ZANUSSI ZEL6640FBA Handleiding


Add to My manuals
36 Pages

advertisement

ZANUSSI ZEL6640FBA Handleiding | Manualzz

NL

SV

Gebruiksaanwijzing

Bruksanvisning

2

18

Kookplaat

Inbyggnadshäll

ZEL6640FBA

Inhoudsopgave

Veiligheidsinformatie

Veiligheidsvoorschriften

Beschrijving van het product

Dagelijks gebruik

Aanwijzingen en tips

5

7

2

3

9

Onderhoud en reiniging

Probleemoplossing

Montage

Technische informatie

Energiezuinigheid

Wijzigingen voorbehouden.

Veiligheidsinformatie

Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie.

Bewaar de instructies van het apparaat voor toekomstig gebruik.

Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.

Laat kinderen niet met het apparaat spelen.

Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen.

Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als het in werking is of afkoelt. Het apparaat is heet.

Als het apparaat is uitgerust met een kinderbeveiliging, raden wij aan dit te activeren.

Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.

Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt of onder permanent toezicht.

Algemene veiligheid

Het apparaat en de toegankelijke onderdelen ervan worden heet tijdens gebruik. De verwarmingselementen niet aanraken.

Bedien het apparaat niet met een externe timer of een apart afstandbedieningssysteem.

11

11

13

16

17

2 www.zanussi.com

Zonder toezicht koken op een kookplaat met vet of olie kan gevaarlijk zijn en brandgevaar opleveren.

Probeer brand nooit met water te blussen, maar schakel in plaats daarvan het apparaat uit en bedek de vlam, d.w.z. met een deksel of blusdeken.

Bewaar geen voorwerpen op de kookplaten.

Metalen voorwerpen, zoals messen, vorken, lepels en deksels mogen niet op de kookplaat worden geplaatst, aangezien ze heet kunnen worden.

Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon te maken.

Schakel het kookplaatelement uit na elk gebruik met de bedieningstoetsen. Vertrouw niet op de pandetector.

Als de glaskeramische / glazen oppervlakte gebarsten is, schakel het apparaat dan uit om het risico op elektrische schokken te voorkomen.

Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant, een erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.

Veiligheidsvoorschriften

Montage

WAARSCHUWING!

Alleen een erkende installatietechnicus mag het apparaat installeren.

• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.

• Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.

• Volg de installatie-instructies op die zijn meegeleverd met het apparaat.

• Houd de minimumafstand naar andere apparaten en units in acht.

• Wees voorzichtig met het verplaatsen van het apparaat, het is zwaar. Draag altijd veiligheidshandschoenen.

• Dicht de oppervlakken af met kit om te voorkomen dat ze gaan opzetten door vocht.

• Bescherm de bodem van het apparaat tegen stoom en vocht.

• Installeer het apparaat niet naast een deur of onder een raam. Dit voorkomt dat heet kookgerei van het apparaat valt als de deur of het raam wordt geopend.

• Als het apparaat geïnstalleerd is boven lades zorg er dan voor dat de ruimte tussen de onderkant van het apparaat en de bovenste lade voldoende is voor luchtcirculatie.

• De onderkant van het apparaat kan heet worden. Wij raden aan om een onbrandbaar scheidingspaneel te plaatsen onder het apparaat om te voorkomen dat de onderkant kan worden aangeraakt.

• Zorg ervoor dat er een ventilatieruimte van 2 mm vrij is tussen het werkblad en de voorkant van de onderste unit. De garantie dekt geen schade veroorzaakt door het gebrek aan een adequate ventilatieruimte.

Aansluiting aan het elektriciteitsnet

WAARSCHUWING!

Gevaar voor brand en elektrische schokken.

• Alle elektrische aansluitingen moeten door een gediplomeerd elektromonteur worden gemaakt.

• Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact.

www.zanussi.com

3

• Verzeker u ervan dat de stekker uit het stopcontact is getrokken, voordat u welke werkzaamheden dan ook uitvoert.

• Controleer of de elektrische informatie op het typeplaatje overeenkomt met de stroomvoorziening. Zo niet, neem dan contact op met een elektromonteur.

• Zorg ervoor dat het apparaat correct is geïnstalleerd. Losse en onjuiste stroomkabels of stekkers (indien van toepassing) kunnen ervoor zorgen dat de contactklem te heet wordt.

• Gebruik de juiste stroomkabel.

• Voorkom dat de stroomkabels verstrikt raken.

• Zorg ervoor dat er een schokbescherming wordt geïnstalleerd.

• Gebruik het klem om spanning op het snoer te voorkomen.

• Zorg ervoor dat de stroomkabel of stekker

(indien van toepassing) het hete apparaat of heet kookgerei niet aanraakt als u het apparaat op de nabijgelegen contactdozen aansluit

• Gebruik geen meerwegstekkers en verlengsnoeren.

• Zorg dat u de hoofdstekker (indien van toepassing) of kabel niet beschadigt. Neem contact op met de service-afdeling of een elektromonteur om een beschadigde hoofdkabel te vervangen.

• De schokbescherming van delen onder stroom en geïsoleerde delen moet op zo'n manier worden bevestigd dat het niet zonder gereedschap kan worden verplaatst.

• Steek de stekker pas in het stopcontact als de installatie is voltooid. Zorg ervoor dat het netsnoer na installatie bereikbaar is.

• Sluit de stroomstekker niet aan op een losse stroomaansluiting.

• Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.

• Gebruik alleen de juiste isolatie-apparaten: stroomonderbrekers, zekeringen

(schroefzekeringen moeten uit de houder worden verwijderd), aardlekschakelaars en contactgevers.

• De elektrische installatie moet een isolatieapparaat bevatten waardoor het apparaat volledig van het lichtnet afgesloten kan worden. Het isolatieapparaat moet een contactopening hebben met een minimale breedte van 3 mm.

4

Gebruik

WAARSCHUWING!

Gevaar op letsel, brandwonden of elektrische schokken.

• Verwijder voor gebruik (indien van toepassing) de verpakking, labels en beschermfolie.

• Gebruik dit apparaat in een huishoudelijke omgeving.

• De specificatie van het apparaat mag niet worden veranderd.

• Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd zijn.

• Laat het apparaat tijdens het gebruik niet onbeheerd achter.

• Zet de kookzone op "uit" na elk gebruik.

• Vertrouw niet alleen op de pandetector.

• Leg geen bestek of pannendeksels op de kookzones. Deze kunnen heet worden.

• Bedien het apparaat niet met natte handen of als het contact maakt met water.

• Het apparaat mag niet worden gebruikt als werkblad of aanrecht.

• Sluit het apparaat direct af van de stroomtoevoer als het oppervlak van het apparaat gebroken is. Dit om elektrische schokken te voorkomen.

• Gebruikers met een pacemaker moeten een afstand van minimaal 30 cm bewaren van de inductiekookzones als het apparaat in werking is.

• Als u eten in de hete olie doet, kan het spatten.

WAARSCHUWING!

Risico op brand en explosie

• Verhitte vetten en olie kunnen ontvlambare damp afgeven. Houd vlammen of verwarmde voorwerpen uit de buurt van vet en olie als u er mee kookt.

• De dampen die hete olie afgeeft kunnen spontane ontbranding veroorzaken.

• Gebruikte olie die voedselresten bevat kan brand veroorzaken bij een lagere temperatuur dan olie die voor de eerste keer wordt gebruikt.

• Plaats geen ontvlambare producten of items die vochtig zijn door ontvlambare producten in, bij of op het apparaat.

WAARSCHUWING!

Risico op schade aan het apparaat.

• Zet geen heet kookgerei op het bedieningspaneel.

www.zanussi.com

• Laat kookgerei niet droogkoken.

• Laat geen voorwerpen of kookgerei op het apparaat vallen. Het oppervlak kan beschadigen.

• Activeer de kookzones niet met lege pannen of zonder pannen erop.

• Geen aluminiumfolie op het apparaat leggen.

• Pannen van gietijzer, aluminium of met beschadigde bodems kunnen krassen veroorzaken in het glas / glaskeramiek. Til deze voorwerpen altijd op als u ze moet verplaatsen op het kookoppervlak.

• Dit apparaat is uitsluitend bestemd om mee te koken. Het mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden, zoals het verwarmen van een kamer.

Onderhoud en reiniging

• Reinig het apparaat regelmatig om te voorkomen dat het materiaal van het oppervlak achteruitgaat.

• Schakel het apparaat uit en laat het afkoelen voordat u het schoonmaakt.

Beschrijving van het product

Indeling kookplaat

• Trek voor onderhoudswerkzaamheden de stekker uit het stopcontact.

• Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat te reinigen.

• Maak het apparaat schoon met een vochtige, zachte doek. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen.

Verwijdering

WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel of verstikking.

• Neem contact met uw plaatselijke overheid voor informatie m.b.t. correcte afvalverwerking van het apparaat.

• Haal de stekker uit het stopcontact.

• Snij het netsnoer van het apparaat af en gooi dit weg.

1

Inductiekookzone

2

Bedieningspaneel

1 1

180 mm 180 mm

1

145 mm

210 mm

1 2

www.zanussi.com

5

Bedieningspaneel lay-out

1 2 3 4 5

9 8 7 6

Gebruik de tiptoetsen om het apparaat te bedienen. De displays, indicatielampjes en geluiden tonen welke functies worden gebruikt.

Tiptoets

Functie Opmerking

1

4

5

6

7

8

9

2

3

-

-

-

/

/

Kookstanddisplays

AAN/UIT

-

-

Toetsblokkering / De kinderbeveiliging

Kookstanddisplay

Timerindicatie voor de kookzones

Timerdisplay

-

Powerfunctie

De kookplaat in- en uitschakelen.

Het bedieningspaneel vergrendelen/ontgrendelen.

De kookstand weergeven.

Geeft aan voor welke zone u de tijd instelt.

Geeft de tijd in minuten weer.

Kookzone selecteren:

De tijd verlengen of verkorten.

Het instellen van de kookstand.

De functie in- en uitschakelen.

-

Weergave

+ cijfer

Omschrijving

De kookzone is uitgeschakeld.

De kookzone wordt gebruikt.

Automatisch opwarmen -functie is in werking.

Powerfunctie is in werking.

Er is een storing.

6 www.zanussi.com

Weergave Omschrijving

Er is nog een kookzone heet (restwarmte).

Toetsblokkering / De kinderbeveiliging functie is in werking.

Het kookgerei is niet geschikt of te klein, of er is geen kookgerei op de kookzone geplaatst.

Automatisch uitschakelen -functie is in werking.

De inductiekookzones creëren de voor het kookproces benodigde warmte direct in de bodem van de pan. Het glaskeramiek wordt verwarmd door de warmte van de pannen.

Restwarmte-indicatie

WAARSCHUWING!

Er bestaat verbrandingsgevaar door restwarmte.

Dagelijks gebruik

WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken

Veiligheid.

In- en uitschakelen

Raak 1 seconde aan om de kookplaat in– of uit te schakelen.

Automatisch uitschakelen

De functie schakelt de kookplaat automatisch uit als:

• alle kookzones zijn uitgeschakeld.

• u de kookstand niet instelt nadat u de kookplaat hebt ingeschakeld.

• u iets hebt gemorst of iets langer dan 10 seconden op het bedieningspaneel hebt gelegd (een pan, doek, etc.). Er klinkt een geluidssignaal en de kookplaat wordt uitgeschakeld. Verwijder het voorwerp of reinig het bedieningspaneel.

• De kookplaat te heet wordt (b.v. als een pan droogkookt). De kookzone moet afgekoeld zijn voordat u de kookplaat weer kunt gebruiken.

• u ongeschikte pannen gebruikt. Het symbool

gaat branden en na 2 minuten schakelt de kookzone automatisch uit.

• u een kookzone niet uitschakelt of de kookstand verandert. Na enige tijd gaat branden en wordt de kookplaat uitgeschakeld.

www.zanussi.com

De verhouding tussen warmte-instelling en de tijd waarna de kookplaat uitschakelt:

Temperatuurinstelling

, 1 - 2

3 - 4

5

6 - 9

De kookplaat schakelt uit na

6 uur

5 uur

4 uur

1,5 uur

De kookstand

aanraken om te verhogen. aanraken om te verlagen. Raak en tegelijkertijd aan om de kookzone uit te schakelen.

Automatisch opwarmen

Als u deze functie inschakelt, kunt u sneller de gewenste kookstand krijgen. De functie schakelt even de hoogste kookstand in en verlaagt dan naar de gewenste kookstand.

Om de functie in te schakelen moet de kookzone koud zijn.

Om de functie voor een kookzone te

activeren: raak aan ( gaat branden).

7

Raak direct aan ( gaat branden). Raak direct aan tot de correcte warmte-instelling gaat branden. Na 3 seconden gaat branden.

Om de functie uit te schakelen: Raak aan.

Powerfunctie

Deze functie maakt meer vermogen beschikbaar voor de inductiekookzones. De functie kan slechts een beperkte tijd voor de inductiekookzone worden ingeschakeld. Daarna wordt de inductiekookzone automatisch teruggeschakeld naar de hoogste kookstand.

Zie het hoofdstuk 'Technische informatie'.

Om de functie voor een kookzone te

activeren: raak aan. gaat branden.

Om de functie uit te schakelen: raak of

aan.

Timer

Timer met aftelfunctie

U kunt deze functie gebruiken om in te stellen hoe lang de kookzone moet werken voor een kooksessie.

Stel eerst de kookzone in en dan de

functie. U kunt de kookstand vóór of na het instellen van de functie instellen.

Kookzone instellen: raak meerdere malen aan tot het lampje van de gewenste kookzone brandt.

De functie inschakelen of de tijd wijzigen:

raak of van de timer aan om de tijd in te stellen (00 - 99 minuten). Als het lampje van de kookzone langzaam gaat knipperen, wordt de tijd afgeteld.

Resterende tijd weergeven:selecteer de kookzone met . Het indicatielampje van de kookzone gaat sneller knipperen. Op het display wordt de resterende tijd weergegeven.

Om de functie uit te schakelen: stel de kookzone in met en raak aan. De resterende tijd telt terug tot 00. Het indicatielampje van de kookzone gaat uit.

Als de tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en knippert 00. De kookzone wordt uitgeschakeld.

Het geluidssignaal stopzetten: Raak aan.

Kookwekker

U kunt deze functie gebruiken als een

kookwekker terwijl de kookplaat is ingeschakeld en de kookzones niet werken (het display van de kookstand toont ).

Om de functie in te schakelen: Raak aan. Raak of van de timer aan om de tijd in te stellen. Als de tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en knippert 00.

Het geluidssignaal stopzetten: Raak aan.

De functie heeft geen invloed op de werking van de kookzones.

Toetsblokkering

U kunt het bedieningspaneel vergrendelen terwijl de kookzones in werking zijn. Hiermee wordt voorkomen dat de kookstand per ongeluk wordt veranderd.

Stel eerst de kookstand in.

Om de functie in te schakelen: raak aan.

gaat gedurende 4 seconden aan. De timer blijft aan.

Om de functie uit te schakelen: Raak aan. De vorige kookstand gaat aan.

Als u de kookplaat uitzet, stopt u deze functie ook.

De kinderbeveiliging

Deze functie voorkomt dat het kooktoestel onbedoeld wordt gebruikt.

Om de functie in te schakelen: zet de kookplaat aan met . Stel geen kookstand in.

Raak 4 seconden aan. gaat aan. Zet de kookplaat uit met .

Om de functie uit te schakelen: zet de kookplaat aan met . Stel geen kookstand in.

8 www.zanussi.com

Raak 4 seconden aan. gaat aan. Zet de kookplaat uit met .

Het opheffen van de functie voor maar

één kooktijd: zet de kookplaat aan met . gaat aan. Raak 4 seconden aan. Stel de

kookstand in binnen 10 seconden. U kunt het kooktoestel bedienen. Als u de kookplaat met uitzet werkt de functie weer.

Vermogensbeheer-functie

• De kookzones zijn gegroepeerd volgens locatie en aantal fasen van de kookplaat. Zie afbeelding.

• Elke fase heeft een maximale elektriciteitslading van 3700 W.

• De functie verdeelt het vermogen tussen de kookzones aangesloten op dezelfde fase.

• De functie wordt geactiveerd als de totale elektriciteitslading van de kookzones aangesloten op een enkle fase de 3700 W overschrijdt.

• De functie verlaagt het vermogen naar de andere kookzones aangesloten op dezelfde fase.

Aanwijzingen en tips

WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken

Veiligheid.

Kookgerei

Bij een inductiekookzone zorgt een sterk elektro-magnetisch veld ervoor dat het kookgerei erg snel heet wordt.

Gebruik de inductiekookzones met geschikt kookgerei.

Materiaal van het kookgerei

correct: gietijzer, staal, geëmailleerd staal, roestvrij staal, meerlaagse bodem

(aangemerkt als geschikt voor inductie door de fabrikant).

niet correct: aluminium, koper, messing, glas, keramiek, porselein.

Het kookgerei is geschikt voor een inductiekookplaat als: www.zanussi.com

• Het warmte-instellingsdisplay van de verlaagde zone verandert tussen twee niveaus.

• een beetje water op een zone met de hoogste kookstand binnen korte tijd wordt verwarmd.

• een magneet vast blijft zitten aan de bodem van het kookgerei.

De bodem van het kookgerei moet zo dik en vlak mogelijk zijn.

Afmetingen van de pannen

Inductiekookzones passen zich tot op zekere hoogte automatisch aan de grootte van de bodem van de pan aan.

De efficiëntie van de kookzone heeft betrekking op de diameter van het kookgerei. Kookgerei met een diameter die kleiner is dan het minimum, ontvangt slechts een deel van het vermogen dat door de kookzone wordt gegenereerd.

Zie het hoofdstuk 'Technische informatie'.

Lawaai tijdens gebruik

Als u dit hoort:

9

• krakend geluid: de pan is gemaakt van verschillende materialen (sandwichconstructie).

• fluitend geluid: bij gebruik van de kookzone met een hoge kookstand en als de pan is gemaakt van verschillende materialen

(sandwich-constructie)

• Zoemen: als u hoge kookstanden gebruikt.

• Klikken: er treedt elektrische schakeling op.

• Sissen, zoemen: de ventilator werkt.

Deze geluiden zijn normaal en hebben niets met een defect van de kookplaat te maken.

Voorbeelden van kooktoepassingen

De relatie tussen het stroomverbruik van de warmte-instelling en de kookzone is niet lineair.

Wanneer u de warmte-instelling verhoogt, is dit niet proportioneel met de toename in stroomverbruik van de kookzone. Het betekent dat de kookzone met de medium warmteinstelling minder dan de helft van het vermogen gebruikt.

De gegevens in de volgende tabel dienen slechts als richtlijn.

Verwarmingsstand

- 1

1 - 2

1 - 2

2 - 3

3 - 4

4 - 5

4 - 5

6 - 7

7 - 8

9

Gebruik om: Tijd

(min)

Tips

Bereide gerechten warmhouden.

zoals nodig

5 - 25

Een deksel op het kookgerei doen.

Hollandaisesaus, smelten: boter, chocolade, gelatine.

Van tijd tot tijd mengen.

Stollen: luchtige omeletten, gebakken eieren.

Zachtjes aan de kook brengen van rijst en gerechten op melkbasis, reeds bereide gerechten opwarmen.

10 - 40 Met deksel bereiden.

25 - 50 Voeg minstens tweemaal zoveel vloeistof toe als rijst, melkgerechten tijdens het bereiden tussendoor roeren.

Stomen van groenten, vis en vlees.

20 - 45 Een paar eetlepels vocht toevoegen.

Aardappelen stomen.

20 - 60 Gebruik max. ¼ l water voor 750 g aardappelen.

60 - 150 Tot 3 l vloeistof plus ingrediënten.

Bereiden van grotere hoeveelheden voedsel, stoofschotels en soepen.

Lichtjes braden: kalfsoester, cordon bleu van kalfsvlees, koteletten, rissoles, worstjes, lever, roux, eieren, pannenkoeken, donuts.

zoals nodig

Halverwege de bereidingstijd omdraaien.

Door-en-door gebraden, opgebakken aardappelen, lendenbiefstukken, steaks.

5 - 15 Halverwege de bereidingstijd omdraaien.

Aan de kook brengen van water, pasta koken, aanbraden van vlees (goulash, stoofvlees), frituren van friet.

Aan de kook brengen van grote hoeveelheden water. Power-functie is geactiveerd.

10 www.zanussi.com

Onderhoud en reiniging

WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken

Veiligheid.

Algemene informatie

• Reinig de kookplaat na elk gebruik.

• Gebruik altijd pannen met een schone bodem.

• Krassen of donkere vlekken op de oppervlakte hebben geen invloed op de werking van de kookplaat.

• Gebruik een specifiek schoonmaakmiddel voor het oppervlak van de kookplaat.

• Gebruik een speciale schraper voor de glazen plaat.

Probleemoplossing

WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken

Veiligheid.

Problemen oplossen

De kookplaat schoonmaken

Verwijder direct: gesmolten plastic, gesmolten folie en suikerhoudende gerechten. Anders kan het vuil de kookplaat beschadigen. Plaats de speciale schraper schuin op de glazen plaat en verwijder resten door het blad over het oppervlak te schuiven.

Verwijder nadat de kookplaat

voldoende is afgekoeld: kalk- en waterkringen, vetspatten en metaalachtig glanzende verkleuringen. Reinig de kookplaat met een vochtige doek en een beetje afwasmiddel. Droog de kookplaat na reiniging af met een zachte doek.

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

U kunt de kookplaat niet inschakelen of bedienen.

Er klinkt een geluidssignaal en de kookplaat wordt uitgeschakeld.

Er weerklinkt een geluidssignaal als de kookplaat wordt uitgeschakeld.

De kookplaat is niet aangesloten op een stopcontact of is niet goed geïnstalleerd.

De zekering is doorgebrand.

U hebt 2 of meer tiptoetsen tegelijk aangeraakt.

Er ligt water of vetspatten op het bedieningspaneel.

U hebt een of meer tiptoetsen afgedekt.

Controleer of de kookplaat goed is aangesloten op het lichtnet.

Raadpleeg het aansluitdiagram.

Controleer of de zekering de oorzaak van de storing is. Als de zekeringen keer op keer doorslaan, neemt u contact op met een erkende installateur.

Schakel de kookplaat opnieuw in en stel de kookstand binnen 10 seconden in.

Raak slechts één tiptoets tegelijk aan.

Reinig het bedieningspaneel.

Verwijder het voorwerp van de tiptoetsen.

www.zanussi.com

11

branden.

Probleem

De kookplaat schakelt uit.

Restwarmte-indicatie gaat niet

Automatisch opwarmen functie werkt niet.

De kookstand schakelt tussen twee kookstanden.

De tiptoetsen worden warm.

gaat branden.

gaat branden.

gaat branden.

en een getal gaat branden.

Mogelijke oorzaak Oplossing

U hebt iets op de tiptoets geplaatst.

De zone is niet heet, omdat hij slechts kortstondig is bediend.

De zone is heet.

Verwijder het object van de tiptoets.

Als de kookzone lang genoeg in werking is geweest om heet te zijn, neemt u contact op met de klantenservice.

Laat de zone voldoende afkoelen.

De hoogste verwarmingsstand is ingesteld.

Vermogensbeheer -functie is in werking.

Het kookgerei is te groot of staat te dicht bij het bedieningspaneel.

Automatisch uitschakelen is in werking.

De kinderbeveiliging of de Toetsblokkering functie werkt.

Er staat geen kookgerei op de zone.

Het kookgerei is niet goed.

De diameter aan de bodem van het kookgerei is te klein voor de zone.

Er heeft zich een fout in de kookplaat voorgedaan.

De hoogste kookstand heeft hetzelfde vermogen als de functie.

Raadpleeg het hoofdstuk 'Dagelijks gebruik'.

Plaats groter kookgerei op de achterste kookzones indien nodig.

Schakel de kookplaat uit en weer in.

Raadpleeg het hoofdstuk 'Dagelijks gebruik'.

Zet kookgerei op de zone.

Gebruik het juiste kookgerei.

Zie het hoofdstuk 'Nuttige aanwijzingen en tips'.

Gebruik kookgerei met de juiste afmetingen.

Zie het hoofdstuk 'Technische informatie'.

Ontkoppel de kookplaat enige tijd van de stroomtoevoer. Maak de zekering los in de meterkast van het huis. Sluit het apparaat opnieuw aan. Als weer gaat branden, neem dan contact op met de klantenservice.

12 www.zanussi.com

Probleem

gaat branden.

Als u het probleem niet kunt oplossen...

Als u het probleem zelf niet kunt oplossen, neem dan contact op met uw leverancier of met de klantenservice. Zie voor deze gegevens het typeplaatje. Geef ook de driecijferige code voor het glaskeramiek (bevindt zich op de hoek van het glazen oppervlak) en de foutmelding die wordt weergegeven. Controleer of u de

Montage

Mogelijke oorzaak Oplossing

Er is een storing in de kookplaat opgetreden, omdat het kookgerei is droog gekookt Automatisch uitschakelen en de oververhittingsbescherming van de zones in werking is getreden.

Schakel de kookplaat uit. Verwijder het hete kookgerei. Schakel na ongeveer 30 seconden de kookzone opnieuw in. Als het kookgerei het probleem was, dan moet het foutbericht van het display verdwijnen, maar Restwarmte-indicatie kan aan blijven. Laat het kookgerei voldoende afkoelen. Controleer of uw kookgerei geschikt is voor de kookplaat.

Zie het hoofdstuk 'Nuttige aanwijzingen en tips'.

kookplaat op de juiste manier gebruikt hebt. Bij onjuist gebruik van het apparaat wordt het bezoek van de onderhoudstechnicus van de klantenservice of de vakhandelaar in rekening gebracht, zelfs tijdens de garantieperiode. De instructies over het service center en de garantiebepalingen vindt u in het garantieboekje.

WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken

Veiligheid.

Voor montage

Voordat u de kookplaat installeert, dient u de onderstaande informatie van het typeplaatje te noteren. Het typeplaatje bevindt zich onderop de kookplaat.

Serienummer ...........................

Ingebouwde kookplaten

Inbouwkookplaten mogen alleen worden gebruikt nadat zij ingebouwd zijn in geschikte inbouwunits of werkbladen die aan de normen voldoen.

Aansluitkabel

• De kookplaat is voorzien van een aansluitsnoer.

• Vervang de beschadigde voedingskabel door het volgende netsnoer (of hoger):

H05BB-F Tmax 90°C. Neem contact op met een klantenservice bij u in de buurt.

www.zanussi.com

13

Assemblage

min.

500mm min.

50mm min.

2mm min. 2 mm

A

< 20 mm

A

12 mm

28 mm

38 mm

B

57 mm

41 mm

31 mm min. 500 mm min. 2 mm

B A

> 20 mm min

30 mm

A

12 mm

28 mm

38 mm

B

57 mm

41 mm

31 mm min. 500 mm

B

14 www.zanussi.com

R 5mm min.

55mm

490

+1 mm

560

+1 mm min.

12 mm min.

2 mm min.

38 mm min.

2 mm

www.zanussi.com

15

Beveiligingsdoos

Als u een beveiligingsdoos (een additioneel toebehoren) gebruikt, zijn de ruimte van 2 mm op de vloer voor de luchtstroom en de beschermingsvloer direct onder het fornuis niet noodzakelijk. De beveiligingsdoos is als toebehoren niet in elk land verkrijgbaar. Neem contact op met uw plaatselijke leverancier.

U kunt de beveiligingsdoos niet gebruiken als u de kookplaat boven een oven installeert.

Technische informatie

Typeplaatje

Model ZEL6640FBA

Type 58 GAP D5 AU

Inductie 7.4 kW

Ser.Nr. .................

ZANUSSI

Specificatie kookzones

PNC 949 595 594 00

220 - 240 V 50 - 60 Hz

Vervaardigd in Duitsland

7.4 kW

Kookzone

Linksvoor

Linksachter

Rechtsvoor

Rechtsachter

Nominaal vermogen (max warmte-instelling) [W]

2300

1800

1400

1800 -

-

Powerfunctie

3400

2500

Het vermogen van de kookzones kan enigszins afwijken van de gegevens in de tabel. Het verandert met het materiaal en de afmetingen van het kookgerei.

[W]

-

-

5

4

Powerfunctie maximale duur

[min]

Diameter van het kookgerei

[mm]

180 - 210

145 - 180

125 - 145

145 - 180

Gebruik voor optimale kookresultaten alleen kookgerei met een diameter niet groter dan vermeld in de tabel.

16 www.zanussi.com

Energiezuinigheid

Productinformatie volgens EU-richtlijn 66/2014

Modelidentificatie

Type kooktoestel

Aantal kookzones

Verwarmingstechnologie

Diameter ronde kookzones (Ø)

Energieverbruik per kookzone (ECelectric koken)

Energieverbruik van de kookplaat (ECelectric kookplaat)

Linksvoor

Linksachter

Rechtsvoor

Rechtsachter

Linksvoor

Linksachter

Rechtsvoor

Rechtsachter

EN 60350-2 - Elektrische huishoudelijke kookapparaten - Deel 2: Kookplaten -

Methodes voor het meten van de prestatie

Energiebesparing

U kunt elke dag energie besparen tijdens het koken door de onderstaande tips te volgen.

• Zet het kookgerei op de kookzone voordat u deze inschakelt.

MILIEUBESCHERMING

ZEL6640FBA

Ingebouwde kookplaten

4

Inductie

21,0 cm

18,0 cm

14,5 cm

18,0 cm

168,0 Wh / kg

183,0 Wh / kg

174,0 Wh / kg

179,0 Wh / kg

176,0 Wh / kg

• Zet kleinere pannen op kleinere kookzones.

• Plaats de pan precies in het midden van de kookzone.

• Warm alleen de hoeveelheid water op die u nodig heeft.

• Doe indien mogelijk altijd een deksel op de pan.

• Gebruik de restwarmte om het eten warm te houden of te smelten.

Recycle de materialen met het symbool .

Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen. Help om het milieu en de volksgezondheid te beschermen en recycle het afval van elektrische en elektronische apparaten. Gooi apparaten gemarkeerd met het symbool niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente.

www.zanussi.com

17

Innehåll

Säkerhetsinformation

Säkerhetsföreskrifter

Produktbeskrivning

Daglig användning

Råd och tips

18

19

21

23

24

Skötsel och rengöring

Felsökning

Installation

Teknisk information

Energieffektivitet

Med reservation för ändringar.

Säkerhetsinformation

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för personskador eller skador på egendom som orsakats av felaktig installation eller användning. Förvara alltid instruktionerna tillsammans med produkten för framtida bruk.

Säkerhet för barn och handikappade

Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som

är förknippade med användningen.

Låt inte barn leka med produkten.

Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.

Håll barn och husdjur borta från produkten när den är igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är mycket varma.

Om produkten har ett barnlås rekommenderar vi att du aktiverar det.

Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn utan tillsyn.

Barn under 3 år ska inte vistas i närheten utan ständig uppsikt.

Allmän säkerhet

Produkten och åtkomliga delar blir heta under användning.

Vidrör inte värmeelementen.

Använd inte produkten med en extern timer eller ett separat fjärrkontrollsystem.

26

26

28

31

32

18 www.zanussi.com

Oövervakad matlagning på en häll med fett eller olja kan vara farligt och kan leda till brand.

Försök aldrig att släcka en eld med vatten, men stäng av produkten och täck över flamman, t.ex. med ett lock eller brandfilt.

Förvara inte saker på kokytorna.

Metallföremål som knivar, gafflar, skedar och lock bör inte placeras på hällens yta eftersom de blir varma.

Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.

Efter användning, stäng av hällen med dess kontroll och lita inte på kokkärlsavkänningen.

Om glaskeramikytan / glasytan är sprucken, stäng av produkten för att undvika risken för elektriska stötar.

Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, en godkänd serviceverkstad eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika fara.

Säkerhetsföreskrifter

Installation

VARNING!

Endast en behörig person får installera den här produkten.

• Avlägsna allt förpackningsmaterial

• Installera eller använd inte en skadad produkt.

• Följ de installationsinstruktioner som följer med produkten.

• Minsta avstånd till andra produkter ska beaktas.

• Produkten är tung, så var alltid försiktig när du flyttar den. Använd alltid skyddshandskar.

• Täta skurna ytor med tätningsmedel för att förhindra att fukt får den att svälla.

• Skydda produktens botten mot ånga och fukt.

• Installera inte produkten nära en dörr eller under ett fönster. Detta förhindrar att heta kokkärl faller ned från produkten när dörren eller fönstret är öppet.

• Om produkten är installerad ovanför lådor måste utrymmet mellan produktens botten och den övre lådan var tillräckligt så att luft kan cirkulera

• Produktens undersida kan bli het. Se till att en icke-brännbar separationspanel monteras under produkten så att man inte kommer åt undersidan.

• Säkerställ att ett luftcirkulationsutrymme på

2 mm mellan bänkskivan och enhetens framsida upprätthålls. Garantin täcker inte skador som orsakats av brist på tillräckligt ventilationsutrymme.

Elektrisk anslutning

VARNING!

Risk för brand och elektriska stötar.

• Alla elektriska anslutningar ska göras av en behörig elektriker.

• Produkten måste jordas.

• Produkten måste göras strömlös före alla rengöringsarbeten

• Kontrollera att produktens märkdata

överensstämmer med din strömkälla. I annat fall, kontakta en elektriker.

• Kontrollera att produkten är rätt installerad.

Lösa och ej fackmässigt monterade nätkablar eller kontakter (i förekommande fall) kan orsaka överhettning i kopplingsplinten.

• Använd rätt nätkabel.

• Låt inte elektriska ledningar trassla in sig.

www.zanussi.com

19

• Kontrollera att ett skydd mot elektriska stötar

är installerat.

• Dragavlasta kabeln.

• Kontrollera att nätkabeln eller kontakten (i förekommande fall) inte vidrör den heta produkten eller det heta kokkärlet när du ansluter produkten till närliggande uttag

• Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.

• Kontrollera så att du inte skadar kontakten (i förekommande fall) och nätkabeln. Kontakta ett auktoriserat servicecenter eller en elektriker för att ersätta en skadad nätkabel.

• Stötskyddet för strömförande och isolerade delar måste fästas på ett sådant sätt att det inte kan tas bort utan verktyg.

• Anslut stickkontakten till eluttaget endast i slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.

• Anslut inte stickkontakten om vägguttaget sitter löst.

• Dra inte i nätkabeln för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.

• Använd endast rätt isoleringsenheter: strömbrytare, säkringar (säkringar av skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare och kontaktorer.

• Den elektriska installationen måste ha en isolationsenhet så att du kan koppla från produkten från nätet vid alla poler.

Kontaktöppningen på isolationsenheten måste vara minst 3 mm bred.

Användning

VARNING!

Risk för skador, brännskador eller elstötar föreligger.

• Ta bort all förpackning, etiketter och skyddsfilm (i förekommande fall) före första användningstillfället.

• Använd denna produkt för hushållsbruk.

• Ändra inte produktens specifikationer.

• Se till att ventilationsöppningarna inte är blockerade.

• Lämna inte produkten utan tillsyn under användning.

• Stäng av kokzonen efter varje användningstillfälle.

• Lita inte på kastrullvarnaren.

• Lägg inte bestick eller kastrullock på kokzonerna. De kan bli varma.

• Använd inte produkten med våta händer eller när den är i kontakt med vatten.

• Använd inte produkten som arbets- eller avlastningsyta.

• Om produktens yta är sprucken ska du omedelbart koppla loss den från eluttaget.

Detta för att förhindra elstötar.

• Användare med pacemaker måste hålla ett avstånd på minst 30 cm från induktionskokzonerna när produkten är igång.

• Det kan stänka när du lägger livsmedel i het olja.

VARNING!

Risk för brand och explosion

• Fetter och olja kan frigöra lättantändliga

ångor när de värms upp. Håll flammor eller uppvärmda föremål borta från fetter och oljor när du lagar mat med dem.

• Ångorna som frigörs i mycket het olja kan orsaka spontan förbränning.

• Använd olja, som kan innehålla matrester, kan orsaka brand vi lägre temperatur än olja som används för första gången.

• Placera inga lättantändliga produkter eller föremål som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära eller på produkten.

VARNING!

Risk för skador på produkten föreligger.

• Placera inga heta kokkärl på kontrollpanelen.

• Låt inte kokkärl torrkoka.

• Var försiktig så att inte föremål eller kokkärl faller på produkten. Ytan kan skadas.

• Aktivera inte kokzonerna med tomma kokkärl eller utan kokkärl.

• Lägg inte aluminiumfolie på produkten.

• Kokkärl av gjutjärn, aluminium eller med skadad botten kan repa glaset / glaskeramiken. Lyft alltid upp dessa föremål när du måste flytta dem på kokhällen.

• Denna produkt är endast avsedd för matlagning. Den får inte användas för några andra ändamål, t.ex. för rumsuppvärmning.

Skötsel och rengöring

• Rengör produkten regelbundet för att förhindra att ytmaterialet försämras.

• Stäng av ugnen och låt den kallna före rengöring.

• Koppla från produkten från elnätet före underhåll.

20 www.zanussi.com

• Spruta inte vatten eller ånga för att rengöra produkten.

• Rengör ugnen med en fuktig, mjuk trasa.

Använd bara neutrala rengöringsmedel.

Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.

Produktbeskrivning

Beskrivning av hällen

Avfallshantering

VARNING!

Risk för kvävning eller skador.

• Kontakta kommunen för information om hur produkten kasseras korrekt.

• Koppla loss produkten från eluttaget.

• Klipp av strömkabeln och kassera den.

1

Induktionskokzon

2

Kontrollpanel

1 1

180 mm 180 mm

1

210 mm

145 mm

1 2

Beskrivning av kontrollpanelen

1 2 3 4 5

9 8 7 6

Använd touch-kontrollerna för att betjäna produkten. Displayerna, indikatorerna och ljudsignalerna markerar vilka funktioner som är aktiverade.

www.zanussi.com

21

Touch

-kontroll

Funktion Kommentar

7

8

9

1

2

3

4

5

6

-

-

-

/

/

Visningar av värmelägen

PÅ/AV

Lås / Barnlås

För att aktivera och avaktivera hällen.

För att låsa/låsa upp kontrollpanelen.

Värmelägesdisplay För att visa det inställda värmeläget.

Timerindikatorer för kokzonerna För att visa för vilken kokzon tiden är inställd.

-

Timerdisplay För att visa tiden i minuter.

För att välja kokzon.

-

-

Effektfunktion

För att öka eller minska tiden.

För inställning av värmeläge.

För att aktivera och avaktivera funktionen.

-

Display

+ siffra

Beskrivning

Kokzonen är avstängd.

Kokzonen är på.

Automax-funktionen är igång.

Effektfunktion är på.

Ett fel har uppstått.

En kokzon är fortfarande varm (restvärme).

Lås /Barnlås-funktionen är igång.

Kokkärlet är felaktigt eller för litet, eller inget kokkärl är placerat på kokzonen.

Automatisk avstängning-funktionen är igång.

Restvärmeindikering

VARNING!

Risk för brännskador från restvärme.

Induktionskokzonerna skapar den värme som behövs för tillagningen direkt i kokkärlets botten.

Glaskeramiken värms upp av restvärmen hos kokkärlet.

22 www.zanussi.com

Daglig användning

VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

Aktivera och avaktivera

Tryck på i 1 sekund för att sätta på eller stänga av hällen.

Automatisk avstängning

Funktionen stänger av hällen automatiskt om:

• alla kokzoner är avaktiverade.

• du inte ställer in värmeläge efter hällen har aktiverats.

• du spiller något eller sätter något på kontrollpanelen längre än 10 sekunder (en kastrull, en handduk osv.). En ljudsignal ljuder och hällen stängs av. Ta bort föremålet eller rengör kontrollpanelen.

• hällen blir för het (t.ex. om ett kokkärl kokar torrt). Innan du använder hällen igen måste kokzonen kallna.

• du använder ett olämpligt kokkärl. Symbolen

tänds och kokzonen stängs av automatiskt efter 2 minuter.

• du avaktiverar inte en kokzon eller ändrar värmeläget. Efter en stund tänds och hällen stängs av.

Förhållandet mellan värmeläge och tiden efter vilken hällen stängs av:

Värmeläge

, 1 - 2

3 - 4

5

6 - 9

Hällen stängs av efter

6 timmar

5 timmar

4 timmar

1,5 timme

Värmeläge

Tryck på för att öka värmeläget. Användning

för att minska värmeläget. Tryck på och

samtidigt för att inaktivera kokzonen.

Automax

Du kan uppnå önskat värmeläge snabbare om du aktiverar den här funktionen. Funktionen ställer in högsta värmeläget under en under en viss tid och sänker sedan till rätt värmeläge.

För att aktivera funktionen måste kokzonen vara kall.

För att aktivera funktionen för en kokzon:

tryck på ( tänds). Tryck omedelbart på

( tänds). Tryck omedelbart på tills rätt värmeläge tänds. Efter 3 sekunder tänds .

Avaktivera funktionen: tryck på .

Effektfunktion

Den här funktionen gör mer effekt tillgänglig för induktionskokzonerna. Funktionen kan bara aktiveras för induktionskokzonen under en begränsad tidsperiod. Därefter kopplar induktionskokzonen automatiskt tillbaka till högsta värmeläget.

Se avsnittet "Teknisk information".

För att aktivera funktionen för en kokzon:

tryck på . tänds.

Avaktivera funktionen: tryck på eller .

Timer

Nedräkningstimer

Du kan använda den här funktionen för att ställa in hur länge kokzonen ska vara igång vid enbart detta tillagningstillfälle.

Ställ först in kokzonen och sedan

funktionen. Du kan ställa in värmeläget innan eller efter att du har ställt in funktionen.

Ställa in kokzonen: tryck på upprepade gånger tills indikatorn för önskad kokzon tänds.

För att aktivera eller ändra tiden: tryck på

eller för timern för att ställa in tiden ( 00 -

99 minuter). När indikatorn för kokzonen börjar blinka långsammare räknas tiden ned.

För att se återstående tid: välj kokzonen med . Kokzonens indikator börjar blinka

www.zanussi.com

23

snabbt. På displayen visas den återstående tiden.

Avaktivera funktionen: Välj kokzonen med

och tryck på . Den kvarvarande tiden räknas ner till 00. Kokzonens indikator slocknar.

När tiden gått ut ljuder en signal och

00 blinkar. Kokzonen inaktiveras.

För att stänga av ljudet: tryck på .

Signalur

Du kan använda den här funktionen som

Signalur när hällen är på och kokzonerna inte används (värmelägesdisplayen visar ).

Aktivera funktionen: tryck på . Tryck på eller på timern för att ställa in tiden. När tiden gått ut ljuder en signal och 00 blinkar.

För att stänga av ljudet: tryck på .

Denna funktion påverkar inte ugnens funktioner i övrigt.

Lås

Du kan låsa kontrollpanelen medan kokzonerna

är igång. Funktionen förhindrar oavsiktliga

ändringar av värmeläget.

Ställ in värmeläget först.

Aktivera funktionen: tryck på . tänds i 4 sekunder.Timern förblir på.

Avaktivera funktionen: tryck på .

Föregående värmeläge aktiveras.

När du avaktiverar hällen stängs

även denna funktion av.

Barnlås

Denna funktion förhindrar oavsiktlig användning av hällen.

Aktivera funktionen: aktivera hällen med .

Ställ inte in värmeläget. Tryck på i 4 sekunder. tänds. Inaktivera hällen med .

Råd och tips

VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

Avaktivera funktionen: aktivera hällen med

. Ställ inte in värmeläget. Tryck på i 4 sekunder. tänds. Inaktivera hällen med .

För att kringgå funktionen för ett enskilt

tillagningstillfälle: aktivera hällen med . tänds. Tryck på i 4 sekunder. Ställ in

värmeläge inom 10 sekunder. Hällen kan nu användas. Om du avaktiverar hällen med aktiveras funktionen igen.

Effektreglering-funktion

• Kokzonerna är grupperade enligt plats och nummer på faserna i hällen. Se bilden.

• Varje fas har en maximal elektricitetsbelastning på 3700 W.

• Funktionen delar strömmen mellan de kokzoner som är anslutna till samma fas.

• Funktionen aktiveras när den totala elektricitetsbelastningen på kokzonerna som anslutits till en fas har överskridit 3700 W.

• Funktionen minskar strömmen till de andra kokzonerna som är anslutna till samma fas.

• Värmeläget för de reducerade kokzonerna

ändras mellan två nivåer.

24 www.zanussi.com

Kokkärl

För induktionskokzoner genereras värme mycket snabbt i kokkärlet av ett kraftigt elektromagnetiskt fält.

Använd induktionskokzonerna med korrekt kokkärl.

Kokkärlsmaterial

Lämpliga: gjutjärn, stål, emaljerat stål, rostfritt stål, botten med flera lager (märkt som lämpligt av tillverkaren).

Olämpliga: aluminium, koppar, mässing, glas, keramik, porslin.

Kokkärl är lämpliga för en induktionshäll om:

• lite vatten kokar mycket snabbt upp på en kokzon som är inställd på det högsta värmeläget.

• en magnet fastnar på kokkärlets botten.

Kokkärlens botten skall vara så tjock och så plan som möjligt.

Kokkärlets mått

Induktionskokzonerna anpassar sig automatiskt till storleken på kokkärlets botten upp till en viss gräns.

Hur effektiv kokzonen är beror på kokkärlets diameter. Kokkärl med en mindre diameter får bara en del av effekten som kokzonen genererar.

Se avsnittet "Teknisk information".

Ljud under användning

Om du hör:

• knackande ljud: är kokkärlet tillverkat av olika material ("sandwichkonstruktion").

• visslande ljud: använder du kokzonen med hög effektnivå och kokkärlet är tillverkat av olika material ("sandwichkonstruktion").

• surrande: använder du hög effektnivå.

• klickande: beror detta på elektriska omkopplingar.

• susande: beror detta på att fläkten är igång.

Dessa ljud är normala och innebär inte att det är fel på produkten.

Exempel på olika typer av tillagning

Relationen mellan värmelägets och kokzonens förbrukning är inte linjär. När du ökar värmeläget

är det inte proportionellt mot att öka kokzonens effektförbrukning. Det betyder att kokzonen med medelhögt värmeläge använder mindre än hälften av sin effekt.

Uppgifterna i tabellen är endast avsedda som vägledning.

Värmeläge

- 1

1 - 2

1 - 2

2 - 3

3 - 4

4 - 5

Använd för:

Varmhållning av tillagad mat.

Ångkoka grönsaker, fisk, kött.

Kokning av potatis.

Tid

(min)

efter behov

5 - 25

Tips

Lägg ett lock på ett kokkärl.

Hollandaisesås, smältning av: smör, choklad, gelatin.

Stanning: fluffiga omeletter, äggstanning.

Småkoka ris och mjölkrätter, värma färdiglagade rätter.

Rör om med jämna mellanrum.

10 - 40 Tillaga med lock.

25 - 50 Minst dubbelt så mycket vätska som ris, rör om mjölkbaserade rätter under tillagningen.

20 - 45 Tillsätt några matskedar vätska.

20 - 60 Använd max. ¼ liter vatten till 750 g potatis.

www.zanussi.com

25

4 - 5

6 - 7

7 - 8

9

Värmeläge Använd för: Tid

(min)

Tips

Tillaga större mängder mat, stuvningar och soppor.

Lätt stekning: schnitzel, cordon bleu, kotletter, kroketter, korv, lever,

ägg, pannkakor, munkar.

60 - 150 Upp till 3 l vätska plus ingredienser.

efter behov

Vänd efter halva tiden.

Kraftig stekning, potatiskroketter, njurstek, fransyska.

5 - 15 Vänd efter halva tiden.

Koka vatten, koka pasta, bryna kött (gulasch, grytstek), fritera pommes frites.

Koka stora mängder vatten. Effektfunktionen är aktiverad.

Skötsel och rengöring

VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

Allmän information

• Rengör hällen efter varje användningstillfälle.

• Använd alltid kokkärl med ren botten.

• Repor eller mörka fläckor på ytan har ingen inverkan på hur hällen fungerar.

• Använd ett särskilt rengöringsmedel för hällens yta.

• Använd en speciell skrapa för glaset.

Rengöring av hällen

Ta omedelbart bort: smält plast, plastfolie och mat med socker. I annat fall kan denna

Felsökning

VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

Om produkten inte fungerar...

typ av smuts skada hällen. Sätt specialskrapan snett mot glasytan och för bladet över ytan.

Ta bort när hällen svalnat tillräckligt: kalkringar, vattenringar, fettstänk, glänsande metalliska missfärgningar. Rengör hällen med en fuktig duk och lite rengöringsmedel.

Efter rengöring, torka hällen med en mjuk duk.

Problem

Det går inte att aktivera eller använda hällen.

Möjlig orsak

Hällen är inte ansluten till strömförsörjningen eller den är ansluten på fel sätt.

Lösning

Kontrollera att hällen är korrekt ansluten till strömförsörjningen.

Se kopplingsschemat.

26 www.zanussi.com

Problem Möjlig orsak Lösning

En säkring har utlösts.

Kontrollera om säkringen är orsaken till felet. Om säkringen går gång på gång, tala med en behörig elektriker.

Sätt på hällen igen och ställ in värmeläget inom 10 sekunder.

Tryck bara på en touch-kontroll.

Du har tryckt på 2 eller flera touch-kontroller samtidigt.

Det finns vatten eller fettstänk på kontrollpanelen.

Du har satt något på en eller flera touch-kontroller.

Rengör kontrollpanelen.

En ljudsignal ljuder och hällen stängs av.

En ljudsignal ljuder när hällen slår ifrån.

Hällen stängs av.

Du satte något på touch-kontrollen .

Restvärmeindikering går inte att tända.

Zonen är inte varm eftersom den bara har varit påslagen en kort stund.

Automax-funktionen fungerar inte. Zonen är het.

Värmeläget ändras mellan två nivåer.

Touch-kontrollerna blir varma.

tänds.

Ta bort föremålet från touch-kontrollerna.

Ta bort föremålet från touch-kontrollen.

Kontakta en auktoriserad serviceverkstad om kokzonen varit på tillräckligt länge för att vara varm.

Låt zonen bli tillräckligt sval.

Det högsta värmeläget är inställt. Det högsta värmeläget har samma effekt som funktionen.

Effektreglering-funktionen är igång.

Se avsnittet "Daglig användning".

Kokkärlet är för stort eller står för nära kontrollerna.

Automatisk avstängning är på.

Placera stora kokkärl på de bakre zonerna om möjligt.

Avaktivera hällen och aktivera den igen.

tänds.

tänds.

Barnlås- eller Lås-funktionen fungerar.

Se avsnittet "Daglig användning".

Det står inget kokkärl på zonen.

Ställ ett kokkärl på zonen.

Fel kokkärl.

Diametern på kokkärlets botten är för liten för zonen.

Använd rätt typ av kokkärl.

Se avsnittet "Råd och tips".

Använd kokkärl med rätt mått.

Se avsnittet "Teknisk information".

www.zanussi.com

27

tänds.

Problem

och en siffra tänds.

Om du inte finner en lösning...

Kontakta försäljaren eller Electrolux Service om du inte kan avhjälpa felet. Uppge uppgifterna på typskylten. Meddela även den tresiffriga koden och koden för glaskeramiken (den sitter i hörnet på hällen) och felmeddelande som visas.

Installation

Möjlig orsak Lösning

Det har uppstått ett fel på hällen. Koppla loss hällen från eluttaget en stund. Ta ur eller koppla från säkringen i husets/lägenhetens säkringsskåp. Anslut igen. Om

tänds igen ber vi dig kontakta en auktoriserad serviceverkstad.

Det är fel på hällen eftersom ett kokkärl kokat torrt. Automatisk avstängning och överhettningsskyddet för zonerna är igång.

Stäng av hällen. Ta bort det heta kokkärlet. Slå på zonen igen efter ca 30 sekunder. Om kokkärlet var problemet släcks felmeddelandet.

Restvärmeindikering kan fortsätta lysa. Låt kokkärlet bli tillräckligt svalt. Kontrollera om kokkärlet är kompatibelt med hällen.

Se avsnittet "Råd och tips".

Kontrollera att du använde hällen på rätt sätt.

Annars kommer besök från servicetekniker eller fackhandlare inte att vara kostnadsfritt, inte ens under garantitiden. Anvisningar för kundservice och garantibestämmelser finns i garantihäftet.

VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

Före installationen

Innan du installerar hällen ska du anteckna informationen nedan från typskylten. Typskylten sitter nertill på hällen.

Serienummer ....................

Inbyggnadshällar

Inbyggnadshällar får endast användas efter installation i lämpliga inbyggnadsenheter och arbetsbänkar enligt gällande standarder.

Nätkabel

• Hällen är försedd med en nätkabel.

• Byta ut en skadad nätkabel mot följande

(eller högre) nätkabeltyp: H05BB-F Tmax

90°C. Kontakta det lokala servicecentret.

28 www.zanussi.com

Montering

min.

500mm min.

50mm min.

2mm min. 2 mm

A

< 20 mm

A

12 mm

28 mm

38 mm

B

57 mm

41 mm

31 mm min. 500 mm min. 2 mm

B A

> 20 mm min

30 mm

A

12 mm

28 mm

38 mm

B

57 mm

41 mm

31 mm min. 500 mm

B www.zanussi.com

29

30

R 5mm min.

55mm

490

+1 mm

560

+1 mm min.

12 mm min.

2 mm min.

38 mm min.

2 mm

www.zanussi.com

Skyddslåda

Om du har en skyddslåda (extra tillbehör) behövs inte det främre luftflödesutrymmet på 2 mm och skyddsgolvet direkt under hällen.

Skyddslådan (tillbehör) finns inte i alla länder.

Kontakta din lokala återförsäljare.

Du kan inte använda skyddslådan om du installerar hällen ovanför en ugn.

Teknisk information

Typskylt

Modell ZEL6640FBA

Typ 58 GAP D5 AU

Induktion 7.4 kW

Serienr .................

ZANUSSI

Specifikation för kokzonerna

PNC 949 595 594 00

220 - 240 V 50 - 60 Hz

Tillverkad i Tyskland

7.4 kW

Kokzon

Vänster fram

Vänster bak

Höger fram

Höger bak

Nominell effekt (max värmeläge) [W]

2300

1800

1400

1800 -

-

Effektfunktion

3400

2500

Kokzonernas effekt kan skilja sig en aning från uppgifterna i tabellen. Den ändras efter kokkärlets material och mått.

[W]

-

-

5

4

Effektfunktion maximal varaktighet [min]

Kokkärlets diameter [mm]

180 - 210

145 - 180

125 - 145

145 - 180

För optimalt matlagningsresultat får inte kokkärl större än diametern i tabellen användas.

www.zanussi.com

31

Energieffektivitet

Produktinformation enligt EU 66/2014

Modellbeskrivning

Typ av häll

Antal kokzoner

Uppvärmningsteknik

Diameter på runda kokzoner (Ø)

Energiförbrukning per kokzon (ECelectric-matlagning)

Energiförbrukning för hällen (ECelectric-matlagning)

EN 60350-2 - Elektriska matlagningsprodukter

- Del 2: Hällar – Metoder för mätning av prestanda

Energibesparing

Du kan spara energi vid vardagsmatlagningen om du följer nedanstående tips.

• Ställ kokkärlet på kokzonen innan den slås på.

MILJÖSKYDD

Vänster fram

Vänster bak

Höger fram

Höger bak

Vänster fram

Vänster bak

Höger fram

Höger bak

ZEL6640FBA

Häll för inbyggnad

4

Induktion

21,0 cm

18,0 cm

14,5 cm

18,0 cm

168,0 Wh / kg

183,0 Wh / kg

174,0 Wh / kg

179,0 Wh / kg

176,0 Wh / kg

• Ställ ett mindre kokkärl på mindre kokzoner.

• Ställ kokkärlet direkt i mitten av kokzonen.

• Värm endast upp den mängd vatten du behöver.

• Sätt om möjligt lock på kokkärlet.

• Använd restvärmen för att hålla maten varm eller för att smälta den.

Återvinn material med symbolen . Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng inte produkter märkta med symbolen med hushållsavfallet.

Lämna in produkten på närmaste

återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.

32

*

www.zanussi.com

www.zanussi.com

33

34 www.zanussi.com

www.zanussi.com

35

www.zanussi.com/shop

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents