IKEA MIRAKULÖS Vartotojo vadovas

Add to my manuals
52 Pages

advertisement

IKEA MIRAKULÖS Vartotojo vadovas | Manualzz
SK
MIRAKULÖS
LT
SLOVENSKY
Pozrite si poslednú stranu tohto návodu, kde nájdete kompletný
zoznam autorizovaných stredísk poverených spoločnosťou IKEA a
príslušné telefónne čísla.
LIETUVIŲ
Visą „IKEA“ paskirtų aptarnavimo po pardavimo paslaugų teikėjų
ir atitinkamų nacionalinių telefonų numerių sąrašą rasite
paskutiniame šio vadovo puslapyje.
SLOVENSKY
LIETUVIŲ
4
27
4
SLOVENSKY
Obsah
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné pokyny
Inštalácia
Popis výrobku
Pred prvým použitím
Každodenné používanie
Časové funkcie
Používanie príslušenstva
Doplnkové funkcie
4
6
8
9
9
10
13
14
15
Tipy a rady
Ošetrovanie a čistenie
Riešenie problémov
Technické údaje
Energetická účinnosť
OCHRANA ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA
ZÁRUKA IKEA
16
18
21
22
22
24
24
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
Bezpečnostné informácie
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte
priložený návod na používanie. Výrobca nie je zodpovedný za
škody a zranenia spôsobené nesprávnou inštaláciou a
používaním. Návod na používanie uchovávajte vždy v blízkosti
spotrebiča, aby ste doň mohli v budúcnosti nahliadnuť.
Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a
osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou
spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba
ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli
zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní
spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k
spotrebiču, keď pracuje alebo keď sa chladí. Prístupné časti
sú horúce.
Ak má spotrebič detskú poistku, mala by byť zapnutá.
SLOVENSKY
•
•
5
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať žiadnu
údržbu na spotrebiči.
Deti do 3 rokov vrátane sa nesmú nikdy približovať k
spotrebiču, keď je v prevádzke.
Všeobecné bezpečnostné pokyny
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nainštalovať tento spotrebič a vymeniť kábel smie iba
kvalifikovaná osoba.
VAROVANIE: Spotrebič a jeho prístupné časti sa počas
používania môžu značne zahriať. Nedotýkajte sa ohrevných
článkov. Deti do 8 rokov nesmú mať prístup k spotrebiču, iba
ak sú nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
Pri vyberaní alebo vkladaní príslušenstva alebo nádob na
pečenie vždy používajte kuchynské rukavice.
Pred údržbou odpojte spotrebič od elektrickej siete.
Dbajte na to, aby bol spotrebič pred výmenou žiarovky
vypnutý, aby bolo vylúčené nebezpečenstvo zásahu
elektrickým prúdom.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
Na čistenie skla dvierok nepoužívajte abrazívne prostriedky
ani ostré kovové škrabky, pretože by mohli poškrabať
povrch, čo môže spôsobiť rozbitie skla.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať
vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku
alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
Ak chcete vybrať zasúvacie lišty, najprv potiahnite prednú
časť zasúvacích líšt a potom zadný koniec smerom od bočnej
steny a vyberte ich. Pri inštalácii zasúvacích líšt zvoľte opačný
postup.
6
SLOVENSKY
Bezpečnostné pokyny
Inštalácia
VAROVANIE! Tento spotrebič
smie nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
• Odstráňte všetok obalový materiál.
• Poškodený spotrebič neinštalujte ani
nepoužívajte.
• Dodržiavajte pokyny pre inštaláciu
dodané so spotrebičom.
• Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a uzavretú
obuv.
• Spotrebič neťahajte za rukoväť.
• Dodržiavajte požadovanú minimálnu
vzdialenosť od iných spotrebičov a
nábytku.
• Uistite sa, že zariadenia a nábytok, pod
ktorými a vedľa ktorých je spotrebič
nainštalovaný, sú bezpečné.
• Po bokoch spotrebiča musia byť
umiestnené spotrebiče alebo zariadenia
nanajvýš rovnakej výšky.
•
•
•
•
•
•
•
Zapojenie do elektrickej siete
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo požiaru a
zásahu elektrickým prúdom.
• Všetky práce spojené so zapojením do
elektrickej siete smie vykonať výlučne
kvalifikovaný elektrikár.
• Spotrebič musí byť uzemnený.
• Uistite sa, že elektrické údaje uvedené
na typovom štítku spotrebiča
zodpovedajú parametrom elektrickej
siete. Ak nie, kontaktujte elektrikára.
• Vždy používajte správne inštalovanú
uzemnenú zásuvku.
• Nepoužívajte adaptéry, rozdvojky ani
predlžovacie prívodné káble.
• Uistite sa, že zástrčka a prívodný
elektrický kábel nie sú poškodené. Ak
•
prívodný elektrický kábel spotrebiča
treba vymeniť, túto operáciu smie urobiť
iba pracovník autorizovaného servisného
strediska.
Nedovoľte, aby sa napájacie elektrické
káble dotkli alebo dostali do blízkosti
dvierok spotrebiča najmä vtedy, keď sú
dvierka horúce.
Zariadenie na ochranu pred dotykom
elektrických častí pod napätím a
izolovaných častí treba namontovať tak,
aby sa nedalo odstrániť bez nástrojov.
Zástrčku zapojte do zásuvky až na konci
inštalácie. Uistite sa, že napájací
elektrický kábel je po inštalácii prístupný.
Ak je sieťová zásuvka uvoľnená,
nezapájajte do nej sieťovú zástrčku.
Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej
siete neťahajte za prívodný kábel. Vždy
ťahajte za zástrčku.
Použite iba správne odpájacie
zariadenia: ochranné ističe alebo poistky
(skrutkovacie poistky treba vybrať z
držiaka), uzemnenia a stýkače.
Elektrická sieť v domácnosti musí mať
odpájacie zariadenie, ktoré umožní
odpojenie spotrebiča od elektrickej siete
na všetkých póloch. Vzdialenosť
kontaktov odpájacieho zariadenia musí
byť minimálne 3 mm.
Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.
Použitie
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo zranenia,
popálenín, zásahu elektrickým
prúdom alebo výbuchu.
• Tento spotrebič je určený iba na použitie
v domácnosti.
• Nemeňte technické charakteristiky tohto
spotrebiča.
• Zabezpečte, aby boli vetracie otvory
voľné.
7
SLOVENSKY
• Počas činnosti nenechávajte spotrebič
bez dozoru.
• Po každom použití spotrebič vypnite.
• Keď je spotrebič v činnosti, pri otváraní
dvierok postupujte opatrne. Môže dôjsť
k úniku horúceho vzduchu.
• Spotrebič nepoužívajte, keď máte mokré
ruky, ani keď je v kontakte s vodou.
• Na otvorené dvierka netlačte.
• Spotrebič nepoužívajte ako pracovný ani
odkladací povrch.
• Dvierka spotrebiča otvárajte opatrne.
Použitím prísad s obsahom alkoholu
môže vzniknúť zmes alkoholu so
vzduchom.
• Pri otváraní dvierok sa do kontaktu so
spotrebičom nesmú dostať iskry ani
otvorený plameň.
• Horľavé látky ani predmety, ktoré sú
nasiaknuté horľavými látkami, neklaďte
do spotrebiča, do jeho blízkosti ani naň.
• Nepoužívajte funkciu mikrovĺn na
predhriatie rúry.
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo poškodenia
spotrebiča.
• Aby ste predišli poškodeniu alebo
zmene farby smaltu:
– nádoby na pečenie ani iné predmety
neklaďte priamo na dno spotrebiča,
– na dno spotrebiča nedávajte alobal,
– do horúceho spotrebiča nelejte vodu,
– nenechávajte v rúre vlhký riad ani
potraviny po ukončení prípravy
jedla,
– pri vyberaní alebo vkladaní
príslušenstva postupujte opatrne.
• Zmena farby smaltu nemá žiadny vplyv
na funkciu spotrebiča.
• Na prípravu vlhkých koláčov používajte
hlboký pekáč. Ovocné šťavy spôsobujú
škvrny, ktoré môžu byť trvalé.
• Tento spotrebič je určený iba na varenie.
Nesmie byť použitý na iné účely,
napríklad na vykurovanie miestnosti.
• Rúru používajte vždy so zatvorenými
dvierkami.
• Pri inštalácii spotrebiča za nábytkový
panel (napr. dvere) zabezpečte, aby
dvere neboli počas prevádzky
spotrebiča nikdy zatvorené. Za
zatvoreným nábytkovým panelom sa
môže vytvoriť teplo a vlhkosť a môžu
spôsobiť následné poškodenie
spotrebiča, kuchynskej jednotky alebo
podlahy. Nábytkový panel nezatvárajte,
kým spotrebič po použití úplne
nevychladne.
Ošetrovanie a čistenie
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo zranenia,
požiaru alebo poškodenia
spotrebiča.
• Pred vykonávaním údržby spotrebič
vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo
sieťovej zásuvky.
• Skontrolujte, či je spotrebič studený.
Existuje riziko, že sklenené panely môžu
prasknúť.
• Ak sú sklenené panely dvierok
poškodené, bezodkladne ich nechajte
vymeniť. Obráťte sa na autorizované
servisné stredisko.
• Pri vyberaní dvierok spotrebiča
postupujte opatrne. Dvierka sú ťažké!
• Spotrebič pravidelne čistite, aby ste
predišli opotrebeniu povrchového
materiálu.
• Zvyšky tuku alebo potravín v spotrebiči
môžu pri mikrovlnnej prevádzke
spôsobiť požiar a elektrické iskrenie.
• Ak používate sprej na čistenie rúr,
dodržiavajte bezpečnostné pokyny na
obale.
Vnútorné osvetlenie
• Žiarovka alebo halogénová žiarovka
používaná v tomto spotrebiči je určená
len pre domáce spotrebiče.
Nepoužívajte ju na osvetlenie
domácnosti.
SLOVENSKY
8
• Pred výmenou žiarovky odpojte
spotrebič od zdroja napájania.
• Používajte žiarovky s rovnakými
technickými parametrami.
• Obalový materiál:
Obalový materiál je šetrný k životnému
prostrediu a recyklovateľný. Plastové
časti sú označené medzinárodnými
skratkami ako PE, PS, atď. Obalový
materiál vyhadzujte do kontajnerov
určených na tento účel v zariadeniach na
spracovanie odpadu vo vašom okolí.
Likvidácia
Servis
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom.
VAROVANIE! Nebezpečenstvo
poranenia alebo udusenia.
• Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
• Prívodný elektrický kábel odrežte blízko
pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
• Odstráňte dvierka, aby ste zabránili
uviaznutiu detí a domácich zvierat v
spotrebiči.
• Ak treba dať spotrebič opraviť, obráťte
sa na autorizované servisné stredisko.
• Používajte iba originálne náhradné
súčiastky.
Inštalácia
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
Montáž
Pri inštalácii postupujte podľa
pokynov na inštaláciu.
Elektrická inštalácia
VAROVANIE! Elektrickú
inštaláciu smie vykonať iba
kvalifikovaná osoba.
Ak nedodržíte bezpečnostné
pokyny uvedené v príslušných
kapitolách, výrobca nenesie
žiadnu zodpovednosť.
Tento spotrebič sa dodáva iba s napájacím
káblom.
Kábel
Typy káblov použiteľných pre inštaláciu
alebo výmenu:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Prierez kábla určite podľa celkového
výkonu uvedeného na typovom štítku.
Môžete si tiež pozrieť údaje uvedené v
tabuľke:
Celkový výkon (W) Prierez kábla (mm²)
maximálne 1 380
3 x 0.75
maximálne 2 300
3x1
maximálne 3 680
3 x 1.5
Uzemňovací kábel (zeleno/žltý kábel) musí
byť o 2 cm dlhší ako fázový a nulový kábel
(modrý a hnedý kábel).
SLOVENSKY
9
Popis výrobku
Celkový prehľad
1 2
3
4
5
5
6
4
10
3
7
2
1
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ovládací panel
Ovládač funkcií rúry
Elektronický programátor
Ovládač teploty
Gril
Osvetlenie
Ventilátor
Zasúvacie lišty, vyberateľné
Typový štítok
Úrovne v rúre
8
Príslušenstvo
• Drôtený rošt x 1
Na kuchynský riad, formy na koláče,
pečené pokrmy.
• Plech na pečenie x 1
Na koláče a sušienky.
• Pekáč na grilovanie/pečenie x 1
Na pečenie mäsa a múčnych pokrmov
alebo ako nádoba na zachytávanie
tuku.
• Teleskopické vodiace lišty x 2 súpravy
Pre rošty a plechy.
Pred prvým použitím
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
Prvé čistenie
Zo spotrebiča vyberte vyberateľné
zasúvacie lišty a príslušenstvo.
Pozrite si kapitolu „Ošetrovanie a
čistenie“.
Pred prvým použitím spotrebič a
príslušenstvo vyčistite.
Príslušenstvo a zasúvacie lišty dajte späť na
pôvodné miesto.
Nastavenie času
Po prvom zapojení do elektrickej siete sa na
niekoľko sekúnd zobrazia všetky symboly.
Na niekoľko ďalších sekúnd sa na displeji
zobrazí verzia softvéru.
Po zobrazení verzie softvéru sa na displeji
zobrazia symboly
bliká.
1. Stlačením tlačidla
aktuálnu hodinu.
a "12:00". "12"
alebo
nastavte
SLOVENSKY
2. Stlačením
potvrďte alebo sa
nastavená hodina automaticky uloží po
5 sekundách.
Na displeji sa zobrazí symbol
a
nastavená hodina. "00" bliká.
alebo
nastavte
3. Stlačením tlačidla
aktuálne minúty.
4. Stlačením
potvrďte alebo sa
nastavená minúta automaticky uloží po
5 sekundách.
Na displeji sa zobrazí aktuálny nastavený
čas.
10
zápach a dym. Je to normálne. Zabezpečte
dostatočné vetranie v miestnosti.
Používanie mechanickej detskej poistky
Spotrebič má nainštalovanú a aktivovanú
mechanickú detskú poistku. Nachádza sa
pod ovládacím panelom na pravej strane.
Ak chcete otvoriť dvierka, keď je
nainštalovaná detská poistka, potiahnite
západku detskej poistky nahor, ako je
zobrazené na obrázku.
Zmena času
Čas môžete zmeniť iba vtedy, keď je rúra v
pohotovostnom režime.
Opakovane stláčajte tlačidlo , až kým na
displeji nezačne blikať symbol .
Pri nastavovaní nového času postupujte
podľa časti Nastavenie času.
Prvé zohriatie rúry
Pred prvým použitím prázdny spotrebič
predhrejte.
a maximálnu
1. Nastavte funkciu
teplotu.
2. Spotrebič nechajte spustený jednu
hodinu.
3. Nastavte funkciu
a maximálnu
teplotu.
4. Nechajte spotrebič v činnosti 15 minút.
Príslušenstvo sa môže zohriať viac než
zvyčajne. Spotrebič môže produkovať
Dvierka rúry zatvorte bez potiahnutia
západky detskej poistky.
Ak chcete odstrániť detskú poistku, otvorte
dvierka rúry a detskú poistku odstráňte
pomocou šesťhranného kľúča. Šesťhranný
kľúč nájdete vo vrecku s príslušenstvom na
inštaláciu rúry.
Po odobratí detskej poistky zaskrutkujte
skrutku späť do otvoru.
Každodenné používanie
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
Zasúvacie ovládače
Ak chcete použiť spotrebič, stlačte otočný
ovládač. Otočný ovládač sa vysunie.
SLOVENSKY
11
Zapnutie a vypnutie spotrebiča
1. Otočný ovládač funkcií rúry otočte
smerom doprava na príslušnú funkciu.
2. Teplotu nastavte otočením ovládača
teploty.
Na displeji sa zobrazí nastavená teplota.
3. Ak chcete spotrebič vypnúť, otočte
ovládač funkcií rúry do polohy Vypnuté.
Funkcie rúry
Funkcia rúry
Použitie
Poloha Vypnuté
Spotrebič je vypnutý.
Teplovzdušné
pečenie
Na pečenie až na troch úrovniach rúry súčasne a na
sušenie potravín. Pri použití tejto funkcie znížte teplotu
v rúre o 20 – 40 °C v porovnaní so štandardnou teplotou, ktorú používate pre funkciu Tradičné pečenie (horný a dolný ohrev).
Tradičné pečenie Na pečenie múčnych jedál a mäsa na jednej úrovni.
(horný a dolný
ohrev)
Rýchly gril
Na grilovanie plochých jedál vo väčších množstvách a
prípravu hrianok.
Dolný ohrev
Na pečenie koláčov s chrumkavým spodkom a na zaváranie.
Grilovanie s ventilátorom
Na pečenie väčších kusov mäsa alebo hydiny s kosťami
na jednej úrovni. Tiež na gratinovanie a zapekanie.
Pečenie chleba a Na pečenie jedla na 1 úrovni, pri ktorom chcete dosiapizze
hnuť intenzívne zhnednutie na povrchu a chrumkavú
kôrku naspodku. Pri použití tejto funkcie znížte teplotu v
rúre o 20 – 40 °C v porovnaní so štandardnou teplotou,
ktorú používate pre funkciu Tradičné pečenie (horný a
dolný ohrev).
Rozmrazovanie
Túto funkciu môžete používať na rozmrazovanie mrazených potravín, ako napr. zeleniny a ovocia. Čas rozmrazovania závisí od množstva a veľkosti mrazených
potravín.
Horný ohrev
Na zapečenie chleba, koláčov a pečiva. Na dopečenie
jedál.
SLOVENSKY
12
Funkcia rúry
Použitie
Eko teplovzdušné Na prípravu pečených pokrmov vo forme na jednej
pečenie
úrovni. Na úsporu energie počas pečenia. Táto funkcia
sa musí používať v súlade s tabuľkou Eko teplovzdušné
pečenie v kapitole Rady a tipy, aby ste dosiahli požadované výsledky pečenia. Viac informácií o odporúčaných nastaveniach nájdete v tabuľke pečenia. Táto
funkcia sa použila na definovanie energetickej triedy
podľa normy EN 60350-1.
Osvetlenie rúry
Na zapnutie osvetlenia rúry bez funkcie pečenia.
Funkciu môžete použiť so zvyškovým teplom v záverečnej fáze pečenia na úsporu energie.
Displej
G
A
G
F
B
E
C
A. Čas a teplota
B. Ukazovateľ ohrevu a zvyškového tepla
C. Nádrž na vodu (iba pri vybraných
modeloch)
D. Teplotná sonda (iba pri vybraných
modeloch)
E. Elektronický zámok dverí (iba pri
vybraných modeloch)
F. Hodiny/minúty
G. Časové funkcie
D
Tlačidlá
Tlačidlo
Funkcia
Popis
MÍNUS
Nastavenie času.
HODINY
Nastavenie časovej funkcie.
PLUS
Nastavenie času.
Ukazovateľ ohrevu
Keď zapnete funkciu rúry, čiarky na displeji
sa postupne zobrazujú jedna po druhej.
Čiarky signalizujú, či teplota rúry stúpa,
alebo klesá.
SLOVENSKY
13
Časové funkcie
Tabuľka s funkciami hodín
Časová funkcia
Použitie
DENNÝ ČAS
Na nastavenie, zmenu alebo kontrolu denného času.
Pozrite si časť „Nastavenie času“.
ČASOMER
Použite ho na nastavenie odpočítavania času (maximálne 23 h 59 min). Táto funkcia nemá vplyv na prevádzku spotrebiča. ČASOMER môžete použiť kedykoľvek, aj vtedy, ak je spotrebič vypnutý.
TRVANIE
Na nastavenie, ako dlho má byť spotrebič v prevádzke.
Iba ak je nastavená funkcia rúry.
KONIEC
Nastavenie času, kedy sa má spotrebič vypnúť. Iba ak
je nastavená funkcia rúry. Funkcie Trvanie a Koniec môžete použiť súčasne (posunutý štart), ak sa má spotrebič neskôr automaticky zapnúť a vypnúť.
Opakovaným stláčaním
prepínate jednotlivé časové
funkcie funkciami.
Na potvrdenie nastavenia
časových funkcií stlačte
počkajte 5 sekúnd na
automatické potvrdenie.
alebo
Nastavenie funkcií TRVANIE alebo
KONIEC počas prípravy jedla
1. Opakovane stláčajte , kým sa na
displeji nezobrazí symbol
alebo
.
Na displeji bliká
alebo
.
alebo
nastavte hodnoty
2. Stlačením
.
a potvrďte ich stlačením
Pre funkciu Trvanie
najprv nastavte
minúty a potom hodiny a pre funkciu Koniec
nastavte najprv hodiny a potom minúty.
Po uplynutí času zaznie na 2 minúty
zvukový signál. Na displeji bliká symbol
alebo
a nastavený čas. Rúra sa vypne.
3. Zvukový signál sa vypína stlačením
ľubovoľného tlačidla.
Ak stlačíte tlačidlo
počas
nastavovania hodín časovej
funkcie TRVANIE
, spotrebič
prejde na nastavenie časovej
funkcie KONIEC
.
Nastavenie funkcie ČASOMER
1. Opakovane stláčajte tlačidlo , až kým
na displeji nezačnú blikať a 00.
2. Stlačením
alebo
nastavte
ČASOMER.
Najprv nastavte sekundy, potom minúty
a nakoniec hodiny.
Najprv sa čas zobrazuje v minútach a
sekundách. Keď je čas, ktorý
nastavujete, dlhší ako 60 minút, na
.
displeji sa zobrazí symbol
SLOVENSKY
14
Spotrebič teraz vypočítava čas v hodinách
a minútach.
3. ČASOMER sa spustí automaticky po
piatich sekundách.
Po uplynutí 90 % nastaveného času
zaznie zvukový signál.
4. Po uplynutí nastaveného času znie dve
minúty zvukový signál. "Na displeji bliká
symbol 00:00 a . Zvukový signál sa
vypína stlačením ľubovoľného tlačidla.
Ak nastavíte ČASOMER pri
spustených funkciách TRVANIE
alebo KONIEC
Časomer prevádzky (časomer
odpočítavajúci smerom nahor)
Časomer odpočítavajúci smerom nahor
slúži na sledovanie času prevádzky rúry.
Stláčajte tlačidlo , až kým sa na displeji
nezobrazí čas bez symbolu hodín.
Časomer odpočítavajúci smerom
nahor nemôžete použiť pri
spustenej časovej funkcii Trvanie
ani Koniec
.
, na
displeji sa zobrazí symbol
.
Používanie príslušenstva
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
Vkladanie príslušenstva
Drôtený rošt:
Rošt zasuňte medzi vodiace tyče zasúvacích
líšt a uistite sa, že nožičky smerujú nadol.
Drôtený rošt spolu s hlbokým pekáčom:
Hlboký pekáč zasuňte medzi vodiace lišty
úrovne rúry a drôtený rošt na vodiacich
lištách nad ním a uistite sa, že nôžky
smerujú nadol.
Hlboký pekáč:
Hlboký pekáč zasuňte medzi vodiace tyče
zasúvacích líšt.
SLOVENSKY
15
Pred zatvorením dvierok rúry zatlačte
teleskopické lišty úplne do spotrebiča.
Malé zarážky na vrchu zvyšujú
bezpečnosť. Tieto zarážky
zároveň zabraňujú prevrhnutiu.
Vysoký okraj okolo roštu
zabraňuje zošmyknutiu
kuchynského riadu.
V tomto spotrebiči môžete použiť
teleskopické lišty aj s plechmi
alebo pekáčmi dodanými so
spotrebičom.
VAROVANIE! Pozrite
si kapitolu „Popis
výrobku“.
Používanie teleskopických líšt
Pokyny na inštaláciu
teleskopických líšt si odložte na
budúce použitie.
Pomocou teleskopických líšt môžete ľahšie
zasúvať a vyberať rošty.
UPOZORNENIE! Teleskopické
lišty neumývajte v umývačke
riadu. Teleskopické lišty nemažte.
1
2
°C
Vytiahnite ľavú a
pravú teleskopickú
lištu.
°C
Drôtený rošt položte
na teleskopické lišty
a opatrne ich
zasuňte do
spotrebiča.
Doplnkové funkcie
Používanie detskej poistky
Keď je zapnutá detská poistka, nie je
možné náhodné spustenie spotrebiča.
1. Uistite sa, že je ovládač funkcií rúry v
polohe Vypnuté.
2. Súčasne stlačte a podržte
a
na 2
sekundy.
Zaznie zvukový signál. Na displeji sa
zobrazí SAFE .
Ak chcete detskú poistku vypnúť, zopakujte
krok 2.
SLOVENSKY
16
Automatické vypínanie
Ak je zapnutá funkcia rúry a nastavenie
nezmeníte, spotrebič sa z bezpečnostných
dôvodov po určitom čase vypne.
Teplota (°C)
Čas vypnutia (hod.)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 – maximum
1.5
Po automatickom vypnutí spotrebič úplne
vypnite. Potom ho môžete znova zapnúť.
Funkcia automatického vypnutia
nebude fungovať pri týchto
funkciách: Trvanie, Koniec.
ak je teplota v rúre vyššia ako 40 °C. Ak
chcete zobraziť teplotu rúry, otočte
ovládačom teploty doľava alebo doprava.
Chladiaci ventilátor
Ak je spotrebič v prevádzke, automaticky
sa aktivuje chladiaci ventilátor, aby udržal
povrch spotrebiča chladný. Ak spotrebič
vypnete, chladiaci ventilátor pokračuje v
činnosti, až kým sa spotrebič neochladí.
Bezpečnostný termostat
Nesprávna prevádzka spotrebiča alebo
chybné súčasti môžu spôsobiť nebezpečné
prehriatie. Aby sa tomu predišlo, rúra je
vybavená bezpečnostným termostatom,
ktorý preruší dodávku energie. Po poklese
teploty sa rúra opäť automaticky zapne.
Ukazovateľ zvyškového tepla
Keď vypnete spotrebič, na displeji sa
zobrazí ukazovateľ zvyškového tepla,
Tipy a rady
Všeobecné informácie
• Ak chcete predhriať rúru čo najrýchlejšie,
použite funkciu Teplovzdušné pečenie.
• V záujme rýchleho predhriatia rúry
vyberte pred každým predhrievaním z
dutiny rúry drôtené rošty a plechy.
• Spotrebič má päť úrovní na zasunutie
príslušenstva. Úrovne sa číslujú smerom
od dna spotrebiča.
• Spotrebič je vybavený špeciálnym
systémom, ktorý cirkuluje vzduch a
neustále recykluje paru. Pomocou tohto
systému môžete piecť v parnom
prostredí a pripravovať pokrmy jemné
vo vnútri a chrumkavé na povrchu.
Skracuje čas pečenia a znižuje spotrebu
energie na minimum.
• V spotrebiči alebo na sklenených
paneloch dvierok sa môže kondenzovať
vlhkosť. Je to normálne. Pri otváraní
dvierok počas pečenia vždy ustúpte od
spotrebiča. Ak si vnútri rúry všimnete
vlhkosť, nechajte dvierka otvorené na
niekoľko minút.
• Vlhkosť odstráňte po každom použití
spotrebiča.
• Neumiestňujte predmety priamo na dno
rúry ani neprikrývajte časti rúry alebo jej
príslušenstvo alobalom keď pripravujete
jedlo. Mohlo by to zmeniť výsledky
pečenia a poškodiť smalt.
Pečenie koláčov
• Neotvárajte dvierka rúry pred uplynutím
3/4 nastaveného času pečenia.
• Ak pri pečení používate súčasne dva
plechy, nechávajte medzi nimi jednu
voľnú úroveň.
SLOVENSKY
17
Pečenie mäsa a rýb
Čas pečenia
• Na prípravu nadmerne mastných
pokrmov použite hlboký pekáč, aby ste
predišli vytvoreniu škvŕn, ktoré môžu byť
trvalé.
• Pred krájaním mäsa ho nechajte odstáť
približne 15 minút, aby z neho nevytiekla
šťava.
• Aby počas pečenia v rúre nevznikalo
príliš mnoho dymu, pridajte do hlbokého
pekáča trochu vody. Kondenzácii dymu
zabránite, ak vodu pridáte vždy, keď sa
odparí.
Čas pečenia závisí od typu pokrmu, jeho
konzistencie a objemu.
Spočiatku sledujte priebeh pečenia. Pri
používaní spotrebiča sami zistíte
najvhodnejšie nastavenia (varný stupeň, čas
pečenia, atď.) pre kuchynský riad, recepty
a množstvá, ktoré používate.
Tabuľka pečenia
Množstvo
(kg)
Pokrm
Funkcia Úroveň v rú- Teplota (°C)
re
Čas (min)
1 - 1.5
Bravčové
2
180
90 - 120
1 - 1.5
Jahňacie
2
175
110 - 130
1
Hovädzie
2
200
50 - 70
1 - 1.5
Kurča
2
200
70 - 85
1.2
Králik
2
175
60 - 80
1.5
Kačka
2
220
120 - 150
4
Morka
2
180
210 - 240
1
Ryba
2
190
45 - 60
-
Slivkový koláč
2
160
50 - 60
1
Koláče
2
170
80 - 100
-
Sušienky
2a4
140 - 150
35 - 40
2
Lasagne
2
180 - 190
25 - 40
1
Biely chlieb
1
190
60 - 70
1
Pizza
1
190 - 210
10 - 20
SLOVENSKY
18
Tabuľka Eko teplovzdušné pečenie
Počas pečenia otvárajte dvierka
spotrebiča, iba ak je to
nevyhnutné.
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Zapečené zemiaky
180 - 200
60 - 75
2
Moussaka
150 - 170
60 - 75
2
Lasagne
170 - 190
55 - 70
2
Jablkový koláč
150 - 160
45 - 60
2
Biely chlieb
180 - 190
45 - 55
2
Ošetrovanie a čistenie
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
Poznámky k čisteniu
• Prednú stranu spotrebiča očistite mäkkou
handričkou namočenou v teplej vode s
prídavkom čistiaceho prostriedku.
• Na čistenie kovových povrchov použite
príslušný čistiaci prostriedok.
• Vnútro spotrebiča vyčistite po každom
použití. Hromadenie tuku alebo zvyškov
jedál môže mať na následok vznik
požiaru. Riziko je vyššie pri grilovacom
pekáči.
• Odolné nečistoty odstráňte špeciálnym
čistiacim prostriedkom pre rúry na
pečenie.
• Po každom použití vyčistite všetko
príslušenstvo a nechajte ho uschnúť.
Použite mäkkú handričku namočenú v
teplej vode s prídavkom čistiaceho
prostriedku.
• Ak máte príslušenstvo s nelepivým
povrchom, nečistite ho agresívnymi
prostriedkami, ostrými predmetmi ani v
umývačke riadu. Môže to spôsobiť
poškodenie nepriľnavého povrchu.
Antikorové alebo hliníkové spotrebiče
Dvierka rúry čistite iba vlhkou
handričkou alebo špongiou.
Vysušte ich mäkkou handričkou.
Nikdy nepoužívajte oceľové
drôtenky, kyseliny ani abrazívne
materiály, ktoré by mohli
poškodiť povrch rúry. S rovnakou
obozretnosťou čistite aj ovládací
panel rúry.
Čistenie tesnenia dvierok
• Tesnenie dvierok pravidelne kontrolujte.
Tesnenie dvierok je uložené okolo rámu
vnútorného priestoru rúry. Ak je tesnenie
dvierok poškodené, spotrebič
nepoužívajte. Obráťte sa na servisné
stredisko.
• Na čistenie tesnenia dvierok použite
jemnú handričku s teplou vodou a
čistiacim prostriedkom.
Vybratie zasúvacích líšt
Pri čistení rúry z nej vyberte zasúvacie lišty .
SLOVENSKY
19
4
3
2
1
2
1
Odtiahnite prednú Potiahnite zadnú
časť zasúvacích líšt časť líšt od bočnej
steny a lišty vyberte.
od bočnej steny.
Pri inštalácii zasúvacích líšt zvoľte opačný
postup.
Upevňovacie kolíky na
teleskopických lištách musia
smerovať dopredu.
Dvierka rúry privrite
do polovice, aby
zostali v prvej
otvorenej polohe.
Potom ich potiahnite
vpred a vyberte z
lôžka.
5
Dvierka položte na
mäkkú tkaninu na
stabilný povrch.
6
Čistenie dvierok rúry
Dvierka rúry majú tri sklenené
panely.Dvierka rúry a vnútorné sklenené
panely môžete vybrať a vyčistiť ich.
Ak by ste sa pokúšali sklenené
panely vybrať, kým sú dvierka
namontované, mohli by sa
dvierka zatvoriť.
UPOZORNENIE! Spotrebič
nepoužívajte bez sklenených
panelov.
1
90°
Uvoľnite blokovací
systém a vyberte
vnútorné sklenené
panely.
7
2
1
Úplne otvorte
Nadvihnite páčky
dvierka a uchopte
na oboch závesoch
oba závesy dvierok. a preklopte ich.
2
Sklenené panely
jeden za druhým
najprv opatrne
nadvihnite a potom
vyberte. Začnite
vrchným panelom.
Otočte obidve
úchytky o 90° a
vyberte ich z ich
lôžok.
20
SLOVENSKY
Sklenené panely umyte v mydlovej vode.
Sklenené panely opatrne osušte.
Po dokončení čistenia nainštalujte sklenené
panely a dvierka rúry. Zvoľte opačný
postup.
Dbajte na to, aby ste sklenené panely (A a
B) namontovali späť v správnom
poradí.Prvý panel (A) má dekoratívny rám.
Povrch s potlačou musí smerovať do vnútra
dvierok. Po montáži skontrolujte, či nie je
povrch skleného panela (A) na mieste
potlače na dotyk drsný.
A
B
Výmena osvetlenia
Na spodnú časť dutiny spotrebiča položte
handričku. Zabránite tak poškodeniu
skleného krytu a vnútra rúry.
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo usmrtenia
elektrickým prúdom! Pred
výmenou žiarovky odpojte
poistku.
Žiarovka a sklenený kryt
žiarovky môžu byť horúce.
UPOZORNENIE! Halogénovú
žiarovku vždy držte cez tkaninu,
aby ste predišli pripáleniu
zvyškov mastnoty na žiarovke.
1. Spotrebič vypnite.
2. Odstráňte poistky z poistkovej skrine
alebo prerušte elektrický obvod
(spotrebič nesmie byť pod napätím).
3. Sklenený kryt otočte proti smeru
hodinových ručičiek a vyberte ho.
4. Sklenený kryt vyčistite.
5. Žiarovku rúry vymeňte za 40 W, 230 V
(50 Hz), 350 °C teplovzdornú žiarovku
pre rúry (typ konektora: G9).
6. Nasaďte sklenený kryt.
Uistite sa, že stredný sklenený panel je
namontovaný správne.
SLOVENSKY
21
Riešenie problémov
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
Čo robiť, keď...
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Rúra sa nezohrieva.
Rúra je vypnutá.
Zapnite rúru.
Rúra sa nezohrieva.
Nie sú nastavené hodiny.
Nastavte hodiny.
Rúra sa nezohrieva.
Nie sú nastavené potrebné
nastavenia.
Skontrolujte, či sú nastavenia
správne.
Rúra sa nezohrieva.
Aktivovalo sa automatické
vypínanie.
Pozrite si časť „Automatické
vypínanie“.
Rúra sa nezohrieva.
Je zapnutá detská poistka.
Pozrite si časť „Používanie
funkcie Detská poistka“.
Rúra sa nezohrieva.
Dvierka spotrebiča nie sú
správne zatvorené.
Úplne zatvorte dvierka.
Rúra sa nezohrieva.
Poistka je vypálená.
Skontrolujte, či je príčinou
poruchy práve poistka. Ak
sa poistka vypáli opakovane, obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára.
Nesvieti žiarovka.
Žiarovka je vypálená.
Žiarovku vymeňte.
Vnútri rúry a na jedlách sa
zráža para a vytvára sa
skondenzovaná voda.
Jedlo ste nechali v rúre príliš
dlho.
Po ukončení pečenia nenechávajte jedlá v rúre dlhšie
ako 15 – 20 minút.
Na displeji je zobrazený
chybový kód, ktorý nie je v
tabuľke.
Došlo k poruche elektriky.
• Pomocou domovej poistky alebo bezpečnostného
vypínača v poistkovej
skrini vypnite rúru a znovu
ju zapnite.
• Ak sa na displeji znovu
zobrazí chybový kód, obráťte sa na autorizované
servisné stredisko.
SLOVENSKY
22
Servisné údaje
Ak riešenie problému nedokážete nájsť
sami, obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
štítok sa nachádza na prednom ráme
vnútorného priestoru spotrebiča.
Neodstraňujte typový štítok z vnútorného
priestoru spotrebiča.
Údaje potrebné pre autorizované servisné
stredisko nájdete na typovom štítku. Typový
Odporúčame, aby ste si sem zapísali tieto údaje:
Model (MOD.)
.........................................
Číslo výrobku (PNC)
.........................................
Sériové číslo (S.N.)
.........................................
Technické údaje
Technické údaje
Rozmery (vnútorné)
Šírka
Výška
Hĺbka
Plocha plechu na pečenie
1438 cm²
Horný ohrevný článok
2300 W
Dolný ohrevný článok
1000 W
Gril
2300 W
Kruhové ohrevné teleso
2400 W
Celkový príkon
2480 W
Napätie
220 - 240 V
Frekvencia
50 Hz
Počet funkcií
9
480 mm
361 mm
416 mm
Energetická účinnosť
Informácie o produkte podľa EU 66/2014
Model
MIRAKULÖS 103.488.30
23
SLOVENSKY
Index energetickej účinnosti
81.2
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, tradičný režim
0.93 kWh/cyklus
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, režim s
ventilátorom
0.69 kWh/cyklus
Počet dutín
1
Zdroj tepla
Elektrina
Hlasitosť
72 l
Typ rúry
Zabudovateľná rúra
Hmotnosť
35.4 kg
EN 60350-1 - Elektrické varné spotrebiče
pre domácnosť. Časť 1: Sporáky, rúry,
parné rúry a grily. Metódy merania
výkonových parametrov.
Úspora energie
Spotrebič má funkcie, ktoré vám
pomôžu usporiť energiu pri
každodennom pečení.
Všeobecné rady
Uistite sa, že počas prevádzky spotrebiča
sú dvierka rúry správne zatvorené a počas
pečenia ich zbytočne neotvárajte.
Na vylepšenie úspory energie použite
kovové riady.
Ak je to možné, rúru pred vložením jedla
dovnútra nepredhrievajte.
Ak proces pečenia pokrmu trvá viac ako 30
minút, 3-10 minút pred ukončením pečenia
(v závislosti od času pečenia) znížte teplotu
v rúre na minimum. Pokrm sa bude naďalej
piecť vďaka zvyškovému teplu v rúre.
Zvyškové teplo použite na ohrev ostatných
pokrmov.
Pečenie s ventilátorom
Ak je to možné, použite pre úsporu energie
funkcie pečenia s ventilátorom.
Zvyškové teplo
Pri niektorých funkciách rúry sa ohrevné
články automaticky vypnú približne o 10 %
skôr, ak je zapnutý program s časovou
funkciou Trvanie alebo Koniec a čas
pečenia je dlhší ako 30 minút.
Ventilátor a osvetlenie budú naďalej v
činnosti.
Udržiavanie teploty jedla
Ak chcete jedlo uchovať teplé pomocou
zvyškového tepla, zvoľte najnižšie možné
nastavenie teploty. Na displeji sa zobrazí
ukazovateľ zvyškového tepla alebo teplota.
Eko horúci vzduch
Funkcia určená na úsporu energie počas
pečenia. Funguje tak, že sa môže teplota
vnútri dutiny rúry líšiť od teploty zobrazenej
na displeji počas pečenia a čas pečenia sa
môže líšiť od času pečenia pri iných
programoch.
Ak použijete funkciu Eko horúci vzduch,
osvetlenie sa po 30 sekundách automaticky
vypne.
24
SLOVENSKY
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom odovzdajte
spotrebiče označené symbolom spolu s
na recykláciu. . Obal hoďte do
príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a
recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
ZÁRUKA IKEA
Ako dlho platí záruka IKEA?
Platnosť tejto záruky je päť (5) rokov od
pôvodného dátumu nákupu spotrebiča v
predajni IKEA, okrem záruky na spotrebiče
LAGAN, na ktoré sa vzťahuje iba dvojročná
(2) záruka. Ako doklad o nákupe sa
vyžaduje pôvodný pokladničný blok. V
prípade opravy počas platnosti záruky sa
platnosť záruky spotrebiča, ani nových
dielov nepredĺži.
Na ktoré spotrebiče sa nevzťahuje
päťročná (5) záruka IKEA?
Na ponuku spotrebičov s názvom LAGAN a
všetky spotrebiče kúpené pred 1. augustom
2007
Kto vykonáva servis?
Servisná služba IKEA zaručuje servis
prostredníctvom vlastných prevádzok alebo
siete servisných partnerov.
Na čo sa vzťahuje záruka?
Záruka sa vzťahuje na poruchy spotrebiča
spôsobené výrobnými alebo materiálovými
chybami od dátumu nákupu v predajni
IKEA. Táto záruka sa vzťahuje výhradne na
spotrebiče používané v domácnosti.
Výnimky sú uvedené pod titulom "Na čo sa
nevzťahuje táto záruka?" Počas doby
platnosti záruky budú náklady na
odstránenie porúch, napr. opravy,
náhradné diely, prácu a dopravu, hradené
za podmienky, že spotrebič bude prístupný
na vykonanie opravy bez toho, že by boli
nevyhnutné špeciálne výdavky a že
porucha je spôsobená výrobnými alebo
materiálovými chybami, na ktoré sa
vzťahuje záruka. Za týchto podmienok sa
aplikujú predpisy EÚ (č. 99/44/EG) a
príslušné miestne predpisy. Vymenené diely
sa stanú vlastníctvom spol. IKEA.
Čo spol. IKEA urobí pre nápravu
problému?
Servisné stredisko určené spol. IKEA
výrobok zhodnotí a rozhodne, na vlastnú
zodpovednosť, či sa na poruchu spotrebiča
vzťahuje záruka. V prípade, že sa na
poruchu vzťahuje záruka, servisné stredisko
IKEA alebo autorizovaný servisný partner
prostredníctvom svojich vlastných servisných
prevádzok, na vlastnú zodpovednosť,
opraví pokazený výrobok alebo ho vymení
za rovnaký alebo porovnateľný výrobok.
Na čo sa nevzťahuje táto záruka?
• Normálne opotrebovanie a poškodenie.
• Úmyselné poškodenie alebo poškodenie
nedbalosťou, škody spôsobené
nedodržaním pracovných postupov,
nesprávna inštalácia alebo zapojenie do
elektrickej siete s nesprávnym napätím,
poškodenie spôsobené chemickou alebo
elektrochemickou reakciou, hrdza,
25
SLOVENSKY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
korózia alebo poškodenie vodou
vrátane škôd spôsobených nadmerným
množstvom vodného kameňa v
dodávanej vode, ale nielen tým, škody
spôsobené mimoriadnymi podmienkami
životného prostredia.
Spotrebný materiál vrátane batérií a
žiaroviek.
Časti bez funkcií a dekoračné časti, ktoré
bežne neovplyvňujú normálne
používanie spotrebiča, vrátane
škrabancov a možných farebných zmien.
Náhodné poškodenie spôsobené
cudzími predmetmi alebo látkami,
poškodenie čistiacich alebo uvoľnených
filtrov, systém, odvodu vody alebo
zásuvky na saponáty.
Poškodenie nasledujúcich častí:
keramické sklo, príslušenstvo, koše na
riad a príbor, prívodné a odtokové
hadice, tesnenia, žiarovky a kryty
osvetlenia, obrazovky, ovládacie
gombíky, puzdrá a časti krytov. S
výnimkou prípadov, kedy sa dá dokázať,
že uvedené poškodenia sú následkom
výrobných chýb.
Prípady, pri ktorých nebola zistená
žiadna porucha pri prehliadke
technikom.
Opravy, ktoré neboli vykonané v
autorizovanom stredisku a/alebo
stredisku autorizovaného servisného
partnera alebo prípady, kedy neboli
použité originálne náhradné diely.
Opravy chýb spôsobených nesprávnou
inštaláciou alebo za nedodržania
technických špecifikácií.
Použitie spotrebiča v prostredí odlišnom
od domácnosti, napr. profesionálne
použitie.
Poškodenia spôsobené pri preprave. Ak
zákazník prepravuje tovar domov alebo
na nejakú inú adresu, IKEA nenesie
zodpovednosť za žiadnu škodu, ktorá by
mohla vzniknúť počas prepravy.
Naopak, ak IKEA doručí výrobok
zákazníkovi na jeho adresu, na
poškodenia výrobku vzniknuté počas
prepravy sa vzťahuje táto záruka.
• Náklady za vykonanie začiatočnej
inštalácie spotrebiča IKEA. V prípade, že
poskytovateľ servisných služieb IKEA
alebo ním poverený servisný partner
opraví alebo vymení spotrebič za
podmienok tejto záruky, poskytovateľ
servisných služieb alebo ním poverený
servisný partner znovu nainštalujte
opravený spotrebič alebo nainštaluje
nahradený, podľa potreby.
Toto obmedzenie sa nevzťahuje sa
bezporuchovú prácu vykonávanú
odborníkom použitím našich originálnych
dielov na prispôsobenie spotrebiča
technickým požiadavkám bezpečnostných
predpisov inej krajiny EÚ.
Ako sa aplikujú vnútroštátne predpisy
Záruka IKEA vám poskytuje špecifické
práva, ktoré sa môžu zhodovať alebo
presahovať nároky vnútroštátnych práv,
meniacich sa v závislosti od krajiny.
Oblasť platnosti
U spotrebičov kúpených v jednej krajine EÚ
a prenesených do inej krajiny EÚ budú
servis poskytovať prevádzky servisu za
normálnych záručných podmienok novej
krajiny. Povinnosť vykonania servisu v rámci
záruky sa vzťahuje iba na:
• spotrebiče, ktoré vyhovujú technickým
požiadavkám krajiny, v ktorej sa žiada o
záručnú opravu.
• spotrebič vyhovuje údajom a je
nainštalovaný podľa pokynov v
inštalačnej príručke za dodržania
bezpečnostných predpisov.
Určené servisy pre spotrebiče IKEA:
Prosím, neváhajte a kontaktujte servis IKEA
na:
1. požiadaní o zásah v rámci tejto záruky;
2. požiadaní o vysvetlenia pri inštalácii
spotrebiča IKEA v kuchynskej linke IKEA.
SLOVENSKY
Servis sa nevzťahuje sa objasnenia
týkajúce sa:
• inštalácie celej kuchynskej linky IKEA;
• elektrického zapojenia (ak sa
spotrebiče dodávajú bez zástrčky a
kábla), vodovodnej a plynovej
prípojky, pretože ich musí vykonať
autorizovaný servisný technik.
3. otázok o objasnenie obsahu návodu na
používanie a špecifikácií spotrebiča
IKEA.
Aby sme Vám vždy poskytovali najlepšie
služby servisu, predtým, ako nám zavoláte,
prečítajte si, prosím, starostlivo pokyny na
montáž a/alebo návod na používanie.
Ako nás kontaktovať, keď potrebujete
servis
Pozrite si poslednú stranu tohto návodu,
kde nájdete kompletný zoznam kontaktov
IKEA a príslušné vnútroštátne telefónne
čísla.
Na zaručenie poskytnuia rýchlej
služby vám odporúčame použiť
špecifické telefónne čísla
uvedené v zozname na konci
tohto návodu. Vždy použite čísla
uvedené v návode špecifického
spotrebiča, ktorého opravu
potrebujete. Predtým, ako nás
zavoláte, pripravte si číslo
výrobku IKEA (8-ciferný kód),
ktorého opravu potrebujete.
26
ODLOŽTE SI POKLADNIČNÝ
BLOK!
Je to Váš doklad o nákupe a
budete ho potrebovať pri
požiadaní o záručnú opravu.
Nezabudnite, že na
pokladničnom bloku je názov a
číslo výrobku IKEA (8-ciferný
číselný kód) každého spotrebiča,
ktorý ste kúpili.
Potrebujete mimoriadnu pomoc?
Ak máte akékoľvek doplnkové otázky, ktoré
sa nevzťahujú na servis spotrebičov,
obráťte sa na najbližšiu telefónnu službu
predajne IKEA. Predtým, ako nás zavoláte,
si pozorne prečítajte dokumentáciu
spotrebiča.
27
LIETUVIŲ
Turinys
Saugos informacija
Saugos instrukcijos
Įrengimas
Gaminio aprašymas
Prieš naudojantis pirmąkart
Kasdienis naudojimas
Laikrodžio funkcijos
Priedų naudojimas
27
28
31
32
32
33
36
37
Papildomos funkcijos
Patarimai
Valymas ir priežiūra
Trikčių šalinimas
Techniniai duomenys
Energijos efektyvumas
APLINKOS APSAUGA
„IKEA“ GARANTIJA
38
39
41
44
45
46
47
47
Galimi pakeitimai.
Saugos informacija
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai perskaitykite
pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako už sužalojimus ir žalą,
patirtą dėl netinkamo prietaiso įrengimo ir naudojimo. Visada
laikykite šią instrukciją šalia prietaiso, kad galėtumėte ja
pasinaudoti vėliau.
Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
•
•
•
•
•
Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai, jutimo
arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems trūksta patirties
ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik tuomet, jei jie prižiūrimi
arba jiems buvo suteikti nurodymai, kaip saugiai naudoti
prietaisą, ir jei jie supranta su prietaiso naudojimu susijusius
pavojus.
Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir tinkamai
pašalinkite.
Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia
prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Neuždengtos dalys būna
įkaitę.
Jeigu prietaise yra apsaugos nuo vaikų įtaisas, jį reikia
suaktyvinti.
LIETUVIŲ
•
•
28
Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir
naudotojo priežiūros darbų.
3 metų ir mažesnių vaikų niekada negalima prileisti prie
prietaiso, kai jis veikia.
Bendrieji saugos reikalavimai
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Šį prietaisą įrengti ir jo laidą pakeisti privalo tik kvalifikuotas
asmuo.
ĮSPĖJIMAS! Prietaisas ir jo prieinamos dalys įkaista
naudojimo metu. Būkite atsargūs ir neprisilieskite prie
kaitinimo elementų. Mažesnių nei 8 metų vaikų negalima
prileisti prie prietaiso, jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
Patiekalus arba orkaitės prikaistuvius iš orkaitės traukite ir į ją
dėkite mūvėdami karščiui atsparias pirštines.
Prieš techninės priežiūros darbus, atjunkite maitinimą.
Norėdami išvengti galimo elektros smūgio, pasirūpinkite, kad
prieš keičiant lemputę prietaisas būtų išjungtas.
Nenaudokite garinio valiklio prietaisui valyti.
Durelių stiklo nevalykite šiurkščiu abrazyviniu valikliu ar
aštriais metaliniais gremžtukais, nes galite subraižyti paviršių
ir dėl to stiklas gali sudužti.
Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti tik
gamintojui, jo įgaliotąjam techninės priežiūros centrui arba
panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip gali kilti elektros
pavojus.
Norėdami išimti lentynėlių atramas, pirmiausia patraukite
lentynėlės atramos priekį, o po to galą nuo šoninių sienelių.
Įdėkite lentynėles atvirkščia tvarka.
Saugos instrukcijos
Įrengimas
ĮSPĖJIMAS! Šį prietaisą įrengti
privalo tik kvalifikuotas asmuo.
• Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
• Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
• Vadovaukitės su prietaisu pateikta
įrengimo instrukcija.
29
LIETUVIŲ
• Visada būkite atsargūs, kai perkeliate
prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada
mūvėkite apsaugines pirštines ir avėkite
uždarą avalynę.
• Netraukite šio prietaiso už rankenos.
• Būtina paisyti minimalių atstumų iki kitų
prietaisų ir spintelių.
• Prietaisas būtinai turi būti įrengtas po
saugiomis konstrukcijomis ir šalia jų.
• Prietaiso šonai privalo būti šalia tokio
paties aukščio prietaisų arba spintelių.
Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS! Gaisro ir elektros
smūgio pavojus.
• Visus elektros prijungimus turi įvesti
kvalifikuotas elektrikas.
• Šis prietaisas turi būti įžemintas.
• Patikrinkite, ar elektros duomenys,
nurodyti techninių duomenų lentelėje,
atitinka jūsų elektros tinklo duomenis.
Jeigu ne, kreipkitės į elektriką.
• Visada naudokite taisyklingai įrengtą
įžemintą saugųjį elektros lizdą.
• Nenaudokite daugiakanalių kištukų,
jungiklių ir ilginamųjų laidų.
• Būkite atsargūs, kad nesugadintumėte
elektros kištuko ir elektros laido. Jei
reikėtų pakeisti maitinimo laidą, tai turi
padaryti mūsų įgaliotasis techninio
aptarnavimo centras.
• Saugokite, kad maitinimo laidai neliestų
ir nebūtų arti prietaiso durelių, ypač kai
durelės yra karštos.
• Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių
apsauga nuo smūgių turi būti pritvirtinta
taip, kad nebūtų galima nuimti be
įrankių.
• Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite įrengimą.
Įsitikinkite, kad įrengus prietaisą elektros
laido kištuką būtų lengva pasiekti.
• Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs, nejunkite
kištuko.
• Norėdami išjungti prietaisą, netraukite už
elektros laido. Visada traukite paėmę už
elektros kištuko.
• Naudokite tik tinkamus izoliavimo įtaisus:
liniją apsaugančius automatinius
jungiklius, saugiklius (įsukami saugikliai
turi būti išimami iš jų laikiklio), įžeminimo
nuotėkio atjungiamuosius įtaisus ir
kontaktorius.
• Elektros instaliacija privalo turėti
izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti
prietaisą nuo maitinimo tinklo ties visais
poliais. Tarp izoliavimo įtaiso kontaktų
turi būti mažiausiai 3 mm pločio tarpelis.
• Šis prietaisas atitinka EEB direktyvas.
Naudojimas
ĮSPĖJIMAS! Sužalojimo,
nudegimų ir elektros smūgio arba
sprogimo pavojus.
• Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje.
• Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
• Užtikrinkite, kad ventiliavimo angos
nebūtų uždengtos.
• Nepalikite veikiančio prietaiso be
priežiūros.
• Po kiekvieno naudojimo prietaisą
išjunkite.
• Prietaisui veikiant, būkite atsargūs,
atidarydami prietaiso dureles. Gali
išsiveržti karštas oras.
• Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų
rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi prie
vandens.
• Nespauskite atvirų durelių.
• Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio
arba vietos daiktams laikyti.
• Atsargiai atidarykite prietaiso dureles.
Naudojant ingredientus su alkoholiu, gali
susidaryti alkoholio ir oro mišinys.
• Atidarę dureles, saugokite prietaisą, kad
šalia jo nekiltų kibirkščių ir nebūtų atviros
liepsnos.
• Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
• Nenaudokite mikrobangų funkcijos
orkaitei įkaitinti.
30
LIETUVIŲ
ĮSPĖJIMAS! Pavojus sugadinti
prietaisą.
• Kad emalis nebūtų pažeistas arba
neišbluktų:
– nedėkite orkaitės indų ar kitų daiktų
tiesiai ant prietaiso dugno.
– nedėkite tiesiai ant prietaiso dugno
aliuminio folijos.
– nepilkite vandens tiesiai į karštą
prietaisą.
– nelaikykite prietaise drėgnų
patiekalų ir maisto produktų po to,
kai juos pagaminsite.
– būkite atsargūs, kai išimate ir dedate
priedus.
• Emalio išblukimas neturi poveikio
prietaiso veikimui.
• Drėgniems pyragams kepti naudokite
gilią kepimo skardą. Vaisių sultys gali
palikti dėmių, kurių nuvalyti gali
nepavykti.
• Šis prietaisas yra skirtas tik maistui
gaminti. Jį draudžiama naudoti kitais
tikslais, pavyzdžiui, patalpai šildyti.
• Maistą visada gaminkite uždarę orkaitės
dureles.
• Jeigu prietaisas įrengtas už baldo
plokštės (pvz., durelių), užtikrinkite, kad
durelės niekada nebūtų uždarytos, kai
prietaisas veikia. Karštis ir drėgmė gali
kauptis už uždarytos baldo plokštės ir
pakenkti prietaisui, jo korpusui ar
grindims. Neuždarykite baldo plokštės,
kol prietaisas po naudojimo visiškai
neataušo.
Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS! Sužalojimo, gaisro
arba prietaiso sugadinimo
pavojus.
• Prieš atlikdami priežiūros darbus,
išjunkite prietaisą ir ištraukite maitinimo
laido kištuką iš elektros tinklo lizdo.
• Patikrinkite, ar prietaisas atvėsęs. Gali
sutrūkti stiklo plokštės.
• Nedelsdami pakeiskite durelių stiklo
plokštes, jeigu jos pažeistos. Kreipkitės į
įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
• Būkite atsargūs, kai išimate prietaiso
dureles. Durelės yra sunkios!
• Reguliariai valykite prietaisą, kad
apsaugotumėte paviršiaus medžiagą
nuo nusidėvėjimo.
• Kai veikia mikrobangų funkcija, prietaise
likę riebalai ir maistas gali sukelti gaisrą
ir elektros kibirkščiavimą.
• Jeigu naudojate orkaitės purškiklį,
laikykitės ant pakuotės pateiktų
saugumo nurodymų.
Vidinė apšvietimo lemputė
• Šiame prietaise naudojama apšvietimo
arba halogeninė lemputė yra skirta tik
buitiniams prietaisams. Nenaudokite jos
būstui apšviesti.
ĮSPĖJIMAS! Elektros smūgio
pavojus.
• Prieš keisdami lemputę, atjunkite
prietaisą nuo maitinimo tinklo.
• Naudokite tik tų pačių techninių
duomenų lemputes.
Išmetimas
ĮSPĖJIMAS! Pavojus susižeisti
arba uždusti.
• Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
• Nupjaukite maitinimo laidą arti prietaiso
ir pašalinkite jį.
• Nuimkite dureles, kad vaikai ir naminiai
gyvūnai negalėtų užsidaryti prietaise.
• Pakavimo medžiagos:
Pakavimo medžiagos yra ekologiškos ir
jas galima perdirbti. Plastikinės dalys yra
pažymėtos tarptautinėmis santrumpomis,
pavyzdžiui, PE, PS ir pan. Išmeskite
pakavimo medžiagas į atliekų tvarkymo
punktuose specialiai šiam tikslui skirtus
atliekų surinkimo konteinerius.
LIETUVIŲ
Techninė priežiūra
• Dėl prietaiso remonto kreipkitės į
įgaliotąjį aptarnavimo centrą.
31
• Naudokite tik originalias atsargines
dalis.
Įrengimas
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos skyrius.
Įrengimas
Kaip įrengti, žr. surinkimo
instrukciją.
Elektros įrengimas
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Bendrajai galiai tinkamas kabelio
skerspjūvis nurodytas techninių duomenų
plokštelėje. Taip pat lentelėje nurodyta:
Bendroji galia (W)
Kabelio skerspjūvis
(mm²)
ĮSPĖJIMAS! Elektrą prijungti
privalo tik kvalifikuotas elektrikas.
1 380 – didžiausias
3 x 0.75
2 300 – didžiausias
3x1
Gamintojas nėra atsakingas,
jeigu Jūs nesiimate saugos
skyriuose nurodytų saugos
priemonių.
3 680 – didžiausias
3 x 1.5
Prietaisas pristatomas su maitinimo laidu.
Kabelis
Tinkami montuoti ar pakeisti kabeliai:
Įžeminimo laidas (žalias / geltonas kabelis)
turi būti 2 cm ilgesnis už fazės ir neutralų
kabelius (mėlyną ir rudą kabelius).
LIETUVIŲ
32
Gaminio aprašymas
Bendra apžvalga
1 2
3
4
5
5
6
4
10
3
7
2
1
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Valdymo skydelis
Orkaitės funkcijų nustatymo rankenėlė
Elektroninis valdymo pultas
Temperatūros nustatymo rankenėlė
Grilis
Lemputė
Ventiliatorius
Išimama lentynėlė
Techninių duomenų plokštelė
Lentynėlės padėtys
8
Priedai
• Grotelės x 1
Prikaistuviams, pyragų formoms, kepimo
skardoms.
• Kepimo skarda x 1
Skirta pyragams ir sausainiams kepti.
• Grilis / kepimo indas x 1
Skirtas kepti ir skrudinti arba riebalams
surinkti.
• Ištraukiami bėgeliai x 2 komplektai
Skirti lentynoms ir skardoms.
Prieš naudojantis pirmąkart
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos skyrius.
Pradinis valymas
Išimkite iš prietaiso visus priedus ir išimamas
lentynų atramas.
Žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“.
Prieš pirmąjį naudojimą prietaisą ir priedus
išvalykite.
Įdėkite priedus ir išimamas lentynų atramas
atgal į jų pradines padėtis.
Laiko nustatymas
Pirmą kartą prijungus prie elektros tinklo,
keletą sekundžių ekrane matyti visi
simboliai. Po to keletą sekundžių ekrane
rodoma programinės įrangos versija.
Kai išsijungia programinės įrangos versija,
ekrane rodoma
ir „12:00“. "Mirksi 12.
arba , kad
1. Spauskite
nustatytumėte esamą valandą.
2. Paspauskite , kad patvirtintumėte
arba nustatyta valanda po 5 sekundžių
bus automatiškai išsaugota.
LIETUVIŲ
Ekrane rodoma
ir nustatyta valanda.
"Mirksi „00“.
3. Spauskite
arba , kad
nustatytumėte esamas minutes.
4. Paspauskite , kad patvirtintumėte
arba nustatytos minutės po 5 sekundžių
bus automatiškai išsaugotos.
Ekrane rodomas naujas laikas.
33
Norėdami atidaryti orkaitės dureles su
įrengtu užraktu nuo vaikų, patraukite
užrakto nuo vaikų rankenėlę į viršų, kaip
parodyta paveikslėlyje.
Laiko keitimas
Paros laiką pakeisti galima tik tada, kai
orkaitė yra budėjimo režime.
Kelis kartus paspauskite mygtuką , kol
ekrane mirksės .
Kaip nustatyti naują laiką žr. „Laiko
nustatymas“.
Išankstinis įkaitinimas
Uždarykite orkaitės dureles, netraukdami
užrakto nuo vaikų.
Norėdami išimti užraktą nuo vaikų,
atidarykite orkaitės dureles ir šešiakampiu
raktu išimkite užraktą nuo vaikų.
Šešiakampis raktas yra orkaitės detalių
maišelyje.
Prieš pirmąjį naudojimą įkaitinkite tuščią
prietaisą.
1. Nustatykite funkciją
ir didžiausią
temperatūrą.
2. Palikite prietaisą veikti 1 valandą.
ir didžiausią
3. Nustatykite funkciją
temperatūrą.
4. Įjunkite prietaisą ir palaukite 15 minučių.
Priedai gali įkaisti labiau nei įprastai. Iš
prietaiso gali sklisti kvapai ir veržtis dūmai.
Tai normalu. Būtinai užtikrinkite tinkamą
patalpų vėdinimą.
Mechaninio užrakto nuo vaikų
naudojimas
Šiame prietaise yra įrengtas ir aktyvus
užraktas nuo vaikų. Jis yra žemiau valdymo
skydelio, dešinėje pusėje.
Kasdienis naudojimas
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos skyrius.
Išėmę užraktą nuo vaikų, vėl įsukite varžtą į
skylę.
LIETUVIŲ
34
Įstumiamos rankenėlės
Norėdami naudoti prietaisą, spustelėkite
valdymo rankenėlę. Valdymo rankenėlė
iššoka.
Prietaiso įjungimas ir išjungimas
2. Sukite temperatūros nustatymo
rankenėlę, kad nustatytumėte
temperatūrą.
Ekrane rodoma nustatyta temperatūra.
3. Jeigu prietaisą norite išjungti, pasukite
orkaitės funkcijų valdymo rankenėlę į
išjungimo padėtį.
1. Pasukite orkaitės funkcijų valdymo
rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę ties
orkaitės funkcija.
Orkaitės funkcijos
Orkaitės funkcija
Naudojimo sritis
Išjungimo padėtis Prietaisas yra išjungtas.
Gaminimas naudojant intensyvų
karšto oro srautą
Kepti ne daugiau kaip 3 lentynų padėtyse vienu metu ir
maistui džiovinti. Naudodami šią funkciją, sumažinkite
orkaitės temperatūrą 20–40 °C lyginant su standartinėmis temperatūros nuostatomis, naudojamomis pasirinkus funkciją „Apatinis+viršutinis kaitinimas“ (viršutinis ir
apatinis kaitinimas).
Apatinis+viršutinis kaitinimas
(viršutinis ir apatinis kaitinimas)
Kepti ir skrudinti maistą vienoje lentynos padėtyje.
Didysis kepintuvas
Plokščių patiekalų dideliais kiekiais kepimui grilyje ir
skrebučių skrudinimui.
Apatinis kaitinimas
Pyragams su traškiu pagrindu kepti ir maistui konservuoti.
Kepimas ant gro- Didesniems mėsos gabalams arba paukštienai su kautelių su ventiliato- lais skrudinti vienoje lentynos padėtyje. Taip pat tinka
riumi
apkepams ir skrudinti.
Duonos ir picos
kepimas
1 lentynos padėtyje kepti patiekalus, kuriems reikia intensyvesnio skrudinimo ir traškaus pagrindo. Naudodami šią funkciją, sumažinkite orkaitės temperatūrą 20–40
°C lyginant su standartinėmis temperatūros nuostatomis, naudojamomis pasirinkus funkciją „Apatinis+viršutinis kaitinimas“ (viršutinis ir apatinis kaitinimas).
LIETUVIŲ
35
Orkaitės funkcija
Naudojimo sritis
Atšildymas
Šią funkciją galima naudoti šaldytam maistui, pavyzdžiui, daržovėms ir vaisiams, atšildyti. Atšildymo trukmė
priklauso nuo užšaldyto maisto produkto kiekio ir dydžio.
Viršutinis kaitinimas
Skrudinti duoną, pyragus ir pyragaičius. Pagamintiems
patiekalams užbaigti.
Ekonomiškas
maisto gaminimas naudojant
ventiliatorių
Kepti skardoje vienoje lentynos padėtyje. Taupyti energiją maisto gaminimo metu. Šią funkciją reikia naudoti
pagal Ekonomiško maisto gaminimo naudojant ventiliatorių lentelę skyriuje „Patarimai“, kad būtų gautas
norimas maisto gaminimo rezultatas. Išsamesnę informaciją apie rekomenduojamas nuostatas rasite kepimo
lentelėje. Ši funkcija buvo naudojama energijos vartojimo efektyvumo klasei nustatyti pagal standartą EN
60350-1.
Orkaitės apšvietimas
Įjungti lemputę be maisto gaminimo funkcijos.
Galima naudoti su likusiu karščiu galutinėje gaminimo
fazėje energijai taupyti.
Rodinys
G
A
G
F
B
E
C
A. Laikas ir temperatūra
B. Įkaitinimo ir likusio karščio indikatorius
C. Vandens talpyklė (tik kai kuriuose
modeliuose)
D. Mėsos termometras (MT) (tik kai
kuriuose modeliuose)
E. Elektroninis durelių užraktas (tik kai
kuriose modeliuose)
F. Valandos / minutės
G. Laikrodžio funkcijos
D
Mygtukai
Mygtukas
Funkcija
Aprašas
MAŽINIMAS
Laikui nustatyti.
LAIKRODIS
Laikrodžio funkcijai nustatyti.
DIDINIMAS
Laikui nustatyti.
LIETUVIŲ
36
Juostos rodo orkaitės temperatūros
padidėjimą arba sumažėjimą.
Kaitinimo indikatorius
Jeigu įjungsite orkaitės funkciją, ekrane
viena po kitos bus rodomos juostos
.
Laikrodžio funkcijos
Laikrodžio funkcijų lentelė
Laikrodžio funkcija
Naudojimo sritis
PAROS LAIKAS
Paros laikui nustatyti, pakeisti arba patikrinti. Žr. „Laiko
nustatymas“.
LAIKMATIS
Naudokite atgalinės atskaitos laikui nustatyti (iki 23 val.
59 min.). Ši funkcija neturi poveikio prietaiso veikimui.
Funkciją LAIKMATIS galite nustatyti bet kada, net jei
prietaisas yra išjungtas.
TRUKMĖ
Prietaiso veikimo trukmei nustatyti. Naudokite tik kai
nustatyta orkaitės funkcija.
PABAIGA
Nustatyti, kada prietaisas turi išsijungti. Naudokite tik
kai nustatyta orkaitės funkcija. Tuo pat metu galite naudoti funkcijas „Trukmė“ ir „Pabaiga“ („Laiko atidėjimas“), jeigu prietaisas vėliau bus įjungiamas ir išjungiamas automatiškai.
Kelis kartus paspauskite , kad
perjungtumėte laikrodžio
funkcijas.
Lakrodžio funkcijų nuostatoms
patvirtinti spauskite
arba
palaukite penkias sekundes, kol
jos bus patvirtintos automatiškai.
TRUKMĖS arba PABAIGOS funkcijos
nustatymas maisto gaminimo metu
1. Kelis kartus paspauskite mygtuką
ekrane bus rodoma
arba
.
Ekrane mirksi
arba
.
, kol
2. Paspauskite
arbqa , kad
nustatytumėte vertes, ir pavirtinimui
spauskite .
pirmiausia nustatote minutes ir
Trukmės
po to valandas, o pabaigos funkcijai
pirmiausia nustatote valandas ir po to
minutes.
Pasibaigus laikui, 2 minutes girdimas garso
signalas. Ekrane mirksi simbolis
arba
ir laiko nuostata. Orkaitė išsijungia.
3. Norėdami išjungti garso signalą,
paspauskite bet kurį mygtuką.
Jeigu nustatydami funkcijos
TRUKMĖ
valandas
paspausite mygtuką ,
prietaisas pereis prie funkcijos
PABAIGA
nuostatos.
LIETUVIŲ
LAIKMATIS nustatymas
1. Pakartotinai spauskite , kol ekrane
pradės mirksėti ir „00“.
arba , kad
2. Spauskite
nustatytumėte LAIKMATIS.
Pirmiausiai nustatykite sekundes, po to
minutes ir valandas.
Pradžioje laikas skaičiuojamas
minutėmis ir sekundėmis. Jeigu nustatote
ilgesnį nei 60 minučių laiką, ekrane
rodomas simbolis
.
Dabar prietaisas laiką skaičiuoja
valandomis ir minutėmis.
3. Funkcija LAIKMATIS įsijungs
automatiškai po penkių minučių.
Praėjus 90 % nustatyto laiko, pasigirs
garso signalai.
4. Pasibaigus nustatytam laikui, dvi
minutes girdimas garso signalas.
"Ekrane mirksi 00:00“ ir . Norėdami
37
išjungti garso signalą, paspauskite bet
kurį mygtuką.
Jeigu LAIKMATIS nustatote
veikiant TRUKMĖS
PABAIGOS
arba
funkcijai, ekrane
įsijungia simbolis
.
Atskaitos pirmyn laikmatis
Šį laikmatį naudokite stebėti, kiek laiko
orkaitė veikia.
Spauskite
vėl ir vėl, kol ekrane rodomas
laikas be laikrodžio simbolių.
Negalite naudoti atskaitos
pirmyn laikmačio, jeigu nustatyta
funkcija „Trukmė“
„Pabaiga“
arba
.
Priedų naudojimas
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos skyrius.
Priedų įstatymas
Grotelės:
Įstumkite groteles tarp lentynos atramos
kreipiamųjų laikiklių ir įsitikinkite, kad
kojelės yra nukreiptos žemyn.
Grotelės ir gilus prikaistuvis vienu metu:
Įstumkite gilų prikaistuvį tarp lentynos
atramos ir grotelių kreipiamųjų laikiklių ir
įsitikinkite, kad kojelės yra nukreiptos
žemyn.
Gilus prikaistuvis:
Įstumkite gilų prikaistuvį tarp lentynėlės
kreipiamųjų laikiklių.
LIETUVIŲ
38
1
2
°C
Mažas įlenkimas viršuje padidina
saugumą. Šie įlenkimai taip pat
apsaugos nuo apvirtimo. Aukštas
kraštas aplink lentynas neleidžia
prikaistuviams nuslysti.
Ištraukiamų bėgelių naudojimas
Išsaugokite šią ištraukiamų
bėgelių įrengimo instrukciją, kad
ja galima būtų pasinaudoti
ateityje.
Naudojant ištraukiamus bėgelius, galima
lengviau įstatyti ir ištraukti lentynas.
DĖMESIO Ištraukiamų bėgelių
negalima plauti indaplovėje.
Netepkite ištraukiamų bėgelių
jokiu tepalu.
°C
Ištraukite dešinįjį ir
kairįjį ištraukiamus
bėgelius.
Ant ištraukiamų
bėgelių padėkite
groteles ir atsargiai
juos įstumkite į
prietaisą.
Prieš uždarydami orkaitės dureles, būtinai
iki galo atgal į prietaisą įstumkite
ištraukiamus bėgelius.
Taip pat galite naudoti
ištraukiamus bėgelius su
skardomis ar prikaistuviais, kurie
buvo pristatyti su prietaisu.
ĮSPĖJIMAS! Žr. skyrių
„Gaminio aprašymas“.
Papildomos funkcijos
Užrakto nuo vaikų naudojimas
Orkaitės automatinis išsijungimas
Kai užraktas nuo vaikų yra įjungtas,
prietaiso negalima netyčia įjungti.
Saugumo sumetimais prietaisas išsijungia
automatiškai po kurio laiko, jeigu veikia
orkaitės funkcija ir jūs nepakeitėte nuostatų.
1. Užtikrinkite, kad orkaitės funkcijų
rankenėlė būtų ties išjungimo padėtimi.
2. Vienu metu paspauskite ir 2 sekundes
palaikykite
ir .
Girdisi garso signalas. Ekrane rodoma
SAFE .
Norėdami išjungti užrakto nuo vaikų
funkciją, pakartokite 2 veiksmą.
Temperatūra (°C)
Išsijungimo laikas
(val.)
30–115
12,5
120–195
8,5
200–245
5,5
250 – didžiausias
1,5
LIETUVIŲ
Po automatinio išsijungimo, visiškai išjunkite
prietaisą. Tada vėl galite jį įjungti.
Automatinis išsijungimas neveikia
naudojant šias funkcijas: trukmė,
pabaiga.
Likusio karščio indikatorius
Kai išjungiate prietaisą, ekrane rodomas
likusio karščio indikatorius , jeigu
temperatūra orkaitėje yra aukštesnė nei 40
°C. Pasukite temperatūros rankenėlę kairėn
ar dešinėn, kad matytumėte orkaitės
temperatūrą.
39
paviršiai išliktų vėsūs. Išjungus prietaisą,
orkaitės aušinimo ventiliatorius gali toliau
veikti tol, kol prietaisas atvės.
Apsauginis termostatas
Netinkamai naudojant prietaisą arba
sugedus jo sudedamosioms dalims, jis gali
pavojingai perkaisti. Norint to išvengti,
orkaitėje įrengtas apsauginis termostatas,
kuris nutraukia elektros tiekimą. Sumažėjus
temperatūrai, orkaitė vėl automatiškai
įjungiama.
Aušinimo ventiliatorius
Kai prietaisas veikia, aušinimo ventiliatorius
įsijungia automatiškai, kad prietaiso
Patarimai
Bendra informacija
• Naudokite gaminimo naudojant
intensyvų karšto oro srautą funkciją
orkaitei įkaitinti greičiausiu būdu.
• Kai įkaitinate, išimkite groteles ir skardas
iš orkaitės, kad ji kuo greičiau įkaistų.
• Prietaise yra penkios lentynų padėtys.
Lentynų padėtys skaičiuojamos nuo
prietaiso apačios.
• Šis prietaisas turi specialią sistemą,
užtikrinančią oro apykaitą ir nuolatinę
garų apytaką. Dėl tokios sistemos
maistas ruošiamas garų prisotintoje
aplinkoje, patiekalas būna minkštas
viduje ir apskrudęs iš išorės. Taip
sutrumpinamas maisto gaminimo laikas ir
sumažinamos energijos sąnaudos.
• Drėgmė gali kondensuotis prietaiso
viduje arba ant durelių stiklo plokščių.
Tai normalu. Prieš atidarydami prietaiso
dureles maisto gaminimo metu, visada
atsistokite atokiai nuo prietaiso. Jeigu
orkaitės viduje pastebėsite drėgmą,
porai minučių palikite dureles atidarytas.
• Po kiekvieno naudojimo išvalykite
prietaise susikaupusią drėgmę.
• Tiesiai ant prietaiso dugno nedėkite jokių
daiktų ir prietaiso dalių neuždenkite
aliuminio folija, kai naudojate. Jei
nepaisysite šio nurodymo, gali pakisti
gaminimo rezultatai ir būti pažeistas
orkaitės emalis.
Pyragų kepimas
• Neatidarinėkite orkaitės durelių, kol
nepraėjo 3/4 kepimui skirto laiko.
• Jeigu kepate dviejose kepimo skardose
vienu metu, tarp jų palikite vieną laisvą
lygį.
Mėsos ir žuvies gaminimas
• Labai riebiam maistui naudokite gilų
kepimo indą, kad orkaitėje neliktų
neišvalomų dėmių.
• Prieš pjaustydami mėsą gabaliukais,
palaukite maždaug 15 minučių, kad
neištekėtų sultys.
LIETUVIŲ
40
• Kad kepimo metu orkaitėje nesusidarytų
per daug dūmų, į gilų kepimo indą
įpilkite šiek tiek vandens. Kad dūmai
nesikondensuotų, įpilkite vandens, kai tik
jis išdžiūsta.
Iš pradžių stebėkite rezultatus, kai
gaminate. Raskite tinkamiausias nuostatas
(kaitinimo nuostata, gaminimo trukmė ir
pan.) jūsų prikaistuviams, receptams ir
kiekiams, kai gaminate šiuo prietaisu.
Maisto ruošimo trukmė
Gaminimo trukmė priklauso nuo maisto tipo,
konsistencijos ir kiekio.
Kepimo lentelė
Kiekis
(kg)
Patiekalas
Funkcija
Lentynos
padėtis
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
1–1,5
Kiauliena
2
180
90–120
1–1,5
Aviena
2
175
110–130
1
Jautiena
2
200
50–70
1–1,5
Viščiukas
2
200
70–85
1,2
Triušiena
2
175
60–80
1,5
Antis
2
220
120–150
4
Kalakutiena
2
180
210–240
1
Žuvis
2
190
45–60
-
Slyvų pyragas
2
160
50–60
1
Pyragai
2
170
80–100
-
Sausainiai
2 ir 4
140–150
35–40
2
Lazanija
2
180–190
25–40
1
Balta duona
1
190
60–70
1
Pica
1
190–210
10–20
LIETUVIŲ
41
Ekonomiško maisto gaminimo naudojant
ventiliatorių lentelė
Gaminimo metu prietaiso dureles
atidarykite tik kai būtina.
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Bulvių plokštainis
180–200
60–75
2
Musaka
150–170
60–75
2
Lazanija
170–190
55–70
2
Obuolių pyragas
150–160
45–60
2
Balta duona
180–190
45–55
2
Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos skyrius.
Pastabos dėl valymo
• Prietaiso priekį valykite minkšta šluoste ir
šiltu vandeniu su valymo priemone.
• Metaliniams paviršiams valyti naudokite
tam skirtą valymo priemonę.
• Prietaiso vidų valykite po kiekvieno
naudojimo. Riebalų kaupimasis ar kiti
maisto likučiai gali sukelti gaisrą.
Didesnė rizika yra grilio prikaistuviui.
• Įsisenėjusius nešvarumus valykite
specialiu orkaičių valikliu.
• Visus priedus išvalykite po kiekvieno
naudojimo ir palikite juos išdžiūti.
Valykite minkšta šluoste ir šiltu vandeniu
su valymo priemone.
• Jeigu turite neprisvylančių priedų,
neplaukite jų stipraus poveikio
priemonėmis, indaplovėje arba
naudodami aštrius daiktus. Tai gali
pažeisti neprisvylančią dangą.
Nerūdijančio plieno ar aliuminio prietaisai
Orkaitės dureles valykite tik
drėgna šluoste ar kempine.
Nusausinkite minkštu audiniu.
Nenaudokite plieno vilnos,
rūgšties arba šveičiamųjų
medžiagų, nes jos gali pažeisti
orkaitės paviršių. Orkaitės
valdymo skydelį valykite
vadovaudamiesi tais pačiais
perspėjimais.
Durelių tarpiklio valymas
• Reguliariai tikrinkite durelių tarpiklį.
Durelių tarpiklis yra aplink orkaitės
angos rėmą. Nenaudokite prietaiso,
jeigu durelių tarpiklis yra pažeistas.
Kreipkitės į techninio aptarnavimo
centrą.
• Durelių tarpiklį valykite minkšta šluoste su
šiltu vandeniu ir valymo priemone.
LIETUVIŲ
42
Lentynų atramų
1
2
Visiškai atidarykite
orkaitės dureles ir
suimkite du durelių
lankstus.
3
Pakelkite ir pasukite
svirteles, esančias
ant šių dviejų
lankstų.
4
Norėdami išvalyti orkaitės vidų, išimkite
lentynų atramas .
1
2
2
1
Atitraukite
Lentynos atramos
lentynėlės priekį nuo galinę dalį
šoninės sienelės.
patraukite nuo
šoninės sienelės ir ją
ištraukite.
Įdėkite lentynas atvirkščia tvarka.
Ištraukiamų grotelių atraminiai
kaiščiai turi būti atsukti į priekį.
Orkaitės durelių valymas
Orkaitės durelės turi tris stiklo
plokštes.Galite išimti orkaitės dureles ir
vidines stiklo plokštes ir nuvalyti.
Orkaitės durelės gali staiga
užsidaryti, jeigu jūs bandysite
išimti stiklo plokštes, nenuėmę
orkaitės durelių.
Pusiau uždarykite
Padėkite dureles ant
orkaitės dureles iki minkštu audiniu
pirmos atidarymo
užtiesto stabilaus
padėties. Tada
paviršiaus.
patraukite į priekį ir
išimkite dureles iš jų
lizdo.
5
6
DĖMESIO Nenaudokite prietaiso
be stiklo plokščių.
90°
Atlaisvinkite
fiksavimo sistemą ir
išimkite vidines stiklo
plokštes.
Pasukite du
fiksatorius 90°
kampu ir ištraukite
juos iš lizdų.
LIETUVIŲ
43
7
A
1
B
2
Pirmiausiai atsargiai
pakelkite ir po to
išimkite stiklo
plokštes vieną po
kitos. Pradėkite nuo
viršutinės plokštės.
Stiklo plokštes nuvalykite vandeniu ir muilu.
Atsargiai nusausinkite stiklo plokštes.
Baigę valyti įdėkite stiklo plokštes ir orkaitės
dureles. Atlikite veiksmus atvirkščia eilės
tvarka.
Patikrinkite, ar tinkamai įdėjote vidurinę
stiklo plokštę į savo vietą.
Būtinai stiklo plokštes (A ir B) atgal dėkite
tinkama seka.Pirma plokštė (A) turi
dekoratyvinį rėmelį. Šilkografinės spaudos
sritis privalo būti nukreipta į vidinę durelių
pusę. Žiūrėkite, kad įdėjus stiklo plokštės
rėmo paviršius (A) su šilkografine spauda
nebūtų šiurkštus liesti.
Lemputės keitimas
Patieskite audinį prietaiso viduje. Tai
apsaugo nuo lemputės stiklinio gaubtelio ir
orkaitės vidaus pažeidimų.
ĮSPĖJIMAS! Žūties nuo elektros
srovės pavojus! Atjunkite saugiklį
prieš keisdami lemputę.
Lemputė ir lemputės stiklinis
gaubtas gali būti karšti.
LIETUVIŲ
44
DĖMESIO Halogeninę lemputę
visada suimkite skudurėliu, kad
ant lemputės neprisviltų riebalų
likučiai.
1. Išjunkite prietaisą.
2. Išimkite saugiklius iš skirstomosios
saugiklių dėžutės arba išjunkite
jungtuvą.
3. Sukite stiklinį lemputės gaubtelį prieš
laikrodžio rodyklę ir nuimkite jį.
4. Nuvalykite stiklinį gaubtelį.
5. Pakeiskite orkaitės lemputę 40 W, 230 V
(50 Hz), 350 °C karščiui atsparia
orkaitės lempute (prijungimo tipas: G9).
6. Uždėkite stiklinį gaubtelį.
Trikčių šalinimas
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos skyrius.
Ką daryti, jeigu...
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Orkaitė nekaista.
Orkaitė yra išjungta.
Įjunkite orkaitę.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytas laikrodis.
Nustatykite laikrodį.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytos būtinos nuostatos.
Patikrinkite, ar nuostatos yra
tinkamos.
Orkaitė nekaista.
Suaktyvintas automatinis išjungimas.
Žr. skyrių „Automatinis išjungimas“.
Orkaitė nekaista.
Įjungtas apsaugos nuo vaikų Žr. skyrių „Apsaugos nuo
užraktas.
vaikų užrakto naudojimas“.
Orkaitė nekaista.
Netinkamai uždarytos durelės.
Iki galo uždarykite dureles.
Orkaitė nekaista.
Perdegė saugiklis.
Patikrinkite, ar veikimas sutriko dėl saugiklio. Jeigu
saugiklis pakartotinai perdega, kreipkitės į kvalifikuotą
elektriką.
Lemputė nešviečia.
Perdegusi lemputė.
Pakeiskite lemputę.
Ant maisto produktų ir orkai- Pernelyg ilgam palikote patės viduje kaupiasi garai ir
tiekalą orkaitėje.
kondensatas.
Baigę gaminti, nepalikite
patiekalų orkaitėje ilgiau negu 15–20 minučių.
LIETUVIŲ
45
Problema
Galima priežastis
Aptarnavimo duomenys
Jeigu patys negalite rasti problemos
sprendimo, kreipkitės į įgaliotąjį techninio
aptarnavimo centrą.
Atitaisymo būdas
• Išjunkite orkaitę, naudodami namų saugiklį arba
apsauginį jungiklį skirstomojoje saugiklių dėžutėje,
ir vėl įjunkite.
• Jeigu ekrane vėl rodomas
klaidos kodas, kreipkitės į
įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
Ekrane rodomas klaidos ko- Įvyko elektros gedimas.
das, kurio nėra šioje lentelėje.
duomenų lentelėje. Duomenų lentelę rasite
prietaiso viduje, ant priekinio rėmo.
Nenuimkite duomenų lentelės nuo prietaiso
vidaus.
Duomenys, kuriuos būtina pateikti techninio
aptarnavimo centrui, nurodyti techninių
Rekomenduojame duomenis užsirašyti čia:
Modelis (MOD.)
.........................................
Gaminio numeris (PNC)
.........................................
Serijos numeris (S. N.)
.........................................
Techniniai duomenys
Techniniai duomenys
Matmenys (vidiniai)
Plotis
Aukštis
Ilgis
Kepimo skardos plotas
1438 cm²
Viršutinis kaitinamasis elementas
2300 W
Apatinis kaitinamasis elementas
1000 W
Grilis
2300 W
Žiedas
2400 W
Bendrasis galingumas
2480 W
480 mm
361 mm
416 mm
LIETUVIŲ
46
Įtampa
220 - 240 V
Dažnis
50 Hz
Funkcijų skaičius
9
Energijos efektyvumas
Informacija apie gaminį pagal ES direktyvą 66/2014
Modelio žymuo
MIRAKULÖS 103.488.30
Energijos vartojimo efektyvumo indeksas
81.2
Energijos sąnaudos esant standartinei įkrovai ir naudojant įprastą veikseną
0.93 kWh/ciklui
Energijos sąnaudos esant standartinei įkrovai ir naudojant priverstinės cirkuliacijos veikseną
0.69 kWh/ciklui
Ertmių skaičius
1
Karščio šaltinis
Elektra
Tūris
72 l
Orkaitės rūšis
Įmontuojama orkaitė
Svoris
35.4 kg
EN 60350-1. Buitiniai elektriniai virimo ir
kepimo prietaisai. 1 dalis. Viryklės, orkaitės,
garinės orkaitės ir kepintuvai.
Eksploatacinių charakteristikų matavimo
metodai.
Energijos taupymas
Prietaise yra savybių, kurios jums
padeda taupyti energiją kasdien
ruošiant maistą.
Bendri patarimai
Patikrinkite, ar orkaitės durelės tinkamai
uždarytos, kai prietaisas veikia, ir laikykite
jas kuo daugiau uždarytas maisto
gaminimo metu.
Naudokite metalinius indus, kad galėtumėte
taupiau naudoti energiją.
Jeigu galima, iš anksto neįkaitinkite
orkaitės, prieš dėdami maistą į vidų.
Jei maisto gaminimo trukmė ilgesnė nei 30
minučių, sumažinkite orkaitės temperatūrą
iki minimumo, likus 3–10 minučių iki kepimo
pabaigos pagal gaminimo trukmę. Maistas
pasigamins dėl likusio karščio orkaitėje.
Naudokite likusį karštį kitiems patiekalams
pašildyti.
Maisto gaminimas naudojant ventiliatorių
Kai galima, naudokite maisto gaminimo
funkcijas su ventiliatoriumi, kad
taupytumėte energiją.
LIETUVIŲ
47
Likęs karštis
Veikiant tam tikroms orkaitėms funkcijoms,
jeigu suaktyvinta programa su trukme arba
pabaigos laiku ir maisto gaminimo trukmė
yra ilgesnė nei 30 minučių, tada kaitinimo
elementai automatiškai išsijungia 10 %
anksčiau.
Ventiliatorius ir apšvietimas ir toliau veikia.
Šilto pagaminto patiekalo išlaikymas
Pasirinkite žemiausios galimos temperatūros
nuostatą, kad panaudotumėte likusį karštį ir
išlaikytumėte patiekalą šiltą. Ekrane
rodomas likusio karščio indikatorius arba
temperatūra.
Ekonomiškas maisto gaminimas
naudojant ventiliatorių
Funkcija yra skirta taupyti energiją maisto
gaminimo metu. Ji veikia taip, kad
temperatūra orkaitėje gali skirtis nuo
ekrane rodomos temperatūros gaminimo
ciklo metu ir maisto gaminimo trukmė gali
skirtis nuo trukmės naudojant kitas
programas.
Kai naudojate funkciją „Ekonomiškas maisto
gaminimas naudojant ventiliatorių“,
lemputė automatiškai išsijungia po 30
sekundžių.
APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas, pažymėtas
šiuo ženklu . Išmeskite pakuotę į
atitinkamą atliekų surinkimo konteinerį, kad
ji būtų perdirbta. Padėkite saugoti aplinką
bei žmonių sveikatą ir surinkti bei perdirbti
elektros ir elektronikos prietaisų atliekas.
Neišmeskite šiuo ženklu
prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos
atliekų surinkimo punktą arba susisiekite su
vietnos savivaldybe dėl papildomos
informacijos.
pažymėtų
„IKEA“ GARANTIJA
Kiek laiko galioja „IKEA“ garantija?
Ši garantija galioja penkis (5) metus nuo tos
dienos, kai įsigyjate prietaisą iš „IKEA“,
nebent prietaisas būtų pavadintas
„LAGAN“ – tokiu atveju jam taikoma dviejų
(2) metų garantija. Originalų gaminio
pirkimo čekį būtina išsaugoti kaip pirkimo
įrodymą. Jeigu prireiktų atlikti remonto
darbus pagal garantiją, prietaiso garantinis
laikotarpis nepratęsiamas.
Kuriems prietaisams penkių (5) metų
„IKEA“ garantija netaikoma?
Prietaisų „LAGAN“ asortimentui ir visiems
prietaisams, įsigytiems iš „IKEA“ iki 2007 m.
rugpjūčio 1 d.
Kas atliks techninį aptarnavimą?
Techninį aptarnavimą atliks arba pats
„IKEA“ techninio aptarnavimo paslaugų
teikėjas, arba įgaliotųjų techninio
aptarnavimo partnerių tinklas.
Kam galioja ši garantija?
Ši garantija galioja prietaiso gedimams,
atsiradusiems dėl konstrukcijos arba
medžiagų defektų; garantija įsigalioja nuo
gaminio pirkimo iš „IKEA“ datos. Ši
48
LIETUVIŲ
garantija galioja tik tuo atveju, jeigu
gaminiai naudojami namų ūkyje. Išimtys
išdėstytos skyriuje „Kam negalioja ši
garantija?“. Garantinio laikotarpio metu
bus padengiamos išlaidos už gedimo
pataisymą, pavyzdžiui, remontą, dalis,
darbą ir kelionės išlaidas, su sąlyga, kad
prietaisas bus prieinamas remontui be
ypatingų išlaidų. Šiomis sąlygomis galioja
ES direktyvos (Nr. 99/44/EG) ir atitinkami
vietos reglamentai. Pakeistos sugedę dalys
tampa „IKEA“ nuosavybe.
Ką „IKEA“ darys, kad išspręstų
problemą?
Paskirtasis „IKEA“ techninio aptarnavimo
paslaugų teikėjas patikrins gaminį ir savo
paties nuožiūra nuspręs, ar jam galioja ši
garantija. Jeigu „IKEA“ techninio
aptarnavimo paslaugų teikėjas
nusprendžia, kad garantija galioja, jis,
vadovaudamasis savo techninio
aptarnavimo paslaugų teikimo procedūra,
pats, savo nuožiūra, sugedusį gaminį arba
pataiso, arba pakeičia jį tokiu pačiu ar
panašiu gaminiu.
Kam ši garantija netaikoma?
• Esant įprastam nusidėvėijmui.
• Tyčinės žalos arba žalos dėl
neatsargumo atveju; žalai, kurios
priežastys – nesivadovavimas naudojimo
instrukcija, netinkamas montavimas arba
prijungimas prie netinkamos įtampos
elektros lizdo; žalai, kurios priežastys –
cheminė arba elektrocheminė reakcija,
rūdys, korozija arba vandens padarytai
žalai, įskaitant, bet neapsiribojant žala
dėl per didelio kalkių kiekio
vandentiekyje; žalai dėl anomalių
aplinkos sąlygų.
• Sunaudojamoms keičiamosioms dalims,
įskaitant maitinimo elementus ir
lemputes.
• Nefunkcinėms ir dekoratyvinėms dalims,
kurios neturi įtakos įprastam prietaiso
•
•
•
•
•
•
•
•
naudojimui, įskaitant bet kokius
įbrėžimus ir galimą spalvų pasikeitimą.
Netyčinei žalai, padarytai pašaliniais
daiktais arba medžiagomis, valant arba
atkemšant filtrus, kanalizacijos sistemas
arba skalbimo/plovimo priemonių
stalčius.
Žalai, padarytai šioms dalims:
keraminiam stiklui, priedams, indų ir stalo
reikmenų krepšiams, vandens tiekimo ir
kanalizacijos vamzdžiams, lemputėms ir
lempučių gaubtams, ekranams,
rankenėlėms, aptaisams ir aptaisų dalims
(nebent galima būtų įrodyti, kad tokią
žalą sukėlė gamybos defektai).
Tais atvejais, kai meistro apsilankymo
metu gedimo rasti nepavyko.
Tais atvejais, kai remontą atliko ne
įgaliotieji techninio aptarnavimo
paslaugų teikėjai ir (arba) ne partneris,
sudaręs sutartį su įgaliotaja techninio
aptarnavimo tarnyba, arba tuo atveju,
jeigu buvo naudotos ne originalios dalys.
Remonto darbams atlikus netinkamą
montavimą arba sumontavus ne pagal
specifikaciją.
Naudojus prietaisą ne namų ūkio
aplinkoje, t. y. naudojus profesionaliems
darbams.
Žalai, padarytai pervežant. Jeigu
klientas veža gaminį į savo namus arba
kitu adresu, „IKEA“ nėra atsakinga už
žalą, kuri gali kilti transportavimo metu.
Visgi, jeigu gaminį kliento pristatymo
adresu veža „IKEA“, tuomet už šio
pristatymo metu gaminiui padarytą žalą
atlyginama pagal šią garantiją.
Išlaidoms už pradinį „IKEA“ prietaiso
įrengimą. Visgi jeigu prietaisą pagal šios
garantijos sąlygas taiso arba keičia
„IKEA“ techninio aptarnavimo paslaugų
teikėjas arba jo įgaliotasis techninio
aptarnavimo paslaugų teikimo partneris,
techninio aptarnavimo paslaugų teikėjas
arba jo įgaliotasis techninio aptarnavimo
paslaugų teikimo partneris iš naujo
įrengia prietaisą arba, jeigu reikia,
įrengia pakeistą naują prietaisą.
49
LIETUVIŲ
Šis apribojimas negalioja nepriekaištingam
darbui, atliktam kvalifikuoto specialisto,
naudojusio savo originalias dalis, siekusio,
kad prietaisas atitiktų kitos ES šalies
techninių saugos specifikacijų reikalavimus.
Šalies įstatymų galiojimas
„IKEA“ garantija suteikia jums ypatingų
juridinių teisių, kurios apima arba viršija
vietos reikalavimus. Visgi šios sąlygos
jokiais būdais neapriboja vartotojų teisių,
išdėstytų nacionalinės teisės aktuose.
3. prašyti paaiškinti „IKEA“ prietaiso
vartotojo vadovo turinį ir jo technines
savybes.
Norėdami, kad mes užtikrintume jums
geriausią pagalbą, prieš kreipdamiesi į
mus, atidžiai perskaitykite montavimo
instrukciją ir (arba) šios informacinės
knygelės vartotojo vadovo skyrių.
Kaip susisiekti su mumis, jeigu jums reikia
mūsų techninio aptarnavimo paslaugos?
Galiojimo vieta
Prietaisams, įsigytiems vienoje ES šalyje ir
pervežtoms į kitą ES šalį, paslaugos
teikiamos pagal įprastas, toje kitoje šalyje
galiojančias garantines sąlygas.
Įsipareigojimas teikti paslaugas pagal
garantiją vykdomas tik tuo atveju, jeigu
prietaisas atitinka ir yra įrengtas pagal:
• technines šalies, kurioje pateikiama
garantinė pretenzija, specifikacijas;
• montavimo instrukciją ir vartotojo
vadove pateiktą saugos informaciją.
Pogarantinis „IKEA“ prietaisų techninis
aptarnavimas:
Nesivaržydami kreipkitės į
„IKEA“ pogarantinio techninio aptarnavimo
tarnybą, norėdami:
1. pateikti techninio aptarnavimo užklausą
pagal šią garantiją;
2. prašyti paaiškinti, kaip įmontuoti
„IKEA“ prietaisą numatytuose
„IKEA“ virtuvės balduose. Tarnyba
neteiks paaiškinimų, susijusių su:
• bendruoju „IKEA“ virtuvės baldų
montavimu;
• prijungimu prie elektros tinklo (jeigu
gaminys pateikiamas be elektros
kištuko ir maitinimo kabelio),
vandentiekio ir dujotiekio, nes šiuos
darbus privalo atlikti įgaliotasis
techninio aptarnavimo specialistas.
Visą „IKEA“ paskirtųjų kontaktų ir atitinkamų
tarptautinių telefonų numerių sąrašą rasite
paskutiniame šio vartotojo vadovo
puslapyje.
Norint, kad paslaugos būtų
teikiamos greičiau,
rekomenduojame skambinti
specialiais, šio vartotojo vadovo
pabaigoje nurodytais telefonų
numeriais. Prireikus pagalbos,
visada skambinkite numeriais,
kurių sąrašas pateiktas
konkretaus prietaiso informacinės
knygelės pabaigoje. Prieš
skambindami mums, būtinai
turėkite po ranka prietaiso
„IKEA“ prekės numerį (8
skaitmenų kodą), kurio jums
prireiks, norint gauti pagalbos.
IŠSAUGOKITE PIRKIMO ČEKĮ!
Tai jūsų pirkimo įrodymas, kurio
reikia, norint, kad galiotų ši
garantija. Atkreipkite dėmesį,
kad perkant prietaisus, čekyje
taip pat būna įrašytas kiekvienos
„IKEA“ prekės pavadinimas ir
numeris (8 skaitmenų kodas).
Reikia papildomos pagalbos?
LIETUVIŲ
Jeigu turėtumėte kokių nors papildomų
klausimų, nesusijusių su pogarantiniu
prietaisų aptarnavimu, skambinkite mūsų
artimiausios „IKEA“ parduotuvės pagalbos
telefono linija. Prieš kreipiantis į mus,
rekomenduojame atidžiai perskaityti
prietaiso dokumentaciją.
50
51
Country
België
Belgique
Phone number
070 246016
Call Fee
Opening time
Binnenlandse gesprekskosten
8 tot 20 Weekdagen
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
България
00359888164080
0035924274080
Такса за повикване от страната
От 9 до 18 ч в работни дни
Česká republika
246 019721
Cena za místní hovor
Danmark
70 15 09 09
Landstakst
8 až 20 v pracovních dnech
man. - fre. 09.00 - 20.00
lør. 09.00 - 16.00
1 søndag pr. måned, normalt første
søndag i måneden
Deutschland
+49 1806 33 45
32*
* 0,20 €/Verbindung aus dem Festnetz
max. 0,60 €/Verbindung
aus dem Mobilfunknetz
Werktags von 8.00 bis 20.00
Ελλάδα
211 176 8276
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
España
91 1875537
Tarifa de llamadas nacionales
De 8 a 20 en días laborables
France
0170 36 02 05
Tarif des appels nationaux
9 à 21. En semaine
Trošak poziva 27 lipa po minuti
radnim danom od ponedjeljka
do petka od 08:00 do 16:00
Hrvatska
00385 1 6323 339
Ireland
0 14845915
National call rate
8 till 20 Weekdays
Ísland
5880503
Innanlandsgjald fyrir síma
9 til 18. Virka daga
Italia
02 00620818
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος
22 030 529
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Lietuva
5 230 06 99
Nacionalinių pokalbių tarifai
Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00
Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45
Magyarország
061 998 0549
Belföldi díjszabás
Hétköznap 8 és 10 óra között
Nederland
0900 235 45 32
en/of
0900 BEL IKEA
15 cent/min., starttarief 4.54 cent
en gebruikelijke belkosten
ma - vr 08.00 - 20.00,
zat 09.00 - 20.00
(zondag gesloten)
Norge
815 22052
Takst innland
8 til 20 ukedager
Österreich
0810 300486
max. 10 Cent/min.
Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr
Polska
012 297 8787
Stawka wg taryfy krajowej
Od 8 do 20 w dni robocze
Portugal
211557985
Chamada Nacional
9 às 21. Dias de Semana
*excepto feriados
România
021 211 08 88
Tarif apel naţional
8 - 20 în zilele lucrătoare
Действующие телефонные тарифы
с 8 до 20 по рабочим дням
Время московское
Россия
8 495 6662929
Schweiz
Tarif für Anrufe im Bundesgebiet
8 bis 20 Werktage
Suisse
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
(02) 3300 2554
Cena vnútroštátneho hovoru
8 až 20 v pracovných dňoch
Suomi
030 6005203
Lankapuhelinverkosta
0,0835 €/puhelu + 0,032 €/min
Matkapuhelinverkosta 0,192 €/min
arkipäivisin 8.00 - 20.00
Sverige
0775 700 500
lokalsamtal (lokal taxa)
mån-fre 8.30 - 20.00
lör-sön 9.30 - 18.00
031 5500 324
Svizzera
Slovensko
Türkiye
212 244 0769
Ulusal arama ücreti
Hafta içi saat 09:00’dan 18:00’a kadar
Україна
044 586 2078
Міжміськи дзвінки платні
9 - 21 В робочі дні
United Kingdom
020 3347 0044
National call rate
9 till 21. Weekdays
Slovenija
www.ikea.com
Србија
www.ikea.com
*
867324244-A-282016
© Inter IKEA Systems B.V. 2016
21552
AA-1894578-1

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement