Electrolux EVY0841BAX User manual

Electrolux EVY0841BAX User manual
EVY0841BAX
LT
Garinė orkaitė
Naudojimo instrukcija
2
www.electrolux.com
TURINYS
1. SAUGOS INFORMACIJA................................................................................... 3
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS................................................................................. 4
3. GAMINIO APRAŠYMAS.....................................................................................7
4. VALDYMO SKYDELIS........................................................................................8
5. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART...............................................................10
6. KASDIENIS NAUDOJIMAS.............................................................................. 11
7. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS...............................................................................25
8. AUTOMATINĖS PROGRAMOS....................................................................... 26
9. PRIEDŲ NAUDOJIMAS....................................................................................26
10. PAPILDOMOS FUNKCIJOS...........................................................................28
11. PATARIMAI.................................................................................................... 29
12. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA.............................................................................. 57
13. TRIKČIŲ ŠALINIMAS..................................................................................... 61
14. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS....................................................................... 64
MES GALVOJAME APIE JUS
Dėkojame, kad pirkote šį „Electrolux“ prietaisą. Jūs pasirinkote gaminį, kuris
pasižymi dešimtmečių profesionalia patirtimi ir naujovėmis. Originalus ir stilingas,
jis sukurtas galvojant apie jus. Taigi, kai tik naudojate jį, galite jaustis saugūs,
žinodami, kad kiekvieną kartą pasieksite puikių rezultatų.
Sveiki atvykę į „Electrolux“ pasaulį!
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
Gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo
informacijos:
www.electrolux.com/webselfservice
Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.registerelectrolux.com
Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo
prietaisui:
www.electrolux.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, būtinai pateikite šią
informaciją: modelis, PNC, serijos numeris.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija
Bendroji informacija ir patarimai
Aplinkosaugos informacija
Galimi pakeitimai.
LIETUVIŲ
1.
3
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako
už sužalojimus ar žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso
įrengimo ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite
saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prireikus
galėtumėte pasižiūrėti.
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
•
•
•
•
•
•
•
Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai,
jutimo arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems
trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik
tuomet, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti
nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie
supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus.
Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir
tinkamai pašalinkite.
Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia
prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Neuždengtos dalys
būna įkaitę.
Jeigu prietaise yra apsaugos nuo vaikų įtaisas, jį reikia
suaktyvinti.
Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir
naudotojo priežiūros darbų.
3 metų ir mažesnių vaikų niekada negalima prileisti
prie prietaiso, kai jis veikia.
1.2 Bendrieji saugos reikalavimai
•
•
Šį prietaisą įrengti ir pakeisti jo laidą privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
ĮSPĖJIMAS! Prietaisas ir jo prieinamos dalys įkaista
naudojimo metu. Būkite atsargūs ir neprisilieskite prie
kaitinimo elementų. Mažesnių nei 8 metų vaikų
negalima prileisti prie prietaiso, jeigu jie nuolat nėra
prižiūrimi.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Patiekalus arba orkaitės prikaistuvius iš orkaitės
traukite ir į ją dėkite mūvėdami karščiui atsparias
pirštines.
Prieš techninės priežiūros darbus, atjunkite maitinimą.
Norėdami išvengti galimo elektros smūgio,
pasirūpinkite, kad prieš keičiant lemputę prietaisas
būtų išjungtas.
Nenaudokite garinio valiklio prietaisui valyti.
Durelių stiklo nevalykite šiurkščiu abrazyviniu valikliu
ar aštriais metaliniais gremžtukais, nes galite
subraižyti paviršių ir dėl to stiklas gali sudužti.
Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti
tik gamintojui, jo įgaliotąjam techninės priežiūros
centrui arba panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip
gali kilti elektros pavojus.
Norėdami išimti lentynėlių atramas, pirmiausia
patraukite lentynėlės atramos priekį, o po to galą nuo
šoninių sienelių. Įdėkite lentynėles atvirkščia tvarka.
Naudokite tik šiam prietaisui rekomenduojamą kepimo
termometrą.
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS
2.1 Įrengimas
2.2 Elektros įvadas
ĮSPĖJIMAS!
Šį prietaisą įrengti privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
•
•
•
•
•
•
•
•
Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
Vadovaukitės su prietaisu pateikta
įrengimo instrukcija.
Visada būkite atsargūs, kai perkeliate
prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada
mūvėkite apsaugines pirštines ir
avėkite uždarą avalynę.
Netraukite šio prietaiso už rankenos.
Būtina paisyti minimalių atstumų iki
kitų prietaisų ir spintelių.
Prietaisas būtinai turi būti įrengtas po
saugiomis konstrukcijomis ir šalia jų.
Prietaiso šonai privalo būti šalia tokio
paties aukščio prietaisų arba spintelių.
ĮSPĖJIMAS!
Gaisro ir elektros smūgio
pavojus.
•
•
•
•
•
•
Visus elektros prijungimus turi įvesti
kvalifikuotas elektrikas.
Šis prietaisas turi būti įžemintas.
Patikrinkite, ar elektros duomenys,
nurodyti techninių duomenų lentelėje,
atitinka jūsų elektros tinklo duomenis.
Jeigu ne, kreipkitės į elektriką.
Visada naudokite taisyklingai įrengtą
įžemintą saugųjį elektros lizdą.
Nenaudokite daugiakanalių kištukų,
jungiklių ir ilginamųjų laidų.
Būkite atsargūs, kad
nesugadintumėte elektros kištuko ir
elektros laido. Jei reikėtų pakeisti
maitinimo laidą, tai turi padaryti mūsų
LIETUVIŲ
•
•
•
•
•
•
•
•
įgaliotasis techninio aptarnavimo
centras.
Saugokite, kad maitinimo laidai
neliestų ir nebūtų arti prietaiso durelių,
ypač kai durelės yra karštos.
Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių
apsauga nuo smūgių turi būti
pritvirtinta taip, kad nebūtų galima
nuimti be įrankių.
Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite
įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus
prietaisą elektros laido kištuką būtų
lengva pasiekti.
Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs,
nejunkite kištuko.
Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už elektros laido. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
Naudokite tik tinkamus izoliavimo
įtaisus: liniją apsaugančius
automatinius jungiklius, saugiklius
(įsukami saugikliai turi būti išimami iš
jų laikiklio), įžeminimo nuotėkio
atjungiamuosius įtaisus ir
kontaktorius.
Elektros instaliacija privalo turėti
izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti
prietaisą nuo maitinimo tinklo ties
visais poliais. Tarp izoliavimo įtaiso
kontaktų turi būti mažiausiai 3 mm
pločio tarpelis.
Šis prietaisas atitinka EEB direktyvas.
2.3 Naudojimas
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo, nudegimų ir
elektros smūgio arba
sprogimo pavojus.
•
•
•
•
•
•
Šis prietaisas skirtas naudoti tik
buityje.
Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
Užtikrinkite, kad ventiliavimo angos
nebūtų uždengtos.
Nepalikite veikiančio prietaiso be
priežiūros.
Po kiekvieno naudojimo prietaisą
išjunkite.
Prietaisui veikiant, būkite atsargūs,
atidarydami prietaiso dureles. Gali
išsiveržti karštas oras.
•
•
•
•
•
•
•
5
Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų
rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi
prie vandens.
Nespauskite atvirų durelių.
Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio
arba vietos daiktams laikyti.
Atsargiai atidarykite prietaiso dureles.
Naudojant ingredientus su alkoholiu,
gali susidaryti alkoholio ir oro mišinys.
Atidarę dureles, saugokite prietaisą,
kad šalia jo nekiltų kibirkščių ir nebūtų
atviros liepsnos.
Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
Nenaudokite mikrobangų funkcijos
orkaitei įkaitinti.
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus sugadinti prietaisą.
•
•
•
•
•
•
Kad emalis nebūtų pažeistas arba
neišbluktų:
– nedėkite orkaitės indų ar kitų
daiktų tiesiai ant prietaiso dugno.
– nedėkite tiesiai ant prietaiso
dugno aliuminio folijos.
– nepilkite vandens tiesiai į karštą
prietaisą.
– nelaikykite prietaise drėgnų
patiekalų ir maisto produktų po to,
kai juos pagaminsite.
– būkite atsargūs, kai išimate ir
dedate priedus.
Emalio išblukimas neturi poveikio
prietaiso veikimui.
Drėgniems pyragams kepti naudokite
gilią kepimo skardą. Vaisių sultys gali
palikti dėmių, kurių nuvalyti gali
nepavykti.
Šis prietaisas yra skirtas tik maistui
gaminti. Jį draudžiama naudoti kitais
tikslais, pavyzdžiui, patalpai šildyti.
Maistą visada gaminkite uždarę
orkaitės dureles.
Jeigu prietaisas įrengtas už baldo
plokštės (pvz., durelių), užtikrinkite,
kad durelės niekada nebūtų
uždarytos, kai prietaisas veikia.
Karštis ir drėgmė gali kauptis už
uždarytos baldo plokštės ir pakenkti
prietaisui, jo korpusui ar grindims.
Neuždarykite baldo plokštės, kol
prietaisas po naudojimo visiškai
neataušo.
6
www.electrolux.com
2.4 Troškinimas garuose
ĮSPĖJIMAS!
Galite nusideginti arba
sugadinti prietaisą.
•
Išsiveržę garai gali sukelti nudegimus:
– Veikiant šiai funkcijai, būkite
atsargūs atidarydami prietaiso
dureles. Garai gali išsiveržti.
– Atsargiai atidarykite prietaiso
dureles po troškinimo garuose.
•
•
2.6 Vidinė apšvietimo lemputė
•
•
•
•
•
•
•
Prieš atlikdami priežiūros darbus,
išjunkite prietaisą ir ištraukite
maitinimo laido kištuką iš elektros
tinklo lizdo.
Patikrinkite, ar prietaisas atvėsęs. Gali
sutrūkti stiklo plokštės.
Nedelsdami pakeiskite durelių stiklo
plokštes, jeigu jos pažeistos.
Kreipkitės į įgaliotąjį techninės
priežiūros centrą.
Būkite atsargūs, kai išimate prietaiso
dureles. Durelės yra sunkios!
Reguliariai valykite prietaisą, kad
apsaugotumėte paviršiaus medžiagą
nuo nusidėvėjimo.
Valykite prietaisą drėgna, minkšta
šluoste. Naudokite tik neutralius
ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų
produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių
arba metalinių daiktų.
Šiame prietaise naudojama
apšvietimo arba halogeninė lemputė
yra skirta tik buitiniams prietaisams.
Nenaudokite jos būstui apšviesti.
ĮSPĖJIMAS!
Elektros smūgio pavojus.
2.5 Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo, gaisro arba
prietaiso sugadinimo
pavojus.
Jeigu naudojate orkaitės purškiklį,
laikykitės ant pakuotės pateiktų
saugumo nurodymų.
Nevalykite katalizinio emalio (jeigu
taikytina) jokios rūšies plovikliu.
•
•
Prieš keisdami lemputę, atjunkite
prietaisą nuo maitinimo tinklo.
Naudokite tik tų pačių techninių
duomenų lemputes.
2.7 Šalinimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižeisti arba
uždusti.
•
•
•
Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
Nupjaukite maitinimo laidą arti
prietaiso ir pašalinkite jį.
Išimkite durų užraktą, kad vaikai arba
naminiai gyvūnai neįstrigtų prietaise.
2.8 Techninė priežiūra
•
•
Dėl prietaiso remonto kreipkitės į
įgaliotąjį aptarnavimo centrą.
Naudokite tik originalias atsargines
dalis.
LIETUVIŲ
3. GAMINIO APRAŠYMAS
3.1 Bendra apžvalga
1
2
4
5
6
7
4
10
3
3
2
1
8
9
3.2 Priedai
Grotelės
Prikaistuviams, pyragų formoms, kepimo
skardoms.
Kepimo skarda
Valdymo skydelis
Elektroninis valdymo pultas
Stalčius vandeniui
Mėsos termometro lizdas
Kaitinamasis elementas
Lemputė
Ventiliatorius
Kalkių nuosėdų šalinimas nuo
vandens išleidimo vamzdžio
9 Išimama lentynėlė
10 Lentynėlės padėtys
1
2
3
4
5
6
7
8
Skirtas kepti ir skrudinti arba riebalams
surinkti.
Kepimo termometras
Skirtas matuoti, kiek iškepęs maisto
produktas.
Garinimo rinkinys
Skirta pyragams ir sausainiams kepti.
Grilio / kepimo prikaistuvis
Vienas indas maistui be skylučių ir
vienas indas maistui su skylutėmis.
Garų rinkinys išgarina
besikondensuojantį vandenį iš maisto
gaminant maistą garuose. Naudokite jį
maistui ruošti, kuris gaminimo metu
neturi būti vandenyje (pvz., daržovėms,
žuvies gabalėliams, vištienos krūtinėlei).
Rinkinys netinka maistui, kuris turi būti
7
8
www.electrolux.com
mirkomas vandenyje (pvz., ryžiai,
polenta, makaronai).
4. VALDYMO SKYDELIS
4.1 Elektroninis valdymas
1
2 3 4 5
6
7 8 9 10 11
Prietaisą valdykite jutiklių laukais.
Jutiklio
laukas
Funkcija
Pastaba
1
ĮJUNGTI / IŠ‐
JUNGTI
Įjungiamas ir išjungiamas prietaisas.
2
Kaitinimo Funkci‐ Vieną kartą palieskite jutiklio lauką, kad pasi‐
jos arba „Vario‐
rinktumėte kaitinimo funkciją arba meniu „Va‐
Guide“
rioGuide“. Dar kartą palieskite jutiklio lauką,
kad perjungtumėte meniu: Kaitinimo Funkcijos,
„VarioGuide“. Jeigu norite įjungti arba išjungti
lemputę, lieskite lauką 3 sekundes.
3
4
5
6
7
8
-
Grįžimo mygtu‐
kas
Grįžti į meniu vienu lygiu atgal. Norėdami atver‐
ti pagrindinį meniu, palieskite lauką ir palaikyki‐
te 3 sekundes.
Temperatūros
nustatymas
Nustatoma prietaiso temperatūra arba rodoma
esama temperatūra. Palieskite lauką 3 sekun‐
des, kad įjungtumėte arba išjungtumėte funkci‐
ją Greitasis Įkaitinimas.
Mėgstamiausios
Mėgstamiausioms programoms išsaugoti ir pa‐
sirinkti.
Ekranas
Rodo esamas prietaiso nuostatas.
Mygtukas aukš‐
tyn
Naršyti aukštyn meniu.
Mygtukas žemyn Naršyti žemyn meniu.
LIETUVIŲ
Jutiklio
laukas
Funkcija
Pastaba
Laiko ir papildo‐
mos funkcijos
Nustatomos skirtingos funkcijos. Veikiant kaiti‐
nimo funkcijai palieskite jutiklio lauką ir nustaty‐
kite laikmatį arba funkcijas Funkcijų Užraktas,
Mėgstamiausios, Kaitinti + Palaikyti, Set + Go.
Taip pat galite pakeisti mėsos termometro nuo‐
statas.
Laikmatis
Jei norite nustatyti funkciją Laikmatis.
GERAI
Patvirtinamas pasirinkimas arba nuostata.
9
10
11
4.2 Valdymo Skydelis
A
9
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Kaitinimo funkcija
Paros laikas
Kaitinimo indikatorius
Temperatūra
Funkcijos trukmė arba pabaiga
Kiti ekrano indikatoriai:
Simbolis
Funkcija
Laikmatis
Funkcija veikia.
Paros laikas
Ekrane rodomas esamas laikas.
Trukmė
Ekrane rodomas maisto gaminimui
būtinas laikas.
Pabaiga
Ekrane rodoma, kada pasibaigs ga‐
minimo laikas.
Temperatūra
Ekrane rodoma temperatūra.
Laiko Parodymai
Ekrane rodoma, kiek laiko veikia
kaitinimo funkcija. Norėdami atkurti
laiką, vienu metu paspauskite
ir
.
Apskaičiavimas
Prietaisas skaičiuoja gaminimo truk‐
mę.
Įkaitinimo indikatorius
Ekrane rodoma temperatūra prietai‐
so viduje.
10
www.electrolux.com
Simbolis
Funkcija
Sparčiojo Įkaitinimo Indi‐ Funkcija veikia. Sutrumpinamas
katorius
įkaitinimo laikas.
Automatinės Svorio
Progr.
Ekrane rodoma, kad veikia automa‐
tinė svėrimo sistema arba svorį gali‐
ma pakeisti.
Kaitinti + Palaikyti
Funkcija veikia.
5. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART
ekrano kalbą, kontrastą, ryškumą ir paros
laiką.
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
1. Spauskite
arba
nustatytumėte vertę.
5.1 Pradinis valymas
Išimkite iš prietaiso visus priedus ir
išimamas lentynų atramas.
Žr. skyrių „Valymas ir
priežiūra“.
Prieš pirmąjį naudojimą prietaisą ir
priedus išvalykite.
Įdėkite priedus ir išimamas lentynų
atramas atgal į jų pradines padėtis.
5.2 Pirmasis prijungimas
2. Paspauskite
, kad
, kad patvirtintumėte.
5.3 Vandens kietumo lygio
nustatymas
Prijungus prietaisą prie elektros tinklo,
privaloma nustatyti vandens kietumo lygį.
Toliau lentelėje parodomas vandens
kietumo intervalas su atitinkamomis
kalkių nuosėdomis (mmol/l) ir vandens
kokybė.
Įjungus prietaisą į elektros tinklą arba
nutrūkus elektros tiekimui, reikia nustatyti
Vandens kietumas
Kalkių nuosėdos
(mmol/l)
Kalkių nuosėdos
(mg/l)
Vandens
kategorija
Klasė
dH
1
0–7
0–1,3
0–50
Minkštas
2
7–14
1,3–2,5
50–100
Vidutiniškai
kietas
3
14–21
2,5–3,8
100–150
Kietas
4
daugiau nei
21
daugiau nei 3,8
daugiau nei 150
Labai kietas
Kai vandens kietumo vertė viršija
nurodytas lentelėje, į vandens stalčių
pilkite vandenį iš butelių.
1. Į orkaitę įdėkite keturių spalvų
juostelę, pristatytą su garinimo
rinkiniu.
2. Maždaug 1 sekundei pamerkite
juostelės reagavimo sritis į vandenį.
LIETUVIŲ
Nekiškite juostelės po tekančiu
vandeniu!
3. Papurtykite juostelę, kad
pašalintumėte vandens perteklių.
4. Po 1 minutės patikrinkite vandens
kietumą pagal toliau pateiktą lentelę.
Reagavimo sričių spalvos pradės
keistis po 1 minutės. Neatsižvelkite į
tai matavime.
5. Nustatykite vandens kietumą meniu:
Pagrindiniai Nustatymai.
Patikros juostelė
Vandens kietu‐
mas
Patikros juostelė
11
Vandens kietu‐
mas
2
3
4
Juodi kvadratėliai lentelėje atitinka
raudonus kvadratėlius patikros
juostelėje.
Galite keisti vandens kietumą meniu:
Pagrindiniai Nustatymai / Vandens
kietumas.
1
Po maitinimo išjungimo jums pakartotinai
nereikės nustatyti vandens kietumo lygio.
6. KASDIENIS NAUDOJIMAS
3. Paspauskite
, kad atvertumėte
papildomą meniu arba
patvirtintumėte nuostatą.
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
6.1 Įvairių meniu peržiūra
1. Įjunkite prietaisą.
2. Norėdami pasirinkti meniu parinktį,
paspauskite
arba
Bet kuriuo metu galite grįžti į
pagrindinį meniu,
paspausdami mygtuką
.
.
6.2 Meniu apžvalga
Pagrindinis meniu
Sim‐
bolis
Meniu elementas
Naudojimo sritis
Kaitinimo Funkcijos
Pateikiamas kaitinimo funkcijų sąrašas.
Kepimas vakuume
Pateikiama kaitinimo funkcija ir automatinių
programų sąrašas.
Receptai
Pateikiamas automatinių programų sąrašas.
Mėgstamiausios
Pateikiamas vartotojo sukurtas mėgstamiausių
kepimo programų sąrašas.
Valymas
Pateikiamas valymo programų sąrašas.
Pagrindiniai Nustatymai
Naudojama kitoms nuostatoms parinkti.
Specialios Funkcijos
Pateikiamas papildomų kaitinimo funkcijų sąra‐
šas.
12
www.electrolux.com
Sim‐
bolis
Meniu elementas
Naudojimo sritis
„VarioGuide“
Pateikiamos rekomenduojamos orkaitės nuo‐
statos daugybei patiekalų. Pasirinkite patiekalą
ir pradėkite maisto gaminimo procesą. Nurody‐
ta temperatūra ir trukmė yra tik orientacinio po‐
būdžio siekiant geresnių rezultatų ir jas galima
koreguoti. Jos priklauso nuo receptų, naudo‐
jamų ingredientų kokybės ir kiekio.
Papildomas meniu: Pagrindiniai Nustatymai
Sim‐
bolis
Papildomas meniu
Aprašas
Paros laikas
Nustato esamą laikrodžio laiką.
Laiko Parodymai
Kai ĮJUNGTA, išjungus prietaisą, ekrane rodo‐
mas esamas laikas.
Greitasis Įkaitinimas
Kai ĮJUNGTA, ši funkcija sutrumpina įkaitinimo
laiką.
Set + Go
Nustatyti funkciją ir ją suaktyvinti vėliau pa‐
spaudus bet kurį valdymo skydelio simbolį.
Kaitinti + Palaikyti
Išlaiko paruoštą maistą šiltą 30 minučių pasi‐
baigus maisto gaminimo ciklui.
Laiko Pratęsimas
Įjungiama ir išjungiama laikmačio plėtinio funk‐
cija.
Ekrano Kontrastiškumas
Laipsniškai nustatomas ekrano kontrastišku‐
mas.
Ekrano Ryškumas
Laipsniškai nustatomas ekrano ryškumas.
Kalba
Nustatoma ekrano kalba.
Skambučio Garsumas
Nustatomas mygtukų paspaudimo ir garso sig‐
nalų garsumo laipsnis.
Mygtukų Signalai
Įjungiami ir išjungiami jutiklių laukų paspaudi‐
mo garso signalai. Negalima išjungti jutiklių
lauko ĮJUNGTA / IŠJUNGTA garso signalo.
Įspėjamieji/Klaidų Signalai
Įjungiami ir išjungiami įspėjamieji signalai.
Vandens kietumas
Nustatomas vandens kietumo lygis (1–4).
Priminimas Apie Valymą
Primenama, kada reikia valyti prietaisą.
DEMO režimas
Aktyvavimo / išjungimo kodas: 2468
Aptarnavimas
Rodo programinės įrangos versiją ir sąranką.
LIETUVIŲ
Sim‐
bolis
Papildomas meniu
Aprašas
Gamyklos Nustatymai
Visi nustatyti parametrai pakeičiami gamyklos
nuostatomis.
6.3 Papildomas meniu:
Kepimas vakuume
Šis metodas prasidėjo nuo Sous-vide
technologijos, kuri prancūzų kalba reiškia
Simbolis
13
„vakuume“. Pavadinimas reiškia
gaminimo metodą sandariuose
vakuumuotuose plastikiniuose
maišeliuose žemoje temperatūroje.
Meniu elementas
Aprašas
Kepimo vakuume režimas
Naudojami garai mėsai, žuviai, jūros gė‐
rybėms, daržovėms ir vaisiams. Nustaty‐
kite 50–95 °C temperatūrą.
Kepimo vakuume receptai
Pateikiamas automatinių programų sąra‐
šas.
Kepimo vakuume „Vario‐
Guide“
Pateikiamos rekomenduojamos orkaitės
nuostatos daugybei patiekalų. Pasirinkite
patiekalą ir pradėkite maisto gaminimo
procesą. Nurodyta temperatūra ir trukmė
yra tik orientacinio pobūdžio siekiant ge‐
resnių rezultatų ir jas galima koreguoti.
Jos priklauso nuo receptų, naudojamų
ingredientų kokybės ir kiekio.
6.4 Papildomas meniu: Valymas
Simbolis
Meniu elementas
Aprašas
Valymas Garais
Prietaiso valymo procesas, kai jis nesti‐
priai užterštas ir nenaudotas kelis kartus.
Kalkių Nuosėdų Šalinimas
Garų sistemos valymo procesas kalkių
nuosėdoms šalinti.
Praplovimas
Garų sistemos plovimo ir valymo proce‐
sas po dažno garų funkcijų naudojimo.
Papildomas Valymas Ga‐
rais
Įsisenėjusių nešvarumų valymo procesas
naudojant orkaitės valiklį.
14
www.electrolux.com
6.5 Kaitinimo Funkcijos
Kaitinimo funkcija
Naudojimo sritis
Karšto Oro Srautas
Kepti vienu metu dviejose lentynų padėtyse ir
maistui džiovinti.Nustatykite 20–40 °C mažes‐
nę temperatūrą nei funkcijai: Viršutinis/Apatinis
Kaitinimas.
Pica
Vienoje lentynos padėtyje kepti patiekalus, ku‐
riems reikia intensyvesnio skrudinimo ir traš‐
kaus pagrindo. Nustatykite 20–40 °C žemesnę
temperatūrą nei funkcijai: Viršutinis/Apatinis
Kaitinimas.
Kepimas Žemoje
Temp.
Minkštiems, sultingiems kepsniams gaminti.
Viršutinis/Apatinis Kai‐
tinimas
Kepti ir skrudinti maistą vienoje lentynos padė‐
tyje.
Šaldytas Maistas
Pusfabrikačiams ruošti, pavyzdžiui, gruzdin‐
toms bulvytėms, kroketams ar blyneliams su
įdaru.
Mažasis Kepintuvas
Plokštiems patiekalams kepti grilyje ir duonos
skrebučiams.
Didysis Kepintuvas
Plokščių patiekalų dideliais kiekiais kepimui gri‐
lyje ir skrebučių skrudinimui.
Terminis Kepintuvas
Didesniems mėsos gabalams arba paukštienai
su kaulais skrudinti vienoje lentynos padėtyje.
Taip pat tinka apkepams ir skrudinti.
Apatinis Kaitinimas
Pyragams su traškiu pagrindu kepti ir maistui
konservuoti.
Atšildymas
Šią funkciją galima naudoti šaldytam maistui,
pavyzdžiui, daržovėms ir vaisiams, atšildyti. At‐
šildymo trukmė priklauso nuo užšaldyto maisto
produkto kiekio ir dydžio.
Drėgnas Karštas Oras
Kepti skardoje vienoje lentynos padėtyje. Tau‐
pyti energiją maisto gaminimo metu. Ši funkcija
turi būti naudojama pagal maisto gaminimo
lenteles, kad būtų pasiektas norimas maisto
gaminimo rezultatas. Išsamesnę informaciją
apie rekomenduojamas nuostatas rasite kepi‐
mo lentelėse. Ši funkcija buvo naudojama
energijos vartojimo efektyvumo klasei nustatyti
pagal standartą EN 60350-1.
LIETUVIŲ
Kaitinimo funkcija
15
Naudojimo sritis
Apkepas
Tokiems patiekalams kaip lazanijai arba bulvių
plokštainiui kepti. Taip pat tinka apkepams ir
skrudinti.
Duona
Naudokite šią funkciją duonai ir bandelėms
kepti ir gausite labai gerus, profesionalius re‐
zultatus traškumo, spalvos ir plutelės blizgesio
atžvilgiu.
Drėgnas Maisto Gami‐
nimas
Galite pasirinkti iš trijų neautomatinių maisto
gaminimo funkcijų su skirtingu drėgmės kiekiu.
Veikiant šioms funkcijoms, naudojami garai ir
karštas oras. Jos apima maisto gaminimą nau‐
dojant skirtingą garų kiekį.
Kepimas Garuose
Daržovėms, garnyrui ar žuviai gaminti garuose.
Papildomas meniu Drėgnas Maisto Gaminimas
Kaitinimo funkcija
Naudojimo sritis
Maža Drėgmė
Funkcija tinka mėsai, paukštienai, orkaitėje ga‐
minamiems patiekalams ir troškinimui orkaitėje.
Dėl garų ir karščio mėsa pasidaro minkšta ir
sultinga, o jos paviršius apskrunda.
Vidutinė Drėgmė
Ši funkcija tinka mėsos troškinimui bei duonai ir
saldžiai mielinei tešlai. Dėl garų ir karščio mėsa
pasidaro sultinga ir minkšta, o mielinės tešlos
kepiniai – traškūs ir blizgaus paviršiaus.
Didelė Drėgmė
Ši funkcija tinka gaminti delikatesinius patieka‐
lus, pavyzdžiui, saldžius padažus, apkepus,
paštetus ir žuvį.
Veikiant tam tikroms orkaitės
funkcijoms lemputė gali
automatiškai išsijungti esant
žemesnei kaip 60 °C
temperatūrai.
6.6 Specialios Funkcijos
Kaitinimo funkcija
Naudojimo sritis
Šilumos Palaikymas
Pagamintam patiekalui šiltai laikyti.
Lėkščių Pašildymas
Lėkštėms pašildyti patiekiant maistą.
16
www.electrolux.com
Kaitinimo funkcija
Naudojimo sritis
Konservavimas
Daržovių, pvz., agurkų konservams, ruošti.
Džiovinimas
Griežinėliais supjaustytiems vaisiams (pvz.,
obuoliams, slyvoms, persikams) ir daržovėms
(pvz., pomidorams, cukinijoms arba grybams)
džiovinti.
Jogurto Funkcija
Naudokite šią funkciją jogurtui gaminti. Naudo‐
jant šią funkciją lemputė yra išjungta.
Tešlos Kėlimas
Garų drėkinamasis poveikis pagerina ir paspar‐
tina tešlos kėlimą, apsaugo nuo paviršių išdžiū‐
vimo ir išlaiko tešlą elastinga.
Pašildymas Garais
Pašildant maistą garuose neišdžiūsta jo pavir‐
šius. Karštis švelniai ir vienodai pasiskirsto, to‐
dėl atkuriamas kaip ką tik pagaminto maisto
skonis ir kvapas. Ši funkcija gali būti naudoja‐
ma maistui šildyti tiesiai lėkštėje. Tuo pačiu
metu galite šildyti daugiau nei vieną lėkštę,
naudodami skirtingas lentynų padėtis.
LIETUVIŲ
6.7 Papildomas meniu
„VarioGuide“
Patiekalas
Viščiukų sparne‐
liai, atvėsinti
Maisto kategorija: Žuvis/Jūros
Gėrybės
Viščiukų sparne‐
liai, šaldyti
Patiekalas
Kepta žuvis
Viščiukų šlaune‐
lės, atvės.
Žuvų Piršteliai
Plona žuvies filė
Viščiukas
Stora žuvies filė
Visa maža žuvis
Midijos
Viščiukas
Žuvelės, keptos
ant grot.
Antis
-
Žuvis, kepta ant
grot.
Žąsis
-
Žuvis, kepta ant
Kalakutas
-
Upėtakis
Krevetės
Viščiukas, perpjau‐
tas pusiau
Žuvis, trošk. ga‐
ruose
grot.
Lašiša
Lašišos filė
Maisto kategorija: Mėsa
Patiekalas
Virtos Jautienos
Kepsnys
Lašiša
Krevetės, šviežios
Jautiena
Troškinta mėsa
Krevetės, šaldytos
Mėsos Ruletas
-
Su Krauju
Maisto kategorija: Paukštiena
Su Krauju
Patiekalas
Viščiuko/Kalakuto
Krūtinėlė
-
Viščiuko/Kalakuto
-
Krūtinėlė
Viščiukų šlaune‐
lės, šaldytos
Virta viščiuko krūti‐
nėlė
Žuvies filė, šaldyta
Žuvis
17
Jautienos Kepsnys
Vidutiniškai Iškep‐
tas
Vidutiniškai Iškep‐
tas
Gerai Iškeptas
Gerai Iškeptas
18
www.electrolux.com
Patiekalas
Patiekalas
Triušiena
• Kiškio šlaunelė
• Kiškio nugarinė
• Kiškio nugarinė
Su Krauju
Skandinaviška
Jautiena
Vidutiniškai Iškep‐
tas
Gerai Iškeptas
Plonos Dešrelės
Šonkauliukai
Žvėriena
Virta kiaulės koja
Kumpis
Kepta žvėriena
Kiaulienos nugari‐
nė
Žvėrienos nugari‐
nė
Kiaulienos nugari‐
nė
Kiauliena
Kiaulienos nugari‐
nė, rūkyta
Kiaulienos nugari‐
nė, virta
Kiaulienos Spran‐
dinė
Kiaulės Mentė
Maisto kategorija: Patiekalai Orkaitėje
Patiekalas
Lazanija
-
Lazanija / įdaryti
makaronai vamz‐
dučiai, šaldyti
-
Makaronai
-
Bulvių Plokštainis
-
Kepta kiauliena
Daržovių apkepas
-
Virtas Kumpis
Saldūs Patiekalai
-
Veršiuko Koja
Veršiena
Veršienos nugari‐
nė
Maisto kategorija: Pica/Apkepas Su
Įdaru
Patiekalas
Kepta veršiena
Plonapadė pica
Ėriuko koja
Pica su papildomu
garnyru
Kepta aviena
Aviena
Elniena
• Elnienos kum‐
pis
• Stirnienos / el‐
nienos nugarinė
Ėrienos nugarinė
Ėriuko koja, vidut.
iškepta
Ėriuko koja, vidut.
iškepta
Pica, šaldyta
Pica
Amerikietiška pica,
šaldyta
Pica, atvėsinta
Picos užkandžiai,
šaldyti
LIETUVIŲ
Patiekalas
Patiekalas
Karštas sumuštinis -
Obuolių pyragas,
šaldytas
Tarte Flambée
-
Raugas
Pikantiškas šveica‐ riškas pyragas
Pyragas skardoje
Quiche Lorraine
-
Varškės Pyragas
Skardoje
-
Pikantiškas Apke‐
pas
Šokoladiniai Sau‐
sainėliai
-
Biskvitinis Vynioti‐
nis
-
Maisto kategorija: Tortai/Tešlainiai
Patiekalas
Mielinė Tešla
Riestainis
-
Mielinis Pyragas
Amerikietiškas
obuolių pyragas
-
Trupininis Pyragas -
Biskvitinis Pyragas Obuolių Pyragas
-
Varškės Pyragas
-
Sviestinė Bandelė
-
Maderos Keksas
-
Tortas
-
Saldus šveicariš‐
kas pyragas
-
Migdolų Pyragas
-
Keksiukai
-
Tešla
-
Smėlio Juostelės
-
Pyragaičiai Su
Kremu
-
Sluoksn. Tešlos
Kepiniai
-
Eklerai
-
Cukrinis Pyragas
Trapios Tešlos
Sausainiai
-
Kalėdinis Pyragas
-
-
Smėlio Juostelės
Apkepo Pagrindas Biskvitinis Pyrago
Pagrindas
Trapios Tešlos
Vaisių Tarta
Vaisių Apkepas
Biskvitinis Vaisių
Pyragas
Mielinė Tešla
Maisto kategorija: Duona/Bandelės
Patiekalas
Bandelės
Bandelės
Bandelės, keptos
Bandelės, šaldytos
Čiabata
Migdoliniai Sausai‐ niai
19
-
Prancūziškasis ba‐
Prancūziškasis Ba‐ tonas, apkept.
tonas
Prancūziškasis ba‐
tonas, šald.
20
www.electrolux.com
Patiekalas
Duona
Patiekalas
Riestė
Žirniai
-
Balta Duona
Baklažanas
-
Mielinė Pynutė
Pankoliai
-
Juoda Duona
Artišokai
-
Ruginė Duona
Burokėliai
-
Viso Grūdo Duona
Valgomoji Gelteklė -
Nerauginta Duona
Kaliaropių Juoste‐
lės
-
Baltos Pupelės
-
Duona / bandelės,
šaldytos
Maisto kategorija: Daržovės
Patiekalas
Savojinis Kopūstas Maisto kategorija: Pudingai/Vyniotiniai
Smulkinti Brokoliai
-
Patiekalas
Nepjaustyti broko‐
liai
-
Plakti Kiaušiniai
-
Smulkinti Žiediniai
Kopūstai
-
Karamelės Deser‐
tas
-
Nepjaustyti žiedi‐
niai kopūstai
-
Vyniotinis
-
Morkos
-
Cukinijų Griežinė‐
liai
-
Žalieji šparagai
-
Kietai virti kiauši‐
niai
Baltieji šparagai
-
Kepti kiaušiniai
Paprikos Juostelės -
Minkštai virti kiau‐
šiniai
Kiaušiniai
Vidutiniškai virti
kiaušiniai
Maisto kategorija: Garnyrai
Švieži špinatai
-
Patiekalas
Porų Žiedai
-
-
Šparaginės Pupe‐
lės
-
Gruzd. bulvytės,
plon. pj.
-
Gruzd. bulvytės,
stamb. pj.
-
Grybų Griežinėliai
Pomidorai Be Ode‐ lių
Gruzd.bulvytės,
šaldyt.
-
Briuseliniai Kopūs‐ tai
Kroketai
-
Keptos Bulvytės
-
Kubeliais pjaustyti
salierai
-
LIETUVIŲ
Maisto kategorija
Patiekalas
Paskrudintos Bul‐
vės
-
Virtos bulvės, ket‐
virčiais
-
Virtos Bulvės
-
Bulvės su lupeno‐
mis
-
Bulvių Kukuliai
-
Duonos Kukuliai
-
Mieliniai kukuliai,
sūrūs
-
Mieliniai kukuliai,
saldūs
-
Ryžiai
-
Švieži lakštiniai
-
Polenta
-
Patiekalas
Viščiuko krūtinėlė
be kaulų
Paukštiena
Anties krūtinėlė,
be kaulų
Kalakutienos krūti‐
nėlė, be kaulo
Jautiena
• Jautienos filė,
vid. iškept.
• Jautienos filė,
gerai iškepta
Mėsa
Aviena
• Aviena, viduti‐
niškai iškepta
• Aviena, gerai
iškepta
Žvėriena
• Šernas
• Triušienos filė
Kai reikia pakeisti patiekalo
svorį ar kepimo temperatūrą,
Morkos
naudokite
arba
naujoms vertėms nustatyti.
Cukinijų Griežinė‐
liai
Žalieji šparagai
6.8 Papildomas meniu: Kepimo
vakuume „VarioGuide“
Maisto kategorija
Baltieji šparagai
Paprikos Juostelės
Patiekalas
Jūros karšio filė
Jūros ešerio filė
Džiovinta Menkė
Upėtakio filė
Žuvis/Jūros Gėry‐
bės
21
Lašišos filė
Eskalopai
Midijos kriauklėse
Išlukštentos kreve‐
tės
Aštuonkojis
Daržovės
Porų Žiedai
Salierų šaknys
Salierai
Baklažanas
Pankoliai
Artišokų Širdelės
Bulvės
Moliūgas
22
www.electrolux.com
Maisto kategorija
Patiekalas
Obuoliai
Kriaušės
3. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
4. Pasirinkite kaitinimo funkciją.
5. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
6. Nustatykite temperatūrą.
Persikai
7. Paspauskite
Nektarinai
Vaisiai
2. Pasirinkite meniu Kaitinimo
Funkcijos.
, kad patvirtintumėte.
Jeigu numatytosios
nuostatos nepakeistos,
prietaisas automatiškai
įsijungia.
Slyvos
Ananasai
Mangai
6.9 Kaitinimo funkcijos
įjungimas
1. Įjunkite prietaisą.
6.10 Stalčius vandeniui
A
F
A.
B.
C.
D.
E.
F.
Dangtis
Bangolaužis
Stalčiaus korpusas
Vandens įpylimo anga
Skalė
Priekinis mygtukas
B
MA
X
C
E
D
Galite išimti vandens stalčių iš prietaiso.
Nestipriai paspauskite jį link priekinio
mygtuko.
Paspaudus vandens stalčių jis savaime
išsiims iš prietaiso.
•
•
palikti vandens stalčių prietaise ir
pripildyti jį iš vandens ąsočio;
išimti vandens stalčių iš prietaiso ir
pripildyti jį iš vandens čiaupo.
Kai vandens stalčių pripildote iš vandens
čiaupo, neškite stalčių horizontalioje
padėtyje, kad vanduo neišsilietų.
MAX
XA
M
MAX
Vandens stalčių galima pripildyti dviem
būdais:
LIETUVIŲ
Kai pripildote vandens stalčių, įdėkite jį
toje pačioje padėtyje. Spauskite priekinį
mygtuką, kol vandens stalčius atsidurs
prietaise.
Po kiekvieno naudojimo ištuštinkite
vandens stalčių.
DĖMESIO
Saugokite vandens stalčių
nuo karštų paviršių.
DĖMESIO
Prietaisas yra karštas.
Galima nusideginti.
Būkite atsargūs, kai
ištuštinate vandens
stalčių.
6.11 Troškinimas garuose
Vandens stalčiaus dangtelis yra valdymo
skydelyje.
Kai vandens stalčiuje
baigiasi vanduo, girdimas
garso signalas ir vandens
stalčių reikia vėl pripildyti,
kad būtų galima tęsti
gaminimą garuose, kaip
aprašyta anksčiau.
ĮSPĖJIMAS!
Naudokite tik šaltą vandenį
iš čiaupo. Nenaudokite
filtruoto (demineralizuoto)
arba distiliuoto vandens.
Nenaudokite jokių kitų
skysčių. Į vandens stalčių
nepilkite degių skysčių arba
alkoholinių gėrimų.
1. Paspauskite vandens stalčiaus
dangtį, kad jį atidarytumėte ir
išimtumėte iš prietaiso.
2. Pripildykite vandens stalčių šaltu
vandeniu iki maksimalaus lygio
(maždaug 950 ml).
Vandens pakaks maždaug 50
minučių.
Naudokite ant vandens stalčiaus
esančią skalę.
3. Įdėkite vandens stalčių į jo pradinę
padėtį.
4.
5.
6.
7.
Jeigu vandens stalčius
yra drėgnas, kai
pripildėte jį vandens,
nuvalykite švelnia
šluoste, prieš dėdami į
prietaisą.
Ruoškite maistą tinkamame
prikaistuvyje.
Įjunkite prietaisą.
Pasirinkite kaitinimo garuose funkciją
ir nustatykite temperatūrą.
Jeigu reikia, nustatykite funkciją
arba Pabaiga
.
Trukmė
Pirmieji garai pasirodys maždaug po
2 minučių. Garso signalas pasigirsta
23
tada, kai prietaisas apytiksliai
pasiekia nustatytą temperatūrą.
Pasibaigus maisto gaminimo laikui,
pasigirsta garso signalas.
8. Išjunkite prietaisą.
9. Po kiekvieno kepimo garuose išpilkite
vandenį iš vandens stalčiaus.
Palikite prietaisą visiškai
išdžiūti atviromis durelėmis.
Džiūvimui paspartinti galite
įkaitinti prietaisą karštu oru,
nustatę 150 °C temperatūrą
maždaug 15 minučių.
Garai gali kondensuotis ertmės apačioje
ir matomumas prietaiso viduje gali būti
ribotas. Jeigu taip nutiktų, išsausinkite
ertmę, kai prietaisas atvės.
Pasibaigus troškinimo
garuose ciklui, prietaiso
aušinimo ventiliatorius veikia
didesniu greičiu, kad geriau
pašalintų nereikalingus
garus. Tai normalu.
6.12 Kepimas vakuume
•
•
•
•
•
Maistas išsaugo visą savo aromatą,
nepakinta jo skonis ir neišgaruoja
drėgmė
Mėsa ir žuvis tampa minkšta
Maiste išsaugomi visi mineralai ir
vitaminai
Reikia mažiau prieskonių, nes
maistas išlieka natūralaus skonio
Mažiau darbo, nes nereikia ruošti ir
patiekti valgio vienu metu ir vienoje
vietoje
24
www.electrolux.com
•
•
Žema kepimo temperatūra
maksimaliai sumažina perkepimo
riziką
Maistą lengva saugoti, nes jis
padalijamas porcijomis
Maisto ruošimas
Gaminant maistą pasirinkus
šią funkciją, ant vakuuminių
maišelių ir orkaitės viduje
lieka vandens. Kepimo
procesui pasibaigus,
atsargiai atidarykite dureles,
kad vandens neprilašėtų ant
baldų. Naudodami lėkštę
arba rankšluostį, išimkite
vakuuminius maišelius.
Minkšta šluoste arba
kempine nusausinkite
dureles, apačioje esantį
vandens lašų rinktuvą ir
orkaitės vidų. Palikite
dureles atidarytas, kad
prietaisas visiškai išdžiūtų.
Norėdami, kad greičiau
išdžiūtų, galite pakaitinti
prietaisą karštu, 150 °C
temperatūros oru maždaug
15 minučių.
1. Nuplaukite ir supjaustykite
ingredientus.
2. Pagardinkite ingredientus
prieskoniais.
3. Sudėkite ingredientus į tinkamus
hermetinius maišelius.
4. Vakuumuokite maišelius,
pašalindami iš jų kuo daugiau oro.
5. Jeigu valgį gaminsite ne tuoj pat, o
vėliau, maišelius būtina laikyti šaltoje
vietoje.
6. Tęskite naudoti funkciją: Kepimas
vakuume pagal atitinkamus maisto
gaminimo lentelės nurodymus
atitinkamam patiekalui arba pagal
kepimo vadovo receptus.
7. Atidarykite maišelius ir patiekite valgį.
8. Taip pat galima – pabaigti ruošti
patiekalą, apskrudinant jį kepimo
skardoje arba ant grotelių, pvz.,
norint, kad mėsa pasidengtų gražia,
traškia plutele ir įgytų įprastą kepsnio
skonį.
Įjungus kaitinimo funkciją, ekrane
užsižiebia juostelė. Juostelė rodo, kad
temperatūra kyla. Kai pasiekiama
nustatyta temperatūra, 3 kartus girdimas
garso signalas ir mirksi juostelė, o po to ji
išnyksta.
Funkcijos įjungimas: Kepimo
vakuume režimas
6.14 Sparčiojo Įkaitinimo
Indikatorius
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite meniu: Kepimas
vakuume.
, kad patvirtintumėte.
3. Paspauskite
4. Nustatykite funkciją: Kepimo
vakuume režimas.
, kad patvirtintumėte.
5. Paspauskite
6. Nustatykite temperatūrą.
7. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
6.13 Kaitinimo indikatorius
Ši funkcija sutrumpina įkaitinimo laiką.
Nedėkite maisto į orkaitę, kai
veikia sparčiojo įkaitinimo
funkcija.
Jeigu norite įjungti šią funkciją, 3
sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką
. Keičiasi įkaitinimo indikatorius.
6.15 Likutinė šiluma
Išjungus prietaisą, ekrane rodoma
likutinė šiluma. Šį karštį galite panaudoti,
kad maistas neatvėstų.
LIETUVIŲ
25
7. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS
7.1 Laikrodžio funkcijų lentelė
Laikrodžio funkcija
Laikmatis
Naudojimo sritis
Nustatyti atgalinę laiko atskaitą (maks. 2
val. 30 min). Ši funkcija neturi poveikio
prietaiso veikimui.
Mygtuku
įjunkite funkciją. Norėdami
nustatyti minutes, paspauskite
, o paskui
arba
, kad įjungtumėte.
Trukmė
Veikimo trukmei nustatyti (ne daugiau kaip
23 val. 59 min.).
Pabaiga
Kaitinimo funkcijos išjungimo laikui nusta‐
tyti (ne daugiau nei 23 val. ir 59 min).
Nustačius laikrodžio funkciją, atgalinės
atskaitos laikmatis pradeda veikti po 5
sekundžių.
Jeigu naudojate laikrodžio
funkcijas TrukmėPabaiga,
prietaisas išjungia kaitinimo
elementus praėjus 90 %
nustatyto laiko. Prietaisas
naudoja likusį karštį
gaminimo procesui tęsti, kol
baigsis nustatytas laikas (3–
20 min.).
7.2 Laikrodžio funkcijų
nustatymas
Prieš naudodami funkcijas
Trukmė, Pabaiga,
pirmiausiai turite nustatyti
kaitinimo funkciją ir
temperatūrą. Prietaisas
automatiškai išsijungia.
Galite naudoti funkcijas
Trukmė ir Pabaiga tuo pat
metu, jeigu norite
automatiškai įjungti ir išjungti
prietaisą vėliau.
Funkcijos Trukmė ir Pabaiga
neveikia, kai naudojate
mėsos termometrą.
1. Nustatykite kaitinimo funkciją.
2. Kelis kartus paspauskite , kol
ekrane pasirodys reikiama laikrodžio
funkcija ir atitinkamas simbolis.
3. Spauskite
arba
, kad
nustatytumėte reikiamą laiką.
4. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
Laikui pasibaigus, pasigirsta garso
signalai. Prietaisas išsijungia. Ekrane
rodomas pranešimas.
5. Norėdami išjungti signalą,
paspauskite bet kurį simbolį.
7.3 Kaitinti + Palaikyti
Funkcijos veikimo sąlygos:
•
•
Nustatyta temperatūra yra didesnė nei
80 °C.
Funkcija Trukmė nustatyta.
Funkcija Kaitinti + Palaikyti 30 minučių
palaiko paruoštą maistą šiltą esant 80 °C
temperatūrai. Ji įsijungia pasibaigus
kepimo arba kepinimo procedūrai.
Šią funkciją įjungti arba išjungti galite
meniu Pagrindiniai Nustatymai.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite kaitinimo funkciją.
3. Nustatykite didesnę nei 80 °C
temperatūrą.
4. Kelis kartus paspauskite mygtuką
kol ekrane bus rodoma Kaitinti +
Palaikyti.
,
26
www.electrolux.com
5. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
Funkcijai pasibaigus, pasigirsta garso
signalai.
Funkcija lieka įjungta, jeigu keičiate
kaitinimo funkcijas.
7.4 Laiko Pratęsimas
Funkcija Laiko Pratęsimas pratęsia
kaitinimo funkcijos veikimą pasibaigus
Trukmė.
1. Kepimo laikui pasibaigus, pasigirsta
garso signalai. Paspauskite bet kurį
simbolį.
Ekrane rodomas pranešimas.
2. Paspauskite mygtuką
, kad
įjungtumėte arba mygtuką , kad
atšauktumėte.
3. Nustatykite funkcijos trukmę.
4. Paspauskite
.
Netaikytina kaitinimo
funkcijoms su mėsos
termometru.
8. AUTOMATINĖS PROGRAMOS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
8.1 Receptai internete
Šiam prietaisui nurodytų
automatinių programų
receptus galima rasti mūsų
interneto svetainėje.
Norėdami rasti tinkamą
receptų knygą, patikrinkite
PNC numerį, esantį
techninių duomenų
plokštelėje, ant prietaiso
priekinio rėmo.
8.2 Receptai su Receptai
Šis prietaisas turi įvairių receptų, kuriuos
galite panaudoti. Receptai yra nustatyti ir
jūs negalite jų pakeisti.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite meniu Receptai.
, kad patvirtintumėte.
Paspauskite
3. Pasirinkite kategoriją ir patiekalą.
Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
4. Pasirinkite receptą. Paspauskite
kad patvirtintumėte.
9. PRIEDŲ NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
9.1 Kepimo termometras
Galimi du temperatūros nustatymai:
orkaitės temperatūros ir kepimo
temperatūros.
Kepimo termometras matuoja mėsos
kepimo temperatūrą. Kai mėsa yra
nustatytos temperatūros, prietaisas
išsijungia.
DĖMESIO
Naudokite tik pateiktąjį
kepimo termometrą arba
tinkamas keičiamąsias dalis.
Gaminant maistą, kepimo
termometras turi būti mėsoje
ir lizde.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Kepimo termometro galą dėkite į
mėsos vidurį.
3. Įkiškite kepimo termometro kištuką į
lizdą, esantį prietaiso priekyje.
,
LIETUVIŲ
Ekrane rodomas kepimo termometro
simbolis.
arba
per mažiau
4. Spauskite
nei 5 sekundes, kad nustatytumėte
kepimo temperatūrą.
5. Nustatykite kaitinimo funkciją ir, jeigu
reikia, orkaitės temperatūrą.
Prietaisas apskaičiuoja apytikrį pabaigos
laiką. Pabaigos laikas priklauso nuo
gaminamo maisto kiekio, nustatytos
orkaitės temperatūros (mažiausiai 120
°C) ir naudojimo režimų. Prietaisas
apskaičiuoja pabaigos laiką maždaug per
30 minučių.
6. Paspauskite
kepimo temperatūrai
pakeisti.
Kai prietaisas pasiekia nustatytą kepimo
temperatūrą, pasigirsta garso signalai.
Prietaisas automatiškai išsijungia.
7. Palieskite bet kurį simbolį signalui
išjungti.
8. Ištraukite kepimo termometro kištuką
iš lizdo ir išimkite mėsą iš orkaitės.
ĮSPĖJIMAS!
Kepimo termometras yra
karštas. Galima nusideginti.
Būkite atsargūs, kai traukiate
kepimo termometro galą ir
kištuką.
9.2 Priedų įstatymas
Grotelės:
Įstumkite groteles tarp lentynos atramos
kreipiamųjų laikiklių ir įsitikinkite, kad
kojelės yra nukreiptos žemyn.
27
Gilus prikaistuvis:
Įstumkite gilų prikaistuvį tarp lentynėlės
kreipiamųjų laikiklių.
Grotelės ir gilus prikaistuvis vienu metu:
Įstumkite gilų prikaistuvį tarp lentynos
atramos ir grotelių kreipiamųjų laikiklių ir
įsitikinkite, kad kojelės yra nukreiptos
žemyn.
Mažas įlenkimas viršuje
padidina saugumą. Šie
įlenkimai taip pat apsaugos
nuo apvirtimo. Aukštas
kraštas aplink lentynas
neleidžia prikaistuviams
nuslysti nuo lentynos.
28
www.electrolux.com
10. PAPILDOMOS FUNKCIJOS
10.1 Mėgstamiausios
10.2 Užrakto nuo vaikų
naudojimas
Galite išsaugoti mėgstamas nuostatas,
pavyzdžiui, trukmę, temperatūrą arba
kaitinimo funkciją. Jas galima rasti meniu
Mėgstamiausios. Galite išsaugoti 20
programų.
Kai užraktas nuo vaikų yra įjungtas,
prietaiso negalima netyčia įjungti.
Programos išsaugojimas
2. Vienu metu palieskite
ir
, kol
ekrane pasirodys pranešimas.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Nustatykite kaitinimo funkciją arba
automatinę programą.
3. Kelis kartus palieskite mygtuką ,
kol ekrane bus rodoma IŠSAUGOTI.
, kad patvirtintumėte.
4. Paspauskite
Ekrane rodoma pirmoji laisva atminties
pozicija.
5. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
6. Įveskite programos pavadinimą.
Mirksi pirmoji raidė.
7. Palieskite
arba
raidei pakeisti.
8. Paspauskite
.
Mirksi kita raidė.
9. Vėl atlikite 7 veiksmą, kai reikalinga.
10. Paspauskite ir palaikykite
išsaugotumėte.
, kad
Galite perrašyti atminties poziciją. Kai
ekrane rodoma pirma laisva atminties
pozicija, palieskite
arba
ir
, kad panaikintumėte
paspauskite
esamą programą.
Galite pakeisti programos pavadinimą,
esantį meniu Pervadinti Programą.
Programos įjungimas
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite meniu Mėgstamiausios.
, kad patvirtintumėte.
3. Paspauskite
4. Pasirinkite mėgstamos programos
pavadinimą.
5. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
Spauskite
, kad tiesiogiai atvertumėte
meniu Mėgstamiausios.
, kad įjungtumėte
1. Palieskite
ekranėlį.
Norėdami išjungti užrakto nuo vaikų
funkciją, pakartokite 2 veiksmą.
10.3 Funkcijų Užraktas
Ši funkcija apsaugo nuo atsitiktinio
kaitinimo funkcijos pakeitimo. Ją galite
įjungti tik tada, kai veikia prietaisas.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Nustatykite kaitinimo funkciją arba
nustatymą.
3. Kelis kartus paspauskite mygtuką
kol ekrane bus rodoma Funkcijų
Užraktas.
4. Paspauskite
,
, kad patvirtintumėte.
Norėdami išjungti šią funkciją, spauskite
. Ekrane rodomas pranešimas.
Paspauskite
, po tada patvirtinkite su
.
Išjungus prietaisą, funkcija
taip pat išjungiama.
10.4 Set + Go
Funkcija leidžia nustatyti bet kurią
kaitinimo funkciją (arba programą) ir
panaudoti ją vėliau vienu bet kurio
simbolio paspaudimu.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Nustatykite kaitinimo funkciją.
3. Kelis kartus paspauskite mygtuką
kol ekrane bus rodoma Trukmė.
4. Nustatykite laiką.
,
5. Kelis kartus paspauskite mygtuką
kol ekrane bus rodoma Set + Go.
,
6. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
LIETUVIŲ
Paspauskite bet kurį (išskyrus ), kad
paleistumėte funkciją Set + Go.
Nustatyta kaitinimo funkcija pradeda
veikti.
Kaitinimo funkcijai pasibaigus, pasigirsta
garso signalai.
•
•
10.6 Ekrano šviesumas
Yra du ekrano šviesumo režimai:
•
•
Funkcijų Užraktas yra
įjungta, kai veikia
kaitinimo funkcija.
Meniu Pagrindiniai
Nustatymai suteikia
galimybę įjungti ir išjungti
funkciją Set + Go.
10.5 Automatinis išsijungimas
Saugumo sumetimais prietaisas
išsijungia automatiškai po kurio laiko,
jeigu veikia kaitinimo funkcija ir jūs
nepakeitėte nuostatų.
Temperatūra (°C)
Išsijungimo lai‐
kas (val.)
30–115
12,5
120–195
8,5
200–230
5,5
29
Naktinis šviesumas: kai prietaisas yra
išjungtas, ekrano šviesumas būna
mažesnis nuo 22.00 iki 6.00 val.;
Dieninis šviesumas:
– kai prietaisas įjungtas;
– jeigu paliesite bet kurį simbolį, kai
veikia naktinio šviesumo funkcija
(išskyrus ĮJUNGTA / IŠJUNGTA),
ekranas persijungia į dieninio
šviesumo režimą 10 sekundžių;
– jei prietaisas yra išjungtas ir
nustatėte funkciją Laikmatis. Kai
funkcija baigia veikti, ekranas
grįžta prie naktinio šviesumo.
10.7 Aušinimo ventiliatorius
Kai prietaisas veikia, aušinimo
ventiliatorius įsijungia automatiškai, kad
prietaiso paviršiai išliktų vėsūs. Išjungus
prietaisą, orkaitės aušinimo ventiliatorius
gali toliau veikti tol, kol prietaisas atvės.
Automatinis išsijungimas
neveikia naudojant šias
funkcijas: Orkaitės
Apšvietimas, mėsos
termometro,Pabaiga,
Trukmė.
11. PATARIMAI
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Lentelėse nurodyta
temperatūra ir kepimo laikas
yra tik orientacinio pobūdžio.
Jie priklauso nuo receptų,
naudojamų ingredientų
kokybės ir kiekio.
11.1 Vidinė durelių pusė
Kai kuriuose modeliuose durelių
vidinėje pusėje rasite:
•
•
lentynų padėčių numerius;
informacijos apie kaitinimo funkcijas,
tipiškiems patiekalams
rekomenduojamas lentynų padėtis ir
temperatūros nuostatas;
30
www.electrolux.com
11.2 Patarimai dėl specialių
orkaitės kaitinimo funkcijų
Šilumos Palaikymas
Naudokite šią funkciją, kai norite, kad
maistas išliktų šiltas.
Temperatūra automatiškai pakyla iki 80
°C.
Lėkščių Pašildymas
Lėkštėms ir indams pašildyti.
Lėkštes ir indus tolygiai paskirstykite ant
grotelių. Praėjus pusei šildymo laiko,
pakeiskite lentynų aukštį (viršutinę
nuleiskite, apatinę pakelkite).
Automatiškai nustatoma temperatūra –
70 °C.
Rekomenduojama lentynos padėtis: 3.
Tešlos Kėlimas
Šią automatinę funkciją galite naudoti bet
kokios receptūros mielinei tešlai ruošti. Ji
sudaro tinkamas sąlygas tešlai kildinti.
Sudėkite tešlą į indą, kuris būtų
pakankamai didelis, kad tilptų jai pakilus.
Jo nereikia uždengti. Įkiškite groteles į
pirmos lentynos padėtį ir padėkite ant jų
indą. Uždarykite dureles ir nustatykite
funkciją Tešlos Kėlimas. Nustatykite
reikiamą laiką.
Atšildymas
Išimkite maisto pakuotę ir sudėkite
maistą į lėkštę. Neuždenkite maisto
dubeniu ar lėkšte, nes gali pailgėti
atšildymo trukmė. Naudokite pirmą
lentynos padėtį nuo apačios.
11.3 Kepimas vakuume
Šiai funkcijai naudojama mažesnė
gaminimo temperatūra, nei normaliam
gaminimui. Norėdami, kad maistas būtų
geresnės kokybės, jį ruoškite itin
kruopščiai.
Rekomendacijos, kaip saugiai gaminti
maistą:
• Naudokite tik aukštos kokybės maisto
produktus.
• Visada naudokite kuo šviežesnius
maisto produktus.
• Prieš gamindami maisto produktus,
visada laikykite juos tinkamomis
sąlygomis.
• Prieš gamindami maistą, visada jį
nuplaukite.
• Norėdami gaminti skaniai ir saugiai,
visada vadovaukitės maisto ruošos
lentelėse nurodytomis vertėmis.
Atkreipkite dėmesį į maisto kepimo
laiką, temperatūrą ir kiekį.
• Norint išvengti saugos problemų,
maisto negalima ilgai laikyti esant 60
°C temperatūrai.
• Žemas temperatūros nuostatas
naudokite tik maistui, kurį galima
valgyti neapdorotą, ir tik trumpai.
• Vakuume kepti patiekalai skaniausi
tuoj pat po kepimo. Jeigu paruošto
patiekalo tuoj pat nevalgysite, greitai jį
atvėsinkite. Tam įdėkite maistą į ledo
vonelę ir padėkite jį į šaldytuvą. Šį
maistą šaldytuve galima laikyti 2–3
dienas.
• Nenaudokite kepimo vakuume
funkcijos maistui pakartotinai pašildyti.
• Ruošdami ir gamindami maistą,
stenkitės, kad žali ir jau pagaminti
maisto produktai nesiliestų vienas prie
kito.
• Nenaudokite tų pačių įrankių
skirtingiems dalykams, prieš tai jų
kruopščiai neišplovę.
• Gamindami patiekalus iš žalių
kiaušinių, stenkitės, kad baltymai arba
tryniai nesiliestų prie išorinės kiaušinių
lukštų pusės.
Naudingi patarimai dėl maisto
ruošimo vakuumo pakuotėje:
• Norint naudoti kepimo vakuume
funkciją, būtina turėti vakuumavimo
aparatą ir hermetinius maišelius.
• Rekomenduojamas vakuumavimo
aparato tipas: kamerinis
vakuumavimo aparatas. Tik šio tipo
vakuumavimo aparatu galima
vakuumuoti skysčius.
• Naudokite kepimo vakuume funkcijai
tinkamus hermetinius maišelius.
LIETUVIŲ
•
•
•
•
Nenaudokite hermetinių maišelių
pakartotinai.
Dėkite maistą į hermetinį maišelį
vienu sluoksniu, kad maistas keptų
tolygiai.
Norėdami, kad maistas iškeptų
greičiau ir vienodžiau, nustatykite kuo
aukštesnį vakuumavimo laipsnį.
Norėdami, kad hermetinis maišelis
būtų sandariai uždarytas, užtikrinkite,
kad sritis aplink tarpiklį būtų švari.
Bendri patarimai dėl funkcijos
Kepimas vakuume:
• Naudodami kepimo vakuume funkciją,
niekada neatidarykite prietaiso
durelių, kad neišleistumėte garų.
• Baigus kepti, dureles atidarykite
atsargiai, nes prietaise bus prisikaupę
garų.
• Galite pagardinti patiekalą aliejumi ir
prieskoniais pagal savo skonį. Aliejus
neleidžia maistui prilipti prie
hermetinio maišelio.
• Pradžioje šiek tiek pagardinkite
maistą prieskoniais, nes kvapai
neišgaruoja.
• Norėdami išgarinti alkoholį iš skysčių,
skysčius pašildykite ir užvirinkite prieš
vakuumuodami.
• Galite pakeisti šviežią česnaką
česnako milteliais.
• Alyvuogių aliejų galite pakeisti
neutraliu aliejumi.
•
•
•
•
•
31
Norėdami, kad maistas iškeptų
greičiau ir vienodžiau, nustatykite kuo
aukštesnį vakuumavimo laipsnį (99,9
%).
Kepimo laiko vertės tėra
rekomendacinio pobūdžio – jas galite
nustatyti savo nuožiūra.
Maisto ruošos lentelėse pateiktos
kepimo laiko vertės numatytos
patiekalams, skirtiems 4 asmenims.
Jeigu maisto kiekis yra didesnis,
kepimo laikas gali būti ilgesnis.
Jeigu patiekalo dydis viršija nurodytąjį
maisto ruošos lentelėse, kepimo
laikas gali skirtis nuo nurodytojo.
Jeigu naudojate daugiau hermetinių
maišelių, juos dėkite ant grotelių taip,
kad jie vienas ant kito neuždengtų.
11.4 Kepimas vakuume: Mėsa
•
•
•
•
Vadovaukitės lentelėmis, kad
neperkeptumėte. Nenaudokite
storesnių mėsos gabalų nei nurodyta
lentelėse.
Lentelėse nurodytos minimalios
būtinos kepimo laiko vertės. Kepimo
laiką galima pailginti savo nuožiūra.
Naudokite tik iškaulintą mėsą, kad
nebūtų pažeisti hermetiniai maišeliai.
Norėdami, kad vištienos filė būtų
skanesnės, apkepkite jas iš odelės
pusės prieš ir po kepimo vakuume.
Jautiena
Patiekalas
Maisto sto‐ Maisto kie‐
ris
kis 4 asme‐
nims (g)
Temperatū‐ Laikas
ra (°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Jautienos fi‐
lė, vidut.
4 cm
800
60
110–120
2
Jautienos fi‐
lė, gerai iš‐
kepta
4 cm
800
65
90–100
2
Veršienos fi‐ 4 cm
lė, vidutiniš‐
kai iškepta
800
60
110–120
2
Veršienos fi‐ 4 cm
lė, gerai iš‐
kepta
800
65
90–100
2
32
www.electrolux.com
Aviena / žvėriena
Patiekalas
Maisto sto‐
ris
Maisto kie‐ Temperatū‐ Laikas
kis 4 asme‐ ra (°C)
(min.)
nims (g)
Lentynos
padėtis
Aviena, su
krauju
3 cm
600–650
60
180–190
2
Aviena, vi‐
dut.
3 cm
600–650
65
105–115
2
Šerniena
3 cm
600–650
90
60–70
2
600–650
70
50–60
2
Triušienos fi‐ 1,5 cm
lė
Paukštiena
Patiekalas
Maisto sto‐
ris
Maisto kie‐ Temperatū‐ Laikas
kis 4 asme‐ ra (°C)
(min.)
nims (g)
Lentynos
padėtis
Viščiuko krū‐ 3 cm
tinėlė, be
kaulų
750
70
70–80
2
Anties krūti‐
nėlė, be
kaulų
2 cm
900
60
140–160
2
Kalakutie‐
nos krūtinė‐
lė, be kaulo
2 cm
800
70
75–85
2
11.5 Kepimas vakuume: žuvis ir
jūros gėrybės
•
•
•
Vadovaukitės lentele, kad
pakankamai iškeptumėte.
Nenaudokite storesnių žuvies gabalų
nei nurodyta lentelėje.
Patiekalas
Maisto storis
Prieš dėdami žuvies filė į hermetinį
maišelį, nusausinkite ją popieriniu
rankšluosčiu.
Virdami jūrų šukutes (moliuskus), į
hermetinį maišelį įpilkite puodelį
vandens.
Maisto kiekis
4 asmenims
(g)
Temperatūra
(°C)
Laikas
(min.)
Lenty‐
nos
padė‐
tis
Jūros karšio fi‐ 4 filė, 1 cm
lė
storio
500
70
25
2
Jūros ešerio
filė
4 filė, 1 cm
storio
500
70
25
2
Džiovinta
menkė
2 filė, 2 cm
storio
650
65
70–75
2
LIETUVIŲ
33
Patiekalas
Maisto storis
Maisto kiekis
4 asmenims
(g)
Temperatūra
(°C)
Laikas
(min.)
Lenty‐
nos
padė‐
tis
Eskalopai
didelio dydžio
650
60
100–110
2
1 000
95
20–25
2
500
75
25–30
2
Aštuonkojis
1 000
85
100–110
2
Upėtakio filė1) 2 filė, 1,5 cm
storio
650
65
55–65
2
800
65
100–110
2
Midijos kriauk‐
lėse
Išlukštentos
krevetės
Lašišos filė1)
didelio dydžio
3 cm
1) Norėdami, kad išliktų visi baltymai, pamirkykite žuvį 10 % druskos tirpale (100 g druskos
1 litrui vandens) 30 min., o prieš dėdami ją į hermetinį maišelį, nusausinkite popieriniu
rankšluosčiu.
11.6 Kepimas vakuume:
Daržovės
•
•
•
Jeigu reikia, nuskuskite daržoves.
Kai kurias nuskustas daržoves kepant
vakuume, pakinta jų spalva. Norėdami
pasiekti geriausių rezultatų, maistą
gaminkite tuoj pat, kai tik jį paruošiate.
Norėdami, kad artišokai neprarastų
savo spalvos, išdarinėję ir supjaustę,
pamerkite juos į citrinų sultimis
parūgštintą vandenį.
Patiekalas
Maisto storis
Maisto kiekis Temperatūra
4 asmenims (°C)
(g)
Laikas
(min.)
Lenty‐
nos
padė‐
tis
Žali špara‐
gai
visa
700–800
90
40–50
2
Balti špara‐ visa
gai
700–800
90
50–60
2
Cukinija
1 cm griežinėliai
700–800
90
35–40
2
Porai
juostelės arba žie‐
dai
600–700
95
40–45
2
700–800
90
30–35
2
Moliūgas
2 cm storio gabalė‐ 700–800
liai
90
25–30
2
Pipirai
juostelės arba ket‐
virčiai
95
35–40
2
Baklažanas 1 cm griežinėliai
700–800
34
www.electrolux.com
Patiekalas
Maisto storis
Maisto kiekis Temperatūra
4 asmenims (°C)
(g)
Laikas
(min.)
Lenty‐
nos
padė‐
tis
Salieras
1 cm storio žiedai
700–800
95
40–45
2
Morkos
0,5 cm griežinėliai
700–800
95
35–45
2
Saliero šak‐ 1 cm griežinėliai
nis
700–800
95
45–50
2
Pankoliai
1 cm griežinėliai
700–800
95
35–45
2
Bulvės
1 cm griežinėliai
800–1 000
95
35–45
2
400–600
95
45–55
2
Artišokų šir‐ padalytos į ketvir‐
delės
čius
11.7 Kepimas vakuume: Vaisiai
ir saldumynai
•
•
Tinkamai nulupkite vaisius, pašalinkite
sėklas ir šerdis
Norėdami, kad obuoliai ir kriaušės
neprarastų savo spalvos, išdarinėję ir
•
supjaustę, pamerkite juos į citrinų
sultimis parūgštintą vandenį.
Norėdami pasiekti geriausių rezultatų,
maistą gaminkite tuoj pat, kai tik jį
paruošiate.
Patieka‐
las
Maisto storis
Maisto kiekis
4 asmenims
(g)
Temperatūra Laikas
(°C)
(min.)
Len‐
ty‐
nos
pa‐
dėtis
Persikai
perpjauti per pusę
4 vaisiai
90
20–25
2
Slyvos
perpjautos per pusę
600 g
90
10–15
2
Mangai
supjaustyti maždaug
2 x 2 cm kubeliais
2 vaisiai
90
10–15
2
Nektarinai perpjauti per pusę
4 vaisiai
90
20–25
2
Ananasai
1 cm griežinėliai
350 g kiekvie‐
90
name maišelyje
20–25
2
Obuoliai
padalyti į ketvirčius
4 vaisiai
95
25–30
2
Kriaušės
perpjautos per pusę
4 vaisiai
90
15–30
2
Vanilinis
kremas
350 g kiekviename
maišelyje
700 g
85
20–22
2
LIETUVIŲ
11.8 Kepimas Garuose
ĮSPĖJIMAS!
Veikiant šiai funkcijai, būkite
atsargūs atidarydami
prietaiso dureles. Garai gali
išsiveržti.
Ši funkcija tinka visokiam maistui – tiek
šviežiam, tiek šaldytam. Ją galima
naudoti gaminti, pašildyti, atšildyti, virti
ant lengvos ugnies arba blanširuoti
daržoves, mėsą, žuvį, tešlos gaminius,
ryžius, kukurūzus, manų kruopas ir
kiaušinius.
Vienu kartu galite paruošti visus
pageidaujamus patiekalus. Norėdami
tinkamai pagaminti kiekvieną patiekalą,
naudokite tas kepimo trukmes, kurios yra
35
beveik vienodos. Pripildykite vandens
stalčių iki maksimalaus lygio. Patiekalus
sudėkite į tinkamus prikaistuvius, o
paskui ant grotelių. Pakoreguokite tarpus
tarp prikaistuvių, kad garai galėtų
cirkuliuoti.
Sterilizavimas
•
•
•
Naudojant šią funkciją galima
sterilizuoti tarą (pvz., buteliukus
kūdikiams).
Švarius indus dėkite pirmos lentynos
viduryje. Patikrinkite, ar taros angos
nukreiptos žemyn nedideliais
kampais.
Į specialų stalčių įpilkite didžiausią
leistiną vandens kiekį ir nustatykite 40
min. trukmę.
Daržovės
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Artišokai
99
50–60
1
Baklažanai
99
15–25
1
Nepjaustyti žie‐
diniai kopūstai
99
35–45
1
Smulkinti žiedi‐
niai kopūstai
99
25–35
1
Nepjaustyti bro‐
koliai
99
30–40
1
Smulkinti broko‐ 99
liai1)
13–15
1
Grybų griežinė‐
liai
99
15–20
1
Žirniai
99
20–30
1
Pankoliai
99
25–35
1
Morkos
99
25–35
1
Kaliaropės juos‐ 99
telės
25–35
1
Paprikos juoste‐ 99
lės
15–20
1
Porų žiedai
20–30
1
99
36
www.electrolux.com
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Šparaginės pu‐
pelės
99
35–45
1
Smulkintos su‐
ltenės
99
20–25
1
Briuseliniai ko‐
pūstai
99
25–35
1
Burokėliai
99
70–90
1
Valgomoji gel‐
teklė
99
35–45
1
Kubeliais pjaus‐ 99
tyti salierai
20–30
1
Žalieji šparagai
99
15–25
1
Baltieji šparagai 99
25–35
1
Švieži špinatai
99
15–20
1
Pomidorai be
odelių
99
10
1
Baltos pupelės
99
25–35
1
Savojinis kopūs‐ 99
tas
20–25
1
Griežinėliais
pjaustytos cuki‐
nijos
99
15–25
1
Pupelės, blanši‐ 99
ruotos
20–25
1
Daržovės, blan‐
širuotos
99
15
1
Džiovintos pu‐
pelės, mirkytos
(vandens / pu‐
pelių santykis
2:1)
99
55–65
1
Šparaginiai žir‐
niai (imperato‐
riškieji pipirai)
99
20–30
1
Baltieji arba rau‐ 99
donieji kopūstai,
juostelės
40–45
1
LIETUVIŲ
Patiekalas
Temperatūra (°C)
37
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Moliūgas, kube‐ 99
liais
15–25
1
Rauginti kopūs‐
tai
99
60–90
1
Saldžiosios bul‐
vės
99
20–30
1
Pomidorai
99
15–25
1
Saldieji kukurū‐
zai burbuolėje
99
30–40
1
1) Įkaitinkite orkaitę 5 minutes.
Priedai
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Mieliniai kukuliai 99
25–35
1
Bulvių kukuliai
99
35–45
1
Vidutinio dydžio
bulvės su lupe‐
nomis
99
45–55
1
Ryžiai (van‐
99
dens / ryžių san‐
tykis 1:1)1)
35–45
1
Virtos bulvės,
ketvirčiais
99
35–45
1
Duonos kukuliai
99
35–45
1
Švieži lakštiniai
99
15–25
1
Polenta (skysčio 99
santykis 3:1)
40–50
1
Bulgur kruopos 99
(vandens / bul‐
gur santykis 1:1)
25–35
1
Kuskusas (van‐
dens / kuskuso
santykis 1:1)
99
15–20
1
Spaetzle (vokiš‐
ki makaronai)
99
25–30
1
Kvapieji ryžiai
(vandens / ryžių
santykis 1:1)
99
30–35
1
38
www.electrolux.com
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Lęšiai, raudonie‐ 99
ji (vandens / lę‐
šių santykis 1:1)
20–30
1
Lęšiai, rudieji ir 99
žalieji (vandens /
lęšių santykis
3:1)
55–60
1
Ryžių pudingas
(pieno / ryžių
santykis 2,5:1)
99
40–55
1
Manų pudingas
(pieno / manų
santykis 3,5:1)
99
20–25
1
1) Vandens ir ryžių santykis gali keistis atsižvelgiant į ryžių rūšį.
Vaisiai
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Pjaustyti obuoliai 99
10–15
1
Karštos uogos
99
10–15
1
Vaisių kompotas 99
20–25
1
Šokolado tirpini‐
mas
99
10–20
1
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Upėtakis, apie
250 g
85
20–30
1
Krevetės, atšal‐
dytos
85
20–25
1
Krevetės, šaldy‐
tos
85
30–40
1
Lašišos filė
85
20–30
1
Lašišinis upėta‐ 85
kis, apie 1 000 g
40–45
1
Midijos
20–30
1
15
1
Žuvis
99
Plokščių žuvų fi‐ 80
lė
LIETUVIŲ
39
Mėsa
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas
(min.)
Lentynos padėtis
Virtas kumpis, 1 000
g
99
55–65
1
Virta viščiuko krūtinė‐ 90
lė
25–35
1
Virta vištiena, 1 000–
1 200 g
99
60–70
1
Veršienos / kiaulie‐
nos nugarinė be ko‐
jos, 800–1 000 g
90
80–90
1
Kasseler (rūkyta
kiaulienos nugarinė),
virta
90
70–90
1
Tafelspitz (aukščiau‐
sios kokybės virta
jautiena)
99
110–120
1
Plonos dešrelės
80
15–20
1
Bavariškos veršienos 80
dešrelės (baltos deš‐
relės)
20–30
1
Vienos dešrelės
20–30
1
80
Kiaušiniai
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Kietai virti kiauši‐ 99
niai
18–21
1
Vidutinio kietu‐
99
mo virti kiaušiniai
11–12
1
Minkštai virti
kiaušiniai
10–11
1
99
11.9 Karšto Oro Srautas ir
Kepimas Garuose naudojimas
paeiliui
•
Mėsą, daržoves ir garnyrą galite paruošti
paeiliui, derindami funkcijas. Visi
patiekalai paruošiami patiekti vienu metu.
•
•
•
Maistui apkepti naudokite šią funkciją:
Karšto Oro Srautas .
Paruoštas daržoves ir garnyrą dėkite į
orkaitėje gaminti skirtus indus. Įdėkite
į orkaitę su kepsniu.
Ataušinkite orkaitę iki maždaug 80 °C
temperatūros. Kad prietaisas greičiau
atvėstų, atidarykite orkaitės dureles iki
pirmos padėties maždaug 15 minučių.
Paleiskite funkciją: Kepimas Garuose.
Gaminkite kartu, kol bus paruošti.
Didžiausias vandens kiekis –
650 ml.
40
www.electrolux.com
11.10 Drėgnas Maisto Gaminimas–Didelė Drėgmė
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Saldus kremas / 90
apkepas atski‐
ruose induose1)
35–40
1
Kepti kiauši‐
niai1)
90–110
15–30
1
Keptas pašte‐
tas1)
90
40–50
1
Plona žuvies filė 85
15–20
1
Stora žuvies filė
90
25–35
1
Mažos žuvys iki
350 g
90
20–30
1
Visa žuvis iki 1
000 g
90
30–40
1
Orkaitėje kepti
kukuliai
120–130
40–50
1
1) Tęskite dar pusvalandį uždarę dureles.
11.11 Drėgnas Maisto Gaminimas–Vidutinė Drėgmė
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Įvairių rūšių duo‐ 180–190
na, 500–1 000 g
45–60
1
Duonos bande‐
lės
180–200
25–35
1
Saldi duona
160–170
30–45
1
Saldūs mieliniai
kepiniai
170–180
20–35
1
Saldūs orkaitėje
kepti patiekalai
160–180
45–60
1
Troškinta mėsa
140–150
100–140
1
Šonkauliukai
140–150
75–100
1
Kepta žuvies filė 170–180
25–40
1
Kepta žuvis
35–45
1
170–180
LIETUVIŲ
11.12 Drėgnas Maisto Gaminimas–Maža Drėgmė
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Kiaulienos keps‐ 160–180
nys 1 000 g
90–100
1
Jautienos keps‐
nys, 1 000 g
60–90
1
Veršienos keps‐ 180
nys, 1 000 g
80–90
1
Mėsos ruletas,
nekeptas, 500 g
180
30–40
1
Rūkyta kiaulie‐
nos nugarinė,
600–1 000 g
(mirkyti 2 val.)
160–180
60–70
1
Viščiukas, 1 000 180–210
g
50–60
1
Antis, 1 500–2
000 g
180
70–90
1
Žąsis, 3 000 g
170
130–170
1
Bulvių plokštai‐
nis
160–170
50–60
1
Makaronų apke‐ 170–190
pas
40–50
1
Lazanija
170–180
45–55
1
Bandelių pus‐
fabrikačiai
200
15–20
1
Prancūziškųjų
200
batonų pusgami‐
niai, 40–50 g
15–20
1
Prancūziškųjų
200
batonų pusfabri‐
kačiai, 40–50 g,
šaldyti
25–35
1
180–200
11.13 Pašildymas Garais
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Vienos porcijos
patiekalai
110
10–15
1
Makaronai
110
10–15
1
41
42
www.electrolux.com
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Ryžiai
110
10–15
1
Kukuliai
110
15–25
1
11.14 Jogurto Funkcija
Naudokite šią funkciją jogurtui gaminti.
Ingredientai:
•
•
1 l pieno
250 g natūralaus jogurto
Jeigu naudojamas neapdorotas pienas,
pašildykite pieną iki virimo ir palaukite,
kol atauš iki 40 °C temperatūros. Po to
sumaišykite jogurtą su pienu ir
pripildykite jogurto indelius.
Gaminimo būdas
Sumaišykite jogurtą su pienu ir supilkite į
jogurto indelius.
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (val.)
Lentynos padėtis
Riebus jogurtas
42
5–6
1
Pusiau tirštas jo‐ 42
gurtas
7–8
1
11.15 Kepimas
•
•
•
•
•
Jūsų orkaitė gali kepti ar skrudinti
kitaip negu anksčiau turėtas
prietaisas. Įprastai naudojamas
nuostatas (temperatūrą, gaminimo
trukmę) ir lentynų padėtis keiskite
atsižvelgdami į lentelėse pateiktas
vertes.
Gamintojas rekomenduoja pirmą kartą
naudoti žemesnę temperatūrą.
Jei lentelėje nerandate konkretaus
patiekalo gaminimo nuostatų,
naudokite nuostatas, skirtas gaminti
patiekalą, kuris labiausiai panašus į
tą, kurį norite gaminti.
Jei pyragus kepate ne vienoje
lentynos padėtyje, kepimo laiką
galima pailginti 10–15 minučių.
•
Pyragai ir tešlainiai skirtinguose
aukščiuose pradžioje gali skrusti
nevienodai. Jei taip nutinka,
nustatytos temperatūros nekeiskite.
Kepimo metu apskrudimo lygiai
suvienodės.
Esant nustatytai ilgesnei kepimo
trukmei, orkaitę galima išjungti likus
10 minučių iki kepimo pabaigos. Tokiu
būdu bus išnaudotas likęs karštis.
Jei gaminimui naudojate užšaldytus
maisto produktus, gaminimo metu
kepamosios skardos gali išsilenkti.
Kepamosioms skardoms atvėsus, jos
išsitiesins.
11.16 Patarimai, kaip kepti
Kepimo rezultatai
Galima priežastis
Pyrago apačia nepakanka‐ Netinkama lentynos padė‐
mai iškepusi.
tis.
Atitaisymo būdas
Padėkite pyragą ant že‐
mesnės lentynos.
LIETUVIŲ
43
Kepimo rezultatai
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Pyragas sukrenta ir pasi‐
daro tąsus, vandeningas,
suskilinėja.
Orkaitės temperatūra per
aukšta.
Kitą kartą kepdami nustaty‐
kite šiek tiek žemesnę or‐
kaitės temperatūrą.
Pyragas sukrenta ir pasi‐
daro tąsus, vandeningas,
suskilinėja.
Per trumpas kepimo laikas. Nustatykite ilgesnę kepimo
trukmę. Negalite mažinti
kepimo trukmės, nustaty‐
dami aukštesnę tempera‐
tūrą.
Pyragas sukrenta ir pasi‐
daro tąsus, vandeningas,
suskilinėja.
Tešloje per daug skysčio.
Naudokite mažiau skysčio.
Atkreipkite dėmesį, kiek lai‐
ko reikia maišyti, ypač jei‐
gu naudojate plakiklį.
Pyragas pernelyg sausas.
Orkaitės temperatūra per
žema.
Kitą kartą kepdami nustaty‐
kite aukštesnę orkaitės
temperatūrą.
Pyragas pernelyg sausas.
Per ilgas kepimo laikas.
Kitą kartą kepdami nustaty‐
kite trumpesnį kepimo lai‐
ką.
Pyragas nevienodai pa‐
skrunda.
Per aukšta orkaitės tempe‐ Nustatykite žemesnę orkai‐
ratūra ir per trumpas kepi‐ tės temperatūrą ir ilgesnį
mo laikas.
kepimo laiką.
Pyragas nevienodai pa‐
skrunda.
Tešla netolygiai paskirsty‐
ta.
Vienodai paskirstykite tešlą
ant kepimo skardos.
Pyragas neiškepa per nu‐
rodytą kepimo laiką.
Orkaitės temperatūra per
žema.
Kitą kartą kepdami nustaty‐
kite šiek tiek aukštesnę or‐
kaitės temperatūrą.
11.17 Kepimas viename orkaitės lygyje
Kepimas skardose
Patiekalas
Funkcija
Tempe‐
ratūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Riestainis arba sviesti‐
nės bandelės
Karšto Oro
Srautas
150–160
50–70
1
Trapus pyragas / vaisių Karšto Oro
tortas
Srautas
140–160
70–90
1
Sponge cake / biskviti‐
nis pyragas
Karšto Oro
Srautas
140–150
35–50
1
Sponge cake / biskviti‐
nis pyragas
Viršutinis/
Apatinis Kaiti‐
nimas
160
35–50
1
44
www.electrolux.com
Patiekalas
Funkcija
Tempe‐
ratūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Apkepas, trapus pyra‐
gas 1)
Karšto Oro
Srautas
150–160
20–30
2
Apkepas, biskvito tešla Karšto Oro
Srautas
150–170
20–25
2
Apple pie / obuolių py‐
ragas (dvi 20 cm
skersmens skardos,
dedamos įstrižai)
Karšto Oro
Srautas
160
70–90
2
Apple pie / obuolių py‐
ragas (dvi 20 cm
skersmens skardos,
dedamos įstrižai)
Viršutinis/
Apatinis Kaiti‐
nimas
180
70–90
1
Sūrio pyragas, skar‐
da2)
Viršutinis/
Apatinis Kaiti‐
nimas
160–170
70–90
2
1) Įkaitinkite orkaitę.
2) Naudokite gilų indą.
Kepimo skardose kepami pyragai / pyragaičiai / duona
Patiekalas
Funkcija
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Mielinė pynutė / riestė
Viršutinis/
Apatinis Kaiti‐
nimas
170–190
30–40
1
Kalėdinis pyragas1)
Viršutinis/
Apatinis Kaiti‐
nimas
160–180
50–70
1
Duona (ruginė duo‐
na)1)
Viršutinis/
Apatinis Kaiti‐
nimas
pirma
1
230
20
tada
160–180
30–60
Kreminiai / sluoksniuo‐ Viršutinis/
tos tešlos pyragaičiai1) Apatinis Kaiti‐
nimas
190–210
20–35
2
Biskvitinis vyniotinis1)
Viršutinis/
Apatinis Kaiti‐
nimas
180–200
10–20
2
Trupininis pyragas
(sausas)
Karšto Oro
Srautas
150–160
20–40
2
LIETUVIŲ
Patiekalas
Funkcija
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Sviestinis migdolų py‐
ragas / saldūs pyra‐
gai1)
Viršutinis/
Apatinis Kaiti‐
nimas
190–210
20–30
2
Vaisių pyragai (iš mieli‐ Karšto Oro
nės / biskvito tešlos)2) Srautas
150–170
30–55
2
Vaisių pyragai (iš mieli‐ Viršutinis/
nės / biskvito tešlos)2) Apatinis Kaiti‐
nimas
170
35–55
2
Vaisių pyragai iš tra‐
pios tešlos
Karšto Oro
Srautas
160–170
40–80
2
Mieliniai pyragai su
kremu (pvz., varškės,
grietinėlės, pieno /
kiaušinių)1)
Viršutinis/
Apatinis Kaiti‐
nimas
160–180
40–80
2
Patiekalas
Funkcija
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Trapios tešlos sausai‐
niai
Karšto Oro
Srautas
150–160
15–25
2
Short bread / trapios
Karšto Oro
tešlos kepiniai / sausai‐ Srautas
nių juostelės
140
20–35
2
Short bread / trapios
Viršutinis/
tešlos kepiniai / sausai‐ Apatinis Kaiti‐
nimas
nių juostelės1)
160
20–30
2
Sausainiai iš biskviti‐
nės tešlos
Karšto Oro
Srautas
150–160
15–20
2
Pyragai su kiaušinio
baltymu, merengos
Karšto Oro
Srautas
80–100
120–150
2
Migdoliniai Sausainiai
Karšto Oro
Srautas
100–120
30–50
2
Sausainiai iš mielinės
tešlos
Karšto Oro
Srautas
150–160
20–40
2
Sluoksniuotos tešlos
kepiniai1)
Karšto Oro
Srautas
170–180
20–30
2
1) Įkaitinkite orkaitę.
2) Naudokite gilų indą.
Sausainiai
45
46
www.electrolux.com
Patiekalas
Funkcija
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Bandelės1)
Karšto Oro
Srautas
160
10–25
2
Bandelės1)
Viršutinis/
Apatinis Kaiti‐
nimas
190–210
10–25
2
Small cakes / maži py‐
ragėliai1)
Karšto Oro
Srautas
160
20–35
2
Small cakes / maži py‐
ragėliai1)
Viršutinis/
Apatinis Kaiti‐
nimas
170
20–35
2
1) Įkaitinkite orkaitę.
11.18 Kepiniai ir apkepai
Patiekalas
Funkcija
Makaronų ap‐
kepas
Lazanija
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Viršutinis/Apati‐ 180–200
nis Kaitinimas
45–60
1
Viršutinis/Apati‐ 180–200
nis Kaitinimas
25–40
1
Daržovių apke‐ Terminis Kepin‐ 170–190
tuvas
pas1)
15–35
1
Prancūziškieji
batonai su ly‐
dytu sūriu
160–170
15–30
1
Saldūs kepiniai Viršutinis/Apati‐ 180–200
nis Kaitinimas
40–60
1
Žuvies apkepai Viršutinis/Apati‐ 180–200
nis Kaitinimas
30–60
1
Įdarytos daržo‐
vės
30–60
1
Karšto Oro
Srautas
Karšto Oro
Srautas
Temperatūra
(°C)
160–170
1) Įkaitinkite orkaitę.
11.19 Drėgnas Karštas Oras
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Makaronų plokštainis
200–220
45–60
1
Bulvių plokštainis
180–200
70–85
1
LIETUVIŲ
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Musaka
180–200
75–90
1
Lazanija
180–200
70–90
1
Įdaryti Makaronai Kaneloni
180–200
65–80
1
Duonos pudingas
190–200
55–70
1
Ryžių pudingas
180–200
55–70
1
Biskvitinės tešlos obuolių
pyragas (apvali kepimo for‐
ma)
160–170
70–80
1
Balta duona
200–210
55–70
1
11.20 Kepimas keliais lygiais
Naudokite šią funkciją: Karšto Oro
Srautas.
Kepimo skardose kepami pyragai / pyragaičiai / duona
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Pyragaičiai su kremu / 160–180
eklerai1)
25–45
1/4
Trupininis pyragas
30–45
1/4
150–160
1) Įkaitinkite orkaitę.
Kepimo skardose kepami pyragai / pyragaičiai / duona
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Trapios tešlos sau‐
sainiai
150–160
20–40
1 /4
Short bread / trapios 140
tešlos kepiniai / sau‐
sainių juostelės
25–45
1/4
Sausainiai iš biskviti‐ 160–170
nės tešlos
25–40
1/4
Pyragai su kiaušinio
baltymu, merengos
80–100
130–170
1/4
Migdoliniai sausai‐
niai
100–120
40–80
1/4
Sausainiai iš mieli‐
nės tešlos
160–170
30–60
1/4
47
48
www.electrolux.com
11.21 Kepimas Žemoje Temp.
°C temperatūroje. Nenaudokite šios
funkcijos paukštienai kepti.
Šią funkciją naudokite liesos, minkštos
mėsos ir žuvies gabalams ruošti. Ši
funkcija nenaudojama šiems receptams:
apkeptos mėsos troškinimas arba riebios
kiaulienos kepimas. Galite naudoti
mėsos termometrą, kad užtikrintumėte,
jog mėsa viduje būtų tinkamai iškepta (žr.
mėsos termometro nuostatų lentelę).
Visuomet kepkite be
dangčio, jei naudojate šią
funkciją.
1. Apkepkite mėsą iš abiejų pusių 1–2
minutes labai įkaitintoje keptuvėje.
2. Dėkite karštą kepimo indą su mėsa į
orkaitę ant grotelių.
3. Įkiškite mėsos termometrą į mėsą.
4. Pasirinkite funkciją: Kepimas Žemoje
Temp. ir nustatykite tinkamą
pabaigos kepimo temperatūrą.
Galite nustatyti, kad pirmąsias 10
minučių orkaitėje būtų kepama 80–150
°C temperatūroje. Numatytoji nuostata
yra 90 °C. Nustačius temperatūrą,
orkaitėje patiekalas toliau kepamas 80
Patiekalas
Kiekis (kg)
Temperatūra
(°C)
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Jautienos kepsnys
1–1,5
150
120–150
1
Jautienos filė
1–1,5
150
90–110
1
Kepta veršiena
1–1,5
150
120–150
1
Kepsniai
0,2–0,3
120
20–40
1
11.22 Pica
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Pica (plonapadė)1)
210–230
15–25
2
Pica (su dideliu kie‐ 180–200
kiu garnyro)2)
20–30
2
Apkepai
180–200
40–55
1
Špinatų apkepas
160–180
45–60
1
Lotaringiškas apke‐ 170–190
pas (aštrus pyra‐
gas)
45–55
1
Biskvitinis apkepas
170–190
45–55
1
Varškės pyragas
140–160
60–90
1
Amer. obuolių pyra‐ 150–170
gas
50–60
1
Daržovių pyragas
160–180
50–60
1
Nerauginta duona1) 210–230
10–20
2
LIETUVIŲ
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Sluoksniuotos teš‐
los apkepas1)
160–180
45–55
2
Flammekuchen1)
210–230
15–25
2
Piroggen (rusiška
perlenktos picos
versija)1)
180–200
15–25
2
49
1) Įkaitinkite orkaitę.
2) Naudokite gilų indą.
11.23 Kepsnių kepimas
•
•
•
•
•
•
Kepimui naudokite atsparius karščiui
orkaičių indus (žr. gamintojo
instrukciją).
Didelius kepsnius galima kepti giliame
kepimo inde (jeigu jis yra) arba ant
grotelių virš gilaus prikaistuvio.
Liesą mėsą kepkite kepimo skardoje
su dangčiu. Tuomet mėsa bus
sultingesnė.
Jeigu norite, kad kepama įvairi mėsa
būtų apskrudusi, ją kepkite
atidengtoje kepimo skardoje.
Prietaise rekomenduojame kepti
mėsos ir žuvies produktus,
sveriančius 1 kg ir daugiau.
•
•
•
Norint, kad kepant išsiskyrusios
mėsos sultys arba riebalai nepridegtų,
patariame į gilų kepimo indą įpilti
vandens.
Jeigu reikia, skrudinamą maistą
apverskite (praėjus 1/2–2/3 gaminimo
laiko).
Kepimo metu kelis kartus palaistykite
didelius kepsnius ir paukštieną jų
sultimis. Tuomet kepsniai bus
skanesni.
Prietaisą galite išjungti likus maždaug
10 minučių iki kepimo pabaigos; taip
panaudosite likusį orkaitės karštį.
11.24 Kepimo lentelės
Jautiena
Patiekalas
Funkcija
Kiekis
Troškinta
mėsa
Viršutinis/Apatinis 1–1,5 kg
Kaitinimas
Tempe‐
ratūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
230
120–150
1
Jautienos
Terminis Kepintu‐
kepsnys ar‐ vas
ba filė: su
krauju1)
storio cm
190–200
5–6 cm storio
1
Jautienos
Terminis Kepintu‐
kepsnys ar‐ vas
ba filė: vi‐
dutiniškai
iškepta
storio cm
180–190
6–8 cm storio
1
50
www.electrolux.com
Patiekalas
Funkcija
Jautienos
Terminis Kepintu‐
kepsnys ar‐ vas
ba filė: ge‐
rai iškepta
Kiekis
Tempe‐
ratūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
storio cm
170–180
8–10 cm storio 1
1) Įkaitinkite orkaitę.
Kiauliena
Patiekalas
Funkcija
Kiekis
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Mentė,
sprandinė,
kumpis
Terminis
Kepintu‐
vas
1–1,5 kg
150–170
90–120
1
Kapotinis,
Terminis
kiaulienos / Kepintu‐
jautienos
vas
šonkauliukai
1–1,5 kg
170–190
30–60
1
Mėsos vy‐
niotinis
Terminis
Kepintu‐
vas
750 g–1 kg
160–170
50–60
1
Kiaulės koja Terminis
(apvirta)
Kepintu‐
vas
750 g–1 kg
150–170
90–120
1
Veršiena
Patiekalas
Funkcija
Kiekis
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Kepta ver‐
šiena
Terminis
Kepintu‐
vas
1 kg
160–180
120–150
1
Veršienos
kulninė
Terminis
Kepintu‐
vas
1,5–2 kg
160–180
120–150
1
Aviena
Patiekalas
Funkcija Kiekis
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Ėriuko koja,
kepta aviena
Terminis
Kepintu‐
vas
1–1,5 kg
150–180
100–120
1
Ėrienos nu‐
garinė
Terminis
Kepintu‐
vas
1–1,5 kg
160–180
40–60
1
LIETUVIŲ
51
Žvėriena
Patiekalas
Funkcija Kiekis
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Kiškio nugari‐ Terminis iki 1 kg
nė, kiškio
Kepintu‐
šlaunelė
vas
180–200
35–55
1
Elnienos nu‐
garinė
Viršuti‐
nis/
Apatinis
Kaitini‐
mas
1,5–2 kg
180–200
60–90
1
Elnienos
kumpis
Viršuti‐
nis/
Apatinis
Kaitini‐
mas
1,5–2 kg
180–200
60–90
1
1)
1) Įkaitinkite orkaitę.
Paukštiena
Patiekalas
Funkcija Kiekis
Tempe‐
ratūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Viščiukas,
jauniklis viš‐
čiukas
Terminis
Kepintu‐
vas
200–250 g
porcija
200–220
30–50
1
Pusė viščiu‐
ko
Terminis
Kepintu‐
vas
400–500 g
porcija
190–210
40–50
1
Vištiena ga‐
balais
Terminis
Kepintu‐
vas
1–1,5 kg
190–210
50–70
1
Antis
Terminis
Kepintu‐
vas
1,5–2 kg
180–200
80–100
1
Žuvis (troškinta)
Patiekalas
Funkcija Kiekis
Tempera‐ Laikas (min.)
tūra (°C)
Lentynos
padėtis
Žuvis
Terminis 1–1,5 kg
Kepintu‐
vas
180–200
1
11.25 Mažasis Kepintuvas
•
Kepdami griliu, visada nustatykite
didžiausią temperatūrą.
•
30–50
Lentyną dėkite į kepimo griliu lentelėje
nurodytą padėtį.
52
www.electrolux.com
•
•
•
Pirmoje lentynos padėtyje visada
padėkite indą nuvarvėjusiems
riebalams surinkti.
Grilyje kepkite tik plokščius mėsos
arba žuvies gabalus.
Prieš kepimą visada pasirinkite grilio
funkciją ir pakaitinkite tuščią orkaitę
maždaug 5 minutes.
DĖMESIO
Maistą visada ruoškite
uždarę orkaitės dureles.
Mažasis Kepintuvas
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Kepimo grilyje laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Viena pusė
Antra pusė
Jautienos
210–230
kepsnys, viduti‐
niškai iškeptas
30–40
30–40
1
Jautienos filė,
vidutiniškai iš‐
kepta
230
20–30
20–30
1
Kiaulienos nu‐
garinė
210–230
30–40
30–40
1
Veršienos nu‐
garinė
210–230
30–40
30–40
1
Avienos nugari‐ 210–230
nė
25–35
20–35
1
Žuvis, 500–1
000 g
15–30
15–30
1
210–230
Didysis Kepintuvas
Patiekalas
Kepimo grilyje laikas (min.)
Lentynos padėtis
Viena pusė
Antra pusė
Burgers / mėsainiai
9–13
8–10
3
Kiaulienos filė
10–12
6–10
3
Dešrelės
10–12
6–8
3
Filė žlėgtainiai, ver‐ 7–10
šienos žlėgtainiai
6–8
3
Toast / skrebučiai
1–3
3
-
3
1–3
Skrebutis su garny‐ 6–8
ru
11.26 Šaldytas maistas
•
Nuimkite maisto pakuotę. Padėkite
maistą ant lėkštės.
•
Neuždenkite nei dubeniu, nei lėkšte.
Tai gali pailginti atšildymo laiką.
LIETUVIŲ
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Pica, šaldyta
200–220
15–25
2
Amerikietiška pica,
šaldyta
190–210
20–25
2
Pica, atvėsinta
210–230
13–25
2
Picos užkandžiai, šal‐ 180–200
dyti
15–30
2
Gruzdintos bulvytės,
plonai pjaustytos
190–210
15–25
2
Gruzdintos bulvytės,
storai pjaustytos
190–210
20–30
2
Kroketai
190–210
20–40
2
Paskrudintos bulvės
210–230
20–30
2
Lazanija / įdaryti ma‐
karonai vamzdučiai,
švieži
170–190
35–45
2
Lazanija / įdaryti ma‐
karonai vamzdučiai,
šaldyti
160–180
40–60
2
Orkaitėje keptas sūris 170–190
20–30
2
Viščiuko sparneliai
40–50
2
180–200
Užšaldyti pusgaminiai
Patiekalas
Funkcija
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas (min.)
Šaldyta pica
Viršutinis/Apatinis pagal ga‐
pagal gamintojo
Kaitinimas
mintojo nu‐ nurodymus
rodymus
2
Skrudintos bul‐
vytės1) (300–
600 g)
Viršutinis/Apatinis 200–220
Kaitinimas arba
Terminis Kepintu‐
vas
pagal gamintojo
nurodymus
2
Prancūziškieji
batonai
Viršutinis/Apatinis pagal ga‐
pagal gamintojo
Kaitinimas
mintojo nu‐ nurodymus
rodymus
2
Vaisinis pyra‐
gas
Viršutinis/Apatinis pagal ga‐
pagal gamintojo
Kaitinimas
mintojo nu‐ nurodymus
rodymus
2
1) Kepdami skrudintas bulvytes, jas 2–3 kartus apverskite.
Lentynos pa‐
dėtis
53
54
www.electrolux.com
11.27 Konservavimas
•
•
•
•
•
•
•
Naudokite tik vienodo dydžio, įprastus
konservavimo stiklainius.
Nenaudokite stiklainių su užsukamais
dangteliais arba metalinių indų.
Šiai funkcijai naudokite pirmą lentynų
lygį nuo apačios.
Ant kepimo skardos dėkite ne daugiau
nei po šešis vieno litro talpos
stiklainius.
Vienodai pripildykite stiklainius ir
uždarykite veržtuvu.
•
Stiklainiai neturi liestis vienas prie
kito.
Į kepimo padėklą įpilkite maždaug 1/2
litro vandens, kad orkaitėje pakaktų
drėgmės.
Kai skystis induose pradeda virti
(maždaug po 35–60 minučių vieno
litro induose), išjunkite orkaitę arba
sumažinkite temperatūrą iki 100 °C
(žr. lentelę).
Minkšti vaisiai
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susida‐
ro burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatū‐
roje (min.)
Žemuogės / mėly‐
nės / avietės / pri‐
nokę agrastai
160–170
35–45
-
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susida‐
ro burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatū‐
roje (min.)
Kriaušės / svarai‐
niai / slyvos
160–170
35–45
10–15
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susida‐
ro burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatū‐
roje (min.)
Morkos1)
160–170
50–60
5–10
Agurkai
160–170
50–60
-
Marinuotos daržo‐
vės
160–170
50–60
5–10
Kaliaropės / žirniai / 160–170
šparagai
50–60
15–20
Kaulavaisiai
Daržovės
1) Palikite orkaitėje, kai ją išjungiate.
11.28 Džiovinimas
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (val.)
Lentynos padėtis
Pupos
60–70
6–8
2
Pipirai
60–70
5–6
2
LIETUVIŲ
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (val.)
Lentynos padėtis
Daržovės sriubai
60–70
5–6
2
Grybai
50–60
6–8
2
Prieskoniniai auga‐
lai
40–50
2–3
2
Slyvos
60–70
8–10
2
Abrikosai
60–70
8–10
2
Pjaustyti obuoliai
60–70
6–8
2
Kriaušės
60–70
6–9
2
11.29 Duona
Iš anksto įkaitinti nerekomenduojama.
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Balta duona
190–210
40–60
1
Prancūziškasis ba‐
tonas
200–220
35–45
1
Sviestinė bandelė
180–200
40–60
1
Čiabata
200–220
35–45
1
Ruginė duona
190–210
50–70
1
Juoda duona
190–210
50–70
1
Nesmulkintų grūdų
duona
190–210
40–60
1
Duonos bandelės
200–220
25–35
2
11.30 Mėsos termometro lentelė
Jautiena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Šonkauliukai / filė kepsnys: su krauju
45–50
Šonkauliukai / filė kepsnys: vidutiniškai iš‐ 60–65
kepta
Šonkauliukai / filė kepsnys: gerai iškepta
70–75
Kiauliena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Mentė / kumpis / kiaulienos sprandinė
80–82
55
56
www.electrolux.com
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Kotletas (nugarinės) / rūkyta kiaulienos
nugarinė
75–80
Maltos mėsos kepsnys
75–80
Veršiena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Kepta veršiena
75–80
Veršienos kulninė
85–90
Aviena / ėriena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Avies koja
80–85
Avienos nugarinė
80–85
Kepta aviena / Ėriuko koja
70–75
Žvėriena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Kiškio nugarinė
70–75
Kiškio šlaunelė
70–75
Nepjaustytas kiškis
70–75
Elnienos nugarinė
70–75
Elnio koja
70–75
Žuvis
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Lašiša
65–70
Upėtakiai
65–70
11.31 Informacija patikros
įstaigoms
Funkcijos patikros: Kepimas Garuose.
Patikros pagal IEC 60350-1 standartą.
LIETUVIŲ
Patiekalas Konteine‐
ris (Gast‐
ronorm)
Kiekis (g)
Lentynos Tempe‐
padėtis
ratūra
(°C)
Laikas
(min.)
Pastabos
57
Brokoliai1)
1 x 1/2 per‐ 300
foruota
2
99
13–15
Dėkite kepi‐
mo skardą
pirmoje len‐
tynos padė‐
tyje.
Brokoliai1)
1 x 1/2 per‐ daug.
foruota
2
99
15–18
Dėkite kepi‐
mo skardą
pirmoje len‐
tynos padė‐
tyje.
Šaldyti žir‐
neliai
1 x 1/2 per‐ 1500
foruota
2
99
Kol tem‐
peratūra
šalčiau‐
sioje sri‐
tyje pa‐
sieks 85
°C.
Dėkite kepi‐
mo skardą
pirmoje len‐
tynos padė‐
tyje.
1) Įkaitinkite orkaitę 5 minutes.
12. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
12.1 Pastabos dėl valymo
•
•
•
•
•
•
•
Prietaiso priekį valykite minkšta
šluoste ir šiltu vandeniu su valymo
priemone.
Metaliniams paviršiams valyti
naudokite tam skirtą valymo
priemonę.
Jeigu yra kalkių nuosėdų, apačią
valykite su trupučiu acto.
Prietaiso vidų valykite po kiekvieno
naudojimo. Riebalų kaupimasis ar kiti
maisto likučiai gali sukelti gaisrą.
Didesnė rizika yra grilio prikaistuviui.
Įsisenėjusius nešvarumus valykite
specialiu orkaičių valikliu.
Visus priedus valykite po kiekvieno
naudojimo ir palikite juos išdžiūti.
Valykite minkšta šluoste ir šiltu
vandeniu su valymo priemone.
Jeigu turite neprisvylančių priedų,
neplaukite jų stipraus poveikio
priemonėmis, indaplovėje arba
•
naudodami aštrius daiktus. Tai gali
pažeisti neprisvylančią dangą.
Išdžiovinkite orkaitę, kai ji po
naudojimo yra drėgna.
12.2 Rekomenduojamos
valymo priemonės
Nenaudokite šveitimo kempinių ar
šveičiamųjų valiklių. Jie gali pažeisti
emalį ir nerūdijančiojo plieno dalis.
Mūsų produktų galite nusipirkti iš
www.electrolux.com/shop ir geriausiose
mažmeninėse parduotuvėse.
12.3 Lentynėlių išėmimas
Prieš atlikdami priežiūros darbus
patikrinkite, ar prietaisas atvėso. Galima
nusideginti.
Norėdami išvalyti prietaisą, išimkite
lentynų atramas.
1. Atramas atsargiai ištraukite į viršų iš
priekinių laikiklių.
58
www.electrolux.com
1
3
2
2. Atitraukite lentynos atramos priekinį
galą nuo šoninės sienelės.
3. Išimkite atramas iš galinių angų.
Įdėkite lentynėles atvirkščia tvarka.
12.4 Valymas Garais
Išvalykite kuo daugiau nešvarumų
rankomis.
Išimkite priedus ir lentynų laikiklius, kad
nuvalytumėte šonines sieneles.
Valymo garais funkcijos padeda išvalyti
prietaiso ertmę, skirtą garams ruošti.
Norėdami, kad orkaitė būtų
geriau išvalyta, valymo
funkciją junkite tada, kai
prietaisas yra atvėsęs.
Nurodytas laikas yra susijęs
su funkcijos trukme,
neįskaitant to laiko, kurio
reikia naudotojui ertmei
išvalyti.
Veikiant valymo garais funkcijai, lemputė
nešviečia.
1. Pripildykite vandens stalčių iki
maksimalaus lygio.
2. Pasirinkite valymo garais funkciją iš
meniu Valymas.
Valymas Garais – funkcija veikia
maždaug 30 minučių.
a) Įjunkite funkciją.
b) Kai programa yra baigta,
pasigirsta garso signalas.
c) Norėdami išjungti įspėjamąjį
garso signalą, palieskite bet kurį
jutiklio lauką.
Papildomas Valymas Garais –
funkcija veikia maždaug 75 minutes.
a) Tinkamu valikliu vienodai
išpurkškite orkaitės vidų – ir
emaliuotas, ir plienines dalis.
Prieš pradėdami valymo procesą,
įsitikinkite, kad prietaisas yra
atvėsęs.
b) Įjunkite funkciją.
Praėjus maždaug 50 minučių, kai
pirma programos dalis bus
baigta, pasigirs įspėjamasis
garso signalas.
c) Paspauskite
.
Valymo procesas dar
nebaigtas.
Vadovaukitės ekrane
rodomu pranešimu,
kad pabaigtumėte
valymą.
d) Išvalykite prietaiso vidų minkšta,
paviršiaus nebraižančia kempine.
Vidų galite išvalyti šiltu vandeniu
arba orkaitės valikliais.
.
e) Paspauskite
Pradedama galutinė proceso
dalis. Ši dalis trunka maždaug 25
minutes.
3. Išvalykite prietaiso vidų minkšta,
paviršiaus nebraižančia kempine.
Vidų galite išvalyti šiltu vandeniu.
4. Išpilkite iš vandens stalčiaus visą
likusį vandenį.
Po valymo palikite prietaiso dureles
praviras maždaug 1 valandą. Palaukite,
kol prietaisas išdžius. Džiūvimui
paspartinti galite įkaitinti prietaisą karštu
oru, nustatę 150 °C temperatūrą
maždaug 15 minučių. Valymo funkcijos
poveikis bus maksimalus, jeigu funkcijai
pasibaigus, tuoj pat išvalysite prietaisą
rankomis.
12.5 Priminimas Apie Valymą
Ši funkcija primena Jums, kad būtinai
reikia atlikti valymą naudojant šią
funkciją: Papildomas Valymas Garais.
Galite įjungti / išjungti funkciją:
Priminimas Apie Valymą iš meniu:
Pagrindiniai Nustatymai.
12.6 Vandens stalčiaus
valymas
Išimkite vandens stalčių iš prietaiso.
LIETUVIŲ
1. Nuimkite vandens stalčiaus dangtelį.
Atidenkite dangtelį ties gale esančia
iškyša.
59
kokybei. Norėdami to išvengti, išvalykite
gariklio grandinę, kad joje neliktų kalkių
nuosėdų.
Išimkite visus priedus.
Pasirinkite funkciją iš meniu Valymas.
Naudotojo sąsaja padės Jums atlikti šį
procesą.
MA
X
Visas procesas trunka maždaug 2
valandas.
2. Išimkite bangolaužį. Traukite jį iš
stalčiaus korpuso, kol jis atsilaisvins.
3. Išplaukite vandens stalčiaus dalis
rankomis. Naudokite vandenį iš
čiaupo ir indų ploviklį.
Nenaudokite šveičiamųjų
kempinių. Nedėkite
vandens stalčiaus į
indaplovę.
Išplovę vandens stalčiau dalis, vėl
surinkite vandens stalčių.
1. Įtaisykite bangolaužį. Įkiškite jį į
stalčiaus korpusą.
2. Uždėkite dangtelį. Pirmiausiai įkiškite
priekinį spaustuką, tada užspauskite
jį ant stalčiaus korpuso.
MA
X
MA
X
Naudojant šią funkciją lemputė yra
išjungta.
1. Padėkite grilio / kepimo indą ant
pirmos lentynos.
.
2. Paspauskite
3. Įpilkite į vandens stalčių 250 ml kalkių
šalinimo priemonės.
4. Likusią vandens stalčiaus dalį
užpildykite vandeniu iki maksimalaus
lygio.
5. Įdėkite vandens stalčių į prietaisą.
6. Paspauskite
.
Bus suaktyvinta pirma proceso dalis:
Kalkių Nuosėdų Šalinimas.
Ši dalis trunka maždaug 1
valandą ir 40 minučių.
7. Pirmai daliai pasibaigus, ištuštinkite
grilio / kepimo indą ir vėl dėkite jį
pirmoje lentynos padėtyje.
8. Paspauskite
.
9. Pripilkite į vandens stalčių švaraus
vandens.
Įsitikinkite, kad vandens stalčiuje
neliko valymo tirpalo.
10. Įdėkite vandens stalčių į prietaisą.
.
11. Paspauskite
Bus suaktyvinta antra proceso dalis:
Kalkių Nuosėdų Šalinimas. Jos metu bus
išplauta gariklio grandinė.
3. Įkiškite vandens stalčių į prietaisą.
4. Stumkite vandens stalčių orkaitės
link, kol jis užsifiksuos.
12.7 Garų ruošimo sistema –
Kalkių Nuosėdų Šalinimas
Garikliui veikiant dėl vandenyje esančio
kalcio susidaro ir prisikaupia kalkių
nuosėdų. Jos gali turėti neigiamos įtakos
gariklio veikimui, taip pat garų ir maisto
Ši dalis trunka maždaug 35
minutes.
Procesui pasibaigus, ištraukite grilio /
kepimo indą.
Jeigu funkcija Kalkių
Nuosėdų Šalinimas bus
atlikta netinkamai, ekrane
pasirodys pranešimas ją
pakartoti.
60
www.electrolux.com
Jeigu prietaisas yra drėgnas ir šlapias,
iššluostykite jį sausa šluoste. Palikite
prietaisą visiškai išdžiūti atviromis
durelėmis.
12.8 Priminimas šalinti kalkių
nuosėdas
Du priminimai šalinti kalkių nuosėdas
primena apie tai, kad reikia atlikti šią
funkciją: Kalkių Nuosėdų Šalinimas. Šie
priminimai suaktyvinami kiekvieną kartą,
kai Jūs išjungiate prietaisą.
modeliams stiklo plokščių skaičius gali
būti skirtingas.
ĮSPĖJIMAS!
Būkite atsargūs, kai išimate
prietaiso dureles. Durelės
yra sunkios.
1. Visiškai atidarykite dureles.
2. Iki galo nuspauskite suveržiamąsias
svirtis (A) ant dviejų durelių vyrių.
Negriežtas priminimas primena ir
rekomenduoja atlikti kalkių šalinimo ciklą.
Griežtas priminimas įpareigoja atlikti
kalkių šalinimą.
Jeigu nepašalinsite iš
prietaiso kalkių nuosėdų, kai
rodomas griežtas
priminimas, negalėsite
naudoti garų funkcijų.
Priminimo šalinti kalkių
nuosėdas išjungti negalima.
12.9 Garų ruošimo sistema –
Praplovimas
Išimkite visus priedus.
Pasirinkite funkciją iš meniu Valymas.
Naudotojo sąsaja padės Jums atlikti šį
procesą.
Funkcija veikia maždaug 30 minučių.
Naudojant šią funkciją lemputė yra
išjungta.
1. Dėkite kepimo skardą pirmoje
lentynos padėtyje.
2. Paspauskite
.
3. Pripilkite į vandens stalčių švaraus
vandens.
4. Paspauskite
.
Procesui pasibaigus, ištraukite kepimo
skardą.
12.10 Durelių išėmimas ir
įdėjimas
Galite nuimti dureles ir vidines stiklo
plokštes, kad nuvalytumėte. Skirtingiems
A
A
3. Uždarykite orkaitės dureles iki pirmos
atidarymo padėties (maždaug 70°
kampu).
4. Laikykite dureles abiem rankom už
abiejų kraštų ir atkelkite jas nuo
prietaiso kampu aukštyn.
5. Padėkite dureles išorine puse žemyn
ant minkšto audinio ir lygaus
pagrindo. Taip jų nesubraižysite.
6. Laikydami durelių apdailą (B) už
abiejų pusių durelių viršutinių kampų,
paspauskite į vidų ir atleiskite
fiksavimo tarpiklį.
2
B
1
7. Patraukite durelių apdailą pirmyn ir
nuimkite ją.
8. Laikykite durelių stiklo plokštes už
viršutiniojo krašto ir iškelkite iš
kreiptuvo.
LIETUVIŲ
61
Viršutinė lemputė
1. Sukite stiklinį lemputės gaubtelį prieš
laikrodžio rodyklę ir nuimkite jį.
9. Stiklo plokštę nuvalykite vandeniu ir
muilu. Atsargiai nusausinkite stiklo
plokštę.
Baigę valyti, įstatykite dureles ir stiklo
plokštes. Atlikite veiksmus atvirkščia
eilės tvarka. Pirmiausia įdėkite mažesnę
plokštę, po to didesnę.
12.11 Lemputės keitimas
Patieskite audinį prietaiso viduje. Tai
apsaugo nuo lemputės stiklinio gaubtelio
ir orkaitės vidaus pažeidimų.
ĮSPĖJIMAS!
Žūties nuo elektros srovės
pavojus! Atjunkite saugiklį
prieš keisdami lemputę.
Lemputė ir lemputės stiklinis
gaubtas gali būti karšti.
1. Išjunkite prietaisą.
2. Išimkite saugiklius iš skirstomosios
saugiklių dėžutės arba išjunkite
jungtuvą.
2. Nuimkite metalinį žiedą ir nuvalykite
stiklinį gaubtelį.
3. Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama,
300 °C karščiui atsparia lempute.
4. Įkiškite metalinį žiedą į stiklinį
gaubtelį.
5. Uždėkite stiklinį gaubtelį.
Šoninė lemputė
1. Išimkite kairiąją lentynėlę, kad
galėtumėte prieiti prie lemputės.
2. Dangteliui nuimti naudokite „Torx
20“ atsuktuvą.
3. Nuimkite ir išvalykite metalinį rėmą ir
tarpiklį.
4. Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama,
300 °C karščiui atsparia lempute.
5. Įdėkite metalinį rėmą ir tarpiklį.
Priveržkite varžtus.
6. Įtaisykite kairįjį lentynos laikiklį.
13. TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
13.1 Ką daryti, jeigu...
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Orkaitės nepavyksta įjungti Orkaitė neprijungta arba
arba valdyti.
netinkamai prijungta prie
elektros tinklo.
Patikrinkite, ar orkaitė tin‐
kamai prijungta prie maiti‐
nimo tinklo (žr. prijungimo
schemą, jeigu yra).
Orkaitė nekaista.
Orkaitė yra išjungta.
Įjunkite orkaitę.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytas laikrodis.
Nustatykite laikrodį.
62
www.electrolux.com
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Orkaitė nekaista.
Nenustatytos būtinos nuo‐
statos.
Patikrinkite, ar nuostatos
yra tinkamos.
Orkaitė nekaista.
Suaktyvintas automatinis
išjungimas.
Žr. skyrių „Automatinis iš‐
jungimas“.
Orkaitė nekaista.
Įjungtas apsaugos nuo
vaikų užraktas.
Žr. skyrių „Apsaugos nuo
vaikų užrakto naudojimas“.
Orkaitė nekaista.
Netinkamai uždarytos du‐
relės.
Iki galo uždarykite dureles.
Orkaitė nekaista.
Perdegė saugiklis.
Patikrinkite, ar veikimas
sutriko dėl saugiklio. Jeigu
saugiklis pakartotinai per‐
dega, kreipkitės į kvalifi‐
kuotą elektriką.
Lemputė nešviečia.
Perdegusi lemputė.
Pakeiskite lemputę.
Ekrane rodoma „F111“.
Netinkamai įkištas maisto
gaminimo termometro kiš‐
tukas į lizdą.
Kuo giliau įkiškite maisto
gaminimo termometro kiš‐
tuką į lizdą.
Ekrane rodomas klaidos
Įvyko elektronikos gedi‐
kodas, kurio nėra šioje len‐ mas.
telėje.
•
•
Išjunkite orkaitę, naudo‐
dami namų saugiklį ar‐
ba apsauginį jungiklį
skirstomojoje saugiklių
dėžutėje, ir vėl įjunkite.
Jeigu ekrane vėl rodo‐
mas klaidos kodas,
kreipkitės į klientų ap‐
tarnavimo skyrių.
Ant maisto produktų ir or‐
Pernelyg ilgam palikote pa‐ Baigę gaminti, nepalikite
kaitės viduje kaupiasi garai tiekalą orkaitėje.
patiekalų orkaitėje ilgiau
ir kondensatas.
negu 15–20 minučių.
Bandant įdėti vandens stal‐ Netinkamai uždengėte
čių, jis prietaise nesilaiko.
vandens stalčiaus dangtį.
Tinkamai uždenkite van‐
dens stalčiaus dangtį.
Iš vandens stalčiaus teka
vanduo, kai nešate jį arba
dedate į prietaisą.
Netinkamai uždengėte
vandens stalčiaus dangtį.
Tinkamai uždenkite van‐
dens stalčiaus dangtį.
Iš vandens stalčiaus teka
vanduo, kai nešate jį arba
dedate į prietaisą.
Netinkamai sumontavote
bangolaužį.
Tinkamai sumontuokite
bangolaužį vandens stal‐
čiuje.
Prietaise nesilaiko van‐
dens stalčius, kai paspau‐
džiate jo dangtį.
Ne iki galo įspaudėte van‐
dens stalčiaus korpusą.
Įdėkite vandens stalčių į
prietaisą, įstumdami jį iki
galo.
Vandens stalčių sunku va‐
lyti.
Jūs neišėmėte dangčio ir
bangolaužio.
Žr. skyrių „Vandens stal‐
čiaus valymas“.
LIETUVIŲ
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Kalkių šalinimo procesas
nutraukiamas jo nebaigus.
Nutrūko elektros tiekimas.
Pakartokite šį procesą.
Kalkių šalinimo procesas
nutraukiamas jo nebaigus.
Naudotojas išjungė funkci‐
ją.
Pakartokite šį procesą.
Po kalkių šalinimo proceso Nepripildėte vandens stal‐
grilio / kepimo inde nėra
čiaus iki maksimalaus ly‐
vandens.
gio.
63
Patikrinkite, ar vandens
stalčiuje yra kalkių šalinimo
priemonės / vandens.
Pakartokite šį procesą.
Po kalkių šalinimo ciklo ert‐ Grilio / kepimo indas padė‐ Pašalinkite likusį vandenį ir
mės viduje yra nešvaraus tas ant netinkamos lenty‐
kalkių šalinimo priemonę iš
vandens.
nos.
orkaitės apačios. Padėkite
grilio / kepimo indą ant pir‐
mos lentynos.
Valymo funkcija pertraukia‐ Nutrūko elektros tiekimas.
ma jos nebaigus.
Pakartokite šį procesą.
Valymo funkcija pertraukia‐ Naudotojas išjungė funkci‐
ma jos nebaigus.
ją.
Pakartokite šį procesą.
Pasibaigus valymo funkci‐ Prieš įjungdami valymo cik‐ Padenkite visas ertmės da‐
jai, ertmės apačioje yra per lą, į prietaisą įpurškėte per lis plonu ploviklio sluoks‐
daug vandens.
daug ploviklio.
niu. Vienodai užpurkškite
ploviklį.
Prasti valymo proceso re‐
zultatai.
Per aukšta valymo garais
funkcijos pradinė orkaitės
temperatūra.
Prasti valymo proceso re‐
zultatai.
Prieš pradėdami valymo
Išimkite šonines groteles iš
procesą, neišėmėte šoni‐
prietaiso ir pakartokite šią
nių grotelių. Jos gali per‐
funkciją.
duoti karštį sienelėms ir su‐
mažinti valymo veiksmin‐
gumą.
Prasti valymo proceso re‐
zultatai.
Prieš pradėdami valymo
procesą, neišėmėte priedų
iš prietaiso. Jie gali pablo‐
ginti valymo garais ciklą ir
sumažinti jo veiksmingu‐
mą.
13.2 Aptarnavimo duomenys
Jeigu patys negalite rasti problemos
sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą
arba įgaliotąjį techninio aptarnavimo
centrą.
Duomenys, kuriuos būtina pateikti
techninio aptarnavimo centrui, nurodyti
Pakartokite šį ciklą. Vykdy‐
kite ciklą, kai prietaisas yra
šaltas.
Išimkite priedus iš prietaiso
ir pakartokite šią funkciją.
techninių duomenų lentelėje. Duomenų
lentelę rasite prietaiso viduje, ant
priekinio rėmo. Nenuimkite duomenų
lentelės nuo prietaiso vidaus.
64
www.electrolux.com
Rekomenduojame duomenis užsirašyti čia:
Modelis (MOD.)
.........................................
Gaminio numeris (PNC)
.........................................
Serijos numeris (S. N.)
.........................................
14. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS
14.1 Gaminio kortelė ir informacija pagal ES direktyvą 65-66/2014
Tiekėjo pavadinimas
Electrolux
Modelio žymuo
EVY0841BAX
Energijos vartojimo efektyvumo indeksas
80,8
Energijos vartojimo efektyvumo klasė
A+
Energijos sąnaudos esant standartinei įkrovai ir
naudojant įprastą veikseną
0,89 kWh/ciklui
Energijos sąnaudos esant standartinei įkrovai ir
naudojant priverstinės cirkuliacijos veikseną
0,59 kWh/ciklui
Ertmių skaičius
1
Karščio šaltinis
Elektra
Tūris
43 l
Orkaitės rūšis
Įmontuojama orkaitė
Svoris
35.0 kg
EN 60350-1. Buitiniai elektriniai virimo ir
kepimo prietaisai. 1 dalis. Viryklės,
orkaitės, garinės orkaitės ir kepintuvai.
Eksploatacinių charakteristikų matavimo
metodai.
14.2 Energijos taupymas
Prietaise yra savybių, kurios
jums padeda taupyti energiją
kasdien ruošiant maistą.
Bendri patarimai
Patikrinkite, ar orkaitės durelės tinkamai
uždarytos, kai prietaisas veikia, ir
laikykite jas kuo daugiau uždarytas
maisto gaminimo metu.
Naudokite metalinius indus, kad
galėtumėte taupiau naudoti energiją.
Jeigu galima, iš anksto neįkaitinkite
orkaitės, prieš dėdami maistą į vidų.
Jei maisto gaminimo trukmė ilgesnė nei
30 minučių, sumažinkite orkaitės
temperatūrą iki minimumo, likus 3–10
minučių iki kepimo pabaigos pagal
gaminimo trukmę. Maistas pasigamins
dėl likusio karščio orkaitėje.
Naudokite likusį karštį kitiems
patiekalams pašildyti.
Maisto gaminimas naudojant
ventiliatorių
Kai galima, naudokite maisto gaminimo
funkcijas su ventiliatoriumi, kad
taupytumėte energiją.
Likęs karštis
Veikiant tam tikroms orkaitės funkcijoms,
jeigu suaktyvinta programa su
pasirinkimu Trukmė arba Pabaiga ir
LIETUVIŲ
maisto gaminimo trukmė yra ilgesnė nei
30 minučių, kaitinimo elementai
automatiškai išsijungia 10 % anksčiau.
Ventiliatorius ir apšvietimas ir toliau
veikia.
Šilto pagaminto patiekalo išlaikymas
Pasirinkite žemiausios galimos
temperatūros nuostatą, kad
panaudotumėte likusį karštį ir
išlaikytumėte patiekalą šiltą. Ekrane
rodomas likusio karščio indikatorius arba
temperatūra.
Maisto gaminimas išjungus
apšvietimą
Gamindami maistą, išjunkite apšvietimą
ir įjunkite tik tada, kai jums reikia.
65
Drėgnas Karštas Oras
Funkcija yra skirta taupyti energiją maisto
gaminimo metu. Ji veikia taip, kad
temperatūra orkaitėje gali skirtis nuo
ekrane rodomos temperatūros gaminimo
ciklo metu ir maisto gaminimo trukmė gali
skirtis nuo trukmės naudojant kitas
programas.
Kai naudojate Drėgnas Karštas Oras,
apšvietimas automatiškai išsijungia po
30 sekundžių.
Vous pouvez réactiver l'éclairage, mais
cela réduit les économies d'énergie.
15. APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas,
pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite
pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo
konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite
saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir
surinkti bei perdirbti elektros ir
elektronikos prietaisų atliekas.
*
Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų
prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos
atliekų surinkimo punktą arba susisiekite
su vietnos savivaldybe dėl papildomos
informacijos.
66
www.electrolux.com
LIETUVIŲ
67
867325097-C-372016
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement