IKEA MIRAKULÖS Vartotojo vadovas

Add to my manuals
60 Pages

advertisement

IKEA MIRAKULÖS Vartotojo vadovas | Manualzz
SK
MIRAKULÖS
LT
SLOVENSKY
Pozrite si poslednú stranu tohto návodu, kde nájdete kompletný
zoznam autorizovaných stredísk poverených spoločnosťou IKEA a
príslušné telefónne čísla.
LIETUVIŲ
Visą „IKEA“ paskirtų aptarnavimo po pardavimo paslaugų teikėjų
ir atitinkamų nacionalinių telefonų numerių sąrašą rasite
paskutiniame šio vadovo puslapyje.
SLOVENSKY
LIETUVIŲ
4
31
4
SLOVENSKY
Obsah
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné pokyny
Inštalácia
Popis výrobku
Pred prvým použitím
Každodenné používanie
Časové funkcie
Používanie príslušenstva
Doplnkové funkcie
4
6
9
10
10
11
13
15
18
Tipy a rady
Ošetrovanie a čistenie
Riešenie problémov
Technické údaje
Energetická účinnosť
OCHRANA ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA
ZÁRUKA IKEA
18
20
24
25
26
27
27
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
Bezpečnostné informácie
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte
priložený návod na používanie. Výrobca nie je zodpovedný za
škody a zranenia spôsobené nesprávnou inštaláciou a
používaním. Návod na používanie uchovávajte vždy v blízkosti
spotrebiča, aby ste doň mohli v budúcnosti nahliadnuť.
Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a
osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou
spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba
ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli
zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní
spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k
spotrebiču, keď pracuje alebo keď sa chladí. Prístupné časti
sú horúce.
Ak má spotrebič detskú poistku, mala by byť zapnutá.
SLOVENSKY
•
•
5
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať žiadnu
údržbu na spotrebiči.
Deti do 3 rokov vrátane sa nesmú nikdy približovať k
spotrebiču, keď je v prevádzke.
Všeobecné bezpečnostné pokyny
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nainštalovať tento spotrebič a vymeniť kábel smie iba
kvalifikovaná osoba.
VAROVANIE: Spotrebič a jeho prístupné časti sa počas
používania môžu značne zahriať. Nedotýkajte sa ohrevných
článkov. Deti do 8 rokov nesmú mať prístup k spotrebiču, iba
ak sú nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
Pri vyberaní alebo vkladaní príslušenstva alebo nádob na
pečenie vždy používajte kuchynské rukavice.
Pred údržbou odpojte spotrebič od elektrickej siete.
Dbajte na to, aby bol spotrebič pred výmenou žiarovky
vypnutý, aby bolo vylúčené nebezpečenstvo zásahu
elektrickým prúdom.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
Na čistenie skla dvierok nepoužívajte abrazívne prostriedky
ani ostré kovové škrabky, pretože by mohli poškrabať
povrch, čo môže spôsobiť rozbitie skla.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať
vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku
alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
Vyliate zvyšky treba odstrániť pred pyrolytickým čistením. Z
rúry vyberte všetky súčasti.
Ak chcete vybrať zasúvacie lišty, najprv potiahnite prednú
časť zasúvacích líšt a potom zadný koniec smerom od bočnej
steny a vyberte ich. Pri inštalácii zasúvacích líšt zvoľte opačný
postup.
Používajte iba originálnu teplotnú sondu alebo príslušný
náhradný diel.
6
SLOVENSKY
Bezpečnostné pokyny
Inštalácia
VAROVANIE! Tento spotrebič
smie nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
• Odstráňte všetok obalový materiál.
• Poškodený spotrebič neinštalujte ani
nepoužívajte.
• Dodržiavajte pokyny pre inštaláciu
dodané so spotrebičom.
• Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a uzavretú
obuv.
• Spotrebič neťahajte za rukoväť.
• Dodržiavajte požadovanú minimálnu
vzdialenosť od iných spotrebičov a
nábytku.
• Uistite sa, že zariadenia a nábytok, pod
ktorými a vedľa ktorých je spotrebič
nainštalovaný, sú bezpečné.
• Po bokoch spotrebiča musia byť
umiestnené spotrebiče alebo zariadenia
nanajvýš rovnakej výšky.
•
•
•
•
•
•
•
Zapojenie do elektrickej siete
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo požiaru a
zásahu elektrickým prúdom.
• Všetky práce spojené so zapojením do
elektrickej siete smie vykonať výlučne
kvalifikovaný elektrikár.
• Spotrebič musí byť uzemnený.
• Uistite sa, že elektrické údaje uvedené
na typovom štítku spotrebiča
zodpovedajú parametrom elektrickej
siete. Ak nie, kontaktujte elektrikára.
• Vždy používajte správne inštalovanú
uzemnenú zásuvku.
• Nepoužívajte adaptéry, rozdvojky ani
predlžovacie prívodné káble.
• Uistite sa, že zástrčka a prívodný
elektrický kábel nie sú poškodené. Ak
•
•
prívodný elektrický kábel spotrebiča
treba vymeniť, túto operáciu smie urobiť
iba pracovník autorizovaného servisného
strediska.
Nedovoľte, aby sa napájacie elektrické
káble dotkli alebo dostali do blízkosti
dvierok spotrebiča najmä vtedy, keď sú
dvierka horúce.
Zariadenie na ochranu pred dotykom
elektrických častí pod napätím a
izolovaných častí treba namontovať tak,
aby sa nedalo odstrániť bez nástrojov.
Zástrčku zapojte do zásuvky až na konci
inštalácie. Uistite sa, že napájací
elektrický kábel je po inštalácii prístupný.
Ak je sieťová zásuvka uvoľnená,
nezapájajte do nej sieťovú zástrčku.
Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej
siete neťahajte za prívodný kábel. Vždy
ťahajte za zástrčku.
Použite iba správne odpájacie
zariadenia: ochranné ističe alebo poistky
(skrutkovacie poistky treba vybrať z
držiaka), uzemnenia a stýkače.
Elektrická sieť v domácnosti musí mať
odpájacie zariadenie, ktoré umožní
odpojenie spotrebiča od elektrickej siete
na všetkých póloch. Vzdialenosť
kontaktov odpájacieho zariadenia musí
byť minimálne 3 mm.
Skôr ako zapojíte sieťovú zástrčku do
sieťovej zásuvky, úplne zavrite dvierka
spotrebiča.
Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.
Použitie
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo zranenia,
popálenín, zásahu elektrickým
prúdom alebo výbuchu.
• Tento spotrebič je určený iba na použitie
v domácnosti.
• Nemeňte technické charakteristiky tohto
spotrebiča.
7
SLOVENSKY
• Zabezpečte, aby boli vetracie otvory
voľné.
• Počas činnosti nenechávajte spotrebič
bez dozoru.
• Po každom použití spotrebič vypnite.
• Keď je spotrebič v činnosti, pri otváraní
dvierok postupujte opatrne. Môže dôjsť
k úniku horúceho vzduchu.
• Spotrebič nepoužívajte, keď máte mokré
ruky, ani keď je v kontakte s vodou.
• Na otvorené dvierka netlačte.
• Spotrebič nepoužívajte ako pracovný ani
odkladací povrch.
• Dvierka spotrebiča otvárajte opatrne.
Použitím prísad s obsahom alkoholu
môže vzniknúť zmes alkoholu so
vzduchom.
• Pri otváraní dvierok sa do kontaktu so
spotrebičom nesmú dostať iskry ani
otvorený plameň.
• Horľavé látky ani predmety, ktoré sú
nasiaknuté horľavými látkami, neklaďte
do spotrebiča, do jeho blízkosti ani naň.
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo poškodenia
spotrebiča.
• Aby ste predišli poškodeniu alebo
zmene farby smaltu:
– nádoby na pečenie ani iné predmety
neklaďte priamo na dno spotrebiča,
– na dno spotrebiča nedávajte alobal,
– do horúceho spotrebiča nelejte vodu,
– nenechávajte v rúre vlhký riad ani
potraviny po ukončení prípravy
jedla,
– pri vyberaní alebo vkladaní
príslušenstva postupujte opatrne.
• Zmena farby smaltu nemá žiadny vplyv
na funkciu spotrebiča.
• Na prípravu vlhkých koláčov používajte
hlboký pekáč. Ovocné šťavy spôsobujú
škvrny, ktoré môžu byť trvalé.
• Tento spotrebič je určený iba na varenie.
Nesmie byť použitý na iné účely,
napríklad na vykurovanie miestnosti.
• Rúru používajte vždy so zatvorenými
dvierkami.
• Pri inštalácii spotrebiča za nábytkový
panel (napr. dvere) zabezpečte, aby
dvere neboli počas prevádzky
spotrebiča nikdy zatvorené. Za
zatvoreným nábytkovým panelom sa
môže vytvoriť teplo a vlhkosť a môžu
spôsobiť následné poškodenie
spotrebiča, kuchynskej jednotky alebo
podlahy. Nábytkový panel nezatvárajte,
kým spotrebič po použití úplne
nevychladne.
Ošetrovanie a čistenie
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo zranenia,
požiaru alebo poškodenia
spotrebiča.
• Pred vykonávaním údržby spotrebič
vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo
sieťovej zásuvky.
• Skontrolujte, či je spotrebič studený.
Existuje riziko, že sklenené panely môžu
prasknúť.
• Ak sú sklenené panely dvierok
poškodené, bezodkladne ich nechajte
vymeniť. Obráťte sa na autorizované
servisné stredisko.
• Pri vyberaní dvierok zo spotrebiča
postupujte opatrne. Dvierka sú ťažké!
• Spotrebič pravidelne čistite, aby ste
predišli znehodnoteniu povrchového
materiálu.
• Zvyšky tuku alebo potravín v spotrebiči
môžu spôsobiť požiar.
• Ak používate sprej na čistenie rúr,
dodržiavajte bezpečnostné pokyny na
obale.
Pyrolytické čistenie
Riziko požiaru a popálenín.
• Pred vykonaním funkcie pyrolytického
samočistenia alebo postupu na prvé
použitie odstráňte z vnútra rúry:
– všetky zvyšky jedla, oleja alebo tuku
a iné nečistoty.
8
SLOVENSKY
•
•
•
•
•
•
•
– všetky vyberateľné predmety
(vrátane roštov, bočných zásuvných
mriežok a pod., ktoré boli dodané s
produktom), predovšetkým však
nepriľnavé hrnce, panvice, pekáče,
nástroje a pod.
Pozorne si prečítajte všetky pokyny
týkajúce sa pyrolytického čistenia.
Keď je spustené pyrolytické čistenie,
nepúšťajte deti k spotrebiču.
Spotrebič sa veľmi zohreje a z predných
chladiacich otvorov uniká horúci vzduch.
Pyrolytické čistenie je proces využívajúci
veľmi vysokú teplotu, pri ktorom môže
dôjsť k tvorbe dymu zo zvyškov jedla a
konštrukčných materiálov, preto
spotrebiteľom dôrazne odporúčame:
– v priebehu pyrolytického čistenia a
po ňom zabezpečiť dobré vetranie.
– počas prvého použitia pri
maximálnej teplote a po ňom
zabezpečiť dobré vetranie.
Na rozdiel od ľudí môžu byť niektoré
vtáky a plazy extrémne citlivé na
prípadné výpary vznikajúce počas
čistiaceho procesu všetkých pyrolytických
rúr.
– V priebehu pyrolytického čistenia sa
domáce zvieratá (najmä vtáky)
nesmú dostať do blízkeho okolia
spotrebiča a pri prvom použití
funkcie pyrolytického čistenia alebo
maximálnej teploty zabezpečte
dostatočné vetranie.
Malé zvieratá môžu byť tiež veľmi citlivé
na lokálne zmeny teploty v blízkosti
všetkých pyrolytických rúr počas
programu pyrolytického samočistenia.
Nelepivé povrchy hrncov, panvíc,
plechov, kuchynského riadu a pod. sa
môžu poškodiť vysokou teplotou pri
pyrolytickom čistení vo všetkých
pyrolytických rúrach a môžu byť tiež
zdrojom nízkej úrovne škodlivých
výparov.
Opísané výpary, ktoré sa uvoľňujú zo
všetkých pyrolytických rúr/zvyškov po
varení, nie sú škodlivé pre ľudí vrátane
dojčiat ani ľudí so zdravotnými
problémami.
Vnútorné osvetlenie
• Žiarovka alebo halogénová žiarovka
používaná v tomto spotrebiči je určená
len pre domáce spotrebiče.
Nepoužívajte ju na osvetlenie
domácnosti.
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom.
• Pred výmenou žiarovky odpojte
spotrebič od zdroja napájania.
• Používajte žiarovky s rovnakými
technickými parametrami.
Likvidácia
VAROVANIE! Nebezpečenstvo
poranenia alebo udusenia.
• Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
• Prívodný elektrický kábel odrežte blízko
pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
• Odstráňte dvierka, aby ste zabránili
uviaznutiu detí a domácich zvierat v
spotrebiči.
• Obalový materiál:
Obalový materiál je šetrný k životnému
prostrediu a recyklovateľný. Plastové
časti sú označené medzinárodnými
skratkami ako PE, PS, atď. Obalový
materiál vyhadzujte do kontajnerov
určených na tento účel v zariadeniach na
spracovanie odpadu vo vašom okolí.
Servis
• Ak treba dať spotrebič opraviť, obráťte
sa na autorizované servisné stredisko.
• Používajte iba originálne náhradné
súčiastky.
SLOVENSKY
9
Inštalácia
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
Montáž
Pri inštalácii postupujte podľa
pokynov na inštaláciu.
Elektrická inštalácia
VAROVANIE! Elektrickú
inštaláciu smie vykonať iba
kvalifikovaná osoba.
Ak nedodržíte bezpečnostné
pokyny uvedené v príslušných
kapitolách, výrobca nenesie
žiadnu zodpovednosť.
Tento spotrebič sa dodáva iba s napájacím
káblom.
Kábel
Typy káblov použiteľných pre inštaláciu
alebo výmenu:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Prierez kábla určite podľa celkového
výkonu uvedeného na typovom štítku.
Môžete si tiež pozrieť údaje uvedené v
tabuľke:
Celkový výkon (W) Prierez kábla (mm²)
maximálne 1 380
3 x 0.75
maximálne 2 300
3x1
maximálne 3 680
3 x 1.5
Uzemňovací kábel (zeleno/žltý kábel) musí
byť o 2 cm dlhší ako fázový a nulový kábel
(modrý a hnedý kábel).
SLOVENSKY
10
Popis výrobku
Celkový prehľad
1 2
3
4
5
6
5
7
4
11
3
8
2
1
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Ovládací panel
Ovládač funkcií rúry
Elektronický programátor
Ovládač teploty
Gril
Zásuvka teplotnej sondy
Osvetlenie
Ventilátor
Zasúvacie lišty, vyberateľné
Typový štítok
Úrovne v rúre
9
Príslušenstvo
• Drôtený rošt x 2
Na kuchynský riad, formy na koláče,
pečené pokrmy.
• Plech na pečenie x 1
Na koláče a sušienky.
• Pekáč na grilovanie/pečenie x 1
Na pečenie mäsa a múčnych pokrmov
alebo ako nádoba na zachytávanie
tuku.
• Teplotná sonda x 1
Na meranie, do akej miery je pokrm
upečený.
• Teleskopické vodiace lišty x 2 súpravy
Pre rošty a plechy.
Pred prvým použitím
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
Pre nastavenie denného času si
pozrite kapitolu „Časové
funkcie“.
Prvé čistenie
Zo spotrebiča vyberte vyberateľné
zasúvacie lišty a príslušenstvo.
Pozrite si kapitolu „Ošetrovanie a
čistenie“.
Pred prvým použitím spotrebič a
príslušenstvo vyčistite.
Príslušenstvo a zasúvacie lišty dajte späť na
pôvodné miesto.
Prvé zohriatie rúry
Pred prvým použitím prázdny spotrebič
predhrejte.
SLOVENSKY
1. Nastavte funkciu
a maximálnu
teplotu.
2. Spotrebič nechajte spustený jednu
hodinu.
3. Nastavte funkciu
a maximálnu
teplotu.
4. Nechajte spotrebič v činnosti 15 minút.
Príslušenstvo sa môže zohriať viac než
zvyčajne. Spotrebič môže produkovať
zápach a dym. Je to normálne. Zabezpečte
dostatočné vetranie v miestnosti.
11
Dvierka rúry zatvorte bez potiahnutia
západky detskej poistky.
Ak chcete odstrániť detskú poistku, otvorte
dvierka rúry a detskú poistku odstráňte
pomocou šesťhranného kľúča. Šesťhranný
kľúč nájdete vo vrecku s príslušenstvom na
inštaláciu rúry.
Používanie mechanickej detskej poistky
Spotrebič má nainštalovanú a aktivovanú
mechanickú detskú poistku. Nachádza sa
pod ovládacím panelom na pravej strane.
Ak chcete otvoriť dvierka, keď je
nainštalovaná detská poistka, potiahnite
západku detskej poistky nahor, ako je
zobrazené na obrázku.
Po odobratí detskej poistky zaskrutkujte
skrutku späť do otvoru.
Každodenné používanie
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
Zasúvacie ovládače
Ak chcete použiť spotrebič, stlačte otočný
ovládač. Otočný ovládač sa vysunie.
Zapnutie a vypnutie spotrebiča
1. Otočný ovládač funkcií rúry otočte
smerom doprava na príslušnú funkciu.
2. Teplotu nastavte otočením ovládača
teploty.
Na displeji sa zobrazí nastavená teplota.
3. Ak chcete spotrebič vypnúť, otočte
ovládač funkcií rúry do polohy Vypnuté.
SLOVENSKY
12
Funkcie rúry
Funkcia rúry
Použitie
Poloha Vypnuté
Spotrebič je vypnutý.
Teplovzdušné
pečenie
Na pečenie až na troch úrovniach rúry súčasne a na
sušenie potravín. Pri použití tejto funkcie znížte teplotu
v rúre o 20 – 40 °C v porovnaní so štandardnou teplotou, ktorú používate pre funkciu Tradičné pečenie (horný a dolný ohrev).
Tradičné pečenie Na pečenie múčnych jedál a mäsa na jednej úrovni.
(horný a dolný
ohrev)
Rýchly Gril
Na grilovanie plochých jedál vo väčších množstvách a
prípravu hrianok.
Dolný Ohrev
Na pečenie koláčov s chrumkavým korpusom a na zaváranie.
Gril s ventilátorom
Na pečenie väčších kusov mäsa alebo hydiny s kosťami
na jednej úrovni. Tiež na gratinovanie a zapekanie.
Pečenie chleba a Na pečenie jedla na 1 úrovni, pri ktorom chcete dosiapizze
hnuť intenzívne zhnednutie na povrchu a chrumkavú
kôrku naspodku. Pri použití tejto funkcie znížte teplotu v
rúre o 20 – 40 °C v porovnaní so štandardnou teplotou,
ktorú používate pre funkciu Tradičné pečenie (horný a
dolný ohrev).
Rozmrazovanie
Túto funkciu môžete používať na rozmrazovanie mrazených potravín, ako napr. zeleniny a ovocia. Čas rozmrazovania závisí od množstva a veľkosti mrazených
potravín.
Horný Ohrev
Na zapečenie chleba, koláčov a pečiva. Na dopečenie
jedál.
Rýchle Zohrievanie
Na skrátenie času zohrievania rúry.
Pyrolýza
Na čistenie rúry. Vysoká teplota spáli zvyškové nečistoty. Po vychladnutí spotrebiča ich môžete zotrieť handričkou.
SLOVENSKY
13
Funkcia rýchleho ohrevu
Displej
Funkcia rýchleho ohrevu skracuje čas
ohrevu.
G
A
G
F
B
C
Počas funkcie rýchleho ohrevu
nesmie byť v rúre jedlo.
1. Nastavte funkciu rýchleho ohrevu. Bližšie
informácie nájdete v tabuľke funkcií
rúry.
2. Teplotu nastavte otočením ovládača
teploty.
Keď spotrebič dosiahne nastavenú teplotu,
zaznie zvukový signál.
Funkcia Rýchly ohrev sa po
zaznení zvukového signálu
nevypne. Túto funkciu musíte
vypnúť manuálne.
3. Nastavte funkciu rúry.
E
D
A. Čas a teplota
B. Ukazovateľ ohrevu a zvyškového tepla
C. Nádrž na vodu (iba pri vybraných
modeloch)
D. Teplotná sonda (iba pri vybraných
modeloch)
E. Elektronický zámok dverí (iba pri
vybraných modeloch)
F. Hodiny/minúty
G. Časové funkcie
Tlačidlá
Tlačidlo
Funkcia
Popis
MÍNUS
Nastavenie času.
HODINY
Nastavenie časovej funkcie.
PLUS
Nastavenie času.
Ukazovateľ ohrevu
Keď zapnete funkciu rúry, čiarky na displeji
Čiarky signalizujú, či teplota rúry stúpa,
alebo klesá.
sa postupne zobrazujú jedna po druhej.
Časové funkcie
Tabuľka s funkciami hodín
Časová funkcia
DENNÝ ČAS
Použitie
Zobrazenie alebo zmena denného času. Čas môžete
zmeniť iba vtedy, keď je spotrebič vypnutý.
SLOVENSKY
14
Časová funkcia
Použitie
TRVANIE
Na nastavenie, ako dlho má byť spotrebič v prevádzke.
Iba ak je nastavená funkcia rúry.
KONIEC
Na nastavene času, kedy sa má spotrebič vypnúť. Iba
ak je nastavená funkcia rúry.
ODLOŽENÝ ŠTART Kombinácia funkcií TRVANIE A KONIEC.
ČASOMER
00:00
Slúži na nastavenie odpočítavania času. Táto funkcia
nemá vplyv na prevádzku spotrebiča. ČASOMER môžete použiť kedykoľvek, aj vtedy, ak je spotrebič vypnutý.
ČASOVAČ ODPO- Ak nenastavíte žiadnu inú časovú funkciu, ČASOVAČ
ČÍTAVAJÚCI SME- ODPOČÍTAVAJÚCI SMEROM NAHOR bude automaticROM NAHOR
ky monitorovať dobu prevádzky spotrebiča. Zapne sa
okamžite, keď rúra začne zohrievať.
Časovač odpočítavajúci smerom nahor nemôžete použiť s funkciami: TRVANIE, KONIEC , teplotná sonda.
Nastavenie a zmena času
Po prvom zapojení do elektrickej siete
počkajte, kým sa na displeji nezobrazí
a „12:00“. "12" bliká.
1. Stlačením
alebo
nastavte hodiny.
2. Stlačte , aby ste potvrdili voľbu a
prešli na nastavenie minút.
Na displeji sa zobrazí symbol
a
nastavená hodina. "00" bliká.
3. Stlačením tlačidla
alebo
nastavte
aktuálne minúty.
potvrďte alebo sa
4. Stlačením
nastavený denný čas automaticky uloží
po 5 sekundách.
Na displeji sa zobrazí aktuálny nastavený
čas.
Ak chcete zmeniť nastavenie času,
opakovane stláčajte tlačidlo , až kým
nezačne na displeji blikať ukazovateľ
denného času
.
Nastavenie funkcie TRVANIE počas
prípravy jedla
1. Opakovane stláčajte , kým nezačne
blikať
.
alebo , aby ste nastavili
2. Stlačte
minúty a následne hodiny času funkcie
TRVANIE. Pre potvrdenie stlačte ..
Po uplynutí času na 2 minúty zaznie
zvukový signál. Na displeji bliká
a
nastavenie času. Spotrebič sa vypne
automaticky.
3. Zvukový signál vypnete stlačením
ľubovoľného tlačidla alebo otvorením
dvierok.
Nastavenie funkcie KONIEC počas
prípravy jedla
1. Opakovane stláčajte
.
blikať
, kým nezačne
SLOVENSKY
2. Stlačte
alebo , aby ste nastavili
hodiny a následne minúty času funkcie
KONIEC. Pre potvrdenie stlačte ..
V nastavený čas na 2 minúty zaznie
a
zvukový signál. Na displeji bliká
nastavenie času. Spotrebič sa vypne
automaticky.
3. Zvukový signál vypnete stlačením
ľubovoľného tlačidla alebo otvorením
dvierok.
Nastavenie funkcie POSUNUTÝ ŠTART
1. Opakovane stláčajte , kým nezačne
blikať
.
alebo , aby ste nastavili
2. Stlačte
minúty a následne hodiny času funkcie
TRVANIE. Pre potvrdenie stlačte ..
.
Na displeji bliká symbol
alebo , aby ste nastavili
3. Stlačte
hodiny a následne minúty času funkcie
KONIEC. Pre potvrdenie stlačte ..
Spotrebič sa neskôr automaticky zapne na
nastavený čas funkcie TRVANIE a vypne sa
pri nastavenom čase funkcie KONIEC. V
nastavený čas znie 2 minúty zvukový signál.
Na displeji začne blikať nastavený čas.
Rúra sa vypne.
15
4. Zvukový signál vypnete stlačením
ľubovoľného tlačidla alebo otvorením
dvierok.
Nastavenie KUCHYNSKÉHO ČASOMERA
1. Opakovane stláčajte tlačidlo , až kým
na displeji nezačnú blikať a „00“.
2. Stlačením
alebo
nastavte
KUCHYNSKÝ ČASOMER.
Najprv nastavíte sekundy a potom
minúty.
Ak nastavíte čas dlhší ako 60 minút,
.
začne na displeji blikať symbol
3. Nastavte hodiny.
4. KUCHYNSKÝ ČASOMER sa spustí
automaticky po piatich sekundách.
Po uplynutí 90 % nastaveného času
zaznie zvukový signál.
5. Po skončení nastaveného času znie 2
minúty zvukový signál. "Na displeji bliká
symbol „00:00“ a . Zvukový signál sa
vypína stlačením ľubovoľného tlačidla.
ČASOVAČ ODPOČÍTAVAJÚCI SMEROM
NAHOR
Stláčajte tlačidlo , až kým sa na displeji
nezobrazí čas bez symbolu hodín.
Používanie príslušenstva
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
Vkladanie príslušenstva
Drôtený rošt:
Rošt zasuňte medzi vodiace tyče zasúvacích
líšt a uistite sa, že nožičky smerujú nadol.
Hlboký pekáč:
16
SLOVENSKY
Hlboký pekáč zasuňte medzi vodiace tyče
zasúvacích líšt.
• teplotu vo vnútri mäsa. Odporúčané
hodnoty nájdete v tabuľke.
Odporúčané teploty vnútri mäsa
Drôtený rošt spolu s hlbokým pekáčom:
Hlboký pekáč zasuňte medzi vodiace lišty
úrovne rúry a drôtený rošt na vodiacich
lištách nad ním a uistite sa, že nôžky
smerujú nadol.
Malé zarážky na vrchu zvyšujú
bezpečnosť. Tieto zarážky
zároveň zabraňujú prevrhnutiu.
Vysoký okraj okolo roštu
zabraňuje zošmyknutiu
kuchynského riadu z roštu.
Používanie teplotnej sondy
Teplotná sonda meria teplotu vo vnútri
mäsa. Keď mäso dosiahne nastavenú
teplotu, spotrebič sa vypne.
Treba nastaviť dve teploty:
• teplotu rúry na pečenie.
50 °C
Neprepečený
60 °C
Stredne Prepečený
70 °C
Prepečené
UPOZORNENIE! Používajte iba
teplotnú sondu dodanú so
spotrebičom alebo originálne
náhradné diely.
1. Nastavte funkciu rúry a teplotu v nej.
2. Špičku teplotnej sondy zapichnite do
stredu mäsa.
3. Konektor teplotnej sondy zasuňte do
zásuvky v hornej časti dutiny rúry.
Dbajte na to, aby počas pečenia
teplotná sonda zostala zapichnutá v
mäse a zapojená v zásuvke na teplotnú
sondu.
Pri prvom použití teplotnej sondy je
predvolená teplota 60 °C. Keď bliká
, môžete zmeniť predvolenú teplotu
vo vnútri mäsa pomocou ovládača
teploty.
Na displeji sa zobrazuje symbol teplotnej
sondy
a predvolená teplota vo vnútri
mäsa.
SLOVENSKY
4. Stlačením tlačidla
uložte novú teplotu
vo vnútri mäsa alebo počkajte 10
sekúnd, kým sa nastavenie uloží
automaticky.
Nová predvolená teplota vo vnútri mäsa sa
zobrazuje pri ďalšom použití teplotnej
sondy.
Keď teplota vo vnútri mäsa dosiahne
nastavenú hodnotu, symbol teplotnej sondy
a predvolená teplota vo vnútri mäsa
začnú blikať. Dve minúty znie zvukový
signál. Spotrebič sa vypne automaticky.
5. Zvukový signál vypnete stlačením
ľubovoľného tlačidla alebo otvorením
dvierok.
6. Odpojte konektor teplotnej sondy zo
zásuvky. Vyberte mäso zo spotrebiča.
VAROVANIE! Pri vyberaní špičky
sondy a jej odpájaní dávajte
pozor. Teplotná sonda je horúca.
Hrozí riziko popálenia.
Funkcie Trvanie
a Koniec
nie je možné použiť súčasne s
teplotnou sondou.
Teplotu vo vnútri mäsa môžete zmeniť
kedykoľvek počas pečenia:
1. Stlačte tlačidlo :
• štyrikrát – na displeji sa zobrazí
nastavená teplota vo vnútri mäsa,
ktorá sa mení každých 10 sekúnd na
aktuálnu teplotu vo vnútri mäsa.
• päťkrát – na displeji sa zobrazí
aktuálna teplota v rúre, ktorá sa
mení každých 10 sekúnd na
nastavenú teplotu v rúre.
• šesťkrát – na displeji sa zobrazí
nastavená teplota v rúre.
17
2. Pomocou otočného ovládača teploty
zmeníte príslušnú teplotu.
Používanie teleskopických líšt
Pokyny pre inštaláciu
teleskopických líšt si odložte na
budúce použitie.
Pomocou teleskopických líšt môžete ľahšie
zasúvať a vyberať rošty.
UPOZORNENIE! Teleskopické
lišty neumývajte v umývačke
riadu. Teleskopické lišty nemažte.
1
2
°C
Vytiahnite ľavú a
pravú teleskopickú
lištu.
°C
Drôtený rošt položte
na teleskopické lišty
a opatrne ich
zasuňte do
spotrebiča.
Pred zatvorením dvierok rúry zatlačte
teleskopické lišty úplne do spotrebiča.
V tomto spotrebiči môžete použiť
teleskopické lišty aj s plechmi
alebo pekáčmi dodanými so
spotrebičom.
VAROVANIE! Pozrite
si kapitolu „Popis
výrobku“.
SLOVENSKY
18
Doplnkové funkcie
Používanie detskej poistky
Keď je zapnutá detská poistka, nie je
možné náhodné spustenie spotrebiča.
Dvierka sú zablokované, symboly
SAFE a
sa na displeji
zobrazia, aj keď je zapnutá
funkcia Pyrolýza. Môžete to
skontrolovať na ovládači.
1. Uistite sa, že je ovládač funkcií rúry v
polohe Vypnuté.
2. Súčasne stlačte a podržte
a
na 2
sekundy.
Zaznie zvukový signál. Na displeji sa
zobrazí SAFE a .
Ak chcete detskú poistku vypnúť, zopakujte
krok 2.
Teplota (°C)
250 – maximum
Čas vypnutia (hod.)
1.5
Po automatickom vypnutí spotrebič úplne
vypnite. Potom ho môžete znova zapnúť.
Funkcia automatického vypnutia
nebude fungovať pri týchto
funkciách: teplotná sonda,
Trvanie, Koniec.
Ukazovateľ zvyškového tepla
Keď vypnete spotrebič, na displeji sa
zobrazí ukazovateľ zvyškového tepla,
ak je teplota v rúre vyššia ako 40 °C. Ak
chcete zobraziť teplotu rúry, otočte
ovládačom teploty doľava alebo doprava.
Automatické vypínanie
Chladiaci ventilátor
Ak je zapnutá funkcia rúry a nastavenie
nezmeníte, spotrebič sa z bezpečnostných
dôvodov po určitom čase vypne.
Ak je spotrebič v prevádzke, automaticky
sa aktivuje chladiaci ventilátor, aby udržal
povrch spotrebiča chladný. Ak spotrebič
vypnete, chladiaci ventilátor pokračuje v
činnosti, až kým sa spotrebič neochladí.
Teplota (°C)
Čas vypnutia (hod.)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
Bezpečnostný termostat
Nesprávna prevádzka spotrebiča alebo
chybné súčasti môžu spôsobiť nebezpečné
prehriatie. Aby sa tomu predišlo, rúra je
vybavená bezpečnostným termostatom,
ktorý preruší dodávku energie. Po poklese
teploty sa rúra opäť automaticky zapne.
Tipy a rady
Všeobecné informácie
• V záujme rýchleho predhriatia rúry
vyberte pred každým predhrievaním z
dutiny rúry drôtené rošty a plechy.
• Spotrebič má päť úrovní na zasunutie
príslušenstva. Úrovne sa číslujú smerom
od dna spotrebiča.
• Spotrebič je vybavený špeciálnym
systémom, ktorý cirkuluje vzduch a
SLOVENSKY
19
neustále recykluje paru. Pomocou tohto
systému môžete piecť v parnom
prostredí a pripravovať pokrmy jemné
vo vnútri a chrumkavé na povrchu.
Skracuje čas pečenia a znižuje spotrebu
energie na minimum.
• V spotrebiči alebo na sklenených
paneloch dvierok sa môže kondenzovať
vlhkosť. Je to normálne. Pri otváraní
dvierok počas pečenia vždy ustúpte od
spotrebiča. Ak si vnútri rúry všimnete
vlhkosť, nechajte dvierka otvorené na
niekoľko minút.
• Vlhkosť odstráňte po každom použití
spotrebiča.
• Neumiestňujte predmety priamo na dno
rúry ani neprikrývajte časti rúry alebo jej
príslušenstvo alobalom keď pripravujete
jedlo. Mohlo by to zmeniť výsledky
pečenia a poškodiť smalt.
Pečenie koláčov
• Neotvárajte dvierka rúry pred uplynutím
3/4 nastaveného času pečenia.
• Ak pri pečení používate súčasne dva
plechy, nechávajte medzi nimi jednu
voľnú úroveň.
• Funkcia Horný/dolný ohrev pri
predvolenej teplote je ideálna na
pečenie chleba.
Pečenie mäsa a rýb
• Na prípravu nadmerne mastných
pokrmov použite hlboký pekáč, aby ste
predišli vytvoreniu škvŕn, ktoré môžu byť
trvalé.
• Pred krájaním mäsa ho nechajte odstáť
približne 15 minút, aby z neho nevytiekla
šťava.
• Aby počas pečenia v rúre nevznikalo
príliš mnoho dymu, pridajte do hlbokého
pekáča trochu vody. Kondenzácii dymu
zabránite, ak vodu pridáte vždy, keď sa
odparí.
Čas pečenia
Čas pečenia závisí od typu pokrmu, jeho
konzistencie a objemu.
Spočiatku sledujte priebeh pečenia. Pri
používaní spotrebiča sami zistíte
najvhodnejšie nastavenia (varný stupeň, čas
pečenia, atď.) pre kuchynský riad, recepty
a množstvá, ktoré používate.
Tabuľka pečenia
Množstvo
(kg)
Pokrm
Funkcia Úroveň v rú- Teplota (°C)
re
Čas (min)
1 - 1.5
Bravčové
2
180
90 - 120
1 - 1.5
Jahňacie
2
175
110 - 130
1
Hovädzie
2
200
50 - 70
1 - 1.5
Kurča
2
200
70 - 85
1.2
Králik
2
175
60 - 80
1.5
Kačka
2
220
120 - 150
SLOVENSKY
Množstvo
(kg)
20
Pokrm
Funkcia Úroveň v rú- Teplota (°C)
re
Čas (min)
4
Morka
2
180
210 - 240
1
Ryba
2
190
45 - 60
-
Slivkový koláč
2
160
50 - 60
1
Koláče
2
170
80 - 100
-
Sušienky
2a4
140 - 150
35 - 40
2
Lasagne
2
180 - 190
25 - 40
1
Biely chlieb
1
190
60 - 70
1
Pizza
1
190 - 210
10 - 20
Ošetrovanie a čistenie
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
Poznámky k čisteniu
• Prednú stranu spotrebiča očistite mäkkou
handričkou namočenou v teplej vode s
prídavkom čistiaceho prostriedku.
• Na čistenie kovových povrchov použite
príslušný čistiaci prostriedok.
• Vnútro spotrebiča vyčistite po každom
použití. Hromadenie tuku alebo zvyškov
jedál môže mať na následok vznik
požiaru. Riziko je vyššie pri grilovacom
pekáči.
• Odolné nečistoty odstráňte špeciálnym
čistiacim prostriedkom pre rúry na
pečenie.
• Po každom použití vyčistite všetko
príslušenstvo a nechajte ho uschnúť.
Použite mäkkú handričku namočenú v
teplej vode s prídavkom čistiaceho
prostriedku.
• Ak máte príslušenstvo s nelepivým
povrchom, nečistite ho agresívnymi
prostriedkami, ostrými predmetmi ani v
umývačke riadu. Môže to spôsobiť
poškodenie nepriľnavého povrchu.
Antikorové alebo hliníkové spotrebiče
Dvierka rúry čistite iba vlhkou
handričkou alebo špongiou.
Vysušte ich mäkkou handričkou.
Nikdy nepoužívajte oceľové
drôtenky, kyseliny ani abrazívne
materiály, ktoré by mohli
poškodiť povrch rúry. S rovnakou
obozretnosťou čistite aj ovládací
panel rúry.
Vybratie zasúvacích líšt
Pri čistení rúry z nej vyberte zasúvacie lišty .
21
SLOVENSKY
1.
Odtiahnite prednú časť zasúvacích líšt
od bočnej steny.
1
2
2.
Potiahnite zadnú časť líšt od bočnej
steny a vyberte celú mriežku.
Pri inštalácii zasúvacích líšt zvoľte opačný
postup.
Upevňovacie kolíky na
teleskopických lištách musia
smerovať dopredu.
Pyrolýza
UPOZORNENIE! Vyberte všetko
príslušenstvo a zasúvacie lišty.
Počas procesu čistenia nesmú
zostať vyberateľné zasúvacie
lišty vo vnútri spotrebiča. Hrozí
riziko poškodenia.
VAROVANIE! Spotrebič sa veľmi
zohreje. Hrozí riziko popálenia.
Pyrolýzu nespúšťajte, ak ste
úplne nezatvorili dvierka rúry.
UPOZORNENIE! Počas funkcie
Pyrolýza nepoužívajte varný
panel. Spôsobilo by to
poškodenie spotrebiča.
1. Hrubé nečistoty očistite ručne.
2. Vnútornú stranu dvierok umyte teplou
vodou, aby zvyšky neprihoreli vplyvom
horúceho vzduchu.
3. Nastavte funkciu Pyrolýza. Pozrite si
časť „Funkcie rúry“.
4. Keď sa na displeji zobrazí P1, stlačením
spustite proces.
Funkciu Koniec môžete použiť na
posunutie štartu procesu čistenia.
Počas funkcie Pyrolýza nesvieti
osvetlenie rúry.
Čas procesu: 1 h 30 min.
Pred ukončením procesu
neotvárajte dvierka. Proces by sa
tým prerušil. V záujme ochrany
proti popáleniu sa dvierka rúry
automaticky zablokujú, keď rúra
dosiahne určitú teplotu. Na
displeji sa zobrazí symbol .
Keď rúra vychladne, dvierka sa
automaticky odblokujú.
Ak chcete funkciu Pyrolýza
vypnúť ešte pred jej dokončením,
otočte ovládač funkcií rúry do
vypnutej polohy.
Po dokončení funkcie Pyrolýza sa na displeji
zobrazí presný čas. Dvierka rúry zostanú
zablokované. Keď spotrebič vychladne,
zaznie zvukový signál a dvierka sa
odblokujú.
Pripomienka čistenia
Po každom zapnutí a vypnutí spotrebiča
bude na displeji 10 sekúnd blikať PYR, aby
vám tak spotrebič pripomenul, že je
potrebné spustiť funkciu Pyrolýza.
22
SLOVENSKY
Pripomienka čistenia zhasne:
• po dokončení funkcie
Pyrolýzy.
• ak naraz stlačíte tlačidlá a
, kým na displeji bliká PYR.
3
Čistenie dvierok rúry
Dvierka rúry majú štyri sklenené
panely.Dvierka rúry a vnútorné sklenené
panely môžete vybrať a vyčistiť ich.
Ak by ste sa pokúšali sklenené
panely vybrať, kým sú dvierka
namontované, mohli by sa
dvierka zatvoriť.
UPOZORNENIE! Spotrebič
nepoužívajte bez sklenených
panelov.
1
2
Dvierka rúry privrite
do polovice, aby
zostali v prvej
otvorenej polohe.
Potom ich potiahnite
vpred a vyberte z
lôžka.
Dvierka položte na
mäkkú tkaninu na
stabilný povrch.
Uchopte rám dvierok (B) na hornom okraji
dvierok po oboch stranách a zatlačte ho
dovnútra, aby sa uvoľnili upevňovacie
západky.
2
B
Úplne otvorte
Nadvihnite páčky
dvierka a uchopte
na oboch závesoch
oba závesy dvierok. a preklopte ich.
1
Rám dvierok vyberte potiahnutím dopredu.
Sklenené panely dverí uchopte za horné
okraje a opatrne ich vytiahnite jeden za
druhým. Začnite vrchným panelom. Uistite
sa, že sklenený panel sa úplne vysunie z
podpier.
23
SLOVENSKY
Uistite sa, že stredný sklenený panel je
namontovaný správne.
A
B
C
Sklenené panely umyte vo vode so
saponátom. Sklenené panely opatrne
osušte.
Po dokončení čistenia nainštalujte sklenené
panely a dvierka rúry. Zvoľte opačný
postup.
Dbajte na to, aby ste sklenené panely (A, B
a C) namontovali späť v správnom poradí.
Stredný panel (B) má dekoratívny rám.
Povrch s potlačou musí smerovať do vnútra
dvierok. Po montáži skontrolujte, či nie je
povrch skleného panela (B) na mieste
potlače na dotyk drsný.
A
B
C
Výmena osvetlenia
Na spodnú časť dutiny spotrebiča položte
handričku. Zabránite tak poškodeniu
skleného krytu a vnútra rúry.
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo usmrtenia
elektrickým prúdom! Pred
výmenou žiarovky odpojte
poistku.
Žiarovka a sklenený kryt
žiarovky môžu byť horúce.
UPOZORNENIE! Halogénovú
žiarovku vždy držte cez tkaninu,
aby ste predišli pripáleniu
zvyškov mastnoty na žiarovke.
1. Spotrebič vypnite.
2. Odstráňte poistky z poistkovej skrine
alebo prerušte elektrický obvod
(spotrebič nesmie byť pod napätím).
3. Sklenený kryt otočte proti smeru
hodinových ručičiek a vyberte ho.
4. Sklenený kryt vyčistite.
5. Žiarovku rúry vymeňte za 40 W, 230 V
(50 Hz), 350 °C teplovzdornú žiarovku
pre rúry (typ konektora: G9).
6. Nasaďte sklenený kryt.
SLOVENSKY
24
Riešenie problémov
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
Čo robiť, keď...
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Rúra sa nezohrieva.
Rúra je vypnutá.
Rúru zapnite.
Rúra sa nezohrieva.
Nie sú nastavené hodiny.
Nastavte čas.
Rúra sa nezohrieva.
Nie sú nastavené potrebné
nastavenia.
Skontrolujte, či sú nastavenia
správne.
Rúra sa nezohrieva.
Aktivovalo sa automatické
vypínanie.
Pozrite si časť „Automatické
vypínanie“.
Rúra sa nezohrieva.
Je zapnutá detská poistka.
Pozrite si časť „Používanie
funkcie Detská poistka“.
Rúra sa nezohrieva.
Dvierka spotrebiča nie sú
správne zatvorené.
Úplne zatvorte dvierka.
Rúra sa nezohrieva.
Poistka je vypálená.
Skontrolujte, či je príčinou
poruchy práve poistka. Ak
sa poistka vypáli opakovane, obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára.
Nesvieti žiarovka.
Žiarovka je vypálená.
Vymeňte žiarovku.
Vnútri rúry a na jedlách sa
zráža para a vytvára sa
skondenzovaná voda.
Jedlo ste nechali v rúre príliš
dlho.
Po ukončení pečenia nenechávajte jedlá v rúre dlhšie
ako 15 – 20 minút.
Na displeji sa zobrazí „C2“.
Chcete spustiť funkciu Pyrolýza alebo Rozmrazovanie,
ale nevybrali ste zo zásuvky
konektor teplotnej sondy.
Konektor teplotnej sondy
odpojte zo zásuvky.
Na displeji sa na niekoľko
sekúnd zobrazí „C3“.
Funkcia čistenia vôbec nepracuje. Nezavreli ste úplne
dvierka rúry alebo je nefunkčné blokovanie dverí.
Úplne zatvorte dvierka.
SLOVENSKY
25
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Displej zobrazuje „F102“.
• Nezavreli ste úplne dvier- • Úplne zatvorte dvierka.
ka rúry.
• Pomocou domovej poist• Zámok dverí je nefunkčky alebo bezpečnostného
ný.
vypínača v poistkovej
skrini vypnite rúru a znovu
ju zapnite.
• Ak sa na displeji znova
zobrazí „F102“, obráťte
sa na servisné stredisko.
Na displeji je zobrazený
chybový kód, ktorý nie je v
tabuľke.
Došlo k poruche elektriky.
Servisné údaje
Ak riešenie problému nedokážete nájsť
sami, obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
• Pomocou domovej poistky alebo bezpečnostného
vypínača v poistkovej
skrini vypnite rúru a znovu
ju zapnite.
• Ak sa na displeji znovu
zobrazí chybový kód, obráťte sa na autorizované
servisné stredisko.
štítok sa nachádza na prednom ráme
vnútorného priestoru spotrebiča.
Neodstraňujte typový štítok z vnútorného
priestoru spotrebiča.
Údaje potrebné pre autorizované servisné
stredisko nájdete na typovom štítku. Typový
Odporúčame, aby ste si sem zapísali tieto údaje:
Model (MOD.)
.........................................
Číslo výrobku (PNC)
.........................................
Sériové číslo (S.N.)
.........................................
Technické údaje
Technické údaje
Rozmery (vnútorné)
Šírka
Výška
Hĺbka
480 mm
361 mm
416 mm
SLOVENSKY
26
Plocha plechu na pečenie
1438 cm²
Horný ohrevný článok
2300 W
Dolný ohrevný článok
1000 W
Gril
2300 W
Kruhové ohrevné teleso
2400 W
Celkový príkon
3480 W
Napätie
220 - 240 V
Frekvencia
50 Hz
Počet funkcií
9
Energetická účinnosť
Informácie o produkte podľa EU 66/2014
Model
MIRAKULÖS 003.008.57
Index energetickej účinnosti
99.7
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, tradičný režim
0.93 kWh/cyklus
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, režim s
ventilátorom
0.85 kWh/cyklus
Počet dutín
1
Zdroj tepla
Elektrina
Hlasitosť
72 l
Typ rúry
Zabudovateľná rúra
Hmotnosť
37.8 kg
EN 60350-1 - Elektrické varné spotrebiče
pre domácnosť. Časť 1: Sporáky, rúry,
parné rúry a grily. Metódy merania
výkonových parametrov.
Úspora energie
Spotrebič má funkcie, ktoré vám
pomôžu usporiť energiu pri
každodennom pečení.
SLOVENSKY
Všeobecné rady
Uistite sa, že počas prevádzky spotrebiča
sú dvierka rúry správne zatvorené a počas
pečenia ich zbytočne neotvárajte.
Na vylepšenie úspory energie použite
kovové riady.
Ak je to možné, rúru pred vložením jedla
dovnútra nepredhrievajte.
Ak proces pečenia pokrmu trvá viac ako 30
minút, 3-10 minút pred ukončením pečenia
(v závislosti od času pečenia) znížte teplotu
v rúre na minimum. Pokrm sa bude naďalej
piecť vďaka zvyškovému teplu v rúre.
27
Zvyškové teplo
Pri niektorých funkciách rúry sa ohrevné
články automaticky vypnú približne o 10 %
skôr, ak je zapnutý program s časovou
funkciou Trvanie alebo Koniec a čas
pečenia je dlhší ako 30 minút.
Ventilátor a osvetlenie budú naďalej v
činnosti.
Udržiavanie teploty jedla
Ak chcete jedlo uchovať teplé pomocou
zvyškového tepla, zvoľte najnižšie možné
nastavenie teploty. Na displeji sa zobrazí
ukazovateľ zvyškového tepla alebo teplota.
Zvyškové teplo použite na ohrev ostatných
pokrmov.
Pečenie s ventilátorom
Ak je to možné, použite pre úsporu energie
funkcie pečenia s ventilátorom.
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom odovzdajte
spotrebiče označené symbolom spolu s
na recykláciu. . Obal hoďte do
príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a
recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
ZÁRUKA IKEA
Ako dlho platí záruka IKEA?
Platnosť tejto záruky je päť (5) rokov od
pôvodného dátumu nákupu spotrebiča v
predajni IKEA, okrem záruky na spotrebiče
LAGAN, na ktoré sa vzťahuje iba dvojročná
(2) záruka. Ako doklad o nákupe sa
vyžaduje pôvodný pokladničný blok. V
prípade opravy počas platnosti záruky sa
platnosť záruky spotrebiča, ani nových
dielov nepredĺži.
Na ktoré spotrebiče sa nevzťahuje
päťročná (5) záruka IKEA?
Na ponuku spotrebičov s názvom LAGAN a
všetky spotrebiče kúpené pred 1. augustom
2007
Kto vykonáva servis?
Servisná služba IKEA zaručuje servis
prostredníctvom vlastných prevádzok alebo
siete servisných partnerov.
28
SLOVENSKY
Na čo sa vzťahuje záruka?
Záruka sa vzťahuje na poruchy spotrebiča
spôsobené výrobnými alebo materiálovými
chybami od dátumu nákupu v predajni
IKEA. Táto záruka sa vzťahuje výhradne na
spotrebiče používané v domácnosti.
Výnimky sú uvedené pod titulom "Na čo sa
nevzťahuje táto záruka?" Počas doby
platnosti záruky budú náklady na
odstránenie porúch, napr. opravy,
náhradné diely, prácu a dopravu, hradené
za podmienky, že spotrebič bude prístupný
na vykonanie opravy bez toho, že by boli
nevyhnutné špeciálne výdavky a že
porucha je spôsobená výrobnými alebo
materiálovými chybami, na ktoré sa
vzťahuje záruka. Za týchto podmienok sa
aplikujú predpisy EÚ (č. 99/44/EG) a
príslušné miestne predpisy. Vymenené diely
sa stanú vlastníctvom spol. IKEA.
Čo spol. IKEA urobí pre nápravu
problému?
Servisné stredisko určené spol. IKEA
výrobok zhodnotí a rozhodne, na vlastnú
zodpovednosť, či sa na poruchu spotrebiča
vzťahuje záruka. V prípade, že sa na
poruchu vzťahuje záruka, servisné stredisko
IKEA alebo autorizovaný servisný partner
prostredníctvom svojich vlastných servisných
prevádzok, na vlastnú zodpovednosť,
opraví pokazený výrobok alebo ho vymení
za rovnaký alebo porovnateľný výrobok.
•
•
•
•
•
•
•
•
Na čo sa nevzťahuje táto záruka?
• Normálne opotrebovanie a poškodenie.
• Úmyselné poškodenie alebo poškodenie
nedbalosťou, škody spôsobené
nedodržaním pracovných postupov,
nesprávna inštalácia alebo zapojenie do
elektrickej siete s nesprávnym napätím,
poškodenie spôsobené chemickou alebo
elektrochemickou reakciou, hrdza,
korózia alebo poškodenie vodou
vrátane škôd spôsobených nadmerným
•
množstvom vodného kameňa v
dodávanej vode, ale nielen tým, škody
spôsobené mimoriadnymi podmienkami
životného prostredia.
Spotrebný materiál vrátane batérií a
žiaroviek.
Časti bez funkcií a dekoračné časti, ktoré
bežne neovplyvňujú normálne
používanie spotrebiča, vrátane
škrabancov a možných farebných zmien.
Náhodné poškodenie spôsobené
cudzími predmetmi alebo látkami,
poškodenie čistiacich alebo uvoľnených
filtrov, systém, odvodu vody alebo
zásuvky na saponáty.
Poškodenie nasledujúcich častí:
keramické sklo, príslušenstvo, koše na
riad a príbor, prívodné a odtokové
hadice, tesnenia, žiarovky a kryty
osvetlenia, obrazovky, ovládacie
gombíky, puzdrá a časti krytov. S
výnimkou prípadov, kedy sa dá dokázať,
že uvedené poškodenia sú následkom
výrobných chýb.
Prípady, pri ktorých nebola zistená
žiadna porucha pri prehliadke
technikom.
Opravy, ktoré neboli vykonané v
autorizovanom stredisku a/alebo
stredisku autorizovaného servisného
partnera alebo prípady, kedy neboli
použité originálne náhradné diely.
Opravy chýb spôsobených nesprávnou
inštaláciou alebo za nedodržania
technických špecifikácií.
Použitie spotrebiča v prostredí odlišnom
od domácnosti, napr. profesionálne
použitie.
Poškodenia spôsobené pri preprave. Ak
zákazník prepravuje tovar domov alebo
na nejakú inú adresu, IKEA nenesie
zodpovednosť za žiadnu škodu, ktorá by
mohla vzniknúť počas prepravy.
Naopak, ak IKEA doručí výrobok
zákazníkovi na jeho adresu, na
poškodenia výrobku vzniknuté počas
prepravy sa vzťahuje táto záruka.
SLOVENSKY
• Náklady za vykonanie začiatočnej
inštalácie spotrebiča IKEA. V prípade, že
poskytovateľ servisných služieb IKEA
alebo ním poverený servisný partner
opraví alebo vymení spotrebič za
podmienok tejto záruky, poskytovateľ
servisných služieb alebo ním poverený
servisný partner znovu nainštalujte
opravený spotrebič alebo nainštaluje
nahradený, podľa potreby.
Toto obmedzenie sa nevzťahuje sa
bezporuchovú prácu vykonávanú
odborníkom použitím našich originálnych
dielov na prispôsobenie spotrebiča
technickým požiadavkám bezpečnostných
predpisov inej krajiny EÚ.
29
• elektrického zapojenia (ak sa
spotrebiče dodávajú bez zástrčky a
kábla), vodovodnej a plynovej
prípojky, pretože ich musí vykonať
autorizovaný servisný technik.
3. otázok o objasnenie obsahu návodu na
používanie a špecifikácií spotrebiča
IKEA.
Aby sme Vám vždy poskytovali najlepšie
služby servisu, predtým, ako nám zavoláte,
prečítajte si, prosím, starostlivo pokyny na
montáž a/alebo návod na používanie.
Ako nás kontaktovať, keď potrebujete
servis
Ako sa aplikujú vnútroštátne predpisy
Záruka IKEA vám poskytuje špecifické
práva, ktoré sa môžu zhodovať alebo
presahovať nároky vnútroštátnych práv,
meniacich sa v závislosti od krajiny.
Oblasť platnosti
U spotrebičov kúpených v jednej krajine EÚ
a prenesených do inej krajiny EÚ budú
servis poskytovať prevádzky servisu za
normálnych záručných podmienok novej
krajiny. Povinnosť vykonania servisu v rámci
záruky sa vzťahuje iba na:
• spotrebiče, ktoré vyhovujú technickým
požiadavkám krajiny, v ktorej sa žiada o
záručnú opravu.
• spotrebič vyhovuje údajom a je
nainštalovaný podľa pokynov v
inštalačnej príručke za dodržania
bezpečnostných predpisov.
Určené servisy pre spotrebiče IKEA:
Prosím, neváhajte a kontaktujte servis IKEA
na:
1. požiadaní o zásah v rámci tejto záruky;
2. požiadaní o vysvetlenia pri inštalácii
spotrebiča IKEA v kuchynskej linke IKEA.
Servis sa nevzťahuje sa objasnenia
týkajúce sa:
• inštalácie celej kuchynskej linky IKEA;
Pozrite si poslednú stranu tohto návodu,
kde nájdete kompletný zoznam kontaktov
IKEA a príslušné vnútroštátne telefónne
čísla.
Na zaručenie poskytnuia rýchlej
služby vám odporúčame použiť
špecifické telefónne čísla
uvedené v zozname na konci
tohto návodu. Vždy použite čísla
uvedené v návode špecifického
spotrebiča, ktorého opravu
potrebujete. Predtým, ako nás
zavoláte, pripravte si číslo
výrobku IKEA (8-ciferný kód),
ktorého opravu potrebujete.
SLOVENSKY
ODLOŽTE SI POKLADNIČNÝ
BLOK!
Je to Váš doklad o nákupe a
budete ho potrebovať pri
požiadaní o záručnú opravu.
Nezabudnite, že na
pokladničnom bloku je názov a
číslo výrobku IKEA (8-ciferný
číselný kód) každého spotrebiča,
ktorý ste kúpili.
Potrebujete mimoriadnu pomoc?
Ak máte akékoľvek doplnkové otázky, ktoré
sa nevzťahujú na servis spotrebičov,
obráťte sa na najbližšiu telefónnu službu
predajne IKEA. Predtým, ako nás zavoláte,
si pozorne prečítajte dokumentáciu
spotrebiča.
30
31
LIETUVIŲ
Turinys
Saugos informacija
Saugos instrukcijos
Įrengimas
Gaminio aprašymas
Prieš naudojantis pirmąkart
Kasdienis naudojimas
Laikrodžio funkcijos
Priedų naudojimas
31
33
35
36
37
37
40
42
Papildomos funkcijos
Patarimai
Valymas ir priežiūra
Trikčių šalinimas
Techniniai duomenys
Energijos efektyvumas
APLINKOS APSAUGA
„IKEA“ GARANTIJA
44
45
46
50
52
52
53
53
Galimi pakeitimai.
Saugos informacija
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai perskaitykite
pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako už sužalojimus ir žalą,
patirtą dėl netinkamo prietaiso įrengimo ir naudojimo. Visada
laikykite šią instrukciją šalia prietaiso, kad galėtumėte ja
pasinaudoti vėliau.
Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
•
•
•
•
•
Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai, jutimo
arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems trūksta patirties
ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik tuomet, jei jie prižiūrimi
arba jiems buvo suteikti nurodymai, kaip saugiai naudoti
prietaisą, ir jei jie supranta su prietaiso naudojimu susijusius
pavojus.
Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir tinkamai
pašalinkite.
Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia
prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Neuždengtos dalys būna
įkaitę.
Jeigu prietaise yra apsaugos nuo vaikų įtaisas, jį reikia
suaktyvinti.
LIETUVIŲ
•
•
32
Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir
naudotojo priežiūros darbų.
3 metų ir mažesnių vaikų niekada negalima prileisti prie
prietaiso, kai jis veikia.
Bendrieji saugos reikalavimai
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Šį prietaisą įrengti ir pakeisti jo laidą privalo tik kvalifikuotas
asmuo.
ĮSPĖJIMAS! Prietaisas ir jo prieinamos dalys įkaista
naudojimo metu. Būkite atsargūs ir neprisilieskite prie
kaitinimo elementų. Mažesnių nei 8 metų vaikų negalima
prileisti prie prietaiso, jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
Patiekalus arba orkaitės prikaistuvius iš orkaitės traukite ir į ją
dėkite mūvėdami karščiui atsparias pirštines.
Prieš techninės priežiūros darbus, atjunkite maitinimą.
Norėdami išvengti galimo elektros smūgio, pasirūpinkite, kad
prieš keičiant lemputę prietaisas būtų išjungtas.
Nenaudokite garinio valiklio prietaisui valyti.
Durelių stiklo nevalykite šiurkščiu abrazyviniu valikliu ar
aštriais metaliniais gremžtukais, nes galite subraižyti paviršių
ir dėl to stiklas gali sudužti.
Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti tik
gamintojui, jo įgaliotąjam techninės priežiūros centrui arba
panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip gali kilti elektros
pavojus.
Prieš pirolizinį valymą reikia išvalyti išsiliejimus. Išimkite visas
dalis iš orkaitės.
Norėdami išimti lentynėlių atramas, pirmiausia patraukite
lentynėlės atramos priekį, o po to galą nuo šoninių sienelių.
Įdėkite lentynėles atvirkščia tvarka.
Naudokite tik šiam prietaisui rekomenduojamą kepimo
termometrą.
33
LIETUVIŲ
Saugos instrukcijos
Įrengimas
ĮSPĖJIMAS! Šį prietaisą įrengti
privalo tik kvalifikuotas asmuo.
• Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
• Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
• Vadovaukitės su prietaisu pateikta
įrengimo instrukcija.
• Visada būkite atsargūs, kai perkeliate
prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada
mūvėkite apsaugines pirštines ir avėkite
uždarą avalynę.
• Netraukite šio prietaiso už rankenos.
• Būtina paisyti minimalių atstumų iki kitų
prietaisų ir spintelių.
• Prietaisas būtinai turi būti įrengtas po
saugiomis konstrukcijomis ir šalia jų.
• Prietaiso šonai privalo būti šalia tokio
paties aukščio prietaisų arba spintelių.
Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS! Gaisro ir elektros
smūgio pavojus.
• Visus elektros prijungimus turi įvesti
kvalifikuotas elektrikas.
• Šis prietaisas turi būti įžemintas.
• Patikrinkite, ar elektros duomenys,
nurodyti techninių duomenų lentelėje,
atitinka jūsų elektros tinklo duomenis.
Jeigu ne, kreipkitės į elektriką.
• Visada naudokite taisyklingai įrengtą
įžemintą saugųjį elektros lizdą.
• Nenaudokite daugiakanalių kištukų,
jungiklių ir ilginamųjų laidų.
• Būkite atsargūs, kad nesugadintumėte
elektros kištuko ir elektros laido. Jei
reikėtų pakeisti maitinimo laidą, tai turi
padaryti mūsų įgaliotasis techninio
aptarnavimo centras.
• Saugokite, kad maitinimo laidai neliestų
ir nebūtų arti prietaiso durelių, ypač kai
durelės yra karštos.
• Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių
apsauga nuo smūgių turi būti pritvirtinta
taip, kad nebūtų galima nuimti be
įrankių.
• Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite įrengimą.
Įsitikinkite, kad įrengus prietaisą elektros
laido kištuką būtų lengva pasiekti.
• Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs, nejunkite
kištuko.
• Norėdami išjungti prietaisą, netraukite už
elektros laido. Visada traukite paėmę už
elektros kištuko.
• Naudokite tik tinkamus izoliavimo įtaisus:
liniją apsaugančius automatinius
jungiklius, saugiklius (įsukami saugikliai
turi būti išimami iš jų laikiklio), įžeminimo
nuotėkio atjungiamuosius įtaisus ir
kontaktorius.
• Elektros instaliacija privalo turėti
izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti
prietaisą nuo maitinimo tinklo ties visais
poliais. Tarp izoliavimo įtaiso kontaktų
turi būti mažiausiai 3 mm pločio tarpelis.
• Iki galo uždarykite prietaiso dureles,
prieš įkišdami maitinimo laido kištuką į
elektros tinklo lizdą.
• Šis prietaisas atitinka EEB direktyvas.
Naudojimas
ĮSPĖJIMAS! Sužalojimo,
nudegimų ir elektros smūgio arba
sprogimo pavojus.
• Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje.
• Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
• Užtikrinkite, kad ventiliavimo angos
nebūtų uždengtos.
• Nepalikite veikiančio prietaiso be
priežiūros.
• Po kiekvieno naudojimo prietaisą
išjunkite.
34
LIETUVIŲ
• Prietaisui veikiant, būkite atsargūs,
atidarydami prietaiso dureles. Gali
išsiveržti karštas oras.
• Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų
rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi prie
vandens.
• Nespauskite atvirų durelių.
• Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio
arba vietos daiktams laikyti.
• Atsargiai atidarykite prietaiso dureles.
Naudojant ingredientus su alkoholiu, gali
susidaryti alkoholio ir oro mišinys.
• Atidarę dureles, saugokite prietaisą, kad
šalia jo nekiltų kibirkščių ir nebūtų atviros
liepsnos.
• Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
ĮSPĖJIMAS! Pavojus sugadinti
prietaisą.
• Kad emalis nebūtų pažeistas arba
neišbluktų:
– nedėkite orkaitės indų ar kitų daiktų
tiesiai ant prietaiso dugno.
– nedėkite tiesiai ant prietaiso dugno
aliuminio folijos.
– nepilkite vandens tiesiai į karštą
prietaisą.
– nelaikykite prietaise drėgnų
patiekalų ir maisto produktų po to,
kai juos pagaminsite.
– būkite atsargūs, kai išimate ir dedate
priedus.
• Emalio išblukimas neturi poveikio
prietaiso veikimui.
• Drėgniems pyragams kepti naudokite
gilią kepimo skardą. Vaisių sultys gali
palikti dėmių, kurių nuvalyti gali
nepavykti.
• Šis prietaisas yra skirtas tik maistui
gaminti. Jį draudžiama naudoti kitais
tikslais, pavyzdžiui, patalpai šildyti.
• Maistą visada gaminkite uždarę orkaitės
dureles.
• Jeigu prietaisas įrengtas už baldo
plokštės (pvz., durelių), užtikrinkite, kad
durelės niekada nebūtų uždarytos, kai
prietaisas veikia. Karštis ir drėgmė gali
kauptis už uždarytos baldo plokštės ir
pakenkti prietaisui, jo korpusui ar
grindims. Neuždarykite baldo plokštės,
kol prietaisas po naudojimo visiškai
neataušo.
Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS! Sužalojimo, gaisro
arba prietaiso sugadinimo
pavojus.
• Prieš atlikdami priežiūros darbus,
išjunkite prietaisą ir ištraukite maitinimo
laido kištuką iš elektros tinklo lizdo.
• Patikrinkite, ar prietaisas atvėsęs. Gali
sutrūkti stiklo plokštės.
• Nedelsdami pakeiskite durelių stiklo
plokštes, jeigu jos pažeistos. Kreipkitės į
įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
• Būkite atsargūs, kai išimate prietaiso
dureles. Durelės yra sunkios!
• Reguliariai valykite prietaisą, kad
apsaugotumėte paviršiaus medžiagą
nuo nusidėvėjimo.
• Prietaise likę riebalai ir maistas gali
sukelti gaisrą.
• Jeigu naudojate orkaitės purškiklį,
laikykitės ant pakuotės pateiktų
saugumo nurodymų.
Pirolizinis valymas
Gaisro ir nudegimų pavojus.
• Prieš vykdydami pirolizinio išsivalymo
funkciją arba prieš pirmą naudojimą,
pašalinkite iš orkaitės:
– bet kokius maisto likučius, aliejaus ar
riebalų išsiliejimus / likučius;
– išimamus daiktus (įskaitant lentynas,
šoninius bėgelius ir pan., pateiktus su
gaminiu), ypač nesvylančius puodus,
keptuves, skardas, indus ir pan.
• Atidžiai perskaitykite visus pirolizinio
valymo nurodymus.
• Neprileiskite vaikų prie prietaiso, kol
veikia pirolizinis valymas.
LIETUVIŲ
•
•
•
•
•
Prietaisas labai įkaista ir karštas oras
išeina iš priekinių aušinimo angų.
Pirolizinis valymas yra aukštos
temperatūros procesas, kurio metu iš
maisto ruošimo likučių ir konstrukcinių
medžiagų gali išsiskirti dūmai, todėl
vartotojams primygtinai
rekomenduojama:
– pirolizinio valymo metu ir po jo
pasirūpinti geru vėdinimu;
– pirmą kartą naudojant prietaisą
maksimalia temperatūra ir po to
užtikrinti gerą vėdinimą.
Kitaip nei žmonės, kai kurie paukščiai ir
ropliai yra nepaprastai jautrūs garams,
kylantiems visų pirolizinių orkaičių
valymo proceso metu.
– Patraukite visus naminius gyvūnus
(ypač paukščius) toliau nuo prietaiso
pirolizinio valymo metu ir po jo bei
pirmą kartą paleidę prietaisą veikti
didžiausia temperatūra į gerai
vėdinamą plotą.
Maži naminiai gyvūnai gali būti labai
jautrūs lokalizuotiems temperatūros
pokyčiams šalia visų pirolizinių orkaičių,
kai veikia pirolizinė savaiminio
išsivalymo programa.
Visų pirozilinių orkaičių pirolizinio valymo
metu aukšta temperatūra gali sugadinti
nesvylančią puodų, keptuvių, skardų,
virtuvės indų ir pan. dangą, o taip pat
gali būti nedidelio lygio kensmingų garų
šaltiniu.
Garai, kylantys iš visų pirozilinių
orkaičių / nudeginant maisto gaminimo
metu likusius nešvarumus, žmonėms,
įskaitant kūdinius ir sveikatos sutrikimų
turintiems asmenims, nėra kenksmingi.
35
Vidinė apšvietimo lemputė
• Šiame prietaise naudojama apšvietimo
arba halogeninė lemputė yra skirta tik
buitiniams prietaisams. Nenaudokite jos
būstui apšviesti.
ĮSPĖJIMAS! Elektros smūgio
pavojus.
• Prieš keisdami lemputę, atjunkite
prietaisą nuo maitinimo tinklo.
• Naudokite tik tų pačių techninių
duomenų lemputes.
Išmetimas
ĮSPĖJIMAS! Pavojus susižeisti
arba uždusti.
• Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
• Nupjaukite maitinimo laidą arti prietaiso
ir pašalinkite jį.
• Nuimkite dureles, kad vaikai ir naminiai
gyvūnai negalėtų užsidaryti prietaise.
• Pakavimo medžiagos:
Pakavimo medžiagos yra ekologiškos ir
jas galima perdirbti. Plastikinės dalys yra
pažymėtos tarptautinėmis santrumpomis,
pavyzdžiui, PE, PS ir pan. Išmeskite
pakavimo medžiagas į atliekų tvarkymo
punktuose specialiai šiam tikslui skirtus
atliekų surinkimo konteinerius.
Techninė priežiūra
• Dėl prietaiso remonto kreipkitės į
įgaliotąjį aptarnavimo centrą.
• Naudokite tik originalias atsargines
dalis.
Įrengimas
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos skyrius.
Įrengimas
Kaip įrengti, žr. surinkimo
instrukciją.
LIETUVIŲ
36
Elektros įrengimas
ĮSPĖJIMAS! Elektrą prijungti
privalo tik kvalifikuotas elektrikas.
Bendrajai galiai tinkamas kabelio
skerspjūvis nurodytas techninių duomenų
plokštelėje. Taip pat lentelėje nurodyta:
Bendroji galia (W)
Kabelio skerspjūvis
(mm²)
Gamintojas nėra atsakingas,
jeigu Jūs nesiimate saugos
skyriuose nurodytų saugos
priemonių.
1 380 – didžiausias
3 x 0.75
2 300 – didžiausias
3x1
Prietaisas pristatomas su maitinimo laidu.
3 680 – didžiausias
3 x 1.5
Kabelis
Tinkami montuoti ar pakeisti kabeliai:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Įžeminimo laidas (žalias / geltonas kabelis)
turi būti 2 cm ilgesnis už fazės ir neutralų
kabelius (mėlyną ir rudą kabelius).
Gaminio aprašymas
Bendra apžvalga
1 2
3
4
5
6
5
7
4
11
3
8
2
1
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Valdymo skydelis
Orkaitės funkcijų nustatymo rankenėlė
Elektroninis valdymo pultas
Temperatūros nustatymo rankenėlė
Grilis
Mėsos termometro lizdas
Lemputė
Ventiliatorius
Išimama lentynėlė
Techninių duomenų plokštelė
Lentynėlės padėtys
9
Priedai
• Grotelės x 2
Prikaistuviams, pyragų formoms, kepimo
skardoms.
• Kepimo skarda x 1
Skirta pyragams ir sausainiams kepti.
• Grilis / kepimo indas x 1
Skirtas kepti ir skrudinti arba riebalams
surinkti.
• Mėsos termometras (MT) x 1
Skirtas matuoti, kiek iškepęs maisto
produktas.
• Ištraukiami bėgeliai x 2 komplektai
Skirti lentynoms ir skardoms.
LIETUVIŲ
37
Prieš naudojantis pirmąkart
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos skyrius.
Apie laiko nustatymą skaitykite
skyriuje „Laikrodžio funkcijos“.
Norėdami atidaryti orkaitės dureles su
įrengtu užraktu nuo vaikų, patraukite
užrakto nuo vaikų rankenėlę į viršų, kaip
parodyta paveikslėlyje.
Pradinis valymas
Išimkite iš prietaiso visus priedus ir išimamas
lentynų atramas.
Žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“.
Prieš pirmąjį naudojimą prietaisą ir priedus
išvalykite.
Įdėkite priedus ir išimamas lentynų atramas
atgal į jų pradines padėtis.
Išankstinis įkaitinimas
Prieš pirmąjį naudojimą įkaitinkite tuščią
prietaisą.
1. Nustatykite funkciją
ir didžiausią
temperatūrą.
2. Palikite prietaisą veikti 1 valandą.
3. Nustatykite funkciją
ir didžiausią
temperatūrą.
4. Įjunkite prietaisą ir palaukite 15 minučių.
Priedai gali įkaisti labiau nei įprastai. Iš
prietaiso gali sklisti kvapai ir veržtis dūmai.
Tai normalu. Būtinai užtikrinkite tinkamą
patalpų vėdinimą.
Mechaninio užrakto nuo vaikų
naudojimas
Šiame prietaise yra įrengtas ir aktyvus
užraktas nuo vaikų. Jis yra žemiau valdymo
skydelio, dešinėje pusėje.
Kasdienis naudojimas
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos skyrius.
Uždarykite orkaitės dureles, netraukdami
užrakto nuo vaikų.
Norėdami išimti užraktą nuo vaikų,
atidarykite orkaitės dureles ir šešiakampiu
raktu išimkite užraktą nuo vaikų.
Šešiakampis raktas yra orkaitės detalių
maišelyje.
Išėmę užraktą nuo vaikų, vėl įsukite varžtą į
skylę.
LIETUVIŲ
38
Įstumiamos rankenėlės
Norėdami naudoti prietaisą, spustelėkite
valdymo rankenėlę. Valdymo rankenėlė
iššoka.
Prietaiso įjungimas ir išjungimas
2. Sukite temperatūros nustatymo
rankenėlę, kad nustatytumėte
temperatūrą.
Ekrane rodoma nustatyta temperatūra.
3. Jeigu prietaisą norite išjungti, pasukite
orkaitės funkcijų valdymo rankenėlę į
išjungimo padėtį.
1. Pasukite orkaitės funkcijų valdymo
rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę ties
orkaitės funkcija.
Orkaitės funkcijos
Orkaitės funkcija
Naudojimo sritis
Išjungimo padėtis Prietaisas yra išjungtas.
Gaminimas naudojant intensyvų
karšto oro srautą
Kepti ne daugiau kaip 3 lentynų padėtyse vienu metu ir
maistui džiovinti. Naudodami šią funkciją, sumažinkite
orkaitės temperatūrą 20–40 °C lyginant su standartinėmis temperatūros nuostatomis, naudojamomis pasirinkus funkciją „Apatinis+viršutinis kaitinimas“ (viršutinis ir
apatinis kaitinimas).
Apatinis+viršutinis kaitinimas
(viršutinis ir apatinis kaitinimas)
Kepti ir skrudinti maistą vienoje lentynos padėtyje.
Didysis Kepintuvas
Plokščių patiekalų dideliais kiekiais kepimui grilyje ir
skrebučių skrudinimui.
Apatinis Kaitinimas
Pyragams su traškiu pagrindu kepti ir maistui konservuoti.
Kepimas ant gro- Didesniems mėsos gabalams arba paukštienai su kautelių su ventiliato- lais skrudinti vienoje lentynos padėtyje. Taip pat tinka
riumi
apkepams ir skrudinti.
Duonos ir picos
kepimas
1 lentynos padėtyje kepti patiekalus, kuriems reikia intensyvesnio skrudinimo ir traškaus pagrindo. Naudodami šią funkciją, sumažinkite orkaitės temperatūrą 20–40
°C lyginant su standartinėmis temperatūros nuostatomis, naudojamomis pasirinkus funkciją „Apatinis+viršutinis kaitinimas“ (viršutinis ir apatinis kaitinimas).
LIETUVIŲ
39
Orkaitės funkcija
Naudojimo sritis
Atšildymas
Šią funkciją galima naudoti šaldytam maistui, pavyzdžiui, daržovėms ir vaisiams, atšildyti. Atšildymo trukmė
priklauso nuo užšaldyto maisto produkto kiekio ir dydžio.
Viršutinis Kaitinimas
Skrudinti duoną, pyragus ir pyragaičius. Pagamintiems
patiekalams užbaigti.
Greitasis Įkaitinimas
Sutrumpinamas įkaitinimo laikas.
Pirolizė
Orkaitei valyti. Aukšta temperatūra išdegina likusius
nešvarumus. Tada prietaisui ataušus galite juos išvalyti
šluoste.
Greitojo įkaitinimo funkcija
Rodinys
Greitojo įkaitinimo funkcija sutrumpina
įkaitinimo laiką.
G
A
G
F
B
C
Nedėkite maisto į orkaitę, kai
veikia greitojo įkaitinimo funkcija.
1. Nustatykite greitojo įkaitinimo funkciją.
Žr. orkaitės funkcijų lentelę.
2. Sukite temperatūros nustatymo
rankenėlę, kad nustatytumėte
temperatūrą.
Kai prietaisas pasiekia nustatytą
temperatūrą, pasigirsta garso signalai.
Pasigirdus garso signalams,
greitojo įkaitinimo funkcija
tebeveikia. Šią funkciją turite
išjungti rankiniu būdu.
3. Nustatykite orkaitės funkciją.
Funkcija
MAŽINIMAS
D
A. Laikas ir temperatūra
B. Įkaitinimo ir likusio karščio indikatorius
C. Vandens talpyklė (tik kai kuriuose
modeliuose)
D. Mėsos termometras (MT) (tik kai
kuriuose modeliuose)
E. Elektroninis durelių užraktas (tik kai
kuriose modeliuose)
F. Valandos / minutės
G. Laikrodžio funkcijos
Mygtukai
Mygtukas
E
Aprašas
Laikui nustatyti.
LIETUVIŲ
40
Mygtukas
Funkcija
Aprašas
LAIKRODIS
Laikrodžio funkcijai nustatyti.
DIDINIMAS
Laikui nustatyti.
Kaitinimo indikatorius
Jeigu įjungsite orkaitės funkciją, ekrane
viena po kitos bus rodomos juostos
Juostos rodo orkaitės temperatūros
padidėjimą arba sumažėjimą.
.
Laikrodžio funkcijos
Laikrodžio funkcijų lentelė
Laikrodžio funkcija
00:00
Naudojimo sritis
PAROS LAIKAS
Paros laikui pamatyti ar pakeisti. Paros laiką pakeisti
galima tik tada, kai prietaisas yra išjungtas.
TRUKMĖ
Prietaiso veikimo trukmei nustatyti. Naudokite tik kai
nustatyta orkaitės funkcija.
PABAIGA
Nustatyti, kada prietaisas išsijungs. Naudokite tik kai
nustatyta orkaitės funkcija.
ATIDĖTAS PALEIDIMAS
Apima TRUKMĖS ir PABAIGOS funkciją.
LAIKMATIS
Naudokite jį galinei laiko atskaitai nustatyti. Ši funkcija
neturi poveikio prietaiso veikimui. Funkciją LAIKMATIS
galite nustatyti bet kada, net jei prietaisas yra išjungtas.
LAIKO ATSKAITA
PIRMYN
Jeigu nenustatėte jokios kitos laikrodžio funkcijos LAIKO ATSKAITOS PIRMYN LAIKMATIS automatiškai stebi, kiek laiko veikia prietaisas. Jis įsijungia iš karto, kai
orkaitė pradeda kaisti.
Atskaitos pirmyn laikmačio negalima naudoti su šiomis
funkcijomis: TRUKMĖS, PABAIGOS, maisto termometru.
laiko nustatymas ir keitimas
Pirmą kartą prijungus maitinimą, palaukite,
kol ekrane bus rodoma
"Mirksi 12.
ir „12:00“.
1. Spauskite
arba , kad
nustatytumėte valandas.
2. Paspauskite , kad patvirtintumėte ir
pereitumėte prie nustatytų minučių.
41
LIETUVIŲ
Ekrane rodoma
ir nustatyta valanda.
"Mirksi „00“.
3. Spauskite
arba , kad
nustatytumėte esamas minutes.
4. Paspauskite , kad patvirtintumėte,
arba nustatytas laikas po 5 sekundžių
bus automatiškai išsaugotas.
Ekrane rodomas naujas laikas.
Jeigu norite pakeisti laiką, spaudinėkite ,
kol ekrane mirksi paros laiko indikatorius
.
TRUKMĖS funkcijos nustatymas maisto
gaminimo metu
1. Spaudinėkite , kol pradės mirksėti
.
arba , kad
2. Paspauskite
nustatytumėte TRUKMĖS minutes ir po
to valandas. Paspauskite , kad
patvirtintumėte.
Pasibaigus laikui 2 minutes girdimas garso
signalas.
ir laiko nuostata mirksi ekrane.
Prietaisas automatiškai išsijungia.
3. Paspauskite bet kurį mygtuką arba
atidarykite orkaitės dureles, kad
sustabdytumėte garso signalą.
PABAIGOS funkcijos nustatymas maisto
gaminimo metu
1. Spaudinėkite , kol pradės mirksėti
.
arba , kad
2. Paspauskite
nustatytumėte PABAIGOS funkcijos
valandas ir po to minutes. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
Nustatytu laiku 2 minutes girdimas garso
signalas.
ir laiko nuostata mirksi ekrane.
Prietaisas automatiškai išsijungia.
3. Paspauskite bet kurį mygtuką arba
atidarykite orkaitės dureles, kad
sustabdytumėte garso signalą.
ATIDĖTO PALEIDIMO funkcijos
nustatymas
1. Spaudinėkite , kol pradės mirksėti
.
arba , kad
2. Paspauskite
nustatytumėte TRUKMĖS minutes ir po
to valandas. Paspauskite , kad
patvirtintumėte.
.
Ekrane mirksi
3. Paspauskite
arba , kad
nustatytumėte PABAIGOS funkcijos
valandas ir po to minutes. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
Prietaisas vėliau automatiškai įsijungs, veiks
nustatytą TRUKMĘ ir sustos nustatytu
PABAIGOS laiku. Nustatytu laiku 2 minutes
girdimas garso signalas. Ekrane pradės
mirksėti laiko nuostata. Orkaitė išsijungia.
4. Paspauskite bet kurį mygtuką arba
atidarykite orkaitės dureles, kad
sustabdytumėte garso signalą.
LAIKMAČIO nustatymas
1. Pakartotinai spauskite , kol ekrane
pradės mirksėti ir „00“.
arba , kad
2. Spauskite
nustatytumėte LAIKMATIS.
Pirmiausia nustatykite sekundes, po to
minutes.
Jeigu nustatote ilgesnį nei 60 minučių
.
laiką, ekrane mirksi
3. Nustatykite valandas.
4. Funkcija „LAIKMATIS“ įsijungs
automatiškai po 5 sekundžių.
Praėjus 90 % nustatyto laiko, pasigirs
garso signalai.
5. Pasibaigus nustatytam laikui, 2 minutes
girdimas garso signalas. "Ekrane mirksi
„00:00" ir . Norėdami išjungti garso
signalą, paspauskite bet kurį mygtuką.
LIETUVIŲ
42
LAIKO ATSKAITA PIRMYN
Spauskite
vėl ir vėl, kol ekrane rodomas
laikas be laikrodžio simbolių.
Priedų naudojimas
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos skyrius.
Priedų įstatymas
Grotelės:
Įstumkite gilų prikaistuvį tarp lentynos
atramos ir grotelių kreipiamųjų laikiklių ir
įsitikinkite, kad kojelės yra nukreiptos
žemyn.
Įstumkite groteles tarp lentynos atramos
kreipiamųjų laikiklių ir įsitikinkite, kad
kojelės yra nukreiptos žemyn.
Gilus prikaistuvis:
Įstumkite gilų prikaistuvį tarp lentynėlės
kreipiamųjų laikiklių.
Mažas įlenkimas viršuje padidina
saugumą. Šie įlenkimai taip pat
apsaugos nuo apvirtimo. Aukštas
kraštas aplink lentynas neleidžia
prikaistuviams nuslysti nuo
lentynos.
Kepimo termometro naudojimas
Kepimo termometras matuoja mėsos
kepimo temperatūrą. Kai mėsa yra
nustatytos temperatūros, prietaisas
išsijungia.
Galimi du temperatūros nustatymai:
• orkaitės temperatūra;
• kepimo temperatūra. Žr. lentelėje
pateiktas vertes.
Rekomenduojama kepimo temperatūra
Grotelės ir gilus prikaistuvis vienu metu:
50 °C
Su Krauju
43
LIETUVIŲ
60 °C
Vidutiniškai Iškeptas
70 °C
Gerai iškeptas
DĖMESIO Naudokite tik su
prietaisu pateiktą kepimo
termometrą arba originalias
atsargines dalis.
1. Pasirinkite orkaitės funkciją ir orkaitės
temperatūrą.
2. Kepimo termometro galą dėkite į mėsos
vidurį.
3. Įkiškite kepimo termometro kištuką į
lizdą, esantį orkaitės viršuje.
Kai mėsa pasiekia nustatytą kepimo
temperatūrą, pradeda mirksėti kepimo
termometro simbolis
ir numatytoji
kepimo temperatūra. Dvi minutes skamba
garso signalas. Prietaisas automatiškai
išsijungia.
5. Paspauskite bet kurį mygtuką arba
atidarykite orkaitės dureles, kad
sustabdytumėte garso signalą.
6. Ištraukite kepimo termometro kištuką iš
lizdo. Išimkite mėsą iš prietaiso.
ĮSPĖJIMAS! Būkite atsargūs, kai
traukiate kepimo termometro
galą ir kištuką. Kepimo
termometras yra karštas. Galima
nusideginti.
Trukmės
ir pabaigos
funkcijos neveikia su kepimo
termometru.
Kepant kepimo temperatūrą galima bet
kuriuo metu pakeisti.
Kepant kepimo termometras būtinai turi
likti mėsoje ir lizde.
Kai pirmą kartą naudojate kepimo
termometrą, numatytoji kepimo
temperatūra yra 60 °C. Kol mirksi
,
galite temperatūros rankenėle pakeisti į
norimą kepimo temperatūrą.
Ekrane rodomas kepimo termometro
simbolis
ir numatytoji kepimo
temperatūra.
4. Naują kepimo temperatūros nuostatą
patvirtinkite, paspausdami mygtuką ,
arba palaukite 10 sekundžių, kol ji bus
patvirtinta automatiškai.
Kitą kartą naudojant kepimo termometrą,
ekrane rodoma nauja numatytoji kepimo
temperatūra.
1. Paspauskite :
• keturis kartus – ekrane rodoma
nustatyta kepimo temperatūra, o kas
10 sekundžių parodoma esama
kepimo temperatūra;
• penkis kartus – ekrane rodoma
esama orkaitės temperatūra, o kas
10 sekundžių parodoma nustatyta
orkaitės temperatūra;
• šešis kartus – ekrane rodoma
nustatyta orkaitės temperatūra.
2. Norėdami temperatūrą pakeisti, sukite
temperatūros nustatymo rankenėlę.
Ištraukiamų bėgelių naudojimas
Išsaugokite šią ištraukiamų
bėgelių įrengimo instrukciją, kad
ja galima būtų pasinaudoti
ateityje.
Naudojant ištraukiamus bėgelius, galima
lengviau įstatyti ir ištraukti lentynas.
LIETUVIŲ
44
Prieš uždarydami orkaitės dureles, būtinai
iki galo atgal į prietaisą įstumkite
ištraukiamus bėgelius.
DĖMESIO Ištraukiamų bėgelių
negalima plauti indaplovėje.
Netepkite ištraukiamų bėgelių
jokiu tepalu.
1
2
°C
Ištraukite dešinįjį ir
kairįjį ištraukiamus
bėgelius.
°C
Taip pat galite naudoti
ištraukiamus bėgelius su
skardomis ar prikaistuviais, kurie
buvo pristatyti su prietaisu.
ĮSPĖJIMAS! Žr. skyrių
„Gaminio aprašymas“.
Ant ištraukiamų
bėgelių padėkite
groteles ir atsargiai
juos įstumkite į
prietaisą.
Papildomos funkcijos
Užrakto nuo vaikų naudojimas
Kai užraktas nuo vaikų yra įjungtas,
prietaiso negalima netyčia įjungti.
Kai veikia pirolizės funkcija,
durelės yra užrakintos, o ekrane
rodomi simboliai SAFE ir . Tai
galima patikrinti ant rankenėlės.
1. Užtikrinkite, kad orkaitės funkcijų
rankenėlė būtų ties išjungimo padėtimi.
2. Vienu metu paspauskite ir 2 sekundes
palaikykite
ir .
Girdisi garso signalas. Ekrane rodoma
SAFE .ir .
Norėdami išjungti užrakto nuo vaikų
funkciją, pakartokite 2 veiksmą.
Temperatūra (°C)
Išsijungimo laikas
(val.)
30–115
12,5
120–195
8,5
200–245
5,5
250 – didžiausias
1,5
Po automatinio išsijungimo, visiškai išjunkite
prietaisą. Tada vėl galite jį įjungti.
Automatinis išsijungimas neveikia
naudojant šias funkcijas: mėsos
termometras, trukmė, pabaiga.
Likusio karščio indikatorius
Orkaitės automatinis išsijungimas
Kai išjungiate prietaisą, ekrane rodomas
Saugumo sumetimais prietaisas išsijungia
automatiškai po kurio laiko, jeigu veikia
orkaitės funkcija ir jūs nepakeitėte nuostatų.
likusio karščio indikatorius , jeigu
temperatūra orkaitėje yra aukštesnė nei 40
°C. Pasukite temperatūros rankenėlę kairėn
45
LIETUVIŲ
ar dešinėn, kad matytumėte orkaitės
temperatūrą.
Aušinimo ventiliatorius
Kai prietaisas veikia, aušinimo ventiliatorius
įsijungia automatiškai, kad prietaiso
paviršiai išliktų vėsūs. Išjungus prietaisą,
orkaitės aušinimo ventiliatorius gali toliau
veikti tol, kol prietaisas atvės.
Apsauginis termostatas
Netinkamai naudojant prietaisą arba
sugedus jo sudedamosioms dalims, jis gali
pavojingai perkaisti. Norint to išvengti,
orkaitėje įrengtas apsauginis termostatas,
kuris nutraukia elektros tiekimą. Sumažėjus
temperatūrai, orkaitė vėl automatiškai
įjungiama.
Patarimai
Bendra informacija
• Kai įkaitinate, išimkite groteles ir skardas
iš orkaitės, kad ji kuo greičiau įkaistų.
• Prietaise yra penkios lentynų padėtys.
Lentynų padėtys skaičiuojamos nuo
prietaiso apačios.
• Šis prietaisas turi specialią sistemą,
užtikrinančią oro apykaitą ir nuolatinę
garų apytaką. Dėl tokios sistemos
maistas ruošiamas garų prisotintoje
aplinkoje, patiekalas būna minkštas
viduje ir apskrudęs iš išorės. Taip
sutrumpinamas maisto gaminimo laikas ir
sumažinamos energijos sąnaudos.
• Drėgmė gali kondensuotis prietaiso
viduje arba ant durelių stiklo plokščių.
Tai normalu. Prieš atidarydami prietaiso
dureles maisto gaminimo metu, visada
atsistokite atokiai nuo prietaiso. Jeigu
orkaitės viduje pastebėsite drėgmą,
porai minučių palikite dureles atidarytas.
• Po kiekvieno naudojimo išvalykite
prietaise susikaupusią drėgmę.
• Tiesiai ant prietaiso dugno nedėkite jokių
daiktų ir prietaiso dalių neuždenkite
aliuminio folija, kai naudojate. Jei
nepaisysite šio nurodymo, gali pakisti
gaminimo rezultatai ir būti pažeistas
orkaitės emalis.
Pyragų kepimas
• Neatidarinėkite orkaitės durelių, kol
nepraėjo 3/4 kepimui skirto laiko.
• Jeigu kepate dviejose kepimo skardose
vienu metu, tarp jų palikite vieną laisvą
lygį.
• Funkcija viršutinis / apatinis kaitinimas
numatytąja temperatūra idealiai tinka
duonai kepti.
Mėsos ir žuvies gaminimas
• Labai riebiam maistui naudokite gilų
kepimo indą, kad orkaitėje neliktų
neišvalomų dėmių.
• Prieš pjaustydami mėsą gabaliukais,
palaukite maždaug 15 minučių, kad
neištekėtų sultys.
• Kad kepimo metu orkaitėje nesusidarytų
per daug dūmų, į gilų kepimo indą
įpilkite šiek tiek vandens. Kad dūmai
nesikondensuotų, įpilkite vandens, kai tik
jis išdžiūsta.
Maisto ruošimo trukmė
Gaminimo trukmė priklauso nuo maisto tipo,
konsistencijos ir kiekio.
Iš pradžių stebėkite rezultatus, kai
gaminate. Raskite tinkamiausias nuostatas
(kaitinimo nuostata, gaminimo trukmė ir
pan.) jūsų prikaistuviams, receptams ir
kiekiams, kai gaminate šiuo prietaisu.
LIETUVIŲ
46
Kepimo lentelė
Kiekis
(kg)
Patiekalas
Funkcija
Lentynos
padėtis
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
1–1,5
Kiauliena
2
180
90–120
1–1,5
Aviena
2
175
110–130
1
Jautiena
2
200
50–70
1–1,5
Viščiukas
2
200
70–85
1,2
Triušiena
2
175
60–80
1,5
Antis
2
220
120–150
4
Kalakutiena
2
180
210–240
1
Žuvis
2
190
45–60
-
Slyvų pyragas
2
160
50–60
1
Pyragai
2
170
80–100
-
Sausainiai
2 ir 4
140–150
35–40
2
Lazanija
2
180–190
25–40
1
Balta duona
1
190
60–70
1
Pica
1
190–210
10–20
Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos skyrius.
Pastabos dėl valymo
• Prietaiso priekį valykite minkšta šluoste ir
šiltu vandeniu su valymo priemone.
• Metaliniams paviršiams valyti naudokite
tam skirtą valymo priemonę.
• Prietaiso vidų valykite po kiekvieno
naudojimo. Riebalų kaupimasis ar kiti
maisto likučiai gali sukelti gaisrą.
Didesnė rizika yra grilio prikaistuviui.
• Įsisenėjusius nešvarumus valykite
specialiu orkaičių valikliu.
• Visus priedus valykite po kiekvieno
naudojimo ir palikite juos išdžiūti.
Valykite minkšta šluoste ir šiltu vandeniu
su valymo priemone.
• Jeigu turite neprisvylančių priedų,
neplaukite jų stipraus poveikio
priemonėmis, indaplovėje arba
naudodami aštrius daiktus. Tai gali
pažeisti neprisvylančią dangą.
LIETUVIŲ
47
Nerūdijančio plieno ar aliuminio prietaisai
Orkaitės dureles valykite tik
drėgna šluoste ar kempine.
Nusausinkite minkštu audiniu.
Nenaudokite plieno vilnos,
rūgšties arba šveičiamųjų
medžiagų, nes jos gali pažeisti
orkaitės paviršių. Orkaitės
valdymo skydelį valykite
vadovaudamiesi tais pačiais
perspėjimais.
Lentynų atramų
Norėdami išvalyti orkaitės vidų, išimkite
lentynų atramas.
1.
Atitraukite lentynėlės priekį nuo šoninės
sienelės.
1
2
2.
Lentynos atramos galinę dalį patraukite
nuo šoninės sienelės ir ištraukite visas
groteles.
Įdėkite lentynėles atvirkščia tvarka.
Ištraukiamų grotelių atraminiai
kaiščiai turi būti atsukti į priekį.
Pirolizė
DĖMESIO Išimkite visus priedus ir
išimamas lentynų atramas.
Nepalikite išimamų lentynų
atramų prietaise valymo metu.
Galimas prietaiso pažeidimas.
ĮSPĖJIMAS! Prietaisas labai
įkaista. Galima nusideginti.
Nepradėkite pirolizės, jeigu ne
visiškai uždarėte orkaitės
dureles.
DĖMESIO Nenaudokite
kaitlentės tada, kai vykdote
pirolizės funkciją. Prietaisas gali
būti pažeistas.
1. Didžiausius nešvarumus nuvalykite
rankiniu būdu.
2. Vidinę durelių pusę nuvalykite karštu
vandeniu, kad nuo karšto oro likučiai
nepridegtų.
3. Nustatykite pirolizės funkciją. Žr.
„Orkaitės funkcijos“.
4. Kai ekrane rodoma P1, spauskite
procedūrai pradėti.
Galite naudoti pabaigos funkciją
valymo proceso pradžiai atidėti.
Pirolizės metu orkaitės lemputė nedega.
Proceso trukmė: 1 val. 30
min..
Neatidarykite durelių
nepasibaigus procesui. Taip
procesą nutrauksite. Kad
išvengtumėte nudegimų rizikos,
kai orkaitė pasiekia tam tikrą
temperatūrą, durelės
automatiškai užsirakina. Ekrane
rodomas simbolis . Kai orkaitė
ataušta, durelės automatiškai
atsirakina.
48
LIETUVIŲ
Jeigu norite pirolizę sustabdyti
jai nepasibaigus, pasukite
orkaitės funkcijų valdymo
rankenėlę į išjungimo padėtį.
Kai pirolizė baigiama, ekrane rodomas
paros laikas. Orkaitės durelės lieka
užrakintos. Kai prietaisas vėl ataušta,
girdimas garso signalas ir durelės
atrakinamos.
Priminimas dėl valymo
Po kiekvieno prietaiso įjungimo ir išjungimo
ekrane 10 sekundžių mirksi PYR, kad
primintų, jog reikalinga pirolizė.
2
1
Visiškai atidarykite
orkaitės dureles ir
suimkite du durelių
lankstus.
3
Pakelkite ir pasukite
svirteles, esančias
ant šių dviejų
lankstų.
Priminimas apie valymą
užgęsta:
• pirolizės funkcijos pabaigoje;
• paspaudus
ir
tuo pačiu
metu, ekrane mirksi PYR.
Orkaitės durelių valymas
Orkaitės durelės turi keturias stiklo
plokštes.Galite išimti orkaitės dureles ir
vidines stiklo plokštes ir nuvalyti.
Orkaitės durelės gali staiga
užsidaryti, jeigu bandysite išimti
stiklo plokštes, nenuėmę orkaitės
durelių.
DĖMESIO Nenaudokite prietaiso
be stiklo plokščių.
Pusiau uždarykite
orkaitės dureles iki
pirmos atidarymo
padėties. Tada
patraukite į priekį ir
išimkite dureles iš jų
lizdo.
Padėkite dureles ant
minkštu audiniu
užtiesto stabilaus
paviršiaus.
Laikydami durelių apdailą (B) už abiejų
pusių durelių viršutinių kampų, paspauskite į
vidų ir atleiskite fiksavimo tarpiklį.
2
B
1
49
LIETUVIŲ
Patraukite durelių apdailą pirmyn ir
nuimkite ją
Laikykite durelių stiklo plokštes už jų
viršutinio krašto ir atsargiai jas vieną paskui
kitą ištraukite. Pradėkite nuo viršutinės
plokštės. Įsitikinkite, kad stiklas būtų visiškai
ištrauktas iš atramų.
Stiklo plokštes nuvalykite vandeniu ir muilu.
Atsargiai nusausinkite stiklo plokštes.
A
B
C
Patikrinkite, ar tinkamai įdėjote vidurinę
stiklo plokštę į savo vietą.
Baigę valyti, įdėkite stiklo plokštes ir
orkaitės dureles. Atlikite veiksmus atvirkščia
eilės tvarka.
A
Būtinai stiklo plokštes (A, B ir C) atgal dėkite
tinkama seka. Vidurinė plokštė (B) turi
dekoratyvinį rėmelį. Šilkografinės spaudos
sritis privalo būti nukreipta į vidinę durelių
pusę. Žiūrėkite, kad įdėjus stiklo plokštės
rėmo paviršius (B) su šilkografine spauda
nebūtų šiurkštus liesti.
C
B
Lemputės keitimas
Patieskite audinį prietaiso viduje. Tai
apsaugo nuo lemputės stiklinio gaubtelio ir
orkaitės vidaus pažeidimų.
ĮSPĖJIMAS! Žūties nuo elektros
srovės pavojus! Atjunkite saugiklį
prieš keisdami lemputę.
Lemputė ir lemputės stiklinis
gaubtas gali būti karšti.
DĖMESIO Halogeninę lemputę
visada suimkite skudurėliu, kad
ant lemputės neprisviltų riebalų
likučiai.
1. Išjunkite prietaisą.
LIETUVIŲ
50
2. Išimkite saugiklius iš skirstomosios
saugiklių dėžutės arba išjunkite
jungtuvą.
3. Sukite stiklinį lemputės gaubtelį prieš
laikrodžio rodyklę ir nuimkite jį.
4. Nuvalykite stiklinį gaubtelį.
5. Pakeiskite orkaitės lemputę 40 W, 230 V
(50 Hz), 350 °C karščiui atsparia
orkaitės lempute (prijungimo tipas: G9).
6. Uždėkite stiklinį gaubtelį.
Trikčių šalinimas
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos skyrius.
Ką daryti, jeigu...
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Orkaitė nekaista.
Orkaitė yra išjungta.
Įjunkite orkaitę.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytas laikrodis.
Nustatykite laikrodį.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytos būtinos nuostatos.
Patikrinkite, ar nuostatos yra
tinkamos.
Orkaitė nekaista.
Suaktyvintas automatinis išjungimas.
Žr. skyrių „Automatinis išjungimas“.
Orkaitė nekaista.
Įjungtas apsaugos nuo vaikų Žr. skyrių „Apsaugos nuo
užraktas.
vaikų užrakto naudojimas“.
Orkaitė nekaista.
Netinkamai uždarytos durelės.
Iki galo uždarykite dureles.
Orkaitė nekaista.
Perdegė saugiklis.
Patikrinkite, ar veikimas sutriko dėl saugiklio. Jeigu
saugiklis pakartotinai perdega, kreipkitės į kvalifikuotą
elektriką.
Lemputė nešviečia.
Perdegusi lemputė.
Pakeiskite lemputę.
Ant maisto produktų ir orkai- Pernelyg ilgam palikote patės viduje kaupiasi garai ir
tiekalą orkaitėje.
kondensatas.
Baigę gaminti, nepalikite
patiekalų orkaitėje ilgiau negu 15–20 minučių.
Ekrane rodoma „C2“.
Ištraukite maisto gaminimo
termometro kištuką iš lizdo.
Norėjote paleisti pirolizės ar
atšildymo funkciją, bet neištraukėte maisto gaminimo
termometro kištuko iš lizdo.
LIETUVIŲ
51
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Ekrane rodoma „C3“.
Neveikia valymo funkcija.
Iki galo uždarykite dureles.
Ne iki galo uždarėte dureles
arba sugedęs durelių užraktas.
Ekrane rodoma „F102“.
• Ne iki galo uždarėte du- • Iki galo uždarykite durereles.
les.
• Sugedęs durelių užraktas. • Išjunkite orkaitę, naudodami namų saugiklį arba
apsauginį jungiklį skirstomojoje saugiklių dėžutėje,
ir vėl įjunkite.
• Jeigu ekrane vėl rodoma
„F102“, kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
Ekrane rodomas klaidos ko- Įvyko elektronikos gedimas.
das, kurio nėra šioje lentelėje.
Aptarnavimo duomenys
Jeigu patys negalite rasti problemos
sprendimo, kreipkitės į įgaliotąjį techninio
aptarnavimo centrą.
• Išjunkite orkaitę, naudodami namų saugiklį arba
apsauginį jungiklį skirstomojoje saugiklių dėžutėje,
ir vėl įjunkite.
• Jeigu ekrane vėl rodomas
klaidos kodas, kreipkitės į
įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
duomenų lentelėje. Duomenų lentelę rasite
prietaiso viduje, ant priekinio rėmo.
Nenuimkite duomenų lentelės nuo prietaiso
vidaus.
Duomenys, kuriuos būtina pateikti techninio
aptarnavimo centrui, nurodyti techninių
Rekomenduojame duomenis užsirašyti čia:
Modelis (MOD.)
.........................................
Gaminio numeris (PNC)
.........................................
Serijos numeris (S. N.)
.........................................
LIETUVIŲ
52
Techniniai duomenys
Techniniai duomenys
Matmenys (vidiniai)
Plotis
Aukštis
Ilgis
Kepimo skardos plotas
1438 cm²
Viršutinis kaitinamasis elementas
2300 W
Apatinis kaitinamasis elementas
1000 W
Grilis
2300 W
Žiedas
2400 W
Bendrasis galingumas
3480 W
Įtampa
220 - 240 V
Dažnis
50 Hz
Funkcijų skaičius
9
480 mm
361 mm
416 mm
Energijos efektyvumas
Informacija apie gaminį pagal ES direktyvą 66/2014
Modelio žymuo
MIRAKULÖS 003.008.57
Energijos vartojimo efektyvumo indeksas
99.7
Energijos sąnaudos esant standartinei įkrovai ir naudojant įprastą veikseną
0.93 kWh/ciklui
Energijos sąnaudos esant standartinei įkrovai ir naudojant priverstinės cirkuliacijos veikseną
0.85 kWh/ciklui
Ertmių skaičius
1
Karščio šaltinis
Elektra
Tūris
72 l
Orkaitės rūšis
Įmontuojama orkaitė
Svoris
37.8 kg
LIETUVIŲ
53
EN 60350-1. Buitiniai elektriniai virimo ir
kepimo prietaisai. 1 dalis. Viryklės, orkaitės,
garinės orkaitės ir kepintuvai.
Eksploatacinių charakteristikų matavimo
metodai.
Energijos taupymas
Prietaise yra savybių, kurios jums
padeda taupyti energiją kasdien
ruošiant maistą.
Bendri patarimai
Patikrinkite, ar orkaitės durelės tinkamai
uždarytos, kai prietaisas veikia, ir laikykite
jas kuo daugiau uždarytas maisto
gaminimo metu.
Naudokite metalinius indus, kad galėtumėte
taupiau naudoti energiją.
Jeigu galima, iš anksto neįkaitinkite
orkaitės, prieš dėdami maistą į vidų.
Jei maisto gaminimo trukmė ilgesnė nei 30
minučių, sumažinkite orkaitės temperatūrą
iki minimumo, likus 3–10 minučių iki kepimo
pabaigos pagal gaminimo trukmę. Maistas
pasigamins dėl likusio karščio orkaitėje.
Naudokite likusį karštį kitiems patiekalams
pašildyti.
Maisto gaminimas naudojant ventiliatorių
Kai galima, naudokite maisto gaminimo
funkcijas su ventiliatoriumi, kad
taupytumėte energiją.
Likęs karštis
Veikiant tam tikroms orkaitėms funkcijoms,
jeigu suaktyvinta programa su trukme arba
pabaigos laiku ir maisto gaminimo trukmė
yra ilgesnė nei 30 minučių, tada kaitinimo
elementai automatiškai išsijungia 10 %
anksčiau.
Ventiliatorius ir apšvietimas ir toliau veikia.
Šilto pagaminto patiekalo išlaikymas
Pasirinkite žemiausios galimos temperatūros
nuostatą, kad panaudotumėte likusį karštį ir
išlaikytumėte patiekalą šiltą. Ekrane
rodomas likusio karščio indikatorius arba
temperatūra.
APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas, pažymėtas
šiuo ženklu . Išmeskite pakuotę į
atitinkamą atliekų surinkimo konteinerį, kad
ji būtų perdirbta. Padėkite saugoti aplinką
bei žmonių sveikatą ir surinkti bei perdirbti
elektros ir elektronikos prietaisų atliekas.
Neišmeskite šiuo ženklu
prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos
atliekų surinkimo punktą arba susisiekite su
vietnos savivaldybe dėl papildomos
informacijos.
pažymėtų
„IKEA“ GARANTIJA
Kiek laiko galioja „IKEA“ garantija?
Ši garantija galioja penkis (5) metus nuo tos
dienos, kai įsigyjate prietaisą iš „IKEA“,
nebent prietaisas būtų pavadintas
„LAGAN“ – tokiu atveju jam taikoma dviejų
(2) metų garantija. Originalų gaminio
pirkimo čekį būtina išsaugoti kaip pirkimo
įrodymą. Jeigu prireiktų atlikti remonto
54
LIETUVIŲ
darbus pagal garantiją, prietaiso garantinis
laikotarpis nepratęsiamas.
pataiso, arba pakeičia jį tokiu pačiu ar
panašiu gaminiu.
Kuriems prietaisams penkių (5) metų
„IKEA“ garantija netaikoma?
Kam ši garantija netaikoma?
Prietaisų „LAGAN“ asortimentui ir visiems
prietaisams, įsigytiems iš „IKEA“ iki 2007 m.
rugpjūčio 1 d.
Kas atliks techninį aptarnavimą?
Techninį aptarnavimą atliks arba pats
„IKEA“ techninio aptarnavimo paslaugų
teikėjas, arba įgaliotųjų techninio
aptarnavimo partnerių tinklas.
Kam galioja ši garantija?
Ši garantija galioja prietaiso gedimams,
atsiradusiems dėl konstrukcijos arba
medžiagų defektų; garantija įsigalioja nuo
gaminio pirkimo iš „IKEA“ datos. Ši
garantija galioja tik tuo atveju, jeigu
gaminiai naudojami namų ūkyje. Išimtys
išdėstytos skyriuje „Kam negalioja ši
garantija?“. Garantinio laikotarpio metu
bus padengiamos išlaidos už gedimo
pataisymą, pavyzdžiui, remontą, dalis,
darbą ir kelionės išlaidas, su sąlyga, kad
prietaisas bus prieinamas remontui be
ypatingų išlaidų. Šiomis sąlygomis galioja
ES direktyvos (Nr. 99/44/EG) ir atitinkami
vietos reglamentai. Pakeistos sugedę dalys
tampa „IKEA“ nuosavybe.
Ką „IKEA“ darys, kad išspręstų
problemą?
Paskirtasis „IKEA“ techninio aptarnavimo
paslaugų teikėjas patikrins gaminį ir savo
paties nuožiūra nuspręs, ar jam galioja ši
garantija. Jeigu „IKEA“ techninio
aptarnavimo paslaugų teikėjas
nusprendžia, kad garantija galioja, jis,
vadovaudamasis savo techninio
aptarnavimo paslaugų teikimo procedūra,
pats, savo nuožiūra, sugedusį gaminį arba
• Esant įprastam nusidėvėijmui.
• Tyčinės žalos arba žalos dėl
neatsargumo atveju; žalai, kurios
priežastys – nesivadovavimas naudojimo
instrukcija, netinkamas montavimas arba
prijungimas prie netinkamos įtampos
elektros lizdo; žalai, kurios priežastys –
cheminė arba elektrocheminė reakcija,
rūdys, korozija arba vandens padarytai
žalai, įskaitant, bet neapsiribojant žala
dėl per didelio kalkių kiekio
vandentiekyje; žalai dėl anomalių
aplinkos sąlygų.
• Sunaudojamoms keičiamosioms dalims,
įskaitant maitinimo elementus ir
lemputes.
• Nefunkcinėms ir dekoratyvinėms dalims,
kurios neturi įtakos įprastam prietaiso
naudojimui, įskaitant bet kokius
įbrėžimus ir galimą spalvų pasikeitimą.
• Netyčinei žalai, padarytai pašaliniais
daiktais arba medžiagomis, valant arba
atkemšant filtrus, kanalizacijos sistemas
arba skalbimo/plovimo priemonių
stalčius.
• Žalai, padarytai šioms dalims:
keraminiam stiklui, priedams, indų ir stalo
reikmenų krepšiams, vandens tiekimo ir
kanalizacijos vamzdžiams, lemputėms ir
lempučių gaubtams, ekranams,
rankenėlėms, aptaisams ir aptaisų dalims
(nebent galima būtų įrodyti, kad tokią
žalą sukėlė gamybos defektai).
• Tais atvejais, kai meistro apsilankymo
metu gedimo rasti nepavyko.
• Tais atvejais, kai remontą atliko ne
įgaliotieji techninio aptarnavimo
paslaugų teikėjai ir (arba) ne partneris,
sudaręs sutartį su įgaliotaja techninio
aptarnavimo tarnyba, arba tuo atveju,
jeigu buvo naudotos ne originalios dalys.
• Remonto darbams atlikus netinkamą
montavimą arba sumontavus ne pagal
specifikaciją.
LIETUVIŲ
• Naudojus prietaisą ne namų ūkio
aplinkoje, t. y. naudojus profesionaliems
darbams.
• Žalai, padarytai pervežant. Jeigu
klientas veža gaminį į savo namus arba
kitu adresu, „IKEA“ nėra atsakinga už
žalą, kuri gali kilti transportavimo metu.
Visgi, jeigu gaminį kliento pristatymo
adresu veža „IKEA“, tuomet už šio
pristatymo metu gaminiui padarytą žalą
atlyginama pagal šią garantiją.
• Išlaidoms už pradinį „IKEA“ prietaiso
įrengimą. Visgi jeigu prietaisą pagal šios
garantijos sąlygas taiso arba keičia
„IKEA“ techninio aptarnavimo paslaugų
teikėjas arba jo įgaliotasis techninio
aptarnavimo paslaugų teikimo partneris,
techninio aptarnavimo paslaugų teikėjas
arba jo įgaliotasis techninio aptarnavimo
paslaugų teikimo partneris iš naujo
įrengia prietaisą arba, jeigu reikia,
įrengia pakeistą naują prietaisą.
Šis apribojimas negalioja nepriekaištingam
darbui, atliktam kvalifikuoto specialisto,
naudojusio savo originalias dalis, siekusio,
kad prietaisas atitiktų kitos ES šalies
techninių saugos specifikacijų reikalavimus.
Šalies įstatymų galiojimas
„IKEA“ garantija suteikia jums ypatingų
juridinių teisių, kurios apima arba viršija
vietos reikalavimus. Visgi šios sąlygos
jokiais būdais neapriboja vartotojų teisių,
išdėstytų nacionalinės teisės aktuose.
Galiojimo vieta
Prietaisams, įsigytiems vienoje ES šalyje ir
pervežtoms į kitą ES šalį, paslaugos
teikiamos pagal įprastas, toje kitoje šalyje
galiojančias garantines sąlygas.
Įsipareigojimas teikti paslaugas pagal
garantiją vykdomas tik tuo atveju, jeigu
prietaisas atitinka ir yra įrengtas pagal:
• technines šalies, kurioje pateikiama
garantinė pretenzija, specifikacijas;
• montavimo instrukciją ir vartotojo
vadove pateiktą saugos informaciją.
55
Pogarantinis „IKEA“ prietaisų techninis
aptarnavimas:
Nesivaržydami kreipkitės į
„IKEA“ pogarantinio techninio aptarnavimo
tarnybą, norėdami:
1. pateikti techninio aptarnavimo užklausą
pagal šią garantiją;
2. prašyti paaiškinti, kaip įmontuoti
„IKEA“ prietaisą numatytuose
„IKEA“ virtuvės balduose. Tarnyba
neteiks paaiškinimų, susijusių su:
• bendruoju „IKEA“ virtuvės baldų
montavimu;
• prijungimu prie elektros tinklo (jeigu
gaminys pateikiamas be elektros
kištuko ir maitinimo kabelio),
vandentiekio ir dujotiekio, nes šiuos
darbus privalo atlikti įgaliotasis
techninio aptarnavimo specialistas.
3. prašyti paaiškinti „IKEA“ prietaiso
vartotojo vadovo turinį ir jo technines
savybes.
Norėdami, kad mes užtikrintume jums
geriausią pagalbą, prieš kreipdamiesi į
mus, atidžiai perskaitykite montavimo
instrukciją ir (arba) šios informacinės
knygelės vartotojo vadovo skyrių.
Kaip susisiekti su mumis, jeigu jums reikia
mūsų techninio aptarnavimo paslaugos?
Visą „IKEA“ paskirtųjų kontaktų ir atitinkamų
tarptautinių telefonų numerių sąrašą rasite
paskutiniame šio vartotojo vadovo
puslapyje.
LIETUVIŲ
Norint, kad paslaugos būtų
teikiamos greičiau,
rekomenduojame skambinti
specialiais, šio vartotojo vadovo
pabaigoje nurodytais telefonų
numeriais. Prireikus pagalbos,
visada skambinkite numeriais,
kurių sąrašas pateiktas
konkretaus prietaiso informacinės
knygelės pabaigoje. Prieš
skambindami mums, būtinai
turėkite po ranka prietaiso
„IKEA“ prekės numerį (8
skaitmenų kodą), kurio jums
prireiks, norint gauti pagalbos.
IŠSAUGOKITE PIRKIMO ČEKĮ!
Tai jūsų pirkimo įrodymas, kurio
reikia, norint, kad galiotų ši
garantija. Atkreipkite dėmesį,
kad perkant prietaisus, čekyje
taip pat būna įrašytas kiekvienos
„IKEA“ prekės pavadinimas ir
numeris (8 skaitmenų kodas).
Reikia papildomos pagalbos?
Jeigu turėtumėte kokių nors papildomų
klausimų, nesusijusių su pogarantiniu
prietaisų aptarnavimu, skambinkite mūsų
artimiausios „IKEA“ parduotuvės pagalbos
telefono linija. Prieš kreipiantis į mus,
rekomenduojame atidžiai perskaityti
prietaiso dokumentaciją.
56
57
Country
België
Belgique
Phone number
070 246016
Call Fee
Opening time
Binnenlandse gesprekskosten
8 tot 20 Weekdagen
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
България
00359888164080
0035924274080
Такса за повикване от страната
От 9 до 18 ч в работни дни
Česká republika
246 019721
Cena za místní hovor
Danmark
70 15 09 09
Landstakst
8 až 20 v pracovních dnech
man. - fre. 09.00 - 20.00
lør. 09.00 - 16.00
1 søndag pr. måned, normalt første
søndag i måneden
Deutschland
+49 1806 33 45
32*
* 0,20 €/Verbindung aus dem Festnetz
max. 0,60 €/Verbindung
aus dem Mobilfunknetz
Werktags von 8.00 bis 20.00
Ελλάδα
211 176 8276
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
España
91 1875537
Tarifa de llamadas nacionales
De 8 a 20 en días laborables
France
0170 36 02 05
Tarif des appels nationaux
9 à 21. En semaine
Trošak poziva 27 lipa po minuti
radnim danom od ponedjeljka
do petka od 08:00 do 16:00
Hrvatska
00385 1 6323 339
Ireland
0 14845915
National call rate
8 till 20 Weekdays
Ísland
5880503
Innanlandsgjald fyrir síma
9 til 18. Virka daga
Italia
02 00620818
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος
22 030 529
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Lietuva
5 230 06 99
Nacionalinių pokalbių tarifai
Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00
Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45
Magyarország
061 998 0549
Belföldi díjszabás
Hétköznap 8 és 10 óra között
Nederland
0900 235 45 32
en/of
0900 BEL IKEA
15 cent/min., starttarief 4.54 cent
en gebruikelijke belkosten
ma - vr 08.00 - 20.00,
zat 09.00 - 20.00
(zondag gesloten)
Norge
815 22052
Takst innland
8 til 20 ukedager
Österreich
0810 300486
max. 10 Cent/min.
Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr
Polska
012 297 8787
Stawka wg taryfy krajowej
Od 8 do 20 w dni robocze
Portugal
211557985
Chamada Nacional
9 às 21. Dias de Semana
*excepto feriados
România
021 211 08 88
Tarif apel naţional
8 - 20 în zilele lucrătoare
Действующие телефонные тарифы
с 8 до 20 по рабочим дням
Время московское
Россия
8 495 6662929
Schweiz
Tarif für Anrufe im Bundesgebiet
8 bis 20 Werktage
Suisse
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
(02) 3300 2554
Cena vnútroštátneho hovoru
8 až 20 v pracovných dňoch
Suomi
030 6005203
Lankapuhelinverkosta
0,0835 €/puhelu + 0,032 €/min
Matkapuhelinverkosta 0,192 €/min
arkipäivisin 8.00 - 20.00
Sverige
0775 700 500
lokalsamtal (lokal taxa)
mån-fre 8.30 - 20.00
lör-sön 9.30 - 18.00
031 5500 324
Svizzera
Slovensko
Türkiye
212 244 0769
Ulusal arama ücreti
Hafta içi saat 09:00’dan 18:00’a kadar
Україна
044 586 2078
Міжміськи дзвінки платні
9 - 21 В робочі дні
United Kingdom
020 3347 0044
National call rate
9 till 21. Weekdays
Slovenija
www.ikea.com
Србија
www.ikea.com
*
58
59
867324643-B-432016
© Inter IKEA Systems B.V. 2016
21552
AA-1411268-5

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement