Leonard | LES6061F | User manual | Leonard LES6061F Brugermanual

Leonard LES6061F Brugermanual
Brugsanvisning
Istruzioni per l’uso
Bruksanvisning
Manual de instrucciones
Kogesektion
Piano cottura
Platetopp
Placa de cocción
LES6061F
2 Leonard
INDHOLDSFORTEGNELSE
Om sikkerhed
Sikkerhedsanvisninger
Produktbeskrivelse
Daglig brug
Råd og tip
2
3
6
6
6
Vedligeholdelse og rengøring
Fejlfinding
Installation
Tekniske data
Energieffektiv
6
7
7
8
9
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og
tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for
eventuelle skader, der er resultatet af forkert installation eller
brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert og
tilgængeligt sted til senere opslag.
Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
•
•
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af
personer med nedsat funktionsevne, forudsat at de er blevet
instrueret i og/eller er under opsyn ved brug af apparatet på
en sikker måde og forstår de potentielle medfølgende farer.
Børn må ikke lege med apparatet.
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og bortskaf det
korrekt.
Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, når det
er i drift, eller mens det køler af. De tilgængelige dele er
varme.
Hvis apparatet har en børnesikring, skal denne aktiveres.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligeholdelse af
apparatet uden opsyn.
Børn på 3 år og derunder skal altid holdes væk fra dette
apparat, når det er i drift.
Generelt om sikkerhed
•
ADVARSEL: Apparatet og de tilgængelige dele bliver meget
varme under brug. Pas på ikke at røre varmelegemerne.
Børn på under 8 år skal holdes på afstand, med mindre de
overvåges konstant.
Leonard 3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Betjen ikke apparatet med et tænd-sluk-ur eller en særskilt
fjernbetjening.
ADVARSEL: Tilberedning uden opsyn på en kogesektion
med fedt eller olie kan være farligt og kan muligvis resultere i
brand.
Forsøg ALDRIG at slukke en brand med vand, men sluk for
apparatet og dæk den åbne ild til med f.eks. et låg eller et
brandtæppe.
FORSIGTIG: Tilberedningsprocessen skal overvåges. En
kortvarig tilberedningsproces skal overvåges kontinuerligt.
ADVARSEL: Fare for brand: Opbevar ikke genstande på
kogefladerne.
Læg ikke metalgenstande som knive, gafler, skeer og
grydelåg på kogesektionen, da de kan blive meget varme.
Undlad at bruge en damprenser til at rengøre apparatet.
Hvis glaskeramikoverfladen/glasoverfladen er revnet, skal du
slukke for apparatet for ikke at risikere elektrisk stød.
Hvis netledningen er beskadiget, skal den af
sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, et autoriseret
serviceværksted eller en tekniker med tilsvarende
kvalifikationer.
ADVARSEL: Brug kun kogesektionssikringer udformet af
producenten af madlavningsapparatet, eller som er angivet
af producenten af apparatet i brugsanvisningen som
velegnede til brug, eller kogesektionssikringer indbygget i
apparatet. Brug af upassende sikringer kan medføre uheld.
SIKKERHEDSANVISNINGER
Installation
ADVARSEL! Apparatet må kun
installeres af en sagkyndig.
• Fjern al emballagen.
• Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
• Følg installationsvejledningen, der følger
med apparatet.
• Mindsteafstanden til andre apparater og
enheder skal overholdes.
• Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
• Forsegl snitfladerne med et
tætningsmiddel for at forhindre fugt, der
forårsager opsvulmen.
• Beskyt apparatets bund mod damp og
fugt.
• Montér ikke apparatet op mod en dør
eller under et vindue. Dette for at undgå,
at der falder varmt kogegrej ned fra
apparatet, når døren eller vinduet åbnes.
4 Leonard
• Hvis apparatet monteres oven over
skuffer, skal du sørge for, at der er
tilstrækkelig plads mellem apparatets
bund og den øverste skuffe til
luftcirkulation.
• Apparatets bund kan blive varm. Sørg
for at montere en brandsikker plade
under apparatet for at forhindre adgang
til bunden.
Tilslutning, el
ADVARSEL! Risiko for brand
og elektrisk stød.
• Alle elektriske tilslutninger skal udføres af
en kvalificeret elektriker.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf.
Stærkstrømsreglementet.
• Inden kogesektionen tilsluttes til en ovn,
og inden alle eltilslutninger foretages,
skal du sikre dig, at begge apparaters
hovedklemmer ikke har strøm.
• Sørg for, at de elektriske data på
typeskiltet svarer til strømforsyningen.
Hvis det ikke er tilfældet, skal du
kontakte en elektriker.
• Sørg for, at apparatet installeres korrekt.
En løs eller forkert elledning eller stik
(hvis relevant) kan gøre terminalen for
varm.
• Brug den korrekte elledning.
• Elledningerne må ikke være viklet
sammen.
• Sørg for, at der installeres en beskyttelse
mod stød.
• Kablet skal forsynes med trækaflastning.
• Sørg for, at elledningen eller stikket (hvis
relevant) ikke får kontakt med det varme
apparat eller varmt kogegrej, når du
tilslutter apparatet til de nærmeste
kontakter
• Brug ikke multistik-adaptere og
forlængerledninger.
• Pas på, du ikke beskadiger netstikket
(hvis relevant) eller ledningen. Kontakt
vores autoriserede servicecenter eller en
elektriker, hvis en beskadiget ledning
skal udskiftes.
• Beskyttelsen mod elektrisk stød fra
strømførende og isolerede dele skal
•
•
•
•
•
fastgøres, så den ikke kan fjernes uden
værktøj.
Sæt først netstikket i stikkontakten ved
installationens afslutning. Sørg for, at der
er adgang til netstikket efter
installationen.
Hvis stikkontakten er løs, må du ikke
sætte netstikket i.
Undgå at slukke for apparatet ved at
trække i netledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.
Brug kun korrekte isoleringsenheder:
Gruppeafbrydere, sikringer (sikringer
med skruegevind skal tages ud af
fatningen), fejlstrømsrelæer og
kontaktorer.
Apparatets installation skal udføres med
et isolationsudstyr, så forbindelsen til
lysnettet kan afbrydes på alle poler.
Isolationsudstyret skal have en
brydeafstand på mindst 3 mm.
Brug
ADVARSEL! Risiko for skader,
forbrænding og elektrisk chock.
• Fjern al emballagen, etiketterne og den
beskyttende film (hvis relevant) inden
ibrugtagning.
• Brug apparatet i et husholdningsmiljø.
• Apparatets specifikationer må ikke
ændres.
• Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke
er tildækkede.
• Lad ikke apparatet være uden opsyn,
når der er tændt for det.
• Sæt kogezonen på "sluk", når den ikke
er i brug.
• Læg ikke bestik eller grydelåg på
kogezonerne. De kan blive varme.
• Betjen ikke apparatet med våde hænder,
eller når det har kontakt med vand.
• Brug ikke apparatet som arbejds- eller
som frasætningsplads.
• Hvis apparatets overflade er revnet, skal
apparatet øjeblikkeligt kobles fra
strømforsyningen. Dette er for at
forhindre elektrisk stød.
• Når du anbringer mad i varm olie, kan
det sprøjte.
Leonard 5
ADVARSEL! Risiko for brand
og eksplosion
• Fedtstoffer og olie kan udsende
brændbare dampe, når de opvarmes.
Hold flammer eller opvarmede
genstande væk fra fedtstoffer og olie,
når du tilbereder mad med dem.
• De dampe, som meget varm olie
udsender, kan forårsage
selvantændelse.
• Brugt olie, der kan indholde madrester,
kan forårsage brand ved en lavere
temperatur end olie, der bruges for
første gang.
• Undlad at bruge brændbare produkter
eller ting, der er fugtet med brændbare
produkter, i apparatet eller i nærheden af
eller på dette.
ADVARSEL! Risiko for
beskadigelse af apparatet.
• Opbevar ikke varmt kogegrej på
betjeningspanelet.
• Stil ikke et varmt grydelåg på
kogesektionens glasoverflade.
• Lad ikke kogegrej koge tørt.
• Pas på, der ikke falder genstande eller
kogegrej ned på apparatet. Overfladen
kan blive beskadiget.
• Tænd aldrig for en kogezone, hvis den
er tom, eller der står tomt kogegrej på
den.
• Læg ikke aluminiumsfolie på apparatet.
• Kogegrej af støbejern, aluminium eller
med en beskadiget bund kan forårsage
ridser på glasset eller glaskeramikken.
Løft altid disse genstande, når du skal
flytte dem på kogesektionen.
• Dette apparat må kun anvendes til
tilberedning af fødevarer. Det må ikke
anvendes til andre formål, f.eks.
rumopvarmning.
Vedligeholdelse og rengøring
• Rengør jævnligt apparatet for at
forhindre forringelse af
overfladematerialet.
• Sluk for apparatet, og lad det køle af
inden rengøring.
• Kobl apparatet fra lysnettet, før der
udføres vedligeholdelse.
• Undlad at bruge højtryksrenser eller
damp til at rengøre apparatet.
• Rengør apparatet med en fugtig, blød
klud. Brug kun et neutralt
rengøringsmiddel. Brug ikke slibende
midler, skuresvampe, opløsningsmidler
eller metalgenstande.
Bortskaffelse
ADVARSEL! Risiko for
personskade eller kvælning.
• Kontakt din genbrugsplads ang.
oplysninger om, hvordan apparatet
bortskaffes korrekt.
• Tag stikket ud af kontakten.
• Klip netledningen af tæt ved apparatet
og bortskaf den.
Service
• Kontakt et autoriseret servicecenter for
at få repareret apparatet.
• Brug kun originale reservedele.
6 Leonard
PRODUKTBESKRIVELSE
Oversigt over kogesektionen
1
1 Kogezone
2 Restvarmeindikator
1
265 mm
145 mm
170 mm
180 mm
120/210
mm
1
2
1
Restvarmeindikator
ADVARSEL!
Forbrændingsrisiko ved
restvarme.
Indikatoren tænder, når en kogezone er
varm.
DAGLIG BRUG
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Betjening af kogesektionen
Kogesektionen betjenes med knapperne på
ovnen. Kogesektionens betjening er
beskrevet i kapitlet "Daglig brug" til ovnen.
RÅD OG TIP
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Kogegrej
Kogegrej af emaljeret stål eller
med alu- eller kobberbund kan
give misfarvninger på
glaskeramikken.
Bunden af kogegrejet skal være
så tyk og plan som muligt.
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Generelle oplysninger
• Rengør altid kogesektionen efter brug.
• Brug altid kogegrej med ren bund.
• Skrammer eller mørke pletter på
overfladen har ingen betydning for
kogesektionens funktion.
• Brug et specielt rengøringsmiddel til
overfladen på kogesektionen.
• Brug en speciel skraber til glasset.
Leonard 7
Rengøring af kogesektionen
• Fjern straks: Smeltet plastik, plastfolie,
sukker og sukkerholdige madvarer.
Ellers kan snavset beskadige
kogesektionen. Vær forsigtig for at
undgå forbrændinger. Sæt
specialskraberen skråt ned på
glasoverfladen, og bevæg bladet hen
over overfladen.
• Fjernes, når apparatet er kølet
tilstrækkeligt ned: Rande af kalk eller
vand, fedtstænk og metalskinnende
misfarvning. Rengør kogesektionen med
en fugtig klud og ikke-slibende
opvaskemiddel. Tør kogesektionen af
med en blød klud efter rengøring.
• Fjern mtalskinnende misfarvning:
brug en opløsning af vand med eddike
og rengør glasoverfladen med en fugtig
klud.
FEJLFINDING
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Hvis noget går galt...
Problemer
Mulige årsager
Afhjælpning
Kogesektionen kan ikke
tændes eller betjenes.
Sikringen er sprunget.
Se efter, om fejlen skyldes en
defekt sikring. Kontakt en
kvalificeret installatør, hvis
sikringen springer flere gange
i træk.
Restvarmeindikator tænder
ikke.
Kogezonen er ikke varm, fordi den kun har været tændt i
kort tid.
Kontakt et autoriseret servicecenter, hvis kogezonen
har været i drift tilstrækkelig
længe til at være varm.
Der er et mørkt område på multizonen.
Det er normalt, at der er et
mørkt område på multizonen.
Hvis du ikke kan løse
problemet ...
Kontakt forhandleren eller et autoriseret
servicecenter, hvis du ikke selv kan løse
problemet. Oplys de data, der findes på
typeskiltet. Sørg for, at du har betjent
kogesektionen korrekt. Hvis fejlen skyldes
forkert betjening, er et teknikerbesøg ikke
gratis, heller ikke i garantiperioden.
Oplysninger om servicecenter og
garantibetingelser står i garantihæftet.
INSTALLATION
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Forbindelsestype til
kogesektion og ovn
Dette apparat har et stik med en orange
1x14 pol, og det kan forbindes til en ovn,
der har et stik med en orange 1x14 pol.
8 Leonard
Inden installationen
Indbygningskogesektioner
Notér følgende oplysninger fra typeskiltet,
før du installerer kogesektionen: Typeskiltet
sider i bunden af kogesektionen.
Brug først indbygningskogesektionerne, når
kogesektionen er samlet i de korrekte
indbygningsenheder og bordplader, der
opfylder kravene.
Serienummer ...........................
Montering
min.
500mm
min.
50mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
min.
28 mm
TEKNISKE DATA
Mærkeplade
Model LES6061F
Type 60 AAD 65 ZO
Serienr. .................
LEONARD
PNC 949 594 404 00
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Fremstillet i Tyskland
7.6 kW
Leonard 9
Specifikation for kogezone
Kogezone
Nominel effekt (maks. varmetrin)
[W]
Kogezonens diameter [mm]
Forreste venstre
750 / 2200
120 / 210
Bageste venstre
1200
145
Forreste højre
1800
180
Bageste højre
1500 / 2400
170 / 265
Til optimale madlavningsresultater bør du
ikke bruge kogegrej, der er større end
kogezonens diameter.
ENERGIEFFEKTIV
Produktoplysninger i overensstemmelse med EU 66/2014
Identifikation af model
LES6061F
Type kogesektion
Indbygget kogesektion
Antal kogezoner
4
Opvarmningsteknologi
El-varmer
Diameter af runde kogezoner (Ø)
Forreste venstre
Bageste venstre
Forreste højre
21,0 cm
14,5 cm
18,0 cm
Længde (L) og bredde (B) af
ikke-rund kogezone
Bageste højre
L 26,5 cm
B 17,0 cm
Energiforbrug pr. kogezone
(EC electric cooking)
Forreste venstre
Bageste venstre
Forreste højre
Bageste højre
188,8 Wh/kg
182,6 Wh/kg
180,5 Wh/kg
180,2 Wh/kg
Kogesektionens energiforbrug (EC electric hob)
DS/EN 60350-2 - Elkogeapparater til
husholdning - Del 2: Kogesektioner Metoder til måling af ydeevne
Energibesparelse
Du kan spare energi ved madlavning i
hverdagen, hvis du følger nedenstående
råd.
• Når du opvarmer vand, bør du kun
bruge den nødvendige mængde.
183,0 Wh/kg
• Læg altid låg på kogegrejet, hvis det er
muligt.
• Inden du aktiverer kogezonen, skal du
stille kogegrejet på den.
• Kogegrejets bund skal have den samme
diameter som kogezonen.
• Sæt det mindre kogegrej på de mindre
kogezoner.
• Sæt kogegrejet direkte i midten af
kogezonen.
10 Leonard
• Brug restvarmen til at holde maden varm
eller for at smelte den.
MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig sundhed
samt at genbruge affald af elektriske og
elektroniske apparater. Kasser ikke
apparater, der er mærket med symbolet ,
sammen med husholdningsaffaldet. Lever
produktet tilbage til din lokale
genbrugsplads eller kontakt din kommune.
Leonard 11
INDICE
Informazioni per la sicurezza
Istruzioni di sicurezza
Descrizione del prodotto
Utilizzo quotidiano
Consigli e suggerimenti utili
11
13
15
15
16
Pulizia e cura
Risoluzione dei problemi
Installazione
Dati tecnici
Efficienza energetica
16
16
17
18
19
Con riserva di modifiche.
INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA
Leggere attentamente le istruzioni fornite prima di installare e
utilizzare l'apparecchiatura. I produttori non sono responsabili
di eventuali lesioni o danni derivanti da un'installazione o un
uso scorretti. Conservare sempre le istruzioni in un luogo
sicuro e accessibile per poterle consultare in futuro.
Sicurezza dei bambini e delle persone vulnerabili
•
•
•
•
•
•
•
L'apparecchiatura può essere usata da bambini di età 8 anni
e oltre e da persone con capacità ridotte, a condizione che
siano stati debitamente istruiti e/o supervisionati in merito
all'uso sicuro dell'apparecchiatura e a condizione che
comprendano i potenziali pericoli previsti.
Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchiatura.
Tenere gli imballaggi lontano dai bambini e smaltirli in modo
adeguato.
Tenere i bambini e gli animali domestici lontano
dall'apparecchiatura durante il funzionamento o
raffreddamento. Le parti accessibili sono incandescenti.
Se l'apparecchiatura ha un dispositivo di sicurezza per i
bambini sarà opportuno attivarlo.
I bambini non devono eseguire interventi di pulizia e
manutenzione sull'apparecchiatura senza essere
supervisionati.
I bambini di 3 anni e di età inferiore vanno tenuti alla larga
dall'apparecchiatura quando è in funzione, in ogni momento.
12 Leonard
Avvertenze di sicurezza generali
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AVVERTENZA: L'apparecchiatura e le parti accessibili si
riscaldano molto durante l'uso. Abbiate cura di non toccare
gli elementi riscaldanti. Tenere lontani i bambini al di sotto
dei 8 anni se non costantemente supervisionati.
Non utilizzare un timer esterno o un sistema di controllo
remoto distinto per mettere in funzione l'apparecchiatura.
AVVERTENZA: Non lasciare mai il piano di cottura
incustodito durante la preparazione di cibi in quanto olio e
grassi potrebbero provocare un incendio.
Non tentare MAI di spegnere un incendio con dell'acqua;
spegnere l'apparecchiatura e coprire le fiamme ad es. con
un coperchio o una coperta di protezione dal fuoco.
ATTENZIONE: Il processo di cottura deve essere sorvegliato.
Un breve processo di cottura deve essere supervisionato
senza soluzione di continuità.
AVVERTENZA: Pericolo di incendio: Non conservare nulla
sulle superfici di cottura.
Oggetti metallici quali coltelli, forchette, cucchiai e coperchi
non dovrebbero essere posti sulla superficie del piano di
cottura in quanto possono diventare caldi.
Non usare una pulitrice a vapore per pulire
l'apparecchiatura.
Se la superficie di vetroceramica/vetro presenta delle crepe,
spegnere l'apparecchiatura per evitare il rischio di scossa
elettrica.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere
sostituito dal produttore, da un tecnico autorizzato o da una
persona qualificata per evitare situazioni di pericolo.
AVVERTENZA: Servirsi unicamente di protezioni per il piano
cottura progettate dal produttore dell'apparecchiatura o
indicate dallo stesso nelle istruzioni d'uso, ad esempio
accessori idonei o le protezioni del piano cottura incorporate
nell'apparecchiatura. L'uso inadeguato delle protezioni può
causare incidenti.
Leonard 13
ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Installazione
AVVERTENZA! L’installazione
dell'apparecchiatura deve
essere eseguita da personale
qualificato.
• Rimuovere tutti i materiali di imballaggio.
• Non installare o utilizzare
l'apparecchiatura se è danneggiata.
• Attenersi alle istruzioni fornite insieme
all'apparecchiatura.
• È necessario rispettare la distanza
minima dalle altre apparecchiature.
• Prestare sempre attenzione in fase di
spostamento dell'apparecchiatura, dato
che è pesante. Usare sempre i guanti di
sicurezza e le calzature adeguate.
• Proteggere le superfici di taglio con un
materiale di tenuta per evitare che
l'umidità causi dei rigonfiamenti.
• Proteggere la base dell'apparecchiatura
da vapore e umidità.
• Non installare l'apparecchiatura accanto
ad una porta o sotto una finestra, per
evitare che pentole calde cadano
dall'apparecchiatura quando la porta o
la finestra sono aperte.
• Se l'apparecchiatura viene installata
sopra dei cassetti, assicurarsi che lo
spazio, tra la base dell'apparecchiatura e
il cassetto superiore, sia sufficiente per il
ricircolo d'aria.
• La base dell'apparecchiatura può
surriscaldarsi. Si consiglia di installare un
pannello divisorio in materiale non
infiammabile al di sotto
dell'apparecchiatura per rendere
inaccessibile la base.
Collegamento elettrico
AVVERTENZA! Rischio di
incendio e scossa elettrica.
• Tutti i collegamenti elettrici devono
essere realizzati da un elettricista
qualificato.
• L'apparecchiatura deve disporre di una
messa a terra.
• Prima di collegare il piano di cottura a un
forno e prima di eseguire qualsiasi altro
collegamento elettrico, assicurarsi che le
prese di entrambe le apparecchiature
non siano sotto tensione.
• Verificare che i dati elettrici riportati sulla
targhetta dei dati corrispondano a quelli
dell'impianto. In caso contrario,
contattare un elettricista.
• Verificare che l'apparecchiatura sia
installata correttamente. L'allentamento
di un collegamento elettrico o di una
spina (ove previsti) può provocare il
surriscaldamento del terminale.
• Utilizzare il cavo di alimentazione
appropriato.
• Evitare che i collegamenti elettrici si
aggroviglino.
• Assicurarsi che la protezione da scosse
elettriche sia installata.
• Utilizzare il morsetto fermacavo sul cavo.
• Assicurarsi che il cavo di alimentazione o
la spina (ove prevista) non sfiori
l'apparecchiatura calda o pentole calde
quando si collega l'apparecchiatura alle
prese vicine
• Non utilizzare prese multiple e
prolunghe.
• Accertarsi di non danneggiare la spina e
il cavo (ove previsti). Contattare il nostro
Centro di Assistenza autorizzato o un
elettricista qualificato per sostituire un
cavo danneggiato.
• I dispositivi di protezione da scosse
elettriche devono essere fissati in modo
tale da non poter essere disattivati senza
l'uso di attrezzi.
• Inserire la spina di alimentazione nella
presa solo al termine dell'installazione.
Verificare che la spina di alimentazione
rimanga accessibile dopo l'installazione.
• Nel caso in cui la spina di corrente sia
allentata, non collegarla alla presa.
• Non tirare il cavo di alimentazione per
scollegare l’apparecchiatura. Tirare solo
la spina.
• Servirsi unicamente di dispositivi di
isolamento adeguati: interruttori
automatici, fusibili (quelli a tappo devono
14 Leonard
essere rimossi dal portafusibile),
sganciatori per correnti di guasto a terra
e relé.
• L'impianto elettrico deve essere dotato
di un dispositivo di isolamento che
consenta di scollegare l'apparecchiatura
dalla presa di corrente a tutti i poli. Il
dispositivo di isolamento deve avere una
larghezza dell'apertura di contatto non
inferiore ai 3 mm.
Utilizzo
AVVERTENZA! Rischio di
lesioni, ustioni o scosse
elettriche.
• Rimuovere tutti i materiali di imballaggio,
le etichette e la pellicola protettiva (ove
presente) prima del primo utilizzo.
• Utilizzare l’apparecchiatura in un
ambiente domestico.
• Non modificare le specifiche tecniche
dell'apparecchiatura.
• Accertarsi che le fessure di ventilazione
non siano ostruite.
• Non lasciare mai l'apparecchiatura
incustodita durante il funzionamento.
• Spegnere la zona di cottura dopo ogni
utilizzo.
• Non appoggiare posate o coperchi sulle
zone di cottura. Possono diventare
roventi.
• Non mettere in funzione
l'apparecchiatura con le mani umide o
quando c'è un contatto con l'acqua.
• Non utilizzare l'apparecchiatura come
superficie di lavoro o come piano di
appoggio.
• Se la superficie dell'apparecchiatura
presenta delle incrinature, scollegare
immediatamente l'apparecchiatura
dall'alimentazione. per evitare scosse
elettriche.
• Un alimento immerso nell'olio molto
caldo può provocare degli schizzi.
AVVERTENZA! Pericolo di
incendio ed esplosioni.
• Grassi e olio caldi possono rilasciare
vapori infiammabili. Mantenere fiamme o
oggetti caldi lontani da grassi e olio
quando li si utilizza per cucinare.
• I vapori rilasciati da un olio molto caldo
possono provocare una combustione
spontanea.
• L'olio usato, che può contenere residui
di cibo, può liberare delle fiamme ad una
temperatura inferiore rispetto ad un olio
utilizzato per la prima volta.
• Non appoggiare o tenere liquidi o
materiali infiammabili, né oggetti
facilmente incendiabili
sull'apparecchiatura, al suo interno o
nelle immediate vicinanze.
AVVERTENZA! Vi è il rischio di
danneggiare l'apparecchiatura.
• Non poggiare pentole calde sul pannello
dei comandi.
• Non mettere coperchi caldi sulla
superficie in vetro del piano cottura.
• Non esporre al calore pentole vuote.
• Fare attenzione a non lasciar cadere
oggetti o pentole sull'apparecchiatura.
La superficie si potrebbe danneggiare.
• Non mettere in funzione le zone di
cottura in assenza di pentole o con
pentole vuote.
• Non appoggiare la pellicola di alluminio
direttamente sull'apparecchiatura.
• Lo spostamento di pentole in ghisa, in
alluminio o con fondi danneggiati può
graffiare il vetro o la vetroceramica. Per
spostare questi oggetti sollevarli sempre
dalla superficie di cottura.
• L'apparecchiatura è destinata solo alla
cottura. Non deve essere utilizzata per
altri scopi, come per esempio il
riscaldamento di un ambiente.
Pulizia e cura
• Pulire regolarmente l'apparecchiatura
per evitare il deterioramento dei materiali
che compongono la superficie.
• Disattivare l'apparecchiatura e lasciarla
raffreddare prima di procedere con la
pulizia.
• Scollegare l’apparecchiatura dalla rete
elettrica prima di eseguire le operazioni
di manutenzione.
Leonard 15
• Non nebulizzare acqua né utilizzare
vapore per pulire l'apparecchiatura.
• Pulire l'apparecchiatura con un panno
inumidito e morbido. Utilizzare solo
detergenti neutri. Non usare prodotti
abrasivi, spugnette abrasive, solventi od
oggetti metallici.
Smaltimento
AVVERTENZA! Rischio di
lesioni o soffocamento.
• Staccare la spina dall'alimentazione
elettrica.
• Tagliare il cavo elettrico
dell'apparecchiatura e smaltirlo.
Assistenza Tecnica
• Per riparare l'apparecchiatura contattare
il Centro di Assistenza Autorizzato.
• Utilizzare esclusivamente ricambi
originali.
• Rivolgersi all'autorità municipale per
informazioni su come smaltire
correttamente l'elettrodomestico.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Disposizione della superficie di cottura
1
1 Zona di cottura
2 Spia del calore residuo
1
265 mm
145 mm
170 mm
180 mm
120/210
mm
1
2
1
Spia del calore residuo
AVVERTENZA! Il calore residuo
può essere causa di ustioni.
La spia si accende quando la zona di
cottura è calda.
UTILIZZO QUOTIDIANO
AVVERTENZA! Fare riferimento
ai capitoli sulla sicurezza.
Uso del piano di cottura
Azionamento del piano di cottura tramite le
manopole del forno. Nel capitolo "Utilizzo
quotidiano" per il forno viene spiegato come
azionare il piano di cottura.
16 Leonard
CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI
AVVERTENZA! Fare riferimento
ai capitoli sulla sicurezza.
Pentole
Il fondo delle pentole dovrebbe
essere il più possibile spesso e
piano.
Le stoviglie in acciaio smaltato e
con i basamenti in alluminio o
rame possono subire perdite di
colore sulla superficie in
vetroceramica.
PULIZIA E CURA
AVVERTENZA! Fare riferimento
ai capitoli sulla sicurezza.
Informazioni generali
• Pulire il piano di cottura dopo ogni
impiego.
• Usare sempre pentole con il fondo
pulito.
• I graffi o le macchie scure sulla superficie
non compromettono il funzionamento
del piano di cottura.
• Usare un prodotto di pulizia speciale
adatto alla superficie del piano di
cottura.
• Il vetro richiede l'uso di un raschietto
speciale.
Pulizia del piano di cottura
• Togliere immediatamente: plastica
fusa, pellicola in plastica, zucchero e
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
AVVERTENZA! Fare riferimento
ai capitoli sulla sicurezza.
alimenti contenenti zucchero. Se non
vengono eliminati, potrebbero
danneggiare il piano di cottura.
Attenzione a evitare le ustioni.
Appoggiare lo speciale raschietto sulla
superficie in vetro, formando un angolo
acuto, e spostare la lama sulla
superficie.
• Quando il piano di cottura è
sufficientemente raffreddato, è
possibile rimuovere: i segni di calcare
e d'acqua, le macchie di grasso e le
macchie opalescenti. Pulire il piano di
cottura con un panno umido e un
detergente non abrasivo. Al termine della
pulizia, asciugare il piano di cottura con
un panno morbido.
• Togliere macchie opalescenti: usare
una soluzione di acqua con aceto e
pulire la superficie in vetro con un panno
umido.
Leonard 17
Cosa fare se...
Problema
Causa possibile
Soluzione
Non è possibile attivare il piano di cottura o metterlo in
funzione.
È scattato il fusibile.
Verificare se l'anomalia di
funzionamento è dovuta al
fusibile. Nel caso in cui il fusibile continui a scattare, rivolgersi ad un elettricista qualificato.
L'indicatore di calore residuo
non si accende.
La zona non è calda perché
ha funzionato solo per brevissimo tempo.
Se la zona ha funzionato abbastanza a lungo da essere
calda, contattare il Centro di
Assistenza Autorizzato.
Sulla zona multipla è
presente un’area scura.
È normale che sulla zona
multipla sia presente un’area
scura.
Se non è possibile trovare una
soluzione...
Qualora non sia possibile trovare una
soluzione al problema, contattare il
rivenditore o il Centro di Assistenza
Autorizzato. Fornire i dati riportati sulla
targhetta dei dati. Assicurarsi di aver
acceso il piano di cottura correttamente. In
caso di azionamento errato
dell'apparecchiatura, l'intervento del
tecnico del Centro di Assistenza o del
rivenditore potrà essere effettuato a
pagamento anche durante il periodo di
garanzia. Le istruzioni relative al Centro di
Assistenza e alle condizioni di garanzia
sono contenute nel libretto della garanzia.
INSTALLAZIONE
AVVERTENZA! Fare riferimento
ai capitoli sulla sicurezza.
Tipo di collegamento piano
cottura e forno
Questa apparecchiatura dispone di un
connettore con polo arancione 1x14 e può
essere collegata a un connettore con polo
1x14 arancione.
Prima dell'installazione
Prima di installare il piano di cottura,
annotare l'informazione riportata di seguito
presente sulla targhetta dei dati. La
targhetta dei dati è applicata sul lato
inferiore del piano di cottura.
Numero di serie ...........................
Piani di cottura da incasso
Utilizzare esclusivamente piani di cottura da
incasso solo dopo l'installazione in idonei
piani di lavoro e mobili da incasso conformi
alle norme.
18 Leonard
Montaggio
min.
500mm
R 5mm
min.
50mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
min.
28 mm
DATI TECNICI
Targhetta dei dati
Modello LES6061F
Tipo 60 AAD 65 ZO
PNC 949 594 404 00
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Prodotto in Germania
7.6 kW
Numero di serie..........
LEONARD
Caratteristiche tecniche zone di cottura
Zona di cottura
Potenza nominale (impostazione
di calore massima) [W]
Anteriore sinistra
750 / 2200
Diametro della zona di cottura
[mm]
120 / 210
Leonard 19
Zona di cottura
Potenza nominale (impostazione
di calore massima) [W]
Diametro della zona di cottura
[mm]
Posteriore sinistra
1200
145
Anteriore destra
1800
180
Posteriore destra
1500 / 2400
170 / 265
Per risultati di cottura ottimali, utilizzare
pentole con un diametro non superiore alla
zona di cottura.
EFFICIENZA ENERGETICA
Informazioni prodotto conformi alla norma UE 66/2014
Identificativo modello
LES6061F
Tipo di piano di cottura
Piano di cottura
da incasso
Numero di zone di cottura
4
Tecnologia di calore
Riscaldatore radiante
Diametro delle zone di cottura circolari (Ø)
Anteriore sinistra
Posteriore sinistra
Anteriore destra
21,0 cm
14,5 cm
18,0 cm
Lunghezza (L) e profondità
(P) della zona di cottura non
circolare
Posteriore destra
L 26,5 cm
P 17,0 cm
Consumo di energia per zona di cottura (EC electric
cooking)
Anteriore sinistra
Posteriore sinistra
Anteriore destra
Posteriore destra
188,8 Wh/kg
182,6 Wh/kg
180,5 Wh/kg
180,2 Wh/kg
Consumo energetico del
piano di cottura (EC electric
hob)
EN 60350-2 - Apparecchiature elettriche
per la cottura per uso domestico - Parte 2:
Piani di cottura - Metodi per la misurazione
delle prestazioni
183,0 Wh/kg
Risparmio energetico
È possibile risparmiare energia
quotidianamente durante la cottura
seguendo i suggerimenti che seguono.
• Quando si riscalda l'acqua, utilizzare
solo la quantità necessaria.
20 Leonard
• Se possibile, coprire sempre le pentole
con il coperchio.
• Prima di attivare la zona di cottura,
sistemare la pentola.
• Il fondo della pentola deve avere lo
stesso diametro della zona di cottura.
• Sistemare le pentole più piccole sulle
zone di cottura più piccole.
• Posizionare le pentole direttamente al
centro della zona di cottura.
• Utilizzare il calore residuo per mantenere
caldi i cibi o fonderli.
CONSIDERAZIONI SULL'AMBIENTE
Riciclare i materiali con il simbolo .
Buttare l'imballaggio negli appositi
contenitori per il riciclaggio. Aiutare a
proteggere l’ambiente e la salute umana e a
riciclare rifiuti derivanti da apparecchiature
elettriche ed elettroniche. Non smaltire le
apparecchiature che riportano il simbolo
insieme ai normali rifiuti domestici. Portare il
prodotto al punto di riciclaggio più vicino o
contattare il comune di residenza.
Leonard 21
INNHOLD
Sikkerhetsinformasjon
Sikkerhetsanvisninger
Produktbeskrivelse
Daglig bruk
Råd og tips
21
22
25
25
25
Stell og rengjøring
Feilsøking
Montering
Tekniske data
Energieffektiv
25
26
26
27
28
Med forbehold om endringer.
SIKKERHETSINFORMASJON
Les instruksjonene nøye før montering og bruk av produktet.
Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller andre
skaper som følge av feilaktig installasjon eller bruk. Ta alltid
vare på instruksjonene på et tilgjengelig sted for fremtidig
referanse.
Sikkerhet for barn og utsatte personer
•
•
•
•
•
•
•
Dette produktet kan brukes av barn fra åtte år og oppover,
og av personer med reduserte evner hvis de har tilsyn og/
eller får instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår
hvilke farer som kan inntreffe.
Ikke la barn leke med produktet.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast den i
samsvar med lokale reguleringer.
Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når det brukes
eller når den kjøler seg ned. Tilgjengelige deler er varme.
Hvis produktet har en barnesikring, bør du aktivere denne.
Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke utføres av
barn med mindre de er under tilsyn.
Barn i alderen 3 år og under må til enhver tid holdes vekk fra
produktet når det er i bruk.
Generelt om sikkerhet
•
ADVARSEL: Produktet og tilgjengelige deler blir varme under
bruk. Pass på at du ikke berører varmeelementene. Barn
yngre enn 8 år må holdes på avstand hvis de ikke er under
tilsyn hele tiden.
22 Leonard
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Produktet er ikke beregnet for å brukes sammen med et
separat fjernkontrollsystem eller et eksternt tidsur.
ADVARSEL: Matlaging uten tilsyn på en komfyrtopp med fett
eller olje kan være farlig og kan resultere i brann.
Du må ALDRI prøve å slukke en brann med vann, men du
må slå av produktet og deretter dekke flamme f.eks. med et
lokk eller et brannteppe.
FORSIKTIG: Tilberedningsprosessen må gjøres under tilsyn.
En kortvarig tilberedningsprosess må overvåkes kontinuerlig.
ADVARSEL: Brannfare: Ikke oppbevar gjenstander på
kokeoverflatene.
Metallgjenstander som kniver, gafler, skjeer og lokk må ikke
legges på komfyrtoppen fordi de kan bli varme.
Ikke bruk damprengjøring til å rengjøre produktet.
Om glasskeramikkoverflaten / glassoverflaten har sprekker,
skru av produktet for å unngå mulig elektrisk støt.
Hvis strømkabelen er skadet, må den kun skiftes av et
autorisert serviceverksted eller en lignende kvalifisert person
for å unngå fare.
ADVARSEL: Bruk bare komfyrtoppbeskyttelser som
produsenten av kokeproduktet har enten utviklet selv eller
angitt som egnet for bruk i anvisningene, eller
komfyrtoppbeskyttelser som er bygd inn i produktet. Bruk av
upassende beskyttelse kan føre til ulykker.
SIKKERHETSANVISNINGER
Montering
ADVARSEL! Bare en kvalifisert
person må montere dette
produktet.
• Fjern all emballasje.
• Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
• Følg monteringsanvisningene som følger
med produktet.
• Overhold minimumsavstanden fra andre
produkter og enheter.
• Vær alltid forsiktig når du flytter
produktet. Det er tungt. Bruk alltid
vernebriller og lukket fottøy.
• Dekk overflatene med tetningsmiddel for
å forhindre at fuktighet forårsaker
svelling.
• Beskytt produktets bunn mot damp og
fuktighet.
• Ikke monter produktet ved siden av en
dør eller under et vindu. Dette hindrer
varme kokekar fra å falle ned fra
produktet når døren eller vinduet er
åpnet.
• Hvis produktet er montert over skuffer,
sørg for at rommet mellom bunnen av
produktet og den øvre skuffen er
tilstrekkelig for luftsirkulasjon.
Leonard 23
• Produktets bunn kan bli varm. Vi
anbefaler at du monterer et ikkebrennbart separasjonspanel under
produktet, for å forhindre tilgang til
bunnen.
Elektrisk tilkopling
ADVARSEL! Fare for brann og
elektrisk støt.
• Alle elektriske tilkoblinger skal utføres av
en kvalifisert elektriker.
• Produktet må være jordet.
• Før du kobler komfyrtoppen til en ovn,
og før du kobler noen ledninger, må du
sørge for at strømtilførselen til
hovedsikringen og begge produktene er
koblet fra.
• Kontroller at det er samsvar mellom den
elektriske informasjonen på typeskiltet
og strømforsyningen i huset. Hvis det
ikke er det, må du kontakt en elektriker.
• Sørg for at produktet er riktig montert.
Løs og feil strømkabel eller støpsel (hvis
aktuelt) kan gjøre at terminalen blir for
varm.
• Bruk riktig strømkabel.
• Sørg for at strømkabelen ikke floker seg.
• Sørg for at støtbeskyttelse er montert.
• Bruk avlastingsklemmen på kabelen.
• Sørg for at strømkabelen eller støpselet
(hvis aktuelt) ikke berører det varme
produktet eller varme kokekar, når du
kobler produktet til stikkontaktene i
nærheten
• Ikke bruk doble stikkontakter eller
skjøteledninger.
• Pass på at støpselet (hvis aktuelt) og
strømkabelen ikke blir påført skade.
Kontakt det autoriserte servicesenteret
vårt, eller en elektriker, for å få byttet en
skadet strømkabel.
• Støtbeskyttelsen til strømførende og
isolerte deler må festes på en måte som
gjør at den ikke kan fjernes uten verktøy.
• Ikke sett støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Kontroller at det
er tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
• Hvis stikkontakten er løs, ikke koble til
strømpluggen.
• Ikke trekk i kabelen for å koble fra
produktet. Trekk alltid i selve støpselet.
• Bruk egnede isoleringsenheter:
vernebrytere, sikringer (sikringer av
skrutypen skal fjernes fra holderen),
jordfeilbrytere og kontaktorer.
• Den elektriske monteringen må ha en
isoleringsenhet som lar deg frakoble
produktet fra strømnettet ved alle poler.
Isoleringsenheten må ha en
kontaktåpningsbredde på minst 3 mm.
Bruk
ADVARSEL! Risiko for skade,
brannskader og elektrisk støt.
• Fjern (om nødvendig) all emballasje,
merking og beskyttelsesfilm før første
gangs bruk.
• Dette produktet er beregnet for bruk i en
husholdning.
• Produktets spesifikasjoner må ikke
endres.
• Pass på at ventilasjonsåpningene ikke er
blokkert.
• Ikke la produktet være uten tilsyn mens
det er i bruk.
• Slå av kokesonene etter hver gang de
har vært i bruk.
• Ikke legg bestikk eller grytelokk på
kokesonene. De kan bli varme.
• Ikke bruk produktet med våte hender
eller når det er i kontakt med vann.
• Ikke bruk produktet som arbeids- eller
oppbevaringsflate.
• Hvis produktets overflate er knust må du
koble produktet fra strømforsyningen
umiddelbart. Dette for å forhindre
elektrisk støt.
• Når du legger mat i varm olje, kan det
sprute.
ADVARSEL! Risiko for brann og
eksplosjon
• Oppvarming av fett og olje kan frigjøre
brennbare damper. Hold flammer eller
varme gjenstander unna fett og oljer når
du bruker dem til tilbereding av mat.
• Dampen fra svært varm olje, kan føre til
selvantennelse.
24 Leonard
• Brukt olje som kan inneholde matrester,
kan forårsake brann ved en lavere
temperatur enn olje som brukes for
første gang.
• Ikke legg brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av produktet.
ADVARSEL! Fare for skade på
produktet.
• Ikke plasser varme kokekar på
betjeningspanelet.
• Ikke plasser et varmt grytelokk på
koketoppens glassflate.
• Ikke la kokekar koke tørre.
• Vær forsiktig slik at ingen gjenstander
eller varme kokekar faller på produktet.
Overflaten kan bli skadet.
• Ikke aktiver kokesonene med tomt
kokekar eller uten kokekar.
• Ikke legg aluminiumsfolie på produktet.
• Kokekar av støpejern, støpt aluminium
eller kokekar med ødelagt bunn kan lage
riper i glasset/glasskeramikken. Løft alltid
disse objektene opp når du må flytte
dem på platetoppen
• Dette produktet skal kun brukes til
matlaging. Det må ikke brukes til andre
formål, f.eks. oppvarming av rommet.
Hoito ja puhdistus
• Rengjør produktet med jevne mellomrom
for å hindre skade på overflaten.
• Slå av produktet og la det avkjøle før du
rengjør det.
• Koble produktet fra strømforsyningen før
vedlikehold.
• Ikke bruk spylevann eller damp til å
rengjøre produktet.
• Rengjør produktet med en fuktig, myk
klut. Bruk kun nøytrale rengjøringsmidler.
Du må aldri bruke skurende
oppvaskmidler, skuresvamper,
løsemidler eller metallgjenstander.
Avfallsbehandling
ADVARSEL! Fare for skade og
kvelning.
• Kontakt kommunen din for informasjon
om hvordan du kaster produktet på en
riktig måte.
• Koble produktet fra strømmen.
• Kutt av strømkabelen, lukk produktet og
kast den.
Service
• Kontakt et autorisert servicesenter for å
reparere produktet.
• Det skal bare brukes originale
reservedeler.
Leonard 25
PRODUKTBESKRIVELSE
Oversikt over platetoppen
1
1 Kokesone
2 Restvarmeindikator
1
265 mm
145 mm
170 mm
180 mm
120/210
mm
1
2
1
Restvarmeindikator
ADVARSEL! Forbrenningsfare
som følge av restvarme.
Indikatoren tennes når en kokesone er
varm.
DAGLIG BRUK
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
ovnen, forklarer hvordan du bruker
komfyrtoppen.
Bruke komfyrtoppen
Du betjener komfyrtoppen med
ovnsbryterne. Kapittelet «Daglig bruk» av
RÅD OG TIPS
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Kokekar
Kokekar av emaljert stål eller
med aluminiums- eller
kobberbunn kan misfarge den
glasskeramiske overflaten.
Kokekarets bunn må være så
tykk og jevn som mulig.
STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Generell informasjon
• Rengjør produktet etter hver bruk.
• Bruk kokekar med ren bunn.
• Riper eller mørke flekker på overflaten
påvirker ikke produktets funksjon.
• Bruk et spesialrengjøringsprodukt for
overflaten på koketoppen.
• Bruk en spesialskrape til glasset.
26 Leonard
Rengjøring av koketoppen
• Fjern umiddelbart: smeltet plast,
plastfolie, sukker og mat som inneholder
sukker. Hvis ikke kan smusset forårsake
skade på komfyrtoppen. Vær varsom
slik at du unngår forbrenninger. Plasser
skrapen på glassflaten i en skarp vinkel
og skyv bladet bortover flaten.
• Fjern når koketoppen er kald nok:
kalk- eller vannringer, fettflekker, blank
misfarging av metallet. Rengjør
koketoppen med en fuktig klut og
rengjøringsmiddel som ikke sliper. Tørk
koketoppen med en myk klut etter
rengjøring.
• Fjerne skinnende metallisk
misfarging: bruk en oppløsning av vann
og edikk og rengjør glassflaten med en
fuktig klut.
FEILSØKING
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Hva må gjøres, hvis ...
Problem
Mulig årsak
Løsning
Du kan ikke aktivere eller betjene komfyrtoppen.
Sikringen har gått.
Kontroller at sikringen er årsaken til funksjonssvikten.
Hvis sikringene går gjentatte
ganger, må du kontakte en
elektriker.
Restvarmeindikatoren vises
ikke.
Stekesonen er ikke varm fordi den var bare i bruk en kort
stund.
Kontakt servicesenteret dersom stekesonen fortsatt er
varm i lang tid.
Det er et mørkt område på sonene.
Det er normalt at det er et
mørkt område på sonene.
Hvis du ikke kan finne en
løsning ...
Hvis du ikke greier å løse problemet selv,
kontakter du forhandleren eller et autorisert
servicesenter. Angi opplysningene som du
finner på typeskiltet. Påse at du har brukt
komfyrtoppen riktig. Hvis ikke må du selv
betale for service fra serviceteknikeren eller
forhandleren, også i garantitiden.
Anvisninger om kundeservice og
garantibetingelser finner du i garanti-heftet.
MONTERING
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Tilkoplingstype til koketopp og
stekeovn
Dette produktet har en oransje 1x14 polet
kontakt, og kan kobles til en ovn med en
oransje 1x14 polet kontakt.
Leonard 27
Før monteringen
Koketopper
Før montering av koketoppen må du skrive
ned opplysningene som står på typeskiltet.
Typeskiltet er plassert nederst på
platetoppen.
Koketopper skal bare brukes når de er
bygd inn i egnede enheter og
arbeidsbenker som oppfyller standardene.
Serienummer ....................
Montering
min.
500mm
min.
50mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
min.
28 mm
TEKNISKE DATA
Typeskilt
Modell LES6061F
Type 60 AAD 65 ZO
Serienr. .................
LEONARD
PNC (produktnummer) 949 594 404 00
220 – 240 V 50 – 60 Hz
Produsert i Tyskland
7.6 kW
28 Leonard
Spesifikasjoner for kokesoner
Kokesone
Nominell effekt (maks effekttrinn) [W]
Kokesonens diameter [mm]
Venstre foran
750 / 2200
120 / 210
Venstre bak
1200
145
Høyre foran
1800
180
Høyre bak
1500 / 2400
170 / 265
For optimale tilberedningsresultatene bør
du bruke kokekar som ikke er større enn
diameteren til kokesonen.
ENERGIEFFEKTIV
Produktinformasjon i henhold til EU 66/2014
Modellidentifikasjon
LES6061F
Koketopp-type
Koketopp for innbygging
Antall kokesoner
4
Varmeteknologi
Strålvarme- HighLight
Diameter på runde kokesoner (Ø)
Venstre foran
Venstre bak
Høyre foran
21,0 cm
14,5 cm
18,0 cm
Lengde (L) og bredde (B) av
ikke-sirkulær kokesone
Høyre bak
L 26,5 cm
B 17,0 cm
Energiforbruk per kokesone
(EC electric cooking)
Venstre foran
Venstre bak
Høyre foran
Høyre bak
188,8 Wh / kg
182,6 Wh / kg
180,5 Wh / kg
180,2 Wh / kg
Energiforbruk for koketopp
(EC electric hob)
EN 60350-2 – Elektriske kjøkkenapparater
– Del 2: Koketopp – Metoder for måling av
ytelse
Energisparende
Du kan spare energi på hverdagslig
tilberedning hvis du følger hintene under.
• Bruk kun mengden du trenger når du
varmer opp vann.
183,0 Wh / kg
• Legg alltid lokk på kokekaret, hvis det er
mulig.
• Plasser kokekaret på kokesonen før du
slår den på.
• Bunnen av kokekaret og kokesonene
må ha samme diameter.
• Sett mindre kokekar på mindre
kokesoner.
• Sett kokekaret direkte på midten av
kokesonen.
Leonard 29
• Bruk restvarmen for å holde maten varm
eller for å smelte den.
BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å
beskytte miljøet, menneskers helse og for å
resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast produkter
som er merket med symbolet sammen
med husholdningsavfallet. Produktet kan
leveres der hvor tilsvarende produkt selges
eller på miljøstasjonen i kommunen.
Kontakt kommunen for nærmere
opplysninger.
30 Leonard
CONTENIDO
Información sobre seguridad
Instrucciones de seguridad
Descripción del producto
Uso diario
Consejos
30
32
34
34
34
Mantenimiento y limpieza
Solución de problemas
Instalación
Datos técnicos
Eficacia energética
35
35
36
37
37
Salvo modificaciones.
INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD
Antes de instalar y utilizar el aparato, lea atentamente las
instrucciones facilitadas. El fabricante no se hace responsable
de lesiones o daños producidos como resultado de una
instalación o un uso incorrectos: Conserve siempre estas
instrucciones en lugar seguro y accesible para futuras
consultas.
Seguridad de niños y personas vulnerables
•
•
•
•
•
•
•
Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en
adelante y personas cuyas capacidades estén disminuidas
siempre que cuenten con las instrucciones y/o la supervisión
sobre uso del aparato de forma segura y comprendan los
riesgos.
No deje que los niños jueguen con el aparato.
Mantenga todo el material de embalaje fuera del alcance de
los niños y deséchelo de forma adecuada.
Mantenga a los niños y mascotas alejados del aparato
cuando esté funcionando o se esté enfriando. Las piezas
accesibles están calientes.
Si este aparato tiene un bloqueo de seguridad para niños,
debe activarlo.
La limpieza y mantenimiento de usuario del aparato no
podrán ser realizados por niños sin supervisión.
Los niños de 3 años o menos deben mantenerse alejados
de este aparato en todo momento mientras funciona.
Leonard 31
Seguridad general
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ADVERTENCIA: El aparato y las piezas accesibles se
calientan mucho durante el funcionamiento. Preste mucha
atención para no tocar las resistencias. Es necesario
mantener alejados a los niños de menos de 8 años salvo
que estén bajo supervisión continua.
No accione el aparato con un temporizador externo ni con
un sistema de mando a distancia independiente.
ADVERTENCIA: Cocinar con grasa o aceite sin estar
presente puede resultar peligroso, ya que podría
ocasionarse un incendio.
NUNCA intente apagar un fuego con agua; apague el
aparato y cubra la llama con una tapa o una manta ignífuga.
ATENCIÓN: El proceso de cocción debe ser supervisado.
Un proceso de cocción breve debe estar permanentemente
supervisado.
ADVERTENCIA: Peligro de incendio: No utilice las
superficies de cocción para almacenar alimentos.
No deje objetos metálicos, como cuchillos, tenedores,
cucharas o tapas sobre la superficie de cocción para evitar
que se calienten.
No utilice un limpiador a vapor para limpiar el aparato.
Si la superficie de vitrocerámica/cristal está agrietada,
apague el aparato para evitar el riesgo de descarga
eléctrica.
Si el cable eléctrico sufre algún daño, el fabricante, su
servicio técnico autorizado o un profesional tendrán que
cambiarlo para evitar riesgos.
ADVERTENCIA: Utilice exclusivamente protecciones para la
placa de cocción diseñadas por el fabricante del aparato o
indicadas en sus instrucciones de uso como apropiadas, o
bien las protecciones incluidas con el aparato. El uso de
protectores inadecuados puede provocar accidentes.
32 Leonard
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Instalación
ADVERTENCIA! Solo un
electricista cualificado puede
instalar este aparato.
• Retire todo el embalaje.
• No instale ni utilice un aparato dañado.
• Siga las instrucciones de instalación
suministradas con el aparato.
• Respete siempre la distancia mínima
entre el aparato y los demás
electrodomésticos y mobiliario.
• Tenga cuidado al mover el aparato,
porque es pesado. Utilice siempre
guantes de protección y calzado
cerrado.
• Proteja las superficies cortadas con un
material sellante para evitar que la
humedad las hinche.
• Proteja la parte inferior del aparato del
vapor y la humedad.
• No instale el aparato junto a una puerta
ni debajo de una ventana. De esta forma
se evita que los utensilios de cocina
calientes caigan del aparato cuando la
puerta o la ventana estén abiertas.
• Cuando instale el aparato encima de
cajones, asegúrese de que hay
suficiente espacio entre la parte inferior
del aparato y el cajón superior para que
circule el aire.
• La base del aparato se puede calentar.
Asegúrese de colocar un panel de
separación incombustible bajo el
aparato para evitar acceder a la base.
Conexión eléctrica
ADVERTENCIA! Riesgo de
incendios y descargas
eléctricas.
• Todas las conexiones eléctricas deben
realizarlas electricistas cualificados.
• El aparato debe conectarse a tierra.
• Antes de conectar la placa de cocción a
un horno y antes de realizar el cableado,
asegúrese de que los bornes de red de
ambos aparatos no reciben alimentación
eléctrica.
• Asegúrese de que las especificaciones
eléctricas de la placa coincidan con las
del suministro eléctrico de su hogar. En
caso contrario, póngase en contacto
con un electricista.
• Asegúrese de que el aparato está
instalado correctamente. Un cable de
red o enchufe (en su caso) flojo o
inadecuado puede provocar que el
terminal se caliente en exceso.
• Utilice el cable de red eléctrica
adecuado.
• Coloque los cables eléctricos de forma
que no se puedan enredar.
• Asegúrese de que hay instalada una
protección contra descargas eléctricas.
• Establezca la descarga de tracción del
cable.
• Asegúrese de que el cable o el enchufe
(en su caso) no toquen el aparato
caliente ni utensilios de cocina calientes
cuando conecte el aparato a las tomas
cercanas.
• No utilice adaptadores de enchufes
múltiples ni cables prolongadores.
• Asegúrese de no provocar daños en el
enchufe (en su caso) ni en el cable de
red. Póngase en contacto con un
electricista o con nuestro servicio
técnico para cambiar un cable dañado.
• Los mecanismos de protección contra
descargas eléctricas de componentes
con corriente y aislados deben fijarse de
forma que no puedan aflojarse sin utilizar
herramientas.
• Conecte el enchufe a la toma de
corriente únicamente cuando haya
terminado la instalación. Asegúrese de
tener acceso al enchufe del suministro
de red una vez finalizada la instalación.
• Si la toma de corriente está floja, no
conecte el enchufe.
• No desconecte el aparato tirando del
cable de conexión a la red. Tire siempre
del enchufe.
• Use únicamente dispositivos de
aislamiento apropiados: línea con
protección contra los cortocircuitos,
fusibles (tipo tornillo que puedan
Leonard 33
retirarse del soporte), dispositivos de
fuga a tierra y contactores.
• La instalación eléctrica debe tener un
dispositivo de aislamiento que permita
desconectar el aparato de todos los
polos de la red. El dispositivo de
aislamiento debe tener una apertura de
contacto con una anchura mínima de 3
mm.
Uso del aparato
ADVERTENCIA! Riesgo de
lesiones, quemaduras y
descargas eléctricas.
• Retire todo el embalaje, las etiquetas y la
película protectora (en su caso) antes
del primer uso.
• Utilice este aparato en entornos
domésticos.
• No cambie las especificaciones de este
aparato.
• Cerciórese de que los orificios de
ventilación no están obstruidos.
• No deje nunca el aparato desatendido
mientras está en funcionamiento.
• Apague las zonas de cocción después
de cada uso.
• No coloque cubiertos ni tapaderas sobre
las zonas de cocción. Pueden alcanzar
temperaturas elevadas.
• No utilice el aparato con las manos
mojadas ni cuando entre en contacto
con el agua.
• No utilice el aparato como superficie de
trabajo ni de almacenamiento.
• Si la superficie del aparato está
agrietada, desconéctelo inmediatamente
de la fuente de alimentación. De esta
forma evitará descargas eléctricas.
• Cuando se coloca comida en aceite
caliente, éste puede saltar.
ADVERTENCIA! Riesgo de
incendio y explosiones
• Las grasas o aceites calientes pueden
generar vapores inflamables. Mantenga
las llamas u objetos calientes alejados
de grasas y aceites cuando cocine con
ellos.
• Los vapores que liberan los aceites muy
calientes pueden provocar
combustiones imprevistas.
• El aceite usado, que puede contener
restos de alimentos, puede provocar
incendios a temperaturas más bajas que
el aceite que se utiliza por primera vez.
• No coloque productos inflamables ni
objetos mojados con productos
inflamables dentro, cerca o encima del
aparato.
ADVERTENCIA! Podría dañar
el aparato.
• No coloque ningún utensilio de cocina
caliente en el panel de control.
• No coloque una tapa caliente sobre la
superficie de cristal de la placa de
cocción.
• No deje que el contenido de los
utensilios de cocina hierva hasta
evaporarse.
• Evite la caída de objetos o utensilios de
cocina en el aparato. La superficie
puede dañarse.
• No encienda las zonas de cocción sin
utensilios de cocina o con éstos vacíos.
• No coloque papel de aluminio sobre el
aparato.
• Los utensilios de cocina de hierro o
aluminio fundido, o que tengan la base
dañada, pueden arañar el cristal o la
vitrocerámica. Levante siempre estos
objetos cuando tenga que moverlos
sobre la superficie de cocción.
• Este aparato está diseñado
exclusivamente para cocinar. No debe
utilizarse para otros fines, por ejemplo,
como calefacción.
Mantenimiento y limpieza
• Limpie periódicamente el aparato para
evitar el deterioro del material de la
superficie.
• Apague el aparato y déjelo enfriar antes
de limpiarlo.
• Desconecte el aparato de la red eléctrica
antes de realizar el mantenimiento.
• No utilice pulverizadores ni vapor de
agua para limpiar el aparato.
34 Leonard
• Limpie el aparato con un paño suave
humedecido. Utilice solo detergentes
neutros. No utilice productos abrasivos,
estropajos duros, disolventes ni objetos
metálicos.
• Desconecte el aparato de la red.
• Corte el cable eléctrico cerca del
aparato y deséchelo.
Eliminación
• Para reparar el aparato, póngase en
contacto con un centro de servicio
autorizado.
• Utilice solamente piezas de recambio
originales.
ADVERTENCIA! Existe riesgo
de lesiones o asfixia.
• Póngase en contacto con las
autoridades locales para saber cómo
desechar correctamente el aparato.
Asistencia
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Disposición de las zonas de cocción
1
1 Zona de cocción
2 Indicador de calor residual
1
265 mm
145 mm
170 mm
180 mm
120/210
mm
1
2
1
Indicador de calor residual
ADVERTENCIA! Riesgo de
quemaduras por calor residual.
El indicador muestra cuando una zona de
cocción está caliente.
USO DIARIO
ADVERTENCIA! Consulte los
capítulos sobre seguridad.
Uso de la placa
La placa se maneja con los mandos
situados en el horno. El capítulo "Uso
CONSEJOS
ADVERTENCIA! Consulte los
capítulos sobre seguridad.
diario" del horno recoge las instrucciones
de uso de la placa.
Leonard 35
Recipientes
Los utensilios de cocina
fabricados con acero esmaltado
y bases de aluminio o cobre
pueden provocar cambios de
color de la superficie
vitrocerámica.
La base del utensilio de cocina
debe ser lo más gruesa y plana
posible.
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
ADVERTENCIA! Consulte los
capítulos sobre seguridad.
Información general
• Limpie la placa después de cada uso.
• Utilice siempre recipientes cuya base
esté limpia.
• Los arañazos o las marcas oscuras en la
superficie no afectan al funcionamiento
normal de la placa.
• Utilice un limpiador especial para la
superficie de la placa.
• Utilice un rascador especial para el
cristal.
Limpieza de la placa
• Elimine de inmediato: restos fundidos
de plástico, recubrimientos de plástico,
azúcar y alimentos que contengan
azúcar. De lo contrario la suciedad
dañará la placa de cocción. Tenga
cuidado para evitar quemaduras.
Coloque el rascador especial sobre la
superficie del cristal formando un ángulo
agudo y arrastre la hoja para eliminar la
suciedad.
• Elimine cuando el aparato se haya
enfriado: restos de cal, marcas de
agua, manchas de grasa y
decoloraciones metálicas. Limpie la
placa de cocción con un paño suave
humedecido con agua y detergente no
abrasivo. Después de limpiar, seque la
placa de cocción con un paño suave.
• Elimine cualquier decoloración
metálica brillante: utilice una solución
de agua y vinagre para limpiar la
superficie de cristal con un paño
húmedo.
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
ADVERTENCIA! Consulte los
capítulos sobre seguridad.
Qué hacer si...
Problema
Posible causa
Solución
La placa no se enciende o no
funciona.
Ha saltado el fusible.
Compruebe si el fusible es la
causa del fallo de funcionamiento. Si el fusible se funde
repetidamente, consulte a un
electricista cualificado.
El indicador de calor residual
no se enciende.
La zona no está caliente porque ha funcionado poco
tiempo.
Si la zona ha funcionado el
tiempo suficiente como para
estar caliente, consulte con el
centro de servicio autorizado.
36 Leonard
Problema
Posible causa
Solución
Es normal que haya un área
oscura en la zona múltiple.
Hay un área oscura en
la zona múltiple.
Si no encuentra una solución...
Si no logra subsanar el problema, póngase
en contacto con su distribuidor o el centro
de servicio técnico. Facilite la información
de la placa de características. Asegúrese
de que maneja la placa de cocción
adecuadamente. De lo contrario, el
personal del servicio técnico o del
distribuidor facturará la reparación
efectuada, incluso en el caso de que el
aparato se encuentre en periodo de
garantía. Las instrucciones sobre servicio
técnico y condiciones de garantía se
encuentran en el folleto de garantía que se
suministra con el aparato.
INSTALACIÓN
ADVERTENCIA! Consulte los
capítulos sobre seguridad.
Tipo de conexión de horno y
placa de cocción
Este aparato tiene un conector naranja de
1x14 polos y puede conectarse a un horno
con un conector naranja de 1x14 polos.
Antes de la instalación
Antes de instalar la placa de cocción, anote
la información siguiente de la placa de
características. La placa de características
está situada en la parte inferior de la placa
de cocción.
Número de serie ...........................
Placas empotradas
Las placas de cocción que han de ir
integradas en la cocina solo deben
utilizarse una vez encastradas en los
muebles adecuados y con las encimeras y
superficies de trabajo apropiadas.
Montaje
min.
500mm
min.
50mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
Leonard 37
min.
28 mm
DATOS TÉCNICOS
Placa de características
Modelo LES6061F
Tipo 60 AAD 65 ZO
Número de producto (PNC) 949 594 404 00
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Fabricado en Alemania
7.6 kW
Nº ser. .................
LEONARD
Especificaciones de las zonas de cocción
Zona de cocción
Potencia nominal (ajuste de calor máximo) [W]
Diámetro de la zona de cocción
[mm]
Anterior izquierda
750 / 2200
120 / 210
Posterior izquierda
1200
145
Anterior derecha
1800
180
Posterior derecha
1500 / 2400
170 / 265
Para obtener un resultado de cocción
óptimo, utilice utensilios de cocina con un
diámetro no mayor al de la zona de
cocción.
EFICACIA ENERGÉTICA
Información de producto según EU 66/2014
Identificación del modelo
LES6061F
38 Leonard
Tipo de placa de cocción
Placa empotrada
Número de zonas de cocción
4
Tecnología de calentamiento
Resistencia radiante
Diámetro de las zonas de
cocción circulares (Ø)
Anterior izquierda
Posterior izquierda
Anterior derecha
21,0 cm
14,5 cm
18,0 cm
Largo (L) y ancho (A) de la
zona de cocción no circular.
Posterior derecha
L 26,5 cm
A 17,0 cm
Consumo de energía por
zona de cocción (EC electric cooking)
Anterior izquierda
Posterior izquierda
Anterior derecha
Posterior derecha
188,8 Wh / kg
182,6 Wh / kg
180,5 Wh / kg
180,2 Wh / kg
Consumo de energía de la
placa de cocción (EC electric hob)
183,0 Wh / kg
EN 60350-2 - Aparatos electrodomésticos
- Parte 2: Placas de cocción - Métodos de
medición del rendimiento
• Coloque el utensilio de cocina sobre la
zona de cocción antes de encenderla.
• La base del utensilio de cocina debe
tener el mismo diámetro que la zona de
cocción.
• Coloque los utensilios de cocina
pequeños en zonas de cocción
pequeñas.
• Coloque el utensilio de cocina
directamente en el centro de la zona de
cocción.
• Utilice el calor residual para mantener
calientes los alimentos o derretirlos.
Ahorro de energía
Estos consejos la ayudarán a ahorrar
energía al cocinar cada día.
• Cuando caliente agua, utilice solo la
cantidad que necesite.
• En la medida de lo posible, cocine
siempre con los utensilios de cocina
tapados.
ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
deseche los aparatos marcados con el
símbolo junto con los residuos
domésticos. Lleve el producto a su centro
de reciclaje local o póngase en contacto
con su oficina municipal.
Recicle los materiales con el símbolo .
Coloque el material de embalaje en los
contenedores adecuados para su reciclaje.
Ayude a proteger el medio ambiente y la
salud pública, así como a reciclar residuos
de aparatos eléctricos y electrónicos. No
*
Leonard 39
867328064-A-112016
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising