Leonard LAI6030A User manual

Leonard LAI6030A User manual
Lietošanas instrukcija
Plīts
LAI6030A
2 Leonard
SATURS
Drošības informācija
Drošības norādījumi
Izstrādājuma apraksts
Izmantošana ikdienā
Padomi un ieteikumi
2
3
6
8
10
Kopšana un tīrīšana
Problēmrisināšana
Uzstādīšana
Tehniskie dati
Energoefektivitāte
12
12
15
17
18
Izmaiņu tiesības rezervētas.
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet
pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par
savainojumiem un bojājumiem, kas radušies ierīces
nepareizas uzstādīšanas vai izmantošanas rezultātā.
Glabājiet šīs instrukcijas drošā, pieejamā vietā, lai tās varētu
izmantot nākotnē.
Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība
•
•
•
•
•
•
•
Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki
ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām,
vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās personas
uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces drošu lietošanu
un izprot potenciālos riskus.
Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un atbrīvojieties
no tā attiecīgi.
Neļaujiet bērniem un dzīvniekiem tuvoties ierīcei tās
darbības vai dzesēšanas laikā. Pieejamās sastāvdaļas ir
karstas.
Ja ierīcei ir bērnu drošības ierīce, tā jāaktivizē.
Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez
uzraudzības.
Bērni līdz 3 gadu vecumam nedrīkst tuvoties ierīcei tās
darbības laikā.
Vispārīgi drošības norādījumi
•
BRĪDINĀJUMS! Lietošanas laikā ierīce sakarst.
Nepieskarieties sildelementiem. Bērni līdz 8 gadu
Leonard 3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
vecumam nedrīkst atrasties ierīces tuvumā bez
uzraudzības.
Nelietojiet ierīci ar ārēju laika slēdzi vai atsevišķu
tālvadības sistēmu.
BRĪDINĀJUMS! Gatavojot uz plīts ēdienu ar taukiem vai
eļļu bez pieskatīšanas, var izcelties ugunsgrēks.
NEMĒĢINIET dzēst uguni ar ūdeni, bet izslēdziet ierīci un
apsedziet liesmu, piemēram, ar vāku vai ugunsdrošības
segu.
UZMANĪBU! Gatavošanas process jāuzrauga. Īss
gatavošanas process jāuzrauga nepārtraukti.
BRĪDINĀJUMS! Aizdegšanās risks: Neturiet priekšmetus
uz plīts virsmām.
Nenovietojiet uz plīts virsmas metāla priekšmetus,
piemēram, nažus, dakšas, karotes un vākus, jo tie var
sakarst.
Netīriet ierīci ar tvaika tīrītāju.
Pēc lietošanas izslēdziet plīts virsmas elementu ar tā
vadību un nepaļaujieties uz trauka noteicēju.
Ja stikla keramikas virsma/stikla virsma ir saplaisājusi,
izslēdziet ierīci, lai nepieļautu elektriskās strāvas trieciena
risku.
Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no
nelaimes gadījumiem, to jānomaina ražotājam, pilnvarotam
servisa pārstāvim vai kvalificētam speciālistam.
BRĪDINĀJUMS! Izmantojiet tikai ierīces ražotāja ieteiktās
vai ierīces lietošanas instrukcijā norādītās plīts vadīklas vai
plīts vadīklas, kas iestrādātas ierīcē. Nepiemērotu plīts
vadīklu lietošana var izraisīt negadījumus.
DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
Uzstādīšana
BRĪDINĀJUMS! Ierīci drīkst
uzstādīt tikai kvalificēta
persona.
• Noņemiet visu iepakojumu.
• Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
• Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātos
uzstādīšanas norādījumus.
• Nodrošiniet starp blakus uzstādītām
ierīcēm piemērotu attālumu.
• Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo
tā ir smaga. Vienmēr izmantojiet
drošības cimdus un ierīces
komplektācijā iekļautos apavus.
4 Leonard
• Apstrādājiet nozāģētās virsmas ar
hermetizējošu līdzekli, lai nepieļautu
piebriešanu mitruma ietekmē.
• Aizsargājiet ierīces apakšu no tvaika un
mitruma.
• Neuzstādiet ierīci blakus durvīm vai
zem logiem. Tas jāievēro, lai, atverot
durvis vai logu, nenokristu ēdiena
gatavošanas trauki.
• Ja zem ierīces atrodas atvilktnes,
pārliecinieties, ka starp ierīces apakšu
un augšējo ierīci tiek nodrošināta
pietiekama gaisa cirkulācija.
• Ierīces apakšdaļa var būt karsta.
Pārbaudiet, vai ir uzstādīts nedegošs
atdalītājpanelis zem ierīces, lai
novērstu piekļuvi apakšdaļai.
• Pārliecinieties, lai starp darba virsmu
un zem tās esošo ierīci būtu 2 mm liela
ventilācijas sprauga. Garantija
neattiecas uz bojājumiem, kurus
izraisīja atbilstošas spraugas
nenodrošināšana.
Elektrības padeves pieslēgšana
•
•
•
•
•
•
•
BRĪDINĀJUMS! Var izraisīt
ugunsgrēku un elektrošoku.
• Elektrības padeves pieslēgšana jāveic
sertificētam elektriķim.
• Ierīce jābūt iezemētai.
• Pirms jebkādu darbību veikšanas
pārliecinieties, ka ierīce ir atvienota no
strāvas padeves.
• Pārliecinieties, ka informācija uz
tehnisko datu plāksnītes atbilst jūsu
elektrosistēmas parametriem. Ja
neatbilst, sazinieties ar elektriķi.
• Pārliecinieties, lai ierīce tiktu pareizi
uzstādīta. Vaļīgs vai neatbilstošs
strāvas vads vai kontaktdakša (ja tāda
ir) var izraisīt kontakta pārkaršanu.
• Izmantojiet atbilstošu strāvas kabeli.
• Nepieļaujiet elektrības vadu
samezglošanos.
• Pārliecinieties, lai tiktu uzstādīta
aizsardzība pret elektrošoku.
• Izmantojiet vada atslogotāju.
• Pieslēdzot ierīci rozetei, pārliecinieties,
ka elektrības vads vai kontaktdakša (ja
tāda ir) nepieskaras ierīces karstajām
•
daļām vai ēdiena gatavošanas
traukiem.
Nelietojiet daudzkontaktu adapterus vai
pagarinātājus.
Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu
kontaktdakšu (ja tāda ir) un strāvas
vadu. Sazinieties ar pilnvarotu servisa
centru vai elektriķi, lai nomainītu bojātu
strāvas kabeli.
Daļas, kas nodrošina aizsardzību pret
elektrošoku no strāvu vadošiem un
izolētajiem elementiem, jānostiprina tā,
lai tos nevarētu noņemt bez
instrumentiem.
Pieslēdziet kontaktspraudni
kontaktligzdai tikai uzstādīšanas
beigās. Pārbaudiet, vai pēc
uzstādīšanas kontaktspraudnim var
brīvi piekļūt.
Ja kontaktligzda ir vaļīga, neievietojiet
tajā kontaktspraudni.
Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla, velkot
aiz barošanas kabeļa. Vienmēr velciet
aiz spraudkontakta.
Ir jāizmanto atbilstošas izolācijas
ierīces: automātslēdži, drošinātāji (no
turētājiem izskrūvējami drošinātāji),
zemējuma noplūdes automātslēdži un
savienotāji.
Elektroinstalācijā jābūt izolācijas ierīcei,
kas ļauj atvienot ierīci no visiem
elektrotīkla poliem. Izolācijas ierīcē
atstarpei starp kontaktiem jābūt vismaz
3 mm.
Pielietojums
BRĪDINĀJUMS! Savainojumu,
apdegumu vai elektrošoka
risks.
• Pirms pirmās ieslēgšanas noņemiet
iepakojuma, marķējuma un
aizsardzības plēves (ja tādas ir).
• Izmantojiet šo ierīci mājsaimniecībā.
• Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
• Pārliecinieties, vai ventilācijas atveres
nav bloķētas.
• Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez
uzraudzības.
• Pēc katras lietošanas iestatiet
gatavošanas zonas pozīcijā "Izslēgt".
Leonard 5
• Nepaļaujieties uz trauka noteicēju.
• Nenovietojiet galda piederumus un
katlu vākus uz gatavošanas zonām. Tie
var sakarst.
• Nedarbiniet ierīci ar mitrām rokām vai,
ja tā saskaras ar ūdeni.
• Nelietojiet ierīci kā darbvirsmu vai
uzglabāšanai paredzētu virsmu.
• Ja ierīces virsma ir ieplaisājusi,
nekavējoties atvienojiet ierīci no
elektrotīkla. Tas jādara, lai novērstu
elektrošoku.
• Lietotājiem ar elektrokardiostimulatoru
jāturas vismaz 30 cm attālumā no
indukcijas gatavošanas zonām, kad
ierīce tiek darbināta.
• Kad ievietojat ēdienu karstā eļļā, tā var
šļakstēt.
BRĪDINĀJUMS! Pastāv
ugunsgrēka vai sprādziena
risks.
• Uzkarsēti tauki un eļļa var radīt
uzliesmojošu tvaiku. Gatavojot ar
taukvielām un eļļu, netuviniet tām
atklātu liesmu vai sakarsētus
priekšmetus.
• Tvaiki, kurus izdala ļoti karsta eļļa, var
izraisīt spontānu aizdegšanos.
• Izlietota eļļa, kas satur ēdiena atliekas,
var izraisīt ugunsgrēku pie zemākas
temperatūras nekā eļļa, kas tiek lietota
pirmo reizi.
• Neievietojiet ierīcē, neturiet tās tuvumā
vai uz tās viegli uzliesmojošas vielas
vai ar viegli uzliesmojošām vielām
piesūcinātus priekšmetus.
BRĪDINĀJUMS! Pastāv ierīces
bojājumu risks.
• Nenovietojiet karstus ēdiena
gatavošanas traukus uz vadības
paneļa.
• Nenovietojiet karstu pannas vāku uz
plīts stikla virsmas.
• Ēdiena gatavošanas laikā neļaujiet
ēdiena gatavošanas traukiem izvārīties
tukšiem.
• Gādājiet, lai uz ierīces neuzkristu
nekādi priekšmeti un ēdiena
•
•
•
•
gatavošanas trauki. Tā var sabojāt
virsmu.
Neieslēdziet sildriņķus, ja uz tiem
novietots tukšs ēdiena gatavošanas
trauks, vai bez ēdiena gatavošanas
trauka.
Nenovietojiet uz ierīces alumīnija foliju.
Ēdiena gatavošanas trauki, kas
izgatavoti no čuguna vai alumīnija
lējuma, vai kuru apakša ir bojāta, var
saskrāpēt stiklu / stikla keramiku.
Pārvietojot šādus priekšmetus pa plīts
virsmu, vienmēr paceliet tos.
Šī ierīce paredzēta tikai ēdiena
gatavošanai. To nedrīkst lietot citiem
nolūkiem, piemēram, telpu apsildei.
Tīrīšana un kopšana
• Regulāri tīriet ierīci, lai novērstu
virsmas materiāla sabojāšanos.
• Pirms ierīces tīrīšanas izslēdziet to un
ļaujiet tai atdzist.
• Atvienojiet ierīci no elektrotīkla pirms
apkopes veikšanas.
• Ierīces tīrīšanai neizmantojiet tvaiku un
neizsmidziniet ūdeni.
• Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu.
Lietojiet tikai neitrālus tīrīšanas
līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus
izstrādājumus, abrazīvus sūkļus,
šķīdinātājus vai metāla priekšmetus.
Ierīces utilizācija
BRĪDINĀJUMS! Pastāv
savainošanās vai
nosmakšanas risks.
• Sazinieties ar vietējo pašvaldību, lai
noskaidrotu, kā pareizi utilizēt ierīci.
• Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
• Nogrieziet strāvas kabeli netālu no
ierīces un utilizējiet to.
Servisa izvēlne
• Lai salabotu ierīci, sazinieties ar
pilnvarotu servisa centru.
• Lietojiet tikai oriģinālas rezerves daļas.
6 Leonard
IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
Plīts virsmas shēma
1
1 Indukcijas gatavošanas zona
2 Vadības panelis
1
180 mm
180/280
mm
145 mm
1
2
Vadības paneļa izklājums
1
2 3
4
10
5
6
9 8
7
Ierīces vadībai izmantojiet sensora laukus. Displeji, indikatori un skaņas signāli norāda
uz aktivizētām funkcijām.
Sen‐
sora
lauk
s
Funkcija
Komentāri
1
IESLĒGT/ IZSLĒGT
Lai aktivizētu vai deaktivizētu plīts virsmu.
2
Bloķēšana / Bērnu drošī‐
bas ierīce
Vadības paneļa bloķēšanai/atbloķēšanai.
3
STOP+GO
Funkcijas aktivizēšanai un deaktivizēšanai.
-
Sildīšanas pakāpes dis‐
plejs
Rāda sildīšanas pakāpi.
-
Taimera indikatori gatavo‐
šanas zonām
Rāda, kurai zonai iestatīts laiks.
4
5
Leonard 7
6
Sen‐
sora
lauk
s
Funkcija
Komentāri
-
Taimera displejs
Rāda laiku minūtēs.
-
Lai izvēlētos gatavošanas zonu.
-
Paildzina vai saīsina laiku.
Jaudas funkcija
Funkcijas aktivizēšanai un deaktivizēšanai.
Vadības josla
Iestata sildīšanas pakāpi.
7
/
8
9
10
-
Sildīšanas pakāpju rādījumi
Displejs
Apraksts
Gatavošanas zona ir izslēgta.
Gatavošanas zona darbojas.
-
STOP+GO funkcija darbojas.
Jaudas funkcija darbojas.
un cipars
Radusies kļūda.
Gatavošanas zona vēl ir karsta (atlikušais siltums).
Bloķēšana / Bērnu drošības ierīce funkcija darbojas.
Nepareizi vai pārāk mazi ēdiena gatavošanas trauki, vai arī uz gatavoša‐
nas zonas nav ēdiena gatavošanas trauku.
Automātiskā izslēgšanās funkcija darbojas.
Atlikušā siltuma indikators
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv
risks gūt apdegumus atlikušā
siltuma dēļ.
Indukcijas gatavošanas zonas rada
gatavošanas procesam nepieciešamo
siltumu tieši ēdiena gatavošanas trauka
pamatnē. Stikla keramika tiek sakarsēta,
izmantojot ēdiena gatavošanas trauku
siltumu.
8 Leonard
IZMANTOŠANA IKDIENĀ
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
Aktivizēšana un deaktivizēšana
Pieskarieties vadības joslai pareizajā
siltuma pakāpes iestatījumā vai velciet ar
pirkstu gar vadības joslu, līdz sasniedzat
pareizo sildīšanas pakāpi.
Pieskarieties pie
vienu sekundi, lai
aktivizētu vai deaktivizētu plīti.
Automātiskā izslēgšanās
Funkcija automātiski izslēgs ierīci, ja:
• visas gatavošanas zonas tiek izslēgtas;
• jūs neiestatījāt sildīšanas pakāpi pēc
plīts virsmas aktivizēšanas;
• jūs izlējāt vai nolikāt kaut ko uz vadības
paneļa ilgāk par 10 sekundēm (piem.,
pannu, dvieli utt.). Atskan skaņas
signāls un plīts virsma deaktivizējas.
Noņemiet priekšmetu vai notīriet
vadības paneli;
• plīts virsma kļuvusi pārāk karsta
(piemēram, kad katls ir izvārījies
sauss). Ļaujiet gatavošanas zonai
atdzist, pirms atkal lietojat plīti.
• jūs izmantojat nepareizu ēdiena
gatavošanas trauku. Iedegas simbols
un gatavošanas zona automātiski
deaktivizējas pēc 2 minūtēm.
• gatavošanas zona netika izslēgta vai
netika mainīta sildīšanas pakāpe. Pēc
un plīts
kāda laika izgaismojas
izslēdzas.
Attiecība starp siltuma pakāpi un plīts
virsmas izslēgšanās laiku:
Jaudas funkcija
Šī funkcija piegādā vairāk jaudas
indukcijas gatavošanas zonām. Šo
funkciju var aktivizēt indukcijas
gatavošanas zonai tikai uz īsu laiku. Pēc
tam indukcijas gatavošanas zona
automātiski pārslēdzas atpakaļ uz
augstāko sildīšanas pakāpi.
Skatiet sadaļu "Tehniskā
informācija".
Lai aktivizētu funkciju gatavošanas
zonai: pieskarieties .
iedegas.
Lai izslēgtu funkciju: nomainiet
sildīšanas pakāpi.
Dubultā sildriņķa Jaudas
funkcija funkcija
6 stundām
Šī funkcija aktivizējas iekšējam riņķim tad,
kad plīts konstatē, ka uzlikts ēdiena
gatavošanas trauks ar diametru, kas ir
mazāks par iekšējā riņķa diametru. Šī
funkcija aktivizējas ārējam riņķim tad, kad
plīts konstatē, ka uzlikts ēdiena
gatavošanas trauks ar diametru, kas ir
lielāks par iekšējā riņķa diametru.
3-4
5 stundām
Taimeris
5
4 stundām
6-9
1,5 stundas
Karsēšanas pakā‐
pe
,1-2
Plīts virsma atslē‐
dzas pēc
Sildīšanas pakāpe
Lai iestatītu vai mainītu sildīšanas pakāpi:
Laika atskaites taimeris
Lietojiet šo funkciju, lai iestatītu, cik ilgi
gatavošanas zonai jādarbojas vienā
gatavošanas reizē.
Vispirms iestatiet gatavošanas zonas
sildīšanas pakāpi, tad funkciju.
Leonard 9
Lai iestatītu gatavošanas zonu: vairākas
reizes pieskarieties , līdz iedegas
vajadzīgās gatavošanas zonas indikators.
Funkcijas ieslēgšanai vai laika maiņai:
pieskarieties pie taimera
vai , lai
iestatītu laiku ( 00 - 99 minūtes). Kad
gatavošanas zonas indikators sāks mirgot
lēnāk, tiks aktivizēta laika
atpakaļskaitīšana.
Lai pārbaudītu atlikušo laiku: izvēlieties
gatavošanas zonu, izmantojot .
Gatavošanas zonas indikators sāk mirgot
ātri. Displejā būs redzams atlikušais laiks.
.
Lai izslēgtu funkciju: pieskarieties .
Ieslēdzas iepriekšējā sildīšanas pakāpe.
Bloķēšana
Vadības paneli var nobloķēt, kamēr
darbojas gatavošanas zonas. Tas
novērsīs nejaušu sildīšanas pakāpes
maiņu.
Vispirms iestatiet sildīšanas pakāpi.
Lai izslēgtu funkciju: pieskarieties .
Ieslēdzas iepriekšējā sildīšanas pakāpe.
Kad deaktivizējat plīti, jūs
deaktivizējat arī šo funkciju.
Kad laiks beidzies, atskan
skaņas signāls un sāk mirgot
00. Gatavošanas zona tiek
izslēgta.
Bērnu drošības ierīce
.
Laika atgādinājums
Šo funkciju var lietot kā Laika
atgādinājumu, kad plīts ir ieslēgta un
gatavošanas zonas nestrādā. Sildīšanas
pakāpes displejā būs redzams .
Lai ieslēgtu funkciju: pieskarieties .
Pieskarieties pie taimera
vai , lai
iestatītu laiku. Kad laiks beidzies, atskan
skaņas signāls un sāk mirgot 00.
Lai izslēgtu skaņu: pieskarieties
Lai ieslēgtu funkciju: pieskarieties
iedegas.
Lai ieslēgtu funkciju: pieskarieties .
iedegas uz 4 sekundēm.Taimeris turpina
darboties.
Lai izslēgtu funkciju: iestatiet
un
gatavošanas zonu, izmantojot
pieskarieties . Atlikušais laiks
atpakaļskaitās līdz 00. Gatavošanas
zonas indikators nodziest.
Lai izslēgtu skaņu: pieskarieties
Funkcija neaptur taimera funkciju.
.
Šī funkcija neietekmē
gatavošanas zonu darbību.
STOP+GO
Šī funkcija iestata zemāko sildīšanas
pakāpi visās ieslēgtajās gatavošanas
zonās.
Kad funkcija darbojas, sildīšanas pakāpi
mainīt nevar.
Šī funkcija nepieļauj nejaušu plīts
ieslēgšanu un lietošanu.
Lai ieslēgtu funkciju: ieslēdziet plīti,
izmantojot . Neiestatiet sildīšanas
pakāpi. Pieskarieties
4 sekundes.
iedegas. Izslēdziet plīti, izmantojot .
Lai izslēgtu funkciju: ieslēdziet plīti,
izmantojot . Neiestatiet sildīšanas
pakāpi. Pieskarieties
4 sekundes.
iedegas. Izslēdziet plīti, izmantojot .
Lai ignorētu funkciju tikai vienu reizi
vārīšanai laikā: aktivizējiet plīti ar .
iedegas. Pieskarieties pie
4 sekundes.
Iestatiet sildīšanas pakāpi 10 sekunžu
laikā. Varat lietot plīti. Kad jūs
deaktivizējat plīti ar , funkcija atkal
darbojas.
10 Leonard
OffSound Control (Skaņas
aktivizēšana un deaktivizēšana)
Deaktivizējiet plīti. Pieskarieties pie
3
sekundes. Displejs ieslēdzas un izslēdzas.
Pieskarieties pie
3 sekundes.
vai
ieslēdzas. Pieskarieties taimera , lai
izvēlētos kādu no šādām iespējām:
- skaņas ir izslēgtas;
•
•
- skaņas ir ieslēgtas.
Lai apstiprinātu izvēli, nogaidiet, līdz plīts
automātiski deaktivizējas.
• Funkcija sadala jaudu starp
gatavošanas zonām, kas pieslēgtas tai
pašai fāzei.
• Šī funkcija aktivizējas, kad vienai fāzei
pieslēgto gatavošanas zonu kopējā
elektrības slodze pārsniedz 3700 W.
• Funkcija samazina citu gatavošanas
zonu, kas pieslēgtas tai pašai fāzei,
jaudu.
• Samazinātās jaudas zonas sildīšanas
pakāpes rādījums mainās starp diviem
līmeņiem.
Kad šī funkcija ir iestatīta
stāvoklī,
skaņas ir dzirdamas tikai tad, kad:
• jūs pieskaraties ;
• Laika atgādinājums nolaižas;
• Laika atskaites taimeris nolaižas;
• uz vadības paneļa tiek kaut kas uzlikts.
Enerģijas pārvaldība funkcija
• Gatavošanas zonas tiek sagrupētas
atbilstoši atrašanās vietai un fāžu
skaitam uz plīts. Skatīt attēlu.
• Katras fāzes maksimālā elektrības
slodze ir 3700 W.
PADOMI UN IETEIKUMI
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
Ēdiena gatavošanas trauki
Indukcijas gatavošanas zonās
spēcīgs elektromagnētiskais
lauks ļoti ātri uzkarsē ēdiena
gatavošanas trauku.
Izmantojiet indukcijas
gatavošanas zonas tikai kopā
ar piemērotiem ēdiena
gatavošanas traukiem.
Ēdiena gatavošanas trauku materiāls
• piemērots: čuguns, tērauds, emaljēts
tērauds, nerūsējošs tērauds,
daudzslāņu dibens (ko ražotājs
norādījis par pareizu).
• nepiemērots: alumīnijs, varš, misiņš,
stikls, keramika, porcelāns.
Ēdiena gatavošanas trauki ir piemēroti
indukcijas plītij, ja:
• ūdens ļoti ātri uzvārās zonā, kurā
iestatīts augstākā sildīšanas pakāpe;
• magnēts pielīp pie ēdiena gatavošanas
trauku apakšpuses.
Ēdiena gatavošanas trauka
pamatnei vajadzētu būt pēc
iespējas biezākai un
plakanākai.
Ēdiena gatavošanas trauku izmēri
Indukcijas gatavošanas zonas līdz zināmai
robežai automātiski pielāgojas trauka
apakšpuses izmēram.
Gatavošanas zonas efektivitāte ir saistīta
ar ēdiena gatavošanas trauka diametru.
Leonard 11
Ēdiena gatavošanas trauki ar mazāku
diametru par minimālo saņems tikai daļu
no gatavošanas zonas ģenerētās jaudas.
Skatiet sadaļu "Tehniskā
informācija".
Trokšņi darbības laikā
Ja dzirdami:
• krakšķi: ēdiena gatavošanas trauks ir
izgatavots no dažādiem materiāliem
(„sendviča” uzbūve).
• svilpieni: tiek izmantota gatavošanas
zona ar augstu jaudas līmeni un ēdiena
gatavošanas trauks ir gatavots no
dažādiem materiāliem ("sendviča"
uzbūve).
• dūkoņa: tiek izmantots augsts jaudas
līmenis.
• klikšķēšana: notiek elektrības
pārslēgšana.
Karsēšanas
pakāpe
• sīkšana, sanēšana: darbojas
ventilators.
Šie trokšņi ir parasta parādība, tie
nenorāda, ka ir kādi darbības
traucējumi.
Ēdienu gatavošanas piemēri
Sakarība starp sildīšanas pakāpi un
gatavošanas zonas jaudas patēriņu nav
lineāra. Sildīšanas pakāpes palielinājums
nav proporcionāls gatavošanas zonas
jaudas patēriņa palielinājumam. Tas
nozīmē, ka gatavošanas zona ar iestatītu
vidējo sildīšanas pakāpi darbojas ar
mazāk nekā pusi jaudas.
Tabulās minētā informācija ir
tikai informatīva.
Lietojums:
Laiks
(min.)
Ieteikumi
Uzturētu pagatavotos ēdienus
siltus.
pēc
vaja‐
dzības
Uzlieciet vāku uz ēdiena gata‐
vošanas trauka.
1-2
Lai pagatavotu holandiešu
mērci, kausēt: sviestu, šokolā‐
di, želatīnu.
5 - 25
Laiku pa laikam samaisiet.
1-2
Iebiezināt: mīkstas omletes,
ceptas olas.
10 40
Gatavošanas laikā uzlieciet
vāku.
2-3
Vārīt rīsus un gatavot piena
ēdienus uz mazas uguns, uz‐
sildīt pusfabrikātus.
25 50
Šķidruma daudzumam jābūt
vismaz divreiz lielākam nekā
rīsu daudzumam. Gatavoša‐
nas laikā maisīt piena ēdie‐
nus.
3-4
Tvaicēt dārzeņus, zivis, gaļu.
20 45
Pievienojiet dažas ēdamkaro‐
tes šķidruma.
4-5
Tvaicēt kartupeļus.
20 60
Lietojiet ne vairāk nekā ¼ l
ūdens uz 750 g kartupeļu.
4-5
Gatavot lielu ēdienu daudz‐
umu, sautējumus un zupas.
60 150
Līdz 3 l šķidruma un sastāvda‐
ļas.
-1
12 Leonard
Karsēšanas
pakāpe
Lietojums:
Laiks
(min.)
Ieteikumi
6-7
Nedaudz apcept: eskalopu, te‐
ļa gaļas, kotlešu, frikadeļu, cī‐
siņu, aknu, mērces, olu, pan‐
kūku, virtuļu cepšana.
pēc
vaja‐
dzības
Cepšanas laikā apgrieziet.
7-8
Kārtīgi apceptu ēdienu, ceptu
filejas steikus, steikus.
5 - 15
Cepšanas laikā apgrieziet.
9
Vārīt ūdeni, vārīt makaronus, apbrūnināt gaļu (gulašu, sautētu cepeti), cept
kartupeļus frī eļļā.
Vārīt lielu ūdens daudzumu. Ieslēgta jaudas funkcija.
KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
Vispārēja informācija
• Tīriet plīti pēc katras lietošanas reizes.
• Vienmēr lietojiet ēdiena gatavošanas
traukus ar tīrām apakšpusēm.
• Skrāpējumi vai tumši traipi uz virsmas
neietekmē plīts darbību.
• Izmantojiet speciālu tīrīšanas līdzekli,
kas paredzēts plīts virsmām.
• Stikla tīrīšanai izmantojiet speciālu
skrāpi.
Plīts tīrīšana
• Noņemt nekavējoties: izkusušu
plastmasu, plastmasas foliju, cukuru un
PROBLĒMRISINĀŠANA
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
cukuru saturošu pārtiku. Pretējā
gadījumā netīrumi var sabojāt plīti.
Uzmanieties, lai negūtu apdegumus.
Novietojiet īpaši skrāpi uz stikla virsmas
piemērotā leņķī un virziet tā asmeni
pāri virsmai.
• Noņemt, kad plīts ir pietiekami
atdzisusi: kaļķakmens un ūdens
traipus, taukvielu šļakstus un krāsu
izmaiņas uz spīdīgās metāliskās
virsmas. Tīriet plīti ar mitru drāniņu un
neabrazīvu mazgāšanas līdzekli. Pēc
tīrīšanas noslaukiet plīti sausu ar mīkstu
drānu.
• Spīdošu metāla daļu krāsas
zaudēšanas novēršana: izmantojiet
ūdens un etiķa šķīdumu un notīriet
stikla virsmu ar mitru drānu.
Leonard 13
Ko darīt, ja ...
Problēma
Iespējamie iemesli
Risinājums
Plīti nevar ieslēgt vai darbi‐
nāt.
Plīts virsmu nav pieslēgta
elektrotīklam vai nav pie‐
slēgta pareizi.
Pārbaudiet, vai plīts virsma
ir pareizi pievienota strāvas
piegādei. Skatiet savienoju‐
ma diagrammu.
Izdedzis drošinātājs.
Pārliecinieties, vai ierīces
darbības traucējumi ir saistīti
ar drošinātāju. Ja drošinā‐
tājs atkārtoti izdeg, sazinie‐
ties ar kvalificētu elektriķi.
Ieslēdziet plīti vēlreiz un 10
sekunžu laikā iestatiet sildī‐
šanas pakāpi.
Skarti 2 vai vairāki sensora
lauki vienlaicīgi.
Pieskarties tikai vienam sen‐
sora laukam.
STOP+GO funkcija darbo‐
jas.
Skatiet sadaļu "Izmantošana
ikdienā".
Uz vadības paneļa ir ūdens
vai tauku traipi.
Noslaukiet vadības paneli.
Atskan skaņas signāls un
plīts virsma deaktivizējas.
Izslēdzot plīts virsmu, atskan
skaņas signāls.
Uz viena vai vairākiem sen‐
soru laukiem uzlikts kāds
priekšmets.
Noņemiet priekšmetu no
sensoru laukiem.
Plīts deaktivizējas.
Kaut kas ir uzlikts uz senso‐
Noņemiet priekšmetu no
sensora lauka.
ra lauka
.
Atlikušā siltuma indikators
neiedegas.
Zona nav karsta, jo darbojas
pavisam īsu laiku.
Ja zona ir darbojusies pietie‐
kami ilgi, lai būtu karsta, sa‐
zinieties ar pilnvarotu servi‐
sa centru.
Sildīšanas pakāpe mainās
starp diviem līmeņiem.
Darbojas jaudas pārvaldības
funkcija.
Skatiet sadaļu "Izmantošana
ikdienā".
Sensora lauki sakarst.
Ēdiena gatavošanas trauki ir
par lielu vai arī novietoti pā‐
rāk tuvu vadības ierīcēm.
Ja nepieciešams, novietojiet
lielāka izmēra ēdiena gata‐
vošanas traukus uz aizmu‐
gurējām zonām, ja nepiecie‐
šams.
Pieskaroties vadības paneļa
sensora laukiem, nav signā‐
la.
Signāli nav aktivizēti.
Aktivizējiet signālus.
Skatiet sadaļu "Izmantošana
ikdienā".
14 Leonard
Problēma
Iespējamie iemesli
Risinājums
Iedegas
indikators.
Ir aktivizējusies automāti‐
skās izslēgšanas funkcija.
Izslēdziet plīts virsmu un at‐
kal ieslēdziet to.
Iedegas
indikators.
Ieslēgta bērnu drošības ierī‐
ce vai bloķēšanas funkcija.
Skatiet sadaļu "Izmantošana
ikdienā".
Iedegas
indikators.
Uz zonas nav ēdiena gata‐
vošanas trauku.
Uzlieciet ēdiena gatavoša‐
nas trauku uz zonas.
Nepiemēroti ēdiena gatavo‐
šanas trauki.
Izmantojiet atbilstošu ēdiena
gatavošanas trauku.
Skatiet sadaļu "Noderīgi ie‐
teikumi un padomi".
Zonai neatbilstošs ēdiena
gatavošanas trauka apakš‐
ējās daļas diametrs.
Izmantojiet pareiza lieluma
ēdiena gatavošanas trauku.
Skatiet sadaļu "Tehniskā in‐
formācija".
Plīts darbībā radies traucē‐
jums.
Uz laiku atvienojiet plīti no
elektrotīkla. Atslēdziet mājas
elektrotīkla sistēmas droši‐
nātāju. Pieslēdziet to atpa‐
Parādās
un skaitlis.
kaļ. Ja
iedegas atkārtoti,
sazinieties ar pilnvarotu ser‐
visa centru.
Iedegas
indikators.
Radusies plīts kļūda, jo ēdie‐
na gatavošanas trauks izvā‐
rījies sauss. Zonām darbojas
automātiskas izslēgšanas
funkcija un aizsardzība pret
pārkaršanu.
Ja nevarat atrast risinājumu ...
Ja nevarat atrast risinājumu, sazinieties ar
ierīces tirgotāju vai pilnvarotu servisa
centru. Norādiet datu plāksnītē atrodamos
datus. Nosauciet arī stikla keramikas
virsmas trīs ciparu-burtu kodu (atrodas
Izslēdziet plīts virsmu. Noņe‐
miet karsto ēdiena gatavo‐
šanas trauku. Aptuveni pēc
30 sekundēm atkal ieslē‐
dziet zonu. Ja problēma bija
saistīta ar ēdiena gatavoša‐
nas trauku, kļūdas paziņo‐
jums izdziest. Atlikušā siltu‐
ma indikators var turpināt
degt. Ļaujiet ēdiena gatavo‐
šanas traukiem pietiekami
atdzist. Pārbaudiet, vai jūsu
ēdiena gatavošanas trauki ir
piemēroti plītij.
Skatiet sadaļu "Noderīgi ie‐
teikumi un padomi".
stikla virsmas stūrī) un informējiet par
redzamo kļūdas paziņojumu.
Pārliecinieties, ka izmantojāt plīts virsmu
pareizi. Ja lietojāt ierīci nepareizi, par
problēmu novēršanu, kuru veic
apkalpošanas centra darbinieki vai ierīces
Leonard 15
tirgotājs, tiks ieturēta papildu samaksa pat
garantijas apkalpošanas laikā. Informāciju
par apkalpošanas centru un garantijas
noteikumiem skatiet garantijas brošūrā.
UZSTĀDĪŠANA
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
mēbelēs un darba virsmās atbilstoši spēkā
esošiem standartiem.
Savienojuma kabelis
Pirms uzstādīšanas
Pirms plīts uzstādīšanas pierakstiet zemāk
informāciju, kas norādīta uz datu
plāksnītes. Tehnisko datu plāksnīte
atrodas plīts apakšā.
Sērijas numurs ...........................
Iebūvējamas plītis
Lietojiet iebūvējamās plītis tikai pēc tam,
kad tās ir pareizi iebūvētas virtuves
Montāža
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
• Vienfāžu vai divfāžu savienojumam
izmantojiet šādu (vai jaunāku) strāvas
kabeļa tipu: H05V2V2-F T min 90°C.
16 Leonard
min. 2 mm
A
min. 2 mm
A
B
< 20 mm
> 20 mm
min. 500 mm
min
30 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min.
38 mm
min.
2 mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
min.
12 mm
min.
2 mm
Leonard 17
Aizsargkārba
Ja izmantojat aizsargkārbu (papildu
piederums), priekšējā 2 mm atvere gaisa
plūsmai un aizsarggrīda zem plīts nav
nepieciešamas. Aizsargkārba kā
papildaprīkojums dažās valstīs var nebūt
pieejama. Lūdzu, sazinieties ar vietējo
piegādātāju.
Ja uzstādāt plīti virs
cepeškrāsns, aizsargkārbu
nedrīkst izmantot.
TEHNISKIE DATI
Datu plāksnīte
Modelis LAI6030A
Veids 60 GAD DE AU
Indukcija 7.4 kW
Sēr.Nr. .................
LEONARD
Izstrādājuma Nr. 949 594 423 00
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Izgatavots Vācijā
7.4 kW
Gatavošanas zonu specifikācijas
Gatavošanas
zona
Nominālā jau‐
da (maksimā‐
lā sildīšanas
pakāpe) [W]
Jaudas funk‐
cija [W]
Jaudas funk‐
cija maksimā‐
lais darbības
laiks [min.]
Ēdiena gatavo‐
šanas trauku
diametrs [mm]
Priekšējā krei‐
sā
1400
-
-
125 - 145
Aizmugurējā
kreisā
1800
2500
10
145 - 180
Priekšējā labā
1800
3500
2800
3700
5
5
145 - 245
245 - 280
Gatavošanas zonu jauda var nedaudz
atšķirties no tabulā norādītajiem datiem.
Tā mainās atkarībā no ēdiena
gatavošanas trauku materiāla un
izmēriem.
Lai gūtu optimālus gatavošanas
rezultātus, lietojiet ēdiena gatavošanas
traukus, kas nav lielāki par tabulā norādīto
diametru.
18 Leonard
ENERGOEFEKTIVITĀTE
Produkta informācija saskaņā ar EU 66/2014
Modeļa identifikācija
LAI6030A
Plīts veids
Iebūvējama plīts
virsma
Gatavošanas zonu skaits
3
Karsēšanas tehnoloģija
Indukcija
Apaļās gatavošanas zonas
diametrs (Ø)
Priekšējā kreisā
Aizmugurējā kreisā
Priekšējā labā
14,5 cm
18,0 cm
28,0 cm
Gatavošanas zonas ener‐
goefektivitāte (EC electric
cooking)
Priekšējā kreisā
Aizmugurējā kreisā
Priekšējā labā
188,6 Wh / kg
180.5 Wh / kg
177,1 Wh / kg
Plīts virsmas energoefekti‐
vitāte (EC electric hob)
182,0 Wh / kg
EN 60350-2 - Elektriskās mājsaimniecības
gatavošanas ierīces - 2. daļa: Plīts virsmas
- veiktspējas noteikšanas metodes
• Pirms gatavošanas zonas ieslēgšanas
uzlieciet uz tās ēdiena gatavošanas
trauku.
• Mazākus ēdiena gatavošanas traukus
lieciet uz mazākām gatavošanas
zonām.
• Ēdiena gatavošanas traukus lieciet tieši
gatavošanas zonas centrā.
• Varat izmantot atlikušo siltumu, lai
uzturētu ēdienu siltu vai to kausētu.
Enerģijas taupīšana
Ievērojot turpmāk izklāstītos ieteikumus
ikdienas gatavošanas laikā var ietaupīt
enerģiju.
• Lieciet karsēt ūdeni tikai nepieciešamā
tilpumā.
• Ja iespējams, uzlieciet ēdiena
gatavošanas traukiem vākus.
APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus
apzīmētas ar šo simbolu , kopā ar
mājsaimniecības atkritumiem. Nododiet
izstrādājumu vietējā otrreizējās pārstrādes
punktā vai sazinieties ar vietējo
pašvaldību.
ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma
materiālus atbilstošajos konteineros to
otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt
apkārtējo vidi un cilvēku veselību, atkārtoti
pārstrādājot elektrisko un elektronisko
iekārtu atkritumus. Neizmetiet ierīces, kas
*
Leonard 19
867328486-A-252016
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement