Progress PCD46100X User manual

Progress PCD46100X User manual
Návod k použití
Parní trouba
PCD46100X
2 Progress
OBSAH
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní pokyny
Popis spotřebiče
Ovládací panel
Před prvním použitím
Denní používání
Funkce hodin
Automatické programy
2
3
6
7
9
9
12
14
Použití příslušenství
Doplňkové funkce
Tipy a rady
Čištění a údržba
Odstraňování závad
Technické údaje
Energetická účinnost
15
17
19
39
41
43
43
Zmĕny vyhrazeny.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku nesprávné
instalace nebo použití. Návod k použití vždy uchovávejte na
bezpečném a přístupném místě pro jeho budoucí použití.
Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem
nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz
spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem
spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne, nedovolte
dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
Přístupné části jsou horké.
Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní
pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
Děti mladší tří let držte z dosahu spotřebiče vždy, když je v
provozu.
Progress 3
Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí instalovat a výměnu kabelu provádět
jen kvalifikovaná osoba.
VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho dostupné části se mohou
během používání zahřát na vysokou teplotu. Nedotýkejte
se topných článků. Děti mladší osmi let bez stálého dozoru
držte z dosahu spotřebiče.
Při vkládání či vyjímání příslušenství či nádobí vždy
používejte kuchyňské chňapky.
Před údržbou odpojte spotřebič od napájení.
Před výměnou žárovky se nejprve přesvědčte, že je
spotřebič vypnutý, abyste předešli riziku úrazu elektrickým
proudem.
K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na páru.
Nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo ostré kovové
škrabky k čistění skleněných dvířek, mohly by poškrábat
povrch, což by mohlo následně vést k rozbití skla.
Jestliže je poškozený napájecí kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo
dojít k úrazu.
K odstranění drážek na rošty nejprve odtáhněte přední a
poté zadní konec drážek na rošty od stěny trouby. Drážky
na rošty instalujte stejným postupem v opačném pořadí.
Používejte pouze pečicí sondu doporučenou k tomuto
spotřebiči.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Instalace
VAROVÁNÍ! Tento spotřebič
smí instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
• Odstraňte veškerý obalový materiál.
• Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
• Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
• Při přemisťování spotřebiče buďte vždy
opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
• Netahejte spotřebič za držadlo.
• Dodržujte minimální vzdálenosti od
ostatních spotřebičů a nábytku.
• Ujistěte se, že je spotřebič namontován
pod bezpečnou konstrukcí a vedle
bezpečných konstrukcí.
4 Progress
• Strany spotřebiče musí být umístěny
vedle spotřebičů nebo kuchyňského
nábytku stejné výšky.
• Spotřebič je vybaven elektrickým
chladícím systémem. Musí být zapojen
do napájecí sítě.
Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
požáru nebo úrazu elektrickým
proudem.
• Veškerá elektrická připojení by měla
být provedena kvalifikovaným
elektrikářem.
• Spotřebič musí být uzemněn.
• Zkontrolujte, zda údaje o napájení na
typovém štítku souhlasí s parametry
elektrické sítě. Pokud tomu tak není,
obraťte se na elektrikáře.
• Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti úrazu
elektrickým proudem.
• Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani
prodlužovací kabely.
• Dbejte na to, abyste nepoškodili
napájecí kabel a síťovou zástrčku.
Jestliže potřebujete vyměnit přívodní
kabel, musí výměnu provést námi
autorizované servisní středisko.
• Síťové kabely se nesmí dotýkat nebo
se nacházet v blízkosti dvířek
spotřebiče, obzvláště, jsou-li dvířka
horká.
• Ochrana před úrazem elektrickým
proudem u živých či izolovaných částí
musí být připevněna tak, aby nešla
odstranit bez použití nástrojů.
• Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
• Pokud je síťová zásuvka uvolněná,
nezapojujte do ni síťovou zástrčku.
• Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
• Používejte pouze správná izolační
zařízení: ochranné vypínače vedení,
pojistky (pojistky šroubového typu se
musí odstranit z držáku), ochranné
zemnicí jističe a stykače.
• Je nutné instalovat vhodný vypínač
nebo izolační zařízení k řádnému
odpojení všech napájecích vodičů
spotřebiče. Toto izolační zařízení musí
mít mezeru mezi kontakty alespoň 3
mm širokou.
• Tento spotřebič je v souladu se
směrnicemi EHS.
Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
zranění, popálení, úrazu
elektrickým proudem či
výbuchu.
• Tento spotřebič je určen pouze k
domácímu použití.
• Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
• Ujistěte se, že nejsou ventilační otvory
zakryté.
• Zapnutý spotřebič nenechávejte bez
dozoru.
• Spotřebič po každém použití vypněte.
• Pokud je spotřebič v provozu, buďte při
otevírání jeho dvířek opatrní. Může
dojít k uvolnění horkého vzduchu.
• Nepracujte se spotřebičem, když máte
vlhké ruce nebo když je v kontaktu s
vodou.
• Dvířka spotřebiče nikdy neotvírejte
násilím.
• Nepoužívejte spotřebič jako pracovní
nebo odkládací plochu.
• Dvířka spotřebiče otevírejte opatrně.
Používáte-li při přípravě jídla přísady
obsahující alkohol, může vzniknout
směs vzduchu s alkoholem.
• Při otvírání dvířek nesmí být v blízkosti
spotřebiče jiskry ani otevřený oheň.
• Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
• Mikrovlnnou funkci nepoužívejte k
předehřátí trouby.
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
poškození spotřebiče.
Progress 5
• Jak zabránit poškození nebo změně
barvy smaltovaného povrchu:
– Nepokládejte nádobí či jiné
předměty přímo na dno spotřebiče.
– Na dno spotřebiče nepokládejte
hliníkovou fólii.
– Nenalévejte vodu přímo do horkého
spotřebiče.
– Po dokončení pečení nenechávejte
vlhká jídla ve spotřebiči.
– Při vkládání nebo vyjímání
příslušenství buďte opatrní.
• Barevné změny na smaltovaném
povrchu nemají vliv na výkon
spotřebiče.
• Při pečení vlhkých koláčů používejte
hluboký plech. Ovocné šťávy mohou
zanechat trvalé skvrny.
• Tento spotřebič je určen výhradně pro
přípravu jídel. Nesmí být používán k
jiným účelům, například k vytápění
místností.
• Vždy pečte se zavřenými dvířky trouby.
• Je-li spotřebič instalován za
nábytkovým panelem (např. dvířky),
dvířka nábytku nesmí být nikdy
zavřená, když je spotřebič v provozu.
Za zavřeným nábytkovým panelem
může docházet k nárůstu horka a
vlhka, což může následně poškodit
spotřebič, byt nebo podlahu.
Nezavírejte nábytkový panel, dokud
spotřebič po použití zcela nevychladne.
Vaření v páře
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
poranění nebo poškození
spotřebiče.
• Horká pára může způsobit popálení:
– Během vaření v páře neotvírejte
dvířka spotřebiče.
– Po ukončení vaření v páře otvírejte
dvířka spotřebiče opatrně.
Čištění a údržba
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
poranění, požáru nebo
poškození spotřebiče.
• Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a vytáhněte síťovou
zástrčku ze zásuvky.
• Přesvědčte se, že spotřebič už
vychladl. Mohlo by dojít k prasknutí
skleněných panelů.
• Poškozené skleněné panely okamžitě
vyměňte. Kontaktujte autorizované
servisní středisko.
• Při vyjímání dvířek spotřebiče buďte
opatrní. Dvířka jsou těžká!
• Spotřebič čistěte pravidelně, abyste
zabránili poškození materiálu jeho
povrchu.
• Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým
hadrem. Používejte pouze neutrální
mycí prostředky. Nepoužívejte žádné
prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
• Použijete-li sprej do trouby, řiďte se
bezpečnostními pokyny uvedenými na
jeho balení.
• Katalytický smalt (je-li součástí výbavy)
nečistěte žádným druhem čistícího
prostředku.
Vnitřní osvětlení
• V tomto spotřebiči se používají
speciální či halogenové žárovky pouze
pro použití v domácích spotřebičích.
Nepoužívejte je pro osvětlení
domácnosti.
VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem.
• Před výměnou žárovky spotřebič
odpojte od napájení.
• Používejte pouze žárovky se stejnými
vlastnostmi.
Likvidace
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
úrazu či udušení.
• Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
• Odřízněte síťový kabel v blízkosti
spotřebiče a zlikvidujte jej.
• Odstraňte dveřní západku, abyste
zabránili uvěznění dětí a domácích
zvířat ve spotřebiči.
6 Progress
Obsluha
• Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
• Používejte výhradně originální
náhradní díly.
POPIS SPOTŘEBIČE
Celkový pohled
1
2
4
5
6
7
4
10
3
3
2
1
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ovládací panel
Elektronický programátor
Zásobník na vodu
Zásuvka pečící sondy
Topné těleso
Osvětlení
Ventilátor
Generátor páry s krytem
Drážky na rošty, vyjímatelné
Polohy polic
Příslušenství
Hluboký pekáč / plech
Tvarovaný rošt
Pro nádoby na pečení, dortové a koláčové
formy, pečeně.
K pečení moučných jídel a masa, nebo k
zachycování tuku.
Pečicí sonda
Plech na pečení
Používá se k měření stupně přípravy jídla.
Na koláče a sušenky.
Progress 7
Slouží k odsátí zbytkové vodu
z generátoru páry.
Houbička
OVLÁDACÍ PANEL
Elektronický programátor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
K ovládání spotřebiče používejte senzorová tlačítka.
1
2
3
4
5
6
Senzo‐
rové
tlačítko
Funkce
Popis
-
DISPLEJ
Zobrazí aktuální nastavení spotřebiče.
ZAP/VYP
Slouží k zapnutí a vypnutí spotřebiče.
FUNKCE
Slouží k nastavení funkce trouby, čisticí funkce ne‐
bo automatického programu (pouze při zapnutém
spotřebiči).
MŮJ OBLÍBENÝ
PROGRAM
Slouží k uložení vašeho oblíbeného programu.
Použijte k přímému přístupu k vašemu oblíbené‐
mu programu; i u vypnutého spotřebiče.
TEPLOTA / RY‐
CHLÉ ZAHŘÁTÍ
Slouží k nastavení a kontrole teploty vnitřku trouby
nebo teploty pečicí sondy (je-li součástí výbavy).
Při stisknutí a podržení na tři sekundy, vypne či
zapne funkci Rychlé zahřátí.
DOLŮ
Slouží k posunu v nabídce směrem dolů.
8 Progress
Senzo‐
rové
tlačítko
7
8
9
10
11
Funkce
Popis
NAHORU
Slouží k posunu v nabídce směrem nahoru.
OK
Slouží k potvrzení výběru nebo nastavení.
OSVĚTLENÍ
TROUBY
Slouží k zapnutí nebo vypnutí osvětlení trouby.
HODINY
Slouží k nastavení funkcí hodin.
MINUTKA
Slouží k nastavení funkce Minutka.
Displej
A
B
G
C
F
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
Symbol funkce trouby
Displej teploty / denního času
Displej hodin / zbytkového tepla / Minutka
Kontrolka zbytkového tepla
Kontrolky funkcí hodin
Ukazatel ohřevu / ukazatel rychlého zahřátí
Číslo funkce / programu trouby
Ostatní ukazatele na displeji:
Symbol
/
/
Název
Popis
Automatické programy
Můžete zvolit automatický program.
Oblíbené
Je spuštěn oblíbený program.
kg / g
Je spuštěný automatický program se za‐
dáním váhy.
h / min
Je spuštěna funkce hodin.
Teplota / Rychlé zahřátí
Funkce je spuštěna.
Teplota
Zobrazuje se aktuální teplota.
Teplota
Teplotu můžete změnit.
Pečicí sonda
Pečicí sonda je zasunutá v zásuvce.
Progress 9
Symbol
Název
Popis
Osvětlení
Vypnuli jste osvětlení.
Minutka
Je spuštěná funkce minutky.
Ukazatel ohřevu
Jestliže zapnete funkci trouby, stavové
čárky na displeji
se rozsvítí. Tyto
stavové čárky zobrazují zvyšování či
klesání teploty ve spotřebiči.
Jakmile spotřebič dosáhne nastavené
teploty, stavové čárky zhasnou.
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
První čištění
Ze spotřebiče odstraňte veškeré
příslušenství a vyjímatelné drážky na
rošty.
Viz část „Čištění a údržba“.
Před prvním použitím spotřebič i
příslušenství vyčistěte.
Příslušenství a vyjímatelné drážky vložte
zpět do jejich původní polohy.
Nastavení času
Po prvním připojení spotřebiče k elektrické
síti se na displeji na několik sekund
rozsvítí všechny symboly. Následujících
několik sekund se na displeji zobrazuje
verze software.
Poté, co zhasne verze software, se na
displeji zobrazí „h“ a „12:00“.
1. Pomocí
nebo
nastavte hodiny.
2. Stiskněte
.
3. Pomocí
nebo
nastavte minuty.
4. Stiskněte
nebo .
Displej teploty / času zobrazí nově
nastavený čas.
Změna času
Denní čas lze změnit, pouze když je
spotřebič vypnutý.
Stiskněte .
Na displeji bliká .
Pro nastavení nového denního času viz
„Nastavení času“.
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Použití spotřebiče
Pro provoz spotřebiče můžete použít:
• manuální režim
• automatické programy
10 Progress
Funkce trouby
Funkce trouby
Použití
Vaření v páře
K přípravě zeleniny, ryb, brambor, rýže, těstovin nebo
speciálních příloh.
Horká pára In‐
terval plus
K přípravě pokrmů s vysokým obsahem vlhkosti a pro
vaření ryb, pudinku do polévky a paštik terrine ve vodě.
Horká pára In‐
terval
K pečení chleba, velkých kusů masa nebo k ohřevu chla‐
zených či mražených pokrmů.
Eco vaření v
páře
Používáte-li při pečení tuto funkci, můžete tak optimalizo‐
vat spotřebu energie. Více informací o doporučených na‐
staveních viz tabulky pečení a odpovídající obvyklé funk‐
ce.
Horký vzduch s
párou
K přípravě již upečených potravin ve formě na jedné
úrovni. K úspoře energie při pečení. Aby bylo dosaženo
požadovaných výsledků pečení, tuto funkci je nutné pou‐
žívat v souladu s tabulkami pečení. Více informací o do‐
poručených nastaveních viz tabulky pečení.
Pravý horký
vzduch
K pečení jídel na dvou úrovních současně a k sušení po‐
travin.Nastavte teplotu trouby o 20 - 40 °C nižší než při
použití funkce Horní/spodní ohřev.
Příprava pizzy
K pečení jídel, která vyžadují propečenější a křupavý
spodek, na jedné úrovni. Nastavte teplotu trouby o 20 40 °C nižší než při použití funkce Horní/spodní ohřev.
Nízkoteplotní
pečení
K přípravě měkkých a šťavnatých pečení.
Horní/Dolní
ohřev
K pečení moučných jídel a masa na jedné úrovni trouby.
Mražené potra‐
viny
K přípravě polotovarů do křupava, jako např. hranolek,
amerických brambor nebo jarních závitků.
Turbo gril
K pečení větších kusů masa nebo drůbeže s kostmi na
jedné úrovni. Také k zapékání a pečení dozlatova.
Velkoplošný gril
Ke grilování plochých kusů ve velkém množství a opéká‐
ní chleba.
Gril
Ke grilování plochých pokrmů a opékání chleba.
Uchovat teplé
K udržení teploty pokrmů.
Progress 11
Funkce trouby
Použití
Odmrazování
Tuto funkci lze použít k rozmrazování zmražených potra‐
vin jako je zelenina a ovoce. Doba rozmrazování závisí
na množství a velikosti zmražených potravin.
Spodní ohřev
K pečení koláčů s křupavým spodkem a zavařování po‐
travin.
Eco pečení
Používáte-li při pečení tuto funkci, můžete tak optimalizo‐
vat spotřebu energie. Více informací o doporučených na‐
staveních viz tabulky pečení a odpovídající obvyklé funk‐
ce (Turbo gril).
Čistění párou
K čištění vnitřku trouby pomocí páry.
Nastavení funkce trouby
1. Pomocí
zapněte spotřebič.
Na displeji se zobrazí nastavená teplota,
symbol a číslo funkce trouby.
2. Pomocí
nebo
nastavte funkci
trouby.
3. Stiskněte
nebo se po pěti
sekundách spotřebič spustí
automaticky.
Pokud spotřebič spustíte a
nenastavíte žádnou funkci
nebo program trouby, spotřebič
se po 20 sekundách
automaticky vypne.
Změna teploty
Stisknutím
nebo
změníte teplotu v
krocích po 5 °C.
Jakmile spotřebič dosáhne nastavené
teploty, zazní třikrát zvukový signál a
ukazatel ohřevu zhasne.
Zjištění teploty
Teplotu uvnitř trouby lze kontrolovat při
spuštěných funkcích nebo programech.
1. Stiskněte
.
Displej teploty / času zobrazí teplotu uvnitř
spotřebiče.
Chcete-li teplotu změnit, stiskněte
ještě
jednou a použijte
nebo
.
2. Zpět na nastavenou teplotu přejděte
stisknutím
nebo se po pěti
sekundách zobrazí na displeji
automaticky.
Funkce rychlého zahřátí
Pokud je spuštěná funkce
rychlého zahřátí, nevkládejte
do spotřebiče žádné potraviny.
Funkci rychlého zahřátí nelze s některými
funkcemi trouby použít. Pokud nelze
funkci rychlého zahřátí s danou funkcí
použít, zazní zvuková signalizace, pokud
je zapnuta v „Nabídce nastavení“.
Funkce rychlého zahřátí snižuje čas
potřebný k rozehřátí trouby.
Funkci rychlého zahřátí zapnete
stisknutím a podržením
na déle než tři
sekundy.
Jestliže zapnete funkci rychlého zahřátí,
stavové čárky na displeji
začnou jedna
po druhé blikat a rozsvítí se
, čímž je
signalizováno, že je funkce zapnutá.
12 Progress
Vaření v páře
Víčko zásobníku na vodu se nachází v
ovládacím panelu.
VAROVÁNÍ! Nenalévejte vodu
přímo do generátoru páry!
Jako tekutinu používejte pouze
vodu. Nepoužívejte filtrovanou
(demineralizovanou) či
destilovanou vodu.
1. Stisknutím víčka zásobník na vodu
otevřete.
2. Zásobník na vodu naplňte přibližně
800 ml vody.
Zásoba vody vystačí přibližně na 50
minut.
3. Zatlačte zásobník na vodu na do
původní polohy.
4. Zapněte spotřebič.
5. Nastavte funkci vaření v páře (viz
tabulka „Funkce trouby“) a teplotu.
6. Stisknutím
nastavíte funkci TRVÁNÍ
nebo UKONČENÍ
(viz
"Nastavení funkce UKONČENÍ“ nebo
„Nastavení funkce TRVÁNÍ“).
Poprvé se pára objeví přibližně za dvě
minuty. Když spotřebič dosáhne
nastavené teploty, ozve se zvukový
signál. Zvukový signál opět zazní na konci
doby přípravy jídla.
7. Stisknutím
vypněte zvukovou
signalizaci a spotřebič.
Když je generátor páry
prázdný, zazní zvukový signál.
Jakmile spotřebič vychladne, nasajte
zbývající vodu z generátoru páry pomocí
houbičky. V případě potřeby generátor
páry vyčistěte pomocí octu. Nechte
spotřebič zcela vychladnout s otevřenými
dvířky.
FUNKCE HODIN
Tabulka funkcí hodin
Funkce hodin
Použití
MĚŘIČ ČASU
Slouží k nastavení měřiče času, který zobrazuje délku
chodu spotřebiče. Tato funkce nemá žádný vliv na provoz
spotřebiče.
DENNÍ ČAS
Slouží ke zobrazení denního času. Slouží ke změně den‐
ního času, viz „Nastavení času“.
TRVÁNÍ
Slouží k nastavení délky provozu spotřebiče.
KONEC
Slouží k nastavení doby vypnutí spotřebiče. Funkci Trvání
a Ukončení lze použít současně za účelem pozdějšího au‐
tomatického zapnutí a vypnutí (odloženého startu)
spotřebiče.
NASTAVIT A SPU‐
STIT
Slouží k pozdějšímu spuštění spotřebiče s potřebnými na‐
staveními jediným stisknutím senzorového tlačítka.
Měřič času
Měřič čase se nezapne, když je
nastavená funkce Trvání a
Ukončení.
Měřič času začne počítat, když spotřebič
začne s ohřevem.
1. Chcete-li vynulovat měřič času,
stiskněte .
Progress 13
2. Stiskněte
, dokud se na displeji
nezobrazí „00:00“ a měřič času
nezačne znovu počítat.
Nastavení funkce TRVÁNÍ
1. Zapněte spotřebič a nastavte funkci
trouby a teplotu.
2. Opakovaně stiskněte , dokud se na
displeji nezobrazí .
Na displeji bliká .
nebo
nastavte minuty
3. Pomocí
funkce TRVÁNÍ.
4. Nastavení potvrďte stisknutím
.
nebo
nastavte hodiny
5. Pomocí
funkce TRVÁNÍ.
Pokud se během
nastavování funkce
TRVÁNÍ dotknete
nebo
, spotřebič přejde na
nastavení funkce
UKONČENÍ.
6. Po uplynutí nastaveného času zazní
na dvě minuty zvukový signál.
Na displeji bliká
a nastavení času.
Spotřebič se vypne.
7. Zvukovou signalizaci vypnete
stisknutím jakéhokoliv senzorového
tlačítka nebo otevřením dvířek trouby.
8. Vypněte spotřebič.
Nastavení funkce UKONČENÍ
1. Zapněte spotřebič a nastavte funkci
trouby a teplotu.
2. Opakovaně stiskněte , dokud se na
displeji nezobrazí .
Na displeji bliká .
3. Použijte
nebo
k nastavení
UKONČENÍ a
nebo
k potvrzení.
Nejprve nastavte minuty a poté hodiny.
Po uplynutí nastavené doby zazní na dvě
minuty zvukový signál. Na displeji začne
blikat nastavený čas a symbol .
Spotřebič se vypne.
4. Zvukovou signalizaci vypnete
stisknutím jakéhokoliv senzorového
tlačítka nebo otevřením dvířek trouby.
5. Vypněte spotřebič.
Nastavení funkce NASTAVIT A
SPUSTIT
Funkci NASTAVIT A SPUSTIT můžete
použít pouze, pokud je nastavena funkce
TRVÁNÍ.
1. Nastavte funkci (nebo program) trouby
a teplotu (viz „Nastavení funkce
trouby“ a „Změna teploty“).
2. Nastavte funkci TRVÁNÍ (viz
„Nastavení funkce TRVÁNÍ“).
3. Opakovaně stiskněte , dokud na
displeji nezačne blikat .
nastavíte funkci
4. Stisknutím
NASTAVIT A SPUSTIT.
Na displeji se objeví
a
s
ukazatelem. Tento ukazatel značí, která
funkce je zapnutá.
5. Stisknutím jakéhokoliv senzorového
tlačítka (kromě tlačítka ZAP/VYP)
spustíte funkci NASTAVIT A SPUSTIT.
Nastavení funkce MINUTKA
Pomocí funkce MINUTKA nastavíte
odpočet (maximálně 2 hodin a 30 minut).
Tato funkce nemá žádný vliv na provoz
trouby. Funkci MINUTKA můžete zapnout
kdykoliv; i u vypnutého spotřebiče.
1. Stiskněte .
Na displeji bliká
a „00“.
2. Funkci MINUTKA nastavíte stisknutím
nebo
. Nejprve nastavte
sekundy, poté minuty a hodiny.
3. Stiskněte
nebo se funkce
MINUTKA po pěti sekundách spustí
automaticky.
Po uplynutí nastavené doby zazní na dvě
minuty zvukový signál a na displeji začne
blikat „00:00“ a .
4. Zvukovou signalizaci vypnete
stisknutím jakéhokoliv senzorového
tlačítka nebo otevřením dvířek trouby.
14 Progress
Nastavení funkce Odloženého
startu
Když je funkce Odloženého
startu zapnutá, na displeji se
zobrazuje statický symbol
funkce trouby,
s tečkou a
. Tečka na displeji hodin /
zbytkového tepla zobrazuje,
která funkce hodin je zapnutá.
Funkci TRVÁNÍ
a UKONČENÍ
lze
použít současně pro naprogramování
automatického zapnutí a pozdějšího
vypnutí spotřebiče. V takovém případě
a poté
nejprve nastavte funkci TRVÁNÍ
funkci UKONČENÍ
(viz „Nastavení
funkce TRVÁNÍ“ a „Nastavení funkce
UKONČENÍ“).
AUTOMATICKÉ PROGRAMY
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Automatický program použijte, když
neznáte recept nebo nemáte zkušenosti s
přípravou daného pokrmu. Na displeji se
zobrazí poloha roštu a výchozí doba
přípravy u všech automatických programů.
Automatické programy
Číslo programu
Název programu
1
TRADIČNÍ ZELENINA
2
ZAPEČENÉ BRAMBORY
3
FARMÁŘSKÝ CHLÉB
4
PEČIVO
5
RYBY
6
PLNĚNÁ RYBA (PSTRUH)
7
ŠVESTKOVÉ KNEDLÍKY
8
TELECÍ KOLENO
9
RÝŽE
10
LASAGNE
11
KYNUTÍ TĚSTA
12
DUŠENÉ HOVĚZÍ
13
VEPŘOVÁ PEČENĚ
14
TELECÍ PEČENĚ
15
JEHNĚČÍ PEČENĚ
16
PEČENÁ ZVĚŘINA
17
CELÉ KUŘE
Progress 15
Číslo programu
Název programu
18
PIZZA
19
SLANÝ LOTRINSKÝ KOLÁČ
20
CITRONOVÝ KOLÁČ
21
TVAROHOVÝ KOLÁČ
22
ZAPEČENÉ CANNELLONI
23
KOLÁČ - POLOTOVAR
24
PIZZA - POLOTOVAR
25
PŘÍLOHY Z BRAMBOR - POLOTOVAR
Automatické programy
1. Zapněte spotřebič.
2. Stiskněte
.
Na displeji se zobrazí
a číslo
automatického programu.
3. K volbě automatického programu
použijte
nebo
.
4. Stiskněte
nebo pět sekund
počkejte, dokud se spotřebič sám
nespustí.
5. Po uplynutí nastaveného času zazní
na dvě minuty zvukový signál. Symbol
bliká.
Spotřebič se vypne.
6. Zvukovou signalizaci vypnete
stisknutím jakéhokoliv senzorového
tlačítka nebo otevřením dvířek.
Automatické programy se
zadáním váhy
1. Zapněte spotřebič.
2. Stiskněte
.
3. Pomocí
nebo
nastavte program
se zadáním váhy.
Na displeji se zobrazuje: doba pečení,
a přednastavená
symbol trvání
hmotnost a jednotka hmotnosti (kg, g).
4. Stiskněte
nebo se nastavení
automaticky uloží po pěti sekundách.
Spotřebič se zapne.
5. Výchozí hmotnost můžete změnit
nebo
. Stiskněte
.
pomocí
6. Po uplynutí nastaveného času zazní
na dvě minuty zvukový signál.
bliká.
Spotřebič se vypne.
7. Zvukovou signalizaci vypnete
stisknutím jakéhokoliv senzorového
tlačítka nebo otevřením dvířek.
Spotřebič vypočítá čas pečení podle
zadané hmotnosti masa.
POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Pečicí sonda
Je nutné nastavit dvě teploty: teplotu
trouby a teplotu sondy ve středu pokrmu.
Pečicí sonda měří teplotu středu masa.
Jakmile teplota masa dosáhne nastavené
teploty, spotřebič se vypne.
POZOR! Používejte pouze
dodávanou pečicí sondu nebo
originální náhradní díly.
16 Progress
Pečicí sonda musí během
pečení zůstat v mase a v
zásuvce.
1. Zapněte spotřebič.
2. Umístěte hrot pečicí sondy (se
symbolem
na rukojeti) do středu
masa.
3. Zapojte zástrčku pečicí sondy do
zásuvky na přední straně spotřebiče.
Na displeji se zobrazí blikající
a
přednastavená teplota sondy. Při prvním
použití je použita teplota 60 °C a při
dalším použití je použita poslední
nastavená hodnota.
Když zasunete pečicí sondu do
zásuvky, zrušíte nastavení
funkce hodin.
4. Použijte
nebo
k nastavení
teploty středu masa.
nebo se nastavení
5. Stiskněte
automaticky uloží po pěti sekundách.
Teplotu sondy můžete
nastavit pouze, když bliká
symbol . Pokud se na
displeji zobrazuje , ale
nebliká, před tím, než
nastavíte teplotu sondu,
nastavte novou hodnotu
a
nebo
stisknutím
.
6. Nastavte funkci trouby a teplotu.
Na displeji se zobrazuje aktuální teplota
sondy ve středu pokrmu a symbol ohřevu
.
Zatímco spotřebič vypočítává přibližnou
délku, na displeji se zobrazuje odpočet
času. Po prvním výpočtu se na displeji
zobrazí přibližná doba přípravy.
Spotřebič během pečení pokračuje ve
výpočtu jeho doby. Displej pravidelně
aktualizuje novou hodnotu doby pečení.
Když pečete s pečicí sondou,
můžete změnit teplotu
zobrazenou na displeji. Po
zasunutí pečicí sondy do
zásuvky a nastavení funkce
trouby a teploty se na displeji
zobrazí aktuální teplota středu
masa.
Opětovným stisknutím
zobrazíte další tři teploty:
• nastavenou teplotu
středu masa
• aktuální teplotu trouby
• aktuální teplotu středu
masa.
Když teplota sondy ve středu pokrmu
dosáhne nastavené hodnoty, zazní
dvouminutový zvukový signál a zabliká
teplota středu a . Spotřebič se vypne.
7. Signál vypnete zmáčknutím
jakéhokoliv senzorového tlačítka.
8. Zástrčku pečicí sondy vytáhněte ze
zásuvky a maso vyjměte ze
spotřebiče.
VAROVÁNÍ! Při vytahování
pečicí sondy buďte opatrní. Je
horká. Hrozí nebezpečí
popálení.
Vložení příslušenství
POZOR! U funkce Vaření v
páře nepoužívejte plech na
pečení nebo hluboký pekáč /
plech.
Tvarovaný rošt:
Rošt zasuňte mezi vodicí lišty drážek roštů
a ujistěte se, že nožičky směřují dolů.
Progress 17
Společně vložení tvarovaného roštu a
hlubokého pekáče / plechu:
Hluboký pekáč / plech zasuňte mezi
drážky zvolené úrovně roštu a tvarovaný
rošt v drážkách nad nimi.
Hluboký pekáč / plech:
Hluboký pekáč / plech zasuňte mezi vodicí
lišty drážek roštů.
Veškeré příslušenství je z
důvodu vyšší bezpečnosti
vybaveno malými zářezy na
horní straně pravého a levého
okraje. Tyto zářezy také fungují
jako zařízení proti překlopení.
Vysoký okraj kolem roštu slouží
jako ochrana proti sklouznutí
varných nádob.
DOPLŇKOVÉ FUNKCE
Použití funkce Oblíbené
programy
Použití funkce dětské
bezpečnostní pojistky
Pomocí této funkce můžete uložit vaše
oblíbené nastavení teploty a doby přípravy
určité funkce či programu trouby.
Funkce dětské bezpečnostní pojistky
brání náhodnému použití spotřebiče.
1. Nastavte teplotu a dobu pečení pro
určitou funkci či program.
2. Stiskněte a na déle než tři sekundy
podržte . Zazní zvukový signál.
3. Vypněte spotřebič.
• Tuto funkci zapnete stisknutím .
Spotřebič spustí váš oblíbený program.
Během spuštěné funkce lze
měnit dobu přípravy jídla a
teplotu.
• Tuto funkci vypnete stisknutím .
Spotřebič vypne váš oblíbený program.
1. Funkci zapnete vypnutím spotřebiče
pomocí . Nenastavujte žádnou
funkci trouby.
2. Na dvě sekundy současně stiskněte a
podržte
a
.
Zazní zvukový signál.
Na displeji se zobrazí SAFE.
K vypnutí funkce dětské bezpečnostní
pojistky zopakujte krok 2.
Použití funkce Blokování
tlačítek
Tuto funkci můžete zapnout, pouze když
je spotřebič v provozu.
18 Progress
Funkce blokování tlačítek brání náhodné
změně funkce trouby.
1. K zapnutí této funkce zapněte
spotřebič.
2. Zapněte funkci trouby nebo zvolte
nastavení.
3. Na dvě sekundy se současně dotkněte
a podržte
a
.
Zazní zvukový signál.
Na displeji se zobrazí Loc.
K vypnutí funkce blokování tlačítek
zopakujte krok 3.
Spotřebič lze při zapnutém
blokování tlačítek vypnout.
Když spotřebič vypnete, vypne
se i funkce blokování tlačítek.
Použití nabídky nastavení
Nabídku nastavení můžete upravit pouze
u vypnutého spotřebiče.
Nabídka nastavení vám umožňuje
zapnout nebo vypnout funkce v hlavní
nabídce. Na displeji se zobrazí SET a
číslo nastavení.
Popis
Hodnota
1
NASTAVIT A SPUSTIT
ZAP/VYP
2
UKAZATEL ZBYTKOVÉHO TEPLA
ZAP/VYP
3
TÓNY TLAČÍTEK1)
KLIKNUTÍ / PÍPNUTÍ / VYP
4
TÓN ZÁVADY
ZAP/VYP
5
SERVISNÍ NABÍDKA
-
6
OBNOVIT TOVÁRNÍ NASTAVENÍ
ANO / NE
1) Není možné deaktivovat tón senzorového tlačítka Zap / Vyp.
1. Když je spotřebič vypnutý, stiskněte a
podržte
na tři sekundy.
Na displeji se zobrazí SET1 a blikající „1“.
2. Pomocí
nebo
zvolte nastavení.
3. Stiskněte
.
4. Pomocí
nebo
změňte hodnotu
nastavení.
5. Stiskněte
.
K opuštění nabídky nastavení stiskněte
nebo stiskněte a podržte
.
Automatické vypnutí
Z bezpečnostních důvodů se spotřebič po
určité době, kdy je spuštěna nějaká
funkce trouby a vy nezměníte žádné
nastavení, automaticky vypne.
Teplota (°C)
Čas vypnutí (h)
30 - 115
12,5
Teplota (°C)
Čas vypnutí (h)
120 - 195
8,5
200 - 230
5,5
Po automatickém vypnutí spotřebič
zapnete stisknutím jakéhokoliv
senzorového tlačítka.
Automatické vypnutí nefunguje
s funkcemi: pečicí sonda,
Osvětlení, Nízkoteplotní
pečení, Trvání, Ukončení,
Odložený start.
Jas displeje
U jasu displeje existují dva režimy:
• Noční jas - když je spotřebič vypnutý,
tak je mezi 22:00 a 06:00 jas displeje
nižší.
• Denní jas:
Progress 19
– když je spotřebič zapnutý.
– pokud se během režimu nočního
jasu dotknete jakéhokoliv
senzorového tlačítka (kromě
tlačítka ZAP/VYP), displej se na
následujících 10 sekund přepne
zpět do režimu denního jasu.
– Pokud je spotřebič vypnutý a
nastavíte funkci Minutka. Když se
funkce Minutka dokončí, displej se
přepne zpět do režimu nočního
jasu.
Chladící ventilátor
Když je spotřebič v provozu, chladící
ventilátor se automaticky zapne, aby
udržoval povrch spotřebiče chladný.
Jestliže spotřebič vypnete, bude chladící
ventilátor pokračovat v chlazení až do
úplného ochlazení spotřebiče.
TIPY A RADY
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Teploty a časy pečení v
tabulkách jsou pouze
orientační. Závisí na receptu,
kvalitě a množství použitých
přísad.
Vaření v páře
• Používejte pouze žáruvzdorné nádobí
odolné proti korozi nebo nádobí z
chromované oceli (pouze u některých
modelů).
• Správné polohy roštů naleznete v níže
uvedené tabulce. Polohy roštů se
počítají zdola nahoru.
• Vaříte-li déle než 30 minut nebo vaříteli velké množství potravin, přidejte v
případě potřeby vodu.
• Vložte potraviny do správných varných
nádob a nádoby umístěte na rošty.
Ujistěte se, že je mezi rošty dostatek
místa pro cirkulaci páry kolem každé
nádoby.
• Po každém použití vylijte vodu ze
zásobníku pomocí hadiček a
generátoru páry. Řiďte se částí „Čištění
a údržba“.
• V tabulkách jsou uvedeny informace
pro typická jídla.
• Pokud se údaje v tabulce liší začněte
přípravu se studeným spotřebičem.
• Pokud nemůžete nalézt nastavení pro
váš recept, použijte co nejpodobnější
recept.
• Při přípravě rýže použijte poměr vody
1,5:1 – 2:1, protože absorbuje vodu.
Tabulka vody na páru
Čas (min)
Množství vody v zásobníku (ml)
15 - 20
300
30 - 40
600
50 - 60
800
20 Progress
Vaření v páře / Eco vaření v páře
VAROVÁNÍ! Když je funkce
aktivní, neotvírejte dvířka
spotřebiče. Hrozí nebezpečí
popálení.
co největší nutné množství vody. Jídla
vložte do správných nádob a poté na
správné rošty trouby. Přizpůsobte místo
mezi nádobím, aby mohla pára cirkulovat.
Sterilizace pomocí funkce Vaření v páře
Tato funkce je vhodná pro všechny druhy
čerstvých či zmražených potravin. Můžete
ji použít k přípravě, ohřívání,
rozmrazování, pošírování nebo spařování
zeleniny, masa, ryb, těstovin, rýže, sladké
kukuřice, krupice a vajec.
Celé jídlo můžete připravit jedinou
operací. Pro správnou přípravu každého
jídla použijte recept s co nejpodobnější
dobou přípravy. Při přípravě jídel přidejte
• Pomocí této funkce lze sterilizovat
nádoby (např. dětské lahve).
• Čisté nádoby vložte doprostřed roštu v
první poloze. Ujistěte se, že otvor
nádoby je směrem dolů a lehce
nakloněný.
• Naplňte zásobník maximálním
množstvím vody a nastavte dobu na 40
minut.
Zelenina
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Množství vody
v zásobníku
(ml)
Artyčoky
96
50 - 60
1
800
Lilek
96
15 - 25
1
450
Květák, celý
96
35 - 45
1
600
Květák, růžičky
96
25 - 30
1
500
Brokolice, celá
96
30- 40
1
550
Brokolice, rů‐
žičky
96
20 - 25
1
400
Houby, plátky
96
15 - 20
1
400
Hrášek
96
20 - 25
1
450
Fenykl
96
35 - 45
1
600
Mrkev
96
35 - 45
1
600
Kedluben, pro‐
užky
96
30 - 40
1
550
Papriky, prouž‐
ky
96
15 - 20
1
400
Pórek, kroužky
96
25 - 35
1
500
Zelené fazolky
96
35 - 45
1
550
Polníček, listy
96
20 - 25
1
450
Progress 21
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Množství vody
v zásobníku
(ml)
Růžičková ka‐
pusta
96
30 - 40
1
550
Červená řepa
96
70 - 90
1
800 + 400
Černý kořen
96
35 - 45
1
600
Celer, kostičky
96
20 - 30
1
500
Chřest, zelený
96
25 - 35
1
500
Chřest, bílý
96
35 - 45
1
600
Špenát, čer‐
stvý
96
15
1
350
Loupaná rajča‐
ta
96
15
1
350
Bílé fazole
96
25 - 35
1
500
Kapusta,
kadeřavá
96
20 - 25
1
400
Cukety, plátky
96
15
1
350
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Množství vody
v zásobníku
(ml)
Kynuté knedlí‐
ky
96
30 - 40
1
600
Bramborové
knedlíky
96
35 - 45
1
600
Neloupané
brambory,
střední
96
45 - 55
1
750
Rýže (poměr
vody k rýži
1,5:1)
96
35 - 40
1
600
Vařené bram‐
bory, čtvrtky
96
35 - 40
1
600
Houskový kne‐
dlík
96
35 - 45
1
600
Přílohy
22 Progress
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Množství vody
v zásobníku
(ml)
Těstoviny tag‐
liatelle, čerstvé
96
20 - 25
1
450
Polenta (poměr
vody a polenty
3 : 1)
96
40 - 45
1
750
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Množství vody
v zásobníku
(ml)
Pstruh, cca 250
g
85
30 - 40
1
550
Krevety, čer‐
stvé
85
20 - 25
1
450
Krevety, mra‐
žené
85
30 - 40
1
550
Losos, filety
85
25 - 35
1
500
Pstruh, cca 1
000 g
85
40 - 45
1
600
Slávky
96
20 - 30
1
500
Platýz, filet
80
15
1
350
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Množství vody
v zásobníku
(ml)
Vařená šunka
1 000 g
96
55 - 65
1
800 + 150
Kuřecí prsa,
pošírovaná
90
25 - 35
1
500
Kuře, pošírova‐
né, 1 000 1 200 g
96
60 - 70
1
800 + 150
Telecí nebo
vepřová kýta
bez nohy, 800 1 000 g
90
80 - 90
1
800 + 300
Ryby
Maso
Progress 23
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Množství vody
v zásobníku
(ml)
Uzené maso
(vepřová kýta),
pošírované
90
70 - 90
1
800 + 300
Hovězí tafel‐
spitz (kvalitní
vařené maso)
96
110 - 120
1
800 + 700
Klobásy chipo‐
latas
80
15 - 20
1
400
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Množství vody
v zásobníku
(ml)
Vejce, naměk‐
ko
96
10 - 12
1
400
Vejce, na hni‐
ličku
96
13 - 16
1
450
Vejce, natvrdo
96
18 - 21
1
500
Vejce
Funkce Pravý horký vzduch
spolu s Vaření v páře
Když zkombinujete tyto funkce, můžete
postupně připravovat maso, zeleninu a
přílohy. Všechny pokrmy pak budou
připravené k podávání současně.
• K opečení potravin nejprve použijte
funkci Pravý horký vzduch.
• Připravenou zeleninu a přílohy vložte
do žáruvzdorných nádob. Vložte je do
trouby spolu s pečení.
• Snižte teplotu trouby na přibližně 80 °C.
Chcete-li urychlit ochlazování
spotřebiče, nechte dvířka trouby
otevřená v první poloze po dobu
přibližně 15 minut.
• Spusťte funkci Vaření v páře.
Dokončete přípravu všech jídel
dohromady.
Maximální množství vody je
650 ml.
Horká pára Interval plus
Přidejte přibližně 300 ml vody.
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Pudinkový krém /
karamelový krém v
90
40 - 45
1
90
35 - 45
1
miskách1)
Zapečená vejce1)
24 Progress
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Paštiky terrine1)
90
40 - 50
1
Tenký plátek ryby
85
15 - 25
1
Silný plátek ryby
90
25 - 35
1
Malá ryba do 350 g
90
25 - 35
1
Celá ryba do 1 000
g
90
35 - 45
1
1) Nechte v troubě ještě půl hodiny se zavřenými dvířky.
Opakovaný ohřev
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Knedlíky
85
20 - 30
1
Těstoviny
85
15 - 20
1
Rýže
85
15 - 20
1
Jídla na jeden talíř
85
15 - 20
1
Horká pára Interval
Přidejte přibližně 300 ml vody.
Jídlo
Množství
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Vepřová peče‐
ně
1 kg
160 - 180
90 - 100
1
Hovězí pečeně
1 kg
180 - 200
60 - 90
1
Telecí pečeně
1 kg
180
80 - 90
1
Sekaná, syrová
0,5 kg
180
30 - 40
1
Uzená vepřová
kýta (dvě hodi‐
ny namáčet)
0,6 - 1 kg
160 - 180
60 - 70
1
Kuře
1 kg
180 - 200
50 - 60
1
Kachna
1,5 - 2 kg
180
70 - 90
1
Zapečené
brambory
-
160 - 170
50 - 60
1
Zapečené tě‐
stoviny
-
190
40 - 50
1
Lasagne
-
180
45 - 55
1
Progress 25
Jídlo
Množství
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Různé druhy
chleba
0,5 - 1 kg
180 - 190
45 - 60
1
Pečivo
40 - 60 g
180 - 210
30 - 40
2
Housky či rohlí‐
ky k pečení
-
200
20 - 30
2
Bagety k peče‐
ní
40 - 50 g
200
20 - 30
2
Bagety k peče‐
ní, zmrazené
40 - 50 g
200
25 - 35
2
Pečení moučných jídel
• Vaše trouba může péct jinak, než jak
jste byli zvyklí u starého spotřebiče.
Svá obvyklá nastavení (teplotu, doby
pečení) a polohy roštů byste měli proto
upravit podle doporučení uvedených v
tabulkách.
• Výrobce doporučuje při prvním pečení
použít nižší teploty.
• Jestliže nemůžete najít nastavení pro
určitý recept, snažte se vybrat podobné
jídlo.
• Pokud pečete koláče na několika
polohách roštů, můžete dobu pečení
prodloužit o 10–15 minut.
• Různě vysoké moučníky a pečivo
mohou nejprve nerovnoměrně
zhnědnout. V takovém případě ale
hned neměňte teplotu. Rozdíly se
během pečení vyrovnají.
• Při delší době pečení můžete troubu
vypnout asi 10 minut před koncem
pečení, abyste využili zbytkového tepla.
Při pečení zmraženého jídla se mohou
plechy v troubě během pečení zkroutit. Po
ochlazení se opět vyrovnají.
Tipy k pečení moučných jídel
Výsledek pečení
Možná příčina
Řešení
Spodek koláče je příliš svě‐
tlý.
Nesprávná poloha roštu.
Vložte koláč na nižší rošt.
Koláč klesl a je mazlavý, ne‐
propečený či nerovnoměrný.
Teplota trouby je příliš vyso‐
ká.
Při příštím pečení nastavte o
něco nižší teplotu trouby.
Koláč klesl a je mazlavý, ne‐
propečený či nerovnoměrný.
Příliš krátká doba pečení.
Prodlužte dobu pečení. Do‐
bu pečení nelze zkrátit
zvýšením teploty.
Koláč klesl a je mazlavý, ne‐
propečený či nerovnoměrný.
Ve směsi je příliš mnoho te‐
kutin.
Použijte méně tekutiny. Do‐
držujte dobu tření těsta, ze‐
jména používáte-li kuchyň‐
ského robota.
26 Progress
Výsledek pečení
Možná příčina
Řešení
Koláč je příliš suchý.
Teplota trouby je příliš ní‐
zká.
Při příštím pečení nastavte
vyšší teplotu trouby.
Koláč je příliš suchý.
Příliš dlouhá doba pečení.
Při příštím pečení nastavte
kratší dobu pečení.
Koláč hnědne nerovnoměr‐
ně.
Teplota trouby je příliš vyso‐
ká a doba pečení je příliš
krátká.
Nastavte nižší teplotu peče‐
ní a prodlužte dobu pečení.
Koláč hnědne nerovnoměr‐
ně.
Směs je nerovnoměrně roz‐
ložena.
Směs rovnoměrně rozložte
na plech na pečení.
Koláč není při dané délce
pečení hotový.
Teplota trouby je příliš ní‐
zká.
Při příštím pečení nastavte
trochu vyšší teplotu trouby.
Pečení na jedné úrovni
Pečení ve formě
Jídlo
Funkce
Teplota
(°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Kulatý koláč nebo brio‐
ška
Pravý horký
vzduch
150 160
50 - 70
1
Linecký koláč / ovocné
koláče
Pravý horký
vzduch
140 160
70 - 90
1
Sponge cake / Piškoto‐
vý koláč
Pravý horký
vzduch
140 150
35 - 50
1
Sponge cake / Piškoto‐
vý koláč
Horní/Dolní
ohřev
160
35 - 50
1
Dortový korpus - křehké
Pravý horký
vzduch
170 180
10 - 25
2
těsto1)
Dortový korpus - piško‐
tové těsto
Pravý horký
vzduch
150 170
20 - 25
2
Apple pie / Jablečný ko‐
láč (2 formy, Ø 20 cm,
položené úhlopříčně)
Pravý horký
vzduch
160
70 - 90
2
Apple pie / Jablečný ko‐
láč (2 formy, Ø 20 cm,
položené úhlopříčně)
Horní/Dolní
ohřev
180
70 - 90
1
Tvarohový koláč,
Horní/Dolní
ohřev
160 170
70 - 90
2
plech2)
1) Předehřejte troubu.
2) Použijte hluboký pekáč / plech.
Progress 27
Koláče / sladké pečivo / chléb na plechu na pečení
Jídlo
Funkce
Teplota
(°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Kynutá pletýnka / věnec
Horní/Dolní
ohřev
170 - 190
30 - 40
1
Vánoční štola1)
Horní/Dolní
ohřev
160 - 180
50 - 70
1
Chléb (žitný chléb)1)
Horní/Dolní
ohřev
1
nejprve
230
20
potom
160 - 180
30 - 60
Horní/Dolní
ohřev
190 - 210
20 - 35
2
Piškotová roláda1)
Horní/Dolní
ohřev
180 - 200
10 - 20
2
Drobenkový koláč (su‐
chý)
Pravý horký
vzduch
150 - 160
20 - 40
2
Máslový mandlový ko‐
Horní/Dolní
ohřev
190 - 210
20 - 30
2
Pravý horký
vzduch
150 - 160
35 - 55
2
Horní/Dolní
ohřev
170
35 - 55
2
těsto / piškotové těsto)2)
Ovocné koláče z
křehkého těsta
Pravý horký
vzduch
160 - 170
40 - 80
2
Kynutý koláč s jemnou
náplní (např. tvaroh,
Horní/Dolní
ohřev
160 - 180
40 - 80
2
Jídlo
Funkce
Teplota
(°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Sušenky z křehkého tě‐
sta
Pravý horký
vzduch
150 - 160
10 - 20
2
Zákusky z listového tě‐
sta s krémem / banán‐
ky1)
láč / cukrové koláčky1)
Ovocné koláče (kynuté
těsto / piškotové těsto)2)
Ovocné koláče (kynuté
smetana, pudink)1)
1) Předehřejte troubu.
2) Použijte hluboký pekáč / plech.
Sušenky
28 Progress
Jídlo
Funkce
Teplota
(°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Short bread / Máslové
sušenky / Proužky těsta
Pravý horký
vzduch
140
20 - 35
2
Short bread / Máslové
sušenky / Proužky tě‐
Horní/Dolní
ohřev
160
20 - 30
2
Sušenky z piškotového
těsta
Pravý horký
vzduch
150 - 160
15 - 20
2
Sněhové pusinky
Pravý horký
vzduch
80 - 100
120 - 150
Makronky
Pravý horký
vzduch
100 - 120
30 - 50
2
Sušenky z kynutého tě‐
sta
Pravý horký
vzduch
150 - 160
20 - 40
2
Malé listové pečivo1)
Pravý horký
vzduch
170 - 180
20 - 30
2
Pečivo1)
Pravý horký
vzduch
160
10 - 25
2
Pečivo1)
Horní/Dolní
ohřev
190 - 210
10 - 25
2
Small cakes / Malé ko‐
Pravý horký
vzduch
160
20 - 35
2
Horní/Dolní
ohřev
170
20 - 35
2
sta1)
láčky1)
Small cakes / Malé ko‐
láčky1)
1) Předehřejte troubu.
Nákypy a zapékaná jídla
Jídlo
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Zapečené tě‐
stoviny
Horní/Dolní
ohřev
180 - 200
45 - 60
1
Lasagne
Horní/Dolní
ohřev
180 - 200
25 - 40
1
Zapékaná zele‐
Turbo gril
160 - 170
15 - 30
1
nina1)
Progress 29
Jídlo
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Bagety zapeče‐
né s roztave‐
ným sýrem
Pravý horký
vzduch
160 - 170
15 - 30
1
Sladké nákypy
Horní/Dolní
ohřev
180 - 200
40 - 60
1
Rybí nákypy
Horní/Dolní
ohřev
180 - 200
30 - 60
1
Plněná zeleni‐
na
Pravý horký
vzduch
160 - 170
30 - 60
1
1) Předehřejte troubu.
Horký vzduch s párou
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Zapečené těstoviny
180 - 200
45 - 60
1
Lasagne
180 - 200
45 - 60
1
Zapečené brambory
190 - 210
55 - 80
1
Sladké pokrmy
180 - 200
45 - 60
1
Kulatý koláč nebo
brioška
160 - 170
50 - 70
1
Kynutá pletýnka / vě‐
nec
170 - 190
40 - 50
1
Drobenkový koláč (su‐
chý)
160 - 170
20 - 40
2
Sušenky z kynutého
těsta
160 - 170
20 - 40
2
Pečení na více úrovních
Použijte funkci Pravý horký vzduch.
Koláče / sladké pečivo / chléb na plechu na pečení
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Zákusky z listového tě‐
sta s krémem / Banán‐
160 - 180
25 - 45
1/4
ky1)
30 Progress
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Koláč s drobenkou, su‐
chý
150 - 160
30 - 45
1/4
1) Předehřejte troubu.
Koláče / koláčky / chléb na plechu na pečení
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha
roštu
Sušenky z křehkého
těsta
150 - 160
20 - 40
1 /4
Short bread / Máslo‐
vé sušenky / Proužky
těsta
140
25 - 45
1/4
Sušenky z piškotové‐
ho těsta
160 - 170
25 - 40
1/4
Sněhové pusinky
80 - 100
130 - 170
1/4
Makronky
100 - 120
40 - 80
1/4
Sušenky z kynutého
těsta
160 - 170
30 - 60
1/4
Nízkoteplotní pečení
Tuto funkci použijte k přípravě libových,
měkkých kousků masa a ryb. Tato funkce
není vhodná pro dušení masa nebo pro
pečení tučného vepřového masa.
Použitím pečicí sondy můžete zajistit
správnou teplotu středu masa (viz tabulka
pro pečicí sondu).
Během prvních 10 minut můžete nastavit
teplotu trouby mezi 80 °C a 150 °C.
Výchozí teplota je 90 °C. Poté, co
nastavíte teplotu, trouba pokračuje v
pečení při 80 °C. Tuto funkci nepoužívejte
pro přípravu drůbeže.
Při použití této funkce vždy
vařte bez pokličky nebo víka.
1. Na obou stranách maso osmahněte na
pánvi na varné desce při velmi vysoké
teplotě po dobu 1 - 2 minut.
2. Maso vložte spolu s horkým pekáčem
do trouby na tvarovaný rošt.
3. Zasuňte pečicí sondu do masa.
4. Zvolte funkci Nízkoteplotní pečení a
nastavte správnou koncovou teplotu
sondy.
Jídlo
Množství
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Hovězí pečeně
1 000 - 1 500
g
150
120 - 150
1
Progress 31
Jídlo
Množství
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Hovězí plátek
1 000 - 1 500
g
150
90 - 110
1
Telecí pečeně
1 000 - 1 500
g
150
120 - 150
1
Steak
200 - 300 g
120
20 - 40
1
Příprava pizzy
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Pizza (tenká)1)
200 - 230
15 - 20
2
Pizza (s velkou ná‐
180 - 200
20 - 30
2
Ovocné koláčky
180 - 200
40 - 55
1
Špenátový koláč
160 - 180
45 - 60
1
Slaný lotrinský koláč
(Pikantní koláč)
170 - 190
45 - 55
1
Švýcarský koláč
170 - 190
45 - 55
1
Tvarohový dort
140 - 160
60 - 90
1
Jablečný koláč, s
horní vrstvou
150 - 170
50 - 60
1
Zeleninový koláč
160 - 180
50 - 60
1
Nekvašený chléb1)
230
10 - 20
2
Listové těsto s ná‐
160 - 180
45 - 55
2
230
12 - 20
2
180 - 200
15 - 25
2
plní)2)
plní1)
Flammekuchen (al‐
saské jídlo podobné
pizze)1)
Pirohy (ruské pirohy
s náplní)1)
1) Předehřejte troubu.
2) Použijte hluboký pekáč / plech.
Pečení masa
• K pečení masa používejte žáruvzdorné
nádoby (viz pokyny výrobce).
• Velké pečeně můžete péct přímo v
hlubokém pekáči / plechu (je-li součástí
příslušenství) nebo na tvarovaném
roštu nad tímto plechem.
32 Progress
• Libové maso doporučujeme péct v
pekáči s poklicí. Maso tak bude
šťavnatější.
• Všechny druhy masa, které by měly
zhnědnout, nebo mít po upečení
kůrčičku, můžete péct v pekáči bez
pokličky.
• Maso a ryby doporučujeme péct ve
spotřebiči až od hmotnosti 1 kg.
• Abyste zabránili připékání šťávy nebo
tuků z masa na plechu, nalijte do
hlubokého pekáče / plechu trochu
tekutiny.
• Podle potřeby otočte pečeni (za 1/2 2/3 doby pečení).
• Velké kusy pečeně nebo drůbeže
několikrát v průběhu pečení potřete
vlastní šťávou. Lépe se tak upečou.
• Spotřebič můžete vypnout přibližně 10
minut před koncem doby pečení a
využít zbytkového tepla.
Tabulka pro pečení masa
Hovězí
Jídlo
Funkce
Množ‐
ství
Teplota
(°C)
Čas (min)
Poloha
roštu
Dušené
maso
Horní/Dolní ohřev
1 - 1,5 kg
230
120 - 150
1
Hovězí pe‐
čeně nebo
filet: ne‐
propeče‐
Turbo gril
na cm
tloušťky
190 200
na 5 - 6 cm
tloušťky
1
Hovězí pe‐
čeně nebo
filet:
středně
propečené
Turbo gril
na cm
tloušťky
180 190
na 6 - 8 cm
tloušťky
1
Hovězí pe‐
čeně nebo
filet: dobře
propečené
Turbo gril
na cm
tloušťky
170 180
na 8 - 10 cm
tloušťky
1
né1)
1) Předehřejte troubu.
Vepřové
Jídlo
Funkce
Množství
Teplota
(°C)
Čas (min)
Poloha
roštu
Plec, krkovi‐
ce, kýta v
celku
Turbo
gril
1 - 1,5 kg
160 - 180
90 - 120
1
Kotlety, že‐
bírka
Turbo
gril
1 - 1,5 kg
170 - 180
60 - 90
1
Sekaná
Turbo
gril
750 g - 1 kg
160 - 170
50 - 60
1
Progress 33
Jídlo
Funkce
Množství
Teplota
(°C)
Čas (min)
Poloha
roštu
Vepřové ko‐
leno
(předvařené
)
Turbo
gril
750 g - 1 kg
150 - 170
90 - 120
1
Jídlo
Funkce
Množství
Teplota
(°C)
Čas (min)
Poloha
roštu
Telecí pe‐
čeně
Turbo
gril
1 kg
160 - 180
120 - 150
1
Telecí kole‐
no
Turbo
gril
1,5 - 2 kg
160 - 180
120 - 150
1
Telecí
Jehněčí
Jídlo
Funkce
Množství
Teplota
(°C)
Čas (min)
Poloha
roštu
Jehněčí kýta,
jehněčí pe‐
čeně
Turbo
gril
1 - 1,5 kg
150 - 180
100 - 120
1
Jehněčí
hřbet
Turbo
gril
1 - 1,5 kg
160 - 180
40 - 60
1
Jídlo
Funkce
Množství
Teplota
(°C)
Čas (min)
Poloha
roštu
Zaječí hřbet,
Horní/
Dolní
ohřev
až 1 kg
230
30 - 40
1
Telecí hřbet
Horní/
Dolní
ohřev
1,5 - 2 kg
210 - 220
35 - 40
1
Kýta z vyso‐
ké zvěře
Horní/
Dolní
ohřev
1,5 - 2 kg
180 - 200
60 - 90
1
Zvěřina
zaječí kýta1)
1) Předehřejte troubu.
34 Progress
Drůbež
Jídlo
Funkce
Množství
Teplota
(°C)
Čas (min)
Poloha
roštu
Kuře, jarní
kuře
Turbo
gril
200 – 250 g
každé
200 220
30 - 50
1
Půlka kuřete
Turbo
gril
400 – 500 g
každá
190 210
35 - 50
1
Kousky drů‐
beže
Turbo
gril
1 - 1,5 kg
190 210
50 - 70
1
Kachna
Turbo
gril
1,5 - 2 kg
180 200
80 - 100
1
Jídlo
Funkce
Množství
Teplota
(°C)
Čas (min)
Poloha
roštu
Celá ryba
Horní/
Dolní
ohřev
1 - 1,5 kg
210 - 220
45 - 60
1
Ryby (dušené)
Gril
• Vždy grilujte při maximální nastavené
teplotě.
• Rošt zasuňte do polohy uvedené v
tabulce pro grilování.
• Do první polohy roštu vždy zasuňte
plech na zachycení šťávy.
• Grilujte pouze ploché kousky masa
nebo ryb.
• Prázdnou troubu vždy předehřejte po
dobu pěti minut pomocí grilovací
funkce.
POZOR! Vždy grilujte se
zavřenými dvířky trouby.
Gril
Jídlo
Teplota (°C)
Doba grilování (min)
1. strana
2. strana
Poloha roštu
Hovězí pečeně,
středně prope‐
čená
210 - 230
30 - 40
30 - 40
1
Hovězí filet,
středně prope‐
čený
230
20 - 30
20 - 30
1
Vepřové kotlety
210 - 230
30 - 40
30 - 40
1
Telecí kotlety
210 - 230
30 - 40
30 - 40
1
Jehněčí kotlety
210 - 230
25 - 35
20 - 35
1
Progress 35
Jídlo
Celá ryba, 500
- 1 000 g
Teplota (°C)
210 - 230
Doba grilování (min)
1. strana
2. strana
15 - 30
15 - 30
Poloha roštu
1
Velkoplošný gril
Jídlo
Doba grilování (min)
Poloha roštu
1. strana
2. strana
Burgers / Karbanát‐
ky
9 - 13
8 - 10
3
Vepřový plátek
10 - 12
6 - 10
3
Klobásy
10 - 12
6-8
3
Hovězí steaky, tele‐
cí steaky
7 - 10
6-8
3
Toast / Topinky
1-3
1-3
3
Topinky s oblohou
6-8
-
3
Mražené potraviny
• Potraviny rozbalte nebo zbavte obalů.
Potraviny položte na talíř.
• Nezakrývejte je talířem ani miskou.
Mohlo by tak dojít k prodloužení doby
rozmrazování.
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Mražená pizza
200 - 220
15 - 25
2
Americká mražená
pizza
190 - 210
20 - 25
2
Chlazená pizza
210 - 230
13 - 25
2
Mražená pizza snack
180 - 200
15 - 30
2
Hranolky, tenké
200 - 220
20 - 30
2
Hranolky, silné
200 - 220
25 - 35
2
Amer. brambory, kro‐
kety
220 - 230
20 - 35
2
Opečená bramborová
kaše
210 - 230
20 - 30
2
Lasagne / Cannelloni,
čerstvé
170 - 190
35 - 45
2
36 Progress
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Mražené lasagne/
cannelloni
160 - 180
40 - 60
2
Sýr pečený v troubě
170 - 190
20 - 30
2
Kuřecí křídla
190 - 210
20 - 30
2
Mražená hotová jídla
Jídlo
Funkce
Teplota
(°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Mražená pizza
Horní/Dolní ohřev
podle po‐
kynů vý‐
robce
podle pokynů
výrobce
2
Hranolky1) (300
- 600 g)
Horní/Dolní ohřev
nebo Turbo gril
200 - 220
podle pokynů
výrobce
2
Bagety
Horní/Dolní ohřev
podle po‐
kynů vý‐
robce
podle pokynů
výrobce
2
Ovocný koláč
Horní/Dolní ohřev
podle po‐
kynů vý‐
robce
podle pokynů
výrobce
2
1) Hranolky při pečení dvakrát až třikrát obraťte.
Rozmrazování
• Odstraňte obal z potravin a potraviny
poté položte na talíř.
• Používejte první úroveň roštu zdola.
• Nezakrývejte potraviny mísou či
talířem, poněvadž by to mohlo
prodloužit dobu rozmrazování.
Jídlo
Množství
(kg)
Doba roz‐
mrazování
(min)
Další čas
rozmrazo‐
vání (min)
Poznámky
Kuře
1
100 - 140
20 - 30
Kuře položte na obrácený podšá‐
lek na velký talíř. V polovině doby
obraťte.
Maso
1
100 - 140
20 - 30
V polovině doby obraťte.
Maso
0,5
90 - 120
20 - 30
V polovině doby obraťte.
Pstruh
0,15
25 - 35
10 - 15
-
Jahody
0,3
30 - 40
10 - 20
-
Máslo
0,25
30 - 40
10 - 15
-
Progress 37
Jídlo
Množství
(kg)
Doba roz‐
mrazování
(min)
Další čas
rozmrazo‐
vání (min)
Poznámky
Smeta‐
na
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Smetanu našlehejte, když je stále
ještě místy lehce zmražená.
Zdobe‐
ný dort
1,4
60
60
-
Zavařování - Spodní ohřev
• Pro zavařování používejte pouze
zavařovací sklenice, které jsou na trhu
dostupné ve stejné velikosti.
• Sklenice se šroubovacím uzávěrem
nebo bajonetovým uzávěrem nejsou
vhodné.
• Pro tuto funkci používejte první polohu
roštu odspodu.
• Na plech na pečení nedávejte více než
šest litrových zavařovacích sklenic.
• Sklenice naplňte rovnoměrně a
uzavřete je.
• Sklenice se nesmí navzájem dotýkat.
• Do plechu na pečení nalijte 1/2 litru
vody, aby v troubě bylo dostatečné
vlhko.
• Jakmile začne tekutina v prvních
sklenicích perlit (u litrových sklenic asi
za 35–60 minut), troubu vypněte nebo
snižte teplotu na 100 °C (viz tabulka).
Měkké ovoce
Jídlo
Teplota (°C)
Doba zavařování
do začátku perlení
(min)
Další vaření při
100 °C (min)
Jahody / Borůvky /
Maliny / Zralý an‐
grešt
160 - 170
35 - 45
-
Jídlo
Teplota (°C)
Doba zavařování
do začátku perlení
(min)
Další vaření při
100 °C (min)
Hrušky / Kdoule /
Švestky
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Jídlo
Teplota (°C)
Doba zavařování
do začátku perlení
(min)
Další vaření při
100 °C (min)
Mrkev1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Okurky
160 - 170
50 - 60
-
Smíšená nakládaná
zelenina
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Peckoviny
Zelenina
38 Progress
Jídlo
Teplota (°C)
Doba zavařování
do začátku perlení
(min)
Další vaření při
100 °C (min)
Kedlubny / Hrášek /
Chřest
160 - 170
50 - 60
15 - 20
1) Po vypnutí spotřebiče nechte stát v troubě.
Sušení - Pravý horký vzduch
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (hod)
Poloha roštu
Fazole
60 - 70
6-8
2
Papriky
60 - 70
5-6
2
Polévková zelenina
60 - 70
5-6
2
Houby
50 - 60
6-8
2
Byliny
40 - 50
2-3
2
Švestky
60 - 70
8 - 10
2
Meruňky
60 - 70
8 - 10
2
Jablečné plátky
60 - 70
6-8
2
Hrušky
60 - 70
6-9
2
Tabulka pečicí sondy
Hovězí
Jídlo
Teplota středu pokrmu (°C)
Filet / Steak: nepropečené
45 - 50
Filet / Steak: středně propečené
60 - 65
Filet / Steak: dobře propečené
70 - 75
Vepřové
Jídlo
Teplota středu pokrmu (°C)
Vepřová plec / kýta / krkovice
80 - 82
Vepřové kotlety (hřbet), uzené vepřové maso
75 - 80
Sekaná
75 - 80
Telecí
Jídlo
Teplota středu pokrmu (°C)
Telecí pečeně
75 - 80
Progress 39
Jídlo
Teplota středu pokrmu (°C)
Telecí koleno
85 - 90
Skopové / jehněčí
Jídlo
Teplota středu pokrmu (°C)
Skopová kýta
80 - 85
Skopový hřbet
80 - 85
Jehněčí pečeně / Jehněčí kýta
70 - 75
Zvěřina
Jídlo
Teplota středu pokrmu (°C)
Zaječí hřbet
70 - 75
Zaječí stehno
70 - 75
Celý zajíc
70 - 75
Hřbet z vysoké zvěře
70 - 75
Kýta z vysoké zvěře
70 - 75
Ryby
Jídlo
Teplota středu pokrmu (°C)
Losos
65 - 70
Pstruhovité ryby
65 - 70
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Poznámky k čištění
• Přední stranu spotřebiče otřete
měkkým hadříkem namočeným v
roztoku teplé vody a mycího
prostředku.
• K čištění kovových ploch používejte
speciální čisticí prostředek.
• Vnitřek spotřebiče čistěte po každém
použití. Hromadění mastnoty či zbytků
jídel může způsobit požár. Riziko je
vyšší u grilovacího pekáče.
• Odolné nečistoty odstraňte pomocí
speciálního prostředku k čištění trouby.
• Vyčistěte všechno příslušenství po
každém použití a nechte jej vysušit.
Použijte měkký hadr a vlažnou vodu s
mycím prostředkem.
• Máte-li nepřilnavé příslušenství,
nečistěte je agresivními čisticími
prostředky, ostrými předměty, ani je
nemyjte v myčce nádobí. Mohlo by dojít
k poškození nepřilnavého povrchu.
Vyjmutí drážek na rošty
Před údržbou zkontrolujte, zda spotřebič
již vychladl. Hrozí nebezpečí popálení.
K vyčištění spotřebiče vyjměte drážky na
rošty.
1. Drážky opatrně nadzvedněte a
vytáhněte z předního úchytu.
40 Progress
1
3
2
2. Odtáhněte přední konec drážek na
rošty od stěny trouby.
3. Drážky vytáhněte ze zadního úchytu.
Drážky na rošty instalujte stejným
postupem v opačném pořadí.
Čistění párou
Pro odložení spuštění procesu
čištění můžete použít funkci
Ukončení. Viz „Nastavení
funkce UKONČENÍ“.
Nejhorší nečistoty odstraňte ručně.
1. Přímo do systému generátoru páry
nalijte cca 250 ml vody a tři polévkové
lžíce octa.
2. Nastavte funkci Čištění párou. Viz
„Funkce trouby“.
Na displeji se zobrazí délka a výchozí
teplota.
3. Stisknutím
spustíte čištění.
Po dokončení čištění párou zazní zvukový
signál. Zvukový signál vypnete stisknutím
některého ze senzorových tlačítek.
4. Spotřebič vytřete měkkým hadříkem.
Houbičkou odsajte vodu z generátoru
páry a otřete vše dosucha.
Nechte dvířka otevřená asi na jednu
hodinu, aby spotřebič zcela vyschl.
Systém tvoření páry
POZOR! Po každém použití
systém tvoření páry vysušte.
Pomocí houbičky odsajte vodu.
Případný vodní kámen
odstraníte octovou vodou.
POZOR! Chemické
odstraňovače vodního kamene
mohou poškodit smalt trouby.
Řiďte se pokyny výrobce.
1. K vyčištění zásobníku na vodu a
generátoru páry nalijte přes zásobník
do generátoru páry roztok vody s
octem (cca 250 ml). Vyčkejte přibližně
10 minut.
2. Octovou vodu odsajte houbičkou.
3. Pomocí čisté vody (100–200 ml)
systém generátoru páry přes zásobník
na vodu propláchněte.
4. Houbičkou odsajte vodu z generátoru
páry a otřete vše dosucha.
5. Dvířka spotřebiče nechte otevřená,
aby spotřebič zcela vyschl.
Odstranění a instalace dvířek
Dvířka a vnitřní skleněné panely lze za
účelem čištění demontovat. Počet
jednotlivých skleněných panelů se liší dle
modelu.
VAROVÁNÍ! Při vyjímání
dvířek spotřebiče buďte
opatrní. Dvířka jsou těžká.
1. Otevřete plně dvířka.
2. Stiskněte upínací páčky (A) na obou
dveřních závěsech až na doraz.
A
A
3. Přivřete dvířka trouby do první polohy
otevření (přibližně do úhlu 70°).
4. Oběma rukama podržte dvířka na
obou stranách a vytáhněte je směrem
šikmo vzhůru od spotřebiče.
5. Dvířka položte vnější stranou dolů na
měkkou látku na rovné podložce.
Zabráníte tak poškrábání.
6. Uchopte okrajovou lištu na horní
straně dvířek (B) na obou stranách a
Progress 41
zatlačením směrem dovnitř uvolněte
svorku těsnění.
VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem! Před
výměnou žárovky vypněte
pojistky.
Žárovka trouby a její kryt
mohou být horké.
2
B
1. Vypněte spotřebič.
2. Vytáhněte pojistky v pojistkové skříňce
nebo vypněte jistič.
1
7. Vytáhněte lištu dopředu a odstraňte ji.
8. Uchopte skleněné panely jeden po
druhém na jejich horní straně a
vytáhněte je z drážek směrem nahoru.
9. Skleněný panel omyjte vodou se
saponátem. Skleněný panel pečlivě
osušte.
Po vyčištění skleněné panely a dvířka
opět nasaďte. Proveďte výše uvedené
kroky v opačném pořadí. Nejprve vraťte
menší a potom větší panel.
Horní žárovka
1. Skleněným krytem otočte proti směru
hodinových ručiček a sejměte jej.
2. Odmontujte kovový kroužek a očistěte
skleněný kryt.
3. Žárovku vyměňte za vhodnou žárovku
odolnou proti teplotě 300 °C.
4. Na skleněný kryt nasaďte kovový
kroužek.
5. Nasaďte skleněný kryt.
Výměna žárovky
Na dno vnitřku spotřebiče položte měkkou
látku. Zabráníte tak poškození krytu
žárovky a vnitřku trouby.
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Troubu nelze zapnout ani
používat.
Trouba není zapojená do
elektrické sítě nebo je
připojená nesprávně.
Zkontrolujte, zda je trouba
správně zapojená do elek‐
trické sítě (viz schéma zapo‐
jení, je-li k dispozici).
42 Progress
Problém
Možná příčina
Řešení
Trouba nehřeje.
Trouba je vypnutá.
Zapněte troubu.
Trouba nehřeje.
Hodiny nejsou nastavené.
Nastavte hodiny.
Trouba nehřeje.
Nejsou provedena nutná na‐
stavení.
Zkontrolujte, zda jsou nasta‐
vení správná.
Trouba nehřeje.
Je zapnutá funkce Automa‐
tické vypnutí.
Viz „Automatické vypnutí“.
Trouba nehřeje.
Dětská bezpečnostní pojist‐
ka je zapnutá.
Viz „Použití dětské bezpeč‐
nostní pojistky“.
Trouba nehřeje.
Je spálená pojistka.
Zkontrolujte, zda příčinou
závady není pojistka. Pokud
se pojistka spaluje opakova‐
ně, obraťte se na kvalifiko‐
vaného elektrikáře.
Osvětlení nefunguje.
Vadná žárovka.
Vyměňte žárovku.
Jestliže je spotřebič vypnutý,
na displeji se nezobrazuje
čas.
Displej je vypnutý.
Současným stisknutím
Pečící sonda nefunguje.
Zástrčka pečící sondy není
správně zasunuta do zásuv‐
ky.
Zástrčku pečící sondy za‐
suňte co nejhlouběji do zá‐
suvky.
Dokončení jídel trvá příliš
dlouho nebo se jídla připraví
příliš rychle.
Teplota je příliš vysoká nebo
nízká.
Nastavte teplotu podle
potřeby. Řiďte se pokyny v
návodu k použití.
Na jídle a uvnitř trouby se
usazuje pára a kondenzát.
Nechali jste jídlo v troubě
příliš dlouho.
Po dokončení přípravy ne‐
nechávejte jídla v troubě dé‐
le než 15–20 minut.
Na displeji se zobrazí „C2“.
Chcete spustit funkci roz‐
mrazování, ale neodpojili
jste zástrčku pečící sondy
ze zásuvky.
Odpojte zástrčku pečící son‐
dy ze zásuvky.
Na displeji se zobrazuje chy‐
bový kód, který není uvede‐
ný v tabulce.
Jedná se o závadu na elek‐
troinstalaci.
•
a
displej znovu zapnete.
•
Troubu vypněte a znovu
zapněte prostřednictvím
domovní pojistky nebo
ochranného spínače v
pojistkové skříňce.
Pokud se chybový kód
na displeji zobrazí znovu,
kontaktujte oddělení pé‐
če o zákazníky.
Progress 43
Servisní údaje
Pokud problém nemůžete vyřešit sami,
obraťte se prosím na autorizované
servisní středisko.
se nachází na předním rámu vnitřní části
spotřebiče. Nesundávejte typový štítek z
vnitřní části spotřebiče.
Potřebné údaje pro servisní středisko
najdete na typovém štítku. Typový štítek
Doporučujeme, abyste si údaje napsali zde:
Model (MOD.)
.........................................
Výrobní číslo (PNC)
.........................................
Sériové číslo (SN)
.........................................
TECHNICKÉ ÚDAJE
Technické údaje
Napětí
230 V
Frekvence
50 Hz
ENERGETICKÁ ÚČINNOST
Produktový list a informace dle směrnice komise EU 65-66/2014
Název dodavatele
Progress
Označení modelu
PCD46100X
Index energetické účinnosti
94.5
Třída energetické účinnosti
A
Spotřeba energie se standardním zatížením, konvenč‐
ní režim
0.93 kWh/cyklus
Spotřeba energie se standardním zatížením, intenzivní
horkovzdušný režim
0.69 kWh/cyklus
Počet pečicích prostorů
1
Tepelný zdroj
Elektrická energie
Objem
43 l
Typ trouby
Vestavná trouba
Hmotnost
33.5 kg
EN 60350-1 - Elektrické spotřebiče na
vaření pro domácnost - část 1: Sporáky,
trouby, parní trouby a grily - Metody
měření funkce.
44 Progress
Úspora energie
Zbytkové teplo
Je-li v rámci některých funkcí trouby
spuštěn program s volbou času (Trvání,
Ukončení, Odložený start) a doba pečení
je delší než 30 minut, topné články se
automaticky vypnou po uplynutí 90 %
nastaveného času. Ventilátor a osvětlení
nadále pracují.
Tento spotřebič je vybaven funkcemi,
které vám pomohou ušetřit energii při
každodenním vaření.
Všeobecné rady
Ujistěte se, že při provozu spotřebiče jsou
dvířka trouby správně zavřená, a během
přípravy jídla je ponechte zavřená co
nejvíce.
Uchování teploty jídla
Chcete-li využít zbytkové teplo k uchování
teploty pokrmu, zvolte nejnižší možné
nastavení teploty. Na displeji se zobrazí
ukazatel zbytkového tepla nebo zbytková
teplota.
Pro efektivnější úsporu energie používejte
kovové nádobí.
Je-li to možné, jídlo vkládejte do trouby,
aniž byste ji předehřívali.
Pečení s vypnutým osvětlením
Během pečení osvětlení vypněte a
zapínejte ho pouze v případě potřeby.
Je-li doba pečení delší než 30 minut,
snižte teplotu trouby na minimum 3 - 10
minut před koncem pečení (v závislosti na
době pečení). Pečení nadále zajistí
zbytkové teplo uvnitř trouby.
Vypnutí displeje
V případě potřeby lze displej zcela
vypnout. Současně stiskněte
a
,
dokud displej nezhasne. Tento krok
zároveň vypne spotřebič.
Zbytkové teplo můžete využít k ohřevu
jiného jídla.
Horkovzdušné pečení
Je-li to možné, pro úsporu energie
používejte funkce s ventilátorem.
POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené symbolem
Spotřebiče označené příslušným
symbolem nelikvidujte spolu s
domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
. Obaly vyhoďte do příslušných
odpadních kontejnerů k recyklaci.
Pomáhejte chránit životní prostředí a
lidské zdraví a recyklovat elektrické a
elektronické spotřebiče určené k likvidaci.
*
Progress 45
46 Progress
Progress 47
www.progress-hausgeraete.de
867325000-B-222016
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement