Electrolux | EOB6651ANX | User manual | Electrolux EOB6651ANX Vartotojo vadovas

Electrolux EOB6651ANX Vartotojo vadovas
EOB6651ANX
LT
Garinė orkaitė
Naudojimo instrukcija
2
www.electrolux.com
TURINYS
1. SAUGOS INFORMACIJA................................................................................... 3
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS................................................................................. 4
3. GAMINIO APRAŠYMAS.....................................................................................7
4. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART.................................................................7
5. KASDIENIS NAUDOJIMAS................................................................................ 8
6. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS...............................................................................12
7. PRIEDŲ NAUDOJIMAS....................................................................................13
8. PAPILDOMOS FUNKCIJOS.............................................................................18
9. PATARIMAI...................................................................................................... 19
10. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA.............................................................................. 33
11. TRIKČIŲ ŠALINIMAS..................................................................................... 37
12. ĮRENGIMAS....................................................................................................40
13. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS....................................................................... 41
MES GALVOJAME APIE JUS
Dėkojame, kad pirkote šį „Electrolux“ prietaisą. Jūs pasirinkote gaminį, kuris
pasižymi dešimtmečių profesionalia patirtimi ir naujovėmis. Originalus ir stilingas,
jis sukurtas galvojant apie jus. Taigi, kai tik naudojate jį, galite jaustis saugūs,
žinodami, kad kiekvieną kartą pasieksite puikių rezultatų.
Sveiki atvykę į „Electrolux“ pasaulį!
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
Gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo
informacijos:
www.electrolux.com/webselfservice
Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.registerelectrolux.com
Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo
prietaisui:
www.electrolux.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į įgaliotąjį aptarnavimo centrą, būtinai pateikite šią informaciją:
modelis, PNC, serijos numeris.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija
Bendroji informacija ir patarimai
Aplinkosaugos informacija
Galimi pakeitimai.
LIETUVIŲ
1.
3
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako
už sužalojimus ar žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso
įrengimo ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite
saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prireikus
galėtumėte pasižiūrėti.
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
•
•
•
•
•
•
•
Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai,
jutimo arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems
trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik
tuomet, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti
nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie
supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus.
Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir
tinkamai pašalinkite.
Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia
prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Neuždengtos dalys
būna įkaitę.
Jeigu prietaise yra apsaugos nuo vaikų įtaisas, jį reikia
suaktyvinti.
Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir
naudotojo priežiūros darbų.
3 metų ir mažesnių vaikų niekada negalima prileisti
prie prietaiso, kai jis veikia.
1.2 Bendrieji saugos reikalavimai
•
•
Šį prietaisą įrengti ir pakeisti jo laidą privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
ĮSPĖJIMAS! Prietaisas ir jo prieinamos dalys įkaista
naudojimo metu. Būkite atsargūs ir neprisilieskite prie
kaitinimo elementų. Mažesnių nei 8 metų vaikų
negalima prileisti prie prietaiso, jeigu jie nuolat nėra
prižiūrimi.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Patiekalus arba orkaitės prikaistuvius iš orkaitės
traukite ir į ją dėkite mūvėdami karščiui atsparias
pirštines.
Prieš techninės priežiūros darbus, atjunkite maitinimą.
Norėdami išvengti galimo elektros smūgio,
pasirūpinkite, kad prieš keičiant lemputę prietaisas
būtų išjungtas.
Nenaudokite garinio valiklio prietaisui valyti.
Durelių stiklo nevalykite šiurkščiu abrazyviniu valikliu
ar aštriais metaliniais gremžtukais, nes galite
subraižyti paviršių ir dėl to stiklas gali sudužti.
Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti
tik gamintojui, jo įgaliotąjam techninės priežiūros
centrui arba panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip
gali kilti elektros pavojus.
Norėdami išimti lentynėlių atramas, pirmiausia
patraukite lentynėlės atramos priekį, o po to galą nuo
šoninių sienelių. Įdėkite lentynėles atvirkščia tvarka.
Naudokite tik šiam prietaisui rekomenduojamą mėsos
termometrą.
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS
2.1 Įrengimas
2.2 Elektros įvadas
ĮSPĖJIMAS!
Šį prietaisą įrengti privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
•
•
•
•
•
•
•
•
Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
Vadovaukitės su prietaisu pateikta
įrengimo instrukcija.
Visada būkite atsargūs, kai perkeliate
prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada
mūvėkite apsaugines pirštines ir
avėkite uždarą avalynę.
Netraukite šio prietaiso už rankenos.
Būtina paisyti minimalių atstumų iki
kitų prietaisų ir spintelių.
Prietaisas būtinai turi būti įrengtas po
saugiomis konstrukcijomis ir šalia jų.
Prietaiso šonai privalo būti šalia tokio
paties aukščio prietaisų arba spintelių.
ĮSPĖJIMAS!
Gaisro ir elektros smūgio
pavojus.
•
•
•
•
•
•
Visus elektros prijungimus turi įvesti
kvalifikuotas elektrikas.
Šis prietaisas turi būti įžemintas.
Patikrinkite, ar elektros duomenys,
nurodyti techninių duomenų lentelėje,
atitinka jūsų elektros tinklo duomenis.
Jeigu ne, kreipkitės į elektriką.
Visada naudokite taisyklingai įrengtą
įžemintą saugųjį elektros lizdą.
Nenaudokite daugiakanalių kištukų,
jungiklių ir ilginamųjų laidų.
Būkite atsargūs, kad
nesugadintumėte elektros kištuko ir
elektros laido. Jei reikėtų pakeisti
maitinimo laidą, tai turi padaryti mūsų
LIETUVIŲ
•
•
•
•
•
•
•
•
įgaliotasis techninio aptarnavimo
centras.
Saugokite, kad maitinimo laidai
neliestų ir nebūtų arti prietaiso durelių,
ypač kai durelės yra karštos.
Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių
apsauga nuo smūgių turi būti
pritvirtinta taip, kad nebūtų galima
nuimti be įrankių.
Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite
įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus
prietaisą elektros laido kištuką būtų
lengva pasiekti.
Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs,
nejunkite kištuko.
Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už elektros laido. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
Naudokite tik tinkamus izoliavimo
įtaisus: liniją apsaugančius
automatinius jungiklius, saugiklius
(įsukami saugikliai turi būti išimami iš
jų laikiklio), įžeminimo nuotėkio
atjungiamuosius įtaisus ir
kontaktorius.
Elektros instaliacija privalo turėti
izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti
prietaisą nuo maitinimo tinklo ties
visais poliais. Tarp izoliavimo įtaiso
kontaktų turi būti mažiausiai 3 mm
pločio tarpelis.
Šis prietaisas atitinka EEB direktyvas.
2.3 Naudojimas
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo, nudegimų ir
elektros smūgio arba
sprogimo pavojus.
•
•
•
•
•
•
Šis prietaisas skirtas naudoti tik
buityje.
Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
Užtikrinkite, kad ventiliavimo angos
nebūtų uždengtos.
Nepalikite veikiančio prietaiso be
priežiūros.
Po kiekvieno naudojimo prietaisą
išjunkite.
Prietaisui veikiant, būkite atsargūs,
atidarydami prietaiso dureles. Gali
išsiveržti karštas oras.
•
•
•
•
•
•
•
5
Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų
rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi
prie vandens.
Nespauskite atvirų durelių.
Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio
arba vietos daiktams laikyti.
Atsargiai atidarykite prietaiso dureles.
Naudojant ingredientus su alkoholiu,
gali susidaryti alkoholio ir oro mišinys.
Atidarę dureles, saugokite prietaisą,
kad šalia jo nekiltų kibirkščių ir nebūtų
atviros liepsnos.
Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
Nenaudokite mikrobangų funkcijos
orkaitei įkaitinti.
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus sugadinti prietaisą.
•
•
•
•
•
•
Kad emalis nebūtų pažeistas arba
neišbluktų:
– nedėkite orkaitės indų ar kitų
daiktų tiesiai ant prietaiso dugno.
– nedėkite tiesiai ant prietaiso
dugno aliuminio folijos.
– nepilkite vandens tiesiai į karštą
prietaisą.
– nelaikykite prietaise drėgnų
patiekalų ir maisto produktų po to,
kai juos pagaminsite.
– būkite atsargūs, kai išimate ir
dedate priedus.
Emalio išblukimas neturi poveikio
prietaiso veikimui.
Drėgniems pyragams kepti naudokite
gilią kepimo skardą. Vaisių sultys gali
palikti dėmių, kurių nuvalyti gali
nepavykti.
Šis prietaisas yra skirtas tik maistui
gaminti. Jį draudžiama naudoti kitais
tikslais, pavyzdžiui, patalpai šildyti.
Maistą visada gaminkite uždarę
orkaitės dureles.
Jeigu prietaisas įrengtas už baldo
plokštės (pvz., durelių), užtikrinkite,
kad durelės niekada nebūtų
uždarytos, kai prietaisas veikia.
Karštis ir drėgmė gali kauptis už
uždarytos baldo plokštės ir pakenkti
prietaisui, jo korpusui ar grindims.
Neuždarykite baldo plokštės, kol
prietaisas po naudojimo visiškai
neataušo.
6
www.electrolux.com
2.4 Troškinimas garuose
ĮSPĖJIMAS!
Galite nusideginti arba
sugadinti prietaisą.
•
Išsiveržę garai gali sukelti nudegimus:
– Neatidarykite prietaiso durelių
troškindami garuose.
– Atsargiai atidarykite prietaiso
dureles po troškinimo garuose.
•
•
2.6 Vidinė apšvietimo lemputė
•
2.5 Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo, gaisro arba
prietaiso sugadinimo
pavojus.
•
•
•
•
•
•
Prieš atlikdami priežiūros darbus,
išjunkite prietaisą ir ištraukite
maitinimo laido kištuką iš elektros
tinklo lizdo.
Patikrinkite, ar prietaisas atvėsęs. Gali
sutrūkti stiklo plokštės.
Nedelsdami pakeiskite durelių stiklo
plokštes, jeigu jos pažeistos.
Kreipkitės į įgaliotąjį techninės
priežiūros centrą.
Būkite atsargūs, kai išimate prietaiso
dureles. Durelės yra sunkios!
Reguliariai valykite prietaisą, kad
apsaugotumėte paviršiaus medžiagą
nuo nusidėvėjimo.
Valykite prietaisą drėgna, minkšta
šluoste. Naudokite tik neutralius
ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų
produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių
arba metalinių daiktų.
Jeigu naudojate orkaitės purškiklį,
laikykitės ant pakuotės pateiktų
saugumo nurodymų.
Nevalykite katalizinio emalio (jeigu
taikytina) jokios rūšies plovikliu.
Šiame prietaise naudojama
apšvietimo arba halogeninė lemputė
yra skirta tik buitiniams prietaisams.
Nenaudokite jos būstui apšviesti.
ĮSPĖJIMAS!
Elektros smūgio pavojus.
•
•
Prieš keisdami lemputę, atjunkite
prietaisą nuo maitinimo tinklo.
Naudokite tik tų pačių techninių
duomenų lemputes.
2.7 Šalinimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižeisti arba
uždusti.
•
•
•
Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
Nupjaukite maitinimo laidą arti
prietaiso ir pašalinkite jį.
Išimkite durų užraktą, kad vaikai arba
naminiai gyvūnai neįstrigtų prietaise.
2.8 Techninė priežiūra
•
•
Dėl prietaiso remonto kreipkitės į
įgaliotąjį aptarnavimo centrą.
Naudokite tik originalias atsargines
dalis.
LIETUVIŲ
7
3. GAMINIO APRAŠYMAS
3.1 Bendroji apžvalga
1
2
3
4
5
6
7
14
5
13
4
8
3
9
2
1
12
11
10
1 Valdymo skydelis
2 Orkaitės funkcijų nustatymo
rankenėlė
Elektroninis
valdymo pultas
3
4 Temperatūros nustatymo rankenėlė
5 Stalčius vandeniui
6 Kaitinamasis elementas
7 Mėsos termometro lizdas
8 Lemputė
9 Ventiliatorius
10 Išimama lentynėlė
11 Išleidimo vamzdelis
12 Vandens išleidimo vožtuvas
13 Lentynėlės padėtys
14 Garų įleidimas
3.2 Priedai
•
•
•
Vielinė lentynėlė
Prikaistuviams, pyragų formoms,
kepimo skardoms.
Kepimo padėklas
Skirta pyragams ir sausainiams kepti.
Gilus prikaistuvis
•
•
Skirtas kepti ir skrudinti arba
riebalams surinkti.
Mėsos termometras (MT)
Skirtas matuoti, kiek iškepęs maisto
produktas.
Ištraukiami bėgeliai
Skirti lentynoms ir skardoms.
4. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
4.1 Pradinis valymas
Išimkite iš prietaiso visus priedus ir
išimamas lentynų atramas.
Žr. skyrių „Valymas ir
priežiūra“.
Prieš pirmąjį naudojimą prietaisą ir
priedus išvalykite.
Įdėkite priedus ir išimamas lentynų
atramas atgal į jų pradines padėtis.
4.2 Laiko nustatymas
Pirmą kartą prijungus prie elektros tinklo,
keletą sekundžių ekrane matyti visi
simboliai. Po to keletą sekundžių ekrane
rodoma programinės įrangos versija.
Kai išsijungia programinės įrangos
versija, ekrane rodoma
"Mirksi 12.
ir „12:00“.
arba , kad
1. Spauskite
nustatytumėte esamą valandą.
2. Paspauskite , kad patvirtintumėte
arba nustatyta valanda po 5
sekundžių bus automatiškai
išsaugota.
8
www.electrolux.com
Ekrane rodoma
ir nustatyta
valanda. "Mirksi „00“.
3. Spauskite
arba , kad
nustatytumėte esamas minutes.
4. Paspauskite , kad patvirtintumėte
arba nustatytos minutės po 5
sekundžių bus automatiškai
išsaugotos.
Ekrane rodomas naujas laikas.
4.3 Laiko keitimas
Paros laiką galite pakeisti tik jeigu
išjungta orkaitė.
Spauskite
, kol ekrane pradės mirksėti
paros laiko indikatorius
4.4 Išankstinis įkaitinimas
Įkaitinkite tuščią prietaisą, kad išdegtų
visi jame likę riebalai.
ir didžiausią
1. Nustatykite funkciją
temperatūrą.
2. Palikite prietaisą veikti 1 valandą.
3. Nustatykite funkciją
ir nustatykite
didžiausią temperatūrą.
4. Įjunkite prietaisą ir palaukite 15
minučių.
Priedai gali įkaisti labiau nei įprastai. Iš
prietaiso gali sklisti kvapai ir veržtis
dūmai. Tai normalu. Būtinai užtikrinkite
tinkamą patalpų vėdinimą.
.
Kaip nustatyti naują laiką žr. „Laiko
nustatymas“.
5. KASDIENIS NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
5.1 Įstumiamos rankenėlės
Norėdami naudoti prietaisą, spustelėkite
valdymo rankenėlę. Valdymo rankenėlė
iššoka.
5.2 Prietaiso įjungimas ir
išjungimas
Priklauso nuo modelio, ar
jūsų prietaise yra
lemputės, rankenėlių
simboliai ar indikatoriai:
• Kai prietaisas veikia,
užsidega lemputė.
• Simbolis rodo, ar
rankenėle valdomos
orkaitės funkcijos ar
temperatūra.
• Orkaitei įkaitus užsidega
indikatorius.
1. Nustatykite orkaitės funkcijų valdymo
rankenėlę, kad galėtumėte pasirinkti
orkaitės funkciją.
2. Pasukite temperatūros rankenėlę
temperatūrai pasirinkti.
3. Jeigu norite išjungti prietaisą,
pasukite orkaitės funkcijų ir
temperatūros rankenėles į išjungimo
padėtį.
LIETUVIŲ
9
5.3 Orkaitės funkcijos
Orkaitės funkcija
Naudojimo sritis
Išjungimo padė‐ Prietaisas yra išjungtas.
tis
Greitasis įkaitini‐ Sutrumpinamas įkaitinimo laikas.
mas
Karšto oro srau‐ Vienu metu kepti maistą iki 3-jų lentynos padėčių ir
tas
džiovinti.Nustatykite 20–40 °C žemesnę temperatū‐
rą nei naudojant viršutinio / apatinio kaitinimo funkci‐
ją.
Pica
1-oje lentynos padėtyje kepti patiekalus, kuriems
reikia intensyvesnio skrudinimo ir traškaus pagrindo.
Nustatykite 20–40 °C žemesnę temperatūrą nei
naudojant viršutinio / apatinio kaitinimo funkciją.
Viršutinis / apati‐ Maistui kepti ir skrudinti 1-oje lentynos padėtyje.
nis kaitinimas
Apatinis kaitini‐
mas
Pyragams su traškiu pagrindu kepti ir maistui kon‐
servuoti.
Atšildymas
Šią funkciją galima naudoti šaldytam maistui, pavyz‐
džiui, daržovėms ir vaisiams, atšildyti. Atšildymo
trukmė priklauso nuo užšaldyto maisto produkto kie‐
kio ir dydžio.
Drėgnas karštas Taupyti energiją, kai kepate, ir kepti kepinius skar‐
oras
dose 1-oje lentynos padėtyje. Ši funkcija buvo nau‐
dojama energijos vartojimo efektyvumo klasei nus‐
tatyti pagal standartą EN 60350-1.
Didysis kepintu‐
vas
Plokštiems patiekalams dideliais kiekiais kepti grilyje
ir skrebučiams skrudinti.
Terminis kepin‐
tuvas
Didesniems mėsos gabalams arba paukštienai su
kaulais skrudinti 1-oje lentynos padėtyje. Taip pat
tinka apkepams ir skrudinti.
Karštas oras +
garai
Garuose troškintiems patiekalams ruošti. Šią funkci‐
ją naudokite kepimo laikui sutrumpinti, kad maiste
liktų daugiau vitaminų ir maistingųjų medžiagų. Pa‐
sirinkite šią funkciją ir nustatykite 130–230 °C tem‐
peratūrą.
5.4 Greitojo įkaitinimo funkcija
Greitojo įkaitinimo funkcija sutrumpina
įkaitinimo laiką.
Nedėkite maisto į orkaitę, kai
veikia greitojo įkaitinimo
funkcija.
1. Nustatykite greitojo įkaitinimo
funkciją. Žr. orkaitės funkcijų lentelę.
10
www.electrolux.com
2. Sukite temperatūros nustatymo
rankenėlę, kad nustatytumėte
temperatūrą.
Kai prietaisas pasiekia nustatytą
temperatūrą, pasigirsta garso signalai.
Pasigirdus garso signalams,
greitojo įkaitinimo funkcija
tebeveikia. Šią funkciją turite
išjungti rankiniu būdu.
3. Nustatykite orkaitės funkciją.
5.5 Rodinys
A
G
F
B
E
A. Laikmatis
B. Įkaitinimo ir likusio karščio
indikatorius
C. Vandens stalčiukas (tik kai kuriuose
modeliuose)
D. Mėsos termometras (MT) (tik kai
kuriuose modeliuose)
E. Elektroninis durelių užraktas (tik kai
kuriose modeliuose)
F. Valandos / minutės
G. Laikrodžio funkcijos
C
D
5.6 Mygtukai
Mygtukas
Funkcija
Aprašas
LAIKRODIS
Laikrodžio funkcijai nustatyti.
MAŽINIMAS
Laikui nustatyti.
LAIKMATIS
LAIKMAČIUI nustatyti. Norėdami įjungti
arba išjungti orkaitės lemputę, pa‐
spauskite šį mygtuką ir palaikykite jį
nuspaudę ilgiau nei 3 sekundes.
DIDINIMAS
Laikui nustatyti.
TEMPERATŪRA
Orkaitės temperatūrai arba mėsos ter‐
mometro temperatūrai tikrinti (jeigu tai‐
kytina). Naudokite tik tada, kai veikia
orkaitės funkcija.
5.7 Kaitinimo indikatorius
Jeigu įjungsite orkaitės funkciją, ekrane
viena po kitos bus rodomos juostos
Juostos rodo orkaitės temperatūros
padidėjimą arba sumažėjimą.
.
5.8 Troškinimas garuose
1. Nustatykite funkciją .
2. Norėdami atidaryti vandens stalčių,
paspauskite jo dangtelį. Vandens į
stalčių pilkite tol, kol užsidegs
įspėjamoji lemputė „Bakelis pilnas“.
Maksimali bakelio talpa – 900 ml. Šio
kiekio užtenka maždaug 55–60 min.
trukmės gaminimui.
LIETUVIŲ
Kaip skystį naudokite tik
vandenį. Nenaudokite
filtruoto
(demineralizuoto) arba
distiliuoto vandens.
Nenaudokite jokių kitų
skysčių.
Į vandens stalčių
nepilkite lengvai
užsiliepsnojančių skysčių
arba alkoholio (grapos,
viskio, konjako ir pan.).
3. Įstumkite vandens stalčių į jo pradinę
padėtį.
4. Ruoškite maistą tinkamame
prikaistuvyje.
5. Nustatykite 130–230 °C temperatūrą.
Garinant aukštesnėje kaip 230 °C
temperatūroje gaunami ne itin geri
rezultatai.
ĮSPĖJIMAS!
Po kiekvieno gaminimo
garuose funkcijos naudojimo
palaukite mažiausiai 60
minučių, kad iš vandens
išleidimo vožtuvo nepradėtų
bėgti karštas vanduo.
Po kiekvieno kepimo garuose išpilkite
vandenį iš vandens bakelio.
DĖMESIO
Prietaisas yra karštas.
Galima nusideginti. Būkite
atsargūs, kai ištuštinate
vandens stalčių.
5.9 Vandens talpyklės
indikatorius
Kai veikia gaminimo garuose funkcija,
ekrane rodomas vandens talpyklės
indikatorius. Vandens talpyklės
indikatorius rodo vandens lygį talpyklėje.
•
•
•
– vandens talpyklė pilna. Kai
talpyklė pilna, pasigirsta garso
signalas. Norėdami išjungti garso
signalą, paspauskite bet kurį mygtuką.
– vandens talpyklė pusiau pilna.
– vandens talpyklė tuščia. Kai
talpyklę reikia papildyti, pasigirsta
garso signalas.
11
Jeigu į talpyklę pripylėte per
daug vandens, per
apsaugos nuotaką vandens
perteklius nutekės ant
orkaitės dugno.
Sugerkite vandenį kempine
arba šluoste.
5.10 Vandens bakelio
pripildymas
DĖMESIO
Prieš išpildami vandenį iš
vandens talpyklės,
įsitikinkite, ar prietaisas yra
atvėsęs.
1. Paruoškite išleidimo vamzdelį (C),
pateiktą pakuotėje kartu su vartotojo
vadovu. Uždėkite jungtį (B) ant vieno
iš išleidimo vamzdelio galų.
2. Kitą išleidimo vamzdelio (C) galą
įdėkite į indą. Jis turi būti žemesnėje
padėtyje nei išleidimo vožtuvas (A).
A
B
C
3. Atidarykite orkaitės dureles ir
įstatykite jungtį (B) į išleidimo vožtuvą
(A).
4. Spaudinėkite jungtį, kol iš vandens
talpyklės ištekės visas vanduo.
Talpyklėje gali būti šiek
tiek vandens, kai ekrane
rodomas simbolis
.
Palaukite, kol iš vandens
išleidimo vožtuvo
bėgantis vanduo liausis
bėgęs.
5. Kai vanduo nebeteka, išimkite jungtį
iš vožtuvo.
12
www.electrolux.com
Į vandens talpyklę nepilkite
išleisto vandens.
6. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS
6.1 Laikrodžio funkcijų lentelė
Laikrodžio funkcija
Naudojimo sritis
PAROS LAIKAS
Paros laikui nustatyti, pakeisti arba patikrinti. Žr.
„Laiko nustatymas“.
LAIKMATIS
Naudokite atgalinės atskaitos laikui nustatyti (iki 23
val. 59 min.). Ši funkcija neturi poveikio prietaiso vei‐
kimui. Funkciją LAIKMATIS galite nustatyti bet kada,
net jei prietaisas yra išjungtas.
TRUKMĖ
Prietaiso veikimo trukmei nustatyti. Naudokite tik kai
nustatyta orkaitės funkcija.
PABAIGA
Nustatyti, kada prietaisas turi išsijungti. Naudokite tik
kai nustatyta orkaitės funkcija. Tuo pat metu galite
naudoti funkcijas „Trukmė“ ir „Pabaiga“ („Laiko ati‐
dėjimas“), jeigu prietaisas vėliau bus įjungiamas ir
išjungiamas automatiškai.
pabaigos funkcijai
pirmiausia
nustatote valandas ir po to minutes.
Pasibaigus laikui, 2 minutes girdimas
garso signalas. Ekrane mirksi simbolis
Kelis kartus paspauskite ,
kad perjungtumėte laikrodžio
funkcijas.
arba
ir laiko nuostata. Orkaitė
išsijungia.
4. Norėdami išjungti garso signalą,
paspauskite bet kurį mygtuką.
5. Pasukite orkaitės funkcijų rankenėlę į
išjungimo padėtį.
Lakrodžio funkcijų
nuostatoms patvirtinti
spauskite
arba palaukite
penkias sekundes, kol jos
bus patvirtintos
automatiškai.
Jeigu nustatydami funkcijos
6.2 TRUKMĖS arba
PABAIGOS nustatymas
TRUKMĖ
paspausite mygtuką
prietaisas pereis prie
1. Nustatykite orkaitės funkciją.
2. Kelis kartus paspauskite mygtuką
kol ekrane bus rodoma
arba
Ekrane mirksi
arba
,
.
.
3. Spauskite
arba , kad
nustatytumėte vertes, ir patvirtinimui
spauskite
.
Trukmės funkcijai
pirmiausia
nustatote minutes ir po to valandas, o
valandas
,
funkcijos PABAIGA
nuostatos.
6.3 LAIKMATIS nustatymas
1. Paspauskite
Ekrane mirksi
.
ir „00“.
2. Spauskite
arba , kad
nustatytumėte LAIKMATIS.
LIETUVIŲ
Pirmiausiai nustatykite sekundes, po
to minutes ir valandas.
Pradžioje laikas skaičiuojamas
minutėmis ir sekundėmis. Jeigu
nustatote ilgesnį nei 60 minučių laiką,
ekrane rodomas simbolis
.
Dabar prietaisas laiką skaičiuoja
valandomis ir minutėmis.
3. Funkcija LAIKMATIS įsijungs
automatiškai po penkių minučių.
Praėjus 90 % nustatyto laiko, pasigirs
garso signalai.
4. Pasibaigus nustatytam laikui, dvi
minutes girdimas garso signalas.
"Ekrane mirksi 00:00“ ir . Norėdami
išjungti garso signalą, paspauskite
bet kurį mygtuką.
13
6.4 Atskaitos pirmyn laikmatis
Šį laikmatį naudokite stebėti, kiek laiko
orkaitė veikia. Jis įsijungia iš karto, kai
orkaitė pradeda kaisti.
Norėdami atitaisyti atskaitos pirmyn
laikmatį, paspauskite ir laikykite
bei . Laikmatis vėl
nuspaudę
pradeda skaičiuoti pirmyn.
Atskaitos pirmyn laikmačio
negalima naudoti su šiomis
funkcijomis: trukmės
,
pabaigos
, mėsos
termometro.
Jeigu LAIKMATIS nustatote
veikiant TRUKMĖS
PABAIGOS
arba
funkcijai,
ekrane įsijungia simbolis
.
7. PRIEDŲ NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
7.1 Mėsos termometro
naudojimas
2. Įkiškite mėsos termometro galą (su
simboliu
ant rankenos) į mėsos
vidurį.
3. Įkiškite mėsos termometro kištuką į
lizdą, esantį orkaitės viršuje.
Mėsos termometras (MT) matuoja mėsos
kepimo temperatūrą. Kai mėsa yra
nustatytos temperatūros, prietaisas
išsijungia.
Galimi du temperatūros nustatymai:
•
•
orkaitės temperatūra. Žr. kepimo
nuostatų lentelę;
kepimo temperatūra. Žr. mėsos
termometro nuostatų lentelę.
DĖMESIO
Naudokite tik su prietaisu
pateiktą mėsos termometrą
arba originalias atsargines
dalis.
1. Pasirinkite orkaitės funkciją ir
orkaitės temperatūrą.
Kepant mėsos termometras būtinai
turi likti mėsoje ir lizde.
Kai naudojate mėsos termometrą
pirmą kartą, numatytoji kepimo
temperatūra yra 60 °C. Mirksint
,
temperatūros nustatymo rankenėle
14
www.electrolux.com
galite pakeisti numatytąją kepimo
temperatūrą.
Ekrane rodomas mėsos termometro
simbolis ir numatytoji kepimo
temperatūra.
4. Naują kepimo temperatūros nuostatą
patvirtinkite paspausdami mygtuką
arba palaukite 10 sekundžių, kol ji
bus patvirtinta automatiškai.
Kitą kartą naudojant mėsos termometrą,
ekrane rodoma nauja numatytoji kepimo
temperatūra.
Kai mėsa pasiekia nustatytą kepimo
temperatūrą, pradeda mirksėti mėsos
ir numatytoji
termometro simbolis
kepimo temperatūra. Dvi minutes
skamba garso signalas.
5. Norėdami išjungti garso signalą,
paspauskite bet kurį mygtuką.
6. Ištraukite mėsos termometro kištuką
iš lizdo. Išimkite mėsą iš prietaiso.
7. Išjunkite prietaisą.
•
vieną kartą – ekrane rodoma
nustatyta kepimo temperatūra, o
kas 10 sekundžių parodoma
einamoji kepimo temperatūra;
• du kartus – ekrane rodoma esama
kepimo temperatūra ir kas 10
sekundžių parodoma nustatytoji
kepimo temperatūra;
• tris kartus – ekrane rodoma
nustatytoji orkaitės temperatūra.
2. Norėdami temperatūrą pakeisti,
sukite temperatūros nustatymo
rankenėlę.
7.2 Priedų įstatymas
Grotelės:
Įstumkite groteles tarp lentynos atramos
kreipiamųjų laikiklių ir įsitikinkite, kad
kojelės yra nukreiptos žemyn.
ĮSPĖJIMAS!
Būkite atsargūs, kai traukiate
mėsos termometro galą ir
kištuką. Mėsos termometras
yra karštas. Galima
nusideginti.
Kiekvieną kartą įkišę mėsos
termometrą į lizdą, privalote
iš naujo nustatyti kepimo
trukmę. Jūs negalite
pasirinkti trukmės ir
pabaigos laiko.
Kol prietaisas pirmą kartą
skaičiuoja numatomą
trukmės laiką, ekrane mirksi
Gilus prikaistuvis:
Įstumkite gilų prikaistuvį tarp lentynėlės
kreipiamųjų laikiklių.
simbolis . Skaičiavimui
pasibaigus, ekrane rodoma
kepimo trukmė. Kepant
laikas nuolat
perskaičiuojamas ir, jeigu
reikia, trukmės vertė ekrane
atnaujinama.
Kepant temperatūrą galima bet kuriuo
metu pakeisti:
Grotelės ir gilus prikaistuvis kartu:
1. Paspauskite
Įstumkite gilų prikaistuvį tarp lentynos
atramos ir grotelių kreipiamųjų laikiklių.
:
LIETUVIŲ
15
2. Ant ištraukiamų bėgelių padėkite
groteles ir atsargiai juos įstumkite į
prietaisą.
°C
Visų orkaitės priedų
dešiniųjų ir kairiųjų pusių
viršuje yra maži įlenkimai,
kad būtų saugiau. Šie
įlenkimai taip pat apsaugos
nuo apvirtimo.
Aukštas kraštas aplink
lentyną neleidžia
prikaistuviams pasislinkti.
7.3 Išimami bėgeliai
Išsaugokite šią ištraukiamų
bėgelių įrengimo instrukciją,
kad ja galima būtų
pasinaudoti ateityje.
Naudojant ištraukiamus bėgelius, galima
lengviau įstatyti ir ištraukti lentynas.
DĖMESIO
Ištraukiamų bėgelių
negalima plauti indaplovėje.
Netepkite ištraukiamų
bėgelių jokiu tepalu.
1. Ištraukite dešinįjį ir kairįjį
ištraukiamus bėgelius.
Prieš uždarydami orkaitės dureles,
būtinai iki galo atgal į prietaisą įstumkite
ištraukiamus bėgelius.
7.4 Maisto garinimui naudojami
priedai
Garų komplekto priedai su
prietaisu nepateikiami. Dėl
papildomos informacijos
kreipkitės į vietos tiekėją.
Dietinių patiekalų kepimo indas
skirtas kepimo garuose funkcijoms
Kepimo indą sudaro stiklo indas, dangtis
su anga purkštuko vamzdeliui (C) ir
plieno grotelės, skirtos dėti ant kepimo
indo dugno.
Stiklo indas (A)
°C
16
www.electrolux.com
Dangtis (B)
Plieno grotelės (E)
Purkštukas ir purkštuko vamzdelis
•
Nestatykite įkaitusio kepimo indo ant
šaltų / šlapių paviršių.
•
Kai kepimo indas yra įkaitęs, nepilkite
į jį šaltų skysčių.
•
Nenaudokite kepimo indo ant karšto
maisto gaminimo paviršiaus.
•
Nevalykite kepimo indo
šlifuojamosiomis medžiagomis,
metaliniais šveistukais ir milteliais.
C
D
„C“ – tai purkštuko vamzdelis kepimui
garuose, „D“ – purkštukas tiesioginiam
kepimui garuose.
Purkštuko vamzdelis (C)
Purkštukas tiesioginiam kepimui
garuose (D)
LIETUVIŲ
17
Įsitikinkite, ar purkštuko vamzdelis
nesuspaustas ir neliečia orkaitės viršuje
esančio kaitinimo elemento.
4. Nustatykite orkaitės kepimo garuose
funkciją.
7.6 Tiesioginis kepimas
garuose
Dėkite maistą į kepimo indą, ant plieno
grotelių. Įpilkite šiek tiek vandens.
7.5 Kepimas garuose naudojant
dietinių patiekalų kepimo indą
DĖMESIO
Nenaudokite indo dangčio.
Dėkite maistą į kepimo indą, ant plieno
grotelių, ir uždenkite jį dangčiu.
ĮSPĖJIMAS!
Kai orkaitė veikia,
naudodami purkštuką, būkite
atsargūs. Norėdami paliesti
purkštuką, kai orkaitė yra
karšta, visada mūvėkite
orkaitės pirštines. Jeigu garų
funkcijos nenaudojate,
purkštuką iš orkaitės visada
išimkite.
1. Įkiškite purkštuko vamzdelį į specialią
angą, esančią dietinių patiekalų
kepimo indo dangtyje.
C
Purkštuko vamzdelis yra
specialiai skirtas kepimui ir
jame nėra pavojingų
medžiagų.
1. Įkiškite purkštuką (D) į purkštuko
vamzdelį (C). Kitą galą prijunkite prie
garų įleidimo angos.
2. Dėkite kepimo indą orkaitės antros
skardos padėtyje nuo apačios.
3. Kitą purkštuko vamzdelio galą įdėkite
į garų įleidimo angą.
2. Dėkite kepimo indą orkaitės pirmos
arba antros skardos padėtyje nuo
apačios.
Įsitikinkite, ar purkštuko vamzdelis
nesuspaustas ir neliečia orkaitės viršuje
esančio kaitinimo elemento.
18
www.electrolux.com
3. Nustatykite orkaitės kepimo garuose
funkciją.
Gamindami viščiuką, antį, kalakutą,
ožkiuką arba didelę žuvį, įkiškite
purkštuką (D) tiesiai į tuščiavidurę mėsos
dalį. Įsitikinkite, kad neužkimštumėte
angų.
Daugiau informacijos apie kepimą
garuose rasite kepimo garuose lentelėse,
pateiktose skyriuje „Naudingi patarimai“.
8. PAPILDOMOS FUNKCIJOS
8.1 Užrakto nuo vaikų
naudojimas
2. Vienu metu paspauskite ir 2
Kai užraktas nuo vaikų yra įjungtas,
prietaiso negalima netyčia įjungti.
.
Girdisi garso signalas. Ekrane užsidega
Loc.
1. Užtikrinkite, kad orkaitės funkcijų
rankenėlė būtų ties išjungimo
padėtimi.
2. Vienu metu paspauskite ir 2
ir .
sekundes palaikykite
Girdisi garso signalas. Ekrane rodoma
SAFE .
Norėdami išjungti užrakto nuo vaikų
funkciją, pakartokite 2 veiksmą.
8.2 Mygtukų užrakto
naudojimas
Funkciją „Mygtukų užraktas“ galite įjungti
tik tada, kai prietaisas veikia.
Mygtukų užrakto funkcija apsaugo nuo
vykdomos orkaitės funkcijos
temperatūros ir laiko nuostatų atsitiktinio
pakeitimo.
1. Pasirinkite orkaitės funkciją ir
nustatykite ją pagal savo
pageidavimus
sekundes palaikykite nuspaudę
ir
Norėdami išjungti mygtukų užrakto
funkciją, pakartokite 2 veiksmą.
Pasukus temperatūros
rankenėlę arba paspaudus
mygtuką, ekrane užsidega
Loc. Kai pasukate orkaitės
funkcijų rankenėlę,
prietaisas išsijungia.
Kai išjungiate prietaisą su
įjungta mygtukų užrakto
funkcija, mygtukų užrakto
funkcija automatiškai
persijungia į užrakto nuo
vaikų funkciją. Žr. skyrių
„Apsaugos nuo vaikų
užrakto naudojimas“.
8.3 Likusio karščio indikatorius
Kai išjungiate prietaisą, ekrane rodomas
likusio karščio indikatorius , jeigu
temperatūra orkaitėje yra aukštesnė nei
40 °C. Pasukite temperatūros rankenėlę
kairėn ar dešinėn, kad matytumėte
orkaitės temperatūrą.
LIETUVIŲ
19
8.4 Automatinis išsijungimas
8.5 Aušinimo ventiliatorius
Saugumo sumetimais prietaisas
išsijungia automatiškai po kurio laiko,
jeigu veikia orkaitės funkcija ir jūs
nepakeitėte nuostatų.
Kai prietaisas veikia, aušinimo
ventiliatorius įsijungia automatiškai, kad
prietaiso paviršiai išliktų vėsūs. Išjungus
prietaisą, orkaitės aušinimo ventiliatorius
gali toliau veikti tol, kol prietaisas atvės.
Temperatūra (°C)
Išsijungimo lai‐
kas (val.)
30–115
12,5
120–195
8,5
200–245
5,5
250 – didžiausias
1,5
Po automatinio išjungimo, norėdami
prietaisą vėl įjungti, paspauskite
mygtuką.
8.6 Apsauginis termostatas
Netinkamai naudojant prietaisą arba
sugedus jo sudedamosioms dalims, jis
gali pavojingai perkaisti. Norint to
išvengti, orkaitėje įrengtas apsauginis
termostatas, kuris nutraukia elektros
tiekimą. Sumažėjus temperatūrai, orkaitė
vėl automatiškai įjungiama.
Automatinis išsijungimas
neveikia naudojant šias
funkcijas: mėsos
termometras, orkaitės
apšvietimas, trukmė,
pabaiga.
9. PATARIMAI
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Lentelėse nurodyta
temperatūra ir kepimo laikas
yra tik orientacinio pobūdžio.
Jie priklauso nuo receptų,
naudojamų ingredientų
kokybės ir kiekio.
9.1 Bendroji informacija
•
•
Prietaise yra penkios lentynų padėtys.
Lentynų padėtys skaičiuojamos nuo
prietaiso apačios.
Šis prietaisas turi specialią sistemą,
užtikrinančią oro apykaitą ir nuolatinę
garų apytaką. Dėl tokios sistemos
maistas ruošiamas garų prisotintoje
aplinkoje, patiekalas būna minkštas
viduje ir apskrudęs iš išorės. Taip
sutrumpinamas maisto gaminimo
laikas ir sumažinamos energijos
sąnaudos.
•
•
•
Drėgmė gali kondensuotis prietaiso
viduje arba ant durelių stiklo plokščių.
Tai normalu. Prieš atidarydami
prietaiso dureles maisto gaminimo
metu, visada atsistokite atokiai nuo
prietaiso. Kondensavimuisi sumažinti
prieš gaminimą maždaug 10 minučių
pakaitinkite prietaisą.
Po kiekvieno naudojimo išvalykite
prietaise susikaupusią drėgmę.
Gaminimo metu tiesiai ant prietaiso
dugno nedėkite jokių daiktų ir
prietaiso komponentų neuždenkite
aliuminio folija. Jei nepaisysite šio
nurodymo, gali pakisti gaminimo
rezultatai ir būti pažeistas orkaitės
emalis.
9.2 Pyragų kepimas
•
•
Neatidarinėkite orkaitės durelių, kol
nepraėjo 3/4 kepimui skirto laiko.
Jeigu kepate dviejose kepimo
skardose vienu metu, tarp jų palikite
vieną laisvą lygį.
20
www.electrolux.com
9.3 Mėsos ir žuvies gaminimas
9.4 Maisto ruošimo trukmė
•
Gaminimo trukmė priklauso nuo maisto
tipo, konsistencijos ir kiekio.
•
•
Labai riebiam maistui naudokite gilų
kepimo indą, kad orkaitėje neliktų
neišvalomų dėmių.
Prieš pjaustydami mėsą gabaliukais,
palaukite maždaug 15 minučių, kad
neištekėtų sultys.
Kad kepimo metu orkaitėje
nesusidarytų per daug dūmų, į gilų
kepimo indą įpilkite šiek tiek vandens.
Kad dūmai nesikondensuotų, įpilkite
vandens, kai tik jis išdžiūsta.
Iš pradžių stebėkite rezultatus, kai
gaminate. Raskite tinkamiausias
nuostatas (kaitinimo nuostata, gaminimo
trukmė ir pan.) jūsų prikaistuviams,
receptams ir kiekiams, kai gaminate šiuo
prietaisu.
9.5 Kepimo ir skrudinimo lentelė
Pyragai
Patieka‐
las
Viršutinis / apatinis
kaitinimas
Karšto oro srautas
Laikas
(min.)
Pastabos
Tempera‐
tūra (°C)
Lentynos Tempera‐ Lentynos
padėtis
tūra (°C)
padėtis
170
2
160
3 (2 ir 4)
45–60
Pyrago for‐
moje
Trapi tešla 170
2
160
3 (2 ir 4)
20–30
Pyrago for‐
moje
Varškės
pyragas
170
1
165
2
60–80
26 cm py‐
rago for‐
moje
Obuolių
170
1)
pyragas
2
160
2 (kairysis 80–100
ir dešiny‐
sis)
Dviejose
20 cm py‐
rago for‐
mose ant
grotelių
Štrudelis
175
3
150
2
Kepimo
skardoje
Pyragas
su uogie‐
ne
170
2
165
2 (kairysis 30–40
ir dešiny‐
sis)
26 cm py‐
rago for‐
moje
Biskvitinis 170
pyragas
2
160
2
50–60
26 cm py‐
rago for‐
moje
Kalėdinis 160
pyragas /
riebus vai‐
sių pyra‐
gas1)
2
150
2
90–120
20 cm py‐
rago for‐
moje
Plaktos
tešlos re‐
ceptai
60–80
LIETUVIŲ
Patieka‐
las
Viršutinis / apatinis
kaitinimas
Karšto oro srautas
Laikas
(min.)
Pastabos
Tempera‐
tūra (°C)
Lentynos Tempera‐ Lentynos
padėtis
tūra (°C)
padėtis
175
1
160
2
50–60
Duonos
formoje
Maži pyra‐ 170
gaičiai –
vienas ly‐
gis
3
140–150
3
20–30
Kepimo
skardoje
Maži pyra‐ gaičiai –
du lygiai
-
140–150
2 ir 4
25–35
Kepimo
skardoje
Maži pyra‐ gaičiai –
trys lygiai
-
140–150
1, 3 ir 5
30–45
Kepimo
skardoje
Sausai‐
140
niai / juos‐
tiniai teš‐
lainiai –
vienas ly‐
gis
3
140–150
3
30–35
Kepimo
skardoje
Sausai‐
niai / juos‐
tiniai teš‐
lainiai –
du lygiai
-
140–150
2 ir 4
35–40
Kepimo
skardoje
Sausai‐
niai / juos‐
tiniai teš‐
lainiai –
trys lygiai
-
140–150
1, 3 ir 5
35–45
Kepimo
skardoje
Merengos 120
– vienas
lygis
3
120
3
80–100
Kepimo
skardoje
Merengos – du ly‐
giai1)
-
120
2 ir 4
80–100
Kepimo
skardoje
Bande‐
lės1)
190
3
190
3
12–20
Kepimo
skardoje
Eklerai –
vienas ly‐
gis
190
3
170
3
25–35
Kepimo
skardoje
Slyvų py‐
ragas1)
21
22
www.electrolux.com
Patieka‐
las
Viršutinis / apatinis
kaitinimas
Karšto oro srautas
Laikas
(min.)
Pastabos
Tempera‐
tūra (°C)
Lentynos Tempera‐ Lentynos
padėtis
tūra (°C)
padėtis
-
-
170
2 ir 4
35–45
Kepimo
skardoje
Pyragai‐
180
čiai forme‐
lėse
2
170
2
45–70
20 cm py‐
rago for‐
moje
Riebūs
vaisiniai
pyragai
160
1
150
2
110–120
24 cm py‐
rago for‐
moje
Viktorijos
pyragai‐
čiai
170
1
160
2 (kairysis 50–60
ir dešiny‐
sis)
Eklerai –
du lygiai
20 cm py‐
rago for‐
moje
1) Pakaitinkite orkaitę maždaug 10 minučių.
Duona ir pica
Patieka‐
las
Viršutinis / apatinis
kaitinimas
Karšto oro srautas
Tempera‐ Lentynos
tūra (°C)
padėtis
Tempera‐ Lentynos
tūra (°C)
padėtis
Laikas
(min.)
Pastabos
Balta duo‐ 190
na1)
1
190
1
60–70
1–2 kepa‐
lai, vienas
kepalas –
500 g
Ruginė
duona
190
1
180
1
30–45
Duonos
formoje
Duonos
bande‐
lės 1)
190
2
180
2 (2 ir 4)
25–40
6–8 ban‐
delės ke‐
pimo skar‐
doje
Pica1)
230–250
1
230–250
1
10–20
Kepimo
skardoje
arba gilia‐
me kepi‐
mo inde
Sklin‐
džiai1)
200
3
190
3
10–20
Kepimo
skardoje
1) Pakaitinkite orkaitę maždaug 10 minučių.
LIETUVIŲ
23
Apkepai
Patieka‐
las
Viršutinis / apatinis
kaitinimas
Karšto oro srautas
Laikas
(min.)
Pastabos
Tempera‐ Lentynos
tūra (°C)
padėtis
Tempera‐ Lentynos
tūra (°C)
padėtis
Makaronų
apkepas
200
2
180
2
40–50
Formoje
Daržovių
apkepas
200
2
175
2
45–60
Formoje
Apkepai
su įdaru1)
180
1
180
1
50–60
Formoje
Lazanija1) 180–190
2
180–190
2
25–40
Formoje
Įdaryti ma‐ 180–190
karonai
vamzdu‐
čiai1)
2
180–190
2
25–40
Formoje
Laikas
(min.)
Pastabos
1) Pakaitinkite orkaitę maždaug 10 minučių.
Mėsa
Patieka‐
las
Viršutinis / apatinis
kaitinimas
Karšto oro srautas
Tempera‐ Lentynos
tūra (°C)
padėtis
Tempera‐ Lentynos
tūra (°C)
padėtis
Jautiena
200
2
190
2
50–70
Ant grote‐
lių
Kiauliena
180
2
180
2
90–120
Ant grote‐
lių
Veršiena
190
2
175
2
90–120
Ant grote‐
lių
Angliškas
jautienos
kepsnys,
su krauju
210
2
200
2
50–60
Ant grote‐
lių
Angliškas
jautienos
kepsnys,
vidutiniš‐
kai iškep‐
tas
210
2
200
2
60–70
Ant grote‐
lių
24
www.electrolux.com
Patieka‐
las
Viršutinis / apatinis
kaitinimas
Karšto oro srautas
Laikas
(min.)
Pastabos
Tempera‐ Lentynos
tūra (°C)
padėtis
Tempera‐ Lentynos
tūra (°C)
padėtis
210
2
200
2
70–75
Ant grote‐
lių
Kiaulienos 180
mentė
2
170
2
120–150
Su odele
Kiaulienos 180
kulninė
2
160
2
100–120
2 vnt.
Aviena
190
2
175
2
110–130
Koja
Viščiukas
220
2
200
2
70–85
Visas
Kalakutas
180
2
160
2
210–240
Visas
Antis
175
2
220
2
120–150
Visa
Žąsis
175
2
160
1
150–200
Visa
Triušiena
190
2
175
2
60–80
Supjausty‐
ta gaba‐
lais
Zuikis
190
2
175
2
150–200
Supjausty‐
tas gaba‐
lais
Fazanas
190
2
175
2
90–120
Visas
Laikas
(min.)
Pastabos
Angliškas
jautienos
kepsnys,
gerai iš‐
keptas
Žuvis
Patieka‐
las
Viršutinis / apatinis
kaitinimas
Karšto oro srautas
Tempera‐ Lentynos
tūra (°C)
padėtis
Tempera‐ Lentynos
tūra (°C)
padėtis
190
2
175
2
40–55
3–4 žuvys
Tunas / la‐ 190
šiša
2
175
2
35–60
4–6 filė
Upėtakis /
jūros kar‐
šis
9.6 Kepimas ant grotelių
Prieš gaminimą įkaitinkite
orkaitę 3 minutes.
LIETUVIŲ
Patieka‐
las
Kiekis
Gabalai
Filė bifš‐
teksai
25
(g)
Tempera‐ Laikas (min.)
tūra (°C)
Viena pu‐ Antra pu‐
sė
sė
Lentynos
padėtis
4
800
daug.
12–15
12–14
4
Jautienos
didkeps‐
niai
4
600
daug.
10–12
6–8
4
Dešrelės
8
-
daug.
12–15
10–12
4
Kiaulienos 4
muštiniai
600
daug.
12–16
12–14
4
Viščiukas
(perpjau‐
tas pusi‐
au)
2
1000
daug.
30–35
25–30
4
Kebabai
4
-
daug.
10–15
10–12
4
Vištienos
krūtinėlė
4
400
daug.
12–15
12–14
4
Mėsainis
6
600
daug.
20–30
-
4
Žuvies filė 4
400
daug.
12–14
10–12
4
Skrebutis 4–6
su garnyru
-
daug.
5–7
-
4
Skrebučiai 4–6
-
daug.
2–4
2–3
4
9.7 Terminis kepintuvas
Jautiena
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Jautienos kepsnys storio cm
arba filė, šiek tiek
pakeptas1)
190–200
5–6
1 arba 2
Jautienos kepsnys storio cm
arba filė, vidutiniš‐
kai iškeptas1)
180–190
6–8
1 arba 2
Jautienos kepsnys storio cm
arba filė, iškep‐
tas1)
170–180
8–10
1 arba 2
1) Įkaitinkite orkaitę.
Kiekis
26
www.electrolux.com
Kiauliena
Patiekalas
Kiekis (kg)
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Mentė, sprandinė, 1–1,5
kumpis
160–180
90–120
1 arba 2
Kapotinis, kiaulie‐
nos / jautienos
šonkauliukai
1–1,5
170–180
60–90
1 arba 2
Mėsos ruletas
0,75–1
160–170
50–60
1 arba 2
Kiaulės koja (ap‐
virta)
0,75–1
150–170
90–120
1 arba 2
Patiekalas
Kiekis (kg)
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Kepta veršiena
1
160–180
90–120
1 arba 2
Veršienos kul‐
ninė
1,5–2
160–180
120–150
1 arba 2
Patiekalas
Kiekis (kg)
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Ėriuko koja,
kepta aviena
1–1,5
150–170
100–120
1 arba 2
Ėrienos nugari‐ 1–1,5
nė
160–180
40–60
1 arba 2
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Paukštiena, su‐ po 0,2–0,25
pjaustyta porci‐
jomis
200–220
30–50
1 arba 2
Viščiukas, per‐
pjautas pusiau
190–210
35–50
1 arba 2
Viščiukas, višta 1–1,5
190–210
50–70
1 arba 2
Antis
1,5–2
180–200
80–100
1 arba 2
Žąsis
3,5–5
160–180
120–180
1 arba 2
Kalakutiena
2,5–3,5
160–180
120–150
1 arba 2
Kalakutiena
4–6
140–160
150–240
1 arba 2
Veršiena
Aviena
Paukštiena
Patiekalas
Kiekis (kg)
po 0,4–0,5
LIETUVIŲ
27
Žuvis (troškinta)
Patiekalas
Kiekis (kg)
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Visa žuvis
1–1,5
210–220
40–60
1 arba 2
9.8 Drėgnas karštas oras
Gaminimo metu prietaiso
dureles atidarykite tik kai
būtina.
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Makaronų plokštainis
190–200
45–55
2
Bulvių plokštainis
160–170
60–75
2
Musaka
180–200
75–90
2
Lazanija
160–170
55–70
2
Įdaryti makaronai kaneloni
170–190
65–75
2
Duonos pudingas
150–160
75–90
2
Ryžių pudingas
170–190
45–60
2
Obuolių pyragas
150–160
75–85
2
Balta duona
180–190
50–60
2
9.9 Atitirpinti
Patiekalas
Kiekis (g) Atšildymo
laikas
(min.)
Likusi atšildy‐
mo trukmė
(min.)
Pastabos
Viščiukas
1000
100–140
20–30
Viščiuką padėkite ant
didelėje lėkštėje apvers‐
tos mažos lėkštutės.
Patiekalo gaminimo lai‐
kui įpusėjus, apverskite.
Mėsa
1000
100–140
20–30
Patiekalo gaminimo lai‐
kui įpusėjus, apverskite.
Mėsa
500
90–120
20–30
Patiekalo gaminimo lai‐
kui įpusėjus, apverskite.
Upėtakis
150
25–35
10–15
-
Braškės
300
30–40
10–20
-
Sviestas
250
30–40
10–15
-
28
www.electrolux.com
Patiekalas
Kiekis (g) Atšildymo
laikas
(min.)
Likusi atšildy‐
mo trukmė
(min.)
Pastabos
Grietinėlė
2 X 200
80–100
10–15
Grietinę galima gerai iš‐
plakti ir ne visiškai ati‐
tirpdytą.
Didelins
puošnus tor‐
tas
1400
60
60
-
9.10 Džiovinimas. Karšto oro
srautas.
•
•
Išklokite skardas pergamentiniu arba
kepimo popieriumi.
Tam, kad rezultatai būtų kuo geresni,
praėjus pusei džiovinimo laiko orkaitę
išjunkite, atidarykite jos dureles ir
palikite per naktį, kad maisto
produktai visiškai išdžiūtų.
Daržovės
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (val.)
Pupos
60–70
Pipirai
60–70
Daržovės rau‐
ginimui
Lentynos padėtis
1 padėtis
2 padėtys
6–8
3
1/4
5–6
3
1/4
60–70
5–6
3
1/4
Grybai
50–60
6–8
3
1/4
Prieskoniniai
augalai
40–50
2–3
3
1/4
Temperatūra
(°C)
Laikas (val.)
Lentynos padėtis
Slyvos
60–70
Abrikosai
Vaisiai
Patiekalas
1 padėtis
2 padėtys
8–10
3
1/4
60–70
8–10
3
1/4
Pjaustyti obuo‐
liai
60–70
6–8
3
1/4
Kriaušės
60–70
6–9
3
1/4
LIETUVIŲ
29
9.11 Karštas oras + garai
Pyragai ir tešlainiai
Patiekalas
Temperatū‐ Laikas
ra (°C)
(min.)
Lentynos Pastabos
padėtis
Obuolių pyra‐
gas1)
160
60–80
2
20 cm pyrago formoje
Apkepai
175
30–40
2
26 cm pyrago formoje
Vaisių pyragas
160
80–90
2
26 cm pyrago formoje
Biskvitinis pyra‐
gas
160
35–45
2
26 cm pyrago formoje
Panettone1)
150–160
70–100
2
20 cm pyrago formoje
Slyvų pyragas1)
160
40–50
2
Duonos formoje
Pyragėliai
150–160
25–30
3 (2 ir 4)
Kepimo skardoje
Sausainiai
150
20–35
3 (2 ir 4)
Kepimo skardoje
Mielinės bande‐
lės1)
180–200
12–20
2
Kepimo skardoje
Sviestinės ban‐
delės1)
180
15–20
3 (2 ir 4)
Kepimo skardoje
1) Pakaitinkite orkaitę maždaug 10 minučių.
Duona ir pica
Patiekalas
Kiekis (g)
Temperatū‐ Laikas
ra (°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Pastabos
Balta duo‐
na1)
1 000
180–190
45–60
2
1–2 kepalai,
vienas kepa‐
las – 500 g
Bandelės1)
500
190–210
20–30
2 (2 ir 4)
6–8 bande‐
lės kepimo
skardoje
Pica1)
-
200–220
20–30
2
Kepimo
skardoje
1) Pakaitinkite orkaitę maždaug 10 minučių.
Apkepai
Patiekalas
Temperatū‐ Laikas
ra (°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Pastabos
Įdarytos daržovės 170–180
30–40
1
Formoje
Lazanija
40–50
2
Formoje
170–180
30
www.electrolux.com
Patiekalas
Temperatū‐ Laikas
ra (°C)
(min.)
Bulvių plokštainis 160–170
50–60
Lentynos
padėtis
Pastabos
1 (2 ir 4)
Formoje
Mėsa
Patiekalas
Kiekis (g)
Tempe‐
ratūra
(°C)
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Pastabos
Kepta kiauliena 1 000
180
90–110
2
Ant grotelių
Veršiena
1 000
180
90–110
2
Ant grotelių
Kepta jautiena
– su krauju
1 000
210
45–50
2
Ant grotelių
Rostbifas, vi‐
1 000
dutiniškai iške‐
pęs
200
55–65
2
Ant grotelių
Rostbifas, iške‐ 1 000
pęs
190
65–75
2
Ant grotelių
Aviena
1 000
175
110–130
2
Koja
Viščiukas
1 000
200
55–65
2
Visas
Kalakutiena
4 000
170
180–240
2
Visa
Antis
2 000–2 500
170–180
120–150
2
Visa
Žąsis
3 000
160–170
150–200
1
Visa
Triušiena
-
170–180
60–90
2
Supjaustyta ga‐
balais
Žuvis
Patiekalas
Kiekis
(g)
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Pastabos
Upėtakis
1 500
180
25–35
2
3–4 žuvys
Tunas
1 200
175
35–50
2
4–6 filė
200
20–30
2
-
Sidabrinė men‐ kė
Pašildymas garais
Patiekalas
Temperatūra Laikas
(°C)
(min.)
Troškiniai / apke‐ 140
pai1)
15–25
Lentynos
padėtis
Pastabos
2
Pašildymas ant skar‐
dos
LIETUVIŲ
Patiekalas
Temperatūra Laikas
(°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Pastabos
Makaronai ir pa‐
dažai1)
140
10–15
2
Pašildymas ant skar‐
dos
Garnyras (pvz.,
ryžiai, bulvės,
makaronai)1)
140
10–15
2
Pašildymas ant skar‐
dos
Vienos porcijos
patiekalai1)
140
10–15
2
Pašildymas ant skar‐
dos
Mėsa1)
140
10–15
2
Pašildymas ant skar‐
dos
Daržovės1)
140
10–15
2
Pašildymas ant skar‐
dos
1) Pakaitinkite orkaitę maždaug 10 minučių.
9.12 Maisto gaminimas
dietiniame kepimo inde
Naudokite karšto oro srauto ir garų
funkciją.
Daržovės
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Smulkinti brokoliai
150
20–25
2
Baklažanai
150
15–20
2
Smulkinti žiediniai
kopūstai
150
25–30
2
Pomidorai
150
15
2
Balti šparagai
150
35–45
2
Žali šparagai
150
25–35
2
Cukinijų griežinėliai
150
20–25
2
Morkos
150
35–40
2
Pankoliai
150
30–35
2
Kaliaropės
150
25–30
2
Juostelėmis pjaus‐
tyti pipirai
150
20–25
2
Griežinėliais pjaus‐
tyti salierai
150
30–35
2
31
32
www.electrolux.com
Mėsa
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Virtas kumpis
150
55–65
2
Virta viščiuko krūti‐
nėlė
150
25–35
2
Kasseler (rūkyta
kiaulienos nugari‐
nė)
150
80–100
2
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Upėtakis
150
25–30
2
Lašišos filė
150
25–30
2
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Ryžiai
150
35–40
2
Vidutinio dydžio
bulvės su lupeno‐
mis
150
50–60
2
Virtos bulvės, ket‐
virčiais
150
35–45
2
Polenta
150
40–45
2
Žuvis
Garnyrai
9.13 Mėsos termometro lentelė
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra
(°C)
Kepta veršiena
75–80
Veršiuko koja
85–90
Angliškas jautienos kepsnys, su krauju
45–50
Angliškas jautienos kepsnys, vidutiniškai iškeptas
60–65
Angliškas jautienos kepsnys, gerai iškeptas
70–75
Kiaulienos mentė
80–82
Kiaulienos kulninė
75–80
Aviena
70–75
Viščiukas
98
Kiškiena
70–75
LIETUVIŲ
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra
(°C)
Upėtakis / jūros karšis
65–70
Tunas / lašiša
65–70
33
10. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
10.3 Durelių tarpiklio valymas
•
10.1 Pastabos dėl valymo
•
•
•
•
•
•
Prietaiso priekį valykite minkšta
šluoste ir šiltu vandeniu su valymo
priemone.
Metaliniams paviršiams valyti
naudokite tam skirtą valymo
priemonę.
Prietaiso vidų valykite po kiekvieno
naudojimo. Riebalų kaupimasis ar kiti
maisto likučiai gali sukelti gaisrą.
Didesnė rizika yra grilio prikaistuviui.
Įsisenėjusius nešvarumus valykite
specialiu orkaičių valikliu.
Visus priedus išvalykite po kiekvieno
naudojimo ir palikite juos išdžiūti.
Valykite minkšta šluoste ir šiltu
vandeniu su valymo priemone.
Jeigu turite neprisvylančių priedų,
neplaukite jų stipraus poveikio
priemonėmis, indaplovėje arba
naudodami aštrius daiktus. Tai gali
pažeisti neprisvylančią dangą.
10.2 Nerūdijančio plieno ar
aliuminio prietaisai
Orkaitės dureles valykite tik
drėgna šluoste ar kempine.
Nusausinkite minkštu
audiniu.
Nenaudokite plieno vilnos,
rūgšties arba šveičiamųjų
medžiagų, nes jos gali
pažeisti orkaitės paviršių.
Orkaitės valdymo skydelį
valykite vadovaudamiesi tais
pačiais perspėjimais.
•
Reguliariai tikrinkite durelių tarpiklį.
Durelių tarpiklis apjuostas aplink
orkeitės angos rėmą. Nenaudokite
prietaiso, jeigu durelių tarpiklis yra
pažeistas. Kreipkitės į įgaliotąjį
techninio aptarnavimo centrą.
Jei norite valyti durelių tarpiklį, žr.
bendrąją valymo informaciją.
10.4 Lentynų atramų
Norėdami išvalyti orkaitės vidų, išimkite
lentynų atramas .
1. Atitraukite lentynėlės priekį nuo
šoninės sienelės.
2. Lentynos atramos galinę dalį
patraukite nuo šoninės sienelės ir ją
ištraukite.
2
1
Įdėkite lentynas atvirkščia tvarka.
34
www.electrolux.com
Ištraukiamų grotelių
atraminiai kaiščiai turi būti
atsukti į priekį.
Valymo procedūros metu iš
garų įleidimo angos į orkaitę
gali prilašėti šiek tiek
vandens. Norėdami, kad
vanduo nelašėtų ant orkaitės
dugno, ant lentynos, kuri yra
tiesiai po garų įleidimo anga,
padėkite surenkamąjį
padėklą.
10.5 Valymas vandeniu
Valymo vandeniu procedūrai naudojami
garai, kad iš orkaitės būtų galima
lengviau pašalinti riebalus ir maisto
likučius.
1. Įpilkite 300 ml vandens į valymo
vandeniu talpyklą, esančią orkaitės
apačioje.
2. Nustatykite funkciją .
3. Nustatykite 90 °C temperatūrą.
4. Įjunkite prietaisą ir palaukite 30
minučių.
5. Išjunkite prietaisą ir palaukite, kol jis
atvės.
6. Kai prietaisas atvės, švelnia šluoste
išvalykite vidinius orkaitės paviršius.
ĮSPĖJIMAS!
Prieš liesdami prietaisą,
įsitikinkite, kad jis
atvėso. Galima
nusideginti.
Antraip po kiek laiko orkaitėje susidarys
kalkių nuosėdų. Norėdami to išvengti,
valykite orkaitės dalis, generuojančias
garus. Po kiekvieno kepimo garuose
išpilkite vandenį iš bakelio.
Vandens tipai
•
•
•
10.6 Vandens bakelio valymas
Minkštas vanduo, kuriame yra
mažai kalkių – rekomenduojamas
gamintojo: mažina valymo procedūrų
skaičių.
Vandentiekio vanduo – galite jį
naudoti, jeigu namų vandens tiekimo
sistemoje įrengtas vandens valytuvas
arba vandens minkštiklis.
Kietas vanduo, kuriame yra daug
kalkių – jis neturi jokio poveikio
prietaiso veikimui, bet padidina
valymo procedūrų skaičių.
ĮSPĖJIMAS!
Valymo procedūros metu į
vandens bakelį vandens
nepilkite.
KALCIO KIEKIO LENTELĖ, NURODYTA PSO (Pasaulio sveikatos organizacijos)
Kalkių nuosė‐
dos
Vandens kietumas
0–60 mg/l
0–6
0–3
Minkštas
75 ciklų – 2,5
mėn.
60–120 mg/l
6–12
3–7
Vidutinio kietu‐
mo
50 ciklų – 2
mėn.
120–180 mg/l
12–18
8–10
Kietas arba kal‐ 40 ciklų – 1,5
kingas
mėn.
daugiau nei
180 mg/l
daugiau nei 18
daugiau nei 10
Labai kietas
(prancūziškais (vokiškais
laipsniais)
laipsniais)
Vandens kate‐ Nukalkinimą
gorija
atlikite kas
30 ciklų – 1
mėn.
LIETUVIŲ
1. Pripilkite į vandens bakelį 850 ml
vandens ir 50 ml citrinos rūgšties
(penkis arbatinius šaukštelius).
Išjunkite orkaitę ir palaukite maždaug
60 minučių.
2. Įjunkite orkaitę ir nustatykite funkciją
„Karštas oras + garai“. Nustatykite
230 °C temperatūrą. Po 25 minučių
ją išjunkite ir palaukite 15 minučių,
kol atvės.
3. Įjunkite orkaitę ir nustatykite funkciją
„Karštas oras + garai“. Nustatykite
130–230 °C temperatūrą. Išjunkite ją
po 10 minučių.
Palaukite, kol atauš ir ištuštinkite
talpyklės turinį. Žr. skyrių „Vandens
išpylimas iš vandens bakelio“.
4. Išskalaukite vandens bakelį ir
nuvalykite šluoste orkaitės viduje
likusias kalkių nuosėdas.
5. Rankomis šiltame muiluotame
vandenyje išplaukite išleidimo
vamzdelį. Nenaudokite rūgščių,
purškiamų priemonių ar panašių
valymo medžiagų, kad jo
nesugadintumėte.
35
3. Viena ranka laikykite išstumtą dalį.
Kita ranka atsuktuvu ją iškelkite ir
pasukite dešinės pusės lanksto
svirtelę.
10.7 Orkaitės durelių valymas
Orkaitės durelės turi tris stiklo
plokštes.Galite išimti orkaitės dureles ir
vidines stiklo plokštes ir nuvalyti.
Orkaitės durelės gali staiga
užsidaryti, jeigu jūs
bandysite išimti stiklo
plokštes, nenuėmę orkaitės
durelių.
DĖMESIO
Nenaudokite prietaiso be
stiklo plokščių.
1. Iki galo atidarykite dureles ir raskite
lankstą dešinėje durelių pusėje.
2. Traukite tvirtinimo dalį, kol ją
atitrauksite.
4. Raskite durelių kairėje pusėje esantį
lankstą.
36
www.electrolux.com
5. Pakelkite ir pasukite svirtelę, esančią
ant kairiojo lanksto.
9. Pasukite du fiksatorius 90° kampu ir
ištraukite juos iš lizdų.
6. Pusiau uždarykite orkaitės dureles iki
pirmos atidarymo padėties. Tada
patraukite į priekį ir išimkite dureles iš
jų lizdo.
90°
10. Pirmiausiai atsargiai pakelkite ir po to
išimkite stiklo plokštes vieną po kitos.
Pradėkite nuo viršutinės plokštės.
1
7. Padėkite dureles ant minkštu audiniu
užtiesto stabilaus paviršiaus.
2
11. Stiklo plokštes nuvalykite vandeniu ir
muilu. Atsargiai nusausinkite stiklo
plokštes.
Baigę valyti įdėkite stiklo plokštes ir
orkaitės dureles. Atlikite veiksmus
atvirkščia eilės tvarka.
8. Atlaisvinkite fiksavimo sistemą ir
išimkite vidines stiklo plokštes.
Būtinai stiklo plokštes (A ir B) atgal dėkite
tinkama seka.Pirma plokštė (A) turi
dekoratyvinį rėmelį. Šilkografinės
spaudos sritis privalo būti nukreipta į
vidinę durelių pusę. Žiūrėkite, kad įdėjus
stiklo plokštės rėmo paviršius (A) su
šilkografine spauda nebūtų šiurkštus
liesti.
LIETUVIŲ
A
37
10.8 Lemputės keitimas
B
Patieskite audinį prietaiso viduje. Tai
apsaugo nuo lemputės stiklinio gaubtelio
ir orkaitės vidaus pažeidimų.
ĮSPĖJIMAS!
Žūties nuo elektros srovės
pavojus! Atjunkite saugiklį
prieš keisdami lemputę.
Lemputė ir lemputės stiklinis
gaubtas gali būti karšti.
DĖMESIO
Halogeninę lemputę visada
suimkite skudurėliu, kad ant
lemputės neprisviltų riebalų
likučiai.
Įsitikinkite, ar tinkamai įdėjote vidurinę
stiklo plokštę į savo vietą.
1. Išjunkite prietaisą.
2. Išimkite saugiklius iš skirstomosios
saugiklių dėžutės arba išjunkite
jungtuvą.
Galinė lemputė
1. Sukite stiklinį lemputės gaubtelį prieš
laikrodžio rodyklę ir nuimkite jį.
2. Nuvalykite stiklinį gaubtelį.
3. Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama,
300 °C karščiui atsparia lempute.
4. Uždėkite stiklinį gaubtelį.
11. TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
11.1 Ką daryti, jeigu...
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Orkaitės nepavyksta įjungti Orkaitė neprijungta arba
arba valdyti.
netinkamai prijungta prie
elektros tinklo.
Patikrinkite, ar orkaitė tin‐
kamai prijungta prie elek‐
tros tinklo (žr. prijungimo
schemą, jeigu yra).
Orkaitė nekaista.
Orkaitė yra išjungta.
Įjunkite orkaitę.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytas laikrodis.
Nustatykite laikrodį.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytos būtinos nuo‐
statos.
Patikrinkite, ar nuostatos
yra tinkamos.
38
www.electrolux.com
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Orkaitė nekaista.
Suaktyvintas automatinis
išjungimas.
Žr. skyrių „Automatinis iš‐
jungimas“.
Orkaitė nekaista.
Įjungtas apsaugos nuo
vaikų užraktas.
Žr. skyrių „Apsaugos nuo
vaikų užrakto naudojimas“.
Orkaitė nekaista.
Perdegė saugiklis.
Patikrinkite, ar veikimas
sutriko dėl saugiklio. Jeigu
saugiklis pakartotinai per‐
dega, kreipkitės į kvalifi‐
kuotą elektriką.
Lemputė nešviečia.
Perdegusi lemputė.
Pakeiskite lemputę.
Mėsos termometras nevei‐ Netinkamai įkištas mėsos
Kuo giliau įkiškite mėsos
kia.
termometro kištukas į lizdą. termometro kištuką į lizdą.
Orkaitėje yra vandens.
Vandens talpyklėje pripilta
per daug vandens.
Išjunkite orkaitę ir iššluos‐
tykite vandenį iš prietaiso
šluoste arba kempine.
Kepimo garuose funkcija
neveikia.
Kalkių nuosėdos užkimšo
angą.
Patikrinkite vandens įvado
angą. Pašalinkite kalkių
nuosėdas.
Kepimo garuose funkcija
neveikia.
Vandens talpykloje nėra
vandens.
Pripildykite vandens tal‐
pyklą.
Vandens talpyklai ištuštinti
reikia daugiau nei trijų mi‐
nučių arba vanduo teka iš
garų įvado angos.
Orkaitėje susidarė kalkių
nuosėdų.
Išvalykite vandens talpyk‐
lą. Žr. skyrių „Vandens tal‐
pyklos valymas“.
Patiekalai kepa per ilgai ar‐ Per žema arba per aukšta
ba per trumpai.
temperatūra.
Jeigu reikia, sureguliuokite
temperatūrą. Laikykitės
naudojimo instrukcijoje pa‐
teiktų nurodymų.
Ant maisto produktų ir or‐
Pernelyg ilgam palikote pa‐ Baigę gaminti, nepalikite
kaitės viduje kaupiasi garai tiekalą orkaitėje.
patiekalų orkaitėje ilgiau
ir kondensatas.
negu 15–20 minučių.
Ekrane rodoma „C2“.
Norėjote paleisti atšildymo
funkciją, bet neištraukėte
mėsos termometro kištuko
iš lizdo.
Ištraukite mėsos termomet‐
ro kištuką iš lizdo.
LIETUVIŲ
Problema
Galima priežastis
Ekrane rodomas klaidos
Įvyko elektros gedimas.
kodas, kurio nėra šioje len‐
telėje.
Atitaisymo būdas
•
•
Prietaisas įjungtas, bet ne‐
kaista. Neveikia ventiliato‐
rius. Ekrane rodoma "De‐
mo".
39
Išjunkite orkaitę, naudo‐
dami namų saugiklį ar‐
ba apsauginį jungiklį
skirstomojoje saugiklių
dėžutėje, ir vėl įjunkite.
Jeigu ekrane vėl rodo‐
mas klaidos kodas,
kreipkitės į klientų ap‐
tarnavimo skyrių.
Įjungtas demonstracinis re‐ 1. Išjunkite orkaitę.
žimas.
2. Paspauskite ir laikykite
nuspaudę mygtuką .
3. Pradės mirksėti pirmas
skaičius ekrane ir indi‐
katorius Demo.
4. Įveskite kodą 2468 pa‐
spausdami mygtukus
arba
vertėms
pakeisti ir spauskite
, kad patvirtintumė‐
te.
5. Pradės mirksėti kitas
skaičius.
6. Demo režimas išsijun‐
gia, kai patvirtinate pa‐
skutinį skaičių ir kodas
yra teisingas.
11.2 Aptarnavimo duomenys
Jeigu patys negalite rasti problemos
sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą
arba įgaliotąjį techninio aptarnavimo
centrą.
techninių duomenų lentelėje. Duomenų
lentelę rasite prietaiso viduje, ant
priekinio rėmo. Nenuimkite duomenų
lentelės nuo prietaiso vidaus.
Duomenys, kuriuos būtina pateikti
techninio aptarnavimo centrui, nurodyti
Rekomenduojame duomenis užsirašyti čia:
Modelis (MOD.)
.........................................
Gaminio numeris (PNC)
.........................................
Serijos numeris (S. N.)
.........................................
40
www.electrolux.com
12. ĮRENGIMAS
12.3 Elektros įrengimas
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Gamintojas nėra atsakingas,
jeigu Jūs nesiimate saugos
skyriuose nurodytų saugos
priemonių.
12.1 Įrengimas balduose
Prietaisas pristatomas su maitinimo laidu
ir kištuku.
548 21
558
min. 550
114
16
20
600
min. 560
589
594
573
12.4 Kabelis
Tinkami montuoti ar pakeisti kabeliai:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Bendrajai galiai tinkamas kabelio
skerspjūvis nurodytas techninių
duomenų plokštelėje. Taip pat lentelėje
nurodyta:
594
5
3
Bendroji galia (W) Kabelio skerspjū‐
vis (mm²)
548 21
min. 550
20
590
558
16
114
min. 560
589
594
573
594
1 380 – didžiau‐
sias
3 x 0.75
2 300 – didžiau‐
sias
3x1
3 680 – didžiau‐
sias
3 x 1.5
Įžeminimo laidas (žalias / geltonas
kabelis) turi būti 2 cm ilgesnis už fazės ir
neutralų kabelius (mėlyną ir rudą
kabelius).
5
3
12.2 Prietaiso tvirtinimas prie
spintelės
A
B
LIETUVIŲ
41
13. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS
13.1 Gaminio kortelė ir informacija pagal ES direktyvą 65-66/2014
Tiekėjo pavadinimas
Electrolux
Modelio žymuo
EOB6651ANX
Energijos vartojimo efektyvumo indeksas
81.2
Energijos vartojimo efektyvumo klasė
A+
Energijos sąnaudos esant standartinei įkrovai ir
naudojant įprastą veikseną
0.93 kWh/ciklui
Energijos sąnaudos esant standartinei įkrovai ir
naudojant priverstinės cirkuliacijos veikseną
0.69 kWh/ciklui
Ertmių skaičius
1
Karščio šaltinis
Elektra
Tūris
72 l
Orkaitės rūšis
Įmontuojama orkaitė
Svoris
34.2 kg
EN 60350-1. Buitiniai elektriniai virimo ir
kepimo prietaisai. 1 dalis. Viryklės,
orkaitės, garinės orkaitės ir kepintuvai.
Eksploatacinių charakteristikų matavimo
metodai.
13.2 Energijos taupymas
•
•
Prietaise yra savybių, kurios padeda
taupyti energiją kasdien ruošiant maistą.
•
Bendri patarimai
– Patikrinkite, ar orkaitės durelės
tinkamai uždarytos, kai prietaisas
veikia, ir laikykite jas kuo daugiau
uždarytas maisto gaminimo metu.
– Naudokite metalinius indus, kad
būtų geriau taupoma energija.
– Kai galite, dėkite patiekalus į
orkaitę jos neįkaitinę.
– Jei maisto gaminimo trukmė
ilgesnė nei 30 minučių,
sumažinkite orkaitės temperatūrą
iki minimumo, likus 3–10 minučių
iki kepimo pabaigos pagal
gaminimo trukmę. Maistas
pasigamins dėl likusio karščio
orkaitėje.
– Naudokite likusį karštį kitiems
patiekalams pašildyti.
•
•
Maisto gaminimas naudojant
ventiliatorių – kai galite, naudokite
maisto gaminimo funkcijas su
ventiliatoriumi, kad taupytumėte
energiją.
Likęs karštis
Veikiant tam tikroms orkaitės
funkcijoms, jeigu suaktyvinta
programa su laiko pasirinkimu
(trukmė, pabaiga) ir maisto gaminimo
trukmė yra ilgesnė nei 30 minučių,
kaitinimo elementai automatiškai
išsijungia 10 % anksčiau.
Ventiliatorius ir apšvietimas ir toliau
veikia.
Maisto gaminimas su išjungtu
apšvietimu – išjunkite apšvietimą, kai
gaminate, ir įjunkite tik kai jo reikia.
Funkcija Drėgnas karštas oras yra
skirta taupyti energiją ruošiant maistą.
Ji veikia taip, kad temperatūra
orkaitėje gali skirtis nuo ekrane
rodomos temperatūros gaminimo ciklo
metu ir maisto gaminimo trukmė gali
skirtis nuo trukmės naudojant kitas
programas.
Kai naudojate funkciją „Drėgnas
karštas oras“, lemputė automatiškai
išsijungia po 30 sekundžių. Galite vėl
42
www.electrolux.com
•
įjungti lemputę, bet taip sumažinsite
planuotą energijos taupymą.
Šilto pagaminto patiekalo
išlaikymas – jeigu norite naudoti
likusį karštį patiekalui šiltam išlaikyti,
pasirinkite mažiausią galimą
temperatūros nuostatą. Ekrane
rodoma likusio karščio temperatūra.
14. APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas,
pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite
pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo
konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite
saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir
surinkti bei perdirbti elektros ir
elektronikos prietaisų atliekas.
*
Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų
prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos
atliekų surinkimo punktą arba susisiekite
su vietnos savivaldybe dėl papildomos
informacijos.
LIETUVIŲ
43
867324822-A-202016
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising