Electrolux EHX6455FHK User manual

Electrolux EHX6455FHK User manual
EHX6455FHK
CS
FR
SK
Varná deska
Table de cuisson
Varný panel
Návod k použití
Notice d'utilisation
Návod na používanie
2
26
53
2
www.electrolux.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE......................................................................... 3
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................................................4
3. POPIS SPOTŘEBIČE.........................................................................................7
4. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ............................................................................................ 9
5. FLEXIBILNÍ INDUKČNÍ VARNÁ ZÓNA............................................................ 13
6. TIPY A RADY................................................................................................... 16
7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA........................................................................................ 18
8. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD................................................................................ 19
9. INSTALACE......................................................................................................21
10. TECHNICKÉ INFORMACE............................................................................ 24
11. ENERGETICKÁ ÚČINNOST.......................................................................... 24
MYSLÍME NA VÁS
Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt,
se kterým jsou spjaty desítky let profesionálních zkušeností a inovací. Tento
důmyslný a stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho uživatele. Kdykoliv
jej proto používáte, můžete se spolehnout, že pokaždé dosáhnete skvělých
výsledků.
Vítá Vás Electrolux.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registerelectrolux.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.electrolux.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
ČESKY
1.
3
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce
nezodpovídá za škody a zranění způsobená nesprávnou
instalací či chybným používáním. Návod k použití vždy
uchovávejte spolu se spotřebičem pro jeho budoucí
použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí.
Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne,
nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu
přibližovaly. Přístupné části jsou horké.
Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní
pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
Spotřebič a jeho dostupné části se mohou během
používání zahřát na vysokou teplotu. Nedotýkejte se
topných článků.
Spotřebič nepoužívejte spolu s externím časovačem
nebo samostatným dálkovým ovládáním.
Příprava jídel s tuky či oleji na varné desce bez dozoru
může být nebezpečná a způsobit požár.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
Oheň se nikdy nesnažte uhasit vodou, ale vypněte
spotřebič a poté plameny zakryjte např. víkem nebo
hasicí rouškou.
Nepokládejte věci na varnou desku.
Na varnou desku nepokládejte žádné kovové
předměty jako nože, vidličky, lžíce nebo pokličky,
protože by se mohly zahřát na velmi vysokou teplotu.
K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na
páru.
Po použití vypněte příslušnou část varné desky
ovladačem a nespoléhejte na detektor nádoby.
Je-li sklokeramický nebo skleněný povrch desky
prasklý, vypněte spotřebič, abyste zabránili úrazu
elektrickým proudem.
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, servisní technik nebo osoba s
podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k
úrazu.
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
•
•
•
•
•
•
•
•
UPOZORNĚNÍ!
Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
•
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Dodržujte minimální vzdálenosti od
ostatních spotřebičů a nábytku.
Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
noste ochranné rukavice.
Utěsněte výřez v povrchu pomocí
těsniva, abyste zabránili bobtnání z
důvodu vlhkosti.
Chraňte dno spotřebiče před párou a
vlhkostí.
Spotřebič neinstalujte vedle dveří či
pod oknem. Zabráníte tak převržení
•
•
horkého nádobí ze spotřebiče při
otevírání dveří či okna.
Pokud je spotřebič instalován nad
zásuvkami, ujistěte se, že prostor
mezi dnem spotřebiče a horní
zásuvkou zajišťuje dostatečnou
cirkulaci vzduchu.
Spodek spotřebiče se může silně
zahřát. Zajistěte instalaci
samostatného nehořlavého panelu,
který bude zakrývat spodek
spotřebiče.
Ujistěte se, že je mezi pracovní
deskou a přední stranou spotřebiče
umístěného pod ní prostor pro
proudění vzduchu alespoň 2 mm.
Záruka nekryje škody způsobené
nedostatečným prostorem pro
proudění vzduchu.
ČESKY
2.2 Připojení k elektrické síti
UPOZORNĚNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Veškerá elektrická připojení by měla
být provedena kvalifikovaným
elektrikářem.
Spotřebič musí být uzemněn.
Před každou údržbou nebo čištěním
je nutné se ujistit, že je spotřebič
odpojen od elektrické sítě.
Zkontrolujte, zda údaje o napájení na
typovém štítku souhlasí s parametry
elektrické sítě. Pokud tomu tak není,
obraťte se na kvalifikovaného
elektrikáře.
Ujistěte se, že je spotřebič
nainstalován správně. Volné a
nesprávné zapojení napájecího
kabelu či zástrčky (je-li součástí
výbavy) může mít za následek
přehřátí svorky.
Použijte správný typ napájecího
kabelu.
Elektrické kabely nesmí být
zamotané.
Ujistěte se, že je nainstalována
ochrana před úrazem elektrickým
proudem.
Použijte svorku k odlehčení kabelu od
tahu.
Dbejte na to, aby se elektrické
přívodní kabely nebo zástrčky (jsou-li
součástí výbavy) nedotýkaly horkého
spotřebiče nebo horkého nádobí, když
spotřebič připojujete do blízké
zásuvky.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky
ani prodlužovací kabely.
Dbejte na to, abyste nepoškodili
napájecí kabel nebo síťovou zástrčku
(je-li součástí výbavy). Pro výměnu
napájecího kabelu se obraťte na
autorizované servisní středisko nebo
elektrikáře.
Ochrana před úrazem elektrickým
proudem u živých či izolovaných částí
musí být připevněna tak, aby nešla
odstranit bez použití nástrojů.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
•
•
•
•
5
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
Pokud je síťová zásuvka uvolněná,
nezapojujte do ní síťovou zástrčku.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
Používejte pouze správná izolační
zařízení: ochranné vypínače vedení,
pojistky (pojistky šroubového typu se
musí odstranit z držáku), ochranné
zemnící jističe a stykače.
Je nutné instalovat vhodný vypínač
nebo izolační zařízení k řádnému
odpojení všech napájecích vodičů
spotřebiče. Toto izolační zařízení
musí mít mezeru mezi kontakty
alespoň 3 mm širokou.
2.3 Použití spotřebiče
UPOZORNĚNÍ!
Hrozí nebezpečí zranění,
popálení či úrazu
elektrickým proudem.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Před prvním použitím odstraňte
veškerý obalový materiál (je-li
přítomen), štítky a ochrannou fólii.
Tento spotřebič používejte v
domácnosti.
Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
Ujistěte se, že nejsou ventilační
otvory zakryté.
Zapnutý spotřebič nenechávejte bez
dozoru.
Po každém použití nastavte varnou
zónu do polohy „vypnuto“.
Nespoléhejte se na detektor nádoby.
Na varné zóny nepokládejte příbory
nebo pokličky. Mohly by se zahřát.
Nepracujte se spotřebičem, když
máte vlhké ruce nebo když je v
kontaktu s vodou.
Nepoužívejte spotřebič jako pracovní
nebo odkládací plochu.
Pokud je povrch spotřebiče prasklý,
okamžitě jej odpojte ze sítě. Zabráníte
tak úrazu elektrickým proudem.
Když je spotřebič zapnutý, uživatelé s
kardiostimulátory se nesmějí přiblížit k
indukčním varným zónám blíže než
na 30 cm.
Vložíte-li jídlo do horkého oleje, může
olej vystříknout.
6
www.electrolux.com
UPOZORNĚNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo výbuchu
•
•
•
•
Tuky a oleje mohou při zahřátí
uvolňovat hořlavé páry. Když vaříte s
tuky a oleji, držte plameny a ohřáté
předměty mimo jejich dosah.
Páry uvolňované velmi horkými oleji
se mohou samovolně vznítit.
Použitý olej, který obsahuje zbytky
potravin, může způsobit požár při
nižších teplotách než olej, který se
používá poprvé.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
•
2.4 Čištění a údržba
•
•
•
•
•
UPOZORNĚNÍ!
Hrozí nebezpečí poškození
spotřebiče.
•
•
•
•
•
•
Nepokládejte horké nádoby na
ovládací panel.
Nenechte vyvařit vodu v nádobách.
Dbejte na to, aby na spotřebič
nespadly varné nádoby či jiné
předměty. Mohl by se poškodit jeho
povrch.
Nezapínejte varné zóny s prázdnými
nádobami nebo zcela bez nádob.
Na spotřebič nepokládejte hliníkovou
fólii.
Nádoby vyrobené z litiny či hliníku
nebo nádoby s poškozeným dnem
mohou způsobit poškrábání
sklokeramiky nebo skla. Tyto
předměty při přesouvání na varné
desce vždy zdvihněte.
Tento spotřebič je určen výhradně pro
přípravu jídel. Nesmí být používán k
jiným účelům, například k vytápění
místností.
Spotřebič čistěte pravidelně, abyste
zabránili poškození materiálu jeho
povrchu.
Před čištěním spotřebič vypněte a
nechte ho vychladnout.
Před prováděním údržby spotřebič
odpojte od elektrické sítě.
K čištění spotřebiče nepoužívejte
proud vody nebo páru.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým
hadrem. Používejte pouze neutrální
mycí prostředky. Nepoužívejte
prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
2.5 Likvidace
UPOZORNĚNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
•
•
•
Pro informace ohledně správné
likvidace spotřebiče se obraťte na
místní úřady.
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
2.6 Obsluha
•
•
Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
Používejte výhradně originální
náhradní díly.
ČESKY
7
3. POPIS SPOTŘEBIČE
3.1 Uspořádání varné desky
1 Indukční varná zóna
2 Ovládací panel
3 Flexibilní indukční varná zóna
sestávající ze čtyř částí
1
1
3
2
3.2 Uspořádání ovládacího panelu
1
2 3
4 5
6
13
7
12
8
11
10
9
K ovládání spotřebiče používejte senzorová tlačítka. Displeje, ukazatele a zvukové
signály signalizují, jaké funkce jsou zapnuté.
Se‐
Funkce
nzoro‐
vé tla‐
čítko
Poznámka
1
ZAP/VYP
Slouží k zapnutí a vypnutí varné desky.
2
Blokování tlačítek / Dět‐
ská bezpečnostní pojist‐
ka
Slouží k zablokování a odblokování ovlá‐
dacího panelu.
3
ProCook
Slouží k zapnutí a vypnutí funkce.
FlexiBridge
Slouží k přepínání mezi třemi režimy funk‐
ce.
4
5
6
7
-
Displej nastavení teploty Ukazuje nastavení teploty.
-
Ukazatele časovače var‐ Ukazují, pro kterou zónu je nastavený
ných zón
čas.
-
Displej časovače
Ukazuje čas v minutách.
8
www.electrolux.com
Se‐
Funkce
nzoro‐
vé tla‐
čítko
8
9
-
10
11
/
12
-
13
Poznámka
Hob²Hood
Slouží k zapnutí a vypnutí manuálního re‐
žimu funkce.
Funkce posílení výkonu
Slouží k zapnutí a vypnutí funkce.
Ovládací lišta
Slouží k nastavení teploty.
-
Slouží k volbě varné zóny.
-
Slouží ke zvýšení nebo snížení času.
Ovládací lišta
Slouží k nastavení teploty pro flexibilní in‐
dukční varnou zónu.
3.3 Displeje nastavení teploty
Displej
Popis
Varná zóna je vypnutá.
Varná zóna je zapnutá.
-
Je zapnutá funkce Automatický ohřev.
Je zapnutá funkce Funkce posílení výkonu.
+ číslice
Došlo k poruše.
/
OptiHeat Control (Třístupňový ukazatel zbytkového tepla): pokra‐
čovat ve vaření / uchovat teplé / zbytkové teplo.
/
Je zapnutá funkce Blokování tlačítek /Dětská bezpečnostní po‐
jistka.
Nevhodná nádoba, příliš malá nádoba nebo na varné zóně není
žádná nádoba.
Je zapnutá funkce Automatické vypnutí.
/
/
Je zapnutá funkce ProCook.
ČESKY
3.4 OptiHeat Control
(Třístupňový ukazatel
zbytkového tepla)
Indukční varné zóny vytvářejí teplo
potřebné k vaření přímo ve dně varné
nádoby. Sklokeramická varná deska se
ohřívá teplem nádoby.
UPOZORNĚNÍ!
/
/
Nebezpečí
popálení zbytkovým teplem.
Ukazatel zobrazuje úroveň
zbytkového tepla.
4. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
UPOZORNĚNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
4.1 Zapnutí a vypnutí
Stisknutím
na jednu sekundu varnou
desku zapnete nebo vypnete.
4.2 Automatické vypnutí
Tato funkce varnou desku
automaticky vypne v následujících
případech:
•
•
•
•
•
•
všechny varné zóny jsou vypnuté,
po zapnutí varné desky jste
nenastavili teplotu,
něco jste rozlili nebo položili na
ovládací panel na déle než 10 sekund
(pánev, utěrka, atd.). Ozve se
zvukový signál a varná deska se
vypne. Odstraňte všechny předměty,
nebo vyčistěte ovládací panel.
se deska se příliš zahřeje (např. když
se vyvaří obsah nádoby). Před dalším
použitím varné desky je nutné nechat
varnou zónu vychladnout.
použijete nevhodné nádoby. Symbol
se rozsvítí a za dvě minuty se
varná zóna automaticky vypne.
po určité době nevypnete varnou
zónu nebo nezměníte nastavení
teploty. Po určité době se rozsvítí
a varná deska se vypne.
Vztah mezi nastavením teploty a
dobou, po níž se varná deska vypne:
Nastavení teploty Varná deska se
vypne po
,1-3
6 hodinách
4-7
5 hodinách
8-9
4 hodinách
10 - 14
1,5 hodině
4.3 Nastavení teploty
Nastavení nebo změna teploty:
Stiskněte ovládací lištu u požadovaného
nastavení teploty nebo posuňte prstem
po ovládací liště až k požadovanému
nastavení teploty.
4.4 Automatický ohřev
Zapnete-li tuto funkci, lze tak dosáhnout
potřebné teploty za kratší dobu. Tato
funkce nastaví na určitou dobu nejvyšší
teplotu a pak ji sníží na správné
nastavení.
Aby bylo možné funkci
zapnout, varná zóna musí
být chladná.
Zapnutí funkce pro varnou zónu:
stiskněte
(rozsvítí se
). Ihned
9
10
www.electrolux.com
stiskněte požadované nastavení teploty.
Změna času: zvolte varnou zónu
Po třech sekundách se zobrazí
pomocí
.
Vypnutí funkce: změňte nastavení
teploty.
4.5 Funkce posílení výkonu
Tato funkce dodá indukčním varným
zónám více elektrické energie. Funkci lze
zapnout pro indukční varnou zónu pouze
na omezenou dobu. Poté se indukční
varná zóna automaticky přepne na
nejvyšší teplotu.
Zapnutí funkce pro varnou zónu:
. Rozsvítí se
nebo
.
pomocí
a stiskněte . Zbývající čas
se bude odpočítávat až do 00. Kontrolka
varné zóny zhasne.
Jakmile uplyne nastavený
čas, zazní zvukový signál a
začne blikat 00. Varná zóna
se vypne.
Vypnutí zvukové signalizace: stiskněte
.
Viz část „Technické
informace“.
stiskněte
. Stiskněte
Vypnutí funkce: zvolte varnou zónu
.
Vypnutí funkce: změňte nastavení
teploty.
4.6 Funkce posílení výkonu s
dvoukruhovou varnou zónou
Funkce se zapne pro vnitřní okruh, když
varná deska zjistí, že průměr nádoby je
menší než průměr vnitřního okruhu.
Funkce se zapne pro vnější okruh, když
varná deska zjistí, že průměr nádoby je
větší než průměr vnitřního okruhu.
4.7 Časovač
Odpočítávání času
Tuto funkci můžete použít k nastavení
délky zapnutí varné zóny při jednom
vaření.
Nejprve zvolte varnou zónu, poté
zvolte funkci. Teplotu můžete nastavit
před nebo po nastavení funkce.
Nastavení varné zóny: stiskněte
opakovaně , dokud se nerozsvítí
kontrolka požadované varné zóny.
Zapnutí funkce: stiskněte
časovače
a nastavte čas (00 - 99 minut). Když
kontrolka varné zóny začne blikat
pomaleji, odpočítává se čas.
Kontrola zbývajícího času: zvolte
varnou zónu pomocí . Kontrolka varné
zóny začne blikat rychleji. Na displeji se
zobrazí zbývající čas.
CountUp Timer (Měřič času)
Tato funkce slouží ke sledování doby
provozu varné zóny.
Nastavení varné zóny: stiskněte
opakovaně , dokud se nerozsvítí
kontrolka požadované varné zóny.
Zapnutí funkce: stiskněte
časovače,
rozsvítí se . Když kontrolka varné zóny
začne blikat pomaleji, počítá se čas.
Displej přepíná zobrazení
a
uplynulého času (v minutách).
Kontrola délky provozu varné zóny:
zvolte varnou zónu pomocí . Kontrolka
varné zóny začne blikat rychleji. Na
displeji se zobrazí délka provozu zóny.
Vypnutí funkce: zvolte varnou zónu
a stiskněte
nebo
zóny zhasne.
. Kontrolka varné
Minutka
Když je varná deska zapnutá, ale není
zapnutá žádná varná zóna (na displeji
nastavení teploty je zobrazeno ),
můžete tuto funkci použít jako Minutku.
Zapnutí funkce: stiskněte
. Stiskněte
nebo
časovače a nastavte čas.
Jakmile uplyne nastavený čas, zazní
zvukový signál a začne blikat 00.
Vypnutí zvukové signalizace: stiskněte
.
Tato funkce nemá žádný vliv
na provoz varných zón.
ČESKY
4.8 Blokování tlačítek
Když jsou varné zóny zapnuté, ovládací
panel lze zablokovat. Zabráníte tak
náhodné změně nastavení teploty.
Nejprve nastavte tepelný výkon.
Zapnutí funkce: stiskněte
sekundy se rozsvítí
zapnutý.
. Na čtyři
.Časovač zůstane
Vypnutí funkce: stiskněte . Zobrazí
se předchozí nastavení teploty.
Funkci také vypnete
vypnutím varné desky.
zapněte
Zapnutí funkce: pomocí
varnou desku. Nenastavujte teplotu. Na
varnou desku vypněte.
teplotu. Na čtyři sekundy stiskněte
. Pomocí
- zvuková signalizace je zapnutá
Pro potvrzení volby vyčkejte, než se
varná deska automaticky vypne.
Když je tato funkce nastavena na ,
uslyšíte zvukovou signalizaci pouze
když:
•
•
•
•
•
•
•
. Rozsvítí se
Funkci vypnete takto: pomocí
zapněte varnou desku. Nenastavujte
Rozsvítí se
vypněte.
•
•
Tato funkce brání neúmyslnému použití
varné desky.
. Pomocí
- zvuková signalizace je vypnutá
stisknete
Minutka chladne
Odpočítávání času chladne
něco položíte na ovládací panel.
4.11 Funkce Řízení výkonu
4.9 Dětská bezpečnostní
pojistka
čtyři sekundy stiskněte
•
11
•
•
.
varnou desku
Varné zóny jsou seskupeny podle
umístění a počtu fází ve varné desce.
Viz obrázek.
Každá fáze má maximální elektrické
zatížení 3 700 W.
Tato funkce rozděluje výkon mezi
varné zóny zapojené do stejné fáze.
Funkce se zapne, když celkové
elektrické zatížení varných zón
zapojených do jedné fáze přesáhne
3 700 W.
Tato funkce snižuje výkon pro ostatní
varné zóny zapojené do stejné fáze.
Displej varných zón se sníženým
výkonem se mění v rozmezí dvou
úrovní.
Vyřazení funkce na jedno vaření:
pomocí
zapněte varnou desku.
Rozsvítí se
. Na čtyři sekundy
stiskněte . Do 10 sekund nastavte
teplotu. Nyní můžete varnou desku
použít. Když varnou desku vypnete
pomocí
, funkce se opět zapne.
4.10 OffSound Control (Vypnutí
a zapnutí zvukové signalizace)
Vypněte varnou desku. Na tři sekundy
stiskněte
. Displej se rozsvítí a
zhasne. Na tři sekundy stiskněte
nebo . Stisknutím
Rozsvítí se
časovače zvolte jedno z těchto
nastavení:
.
4.12 Hob²Hood
Jedná se o pokročilou automatickou
funkci, která spojí varnou desku se
speciálním odsavačem par. Jak varná
deska tak odsavač par jsou vybaveny
infračerveným vysílačem. Rychlost
ventilátoru se řídí automaticky na
základně režimu nastavení a teploty
nejteplejší varné nádoby na varné desce.
Ventilátor lze také z varné desky ovládat
ručně.
12
www.electrolux.com
U většiny odsavačů par je
dálkový systém ovládání
původně vypnutý. Před
použitím funkce jej proto
zapněte. Více informací viz
návod k použití odsavače
par.
Automatický chod funkce
Automatický chod funkce zapnete
nastavením automatického režimu na H1
– H6. Varná deska je původně nastavená
na H5. Odsavač par zareaguje, kdykoliv
použijete varnou desku. Varná deska
automaticky rozpozná teplotu varných
nádob a přizpůsobí rychlost ventilátoru.
Automatické režimy
Auto‐
Vaření1) Smaže‐
matické
ní2)
osvětle‐
ní
Režim
H0
Vyp
Vyp
Vyp
Režim
H1
Zap
Vyp
Vyp
Režim
H2 3)
Zap
Rychlost Rychlost
ventilá‐ ventilá‐
toru 1
toru 1
Režim
H3
Zap
Vyp
Režim
H4
Zap
Rychlost Rychlost
ventilá‐ ventilá‐
toru 1
toru 1
Režim
H5
Zap
Rychlost Rychlost
ventilá‐ ventilá‐
toru 1
toru 2
Rychlost
ventilá‐
toru 1
Auto‐
Vaření1) Smaže‐
matické
ní2)
osvětle‐
ní
Režim
H6
Zap
Rychlost Rychlost
ventilá‐ ventilá‐
toru 2
toru 3
1) Varná deska rozpozná proces vaření a
nastaví rychlost odsávání v souladu s auto‐
matickým režimem.
2) Varná deska rozpozná proces smažení a
nastaví rychlost odsávání v souladu s auto‐
matickým režimem.
3) Tento režim zapne ventilátor a osvětlení
a nezávisí na teplotě.
Změna automatického režimu
1. Vypněte spotřebič.
2. Na tři sekundy stiskněte
se rozsvítí a zhasne
. Displej
3. Na tři sekundy stiskněte
.
4. Několikrát stiskněte
nezobrazí
, dokud se ne
.
5. Stisknutím
časovače zvolte
automatický režim.
K přímému ovládání
odsavače par přes jeho
ovládací panel vypněte
automatický režim funkce.
Když dokončíte přípravu
jídel a vypnete varnou
desku, může ventilátor
odsavače par ještě určitou
chvíli pracovat. Systém poté
ventilátor vypne automaticky
a na dalších 30 sekund vám
zabrání v jeho náhodném
spuštění.
Manuální ovládání rychlosti
ventilátoru
Funkci lze také ovládat ručně. Učiníte tak
při zapnuté varné desce.
dotykem
Tím se vypne automatický režim funkce,
což vám umožní ručně změnit rychlost
ventilátoru. Stisknutím
zvýšíte
rychlost ventilátoru o jeden stupeň. Když
dosáhnete intenzivního stupně a
ČESKY
stisknete opět , nastavíte rychlost
ventilátoru na 0, čímž ventilátor
odsavače par vypnete. Ventilátor opět
spustíte dotykem
rychlosti na 1.
a nastavením jeho
Automatický režim této
funkce zapnete tak, že
vypnete a opět zapnete
varnou desku.
13
Zapnutí osvětlení
Můžete nastavit, aby varná deska
zapínala osvětlení automaticky, kdykoliv
zapnete varnou desku. Učiníte tak
nastavením automatického režimu na H1
– H6.
Osvětlení odsavače par se
vypne dvě minuty po vypnutí
varné desky.
5. FLEXIBILNÍ INDUKČNÍ VARNÁ ZÓNA
UPOZORNĚNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
5.1 Funkce FlexiBridge
Flexibilní indukční varná zóna se skládá
ze čtyř částí. Tyto části lze zkombinovat
do dvou varných zón různých velikostí
nebo do jedné velké varné zóny.
Kombinaci těchto částí zvolíte výběrem
režimu vhodného pro rozměry varných
nádob, které chcete použít. K dispozici
jsou tři režimy: Standardní (zapne se
automaticky po zapnutí varné desky),
velké spojení varných zón a maximální
spojení varných zón.
Zvolte režim vhodný pro velikost a
rozměr varných nádob. Varné nádoby by
měly co nejvíce zakrývat vybrané zóny.
Umístěte varné nádoby na střed
zvolených zón!
Varné nádoby s průměrem dna menším
než 160 mm položte na střed jediné
části.
K nastavení tepelného
výkonu použijte ovládacích
lišty na levé straně.
Přepínání mezi režimy
100-160mm
K přepnutí mezi režimy použijte
senzorové tlačítko:
.
Varné nádoby s průměrem dna větším
než 160 mm položte na střed mezi dvě
části.
Když přepínáte mezi režimy,
nastavení tepelného výkonu
se přepne zpět na 0.
Průměr a umístění varných nádob
> 160 mm
14
www.electrolux.com
5.2 FlexiBridge Standardní
režim
Tento režim se zapne při zapnutí varné
desky. Propojí části varné desky do dvou
samostatných varných zón. U každé
zóny lze zvlášť změnit nastavení
tepelného výkonu. Použijte dvě ovládací
lišty na levé straně.
Správné umístění varných nádob:
K použití tohoto režimu je nutné umístit
varné nádoby na tři propojené části.
Pokud použijete nádoby menší než dvě
části, na displeji se zobrazí
minutách se zóna vypne.
a po dvou
Správné umístění varných nádob:
Nesprávné umístění varných nádob:
Nesprávné umístění varných nádob:
5.4 FlexiBridge Režim
maximálního spojení varných
zón
5.3 FlexiBridge Režim velkého
spojení varných zón
Tento režim zapnete stisknutím ,
dokud se nezobrazí správný ukazatel
režimu. Tento režim propojí tři zadní části
do jediné varné zóny. Přední část se
nepropojí a funguje jako samostatná
varná zóna. U každé zóny lze zvlášť
změnit nastavení tepelného výkonu.
Použijte dvě ovládací lišty na levé straně.
Tento režim zapnete stisknutím ,
dokud se nezobrazí správný ukazatel
režimu. Tento režim propojí všechny
části do jediné varné zóny. K nastavení
tepelného výkonu použijte jednu z
ovládacích lišt na levé straně.
ČESKY
15
Umístěním nádoby do přední polohy
získáte nastavení nejvyššího tepelného
výkonu. Nastavení tepelného výkonu
můžete snížit přesunutím varné nádoby
do prostřední nebo zadní polohy.
Když používáte tuto funkci,
používejte pouze jednu
varnou nádobu.
Správné umístění varných nádob:
K použití tohoto režimu je nutné umístit
varné nádoby na čtyři propojené části.
Pokud použijete nádoby menší než tři
části, na displeji se zobrazí
minutách se zóna vypne.
a po dvou
Všeobecné informace:
•
•
Nádobí používané u této funkce musí
mít minimální průměr dna 160 mm.
Displej nastavení tepelného výkonu
levé zadní ovládací lišty zobrazuje
umístění varné nádoby na indukční
varné zóně. Přední
, zadní
, prostřední
.
Nesprávné umístění varných nádob:
•
5.5
Funkce ProCook
Tato funkce vám umožňuje nastavit
teplotu přesunutím nádoby na jiné místo
na indukční varné zóně.
Tato funkce rozdělí indukční varnou zónu
na tři oblasti s různým nastavením
výkonu. Varná deska rozpozná umístění
nádoby a nastaví tepelný výkon dle její
polohy. Varné nádoby můžete umístit do
přední, prostřední nebo zadní polohy.
•
Displej nastavení tepelného výkonu
levé přední ovládací lišty zobrazuje
tepelný výkon. Ke změně nastavení
tepelného výkonu použijte levou
přední ovládací lištu.
Když tuto funkci zapnete poprvé,
získáte nastavení tepelného výkonu
u přední polohy,
polohy a
u prostřední
u zadní polohy.
16
www.electrolux.com
Zapnutí funkce
Funkci zapnete umístěním varné nádoby
na správné místo na varné zóně.
Stiskněte . Ukazatel nad symbolem se
rozsvítí. Pokud na varnou zónu
nepoložíte varnou nádobu, rozsvítí se
a po dvou minutách se flexibilní indukční
varná zóna nastaví na
.
Vypnutí funkce
U každé polohy lze zvlášť změnit
nastavení tepelného výkonu. Varná
deska si bude pamatovat vaše
nastavení tepelného výkonu při
dalším použití této funkce.
Funkci vypnete stisknutím
nebo
nastavením tepelného výkonu na
Ukazatel nad symbolem
.
zhasne.
6. TIPY A RADY
UPOZORNĚNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
6.1 Nádobí
U indukčních varných zón
vytváří silné
elektromagnetické pole teplo
v nádobách velmi rychle.
Indukční varné zóny
používejte s vhodnými
nádobami.
Dno nádoby musí být co
nejrovnější a nejsilnější.
Rozměry nádoby
Indukční varné zóny se do určité míry
automaticky přizpůsobí velikosti dna
nádoby.
Výkon varné zóny závisí na průměru
varné nádoby. Nádoby s menším než
minimálním průměrem přijímají pouze
část výkonu vytvářeného varnou zónou.
Viz část „Technické
informace“.
Materiál varných nádob
•
•
vhodné: litina, ocel, smaltovaná ocel,
nerezová ocel, sendvičová dna nádob
(označeno jako vhodné výrobcem).
nevhodné: hliník, měď, mosaz, sklo,
keramika, porcelán.
Nádoba je pro indukční varnou desku
vhodná, jestliže:
•
•
se malé množství vody na indukční
varné zóně nastavené na nejvyšší
teplotu velmi rychle ohřeje.
magnet přilne na dno nádoby.
V důsledku posouvání
nádobí se potisk na flexibilní
indukční varné zóně může
zašpinit nebo změnit barvu.
Varnou zónu můžete čistit
běžným způsobem.
6.2 Zvuky během používání
Jestliže slyšíte:
•
•
•
•
•
praskání: nádobí je vyrobeno z
různých materiálů (sendvičová
konstrukce).
pískání: používáte varnou zónu na
vysoký výkon a nádobí je vyrobeno z
různých materiálů (sendvičová
konstrukce).
hučení: používáte vysoký výkon.
cvakání: dochází ke spínání
elektrických přepínačů.
syčení, bzučení: pracuje ventilátor.
Tyto zvuky jsou normální a
neznamenají žádnou závadu varné
desky.
ČESKY
6.3 Öko Timer (Ekologický
časový spínač)
Za účelem úspory energie se topný
článek varné zóny sám vypne dřív, než
zazní signál odpočítávání času. Rozdíl
mezi dobou provozu závisí na nastavené
teplotě a délce vaření.
17
není přímo úměrný. Když zvýšíte
nastavení teploty, nezvýší se úměrně
spotřeba energie dané varné desky. To
znamená, že varná zóna se středním
nastavením teploty spotřebuje méně než
polovinu svého výkonu.
Údaje v následující tabulce
jsou jen orientační.
6.4 Příklady použití varné
desky
Vztah mezi nastavením teploty a
spotřebou energie příslušené varné zóny
Nastavení
teploty
Vhodné pro:
Čas
(min)
Udržení teploty hotového jí‐
dla.
dle
Nádobu zakryjte pokličkou.
potřeby
1-3
Holandská omáčka, rozpou‐
štění: másla, čokolády, žela‐
tiny.
5 - 25
Čas od času zamíchejte.
1-3
Zahuštění: nadýchané ome‐
lety, míchaná vejce.
10 - 40
Vařte s pokličkou.
3-5
Dušení jídel z rýže a mléč‐
ných jídel, ohřívání hotových
jídel.
25 - 50
Přidejte alespoň dvakrát tolik
vody než rýže, mléčná jídla
během ohřívání občas zamí‐
chejte.
5-7
Podušení zeleniny, ryb, ma‐
sa.
20 - 45
Přidejte několik lžic tekutiny.
7-9
Vaření brambor v páře.
20 - 60
Použijte max. ¼ l vody na
750 g brambor.
7-9
Vaření většího množství jí‐
60 del, dušeného masa se zele‐ 150
ninou a polévek.
9 - 12
Mírné smažení: plátků masa dle
V polovině doby obraťte.
nebo ryb, Cordon Bleu z tele‐ potřeby
cího masa, kotlet, masových
kroket, uzenin, jater, jíšky,
vajec, palačinek a koblih.
12 - 13
Prudké smažení, pečená
5 - 15
bramborová kaše, silné řízky,
steaky.
14
Vaření vody, vaření těstovin, opražení masa (guláš, dušené maso v
hrnci), fritování hranolků.
-1
Tipy
Až 3 l vody a přísady.
V polovině doby obraťte.
Vaření velkých množství vody. Funkce posílení výkonu je zapnutá.
18
www.electrolux.com
6.5 Rady a tipy pro funkci
Hob²Hood
Může se stát, že ostatní
dálkové ovládané spotřebiče
budou blokovat signál.
Zabráníte tomu tím, že
dálkově ovládaný spotřebič
a varnou desku nebudete
používat současně.
Když používáte varnou desku s touto
funkcí:
•
•
•
•
Chraňte panel odsavače par před
přímým slunečním svitem.
Nemiřte halogenové světlo na panel
odsavače par.
Nezakrývejte panel varné desky.
Nepřerušujte signál mezi varnou
deskou a odsavačem par (např. rukou
nebo madlem nádoby). Viz obrázek.
Odsavač par na obrázku je uveden
pouze pro příklad.
Odsavače par s funkcí Hob²Hood
Plnou řadu odsavačů par, které jsou
vybaveny touto funkcí, naleznete na
našich webových stránkách pro
spotřebitele. Odsavače par Electrolux,
které jsou vybaveny touto funkcí, musí
být označeny symbolem
.
7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
UPOZORNĚNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
7.1 Všeobecné informace
•
•
•
•
•
Varnou desku po každém použití
očistěte.
Nádoby používejte vždy s čistou
spodní stranou.
Škrábance nebo tmavé skvrny na
povrchu nemají vliv na funkci varné
desky.
Použijte speciální čisticí prostředek
vhodný na povrch varné desky.
Použijte speciální škrabku na sklo.
7.2 Čištění varné desky
•
Okamžitě odstraňte: roztavený plast,
plastovou folii nebo jídlo obsahující
•
cukr. Pokud tak neučiníte, nečistota
může varnou desku poškodit.
Speciální škrabku přiložte šikmo ke
skleněnému povrchu a posunujte ostří
po povrchu desky.
Odstraňte po dostatečném
vychladnutí varné desky: skvrny od
vodního kamene, vodové kroužky,
tukové skvrny nebo kovově lesklé
zbarvení. Vyčistěte varnou desku
vlhkým hadříkem s neabrazivním
mycím prostředkem. Po vyčištění
varnou desku osušte měkkým
hadrem.
ČESKY
19
8. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
UPOZORNĚNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
8.1 Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Varnou desku nelze za‐
pnout ani používat.
Varná deska není zapoje‐
na do elektrické sítě nebo
není připojena správně.
Zkontrolujte, zda je varná
deska správně zapojena
do elektrické sítě. Viz
schéma zapojení.
Je uvolněná pojistka.
Zkontrolujte, zda příčinou
závady není pojistka. Po‐
kud se pojistka uvolňuje
opakovaně, obraťte se na
autorizovaného elektrikáře.
Zapněte varnou desku
znovu a maximálně do 10
sekund nastavte teplotu.
Stiskli jste dvě nebo více
senzorových tlačítek sou‐
časně.
Stiskněte pouze jedno se‐
nzorové tlačítko.
Na ovládacím panelu je
voda nebo skvrny od tuku.
Vyčistěte ovládací panel.
Ozve se zvukový signál a
varná deska se vypne.
Když je varná deska vy‐
pnutá, ozve se zvukový
signál.
Zakryli jste jedno nebo ví‐
ce senzorových tlačítek.
Odstraňte předmět ze se‐
nzorových tlačítek.
Varná deska se vypne.
Něčím jste zakryli senzoro‐ Odstraňte předmět ze se‐
nzorového tlačítka.
vé tlačítko .
Nerozsvítí se Ukazatel
zbytkového tepla.
Varná zóna byla zapnutá
jen krátkou dobu, a není
proto horká.
Jestliže byla varná zóna
zapnutá dostatečně dlou‐
ho, aby byla horká, obraťte
se na autorizované servis‐
ní středisko.
Funkce Hob²Hood nefun‐
guje.
Zakryli jste ovládací panel.
Odstraňte předmět z ovlá‐
dacího panelu.
Funkce Automatický ohřev
nefunguje.
Varná zóna je horká.
Nechte varnou zónu dosta‐
tečně vychladnout.
Je nastavena nejvyšší te‐
plota.
Nejvyšší stupeň teploty má
stejný výkon jako funkce.
20
www.electrolux.com
Problém
Možná příčina
Řešení
Nastavení teploty kolísá
mezi dvěma nastaveními.
Je zapnutá funkce Řízení
výkonu.
Viz část „Denní používání“.
Senzorová tlačítka se
zahřívají.
Nádoba je příliš velká nebo Je-li to možné, na zadních
jste ji postavili příliš blízko varných zónách používejte
ovládacích prvků.
velké nádoby.
Při dotyku senzorových tla‐ Zvuková signalizace je vy‐
čítek nezazní žádný zvuko‐ pnutá.
vý signál.
Zapněte zvukovou signali‐
zaci.
Viz část „Denní používání“.
Flexibilní indukční varná
Varná nádoba je na flexi‐
zóna neohřívá varnou nád‐ bilní indukční varné zóně
obu.
nesprávně umístěna.
Varnou nádobu umístěte
do správné polohy na flexi‐
bilní indukční varné zóně.
Poloha varné nádoby závi‐
sí na zapnuté funkci nebo
režimu funkce.
Viz část „Flexibilní indukční
varná zóna“.
Průměr dolní části varné
nádoby není vhodný pro
zapnutou funkci nebo re‐
žim funkce.
Používejte nádoby na
vaření s průměrem vhod‐
ným pro zapnutou funkci
nebo režim funkce. Na sa‐
mostatném oddílu flexibilní
indukční varné zóny použí‐
vejte nádoby na vaření s
průměrem menším než
160 mm.
Viz část „Flexibilní indukční
varná zóna“.
Vypněte varnou desku a
znovu ji zapněte.
Rozsvítí se
.
Je zapnutá funkce Auto‐
matické vypnutí.
Rozsvítí se
.
Je spuštěna funkce Dětská Viz část „Denní používání“.
bezpečnostní pojistka ne‐
bo Blokování tlačítek.
Rozsvítí se
.
Na varné zóně není žádná
nádoba.
Na varnou zónu postavte
nádobu.
Nádoba není vhodná.
Použijte vhodnou nádobu.
Viz část „Tipy a rady“.
Průměr dna nádoby je pro
varnou zónu příliš malý.
Použijte varné nádoby se
správnými rozměry.
Viz část „Technické infor‐
mace“.
ČESKY
Problém
Zobrazí se
a číslo.
21
Možná příčina
Řešení
Je zapnutá funkce Flexi‐
Bridge. Jeden nebo více
oddílů spuštěného režimu
funkce není zakryto varnou
nádobou.
Umístěte nádobu na správ‐
ný počet oddílů spuštěné‐
ho režimu funkce nebo
změňte režim funkce.
Viz část „Flexibilní indukční
varná zóna“.
Je zapnutá funkce Pro‐
Cook. Na flexibilní indukční
varné zóně jsou umístěny
dvě nádoby.
Použijte pouze jednu nád‐
obu.
Viz část „Flexibilní indukční
varná zóna“.
Porucha varné desky.
Varnou desku na chvíli od‐
pojte z elektrické sítě. Vy‐
pojte pojistku v domácí
elektroinstalaci. Opět ji
připojte. Jestliže se
opět rozsvítí, obraťte se na
autorizované servisní
středisko.
Rozsvítí se
.
U varné desky došlo k chy‐
bě, protože se vyvařila vo‐
da z nádoby. Je zapnutá
funkce Automatické vypnu‐
tí a a ochrana před
přehřátím varných zón.
8.2 Když nenaleznete řešení...
Pokud problém nemůžete vyřešit sami,
obraťte se na autorizované servisní
středisko. Uveďte údaje z typového
štítku. Uveďte rovněž kód ze tří číslic a
písmen pro sklokeramiku (je v rohu varné
desky) a chybové hlášení, které se
zobrazuje. Ujistěte se, že jste varnou
Vypněte varnou desku.
Odstraňte horkou nádobu.
Po přibližně 30 sekundách
varnou zónu opět zapněte.
Pokud byl problém ve var‐
né nádobě, chybové hláše‐
ní se přestane zobrazovat.
Ukazatel zbytkového tepla
se může nadále zobrazo‐
vat. Nechte varnou nádobu
dostatečně vychladnout.
Zkontrolujte, zda lze var‐
nou nádobu použít s var‐
nou deskou.
Viz část „Tipy a rady“.
desku používali správným způsobem.
Pokud ne, budete muset návštěvu
technika z poprodejního servisu nebo
prodejce zaplatit, i když je spotřebič ještě
v záruce. Informace o servisním
středisku a záručních podmínkách jsou
uvedeny v záruční příručce.
9. INSTALACE
UPOZORNĚNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
9.1 Před instalací spotřebiče
Před instalací varné desky si z typového
štítku opište níže uvedené informace.
22
www.electrolux.com
9.3 Připojovací kabel
Typový štítek je umístěn na spodní
straně varné desky.
Sériové číslo ............................
•
•
9.2 Vestavné varné desky
Vestavné varné desky se smějí používat
pouze po zabudování do vhodných
vestavných modulů a pracovních ploch,
které splňují příslušné normy.
Varná deska se dodává s
připojovacím kabelem.
Poškozený síťový kabel vyměňte za
síťový kabel tohoto typu (nebo vyšší):
H05BB-F T min 90°C. Obraťte se na
místní autorizované servisní
středisko.
9.4 Montáž
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
min. 2 mm
A
min. 2 mm
B
< 20 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
B
> 20 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
A
min
30 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
ČESKY
23
min.
38 mm
min.
2 mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
min.
12 mm
min.
2 mm
9.5 Ochranná skříň
Pokud použijete ochrannou skříň
(dodatečné příslušenství), není nutné
zachovat přední prostor o šířce 2 mm pro
proudění vzduchu a instalovat ochranné
dno přímo pod varnou deskou. Ochranná
skříň nemusí být v některých zemích v
nabídce. Obraťte se na svého místního
dodavatele.
Ochrannou skříň nelze
použít, pokud varnou desku
instalujete nad troubou.
24
www.electrolux.com
10. TECHNICKÉ INFORMACE
10.1 Typový štítek
Model EHX6455FHK
Typ 58 GAD CL AU
Indukce 7.4 kW
Sér. č. .................
ELECTROLUX
PNC 949 596 408 01
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Vyrobeno v Německu
7.4 kW
10.2 Technické údaje varných zón
Varná zóna
Nominální vý‐ Funkce posí‐
kon (maximál‐ lení výkonu
ní nastavení
[W]
teploty) [W]
Délka chodu
Průměr nád‐
funkce Funkce oby [mm]
posílení výko‐
nu [min]
Pravá přední
1400
2500
4
125 - 145
Pravá zadní
1800
2800
10
145 - 180
Flexibilní in‐
dukční varná
zóna
2300
3200
10
minimálně 100
Výkon varných zón se může nepatrně
lišit od údajů uvedených v této tabulce.
Mění se na základě materiálu a průměru
varných nádob.
Pro dosažení nejlepších výsledků vaření
používejte nádoby, které nejsou větší
než průměr uvedený v tabulce.
11. ENERGETICKÁ ÚČINNOST
11.1 Produktové informace dle směrnice komise EU 66/2014
Označení modelu
EHX6455FHK
Typ varné desky
Vestavná varná
deska
Počet varných zón
2
Počet varných zón
1
Technologie ohřevu
Indukční deska
Průměr kruhových var‐
ných zón (Ø)
Pravá přední
Pravá zadní
14,5 cm
18,0 cm
Délka (D) a šířka (Š) var‐
né zóny
Vlevo
D 46.1 cm
Š 21.4 cm
Spotřeba energie varných Pravá přední
zón (EC electric cooking) Pravá zadní
179,0 Wh / kg
164,5 Wh / kg
ČESKY
Spotřeba energie varné
zóny (EC electric coo‐
king)
Vlevo
177,6 Wh / kg
Spotřeba energie varné
desky (EC electric hob)
EN 60350-2 - Elektrické spotřebiče na
vaření pro domácnost - část 2: varné
desky - metody pro měření výkonu
11.2 Úspora energie
Během každodenního pečení můžete
ušetřit energii, budete-li se řídit níže
uvedenými radami.
•
Při ohřevu vody používejte pouze
takové množství, které potřebujete.
25
175,2 Wh / kg
•
Je-li to možné, vždy zakrývejte
nádoby pokličkami.
•
Před zapnutím varné zóny na ni
položte varnou nádobu.
Na menší varné zóny postavte menší
varné nádoby.
Postavte nádobu přímo na střed
varné zóny.
Využijte zbytkové teplo k udržování
teploty jídle nebo k jeho rozpouštění.
•
•
•
12. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
určené k likvidaci. Spotřebiče označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
26
www.electrolux.com
TABLE DES MATIÈRES
1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ........................................................................... 27
2. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ......................................................................28
3. DESCRIPTION DE L'APPAREIL...................................................................... 31
4. UTILISATION QUOTIDIENNE..........................................................................33
5. ZONE DE CUISSON À INDUCTION FLEXIBLE.............................................. 38
6. CONSEILS........................................................................................................41
7. ENTRETIEN ET NETTOYAGE.........................................................................44
8. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT.............................................44
9. INSTALLATION................................................................................................ 48
10. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES...........................................................50
11. RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE......................................................................51
NOUS PENSONS À VOUS
Merci d'avoir choisi ce produit Electrolux. Avec ce produit, vous bénéficiez de
dizaines d'années d'expérience professionnelle et d'innovation. Ingénieux et
élégant, il a été conçu sur mesure pour vous. Grâce à cet appareil, vous savez
que chaque utilisation vous apportera satisfaction.
Bienvenue chez Electrolux.
Visitez notre site Internet pour :
Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations :
www.electrolux.com/webselfservice
Enregistrer votre produit pour obtenir un meilleur service :
www.registerelectrolux.com
Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour
votre appareil :
www.electrolux.com/shop
SERVICE APRÈS-VENTE
N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.
Avant de contacter le service, assurez-vous de disposer des informations
suivantes : Modèle, PNC, numéro de série.
Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique.
Avertissement/Attention : consignes de sécurité.
Informations générales et conseils.
Informations en matière de protection de l'environnement.
Sous réserve de modifications.
FRANÇAIS
1.
27
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez
soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne
peut être tenu pour responsable des dommages et
blessures liés à une mauvaise installation ou utilisation.
Conservez toujours cette notice avec votre appareil pour
vous y référer ultérieurement.
1.1 Sécurité des enfants et des personnes
vulnérables
•
•
•
•
•
•
•
Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés
d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des
capacités physiques, sensorielles ou mentales
réduites ou dénuées d’expérience ou de
connaissance, s’ils (si elles) sont correctement
surveillé(e)s ou si des instructions relatives à
l’utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été
données et si les risques encourus ont été
appréhendées.
Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.
Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants.
Tenez les enfants et les animaux éloignés de
l'appareil lorsqu'il est en cours de fonctionnement ou
lorsqu'il refroidit. Les parties accessibles sont
chaudes.
Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité
enfants, nous vous recommandons de l'activer.
Le nettoyage et l’entretien par l'usager ne doivent pas
être effectués par des enfants sans surveillance.
Veuillez à maintenir hors de portée de la machine les
enfants de moins de 3 ans à moins qu'ils soient
constamment surveillés.
28
www.electrolux.com
1.2 Sécurité générale
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
L'appareil et ses parties accessibles deviennent
chauds pendant son fonctionnement. Ne touchez pas
les résistances.
Ne faites pas fonctionner l'appareil avec un minuteur
externe ou un système de commande à distance.
Il peut être dangereux de laisser chauffer de la graisse
ou de l'huile sans surveillance sur une table de
cuisson car cela pourrait provoquer un incendie.
N'essayez jamais d'éteindre un feu avec de l'eau.
Éteignez l'appareil puis couvrez les flammes, par
exemple avec un couvercle ou une couverture
ignifuge.
N'entreposez rien sur les surfaces de cuisson.
Ne posez pas d'objets métalliques tels que couteaux,
fourchettes, cuillères ou couvercles sur la table de
cuisson car ils pourraient chauffer.
N'utilisez pas de nettoyeur vapeur pour nettoyer
l'appareil.
Après utilisation, éteignez toujours la zone de cuisson
à l'aide de la manette de commande correspondante
et ne vous fiez pas à la détection des récipients.
Si la surface vitrocéramique est fissurée, éteignez
l'appareil pour éviter tout risque d'électrocution.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, un service de maintenance
agréé ou un technicien qualifié afin d'éviter tout
danger.
2. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
2.1 Instructions d’installation
AVERTISSEMENT!
L'appareil doit être installé
uniquement par un
professionnel qualifié.
•
•
Retirez l'intégralité de l'emballage
N'installez pas et ne branchez pas un
appareil endommagé.
•
•
•
Suivez scrupuleusement les
instructions d'installation fournies
avec l'appareil.
Respectez l'espacement minimal
requis par rapport aux autres
appareils et éléments.
Soyez toujours vigilants lorsque vous
déplacez l'appareil car il est lourd.
Portez toujours des gants de sécurité.
FRANÇAIS
•
•
•
•
•
•
Isolez les surfaces découpées à l'aide
d'un matériau d'étanchéité pour éviter
que la moisissure ne provoque des
gonflements.
Protégez la partie inférieure de
l'appareil de la vapeur et de
l'humidité.
N'installez pas l'appareil près d'une
porte ou sous une fenêtre. Les
récipients chauds risqueraient de
tomber de l'appareil lors de l'ouverture
de celles-ci.
Si l'appareil est installé au-dessus de
tiroirs, assurez-vous qu'il y a
suffisamment d'espace entre le fond
de l'appareil et le tiroir supérieur pour
que l'air puisse circuler.
Le dessous de l'appareil peut devenir
très chaud. Veillez à installer un
panneau de séparation ignifuge sous
l'appareil pour en bloquer l'accès.
Assurez-vous de laisser un espace de
ventilation de 2 mm entre le plan de
travail et l'avant de l'unité qui se
trouve dessous. La garantie ne
couvre pas les dommages causés par
l'absence d'un espace de ventilation
adéquat.
2.2 Branchement électrique
AVERTISSEMENT!
Risque d'incendie ou
d'électrocution.
•
•
•
•
•
•
•
L'ensemble des branchements
électriques doit être effectué par un
technicien qualifié.
L'appareil doit être relié à la terre.
Avant toute intervention, assurezvous que l'appareil est débranché.
Vérifiez que les données électriques
figurant sur la plaque signalétique
correspondent à celles de votre
réseau. Si ce n'est pas le cas,
contactez un électricien.
Assurez-vous que l'appareil est bien
installé. Un câble d'alimentation lâche
et inapproprié ou une fiche (si
présente) non serrée peuvent être à
l'origine d'une surchauffe des bornes.
Utilisez le câble d'alimentation
électrique approprié.
Ne laissez pas le câble d'alimentation
s'emmêler.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
29
Assurez-vous qu'une protection antiélectrocution est installée.
Utilisez un collier anti-traction sur le
câble.
Assurez-vous que le câble
d'alimentation ou la fiche (si présente)
n'entrent pas en contact avec les
surfaces brûlantes de l'appareil ou les
récipients brûlants lorsque vous
branchez l'appareil à des prises
électriques situées à proximité.
N'utilisez pas d'adaptateurs
multiprises ni de rallonges.
Veillez à ne pas endommager la fiche
secteur (si présente) ni le câble
d'alimentation. Contactez notre centre
de maintenance agréé ou un
électricien pour remplacer le câble
d'alimentation s'il est endommagé.
La protection contre les chocs des
parties sous tension et isolées doit
être fixée de telle manière qu'elle ne
puisse pas être enlevée sans outils.
Ne connectez la fiche d'alimentation
secteur à la prise de courant secteur
qu'à la fin de l'installation. Assurezvous que la fiche d'alimentation est
accessible une fois l'appareil installé.
Si la prise de courant est lâche, ne
branchez pas la fiche d'alimentation
secteur.
Ne tirez jamais sur le câble
d'alimentation électrique pour
débrancher l'appareil. Tirez toujours
sur la fiche.
N'utilisez que des systèmes
d'isolation appropriés : des coupecircuits, des fusibles (les fusibles à
visser doivent être retirés du support),
des disjoncteurs différentiels et des
contacteurs.
L'installation électrique doit être
équipée d'un dispositif d'isolement à
coupure omnipolaire. Le dispositif
d'isolement doit présenter une
distance d'ouverture des contacts
d'au moins 3 mm.
2.3 Utilisation
AVERTISSEMENT!
Risque de blessures, de
brûlures ou d'électrocution.
30
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Avant la première utilisation, retirez
les emballages, les étiquettes et les
films de protection (si présents).
Utilisez cet appareil dans un
environnement domestique.
Ne modifiez pas les caractéristiques
de cet appareil.
Assurez-vous que les orifices de
ventilation ne sont pas bouchés.
Ne laissez jamais l'appareil sans
surveillance pendant son
fonctionnement.
Éteignez les zones de cuisson après
chaque utilisation.
Ne vous fiez pas uniquement au
détecteur de récipient.
Ne posez pas de couverts ou de
couvercles sur les zones de cuisson.
Elles sont chaudes.
N'utilisez jamais cet appareil avec les
mains mouillées ou lorsqu'il est en
contact avec de l'eau.
N'utilisez jamais l'appareil comme
plan de travail ou comme plan de
stockage.
Si la surface de l'appareil présente
des fêlures, débranchez
immédiatement l'appareil pour éviter
tout risque d'électrocution.
Les porteurs de pacemakers doivent
rester à une distance minimale de
30 cm des zones de cuisson à
induction lorsque l'appareil est en
cours de fonctionnement.
Lorsque vous versez un aliment dans
de l'huile chaude, elle peut
éclabousser.
AVERTISSEMENT!
Risque d'incendie et
d'explosion.
•
•
•
Les graisses et l'huile chaudes
peuvent dégager des vapeurs
inflammables. Tenez les flammes ou
les objets chauds éloignés des
graisses et de l'huile lorsque vous
vous en servez pour cuisiner.
Les vapeurs dégagées par l'huile très
chaude peuvent provoquer une
combustion spontanée.
L'huile qui a servi contient des restes
d'aliments pouvant provoquer un
incendie à température plus faible que
l'huile n'ayant jamais servi.
•
Ne placez pas de produits
inflammables ou d'éléments imbibés
de produits inflammables à l'intérieur
ou à proximité de l'appareil, ni sur
celui-ci.
AVERTISSEMENT!
Risque d'endommagement
de l'appareil.
•
•
•
•
•
•
•
Ne laissez pas de récipients chauds
sur le bandeau de commande.
Ne laissez pas le contenu des
récipients de cuisson s'évaporer
complètement.
Prenez soin de ne pas laisser tomber
d'objets ou de récipients sur l'appareil.
Sa surface risque d'être
endommagée.
Ne faites jamais fonctionner les zones
de cuisson avec des récipients de
cuisson vides ou sans aucun récipient
de cuisson.
Ne placez jamais de papier aluminium
sur l'appareil.
N'utilisez pas de récipients en fonte
ou en aluminium, ni de récipients dont
le fond est endommagé et rugueux.
Ils risqueraient de rayer le verre ou la
surface vitrocéramique. Soulevez
toujours ces objets lorsque vous
devez les déplacer sur la surface de
cuisson.
Cet appareil est exclusivement
destiné à un usage culinaire. Ne
l'utilisez pas pour des usages autres
que celui pour lequel il a été conçu, à
des fins de chauffage par exemple.
2.4 Entretien et nettoyage
•
•
•
•
•
Nettoyez régulièrement l'appareil afin
de maintenir le revêtement en bon
état.
Éteignez l'appareil et laissez-le
refroidir avant de le nettoyer.
Débranchez l’appareil de
l'alimentation électrique avant toute
opération de maintenance.
Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur
pour nettoyer l'appareil.
Nettoyez l'appareil avec un chiffon
doux humide. Utilisez uniquement des
produits de lavage neutres. N'utilisez
pas de produits abrasifs, de tampons
FRANÇAIS
à récurer, de solvants ni d'objets
métalliques.
•
•
2.5 Mise au rebut
2.6 Maintenance
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure ou
d'asphyxie.
•
31
Débranchez l'appareil de
l'alimentation électrique.
Coupez le câble d'alimentation et
mettez-le au rebut.
•
•
Contactez votre service municipal
pour obtenir des informations sur la
marche à suivre pour mettre l'appareil
au rebut.
Pour réparer l'appareil, contactez un
service après-vente agréé.
Utilisez exclusivement des pièces
d'origine.
3. DESCRIPTION DE L'APPAREIL
3.1 Description de la table de cuisson
1 Zone de cuisson à induction
2 Panneau de commande
3 Zone de cuisson à induction flexible
composée de quatre sections
1
1
3
2
3.2 Description du bandeau de commande
1
2 3
4 5
6
13
7
12
8
11
10
9
Les touches sensitives permettent de faire fonctionner l'appareil. Les affichages, les
voyants et les signaux sonores indiquent les fonctions activées.
Tou‐
Fonction
che
sensi‐
tive
1
MARCHE/ARRÊT
Description
Pour allumer et éteindre la table de cuis‐
son.
32
www.electrolux.com
Tou‐
Fonction
che
sensi‐
tive
Description
2
Verrouillage / Dispositif
de sécurité enfants
Pour verrouiller ou déverrouiller le ban‐
deau de commande.
3
ProCook
Pour activer et désactiver la fonction.
FlexiBridge
Pour parcourir les trois modes de la fonc‐
tion.
-
Indicateur du niveau de
cuisson
Pour indiquer le niveau de cuisson.
-
Voyants du minuteur des Pour indiquer la zone à laquelle se réfère
zones de cuisson
la durée sélectionnée.
-
Affichage du minuteur
Pour indiquer la durée, en minutes.
Hob²Hood
Pour activer et désactiver le mode manuel
de la fonction.
Fonction Booster
Pour activer et désactiver la fonction.
Bandeau de sélection
Pour sélectionner un niveau de cuisson.
-
Pour choisir la zone de cuisson.
-
Pour augmenter ou diminuer la durée.
Bandeau de sélection
Pour régler le niveau de cuisson d'une zo‐
ne de cuisson à induction flexible.
4
5
6
7
8
9
10
-
11
/
12
13
-
3.3 Indicateurs de niveau de cuisson
Affichage
Description
La zone de cuisson est désactivée.
La zone de cuisson est activée.
-
La fonction Démarrage automatique de la cuisson est activée.
Fonction Booster est activée.
+ chiffre
Une anomalie de fonctionnement s'est produite.
/
OptiHeat Control (Voyant de chaleur résiduelle à trois niveaux) :
continuer la cuisson / maintien au chaud / chaleur résiduelle.
/
La fonction Verrouillage /Dispositif de sécurité enfants est acti‐
vée.
FRANÇAIS
Affichage
33
Description
Le récipient est inapproprié ou trop petit ou bien il n'y a pas de
récipient sur la zone de cuisson.
La fonction Arrêt automatique est activée.
/
/
La fonction ProCook est activée.
3.4 OptiHeat Control (Voyant
de chaleur résiduelle à trois
niveaux)
AVERTISSEMENT!
Les zones de cuisson à induction
génèrent la chaleur nécessaire
directement sur le fond des récipients de
cuisson. La vitrocéramique est chauffée
par la chaleur des récipients.
/
/
Il y a risque de
brûlures par la chaleur
résiduelle. Les voyants
indiquent le niveau de
chaleur résiduelle.
4. UTILISATION QUOTIDIENNE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
•
4.1 Activation et désactivation
Appuyez sur
pendant 1 seconde pour
activer ou désactiver la table de cuisson.
4.2 Arrêt automatique
Cette fonction arrête la table de
cuisson automatiquement si :
•
•
•
•
toutes les zones de cuisson sont
désactivées,
vous ne réglez pas le niveau de
cuisson après avoir allumé la table de
cuisson,
vous avez renversé quelque chose ou
placé un objet sur le bandeau de
commande pendant plus de
10 secondes (une casserole, un
torchon, etc.). Un signal sonore
retentit et la table de cuisson s'éteint.
Retirez l'objet du bandeau de
commande ou nettoyez celui-ci.
la table de cuisson surchauffe (tout le
liquide s'est évaporé du récipient).
•
Laissez refroidir la zone de cuisson
avant de réutiliser la table de cuisson.
Vous utilisez des récipients inadaptés.
Le symbole
s'allume et la zone de
cuisson se désactive
automatiquement au bout de
2 minutes.
Vous ne désactivez pas la zone de
cuisson ou ne modifiez pas le niveau
de cuisson. Au bout de quelques
instants,
s'allume et la table de
cuisson s'éteint.
La relation entre le niveau de cuisson
et le délai après lequel la table de
cuisson s'éteint.
Niveau de cuis‐
son
,1-3
La table de cuis‐
son s'éteint au
bout de :
6 heures
4-7
5 heures
8-9
4 heures
10 - 14
1 heure et demie
34
www.electrolux.com
4.3 Niveau de cuisson
Pour activer la fonction pour une zone
Pour régler ou modifier le niveau de
cuisson :
de cuisson : appuyez sur
s'allume.
Appuyez sur le niveau de cuisson
souhaité sur le bandeau de sélection, ou
déplacez votre doigt sur le bandeau de
sélection jusqu'à atteindre le niveau de
cuisson souhaité.
4.6 Fonction Booster avec zone
de cuisson à double circuit
4.4 Démarrage automatique de
la cuisson
Cette fonction vous permet d'atteindre le
niveau de cuisson sélectionné en un
temps plus court. Cette fonction active le
niveau de cuisson le plus élevé pendant
un certain temps puis redescend au
niveau sélectionné.
.
Pour désactiver la fonction : modifiez
le niveau de cuisson.
La fonction du circuit intérieur s'active
dès que la table de cuisson détecte un
récipient dont le diamètre est inférieur à
celui du circuit intérieur. La fonction du
circuit extérieur s'active dès que la table
de cuisson détecte un récipient dont le
diamètre est supérieur à celui du circuit
intérieur.
4.7 Minuteur
Minuteur dégressif
Vous pouvez utiliser cette fonction pour
régler la durée de fonctionnement de la
zone de cuisson, uniquement pour cette
session.
Pour activer la fonction, la
zone de cuisson doit être
froide
Sélectionnez d'abord la zone de
cuisson, puis réglez la fonction. Vous
pouvez régler le niveau de cuisson avant
ou après avoir réglé la fonction.
Pour activer la fonction pour une zone
Pour sélectionner la zone de cuisson :
de cuisson : appuyez sur
(
s'allume). Réglez immédiatement le
niveau de cuisson souhaité. Au bout de
3 secondes,
s'allume.
Pour désactiver la fonction : modifiez
le niveau de cuisson.
4.5 Fonction Booster
Cette fonction vous permet d'augmenter
la puissance des zones de cuisson à
induction. La fonction peut être activée
pour la zone de cuisson à induction
uniquement pour une durée limitée.
Lorsque cette durée est écoulée, la zone
de cuisson à induction revient
automatiquement au niveau de cuisson
le plus élevé.
Reportez-vous au chapitre
« Caractéristiques
techniques ».
appuyez sur
à plusieurs reprises
jusqu'à ce que l'indicateur de la zone de
cuisson correspondante s'affiche.
Pour activer la fonction : appuyez sur
la touche
du minuteur pour régler la
durée (00 - 99 minutes). Lorsque le
voyant de la zone de cuisson commence
à clignoter lentement, le décompte
commence.
Pour voir le temps restant :
sélectionnez la zone de cuisson à l'aide
de . Le voyant de la zone de cuisson
clignote rapidement. L'affichage indique
la durée restante.
Pour modifier la durée : sélectionnez la
zone de cuisson à l'aide de
sur
ou
. Appuyez
.
Pour désactiver la fonction :
sélectionnez la zone de cuisson avec
FRANÇAIS
et appuyez sur . Le temps restant est
décompté jusqu'à 00. Le voyant de la
zone de cuisson commence à clignoter
rapidement.
Lorsque la durée s'est
écoulée, un signal sonore
retentit et 00 clignote. La
zone de cuisson se
désactive.
Pour arrêter le signal sonore : appuyez
sur
.
Cette fonction est sans effet
sur le fonctionnement des
zones de cuisson.
Pour arrêter le signal sonore : appuyez
sur
35
durée s'est écoulée, un signal sonore
retentit et 00 clignote.
.
CountUp Timer (Minuteur progressif)
Cette fonction permet de vérifier la durée
de fonctionnement de la zone de cuisson
sélectionnée.
4.8 Verrouillage
Vous pouvez verrouiller le bandeau de
commande pendant que les zones de
cuisson fonctionnent. Vous éviterez ainsi
une modification accidentelle du réglage
du niveau de cuisson.
Réglez d'abord le niveau de cuisson.
Pour sélectionner la zone de cuisson :
Pour activer la fonction : appuyez sur
à plusieurs reprises
appuyez sur
jusqu'à ce que l'indicateur de la zone de
cuisson correspondante s'affiche.
.
s'affiche pendant 4 secondes.Le
minuteur reste activé.
Pour activer la fonction : appuyez sur
la touche
du minuteur.
s'allume.
Lorsque le voyant de la zone de cuisson
clignote lentement, le minuteur démarre.
et
L'affichage indique, en alternance,
le nombre de minutes écoulées.
Pour contrôler la durée de
fonctionnement de la zone de cuisson
sélectionnée : sélectionnez la zone de
cuisson à l'aide de . Le voyant de la
zone de cuisson clignote rapidement.
L'affichage indique la durée de
fonctionnement de la zone de cuisson.
et appuyez sur
ou
. Le voyant de la zone de cuisson
commence à clignoter rapidement.
Minuteur
Vous pouvez utiliser cette fonction
comme Minuterie lorsque la table de
cuisson est allumée mais que vous
n'utilisez pas les zones de cuisson (le
niveau de cuisson indiqué est
sur . Le niveau de cuisson précédent
s'allume.
Lorsque vous éteignez la
table de cuisson, cette
fonction est également
désactivée.
4.9 Dispositif de sécurité
enfants
Cette fonction permet d'éviter une
utilisation involontaire de la table de
cuisson.
Pour activer la fonction : allumez la
Pour désactiver la fonction :
sélectionnez la zone de cuisson en
appuyant sur
Pour désactiver la fonction : appuyez
).
table de cuisson en appuyant sur . Ne
sélectionnez pas de réglage de niveau
de cuisson. Appuyez sur
4 secondes.
pendant
s'allume. Éteignez la
table de cuisson en appuyant sur
.
Pour désactiver la fonction : allumez la
table de cuisson en appuyant sur . Ne
sélectionnez pas de réglage de niveau
de cuisson. Appuyez sur
pendant
Pour activer la fonction : appuyez sur
4 secondes.
s'allume. Éteignez la
. Appuyez sur la touche
ou
du
minuteur pour régler la durée. Lorsque la
table de cuisson en appuyant sur
.
36
www.electrolux.com
Pour désactiver la fonction le temps
d'une cuisson : allumez la table de
s'allume.
•
Appuyez sur
pendant 4 secondes.
Réglez le niveau de cuisson dans les
10 secondes qui suivent. Vous pouvez
utiliser la table de cuisson. Lorsque vous
•
cuisson en appuyant sur
.
éteignez la table de cuisson avec
fonction est de nouveau activée.
, la
raccordées à une phase simple
dépasse 3 700 W.
La fonction diminue la puissance des
autres zones de cuisson raccordées à
la même phase.
L'affichage du niveau de cuisson des
zones à puissance réduite oscille
entre deux niveaux.
4.10 OffSound Control
(Désactivation et activation des
signaux sonores)
Éteignez la table de cuisson. Appuyez
sur
pendant 3 secondes. L'affichage
s'allume, puis s'éteint. Appuyez sur
pendant 3 secondes.
ou
s'allume.
du minuteur
Appuyez sur la touche
pour choisir l'une des options suivantes :
•
•
- les signaux sonores sont
désactivés
- les signaux sonores sont activés
Pour confirmer le réglage, attendez que
la table de cuisson s'éteigne
automatiquement.
Lorsque cette fonction est réglée sur
l'appareil émet des signaux sonores
uniquement lorsque :
•
•
•
•
,
vous appuyez sur
Minuteur se termine
Minuteur dégressif se termine
vous posez un objet sur le bandeau
de commande.
4.11 Fonction Gestionnaire de
puissance
•
•
•
•
Des zones de cuisson sont
regroupées en fonction de
l'emplacement et du nombre de
phases de la table de cuisson.
Reportez-vous à l'illustration.
Chaque phase dispose d'une charge
électrique maximale de 3 700 W.
La fonction répartit la puissance entre
les zones de cuisson raccordées à la
même phase.
La fonction s'active lorsque la charge
électrique totale des zones de cuisson
4.12 Hob²Hood
Il s'agit d'une fonction automatique de
pointe permettant de relier la table de
cuisson à une hotte spéciale. La table de
cuisson et la hotte disposent toutes les
deux d'un communicateur de signal
infrarouge. La vitesse du ventilateur est
définie automatiquement en se basant
sur le réglage du mode et de la
température du récipient le plus chaud
se trouvant sur la table de cuisson. Vous
pouvez également activer le ventilateur
manuellement, depuis la table de
cuisson.
Sur la plupart des hottes, le
système de commande à
distance est désactivé par
défaut. Activez-le avant
d'utiliser cette fonction. Pour
plus d'informations, reportezvous au manuel d'utilisation
de la hotte.
Activation automatique de la fonction
Pour activer automatiquement la
fonction, réglez le mode automatique sur
H1 - H6. Par défaut, la table de cuisson
est réglée sur H5. La hotte réagit dès
que vous allumez la table de cuisson. La
table de cuisson détecte
automatiquement la température du
récipient et ajuste la vitesse du
ventilateur.
FRANÇAIS
Modes automatiques
Éclaira‐ Faire
ge auto‐ bouil‐
matique lir1)
Faire
frire2)
Mode
H0
Désac.
Désac.
Mode
H1
Activé
Désac.
Mode
H2 3)
Activé
Vitesse Vitesse
du venti‐ du venti‐
lateur 1 lateur 1
Mode
H3
Activé
Désac.
Mode
H4
Activé
Vitesse Vitesse
du venti‐ du venti‐
lateur 1 lateur 1
Mode
H5
Activé
Vitesse Vitesse
du venti‐ du venti‐
lateur 1 lateur 2
Mode
H6
Activé
Vitesse Vitesse
du venti‐ du venti‐
lateur 2 lateur 3
Désac.
2. Appuyez sur
pendant 3 secondes.
L'affichage s'allume, puis s'éteint.
pendant 3 secondes.
4. Appuyez plusieurs fois sur
ce que
Lorsque la cuisson est
terminée et que vous
désactivez la table de
cuisson, le ventilateur de la
hotte peut continuer de
fonctionner pendant un
certain temps. Au bout d'un
moment, le système
désactive automatiquement
le ventilateur et vous
empêche de l'activer
accidentellement durant les
30 secondes qui suivent.
Vitesse
du venti‐
lateur 1
Modification du mode automatique
1. Éteignez l'appareil.
3. Appuyez sur
Pour faire fonctionner
directement la hotte,
désactivez le mode
automatique de la fonction
sur le bandeau de
commande de la hotte.
Désac.
1) La table de cuisson détecte le processus
d'ébullition et sélectionne la vitesse du ven‐
tilateur en fonction du mode automatique.
2) La table de cuisson détecte le processus
de friture et sélectionne la vitesse du venti‐
lateur en fonction du mode automatique.
3) Ce mode active le ventilateur et l'éclaira‐
ge, sans tenir compte sur la température.
jusqu'à
s'affiche.
5. Appuyez sur la touche
du
minuteur pour sélectionner un mode
automatique.
37
Activation manuelle de la vitesse du
ventilateur
Vous pouvez également activer la
fonction manuellement. Pour ce faire,
lorsque la table
appuyez sur la touche
de cuisson est allumée. Cela désactive
le fonctionnement automatique de la
fonction et vous permet de modifier
manuellement la vitesse du ventilateur.
En appuyant sur la touche , la vitesse
du ventilateur est augmentée d'un palier.
Lorsque vous atteignez un niveau
intensif et que vous appuyez sur la
à nouveau, la vitesse du
touche
ventilateur revient à 0, désactivant ainsi
le ventilateur de la hotte. Pour réactiver
le ventilateur à vitesse 1, appuyez sur la
touche
.
Pour activer le
fonctionnement automatique
de la fonction, éteignez puis
rallumez la table de cuisson.
Activation de l'éclairage
Vous pouvez régler la table de cuisson
pour activer automatiquement l'éclairage
dès que la table de cuisson est allumée.
Pour ce faire, réglez le mode
automatique sur H1 - H6.
38
www.electrolux.com
L'éclairage de la hotte
s'éteint 2 minutes après
avoir éteint la table de
cuisson.
5. ZONE DE CUISSON À INDUCTION FLEXIBLE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
5.1 Fonction FlexiBridge
La zone de cuisson à induction flexible
est composée de quatre sections. Les
sections peuvent être associées en deux
zones de cuisson de taille différente ou
en une seule grande zone de cuisson.
Vous choisissez l'association des
sections en sélectionnant le mode qui
correspond aux dimensions de l'ustensile
que vous souhaitez utiliser. Trois modes
sont proposés : Standard (activé
automatiquement lorsque vous allumez
la table de cuisson), Big Bridge et Max
Bridge.
Pour sélectionner le niveau
de cuisson, utilisez deux
bandeaux de sélection côté
gauche.
L'ustensile doit recouvrir le plus possible
la zone sélectionnée. Placez l'ustensile
au centre de la zone sélectionnée !
Placez l'ustensile avec un fond de moins
de 160 mm de diamètre au centre sur
une seule section.
100-160mm
Placez l'ustensile avec un fond de plus
de 160 mm de diamètre au centre entre
deux sections.
Basculement entre les modes
Pour basculer entre les modes, utilisez la
touche sensitive :
.
> 160 mm
Lorsque vous basculez entre
les modes, le niveau de
cuisson est remis sur 0.
Diamètre et position de l'ustensile
Choisissez le mode qui correspond aux
dimensions et à la forme de l'ustensile.
5.2 FlexiBridge Mode standard
Cette fonction s'active lorsque vous
allumez la table de cuisson. Elle fusionne
les sections en deux zones de cuisson
distinctes. Vous pouvez régler le niveau
de cuisson séparément pour chaque
FRANÇAIS
39
zone. Utilisez deux bandeaux de
sélection côté gauche.
Position d'ustensile correcte :
Position d'ustensile correcte :
Pour utiliser ce mode, vous devez placer
l'ustensile sur les trois sections
fusionnées. Si vous utilisez un ustensile
plus petit que les deux sections,
et la zone s'éteint
l'affichage indique
au bout de 2 minutes.
Position d'ustensile incorrecte :
Position d'ustensile incorrecte :
5.3 FlexiBridge Mode Big
Bridge
Pour activer ce mode, appuyez
jusqu'à ce que le voyant de mode
correspondant s'allume. Ce mode
fusionne trois sections arrière en une
seule zone de cuisson. La section avant
numéro une n'est pas reliée et fonctionne
comme une zone de cuisson séparée.
Vous pouvez régler le niveau de cuisson
séparément pour chaque zone. Utilisez
deux bandeaux de sélection côté
gauche.
5.4 FlexiBridge Mode Max
Bridge
Pour activer ce mode, appuyez
jusqu'à ce que le voyant de mode
correspondant s'allume. Ce mode
fusionne toutes les sections en une seule
zone de cuisson. Pour sélectionner le
niveau de cuisson, utilisez un des
bandeaux de sélection côté gauche.
40
www.electrolux.com
récipient et ajuste le niveau de cuisson
en fonction de sa position. Vous pouvez
placer l'ustensile à l'avant, au milieu ou à
l'arrière. Si vous posez le récipient à
l'avant, le niveau de cuisson le plus élevé
est sélectionné. Vous pouvez baisser le
niveau de cuisson en déplaçant
l'ustensile sur la position du milieu ou la
position arrière.
N'utilisez qu'un seul récipient
lorsque vous utilisez cette
fonction.
Position d'ustensile correcte :
Pour utiliser ce mode, vous devez placer
l'ustensile sur les quatre sections
fusionnées. Si vous utilisez un ustensile
plus petit que les trois sections,
et la zone s'éteint
l'affichage indique
au bout de 2 minutes.
Informations générales :
•
•
Position d'ustensile incorrecte :
Le fond de l'ustensile doit présenter
un diamètre minimal de 160 mm pour
cette fonction.
L'affichage du niveau de cuisson pour
le bandeau de sélection arrière
gauche indique la position de
l'ustensile sur la zone de cuisson à
induction. Avant
arrière
5.5
Fonction ProCook
Cette fonction vous permet de régler la
température en déplaçant l'ustensile à un
autre endroit de la zone de cuisson à
induction.
Cette fonction divise la zone de cuisson
à induction en trois zones ayant chacune
un niveau de cuisson différent. La table
de cuisson détecte la position du
•
•
, milieu
,
.
L'affichage du niveau de cuisson pour
le bandeau de sélection avant gauche
indique le niveau de cuisson. Pour
changer le niveau de cuisson,
utilisez le bandeau de sélection
avant gauche.
Lorsque vous activez cette fonction
pour la première fois, les niveaux de
cuisson sont
pour la position
FRANÇAIS
avant,
pour la position du milieu et
pour la position arrière.
41
Activation de la fonction
Pour activer la fonction, posez
correctement le récipient sur la zone de
cuisson. Appuyez sur . Le voyant situé
au-dessus du symbole s'allume. Si vous
ne placez pas l'ustensile sur la zone de
cuisson,
s'allume et, au bout de
2 minutes, la zone de cuisson à induction
flexible est réglée sur
.
Désactivation de la fonction
Pour désactiver la fonction, appuyez sur
Vous pouvez changer les niveaux de
cuisson séparément pour chaque
position. La table de cuisson se
souviendra des niveaux de cuisson la
prochaine fois que vous activerez
cette fonction.
ou réglez le niveau de cuisson sur .
Le voyant situé au-dessus du symbole
s'éteint.
6. CONSEILS
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
6.1 Ustensiles de cuisson
Sur les zones de cuisson à
induction, un champ
électromagnétique puissant
chauffe les récipients très
rapidement.
Utilisez des récipients
adaptés aux zones de
cuisson à induction.
Matériaux des récipients
•
•
adaptés : fonte, acier, acier émaillé,
acier inoxydable, fond multicouche
(homologué par le fabricant).
inadaptés : aluminium, cuivre, laiton,
verre, céramique, porcelaine.
Les plats de cuisson conviennent
pour l'induction si :
•
une petite quantité d'eau contenue
dans un récipient chauffe dans un
bref laps de temps sur une zone de
cuisson réglée sur le niveau de
cuisson maximal.
•
un aimant adhère au fond du
récipient.
L'impression de la zone de
cuisson à induction flexible
peut se salir ou changer de
couleur en déplaçant le
récipient. Vous pouvez
nettoyer cette zone
normalement.
Le fond de l'ustensile de
cuisson doit être aussi plat
et épais que possible.
Dimensions de l'ustensile
Les zones de cuisson à induction
s'adaptent automatiquement au diamètre
du fond du récipient utilisé, jusqu'à une
certaine limite.
L'efficacité de la zone de cuisson est liée
au diamètre du récipient. Un récipient
plus petit que le diamètre minimal
recommandé ne reçoit qu'une petite
partie de la puissance générée par la
zone de cuisson.
Reportez-vous au chapitre
« Caractéristiques
techniques ».
42
www.electrolux.com
6.2 Bruits pendant le
fonctionnement
Si vous entendez :
•
•
•
•
•
un craquement : le récipient est
composé de différents matériaux
(conception « sandwich »).
un sifflement : vous utilisez la zone de
cuisson avec un niveau de puissance
élevé et le récipient est composé de
différents matériaux (conception
« sandwich »).
un bourdonnement : vous utilisez un
niveau de puissance élevé.
un cliquetis : des commutations
électriques se produisent.
un sifflement, un bourdonnement : le
ventilateur fonctionne.
automatiquement avant le signal du
minuteur. La différence de temps de
fonctionnement dépend du niveau et de
la durée de cuisson.
6.4 Exemples de cuisson
Le rapport entre le niveau de cuisson et
la consommation énergétique de la zone
de cuisson n'est pas linéaire. Lorsque
vous augmentez le niveau de cuisson,
l'augmentation énergétique de la zone de
cuisson n'est pas proportionnelle. Cela
signifie que la zone de cuisson utilisée à
un niveau de cuisson moyen utilise
moins de la moitié de sa puissance.
Les valeurs figurant dans le
tableau suivant sont fournies
à titre indicatif.
Ces bruits sont normaux et
n'indiquent pas une anomalie de la
table de cuisson.
6.3 Öko Timer (Minuteur éco)
Pour réaliser des économies d'énergie,
la zone de cuisson se désactive
Niveau de
cuisson
-1
Utilisation :
Durée
(min)
Conseils
Conserver les aliments cuits
au chaud.
au be‐
soin
Placez un couvercle sur le
récipient.
1-3
Sauce hollandaise, faire fon‐ 5 - 25
dre : beurre, chocolat, gélati‐
ne.
Mélangez de temps en
temps.
1-3
Solidifier : omelettes, œufs
cocotte.
10 - 40
Couvrez pendant la cuisson.
3-5
Faire mijoter des plats à ba‐
se de riz et de laitage, ré‐
chauffer des plats cuisinés.
25 - 50
Ajoutez au moins deux fois
plus d'eau que de riz. Re‐
muez les plats à base de lait
durant la cuisson.
5-7
Cuire à la vapeur des légu‐
mes, du poisson et de la
viande.
20 - 45
Ajoutez quelques cuillerées
de liquide.
7-9
Cuire des pommes de terre à 20 - 60
la vapeur.
Utilisez max. ¼ l d'eau pour
750 g de pommes de terre.
7-9
Cuire de grandes quantités
d'aliments, des ragoûts et
des soupes.
Ajoutez jusqu’à 3 litres de li‐
quide, plus les ingrédients.
60 150
FRANÇAIS
Niveau de
cuisson
Utilisation :
Durée
(min)
9 - 12
Faire revenir : escalopes,
au be‐
cordons bleus de veau, côte‐ soin
lettes, rissolettes, saucisses,
foie, roux, œufs, crêpes, bei‐
gnets.
Retournez à la moitié du
temps.
12 - 13
Cuisson à température éle‐
5 - 15
vée des pommes de terre ris‐
solées, filets, steaks.
Retournez à la moitié du
temps.
14
Faire bouillir de l'eau, cuire des pâtes, griller de la viande (goulasch,
bœuf braisé), cuire des frites.
43
Conseils
Faire bouillir une grande quantité d'eau. La fonction Booster est acti‐
vée.
6.5 Conseils pour la fonction
Hob²Hood
Lorsque vous faites fonctionner la table
de cuisson avec la fonction :
•
•
•
•
Protégez le bandeau de commande
de la hotte des rayons directs du
soleil.
Ne dirigez pas de lumière halogène
sur le bandeau de commande de la
hotte.
Ne recouvrez pas le bandeau de
commande de la table de cuisson.
N'interrompez pas le signal entre la
table de cuisson et la hotte (par
exemple avec une main ou une
poignée d'ustensile). Observez
l'image. La hotte de l'illustration
n'est donnée qu'à titre d'exemple.
Il peut arriver que d'autres
appareils contrôlés à
distance bloquent le signal.
Pour éviter cela, ne faites
pas fonctionner la
commande à distance des
autres appareils et la table
de cuisson en même temps.
Hottes dotées de la fonction
Hob²Hood
Pour trouver la gamme complète des
hottes qui sont dotées de cette fonction,
consultez notre site web destiné aux
consommateurs. Les hottes Electrolux
qui sont dotées de cette fonction doivent
avoir le symbole
.
44
www.electrolux.com
7. ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
7.1 Informations générales
•
•
•
•
•
Nettoyez la table de cuisson après
chaque utilisation.
Utilisez toujours un plat de cuisson
dont le fond est propre.
Les rayures ou les taches sombres
sur la surface n'ont aucune incidence
sur le fonctionnement de la table de
cuisson.
Utilisez un nettoyant spécialement
adapté à la surface de la table de
cuisson.
Utilisez un racloir spécial pour la vitre.
•
contenant du sucre. Sinon, la saleté
pourrait endommager la table de
cuisson. Tenez le racloir spécial
incliné sur la surface vitrée et faites
glisser la lame du racloir pour enlever
les salissures.
Enlevez lorsque la table a
suffisamment refroidi :traces de
calcaire, traces d'eau, taches de
graisses, décoloration métallique
brillante. Nettoyez la table de cuisson
à l'aide d'un chiffon humide et d'un
détergent non-abrasif. Après le
nettoyage, séchez l'appareil à l'aide
d'un chiffon doux.
7.2 Nettoyage de la table
•
Enlevez immédiatement : plastique
fondu, films plastiques et aliments
8. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
8.1 En cas d'anomalie de fonctionnement
Problème
Cause probable
Solution
Vous ne pouvez pas allu‐
mer la table de cuisson ni
la faire fonctionner.
La table de cuisson n'est
pas connectée à une sour‐
ce d'alimentation électrique
ou le branchement est in‐
correct.
Vérifiez que la table de
cuisson est correctement
branchée à une source
d'alimentation électrique.
Consultez le schéma de
raccordement.
Le fusible a disjoncté.
Vérifiez que le fusible est
bien la cause de l'anoma‐
lie. Si les fusibles disjonc‐
tent de manière répétée,
faites appel à un électri‐
cien qualifié.
FRANÇAIS
Problème
Cause probable
45
Solution
Allumez de nouveau la ta‐
ble de cuisson et réglez le
niveau de cuisson en
moins de 10 secondes.
Vous avez appuyé sur plu‐ N'appuyez que sur une
sieurs touches sensitives
seule touche sensitive à la
en même temps.
fois.
Il y a de l'eau ou des ta‐
Nettoyez le bandeau de
ches de graisse sur le ban‐ commande.
deau de commande.
Un signal sonore retentit et Vous avez posé quelque
Retirez l'objet des touches
la table de cuisson s'éteint. chose sur une ou plusieurs sensitives.
Un signal sonore retentit
touches sensitives.
lorsque la table de cuisson
est éteinte.
La table de cuisson est
désactivée.
Vous avez posé quelque
chose sur la touche sensi‐
tive
Retirez l'objet de la touche
sensitive.
.
Voyant de chaleur rési‐
duelle ne s'allume pas.
La zone de cuisson n'est
pas chaude parce qu'elle
n'a fonctionné que peu de
temps.
Si la zone de cuisson a eu
assez de temps pour
chauffer, faites appel à vo‐
tre service après-vente
agréé.
La fonction Hob²Hood ne
fonctionne pas.
Vous avez couvert le ban‐
deau de commande.
Retirez l'objet du bandeau
de commande.
La fonction Démarrage au‐ La zone est chaude.
tomatique de la cuisson ne
fonctionne pas.
Laissez la zone de cuisson
refroidir.
Le niveau de cuisson le
plus élevé est réglé.
Le niveau de cuisson le
plus élevé est identique à
la fonction.
Le niveau de cuisson
change.
La fonction Gestionnaire
de puissance est activée.
Reportez-vous au chapitre
« Utilisation quotidienne ».
Les touches sensitives
sont chaudes.
Le récipient est trop grand
ou vous l'avez placé trop
près des commandes.
Placez les récipients de
grande taille sur les zones
de cuisson arrière, si pos‐
sible.
Aucun signal sonore ne se Les signaux sonores sont
fait entendre lorsque vous désactivés.
appuyez sur les touches
sensitives du bandeau.
Activez les signaux sono‐
res.
Reportez-vous au chapitre
« Utilisation quotidienne ».
46
www.electrolux.com
Problème
Cause probable
Solution
La zone de cuisson à in‐
duction flexible ne chauffe
pas le récipient.
Le récipient est mal posi‐
tionné sur la zone de cuis‐
son à induction flexible.
Replacez le récipient dans
la bonne position sur la zo‐
ne de cuisson à induction
flexible. La position du ré‐
cipient de la fonction ou du
mode de fonctionnement
activés.
Reportez-vous au chapitre
« Zone de cuisson à induc‐
tion flexible ».
Le diamètre du fond du ré‐
cipient ne correspond pas
à la fonction ou au mode
de fonctionnement activés.
Utilisez un récipient dont le
fond est d'un diamètre
adapté à la fonction ou au
mode de fonctionnement
activés. Utilisez un réci‐
pient dont le fond est d'un
diamètre inférieur à
160 mm sur une seule sec‐
tion de la zone de cuisson
à induction flexible.
Reportez-vous au chapitre
« Zone de cuisson à induc‐
tion flexible ».
s'allume.
Arrêt automatique est acti‐
vée.
Éteignez la table de cuis‐
son puis allumez-la de
nouveau.
s'allume.
La fonction Dispositif de
sécurité enfants ou Ver‐
rouillage est activée.
Reportez-vous au chapitre
« Utilisation quotidienne ».
s'allume.
Il n'y a pas de récipient sur Placez un récipient sur la
la zone de cuisson.
zone de cuisson.
Le récipient n'est pas
adapté.
Utilisez un récipient adap‐
té.
Reportez-vous au chapitre
« Conseils ».
Le diamètre du fond du ré‐
cipient de cuisson est trop
petit pour la zone de cuis‐
son.
Utilisez un récipient de di‐
mensions appropriées.
Reportez-vous au chapitre
« Caractéristiques techni‐
ques ».
FRANÇAIS
Problème
et un chiffre s'affichent.
47
Cause probable
Solution
La fonction FlexiBridge est
activée. Une ou plusieurs
sections du mode de fonc‐
tionnement en cours ne
sont pas couvertes par le
récipient.
Placez le récipient sur le
bon nombre de sections du
mode de fonctionnement
en cours, ou changez le
mode de fonctionnement.
Reportez-vous au chapitre
« Zone de cuisson à induc‐
tion flexible ».
La fonction ProCook est
activée. Deux récipients
sont posés sur la zone de
cuisson à induction flexi‐
ble.
N'utilisez qu'un seul réci‐
pient.
Reportez-vous au chapitre
« Zone de cuisson à induc‐
tion flexible ».
Une erreur s'est produite
dans la table de cuisson.
Débranchez la table de
cuisson de l'alimentation
électrique pendant quel‐
ques minutes. Déconnec‐
tez le fusible de l'installa‐
tion domestique. Rebran‐
chez l'appareil. Si
s'affi‐
che à nouveau, faites ap‐
pel au service après-vente
agréé.
s'allume.
Une erreur s'est produite
sur la table de cuisson par‐
ce que le récipient chauffe
à vide. Arrêt automatique
et la protection contre la
surchauffe des zones s'ac‐
tivent.
8.2 Si vous ne trouvez pas de
solution...
Si vous ne trouvez pas de solution au
problème, veuillez contacter votre
revendeur ou un service après-vente
agréé. Veuillez lui fournir les informations
se trouvant sur la plaque signalétique.
Éteignez la table de cuis‐
son. Enlevez le récipient
chaud. Au bout d'environ
30 secondes, remettez la
zone de cuisson en fonc‐
tionnement. Si le récipient
était bien le problème, le
message d'erreur dispa‐
raît. Voyant de chaleur ré‐
siduelle peut rester allumé.
Laissez le récipient de
cuisson refroidir. Vérifiez
que le récipient est compa‐
tible avec la table de cuis‐
son.
Reportez-vous au chapitre
« Conseils ».
Donnez également la combinaison à 3
lettres et chiffres pour la vitrocéramique
(située dans un des coins de la surface
en verre) et le message d'erreur qui
s'affiche. Assurez-vous d'utiliser
correctement l'appareil. En cas d'erreur
de manipulation de la part de l'utilisateur,
le déplacement du technicien du service
48
www.electrolux.com
après-vente ou du vendeur pourra être
facturé, même en cours de garantie. Les
instructions relatives au service après-
vente et aux conditions de garantie
figurent dans le livret de garantie.
9. INSTALLATION
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
qu'après avoir été installées dans des
meubles et sur des plans de travail
homologués et adaptés.
9.3 Câble d'alimentation
9.1 Avant l'installation
Avant d'installer la table de cuisson,
notez les informations de la plaque
signalétique ci-dessous. La plaque
signalétique se trouve au bas de la table
de cuisson.
Numéro de série ....................
9.2 Tables de cuisson intégrées
Les tables de cuisson encastrables ne
peuvent être mises en fonctionnement
9.4 Montage
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
•
•
La table de cuisson est fournie avec
un câble d'alimentation.
Pour remplacer le câble
d'alimentation endommagé, utilisez le
type de câble d'alimentation suivant
(ou supérieur) : H05BB-F T min 90°C.
Contactez votre service après-vente.
FRANÇAIS
min. 2 mm
A
min. 2 mm
A
B
< 20 mm
> 20 mm
min. 500 mm
min
30 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min.
38 mm
min.
2 mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
min.
12 mm
min.
2 mm
49
50
www.electrolux.com
9.5 Enceinte de protection
Si vous utilisez une enceinte de
protection (accessoire supplémentaire),
l'espace de circulation d'air de 2 mm et le
fond de protection installé directement
sous la table de cuisson ne sont plus
nécessaires. L'enceinte de protection
n'est pas disponible dans tous les pays.
Veuillez contacter votre revendeur local.
Vous ne pouvez pas utiliser
l'enceinte de protection si
vous installez la table de
cuisson au-dessus d'un four.
10. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
10.1 Plaque signalétique
Modèle EHX6455FHK
Type 58 GAD CL AU
Induction 7.4 kW
Numéro de série ..........
ELECTROLUX
PNC 949 596 408 01
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Fabriqué en Allemagne
7.4 kW
10.2 Caractéristiques des zones de cuisson
Zone de cuis‐
son
Puissance no‐ Fonction
minale (ni‐
Booster [W]
veau de cuis‐
son max.) [W]
Fonction
Diamètre du
Booster durée récipient [mm]
maximale
[min]
Avant droite
1400
2500
4
125 - 145
Arrière droite
1800
2800
10
145 - 180
Zone de cuis‐
2300
son à induction
flexible
3200
10
minimum 100
La puissance des zones de cuisson peut
légèrement différer des données du
tableau. Elle dépend de la matière et des
dimensions du récipient.
Pour des résultats de cuisson optimaux,
utilisez des récipients qui ne dépassent
pas les diamètres indiqués dans le
tableau.
FRANÇAIS
51
11. RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE
11.1 Informations de produit selon la norme EU 66/2014
Identification du modèle
EHX6455FHK
Type de table de cuisson
Table de cuis‐
son intégrée
Nombre de zones de
cuisson
2
Nombre de zones de
cuisson
1
Technologie de chauffage
Induction
Diamètre des zones de
cuisson circulaires (Ø)
Avant droite
Arrière droite
14,5 cm
18,0 cm
Longueur (L) et largeur (l) Gauche
de la zone de cuisson
L 46.1 cm
l 21.4 cm
Consommation d'énergie
selon la zone de cuisson
(EC electric cooking)
Avant droite
Arrière droite
179,0 Wh / kg
164,5 Wh / kg
Consommation d'énergie
de la zone de cuisson
(EC electric cooking)
Gauche
177,6 Wh / kg
Consommation d'énergie
de la table de cuisson
(EC electric hob)
EN 60350-2 - Appareils de cuisson
domestiques électriques - Partie 2 :
Tables de cuisson - Méthodes de
mesure des performances
11.2 Économie d'énergie
Vous pouvez économiser de l'énergie au
quotidien en suivant les conseils
suivants.
•
Si vous faites chauffer de l'eau, ne
faites chauffer que la quantité dont
vous avez réellement besoin.
175,2 Wh / kg
•
Si possible, couvrez toujours les
récipients de cuisson avec un
couvercle pendant la cuisson.
•
Activez toujours la zone de cuisson
après avoir posé le récipient dessus.
Placez les plus petits récipients sur
les plus petites zones de cuisson.
Posez directement le récipient au
centre de la zone de cuisson.
Vous pouvez utiliser la chaleur
résiduelle pour conserver les aliments
au chaud ou pour faire fondre.
•
•
•
12. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le
symbole . Déposez les emballages
dans les conteneurs prévus à cet effet.
Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité,
recyclez vos produits électriques et
électroniques. Ne jetez pas les appareils
portant le symbole
avec les ordures
52
www.electrolux.com
ménagères. Emmenez un tel produit
dans votre centre local de recyclage ou
contactez vos services municipaux.
SLOVENSKY
53
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.....................................................................54
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY............................................................................ 55
3. POPIS VÝROBKU............................................................................................ 57
4. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE.......................................................................... 59
5. FLEXIBILNÁ INDUKČNÁ VARNÁ OBLASŤ..................................................... 64
6. TIPY A RADY................................................................................................... 67
7. OŠETROVANIE A ČISTENIE...........................................................................69
8. RIEŠENIE PROBLÉMOV................................................................................. 69
9. INŠTALÁCIA.....................................................................................................72
10. TECHNICKÉ INFORMÁCIE........................................................................... 75
11. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ.......................................................................... 75
MYSLÍME NA VÁS
Ďakujeme, že ste si kúpili spotrebič značky Electrolux. Vybrali ste si výrobok,
ktorý v sebe skrýva desaťročia odborných skúseností a inovácií. Je dômyselný a
štýlový a pri jeho navrhovaní sme mysleli predovšetkým na vás. Pri každom
použití si tak môžete byť istí, že dosiahnete vynikajúce výsledky.
Vitajte vo svete Electrolux.
Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o
údržbe:
www.electrolux.com/webselfservice
Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:
www.registerelectrolux.com
Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely
pre váš spotrebič:
www.electrolux.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť
nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
Všeobecné informácie a tipy
Ochrana životného prostredia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
54
1.
www.electrolux.com
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca nie je
zodpovedný za škody a zranenia spôsobené
nesprávnou inštaláciou a používaním. Návod na
používanie uchovávajte vždy v blízkosti spotrebiča, aby
ste doň mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a
rozumejú prípadným rizikám.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Obaly uschovajte mimo dosahu detí.
Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k
spotrebiču počas prevádzky alebo keď je horúci.
Prístupné časti sú horúce.
Ak má spotrebič detskú poistku, odporúčame, aby ste
ju zapli.
Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
Deti do 3 rokoch nesmú mať prístup k spotrebiču, iba
ak sú nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
1.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny
•
•
•
Spotrebič a jeho prístupné časti sa počas používania
môžu značne zahriať. Nedotýkajte sa ohrevných
článkov.
Spotrebič nepoužívajte prostredníctvom externého
časovača ani samostatného diaľkového ovládania.
Varenie na oleji alebo tuku na varnom paneli bez
dohľadu môže byť nebezpečné a môže spôsobiť
požiar.
SLOVENSKY
•
•
•
•
•
•
•
55
Nikdy sa nepokúšajte zahasiť oheň vodou, ale vypnite
spotrebič a potom zakryte plameň, napr. pokrievkou
alebo hasiacou prikrývkou.
Na varnom povrchu nenechávajte žiadne predmety.
Kovové predmety, napríklad nože, vidličky, lyžice a
pokrievky by sa nemali klásť na povrch varného
panela, pretože sa môžu zohriať.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
Varný panel vypínajte po každom použití jeho
ovládacími prvkami. Nespoliehajte sa na funkciu
rozpoznávania varnej nádoby.
Ak je sklokeramický/sklenený povrch prasknutý,
vypnite spotrebič, aby ste vylúčili možnosť úrazu
elektrickým prúdom.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho
dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servise alebo
kvalifikovanej osobe, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Inštalácia
VAROVANIE!
Tento spotrebič smie
nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstráňte všetok obalový materiál.
Poškodený spotrebič neinštalujte ani
nepoužívajte.
Dodržiavajte pokyny na inštaláciu
dodané so spotrebičom.
Dodržiavajte požadovanú minimálnu
vzdialenosť od iných spotrebičov a
nábytku.
Pri premiestňovaní spotrebiča buďte
vždy opatrní, pretože je ťažký. Vždy
používajte bezpečnostné rukavice.
Plochy výrezu utesnite tesniacim
materiálom, aby ste predišli vydutiu
spôsobenému vlhkosťou.
Spodnú časť spotrebiča chráňte pred
parou a vlhkosťou.
Spotrebič neinštalujte vedľa dverí ani
pod okno. Predídete tak zhodeniu
horúceho kuchynského riadu zo
•
•
•
spotrebiča pri otvorení dverí alebo
okna.
Ak je spotrebič nainštalovaný nad
zásuvkami, uistite sa, že je priestor
medzi spodnou časťou spotrebiča a
hornou zásuvkou postačujúci na
cirkuláciu vzduchu.
Spodná časť spotrebiča sa môže
zohriať. Pod spotrebič nainštalujte
nehorľavý oddeľovací panel, ktorý
zamedzí prístup k jeho spodnej časti.
Dbajte na to, aby medzi pracovnou
doskou a prednou časťou spodnej
kuchynskej jednotky zostal voľný
priestor s veľkosťou 2 mm na
vetranie. Záruka sa nevzťahuje na
poškodenia spôsobené
nedostatočným vetracím priestorom.
2.2 Zapojenie do elektrickej
siete
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
požiaru a zásahu
elektrickým prúdom.
56
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Všetky práce spojené so zapojením
do elektrickej siete smie vykonať
výlučne kvalifikovaný elektrikár.
Spotrebič musí byť uzemnený.
Pred akýmkoľvek zásahom odpojte
spotrebič od elektrickej siete.
Uistite sa, že elektrické údaje
uvedené na typovom štítku spotrebiča
zodpovedajú parametrom elektrickej
siete. Ak nie, kontaktujte elektrikára.
Skontrolujte, či je spotrebič správne
nainštalovaný. Uvoľnený a nesprávny
elektrický sieťový kábel alebo
zástrčka (ak sa používa) môže
spôsobiť nadmerné zohriatie zásuvky.
Použite vhodný elektrický sieťový
kábel.
Elektrické sieťové káble sa nesmú
zamotať.
Skontrolujte, či je nainštalovaná
ochrana proti zásahu elektrickým
prúdom.
Použite káblovú svorku na odľahčenie
ťahu.
Ak zapojíte nejaký elektrický spotrebič
do elektrickej siete v blízkosti, dbajte
na to, aby sa sieťový kábel alebo
zástrčka (ak je k dispozícii)
nedotýkala horúceho varného
spotrebiča alebo horúcej varnej
nádoby.
Nepoužívajte adaptéry, rozdvojky ani
predlžovacie prívodné káble.
Uistite sa, že zástrčka (ak sa používa)
alebo prívodný elektrický kábel nie sú
poškodené. Ak treba vymeniť
poškodený sieťový kábel, kontaktujte
náš autorizovaný servis alebo
elektrikára.
Zariadenie na ochranu pred dotykom
elektrických častí pod napätím a
izolovaných častí treba namontovať
tak, aby sa nedalo odstrániť bez
nástrojov.
Zástrčku zapojte do zásuvky až na
konci inštalácie. Uistite sa, že je
napájací elektrický kábel po inštalácii
prístupný.
Ak je sieťová zásuvka uvoľnená,
nezapájajte do nej sieťovú zástrčku.
Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej
siete neťahajte za napájací elektrický
kábel. Vždy ťahajte za zástrčku.
Použite iba správne odpájacie
zariadenia: ochranné ističe alebo
•
poistky (skrutkovacie poistky treba
vybrať z držiaka).
Elektrická sieť v domácnosti musí
mať odpájacie zariadenie, ktoré
umožní odpojenie spotrebiča od
elektrickej siete na všetkých póloch.
Vzdialenosť kontaktov odpájacieho
zariadenia musí byť minimálne 3 mm.
2.3 Použitie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zranenia, popálenín alebo
zásahu elektrickým prúdom.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pred prvým použitím odstráňte zo
spotrebiča všetky obaly, značenia a
ochrannú fóliu (ak je použitá).
Tento spotrebič používajte v
domácom prostredí.
Nemeňte technické charakteristiky
tohto spotrebiča.
Zabezpečte, aby boli vetracie otvory
voľné.
Počas činnosti nenechávajte
spotrebič bez dozoru.
Po každom použití varnú zónu
vypnite.
Nespoliehajte sa na detektor varnej
nádoby.
Na varné zóny neklaďte príbor ani
pokrievky. Môžu sa zohriať.
Spotrebič nepoužívajte, keď máte
mokré ruky, ani keď je v kontakte s
vodou.
Nepoužívajte spotrebič ako pracovný
alebo odkladací povrch.
Ak je povrch spotrebiča popraskaný,
ihneď odpojte spotrebič z elektrickej
siete. Predídete tak zásahu
elektrickým prúdom.
Keď je spotrebič v prevádzke,
používatelia s kardiostimulátorom
musia udržiavať vzdialenosť od
indukčných varných zón minimálne
30 cm.
Keď vkladáte jedlo do horúceho oleja,
môže olej vyprsknúť.
VAROVANIE!
Riziko požiaru a výbuchu.
•
Tuky a oleje môžu pri zohriatí
uvoľňovať horľavé výpary. Pri príprave
jedla musia byť plamene alebo horúce
SLOVENSKY
•
•
•
predmety v dostatočnej vzdialenosti
od tukov a olejov.
Výpary uvoľňované veľmi horúcim
olejom môžu spôsobiť spontánne
vznietenie.
Použitý olej, ktorý môže obsahovať
zvyšky pokrmov, môže spôsobiť
požiar pri nižšej teplote ako nový olej.
Horľavé látky ani predmety, ktoré sú
nasiaknuté horľavými látkami,
neklaďte do spotrebiča, do jeho
blízkosti ani naň.
2.4 Ošetrovanie a čistenie
•
•
•
•
•
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poškodenia spotrebiča.
•
•
•
•
•
•
•
Horúci kuchynský riad nenechávajte
na ovládacom paneli.
Obsah kuchynského riadu nenechajte
vyvrieť.
Dávajte pozor, aby na spotrebič
nespadli predmety alebo kuchynský
riad. Mohlo by dôjsť k poškodeniu
povrchu spotrebiča.
Varné zóny nikdy nepoužívajte s
prázdnym kuchynským riadom ani
bez riadu.
Na spotrebič nedávajte alobal.
Riad vyrobený z liatiny, hliníka alebo s
poškodeným dnom môže spôsobiť
poškriabanie skla / sklokeramiky. Pri
premiestňovaní týchto predmetov po
varnom povrchu ich vždy nadvihnite.
Tento spotrebič je určený iba na
varenie. Nesmie byť použitý na iné
účely, napríklad na vykurovanie
miestnosti.
Spotrebič pravidelne čistite, aby ste
predišli znehodnoteniu povrchového
materiálu.
Pred čistením spotrebič vypnite a
nechajte vychladnúť.
Pred údržbou spotrebič odpojte od
elektrickej siete.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte
prúd vody ani paru.
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou
handričkou. Používajte iba neutrálne
saponáty. Nepoužívajte abrazívne
prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani
kovové predmety.
2.5 Likvidácia
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo poranenia
alebo udusenia.
•
•
•
Informácie o správnej likvidácii
spotrebiča vám poskytne váš miestny
úrad.
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Odrežte elektrický kábel a zlikvidujte
ho.
2.6 Servis
•
•
Ak treba dať spotrebič opraviť,
obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
Používajte iba originálne náhradné
súčiastky.
3. POPIS VÝROBKU
3.1 Rozloženie varného povrchu
1
1
3
2
57
1 Indukčná varná zóna
2 Ovládací panel
3 Flexibilná indukčná varná oblasť
pozostáva zo štyroch častí
58
www.electrolux.com
3.2 Rozloženie ovládacieho panelu
1
2 3
4 5
6
13
7
12
8
11
10
9
Spotrebič sa ovláda senzorovými tlačidlami. Zobrazenia, ukazovatele a zvuky vám
oznámia, ktoré funkcie sú zapnuté.
Sen‐
Funkcia
zoro‐
vé tla‐
čidlo
Poznámka
1
ZAP / VYP
2
Zablokovanie ovládania / Zablokovanie a odblokovanie ovládacieho
Detská poistka
panela.
3
ProCook
Zapnutie a vypnutie funkcie.
4
FlexiBridge
Prepínanie medzi tromi režimami funkcie.
-
Displej varného stupňa
Zobrazenie varného stupňa.
-
Ukazovatele varných
zón pre časovač
Ukazujú, pre ktorú zónu nastavujete čas.
-
Displej časovača
Zobrazenie času v minútach.
Hob²Hood
Zapnutie a vypnutie manuálneho režimu
funkcie.
5
6
7
8
Výkonová funkcia Power Zapnutie a vypnutie funkcie.
9
10
-
11
/
12
13
Zapnutie a vypnutie varného panela.
-
Ovládací pásik
Nastavenie varného stupňa.
-
Nastavenie varnej zóny.
-
Predĺženie alebo skrátenie času.
Ovládací pásik
Nastavenie varného stupňa pre flexibilnú
indukčnú varnú oblasť.
SLOVENSKY
59
3.3 Zobrazenie varného stupňa
Displej
Popis
Varná zóna je vypnutá.
Varná zóna je zapnutá.
-
Funkcia Automatický ohrev je zapnutá.
Funkcia Výkonová funkcia Power je zapnutá.
+ číslo
Vyskytla sa porucha.
/
OptiHeat Control (3-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla) : po‐
kračovať vo varení/uchovať teplé/zvyškové teplo.
/
Funkcia Zablokovanie ovládania / Detská poistka je zapnutá.
Kuchynský riad je nevhodný alebo príliš malý, prípadne na varnej
zóne nie je žiadny riad.
Funkcia Automatické vypínanie je zapnutá.
/
/
Funkcia ProCook je zapnutá.
3.4 OptiHeat Control (3stupňový ukazovateľ
zvyškového tepla)
Indukčné varné zóny generujú teplo
potrebné na varenie priamo v dne
nádoby na varenie. Sklokeramika sa
mierne ohreje teplom riadu na varenie.
VAROVANIE!
/
/
Hrozí
nebezpečenstvo popálenia
zvyškovým teplom.
Ukazovateľ signalizuje
úroveň zvyškového tepla.
4. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
•
•
•
4.1 Zapnutie a vypnutie
Ak chcete varný panel zapnúť alebo
vypnúť, dotknite sa tlačidla
sekundu.
na 1
4.2 Automatické vypínanie
Funkcia automaticky vypne varný
panel, ak:
•
všetky varné zóny sú vypnuté,
po zapnutí varného panela
nenastavíte žiadny varný stupeň,
rozlejete alebo položíte niečo na
ovládací panel na viac ako 10 sekúnd
(panvicu, handru atď.). Zaznie
zvukový signál a varný panel sa
vypne. Odstráňte príslušný predmet
alebo vyčistite ovládací panel.
varný panel sa veľmi zohreje (napr. po
vyvretí celého obsahu nádoby). Pred
opätovným použitím varného panelu
nechajte varnú zónu vychladnúť.
60
www.electrolux.com
•
•
ak používate nesprávny riad.
Rozsvieti sa symbol
a po 2
minútach sa varná zóna automaticky
vypne.
Ak nevypnete varnú zónu alebo
nezmeníte varný stupeň. Po čase sa
zobrazí symbol
vypne.
a varný panel sa
Vzťah medzi varným stupňom a
časom, po ktorom sa varný panel
vypne:
Varný stupeň
Varný panel sa
vypne po
6 hodinách
,1-3
Okamžite sa dotknite správneho varného
stupňa. Po 3 sekundách sa rozsvieti
indikátor
.
Vypnutie funkcie: zmeňte varný stupeň.
4.5 Výkonová funkcia Power
Táto funkcia zvyšuje výkon indukčných
varných zón. Funkciu možno aktivovať
pre indukčnú varnú zónu iba na
obmedzený čas. Potom sa indukčná
varná zóna opäť automaticky prepne na
najvyšší varný stupeň.
Pozrite si kapitolu
„Technické informácie“.
Zapnutie funkcie pre varnú zónu:
4-7
5 hodinách
8-9
4 hodinách
Vypnutie funkcie: zmeňte varný stupeň.
10 - 14
1,5 hodine
4.6 Výkonová funkcia Power s
dvojkruhovou varnou zónou
4.3 Varný stupeň
Nastavenie alebo zmena varného
stupňa:
Dotknite sa ovládacieho pásika v mieste
správneho nastavenia varného stupňa
alebo prst presuňte pozdĺž pásika až
kým nedosiahnete požadované
nastavenie.
dotknite sa
. Rozsvieti sa
.
Funkcia pre vnútorný okruh sa zapne
vtedy, keď varný panel zistí, že je rozmer
hrnca menší než priemer vnútorného
kruhu. Funkcia pre vonkajší okruh sa
zapne vtedy, keď varný panel zistí, že je
rozmer hrnca väčší než priemer
vonkajšieho kruhu.
4.7 Časovač
Odpočítavajúci časovač
Túto funkciu môžete použiť na
nastavenie času prevádzky varnej zóny
pre jedno konkrétne varenie.
4.4 Automatický ohrev
Ak zapnete túto funkciu, dosiahnete skôr
požadovaný varný stupeň. Funkcia
nastaví na určitý čas najvyšší varný
stupeň, ktorý sa potom zníži na potrebnú
úroveň.
Pred zapnutím funkcie
varnej zóny musí byť
chladná.
Zapnutie funkcie pre varnú zónu:
dotknite sa
(
sa rozsvieti).
Najskôr nastavte varnú zónu a potom
funkciu. Varný stupeň možno nastaviť
pred alebo po nastavení funkcie.
Nastavenie varnej zóny:opakovane sa
dotýkajte , až kým sa nerozsvieti
ukazovateľ požadovanej varnej zóny.
Zapnutie funkcie: dotknite sa
časovača a nastavte čas (00 - 99 minút).
Keď ukazovateľ varnej zóny začne blikať
pomaly, odpočítava sa nastavený čas.
Kontrola zostávajúceho času: zvoľte
varnú zónu pomocou tlačidla .
Ukazovateľ varnej zóny začne rýchlo
SLOVENSKY
blikať. Na displeji sa zobrazí zostávajúci
čas.
Zmena času: zvoľte varnú zónu
pomocou tlačidla
alebo
. Dotknite sa
.
Vypnutie funkcie: nastavte varnú zónu
a dotknite sa .
pomocou
Zostávajúci čas sa bude odpočítavať
nadol až po 00. Ukazovateľ varnej zóny
zhasne.
Po uplynutí nastaveného
času zaznie zvukový signál
a bude blikať 00. Varná zóna
sa vypne.
Vypnutie zvuku: dotknite sa
Nastavenie varnej zóny:opakovane sa
dotýkajte , až kým sa nerozsvieti
ukazovateľ požadovanej varnej zóny.
Zapnutie funkcie: dotknite sa
časovača, rozsvieti sa . Keď
ukazovateľ varnej zóny začne blikať
pomalšie, čas sa pripočítava smerom
nahor. Na displeji sa striedavo zobrazuje
a zaznamenaný čas (v minútach).
Ak chcete vidieť čas prevádzky varnej
zóny: zvoľte varnú zónu pomocou
tlačidla . Ukazovateľ varnej zóny
začne rýchlo blikať. Na displeji sa
zobrazuje, ako dlho je varná zóna v
prevádzke.
Vypnutie funkcie: nastavte varnú zónu
a dotknite sa
Dotknite sa tlačidla
alebo
časovača, aby ste nastavili čas. Po
uplynutí nastaveného času zaznie
zvukový signál a bude blikať 00.
Vypnutie zvuku: dotknite sa
.
Táto funkcia nemá vplyv na
činnosť varných zón.
4.8 Zablokovanie ovládania
Ovládací panel môžete počas používania
varných zón uzamknúť. Táto funkcia
zabráni neúmyselnej zmene varného
stupňa.
Zapnutie funkcie:Dotknite sa
Vypnutie funkcie: dotknite sa .
Nastaví sa predchádzajúci varný stupeň.
Keď vypnete varný panel,
vypnete aj túto funkciu.
4.9 Detská poistka
Táto funkcia zabráni neúmyselnému
zapnutiu varného panela.
Zapnutie funkcie: zapnite varný panel
pomocou
Nenastavujte žiadny varný
stupeň. Dotknite sa
Rozsvieti sa
pomocou
).
na 4 sekundy.
. Vypnite varný panel
.
Vypnutie funkcie: zapnite varný panel
pomocou
Nenastavujte žiadny varný
stupeň. Dotknite sa
pomocou
Kuchynský časomer
Túto funkciu môžete použiť ako
Kuchynský časomer, ak je varný panel
zapnutý a varné zóny nie sú zapnuté
. Na 4
.Časovač
sekundy sa rozsvieti
zostane zapnutý.
na 4 sekundy.
. Vypnite varný panel
Rozsvieti sa
alebo . Ukazovateľ varnej zóny
zhasne.
(displej varného stupňa zobrazí
.
Najprv nastavte varný stupeň.
.
CountUp Timer (Časovač
odpočítavajúci smerom nahor).
Túto funkciu môžete použiť na
monitorovanie dĺžky prevádzky varnej
zóny.
pomocou tlačidla
Zapnutie funkcie: dotknite sa
61
.
Ak chcete dočasne prerušiť funkciu
iba na jedno varenie: varný panel
aktivujte pomocou
.
sa zapne.
Dotknite sa
na 4 sekundy. Do 10
sekúnd nastavte varný stupeň. Varný
panel môžete používať. Po vypnutí
62
www.electrolux.com
varného panela pomocou
znovu zapne:
sa funkcia
4.10 OffSound Control
(Vypnutie a zapnutie zvukovej
signalizácie)
Vypnite varný panel. Dotknite sa
na 3
sekundy. Displej sa zapne a vypne.
Dotknite sa
na 3 sekundy. Rozsvieti
sa
alebo . Dotknite sa
časovača, aby ste vybrali z
nasledovných možností:
•
— zvuková signalizácia je vypnutá
•
— zvuková signalizácia je zapnutá
Ak chcete potvrdiť výber, počkajte na
automatické vypnutie varného panela.
Ak je táto funkcia nastavená na ,
zvukovú signalizáciu budete počuť iba v
prípade, že:
•
•
•
•
4.12 Hob²Hood
Je to vyspelá automatická funkcia
spájajúca varný panel so špeciálnym
digestorom. Varný panel aj digestor
komunikujú infračerveným signálom.
Rýchlosť ventilátora sa určuje
automaticky podľa nastaveného režimu a
teploty najhorúcejšieho riadu na varnom
paneli. Ventilátor môžete ovládať aj
ručne z varného panela.
Pri väčšine digestorov je
systém diaľkového ovládania
najprv vypnutý. Zapnite ho
pred použitím tejto funkcie.
Ďalšie informácie nájdete v
používateľskej príručke
digestora.
sa dotknete ,
Kuchynský časomer vypne
Odpočítavajúci časovač vypne
položíte niečo na ovládací panel.
4.11 Funkcia Riadenie výkonu
•
•
•
•
•
•
Varné zóny sú zoskupené podľa
polohy a počtu fáz vo varnom paneli.
Pozrite si obrázok.
Každá fáza má maximálnu elektrickú
výkonovú kapacitu 3 700 W.
Funkcia rozloží výkon medzi varné
zóny pripojené do rovnakej fázy.
Funkcia sa aktivuje vtedy, keď
celkové výkonové zaťaženie varných
zón pripojených na jednu fázu
presiahne 3 700 W.
Funkcia zníži výkon ostatných
varných zón pripojených do rovnakej
fázy.
Ukazovateľ varného stupňa pre zónu
so zníženým výkonom striedavo
zobrazuje dve úrovne.
Automatické ovládanie funkcie
Ak chcete funkciu ovládať automaticky,
nastavte automatický režim na H1 – H6.
Panel je pôvodne nastavený na H5.
Digestor zareaguje pri každom použití
varného panelu. Varný panel
automaticky meria teplotu nádob a
upravuje rýchlosť ventilátora.
Automatické režimy
Auto‐
Vrenie1) Vyprá‐
matické
žanie2)
osvetle‐
nie
Režim
H0
vypnuté
vypnuté
vypnuté
Režim
H1
Zapnuté vypnuté
vypnuté
SLOVENSKY
Auto‐
Vrenie1) Vyprá‐
matické
žanie2)
osvetle‐
nie
Režim
H2 3)
Zapnuté Rých‐
losť ve‐
ntilátora
1
Rých‐
losť ve‐
ntilátora
1
Režim
H3
Zapnuté vypnuté
Rých‐
losť ve‐
ntilátora
1
Režim
H4
Zapnuté Rých‐
losť ve‐
ntilátora
1
Rých‐
losť ve‐
ntilátora
1
Režim
H5
Zapnuté Rých‐
losť ve‐
ntilátora
1
Rých‐
losť ve‐
ntilátora
2
Režim
H6
Zapnuté Rých‐
losť ve‐
ntilátora
2
Rých‐
losť ve‐
ntilátora
3
1) Varný panel zaregistruje proces varenia
a zapne rýchlosť ventilátora podľa automa‐
tického režimu.
2) Varný panel zaregistruje proces vypráža‐
nia a zapne rýchlosť ventilátora podľa auto‐
matického režimu.
3) Tento režim aktivuje ventilátor s osvetle‐
ním a nezávisí od teploty.
Zmena automatického režimu
1. Spotrebič vypnite.
na 3 sekundy.
2. Dotknite sa tlačidla
Displej sa zapne a vypne
3. Dotknite sa tlačidla
na 3 sekundy.
4. Niekoľkokrát sa dotknite
nezobrazí
, kým sa
.
časovača zvolíte
5. Dotknutím sa
automatický režim.
63
Ak chcete digestor ovládať
priamo na jeho paneli,
vypnite automatický režim
funkcie.
Keď po skončení varenia
vypnete varný panel, môže
ventilátor digestora istý čas
ešte pracovať. Potom
systém automaticky vypne
ventilátor a zabráni
náhodnému zapnutiu
ventilátora najbližších 30
sekúnd.
Manuálne ovládanie rýchlosti
ventilátora
Funkciu môžete ovládať aj ručne. Ak to
chcete urobiť, dotknite sa , keď je
varný panel zapnutý. Týmto vypnete
automatickú činnosť funkcie a budete
môcť meniť rýchlosť ručne. Stlačením
zvýšite rýchlosť ventilátora o jednu
úroveň. Keď dosiahnete najvyššiu
znovu,
úroveň a stlačíte tlačidlo
nastavia sa otáčky ventilátora na
hodnotu 0, čím sa ventilátor digestora
vypne. Ventilátor znovu spustíte pri
rýchlosti 1 stlačením tlačidla
.
Ak chcete aktivovať
automatickú činnosť funkcie,
vypnite varný panel a znovu
ho zapnite.
Zapnutie svetla
Panel môžete nastaviť tak, aby sa pri
každom zapnutí varného panela
rozsvietilo osvetlenie. Urobíte tak
nastavením automatického režimu na H1
– H6.
Osvetlenie digestora sa
vypne 2 minúty po vypnutí
varného panela.
64
www.electrolux.com
5. FLEXIBILNÁ INDUKČNÁ VARNÁ OBLASŤ
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
5.1 Funkcia FlexiBridge
Flexibilná indukčná varná oblasť
pozostáva zo štyroch častí. Časti môžete
spojiť do dvoch varných zón s rôznou
veľkosťou, alebo do jednej veľkej varnej
oblasti. Kombináciu týchto častí si
môžete vybrať zvolením režimu
vhodného pre veľkosť kuchynského
riadu, ktorý chcete použiť. K dispozícii sú
tri režimy: Štandardný (aktivovaný
automaticky pri zapnutí varného panela),
Big Bridge a Max Bridge.
Na nastavenie varného
stupňa použite dva ľavé
bočné ovládacie pásiky.
100-160mm
Kuchynský riad s priemerom dna väčším
ako 160 mm položte do stredu medzi dve
časti.
Prepínanie medzi režimami
Na prepínanie medzi režimami sa
používa senzorové tlačidlo:
.
> 160 mm
5.2 FlexiBridge Štandardný
režim
Keď prepnete medzi
režimami, varný stupeň sa
nastaví naspäť na 0.
Priemer a poloha kuchynského riadu
Zvoľte si režim vhodný pre veľkosť a tvar
kuchynského riadu. Kuchynský riad by
mal maximálne pokryť zvolenú oblasť.
Kuchynský riad položte do stredu
zvolenej oblasti!
Kuchynský riad s priemerom dna
menším ako 160 mm položte do stredu
samostatnej časti.
Tento režim sa aktivuje pri zapnutí
varného panela. Spája časti do dvoch
samostatných varných zón. Môžete
nastaviť varný stupeň samostatne pre
každú zónu. Použite dva ľavé bočné
ovládacie pásiky.
SLOVENSKY
65
Správna poloha kuchynského riadu:
Nesprávna poloha kuchynského
riadu:
Nesprávna poloha kuchynského
riadu:
5.4 FlexiBridge Režim Max
Bridge
5.3 FlexiBridge Režim Big
Bridge
Režim zapnete stlačením , kým sa
nezobrazí ukazovateľ správneho režimu.
Tento režim spája tri zadné časti do
jednej varnej zóny. Jedna predná časť
nie je pripojená a funguje ako
samostatná varná zóna. Môžete nastaviť
varný stupeň samostatne pre každú
zónu. Použite dva ľavé bočné ovládacie
pásiky.
Režim zapnete stlačením , kým sa
nezobrazí ukazovateľ správneho režimu.
Tento režim spája všetky časti do jednej
varnej zóny. Na nastavenie varného
stupňa použite jeden z ľavých bočných
ovládacích pásikov.
Správna poloha kuchynského riadu:
Pri používaní tohto režimu musíte
kuchynský riad položiť na štyri spojené
časti. Ak použijete kuchynský riad menší
Správna poloha kuchynského riadu:
Pri používaní tohto režimu musíte
kuchynský riad položiť na tri spojené
časti. Ak použijete kuchynský riad menší
než dve časti, na displeji sa zobrazí
zóna sa po 2 minútach vypne.
a
než tri časti, na displeji sa zobrazí
zóna sa po 2 minútach vypne.
a
66
www.electrolux.com
Všeobecné informácie:
•
Nesprávna poloha kuchynského
riadu:
•
Minimálny priemer dna kuchynského
riadu pre túto funkciu je 160 mm.
Displej varného stupňa pre ľavý zadný
ovládací pásik zobrazuje polohu
kuchynského riadu na indukčnej
varnej oblasti. Predná
, zadná
5.5
Funkcia ProCook
•
Táto funkcia umožňuje nastaviť teplotu
premiestnením kuchynského riadu na iné
miesto na indukčnej varnej oblasti.
Funkcia rozdeľuje indukčný varný panel
na tri oblasti s rôznymi varnými stupňami.
Varný panel rozpozná polohu
kuchynského riadu a nastaví podľa nej
varný stupeň. Kuchynský riad môžete
položiť do prednej, strednej alebo zadnej
polohy. Ak položíte riad dopredu,
zohrieva sa pri najvyššom výkonovom
stupni. Varný stupeň môžete znížiť
premiestnením kuchynského riadu do
strednej alebo zadnej polohy.
•
, stredná
.
Displej varného stupňa pre ľavý
predný ovládací pásik zobrazuje
varný stupeň. Nastavenie varného
stupňa zmeníte ľavým predným
ovládacím pásikom.
Pri prvom zapnutí funkcie bude mať
predná poloha varný stupeň
,
stredná poloha varný stupeň
a
zadná poloha varný stupeň
.
Pri aktivovanej funkcii
použite iba jeden hrniec.
Varný stupeň môžete zmeniť osobitne
pre každú polohu. Varný panel si pri
najbližšom zapnutí funkcie bude
pamätať nastavený varný stupeň.
SLOVENSKY
Zapnutie funkcie
Vypnutie funkcie
Ak chcete funkciu zapnúť, položte
kuchynský riad v správnej polohe na
Funkciu vypnete dotykom
varnú oblasť. Dotknite sa . Rozsvieti
sa ukazovateľ nad symbolom. Ak
nepoložíte kuchynský riad na varnú
Ukazovateľ nad symbolom
67
alebo
nastavením varného stupňa na
.
zhasne.
oblasť, rozsvieti sa
a po 2 minútach
sa flexibilná indukčná varná oblasť
nastaví na
.
6. TIPY A RADY
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
6.1 Kuchynský riad
Pri indukčných varných
zónach vytvára silné
elektromagnetické pole teplo
v kuchynských nádobách
veľmi rýchlo.
Indukčné varné zóny
používajte s vhodným
kuchynským riadom.
Materiál varných nádob
•
•
vhodný: liatina, oceľ, smaltovaná
oceľ, antikoro, riad s viacvrstvovým
dnom (označený výrobcom ako
vhodný pre indukčné varné zóny).
nevhodný: hliník, meď, mosadz, sklo,
keramika, porcelán.
Rozmery kuchynského riadu
Indukčné varné zóny sa automaticky
prispôsobujú rozmerom dna
kuchynského riadu, avšak len do určitej
hranice.
Účinnosť varných zón závisí od priemeru
dna kuchynského riadu. Kuchynský riad
s priemerom dna menším, ako je
minimálny rozmer, absorbuje iba časť
ohrevného výkonu, ktorý vytvára varná
zóna.
Pozrite si kapitolu
„Technické informácie“.
6.2 Zvuky počas prevádzky
Ak je počuť:
•
•
Varná nádoba je vhodná pre indukčný
varný panel, ak:
•
•
•
•
po nastavení najvyššieho varného
stupňa voda zovrie veľmi rýchlo.
ak sa ku dnu nádoby pritiahne
magnet.
Potlač na flexibilnej
indukčnej varnej oblasti sa
môže posúvaním riadu
zašpiniť alebo zmeniť farbu.
Túto oblasť môžete
normálne vyčistiť.
Dno kuchynského riadu
musí byť hrubé a ploché.
•
praskanie: riad je vyrobený z rôznych
materiálov (sendvičová štruktúra).
pískanie: používate varnú zónu s
vysokým výkonom a kuchynský riad je
vyrobený z rôznych materiálov
(sendvičová štruktúra).
hučanie: pri používaní vysokých
výkonov.
cvakanie: pri spínaní elektrických
obvodov.
svišťanie, bzučanie: pri činnosti
ventilátora.
Zvuky sú normálne a neznamenajú
žiadnu poruchu varného panela.
6.3 Öko Timer (Časovač Eko)
V záujme úspory energie sa ohrev varnej
zóny vypne pred signálom časomera
odpočítavajúceho smerom nadol.
Rozdiel v prevádzkovom čase závisí od
varného stupňa a trvania procesu
varenia.
68
www.electrolux.com
6.4 Príklady použitia na varenie
Vzájomný vzťah medzi nastaveným
varným stupňom a spotrebou energie
varnej zóny nie je lineárny. Zvýšenie
nastavenia varného stupňa nie je
priamoúmerné zvýšeniu spotreby
energie varnej zóny. To znamená, že
varná zóna nastavená na stredne
intenzívny varný stupeň využíva menej
ako polovicu svojho výkonu.
Údaje uvedené v tabuľke sú
iba orientačné.
Teplotné na‐ Použitie:
stavenie
-1
Čas
(min)
Rady
Udržiavanie teploty hotových podľa
Na kuchynský riad položte
jedál.
potreby pokrievku.
1-3
Holandská omáčka, topenie:
maslo, čokoláda, želatína.
5 - 25
Z času na čas premiešajte.
1-3
Zahustenie: nadýchané ome‐ 10 - 40
lety, volské oká.
Varte s pokrievkou.
3-5
Dusenie ryže a jedál s mlieč‐ 25 - 50
nym základom, prihrievanie
hotových jedál.
Pridajte aspoň dvakrát toľko
tekutiny ako ryže, mliečne
jedlá počas prípravy premie‐
šajte.
5-7
Dusenie zeleniny, rýb, mäsa. 20 - 45
Pridajte niekoľko polievko‐
vých lyžíc tekutiny.
7-9
Dusenie zemiakov v pare.
20 - 60
Použite max. ¼ l vody na
750 g zemiakov.
7-9
Varenie väčšieho množstva
jedla, omáčok a polievok.
60 150
Max. 3 l tekutiny plus prísa‐
dy.
9 - 12
Jemné vyprážanie: rezne, te‐ podľa
Po uplynutí polovice času
ľacie cordon bleu, kotlety,
potreby obráťte.
mäsové guľky, klobásky, pe‐
čeň, zásmažka, vajíčka, lie‐
vance, šišky.
12 - 13
Vyprážanie pri vyššej teplote, 5 - 15
zemiakové placky, steaky,
rezne.
14
Varenie vody, varenie cestovín, príprava mäsa (guláš, ragú), vyprá‐
žané hranolčeky.
Po uplynutí polovice času
obráťte.
Varenie veľkého množstva vody. Je zapnutá výkonová funkcia Po‐
wer.
6.5 Odporúčania a tipy týkajúce
sa funkcie Hob²Hood
Používanie varného panela s funkciou:
•
Panel odsávača pár chráňte pred
priamym slnečným svetlom.
•
•
•
Na panel odsávača pár nemierte
halogénové svetlo.
Varný panel nezakrývajte.
Neprerušujte signál medzi varným
panelom a odsávačom pár (napr.
rukou alebo rukoväťou kuchynského
SLOVENSKY
riadu). Pozrite si obrázok. Odsávač
pár na obrázku slúži iba na
ilustračné účely.
69
Iné diaľkovo ovládané
spotrebiče by mohli blokovať
signál. Aby ste tomu
zabránili, nepoužívajte
diaľkové ovládanie
spotrebiča a varný panel
súčasne.
Odsávače pár s funkciou Hob²Hood
Celý sortiment odsávačov pár, ktoré
podporujú túto funkciu, nájdete na našej
webovej stránke. Odsávače pár
spoločnosti Electrolux, ktoré podporujú
túto funkciu, musia mať symbol
.
7. OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
7.1 Všeobecné informácie
•
•
•
•
•
Varný panel očistite po každom
použití.
Dbajte na to, aby bola dolná časť
kuchynského riadu vždy čistá.
Škrabance a tmavé škvrny na
povrchu neovplyvňujú funkčnosť
varného panela.
Používajte špeciálny čistič určený na
povrch varného panela.
Na sklo použite špeciálnu škrabku.
7.2 Čistenie varného panela
•
Okamžite odstráňte: roztopený plast,
plastovú fóliu a potraviny s obsahom
8. RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
•
cukru. V opačnom prípade môžu
nečistoty poškodiť varný panel.
Špeciálnu škrabku priložte na
sklenený povrch tak, aby bola
naklonená v ostrom uhle, a čepeľ
posúvajte po povrchu.
Po dostatočnom vychladnutí
varného panela odstráňte:
usadeniny vodného kameňa, škvrny
od vody, mastné škvrny, lesklé
kovové farebné fľaky. Varný panel
vyčistite vlhkou handričkou s
neabrazívnym čistiacim prostriedkom.
Po čistení utrite varný panel mäkkou
handričkou.
70
www.electrolux.com
8.1 Čo robiť, keď...
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Varný panel sa nedá za‐
pnúť ani používať.
Varný panel nie je pripoje‐
ný ku zdroju elektrického
napájania alebo je pripoje‐
ný nesprávne.
Skontrolujte, či je varný pa‐
nel správne pripojený k
zdroju elektrického napája‐
nia. Pozrite si schému za‐
pojenia.
Je vyhodená poistka.
Skontrolujte, či je príčinou
poruchy práve poistka. Ak
sa poistka vyhodí opako‐
vane, obráťte sa na kvalifi‐
kovaného elektrikára.
Varný panel znovu zapnite
a do 10 sekúnd nastavte
varný stupeň.
Naraz ste sa dotkli 2 alebo
viacerých senzorových tla‐
čidiel.
Dotknite sa iba jedného
senzorového tlačidla.
Na ovládacom paneli je vo‐ Vyčistite ovládací panel.
da alebo je ovládací panel
znečistený tukom.
Zaznie zvukový signál a
varný panel sa vypne.
Keď je varný panel vypnu‐
tý, zaznie zvukový signál.
Niečo ste položili na jedno
alebo viaceré senzorové
tlačidlá.
Odstráňte predmet zo sen‐
zorových tlačidiel.
Varný panel sa vypne.
Niečo ste položili na sen‐
Odstráňte daný predmet
zo senzorového tlačidla.
zorové tlačidlo
.
Ukazovateľ zvyškového
tepla sa nezapne.
Zóna ešte nie je horúca,
pretože bola zapnutá iba
po krátky čas.
Ak bola zóna zapnutá do‐
statočne dlho na to, aby
bola horúca, obráťte sa na
autorizované servisné stre‐
disko.
Funkcia Hob²Hood nefun‐
guje.
Zakryli ste ovládací panel.
Odstráňte príslušný pred‐
met z ovládacieho panela.
Funkcia Automatický ohrev Táto zóna je horúca.
nefunguje.
Zónu nechajte dostatočne
vychladnúť.
Je nastavený najvyšší var‐
ný stupeň.
Najvyšší varný stupeň má
rovnaký výkon ako funkcia.
Varný stupeň sa prepína
medzi dvomi úrovňami.
Funkcia Riadenie výkonu
je zapnutá.
Pozrite si kapitolu „Každo‐
denné používanie“.
Zohriali sa senzorové tla‐
čidlá.
Kuchynský riad je príliš veľ‐ Ak je to možné, preložte
ký alebo ste ho položili prí‐ veľký riad na zadné zóny.
liš blízko ovládačov.
SLOVENSKY
Problém
Možné príčiny
71
Riešenie
Pri dotyku senzorových tla‐ Zvuková signalizácia je vy‐ Zapnite zvukovú signalizá‐
čidiel neznejú žiadne zvu‐ pnutá.
ciu.
ky.
Pozrite si kapitolu „Každo‐
denné používanie“.
Flexibilná indukčná varná
oblasť neohrieva kuchyn‐
ský riad.
Kuchynský riad je na flexi‐
bilnej indukčnej varnej ob‐
lasti umiestnený v nespráv‐
nej polohe.
Kuchynský riad umiestnite
v správnej polohe na flexi‐
bilnú indukčnú varnú ob‐
lasť. Poloha kuchynského
riadu závisí od zapnutej
funkcie alebo funkčného
režimu.
Pozrite si kapitolu „Flexibil‐
ná indukčná varná oblasť“.
Nesprávny priemer dna ku‐
chynského riadu pre za‐
pnutú funkciu alebo funkč‐
ný režim.
Použite kuchynský riad s
priemerom vhodným pre
zapnutú funkciu alebo
funkčný režim. Na samo‐
statnej časti flexibilnej in‐
dukčnej varnej oblasti pou‐
žite kuchynský riad s prie‐
merom menším ako 160
mm.
Pozrite si kapitolu „Flexibil‐
ná indukčná varná oblasť“.
Rozsvieti sa symbol
.
Funkcia Automatické vypí‐
nanie je zapnutá.
Varný panel vypnite a zno‐
va ho zapnite.
Rozsvieti sa symbol
.
Funkcia Detská poistka
alebo Zablokovanie ovlá‐
dania je zapnutá.
Pozrite si kapitolu „Každo‐
denné používanie“.
Rozsvieti sa symbol
.
Na zóne nie je žiadny riad.
Položte nádobu na zónu.
Kuchynský riad nie je
vhodný.
Použite vhodný kuchynský
riad.
Pozrite si kapitolu „Tipy a
rady“.
Príliš malý priemer dna ria‐ Použite kuchynský riad
du pre túto zónu.
správnych rozmerov.
Pozrite si kapitolu „Tech‐
nické informácie“.
Funkcia FlexiBridge je za‐
pnutá. Jedna alebo niekoľ‐
ko častí funkčného režimu,
ktorý je v prevádzke, nie je
prikrytých kuchynským ria‐
dom.
Kuchynský riad umiestnite
na správny počet častí
funkčného režimu, ktorý je
zapnutý, alebo zmeňte
funkčný režim.
Pozrite si kapitolu „Flexibil‐
ná indukčná varná oblasť“.
72
www.electrolux.com
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Funkcia ProCook je zapnu‐ Použite iba jeden hrniec.
tá. Na flexibilnej indukčnej Pozrite si kapitolu „Flexibil‐
varnej oblasti sú položené ná indukčná varná oblasť“.
dva hrnce.
Na displeji sa zobrazí sym‐ Došlo k poruche varného
panela.
bol
a číslo.
Varný panel na určitý čas
odpojte od elektrického na‐
pájania. Na chvíľu odpojte
poistku elektrickej siete do‐
mácnosti. Opäť zapojte po‐
istku a varný panel. Ak sa
znova rozsvieti , obráťte
sa na autorizované servis‐
né stredisko.
Rozsvieti sa symbol
.
Došlo k poruche varného
panela, pretože obsah
nádoby vyvrel. Automatic‐
ké vypínanie a ochrana
proti prehriatiu sa aktivova‐
la.
8.2 Ak neviete nájsť riešenie...
Ak problém nedokážete odstrániť sami,
zavolajte predajcu alebo autorizované
servisné stredisko. Uveďte údaje z
typového štítka. Uveďte tiež trojmiestny
kód sklokeramiky (je v rohu skleneného
povrchu) a zobrazované chybové
hlásenie. Uistite sa, že ste varný panel
Vypnite varný panel. Od‐
stráňte horúci kuchynský
riad. Približne po 30 sek‐
undách opäť zapnite zónu.
Ak bol problémom riad,
chybová správa sa vypne.
Ukazovateľ zvyškového
tepla môže zostať zapnuté.
Riad nechajte dostatočne
vychladnúť. Skontrolujte, či
je riad kompatibilný s var‐
ným panelom.
Pozrite si kapitolu „Tipy a
rady“.
používali správne. Ak ste ho používali
nesprávne, servisný zásah technika
servisného strediska alebo predajcu
nebude bezplatný, a to ani počas
záručnej lehoty. Pokyny upravujúce
záručné a servisné podmienky nájdete v
záručnej brožúre.
9. INŠTALÁCIA
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
9.1 Pred inštaláciou
Pred nainštalovaním varného panela si
zapíšte informácie uvedené dolu na
typovom štítku. Typový štítok s
technickými údajmi je umiestnený na
spodnej strane varného panela.
Sériové číslo ....................
9.2 Zabudovateľné varné
panely
Zabudovateľné varné panely sa môžu
používať až po zabudovaní do vhodnej
SLOVENSKY
skrinky alebo do pracovnej dosky, ktoré
vyhovujú platným normám.
9.3 Napájací kábel
•
Varný panel sa dodáva s napájacím
káblom.
•
Pri výmene poškodeného sieťového
kábla použite sieťový kábel s
nasledujúcou špecifikáciou (alebo
vyššou): H05BB-F T min 90°C.
Obráťte sa na miestne autorizované
servisné stredisko.
9.4 Montáž
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
min. 2 mm
A
min. 2 mm
< 20 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
B
> 20 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
A
B
min
30 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
73
74
www.electrolux.com
min.
38 mm
min.
2 mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
min.
12 mm
min.
2 mm
9.5 Ochranný box
Ak používate ochranný box (ako
doplnkové príslušenstvo), nemusíte
vpredu zachovať 2 mm odstup na prietok
vzduchu ani inštalovať ochrannú
priehradku priamo pod varným panelom.
Tento ochranný box nemusí byť
dostupný v niektorých krajinách. Obráťte
sa na svojho miestneho dodávateľa.
Ochranný box nemôžete
použiť pri inštalácii varného
panela nad rúru.
SLOVENSKY
75
10. TECHNICKÉ INFORMÁCIE
10.1 Typový štítok
Model EHX6455FHK
Typ 58 GAD CL AU
Indukcia 7.4 kW
Sér.č. .................
ELECTROLUX
Č. výrobku (PNC) 949 596 408 01
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Vyrobené v Nemecku
7.4 kW
10.2 Špecifikácia varných zón
Varná zóna
Nominálny vý‐ Výkonová
kon (max. var‐ funkcia Power
ný stupeň)
[W]
[W]
Výkonová
Priemer ku‐
funkcia Power chynského ria‐
maximálne tr‐ du [mm]
vanie [min]
Pravá predná
1400
2500
4
125 - 145
Pravá zadná
1800
2800
10
145 - 180
Flexibilná in‐
dukčná varná
oblasť
2300
3200
10
minimálne 100
Výkon varných zón sa môže v určitej
malej miere odchyľovať od údajov v
tabuľke. Mení sa podľa materiálu a
rozmeru kuchynského riadu.
Optimálne výsledky varenia dosiahnete
tak, že budete používať riad s priemerom
nie väčším ako sú údaje v tabuľke.
11. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ
11.1 Informácie o produkte podľa EU 66/2014
Identifikácia modelu
EHX6455FHK
Typ varného panela
Zabudovateľný
varný panel
Počet varných zón
2
Počet varných oblastí
1
Technológia ohrevu
Indukcia
Priemer kruhových var‐
ných zón (Ø)
Pravá predná
Pravá zadná
14,5 cm
18,0 cm
Dĺžka (D) a šírka (Š) var‐
nej oblasti
Ľavá
D 46.1 cm
Š 21.4 cm
Spotreba energie na var‐ Pravá predná
nú zónu (EC electric coo‐ Pravá zadná
king)
179,0 Wh / kg
164,5 Wh / kg
76
www.electrolux.com
Spotreba energie varnej
oblasti (EC electric coo‐
king)
Ľavá
177,6 Wh / kg
Spotreba energie varné‐
ho panela (EC electric
hob)
175,2 Wh / kg
EN 60350-2 - Elektrické varné spotrebiče
pre domácnosť. Časť 2: Varné panely.
Metódy merania funkčných vlastností
11.2 Úspora energie
Na kuchynský riad podľa možností
vždy položte pokrievku.
•
Kuchynský riad položte na varnú zónu
ešte pred jej zapnutím.
Menší riad položte na menšie varné
zóny.
Kuchynský riad položte priamo na
stred varnej zóny.
Zvyškové teplo využite na udržiavanie
teploty jedla alebo na roztopenie.
•
Ak budete postupovať podľa nižšie
uvedených tipov, môžete pri
každodennom varení ušetriť energiu.
•
•
•
Ohrejte iba potrebné množstvo vody.
•
12. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
spotrebiče označené symbolom spolu s
odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí
a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
*
SLOVENSKY
77
78
www.electrolux.com
SLOVENSKY
79
867327238-A-452015
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement