Leonard LAI8000F User manual

Leonard LAI8000F User manual
Lietošanas instrukcija
Plīts
LAI8000F
2 Leonard
SATURS
Drošības informācija
Drošības norādījumi
Izstrādājuma apraksts
Izmantošana ikdienā
Padomi un ieteikumi
2
3
6
8
10
Kopšana un tīrīšana
Problēmrisināšana
Uzstādīšana
Tehniskā informācija
Energoefektivitāte
12
12
14
17
17
Izmaiņu tiesības rezervētas.
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet
pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par bojājumiem,
ko radījusi ierīces nepareiza uzstādīšana vai lietošana.
Saglabājiet šos norādījumus ierīces tuvumā turpmākām
uzziņām.
Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība
•
•
•
•
•
•
•
Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki
ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām,
vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās personas
uzraudzībā vai, ja tie ir apmācīti par ierīces drošu lietošanu
un izprot potenciālos riskus.
Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
Glabājiet iesaiņojuma materiālus bērniem nepieejamās
vietās.
Neļaujiet bērniem un dzīvniekiem tuvoties ierīcei tās
darbības vai dzesēšanas laikā. Pieejamās sastāvdaļas ir
karstas.
Ja ierīce aprīkota ar bērnu drošības ierīci, iesakām to
aktivizēt.
Tīrīšanu un lietotāja veikto apkopi nedrīkst veikt bērni bez
uzraudzības.
Ierīces tuvumā nedrīkst atrasties bērni līdz 3 gadu
vecumam bez uzraudzības.
Vispārīgi drošības norādījumi
•
Lietošanas laikā ierīce sakarst. Nepieskarieties
sildelementiem.
Leonard 3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nelietojiet ierīci ar ārēju laika slēdzi vai atsevišķu
tālvadības sistēmu.
Gatavojot uz plīts ēdienu ar taukiem vai eļļu bez
pieskatīšanas, var izcelties ugunsgrēks.
Nemēģiniet dzēst uguni ar ūdeni, bet izslēdziet ierīci un
apsedziet liesmu, piemēram, ar vāku vai ugunsdrošības
segu.
Neturiet priekšmetus uz plīts virsmām.
Nenovietojiet uz plīts virsmas metāla priekšmetus,
piemēram, nažus, dakšas, karotes un vākus, jo tie var
sakarst.
Netīriet ierīci ar tvaika tīrītāju.
Pēc lietošanas izslēdziet plīts virsmas elementu ar tā
vadību un nepaļaujieties uz trauka noteicēju.
Ja stikla keramikas virsma/stikla virsma ir saplaisājusi,
izslēdziet ierīci, lai nepieļautu elektriskās strāvas trieciena
risku.
Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no
nelaimes gadījumiem, to jānomaina ražotājam, pilnvarotam
servisa pārstāvim vai kvalificētam speciālistam.
DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
Uzstādīšana
BRĪDINĀJUMS! Ierīci drīkst
uzstādīt tikai kvalificēta
persona.
• Noņemiet visu iepakojumu.
• Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
• Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās
uzstādīšanas norādes.
• Nodrošiniet starp blakus uzstādītām
ierīcēm piemērotu attālumu.
• Ievērojiet piesardzību, pārvietojot ierīci,
jo tā ir smaga. Vienmēr lietojiet
aizsargcimdus.
• Apstrādājiet nozāģētās virsmas ar
hermetizējošu līdzekli, lai nepieļautu
piebriešanu mitruma ietekmē.
• Aizsargājiet ierīces apakšu no tvaika un
mitruma.
• Neuzstādiet ierīci blakus durvīm vai
zem logiem. Tas jāievēro, lai, atverot
durvis vai logu, nenokristu ēdiena
gatavošanas trauki.
• Ja zem ierīces atrodas atvilktnes,
pārliecinieties, ka starp ierīces apakšu
un augšējo ierīci tiek nodrošināta
pietiekama gaisa cirkulācija.
• Ierīces apakšdaļa var būt karsta.
Pārbaudiet, vai ir uzstādīts nedegošs
atdalītājpanelis zem ierīces, lai
novērstu piekļuvi apakšdaļai.
• Pārliecinieties, lai starp darba virsmu
un zem tās esošo ierīci būtu 2 mm liela
ventilācijas sprauga. Garantija
neattiecas uz bojājumiem, kurus
izraisīja atbilstošas spraugas
nenodrošināšana.
4 Leonard
Elektrības padeves pieslēgšana
BRĪDINĀJUMS! Var izraisīt
ugunsgrēku un elektrošoku.
• Elektrības padeves pieslēgšana jāveic
sertificētam elektriķim.
• Ierīce jābūt iezemētai.
• Pirms jebkādu darbību veikšanas
pārliecinieties, ka ierīce ir atvienota no
strāvas padeves.
• Pārliecinieties, ka informācija uz
tehnisko datu plāksnītes atbilst jūsu
elektrosistēmas parametriem. Ja
neatbilst, sazinieties ar elektriķi.
• Pārliecinieties, lai ierīce tiktu pareizi
uzstādīta. Vaļīgs vai neatbilstošs
strāvas vads vai kontaktdakša (ja tāda
ir) var izraisīt kontakta pārkaršanu.
• Izmantojiet atbilstošu strāvas kabeli.
• Nepieļaujiet elektrības vadu
samezglošanos.
• Pārliecinieties, lai tiktu uzstādīta
aizsardzība pret elektrošoku.
• Izmantojiet vada atslogotāju.
• Pieslēdzot ierīci rozetei, pārliecinieties,
ka elektrības vads vai kontaktdakša (ja
tāda ir) nepieskaras ierīces karstajām
daļām vai ēdiena gatavošanas
traukiem.
• Nelietojiet daudzkontaktu adapterus vai
pagarinātājus.
• Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu
kontaktdakšu (ja tāda ir) un strāvas
vadu. Sazinieties ar pilnvarotu servisa
centru vai elektriķi, lai nomainītu bojātu
strāvas kabeli.
• Daļas, kas nodrošina aizsardzību pret
elektrošoku no strāvu vadošiem un
izolētajiem elementiem, jānostiprina tā,
lai tos nevarētu noņemt bez
instrumentiem.
• Pieslēdziet kontaktspraudni
kontaktligzdai tikai uzstādīšanas
beigās. Pārbaudiet, vai pēc
uzstādīšanas kontaktspraudnim var
brīvi piekļūt.
• Ja kontaktligzda ir vaļīga, neievietojiet
tajā kontaktspraudni.
• Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla, velkot
aiz barošanas kabeļa. Vienmēr velciet
aiz spraudkontakta.
• Ir jāizmanto atbilstošas izolācijas
ierīces: automātslēdžiem, drošinātājiem
(no turētājiem izskrūvējamiem
drošinātājiem), zemējuma noplūdes
automātslēdžiem un savienotājiem.
• Elektroinstalācijā jābūt izolācijas ierīcei,
kas ļauj atvienot ierīci no visiem
elektrotīkla poliem. Izolācijas ierīcē
atstarpei starp kontaktiem jābūt vismaz
3 mm.
Pielietojums
BRĪDINĀJUMS! Savainojumu,
apdegumu vai elektrošoka
risks.
• Pirms pirmās ieslēgšanas noņemiet
iepakojuma, marķējuma un
aizsardzības plēves (ja tādas ir).
• Izmantojiet šo ierīci mājsaimniecībā.
• Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
• Pārliecinieties, vai ventilācijas atveres
nav bloķētas.
• Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez
uzraudzības.
• Pēc katras lietošanas iestatiet
gatavošanas zonas pozīcijā "Izslēgt".
• Nepaļaujieties uz trauka noteicēju.
• Nenovietojiet galda piederumus un
katlu vākus uz gatavošanas zonām. Tie
var sakarst.
• Nedarbiniet ierīci ar mitrām rokām vai,
ja tā saskaras ar ūdeni.
• Nelietojiet ierīci kā darbvirsmu vai
uzglabāšanai paredzētu virsmu.
• Ja ierīces virsma ir ieplaisājusi,
nekavējoties atvienojiet ierīci no
elektrotīkla. Tas jādara, lai novērstu
elektrošoku.
• Lietotājiem ar elektrokardiostimulatoru
jāturas vismaz 30 cm attālumā no
indukcijas gatavošanas zonām, kad
ierīce tiek darbināta.
• Kad ievietojat ēdienu karstā eļļā, tā var
šļakstēt.
BRĪDINĀJUMS! Pastāv
ugunsgrēka vai sprādziena
risks.
• Uzkarsēti tauki un eļļa var radīt
uzliesmojošu tvaiku. Gatavojot ar
Leonard 5
taukvielām un eļļu, netuviniet tām
atklātu liesmu vai sakarsētus
priekšmetus.
• Tvaiki, kurus izdala ļoti karsta eļļa, var
izraisīt spontānu aizdegšanos.
• Izlietota eļļa, kas satur ēdiena atliekas,
var izraisīt ugunsgrēku pie zemākas
temperatūras nekā eļļa, kas tiek lietota
pirmo reizi.
• Neievietojiet ierīcē, neturiet tās tuvumā
vai uz tās viegli uzliesmojošas vielas
vai ar viegli uzliesmojošām vielām
piesūcinātus priekšmetus.
BRĪDINĀJUMS! Pastāv ierīces
bojājumu risks.
• Nenovietojiet karstus ēdiena
gatavošanas traukus uz vadības
paneļa.
• Ēdiena gatavošanas laikā neļaujiet
ēdiena gatavošanas traukiem izvārīties
tukšiem.
• Sargieties, lai uz ierīces neuzkristu
nekādi priekšmeti un ēdiena
gatavošanas trauki. Tā var sabojāt
virsmu.
• Neieslēdziet sildriņķus, ja uz tiem
novietots tukšs ēdiena gatavošanas
trauks, vai bez ēdiena gatavošanas
trauka.
• Nenovietojiet uz ierīces alumīnija foliju.
• Ēdiena gatavošanas trauki, kas
izgatavoti no čuguna vai alumīnija
lējuma, vai kuru apakša ir bojāta, var
saskrāpēt stiklu / stikla keramiku.
Pārvietojot šādus priekšmetus pa plīts
virsmu, vienmēr paceliet tos.
• Šī ierīce paredzēta tikai ēdiena
gatavošanai. To nedrīkst lietot citiem
nolūkiem, piemēram, telpu apsildei.
Tīrīšana un kopšana
• Regulāri tīriet ierīci, lai novērstu
virsmas materiāla sabojāšanos.
• Pirms ierīces tīrīšanas izslēdziet to un
ļaujiet tai atdzist.
• Atvienojiet ierīci no elektrotīkla pirms
apkopes veikšanas.
• Ierīces tīrīšanai neizmantojiet tvaiku un
neizsmidziniet ūdeni.
• Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu.
Izmantojiet tikai neitrālus mazgāšanas
līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus
izstrādājumus, abrazīvus sūkļus,
šķīdinātājus vai metāla priekšmetus.
Ierīces utilizācija
BRĪDINĀJUMS! Pastāv
savainošanās vai
nosmakšanas risks.
• Sazinieties ar vietējo pašvaldību, lai
noskaidrotu, kā pareizi atbrīvoties no
ierīces.
• Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
• Nogrieziet strāvas kabeli un izmetiet to.
Servisa izvēlne
• Lai salabotu ierīci, sazinieties ar
pilnvarotu servisa centru.
• Lietojiet tikai oriģinālas rezerves daļas.
6 Leonard
IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
Plīts virsmas shēma
1 Indukcijas gatavošanas zona
2 Vadības panelis
1
1
210 mm
210 mm
210 mm
210 mm
1
2
1
Vadības paneļa izkārtojums
1
2 3
4
10
9
5
8
6
7
Ierīces vadībai izmantojiet sensora laukus. Displeji, indikatori un skaņas signāli norāda
uz aktivizētām funkcijām.
Sen‐
sora
lauk
s
Funkcija
Komentāri
1
IESLĒGT/IZSLĒGT
Lai ieslēgtu vai izslēgtu plīts virsmu.
2
Bloķēšana / Bērnu drošī‐
bas ierīce
Vadības paneļa bloķēšanai/atbloķēšanai.
3
STOP+GO
Funkcijas ieslēgšanai un izslēgšanai.
-
Sildīšanas pakāpes dis‐
plejs
Rāda sildīšanas pakāpi.
-
Taimera indikatori gatavo‐
šanas zonām
Rāda, kurai zonai iestatīts laiks.
4
5
Leonard 7
6
Sen‐
sora
lauk
s
Funkcija
Komentāri
-
Taimera displejs
Rāda laiku minūtēs.
-
Lai izvēlētos gatavošanas zonu.
/
-
Paildzina vai saīsina laiku.
/
-
Iestata sildīšanas pakāpi.
Jaudas funkcija
Funkcijas ieslēgšanai un izslēgšanai.
7
8
9
10
Sildīšanas pakāpju rādījumi
Displejs
Apraksts
Gatavošanas zona ir izslēgta.
Gatavošanas zona darbojas.
-
STOP+GO funkcija darbojas.
Automātiskā sakarsēšana funkcija darbojas.
Jaudas funkcija aktivizēta.
un cipars
Radusies kļūda.
Gatavošanas zona vēl ir karsta (atlikušais siltums).
Bloķēšana / Bērnu drošības ierīce funkcija darbojas.
Nepareizi vai pārāk mazi ēdiena gatavošanas trauki, vai arī uz gatavoša‐
nas zonas nav ēdiena gatavošanas trauku.
Automātiskā izslēgšanās funkcija darbojas.
Atlikušā siltuma indikators
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv
risks gūt apdegumus atlikušā
siltuma dēļ.
Indukcijas gatavošanas zonas rada
gatavošanas procesam nepieciešamo
siltumu tieši ēdiena gatavošanas trauka
pamatnē. Stikla keramika tiek sakarsēta,
izmantojot ēdiena gatavošanas trauku
siltumu.
8 Leonard
IZMANTOŠANA IKDIENĀ
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
Sildīšanas pakāpe
Pieskarieties pie
vienu sekundi, lai
aktivizētu vai deaktivizētu plīti.
Pieskarieties pie
, lai palielinātu
sildīšanas pakāpi. Pieskarieties pie
, lai
samazinātu sildīšanas pakāpi. Lai izslēgtu
gatavošanas zonu, vienlaikus
pieskarieties
un
.
Automātiskā izslēgšanās
Automātiskā sakarsēšana
Funkcija automātiski izslēgs ierīci, ja:
Ja aktivizējat šo funkciju, jūs varat iegūt
nepieciešamo sildīšanas pakāpi īsākā
laikā. Šī funkcija uz laiku iestata augstāko
sildīšanas pakāpi un pēc tam samazina
temperatūru līdz vajadzīgajai sildīšanas
pakāpei.
Aktivizēšana un deaktivizēšana
• visas gatavošanas zonas tiek izslēgtas;
• jūs neiestatījāt sildīšanas pakāpi pēc
plīts virsmas aktivizēšanas;
• jūs izlējāt vai nolikāt kaut ko uz vadības
paneļa ilgāk par 10 sekundēm (piem.,
pannu, dvieli utt.). Atskan skaņas
signāls un plīts virsma deaktivizējas.
Noņemiet priekšmetu vai notīriet
vadības paneli.
• plīts virsma kļuvusi pārāk karsta
(piemēram, kad kastrolis ir izvārījies
sauss). Ļaujiet gatavošanas zonai
atdzist, pirms atkal lietojat plīti.
• jūs izmantojat nepareizu ēdiena
gatavošanas trauku. Iedegas simbols
un gatavošanas zona automātiski
deaktivizējas pēc 2 minūtēm.
• gatavošanas zona netika izslēgta vai
netika mainīta sildīšanas pakāpe. Pēc
un plīts
kāda laika izgaismojas
izslēdzas.
Attiecība starp siltuma pakāpi un plīts
virsmas izslēgšanās laiku:
Sildīšanas pakāpe
,1-2
Plīts virsma at‐
slēdzas pēc
6 stundām
3-4
5 stundām
5
4 stundām
6-9
1,5 stundas
Lai aktivizētu funkciju,
gatavošanas zonai jābūt
aukstai.
Lai aktivizētu funkciju gatavošanas
( iedegas).
zonai: pieskarieties
Uzreiz pieskarieties
( iedegas).
Uzreiz pieskarieties pie , līdz iedegas
pareizā sildīšanas pakāpe. Pēc 3
sekundēm iedegas .
Lai izslēgtu funkciju: pieskarieties
.
Jaudas funkcija
Šī funkcija piegādā vairāk jaudas
indukcijas gatavošanas zonām. Šo
funkciju var aktivizēt indukcijas
gatavošanas zonai tikai uz īsu laiku. Pēc
tam indukcijas gatavošanas zona
automātiski pārslēdzas atpakaļ uz
augstāko sildīšanas pakāpi.
Skatiet sadaļu "Tehniskā
informācija".
Lai aktivizētu funkciju gatavošanas
zonai: pieskarieties pie .
mirdz
Funkcijas atslēgšanai: pieskarieties
vai .
Leonard 9
Taimeris
Laika atskaites taimeris
Lietojiet šo funkciju, lai iestatītu, cik ilgi
gatavošanas zonai jādarbojas vienā
gatavošanas reizē.
Vispirms iestatiet gatavošanas zonu un
tad funkciju. Sildīšanas pakāpi var iestatīt
pirms vai pēc funkcijas iestatīšanas.
Lai iestatītu gatavošanas zonu: vairākas
reizes pieskarieties , līdz iedegas
vajadzīgās gatavošanas zonas indikators.
Funkcijas ieslēgšanai vai laika maiņai:
pieskarieties pie taimera
vai , lai
iestatītu laiku ( 00 - 99 minūtes). Kad
gatavošanas zonas indikators sāks mirgot
lēnāk, tiks aktivizēta laika
atpakaļskaitīšana.
Šī funkcija neietekmē
gatavošanas zonu darbību.
STOP+GO
Šī funkcija iestata zemāko sildīšanas
pakāpi visās ieslēgtajās gatavošanas
zonās.
Kad funkcija darbojas, sildīšanas pakāpi
mainīt nevar.
Funkcija neaptur taimera funkciju.
Lai ieslēgtu funkciju: pieskarieties
iedegas.
.
Lai izslēgtu funkciju: pieskarieties .
Ieslēdzas iepriekšējā sildīšanas pakāpe.
Bloķēšana
Lai pārbaudītu atlikušo laiku: izvēlieties
gatavošanas zonu, izmantojot .
Gatavošanas zonas indikators sāk mirgot
ātri. Displejā būs redzams atlikušais laiks.
Vadības paneli var nobloķēt, kamēr
darbojas gatavošanas zonas. Tas
novērsīs nejaušu sildīšanas pakāpes
maiņu.
Lai izslēgtu funkciju: iestatiet
un
gatavošanas zonu, izmantojot
pieskarieties . Atlikušais laiks
samazinās līdz 00. Gatavošanas zonas
indikators nodziest.
Lai ieslēgtu funkciju: pieskarieties .
iedegas uz 4 sekundēm.Taimeris turpina
darboties.
Kad laiks beidzies, atskan
skaņas signāls un sāk mirgot
00. Gatavošanas zona tiek
izslēgta.
Lai izslēgtu skaņu: pieskarieties
Lai izslēgtu funkciju: pieskarieties .
Ieslēdzas iepriekšējā sildīšanas pakāpe.
Kad deaktivizējat plīti, jūs
deaktivizējat arī šo funkciju.
.
Laika atgādinājums
Šo funkciju var lietot kā Laika
atgādinājumu, kad plīts ir ieslēgta un
gatavošanas zonas nestrādā (sildīšanas
pakāpes displejā redzams ).
Lai ieslēgtu funkciju: pieskarieties .
Pieskarieties pie taimera
vai , lai
iestatītu laiku. Kad laiks beidzies, atskan
skaņas signāls un sāk mirgot 00.
Lai izslēgtu skaņu: pieskarieties
Vispirms iestatiet sildīšanas pakāpi.
.
Bērnu drošības ierīce
Šī funkcija nepieļauj nejaušu plīts
ieslēgšanu un lietošanu.
Lai aktivizētu funkciju: ieslēdziet ierīci ar
. Neiestatiet sildīšanas pakāpi.
Pieskarieties pie
4 sekundes.
iedegas. Izslēdziet plīti, izmantojot .
Lai deaktivizētu funkciju: ieslēdziet ierīci
ar . Neiestatiet sildīšanas pakāpi.
4 sekundes.
Pieskarieties pie
iedegas. Izslēdziet plīti, izmantojot .
10 Leonard
Lai atceltu šo funkciju tikai vienai
gatavošanas reizei: ieslēdziet ierīci ar .
iedegas. Pieskarieties pie
4
sekundes. Iestatiet sildīšanas pakāpi 10
sekunžu laikā. Varat lietot plīti. Kad jūs
deaktivizējat plīti ar , funkcija atkal
darbojas.
• Funkcija samazina citu gatavošanas
zonu, kas pieslēgtas tai pašai fāzei,
jaudu.
• Samazinātās jaudas zonas sildīšanas
pakāpes rādījums mainās starp diviem
līmeņiem.
Enerģijas pārvaldība funkcija
• Gatavošanas zonas tiek sagrupētas
atbilstoši atrašanās vietai un fāžu
skaitam uz plīts. Skatīt attēlu.
• Katras fāzes maksimālā elektrības
slodze ir 3700 W.
• Funkcija sadala jaudu starp
gatavošanas zonām, kas pieslēgtas tai
pašai fāzei.
• Šī funkcija aktivizējas, kad vienai fāzei
pieslēgto gatavošanas zonu kopējā
elektrības slodze pārsniedz 3700 W.
PADOMI UN IETEIKUMI
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
Ēdiena gatavošanas trauki
Indukcijas gatavošanas zonās
spēcīgs elektromagnētiskais
lauks ļoti ātri uzkarsē ēdiena
gatavošanas trauku.
Izmantojiet indukcijas
gatavošanas zonas tikai kopā
ar piemērotiem ēdiena
gatavošanas traukiem.
Ēdiena gatavošanas trauku materiāls
• piemērots: čuguns, tērauds, emaljēts
tērauds, nerūsējošs tērauds,
daudzslāņu dibens (ko ražotājs
norādījis par pareizu).
• nepiemērots: alumīnijs, varš, misiņš,
stikls, keramika, porcelāns.
Ēdiena gatavošanas trauki ir piemēroti
indukcijas plītij, ja:
• ūdens ļoti ātri uzvārās zonā, kurā
iestatīta augstākā sildīšanas pakāpe;
• magnēts pielīp pie ēdiena gatavošanas
trauku dibena.
Ēdiena gatavošanas trauka
dibenam jābūt pēc iespējas
biezam un plakanam.
Ēdiena gatavošanas trauku izmēri
Indukcijas gatavošanas zonas līdz zināmai
robežai automātiski pielāgojas trauka
dibena izmēram.
Gatavošanas zonas efektivitāte ir saistīta
ar ēdiena gatavošanas trauka diametru.
Ēdiena gatavošanas trauki ar mazāku
diametru par minimālo saņems tikai daļu
no gatavošanas zonas ģenerētās jaudas.
Skatiet sadaļu "Tehniskā
informācija".
Trokšņi darbības laikā
Ja dzirdami:
• krakšķi: ēdiena gatavošanas trauks ir
izgatavots no dažādiem materiāliem
(„sendviča” uzbūve).
Leonard 11
• svilpieni: tiek izmantota gatavošanas
zona ar augstu jaudas līmeni un trauks
ir gatavots no dažādiem materiāliem
("sendviča" uzbūve).
• dūkoņa: tiek izmantots augsts jaudas
līmenis.
• klikšķēšana: notiek elektrības
pārslēgšana.
• sīkšana, sanēšana: darbojas
ventilators.
Šie trokšņi ir parasta parādība, tie
nenorāda, ka ir kādi darbības
traucējumi.
Sildīšanas
iestatījums
Ēdienu gatavošanas piemēri
Sakarība starp sildīšanas pakāpi un
gatavošanas zonas jaudas patēriņu nav
lineāra. Sildīšanas pakāpes palielinājums
nav proporcionāls gatavošanas zonas
jaudas patēriņa palielinājumam. Tas
nozīmē, ka gatavošanas zona ar iestatītu
vidējo sildīšanas pakāpi darbojas ar
mazāk nekā pusi jaudas.
Tabulās minētā informācija ir
tikai informatīva.
Lietojums:
Laiks
(min.)
Ieteikumi
Uzturētu pagatavotos ēdienus
siltus.
pēc
vajad‐
zības
Uzlieciet vāku uz ēdiena gata‐
vošanas trauka.
1-2
Lai pagatavotu holandiešu
mērci, kausēt: sviestu, šokolā‐
di, želatīnu.
5 - 25
Laiku pa laikam samaisiet.
1-2
Iebiezināt: mīkstas omletes,
ceptas olas.
10 40
Gatavošanas laikā uzlieciet
vāku.
2-3
Vārīt rīsus un gatavot piena
ēdienus uz mazas uguns, uz‐
sildīt pusfabrikātus.
25 50
Šķidruma daudzumam jābūt
vismaz divreiz lielākam nekā
rīsu daudzumam. Gatavoša‐
nas laikā maisīt piena ēdie‐
nus.
3-4
Tvaicēt dārzeņus, zivis, gaļu.
20 45
Pievienojiet dažas ēdamkar‐
otes šķidruma.
4-5
Tvaicēt kartupeļus.
20 60
Lietojiet ne vairāk nekā ¼ l
ūdens uz 750 g kartupeļu.
4-5
Gatavot lielu ēdienu daudzu‐
mu, sautējumus un zupas.
60 150
Līdz 3 l šķidruma un sastāvda‐
ļas.
6-7
Nedaudz apcept: eskalopu, te‐
ļa gaļas, kotlešu, frikadeļu, cī‐
siņu, aknu, mērces, olu, pan‐
kūku, virtuļu cepšana.
pēc
vajad‐
zības
Cepšanas laikā apgrieziet.
7-8
Kārtīgi apceptu ēdienu, ceptu
filejas steikus, steikus.
5 - 15
Cepšanas laikā apgrieziet.
9
Vārīt ūdeni, vārīt makaronus, apbrūnināt gaļu (gulašu, sautētu cepeti), cept
kartupeļus frī eļļā.
-1
12 Leonard
Sildīšanas
iestatījums
Lietojums:
Laiks
(min.)
Ieteikumi
Vārīt lielu ūdens daudzumu. Ieslēgta jaudas funkcija.
KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
Vispārēja informācija
• Tīriet plīti pēc katras lietošanas reizes.
• Vienmēr lietojiet ēdiena gatavošanas
traukus ar tīrām apakšpusēm.
• Skrāpējumi vai tumši traipi uz virsmas
neietekmē plīts darbību.
• Izmantojiet speciālu tīrīšanas līdzekli,
kas paredzēts plīts virsmām.
• Stikla tīrīšanai izmantojiet speciālu
skrāpi.
saturošu pārtiku. Pretējā gadījumā
netīrumi var sabojāt plīti. Novietojiet
īpaši skrāpi uz stikla virsmas piemērotā
leņķī un virziet tā asmeni pāri virsmai.
• Noņemt, kad plīts ir pietiekami
atdzisusi: kaļķakmens un ūdens
traipus, taukvielu šļakstus un krāsu
izmaiņas uz spīdīgās metāliskās
virsmas. Tīriet plīti ar mitru drāniņu un
mazgāšanas līdzekli. Pēc tīrīšanas
noslaukiet plīti sausu ar mīkstu drānu.
Plīts tīrīšana
• Noņemt nekavējoties: izkusušu
plastmasu, plastmasas foliju un cukuru
PROBLĒMRISINĀŠANA
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
Ko darīt, ja...
Problēma
Iespējamie iemesli
Risinājums
Plīti nevar ieslēgt vai darbi‐
nāt.
Plīts nav pieslēgta elektrotī‐
klam vai nav pieslēgta parei‐
zi.
Pārbaudiet, vai plīts ir parei‐
zi pievienota strāvas piegā‐
dei. Skatiet savienojuma di‐
agrammu.
Nostrādājis drošinātājs.
Pārliecinieties, vai ierīces
darbības traucējums ir sais‐
tīts ar drošinātāju. Ja droši‐
nātājs nostrādā atkārtoti, sa‐
zinieties ar kvalificētu elektri‐
ķi.
Leonard 13
Problēma
Iespējamie iemesli
Risinājums
Ieslēdziet plīti vēlreiz un 10
sekunžu laikā iestatiet sildī‐
šanas pakāpi.
Skarti 2 vai vairāki sensora
lauki vienlaicīgi.
Pieskarties tikai vienam sen‐
sora laukam.
STOP+GO funkcija darbo‐
jas.
Skatiet sadaļu "Izmantošana
ikdienā".
Uz vadības paneļa ir ūdens
vai tauku traipi.
Noslaukiet vadības paneli.
Atskan skaņas signāls un
plīts virsma deaktivizējas.
Izslēdzot plīti, atskan skaņas
signāls.
Uz viena vai vairākiem sen‐
soru laukiem uzlikts kāds
priekšmets.
Noņemiet priekšmetu no
sensoru laukiem.
Plīts deaktivizējas.
Kaut kas ir uzlikts uz sen‐
Noņemiet priekšmetu no
sensora lauka.
sora lauka
.
Atlikušā siltuma indikators
neieslēdzas.
Zona nav karsta, jo darbojas
pavisam īsu laiku.
Ja zona ir darbojusies pietie‐
kami ilgi, lai būtu karsta, sa‐
zinieties ar pilnvarotu servi‐
sa centru.
Automātiskā sakarsēšana
funkcija nedarbojas.
Zona ir karsta.
Ļaujiet zonai pietiekami
atdzist.
Iestatīta maksimālā sildīša‐
nas pakāpe.
Maksimālajai sildīšanas pak‐
āpei ir tāda pati jauda kā
funkcijai.
Sildīšanas pakāpe mainās
starp diviem līmeņiem.
Enerģijas pārvaldība funkcija
darbojas.
Skatiet sadaļu "Izmantošana
ikdienā".
Sensora lauki sakarst.
Ēdiena gatavošanas trauki ir
par lielu vai arī novietoti pār‐
āk tuvu vadības ierīcēm.
Ja nepieciešams, novietojiet
lielāka izmēra ēdiena gata‐
vošanas traukus uz aizmu‐
gurējām zonām, ja nepiecie‐
šams.
Iedegas
indikators.
Automātiskā izslēgšanās ak‐
tivizēta.
Izslēdziet plīti un atkal ie‐
slēdziet to.
Iedegas
indikators.
Bērnu drošības ierīce vai
Bloķēšana funkcija darbojas.
Skatiet sadaļu "Izmantošana
ikdienā".
Iedegas
indikators.
Uz zonas nav ēdiena gata‐
vošanas trauku.
Uzlieciet ēdiena gatavoša‐
nas trauku uz zonas.
14 Leonard
Problēma
Parādās
un skaitlis.
Iespējamie iemesli
Risinājums
Nepiemēroti ēdiena gatavo‐
šanas trauki.
Izmantojiet atbilstošu ēdiena
gatavošanas trauku.
Skatiet sadaļu "Noderīgi ie‐
teikumi un padomi".
Zonai neatbilstošs ēdiena
gatavošanas trauka apakšē‐
jās daļas diametrs.
Izmantojiet pareiza lieluma
ēdiena gatavošanas trauku.
Skatiet sadaļu "Tehniskā in‐
formācija".
Plīts darbībā radies traucē‐
jums.
Uz laiku atvienojiet plīti no
elektrotīkla. Atslēdziet mājas
elektrotīkla sistēmas droši‐
nātāju. Pieslēdziet to atpa‐
kaļ. Ja
iedegas atkārtoti,
sazinieties ar pilnvarotu ser‐
visa centru.
Iedegas
indikators.
Plīts darbībā radies traucē‐
jums, jo ēdiena gatavošanas
trauks izvārās sauss. Au‐
tomātiskā izslēgšanās un ie‐
slēdzas aizsardzība pret
pārkaršanu attiecīgajām zo‐
nām.
Ja nevarat atrast risinājumu ...
Ja nevarat atrast risinājumu, sazinieties ar
ierīces tirgotāju vai pilnvarotu servisa
centru. Norādiet datu plāksnītē atrodamos
datus. Nosauciet arī stikla keramikas
virsmas trīs ciparu-burtu kodu (atrodas
stikla virsmas stūrī) un informējiet par
redzamo kļūdas paziņojumu.
UZSTĀDĪŠANA
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
Izslēdziet plīti. Noņemiet
karsto ēdiena gatavošanas
trauku. Aptuveni pēc 30 se‐
kundēm atkal ieslēdziet
zonu. Ja problēma bija sais‐
tīta ar ēdiena gatavošanas
trauku, kļūdas paziņojums
izdziest. Atlikušā siltuma in‐
dikators var turpināt degt.
Ļaujiet ēdiena gatavošanas
traukiem pietiekami atdzist.
Pārbaudiet, vai jūsu ēdiena
gatavošanas trauki ir pie‐
mēroti plītij.
Skatiet sadaļu "Noderīgi ie‐
teikumi un padomi".
Pārliecinieties, ka izmantojāt plīts virsmu
pareizi. Ja lietojāt ierīci nepareizi, par
problēmu novēršanu, kuru veic
apkalpošanas centra darbinieki vai ierīces
tirgotājs, tiks ieturēta papildu samaksa pat
garantijas apkalpošanas laikā. Informāciju
par apkalpošanas centru un garantijas
noteikumiem skatiet garantijas brošūrā.
Leonard 15
Pirms uzstādīšanas
Pirms plīts uzstādīšanas pierakstiet zemāk
informāciju, kas norādīta uz datu
plāksnītes. Tehnisko datu plāksnīte
atrodas plīts apakšā.
Sērijas numurs ...........................
Iebūvējamas plītis
Lietojiet iebūvējamās plītis tikai pēc tam,
kad tās ir pareizi iebūvētas virtuves
mēbelēs un darba virsmās atbilstoši spēkā
esošiem standartiem.
Savienojuma kabelis
• Plīts ir aprīkota ar strāvas kabeli.
• Lai nomainītu bojātu strāvas kabeli,
izmantojiet šādu (vai jaunāku) strāvas
kabeļa tipu: H05BB-F Tmax 90°C.
Sazinieties ar vietējo apkopes centru.
Montāža
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
min. 2 mm
A
min. 2 mm
B
< 20 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
B
> 20 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
A
min
30 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
16 Leonard
min.
38 mm
min.
2 mm
R 5mm
min.
55mm
+1
490+1mm 750 mm
min.
12 mm
min.
2 mm
Aizsargkārba
Ja izmantojat aizsargkārbu (papildu
piederums), priekšējā 2 mm atvere gaisa
plūsmai un aizsarggrīda zem plīts nav
nepieciešamas. Aizsargkārba kā
papildaprīkojums dažās valstīs var nebūt
pieejama. Lūdzu, sazinieties ar vietējo
piegādātāju.
Ja uzstādāt plīti virs
cepeškrāsns, aizsargkārbu
nedrīkst izmantot.
Leonard 17
TEHNISKĀ INFORMĀCIJA
Datu plāksnīte
Modelis LAI8000F
Veids 58 GBD C3 AU
Indukcija 7.4 kW
Sēr.Nr. .................
LEONARD
Izstrādājuma Nr. 949 594 336 01
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Izgatavots Vācijā
7.4 kW
Gatavošanas zonu specifikācijas
Gatavošanas
zona
Nominālā jau‐
da (maksimā‐
lā sildīšanas
pakāpe) [W]
Jaudas funk‐
cija [W]
Jaudas funk‐
cija maksimā‐
lais darbības
laiks [min.]
Ēdiena gatavo‐
šanas trauku
diametrs [mm]
Priekšējā krei‐
sā
2300
3200
10
180 - 210
Aizmugurējā
kreisā
2300
3200
10
180 - 210
Priekšējā labā
2300
3200
10
180 - 210
Aizmugurējā
labā
2300
3200
10
180 - 210
Gatavošanas zonu jauda var nedaudz
atšķirties no tabulā norādītajiem datiem.
Tā mainās atkarībā no ēdiena
gatavošanas trauku materiāla un
izmēriem.
Lai gūtu optimālus gatavošanas
rezultātus, lietojiet ēdiena gatavošanas
traukus, kas nav lielāki par tabulā norādīto
diametru.
ENERGOEFEKTIVITĀTE
Informācija par izstrādājumu saskaņā ar ES 66/2014
Modeļa identifikācija
LAI8000F
Plīts veids
Iebūvējama
plīts virsma
Gatavošanas zonu skaits
4
Karsēšanas tehnoloģija
Indukcija
Apaļās gatavošanas zonas
diametrs (Ø)
Priekšējā kreisā
Aizmugurējā kreisā
Priekšējā labā
Aizmugurējā labā
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
18 Leonard
Gatavošanas zonas ener‐
goefektivitāte (EC electric
cooking)
Priekšējā kreisā
Aizmugurējā kreisā
Priekšējā labā
Aizmugurējā labā
Plīts energoefektivitāte (EC
electric hob)
168,9 Wh / kg
165,9 Wh / kg
183,6 Wh / kg
168,9 Wh / kg
171,8 Wh / kg
EN 60350-2 - Elektriskās mājsaimniecības
ierīces ēdiena gatavošanai. 2. daļa: Plīts
virsmas - veiktspējas noteikšanas
metodes
• Ja iespējams, uzlieciet ēdiena
gatavošanas traukiem vākus.
• Pirms gatavošanas zonas ieslēgšanas
uzlieciet uz tās ēdiena gatavošanas
trauku.
• Mazākus ēdiena gatavošanas traukus
lieciet uz mazākām gatavošanas
zonām.
• Ēdiena gatavošanas traukus lieciet tieši
gatavošanas zonas centrā.
• Varat izmantot atlikušo siltumu, lai
uzturētu ēdienu siltu vai to kausētu.
Enerģijas taupīšana
Ievērojot turpmāk izklāstītos ieteikumus
ikdienas gatavošanas laikā var ietaupīt
enerģiju.
• Lieciet karsēt ūdeni tikai nepieciešamā
tilpumā.
APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus
apzīmētas ar šo simbolu , kopā ar
mājsaimniecības atkritumiem. Nododiet
izstrādājumu vietējā otrreizējās pārstrādes
punktā vai sazinieties ar vietējo
pašvaldību.
ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma
materiālus atbilstošajos konteineros to
otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt
apkārtējo vidi un cilvēku veselību, atkārtoti
pārstrādājot elektrisko un elektronisko
iekārtu atkritumus. Neizmetiet ierīces, kas
*
Leonard 19
867327419-A-442015
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement