NO
SV
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Ovn
Inbyggnadsugn
ZOA35752
2
22
Innhold
Sikkerhetsinformasjon
Sikkerhetsanvisninger
Produktbeskrivelse
Før første gangs bruk
Daglig bruk
Klokkefunksjoner
Bruke tilbehøret
2
3
5
5
6
8
8
Tilleggsfunksjoner
Råd og tips
Stell og rengjøring
Feilsøking
Montering
Energieffektiv
9
9
15
18
19
20
Med forbehold om endringer.
Sikkerhetsinformasjon
Les instruksjonene nøye før montering og bruk av produktet.
Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader som skyldes
feilaktig montering og bruk. Oppbevar produktets instruksjoner for
fremtidig bruk.
Sikkerhet for barn og utsatte personer
•
•
•
•
•
•
•
Dette produktet kan brukes av barn fra åtte år og oppover og
personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner
eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får
instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke farer som
kan inntreffe.
Ikke la barn leke med produktet.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn.
Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når det brukes eller
når den kjøler seg ned. Tilgjengelige deler er varme.
Hvis produktet har en barnesikring, anbefaler vi at du aktiverer
den.
Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn med mindre
de har tilsyn.
Barn under 3 år, som ikke er under oppsyn, bør holdes unna
produktet.
Generelt om sikkerhet
•
2
Bare en kvalifisert person må montere og skifte ut dette
produktet.
www.zanussi.com
•
•
•
•
•
•
•
Produktet blir varmt når det er i bruk. Ikke ta på
varmeelementene inne i produktet. Bruk alltid grillvotter når du
tar ut eller putter inn tilbehør eller ovnsutstyr.
Før vedlikehold kutt strømforsyningen.
Sørg for at produktet er slått av før du bytter lampen for å
unngå fare for elektrisk støt.
Ikke bruk damprengjøring til å rengjøre produktet.
Ikke bruk skurende rengjøringsmidler eller skarpe
skrapegjenstander av metall for å rengjøre dørglasset i
stekeovnen, da dette kan ripe opp glasset og føre til at glasset
blir matt.
Om strømledningen er skadet må den erstattes av
produsenten, et autorisert servicesenter eller likt kvalifiserte
personer for å unngå skader.
For å fjerner ovnsstigene, må du først trekke de ut i front og
siden i bakkant. Bruk omvendt rekkefølge for å montere
ovnsstigene.
Sikkerhetsanvisninger
Installasjon
•
ADVARSEL!
Bare en kvalifisert person må
montere dette produktet.
•
•
•
•
•
•
•
•
Fjern all emballasjen
Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
Følg monteringsanvisningene som følger
med produktet.
Vær alltid forsiktig når du flytter produktet,
fordi det er tungt. Bruk alltid vernehansker.
Ikke dra eller løft produktet etter håndtaket.
Overhold minimumsavstanden fra andre
produkter og enheter.
Pass på at produktet er montert under og
ved siden av stabile konstruksjoner.
Sidene på produktet må være på høyde med
produktet eller enheter av samme høyde.
Elektrisk tilkopling
ADVARSEL!
Fare for brann og elektrisk støt.
•
•
Alle elektriske tilkoblinger skal utføres av en
kvalifisert elektriker.
Produktet må være jordet.
www.zanussi.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kontroller at det er samsvar mellom den
elektriske informasjonen på typeskiltet og
strømforsyningen i huset. Hvis det ikke er
det, må du kontakt en elektriker.
Bruk alltid en korrekt montert, jordet
stikkontakt.
Ikke bruk doble stikkontakter eller
skjøteledninger.
Pass på at støpselet og strømkabelen ikke
blir påført skade. Hvis strømkabelen må
erstattes, må dette utføres av vårt Autoriserte
servicesenter.
Ikke la nettkablene berøre eller komme nær
produkt døren, spesielt når døren er varm.
Støtbeskyttelsen til strømførende og isolerte
deler må festes på en måte som gjør at den
ikke kan fjernes uten verktøy.
Ikke sett støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Kontroller at det er
tilgang til stikkontakten etter monteringen.
Hvis stikkontakten er løs, ikke koble til
strømpluggen.
Ikke trekk i kabelen for å koble fra produktet.
Trekk alltid i selve støpselet.
Bruk bare riktige isolasjonsenheter:
vernebrytere, sikringer (sikringer av
3
•
•
skrutypen skal fjernes fra holderen),
jordfeilbrytere og kontaktorer.
Den elektriske monteringen må ha en
isoleringsenhet som lar deg frakoble
produktet fra strømnettet ved alle poler.
Isoleringsenheten må ha en
kontaktåpningsbredde på minst 3 mm.
Dette produktet er i overensstemmelse med
EØS-direktivene.
Bruk
ADVARSEL!
•
•
•
•
Stell og rengjøring
ADVARSEL!
Risiko for skade, brannskader og
elektrisk støt eller eksplosjon.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bare bruk dette produktet i en husholdning.
Produktets spesifikasjoner må ikke endres.
Pass på at ventilasjonsåpningene ikke er
blokkert.
Ikke la produktet være uten tilsyn mens det
er i bruk.
Slå av produktet etter hver bruk.
Vær forsiktig når du åpner døren til produktet
når produktet er i bruk. Varm damp kan
strømme ut.
Ikke bruk produktet med våte hender eller
når det er i kontakt med vann.
Ikke belast døren når den er åpen.
Ikke bruk produktet som arbeids- eller
oppbevaringsflate.
Åpne døren til produktet forsiktig. Bruk av
ingredienser som inneholder alkohol kan føre
til en blanding av alkohol og luft.
Ikke la gnister eller åpne flammer komme i
kontakt med produktet når du åpner døren.
Ikke legg brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med brennbare
produkter, inn i eller i nærheten av produktet.
ADVARSEL!
Fare for skade på produktet.
•
4
For å unngå skade eller misfarging på
emaljen:
– sett ikke kokekar eller andre gjenstander
i produktet direkte på bunnen.
– legg ikke aluminiumsfolie direkte på
bunnen i produktet.
– ikke tøm vann direkte inn i det varme
produktet.
– ikke oppbevar fuktig servise eller mat i
produktet når tilberedningen er ferdig.
– vær forsiktig når du fjerner eller monterer
tilleggsutstyret.
Misfarge på produktets emalje har ingen
innvirkning på funksjonen. Dette er ikke en
defekt som omfattes av garantilovene.
Bruk en grill - /stekepanne for bløte kaker.
Fruktsaft kan forårsake permanente flekker.
Dette produktet skal kun brukes til matlaging.
Det må ikke brukes til andre formål, f.eks.
oppvarming av rommet.
Ha alltid stekeovnsdøren lukket når ovnen er
på.
Risiko for skade, brann eller skade
på produktet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Slå av produktet og trekk støpselet ut av
stikkontakten før rengjøring og vedlikehold.
Påse at produktet er kaldt. Fare for at
dørglassene kan knuses.
Erstatt umiddelbart panelene til glassdørene
om disse har blitt skadet. Kontakt
servicesenteret.
Vær forsiktig når du fjerner døren fra
produktet. Døren er tung!
Rengjør produktet med jevne mellomrom for
å forhindre skade på overflaten.
Gjenværende fett eller mat i produktet kan
forårsake brann.
Rengjør produktet med en fuktig, myk klut.
Bare bruk nøytrale rengjøringsmidler. Du må
aldri bruke skurende oppvaskmidler,
skuresvamper, løsemidler eller
metallgjenstander.
Følge sikkerhetsforskriftene på pakken hvis
du bruker ovnsspray.
Ikke rengjør den katalytiske emaljen (hvis
aktuelt) med noen form for vaskemiddel.
Innvendig belysning
•
Typen lyspære eller halogenlampe som
brukes i dette produktet er kun for
husholdningsprodukter. Ikke bruk det som
vanlig belysning.
ADVARSEL!
Fare for elektrisk støt.
•
•
Koble strømmen fra produktet før du skifter
lyspære.
Bruk bare lyspærer med tilsvarende
spesifikasjon.
www.zanussi.com
Avfallsbehandling
•
•
ADVARSEL!
Fare for skade og kvelning.
•
Kutt av strømkabelen og kast den.
Fjern dørlåsen for å forhindre at barn og dyr
stenger seg inne i produktet.
Koble produktet fra strømmen.
Produktbeskrivelse
Generell oversikt
1 2
3
4
5
6
7
5
8
4
11
3
9
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Käyttöpaneeli
Bryter til ovnsfunksjonene
Strømlampe / indikator / symbol
Elektronisk programmering
Termostatbryter
Termostatlampe/symbol/indikator
Varmeelement
Ovnslampe
Vifte
Uttakbare brettstiger
Brettplasseringer
10
Tilbehør
•
•
•
Rist
Til kokekar, kakeformer, steker.
Stekebrett i aluminium
Til kaker og kjeks.
Grill- /stekepanne
•
Til baking og steking eller for å samle opp
fett.
Teleskopiske glideskinner
For hyller og skuffer.
Før første gangs bruk
ADVARSEL!
Se etter i Sikkerhetskapitlene.
Første gangs rengjøring
Fjern alt tilbehør og alle uttakbare brettstiger fra
produktet.
Se etter i kapittelet "Stell og
rengjøring".
Rengjør produktet før første gangs bruk.
Sett tilbehøret og den avtagbare hyllestøtten
tilbake i den opprinnelige posisjonen.
Stille inn tiden
Du må stille inn klokken før du bruker ovnen.
www.zanussi.com
Når du kobler produktet til en strømkilde eller
etter et strømbrudd, vil klokkeindikatoren blinke.
Trykk på knappene
eller
for å stille inn
riktig tid.
Etter ca. 5 sekunder slutter blinkingen og
displayet viser det innstilte klokkeslettet.
Endre tiden
Du kan ikke endre klokkeslett når
steketid
eller slutt
funksjonen er aktivert.
For å endre tiden, trykk på
gjentatte ganger,
til klokkeindikatoren blinker.
For å stille inn ny tid, se "Stille inn tiden".
5
Forvarming
Forvarm det tomme produktet for å brenne av
gjenværende fett.
1. Velg ovnsfunksjon
og maksimal
temperatur.
2. La produktet være i bruk i 1 time.
Tilbehør kan bli varmere enn vanlig. Produktet
kan avgi lukt og røyk. Dette er normalt. Sørg for
tilstrekkelig ventilasjon i rommet.
La stekeovnen avkjøles. Vri opp en myk klut i
varmt vann tilsatt litt mildt oppvaskmiddel og
rengjør stekeovnsrommet med den.
og maksimal
3. Velg ovnsfunksjon
temperatur.
4. La produktet være i bruk i 15 minutter.
5. Velg ovnsfunksjon
og maksimal
temperatur.
6. La produktet være i bruk i 15 minutter.
Daglig bruk
Slå produktet på og av
ADVARSEL!
Se etter i Sikkerhetskapitlene.
Hvorvidt produktet har
brytersymboler, eller indikatorer
eller lys:
• Indikatoren lyser når ovnen
varmes opp.
• Lampen lyser når produktet er i
bruk.
• Symbolet viser om
programvelgeren kontrollerer
ovnsfunksjoner eller
temperaturen.
Skjult lås
For å bruke produktet, trykker du på
betjeningsbryteren. Betjeningsbryteren kommer
ut.
1. Drei ovnsfunksjonsbryteren for å velge en
stekeovnsfunksjon.
2. Drei termostatbryteren for å velge en
temperaturinnstilling.
3. For å slå av produktet, drei
funksjonsbryteren og termostatbryteren til
Av-posisjonen ("Off").
Ovnsfunksjoner
Ovnsfunksjon
6
Bruksområde
Av-posisjon
Produktet er av.
Ovnslys
For å aktivere ovnslampen uten å stille inn på steking.
Over-/Undervarme
For å bake eller steke retter på én brettplassering.
www.zanussi.com
Ovnsfunksjon
Bruksområde
Undervarme
For å bake kaker med sprø bunn og for å hermetisere.
Min. Grill
For å grille flate matvarer og riste brød.
Max. Grill
For å grille større mengder flate matvarer og for å riste brød.
Pizzafunksjon
For å steke på 1 brettplassering, slik at du oppnår en mer intens
bruning og sprø bunn. Still ovnens temperatur på 20 – 40 °C
lavere enn for Over-/Undervarme.
Ekte varmluft
For å bake på opptil 3 brettplasseringer samtidig og for å tørke
mat.Still inn temperaturen 20 – 40 °C lavere enn for tilberedning
med over-/undervarme.
Tine
For å tine frossen mat.
Display
A
B
C
A) Funksjonsindikatorer
B) Klokkedisplay
C) Funksjonsindikator
Knapper
Knapp
www.zanussi.com
Funksjon
Beskrivelse
MINUS
For å stille inn tiden.
KLOKKE
For å stille inn en klokkefunksjon.
PLUSS
For å stille inn tiden.
7
Klokkefunksjoner
Tabell over klokkefunksjoner
Klokkefunksjon
Bruksområde
Klokkeslett
For å stille inn, endre eller sjekke hva klokken er.
Varselur
For å stille inn nedtellingstid. Denne funksjonen har ingen innvirkning på
bruken av produktet.
Skeketid
For å stille inn steketid på ovnen.
Sluttid
Still inn tiden for når ovnen skal slås av.
Du kan bruke funksjonene Steketid
og Sluttid
samtidig for å
stille inn tiden for hvor lenge
produktet skal være aktivert og når
det skal slås av. Dette lar deg
aktivere produktet med utsatt start.
Still først inn Steketid
Sluttid
og så
.
Stille inn klokkefunksjoner
For Steketid
og Sluttid
, velg en
ovnsfunksjon og steketemperatur. Det er ikke
.
nødvendig for Varseluret
1. Trykk på
gjentatte ganger, til indikatoren
for den nødvendige klokkefunksjonen
blinker.
eller
2. Trykk på
klokkefunksjonen.
for å stille tiden for
Klokkefunksjonen er aktivert. Displayet viser
indikatoren for klokkefunksjonen du har angitt.
For varselurfunksjonen viser
displayet tiden som gjenstår.
3. Når tiden er omme, blinker indikatoren for
klokkefunksjonen og du hører et lydsignal.
Trykk på en knapp for å slå av lydsignalet.
4. Drei bryteren for ovnsfunksjon og
termostatbryteren til av-posisjon.
Med funksjonene Steketid
og
Sluttid
slås produktet av
automatisk.
Avbryte klokkefunksjonen
1. Trykk på
gjentatte ganger til ønsket
funksjonsindikator blinker.
2. Trykk og hold nede.
Klokkefunksjonen slokker etter noen sekunder.
Bruke tilbehøret
ADVARSEL!
Se etter i Sikkerhetskapitlene.
Teleskopiske skinner
OBS!
Ikke rengjør teleskopskinnene i
oppvaskmaskinen. Ikke smør
teleskopskinnene.
Ta vare på installasjonsanvisninger
for teleskopskinnene for fremtidig
bruk.
Teleskopskinnene gjør det enklere å sette inn
og ta ut rister og brett.
8
www.zanussi.com
1
2
°C
1 Trekk ut både de
høyre og venstre
uttrekkbare
ovnsskinnene.
°C
Sørg for at du trykker de utrekkbare
ovnsskinnene helt tilbake i produktet før du
lukker ovnsdøren.
2 Plasser risten på de
utrekkbare
ovnsskinnene og skyv
dem forsiktig inn i
produktet.
Tilleggsfunksjoner
Kjølevifte
Sikkerhetstermostat
Mens produktet er i drift, slår kjøleviften seg på
automatisk for å holde produktets overflater
kalde. Når du slår av produktet, er kjøleviften
aktiv til produktet er kjølt ned.
Feil bruk av produktet eller ødelagte
komponenter, kan medføre alvorlig
overopphetelse. For å forhindre dette har ovnen
en sikkerhetstermostat som avbryter
strømforsyningen. Ovnen slår seg automatisk på
igjen når temperaturen faller.
Råd og tips
ADVARSEL!
Se etter i Sikkerhetskapitlene.
Temperaturer og steketider i
tabellene er kun veiledende. De
avhenger av oppskrift, samt mengde
og kvalitet på ingrediensene som
brukes.
Generell informasjon
•
•
•
Produktet har fem brettplasseringer. Tell
hylleposisjonene fra bunnen av produktet.
Produktet har et spesielt system som gjør at
luften sirkulerer og hele tiden resirkulerer
dampen. Dette systemet gjør det mulig å
tilberede maten med damp, slik at den blir
myk inni og sprø utenpå. Tilberedningstiden
og strømforbruket reduseres til et minimum.
Fuktighet kan kondensere inne i produktet
eller på glasspanelene på døren. Dette er
normalt. Hold alltid litt avstand fra produktet
når du åpner produktets dør under
tilberedning. For å redusere kondensen, kan
du la produktet stå på i 10 minutter før du
setter inn maten.
www.zanussi.com
•
•
Tørk vekk eventuell fuktighet etter hvert bruk
av produktet .
Ikke sett gjenstander rett på bunnen av
produktet og ikke dekk til komponenter med
aluminiumsfolie under tilberedningen. Det
kan endre stekeresultatene og skade
emaljebelegget.
Bake kaker
•
•
Ikke åpne ovnsdøren før 3/4 av steketiden er
gått.
Hvis du bruker to stekebrett samtidig, må du
la et nivå skille dem.
Tilberedning av fisk og kjøtt
•
•
•
Bruk en grill - /stekepanne som er beregnet
på svært fet mat for å forhindre at ovnen får
permanente flekker.
La kjøttet hvile i ca. 15 minutter før du
skjærer, slik at kraften ikke siver ut.
For å unngå for mye røyk i ovnen under
steking, tilsetter du litt vann i grill - /
stekepannen. For å unngå røykkondens,
tilsett vann hver gang vannet tørker opp.
9
Steketider
Steketider er avhengig av typen mat, konsistens
og mengde.
(varmeinnstilling, tilberedningstid, osv.) for
kokekar, oppskriftene og mengdene du bruker
sammen med dette produktet.
I begynnelsen, må du følge med på maten du
tilbereder. Finn de beste innstillingene
Steke- og grilltabell
Kaker
Matvarer
Over- og undervarme
Temperatur (°C)
Brettplassering
Ekte varmluft
Temperatur (°C)
Tid (min)
Kommentarer
Brettplassering
Oppskrifter
med sammenviskede
ingredienser
170
2
160
3 (2 og 4)
45 – 60
I en kakeform
Mørdeig
170
2
160
3 (2 og 4)
20 – 30
I en kakeform
Buttermilkostekake
170
1
165
2
60 – 80
I en kakeform
på 26 cm
Eplekake
170
2
160
2 (venstre
og høyre)
80 – 100
I to kakeformer på 20 cm
på en rist
Strudel
175
3
150
2
60 – 80
På et stekebrett
Syltetøyterte
170
2
165
2 (venstre
og høyre)
30 – 40
I en kakeform
på 26 cm
Formkake
170
2
160
2
50 – 60
I en kakeform
på 26 cm
Julekake/
160
2
150
2
90 – 120
I en kakeform
på 20 cm
175
1
160
2
50 – 60
I en brødform
Småkaker –
ett nivå
170
3
140 – 150
3
20 – 30
På et stekebrett
Småkaker –
to nivåer
-
-
140 – 150
2 og 4
25 – 35
På et stekebrett
Småkaker –
tre nivåer
-
-
140 – 150
1, 3 og 5
30 – 45
På et stekebrett
(eplepai)1)
fruktkake1)
Plommekake
1)
10
www.zanussi.com
Matvarer
Over- og undervarme
Temperatur (°C)
Brettplassering
Ekte varmluft
Temperatur (°C)
Tid (min)
Kommentarer
Brettplassering
Kjeks/gjærbakst – ett
nivå
140
3
140 – 150
3
30 – 35
På et stekebrett
Kjeks/gjærbakst – to
nivåer
-
-
140 – 150
2 og 4
35 – 40
På et stekebrett
Kjeks/gjærbakst – tre
nivåer
-
-
140 – 150
1, 3 og 5
35 – 45
På et stekebrett
Marengs –
ett nivå
120
3
120
3
80 – 100
På et stekebrett
Marengs –
-
-
120
2 og 4
80 – 100
På et stekebrett
Boller1)
190
3
190
3
12 – 20
På et stekebrett
Eclairs – ett
nivå
190
3
170
3
25 – 35
På et stekebrett
Eclairs- to
nivåer
-
-
170
2 og 4
35 – 45
På et stekebrett
Terter
180
2
170
2
45 – 70
I en kakeform
på 20 cm
Fruktkake
160
1
150
2
110 – 120
I en kakeform
på 24 cm
Victoriasandwich
170
1
160
2 (venstre
og høyre)
50 – 60
I en kakeform
på 20 cm
to
nivåer1)
1) Forvarm ovnen i 10 minutter.
Brød og pizza
Matvarer
Over- og undervarme
Temperatur (°C)
Formbrød1)
190
www.zanussi.com
Brettplassering
1
Ekte varmluft
Temperatur (°C)
190
Tid (min)
Kommentarer
Brettplassering
1
60 – 70
1 – 2 stykker
á 500 gr. per
stk.
11
Matvarer
Over- og undervarme
Temperatur (°C)
Brettplassering
Ekte varmluft
Temperatur (°C)
Tid (min)
Kommentarer
Brettplassering
Rugbrød
190
1
180
1
30 – 45
I en
brødform
Rundstykker
190
2
180
2 (2 og 4)
25 – 40
6 – 8 rundstykker på
et stekebrett
Pizza1)
230 – 250
1
230 – 250
1
10 – 20
I et stekebrett eller en
grill – /stekepanne
Scones1)
200
3
190
3
10 – 20
På et stekebrett
1)
1) Forvarm ovnen i 10 minutter.
Gratenger
Matvarer
Over- og undervarme
Temperatur (°C)
Brettplassering
Ekte varmluft
Temperatur (°C)
Tid (min)
Kommentarer
Brettplassering
Makaronigra- 200
teng
2
180
2
40 – 50
I en form
Grønnsakspudding
200
2
175
2
45 – 60
I en form
Quiche1)
180
1
180
1
50 – 60
I en form
Lasagne1)
180 – 190
2
180 – 190
2
25 – 40
I en form
Cannelloni1)
180 – 190
2
180 – 190
2
25 – 40
I en form
1) Forvarm ovnen i 10 minutter.
Kjøtt
Matvarer
Over- og undervarme
Temperatur (°C)
Brettplassering
Ekte varmluft
Temperatur (°C)
Tid (min)
Kommentarer
Brettplassering
Storfekjøtt
200
2
190
2
50 – 70
På en rist
Svinekjøtt
180
2
180
2
90 – 120
På en rist
Kalvekjøtt
190
2
175
2
90 – 120
På en rist
12
www.zanussi.com
Matvarer
Over- og undervarme
Temperatur (°C)
Engelsk
roastbiff, lett
stekt – rød
Brettplassering
Ekte varmluft
Temperatur (°C)
Tid (min)
Kommentarer
Brettplassering
210
2
200
2
50 – 60
På en rist
Engelsk
210
roastbiff, medium – rosa
2
200
2
60 – 70
På en rist
Engelsk
roastbiff,
godt stekt –
grå
210
2
200
2
70 – 75
På en rist
Svinebog
180
2
170
2
120 – 150
Med skorpe
Svineskank
180
2
160
2
100 – 120
2 stk
Lammekjøtt
190
2
175
2
110 – 130
Lår
Kylling
220
2
200
2
70 – 85
Hel
Kalkun
180
2
160
2
210 – 240
Hel
And
175
2
220
2
120 – 150
Hel
Gås
175
2
160
1
150 – 200
Hel
Kanin
190
2
175
2
60 – 80
Skåret i skiver
Vill kanin
190
2
175
2
150 – 200
Skåret i skiver
Fasan
190
2
175
2
90 – 120
Hel
Fisk
Matvarer
Over- og undervarme
Temperatur (°C)
Brettplassering
Ekte varmluft
Temperatur (°C)
Tid (min)
Kommentarer
Brettplassering
Ørret/
brasme
190
2
175
2
40 – 55
3 – 4 fisk
Tunfisk/laks
190
2
175
2
35 – 60
4 – 6 fileter
Grilling
Forvarm den tomme ovnen i 3
minutter før steking.
www.zanussi.com
13
Matvarer
Antall
Temperatur (°C)
Stykker
Tid (min)
(g)
1. side
Brettplassering
2. side
Fileter
4
800
maks.
12 - 15
12 - 14
4
Biffer
4
600
maks.
10 - 12
6-8
4
Pølser
8
-
maks.
12 - 15
10 - 12
4
Svinekotelet- 4
ter
600
maks.
12 - 16
12 - 14
4
Kylling (delt i
to)
2
1000
maks.
30 - 35
25 - 30
4
Spyd
4
-
maks.
10 - 15
10 - 12
4
Kyllingbryst
4
400
maks.
12 - 15
12 - 14
4
Hamburger
6
600
maks.
20 - 30
-
4
Fiskefilet
4
400
maks.
12 - 14
10 - 12
4
Grillsmørbrø
d
4-6
-
maks.
5-7
-
4
Ristet brød
4-6
-
maks.
2-4
2-3
4
Tine
Matvarer
Mengde
(g)
Opptiningstid (min)
Ettertiningstid
(min)
Kommentarer
Kylling
1000
100 - 140
20 - 30
Legg kyllingen på et omvendt
tefat på en stor tallerken. Snu
etter halve steketiden.
Kjøtt
1000
100 - 140
20 - 30
Snu etter halve steketiden.
Kjøtt
500
90 - 120
20 - 30
Snu etter halve steketiden.
Ørret
150
25 - 35
10 - 15
-
Jordbær
300
30 - 40
10 - 20
-
Smør
250
30 - 40
10 - 15
-
Fløte
2 x 200
80 - 100
10 - 15
Kremfløten kan piskes når
den fremdeles er en tanke
frossen.
Bløtkake
1400
60
60
-
Tørking – ekte varmluft
•
14
Bruk bakepapir eller tilsvarende på brettene.
•
For et bedre resultat, stopp ovnen halvveis i
tørketiden, åpne døren og la den kjøle seg
ned en natt for å fullføre tørkingen.
www.zanussi.com
Grønnsaker
Matvarer
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Brettplassering
1. posisjon
2 posisjoner
Bønner
60 - 70
6-8
3
1/4
Paprika
60 - 70
5-6
3
1/4
Suppegrønnsaker
60 - 70
5-6
3
1/4
Sjampinjonger
50 - 60
6-8
3
1/4
Urter
40 - 50
2-3
3
1/4
Frukt
Matvarer
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Brettplassering
1. posisjon
2 posisjoner
Plommer
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Aprikoser
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Epleskiver
60 - 70
6-8
3
1/4
Pærer
60 - 70
6-9
3
1/4
Stell og rengjøring
ADVARSEL!
Produkter i rustfritt stål eller aluminium
Se etter i Sikkerhetskapitlene.
Rengjør ovnsdøren kun med en våt
svamp. Tørk den en myk klut.
Du må aldri bruke stålull, syre eller
skurende produkter, da de kan
skade overflaten. Rengjør ovnens
betjeningspanel på samme måte.
Merknader om rengjøring
•
•
•
•
•
•
Rengjør produktets forside med en myk klut
med varmt vann og vaskemiddel.
For å rengjøre metalloverflater, bruker du et
vanlig vaskemiddel.
Rengjør produktet innvendig etter hvert bruk.
Fettoppsamling eller andre matrester kan
føre til brann. Risikoen er høyere for
grillpannen.
Rengjør hardnakket smuss med ovnsrens.
Rengjør alt tilbehør etter hver bruk og la det
tørke. Bruk en myk klut med varmt vann og
vaskemiddel.
Hvis du har tilbehør med slippbelegg, må du
ikke rengjøre det med slipende vaskemidler,
skarpe redskaper eller i oppvaskmaskin. Det
kan forårsake skade på slippbelegget.
Rengjøre dørpakningen
•
•
Kontroller dørpakningen med jevne
mellomrom. Dørpakningen sitter rundt
rammen til ovnsrommet. Ikke bruk produktet
hvis dørpakningen er skadet. Kontakt et
autorisert servicesenter.
Du finner opplysninger om rengjøring av
dørpakningen under det generelle avsnittet
om rengjøring.
Fjerning av brettstigene og katalytiske
paneler
For å rengjøre ovnen fjerner du ovnsstigene og
katalysepanelene.
www.zanussi.com
15
OBS!
Vær forsiktig når du fjerner
ovnsstigene. De katalytiske panelene
er ikke festet til ovnsveggene og kan
falle ut når ovnsstigene fjernes.
1
2
1
2
For best mulig selvrenseffekt skal ovnen med
jevne mellomrom varmes opp.
1. Rengjør gulvet i ovnen med varmt vann og
oppvaskmiddel, og tørk.
2. Still inn -funksjonen.
3. Still ovnstemperaturen til 250 °C og la
ovnen være på i 1 time.
4. Når produktet er avkjølt, rengjør du det med
en myk og fuktig svamp.
Ovnstaket
ADVARSEL!
1 Trekk den fremre
2 Trekk den bakre
delen av brettstiger ut
delen av brettstigene
fra sideveggen. Hold
ut fra veggen og ta
de bakre ovnsstigene
den ut.
og det katalytiske
panelet på plass med
den andre hånden.
Bruk omvendt rekkefølge for å montere
hyllestøttene.
Slå av produktet før du fjerner
varmeelementet. Kontroller at
produktet er kaldt. Fare for
brannskader.
Fjern brettstigene.
Du kan fjerne varmeelementet slik at det blir
enklere å rengjøre ovnstaket.
1. Fjern skruen som holder varmeelementet på
plass. Bruk en skrutrekker første gang.
Holderne på teleskopskinnene må
peke forover.
Katalytisk rengjøring
OBS!
Ikke rengjør den katalytiske
overflaten med ovnsspray, slipende
rengjøringsmidler, såpe eller andre
rengjøringsmidler. Det vil skade den
katalytiske overflaten.
Flekker eller misfarging av den
katalytiske overflaten har ingenting å
si for de katalytiske egenskapene.
ADVARSEL!
Hold barn unna når du rengjør ovnen
ved høy temperatur. Ovnens
overflate blir svært varm, og det er
en risiko for brannskader.
Før du aktiverer katalytisk rensing må
du fjerne alt tilbehør fra ovnen.
Veggene har et katalytisk belegg og er
selvrensende. De suger opp fettet som samler
seg på veggene når produktet er i bruk.
16
2. Trekk varmeelementet forsiktig ned.
3. Rengjør ovnstaket med en myk klut og varmt
såpevann, og la det tørke.
Bruk omvendt rekkefølge for å montere
varmeelementet.
Monter brettstigene.
ADVARSEL!
Kontroller at varmeelementet er riktig
montert og at det ikke faller ned.
www.zanussi.com
Rengjøring av ovnsdøren
Ovnsdøren har tre glasspaneler.Du kan fjerne
ovnsdøren og de indre glasspanelene for
rengjøring.
Ovnsdøren kan smelle igjen hvis du
prøver å ta ut glasspanelene før du
fjerner ovnsdøren.
OBS!
1
2
7 Løft først forsiktig
opp og fjern så
glasspanelene én
etter én. Begynn med
det øverste panelet.
Ikke bruk produktet uten
glasspanelene.
1
7
2
Rengjør glasspanelene med vann og såpe. Tørk
glasspanelene godt.
Når rengjøringen er ferdig, monterer du
glasspanelene og ovnsdøren igjen. Gjenta
trinnene ovenfor i motsatt rekkefølge.
1 Åpne døren helt, og
hold de to
dørhengslene.
3
2 Løft og drei spakene
på de to hengslene.
4
Sørg for at glasspanelene (A og B) settes på
plass igjen i riktig rekkefølge.Det første panelet
(A) har en pynteramme. Sonen med
pynterammene må møte innsiden av døren på
begge sider. Kontroller etter monteringen at
overflaten på glasspanelrammen (A) med trykk
ikke er ru når du tar på den.
A
B
3 Lukk ovnsdøren til
4 Legg døren på et
første åpne posisjon.
mykt tøystykke på et
Trekk så døren utover
stabilt underlag.
og ta den ut av
holderen.
5
6
90°
5 Frigjør låsesystemet
for å fjerne
glasspanelene.
www.zanussi.com
6 Drei de to festene
90° og ta dem ut av
holderne.
Pass på at du setter det midterste glasspanelet
riktig i holderne.
17
OBS!
Bruk alltid en klut når du skal holde
halogenlampen, for å forhindre at
fettrester brenner seg fast på
lampen.
1. Slå av produktet.
2. Ta ut sikringene i sikringsskapet eller slå av
skillebryteren.
Den bakre pæren
Skifte lyspære
Legg en klut nederst innvendig i produktet. Det
hindrer skade på lampedekselet og
ovnsrommet.
ADVARSEL!
Fare for elektrisk støt! Ta ut sikringen
før du skifter pæren.
Ovnslampen og lampens glass kan
være veldig varme.
1. Drei glassdekselet mot urviserne for å ta det
av.
2. Rengjør lampedekselet.
3. Erstatt pæren med en egnet
varmebestandig lyspære som tåler 300 °C.
4. Monter glassdekselet.
Feilsøking
ADVARSEL!
Se etter i Sikkerhetskapitlene.
Hva må gjøres, hvis ...
Feil
Mögliche Ursache
Løsning
Ovnen blir ikke varm.
Stekeovnen er slått av.
Slå på stekeovnen.
Ovnen blir ikke varm.
Klokken er ikke stilt.
Still klokken.
Ovnen blir ikke varm.
Nødvendige innstillinger er ikke
valgt.
Sørg for at innstillingene er riktige.
Ovnen blir ikke varm.
Sikringen har gått.
Kontroller at sikringen er årsaken
til funksjonssvikten. Hvis sikringene går gjentatte ganger, må du
kontakte en elektriker.
Lampen virker ikke.
Pæren er defekt.
Erstatt lyspæren.
Damp og kondens legger seg på
maten og i ovnsrommet.
Du har latt retten stå for lenge i
ovnen.
Ikke la maten bli stående i ovnen
lenger enn 15 – 20 minutter etter
at tilberedningen er ferdig.
Displayet viser "12.00".
Det var strømbrudd.
Tilbakestill klokken.
Servicedata
Hvis du ikke greier å løse problemet selv,
kontakter du forhandleren eller et autorisert
servicesenter.
18
Nødvendig informasjon som servicesenteret
trenger, kan du finne på typeskiltet. Typeskiltet
er plassert på den fremre rammen til produktet.
Ikke fjern typeskiltet fra ovnsrommet.
www.zanussi.com
Vi anbefaler at du noterer opplysningene her:
Modell (MOD.)
.........................................
PNC (produktnummer)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
Montering
Feste produktet til skapet
ADVARSEL!
Se etter i Sikkerhetskapitlene.
Innbygging
A
B
548
114
16
20
600
21
558
min. 550
min. 560
589
594
573
594
5
3
Elektrisk installasjon
Produsenten er ikke ansvarlig om du
ikke følger sikkerhetsreglene i
kapitlene om sikkerhet.
Produktet leveres med støpsel og strømledning.
548
min. 550
Ledning
558
114
16
20
590
21
min. 560
589
594
573
594
Anvendelige kabeltyper for montering eller
utskiftning:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
For ledningsavsnittet henvises det til den
nominelle effekten på typeskiltet og til tabellen:
5
3
Nominell effekt (W)
maks 1380
www.zanussi.com
Ledningstversnitt
(mm²)
3 x 0,75
19
Nominell effekt (W)
Ledningstversnitt
(mm²)
maks 2300
3x1
maks 3680
3 x 1,5
Jordledningen (grønn/gul kabel) må være ca. 2
cm lenger enn den nøytrale- og fase-ledningen
(blå og brune kabler).
Energieffektiv
Produktbeskrivelse og informasjon i henhold til EU 65-66/2014
Leverandørens navn
Zanussi
Modellidentifikasjon
ZOA35752XD
Energieffektivitetsindeks
103.2
Energieffektivitetsklasse
A
Energiforbruk med standard matmengde, over- og undervarme 0.95 kWh/syklus
Energiforbruk med standard matmengde, viftetvunget modus
0.88 kWh/syklus
Antall hulrom
1
Varmekilde
Elektrisitet
Volum
72 l
Type ovn
Innebygd ovn
Masse
34.4 kg
EN 60350-1 – Elektriske kjøkkenapparater –
Del 1: Typer, ovner, dampovner og griller –
metoder for måling av ytelse.
Energisparende
Produktet har noen funksjoner som hjelper deg
å spare energi under vanlig matlaging.
•
Generelle tips
– Sørg for at ovnsdøren er skikkelig lukket
når produktet er i gang og hold den
lukket så mye som mulig under
tilberedningen.
– Bruk metalltallerkener for å forbedre
energisparing.
– Når det er mulig, sett maten i ovnen uten
å varme den opp.
•
•
– Når steketiden er lengre enn 30
minutter, reduserer man
ovnstemperaturen til minimum, 3 – 10
minutter før slutten av steketiden,
avhengig av hvor lang steketiden er.
Restvarmen i ovnen vil fortsette å steke.
– Bruk restvarmen til å varme opp annen
mat.
Varmluft – når det er mulig, bruk
tilberedningsfunksjoner med vifte for å spare
energi.
Hold mat varm – hvis du vil bruke
restvarmen til å holde måltidet varmt, velg
lavest mulig temperaturinnstilling.
BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å
20
beskytte miljøet, menneskers helse og for å
resirkulere avfall av elektriske og elektroniske
produkter. Ikke kast produkter som er merket
www.zanussi.com
med symbolet sammen med
husholdningsavfallet. Produktet kan leveres der
hvor tilsvarende produkt selges eller på
www.zanussi.com
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen
for nærmere opplysninger.
21
Innehåll
Säkerhetsinformation
Säkerhetsföreskrifter
Produktbeskrivning
Innan maskinen används första gången
Daglig användning
Klockfunktioner
Användning av tillbehör
22
23
25
25
26
28
28
Tillvalsfunktioner
Tricks och tips
Skötsel och rengöring
Felsökning
Installation
Energieffektivitet
29
29
35
38
39
40
Med reservation för ändringar.
Säkerhetsinformation
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och
användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för
personskador eller skador på egendom som orsakats av felaktig
installation eller användning. Förvara alltid instruktionerna
tillsammans med produkten för framtida bruk.
Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och
uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och
kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande hur
produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som
är förknippade med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
Håll barn och husdjur borta från produkten när den är igång
eller när den svalnar. Åtkomliga delar är mycket varma.
Om produkten har ett barnlås rekommenderar vi att du aktiverar
det.
Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn utan
tillsyn.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten utan ständig uppsikt.
Allmän säkerhet
•
22
Endast en behörig person får installera den här produkten och
byta kabel.
www.zanussi.com
•
•
•
•
•
•
•
Produkten blir varm inuti när den är igång. Vidrör inte
värmeelementen som finns i produkten. Använd alltid handskar
för att ta ut eller sätta in tillbehör eller eldfasta formar.
Koppla från strömtillförseln före underhåll.
Kontrollera att produkten är avstängd innan du byter lampa för
att undvika risken för elstötar.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.
Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt eller vassa
metallskrapor för att rengöra ugnsluckans glasskivor eftersom
dessa kan repa ytan, vilket i sin tur kan leda till att glaset
spricker.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren,
tillverkarens auktoriserade servicerepresentant eller personer
med motsvarande utbildning, för att undvika fara.
För att ta bort ugnsstegarna drar du först ut den främre delen
av ugnsstegen och sedan den bakre delen från sidoväggarna.
Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
Säkerhetsföreskrifter
Installation
VARNING!
Endast en behörig person får
installera den här produkten.
•
•
•
•
•
•
•
•
Avlägsna allt förpackningsmaterial.
Installera eller använd inte en skadad
produkt.
Följ de installationsinstruktioner som följer
med produkten.
Produkten är tung, så var alltid försiktig när
du flyttar den. Använd alltid skyddshandskar.
Dra aldrig produkten i handtaget.
Minsta avstånd till andra produkter ska
beaktas.
Kontrollera att produkten har installerats
under och bredvid stadiga skåp- eller
bänkstommar.
Produktens sidor måste gränsa till produkter
eller enheter med samma höjd.
Elektrisk anslutning
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VARNING!
Risk för brand och elektriska stötar.
www.zanussi.com
•
Alla elektriska anslutningar ska göras av en
behörig elektriker.
Produkten måste jordas.
Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I annat
fall, kontakta en elektriker.
Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert
och jordat eluttag.
Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas måste
det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
Låt inte nätkablar komma i kontakt med eller
komma nära produktens lucka, speciellt inte
när luckan är het.
Stötskyddet för strömförande och isolerade
delar måste fästas på ett sådant sätt att det
inte kan tas bort utan verktyg.
Anslut stickkontakten till eluttaget endast i
slutet av installationen. Kontrollera att
stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
Anslut inte stickkontakten om vägguttaget
sitter löst.
23
•
•
•
•
Dra inte i nätkabeln för att koppla bort
produkten från eluttaget. Ta alltid tag i
stickkontakten.
Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare och
kontaktorer.
Den elektriska installationen måste ha en
isolationsenhet så att du kan koppla från
produkten från nätet vid alla poler.
Kontaktöppningen på isolationsenheten
måste vara minst 3 mm bred.
Denna produkt uppfyller kraven enligt EU:s
direktiv.
Användning
VARNING!
Risk för skador, brännskador,
elstötar eller explosion föreligger.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Använd uteslutande denna produkt för
hushållsbruk.
Ändra inte produktens specifikationer.
Se till att ventilationsöppningarna inte är
blockerade.
Lämna inte produkten utan tillsyn under
användning.
Stäng av produkten efter varje
användningstillfälle.
Var försiktig när du öppnar produktens lucka
medan produkten är igång. Het luft kan
strömma ut.
Använd inte produkten med våta händer eller
när den är i kontakt med vatten.
Tyng inte ner luckan när den är öppen.
Använd inte produkten som arbets- eller
avlastningsyta.
Öppna produktens lucka försiktigt.
Användning av ingredienser som innehåller
alkohol kan producera en blandning av luft
och alkohol.
Låt inte gnistor eller öppna lågor komma i
kontakt med produkten när du öppnar
luckan.
Placera inga lättantändliga produkter eller
föremål som är fuktiga med lättantändliga
produkter i, nära eller på produkten.
VARNING!
Risk för skador på produkten
föreligger.
•
24
För att förhindra skada eller missfärgning på
emaljen:
– sätt inte eldfasta formar eller andra
föremål direkt på produktens botten.
•
•
•
•
– lägg inte aluminiumfolie direkt på
produktens botten.
– ställ inte hett vatten direkt i den heta
produkten.
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror stå kvar
i produkten efter att tillagningen är klar.
– var försiktig när du tar bort eller monterar
tillbehör.
Missfärgning av emaljen påverkar inte
produktens funktion. Det är ingen defekt
enligt garantin.
Använd en djup form för mjuka kakor.
Fruktjuicer orsakar fläckar som kan vara
permanenta.
Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för några
andra ändamål, t.ex. för rumsuppvärmning.
Ha alltid ugnsluckan stängd under
matlagningen.
Skötsel och rengöring
VARNING!
Det finns risk för personskador,
brand eller skador på produkten.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Stäng av produkten och koppla bort den från
eluttaget före underhåll.
Se till att produkten har svalnat. Det finns
även risk för att glasen kan spricka.
Byt omedelbart ut luckans glaspaneler om
de är skadade. Kontakta service.
Var försiktig när du tar bort luckan. Luckan är
tung!
Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
Kvarblivet fett eller mat i ugnen kan orsaka
brand.
Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa.
Använd bara neutrala rengöringsmedel.
Använd inte produkter med slipeffekt,
skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
Om du använder en ugnssprej ska du följa
säkerhetsanvisningarna på förpackningen.
Rengör inte den katalytiska emaljen (om
tillämpligt) med någon sorts
rengöringsmedel.
Inre belysning
•
Typen av glödlampa eller halogenlampa som
används för den här produkten är endast
avsedd för hushållsprodukter. Får ej
användas för belysning i hus.
www.zanussi.com
Avfallshantering
VARNING!
Risk för elektrisk stöt.
•
•
Innan du byter lampan ska du koppla ur
produkten från nätuttaget.
Använd bara lampor med samma
specifikationer.
VARNING!
Risk för kvävning eller skador.
•
•
•
Koppla loss produkten från eluttaget.
Klipp av strömkabeln och kassera den.
Ta bort lucklåset för att hindra att barn eller
djur stängs in inuti produkten.
Produktbeskrivning
Allmän översikt
1 2
3
4
5
6
7
5
8
4
11
3
9
2
1
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Tillbehör
•
•
•
Galler
Till kokkärl, bakformar och stekkärl.
Bakplåt i aluminium
För kakor och småkakor.
Grill- / stekpanna
•
Kontrollpanel
Vred för ugnsfunktionerna
Kontrollampa/symbol/indikator för ström
Elektronisk programmeringsenhet
Temperaturvred
Kontrollampa/symbol/indikator för
temperatur
Värmeelement
Ugnslampa
Fläkt
Ugnsstegar, löstagbara
Ugnsnivåer
För bakning och stekning eller som
fettuppsamlingsfat.
Utdragbara bakplåtsskenor
För hyllor och plåtar.
Innan maskinen används första gången
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Första rengöring
Ta ut alla tillbehör och flyttbara ugnsstegar ur
produkten.
Se avsnittet "Underhåll och
rengöring".
Rengör produkten innan du använder den första
gången.
Sätt tillbaka tillbehören och de flyttbara
ugnsstegarna på sin ursprungliga plats.
www.zanussi.com
Ställa klockan
Du måste ställa klockan innan du kan använda
ugnen.
Kontrollampan för klockfunktionen blinkar när du
ansluter produkten till eluttaget när det varit ett
strömavbrott eller när timern inte är inställd.
Tryck på knappen
eller
för att ställa in rätt
tid.
Efter cirka 5 sekunder slutar blinkningarna och
klockan visar den inställda tiden.
25
Ändra tid
Du kan inte ändra klockan om
funktionen Koktid
är aktiverad.
eller Sluttid
flera gånger tills kontrollampan för
Tryck på
klockfunktionen blinkar.
Se ”Ställa klockan” för att ställa in en ny tid.
Tillbehören kan bli varmare än normalt.
Produkten kan avge lukt och rök. Det är helt
normalt. Se till att ventilationen är tillräcklig i
rummet.
Låt ugnen svalna. Rengör sedan ugnsutrymmet
med en mjuk trasa fuktad med varmt vatten och
lite diskmedel.
Förvärmning
Sätt den tomma produkten på förvärmning för
att bränna bort fett.
och maximal temperatur.
1. Välj funktionen
2. Låt produkten stå på i en timme.
3. Välj funktionen
och maximal temperatur.
4. Låt produkten vara igång i 15 minuter.
och maximal temperatur.
5. Välj funktionen
6. Låt produkten vara igång i 15 minuter.
Daglig användning
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Infällbara vred
För att använda produkten, tryck på
kontrollvredet. Vredet kommer ut.
Aktivera och inaktivera produkten
Det beror på modellen om
produkten har vredsymboler,
kontrollampor eller lampor:
• Kontrollampan tänds när ugnen
värms upp.
• Kontrollampan tänds när
produkten är igång.
• Symbolen visar om kontrollvredet
styr ugnsfunktionerna eller
temperaturen.
1. Vrid vredet för ugnsfunktioner för att välja en
ugnsfunktion.
2. Vrid temperaturvredet för att välja
temperatur.
3. För att stänga av produkten, vrid vreden för
ugnsfunktioner och temperatur till av-läget.
Ugnsfunktioner
Ugnsfunktion
26
Tillämpning
Avstängt läge
Produkten är avstängd.
Ugnsbelysning
För att aktivera lampan utan en tillagningsfunktion.
www.zanussi.com
Ugnsfunktion
Tillämpning
Över/Undervärme
Baka och steka mat på en ugnsnivå.
Undervärme
För bakning av kakor med knaprig botten och för att torka mat.
Min grill
För att grilla tunna matvaror och rosta bröd.
Max grill
För grillning av tunna livsmedel i stora mängder och för rostning
av bröd.
Pizza/paj-läge
För ugnsbakning på en nivå av rätter som kräver mer intensiv
bryning och som ska ha knaprig botten. Ställ in temperaturen på
20–40 °C lägre än för Över/Undervärme.
Varmluft
För att baka på upp till tre hyllpositioner samtidigt och för att torka mat.Ställ in temperaturen på 20 - 40 °C lägre än för Över/
Undervärme.
Tina
För att tina frysta livsmedel.
Display
A
B
C
A) Funktionslampor
B) Tidvisning
C) Funktionslampa
Knappar
Knapp
www.zanussi.com
Funktion
Beskrivning
MINUS
Gör så här för att ställa in tiden.
KLOCKA
För att ställa in en klockfunktion.
PLUS
Gör så här för att ställa in tiden.
27
Klockfunktioner
Tabell över klockfunktioner
Klockfunktion
Tillämpning
KLOCKA
För att ställa in, ändra eller kontrollera tiden.
Signalur
För att ställa in en tid för nedräkning. Denna funktion påverkar inte produktens funktioner i övrigt.
Varaktighet
För att ställa in tillagningstiden för ugnen.
Sluttid
För att ställa klockan när ugnen ska stängas av.
Du kan använda Koktid
och
Sluttid
samtidigt för att ställa in
tiden när produkten måste vara
aktiverad och sedan när den ska
avaktiveras. Härigenom kan du
aktivera produkten med en
fördröjning i tid. Ställ först in Koktid
och sedan Sluttid
.
Ställa in klockfunktioner
För Koktid
och Sluttid
, välj en
ugnsfunktion och tillagningstemperatur. Detta är
inte nödvändigt för signaluret
.
1. Tryck flera gånger på
tills lampan för
önskad klockfunktion börjar blinka.
2. Tryck på
eller
klockfunktion.
för att ställa in önskad
Klockfunktionen är aktiverad. Displayen visar
lampan för den klockfunktion som du ställer in.
För signalursfunktionen visas
kvarstående tid på displayen.
3. När tiden gått ut blinkar kontrollampan för
klockfunktionen och en ljudsignal hörs.
Tryck på en knapp för att stänga av
signalen.
4. Vrid vredet för ugnsfunktioner och
temperaturvredet till av-läget.
Med Koktid
och Stopptid
funktionerna så stänger apparaten
av sig automatiskt.
Avbryta klockfunktionerma
1. Tryck flera gånger på
funktionslampa blinkar.
tills önskad
2. Tryck på och håll in .
Klockfunktionen släcks inom några sekunder.
Användning av tillbehör
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Utdragbara bakplåtsskenor
FÖRSIKTIGHET!
Diska inte bakplåtsskenorna i
diskmaskinen. Smörj inte
bakplåtsskenorna.
Spara installationsanvisningarna till
bakplåtsskenorna för framtida
användning.
Med teleskopskenor kan du lättare sätta in och
ta ut falsarna.
28
www.zanussi.com
1
2
°C
°C
Du måste trycka tillbaka bakplåtsskenorna helt
innan du stänger ugnsluckan.
1 Dra ut den högra och 2 Placera falsen på de
den vänstra
utdragbara
bakplåtsskenan.
bakplåtsskenorna
och tryck försiktigt in
dem i produkten.
Tillvalsfunktioner
Kylfläkt
Säkerhetstermostat
När produkten är på, aktiveras fläkten
automatiskt för att hålla ugnsytorna svala. Om
du stänger av ugnen fortsätter fläkten att gå tills
ugnen har svalnat.
Felaktig användning av produkten eller trasiga
delar kan orsaka farlig överhettning. För att
förhindra detta har ugnen en säkerhetstermostat
som avbryter strömtillförseln. Ugnen sätts
automatiskt på igen när temperaturen sjunker.
Tricks och tips
VARNING!
•
Temperaturerna och
gräddningstiderna i tabellerna är
endast riktvärden. De beror på
recepten samt på ingrediensernas
kvalitet och mängd.
Baka kakor
Se säkerhetsavsnitten.
Allmän information
•
•
•
•
Produkten har fem hyllnivåer. Räkna
hyllnivåerna nedifrån.
Produkten har ett specialsystem som gör att
luften cirkulerar och återanvänder ångan.
Med det här systemet kan man tillaga i ånga,
vilket gör att maten saftig inuti och krispig på
utsidan. Det gör att tillagningstiden och
energiåtgången minskas till ett minimum.
Fukt kan kondenseras i produkten eller på
glasluckorna. Det är helt normalt. Stå alltid
en bit ifrån produkten när du öppnar
produktens lucka vid matlagning. Kör ugnen i
10 minuter innan du börjar laga mat, för att
minska kondensering.
Torka bort fukt på produkten efter varje
användning.
www.zanussi.com
•
•
Ställ inga föremål direkt på bottnen och täck
inte komponenterna med folie när du lagar
mat. Detta kan förändra tillagningsresultaten
och skada emaljen.
Öppna inte ugnsluckan förrän 3/4 av den
inställda tillagningstiden har gått.
Om du använder två bakplåtar samtidigt, se
till att det finns en ledig falsnivå mellan dem.
Tillagning av kött och fisk
•
•
•
Använd en djup form för mat med fett i för att
förhindra stänk som inte går att ta bort.
Låt köttet stå i ca 15 minuter innan du skär i
det så att köttsaften inte sipprar ut.
För att förhindra att det blir för mycket matos
under tillagning kan man hälla lite vatten i
den djupa formen. För att förhindra
rökkondens, tillsätt lite vatten varje gång det
tar slut.
Tillagningstider
Tillagningstiderna varierar beroende på typen av
livsmedel, livsmedlets konsistens och volym
29
I början ska du övervaka hur det utvecklar sig
när du lagar mat. Hitta de bästa inställningarna
(värmeläge, tillagningstid osv.) för dina kokkärl,
recept och mängder när du använder
produkten.
Baknings- och grillningstabell
Kakor
Livsmedel
Över-undervärme
Temperatur (°C)
Falsnivå
Varmluft
Temperatur (°C)
Tid (min)
Kommentar
Falsnivå
Recept där
vispning ingår
170
2
160
3 (2 och 4)
45 - 60
I kakform
Mördeg
170
2
160
3 (2 och 4)
20 - 30
I kakform
Cheesecake
170
1
165
2
60 - 80
I 26 cm kakform
Äppelkaka1)
170
2
160
2 (vänster +
höger)
80 - 100
I två kakformar (20 cm)
på ett galler
Strudel
175
3
150
2
60 - 80
På en bakplåt
Syltpaj
170
2
165
2 (vänster +
höger)
30 - 40
I 26 cm kakform
Sockerkaka
170
2
160
2
50 - 60
I 26 cm kakform
Fruktkaka1)
160
2
150
2
90 - 120
I 20 cm kakform
Russinkaka1) 175
1
160
2
50 - 60
I en brödform
Muffins - en
nivå
170
3
140 - 150
3
20 - 30
På en bakplåt
Muffins - två
nivåer
-
-
140 - 150
2 och 4
25 - 35
På en bakplåt
Muffins - tre
nivåer
-
-
140 - 150
1, 3 och 5
30 - 45
På en bakplåt
Småkakor /
mördegsremsor - en
nivå
140
3
140 - 150
3
30 - 35
På en bakplåt
Småkakor /
mördegsremsor - två
nivåer
-
-
140 - 150
2 och 4
35 - 40
På en bakplåt
30
www.zanussi.com
Livsmedel
Över-undervärme
Temperatur (°C)
Falsnivå
Varmluft
Temperatur (°C)
Tid (min)
Kommentar
Falsnivå
Småkakor /
mördegsremsor - tre
nivåer
-
-
140 - 150
1, 3 och 5
35 - 45
På en bakplåt
Maränger en nivå
120
3
120
3
80 - 100
På en bakplåt
Maränger -
-
-
120
2 och 4
80 - 100
På en bakplåt
Bullar1)
190
3
190
3
12 - 20
På en bakplåt
Bakelser en nivå
190
3
170
3
25 - 35
På en bakplåt
Bakelser två nivåer
-
-
170
2 och 4
35 - 45
På en bakplåt
Pajer
180
2
170
2
45 - 70
I 20 cm kakform
Fruktkaka
160
1
150
2
110 - 120
I 24 cm kakform
Tårtbotten
170
1
160
2 (vänster +
höger)
50 - 60
I 20 cm kakform
två
nivåer1)
1) Förvärm ugnen i 10 minuter.
Bröd och pizza
Livsmedel
Över-undervärme
Temperatur (°C)
Falsnivå
Varmluft
Temperatur (°C)
Tid (min)
Kommentar
Falsnivå
Franskbröd1)
190
1
190
1
60 - 70
1 - 2 bröd,
500 g per
bröd
Rågbröd
190
1
180
1
30 - 45
I en brödform
Småfranska
190
2
180
2 (2 och 4)
25 - 40
6 - 8 stycken
på en bakplåt
1)
www.zanussi.com
31
Livsmedel
Över-undervärme
Temperatur (°C)
Falsnivå
Varmluft
Temperatur (°C)
Tid (min)
Kommentar
Falsnivå
Pizza1)
230 - 250
1
230 - 250
1
10 - 20
På en bakplåt eller en
djup form
Scones1)
200
3
190
3
10 - 20
På en bakplåt
1) Förvärm ugnen i 10 minuter.
Suffléer
Livsmedel
Över-undervärme
Temperatur (°C)
Falsnivå
Varmluft
Temperatur (°C)
Tid (min)
Kommentar
Falsnivå
Pajdeg
200
2
180
2
40 - 50
I form
Vegetarisk
paj
200
2
175
2
45 - 60
I form
Quiches1)
180
1
180
1
50 - 60
I form
Lasagne1)
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
I form
Cannelloni1)
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
I form
1) Förvärm ugnen i 10 minuter.
Kött
Livsmedel
Över-undervärme
Temperatur (°C)
Falsnivå
Varmluft
Temperatur (°C)
Tid (min)
Kommentar
Falsnivå
Nötkött
200
2
190
2
50 - 70
På galler
Fläsk
180
2
180
2
90 - 120
På galler
Kalv
190
2
175
2
90 - 120
På galler
Rostbiff, röd
210
2
200
2
50 - 60
På galler
Rostbiff, medium
210
2
200
2
60 - 70
På galler
Rostbiff, välstekt
210
2
200
2
70 - 75
På galler
Fläskbog
180
2
170
2
120 - 150
Med svål
32
www.zanussi.com
Livsmedel
Över-undervärme
Temperatur (°C)
Falsnivå
Varmluft
Temperatur (°C)
Tid (min)
Kommentar
Falsnivå
Fläsklägg
180
2
160
2
100 - 120
2 stycken
Lamm
190
2
175
2
110 - 130
Lägg
Kyckling
220
2
200
2
70 - 85
Hel
Kalkon
180
2
160
2
210 - 240
Hel
Anka
175
2
220
2
120 - 150
Hel
Gås
175
2
160
1
150 - 200
Hel
Kanin
190
2
175
2
60 - 80
Skuren i bitar
Hare
190
2
175
2
150 - 200
Skuren i bitar
Fasan
190
2
175
2
90 - 120
Hel
Fisk
Livsmedel
Över-undervärme
Temperatur (°C)
Falsnivå
Varmluft
Temperatur (°C)
Tid (min)
Kommentar
Falsnivå
Laxöring/
havsruda
190
2
175
2
40 - 55
3 - 4 fiskar
Tonfisk/lax
190
2
175
2
35 - 60
4 - 6 filéer
Min grill
Förvärm den tomma ugnen i tre
minuter före tillagning.
Livsmedel
Mängd
Antal
Temperatur (°C)
(g)
Tid (min)
1:a sidan
Falsnivå
2:a sidan
Filéer
4
800
max.
12 - 15
12 - 14
4
Biffstek
4
600
max.
10 - 12
6-8
4
Korv
8
-
max.
12 - 15
10 - 12
4
Fläskkotletter 4
600
max.
12 - 16
12 - 14
4
Kyckling (de- 2
lad i 2 delar)
1000
max.
30 - 35
25 - 30
4
www.zanussi.com
33
Livsmedel
Mängd
Temperatur (°C)
Antal
Tid (min)
(g)
1:a sidan
Falsnivå
2:a sidan
Kebab
4
-
max.
10 - 15
10 - 12
4
Kycklingbröst
4
400
max.
12 - 15
12 - 14
4
Hamburgare
6
600
max.
20 - 30
-
4
Fiskfilé
4
400
max.
12 - 14
10 - 12
4
Varma smörgåsar
4-6
-
max.
5-7
-
4
Rostat bröd
4-6
-
max.
2-4
2-3
4
Tina
Livsmedel
Mängd
(g)
Upptiningstid (min)
Efterupptiningstid (min)
Kommentar
Kyckling
1000
100 - 140
20 - 30
Lägg kycklingen på ett uppoch nervänt tefat på en stor
tallrik. Vänd efter halva tiden.
Kött
1000
100 - 140
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Kött
500
90 - 120
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Forell
150
25 - 35
10 - 15
-
Jordgubbar
300
30 - 40
10 - 20
-
Smör
250
30 - 40
10 - 15
-
Grädde
2 x 200
80 - 100
10 - 15
Det går att vispa grädde även
om delar av den är något frusen.
Tårta
1400
60
60
-
Torkning - Varmluft
•
•
Täck smorda plåtar med bakplåtspapper.
För bättre resultat, stanna ugnen efter halva
torktiden, öppna luckan och låt det svalna
över natten för att fullfölja torkningen.
Grönsaker
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Falsnivå
1 position
Bönor
34
60 - 70
6-8
3
2 positioner
1/4
www.zanussi.com
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Falsnivå
1 position
2 positioner
Pepparfrukter
60 - 70
5-6
3
1/4
Soppgrönsaker
60 - 70
5-6
3
1/4
Svamp
50 - 60
6-8
3
1/4
Örter
40 - 50
2-3
3
1/4
Frukt
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Falsnivå
1 position
2 positioner
Plommon
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Aprikoser
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Äppelskivor
60 - 70
6-8
3
1/4
Päron
60 - 70
6-9
3
1/4
Skötsel och rengöring
VARNING!
Produkter i rostfritt stål eller aluminium
Se säkerhetsavsnitten.
Rengör ugnsluckan endast med en
blöt svamp. Torka med en mjuk
trasa.
Använd aldrig stålull, syror eller
produkter med slipeffekt för
rengöring eftersom de kan skada
ugnens ytor. Rengör ugnens
kontrollpanel med samma
försiktighet.
Anmärkningar om rengöring
•
•
•
•
•
•
Torka av framsidan med en mjuk trasa och
varmt vatten och diskmedel.
Använd ett rengöringsmedel avsett för
rengöring av metallytor.
Rengör produkten efter varje
användningstillfälle. Fettansamling eller andra
matrester kan leda till eldsvåda. Risken är
högre för grillpannan.
Ta bort envis smuts med speciell
ugnsrengöring.
Rengör alla ugnstillbehör efter varje
användningstillfälle och låt dem torka.
Använd en mjuk duk med varmt vatten och
ett rengöringsmedel.
Använd inte starka medel, föremål med
skarpa kanter eller diskmaskin vid rengöring
om du har tillbehör i Super Clean. Det kan
skada ytan.
Rengöring av luckans packning
•
•
Kontrollera ugnsluckans packning med
jämna mellanrum. Dörrtätningen sitter runt
ramen på ugnsutrymmet. Använd inte
produkten om denna packning är skadad.
Kontakta en auktoriserad serviceverkstad.
Se den allmänna informationen om rengöring
för information om rengöring av
dörrtätningen.
Avlägsna ugnsstegarna och de
katalytiska panelerna
Vid rengöring av ugnen ska ugnsstegarna och
de katalytiska panelerna tas bort.
www.zanussi.com
35
FÖRSIKTIGHET!
Var försiktig när du avlägsnar
ugnsstegarna. De katalytiska
panelerna är inte fixerade vid ugnens
väggar och kan falla ut när
ugnsstegarna avlägsnas.
1
2
1
2
För att stödja denna självrengöringsprocedur
ska ugnen värmas upp tom regelbundet.
1. Rengör ugnens botten med varmt vatten
och diskmedel, och torka den sedan.
2. Ställ in funktionen .
3. Ställ in ugnstemperaturen på 250 °C och låt
ugnen vara på i en timme.
4. När produkten har svalnat, rengör den med
en mjuk, fuktig svamp.
Ugnstak
VARNING!
1 Dra först ut stegarnas 2 Dra ut stegen baktill
främre del från
från ugnssidan och ta
sidoväggen. Håll den
bort den.
bakre bakplåtsskenan
och katalyspanelen
på plats med den
andra handen.
Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
Styrpinnarnas avrundade ändar
måste peka framåt.
Inaktivera produkten innan du tar
bort värmeelementet. Se till att
ugnen har svalnat. Det finns risk för
att du bränna dig.
Ta ut ugnsstegarna.
Du kan ta bort värmeelementet för att göra det
enklare att rengöra ugnstaket.
1. Ta bort skruven som håller fast
värmeelementet. Använd en skruvmejsel
första gången.
Katalytisk rengöring
FÖRSIKTIGHET!
Rengör inte den katalytiska ytan med
ugnssprej, frätande
rengöringsmedel, såpa eller andra
rengöringsmedel. Den katalytiska
ytan kan skadas då.
Fläckar eller missfärgning av den
katalytiska ytan påverkar inte de
katalytiska egenskaperna.
VARNING!
Håll barn borta när du rengör ugnen
vid höga temperaturer. Ugnsytan blir
mycket varm och det finns risk att
man bränner sig.
Ta ut alla tillbehör ur ugnen innan
den katalytiska rengöringen
aktiveras.
Väggarna har en katalytisk beläggning och är
självrengörande. De absorberar fett som samlas
på väggarna när produkten är igång.
36
2. Dra försiktigt värmeelementet nedåt.
3. Rengör ugnstaket med en mjuk trasa och en
lösning av varmt vatten och diskmedel och
låt det torka.
Sätt tillbaka värmeelementet i omvänd ordning.
Sätt i ugnsstegarna.
VARNING!
Se till att värmeelementet är korrekt
installerat och inte faller ned.
www.zanussi.com
Rengöring av ugnsluckan
Ugnsluckan har tre glasrutor.Man kan ta loss
och rengöra ugnsluckan och de inre
glasrutorna.
Ugnsluckan kan plötsligt slå igen om
du försöker ta bort glasrutorna innan
du tagit bort ugnsluckan.
FÖRSIKTIGHET!
Använd inte ugnen utan glasrutorna.
1
2
7
1
2
7 Lyft först försiktigt
och ta bort
glasrutorna en efter
en. Börja med den
övre rutan.
Rengör glasrutorna med vatten och lite
diskmedel. Torka glasrutorna noga.
Sätt tillbaka glasrutorna och ugnsluckan när
rengöringen är klar. Utför stegen ovan i omvänd
ordning.
1 Öppna luckan helt
och håll i de två
gångjärnen.
3
2 Lyft och vrid
handtagen på
gångjärnen.
4
Du måste sätta tillbaka glasrutorna (A och B) i
rätt ordning.Den första rutan (A) har en
dekorativ ram. Screentrycksdelen ska vara vänd
mot luckans insida. Efter installationen måste du
se till att ytan på glasrutans ram (A) med
zonerna med screenprinting inte är knottrig när
du vidrör den.
A
B
4 Lägg luckan på en
3 Stäng ugnsluckan
mjuk duk på en stabil
halvvägs till den
yta.
första öppna
positionen. Dra
därefter framåt och ta
bort luckan från sin
plats.
5
6
90°
Kontrollera att du sätter tillbaka mittrutan i
sätena på rätt sätt.
5 Frigör låssystemet
och ta loss
glasrutorna.
www.zanussi.com
6 Vrid de två
fästanordningarna
90° och ta bort dem
från sina fästen.
37
FÖRSIKTIGHET!
Håll i halogenlampan med en trasa
för att förhindra att fett ska komma
på lampan.
1. Avaktivera produkten.
2. Ta ut säkringarna ur säkringsskåpet eller
stäng av huvudströmbrytaren.
Baklampan
1. Ta bort lampglaset genom att vrida det
moturs.
2. Rengör lampglaset.
3. Byt ut lampan mot en passande lampa som
tål upp till 300 °C.
4. Sätt tillbaka lampglaset.
Byte av lampan
Lägg en tygbit på botten av produktens
innandöme. Detta förhindrar skador på
lampglaset och ugnsutrymmet.
VARNING!
Risk för elstötar! Koppla från
säkringen innan du byter lampan.
Lampan och lampglaset kan vara
varma.
Felsökning
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Om produkten inte fungerar...
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Ugnen värms inte upp.
Ugnen är avstängd.
Sätt på ugnen.
Ugnen värms inte upp.
Klockan är inte ställd.
Ställ klockan.
Ugnen värms inte upp.
Nödvändiga inställningar är inte
gjorda.
Kontrollera att rätt inställningar
gjorts.
Ugnen värms inte upp.
En säkring har utlösts.
Kontrollera om säkringen är orsaken till felet. Om säkringen går
gång på gång, tala med en kvalificerad elektriker.
Belysningen fungerar inte.
Lampan är trasig.
Byt lampa.
Ånga och kondens avsätts på
maten och i ugnen.
Du lät maten stå för länge i ugnen.
Låt inte maträtter stå i ugnen längre än 15 - 20 minuter efter att
tillagningen är klar.
Displayen visar "12.00".
Det har varit strömavbrott.
Ställ klockan.
Tekniska data
Kontakta försäljaren eller en auktoriserad
serviceverkstad om du inte kan avhjälpa felet.
38
Information som kundtjänst behöver finns på
typskylten. Typskylten sitter på den yttre kanten
av produktens innanmäte. Avlägsna inte
märkskylten från produktutrymmet.
www.zanussi.com
Vi rekommenderar att du antecknar den här:
Modell (Mod.)
.........................................
PNC (produktnummer)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
Installation
Montering i skåp
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Inbyggd
A
B
548
114
16
20
600
21
558
min. 550
min. 560
589
594
573
594
5
3
Elektrisk installation
Tillverkaren kan inte hållas ansvarig
om säkerhetsföreskrifterna i
kapitlena "Säkerhet" inte följs.
548
min. 550
558
114
16
20
590
Denna produkt levereras med en huvudkontakt
och en huvudkabel.
21
Kabel
Kabeltyper för installation eller utbyte:
min. 560
589
594
573
594
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
För kabeldelen, se den totala effekten (på
märkplåten) och tabellen:
5
3
Total effekt (W)
max. 1380
www.zanussi.com
Kabeldel (mm²)
3 x 0,75
39
Total effekt (W)
Kabeldel (mm²)
max. 2300
3x1
max. 3680
3 x 1,5
Jordkabeln (grön/gul kabel) måste vara 2 cm
längre än fas och neutral kabel (blå och brun
kabel).
Energieffektivitet
Informationsblad och information enligt EU 65-66/2014
Leverantörens namn
Zanussi
Modellbeskrivning
ZOA35752XD
Energiindex
103.2
Energiklass
A
Energiförbrukning med en standardrätt, över/undervärme
0.95 kWh/program
Energiförbrukning med en standardrätt, varmluft
0.88 kWh/program
Antal utrymmen
1
Värmekälla
Elektricitet
Ljudstyrka
72 l
Typ av ugn
Inbyggnadsugn
Massa
34.4 kg
EN 60350-1 - Elektriska matlagningsapparater
- Del 1: Områden, ugnar, ångugnar och grillar Funktionsprovning.
Energibesparing
Denna produkt har funktioner som låter dig
spara energi under vanlig matlagning.
•
40
Allmänna tips
– Kontrollera att ugnsluckan är ordentligt
stängd när produkten är igång och låt
den vara stängd så mycket som möjligt
under tillagningen.
– Använd metalltallrikar för att öka
energisparandet.
– När så är möjligt, lägg maten i ugnen
utan att värma upp den.
•
•
– För matlagning som varar längre än 30
minuter ska ugnstemperaturen minskas
till lägsta möjliga, 3 - 10 minuter innan
matlagningstiden går ut, beroende på
längden på matlagningen. Restvärmen i
ugnen fortsätter laga maten.
– Använd restvärmen för att värma annan
mat.
Matlagning med fläkt - när så är möjligt,
använd matlagningsfunktionerna med fläkt
för att spara energi.
Hålla maten varm - om du vill använda
restvärmen för att hålla maten varm väljer du
lägsta möjliga temperaturinställning.
www.zanussi.com
MILJÖSKYDD
märkta med symbolen med hushållsavfallet.
Lämna in produkten på närmaste
återvinningsstation eller kontakta
kommunkontoret.
Återvinn material med symbolen . Återvinn
förpackningen genom att placera den i lämpligt
kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa
genom att återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte produkter
www.zanussi.com
41
*
42
www.zanussi.com
www.zanussi.com
43
867310017-A-302014
www.zanussi.com/shop
Download PDF

advertising