AEG KS8404721M User manual

AEG KS8404721M User manual
LT
Naudojimo instrukcija
Garinė orkaitė
KS8404721M
2
www.aeg.com
TURINYS
1. SAUGOS INFORMACIJA..................................................................................... 3
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS................................................................................... 4
3. GAMINIO APRAŠYMAS....................................................................................... 7
4. VALDYMO SKYDELIS.......................................................................................... 8
5. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART................................................................. 10
6. KASDIENIS NAUDOJIMAS................................................................................ 11
7. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS................................................................................. 20
8. AUTOMATINĖS PROGRAMOS......................................................................... 21
9. PRIEDŲ NAUDOJIMAS...................................................................................... 22
10. PAPILDOMOS FUNKCIJOS............................................................................. 23
11. PATARIMAI.......................................................................................................25
12. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA................................................................................ 47
13. TRIKČIŲ ŠALINIMAS........................................................................................51
14. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS..........................................................................53
PUIKIEMS REZULTATAMS
Dėkojame, kad pasirinkite šį AEG gaminį. Mes sukūrėme jį taip, kad
nepriekaištingai veiktų daugelį metų – pasižymintis pažangiomis technologijomis,
kurios padeda palengvinti gyvenimą, jis turi funkcijų, kurių galite nerasti
įprastuose buitiniuose prietaisuose. Skirkite kelias minutes instrukcijai perskaityti,
kad galėtumėte jį maksimaliai panaudoti.
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
Gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo
informacijos:
www.aeg.com/webselfservice
Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.registeraeg.com
Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo
prietaisui:
www.aeg.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, būtinai pateikite šią
informaciją: modelis, PNC, serijos numeris.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija
Bendroji informacija ir patarimai
Aplinkosaugos informacija
Galimi pakeitimai.
LIETUVIŲ
1.
3
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako
už sužalojimus ar žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso
įrengimo ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite
saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prireikus
galėtumėte pasižiūrėti.
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
•
•
•
•
•
•
•
Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai,
jutimo arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems
trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik
tuomet, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti
nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie
supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus.
Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir
tinkamai pašalinkite.
Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia
prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Neuždengtos dalys
būna įkaitę.
Jeigu prietaise yra apsaugos nuo vaikų įtaisas, jį reikia
suaktyvinti.
Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir
naudotojo priežiūros darbų.
3 metų ir mažesnių vaikų niekada negalima prileisti
prie prietaiso, kai jis veikia.
1.2 Bendrieji saugos reikalavimai
•
•
Šį prietaisą įrengti ir pakeisti jo laidą privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
ĮSPĖJIMAS! Prietaisas ir jo prieinamos dalys įkaista
naudojimo metu. Būkite atsargūs ir neprisilieskite prie
kaitinimo elementų. Mažesnių nei 8 metų vaikų
negalima prileisti prie prietaiso, jeigu jie nuolat nėra
prižiūrimi.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Patiekalus arba orkaitės prikaistuvius iš orkaitės
traukite ir į ją dėkite mūvėdami karščiui atsparias
pirštines.
Prieš atlikdami techninės priežiūros darbus, atjunkite
prietaisą nuo maitinimo.
Norėdami išvengti galimo elektros smūgio,
pasirūpinkite, kad prieš keičiant lemputę prietaisas
būtų išjungtas.
Nenaudokite garinio valiklio prietaisui valyti.
Durelių stiklo nevalykite šiurkščiu abrazyviniu valikliu
ar aštriais metaliniais gremžtukais, nes galite
subraižyti paviršių ir dėl to stiklas gali sudužti.
Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti
tik gamintojui, jo įgaliotąjam techninės priežiūros
centrui arba panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip
gali kilti elektros pavojus.
Norėdami išimti lentynėlių atramas, pirmiausia
patraukite lentynėlės atramos priekį, o po to galą nuo
šoninių sienelių. Įdėkite lentynėles atvirkščia tvarka.
Naudokite tik šiam prietaisui rekomenduojamą maisto
(kepimo) termometrą.
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS
2.1 Įrengimas
2.2 Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS!
Šį prietaisą įrengti privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
•
•
•
•
•
•
•
•
Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
Vadovaukitės su prietaisu pateikta
įrengimo instrukcija.
Perkeldami prietaisą, visada būkite
atsargūs, nes jis yra sunkus. Visada
mūvėkite apsaugines pirštines ir
avėkite uždarą avalynę.
Netraukite šio prietaiso už rankenos.
Būtina paisyti minimalių atstumų iki
kitų prietaisų ir spintelių.
Prietaisas būtinai turi būti įrengtas po
saugiomis konstrukcijomis ir šalia jų.
Prietaiso šonai privalo būti šalia tokio
paties aukščio prietaisų arba spintelių.
ĮSPĖJIMAS!
Gaisro ir elektros smūgio
pavojus.
•
•
•
•
•
•
Visus elektros prijungimus privalo
įrengti kvalifikuotas elektrikas.
Šis prietaisas turi būti įžemintas.
Įsitikinkite, kad parametrai techninių
duomenų plokštelėje atitinka
maitinimo tinklo elektros vardinius
duomenis.
Visada naudokite taisyklingai įrengtą
įžemintą elektros lizdą.
Nenaudokite daugiakanalių kištukų,
jungiklių ir ilginamųjų laidų.
Būkite atsargūs, kad
nesugadintumėte elektros kištuko ir
elektros laido. Jei reikėtų pakeisti
maitinimo laidą, tai turi padaryti mūsų
LIETUVIŲ
•
•
•
•
•
•
•
•
įgaliotasis techninės priežiūros
centras.
Saugokite, kad maitinimo laidai
neliestų ir nebūtų arti prietaiso durelių,
ypač kai durelės yra karštos.
Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių
apsauga nuo smūgių turi būti
pritvirtinta taip, kad nebūtų galima
nuimti be įrankių.
Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite
įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus
prietaisą, elektros laido kištuką būtų
lengva pasiekti.
Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs,
nejunkite kištuko.
Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už maitinimo laido. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
Naudokite tik tinkamus izoliavimo
įtaisus: liniją apsaugančius
automatinius jungiklius, saugiklius
(įsukami saugikliai turi būti išimami iš
jų laikiklio), įžeminimo nuotėkio
atjungiamuosius įtaisus ir
kontaktorius.
Elektros instaliacija privalo turėti
izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti
prietaisą nuo maitinimo tinklo ties
visais poliais. Tarp izoliavimo įtaiso
kontaktų turi būti mažiausiai 3 mm
pločio tarpelis.
Šis prietaisas atitinka EEB direktyvas.
2.3 Naudojimas
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo, nudegimų ir
elektros smūgio arba
sprogimo pavojus.
•
•
•
•
•
•
Šis prietaisas skirtas naudoti tik
buityje.
Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
Užtikrinkite, kad ventiliavimo angos
nebūtų uždengtos.
Nepalikite veikiančio prietaiso be
priežiūros.
Po kiekvieno naudojimo prietaisą
išjunkite.
Prietaisui veikiant, būkite atsargūs,
atidarydami prietaiso dureles. Gali
išsiveržti karštas oras.
•
•
•
•
•
•
5
Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų
rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi
prie vandens.
Nespauskite atvirų durelių.
Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio
arba vietos daiktams laikyti.
Atsargiai atidarykite prietaiso dureles.
Naudojant ingredientus su alkoholiu,
gali susidaryti alkoholio ir oro mišinys.
Atidarę dureles, saugokite prietaisą,
kad šalia jo nekiltų kibirkščių ir nebūtų
atviros liepsnos.
Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus sugadinti prietaisą.
•
•
•
•
•
•
Kad emalis nebūtų pažeistas arba
neišbluktų:
– nedėkite orkaitės indų ar kitų
daiktų tiesiai ant prietaiso dugno;
– nedėkite tiesiai ant prietaiso
ertmės dugno aliuminio folijos;
– nepilkite vandens tiesiai į karštą
prietaisą;
– nelaikykite prietaise drėgnų
patiekalų ir maisto produktų po to,
kai juos pagaminsite;
– būkite atsargūs, kai išimate ir
dedate priedus.
Emalio ar nerūdijančiojo plieno
išblukimas neturi poveikio prietaiso
veikimui.
Drėgniems pyragams kepti naudokite
gilią kepimo skardą. Vaisių sultys gali
palikti dėmių, kurių nuvalyti gali
nepavykti.
Šis prietaisas yra skirtas tik maistui
gaminti. Jį draudžiama naudoti kitais
tikslais, pavyzdžiui, patalpai šildyti.
Maistą visada gaminkite uždarę
orkaitės dureles.
Jeigu prietaisas įrengtas už baldo
plokštės (pvz., durelių), užtikrinkite,
kad durelės niekada nebūtų
uždarytos, kai prietaisas veikia.
Karštis ir drėgmė gali kauptis už
uždarytos baldo plokštės ir pakenkti
prietaisui, jo korpusui ar grindims.
Neuždarykite baldo plokštės, kol
prietaisas po naudojimo visiškai
neataušo.
6
www.aeg.com
2.4 Troškinimas garuose
ĮSPĖJIMAS!
Galite nusideginti arba
sugadinti prietaisą.
•
Išsiveržę garai gali sukelti nudegimus:
– Veikiant šiai funkcijai, būkite
atsargūs atidarydami prietaiso
dureles. Garai gali išsiveržti.
– Atsargiai atidarykite prietaiso
dureles po troškinimo garuose.
2.5 Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo, gaisro arba
prietaiso sugadinimo
pavojus.
•
•
•
•
•
•
Prieš atlikdami priežiūros darbus,
išjunkite prietaisą ir ištraukite
maitinimo laido kištuką iš elektros
tinklo lizdo.
Patikrinkite, ar prietaisas atvėsęs. Gali
sutrūkti stiklo plokštės.
Nedelsdami pakeiskite durelių stiklo
plokštes, jeigu jos pažeistos.
Kreipkitės į įgaliotąjį techninės
priežiūros centrą.
Reguliariai valykite prietaisą, kad
apsaugotumėte paviršiaus medžiagą
nuo nusidėvėjimo.
Valykite prietaisą drėgna, minkšta
šluoste. Naudokite tik neutralius
ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų
produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių
arba metalinių daiktų.
Jeigu naudojate orkaitės purškiklį,
laikykitės ant pakuotės pateiktų
saugumo nurodymų.
•
Nevalykite katalizinio emalio (jeigu
taikytina) jokios rūšies plovikliu.
2.6 Vidinė apšvietimo
lemputė
•
Šiame prietaise naudojama
apšvietimo arba halogeninė lemputė
yra skirta tik buitiniams prietaisams.
Nenaudokite jos būstui apšviesti.
ĮSPĖJIMAS!
Elektros smūgio pavojus.
•
•
Prieš keisdami lemputę, atjunkite
prietaisą nuo maitinimo tinklo.
Naudokite tik tų pačių techninių
duomenų lemputes .
2.7 Šalinimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižeisti arba
uždusti.
•
•
•
Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
Nupjaukite maitinimo laidą arti
prietaiso ir pašalinkite jį.
Išimkite durų užraktą, kad vaikai arba
naminiai gyvūnai neįstrigtų prietaise.
2.8 Techninė priežiūra
•
•
Dėl prietaiso remonto kreipkitės į
įgaliotąjį aptarnavimo centrą.
Naudokite tik originalias atsargines
dalis.
LIETUVIŲ
3. GAMINIO APRAŠYMAS
3.1 Bendra apžvalga
1
2
4
5
6
7
4
10
3
3
2
1
8
9
3.2 Priedai
Grotelės
Valdymo skydelis
Elektroninis valdymo pultas
Stalčius vandeniui
Mėsos termometro lizdas
Kaitinamasis elementas
Lemputė
Ventiliatorius
Kalkių nuosėdų šalinimas nuo
vandens išleidimo vamzdžio
9 Išimama lentynėlė
10 Lentynėlės padėtys
1
2
3
4
5
6
7
8
Skirtas kepti ir skrudinti arba riebalams
surinkti.
Maisto termometras
Prikaistuviams, pyragų formoms, kepimo
skardoms.
Temperatūrai matuoti maisto viduje.
Kepimo skarda
Garinimo rinkinys
Skirta pyragams ir sausainiams kepti.
Grilio / kepimo indas
Vienas indas maistui be skylučių ir
vienas indas maistui su skylutėmis.
Garų rinkinys išgarina
besikondensuojantį vandenį iš maisto
gaminant maistą garuose. Naudokite jį
maistui ruošti, kuris gaminimo metu
neturi būti vandenyje, pvz., daržovėms,
žuvies gabalėliams, vištienos krūtinėlei.
Rinkinys netinka maistui, kuris turi būti
7
8
www.aeg.com
mirkomas vandenyje, pvz., ryžiai,
polenta, makaronai.
4. VALDYMO SKYDELIS
4.1 Elektroninis valdymas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Prietaisą valdykite jutiklių laukais.
Jutiklio
laukas
1
2
3
4
5
6
7
8
-
Funkcija
Pastaba
Valdymo Skydelis Rodo esamas prietaiso nuostatas.
ĮJUNGTA/ IŠ‐
JUNGTA
Įjungiamas ir išjungiamas prietaisas.
Kaitinimo Funkci‐
jos arba „Vario‐
Guide“
Vieną kartą palieskite jutiklio lauką, kad pasirinktu‐
mėte kaitinimo funkciją arba meniu „VarioGuide“.
Dar kartą palieskite jutiklio lauką, kad perjungtu‐
mėte meniu: Kaitinimo Funkcijos, „VarioGuide“.
Jeigu norite įjungti arba išjungti lemputę, lieskite
lauką 3 sekundes. Lemputę taip pat galite įjungti,
kai prietaisas yra išjungtas.
Mėgstamiausios
Mėgstamiausioms programoms išsaugoti ir pasi‐
rinkti.
Temperatūros pa‐ Nustatoma prietaiso temperatūra arba rodoma
sirinkimas
esama temperatūra. Lieskite lauką 3 sekundes,
kad įjungtumėte arba išjungtumėte funkciją Greita‐
sis Įkaitinimas.
Mygtukas žemyn
Naršyti žemyn meniu.
Mygtukas aukštyn Naršyti aukštyn meniu.
GERAI
Patvirtinamas pasirinkimas arba nuostata.
LIETUVIŲ
Jutiklio
laukas
Funkcija
9
Pastaba
Grįžimo mygtukas Grįžti į meniu vienu lygiu atgal. Norėdami atidaryti
pagrindinį meniu, palieskite lauką ir palaikykite 3
sekundes.
9
10
11
Laiko ir papildo‐
mos funkcijos
Nustatomos skirtingos funkcijos. Veikiant kaitinimo
funkcijai palieskite jutiklio lauką ir nustatykite laik‐
matį arba funkcijas: Funkcijų Užraktas, Mėgsta‐
miausios, Kaitinti + Palaikyti, Set + Go. Taip pat
galite pakeisti kepimo termometro nuostatas.
Laikmatis
Nustato funkciją Laikmatis.
4.2 Valdymo Skydelis
A
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Kaitinimo funkcija
Paros laikas
Kaitinimo indikatorius
Temperatūra
Funkcijos trukmė arba pabaiga
Kiti ekrano indikatoriai:
Simbolis
Funkcija
Laikmatis
Funkcija veikia.
Paros laikas
Ekrane rodomas esamas laikas.
Trukmė
Ekrane rodomas maisto gaminimui bū‐
tinas laikas.
Pabaiga
Ekrane rodoma, kada pasibaigs gami‐
nimo laikas.
Temperatūra
Ekrane rodoma temperatūra.
Laiko Parodymai
Ekrane rodoma, kiek laiko veikia kaiti‐
nimo funkcija. Norėdami atkurti laiką,
vienu metu paspauskite
ir
.
Apskaičiavimas
Prietaisas skaičiuoja gaminimo truk‐
mę.
Įkaitinimo indikatorius
Ekrane rodoma temperatūra prietaiso
viduje.
Sparčiojo Įkaitinimo Indi‐
katorius
Funkcija veikia. Sutrumpinamas įkaiti‐
nimo laikas.
10
www.aeg.com
Simbolis
Funkcija
Automatinės Svorio Progr. Ekrane rodoma, kad veikia automatinė
svėrimo sistema arba svorį galima pa‐
keisti.
Kaitinti + Palaikyti
Funkcija veikia.
5. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART
ekrano kalbą, kontrastą, ryškumą ir paros
laiką.
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
1. Spauskite
arba
nustatytumėte vertę.
5.1 Pradinis valymas
Išimkite iš prietaiso visus priedus ir
išimamas lentynų atramas.
Žr. skyrių „Valymas ir
priežiūra“.
Prieš pirmąjį naudojimą prietaisą ir
priedus išvalykite.
Įdėkite priedus ir išimamas lentynų
atramas atgal į jų pradines padėtis.
5.2 Pirmasis prijungimas
2. Paspauskite
, kad
, kad patvirtintumėte.
5.3 Vandens kietumo lygio
nustatymas
Prijungus prietaisą prie elektros tinklo,
privaloma nustatyti vandens kietumo lygį.
Toliau lentelėje parodomas vandens
kietumo intervalas su atitinkamomis
kalkių nuosėdomis (mmol/l) ir vandens
kokybė.
Įjungus prietaisą į elektros tinklą arba
nutrūkus elektros tiekimui, reikia nustatyti
Vandens kietumas
Kalkių nuosėdos
(mmol/l)
Kalkių nuosėdos
(mg/l)
Vandens ka‐
tegorija
Klasė
dH
1
0–7
0–1,3
0–50
Minkštas
2
7–14
1,3–2,5
50–100
Vidutiniškai
kietas
3
14–21
2,5–3,8
100–150
Kietas
4
daugiau nei
21
daugiau nei 3,8
daugiau nei 150
Labai kietas
Kai vandens kietumo vertė viršija
nurodytas lentelėje, į vandens stalčių
pilkite vandenį iš butelių.
1. Į orkaitę įdėkite keturių spalvų
juostelę, pristatytą su garinimo
rinkiniu.
2. Maždaug 1 sekundei pamerkite
juostelės reagavimo sritis į vandenį.
Nekiškite juostelės po tekančiu
vandeniu!
3. Papurtykite juostelę, kad
pašalintumėte vandens perteklių.
4. Po 1 minutės patikrinkite vandens
kietumą pagal toliau pateiktą lentelę.
Reagavimo sričių spalvos pradės
keistis po 1 minutės. Neatsižvelkite į
tai matavime.
LIETUVIŲ
5. Nustatykite vandens kietumą meniu:
Pagrindiniai Nustatymai.
Patikros juostelė
Patikros juostelė
11
Vandens kietumas
4
Vandens kietumas
1
Juodi kvadratėliai lentelėje atitinka
raudonus kvadratėlius patikros
juostelėje.
2
Galite keisti vandens kietumą meniu:
Pagrindiniai Nustatymai / Vandens
kietumas.
3
6. KASDIENIS NAUDOJIMAS
3. Paspauskite
, kad atvertumėte
papildomą meniu arba
patvirtintumėte nuostatą.
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
6.1 Įvairių meniu peržiūra
1. Įjunkite prietaisą.
2. Norėdami pasirinkti meniu parinktį,
paspauskite
arba
Bet kuriuo metu galite grįžti į
pagrindinį meniu,
paspausdami mygtuką
.
.
6.2 Įvairių meniu apžvalga
Pagrindinis meniu
Sim‐
bolis
Meniu elementas
Naudojimo sritis
Kaitinimo Funkcijos
Pateikiamas kaitinimo funkcijų sąrašas.
Receptai
Pateikiamas automatinių programų sąrašas.
Mėgstamiausios
Pateikiamas vartotojo sukurtas mėgstamiausių
kepimo programų sąrašas.
Valymas
Pateikiamas valymo programų sąrašas.
Pagrindiniai Nustatymai
Naudojamas prietaiso sąrankai nustatyti.
Specialios Funkcijos
Pateikiamas papildomų kaitinimo funkcijų sąra‐
šas.
„VarioGuide“
Pateikiamos rekomenduojamos orkaitės nuosta‐
tos daugybei patiekalų. Pasirinkite patiekalą ir
pradėkite maisto gaminimo procesą. Nurodyta
temperatūra ir trukmė yra tik orientacinio pobū‐
džio siekiant geresnių rezultatų ir jas galima kore‐
guoti. Jos priklauso nuo receptų, naudojamų ing‐
redientų kokybės ir kiekio.
12
www.aeg.com
Papildomas meniu Pagrindiniai Nustatymai
Sim‐
bolis
Papildomas meniu
Aprašas
Paros laikas
Nustato esamą laikrodžio laiką.
Laiko Parodymai
Kai ĮJUNGTA, išjungus prietaisą, ekrane rodomas
esamas laikas.
Greitasis Įkaitinimas
Kai ĮJUNGTA, ši funkcija sutrumpina įkaitinimo
laiką.
Set + Go
Nustatyti funkciją ir ją suaktyvinti vėliau paspau‐
dus bet kurį valdymo skydelio simbolį.
Kaitinti + Palaikyti
Išlaiko paruoštą maistą šiltą 30 minučių pasibai‐
gus maisto gaminimo ciklui.
Laiko Pratęsimas
Įjungiama ir išjungiama laiko pratęsimo funkcija.
Ekrano Kontrastiškumas
Laipsniškai nustatomas ekrano kontrastiškumas.
Ekrano Ryškumas
Laipsniškai nustatomas ekrano ryškumas.
Kalba
Nustatoma ekrano kalba.
Skambučio Garsumas
Nustatomas mygtukų paspaudimo ir garso signalų
garsumo laipsnis.
Mygtukų Signalai
Įjungiami ir išjungiami jutiklių laukų paspaudimo
garso signalai. Negalima išjungti jutiklių lauko
ĮJUNGTA / IŠJUNGTA garso signalo.
Įspėjamieji/Klaidų Signalai
Įjungiami ir išjungiami įspėjamieji signalai.
Vandens kietumas
Nustatomas vandens kietumo lygis (1–4).
Priminimas Apie Valymą
Primenama, kada reikia valyti prietaisą.
DEMO režimas
Aktyvavimo / išjungimo kodas: 2468
Aptarnavimas
Rodo programinės įrangos versiją ir sąranką.
Gamyklos Nustatymai
Visi nustatyti parametrai pakeičiami gamyklos
nuostatomis.
6.3 Papildomas meniu: Valymas
Simbolis
Meniu elementas
Aprašas
Bakelio Ištuštinimas
Likusio vandens pašalinimo iš vandens
stalčiaus procesas po garų funkcijų naudo‐
jimo.
LIETUVIŲ
Simbolis
13
Meniu elementas
Aprašas
Papildomas Valymas Garais
Įsisenėjusių nešvarumų valymo procesas
naudojant orkaitės valiklį.
Valymas Garais
Prietaiso valymo procesas, kai jis nestipriai
užterštas ir nenaudotas kelis kartus.
Kalkių Nuosėdų Šalinimas
Garų generatoriaus sistemos likusių kalkių
valymo procesas.
Praplovimas
Garų generatoriaus sistemos plovimo ir va‐
lymo procesas po dažno garų funkcijų nau‐
dojimo.
6.4 Kaitinimo Funkcijos
Kaitinimo funkcija
Naudojimo sritis
Karšto Oro Srautas
Kepti vienu metu dviejose lentynų padėtyse ir
maistui džiovinti.Nustatykite 20–40 °C mažesnę
temperatūrą nei funkcijai Tradicinis kaitinimas.
Pica
Vienoje lentynos padėtyje kepti patiekalus, ku‐
riems reikia intensyvesnio skrudinimo ir traškaus
pagrindo. Nustatykite 20–40 °C žemesnę tempe‐
ratūrą nei funkcijai Tradicinis kaitinimas.
Kepimas Žemoje Temp.
Minkštiems, sultingiems kepsniams gaminti.
Tradicinis kaitinimas
Kepti ir skrudinti maistą vienoje lentynos padėtyje.
Šaldytas Maistas
Pusfabrikačiams ruošti, pavyzdžiui, gruzdintoms
bulvytėms, kroketams ar blyneliams su įdaru.
Terminis Kepintuvas
Didesniems mėsos gabalams arba paukštienai su
kaulais skrudinti vienoje lentynos padėtyje. Taip
pat tinka apkepams ir skrudinti.
Mažasis Kepintuvas
Plokštiems patiekalams kepti grilyje ir duonos
skrebučiams.
Didysis Kepintuvas
Plokščių patiekalų dideliais kiekiais kepimui grilyje
ir skrebučių skrudinimui.
Apatinis Kaitinimas
Pyragams su traškiu pagrindu kepti ir maistui kon‐
servuoti.
14
www.aeg.com
Kaitinimo funkcija
Naudojimo sritis
Atšildymas
Šią funkciją galima naudoti šaldytam maistui, pa‐
vyzdžiui, daržovėms ir vaisiams, atšildyti. Atšildy‐
mo trukmė priklauso nuo užšaldyto maisto pro‐
dukto kiekio ir dydžio.
Drėgnas Karštas Oras
Kepti duoną, pyragus ir sausainius. Taupyti ener‐
giją maisto gaminimo metu. Ši funkcija turi būti
naudojama pagal drėgno karšto oro funkcijos ga‐
minimo lenteles, kad būtų pasiektas norimas
maisto gaminimo rezultatas. Jeigu norite rasti
daugiau informacijos apie rekomenduojamas nuo‐
statas, žr. gaminimo naudojant drėgno karšto oro
funkciją lentelę skyriuje „Naudingi patarimai“. Ši
funkcija buvo naudojama energijos vartojimo efek‐
tyvumo klasei nustatyti pagal standartą EN
60350-1.
Apkepas
Tokiems patiekalams kaip lazanijai arba bulvių
plokštainiui kepti. Taip pat tinka apkepams ir skru‐
dinti.
Duona
Naudokite šią funkciją duonai ir bandelėms kepti ir
gausite labai gerus, profesionalius rezultatus traš‐
kumo, spalvos ir plutelės blizgesio atžvilgiu.
Garai+Karštas Oras
(25/75)
Duonai, dideliems mėsos gabalams kepti arba at‐
vėsintiems ir užšaldytiems produktams atšildyti.
Garai+Karštas Oras
(50/50)
Patiekalams, turintiems daug drėgmės, ir žuviai
troškinti, kremui iš kiaušinių ir pieno bei troški‐
niams gaminti.
Kepimas Garuose
Daržovėms, žuviai, bulvėms, ryžiams, makaro‐
nams arba specialiems garnyrams gaminti.
Veikiant tam tikroms orkaitės
funkcijoms lemputė gali
automatiškai išsijungti esant
žemesnei kaip 60 °C
temperatūrai.
6.5 Specialios Funkcijos
Kaitinimo funkcija
Naudojimo sritis
Šilumos Palaikymas
Pagamintam patiekalui šiltai laikyti.
Lėkščių Pašildymas
Lėkštėms pašildyti patiekiant maistą.
LIETUVIŲ
Kaitinimo funkcija
Naudojimo sritis
Konservavimas
Daržovių, pvz., agurkų konservams, ruošti.
Džiovinimas
Griežinėliais supjaustytiems vaisiams (pvz., obuo‐
liams, slyvoms, persikams) ir daržovėms (pvz.,
pomidorams, cukinijoms arba grybams) džiovinti.
Tešlos Kėlimas
Garų drėkinamasis poveikis pagerina ir paspartina
tešlos kėlimą, apsaugo nuo paviršių išdžiūvimo ir
išlaiko tešlą elastinga.
Pašildymas Garais
Pašildant maistą garuose neišdžiūsta jo paviršius.
Karštis švelniai ir vienodai pasiskirsto, todėl atku‐
riamas kaip ką tik pagaminto maisto skonis ir kva‐
pas. Ši funkcija gali būti naudojama maistui šildyti
tiesiai lėkštėje. Tuo pačiu metu galite šildyti dau‐
giau nei vieną lėkštę, naudodami skirtingas len‐
tynų padėtis.
6.6 Papildomas meniu
„VarioGuide“
Maisto kategorija: Žuvis/Jūros Gėrybės
Patiekalas
Kepta žuvis
Žuvų Piršteliai
Krevetės
Midijos
Krevetės, šviežios
Krevetės, šaldytos
-
Maisto kategorija: Paukštiena
Patiekalas
Stora žuvies filė
Viščiuko/Kalakuto
Krūtinėlė
-
Viščiuko/Kalakuto
-
Visa maža žuvis
Žuvis, troškinta ga‐
ruose
Žuvelės, keptos ant
grotelių
Žuvis, kepta ant
grotelių
Žuvis, kepta ant
grotelių
Upėtakis
Lašiša
Patiekalas
Plona žuvies filė
Žuvies filė, šaldyta
Žuvis
15
Lašišos filė
Lašiša
Krūtinėlė
16
www.aeg.com
Patiekalas
Patiekalas
Viščiukų sparneliai,
atvėsinti
Viščiukų sparneliai,
šaldyti
Viščiukas
Su Krauju
Skandinaviška Jau‐
tiena
Gerai Iškeptas
Viščiukų šlaunelės,
šaldytos
Šonkauliukai
Plonos Dešrelės
Virta kiaulės koja
Kumpis
Viščiukas, perpjau‐
tas pusiau
Kiaulienos nugarinė
Kiaulienos nugarinė
Viščiukas
Antis
-
Žąsis
-
Kalakutas
-
Kiauliena
Kiaulienos nugari‐
nė, rūkyta
Kiaulienos nugari‐
nė, virta
Kiaulienos Sprandi‐
nė
Maisto kategorija: Mėsa
Patiekalas
Kiaulės Mentė
Virtos Jautienos
Kepsnys
Kepta kiauliena
Virtas Kumpis
Troškinta mėsa
Veršiuko Koja
Mėsos Ruletas
Su Krauju
Veršiena
Ėriuko koja
Vidutiniškai Iškep‐
tas
Kepta aviena
Vidutiniškai Iškep‐
tas
Veršienos nugarinė
Kepta veršiena
Su Krauju
Jautienos Kepsnys
tas
Viščiukų šlaunelės,
atvėsintos
Virta viščiuko krūti‐
nėlė
Jautiena
Vidutiniškai Iškep‐
Aviena
Ėrienos nugarinė
Gerai Iškeptas
Ėriuko koja, viduti‐
niškai iškepta
Gerai Iškeptas
Ėriuko koja, viduti‐
niškai iškepta
LIETUVIŲ
Patiekalas
Patiekalas
Triušiena
• Kiškio šlaunelė
• Kiškio nugarinė
• Kiškio nugarinė
Žvėriena
Elniena
• Elnienos kumpis
• Stirnienos / el‐
nienos nugarinė
Kepta žvėriena
Žvėrienos nugarinė
Maisto kategorija: Patiekalai Orkaitėje
Patiekalas
Lazanija
-
Pikantiškas šveica‐
riškas pyragas
-
Quiche Lorraine
-
Pikantiškas Apke‐
pas
-
Maisto kategorija: Tortai/Tešlainiai
Patiekalas
Riestainis
-
Amerikietiškas
obuolių pyragas
-
Biskvitinis Pyragas
-
Obuolių Pyragas
-
Varškės Pyragas
-
Sviestinė Bandelė
-
Lazanija / įdaryti
makaronai vamzdu‐
čiai, šaldyti
Maderos Keksas
-
Tortas
-
Makaronai
-
Bulvių Plokštainis
-
Saldus šveicariškas pyragas
Daržovių apkepas
-
Saldūs Patiekalai
-
Migdolų Pyragas
-
Keksiukai
-
Tešla
-
Smėlio Juostelės
-
Plonapadė pica
Pyragaičiai Su Kre‐
mu
-
Pica su papildomu
garnyru
Sluoksn. Tešlos Ke‐ piniai
Pica, šaldyta
Eklerai
-
Amerikietiška pica,
šaldyta
Migdoliniai Sausai‐
niai
-
Pica, atvėsinta
Trapios Tešlos Sau‐ sainiai
Maisto kategorija: Pica/Apkepas Su Įdaru
Patiekalas
Pica
Picos užkandžiai,
šaldyti
Karštas sumuštinis
-
Tarte Flambée
-
Kalėdinis Pyragas
-
Obuolių pyragas,
šaldytas
-
17
18
www.aeg.com
Patiekalas
Patiekalas
Raugas
Riestė
Mielinė Tešla
Balta Duona
Varškės Pyragas
Skardoje
-
Mielinė Pynutė
Šokoladiniai Sau‐
sainėliai
-
Pyragas skardoje
Juoda Duona
Duona
Ruginė Duona
Biskvitinis Vyniotinis -
Viso Grūdo Duona
Mielinis Pyragas
-
Nerauginta Duona
Trupininis Pyragas
-
Cukrinis Pyragas
-
Duona / bandelės,
šaldytos
Smėlio Juostelės
Apkepo Pagrindas
Biskvitinis Pyrago
Pagrindas
Trapios Tešlos Vai‐
sių Tarta
Vaisių Apkepas
Biskvitinis Vaisių
Pyragas
Mielinė Tešla
Maisto kategorija: Duona/Bandelės
Čiabata
Prancūziškasis Ba‐
tonas
Patiekalas
Smulkinti Brokoliai
-
Nepjaustyti brokoliai Smulkinti Žiediniai
Kopūstai
-
Nepjaustyti žiediniai kopūstai
Morkos
-
Cukinijų Griežinėliai -
Patiekalas
Bandelės
Maisto kategorija: Daržovės
Bandelės
Žalieji šparagai
-
Bandelės, keptos
Baltieji šparagai
-
Bandelės, šaldytos
Paprikos Juostelės
-
-
Švieži špinatai
-
Prancūziškasis ba‐
tonas, apkeptas
Porų Žiedai
-
Prancūziškasis ba‐
tonas, šaldytas
Grybų Griežinėliai
-
Pomidorai Be Ode‐
lių
-
Šparaginės Pupelės -
Briuseliniai Kopūstai Kubeliais pjaustyti
salierai
-
Žirniai
-
LIETUVIŲ
Patiekalas
19
Patiekalas
Baklažanas
-
Švieži lakštiniai
-
Pankoliai
-
Polenta
-
Artišokai
-
Burokėliai
-
Valgomoji Gelteklė
-
Kaliaropių Juostelės Baltos Pupelės
-
Savojinis Kopūstas
-
Maisto kategorija: Garnyrai
Patiekalas
Kai reikia pakeisti patiekalo
svorį ar kepimo temperatūrą,
naudokite
arba
naujoms vertėms nustatyti.
6.7 Kaitinimo funkcijos
įjungimas
1. Įjunkite prietaisą.
2. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
3. Nustatykite temperatūrą.
4. Paspauskite
Gruzdintos bulvy‐
tės, plonai pjausty‐
tos
-
Gruzdintos bulvy‐
tės, stambiai pjaus‐
tytos
-
Gruzdintos bulvy‐
tės, šaldytos
-
Kroketai
-
Keptos Bulvytės
-
Paskrudintos Bul‐
vės
-
Virtos bulvės, ketvir‐ čiais
Virtos Bulvės
-
Bulvės su lupeno‐
mis
-
Bulvių Kukuliai
-
Duonos Kukuliai
-
Mieliniai kukuliai,
sūrūs
-
Mieliniai kukuliai,
saldūs
-
Ryžiai
-
, kad patvirtintumėte.
6.8 Troškinimas garuose
Vandens stalčiaus dangtelis yra valdymo
skydelyje.
ĮSPĖJIMAS!
Naudokite tik šaltą vandenį
iš čiaupo. Nenaudokite
filtruoto (demineralizuoto)
arba distiliuoto vandens.
Nenaudokite jokių kitų
skysčių. Į vandens stalčių
nepilkite degių skysčių arba
alkoholinių gėrimų.
1. Norėdami atidaryti vandens stalčių,
paspauskite jo dangtelį.
2. Pripildykite vandens stalčių šaltu
vandeniu iki maksimalaus lygio
(maždaug 950 ml), kol pasigirs
signalas arba ekrane bus rodomas
pranešimas. Vandens turėtų pakakti
maždaug 50 minučių. Nepilkite į
vandens stalčių daugiau vandens nei
jo maksimali talpa. Galimas vandens
nuotėkis ir baldai gali būti sugadinti.
3. Įstumkite vandens stalčių į jo pradinę
padėtį.
4. Įjunkite prietaisą.
5. Nustatykite kaitinimo garuose
funkciją ir temperatūrą.
6. Reikalui esant, nustatykite funkciją
arba Pabaiga
.
Trukmė
Garai pasirodys maždaug po 2
minučių. Prietaisui pasiekus
20
www.aeg.com
nustatytą temperatūrą, pasigirs
signalas.
Kai vandens stalčiuje baigiasi
vanduo, girdimas signalas ir vandens
stalčių reikia vėl pripildyti, kad būtų
galima tęsti gaminimą garuose, kaip
aprašyta anksčiau.
Pasibaigus maisto gaminimo laikui,
pasigirsta garso signalas.
7. Išjunkite prietaisą.
8. Po kiekvieno kepimo garuose išpilkite
vandenį iš vandens stalčiaus.
Žr. valymo funkciją Bakelio
Ištuštinimas.
DĖMESIO
Prietaisas yra karštas.
Galima nusideginti.
9. Po gaminimo garuose garai gali
kondensuotis ertmės apačioje.
Visuomet išsausinkite ertmę, kai
prietaisas atvės.
Palikite prietaisą visiškai išdžiūti
atviromis durelėmis. Jeigu norite
paspartinti džiovinimą, galite uždaryti
dureles ir kaitinti prietaisą, naudodami
funkciją Karšto Oro Srautas 150 °C
temperatūra maždaug 15 minučių.
6.9 Kaitinimo indikatorius
Įjungus kaitinimo funkciją, ekrane
užsižiebia juostelė. Juostelė rodo, kad
temperatūra kyla. Kai pasiekiama
nustatyta temperatūra, 3 kartus girdimas
garso signalas ir mirksi juostelė, o po to ji
išnyksta.
6.10 Sparčiojo Įkaitinimo
Indikatorius
Ši funkcija sutrumpina įkaitinimo laiką.
Nedėkite maisto į orkaitę, kai
veikia sparčiojo įkaitinimo
funkcija.
Jeigu norite įjungti šią funkciją, 3
sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką
. Keičiasi įkaitinimo indikatorius.
6.11 Likutinė šiluma
Išjungus prietaisą, ekrane rodoma
likutinė šiluma. Šį karštį galite panaudoti,
kad maistas neatvėstų.
7. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS
7.1 Laikrodžio funkcijų lentelė
Laikrodžio funkcija
Laikmatis
Naudojimo sritis
Nustatyti atgalinę laiko atskaitą (maks. 2 val.
30 min). Ši funkcija neturi poveikio prietaiso
veikimui. Ją taip pat galite įjungti, kai prietai‐
sas yra išjungtas.
Mygtuku
įjunkite funkciją. Norėdami nus‐
tatyti minutes, paspauskite
paskui
arba
,o
, kad įjungtumėte.
Trukmė
Veikimo trukmei nustatyti (ne daugiau kaip
23 val. 59 min.).
Pabaiga
Kaitinimo funkcijos išjungimo laikui nustatyti
(ne daugiau nei 23 val. ir 59 min).
Nustačius laikrodžio funkciją, atgalinės
atskaitos laikmatis pradeda veikti po 5
sekundžių.
LIETUVIŲ
Jeigu naudojate laikrodžio
funkcijas TrukmėPabaiga,
prietaisas išjungia kaitinimo
elementus praėjus 90 %
nustatyto laiko. Prietaisas
naudoja likusį karštį
gaminimo procesui tęsti, kol
baigsis nustatytas laikas (3–
20 min.).
7.2 Laikrodžio funkcijų
nustatymas
Prieš naudodami funkcijas
Trukmė, Pabaiga,
pirmiausiai turite nustatyti
kaitinimo funkciją ir
temperatūrą. Prietaisas
automatiškai išsijungia.
Galite naudoti funkcijas
Trukmė ir Pabaiga tuo pat
metu, jeigu norite
automatiškai įjungti ir išjungti
prietaisą vėliau.
Funkcijos Trukmė ir Pabaiga
neveikia, kai naudojate
mėsos termometrą.
1. Nustatykite kaitinimo funkciją.
2. Kelis kartus paspauskite , kol
ekrane pasirodys reikiama laikrodžio
funkcija ir atitinkamas simbolis.
arba
, kad
3. Spauskite
nustatytumėte reikiamą laiką.
4. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
Laikui pasibaigus, pasigirsta garso
signalai. Prietaisas išsijungia. Ekrane
rodomas pranešimas.
5. Norėdami išjungti signalą,
paspauskite bet kurį simbolį.
7.3 Kaitinti + Palaikyti
•
•
Nustatyta temperatūra yra didesnė nei
80 °C.
Funkcija Trukmė nustatyta.
Funkcija Kaitinti + Palaikyti 30 minučių
palaiko paruoštą maistą šiltą esant 80 °C
temperatūrai. Ji įsijungia pasibaigus
kepimo arba kepinimo procedūrai.
Šią funkciją įjungti arba išjungti galite
meniu Pagrindiniai Nustatymai.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite kaitinimo funkciją.
3. Nustatykite didesnę nei 80 °C
temperatūrą.
4. Kelis kartus paspauskite mygtuką
kol ekrane bus rodoma Kaitinti +
Palaikyti.
,
, kad patvirtintumėte.
5. Paspauskite
Funkcijai pasibaigus, pasigirsta garso
signalai.
Funkcija lieka įjungta, jeigu keičiate
kaitinimo funkcijas.
7.4 Laiko Pratęsimas
Funkcija Laiko Pratęsimas pratęsia
kaitinimo funkcijos veikimą pasibaigus
Trukmė.
Netaikytina kaitinimo
funkcijoms su kepimo
termometru.
1. Kepimo laikui pasibaigus, pasigirsta
garso signalai. Paspauskite bet kurį
simbolį.
Ekrane rodomas pranešimas.
2. Paspauskite mygtuką
, kad
įjungtumėte, arba mygtuką
atšauktumėte.
3. Nustatykite funkcijos trukmę.
4. Paspauskite
Funkcijos veikimo sąlygos:
8. AUTOMATINĖS PROGRAMOS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
21
.
, kad
22
www.aeg.com
8.1 Receptai internete
Šiam prietaisui nurodytų
automatinių programų
receptus galima rasti mūsų
interneto svetainėje.
Norėdami rasti tinkamą
receptų knygą, patikrinkite
PNC numerį, esantį
techninių duomenų
plokštelėje, ant prietaiso
priekinio rėmo.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite meniu Receptai.
Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
3. Pasirinkite kategoriją ir patiekalą.
Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
4. Pasirinkite receptą. Paspauskite
kad patvirtintumėte.
,
8.2 Receptai su Receptai
Šis prietaisas turi įvairių receptų, kuriuos
galite panaudoti. Receptai yra nustatyti ir
jūs negalite jų pakeisti.
9. PRIEDŲ NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
9.1 Kepimo termometras
Galimi du temperatūros nustatymai:
orkaitės temperatūros ir kepimo
temperatūros.
Kepimo termometras matuoja mėsos
kepimo temperatūrą. Kai mėsa yra
nustatytos temperatūros, prietaisas
išsijungia.
DĖMESIO
Naudokite tik pateiktąjį
kepimo termometrą arba
tinkamas keičiamąsias dalis.
Gaminant maistą, kepimo
termometras turi būti mėsoje
ir lizde.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Kepimo termometro galą dėkite į
mėsos vidurį.
3. Įkiškite kepimo termometro kištuką į
lizdą, esantį prietaiso priekyje.
Ekrane rodomas kepimo termometro
simbolis.
arba
greičiau nei
4. Spauskite
per 5 sekundes, kad nustatytumėte
kepimo temperatūrą.
5. Nustatykite kaitinimo funkciją ir, jeigu
reikia, orkaitės temperatūrą.
Prietaisas apskaičiuoja apytikrį pabaigos
laiką. Pabaigos laikas priklauso nuo
gaminamo maisto kiekio, nustatytos
orkaitės temperatūros (mažiausiai 120
°C) ir naudojimo režimų. Prietaisas
apskaičiuoja pabaigos laiką maždaug per
30 minučių.
6. Paspauskite
kepimo temperatūrai
pakeisti.
Kai prietaisas pasiekia nustatytą kepimo
temperatūrą, pasigirsta garso signalai.
Prietaisas automatiškai išsijungia.
7. Norėdami išjungti signalą,
paspauskite bet kurį simbolį.
LIETUVIŲ
23
8. Ištraukite kepimo termometro kištuką
iš lizdo ir išimkite mėsą iš orkaitės.
9. Paspauskite
ir išjunkite prietaisą.
ĮSPĖJIMAS!
Kepimo termometras yra
karštas. Galima nusideginti.
Būkite atsargūs, kai traukiate
kepimo termometro galą ir
kištuką.
9.2 Priedų įstatymas
Grotelės:
Įstumkite groteles tarp lentynos atramos
kreipiamųjų laikiklių ir įsitikinkite, kad
kojelės yra nukreiptos žemyn.
Kepimo skarda / gilus kepimo indas:
Įstumkite kepimo skardą / gilų kepimo
indą tarp lentynos atramos kreipiamųjų
laikiklių.
Grotelės ir kepimo skarda / gilus kepimo
indas vienu metu:
Įstumkite kepimo skardą / gilų kepimo
indą tarp lentynos atramos kreipiamųjų
laikiklių ir grotelių kreipiamųjų laikiklių.
Mažas įlenkimas viršuje
padidina saugumą. Šie
įlenkimai taip pat apsaugos
nuo apvirtimo. Aukštas
kraštas aplink lentynas
neleidžia prikaistuviams
nuslysti nuo lentynos.
10. PAPILDOMOS FUNKCIJOS
10.1 Mėgstamiausios
Ekrane rodoma pirmoji laisva atminties
pozicija.
Galite išsaugoti mėgstamas nuostatas,
pavyzdžiui, trukmę, temperatūrą arba
kaitinimo funkciją. Jas galima rasti meniu
Mėgstamiausios. Galite išsaugoti 20
programų.
5. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
6. Įveskite programos pavadinimą.
Mirksi pirmoji raidė.
Programos išsaugojimas
8. Paspauskite
.
Mirksi kita raidė.
9. Vėl atlikite 7 veiksmą, kai reikalinga.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Nustatykite kaitinimo funkciją arba
automatinę programą.
3. Kelis kartus palieskite mygtuką ,
kol ekrane bus rodoma IŠSAUGOTI.
4. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
7. Palieskite
arba
raidei pakeisti.
, kad
10. Paspauskite ir palaikykite
išsaugotumėte.
Galite perrašyti atminties poziciją. Kai
ekrane rodoma pirma laisva atminties
pozicija, palieskite
arba
ir
24
www.aeg.com
1. Įjunkite prietaisą.
2. Nustatykite kaitinimo funkciją.
paspauskite
, kad panaikintumėte
esamą programą.
Galite pakeisti programos pavadinimą,
esantį meniu Pervadinti Programą.
3. Kelis kartus paspauskite mygtuką
kol ekrane bus rodoma Trukmė.
4. Nustatykite laiką.
,
Programos įjungimas
5. Kelis kartus paspauskite mygtuką
kol ekrane bus rodoma Set + Go.
,
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite meniu Mėgstamiausios.
6. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
3. Paspauskite
4. Pasirinkite mėgstamos programos
pavadinimą.
5. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
10.2 Užrakto nuo vaikų
naudojimas
Paspauskite bet kurį (išskyrus ), kad
paleistumėte funkciją Set + Go.
Nustatyta kaitinimo funkcija pradeda
veikti.
Kaitinimo funkcijai pasibaigus, pasigirsta
garso signalai.
•
Kai užraktas nuo vaikų yra įjungtas,
prietaiso negalima netyčia įjungti.
1. Palieskite
ekraną.
•
, kad įjungtumėte
ir , kol
2. Vienu metu palieskite
ekrane pasirodys pranešimas.
Norėdami išjungti užrakto nuo vaikų
funkciją, pakartokite 2-ą veiksmą.
Saugumo sumetimais prietaisas
išsijungia automatiškai po kurio laiko,
jeigu veikia kaitinimo funkcija ir jūs
nepakeitėte nuostatų.
Ši funkcija apsaugo nuo atsitiktinio
kaitinimo funkcijos pakeitimo. Ją galite
įjungti tik tada, kai veikia prietaisas.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Nustatykite kaitinimo funkciją arba
nuostatą.
,
4. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
Norėdami išjungti šią funkciją, spauskite
Temperatūra (°C)
Išsijungimo laikas
(val.)
30–115
12,5
120–195
8,5
200–230
5,5
Automatinis išsijungimas
neveikia naudojant šias
funkcijas: Orkaitės
Apšvietimas, Maisto
termometras,Trukmė,
Pabaiga.
. Ekrane rodomas pranešimas.
Paspauskite
, tada patvirtinkite su
.
Išjungus prietaisą, funkcija
taip pat išjungiama.
10.4 Set + Go
Funkcija leidžia nustatyti bet kurią
kaitinimo funkciją (arba programą) ir
panaudoti ją vėliau vienu bet kurio
simbolio paspaudimu.
Funkcijų Užraktas yra
įjungta, kai veikia
kaitinimo funkcija.
Meniu Pagrindiniai
Nustatymai suteikia
galimybę įjungti ir išjungti
funkciją Set + Go.
10.5 Automatinis
išsijungimas
10.3 Funkcijų Užraktas
3. Kelis kartus paspauskite mygtuką
kol ekrane bus rodoma Funkcijų
Užraktas.
, kad patvirtintumėte.
10.6 Ekrano šviesumas
Yra du ekrano šviesumo režimai:
•
Naktinis šviesumas: kai prietaisas yra
išjungtas, ekrano šviesumas būna
mažesnis nuo 22.00 iki 6.00 val.;
LIETUVIŲ
•
Dieninis šviesumas:
– kai prietaisas įjungtas;
– jeigu paliesite bet kurį simbolį, kai
veikia naktinio šviesumo funkcija
(išskyrus ĮJUNGTA / IŠJUNGTA),
ekranas persijungia į dieninio
šviesumo režimą 10 sekundžių;
– jei prietaisas yra išjungtas ir
nustatėte funkciją Laikmatis. Kai
funkcija baigia veikti, ekranas
grįžta prie naktinio šviesumo.
25
10.7 Aušinimo ventiliatorius
Kai prietaisas veikia, aušinimo
ventiliatorius įsijungia automatiškai, kad
prietaiso paviršiai išliktų vėsūs. Išjungus
prietaisą, orkaitės aušinimo ventiliatorius
gali toliau veikti tol, kol prietaisas atvės.
11. PATARIMAI
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Lentelėse nurodyta
temperatūra ir kepimo laikas
yra tik orientacinio pobūdžio.
Jie priklauso nuo receptų,
naudojamų ingredientų
kokybės ir kiekio.
11.1 Vidinė durelių pusė
Kai kuriuose modeliuose durelių
vidinėje pusėje rasite:
•
•
lentynų padėčių numerius;
informacijos apie kaitinimo funkcijas,
tipiškiems patiekalams
rekomenduojamas lentynų padėtis ir
temperatūros nuostatas;
11.2 Patarimai dėl specialių
orkaitės kaitinimo funkcijų
Šilumos Palaikymas
Naudokite šią funkciją, kai norite, kad
maistas išliktų šiltas.
Temperatūra automatiškai pakyla iki 80
°C.
Lėkščių Pašildymas
Lėkštėms ir indams pašildyti.
Lėkštes ir indus tolygiai paskirstykite ant
grotelių. Praėjus pusei šildymo laiko,
pakeiskite lentynų aukštį (viršutinę
nuleiskite, apatinę pakelkite).
Automatiškai nustatoma temperatūra –
70 °C.
Rekomenduojama lentynos padėtis: 3.
Tešlos Kėlimas
Šią automatinę funkciją galite naudoti bet
kokios receptūros mielinei tešlai ruošti. Ji
sudaro tinkamas sąlygas tešlai kildinti.
Sudėkite tešlą į indą, kuris būtų
pakankamai didelis, kad tilptų jai pakilus.
Jo nereikia uždengti. Įkiškite groteles į
pirmos lentynos padėtį ir padėkite ant jų
indą. Uždarykite dureles ir nustatykite
funkciją Tešlos Kėlimas. Nustatykite
reikiamą laiką.
Atšildymas
Išimkite maisto pakuotę ir sudėkite
maistą į lėkštę. Neuždenkite maisto
dubeniu ar lėkšte, nes gali pailgėti
atšildymo trukmė. Naudokite pirmą
lentynos padėtį nuo apačios.
11.3 Kepimas Garuose
ĮSPĖJIMAS!
Veikiant šiai funkcijai, būkite
atsargūs atidarydami
prietaiso dureles. Garai gali
išsiveržti.
Ši funkcija tinka visokiam maistui – tiek
šviežiam, tiek šaldytam. Ją galima
naudoti gaminti, pašildyti, atšildyti, virti
ant lengvos ugnies arba blanširuoti
daržoves, mėsą, žuvį, tešlos gaminius,
ryžius, kukurūzus, manų kruopas ir
kiaušinius.
26
www.aeg.com
Vienu kartu galite paruošti visus
pageidaujamus patiekalus. Norėdami
tinkamai pagaminti kiekvieną patiekalą,
naudokite tas kepimo trukmes, kurios yra
beveik vienodos. Pripildykite vandens
stalčių iki maksimalaus lygio. Patiekalus
sudėkite į tinkamus prikaistuvius, o
paskui ant grotelių. Pakoreguokite tarpus
tarp prikaistuvių, kad garai galėtų
cirkuliuoti.
•
•
•
Naudojant šią funkciją galima
sterilizuoti tarą (pvz., buteliukus
kūdikiams).
Švarius indus dėkite pirmos lentynos
viduryje. Patikrinkite, ar taros angos
nukreiptos žemyn nedideliais
kampais.
Į specialų stalčių įpilkite didžiausią
leistiną vandens kiekį ir nustatykite 40
min. trukmę.
Sterilizavimas
Daržovės
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Artišokai
99
50–60
1
Baklažanai
99
15–25
1
Nepjaustyti žiedi‐ 99
niai kopūstai
35–45
1
Smulkinti žiedi‐
niai kopūstai
99
25–35
1
Nepjaustyti bro‐
koliai
99
30–40
1
Smulkinti broko‐
99
13–15
1
Grybų griežinėliai 99
15–20
1
Žirniai
99
20–30
1
Pankoliai
99
25–35
1
Morkos
99
25–35
1
Kaliaropės juos‐
telės
99
25–35
1
Paprikos juoste‐
lės
99
15–20
1
Porų žiedai
99
20–30
1
Šparaginės pu‐
pelės
99
35–45
1
Smulkintos sulte‐ 99
nės
20–25
1
Briuseliniai ko‐
pūstai
99
25–35
1
Burokėliai
99
70–90
1
liai1)
LIETUVIŲ
Patiekalas
Temperatūra (°C)
27
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Valgomoji geltek‐ 99
lė
35–45
1
Kubeliais pjaus‐
tyti salierai
99
20–30
1
Žalieji šparagai
99
15–25
1
Baltieji šparagai
99
25–35
1
Švieži špinatai
99
15–20
1
Pomidorai be
odelių
99
10
1
Baltos pupelės
99
25–35
1
Savojinis kopūs‐
tas
99
20–25
1
Griežinėliais
99
pjaustytos cukini‐
jos
15–25
1
Pupelės, blanši‐
ruotos
20–25
1
Daržovės, blanši‐ 99
ruotos
15
1
Džiovintos pupe‐ 99
lės, mirkytos
(vandens / pupe‐
lių santykis 2:1)
55–65
1
Šparaginiai žir‐
niai (imperatoriš‐
kieji pipirai)
99
20–30
1
Baltieji arba rau‐
donieji kopūstai,
juostelės
99
40–45
1
Moliūgas, kube‐
liais
99
15–25
1
Rauginti kopūstai 99
60–90
1
Saldžiosios bul‐
vės
99
20–30
1
Pomidorai
99
15–25
1
99
28
www.aeg.com
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Saldieji kukurūzai 99
burbuolėje
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
30–40
1
1) Įkaitinkite orkaitę 5 minutes.
Priedai
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Mieliniai kukuliai
99
25–35
1
Bulvių kukuliai
99
35–45
1
Vidutinio dydžio
99
bulvės su lupeno‐
mis
45–55
1
Ryžiai (vandens / 99
ryžių santykis
35–45
1
1:1)1)
Virtos bulvės,
ketvirčiais
99
35–45
1
Duonos kukuliai
99
35–45
1
Švieži lakštiniai
99
15–25
1
Polenta (skysčio
santykis 3:1)
99
40–50
1
Bulgur kruopos
99
(vandens / bulgur
santykis 1:1)
25–35
1
Kuskusas (van‐
dens / kuskuso
santykis 1:1)
99
15–20
1
Spaetzle (vokiški
makaronai)
99
25–30
1
Kvapieji ryžiai
(vandens / ryžių
santykis 1:1)
99
30–35
1
Lęšiai, raudonieji
(vandens / lęšių
santykis 1:1)
99
20–30
1
Lęšiai, rudieji ir
žalieji (vandens /
lęšių santykis
3:1)
99
55–60
1
LIETUVIŲ
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Ryžių pudingas
(pieno / ryžių
santykis 2,5:1)
99
40–55
1
Manų pudingas
(pieno / manų
santykis 3,5:1)
99
20–25
1
1) Vandens ir ryžių santykis gali keistis atsižvelgiant į ryžių rūšį.
Vaisiai
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Pjaustyti obuoliai
99
10–15
1
Karštos uogos
99
10–15
1
Vaisių kompotas
99
20–25
1
Šokolado tirpini‐
mas
99
10–20
1
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Upėtakis, apie
250 g
85
20–30
1
Krevetės, atšal‐
dytos
85
20–25
1
Krevetės, šaldy‐
tos
85
30–40
1
Lašišos filė
85
20–30
1
Lašišinis upėta‐
kis, apie 1 000 g
85
40–45
1
Midijos
99
20–30
1
Plokščių žuvų filė
80
15
1
Žuvis
Mėsa
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.) Lentynos padėtis
Virtas kumpis, 1 000 g
99
55–65
1
Virta viščiuko krūtinėlė
90
25–35
1
Virta vištiena, 1 000–1
200 g
99
60–70
1
29
30
www.aeg.com
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.) Lentynos padėtis
Veršienos / kiaulienos
nugarinė be kojos,
800–1 000 g
90
80–90
1
Kasseler (rūkyta kiau‐
lienos nugarinė), virta
90
70–90
1
Tafelspitz (aukščiau‐
sios kokybės virta jau‐
tiena)
99
110–120
1
Plonos dešrelės
80
15–20
1
Bavariškos veršienos
80
dešrelės (baltos dešre‐
lės)
20–30
1
Vienos dešrelės
20–30
1
80
Kiaušiniai
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Kietai virti kiauši‐
niai
99
18–21
1
Vidutinio kietumo
virti kiaušiniai
99
11–12
1
Minkštai virti kiau‐ 99
šiniai
10–11
1
11.4 Karšto Oro Srautas ir
Kepimas Garuose
naudojimas paeiliui
•
Mėsą, daržoves ir garnyrą galite paruošti
paeiliui, derindami funkcijas. Visi
patiekalai paruošiami patiekti vienu metu.
•
•
•
Ataušinkite orkaitę iki maždaug 80 °C
temperatūros. Kad prietaisas greičiau
atvėstų, atidarykite orkaitės dureles iki
pirmos padėties maždaug 15 minučių.
Paleiskite funkciją: Kepimas Garuose.
Gaminkite kartu, kol bus paruošti.
Didžiausias vandens kiekis –
650 ml.
Maistui apkepti naudokite šią funkciją:
Karšto Oro Srautas .
Paruoštas daržoves ir garnyrą dėkite į
orkaitėje gaminti skirtus indus. Įdėkite
į orkaitę su kepsniu.
11.5 Garai+Karštas Oras (50/50)
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Saldus kremas / vai‐
sių / sūrio apkepė‐
90
35–40
1
lės1)
LIETUVIŲ
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Kepti kiaušiniai1)
90–110
15–30
1
Plokštainis1)
90
40–50
1
Plona žuvies filė
85
15–20
1
Stora žuvies filė
90
25–35
1
Mažos žuvys iki 350
g
90
20–30
1
Visa žuvis iki 1 000 g 90
30–40
1
Orkaitėje kepti kuku‐
liai
40–50
1
120–130
31
1) Dar pusę valandos kepkite uždaroje orkaitėje.
11.6 Garai+Karštas Oras (25/75)
Patiekalas
Kiekis
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Kepta kiauliena
1 kg
160–180
90–100
1
Jautienos keps‐
nys
1 kg
180–200
60–90
1
Kepta veršiena
1 kg
180
80–90
1
Mėsos vynioti‐
nis, nekeptas
0,5 kg
180
30–40
1
Rūkyta kiaulie‐
nos nugarinė
(mirkyti 2 val.)
0,6–1 kg
160–180
60–70
1
Viščiukas
1 kg
180–210
50–60
1
Antis
1,5–2 kg
180
70–90
1
Bulvių plokštai‐
nis
-
160–170
50–60
1
Makaronų apke‐ pas
170–190
40–50
1
Lazanija
170–180
45–55
1
Įvairių rūšių duo‐ 0,5–1 kg
na
180–190
45–60
1
Duonos bande‐
lės
180–200
25–35
1
-
40–60 g
32
www.aeg.com
Patiekalas
Kiekis
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Bandelių pus‐
fabrikačiai
-
200
15–20
1
Prancūziškųjų
batonų pusga‐
miniai
40–50 g
200
15–20
1
Prancūziškųjų
batonų pusga‐
miniai, šaldyti
40–50 g
200
25–35
1
11.7 Pašildymas Garais
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Vienos porcijos
patiekalai
110
10–15
1
Makaronai
110
10–15
1
Ryžiai
110
10–15
1
Kukuliai
110
15–25
1
11.8 Kepimas
•
•
•
•
Jūsų orkaitė gali kepti ar skrudinti
kitaip negu anksčiau turėtas
prietaisas. Įprastai naudojamas
nuostatas, pavyzdžiui, temperatūrą,
gaminimo trukmę ir lentynų padėtį,
keiskite atsižvelgdami į lentelėse
pateiktas vertes.
Pirmą kartą naudokite žemesnę
temperatūrą.
Jei nerandate nustatymų konkrečiam
receptui, vadovaukitės panašiais
receptais.
•
•
Jei pyragus kepate ne vienoje
lentynos padėtyje, kepimo laiką
galima pailginti 10–15 minučių.
Pyragai ir tešlainiai skirtinguose
aukščiuose pradžioje gali skrusti
nevienodai. Jei taip nutinka,
nustatytos temperatūros nekeiskite.
Kepimo metu apskrudimo lygiai
suvienodės.
Kepant skardos orkaitėje gali
deformuotis. Kepamosioms skardoms
atvėsus, jos išsitiesins.
11.9 Patarimai, kaip kepti
Kepimo rezultatai
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Pyrago apačia nepakanka‐
mai iškepusi.
Netinkama lentynos padėtis.
Padėkite pyragą ant žemes‐
nės lentynos.
Pyragas sukrenta ir pasidaro Orkaitės temperatūra per
tąsus, vandeningas, suskili‐ aukšta.
nėja.
Kitą kartą kepdami nustatyki‐
te šiek tiek žemesnę orkaitės
temperatūrą.
LIETUVIŲ
Kepimo rezultatai
Galima priežastis
33
Atitaisymo būdas
Pyragas sukrenta ir pasidaro Per trumpa kepimo trukmė.
tąsus, vandeningas, suskili‐
nėja.
Nustatykite ilgesnę kepimo
trukmę. Negalite mažinti
kepimo trukmės, nustaty‐
dami aukštesnę tempera‐
tūrą.
Pyragas sukrenta ir pasidaro Tešloje per daug skysčio.
tąsus, vandeningas, suskili‐
nėja.
Naudokite mažiau skysčio.
Atkreipkite dėmesį, kiek laiko
reikia maišyti, ypač jeigu
naudojate plakiklį.
Pyragas pernelyg sausas.
Orkaitės temperatūra per že‐ Kitą kartą kepdami nustatyki‐
ma.
te aukštesnę orkaitės tempe‐
ratūrą.
Pyragas pernelyg sausas.
Per ilgas kepimo laikas.
Pyragas nevienodai pa‐
skrunda.
Per aukšta orkaitės tempera‐ Nustatykite žemesnę orkai‐
tūra ir per trumpas kepimo
tės temperatūrą ir ilgesnį ke‐
laikas.
pimo laiką.
Pyragas nevienodai pa‐
skrunda.
Tešla netolygiai paskirstyta.
Pyragas neiškepa per nuro‐
dytą kepimo laiką.
Orkaitės temperatūra per že‐ Kitą kartą kepdami nustatyki‐
ma.
te šiek tiek aukštesnę orkai‐
tės temperatūrą.
Kitą kartą kepdami nustatyki‐
te trumpesnį kepimo laiką.
Vienodai paskirstykite tešlą
ant kepimo skardos.
11.10 Kepimas viename orkaitės lygyje
Kepimas skardose
Patiekalas
Funkcija
Tempera‐ Laikas (min.)
tūra (°C)
Lentynos
padėtis
Riestainis arba sviesti‐
nės bandelės
Karšto Oro
Srautas
150–160
50–70
1
Trapus pyragas / vaisių
tortas
Karšto Oro
Srautas
140–160
70–90
1
Sponge cake / biskvitinis Karšto Oro
pyragas
Srautas
140–150
35–50
1
Sponge cake / biskvitinis Tradicinis kaiti‐
pyragas
nimas
160
35–50
1
Apkepas, trapus pyra‐
Karšto Oro
Srautas
150–160
20–30
2
Karšto Oro
Srautas
150–170
20–25
2
gas 1)
Apkepas, biskvito tešla
34
www.aeg.com
Patiekalas
Tempera‐ Laikas (min.)
tūra (°C)
Lentynos
padėtis
Apple pie / obuolių pyra‐ Karšto Oro
gas (dvi 20 cm skers‐
Srautas
mens skardos, dedamos
įstrižai)
160
70–90
2
Apple pie / obuolių pyra‐ Tradicinis kaiti‐
gas (dvi 20 cm skers‐
nimas
mens skardos, dedamos
įstrižai)
180
70–90
1
160–170
70–90
2
Sūrio pyragas, skarda2)
Funkcija
Tradicinis kaiti‐
nimas
1) Įkaitinkite orkaitę.
2) Naudokite gilų indą.
Kepimo skardose kepami pyragai / pyragaičiai / duona
Patiekalas
Funkcija
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Mielinė pynutė / riestė
Tradicinis kaiti‐
nimas
170–190
30–40
1
Kalėdinis pyragas1)
Tradicinis kaiti‐
nimas
160–180
50–70
1
Duona (ruginė duona)1)
Tradicinis kaiti‐
nimas
1
pirma
230
20
tada
160–180
30–60
Tradicinis kaiti‐
nimas
190–210
20–35
2
Tradicinis kaiti‐
nimas
180–200
10–20
2
Trupininis pyragas (sau‐ Karšto Oro
sas)
Srautas
150–160
20–40
2
Sviestinis migdolų pyra‐
Tradicinis kaiti‐
nimas
190–210
20–30
2
Karšto Oro
Srautas
150–170
30–55
2
Tradicinis kaiti‐
nimas
170
35–55
2
Kreminiai / sluoksniuo‐
tos tešlos pyragaičiai1)
Biskvitinis vyniotinis1)
gas / saldūs pyragai1)
Vaisių pyragai (iš mieli‐
nės / biskvito tešlos)2)
Vaisių pyragai (iš mieli‐
nės / biskvito tešlos)2)
LIETUVIŲ
Patiekalas
Funkcija
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Vaisių pyragai iš trapios
tešlos
Karšto Oro
Srautas
160–170
40–80
2
160–180
40–80
2
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Trapios tešlos sausainiai Karšto Oro
Srautas
150–160
15–25
2
Short bread / trapios teš‐ Karšto Oro
los kepiniai / sausainių
Srautas
juostelės
140
20–35
2
Short bread / trapios teš‐ Tradicinis kaiti‐
los kepiniai / sausainių
nimas
160
20–30
2
150–160
15–20
2
Pyragai su kiaušinio bal‐ Karšto Oro
tymu, merengos
Srautas
80–100
120–150
2
Migdoliniai Sausainiai
Karšto Oro
Srautas
100–120
30–50
2
Sausainiai iš mielinės
tešlos
Karšto Oro
Srautas
150–160
20–40
2
Sluoksniuotos tešlos ke‐ Karšto Oro
Srautas
piniai1)
170–180
20–30
2
Mieliniai pyragai su kre‐ Tradicinis kaiti‐
mu (pvz., varškės, grieti‐ nimas
nėlės, pieno / kiauši‐
nių)1)
1) Įkaitinkite orkaitę.
2) Naudokite gilų indą.
Sausainiai
Patiekalas
Funkcija
juostelės1)
Sausainiai iš biskvitinės
tešlos
Karšto Oro
Srautas
Bandelės1)
Karšto Oro
Srautas
160
10–25
2
Bandelės1)
Tradicinis kaiti‐
nimas
190–210
10–25
2
160
20–35
2
Small cakes / maži pyra‐ Karšto Oro
Srautas
gėliai1)
35
36
www.aeg.com
Patiekalas
Funkcija
Small cakes / maži pyra‐ Tradicinis kaiti‐
nimas
gėliai1)
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
170
20–35
2
1) Įkaitinkite orkaitę.
11.11 Kepiniai ir apkepai
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Makaronų apke‐ Tradicinis kaiti‐
pas
nimas
180–200
45–60
1
Lazanija
Tradicinis kaiti‐
nimas
180–200
25–40
1
Daržovių apke‐
Terminis Kepin‐
tuvas
170–190
15–35
1
Prancūziškieji
batonai su lydy‐
tu sūriu
Karšto Oro
Srautas
160–170
15–30
1
Saldūs kepiniai
Tradicinis kaiti‐
nimas
180–200
40–60
1
Žuvies apkepai
Tradicinis kaiti‐
nimas
180–200
30–60
1
Įdarytos daržo‐
vės
Karšto Oro
Srautas
160–170
30–60
1
pas1)
Funkcija
1) Įkaitinkite orkaitę.
11.12 Drėgnas Karštas Oras
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Makaronų plokštainis
200–220
45–60
1
Bulvių plokštainis
180–200
70–85
1
Musaka
180–200
75–90
1
Lazanija
180–200
70–90
1
Įdaryti Makaronai Kaneloni
180–200
65–80
1
Duonos pudingas
190–200
55–70
1
Ryžių pudingas
180–200
55–70
1
LIETUVIŲ
37
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Biskvitinės tešlos obuolių py‐
ragas (apvali kepimo forma)
160–170
70–80
1
Balta duona
200–210
55–70
1
11.13 Kepimas keliais lygiais
Naudokite šią funkciją: Karšto Oro
Srautas.
Kepimo skardose kepami pyragai / pyragaičiai / duona
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Pyragaičiai su kremu /
160–180
25–45
1/4
150–160
30–45
1/4
eklerai1)
Trupininis pyragas
1) Įkaitinkite orkaitę.
Kepimo skardose kepami pyragai / pyragaičiai / duona
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Trapios tešlos sausai‐ 150–160
niai
20–40
1 /4
Short bread / trapios
tešlos kepiniai / sau‐
sainių juostelės
140
25–45
1/4
Sausainiai iš biskviti‐
nės tešlos
160–170
25–40
1/4
Pyragai su kiaušinio
baltymu, merengos
80–100
130–170
1/4
Migdoliniai sausainiai
100–120
40–80
1/4
Sausainiai iš mielinės
tešlos
160–170
30–60
1/4
11.14 Kepimas Žemoje Temp.
Šią funkciją naudokite liesos, minkštos
mėsos ir žuvies gabalams ruošti. Ši
funkcija nenaudojama šiems receptams:
apkeptos mėsos troškinimas arba riebios
kiaulienos kepimas. Galite naudoti
Maisto termometras, kad užtikrintumėte
tinkamą mėsos kepimo temperatūrą.
ĮSPĖJIMAS!
Žr. skyrių „Patarimai“.
Galite nustatyti, kad pirmąsias 10
minučių orkaitėje būtų kepama 80 °C–
150 °C temperatūroje. Numatytoji
nuostata yra 90 °C. Nustačius
temperatūrą, orkaitėje patiekalas toliau
kepamas 80 °C temperatūroje.
38
www.aeg.com
Nenaudokite šios funkcijos paukštienai
kepti.
2. Dėkite karštą kepimo indą su mėsa į
orkaitę ant grotelių.
3. Įkiškite kepimo termometrą į mėsą.
4. Pasirinkite funkciją Kepimas Žemoje
Temp. ir nustatykite tinkamą
pabaigos kepimo temperatūrą.
Visuomet kepkite be
dangčio, jei naudojate šią
funkciją.
1. Apkepkite mėsą iš abiejų pusių 1–2
minutes labai įkaitintoje keptuvėje.
Patiekalas
Kiekis (kg)
Temperatūra
(°C)
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Jautienos kepsnys
1–1,5
150
120–150
1
Jautienos filė
1–1,5
150
90–110
1
Kepta veršiena
1–1,5
150
120–150
1
Kepsniai
0,2–0,3
120
20–40
1
11.15 Pica
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Pica (plonapadė)1)
210–230
15–25
2
Pica (su dideliu kie‐
180–200
20–30
2
Apkepai
180–200
40–55
1
Špinatų apkepas
160–180
45–60
1
Lotaringiškas apke‐
pas (aštrus pyragas)
170–190
45–55
1
Biskvitinis apkepas
170–190
45–55
1
Varškės pyragas
140–160
60–90
1
Amer. obuolių pyra‐
gas
150–170
50–60
1
Daržovių pyragas
160–180
50–60
1
Nerauginta duona1)
210–230
10–20
2
Sluoksniuotos tešlos
160–180
45–55
2
210–230
15–25
2
kiu garnyro)2)
apkepas1)
Flammekuchen1)
LIETUVIŲ
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Piroggen (rusiška
180–200
perlenktos picos ver‐
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
15–25
2
39
sija)1)
1) Įkaitinkite orkaitę.
2) Naudokite gilų indą.
11.16 Kepsnių kepimas
•
•
•
•
•
Kepimui naudokite atsparius karščiui
orkaitės indus. Žr. orkaitės indų
gamintojo nurodymus.
Didelius kepsnius galima kepti giliame
kepimo inde arba ant grotelių virš
gilaus kepimo indo.
Į gilų indą įpilkite šiek tiek skysčio, kad
mėsos sultys ar riebalai nepridegtų
prie jo paviršiaus.
Jeigu norite, kad kepama įvairi mėsa
būtų apskrudusi, ją kepkite
atidengtoje kepimo skardoje.
•
Jeigu reikia, skrudinamą maistą
apverskite, praėjus 1/2–2/3 gaminimo
laiko.
Kad mėsa būtų sultingesnė:
– liesą mėsą kepkite kepimo
skardoje su dangčiu arba
naudokite kepimo maišelį;
– mėsą ir žuvį kepkite gabalais,
sveriančiais ne mažiau kaip 1 kg;
– kepimo metu keletą kartų
palaistykite didelius kepsnius ir
paukštieną jų sultimis.
11.17 Kepimo lentelės
Jautiena
Patiekalas
Funkcija
Kiekis
Tempera‐ Laikas (min.)
tūra (°C)
Lentynos
padėtis
Troškinta
mėsa
Tradicinis kaitini‐
mas
1–1,5 kg
230
120–150
1
Jautienos
kepsnys ar‐
ba filė: su
Terminis Kepintu‐
vas
storio cm
190–200
5–6 cm storio
1
Jautienos
Terminis Kepintu‐
kepsnys ar‐ vas
ba filė: vidu‐
tiniškai iš‐
kepta
storio cm
180–190
6–8 cm storio
1
Jautienos
Terminis Kepintu‐
kepsnys ar‐ vas
ba filė: gerai
iškepta
storio cm
170–180
8–10 cm storio
1
krauju1)
1) Įkaitinkite orkaitę.
40
www.aeg.com
Kiauliena
Patiekalas
Funkcija
Kiekis
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Mentė,
sprandinė,
kumpis
Terminis
Kepintu‐
vas
1–1,5 kg
150–170
90–120
1
Kapotinis,
kiaulienos /
jautienos
šonkauliukai
Terminis
Kepintu‐
vas
1–1,5 kg
170–190
30–60
1
Mėsos vynio‐ Terminis
tinis
Kepintu‐
vas
750 g–1 kg
160–170
50–60
1
Kiaulės koja
(apvirta)
Terminis
Kepintu‐
vas
750 g–1 kg
150–170
90–120
1
Funkcija
Kiekis
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Kepta veršie‐ Terminis
na
Kepintu‐
vas
1 kg
160–180
120–150
1
Veršienos
kulninė
1,5–2 kg
160–180
120–150
1
Veršiena
Patiekalas
Terminis
Kepintu‐
vas
Aviena
Patiekalas
Funkcija
Kiekis
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Ėriuko koja,
kepta aviena
Terminis
Kepintu‐
vas
1–1,5 kg
150–180
100–120
1
Ėrienos nuga‐
rinė
Terminis
Kepintu‐
vas
1–1,5 kg
160–180
40–60
1
Patiekalas
Funkcija
Kiekis
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Kiškio nugari‐
nė, kiškio
šlaunelė
Terminis
Kepintu‐
vas
iki 1 kg
180–200
35–55
1
Žvėriena
1)
LIETUVIŲ
Patiekalas
Funkcija
Elnienos nu‐
garinė
Kiekis
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Tradicinis 1,5–2 kg
kaitini‐
mas
180–200
60–90
1
Elnienos kum‐ Tradicinis 1,5–2 kg
pis
kaitini‐
mas
180–200
60–90
1
41
1) Įkaitinkite orkaitę.
Paukštiena
Patiekalas
Funkcija
Kiekis
Tempera‐ Laikas (min.)
tūra (°C)
Lentynos
padėtis
Viščiukas,
jauniklis viš‐
čiukas
Terminis
Kepintu‐
vas
200–250 g
porcija
200–220
30–50
1
Pusė viščiuko Terminis
Kepintu‐
vas
400–500 g
porcija
190–210
40–50
1
Vištiena gaba‐ Terminis
lais
Kepintu‐
vas
1–1,5 kg
190–210
50–70
1
Antis
1,5–2 kg
180–200
80–100
1
Terminis
Kepintu‐
vas
Žuvis (troškinta)
Patiekalas
Funkcija
Kiekis
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Žuvis
Terminis
Kepintu‐
vas
1–1,5 kg
180–200
30–50
1
11.18 Mažasis Kepintuvas
•
•
•
•
Kepdami griliu, visada nustatykite
didžiausią temperatūrą.
Lentyną dėkite į kepimo griliu lentelėje
nurodytą padėtį.
Pirmoje lentynos padėtyje visada
padėkite indą nuvarvėjusiems
riebalams surinkti.
Grilyje kepkite tik plokščius mėsos
arba žuvies gabalus.
•
Prieš kepimą visada pasirinkite grilio
funkciją ir pakaitinkite tuščią orkaitę
maždaug 5 minutes.
DĖMESIO
Maistą visada ruoškite
uždarę orkaitės dureles.
42
www.aeg.com
Mažasis Kepintuvas
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Kepimo grilyje laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Viena pusė
Antra pusė
Jautienos keps‐
nys, vidutiniškai
iškeptas
210–230
30–40
30–40
1
Jautienos filė,
vidutiniškai iš‐
kepta
230
20–30
20–30
1
Kiaulienos nu‐
garinė
210–230
30–40
30–40
1
Veršienos nuga‐ 210–230
rinė
30–40
30–40
1
Avienos nugari‐
nė
210–230
25–35
20–35
1
Žuvis, 500–1
000 g
210–230
15–30
15–30
1
Didysis Kepintuvas
Patiekalas
Kepimo grilyje laikas (min.)
Lentynos padėtis
Viena pusė
Antra pusė
Burgers / mėsainiai
9–13
8–10
3
Kiaulienos filė
10–12
6–10
3
Dešrelės
10–12
6–8
3
Filė žlėgtainiai, ver‐
šienos žlėgtainiai
7–10
6–8
3
Toast / skrebučiai
1–3
1–3
3
Skrebutis su garnyru
6–8
-
3
11.19 Šaldytas Maistas
•
Nuimkite maisto pakuotę. Padėkite
maistą ant lėkštės.
•
Neuždenkite nei dubeniu, nei lėkšte.
Tai gali pailginti atšildymo laiką.
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Pica, šaldyta
200–220
15–25
2
Amerikietiška pica, šal‐ 190–210
dyta
20–25
2
Pica, atvėsinta
13–25
2
210–230
LIETUVIŲ
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Picos užkandžiai, šal‐
dyti
180–200
15–30
2
Gruzdintos bulvytės,
plonai pjaustytos
190–210
15–25
2
Gruzdintos bulvytės,
stambiai pjaustytos
190–210
20–30
2
Kroketai
190–210
20–40
2
Paskrudintos Bulvės
210–230
20–30
2
Lazanija / įdaryti ma‐
karonai vamzdučiai,
švieži
170–190
35–45
2
Lazanija / įdaryti ma‐
karonai vamzdučiai,
šaldyti
160–180
40–60
2
Orkaitėje keptas sūris
170–190
20–30
2
Viščiuko Sparneliai
180–200
40–50
2
43
Užšaldyti pusgaminiai
Patiekalas
Funkcija
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Šaldyta pica
Tradicinis kaitini‐
mas
pagal ga‐
mintojo nu‐
rodymus
pagal gamintojo
nurodymus
2
Skrudintos bulvy‐ Tradicinis kaitini‐
200–220
mas
arba
Terminis
1)
tės (300–600
Kepintuvas
g)
pagal gamintojo
nurodymus
2
Prancūziškieji
batonai
Tradicinis kaitini‐
mas
pagal ga‐
mintojo nu‐
rodymus
pagal gamintojo
nurodymus
2
Vaisinis pyragas
Tradicinis kaitini‐
mas
pagal ga‐
mintojo nu‐
rodymus
pagal gamintojo
nurodymus
2
1) Kepdami skrudintas bulvytes 2–3 kartus apverskite.
11.20 Konservavimas
•
•
•
Naudokite tik vienodo dydžio, įprastus
konservavimo stiklainius.
Nenaudokite stiklainių su užsukamais
dangteliais arba metalinių indų.
Šiai funkcijai naudokite pirmą lentynų
lygį nuo apačios.
•
•
•
Ant kepimo skardos dėkite ne daugiau
nei po šešis vieno litro talpos
stiklainius.
Vienodai pripildykite stiklainius ir
uždarykite veržtuvu.
Stiklainiai neturi liestis vienas prie
kito.
44
www.aeg.com
•
•
Į kepimo padėklą įpilkite maždaug 1/2
litro vandens, kad orkaitėje pakaktų
drėgmės.
Kai skystis induose pradeda virti
(maždaug po 35–60 minučių vieno
litro induose), išjunkite orkaitę arba
sumažinkite temperatūrą iki 100 °C
(žr. lentelę).
Minkšti vaisiai
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susidaro
burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatū‐
roje (min.)
Žemuogės / mėly‐
nės / avietės / prino‐
kę agrastai
160–170
35–45
-
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susidaro
burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatū‐
roje (min.)
Kriaušės / svarai‐
niai / slyvos
160–170
35–45
10–15
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susidaro
burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatū‐
roje (min.)
Morkos1)
160–170
50–60
5–10
Agurkai
160–170
50–60
-
Marinuotos daržovės 160–170
50–60
5–10
Kaliaropės / žirniai /
šparagai
50–60
15–20
Kaulavaisiai
Daržovės
160–170
1) Palikite orkaitėje, kai ją išjungiate.
11.21 Džiovinimas
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (val.)
Lentynos padėtis
Pupos
60–70
6–8
2
Pipirai
60–70
5–6
2
Daržovės sriubai
60–70
5–6
2
Grybai
50–60
6–8
2
Prieskoniniai augalai
40–50
2–3
2
Slyvos
60–70
8–10
2
LIETUVIŲ
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (val.)
Lentynos padėtis
Abrikosai
60–70
8–10
2
Pjaustyti obuoliai
60–70
6–8
2
Kriaušės
60–70
6–9
2
11.22 Duona
Iš anksto įkaitinti nerekomenduojama.
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Balta Duona
190–210
40–60
1
Prancūziškasis Bato‐ 200–220
nas
35–45
1
Sviestinė Bandelė
180–200
40–60
1
Čiabata
200–220
35–45
1
Ruginė Duona
190–210
50–70
1
Juoda duona
190–210
50–70
1
Nesmulkintų grūdų
duona
190–210
40–60
1
Duonos bandelės
200–220
25–35
2
11.23 Mėsos termometro lentelė
Jautiena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Šonkauliukai / filė kepsnys: su krauju
45–50
Šonkauliukai / filė kepsnys: vidutiniškai iš‐
kepta
60–65
Šonkauliukai / filė kepsnys: gerai iškepta
70–75
Kiauliena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Mentė / kumpis / kiaulienos sprandinė
80–82
Kotletas (nugarinės) / rūkyta kiaulienos nu‐
garinė
75–80
Maltos mėsos kepsnys
75–80
45
46
www.aeg.com
Veršiena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Kepta veršiena
75–80
Veršienos kulninė
85–90
Aviena / ėriena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Avies koja
80–85
Avienos nugarinė
80–85
Kepta aviena / Ėriuko koja
70–75
Žvėriena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Kiškio nugarinė
70–75
Kiškio šlaunelė
70–75
Nepjaustytas kiškis
70–75
Elnienos nugarinė
70–75
Elnio koja
70–75
Žuvis
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Lašiša
65–70
Upėtakiai
65–70
11.24 Informacija patikros
įstaigoms
Patikros pagal IEC 60350-1 standartą.
Funkcijos patikros: Kepimas Garuose.
Patiekalas
Konteine‐
Kiekis (g)
ris (Gastro‐
norm)
Lentynos
padėtis
Tempera‐ Laikas
tūra (°C) (min.)
Pastabos
Brokoliai1)
1 x 1/2 per‐
foruota
2
99
Dėkite kepi‐
mo skardą
pirmoje len‐
tynos padė‐
tyje.
300
13–15
LIETUVIŲ
47
Patiekalas
Konteine‐
Kiekis (g)
ris (Gastro‐
norm)
Lentynos
padėtis
Tempera‐ Laikas
tūra (°C) (min.)
Pastabos
Brokoliai1)
1 x 1/2 per‐
foruota
daug.
2
99
15–18
Dėkite kepi‐
mo skardą
pirmoje len‐
tynos padė‐
tyje.
Šaldyti žir‐
neliai
1 x 1/2 per‐
foruota
1500
2
99
Kol tem‐
peratūra
šalčiau‐
sioje sri‐
tyje pa‐
sieks 85
°C.
Dėkite kepi‐
mo skardą
pirmoje len‐
tynos padė‐
tyje.
1) Įkaitinkite orkaitę 5 minutes.
12. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
12.1 Pastabos dėl valymo
•
•
•
•
•
•
•
Prietaiso priekį valykite minkšta
šluoste ir šiltu vandeniu su valymo
priemone.
Metaliniams paviršiams valyti
naudokite tam skirtą valymo
priemonę.
Prietaiso vidų valykite po kiekvieno
naudojimo. Riebalų kaupimasis ar kiti
maisto likučiai gali sukelti gaisrą.
Didesnė rizika yra grilio prikaistuviui.
Įsisenėjusius nešvarumus valykite
specialiu orkaičių valikliu.
Visus priedus valykite po kiekvieno
naudojimo ir palikite juos išdžiūti.
Valykite minkšta šluoste ir šiltu
vandeniu su valymo priemone.
Jeigu turite neprisvylančių priedų,
neplaukite jų stipraus poveikio
priemonėmis, indaplovėje arba
naudodami aštrius daiktus. Tai gali
pažeisti neprisvylančią dangą.
Išdžiovinkite orkaitę, kai ji po
naudojimo yra drėgna.
12.2 Rekomenduojamos
valymo priemonės
Nenaudokite šveitimo kempinių ar
šveičiamųjų valiklių. Jie gali pažeisti
emalį ir nerūdijančiojo plieno dalis.
Mūsų produktų galite nusipirkti iš
www.aeg.com/shop ir geriausiose
mažmeninėse parduotuvėse.
12.3 Lentynėlių išėmimas
Prieš atlikdami priežiūros darbus
patikrinkite, ar prietaisas atvėso. Galima
nusideginti.
Norėdami išvalyti prietaisą, išimkite
lentynų atramas.
1. Atramas atsargiai ištraukite į viršų iš
priekinių laikiklių.
1
3
2
2. Atitraukite lentynos atramos priekinį
galą nuo šoninės sienelės.
3. Išimkite atramas iš galinių angų.
Įdėkite lentynėles atvirkščia tvarka.
48
www.aeg.com
12.4 Valymas Garais
Išvalykite kuo daugiau nešvarumų
rankomis.
Išimkite priedus ir lentynų laikiklius, kad
nuvalytumėte šonines sieneles.
Valymo garais funkcijos padeda išvalyti
prietaiso ertmę, skirtą garams ruošti.
Norėdami, kad orkaitė būtų
geriau išvalyta, valymo
funkciją junkite tada, kai
prietaisas yra atvėsęs.
Nurodytas laikas yra susijęs
su funkcijos trukme,
neįskaitant to laiko, kurio
reikia naudotojui ertmei
išvalyti.
Veikiant valymo garais funkcijai, lemputė
nešviečia.
1. Pripildykite vandens stalčių iki
maksimalaus lygio (maždaug 950 ml
vandens), kol pasigirs garso signalas
arba ekrane bus rodomas
pranešimas.
2. Pasirinkite valymo garais funkciją iš
meniu Valymas.
Valymas Garais – funkcija veikia
maždaug 30 minučių.
a) Įjunkite funkciją.
b) Kai programa yra baigta,
pasigirsta garso signalas.
c) Norėdami išjungti įspėjamąjį
garso signalą, palieskite bet kurį
jutiklio lauką.
Papildomas Valymas Garais –
funkcija veikia maždaug 75 minutes.
a) Tinkamu valikliu vienodai
išpurkškite orkaitės vidų – ir
emaliuotas, ir plienines dalis.
Prieš pradėdami valymo procesą,
įsitikinkite, kad prietaisas yra
atvėsęs.
b) Įjunkite funkciją.
Praėjus maždaug 50 minučių, kai
pirma programos dalis bus
baigta, pasigirs įspėjamasis
garso signalas.
c) Paspauskite
.
Valymo procesas dar
nebaigtas.
Vadovaukitės ekrane
rodomu pranešimu,
kad pabaigtumėte
valymą.
d) Išvalykite prietaiso vidų minkšta,
paviršiaus nebraižančia kempine.
Vidų galite išvalyti šiltu vandeniu
arba orkaitės valikliais.
e) Paspauskite
.
Pradedama galutinė proceso
dalis. Ši dalis trunka maždaug 25
minutes.
3. Išvalykite prietaiso vidų minkšta,
paviršiaus nebraižančia kempine.
Vidų galite išvalyti šiltu vandeniu.
Po valymo palikite prietaiso dureles
praviras maždaug 1 valandą. Palaukite,
kol prietaisas išdžius. Džiūvimui
paspartinti galite įkaitinti prietaisą karštu
oru, nustatę 150 °C temperatūrą
maždaug 15 minučių. Valymo funkcijos
poveikis bus maksimalus, jeigu funkcijai
pasibaigus, tuoj pat išvalysite prietaisą
rankomis.
12.5 Priminimas Apie Valymą
Kai rodomas priminimas, reikalingas
valymas. Vykdykite funkciją Papildomas
Valymas Garais.
Galite įjungti / išjungti funkciją:
Priminimas Apie Valymą meniu
Pagrindiniai Nustatymai.
12.6 Garų ruošimo sistema –
Kalkių Nuosėdų Šalinimas
Garikliui veikiant dėl vandenyje esančio
kalcio susidaro ir prisikaupia kalkių
nuosėdų. Jos gali turėti neigiamos įtakos
gariklio veikimui, taip pat garų ir maisto
kokybei. Norėdami to išvengti, išvalykite
gariklio grandinę, kad joje neliktų kalkių
nuosėdų.
Išimkite visus priedus.
Pasirinkite funkciją iš meniu Valymas.
Naudotojo sąsaja padės Jums atlikti šį
procesą.
Visas procesas trunka maždaug 2
valandas.
LIETUVIŲ
Naudojant šią funkciją lemputė yra
išjungta.
1. Patikrinkite, ar vandens stalčius yra
tuščias.
2. Paspauskite
.
3. Padėkite grilio / kepimo indą ant
pirmos lentynos.
4. Paspauskite
.
5. Įpilkite į vandens stalčių 250 ml kalkių
šalinimo priemonės.
6. Pripildykite likusią vandens stalčiaus
dalį vandens iki maksimalaus lygio,
kol pasigirs garso signalas arba
ekrane bus rodomas pranešimas.
.
7. Paspauskite
Bus suaktyvinta pirma proceso dalis:
Kalkių Nuosėdų Šalinimas.
Ši dalis trunka maždaug 1
valandą ir 40 minučių.
8. Pirmai daliai pasibaigus, ištuštinkite
grilio / kepimo indą ir vėl dėkite jį
pirmoje lentynos padėtyje.
.
9. Paspauskite
10. Pripildykite vandens stalčių švaraus
vandens iki maksimalaus lygio, kol
pasigirs garso signalas arba ekrane
bus rodomas pranešimas.
11. Paspauskite
.
Bus suaktyvinta antra proceso dalis:
Kalkių Nuosėdų Šalinimas. Jos metu bus
išplauta gariklio grandinė.
Ši dalis trunka maždaug 35
minutes.
Procesui pasibaigus, ištraukite grilio /
kepimo indą.
Jeigu funkcija Kalkių
Nuosėdų Šalinimas bus
atlikta netinkamai, ekrane
pasirodys pranešimas ją
pakartoti.
Jeigu prietaisas yra drėgnas ir šlapias,
iššluostykite jį sausa šluoste. Palikite
prietaisą visiškai išdžiūti atviromis
durelėmis.
12.7 Priminimas šalinti kalkių
nuosėdas
Du priminimai šalinti kalkių nuosėdas
primena apie tai, kad reikia atlikti šią
49
funkciją: Kalkių Nuosėdų Šalinimas. Šie
priminimai suaktyvinami kiekvieną kartą,
kai Jūs išjungiate prietaisą.
Negriežtas priminimas primena ir
rekomenduoja atlikti kalkių šalinimo ciklą.
Griežtas priminimas įpareigoja atlikti
kalkių šalinimą.
Jeigu nepašalinsite iš
prietaiso kalkių nuosėdų, kai
rodomas griežtas
priminimas, negalėsite
naudoti garų funkcijų.
Priminimo šalinti kalkių
nuosėdas išjungti negalima.
12.8 Garų ruošimo sistema –
Praplovimas
Išimkite visus priedus.
Pasirinkite funkciją iš meniu Valymas.
Naudotojo sąsaja padės Jums atlikti šį
procesą.
Funkcija veikia maždaug 30 minučių.
Naudojant šią funkciją lemputė yra
išjungta.
1. Dėkite kepimo skardą pirmoje
lentynos padėtyje.
2. Paspauskite
.
3. Pripildykite vandens stalčių švaraus
vandens iki maksimalaus lygio, kol
pasigirs garso signalas arba ekrane
bus rodomas pranešimas.
4. Paspauskite
.
Procesui pasibaigus, ištraukite kepimo
skardą.
12.9 Bakelio Ištuštinimas
Išimkite visus priedus.
Naudojant valymo funkciją iš vandens
stalčiaus pašalinamas likęs vanduo.
Naudokite šią funkciją po gaminimo
garuose funkcijos.
Pasirinkite funkciją iš meniu Valymas.
Naudotojo sąsaja padės Jums atlikti šį
procesą.
Funkcija veikia maždaug 6 minutes.
Naudojant šią funkciją lemputė yra
išjungta.
50
www.aeg.com
1. Dėkite kepimo skardą pirmoje
lentynos padėtyje.
2. Paspauskite
.
Procesui pasibaigus, ištraukite kepimo
skardą.
8. Laikykite durelių stiklo plokštes už
viršutiniojo krašto ir iškelkite iš
kreiptuvo.
12.10 Durelių išėmimas ir
įdėjimas
Galite nuimti dureles ir vidines stiklo
plokštes, kad nuvalytumėte. Skirtingiems
modeliams stiklo plokščių skaičius gali
būti skirtingas.
ĮSPĖJIMAS!
Būkite atsargūs, kai išimate
prietaiso dureles. Durelės
yra sunkios.
1. Visiškai atidarykite dureles.
2. Iki galo nuspauskite suveržiamąsias
svirtis (A) ant dviejų durelių vyrių.
9. Stiklo plokštę nuvalykite vandeniu ir
muilu. Atsargiai nusausinkite stiklo
plokštę.
Baigę valyti, atlikite pirmiau minėtus
veiksmus atvirkščia eilės tvarka.
Pirmiausia įdėkite mažesnę plokštę, po
to didesnę ir dureles.
ĮSPĖJIMAS!
Patikrinkite, ar stiklai
tinkamai įdėti, nes kitaip
durelių paviršius gali
perkaisti.
12.11 Lemputės keitimas
A
A
3. Uždarykite orkaitės dureles iki pirmos
atidarymo padėties (maždaug 70°
kampu).
4. Laikykite dureles abiem rankom už
abiejų kraštų ir atkelkite jas nuo
prietaiso kampu aukštyn.
5. Padėkite dureles išorine puse žemyn
ant minkšto audinio ir lygaus
pagrindo. Taip jų nesubraižysite.
6. Laikydami durelių apdailą (B) už
abiejų pusių durelių viršutinių kampų,
paspauskite į vidų ir atleiskite
fiksavimo tarpiklį.
2
B
1
7. Patraukite durelių apdailą pirmyn ir
nuimkite ją.
Patieskite audinį prietaiso viduje. Tai
apsaugo nuo lemputės stiklinio gaubtelio
ir orkaitės vidaus pažeidimų.
ĮSPĖJIMAS!
Žūties nuo elektros srovės
pavojus! Atjunkite saugiklį
prieš keisdami lemputę.
Lemputė ir lemputės stiklinis
gaubtas gali būti karšti.
1. Išjunkite prietaisą.
2. Išimkite saugiklius iš skirstomosios
saugiklių dėžutės arba išjunkite
jungtuvą.
Viršutinė lemputė
1. Sukite stiklinį lemputės gaubtelį prieš
laikrodžio rodyklę ir nuimkite jį.
LIETUVIŲ
2. Nuimkite metalinį žiedą ir nuvalykite
stiklinį gaubtelį.
3. Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama,
300 °C atsparia karščiui lempute .
51
4. Įkiškite metalinį žiedą į stiklinį
gaubtelį.
5. Uždėkite stiklinį gaubtelį.
13. TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
13.1 Ką daryti, jeigu...
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Orkaitės nepavyksta įjungti
arba valdyti.
Orkaitė neprijungta arba ne‐
tinkamai prijungta prie elek‐
tros tinklo.
Patikrinkite, ar orkaitė tinka‐
mai prijungta prie maitinimo
tinklo (žr. prijungimo sche‐
mą, jeigu yra).
Orkaitė nekaista.
Orkaitė yra išjungta.
Įjunkite orkaitę.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytas laikrodis.
Nustatykite laikrodį.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytos būtinos nuo‐
statos.
Patikrinkite, ar nuostatos yra
tinkamos.
Orkaitė nekaista.
Suaktyvintas automatinis iš‐
jungimas.
Žr. skyrių „Automatinis išjun‐
gimas“.
Orkaitė nekaista.
Įjungtas apsaugos nuo vaikų Žr. skyrių „Apsaugos nuo
užraktas.
vaikų užrakto naudojimas“.
Orkaitė nekaista.
Netinkamai uždarytos dure‐
lės.
Iki galo uždarykite dureles.
Orkaitė nekaista.
Perdegė saugiklis.
Patikrinkite, ar veikimas su‐
triko dėl saugiklio. Jeigu sau‐
giklis pakartotinai perdega,
kreipkitės į kvalifikuotą elek‐
triką.
Lemputė nešviečia.
Perdegusi lemputė.
Pakeiskite lemputę.
Ekrane rodoma „F111“.
Netinkamai įkištas kepimo
termometro kištukas į lizdą.
Kuo giliau įkiškite kepimo
termometro kištuką į lizdą.
Ekrane rodomas klaidos ko‐
das, kurio nėra šioje lentelė‐
je.
Įvyko elektronikos gedimas.
•
•
Išjunkite orkaitę, naudo‐
dami namų saugiklį arba
apsauginį jungiklį skirsto‐
mojoje saugiklių dėžutė‐
je, ir vėl įjunkite.
Jeigu ekrane vėl rodo‐
mas klaidos kodas, kreip‐
kitės į klientų aptarnavi‐
mo skyrių.
52
www.aeg.com
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Ant maisto produktų ir orkai‐
tės viduje kaupiasi garai ir
kondensatas.
Pernelyg ilgam palikote pa‐
tiekalą orkaitėje.
Baigę gaminti, nepalikite pa‐
tiekalų orkaitėje ilgiau negu
15–20 minučių.
Kalkių šalinimo procesas nu‐ Nutrūko elektros tiekimas.
traukiamas jo nebaigus.
Pakartokite šį procesą.
Kalkių šalinimo procesas nu‐ Naudotojas išjungė funkciją.
traukiamas jo nebaigus.
Pakartokite šį procesą.
Po kalkių šalinimo proceso
Nepripildėte vandens stal‐
grilio / kepimo inde nėra van‐ čiaus iki maksimalaus lygio.
dens.
Patikrinkite, ar vandens stal‐
čiuje yra kalkių šalinimo prie‐
monės / vandens.
Pakartokite šį procesą.
Po kalkių šalinimo ciklo ert‐
mės viduje yra nešvaraus
vandens.
Grilio / kepimo indas padė‐
Pašalinkite likusį vandenį ir
tas ant netinkamos lentynos. kalkių šalinimo priemonę iš
orkaitės apačios. Padėkite
grilio / kepimo indą ant pir‐
mos lentynos.
Valymo funkcija pertraukia‐
ma jos nebaigus.
Nutrūko elektros tiekimas.
Pakartokite šį procesą.
Valymo funkcija pertraukia‐
ma jos nebaigus.
Naudotojas išjungė funkciją.
Pakartokite šį procesą.
Pasibaigus valymo funkcijai,
ertmės apačioje yra per
daug vandens.
Prieš įjungdami valymo ciklą, Padenkite visas ertmės dalis
į prietaisą įpurškėte per daug plonu ploviklio sluoksniu.
ploviklio.
Vienodai užpurkškite ploviklį.
Prasti valymo proceso rezul‐ Per aukšta valymo garais
tatai.
funkcijos pradinė orkaitės
temperatūra.
Pakartokite šį ciklą. Vykdyki‐
te ciklą, kai prietaisas yra
šaltas.
Prasti valymo proceso rezul‐ Prieš pradėdami valymo pro‐ Išimkite šonines groteles iš
tatai.
cesą, neišėmėte šoninių gro‐ prietaiso ir pakartokite šią
telių. Jos gali perduoti karštį funkciją.
sienelėms ir sumažinti valy‐
mo veiksmingumą.
Prasti valymo proceso rezul‐ Prieš pradėdami valymo pro‐ Išimkite priedus iš prietaiso ir
tatai.
cesą, neišėmėte priedų iš
pakartokite šią funkciją.
prietaiso. Jie gali pabloginti
valymo garais ciklą ir suma‐
žinti jo veiksmingumą.
13.2 Aptarnavimo duomenys
Jeigu patys negalite rasti problemos
sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą
arba įgaliotąjį techninio aptarnavimo
centrą.
Duomenys, kuriuos būtina pateikti
techninio aptarnavimo centrui, nurodyti
techninių duomenų lentelėje. Duomenų
lentelę rasite prietaiso viduje, ant
priekinio rėmo. Nenuimkite duomenų
lentelės nuo prietaiso vidaus.
LIETUVIŲ
53
Rekomenduojame duomenis užsirašyti čia:
Modelis (MOD.)
.........................................
Gaminio numeris (PNC)
.........................................
Serijos numeris (S. N.)
.........................................
14. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS
14.1 Gaminio kortelė ir informacija pagal ES direktyvą
65-66/2014
Tiekėjo pavadinimas
AEG
Modelio žymuo
KS8404721M
Energijos efektyvumo indeksas
80,8
Energijos vartojimo efektyvumo klasė
A+
Energijos sąnaudos esant įprastai apkrovai, veikiant
įprastu režimu
0,89 kWh/ciklui
Energijos sąnaudos esant įprastai apkrovai, veikiant
ventiliatoriaus režimu
0,59 kWh/ciklui
Ertmių skaičius
1
Karščio šaltinis
Elektra
Tūris
43 l
Orkaitės rūšis
Integruojama orkaitė
Masė
35.4 kg
EN 60350-1. Buitiniai elektriniai virimo ir
kepimo prietaisai. 1 dalis. Viryklės,
orkaitės, garinės orkaitės ir kepintuvai.
Eksploatacinių charakteristikų matavimo
metodai.
14.2 Energijos taupymas
Orkaitėje yra savybių, kurios
jums padeda taupyti energiją
kasdien ruošiant maistą.
Bendri patarimai
Patikrinkite, ar orkaitės durelės yra
tinkamai uždarytos, kai prietaisas veikia.
Neatidarykite prietaiso durelių per dažnai
ruošdami maistą. Durelių tarpiklis visada
turi būti švarus ir patikrinkite, ar jis gerai
pritvirtintas savo vietoje.
Naudokite metalinius indus, kad
galėtumėte taupiau naudoti energiją.
Jeigu galima, iš anksto neįkaitinkite
orkaitės, prieš dėdami maistą į vidų.
Jei maisto gaminimo trukmė ilgesnė nei
30 minučių, sumažinkite orkaitės
temperatūrą iki minimumo, likus 3–10
minučių iki kepimo pabaigos pagal
gaminimo trukmę. Dėl orkaitėje likusio
karščio patiekalas ir toliau keps.
Naudokite likusį karštį kitiems
patiekalams pašildyti.
Kai vienu kartu ruošiate kelis patiekalus,
darykite kuo trumpesnes pertraukėles
tarp kepimų.
54
www.aeg.com
Maisto gaminimas naudojant
ventiliatorių
Kai galima, naudokite maisto gaminimo
funkcijas su ventiliatoriumi, kad
taupytumėte energiją.
Likęs karštis
Veikiant tam tikroms orkaitėms
funkcijoms, jeigu suaktyvinta programa
su trukme arba pabaigos laiku ir maisto
gaminimo trukmė yra ilgesnė nei 30
minučių, tada kaitinimo elementai
automatiškai išsijungia anksčiau.
Ventiliatorius ir lemputė ir toliau veikia.
Šilto pagaminto patiekalo išlaikymas
Pasirinkite žemiausios galimos
temperatūros nuostatą, kad
panaudotumėte likusį karštį ir
išlaikytumėte patiekalą šiltą. Ekrane
rodomas likusio karščio indikatorius arba
temperatūra.
Maisto gaminimas išjungus
apšvietimą
Ruošdami maistą išjunkite apšvietimą.
Įjunkite jį tik tada, kai jo reikia.
Drėgnas Karštas Oras
Funkcija yra skirta taupyti energiją maisto
gaminimo metu. Ji veikia taip, kad
temperatūra orkaitėje gali skirtis nuo
ekrane rodomos temperatūros gaminimo
ciklo metu ir maisto gaminimo trukmė gali
skirtis nuo trukmės naudojant kitas
programas.
Kai naudojate funkciją „Drėgnas karštas
oras“, lemputė automatiškai išsijungia po
30 sekundžių. Vėl galite įjungti lemputę,
bet taip sumažės numatomas energijos
taupymas.
15. APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas,
pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite
pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo
konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite
saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir
surinkti bei perdirbti elektros ir
elektronikos prietaisų atliekas.
*
Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų
prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos
atliekų surinkimo punktą arba susisiekite
su vietnos savivaldybe dėl papildomos
informacijos.
LIETUVIŲ
55
867325196-C-172017
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement