Electrolux EQLP4520IK User manual

Electrolux EQLP4520IK User manual
Electrolux
Cooking
Płyta grzejna
EQLP4520IK
2
www.electrolux.com
SPIS TREŚCI
1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA........................................... 2
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................................ 4
3. OPIS URZĄDZENIA........................................................................................... 7
4. CODZIENNA EKSPLOATACJA......................................................................... 9
5. WSKAZÓWKI I PORADY................................................................................. 12
6. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE.................................................................. 14
7. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.................................................................. 15
8. INSTALACJA.................................................................................................... 18
9. DANE TECHNICZNE........................................................................................21
10. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA............................................................. 21
11. POLSKA - WSPARCIE I OBSŁUGA KLIENTA...............................................22
Z MYŚLĄ O TOBIE
Dziękujemy za zakup urządzenia Electrolux. Jest ono owocem dziesięcioleci
doświadczeń i innowacji. To pomysłowe i stylowe urządzenie zostało
zaprojektowane z myślą o Tobie. Użytkując je, możesz mieć zawsze pewność
uzyskania wspaniałych efektów.
Witamy w świecie marki Electrolux!
Zapraszamy na naszą witrynę internetową, aby:
Otrzymać wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w
rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu:
www.electrolux.com
Zarejestrować swój produkt i uprościć jego obsługę serwisową:
www.registerelectrolux.com
Nabyć akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do
swojego urządzenia:
www.electrolux.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym, należy przygotować
poniższe dane: model, numer produktu, numer seryjny.
Stosowne informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.
Ostrzeżenie / Przestroga – Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ogólne informacje i wskazówki
Informacje dotyczące środowiska naturalnego
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
1.
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed instalacją i rozpoczęciem eksploatacji urządzenia
należy uważnie zapoznać się z załączoną instrukcją
POLSKI
3
obsługi. Producent nie odpowiada za uszkodzenia i
obrażenia ciała spowodowane nieprawidłową instalacją i
eksploatacją. Należy zachować instrukcję wraz z
urządzeniem do wykorzystania w przyszłości.
1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych
zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub
umysłowych
•
•
•
•
•
•
•
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu
ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub
umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej
wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one
nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie
bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą
świadome związanych z tym zagrożeń.
Nie należy pozwalać, aby dzieci bawiły się
urządzeniem.
Wszystkie opakowania należy przechowywać poza
zasięgiem dzieci.
Dzieci i zwierzęta nie powinny zbliżać się do
pracującego lub stygnącego urządzenia. Łatwo
dostępne elementy urządzenia mocno się nagrzewają.
Jeśli urządzenie jest wyposażone w blokadę
uruchomienia, zaleca się, aby ją włączyć.
Czyszczeniem i konserwacją nie mogą zajmować się
dzieci bez nadzoru dorosłych.
Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny znajdować się
w pobliżu urządzenia, jeśli nie są pod stałym
nadzorem.
1.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa
•
Urządzenie oraz jego nieosłonięte elementy
nagrzewają się podczas pracy do wysokiej
temperatury. Nie dotykać elementów grzejnych.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nie sterować urządzeniem za pomocą zewnętrznego
programatora czasowego ani niezależnego układu
zdalnego sterowania.
Pozostawienie bez nadzoru potraw zawierających
tłuszcz lub olej na włączonej płycie grzejnej może być
przyczyną pożaru.
Nie gasić pożaru wodą – należy wyłączyć urządzenie,
a następnie przykryć płomień pokrywą lub kocem
gaśniczym.
Nie przechowywać żadnych przedmiotów na
powierzchni gotowania.
Na powierzchni płyty grzejnej nie wolno kłaść
przedmiotów metalowych, takich jak sztućce lub
pokrywki do garnków, ponieważ mogą one bardzo się
rozgrzać.
Nie czyścić urządzenia za pomocą myjek parowych.
Po zakończeniu używania płyty należy wyłączyć pole
grzejne za pomocą elementu sterującego. Nie polegać
na działaniu układu wykrywania obecności naczyń.
Jeśli na powierzchni szkła ceramicznego / powierzchni
szklanej pojawią się pęknięcia, należy wyłączyć
urządzenie, aby uniknąć zagrożenia porażeniem
prądem elektrycznym.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze
względów bezpieczeństwa musi go wymienić
producent, autoryzowany serwis lub inna
wykwalifikowana osoba.
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
2.1 Instalacja
OSTRZEŻENIE!
Urządzenie może
zainstalować wyłącznie
wykwalifikowana osoba.
•
•
•
Usunąć wszystkie elementy
opakowania.
Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.
Postępować zgodnie z instrukcją
instalacji załączoną do urządzenia.
•
•
•
•
Zachować minimalne odstępy od
innych urządzeń i mebli.
Zachować ostrożność podczas
przenoszenia urządzenia, ponieważ
jest ono ciężkie. Zawsze używać
rękawic ochronnych.
Po przycięciu zabezpieczyć
krawędzie blatu przed wilgocią za
pomocą odpowiedniego
uszczelniacza.
Zabezpieczyć spód urządzenia przed
dostępem pary i wilgoci.
POLSKI
•
•
•
•
Nie instalować urządzenia przy
drzwiach ani pod oknem. Zapobiegnie
to możliwości strącenia gorącego
naczynia z urządzenia przy otwieraniu
okna lub drzwi.
Instalując urządzenie nad szufladami,
należy zapewnić wystarczająco dużo
miejsca między dolną częścią
urządzenia a górną szufladą, aby
umożliwić prawidłowy obieg
powietrza.
Spód urządzenia może się mocno
nagrzewać. Pod urządzeniem należy
zamontować niepalną płytę,
uniemożliwiającą dostęp do
urządzenia od spodu.
Pozostawić 2 mm przestrzeni
wentylacyjnej między blatem
roboczym a przednią częścią
zamontowanego pod nim urządzenia.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń
spowodowanych brakiem
odpowiedniej przestrzeni
wentylacyjnej.
•
•
•
•
•
•
2.2 Podłączenie do sieci
elektrycznej
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie
pożarem i porażeniem
prądem elektrycznym.
•
•
•
•
•
•
•
Wszystkie połączenia elektryczne
powinien wykonać wykwalifikowany
elektryk.
Urządzenie musi być uziemione.
Przed wykonaniem jakiejkolwiek
czynności upewnić się, że urządzenie
jest odłączone od zasilania.
Należy upewnić się, że informacje o
podłączeniu elektrycznym podane na
tabliczce znamionowej są zgodne z
parametrami instalacji zasilającej. W
przeciwnym razie należy
skontaktować się z elektrykiem.
Upewnić się, że urządzenie jest
prawidłowo zainstalowane. Luźny lub
niewłaściwy przewód zasilający bądź
wtyczka (jeśli dotyczy) może być
przyczyną przegrzania styków.
Użyć odpowiedniego przewodu
zasilającego.
Nie dopuszczać do splątania
przewodów elektrycznych.
•
•
•
•
•
5
Upewnić się, że zostało
zainstalowane zabezpieczenie przed
porażeniem prądem.
Przewód zasilający należy
przymocować obejmą w celu jego
mechanicznego odciążenia.
Podczas podłączania urządzenia do
gniazda sieciowego upewnić się, że
przewód zasilający lub jego wtyczka
(jeśli dotyczy) nie będzie dotykać
rozgrzanych elementów urządzenia
lub naczyń
Nie stosować rozgałęźników ani
przedłużaczy.
Należy uważać, aby nie uszkodzić
wtyczki (jeśli dotyczy) ani przewodu
zasilającego. Wymianę uszkodzonego
przewodu zasilającego należy zlecić
autoryzowanemu centrum
serwisowemu lub wykwalifikowanemu
elektrykowi.
Zarówno dla elementów znajdujących
się pod napięciem, jak i
zaizolowanych części,
zabezpieczenie przed porażeniem
prądem należy zamocować w taki
sposób, aby nie można go było
odłączyć bez użycia narzędzi.
Podłączyć wtyczkę do gniazda
elektrycznego dopiero po
zakończeniu instalacji. Należy zadbać
o to, aby w zainstalowanym
urządzeniu wtyczka przewodu
zasilającego była łatwo dostępna.
Jeśli gniazdo elektryczne jest
obluzowane, nie wolno podłączać do
niego wtyczki.
Odłączając urządzenie, nie ciągnąć
za przewód zasilający. Zawsze
ciągnąć za wtyczkę.
Konieczne jest zastosowanie
odpowiednich wyłączników obwodu
zasilania: wyłączników
automatycznych, bezpieczników
topikowych (typu wykręcanego –
wyjmowanych z oprawki),
wyłączników różnicowo-prądowych
(RCD) oraz styczników.
W instalacji elektrycznej należy
zastosować wyłącznik obwodu
umożliwiający odłączenie urządzenia
od zasilania na wszystkich biegunach.
Wyłącznik obwodu musi mieć
rozwarcie styków wynoszące
minimum 3 mm.
6
www.electrolux.com
2.3 Eksploatacja
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń ciała, oparzeniem,
porażeniem prądem.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Przed pierwszym użyciem urządzenia
należy usunąć z niego wszystkie
elementy opakowania, etykiety i folię
ochronną (jeśli dotyczy).
Urządzenia należy używać w
warunkach domowych.
Nie zmieniać parametrów
technicznych urządzenia.
Należy upewnić się, że otwory
wentylacyjne są drożne.
Nie pozostawiać włączonego
urządzenia bez nadzoru.
Po każdym użyciu wyłączyć pole
grzejne.
Nie polegać na działaniu układu
wykrywania obecności naczyń.
Nie kłaść sztućców ani pokrywek
naczyń na polach grzejnych. Mogą
one się one silnie rozgrzać.
Nie obsługiwać urządzenia mokrymi
rękami lub jeśli ma ono kontakt z
wodą.
Nie używać urządzenia jako
powierzchni roboczej ani miejsca do
przechowywania przedmiotów.
Jeśli na powierzchni urządzenia
pojawią się pęknięcia, należy
natychmiast odłączyć je od zasilania.
Pozwoli to uniknąć zagrożenia
porażeniem prądem elektrycznym.
Gdy urządzenie jest włączone,
użytkownicy z wszczepionym
rozrusznikiem serca nie powinni
zbliżać się do indukcyjnych pól
grzejnych na odległość mniejszą niż
30 cm.
Podczas wkładania żywności do
gorącego oleju może on pryskać.
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie pożarem
i wybuchem
•
Pod wpływem wysokiej temperatury
tłuszcze i olej mogą uwalniać
łatwopalne opary. Podczas
podgrzewania tłuszczów i oleju nie
wolno zbliżać do nich źródeł ognia ani
rozgrzanych przedmiotów.
•
•
•
Opary uwalniane przez gorący olej
mogą ulec samoczynnemu zapłonowi.
Zużyty olej zawierający pozostałości
produktów spożywczych ma niższą
temperaturę zapłonu niż świeży olej.
Nie umieszczać w urządzeniu, na nim
ani w jego pobliżu łatwopalnych
substancji ani przedmiotów
nasączonych łatwopalnymi
substancjami.
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie
uszkodzenia urządzenia.
•
•
•
•
•
•
•
Nie stawiać gorących naczyń na
panelu sterowania.
Nie dopuszczać do wygotowania się
potraw.
Nie dopuszczać do upadku naczyń
lub innych przedmiotów na
powierzchnię urządzenia. Może to
spowodować jej uszkodzenie.
Nie włączać pól grzejnych bez naczyń
ani z pustymi naczyniami.
Nie kłaść na urządzeniu folii
aluminiowej.
Naczynia żeliwne, aluminiowe lub ze
zniszczonym spodem mogą
spowodować zarysowanie szkła lub
szkła ceramicznego. Dlatego nie
należy przesuwać ich po powierzchni
gotowania.
Urządzenie jest przeznaczone
wyłącznie do przyrządzania potraw.
Nie wolno go używać do innych
celów, takich jak np. ogrzewanie
pomieszczeń.
2.4 Konserwacja i czyszczenie
•
•
•
•
•
Aby zapobiec uszkodzeniu
powierzchni urządzenia, należy
regularnie ją czyścić.
Przed rozpoczęciem czyszczenia
urządzenia należy je wyłączyć i
zaczekać, aż ostygnie.
Przed przystąpieniem do konserwacji
urządzenia należy odłączyć je od
zasilania.
Do czyszczenia urządzenia nie wolno
używać wody pod ciśnieniem ani pary
wodnej.
Czyścić urządzenie za pomocą
wilgotnej szmatki. Stosować
wyłącznie obojętne detergenty. Nie
POLSKI
stosować produktów ściernych, myjek
do szorowania, rozpuszczalników ani
metalowych przedmiotów.
•
•
2.5 Utylizacja
2.6 Serwis
•
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie
odniesieniem obrażeń ciała
lub uduszeniem.
•
•
Aby uzyskać informacje dotyczące
prawidłowej utylizacji urządzenia,
należy skontaktować się z lokalnymi
władzami.
Należy skontaktować się z
autoryzowanym punktem
serwisowym, który naprawi
urządzenie.
Należy stosować wyłącznie
oryginalne części zamienne.
3. OPIS URZĄDZENIA
3.1 Układ powierzchni gotowania
1 Indukcyjne pole grzejne
2 Panel sterowania
1
1
2
3.2 Układ panelu sterowania
1
2
3
4
5
14
6
13
7
12 11
8 9
10
Urządzenie obsługuje się, dotykając pól czujników. Wyświetlacz, wskaźniki i sygnały
dźwiękowe informują użytkownika o włączonych funkcjach.
Pole
czuj‐
nika
1
7
Odłączyć urządzenie od źródła
zasilania.
Odciąć i wyrzucić przewód zasilający.
Funkcja
Uwagi
WŁ. / WYŁ.
Włączanie i wyłączanie płyty grzejnej.
8
www.electrolux.com
Pole
czuj‐
nika
Funkcja
Uwagi
2
Blokada / Blokada uru‐
chomienia
Blokowanie/odblokowanie panelu stero‐
wania.
3
STOP+GO
Włączanie i wyłączanie funkcji.
4
Bridge
Włączanie i wyłączanie funkcji.
-
Wskazanie mocy grzania Pokazuje ustawienie mocy grzania.
-
Wskaźniki funkcji zegara
dla poszczególnych pól
grzejnych
Wskazują, dla którego pola ustawiono
czas.
-
Wyświetlacz zegara
Pokazuje czas w minutach.
8
CountUp Timer
Informuje o działaniu funkcji.
9
Wyłącznik czasowy / Min‐ Informuje o działaniu funkcji.
utnik
10
-
Wybór funkcji zegara.
11
-
Wybór pola grzejnego.
-
Przedłużanie lub skracanie czasu.
Funkcja Power
Włączanie i wyłączanie funkcji.
Pasek regulacji
Ustawianie mocy grzania.
5
6
7
/
12
13
14
-
3.3 Wskazania ustawień mocy grzania
Wskazanie
Opis
Pole grzejne jest wyłączone.
Pole grzejne jest włączone.
-
Włączona jest funkcja STOP+GO.
Włączona jest funkcja Automatyczne podgrzewanie.
Włączona jest funkcja Funkcja Power.
+ cyfra
Nieprawidłowe działanie.
/
OptiHeat Control (3-stopniowy wskaźnik ciepła resztkowego): go‐
towanie / podtrzymywanie ciepła / ciepło resztkowe.
/
POLSKI
Wskazanie
9
Opis
Włączona jest funkcja Blokada / Blokada uruchomienia.
Na polu grzejnym umieszczono nieodpowiednie lub zbyt małe
naczynie bądź nie umieszczono na nim żadnego naczynia.
Włączona jest funkcja Samoczynne wyłączenie.
3.4 OptiHeat Control (3stopniowy wskaźnik ciepła
resztkowego)
OSTRZEŻENIE!
/
/
Występuje
zagrożenie poparzenia
ciepłem resztkowym.
Wskaźnik pokazuje poziom
ciepła resztkowego.
Indukcyjne pola grzejne wytwarzają
ciepło potrzebne do gotowania potraw
bezpośrednio w dnie naczyń.
Powierzchnia ceramiczna jest
nagrzewana przez ciepło pochodzące z
naczyń.
4. CODZIENNA EKSPLOATACJA
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
4.1 Włączanie i wyłączanie
Dotknąć
na 1 sekundę, aby włączyć
lub wyłączyć płytę grzejną.
4.2 Samoczynne wyłączenie
Funkcja ta powoduje samoczynne
wyłączenie płyty grzejnej, gdy:
•
•
•
•
•
wszystkie pola grzejne są wyłączone,
po włączeniu płyty grzejnej nie
zostanie ustawiona moc grzania,
panel sterowania został zalany lub od
ponad 10 sekund znajduje się na nim
przedmiot (garnek, ściereczka itp).
Rozlegnie się sygnał dźwiękowy i
urządzenie wyłączy się. Należy
usunąć przedmiot lub wyczyścić panel
sterowania.
płyta ulega nadmiernemu rozgrzaniu
(np. gdy wygotowała się zawartość
naczynia). Przed ponownym użyciem
płyty grzejnej odczekać, aż pole
grzejne ostygnie.
użyto nieodpowiednich naczyń.
Wyświetla się symbol
i po upływie
•
2 minut pole grzejne wyłącza się
samoczynnie.
nie wyłączono pola grzejnego lub nie
zmieniono mocy grzania. Po pewnym
czasie wyświetla się
i płyta grzejna
wyłącza się.
Zależność między ustawieniem mocy
grzania a czasem, po jakim wyłącza
się płyta grzejna:
Ustawienie mocy
grzania
,1-3
Płyta grzejna wy‐
łącza się po
6 godz.
4-7
5 godz.
8-9
4 godz.
10 - 14
1,5 godz.
4.3 Ustawianie mocy grzania
Aby wybrać lub zmienić ustawienie mocy
grzania:
Dotknąć paska regulacji w miejscu
odpowiadającym wybranej mocy grzania
lub przesunąć palec wzdłuż paska
regulacji w miejsce odpowiadające
wybranej mocy grzania.
10
www.electrolux.com
Aby włączyć funkcję dla pola
P
grzejnego: dotknąć
(wyświetli się
). Szybko dotknąć właściwego
ustawienia mocy grzania. Po upływie
trzech sekund wyświetli się
4.4 Używanie pól grzejnych
Ustawić naczynie na krzyżyku/kwadracie
znajdującym się na polu grzejnym, które
ma być użyte do gotowania. Zakryć cały
krzyżyk/kwadrat. Indukcyjne pola grzejne
dostosowują się automatycznie do
wielkości dna naczyń. Można stosować
duże naczynia, ustawiając je
jednocześnie na dwóch polach
grzejnych.
.
Aby wyłączyć funkcję: zmienić
ustawienie mocy grzania.
4.7 Funkcja Power
Funkcja ta zapewnia indukcyjnym polom
grzejnym dodatkową moc. Funkcję tę
można włączyć dla indukcyjnego pola
grzejnego tylko przez ograniczony czas.
Po upływie tego czasu indukcyjne pole
grzejne automatycznie przełącza się na
maksymalną moc grzania.
Patrz rozdział „Dane
techniczne”.
4.5 Funkcja Bridge
Funkcja ta łączy dwa pola grzejne po
lewej stronie, by działały, jak jedno pole
grzejne.
Aby włączyć funkcję dla pola
W pierwszej kolejności należy ustawić
moc grzania jednego z pól grzejnych po
lewej stronie.
Aby wyłączyć funkcję: zmienić
ustawienie mocy grzania.
Aby włączyć funkcję: dotknąć . Aby
ustawić lub zmienić ustawienie mocy
grzania, należy dotknąć jeden z
czujników sterowania.
Aby wyłączyć funkcję: dotknąć .
Pola grzejne będą działać niezależnie od
siebie.
Korzystając tylko z jednego pola
grzejnego z pary pól grzejnych, zaleca
się używanie tylnego pola grzejnego.
Także gotując w dużym naczyniu zaleca
się postawienie go obok tylnego pola
grzejnego.
4.6 Automatyczne
podgrzewanie
Włączenie tej funkcji pozwala w krótszym
czasie uzyskać potrzebną moc grzania.
Funkcja ta uruchamia na pewien czas
maksymalną moc grzania, a następnie
obniża ją do właściwego poziomu.
Aby możliwe było włączenie
tej funkcji, pole grzejne musi
być zimne.
grzejnego: dotknąć
. Włączy się
.
4.8 Zegar
Wyłącznik czasowy
Funkcja ta służy do określenia czasu
pracy pola grzejnego w danym cyklu
gotowania.
Najpierw wybrać pole grzejne, a
następnie funkcję.Wybór funkcji zegara
jest możliwy dla pól grzejnych, które są
włączone i dla których ustawiono moc
grzania.
Wybór pola grzejnego: dotknąć
kilkakrotnie , aż włączy się wskaźnik
odpowiedniego pola grzejnego. Gdy ta
funkcja jest włączona, wyświetla się
symbol
.
Aby włączyć funkcję: dotknąć
na
zegarze, aby ustawić czas (00-99 minut).
Gdy zacznie wolno migać wskaźnik pola
grzejnego, rozpocznie się odliczanie
czasu.
Aby wyświetlić pozostały czas:
ustawić pole grzejne, dotykając .
Wskaźnik pola grzejnego zacznie szybko
POLSKI
migać. Wyświetlacz wyświetli pozostały
czas.
Jeśli działają dwie funkcje
jednocześnie, na
wyświetlaczu najpierw
pokazana jest funkcja
CountUp Timer.
Aby zmienić czas: ustawić pole grzejne,
dotykając
. Dotknąć
lub
.
Aby wyłączyć funkcję: wybrać pole
grzejne za pomocą
, a następnie
dotknąć . Wartość pozostałego czasu
zmniejszy się do 00. Wskaźnik pola
grzejnego zgaśnie.
Gdy odliczanie czasu
dobiegnie końca, rozlegnie
się sygnał dźwiękowy i
zacznie migać wskazanie
00. Pole grzejne wyłączy się.
Minutnik
Funkcji tej można używać jako
minutnika, gdy płyta grzejna jest
włączona, ale nie pracują pola grzejne
(wskazanie mocy grzania:
).
Aby włączyć funkcję: dotknąć
.
lub
zegara, aby ustawić
Dotknąć
czas. Gdy odliczanie czasu dobiegnie
końca, rozlegnie się sygnał dźwiękowy i
zacznie migać wskazanie 00.
Aby wyciszyć sygnał dźwiękowy:
dotknąć
11
Aby wyciszyć sygnał dźwiękowy:
.
CountUp Timer (Stoper)
Funkcja ta służy do kontrolowania czasu
pracy pola grzejnego.
dotknąć
.
Funkcja nie ma wpływu na
działanie pól grzejnych.
Aby wybrać pole grzejne (jeżeli
włączone jest więcej niż 1 pole
4.9 STOP+GO
grzejne): dotknąć kilkakrotnie , aż
włączy się wskaźnik odpowiedniego pola
grzejnego. Gdy ta funkcja jest włączona,
Funkcja ta służy do przestawiania
wszystkich włączonych pól grzejnych na
najniższą moc grzania.
wyświetla się symbol
Gdy działa ta funkcja, nie można zmienić
ustawienia mocy grzania.
.
Aby włączyć funkcję: dotknąć
Zniknie symbol
i pojawi się
.
Funkcja nie blokuje funkcji zegara.
.
Aby dowiedzieć się, jak długo działa
pole grzejne: ustawić pole grzejne,
dotykając . Wskaźnik pola grzejnego
zacznie szybko migać. Na wyświetlaczu
pojawi się czas działania pola grzejnego.
W ciągu pierwszej minuty czas na
wyświetlaczu pokazany jest w
sekundach. W ciągu kolejnych minut
czas na wyświetlaczu pokazany jest w
minutach.
Aby wyłączyć funkcję: wybrać pole
grzejne za pomocą
dotknąć
pojawi się
lub
.
, a następnie
. Zniknie symbol
i
Aby włączyć funkcję: dotknąć
Włączy się
.
.
Aby wyłączyć funkcję: dotknąć .
Włączy się poprzednie ustawienie mocy
grzania.
4.10 Blokada
Gdy włączone są pola grzejne, istnieje
możliwość zablokowania panelu
sterowania. Zapobiega to przypadkowej
zmianie ustawienia mocy grzania.
Najpierw należy ustawić moc grzania.
Aby włączyć funkcję: dotknąć
sekundy zaświeci się
pozostanie włączony.
.Zegar
. Na 4
12
www.electrolux.com
Aby wyłączyć funkcję: dotknąć .
Włączy się poprzednie ustawienie mocy
grzania.
Wyłączenie płyty grzejnej
powoduje również
wyłączenie tej funkcji.
Aby włączyć funkcję: włączyć płytę
Wyświetli się
•
– sygnały dźwiękowe są włączone
Aby potwierdzić wybór, należy zaczekać,
aż urządzenie wyłączy się
automatycznie.
, dźwięki będą emitowane tylko gdy:
Funkcja ta zapobiega przypadkowemu
uruchomieniu płyty grzejnej.
. Nie ustawiać
mocy grzania. Dotknąć
– sygnały dźwiękowe są
wyłączone
Gdy dla funkcji wybrane jest ustawienie
4.11 Blokada uruchomienia
grzejną za pomocą
•
na 4 sekundy.
•
•
•
•
. Wyłączyć płytę grzejną
po dotknięciu
po zakończeniu odliczania przez
funkcję Minutnik
po zakończeniu odliczania przez
funkcję Wyłącznik czasowy
na panelu sterowania zostanie
położony jakiś przedmiot.
Aby wyłączyć funkcję: włączyć płytę
4.13 Funkcja Zarządzanie
energią
grzejną za pomocą
•
.
za pomocą
. Nie ustawiać
mocy grzania. Dotknąć
Wyświetli się
za pomocą
na 4 sekundy.
. Wyłączyć płytę grzejną
.
•
Aby tymczasowo wyłączyć funkcję na
czas jednego cyklu gotowania:
włączyć płytę grzejną za pomocą
funkcja będzie ponownie
4.12 OffSound Control
(Wyłączanie i włączanie
dźwięków)
Wyłączyć płytę grzejną. Dotknąć
przez 3 sekundy. Wyświetlacz włączy się
i wyłączy. Dotknąć
na 3 sekundy.
lub . Dotknąć
Wyświetli się
zegara, aby wybrać jedno
z następujących ustawień:
5. WSKAZÓWKI I PORADY
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
•
.
. Dotknąć
na 4
Wyświetli się
sekundy. W ciągu 10 sekund ustawić
moc grzania. Teraz można używać płyty
grzejnej. Po wyłączeniu płyty grzejnej za
pomocą
aktywna.
•
•
•
Wszystkie pola grzejne są podłączone
do jednej fazy. Patrz rysunek.
Maksymalne obciążenie elektryczne
wynosi 3700 W.
Funkcja rozdziela moc między pola
grzejne.
Funkcja włącza się, gdy łączna moc
elektryczna pól grzejnych przekracza
3700 W.
Funkcja zmniejsza moc pozostałych
pól grzejnych.
Wskazanie dla pól o zmniejszonej
mocy grzania zmienia się w zakresie
dwóch poziomów.
POLSKI
5.1 Naczynia
Silne pole
elektromagnetyczne
generowane przez
indukcyjne pole grzejne
nagrzewa naczynie w
bardzo krótkim czasie.
Do gotowania na
indukcyjnych polach
grzejnych należy używać
wyłącznie odpowiednich
naczyń.
Materiał, z którego wykonane są
naczynia
•
odpowiedni: żeliwo, stal, stal
emaliowana, stal nierdzewna, dno
wielowarstwowe (odpowiednio
oznaczone przez producenta).
• nieodpowiedni: aluminium, miedź,
mosiądz, szkło, ceramika, porcelana.
Naczynie nadaje się do gotowania na
płycie indukcyjnej, jeśli:
•
•
można szybko zagotować niewielką
ilości wody w naczyniu postawionym
na polu grzejnym ustawionym na
maksymalną moc.
magnes przywiera do dna naczynia.
Dno naczynia powinno być
możliwie jak najgrubsze i
płaskie.
Wymiary naczyń
Indukcyjne pola grzejne w pewnym
stopniu dopasowują się automatycznie
do średnicy dna naczyń.
Sprawność pola grzejnego zależy od
średnicy dna naczynia. Naczynie o
średnicy dna mniejszej niż minimalna
pochłania tylko część energii
generowanej przez pole grzejne.
Patrz rozdział „Dane
techniczne”.
13
5.2 Hałasy podczas pracy
Jeżeli słychać:
•
odgłos trzaskania: naczynie jest
wykonane z różnych materiałów
(konstrukcja wielowarstwowa).
• gwizd: pole grzejne ustawione jest na
wysoką moc grzania, a naczynie jest
wykonane z różnych materiałów
(konstrukcja wielowarstwowa).
• odgłos brzęczenia: ustawiona jest
wysoka moc grzania.
• odgłos klikania: odbywa się
przełączanie obwodów elektrycznych.
• odgłos syczenia, brzęczenia:
uruchomiony jest wentylator.
Odgłosy te są normalnym zjawiskiem i
nie świadczą o usterce urządzenia.
5.3 Öko Timer (Zegar eko)
Aby oszczędzać energię, grzałka pola
grzejnego wyłącza się zanim zabrzmi
sygnał wyłącznika czasowego. Różnica
w czasie pracy urządzenia zależy od
ustawionego poziomu mocy grzania oraz
czasu gotowania.
5.4 Przykłady zastosowania w
gotowaniu
Zależność między ustawieniem mocy
grzania a poborem mocy przez pole
grzejne nie jest liniowa. Zwiększenie
mocy grzania nie powoduje
proporcjonalnego zwiększenia poboru
mocy przez pole grzejne. Oznacza to, że
przy ustawieniu średniej mocy grzania
pole grzejne wykorzystuje mniej niż
połowę swojej mocy.
Dane przedstawione w tabeli
mają wyłącznie charakter
orientacyjny.
14
www.electrolux.com
Ustawienie
mocy grza‐
nia
-1
Zastosowanie:
Czas
(min)
Wskazówki
Podtrzymywanie temperatury zależ‐
Przykryć naczynie.
ugotowanych potraw.
nie od
potrzeb
1-3
Sos holenderski, roztapianie: 5 - 25
masła, czekolady, żelatyny.
Mieszać od czasu do czasu.
1-3
Ścinanie: puszystych omle‐
tów, smażonych jajek.
10 - 40
Gotować pod przykryciem.
3-5
Gotowanie ryżu lub potraw
mlecznych, podgrzewanie
gotowych potraw.
25 - 50
Wlać przynajmniej dwukrot‐
nie więcej płynu niż ryżu; po‐
trawy mleczne mieszać od
czasu do czasu.
5-7
Gotowanie na parze warzyw, 20 - 45
ryb, mięsa.
Dodać kilka łyżek wody.
7-9
Gotowanie ziemniaków na
parze.
20 - 60
Użyć maksymalnie ¼ litra
wody na 750 g ziemniaków.
7-9
Gotowanie większej ilości
składników, potraw duszo‐
nych i zup.
60 150
Do 3 litrów wody + składniki.
9 - 12
Delikatne smażenie: eska‐
zależ‐
Obrócić po upływie połowy
lopków, cordon bleu z cielę‐ nie od
czasu.
ciny, kotletów, bryzoli, kiełba‐ potrzeb
sek, wątróbki, zasmażek, ja‐
jek, naleśników, pączków.
12 - 13
Intensywne smażenie np.
placków ziemniaczanych,
polędwicy, steków.
14
Gotowanie wody, gotowanie makaronu, obsmażanie mięsa (gulasz,
mięso duszone w sosie własnym), smażenie frytek.
5 - 15
Obrócić po upływie połowy
czasu.
Gotowanie dużej ilości wody. Funkcja Power jest włączona.
6. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
6.1 Informacje ogólne
•
•
Czyścić płytę grzejną po każdym
użyciu.
Należy zawsze używać naczyń z
czystym dnem.
•
•
•
Zarysowania lub ciemne plamy na
powierzchni nie mają wpływu na
działanie płyty grzejnej.
Stosować odpowiednie środki
przeznaczone do czyszczenia
powierzchni płyty grzejnej.
Używać specjalnego skrobaka do
szkła.
POLSKI
6.2 Czyszczenie płyty grzejnej
•
Usuwać natychmiast: stopiony
plastik, folię oraz zabrudzenia z
potraw zawierających cukier. W
przeciwnym razie zabrudzenia mogą
spowodować uszkodzenie płyty
grzejnej. Przyłożyć specjalny skrobak
pod ostrym kątem do szklanej
powierzchni i przesuwać po niej
ostrzem.
•
15
Usunąć, gdy płyta grzejna
wystarczająco ostygnie: ślady
osadu kamienia i wody, plamy
tłuszczu, metaliczne odbarwienia.
Przetrzeć płytę grzejną wilgotną
szmatką z dodatkiem detergentu. Po
wyczyszczeniu wytrzeć płytę grzejną
do sucha miękką ściereczką.
7. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
7.1 Co zrobić, gdy...
Problem
Prawdopodobna przyc‐
zyna
Nie można uruchomić płyty Płyta grzejna nie jest pod‐
grzejnej lub sterować nią.
łączona do zasilania lub
jest podłączona nieprawi‐
dłowo.
Zadziałał bezpiecznik.
Rozwiązanie
Sprawdzić, czy płyta grzej‐
na jest prawidłowo podłąc‐
zona do zasilania. Patrz
schemat połączeń.
Sprawdzić, czy przyczyną
nieprawidłowego działania
jest bezpiecznik. Jeżeli na‐
dal będzie następowało
wyzwalanie bezpiecznika,
należy skontaktować się z
wykwalifikowanym elektry‐
kiem.
Ponownie uruchomić płytę
grzejną i w ciągu maksy‐
malnie 10 sekund ustawić
moc grzania.
Dotknięto równocześnie
dwóch lub więcej pól czuj‐
ników.
Dotknąć tylko jednego pola
czujnika.
Włączona jest funkcja
STOP+GO.
Patrz rozdział „Codzienna
eksploatacja”.
Na panelu sterowania
Wyczyścić panel sterowa‐
znajdują się plamy tłuszczu nia.
lub woda.
16
www.electrolux.com
Problem
Prawdopodobna przyc‐
zyna
Rozlegnie się sygnał
Zakryto jedno lub więcej
dźwiękowy i urządzenie
pól czujników.
wyłączy się.
Gdy płyta grzejna jest wy‐
łączona, rozlega się sygnał
dźwiękowy.
Rozwiązanie
Usunąć przedmiot z pól
czujników.
Płyta grzejna wyłącza się.
Położono przedmiot na po‐ Zdjąć przedmiot z pola
czujnika.
lu czujnika .
Wskaźnik ciepła resztko‐
wego nie pojawia się.
Pole grzejne nie jest gor‐
ące, ponieważ działało
zbyt krótko.
Jeśli pole działało wystarc‐
zająco długo, aby było gor‐
ące, należy skontaktować
się z autoryzowanym punk‐
tem serwisowym.
Funkcja Automatyczne
podgrzewanie nie działa.
Pole jest gorące.
Należy zaczekać, aż pole
ostygnie.
Ustawiono maksymalną
moc grzania.
Maksymalna moc grzania
jest równa mocy urucha‐
mianej funkcji.
Moc grzania przełącza się Włączona jest funkcja Zar‐
między dwoma poziomami. ządzanie energią.
Patrz rozdział „Codzienna
eksploatacja”.
Pola czujników nagrzewają Naczynie jest zbyt duże
się.
lub ustawione zbyt blisko
elementów sterowania.
Jeśli to możliwe, duże nac‐
zynia należy ustawiać na
tylnych polach.
Brak sygnałów dźwięko‐
wych podczas dotykania
pól czujników na panelu.
Sygnały dźwiękowe są wy‐ Włączyć sygnały dźwię‐
łączone.
kowe.
Patrz rozdział „Codzienna
eksploatacja”.
Wyświetla się
.
Włączona jest funkcja Sa‐
moczynne wyłączenie.
Wyłączyć płytę grzejną i
włączyć ją ponownie.
Wyświetla się
.
Włączona jest funkcja Blo‐
kada uruchomienia lub
Blokada.
Patrz rozdział „Codzienna
eksploatacja”.
Wyświetla się
.
Brak naczynia na polu
grzejnym.
Postawić naczynie na polu
grzejnym.
Użyto nieodpowiedniego
naczynia.
Użyć odpowiedniego nac‐
zynia.
Patrz rozdział „Wskazówki
i porady”.
Średnica dna naczynia jest Stosować naczynia o od‐
za mała w stosunku do po‐ powiednich wymiarach.
la grzejnego.
Patrz rozdział „Dane tech‐
niczne”.
POLSKI
Problem
Prawdopodobna przyc‐
zyna
17
Rozwiązanie
Naczynie nie zakrywa krzy‐ Zakryć cały krzyżyk / kwa‐
żyka / kwadratu.
drat.
Wyświetla się
ba.
oraz licz‐ W płycie grzejnej wystąpiła Odłączyć płytę grzejną od
usterka.
zasilania na pewien czas.
Odłączyć bezpiecznik w
domowej instalacji elek‐
trycznej. Podłączyć ponow‐
nie. Jeżeli wskazanie
pojawi się ponownie, nale‐
ży skontaktować się z au‐
toryzowanym centrum ser‐
wisowym.
Wyświetla się
.
Podłączenie do sieci elek‐
trycznej jest nieprawi‐
dłowe. Napięcie zasilania
jest poza zakresem.
Skontaktować się z wyk‐
walifikowanym elektrykiem,
który sprawdzi instalację.
Wyświetla się
.
Płyta grzejna sygnalizuje
błąd, ponieważ zawartość
naczynia wygotowała się.
Działa Samoczynne wyłąc‐
zenie oraz zabezpieczenie
przed przegrzaniem pól
grzejnych.
Wyłączyć płytę grzejną.
Zdjąć gorące naczynie. Po
upływie około 30 sekund
ponownie włączyć pole
grzejne. Jeśli powodem by‐
ło naczynie, komunikat o
błędzie zniknie. Wskaźnik
ciepła resztkowego może
pozostać włączone. Należy
zaczekać, aż naczynie os‐
tygnie. Sprawdzić, czy nac‐
zynie jest przeznaczone do
płyty grzejnej.
Patrz rozdział „Wskazówki
i porady”.
Wyświetla się
.
Wentylator chłodzący za‐
blokował się.
Upewnić się, że żaden
przedmiot nie blokuje wen‐
tylatora chłodzącego. Jeż‐
eli wskazanie
pojawi
się ponownie, należy skon‐
taktować się z autoryzowa‐
nym centrum serwisowym.
7.2 Jeśli nie można znaleźć
rozwiązania...
Jeżeli rozwiązanie problemu we własnym
zakresie nie jest możliwe, należy
skontaktować się ze sprzedawcą lub
autoryzowanym punktem serwisowym.
Należy podać dane z tabliczki
znamionowej. Należy również podać
składający się z trzech znaków kod szkła
ceramicznego (umieszczony w rogu
powierzchni szkła) oraz wyświetlany
komunikat o błędzie. Należy upewnić się,
że płyta grzejna była użytkowana
prawidłowo. W przeciwnym razie
interwencja pracownika serwisu lub
18
www.electrolux.com
sprzedawcy może być płatna nawet w
okresie gwarancyjnym. Informacje
dotyczące obsługi klienta oraz warunków
gwarancji znajdują się w broszurze
gwarancyjnej.
8. INSTALACJA
•
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
8.1 Przed instalacją
Przed przystąpieniem do instalacji płyty
grzejnej należy zapisać poniższe
informacje umieszczone na tabliczce
znamionowej. Tabliczka znamionowa
znajduje się w dolnej części płyty
grzejnej.
Numer seryjny ...........................
8.2 Płyty grzejne do zabudowy
Płyt grzejnych do zabudowy wolno
używać dopiero po ich zamontowaniu w
odpowiednich szafkach lub blatach
roboczych spełniających wymogi
stosownych norm.
8.3 Przewód zasilający
•
Płytę grzejną wyposażono w przewód
zasilający.
8.5 Montaż
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
W celu wymiany uszkodzonego
przewodu należy użyć następującego
przewodu zasilającego (lub przewodu
o lepszych parametrach): H05BB-F
Tmax 90°C. W tym celu należy
skontaktować się z lokalnym punktem
serwisowym.
8.4 Mocowanie uszczelki
1. Oczyścić blat wokół obszaru
wycięcia.
2. Przykleić dostarczoną w komplecie
taśmę uszczelniającą wokół dolnej
krawędzi płyty grzejnej, wzdłuż
zewnętrznej krawędzi szkła
ceramicznego. Nie naciągać taśmy.
Styk końców taśmy uszczelniającej
powinien znaleźć się pośrodku
jednego z boków płyty grzejnej.
3. Przycinając taśmę uszczelniającą na
długość, należy dodać kilka
milimetrów.
4. Docisnąć do siebie oba końce taśmy
uszczelniającej.
POLSKI
min. 2 mm
A
min. 2 mm
B
< 20 mm
B
> 20 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
A
B
57 mm
41 mm
31 mm
min
30 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm
340+1mm
50 mm
50 mm
19
www.electrolux.com
min.
25 mm
min.
2 mm
8.6 Instalacja więcej niż jednej
płyty grzejnej
Akcesoria w zestawie: poprzeczka
połączeniowa, silikon żaroodporny,
kształtownik gumowy, taśma
uszczelniająca.
Używać wyłącznie silikonu
żaroodpornego.
Wycięcie w blacie roboczym
Odległość minimum 50 mm
od ściany
Głębo‐
kość
490 mm
Szero‐
kość
suma szerokości wszystkich
instalowanych płyt grzej‐
nych minus 20 mm
Przykład:
+
360 mm
-
20 mm
=
920 mm
Montaż
1. Obliczyć prawidłowe wymiary
wycięcia.
2. Przygotować wycięcie w blacie
roboczym.
490 mm
580 mm
520 mm
20
3. Położyć każdą płytę grzejną na
miękkim podłożu (np. na kocu)
spodem do góry.
4. Przykleić załączoną w komplecie
taśmę uszczelniającą wokół dolnej
krawędzi płyty grzejnej, wzdłuż
zewnętrznej krawędzi szkła
ceramicznego.
5. Lekko przykręcić płytki mocujące w
odpowiednich otworach w osłonie
ochronnej.
6. Umieścić pierwszą płytę grzejną w
wycięciu w blacie roboczym. Włożyć
poprzeczkę połączeniową w wycięcie
w blacie roboczym. Wsunąć ją pod
płytę grzejną do połowy szerokości.
7. Lekko przykręcić płytki mocujące od
spodu do blatu i do poprzeczki
połączeniowej.
8. Umieścić następną płytę grzejną w
wycięciu w blacie roboczym.
Wyrównać przednie krawędzie płyt
grzejnych na tym samym poziomie.
POLSKI
21
przesunąć powoli wzdłuż wolnej
przestrzeni.
9. Dokręcić wkręty płytek mocujących /
uchwytu mocującego.
10. Szczeliny między płytami grzejnymi
oraz między płytami a blatem
roboczym uszczelnić za pomocą
silikonu.
11. Zwilżyć silikon wodą z mydłem.
12. Mocno docisnąć gumowy
kształtownik do szkła ceramicznego i
13. Nie dotykać silikonu, aż stwardnieje,
co może potrwać cały dzień.
14. Ostrożnie usunąć nadmiar silikonu
żyletką.
15. Wyczyścić szklane powierzchnie.
9. DANE TECHNICZNE
9.1 Tabliczka znamionowa
Model EQLP4520IK
Typ 55 FED 02 AU
Moc indukcyjna 3.7 kW
Nr seryjny .................
ELECTROLUX
Numer produktu 941 560 831 00
220-240 V, 50-60 Hz
3.7 kW
9.2 Parametry pól grzejnych
Pole grzejne
Moc znamio‐ Funkcja Pow‐
nowa (maksy‐ er [W]
malna moc
grzania) [W]
Funkcja Pow‐
er maksymal‐
ny czas [min]
Średnica nac‐
zynia [mm]
Środkowe
przednie
2300
3200
10
145 - 265
Środkowe tylne 2300
3200
10
145 - 265
Moc pól grzejnych może w niewielkim
zakresie odbiegać od wartości podanych
w tabeli. Zmiany te zależą od wymiarów
naczynia oraz materiału, z którego
zostało wykonane.
W celu uzyskania optymalnych efektów
gotowania należy stosować naczynia o
średnicy nie większej niż podano w
tabeli.
10. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
10.1 Informacje o produkcie zgodnie z normą UE 66/2014
Oznaczenie modelu
EQLP4520IK
22
www.electrolux.com
Typ płyty grzejnej
Płyta grzejna
do zabudowy
Liczba pól grzejnych
2
Technika grzania
Płyta indukcyj‐
na
Długość (L) i szerokość
(W) pól grzejnych o in‐
nym kształcie niż okrągłe
Środkowe przednie
L 17,0 cm
W 26,5 cm
Długość (L) i szerokość
(W) pól grzejnych o in‐
nym kształcie niż okrągłe
Środkowe tylne
L 17,0 cm
W 26,5 cm
Zużycie energii na pole
Środkowe przednie
grzejne (EC electric cook‐ Środkowe tylne
ing)
171,0 Wh/kg
167,2 Wh/kg
Zużycie energii przez
płytę grzejną (EC electric
hob)
169,1 Wh/kg
EN 60350-2 – Elektryczny sprzęt do
gotowania do użytku domowego – Część
2: Płyty grzejne – Metody pomiaru cech
funkcjonalnych
Parametry elektryczne obszaru
gotowania są oznaczane krzyżykami
przy odpowiednich polach grzejnych.
10.2 Oszczędzanie energii
Stosowanie się do poniższych
wskazówek pozwoli oszczędzać energię
podczas codziennej eksploatacji.
•
•
•
•
•
•
W miarę możliwości należy zawsze
przykrywać naczynia pokrywką.
Przed włączeniem pola grzejnego
należy postawić na nim naczynie.
Mniejsze naczynia należy stawiać na
mniejszych polach grzejnych.
Naczynia należy stawiać
bezpośrednio na środku pola
grzejnego.
Ciepło resztkowe można wykorzystać
do podtrzymywania ciepła potraw lub
roztapiania składników.
Należy podgrzewać tylko tyle wody,
ile jest potrzebne.
11. POLSKA - WSPARCIE I OBSŁUGA KLIENTA
PL
Informacje dotyczące rozwiązywania
problemów oraz czyszczenia i
konserwacji urządzenia można znaleźć w
instrukcji obsługi oraz na stronie
www.electrolux.pl
Na stronie internetowej znajdziecie
Państwo również wyszukiwarkę
serwisów autoryzowanych.
Infolinia Electrolux: 801 444 800 jest
czynna w dni robocze od 8:00 do 20:00.
Czynności związane z obsługą
serwisową, instalacją podzespołów
elektrycznych oraz podłączeniem do
sieci wodociągowej powinny być
wykonywane przez wykwalifikowanego
pracownika serwisu. Aby skorzystać z
pomocy serwisu, należy posiadać dowód
zakupu i przygotować następujące dane:
POLSKI
Model: .............................................
Numer seryjny: ....................
Numer produktu: ..............................
Data zakupu: .......................
Korzystając z naszej witryny, uzyskasz
bardziej skuteczną pomoc i potrzebne
instrukcje obsługi. Zarejestruj zakupiony
produkt i uzyskaj łatwy dostęp do
przydatnych informacji na temat swojego
urządzenia:
23
www.RegisterElectrolux.com
+48 22 434 7300
ul. Kolejowa 5/7,
01-217 Warszawa
12. OCHRONA ŚRODOWISKA
ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać
Materiały oznaczone symbolem
należy poddać utylizacji. Opakowanie
urządzenia włożyć do odpowiedniego
pojemnika w celu przeprowadzenia
recyklingu. Należy zadbać o ponowne
przetwarzanie odpadów urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, aby
chronić środowisko naturalne oraz
urządzeń oznaczonych symbolem
razem z odpadami domowymi. Należy
zwrócić produkt do miejscowego punktu
ponownego przetwarzania lub
skontaktować się z odpowiednimi
władzami miejskimi.
*
Instrukcja obsługi: Polski
867320607-B-172015
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement