FI
GRÄNSLÖS
SE
SUOMI
Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n
nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa.
SVENSKA
Var god se den sista sidan i denna handbok för en komplett lista
över IKEA:s auktoriserade serviceleverantör och nationella
telefonnummer.
SUOMI
SVENSKA
4
28
4
SUOMI
Sisältö
Turvallisuustiedot
Turvallisuusohjeet
Asennus
Laitteen kuvaus
Käyttöönotto
Päivittäinen käyttö
Kellotoiminnot
Lisävarusteiden käyttäminen
4
6
8
9
9
10
13
14
Lisätoiminnot
Vihjeitä ja neuvoja
Hoito ja puhdistus
Vianmääritys
Tekniset tiedot
Energiatehokkuus
YMPÄRISTÖNSUOJELU
IKEA-TAKUU
15
16
18
21
22
23
24
24
Oikeus muutoksiin pidätetään.
Turvallisuustiedot
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta
ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilö- tai
omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat laitteen virheellisestä
asennuksesta tai käytöstä. Pidä ohjeet aina laitteen mukana
tulevia käyttökertoja varten.
Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt,
joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän
riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta sen
käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun
heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään sen
käyttöön liittyvät vaarat.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja
hävittää asianmukaisesti.
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin, kun se
on toiminnassa tai se jäähtyy. Laitteen kosketettavissa olevat
osat ovat kuumia.
Jos laitteessa on lapsilukko, se tulee kytkeä päälle.
SUOMI
•
•
5
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa laitteeseen
käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
3-vuotiaat ja sitä nuoremmat lapset tulee pitää kaukana
tästä laitteesta aina sen ollessa toiminnassa.
Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Asennuksen ja johdon vaihtamisen saa suorittaa vain
ammattitaitoinen henkilö.
VAROITUS: Laite ja näkyvissä olevat osat kuumenevat käytön
aikana. Varo koskettamasta uunin lämmitysvastuksia. Alle 8vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta, ellei heitä
valvota jatkuvasti.
Käytä aina uunikintaita, kun käsittelet lisävarusteita tai
uunivuokia.
Irrota pistoke pistorasiasta ennen kuin aloitat
huoltotoimenpiteet.
Varmista ennen lampun vaihtoa, että laite on pois päältä.
Näin vältät mahdollisen sähköiskun.
Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria.
Älä käytä hankausaineita tai teräviä metallikaapimia
lasiluukun puhdistamisessa, sillä ne voivat naarmuttaa pintaa,
mistä voi olla seurauksena luukun lasin särkyminen.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa sähkövaaran välttämiseksi
vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava
ammattitaitoinen henkilö.
Poista kannatinkiskot vetämällä ensin kannatinkiskon
etuosasta ja sen jälkeen takaosa irti sivuseinistä. Kiinnitä
uunipeltien kannatinkiskot takaisin paikalleen suorittamalla
toimenpiteet päinvastaisessa järjestyksessä.
6
SUOMI
Turvallisuusohjeet
Asennus
VAROITUS! Asennuksen saa
suorittaa vain ammattitaitoinen
henkilö.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit.
• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai
käyttää.
• Noudata koneen mukana toimitettuja
ohjeita.
• Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
• Älä koskaan vedä laitetta sen kahvasta
kiinni pitäen.
• Noudata mainittuja
vähimmäisetäisyyksiä muihin laitteisiin ja
kalusteisiin.
• Varmista, että laite asennetaan
turvallisten rakenteiden alapuolelle ja
lähelle.
• Laitteen sivujen on oltava saman
korkuisten laitteiden tai kalusteiden
lähellä.
Sähköliitäntä
VAROITUS! Tulipalo- ja
sähköiskuvaara.
• Kaikki sähkökytkennät tulee jättää
asiantuntevan sähköasentajan vastuulle.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
• Varmista, että arvokilven sähkötiedot
vastaavat kotitalouden sähköverkon
arvoja. Ota muussa tapauksessa
yhteyttä sähköasentajaan.
• Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
• Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
• Varmista, ettei pistoke ja virtajohto
vaurioidu. Jos virtajohto joudutaan
vaihtamaan, vaihdon saa suorittaa vain
valtuutettu huoltoliike.
• Älä anna virtajohtojen koskettaa laitteen
luukkuun tai päästä niitä sen lähelle,
varsinkaan luukun ollessa kuuma.
• Jännitteenalaisten ja eristettyjen osien
iskusuojat tulee asentaa niin, ettei niiden
irrotus onnistu ilman työkaluja.
• Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on ulottuvilla
laitteen asennuksen jälkeen.
• Jos pistoke on löysästi kiinni
virtajohdossa, älä kiinnitä sitä
pistorasiaan.
• Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
• Käytä vain asianmukaisia eristyslaitteita:
suojakytkimet, sulakkeet (ruuvattavat
sulakkeet on irrotettava kannasta),
vikavirtakytkimet ja kontaktorit.
• Sähköasennuksessa on oltava erotin,
joka mahdollistaa laitteen irrottamisen
sähköverkosta kaikista navoista.
Erottimen kontaktiaukon leveys on oltava
vähintään 3 mm.
• Tämä kodinkone vastaa Euroopan
yhteisön. direktiivejä.
Käyttö
VAROITUS! Henkilövahinkojen,
palovammojen ja sähköiskujen
tai räjähdyksen vaara.
• Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
kotitalouskäyttöön.
• Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
• Varmista, ettei tuuletusaukoissa ole
esteitä.
• Älä jätä laitetta ilman valvontaa
toiminnan aikana.
• Kytke laite pois toiminnasta jokaisen
käyttökerran jälkeen.
• Avaa laitteen luukku varoen laitteen
ollessa toiminnassa. Laitteesta voi tulla
kuumaa ilmaa.
7
SUOMI
• Älä käytä laitetta märillä käsillä tai kun
se on kosketuksissa veteen.
• Älä paina avointa uunin luukkua.
• Älä käytä laitetta työtasona tai
säilytystasona.
• Avaa laitteen luukku varoen. Alkoholia
sisältävät aineet voivat kehittää helposti
syttyvän alkoholin ja ilman seoksen.
• Älä anna kipinöiden tai avotulen päästä
laitteeseen avatessasi luukkua.
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
• Mikroaaltotoimintoa ei saa käyttää
uunin esilämmittämiseen.
VAROITUS! Laite voi muutoin
vaurioitua.
• Emalipinnan vaurioitumisen tai
värimuutoksien estäminen:
– Älä aseta uunivuokia tai muita
esineitä suoraan laitteen pohjalle.
– Älä aseta alumiinifoliota suoraan
laitteen pohjalle.
– Älä aseta vettä suoraan kuumaan
laitteeseen.
– älä säilytä kosteita astioita tai ruokia
laitteessa sen käytön jälkeen.
– Ole varovainen, kun irrotat tai
kiinnität lisävarusteita.
• Emalipintojen värimuutokset eivät
vaikuta laitteen toimintaan.
• Käytä korkeareunaista uunivuokaa
kosteiden leivonnaisten paistamisessa.
Hedelmä- ja marjamehut voivat jättää
pysyviä jälkiä.
• Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
ruoanlaittoon. Sitä ei saa käyttää muihin
tarkoituksiin, esimerkiksi huoneen
lämmittämiseen.
• Pidä uunin luukku aina kiinni
ruoanvalmistuksen aikana.
• Jos laite asennetaan kalusteen paneelin
(esim. oven) taakse, ovea ei saa koskaan
sulkea laitteen ollessa toiminnassa.
Lämpöä tai kosteutta voi kertyä suljetun
kalusteen paneelin taakse ja se laite,
kotelointi tai lattia voi sen seurauksena
vaurioitua. Älä sulje kalusteen paneelia
ennen kuin laite on jäähtynyt kokonaan
käytön jälkeen.
Hoito ja puhdistus
VAROITUS! Ne voivat aiheuttaa
henkilövahinkoja, tulipaloja tai
laitteen vaurioitumisen.
• Kytke laite pois toiminnasta ja irrota
pistoke pistorasiasta ennen
ylläpitotoimien aloittamista.
• Tarkista, että laite on kylmä. Vaarana on
lasilevyjen rikkoutuminen.
• Vaihda välittömästi vaurioituneet luukun
lasipaneelit. Ota yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
• Ole varovainen irrottaessasi luukkua.
Luukku on painava!
• Puhdista laite säännöllisesti, jotta
pintamateriaali ei vaurioidu.
• Laitteessa olevat rasva- ja ruokajäämät
voivat aiheuttaa tulipalon ja sähköiskuja
mikroaaltotoiminnon ollessa toiminnassa.
• Jos käytät uuninpuhdistussuihketta,
noudata tuotepakkauksessa olevia
turvallisuusohjeita.
Sisävalo
• Käytä ainoastaan kodinkoneisiin
tarkoitettuja hehkulamppuja tai
halogeenilamppua. Älä käytä sitä
rakennuksen valaisemiseen.
VAROITUS! Sähköiskun vaara.
• Ennen lampun vaihtamista laite on
irrotettava pistorasiasta.
• Käytä ainoastaan ominaisuuksiltaan
samanlaisia lamppuja.
Hävittäminen
VAROITUS! Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja
hävitä se.
SUOMI
• Poista luukku, jotta lapset ja eläimet
eivät voisi jäädä kiinni laitteen sisälle.
• Pakkausmateriaalit:
Pakkausmateriaalit ovat
ympäristöystävällisiä ja ne voidaan
kierrättää. Muoviosiin on merkitty
kansainvälinen materiaalin tunniste,
esim. PE ja PS. Vie pakkausmateriaalit
8
niille tarkoitettuihin
jätteenkeräyssäiliöihin.
Huolto
• Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
• Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
Asennus
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Asennus
Lue asennusohjeet.
Sähköliitäntä
VAROITUS! Sähköliitäntä on
annettava ammattitaitoisen
sähköasentajan tehtäväksi.
Valmistaja ei vastaa vahingoista,
jos kappaleiden
"Turvallisuusohjeet" ohjeita ei ole
noudatettu.
Laitteen mukana toimitetaan ainoastaan
virtajohto.
Johto
Asennuksen tai vaihdon johtotyypit:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Määritä johdon poikkipinta-ala
arvokilvessä olevan kokonaistehon mukaan.
Voit myös käyttää taulukkoa:
Kokonaisteho (W) Johdon läpileikkaus
(mm²)
enintään 1380
3 x 0.75
enintään 2300
3x1
enintään 3680
3 x 1.5
Maadoitusjohdon (vihreä/keltainen) on
oltava 2 cm pitempi vaihejohtimeen ja
nollajotimeen (sininen ja ruskea johto)
verrattuna.
SUOMI
9
Laitteen kuvaus
Laitteen osat
1 2
3
4
5
5
6
4
10
3
7
2
1
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Käyttöpaneeli
Uunin toimintojen väännin
Elektroninen ohjelmointilaite
Lämpötilan valitsin
Grilli
Valo
Puhallin
Irrotettava kannatinkisko
Arvokilpi
Kannatintasot
8
Lisävarusteet
• Paistoritilä x 1
Käytetään keittoastioiden, kakkuvuokien
ja paistien alustana.
• Leivinpelti x 1
Kakkuja ja pikkuleipiä varten.
• Grilli / uunipannu x 1
Käytetään leivonnassa, paistamisessa tai
rasvankeruuastiana.
• Teleskooppikannattimet x 2 sarjaa
Ritilöitä ja leivinpeltiä varten.
Käyttöönotto
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Uuden laitteen puhdistaminen
Poista kaikki lisävarusteet ja irrotettavat
uunipeltien kannatinkiskot laitteesta.
Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja
puhdistus".
Puhdista laite ja lisävarusteet ennen
ensimmäistä käyttökertaa.
Aseta varusteet ja irrotettavat kannattimet
takaisin alkuperäiseen asentoon.
Kellonajan asetus
Kun laite liitetään verkkojännitteeseen
ensimmäisen kerran, kaikki näytön symbolit
ovat näkyvissä muutaman sekunnin ajan.
Sen jälkeen näytössä näkyy
ohjelmistoversio.
Ohjelmistoversion jälkeen symbolit
ja
"12:00" tulevat näkyviin näyttöön. "12"
vilkkuu.
1. Aseta tunnit painamalla
tai .
2. Vahvista painamalla painiketta
tai
asetetut tunnit tallentuvat
automaattisesti 5 sekunnin kuluttua.
SUOMI
Näytössä näkyy
ja asetettu tunti.
"00" vilkkuu.
3. Aseta minuutit painamalla
tai .
tai
4. Vahvista painamalla painiketta
asetetut minuutit tallentuvat
automaattisesti 5 sekunnin kuluttua.
Uusi aika näkyy näytössä.
10
käyttöpaneelin alapuolella, oikealla
puolella.
Kun lapsilukko on asennettu, uunin luukku
avataan nostamalla lukituksen vipua kuvan
mukaisesti.
Aika-asetuksen muuttaminen
Kellonajan muuttaminen edellyttää, että
uuni on valmiustilassa.
Paina painiketta
toistuvasti, kunnes
vilkkuu näytössä.
symboli
Aseta uusi aika noudattamalla "Kellonajan
asetus"-kohdan ohjeita.
Esikuumennus
Sulje luukku vetämättä lapsilukon vipua.
Poista lapsilukko käytöstä avaamalla
uuninluukku ja poistamalla lapsilukko Torxavaimella. Torx-avain löytyy uunin
varustepussista.
Esikuumenna tyhjä laite ennen ensimmäistä
käyttökertaa.
1. Valitse toiminto
ja maksimilämpötila.
2. Anna laitteen käydä 1 tunti.
ja aseta
3. Valitse toiminto
maksimilämpötila.
4. Anna laitteen käydä 15 minuuttia.
Varusteet voivat kuumentua tavallista
enemmän. Laitteesta voi tulla hajua ja
savua. Tämä on normaalia. Tarkista, että
huoneen ilmavirtaus on riittävä.
Ruuvaa ruuvi takaisin reikään lapsilukon
poistamisen jälkeen.
Mekaanisen lapsilukon käyttäminen
Laitteen lapsilukko on asennettu ja kytketty
toimintaan. Se sijaitsee uunin
Päivittäinen käyttö
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Laitteen kytkeminen toimintaan ja pois
toiminnasta
1. Käännä uunin toimintojen väännintä
myötäpäivään haluamasi toiminnon
kohdalle.
SUOMI
11
2. Käännä lämpötilan valitsin haluamasi
lämpötilan kohdalle.
Näytössä näkyy asetettu lämpötila-asetus.
3. Kytke laite pois päältä kääntämällä
uunin toimintojen väännin Off-asentoon.
Uunin toiminnot
Uunin toiminto
Käyttötarkoitus
Pois toiminnasta
Laitteesta on katkaistu virta.
Kiertoilma
Korkeintaan kolmella kannatintasolla kypsentäminen
samanaikaisesti ja ruokien kuivaminen. Kun käytät tätä
toimintoa, laske uunin lämpötilaa 20 - 40 °C perinteisen (Ylä + alalämpö) toiminnon normaalista lämpötilasta.
Perinteinen kypsennys (Ylä- ja
alalämpö)
Ruokien ja leivonnaisten paistaminen yhdellä tasolla.
Maksigrilli
Matalien suurien ruokamäärien grillaus sekä leivän
paahtaminen.
Alalämpö
Rapeapohjaisten kakkujen paistaminen ja säilöminen.
Kiertoilmagrilli
Suurikokoisten luita sisältävien lihapalojen tai lintupaistien paistaminen yhdellä tasolla. Gratinointi ja ruskistus.
Leipä ja pizza
Voimakkaamman ruskistuksen tai rapean pohjan vaativien ruokien paistaminen yhdellä kannatintasolla. Kun
käytät tätä toimintoa, laske uunin lämpötilaa 20 - 40
°C perinteisen (Ylä + alalämpö) toiminnon normaalista
lämpötilasta.
Sulatus
Tätä toimintoa voidaan käyttää pakasteruokien, kuten
vihannesten ja hedelmien, sulattamiseen. Sulatusaika
riippuu pakasteruoan määrästä ja koosta.
Ylälämpö
Päältä ruskistetut leivät, kakut ja leivonnaiset. Valmiiden ruokien loppukypsennys.
SUOMI
12
Uunin toiminto
Käyttötarkoitus
Eco kiertoilma
Pellillä olevien leipomotuotteiden paistaminen yhdellä
kannatintasolla. Energian säästäminen paistamisen aikana. Tätä toimintoa tulee käyttää Vihjeitä ja neuvoja luvussa olevan Eco kiertoilma -taulukon mukaisesti halutun paistotuloksen saavuttamiseksi. Katso ruoanvalmistustaulukosta lisätietoja suositelluista asetuksista.
Tämän toiminnon avulla määritetään energialuokka
standardin EN 60350-1 mukaisesti.
Uunivalo
Lampun sytyttäminen ilman uunitoimintoa.
Voidaan käyttää jälkilämmön kanssa viimeisessä kypsennysvaiheessa energian säästämiseksi.
Näyttö
G
A
G
F
B
E
C
A. Aika ja lämpötila
B. Kuumennuksen ja jälkilämmön
merkkivalo
C. Vesisäiliö (vain tietyt mallit)
D. Paistolämpömittari (vain tietyt mallit)
E. Luukun lukitus (vain tietyt mallit)
F. Tunnit / minuutit
G. Kellotoiminnot
D
Painikkeet
Painike
Toiminto
Kuvaus
MIINUS
Ajan asettaminen.
KELLO
Kellotoiminnon asettaminen.
PLUS
Ajan asettaminen.
Kuumennuksen osoitin
Kun otat uunin toiminnon käyttöön, näytön
palkit syttyvät yksitellen. Palkit
ilmaisevat, että uunin lämpötila nousee tai
laskee.
SUOMI
13
Kellotoiminnot
Kellotoimintojen taulukko
Kellotoiminto
Käyttötarkoitus
KELLONAIKA
Kellonajan asettaminen, muuttaminen tai tarkistaminen.
Katso kohta "Kellonajan asettaminen".
HÄLYTINAJASTIN
Aseta ajanlaskenta (maks. 23 h 59 min). Tämä toiminto
ei vaikuta millään tavalla laitteen toimintaan. HÄLYTINAJASTIMEN voi ottaa käyttöön vaikka laite on pois
päältä.
KESTOAIKA
Voit asettaa, miten kauan laite on toiminnassa. Käytä
vain, kun uunin toiminto on asetettu.
LOPETUS
Laitteen sammumisajan asettaminen. Käytä vain, kun
uunin toiminto on asetettu. Voit käyttää toimintoja Kestoaika ja Lopetus samanaikaisesti (Ajastin), jos haluat
kytkeä laitteen toimintaan ja myöhemmin automaattisesti pois toiminnasta.
Paina
toistuvasti
vaihdellaksesi kellotoimintojen
välillä.
Vahvista kellotoimintojen
asetukset painamalla
tai
odota viisi sekuntia
automaattista vahvistusta.
KESTOAIKA- tai LOPETUS-toiminnon
asettaminen kypsennystoiminnon aikana
1. Paina -painiketta toistuvasti, kunnes
näytössä näkyy
tai
.
tai
vilkkuu näytössä.
tai
arvojen
2. Paina painiketta
asettamiseksi ja vahvista painamalla .
Kestoaika
-toiminnossa on asetettava
ensin minuutit ja sen jälkeen tunnit, Lopetus
-toiminnossa asetetaan ensin tunnit ja
sen jälkeen minuutit.
Äänimerkki kuuluu 2 minuutin ajan, kun aika
on kulunut loppuun.
tai
-symboli ja
aika-asetus vilkkuvat näytössä. Uuni
sammuu.
3. Voit sammuttaa äänimerkin painamalla
mitä tahansa painiketta.
Jos painat painiketta
KESTOAIKA-toiminnon
tuntien asettamisen aikana, laite
siirtyy LOPETUS-toiminnon
asetukseen.
HÄLYTINAJASTIN-toiminnon asettaminen
1. Paina -painiketta toistuvasti, kunnes
ja "00" vilkkuvat näytössä.
2. Aseta HÄLYTINAJASTIN painamalla
tai .
Aseta ensin sekunnit, sen jälkeen
minuutit ja tunnit.
SUOMI
14
Ensin aika lasketaan minuuteissa ja
sekunneissa. Kun asetettu aika on yli 60
minuuttia, symboli
syttyy näyttöön.
Laite laskee nyt ajan tunteina ja
minuutteina.
3. HÄLYTINAJASTIN käynnistyy
automaattisesti viiden sekunnin kuluttua.
Kun asetusajasta on kulunut 90%,
laitteesta kuuluu äänimerkki.
4. Kun asetettu aika päättyy, laitteesta
kuuluu äänimerkki kahden minuutin
ajan. "00:00" ja vilkkuvat näytössä.
Voit sammuttaa äänimerkin painamalla
mitä tahansa painiketta.
Jos asetat HÄLYTINAJASTIMEN
toimintojen KESTOAIKA
LOPETUS
symboli
Lisääntyvän aikanäytön ajastin
Lisääntyvän aikanäytön ajastimella voit
seurata, miten kauan uuni on toiminnassa.
Paina -painiketta toistuvasti, kunnes
näytössä näkyy aika ilman kellon
symboleja.
Et voi käyttää lisääntyvän
aikanäytön ajastinta, kun
Kestoaika
asetettu.
tai Lopetus
on
tai
ollessa käynnissä,
syttyy näyttöön.
Lisävarusteiden käyttäminen
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Peltien ja ritilän asettaminen kannattimille
Paistoritilä:
Paina ritilä liukukiskojen väliin
kannatinkiskoon ja varmista, että jalat
osoittavat alaspäin.
Paistoritilä ja uunipannu yhdessä:
Paina uunipannu kannatinkiskon
ohjauskiskojen väliin ja paistoritilä
yläpuolella oleviin ohjauskiskoihin.
Varmista, että jalat osoittavat alaspäin.
Uunipannu:
Työnnä uunipannu kannatintason
ohjauskiskojen väliin.
SUOMI
15
Varmista, että painat
teleskooppikannattimet kokonaan
laitteeseen ennen uuninluukun sulkemista.
Pieni lovi yläosassa parantaa
turvallisuutta. Lovet estävät myös
kallistumisen. Ritilän yläreuna
estää keittoastioiden luisumisen.
Teleskooppikannattimien käyttö
Säilytä teleskooppikannattimien
asennusohjeet tulevia
käyttökertoja varten.
Ritilät voidaan asettaa ja poistaa
helpommin teleskooppikannattimien avulla.
Voit käyttää
teleskooppikannattimia myös
laitteen mukana toimitettujen
peltien tai pannujen kanssa.
VAROITUS! Lue
ohjeet kohdasta
"Laitteen kuvaus".
HUOMIO!
Teleskooppikannattimia ei saa
pestä astianpesukoneessa. Älä
voitele teleskooppikannattimia.
1
2
°C
Vedä oikea ja
vasen
teleskooppikisko
ulos.
°C
Aseta ritilä
teleskooppikannatti
mien päälle ja
työnnä ne varovasti
laitteeseen.
Lisätoiminnot
Lapsilukon käyttäminen
Kun lapsilukko on toiminnassa, laitetta ei voi
kytkeä toimintaan vahingossa.
1. Varmista, että uunin toimintojen valitsin
on Off-asennossa.
2. Paina ja pidä alhaalla painiketta
ja
samanaikaisesti 2 sekunnin ajan.
Laitteesta kuuluu äänimerkki. SAFE tulee
näkyviin näyttöön.
Lapsilukko voidaan kytkeä pois toiminnasta
toistamalla vaihe 2.
Automaattinen virrankatkaisu
Turvallisuussyistä laite kytkeytyy
automaattisesti pois päältä jonkin ajan
SUOMI
16
kuluttua, jos jokin uunitoiminto on käynnissä
ja asetuksiin ei tehdä muutoksia.
Lämpötila (°C)
Sammutusaika (h)
30 - 115
12,5
120 - 195
8,5
200 - 245
5,5
250 - maksimilämpötila
1,5
jos uunin lämpötila on yli 40 °C. Käännä
lämpötilan valitsinta vasemmalle tai
oikealle nähdäksesi uunin lämpötilan
näytössä.
Jäähdytyspuhallin
Kun laite on toiminnassa, jäähdytyspuhallin
kytkeytyy automaattisesti toimintaan
laitteen pintojen pitämiseksi viileinä. Kun
kytket laitteen pois toiminnasta,
jäähdytyspuhallin toimii edelleen, kunnes
laite on jäähtynyt.
Kytke laite kokonaan pois päältä
automaattisen virrankatkaisun jälkeen.
Tämän jälkeen uuni on mahdollista kytkeä
uudelleen toimintaan.
Ylikuumenemissuoja
Laitteen virheellinen toiminta tai vialliset
osat voivat aiheuttaa vaarallisen
ylikuumenemisen. Tämän estämiseksi
uunissa on turvatermostaatti, joka katkaisee
virransyötön. Uunin virta kytkeytyy
automaattisesti uudelleen, kun lämpötila on
laskenut normaalille tasolle.
Automaattinen virrankatkaisu ei
toimi seuraavien toimintojen
kanssa: Kestoaika ja Lopetus.
Jälkilämmön merkkivalo
Kun kytket laitteen pois toiminnasta,
näytössä näkyy jälkilämmön merkkivalo
,
Vihjeitä ja neuvoja
Yleistä
• Esikuumenna uuni nopeimmin Kiertoilmatoiminnolla.
• Poista ritilät ja leivinpellit uunista
esikuumentamisen aikana nopeinta
suorituskykyä varten.
• Uunissa on viisi kannatintasoa. Laske
kannatintasot uunin pohjasta alkaen.
• Laitteessa on erityinen järjestelmä, joka
kierrättää ilmaa ja höyryä jatkuvasti.
Kyseisen järjestelmän avulla ruoka
paistuu jatkuvasti kosteassa
ympäristössä, minkä ansiosta se on
sisältä mehevää ja ulkopinnalta rapeaa.
Se vähentää paistoajan ja energian
kulutuksen minimiin.
• Kosteutta voi tiivistyä uunin sisään tai
luukun lasilevyihin. Tämä on normaalia.
Pysyttele sopivalla etäisyydellä laitteesta
avatessasi luukkua toiminnan aikana. Jos
huomaat uunin sisällä kosteutta, pidä
luukkua auki muutaman minuutin ajan.
• Poista kosteus jokaisen käyttökerran
jälkeen.
• Älä aseta mitään esinettä suoraan uunin
pohjalle, älä myöskään aseta osiin
alumiinifoliota kypsennyksen aikana.
Tämä voi vaikuttaa kypsennystuloksiin ja
vaurioittaa emalipintaa.
Kakkujen leipominen
• Älä avaa uunin luukkua ennen kuin 3/4
paistoajasta on kulunut.
• Jos käytät kahta leivinpeltiä
samanaikaisesti, jätä niiden väliin yksi
tyhjä kannatintaso.
SUOMI
17
Lihan ja kalan kypsentäminen
Paistoajat
• Käytä grilli-/uunipannua erittäin
rasvaisten ruokien kanssa, jotta uuniin ei
jää pysyviä tahroja.
• Anna lihan olla noin 15 minuuttia ennen
sen leikkaamista, jotta sen neste säilyisi.
• Jotta uuniin ei muodostuisi liikaa savua
paistamisen aikana, lisää grilli-/
uunipannuun hiukan vettä. Jotta käry ei
tiivistyisi, lisää vettä aina sen kuivuttua
loppuun.
Kypsennysaika riippuu ruokalajin tyypistä,
sen koostumuksesta ja määrästä.
Tarkkaile valmistumista alustavasti
kypsennyksen aikana. Määritä parhaat
asetukset (uunitoiminto, kypsennysaika, jne.)
keittoastioille, resepteille ja määrille laitetta
käyttäessä.
Kypsennystaulukko
Määrä
(kg)
Ruokalaji
Toiminto Kannatinta- Lämpötila (°C)
so
Aika (min)
1 - 1,5
Porsaanliha
2
180
90 - 120
1 - 1,5
Lammas
2
175
110 - 130
1
Naudanliha
2
200
50 - 70
1 - 1,5
Broileri
2
200
70 - 85
1,2
Jänis
2
175
60 - 80
1,5
Ankka
2
220
120 - 150
4
Kalkkuna
2
180
210 - 240
1
Kala
2
190
45 - 60
-
Rusinakakku
2
160
50 - 60
1
Piiraat
2
170
80 - 100
-
Pikkuleivät
2 ja 4
140 - 150
35 - 40
2
Lasagne
2
180 - 190
25 - 40
1
Vaalea leipä
1
190
60 - 70
1
Pizza
1
190 - 210
10 - 20
SUOMI
18
Eco kiertoilma -taulukko
Avaa laitteen luukku
kypsennyksen aikana ainoastaan
tarvittaessa.
Ruokalaji
Lämpötila (°C)
Aika (min)
Kannatintaso
Perunapaistos
180 - 200
60 - 75
2
Moussaka
150 - 170
60 - 75
2
Lasagne
170 - 190
55 - 70
2
Omenakakku
150 - 160
45 - 60
2
Vaalea leipä
180 - 190
45 - 55
2
Hoito ja puhdistus
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Puhdistukseen liittyviä huomautuksia
• Puhdista laitteen etupinnat lämpimällä
vedellä ja miedolla pesuaineella
käyttäen pehmeää puhdistusliinaa.
• Käytä metallipintojen puhdistuksessa
erityistä puhdistusainetta.
• Puhdista laite sisältä jokaisen käytön
jälkeen. Rasvan tai muiden
ruokaroiskeiden kertyminen voi johtaa
tulipaloon. Riski on suurempi
grillipannussa.
• Poista itsepintaiset tahrat erityisellä
uuninpuhdistusaineella.
• Puhdista kaikki lisävarusteet käytön
jälkeen ja anna niiden kuivua. Käytä
pehmeää liinaa, lämmintä vettä ja
puhdistusainetta.
• Jos käytät tarttumattomia varusteita, älä
puhdista niitä voimakkailla pesuaineilla,
teräväreunaisilla esineillä tai pese niitä
astianpesukoneessa. Muutoin
tarttumaton pinta voi vaurioitua.
Ruostumattomat teräs- ja
alumiinipintaiset laitteet
Puhdista uuninluukku käyttäen
ainoastaan kosteaa liinaa tai
sientä. Kuivaa pehmeällä liinalla.
Älä käytä teräsvillaa, happoja
tai hankaavia aineita, sillä ne
saattavat vahingoittaa uunin
pintaa. Noudata vastaavaa
varovaisuutta käyttöpaneelin
puhdistuksen aikana.
Luukun tiivisteen puhdistaminen
• Tarkista luukun tiiviste säännöllisesti.
Tiiviste sijaitsee uunin sisäosan kehyksen
ympärillä. Älä käytä laitetta, jos luukun
tiiviste on vaurioitunut. Ota yhteys
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
• Käytä pehmeää liinaa, lämmintä vettä ja
puhdistusainetta luukun tiivisteen
puhdistamiseen.
Kannattimien
Puhdista uuni poistamalla kannattimet.
SUOMI
1
19
1
2
2
2
1
Vedä uunipeltien
Vedä uunipeltien
kannatinkiskon
kannatinkiskon
takaosa irti seinästä
etuosa irti
sivuseinästä.
ja poista se.
Kiinnitä uunipeltien kannatinkiskot takaisin
paikalleen suorittamalla toimenpiteet
päinvastaisessa järjestyksessä.
Avaa luukku
kokonaan auki ja
pidä kiinni
molemmista
saranoista.
3
Nosta ja käännä
saranoissa olevia
vipuja.
4
Teleskooppikannattimien
kiinnitystappien on osoitettava
etuosaan päin.
Uuninluukun puhdistaminen
Uuninluukussa on kolme lasilevyä.Voit
poistaa uuninluukun ja sisäiset lasilevyt
niiden puhdistamiseksi.
Uuninluukku voi vahingossa
sulkeutua, jos yrität irrottaa
lasilevyt ennen uuninluukun
irrottamista.
HUOMIO! Älä käytä uunia ilman
lasilevyjä.
Sulje uuninluukku
puoliväliin
ensimmäiseen
avausasentoon.
Vedä luukkua sen
jälkeen eteenpäin ja
irrota se paikaltaan.
5
Aseta uuninluukku
tasaiselle alustalle
pehmeän kankaan
päälle.
6
90°
Vapauta
lukitusjärjestelmä,
jotta voit irrottaa
lasilevyt.
Käännä kahta
kiinnitintä 90° ja
vedä ne irti
paikoiltaan.
SUOMI
20
7
A
1
B
2
Nosta ensin varoen
ja poista lasilevyt
sen jälkeen yksi
kerrallaan. Aloita
ylimmästä levystä.
Puhdista lasit vedellä ja miedolla
puhdistusaineella. Kuivaa lasilevyt varoen.
Puhdistettuasi lasilevyt ja uuninluukun
asenna ne takaisin paikalleen. Noudata
edellä mainittuja ohjeita päinvastaisessa
järjestyksessä.
Varmista, että asennat keskimmäisen
lasilevyn oikein paikoilleen.
Varmista, että lasilevyt (A ja B) tulevat
oikeaan järjestykseen.Ensimmäisessä
lasilevyssä (A) on koristeellinen kehys.
Kehyksen painatuspuolen on osoitettava
luukun sisäpuolelle. Varmista, ettei lasilevyn
kehyksen (A) painatuspuolen pinta ole
asennuksen jälkeen karkea siihen
koskettaessa.
Lampun vaihtaminen
Peitä laitteen pohja kankaalla. Se estää
lampun suojalasin ja uunin vaurioitumisen.
VAROITUS! Sähköiskuvaara!
Irrota sulake ennen lampun
vaihtamista.
Lamppu ja lampun suojalasi
voivat olla kuumia.
SUOMI
21
2. Irrota sulakkeet sulaketaulusta tai
katkaise virta pääkytkimestä.
3. Irrota suojalasi kiertämällä sitä
vastapäivään.
4. Puhdista suojalasi.
5. Vaihda uunin lamppu uuteen 40 W, 230
V (50 Hz), lamppuun, jonka
lämmönkestävyys on 350 °C (kanta:
G9).
6. Kiinnitä suojalasi paikalleen.
HUOMIO! Pidä
halogeenilamppua aina
kankaalla estääksesi
rasvajäämien palamisen
lamppuun.
1. Kytke laite pois päältä.
Vianmääritys
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Käyttöhäiriöt
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Uuni ei kuumene.
Uuni on kytketty pois toimin- Kytke uuni toimintaan.
nasta.
Uuni ei kuumene.
Kelloa ei ole asetettu.
Aseta kello.
Uuni ei kuumene.
Tarvittavia asetuksia ei ole
tehty.
Varmista, että asetukset
ovat oikein.
Uuni ei kuumene.
Automaattinen virrankatkai- Katso kohta "Automaattinen
su on toiminnassa.
virrankatkaisu".
Uuni ei kuumene.
Lapsilukko on kytketty toimintaan.
Katso kohta "Lapsilukon
käyttäminen".
Uuni ei kuumene.
Luukku ei ole kunnolla kiinni.
Sulje luukku kokonaan.
Uuni ei kuumene.
Sulake on palanut.
Tarkista, onko toimintahäiriön syynä sulake. Jos sulake
palaa aina uudelleen, käänny sähköalan ammattilaisen
puoleen.
Valo ei syty.
Lamppu on palanut.
Vaihda lamppu.
Höyryä ja kosteutta muodostuu ruokaan ja uunin sisälle.
Ruoka on jätetty uuniin liian
pitkäksi ajaksi.
Älä jätä ruokia uuniin 15-20
minuuttia pitemmäksi ajaksi
kypsennyksen jälkeen.
SUOMI
22
Ongelma
Mahdollinen syy
Näytössä näkyy virhekoodi,
jota ei ole tässä taulukossa.
Korjaustoimenpide
Kyseessä on sähköhäiriö.
Huoltotiedot
Jos ratkaisua ei löydy, ota yhteys
valtuutettuun huoltopalveluun.
• Kytke laite pois päältä irrottamalla ja kiinnittämällä sulaketaulun sulake tai
käyttämällä sulaketaulun
turvakytkintä, ja kytke se
takaisin päälle.
• Jos näytössä näkyy uudelleen virhekoodi, ota
yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
sisäosan etukehyksessä. Älä poista
arvokilpeä laitteen sisäosasta.
Huoltopalvelun vaatimat tiedot on merkitty
arvokilpeen. Arvokilpi sijaitsee laitteen
Suosittelemme, että kirjoitat tiedot tähän:
Malli (MOD.)
.........................................
Tuotenumero (PNC)
.........................................
Sarjanumero (S.N.)
.........................................
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Sisämitat
Leveys
Korkeus
Syvyys
Uunipellin alue
1438 cm²
Ylälämpövastus
2300 W
Alalämpövastus
1000 W
Grilli
2300 W
Rengas
2400 W
Kokonaisteho
2480 W
480 mm
361 mm
416 mm
SUOMI
23
Jännite
220 - 240 V
Taajuus
50 Hz
Toimintojen lukumäärä
9
Energiatehokkuus
Tuotetiedot standardin EU 66/2014 mukaisesti
Mallin tunnus
GRÄNSLÖS 203.491.41
GRÄNSLÖS 303.491.45
Energialuokka
81.2
Energiankulutus normaalikäytössä Ylä- ja alalämpötoiminnossa
0.93 kWh/kierros
Energiankulutus normaalikäytössä Kiertoilma-toiminnossa
0.69 kWh/kierros
Uunien lukumäärä
1
Lämmönlähde
Sähkö
Äänimer.voimak
72 l
Uunityyppi
Kalusteeseen asennettava uuni
Massa
EN 60350-1 - Ruoanlaittoon tarkoitetut
sähkötoimiset kodinkoneet - Osa 1:
Tuotesarjat, uunit, höyryuunit ja grillit Suorituskyvyn mittaustavat.
Energiansäästö
Laitteessa on joitakin toimintoja,
joiden avulla voit säästää
energiaa.
GRÄNSLÖS
203.491.41
35.3 kg
GRÄNSLÖS
303.491.45
35.3 kg
Yleisohjeita
Varmista, että uuninluukku on suljettu oikein
laitteen ollessa toiminnassa ja pidä luukku
suljettuna mahdollisimman hyvin käytön
aikana.
Käytä metallisia astioita
energiatehokkuuden parantamiseksi.
Kun mahdollista, älä esikuumenna uunia
ennen kuin asetat ruoka-ainekset uuniin.
Kun kypsennys kestää yli 30 minuuttia,
laske uunin lämpötila minimiin 3 - 10
SUOMI
24
minuuttia ennen kypsennysajan päättymistä
kypsennysajan pituudesta riippuen. Uunin
jälkilämpö kypsentää ruokaa edelleen.
säilyttääksesi aterian lämpimänä.
Jälkilämmön merkkivalo tai lämpötila näkyy
näytössä.
Lämmitä muita ruokia jälkilämpöä käyttäen.
Eco kiertoilma
Toiminto säästää energiaa paistamisen
aikana. Kyseisen toiminnon aikana uunin
sisälämpötila voi poiketa näytössä
näkyvästä lämpötilasta uunin toiminnan
aikana ja kypsennysajat voivat poiketa
muiden ohjelmien kypsennysajoista.
Puhallintoiminnon käyttäminen
Kun mahdollista, käytä uunitoimintoja
puhaltimella energian säästämiseksi.
Jälkilämpö
Jos ohjelma Kestoaika- tai Lopetusvalinnalla kytketään toimintaan ja
kypsennysaika on yli 30 minuuttia, joissakin
uunitoiminnoissa lämpövastukset sammuvat
automaattisesti 10 % aikaisemmin.
Kun valitset Eco kiertoilma -toiminnon,
lamppu sammuu automaattisesti 30
sekunnin kuluttua.
Puhallin ja lamppu toimivat edelleen.
Ruokien lämpimänäpito
Valitse alhaisin mahdollisin lämpötilaasetus hyödyntääksesi jälkilämmön ja
YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla se
asianmukaiseen kierrätysastiaan. Suojele
ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut.
Älä hävitä merkillä
kodinkoneita kotitalousjätteen mukana.
Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
merkittyjä
IKEA-TAKUU
IKEA-takuun voimassaolo
Tämä takuu on voimassa viisi (5) vuotta
laitteen IKEA:sta ostopäivästä lähtien, ellei
laitteen nimi ole LAGAN, missä tapauksessa
takuu on vain kaksi (2) vuotta. Alkuperäinen
ostokuitti vaaditaan ostotodistukseksi. Jos
takuuaikana tehdään huoltotöitä, laitteen
tai uusien osien takuuaika ei pitene sen
vuoksi.
Laitteet, joita IKEA:n viiden (5) vuoden
takuu ei koske
LAGAN-tuotesarjaan kuuluvat laitteet ja
kaikki ennen 1.8.2007 IKEA:sta ostetut
laitteet.
Huoltotöiden suorittaja
IKEA:n palveluntarjoaja tarjoaa huollon
omien huoltoliikkeidensä tai valtuutettujen
huoltoliikkeiden verkoston kautta.
Takuun kattavuus
SUOMI
Takuu kattaa laitteessa esiintyvät viat, jotka
ovat aiheutuneet valmistus- tai
materiaalivirheistä IKEA:sta ostopäivän
jälkeen. Tämä takuu koskee vain
kotitalouskäyttöä. Poikkeukset on määritetty
kohdassa Takuun piiriin kuulumattomat
asiat. Takuuaikana vian korjaamisesta
aiheutuvat kustannukset, esim. korjaukset,
varaosat, työ ja matkakulut, kuuluvat takuun
piiriin sillä ehdolla, että laite on
korjattavissa ilman erityiskuluja ja että vika
liittyy takuunalaiseen valmistus- tai
materiaalivirheeseen. Euroopan yhteisön
direktiivi (nro 99/44/EY) ja vastaavat
maakohtaiset määräykset ovat voimassa
näiden ehtojen mukaisesti. Vaihdetut osat
siirtyvät IKEA:n omistukseen.
Ongelman korjaaminen IKEA:n taholta
IKEA:n nimeämä palveluntarjoaja tarkastaa
tuotteen ja määrittää omaan harkintaansa
perustuen, onko tuote tämän takuun
alainen. Jos se katsotaan takuun alaiseksi,
IKEA:n palveluntarjoaja tai valtuutettu
huoltoliike oman harkintaansa perustuen
joko korjaa viallisen tuotteen tai vaihtaa
sen samanlaiseen tai vastaavaan
tuotteeseen.
Takuun piiriin kuulumattomat asiat
• Normaali kuluminen.
• Tahalliset tai laiminlyönnin aiheuttamat
vahingot, käyttöohjeiden noudattamisen
laiminlyönnin aiheuttamat vahingot,
virheellinen asennus tai kytkentä
väärään jännitteeseen, kemiallisen tai
sähkökemiallisen reaktion aiheuttamat
vahingot, ruostuminen, syöpyminen tai
vesivahingot mukaan lukien näihin
rajoittumatta vesijohtoverkon liian suuri
kalkkipitoisuus, epätavallisten
ympäristöolosuhteiden aiheuttamat
vahingot.
• Kulutusosat mukaan lukien paristot ja
lamput.
25
• Ei toiminnalliset ja koristeosat, jotka eivät
vaikuta laitteen normaaliin käyttöön,
mukaan lukien naarmut ja mahdolliset
värimuutokset.
• Vierasesineiden tai aineiden
aiheuttamat vahingossa syntyneet
vauriot ja sihtien,
vedenpoistojärjestelmien tai
pesuainelokeroiden puhdistuksen
yhteydessä syntyneet vahingot.
• Seuraavien osien vaurioituminen:
keraaminen lasipinta, lisävarusteet,
astia- ja ruokailuvälinekorit, syöttö- ja
poistoputket, tiivisteet, lamput ja lampun
suojukset, näytöt, kytkimet, kotelot ja
koteloiden osat, ellei näitä vahinkoja
voida osoittaa valmistusvirheiden
aiheuttamiksi.
• Tapaukset, joissa vikaa ei löydy
huoltohenkilön käynnin aikana.
• Korjaukset, joita eivät ole suorittaneet
nimeämämme palvelutarjoajat ja/tai
valtuutettu huoltoliike, tai jos on käytetty
muita kuin alkuperäisiä varaosia.
• Virheellisen tai määräysten vastaisen
asennuksen aiheuttamat korjaukset.
• Laitteen käyttö muussa kuin
kotitalousympäristössä, ts.
ammattikäytössä.
• Kuljetusvahingot. Jos asiakas kuljettaa
tuotteen kotiinsa tai muuhun
osoitteeseen, IKEA ei ole vastuussa
mahdollisista kuljetuksen aikana
syntyneistä vahingoista. Jos taas IKEA
toimittaa tuotteen asiakkaan
toimitusosoitteeseen, toimituksen aikana
syntyneet vahingot sisältyvät takuuseen.
• IKEA-kodinkoneen ensiasennuksen
kustannukset. Jos IKEA:n
palveluntarjoaja tai valtuutettu
huoltoliike korjaa tai korvaa
kodinkoneen tämän takuun ehtojen
alaisuudessa, palveluntarjoaja tai
valtuutettu huoltoliike asentaa
tarvittaessa korjatun kodinkoneen
uudelleen tai asentaa korvaavan
laitteen.
26
SUOMI
Tämä rajoitus ei koske ammattitaitoisen
asiantuntijan suorittamaa virheetöntä työtä,
jossa on käytetty alkuperäisiä varaosia,
laitteen sopeuttamiseksi toisen EU-maan
teknisten turvallisuusmääräysten
mukaiseksi.
Maakohtaisen lainsäädännön
soveltaminen
IKEA:n takuu antaa Sinulle tiettyjä laillisia
oikeuksia, jotka kattavat tai ylittävät kaikki
maakohtaisesti vaihtelevan paikallisen
lainsäädännön vaatimukset. Se ei rajoita
mitenkään Kuluttajasuojalaissa määritettyjä
oikeuksia.
Kelpoisuusalue
Palvelut laitteille, jotka on hankittu EUmaassa ja siirretty toiseen EU-maahan,
tuotetaan uuden maan normaalien
takuuehtojen mukaisesti. Palvelun
suoritusvelvollisuus takuun rajoissa on
olemassa vain, jos:
• laite vastaa sen maan teknisiä
vaatimuksia, jossa takuuvaatimus
tehdään, ja on asennettu näiden
vaatimusten mukaisesti.
• laite vastaa asennusohjeita ja
käyttöohjeen turvallisuusohjeita ja on
asennettu niiden mukaisesti.
IKEA-laitteiden myynninjälkeinen palvelu:
Pyydämme ottamaan yhteyttä IKEA:n
myynninjälkeiseen palveluun osoitteeseen:
1. tämän takuun alaisen
korvausvaatimuksen tekeminen,
2. IKEA-keittiökalusteisiin tarkoitetun IKEAlaitteen asennukseen liittyvien
selventävien tietojen pyytäminen.
Huolto ei anna seuraaviin liittyviä
selventäviä tietoja:
• IKEA-keittiön yleinen asennus,
• sähköliitäntä (mikäli laitteen mukana
toimitetaan pistoke ja virtajohto),
vesi- ja kaasuliitännät, sillä nämä on
annettava valtuutetun huoltoteknikon
tehtäväksi.
3. IKEA-laitteen käyttöohjeiden sisältöön
ja teknisiin tietoihin liittyvien
selvennysten pyytäminen.
Varmistaaksesi, että voimme palvella Sinua
parhaalla mahdollisella tavalla, lue
huolellisesti tämän oppaan sisältämät
asennusohjeet ja/tai käyttöohjeet, ennen
kuin otat yhteyttä meihin.
Yhteydenotot palvelua tarvittaessa
Tämän oppaan viimeisellä sivulla on
täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä
yhteyshenkilöistä sekä heidän
puhelinnumeronsa.
Jotta voimme palvella Sinua
mahdollisimman nopeasti,
pyydämme soittamaan tämän
oppaan lopussa mainittuun
puhelinnumeroon. Ilmoita aina
tässä oppaassa mainittu asiaasi
koskevan laitteen numero. Ennen
kuin soitat meille, ota esille
asiaasi koskevan laitteen IKEA:n
tuotenumero (8-numeroinen
koodi).
SÄILYTÄ OSTOKUITTI!
Ostokuitti on ostotodistus, ja se
vaaditaan takuuta varten.
Huomaa, että kuitissa on mainittu
myös IKEA-tuotteen nimi ja
numero (8-numeroinen koodi)
jokaisesta ostamastasi laitteesta.
Lisäavun tarve
Jos sinulla on muita kuin kodinkoneiden
myynninjälkeiseen palveluun liittyviä
kysymyksiä, ota yhteys lähimmän IKEA-
SUOMI
myymälän puhelintukipalveluun.
Suosittelemme, että luet kodinkoneen
käyttöohjeen huolellisesti, ennen kuin otat
meihin yhteyttä.
27
28
SVENSKA
Innehåll
Säkerhetsinformation
Säkerhetsinstruktioner
Installation
Produktbeskrivning
Innan maskinen används första
gången
Daglig användning
Klockfunktioner
Användning av tillbehör
28
30
32
33
33
34
36
38
Tillvalsfunktioner
Råd och tips
Skötsel och rengöring
Felsökning
Tekniska data
Energieffektivitet
MILJÖSKYDD
IKEA-GARANTI
39
40
42
44
46
46
48
48
Med reservation för ändringar.
Säkerhetsinformation
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och
användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig
för personskador eller skador på egendom som orsakats av
felaktig installation eller användning. Förvara alltid
instruktionerna tillsammans med produkten för framtida bruk.
Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och
uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet
och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande
hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker
som är förknippade med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och
kassera det på lämpligt sätt.
Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när den är
igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är mycket
varma.
Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
SVENSKA
•
•
29
Barn får inte utföra städning och underhåll av apparaten
utan uppsikt.
Barn under 3 år får ej vistas i närheten av den här apparaten
när den är igång.
Allmän säkerhet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Endast behöriga personer får installera den här produkten
och byta kabel.
VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket varma
under användning. Var försiktig så att du undviker att vidröra
värmeelementen. Barn under 8 år ska inte vistas i närheten
utan ständig uppsikt.
Använd alltid ugnsvantar för att ta ut eller sätta in tillbehör
eller eldfasta formar.
Koppla från strömtillförseln före underhåll.
Kontrollera att produkten är avstängd innan du byter lampa
för att undvika risken för elstötar.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.
Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt eller
vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans glasskivor
eftersom dessa kan repa ytan, vilket i sin tur kan leda till att
glaset spricker.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren,
tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med
motsvarande utbildning, för att undvika elektrisk fara.
För att ta bort ugnsstegarna drar du först ut den främre delen
av ugnsstegen och sedan den bakre delen från
sidoväggarna. Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
30
SVENSKA
Säkerhetsinstruktioner
Installation
VARNING! Endast en behörig
person får installera den här
produkten.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ installationsinstruktionerna som följer
med produkten.
• Var alltid försiktig när apparaten rör sig
eftersom den är tung. Använd alltid
skyddshandskar och täckta skor.
• Dra aldrig produkten i handtaget.
• Minsta avstånd till andra produkter ska
beaktas.
• Kontrollera att produkten har installerats
under och bredvid stadiga skåp- eller
bänkstommar.
• Produktens sidor måste gränsa till
produkter eller enheter med samma
höjd.
Elektrisk anslutning
VARNING! Risk för brand och
elektriska stötar.
• Alla elektriska anslutningar ska göras av
en behörig elektriker.
• Produkten måste jordas.
• Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I
annat fall, kontakta en elektriker.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
• Låt inte nätkablar komma i kontakt med
eller komma nära produktens lucka,
speciellt inte när luckan är het.
• Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
sådant sätt att det inte kan tas bort utan
verktyg.
• Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
• Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
• Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget. Ta
alltid tag i stickkontakten.
• Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare
och kontaktorer.
• Den elektriska installationen måste ha en
isolationsenhet så att du kan koppla från
produkten från nätet vid alla poler.
Kontaktöppningen på isolationsenheten
måste vara minst 3 mm bred.
• Denna produkt uppfyller kraven enligt
EEG-direktiven.
Använd
VARNING! Risk för skador,
brännskador, elstötar eller
explosion föreligger.
• Denna produkt är endast avsedd för
hushållsbruk.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Se till att ventilationsöppningarna inte är
blockerade.
• Lämna inte produkten utan tillsyn under
användning.
• Stäng av produkten efter varje
användningstillfälle.
• Var försiktig när du öppnar produktens
lucka medan produkten är igång. Het luft
kan strömma ut.
SVENSKA
• Använd inte produkten med våta händer
eller när den är i kontakt med vatten.
• Tyng inte ner luckan när den är öppen.
• Använd inte produkten som arbets- eller
avlastningsyta.
• Öppna produktens lucka försiktigt.
Användning av ingredienser som
innehåller alkohol kan producera en
blandning av luft och alkohol.
• Låt inte gnistor eller öppna lågor komma
i kontakt med produkten när du öppnar
luckan.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller på
tvättmaskinen.
• Använd inte mikrovågsugnen för att
värma upp ugnen.
VARNING! Risk för skador på
produkten föreligger.
• För att förhindra skada eller
missfärgning på emaljen:
– sätt inte eldfasta formar eller andra
föremål direkt på produktens botten.
– lägg inte aluminiumfolie direkt på
produktens botten.
– ställ inte hett vatten direkt i den heta
produkten.
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror stå
kvar i produkten efter att tillagningen
är klar.
– var försiktig när du tar bort eller
monterar tillbehör.
• Missfärgning av emaljen påverkar inte
produktens funktion.
• Använd en djup form för mjuka kakor.
Fruktjuicer orsakar fläckar som kan vara
permanenta.
• Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
• Ha alltid ugnsluckan stängd under
matlagningen.
• Om apparaten installeras i till exempel
ett skåp, se till att skåpsdörren aldrig är
stängd när apparaten är i drift. Värme
31
och fukt kan byggas upp bakom en
stängd dörr/lucka och orsaka
efterföljande skador på apparaten,
bostaden eller golvet. Stäng inte luckan
förrän apparaten har svalnat helt efter
användning.
Skötsel och rengöring
VARNING! Det finns risk för
personskador, brand eller skador
på produkten.
• Stäng av produkten och koppla bort den
från eluttaget före underhåll.
• Se till att produkten har svalnat. Det finns
risk att glaspanelerna kan spricka.
• Byt omedelbart ut luckans glaspaneler
om de är skadade. Kontakta
auktoriserat servicecenter.
• Var försiktig när du tar bort luckan.
Luckan är tung!
• Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
• Fett och matrester som lämnas kvar i
produkten kan orsaka brand och
elektriska ljusbågar när mikrovågsugnen
är igång.
• Om du använder en ugnssprej ska du
följa säkerhetsanvisningarna på
förpackningen.
Inre belysning
• Typen av glödlampa eller halogenlampa
som används för den här produkten är
endast avsedd för hushållsprodukter. Får
ej användas för belysning i hus.
VARNING! Risk för elektrisk stöt.
• Innan du byter lampan ska du koppla ur
produkten från nätuttaget.
• Använd bara lampor med samma
specifikationer.
Kassering
VARNING! Risk för kvävning eller
skador.
SVENSKA
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.
• Ta bort luckan för att hindra att barn
eller djur stängs in inuti produkten.
• Förpackningsmaterial:
Förpackningsmaterialet är miljövänligt
och återvinningsbart. Plastdelar är
markerade med internationella
förkortningar som PE, PS, etc. Kasta
32
förpackningsmaterialet i soptunnor
avsedda för just detta material på din
avfallsstation.
Underhåll
• Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
• Använd endast originaldelar.
Installation
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Montering
Se monteringsanvisningarna för
installationen.
Elektrisk installation
VARNING! Endast en
kvalificerad person får utföra
den elektriska installationen.
Tillverkaren kan inte hållas
ansvarig om
säkerhetsföreskrifterna i kapitlen
om säkerheten inte följs.
Denna produkt levereras endast med en
huvudkabel.
Kabel
Kabeltyper för installation eller utbyte:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
För kabeldelen, se den totala effekten (på
märkplåten) och tabellen. Se även tabellen:
Total effekt (W)
Kabeldel (mm²)
max. 1380
3 x 0.75
max. 2300
3x1
max. 3680
3 x 1.5
Jordkabeln (grön/gul kabel) måste vara 2
cm längre än fas och neutral kabel (blå och
brun kabel).
SVENSKA
33
Produktbeskrivning
Allmän översikt
1 2
3
4
5
5
6
4
10
3
7
2
1
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kontrollpanel
Vred för ugnsfunktionerna
Elektronisk programmeringsenhet
Temperaturvred
Grill
Ugnslampa
Fläkt
Ugnsstege, löstagbar
Typskylt
Ugnsnivåer
8
Tillbehör
• Galler x 1
För kokkärl, bakformar och stekkärl.
• Bakplåt x 1
För kakor och småkakor.
• Grill- / stekpanna x 1
För bakning och stekning eller som
fettuppsamlingsfat.
• Teleskopskenor x 2 ställer in
För hyllor och plåtar.
Innan maskinen används första gången
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Första rengöring
Ta ut alla tillbehör och flyttbara ugnsstegar
ur produkten.
Se avsnittet "Underhåll och
rengöring".
Rengör produkten och tillbehören innan du
använder den första gången.
Sätt tillbaka tillbehören och de flyttbara
ugnsstegarna på sin ursprungliga plats.
Inställning av klockan
Efter den första anslutningen till elnätet
tänds alla displayens symboler i några
sekunder. Under några sekunder därefter
visas programvarans version på displayen.
När programvaruversionen försvinner visar
displayen
och "12:00". "12" blinkar.
eller
för att ställa
1. Tryck på
klockan.
2. Tryck på
för att bekräfta eller så
sparas den inställda tiden för timmarna
automatiskt efter 5 sekunder.
SVENSKA
Displayen visar
och den inställda
tiden. "00" blinkar.
3. Tryck på
eller
för att ställa in
minuter.
för att bekräfta eller så
4. Tryck på
sparas den inställda tiden för minuterna
automatiskt efter 5 sekunder.
På displayen visas den nya tiden.
34
Använda barnlåset
Produkten har ett barnlås monterat och
aktiverat. Det sitter precis under
kontrollpanelen på höger sida.
För att öppna ugnen med barnlåset på
plats, dra barnlåsets handtag uppåt såsom
visas i figuren.
Ändra tid
Du kan bara ställa om klockan när ugnen är
i vänteläge.
Tryck på
flera gånger tills symbolen
blinkar på displayen.
För att ställa in en ny tid, se "Ställa
klockan".
Förvärmning
Sätt den tomma ugnen på förvärmning
innan du använder den första gången.
1. Välj funktionen
och maximal
temperatur.
2. Låt ugnen stå på i en timme.
3. Välj funktionen
och ställ in maximal
temperatur.
4. Låt ugnen vara igång i 15 minuter.
Tillbehören kan bli varmare än normalt.
Ugnen kan avge lukt och rök. Det är helt
normalt. Se till att ventilationen är tillräcklig
i rummet.
Stäng luckan utan att dra i barnlåset.
Ta bort barnlåset genom att öppna
ugnsluckan och ta loss barnlåset med
skruvnyckeln. Skruvnyckeln finns i
tillbehörspåsen.
Sätt tillbaka skruvarna i hålet efter att du
avlägsnat barnlåset.
Daglig användning
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Aktivera och inaktivera produkten
1. Vrid vredet för ugnsfunktioner medurs
för att välja en ugnsfunktion.
2. Vrid temperaturvredet för att ställa in
temperaturen.
Displayen visar den inställda temperaturen.
3. För att avaktivera produkten, vrid
funktionsvredet för ugnen till av-läget.
SVENSKA
35
Ugnsfunktioner
Ugnsfunktion
Program
Avstängt läge
Produkten är avstängd.
Tillagning med
varmluft
För att baka på upp till 3 hyllpositioner samtidigt och
för att torka livsmedel. Minska ugnstemperaturen med
20–40° C jämfört med de temperaturer du brukar använda vid Över/Undervärme när du använder den här
funktionen.
Över/Undervärme
För bakning och stekning på en ugnsnivå.
Max Grill
För grillning av tunna livsmedel i stora mängder och för
rostning av bröd.
Undervärme
För bakning av kakor med knaprig botten och för att
torka mat.
Grillning med
fläkt
För stekning på en ugnsnivå av större stycken kött eller
fågel med ben. Även för att göra gratänger och bryna.
Bröd- och pizzabakning
För ugnsbakning på en nivå av rätter som kräver mer
intensiv bryning och som ska ha knaprig botten. Minska
ugnstemperaturen med 20–40° C jämfört med de temperaturer du brukar använda vid Över/Undervärme
när du använder den här funktionen.
Upptining
Den här funktionen kan användas för att tina frysta livsmedel, som grönsaker och frukt. Upptiningstiden beror
på mängden och storleken på det frysta livsmedlet.
Övervärme
För att brungrädda bröd, kakor och bakverk. För att
avsluta tillagade rätter.
Eco Varmluft
För att tillaga mat i form på en plats i ugnen. För att
spara energi under tillagningen. Denna funktion måste
användas i enlighet med tabellen om Eco Varmluft i kapitlet Hjälpfulla tips i syfte att uppnå önskade tillagningsresultat. För mer information om rekommenderade inställningar, se tillagningstabellen. Denna funktion
används för att definiera energieffektivitetsklass enligt
EN 60350-1.
SVENSKA
36
Ugnsfunktion
Program
Belysning
För att sätta på lampan utan att använda en tillagningsfunktion.
Den kan användas med restvärme i den slutliga tillagningsfasen för att spara energi.
Display
G
A
G
F
B
E
C
A.
B.
C.
D.
Tid och temperatur
Uppvärmnings- och restvärmeindikator
Vattentank (endast vissa modeller)
Matlagningstermometer (endast vissa
modeller)
E. Elektroniskt lucklås (endast vissa
modeller)
F. Timmar / minuter
G. Klockfunktioner
D
Knappar
Knapp
Funktion
Beskrivning
MINUS
Gör så här för att ställa in tiden.
KLOCKA
För att ställa in en klockfunktion.
PLUS
Gör så här för att ställa in tiden.
Kontrollampa för uppvärmning
När du slår på en ugnsfunktion tänds
staplarna på displayen
Staplarna visar att ugnens temperatur ökar
eller minskar.
en efter en.
Klockfunktioner
Tabell över klockfunktioner
Klockfunktion
KLOCKA
Tillämpning
För att ställa in, ändra eller kontrollera tiden. Se avsnittet "Ställa in klockan".
37
SVENSKA
Klockfunktion
Tillämpning
SIGNALUR
Använd för att ställa in en nedräkning (högst 23 timmar
och 59 minuter). Denna funktion påverkar inte produktens funktioner i övrigt. Du kan ställa in SIGNALUR när
som helst, även om produkten är avstängd.
KOKTID
För att ställa in hur länge produkten ska vara påslagen.
Använd endast när en ugnsfunktion är vald.
SLUTTID
För att ställa in när produkten måste stängas av. Använd endast när en ugnsfunktion är vald. Du kan använda Koktid och Sluttid samtidigt (Tidsfördröjning) om
produkten ska slås på och stängas av automatiskt vid
en senare tidpunkt.
Tryck på
upprepade gånger
för att växla mellan
klockfunktionerna.
Om du trycker på
För att bekräfta klockfunktionens
funktionen SLUTTID
inställning, tryck på
eller
vänta 5 sekunder så sker
automatisk bekräftelse.
Ställa in KOKTID eller SLUTTID under
tillagningsfunktion
1. Tryck på
upprepade gånger tills
displayen visar
eller
.
eller
blinkar på displayen.
eller
för att ställa in
2. Tryck på
för att
värdena och tryck på
bekräfta.
För Koktid
ställer du först in minuterna
och sedan timmarna, för Sluttid
ställer
du först in timmarna och sedan minuterna.
En ljudsignal hörs i 2 minuter när tidpunkten
har nåtts. Symbolen
eller
och
tidsinställningen blinkar på displayen.
Ugnen stängs av.
3. Tryck på en valfri knapp för att stänga
av ljudsignalen.
under
inställning av KOKTID
övergår produkten till att ställa in
.
Ställa in SIGNALUR
1. Tryck på
flera gånger tills displayen
visar och "00" blinkar.
2. Tryck på
eller
för att ställa in
SIGNALUR.
Ställ först in sekunderna, därefter
minuterna och därefter timmarna.
Tiden beräknas i minuter och sekunder.
När tiden du ställt in är längre än 60
minuter visas symbolen
på
displayen.
Produkten beräknar nu tiden i timmar och
minuter.
3. SIGNALUR startar automatiskt efter fem
sekunder.
När 90% av den inställda temperaturen
har uppnåtts avges en ljudsignal.
4. När den inställda tiden har nåtts hörs en
ljudsignal i två minuter. "00:00" och
blinkar på displayen. Tryck på en valfri
knapp för att stänga av ljudsignalen.
SVENSKA
38
Om du ställer in SIGNALUR när
KOKTID
eller SLUTTID
igång tänds symbolen
displayen.
är
på
Tidtagning
Tryck på
flera gånger tills displayen
visar tiden utan klocksymboler.
Du kan inte använda Tidtagning
när funktionen Koktid
Sluttid
eller
är igång.
Använd tidtagningsfunktionen för att
övervaka hur länge ugnen är igång.
Användning av tillbehör
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Sätta in tillbehör
För in långpannan mellan skenorna på
hyllstöden och ugnsgallret på skenorna
ovan och se till att gallertrådarna pekar
neråt.
Galler:
För in gallret mellan skenorna på
ugnsstegen och kontrollera att fötterna är
vända nedåt.
Långpanna:
För in långpannan mellan skenorna på
ugnsstegen.
Liten inbuktning upptill ökar
säkerheten. Fördjupningarna ger
också ett tippskydd. Den höga
kanten runt hyllan förhindrar att
köksredskap glider.
Använda teleskopskenorna
Spara installationsanvisningarna
till bakplåtsskenorna för framtida
användning.
Med teleskopskenor kan du lättare sätta in
och ta ut ugnsgallren.
Galler och långpanna tillsammans:
FÖRSIKTIGHET! Diska inte
bakplåtsskenorna i diskmaskinen.
Smörj inte bakplåtsskenorna.
39
SVENSKA
Du måste skjuta tillbaka bakplåtsskenorna
helt innan du stänger ugnsluckan.
2
1
°C
Dra ut den högra
och den vänstra
bakplåtsskenan.
°C
Placera falsen på
de utdragbara
bakplåtsskenorna
och tryck försiktigt in
dem i produkten.
Du kan också använda
teleskopskenorna med plåtarna
eller ev formar som medföljer
produkten.
VARNING! Se
avsnittet
"Produktbeskrivning".
Tillvalsfunktioner
Använda barnlåset
När Barnlåset är på kan apparaten inte
sättas på av misstag.
1. Se till att vredet för ugnsfunktionerna är
i avstängt läge.
2. Tryck och håll inne
och
samtidigt i
2 sekunder.
En ljudsignal hörs. SAFE visas på displayen.
Upprepa steg 2 för att inaktivera Barnlåset.
Automatisk avstängning
Av säkerhetsskäl stängs ugnen automatiskt
av efter en viss tid, om en ugnsfunktion är
igång och du inte ändrar några
inställningar.
Temperatur (°C)
Avstängningstid
(tim)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - Maximalt
1.5
Efter en automatisk avstängning ska
produkten stängas av helt. Därefter kan
den slås på igen.
Automatisk avstängning fungerar
inte med funktionerna:
Programtid, Slut.
Restvärmeindikering
När du stänger av produkten visas
restvärmeindikatorn på displayen
om
temperaturen i ugnen är högre än 40 °C.
Vrid vredet för temperaturen åt vänster
eller höger för att visa ugnstemperaturen.
Kylfläkt
När produkten är på, aktiveras fläkten
automatiskt för att hålla ugnsytorna svala.
Om du stänger av ugnen fortsätter fläkten
att gå tills ugnen har svalnat.
Säkerhetstermostat
Felaktig användning av produkten eller
trasiga delar kan orsaka farlig
överhettning. För att förhindra detta har
ugnen en säkerhetstermostat som avbryter
SVENSKA
40
strömtillförseln. Ugnen sätts automatiskt på
igen när temperaturen sjunker.
Råd och tips
Allmän information
• Använd funktionen Varmluft för att
värma upp ugnen på snabbaste sätt.
• Ta bort trådhyllor och plåtar från ugnen
om du vill att den ska värmas upp
snabbare.
• Produkten har fem hyllnivåer. Räkna
hyllnivåerna nedifrån.
• Produkten har ett specialsystem som gör
att luften cirkulerar och återanvänder
ångan. Med det här systemet kan man
tillaga i ånga, vilket gör att maten saftig
inuti och krispig på utsidan. Det gör att
tillagningstiden och energiåtgången
minskas till ett minimum.
• Fukt kan kondensera i produkten eller på
ugnsluckans glas. Det är helt normalt. Stå
inte för nära produkten när luckan
öppnas under tillagning. Om det är fukt
inuti ugnen kan luckan stå öppen några
minuter.
• Ta bort fukten efter varje användning.
• Sätt ingenting direkt på botten och lägg
heller inget aluminiumfolie på några
tillbehör under tillagning. Detta kan
påverka bakningsresultatet och skada
emaljen.
• Om du använder två bakplåtar
samtidigt, se till att det finns en ledig
falsnivå mellan dem.
Tillagning av kött och fisk
• Använd en djup form för mat med fett i
för att förhindra stänk som inte går att ta
bort.
• Låt köttet stå i ca 15 minuter innan du
skär i det så att köttsaften inte sipprar ut.
• För att förhindra att det blir för mycket
matos under tillagning kan man hälla lite
vatten i den djupa formen. För att
förhindra rökkondens, tillsätt lite vatten
varje gång det tar slut.
Tillagningstider
Tillagningstiderna varierar beroende på
typen av livsmedel, livsmedlets konsistens
och volym
I början ska du övervaka hur det utvecklar
sig när du lagar mat. Hitta de bästa
inställningarna (värmeläge, tillagningstid
osv.) för dina kokkärl, recept och mängder
när du använder produkten.
Baka kakor
• Öppna inte ugnsluckan förrän 3/4 av
den inställda tillagningstiden har gått.
Tillagningstabell
Vikt (kg)
Livsmedel
Funktion
Falsnivå
Temperatur
(°C)
Tid (min)
1 - 1.5
Fläsk
2
180
90 - 120
1 - 1.5
Lamm
2
175
110 - 130
SVENSKA
Vikt (kg)
41
Livsmedel
Funktion
Falsnivå
Temperatur
(°C)
Tid (min)
1
Nötkött
2
200
50 - 70
1 - 1.5
Kyckling
2
200
70 - 85
1.2
Harsadel
2
175
60 - 80
1.5
Anka
2
220
120 - 150
4
Kalkon
2
180
210 - 240
1
Fisk
2
190
45 - 60
-
Plommontårta
2
160
50 - 60
1
Pajer
2
170
80 - 100
-
Småkakor
2 och 4
140 - 150
35 - 40
2
Lasagne
2
180 - 190
25 - 40
1
Franskbröd
1
190
60 - 70
1
Pizza
1
190 - 210
10 - 20
Eco Varmluft, tabell
Öppna bara produktluckan vid
behov under tillagning.
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Potatisgratäng
180 - 200
60 - 75
2
Moussaka
150 - 170
60 - 75
2
Lasagne
170 - 190
55 - 70
2
Äppelkaka
150 - 160
45 - 60
2
Franskbröd
180 - 190
45 - 55
2
SVENSKA
42
Skötsel och rengöring
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Anmärkningar om rengöring
• Torka av framsidan med en mjuk trasa
och varmt vatten och diskmedel.
• Använd ett rengöringsmedel avsett för
rengöring av metallytor.
• Rengör produkten efter varje
användningstillfälle. Fettansamling eller
andra matrester kan leda till eldsvåda.
Risken är högre för grillpannan.
• Ta bort envis smuts med speciell
ugnsrengöring.
• Rengör alla ugnstillbehör efter varje
användningstillfälle och låt dem torka.
Använd en mjuk duk med varmt vatten
och ett rengöringsmedel.
• Använd inte starka medel, föremål med
skarpa kanter eller diskmaskin vid
rengöring om du har tillbehör i Super
Clean. Det kan skada ytan.
Produkter i rostfritt stål eller aluminium
Rengör ugnsluckan endast med
en blöt svamp. Torka med en
mjuk trasa.
Använd aldrig stålull, syror eller
produkter med slipeffekt för
rengöring eftersom de kan skada
ugnens ytor. Rengör ugnens
kontrollpanel med samma
försiktighet.
Rengöring av luckans packning
• Kontrollera ugnsluckans packning med
jämna mellanrum. Ugnsluckans packning
är den som omger ugnens öppning.
Använd inte produkten om denna
packning är skadad. Kontakta service.
• Torka av luckans packning med en mjuk
trasa och varmt vatten och diskmedel.
Avlägsna ugnsstegarna
Vid rengöring av ugnen ska ugnsstegarna
tas bort.
1
2
2
1
Dra först ut
Dra ut stegen baktill
stegarnas främre
från ugnssidan och
del från
ta bort den.
sidoväggen.
Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
Styrpinnarnas avrundade ändar
måste peka framåt.
Rengöring av ugnsluckan
Ugnsluckan har tre glasrutor.Man kan ta
loss och rengöra ugnsluckan och de inre
glasrutorna.
Ugnsluckan kan plötsligt slå igen
om du försöker ta bort
glasrutorna innan du tagit bort
ugnsluckan.
FÖRSIKTIGHET! Använd inte
ugnen utan glasrutorna.
43
SVENSKA
1
7
2
1
Öppna luckan helt
och håll i de två
gångjärnen.
3
Lyft och vrid
handtagen på
gångjärnen.
4
2
Lyft först försiktigt
och ta bort
glasrutorna en efter
en. Börja med den
övre rutan.
Rengör glasrutorna med vatten och lite
diskmedel. Torka glasrutorna noga.
Sätt tillbaka glasrutorna och ugnsluckan när
rengöringen är klar. Utför stegen ovan i
omvänd ordning.
Stäng ugnsluckan
Lägg luckan på en
halvvägs till den
mjuk duk på en
första öppna
stabil yta.
positionen. Dra
därefter framåt och
ta bort luckan från
sin plats.
5
6
90°
Frigör låssystemet
och ta loss
glasrutorna.
Vrid de två
fästanordningarna
90° och ta bort dem
från sina fästen.
Du måste sätta tillbaka glasrutorna (A och
B) i rätt ordning.Den första glasrutan (A) har
en dekorativ ram. Zonen med screentryck
måste vara vänd mot insidan av
ugnsluckan. Efter installationen måste du se
till att ytan på glasrutan (A) med zonerna
med screenprinting inte är knottrig när du
vidrör den.
SVENSKA
44
Byte av lampan
A
Lägg en tygbit på botten av produktens
innandöme. Detta förhindrar skador på
lampglaset och ugnsutrymmet.
B
VARNING! Risk för elstötar!
Koppla från säkringen innan du
byter lampan.
Lampan och lampglaset kan
vara varma.
FÖRSIKTIGHET! Håll i
halogenlampan med en trasa för
att förhindra att fett ska komma
på lampan.
Kontrollera att du sätter tillbaka mittrutan i
sätena på rätt sätt
1. Stäng av produkten.
2. Ta ut säkringarna ur säkringsskåpet
eller stäng av huvudströmbrytaren.
3. Ta bort lampglaset genom att vrida det
moturs.
4. Rengör lampglaset.
5. Byt ut ugnslampan mot en värmetålig
lampa med följande märkdata: 40 W,
230 V (50 Hz), 350 °C (sockel: G9).
6. Sätt tillbaka lampglaset.
Felsökning
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Ugnen värms inte upp.
Ugnen är avstängd.
Sätt på ugnen.
Ugnen värms inte upp.
Klockan är inte ställd.
Ställ klockan.
SVENSKA
45
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Ugnen värms inte upp.
Nödvändiga inställningar är
inte gjorda.
Kontrollera att rätt inställningar gjorts.
Ugnen värms inte upp.
Automatisk avstängning är
aktiverat.
Se "Automatisk avstängning".
Ugnen värms inte upp.
Barnlåset är aktiverat.
Se "Användning av Barnlåset".
Ugnen värms inte upp.
Locket är inte ordentligt
stängt.
Stäng luckan helt.
Ugnen värms inte upp.
Säkringen har gått.
Kontrollera om säkringen är
orsaken till felet. Om säkringen går gång på gång,
tala med en kvalificerad
elektriker.
Lampan fungerar inte.
Lampan är trasig.
Byt ut lampan.
Ånga och kondens avsätts
på maten och i ugnen.
Du lät maten stå för länge i
ugnen.
Låt inte maträtter stå i ugnen längre än 15 - 20 minuter efter att tillagningen är
klar.
På displayen visas ett felmeddelande som inte står i
tabellen.
Det föreligger ett elektriskt
fel.
• Stäng av ugnen via hushållets säkring eller säkerhetsbrytaren i säkringsskåpet och slå på
den igen.
• Kontakta ett auktoriserat
servicecenter om felkoden
visas på displayen igen.
Serviceinformation
Kontakta vårt godkända servicecenter om
du inte kan lösa problemet.
kanten av produktens innanmäte. Avlägsna
inte märkskylten från produktutrymmet.
Viktiga uppgifter för kundtjänst finns på
typskylten. Typskylten sitter på den yttre
Vi rekommenderar att du antecknar uppgifterna här:
Modell (MOD.)
.........................................
SVENSKA
46
Vi rekommenderar att du antecknar uppgifterna här:
PNC (produktnummer)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
Tekniska data
Tekniska data
Mått (invändiga)
Vikt
Höjd
Djup
Yta för långpanna
1438 cm²
Övre värmeelement
2300 W
Undre värmeelement
1000 W
Grillning
2300 W
Ring
2400 W
Total effekt
2480 W
Nätspänning
220 - 240 V
Frekvens
50 Hz
Antal funktioner
9
480 mm
361 mm
416 mm
Energieffektivitet
Produktinformation enligt EU 66/2014
Modellbeskrivning
GRÄNSLÖS 203.491.41
GRÄNSLÖS 303.491.45
Energiindex
81.2
Energiförbrukning med en standardrätt, över/undervärme
0.93 kWh/program
Energiförbrukning med en standardrätt, varmluft
0.69 kWh/program
Antal utrymmen
1
47
SVENSKA
Värmekälla
Elektricitet
Ljudstyrka
72 l
Typ av ugn
Inbyggnadsugn
Massa
EN 60350-1 - Elektriska
matlagningsprodukter för hushållsbruk - Del
1: Områden, ugnar, ångugnar och grillar Funktionsprovning.
Sparar energi
Denna produkt har funktioner
som låter dig spara energi under
vanlig matlagning.
Allmänna tips
Kontrollera att ugnsluckan är ordentligt
stängd när produkten är igång och låt den
vara stängd så mycket som möjligt under
tillagningen.
Använd metalltallrikar för att förbättra
energibesparingen.
Förvärm inte ugnen innan du sätter in
maten.
För matlagning som varar längre än 30
minuter ska ugnstemperaturen minskas till
lägsta möjliga, 3 - 10 minuter innan
matlagningstiden går ut, beroende på
längden på matlagningen. Restvärmen i
ugnen fortsätter laga maten.
Använd restvärmen för att värma annan
mat.
GRÄNSLÖS
203.491.41
35.3 kg
GRÄNSLÖS
303.491.45
35.3 kg
Laga mat med varmluft
När det är möjligt, använd
varmluftsfunktionen för att spara energi.
Restvärme
Om ett program med tidvalet Varaktighet
eller Sluttid aktiveras med vissa
ugnsfunktioner och om tillagningstiden är
längre än 30 minuter, stängs
värmeelementen av automatiskt 10 %
tidigare.
Fläkten och lampan fortsätter att vara
igång.
För varmhållning av mat
Välj lägsta möjliga temperaturinställning för
att använda restvärme och hålla maten
varm. Temperaturen eller indikatorn för
restvärme visas på displayen.
Eco Varmluft
För att spara energi under tillagningen. Den
fungerar så att temperaturen inuti ugnen
skiljer sig från den temperatur som anges
på ugnens display under tillagningscykeln
och tillagningstiderna kan skilja sig från
tillagningstiderna för andra program.
När du använder Eco Varmluft släcks
lampan automatiskt efter 30 sekunder.
48
SVENSKA
MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att placera
den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår
miljö och vår hälsa genom att återvinna
avfall från elektriska och elektroniska
produkter. Släng inte produkter märkta med
symbolen med hushållsavfallet. Lämna in
produkten på närmaste återvinningsstation
eller kontakta kommunkontoret.
IKEA-GARANTI
Hur länge gäller IKEA garantin?
Garantin gäller i fem (5) år från det datum
då du köpte produkten hos IKEA, såvida
inte produkten är benämnd LAGAN: för
dessa produkter gäller garantin i två (2) år.
Försäljningskvittot i original krävs som bevis
på köpet. Om servicearbete utförs under
garantitiden förlängs därmed inte
garantiperioden för produkten eller för de
nya delarna.
Vilka produkter täcks inte av IKEAs
femåriga garanti?
Sortimentet av produkter som benämns
LAGAN och alla produkter inköpta hos
IKEA före den 1 augusti 2007.
Vem utför service?
IKEAs serviceleverantör tillhandahåller
service genom dess egen organisation eller
genom auktoriserade servicepartners.
Vad täcks av denna garanti?
Garantin täcker fel hos produkten som
orsakats av bristfällig konstruktion eller
materialfel från det datum då produkten
köptes hos IKEA. Denna garanti gäller
endast användning av produkter för
hushållsbruk. Undantagen specificeras
nedan i avsnittet "Vad täcks inte av denna
garanti?". Under garantiperioden skall
kostnaderna täckas för att åtgärda felet,
t.ex. reparationer, delar, arbete och resor,
förutsatt att produkten är tillgänglig för
reparation utan speciella utgifter och att
felet är relaterat till bristfällig konstruktion
eller materialfel som täcks av garantin. På
dessa villkor är EUs riktlinjer (Nr. 99/44/EG)
och respektive lokala bestämmelser
tillämpliga. Utbytta delar blir IKEAs
egendom.
Vad gör IKEA för att åtgärda problemet?
IKEAs auktoriserade serviceleverantör
kommer att undersöka produkten och
bestämma, efter eget gottfinnande,
huruvida problemet täcks av denna garanti.
Om problemet täcks av garantin kommer
IKEAs serviceleverantör, eller dess
auktoriserade servicepartner att, efter eget
gottfinnande, antingen reparera den
defekta produkten eller ersätta den med
samma eller en jämförbar produkt.
Vad täcks inte av denna garanti?
• Normalt slitage.
• Avsiktlig skada eller skada orsakad av
försumlighet, skada orsakad av
underlåtenhet att följa instruktioner för
användning, felaktig installation eller
genom anslutning till felaktig
nätspänning, skada orsakad av kemisk
eller elektrokemisk reaktion, rost,
korrosion eller vattenskada, inklusive
men ej begränsat till skada orsakad av
för mycket kalk i vattentillförseln eller
49
SVENSKA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
skada orsakad av onormala
miljöförhållanden.
Förbrukningsartiklar, inklusive batterier
och lampor.
Icke-funktionella och dekorativa delar
som inte påverkar den normala
användningen av produkten, inklusive
repor och färgförändringar.
Oavsiktlig skada orsakad av främmande
föremål eller substanser och rengöring
eller rensning av filter, tömningssystem
eller diskmedelsfack.
Skador på följande delar: glaskeramik,
tillbehör, porslinsoch bestickskorgar,
tillopps- och tömningsslangar, tätningar,
lampor och lampglas, displayer, rattar,
höljen och delar av höljen, såvida inte
sådana skador kan bevisas ha orsakats
av produktionsfel.
Fall där en servicetekniker vid besöket
inte hittar något fel.
Reparationer som ej utförts av vår
auktoriserade serviceleverantör eller
annan auktoriserad servicepartner, eller
reparationer som utförts med annat än
originaldelar.
Reparationer orsakade av felaktig
installation eller installation som inte
följer specifikationen.
Användning av produkten i annat än
hushållsmiljö, dvs. professionell
användning.
Transportskador. Om en kund själv
transporterar produkten till sin bostad,
eller till någon annan adress, ansvarar
inte IKEA för eventuella skador som
uppstår under transporten. Om
emellertid IKEA levererar produkten till
kundens leveransadress täcker garantin
eventuella skador som uppstår under
denna leverans.
Kostnader för att utföra den initiala
installationen av IKEA-produkten. Om
emellertid en av IKEA:s
serviceleverantörer, eller dess
auktoriserade servicepartner, reparerar
eller byter ut produkten enligt villkoren i
denna garanti kommer
serviceleverantören, eller dess
auktoriserade servicepartner, att
installera den reparerade produkten
eller, vid behov, installera en
utbytesprodukt.
Denna restriktion gäller inte ett felfritt
arbete som utförts av en kvalificerad
specialist som använt våra originaldelar för
att anpassa produkten enligt de tekniska
säkerhetsspecifikationerna i ett annat EUland.
Tillämpning av nationell lag
IKEA-garantin ger dig specifika lagliga
rättigheter som uppfyller eller utökar alla
lokala juridiska krav, vilka varierar från land
till land.
Garantins internationella giltighet
För produkter som köps i ett EU-land och
förs till ett annat EU-land kommer service
att tillhandahållas inom ramen för
garantivillkoren som gäller i det nya landet.
En skyldighet att utföra service inom ramen
för garantin föreligger endast om:
• produkten uppfyller alla krav och är
installerad enligt de tekniska
specifikationerna som gäller i landet där
anspråket framställs,
• produkten uppfyller alla krav och är
installerad enligt
installationsanvisningarna och
säkerhetsinformationen i
bruksanvisningen.
Dedicerad Kundtjänst för IKEA:s
produkter:
Tveka inte att kontakta IKEA:s Kundtjänst
för att:
1. framställa ett anspråk under denna
garanti.
2. ställa frågor om installationen av IKEAprodukten i en IKEA köksmöbel.
Servicen omfattar dock inte
förklaringar / beskrivningar som
relaterar till:
• IKEAs övergripande köksinstallation,
SVENSKA
• anslutningar till elnätet (om
produkten levereras utan nätkabel
och stickkontakt) eller till vatten- eller
gastillförsel eftersom dessa
anslutningar måste utföras av en
auktoriserad servicetekniker,
3. be om förklaring beträffande
bruksanvisningens innehåll och
specifikationerna för IKEA-produkten.
För att vi skall kunna hjälpa dig på bästa
sätt, ber vi dig noga läsa igenom
installationsanvisningarna och/eller
bruksanvisningen i denna handbok, innan
du kontaktar oss.
Hur når du oss om du behöver service?
Var god se den sista sidan i denna
handbok för en komplett lista över IKEA:s
auktoriserade kontakter och nationella
telefonnummer.
För att kunna ge dig en
snabbare service
rekommenderar vi att du
använder det specifika
telefonnummer som listas i slutet
av denna handbok. Använd
alltid telefonnumret i den
handbok som avser produkten
du behöver ha hjälp med. Innan
du kontaktar oss, se till att du har
artikelnumret (den 8-siffriga
koden) till hands för aktuell
produkt.
50
SPARA
FÖRSÄLJNINGSKVITTOT!
Försäljningskvitto är ditt bevis på
köpet och krävs för att garantin
skall gälla. Observera att
försäljningskvittot också anger
IKEA:s produktnamn och
artikelnummer (8-siffrig kod) för
varje produkt som du har köpt.
Behöver du extra hjälp?
För övriga frågor om dina produkter som
inte relaterar till vår dedicerade Kundtjänst,
kontakta Kundtjänst hos närmaste IKEAbutik. Vi rekommenderar att du noga läser
igenom produktdokumentationen innan du
kontaktar oss.
51
Country
België
Belgique
Phone number
070 246016
Call Fee
Opening time
Binnenlandse gesprekskosten
8 tot 20 Weekdagen
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
България
00359888164080
0035924274080
Такса за повикване от страната
От 9 до 18 ч в работни дни
Česká republika
246 019721
Cena za místní hovor
Danmark
70 15 09 09
Landstakst
8 až 20 v pracovních dnech
man. - fre. 09.00 - 20.00
lør. 09.00 - 16.00
1 søndag pr. måned, normalt første
søndag i måneden
Deutschland
+49 1806 33 45
32*
* 0,20 €/Verbindung aus dem Festnetz
max. 0,60 €/Verbindung
aus dem Mobilfunknetz
Werktags von 8.00 bis 20.00
Ελλάδα
211 176 8276
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
España
91 1875537
Tarifa de llamadas nacionales
De 8 a 20 en días laborables
France
0170 36 02 05
Tarif des appels nationaux
9 à 21. En semaine
Trošak poziva 27 lipa po minuti
radnim danom od ponedjeljka
do petka od 08:00 do 16:00
Hrvatska
00385 1 6323 339
Ireland
0 14845915
National call rate
8 till 20 Weekdays
Ísland
5880503
Innanlandsgjald fyrir síma
9 til 18. Virka daga
Italia
02 00620818
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος
22 030 529
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Lietuva
5 230 06 99
Nacionalinių pokalbių tarifai
Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00
Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45
Magyarország
061 998 0549
Belföldi díjszabás
Hétköznap 8 és 10 óra között
Nederland
0900 235 45 32
en/of
0900 BEL IKEA
15 cent/min., starttarief 4.54 cent
en gebruikelijke belkosten
ma - vr 08.00 - 20.00,
zat 09.00 - 20.00
(zondag gesloten)
Norge
815 22052
Takst innland
8 til 20 ukedager
Österreich
0810 300486
max. 10 Cent/min.
Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr
Polska
012 297 8787
Stawka wg taryfy krajowej
Od 8 do 20 w dni robocze
Portugal
211557985
Chamada Nacional
9 às 21. Dias de Semana
*excepto feriados
România
021 211 08 88
Tarif apel naţional
8 - 20 în zilele lucrătoare
Действующие телефонные тарифы
с 8 до 20 по рабочим дням
Время московское
Россия
8 495 6662929
Schweiz
Tarif für Anrufe im Bundesgebiet
8 bis 20 Werktage
Suisse
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
(02) 3300 2554
Cena vnútroštátneho hovoru
8 až 20 v pracovných dňoch
Suomi
030 6005203
Lankapuhelinverkosta
0,0835 €/puhelu + 0,032 €/min
Matkapuhelinverkosta 0,192 €/min
arkipäivisin 8.00 - 20.00
Sverige
0775 700 500
lokalsamtal (lokal taxa)
mån-fre 8.30 - 20.00
lör-sön 9.30 - 18.00
031 5500 324
Svizzera
Slovensko
Türkiye
212 244 0769
Ulusal arama ücreti
Hafta içi saat 09:00’dan 18:00’a kadar
Україна
044 586 2078
Міжміськи дзвінки платні
9 - 21 В робочі дні
United Kingdom
020 3347 0044
National call rate
9 till 21. Weekdays
Slovenija
www.ikea.com
Србија
www.ikea.com
*
867324234-A-282016
© Inter IKEA Systems B.V. 2016
21552
AA-1894553-1
Download PDF

advertising