ZANKER | KOP37902XK | User manual | Zanker KOP37902XK Brugermanual

Zanker KOP37902XK Brugermanual
DA
Brugsanvisn‐
ing
Ovn
KOP37902XK
Indholdsfortegnelse
Oplysninger om sikkerhed
Sikkerhedsanvisninger
Produktbeskrivelse
Før ibrugtagning
Daglig brug
Urfunktioner
Brug af tilbehøret
2
3
6
6
7
9
10
Ekstrafunktioner
Råd og tip
Vedligeholdelse og rengøring
Fejlfinding
Installation
Energieffektiv
10
11
19
22
23
25
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
Oplysninger om sikkerhed
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og tages i brug.
Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, der er resultatet
af forkert installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert
og tilgængeligt sted til senere opslag.
Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
•
•
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med
nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler
den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet
instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de
medfølgende farer.
Børn må ikke lege med apparatet.
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og bortskaf det korrekt.
Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, når det er i drift, eller
mens det køler af. De tilgængelige dele er varme.
Hvis apparatet har en børnesikring, skal denne aktiveres.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligholdelse på apparatet uden
opsyn.
Børn på 3 år og derunder skal altid holdes væk fra dette apparat, når det
er i drift.
Generelt om sikkerhed
•
•
2
Installation af apparatet og udskiftning af ledningen må kun foretages af
en tekniker.
ADVARSEL: Apparatet og de tilgængelige dele bliver meget varme under
brug. Pas på ikke at røre varmelegemerne. Børn på under 8 år skal
holdes på afstand, med mindre de overvåges konstant.
•
•
•
•
•
•
•
•
Brug altid ovnhandsker til at tage ribber eller ovnfaste fade ud eller sætte
dem i.
Tag stikket ud inden vedligeholdelse.
Se efter, at der er slukket for apparatet, inden pæren skiftes. Ellers er der
risiko for elektrisk stød.
Undlad at bruge en damprenser til at rengøre apparatet.
Brug ikke skrappe slibende rengøringsmidler eller skarpe metalskrabere til
at rengøre ovnruden. De kan ridse overfladen, med det resultat, at glasset
knuses.
Hvis strømforsyningskablet er beskadiget, skal det af sikkerhedsmæssige
grunde udskiftes af producenten, et autoriseret servicecenter eller en
tekniker for at undgå elektrisk stød.
Overskydende spild skal fjernes inden den pyrolytiske rensning. Tag alle
dele ud af ovnen.
For at fjerne ovnribberne skal du først trække ovnribbens forende og
derefter dens bagende væk fra sidevæggene. Montér ovnribberne i
omvendt rækkefølge.
Sikkerhedsanvisninger
Installation
Tilslutning, el
ADVARSEL! Apparatet må kun
installeres af en sagkyndig.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fjern al emballagen.
Undlad at installere eller bruge et beskadiget
apparat.
Følg installationsvejledningen, der følger med
apparatet.
Vær altid forsigtig, når du flytter apparatet, da det er
tungt. Brug altid sikkerhedshandsker og lukket
fodtøj.
Træk aldrig i apparatet i håndtaget.
Mindsteafstanden til andre apparater og enheder
skal overholdes.
Sørg for, at apparatet er installeret under og opad
stabile køkkenelementer.
Apparatets sider skal stå ved siden af apparater
eller enheder med samme højde.
Apparatet er udstyret med et elektrisk
afkølingssystem. Det skal betjenes med den
elektriske strømforsyning.
ADVARSEL! Risiko for brand og
elektrisk stød.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en
kvalificeret elektriker.
Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf.
Stærkstrømsreglementet.
Sørg for, at de elektriske data på typeskiltet svarer
til strømforsyningen. Hvis det ikke er tilfældet, skal
du kontakte en elektriker.
Brug altid en korrekt monteret lovlig stikkontakt.
Brug ikke multistik-adaptere og forlængerledninger.
Pas på, du ikke beskadiger netstikket og
netledningen. Hvis der bliver behov for at udskifte
netledningen, skal det udføres af vores autoriserede
servicecenter.
Netledninger må ikke komme i berøring med eller
nær ved apparatets låge, især når lågen er varm.
Beskyttelsen mod elektrisk stød fra strømførende og
isolerede dele skal fastgøres, så den ikke kan
fjernes uden værktøj.
Sæt først netstikket i stikkontakten ved
installationens afslutning. Sørg for, at der er adgang
til netstikket efter installationen.
Hvis stikkontakten er løs, må du ikke sætte
netstikket i.
3
•
•
•
•
•
Undgå at slukke for apparatet ved at trække i
netledningen. Tag altid selve netstikket ud af
kontakten.
Brug kun korrekte isoleringsenheder:
Gruppeafbrydere, sikringer (sikringer med
skruegevind skal tages ud af fatningen),
fejlstrømsrelæer og kontaktorer.
Apparatets installation skal udføres med et
isolationsudstyr, så forbindelsen til lysnettet kan
afbrydes på alle poler. Isolationsudstyret skal have
en brydeafstand på mindst 3 mm.
Luk apparatets låge helt, inden du sætter netstikket i
stikkontakten.
Dette apparat opfylder gældende EØF-direktiver.
Brug
•
•
•
•
•
ADVARSEL! Risiko for personskade,
forbrændinger og elektrisk stød eller
eksplosion.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4
Dette apparat er kun til husholdningsbrug.
Apparatets specifikationer må ikke ændres.
Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er
tildækkede.
Lad ikke apparatet være uden opsyn, når der er
tændt for det.
Sluk altid apparatet efter brug.
Vær forsigtig, når du åbner apparatets låge, mens
apparatet er i brug. Der kan trænge meget varm luft
ud.
Betjen ikke apparatet med våde hænder, eller når
det har kontakt med vand.
Belast ikke lågen, når den er åben.
Brug ikke apparatet som arbejds- eller som
frasætningsplads.
Åbn apparatets låge forsigtigt. Brug af ingredienser
med alkohol kan medføre, at der dannes en
blanding af alkohol og luft.
Lad ikke gnister eller åben ild komme i nærheden af
apparatet, når du åbner lågen.
Undlad at bruge brændbare produkter eller ting, der
er fugtet med brændbare produkter, i apparatet eller
i nærheden af eller på dette.
Brug ikke mikrobølgefunktionen til at forvarme
ovnen.
ADVARSEL! Risiko for beskadigelse af
apparatet.
Sådan undgår du at beskadige eller misfarve
emaljen:
– Stil ikke ovnfaste fade eller andre genstande
direkte på apparatets bund.
– Læg ikke aluminiumfolie direkte på apparatets
bund.
– Hæld aldrig vand direkte ind i det varme
apparat.
– Lad ikke fugtige fade og retter stå i apparatet
efter tilberedningen.
– Vær forsigtig, når du fjerner eller monterer
tilbehøret.
Farveændring af emaljen forringer ikke apparatets
ydeevne.
Brug en dyb bradepande til fugtige kager. Frugtsaft
kan lave pletter, som ikke kan fjernes.
Dette apparat må kun anvendes til tilberedning af
fødevarer. Det må ikke anvendes til andre formål,
f.eks. rumopvarmning.
Hold altid ovnlågen lukket under tilberedningen.
Hvis apparatet installeres bag et panel (f.eks. en
låge), skal du sørge for, at døren aldrig lukkes,
mens apparatet er tændt. Der kan opbygges varme
og fugt bag et lukket panelet og forårsage
efterfølgende skade på apparatet, skabet eller
gulvet. Luk ikke panelet, før apparatet er kølet helt
af efter brug.
Vedligeholdelse og rengøring
ADVARSEL! Risiko for personskade,
brand eller skade på apparatet.
•
•
•
•
•
•
•
•
Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten
inden vedligeholdelse.
Kontrollér, at apparatet er kølet af. Der er risiko for,
at ovnglasset går i stykker.
Udskift øjeblikkeligt ovnglassets paneler, hvis de er
beskadigede. Kontakt det autoriserede
servicecenter.
Vær forsigtig, når du tager lågen af apparatet.
Lågen er tung!
Rengør jævnligt apparatet for at forhindre
forringelse af overfladematerialet.
Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug
kun et neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende
midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller
metalgenstande.
Hvis du bruger en ovnspray, skal du følge
instruktionerne på emballagen.
Rengør ikke katalytisk emalje (hvis relevant) med
nogen form for rengøringsmiddel.
Pyrolytisk selvrens
Risiko for personskade / brand / kemiske
emissioner (dampe) i pyrolyse-tilstand.
•
Før du udfører en pyrolytisk selvrensning eller
Ibrugtagning, skal du først tage følgende ud af
ovnen:
– alle madlavningsrester, pletter fra olie eller
fedt / belægninger.
•
•
•
•
•
•
– alle udtagelige genstande (inkl. riste, ovnribber
osv., der fulgte med produktet), herunder evt.
alle non-stick gryder, pander, bakker,
redskaber osv.
Læs omhyggeligt alle anvisninger til pyrolytisk
rensning.
Hold børn væk fra apparatet, mens den pyrolytiske
rensning er i gang.
Apparatet bliver meget varmt, og der udledes varm
luft fra de forreste køleaftræk.
Pyrolytisk rensning sker ved en høj temperatur, der
kan frigive dampe fra madlavningsrester og
produktionsmaterialet, hvorfor forbrugerne på det
kraftigste rådes til at:
– sørge for god udluftning under og efter hver
pyrolytisk rensning.
– sørge for god udluftning under og efter første
ibrugtagning med maksimal temperatur.
I modsætning til mennesker kan visse fugle og
krybdyr være ekstremt følsomme over for potentielle
dampe, der udsendes under rensningen af alle
pyrolytiske ovne.
– Dyr (især fugle) skal flyttes til et område med
god udluftning og må ikke være i nærheden af
apparatet under og efter hver pyrolytisk
rensning og første ibrugtagning med maksimal
temperatur.
Små kæledyr kan også være meget følsomme over
for lokale temperaturændringer i nærheden af alle
pyrolytiske ovne, når den pyrolytiske selvrensning er
i gang.
Slip-let overflader på gryder, pander, bakker,
redskaber osv. kan blive beskadiget af pyrolytisk
rensning ved høj temperatur i alle pyrolytiske ovne
•
og kan også udgøre en kilde til skadelige dampe af
lavt niveau.
Dampe fra alle pyrolytiske ovne / madrester, som
beskrevet, er ikke skadelige for mennesker,
herunder spædbørn eller personer med fysiske
lidelser.
Indvendig belysning
•
Den type pære eller halogenlampe, der bruges til
dette apparat, er kun beregnet til
husholdningsapparater. Det må ikke bruges til
anden belysning.
ADVARSEL! Risiko for elektrisk stød.
•
Før pæren skiftes, skal apparatet afbrydes fra
lysnettet.
Brug kun pærer med samme specifikationer.
•
Bortskaffelse
ADVARSEL! Risiko for personskade
eller kvælning.
•
•
•
Tag stikket ud af kontakten.
Klip netledningen af tæt ved apparatet og bortskaf
den.
Fjern lågelåsen for at forhindre, at børn og kæledyr
bliver fanget i apparatet.
Service
•
•
Kontakt et autoriseret servicecenter for at få
repareret apparatet.
Brug kun originale reservedele.
5
Produktbeskrivelse
Oversigt over apparatet
1 2
3
4
5
5
6
4
9
3
7
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Betjeningspanel
Funktionsvælger for ovnfunktioner
Elektronisk programur
Termostatknap
Varmeelement
Ovnpære
Ventilator
Ovnribber, udtagelige
Rillepositioner
8
Tilbehør
•
•
Til kager og lagkagebunde. Til bagning og stegning,
eller som en drypbakke til opsamling af fedt.
Trådrist
Til kogegrej, kageforme, stege.
Bradepande
Før ibrugtagning
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Rengøring før ibrugtagning
Fjern al tilbehøret og de udtagelige ovnribber fra
apparatet.
1.
Tryk på
time.
2.
Tryk på
for at bekræfte, eller den indstillede
time gemmes automatisk efter 5 sekunder.
Displayet viser
blinker.
3.
Se kapitlet "Vedligeholdelse og
rengøring".
Gør apparatet og tilbehøret rent, inden du tager det i
brug.
Anbring tilbehør og udtagelige ovnribber i deres
oprindelige positioner.
eller
Tryk på
minutter.
for at indstille den aktuelle
og den indstillede time. "00"
eller
for at indstille de aktuelle
4.
for at bekræfte, eller de indstillede
Tryk på
minutter gemmes automatisk efter 5 sekunder.
Displayet viser den nye tid.
Ændring af tid
Indstilling af tid
Tiden kan kun ændres, når ovnen er slukket.
Når apparatet tilsluttes til lysnettet den første gang,
tændes alle symboler på displayet i nogle sekunder. I
de efterfølgende få sekunder vises softwareversionen
på displayet.
Tryk på
Når softwareversionen forsvinder, vises
på displayet. "12" blinker.
Forvarmning
6
og "12:00"
en eller flere gange, indtil lampen for aktuel
blinker i displayet.
tid
Se under "Indstilling af tid" for at indstille en ny tid.
Forvarm det tomme apparat for at brænde det
tiloversblevne fedt af.
1.
2.
Vælg funktionen
og maks. temperatur.
Lad apparatet være tændt i en time.
3.
Vælg funktionen
temperatur.
og indstil den maksimale
4. Lad apparatet være tændt i 15 minutter.
Tilbehøret kan blive varmere end normalt. Apparatet
kan udsende lugt og røg. Dette er normalt. Sørg for, at
der er tilstrækkelig udluftning i rummet.
Daglig brug
1.
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
2.
3.
Forsænkbare knapper
Tryk på funktionsvælgeren for at bruge apparatet.
Derefter kommer knappen ud.
Drej knappen for ovnfunktioner for at vælge en
ovnfunktion.
Drej termostatknappen for at vælge en temperatur.
Drej apparatets funktionsvælgere og termostatknap
hen på slukpositionen for at slukke for apparatet.
Aktivering og deaktivering af apparatet
Afhænger af model, hvis apparatet
har kontrollamper, knapsymboler eller
indikatorer:
• Lampen tændes, når apparatet er i
gang.
• Symbolet viser, om knappen styrer
ovnfunktionerne eller temperaturen.
• Indikatoren tændes, når ovnen
varmer op.
Ovnfunktioner
Ovnfunktion
Egnet til
Slukposition
Apparatet er slukket.
Varmluft
Til bagning på op til tre ovnriller samtidigt og tørring af mad.Stil temperaturen 20 - 40 °C lavere end for over-/undervarme.
Over-/undervarme
Til bagning og stegning på én ristposition.
Fugtig varmluft
Til at lave bagværk i form på én ovnrille. Til at spare energi under madlavning. Denne funktion skal anvendes i overensstemmelse med madlavningstabellerne for at opnå det ønskede madlavningsresultat. Se kogetabellerne for at få flere oplysninger om de anbefalede indstillinger.
Denne funktion blev anvendt til at definere energieffektivitetsklassen iht.
EN 60350-1.
Stor grill
Til grillstegning af store mængder flade madvarer og til toastbrød.
Turbogrill
Til stegning af større stege eller fjerkræ på én ovnrille. Også til at lave
gratiner og til at brune.
7
Ovnfunktion
Egnet til
Pizza
Til bagning på én ristposition med kraftigere bruning og sprød bund. Stil
temperaturen 20 - 40 °C lavere end for over-/undervarme.
Kød
Til nænsom stegning af meget magert og mørt kød.
Hold varm
Til at holde maden varm.
Optøning
Denne funktion kan anvendes til optøning af frosne madvarer, som
f.eks. grøntsager og frugt. Optøningstiden afhænger af de frosne madvarers mængde og omfang.
Pyrolyse
Til aktivering af pyrolytisk rensning af ovnen. Denne funktion brænder
resterende snavs i ovnen af.
Display
A
G
F
B
E
C
D
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
Timer
Opvarmnings-/restvarmeindikator
Vandbeholder (kun udvalgte modeller)
Termometer (kun udvalgte modeller)
Elektronisk lågelås (kun udvalgte modeller)
Timer/minutter
Urfunktioner
Knapper
Knap
Funktion
MINUS
Til indstilling af tiden.
UR
Indstilling af en urfunktion.
PLUS
Til indstilling af tiden.
Indikator for opvarmning
Hvis du aktiverer en ovnfunktion, tændes bjælkerne i
displayet
én ad gangen. Bjælkerne viser, at
ovntemperaturen stiger eller falder.
8
Forløb
Urfunktioner
Tabel for urfunktioner
Urfunktionstast
Egnet til
AKTUEL TID
Bruges til at indstille, ændre eller kontrollere det aktuelle klokkeslæt. Se
under "Indstilling af tid"
MINUTUR
Bruges til at starte en nedtællingstid (maks. 23 t 59 minutter). Denne
funktion påvirker ikke apparatets drift. MINUTURET kan aktiveres på et
vilkårligt tidspunkt, også hvis apparatet er slukket.
VARIGHED
Til indstilling af hvor længe apparatet skal være tændt. Fungerer kun,
når en ovnfunktion er valgt.
SLUTTID
Til at indstille hvornår apparatet skal slukke. Fungerer kun, når en ovnfunktion er valgt. Du kan bruge Varighed og Sluttid sammen (Udskudt
start), hvis apparatet skal tændes og senere slukkes automatisk.
Tryk på
en eller flere gange for at
skifte mellem urfunktionerne.
Tryk på
for at bekræfte indstillingerne
af urfunktionerne, eller vent 5 sekunder
for at bekræfte indstillingerne
automatisk.
Indstilling af VARIGHED eller SLUTTID
1.
Vælg en ovnfunktion.
2.
Tryk på
viser
eller
3.
en eller flere gange, indtil displayet
eller
.
blinker på displayet.
Tryk på
eller
tryk på
for at bekræfte.
For Varighed
for at indstille værdierne, og
skal du først indstille minutterne og
derefter timerne, for Sluttid
skal du først indstille
timerne og derefter minutterne.
Der udsendes et lydsignal i 2 minutter, når tiden er gået.
eller
og tidsindstillingen blinker på
Symbolet
displayet. Ovnen slukkes.
4. Tryk på en vilkårlig knap for at slå lydsignalet fra.
5. Drej ovnens funktionsvælger til sluk-positionen.
Hvis du trykker på
, når du indstiller
timer for VARIGHED
, skifter
apparatet til indstillingstilstand for
funktionen SLUTTID
.
Indstilling af MINUTUR
1.
Tryk på
viser
2.
en eller flere gange, indtil displayet
og "00" blinker på displayet.
Tryk på
eller
for at indstille MINUTUR.
Indstil først sekunderne, så minutterne og timerne.
Først beregnes tiden i minutter og sekunder. Når
tiden, du indstiller, er over 60 minutter, vises
på displayet.
symbolet
Apparatet beregner nu tiden i timer og minutter.
3. MINUTURET starter automatisk efter 5 sekunder.
Når 90% af den indstillede tid er gået, udsendes et
lydsignal.
4. Når den indstillede tid er gået, udsendes et
lydsignal i to minutter. "00:00" og blinker på
displayet. Tryk på en vilkårlig knap for at slå
lydsignalet fra.
Hvis du indstiller MINUTURET, når
VARIGHED
eller SLUTTID
aktiveret, tændes symbolet
displayet.
er
på
Optællingstimer
Brug optællingstimeren til at holde øje med, hvor længe
ovnen er tændt. Den aktiveres, når ovnen begynder at
varme.
Tryk og hold på
og
for at nulstille
optællingstimeren. Timeren begynder at tælle op.
Optællingstimeren kan ikke bruges med
funktionerne: Varighed
, Slut
.
9
Brug af tilbehøret
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Isætning af tilbehør
Rist og grill/bradepande sammen:
Skub grill / bradepanden ind mellem ovnribbens skinner
og risten på skinnerne ovenover, og sørg for, at
fødderne peger ned.
Grillrist:
Skub risten mellem ovnribbens skinner, og sørg for, at
fødderne peger nedad.
En lille fordybning i toppen øger
sikkerheden. Fordybningerne hindrer
også væltning. Den høje kant omkring
hylden forhindrer kogegrej i at glide.
Grill / bradepande:
Skub grill / bradepanden mellem ovnribbens skinner.
Ekstrafunktioner
Brug af børnesikringen
Restvarmeindikator
Når børnesikringen er slået til, kan apparatet ikke
tændes utilsigtet.
Når du slukker for apparatet, viser displayet
Lågen er lukket, symbolerne SAFE og
tændes også på displayet, når
pyrolysefunktionen er i gang. Det kan
kontrolleres på knappen.
1.
Sørg for, at ovnens funktionsvælger står i slukpositionen.
2.
Tryk og hold
sekunder.
og
Automatisk slukning
Af sikkerhedsmæssige årsager slukkes apparatet
automatisk efter et stykke tid, hvis en ovnfunktion er i
gang, og du ikke ændrer nogen indstillinger.
nede samtidigt i 2
vises i
Der udsendes et lydsignal. SAFE og
displayet.
Gentag trin 2 for at slå børnesikringen fra.
10
restvarmeindikatoren , hvis temperaturen i ovnen er
over 40 °C. Drej temperaturknappen til venstre eller
højre for at få vist ovntemperaturen.
Temperatur (°C)
Sluktid (t)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
Temperatur (°C)
200 - 245
250 - maksimum
Sluktid (t)
5.5
1.5
Tryk på en vilkårlig knap efter en automatisk slukning
for at tænde for apparatet igen.
Den automatiske slukning virker ikke
med funktionerne: Lys, Varighed, Sluttid.
Hvis du slukker for apparatet, kører blæseren videre,
indtil apparatet er kølet af.
Sikkerhedstermostat
Forkert betjening af apparatet eller defekte
komponenter kan medføre farlig overopvarmning. For at
hindre dette er ovnen forsynet med en
sikkerhedstermostat, som afbryder strømforsyningen.
Når temperaturen er faldet, tændes ovnen automatisk
igen.
Køleblæser
Når apparatet er tændt, aktiveres køleblæseren
automatisk for at holde apparatets overflader kølige.
Råd og tip
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Tabellernes temperaturer og bagetider er
kun vejledende. De afhænger af
opskrifterne samt af kvaliteten og
mængden af de anvendte ingredienser.
Bagning af kager
•
•
Tilberedning af kød og fisk
Generelle oplysninger
•
•
•
•
•
•
•
Apparatet har fem ovnriller. Tæl ribberne fra bunden
af apparatet.
Ovnen har et specielt system, der cirkulerer luften
og konstant genbruger dampen. Med dette system
er det muligt at bruge damp ved tilberedningen, så
maden bliver mør indvendig og sprød på overfladen.
Det mindsker tilberedningstiden og energiforbruget.
Dampen kan sætte sig som fugt i apparatet eller på
ovnruderne. Det er normalt. Stå altid på afstand af
apparatet, når du åbner dets låge under
tilberedning. Tænd apparatet 10 minutter inden
tilberedning for at mindske kondenseringen.
Tør fugt væk, hver gang du har brugt apparatet.
Stil ikke genstandene direkte på apparatets bund,
og dæk ikke nogen af dets dele med alufolie, når du
tilbereder mad. Dette kan ændre stege-/
bageresultaterne og beskadige emaljen.
Ovnlågen må først åbnes, når 3/4 af bagetiden er
gået.
Hvis du bruger to bageplader på samme tid, bør der
være en tom rille mellem dem.
•
Brug en bradepande til mad med meget fedt for at
forhindre, at ovnen får pletter, der ikke kan fjernes.
Lad kødet hvile i ca. 15 minutter inden udskæring,
så saften ikke siver ud.
Tilføj lidt vand i bradepanden for at forhindre for
meget røg i ovnen under stegning. Tilføj vand, hver
gang det tørrer ud, for at forhindre røgkondensation.
Tilberedningstider
Tilberedningstiderne afhænger af madvarens type,
konsistens og volumen.
Hold øje med ydelsen i starten, når du laver lav mad.
Find de bedste indstillinger (varmetrin, tilberedningstid,
etc.) til dit kogegrej, dine opskrifter og mængderne, når
du bruger dette apparat.
11
Stegetabel
Kager
Madvare
Over-/undervarme
Temperatur
(°C)
12
Ovnrille
Varmluft
Temperatur
(°C)
Tid (min.)
Bemærkning
Ovnrille
Pisket dej
170
2
160
3 (2 og 4)
45 - 60
I en kageform
Mørdej
170
2
160
3 (2 og 4)
20 - 30
I en kageform
Kvargkage
m. kærnemælk
170
1
165
2
80 - 100
I en 26 cm
kageform
Æblekage
(æbletærte)1)
170
2
160
2 (venstre
og højre)
80 - 100
I to 20 cm
kageforme
på en grillrist
Strudel
175
3
150
2
60 - 80
På bageplade
Tærte m.
syltetøj
170
2
165
2 (venstre
og højre)
30 - 40
I en 26 cm
kageform
Sukkerbrødskag
e
170
2
150
2
40 - 50
I en 26 cm
kageform
Engelsk julekage/
Fyldig
frugtkage1)
160
2
150
2
90 - 120
I en 20 cm
kageform
Plumkage1)
175
1
160
2
50 - 60
I en
brødform
Små kager på én
ribbe1)
170
3
150 - 160
3
20 - 30
På bageplade
Små kager på to ribber1)
-
-
140 - 150
2 og 4
25 - 35
På bageplade
Små kager på tre ribber1)
-
-
140 - 150
1, 3 og 5
30 - 45
På bageplade
Madvare
Over-/undervarme
Temperatur
(°C)
Ovnrille
Varmluft
Temperatur
(°C)
Tid (min.)
Bemærkning
Ovnrille
Lagkagebunde/
kagesnitter én rille
140
3
140 - 150
3
25 - 45
På bageplade
Lagkagebunde/
kagesnitter to riller
-
-
140 - 150
2 og 4
35 - 40
På bageplade
Lagkagebunde/
kagesnitter tre riller
-
-
140 - 150
1, 3 og 5
35 - 45
På bageplade
Marengs én rille
120
3
120
3
80 - 100
På bageplade
Marengs- to
niveauer1)
-
-
120
2 og 4
80 - 100
På bageplade
Boller1)
190
3
190
3
12 - 20
På bageplade
Flødekager
- én rille
190
3
170
3
25 - 35
På bageplade
Flødekager
- to riller
-
-
170
2 og 4
35 - 45
På bageplade
Frugttærter
180
2
170
2
45 - 70
I en 20 cm
kageform
Fyldig
frugtkage
160
1
150
2
110 - 120
I en 24 cm
kageform
Victoriakager1)
170
1
160
2 (venstre
og højre)
30 - 50
I en 20 cm
kageform
1) Forvarm ovnen i 10 minutter.
13
Brød og pizza
Madvare
Over-/undervarme
Temperatur
(°C)
Ovnrille
Varmluft
Temperatur
(°C)
Tid (min.)
Bemærkning
Ovnrille
Franskbrø
d1)
190
1
190
1
60 - 70
1 - 2 stk.,
500 g pr.
stk.
Rugbrød
190
1
180
1
30 - 45
I en
brødform
Rundstykker1)
190
2
180
2 (2 og 4)
25 - 40
6 - 8 boller
på bageplade
Pizza1)
230 - 250
1
230 - 250
1
10 - 20
På en bageplade eller i
en bradepande
Scones1)
200
3
190
3
10 - 20
På bageplade
Tid (min.)
Bemærkning
1) Forvarm ovnen i 10 minutter.
Tærter
Madvare
Over-/undervarme
Temperatur
(°C)
Ovnrille
Varmluft
Temperatur
(°C)
Ovnrille
Pastatærte
200
2
180
2
40 - 50
I en form
Grøntsagstærte
200
2
175
2
45 - 60
I en form
Quiches1)
180
1
180
1
50 - 60
I en form
Lasagne1)
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
I en form
Cannelloni1)
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
I en form
Tid (min.)
Bemærkning
50 - 70
På en grillrist
1) Forvarm ovnen i 10 minutter.
Kød
Madvare
Over-/undervarme
Temperatur
(°C)
Oksekød
14
200
Ovnrille
2
Varmluft
Temperatur
(°C)
190
Ovnrille
2
Madvare
Over-/undervarme
Temperatur
(°C)
Ovnrille
Varmluft
Temperatur
(°C)
Tid (min.)
Bemærkning
Ovnrille
Svin
180
2
180
2
90 - 120
På en grillrist
Kalvekød
190
2
175
2
90 - 120
På en grillrist
Roastbeef,
rød
210
2
200
2
50 - 60
På en grillrist
Roastbeef,
medium
210
2
200
2
60 - 70
På en grillrist
Roastbeef,
gennemstegt
210
2
200
2
70 - 75
På en grillrist
Flæskebov
180
2
170
2
120 - 150
Med svær
Flæskeskank
180
2
160
2
100 - 120
2 stykker
Lammekød
190
2
175
2
110 - 130
Kølle
Kylling
220
2
200
2
70 - 85
Hel
Kalkun
180
2
160
2
210 - 240
Hel
And
175
2
220
2
120 - 150
Hel
Gås
175
2
160
1
150 - 200
Hel
Kanin
190
2
175
2
60 - 80
Skåret i
stykker
Hare
190
2
175
2
150 - 200
Skåret i
stykker
Fasan
190
2
175
2
90 - 120
Hel
Tid (min.)
Bemærkning
Fisk
Madvare
Over-/undervarme
Temperatur
(°C)
Ovnrille
Varmluft
Temperatur
(°C)
Ovnrille
Bækørred/
guldbrasen
190
2
175
2
40 - 55
3 - 4 fisk
Tun/laks
190
2
175
2
35 - 60
4 - 6 fileter
15
Grill
Opvarm den tomme ovn i 3 minutter før
tilberedning.
Madvare
Mængde
Stykker
Temperatur
(°C)
(g)
Tid (min.)
1. side
Ovnrille
2. side
Tournedos
4
800
maks.
12 - 15
12 - 14
4
Oksesteaks
4
600
maks.
10 - 12
6-8
4
Grillpølser
8
-
maks.
12 - 15
10 - 12
4
Svinekotelet
4
600
maks.
12 - 16
12 - 14
4
Kylling (i
halve)
2
1000
maks.
30 - 35
25 - 30
4
Kebab
4
-
maks.
10 - 15
10 - 12
4
Kyllingebryster
4
400
maks.
12 - 15
12 - 14
4
Hamburger
6
600
maks.
20 - 30
-
4
Fiskefilet
4
400
maks.
12 - 14
10 - 12
4
Sandwiches
4-6
-
maks.
5-7
-
4
Toastbrød
4-6
-
maks.
2-4
2-3
4
Turbogrill
Oksekød
Madvare
Mængde
Temperatur (°C)
Tid (min.)
Ovnrille
Roastbeef eller filet,
rød1)
pr. cm i tykkelsen
190 - 200
5-6
1 eller 2
Roastbeef eller filet, medium1)
pr. cm i tykkelsen
180 - 190
6-8
1 eller 2
Roastbeef eller filet,
gennemstegt1)
pr. cm i tykkelsen
170 - 180
8 - 10
1 eller 2
Mængde (kg)
Temperatur (°C)
1) Forvarm ovnen.
Svin
Madvare
Bov, nakkekam, skinkesteg
16
1 - 1.5
160 - 180
Tid (min.)
90 - 120
Ovnrille
1 eller 2
Madvare
Mængde (kg)
Temperatur (°C)
Tid (min.)
Ovnrille
Kotelet, ribbenssteg
1 - 1.5
170 - 180
60 - 90
1 eller 2
Farsbrød
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
1 eller 2
Svineskank (forkogt)
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
1 eller 2
Mængde (kg)
Temperatur (°C)
Kalvekød
Madvare
Tid (min.)
Ovnrille
Kalvesteg
1
160 - 180
90 - 120
1 eller 2
Kalveskank
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
1 eller 2
Lammekød
Madvare
Mængde (kg)
Temperatur (°C)
Tid (min.)
Ovnrille
Lammekølle, lammesteg
1 - 1.5
150 - 170
100 - 120
1 eller 2
Lammeryg
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
1 eller 2
Fjerkræ
Madvare
Mængde (kg)
Temperatur (°C)
Tid (min.)
Ovnrille
Udskåret fjerkræ
0,2 - 0,25 hver
200 - 220
30 - 50
1 eller 2
Fjerkræ, halveret
0,4 - 0,5 hver
190 - 210
35 - 50
1 eller 2
Kylling, poulard
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
1 eller 2
And
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
1 eller 2
Gås
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
1 eller 2
Kalkun
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
1 eller 2
Kalkun
4-6
140 - 160
150 - 240
1 eller 2
Fisk (dampet)
Madvare
Hel fisk
Mængde (kg)
1 - 1.5
Temperatur (°C)
210 - 220
Tid (min.)
40 - 60
Ovnrille
1 eller 2
Fugtig varmluft
Åbn kun apparatets låge, når det er
nødvendigt, under tilberedning.
17
Madvare
Temperatur (°C)
Tid (min.)
Ovnrille
Pastagratin
190 - 200
45 - 55
2
Kartoffelgratin
160 - 170
60 - 75
2
Moussaka
180 - 200
75 - 90
2
Lasagne
160 - 170
55 - 70
2
Cannelloni
170 - 190
65 - 75
2
Brødbudding
150 - 160
75 - 90
2
Risbudding
170 - 190
45 - 60
2
Æblekage
150 - 160
75 - 85
2
Franskbrød
180 - 190
50 - 60
2
Optøning
Madvare
Mængde (g)
Optøningstid
(min.)
•
18
Bemærkning
Kylling
1000
100 - 140
20 - 30
Læg en underkop med bunden
opad i en spisetallerken; læg
kyllingen på den. Vendes, når
halvdelen af tiden er gået.
Kød
1000
100 - 140
20 - 30
Vendes, når halvdelen af tiden
er gået.
Kød
500
90 - 120
20 - 30
Vendes, når halvdelen af tiden
er gået.
Ørred
150
25 - 35
10 - 15
-
Jordbær
300
30 - 40
10 - 20
-
Smør
250
30 - 40
10 - 15
-
Fløde
2 x 200
80 - 100
10 - 15
Fløden kan godt piskes, selv
om der er enkelte frosne klumper i den.
Kage
1400
60
60
-
Tørring - Varmluft
•
Efteroptøning (min.)
Beklæd pladerne med smørrebrøds- eller
bagepapir.
Resultatet bliver bedst, hvis du slukker for ovnen
efter halvdelen af tørretiden, åbner lågen og lader
madvarerne køle af natten over for at færdiggøre
tørringen.
Grøntsager
Madvare
Temperatur (°C)
Tid (t)
Ovnrille
1 rille
2 riller
Bønner
60 - 70
6-8
3
1/4
Peberfrugt
60 - 70
5-6
3
1/4
Suppeurter
60 - 70
5-6
3
1/4
Svampe
50 - 60
6-8
3
1/4
Krydderurter
40 - 50
2-3
3
1/4
Frugt
Madvare
Temperatur (°C)
Tid (t)
Ovnrille
1 rille
2 riller
Blommer
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Abrikoser
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Æble, i skiver
60 - 70
6-8
3
1/4
Pærer
60 - 70
6-9
3
1/4
Vedligeholdelse og rengøring
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Bemærkninger om rengøring
•
•
•
•
•
•
Aftør apparatets front med en blød klud opvredet i
varmt vand tilsat et rengøringsmiddel.
Metalflader rengøres med et specifikt
rengøringsmiddel.
Rengør altid apparatet indvendigt efter brug.
Ophobning af fedt eller andre madrester kan
medføre brand. Risikoen er højere for bradepanden.
Fastsiddende snavs fjernes med et specielt
ovnrensemiddel.
Rengør alt tilbehør efter hver brug og lad det tørre.
Brug en blød klud opvredet i varmt vand tilsat et
rengøringsmiddel.
Hvis der anvendes non-stick-tilbehør: Brug ikke
skrappe rengøringsmidler, skarpe genstande eller
opvaskemaskine til rengøring. Det kan beskadige
non-stick-belægningen.
Tilbehør af rustfrit stål eller aluminium
Rengør kun ovnlågen med en fugtig klud
eller svamp. Tør efter med en blød klud.
Brug aldrig ståluld, syre eller slibende
midler. De kan beskadige ovnens
udvendige flader. Brug samme
fremgangsmåde til at rengøre ovnens
betjeningspanel.
Udtagning af ovnribber
For at rengøre ovnen fjernes ovnribberne.
19
1
Funktionen Slut tid kan bruges til at udskyde starten af
rensningsproceduren.
Ovnpæren er slukket under pyrolyse.
5. Når ovnen har nået den valgte temperatur, låses
2
1
lågen. Displayet viser symbolet
og stregerne på
varmeindikatoren, indtil lågen låses op.
Drej knappen for ovnfunktioner til sluk-positionen
for at stoppe pyrolyse, før den er færdig.
Når Pyrolysen er færdig, viser displayet aktuel tid.
Ovnlågen forbliver låst.
Når apparatet er kølet af, lyder der et signal, og
ovnlågen kan igen åbnes.
2
1 Træk forenden af ribben 2 Træk den bageste ende
væk fra sidevæggen.
af ovnribben væk fra
sidevæggen, og fjern
den.
Montér ovnribberne i omvendt rækkefølge.
6.
7.
Husk rengøring
For at minde dig om, at der skal udføres Pyrolyse,
blinker PYR i displayet i 10 sekunder, efter hver gang
der tændes og slukkes for apparatet.
Pyrolyse
Forsigtig! Fjern alt tilbehør og de
udtagelige ovnribber fra ovnen.
Husk rengøring slukkes:
• Når funktionen Pyrolyse er udført.
Start ikke den pyrolytiske rengøring, hvis
du ikke har lukket ovnlågen helt. På
nogle modeller viser displayet "C3", hvis
denne fejl opstår.
•
ADVARSEL! Apparatet bliver meget
varmt. Der er risiko for forbrænding.
Rengøring af ovnlåge
Ovnlågen har fire ovnglas.Du kan fjerne ovnlågen og de
indvendige ovnglas for at rengøre dem.
Forsigtig! Hvis andre apparater er
installeret i det samme skab, må de ikke
bruges, når pyrolysefunktionen er i gang.
Det kan skade apparatet.
1.
2.
3.
4.
Ovnlågen kan smække i, hvis du prøver
at fjerne ovnglassene, mens ovnlågen
sidder på.
Fjern groft snavs med håndkraft.
Rengør lågens inderside med varmt vand, så
resterne ikke brænder sig fast gennem den varme
luft.
Vælg funktionen Pyrolyse. Se "Ovnfunktioner".
Når
blinker, skal du trykke på
at vælge den ønskede procedure:
Mulighed
eller
for
Forsigtig! Brug ikke apparatet uden
ovnglassene.
1
2
Beskrivelse
P1
Hvis ovnen ikke er
meget snavset. Procedurens tid: 1 t.
P2
Hvis du ikke nemt kan
fjerne snavset. Procedurens tid: 1 t 30 min.
Tryk på
eller drej temperaturknappen for at starte
proceduren.
20
Hvis du trykker på
og
samtidigt, mens PYR blinker på
displayet.
1 Åbn lågen helt, og hold
på de to hængsler.
2 Løft armene på de to
hængsler, og vip dem op.
3
4
A
B
C
3 Luk ovnlågen halvvejs til 4 Læg døren på et fast
den første åbne position.
underlag, med et blødt
Træk den så fremad, og
stykke stof under.
tag den fri af
hængslerne.
5
6
90°
5 Udløs låsesystemet, så
ovnglassene kan tages
ud.
Sørg for at sætte det midterste ovnglas korrekt i lejerne.
6 Drej de to holdere 90°,
og tag dem ud af deres
leje.
7
Udskiftning af pæren
1
2
Læg en klud i bunden af apparatets rum. Det forhindrer,
at glasset og rummet beskadiges.
ADVARSEL! Fare for dødsfald ved
elektrisk stød! Afbryd sikringen, inden du
udskifter pæren.
Pæren og glasset kan blive varmt.
7 Løft først ovnglassene
forsigtigt ud et ad gangen
og læg dem på et plant
underlag. Start fra det
øverste ovnglas.
Forsigtig! Hold altid halogenpæren med
en klud for at forhindre fedtrester i at
brænde fast på pæren.
Rengør ovnglassene med vand og sæbe. Tør
ovnglassene omhyggeligt af.
Når rengøringen er udført, skal ovnglassene og
ovnlågen monteres. Udfør ovennævnte trin i omvendt
rækkefølge.
Sørg for at sætte ovnglassene (A, B og C) på plads i
den rigtige rækkefølge. Det midterste ovnglas (B) har en
dekoreret ramme. Grafikken skal vende væk fra
ovnrummet / varmen. Kontrollér efter isætningen, at
overfladen af ovnglassets ramme (B) ikke er ru, når du
rører ved den.
1.
2.
Sluk for apparatet.
Tag sikringerne ud på el-tavlen, eller sluk på
gruppeafbryderen.
Den bageste pære
1.
2.
3.
4.
Drej lampeglasset mod uret, og tag det af.
Gør glasset rent.
Udskift pæren med en passende 300 °C varmefast
pære.
Montér lampeglasset.
21
Fejlfinding
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Hvis noget går galt...
Problemer
Mulige årsager
Afhjælpning
Ovnen kan ikke tændes eller betjenes.
Ovnen er ikke tilsluttet en strømforsyning, eller det er tilsluttet forkert.
Kontrollér, om ovnen er sluttet korrekt til strømforsyningen (se tilslutningsdiagrammet, hvis det findes).
Ovnen bliver ikke varm.
Ovnen er slukket.
Tænd for ovnen.
Ovnen bliver ikke varm.
Uret er ikke indstillet.
Indstil uret.
Ovnen bliver ikke varm.
Der er ikke foretaget de nødvendige
indstillinger.
Se efter, om indstillingerne er rigtige.
Ovnen bliver ikke varm.
Den automatiske slukning er aktiveret.
Se under "Automatisk slukning".
Ovnen bliver ikke varm.
Børnesikringen er aktiveret.
Se under "Brug af børnesikringen".
Ovnen bliver ikke varm.
Sikringen er sprunget.
Se efter, om fejlen skyldes en defekt
sikring. Kontakt en kvalificeret installatør, hvis sikringen springer
flere gange i træk.
Pæren ikke lyser.
Pæren er defekt.
Udskift pæren.
Maden er for kort eller lang tid om at
blive færdig.
Temperaturen er for lav eller for høj.
Justér om nødvendigt temperaturen.
Følg vejledningen i brugsanvisningen.
Der samler sig damp og kondensvand på maden og i ovnrummet.
Maden har stået for længe i ovnen.
Lad ikke maden stå i ovnen længere
end 15-20 minutter efter tilberedningen.
Displayet viser "C3".
Rengøringsfunktionen fungerer ikke.
Du lukkede ikke lågen helt, eller lågelåsen er defekt.
Luk lågen helt.
Displayet viser "F102".
•
•
•
•
Du har ikke lukket ovnlågen
helt.
Lågelåsen er defekt.
•
22
Luk lågen helt.
Sluk for ovnen med ejendommens/husets sikring, eller slå relæet på tavlen fra, og tænd igen.
Kontakt kundeservice, hvis displayet igen viser "F102".
Problemer
Mulige årsager
Displayet viser en fejlkode, der ikke
står i tabellen.
Der er en elektrisk fejl.
Afhjælpning
•
•
Apparatet er tændt, men bliver ikke
varmt. Blæseren virker ikke. Displayet viser "Demo".
Demo-funktionen er aktiveret.
Sluk for ovnen med ejendommens/husets sikring, eller slå relæet på tavlen fra, og tænd igen.
Kontakt kundeservice, hvis fejlkoden vises på displayet igen.
1.
Sluk for ovnen.
2.
Tryk og hold -knappen
nede.
Det første ciffer på displayet og
Demo-lampen begynder at
blinke.
Indtast koden 2468 ved at
3.
4.
trykke på knapperne
eller
for at ændre værdierne, og
5.
6.
Serviceoplysninger
Hvis du ikke selv kan løse problemet: Kontakt
forhandleren eller et autoriseret servicecenter.
tryk på
for at bekræfte.
Det næste ciffer begynder at
blinke.
Demo-funktionen deaktiveres,
når du bekræfter, at det sidste
ciffer og koden er korrekt.
De nødvendige oplysninger til servicecentret er angivet
på typeskiltet. Typeskiltet er placeret på apparatets
frontramme. Typeskiltet må ikke fjernes fra ovnrummet.
Det anbefales, at du noterer oplysningerne her:
Model (MOD.)
.........................................
Produktnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
Installation
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
23
Fastgørelse af apparatet til skab
Indbygning
548
A
114
16
20
600
21
558
min. 550
min. 560
B
589
594
573
594
5
3
Tilslutning, el
548
min. 550
558
114
16
20
590
Producenten påtager sig intet ansvar,
hvis forholdsreglerne i kapitlerne Om
sikkerhed ikke følges.
21
min. 560
589
594
573
Dette apparat er forsynet med et stik og en netledning.
Kabel
Tilgængelige tilslutningskabler til installation eller
udskiftning:
594
5
3
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2F (T90), H05 BB-F
Se tilsluttet effekt i alt på typeskiltet for at få oplysninger
om kablets tværsnit. Du kan også se i tabellen:
Effekt i alt (W)
Kablets tværsnit (mm²)
maksimum 1380
3 x 0.75
maksimum 2300
3x1
maksimum 3680
3 x 1.5
Jordkablet (grønt/gult kabel) skal være 2 cm længere
end fase- og nulkabler (blå og brune kabler).
24
Energieffektiv
Produktkort og information i henhold til EU 65-66/2014
Leverandørens navn
Zanker
Identifikation af model
KOP37902XK
Energieffektivitetsindeks
81.2
Energieffektivitetsklasse
A+
Energiforbrug med en standardmængde, almindelig tilstand
0.93 kWh/cyklus
Energiforbrug med en standardmængde, blæsertvungen tilstand
0.69 kWh/cyklus
Antal ovnrum
1
Varmekilde
Elektricitet
Volumen
72 l
Type ovn
Indbygningsovn
Vægt
34.5 kg
DS/EN 60350-1 - Elkogeapparater til husholdning - Del
1: Komfurer, ovne, dampovne og grillapparater Metoder til måling af ydeevne.
Tilberedning med blæser
Brug om muligt tilberedningsfunktionerne med blæser
for at spare energi.
Spar på energien
Restvarme
Hvis et program med valget Varighed eller Sluttid er
aktiveret, og tilberedningstiden er over 30 minutter,
slukkes varmelegemerne automatisk 10 % hurtigere i
visse ovnfunktioner.
Apparatet har funktioner, som hjælper
dig med at spare energi ved daglig
madlavning.
Blæseren og lampen bliver ved med at være tændt.
Generelle råd
Sørg for, at ovnlågen er lukket korrekt, når apparatet er
tændt, og hold den lukket så meget som muligt under
tilberedningen.
Holde mad varm
Vælg den lavest mulige temperaturindstilling for at
bruge restvarme og holde et måltid varmt. Displayet
viser restvarmelampen eller -temperaturen.
Brug metalfade til at øge energibesparelsen.
Fugtig Varmluft
Funktion beregnet til at spare energi under madlavning.
Den fungerer på en sådan måde, at temperaturen i
ovnrummet variere fra temperaturen angivet på
displayet under tilberedningen, og tilberedningstiderne
kan variere fra tilberedningstiderne i andre programmer.
Stil om muligt maden i ovnen uden at forvarme den.
Når madlavningen tager over 30 minutter, skal
ovntemperaturen reduceres mest muligt 3 - 10 minutter,
før tilberedningstiden er gået, afhængigt af
madlavningens varighed. Restvarmen i ovnen bliver ved
med at tilberede maden.
Når du bruger fugtig varmluft, slukkes lampen
automatisk efter 30 sekunder.
Brug restvarmen til at opvarme andre retter.
MILJØHENSYN
symbolet , sammen med husholdningsaffaldet. Lever
produktet tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.
Genbrug materialer med symbolet . Anbring
emballagematerialet i passende beholdere til genbrug.
Hjælp med at beskytte miljøet og menneskelig sundhed
samt at genbruge affald af elektriske og elektroniske
apparater. Kasser ikke apparater, der er mærket med
25
*
26
27
www.electrolux.com/shop
867324317-A-332016
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising