dotknite sa súčasne a a podržte ich 2 sekundy.

Zaznie zvukový signál.

Na displeji sa rozsvieti SAFE.

Ak chcete vypnúť funkciu detskej poistky, zopakujte krok č. 2.

10.3 Používanie funkcie

Blokovanie ovládania

Funkciu možno aktivovať, iba ak je spotrebič v činnosti.

Funkcia blokovania ovládania zabraňuje náhodnej zmene nastavení rúry.

1. Ak chcete funkciu aktivovať, zapnite spotrebič.

2. Zapnite funkciu alebo nastavenie rúry.

3. Dotknite sa súčasne symbolov a

a podržte ich 2 sekundy.

Zaznie zvukový signál.

Na displeji sa rozsvieti Loc.

Ak chcete vypnúť funkciu Blokovania ovládania, zopakujte krok č. 3.

Spotrebič je možné vypnúť, aj keď je nastavená funkcia blokovania ovládania. Ak spotrebič vypnete, funkcia blokovania ovládania sa vypne tiež.

10.4 Používanie ponuky nastavení

Ponuka nastavení vám umožní zapnúť alebo vypnúť funkcie v hlavnej ponuke.

Na displeji sa zobrazí SET a číslo nastavenia.

1

Popis

UKAZOVATEĽ ZVYŠKOVÉHO TEP‐

LA

Hodnota, ktorú možno nastaviť

ZAP / VYP

2

3

4

5

TÓN TLAČIDLA1)

CHYBOVÝ TÓN

REŽIM DEMO

PONUKA SERVIS -

KLIK / PÍPNUTIE / VYPNÚŤ

ZAP / VYP

Aktivačný kód: 2468

6 OBNOVIŤ NASTAVENIA ÁNO / NIE

1) Tón senzorového tlačidla ZAP / VYP nie je možné vypnúť.

1. Keď je spotrebič zapnutý, stlačte tlačidlo a potom ho stlačte znovu a podržte ho 3 sekundy.

Na displeji sa zobrazí SET1 a bliká „1“.

2. Tlačidlom nastavenie.

3. Dotknite sa

alebo

.

zvoľte

4. Pomocou alebo môžete zmeniť hodnotu daného nastavenia.

5. Dotknite sa .

Ak chcete opustiť ponuku nastavení, dotknite sa alebo sa dotknite a podržte .

10.5 Automatické vypnutie

Ak je zapnutá funkcia rúry a nastavenie nezmeníte, spotrebič sa z bezpečnostných dôvodov po určitom čase vypne.

Teplota (°C)

30 - 115

120 - 195

200 - 245

250 - maximum

Čas vypnutia

(hod.)

12.5

8.5

5.5

1.5

Po automatickom vypnutí môžete spotrebič znovu spustiť stlačením dotykového tlačidla.

Funkcia automatického vypnutia nebude fungovať pri týchto funkciách:

Teplotná sonda, Osvetlenie,

Pomalé pečenie, Trvanie,

Koniec, Posunutý štart.

11. TIPY A RADY

VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

Teploty a časy pečenia uvedené v tabuľkách sú iba orientačné. Závisia od konkrétneho receptu, množstva a kvality použitých prísad.

11.1 Vnútorná strana dvierok

Pri niektorých modeloch môžete na vnútornej strane dvierok nájsť:

• čísla úrovní roštov.

SLOVENSKY 19

10.6 Jas displeja

Existujú dva režimy jasu displeja:

• Nočný jas – ak je spotrebič vypnutý, jas displeja je nižší v čase 22:00 až

06:00.

• Denný jas:

– keď je spotrebič zapnutý,

– ak sa dotknete senzorového tlačidla počas funkcie nočného jasu (s výnimkou ZAPNÚŤ /

VYPNÚŤ), displej sa na 10 sekúnd prepne späť do denného jasu,

– ak je spotrebič vypnutý a nastavíte kuchynský časomer. Po skončení funkcie kuchynského časomera sa displej vráti späť do režimu nočného jasu.

10.7 Chladiaci ventilátor

Ak je spotrebič v prevádzke, automaticky sa aktivuje chladiaci ventilátor, aby udržal povrch spotrebiča chladný. Ak spotrebič vypnete, chladiaci ventilátor pokračuje v činnosti, až kým sa spotrebič neochladí.

• informácie o funkciách rúry, odporúčané úrovne a teploty pre typické jedlá.

11.2 Pečenie nemäsových pokrmov

• Vaša rúra môže pri pečení fungovať inak ako spotrebič, ktorý ste používali doteraz. Prispôsobte svoje zvyčajné nastavenia (teplota, čas prípravy jedla) a úrovne v rúre hodnotám v tabuľkách.

• Výrobca odporúča, aby ste prvýkrát použili nižšiu teplotu.

20 www.electrolux.com

• Ak nemáte k dispozícii informácie pre konkrétny recept, riaďte sa pokynmi pre veľmi podobný pokrm.

• Ak pečiete koláče na viacerých

úrovniach, čas pečenia môžete predĺžiť o 10 až 15 minút.

• Koláče a pečivo sa pri rôznych

úrovniach spočiatku neopečú rovnako dohneda. V takomto prípade nemeňte nastavenie teploty. Rozdiely sa vyrovnajú počas pečenia.

11.3 Tipy na pečenie

• Pri dlhších časoch pečenia môžete približne 10 minút pred uplynutím času pečenia rúru vypnúť a využiť tak zvyškové teplo rúry.

Keď pripravujete mrazený pokrm, plechy v rúre sa môžu počas pečenia zdeformovať. Keď plechy znova vychladnú, deformácia zmizne.

Výsledok pečenia

Spodok koláča nie je do‐ statočne prepečený.

Koláč je nízky a vlhký, zvl‐ nený alebo sú na ňom vlh‐ ké pásy.

Koláč je nízky a vlhký, zvl‐ nený alebo sú na ňom vlh‐ ké pásy.

Koláč je nízky a vlhký, zvl‐ nený alebo sú na ňom vlh‐ ké pásy.

Koláč je príliš suchý.

Koláč je príliš suchý.

Koláč zhnedol nerovno‐ merne.

Koláč zhnedol nerovno‐ merne.

Koláč sa za nastavený čas neupečie.

Možné príčiny

Úroveň roštu/plechu nie je správna.

Riešenie

Koláč vložte do nižšej

úrovne v rúre.

Teplota rúry je príliš vyso‐ ká.

Pri ďalšom pečení nastav‐ te o niečo nižšiu teplotu v rúre.

Príliš krátky čas pečenia.

Nastavte dlhší čas peče‐ nia. Čas pečenia nie je

možné skrátiť nastave‐ ním vyšších teplôt.

V ceste je príliš veľa tekuti‐ ny.

Použite menej tekutiny.

Dávajte pozor na časy mie‐ senia, predovšetkým pri použití kuchynských spo‐ trebičov.

Teplota rúry je príliš nízka. Pri ďalšom pečení nastav‐ te vyššiu teplotu v rúre.

Príliš dlhý čas pečenia.

Pri ďalšom pečení nastav‐ te kratší čas pečenia.

Teplota v rúre je príliš vy‐ soká a čas pečenia je príliš krátky.

Zmes nie je rovnomerne rozložená.

Nastavte nižšiu teplotu pe‐ čenia v rúre a predĺžte čas pečenia.

Zmes cesta rozotrite po plechu rovnomerne.

Teplota rúry je príliš nízka. Pri ďalšom pečení nastav‐ te o niečo vyššiu teplotu v rúre.

SLOVENSKY 21

11.4 Pečenie na jednej úrovni:

Pečenie vo formách

Pokrm Funkcia Teplota (°C)

Kysnutá bábov‐ ka/brioška

Koláč Madeira/ ovocné koláče

Teplovzdušné pečenie

Teplovzdušné pečenie

150 - 160

140 - 160

Fatless sponge cake / Piškóto‐ vý koláč bez tu‐ ku

Fatless sponge cake / Piškóto‐ vý koláč bez tu‐ ku

Pletenec/ veniec z kysnu‐ tého cesta

Vianočka

Teplovzdušné pečenie

Horný/dolný ohrev

Horný/dolný ohrev

Horný/dolný ohrev

140 - 150

160

Korpus z kreh‐ kého cesta

Korpus z piškó‐ tového cesta

Apple pie /

Jablkový koláč

(2 formy s prie‐ merom 20 cm, rozmiestnené po uhlopriečke)

Apple pie /

Jablkový koláč

(2 formy s prie‐ merom 20 cm, rozmiestnené po uhlopriečke)

Teplovzdušné pečenie

Teplovzdušné pečenie

Teplovzdušné pečenie

Horný/dolný ohrev

170 - 1801)

150 - 170

160

180

Tvarohová tor‐ ta/koláč

1) Rúru predhrejte.

Horný/dolný ohrev

170 - 190

Koláče/pečivo/žemličky na plechoch

Pokrm Funkcia Teplota (°C)

170 - 190

160 - 1801)

Čas (min)

50 - 70

70 - 90

35 - 50

35 - 50

10 - 25

20 - 25

60 - 90

70 - 90

60 - 90

Čas (min)

30 - 40

50 - 70

2

2

2

1

2

Úroveň v rúre

1

2

1

1

Úroveň v rúre

3

2

22 www.electrolux.com

Pokrm

Chlieb (ražný chlieb):

1. Prvá časť procesu pe‐ čenia.

2. Druhá časť procesu pe‐ čenia.

Funkcia

Horný/dolný ohrev

Veterníky/ odpaľované ce‐ sto

Piškótová rolá‐ da

Koláč posypa‐ ný mrveničkou

(suchý)

Mandľový mas‐ lový koláč/ cukrové koláče

Horný/dolný ohrev

Horný/dolný ohrev

Teplovzdušné pečenie

Horný/dolný ohrev

Ovocné koláče

(z kysnutého/ piškótového cesta)2)

Teplovzdušné pečenie

Ovocné koláče

(z kysnutého/ piškótového cesta)2)

Ovocné koláče z krehkého ce‐ sta

Horný/dolný ohrev

Teplovzdušné pečenie

Kysnutý koláč s jemnou plnkou

(napr. tvaroho‐ vou, smotano‐ vou, pudingo‐ vou)

Horný/dolný ohrev

1) Rúru predhrejte.

2) Použite hlboký pekáč.

Sušienky

Pokrm Funkcia

Sušienky z krehkého cesta

Teplovzdušné pečenie

Teplota (°C)

1. 2301)

2. 160 - 180

190 - 2101)

180 - 2001)

150 - 160

190 - 2101)

150

170

160 - 170

160 - 1801)

Teplota (°C)

150 - 160

Čas (min)

1. 20

2. 30 - 60

20 - 35

10 - 20

20 - 40

20 - 30

35 - 55

35 - 55

40 - 80

40 - 80

Čas (min)

10 - 20

Úroveň v rúre

1

3

3

3

3

3

3

3

3

Úroveň v rúre

3

SLOVENSKY 23

Pokrm

Short bread /

Linecké koláči‐ ky/ploché peči‐ vo

Short bread /

Linecké koláči‐ ky/ploché peči‐ vo

Sušienky z pi‐

škótového ce‐ sta

Funkcia

Teplovzdušné pečenie

Horný/dolný ohrev

Teplovzdušné pečenie

Bielkové su‐

šienky / pusin‐ ky

Mandľové su‐

šienky

Sušienky z kys‐ nutého cesta

Teplovzdušné pečenie

Teplovzdušné pečenie

Teplovzdušné pečenie

Pečivo z lístko‐ vého cesta

Pečivo

Pečivo

Teplovzdušné pečenie

Teplovzdušné pečenie

Horný/dolný ohrev

Teplovzdušné pečenie

Small cakes /

Malé koláčiky

(20 ks/plech)

Small cakes /

Malé koláčiky

(20 ks/plech)

1) Rúru predhrejte.

Horný/dolný ohrev

Teplota (°C)

140

1601)

150 - 160

80 - 100

100 - 120

150 - 160

170 - 1801)

1601)

190 - 2101)

1501)

1701)

Čas (min)

20 - 35

20 - 30

15 - 20

120 - 150

30 - 50

20 - 40

20 - 30

10 - 25

10 - 25

20 - 35

20 - 30

11.5 Pečenie zapekaných a gratinovaných pokrmov

Teplota (°C)

180 - 200

Čas (min)

45 - 60

Pokrm

Cestovinový nákyp

Lasagne

Zapečená zele‐ nina1)

Funkcia

Horný/dolný ohrev

Horný/dolný ohrev

Turbo gril

180 - 200

160 - 170

25 - 40

15 - 30

Úroveň v rúre

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Úroveň v rúre

1

1

1

24 www.electrolux.com

Pokrm

Bagety oblože‐ né roztopeným syrom

Funkcia

Teplovzdušné pečenie

Sladké nákypy Horný/dolný ohrev

Zapečené ryby Horný/dolný ohrev

Plnená zeleni‐ na

1) Rúru predhrejte.

Teplovzdušné pečenie

11.6 Vlhký Horúci Vzduch

Teplota (°C)

160 - 170

180 - 200

180 - 200

160 - 170

Pokrm Teplota (°C)

Čas (min)

15 - 30

40 - 60

30 - 60

30 - 60

Čas (min)

Zapečené cestoviny

Zapečené zemiaky

Moussaka

Lasagne

Cannelloni

Chlebový puding

Ryžový puding

Jablkový koláč z piškótového ce‐ sta (okrúhla forma na koláče)

Biely chlieb 190 - 200

11.7 Viacúrovňové pečenie

Použite funkciu Teplovzdušné pečenie.

Koláče/pečivo/žemličky na plechoch

Pokrm Teplota (°C) Čas (min)

200 - 220

180 - 200

170 - 190

180 - 200

180 - 200

190 - 200

170 - 190

160 - 170

Veterníky/ odpaľované ce‐ sto

160 - 1801)

Suchý koláč s mrveničkou

1) Rúru predhrejte.

150 - 160

25 - 45

30 - 45

45 - 55

70 - 85

70 - 95

75 - 90

70 - 85

55 - 70

45 - 60

70 - 80

55 - 70

1 / 4 -

1

1

1

Úroveň v rúre

1

3

3

3

3

3

3

3

Úroveň v rú‐ re

3

3

Úroveň v rúre

2 úrovne

1 / 4 -

3 úrovne

SLOVENSKY

Sušienky/small cakes/malé koláčiky/pečivo/rohlíky

Pokrm Teplota (°C) Čas (min) Úroveň v rúre

2 úrovne

150 - 160 20 - 40 1 / 4 Sušienky z krehkého cesta

Short bread /

Linecké koláči‐ ky/ploché peči‐ vo

Sušienky z pi‐

škótového ce‐ sta

Bielkové su‐

šienky, sneho‐ vé pusinky

140

160 - 170

80 - 100

25 - 45

25 - 40

130 - 170

1 / 4

1 / 4

1 / 4

40 - 80 1 / 4 Mandľové su‐

šienky

Sušienky z kys‐ nutého cesta

100 - 120

160 - 170

Pečivo z lístko‐ vého cesta

Pečivo

170 - 1801)

180

Small cakes /

Malé koláčiky

(20 ks/plech)

1) Rúru predhrejte.

1501)

30 - 60

30 - 50

20 - 30

23 - 40

1 / 4

1 / 4

1 / 4

1 / 4

11.8 Pomalé pečenie

Túto funkciu použite na prípravu chudých, jemných kúskov mäsa a rýb pri maximálnej teplote 65 °C. Túto funkciu nemôžete použiť pre niektoré recepty ako napr. dusené mäso alebo mastné bravčové pečené. Pomocou teplotnej sondy môžete zabezpečiť správnu vnútornú teplotu mäsa (pozrite si tabuľku pre teplotnú sondu).

Počas prvých 10 minút môžete nastaviť teplotu rúry v rozsahu od 80 °C do 150

°C. Predvolená teplota je 90 °C. Po nastavení teploty bude rúra ďalej piecť pri 80 °C. Pri príprave hydiny nepoužívajte túto funkciu.

-

-

-

-

-

-

-

3 úrovne

1 / 3 / 5

1 / 3 / 5

Pri použití tejto funkcie pripravujte vždy pokrm bez pokrievky.

1. Mäso prudko opečte na pekáči na varnom paneli pri vysokej teplote – asi 1 až 2 minúty zo všetkých strán.

2. Mäso v horúcom pekáči vložte do rúry na drôtený rošt.

3. Do mäsa zastrčte teplotnú sondu.

4. Zvoľte funkciu Pomalé pečenie a nastavte správnu záverečnú vnútornú teplotu.

25

26 www.electrolux.com

Pokrm

Hovädzie peče‐ né

Množstvo Teplota (°C)

1000 – 1 500 g 120

Hovädzie filé 1000 – 1 500 g 120

Pečené teľacie 1000 – 1 500 g 120

Steaky 200 – 300 g 120

11.9 Pizza

Pokrm

Pizza (tenká)

Teplota (°C)

Pizza (s bohatým obložením)

Švajčiarske pečivo

Wähe

Špenátový koláč

200 - 2301)2)

180 - 200

180 - 200

Slaný lotrinský ko‐ láč

Švajčiarska torta

Tvarohová torta/ koláč

Jablkový koláč, ob‐ ložený

Zeleninový koláč

Nízky chlieb

160 - 180

170 - 190

170 - 190

140 - 160

150 - 170

160 - 180

230 - 2501)

Koláč z lístkového cesta

Flammekuchen

(jedlo podobné piz‐ ze z Alsaska)

160 - 1801)

230 - 2501)

Pirohy (ruská verzia calzone)

1) Rúru predhrejte.

2) Použite hlboký pekáč.

180 - 2001)

11.10 Pečenie mäsa

• Na pečenie používajte teplovzdorný riad určený do rúry (pozrite si pokyny od výrobcu).

Čas (min)

15 - 20

20 - 30

40 - 55

45 - 60

45 - 55

45 - 55

60 - 90

50 - 60

50 - 60

10 - 20

45 - 55

12 - 20

15 - 25

Čas (min)

120 - 150

90 - 150

120 - 150

20 - 40

Úroveň v rúre

2

2

1

1

2

2

1

1

1

1

1

2

2

3

1

3

Úroveň v rúre

1

• Veľké kusy mäsa môžete piecť priamo v hlbokom pekáči alebo na drôtenom rošte umiestnenom nad hlbokým pekáčom (ak je k dispozícii).

• Chudé mäso pečte v pekáči s pokrievkou. Takto zostane mäso

šťavnatejšie.

• Všetky druhy mäsa, ktoré majú zhnednúť alebo získať kôrku, možno piecť v pekáči bez pokrievky.

• V spotrebiči odporúčame piecť mäso a ryby s hmotnosťou aspoň 1 kg.

• Aby ste zabránili pripáleniu štiav alebo tuku, prilejte do hlbokého pekáča trochu vody.

11.11 Tabuľky pre pečenie mäsa

Hovädzie

Pokrm Množstvo Funkcia

SLOVENSKY 27

• Pečené mäso po uplynutí 1/2 - 2/3 doby pečenia podľa potreby obráťte.

• Veľké kusy pečeného mäsa a hydinu niekoľkokrát podlejte počas pečenia vlastnou šťavou. Výsledok pečenia sa tým zlepší.

• Spotrebič môžete vypnúť asi 10 minút pred ukončením pečenia a využiť tak zvyškové teplo.

Dusené mäso v pekáči

Hovädzie pe‐ čené alebo ho‐ vädzie filety: neprepečené

1 – 1,5 kg na cm hrúb‐ ky

Hovädzie pe‐ čené alebo ho‐ vädzie filety: stredne prepe‐ čené na cm hrúb‐ ky

Hovädzie pe‐ čené alebo ho‐ vädzie filety: prepečené

1) Rúru predhrejte.

na cm hrúb‐ ky

Bravčové

Pokrm Množstvo

(kg)

1 - 1.5

Pliecko, krko‐ vička, stehno

Kotleta/rebier‐ ka

Fašírka

1 - 1.5

0.75 - 1

Bravčové kole‐ no (predvare‐ né)

0.75 - 1

Horný/dolný ohrev

Turbo gril

Turbo gril

Turbo gril

Funkcia

Turbo gril

Turbo gril

Turbo gril

Turbo gril

Teplota

(°C)

230

Teplota

(°C)

160 - 180

170 - 180

160 - 170

150 - 170

Čas (min)

120 - 150

190 - 2001) 5 - 6

180 - 1901) 6 - 8

170 - 1801) 8 - 10

Čas (min)

90 - 120

60 - 90

50 - 60

90 - 120

Úroveň v rúre

1

1

1

1

Úroveň v rúre

1

1

1

1

28 www.electrolux.com

Teľacie

Pokrm Množstvo

(kg)

1 Pečená teľa‐ cina

Teľacie kole‐ no

1.5 - 2

Jahňacie

Pokrm Množstvo

(kg)

1 - 1.5

Jahňacie stehno/ pečená jah‐ ňacina

Jahňací chrbát

1 - 1.5

Zverina

Pokrm

Zajačí chrb‐

át/zajačie stehno

Srnčí/jelení chrbát

Množstvo

(kg)

do 1

1.5 - 2

Srnčie steh‐ no

1.5 - 2

1) Rúru predhrejte.

Hydina

Pokrm Množstvo

(kg)

Časti hydiny 0,2 - 0,25 každá

Polovica ku‐ raťa

0,4 - 0,5 každá

Kurča, vy‐ kŕmené

Kačka

1 - 1.5

1.5 - 2

Hus

Morka

3.5 - 5

2.5 - 3.5

Funkcia

Turbo gril

Turbo gril

Funkcia

Turbo gril

Turbo gril

Funkcia

Horný/dolný ohrev

Horný/dolný ohrev

Horný/dolný ohrev

210 - 220

180 - 200

Funkcia

Turbo gril

Turbo gril

Turbo gril

Turbo gril

Turbo gril

Turbo gril

Teplota (°C) Čas (min)

160 - 180

160 - 180

150 - 170

160 - 180

2301)

90 - 120

120 - 150

Teplota (°C) Čas (min)

100 - 120

40 - 60

Teplota (°C) Čas (min)

30 - 40

35 - 40

60 - 90

Teplota (°C) Čas (min)

200 - 220

190 - 210

190 - 210

180 - 200

160 - 180

160 - 180

30 - 50

35 - 50

50 - 70

80 - 100

120 - 180

120 - 150

1

1

Úroveň v rúre

1

1

Úroveň v rúre

1

1

Úroveň v rúre

1

1

1

1

1

Úroveň v rúre

1

1

SLOVENSKY 29

Pokrm

Morka

Množstvo

(kg)

4 - 6

Ryba (v pare)

Pokrm Množstvo

(kg)

Celá ryba 1 - 1.5

Funkcia

Turbo gril

Funkcia

Teplota (°C) Čas (min)

140 - 160

Horný/dolný ohrev

210 - 220

150 - 240

Teplota (°C) Čas (min)

40 - 60

Úroveň v rúre

1

Úroveň v rúre

1

11.12 Gril

• Grilujte vždy s maximálnou teplotou.

• Rošt zasuňte do úrovne rúry odporúčanej v tabuľke grilovania.

• Pekáč vždy zasuňte do prvej úrovne rúry, aby zachytával tuk.

• Grilujte iba ploché kúsky mäsa alebo ryby.

Grilovanie

Pokrm Teplota (°C) Čas (min)

1. strana

30 - 40 Hovädzie peče‐ né

210 - 230

Hovädzie filety 230

Bravčový chrb‐

át

210 - 230

Teľací chrbát 210 - 230

Jahňací chrbát 210 - 230

Celá ryba, 500

– 1 000 g

210 - 230

Rýchle grilovanie

Pokrm Čas (min)

1. strana

8 - 10 Burgers / Fašírky

Bravčová fileta

Klobásy

10 - 12

10 - 12

Filety/teľacie steaky 7 - 10

Toast / Hrianky 1 - 3

20 - 30

30 - 40

30 - 40

25 - 35

15 - 30

• Prázdnu rúru vždy predhrievajte pomocou funkcií grilu 5 minút.

UPOZORNENIE!

Grilujte vždy pri zatvorených dvierkach rúry.

2. strana

6 - 8

6 - 10

6 - 8

6 - 8

1 - 3

2. strana

30 - 40

20 - 30

30 - 40

30 - 40

20 - 25

15 - 30

4

4

4

4

5

Úroveň v rúre

2

3

2

2

3

3 / 4

Úroveň v rúre

30 www.electrolux.com

Pokrm

Obložené hrianky

Čas (min)

1. strana

6 - 8 -

2. strana

11.13 Mrazené pokrmy - Teplovzdušné pečenie

Úroveň v rúre

4

Pokrm

Pizza, mrazená

Americká pizza, mrazená

Teplota (°C)

200 - 220

190 - 210

Pizza, chladená

Malé pizze, mraze‐ né

210 - 230

180 - 200

Hranolčeky, tenké 200 - 220

Hranolčeky, hrubé 200 - 220

220 - 230 Americké zemiaky, krokety

Opečené zemiako‐ vé pyré

210 - 230

Lasagne/cannelloni, čerstvé

Lasagne/cannelloni, zmraz.

170 - 190

160 - 180

Syr pečený v rúre 170 - 190

Kuracie krídla 190 - 210

Čas (min)

15 - 25

20 - 25

13 - 25

15 - 30

20 - 30

25 - 35

20 - 35

20 - 30

35 - 45

40 - 60

20 - 30

20 - 30

Mrazené hotové jedlá

Pokrm Funkcia

Mrazená pizza Horný/dolný ohrev

Hranolčeky1)

(300 – 600 g)

Bagety

Horný/Dolný ohrev alebo

Turbo grilova‐ nie

Horný/dolný ohrev

Teplota (°C)

podľa pokynov výrobcu

200 - 220 podľa pokynov výrobcu

Ovocné koláče Horný/dolný ohrev podľa pokynov výrobcu

1) Hranolčeky podľa potreby 2 až 3-krát obráťte.

Čas (min)

výrobcu

2

2

3

3

3

3

2

2

3

2

Úroveň v rúre

2

2 podľa pokynov výrobcu podľa pokynov podľa pokynov výrobcu podľa pokynov výrobcu

Úroveň v rúre

3

3

3

3

11.14 Rozmraziť

• Pokrm vyberte z obalu a položte ho na tanier.

• V rúre použite prvú úroveň zdola.

SLOVENSKY

• Jedlo nezakrývajte miskou ani tanierom, pretože by sa tým mohol predĺžiť čas rozmrazovania.

31

Pokrm Množstvo

(kg)

Kurča

Mäso

Mäso

1

1

0.5

Pstruh 0.15

Jahody 0.3

Maslo 0.25

Smotana 2 x 0,2

Torta 1.4

Čas roz‐ mrazovania

(min.)

100 - 140

Dodatočný čas rozmra‐ zovania (v min.)

20 - 30

100 - 140

90 - 120

25 - 35

30 - 40

30 - 40

80 - 100

60

20 - 30

20 - 30

10 - 15

10 - 20

10 - 15

10 - 15

60

Poznámky

-

-

Kurča položte na prevrátený ta‐ nierik položený vo veľkom tanie‐ ri. Po uplynutí polovice času ob‐ ráťte.

Po uplynutí polovice času obráť‐ te.

Po uplynutí polovice času obráť‐ te.

-

-

Smotanu vyšľahajte, kým je mie‐ stami ešte mierne zmrazená.

11.15 Zaváranie - Dolný ohrev

• Používajte len zaváracie poháre rovnakej veľkosti dostupné na trhu.

• Nepoužívajte poháre so skrutkovacím viečkom ani s bajonetovým uzáverom ani plechovky.

• Pri tejto funkcii použite prvú úroveň zdola.

• Na plech na pečenie nedávajte viac než šesť litrových zaváracích pohárov.

Mäkké ovocie

Pokrm Teplota (°C)

Jahody/čučoriedky/ maliny/zrelé egreše

160 - 170

• Poháre rovnomerne naplňte a zatvorte.

• Poháre sa nesmú navzájom dotýkať.

• Do plechu na pečenie nalejte približne

1/2 litra vody, aby sa v rúre vytvorila dostatočná vlhkosť.

• Keď tekutina v pohároch začne vrieť(asi po 35 - 60 minútach pri jednolitrových pohároch), rúru vypnite alebo znížte teplotu na 100 °C

(pozrite si tabuľku).

Čas varenia, kým tekutina nezačne slabo vrieť (v min.)

35 - 45 -

Ďalšie varenie pri

100 °C (min.)

32 www.electrolux.com

Kôstkovice

Pokrm Teplota (°C)

Hrušky/dule/slivky 160 - 170

Teplota (°C) Čas (hod.)

Ďalšie varenie pri

100 °C (min.)

10 - 15

Zelenina

Pokrm Teplota (°C)

Mrkva1)

Uhorky

160 - 170

160 - 170

Miešaná zelenina 160 - 170

Kaleráb/hrášok/

špargľa

160 - 170

1) Po vypnutí rúry nechajte odstáť.

11.16 Sušenie - Teplovzdušné pečenie

• Plechy pokryte papierom odolným voči tuku alebo papierom na pečenie.

• Aby ste dosiahli lepší výsledok, po uplynutí polovice času sušenia rúru

Zelenina

Pokrm Teplota (°C) Čas (hod.)

Čas varenia, kým tekutina nezačne slabo vrieť (v min.)

50 - 60

50 - 60

50 - 60

50 - 60

Ďalšie varenie pri

100 °C (min.)

5 - 10

-

5 - 10

15 - 20 vypnite, otvorte dvierka, pokrm nechajte na jednu noc vychladnúť a až potom dokončite sušenie.

Strukoviny

Paprika

Zelenina na kvasenie

Huby

Bylinky

60 - 70

60 - 70

60 - 70

50 - 60

40 - 50

6 - 8

5 - 6

5 - 6

6 - 8

2 - 3

3

3

3

3

Úroveň v rúre

1 úroveň

3

2 úrovne

1 / 4

1 / 4

1 / 4

1 / 4

1 / 4

Ovocie

Pokrm

Čas varenia, kým tekutina nezačne slabo vrieť (v min.)

35 - 45

Slivky 60 - 70 8 - 10

Úroveň v rúre

1 úroveň

3

2 úrovne

1 / 4

SLOVENSKY 33

Pokrm Teplota (°C)

Marhule 60 - 70

Jablkové plátky 60 - 70

Hrušky 60 - 70

Čas (hod.)

8 - 10

6 - 8

6 - 9

3

3

Úroveň v rúre

1 úroveň

3

2 úrovne

1 / 4

1 / 4

1 / 4

11.17 Tabuľka vnútornej teploty pri použití teplotnej sondy

Hovädzie mäso

Pokrm Teplota vo vnútri pokrmu (°C)

Rebierko/steak: neprepečené

Rebierko/steak: stredne prepečené

Rebierko/steak: dobre prepečené

45 - 50

60 - 65

70 - 75

Bravčové mäso

Pokrm

Bravčové pliecko, stehno, krkovička

Kotleta (chrbát)/údené bravčové

Fašírka

Teľacie mäso

Pokrm

Pečená teľacina

Teľacie koleno

Baranina/jahňacina

Pokrm

Jahňacie stehno

Baraní chrbát

Pečené jahňacie/jahňacie stehno

Zverina

Pokrm

Zajačí chrbát

Zajačie stehno

Celý zajac

Srnčí chrbát

Teplota vo vnútri pokrmu (°C)

80 - 82

75 - 80

75 - 80

Teplota vo vnútri pokrmu (°C)

75 - 80

85 - 90

Teplota vo vnútri pokrmu (°C)

80 - 85

80 - 85

70 - 75

Teplota vo vnútri pokrmu (°C)

70 - 75

70 - 75

70 - 75

70 - 75

34 www.electrolux.com

Pokrm

Srnčie alebo jelenie stehno

Ryba

Pokrm

Losos

Pstruhy

Teplota vo vnútri pokrmu (°C)

70 - 75

Teplota vo vnútri pokrmu (°C)

65 - 70

65 - 70

12. OŠETROVANIE A ČISTENIE

VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

12.1 Poznámky k čisteniu

• Prednú stranu spotrebiča očistite mäkkou handričkou namočenou v teplej vode s prídavkom čistiaceho prostriedku.

• Na čistenie kovových povrchov použite príslušný čistiaci prostriedok.

• Vnútro spotrebiča vyčistite po každom použití. Hromadenie tuku alebo zvyškov jedál môže mať na následok vznik požiaru. Riziko je vyššie pri grilovacom pekáči.

• Odolné nečistoty odstráňte

špeciálnym čistiacim prostriedkom pre rúry na pečenie.

• Po každom použití vyčistite všetko príslušenstvo a nechajte ho uschnúť.

Použite mäkkú handričku namočenú v teplej vode s prídavkom čistiaceho prostriedku.

• Ak máte príslušenstvo s nelepivým povrchom, nečistite ho agresívnymi prostriedkami, ostrými predmetmi ani v umývačke riadu. Môže to spôsobiť poškodenie nepriľnavého povrchu.

12.2 Vybratie zasúvacích líšt

Pri čistení rúry z nej vyberte zasúvacie lišty .

1. Odtiahnite prednú časť zasúvacích líšt od bočnej steny.

2. Zadnú časť líšt odtiahnite od bočnej steny a lišty vyberte.

1

2

Pri inštalácii zasúvacích líšt zvoľte opačný postup.

Upevňovacie kolíky na teleskopických lištách musia smerovať dopredu.

12.3 Katalýza

UPOZORNENIE!

Katalytický povrch nečistite sprejmi na rúry, abrazívnymi čistiacimi prostriedkami, saponátmi ani inými čistiacimi prostriedkami.

Môže dôjsť k poškodeniu katalytického povrchu.

Vyberte všetko príslušenstvo a zasúvacie lišty.

Bočné steny a strop dutiny rúry majú katalytickú povrchovú úpravu. Absorbujú tuky a čiastočky pokrmov pri vysokej teplote a bez zápachu.

Spotrebič treba pravidelne zohrievať bez pokrmu v rúre, aby ste podporili tento samočistiaci proces.

Zmena farby katalytického povrchu alebo fľaky nemajú negatívny vplyv na katalytické vlastnosti.

1. Opakovane stláčajte tlačidlo , kým sa na displeji nezobrazí "Cata" a doba trvania čistenia (1 hodina).

Trvanie čistiaceho procesu nie je možné nastaviť, ale pomocou funkcie

Koniec môžete oddialiť jej spustenie.

Po uplynutí príslušného času zaznie zvukový signál. Spotrebič sa vypne.

2. Ak chcete vypnúť signál, dotknite sa senzorového tlačidla alebo otvorte dvierka rúry.

3. Spodnú časť spotrebiča vyčistite mäkkou vlhkou špongiou.

12.4 Odstránenie a montáž dvierok

Dvierka a vnútorné sklenené panely môžete vybrať a vyčistiť. Počet sklenených panelov sa líši v závislosti od modelu.

VAROVANIE!

Pri vyberaní dvierok zo spotrebiča postupujte opatrne. Dvierka sú ťažké.

1. Dvierka úplne otvorte.

2. Úplne stlačte upínacie páky (A) na oboch pántoch dvierok.

A

A

SLOVENSKY

3. Dvierka rúry privrite, aby zostali v prvej otvorenej polohe (približne v

70° uhle).

4. Dvierka rúry uchopte po oboch stranách a potiahnite ich od spotrebiča smerom šikmo nahor.

5. Dvierka položte vonkajšou stranou nadol na mäkkú tkaninu na rovný povrch. Tým zabránite poškrabaniu.

6. Uchopte rám dvierok (B) na hornom okraji dvierok po oboch stranách a zatlačte ho dovnútra, aby sa uvoľnili upevňovacie západky.

35

2

B

1

7. Rám dvierok vyberte potiahnutím dopredu.

8. Sklenené panely dvierok uchopte na ich hornej hrane a po jednom ich vytiahnite smerom nahor z úchytiek.

9. Sklenený panel umyte vodou s prídavkom saponátu. Sklenený panel dôkladne osušte.

Po dokončení čistenie vykonajte horeuvedené kroky v opačnom poradí.

Najprv namontujte malý panel, potom väčší a dvierka.

VAROVANIE!

Uistite sa, že sú sklá vložené v správnej polohe, inak sa môže prehriať povrch dierok.

12.5 Výmena osvetlenia

Na spodnú časť dutiny spotrebiča položte handričku. Zabránite tak poškodeniu skleného krytu a vnútra rúry.

36 www.electrolux.com

VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo usmrtenia elektrickým prúdom! Pred výmenou žiarovky odpojte poistku.

Žiarovka a sklenený kryt žiarovky môžu byť horúce.

1. Spotrebič vypnite.

2. Odstráňte poistky z poistkovej skrine alebo prerušte elektrický obvod.

Horné svetlo

1. Sklenený kryt otočte proti smeru hodinových ručičiek a vyberte ho.

2. Pomocou úzkeho tupého predmetu

(napr. čajovej lyžičky) odstráňte sklenený kryt.

3. Sklenený kryt vyčistite.

4. Vymeňte žiarovku za vhodnú teplovzdornú žiarovku odolnú do teploty 300 °C.

5. Nasaďte sklenený kryt.

6. Nainštalujte ľavé zásuvné lišty.

2. Sklenený kryt vyčistite.

3. Nahraďte žiarovku inou vhodnou žiarovkou odolnou teplotám do 300

°C.

4. Nasaďte sklenený kryt.

Bočné osvetlenie

1. Aby ste získali prístup k žiarovke osvetlenia, vyberte ľavé zasúvacie lišty.

13. RIEŠENIE PROBLÉMOV

VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

13.1 Čo robiť, keď...

Problém

Rúra sa nedá zapnúť ani používať.

Rúra sa nezohrieva.

Možné príčiny

Rúra nie je pripojená ku zdroju elektrického napája‐ nia alebo je pripojená ne‐ správne.

Rúra je vypnutá.

Riešenie

Skontrolujte, či je rúra správne pripojená ku zdro‐ ju elektrického napájania

(pozrite si schému pripoje‐ nia).

Rúru zapnite.

SLOVENSKY 37

Problém

Rúra sa nezohrieva.

Rúra sa nezohrieva.

Rúra sa nezohrieva.

Rúra sa nezohrieva.

Rúra sa nezohrieva.

Nesvieti žiarovka.

Displej pri vypnutom spo‐ trebiči nezobrazuje čas.

Príprava jedla trvá veľmi dl‐ ho alebo naopak, jedlá sú hotové príliš rýchlo.

Vnútri rúry a na jedlách sa zráža para a vytvára sa skondenzovaná voda.

Možné príčiny Riešenie

Nie sú nastavené hodiny.

Nastavte čas.

Nie sú nastavené potrebné nastavenia.

Skontrolujte, či sú nastave‐ nia správne.

Aktivovalo sa automatické vypínanie.

Pozrite si časť „Automatic‐ ké vypínanie“.

Je zapnutá detská poistka. Pozrite si časť „Používanie funkcie Detská poistka“.

Poistka je vypálená.

Skontrolujte, či je príčinou poruchy práve poistka. Ak sa poistka vypáli opakova‐ ne, obráťte sa na kvalifiko‐ vaného elektrikára.

Žiarovka je vypálená.

Displej je vypnutý.

Teplotná sonda nefunguje. Konektor teplotnej sondy nie je správne nainštalova‐ ný do zásuvky.

Teplota je príliš nízka ale‐ bo príliš vysoká.

Jedlo ste nechali v rúre prí‐ liš dlho.

Na displeji sa zobrazí „C2“. Chcete spustiť funkciu Ka‐ talýza alebo Rozmrazova‐ nie, ale nevybrali ste zo zásuvky konektor teplotnej sondy.

Na displeji sa na niekoľko sekúnd zobrazí „C3“.

Funkcia čistenia vôbec ne‐ pracuje. Nezavreli ste úpl‐ ne dvierka rúry alebo je nefunkčné blokovanie dve‐ rí.

Vymeňte žiarovku.

Ak chcete displej opäť za‐ pnúť, dotknite sa naraz a .

Konektor teplotnej sondy zasuňte do príslušnej zá‐ suvky až na doraz.

V prípade potreby upravte teplotu. Postupujte podľa pokynov v návode.

Po ukončení pečenia ne‐ nechávajte jedlá v rúre dlh‐

šie ako 15 – 20 minút.

Konektor teplotnej sondy odpojte zo zásuvky.

Úplne zatvorte dvierka.

38 www.electrolux.com

Problém

Na displeji je zobrazený chybový kód, ktorý nie je v tabuľke.

Možné príčiny Riešenie

Došlo k poruche elektriky.

• Pomocou domovej po‐ istky alebo bezpečnost‐ ného vypínača v poist‐ kovej skrini vypnite rúru a znovu ju zapnite.

• Ak sa na displeji znovu zobrazí chybový kód, obráťte sa na oddelenie starostlivosti o zákazní‐ ka.

Spotrebič je zapnutý, ale sa nezohrieva. Ventilátor nefunguje. Na displeji sa zobrazí symbol "Demo".

Je aktivovaný ukážkový re‐ žim.

Pozrite si časť „Používanie ponuky nastavení“ v kapi‐ tole „Doplnkové funkcie“.

13.2 Servisné údaje

Ak problém nedokážete odstrániť sami, zavolajte predajcu alebo autorizované servisné stredisko.

Údaje potrebné pre autorizované servisné stredisko nájdete na typovom

štítku. Typový štítok sa nachádza na prednom ráme vnútorného priestoru spotrebiča. Neodstraňujte typový štítok z vnútorného priestoru spotrebiča.

Odporúčame, aby ste si sem zapísali tieto údaje:

Model (MOD.)

Číslo výrobku (PNC)

Sériové číslo (S.N.)

.........................................

.........................................

.........................................

14. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ

14.1 Dátový list produktu a informácie o produkte podľa EU

65-66/2014

Názov dodávateľa

Model

Index energetickej účinnosti

Energetická trieda

Spotreba energie pri štandardnom naplnení, tra‐ dičný režim

Spotreba energie pri štandardnom naplnení, režim s ventilátorom

Electrolux

EOA45751FX

81.2

A+

0.99 kWh/cyklus

0.69 kWh/cyklus

SLOVENSKY 39

Počet dutín

Zdroj tepla

Hlasitosť

Typ rúry

Hmotnosť

1

Elektrina

71 l

Zabudovateľná rúra

39.0 kg

EN 60350-1 - Elektrické varné spotrebiče pre domácnosť. Časť 1: Sporáky, rúry, parné rúry a grily. Metódy merania výkonových parametrov.

14.2 Úspora energie

Spotrebič má funkcie, ktoré vám pomôžu usporiť energiu pri každodennom pečení.

Všeobecné rady

Uistite sa, že počas prevádzky spotrebiča sú dvierka rúry správne zatvorené a počas pečenia ich zbytočne neotvárajte.

Na vylepšenie úspory energie použite kovové riady.

Ak je to možné, rúru pred vložením jedla dovnútra nepredhrievajte.

Ak proces pečenia pokrmu trvá viac ako

30 minút, 3-10 minút pred ukončením pečenia (v závislosti od času pečenia) znížte teplotu v rúre na minimum. Pokrm sa bude naďalej piecť vďaka zvyškovému teplu v rúre.

Zvyškové teplo použite na ohrev ostatných pokrmov.

Pečenie s ventilátorom

Ak je to možné, použite pre úsporu energie funkcie pečenia s ventilátorom.

Zvyškové teplo

Pri niektorých funkciách rúry sa ohrevné články automaticky vypnú približne o 10

15. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

% skôr, ak je zapnutý program s časovou funkciou Trvanie alebo Koniec a čas pečenia je dlhší ako 30 minút.

Ventilátor a osvetlenie budú naďalej v činnosti.

Udržiavanie teploty jedla

Ak chcete jedlo uchovať teplé pomocou zvyškového tepla, zvoľte najnižšie možné nastavenie teploty. Na displeji sa zobrazí ukazovateľ zvyškového tepla alebo teplota.

Pečenie s vypnutým osvetlením

Osvetlenie počas pečenia vypnite a zapnite ho iba keď ho potrebujete.

Vlhký horúci vzduch

Funkcia určená na úsporu energie počas pečenia. Funguje tak, že sa môže teplota vnútri dutiny rúry líšiť od teploty zobrazenej na displeji počas pečenia a čas pečenia sa môže líšiť od času pečenia pri iných programoch.

Ak použijete funkciu Vlhký horúci vzduch, osvetlenie sa po 30 sekundách automaticky vypne. Osvetlenie môžete opäť zapnúť, ale tento úkon zníži očakávanú úsporu energie.

Vypnutie displeja

V prípade potreby môžete úplne vypnúť displej. Dotknite sa naraz a a podržte ich, až kým displej nezhasne.

Týmto krokom sa spotrebič tiež zapína.

Materiály označené symbolom odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte do príslušných kontajnerov na recykláciu.

Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a recyklujte odpad z elektrických a elektronických spotrebičov. Nelikvidujte spotrebiče označené symbolom spolu s odpadom z domácnosti. Výrobok odovzdajte v miestnom recyklačnom

40 www.electrolux.com

zariadení alebo sa obráťte na obecný alebo mestský úrad.

*

SLOVENSKY 41

42 www.electrolux.com

SLOVENSKY 43

www.electrolux.com/shop

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Table of contents