ZANKER | KOB20622XK | User manual | Zanker KOB20622XK Uživatelský manuál

Zanker KOB20622XK Uživatelský manuál
Návod k
použití
Návod na
používanie
Trouba
KOB20622XK
Rúra
Obsah
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní pokyny
Popis spotřebiče
Před prvním použitím
Denní používání
Použití příslušenství
2
3
5
6
6
7
Doplňkové funkce
Tipy a rady
Čištění a údržba
Odstraňování závad
Instalace
Energetická účinnost
8
8
15
17
18
19
Zmĕny vyhrazeny.
Bezpečnostní informace
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče
a jeho prvním použitím. Výrobce nenese odpovědnost za
žádný úraz ani škodu v důsledku nesprávné instalace nebo
použití. Návod k použití vždy uchovávejte na bezpečném a
přístupném místě pro jeho budoucí použití.
Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
•
2
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby
se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními
schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a
znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem nebo vedením,
které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a pokud
rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne, nedovolte
dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
Přístupné části jsou horké.
Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní pojistkou,
doporučuje se ji aktivovat.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět
děti bez dozoru.
Děti mladší tří let držte z dosahu spotřebiče vždy, když je v
provozu.
Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí instalovat a výměnu kabelu provádět jen
kvalifikovaná osoba.
VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho dostupné části se mohou
během používání zahřát na vysokou teplotu. Nedotýkejte se
topných článků. Děti mladší osmi let bez stálého dozoru
držte z dosahu spotřebiče.
Při vkládání či vyjímání příslušenství či nádobí vždy
používejte kuchyňské chňapky.
Před údržbou odpojte spotřebič od napájení.
Před výměnou žárovky se nejprve přesvědčte, že je
spotřebič vypnutý, abyste předešli riziku úrazu elektrickým
proudem.
K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na páru.
Nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo ostré kovové
škrabky k čistění skleněných dvířek, mohly by poškrábat
povrch, což by mohlo následně vést k rozbití skla.
Jestliže je poškozený napájecí kabel, smí ho vyměnit pouze
výrobce, autorizované servisní středisko nebo osoba s
podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k úrazu.
K odstranění drážek na rošty nejprve odtáhněte přední a
poté zadní konec drážek na rošty od stěny trouby. Drážky na
rošty instalujte stejným postupem v opačném pořadí.
Bezpečnostní pokyny
Instalace
VAROVÁNÍ! Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
•
•
•
•
•
•
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Při přemisťování spotřebiče buďte vždy
opatrní, protože je těžký. Vždy používejte
ochranné rukavice a uzavřenou obuv.
Netahejte spotřebič za držadlo.
Dodržujte minimální vzdálenosti od
ostatních spotřebičů a nábytku.
•
•
•
Ujistěte se, že je spotřebič namontován
pod bezpečnou konstrukcí a vedle
bezpečných konstrukcí.
Strany spotřebiče musí být umístěny vedle
spotřebičů nebo kuchyňského nábytku
stejné výšky.
Spotřebič je vybaven elektrickým
chladícím systémem. Musí být zapojen do
napájecí sítě.
Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
požáru nebo úrazu elektrickým
proudem.
•
Veškerá elektrická připojení by měla být
provedena kvalifikovaným elektrikářem.
3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Spotřebič musí být uzemněn.
Zkontrolujte, zda údaje o napájení na
typovém štítku souhlasí s parametry
elektrické sítě. Pokud tomu tak není,
obraťte se na elektrikáře.
Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti úrazu
elektrickým proudem.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani
prodlužovací kabely.
Dbejte na to, abyste nepoškodili napájecí
kabel a síťovou zástrčku. Jestliže
potřebujete vyměnit přívodní kabel, musí
výměnu provést námi autorizované
servisní středisko.
Síťové kabely se nesmí dotýkat nebo se
nacházet v blízkosti dvířek spotřebiče,
obzvláště, jsou-li dvířka horká.
Ochrana před úrazem elektrickým
proudem u živých či izolovaných částí
musí být připevněna tak, aby nešla
odstranit bez použití nástrojů.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace spotřebiče.
Po instalaci musí zůstat síťová zástrčka
nadále dostupná.
Pokud je síťová zásuvka uvolněná,
nezapojujte do ni síťovou zástrčku.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem
za kabel. Vždy tahejte za zástrčku.
Používejte pouze správná izolační
zařízení: ochranné vypínače vedení,
pojistky (pojistky šroubového typu se musí
odstranit z držáku), ochranné zemnicí
jističe a stykače.
Je nutné instalovat vhodný vypínač nebo
izolační zařízení k řádnému odpojení
všech napájecích vodičů spotřebiče. Toto
izolační zařízení musí mít mezeru mezi
kontakty alespoň 3 mm širokou.
Tento spotřebič je v souladu se
směrnicemi EHS.
Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
zranění, popálení, úrazu
elektrickým proudem či výbuchu.
•
•
•
4
Tento spotřebič je určen pouze k
domácímu použití.
Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
Ujistěte se, že nejsou ventilační otvory
zakryté.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zapnutý spotřebič nenechávejte bez
dozoru.
Spotřebič po každém použití vypněte.
Pokud je spotřebič v provozu, buďte při
otevírání jeho dvířek opatrní. Může dojít k
uvolnění horkého vzduchu.
Nepracujte se spotřebičem, když máte
vlhké ruce nebo když je v kontaktu s
vodou.
Dvířka spotřebiče nikdy neotvírejte násilím.
Nepoužívejte spotřebič jako pracovní nebo
odkládací plochu.
Dvířka spotřebiče otevírejte opatrně.
Používáte-li při přípravě jídla přísady
obsahující alkohol, může vzniknout směs
vzduchu s alkoholem.
Při otvírání dvířek nesmí být v blízkosti
spotřebiče jiskry ani otevřený oheň.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na
spotřebič neumísťujte hořlavé předměty
nebo předměty obsahující hořlavé látky.
Mikrovlnnou funkci nepoužívejte k
předehřátí trouby.
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
poškození spotřebiče.
Jak zabránit poškození nebo změně barvy
smaltovaného povrchu:
– Nepokládejte nádobí či jiné předměty
přímo na dno spotřebiče.
– Na dno spotřebiče nepokládejte
hliníkovou fólii.
– Nenalévejte vodu přímo do horkého
spotřebiče.
– Po dokončení pečení nenechávejte
vlhká jídla ve spotřebiči.
– Při vkládání nebo vyjímání
příslušenství buďte opatrní.
Barevné změny na smaltovaném povrchu
nemají vliv na výkon spotřebiče.
Při pečení vlhkých koláčů používejte
hluboký plech. Ovocné šťávy mohou
zanechat trvalé skvrny.
Tento spotřebič je určen výhradně pro
přípravu jídel. Nesmí být používán k jiným
účelům, například k vytápění místností.
Vždy pečte se zavřenými dvířky trouby.
Je-li spotřebič instalován za nábytkovým
panelem (např. dvířky), dvířka nábytku
nesmí být nikdy zavřená, když je spotřebič
v provozu. Za zavřeným nábytkovým
panelem může docházet k nárůstu horka a
vlhka, což může následně poškodit
spotřebič, byt nebo podlahu. Nezavírejte
nábytkový panel, dokud spotřebič po
použití zcela nevychladne.
Vnitřní osvětlení
•
V tomto spotřebiči se používají speciální či
halogenové žárovky pouze pro použití v
domácích spotřebičích. Nepoužívejte je
pro osvětlení domácnosti.
VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem.
•
Před výměnou žárovky spotřebič odpojte
od napájení.
Používejte pouze žárovky se stejnými
vlastnostmi.
Čištění a údržba
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
poranění, požáru nebo poškození
spotřebiče.
•
•
•
•
•
•
•
•
Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku
ze zásuvky.
Přesvědčte se, že spotřebič už vychladl.
Mohlo by dojít k prasknutí skleněných
panelů.
Poškozené skleněné panely okamžitě
vyměňte. Kontaktujte autorizované servisní
středisko.
Při vyjímání dvířek spotřebiče buďte
opatrní. Dvířka jsou těžká!
Spotřebič čistěte pravidelně, abyste
zabránili poškození materiálu jeho
povrchu.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým
hadrem. Používejte pouze neutrální mycí
prostředky. Nepoužívejte prostředky s
drsnými částicemi, drátěnky, rozpouštědla
nebo kovové předměty.
Použijete-li sprej do trouby, řiďte se
bezpečnostními pokyny uvedenými na
jeho balení.
Katalytický smalt (je-li součástí výbavy)
nečistěte žádným druhem čisticího
prostředku.
•
Likvidace
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
úrazu či udušení.
•
•
•
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte síťový kabel v blízkosti
spotřebiče a zlikvidujte jej.
Odstraňte dveřní západku, abyste zabránili
uvěznění dětí a domácích zvířat ve
spotřebiči.
Obsluha
•
•
Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
Používejte výhradně originální náhradní
díly.
Popis spotřebiče
Celkový pohled
1
2
3
4
5
6
4
11
7
8
3
9
2
1
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Ovládací panel
Ukazatel / symbol teploty
Ovladač teploty
Ovladač funkcí trouby
Kontrolka / symbol napájení
Větrací otvory pro chlazení ventilátorem
Topné těleso
Osvětlení
Ventilátor
Drážky na rošty, vyjímatelné
Polohy polic
5
Příslušenství
•
•
Tvarovaný rošt
Pro nádoby na pečení, dortové a koláčové
formy, pečeně.
Plech na pečení
Na koláče a sušenky.
Před prvním použitím
Předehřátí
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Předehřátí prázdného spotřebiče ke spálení
zbytkové mastnoty.
První čištění
Ze spotřebiče odstraňte veškeré příslušenství
a vyjímatelné drážky na rošty.
Viz část „Čištění a údržba“.
Před prvním použitím spotřebič i příslušenství
vyčistěte.
Příslušenství a vyjímatelné drážky vložte zpět
do jejich původní polohy.
1.
2.
Zvolte funkci
a maximální teplotu.
Nechte spotřebič pracovat jednu hodinu.
Zvolte funkci
a nastavte maximální
teplotu.
4. Nechte spotřebič pracovat 15 minut.
Příslušenství se může zahřát více než
obvykle. Ze spotřebiče může vycházet
zápach a kouř. To je normální jev. Zajistěte v
místnosti dostatečné větrání.
3.
Denní používání
1.
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
2.
Zasunovací ovladače
Chcete-li spotřebič spustit, zatlačte ovladač.
Ovladač se vysune.
Zapnutí a vypnutí spotřebiče
3.
Otočte ovladačem funkcí trouby na
požadovanou funkci.
Otočte ovladačem teploty na
požadovanou teplotu.
Spotřebič vypnete otočením ovladače
funkcí a teploty trouby do polohy vypnuto.
Funkce trouby
Podle daného modelu má váš
spotřebič kontrolky, symboly
ovladače nebo ukazatele:
• Kontrolka se rozsvítí, když je
spotřebič v provozu.
• Symbol ukazuje, zda ovladač
řídí funkce trouby nebo
teplotu.
• Ukazatel se zobrazí, když
trouba začne hřát.
Funkce trouby
Poloha Vypnuto
6
Použití
Spotřebič je vypnutý.
Funkce trouby
Použití
Horkovzdušné
pečení
K pečení masa nebo moučných jídel při stejné teplotě na
několika roštech bez mísení vůní.
Horní/spodní
ohřev
K pečení moučných jídel a masa na jedné úrovni trouby.
Spodní ohřev
K pečení koláčů s křupavým spodkem a zavařování potra‐
vin.
Turbo gril
K pečení větších kusů masa nebo drůbeže s kostmi na
jedné úrovni trouby. Také k zapékání a pečení dozlatova.
Gril
Ke grilování plochých pokrmů a opékání chleba.
Rozmrazování
Tuto funkci lze použít k rozmrazování zmražených potravin
jako je zelenina a ovoce. Doba rozmrazování závisí na
množství a velikosti zmražených potravin.
Použití příslušenství
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Vložení příslušenství
Tvarovaný rošt:
Rošt zasuňte mezi vodicí lišty drážek roštů a
ujistěte se, že nožičky směřují dolů.
Společně vložení tvarovaného roštu a plechu
na pečení:
Plech na pečení zasuňte mezi drážky zvolené
úrovně roštu a tvarovaný rošt v drážkách nad
nimi.
Plech na pečení:
Plech na pečení zasuňte mezi drážky zvolené
úrovně roštu.
7
Doplňkové funkce
Chladící ventilátor
Bezpečnostní termostat
Když je spotřebič v provozu, chladící
ventilátor se automaticky zapne, aby udržoval
povrch spotřebiče chladný. Jestliže spotřebič
vypnete, bude chladící ventilátor pokračovat v
chlazení až do úplného ochlazení spotřebiče.
Nesprávná obsluha spotřebiče nebo vadné
součásti mohou způsobit nebezpečné
přehřátí. Aby se tomu zabránilo, je tato trouba
vybavena bezpečnostním termostatem, který
přeruší napájení. Po poklesu teploty se trouba
opět automaticky zapne.
Tipy a rady
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Teploty a časy pečení v
tabulkách jsou pouze orientační.
Závisí na receptu, kvalitě a
množství použitých přísad.
Všeobecné informace
•
•
•
•
•
8
Spotřebič má čtyři úrovně roštů. Polohy
roštů ve spotřebiči se počítají zdola.
Tento spotřebič je vybaven speciálním
systémem, který zajišťuje oběh vzduchu a
stálou recyklaci páry. Tento systém
umožňuje pečení a vaření v páře, takže
jídla jsou uvnitř měkká a na povrchu mají
kůrčičku. Doba pečení a spotřeba energie
jsou sníženy na minimum.
Ve spotřebiči nebo na skleněných
panelech dvířek se může srážet vlhkost.
To je normální jev. Při otvírání dvířek
spotřebiče během přípravy jídla vždy
odstupte. Kondenzaci snížíte, když
spotřebič vždy před přípravou jídla na 10
minut předehřejte.
Po každém použití spotřebiče setřete
vlhkost.
Při přípravě jídel na dno spotřebiče
nestavte žádné předměty a žádnou část
spotřebiče nezakrývejte hliníkovou fólií.
Mohlo by to ovlivnit výsledky pečení a
poškodit smalt.
Pečení moučníků
•
•
Neotvírejte dvířka, dokud neuplynou 3/4
času nutného k pečení.
Jestliže do trouby vložíte dva plechy na
pečení, musí být mezi plechy jedna úroveň
drážek volná.
Pečení masa a ryb
•
•
•
Při pečení velmi tučného jídla použijte
hluboký pekáč / plech, aby se v troubě
nevytvořily skvrny, které by již nemusely jít
odstranit.
Před podáváním nechte maso odpočívat
asi 15 minut, a teprve potom ho krájejte,
aby nevytekla šťáva.
Do hlubokého pekáče / plechu nalijte
trochu vody, aby se při pečení tolik
nekouřilo. Kondenzaci kouře zabráníte
dolitím vody pokaždé, když se odpaří.
Doby přípravy
Doba přípravy záleží na druhu potravin, jejich
konzistenci a množství.
Nejprve sledujte průběh pečení a jeho
výsledek. Postupně si najděte nejlepší
nastavení (nastavení teploty, dobu pečení,
apod.) pro nádobí, recepty a množství
potravin, které s tímto spotřebičem používáte.
Tabulka pro pečení
Koláče
Jídlo
Horní/Dolní ohřev
Horkovzdušné pečení
Čas (min)
Poznám‐
ky
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
Šlehané
recepty
170
2
165
2 (1 a 3)
45 - 60
V kolá‐
čové
formě
Křehké
těsto
170
2
160
2 (1 a 3)
20 - 30
V kolá‐
čové
formě
Máslovotvarohový
koláč
170
1
165
2
70 - 80
V kolá‐
čové
formě o
průměru
26 cm
Jablečný
dort (ja‐
blečný ko‐
láč)
170
1
160
2 (1 a 3)
80 - 100
Ve dvou
koláčo‐
vých for‐
mách o
průměru
20 cm na
tvarova‐
ném roštu
Závin
175
2
150
2
60 - 80
Na plechu
na pečení
Marmelá‐
dový dort
170
2
160
2 (1 a 3)
30 - 40
V kolá‐
čové
formě o
průměru
26 cm
Ovocný
koláč
170
2
155
2
50 - 60
V kolá‐
čové
formě o
průměru
26 cm
Piškotový
koláč (ne‐
tučný piš‐
kotový ko‐
láč)
170
2
160
2
90 - 120
V kolá‐
čové
formě o
průměru
26 cm
9
Jídlo
10
Horní/Dolní ohřev
Horkovzdušné pečení
Čas (min)
Poznám‐
ky
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
Vánoční
dort / bo‐
hatý ovoc‐
ný dort
170
2
160
2
50 - 60
V kolá‐
čové
formě o
průměru
20 cm
Švestkový
koláč1)
170
2
165
2
20 - 30
Ve formě
na chleba
Malé
moučníky
170
3
166
3 (1 a 3)
25 - 35
Na plechu
na pečení
Sušenky1)
150
3
140
3 (1 a 3)
30 - 35
Na plechu
na pečení
Pusinky
100
3
115
3
35 - 40
Na plechu
na pečení
Žemle1)
190
3
180
3
80 - 100
Na plechu
na pečení
Odpalo‐
vané těs‐
to1)
190
3
180
3 (1 a 3)
15 - 20
Na plechu
na pečení
Ploché
koláče s
náplní
180
3
170
2
25 - 35
V kolá‐
čové
formě o
průměru
20 cm
Piškotový
dort
180
1 nebo 2
170
2
45 - 70
Vlevo +
vpravo v
dortové
formě o
průměru
20 cm
Bohatý
ovocný
koláč
160
1
150
2
110 - 120
V kolá‐
čové
formě o
průměru
24 cm
Jídlo
Piškotový
dort1)
Horní/Dolní ohřev
Horkovzdušné pečení
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
170
1
160
1
Čas (min)
Poznám‐
ky
50 - 60
V kolá‐
čové
formě o
průměru
20 cm
Čas (min)
Poznám‐
ky
1) Předehřejte troubu po dobu 10 minut.
Chléb a pizza
Jídlo
Horní/Dolní ohřev
Horkovzdušné pečení
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
190
1
195
1
60 - 70
1 - 2 ku‐
sy, 500 g
jeden kus
Žitný
chléb
190
1
190
1
30 - 45
Ve formě
na chleba
Bagety/
190
2
180
2 (1 a 3)
25 - 40
6 - 8 rohlí‐
ků na ple‐
chu na
pečení
Pizza1)
190
1
190
1
20 - 30
V hlubo‐
kém pe‐
káči / ple‐
chu
Čajové
200
3
190
2
10 – 20
Na plechu
na pečení
Bílý
chléb1)
kaiserky1)
koláčky1)
1) Předehřejte troubu po dobu 10 minut.
Koláče s náplní
Jídlo
Těstovi‐
nový ná‐
kyp
Horní/Dolní ohřev
Horkovzdušné pečení
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
180
2
180
2
Čas (min)
Poznám‐
ky
40 - 50
Ve formě
11
Jídlo
Horní/Dolní ohřev
Horkovzdušné pečení
Čas (min)
Poznám‐
ky
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
Zelenino‐
vý nákyp
200
2
200
2
45 - 60
Ve formě
Lotrinský
slaný ko‐
láč
190
1
190
1
40 - 50
Ve formě
Lasagne
200
2
200
2
25 - 40
Ve formě
Zapečené
cannelloni
200
2
200
2
25 - 40
Ve formě
Yorkshir‐
ský pu‐
dink1)
220
2
210
2
20 - 30
Forma na
6 kusů
1) Předehřejte troubu po dobu 10 minut.
Maso
Jídlo
12
Horní/Dolní ohřev
Horkovzdušné pečení
Čas (min)
Poznám‐
ky
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
Hovězí
200
2
190
2
50 - 70
Na tvaro‐
vaném
roštu a v
hlubokém
pekáči /
plechu
Vepřové
180
2
180
2
90 - 120
Na tvaro‐
vaném
roštu a v
hlubokém
pekáči /
plechu
Telecí
190
2
175
2
90 - 120
Na tvaro‐
vaném
roštu a v
hlubokém
pekáči /
plechu
Jídlo
Horní/Dolní ohřev
Horkovzdušné pečení
Čas (min)
Poznám‐
ky
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
Anglický
rostbíf,
neprope‐
čený
210
2
200
2
44 - 50
Na tvaro‐
vaném
roštu a v
hlubokém
pekáči /
plechu
Anglický
rostbíf,
středně
propeče‐
ný
210
2
200
2
51 - 55
Na tvaro‐
vaném
roštu a v
hlubokém
pekáči /
plechu
Anglický
rostbíf,
dobře pro‐
pečený
210
2
200
2
55 - 60
Na tvaro‐
vaném
roštu a v
hlubokém
pekáči /
plechu
Vepřové
plecko
180
2
170
2
120 - 150
V hlubo‐
kém pe‐
káči / ple‐
chu
Vepřové
nožičky
180
2
160
2
100 - 120
2 kusy v
hlubokém
pekáči /
plechu
Jehněčí
190
2
190
2
110 - 130
Kýta
Kuře
200
2
200
2
70 - 85
Celé
Krůta
180
1
160
1
210 - 240
Celá
Kachna
175
2
160
2
120 - 150
Celá
Husa
175
1
160
1
150 - 200
Celá
Králík
190
2
175
2
60 - 80
Naporco‐
vaný
Zajíc
190
2
175
2
150 - 200
Naporco‐
vaný
Bažant
190
2
175
2
90 - 120
Celý
13
Ryby
Jídlo
Horní/Dolní ohřev
Horkovzdušné pečení
Čas (min)
Poznám‐
ky
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
Pstruh /
pražma
190
2
175
2 (1 a 3)
40 - 55
3 - 4 ryby
Tuňák /
losos
190
2
175
2 (1 a 3)
35 - 60
4 - 6 filetů
Gril
Prázdnou troubu před přípravou
jídel vždy na 10 minut
předehřejte.
Jídlo
Množství
Ks
14
Teplota
(°C)
(g)
Čas (min)
1. strana
2. strana
Poloha
roštu
Hovězí
svíčková
4
800
250
12 - 15
12 - 14
3
Hovězí
biftek
4
600
250
10 - 12
6-8
3
Klobásy
8
-
250
12 - 15
10 - 12
3
Vepřové
kotlety
4
600
250
12 - 16
12 - 14
3
Kuře (roz‐
krojené
na polovi‐
nu)
2
1000
250
30 - 35
25 - 30
3
Kebaby
4
-
250
10 - 15
10 - 12
3
Kuřecí
prsa
4
400
250
12 - 15
12 - 14
3
Hambur‐
gery
6
600
250
20 - 30
-
3
Rybí filé
4
400
250
12 - 14
10 - 12
3
Toasty
4-6
-
250
5-7
-
3
Topinky
4-6
-
250
2-4
2-3
3
Turbo gril
Pro tuto funkci zvolte maximální
teplotu 200 °C.
Jídlo
Množství
Ks
Teplota
(°C)
(g)
Čas (min)
1. strana
2. strana
Poloha
roštu
Pečené
rolky (krů‐
tí)
1
1 000
200
30 - 40
20 - 30
3
Kuře (roz‐
krojené
na polovi‐
nu)
2
1 000
200
25 - 30
20 - 30
3
Kuřecí
stehna
6
-
200
15 - 20
15 - 18
3
Křepelky
4
500
200
25 - 30
20 - 25
3
Zapékaná
zelenina
-
-
200
20 - 25
-
3
Mušle
-
-
200
15 - 20
-
3
Makrela
2-4
-
200
15 - 20
10 - 15
3
Rybí plát‐
ky
4-6
800
200
12 - 15
8 - 10
3
Čištění a údržba
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Poznámky k čištění
•
•
•
•
•
Přední stranu spotřebiče otřete měkkým
hadříkem namočeným v roztoku teplé vody
a mycího prostředku.
K čištění kovových ploch používejte
speciální čisticí prostředek.
Vnitřek spotřebiče čistěte po každém
použití. Hromadění mastnoty či zbytků jídel
může způsobit požár.
Odolné nečistoty odstraňte pomocí
speciálního prostředku k čištění trouby.
Vyčistěte všechno příslušenství po
každém použití a nechte jej vysušit.
Použijte měkký hadr a vlažnou vodu s
mycím prostředkem.
•
Máte-li nepřilnavé příslušenství, nečistěte
je agresivními čisticími prostředky, ostrými
předměty, ani je nemyjte v myčce nádobí.
Mohlo by dojít k poškození nepřilnavého
povrchu.
Spotřebiče z nerezové oceli nebo
hliníku
Dvířka trouby čistěte pouze
vlhkým hadříkem nebo houbou.
Osušte je měkkým hadříkem.
Nikdy nepoužívejte ocelové
drátěnky, kyseliny nebo abrazivní
(pískové) prostředky, protože by
mohly poškodit povrch trouby.
Ovládací panel vyčistěte se
stejnou opatrností.
15
Čištění dveřního těsnění
•
Těsnění dvířek pravidelně kontrolujte.
Těsnění je umístěno kolem rámu dvířek
trouby. Spotřebič nepoužívejte, je-li
těsnění dvířek poškozeno. Kontaktujte
autorizované servisní středisko.
Při čištění těsnění dvířek trouby se řiďte
všeobecnými informacemi ohledně čištění
spotřebiče.
•
Vyjmutí drážek na rošty a
Chcete-li troubu vyčistit, odstraňte drážky na
rošty.
1
1
2
1 Dvířka trouby zcela
otevřete a podržte
oba dveřní závěsy.
3
2 Zvedněte a otočte
páčky na obou
závěsech.
4
2
1
2
1 Odtáhněte přední
2 Odtáhněte zadní
část drážek na rošty
konec drážek na
od stěny trouby.
rošty od stěny
trouby a vytáhněte
je ven.
Drážky na rošty instalujte stejným postupem v
opačném pořadí.
3 Přivřete dvířka
trouby do první
polohy otevření (do
poloviny). Pak
dvířka vytáhněte
směrem dopředu z
jejich umístění.
5
4 Dvířka položte na
pevnou plochu na
měkkou látku.
6
Čištění dvířek trouby
Dvířka trouby jsou osazena dvěma
skleněnými panely. Dvířka trouby a vnitřní
skleněný panel lze za účelem čištění
demontovat.
Jestliže se pokusíte vytáhnout
vnitřní skleněné panely předtím,
než odstraníte dvířka trouby,
mohou se dvířka náhle zavřít.
POZOR! Spotřebič bez vnitřního
skleněného panelu nepoužívejte.
90°
5 Uvolněte blokovací
systém a vytáhněte
vnitřní skleněný
panel.
7
1
2
7 Skleněný panel
nejprve opatrně
nadzdvihněte a poté
jej vytáhněte.
16
6 Otočte dva
spojovací díly o 90°
a vytáhněte je z
jejich umístění.
Skleněný panel omyjte vodou se saponátem.
Skleněný panel pečlivě osušte.
VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem! Před
výměnou žárovky vypněte
pojistky.
Žárovka trouby a její kryt mohou
být horké.
Po vyčištění skleněný panel a dvířka trouby
opět nasaďte. Proveďte výše uvedené kroky v
opačném pořadí.
Oblast potisku skla musí směřovat k vnitřní
straně dvířek. Po instalaci se dále ujistěte, že
povrch rámu tohoto skleněného panelu není
na potisku skla na dotek drsný.
Ujistěte se, že jste vnitřní skleněný panel
usadili do správné polohy.
1.
2.
Vypněte spotřebič.
Vytáhněte pojistky v pojistkové skříňce
nebo vypněte jistič.
Zadní žárovka
1.
2.
3.
4.
Skleněným krytem otočte proti směru
hodinových ručiček a sejměte jej.
Skleněný kryt vyčistěte.
Žárovku vyměňte za vhodnou žárovku
odolnou proti teplotě 300 °C.
Nasaďte skleněný kryt.
Výměna žárovky
Na dno vnitřku spotřebiče položte měkkou
látku. Zabráníte tak poškození krytu žárovky a
vnitřku trouby.
Odstraňování závad
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Trouba nehřeje.
Trouba je vypnutá.
Zapněte troubu.
Trouba nehřeje.
Je spálená pojistka.
Zkontrolujte, zda příčinou zá‐
vady není pojistka. Pokud se
pojistka spaluje opakovaně,
obraťte se na kvalifikovaného
elektrikáře.
Osvětlení nefunguje.
Vadná žárovka.
Vyměňte žárovku.
Na jídle a uvnitř trouby se
usazuje pára a kondenzát.
Nechali jste jídlo v troubě
příliš dlouho.
Po dokončení přípravy nene‐
chávejte jídla v troubě déle
než 15–20 minut.
17
Servisní údaje
Pokud problém nemůžete vyřešit sami,
obraťte se prosím na autorizované servisní
středisko.
na předním rámu vnitřní části spotřebiče.
Nesundávejte typový štítek z vnitřní části
spotřebiče.
Potřebné údaje pro servisní středisko najdete
na typovém štítku. Typový štítek se nachází
Doporučujeme, abyste si údaje napsali zde:
Model (MOD.)
.........................................
Výrobní číslo (PNC)
.........................................
Sériové číslo (SN)
.........................................
Instalace
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Vestavba
540
min. 550
540
min. 550
min. 560
558
114
19
20
600
114
19
20
590
21
21
558
min. 560
589
598
570
589
598
570
594
9
3
594
9
3
Připevnění spotřebiče ke skříňce
A
B
18
Elektrická instalace
Celkový výkon (W)
Výrobce nenese odpovědnost za
úrazy či škody způsobené
nedodržením bezpečnostních
pokynů uvedených v kapitolách o
bezpečnosti.
Spotřebič se dodává se síťovou zástrčkou a
napájecím kabelem.
Kabel
Typy kabelů vhodné pro instalaci nebo
výměnu:
Průřez kabelu
(mm²)
max. 1 380
3 x 0.75
max. 2 300
3x1
max. 3 680
3 x 1.5
Zemnicí vodič (žlutozelený) musí být přibližně
o 2 cm delší než fázový a nulový vodič
(modrý a hnědý).
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Průřez kabelu viz celkový příkon uvedený na
typovém štítku. Můžete rovněž nahlédnout do
tabulky:
Energetická účinnost
Produktový list a informace dle směrnice komise EU 65-66/2014
Název dodavatele
Zanker
Označení modelu
KOB20622XK
Index energetické účinnosti
103,8
Třída energetické účinnosti
A
Spotřeba energie se standardním zatížením, konvenční
režim
0,83 kWh/cyklus
Spotřeba energie se standardním zatížením, intenzivní
horkovzdušný režim
0,82 kWh/cyklus
Počet pečicích prostorů
1
Tepelný zdroj
Elektrická energie
Objem
57 l
Typ trouby
Vestavná trouba
Hmotnost
27.4 kg
EN 60350-1 - Elektrické spotřebiče na vaření
pro domácnost - část 1: Sporáky, trouby,
parní trouby a grily - Metody měření funkce.
Úspora energie
Tento spotřebič je vybaven funkcemi, které
vám pomohou ušetřit energii při každodenním
vaření.
•
Všeobecné rady
– Ujistěte se, že při provozu spotřebiče
jsou dvířka trouby správně zavřená, a
během přípravy jídla je ponechte
zavřená co nejvíce.
– Pro efektivnější úsporu energie
používejte kovové nádobí.
– Je-li to možné, jídlo vkládejte do
trouby, aniž byste ji předehřívali.
19
– Je-li doba pečení delší než 30 minut,
snižte teplotu trouby na minimum 3 10 minut před koncem pečení (v
závislosti na době pečení). Pečení
nadále zajistí zbytkové teplo uvnitř
trouby.
– Zbytkové teplo můžete využít k ohřevu
jiného jídla.
•
•
Horkovzdušné pečení - je-li to možné,
pro úsporu energie používejte funkce s
ventilátorem.
Uchování teploty jídla - chcete-li využít
zbytkové teplo k uchování teploty pokrmu,
zvolte nejnižší možné nastavení teploty.
POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené symbolem .
Obaly vyhoďte do příslušných odpadních
kontejnerů k recyklaci. Pomáhejte chránit
životní prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče určené k
20
likvidaci. Spotřebiče označené příslušným
symbolem nelikvidujte spolu s domovním
odpadem. Spotřebič odevzdejte v místním
sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad.
Obsah
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné pokyny
Popis výrobku
Pred prvým použitím
Každodenné používanie
Používanie príslušenstva
21
22
25
25
25
26
Doplnkové funkcie
Tipy a rady
Ošetrovanie a čistenie
Riešenie problémov
Inštalácia
Energetická účinnosť
27
27
34
36
37
38
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
Bezpečnostné informácie
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte
priložený návod na používanie. Výrobca nezodpovedá za
telesnú ujmu ani za škody spôsobené nesprávnou montážou
alebo používaním. Tieto pokyny uskladnite na bezpečnom a
prístupnom mieste, aby ste do nich mohli v budúcnosti
nahliadnuť.
Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a
osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou
spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba
ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli
zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní
spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k
spotrebiču, keď pracuje alebo keď sa chladí. Prístupné časti
sú horúce.
Ak má spotrebič detskú poistku, mala by byť zapnutá.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať žiadnu
údržbu na spotrebiči.
Deti do 3 rokov vrátane sa nesmú nikdy približovať k
spotrebiču, keď je v prevádzke.
21
Všeobecné bezpečnostné pokyny
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nainštalovať tento spotrebič a vymeniť kábel smie iba
kvalifikovaná osoba.
VAROVANIE: Spotrebič a jeho prístupné časti sa počas
používania môžu značne zahriať. Nedotýkajte sa ohrevných
článkov. Deti do 8 rokov nesmú mať prístup k spotrebiču, iba
ak sú nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
Pri vyberaní alebo vkladaní príslušenstva alebo nádob na
pečenie vždy používajte kuchynské rukavice.
Pred údržbou odpojte spotrebič od elektrickej siete.
Dbajte na to, aby bol spotrebič pred výmenou žiarovky
vypnutý, aby bolo vylúčené nebezpečenstvo zásahu
elektrickým prúdom.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
Na čistenie skla dvierok nepoužívajte abrazívne prostriedky
ani ostré kovové škrabky, pretože by mohli poškrabať
povrch, čo môže spôsobiť rozbitie skla.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať
vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku
alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
Ak chcete vybrať zasúvacie lišty, najprv potiahnite prednú
časť zasúvacích líšt a potom zadný koniec smerom od
bočnej steny a vyberte ich. Pri inštalácii zasúvacích líšt
zvoľte opačný postup.
Bezpečnostné pokyny
Inštalácia
VAROVANIE! Tento spotrebič
smie nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
•
•
•
•
22
Odstráňte všetok obalový materiál.
Poškodený spotrebič neinštalujte ani
nepoužívajte.
Dodržiavajte pokyny pre inštaláciu dodané
so spotrebičom.
Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a uzavretú
obuv.
•
•
•
•
•
Spotrebič neťahajte za rukoväť.
Dodržiavajte požadovanú minimálnu
vzdialenosť od iných spotrebičov a
nábytku.
Uistite sa, že zariadenia a nábytok, pod
ktorými a vedľa ktorých je spotrebič
nainštalovaný, sú bezpečné.
Po bokoch spotrebiča musia byť
umiestnené spotrebiče alebo zariadenia
nanajvýš rovnakej výšky.
Spotrebič je vybavený elektrickým
chladiacim systémom. Musí sa používať s
napájaním z elektrickej siete.
Zapojenie do elektrickej siete
Použitie
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo požiaru a
zásahu elektrickým prúdom.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Všetky práce spojené so zapojením do
elektrickej siete smie vykonať výlučne
kvalifikovaný elektrikár.
Spotrebič musí byť uzemnený.
Uistite sa, že elektrické údaje uvedené na
typovom štítku spotrebiča zodpovedajú
parametrom elektrickej siete. Ak nie,
kontaktujte elektrikára.
Vždy používajte správne inštalovanú
uzemnenú zásuvku.
Nepoužívajte adaptéry, rozdvojky ani
predlžovacie prívodné káble.
Uistite sa, že zástrčka a prívodný
elektrický kábel nie sú poškodené. Ak
prívodný elektrický kábel spotrebiča treba
vymeniť, túto operáciu smie urobiť iba
pracovník autorizovaného servisného
strediska.
Nedovoľte, aby sa napájacie elektrické
káble dotkli alebo dostali do blízkosti
dvierok spotrebiča najmä vtedy, keď sú
dvierka horúce.
Zariadenie na ochranu pred dotykom
elektrických častí pod napätím a
izolovaných častí treba namontovať tak,
aby sa nedalo odstrániť bez nástrojov.
Zástrčku zapojte do zásuvky až na konci
inštalácie. Uistite sa, že napájací elektrický
kábel je po inštalácii prístupný.
Ak je sieťová zásuvka uvoľnená,
nezapájajte do nej sieťovú zástrčku.
Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej siete
neťahajte za prívodný kábel. Vždy ťahajte
za zástrčku.
Použite iba správne odpájacie zariadenia:
ochranné ističe alebo poistky (skrutkovacie
poistky treba vybrať z držiaka), uzemnenia
a stýkače.
Elektrická sieť v domácnosti musí mať
odpájacie zariadenie, ktoré umožní
odpojenie spotrebiča od elektrickej siete
na všetkých póloch. Vzdialenosť kontaktov
odpájacieho zariadenia musí byť
minimálne 3 mm.
Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo zranenia,
popálenín, zásahu elektrickým
prúdom alebo výbuchu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič je určený iba na použitie v
domácnosti.
Nemeňte technické charakteristiky tohto
spotrebiča.
Zabezpečte, aby boli vetracie otvory voľné.
Počas činnosti nenechávajte spotrebič bez
dozoru.
Po každom použití spotrebič vypnite.
Keď je spotrebič v činnosti, pri otváraní
dvierok postupujte opatrne. Môže dôjsť k
úniku horúceho vzduchu.
Spotrebič nepoužívajte, keď máte mokré
ruky, ani keď je v kontakte s vodou.
Na otvorené dvierka netlačte.
Spotrebič nepoužívajte ako pracovný ani
odkladací povrch.
Dvierka spotrebiča otvárajte opatrne.
Použitím prísad s obsahom alkoholu môže
vzniknúť zmes alkoholu so vzduchom.
Pri otváraní dvierok sa do kontaktu so
spotrebičom nesmú dostať iskry ani
otvorený plameň.
Horľavé látky ani predmety, ktoré sú
nasiaknuté horľavými látkami, neklaďte do
spotrebiča, do jeho blízkosti ani naň.
Nepoužívajte funkciu mikrovĺn na
predhriatie rúry.
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo poškodenia
spotrebiča.
Aby ste predišli poškodeniu alebo zmene
farby smaltu:
– nádoby na pečenie ani iné predmety
neklaďte priamo na dno spotrebiča,
– na dno spotrebiča nedávajte alobal,
– do horúceho spotrebiča nelejte vodu,
– nenechávajte v rúre vlhký riad ani
potraviny po ukončení prípravy jedla,
– pri vyberaní alebo vkladaní
príslušenstva postupujte opatrne.
Zmena farby smaltu nemá žiadny vplyv na
funkciu spotrebiča.
Na prípravu vlhkých koláčov používajte
hlboký pekáč. Ovocné šťavy spôsobujú
škvrny, ktoré môžu byť trvalé.
Tento spotrebič je určený iba na varenie.
Nesmie byť použitý na iné účely, napríklad
na vykurovanie miestnosti.
23
•
•
Rúru používajte vždy so zatvorenými
dvierkami.
Pri inštalácii spotrebiča za nábytkový panel
(napr. dvere) zabezpečte, aby dvere neboli
počas prevádzky spotrebiča nikdy
zatvorené. Za zatvoreným nábytkovým
panelom sa môže vytvoriť teplo a vlhkosť
a môžu spôsobiť následné poškodenie
spotrebiča, kuchynskej jednotky alebo
podlahy. Nábytkový panel nezatvárajte,
kým spotrebič po použití úplne
nevychladne.
•
•
Vnútorné osvetlenie
•
Žiarovka alebo halogénová žiarovka
používaná v tomto spotrebiči je určená len
pre domáce spotrebiče. Nepoužívajte ju na
osvetlenie domácnosti.
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom.
•
Pred výmenou žiarovky odpojte spotrebič
od zdroja napájania.
Používajte žiarovky s rovnakými
technickými parametrami.
Ošetrovanie a čistenie
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo zranenia,
požiaru alebo poškodenia
spotrebiča.
•
•
•
•
•
•
24
Pred vykonávaním údržby spotrebič
vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo
sieťovej zásuvky.
Skontrolujte, či je spotrebič studený. Hrozí
riziko, že sklenené panely prasknú.
Ak sú sklenené panely dvierok poškodené,
bezodkladne ich nechajte vymeniť.
Obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
Pri vyberaní dvierok spotrebiča postupujte
opatrne. Dvierka sú ťažké!
Spotrebič pravidelne čistite, aby ste
predišli opotrebeniu povrchového
materiálu.
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou
handričkou. Používajte iba neutrálne
saponáty. Nepoužívajte abrazívne
prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani
kovové predmety.
Ak používate sprej na čistenie rúr,
dodržiavajte bezpečnostné pokyny na
obale.
Katalytický smalt (ak je k dispozícii)
nečistite žiadnym čistiacim prostriedkom.
•
Likvidácia
VAROVANIE! Nebezpečenstvo
poranenia alebo udusenia.
•
•
•
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Prívodný elektrický kábel odrežte blízko pri
spotrebiči a zlikvidujte ho.
Odstráňte západku dvierok, aby ste
zabránili uviaznutiu detí a domácich zvierat
v spotrebiči.
Servis
•
•
Ak treba dať spotrebič opraviť, obráťte sa
na autorizované servisné stredisko.
Používajte iba originálne náhradné
súčiastky.
Popis výrobku
Celkový prehľad
1
2
3
4
5
6
4
11
7
8
3
9
2
1
10
Príslušenstvo
•
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
•
Drôtený rošt
Na kuchynský riad, formy na koláče,
pečené pokrmy.
Ovládací panel
Ukazovateľ / symbol teploty
Ovládač teploty
Ovládač funkcií rúry
Ukazovateľ/symbol prevádzky
Vetracie otvory chladiaceho ventilátora
Ohrevný článok
Osvetlenie
Ventilátor
Zasúvacie lišty, vyberateľné
Úrovne v rúre
Plech na pečenie
Na koláče a sušienky.
Pred prvým použitím
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
Prvé čistenie
Zo spotrebiča vyberte vyberateľné zasúvacie
lišty a príslušenstvo.
Pozrite si kapitolu „Ošetrovanie a
čistenie“.
Pred prvým použitím spotrebič a
príslušenstvo vyčistite.
Príslušenstvo a zasúvacie lišty dajte späť na
pôvodné miesto.
1.
2.
Nastavte funkciu
a maximálnu teplotu.
Spotrebič nechajte spustený jednu
hodinu.
Nastavte funkciu
a nastavte
maximálnu teplotu.
4. Nechajte spotrebič v činnosti 15 minút.
Príslušenstvo sa môže zohriať viac než
zvyčajne. Spotrebič môže produkovať zápach
a dym. Je to normálne. Zabezpečte
dostatočné vetranie v miestnosti.
3.
Prvé zohriatie rúry
Pred prvým použitím treba prázdny spotrebič
zohriať, aby sa vypálil zvyšný tuk.
Každodenné používanie
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
Zasúvacie ovládače
Ak chcete použiť spotrebič, stlačte otočný
ovládač. Otočný ovládač sa vysunie.
25
Zapnutie a vypnutie spotrebiča
1.
V závislosti od modelu môže
mať váš spotrebič žiarovky,
symboly ovládačov alebo
ukazovatele:
• Žiarovka sa rozsvieti, keď je
spotrebič v prevádzke.
• Symbol zobrazuje, či otočný
ovládač ovláda funkcie rúry
alebo teplotu.
• Ukazovateľ sa rozsvieti, keď
sa rúra zohrieva.
2.
3.
Otočením otočného ovládača funkcií rúry
nastavte príslušnú funkciu.
Otočením ovládača teploty nastavte
teplotu.
Ak chcete spotrebič vypnúť, otočte otočné
ovládače funkcií rúry a teploty do polohy
vypnutia.
Funkcie rúry
Funkcia rúry
Použitie
Poloha Vypnuté
Spotrebič je vypnutý.
Teplovzdušné
pečenie
Na pečenie mäsových alebo nemäsových pokrmov pri rov‐
nakej teplote rúry vo viacerých úrovniach bez rizika preno‐
su vône.
Horný/dolný oh‐
rev
Na pečenie múčnych jedál a mäsa na jednej úrovni.
Dolný ohrev
Na pečenie koláčov s chrumkavým korpusom a na zavára‐
nie.
Turbo gril
Na pečenie väčších kusov mäsa alebo hydiny s kosťami na
1 úrovni. Tiež na gratinovanie a zapekanie.
Gril
Na grilovanie plochých jedál a na prípravu hrianok.
Rozmrazovanie
Túto funkciu môžete používať na rozmrazovanie mraze‐
ných potravín, ako napr. zeleniny a ovocia. Čas rozmrazo‐
vania závisí od množstva a veľkosti mrazených potravín.
Používanie príslušenstva
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
Vkladanie príslušenstva
Drôtený rošt:
Rošt zasuňte medzi vodiace tyče zasúvacích
líšt a uistite sa, že nožičky smerujú nadol.
Plech na pečenie:
26
Plech na pečenie zasuňte medzi vodiace lišty
zvolenej úrovne rúry.
Drôtený rošt spolu s plechom na pečenie:
Plech na pečenie zasuňte do vodiacich líšt
zvolenej úrovne rúry a drôtený rošt zasuňte
vyššie.
Doplnkové funkcie
Chladiaci ventilátor
Bezpečnostný termostat
Ak je spotrebič v prevádzke, automaticky sa
aktivuje chladiaci ventilátor, aby udržal povrch
spotrebiča chladný. Ak spotrebič vypnete,
chladiaci ventilátor pokračuje v činnosti, až
kým sa spotrebič neochladí.
Nesprávna prevádzka spotrebiča alebo
chybné súčasti môžu spôsobiť nebezpečné
prehriatie. Aby sa tomu predišlo, rúra je
vybavená bezpečnostným termostatom, ktorý
preruší dodávku energie. Po poklese teploty
sa rúra opäť automaticky zapne.
Tipy a rady
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
Teploty a časy pečenia uvedené
v tabuľkách sú iba orientačné.
Závisia od konkrétneho receptu,
množstva a kvality použitých
prísad.
Všeobecné informácie
•
•
•
Spotrebič má štyri úrovne na zasunutie
príslušenstva. Úrovne sa číslujú smerom
od dna spotrebiča.
Spotrebič je vybavený špeciálnym
systémom, ktorý cirkuluje vzduch a
neustále recykluje paru. Pomocou tohto
systému môžete piecť v parnom prostredí
a pripravovať pokrmy jemné vo vnútri a
chrumkavé na povrchu. Skracuje čas
varenia a znižuje spotrebu energie na
minimum.
V spotrebiči alebo na sklenených paneloch
dvierok sa môže kondenzovať vlhkosť. Je
to normálne. Pri otváraní dvierok počas
•
•
pečenia vždy ustúpte od spotrebiča. V
záujme zníženia kondenzácie nechajte
spotrebič zapnutý 10 minút pred varením.
Vlhkosť odstráňte po každom použití
spotrebiča.
Neumiestňujte predmety priamo na dno
rúry ani neprikrývajte časti rúry alebo jej
príslušenstvo alobalom. Mohlo by to
zmeniť výsledky pečenia a poškodiť smalt.
Pečenie koláčov
•
•
Dvierka rúry neotvárajte pred uplynutím
3/4 nastaveného času pečenia.
Ak pri pečení používate súčasne dva
plechy, nechávajte medzi nimi jednu voľnú
úroveň.
Pečenie mäsa a rýb
•
•
Na prípravu nadmerne mastných pokrmov
použite hlboký pekáč, aby ste predišli
vytvoreniu škvŕn, ktoré môžu byť trvalé.
Pred krájaním mäsa ho nechajte odstáť
približne 15 minút, aby z neho nevytiekla
šťava.
27
•
Aby počas pečenia v rúre nevznikalo príliš
mnoho dymu, pridajte do hlbokého pekáča
trochu vody. Kondenzácii dymu zabránite,
ak vodu pridáte vždy, keď sa odparí.
Čas pečenia
Spočiatku sledujte priebeh pečenia. Pri
používaní spotrebiča sami zistíte
najvhodnejšie nastavenia (varný stupeň, čas
pečenia, atď.) pre kuchynský riad, recepty a
množstvá, ktoré používate.
Čas pečenia závisí od typu pokrmu, jeho
konzistencie a objemu.
Tabuľka pečenia
Koláče
Pokrm
28
Horný/dolný ohrev
Teplovzdušné pečenie Ventilátor s ohrevom
Čas (min)
Poznám‐
ky
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Šľahané
cestá
170
2
165
2 (1 a 3)
45 - 60
Vo forme
na koláče
Linecké
cesto
170
2
160
2 (1 a 3)
20 - 30
Vo forme
na koláče
Tvaroho‐
vý koláč s
podmas‐
lím
170
1
165
2
70 - 80
V 26 cm
forme na
koláče
Jablkový
koláč
170
1
160
2 (1 a 3)
80 - 100
Vo dvoch
20 cm for‐
mách na
koláče na
drôtenom
rošte
Závin
175
2
150
2
60 - 80
Na plechu
na peče‐
nie
Torta s
džemom
170
2
160
2 (1 a 3)
30 - 40
V 26 cm
forme na
koláče
Biskupský
chlebíček
170
2
155
2
50 - 60
V 26 cm
forme na
koláče
Piškótový
koláč (piš‐
kótový ko‐
láč bez tu‐
ku)
170
2
160
2
90 - 120
V 26 cm
forme na
koláče
Pokrm
Horný/dolný ohrev
Teplovzdušné pečenie Ventilátor s ohrevom
Čas (min)
Poznám‐
ky
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Vianočná
štóla/
Koláč so
sušeným
ovocím
170
2
160
2
50 - 60
V 20 cm
forme na
koláče
Slivkový
koláč1)
170
2
165
2
20 - 30
Vo forme
na chlieb
Drobné
pečivo
170
3
166
3 (1 a 3)
25 - 35
Na plechu
na peče‐
nie
Sušien‐
ky1)
150
3
140
3 (1 a 3)
30 - 35
Na plechu
na peče‐
nie
Snehové
pusinky
100
3
115
3
35 - 40
Na plechu
na peče‐
nie
Bucht‐
ičky1)
190
3
180
3
80 - 100
Na plechu
na peče‐
nie
Odpaľo‐
vané ces‐
to1)
190
3
180
3 (1 a 3)
15 - 20
Na plechu
na peče‐
nie
Plochý
koláč
180
3
170
2
25 - 35
V 20 cm
forme na
koláče
Viktóriin
koláč
180
1 alebo 2
170
2
45 - 70
Vľavo +
vpravo v
20 cm
forme na
koláče
Biskupský
chlebíček
160
1
150
2
110 - 120
V 24 cm
forme na
koláče
Viktóriin
koláč1)
170
1
160
1
50 - 60
V 20 cm
forme na
koláče
1) Rúru predhrievajte 10 minút.
29
Chlieb a pizza
Pokrm
Horný/dolný ohrev
Teplovzdušné pečenie Ventilátor s ohrevom
Čas (min)
Poznám‐
ky
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
190
1
195
1
60 - 70
1 – 2 ku‐
sy, hmot‐
nosť jed‐
ného ku‐
sa 500 g
Ražný
chlieb
190
1
190
1
30 - 45
Vo forme
na chlieb
Rožky 1)
190
2
180
2 (1 a 3)
25 - 40
6 – 8 rož‐
kov na
plechu na
pečenie
Pizza 1)
190
1
190
1
20 - 30
V hlbo‐
kom pe‐
káči
Čajové
pečivo1)
200
3
190
2
10 – 20
Na plechu
na peče‐
nie
Biely
chlieb1)
1) Rúru predhrievajte 10 minút.
Zapekané jedlá
Pokrm
30
Horný/dolný ohrev
Teplovzdušné pečenie Ventilátor s ohrevom
Čas (min)
Poznám‐
ky
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Zapekané
cestoviny
180
2
180
2
40 - 50
Vo forme
Zapekaná
zelenina
200
2
200
2
45 - 60
Vo forme
Slané ko‐
láče
190
1
190
1
40 - 50
Vo forme
Lasagne
200
2
200
2
25 - 40
Vo forme
Cannello‐
ni
200
2
200
2
25 - 40
Vo forme
Pokrm
Yorkshir‐
ský pud‐
ing1)
Horný/dolný ohrev
Teplovzdušné pečenie Ventilátor s ohrevom
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
220
2
210
2
Čas (min)
Poznám‐
ky
20 - 30
6 pudin‐
gových
foriem
Čas (min)
Poznám‐
ky
1) Rúru predhrievajte 10 minút.
Mäso
Pokrm
Horný/dolný ohrev
Teplovzdušné pečenie Ventilátor s ohrevom
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Hovädzie
200
2
190
2
50 - 70
Na drôte‐
nom rošte
a hlbo‐
kom pe‐
káči
Bravčové
180
2
180
2
90 - 120
Na drôte‐
nom rošte
a hlbo‐
kom pe‐
káči
Teľacie
190
2
175
2
90 - 120
Na drôte‐
nom rošte
a hlbo‐
kom pe‐
káči
Neprepe‐
čený an‐
glický roz‐
bif
210
2
200
2
44 - 50
Na drôte‐
nom rošte
a hlbo‐
kom pe‐
káči
Stredne
prepeče‐
ný angli‐
cký rozbif
210
2
200
2
51 - 55
Na drôte‐
nom rošte
a hlbo‐
kom pe‐
káči
31
Pokrm
Horný/dolný ohrev
Teplovzdušné pečenie Ventilátor s ohrevom
Čas (min)
Poznám‐
ky
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Prepeče‐
ný angli‐
cký rozbif
210
2
200
2
55 - 60
Na drôte‐
nom rošte
a hlbo‐
kom pe‐
káči
Bravčové
pliecko
180
2
170
2
120 - 150
V hlbo‐
kom pe‐
káči
Bravčové
koleno
180
2
160
2
100 - 120
2 kusy na
hlbokom
pekáči
Jahňacie
190
2
190
2
110 - 130
Stehno
Kurča
200
2
200
2
70 - 85
Vcelku
Morka
180
1
160
1
210 - 240
Vcelku
Kačka
175
2
160
2
120 - 150
Vcelku
Hus
175
1
160
1
150 - 200
Vcelku
Králik
190
2
175
2
60 - 80
Porciova‐
ný
Zajac
190
2
175
2
150 - 200
Porciova‐
ný
Bažant
190
2
175
2
90 - 120
Vcelku
Čas (min)
Poznám‐
ky
Ryba
Pokrm
32
Horný/dolný ohrev
Teplovzdušné pečenie Ventilátor s ohrevom
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Pstruh/
pražma
morská
190
2
175
2 (1 a 3)
40 - 55
3 – 4 ryby
Tuniak/
losos
190
2
175
2 (1 a 3)
35 - 60
4 – 6 filiet
Grilovanie
Pred pečením prázdnu rúru
predhrievajte asi 10 minút.
Pokrm
Množstvo
Kusy
Teplota
(°C)
(g)
Čas (min)
1. strana
2. strana
Úroveň
v rúre
Steaky z
filiet
4
800
250
12 - 15
12 - 14
3
Hovädzie
steaky
4
600
250
10 - 12
6-8
3
Klobásy
8
-
250
12 - 15
10 - 12
3
Bravčové
kotlety
4
600
250
12 - 16
12 - 14
3
Kurča
(rozde‐
lené na 2
časti)
2
1000
250
30 - 35
25 - 30
3
Kebaby
4
-
250
10 - 15
10 - 12
3
Kuracie
prsia
4
400
250
12 - 15
12 - 14
3
Hambur‐
ger
6
600
250
20 - 30
-
3
Fileta z
ryby
4
400
250
12 - 14
10 - 12
3
Zapekané
sendviče
4-6
-
250
5-7
-
3
Hrianky
4-6
-
250
2-4
2-3
3
Turbo gril
Túto funkciu používajte pri
maximálnej teplote 200 °C.
Pokrm
Množstvo
Kusy
Závitky
(morka)
1
Teplota
(°C)
(g)
1000
200
Čas (min)
1. strana
2. strana
30 - 40
20 - 30
Úroveň
v rúre
3
33
Pokrm
Množstvo
Kusy
Teplota
(°C)
(g)
Čas (min)
1. strana
2. strana
Úroveň
v rúre
Kurča
(polov‐
ičky)
2
1000
200
25 - 30
20 - 30
3
Kuracie
stehná
6
-
200
15 - 20
15 - 18
3
Prepelica
4
500
200
25 - 30
20 - 25
3
Gratino‐
vaná zele‐
nina
-
-
200
20 - 25
-
3
Hrebenat‐
ky
-
-
200
15 - 20
-
3
Makrela
2-4
-
200
15 - 20
10 - 15
3
Rybie file‐
ty
4-6
800
200
12 - 15
8 - 10
3
Ošetrovanie a čistenie
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
Antikorové alebo hliníkové spotrebiče
Dvierka rúry čistite iba vlhkou
handričkou alebo špongiou.
Vysušte ich mäkkou handričkou.
Nikdy nepoužívajte oceľové
drôtenky, kyseliny ani abrazívne
materiály, ktoré by mohli poškodiť
povrch rúry. S rovnakou
obozretnosťou čistite aj ovládací
panel rúry.
Poznámky k čisteniu
•
•
•
•
•
•
34
Prednú stranu spotrebiča očistite mäkkou
handričkou namočenou v teplej vode s
prídavkom čistiaceho prostriedku.
Na čistenie kovových povrchov použite
príslušný čistiaci prostriedok.
Vnútro spotrebiča vyčistite po každom
použití. Hromadenie tuku alebo zvyškov
jedál môže mať na následok vznik požiaru.
Odolné nečistoty odstráňte špeciálnym
čistiacim prostriedkom pre rúry na pečenie.
Po každom použití vyčistite všetko
príslušenstvo a nechajte ho uschnúť.
Použite mäkkú handričku namočenú v
teplej vode s prídavkom čistiaceho
prostriedku.
Ak máte príslušenstvo s nelepivým
povrchom, nečistite ho agresívnymi
prostriedkami, ostrými predmetmi ani v
umývačke riadu. Môže to spôsobiť
poškodenie nepriľnavého povrchu.
Čistenie tesnenia dvierok
•
•
Tesnenie dvierok pravidelne kontrolujte.
Tesnenie dvierok je uložené okolo rámu
vnútorného priestoru rúry. Ak je tesnenie
dvierok poškodené, spotrebič
nepoužívajte. Obráťte sa na autorizované
servisné stredisko.
Pokyny k čisteniu tesnenia dvierok nájdete
vo všeobecných informáciách o čistení.
Vybratie zasúvacích líšt
Pri čistení rúry z nej vyberte zasúvacie lišty .
1
2
3
1
4
2
1 Odtiahnite prednú
2 Potiahnite zadnú
časť zasúvacích líšt
časť líšt od bočnej
od bočnej steny.
steny a lišty vyberte.
Pri inštalácii zasúvacích líšt zvoľte opačný
postup.
Čistenie dvierok rúry
Dvierka rúry majú dva sklenené panely.
Dvierka rúry a vnútorný sklenený panel
môžete vybrať a vyčistiť ich.
3 Dvierka rúry privrite 4 Dvierka položte na
do polovice, aby
mäkkú tkaninu na
zostali v prvej
stabilný povrch.
otvorenej polohe.
Potom ich potiahnite
vpred a vyberte z
lôžka.
5
6
Ak by ste sa pokúšali vnútorný
sklenený panel vybrať, kým sú
dvierka namontované, mohli by
sa dvierka zatvoriť.
UPOZORNENIE! Spotrebič
nepoužívajte bez vnútorného
skleneného panela.
1
2
90°
5 Uvoľnite blokovací
systém a vyberte
vnútorný sklenený
panel.
7
1
1 Úplne otvorte
2 Nadvihnite páčky na
dvierka a uchopte
oboch závesoch a
oba závesy dvierok.
preklopte ich.
6 Otočte obidve
úchytky o 90° a
vyberte ich z ich
lôžok.
2
7 Sklenený panel
najprv opatrne
nadvihnite a potom
vyberte.
Sklenený panel umyte vodou s prídavkom
saponátu. Sklenený panel opatrne osušte.
Po dokončení čistenia nainštalujte sklenený
panel a dvierka rúry. Zvoľte opačný postup.
Povrch s potlačou musí smerovať do vnútra
dvierok. Po inštalácii skontrolujte, či nie je
povrch skleného panela na mieste potlače na
dotyk drsný.
Uistite sa, že vnútorný sklenený panel je
namontovaný správne.
35
1.
2.
Spotrebič vypnite.
Odstráňte poistky z poistkovej skrine
alebo prerušte elektrický obvod.
Zadné svetlo
1.
2.
3.
4.
Výmena osvetlenia
Sklenený kryt otočte proti smeru
hodinových ručičiek a vyberte ho.
Sklenený kryt vyčistite.
Nahraďte žiarovku inou vhodnou
žiarovkou odolnou teplotám do 300 °C.
Nasaďte sklenený kryt.
Na spodnú časť dutiny spotrebiča položte
handričku. Zabránite tak poškodeniu skleného
krytu a vnútra rúry.
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo usmrtenia
elektrickým prúdom! Pred
výmenou žiarovky odpojte
poistku.
Žiarovka a sklenený kryt žiarovky
môžu byť horúce.
Riešenie problémov
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
Čo robiť, keď...
Problém
Možné príčiny
Rúra sa nezohrieva.
Rúra je vypnutá.
Zapnite rúru.
Rúra sa nezohrieva.
Poistka je vypálená.
Skontrolujte, či je príčinou
poruchy práve poistka. Ak sa
poistka vypáli opakovane, ob‐
ráťte sa na kvalifikovaného
elektrikára.
Nesvieti žiarovka.
Žiarovka je vypálená.
Žiarovku vymeňte.
Vnútri rúry a na jedlách sa
zráža para a vytvára sa skon‐
denzovaná voda.
Jedlo ste nechali v rúre príliš
dlho.
Po ukončení pečenia nene‐
chávajte jedlá v rúre dlhšie
ako 15 – 20 minút.
Servisné údaje
Ak problém nedokážete odstrániť sami,
zavolajte predajcu alebo autorizované
servisné stredisko.
Údaje potrebné pre autorizované servisné
stredisko nájdete na typovom štítku. Typový
36
Riešenie
štítok sa nachádza na prednom ráme
vnútorného priestoru spotrebiča.
Neodstraňujte typový štítok z vnútorného
priestoru spotrebiča.
Odporúčame, aby ste si sem zapísali tieto údaje:
Model (MOD.)
.........................................
Číslo výrobku (PNC)
.........................................
Sériové číslo (S.N.)
.........................................
Inštalácia
Upevnenie spotrebiča k linke
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
Zabudovanie
A
B
540
min. 550
114
19
20
600
21
558
min. 560
589
598
570
Elektrická inštalácia
Výrobca nenesie zodpovednosť v
prípade, že nedodržíte
bezpečnostné pokyny uvedené v
príslušných kapitolách.
594
Tento spotrebič sa dodáva s napájacou
zástrčkou a káblom.
9
3
Kábel
Typy káblov použiteľných pre inštaláciu alebo
výmenu:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
540
min. 550
114
19
20
590
21
558
Prierez kábla určite podľa celkového výkonu
uvedeného na typovom štítku. Môžete si tiež
pozrieť údaje uvedené v tabuľke:
min. 560
589
598
570
594
9
3
Celkový výkon (W)
Prierez kábla (mm²)
maximálne 1 380
3 x 0.75
maximálne 2 300
3x1
maximálne 3 680
3 x 1.5
Uzemňovací kábel (zeleno/žltý kábel) musí
byť o 2 cm dlhší ako fázový a nulový kábel
(modrý a hnedý kábel).
37
Energetická účinnosť
Dátový list produktu a informácie o produkte podľa EU 65-66/2014
Názov dodávateľa
Zanker
Model
KOB20622XK
Index energetickej účinnosti
103.8
Energetická trieda
A
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, tradičný re‐
žim
0.83 kWh/cyklus
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, režim s ven‐
tilátorom
0.82 kWh/cyklus
Počet dutín
1
Zdroj tepla
Elektrina
Hlasitosť
57 l
Typ rúry
Zabudovateľná rúra
Hmotnosť
27.4 kg
EN 60350-1 - Elektrické varné spotrebiče pre
domácnosť. Časť 1: Sporáky, rúry, parné rúry
a grily. Metódy merania výkonových
parametrov.
Úspora energie
Spotrebič má funkcie, ktoré vám pomôžu
usporiť energiu pri každodennom varení a
pečení.
•
Všeobecné rady
– Uistite sa, že počas prevádzky
spotrebiča sú dvierka rúry správne
zatvorené a počas pečenia ich
zbytočne neotvárajte.
– Úsporu energie podporíte použitím
kovového riadu.
•
•
– Ak je to možné, vložte pokrm do rúry
bez predhrievania.
– Ak proces pečenia pokrmu trvá viac
ako 30 minút, 3-10 minút pred
ukončením pečenia (v závislosti od
času pečenia) znížte teplotu v rúre na
minimum. Pokrm sa bude naďalej
piecť vďaka zvyškovému teplu v rúre.
– Zvyškové teplo použite na ohrev
ostatných pokrmov.
Pečenie s ventilátorom - ak je to možné,
použite funkcie pečenia s ventilátorom,
aby ste ušetrili energiu.
Uchovanie teploty jedla - ak chcete jedlo
uchovať teplé pomocou zvyškového tepla,
zvoľte najnižšie možné nastavenie teploty.
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom odovzdajte na
recykláciu. . Obal hoďte do príslušných
kontajnerov na recykláciu. Chráňte životné
prostredie a zdravie ľudí a recyklujte odpad z
38
elektrických a elektronických spotrebičov.
Nelikvidujte spotrebiče označené symbolom
spolu s odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný alebo
mestský úrad.
39
*
www.electrolux.com/shop
867324680-A-232016
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising