AEG HKP95510XB User manual

AEG HKP95510XB User manual
ET
LV
Kasutusjuhend
Pliidiplaat
Lietošanas instrukcija
Plīts
2
25
HKP95510XB
2
www.aeg.com
SISUKORD
1. OHUTUSINFO.................................................................................................... 3
2. OHUTUSJUHISED............................................................................................. 4
3. TOOTE KIRJELDUS...........................................................................................6
4. IGAPÄEVANE KASUTAMINE............................................................................ 8
5. PAINDLIK INDUKTSIOONKEEDUVÄLI........................................................... 12
6. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID..............................................................................15
7. PUHASTUS JA HOOLDUS.............................................................................. 18
8. VEAOTSING.....................................................................................................18
9. PAIGALDAMINE...............................................................................................21
10. TEHNILISED ANDMED.................................................................................. 23
11. ENERGIATÕHUSUS...................................................................................... 24
PARIMATE TULEMUSTE SAAVUTAMISEKS
Täname teid selle AEG toote valimise eest. Lõime toote, mis võimaldab teil
aastaid nautida laitmatuid tulemusi ning lisasime elu lihtsamaks ja kergemaks
muutvaid innovaatilisi tehnoloogiaid – omadusi, mida te tavaliste seadmete juures
ei pruugi leida. Leidke mõni minut aega ning lugege, kuidas seadmega parimaid
tulemusi saavutada.
Külastage meie veebisaiti:
Kasutusnõuanded, brošüürid, veaotsing, teave teeninduse kohta:
www.aeg.com/webselfservice
Registreerige oma toode parema teeninduse saamiseks:
www.registeraeg.com
Ostke lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:
www.aeg.com/shop
KLIENDITEENINDUS
Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.
Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed. Mudel,
tootenumber (PNC), seerianumber.
Andmed leiate andmesildilt.
Hoiatus / oluline ohutusinfo
Üldine informatsioon ja nõuanded
Keskkonnateave
Jäetakse õigus teha muutusi.
EESTI
1.
3
OHUTUSINFO
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege
kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei
vastuta vale paigaldamise või ebaõige kasutuse tõttu
tekkinud vigastuste ja kahjude eest. Hoidke juhend alles,
et saaksite seda ka edaspidi kasutada.
1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus
•
•
•
•
•
•
•
Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased
lapsed ning füüsilise, sensoorse või vaimse puudega
inimesed või kogemuste ja teadmisteta isikud juhul,
kui nende tegevuse üle on järelvalve ja neid
juhendatakse seadme turvalise kasutamise osas ning
nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid
ohte.
Ärge lubage lastel seadmega mängida.
Hoidke pakendid lastele kättesaamatuna.
Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadmest eemal, kui
see töötab või jahtub. Katmata osad on kuumad.
Kui seadmel on lapselukk, on soovitatav seda
kasutada.
Ilma järelvalveta ei tohi lapsed seadet puhastada ega
hooldustoiminguid läbi viia.
Alla 3-aastased lapsed tohivad olla seadme läheduses
ainult siis, kui täiskasvanu nende tegevust jälgib.
1.2 Üldine ohutus
•
•
•
•
Seade ja selle juurde kuuluvad osad lähevad
kasutamise ajal kuumaks. Ärge kütteelemente
puudutage.
Ärge kasutage seadet välise taimeriga või eraldi
kaugjuhtimissüsteemi abil.
Kui kasutate toiduvalmistamisel kuuma õli, ärge jätke
toitu järelvalveta – see võib kaasa tuua tulekahju.
Ärge kunagi üritage kustutada tuld veega, vaid lülitage
seade välja ja katke leek näiteks kaane või
tulekustutustekiga.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
Ärge hoidke keeduväljadel esemeid.
Metallesemeid – nuge, kahvleid, lusikaid ega potikaasi
ei tohiks pliidipinnale panna, sest need võivad
kuumeneda.
Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurupuhastit.
Pärast kasutamist lülitage nupu abil pliidielement välja;
ärge jääge lootma üksnes nõudetektorile.
Kui klaaskeraamiline/klaasist pind on mõranenud,
lülitage seade välja, et vältida võimalikku elektrilööki.
Kui toitejuhe on vigastatud, laske see ohutuse mõttes
välja vahetada tootja, volitatud hooldekeskuse või
lihtsalt kvalifitseeritud isiku poolt.
2. OHUTUSJUHISED
2.1 Paigaldamine
HOIATUS!
Seadet tohib paigaldada
ainult kvalifitseeritud elektrik!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Eemaldage kõik pakkematerjalid.
Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada
ega kasutada.
Järgige seadmega kaasas olevaid
paigaldusjuhiseid.
Tagage minimaalne kaugus muudest
seadmetest ja mööbliesemetest.
Olge seadme teise kohta viimisel
ettevaatlik, sest see on raske.
Kasutage alati kaitsekindaid.
Kaitske lõikepindu niiskuskahjustuste
eest sobiva tihendi abil.
Kaitske seadme põhja auru ja
niiskuse eest.
Ärge paigutage seadet ukse kõrvale
ega akna alla. Vastasel korral võivad
nõud ukse või akna avamisel seadme
pealt maha kukkuda.
Kui paigaldate seadme sahtlite
kohale, siis jälgige, et seadme põhja
ja ülemise sahtli vahele jääks piisavalt
ruumi õhuringluse jaoks.
Seadme põhi võib minna kuumaks.
Põhjale juurdepääsu tõkestamiseks
paigaldage seadme alla kindlasti
mittesüttivast materjalist
eralduspaneel.
Veenduge, et tööpinna ja selle all
oleva kapi vahele jääks 2 mm
ventilatsiooniruumi. Garantii ei hõlma
ebapiisava ventilatsiooniruumi tõttu
tekkinud kahjustusi.
2.2 Elektriühendus
HOIATUS!
Tulekahju- ja elektrilöögioht!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kõik elektriühendused peab teostama
kvalifitseeritud elektrik.
Seade peab olema maandatud.
Enne mis tahes toimingute läbiviimist
veenduge, et seade on vooluvõrgust
eemaldatud.
Kontrollige, kas andmesildil toodud
elektrilised parameetrid vastavad
vooluvõrgu näitajatele. Vastasel juhul
võtke ühendust elektrikuga.
Veenduge, et seade on õigesti
paigaldatud. Lahtiste või valede
toitejuhtmete või -pistikute
kasutamisel võib kontakt minna
tuliseks.
Kasutage õiget elektrijuhet.
Vältige elektrijuhtmete sassiminekut.
Veenduge, et paigaldatud on
põrutuskaitse.
Paigaldage juhtmetele tõmbetõkis.
Veenduge, et toitejuhe või -pistik ei
puutuks vastu kuuma seadet või
toidunõusid, kui te seadme
lähedalasuvasse pistikupesasse
ühendate.
EESTI
•
•
•
•
•
•
•
•
Ärge kasutage mitmikpistikuid ega
pikenduskaableid.
Veenduge, et te ei vigastaks
toitepistikut ega -juhet. Vigastatud
toitejuhtme vahetamiseks võtke
ühendust volitatud
teeninduskeskusega.
Isoleeritud ja isoleerimata osad
peavad olema kinnitatud nii, et neid ei
saaks eemaldada ilma tööriistadeta.
Ühendage toitepistik seinakontakti
alles pärast paigalduse lõpuleviimist.
Veenduge, et pärast paigaldamist
säilib juurdepääs toitepistikule.
Kui seinakontakt logiseb, ärge sinna
toitepistikut pange.
Seadet välja lülitades ärge tõmmake
toitekaablist. Hoidke alati kinni
toitepistikust.
Kasutage ainult õigeid
isolatsiooniseadiseid: kaitselüliteid,
kaitsmeid (keermega kaitsmed tuleb
pesast eemaldada), maalekkevoolu
kaitsmeid ja kontaktoreid.
Seadme ühendus vooluvõrguga tuleb
varustada mitmepooluselise
isolatsiooniseadisega.
Isolatsiooniseadise lahutatud
kontaktide vahemik peab olema
vähemalt 3 mm.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Enne esimest kasutamist eemaldage
kogu pakend, sildid ja kaitsekile (kui
see on olemas).
Kasutage seda seadet ainult kodustes
tingimustes.
Ärge muutke seadme tehnilisi
omadusi.
Veenduge, et ventilatsiooniavad ei
oleks tõkestatud.
Ärge jätke töötavat seadet
järelevalveta.
Lülitage keeduväli pärast kasutamist
alati välja.
Ärge usaldage üksnes nõudetektorit.
Ärge pange söögiriistu või potikaasi
keeduväljadele. Need võivad minna
kuumaks.
Ärge kasutage seadet märgade
kätega või juhul, kui seade on
kontaktis veega.
Ärge kasutage seadet tööpinna ega
hoiukohana.
Kui seadme pinda peaks tekkima
mõra, tuleb seade kohe vooluvõrgust
lahti ühendada. Elektrilöögioht!
Inimesed, kellel on
südamestimulaator, peaksid
töötavatest induktsiooniväljadest
hoiduma vähemalt 30 cm kaugusele.
Kui panete toiduained kuuma õlisse,
võib see hakata pritsima.
HOIATUS!
Plahvatuse või tulekahju oht!
•
•
•
•
2.3 Kasutamine
HOIATUS!
Vigastuse, põletuse või
elektrilöögioht!
5
Kuumutamisel võivad rasvad ja õlid
eraldada süttivaid aure. Kui kasutate
toiduvalmistamisel õli või rasvu,
hoidke need eemal lahtisest leegist
või kuumadest esemetest.
Väga kuumast õlist eralduvad aurud
võivad iseeneslikult süttida.
Kasutatud õli, milles võib leiduda
toidujääke, võib süttida madalamal
temperatuuril kui kasutamata õli.
Ärge pange süttivaid või süttiva
ainega määrdunud esemeid
seadmesse, selle lähedusse või
peale.
HOIATUS!
Seadme vigastamise või
kahjustamise oht!
•
•
•
•
•
•
•
Ärge pange tuliseid nõusid
juhtpaneelile.
Ärge laske keedunõudel kuivaks
keeda.
Olge ettevaatlik ja ärge laske nõudel
ega muudel esemetel seadmele
kukkuda. Pliidi pind võib puruneda.
Ärge lülitage keeduvälju sisse tühjade
nõudega või ilma nõudeta.
Ärge asetage seadmele
alumiiniumfooliumit.
Malmist, alumiiniumist või katkise
põhjaga nõud võivad klaas- või
klaaskeraamilist pinda kriimustada.
Kui teil on vaja nõusid pliidil liigutada,
tõstke need alati üles.
See seade on ette nähtud ainult
toiduvalmistamiseks. Muul otstarbel,
näiteks ruumide soojendamiseks,
seda kasutada ei tohi.
6
www.aeg.com
2.4 Puhastus ja hooldus
•
•
Puhastage seadet regulaarselt, et
vältida pinnamaterjali kahjustumist.
Lülitage seade välja ja laske sel enne
puhastamist maha jahtuda.
Enne hooldustöid eemaldage seade
elektrivõrgust.
Ärge kasutage seadme
puhastamiseks vee- või aurupihustit.
Puhastage seadet pehme niiske
lapiga. Kasutage ainult neutraalseid
pesuaineid. Ärge kasutage
abrasiivseid tooteid, küürimisšvamme,
lahusteid ega metallist esemeid.
•
•
•
•
•
•
Seadme õige kõrvaldamise kohta
saate täpsemaid juhiseid kohalikust
omavalitsusest.
Eemaldage seade vooluvõrgust.
Lõigake toitekaabel seadme küljest
lahti ja visake ära.
2.6 Hooldus
•
•
Seadme parandamiseks võtke
ühendust volitatud
teeninduskeskusega.
Kasutage ainult originaalvaruosi.
2.5 Jäätmekäitlus
HOIATUS!
Lämbumis- või vigastusoht!
3. TOOTE KIRJELDUS
3.1 Pliidipinna skeem
1 Induktsioonkeeduväli
2 Juhtpaneel
3 Paindlik induktsioonkeeduväli
koosneb neljast sektsioonist
1
1
1
3
2
3.2 Juhtpaneeli skeem
1
2 3 4 5
6
14
7
8
13 12
11
10
9
Kasutage seadmega töötamiseks sensorvälju. Ekraanid, indikaatorid ja helid annavad
teada, millised funktsioonid on sees.
EESTI
Sen‐
Funktsioon
sorväli
Märkus
1
SISSE/VÄLJA
Pliidiplaadi sisse- ja väljalülitamiseks.
2
Lukk / Lapselukk
Juhtpaneeli lukustamiseks/avamiseks.
3
ProCook
Funktsiooni sisse- ja väljalülitamiseks.
4
FlexiBridge
Funktsiooni kolme režiimi vahel liikumiseks.
-
Soojusastme näit
Soojusastme näitamiseks.
-
Keeduväljade taimerindi‐
kaatorid
Näitab, millise välja jaoks aeg on määratud.
-
Taimerinäidik
Aja näitamiseks minutites.
Hob²Hood
Funktsiooni käsitsirežiimi sisse- ja väljalülita‐
miseks.
9
STOP+GO
Funktsiooni sisse- ja väljalülitamiseks.
10
Võimsusfunktsioon
Funktsiooni sisse- ja väljalülitamiseks.
Juhtriba
Soojusastme määramiseks.
-
Keeduvälja valimiseks.
-
Aja pikendamiseks või lühendamiseks.
Juhtriba
Soojusastme määramine paindliku indukt‐
sioonkeeduvälja jaoks.
5
6
7
8
11
-
12
13
14
/
-
3.3 Soojusastme näit
Ekraan
Kirjeldus
Keeduväli on välja lülitatud.
Keeduväli on sisse lülitatud.
-
STOP+GO-funktsioon töötab.
Automaatne kiirsoojendus-funktsioon töötab.
Võimsusfunktsioon on sees.
+ number
Tegemist on rikkega.
/
OptiHeat Control (3-astmeline jääkkuumuse indikaator) : toiduvalmis‐
tamise jätkamine / soojashoidmine / jääkkuumus.
/
7
8
www.aeg.com
Ekraan
Kirjeldus
Lukk /Lapselukk-funktsioon töötab.
Sobimatu või liiga väike nõu, või ei ole keeduväljal üldse nõud.
Automaatne väljalülitus-funktsioon töötab.
/
/
ProCook-funktsioon töötab.
3.4 OptiHeat Control (3astmeline jääkkuumuse
indikaator)
Induktsioonkeeduväljad toodavad
toiduvalmistamiseks vajalikku kuumust
keedunõude põhjas. Klaaskeraamika
soojeneb nõu soojuse tõttu.
HOIATUS!
/
/
Jääkkuumusega
kaasneb põletusoht!
Indikaator näitab
jääkkuumuse taset.
4. IGAPÄEVANE KASUTAMINE
•
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
4.1 Sisse- ja väljalülitamine
Pliidi sisse- või väljalülitamiseks
puudutage 1 sekundi vältel
.
4.2 Automaatne väljalülitus
Funktsioon seiskab pliidi
automaatselt, kui:
•
•
•
•
•
kõik keeduväljad on välja lülitatud,
pärast pliidi käivitamist ei määrata
soojusastet,
kui juhtpaneelile on midagi maha
läinud või asetatud (nõu, lapp vms) ja
seda pole sealt 10 sekundi jooksul
eemaldatud. Helisignaal kõlab ja pliit
lülitub välja. Eemaldage ese või
puhastage juhtpaneeli.
pliidiplaat läheb liiga kuumaks (nt pott
on kuivaks keenud). Enne kui pliiti
uuesti kasutama hakkate, laske
keeduväljal maha jahtuda.
kasutate sobimatut keedunõud.
Sümbol
süttib ja 2 minuti pärast
lülitub keeduväli automaatselt välja.
keeduvälja pole välja lülitatud või
soojusastet muudetud. Mõne aja
möödudes süttib
ja pliit lülitub
välja.
Soojusastme ja pliidi väljalülitusaja
vaheline seos:
Soojusaste
,1-3
Pliit lülitub välja
pärast
6 tundi
4-7
5 tundi
8-9
4 tundi
10 - 14
1,5 tundi
4.3 Soojusaste
Soojusastme määramiseks või
muutmiseks:
Puudutage juhtriba sobiva kuumusastme
juures või liigutage juhtribal sõrme, kuni
jõuate õige kuumusastmeni.
EESTI
9
Vt jaotist "Tehnilised
andmed".
Keeduvälja jaoks funktsiooni
sisselülitamiseks: puudutage
süttib.
4.4 Keeduväljade tähistused
Horisontaaljoon tähistab nõu
maksimaalset suurust. Horisontaaljoones
olevad vahekohad tähistavad nõu
minimaalset läbimõõtu.
Funktsiooni väljalülitamiseks: muutke
soojusastet.
4.7 Taimer
Pöördloenduse taimer
Valige see funktsioon, et määrata, kui
kaua keeduväli sellel kasutuskorral
töötab.
Esmalt valige keeduväli, seejärel
funktsioon. Soojusastme saab valida
enne või pärast funktsiooni valimist.
min.
Keeduvälja valimine: puudutage järjest
, kuni süttib vajaliku keeduvälja
indikaator.
max.
Vt jaotist "Tehnilised andmed".
Funktsiooni sisselülitamiseks:
4.5 Automaatne
kiirsoojendus
Selle funktsiooni sisselülitamisel
saavutate vajaliku soojusastme kiiremini.
Selle funktsiooni puhul rakendatakse
mõnda aega kõrgeimat soojusastet;
seejärel seda vähendatakse, kuni
jõutakse õige soojusastmeni.
Funktsiooni sisselülitamiseks
peab keeduväli olema külm.
Järelejäänud aja kontrollimiseks:
valige keeduväli, kasutades .
Keeduvälja indikaator hakkab kiiresti
vilkuma. Ekraanil kuvatakse järelejäänud
aeg.
kasutades
. Puudutage
või
.
Funktsiooni väljalülitamiseks: valige
(
soojusastet. 3 sekundi pärast süttib
puudutage taimeri nuppu , et määrata
aeg ( 00 - 99 minutit). Kui keeduvälja
indikaator hakkab aeglaselt vilkuma,
toimub aja pöördloendus.
Aja muutmiseks: valige keeduväli,
Keeduvälja jaoks funktsiooni
sisselülitamiseks: puudutage
süttib). Puudutage kohe sobivat
.
.
Funktsiooni väljalülitamiseks: muutke
soojusastet.
4.6 Võimsusfunktsioon
See funktsioon võimaldab induktsiooniga
keeduväljadel rohkem võimsust
kasutada. Funktsiooni saab
induktsioonkeeduvälja jaoks sisse
lülitada ainult piiratud ajaks. Pärast seda
lülitub induktsioonkeeduväli automaatselt
tagasi kõrgeimale soojusastmele.
keeduväli
abil ja puudutage .
Järelejäänud aega loetakse maha kuni
näiduni 00. Keeduvälja indikaator kustub.
Kui aeg jõuab lõpule, kostab
helisignaal ja 00 vilgub.
Keeduväli on välja lülitatud.
Heli peatamine: puudutage
.
CountUp Timer (loendustaimer)
Selle funktsiooni abil saate määrata, kui
kaua keeduväli töötab.
Keeduvälja valimine: puudutage järjest
, kuni süttib vajaliku keeduvälja
indikaator.
10
www.aeg.com
Funktsiooni sisselülitamiseks:
Funktsiooni sisselülitamiseks:
puudutage taimeril .
süttib. Kui
keeduvälja indikaator hakkab aeglaselt
vilkuma, toimub aja loendus. Ekraanil
puudutage .
süttib 4
sekundiks.Taimer jääb sisselülitatuks.
Funktsiooni väljalülitamiseks:
vaheldub
ja loendatud aeg
(minutites).
Et vaadata, kui kaua keeduväli töötab:
valige keeduväli, kasutades .
Keeduvälja indikaator hakkab kiiresti
vilkuma. Ekraanil kuvatakse aeg, kui
kaua keeduväli töötab.
või
.
Minutilugeja
Seda funktsiooni saate kasutada
minutilugejana, kui pliit on sisse lülitatud
ja keeduväljad ei tööta (soojusastme
näidikul kuvatakse
).
Funktsiooni sisselülitamiseks:
puudutage
. Aja valimiseks vajutage
taimeri nuppu
või . Kui aeg jõuab
lõpule, kostab helisignaal ja 00 vilgub.
Heli peatamine: puudutage
.
See funktsioon ei mõjuta
keeduväljade tööd.
4.8 STOP+GO
Funktsiooniga lülitatakse kõik
kasutatavad keeduväljad madalaimale
soojusastmele.
Kui funktsioon töötab, ei saa soojusastet
muuta.
. Süttib kasutatav
Pliidi väljalülitamisel lülitub
välja ka see funktsioon.
4.10 Lapselukk
Funktsiooni väljalülitamiseks: valige
abil ja puudutage
keeduväli
Keeduvälja indikaator kustub.
puudutage
soojusaste.
See funktsioon hoiab ära pliidiplaadi
juhusliku sisselülitamise.
Funktsiooni sisselülitamiseks:
käivitage pliit
abil. Ärge valige
4 sekundit.
soojusastet. Puudutage
süttib. Lülitage pliit välja
abil.
Funktsiooni väljalülitamiseks:
käivitage pliit
abil. Ärge valige
soojusastet. Puudutage
4 sekundit.
süttib. Lülitage pliit välja
abil.
Funktsiooni ignoreerimiseks ühe
toiduvalmistamise ajaks: lülitage pliit
sisse
abil.
süttib. Puudutage
4
sekundi vältel. Valige soojusaste 10
sekundi jooksul. Pliiti saab nüüd
kasutada. Kui lülitate pliidi välja
on funktsioon jälle sees.
abil,
4.11 OffSound Control
(Helide sisse- ja
väljalülitamine)
Funktsioon ei peata taimerifunktsioone.
Lülitage pliit välja. Puudutage
3
sekundi vältel. Ekraan süttib ja kustub.
Funktsiooni sisselülitamiseks:
Puudutage 3 sekundit
puudutage
. Puudutage taimeril
järgnevatest:
.
süttib.
Funktsiooni väljalülitamiseks:
puudutage
soojusaste.
. Süttib kasutatav
4.9 Lukk
Keeduväljade kasutamise ajal saate
juhtpaneeli lukustada. See hoiab ära
soojusastme kogemata muutmise.
Valige kõigepealt soojusaste.
•
. Süttib
või
, et valida üks
– helid on väljas
•
– helid on sees
Valiku kinnitamiseks oodake, kuni pliit
automaatselt välja lülitub.
Kui funktsioon on seatud valikule ,
kuulete helisid ainult järgmistel juhtudel:
•
•
puudutades ;
Minutilugeja jõuab lõpule
EESTI
11
4.12 Toitehaldus-funktsioon
Õhupuhasti hakkab tööle alati, kui te pliiti
kasutate. Pliit tuvastab keedunõude
temperatuuri automaatselt ja reguleerib
selle järgi ventilaatori kiirust.
•
Automaatrežiimid
•
•
•
•
•
•
•
Pöördloenduse taimer jõuab lõpule
kui juhtpaneelile midagi asetatakse.
Keeduväljad rühmitatakse vastavalt
oma asukohale ja pliidi faaside arvule.
Vaadake joonist.
Iga faasi maksimaalne elektrivõimsus
on 3700 W.
Funktsioon jagab võimsuse samasse
faasi ühendatud keeduväljade vahel.
Funktsioon lülitub sisse, kui ühte faasi
ühendatud keeduväljade
koguvõimsus ületab 3700 W.
Funktsioon vähendab samasse faasi
ühendatud keeduväljade võimsust.
Vähendatud võimsusega
keeduväljade soojusaste vaheldub
kahe taseme vahel.
4.13 Hob²Hood
See on uudne automaatne funktsioon,
mis ühendab pliidi ja spetsiaalse
õhupuhasti. Nii pliidil kui ka õhupuhastil
on infrapunane signaalkommunikaator.
Ventilaatori kiirus määratakse
automaatselt valitud režiimi ja pliidil oleva
kõige kuumema nõu temperatuuri alusel.
Ventilaatori tööd saab pliidi kaudu ka
käsitsi juhtida.
Enamike õhupuhastite puhul
on kaugjuhtimine vaikimisi
välja lülitatud. Lülitage see
enne funktsiooni kasutamist
sisse. Lisateavet leiate
õhupuhasti
kasutusjuhendist.
Funktsiooni automaatne kasutamine
Funktsiooni automaatseks kasutamiseks
valige automaatrežiim H1 – H6. Algselt
on pliit seadistatud valikule H5.
Auto‐
maatne
tuli
Keemi‐
Praadi‐
ne1)
mine2)
Režiim
H0
Väljas
Väljas
Väljas
Režiim
H1
Sees
Väljas
Väljas
Režiim
Sees
Ventilaa‐ Ventilaa‐
tori kiirus tori kiirus
1
1
Režiim
H3
Sees
Väljas
Režiim
H4
Sees
Ventilaa‐ Ventilaa‐
tori kiirus tori kiirus
1
1
Režiim
H5
Sees
Ventilaa‐ Ventilaa‐
tori kiirus tori kiirus
1
2
Režiim
H6
Sees
Ventilaa‐ Ventilaa‐
tori kiirus tori kiirus
2
3
H2 3)
Ventilaa‐
tori kiirus
1
1) Seade tuvastab keemise ja lülitab ventilaatori
sisse automaatrežiimile vastaval kiirusel.
2) Seade tuvastab praadimise ja lülitab ventilaato‐
ri sisse automaatrežiimile vastaval kiirusel.
3) See režiim lülitab ventilaatori ja tule sisse ega
sõltu temperatuurist.
Automaatrežiimi muutmine
1. Lülitage seade välja.
3 sekundi vältel.
2. Puudutage
Ekraan süttib ja kustub.
3. Puudutage
3 sekundi vältel.
4. Puudutage mõned korrad
süttib.
5. Puudutage taimeril
automaatrežiim.
, kuni
, et valida
12
www.aeg.com
Kui soovite õhupuhastit
kasutada otse õhupuhasti
paneeli kaudu, lülitage
funktsiooni automaatrežiim
välja.
Kui lõpetate
toiduvalmistamise ja pliidi
välja lülitate, võib õhupuhasti
veel veidi aega töötada.
Pärast seda lülitab süsteem
ventilaatori automaatselt
välja ja tõkestab selle
juhuslikku sisselülitamist
järgmise 30 sekundi jooksul.
Ventilaatori kiiruse käsitsi
reguleerimine
Funktsiooni saab kasutada ka käsitsi.
Selleks puudutage , kui pliit on sisse
lülitatud. Sellega lülitatakse funktsiooni
automaatrežiim välja ja te saate
ventilaatori kiirust käsitsi valida.
Vajutades , suurendate ventilaatori
kiirust ühe taseme võrra. Kui jõuate
intensiivsele tasemele ja vajutate uuesti
, lülitub ventilaatori kiirus tasemele 0,
mis lülitab õhupuhasti välja. Kui soovite
selle uuesti 1. kiirusel sisse lülitada,
puudutage
.
Funktsiooni automaatrežiimi
sisselülitamiseks lülitage pliit
välja ja siis uuesti sisse.
Tule sisselülitamine
Pliidi saab seadistada selliselt, et tuli
läheks pliidi sisselülitamisel kohe
põlema. Selleks valige automaatrežiim
H1 – H6.
Õhupuhasti tuli kustub 2
minutit pärast pliidi
väljalülitamist.
5. PAINDLIK INDUKTSIOONKEEDUVÄLI
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
5.1 FlexiBridge-funktsioon
Paindlik induktsioonkeeduväli koosneb
neljast sektsioonist. Sektsioonid saab
ühendada kaheks eri suurusega alaks
või ka üheks suureks alaks. Sektsioonide
kombinatsiooni võib valida vastavalt
kasutatava nõu suurusele sobivale
režiimile. Saadaval on kolm režiimi:
Tavarežiim (lülitub sisse pliidi
sisselülitamisel), suure sildühenduse ja
maksimaalse sildühenduse režiim.
Soojusastme valimiseks
kasutage kahte
vasakpoolset juhtriba.
Lülitumine ühelt režiimilt teisele
Ühelt režiimilt teisele üleminekuks
kasutage sensorvälja:
.
Režiimilt režiimile
ümberlülitumisel läheb
soojusaste tagasi olekusse
0.
Nõude läbimõõt ja paigutus
Valige režiim, mis sobib nõu suuruse ja
kujuga. Nõu põhi peaks katma valitud ala
võimalikult täielikult. Pange nõu täpselt
valitud ala keskele!
Nõu, mille põhja läbimõõt on väiksem kui
160 mm, pange üheainsa ala keskele.
EESTI
13
Nõu vale asend:
100-160mm
Nõu, mille põhja läbimõõt on suurem kui
160 mm, pange kahe ala vahele.
5.3 FlexiBridge Suure
sildühenduse režiim
> 160 mm
5.2 FlexiBridge Tavarežiim
Pliidi sisselülitamisel on see režiim
automaatselt sees. See ühendab
sektsioonid kaheks eraldi keeduväljaks.
Iga ala soojusastet saab eraldi valida.
Kasutage kahte vasakpoolset juhtriba.
Režiimi sisselülitamiseks vajutage ,
kuni te näete õige režiimi indikaatorit.
Selle režiimiga ühendatakse kõik kolm
tagumist sektsiooni üheks keeduväljaks.
Eesmine sektsioon ei ole ühendatud ja
on kasutatav eraldi keeduväljana. Iga ala
soojusastet saab eraldi valida. Kasutage
kahte vasakpoolset juhtriba.
Nõu õige asend:
Nõu õige asend:
Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb nõu
asetada kolmele ühendatud sektsioonile.
Kui kasutate nõud, mis on kahe
sektsiooni alast väiksem, ilmub ekraanile
ja 2 minuti pärast lülitub kogu ala
välja.
14
www.aeg.com
Nõu vale asend:
Nõu vale asend:
5.4 FlexiBridge Maksimaalse
sildühenduse režiim
Režiimi sisselülitamiseks vajutage ,
kuni te näete õige režiimi indikaatorit.
Selle režiimiga ühendatakse kõik
sektsioonid üheks keeduväljaks.
Soojusastme valimiseks kasutage ühte
vasakpoolset juhtriba.
Nõu õige asend:
Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb nõu
asetada neljale ühendatud sektsioonile.
Kui kasutate nõud, mis on kolme
sektsiooni alast väiksem, ilmub ekraanile
ja 2 minuti pärast lülitub kogu ala
välja.
5.5
ProCook-funktsioon
See funktsioon võimaldab reguleerida
temperatuuri, kui liigutate nõusid
induktsioonialal teise asukohta.
Funktsioon jagab induktsiooniala
kolmeks erineva soojusastmega alaks.
Pliit tunneb ära nõude asukoha ja valib
soojusastme vastavalt valitud alale.
Nõusid võib paigutada eesmisele,
keskmisele või tagumisele alale. Kui
paigutate nõu eesmisele alale, saate
kõige kõrgema soojusastme. Soojusastet
võite vähendada, kui liigutate nõu
keskmisele või tagumisele alale.
Funktsiooni saab kasutada
korraga ainult ühe nõuga.
EESTI
Üldine teave:
•
•
Selle funktsiooni puhul kasutatav
minimaalne nõu põhja läbimõõt on
160 mm.
Vasakpoolse tagumise juhtriba
soojusastmete näidik näitab
induktsioonialal oleva nõu asukohta.
Eesmine
, keskmine
tagumine
.
,
15
Iga ala soojusastet saab eraldi muuta.
Pliit jätab soojusastmed järgmiseks
korraks meelde, kui te funktsiooni
sisse lülitate.
Funktsiooni sisselülitamine
Funktsiooni sisselülitamiseks asetage
nõu keeduväljal õigele kohale.
Puudutage . Süttib sümboli kohal olev
indikaator. Kui te keeduväljale nõud ei
aseta, süttib
ja 2 pärast minuti pärast
läheb paindlik induktsiooniala olekusse
.
Funktsiooni väljalülitamine
Funktsiooni väljalülitamiseks puudutage
või seadke soojusaste valikule
Sümboli
•
•
.
kohal olev indikaator kustub.
Vasakpoolse eesmise juhtriba
soojusastme näidik näitab
soojusastet. Soojusastme
muutmiseks kasutage
vasakpoolset eesmist juhtriba.
Funktsiooni esmakordsel
sisselülitamisel on soojusastmed
järgmised:
eesmisel,
keskmisel ja
tagumisel alal.
6. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
6.1 Nõud
Induktsioonkeeduvälja puhul
kuumutab tugev
elektromagnetväli nõusid
kiiresti.
Kasutage
induktsioonkeeduväljale
sobivaid nõusid.
Nõude materjal
•
õige: malm, teras, emailitud teras,
roostevaba teras, mitmekihilise
põhjaga (vastava tootjapoolse
markeeringuga).
16
www.aeg.com
•
vale: alumiinium, vask, messing,
klaas, keraamika, portselan.
Nõud võib induktsioonpliidil kasutada,
kui:
•
•
väike kogus vett hakkab keeduvälja
kõrgeima soojusastme valimisel väga
kiirelt keema.
magnet tõmbab nõu enda külge kinni.
Paindlikul induktsioonialal
olevad jooned võivad
keedunõude liigutamise
tagajärjel värvi muuta või
määrduda. Puhastage seda
ala tavalisel viisil.
Keedunõu põhi peaks olema
võimalikult paks ja tasane.
Keedunõude mõõtmed
Induktsioonkeeduväli kohandub
automaatselt nõu põhja suurusega kuni
teatud piirini.
Keeduvälja efektiivsus oleneb kasutatava
nõu läbimõõdust. Minimaalsest väiksema
põhjaga keedunõu kasutab keeduvälja
pakutud võimsust ainult osaliselt.
Vt jaotist "Tehnilised
andmed".
6.2 Kasutamisega kaasnevad
helid
•
pragisevat heli: nõud on tehtud
erinevatest materjalidest
(mitmekihiline põhi).
• vilinat: kasutatakse ühte või mitut
keeduvälja suurel võimsusel ja nõud
on tehtud erinevatest materjalidest
(mitmekihiline põhi).
• surinat: kasutatakse suurt võimsust.
• klõpsumist: elektrilised
ümberlülitused.
• sisinat, suminat: ventilaator töötab.
Need helid on normaalsed ega ole
märgiks pliidi rikkest.
6.3 Öko Timer (Ökotaimer)
Energia säästmiseks lülitub keeduvälja
soojendus välja enne pöördloenduse
taimeri signaali kõlamist. Tööaja pikkus
sõltub valitud soojusastmest ja
küpsetusaja pikkusest.
6.4 Näiteid pliidi
kasutamisest
Soojusastmete ja keeduvälja tarbitava
energia vahel otsest seost ei ole.
Soojusastet suurendades ei suurenda te
proportsionaalselt keeduvälja
energiatarvet. See tähendab, et
keskmise soojusastmega keeduväli
kasutab vähem kui poolt oma
võimsusest.
Tabelis toodud andmed on
ainult orientiirid.
Kui kuulete:
Soojusaste
-1
Kasutamine:
Aeg
(min.)
Näpunäited
Valmistatud toidu soojashoid‐
miseks.
vasta‐
Pange nõule kaas peale.
valt va‐
jadusele
1-3
Hollandi kaste, sulatamine: või, 5 - 25
šokolaad, želatiin.
Aeg-ajalt segage.
1-3
Kalgendamine: kohevad omle‐
tid, küpsetatud munad.
10 - 40
Valmistage kaane all.
3-5
Riisi ja piimatoitude keetmine
vaiksel tulel, valmistoidu soo‐
jendamine.
25 - 50
Vedeliku kogus peab olema
riisi kogusest vähemalt kaks
korda suurem, piimatoite tuleb
valmistamise ajal segada.
EESTI
17
Soojusaste
Kasutamine:
Aeg
(min.)
Näpunäited
5-7
Köögivilja, kala, liha aurutami‐
ne.
20 - 45
Lisage paar supilusikatäit ve‐
delikku.
7-9
Kartulite aurutamine.
20 - 60
Kasutage maks. ¼ l vett 750 g
kartulite kohta.
7-9
Suuremate toidukoguste, hau‐
tiste ja suppide valmistamine.
60 - 150 Kuni 3 l vedelikku pluss kom‐
ponendid.
9 - 12
Kergelt praadimine: eskalopid, vasta‐
Pöörake poole aja möödudes.
vasikalihast cordon bleu, kar‐
valt va‐
bonaad, kotletid, vorstid, maks, jadusele
keedutainas, munad, pannkoo‐
gid, sõõrikud.
12 - 13
Tugev praadimine, praetud
kartulid, ribiliha, praetükid.
14
Vee ja pasta keetmine, liha pruunistamine (guljašš, pajapraad), friikartuli‐
te valmistamine.
5 - 15
Pöörake poole aja möödudes.
Suure koguse vee keetmine. Võimsusfunktsioon on sisse lülitatud.
6.5 Näpunäiteid funktsiooni
Hob²Hood kasutamiseks
Kui kasutate pliiti funktsiooniga:
•
•
•
•
Kaitske õhupuhastit otsese
päikesevalguse eest.
Ärge suunake õhupuhasti paneelile
halogeenvalgust.
Ärge katke pliidipaneeli kinni.
Ärge tõkestage pliidi ja õhupuhasti
vahelist signaali (nt käega või nõu
käepidemega). Vt pilti. Pildil olev
õhupuhasti on illustratiivne.
Võib juhtuda, et mõni muu
kaugjuhitav seade blokeerib
signaali. Selle
ärahoidmiseks ärge
kasutage kaugjuhitavat
seadet ja õhupuhastit samal
ajal.
Õhupuhastid Hob²Hood-funktsiooniga
Kui soovite näha kõiki selle funktsiooniga
õhupuhasteid, siis külastage meie
toodete veebisaiti. AEG õhupuhastid, mis
kasutavad seda funktsiooni, on
varustatud sümboliga
.
18
www.aeg.com
7. PUHASTUS JA HOOLDUS
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
•
7.1 Üldine teave
•
•
•
•
•
Puhastage pliit pärast igakordset
kasutamist.
Kasutage alati puhta põhjaga nõusid.
Kriimustused või tumedad plekid
pinnal ei mõjuta pliidi tööd.
Kasutage pliidi pinna jaoks sobivat
puhastusvahendit.
Kasutage spetsiaalset klaasikaabitsat.
jäägid. Vastasel korral võib mustus
pliiti kahjustada. Pange spetsiaalne
kaabits õige nurga all klaaspinnale ja
liigutage tera pliidi pinnal.
Eemaldage, kui pliit on piisavalt
jahtunud: katlakiviplekid, veeplekid,
rasvaplekid, läikivad metalsed plekid.
Puhastage pliiti niiske lapi ja
mitteabrasiivse pesuainega. Pärast
puhastamist kuivatage pliit pehme
lapiga.
7.2 Pliidi puhastamine
•
Eemaldage kohe: sulav plast,
plastkile ja suhkrut sisaldava toidu
8. VEAOTSING
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
8.1 Mida teha, kui...
Probleem
Võimalik põhjus
Pliiti ei saa käivitada või ka‐
sutada.
Pliit ei ole elektrivõrku ühen‐ Kontrollige, kas pliit on õi‐
datud või ei ole ühendus kor‐ gesti elektrivõrku ühendatud.
ralik.
Vaadake ühendusjoonist.
Kaitse on vallandunud.
Lahendus
Tehke kindlaks, kas tõrke
põhjustas kaitse. Kui kaitse
korduvalt uuesti vallandub,
võtke ühendust elektrikuga.
Käivitage pliit uuesti ja mää‐
rake vähemalt 10 sekundi
jooksul soojusaste.
Puudutasite korraga 2 või
enamat sensorvälja.
Puudutage ainult üht sensor‐
välja.
STOP+GO-funktsioon töö‐
tab.
Vt "Igapäevane kasutamine".
Juhtpaneelil on vett või ras‐
vapritsmeid.
Pühkige juhtpaneel puhtaks.
EESTI
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Helisignaal kõlab ja pliit lüli‐
tub välja.
Helisignaal kõlab, kui pliit
välja lülitatakse.
Katsite kinni ühe või mitu
sensorvälja.
Vaadake, et sensorväljad
oleksid vabad.
Pliit lülitub välja.
Olete asetanud midagi sen‐
Vaadake, et sensorväljad
oleksid vabad.
sorväljale
Jääkkuumuse indikaator ei
sütti.
.
Väli ei ole kuum, sest see
töötas vaid lühikest aega.
19
Kui keeduväli on piisavalt
kaua töötanud, et olla kuum,
pöörduge teeninduskeskus‐
se.
Funktsioon Hob²Hood ei töö‐ Juhtpaneel on kinni kaetud.
ta.
Eemaldage ese juhtpaneelilt.
Funktsioon Automaatne kiir‐
soojendus ei tööta.
Väli on tuline.
Laske väljal piisavalt jahtu‐
da.
Valitud on kõige kõrgem
soojusaste.
Kõrgeimal soojusastmel on
sama võimsus kui funktsioo‐
nil.
Toitehaldus-funktsioon töö‐
tab.
Vt "Igapäevane kasutamine".
Soojusaste lülitub ühelt soo‐
jusastmelt teisele.
Sensorväljad muutuvad kuu‐ Keedunõu on liialt suur või
Asetage suuremad anumad
maks.
asub sensorväljale liiga lähe‐ tagumistele väljadele.
dal.
Kui puudutate paneeli sen‐
sorvälju, puudub signaal.
Signaalid on välja lülitatud.
Lülitage signaalid sisse.
Vt "Igapäevane kasutamine".
Paindlikul induktsioonialal
küpsetusnõud ei kuumene.
Nõud on paindlikul indukt‐
sioonialal vales kohas.
Asetage nõud paindlikul in‐
duktsioonialal õigele kohale.
Nõude asend sõltub sisselü‐
litatud funktsioonist või funkt‐
sioonirežiimist.
Vt jaotist "Paindlik indukt‐
siooniala".
Nõude põhja läbimõõt on va‐ Kasutage nõusid, mille põhja
litud funktsiooni või funkt‐
läbimõõt sobib valitud funkt‐
sioonirežiimi jaoks ebasobiv. sioonile või funktsioonirežii‐
mile. Kasutage paindliku in‐
duktsiooniala ühel sektsioo‐
nil nõud, mille põhja läbi‐
mõõt ei ole väiksem kui 160
mm.
Vt jaotist "Paindlik indukt‐
siooniala".
20
www.aeg.com
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
süttib.
Automaatne väljalülitus on
sees.
Lülitage pliit välja ja käivita‐
ge uuesti.
süttib.
Lapselukk või Lukk funktsi‐
oon töötab.
Vt "Igapäevane kasutamine".
süttib.
Keeduväljal pole nõud.
Pange nõu keeduväljale.
Kasutate vale nõud.
Kasutage sobivat keedu‐
nõud.
Vt jaotist "Vihjeid ja näpunäi‐
teid".
Nõu põhja läbimõõt on selle
keeduvälja jaoks liiga väike.
Kasutage sobivate mõõtme‐
tega keedunõusid.
Vt jaotist "Tehnilised and‐
med".
FlexiBridge-funktsioon töö‐
tab. Ühe või enama töösole‐
va funktsioonirežiimi sekt‐
sioonil ei ole nõud.
Pange nõud töösoleva funkt‐
sioonirežiimi õigetele vasta‐
vatele sektsioonidele või
muutke funktsioonirežiimi.
Vt jaotist "Paindlik indukt‐
siooniala".
ProCook-funktsioon töötab.
Paindlikule induktsioonialale
on pandud kaks keedunõud.
Kasutage ainult ühte nõud.
Vt jaotist "Paindlik indukt‐
siooniala".
Seadmel ilmes tõrge.
Ühendage pliit elektrivõrgust
mõneks ajaks lahti. Lülitage
maja elektrisüsteemi kaitse
välja. Ühendage see uuesti
Süttivad
ja number.
sisse. Kui
süttib uuesti,
pöörduge teeninduskeskus‐
se.
süttib.
Pliidil ilmnes tõrge, kuna
keedunõu on tühjaks kee‐
nud. Automaatne väljalülitus
ja ülekuumenemise kaitse
on sees.
Lülitage pliit välja. Eemalda‐
ge kuum keedunõu. Lülitage
umbes 30 sekundi möödumi‐
sel keeduväli uuesti sisse.
Kui probleemi põhjustas
keedunõu, kaob veateade
ekraanilt. Jääkkuumuse indi‐
kaator võib jääda põlema.
Laske nõul piisavalt jahtuda.
Kontrollige, kas kasutatav
nõu sobib selle pliidiga.
Vt jaotist "Vihjeid ja näpunäi‐
teid".
EESTI
8.2 Kui lahendust ei leidu...
Kui te ei suuda probleemile ise lahendust
leida, siis võtke ühendust edasimüüja või
teeninduskeskusega. Andke teada
andmesildil olevad andmed. Esitage ka
kolmekohaline tähtedest koosnev
klaaskeraamika kood (selle leiate
klaasplaadi nurgast) ja kuvatud
21
veateade. Mõelge, kas olete pliiti
kindlasti õigesti kasutanud. Kui seadet
on valesti kasutatud, ei tarvitse
teeninduse tehniku või edasimüüja töö
isegi garantiiajal tasuta olla. Teenindust
ja garantiitingimusi puudutavad juhised
leiate garantiibrošüürist.
9. PAIGALDAMINE
sobivasse standardile vastavasse
sisseehitatud mööblisse ja tööpinda.
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
9.3 Ühenduskaabel
9.1 Enne paigaldamist
•
Enne pliidi paigaldamist kirjutage üles
alltoodud andmed, mis on ära toodud
andmesildil. Andmesilt asub seadme
korpuse põhjal.
•
Seerianumber ............
9.2 Integreeritud pliidid
Integreeritud pliiti võib kasutada alles
pärast seda, kui see on paigutatud
9.4 Paigaldamine
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
Selle seadme juurde kuulub ka
ühenduskaabel.
Kahjustatud toitekaabli asendamiseks
kasutage järgmist (või kõrgemat)
kaablitüüpi: H05BB-F T min 90°C.
Pöörduge lähimasse
teeninduskeskusse.
22
www.aeg.com
min. 2 mm
A
min. 2 mm
B
< 20 mm
B
> 20 mm
min. 500 mm
min
30 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
A
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min.
38 mm
min.
2 mm
R 5mm
min.
55mm
+1
490+1mm 880 mm
min.
12 mm
min.
2 mm
EESTI
9.5 Kaitsekarp
23
Kui kasutate kaitsekarpi (lisatarvik), ei ole
eesmist 2 mm õhuvahet ega seadme all
asuvat kaitsepinda vaja. Kõigis riikides ei
pruugi kaitsekarbi-lisatarvik saadaval
olla. Pöörduge kohaliku edasimüüja
poole.
Kui paigutate pliidi ahju
kohale, siis te kaitsekarpi
kasutada ei saa.
10. TEHNILISED ANDMED
10.1 Andmesilt
Mudel HKP95510XB
Tüüp 58 GCD CR AU
Induktsioon 11.1 kW
Seerianumber. .................
AEG
Tootenumber (PNC) 949 597 121 00
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Valmistatud Saksamaal
11.1 kW
10.2 Keeduväljade tehnilised näitajad
Keeduväli
Nimivõimsus
(maks. soojus‐
aste) [W]
Võimsusfunkt‐
sioon [W]
Võimsusfunkt‐
sioon maksi‐
mumkestus
[min]
Nõu läbimõõt
[mm]
Keskmine ees‐
mine
1800 / 3500
2800 / 3700
5
145 - 180 / 245 280
Parempoolne
eesmine
1400
2500
4
125 - 145
Parempoolne
tagumine
2300
3200
10
125 - 210
Paindlik indukt‐
sioonkeeduväli
2300
3200
10
minimaalne 100
Keeduväljade võimsus võib vähesel
määral erineda tabelis toodud
andmetest. See oleneb kasutatavate
keedunõude materjalist ja suurusest.
Parimate tulemuste saamiseks kasutage
nõusid, mille diameeter ei ole tabelis
toodust suurem.
24
www.aeg.com
11. ENERGIATÕHUSUS
11.1 Tooteinfo vastavalt määrusele EL 66/2014
Mudeli tunnus
HKP95510XB
Keeduplaadi tüüp
Integreeritud pliit
Keeduväljade arv
3
Keeduväljade arv
1
Kuumutamisviis
Induktsioon
Ringikujuliste keeduväljade Keskmine eesmine
läbimõõt (Ø)
Parempoolne eesmine
Parempoolne tagumine
28,0 cm
14,5 cm
21,0 cm
Keeduala pikkus (L) ja laius Vasak
(W)
L 45.3 cm
W 21.5 cm
Keeduvälja energiatarbimi‐
ne (EC electric cooking)
Keskmine eesmine
Parempoolne eesmine
Parempoolne tagumine
166,0 Wh/kg
175,1 Wh/kg
166,2 Wh/kg
Keeduala energiatarbimine
(EC electric cooking)
Vasak
180,7 Wh/kg
Pliidi energiatarbimine (EC
electric hob)
EN 60350-2 – Kodumajapidamises
kasutatavad elektrilised
toiduvalmistusseadmed – Osa 2: Pliidid Meetodid jõudluse mõõtmiseks
11.2 Energiasääst
Järgmisi nõuandeid järgides saate
igapäevaselt energiat kokku hoida.
•
Vett kuumutades piirduge vajaliku
kogusega.
174,9 Wh/kg
•
•
•
•
•
Võimalusel pange keedunõule alati
kaas peale.
Enne keeduvälja sisselülitamist
asetage sellele keedunõu.
Pange väiksem nõu väiksemale
keeduväljale.
Pange nõu otse keeduvälja keskele.
Toidu soojashoidmiseks või
sulatamiseks kasutage jääkkuumust.
12. JÄÄTMEKÄITLUS
Sümboliga
tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse. Aidake
hoida keskkonda ja inimeste tervist ja
suunake elektri- ja elektroonilised
jäätmed ringlusse. Ärge visake
sümboliga tähistatud seadmeid muude
majapidamisjäätmete hulka. Viige seade
kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi
saamiseks kohalikku omavalitsusse.
LATVIEŠU
25
SATURS
1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA..............................................................................26
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI................................................................................27
3. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS.......................................................................... 29
4. IZMANTOŠANA IKDIENĀ................................................................................ 31
5. FLEKSIBLA INDUKCIJAS GATAVOŠANAS ZONA......................................... 36
6. PADOMI UN IETEIKUMI.................................................................................. 39
7. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA.................................................................................41
8. PROBLĒMRISINĀŠANA.................................................................................. 42
9. UZSTĀDĪŠANA.................................................................................................45
10. TEHNISKĀ INFORMĀCIJA............................................................................ 47
11. ENERGOEFEKTIVITĀTE............................................................................... 48
LABĀKIEM REZULTĀTIEM
Pateicamies, ka izvēlējāties AEG produktu. Esam to izveidojuši, lai ilgstoši
nodrošinātu nevainojamu veiktspēju, izmantojot novatoriskas tehnoloģijas, kas
palīdz vienkāršot dzīvi, – iespējas, ko neatradīsit parastās ierīcēs. Lūdzu, veltiet
dažas minūtes, lai izlasītu šo tekstu un gūtu labākus rezultātus.
Apmeklējiet mūsu mājas lapu:
Atradīsiet lietošanas padomus, brošūras, informāciju par traucējumu
novēršanu un apkopi:
www.aeg.com/webselfservice
Reģistrējiet savu produktu, lai uzlabotu pakalpojumu:
www.registeraeg.com
Iegādājieties ierīcei oriģinālās rezerves daļas, materiālus un piederumus:
www.aeg.com/shop
KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI
Iesakām izmantot oriģinālās rezerves daļas.
Sazinoties ar apkalpes dienestu, pārliecinieties, vai jums ir šādi dati: Modelis,
izstrādājuma Nr., sērijas numurs.
Šo informāciju var atrast tehnisko datu plāksnītē.
Drošības informācija brīdinājumam un piesardzībai
Vispārēja informācija un padomi
Informācija par apkārtējo vidi
Izmaiņu tiesības rezervētas.
26
1.
www.aeg.com
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet
pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par
bojājumiem, ko radījusi ierīces nepareiza uzstādīšana
vai lietošana. Saglabājiet šos norādījumus ierīces
tuvumā turpmākām uzziņām.
1.1 Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība
•
•
•
•
•
•
•
Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un
cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām
spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās
personas uzraudzībā vai, ja tie ir apmācīti par ierīces
drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus.
Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
Glabājiet iesaiņojuma materiālus bērniem
nepieejamās vietās.
Neļaujiet bērniem un dzīvniekiem tuvoties ierīcei tās
darbības vai dzesēšanas laikā. Pieejamās sastāvdaļas
ir karstas.
Ja ierīce aprīkota ar bērnu drošības ierīci, iesakām to
aktivizēt.
Tīrīšanu un lietotāja veikto apkopi nedrīkst veikt bērni
bez uzraudzības.
Ierīces tuvumā nedrīkst atrasties bērni līdz 3 gadu
vecumam bez uzraudzības.
1.2 Vispārīgi drošības norādījumi
•
•
•
•
•
Lietošanas laikā ierīce sakarst. Nepieskarieties
sildelementiem.
Nelietojiet ierīci ar ārēju laika slēdzi vai atsevišķu
tālvadības sistēmu.
Gatavojot uz plīts ēdienu ar taukiem vai eļļu bez
pieskatīšanas, var izcelties ugunsgrēks.
Nemēģiniet dzēst uguni ar ūdeni, bet izslēdziet ierīci
un apsedziet liesmu, piemēram, ar vāku vai
ugunsdrošības segu.
Neturiet priekšmetus uz plīts virsmām.
LATVIEŠU
•
•
•
•
•
27
Nenovietojiet uz plīts virsmas metāla priekšmetus,
piemēram, nažus, dakšas, karotes un vākus, jo tie var
sakarst.
Netīriet ierīci ar tvaika tīrītāju.
Pēc lietošanas izslēdziet plīts virsmas elementu ar tā
vadību un nepaļaujieties uz trauka noteicēju.
Ja stikla keramikas virsma/stikla virsma ir saplaisājusi,
izslēdziet ierīci, lai nepieļautu elektriskās strāvas
trieciena risku.
Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no
nelaimes gadījumiem, to jānomaina ražotājam,
pilnvarotam servisa pārstāvim vai kvalificētam
speciālistam.
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
2.1 Uzstādīšana
BRĪDINĀJUMS!
Ierīci drīkst uzstādīt tikai
kvalificēta persona.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Noņemiet visu iepakojumu.
Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās
uzstādīšanas norādes.
Nodrošiniet starp blakus uzstādītām
ierīcēm piemērotu attālumu.
Ievērojiet piesardzību, pārvietojot
ierīci, jo tā ir smaga. Vienmēr lietojiet
aizsargcimdus.
Apstrādājiet nozāģētās virsmas ar
hermetizējošu līdzekli, lai nepieļautu
piebriešanu mitruma ietekmē.
Aizsargājiet ierīces apakšu no tvaika
un mitruma.
Neuzstādiet ierīci blakus durvīm vai
zem logiem. Tas jāievēro, lai, atverot
durvis vai logu, nenokristu ēdiena
gatavošanas trauki.
Ja zem ierīces atrodas atvilktnes,
pārliecinieties, ka starp ierīces apakšu
un augšējo ierīci tiek nodrošināta
pietiekama gaisa cirkulācija.
Ierīces apakšdaļa var būt karsta.
Pārbaudiet, vai ir uzstādīts nedegošs
atdalītājpanelis zem ierīces, lai
novērstu piekļuvi apakšdaļai.
Pārliecinieties, lai starp darba virsmu
un zem tās esošo ierīci būtu 2 mm
liela ventilācijas sprauga. Garantija
neattiecas uz bojājumiem, kurus
izraisīja atbilstošas spraugas
nenodrošināšana.
2.2 Elektrības padeves
pieslēgšana
BRĪDINĀJUMS!
Var izraisīt ugunsgrēku un
elektrošoku.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Elektrības padeves pieslēgšana jāveic
sertificētam elektriķim.
Ierīce jābūt iezemētai.
Pirms jebkādu darbību veikšanas
pārliecinieties, ka ierīce ir atvienota no
strāvas padeves.
Pārliecinieties, ka informācija uz
tehnisko datu plāksnītes atbilst jūsu
elektrosistēmas parametriem. Ja
neatbilst, sazinieties ar elektriķi.
Pārliecinieties, lai ierīce tiktu pareizi
uzstādīta. Vaļīgs vai neatbilstošs
strāvas vads vai kontaktdakša (ja tāda
ir) var izraisīt kontakta pārkaršanu.
Izmantojiet atbilstošu strāvas kabeli.
Nepieļaujiet elektrības vadu
samezglošanos.
Pārliecinieties, lai tiktu uzstādīta
aizsardzība pret elektrošoku.
Izmantojiet vada atslogotāju.
28
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pieslēdzot ierīci rozetei,
pārliecinieties, ka elektrības vads vai
kontaktdakša (ja tāda ir) nepieskaras
ierīces karstajām daļām vai ēdiena
gatavošanas traukiem.
Nelietojiet daudzkontaktu adapterus
vai pagarinātājus.
Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu
kontaktdakšu (ja tāda ir) un strāvas
vadu. Sazinieties ar pilnvarotu servisa
centru vai elektriķi, lai nomainītu
bojātu strāvas kabeli.
Daļas, kas nodrošina aizsardzību pret
elektrošoku no strāvu vadošiem un
izolētajiem elementiem, jānostiprina
tā, lai tos nevarētu noņemt bez
instrumentiem.
Pieslēdziet kontaktspraudni
kontaktligzdai tikai uzstādīšanas
beigās. Pārbaudiet, vai pēc
uzstādīšanas kontaktspraudnim var
brīvi piekļūt.
Ja kontaktligzda ir vaļīga, neievietojiet
tajā kontaktspraudni.
Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla,
velkot aiz barošanas kabeļa. Vienmēr
velciet aiz spraudkontakta.
Ir jāizmanto atbilstošas izolācijas
ierīces: automātslēdžiem,
drošinātājiem (no turētājiem
izskrūvējamiem drošinātājiem),
zemējuma noplūdes automātslēdžiem
un savienotājiem.
Elektroinstalācijā jābūt izolācijas
ierīcei, kas ļauj atvienot ierīci no
visiem elektrotīkla poliem. Izolācijas
ierīcē atstarpei starp kontaktiem jābūt
vismaz 3 mm.
•
•
•
•
•
•
•
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv ugunsgrēka vai
sprādziena risks.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pirms pirmās ieslēgšanas noņemiet
iepakojuma, marķējuma un
aizsardzības plēves (ja tādas ir).
Izmantojiet šo ierīci mājsaimniecībā.
Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
Pārliecinieties, vai ventilācijas atveres
nav bloķētas.
Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez
uzraudzības.
Pēc katras lietošanas iestatiet
gatavošanas zonas pozīcijā "Izslēgt".
Uzkarsēti tauki un eļļa var radīt
uzliesmojošu tvaiku. Gatavojot ar
taukvielām un eļļu, netuviniet tām
atklātu liesmu vai sakarsētus
priekšmetus.
Tvaiki, kurus izdala ļoti karsta eļļa, var
izraisīt spontānu aizdegšanos.
Izlietota eļļa, kas satur ēdiena
atliekas, var izraisīt ugunsgrēku pie
zemākas temperatūras nekā eļļa, kas
tiek lietota pirmo reizi.
Neievietojiet ierīcē, neturiet tās
tuvumā vai uz tās viegli uzliesmojošas
vielas vai ar viegli uzliesmojošām
vielām piesūcinātus priekšmetus.
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv ierīces bojājumu
risks.
2.3 Pielietojums
BRĪDINĀJUMS!
Savainojumu, apdegumu vai
elektrošoka risks.
Nepaļaujieties uz trauka noteicēju.
Nenovietojiet galda piederumus un
katlu vākus uz gatavošanas zonām.
Tie var sakarst.
Nedarbiniet ierīci ar mitrām rokām vai,
ja tā saskaras ar ūdeni.
Nelietojiet ierīci kā darbvirsmu vai
uzglabāšanai paredzētu virsmu.
Ja ierīces virsma ir ieplaisājusi,
nekavējoties atvienojiet ierīci no
elektrotīkla. Tas jādara, lai novērstu
elektrošoku.
Lietotājiem ar elektrokardiostimulatoru
jāturas vismaz 30 cm attālumā no
indukcijas gatavošanas zonām, kad
ierīce tiek darbināta.
Kad ievietojat ēdienu karstā eļļā, tā
var šļakstēt.
•
•
•
•
Nenovietojiet karstus ēdiena
gatavošanas traukus uz vadības
paneļa.
Ēdiena gatavošanas laikā neļaujiet
ēdiena gatavošanas traukiem
izvārīties tukšiem.
Sargieties, lai uz ierīces neuzkristu
nekādi priekšmeti un ēdiena
gatavošanas trauki. Tā var sabojāt
virsmu.
Neieslēdziet sildriņķus, ja uz tiem
novietots tukšs ēdiena gatavošanas
trauks, vai bez ēdiena gatavošanas
trauka.
LATVIEŠU
•
Nenovietojiet uz ierīces alumīnija
foliju.
Ēdiena gatavošanas trauki, kas
izgatavoti no čuguna vai alumīnija
lējuma, vai kuru apakša ir bojāta, var
saskrāpēt stiklu / stikla keramiku.
Pārvietojot šādus priekšmetus pa plīts
virsmu, vienmēr paceliet tos.
Šī ierīce paredzēta tikai ēdiena
gatavošanai. To nedrīkst lietot citiem
nolūkiem, piemēram, telpu apsildei.
•
•
līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus
izstrādājumus, abrazīvus sūkļus,
šķīdinātājus vai metāla priekšmetus.
2.5 Ierīces utilizācija
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainošanās vai
nosmakšanas risks.
•
2.4 Tīrīšana un kopšana
•
•
•
Regulāri tīriet ierīci, lai novērstu
virsmas materiāla sabojāšanos.
Pirms ierīces tīrīšanas izslēdziet to un
ļaujiet tai atdzist.
Atvienojiet ierīci no elektrotīkla pirms
apkopes veikšanas.
Ierīces tīrīšanai neizmantojiet tvaiku
un neizsmidziniet ūdeni.
Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu.
Izmantojiet tikai neitrālus mazgāšanas
•
•
•
•
29
Sazinieties ar vietējo pašvaldību, lai
noskaidrotu, kā pareizi atbrīvoties no
ierīces.
Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
Nogrieziet strāvas kabeli un izmetiet
to.
2.6 Servisa izvēlne
•
•
Lai salabotu ierīci, sazinieties ar
pilnvarotu servisa centru.
Lietojiet tikai oriģinālas rezerves
daļas.
3. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
3.1 Plīts virsmas shēma
1 Indukcijas gatavošanas zona
2 Vadības panelis
3 Elastīga indukcijas vārīšanas zona
sastāv no četrām sekcijām
1
1
1
3
2
3.2 Vadības paneļa izkārtojums
1
2 3 4 5
6
14
7
8
13 12
11
10
9
30
www.aeg.com
Ierīces vadībai izmantojiet sensora laukus. Displeji, indikatori un skaņas signāli norāda
uz aktivizētām funkcijām.
Senso‐ Funkcija
ra
lauks
Komentāri
1
IESLĒGT/IZSLĒGT
Lai ieslēgtu vai izslēgtu plīts virsmu.
2
Bloķēšana / Bērnu drošī‐
bas ierīce
Vadības paneļa bloķēšanai/atbloķēšanai.
3
ProCook
Funkcijas ieslēgšanai un izslēgšanai.
4
FlexiBridge
Trīs funkcijas režīmu pārslēgšanai.
-
Sildīšanas pakāpes dis‐
plejs
Rāda sildīšanas pakāpi.
-
Taimera indikatori gatavo‐ Rāda, kurai zonai iestatīts laiks.
šanas zonām
-
Taimera displejs
Rāda laiku minūtēs.
Hob²Hood
Lai ieslēgtu un izslēgtu funkcijas manuālo re‐
žīmu.
9
STOP+GO
Funkcijas ieslēgšanai un izslēgšanai.
10
Jaudas funkcija
Funkcijas ieslēgšanai un izslēgšanai.
Vadības josla
Iestata sildīšanas pakāpi.
-
Lai izvēlētos gatavošanas zonu.
-
Paildzina vai saīsina laiku.
Vadības josla
Lai iestatītu sildīšanas pakāpi elastīgai induk‐
cijas gatavošanas zonai.
5
6
7
8
11
-
12
13
14
/
-
3.3 Sildīšanas pakāpju rādījumi
Displejs
Apraksts
Gatavošanas zona ir izslēgta.
-
Gatavošanas zona darbojas.
STOP+GO funkcija darbojas.
Automātiskā sakarsēšana funkcija darbojas.
Jaudas funkcija aktivizēta.
LATVIEŠU
Displejs
31
Apraksts
un cipars
Radusies kļūda.
/
OptiHeat Control (trīs darbību atlikušā siltuma indikators): turpinās ga‐
tavošana / siltuma uzturēšana / atlikušais siltums.
/
Bloķēšana / Bērnu drošības ierīce funkcija darbojas.
Nepareizi vai pārāk mazi ēdiena gatavošanas trauki, vai arī uz gata‐
vošanas zonas nav ēdiena gatavošanas trauku.
Automātiskā izslēgšanās funkcija darbojas.
/
/
ProCook funkcija darbojas.
3.4 OptiHeat Control (trīs
darbību atlikušā siltuma
indikators)
BRĪDINĀJUMS!
/
/
Pastāv risks gūt
apdegumus atlikušā siltuma
dēļ. Indikators uzrāda
atlikušā siltuma līmeni.
Indukcijas gatavošanas zonas rada
gatavošanas procesam nepieciešamo
siltumu tieši ēdiena gatavošanas trauka
pamatnē. Stikla keramika tiek sakarsēta,
izmantojot ēdiena gatavošanas trauku
siltumu.
4. IZMANTOŠANA IKDIENĀ
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
•
4.1 Aktivizēšana un
deaktivizēšana
Pieskarieties pie
vienu sekundi, lai
aktivizētu vai deaktivizētu plīti.
4.2 Automātiskā izslēgšanās
Funkcija automātiski izslēgs ierīci, ja:
•
•
•
•
visas gatavošanas zonas tiek
izslēgtas;
jūs neiestatījāt sildīšanas pakāpi pēc
plīts virsmas aktivizēšanas;
jūs izlējāt vai nolikāt kaut ko uz
vadības paneļa ilgāk par 10
sekundēm (piem., pannu, dvieli utt.).
Atskan skaņas signāls un plīts virsma
deaktivizējas. Noņemiet priekšmetu
vai notīriet vadības paneli.
plīts virsma kļuvusi pārāk karsta
(piemēram, kad kastrolis ir izvārījies
•
sauss). Ļaujiet gatavošanas zonai
atdzist, pirms atkal lietojat plīti.
jūs izmantojat nepareizu ēdiena
gatavošanas trauku. Iedegas simbols
un gatavošanas zona automātiski
deaktivizējas pēc 2 minūtēm.
gatavošanas zona netika izslēgta vai
netika mainīta sildīšanas pakāpe. Pēc
kāda laika izgaismojas
un plīts
izslēdzas.
Attiecība starp siltuma pakāpi un plīts
virsmas izslēgšanās laiku:
Sildīšanas pakāpe
,1-3
Plīts virsma atslē‐
dzas pēc
6 stundām
4-7
5 stundām
8-9
4 stundām
10 - 14
1,5 stundas
32
www.aeg.com
4.3 Sildīšanas pakāpe
4.6 Jaudas funkcija
Lai iestatītu vai mainītu sildīšanas pakāpi:
Šī funkcija piegādā vairāk jaudas
indukcijas gatavošanas zonām. Šo
funkciju var aktivizēt indukcijas
gatavošanas zonai tikai uz īsu laiku. Pēc
tam indukcijas gatavošanas zona
automātiski pārslēdzas atpakaļ uz
augstāko sildīšanas pakāpi.
Pieskarieties vadības joslai pareizajā
siltuma pakāpes iestatījumā vai velciet ar
pirkstu gar vadības joslu, līdz sasniedzat
pareizo sildīšanas pakāpi.
Skatiet sadaļu "Tehniskā
informācija".
Lai aktivizētu funkciju gatavošanas
zonai: pieskarieties pie
.
iedegas.
4.4 Gatavošanas zonu
indikatori
Lai deaktivizētu funkciju: mainiet
sildīšanas pakāpi.
Horizontālā līnija norāda ēdiena
gatavošanas trauka maksimālo izmēru.
Pārtraukums horizontālajā līnijā norāda
ēdiena gatavošanas trauka minimālo
izmēru.
4.7 Taimeris
Laika atskaites taimeris
Lietojiet šo funkciju, lai iestatītu, cik ilgi
gatavošanas zonai jādarbojas vienā
gatavošanas reizē.
Vispirms iestatiet gatavošanas zonu
un tad funkciju. Sildīšanas pakāpi var
iestatīt pirms vai pēc funkcijas
iestatīšanas.
min.
Lai iestatītu gatavošanas zonu:
max.
vairākas reizes pieskarieties , līdz
iedegas vajadzīgās gatavošanas zonas
indikators.
Skatiet sadaļu "Tehniskā informācija".
4.5 Automātiskā sakarsēšana
Ja aktivizējat šo funkciju, jūs varat iegūt
nepieciešamo sildīšanas pakāpi īsākā
laikā. Šī funkcija uz laiku iestata
augstāko sildīšanas pakāpi un pēc tam
samazina temperatūru līdz vajadzīgajai
sildīšanas pakāpei.
Lai aktivizētu funkciju,
gatavošanas zonai jābūt
aukstai.
Lai aktivizētu funkciju gatavošanas
zonai: pieskarieties pie
( iedegas).
Uzreiz pieskarieties pie pareizās
sildīšanas pakāpes. Pēc 3 sekundēm
iedegas
.
Lai deaktivizētu funkciju: mainiet
sildīšanas pakāpi.
Lai ieslēgtu funkciju: pieskarieties pie
taimera , lai iestatītu laiku (00 - 99
minūtes). Kad gatavošanas zonas
indikators sāks mirgot lēnāk, tiks
aktivizēta laika atpakaļskaitīšana.
Lai pārbaudītu atlikušo laiku:
izvēlieties gatavošanas zonu, izmantojot
. Gatavošanas zonas indikators sāk
mirgot ātri. Displejā būs redzams
atlikušais laiks.
Lai mainītu laiku: izvēlieties
gatavošanas zonu, izmantojot
Pieskarieties
vai
.
.
Lai izslēgtu funkciju: iestatiet
gatavošanas zonu, izmantojot
un
pieskarieties . Atlikušais laiks
samazinās līdz 00. Gatavošanas zonas
indikators nodziest.
LATVIEŠU
4.8 STOP+GO
Kad laiks beidzies, atskan
skaņas signāls un sāk mirgot
00. Gatavošanas zona tiek
izslēgta.
Lai izslēgtu skaņu: pieskarieties
Šī funkcija iestata zemāko sildīšanas
pakāpi visās ieslēgtajās gatavošanas
zonās.
.
CountUp Timer (Laika uzskaites
taimeris)
Lietojiet šo funkciju, lai pārbaudītu, cik ilgi
darbojas gatavošanas zona.
Lai iestatītu gatavošanas zonu:
vairākas reizes pieskarieties , līdz
iedegas vajadzīgās gatavošanas zonas
indikators.
Lai ieslēgtu funkciju: pieskarieties pie
taimera : iedegsies : Kad
gatavošanas zonas indikators sāks
mirgot lēnāk, tiks aktivizēta laika
skaitīšana. Displejs pārslēdzas starp
un skaitāmo laiku (minūtes).
Kad funkcija darbojas, sildīšanas pakāpi
mainīt nevar.
Funkcija neaptur taimera funkciju.
iedegas.
Lai izslēgtu funkciju: pieskarieties .
Ieslēdzas iepriekšējā sildīšanas pakāpe.
4.9 Bloķēšana
Vadības paneli var nobloķēt, kamēr
darbojas gatavošanas zonas. Tas
novērsīs nejaušu sildīšanas pakāpes
maiņu.
.
Lai ieslēgtu funkciju: pieskarieties
gatavošanas zonu, izmantojot .
Gatavošanas zonas indikators sāk mirgot
ātri. Displejā redzams, cik ilgi zona
darbojas.
iedegas uz 4 sekundēm.Taimeris
turpina darboties.
Lai izslēgtu funkciju: pieskarieties .
Ieslēdzas iepriekšējā sildīšanas pakāpe.
Lai izslēgtu funkciju: iestatiet
Kad deaktivizējat plīti, jūs
deaktivizējat arī šo funkciju.
un
vai . Gatavošanas
pieskarieties
zonas indikators nodziest.
4.10 Bērnu drošības ierīce
Laika atgādinājums
Šo funkciju var lietot kā Laika
atgādinājumu, kad plīts ir ieslēgta un
gatavošanas zonas nestrādā (sildīšanas
Šī funkcija nepieļauj nejaušu plīts
ieslēgšanu un lietošanu.
pakāpes displejā redzams
.
Lai ieslēgtu funkciju: pieskarieties
Vispirms iestatiet sildīšanas pakāpi.
Lai redzētu, cik ilgi darbojas
gatavošanas zona: izvēlieties
gatavošanas zonu, izmantojot
33
).
.
vai , lai
Pieskarieties pie taimera
iestatītu laiku. Kad laiks beidzies, atskan
skaņas signāls un sāk mirgot 00.
Šī funkcija neietekmē
gatavošanas zonu darbību.
ar
. Neiestatiet sildīšanas pakāpi.
Pieskarieties pie
Lai ieslēgtu funkciju: pieskarieties
Lai izslēgtu skaņu: pieskarieties
Lai aktivizētu funkciju: ieslēdziet ierīci
.
4 sekundes.
iedegas. Izslēdziet plīti, izmantojot
.
Lai deaktivizētu funkciju: ieslēdziet
ierīci ar
. Neiestatiet sildīšanas pakāpi.
Pieskarieties pie
4 sekundes.
iedegas. Izslēdziet plīti, izmantojot
.
Lai atceltu šo funkciju tikai vienai
gatavošanas reizei: ieslēdziet ierīci ar
.
iedegas. Pieskarieties pie
4
sekundes. Iestatiet sildīšanas pakāpi
10 sekunžu laikā. Varat lietot plīti. Kad
34
www.aeg.com
jūs deaktivizējat plīti ar
darbojas.
, funkcija atkal
4.11 OffSound Control
(Skaņas aktivizēšana un
deaktivizēšana)
Deaktivizējiet plīti. Pieskarieties pie
sekundes. Displejs ieslēdzas un
izslēdzas. Pieskarieties pie
sekundes.
vai
3
3
ieslēdzas.
Pieskarieties taimera , lai izvēlētos
kādu no šādām iespējām:
•
- skaņas ir izslēgtas;
- skaņas ir ieslēgtas.
•
Lai apstiprinātu izvēli, nogaidiet, līdz plīts
automātiski deaktivizējas.
Kad šī funkcija ir iestatīta
stāvoklī,
skaņas ir dzirdamas tikai tad, kad:
•
•
•
•
jūs pieskaraties ;
Laika atgādinājums nolaižas;
Laika atskaites taimeris nolaižas;
uz vadības paneļa tiek kaut kas
uzlikts.
4.13 Hob²Hood
Uzlabota automātiskā funkcija, kas
savieno plīts virsmu un īpašu tvaika
nosūcēju. Plīts virsmai un tvaika
nosūcējam ir infrasarkana signāla
komunicēšanas ierīce. Ventilatora ātrums
tiek noteikts automātiski, par pamatu
ņemot režīma iestatījumu un uz plīts
izvietotā karstākā ēdiena gatavošanas
trauka temperatūru. Ventilatoru var arī
darbināt manuāli no plīts virsmas.
Lielākajā daļā tvaika
nosūcēju tālvadības sistēma
sākotnēji tiek deaktivizēta.
Pirms funkcijas lietošanas
aktivizējiet to. Lai saņemtu
sīkāku informāciju, skatiet
tvaika nosūcēja lietotāja
rokasgrāmatu.
4.12 Enerģijas pārvaldība
funkcija
•
•
•
•
•
•
Gatavošanas zonas tiek sagrupētas
atbilstoši atrašanās vietai un fāžu
skaitam uz plīts. Skatīt attēlu.
Katras fāzes maksimālā elektrības
slodze ir 3700 W.
Funkcija sadala jaudu starp
gatavošanas zonām, kas pieslēgtas
tai pašai fāzei.
Šī funkcija aktivizējas, kad vienai fāzei
pieslēgto gatavošanas zonu kopējā
elektrības slodze pārsniedz 3700 W.
Funkcija samazina citu gatavošanas
zonu, kas pieslēgtas tai pašai fāzei,
jaudu.
Samazinātās jaudas zonas sildīšanas
pakāpes rādījums mainās starp
diviem līmeņiem.
Funkcijas automātiskā darbināšana
Lai automātiski darbinātu funkciju,
iestatiet automātisko režīmu uz H1 – H6.
Plīts virsma sākotnēji ir iestatīta uz H5.
Tvaika nosūcējs reaģē katru reizi, kad jūs
darbināt plīti. Plīts automātiski nosaka
ēdiena gatavošanas trauku temperatūru
un attiecīgi noregulē ventilatora ātrumu.
Automātiskie režīmi
Automā‐ Vārīša‐
tiskais
na1)
vieglais
režīms
Cepša‐
H0 re‐
žīms
Izslēgts
Izslēgts
Izslēgts
H1 re‐
žīms
Ieslēgts
Izslēgts
Izslēgts
na2)
LATVIEŠU
35
Kad gatavošana ir pabeigta
un plīts virsma ir izslēgta,
tvaika nosūcēja ventilators
vēl kādu laiku var darboties.
Pēc tam sistēma deaktivizē
ventilatoru automātiski un
neļauj jums nejauši aktivizēt
ventilatoru nākamo 30
sekunžu laikā.
Automā‐ Vārīša‐
tiskais
na1)
vieglais
režīms
Cepša‐
Ieslēgts
1. venti‐
latora
ātrums
1. venti‐
latora
ātrums
H3 re‐
žīms
Ieslēgts
Izslēgts
1. venti‐
latora
ātrums
Ventilatora ātruma manuālā
darbināšana
Funkciju var arī darbināt manuāli. Lai to
H4 re‐
žīms
Ieslēgts
1. venti‐
latora
ātrums
1. venti‐
latora
ātrums
H5 re‐
žīms
Ieslēgts
1. venti‐
latora
ātrums
2. venti‐
latora
ātrums
darītu, pieskarieties pie , kad plīts ir
ieslēgta. Šādi funkcijas automātiskā
darbība tiek deaktivizēta un jūs varat
mainīt ventilatora ātrumu manuāli.
H6 re‐
žīms
Ieslēgts
2. venti‐
latora
ātrums
3. venti‐
latora
ātrums
H2 re‐
žīms 3)
na2)
Piespiežot , ventilatora ātrums tiek
palielināts par vienu vienību. Kad ir
sasniegts intensīvais līmenis un atkal tiek
piespiests , tiks iestatīts 0 ventilatora
ātrums, kas deaktivizē tvaika nosūcēju.
Lai atkal ieslēgtu ventilatoru ar 1. ātrumu,
pieskarieties pie
1) Ierīce konstatē vārīšanās procesu un aktivizē
ventilatora ātrumu saskaņā ar automātisko režī‐
mu.
2) Ierīce konstatē cepšanās procesu un aktivizē
ventilatora ātrumu saskaņā ar automātisko režī‐
mu.
3) Šis režīms aktivizē ventilatoru un gaismu un tā
darbības pamatā nav temperatūra.
Automātiskā režīma mainīšana
1. Deaktivizējiet ierīci.
3 sekundes.
2. Pieskarieties pie
Displejs ieslēdzas un izslēdzas
3. Pieskarieties pie
līdz iedegas
.
5. Pieskarieties pie taimera , lai
izvēlētos automātisko režīmu.
Lai darbinātu tvaika
nosūcēju tiešā veidā no
tvaika nosūcēja paneļa,
deaktivizējiet funkcijas
automātisko režīmu.
Lai aktivizētu funkcijas
automātisko darbību,
deaktivizējiet plīts virsmu un
atkal aktivizējiet to.
Gaismas ieslēgšana
Jūs varat iestatīt plīti tā, lai tā ieslēgtu
gaismu automātiski katru reizi, kad
ieslēdzat plīts virsmu. Lai to izdarītu,
iestatiet automātisko režīmu uz H1 – H6.
Tvaika nosūcēja gaisma
izslēdzas 2 minūtes pēc plīts
virsmas deaktivizēšanas.
3 sekundes.
4. Vairākas reizes pieskarieties pie
.
,
36
www.aeg.com
5. FLEKSIBLA INDUKCIJAS GATAVOŠANAS ZONA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
5.1 FlexiBridge funkcija
Elastīga indukcijas gatavošanas zona
sastāv no četriem segmentiem.
Segmentus var apvienot divās dažādu
izmēru gatavošanas zonās vai vienā lielā
gatavošanas zonā. Segmentu
kombināciju var izvēlēties, izvēloties
režīmu, kas atbilst ēdiena gatavošanas
trauka, kuru vēlaties lietot, izmēram.
Pastāv trīs režīmi: standarta (aktivizējas
automātiski, kad ieslēdzat plīti), Big
Bridge un Max Bridge.
Lai iestatītu sildīšanas
pakāpi, lietojiet divas kreisās
puses vadības joslas.
100-160mm
Novietojiet ēdiena gatavošanas trauku,
kura diametrs ir lielāks par 160 mm, starp
diviem segmentiem.
Pārslēgšanās no viena režīma uz otru
Lai pārslēgtos no viena režīma uz otru,
lietojiet sensoru lauku:
.
> 160 mm
Kad pārejat no viena režīma
uz otru, sildīšanas pakāpe
tiek atkal iestatīta pozīcijā 0.
Ēdiena gatavošanas trauku diametrs
un pozīcija
Izvēlieties režīmu atbilstoši ēdiena
gatavošanas trauka izmēram un formai.
Ēdiena gatavošanas traukam ir pēc
iespējas vairāk jāpārklāj izvēlētā zona.
Novietojiet ēdiena gatavošanas trauku
izvēlētās zonas centrā!
Novietojiet ēdiena gatavošanas trauku,
kura diametrs ir mazāks par 160 mm,
viena segmenta centrā.
5.2 FlexiBridge Standarta
režīms
Šis režīms automātiski ieslēdzas,
ieslēdzot plīts virsmu. Tas savieno
segmentus divās atsevišķās
gatavošanas zonās. Sildīšanas pakāpi
var mainīt katrai zonai atsevišķi. Lietojiet
divas kreisās puses vadības joslas.
LATVIEŠU
Pareiza ēdiena gatavošanas trauka
pozīcija.
37
mazāks par diviem segmentiem, displejā
redzams
minūtēm.
, un zona izslēdzas pēc 2
Nepareiza ēdiena gatavošanas trauka
pozīcija:
Nepareiza ēdiena gatavošanas trauka
pozīcija:
5.3 FlexiBridge Big Bridge
režīms
Lai aktivizētu režīmu, piespiediet , līdz
redzat pareizā režīma indikatoru. Šis
režīms apvieno trīs aizmugurējos
segmentus vienā gatavošanas zonā.
Viens priekšējais segments nav
pievienots un darbojas kā atsevišķa
gatavošanas zona. Sildīšanas pakāpi var
mainīt katrai zonai atsevišķi. Lietojiet
divas kreisās puses vadības joslas.
5.4 FlexiBridge Max Bridge
režīms
Lai aktivizētu režīmu, piespiediet , līdz
redzat pareizā režīma indikatoru. Šis
režīms apvieno visus segmentus vienā
gatavošanas zonā. Lai iestatītu
sildīšanas pakāpi, izmantojiet vienu no
kreisās puses vadības joslām.
Pareiza ēdiena gatavošanas trauka
pozīcija.
Pareiza ēdiena gatavošanas trauka
pozīcija.
Lai lietotu šo režīmu, ēdiena
gatavošanas trauks jānovieto uz trijiem
savienotajiem segmentiem. Ja lietojat
ēdiena gatavošanas trauku, kas ir
Lai lietotu šo režīmu, ēdiena
gatavošanas trauks jānovieto uz četriem
savienotajiem segmentiem. Ja lietojat
ēdiena gatavošanas trauku, kas ir
mazāks par trijiem segmentiem, displejā
38
www.aeg.com
redzams
minūtēm.
, un zona izslēdzas pēc 2
Vispārēja informācija:
•
Nepareiza ēdiena gatavošanas trauka
pozīcija:
•
minimālais ēdiena gatavošanas
trauku apakšas diametrs, izmantojot
šo funkciju, ir 160 mm;
sildīšanas pakāpes displejs
aizmugurējai kreisās puses vadības
joslai norāda ēdiena gatavošanas
trauka pozīciju uz indukcijas
gatavošanas zonas. Priekšpuse
vidus
5.5
ProCook funkcija
Šī funkcija ļauj jums noregulēt
temperatūru, pārvietojot ēdiena
gatavošanas traukus citā pozīcijā uz
indukcijas gatavošanas zonas.
Funkcija sadala indukcijas gatavošanas
zonu trijās zonās ar dažādām sildīšanas
pakāpēm. Plīts virsma nosaka ēdiena
gatavošanas trauka pozīciju un iestata
sildīšanas pakāpi, kas atbilst šai pozīcijai.
Ēdiena gatavošanas traukus var novietot
priekšā, vidū un aizmugurē. Ja novietojat
ēdiena gatavošanas trauku priekšpusē,
jūs varēsiet izmantot augstāko sildīšanas
pakāpi. Sildīšanas pakāpi var samazināt,
pārvietojot ēdiena gatavošanas trauku uz
vidu vai aizmuguri.
•
•
, aizmugure
,
.
sildīšanas pakāpes displejs priekšējai
kreisās puses vadības joslai norāda
sildīšanas pakāpi. Lai mainītu
sildīšanas pakāpi, lietojiet
priekšējo kreisās puses vadības
joslu.
Aktivizējot funkciju pirmo reizi, jūs
iegūsiet sildīšanas pakāpi
priekšējai pozīcijai,
un
vidējai pozīcijai
aizmugurējai pozīcijai.
izmantojot šo funkciju,
lietojiet tikai vienu katlu.
Sildīšanas pakāpi var mainīt katrai
pozīcijai atsevišķi. Plīts virsma
LATVIEŠU
iegaumēs jūsu sildīšanas pakāpes
nākamreiz, kad aktivizēsiet šo
funkciju.
Funkcijas ieslēgšana
Lai aktivizētu funkciju, novietojiet ēdiena
gatavošanas trauku pareizā pozīcijā uz
gatavošanas zonas. Pieskarieties .
Iedegas indikators virs simbola. Ja
nenovietosiet ēdiena gatavošanas trauku
uz gatavošanas zonas, iedegsies
39
pēc divām minūtēm fleksiblā indukcijas
gatavošanas zona tiek iestatīta uz
.
Funkcijas deaktivizēšana
Lai deaktivizētu funkciju, pieskarieties
vai iestatīto sildīšanas pakāpi pozīcijā
Indikators virs simbola
.
izdziest.
un
6. PADOMI UN IETEIKUMI
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
6.1 Ēdiena gatavošanas
trauki
Indukcijas gatavošanas
zonās spēcīgs
elektromagnētiskais lauks
ļoti ātri uzkarsē ēdiena
gatavošanas trauku.
Izmantojiet indukcijas
gatavošanas zonas tikai
kopā ar piemērotiem ēdiena
gatavošanas traukiem.
Ēdiena gatavošanas trauku materiāls
•
piemērots: čuguns, tērauds, emaljēts
tērauds, nerūsējošs tērauds,
daudzslāņu dibens (ko ražotājs
norādījis par pareizu).
• nepiemērots: alumīnijs, varš, misiņš,
stikls, keramika, porcelāns.
Ēdiena gatavošanas trauki ir piemēroti
indukcijas plītij, ja:
•
•
ūdens ļoti ātri uzvārās zonā, kurā
iestatīta augstākā sildīšanas pakāpe;
magnēts pielīp pie ēdiena
gatavošanas trauku dibena.
Uzraksti uz elastīgās
indukcijas gatavošanas
virsmas var kļūt netīri vai
mainīt krāsu ēdiena
gatavošanas trauku
slīdēšanas ietekmē. Jūs
varat notīrīt attiecīgo vietu
parastā veidā.
Ēdiena gatavošanas trauka
dibenam jābūt pēc iespējas
biezam un plakanam.
Ēdiena gatavošanas trauku izmēri
Indukcijas gatavošanas zonas līdz
zināmai robežai automātiski pielāgojas
trauka dibena izmēram.
Gatavošanas zonas efektivitāte ir saistīta
ar ēdiena gatavošanas trauka diametru.
Ēdiena gatavošanas trauki ar mazāku
diametru par minimālo saņems tikai daļu
no gatavošanas zonas ģenerētās jaudas.
Skatiet sadaļu "Tehniskā
informācija".
6.2 Trokšņi darbības laikā
Ja dzirdami:
•
krakšķi: ēdiena gatavošanas trauks ir
izgatavots no dažādiem materiāliem
(„sendviča” uzbūve).
• svilpieni: tiek izmantota gatavošanas
zona ar augstu jaudas līmeni un
ēdiena gatavošanas trauks ir gatavots
no dažādiem materiāliem ("sendviča"
uzbūve).
• dūkoņa: tiek izmantots augsts jaudas
līmenis.
• klikšķēšana: notiek elektrības
pārslēgšana.
• sīkšana, sanēšana: darbojas
ventilators.
Šie trokšņi ir parasta parādība, tie
nenorāda, ka ir kādi darbības
traucējumi.
40
www.aeg.com
6.3 Öko Timer (Ekonomijas
taimeris)
Lai taupītu elektroenerģiju, gatavošanas
zona tiek deaktivizēta, pirms atskan laika
atskaites taimera signāls. Darbības laiks
ir atkarīgs no sildīšanas pakāpes līmeņa
un gatavošanas ilguma.
lineāra. Sildīšanas pakāpes palielinājums
nav proporcionāls gatavošanas zonas
jaudas patēriņa palielinājumam. Tas
nozīmē, ka gatavošanas zona ar iestatītu
vidējo sildīšanas pakāpi darbojas ar
mazāk nekā pusi jaudas.
Tabulās minētā informācija ir
tikai informatīva.
6.4 Ēdienu gatavošanas
piemēri
Sakarība starp sildīšanas pakāpi un
gatavošanas zonas jaudas patēriņu nav
Sildīšanas
iestatījums
Lietojums:
Laiks
(min.)
Uzturētu pagatavotos ēdienus
siltus.
pēc va‐ Uzlieciet vāku uz ēdiena gata‐
jadzības vošanas trauka.
1-3
Lai pagatavotu holandiešu
mērci, kausēt: sviestu, šokolā‐
di, želatīnu.
5 - 25
Laiku pa laikam samaisiet.
1-3
Iebiezināt: mīkstas omletes,
ceptas olas.
10 - 40
Gatavošanas laikā uzlieciet
vāku.
3-5
Vārīt rīsus un gatavot piena
ēdienus uz mazas uguns, uz‐
sildīt pusfabrikātus.
25 - 50
Šķidruma daudzumam jābūt
vismaz divreiz lielākam nekā
rīsu daudzumam. Gatavoša‐
nas laikā maisīt piena ēdienus.
5-7
Tvaicēt dārzeņus, zivis, gaļu.
20 - 45
Pievienojiet dažas ēdamkaro‐
tes šķidruma.
7-9
Tvaicēt kartupeļus.
20 - 60
Lietojiet ne vairāk nekā ¼ l
ūdens uz 750 g kartupeļu.
7-9
Gatavot lielu ēdienu daudz‐
umu, sautējumus un zupas.
60 - 150 Līdz 3 l šķidruma un sastāvda‐
ļas.
9 - 12
Nedaudz apcept: eskalopu, te‐ pēc va‐ Cepšanas laikā apgrieziet.
ļa gaļas, kotlešu, frikadeļu, cīsi‐ jadzības
ņu, aknu, mērces, olu, pankū‐
ku, virtuļu cepšana.
12 - 13
Kārtīgi apceptu ēdienu, ceptu
filejas steikus, steikus.
14
Vārīt ūdeni, vārīt makaronus, apbrūnināt gaļu (gulašu, sautētu cepeti),
cept kartupeļus frī eļļā.
-1
5 - 15
Ieteikumi
Cepšanas laikā apgrieziet.
Vārīt lielu ūdens daudzumu. Ieslēgta jaudas funkcija.
LATVIEŠU
6.5 Padomi un ieteikumi
funkcijai Hob²Hood
Dažkārt citas ierīces ar
tālvadību var bloķēt signālu.
Lai no tā izvairītos, nelietojiet
ierīces tālvadību un plīts
virsmu vienlaikus.
Darbinot plīts virsmu ar funkciju:
•
•
•
•
aizsargājiet tvaika nosūcēja paneli no
tiešiem saules stariem;
nenovietojiet halogēna gaismas uz
tvaika nosūcēja vadības paneļa;
nenosedziet plīts paneli.
Nepārtrauciet signālu starp plīts
virsmu un tvaika nosūcēju (piemēram,
ar roku vai ēdiena gatavošanas trauka
rokturi). Skatiet attēlu. Tvaiku
nosūcējs attēlots kā paraugs.
41
Plīts tvaiku nosūcējs ar Hob²Hood
funkciju
Lai atrastu pilnu tvaika nosūcēju klāstu,
kas darbojas ar šo funkciju, skatiet mūsu
vietni patērētājiem. Ar šo funkciju
aprīkots AEG plīts tvaiku nosūcējs tiek
attēlots ar simbolu
.
7. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
7.1 Vispārēja informācija
•
•
•
•
•
Tīriet plīti pēc katras lietošanas reizes.
Vienmēr lietojiet ēdiena gatavošanas
traukus ar tīrām apakšpusēm.
Skrāpējumi vai tumši traipi uz virsmas
neietekmē plīts darbību.
Izmantojiet speciālu tīrīšanas līdzekli,
kas paredzēts plīts virsmām.
Stikla tīrīšanai izmantojiet speciālu
skrāpi.
7.2 Plīts tīrīšana
•
Noņemt nekavējoties: izkusušu
plastmasu, plastmasas foliju un
•
cukuru saturošu pārtiku. Pretējā
gadījumā netīrumi var sabojāt plīti.
Novietojiet īpaši skrāpi uz stikla
virsmas piemērotā leņķī un virziet tā
asmeni pāri virsmai.
Noņemt, kad plīts ir pietiekami
atdzisusi: kaļķakmens un ūdens
traipus, taukvielu šļakstus un krāsu
izmaiņas uz spīdīgās metāliskās
virsmas. Tīriet plīti ar mitru drāniņu un
neabrazīvu mazgāšanas līdzekli. Pēc
tīrīšanas noslaukiet plīti sausu ar
mīkstu drānu.
42
www.aeg.com
8. PROBLĒMRISINĀŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
8.1 Ko darīt, ja...
Problēma
Iespējamie iemesli
Plīti nevar ieslēgt vai izslēgt.
Plīts nav pieslēgta elektrotī‐ Pārbaudiet, vai plīts ir pareizi
klam vai nav pieslēgta parei‐ pievienota strāvas padevei.
zi.
Skatiet savienojuma dia‐
grammu.
Nostrādājis drošinātājs.
Risinājums
Pārliecinieties, vai ierīces
darbības traucējums ir sais‐
tīts ar drošinātāju. Ja droši‐
nātājs nostrādā atkārtoti, sa‐
zinieties ar kvalificētu elektri‐
ķi.
Ieslēdziet plīti vēlreiz un 10
sekunžu laikā iestatiet sildī‐
šanas pakāpi.
Skarti 2 vai vairāki sensora
lauki vienlaicīgi.
Pieskarties tikai vienam sen‐
sora laukam.
STOP+GO funkcija darbo‐
jas.
Skatiet sadaļu "Izmantošana
ikdienā".
Uz vadības paneļa ir ūdens
vai tauku traipi.
Noslaukiet vadības paneli.
Atskan skaņas signāls un
Uz viena vai vairākiem sen‐
plīts virsma deaktivizējas.
soru laukiem uzlikts kāds
Izslēdzot plīti, atskan skaņas priekšmets.
signāls.
Noņemiet priekšmetu no
sensoru laukiem.
Plīts deaktivizējas.
Noņemiet priekšmetu no
sensora lauka.
Kaut kas ir uzlikts uz senso‐
ra lauka
.
Atlikušā siltuma indikators
neieslēdzas.
Zona nav karsta, jo darbojas Ja zona ir darbojusies pietie‐
pavisam īsu laiku.
kami ilgi, lai būtu karsta, sa‐
zinieties ar pilnvarotu servisa
centru.
Hob²Hood funkcija nedarbo‐
jas.
Vadības panelis ir nosegts.
Noņemiet priekšmetu no va‐
dības paneļa.
Automātiskā sakarsēšana
funkcija nedarbojas.
Zona ir karsta.
Ļaujiet zonai pietiekami at‐
dzist.
LATVIEŠU
Problēma
Iespējamie iemesli
Risinājums
Iestatīta maksimālā sildīša‐
nas pakāpe.
Maksimālajai sildīšanas pa‐
kāpei ir tāda pati jauda kā
funkcijai.
43
Sildīšanas pakāpe mainās
starp diviem līmeņiem.
Enerģijas pārvaldība funkcija Skatiet sadaļu "Izmantošana
darbojas.
ikdienā".
Sensora lauki sakarst.
Ēdiena gatavošanas trauki ir Ja nepieciešams, novietojiet
par lielu vai arī novietoti pā‐ lielāka izmēra ēdiena gata‐
rāk tuvu vadības ierīcēm.
vošanas traukus uz aizmu‐
gurējām zonām, ja nepiecie‐
šams.
Pieskaroties vadības paneļa
sensora laukiem, nav signā‐
la.
Signāli nav aktivizēti.
Aktivizējiet signālus.
Skatiet sadaļu "Izmantošana
ikdienā".
Pielāgojamā indukcijas gata‐ Ēdiena gatavošanas trauks
vošanas zona neuzsilda
atrodas nepareizā vietā uz
ēdiena gatavošanas trauku. pielāgojamās indukcijas ga‐
tavošanas zonas.
Novietojiet ēdiena gatavoša‐
nas trauku pareizā vietā uz
pielāgojamās indukcijas ga‐
tavošanas zonas. Ēdiena
gatavošanas trauka atraša‐
nās vieta ir atkarīga no akti‐
vizētās funkcijas vai funkci‐
jas režīma.
Skatiet sadaļu "Pielāgojama
indukcijas gatavošanas virs‐
ma".
Ēdiena gatavošanas trauka
apakšējās daļas diametrs
neatbilst aktivizētajai funkci‐
jai vai funkcijas režīmam.
Izmantojiet ēdiena gatavoša‐
nas trauku, kas atbilst aktivi‐
zētajai funkcijai vai funkcijas
režīmam. Izmantojiet tādu
ēdiena gatavošanas trauku,
kura diametrs ir līdz 160 mm,
vienam pielāgojamās induk‐
cijas gatavošanas zonas sil‐
driņķim.
Skatiet sadaļu "Pielāgojama
indukcijas gatavošanas virs‐
ma".
Deaktivizējiet plīti un atkal
aktivizējiet to.
Iedegas
indikators.
Automātiskā izslēgšanās
darbojas.
Iedegas
indikators.
Bērnu drošības ierīce vai
Skatiet sadaļu "Izmantošana
Bloķēšana funkcija darbojas. ikdienā".
Iedegas
indikators.
Uz zonas nav ēdiena gata‐
vošanas trauku.
Uzlieciet ēdiena gatavoša‐
nas trauku uz zonas.
44
www.aeg.com
Problēma
Parādās
un skaitlis.
Iespējamie iemesli
Risinājums
Nepiemēroti ēdiena gatavo‐
šanas trauki.
Izmantojiet atbilstošu ēdiena
gatavošanas trauku.
Skatiet sadaļu "Noderīgi ie‐
teikumi un padomi".
Zonai neatbilstošs ēdiena
gatavošanas trauka apakš‐
ējās daļas diametrs.
Izmantojiet pareiza lieluma
ēdiena gatavošanas trauku.
Skatiet sadaļu "Tehniskā in‐
formācija".
FlexiBridge funkcija darbo‐
jas. Ēdiena gatavošanas
trauki nav uzlikti uz vienas
vai vairākām darbojošās
funkcijas režīma zonām.
Uzlieciet ēdiena gatavoša‐
nas traukus uz pareizā skai‐
ta darbojošās funkcijas režī‐
ma zonām vai nomainiet
funkcijas režīmu.
Skatiet sadaļu "Pielāgojama
indukcijas gatavošanas virs‐
ma".
ProCook funkcija darbojas.
Divi katli ir novietoti uz pielā‐
gojamās indukcijas gatavo‐
šanas zonas.
Izmantojiet tikai vienu katlu.
Skatiet sadaļu "Pielāgojama
indukcijas gatavošanas virs‐
ma".
Plīts darbībā radies traucē‐
jums.
Uz laiku atvienojiet plīti no
elektrotīkla. Atslēdziet mājas
elektrotīkla sistēmas droši‐
nātāju. Pieslēdziet to atpa‐
kaļ. Ja
iedegas atkārtoti,
sazinieties ar pilnvarotu ser‐
visa centru.
Iedegas
indikators.
Plīts darbībā radies traucē‐
jums, jo ēdiena gatavošanas
trauks izvārās sauss. Auto‐
mātiskā izslēgšanās un ie‐
slēdzas aizsardzība pret pār‐
karšanu attiecīgajām zonām.
Izslēdziet plīti. Noņemiet kar‐
sto ēdiena gatavošanas
trauku. Aptuveni pēc 30 se‐
kundēm atkal ieslēdziet zo‐
nu. Ja problēma bija saistīta
ar ēdiena gatavošanas trau‐
ku, kļūdas paziņojums iz‐
dziest. Atlikušā siltuma indi‐
kators var turpināt degt. Ļau‐
jiet ēdiena gatavošanas trau‐
kiem pietiekami atdzist. Pār‐
baudiet, vai jūsu ēdiena ga‐
tavošanas trauki ir piemēroti
plītij.
Skatiet sadaļu "Noderīgi ie‐
teikumi un padomi".
LATVIEŠU
8.2 Ja nevarat atrast
risinājumu ...
Ja nevarat atrast risinājumu, sazinieties
ar ierīces tirgotāju vai pilnvarotu servisa
centru. Norādiet datu plāksnītē
atrodamos datus. Nosauciet arī stikla
keramikas virsmas trīs ciparu-burtu kodu
(atrodas stikla virsmas stūrī) un
informējiet par redzamo kļūdas
45
paziņojumu. Pārliecinieties, ka izmantojāt
plīts virsmu pareizi. Ja lietojāt ierīci
nepareizi, par problēmu novēršanu, kuru
veic apkalpošanas centra darbinieki vai
ierīces tirgotājs, tiks ieturēta papildu
samaksa pat garantijas apkalpošanas
laikā. Informāciju par apkalpošanas
centru un garantijas noteikumiem skatiet
garantijas brošūrā.
9. UZSTĀDĪŠANA
mēbelēs un darba virsmās atbilstoši
spēkā esošiem standartiem.
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
9.3 Savienojuma kabelis
9.1 Pirms uzstādīšanas
Pirms plīts uzstādīšanas pierakstiet
zemāk informāciju, kas norādīta uz datu
plāksnītes. Tehnisko datu plāksnīte
atrodas plīts apakšā.
Sērijas
numurs ...........................
9.2 Iebūvējamas plītis
Lietojiet iebūvējamās plītis tikai pēc tam,
kad tās ir pareizi iebūvētas virtuves
9.4 Montāža
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
•
•
Plīts ir aprīkota ar strāvas kabeli.
Lai nomainītu bojātu strāvas kabeli,
izmantojiet šādu (vai jaunāku) strāvas
kabeļa tipu: H05BB-F T min 90°C.
Sazinieties ar vietējo apkopes centru.
46
www.aeg.com
min. 2 mm
A
min. 2 mm
B
< 20 mm
B
> 20 mm
min. 500 mm
min
30 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
A
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min.
38 mm
min.
2 mm
R 5mm
min.
55mm
+1
490+1mm 880 mm
min.
12 mm
min.
2 mm
LATVIEŠU
9.5 Aizsargkārba
47
Ja izmantojat aizsargkārbu (papildu
piederums), priekšējā 2 mm atvere gaisa
plūsmai un aizsarggrīda zem plīts nav
nepieciešamas. Aizsargkārba kā
papildaprīkojums dažās valstīs var nebūt
pieejama. Lūdzu, sazinieties ar vietējo
piegādātāju.
Ja uzstādāt plīti virs
cepeškrāsns, aizsargkārbu
nedrīkst izmantot.
10. TEHNISKĀ INFORMĀCIJA
10.1 Datu plāksnīte
Modelis HKP95510XB
Veids 58 GCD CR AU
Indukcija 11.1 kW
Sēr.Nr. .................
AEG
Izstrādājuma Nr. 949 597 121 00
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Izgatavots Vācijā
11.1 kW
10.2 Gatavošanas zonu specifikācijas
Gatavošanas
zona
Nominālā jau‐
da (maksimālā
sildīšanas pa‐
kāpe) [W]
Jaudas funkci‐
ja [W]
Jaudas funkci‐
ja maksimālais
darbības laiks
[min.]
Ēdiena gatavo‐
šanas trauku
diametrs [mm]
Priekšējā vidējā
1800 / 3500
2800 / 3700
5
145 - 180 / 245 280
Priekšējā labā
1400
2500
4
125 - 145
Aizmugurējā la‐
bā
2300
3200
10
125 - 210
Elastīga indukci‐ 2300
jas gatavošanas
zona
3200
10
minimums 100
Gatavošanas zonu jauda var nedaudz
atšķirties no tabulā norādītajiem datiem.
Tā mainās atkarībā no ēdiena
gatavošanas trauku materiāla un
izmēriem.
Lai gūtu optimālus gatavošanas
rezultātus, lietojiet ēdiena gatavošanas
traukus, kas nav lielāki par tabulā
norādīto diametru.
48
www.aeg.com
11. ENERGOEFEKTIVITĀTE
11.1 Informācija par izstrādājumu saskaņā ar ES 66/2014
Modeļa identifikācija
HKP95510XB
Plīts veids
Iebūvējama plīts
virsma
Gatavošanas zonu skaits
3
Gatavošanas virsmu skaits
1
Karsēšanas tehnoloģija
Indukcija
Riņķveida gatavošanas zo‐ Priekšējā vidējā
nas diametrs (Ø)
Priekšējā labā
Aizmugurējā labā
28,0 cm
14,5 cm
21,0 cm
Gatavošanas virsmas ga‐
rums (G) un platums (P)
Kreisā puse
G 45.3 cm
P 21.5 cm
Gatavošanas zonas ener‐
goefektivitāte (EC electric
cooking)
Priekšējā vidējā
Priekšējā labā
Aizmugurējā labā
166,0 Wh / kg
175,1 Wh / kg
166,2 Wh / kg
Gatavošanas virsmas ener‐ Kreisā puse
goefektivitāte (EC electric
cooking)
180,7 Wh / kg
Plīts energoefektivitāte (EC
electric hob)
174,9 Wh / kg
EN 60350-2 - Elektriskās
mājsaimniecības ierīces ēdiena
gatavošanai. 2. daļa: Plīts virsmas veiktspējas noteikšanas metodes
•
11.2 Enerģijas taupīšana
•
Ievērojot turpmāk izklāstītos ieteikumus
ikdienas gatavošanas laikā var ietaupīt
enerģiju.
•
•
•
•
Lieciet karsēt ūdeni tikai
nepieciešamā tilpumā.
Ja iespējams, uzlieciet ēdiena
gatavošanas traukiem vākus.
Pirms gatavošanas zonas
ieslēgšanas uzlieciet uz tās ēdiena
gatavošanas trauku.
Mazākus ēdiena gatavošanas traukus
lieciet uz mazākām gatavošanas
zonām.
Ēdiena gatavošanas traukus lieciet
tieši gatavošanas zonas centrā.
Varat izmantot atlikušo siltumu, lai
uzturētu ēdienu siltu vai to kausētu.
12. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus
Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo
ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma
materiālus atbilstošajos konteineros to
otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt
apkārtējo vidi un cilvēku veselību,
atkārtoti pārstrādājot elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumus.
simbolu , kopā ar mājsaimniecības
atkritumiem. Nododiet izstrādājumu
vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai
sazinieties ar vietējo pašvaldību.
*
LATVIEŠU
49
50
www.aeg.com
LATVIEŠU
51
867328173-A-112016
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement