ZANUSSI ZEV6646XBA Handleiding


Add to My manuals
44 Pages

advertisement

ZANUSSI ZEV6646XBA Handleiding | Manualzz

NL

FR

DE

Gebruiksaanwijzing

Notice d'utilisation

Benutzerinformation

2

16

30

Kookplaat

Table de cuisson

Kochfeld

ZEV6646XBA

Inhoudsopgave

Veiligheidsinformatie

Veiligheidsvoorschriften

Beschrijving van het product

Dagelijks gebruik

Aanwijzingen en tips

6

7

2

3

9

Onderhoud en reiniging

Probleemoplossing

Montage

Technische gegevens

Energiezuinigheid

Wijzigingen voorbehouden.

Veiligheidsinformatie

Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel of schade veroorzaakt door een verkeerde installatie of verkeerd gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige en toegankelijke plaats voor toekomstig gebruik.

Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.

Laat kinderen niet met het apparaat spelen.

Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen en gooi het op passende wijze weg.

Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als het in werking is of afkoelt. Het apparaat is heet.

Als het apparaat is voorzien van een kinderslot, dient dit te worden geactiveerd.

Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat uitvoeren.

Kinderen van 3 jaar en jonger moeten tijdens de werking van dit apparaat altijd uit te buurt worden gehouden.

Algemene veiligheid

WAARSCHUWING: Het apparaat en de toegankelijke onderdelen ervan worden heet tijdens gebruik. U dient op te

10

10

12

14

15

2 www.zanussi.com

• passen dat u de verwarmingselementen niet aanraakt. Houd kinderen jonger dan 8 jaar uit de buurt of onder permanent toezicht.

Bedien het apparaat niet met een externe timer of een apart afstandbedieningssysteem.

WAARSCHUWING: Zonder toezicht koken op een kookplaat met vet of olie kan gevaarlijk zijn en brandgevaar opleveren.

Probeer brand NOOIT met water te blussen, maar schakel in plaats daarvan het apparaat uit en bedek de vlam bijv. met een deksel of blusdeken.

LET OP: Er dient toezicht te worden gehouden op het bereidingsproces. Een kort bereidingsproces moet onder constant toezicht staan.

WAARSCHUWING: Brandgevaar: Bewaar geen voorwerpen op de kookplaten.

Metalen voorwerpen, zoals messen, vorken, lepels en deksels mogen niet op de kookplaat worden geplaatst, aangezien ze heet kunnen worden.

Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon te maken.

Als de glaskeramische / glazen oppervlakte gebarsten is, schakel het apparaat dan uit om het risico op elektrische schokken te voorkomen.

Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant, een erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.

WAARSCHUWING: Gebruik alleen kookplaatbeschermers die door de fabrikant van het kookapparaat zijn ontworpen of door de fabrikant van het apparaat in de gebruiksinstructies als geschikt zijn aangegeven of kookplaatbeschermers die in het apparaat zijn geïntegreerd. Het gebruik van ongeschikte kookplaatbeschermers kan ongelukken veroorzaken.

Veiligheidsvoorschriften

Installatie

WAARSCHUWING!

Alleen een erkende installatietechnicus mag het apparaat installeren.

• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.

• Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.

• Volg de installatie-instructies op die zijn meegeleverd met het apparaat.

www.zanussi.com

3

• Houd de minimumafstand naar andere apparaten en units in acht.

• Pas altijd op bij verplaatsing van het apparaat, want het is zwaar. Gebruik altijd veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.

• Dicht de oppervlakken af met kit om te voorkomen dat ze gaan opzetten door vocht.

• Bescherm de bodem van het apparaat tegen stoom en vocht.

• Installeer het apparaat niet naast een deur of onder een raam. Dit voorkomt dat heet kookgerei van het apparaat valt als de deur of het raam wordt geopend.

• Als het apparaat geïnstalleerd is boven lades zorg er dan voor dat de ruimte tussen de onderkant van het apparaat en de bovenste lade voldoende is voor luchtcirculatie.

• De onderkant van het apparaat kan heet worden. Wij raden aan om een onbrandbaar scheidingspaneel te plaatsen onder het apparaat om te voorkomen dat de onderkant kan worden aangeraakt.

Aansluiting aan het elektriciteitsnet

WAARSCHUWING!

Gevaar voor brand en elektrische schokken.

• Alle elektrische aansluitingen moeten door een gediplomeerd elektromonteur worden gemaakt.

• Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact.

• Verzeker u ervan dat de stekker uit het stopcontact is getrokken, voordat u welke werkzaamheden dan ook uitvoert.

• Controleer of de elektrische informatie op het typeplaatje overeenkomt met de stroomvoorziening. Zo niet, neem dan contact op met een elektromonteur.

• Zorg ervoor dat het apparaat correct is geïnstalleerd. Losse en onjuiste stroomkabels of stekkers (indien van toepassing) kunnen ervoor zorgen dat de contactklem te heet wordt.

• Gebruik de juiste stroomkabel.

• Voorkom dat de stroomkabels verstrikt raken.

• Zorg ervoor dat er een schokbescherming wordt geïnstalleerd.

• Gebruik het klem om spanning op het snoer te voorkomen.

• Zorg ervoor dat de stroomkabel of stekker

(indien van toepassing) het hete apparaat of

4

heet kookgerei niet aanraakt als u het apparaat op de nabijgelegen contactdozen aansluit

• Gebruik geen meerwegstekkers en verlengsnoeren.

• Zorg dat u de hoofdstekker (indien van toepassing) of kabel niet beschadigt. Neem contact op met onze service-afdeling of een elektromonteur om een beschadigde hoofdkabel te vervangen.

• De schokbescherming van delen onder stroom en geïsoleerde delen moet op zo'n manier worden bevestigd dat het niet zonder gereedschap kan worden verplaatst.

• Steek de stekker pas in het stopcontact als de installatie is voltooid. Zorg ervoor dat het netsnoer na installatie bereikbaar is.

• Sluit de stroomstekker niet aan op een losse stroomaansluiting.

• Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.

• Gebruik alleen de juiste isolatie-apparaten: stroomonderbrekers, zekeringen

(schroefzekeringen moeten uit de houder worden verwijderd), aardlekschakelaars en contactgevers.

• De elektrische installatie moet een isolatieapparaat bevatten waardoor het apparaat volledig van het lichtnet afgesloten kan worden. Het isolatieapparaat moet een contactopening hebben met een minimale breedte van 3 mm.

Gebruik

WAARSCHUWING!

Gevaar op letsel, brandwonden of elektrische schokken.

• Verwijder voor gebruik (indien van toepassing) de verpakking, labels en beschermfolie.

• Gebruik dit apparaat in een huishoudelijke omgeving.

• De specificatie van het apparaat mag niet worden veranderd.

• Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd zijn.

• Laat het apparaat tijdens het gebruik niet onbeheerd achter.

• Zet de kookzone op "uit" na elk gebruik.

• Leg geen bestek of pannendeksels op de kookzones. Deze kunnen heet worden.

• Bedien het apparaat niet met natte handen of als het contact maakt met water.

www.zanussi.com

• Het apparaat mag niet worden gebruikt als werkblad of aanrecht.

• Sluit het apparaat direct af van de stroomtoevoer als het oppervlak van het apparaat gebroken is. Dit om elektrische schokken te voorkomen.

• Als u eten in de hete olie doet, kan het spatten.

WAARSCHUWING!

Risico op brand en explosie

• Verhitte vetten en olie kunnen ontvlambare damp afgeven. Houd vlammen of verwarmde voorwerpen uit de buurt van vet en olie als u er mee kookt.

• De dampen die hete olie afgeeft kunnen spontane ontbranding veroorzaken.

• Gebruikte olie die voedselresten bevat kan brand veroorzaken bij een lagere temperatuur dan olie die voor de eerste keer wordt gebruikt.

• Plaats geen ontvlambare producten of gerechten die vochtig zijn gemaakt met ontvlambare producten in, bij of op het apparaat.

WAARSCHUWING!

Risico op schade aan het apparaat.

• Zet geen heet kookgerei op het bedieningspaneel.

• Leg geen hete deksel op het glazen oppervlak van de kookplaat.

• Laat kookgerei niet droogkoken.

• Laat geen voorwerpen of kookgerei op het apparaat vallen. Het oppervlak kan beschadigen.

• Activeer de kookzones niet met lege pannen of zonder pannen erop.

• Geen aluminiumfolie op het apparaat leggen.

• Pannen van gietijzer, aluminium of met beschadigde bodems kunnen krassen veroorzaken in het glas / glaskeramiek. Til deze voorwerpen altijd op als u ze moet verplaatsen op de kookplaat.

• Dit apparaat is uitsluitend bestemd om mee te koken. Het mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden, zoals het verwarmen van een kamer.

Onderhoud en reiniging

• Reinig het apparaat regelmatig om te voorkomen dat het materiaal van het oppervlak achteruitgaat.

• Schakel het apparaat uit en laat het afkoelen voordat u het schoonmaakt.

• Trek voor onderhoudswerkzaamheden de stekker uit het stopcontact.

• Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat te reinigen.

• Reinig het apparaat met een vochtige zachte doek. Gebruik alleen neutrale reinigingsmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen.

Verwijdering

WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel of verstikking.

• Neem contact met uw plaatselijke overheid voor informatie m.b.t. correcte afvalverwerking van het apparaat.

• Haal de stekker uit het stopcontact.

• Snijd het netsnoer vlak bij het apparaat af en gooi het weg.

Servicedienst

• Neem contact op met een erkende servicedienst voor reparatie van het apparaat.

• Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.

www.zanussi.com

5

Beschrijving van het product

Indeling kookplaat

1

Kookzone

2

Bedieningspaneel

1

145 mm

1

145 mm

1

1 2

Bedieningspaneel lay-out

1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

4

5

10 9 8

Gebruik de tiptoetsen om het apparaat te bedienen. De displays, indicatielampjes en geluiden tonen welke functies worden gebruikt.

Tiptoets

Functie Opmerking

-

-

-

AAN/UIT De kookplaat in- en uitschakelen.

Toetsblokkering / Het kinderslot Het bedieningspaneel vergrendelen/ontgrendelen.

Kookstanddisplay

Timerindicatie voor de kookzones

Het in- en uitschakelen van de buitenste ring.

De kookstand weergeven.

Geeft aan voor welke zone u de tijd instelt.

6 www.zanussi.com

-

Tiptoets

8

9

6

7

10

/

/

Kookstanddisplays

-

-

-

-

Timerdisplay

Functie

-

Display

+ cijfer

Opmerking

De tijd in minuten weergeven.

Het in- en uitschakelen van de buitenste ring.

Om de kookzone te selecteren.

De tijd verlengen of verkorten.

Het instellen van de kookstand.

Beschrijving

De kookzone is uitgeschakeld.

De kookzone wordt gebruikt.

Automatisch opwarmen-functie is in werking.

Er is een storing.

Er is nog een kookzone heet (restwarmte).

Toetsblokkering / Het kinderslot functie is in werking.

Automatisch uitschakelen-functie is in werking.

Restwarmte-indicatie

WAARSCHUWING!

Er bestaat verbrandingsgevaar door restwarmte.

Dagelijks gebruik

WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken

Veiligheid.

In- of uitschakelen

Raak 1 seconde aan om de kookplaat in– of uit te schakelen.

Automatisch uitschakelen

De functie schakelt de kookplaat automatisch uit als:

• alle kookzones zijn uitgeschakeld.

• u de kookstand niet instelt nadat u de kookplaat hebt ingeschakeld.

• u iets hebt gemorst of iets langer dan 10 seconden op het bedieningspaneel hebt gelegd (een pan, doek, etc.). Er klinkt een geluidssignaal en de kookplaat wordt

www.zanussi.com

7

uitgeschakeld. Verwijder het voorwerp of reinig het bedieningspaneel.

• u een kookzone niet uitschakelt of de kookstand verandert. Na enige tijd gaat branden en wordt de kookplaat uitgeschakeld.

De verhouding tussen kookstand en de tijd waarna de kookplaat uitschakelt:

Kookstand

, 1 - 2

3 - 4

5

6 - 9

De kookplaat wordt uitgeschakeld na

6 uur

5 uur

4 uur

1,5 uur

De kookstand

aanraken om te verhogen. aanraken om te verlagen. Raak en tegelijkertijd aan om de kookzone uit te schakelen.

In- en uitschakelen van de buitenste ringen

Het verwarmingsvlak kan worden aangepast aan de grootte van de pannen.

Tiptoets gebruiken:

Om de buitenste ring in te schakelen: raak de tiptoets aan. Het controlelampje gaat branden.

Om de buitenste ring uit te schakelen: raak de tiptoets aan tot het indicatielampje uit gaat.

Automatisch opwarmen

Als u deze functie activeert, kunt u in minder tijd een benodigde kookstand verkrijgen. De functie schakelt even de hoogste kookstand in en verlaagt dan naar de juiste kookstand.

Om de functie in werking te stellen moet de kookzone koud zijn.

Om de functie voor een kookzone in te

schakelen: raak aan totdat gaat branden. Raak direct aan tot de correcte warmte-instelling gaat branden. Na 3 seconden gaat branden.

De functie uitschakelen: Raak aan.

Timer

Timer met aftelfunctie

U kunt deze functie gebruiken om in te stellen hoe lang de kookzone moet werken voor een kooksessie.

Stel eerst de warmtestand voor de kookzone in en dan de functie.

Kookzone instellen:raak meerdere malen aan tot het lampje van de gewenste kookzone brandt.

Om de functie in te schakelen of de tijd te

wijzigen: raak of van de timer aan om de tijd in te stellen (00 - 99 minuten). Als het lampje van de kookzone langzaam gaat knipperen, wordt de tijd afgeteld.

Resterende tijd weergeven:selecteer de kookzone met . Het indicatielampje van de kookzone gaat sneller knipperen. Op het display wordt de resterende tijd weergegeven.

De functie uitschakelen: stel de kookzone in met en raak aan. De resterende tijd telt af naar 00. Het indicatielampje van de kookzone gaat uit.

Als de tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en knippert 00. De kookzone wordt uitgeschakeld.

Het geluidssignaal stopzetten: raak aan.

Kookwekker

U kunt deze functie gebruiken als kookwekker terwijl de kookplaat is ingeschakeld en de kookzones niet werken. De warmtestand op het display toont .

De functie inschakelen: raak aan. Raak

of van de timer aan om de tijd in te stellen. Als de tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en knippert 00.

Het geluidssignaal stopzetten: raak aan.

De functie heeft geen invloed op de werking van de kookzones.

8 www.zanussi.com

Toetsblokkering

U kunt het bedieningspaneel vergrendelen terwijl de kookzones in werking zijn. Hiermee wordt voorkomen dat de kookstand per ongeluk wordt veranderd.

Stel eerst de kookstand in.

Om de functie in te schakelen: raak aan.

gaat gedurende 4 seconden aan.De timer blijft aan.

Om de functie uit te schakelen: raak aan.

De vorige kookstand gaat aan.

Als u de kookplaat uitzet, stopt u deze functie ook.

Het kinderslot

Deze functie voorkomt dat de kookplaat onbedoeld wordt gebruikt.

Aanwijzingen en tips

WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken

Veiligheid.

Kookgerei

De bodem van het kookgerei moet zo dik en vlak mogelijk zijn.

Om de functie in te schakelen: schakel de kookplaat in met . Stel geen kookstand in.

Raak 4 seconden aan. gaat aan. Schakel de kookplaat uit met .

Om de functie uit te schakelen: schakel de kookplaat in met . Stel geen kookstand in.

Raak 4 seconden aan. gaat aan. Schakel de kookplaat uit met .

De functie gedurende één kooksessie

onderdrukken: zet de kookplaat aan met .

gaat aan. Raak 4 seconden aan. Stel de

kookstand in binnen 10 seconden. U kunt de kookplaat bedienen. Als u de kookplaat uitschakelt met , treedt de functie weer in werking.

Kookgerei gemaakt van geëmailleerd staal of met aluminium of koperen bodems, kunnen tot verkleuringen leiden van de glazen keramische kookplaat.

Voorbeelden van kooktoepassingen

De gegevens in de volgende tabel dienen slechts als richtlijn.

Kookstand

- 1

1 - 2

1 - 2

2 - 3

Gebruik om: Tijd

(min)

Tips

Bereide gerechten warmhouden.

Hollandaisesaus, smelten: boter, chocolade, gelatine.

Stollen: luchtige omeletten, gebakken eieren.

Zachtjes aan de kook brengen van rijst en gerechten op melkbasis, reeds bereide gerechten opwarmen.

zoals nodig

5 - 25

Een deksel op het kookgerei doen.

Van tijd tot tijd mengen.

10 - 40 Met deksel bereiden.

25 - 50 Voeg minstens tweemaal zoveel vloeistof toe als rijst, melkgerechten tijdens het bereiden tussendoor roeren.

www.zanussi.com

9

9

Kookstand

3 - 4

4 - 5

4 - 5

6 - 7

7 - 8

Gebruik om: Tijd

(min)

Tips

Stomen van groenten, vis en vlees.

20 - 45 Een paar eetlepels vocht toevoegen.

Aardappelen stomen.

20 - 60 Gebruik max. ¼ l water voor 750 g aardappelen.

60 - 150 Tot 3 l vloeistof plus ingrediënten.

Bereiden van grotere hoeveelheden voedsel, stoofschotels en soepen.

Lichtjes braden: kalfsoester, cordon bleu van kalfsvlees, koteletten, rissoles, worstjes, lever, roux, eieren, pannenkoeken, donuts.

zoals nodig

Halverwege de bereidingstijd omdraaien.

Door-en-door gebraden, opgebakken aardappelen, lendenbiefstukken, steaks.

5 - 15 Halverwege de bereidingstijd omdraaien.

Aan de kook brengen van water, pasta koken, aanbraden van vlees (goulash, stoofvlees), frituren van friet.

Onderhoud en reiniging

WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken

Veiligheid.

Algemene informatie

• Maak de kookplaat na ieder gebruik schoon.

• Gebruik altijd pannen met een schone bodem.

• Krassen of donkere vlekken op de oppervlakte hebben geen invloed op de werking van de kookplaat.

• Gebruik een specifiek schoonmaakmiddel voor het oppervlak van de kookplaat.

• Gebruik een speciale schraper voor de glazen plaat.

De kookplaat schoonmaken

Verwijder direct: gesmolten plastic, gesmolten folie, suiker en suikerhoudende

Probleemoplossing

gerechten. Anders kan het vuil de kookplaat beschadigen. Doe voorzichtig om brandwonden te voorkomen. Plaats de speciale schraper schuin op de glazen plaat en verwijder resten door het blad over het oppervlak te schuiven.

Verwijder nadat de kookplaat

voldoende is afgekoeld: kalk- en waterkringen, vetspatten en metaalachtig glanzende verkleuringen. Reinig de kookplaat met een vochtige doek en een beetje niet-schurend reinigingsmiddel.

Droog de kookplaat na reiniging af met een zachte doek.

Verkleuring glanzende metalen

verwijderen: reinig het glazen oppervlak met een doek en een oplossing van water met azijn.

WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken

Veiligheid.

10 www.zanussi.com

Wat moet u doen als…

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

U kunt de kookplaat niet inschakelen of bedienen.

De kookplaat is niet aangesloten op een stopcontact of is niet goed geïnstalleerd.

De zekering is doorgeslagen.

U hebt twee of meer tiptoetsen tegelijk aangeraakt.

Er ligt water of vetspatten op het bedieningspaneel.

U hebt een of meer tiptoetsen afgedekt.

Er klinkt een geluidssignaal en de kookplaat wordt uitgeschakeld.

Er weerklinkt een geluidssignaal als de kookplaat wordt uitgeschakeld.

De kookplaat schakelt uit.

De restwarmte-indicator gaat niet aan.

U hebt iets op de tiptoets geplaatst.

De zone is niet heet, omdat hij slechts kortstondig is bediend.

De zone is heet.

Verwijder het voorwerp van de tiptoetsen.

Verwijder het object van de tiptoets.

Als de kookzone lang genoeg in werking is geweest om heet te zijn, neemt u contact op met de klantenservice.

Laat de zone voldoende afkoelen.

De automatische opwarmfunctie start niet.

De hoogste kookstand heeft hetzelfde vermogen als de functie.

U kunt de buitenste ring niet inschakelen.

De hoogste verwarmingsstand is ingesteld.

U heeft de kookstand verlaagd van .

Controleer of de kookplaat goed is aangesloten op het lichtnet.

Raadpleeg het aansluitdiagram.

Controleer of de zekering de oorzaak van de storing is. Als de zekeringen keer op keer doorslaan, neemt u contact op met een erkende installateur.

Schakel de kookplaat opnieuw in en stel de kookstand binnen 10 seconden in.

Raak slechts één tiptoets tegelijk aan.

Reinig het bedieningspaneel.

Begin vanaf en verhoog alleen de kookstand.

Schakel eerst de binnenring in.

Het is normaal dat er een donker deel is op de meervoudige zone.

Er is een donker deel op de meervoudige zone.

www.zanussi.com

11

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

De sensorvelden worden warm.

gaat branden.

gaat branden.

en een getal gaat branden.

Het kookgerei is te groot of staat te dicht bij het bedieningspaneel.

De automatische uitschakeling is in werking getreden.

De kinderbeveiliging of toetsblokkering is actief.

Er heeft zich een fout in de kookplaat voorgedaan.

Plaats groter kookgerei op de achterste kookzones indien nodig.

Schakel de kookplaat uit en weer in.

Raadpleeg het hoofdstuk 'Dagelijks gebruik'.

Ontkoppel de kookplaat enige tijd van de stroomtoevoer. Ontkoppel de zekering uit het elektrische systeem van het huis. Sluit het apparaat opnieuw aan. Als

weer gaat branden, neem dan contact op met de klantenservice.

Als u het probleem niet kunt oplossen...

Als u niet zelf het probleem kunt verhelpen, neem dan contact op met uw verkoper of de serviceafdeling. Zie voor deze gegevens het typeplaatje. Geef ook de driecijferige code voor het glaskeramiek (bevindt zich op de hoek van het glazen oppervlak) en de foutmelding die wordt weergegeven. Verzeker u ervan dat u de

Montage

kookplaat correct gebruikt heeft. Bij onjuist gebruik van het apparaat wordt het bezoek van de onderhoudstechnicus van de klantenservice of de vakhandelaar in rekening gebracht, zelfs tijdens de garantieperiode. De instructies over het service center en de garantiebepalingen vindt u in het garantieboekje.

WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken

Veiligheid.

Voor montage

Voordat u de kookplaat installeert, dient u de onderstaande informatie van het typeplaatje te noteren. Het typeplaatje bevindt zich onderop de kookplaat.

Serienummer ...........................

Ingebouwde kookplaten

Inbouwkookplaten mogen alleen worden gebruikt nadat zij ingebouwd zijn in geschikte inbouwunits of werkbladen die aan de normen voldoen.

Aansluitkabel

• De kookplaat is voorzien van een aansluitsnoer.

• Vervang de beschadigde voedingskabel door het volgende netsnoer (of hoger):

H05V2V2-F T min. 90°C. Neem contact op met een klantenservice bij u in de buurt.

12 www.zanussi.com

Assemblage

min.

500mm min.

50mm

R 5mm min.

55mm

490

+1 mm

560

+1 mm min.

28 mm min.

20 mm min.

12 mm

www.zanussi.com

13

Beveiligingsdoos

Als u een beveiligingsdoos (een additioneel toebehoren) gebruikt, is de beschermingsvloer onder het fornuis niet noodzakelijk. De beveiligingsdoos is als toebehoren niet in elk land verkrijgbaar. Neem contact op met uw plaatselijke leverancier.

U kunt de beveiligingsdoos niet gebruiken als u de kookplaat boven een oven installeert.

Technische gegevens

Typeplaatje

Model ZEV6646XBA

Type 58 HAD 47 AO

Serienr. .................

ZANUSSI

Specificatie kookzones

Kookzone

Linksvoor

Linksachter

Rechtsvoor

Rechtsachter

750 / 2200

1200

1200

Nominaal vermogen (max warmte-instelling) [W]

1500 / 2400

Gebruik voor optimale kookresultaten kookgerei dat niet groter is dan de diameter van de kookzone.

PNC productnummer 949 492 178 00

220 - 240 V 50 - 60 Hz

Vervaardigd in Roemenië

7.0 kW

Diameter van de kookzone [mm]

120 / 210

145

145

170 / 265

14 www.zanussi.com

Energiezuinigheid

Productinformatie volgens EU 66/2014

Modelidentificatie

Type kooktoestel

Aantal kookzones

Verwarmingstechnologie

Diameter ronde kookzones (Ø) Linksvoor

Linksachter

Rechtsvoor

Lengte (L) en breedte (B) van niet-circulaire kookzone

Rechtsachter

Energieverbruik per kookzone

(EC electric cooking)

Energieverbruik van de kookplaat (EC electric hob)

Linksvoor

Linksachter

Rechtsvoor

Rechtsachter

EN 60350-2 - Household electric cooking appliances - Part 2: Hobs - Methods for measuring performance

Energiebesparing

U kunt elke dag energie besparen tijdens het koken door de onderstaande tips te volgen.

• Warm alleen de hoeveelheid water op die u nodig heeft.

• Doe indien mogelijk altijd een deksel op de pan.

MILIEUBESCHERMING

Recycle de materialen met het symbool .

Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen. Help om het milieu en de volksgezondheid te beschermen en recycle het afval van elektrische en elektronische apparaten. Gooi apparaten

ZEV6646XBA

Ingebouwde kookplaat

4

Stralingswarmte

21,0 cm

14,5 cm

14,5 cm

L 26,5 cm

B 17,0 cm

174,5 Wh / kg

202,3 Wh / kg

202,3 Wh / kg

185,4 Wh / kg

191,1 Wh / kg

• Zet uw kookgerei op de kookzone voordat u deze activeert.

• De bodem van het kookgerei moet dezelfde afmeting hebben als de kookzone.

• Zet kleiner kookgerei op kleinere kookzones.

• Plaats het kookgerei precies in het midden van de kookzone.

• Gebruik de restwarmte om het eten warm te houden of te smelten.

gemarkeerd met het symbool niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente.

www.zanussi.com

15

Table des matières

Informations de sécurité

Consignes de sécurité

Description de l'appareil

Utilisation quotidienne

Conseils

16

18

20

21

23

Entretien et nettoyage

En cas d'anomalie de fonctionnement

Installation

Caractéristiques techniques

Rendement énergétique

Sous réserve de modifications.

Informations de sécurité

Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne pourra être tenu pour responsable des blessures et dégâts résultant d'une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours les instructions dans un lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.

Sécurité des enfants et des personnes vulnérables

Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans, ainsi que des personnes dont les capacités physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou dont les connaissances et l'expérience sont insuffisantes, à condition d'être surveillés ou d'avoir reçu des instructions concernant l'utilisation sécurisée de l'appareil et de comprendre les risques encourus.

Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.

Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants et jetezles convenablement.

Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil lorsqu'il est en cours de fonctionnement ou lorsqu'il refroidit. Les parties accessibles sont chaudes.

Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité enfants, nous vous recommandons de l'activer.

Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre une opération de maintenance sur l'appareil sans surveillance.

Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus éloignés de l'appareil en permanence lorsqu'il est en fonctionnement.

24

25

26

28

29

16 www.zanussi.com

Sécurité générale

AVERTISSEMENT : L'appareil et ses parties accessibles deviennent chauds pendant son fonctionnement. Veillez à ne pas toucher les éléments chauffants. Les enfants de moins de

8 ans doivent être tenus à l'écart, à moins d'être surveillés en permanence.

Ne faites pas fonctionner l'appareil avec un minuteur externe ou un système de commande à distance.

AVERTISSEMENT : Il peut être dangereux de laisser chauffer de la graisse ou de l'huile sans surveillance sur une table de cuisson car cela pourrait provoquer un incendie.

N'essayez JAMAIS d'éteindre un feu avec de l'eau. Éteignez l'appareil puis couvrez les flammes, par exemple avec un couvercle ou une couverture ignifuge.

ATTENTION : Toute cuisson doit être surveillée. Une cuisson courte doit être surveillée en permanence.

AVERTISSEMENT : Risque d'incendie ! N'entreposez rien sur les surfaces de cuisson.

Ne posez pas d'objets métalliques tels que couteaux, fourchettes, cuillères ou couvercles sur la table de cuisson car ils pourraient chauffer.

N'utilisez pas de nettoyeur vapeur pour nettoyer l'appareil.

Si la surface vitrocéramique / en verre est fissurée, éteignez l'appareil pour éviter tout risque d'électrocution.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un service de maintenance agréé ou un technicien qualifié afin d'éviter tout danger.

AVERTISSEMENT : Utilisez uniquement les dispositifs de protection pour table de cuisson conçus ou indiqués comme adaptés par le fabricant de l'appareil de cuisson dans les instructions d'utilisation, ou les dispositifs de protection pour table de cuisson intégrés à l'appareil. L'utilisation de dispositifs de protection non adaptés peut entraîner des accidents.

www.zanussi.com

17

Consignes de sécurité

Installation

AVERTISSEMENT!

L'appareil doit être installé uniquement par un professionnel qualifié.

• Retirez l'intégralité de l'emballage.

• N'installez pas et ne branchez pas un appareil endommagé.

• Suivez scrupuleusement les instructions d'installation fournies avec l'appareil.

• Respectez l'espacement minimal requis par rapport aux autres appareils et éléments.

• Soyez toujours vigilants lorsque vous déplacez l'appareil car il est lourd. Utilisez toujours des gants de sécurité et des chaussures fermées.

• Isolez les surfaces découpées à l'aide d'un matériau d'étanchéité pour éviter que la moisissure ne provoque de gonflements.

• Protégez la partie inférieure de l'appareil de la vapeur et de l'humidité.

• N'installez pas l'appareil près d'une porte ou sous une fenêtre. Les récipients chauds risqueraient de tomber de l'appareil lors de l'ouverture de celles-ci.

• Si l'appareil est installé au-dessus de tiroirs, assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace entre le fond de l'appareil et le tiroir supérieur pour que l'air puisse circuler.

• Le dessous de l'appareil peut devenir très chaud. Veillez à installer un panneau de séparation ignifuge sous l'appareil pour en bloquer l'accès.

Branchement électrique

AVERTISSEMENT!

Risque d'incendie ou d'électrocution.

• L'ensemble des branchements électriques doit être effectué par un technicien qualifié.

• L'appareil doit être relié à la terre.

• Avant toute intervention, assurez-vous que l'appareil est débranché.

• Vérifiez que les données électriques figurant sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau. Si ce n'est pas le cas, contactez un électricien.

• Assurez-vous que l'appareil est bien installé.

Un câble d'alimentation lâche et inapproprié ou une fiche (si présente) non serrée

18

peuvent être à l'origine d'une surchauffe des bornes.

• Utilisez le câble d'alimentation électrique approprié.

• Ne laissez pas le câble d'alimentation s'emmêler.

• Assurez-vous qu'une protection anti-

électrocution est installée.

• Utilisez un collier anti-traction sur le câble.

• Assurez-vous que le câble d'alimentation ou la fiche (si présente) n'entrent pas en contact avec les surfaces brûlantes de l'appareil ou les récipients brûlants lorsque vous branchez l'appareil à des prises

électriques situées à proximité.

• N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises ni de rallonges.

• Veillez à ne pas endommager la fiche secteur (si présente) ni le câble d'alimentation. Contactez notre centre de maintenance agréé ou un électricien pour remplacer le câble d'alimentation s'il est endommagé.

• La protection contre les chocs des parties sous tension et isolées doit être fixée de telle manière qu'elle ne peut pas être enlevée sans outils.

• Ne branchez la fiche d'alimentation à la prise de courant qu'à la fin de l'installation.

Assurez-vous que la prise de courant est accessible une fois l'appareil installé.

• Si la prise de courant est lâche, ne branchez pas la fiche d'alimentation secteur.

• Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation pour débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la fiche.

• N'utilisez que des systèmes d'isolation appropriés : des coupe-circuits, des fusibles

(les fusibles à visser doivent être retirés du support), un disjoncteur différentiel et des contacteurs.

• L'installation électrique doit être équipée d'un dispositif d'isolement à coupure omnipolaire. Le dispositif d'isolement doit présenter une distance d'ouverture des contacts d'au moins 3 mm.

Utilisation

AVERTISSEMENT!

Risque de blessures, de brûlures ou d'électrocution.

www.zanussi.com

• Avant la première utilisation, retirez les emballages, les étiquettes et les films de protection (si présents).

• Utilisez cet appareil dans un environnement domestique.

• Ne modifiez pas les caractéristiques de cet appareil.

• Assurez-vous que les orifices de ventilation ne sont pas bouchés.

• Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant son fonctionnement.

• Éteignez les zones de cuisson après chaque utilisation.

• Ne posez pas de couverts ou de couvercles sur les zones de cuisson. Elles sont chaudes.

• N'utilisez jamais cet appareil avec les mains mouillées ou lorsqu'il est en contact avec de l'eau.

• N'utilisez jamais l'appareil comme plan de travail ou comme plan de stockage.

• Si la surface de l'appareil présente des fêlures, débranchez immédiatement l'appareil. pour éviter tout risque d'électrocution.

• Lorsque vous versez un aliment dans de l'huile chaude, elle peut éclabousser.

AVERTISSEMENT!

Risque d'incendie et d'explosion.

• Les graisses et l'huile chaudes peuvent dégager des vapeurs inflammables. Tenez les flammes ou les objets chauds éloignés des graisses et de l'huile lorsque vous vous en servez pour cuisiner.

• Les vapeurs dégagées par l'huile très chaude peuvent provoquer une combustion spontanée.

• L'huile qui a servi contient des restes d'aliments pouvant provoquer un incendie à température plus faible que l'huile n'ayant jamais servi.

• Ne placez pas de produits inflammables ou d'éléments imbibés de produits inflammables

à l'intérieur ou à proximité de l'appareil, ni sur celui-ci.

AVERTISSEMENT!

Risque d'endommagement de l'appareil.

• Ne laissez pas de récipients chauds sur le bandeau de commande.

• Ne posez pas de couvercle de casserole chaud sur la surface en verre de la table de cuisson.

• Ne laissez pas le contenu des récipients de cuisson s'évaporer complètement.

• Prenez soin de ne pas laisser tomber d'objets ou de récipients sur l'appareil. Sa surface risque d'être endommagée.

• Ne faites jamais fonctionner les zones de cuisson avec des récipients de cuisson vides ou sans aucun récipient de cuisson.

• Ne placez jamais de papier aluminium sur l'appareil.

• N'utilisez pas de récipients en fonte ou en aluminium, ni de récipients dont le fond est endommagé et rugueux. Ils risqueraient de rayer le verre ou la surface vitrocéramique.

Soulevez toujours ces objets lorsque vous devez les déplacer sur la surface de cuisson.

• Cet appareil est exclusivement destiné à un usage culinaire. Ne l'utilisez pas pour des usages autres que celui pour lequel il a été conçu, à des fins de chauffage par exemple.

Entretien et nettoyage

• Nettoyez régulièrement l'appareil afin de maintenir le revêtement en bon état.

• Éteignez l'appareil et laissez-le refroidir avant de le nettoyer.

• Débranchez l’appareil de l'alimentation

électrique avant toute opération de maintenance.

• Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer l'appareil.

• Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide. Utilisez uniquement des produits de lavage neutres. N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à récurer, de solvants ni d'objets métalliques.

Mise au rebut

AVERTISSEMENT!

Risque de blessure ou d'asphyxie.

• Contactez votre service municipal pour obtenir des informations sur la marche à suivre pour mettre l'appareil au rebut.

• Débranchez l'appareil de l'alimentation

électrique.

• Coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil et mettez-le au rebut.

Maintenance

• Pour réparer l'appareil, contactez un service après-vente agréé.

• Utilisez exclusivement des pièces d'origine.

www.zanussi.com

19

Description de l'appareil

Description de la table de cuisson

1

145 mm

1

145 mm

1

1 2

1

Zone de cuisson

2

Bandeau de commande

Description du bandeau de commande

1 2 3 4 5 6 7

10 9 8

Les touches sensitives permettent de faire fonctionner l'appareil. Les affichages, les voyants et les signaux sonores indiquent les fonctions activées.

Touche sensitive

Fonction Commentaire

1

2

3

MARCHE/ARRÊT

-

Verrouillage / Dispositif de sécurité enfants

Pour allumer et éteindre la table de cuisson.

Pour verrouiller ou déverrouiller le bandeau de commande.

Pour activer ou désactiver le circuit extérieur de la zone de cuisson.

20 www.zanussi.com

6

7

4

5

8

9

10

-

-

-

Touche sensitive

/

Fonction Commentaire

-

-

Indicateur du niveau de cuisson Pour indiquer le niveau de cuisson.

Voyants du minuteur des zones de cuisson

Pour indiquer la zone à laquelle se réfère la durée sélectionnée.

-

Affichage du minuteur Pour indiquer la durée, en minutes.

Pour activer ou désactiver le circuit extérieur de la zone de cuisson.

Pour choisir la zone de cuisson.

Pour augmenter ou diminuer la durée.

/

Pour sélectionner un niveau de cuisson.

Indicateurs de niveau de cuisson

-

Affichage

+ chiffre

Description

La zone de cuisson est désactivée.

La zone de cuisson est activée.

La fonction Démarrage automatique de la cuisson est activée.

Une anomalie de fonctionnement s'est produite.

Une zone de cuisson est encore chaude (chaleur résiduelle).

La fonction Verrouillage /Dispositif de sécurité enfants est activée.

La fonction Arrêt automatique est activée.

Voyant de chaleur résiduelle

AVERTISSEMENT!

Il y a risque de brûlures par la chaleur résiduelle.

Utilisation quotidienne

AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

Activation et désactivation

Appuyez sur pendant 1 seconde pour activer ou désactiver la table de cuisson.

www.zanussi.com

21

Arrêt automatique

Cette fonction arrête la table de cuisson automatiquement si :

• toutes les zones de cuisson sont désactivées,

• vous ne réglez pas le niveau de cuisson après avoir allumé la table de cuisson,

• vous avez renversé quelque chose ou placé un objet sur le bandeau de commande pendant plus de 10 secondes (une casserole, un torchon, etc.). Un signal sonore retentit et la table de cuisson s'éteint.

Retirez l'objet du bandeau de commande ou nettoyez celui-ci.

• vous ne désactivez pas la zone de cuisson ou ne modifiez pas le niveau de cuisson. Au bout de quelques instants, s'allume et la table de cuisson s'éteint.

La relation entre le niveau de cuisson et la durée après laquelle la table de cuisson s'éteint :

Niveau de cuisson

, 1 - 2

3 - 4

5

6 - 9

La table de cuisson s'éteint au bout de

6 heures

5 heures

4 heures

1,5 heure

Niveau de cuisson

Appuyez sur pour augmenter le niveau de cuisson. Appuyez sur pour diminuer le niveau de cuisson. Appuyez simultanément sur

et pour désactiver la zone de cuisson.

Activation et désactivation des circuits extérieurs

Vous pouvez ajuster la surface de cuisson à la dimension de votre ustensile de cuisine.

Utilisez la touche sensitive :

Pour activer le circuit extérieur : appuyez sur la touche sensitive. Le voyant s'allume.

Pour désactiver le circuit extérieur :

appuyez sur la touche sensitive jusqu'à ce que le voyant s'éteigne.

22

Démarrage automatique de la cuisson

Cette fonction vous permet d'atteindre le niveau de cuisson sélectionné en un temps plus court.

Cette fonction active le niveau de cuisson le plus élevé pendant un certain temps puis redescend au niveau sélectionné.

Pour activer la fonction, la zone de cuisson doit être froide.

Pour activer la fonction pour une zone de

cuisson : appuyez sur la touche jusqu'à ce que apparaisse. Appuyez immédiatement sur

jusqu'à ce que le niveau de cuisson réglé s'affiche. Au bout de 3 secondes, s'allume.

Pour désactiver la fonction : appuyez sur

.

Minuteur

Minuteur dégressif

Vous pouvez utiliser cette fonction pour régler la durée de fonctionnement de la zone de cuisson, uniquement pour une session.

Sélectionnez d'abord le niveau de cuisson de la zone de cuisson, puis réglez la fonction.

Pour sélectionner la zone de cuisson :

appuyez sur à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'indicateur de la zone de cuisson correspondante s'affiche.

Pour activer la fonction ou modifier la

durée : appuyez sur la touche ou du minuteur pour régler la durée (de 00 à

99 minutes). Lorsque le voyant de la zone de cuisson commence à clignoter lentement, le décompte commence.

Pour voir le temps restant : sélectionnez la zone de cuisson à l'aide de . Le voyant de la zone de cuisson clignote rapidement.

L'affichage indique la durée restante.

Pour désactiver la fonction : sélectionnez la zone de cuisson avec et appuyez sur . Le temps restant est décompté jusqu'à 00. Le voyant de la zone de cuisson s'éteint.

Lorsque la durée est écoulée, un signal sonore retentit et 00 clignote.

La zone de cuisson se désactive.

www.zanussi.com

Pour arrêter le signal sonore : appuyez sur

.

Minuterie

Vous pouvez utiliser cette fonction comme

Minuterie lorsque la table de cuisson est allumée mais que les zones de cuisson ne sont pas activées. L'affichage du niveau de cuisson indique .

Pour activer la fonction : appuyez sur .

Appuyez sur la touche ou du minuteur pour régler la durée. Lorsque la durée s'est

écoulée, un signal sonore retentit et 00 clignote.

Pour arrêter le signal sonore : appuyez sur

.

Cette fonction est sans effet sur le fonctionnement des zones de cuisson.

Verrouillage

Vous pouvez verrouiller le bandeau de commande pendant que les zones de cuisson fonctionnent. Vous éviterez ainsi une modification accidentelle du réglage du niveau de cuisson.

Réglez d'abord le niveau de cuisson.

Pour activer la fonction : appuyez sur . s'affiche pendant 4 secondes.Le minuteur reste activé.

Pour désactiver la fonction : appuyez sur

. Le niveau de cuisson précédent s'allume.

Conseils

AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

Ustensiles de cuisson

Le fond de l'ustensile de cuisson doit être aussi plat et épais que possible.

Lorsque vous éteignez la table de cuisson, cette fonction est

également désactivée.

Dispositif de sécurité enfants

Cette fonction permet d'éviter une utilisation involontaire de la table de cuisson.

Pour activer la fonction : allumez la table de cuisson en appuyant sur . Ne sélectionnez pas de réglage de niveau de cuisson. Appuyez sur pendant 4 secondes. s'allume.

Éteignez la table de cuisson en appuyant sur

.

Pour désactiver la fonction : allumez la table de cuisson en appuyant sur . Ne sélectionnez pas de réglage de niveau de cuisson. Appuyez sur pendant 4 secondes. s'allume.

Éteignez la table de cuisson en appuyant sur

.

Pour désactiver la fonction le temps d'une

cuisson : allumez la table de cuisson en appuyant sur . s'allume. Appuyez sur pendant 4 secondes. Réglez le niveau de

cuisson dans les 10 secondes qui suivent.

Vous pouvez utiliser la table de cuisson.

Lorsque vous éteignez la table de cuisson avec

, la fonction est de nouveau activée.

Les récipients de cuisson avec un fond en émail, en aluminium ou en cuivre peuvent laisser des traces sur la surface vitrocéramique.

Exemples de cuisson

Les valeurs figurant dans le tableau suivant sont fournies à titre indicatif.

www.zanussi.com

23

1 - 2

2 - 3

9

Niveau de cuisson

- 1

1 - 2

3 - 4

4 - 5

4 - 5

6 - 7

7 - 8

Utilisation : Durée

(min)

Conseils

Conservez les aliments cuits au chaud.

Sauce hollandaise, faire fondre : beurre, chocolat, gélatine.

Cuire à la vapeur des légumes, du poisson et de la viande.

Cuire des pommes de terre à la vapeur.

Cuire de grandes quantités d'aliments, des ragoûts et des soupes.

Faire revenir : escalopes, cordons bleus de veau, côtelettes, rissolettes, saucisses, foie, roux, œufs, crêpes, beignets.

au besoin Placez un couvercle sur le récipi-

5 - 25

Solidifier : omelettes, œufs cocotte. 10 - 40 Couvrez pendant la cuisson.

Faire mijoter des plats à base de riz et de laitage, réchauffer des plats cuisinés.

25 - 50 Ajoutez au moins deux fois plus d'eau que de riz. Remuez les plats

à base de lait durant la cuisson.

20 - 45

20 - 60 ent.

Mélangez de temps en temps.

Ajoutez quelques cuillerées de liquide.

Utilisez max. ¼ l d'eau pour 750 g de pommes de terre.

60 - 150 Ajoutez jusqu’à 3 litres de liquide, plus les ingrédients.

au besoin Retournez à la moitié du temps.

Cuisson à température élevée des pommes de terre rissolées, filets, steaks.

5 - 15 Retournez à la moitié du temps.

Faire bouillir de l'eau, cuire des pâtes, griller de la viande (goulasch, bœuf braisé), cuire des frites.

Entretien et nettoyage

AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

Informations générales

• Nettoyez la table de cuisson après chaque utilisation.

• Utilisez toujours un plat de cuisson dont le fond est propre.

• Les rayures ou les taches sombres sur la surface n'ont aucune incidence sur le fonctionnement de la table de cuisson.

• Utilisez un nettoyant spécialement adapté à la surface de la table de cuisson.

• Utilisez un racloir spécial pour la vitre.

Nettoyage de la table de cuisson

Enlevez immédiatement : plastique fondu, films plastiques, sucre et aliments contenant du sucre. Sinon, la saleté pourrait endommager la table de cuisson. Veillez à ne pas vous brûler. Tenez le racloir spécial incliné sur la surface vitrée et faites glisser la lame du racloir pour enlever les salissures.

Une fois que la table de cuisson a

suffisamment refroidi, enlevez : traces de calcaire et d'eau, projections de graisse, décolorations métalliques luisantes. Nettoyez la table de cuisson à l'aide d'un chiffon humide et d'un détergent non abrasif. Après le nettoyage, séchez la table de cuisson à l'aide d'un chiffon doux.

24 www.zanussi.com

Pour retirer les décolorations

métalliques brillantes : utilisez une solution d'eau additionnée de vinaigre et nettoyez la surface vitrée avec un chiffon humide.

En cas d'anomalie de fonctionnement

AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

En cas d'anomalie de fonctionnement

Problème

Vous ne pouvez pas allumer la table de cuisson ni la faire fonctionner.

Cause probable

La table de cuisson n'est pas connectée à une source d'alimentation électrique ou le branchement est incorrect.

Le fusible a disjoncté.

Un signal sonore retentit et la table de cuisson s'éteint.

Un signal sonore retentit lorsque la table de cuisson est éteinte.

La table de cuisson est désactivée.

Le voyant de chaleur résiduelle ne s'allume pas.

Vous avez appuyé sur plusieurs touches sensitives en même temps.

Il y a de l'eau ou des taches de graisse sur le bandeau de commande.

Vous avez posé quelque chose sur une ou plusieurs touches sensitives.

Vous avez posé quelque chose sur la touche sensitive .

La zone de cuisson n'est pas chaude parce qu'elle n'a fonctionné que peu de temps.

Solution

Vérifiez que la table de cuisson est correctement branchée à une source d'alimentation électrique.

Consultez le schéma de raccordement.

Vérifiez que le fusible est bien la cause de l'anomalie. Si les fusibles disjonctent de manière répétée, faites appel à un électricien qualifié.

Allumez de nouveau la table de cuisson et réglez le niveau de cuisson en moins de 10 secondes.

N'appuyez que sur une seule touche sensitive à la fois.

Nettoyez le bandeau de commande.

Retirez l'objet des touches sensitives.

Retirez l'objet de la touche sensitive.

Si la zone de cuisson a eu assez de temps pour chauffer, faites appel à votre service après-vente agréé.

www.zanussi.com

25

Problème

La fonction de démarrage automatique de la cuisson ne fonctionne pas.

Cause probable

La zone est chaude.

Laissez la zone de cuisson refroidir.

Solution

Impossible d'activer le circuit extérieur.

Le niveau de cuisson le plus élevé est réglé.

Vous avez diminué le niveau de cuisson à partir de .

Le niveau de cuisson le plus élevé est identique à la fonction.

Commencez à et augmentez le niveau de cuisson.

Activez d'abord le circuit intérieur.

Il y a une zone sombre sur la zone multiple.

Les touches sensitives sont chaudes.

s'allume.

s'allume.

et un chiffre s'affichent.

Il est normal qu'il y ait une zone sombre sur la zone multiple.

Le récipient est trop grand ou vous l'avez placé trop près des commandes.

La fonction Arrêt automatique est activée.

Le dispositif de sécurité enfants ou de verrouillage est activé.

Une erreur s'est produite dans la table de cuisson.

Placez les récipients de grande taille sur les zones de cuisson arrière, si possible.

Éteignez la table de cuisson puis allumez-la de nouveau.

Reportez-vous au chapitre « Utilisation quotidienne ».

Débranchez la table de cuisson de l'alimentation électrique pendant quelques minutes. Déconnectez le fusible de l'installation domestique. Rebranchez l'appareil. Si s'affiche à nouveau, faites appel au service aprèsvente agréé.

Si vous ne trouvez pas de solution...

Si vous ne trouvez pas de solution au problème, veuillez contacter votre revendeur ou un service après-vente agréé. Veuillez lui fournir les informations se trouvant sur la plaque signalétique. Donnez également la combinaison

à 3 lettres et chiffres pour la vitrocéramique

(située dans un des coins de la surface en verre) et le message d'erreur qui s'affiche.

Installation

Assurez-vous d'utiliser correctement l'appareil.

En cas d'erreur de manipulation de la part de l'utilisateur, le déplacement du technicien du service après-vente ou du vendeur pourra être facturé, même en cours de garantie. Les instructions relatives au service après-vente et aux conditions de garantie figurent dans le livret de garantie.

AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

26 www.zanussi.com

Avant l'installation

Avant d'installer la table de cuisson, notez les informations de la plaque signalétique cidessous. La plaque signalétique se trouve au bas de la table de cuisson.

Numéro de série ....................

Tables de cuisson intégrées

Les tables de cuisson encastrables ne peuvent

être mises en fonctionnement qu'après avoir été

Montage

installées dans des meubles et sur des plans de travail homologués et adaptés.

Câble d'alimentation

• La table de cuisson est fournie avec un câble d'alimentation.

• Pour remplacer le câble d'alimentation endommagé, utilisez le type de câble suivant

(ou supérieur) : H05V2V2-F T min. 90 °C.

Contactez votre service après-vente.

min.

500mm min.

50mm

R 5mm min.

55mm

490

+1 mm

560

+1 mm min.

28 mm min.

20 mm min.

12 mm

www.zanussi.com

27

Enceinte de protection

Si vous utilisez une enceinte de protection

(accessoire supplémentaire), le fond de protection installé directement sous la table de cuisson n'est plus nécessaire. L'enceinte de protection n'est pas disponible dans tous les pays. Veuillez contacter votre revendeur local.

Vous ne pouvez pas utiliser l'enceinte de protection si vous installez la table de cuisson audessus d'un four.

Caractéristiques techniques

Plaque signalétique

Modèle ZEV6646XBA

Type 58 HAD 47 AO

Numéro de série ..........

ZANUSSI

Caractéristiques des zones de cuisson

PNC 949 492 178 00

220 - 240 V 50 - 60 Hz

Fabriqué en Roumanie

7.0 kW

Zone de cuisson

Avant gauche

Arrière gauche

Avant droite

Arrière droite

Puissance nominale (niveau de cuisson max.) [W]

750 / 2200

1200

1200

1500 / 2400

Pour des résultats de cuisson optimaux, utilisez des récipients qui ne dépassent pas le diamètre de la zone de cuisson.

Diamètre de la zone de cuisson

[mm]

120 / 210

145

145

170 / 265

28 www.zanussi.com

Rendement énergétique

Informations sur le produit selon la norme EU 66/2014

Identification du modèle

Type de table de cuisson

Nombre de zones de cuisson

Technologie de chauffage

Diamètre des zones de cuisson circulaires (Ø)

Avant gauche

Arrière gauche

Avant droite

Arrière droite Longueur (L) et largeur (l) de la zone de cuisson non circulaire

Consommation d'énergie selon la zone de cuisson (EC electric cooking)

Consommation d'énergie de la table de cuisson (EC electric hob)

Avant gauche

Arrière gauche

Avant droite

Arrière droite

ZEV6646XBA

Table de cuisson intégrée

4

Chauffage par rayonnement

21,0 cm

14,5 cm

14,5 cm

L 26,5 cm l 17,0 cm

174,5 Wh / kg

202,3 Wh / kg

202,3 Wh / kg

185,4 Wh / kg

191,1 Wh / kg

EN 60350-2 - Household electric cooking appliances - Part 2: Hobs - Methods for measuring performance

Économie d'énergie

Vous pouvez économiser de l'énergie au quotidien en suivant les conseils suivants.

• Si vous faites chauffer de l'eau, ne faites chauffer que la quantité dont vous avez réellement besoin.

• Si possible, couvrez toujours les récipients de cuisson avec un couvercle pendant la cuisson.

• Activez toujours la zone de cuisson après avoir posé le récipient dessus.

• Le fond du récipient doit avoir le même diamètre que la zone de cuisson.

• Placez les plus petits récipients sur les plus petites zones de cuisson.

• Posez directement le récipient au centre de la zone de cuisson.

• Vous pouvez utiliser la chaleur résiduelle pour conserver les aliments au chaud ou pour faire fondre.

EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Recyclez les matériaux portant le symbole .

Déposez les emballages dans les conteneurs prévus à cet effet. Contribuez à la protection de l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et électroniques. Ne jetez pas les appareils portant le symbole avec les ordures ménagères. Emmenez un tel produit dans votre centre local de recyclage ou contactez vos services municipaux.

www.zanussi.com

29

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise

Sicherheitsanweisungen

Gerätebeschreibung

Täglicher Gebrauch

Tipps und Hinweise

30

32

34

35

37

Reinigung und Pflege

Fehlersuche

Montage

Technische Daten

Energieeffizienz

Änderungen vorbehalten.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie die mitgelieferte Gebrauchsanleitung sorgfältig vor

Montage und Inbetriebnahme des Geräts. Bei Verletzungen oder

Schäden infolge nicht ordnungsgemäßer Montage oder

Verwendung des Geräts übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Bewahren Sie die Anleitung immer an einem sicheren und zugänglichen Ort zum späteren Nachschlagen auf.

Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen

Personen

Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen

Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen nur dann verwendet werden, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die mit dem Gerät verbundenen

Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von Kindern fern und entsorgen Sie es auf angemessene Weise.

Halten Sie Kinder und Haustiere während des Betriebs oder der Abkühlphase vom Gerät fern. Berührbare Teile sind heiß.

Falls Ihr Gerät mit einer Kindersicherung ausgestattet ist, empfehlen wir, diese einzuschalten.

Kinder dürfen keine Reinigung und Wartung ohne

Beaufsichtigung durchführen.

Kinder bis zu 3 Jahren sind während des Betriebs unbedingt von dem Gerät fernzuhalten.

38

39

40

42

43

30 www.zanussi.com

Allgemeine Sicherheit

WARNUNG: Das Gerät und die zugänglichen Geräteteile werden während des Betriebs heiß. Seien Sie vorsichtig und berühren Sie niemals die Heizelemente. Halten Sie Kinder unter

8 Jahren vom Gerät fern, wenn sie nicht ständig beaufsichtigt werden.

Schalten Sie das Gerät nicht über eine externe Zeitschaltuhr oder eine separate Fernsteuerung ein.

WARNUNG: Kochen mit Fett oder Öl auf einem unbeaufsichtigten Kochfeld ist gefährlich und kann zu einem

Brand führen.

Versuchen Sie NICHT einen Brand mit Wasser zu löschen, sondern schalten Sie das Gerät aus und bedecken Sie die

Flamme mit einem Deckel oder einer Feuerlöschdecke.

VORSICHT: Der Kochvorgang muss überwacht werden. Ein kurzer Kochvorgang muss kontinuierlich überwacht werden.

WARNUNG: Brandgefahr: Legen Sie keine Gegenstände auf dem Kochfeld ab.

Legen Sie keine Metallgegenstände wie Messer, Gabeln, Löffel oder Topfdeckel auf die Oberfläche des Kochfelds, da diese heiß werden können.

Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem Dampfstrahlreiniger.

Hat die Glaskeramik-/Glasoberfläche einen Sprung, schalten

Sie das Gerät aus, um einen Stromschlag zu vermeiden.

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, einem autorisierten Kundendienst oder einer gleichermaßen qualifizierten Person ausgetauscht werden, um

Gefahrenquellen zu vermeiden.

WARNUNG: Verwenden Sie nur Schutzabdeckungen des

Herstellers des Kochgeräts, von ihm in der

Bedienungsanleitung als geeignete und empfohlene

Schutzabdeckungen oder die im Gerät enthaltene

Schutzabdeckung. Es besteht Unfallgefahr durch die

Verwendung ungeeigneter Schutzabdeckungen.

www.zanussi.com

31

Sicherheitsanweisungen

Montage

WARNUNG!

Nur eine qualifizierte Fachkraft darf die Montage des Geräts vornehmen.

• Entfernen Sie das gesamte

Verpackungsmaterial.

• Montieren Sie ein beschädigtes Gerät nicht und benutzen Sie es nicht.

• Halten Sie sich an die mitgelieferte

Montageanleitung.

• Die Mindestabstände zu anderen Geräten und Küchenmöbeln sind einzuhalten.

• Seien Sie beim Bewegen des Gerätes vorsichtig, da es sehr schwer ist. Tragen Sie stets Sicherheitshandschuhe und festes

Schuhwerk.

• Dichten Sie die Ausschnittskanten mit einem

Dichtungsmittel ab, um ein Aufquellen durch

Feuchtigkeit zu verhindern.

• Schützen Sie die Geräteunterseite vor

Dampf und Feuchtigkeit.

• Installieren Sie das Gerät nicht direkt neben einer Tür oder unter einem Fenster. So kann heißes Kochgeschirr nicht herunterfallen, wenn die Tür oder das Fenster geöffnet wird.

• Wird das Gerät über Schubladen eingebaut, achten Sie darauf, dass zwischen dem

Geräteboden und der oberen Schublade ein ausreichender Abstand für die Luftzirkulation vorhanden ist.

• Der Boden des Geräts kann heiß werden.

Achten Sie darauf eine feuerfeste

Trennplatte unter dem Gerät anzubringen, damit der Boden nicht zugänglich ist.

Elektrischer Anschluss

WARNUNG!

Brand- und Stromschlaggefahr.

• Alle elektrischen Anschlüsse sind von einem geprüften Elektriker vorzunehmen.

• Das Gerät muss geerdet sein.

• Vor der Durchführung jeglicher Arbeiten muss das Gerät von der elektrischen

Stromversorgung getrennt werden.

• Stellen Sie sicher, dass die elektrischen

Daten auf dem Typenschild den Daten Ihrer

Stromversorgung entsprechen. Wenden Sie sich anderenfalls an eine Elektrofachkraft.

• Achten Sie darauf, dass das Gerät ordnungsgemäß montiert wird. Wenn

32

freiliegende oder ungeeignete Netzkabel oder Netzstecker (fall vorhanden) verwendet werden, kann der Anschluss überhitzen.

• Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige

Kabel für den elektrischen Netzanschluss verwenden.

• Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht lose hängt oder sich verheddert.

• Sorgen Sie dafür, dass ein

Berührungsschutz installiert wird.

• Verwenden Sie die Zugentlastung für das

Kabel.

• Stellen Sie beim elektrischen Anschluss des

Gerätes sicher, dass das Netzkabel oder ggf. der Netzstecker nicht mit dem heißen

Gerät oder heißem Kochgeschirr in

Berührung kommt.

• Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel.

• Achten Sie darauf, Netzstecker (falls vorhanden) und Netzkabel nicht zu beschädigen. Wenden Sie sich zum

Austausch des beschädigten Netzkabels an unseren autorisierten Kundendienst oder eine Elektrofachkraft.

• Alle Teile, die gegen direktes Berühren schützen, sowie die isolierten Teile müssen so befestigt werden, dass sie nicht ohne

Werkzeug entfernt werden können.

• Stecken Sie den Netzstecker erst nach

Abschluss der Montage in die Steckdose.

Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker nach der Montage noch zugänglich ist.

• Falls die Steckdose lose ist, schließen Sie den Netzstecker nicht an.

• Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie das Gerät vom Netzstrom trennen möchten.

Ziehen Sie stets am Netzstecker.

• Verwenden Sie nur geeignete

Trenneinrichtungen: Überlastschalter,

Sicherungen (Schraubsicherungen müssen aus dem Halter entfernt werden können),

Erdschlüsse, Kontakte.

• Die elektrische Installation muss eine

Trenneinrichtung aufweisen, mit der Sie das

Gerät allpolig von der Stromversorgung trennen können. Die Trenneinrichtung muss mit einer Kontaktöffnungsbreite von mindestens 3 mm ausgeführt sein.

www.zanussi.com

Gebrauch

WARNUNG!

Verletzungs-, Verbrennungs- und

Stromschlaggefahr.

• Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch das gesamte Verpackungsmaterial, die Aufkleber und Schutzfolie (falls vorhanden).

• Das Gerät ist für die Verwendung im

Haushalt vorgesehen.

• Nehmen Sie keine technischen Änderungen am Gerät vor.

• Die Lüftungsöffnungen dürfen nicht abgedeckt werden.

• Lassen Sie das Gerät bei Betrieb nicht unbeaufsichtigt.

• Schalten Sie die Kochzonen nach jedem

Gebrauch aus.

• Legen Sie kein Besteck und keine

Topfdeckel auf die Kochzonen. Sie werden heiß.

• Bedienen Sie das Gerät nicht mit feuchten oder nassen Händen oder wenn es mit

Wasser in Kontakt gekommen ist.

• Benutzen Sie das Gerät nicht als Arbeitsoder Abstellfläche.

• Hat die Geräteoberfläche einen Sprung, trennen Sie das Gerät umgehend von der

Spannungsversorgung. Dies dient zur

Vermeidung eines Stromschlags.

• Wenn Sie Nahrungsmittel in heißes Öl geben, kann dieses spritzen.

WARNUNG!

Brand- und Explosionsgefahr!

• Erhitzte Öle und Fette können brennbare

Dämpfe freisetzen. Halten Sie Flammen und erhitzte Gegenstände beim Kochen mit

Fetten und Ölen von diesen fern.

• Die von sehr heißem Öl freigesetzten

Dämpfe können eine Selbstzündung verursachen.

• Bereits verwendetes Öl kann

Lebensmittelreste enthalten und schon bei niedrigeren Temperaturen eher einen Brand verursachen als frisches Öl.

• Platzieren Sie keine entflammbaren Produkte oder Gegenstände, die mit entflammbaren

Produkten benetzt sind, im Gerät, auf dem

Gerät oder in der Nähe des Geräts.

WARNUNG!

Das Gerät könnte beschädigt werden.

• Stellen Sie kein heißes Kochgeschirr auf das

Bedienfeld.

• Legen Sie keine heißen Topfdeckel auf die

Glasoberfläche des Kochfeldes.

• Lassen Sie das Kochgeschirr nicht leerkochen.

• Lassen Sie keine Gegenstände oder

Kochgeschirr auf das Gerät fallen. Die

Oberfläche könnte beschädigt werden.

• Schalten Sie die Kochzonen niemals ein, wenn sich kein Kochgeschirr darauf befindet, oder wenn das Kochgeschirr leer ist.

• Legen Sie keine Alufolie auf das Gerät.

• Kochgeschirr aus Gusseisen, Aluminium oder mit beschädigten Böden kann die

Glas- bzw. Glaskeramikoberfläche verkratzen. Heben Sie das Kochgeschirr stets an, wenn Sie es auf dem Kochfeld umsetzen möchten.

• Dieses Gerät ist nur zum Kochen bestimmt.

Jeder andere Gebrauch ist als bestimmungsfremd anzusehen, zum Beispiel das Beheizen eines Raums.

Reinigung und Pflege

• Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, um eine

Abnutzung des Oberflächenmaterials zu verhindern.

• Schalten Sie das Gerät vor dem Reinigen aus und lassen Sie es abkühlen.

• Trennen Sie das Gerät vor

Wartungsarbeiten von der

Spannungsversorgung.

• Reinigen Sie das Gerät nicht mit

Wasserspray oder Dampf.

• Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie ausschließlich Neutralreiniger. Benutzen Sie keine Scheuermittel, scheuernde

Reinigungsschwämmchen, Lösungsmittel oder Metallgegenstände.

Entsorgung

WARNUNG!

Verletzungs- und Erstickungsgefahr.

• Für Informationen zur ordnungsgemäßen

Entsorgung des Geräts wenden Sie sich an die zuständige kommunale Behörde vor Ort.

• Trennen Sie das Gerät von der

Stromversorgung.

• Schneiden Sie das Netzkabel in der Nähe des Geräts ab, und entsorgen Sie es.

www.zanussi.com

33

Service

• Wenden Sie sich zur Reparatur des Geräts an einen autorisierten Kundendienst.

Gerätebeschreibung

Kochfeldanordnung

• Verwenden Sie ausschließlich

Originalersatzteile.

1

Kochzone

2

Bedienfeld

1

145 mm

1

1

145 mm

1 2

Bedienfeldanordnung

1 2 3 4 5 6 7

10 9 8

Bedienen Sie das Gerät über die Sensorfelder. Die Anzeigen, Kontrolllampen und akustischen

Signale informieren Sie über die aktiven Funktionen.

Sensorfeld

Funktion Kommentar

1

2

EIN/AUS

Verriegeln / Kindersicherung

Ein- und Ausschalten des Kochfeldes.

Verriegeln/Entriegeln des Bedienfelds.

34 www.zanussi.com

Sensorfeld

Funktion

3

4

5

6

7

8

9

10

-

-

-

/

/

-

-

-

-

-

Kochstufenanzeige

Kochzonen-Anzeigen des

Timers

Timer-Anzeige

Anzeigen der Kochstufen

-

Display

+ Zahl

Kommentar

Ein- und Ausschalten des äußeren Kreises.

Zeigt die Kochstufe an.

Zeigt an, für welche Kochzone die Zeit eingestellt wurde.

Zeigt die Zeit in Minuten an.

Ein- und Ausschalten des äußeren Kreises.

Auswählen der Kochzone.

Erhöhen oder Verringern der Zeit.

Einstellen der Kochstufe.

Beschreibung

Die Kochzone ist ausgeschaltet.

Die Kochzone ist eingeschaltet.

Die Funktion Ankochautomatik ist in Betrieb.

Eine Störung ist aufgetreten.

Eine Kochzone ist noch heiß (Restwärme).

Die Funktion Verriegeln/Kindersicherung ist in Betrieb.

Die Funktion Abschaltautomatik ist in Betrieb.

Restwärmeanzeige

WARNUNG!

Es besteht Verbrennungsgefahr durch Restwärme.

Täglicher Gebrauch

WARNUNG!

Siehe Kapitel "Sicherheitshinweise".

Ein- und Ausschalten

Berühren Sie 1 Sekunde lang, um das

Kochfeld ein- oder auszuschalten.

www.zanussi.com

35

Abschaltautomatik

Mit dieser Funktion wird das Kochfeld in folgenden Fällen automatisch ausgeschaltet:

• Alle Kochzonen sind ausgeschaltet.

• Nach dem Einschalten des Kochfelds wird keine Kochstufe gewählt.

• Das Bedienfeld ist mehr als 10 Sekunden mit verschütteten Lebensmitteln oder einem

Gegenstand bedeckt (Topf, Tuch usw.). Ein akustisches Signal ertönt und das Kochfeld schaltet ab. Entfernen Sie den Gegenstand oder reinigen Sie das Bedienfeld.

• Eine Kochzone wurde nicht ausgeschaltet bzw. die Kochstufe wurde nicht geändert.

Nach einer Weile leuchtet auf und das

Kochfeld schaltet sich aus.

Verhältnis zwischen der Kochstufe und der Zeit, nach der das Kochfeld ausgeschaltet wird:

Kochstufe

, 1 - 2

3 - 4

5

6 - 9

Das Kochfeld wird ausgeschaltet nach

6 Stunden

5 Stunden

4 Stunden

1,5 Stunden

Einstellen der Kochstufe

Berühren Sie , um die Kochstufeneinstellung zu erhöhen. Berühren Sie , um die

Kochstufeneinstellung zu verringern. Berühren

Sie zum Ausschalten der Kochzone und gleichzeitig.

Ein- und Ausschalten der äußeren

Heizkreise

Die Kochflächen können an die Größe des

Kochgeschirrs angepasst werden.

Verwenden Sie das Sensorfeld:

Einschalten des äußeren Heizkreises:

Berühren Sie das Sensorfeld. Die Kontrolllampe leuchtet auf.

Ausschalten des äußeren Heizkreises:

Berühren Sie das Sensorfeld, bis die

Kontrolllampe erlischt.

Ankochautomatik

Durch Einschalten dieser Funktion lässt sich die erforderliche Kochstufeneinstellung schneller erzielen. Bei Verwendung der Funktion wird eine bestimmte Zeit lang die höchste Kochstufe eingestellt und anschließend auf die erforderliche Stufe zurückgeschaltet.

Zum Einschalten der Funktion muss die Kochzone abgekühlt sein.

Einschalten der Funktion für eine

Kochzone: Berühren Sie , bis leuchtet.

Berühren Sie unmittelbar danach , bis die erforderliche Kochstufeneinstellung angezeigt wird. Nach 3 Sekunden leuchtet auf.

Ausschalten der Funktion: Berühren Sie .

Timer

Kurzzeitmesser

Mit dieser Funktion stellen Sie ein, wie lange eine Kochzone für einen einzelnen Kochvorgang eingeschaltet bleiben soll.

Stellen Sie zuerst die Kochstufe für die

Kochzone und erst danach die Funktion ein.

Auswählen der Kochzone:Berühren Sie so oft, bis die Anzeige der gewünschten

Kochzone aufleuchtet.

Einschalten der Funktion oder Ändern der

Zeit: Berühren Sie oder , um die Dauer für den Timer einzustellen (00 - 99 Minuten).

Wenn die Anzeige der Kochzone langsam blinkt, wird die Zeit heruntergezählt.

So wird die Restzeit angezeigt: Wählen Sie die Kochzone mit aus. Die Anzeige der

Kochzone blinkt schneller. Das Display zeigt die

Restzeit an.

Ausschalten der Funktion: Wählen Sie die

Kochzone mit und berühren Sie . Die

Restzeit wird auf 00 heruntergezählt. Die

Anzeige der Kochzone erlischt.

36 www.zanussi.com

Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, ertönt ein Signalton und 00 blinkt. Die Kochzone wird ausgeschaltet.

Ausschalten des Signaltons: Berühren Sie

.

Kurzzeit-Wecker

Sie können diese Funktion als Kurzzeit-

Wecker benutzen, wenn das Gerät eingeschaltet ist und die Kochzonen nicht in

Betrieb sind. Das Display zeigt an.

Einschalten der Funktion: Berühren Sie .

Berühren Sie oder des Timers, um die

Zeit einzustellen. Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, ertönt ein Signalton und 00 blinkt.

Ausschalten des Signaltons: Berühren Sie

.

Diese Funktion hat keine Auswirkung auf den Kochzonenbetrieb.

Verriegeln

Sie können das Bedienfeld sperren, wenn

Kochzonen eingeschaltet sind. So wird verhindert, dass die Kochstufe versehentlich geändert wird.

Stellen Sie zuerst die Kochstufe ein.

Einschalten der Funktion:Berühren Sie .

leuchtet 4 Sekunden auf.Der Timer bleibt eingeschaltet.

Tipps und Hinweise

WARNUNG!

Siehe Kapitel "Sicherheitshinweise".

Kochgeschirr

Der Boden des Kochgeschirrs sollte so dick und flach wie möglich sein.

Kochgeschirr aus Stahlemaille oder mit Aluminium- oder Kupferböden kann Verfärbungen der

Glaskeramikoberfläche verursachen.

Ausschalten der Funktion: Berühren Sie .

Die vorherige Kochstufe wird angezeigt.

Diese Funktion wird auch ausgeschaltet, sobald das Kochfeld ausgeschaltet wird.

Kindersicherung

Diese Funktion verhindert ein versehentliches

Einschalten des Kochfelds.

Einschalten der Funktion: Schalten Sie das

Kochfeld mit ein. Stellen Sie keine Kochstufe ein. Berühren Sie 4 Sekunden lang.

leuchtet auf. Schalten Sie das Kochfeld mit aus.

Ausschalten der Funktion: Schalten Sie das

Kochfeld mit ein. Stellen Sie keine Kochstufe ein. Berühren Sie 4 Sekunden lang.

leuchtet auf. Schalten Sie das Kochfeld mit aus.

Vorübergehendes Ausschalten der

Funktion für einen einzelnen

Kochvorgang: Schalten Sie das Kochfeld mit

ein. leuchtet auf. Berühren Sie 4

Sekunden lang. Stellen Sie die Kochstufe

innerhalb von 10 Sekunden ein. Das

Kochfeld kann jetzt benutzt werden. Wenn Sie das Kochfeld mit ausschalten, wird diese

Funktion wieder eingeschaltet.

Anwendungsbeispiele für das Garen

Bei den Angaben in der folgenden

Tabelle handelt es sich um

Richtwerte.

www.zanussi.com

37

9

Kochstufe

- 1

1 - 2

1 - 2

2 - 3

3 - 4

4 - 5

4 - 5

6 - 7

7 - 8

Verwendung: Dauer

(Min.)

Hinweise

Warmhalten von gegarten Speisen. Nach Bedarf

Sauce Hollandaise, Schmelzen von:

Butter, Schokolade, Gelatine.

5 - 25

Legen Sie einen Deckel auf das

Kochgeschirr.

Gelegentlich umrühren.

10 - 40 Mit Deckel garen.

Stocken: Lockere Omeletts, gebackene Eier.

Köcheln von Reis und Milchgerichten, Erhitzen von Fertiggerichten.

25 - 50 Mindestens doppelte Menge Flüssigkeit zum Reis geben, Milchgerichte zwischendurch umrühren.

Dünsten von Gemüse, Fisch,

Fleisch.

Dampfgaren von Kartoffeln.

20 - 45 Einige Esslöffel Flüssigkeit hinzugeben.

20 - 60 Max. ¼ l Wasser für 750 g Kartoffeln verwenden.

60 - 150 Bis zu 3 l Flüssigkeit plus Zutaten.

Kochen größerer Speisemengen,

Eintopfgerichte und Suppen.

Bei geringer Hitze anbraten: Schnitzel, Cordon bleu, Kotelett, Frikadellen, Bratwürste, Leber, Mehlschwitze, Eier, Pfannkuchen, Donuts.

Nach Bedarf

Nach der Hälfte der Zeit wenden.

Braten bei starker Hitze: Rösti,

Lendenstücke, Steaks.

5 - 15 Nach der Hälfte der Zeit wenden.

Aufkochen von Wasser, Nudeln kochen, Anbraten von Fleisch (Gulasch, Schmorbraten), Frittieren von Pommes frites.

Reinigung und Pflege

WARNUNG!

Siehe Kapitel "Sicherheitshinweise".

Allgemeine Informationen

• Reinigen Sie das Kochfeld nach jedem

Gebrauch.

• Achten Sie immer darauf, dass der Boden des Kochgeschirrs sauber ist.

• Kratzer oder dunkle Flecken auf der

Oberfläche beeinträchtigen die

Funktionsfähigkeit des Kochfelds nicht.

• Verwenden Sie einen Spezialreiniger zur

Reinigung der Kochfeldoberfläche.

• Verwenden Sie einen speziellen

Reinigungsschaber für Glas.

Reinigen des Kochfelds

Folgendes muss sofort entfernt

werden: geschmolzener Kunststoff,

Plastikfolie, Zucker bzw. zuckerhaltige

Lebensmittel. Andernfalls können die

Verschmutzungen das Kochfeld beschädigen. Achten Sie darauf, dass sich niemand Verbrennungen zuzieht. Den speziellen Reinigungsschaber schräg zur

Glasfläche ansetzen und über die

Oberfläche bewegen.

Folgendes kann nach ausreichender

Abkühlung des Kochfelds entfernt

werden: Kalk- und Wasserränder,

Fettspritzer und metallisch schimmernde

Verfärbungen. Reinigen Sie das Kochfeld mit einem feuchten Tuch und nicht scheuernden

38 www.zanussi.com

Reinigungsmittel. Wischen Sie das Kochfeld nach der Reinigung mit einem weichen Tuch trocken.

Entfernen Sie metallisch schimmernde

Verfärbungen: Benutzen Sie für die

Fehlersuche

WARNUNG!

Siehe Kapitel "Sicherheitshinweise".

Was tun, wenn ...

Reinigung der Glasoberfläche ein mit einer

Lösung aus Essig und Wasser angefeuchtetes Tuch.

Störung Mögliche Ursache Abhilfe

Das Kochfeld kann nicht eingeschaltet oder bedient werden.

Die Ankochautomatik startet nicht.

Das Kochfeld ist nicht oder nicht ordnungsgemäß an die Spannungsversorgung angeschlossen.

Prüfen Sie, ob das Kochfeld ordnungsgemäß an die Spannungsversorgung angeschlossen ist.

Nehmen Sie dazu den Anschlussplan zu Hilfe.

Die Sicherung ist durchgebrannt. Vergewissern Sie sich, dass die

Sicherung der Grund für die

Störung ist. Brennt die Sicherung wiederholt durch, wenden Sie sich an eine zugelassene Elektrofachkraft.

Schalten Sie das Kochfeld erneut ein und stellen Sie innerhalb von

10 Sekunden die Kochstufe ein.

Berühren Sie nur ein Sensorfeld.

Zwei oder mehr Sensorfelder wurden gleichzeitig berührt.

Auf dem Bedienfeld befinden sich Wasser- oder Fettspritzer.

Mindestens ein Sensorfeld wurde bedeckt.

Wischen Sie das Bedienfeld ab.

Entfernen Sie den Gegenstand von den Sensorfeldern.

Ein akustisches Signal ertönt und das Kochfeld schaltet ab.

Wenn das Kochfeld ausgeschaltet wird, ertönt ein akustisches

Signal.

Das Kochfeld wird ausgeschaltet. Sie haben etwas auf das Sensorfeld gestellt.

Die Restwärmeanzeige funktioniert nicht.

Die Kochzone ist nicht heiß, da sie nur kurze Zeit in Betrieb war.

Die Kochzone ist heiß.

Entfernen Sie den Gegenstand vom Sensorfeld.

War die Kochzone lange genug eingeschaltet, um heiß zu sein, wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst.

Lassen Sie die Kochzone lange genug abkühlen.

www.zanussi.com

39

Störung Mögliche Ursache Abhilfe

Die höchste Kochstufe ist eingestellt.

Die höchste Kochstufe hat die gleiche Leistung wie die Funktion.

Der äußere Heizkreis lässt sich nicht einschalten.

Sie haben die Kochstufe auf verringert.

Beginnen Sie bei und erhöhen Sie nur die Kochstufe.

Schalten Sie zuerst den inneren

Heizkreis ein.

In der Mehrkreis-Kochzone befindet sich ein dunkler Bereich.

Die Sensorfelder werden heiß.

Es ist normal, dass sich in der

Mehrkreis-Kochzone ein dunkler

Bereich befindet.

leuchtet auf.

leuchtet auf.

und eine Zahl werden angezeigt.

Das Kochgeschirr ist zu groß, oder Sie haben es zu nahe an die

Bedienelemente gestellt.

Die Abschaltautomatik hat ausgelöst.

Die Kindersicherung oder die

Tastensperre ist eingeschaltet.

Es ist ein Fehler im Kochfeld aufgetreten.

Stellen Sie großes Kochgeschirr nach Möglichkeit auf die hinteren

Kochzonen.

Schalten Sie das Kochfeld aus und wieder ein.

Siehe Kapitel „Täglicher Gebrauch“.

Trennen Sie das Kochfeld eine

Zeit lang vom Stromnetz. Schalten Sie die Sicherung im Sicherungskasten der Hausinstallation aus. Schalten Sie die Sicherung wieder ein. Wenn erneut aufleuchtet, wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst.

Wenn Sie das Problem nicht lösen können...

Wenn Sie das Problem nicht selbst lösen können, wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen autorisierten Kundendienst. Geben Sie die Daten, die Sie auf dem Typenschild finden, an. Geben Sie dabei den dreistelligen

Buchstaben-Code für die Glaskeramik (befindet sich in der Ecke der Glasfläche) und die

Montage

angezeigte Fehlermeldung an. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Kochfeld korrekt bedient haben. Wenn Sie das Gerät falsch bedient haben, fällt auch während der Garantiezeit für die Reparatur durch einen Techniker oder

Händler eine Gebühr an. Die Informationen zum

Kundendienst und die Garantiebedingungen finden Sie im Garantieheft.

WARNUNG!

Siehe Kapitel "Sicherheitshinweise".

Vor der Montage

Notieren Sie vor der Montage des Kochfelds folgende Daten, die Sie auf dem Typenschild finden. Das Typenschild ist auf dem Boden des

Kochfelds angebracht.

40 www.zanussi.com

Seriennummer ............

Einbau-Kochfelder

Einbau-Kochfelder dürfen nur nach dem Einbau in bzw. unter normgerechte, passende

Einbauschränke und Arbeitsplatten betrieben werden.

Montage

Anschlusskabel

• Das Kochfeld wird mit einem Anschlusskabel geliefert.

• Ersetzen Sie ein defektes Netzkabel durch ein Netzkabel des folgenden (oder eines höheren) Typs: H05V2V2-F T min 90 °C.

Wenden Sie sich an den Kundendienst.

min.

500mm min.

50mm

R 5mm min.

55mm

490

+1 mm

560

+1 mm min.

28 mm min.

20 mm min.

12 mm

www.zanussi.com

41

Schutzboden

Falls Sie einen Schutzboden (optionales

Zubehör) verwenden, ist die Schutzmatte direkt unter dem Gerät nicht nötig. Der Schutzboden ist möglicherweise in einigen Ländern nicht erhältlich. Wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort.

Wenn Sie das Kochfeld über einem

Backofen einsetzen, können Sie den

Schutzboden nicht verwenden.

Technische Daten

Typenschild

Modell ZEV6646XBA

Typ 58 HAD 47 AO

Ser. Nr. ..........

ZANUSSI

Technische Daten der Kochzonen

Produkt-Nummer (PNC) 949 492 178 00

220 - 240 V, 50 - 60 Hz

Made in Romania

7.0 kW

Kochzone

Vorne links

Hinten links

Vorne rechts

Hinten rechts

Nennleistung (höchste Kochstufe)

[W]

750 / 2200

1200

1200

1500 / 2400

Verwenden Sie für optimale Kochergebnisse kein Kochgeschirr, dessen Durchmesser größer als der der Kochzone ist.

Durchmesser der Kochzone [mm]

120 / 210

145

145

170 / 265

42 www.zanussi.com

Energieeffizienz

Produktinformationen gemäß EU 66/2014

Modellidentifikation

Kochfeldtyp

Anzahl der Kochzonen

Heiztechnologie

Durchmesser der kreisförmigen

Kochzonen (Ø)

Länge (L) und Breite (B) der nicht kreisförmigen Kochzonen

Energieverbrauch pro Kochzone

(EC electric cooking)

Energieverbrauch des Kochfelds (EC electric hob)

Vorne links

Hinten links

Vorne rechts

Hinten rechts

Vorne links

Hinten links

Vorne rechts

Hinten rechts

EN 60350-2 - Household electric cooking appliances - Part 2: Hobs - Methods for measuring performance

Energie sparen

Beachten Sie folgende Tipps, um beim täglichen Kochen Energie zu sparen.

• Wenn Sie Wasser erwärmen, verwenden

Sie nur die benötigte Menge.

• Decken Sie Kochgeschirr, wenn möglich, mit einem Deckel ab.

UMWELTTIPPS

Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol .

Entsorgen Sie die Verpackung in den entsprechenden Recyclingbehältern. Recyceln

Sie zum Umwelt- und Gesundheitsschutz elektrische und elektronische Geräte. Entsorgen

ZEV6646XBA

Einbau-Kochfeld

4

Kochzone mit Strahlungsbeheizung

21,0 cm

14,5 cm

14,5 cm

L 26,5 cm

B 17,0 cm

174,5 Wh/kg

202,3 Wh/kg

202,3 Wh/kg

185,4 Wh/kg

191,1 Wh/kg

• Stellen Sie Kochgeschirr auf die Kochzone, bevor Sie sie einschalten.

• Der Boden des Kochgeschirrs sollte denselben Durchmesser wie die Kochzone haben.

• Stellen Sie kleineres Kochgeschirr auf die kleineren Kochzonen.

• Stellen Sie das Kochgeschirr mittig auf die

Kochzone.

• Nutzen Sie die Restwärme, um die Speisen warm zu halten oder zu schmelzen.

Sie Geräte mit diesem Symbol nicht mit dem

Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu Ihrer

örtlichen Sammelstelle oder wenden Sie sich an

Ihr Gemeindeamt.

www.zanussi.com

43

*

www.zanussi.com/shop

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents