Progress | PAI8100E | User manual | Progress PAI8100E Handleiding

Gebruiksaanwijzing
User Manual
Notice d'utilisation
Benutzerinformation
Kookplaat
Hob
Table de cuisson
Kochfeld
PAI8100E
2 Progress
INHOUDSOPGAVE
Veiligheidsinformatie
Veiligheidsvoorschriften
Beschrijving van het product
Dagelijks gebruik
Aanwijzingen en tips
2
3
6
7
10
Onderhoud en reiniging
Probleemoplossing
Montage
Technische informatie
Energiezuinigheid
12
12
14
16
17
Wijzigingen voorbehouden.
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en
gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk
voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie.
Bewaar de instructies van het apparaat voor toekomstig
gebruik.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar
en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke,
zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan
ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of
instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van
het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen.
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat
als het in werking is of afkoelt. Het apparaat is heet.
Als het apparaat is uitgerust met een kinderbeveiliging,
raden wij aan dit te activeren.
Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door
kinderen zonder toezicht.
Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt of onder
permanent toezicht.
Algemene veiligheid
•
Het apparaat en de toegankelijke onderdelen ervan worden
heet tijdens gebruik. De verwarmingselementen niet
aanraken.
Progress 3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bedien het apparaat niet met een externe timer of een apart
afstandbedieningssysteem.
Zonder toezicht koken op een kookplaat met vet of olie kan
gevaarlijk zijn en brandgevaar opleveren.
Probeer brand nooit met water te blussen, maar schakel in
plaats daarvan het apparaat uit en bedek de vlam, d.w.z.
met een deksel of blusdeken.
Bewaar geen voorwerpen op de kookplaten.
Metalen voorwerpen, zoals messen, vorken, lepels en
deksels mogen niet op de kookplaat worden geplaatst,
aangezien ze heet kunnen worden.
Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon te
maken.
Schakel het kookplaatelement uit na elk gebruik met de
bedieningstoetsen. Vertrouw niet op de pandetector.
Als de glaskeramische / glazen oppervlakte gebarsten is,
schakel het apparaat dan uit om het risico op elektrische
schokken te voorkomen.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant, een
erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze
vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Montage
WAARSCHUWING! Alleen een
erkende installatietechnicus mag
het apparaat installeren.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen beschadigd
apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
• Houd de minimumafstand naar andere
apparaten en units in acht.
• Wees voorzichtig met het verplaatsen
van het apparaat, het is zwaar. Draag
altijd veiligheidshandschoenen.
• Dicht de oppervlakken af met kit om te
voorkomen dat ze gaan opzetten door
vocht.
• Bescherm de bodem van het apparaat
tegen stoom en vocht.
• Installeer het apparaat niet naast een
deur of onder een raam. Dit voorkomt
dat heet kookgerei van het apparaat valt
als de deur of het raam wordt geopend.
• Als het apparaat geïnstalleerd is boven
lades zorg er dan voor dat de ruimte
tussen de onderkant van het apparaat
en de bovenste lade voldoende is voor
luchtcirculatie.
• De onderkant van het apparaat kan heet
worden. Wij raden aan om een
onbrandbaar scheidingspaneel te
plaatsen onder het apparaat om te
voorkomen dat de onderkant kan
worden aangeraakt.
• Zorg ervoor dat er een ventilatieruimte
van 2 mm vrij is tussen het werkblad en
4 Progress
de voorkant van de onderste unit. De
garantie dekt geen schade veroorzaakt
door het gebrek aan een adequate
ventilatieruimte.
Aansluiting aan het
elektriciteitsnet
•
•
WAARSCHUWING! Gevaar
voor brand en elektrische
schokken.
•
• Alle elektrische aansluitingen moeten
door een gediplomeerd elektromonteur
worden gemaakt.
• Dit apparaat moet worden aangesloten
op een geaard stopcontact.
• Verzeker u ervan dat de stekker uit het
stopcontact is getrokken, voordat u
welke werkzaamheden dan ook uitvoert.
• Controleer of de elektrische informatie
op het typeplaatje overeenkomt met de
stroomvoorziening. Zo niet, neem dan
contact op met een elektromonteur.
• Zorg ervoor dat het apparaat correct is
geïnstalleerd. Losse en onjuiste
stroomkabels of stekkers (indien van
toepassing) kunnen ervoor zorgen dat
de contactklem te heet wordt.
• Gebruik de juiste stroomkabel.
• Voorkom dat de stroomkabels verstrikt
raken.
• Zorg ervoor dat er een
schokbescherming wordt geïnstalleerd.
• Gebruik het klem om spanning op het
snoer te voorkomen.
• Zorg ervoor dat de stroomkabel of
stekker (indien van toepassing) het hete
apparaat of heet kookgerei niet aanraakt
als u het apparaat op de nabijgelegen
contactdozen aansluit
• Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
• Zorg dat u de hoofdstekker (indien van
toepassing) of kabel niet beschadigt.
Neem contact op met onze serviceafdeling of een elektromonteur om een
beschadigde hoofdkabel te vervangen.
• De schokbescherming van delen onder
stroom en geïsoleerde delen moet op
zo'n manier worden bevestigd dat het
•
•
niet zonder gereedschap kan worden
verplaatst.
Steek de stekker pas in het stopcontact
als de installatie is voltooid. Zorg ervoor
dat het netsnoer na installatie bereikbaar
is.
Sluit de stroomstekker niet aan op een
losse stroomaansluiting.
Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd aan
de stekker.
Gebruik alleen de juiste isolatieapparaten: stroomonderbrekers,
zekeringen (schroefzekeringen moeten
uit de houder worden verwijderd),
aardlekschakelaars en contactgevers.
De elektrische installatie moet een
isolatieapparaat bevatten waardoor het
apparaat volledig van het lichtnet
afgesloten kan worden. Het
isolatieapparaat moet een
contactopening hebben met een
minimale breedte van 3 mm.
Gebruik
WAARSCHUWING! Gevaar op
letsel, brandwonden of
elektrische schokken.
• Verwijder voor gebruik (indien van
toepassing) de verpakking, labels en
beschermfolie.
• Gebruik dit apparaat in een
huishoudelijke omgeving.
• De specificatie van het apparaat mag
niet worden veranderd.
• Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen
niet geblokkeerd zijn.
• Laat het apparaat tijdens het gebruik niet
onbeheerd achter.
• Zet de kookzone op "uit" na elk gebruik.
• Vertrouw niet alleen op de pandetector.
• Leg geen bestek of pannendeksels op
de kookzones. Deze kunnen heet
worden.
• Bedien het apparaat niet met natte
handen of als het contact maakt met
water.
• Het apparaat mag niet worden gebruikt
als werkblad of aanrecht.
Progress 5
• Sluit het apparaat direct af van de
stroomtoevoer als het oppervlak van het
apparaat gebroken is. Dit om elektrische
schokken te voorkomen.
• Gebruikers met een pacemaker moeten
een afstand van minimaal 30 cm
bewaren van de inductiekookzones als
het apparaat in werking is.
• Als u eten in de hete olie doet, kan het
spatten.
WAARSCHUWING! Risico op
brand en explosie
• Verhitte vetten en olie kunnen
ontvlambare damp afgeven. Houd
vlammen of verwarmde voorwerpen uit
de buurt van vet en olie als u er mee
kookt.
• De dampen die hete olie afgeeft kunnen
spontane ontbranding veroorzaken.
• Gebruikte olie die voedselresten bevat
kan brand veroorzaken bij een lagere
temperatuur dan olie die voor de eerste
keer wordt gebruikt.
• Plaats geen ontvlambare producten of
items die vochtig zijn door ontvlambare
producten in, bij of op het apparaat.
WAARSCHUWING! Risico op
schade aan het apparaat.
• Zet geen heet kookgerei op het
bedieningspaneel.
• Laat kookgerei niet droogkoken.
• Laat geen voorwerpen of kookgerei op
het apparaat vallen. Het oppervlak kan
beschadigen.
• Activeer de kookzones niet met lege
pannen of zonder pannen erop.
• Geen aluminiumfolie op het apparaat
leggen.
• Pannen van gietijzer, aluminium of met
beschadigde bodems kunnen krassen
veroorzaken in het glas / glaskeramiek.
Til deze voorwerpen altijd op als u ze
moet verplaatsen op het kookoppervlak.
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd om
mee te koken. Het mag niet worden
gebruikt voor andere doeleinden, zoals
het verwarmen van een kamer.
Onderhoud en reiniging
• Reinig het apparaat regelmatig om te
voorkomen dat het materiaal van het
oppervlak achteruitgaat.
• Schakel het apparaat uit en laat het
afkoelen voordat u het schoonmaakt.
• Trek voor onderhoudswerkzaamheden
de stekker uit het stopcontact.
• Gebruik geen waterstralen of stoom om
het apparaat te reinigen.
• Maak het apparaat schoon met een
vochtige, zachte doek. Gebruik alleen
neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik
geen schuurmiddelen, schuursponsjes,
oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
Verwijdering
WAARSCHUWING! Gevaar
voor letsel of verstikking.
• Neem contact met uw plaatselijke
overheid voor informatie m.b.t. correcte
afvalverwerking van het apparaat.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snij het netsnoer van het apparaat af en
gooi dit weg.
Servicedienst
• Neem contact op met een erkende
servicedienst voor reparatie van het
apparaat.
• Gebruik uitsluitend originele
reserveonderdelen.
6 Progress
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
Indeling kookplaat
1
1 Inductiekookzone
2 Bedieningspaneel
1
180 mm
300 mm
210 mm
145 mm
1
1
2
Indeling bedieningspaneel
1
2
3
9
8
4
5
7
6
Gebruik de tiptoetsen om het apparaat te bedienen. De displays, indicatielampjes en
geluiden tonen welke functies worden gebruikt.
Tiptoets
Functie
Opmerking
1
AAN/UIT
De kookplaat in- en uitschakelen.
2
Toetsblokkering / Het kinderslot
Het bedieningspaneel vergrendelen/ontgrendelen.
-
Kookstanddisplay
De kookstand weergeven.
-
Timerindicatie voor de
kookzones
Geeft aan voor welke zone u de tijd instelt.
-
Timerdisplay
Geeft de tijd in minuten weer.
-
Kookzone selecteren:
3
4
5
6
Progress 7
Tiptoets
7
8
9
Functie
Opmerking
/
-
De tijd verlengen of verkorten.
/
-
Het instellen van de kookstand.
Powerfunctie
De functie in- en uitschakelen.
Kookstanddisplays
Weergave
Omschrijving
De kookzone is uitgeschakeld.
De kookzone wordt gebruikt.
-
Automatisch opwarmen -functie is in werking.
Powerfunctie is in werking.
+ cijfer
Er is een storing.
Er is nog een kookzone heet (restwarmte).
Toetsblokkering / Het kinderslot functie is in werking.
Het kookgerei is niet geschikt of te klein, of er is geen kookgerei op de
kookzone geplaatst.
Automatisch uitschakelen -functie is in werking.
Restwarmte-indicatie
WAARSCHUWING!
Er
bestaat verbrandingsgevaar
door restwarmte.
De inductiekookzones creëren de voor het
kookproces benodigde warmte direct in de
bodem van de pan. Het glaskeramiek wordt
verwarmd door de warmte van de pannen.
DAGELIJKS GEBRUIK
WAARSCHUWING! Raadpleeg
de hoofdstukken Veiligheid.
In- en uitschakelen
Raak
1 seconde aan om de kookplaat
in– of uit te schakelen.
Automatisch uitschakelen
De functie schakelt de kookplaat
automatisch uit als:
• alle kookzones zijn uitgeschakeld.
• u de kookstand niet instelt nadat u de
kookplaat hebt ingeschakeld.
8 Progress
• u iets hebt gemorst of iets langer dan 10
seconden op het bedieningspaneel hebt
gelegd (een pan, doek, etc.). Er klinkt
een geluidssignaal en de kookplaat
wordt uitgeschakeld. Verwijder het
voorwerp of reinig het bedieningspaneel.
• De kookplaat te heet wordt (b.v. als een
pan droogkookt). De kookzone moet
afgekoeld zijn voordat u de kookplaat
weer kunt gebruiken.
• u ongeschikte pannen gebruikt. Het
symbool
gaat branden en na 2
minuten schakelt de kookzone
automatisch uit.
• u een kookzone niet uitschakelt of de
kookstand verandert. Na enige tijd gaat
branden en wordt de kookplaat
uitgeschakeld.
De verhouding tussen warmteinstelling en de tijd waarna de
kookplaat uitschakelt:
Temperatuurinstelling
Om de functie voor een kookzone te
activeren: raak
aan ( gaat aan). Raak
aan ( gaat branden). Raak
direct
aan tot de correcte warmtedirect
instelling gaat branden. Na 3 seconden
gaat
branden.
Om de functie uit te schakelen: Raak
aan.
Powerfunctie
Deze functie maakt meer vermogen
beschikbaar voor de inductiekookzones. De
functie kan slechts een beperkte tijd voor
de inductiekookzone worden ingeschakeld.
Daarna wordt de inductiekookzone
automatisch teruggeschakeld naar de
hoogste kookstand.
Zie het hoofdstuk 'Technische
informatie'.
De kookplaat
schakelt uit na
Om de functie voor een kookzone te
activeren: raak
aan.
gaat branden.
6 uur
3-4
5 uur
Om de functie uit te schakelen: raak
of
aan.
5
4 uur
Timer
6-9
1,5 uur
Timer met aftelfunctie
U kunt deze functie gebruiken om in te
stellen hoe lang de kookzone moet werken
voor een kooksessie.
,1-2
De kookstand
aanraken om te verhogen.
aanraken
om te verlagen. Raak
en
tegelijkertijd
aan om de kookzone uit te schakelen.
Automatisch opwarmen
Als u deze functie activeert, kunt u in
minder tijd een benodigde kookstand
verkrijgen. De functie schakelt even de
hoogste kookstand in en verlaagt dan naar
de juiste kookstand.
Om de functie in werking te
stellen moet de kookzone koud
zijn.
Stel eerst de kookzone in en dan de
functie. U kunt de kookstand vóór of na
het instellen van de functie instellen.
Kookzone instellen: raak
meerdere
malen aan tot het lampje van de gewenste
kookzone brandt.
De functie inschakelen of de tijd
of
van de timer aan
wijzigen: raak
om de tijd in te stellen (00 - 99 minuten). Als
het lampje van de kookzone langzaam gaat
knipperen, wordt de tijd afgeteld.
Resterende tijd weergeven:selecteer de
kookzone met . Het indicatielampje van
de kookzone gaat sneller knipperen. Op het
Progress 9
display wordt de resterende tijd
weergegeven.
Om de functie uit te schakelen: stel de
kookzone in met
en raak
aan. De
resterende tijd telt terug tot 00. Het
indicatielampje van de kookzone gaat uit.
Als de tijd verstreken is, klinkt er
een geluidssignaal en knippert
00. De kookzone wordt
uitgeschakeld.
Het geluidssignaal stopzetten: Raak
aan.
Kookwekker
U kunt deze functie gebruiken als een
kookwekker terwijl de kookplaat is
ingeschakeld en de kookzones niet werken
(het display van de kookstand toont ).
Om de functie in te schakelen: Raak
aan. Raak
of
van de timer aan om de
tijd in te stellen. Als de tijd verstreken is,
klinkt er een geluidssignaal en knippert 00.
Het geluidssignaal stopzetten: Raak
aan.
De functie heeft geen invloed op
de werking van de kookzones.
Toetsblokkering
U kunt het bedieningspaneel vergrendelen
terwijl de kookzones in werking zijn.
Hiermee wordt voorkomen dat de
kookstand per ongeluk wordt veranderd.
Stel eerst de kookstand in.
Om de functie in te schakelen: raak
aan.
gaat gedurende 4 seconden aan.
De timer blijft aan.
Om de functie uit te schakelen: Raak
aan. De vorige kookstand gaat aan.
Als u de kookplaat uitzet, stopt
u deze functie ook.
Het kinderslot
Deze functie voorkomt dat het kooktoestel
onbedoeld wordt gebruikt.
Om de functie in te schakelen: zet de
kookplaat aan met . Stel geen kookstand
in. Raak
4 seconden aan.
gaat aan.
Zet de kookplaat uit met .
Om de functie uit te schakelen: zet de
kookplaat aan met . Stel geen kookstand
in. Raak
4 seconden aan.
gaat aan.
Zet de kookplaat uit met .
Het opheffen van de functie voor maar
één kooktijd: zet de kookplaat aan met
.
gaat aan. Raak
4 seconden aan.
Stel de kookstand in binnen 10
seconden. U kunt het kooktoestel
bedienen. Als u de kookplaat met
uitzet
werkt de functie weer.
Vermogensbeheer-functie
• De kookzones zijn gegroepeerd volgens
locatie en aantal fasen van de kookplaat.
Zie afbeelding.
• Elke fase heeft een maximale
elektriciteitslading van 3700 W.
• De functie verdeelt het vermogen tussen
de kookzones aangesloten op dezelfde
fase.
• De functie wordt geactiveerd als de
totale elektriciteitslading van de
kookzones aangesloten op een enkle
fase de 3700 W overschrijdt.
• De functie verlaagt het vermogen naar
de andere kookzones aangesloten op
dezelfde fase.
• Het warmte-instellingsdisplay van de
verlaagde zone verandert tussen twee
niveaus.
10 Progress
AANWIJZINGEN EN TIPS
WAARSCHUWING! Raadpleeg
de hoofdstukken Veiligheid.
Kookgerei
Bij een inductiekookzone zorgt
een sterk elektro-magnetisch
veld ervoor dat het kookgerei
erg snel heet wordt.
Gebruik de inductiekookzones
met geschikt kookgerei.
Materiaal van het kookgerei
• correct: gietijzer, staal, geëmailleerd
staal, roestvrij staal, meerlaagse bodem
(aangemerkt als geschikt voor inductie
door de fabrikant).
• niet correct: aluminium, koper,
messing, glas, keramiek, porselein.
Het kookgerei is geschikt voor een
inductiekookplaat als:
• een beetje water op een zone met de
hoogste kookstand binnen korte tijd
wordt verwarmd.
• een magneet vast blijft zitten aan de
bodem van het kookgerei.
De bodem van het kookgerei
moet zo dik en vlak mogelijk zijn.
Afmetingen van de pannen
Inductiekookzones passen zich tot op
zekere hoogte automatisch aan de grootte
van de bodem van de pan aan.
De efficiëntie van de kookzone heeft
betrekking op de diameter van het
kookgerei. Kookgerei met een diameter die
kleiner is dan het minimum, ontvangt
slechts een deel van het vermogen dat door
de kookzone wordt gegenereerd.
Zie het hoofdstuk 'Technische
informatie'.
Lawaai tijdens gebruik
Als u dit hoort:
• krakend geluid: de pan is gemaakt van
verschillende materialen (sandwichconstructie).
• fluitend geluid: bij gebruik van de
kookzone met een hoge kookstand en
als de pan is gemaakt van verschillende
materialen (sandwich-constructie)
• Zoemen: als u hoge kookstanden
gebruikt.
• Klikken: er treedt elektrische schakeling
op.
• Sissen, zoemen: de ventilator werkt.
Deze geluiden zijn normaal en hebben
niets met een defect van de kookplaat
te maken.
Progress 11
Voorbeelden van
kooktoepassingen
De relatie tussen het stroomverbruik van de
warmte-instelling en de kookzone is niet
lineair. Wanneer u de warmte-instelling
verhoogt, is dit niet proportioneel met de
toename in stroomverbruik van de
Verwarmingsstand
kookzone. Het betekent dat de kookzone
met de medium warmte-instelling minder
dan de helft van het vermogen gebruikt.
De gegevens in de volgende
tabel dienen slechts als richtlijn.
Gebruik om:
Tijd
(min)
Tips
Bereide gerechten warmhouden.
zoals
nodig
Een deksel op het kookgerei
doen.
1-2
Hollandaisesaus, smelten: boter, chocolade, gelatine.
5 - 25
Van tijd tot tijd mengen.
1-2
Stollen: luchtige omeletten, gebakken eieren.
10 40
Met deksel bereiden.
2-3
Zachtjes aan de kook brengen
van rijst en gerechten op melkbasis, reeds bereide gerechten
opwarmen.
25 50
Voeg minstens tweemaal zoveel vloeistof toe als rijst, melkgerechten tijdens het bereiden
tussendoor roeren.
3-4
Stomen van groenten, vis en
vlees.
20 45
Een paar eetlepels vocht toevoegen.
4-5
Aardappelen stomen.
20 60
Gebruik max. ¼ l water voor
750 g aardappelen.
4-5
Bereiden van grotere hoeveelheden voedsel, stoofschotels
en soepen.
60 150
Tot 3 l vloeistof plus ingrediënten.
6-7
Lichtjes braden: kalfsoester,
cordon bleu van kalfsvlees, koteletten, rissoles, worstjes, lever, roux, eieren, pannenkoeken,
donuts.
zoals
nodig
Halverwege de bereidingstijd
omdraaien.
7-8
Door-en-door gebraden, opgebakken aardappelen, lendenbiefstukken, steaks.
5 - 15
Halverwege de bereidingstijd
omdraaien.
9
Aan de kook brengen van water, pasta koken, aanbraden van vlees (goulash,
stoofvlees), frituren van friet.
-1
Aan de kook brengen van grote hoeveelheden water. Powerfunctie is geactiveerd.
12 Progress
ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING! Raadpleeg
de hoofdstukken Veiligheid.
Algemene informatie
• Reinig de kookplaat na elk gebruik.
• Gebruik altijd pannen met een schone
bodem.
• Krassen of donkere vlekken op de
oppervlakte hebben geen invloed op de
werking van de kookplaat.
• Gebruik een specifiek
schoonmaakmiddel voor het oppervlak
van de kookplaat.
• Gebruik een speciale schraper voor de
glazen plaat.
gerechten. Anders kan het vuil de
kookplaat beschadigen. Plaats de
speciale schraper schuin op de glazen
plaat en verwijder resten door het blad
over het oppervlak te schuiven.
• Verwijder nadat de kookplaat
voldoende is afgekoeld: kalk- en
waterkringen, vetspatten en
metaalachtig glanzende verkleuringen.
Reinig de kookplaat met een vochtige
doek en een beetje afwasmiddel. Droog
de kookplaat na reiniging af met een
zachte doek.
De kookplaat schoonmaken
• Verwijder direct: gesmolten plastic,
gesmolten folie en suikerhoudende
PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING! Raadpleeg
de hoofdstukken Veiligheid.
Wat moet u doen als…
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
U kunt de kookplaat niet inschakelen of bedienen.
De kookplaat is niet aangesloten op een stopcontact
of is niet goed geïnstalleerd.
Controleer of de kookplaat
goed is aangesloten op het
lichtnet. Raadpleeg het aansluitingsschema.
De zekering is doorgebrand.
Controleer of de zekering de
oorzaak van de storing is. Als
de zekeringen keer op keer
doorslaan, neemt u contact
op met een erkende elektricien.
Schakel de kookplaat opnieuw in en stel de kookstand binnen 10 seconden
in.
U hebt twee of meer tiptoetsen tegelijk aangeraakt.
Raak slechts één tiptoets tegelijk aan.
Progress 13
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Er ligt water of vetspatten op
het bedieningspaneel.
Reinig het bedieningspaneel.
Er klinkt een geluidssignaal
en de kookplaat wordt uitgeschakeld.
Er weerklinkt een geluidssignaal als de kookplaat uit
staat.
U hebt een of meer tiptoetsen afgedekt.
Verwijder het voorwerp van
de tiptoetsen.
De kookplaat schakelt uit.
U hebt iets op de tiptoets
geplaatst.
Verwijder het object van de
tiptoets.
Restwarmte-indicatie treedt
niet in werking.
De zone is niet heet, omdat
hij slechts kortstondig is gebruikt.
Als het lang duurt alvorens
de zone voldoende heet is,
neem dan contact op met de
klantenservice.
Automatisch opwarmenfunctie werkt niet.
De zone is heet.
Laat de zone voldoende afkoelen.
De hoogste verwarmingsstand is ingesteld.
De hoogste kookstand heeft
hetzelfde vermogen als de
functie.
De kookstand schakelt tussen twee kookstanden.
Vermogensbeheer -functie is
in werking.
Raadpleeg het hoofdstuk
'Dagelijks gebruik'.
De sensorvelden worden
warm.
Het kookgerei is te groot of
staat te dicht bij het bedieningspaneel.
Plaats groter kookgerei op de
achterste zones indien mogelijk.
gaat branden.
Automatisch uitschakelen is
in werking.
Schakel de kookplaat uit en
weer in.
gaat branden.
Het kinderslot of de Toetsblokkering-functie is in werking.
Raadpleeg het hoofdstuk
'Dagelijks gebruik'.
gaat branden.
Er staat geen kookgerei op
de zone.
Zet kookgerei op de zone.
Het kookgerei is niet goed.
Gebruik het juiste kookgerei.
Zie het hoofdstuk 'Nuttige
aanwijzingen en tips'.
De diameter aan de bodem
van het kookgerei is te klein
voor de zone.
Gebruik kookgerei met de
juiste afmetingen.
Zie het hoofdstuk 'Technische informatie'.
14 Progress
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
en een getal gaat branden.
Er is een fout in de kookplaat
opgetreden.
Ontkoppel de kookplaat
enige tijd van de stroomtoevoer. Ontkoppel de zekering
uit het elektrische systeem
van het huis. Sluit het apparaat opnieuw aan. Als
weer gaat branden, neem
dan contact op met de klantenservice.
gaat branden.
Er is een fout in de kookplaat
omdat kookgerei droog
kookt. Automatisch uitschakelen en de oververhittingsbeveiliging voor de zones
werkt.
Als u het probleem niet kunt
oplossen...
Als u niet zelf het probleem kunt verhelpen,
neem dan contact op met uw verkoper of
de serviceafdeling. Zie voor deze gegevens
het typeplaatje. Geef ook de driecijferige
code voor het glaskeramiek (bevindt zich
op de hoek van het glazen oppervlak) en de
foutmelding die wordt weergegeven.
Schakel de kookplaat uit.
Verwijder het hete kookgerei.
Schakel na ongeveer 30 seconden de zone opnieuw in.
Als het kookgerei het probleem was, gaat de foutmelding weg. Restwarmte-indicatie kan aan blijven. Laat
het kookgerei voldoende afkoelen. Controleer of uw
kookgerei geschikt is voor de
kookplaat.
Zie het hoofdstuk 'Nuttige
aanwijzingen en tips'.
Verzeker u ervan dat u de kookplaat correct
gebruikt heeft. Bij onjuist gebruik van het
apparaat wordt het bezoek van de
onderhoudstechnicus van de klantenservice
of de vakhandelaar in rekening gebracht,
zelfs tijdens de garantieperiode. De
instructies over het service center en de
garantiebepalingen vindt u in het
garantieboekje.
MONTAGE
WAARSCHUWING! Raadpleeg
de hoofdstukken Veiligheid.
Voor montage
Voordat u de kookplaat installeert, dient u
de onderstaande informatie van het
typeplaatje te noteren. Het typeplaatje
bevindt zich onderop de kookplaat.
Serienummer ...........................
Ingebouwde kookplaten
Inbouwkookplaten mogen alleen worden
gebruikt nadat zij ingebouwd zijn in
geschikte inbouwunits of werkbladen die
aan de normen voldoen.
Aansluitkabel
• De kookplaat is voorzien van een
aansluitsnoer.
Progress 15
• Vervang de beschadigde voedingskabel
door het volgende netsnoer (of hoger):
H05BB-F Tmax 90°C. Neem contact op
met een klantenservice bij u in de buurt.
Assemblage
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
min. 2 mm
A
min. 2 mm
B
< 20 mm
B
> 20 mm
min. 500 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
A
min
30 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min.
38 mm
min.
2 mm
R 5mm
min.
55mm
+1
490+1mm 750 mm
16 Progress
min.
12 mm
min.
2 mm
Beveiligingsdoos
Als u een beveiligingsdoos (een additioneel
toebehoren) gebruikt, zijn de ruimte van 2
mm op de vloer voor de luchtstroom en de
beschermingsvloer direct onder het fornuis
niet noodzakelijk. De beveiligingsdoos is als
toebehoren niet in elk land verkrijgbaar.
Neem contact op met uw plaatselijke
leverancier.
U kunt de beveiligingsdoos niet
gebruiken als u de kookplaat
boven een oven installeert.
TECHNISCHE INFORMATIE
Typeplaatje
Model PAI8100E
Type 58 GBD C0 AU
Inductie 7.4 kW
Ser.nr. .................
PROGRESS
PNC productnummer 949 594 298 01
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Vervaardigd in Duitsland
7.4 kW
Progress 17
Specificatie kookzones
Kookzone
Nominaal
vermogen
(max warmteinstelling) [W]
Powerfunctie
[W]
Powerfunctie
maximale
duur [min]
Diameter van
het kookgerei
[mm]
Linksvoor
2300
3700
10
180 - 210
Linksachter
1800
-
-
145 - 180
Middenvoor
1400
-
-
125 - 145
Rechtsachter
2400
3700
10
210 - 300
Het vermogen van de kookzones kan
enigszins afwijken van de gegevens in de
tabel. Het verandert met het materiaal en
de afmetingen van het kookgerei.
Gebruik voor optimale kookresultaten alleen
kookgerei met een diameter niet groter dan
vermeld in de tabel.
ENERGIEZUINIGHEID
Productinformatie volgens EU-richtlijn 66/2014
Modelidentificatie
PAI8100E
Type kooktoestel
Ingebouwde
kookplaat
Aantal kookzones
4
Verwarmingstechnologie
Inductie
Diameter ronde kookzones
(Ø)
Linksvoor
Linksachter
Middenvoor
Rechtsachter
21,0 cm
18,0 cm
14,5 cm
30,0 cm
Energieverbruik per kookzone (EC electric cooking)
Linksvoor
Linksachter
Middenvoor
Rechtsachter
181,2 Wh / kg
178,7 Wh / kg
183,9 Wh / kg
171,6 Wh / kg
Energieverbruik van de
kookplaat (EC electric hob)
EN 60350-2 - Elektrische huishoudelijke
kookapparaten - Deel 2: Kookplaten Methodes voor het meten van de prestatie
Energiebesparing
U kunt elke dag energie besparen tijdens
het koken door de onderstaande tips te
volgen.
178,9 Wh / kg
• Warm alleen de hoeveelheid water op
die u nodig heeft.
• Doe indien mogelijk altijd een deksel op
het kookgerei.
• Zet uw kookgerei op de kookzone
voordat u deze activeert.
• Zet kleiner kookgerei op kleinere
kookzones.
18 Progress
• Plaats het kookgerei precies in het
midden van de kookzone.
• Gebruik de restwarmte om het eten
warm te houden of te smelten.
MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool .
Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen. Help
om het milieu en de volksgezondheid te
beschermen en recycle het afval van
elektrische en elektronische apparaten.
Gooi apparaten gemarkeerd met het
symbool niet weg met het huishoudelijk
afval. Breng het product naar het
milieustation bij u in de buurt of neem
contact op met de gemeente.
Progress 19
CONTENTS
Safety information
Safety instructions
Product description
Daily use
Hints and tips
19
20
22
24
26
Care and cleaning
Troubleshooting
Installation
Technical information
Energy efficiency
28
28
30
33
33
Subject to change without notice.
SAFETY INFORMATION
Before the installation and use of the appliance, carefully read
the supplied instructions. The manufacturer is not responsible
if an incorrect installation and use causes injuries and
damages. Always keep the instructions with the appliance for
future reference.
Children and vulnerable people safety
•
•
•
•
•
•
•
This appliance can be used by children aged from 8 years
and above and persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and knowledge if
they have been given supervision or instruction concerning
use of the appliance in a safe way and understand the
hazards involved.
Do not let children play with the appliance.
Keep all packaging away from children.
Keep children and pets away from the appliance when it
operates or when it cools down. Accessible parts are hot.
If the appliance has a child safety device, we recommend
you activate it.
Cleaning and user maintenance shall not be made by
children without supervision.
Children of less than 3 years should be kept away unless
continuously supervised.
General Safety
•
The appliance and its accessible parts become hot during
use. Do not touch the heating elements.
20 Progress
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Do not operate the appliance by means of an external timer
or separate remote-control system.
Unattended cooking on a hob with fat or oil can be
dangerous and may result in fire.
Never try to extinguish a fire with water, but switch off the
appliance and then cover flame e.g. with a lid or a fire
blanket.
Do not store items on the cooking surfaces.
Metallic objects such as knives, forks, spoons and lids
should not be placed on the hob surface since they can get
hot.
Do not use a steam cleaner to clean the appliance.
After use, switch off the hob element by its control and do
not rely on the pan detector.
If the glass ceramic surface / glass surface is cracked,
switch off the appliance to avoid the possibility of electric
shock.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, an authorized Service or similarly qualified
persons in order to avoid a hazard.
SAFETY INSTRUCTIONS
Installation
WARNING! Only a qualified
person must install this
appliance.
• Remove all the packaging.
• Do not install or use a damaged
appliance.
• Obey the installation instruction supplied
with the appliance.
• Keep the minimum distance from the
other appliances and units.
• Always be careful when you move the
appliance because it is heavy. Always
wear safety gloves.
• Seal the cut surfaces with a sealant to
prevent moisture to cause swelling.
• Protect the bottom of the appliance from
steam and moisture.
• Do not install the appliance adjacent to a
door or under a window. This prevents
hot cookware to fall from the appliance
when the door or the window is opened.
• If the appliance is installed above
drawers make sure that the space,
between the bottom of the appliance
and the upper drawer, is sufficient for air
circulation.
• The bottom of the appliance can get hot.
Make sure to install a non-combustile
separation panel under the appliance to
prevent access to the bottom.
• Make sure that the ventilation space of 2
mm, between the worktop and the front
of the below unit, is free. The warranty
does not cover damages caused by the
lack of an adequate ventilation space.
Progress 21
Electrical Connection
WARNING! Risk of fire and
electrical shock.
• All electrical connections should be
made by a qualified electrician.
• The appliance must be earthed.
• Before carrying out any operation make
sure that the appliance is disconnected
from the power supply.
• Make sure that the electrical information
on the rating plate agrees with the
power supply. If not, contact an
electrician.
• Make sure the appliance is installed
correctly. Loose and incorrect electricity
mains cable or plug (if applicable) can
make the terminal become too hot.
• Use the correct electricity mains cable.
• Do not let the electricity mains cable
tangle.
• Make sure that a shock protection is
installed.
• Use the strain relief clamp on the cable.
• Make sure the mains cable or plug (if
applicable) does not touch the hot
appliance or hot cookware, when you
connect the appliance to the near
sockets
• Do not use multi-plug adapters and
extension cables.
• Make sure not to cause damage to the
mains plug (if applicable) or to the mains
cable. Contact our Authorised Service
Centre or an electrician to change a
damaged mains cable.
• The shock protection of live and
insulated parts must be fastened in such
a way that it cannot be removed without
tools.
• Connect the mains plug to the mains
socket only at the end of the installation.
Make sure that there is access to the
mains plug after the installation.
• If the mains socket is loose, do not
connect the mains plug.
• Do not pull the mains cable to
disconnect the appliance. Always pull
the mains plug.
• Use only correct isolation devices: line
protecting cut-outs, fuses (screw type
fuses removed from the holder), earth
leakage trips and contactors.
• The electrical installation must have an
isolation device which lets you
disconnect the appliance from the mains
at all poles. The isolation device must
have a contact opening width of
minimum 3 mm.
Use
WARNING! Risk of injury, burns
and electrical shock.
• Remove all the packaging, labelling and
protective film (if applicable) before first
use.
• Use this appliance in a household
environment.
• Do not change the specification of this
appliance.
• Make sure that the ventilation openings
are not blocked.
• Do not let the appliance stay unattended
during operation.
• Set the cooking zone to “off” after each
use.
• Do not rely on the pan detector.
• Do not put cutlery or saucepan lids on
the cooking zones. They can become
hot.
• Do not operate the appliance with wet
hands or when it has contact with water.
• Do not use the appliance as a work
surface or as a storage surface.
• If the surface of the appliance is
cracked, disconnect immediately the
appliance from the power supply. This to
prevent an electrical shock.
• Users with a pacemaker must keep a
distance of minimum 30 cm from the
induction cooking zones when the
appliance is in operation.
• When you place food into hot oil, it may
splash.
WARNING! Risk of fire and
explosion
• Fats and oil when heated can release
flammable vapours. Keep flames or
heated objects away from fats and oils
when you cook with them.
22 Progress
• The vapours that very hot oil releases
can cause spontaneous combustion.
• Used oil, that can contain food
remnants, can cause fire at a lower
temperature than oil used for the first
time.
• Do not put flammable products or items
that are wet with flammable products in,
near or on the appliance.
WARNING! Risk of damage to
the appliance.
• Do not keep hot cookware on the
control panel.
• Do not let cookware to boil dry.
• Be careful not to let objects or cookware
fall on the appliance. The surface can be
damaged.
• Do not activate the cooking zones with
empty cookware or without cookware.
• Do not put aluminium foil on the
appliance.
• Cookware made of cast iron, aluminium
or with a damaged bottom can cause
scratches on the glass / glass ceramic.
Always lift these objects up when you
have to move them on the cooking
surface.
• This appliance is for cooking purposes
only. It must not be used for other
purposes, for example room heating.
Care and cleaning
• Clean regularly the appliance to prevent
the deterioration of the surface material.
• Deactivate the appliance and let it cool
down before you clean it.
• Disconnect the appliance from the
electrical supply before maintenance.
• Do not use water spray and steam to
clean the appliance.
• Clean the appliance with a moist soft
cloth. Only use neutral detergents. Do
not use abrasive products, abrasive
cleaning pads, solvents or metal objects.
Disposal
WARNING! Risk of injury or
suffocation.
• Contact your municipal authority for
information on how to discard the
appliance correctly.
• Disconnect the appliance from the mains
supply.
• Cut off the mains cable and discard it.
Service
• To repair the appliance contact an
Authorised Service Centre.
• Use original spare parts only.
PRODUCT DESCRIPTION
Cooking surface layout
1
1 Induction cooking zone
2 Control panel
1
180 mm
300 mm
210 mm
145 mm
1
1
2
Progress 23
Control panel layout
1
2
3
9
5
4
8
7
6
Use the sensor fields to operate the appliance. The displays, indicators and sounds tell
which functions operate.
Sensor
field
Function
Comment
1
ON / OFF
To activate and deactivate the hob.
2
Lock / The Child Safety Device
To lock / unlock the control panel.
-
Heat setting display
To show the heat setting.
-
Timer indicators of cooking
zones
To show for which zone you set the time.
-
Timer display
To show the time in minutes.
-
To select the cooking zone.
/
-
To increase or decrease the time.
/
-
To set a heat setting.
Power function
To activate and deactivate the function.
3
4
5
6
7
8
9
Heat setting displays
Display
Description
The cooking zone is deactivated.
-
The cooking zone operates.
24 Progress
Display
Description
Automatic Heat Up function operates.
Power function operates.
+ digit
There is a malfunction.
A cooking zone is still hot (residual heat).
Lock / The Child Safety Device function operates.
Incorrect or too small cookware or no cookware on the cooking zone.
Automatic Switch Off function operates.
Residual heat indicator
WARNING!
There is a risk of
burns from residual heat.
the bottom of the cookware. The glass
ceramic is heated by the heat of the
cookware.
The induction cooking zones make the heat
necessary for cooking process directly in
DAILY USE
WARNING! Refer to Safety
chapters.
Activating and deactivating
Touch
for 1 second to activate or
deactivate the hob.
Automatic Switch Off
The function deactivates the hob
automatically if:
• all cooking zones are deactivated,
• you do not set the heat setting after you
activate the hob,
• you spill something or put something on
the control panel for more than 10
seconds (a pan, a cloth, etc.). An
acoustic signal sounds and the hob
deactivates. Remove the object or clean
the control panel.
• the hob gets too hot (e.g. when a
saucepan boils dry). Let the cooking
zone cool down before you use the hob
again.
• you use incorrect cookware. The symbol
comes on and the cooking zone
deactivates automatically after 2
minutes.
• you do not deactivate a cooking zone or
change the heat setting. After some time
comes on and the hob deactivates.
The relation between the heat setting
and the time after which the hob
deactivates:
Heat setting
,1-2
The hob deactivates after
6 hours
3-4
5 hours
5
4 hours
6-9
1.5 hour
Progress 25
The heat setting
First set the cooking zone then set the
function. You can set the heat setting
before or after you set the function.
Touch
to increase the heat setting.
Touch
to decrease the heat setting.
Touch
and
at the same time to
deactivate the cooking zone.
To set the cooking zone: touch
again
and again until the indicator of a necessary
cooking zone comes on.
Automatic Heat Up
If you activate this function you can get a
necessary heat setting in a shorter time.
The function sets the highest heat setting
for some time and then decreases to the
correct heat setting.
To activate the function the
cooking zone must be cold.
To activate the function for a cooking
( comes on). Immediately
zone: touch
( comes on). Immediately touch
touch
until the correct heat setting comes on.
After 3 seconds
comes on.
To deactivate the function: touch
To activate the function or change the
time: touch
or
of the timer to set the
time (00 - 99 minutes). When the indicator
of the cooking zone starts to flash slowly
the time counts down.
To see the remaining time: set the
cooking zone with . The indicator of the
cooking zone starts to flash quickly. The
display shows the remaining time.
To deactivate the function: set the
and touch . The
cooking zone with
remaining time counts back to 00. The
indicator of the cooking zone goes out.
When the time comes to an
end, the sound operates and 00
flashes. The cooking zone
deactivates.
.
Power function
This function makes more power available
to the induction cooking zones. The
function can be activated for the induction
cooking zone only for a limited period of
time. After this time the induction cooking
zone automatically sets back to the highest
heat setting.
Refer to “Technical information”
chapter.
To activate the function for a cooking
comes on.
zone: touch .
To deactivate the function: touch
.
or
To stop the sound: touch
To activate the function: touch .
or
of the timer to set the time.
Touch
When the time comes to an end, the sound
operates and 00 flashes.
To stop the sound: touch
.
The function has no effect on
the operation of the cooking
zones.
Timer
Count Down Timer
You can use this function to set how long
the cooking zone should operate for a
single cooking session.
.
Minute Minder
You can use this function as a Minute
Minder when the hob is activated and the
cooking zones do not operate (the heat
setting display shows ).
Lock
You can lock the control panel while
cooking zones operate. It prevents an
accidental change of the heat setting.
Set the heat setting first.
26 Progress
To activate the function: touch
.
comes on for 4 seconds. The Timer stays
on.
To deactivate the function: touch
The previous heat setting comes on.
.
When you deactivate the hob,
you also deactivate this function.
The Child Safety Device
This function prevents an accidental
operation of the hob.
To activate the function: activate the hob
with . Do not set the heat setting. Touch
for 4 seconds.
comes on. Deactivate
the hob with .
• Each phase has a maximum electricity
loading of 3700 W.
• The function divides the power between
cooking zones connected to the same
phase.
• The function activates when the total
electricity loading of the cooking zones
connected to a single phase exceeds
3700 W.
• The function decreases the power to the
other cooking zones connected to the
same phase.
• The heat setting display of the reduced
zones changes between two levels.
To deactivate the function: activate the
hob with . Do not set the heat setting.
Touch
for 4 seconds.
comes on.
Deactivate the hob with .
To override the function for only one
cooking time: activate the hob with .
comes on. Touch
for 4 seconds. Set
the heat setting in 10 seconds. You can
operate the hob. When you deactivate the
hob with
the function operates again.
Power management function
• Cooking zones are grouped according
to the location and number of the
phases in the hob. See the illustration.
HINTS AND TIPS
WARNING! Refer to Safety
chapters.
Cookware
For induction cooking zones a
strong electro-magnetic field
creates the heat in the
cookware very quickly.
Use the induction cooking zones
with correct cookware.
Cookware material
• correct: cast iron, steel, enamelled
steel, stainless steel, the bottom made
of multi-layer (with correct mark from a
manufacturer).
• not correct: aluminium, copper, brass,
glass, ceramic, porcelain.
Progress 27
Cookware is correct for an induction
hob if:
• some water boils very quickly on a zone
set to the highest heat setting.
• a magnet pulls on to the bottom of the
cookware.
The bottom of the cookware
must be as thick and flat as
possible.
Cookware dimensions
Induction cooking zones adapt to the
dimension of the bottom of the cookware
automatically to some limit.
The cooking zone efficiency is related to the
diameter of the cookware. The cookware
with a smaller diameter than the minimum
receives only a part of the power generated
by the cooking zone.
Refer to “Technical information”
chapter.
• crack noise: cookware is made of
different materials (sandwich
construction).
• whistle sound: you the cooking zone
with high power level and the cookware
is made of different materials (sandwich
construction).
• humming: you use high power level.
• clicking: electric switching occurs.
• hissing, buzzing: the fan operates.
The noises are normal and do not refer
to hob malfunction.
Examples of cooking
applications
The relation between the heat setting and
the cooking zone consumption of power is
not linear. When you increase the heat
setting, it is not proportional to the increase
of the cooking zone consumption of power.
It means that the cooking zone with the
medium heat setting uses less than a half of
its power.
The noises during operation
If you can hear:
Heat setting
The data in the table is for
guidance only.
Use to:
Time
(min)
Hints
Keep cooked food warm.
as
necessary
Put a lid on the cookware.
1-2
Hollandaise sauce, melt: butter,
chocolate, gelatine.
5 - 25
Mix from time to time.
1-2
Solidify: fluffy omelettes, baked
eggs.
10 40
Cook with a lid on.
2-3
Simmer rice and milkbased
dishes, heating up readycooked meals.
25 50
Add the minimum twice as
much liquid as rice, mix milk
dishes part procedure through.
3-4
Steam vegetables, fish, meat.
20 45
Add some tablespoons of liquid.
4-5
Steam potatoes.
20 60
Use max. ¼ l water for 750 g
of potatoes.
-1
28 Progress
Heat setting
Use to:
Time
(min)
Hints
4-5
Cook larger quantities of food,
stews and soups.
60 150
Up to 3 l liquid plus ingredients.
6-7
Gentle fry: escalope, veal cordon bleu, cutlets, rissoles,
sausages, liver, roux, eggs,
pancakes, doughnuts.
as
necessary
Turn halfway through.
7-8
Heavy fry, hash browns, loin
steaks, steaks.
5 - 15
Turn halfway through.
9
Boil water, cook pasta, sear meat (goulash, pot roast), deep-fry chips.
Boil large quantities of water. Power function is activated.
CARE AND CLEANING
WARNING! Refer to Safety
chapters.
General information
• Clean the hob after each use.
• Always use cookware with clean bottom.
• Scratches or dark stains on the surface
have no effect on how the hob operates.
• Use a special cleaner applicable for the
surface of the hob.
• Use a special scraper for the glass.
the dirt can cause damage to the hob.
Put the special scraper on the glass
surface at an acute angle and move the
blade on the surface.
• Remove when the hob is sufficiently
cool: limescale rings, water rings, fat
stains, shiny metallic discoloration. Clean
the hob with a moist cloth and some
detergent. After cleaning, rub the hob
dry with a soft cloth.
Cleaning the hob
• Remove immediately: melted plastic,
plastic foil, and food with sugar. If not,
TROUBLESHOOTING
WARNING! Refer to Safety
chapters.
What to do if...
Problem
Possible cause
Remedy
You cannot activate or operate the hob.
The hob is not connected to
an electrical supply or it is
connected incorrectly.
Check if the hob is correctly
connected to the electrical
supply. Refer to the connection diagram.
Progress 29
Problem
Possible cause
Remedy
The fuse is released.
Make sure that the fuse is the
cause of the malfunction. If
the fuse releases again and
again, contact a qualified
electrician.
Activate the hob again and
set the heat setting in less
than 10 seconds.
You touched 2 or more sensor fields at the same time.
Touch only one sensor field.
There is water or fat stains on
the control panel.
Clean the control panel.
An acoustic signal sounds
and the hob deactivates.
An acoustic signal sounds
when the hob is deactivated.
You put something on one or
more sensor fields.
Remove the object from the
sensor fields.
The hob deactivates.
You put something on the
Remove the object from the
sensor field.
sensor field
.
Residual heat indicator does
not come on.
The zone is not hot because
it operated only for a short
time.
If the zone operated sufficiently long to be hot, speak
to an Authorised Service
Centre.
Automatic Heat Up function
does not operate.
The zone is hot.
Let the zone become sufficiently cool.
The highest heat setting is
set.
The highest heat setting has
the same power as the function.
The heat setting changes between two levels.
Power management function
operates.
Refer to "Daily use" chapter.
The sensor fields become
hot.
The cookware is too large or
you put it too near to the
controls.
Put large cookware on the
rear zones if possible.
comes on.
Automatic Switch Off operates.
Deactivate the hob and activate it again.
comes on.
The Child Safety Device or
the Lock function operates.
Refer to "Daily use" chapter.
comes on.
There is no cookware on the
zone.
Put cookware on the zone.
30 Progress
Problem
and a number come on.
Possible cause
Remedy
The cookware is incorrect.
Use the correct cookware.
Refer to “Hints and tips”
chapter.
The diameter of the bottom
of the cookware is too small
for the zone.
Use cookware with correct
dimensions.
Refer to “Technical information” chapter.
There is an error in the hob.
Disconnect the hob from the
electrical supply for some
time. Disconnect the fuse
from the electrical system of
the house. Connect it again.
If
comes on again, speak
to an Authorised Service
Centre.
comes on.
There is an error in the hob
because a cookware boils
dry. Automatic Switch Off
and the overheating protection for the zones operate.
If you cannot find a solution...
If you cannot find a solution to the problem
yourself, contact your dealer or an
Authorised Service Centre. Give the data
from the rating plate. Give also three digit
letter code for the glass ceramic (it is in the
corner of the glass surface) and an error
Deactivate the hob. Remove
the hot cookware. After approximately 30 seconds, activate the zone again. If the
cookware was the problem,
the error message goes out.
Residual heat indicator can
stay on. Let the cookware
become sufficiently cool.
Check if your cookware is
compatible with the hob.
Refer to “Hints and tips”
chapter.
message that comes on. Make sure, you
operated the hob correctly. If not the
servicing by a service technician or dealer
will not be free of charge, also during the
warranty period. The instructions about the
Service Centre and conditions of guarantee
are in the guarantee booklet.
INSTALLATION
WARNING! Refer to Safety
chapters.
Before the installation
Before you install the hob, write down the
information bellow from the rating plate.
The rating plate is on the bottom of the
hob.
Serial number ...........................
Progress 31
Built-in hobs
Only use the built-in hobs after you
assemble the hob into correct built-in units
and work surfaces that align to the
standards.
• To replace the damaged mains cable
use the following (or higher) mains cable
type: H05BB-F Tmax 90°C. Speak to
your local Service Centre.
Connection cable
• The hob is supplied with a connection
cable.
Assembly
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
min. 2 mm
A
min. 2 mm
B
< 20 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
B
> 20 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
A
min
30 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
32 Progress
min.
38 mm
min.
2 mm
R 5mm
min.
55mm
+1
490+1mm 750 mm
min.
12 mm
min.
2 mm
Protection box
If you use a protection box (an additional
accessory), the front airflow space of 2 mm
and the protective floor directly below the
hob are not necessary. The protection box
accessory may not be available in some
countries. Please contact your local
supplier.
You can not use the protection
box if you install the hob above
an oven.
Progress 33
TECHNICAL INFORMATION
Rating plate
Modell PAI8100E
Typ 58 GBD C0 AU
Induction 7.4 kW
Ser.Nr. .................
PROGRESS
PNC 949 594 298 01
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Made in Germany
7.4 kW
Cooking zones specification
Cooking zone
Nominal power (maximum
heat setting)
[W]
Power function [W]
Power function maximum
duration [min]
Cookware diameter [mm]
Left front
2300
3700
10
180 - 210
Left rear
1800
-
-
145 - 180
Middle front
1400
-
-
125 - 145
Right rear
2400
3700
10
210 - 300
The power of the cooking zones can be
different in some small range from the data
in the table. It changes with the material
and dimensions of the cookware.
For optimal cooking results use cookware
not larger than the diameter in the table.
ENERGY EFFICIENCY
Product information according to EU 66/2014
Model identification
PAI8100E
Type of hob
Built-In Hob
Number of cooking zones
4
Heating technology
Induction
Diameter of circular cooking
zones (Ø)
Left front
Left rear
Middle front
Right rear
21.0 cm
18.0 cm
14.5 cm
30.0 cm
Energy consumption per
cooking zone (EC electric
cooking)
Left front
Left rear
Middle front
Right rear
181.2 Wh / kg
178.7 Wh / kg
183.9 Wh / kg
171.6 Wh / kg
Energy consumption of the
hob (EC electric hob)
178.9 Wh / kg
34 Progress
EN 60350-2 - Household electric cooking
appliances - Part 2: Hobs - Methods for
measuring performance
Energy saving
You can save energy during everyday
cooking if you follow below hints.
• When you heat up water, use only the
amount you need.
• If it is possible, always put the lids on the
cookware.
• Before you activate the cooking zone
put the cookware on it.
• Put the smaller cookware on the smaller
cooking zones.
• Put the cookware directly in the centre
of the cooking zone.
• Use the residual heat to keep the food
warm or to melt it.
ENVIRONMENT CONCERNS
Please recycle all materials marked with the
symbol . Dispose of all packaging
materials appropriately and help to protect
the environment, and future generations.
Do not dispose of electrical equipment
marked with the symbol along with the
general house hold waste. Dispose all
electrical goods via applicable local
authority collections, or at local authority or,
commercial recycling centres.
Progress 35
TABLE DES MATIÈRES
Informations de sécurité
Consignes de sécurité
Description de l'appareil
Utilisation quotidienne
Conseils
35
36
39
41
43
Entretien et nettoyage
En cas d'anomalie de fonctionnement
Installation
Caractéristiques techniques
Rendement énergétique
45
46
48
50
51
Sous réserve de modifications.
INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement
les instructions fournies. Le fabricant ne peut être tenu pour
responsable des dommages et blessures liés à une mauvaise
installation ou utilisation. Conservez toujours cette notice avec
votre appareil pour vous y référer ultérieurement.
Sécurité des enfants et des personnes vulnérables
•
•
•
•
•
•
•
Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au
moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités
physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées
d’expérience ou de connaissance, s’ils (si elles) sont
correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à
l’utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été
données et si les risques encourus ont été appréhendées.
Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.
Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants.
Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil
lorsqu'il est en cours de fonctionnement ou lorsqu'il refroidit.
Les parties accessibles sont chaudes.
Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité enfants,
nous vous recommandons de l'activer.
Le nettoyage et l’entretien par l'usager ne doivent pas être
effectués par des enfants sans surveillance.
Veuillez à maintenir hors de portée de la machine les enfants
de moins de 3 ans à moins qu'ils soient constamment
surveillés.
36 Progress
Sécurité générale
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
L'appareil et ses parties accessibles deviennent chauds
pendant son fonctionnement. Ne touchez pas les
résistances.
Ne faites pas fonctionner l'appareil avec un minuteur externe
ou un système de commande à distance.
Il peut être dangereux de laisser chauffer de la graisse ou de
l'huile sans surveillance sur une table de cuisson car cela
pourrait provoquer un incendie.
N'essayez jamais d'éteindre un feu avec de l'eau. Éteignez
l'appareil puis couvrez les flammes, par exemple avec un
couvercle ou une couverture ignifuge.
N'entreposez rien sur les surfaces de cuisson.
Ne posez pas d'objets métalliques tels que couteaux,
fourchettes, cuillères ou couvercles sur la table de cuisson
car ils pourraient chauffer.
N'utilisez pas de nettoyeur vapeur pour nettoyer l'appareil.
Après utilisation, éteignez toujours la zone de cuisson à
l'aide de la manette de commande correspondante et ne
vous fiez pas à la détection des récipients.
Si la surface vitrocéramique est fissurée, éteignez l'appareil
pour éviter tout risque d'électrocution.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, un service de maintenance agréé
ou un technicien qualifié afin d'éviter tout danger.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Instructions d’installation
AVERTISSEMENT! L'appareil
doit être installé uniquement par
un professionnel qualifié.
• Retirez l'intégralité de l'emballage
• N'installez pas et ne branchez pas un
appareil endommagé.
• Suivez scrupuleusement les instructions
d'installation fournies avec l'appareil.
• Respectez l'espacement minimal requis
par rapport aux autres appareils et
éléments.
• Soyez toujours vigilants lorsque vous
déplacez l'appareil car il est lourd.
Portez toujours des gants de sécurité.
• Isolez les surfaces découpées à l'aide
d'un matériau d'étanchéité pour éviter
que la moisissure ne provoque des
gonflements.
• Protégez la partie inférieure de l'appareil
de la vapeur et de l'humidité.
Progress 37
• N'installez pas l'appareil près d'une
porte ou sous une fenêtre. Les récipients
chauds risqueraient de tomber de
l'appareil lors de l'ouverture de celles-ci.
• Si l'appareil est installé au-dessus de
tiroirs, assurez-vous qu'il y a
suffisamment d'espace entre le fond de
l'appareil et le tiroir supérieur pour que
l'air puisse circuler.
• Le dessous de l'appareil peut devenir
très chaud. Veillez à installer un panneau
de séparation ignifuge sous l'appareil
pour en bloquer l'accès.
• Assurez-vous de laisser un espace de
ventilation de 2 mm entre le plan de
travail et l'avant de l'unité qui se trouve
dessous. La garantie ne couvre pas les
dommages causés par l'absence d'un
espace de ventilation adéquat.
Branchement électrique
AVERTISSEMENT! Risque
d'incendie ou d'électrocution.
• L'ensemble des branchements
électriques doit être effectué par un
technicien qualifié.
• L'appareil doit être relié à la terre.
• Avant toute intervention, assurez-vous
que l'appareil est débranché.
• Vérifiez que les données électriques
figurant sur la plaque signalétique
correspondent à celles de votre réseau.
Si ce n'est pas le cas, contactez un
électricien.
• Assurez-vous que l'appareil est bien
installé. Un câble d'alimentation lâche et
inapproprié ou une fiche (si présente)
non serrée peuvent être à l'origine d'une
surchauffe des bornes.
• Utilisez le câble d'alimentation électrique
approprié.
• Ne laissez pas le câble d'alimentation
s'emmêler.
• Assurez-vous qu'une protection antiélectrocution est installée.
• Utilisez un collier anti-traction sur le
câble.
• Assurez-vous que le câble
d'alimentation ou la fiche (si présente)
n'entrent pas en contact avec les
•
•
•
•
•
•
•
•
surfaces brûlantes de l'appareil ou les
récipients brûlants lorsque vous
branchez l'appareil à des prises
électriques situées à proximité.
N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises
ni de rallonges.
Veillez à ne pas endommager la fiche
secteur (si présente) ni le câble
d'alimentation. Contactez notre centre
de maintenance agréé ou un électricien
pour remplacer le câble d'alimentation
s'il est endommagé.
La protection contre les chocs des
parties sous tension et isolées doit être
fixée de telle manière qu'elle ne puisse
pas être enlevée sans outils.
Ne connectez la fiche d'alimentation
secteur à la prise de courant secteur
qu'à la fin de l'installation. Assurez-vous
que la fiche d'alimentation est accessible
une fois l'appareil installé.
Si la prise de courant est lâche, ne
branchez pas la fiche d'alimentation
secteur.
Ne tirez jamais sur le câble
d'alimentation électrique pour
débrancher l'appareil. Tirez toujours sur
la fiche.
N'utilisez que des systèmes d'isolation
appropriés : des coupe-circuits, des
fusibles (les fusibles à visser doivent être
retirés du support), des disjoncteurs
différentiels et des contacteurs.
L'installation électrique doit être équipée
d'un dispositif d'isolement à coupure
omnipolaire. Le dispositif d'isolement
doit présenter une distance d'ouverture
des contacts d'au moins 3 mm.
Utilisation
AVERTISSEMENT! Risque de
blessures, de brûlures ou
d'électrocution.
• Avant la première utilisation, retirez les
emballages, les étiquettes et les films de
protection (si présents).
• Utilisez cet appareil dans un
environnement domestique.
• Ne modifiez pas les caractéristiques de
cet appareil.
38 Progress
• Assurez-vous que les orifices de
ventilation ne sont pas bouchés.
• Ne laissez jamais l'appareil sans
surveillance pendant son
fonctionnement.
• Éteignez les zones de cuisson après
chaque utilisation.
• Ne vous fiez pas uniquement au
détecteur de récipient.
• Ne posez pas de couverts ou de
couvercles sur les zones de cuisson.
Elles sont chaudes.
• N'utilisez jamais cet appareil avec les
mains mouillées ou lorsqu'il est en
contact avec de l'eau.
• N'utilisez jamais l'appareil comme plan
de travail ou comme plan de stockage.
• Si la surface de l'appareil présente des
fêlures, débranchez immédiatement
l'appareil pour éviter tout risque
d'électrocution.
• Les porteurs de pacemakers doivent
rester à une distance minimale de 30 cm
des zones de cuisson à induction
lorsque l'appareil est en cours de
fonctionnement.
• Lorsque vous versez un aliment dans de
l'huile chaude, elle peut éclabousser.
AVERTISSEMENT! Risque
d'incendie et d'explosion.
• Les graisses et l'huile chaudes peuvent
dégager des vapeurs inflammables.
Tenez les flammes ou les objets chauds
éloignés des graisses et de l'huile
lorsque vous vous en servez pour
cuisiner.
• Les vapeurs dégagées par l'huile très
chaude peuvent provoquer une
combustion spontanée.
• L'huile qui a servi contient des restes
d'aliments pouvant provoquer un
incendie à température plus faible que
l'huile n'ayant jamais servi.
• Ne placez pas de produits inflammables
ou d'éléments imbibés de produits
inflammables à l'intérieur ou à proximité
de l'appareil, ni sur celui-ci.
AVERTISSEMENT! Risque
d'endommagement de
l'appareil.
• Ne laissez pas de récipients chauds sur
le bandeau de commande.
• Ne laissez pas le contenu des récipients
de cuisson s'évaporer complètement.
• Prenez soin de ne pas laisser tomber
d'objets ou de récipients sur l'appareil.
Sa surface risque d'être endommagée.
• Ne faites jamais fonctionner les zones de
cuisson avec des récipients de cuisson
vides ou sans aucun récipient de
cuisson.
• Ne placez jamais de papier aluminium
sur l'appareil.
• N'utilisez pas de récipients en fonte ou
en aluminium, ni de récipients dont le
fond est endommagé et rugueux. Ils
risqueraient de rayer le verre ou la
surface vitrocéramique. Soulevez
toujours ces objets lorsque vous devez
les déplacer sur la surface de cuisson.
• Cet appareil est exclusivement destiné à
un usage culinaire. Ne l'utilisez pas pour
des usages autres que celui pour lequel
il a été conçu, à des fins de chauffage
par exemple.
Entretien et nettoyage
• Nettoyez régulièrement l'appareil afin de
maintenir le revêtement en bon état.
• Éteignez l'appareil et laissez-le refroidir
avant de le nettoyer.
• Débranchez l’appareil de l'alimentation
électrique avant toute opération de
maintenance.
• Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur
pour nettoyer l'appareil.
• Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux
humide. Utilisez uniquement des
produits de lavage neutres. N'utilisez
pas de produits abrasifs, de tampons à
récurer, de solvants ni d'objets
métalliques.
Mise au rebut
AVERTISSEMENT! Risque de
blessure ou d'asphyxie.
Progress 39
Maintenance
• Contactez votre service municipal pour
obtenir des informations sur la marche à
suivre pour mettre l'appareil au rebut.
• Débranchez l'appareil de l'alimentation
électrique.
• Coupez le câble d'alimentation et
mettez-le au rebut.
• Pour réparer l'appareil, contactez un
service après-vente agréé.
• Utilisez exclusivement des pièces
d'origine.
DESCRIPTION DE L'APPAREIL
Description de la table de cuisson
1
1 Zone de cuisson à induction
2 Panneau de commande
1
180 mm
300 mm
210 mm
145 mm
1
1
2
Description du bandeau de commande
1
2
3
9
8
4
5
7
6
Les touches sensitives permettent de faire fonctionner l'appareil. Les affichages, les
voyants et les signaux sonores indiquent les fonctions activées.
Touche
sensitive
1
Fonction
Description
MARCHE/ARRÊT
Pour allumer et éteindre la table de cuisson.
40 Progress
Touche
sensitive
Fonction
Description
Touches verrouil. / Dispositif de sécurité enfants
Pour verrouiller ou déverrouiller le bandeau de
commande.
-
Indicateur du niveau de
cuisson
Pour indiquer le niveau de cuisson.
-
Voyants du minuteur des
zones de cuisson
Pour indiquer la zone à laquelle se réfère la durée sélectionnée.
-
Affichage du minuteur
Pour indiquer la durée, en minutes.
-
Pour choisir la zone de cuisson.
/
-
Pour augmenter ou diminuer la durée.
/
-
Pour sélectionner un niveau de cuisson.
Fonction Booster
Pour activer et désactiver la fonction.
2
3
4
5
6
7
8
9
Indicateurs de niveau de cuisson
Affichage
Description
La zone de cuisson est désactivée.
-
La zone de cuisson est activée.
La fonction Démarrage automatique de la cuisson est activée.
Fonction Booster est activée.
+ chiffre
Une anomalie de fonctionnement s'est produite.
Une zone de cuisson est encore chaude (chaleur résiduelle).
La fonction Touches verrouil. /Dispositif de sécurité enfants est activée.
Le récipient est inapproprié ou trop petit ou bien il n'y a pas de récipient
sur la zone de cuisson.
La fonction Arrêt automatique est activée.
Progress 41
Voyant de chaleur résiduelle
AVERTISSEMENT!
Il y a
risque de brûlures par la chaleur
résiduelle.
Les zones de cuisson à induction génèrent
la chaleur nécessaire directement sur le
fond des récipients de cuisson. La
vitrocéramique est chauffée par la chaleur
des récipients.
UTILISATION QUOTIDIENNE
AVERTISSEMENT! Reportezvous aux chapitres concernant
la sécurité.
Niveau de cuisson
Activation et désactivation
Appuyez sur
pendant 1 seconde pour
activer ou désactiver la table de cuisson.
Arrêt automatique
Cette fonction arrête la table de
cuisson automatiquement si :
• toutes les zones de cuisson sont
désactivées,
• vous ne réglez pas le niveau de cuisson
après avoir allumé la table de cuisson,
• vous avez renversé quelque chose ou
placé un objet sur le bandeau de
commande pendant plus de
10 secondes (une casserole, un torchon,
etc.). Un signal sonore retentit et la table
de cuisson s'éteint. Retirez l'objet du
bandeau de commande ou nettoyez
celui-ci.
• la table de cuisson surchauffe (tout le
liquide s'est évaporé du récipient).
Laissez refroidir la zone de cuisson avant
de réutiliser la table de cuisson.
• Vous utilisez des récipients inadaptés.
Le symbole
s'allume et la zone de
cuisson se désactive automatiquement
au bout de 2 minutes.
• Vous ne désactivez pas la zone de
cuisson ou ne modifiez pas le niveau de
cuisson. Au bout de quelques instants,
s'allume et la table de cuisson
s'éteint.
La relation entre le niveau de cuisson
et le délai après lequel la table de
cuisson s'éteint.
,1-2
La table de cuisson s'éteint au
bout de :
6 heures
3-4
5 heures
5
4 heures
6-9
1 heure et demie
Niveau de cuisson
Appuyez sur
pour augmenter le niveau
de cuisson. Appuyez sur
pour diminuer
le niveau de cuisson. Appuyez
et
pour désactiver
simultanément sur
la zone de cuisson.
Démarrage automatique de la
cuisson
Cette fonction vous permet d'atteindre le
niveau de cuisson sélectionné en un temps
plus court. Cette fonction active le niveau
de cuisson le plus élevé pendant un certain
temps puis redescend au niveau
sélectionné.
Pour activer la fonction, la zone
de cuisson doit être froide.
Pour activer la fonction pour une zone
( s'allume).
de cuisson : appuyez sur
Appuyez immédiatement sur
(
s'allume). Appuyez immédiatement sur
jusqu'à ce que le niveau de cuisson réglé
s'affiche. Au bout de 3 secondes,
s'allume.
Pour désactiver la fonction : appuyez
sur .
42 Progress
Fonction Booster
Cette fonction vous permet d'augmenter la
puissance des zones de cuisson à
induction. La fonction peut être activée
pour la zone de cuisson à induction
uniquement pour une durée limitée.
Lorsque cette durée est écoulée, la zone de
cuisson à induction revient
automatiquement au niveau de cuisson le
plus élevé.
Reportez-vous au chapitre
« Caractéristiques techniques ».
Pour activer la fonction pour une zone
s'allume.
de cuisson : appuyez sur .
Pour désactiver la fonction : appuyez
sur
ou .
Lorsque la durée s'est écoulée,
un signal sonore retentit et 00
clignote. La zone de cuisson se
désactive.
Pour arrêter le signal sonore : appuyez
sur .
Minuterie
Vous pouvez utiliser cette fonction comme
Minuterie lorsque la table de cuisson est
allumée mais que vous n'utilisez pas les
zones de cuisson (le niveau de cuisson
indiqué est ).
Pour activer la fonction : appuyez sur
ou
du
Appuyez sur la touche
minuteur pour régler la durée. Lorsque la
durée s'est écoulée, un signal sonore
retentit et 00 clignote.
Minuteur
Minuteur dégressif
Vous pouvez utiliser cette fonction pour
régler la durée de fonctionnement de la
zone de cuisson, uniquement pour cette
session.
.
Pour arrêter le signal sonore : appuyez
sur .
Sélectionnez d'abord la zone de
cuisson, puis réglez la fonction. Vous
pouvez régler le niveau de cuisson avant ou
après avoir réglé la fonction.
Pour sélectionner la zone de cuisson :
appuyez sur
à plusieurs reprises jusqu'à
ce que l'indicateur de la zone de cuisson
correspondante s'affiche.
Pour activer la fonction ou modifier la
ou
du minuteur
durée : appuyez sur
pour régler la durée (00 - 99 minutes).
Lorsque le voyant de la zone de cuisson
commence à clignoter lentement, le
décompte commence.
Pour voir le temps restant : sélectionnez
la zone de cuisson à l'aide de . Le voyant
de la zone de cuisson clignote rapidement.
L'affichage indique la durée restante.
Pour désactiver la fonction :
sélectionnez la zone de cuisson avec
appuyez sur . Le temps restant est
décompté jusqu'à 00. Le voyant de la zone
de cuisson commence à clignoter
rapidement.
et
Cette fonction est sans effet sur
le fonctionnement des zones de
cuisson.
Touches verrouil.
Vous pouvez verrouiller le bandeau de
commande pendant que les zones de
cuisson fonctionnent. Vous éviterez ainsi
une modification accidentelle du réglage du
niveau de cuisson.
Réglez d'abord le niveau de cuisson.
Pour activer la fonction : appuyez sur
.
s'affiche pendant 4 secondes.Le
minuteur reste activé.
Pour désactiver la fonction : appuyez
. Le niveau de cuisson précédent
sur
s'allume.
Lorsque vous éteignez la table
de cuisson, cette fonction est
également désactivée.
Progress 43
Dispositif de sécurité enfants
Cette fonction permet d'éviter une
utilisation involontaire de la table de
cuisson.
Pour activer la fonction : allumez la table
de cuisson en appuyant sur . Ne
sélectionnez pas de réglage de niveau de
cuisson. Appuyez sur
pendant
s'allume. Éteignez la table
4 secondes.
de cuisson en appuyant sur .
Pour désactiver la fonction : allumez la
table de cuisson en appuyant sur . Ne
sélectionnez pas de réglage de niveau de
cuisson. Appuyez sur
pendant
4 secondes.
s'allume. Éteignez la table
de cuisson en appuyant sur .
•
•
•
•
•
nombre de phases de la table de
cuisson. Reportez-vous à l'illustration.
Chaque phase dispose d'une charge
électrique maximale de 3 700 W.
La fonction répartit la puissance entre
les zones de cuisson raccordées à la
même phase.
La fonction s'active lorsque la charge
électrique totale des zones de cuisson
raccordées à une phase simple dépasse
3 700 W.
La fonction diminue la puissance des
autres zones de cuisson raccordées à la
même phase.
L'affichage du niveau de cuisson des
zones à puissance réduite oscille entre
deux niveaux.
Pour désactiver la fonction le temps
d'une cuisson : allumez la table de
s'allume.
cuisson en appuyant sur .
Appuyez sur
pendant 4 secondes.
Réglez le niveau de cuisson dans les
10 secondes qui suivent. Vous pouvez
utiliser la table de cuisson. Lorsque vous
éteignez la table de cuisson avec , la
fonction est de nouveau activée.
Fonction Gestionnaire de
puissance
• Des zones de cuisson sont regroupées
en fonction de l'emplacement et du
CONSEILS
AVERTISSEMENT! Reportezvous aux chapitres concernant
la sécurité.
Ustensiles de cuisson
Sur les zones de cuisson à
induction, un champ
électromagnétique puissant
chauffe les récipients très
rapidement.
Utilisez des récipients adaptés
aux zones de cuisson à
induction.
Matériaux des récipients
• adaptés : fonte, acier, acier émaillé,
acier inoxydable, fond multicouche
(homologué par le fabricant).
• inadaptés : aluminium, cuivre, laiton,
verre, céramique, porcelaine.
Les plats de cuisson conviennent pour
l'induction si :
44 Progress
• une petite quantité d'eau contenue dans
un récipient chauffe dans un bref laps de
temps sur une zone de cuisson réglée
sur le niveau de cuisson maximal.
• un aimant adhère au fond du récipient.
Le fond de l'ustensile de
cuisson doit être aussi plat et
épais que possible.
Dimensions de l'ustensile
Les zones de cuisson à induction
s'adaptent automatiquement au diamètre
du fond du récipient utilisé, jusqu'à une
certaine limite.
L'efficacité de la zone de cuisson est liée au
diamètre du récipient. Un récipient plus
petit que le diamètre minimal recommandé
ne reçoit qu'une petite partie de la
puissance générée par la zone de cuisson.
Reportez-vous au chapitre
« Caractéristiques techniques ».
Bruits pendant le
fonctionnement
• un sifflement : vous utilisez la zone de
cuisson avec un niveau de puissance
élevé et le récipient est composé de
différents matériaux (conception
« sandwich »).
• un bourdonnement : vous utilisez un
niveau de puissance élevé.
• un cliquetis : des commutations
électriques se produisent.
• un sifflement, un bourdonnement : le
ventilateur fonctionne.
Ces bruits sont normaux et n'indiquent
pas une anomalie de la table de
cuisson.
Exemples de cuisson
Le rapport entre le niveau de cuisson et la
consommation énergétique de la zone de
cuisson n'est pas linéaire. Lorsque vous
augmentez le niveau de cuisson,
l'augmentation énergétique de la zone de
cuisson n'est pas proportionnelle. Cela
signifie que la zone de cuisson utilisée à un
niveau de cuisson moyen utilise moins de la
moitié de sa puissance.
Si vous entendez :
• un craquement : le récipient est
composé de différents matériaux
(conception « sandwich »).
Niveau de
cuisson
Les valeurs figurant dans le
tableau suivant sont fournies à
titre indicatif.
Utilisation :
Durée
(min)
Conseils
Conserver les aliments cuits au
chaud.
au besoin
Placez un couvercle sur le récipient.
1-2
Sauce hollandaise, faire fondre :
beurre, chocolat, gélatine.
5 - 25
Mélangez de temps en temps.
1-2
Solidifier : omelettes, œufs cocotte.
10 40
Couvrez pendant la cuisson.
2-3
Faire mijoter des plats à base
de riz et de laitage, réchauffer
des plats cuisinés.
25 50
Ajoutez au moins deux fois
plus d'eau que de riz. Remuez
les plats à base de lait durant la
cuisson.
3-4
Cuire à la vapeur des légumes,
du poisson et de la viande.
20 45
Ajoutez quelques cuillerées de
liquide.
-1
Progress 45
Niveau de
cuisson
Utilisation :
Durée
(min)
Conseils
4-5
Cuire des pommes de terre à la
vapeur.
20 60
Utilisez max. ¼ l d'eau pour
750 g de pommes de terre.
4-5
Cuire de grandes quantités
d'aliments, des ragoûts et des
soupes.
60 150
Ajoutez jusqu’à 3 litres de liquide, plus les ingrédients.
6-7
Faire revenir : escalopes, cordons bleus de veau, côtelettes,
rissolettes, saucisses, foie,
roux, œufs, crêpes, beignets.
au besoin
Retournez à la moitié du
temps.
7-8
Cuisson à température élevée
des pommes de terre rissolées,
filets, steaks.
5 - 15
Retournez à la moitié du
temps.
9
Faire bouillir de l'eau, cuire des pâtes, griller de la viande (goulasch, bœuf
braisé), cuire des frites.
Faire bouillir une grande quantité d'eau. La fonction Booster est activée.
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT! Reportezvous aux chapitres concernant
la sécurité.
Informations générales
• Nettoyez la table de cuisson après
chaque utilisation.
• Utilisez toujours un plat de cuisson dont
le fond est propre.
• Les rayures ou les taches sombres sur la
surface n'ont aucune incidence sur le
fonctionnement de la table de cuisson.
• Utilisez un nettoyant spécialement
adapté à la surface de la table de
cuisson.
• Utilisez un racloir spécial pour la vitre.
Nettoyage de la table
• Enlevez immédiatement : plastique
fondu, films plastiques et aliments
contenant du sucre. Sinon, la saleté
pourrait endommager la table de
cuisson. Tenez le racloir spécial incliné
sur la surface vitrée et faites glisser la
lame du racloir pour enlever les
salissures.
• Une fois que la table de cuisson a
suffisamment refroidi, enlevez :
traces de calcaire et d'eau, projections
de graisse, décolorations métalliques
luisantes. Nettoyez la table de cuisson à
l'aide d'un chiffon humide et d'un peu
de détergent. Après le nettoyage,
séchez l'appareil à l'aide d'un chiffon
doux.
46 Progress
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
AVERTISSEMENT! Reportezvous aux chapitres concernant
la sécurité.
En cas d'anomalie de fonctionnement
Problème
Cause probable
Solution
Vous ne pouvez pas allumer
la table de cuisson ni la faire
fonctionner.
La table de cuisson n'est pas
connectée à une source
d'alimentation électrique ou
le branchement est incorrect.
Vérifiez que la table de cuisson est correctement branchée à une source d'alimentation électrique. Consultez le
schéma de raccordement.
Le fusible a disjoncté.
Vérifiez que le fusible est bien
la cause de l'anomalie. Si les
fusibles disjonctent de manière répétée, faites appel à un
électricien qualifié.
Allumez de nouveau la table
de cuisson et réglez le niveau
de cuisson en moins de
10 secondes.
Vous avez appuyé sur plusieurs touches sensitives en
même temps.
N'appuyez que sur une seule
touche sensitive à la fois.
Il y a de l'eau ou des taches
de graisse sur le bandeau de
commande.
Nettoyez le bandeau de
commande.
Un signal sonore retentit et la
table de cuisson s'éteint.
Un signal sonore retentit lorsque la table de cuisson est
éteinte.
Vous avez posé quelque
chose sur une ou plusieurs
touches sensitives.
Retirez l'objet des touches
sensitives.
La table de cuisson est désactivée.
Vous avez posé quelque
chose sur la touche sensitive
Retirez l'objet de la touche
sensitive.
.
Voyant de chaleur résiduelle
ne s'allume pas.
La zone de cuisson n'est pas
chaude parce qu'elle n'a
fonctionné que peu de
temps.
Si la zone de cuisson a eu
assez de temps pour chauffer, faites appel à votre service après-vente agréé.
La fonction Démarrage automatique de la cuisson ne
fonctionne pas.
La zone est chaude.
Laissez la zone de cuisson
refroidir.
Progress 47
Problème
Cause probable
Solution
Le niveau de cuisson le plus
élevé est réglé.
Le niveau de cuisson le plus
élevé est identique à la fonction.
Le niveau de cuisson change.
La fonction Gestionnaire de
puissance est activée.
Reportez-vous au chapitre
« Utilisation quotidienne ».
Les touches sensitives sont
chaudes.
Le récipient est trop grand ou
vous l'avez placé trop près
des commandes.
Placez les récipients de
grande taille sur les zones de
cuisson arrière, si possible.
s'allume.
Arrêt automatique est activée.
Éteignez la table de cuisson
puis allumez-la de nouveau.
s'allume.
La fonction Dispositif de sécurité enfants ou Touches
verrouil. est activée.
Reportez-vous au chapitre
« Utilisation quotidienne ».
s'allume.
Il n'y a pas de récipient sur la
zone de cuisson.
Placez un récipient sur la
zone de cuisson.
Le récipient n'est pas
adapté.
Utilisez un récipient adapté.
Reportez-vous au chapitre
« Conseils ».
Le diamètre du fond du récipient de cuisson est trop
petit pour la zone de cuisson.
Utilisez un récipient de dimensions appropriées.
Reportez-vous au chapitre
« Caractéristiques techniques ».
Une erreur s'est produite
dans la table de cuisson.
Débranchez la table de cuisson de l'alimentation électrique pendant quelques minutes. Déconnectez le fusible
de l'installation domestique.
et un chiffre s'affichent.
Rebranchez l'appareil. Si
s'affiche à nouveau, faites
appel au service après-vente
agréé.
48 Progress
Problème
s'allume.
Cause probable
Solution
Une erreur s'est produite sur
la table de cuisson parce que
le récipient chauffe à vide. Arrêt automatique et la protection contre la surchauffe des
zones s'activent.
Éteignez la table de cuisson.
Enlevez le récipient chaud.
Au bout d'environ 30 secondes, remettez la zone de
cuisson en fonctionnement.
Si le récipient était bien le
problème, le message d'erreur disparaît. Voyant de chaleur résiduelle peut rester allumé. Laissez le récipient de
cuisson refroidir. Vérifiez que
le récipient est compatible
avec la table de cuisson.
Reportez-vous au chapitre
« Conseils ».
Si vous ne trouvez pas de
solution...
Si vous ne trouvez pas de solution au
problème, veuillez contacter votre
revendeur ou un service après-vente agréé.
Veuillez lui fournir les informations se
trouvant sur la plaque signalétique. Donnez
également la combinaison à 3 lettres et
chiffres pour la vitrocéramique (située dans
un des coins de la surface en verre) et le
message d'erreur qui s'affiche. Assurezvous d'utiliser correctement l'appareil. En
cas d'erreur de manipulation de la part de
l'utilisateur, le déplacement du technicien
du service après-vente ou du vendeur
pourra être facturé, même en cours de
garantie. Les instructions relatives au
service après-vente et aux conditions de
garantie figurent dans le livret de garantie.
INSTALLATION
AVERTISSEMENT! Reportezvous aux chapitres concernant
la sécurité.
Avant l'installation
Avant d'installer la table de cuisson, notez
les informations de la plaque signalétique
ci-dessous. La plaque signalétique se
trouve au bas de la table de cuisson.
Numéro de série ....................
Tables de cuisson intégrées
Les tables de cuisson encastrables ne
peuvent être mises en fonctionnement
qu'après avoir été installées dans des
meubles et sur des plans de travail
homologués et adaptés.
Câble d'alimentation
• La table de cuisson est fournie avec un
câble d'alimentation.
• Pour remplacer le câble d'alimentation
endommagé, utilisez le type de câble
d'alimentation suivant (ou supérieur) :
H05BB-F Tmax 90°C. Contactez votre
service après-vente.
Progress 49
Montage
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
min. 2 mm
A
min. 2 mm
B
< 20 mm
B
> 20 mm
min. 500 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
A
min
30 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min.
38 mm
min.
2 mm
R 5mm
min.
55mm
+1
490+1mm 750 mm
50 Progress
min.
12 mm
min.
2 mm
Enceinte de protection
Si vous utilisez une enceinte de protection
(accessoire supplémentaire), l'espace de
circulation d'air de 2 mm et le fond de
protection installé directement sous la table
de cuisson ne sont plus nécessaires.
L'enceinte de protection n'est pas
disponible dans tous les pays. Veuillez
contacter votre revendeur local.
Vous ne pouvez pas utiliser
l'enceinte de protection si vous
installez la table de cuisson audessus d'un four.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Plaque signalétique
Modèle PAI8100E
Type 58 GBD C0 AU
Induction 7.4 kW
Numéro de série ..........
PROGRESS
PNC 949 594 298 01
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Fabriqué en Allemagne
7.4 kW
Progress 51
Caractéristiques des zones de cuisson
Zone de cuisson
Puissance
nominale (niveau de cuisson max.) [W]
Fonction
Booster [W]
Fonction
Booster durée
maximale
[min]
Diamètre du
récipient [mm]
Avant gauche
2300
3700
10
180 - 210
Arrière gauche
1800
-
-
145 - 180
Avant centrale
1400
-
-
125 - 145
Arrière droite
2400
3700
10
210 - 300
La puissance des zones de cuisson peut
légèrement différer des données du
tableau. Elle dépend de la matière et des
dimensions du récipient.
Pour des résultats de cuisson optimaux,
utilisez des récipients qui ne dépassent pas
les diamètres indiqués dans le tableau.
RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE
Informations de produit selon la norme EU 66/2014
Identification du modèle
PAI8100E
Type de table de cuisson
Table de cuisson intégrée
Nombre de zones de cuisson
4
Technologie de chauffage
Induction
Diamètre des zones de
cuisson circulaires (Ø)
Avant gauche
Arrière gauche
Avant centrale
Arrière droite
21,0 cm
18,0 cm
14,5 cm
30,0 cm
Consommation d'énergie
selon la zone de cuisson
(EC electric cooking)
Avant gauche
Arrière gauche
Avant centrale
Arrière droite
181,2 Wh / kg
178,7 Wh / kg
183,9 Wh / kg
171,6 Wh / kg
Consommation d'énergie
de la table de cuisson (EC
electric hob)
EN 60350-2 - Appareils de cuisson
domestiques électriques - Partie 2 : Tables
de cuisson - Méthodes de mesure des
performances
178,9 Wh / kg
Économie d'énergie
Vous pouvez économiser de l'énergie au
quotidien en suivant les conseils suivants.
• Si vous faites chauffer de l'eau, ne faites
chauffer que la quantité dont vous avez
réellement besoin.
52 Progress
• Si possible, couvrez toujours les
récipients de cuisson avec un couvercle
pendant la cuisson.
• Activez toujours la zone de cuisson
après avoir posé le récipient dessus.
• Placez les plus petits récipients sur les
plus petites zones de cuisson.
• Posez directement le récipient au centre
de la zone de cuisson.
• Vous pouvez utiliser la chaleur résiduelle
pour conserver les aliments au chaud ou
pour faire fondre.
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Veuillez recycler tous les matériaux portant
le symbole . Aidez à protéger
l'environnement pour les générations
futures en jetant les matériaux d'emballage
de façon adaptée. Ne jetez pas les
appareils électriques portant le symbole
avec les ordures ménagères. Jetez tous les
produits électriques dans les points de
collecte mis à disposition par les autorités
locales ou dans les centres de recyclage
commerciaux.
Progress 53
INHALTSVERZEICHNIS
Sicherheitshinweise
Sicherheitsanweisungen
Gerätebeschreibung
Täglicher Gebrauch
Tipps und Hinweise
53
54
57
59
61
Reinigung und Pflege
Fehlersuche
Montage
Technische Daten
Energieeffizienz
63
63
66
68
69
Änderungen vorbehalten.
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des Geräts
zuerst die Gebrauchsanleitung. Der Hersteller übernimmt keine
Verantwortung für Verletzungen und Beschädigungen durch
unsachgemäße Montage. Bewahren Sie die
Gebrauchsanleitung griffbereit auf.
Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen
Personen
•
•
•
•
•
•
•
Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit
eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen
Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und/oder
mangelndem Wissen nur dann verwendet werden, wenn sie
durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person
beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des
Geräts eingewiesen wurden und die mit dem Gerät
verbundenen Gefahren verstanden haben.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Alle Verpackungsmaterialien von Kindern fernhalten.
Halten Sie Kinder und Haustiere während des Betriebs oder
der Abkühlphase vom Gerät fern. Zugängliche Teile sind
heiß.
Falls Ihr Gerät mit einer Kindersicherung ausgestattet ist,
empfehlen wir, diese einzuschalten.
Wartung oder Reinigung des Geräts dürfen nicht von
Kindern ohne Aufsicht erfolgen.
Halten Sie Kinder unter 3 Jahren vom Gerät fern, wenn sie
nicht ständig beaufsichtigt werden.
54 Progress
Allgemeine Sicherheit
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Das Gerät und die zugänglichen Geräteteile werden
während des Betriebs heiß. Berühren Sie nicht die
Heizelemente.
Schalten Sie das Gerät nicht über eine externe Zeitschaltuhr
oder eine separate Fernsteuerung ein.
Kochen mit Fett oder Öl auf einem unbeaufsichtigten
Kochfeld ist gefährlich und kann zu einem Brand führen.
Versuchen Sie nicht einen Brand mit Wasser zu löschen,
sondern schalten Sie das Gerät aus und bedecken Sie die
Flamme mit einem Deckel oder einer Feuerlöschdecke.
Legen Sie keine Gegenstände auf dem Kochfeld ab.
Legen Sie keine Metallgegenstände wie Messer, Gabeln,
Löffel oder Topfdeckel auf die Oberfläche des Kochfelds, da
diese heiß werden können.
Benutzen Sie zum Reinigen des Geräts keinen
Dampfreiniger.
Schalten Sie die Kochzone nach dem Gebrauch ab und
verlassen Sie sich nicht auf die Topferkennung.
Schalten Sie das Gerät sofort ab, wenn Sie Risse auf der
Glaskeramik-/Glasfläche feststellen. Stromschlaggefahr!
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller,
seinem autorisierten Kundenservice oder einer
gleichermaßen qualifizierten Person ausgetauscht werden,
um Gefahrenquellen zu vermeiden.
SICHERHEITSANWEISUNGEN
Montage
WARNUNG! Nur eine
qualifizierte Fachkraft darf den
elektrischen Anschluss des
Geräts vornehmen.
• Entfernen Sie das Verpackungsmaterial.
• Stellen Sie ein beschädigtes Gerät nicht
auf und benutzen Sie es nicht.
• Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.
• Die Mindestabstände zu anderen
Geräten und Küchenmöbeln sind
einzuhalten.
• Seien Sie beim Umsetzen des Geräts
vorsichtig, denn es ist schwer. Tragen
Sie stets Sicherheitshandschuhe.
• Dichten Sie die Ausschnittskanten mit
einem Dichtungsmittel ab, um ein
Aufquellen durch Feuchtigkeit zu
verhindern.
• Schützen Sie die Geräteunterseite vor
Dampf und Feuchtigkeit.
Progress 55
• Installieren Sie das Gerät nicht direkt
neben einer Tür oder unter einem
Fenster. So kann heißes Kochgeschirr
nicht herunterfallen, wenn die Tür oder
das Fenster geöffnet wird.
• Wird das Gerät über Schubladen
eingebaut, achten Sie darauf, dass
zwischen dem Geräteboden und der
oberen Schublade ein ausreichender
Abstand für die Luftzirkulation vorhanden
ist.
• Der Boden des Geräts kann heiß
werden. Achten Sie darauf eine
feuerfeste Trennplatte unter dem Gerät
anzubringen, damit der Boden nicht
zugänglich ist.
• Achten Sie darauf, dass zwischen der
Arbeitsplatte und dem Gerät darunter ein
Abstand von 2 mm zur Belüftung frei
gelassen wird. Schäden, die durch das
Fehlen eines Belüftungsabstands
entstehen, sind von der Garantie
ausgenommen.
Elektrischer Anschluss
WARNUNG! Brand- und
Stromschlaggefahr.
• Alle elektrischen Anschlüsse sind von
einem geprüften Elektriker vorzunehmen.
• Das Gerät muss geerdet sein.
• Vor der Durchführung jeglicher Arbeiten
muss das Gerät von der elektrischen
Stromversorgung getrennt werden.
• Stellen Sie sicher, dass die elektrischen
Daten auf dem Typenschild den Daten
Ihrer Stromversorgung entsprechen.
Wenden Sie sich andernfalls an eine
Elektrofachkraft.
• Achten Sie darauf, dass das Gerät
ordnungsgemäß montiert wird. Wenn
freiliegende oder ungeeignete Netzkabel
oder Netzstecker (fall vorhanden)
verwendet werden, kann der Anschluss
überhitzen.
• Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige
Kabel für den elektrischen
Netzanschluss verwenden.
• Achten Sie darauf, dass das Netzkabel
nicht lose hängt oder sich verheddert.
• Sorgen Sie dafür, dass ein
Berührungsschutz installiert wird.
• Verwenden Sie die Zugentlastung für
das Kabel.
• Stellen Sie beim elektrischen Anschluss
des Gerätes sicher, dass das Netzkabel
oder ggf. der Netzstecker nicht mit dem
heißen Gerät oder heißem Kochgeschirr
in Berührung kommt.
• Verwenden Sie keine
Mehrfachsteckdosen oder
Verlängerungskabel.
• Achten Sie darauf, Netzstecker (falls
vorhanden) und Netzkabel nicht zu
beschädigen. Wenden Sie sich zum
Austausch des beschädigten Netzkabels
an unseren autorisierten Kundendienst
oder eine Elektrofachkraft.
• Alle Teile, die gegen direktes Berühren
schützen sowie die isolierten Teile
müssen so befestigt werden, dass sie
nicht ohne Werkzeug entfernt werden
können.
• Stecken Sie den Netzstecker erst nach
Abschluss der Montage in die
Steckdose. Stellen Sie sicher, dass der
Netzstecker nach der Montage noch
zugänglich ist.
• Falls die Steckdose lose ist, schließen
Sie den Netzstecker nicht an.
• Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie
das Gerät von der Stromversorgung
trennen möchten. Ziehen Sie stets am
Netzstecker.
• Verwenden Sie nur geeignete
Trennvorrichtungen: Überlastschalter,
Sicherungen (Schraubsicherungen
müssen aus dem Halter entfernt werden
können), Fehlerstromschutzschalter und
Schütze.
• Die elektrische Installation muss eine
Trenneinrichtung aufweisen, mit der Sie
das Gerät allpolig von der
Stromversorgung trennen können. Die
Trenneinrichtung muss mit einer
Kontaktöffnungsbreite von mindestens 3
mm ausgeführt sein.
56 Progress
Gebrauch
WARNUNG! Verletzungs-,
Verbrennungs- und
Stromschlaggefahr.
• Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch
das gesamte Verpackungsmaterial, die
Aufkleber und Schutzfolie (falls
vorhanden).
• Das Gerät ist für die Verwendung im
Haushalt vorgesehen.
• Nehmen Sie keine technischen
Änderungen am Gerät vor.
• Die Lüftungsöffnungen dürfen nicht
abgedeckt werden.
• Lassen Sie das Gerät bei Betrieb nicht
unbeaufsichtigt.
• Schalten Sie die Kochzonen nach jedem
Gebrauch aus.
• Verlassen Sie sich nicht auf die
Topferkennung.
• Legen Sie kein Besteck und keine
Topfdeckel auf die Kochzonen. Sie
werden heiß.
• Bedienen Sie das Gerät nicht mit
feuchten oder nassen Händen oder
wenn es mit Wasser in Kontakt
gekommen ist.
• Benutzen Sie das Gerät nicht als
Arbeits- oder Abstellfläche.
• Hat die Geräteoberfläche einen Sprung,
trennen Sie das Gerät umgehend von
der Spannungsversorgung. Dies dient
zur Vermeidung eines Stromschlags.
• Benutzer mit einem Herzschrittmacher
müssen einen Mindestabstand von 30
cm zu den Induktionskochzonen
einhalten, wenn das Gerät in Betrieb ist.
• Wenn Sie Nahrungsmittel in heißes Öl
geben, kann dieses spritzen.
WARNUNG! Brand- und
Explosionsgefahr!
• Erhitzte Öle und Fette können brennbare
Dämpfe freisetzen. Halten Sie Flammen
und erhitzte Gegenstände beim Kochen
mit Fetten und Ölen von diesen fern.
• Die von sehr heißem Öl freigesetzten
Dämpfe können eine Selbstzündung
verursachen.
• Bereits verwendetes Öl kann
Lebensmittelreste enthalten und schon
bei niedrigeren Temperaturen eher einen
Brand verursachen als frisches Öl.
• Platzieren Sie keine entflammbaren
Produkte oder Gegenstände, die mit
entflammbaren Produkten benetzt sind,
im Gerät, auf dem Gerät oder in der
Nähe des Geräts.
WARNUNG! Das Gerät könnte
beschädigt werden.
• Stellen Sie kein heißes Kochgeschirr auf
das Bedienfeld.
• Lassen Sie das Kochgeschirr nicht
leerkochen.
• Lassen Sie keine Gegenstände oder
Kochgeschirr auf das Gerät fallen. Die
Oberfläche könnte beschädigt werden.
• Schalten Sie die Kochzonen niemals ein,
wenn sich kein Kochgeschirr darauf
befindet, oder wenn das Kochgeschirr
leer ist.
• Legen Sie keine Alufolie auf das Gerät.
• Kochgeschirr aus Gusseisen oder
Aluminiumguss oder mit beschädigten
Böden kann die Glas-/
Glaskeramikoberfläche verkratzen.
Heben Sie das Kochgeschirr stets an,
wenn Sie es auf der Kochfläche
umsetzen möchten.
• Dieses Gerät ist nur zum Kochen
bestimmt. Jeder andere Gebrauch ist als
bestimmungsfremd anzusehen, zum
Beispiel das Beheizen eines Raums.
Reinigung und Pflege
• Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, um
eine Abnutzung des
Oberflächenmaterials zu verhindern.
• Schalten Sie das Gerät vor dem
Reinigen aus und lassen Sie es
abkühlen.
• Trennen Sie das Gerät vor
Wartungsarbeiten von der
Spannungsversorgung.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem
Wasser- oder Dampfstrahl.
• Reinigen Sie das Gerät mit einem
weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie
ausschließlich Neutralreiniger Benutzen
Progress 57
Sie keine Scheuermittel, scheuernde
Reinigungsschwämmchen,
Lösungsmittel oder Metallgegenstände.
• Trennen Sie das Gerät von der
Stromversorgung.
• Schneiden Sie das Netzkabel ab, und
entsorgen Sie es.
Entsorgung
Service
WARNUNG! Verletzungs- und
Erstickungsgefahr.
• Wenden Sie sich zur Reparatur des
Geräts an einen autorisierten
Kundendienst.
• Verwenden Sie ausschließlich
Originalersatzteile.
• Für Informationen zur ordnungsgemäßen
Entsorgung des Geräts wenden Sie sich
an die zuständige kommunale Behörde
vor Ort.
GERÄTEBESCHREIBUNG
Kochfeldanordnung
1
1 Induktionskochzone
2 Bedienfeld
1
180 mm
300 mm
210 mm
145 mm
1
1
2
Bedienfeldanordnung
1
2
3
9
8
4
5
7
6
Bedienen Sie das Gerät über die Sensorfelder. Die Anzeigen, Kontrolllampen und
akustischen Signale informieren Sie über die aktiven Funktionen.
58 Progress
Sensorfeld
Funktion
Anmerkung
1
EIN/AUS
Ein- und Ausschalten des Kochfeldes.
2
Tastensperre / Kindersicherung
Verriegeln/Entriegeln des Bedienfelds.
-
Kochstufenanzeige
Zeigt die Kochstufe an.
-
Kochzonen-Anzeigen des
Timers
Zeigen an, für welche Kochzone die Zeit eingestellt wurde.
-
Timer-Anzeige
Zeigt die Zeit in Minuten an.
-
Auswählen der Kochzone.
/
-
Erhöhen oder Verringern der Zeit.
/
-
Einstellen der Kochstufe.
Power-Funktion
Ein- und Ausschalten der Funktion.
3
4
5
6
7
8
9
Anzeigen der Kochstufen
Display
Beschreibung
Die Kochzone ist ausgeschaltet.
-
Die Kochzone ist eingeschaltet.
Die Funktion Ankochautomatik ist in Betrieb.
Power-Funktion ist eingeschaltet.
+ Zahl
Eine Störung ist aufgetreten.
Eine Kochzone ist noch heiß (Restwärme).
Die Funktion Tastensperre /Kindersicherung ist in Betrieb.
Das Kochgeschirr ist ungeeignet oder zu klein bzw. es befindet sich kein
Kochgeschirr auf der Kochzone.
Die Funktion Abschaltautomatik ist in Betrieb.
Progress 59
Restwärmeanzeige
WARNUNG!
Es besteht
Verbrennungsgefahr durch
Restwärme.
Die Induktionskochzonen erzeugen die
erforderliche Hitze zum Kochen direkt im
Boden des Kochgeschirrs. Die Glaskeramik
wird nur durch die Wärme des
Kochgeschirrs erhitzt.
TÄGLICHER GEBRAUCH
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
Kochstufe
Ein- und Ausschalten
,1-2
Das Kochfeld
wird ausgeschaltet nach
6 Stunden
Berühren Sie
1 Sekunde lang , um das
Kochfeld ein- oder auszuschalten.
3-4
5 Stunden
Abschaltautomatik
5
4 Stunden
Mit dieser Funktion wird das Kochfeld
in folgenden Fällen automatisch
ausgeschaltet:
6-9
1,5 Stunden
• Alle Kochzonen sind ausgeschaltet.
• Nach dem Einschalten des Kochfelds
wird keine Kochstufe gewählt.
• Das Bedienfeld ist mehr als 10
Sekunden mit verschütteten
Lebensmitteln oder einem Gegenstand
bedeckt (Topf, Tuch usw.). Ein
akustisches Signal ertönt und das
Kochfeld schaltet ab. Entfernen Sie den
Gegenstand oder reinigen Sie das
Bedienfeld.
• Das Kochfeld wird zu heiß (wenn
beispielsweise ein Topf leerkocht).
Lassen Sie die Kochzone abkühlen,
bevor Sie das Kochfeld wieder
verwenden.
• Sie verwenden ungeeignetes
Kochgeschirr. Das Symbol
leuchtet
und die Kochzone wird automatisch
nach 2 Minuten ausgeschaltet.
• Eine Kochzone wurde nicht
ausgeschaltet bzw. die Kochstufe wurde
nicht geändert. Nach einer Weile
leuchtet
auf und das Kochfeld
schaltet sich aus.
Verhältnis zwischen der Kochstufe und
der Zeit, nach der das Kochfeld
ausgeschaltet wird:
Einstellen der Kochstufe
Berühren Sie , um die
Kochstufeneinstellung zu erhöhen.
Berühren Sie , um die
Kochstufeneinstellung zu verringern.
Berühren Sie zum Ausschalten der
und
gleichzeitig.
Kochzone
Ankochautomatik
Wenn Sie diese Funktion einschalten, lässt
sich die erforderliche Kochstufeneinstellung
in kürzerer Zeit erzielen. Bei Verwendung
dieser Funktion wird eine gewisse Zeit lang
die höchste Kochstufe eingestellt und
anschließend auf die erforderliche Stufe
zurückgeschaltet.
Zum Einschalten der Funktion
muss die Kochzone abgekühlt
sein.
Einschalten der Funktion für eine
( leuchtet).
Kochzone: Berühren Sie
Berühren Sie unmittelbar danach
(
leuchtet auf). Berühren Sie unmittelbar
danach , bis die erforderliche
Kochstufeneinstellung angezeigt wird. Nach
3 Sekunden leuchtet
auf.
60 Progress
Ausschalten der Funktion: Berühren Sie
.
Power-Funktion
Diese Funktion stellt den
Induktionskochzonen zusätzliche Leistung
zur Verfügung. Für die Induktionskochzone
kann diese Funktion nur für einen
begrenzten Zeitraum eingeschaltet werden.
Danach schaltet die Induktionskochzone
automatisch wieder auf die höchste
Kochstufe um.
Siehe Kapitel „Technische
Daten“.
Einschalten der Funktion für eine
leuchtet
Kochzone: Berühren Sie .
auf.
Zum Ausschalten der Funktion:
oder .
Berühren Sie
Timer
Kurzzeitmesser
Mit dieser Funktion stellen Sie ein, wie lange
eine Kochzone für einen einzelnen
Kochvorgang eingeschaltet bleiben soll.
Stellen Sie zuerst die Kochzone und
dann die Funktion ein. Sie können die
Kochstufe einstellen, bevor Sie die Funktion
einstellen oder danach.
Auswählen der Kochzone: Berühren Sie
so oft, bis die Kontrolllampe der
gewünschten Kochzone aufleuchtet.
Einschalten der Funktion oder Ändern
der Zeit: Berühren Sie
oder , um die
Dauer für den Timer einzustellen (00 - 99
Minuten). Wenn die Kontrolllampe der
Kochzone langsam blinkt, wird die Zeit
heruntergezählt.
So wird die Restzeit angezeigt: Wählen
Sie die Kochzone mit
aus. Die
Kontrolllampe der Kochzone blinkt
schneller. Das Display zeigt die Restzeit an.
Ausschalten der Funktion: Wählen Sie
die Kochzone mit
und berühren Sie .
Die Restzeit wird auf 00 heruntergezählt.
Die Kontrolllampe der Kochzone erlischt.
Wenn die eingestellte Zeit
abgelaufen ist, ertönt ein
Signalton und 00 blinkt. Die
Kochzone wird ausgeschaltet.
Ausschalten des Signaltons: Berühren
Sie .
Kurzzeitwecker
Sie können diese Funktion als KurzzeitWecker benutzen, wenn das Gerät
eingeschaltet ist und die Kochzonen nicht in
Betrieb sind (die Kochstufenanzeige
anzeigt).
Einschalten der Funktion: Berühren Sie
. Berühren Sie
oder
des Timers,
um die Zeit einzustellen. Wenn die
eingestellte Zeit abgelaufen ist, ertönt ein
Signalton und 00 blinkt.
Ausschalten des Signaltons: Berühren
Sie .
Die Funktion hat keine
Auswirkung auf den
Kochzonenbetrieb.
Tastensperre
Sie können das Bedienfeld sperren, wenn
Kochzonen eingeschaltet sind. So wird
verhindert, dass die Kochstufe
versehentlich geändert wird.
Stellen Sie zuerst die Kochstufe ein.
Einschalten der Funktion:Berühren Sie
.
leuchtet 4 Sekunden.Der Timer
bleibt eingeschaltet.
Ausschalten der Funktion: Berühren Sie
. Die vorherige Kochstufe wird
angezeigt.
Diese Funktion wird auch
ausgeschaltet, sobald das
Kochfeld ausgeschaltet wird.
Progress 61
Kindersicherung
Diese Funktion verhindert ein
versehentliches Einschalten des Kochfelds.
Zum Einschalten der Funktion: Schalten
Sie das Kochfeld mit
ein. Stellen Sie
keine Kochstufe ein. Berühren Sie
vier
leuchtet. Schalten Sie das
Sekunden.
Kochfeld mit
aus.
Zum Ausschalten der Funktion: Schalten
Sie das Kochfeld mit
ein. Stellen Sie
keine Kochstufe ein. Berühren Sie
vier
Sekunden.
leuchtet. Schalten Sie das
Kochfeld mit
aus.
• Jede Phase darf bis maximal 3700 W
belastet werden.
• Mit dieser Funktion wird die Leistung
zwischen den einzelnen, an dieselbe
Phase angeschlossenen Kochzonen
aufgeteilt.
• Diese Funktion wird eingeschaltet,
sobald die Gesamtleistung aller an
dieselbe Phase angeschlossenen
Kochzonen 3700 W übersteigt.
• Mit dieser Funktion wird die Leistung
zwischen den anderen, an dieselbe
Phase angeschlossenen Kochzonen
verringert.
• Die Anzeige der reduzierten Kochzonen
wechselt zwischen zwei Kochstufen.
Vorübergehendes Ausschalten der
Funktion für einen einzelnen
Kochvorgang: Schalten Sie das Kochfeld
ein. Die Kontrolllampe
leuchtet.
mit
Berühren Sie 4 Sekunden lang
. Stellen
Sie die Kochstufe innerhalb von 10
Sekunden ein. Das Kochfeld kann jetzt
benutzt werden. Wenn Sie das Kochfeld mit
ausschalten, wird diese Funktion wieder
eingeschaltet.
Funktion Power-Management
• Die Kochzonen werden je nach Lage auf
dem Kochfeld und der Anzahl der
Phasen gruppiert. Siehe Abbildung.
TIPPS UND HINWEISE
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
Kochgeschirr
Das Kochgeschirr wird bei
Induktionskochzonen durch ein
starkes Magnetfeld sehr schnell
erhitzt.
Benutzen Sie für die
Induktionskochzonen
geeignetes Kochgeschirr.
Kochgeschirrmaterial
• Geeignet: Gusseisen, Stahl, emaillierter
Stahl, Edelstahl, ein mehrlagiger
Topfboden (wenn vom Hersteller als
geeignet markiert).
• Nicht geeignet: Aluminium, Kupfer,
Messing, Glas, Keramik, Porzellan.
Kochgeschirr eignet sich für
Induktions-Kochfelder, wenn:
• Eine geringe Wassermenge auf einer
Kochzone, die auf die höchste Stufe
geschaltet ist, sehr schnell aufkocht.
• Ein Magnet vom Geschirrboden
angezogen wird.
62 Progress
Der Boden des Kochgeschirrs
sollte so dick und flach wie
möglich sein.
Abmessungen des Kochgeschirrs
Induktionskochzonen passen sich der
Größe des Geschirrbodens bis zu einer
bestimmten Grenze automatisch an.
Die Kochzoneneffizienz hängt vom
Durchmesser des Kochgeschirrs ab. An
Kochgeschirr mit einem kleineren
Durchmesser als der Mindestdurchmesser
gelangt nur ein Teil der von der Kochzone
erzeugten Hitze.
Siehe Kapitel „Technische
Daten“.
Betriebsgeräusche
Es gibt verschiedene
Betriebsgeräusche:
Kochgeschirr besteht aus
unterschiedlichen Materialien
(Sandwichkonstruktion).
• Summen: Sie haben die Kochzone auf
eine hohe Stufe geschaltet.
• Klicken: Bei elektronischen
Schaltvorgängen.
• Zischen, Surren: Der Ventilator läuft.
Die Geräusche sind normal und weisen
nicht auf eine Störung des Kochfelds
hin.
Anwendungsbeispiele zum
Kochen
Das Verhältnis zwischen der Kochstufe und
dem Energieverbrauch der Kochzone ist
nicht linear. Bei einer höheren Kochstufe
steigt der Energieverbrauch der Kochzone
nicht proportional an. Das bedeutet, dass
die Kochzone, die auf eine mittlere
Kochstufe eingestellt ist, weniger als die
Hälfte ihrer maximalen Leistung verbraucht.
• Knacken: Das Kochgeschirr besteht aus
unterschiedlichen Materialien
(Sandwichkonstruktion).
• Pfeifen: Sie haben die Kochzone auf eine
hohe Stufe geschaltet und das
Kochstufe
Bei den Angaben in der
folgenden Tabelle handelt es
sich um Richtwerte.
Verwendung:
Dauer
(Min.)
Hinweise
Warmhalten von gegarten
Speisen.
Nach
Bedarf
Legen Sie einen Deckel auf das
Kochgeschirr.
1-2
Sauce Hollandaise, Schmelzen
von: Butter, Schokolade, Gelatine.
5 - 25
Gelegentlich umrühren.
1-2
Stocken: Lockere Omeletts, gebackene Eier.
10 40
Mit Deckel garen.
2-3
Köcheln von Reis und Milchgerichten, Erhitzen von Fertiggerichten.
25 50
Mindestens doppelte Menge
Flüssigkeit zum Reis geben,
Milchgerichte zwischendurch
umrühren.
3-4
Dünsten von Gemüse, Fisch,
Fleisch.
20 45
Einige Esslöffel Flüssigkeit hinzugeben.
4-5
Dampfgaren von Kartoffeln.
20 60
Max. ¼ l Wasser für 750 g Kartoffeln verwenden.
-1
Progress 63
Kochstufe
Verwendung:
Dauer
(Min.)
Hinweise
4-5
Kochen größerer Speisemengen, Eintopfgerichte und Suppen.
60 150
Bis zu 3 l Flüssigkeit plus Zutaten.
6-7
Bei geringer Hitze anbraten:
Schnitzel, Cordon bleu, Kotelett, Frikadellen, Bratwürste,
Leber, Mehlschwitze, Eier,
Pfannkuchen, Donuts.
Nach
Bedarf
Nach der Hälfte der Zeit wenden.
7-8
Braten bei starker Hitze: Rösti,
Lendenstücke, Steaks.
5 - 15
Nach der Hälfte der Zeit wenden.
9
Aufkochen von Wasser, Nudeln kochen, Anbraten von Fleisch (Gulasch,
Schmorbraten), Frittieren von Pommes frites.
Aufkochen großer Mengen Wasser. Die Power-Funktion wird eingeschaltet.
REINIGUNG UND PFLEGE
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
Allgemeine Informationen
• Reinigen Sie das Kochfeld nach jedem
Gebrauch.
• Achten Sie immer darauf, dass der
Boden des Kochgeschirrs sauber ist.
• Kratzer oder dunkle Flecken auf der
Oberfläche beeinträchtigen die
Funktionsfähigkeit des Kochfelds nicht.
• Verwenden Sie einen Spezialreiniger zur
Reinigung der Kochfeldoberfläche.
• Verwenden Sie einen speziellen
Reinigungsschaber für Glas.
Reinigen des Kochfelds
• Folgendes muss sofort entfernt
werden: geschmolzener Kunststoff,
FEHLERSUCHE
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
Plastikfolie, zuckerhaltige Lebensmittel.
Andernfalls können die
Verschmutzungen das Kochfeld
beschädigen. Den speziellen
Reinigungsschaber schräg zur
Glasfläche ansetzen und über die
Oberfläche bewegen.
• Folgendes kann nach ausreichender
Abkühlung des Kochfelds entfernt
werden: Kalk- und Wasserränder,
Fettspritzer und metallisch schimmernde
Verfärbungen. Reinigen Sie das Kochfeld
mit einem feuchten Tuch und etwas
Spülmittel. Wischen Sie das Kochfeld
nach der Reinigung mit einem weichen
Tuch trocken.
64 Progress
Was tun, wenn ...
Problem
Mögliche Ursache
Abhilfe
Das Kochfeld kann nicht eingeschaltet oder bedient werden.
Das Kochfeld ist nicht oder
nicht ordnungsgemäß an die
Spannungsversorgung angeschlossen.
Prüfen Sie, ob das Kochfeld
ordnungsgemäß an die
Spannungsversorgung angeschlossen ist. Nehmen Sie
dazu den Anschlussplan zu
Hilfe.
Die Sicherung hat ausgelöst.
Vergewissern Sie sich, dass
die Sicherung der Grund für
die Störung ist. Löst die Sicherung wiederholt aus,
wenden Sie sich an eine zugelassene Elektrofachkraft.
Schalten Sie das Kochfeld
erneut ein und stellen Sie innerhalb von 10 Sekunden die
Kochstufe ein.
Zwei oder mehr Sensorfelder
wurden gleichzeitig berührt.
Berühren Sie nur ein Sensorfeld.
Wasser- oder Fettspritzer befinden sich auf dem Bedienfeld.
Wischen Sie das Bedienfeld
ab.
Ein akustisches Signal ertönt
und das Kochfeld schaltet
ab.
Wenn das Kochfeld ausgeschaltet wird, ertönt ein akustisches Signal.
Mindestens ein Sensorfeld
wurde bedeckt.
Entfernen Sie den Gegenstand von den Sensorfeldern.
Das Kochfeld wird ausgeschaltet.
Sie haben etwas auf das
Entfernen Sie den Gegenstand vom Sensorfeld.
Restwärmeanzeige leuchtet
nicht.
Die Kochzone ist nicht heiß,
da sie nur kurze Zeit in Betrieb war.
War die Kochzone lange
genug eingeschaltet, um heiß
zu sein, wenden Sie sich an
den autorisierten Kundendienst.
Die Funktion Ankochautomatik wird nicht ausgeführt.
Die Kochzone ist heiß.
Lassen Sie die Kochzone
lange genug abkühlen.
Die höchste Kochstufe ist
eingestellt.
Die höchste Kochstufe hat
die gleiche Leistung wie die
Funktion.
Sensorfeld
gestellt.
Progress 65
Problem
Mögliche Ursache
Abhilfe
Die Kochstufe schaltet zwischen zwei Kochstufen hin
und her.
Die Funktion Power-Management ist in Betrieb.
Siehe Kapitel „Täglicher Gebrauch“.
Die Sensorfelder werden
heiß.
Das Kochgeschirr ist zu groß,
oder Sie haben es zu nahe
an die Bedienelemente gestellt.
Stellen Sie großes Kochgeschirr nach Möglichkeit auf
die hinteren Kochzonen.
leuchtet.
Abschaltautomatik ist eingeschaltet.
Schalten Sie das Kochfeld
aus und wieder ein.
leuchtet.
Die Funktion Kindersicherung
oder Tastensperre ist in Betrieb.
Siehe Kapitel „Täglicher Gebrauch“.
leuchtet.
Es wurde kein Kochgeschirr
auf die Kochzone gestellt.
Stellen Sie Kochgeschirr auf
die Kochzone.
Sie verwenden ungeeignetes
Kochgeschirr.
Benutzen Sie geeignetes
Kochgeschirr.
Siehe Kapitel „Tipps und Hinweise“.
Der Durchmesser des Kochgeschirrbodens ist zu klein
für die Kochzone.
Verwenden Sie Kochgeschirr
mit den richtigen Abmessungen.
Siehe Kapitel „Technische
Daten“.
Es ist ein Fehler im Kochfeld
aufgetreten.
Trennen Sie das Kochfeld
eine Zeit lang vom Stromnetz. Schalten Sie die Sicherung im Sicherungskasten der
Hausinstallation aus. Schalten Sie die Sicherung wieder
und eine Zahl werden angezeigt.
ein. Wenn
erneut aufleuchtet, wenden Sie sich an
den autorisierten Kundendienst.
66 Progress
Problem
leuchtet.
Mögliche Ursache
Abhilfe
Ein Fehler ist aufgetreten,
weil ein Kochgeschirr leer gekocht ist. Abschaltautomatik
und der Überhitzungsschutz
für die Kochzone ist eingeschaltet.
Schalten Sie das Kochfeld
aus. Entfernen Sie das heiße
Kochgeschirr. Schalten Sie
die Kochzone nach etwa 30
Sekunden wieder ein. Wenn
das Kochgeschirr das Problem verursacht hat, erlischt
die Fehlermeldung. Restwärmeanzeige kann eingeschaltet bleiben. Lassen Sie das
Kochgeschirr lange genug
abkühlen. Prüfen Sie, ob das
Kochgeschirr mit dem Kochfeld kompatibel ist.
Siehe Kapitel „Tipps und Hinweise“.
Wenn Sie das Problem nicht
lösen können...
Wenn Sie das Problem nicht selbst lösen
können, wenden Sie sich an den Händler
oder einen autorisierten Kundendienst.
Geben Sie die Daten, die Sie auf dem
Typenschild finden, an. Geben Sie dabei
den dreistelligen Buchstaben-Code für die
Glaskeramik (befindet sich in der Ecke der
Glasfläche) und die angezeigte
Fehlermeldung an. Vergewissern Sie sich,
dass Sie das Kochfeld korrekt bedient
haben. Wenn Sie das Gerät falsch bedient
haben, fällt auch während der Garantiezeit
für die Reparatur durch einen Techniker
oder Händler eine Gebühr an. Die
Informationen zum Kundendienst und die
Garantiebedingungen finden Sie im
Garantieheft.
MONTAGE
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
Vor der Montage
Notieren Sie vor der Montage des
Kochfelds folgende Daten, die Sie auf dem
Typenschild finden. Das Typenschild ist auf
dem Boden des Kochfelds angebracht.
Seriennummer ............
Einbau-Kochfelder
Einbau-Kochfelder dürfen nur nach dem
Einbau in bzw. unter normgerechte,
passende Einbauschränke und
Arbeitsplatten betrieben werden.
Anschlusskabel
• Das Kochfeld wird mit Anschlusskabel
geliefert.
• Ersetzen Sie ein defektes Netzkabel
durch ein Netzkabel des folgenden oder
eines höheren Typs: H05BB-F Tmax
90°C. Wenden Sie sich an den
Kundendienst.
Progress 67
Montage
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
min. 2 mm
A
min. 2 mm
B
< 20 mm
B
> 20 mm
min. 500 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
A
min
30 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min.
38 mm
min.
2 mm
R 5mm
min.
55mm
+1
490+1mm 750 mm
68 Progress
min.
12 mm
min.
2 mm
Schutzboden
Falls Sie einen Schutzboden (optionales
Zubehör) verwenden, ist die Einhaltung des
vorderen Belüftungsabstands von 2 mm
und die Schutzmatte direkt unter dem
Gerät nicht nötig. Der Schutzboden ist
möglicherweise in einigen Ländern nicht
erhältlich. Wenden Sie sich an Ihren
Händler vor Ort.
Wenn Sie das Kochfeld über
einem Backofen einsetzen,
können Sie den Schutzboden
nicht verwenden.
TECHNISCHE DATEN
Typenschild
Modell PAI8100E
Typ 58 GBD C0 AU
Induktion 7.4 kW
Ser. Nr. ..........
PROGRESS
Produkt-Nummer (PNC) 949 594 298 01
220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Made in Germany
7.4 kW
Progress 69
Technische Daten der Kochzonen
Kochzone
Nennleistung
(höchste
Kochstufe)
[W]
Power-Funktion [W]
Power-Funktion maximale
Einschaltdauer [Min.]
Durchmesser
des Kochgeschirrs [mm]
Vorne links
2300
3700
10
180 - 210
Hinten links
1800
-
-
145 - 180
Vorne Mitte
1400
-
-
125 - 145
Hinten rechts
2400
3700
10
210 - 300
Die Leistung der Kochzonen kann
geringfügig von den Daten in der Tabelle
abweichen. Sie ändert sich je nach Material
und Abmessungen des Kochgeschirrs.
Verwenden Sie für optimale
Kochergebnisse kein Kochgeschirr, dessen
Durchmesser größer als der in der Tabelle
angegebene Wert ist.
ENERGIEEFFIZIENZ
Produktinformationen gemäß EU 66/2014
Modellidentifikation
PAI8100E
Kochfeldtyp
Einbau-Kochfeld
Anzahl der Kochzonen
4
Heiztechnologie
Induktion
Durchmesser der kreisförmigen Kochzonen (Ø)
Vorne links
Hinten links
Vorne Mitte
Hinten rechts
21,0 cm
18,0 cm
14,5 cm
30,0 cm
Energieverbrauch pro Kochzone (EC electric cooking)
Vorne links
Hinten links
Vorne Mitte
Hinten rechts
181,2 Wh/kg
178,7 Wh/kg
183,9 Wh/kg
171,6 Wh/kg
Energieverbrauch des
Kochfelds (EC electric hob)
EN 60350-2 - Elektrische Kochgeräte für
den Hausgebrauch - Teil 2: Kochfelder Verfahren zur Messung der
Gebrauchseigenschaften
Energie sparen
Beachten Sie folgende Tipps, um beim
täglichen Kochen Energie zu sparen.
178,9 Wh/kg
• Wenn Sie Wasser erwärmen, verwenden
Sie nur die benötigte Menge.
• Decken Sie Kochgeschirr, wenn
möglich, mit einem Deckel ab.
• Stellen Sie Kochgeschirr auf die
Kochzone, bevor Sie sie einschalten.
• Stellen Sie kleineres Kochgeschirr auf
die kleineren Kochzonen.
70 Progress
• Stellen Sie das Kochgeschirr mittig auf
die Kochzone.
• Nutzen Sie die Restwärme, um die
Speisen warm zu halten oder zu
schmelzen.
UMWELTTIPPS
Bitte recyceln Sie alle Materialien, die mit
gekennzeichnete elektrische Geräte nicht
im Haushaltsabfall. Entsorgen Sie
elektrische Geräte über die örtlichen
Sammelstellen oder gewerbliche
Recyclingzentren.
dem Symbol
gekennzeichnet sind.
Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien
sachgerecht und tragen Sie so Schutz der
Umwelt und der künftigen Generationen
bei. Entsorgen Sie mit dem Symbol
*
Progress 71
www.progress-hausgeraete.de
867320299-B-122016
Download PDF

advertising