Electrolux EOB6850AOX User manual

Electrolux EOB6850AOX User manual
EOB6850
BG ФУРНА НА ПАРА
РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА
RO CUPTOR CU ABUR
MANUAL DE UTILIZARE
2
48
2
www.electrolux.com
СЪДЪРЖАНИЕ
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ.....................................................................3
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА СИГУРНОСТ.......................................................................4
3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА.................................................................................... 7
4. КОМАНДНО ТАБЛО..........................................................................................7
5. ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА.........................................................................9
6. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА.......................................................................... 10
7. ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКА........................................................................... 15
8. АВТОМАТИЧНИ ПРОГРАМИ......................................................................... 16
9. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ................................................. 17
10. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ.......................................................................20
11. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ............................................................................. 22
12. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ............................................................................. 38
13. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ...................................................43
14. ИНСТАЛИРАНЕ.............................................................................................45
15. ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ.................................................................... 46
16. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ......................................................................46
МИСЛИМ ЗА ВАС
Благодарим ви, че закупихте уред от Electrolux. Избрахте продукт, който
носи със себе си десетилетия професионален опит и нововъведения.
Оригинален и стилен, той е създаден с мисъл за вас. Така че, когато и да го
използвате, можете да сте сигурни, че ще получите невероятни резултати
по всяко време.
Добре дошли в Electrolux.
Посетете нашия уебсайт, за да:
Получите полезни съвети, брошури, отстраняване на неизправности,
сервизна информация:
www.electrolux.com
Регистрирате своя продукт за по-добро обслужване:
www.registerelectrolux.com
Купите аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за вашия
уред:
www.electrolux.com/shop
ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И ОБСЛУЖВАНЕ
Препоръчваме използването на оригинални резервни части.
Когато се свързвате с нашия оторизиран отдел "Обслужване", трябва да
имате под ръка следната информация: Модел, PNC (номер на продукт),
сериен номер.
Информацията можете да намерите на табелката с данни.
Предупреждение / Внимание-Важна информация за безопасност
Обща информация и съвети
Информация за опазване на околната среда
Запазваме си правото на изменения.
БЪЛГАРСКИ
1.
3
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ
Внимателно прочетете предоставените инструкции
преди инсталиране и употреба на уреда.
Производителят не носи отговорност за неправилно
инсталиране и употреба, предизвикани от
неправилно използване. Винаги запазвайте
инструкциите с уреда за бъдещи справки.
1.1 Безопасност за децата и хората с ограничени
способности
•
•
•
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени
физически, сетивни и умствени възможности или
лица без опит и познания, само ако те са под
наблюдение или бъдат инструктирани относно
безопасната употреба на уреда и възможните
рискове.
Не позволявайте на децата да си играят с уреда.
Съхранявайте всички опаковъчни материали
далеч от деца.
Пазете децата и домашните любимци далеч от
уреда, когато работи или когато изстива.
Достъпните части са горещи.
Ако уредът има механизъм за защита от деца,
препоръчваме да го активирате.
Почистването и поддръжката не трябва да се
извършват от деца, ако не са под наблюдение.
Деца под 3-годишна възраст трябва да се държат
далеч от уреда, освен ако не са под постоянно
наблюдение.
1.2 Общи мерки за безопасност
•
•
Само квалифицирано лице трябва да инсталира
уреда и да сменя кабела.
Уредът се нагорещява отвътре, когато работи. Не
докосвайте нагревателните елементи, които са
вътре в уреда. Винаги използвайте ръкавици за
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
фурна при изваждане или поставяне на аксесоари
или съдове за печене.
При ремонтиране, изключете захранването.
Проверете дали уредът е изключен, преди да
смените лампичката, за да избегнете
възможността от токов удар.
Не почиствайте уреда чрез почистващ апарат за
пара.
Не използвайте абразивни почистващи препарати
или остри метални прибори за стъргане при
почистване на стъклото на вратичката, тъй като те
могат да надраскат повърхността и да доведат до
напукване на стъклото.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да
се смени от производителя, оторизиран сервизен
център или лица със сходна квалификация, за да
се избегне опасност.
За да премахнете поставките за рафтове, първо
издърпайте предната част на поставката и след
това и задната част от страничките стени.
Поставете носачите на скарата в обратна
последователност.
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА СИГУРНОСТ
2.1 Инсталиране
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Уредът трябва да се
инсталира само от
квалифицирани лица.
•
•
•
•
•
Отстранете всички опаковки
Не инсталирайте и не използвайте
повреден уред.
Спазвайте иструкциите за
инсталиране, приложени към
уреда.
Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги
носете предпазни ръкавици.
Никога не дърпайте уреда за
дръжката.
•
•
•
Трябва да спазвате минималното
разстояние до други уреди и
устройства.
Уверете се, че уредът се монтира
под и в близост до безопасни
конструкции.
Страничните стени на уреда могат
да са в непосредствена близост до
други уреди или шкафове със
същата височина.
2.2 Свързване към
електрическата мрежа
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от пожар и токов
удар.
БЪЛГАРСКИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Всички електрически свързвания
трябва да бъдат извършени от
квалифициран електротехник.
Уредът трябва да е заземен.
Уверете се, че информацията за
електричеството от табелката с
данни съответства на
електрозахранването. В противен
случай се свържете с
електротехник.
Винаги използвайте правилно
инсталиран, защитен от удари
контакт.
Не използвайте разклонители и
удължителни кабели.
Внимавайте да не повредите
захранващия щепсел и
захранващия кабел. Ако
захранващият кабел трябва да
бъде подменен, това трябва да
бъде извършено от нашия
оторизиран сервизен център.
Не допускайте захранващите
кабели да се доближават до
вратичката на уреда, особено
когато вратичката е гореща.
Защитата от токов удар на
горещите и изолирани части трябва
да бъде затегната по такъв начин,
че да не може да се отстрани без
инструменти.
Включете захранващия щепсел към
контакта единствено в края на
инсталацията. Уверете се, че
щепселът за захранване е
достъпен след инсталирането.
Ако контактът е разхлабен, не
свързвайте захранващия щепсел.
Не дърпайте захранващия кабел,
за да изключите уреда. Винаги
издърпвайте щепсела.
Използвайте само правилни
устройства за изолация: предпазни
прекъсвачи на мрежата,
предпазители (предпазителите от
винтов тип трябва да се извадят от
фасунгата), изключватели и
контактори за утечка на
заземяването.
Електрическата инсталация трябва
да има изолиращо устройство,
което ви позволява да изключите
уреда от ел. мрежата при всички
полюси. Изолиращото устройство
•
5
трябва да е с ширина на отваряне
на контакта минимум 3 мм.
Уредът съответства на
Директивите на E.E.C.
2.3 Употреба
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от нараняване,
изгаряния, токов удар или
експлозия.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Използвайте този уред само в
домашна среда.
Не променяйте спецификациите на
уреда.
Уверете се, че вентилационните
отвори не са блокирани.
Не оставяйте уреда без надзор,
докато работи.
Деактивирайте уреда след всяка
употреба.
Бъдете внимателни, когато
отваряте вратичката на уреда,
докато уредът работи. Възможно е
да излезе топъл въздух.
Не използвайте уреда с мокри ръце
или ако е в контакт с вода.
Не оказвайте натиск върху
отворената вратичка.
Не използвайте уреда като работна
повърхност или за съхранение.
Отваряйте вратичката на уреда
внимателно. Употребата на
съставки с алкохол може да
причини смесване на алкохола с
въздух.
Не позволявайте влизането на
искри или открит огън в контакт с
уреда, когато вратичката е
отворена.
Не поставяйте запалителни
материали или предмети, които са
напоени със запалителни
материали, в уреда, в близост до
него или върху него.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от повреда в
уреда.
•
За да избегнете повреда или
обезцветяване на емайла:
– не поставяйте съдове за печене
или други обекти в уреда
директно на дъното.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
– не поставяйте алуминиево
фолио директно на дъното на
уреда.
– не поставяйте вода директно в
горещия уред.
– не дръжте влажни тенджери и
храна в уреда, след като
приключите с готвенето.
– бъдете внимателни, когато
отстранявате или инсталирате
аксесоари.
Обезцветяването на емайла не
оказва влияние върху работата на
уреда. Това не е дефект по
смисъла на закона за гаранциите.
Използвайте дълбока тава за
печене за сиропирани торти.
Плодовите сокове причиняват
петна, които може да бъдат трайни.
Този уред е предназначен само за
готвене. Той не трябва да бъде
използван за никакви други цели,
например отопление на
помещения.
Винаги гответе със затворена
вратичка на фурната.
2.4 Готвене на пара
•
•
•
•
•
•
•
2.6 Вградена лампичка
•
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от изгаряне и
повреда в уреда.
•
Изпусканата пара може да
предизвика изгаряния:
– Не отваряйте вратата на уреда
по време на готвене на пара.
– След готвене на пара,
отваряйте внимателно
вратичката на уреда.
2.5 Грижи и почистване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от нараняване,
пожар или повреда на
уреда.
•
•
Преди поддръжка изключете уреда
и извадете щепсела на
захранването от контакта на ел.
мрежата.
Уверете се, че уредът е студен.
Има опасност стъклените панели
да се счупят.
Сменяйте незабавно стъклените
панели на вратичката, когато са
повредени. Свържете се със
сервиза.
Внимавайте, когато сваляте
вратичката от уреда. Вратичката е
тежка!
Почиствайте редовно уреда, за да
предотвратите разваляне на
повърхностния материал.
Оставянето на мазнина или храна в
уреда може да причини пожар.
Почиствайте уреда с навлажнена
мека кърпа. Използвайте само
неутрални препарати. Не
използвайте абразивни продукти,
абразивни стъргалки, разтворители
или метални предмети.
Ако използвате спрей за фурна,
следвайте инструкциите за
безопасност на опаковката.
Не почиствайте емайла с
каталитични частици (ако е
приложимо) с никакъв вид
почистващи препарати.
Крушката или халогенната лампа в
този уред е предназначена само за
употреба в домакински уреди. Не я
използвайте за битово осветление.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от токов удар.
•
•
Преди да подмените крушката,
изключете уреда от
електрозахранването.
Използвайте само лампи със
същите спецификации.
2.7 Изхвърляне
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от нараняване или
задушаване.
•
•
•
Изключете уреда от
електрозахранването.
Отрежете захранващия кабел и го
изхвърлете.
Отстранете ключалката на
вратичката, за да не могат деца и
домашни любимци да се заключат в
уреда.
БЪЛГАРСКИ
3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА
3.1 Общ преглед
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
3
4
11
10
5
4
3
2
1
5
6
9
8
Kомандно табло
Електронен програматор
Водосъдържател
Нагревател
Лампичка
Вентилатор
Опора на скарата, демонтируема
Тръба за оттичане
Вентил за източване на водата
Позиции на скара
Вход за пара
7
3.2 Принадлежности
•
•
•
Скара
За готварски съдове, форми за
кекс, печива.
Тава за печене
За сладкиши и курабийки.
Дълбок тиган за печене
•
•
За печене на тестени и месни
храни или като съд за събиране на
мазнина.
Телескопични водачи
За полици и тави.
Съд за диетично печене
За функциите за готвене на пара.
4. КОМАНДНО ТАБЛО
4.1 Електронен програматор
1
2 3 4 5
6
7 8 9 10 11
Използвайте сензорните полета, за да работите с уреда.
Сензорн Функция
о поле
1
ВКЛ./ИЗКЛ.
Бележка
За активиране и деактивиране на уреда.
7
8
www.electrolux.com
Сензорн Функция
о поле
2
3
4
5
-
6
7
8
9
10
11
Бележка
Функции
нагряване или
Готварска
рецепта
Докоснете сензорното поле веднъж, за да
изберете функция за нагряване или менюто:
Готварска рецепта. Докоснете сензорното
поле отново, за да превключите между
менютата: Функции нагряване, Готварска
рецепта. За да активирате или деактивирате
лампичката, докоснете полето за 3 секунди.
Начален бутон
За да се върнете едно ниво назад в менюто.
За да се покаже основното меню, докоснете
полето за 3 секунди.
Избор на
температура
За да зададете температурата или да се
покаже текущата температура в уреда.
Докоснете полето за 3 секунди, за да
активирате или деактивирате функцията:
Бързо нагряване.
Любими
За запаметяване и достъп до вашите
любими програми.
Екран
Показва текущите настройки на уреда.
Бутон Нагоре
За да се придвижите нагоре в менюто.
Бутон Надолу
За да се придвижите надолу в менюто.
Време и
допълнителни
функции
За задаване на различни функции. Когато
работи функция за нагряване, докоснете
сензорното поле, за да настроите таймера
или функциите: Заключване, Любими,
Загряваване+Задържане, Настрой +
Продължи.
Таймер
За да настроите функцията: Таймер.
OK
Потвърждава избора или настройката.
4.2 Екран
A
B
C
E
D
A)
B)
C)
D)
E)
Функция нагряване
Часово време
Индикатор за нагряване
Температура
Времетраене или приключване на
функция
БЪЛГАРСКИ
9
Други индикатори на дисплея:
Символ
Функция
Таймер
Функцията работи.
Часово време
На дисплея се извежда текущият
час.
Времетр.
Дисплеят показва необходимото
време за готвене.
Приключв.
Дисплеят показва кога времето за
готвене свършва.
Температура
Дисплеят показва температурата.
Посочване на времето
Дисплеят показва колко време
действа функция нагряване.
Натиснете
и
едновременно, за да нулирате
времето.
Индикатор за
нагряване
Дисплеят показва температурата
в уреда.
Индикатор за бързо
нагряване
Функцията е активирана. Тази
функция намалява времето за
загряване.
Автоматично тегло
Дисплеят показва, че системата
за автоматично претегляне е
активна или че теглото може да
се променя.
Загряваване
+Задържане
Функцията е активирана.
5. ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
5.1 Първоначално почистване
Отстранете подвижните носачи на
скарите и аксесоарите от уреда.
Вж. глава "Грижи и
почистване".
Почистете уреда преди първата
употреба.
Поставете аксесоарите и подвижните
носачи на скарите в първоначалната
им позиция.
5.2 Първо свързване
Когато свързвате уреда към
електрическата инсталация или след
спиране на електрозахранването
трябва да настроите езика, часовника,
контраста и яркостта на екрана и
часовото време.
или
, за да
1. Натиснете
зададете стойността.
2. Натиснете
, за да потвърдите.
10
www.electrolux.com
5.3 Предварително загряване
Загрейте празния уред
предварително, за да изгорите
остатъчната мазнина.
1. Задайте функцията: Топлина
и максималната
отгоре/отдолу
температура.
2. Оставете уреда да работи един
час.
3. Задайте функцията: Топъл въздух
и максималната температура.
4. Оставете уреда да работи 15
минути.
Принадлежностите могат да се
нагреят повече от обичайното. От
уреда може да излиза миризма и дим.
Това е нормално. Осигурете
достатъчна вентилация в стаята.
6. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
6.1 Навигация в менютата
3. Натиснете
, за да преминете
към подменюто или да приемете
настройката.
По всяко време можете да
се върнете в главното
1. Активирайте уреда.
меню с
или
, за да
2. Натиснете
изберете опция от менюто.
.
6.2 Преглед на менюта
Основно меню
Симв Елемент от менюто
ол
Приложение
Функции нагряване
Съдържа списък с функции за нагряване.
Готварска рецепта
Съдържа списък с автоматични програми.
Любими
Съдържа списък с любими програми за
готвене, създаден от потребителя.
Основни настройки
Можете да ги използвате, за да задавате
други настройки.
Специалитети
Съдържа списък с допълнителни функции
за нагряване.
Подменю за: Основни настройки
Симв Подменю
ол
Описание
Настройка часовото
време
Настройва текущото време на часовника.
Посочване на времето
Когато е ВКЛЮЧЕНА, дисплеят показва
текущото време, когато деактивирате
уреда.
БЪЛГАРСКИ
Симв Подменю
ол
11
Описание
Настрой + Продължи
Когато е ВКЛЮЧЕНА, можете да изберете
функцията от екрана "Избор на опции":
Настрой + Продължи.
Загряваване+Задържане
Когато е ВКЛЮЧЕНА, можете да изберете
функцията от екрана "Избор на опции":
Загряваване+Задържане.
Удължаване на времето
Активира и деактивира функцията
Удължаване на времето.
Контраст на екрана
Настройва контраста на екрана на степени.
Яркост на екрана
Настройва яркостта на дисплея на степени.
Настрой Език
Задава езика на дисплея.
Усилване на звънеца
Настройва на степени силата на звука при
натискане на бутоните и на сигналите.
Звук. сигнал на бутоните
Активира и деактивира звука при натискане
на сензорните полета. Не е възможно да
деактивирате тона на сензорното поле с
ВКЛ./ИЗКЛ.
Звуци на аларм / греш.
Активира и деактивира звуците на
алармата.
Обслужване
Показва конфигурацията и версията на
софтуера.
Фабрични настройки
Връща всички настройки към фабричните
им стойности.
6.3 Функции нагряване
Функция нагряване
Приложение
Топъл въздух
За печене на 3 позиции на скарата
едновременно и за сушене на
храна.Задайте температурата 20 - 40 °C пониско отколкото за функцията: Топлина
отгоре/отдолу.
Горещ въздух + Пара
За ястия на пара. Използвайте тази
функция, за да намалите
продължителността на времето за готвене и
за да запазите витамините и хранителните
вещества в храната. Изберете функция и
задайте температура между 130 °C и 230
°C.
12
www.electrolux.com
Функция нагряване
Приложение
Пица нагряване
За приготвяне на пица, киш или пай с пара.
Топлина отгоре/
отдолу
За печене на тестени и месни храни на 1
ниво.
Вентил. на ниска
темпер.
За приготвяне на особено крехки, сочни
печени меса.
Долно нагряване
За печене на кексове с хрупкава основа и за
консервиране на храна.
Вентил.ниска т.
влажност
За пестене на енергия при печене и
приготвяне на сушено печени продукти. За
печене на приготвени в консервени кутии
продукти на 1 ниво. Тази функция се
използва за дефиниране класа на
енергийна ефективност, съгласно EN50304.
ECO печене1
Функциите тип ЕКО ви позволяват да
оптимизирате потреблението на
електроенергия по време на готвене. За
целта първо трябва да зададете времето за
готвене. Повече информация за
препоръчителните настройки може да
намерите в таблиците за готвене, където е
обяснена съответната функция.
Дълбоко замразени
храни
За да станат хрупкави полуготовите храни
като пържени картофки, картофени
резенчета и пролетни рулца.
Единичен грил
За запичане на плоска храна или препичане
на хляб.
Двоен грил
За печене на тънки пластове храна в големи
количества и за препичане на филийки.
Турбо грил
За печене на по-големи парчета месо или
птици с кости на 1-ва позиция на рафта.
Също и за запичане и запеканки.
Възстановяване на
парата
За подгряване на вече приготвена храна
направо в чинията.
6.4 Специалитети
Функция нагряване
Печене на хляб
Приложение
За изпичане на хляб.
БЪЛГАРСКИ
Функция нагряване
13
Приложение
Огретен
За ястия като лазаня или запечени картофи.
Също и за запичане.
Втасване на тесто1
За регулирано надигане на тесто с мая
преди печене.
Затопляне на чиния
За затопляне на чинии преди сервиране.
Консервиране
За консервиране на зеленчуци, например
кисели краставички.
Сушене
За сушене на нарязани плодове (напр.
ябълки, сливи, праскови) и зеленчуци (напр.
домати, тиквички, гъби).
Поддържане на
топлина
За поддържане на храната топла.
Defrost
(Размразяване)
За размразяване на замразени храни.
6.5 Активиране на функция
нагряване
1. Активирайте уреда.
2. Изберете менюто: Функции
нагряване.
, за да потвърдите.
3. Натиснете
4. Задайте функция за нагряване.
5. Натиснете
, за да потвърдите.
6. Задайте температурата.
7. Натиснете
, за да потвърдите.
6.6 Готвене на пара
Капакът на водосъдържателя е в
командното табло.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Използвайте само вода.
Не използвайте
филтрирана
(деминерализирана) или
дестилирана вода. Не
използвайте други
течности. Не слагайте
запалими или алкохолни
течности във
водосъдържателя.
1. Подгответе храната в правилен
съд за готвене.
2. Натиснете капака, за да отворите
водосъдържателя.
3. Напълнете чекмеджето за вода с
900 мл вода.
Водата е достатъчна за
приблизително 55 - 60 минути.
4. Приберете водосъдържателя до
начална позиция.
5. Активирайте уреда.
6. Изберете функция за загряване с
пара и температура.
7. Ако е необходимо, настройте
функцията Времетр.
Приключв.
или
.
При изпразване на
парогенератора
прозвучава звуков сигнал.
Сигналът прозвучава отново в края на
периода за готвене.
8. Деактивирайте уреда.
9. Изпразнете чекмеджето за вода,
след като приключите с готвенето
на пара.
14
www.electrolux.com
ВНИМАНИЕ!
Уредът е горещ.
Съществува опасност
от изгаряния.
Внимавайте, когато
изпразвате чекмеджето
за вода.
Оставете уреда да изсъхне напълно,
като оставите вратичката отворена.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Изчакайте приблизително
60 минути след всяка
употреба на готвене на
пара, за да предотвратите
изтичане на гореща вода
от вентила за източване.
6.7 Индикатор за "празен
резервоар"
На екрана се показва: Необходима e
вода и когато резервоарът се
изпразни и трябва да се напълни
отново, прозвучава звуков сигнал.
За повече информация, вж. "Готвене
на пара"
6.8 Индикатор за "пълен
резервоар"
Ако на дисплея се покаже:
Резервоарът за вода е пълен, можете
да използвате готвенето на пара.
Когато резервоарът е пълен
прозвучава звуков сигнал.
Ако сипете твърде много
вода в резервоара,
аварийният изход
изтласква излишната вода
към дъното на фурната.
Избършете вода с гъба
или кърпа.
6.9 Източване на резервоара
за водата
ВНИМАНИЕ!
Уверете се, че уредът е
хладен преди да започнете
за изпразвате резервоара
за вода.
1. Пригответе тръбата за оттичане
(С), приложена в пакета с
ръководството. Сложете конектора
(В) в единия край на тръбата за
оттичане.
A
B
C
2. Сложете другия край на тръбата за
оттичане (С) в контейнера.
Сложете го на позиция, по-ниска от
вентила за източване (А).
3. Отворете вратичката на фурната и
сложете конектор (В) във вентила
за отточване (А).
4. Натиснете конектора
неколкократно, когато изпразвате
резервоара.
Резервоарът може да
има малко вода, когато
дисплеят покаже:
Необходима e вода.
Изчакайте, докато
течът на вода от
вентила за източване
на вода спре.
5. Махнете конектора от вентила за
отточване когато водата спре да
тече.
Не наливайте източената
вода обратно в резервоара
за пара.
6.10 Индикатор за нагряване
Когато активирате функция за
нагряване, лентата на дисплея се
включва. Лентата показва, че
температурата се покачва.
БЪЛГАРСКИ
6.11 Индикатор за бързо
нагряване
15
6.12 Остатъчна топлина
Когато деактивирате уреда, дисплеят
показва остатъчната топлина. Можете
да използвате тази топлина, за да
държите храната топла.
Тази функция намалява времето за
нагряване.
За да активирате функцията,
задръжте за 3 секунди. Индикаторът
за загряване се сменя.
7. ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКА
7.1 Таблица с функции на часовника
Функция Часовник
Таймер
Приложение
За настройка на отброяване (макс. 2
часа и 30 минути). Тази функция не
влияе върху работата на уреда.
Използвайте
, за да активирате
функцията. Натиснете
зададете минутите и
или
, за да
за стартиране.
Времетр.
За задаване на продължителност на
операцията (макс. 23 ч 59 мин.)
Приключв.
Тук се задава час за изключване на
функция нагряване (макс. 23 ч 59 мин).
Ако зададете време за функция на
часовника, времето започва да се
отброява след 5 секунди.
Ако използвате функциите
на часовника: Времетр.,
Приключв., уредът
деактивира нагряващите
елементи, след като
изминат 90% от
зададеното време. Уредът
използва остатъчната
топлина, за да продължи
процеса на готвене до
изтичане на времето (3 20 минути).
7.2 Настройка на функциите
за време
•
•
Преди да използвате
функциите: Времетр.,
Приключв., трябва
първо да зададете
функция за нагряване и
температура. Уредът се
деактивира
автоматично.
Можете да използвате
функциите: Времетр. и
Приключв.
едновременно, ако
желаете автоматично
да активирате и
деактивирате уреда в
даден по-късен час.
1. Задайте функция за нагряване.
2. Натискайте
отново и отново,
докато екранът покаже
16
www.electrolux.com
необходимата функция на
часовника и съответния символ.
3. Натиснете
или
, за да
зададете необходимото време.
4. Натиснете
, за да потвърдите.
Когато времето изтече, се чува звуков
сигнал. Уредът се деактивира.
Екранът показва съобщение.
5. Натиснете някое сензорно поле, за
да спрете сигнала.
7.3 Загряваване+Задържане
5. Натиснете
, за да потвърдите.
Когато функцията приключи, се чува
звуков сигнал.
Функцията остава включена, ако
промените функциите за нагряване.
7.4 Удължаване на времето
Функцията: Удължаване на времето
кара функцията за нагряване да
продължава след изтичането на
Времетр..
Приложима е при всички
функции за нагряване с
Времетр. или Автоматично
тегло.
Условия за работа на функцията:
•
•
Зададената температура е над 80
°C.
Функцията: Времетр. е зададена.
Функцията: Загряваване+Задържане
държи приготвената храна топла на 80
°C в продължение на 30 минути. Тя се
активира след приключване на
процеса за печене (на месо).
Можете да активирате или
деактивирате функцията в менюто:
Основни настройки.
1. Активирайте уреда.
2. Изберете функцията за нагряване.
3. Задайте температурата над 80 °C.
1. Когато времето за готвене изтече,
се чува звуков сигнал. Натиснете
някое сензорно поле.
Дисплеят показва съобщението.
2. Натиснете
, за да активирате,
или
за отказ.
3. Задайте продължителността на
функцията.
4. Натиснете
.
4. Натиснете
необходимия брой
пъти, докато екранът покаже:
Загряваване+Задържане.
8. АВТОМАТИЧНИ ПРОГРАМИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
8.1 Готварска рецепта с
Автоматична рецепта
Този уред разполага с набор от
рецепти, които можете да използвате.
Рецептите са фиксирани и не можете
да ги променяте.
1. Активирайте уреда.
2. Изберете менюто: Готварска
рецепта. Натиснете
, за да
потвърдите.
3. Изберете категорията и ястието.
Натиснете
, за да потвърдите.
4. Изберете рецепта. Натиснете
за да потвърдите.
,
Когато използвате
функцията: Ръчно, уредът
използва автоматичните
настройки. Можете да ги
промените както и другите
функции.
8.2 Готварска рецепта с
Автоматично тегло
Тази функция автоматично изчислява
времето за печене. За да я
БЪЛГАРСКИ
използвате, трябва да въведете
теглото на храната.
1. Активирайте уреда.
2. Изберете менюто: Готварска
рецепта. Натиснете
, за да
потвърдите.
3. Изберете категорията и ястието.
Натиснете
, за да потвърдите.
4. Изберете функцията: Автоматично
тегло. Натиснете
потвърдите.
, за да
5. Докоснете
или
, за да
настроите теглото на храната.
Натиснете
17
Автоматичната програма стартира.
6. Можете по всяко време да
промените теглото. Натиснете
или
, за да промените теглото.
7. Когато времето изтече, се чува
звуков сигнал. Натиснете някое
сензорно поле, за да деактивирате
сигнала.
При някои програми,
обърнете храната след 30
минути. Екранът показва
напомняне.
, за да потвърдите.
9. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
9.1 Телескопични водачи
Запазете инструкциите за
монтаж на телескопичните
водачи за бъдещи справки.
2. Поставете скарата на
телескопичните водачи и
внимателно ги бутнете вътре в
уреда.
°C
С телескопичните водачи можете да
поставяте и сваляте скарите по-лесно.
ВНИМАНИЕ!
Не мийте телескопичните
водачи в съдомиялна
машина. Не смазвайте
телескопичните водачи.
1. Издърпайте навън десния и левия
телескопичен водач.
°C
Уверете се, че телескопичните водачи
са напълно вкарани в уреда, преди да
затворите вратичката на фурната.
9.2 Аксесоари за готвене на
пара
Съдът за диетично печене за
функции за готвене на пара
Съдът се състои от стъклена купа,
капак с отвор за тръбата на дюзата (C)
и стоманена решетка, която се
поставя на дъното на съда за печене.
18
www.electrolux.com
Стъклена купа (A)
Капак (B)
Дюза за директно готвене на пара
(D)
Стоманена решетка (E)
Дюзата и тръбата на дюзата
•
Не поставяйте горещ съд за
готвене върху студена / мокра
повърхност.
•
Не поставяйте студени течности в
съда за готвене, когато е горещ.
•
Не използвайте съда за готвене
върху гореща повърхност за
готвене.
C
D
“C” е тръбата на дюзата за готвене на
пара, “D” е дюзата за директно готвене
на пара.
Тръба на дюза (C)
БЪЛГАРСКИ
•
19
Не почиствайте съда за готвене с
абразиви, стъргалки и прахове.
Уверете се, че не сте смачкали
тръбата на дюзата и не докосва
нагревателен елемент в горната част
на фурната.
4. Задайте на фурната функция за
готвене на пара.
9.4 Директно готвене на пара
9.3 Готвене на пара в съд за
диетично печене
Поставете храната върху стоманената
решетка в съда за печене и поставете
отгоре капака.
1. Поставете тръбата на дюзата в
специалния отвор в капака на съда
за диетично печене.
C
Поставете храната върху стоманената
решетка в съда за печене. Добавете
вода.
ВНИМАНИЕ!
Не използвайте капака на
съда.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Бъдете внимателни, когато
използвате дюзата, когато
фурната работи. Винаги
използвайте кухненски
ръкавици, за да докосвате
дюзата, когато фурната е
гореща. Винаги
отстранявайте дюзата от
фурната, когато не
използвате функция за
пара.
Тръбата на дюзата е
специално създадена за
готвене и не съдържа
вредни вещества.
2. Поставете съда за печене върху
втората скара отдолу нагоре.
3. Поставете другия край на тръбата
на дюзата във входа за пара.
1. Поставете дюзата (D) в тръбата на
дюзата (C). Свържете другия край
към входа за пара.
20
www.electrolux.com
Когато готвите храна като пиле,
патица, пуйка, дребна или едра риба,
поставяйте дюзата (D) директно в
празната част на месото. Уверете се,
че не причинявате запушване на
отворите.
2. Поставете съда за печене върху
първата или втората скара отдолу
нагоре.
Уверете се, че не сте смачкали
тръбата на дюзата и не докосва
нагревателен елемент в горната част
на фурната.
3. Задайте на фурната функция за
готвене на пара.
За повече информация относно
готвене на пара вижте готварските
таблици за готвене на пара в главата
"Препоръки и съвети".
10. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ
10.1 Любими
Можете да запазвате любимите си
настройки, като времетраене,
температура или функция нагряване.
Те са на разположение в менюто:
Любими. Могат да се запаметят до 20
програми.
Запаметяване на програма
1. Активирайте уреда.
2. Задайте функция за нагряване или
автоматична програма.
3. Докоснете неколкократно,
докато на дисплея се покаже:
ЗАПАМЕТЯВАНЕ.
Следващата буква мига.
9. Ако е необходимо, повторете
стъпка 7.
10. Натиснете и задръжте
, за да
запаметите.
Можете да презапишете позиция за
запаметяване. Когато дисплеят
покаже първата свободна позиция в
паметта, докоснете
или
и
натиснете
, за да презапишете
съществуваща програма.
Можете да промените името на някоя
програма от менюто: Промяна името
на прогр..
Активиране на програмата
, за да потвърдите.
4. Натиснете
На екрана се показва първата
свободна позиция за запаметяване.
1. Активирайте уреда.
2. Изберете менюто: Любими.
5. Натиснете
, за да потвърдите.
6. Въведете името на програмата.
Първата буква мига.
, за да потвърдите.
3. Натиснете
4. Изберете името на любимата си
програма.
7. Докоснете
или
промените буквата.
5. Натиснете
8. Натиснете
.
, за да
, за да потвърдите.
, за да отидете директно
Натиснете
в менюто: Любими.
БЪЛГАРСКИ
10.2 Използване на Защита
за деца
Функцията Защита за деца
предотвратява неумишлената работа
с уреда.
1. Активирайте уреда.
и
едновременно,
2. Докоснете
докато на дисплея се покаже
съобщение.
За да деактивирате функцията
Заключване за деца, повторете стъпка
2.
6. Натиснете
1. Активирайте уреда.
2. Задайте функция за нагряване или
настройка.
необходимия брой
3. Натиснете
пъти, докато екранът покаже:
Заключване.
4. Натиснете
, за да потвърдите.
За да деактивирате функцията,
натиснете
. На дисплея се показва
съобщение. Натиснете
и след това
, за да потвърдите.
Когато деактивирате
уредът, функцията също
се деактивира.
Когато функцията за нагряване
приключи, се чува звуков сигнал.
•
•
1. Активирайте уреда.
2. Задайте функция за нагряване.
необходимия брой
3. Натиснете
пъти, докато екранът покаже:
Времетр..
4. Задайте времето.
5. Натиснете
необходимия брой
пъти, докато екранът покаже:
Настрой + Продължи.
Заключване се включва
докато функцията за
нагряване работи.
Менюто: Основни
настройки ви позволява
да активирате и
деактивирате
функцията: Настрой +
Продължи.
10.5 Автоматично изключване
Поради мерки за сигурност, уредът се
деактивира автоматично след
определено време, ако функция за
загряване работи и ако не променяте
настройките.
Температура
(°C)
Време за
изключване (ч)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - максимум
1.5
Автоматичното
изключване не работи с
функциите: Лампа,
Приключв., Времетр..
10.4 Настрой + Продължи
Функцията ви позволява да зададете
функция за нагряване (или програма),
която да използвате по-късно с едно
докосване на сензорното поле.
, за да потвърдите.
Натиснете сензорно поле (освен ),
за да стартирате функцията: Настрой
+ Продължи. Зададената функция за
нагряване стартира.
10.3 Заключване
Функцията предотвратява
неумишлена смяна на функцията
нагряване. Можете да я активирате
само когато уредът работи.
21
10.6 Яркост на екрана
Има два режима за яркост на екрана:
•
•
Нощна яркост - когато уредът е
изключен, яркостта на екрана е помалка между 22:00:00 и 06:00:00
часа;
Дневна яркост:
– Когато уредът е активиран.
– Ако докоснете някое сензорно
поле по време на нощна яркост
(освен полето ВКЛ./ИЗКЛ.),
22
www.electrolux.com
дисплеят се връща към дневна
яркост за следващите 10
секунди.
– Ако уредът е деактивиран и
настроите функцията:. Таймер.
Когато функцията приключи,
екранът се връща към нощна
яркост.
10.7 Охлаждащ вентилатор
Когато уредът работи, охлаждащият
вентилатор се активира автоматично,
за да поддържа повърхностите на
уреда хладни. Ако деактивирате
уреда, охлаждащият вентилатор
продължава да работи, докато уредът
се охлади.
10.8 Предпазен термостат
Неправилната работа с уреда или
повредата на някои компоненти може
да доведе до опасно прегряване. За
да предотврати това, фурната е
оборудвана с термостат за
безопасност, който прекъсва
захранването. Фурната се включва
отново автоматично, след като
температурата спадне.
11. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
Температурата и времето
за печене в таблиците са
само ориентировъчни. Те
зависят от рецептите,
качеството и количеството
на използваните съставки.
11.1 Вътрешна страна на
вратичката
В някои модели от вътрешната
страна на вратичката можете да
намерите:
•
•
номерата на позициите на
рафтовете.
информация за функциите за
нагряване, препоръчителните нива
на скара и температури за типични
ястия.
•
•
•
11.3 Печене на кексове
•
•
11.2 Обща информация
•
•
Уредът има пет позиции на
полиците. Позициите на рафтовете
се броят от дъното на уреда.
Уредът е снабден със специална
система, която задвижва въздуха и
постоянно рециклира парата. С
тази система е възможно да се
готви на пара и да се поддържат
ястията меки отвътре и хрупкави
отвън. Тя намалява до минимум
времето за готвене и консумацията
на електроенергия.
В уреда или по стъклата на
вратичката може да кондензира
влага. Това е нормално. Винаги
отстъпвайте от уреда, когато
отваряте вратичката по време на
готвене. За да намалите конденза,
включете уреда да работи 10
минути преди готвене.
Избърсвайте влагата след всяко
използване на уреда.
При готвене не поставяйте съдове
директно на дъното на уреда и не
покривайте компонентите с
алуминиево фолио. Това може да
промени резултатите от печенето и
да повреди емайла на фурната.
Не отваряйте вратичката на
фурната, преди да е изтекло 3/4 от
зададеното време за готвене.
Ако използвате едновременно две
тавички за печене, оставете едно
празно ниво между тях.
11.4 Приготвяне на месо и
риба
•
•
•
Използвайте дълбоката тава за
много мазна храна, за да
предпазите фурната от петна,
които могат да бъдат постоянни.
Оставете месото за приблизително
15 минути преди нарязване, така че
сокът да не изтича навън.
За да избегнете твърде много дим
във фурната по време на печене,
БЪЛГАРСКИ
налейте малко вода в дълбоката
тава. След като водата се изпари,
доливайте още, за да не
кондензира димът.
11.5 Времена за готвене
23
Първоначално, проследете
резултатите, когато готвите. Намерете
най-добрите настройки (настройка на
нагряване, време на готвене и др.) за
вашите съдове, рецепти и количества,
когато използвате този уред.
Времената за приготвяне зависят от
типа на храната, нейната
консистенция и обем.
11.6 Таблица за печене на тестени продукти и месо
Кейкове
Храна
Топлина отгоре/
отдолу
Топъл въздух
Температ Положен
ура (°C)
ие на
скарата
Температ Положен
ура (°C)
ие на
скарата
Време
(мин)
Забележк
и
Рецепти с 170
бита смес
2
160
3 (2 и 4)
45 - 60
Във
форма за
кекс
Маслено
тесто
170
2
160
3 (2 и 4)
20 - 30
Във
форма за
кекс
Масленомлечен
чийзкейк
170
1
165
2
80 - 100
Във
форма за
кекс 26 см
Ябълков
кейк
(ябълков
пай)1)
170
2
160
2 (ляво и
дясно)
80 - 100
В две
форми за
кекс по 20
см, на
скара
Щрудел
175
3
150
2
60 - 80
В тава за
печене
Сладкиш 170
с
мармалад
2
165
2 (ляво и
дясно)
30 - 40
Във
форма за
кекс 26 см
Пандишп
ан
170
2
150
2
40 - 50
Във
форма за
кекс 26 см
Коледен
кейк/
Богат
плодов
кейк1)
160
2
150
2
90 - 120
Във
форма за
кекс 20 см
24
www.electrolux.com
Храна
Топлина отгоре/
отдолу
Топъл въздух
Време
(мин)
Забележк
и
Температ Положен
ура (°C)
ие на
скарата
Температ Положен
ура (°C)
ие на
скарата
175
1
160
2
50 - 60
Във
форма за
хляб
Малки
170
кексчета едно
ниво1)
3
150 - 160
3
20 - 30
В тава за
печене
Малки
кексчета две
нива1)
-
140 - 150
2и4
25 - 35
В тава за
печене
Малки
кексчета три
нива1)
-
140 - 150
1, 3 и 5
30 - 45
В тава за
печене
Бисквити 140
/
сладкиши
на
пръчици едно ниво
3
140 - 150
3
25 - 45
В тава за
печене
Бисквитки /
сладкиши
на
пръчици на две
нива
-
140 - 150
2и4
35 - 40
В тава за
печене
Бисквитки /
сладкиши
на
пръчици на две
нива
-
140 - 150
1, 3 и 5
35 - 45
В тава за
печене
Целувки - 120
едно ниво
3
120
3
80 - 100
В тава за
печене
Целувки - две
нива1)
-
120
2и4
80 - 100
В тава за
печене
Сливов
кейк1)
БЪЛГАРСКИ
Храна
Топлина отгоре/
отдолу
Топъл въздух
Температ Положен
ура (°C)
ие на
скарата
Температ Положен
ура (°C)
ие на
скарата
190
3
190
Еклери 190
едно ниво
3
Еклери две нива
25
Време
(мин)
Забележк
и
3
12 - 20
В тава за
печене
170
3
25 - 35
В тава за
печене
-
170
2и4
35 - 45
В тава за
печене
Плоски
180
сладкиши
2
170
2
45 - 70
Във
форма за
кекс 20 см
Богат
плодов
кейк
160
1
150
2
110 - 120
Във
форма за
кекс 24 см
Викториа 170
нски
сандвич1)
1
160
2 (ляво и
дясно)
30 - 50
Във
форма за
кекс 20 см
Време
(мин)
Забележк
и
Кифли1)
-
1) Загрейте фурната предварително за 10 минути.
Хляб и пица
Храна
Топлина отгоре/
отдолу
Топъл въздух
Температ Положен
ура (°C)
ие на
скарата
Температ Положен
ура (°C)
ие на
скарата
Бял
хляб 1)
190
1
190
1
60 - 70
1 - 2 броя,
по 500 г
всеки
Ръжен
хляб
190
1
180
1
30 - 45
Във
форма за
хляб
Хлебчет
а 1)
190
2
180
2 (2 и 4)
25 - 40
по 6 - 8
броя в
тава за
печене
Пица1)
230 - 250
1
230 - 250
1
10 - 20
В тава за
печене
или
дълбока
тава
26
www.electrolux.com
Храна
Курабийк
и1)
Топлина отгоре/
отдолу
Топъл въздух
Температ Положен
ура (°C)
ие на
скарата
Температ Положен
ура (°C)
ие на
скарата
200
190
3
3
Време
(мин)
Забележк
и
10 - 20
В тава за
печене
Време
(мин)
Забележк
и
1) Загрейте фурната предварително за 10 минути.
Плодови пити
Храна
Топлина отгоре/
отдолу
Топъл въздух
Температ Положен
ура (°C)
ие на
скарата
Температ Положен
ура (°C)
ие на
скарата
Макароне 200
н флан
2
180
2
40 - 50
Във
форма
Зеленчук
ов флан
200
2
175
2
45 - 60
Във
форма
Кишове1)
180
1
180
1
50 - 60
Във
форма
Лазаня1)
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Във
форма
Канелон
и1)
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Във
форма
Време
(мин)
Забележк
и
1) Загрейте фурната предварително за 10 минути.
Mесо
Храна
Топлина отгоре/
отдолу
Топъл въздух
Температ Положен
ура (°C)
ие на
скарата
Температ Положен
ура (°C)
ие на
скарата
200
2
190
2
50 - 70
На
скарата
Pork
180
(Свинско)
2
180
2
90 - 120
На
скарата
Телешко
2
175
2
90 - 120
На
скарата
Говеждо
190
БЪЛГАРСКИ
Храна
Топлина отгоре/
отдолу
Топъл въздух
Температ Положен
ура (°C)
ие на
скарата
Температ Положен
ура (°C)
ие на
скарата
27
Време
(мин)
Забележк
и
Английски 210
ростбиф,
полуизпе
чен
2
200
2
50 - 60
На
скарата
Английски 210
ростбиф,
средно
изпечен
2
200
2
60 - 70
На
скарата
Английски 210
ростбиф,
добре
изпечен
2
200
2
70 - 75
На
скарата
Свинска
плешка
180
2
170
2
120 - 150
С кожата
Свински
джолан
180
2
160
2
100 - 120
2 броя
Агнешко
190
2
175
2
110 - 130
Бутче
Пиле
220
2
200
2
70 - 85
Цялo
Пуйка
180
2
160
2
210 - 240
Цялo
Патица
175
2
220
2
120 - 150
Цялo
Гъска
175
2
160
1
150 - 200
Цялo
Заек
190
2
175
2
60 - 80
Нарязан
Див заек
190
2
175
2
150 - 200
Нарязан
Фазан
190
2
175
2
90 - 120
Цялo
Време
(мин)
Забележк
и
Риба
Храна
Топлина отгоре/
отдолу
Топъл въздух
Температ Положен
ура (°C)
ие на
скарата
Температ Положен
ура (°C)
ие на
скарата
Пъстърва 190
/ Ципура
2
175
2
40 - 55
3 - 4 риби
Риба тон/
сьомга
2
175
2
35 - 60
4-6
филета
190
28
www.electrolux.com
11.7 Единичен грил
Нагрейте предварително
празната фурна за 3
минути преди готвенето
Храна
Количества
Парчета
(г)
Температ Време (мин)
ура (°C)
1-ва
2-ра
страна
страна
Пържоли
филе
4
800
макс.
12 - 15
12 - 14
4
Пържоли
говеждо
4
600
макс.
10 - 12
6-8
4
Наденици 8
-
макс.
12 - 15
10 - 12
4
Свински
пържоли
600
макс.
12 - 16
12 - 14
4
Пиле
2
(разрязан
о на 2)
1000
макс.
30 - 35
25 - 30
4
Шишчета
4
-
макс.
10 - 15
10 - 12
4
Пилешки
гърди
4
400
макс.
12 - 15
12 - 14
4
Хамбурге
р
6
600
макс.
20 - 30
-
4
Рибно
филе
4
400
макс.
12 - 14
10 - 12
4
Печени
сандвичи
4-6
-
макс.
5-7
-
4
Препечен 4 - 6
и
филийки
-
макс.
2-4
2-3
4
4
Положен
ие на
скарата
11.8 Турбо грил
Говеждо
Храна
Количества
Температура Време (мин)
(°C)
Положение
на скарата
Говеждо печено
или филе,
полуизпечено1)
на см
дебелина
190 - 200
1 или 2
5-6
БЪЛГАРСКИ
Храна
Количества
Температура Време (мин)
(°C)
Положение
на скарата
Говеждо печено на см
или филе, средно дебелина
изпечено1)
180 - 190
6-8
1 или 2
Говеждо печено
или филе, добре
изпечено1)
170 - 180
8 - 10
1 или 2
на см
дебелина
1) Предварително загрейте фурната.
Свинско
Храна
Количество
(кг)
Температура Време (мин)
(°C)
Положение
на скарата
Плешка, врат,
бут
1 - 1.5
160 - 180
90 - 120
1 или 2
Котлет, гърди
1 - 1.5
170 - 180
60 - 90
1 или 2
Месно руло
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
1 или 2
Свински джолан
(предварително
сварен)
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
1 или 2
Храна
Количество
(кг)
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение
на скарата
Телешко
печено
1
160 - 180
90 - 120
1 или 2
Телешки
джолан
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
1 или 2
Храна
Количество
(кг)
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение
на скарата
Агнешки бут,
агнешко
печено
1 - 1.5
150 - 170
100 - 120
1 или 2
Агнешко филе 1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
1 или 2
Телешко
Агнешко
Домашни птици
Храна
Количество
(кг)
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение
на скарата
Порции птиче
месо
0,2 - 0,25
всяка част
200 - 220
30 - 50
1 или 2
29
30
www.electrolux.com
Храна
Количество
(кг)
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение
на скарата
Пиле,
половинка
0,4 - 0,5 всяка
част
190 - 210
35 - 50
1 или 2
Пиле, млада
кокошка
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
1 или 2
Патица
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
1 или 2
Гъска
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
1 или 2
Пуйка
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
1 или 2
Пуйка
4-6
140 - 160
150 - 240
1 или 2
Храна
Количество
(кг)
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение
на скарата
Риба, цяла
1 - 1.5
210 - 220
40 - 60
1 или 2
Риба
11.9 Вентил.ниска т. влажност
По време на готвене,
отворете вратичката на
уреда, само когато е
необходимо.
Храна
Видове храни
Температура Време (мин)
(°C)
Положение
на скарата
Макарони на фурна
180 - 200
45 - 60
2
Лазаня
180 - 200
45 - 60
2
Запечени картофи
190 - 210
55 - 80
2
Сладки ястия
180 - 200
45 - 60
2
Кръгъл кекс или бриош
160 - 170
50 - 70
1
Козунак плетен / във
форма на венец
170 - 190
40 - 50
2
Кейк от маслено тесто с
160 - 170
поръсени капки от тестото
(сух)
20 - 40
3
Курабийки от тесто с мая
20 - 40
2
160 - 170
БЪЛГАРСКИ
11.10 Вентил. на ниска
темпер.
Използвайте тази функция за
приготвянето на немазни, крехки
парчета месо и риба. Тази функция не
е подходяща за рецепти като
задушено месо или тлъсто печено
свинско.
За първите 10 минути може да
зададете температурата на фурната
между 80 °C и 150 °C. Фабричната
настройка е 90 °C. След задаване на
температурата, фурната продължава
да готви на 80 °C. Не използвайте тази
функция за птиче месо.
31
Винаги, когато използвате
тази функция, гответе без
капак.
1. Запържете месото на тиган върху
плочата при много висока
настройка в продължение на 1 - 2
минути от всяка страна.
2. Поставете месото заедно с
горещата тава за печене на
скарата във фурната.
3. Изберете функцията: Вентил. на
ниска темпер..
Храна
Количества
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение
на скарата
Говеждо
печено
1000 - 1500 г
120
120 - 150
1
Говеждо филе 1000 - 1500 г
120
90 - 150
3
Телешко
печено
1000 - 1500 г
120
120 - 150
1
Стекове
200 - 300 г
120
20 - 40
3
11.11 Defrost (Размразяване)
Храна
Количес
тво (г)
Време за
размразяв
ане (мин)
Време за
доразмразява
не (мин)
Забележки
Пиле
1000
100 - 140
20 - 30
Поставете пилето
върху обърната
чинийка в голяма
чиния. Обърнете по
средата на готвенето.
Месо
1000
100 - 140
20 - 30
Обърнете по средата
на готвенето.
Месо
500
90 - 120
20 - 30
Обърнете по средата
на готвенето.
Пъстърва
150
25 - 35
10 - 15
-
Ягоди
300
30 - 40
10 - 20
-
Чисто масло
250
30 - 40
10 - 15
-
32
www.electrolux.com
Храна
Количес
тво (г)
Време за
размразяв
ане (мин)
Време за
доразмразява
не (мин)
Забележки
Сметана
2 x 200
80 - 100
10 - 15
Сметаната може да се
разбие много добре и
ако на места има още
леко замразени места.
Гато
1400
60
60
-
11.12 Консервиране
•
•
•
•
•
Използвайте само буркани за
консервиране с еднаква големина,
каквито се предлагат на пазара.
Не използвайте буркани с капачка
на винт и скоба или метални кутии.
За тази функция използвайте
първата скара от дъното.
Не поставяйте върху тавата за
печене повече от шест
еднолитрови буркана за
консервиране.
Напълнете бурканите еднакво и
затворете със скоба.
•
•
•
Бурканите не трябва да се допират.
Налейте около 1/2 литра вода в
тавата за печене, за да има
достатъчно влага във фурната.
Когато течността в бураните
започне да ври (приблизително
след 35 - 60 минути при
еднолитрови буркани), спрете
фурната или намалете
температурата на 100 °C (вж.
таблицата).
Меки плодове
Храна
Температура (°C)
Консервиране до Продължете да
началото на
готвите на 100 °C
поява на
(мин)
мехурчета (мин)
Ягоди /
боровинки /
малини / зряло
цариградско
грозде
160 - 170
35 - 45
-
Плодове с костилки
Храна
Температура (°C)
Консервиране до Продължете да
началото на
готвите на 100 °C
поява на
(мин)
мехурчета (мин)
Круши / дюли /
сини сливи
160 - 170
35 - 45
10 - 15
БЪЛГАРСКИ
33
Зеленчуци
Храна
Температура (°C)
Консервиране до Продължете да
началото на
готвите на 100 °C
поява на
(мин)
мехурчета (мин)
Моркови 1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Краставици
160 - 170
50 - 60
-
Смесена туршия
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Алабаш / грах /
аспержи
160 - 170
50 - 60
15 - 20
1) Оставете във фурната, след като е изключена.
11.13 Сушене
•
•
Покрийте тавите с неомазняваща
се хартия или хартия за печене.
За по-добри резултати спрете
фурната по средата на времето за
сушене, отворете вратата и
оставете да изстине една вечер, за
да завършите сушенето.
Зеленчуци
Храна
Температура
(°C)
Време (ч)
Бобови
растения
60 - 70
Чушки
Положение на скарата
1 позиция
2 позиции
6-8
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
Зеленчуци за
подкиселяван
е
60 - 70
5-6
3
1/4
Гъби
50 - 60
6-8
3
1/4
Подправки/
билки
40 - 50
2-3
3
1/4
Температура
(°C)
Време (ч)
Положение на скарата
Сини сливи
60 - 70
Кайсии
Плодове
Храна
1 позиция
2 позиции
8 - 10
3
1/4
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Ябълкови
резени
60 - 70
6-8
3
1/4
Круши
60 - 70
6-9
3
1/4
34
www.electrolux.com
11.14 Горещ въздух + Пара
Кексове и сладки
Храна
Температу Време
ра (°C)
(мин)
Положен Забележки
ие на
скарата
Ябълков пай 1)
160
60 - 80
2
Във форма за кекс 20
см
Торта
"Кростата"
175
30 - 40
2
Във форма за кекс 26
см
Плодов кейк
160
80 - 90
2
Във форма за кекс 26
см
Пандишпан
160
35 - 45
2
Във форма за кекс 26
см
Панетоне1)
150 - 160
70 - 100
2
Във форма за кекс 20
см
Сладкиш със
сливи1)
160
40 - 50
2
Във форма за хляб
Дребни сладки
150 - 160
25 - 30
3 (2 и 4)
В табла за печене
Бисквити
150
20 - 35
3 (2 и 4)
В табла за печене
Сладки
кифлички1)
180 - 200
12 - 20
2
В табла за печене
Банички 1)
180
15 - 20
3 (2 и 4)
В табла за печене
1) Загрейте фурната предварително за 10 минути.
Плодови пити
Храна
Температу
ра (°C)
Време
(мин)
Положени Забележки
е на
скарата
Пълнени
зеленчуци
170 - 180
30 - 40
1
Във форма
Лазаня
170 - 180
40 - 50
2
Във форма
Запечени
картофи
160 - 170
50 - 60
1 (2 и 4)
Във форма
Месо
Храна
Количество
(г)
Темпера Време
тура (°C) (мин)
Положени Забележки
е на
скарата
Свинско
печено
1000
180
2
90 - 110
На скарата
БЪЛГАРСКИ
Храна
Количество
(г)
Темпера Време
тура (°C) (мин)
Положени Забележки
е на
скарата
Говеждо
1000
180
90 - 110
2
На скарата
Говеждо
печено алангле
1000
210
45 - 50
2
На скарата
Говеждо
печено –
средно
изпечено
1000
200
55 - 65
2
На скарата
Говеждо
печено –
добре
изпечено
1000
190
65 - 75
2
На скарата
Агнешко
1000
175
110 - 130 2
Бутче
Пиле
1000
200
55 - 65
2
Цяла
Пуйка
4000
170
180 - 240 2
Цяла
Патица
2000 - 2500
170 - 180 120 - 150 2
Цяла
Гъска
3000
160 - 170 150 - 200 1
Цяла
Заек
-
170 - 180 60 - 90
Нарязан
2
Риба
Храна
Колич
ество
(г)
Температ
ура (°C)
Време
(мин)
Положен
ие на
скарата
Забележки
Пъстърва
1500
180
25 - 35
2
3 - 4 риби
Риба тон
1200
175
35 - 50
2
4 - 6 филета
Хек
-
200
20 - 30
2
-
11.15 Готвене в съда за
диетично печене
Използвайте функцията: Горещ въздух
+ Пара.
Зеленчуци
Храна
Температура
(°C)
Положение на
скарата
Броколи на розички
130
20 - 25
2
Патладжан
130
15 - 20
2
35
36
www.electrolux.com
Храна
Температура
(°C)
Положение на
скарата
Карфиол, на розички
130
25 - 30
2
Домати
130
15
2
Аспержи, бели
130
25 - 35
2
Аспержи, зелени
130
35 - 45
2
Тиквички, нарязани
130
20 - 25
2
Моркови
130
35 - 40
2
Копър
130
30 - 35
2
Алабаш
130
25 - 30
2
Чушки на ивици
130
20 - 25
2
Целина на кубчета
130
30 - 35
2
Месо
Храна
Температура Време (мин)
(°C)
Положение на
скарата
Варена шунка
130
55 - 65
2
Задушени пилешки гърди 130
25 - 35
2
Каслер (пушено свинско
филе)
80 - 100
2
130
Риба
Храна
Температура Време (мин)
(°C)
Положение на
скарата
Пъстърва
130
25 - 30
2
Филе от сьомга
130
25 - 30
2
Гарнитури
Храна
Температура Време (мин)
(°C)
Положение на
скарата
Ориз
130
35 - 40
2
Небелени картофи,
средно изпечени
130
50 - 60
2
Варени картофи,
130
нарязани на четвъртинки
35 - 45
2
Полента (качамак)
35 - 45
2
130
БЪЛГАРСКИ
11.16 Пица нагряване
Нагрейте предварително
празната фурна за 10
минути преди готвенето.
Храна
Температура (°C)
Време
(мин)
Положени Забележки
е на
скарата
Пица (тънка)
200 - 220
15 - 25
1
В табла за
печене
Пица (обилно
гарнирана)
200 - 220
20 - 30
1
В табла за
печене
Мини пица
200 - 220
15 - 20
1
В табла за
печене
Ябълков пай
150 - 170
50 - 70
1
Във форма за
кекс 20 см
Тарт
170 - 190
35 - 50
1
Във форма за
кекс 26 см
Пай с лук
200 – 220
20 – 30
2
В табла за
печене
11.17 Възстановяване на
парата
Нагрейте предварително
празната фурна за 10
минути преди готвенето.
Храна
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение на
скарата
Задушено/Огретен
130
15 - 25
2
Паста и сос
130
10 - 15
2
Гарнитури
(например ориз,
картофи, паста)
130
10 - 15
2
Ястия в един съд
130
10 - 15
2
Месо
130
10 - 15
2
Зеленчуци
130
10 - 15
2
37
38
www.electrolux.com
11.18 Печене на хляб
Нагрейте предварително
празната фурна за 10
минути преди готвенето.
Храна
Количе Температу Време
ства
ра (°C)
(мин)
Положение
на скарата
Забележки
Бял хляб
1000 г
180 - 190
45 - 60
2
1 - 2 броя, по
500 гр за
всяко парче
Pула
500 г
190 - 210
20 - 30
2 (2 и 4)
по 6 - 8 броя
в табла за
печене
Ръжен хляб
1000 г
180 - 200
50 - 70
2
1 - 2 броя, по
500 гр за
всяко парче
Фокача
-
190 - 210
20 - 25
2
В табла за
печене
12. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
12.1 Бележки относно
почистването
•
•
•
•
•
Почиствайте лицевата част на
фурната с мека кърпа с гореща
вода и препарат за почистване.
За почистване на метални
повърхности използвайте
обикновен почистващ препарат.
Почиствайте вътрешността на
уреда след всяка употреба.
Натрупвания на мазнини или други
остатъци от храна могат да
доведат до пожар. Рискът е поголям за тавата на грила.
Почиствайте упоритите
замърсявания със специален
почистващ препарат за фурни.
Почиствайте всички
принадлежности на фурната след
всяко ползване и ги оставяйте да
изсъхнат. Използвайте мека кърпа
с топла вода и почистващ
препарат.
•
Ако са налични незалепващи
принадлежности, не ги почиствайте
със силни препарати, остри
предмети или в съдомиялна
машина. Това може да повреди
незалепващото покритие.
12.2 Уреди от неръждаема
стомана или алуминий
За почистване на
вратичката на фурната
използвайте само мокра
гъба. Подсушете с мека
кърпа.
Не използвайте стоманена
вълна, киселини или
абразивни продукти, тъй
като те могат да повредят
повърхността на фурната.
Почиствайте командното
табло на фурната, като
следвате същите
предпазни мерки.
БЪЛГАРСКИ
12.3 Почистване на
уплътнението на вратичката
•
•
Редовно проверявайте
уплътнението на вратичката.
Уплътнението на вратичката се
намира около рамката на
вътрешността на фурната. Не
използвайте уреда, ако
уплътнението на вратичката е
повредено. Свържете се с
оторизиран сервизен център.
За почистване на уплътнението на
вратичката вижте общата
информация за почистване.
39
Задържащите щифтове на
телескопичните водачи
трябва да са обърнати
напред.
12.5 Почистване на
резервоара за водата
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не наливайте вода в
резервоара по време на
почистване.
По време на почистване,
част от водата може да
попадне от входния отвор
за парата във
вътрешността на фурната.
Сложете тава за оттичане
на нивото на скарата точно
под входния отвор за
парата, за да
предотвратите изливането
на вода отдолу във
вътрешността на фурната.
12.4 Демонтиране на
носачите на скарата
За да почистите фурната, свалете
носачите на скарата.
1. Издърпайте предната част на
носачите на скарата от
страничната стена.
След известно време може да имате
отлагания от варовик във фурната. За
да избегнете това, почиствайте
частите на фурната, които генерират
парата. Изпразвайте резервоара след
всяко готвене с пара.
Видове вода
2. Издърпайте задната част на
носача на скарата от стената и го
извадете.
•
•
2
1
Поставете носачите на скарата в
обратна последователност.
•
Мека вода с ниско съдържание
на варовик - производителят
препоръчва това, тъй като така ще
се намали броят процедури по
почистване.
Вода от водопреносната мрежа можете да я използвате, ако
водоснабдяването във вашия дом
има пречиствател или омекотител
за вода.
Твърда вода с високо
съдържание на варовик - тя не
оказва негативно въздействие
върху работата на уреда, но
увеличава броя на процедурите за
почистване.
40
www.electrolux.com
ТАБЛИЦА ЗА КОЛИЧЕСТВО КАЛЦИЙ ОТ СЗО (Световната здравна
организация)
Отлагане на
калций
Твърдост на водата
(Френски
градуси)
(Немски
градуси)
0 - 60 мг/л
0-6
0-3
Мека
75 цикъла - 2,5
месеца
60 - 120 мг/л
6 - 12
3-7
Средна
твърдост
50 цикъла - 2
месеца
120 - 180 мг/л
12 - 18
8 - 10
Твърда или
варовита
40 цикъла - 1,5
месеца
над 180 мг/л
над 18
над 10
Много твърда
30 цикъла - 1
месец
1. Напълнете резервоара с 850 мл
вода и 50 мл лимонова киселина
(пет чаени лъжици).
Деактивирайте фурната и
изчакайте приблизително 60
минути.
2. Активирайте фурната и задайте
функцията: Горещ въздух + Пара.
Задайте температура 230 °C.
Деактивирайте я след 25 минути и
я оставете да се охлади за 15
минути.
3. Активирайте фурната и задайте
функцията: Горещ въздух + Пара.
Нагласете температурата между
130 и 230 °C. Деактивирайте
фурната след 10 минути.
Оставете я да се охлади и
продължете премахването на
съдържанието на съда. Вижте
"Изпразване на резервоара за вода".
4. Измийте резервоара на водата и
почистете останалия варовик в
печката с кърпа.
5. Почистете тръбата на канала
ръчно с топла вода и сапун. За да
избегнете повреди, не използвайте
киселини, спрейове или подобни
почистващи препарати.
12.6 Почистване на
вратичката на фурната
Вратичката на фурната има четири
стъклени панела.Можете да извадите
Класификаци Почиствайте
я на водата
калция на
всеки
вратичката на фурната и вътрешните
стъклени панели, за да ги почистите.
Вратичката на фурната
може да се затвори, ако
опитате да извадите
стъклените панели преди
да сте извадили
вратичката на фурната.
ВНИМАНИЕ!
Не използвайте уреда без
стъклените панели.
1. Отворете изцяло вратичката и
открийте пантата на дясната
страна на вратичката.
2. Натиснете закрепващия
компонент, докато се дръпне
назад.
БЪЛГАРСКИ
41
5. Повдигнете и завъртете лостчето
на лявата панта.
3. Задръжте натиснатия компонент с
една ръка. Използвайте отвертка с
другата ръка, за да повдигнете и
обърнете лостчето на дясната
панта.
4. Открийте пантата на лявата
страна на вратичката.
6. Затворете вратичката на фурната
наполовина до първото възможно
положение за отваряне. След това
дръпнете напред и извадете
вратичката от гнездото.
7. Поставете вратичката върху мека
кърпа на стабилна повърхност.
8. Освободете системата за
заключване, за да извадите
стъклените панели.
42
www.electrolux.com
Уверете се, че след монтажа, когато
докосвате зоните с щампа по
повърхността на рамката на стъкления
панел (A) не усещате грапавини.
A
B
C
9. Завъртете двата фиксатора на 90°
и ги извадете от гнездата им.
90°
Уверете се, че монтирате средния
стъклен панел правилно в гнездото.
10. Първо внимателно повдигнете и
след това отстранете стъклените
панели един по един. Започнете от
най-горния панел.
1
2
11. Почистете стъклените панели с
вода и сапун. Внимателно
подсушете стъклените панели.
Когато почистването е завършено,
монтирайте стъклените панели и
вратичката на фурната. Направете
гореизброените стъпки в обратен ред.
Уверете се че поставяте стъклените
панели (A, B и C) обратно в
правилната последователност.
Първият панел (A) има декоративна
рамка. Зоната с щампованата
маркировка трябва да е обърната към
вътрешната страна на вратичката.
12.7 Смяна на крушката
Поставете парче плат на дъното на
вътрешността на уреда. Това
предпазва от повреди стъкления капак
на лампичката и вътрешността на
фурната.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от електрически
удар! Прекъснете
предпазителя преди да
заменяте лампичката.
Лампата и стъкленият
капак може да са горещи.
БЪЛГАРСКИ
ВНИМАНИЕ!
Винаги дръжте
халогенната лампа с
кърпа, за да
предотвратите изгарянето
на остатъчната мазнина
върху лампата.
1. Деактивирайте уреда.
2. Извадете предпазителите от
таблото или деактивирайте от
мрежовия прекъсвач.
43
Задната лампа
1. Завъртете стъкления капак на
лампичката обратно на
часовниковата стрелка, за да го
извадите.
2. Почистете стъкления капак.
3. Сменете старата крушка с
подходяща нова крушка, устойчива
на температура 300 °C.
4. Монтирайте стъкления капак.
13. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
13.1 Как да постъпите, ако...
Проблем
Възможна причина
Отстраняване
Фурната не нагрява.
Фурната е изключена.
Активирайте фурната.
Фурната не нагрява.
Часовникът не е
настроен.
Настройте часовника.
Фурната не нагрява.
Необходимите настройки Уверете се, че
не са зададени.
настройките са правилно
зададени.
Фурната не нагрява.
Активирано е
автоматичното
изключване.
Вижте "Автоматично
изключване".
Фурната не нагрява.
Функцията "Защита за
деца" е включена.
Виж "Използване на
Защитата за деца".
Фурната не нагрява.
Вратата не е правилно
затворена.
Затворете напълно
вратичката.
Фурната не нагрява.
Предпазителят е
изключил.
Проверете дали
предпазителят е причина
за неизправността. Ако
предпазителят
продължава да изключва,
обърнете се към
квалифициран
електротехник.
Лампата не
функционира.
Лампичката е дефектна.
Сменете крушката.
44
www.electrolux.com
Проблем
Възможна причина
Отстраняване
Във вътрешността на
фурната има вода.
Има прекалено много
вода в резервоара.
Изключете фурната и
избършете водата с
кърпа или гъба.
Готвенето на пара не
работи.
В резервоара няма вода.
Напълнете резервоара
за вода.
Готвенето на пара не
работи.
Отворът е запушен с
варовик.
Проверете входния отвор
за парата. Премахнете
варовика.
Отнема повече от три
минути да изпразните
резервоара или водата
тече от входния отвор за
парата.
Във фурната има
варовикови отлагания.
Почистване на
резервоара за вода. Вж.
"Почистване на
резервоара за вода".
Дисплеят показва код за Има електрическа
грешка, който не е
повреда.
упоменат в тази таблица.
•
•
Изключете уреда
посредством
предпазителя на
жилището или
предпазния прекъсвач
на таблото, след което
го включете отново.
Ако екранът отново
показва същото
съобщение за грешка,
свържете се с отдела
за обслужване на
клиенти.
Пара и кондензация се
отлагат по храната и във
вътрешността на
фурната.
Във фурната са оставяни Не оставяйте ястията
ястия за твърде дълго
във фурната за повече от
време.
15 - 20 минути след края
на готвенето.
Фурната е активирана и
не нагрява.
Вентилаторът не работи.
На екрана се показва
"Demo".
Активиран е
демонстрационният
режим.
1. Деактивирайте уреда.
2. Натиснете и
задръжте , докато
уредът се активира и
деактивира.
3. Докоснете и
задръжте
и
по
едно и също време,
докато не се включи
звуков сигнал.
"Demo" се изключва.
13.2 Данни за обслужване
Ако не можете да намерите решение
на проблема сами, обърнете се към
търговеца си или към упълномощен
сервизен център.
Данните, необходими за сервизния
център, са на табелката с данни. Тази
табелка се намира върху предната
рамка на вътрешността на уреда. Не
БЪЛГАРСКИ
45
отстранявайте табелката с данни от
вътрешността на уреда.
Препоръчваме да запишете данните тук:
Модел (MOD.)
.........................................
PNC (номер на продукт)
.........................................
Сериен номер (S.N.)
.........................................
14. ИНСТАЛИРАНЕ
14.2 Закрепване на уреда към
шкафа
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
14.1 Вграждане
A
B
548 21
558
min. 550
114
16
20
600
min. 560
589
594
573
594
14.3 Електрическа
инсталация
5
3
Производителят не поема
отговорност, ако вие не
спазите мерките за
безопасност, посочени в
глава "Безопасност".
548 21
min. 550
20
590
558
16
114
min. 560
589
594
573
594
5
3
Този уред се доставя с щепсел и
захранващ кабел.
14.4 Кабел
Типове кабели, подходящи за
инсталация или подмяна:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
За напречното сечение на кабела
вижте общата мощност (на табелката
с информация на уреда) и в
таблицата:
46
www.electrolux.com
Обща мощност
(W)
Напречно
сечение на
кабела (мм²)
Обща мощност
(W)
Напречно
сечение на
кабела (мм²)
максимум 1380
3 x 0,75
максимум 3680
3 x 1,5
максимум 2300
3x1
Заземителният проводник (зелен/
жълт) трябва да е с 2 см по-дълъг от
фазовия и неутралния проводник (син
и кафяв).
15. ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
15.1 Технически данни
Волтаж
230 V
Честота
50 Hz
16. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
16.1 Продуктов фиш и информация според EU 65-66/2014
Име на доставчик
Electrolux
Идентификация на модела
EOB6850AOX
Индекс на енергийна ефективност
88.0
Клас на енергийна ефективност
A
Консумация на енергия със стандартно
натоварване, конвенционален режим
0.93 kWh/цикъл
Консумация на енергия със стандартно
натоварване, засилен вентилационен режим
0.75 kWh/цикъл
Колко на брой празнини
1
Източник на топлина
Електричество
Сила на звука
72 л
Тип на фурната
Фурна за вграждане
Маса
41.2 кг
EN 60350-1 - Битови електрически
уреди за готвене - Част 1: Гами,
фурни, парни фурни и грилове Методи за измерване на
производителността.
16.2 Икономия на енергия
Уредът съдържа функции, които ви
позволяват да икономисвате енергия
при ежедневното готвене.
•
Основни подсказки
– Уверете се, че вратичката на
фурната е правилно затворена,
когато уредът работи и я
БЪЛГАРСКИ
•
•
дръжте така, колкото може подълго по време на готвене.
– Използвайте метални чинии, за
да спестите енергия.
– При възможност поставяйте
храната във фурната без да я
нагрявате.
– Когато времето на готвене е подълго от 30 минути, намалете
температурата на фурната до
минимум 3 - 10 минути, в
зависимост от времето на
готвене преди да свърши то.
Остатъчната топлина във
фурната ще продължи да готви.
– Използвайте остатъчната
топлина, за да затопляте други
храни.
Готвенето с вентилатор - когато е
възможно, използвайте функциите
с вентилатор за готвене, за да
спестите енергия.
Остатъчна топлина
– При някой функции на фурната,
ако програма с времево
избиране (Времетр., Приключв.)
е активирана и времето за
готвене е повече от 30 минути,
нагревателните елементи се
•
•
•
•
•
47
изкл. автоматично 10% по-рано.
Вентилаторът и лампата
продължават да работят.
Готвене на изкл. лампа - изкл.
лампата по време на готвене и я
пускайте само когато имате нужда
от нея.
Задръжте храната топла - ако
искате да използвате остатъчната
топлина, за да запазите ястие
топло, изберете най-ниската
възможна настройка на
температурата. Дисплеят показва
температурата на остатъчната
топлина.
Еко функции - вижте "Функции
нагряване".
Когато използвате функцията:
Вентил.ниска т. влажност,
лампичката се деактивира след 30
секунди. Можете да го активирате
отново, в зависимост от вашите
предпочитания.
Когато използвате функцията Eco,
лампата се деактивира. Можете да
го активирате отново, в зависимост
от вашите предпочитания.
17. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със
символа . Поставяйте опаковките в
съответните контейнери за
рециклирането им. Помогнете за
опазването на околната среда и
човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
електрически и електронни уреди. Не
изхвърляйте уредите, означени със
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
48
www.electrolux.com
CUPRINS
1. INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA............................................................... 49
2. INSTRUCŢIUNI PRIVIND SIGURANŢA...........................................................50
3. DESCRIEREA PRODUSULUI..........................................................................53
4. PANOUL DE COMANDĂ..................................................................................53
5. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE......................................................................55
6. UTILIZAREA ZILNICĂ...................................................................................... 56
7. FUNCŢIILE CEASULUI.................................................................................... 60
8. PROGRAME AUTOMATE................................................................................62
9. UTILIZAREA ACCESORIILOR.........................................................................62
10. FUNCŢII SUPLIMENTARE.............................................................................65
11. INFORMAȚII ȘI SFATURI...............................................................................67
12. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA........................................................................ 82
13. DEPANARE.................................................................................................... 87
14. INSTALAREA................................................................................................. 89
15. INFORMAŢII TEHNICE.................................................................................. 90
16. EFICIENȚĂ ENERGETICĂ.............................................................................90
NE GÂNDIM LA DUMNEAVOASTRĂ
Vă mulțumim pentru că ați achiziționat un aparat Electrolux. Ați ales un produs
care include decenii de experiență profesională și de inovație. Ingenios și stilat, a
fost conceput special pentru dumneavoastră. Pentru ca atunci când îl utilizați să
aveți întotdeauna aceleași rezultate extraordinare.
Bine ați venit la Electrolux.
Vizitați website-ul la:
Aici găsiți sfaturi privind utilizarea, broșuri, informații care vă ajută la
rezolvarea unor probleme apărute și informații despre service:
www.electrolux.com
Înregistrați-vă produsul pentru a beneficia de servicii mai bune:
www.registerelectrolux.com
Cumpărați accesorii, consumabile și piese de schimb originale pentru aparatul
dvs.:
www.electrolux.com/shop
SERVICIUL DE RELAȚII CU CLIENȚII ȘI SERVICE
Utilizați doar piese de schimb originale.
Atunci când contactați centrul autorizat de service, asigurați-vă că aveți
disponibile următoarele informații: Model, PNC, Număr de serie.
Informațiile pot fi găsite pe plăcuța cu datele tehnice.
Avertisment / Atenție-Informații privind siguranța
Informații generale și recomandări
Informații privind mediul înconjurător
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.
ROMÂNA
1.
49
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu
atenţie instrucţiunile furnizate. Producătorul nu este
responsabil dacă instalarea şi utilizarea incorectă a
aparatului provoacă vătămări şi daune. Păstraţi
întotdeauna instrucţiunile împreună cu aparatul pentru
consultare ulterioară.
1.1 Siguranţa copiilor şi a persoanelor vulnerabile
•
•
•
•
•
•
•
Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai
mare de 8 ani, de persoanele cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau de persoanele fără
cunoştinţe sau experienţă doar sub supraveghere sau
după o scurtă instruire care să le ofere informaţiile
necesare despre utilizarea sigură a aparatului şi să le
permită să înţeleagă pericolele la care se expun.
Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
Nu lăsaţi ambalajul produsului la îndemâna copiilor.
Nu lăsaţi copiii şi animalele să se apropie de aparat
atunci când acesta este în funcţiune sau când se
răceşte. Componentele accesibile sunt fierbinţi.
Dacă aparatul are un dispozitiv de siguranţă pentru
copii, vă recomandăm să-l activaţi.
Curăţarea şi întreţinerea curentă nu trebuie efectuate
de copii nesupravegheaţi.
Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani nu trebuie lăsaţi să
se apropie de aparat dacă nu sunt supravegheaţi
permanent.
1.2 Aspecte generale privind siguranța
•
•
Doar o persoană calificată trebuie să instaleze acest
aparat și să înlocuiască cablul.
Aparatul devine fierbinte în interior pe durata
funcționării. Nu atingeți elementele de încălzire din
interiorul aparatului. Folosiți întotdeauna mănuși de
protecție pentru a scoate sau a pune în interior
accesorii sau vase.
50
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
Întrerupeți alimentarea cu electricitate înainte de a
efectua operațiile de întreținere.
Asigurați-vă că aparatul este oprit înainte de a înlocui
becul pentru a evita o posibilă electrocutare.
Nu folosiți un aparat de curățat cu abur pentru a
curăța aparatul.
Nu folosiți substanțe abrazive dure sau raclete
ascuțite de metal pentru a curata sticla ușii deoarece
acestea pot zgâria suprafața, ceea ce poate conduce
la spargerea sticlei.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
trebuie înlocuit de producător, de centrul autorizat de
service al acestuia sau de persoane cu o calificare
similară pentru a se evita orice pericol.
Pentru a scoate suporturile pentru raft trebuie să
trageți mai întâi de partea din față a suportului, după
care să îndepărtați capătul din spate de pereții laterali.
Instalați suporturile pentru raft în ordine inversă.
2. INSTRUCŢIUNI PRIVIND SIGURANŢA
2.1 Instalarea
AVERTIZARE!
Doar o persoană calificată
trebuie să instaleze acest
aparat.
•
•
•
•
•
•
•
•
Îndepărtaţi toate ambalajele.
Dacă aparatul este deteriorat, nu îl
instalaţi sau utilizaţi.
Respectaţi instrucţiunile de instalare
furnizate împreună cu aparatul.
Procedaţi cu atenţie sporită atunci
când mutaţi aparatul deoarece acesta
este greu. Purtaţi întotdeauna mănuşi
de protecţie.
Nu trageţi aparatul de mâner.
Respectaţi distanţele minime faţă de
alte aparate şi corpuri de mobilier.
Verificaţi dacă aparatul este instalat
având în jurul său structuri de
siguranţă.
Laturile aparatului trebuie să rămână
în apropierea altor aparate sau unităţi
cu aceeaşi înălţime.
2.2 Conexiunea la rețeaua
electrică
AVERTIZARE!
Pericol de incendiu şi
electrocutare.
•
•
•
•
•
•
Toate conexiunile electrice trebuie
realizate de către un electrician
calificat.
Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare.
Verificați dacă informațiile de natură
electrică, specificate pe plăcuța cu
datele tehnice, corespund cu cele ale
sursei de tensiune. În caz contrar,
contactați un electrician.
Utilizați întotdeauna o priză cu
protecție (împământare) contra
electrocutării, montată corect.
Nu folosiți prize multiple și cabluri
prelungitoare.
Procedați cu atenție pentru a nu
deteriora ștecherul și cablul de
alimentare electrică. Dacă este
necesară înlocuirea cablului de
ROMÂNA
•
•
•
•
•
•
•
•
alimentare, acesta trebuie înlocuit
numai de către centrul autorizat de
service.
Nu lăsați cablurile de alimentare
electrică să atingă sau să se afle în
apropierea ușii aparatului, în special
atunci când ușa este fierbinte.
Protecția la electrocutare a pieselor
aflate sub tensiune și izolate trebuie
fixată astfel încât să nu permită
scoaterea ei fără folosirea unor
unelte.
Introduceți ștecherul în priză numai
după încheierea procedurii de
instalare. Asigurați accesul la priză
după instalare.
Dacă priza de curent prezintă jocuri,
nu conectați ștecherul.
Nu trageți de cablul de alimentare
pentru a scoate din priză aparatul.
Trageți întotdeauna de ștecher.
Folosiți doar dispozitive de izolare
adecvate: întrerupătoare pentru
protecția liniei, siguranțe (siguranțe
înfiletabile scoase din suport),
contactori și declanșatori la protecția
de împământare.
Instalația electrică trebuie să fie
prevăzută cu un dispozitiv de izolare,
care să vă permită să deconectați
aparatul de la rețea la toți polii.
Dispozitivul izolator trebuie să aibă o
deschidere între contacte de cel puțin
3 mm.
Acest aparat este conform cu
Directivele C.E.E.
•
•
•
•
•
•
AVERTIZARE!
Pericol de deteriorare a
aparatului.
•
•
2.3 Utilizarea
AVERTIZARE!
Pericol de rănire, arsuri şi
electrocutare sau explozie.
•
•
•
•
•
•
Utilizaţi acest aparat doar într-un
mediu casnic.
Nu modificaţi specificaţiile acestui
aparat.
Nu blocaţi fantele de ventilaţie.
Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat în
timpul funcţionării.
Dezactivaţi aparatul după fiecare
întrebuinţare.
Procedaţi cu atenţie la deschiderea
uşii aparatului atunci când aparatul
este în funcţiune. Este posibilă emisia
de aer fierbinte.
51
Nu acţionaţi aparatul având mâinile
umede sau când acesta este în
contact cu apa.
Nu aplicaţi presiune asupra uşii
deschise.
Nu utilizaţi aparatul ca suprafaţă de
lucru sau ca loc de depozitare.
Deschideţi uşa aparatului cu atenţie.
Utilizarea unor ingrediente cu conţinut
de alcool poate determina prezenţa
aburilor de alcool în aer.
Nu lăsaţi scânteile sau flăcările
deschise să intre în contact cu
aparatul atunci când deschideţi uşa.
Produsele inflamabile sau obiectele
umezite cu produse inflamabile nu
trebuie introduse în aparat, nici puse
adiacent sau deasupra acestuia.
•
•
•
Pentru a preveni deteriorarea sau
decolorarea emailului:
– nu puneţi vase sau alte obiecte în
aparat direct pe baza acestuia.
– nu puneţi folie din aluminiu direct
pe baza aparatului.
– nu puneţi apă direct în aparatul
fierbinte.
– nu ţineţi vase umede şi alimente
în interior după încheierea gătirii.
– procedaţi cu atenţie la
demontarea sau instalarea
accesoriilor.
Decolorarea emailului nu are niciun
efect asupra funcţionării aparatului.
Nu este un defect în ceea ce priveşte
garanţia legală.
Folosiţi o cratiţă adâncă pentru
prăjiturile siropoase. Sucurile de
fructe lasă pete care pot fi
permanente.
Acest aparat poate fi utilizat numai
pentru gătit. Nu trebuie utilizat în alte
scopuri, de exemplu pentru încălzirea
camerei.
Gătiţi întotdeauna cu uşa cuptorului
închisă.
52
www.electrolux.com
2.4 Gătirea cu abur
AVERTIZARE!
Pericol de arsuri şi de
deteriorare a aparatului.
•
Aburul eliberat poate provoca arsuri:
– Nu deschideți ușa aparatului în
timpul utilizării gătirii cu abur.
– Deschideți cu grijă ușa aparatului
după utilizarea gătitului cu abur.
•
•
2.6 Becul interior
•
2.5 Îngrijirea și curățarea
AVERTIZARE!
Pericol de rănire, incendiu
sau de deteriorare a
aparatului.
•
•
•
•
•
•
•
Înainte de a efectua operaţiile de
întreţinere, dezactivaţi aparatul şi
scoateţi ştecherul din priză.
Verificați dacă aparatul s-a răcit.
Există riscul de spargere a panourilor
de sticlă.
Înlocuiți imediat panourile de sticlă ale
ușii dacă acestea sunt deteriorate.
Contactați Centrul de Service.
Atenție când scoateți ușa aparatului.
Ușa este grea!
Curăţaţi regulat aparatul pentru a
preveni deteriorarea materialului de la
suprafaţă.
Resturile de grăsimi sau de alimente
din aparat pot duce la apariţia unui
incendiu.
Curățați aparatul cu o lavetă moale,
umedă. Utilizați numai detergenți
neutri. Nu folosiți produse abrazive,
bureți abrazivi, solvenți sau obiecte
metalice.
Dacă folosiți un spray pentru cuptor,
respectați instrucțiunile de siguranță
de pe ambalaj.
Nu curățați emailul catalitic (dacă este
cazul) cu nici un tip de detergent.
Tipul de bec sau de lampă cu halogen
utilizat pentru acest aparat este
destinat exclusiv aparatelor
electrocasnice. Nu îl utilizaţi în alte
scopuri.
AVERTIZARE!
Pericol de electrocutare.
•
•
Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare electrică înainte de a
înlocui becul.
Folosiţi doar becuri cu aceleaşi
specificaţii.
2.7 Gestionarea deșeurilor
după încheierea ciclului de
viață al aparatului
AVERTIZARE!
Pericol de vătămare sau
sufocare.
•
•
•
Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare electrică.
Tăiaţi cablul electric şi îndepărtaţi-l.
Scoateţi dispozitivul de blocare a uşii
pentru a preveni închiderea copiilor
sau a animalelor de companie în
aparat.
ROMÂNA
53
3. DESCRIEREA PRODUSULUI
3.1 Prezentare generală
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
3
4
11
10
5
4
3
2
1
5
6
9
8
Panou de comandă
Dispozitiv de programare electronic
Sertar pentru apă
Element de încălzire
Bec
Ventilator
Suport pentru raft, detașabil
Țeavă de evacuare
Supapă de evacuare a apei
Poziții rafturi
Alimentare cu abur
7
3.2 Accesorii
•
•
•
Raft de sârmă
Pentru veselă, forme pentru prăjituri,
fripturi.
Tavă de gătit
Pentru prăjituri și fursecuri.
Cratiță adâncă
•
•
Pentru coacere și frigere sau ca tavă
pentru grăsime.
Ghidaje telescopice
Pentru rafturi și tăvi.
Vas de copt meniu dietetic
Pentru funcții de gătit la abur.
4. PANOUL DE COMANDĂ
4.1 Dispozitivul de programare electronic
1
2 3 4 5
6
7 8 9 10 11
Folosiți câmpurile cu senzori pentru controlul aparatului.
Câmp cu Funcție
senzor
1
Comentariu
PORNIT / OPRIT Pentru activarea și dezactivarea aparatului.
54
www.electrolux.com
Câmp cu Funcție
senzor
Comentariu
Functii de gatire
sau Rețete
Atingeți o singură dată câmpul cu senzor pen‐
tru a alege o funcție de gătire sau meniul:
Rețete. Atingeți din nou câmpul cu senzor pen‐
tru a comuta între meniurile: Functii de gatire,
Rețete. Pentru a activa sau dezactiva lumina,
apăsați câmpul timp de 3 secunde.
Tasta de reve‐
nire la ecranul
inițial
Pentru a reveni la meniul anterior din meniu.
Pentru a afișa meniul principal, apăsați câmpul
timp de 3 secunde.
Selectarea tem‐
peraturii
Pentru a seta temperatura sau a afișa tempera‐
tura curentă din aparat. Atingeți câmpul timp de
3 secunde pentru activarea sau dezactivarea
funcției: Incalzire rapida.
Favorite
Pentru a salva și a accesa programele favorite.
Afișaj
Afișează setările curente ale aparatului.
Tasta sus
Pentru a vă deplasa sus în meniu.
Tasta jos
Pentru a vă deplasa jos în meniu.
2
3
4
5
-
6
7
8
Timp și funcții su‐ Pentru a seta funcții diferite. Atunci când
plimentare
funcționează o funcție de gătire, atingeți câm‐
pul cu senzor pentru a seta cronometrul sau
funcțiile: Functia Blocare, Favorite, Gatire +
Pastrare,Setare + Pornire.
9
10
11
Cronometru
Pentru a seta funcția: Cronometru.
OK
Pentru confirmarea selecției sau setării.
4.2 Afișaj
A
B
C
E
D
A)
B)
C)
D)
E)
Funcție de gătire
Ora
Indicator de încălzire
Temperatura
Indică durata unei funcții sau ora de
sfârșit a acesteia
ROMÂNA
55
Alți indicatori pentru afișaj:
Simbol
Funcție
Cronometru
Funcția este în desfășurare.
Ora
Afișajul indică ora curentă.
Durata
Afișajul indică durata necesară pen‐
tru gătire.
Sfarsit la
Afișajul indică când durata de gătire
s-a terminat.
Temperatura
Afișajul indică temperatura.
Indicare timp
Afișajul indică durata de acțiune a
funcției de gătire. Apăsați simultan
și
Indicator de încălzire
pentru a reseta durata.
Afișajul indică temperatura din apar‐
at.
Indicator Încălzire rapidă Funcția este activată. Aceasta re‐
duce timpul de încălzire.
Stab. auto a greutatii
Afișajul indică faptul că este activat
sistemul de cântărire automată sau
că puteți modifica valoarea greutății.
Gatire + Pastrare
Funcția este activată.
5. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
AVERTIZARE!
Consultați capitolele privind
siguranța.
5.1 Prima curățare
Scoateți din aparat toate accesoriile și
suporturile pentru raftul mobil.
Consultați capitolul „Îngrijirea
și curățarea”.
Curățați aparatul înainte de prima
utilizare.
Puneți accesoriile și suporturile pentru
raftul mobil înapoi în poziția lor inițială.
5.2 Prima conectare
Atunci când conectați aparatul la sursa
de tensiune sau ulterior întreruperii
alimentării electrice, trebuie să setați
limba, contrastul afișajului și
luminozitatea afișajului și ceasul.
1. Apăsați
valoarea.
sau
pentru a seta
2. Apăsați
pentru a confirma.
5.3 Preîncălzirea
Preîncălziți aparatul gol pentru a arde
grăsimile rămase.
1. Setați funcția: Încălzire sus/jos
și
temperatura maximă.
2. Lăsați aparatul să funcționeze timp
de 1 oră.
3. Setați funcția: Aer cald
și
temperatura maximă.
4. Lăsați aparatul să funcționeze timp
de 15 de minute.
56
www.electrolux.com
Accesoriile pot deveni mai fierbinți decât
de obicei. Aparatul poate emite un miros
și fum. Acest lucru este normal. Aerisiți
bine încăperea.
6. UTILIZAREA ZILNICĂ
3. Pentru a trece la submeniu sau a
AVERTIZARE!
Consultați capitolele privind
siguranța.
accepta setarea apăsați
.
Puteți reveni la meniul
principal în orice moment
6.1 Navigarea prin meniuri
atingând
1. Activați aparatul.
.
sau
pentru a selecta
2. Apăsați
opțiunea de meniu.
6.2 Prezentarea generală a meniurilor
Meniul principal
Sim‐
bol
Element din meniu
Aplicație
Functii de gatire
Conține o listă a funcțiilor de gătire.
Rețete
Conține o listă a programelor automate.
Favorite
Conține o listă a programelor de gătit favorite,
creată de utilizator.
Setari de baza
Le puteți utiliza pentru a seta alte funcții.
Specialitati
Conține o listă a funcțiilor de gătire suplimen‐
tare.
Submeniu pentru: Setari de baza
Sim‐
bol
Submeniu
Descriere
Setati timpul
Setează ora ceasului.
Indicare timp
Dacă este PORNITĂ și dezactivați aparatul,
afișajul indică ora curentă.
Setare + Pornire
Dacă este PORNITĂ, din fereastra de selec‐
tare opțiuni puteți alege funcția: Setare + Por‐
nire.
Gatire + Pastrare
Dacă este PORNITĂ, din fereastra de selec‐
tare opțiuni puteți alege funcția: Gatire + Pas‐
trare.
Extindere timp
Activează și dezactivează funcția de extindere
timp.
Contrast la display
Reglează contrastul afișajului în grade.
ROMÂNA
Sim‐
bol
Submeniu
Descriere
Luminozitate display
Reglează luminozitatea afișajului în grade.
Limba de utilizare
Setează limba de afișare.
Volum la apasare pe taste
Reglează în grade volumul tonurilor emise la
apăsarea tastelor și cel al semnalelor sonore.
Tonul de la taste
Activează și dezactivează tonurile asociate
câmpurilor tactile. Nu puteți dezactiva tonul
câmpului tactil de Pornire/Oprire.
Alarma/Ton de eroare
Activează și dezactivează tonurile de alarmă.
Service
Indică versiunea software și configurația.
Setari initiale
Resetează toate valorile la setările inițiale.
57
6.3 Functii de gatire
Funcție de gătire
Aplicație
Aer cald
Pentru a coace simultan pe până la 3 poziții ale
raftului și pentru a deshidrata alimentele.Setați
temperatura cu 20 - 40°C mai jos decât pentru
funcția: Încălzire sus/jos.
Aer cald + Abur
Pentru prepararea cu abur. Utilizați această
funcție pentru a reduce durata pentru gătire și
pentru a păstra vitaminele și nutriții din ali‐
mente. Selectați funcția și setați temperatura
între 130°C și 230°C.
Pizza
Pentru a face pizza, quiche sau plăcintă cu aju‐
torul aburului.
Încălzire sus/jos
Pentru a coace și a prăji alimente pe 1 poziție a
raftului.
Gatire la temp. scazuta Pentru prepararea fripturilor fragede, sucu‐
lente.
Incalzire jos
Pentru a coace prăjituri cu coajă crocantă și
pentru a conserva alimentele.
Aer cald (umed)
Pentru a economisi energie când coaceți și
gătiți produse coapte fără abur. De asemenea,
pentru produse coapte în forme pe 1 poziție a
raftului. Această funcție a fost utilizată pentru a
defini clasa de eficiență energetică în conformi‐
tate cu EN50304.
58
www.electrolux.com
Funcție de gătire
Aplicație
ECO Prajire
Funcțiile ECO vă permit să optimizați consumul
de energie în timpul gătirii. Prin urmare, este
necesar să setați mai întâi durata de gătire.
Pentru informații suplimentare despre setările
recomandate, consultați tabelele de gătit cu
funcția echivalentă a cuptorului.
Preparate congelate
Pentru a găti mâncăruri semipreparate cro‐
cante precum cartofi prăjiți, cartofi wedges, ru‐
louri crocante.
Grill
Pentru frigerea la grătar a alimentelor plate și
pentru pâine prăjită.
Grill rapid
Pentru frigerea la grătar a alimentelor plate în
cantități mari și pentru pâine prăjită.
Gatire intensiva
Pentru a frige bucăți mai mari de carne roșie
sau de găină cu os pe 1 nivel al raftului. De
asemenea, pentru gratinare și rumenire.
Regenerare cu abur
Pentru reîncălzirea direct pe farfurie a alimen‐
telor gătite deja.
6.4 Specialitati
Funcție de gătire
Aplicație
Coacere paine
Pentru coacerea pâinii.
Gratinare
Pentru preparate la cuptor precum lasagna sau
cartofi gratinați. De asemenea, pentru gratinare
și rumenire.
Aluaturi
Pentru creșterea controlată a aluaturilor dospite
înainte de coacere.
Incalzire farfuriei
Pentru a pre-încălzi farfuria înainte de servire.
Pastreaza cald
Pentru a face conserve de legume, de exemplu
murături.
Uscare
Pentru deshidratarea fructelor feliate (de ex.
mere, prune, piersici) și a legumelor (de ex.
roșii, zucchini, ciuperci).
Mentine cald
Pentru a păstra mâncarea caldă.
ROMÂNA
Funcție de gătire
Aplicație
Decongelare
Pentru a decongela alimente congelate.
6.5 Activarea unei funcții de
gătire
1. Activați aparatul.
2. Selectați meniul: Functii de gatire.
pentru a confirma.
3. Apăsați
4. Setați o funcție de gătire.
5. Apăsați
pentru a confirma.
6. Reglați temperatura.
7. Apăsați
pentru a confirma.
6.6 Gătirea cu abur
Capacul sertarului pentru apă se află în
panoul de comandă.
AVERTIZARE!
Folosiți numai apă. Nu
utilizați apă filtrată
(demineralizată) sau
distilată. Nu utilizați alte
lichide. Nu puneți lichide
inflamabile sau care conțin
alcool în sertarul pentru apă.
1. Preparați mâncarea în vasul corect.
2. Apăsați capacul pentru a deschide
sertarul pentru apă.
3. Umpleți sertarul pentru apă cu 900
ml de apă.
Cantitatea de apă este suficientă
pentru aproximativ 55 - 60 de minute.
4. Împingeți sertarul pentru apă la loc în
poziția sa inițială.
5. Activați aparatul.
6. Selectați o funcție de gătire cu abur și
temperatura.
7. Dacă este necesar, setați funcția
Durata
sau Sfarsit la
59
.
Când instalația de producere
a aburului este goală, se
aude un semnal acustic.
Semnalul acustic este emis la sfârșitul
duratei de gătire.
8. Dezactivați aparatul.
9. Goliți sertarul pentru apă după ce s-a
terminat gătirea cu abur.
ATENŢIE!
Aparatul este fierbinte.
Pericol de arsuri. Aveți
grijă atunci când goliți
sertarul pentru apă.
Lăsați aparatul să se usuce complet cu
ușa deschisă.
AVERTIZARE!
Așteptați cel puțin 60 de
minute după fiecare utilizare
a gătirii cu abur pentru a nu
lăsa apa fierbinte să iasă din
supapa de evacuare a apei.
6.7 Indicatorul Rezervor gol
Afișajul indică: Este nevoie de apă și este
emis un semnal acustic atunci când
rezervorul este gol și trebuie reumplut.
Pentru mai multe informații, consultați
secțiunea „Gătirea cu abur”.
6.8 Indicatorul Rezervor plin
Atunci când afișajul indică: Rezervorul de
apă este plin, puteți utiliza gătitul la abur.
Când rezervorul este plin este emis un
semnal acustic.
Dacă turnați prea multă apă
în rezervor, o supapă de
siguranță mută apa în exces
în partea de jos a cuptorului.
Scoateți apa cu un burete
sau o cârpă.
6.9 Golirea rezervorului de apă
ATENŢIE!
Lăsați aparatul să se
răcească înainte de a începe
golirea rezervorului de apă.
1. Pregătiți țeava de evacuare (C),
inclusă în același pachet cu manualul
60
www.electrolux.com
5. Când apa nu mai curge, scoateți
conectorul din supapă.
utilizatorului. Puneți conectorul (B) la
unul din capetele țevii de evacuare.
Nu folosiți apa evacuată
pentru a umple din nou
rezervorul de apă.
A
B
6.10 Indicator de încălzire
C
La activarea unei funcții de gătire, pe
afișaj apare bara indicatoare. Aceasta
indică creșterea temperaturii.
6.11 Indicator Încălzire rapidă
Această funcție reduce timpul de
încălzire.
Pentru activarea funcției țineți apăsat
timp de 3 secunde. Indicatorul de
încălzire alternează.
2. Puneți celălalt capăt al țevii de
evacuare (C) într-un recipient.
Așezați-l într-o poziție mai joasă
decât supapa de evacuare (A).
3. Deschideți ușa cuptorului și
introduceți conectorul (B) în supapa
de evacuare (A).
4. Împingeți conectorul în mod repetat
până când goliți rezervorul de apă.
6.12 Căldură reziduală
La dezactivarea aparatului, pe afișaj este
indicată căldura reziduală. Aceasta poate
fi utilizată pentru menținerea alimentelor
calde.
Rezervorul poate să mai
conțină puțină apă atunci
când afișajul indică: Este
nevoie de apă.
Așteptați până când nu
mai curge apă din
supapa de evacuare a
apei.
7. FUNCŢIILE CEASULUI
7.1 Tabelul cu funcțiile ceasului
Funcția ceasului
Cronometru
Aplicație
Pentru a seta o numărătoare inversă
(max. 2 ore 30 de minute). Această funcție
nu are nicio influență asupra funcționării
aparatului.
Pentru activarea funcției utilizați
Apăsați
și
Durata
sau
.
pentru a seta minutele
pentru pornire.
Pentru a seta lungimea unei operații (max.
23 h 59 min).
ROMÂNA
Funcția ceasului
Aplicație
Sfarsit la
Pentru a seta perioada de decuplare a un‐
ei funcții de gătire (max. 23 h și 59 min).
Dacă setați timpul aferent unei funcții a
ceasului, numărătoarea inversă începe
după 5 secunde.
Dacă utilizați funcțiile
ceasului: Durata, Sfarsit la,
aparatul dezactivează
elementele de încălzire la
scurgerea a 90% din timpul
setat. Aparatul utilizează
căldura reziduală pentru a
continua procesul de gătire
până la terminarea timpului
(3 - 20 minute).
7.2 Setarea funcțiilor ceasului
•
•
Înainte de a utiliza
funcțiile: Durata, Sfarsit
la, trebuie ca mai întâi să
setați o funcție de gătire
și temperatura. Aparatul
se dezactivează automat.
Puteți utiliza funcțiile:
Durata și Sfarsit la în
același timp dacă doriți să
activați și să dezactivați
automat aparatul ulterior.
1. Setați o funcție de gătire.
în mod repetat, până
2. Apăsați
când afișajul indică funcția necesară
a ceasului și simbolul aferent.
3. Apăsați pe
ora dorită.
61
sau
pentru a seta
4. Apăsați
pentru a confirma.
La încheierea duratei este emis un
semnal sonor. Aparatul se dezactivează.
Afișajul indică un mesaj.
5. Pentru a opri semnalul apăsați un
câmp cu senzor.
7.3 Gatire + Pastrare
Condiții pentru funcție:
•
•
Temperatura setată trebuie să fie
peste 80°C.
Funcția: Durata este setată.
Funcția: Gatire + Pastrare păstrează
alimentele preparate calde la 80°C timp
de 30 de minute. Aceasta este activată
după încheierea procedurii de coacere
sau prăjire.
Puteți activa sau dezactiva funcția din
meniul: Setari de baza.
1. Activați aparatul.
2. Selectați funcția de gătire.
3. Setați temperatura peste 80°C.
4. Apăsați
în mod repetat până când
afișajul indică: Gatire + Pastrare.
pentru a confirma.
5. Apăsați
La încheierea funcției este emis un
semnal sonor.
Funcția rămâne pornită dacă schimbați
funcțiile de gătire.
7.4 Extindere timp
Funcția: Extindere timp asigură
continuarea funcției de gătire după
terminarea Durata.
Aplicabilă la toate funcțiile
de gătire cu Durata sau
Stab. auto a greutatii.
1. La încheierea duratei de gătire este
emis un semnal sonor. Apăsați orice
câmp cu senzor.
Pe afișaj apare mesajul.
2. Apăsați
pentru activarea funcției
pentru anulare.
sau
3. Setați durata funcției.
4. Apăsați
.
62
www.electrolux.com
8. PROGRAME AUTOMATE
AVERTIZARE!
Consultați capitolele privind
siguranța.
8.1 Rețete cu Retete automate
Acest aparat dispune de un set de rețete
pe care le puteți utiliza. Acestea sunt fixe
și nu pot fi modificate.
utiliza, este necesar să introduceți
greutatea alimentelor.
1. Activați aparatul.
2. Selectați meniul: Rețete. Apăsați
pentru confirmare.
3. Selectați categoria și mâncarea.
Apăsați
pentru a confirma.
4. Selectați funcția: Stab. auto a
greutatii. Apăsați
confirmare.
1. Activați aparatul.
2. Selectați meniul: Rețete. Apăsați
pentru confirmare.
3. Selectați categoria și mâncarea.
Apăsați
pentru a confirma.
4. Selectați o rețetă. Apăsați
a confirma.
pentru
La utilizarea funcției:
Manual, aparatul folosește
setările automate. Acestea
pot fi modificate la fel ca
celelalte funcții.
5. Atingeți
sau
pentru
pentru a seta
greutatea alimentului. Apăsați
pentru a confirma.
Este inițiat programul automat.
6. Puteți modifica greutatea în orice
sau
pentru
moment. Apăsați
a schimba greutatea.
7. La încheierea duratei este emis un
semnal sonor. Pentru a dezactiva
semnalul apăsați un câmp cu senzor.
În cazul anumitor programe,
trebuie să întoarceți
preparatul după 30 de
minute. În acest sens,
afișajul indică un memento.
8.2 Rețete cu Stab. auto a
greutatii
Această funcție calculează automat
timpul necesar coacerii. Pentru a o
9. UTILIZAREA ACCESORIILOR
AVERTIZARE!
Consultați capitolele privind
siguranța.
9.1 Ghidajele telescopice
1. Trageți complet în afară ghidajele
telescopice din stânga și dreapta.
°C
Păstrați instrucțiunile de
instalare de la ghidajele
telescopice pentru utilizarea
lor ulterioară.
Cu ajutorul ghidajelor telescopice puteți
monta sau scoate rafturile cu ușurință.
ATENŢIE!
Nu curățați ghidajele
telescopice în mașina de
spălat vase. Nu lubrifiați
ghidajele telescopice.
2. Puneți grătarul pe ghidajele
telescopice, apoi împingeți-l cu
atenție în interiorul aparatului.
ROMÂNA
63
Injectorul și tubul injector
°C
C
D
Înainte de a închide ușa cuptorului,
verificați dacă ați împins ghidajele
telescopice complet în aparat.
„C” este tubul injector pentru gătitul la
abur, iar „D” este injectorul pentru gătitul
la abur direct.
Tub injector (C)
9.2 Accesorii pentru gătirea cu
abur
Vasul pentru gătit meniu dietetic la
funcțiile de gătire cu abur
Vasul pentru gătit conține un vas de
sticlă, un capac cu un orificiu pentru
tubul injector (C) și o sită de inox care
poate fi pusă la baza ansamblului.
Injector pentru gătirea cu abur direct
(D)
Vas de sticlă (A)
Sită de inox (E)
Capac (B)
•
Nu puneți vasul pentru gătit pe
suprafețe reci/ude când acesta este
fierbinte.
64
www.electrolux.com
9.3 Gătitul cu abur la un vas
pentru gătit meniu dietetic
Puneți alimentele pe sita de inox din
vasul pentru gătit și puneți capacul pe
vas.
1. Puneți tubul injector în orificiul
special din capacul vasului pentru
gătit meniuri dietetice.
•
Nu puneți lichide reci în vasul pentru
gătit când acesta este fierbinte.
•
Nu utilizați vasul pentru gătit pe o
suprafață de gătit fierbinte.
•
Nu curățați vasul pentru gătit cu
agenți abrazivi, degresanți și
detergenți pudră.
C
2. Puneți vasul pentru gătit pe cel de-al
doilea nivel al cuptorului, numărat de
jos.
3. Puneți celălalt capăt al tubul injector
în alimentarea cu abur.
Nu striviți tubul injector și nu îl puneți în
contact cu un element de încălzire din
partea superioară a cuptorului.
4. Setați cuptorul la funcția de gătire cu
abur.
9.4 Gătirea directă cu abur
Puneți alimentele pe sita de inox aflată în
vasul pentru gătit. Adăugați puțină apă.
ROMÂNA
ATENŢIE!
Nu utilizați capacul vasului.
AVERTIZARE!
Manevrați cu atenție
injectorul atunci când
cuptorul este în funcțiune.
Când manipulați injectorul,
iar cuptorul este fierbinte,
purtați întotdeauna mănuși
de bucătărie. Scoateți
întotdeauna injectorul din
cuptor când nu utilizați o
funcție cu abur.
65
2. Puneți vasul pentru gătit pe primul
sau pe al doilea nivel al cuptorului,
numărat de jos.
Nu striviți tubul injector și nu îl puneți în
contact cu un element de încălzire din
partea superioară a cuptorului.
3. Setați cuptorul la funcția de gătire cu
abur.
Când gătiți alimente cum ar fi pui, rață,
curcan, ied sau pește mare, introduceți
injectorul (D) direct în partea goală a
cărnii. Procedați cu atenție pentru a nu
bloca orificiile.
Tubul injector este proiectat
special pentru procesul de
gătire și nu conține
substanțe periculoase.
1. Puneți injectorul (D) în tubul injector
(C). Conectați celălalt capăt la
alimentarea cu abur.
Pentru informații suplimentare privind
gătirea la abur, consultați tabelele pentru
gătitul cu abur din capitolul „Sfaturi utile”.
10. FUNCŢII SUPLIMENTARE
10.1 Favorite
Puteți salva setările preferate, precum
durata, temperatura sau funcția de
gătire. Acestea sunt disponibile în
meniul: Favorite. Puteți salva 20 de
programe.
3. Atingeți
în mod repetat până când
afișajul indică: SALVEAZA.
4. Apăsați
pentru a confirma.
Afișajul indică prima poziție liberă în
memorie.
Salvarea unui program
5. Apăsați
pentru a confirma.
6. Introduceți numele programului.
Prima literă se aprinde intermitent.
1. Activați aparatul.
2. Setați o funcție de gătire sau un
program automat.
7. Atingeți
litera.
sau
8. Apăsați
.
pentru a schimba
66
www.electrolux.com
Litera următoare se aprinde intermitent.
9. Repetați pasul 7 dacă este necesar.
10. Apăsați lung
pentru a salva.
Puteți scrie peste o poziție în memorie.
Atunci când afișajul indică prima poziție
liberă a memoriei, atingeți
sau
și
Puteți modifica denumirea unui program
din meniul: Numele programului.
Activarea programului
Dacă dezactivați aparatul,
funcția se dezactivează, de
asemenea.
Funcția vă permite setarea unei funcții de
gătire (sau a unui program) și utilizarea
ulterioară a acesteia cu o singură
apăsare a câmpului cu senzor.
1. Activați aparatul.
2. Setați o funcție de gătire.
1. Activați aparatul.
2. Selectați meniul: Favorite.
în mod repetat până când
3. Apăsați
afișajul indică: Durata.
4. Setați durata.
pentru a confirma.
3. Apăsați
4. Alegeți numele pentru programul
favorit.
5. Apăsați
în mod repetat până când
afișajul indică: Setare + Pornire.
pentru a confirma.
6. Apăsați
pentru a confirma.
Apăsați un câmp cu senzori (cu excepția
pentru a accesa direct
Apăsați
meniul: Favorite.
10.2 Utilizarea Blocare acces
copii
Funcția Blocare acces copii împiedică
utilizarea accidentală a aparatului.
1. Activați aparatul.
2. Apăsați
și
în același timp până
când afișajul indică un mesaj.
Pentru a dezactiva Blocare acces copii,
repetați pasul 2.
) pentru a porni funcția: Setare +
Pornire. Funcția de gătire setată este
activată.
La încheierea funcției de gătire este emis
un semnal sonor.
•
•
10.3 Functia Blocare
Această funcție previne schimbarea
accidentală a funcției de gătire. Puteți
activa funcția doar în timpul funcționării
aparatului.
1. Activați aparatul.
2. Selectați o funcție de gătire sau o
setare.
3. Apăsați
în mod repetat până când
afișajul indică: Functia Blocare.
4. Apăsați
Afișajul indică un mesaj. Apăsați
.
în
Functia Blocare este
activată atunci când
funcția de gătire este în
desfășurare.
Meniul: Setari de baza vă
permite activarea și
dezactivarea funcției:
Setare + Pornire.
10.5 Oprirea automată
Din motive de siguranță, aparatul se
dezactivează automat după o perioadă
dacă o funcție de gătire este activă și nu
modificați nicio setare.
Temperatură (°C)
Durata de oprire
(h)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
pentru a confirma.
Pentru a dezactiva funcția, apăsați
pentru
10.4 Setare + Pornire
apăsați
pentru a suprascrie un
program existent.
5. Apăsați
mod repetat și după aceea
confirmare.
ROMÂNA
Temperatură (°C)
Durata de oprire
(h)
250 - maxim
1.5
Oprirea automată nu
funcționează cu aceste
funcții: Iluminare cuptor,
Sfarsit la, Durata.
10.6 Luminozitatea afișajului
Există două moduri pentru luminozitatea
afișajului:
•
•
Luminozitate de noapte - când
aparatul este dezactivat.
Luminozitatea afișajului este mai
scăzută între 10 PM și 6 AM.
Luminozitate de zi:
– când aparatul este activat.
– dacă atingeți un câmp cu senzor
în timpul perioadei de iluminare
de noapte (cu excepția celui
pentru PORNIRE / OPRIRE),
afișajul revine la modul de
67
luminozitate de zi pentru
următoarele 10 secunde.
– dacă aparatul este dezactivat și
setați funcția: Cronometru. La
terminarea funcției, afișajul revine
la luminozitatea de noapte.
10.7 Suflanta cu aer rece
Când aparatul funcționează, suflanta cu
aer rece pornește automat pentru a
menține reci suprafețele aparatului. Dacă
opriți aparatul, suflanta cu aer rece
continuă să funcționeze până când
aparatul se răcește.
10.8 Termostatul de siguranță
Funcționarea incorectă a aparatului sau
componentele defecte pot să cauzeze
supraîncălzirea periculoasă. Pentru a
preveni acest lucru, cuptorul are un
termostat de siguranță care întrerupe
alimentarea cu curent. În momentul în
care temperatura scade, cuptorul se
activează din nou în mod automat.
11. INFORMAȚII ȘI SFATURI
AVERTIZARE!
Consultați capitolele privind
siguranța.
Temperatura și duratele de
coacere din tabele au rol
consultativ. Acestea depind
de rețete și de calitatea și
cantitatea ingredientelor
utilizate.
11.2 Informații cu caracter
general
•
•
11.1 Partea interioară a ușii
La anumite modele, pe partea
interioară a ușii se află:
•
•
•
numerele pentru pozițiile raftului.
informații referitoare la funcțiile de
încălzire, pozițiile recomandate pentru
rafturi și temperaturile pentru
preparatele standard.
•
Aparatul are cinci poziții pentru raft.
Numărați pozițiile rafturilor din partea
de jos a podelei aparatului.
Aparatul are un sistem special care
produce o circulație naturală a aerului
și o reciclare constantă a aburului. Cu
acest sistem puteți găti într-un mediu
cu aburi și puteți păstra preparatele
moi în interior și crocante la exterior.
Reduce la minimum durata de gătire
și consumul de energie.
Umezeala poate produce condens în
aparat sau pe panourile de sticlă ale
ușii. Acest lucru este normal.
Utilizatorul trebuie să se îndepărteze
întotdeauna de aparat atunci când
deschide ușa aparatului pe durata
gătirii. Pentru a reduce condensul,
lăsați aparatul să funcționeze timp de
10 minute înainte de gătire.
Curățați umezeala rămasă după
fiecare utilizare a aparatului.
68
www.electrolux.com
•
Nu puneți obiecte direct pe podeaua
aparatului și nu puneți folie din
aluminiu pe componente atunci când
gătiți. În caz contrar este posibilă
modificarea rezultatelor obținute și se
poate cauza deteriorarea stratului de
email.
•
•
11.3 Coacerea prăjiturilor
•
•
Nu deschideți ușa cuptorului înainte
ca 3/4 din durata de coacere să fi
trecut.
Dacă utilizați două tăvi de coacere în
același timp, lăsați un nivel liber între
ele.
11.4 Gătirea cărnii și a peștelui
•
Utilizați o cratiță adâncă pentru
alimentele foarte grase pentru a evita
pătarea permanentă a cuptorului.
Lăsați carnea aproximativ 15 minute
înainte de a o tăia, astfel încât sucul
să nu se prelingă afară.
Pentru a împiedica formarea de prea
mult fum în cuptor pe durata frigerii,
se recomandă adăugarea de puțină
apă în cratița adâncă. Pentru a
preveni condensarea fumului,
adăugați apă de fiecare dată după ce
se evaporă.
11.5 Durate de gătit
Duratele de gătit depind de tipul de
alimente, de consistența și volumul lor.
La început, monitorizați performanța
când gătiți. Găsiți cele mai bune setări
(setarea căldurii, durata de gătit, etc.)
pentru vasele, rețetele și cantitățile dvs.
când utilizați acest aparat.
11.6 Tabele pentru coacere și frigere
Prăjituri
Aliment
Încălzire sus/jos
Aer cald
Tempera‐ Nivel raft
tură (°C)
Tempera‐ Nivel raft
tură (°C)
Durată
(min)
Comen‐
tarii
Rețete cu 170
compoziție
bătută cu
telul
2
160
3 (2 și 4)
45 - 60
Într-o
formă
pentru
prăjituri
Aluat frag‐ 170
ed
2
160
3 (2 și 4)
20 - 30
Într-o
formă
pentru
prăjituri
Prăjitură
cu brânză
și lapte
bătut
170
1
165
2
80 - 100
Într-o
formă
pentru
prăjituri de
26 cm
Prăjitură
170
cu mere
(plăcintă
cu mere)1)
2
160
2 (stânga 80 - 100
și dreapta)
În două
forme
pentru
prăjituri de
20 cm pe
un raft de
sârmă
ROMÂNA
Aliment
Încălzire sus/jos
Aer cald
Tempera‐ Nivel raft
tură (°C)
Tempera‐ Nivel raft
tură (°C)
Strudel
175
3
150
2
Tartă cu
gem
170
2
Pandispan 170
69
Durată
(min)
Comen‐
tarii
60 - 80
Într-o tavă
de coac‐
ere
165
2 (stânga 30 - 40
și dreapta)
Într-o
formă
pentru
prăjituri de
26 cm
2
150
2
40 - 50
Într-o
formă
pentru
prăjituri de
26 cm
Tort de
160
Crăciun /
Tort bogat
în fructe1)
2
150
2
90 - 120
Într-o
formă
pentru
prăjituri de
20 cm
Prăjitură
175
cu prune1)
1
160
2
50 - 60
Într-o
formă de
pâine
Prăjituri
mici - pe
un nivel1)
3
150 - 160
3
20 - 30
Într-o tavă
de coac‐
ere
Prăjituri
mici - pe
două nive‐
luri1)
-
140 - 150
2 și 4
25 - 35
Într-o tavă
de coac‐
ere
Prăjituri
mici - pe
trei nive‐
luri1)
-
-
140 - 150
1, 3 și 5
30 - 45
Într-o tavă
de coac‐
ere
Biscuiți /
patiserie pe un ni‐
vel
140
3
140 - 150
3
25 - 45
Într-o tavă
de coac‐
ere
Biscuiți /
patiserie pe două
niveluri
-
-
140 - 150
2 și 4
35 - 40
Într-o tavă
de coac‐
ere
170
70
www.electrolux.com
Aliment
Încălzire sus/jos
Aer cald
Durată
(min)
Comen‐
tarii
Tempera‐ Nivel raft
tură (°C)
Tempera‐ Nivel raft
tură (°C)
Biscuiți /
patiserie pe trei ni‐
veluri
-
-
140 - 150
1, 3 și 5
35 - 45
Într-o tavă
de coac‐
ere
Bezele pe un ni‐
vel
120
3
120
3
80 - 100
Într-o tavă
de coac‐
ere
Bezele pe două
niveluri1)
-
-
120
2 și 4
80 - 100
Într-o tavă
de coac‐
ere
Chifle dul‐ 190
ci1)
3
190
3
12 - 20
Într-o tavă
de coac‐
ere
Eclere pe un ni‐
vel
190
3
170
3
25 - 35
Într-o tavă
de coac‐
ere
Eclere pe două
niveluri
-
-
170
2 și 4
35 - 45
Într-o tavă
de coac‐
ere
Tarte
180
2
170
2
45 - 70
Într-o
formă
pentru
prăjituri de
20 cm
Tort cu
multe
fructe
160
1
150
2
110 - 120
Într-o
formă
pentru
prăjituri de
24 cm
Sandviș
Victoria1)
170
1
160
2 (stânga 30 - 50
și dreapta)
1) Preîncălziți cuptorul timp de 10 minute.
Într-o
formă
pentru
prăjituri de
20 cm
ROMÂNA
71
Pâine și pizza
Aliment
Încălzire sus/jos
Aer cald
Durată
(min)
Comen‐
tarii
Tempera‐ Nivel raft
tură (°C)
Tempera‐ Nivel raft
tură (°C)
Pâine
albă1)
190
1
190
1
60 - 70
1-2
bucăți,
500 g per
bucată
Pâine de
secară
190
1
180
1
30 - 45
Într-o
formă de
pâine
Chifle1)
190
2
180
2 (2 și 4)
25 - 40
6 - 8 role
într-o tavă
de coac‐
ere
Pizza1)
230 - 250
1
230 - 250
1
10 - 20
Într-o tavă
de coac‐
ere sau
cratiță
adâncă
Pateuri1)
200
3
190
3
10 - 20
Într-o tavă
de coac‐
ere
Durată
(min)
Comen‐
tarii
1) Preîncălziți cuptorul timp de 10 minute.
Tarte
Aliment
Încălzire sus/jos
Aer cald
Tempera‐ Nivel raft
tură (°C)
Tempera‐ Nivel raft
tură (°C)
Tarte cu
paste
200
2
180
2
40 - 50
Într-o
formă
Tarte cu
legume
200
2
175
2
45 - 60
Într-o
formă
Tarte tip
Quiche1)
180
1
180
1
50 - 60
Într-o
formă
Lasagne1) 180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Într-o
formă
Paste
Cannello‐
ni1)
2
180 - 190
2
25 - 40
Într-o
formă
180 - 190
1) Preîncălziți cuptorul timp de 10 minute.
72
www.electrolux.com
Carne
Aliment
Încălzire sus/jos
Aer cald
Durată
(min)
Comen‐
tarii
Tempera‐ Nivel raft
tură (°C)
Tempera‐ Nivel raft
tură (°C)
Vită
200
2
190
2
50 - 70
Pe un raft
de sârmă
Porc
180
2
180
2
90 - 120
Pe un raft
de sârmă
Vițel
190
2
175
2
90 - 120
Pe un raft
de sârmă
Friptură
210
de vită
engle‐
zească, în
sânge
2
200
2
50 - 60
Pe un raft
de sârmă
Friptură
de vită
engle‐
zească,
gătită
mediu
210
2
200
2
60 - 70
Pe un raft
de sârmă
Friptură
de vită
engle‐
zească,
bine
făcută
210
2
200
2
70 - 75
Pe un raft
de sârmă
Ceafă de
porc
180
2
170
2
120 - 150
Cu șorici
Picior de
porc
180
2
160
2
100 - 120
2 bucăți
Miel
190
2
175
2
110 - 130
Rasol
Pui
220
2
200
2
70 - 85
Întreg
Curcan
180
2
160
2
210 - 240
Întreg
Rață
175
2
220
2
120 - 150
Întreg
Gâscă
175
2
160
1
150 - 200
Întreg
Iepure
190
2
175
2
60 - 80
Bucăți
Iepure de
câmp
190
2
175
2
150 - 200
Bucăți
Fazan
190
2
175
2
90 - 120
Întreg
ROMÂNA
73
Pește
Aliment
Încălzire sus/jos
Aer cald
Durată
(min)
Comen‐
tarii
Tempera‐ Nivel raft
tură (°C)
Tempera‐ Nivel raft
tură (°C)
Păstrăv /
Doradă
190
2
175
2
40 - 55
3 - 4 pești
Ton / So‐
mon
190
2
175
2
35 - 60
4 - 6 fileuri
11.7 Grill
Preîncălziți cuptorul timp de
3 minute înainte de gătire.
Aliment
Cantitate
(g)
Tempera‐ Durată (min)
Nivel raft
tură (°C)
Pe o
Pe cea‐
parte
laltă parte
File bucăți 4
800
max.
12 - 15
12 - 14
4
Fripturi de 4
vită
600
max.
10 - 12
6-8
4
Cârnați
8
-
max.
12 - 15
10 - 12
4
Cotlet de
porc
4
600
max.
12 - 16
12 - 14
4
Pui (tăiat
în două)
2
1000
max.
30 - 35
25 - 30
4
Kebab
4
-
max.
10 - 15
10 - 12
4
Piept de
pui
4
400
max.
12 - 15
12 - 14
4
Hambur‐
ger
6
600
max.
20 - 30
-
4
File de
pește
4
400
max.
12 - 14
10 - 12
4
Sandviș cu 4 - 6
pâine
prăjită
-
max.
5-7
-
4
Pâine
prăjită
-
max.
2-4
2-3
4
Bucăți
4-6
74
www.electrolux.com
11.8 Gatire intensiva
Vită
Aliment
Cantitate
Temperatură
(°C)
Durată (min)
Nivel raft
Friptură de vită
pentru fiecare 190 - 200
sau file, în sânge1) cm de grosime
5-6
1 sau 2
Friptură de vită
sau file, gătită
mediu1)
pentru fiecare 180 - 190
cm de grosime
6-8
1 sau 2
Friptură de vită
sau file, bine
făcută1)
pentru fiecare 170 - 180
cm de grosime
8 - 10
1 sau 2
1) Preîncălziți cuptorul.
Porc
Aliment
Cantitate (kg)
Temperatură
(°C)
Durată (min)
Nivel raft
Spată, ceafă,
pulpă
1 - 1.5
160 - 180
90 - 120
1 sau 2
Cotlet, antricot
1 - 1.5
170 - 180
60 - 90
1 sau 2
Bucata de carne
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
1 sau 2
Picior de porc
(semipreparat)
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
1 sau 2
Cantitate (kg)
Temperatură
(°C)
Durată (min)
Nivel raft
Friptura de vitel 1
160 - 180
90 - 120
1 sau 2
Picior de vițel
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
1 sau 2
Aliment
Cantitate (kg)
Temperatură
(°C)
Durată (min)
Nivel raft
Pulpa de miel,
friptura de miel
1 - 1.5
150 - 170
100 - 120
1 sau 2
Spată de miel
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
1 sau 2
Vițel
Aliment
Miel
ROMÂNA
75
Gaina
Aliment
Cantitate (kg)
Temperatură
(°C)
Durată (min)
Nivel raft
Porții de pui
0,2 - 0,25 fie‐
care
200 - 220
30 - 50
1 sau 2
Pui, jumătate
0,4 - 0,5 fiecare 190 - 210
35 - 50
1 sau 2
Pui, pasăre în‐
dopată
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
1 sau 2
Rață
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
1 sau 2
Gâscă
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
1 sau 2
Curcan
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
1 sau 2
Curcan
4-6
140 - 160
150 - 240
1 sau 2
Aliment
Cantitate (kg)
Temperatură
(°C)
Durată (min)
Nivel raft
Peste intreg
1 - 1.5
210 - 220
40 - 60
1 sau 2
Pește
11.9 Aer cald (umed)
Pe durata gătirii, deschideți
ușa aparatul doar atunci
când este necesar.
Aliment
Tip de mâncare
Temperatură
(°C)
Durată (min)
Nivel raft
Paste la cuptor
180 - 200
45 - 60
2
Lasagne
180 - 200
45 - 60
2
Cartofi gratinati
190 - 210
55 - 80
2
Feluri dulci
180 - 200
45 - 60
2
Prajitura Ring sau brioșă
160 - 170
50 - 70
1
Pâine împletită / coroniță
170 - 190
40 - 50
2
Prăjitură cu nucă (uscată)
160 - 170
20 - 40
3
Biscuiți făcuți cu drojdie
160 - 170
20 - 40
2
11.10 Gatire la temp. scazuta
Folosiți această funcție pentru a pregăti
bucăți macră, fragedă de carne și pește.
Această funcție nu poate fi folosită la
rețetele cu friptură la tavă sau friptură
grasă de porc.
În primele 10 minute puteți seta
temperatura cuptorului între 80°C și
150°C. Valoarea implicită este 90°C.
După ce temperatura este setată,
cuptorul continuă să gătească la 80°C.
Nu folosiți această funcție pentru carnea
de pasăre.
76
www.electrolux.com
Gătiți întotdeauna fără capac
atunci când utilizați această
funcție.
1. Puneți carnea într-o cratiță pe plită la
un nivel foarte mare al căldurii, timp
de 1 - 2 minute pentru fiecare parte.
2. Puneți carnea în cratița pentru
coacere, care va fi așezată în cuptor
pe raftul din sârmă.
3. Selectați funcția: Gatire la temp.
scazuta.
Aliment
Cantitate
Temperatură
(°C)
Durată (min)
Nivel raft
Friptură de vită
1000 - 1500 g
120
120 - 150
1
File de vită
1000 - 1500 g
120
90 - 150
3
Friptura de vitel 1000 - 1500 g
120
120 - 150
1
Fripturi
120
20 - 40
3
200 - 300 g
11.11 Decongelare
Aliment
Cantitate
(g)
Timp de de‐ Timp suplimen‐ Comentarii
congelare
tar de deconge‐
(min)
lare (min)
Pui
1000
100 - 140
20 - 30
Puneți puiul pe platanul
inferior întors, pe o far‐
furie mare. Întoarceți la
jumătatea duratei de
gătit.
Carne
1000
100 - 140
20 - 30
Întoarceți la jumătatea
duratei de gătit.
Carne
500
90 - 120
20 - 30
Întoarceți la jumătatea
duratei de gătit.
Păstrăv
150
25 - 35
10 - 15
-
Căpșuni
300
30 - 40
10 - 20
-
Unt
250
30 - 40
10 - 15
-
Frișcă
2 x 200
80 - 100
10 - 15
Frișca se poate bate
chiar dacă au mai
rămas unele părți ușor
înghețate.
Prăjitură
1400
60
60
-
11.12 Pastreaza cald
•
•
•
•
Utilizați numai borcane din sticlă de
aceleași dimensiuni, disponibile în
comerț.
Nu utilizați borcane cu capac cu filet
sau tip baionetă sau cutii metalice.
•
Pentru această funcție folosiți primul
raft de jos.
Nu puneți mai mult de șase borcane
de un litru în tava de copt.
Umpleți borcanele în mod egal și
închideți-le cu o clemă.
ROMÂNA
•
•
•
Borcanele nu trebuie să se atingă
între ele.
Puneți aproximativ 1/2 litri de apă în
tava de gătit pentru a avea suficientă
umezeală în cuptor.
Când lichidul din borcane începe să
fiarbă (după aproximativ 35 - 60 de
77
minute la borcanele de un litru), opriți
cuptorul sau reduceți temperatura la
100°C (consultați tabelul).
Fructe moi
Aliment
Temperatură (°C)
Fierbere până la
Fierbere în contin‐
apariția bulelor de uare la 100°C
aer (min)
(min)
Căpșune / Afine /
Zmeură / Agrișe
coapte
160 - 170
35 - 45
Temperatură (°C)
Fierbere până la
Fierbere în contin‐
apariția bulelor de uare la 100°C
aer (min)
(min)
-
Fructe cu sâmbure
Aliment
Pere / Gutui / Prune 160 - 170
35 - 45
10 - 15
Legume
Aliment
Temperatură (°C)
Fierbere până la
Fierbere în contin‐
apariția bulelor de uare la 100°C
aer (min)
(min)
Morcovi1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Castraveți
160 - 170
50 - 60
-
Murături asortate
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Gulie / Mazăre /
Sparanghel
160 - 170
50 - 60
15 - 20
1) Lăsați-le în cuptor după ce acesta este dezactivat.
11.13 Uscare
•
•
Acoperiți tăvile cu hârtie cerată sau cu
pergament.
Pentru rezultate mai bune, opriți
cuptorul la jumătatea duratei de
uscare, deschideți ușa și lăsați să se
răcească peste noapte pentru
terminarea uscării.
Legume
Aliment
Temperatură
(°C)
Durată (h)
Fasole
60 - 70
Ardei
60 - 70
Nivel raft
1 poziție
2 poziții
6-8
3
1/4
5-6
3
1/4
78
www.electrolux.com
Aliment
Temperatură
(°C)
Durată (h)
Nivel raft
1 poziție
2 poziții
Legume pentru 60 - 70
supă
5-6
3
1/4
Ciuperci
50 - 60
6-8
3
1/4
Ierburi
40 - 50
2-3
3
1/4
Temperatură
(°C)
Durată (h)
Nivel raft
Prune
60 - 70
Caise
Fructe
Aliment
1 poziție
2 poziții
8 - 10
3
1/4
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Felii de măr
60 - 70
6-8
3
1/4
Pere
60 - 70
6-9
3
1/4
11.14 Aer cald + Abur
Prăjituri și produse de patiserie
Aliment
Tempera‐
tură (°C)
Durată
(min)
Nivel raft Comentarii
Prăjitură cu
mere1)
160
60 - 80
2
Într-o formă pentru prăji‐
turi de 20 cm
Tarte
175
30 - 40
2
Într-o formă pentru prăji‐
turi de 26 cm
Prăjitură cu fructe 160
80 - 90
2
Într-o formă pentru prăji‐
turi de 26 cm
Pandispan
160
35 - 45
2
Într-o formă pentru prăji‐
turi de 26 cm
Panettone1)
150 - 160
70 - 100
2
Într-o formă pentru prăji‐
turi de 20 cm
Prăjitură cu
prune1)
160
40 - 50
2
Într-o formă de pâine
Prăjituri mici
150 - 160
25 - 30
3 (2 și 4)
Într-o tavă de coacere
Biscuiți
150
20 - 35
3 (2 și 4)
Într-o tavă de coacere
Gogoși cu droj‐
die1)
180 - 200
12 - 20
2
Într-o tavă de coacere
ROMÂNA
Aliment
Tempera‐
tură (°C)
Durată
(min)
Nivel raft Comentarii
Brioșe1)
180
15 - 20
3 (2 și 4)
Într-o tavă de coacere
1) Preîncălziți cuptorul timp de 10 minute.
Tarte
Aliment
Tempera‐
tură (°C)
Durată
(min)
Nivel raft
Comentarii
Legume umplute
170 - 180
30 - 40
1
Într-o formă
Lasagne
170 - 180
40 - 50
2
Într-o formă
Cartofi gratinati
160 - 170
50 - 60
1 (2 și 4)
Într-o formă
Aliment
Cantitate (g)
Temper‐
atură
(°C)
Durată
(min)
Nivel raft
Comentarii
Friptura de
porc
1000
180
90 - 110
2
Pe un raft de
sârmă
Vițel
1000
180
90 - 110
2
Pe un raft de
sârmă
Friptură de vită 1000
- în sânge
210
45 - 50
2
Pe un raft de
sârmă
Friptură de vită 1000
- medie
200
55 - 65
2
Pe un raft de
sârmă
Friptură de vită 1000
- bine făcută
190
65 - 75
2
Pe un raft de
sârmă
Miel
1000
175
110 - 130 2
Rasol
Pui
1000
200
55 - 65
2
Întreg
Curcan
4000
170
180 - 240 2
Întreg
Rață
2000 - 2500
170 - 180 120 - 150 2
Întreg
Gâscă
3000
160 - 170 150 - 200 1
Întreg
Iepure
-
170 - 180 60 - 90
Bucăți
Carne
2
Pește
Aliment
Canti‐ Tempera‐
tate (g) tură (°C)
Durată
(min)
Nivel raft
Comentarii
Păstrăv
1500
180
25 - 35
2
3 - 4 pești
Ton
1200
175
35 - 50
2
4 - 6 fileuri
Merluciu Hake
-
200
20 - 30
2
-
79
80
www.electrolux.com
11.15 Gătitul într-un vas pentru
gătit meniu dietetic
Utilizați funcția: Aer cald + Abur.
Legume
Aliment
Temperatură
(°C)
Nivel raft
Buchețele de broccoli
130
20 - 25
2
Vinete
130
15 - 20
2
Buchețele de conopidă
130
25 - 30
2
Roșii
130
15
2
Sparanghel alb
130
25 - 35
2
Sparanghel verde
130
35 - 45
2
Dovlecel tăiat
130
20 - 25
2
Morcovi
130
35 - 40
2
Chimen dulce
130
30 - 35
2
Kohlrabi
130
25 - 30
2
Fâșii de ardei
130
20 - 25
2
Țelină feliată
130
30 - 35
2
Aliment
Temperatură
(°C)
Durată (min)
Nivel raft
Șuncă gătită
130
55 - 65
2
Piept de pui fiert
130
25 - 35
2
Cotlet „Kasseler” (file afu‐
mat de porc)
130
80 - 100
2
Aliment
Temperatură
(°C)
Durată (min)
Nivel raft
Păstrăv
130
25 - 30
2
File de somon
130
25 - 30
2
Aliment
Temperatură
(°C)
Durată (min)
Nivel raft
Orez
130
35 - 40
2
Carne
Pește
Feluri de mancare
ROMÂNA
Aliment
Temperatură
(°C)
Durată (min)
Nivel raft
Cartofi necojiți, mediu
130
50 - 60
2
Cartofi fierți, sferturi
130
35 - 45
2
Mămăligă
130
35 - 45
2
81
11.16 Pizza
Preîncălziți un cuptor gol
timp de 10 minute înainte de
gătire.
Aliment
Temperatură (°C)
Durată
(min)
Nivel raft
Comentarii
Pizza (blat
subțire și cro‐
cant)
200 - 220
15 - 25
1
Într-o tavă de
coacere
Pizza (cu multă 200 - 220
garnitură)
20 - 30
1
Într-o tavă de
coacere
Mini pizza
200 - 220
15 - 20
1
Într-o tavă de
coacere
Prăjitură cu
mere
150 - 170
50 - 70
1
Într-o formă pen‐
tru prăjituri de
20 cm
Tartă
170 - 190
35 - 50
1
Într-o formă pen‐
tru prăjituri de
26 cm
Tartă cu ceapă 200 – 220
20 – 30
2
Într-o tavă de
coacere
11.17 Regenerare cu abur
Preîncălziți un cuptor gol
timp de 10 minute înainte de
gătire.
Aliment
Temperatură
(°C)
Durată (min)
Nivel raft
Tocăniță / Gratinat
130
15 - 25
2
Paste și sosuri
130
10 - 15
2
82
www.electrolux.com
Aliment
Temperatură
(°C)
Durată (min)
Nivel raft
Feluri de mancare (de 130
ex. orez, cartofi,
paste)
10 - 15
2
Preparate într-o sin‐
gură porție
130
10 - 15
2
Carne
130
10 - 15
2
Legume
130
10 - 15
2
11.18 Coacere paine
Preîncălziți un cuptor gol
timp de 10 minute înainte de
gătire.
Aliment
Canti‐
tate
Tempera‐
tură (°C)
Durată (min) Nivel raft
Comentarii
Pâine albă
1000 g
180 - 190
45 - 60
2
1 - 2 bucăți,
500 g pentru
fiecare bu‐
cată
Rulouri
500 g
190 - 210
20 - 30
2 (2 și 4)
6 - 8 role întro tavă de co‐
acere
Pâine de se‐
cară
1000 g
180 - 200
50 - 70
2
1 - 2 bucăți,
500 g pentru
fiecare bu‐
cată
Focaccia
-
190 - 210
20 - 25
2
Într-o tavă de
coacere
12. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
AVERTIZARE!
Consultați capitolele privind
siguranța.
12.1 Note cu privire la curățare
•
•
Curățați partea din față a cuptorului cu
o cârpă moale, apă caldă și agent de
curățare.
Utilizați un agent de curățare obișnuit
pentru a curăța suprafețele metalice.
•
•
•
Curățați interiorul aparatului după
fiecare utilizare. Acumularea de
grăsimi sau de orice alte resturi
alimentare poate provoca un incendiu.
Riscul este mai mare pentru tava
pentru grătar.
Curățați murdăria rezistentă cu
produs special de curățat cuptorul.
Curățați toate accesoriile după fiecare
utilizare și uscați-le. Folosiți o lavetă
moale cu apă caldă și un agent de
curățare.
ROMÂNA
•
2
12.2 Pentru modelele din inox
sau aluminiu
Curățați ușa cuptorului
numai cu un burete ud.
Uscați-o cu o lavetă moale.
A nu se folosi bureți din
sârmă, acizi sau produse
abrazive, deoarece pot
deteriora suprafața
cuptorului. Curățați panoul
de comandă al cuptorului cu
aceeași precauție.
12.3 Curățarea garniturii ușii
•
•
83
Dacă aveți accesorii anti-aderente, nu
le curățați utilizând agenți agresivi,
obiecte cu margini ascuțite sau în
mașina de spălat vase. Stratul antiaderent poate fi deteriorat.
1
Instalați suporturile pentru raft în ordine
inversă.
Pinii de reținere de pe
ghidajele rafturilor
telescopice trebuie să fie
orientați către înainte.
12.5 Curățarea rezervorului de
apă
Verificați la intervale regulate
garnitura ușii. Garnitura ușii se află în
jurul cadrului cavității cuptorului. Nu
utilizați aparatul dacă garnitura ușii
este deteriorată. Contactați un centru
de service autorizat.
Pentru a curăța garnitura ușii
consultați informațiile generale despre
curățenie.
AVERTIZARE!
Nu puneți apă în rezervorul
de apă pe durata procedurii
de curățare.
Pe durata procedurii de
curățare poate să curgă apă
din supapa de alimentare cu
abur în interiorul cuptorului.
Puneți o tavă de colectare
pe nivelul raftului aflat direct
sub alimentarea cu abur
pentru a împiedica apa să
ajungă la baza interiorului
cuptorului.
12.4 Scoaterea suporturilor
raftului
Pentru a curata cuptorul, scoateți
suporturile pentru raft.
1. Trageți partea din față a suportului
pentru raft și îndepărtați-o de peretele
lateral.
După o anumită perioadă de timp puteți
avea depuneri de calcar în interiorul
cuptorului. Pentru a preveni acest lucru,
curățați componentele cuptorului care
generează abur. Goliți rezervorul după
fiecare gătire cu abur.
Tipuri de apă
•
•
2. Trageți partea din spate a suportului
pentru raft și îndepărtați-o de peretele
lateral și scoateți-o în afară.
Apă puțin dură cu conținut redus
de oxid de calciu - producătorul
recomandă acest tip deoarece reduce
numărul procedurilor de curățare.
Apă de la robinet - o puteți folosi
dacă alimentarea cu apă a locuinței
este prevăzută cu purificator sau
dedurizator al apei.
84
www.electrolux.com
•
Apă dură cu conținut mare de oxid
de calciu - nu are niciun efect asupra
performanței aparatului, dar mărește
numărul procedurilor de curățare.
TABELUL CU CANTITĂȚILE DE CALCIU RECOMANDATE DE O.M.S. (Organizația
Mondială a Sănătății)
Depunere de
calciu
Duritate apă
Clasificarea
apei
Efectuați de‐
calcifierea la
fiecare
(Grade fran‐
ceze)
(Grade ger‐
mane)
0 - 60 mg/l
0-6
0-3
Potabilă sau
puțin dură
75 de cicluri 2,5 luni
60 - 120 mg/l
6 - 12
3-7
Duritate medie
50 de cicluri - 2
luni
120 - 180 mg/l
12 - 18
8 - 10
Dură sau cal‐
caroasă
40 de cicluri 1,5 luni
peste 180 mg/l
peste 18
peste 10
Foarte dură
30 de cicluri - 1
lună
1. Umpleți recipientul pentru apă cu 850
ml de apă și 50 ml de acid citric (cinci
lingurițe). Dezactivați cuptorul și
așteptați aproximativ 60 de minute.
2. Activați cuptorul și setați funcția: Aer
cald + Abur. Setați temperatura la
230°C. Dezactivați cuptorul după 25
de minute și lăsați-l să se răcească
timp de 15 minute.
3. Activați cuptorul și setați funcția: Aer
cald + Abur. Setați temperatura în
130°C și 230°C. Dezactivați-l după
10 minute.
Lăsați-l să se răcească și continuați cu
îndepărtarea conținutului rezervorului.
Consultați „Golirea rezervorului de apă”.
4. Clătiți rezervorul de apă și curățați
rămășițele depunerilor de calcar din
cuptor cu o lavetă.
5. Curățați manual țeava de evacuare
cu apă caldă și săpun. Nu utilizați
acizi, pulverizatoare sau agenți
similari de curățare pentru a evita
deteriorarea.
Ușa cuptorului se poate
închide dacă încercați să
scoateți panourile de sticlă
înainte de a scoate ușa
cuptorului.
ATENŢIE!
Nu utilizați aparatul fără
panourile de sticlă.
1. Deschideți complet ușa și identificați
balamaua din partea dreaptă a ușii.
2. Împingeți componenta de strângere
până când se retrage.
12.6 Curățarea ușii cuptorului
Ușa cuptorului are patru panouri de
sticlă.Puteți scoate ușa cuptorului
panourile de sticlă de la interior pentru a
le curăța.
3. Țineți componenta împinsă cu o
mână. Utilizați o șurubelniță cu
cealaltă mână pentru a ridica și a roti
pârghia balamalei din partea dreaptă.
ROMÂNA
4. Identificați balamaua din partea
stângă a ușii.
85
7. Puneți ușa pe o lavetă moale, pe o
suprafață stabilă.
8. Eliberați sistemul de închidere pentru
a scoate panourile interne de sticlă.
5. Ridicați și rotiți pârghia de pe
balamaua din stânga.
9. Rotiți cele două dispozitive de fixare
la 90° și scoateți-le din locașurile lor.
6. Închideți pe jumătate ușa cuptorului
până la prima poziție de deschidere.
După aceea împingeți și scoateți ușa
din locaș.
86
www.electrolux.com
A
B
C
90°
10. Mai întâi ridicați cu atenție, după care
scoateți panourile de sticlă, unul câte
unul. Începeți cu panoul de sus.
Asigurați-vă că ați montat corect în
locașul său panoul de sticlă din mijloc.
1
2
11. Curățați panourile de sticlă cu apă și
săpun. Uscați cu atenție panourile de
sticlă.
După terminarea curățeniei, montați
panourile de sticlă și ușa cuptorului.
Urmați pașii de mai sus în ordine inversă.
Asigurați-vă că puneți panourile de sticlă
(A, B și C) la loc în secvența corectă.
Primul panou (A) are un cadru decorativ.
Zona serigrafiată trebuie îndreptată cu
fața spre partea interioară a ușii. După
instalare, asigurați-vă că suprafața
cadrului panoului de sticlă (A) de pe
zonele serigrafiate nu prezintă asperități
la atingere.
12.7 Înlocuirea becului
Așezați o lavetă pe partea de jos din
interiorul cuptorului. Aceasta previne
deteriorarea cavității și a capacului din
sticlă al becului.
AVERTIZARE!
Pericol de electrocutare!
Deconectați siguranța
înainte de a înlocui becul.
Este posibil ca becul
cuptorului și capacul din
sticlă al becului să fie
fierbinți.
ROMÂNA
ATENŢIE!
Întotdeauna țineți becul
halogen cu ajutorul unei
cârpe pentru a preveni
arderea reziduurilor de
grăsime pe bec.
1. Dezactivați aparatul.
87
2. Decuplați siguranțele din tablou sau
dezactivați întrerupătorul.
Becul din spate
1. Rotiți spre stânga capacul din sticlă
al becului și scoateți-l.
2. Curățați capacul de sticlă.
3. Înlocuiți becul cu un bec adecvat
rezistent la o căldură de 300°C.
4. Montați capacul de sticlă.
13. DEPANARE
AVERTIZARE!
Consultați capitolele privind
siguranța.
13.1 Ce trebuie făcut dacă...
Problemă
Cauză posibilă
Soluție
Cuptorul nu se încălzește.
Cuptorul este oprit.
Activați cuptorul.
Cuptorul nu se încălzește.
Ceasul nu este setat.
Setați ceasul.
Cuptorul nu se încălzește.
Nu au fost efectuate
setările necesare.
Verificați dacă setările sunt
corecte.
Cuptorul nu se încălzește.
Oprirea automată este ac‐
tivă.
Consultați „Oprirea auto‐
mată”.
Cuptorul nu se încălzește.
Dispozitivul Blocare acces
copii este activat.
Consultați secțiunea „Uti‐
lizarea Blocare acces co‐
pii”.
Cuptorul nu se încălzește.
Ușa nu este închisă corect. Închideți ușa complet.
Cuptorul nu se încălzește.
Siguranța s-a declanșat.
Verificați dacă siguranța
este cauza defecțiunii.
Dacă siguranțele se de‐
clanșează în mod repetat,
adresați-vă unui electrician
calificat.
Becul nu funcționează.
Becul este defect.
Înlocuiți becul.
Există apă în interiorul
cuptorului.
Este prea multă apă în re‐
zervor.
Dezactivați cuptorul și
ștergeți apa cu o lavetă
sau un burete.
Gătirea cu abur nu
funcționează.
Nu este apă în rezervor.
Umpleți rezervorul.
Gătirea cu abur nu
funcționează.
Calcarul obstrucționează
orificiul.
Verificați orificiul de intrare
a aburului. Îndepărtați dep‐
unerile de calcar.
88
www.electrolux.com
Problemă
Cauză posibilă
Soluție
Golirea rezervorului de apă Există depuneri de calcar
durează mai mult de trei
în cuptor.
minute sau apa curge din
orificiul de alimentare cu
abur.
Curățați rezervorul de apă.
Consultați „Curățarea re‐
zervorului de apă”.
Afișajul indică un cod de
eroare care nu este în ac‐
est tabel.
•
Există o defecțiune elec‐
trică.
•
Opriți și porniți din nou
cuptorul prin intermediul
siguranței casnice sau a
întrerupătorului de si‐
guranță din cutia cu si‐
guranțe.
În cazul în care codul
de eroare apare din nou
pe afișaj, contactați de‐
partamentul de asis‐
tență pentru clienți.
Aburul și condensul se
depun pe alimente și în
cavitatea cuptorului.
Ați lăsat vasul cu mâncare
prea mult timp în cuptor.
Nu lăsați vasele cu mân‐
care în cuptor pentru mai
mult de 15 - 20 de minute
după terminarea procesu‐
lui de gătit.
Aparatul este activat dar
nu se încălzește. Ventila‐
torul nu funcționează.
Afișajul indică "Demo".
Modul demo este activat.
1. Dezactivați aparatul.
2. Mențineți apăsat
până când aparatul se
activează și dezacti‐
vează.
3. Atingeți lung și simultan
și
până când
este emis un semnal
acustic. "Demo" se
stinge.
13.2 Date pentru service
Dacă nu puteți găsi singur o soluție la
problemă, adresați-vă comerciantului sau
unui centru de service autorizat.
Aceasta este amplasată pe cadrul frontal
din interiorul aparatului. Nu scoateți
plăcuța cu date tehnice din interiorul
aparatului.
Datele necesare centrului de service se
găsesc pe plăcuța cu date tehnice.
Vă recomandăm să notați datele aici:
Model (MOD.)
.........................................
Codul numeric al produsului (PNC)
.........................................
Numărul de serie (S.N.)
.........................................
ROMÂNA
89
14. INSTALAREA
14.3 Conectarea la alimentarea
electrică
AVERTIZARE!
Consultați capitolele privind
siguranța.
14.1 Încorporarea în mobilier
548 21
558
min. 550
114
16
20
600
min. 560
589
594
573
Producătorul nu este
responsabil dacă nu
respectați măsurile de
siguranță descrise în
capitolele privind Siguranța.
Acest aparat este livrat cu fișă și cablu de
conectare electrică.
14.4 Cablul
Tipurile de cabluri adecvate pentru
instalare sau înlocuire:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
594
5
3
Pentru secțiunea cablului consultați
puterea totală consumată de pe plăcuța
cu date tehnice și tabelul:
Putere totală (W)
Secțiunea cablu‐
lui (mm²)
maxim 1380
3 x 0,75
maxim 2300
3x1
maxim 3680
3 x 1,5
548 21
min. 550
20
590
558
16
114
min. 560
589
594
573
594
5
3
14.2 Fixarea aparatului de
mobilier
A
B
Cablul de masă (cablul verde/galben) va
fi cu 2 cm mai lung decât cele de fază și
de nul (cablurile albastru și maro).
90
www.electrolux.com
15. INFORMAŢII TEHNICE
15.1 Date tehnice
Tensiune
230 V
Frecvență
50 Hz
16. EFICIENȚĂ ENERGETICĂ
16.1 Fișa produsului și informații în conformitate cu UE 65-66/2014
Numele furnizorului
Electrolux
Identificarea modelului
EOB6850AOX
Indexul de eficiență energetică
88.0
Clasa de eficiență energetică
A
Consumul de energie cu o încărcătură standard,
modul convențional
0.93 kWh/ciclu
Consumul de energie cu o încărcătură standard,
modul ventilator forțat
0.75 kWh/ciclu
Numărul de cavități
1
Sursa de căldură
Curent
Volum
72 l
Tipul cuptorului
Cuptor încorporat
Masă
41.2 kg
EN 60350-1 - Aparate de gătit
electrocasnice - Partea 1: Game,
cuptoare, cuptoare cu abur și grătare Metode de măsurare a performanței.
16.2 Economisirea energiei
Aparatul dispune de unele funcții care vă
ajută la economisirea energiei în timpul
procesului zilnic de gătire.
•
Sfaturi generale
– Asigurați-vă că ușa cuptorului este
închisă corect atunci când
aparatul este în funcțiune și
mențineți-o închisă cât mai mult
posibil pe durata gătitului.
– Folosiți vase metalice pentru a
îmbunătăți economia de energie.
– Atunci când este posibil, puneți
alimentele în interiorul cuptorului
fără a-l mai încălzi înainte.
•
•
– Atunci când durata de gătire este
mai mare de 30 de minute,
reduceți temperatura cuptorului la
minim cu 3-10 minute, în funcție
de durata gătirii, înainte de
terminarea duratei de gătire.
Căldura reziduală din interiorul
cuptorului va continua gătirea.
– Folosiți căldura reziduală pentru a
încălzi alte alimente.
Gătitul cu ventilator - atunci când
este posibil, folosiți funcțiile de gătit cu
ventilator pentru a economisi energia.
Căldura reziduală
– La unele funcții de gătire, dacă
este activat un program cu
selectare timp (Durata, Sfarsit la)
și durata de gătire este mai mare
de 30 de minute, elementele de
încălzire se dezactivează automat
atunci când a mai rămas 10% din
ROMÂNA
•
•
timp. Ventilatorul și becul continuă
să funcționeze.
Gătitul cu becul stins - dezactivați
becul pe durata gătirii și activați-l doar
atunci când aveți nevoie.
Menține mâncarea caldă - dacă
doriți să utilizați căldura reziduală
pentru a menține mâncarea caldă,
alegeți cel mai scăzut nivel de
temperatură posibil. Afișajul indică
temperatura căldurii reziduale.
•
•
•
17. INFORMAŢII PRIVIND MEDIUL
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul
. Pentru a recicla ambalajele, acestea
trebuie puse în containerele
corespunzătoare. Ajutaţi la protejarea
mediului şi a sănătăţii umane şi la
reciclarea deşeurilor din aparatele
electrice şi electrocasnice. Nu aruncaţi
*
91
Funcții eco - consultații „Functii de
gatire”.
La utilizarea funcției: Aer cald
(umed), becul se dezactivează după
30 de secunde. Îl puteți activa din
nou, dacă doriți.
Atunci când utilizați funcțiile Eco,
becul se stinge. Îl puteți activa din
nou, dacă doriți.
aparatele marcate cu acest simbol
împreună cu deşeurile menajere.
Returnaţi produsul la centrul local de
reciclare sau contactaţi administraţia
oraşului dvs.
867310275-A-362014
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement