Progress | PBN3320X | User manual | Progress PBN3320X Brukermanual

Bruksanvisning
Manual de instrucciones
Ovn
Horno
PBN3320X
2 Progress
INNHOLD
Sikkerhetsinformasjon
Sikkerhetsanvisninger
Produktbeskrivelse
Før første gangs bruk
Daglig bruk
Klokkefunksjoner
Bruke tilbehøret
2
3
6
6
7
8
9
Tilleggsfunksjoner
Råd og tips
Stell og rengjøring
Feilsøking
Montering
Tekniske data
Energieffektiv
10
10
16
19
20
21
22
Med forbehold om endringer.
SIKKERHETSINFORMASJON
Les instruksjonene nøye før montering og bruk av produktet.
Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller andre
skaper som følge av feilaktig installasjon eller bruk. Ta alltid
vare på instruksjonene på et tilgjengelig sted for fremtidig
referanse.
Sikkerhet for barn og utsatte personer
•
•
•
•
•
•
•
Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og
personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale
evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn
eller får instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår
hvilke farer som kan inntreffe.
Ikke la barn leke med produktet.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast den i
samsvar med lokale reguleringer.
Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når det brukes
eller når den kjøler seg ned. Tilgjengelige deler er varme.
Hvis produktet har en barnesikring, bør du aktivere denne.
Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke utføres av
barn med mindre de er under tilsyn.
Barn i alderen 3 år og under må til enhver tid holdes vekk fra
produktet når det er i bruk.
Generelt om sikkerhet
•
Bare en kvalifisert person må montere produktet og skifte ut
kabelen.
Progress 3
•
•
•
•
•
•
•
•
ADVARSEL: Produktet og tilgjengelige deler blir varme under
bruk. Pass på at du ikke berører varmeelementene. Barn
yngre enn 8 år må holdes på avstand hvis de ikke er under
tilsyn hele tiden
Bruk alltid grillvotter når du tar ut eller putter inn tilbehør eller
ovnsutstyr.
Før vedlikehold kutt strømforsyningen.
Sørg for at produktet er slått av før du bytter lampen for å
unngå fare for elektrisk støt.
Ikke bruk damprengjøring til å rengjøre produktet.
Ikke bruk skurende rengjøringsmidler eller skarpe
skrapegjenstander av metall for å rengjøre dørglasset i
stekeovnen, da dette kan ripe opp glasset og føre til at
glasset blir matt.
Om stikkontakten er skadet må den erstattes av
produsenten, et autorisert servicesenter eller likt kvalifiserte
personer for å unngå elektriske farer.
For å fjerner hyllestøttene, må du først trekk fronten på
hyllestøtten og baksiden på hyllestøtten vekk fra
sideveggene. Bruk omvendt rekkefølge for å montere
hyllestøttene.
SIKKERHETSANVISNINGER
Installasjon
ADVARSEL! Bare en kvalifisert
person må montere dette
produktet.
• Fjern all emballasje.
• Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
• Følg monteringsanvisningene som følger
med produktet.
• Vær alltid forsiktig når du flytter
produktet. Det er tungt. Bruk alltid
vernebriller og lukket fottøy.
• Ikke dra eller løft produktet etter
håndtaket.
• Overhold minimumsavstanden fra andre
produkter og enheter.
• Pass på at produktet er montert under
og ved siden av stabile konstruksjoner.
• Sidene på produktet må være på høyde
med apparater eller enheter av samme
høyde.
• Produktet er utstyrt med et elektrisk
kjølesystem. Det må brukes med den
elektriske strømforsyningen.
Elektrisk tilkopling
ADVARSEL! Fare for brann og
elektrisk støt.
• Alle elektriske tilkoblinger skal utføres av
en kvalifisert elektriker.
• Produktet må være jordet.
• Kontroller at det er samsvar mellom den
elektriske informasjonen på typeskiltet
og strømforsyningen i huset. Hvis det
ikke er det, må du kontakt en elektriker.
4 Progress
• Bruk alltid en korrekt montert, jordet
stikkontakt.
• Ikke bruk doble stikkontakter eller
skjøteledninger.
• Pass på at støpselet og strømkabelen
ikke blir påført skade. Hvis strømkabelen
må erstattes, må dette utføres av vårt
Autoriserte servicesenter.
• Ikke la nettkablene berøre eller komme
nær produkt døren, spesielt når døren er
varm.
• Støtbeskyttelsen til strømførende og
isolerte deler må festes på en måte som
gjør at den ikke kan fjernes uten verktøy.
• Ikke sett støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Kontroller at det
er tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
• Hvis stikkontakten er løs, ikke koble til
strømpluggen.
• Ikke trekk i kabelen for å koble fra
produktet. Trekk alltid i selve støpselet.
• Bruk egnede isoleringsenheter:
vernebrytere, sikringer (sikringer av
skrutypen skal fjernes fra holderen),
jordfeilbrytere og kontaktorer.
• Den elektriske monteringen må ha en
isoleringsenhet som lar deg frakoble
produktet fra strømnettet ved alle poler.
Isoleringsenheten må ha en
kontaktåpningsbredde på minst 3 mm.
• Dette produktet er i overensstemmelse
med EØS-direktivene.
Bruk
ADVARSEL! Risiko for skade,
brannskader og elektrisk støt
eller eksplosjon.
• Dette produktet er kun for
husholdningsbruk.
• Produktets spesifikasjoner må ikke
endres.
• Pass på at ventilasjonsåpningene ikke er
blokkert.
• Ikke la produktet være uten tilsyn mens
det er i bruk.
• Slå av produktet etter hver bruk.
• Vær forsiktig når du åpner døren til
produktet når produktet er i bruk. Varm
damp kan strømme ut.
• Ikke bruk produktet med våte hender
eller når det er i kontakt med vann.
• Ikke belast døren når den er åpen.
• Ikke bruk produktet som arbeids- eller
oppbevaringsflate.
• Åpne døren til produktet forsiktig. Bruk
av ingredienser som inneholder alkohol
kan føre til en blanding av alkohol og luft.
• Ikke la gnister eller åpne flammer komme
i kontakt med produktet når du åpner
døren.
• Ikke legg brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av produktet.
• Ikke bruk mikrobølge-funksjon til å
forvarme ovnen.
ADVARSEL! Fare for skade på
produktet.
• For å unngå skade eller misfarging på
emaljen:
– sett ikke kokekar eller andre
gjenstander i produktet direkte på
bunnen.
– legg ikke aluminiumsfolie direkte på
bunnen i produktet.
– ikke tøm vann direkte inn i det varme
produktet.
– ikke oppbevar fuktig servise eller mat
i produktet når tilberedningen er
ferdig.
– vær forsiktig når du fjerner eller
monterer tilleggsutstyret.
• Misfarge på produktets emalje har ingen
innvirkning på funksjonen.
• Bruk en grill – /stekepanne for bløte
kaker. Fruktsaft kan forårsake
permanente flekker.
• Dette produktet skal kun brukes til
matlaging. Det må ikke brukes til andre
formål, f.eks. oppvarming av rommet.
• Ha alltid stekeovnsdøren lukket når
ovnen er på.
• Hvis produktet er montert bak et
møbelpanel (f.eks. en dør), må du sørge
for at døren aldri er lukket når produktet
er i drift. Varme og fuktighet kan bygge
seg opp bak et lukket møbelpanel og
dermed forårsake skade på produktet,
dekselenheten eller gulvet. Ikke lukk
Progress 5
møbelpanelet før apparatet er helt avkjølt
etter bruk.
Stell og rengjøring
ADVARSEL! Risiko for skade,
brann eller skade på produktet.
• Slå av produktet og trekk støpselet ut av
stikkontakten før rengjøring og
vedlikehold.
• Påse at produktet er kaldt. Fare for at
dørglassene kan knuses.
• Erstatt umiddelbart panelene til
glassdørene om disse har blitt skadet.
Kontakt det autoriserte service-senteret.
• Vær forsiktig når du fjerner døren fra
produktet. Døren er tung!
• Rengjør produktet med jevne mellomrom
for å hindre skade på overflaten.
• Rengjør produktet med en fuktig, myk
klut. Bruk kun nøytrale rengjøringsmidler.
Du må aldri bruke skurende
oppvaskmidler, skuresvamper,
løsemidler eller metallgjenstander.
• Følg sikkerhetsanvisningene på pakken
hvis du bruker ovnsspray.
• Ikke rengjør den katalytiske emaljen (hvis
aktuelt) med noen form for vaskemiddel.
Innvendig belysning
• Typen lyspære eller halogenlampe som
brukes i dette produktet er kun for
husholdningsprodukter. Ikke bruk det
som vanlig belysning.
ADVARSEL! Fare for elektrisk
støt.
• Koble strømmen fra produktet før du
skifter lyspære.
• Bruk bare lyspærer med tilsvarende
spesifikasjon.
Avfallsbehandling
ADVARSEL! Fare for skade og
kvelning.
• Koble produktet fra strømmen.
• Kutt av strømkabelen, lukk produktet og
kast den.
• Fjern dørlåsen for å forhindre at barn
eller dyr kan bli innestengt i produktet.
Service
• Kontakt et autorisert servicesenter for å
reparere produktet.
• Det skal bare brukes originale
reservedeler.
6 Progress
PRODUKTBESKRIVELSE
Generell oversikt
1
2
3
4
5
6
7
12
4
8
9
3
10
2
1
11
Tilbehør
• Rist
Til kokekar, kakeformer, steker.
• Stekebrett i aluminium
Til kaker og kjeks.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Betjeningspanel
Termostatlampe/symbol/indikator
Termostatbryter
Elektronisk programmering
Bryter til ovnsfunksjonene
Strømlampe / indikator / symbol
Ventilåpninger for kjølevifte
Varmeelement
Ovnslampe
Vifte
Uttakbare brettstiger
Brettplasseringer
• Grill-/stekepanne
Til baking og steking eller for å samle
opp fett.
FØR FØRSTE GANGS BRUK
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Første gangs rengjøring
Fjern alt tilbehør og alle uttakbare brettstiger
fra produktet.
Se etter i kapittelet "Stell og
rengjøring".
Rengjør produktet før første gangs bruk.
Sett tilbehøret og den avtagbare
hyllestøtten tilbake i den opprinnelige
posisjonen.
Stille inn tiden
Du må stille inn klokken før du bruker
ovnen.
Når du kobler produktet til en strømkilde
eller etter et strømbrudd, vil
klokkeindikatoren blinke.
eller
for å stille
Trykk på knappene
inn riktig tid.
Etter ca. 5 sekunder slutter blinkingen og
displayet viser det innstilte klokkeslettet.
Endre tiden
Du kan ikke endre klokkeslett
når steketid
eller slutt
funksjonen er aktivert.
For å endre tiden, trykk på
gjentatte
ganger, til klokkeindikatoren blinker.
For å stille inn ny tid, se "Stille inn tiden".
Progress 7
Forvarming
Forvarm det tomme produktet for å brenne
av gjenværende fett.
og maksimal
1. Velg ovnsfunksjon
temperatur.
2. La produktet være i bruk i 1 time.
og maksimal
3. Velg ovnsfunksjon
temperatur.
4. La produktet være i bruk i 15 minutter.
Tilbehør kan bli varmere enn vanlig.
Produktet kan avgi lukt og røyk. Dette er
normalt. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon i
rommet.
DAGLIG BRUK
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Skjult lås
For å bruke produktet, trykker du på
betjeningsbryteren. Betjeningsbryteren
kommer ut.
1. Drei ovnsfunksjonsbryteren for å velge
en stekeovnsfunksjon.
2. Drei termostatbryteren for å velge en
temperaturinnstilling.
3. For å slå av produktet, drei
funksjonsbryteren og termostatbryteren
til Av-posisjonen ("Off").
Slå produktet på og av
Hvorvidt produktet har
brytersymboler, eller
indikatorer eller lys:
• Indikatoren lyser når ovnen
varmes opp.
• Lampen lyser når produktet
er i bruk.
• Symbolet viser om
programvelgeren kontrollerer
ovnsfunksjoner eller
temperaturen.
Ovnsfunksjoner
Ovnsfunksjon
Bruksområde
Av-posisjon
Produktet er av.
Varmluft
For tilberedning av retter som skal ha samme steketemperatur i mer enn én høyde, uten at smaken overføres rettene
imellom.
Over-/Undervarme
For å bake eller steke retter på én brettplassering.
8 Progress
Ovnsfunksjon
Bruksområde
Undervarme
For å bake kaker med sprø bunn og for å hermetisere.
Gratinering med
vifte
For å steke store steker eller fjærkre på én brettplassering.
Også for å gratinere og brune.
Min. Grill
For å grille flate matvarer og riste brød.
Tine
For å tine frossen mat.
Display
A
B
C
A. Funksjonsindikatorer
B. Klokkedisplay
C. Funksjonsindikator
Knapper
Knapp
Funksjon
Beskrivelse
MINUS
For å stille inn tiden.
KLOKKE
For å stille inn en klokkefunksjon.
PLUSS
For å stille inn tiden.
KLOKKEFUNKSJONER
Tabell over klokkefunksjoner
Klokkefunksjon
Bruksområde
Klokkeslett
For å stille inn, endre eller sjekke hva klokken er.
Varselur
For å stille inn nedtellingstid. Denne funksjonen har ingen innvirkning på bruken av produktet.
Skeketid
For å stille inn steketid på ovnen.
Sluttid
Still inn tiden for når ovnen skal slås av.
Progress 9
Du kan bruke funksjonene
Steketid
og Sluttid
samtidig for å stille inn tiden for
hvor lenge produktet skal være
aktivert og når det skal slås av.
Dette lar deg aktivere produktet
med utsatt start. Still først inn
Steketid
og så Sluttid
.
Stille inn klokkefunksjoner
For Steketid
og Sluttid
, velg en
ovnsfunksjon og steketemperatur. Det er
ikke nødvendig for Varseluret .
1. Trykk på
gjentatte ganger, til
indikatoren for den nødvendige
klokkefunksjonen blinker.
2. Trykk på
eller
for å stille tiden for
klokkefunksjonen.
Klokkefunksjonen er aktivert. Displayet viser
indikatoren for klokkefunksjonen du har
angitt.
For varselurfunksjonen viser
displayet tiden som gjenstår.
3. Når tiden er omme, blinker indikatoren
for klokkefunksjonen og du hører et
lydsignal. Trykk på en knapp for å slå av
lydsignalet.
4. Drei bryteren for ovnsfunksjon og
termostatbryteren til av-posisjon.
Med funksjonene Steketid
og Sluttid
slås produktet av
automatisk.
Avbryte klokkefunksjonen
1. Trykk på
gjentatte ganger til ønsket
funksjonsindikator blinker.
2. Trykk og hold nede.
Klokkefunksjonen slokker etter noen
sekunder.
BRUKE TILBEHØRET
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Skyv grill – /stekepannen inn i sporene på
brettstigene.
Sette på plass tilbehøret
Rist:
Sett ristene inn mellom sporene på
brettstigen og pass på at foten peker
nedover.
Rist og grill-/stekepanne sammen:
Skyv grill – /stekepannen inn mellom
sporene på brettstigen og risten på sporene
over.
Grill – /stekepanne:
10 Progress
Alt tilbehør har små fordypninger
på begge sidene øverst for å
øke sikkerheten. Fordypningene
hindrer også de i å tippe.
Den høye kanten rundt hele
risten forhindrer at kokekar og
former sklir.
TILLEGGSFUNKSJONER
Kjølevifte
Mens produktet er i drift, slår kjøleviften seg
på automatisk for å holde produktets
overflater kalde.
overopphetelse. For å forhindre dette har
ovnen en sikkerhetstermostat som avbryter
strømforsyningen. Ovnen slår seg
automatisk på igjen når temperaturen faller.
Sikkerhetstermostat
Feil bruk av produktet eller ødelagte
komponenter, kan medføre alvorlig
RÅD OG TIPS
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Temperaturer og steketider i
tabellene er kun veiledende. De
avhenger av oppskrift, samt
mengde og kvalitet på
ingrediensene som brukes.
Generell informasjon
• Produktet har fire brettplasseringer. Tell
hylleposisjonene fra bunnen av
produktet.
• Produktet har et spesielt system som
gjør at luften sirkulerer og hele tiden
resirkulerer dampen. Dette systemet gjør
det mulig å tilberede maten med damp,
slik at den blir myk inni og sprø utenpå.
Tilberedningstiden og strømforbruket
reduseres til et minimum.
• Fuktighet kan kondensere inne i
produktet eller på glasspanelene på
døren. Dette er normalt. Hold alltid litt
avstand fra produktet når du åpner
produktets dør under tilberedning. For å
redusere kondensen, kan du la
produktet stå på i 10 minutter før du
setter inn maten.
• Tørk vekk eventuell fuktighet etter hvert
bruk av produktet .
• Ikke sett gjenstander rett på bunnen av
produktet og ikke dekk til komponenter
med aluminiumsfolie under
tilberedningen. Det kan endre
stekeresultatene og skade
emaljebelegget.
Bake kaker
• Ikke åpne ovnsdøren før 3/4 av
steketiden er gått.
• Hvis du bruker to stekebrett samtidig,
må du la et nivå skille dem.
Tilberedning av fisk og kjøtt
• Bruk en grill - /stekepanne som er
beregnet på svært fet mat for å forhindre
at ovnen får permanente flekker.
• La kjøttet hvile i ca. 15 minutter før du
skjærer, slik at kraften ikke siver ut.
• For å unngå for mye røyk i ovnen under
steking, tilsetter du litt vann i grill - /
Progress 11
stekepannen. For å unngå røykkondens,
tilsett vann hver gang vannet tørker opp.
Steketider
Steketider er avhengig av typen mat,
konsistens og mengde.
I begynnelsen, må du følge med på maten
du tilbereder. Finn de beste innstillingene
(varmeinnstilling, tilberedningstid, osv.) for
kokekar, oppskriftene og mengdene du
bruker sammen med dette produktet.
Steke- og grilltabell
Kaker
Matvarer
Over- og undervarme
Varmluft
Tid (min)
Kommentarer
Temperatur (°C)
Brettplassering
Temperatur (°C)
Brettplassering
Oppskrifter med
sammenviskede
ingredienser
170
2
165
2 (1 og 3)
45 - 60
I en kakeform
Mørdeig
170
2
160
2 (1 og 3)
20 - 30
I en kakeform
Ostekake
med kjernemelk
170
1
165
2
70 - 80
I en kakeform på
26 cm
Eplekake
(eplepai)
170
1
160
2 (1 og 3)
80 - 100
I to kakeformer på
20 cm på
en rist
Strudel
175
2
150
2
60 - 80
På et stekebrett
Syltetøyterte
170
2
160
2 (1 og 3)
30 - 40
I en kakeform på
26 cm
Fruktkake
170
2
155
2
50 - 60
I en kakeform på
26 cm
Formkake
(fettfri formkake)
170
2
160
2
90 - 120
I en kakeform på
26 cm
Julekake/
fruktkake
170
2
160
2
50 - 60
I en kakeform på
20 cm
12 Progress
Matvarer
Over- og undervarme
Varmluft
Tid (min)
Kommentarer
Temperatur (°C)
Brettplassering
Temperatur (°C)
Brettplassering
170
2
165
2
20 - 30
I en brødform
Småkaker
170
3
166
3 (1 og 3)
25 - 35
På et stekebrett
Kjeks1)
150
3
140
3 (1 og 3)
30 - 35
På et stekebrett
Marengs
100
3
115
3
35 - 40
På et stekebrett
Boller1)
190
3
180
3
80 - 100
På et stekebrett
Vannbak-
190
3
180
3 (1 og 3)
15 - 20
På et stekebrett
Terter
180
3
170
2
25 - 35
I en kakeform på
20 cm
Victoriasandwich
180
1 eller 2
170
2
45 - 70
Venstre +
høyre i en
kakeform
på 20 cm
Fruktkake
160
1
150
2
110 - 120
I en kakeform på
24 cm
Victoriasand-
170
1
160
1
50 - 60
I en kakeform på
20 cm
Tid (min)
Kommentarer
60 - 70
1–2
stykker á
500 gr.
per stk.
Plommekake1)
kels1)
wich1)
1) Forvarm ovnen i 10 minutter.
Brød og pizza
Matvarer
Formbrød1)
Over- og undervarme
Varmluft
Temperatur (°C)
Brettplassering
Temperatur (°C)
Brettplassering
190
1
195
1
Progress 13
Matvarer
Over- og undervarme
Varmluft
Tid (min)
Kommentarer
Temperatur (°C)
Brettplassering
Temperatur (°C)
Brettplassering
Rugbrød
190
1
190
1
30 - 45
I en brødform
Rundstyk-
190
2
180
2 (1 og 3)
25 - 40
6–8
rundstykker på et
stekebrett
Pizza1)
190
1
190
1
20 - 30
På en grill
– /stekepanne
Scones1)
200
3
190
2
10 – 20
På et stekebrett
Tid (min)
Kommentarer
ker1)
1) Forvarm ovnen i 10 minutter.
Gratenger
Matvarer
Over- og undervarme
Varmluft
Temperatur (°C)
Brettplassering
Temperatur (°C)
Brettplassering
Pasta-flan
180
2
180
2
40 - 50
I en form
Grønnsakspudding
200
2
200
2
45 - 60
I en form
Quiche
190
1
190
1
40 - 50
I en form
Lasagne
200
2
200
2
25 - 40
I en form
Cannelloni
200
2
200
2
25 - 40
I en form
Yorkshire-
220
2
210
2
20 - 30
6 puddingformer
pudding1)
1) Forvarm ovnen i 10 minutter.
14 Progress
Kjøtt
Matvarer
Over- og undervarme
Varmluft
Tid (min)
Kommentarer
Temperatur (°C)
Brettplassering
Temperatur (°C)
Brettplassering
Storfekjøtt
200
2
190
2
50 - 70
På en rist
og en grill
– /stekepanne
Svinekjøtt
180
2
180
2
90 - 120
På en rist
og en grill
– /stekepanne
Kalvekjøtt
190
2
175
2
90 - 120
På en rist
og en grill
– /stekepanne
Engelsk
roastbiff,
lett stekt
– rød
210
2
200
2
44 - 50
På en rist
og en grill
– /stekepanne
Engelsk
roastbiff,
medium –
rosa
210
2
200
2
51 - 55
På en rist
og en grill
– /stekepanne
Engelsk
roastbiff,
godt stekt
– grå
210
2
200
2
55 - 60
På en rist
og en grill
– /stekepanne
Svinebog
180
2
170
2
120 - 150
På en grill
– /stekepanne
Svineskank
180
2
160
2
100 - 120
2 stykker
på en grill
– /stekepanne
Lammekjøtt
190
2
190
2
110 - 130
Lår
Kylling
200
2
200
2
70 - 85
Hel
Kalkun
180
1
160
1
210 - 240
Hel
And
175
2
160
2
120 - 150
Hel
Gås
175
1
160
1
150 - 200
Hel
Progress 15
Matvarer
Over- og undervarme
Varmluft
Tid (min)
Kommentarer
Temperatur (°C)
Brettplassering
Temperatur (°C)
Brettplassering
Hare
190
2
175
2
60 - 80
Skåret i
skiver
Hare
190
2
175
2
150 - 200
Skåret i
skiver
Fasan
190
2
175
2
90 - 120
Hel
Tid (min)
Kommentarer
Fisk
Matvarer
Over- og undervarme
Varmluft
Temperatur (°C)
Brettplassering
Temperatur (°C)
Brettplassering
Ørret/
brasme
190
2
175
2 (1 og 3)
40 - 55
3 – 4 fisker
Tunfisk/
laks
190
2
175
2 (1 og 3)
35 - 60
4 – 6 fileter
Temperatur (°C)
Tid (min)
1. side
2. side
Grilling
Forvarm den tomme ovnen i 10
minutter før steking.
Matvarer
Antall
Brettplassering
Stykker
(g)
Fileter
4
800
250
12 - 15
12 - 14
3
Biffer
4
600
250
10 - 12
6-8
3
Pølser
8
-
250
12 - 15
10 - 12
3
Svinekoteletter
4
600
250
12 - 16
12 - 14
3
Kylling
(delt i to)
2
1000
250
30 - 35
25 - 30
3
Spyd
4
-
250
10 - 15
10 - 12
3
Kyllingbryst
4
400
250
12 - 15
12 - 14
3
16 Progress
Matvarer
Antall
Stykker
(g)
Hamburger
6
600
Fiskefilet
4
Grillsmørbrød
Ristet
brød
Temperatur (°C)
Tid (min)
Brettplassering
1. side
2. side
250
20 - 30
-
3
400
250
12 - 14
10 - 12
3
4-6
-
250
5-7
-
3
4-6
-
250
2-4
2-3
3
Temperatur (°C)
Tid (min)
1. side
2. side
Gratinering med vifte
Bruk denne funksjonen med en
maksimumstemperatur på 200
°C.
Matvarer
Antall
Brettplassering
Stykker
(g)
Rullestek
(kalkun)
1
1000
200
30 - 40
20 - 30
3
Kylling
(delt i to)
2
1000
200
25 - 30
20 - 30
3
Kyllinglår
6
-
200
15 - 20
15 - 18
3
Vaktel
4
500
200
25 - 30
20 - 25
3
Grønnsaksgrateng
-
-
200
20 - 25
-
3
Skjell
-
-
200
15 - 20
-
3
Makrell
2-4
-
200
15 - 20
10 - 15
3
Fiskeskiver
4-6
800
200
12 - 15
8 - 10
3
STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Merknader om rengjøring
• Rengjør produktets forside med en myk
klut med varmt vann og vaskemiddel.
• For å rengjøre metalloverflater, bruker du
et vanlig vaskemiddel.
Progress 17
• Rengjør produktet innvendig etter hvert
bruk. Fettoppsamling eller andre
matrester kan føre til brann. Risikoen er
høyere for grillpannen.
• Rengjør hardnakket smuss med
ovnsrens.
• Rengjør alt tilbehør etter hver bruk og la
det tørke. Bruk en myk klut med varmt
vann og vaskemiddel.
• Hvis du har tilbehør med slippbelegg,
må du ikke rengjøre det med slipende
vaskemidler, skarpe redskaper eller i
oppvaskmaskin. Det kan forårsake
skade på slippbelegget.
Produkter i rustfritt stål eller
aluminium
Rengjør ovnsdøren kun med en
våt svamp. Tørk den en myk
klut.
Du må aldri bruke stålull, syre
eller skurende produkter, da de
kan skade overflaten. Rengjør
ovnens betjeningspanel på
samme måte.
Rengjøre dørpakningen
• Kontroller dørpakningen med jevne
mellomrom. Dørpakningen sitter rundt
rammen til ovnsrommet. Ikke bruk
produktet hvis dørpakningen er skadet.
Kontakt et autorisert servicesenter.
• Du finner opplysninger om rengjøring av
dørpakningen under det generelle
avsnittet om rengjøring.
Fjerning av brettstigene
2. Trekk den bakre delen av brettstigene
ut fra veggen og ta den ut.
1
2
Bruk omvendt rekkefølge for å montere
hyllestøttene.
Ovnstaket
ADVARSEL! Slå av produktet
før du fjerner varmeelementet.
Kontroller at produktet er kaldt.
Fare for brannskader.
Fjern brettstigene.
Du kan fjerne varmeelementet slik at det blir
enklere å rengjøre ovnstaket.
1. Fjern skruen som holder
varmeelementet på plass. Bruk en
skrutrekker første gang.
For å rengjøre ovnen fjerner du ovnsstigene.
1. Trekk den fremre delen av brettstiger ut
fra sideveggen.
2. Trekk varmeelementet forsiktig ned.
18 Progress
3. Rengjør ovnstaket med en myk klut og
varmt såpevann, og la det tørke.
Bruk omvendt rekkefølge for å montere
varmeelementet.
Monter brettstigene.
ADVARSEL! Kontroller at
varmeelementet er riktig montert
og at det ikke faller ned.
Rengjøring av ovnsdøren
Ovnsdøren har to glasspaneler. Du kan
fjerne ovnsdøren og det indre glasspanelet
for rengjøring.
Ovnsdøren kan smelle igjen hvis
du prøver å ta ut det interne
glasspanelet før du fjerner
ovnsdøren.
3. Lukk ovnsdøren til første åpne posisjon.
Trekk så døren utover og ta den ut av
holderen.
FORSIKTIG! Ikke bruk
produktet uten det indre
glasspanelet.
1. Åpne døren helt, og hold de to
dørhengslene.
4. Legg døren på et mykt tøystykke på et
stabilt underlag.
2. Løft og drei spakene på de to
hengslene.
5. Frigjør låsesystemet for å fjerne det
indre glasspanelet.
Progress 19
Kontroller etter monteringen, at overflaten
av glasspanelet med trykk ikke er ru når du
tar på den.
Pass på at du setter det innvendige
glasspanelet riktig i holderne.
6. Drei de to festene 90° og ta dem ut av
holderne.
90°
Skifte lyspære
7. Løft først forsiktig opp og fjern så
glasspanelet.
1
2
8. Rengjør glasspanelet med vann og
såpe. Tørk glasspanelet godt.
Når rengjøringen er ferdig, monterer du
glasspanelene og ovnsdøren igjen. Gjenta
trinnene ovenfor i motsatt rekkefølge.
Sonen med pynterammene må møte
innsiden av døren på begge sider.
FEILSØKING
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Legg en klut nederst innvendig i produktet.
Det hindrer skade på lampedekselet og
ovnsrommet.
ADVARSEL! Fare for elektrisk
støt! Ta ut sikringen før du
skifter pæren.
Ovnslampen og lampens glass
kan være veldig varme.
1. Slå av produktet.
2. Ta ut sikringene i sikringsskapet eller slå
av skillebryteren.
Den bakre pæren
1. Drei glassdekselet mot urviserne for å ta
det av.
2. Rengjør lampedekselet.
3. Erstatt pæren med en egnet
varmebestandig lyspære som tåler 300
°C.
4. Monter glassdekselet.
20 Progress
Hva må gjøres, hvis
Feil
Mulig løsning
Løsning
Ovnen blir ikke varm.
Stekeovnen er slått av.
Slå på stekeovnen.
Ovnen blir ikke varm.
Klokken er ikke stilt.
Still klokken.
Ovnen blir ikke varm.
Nødvendige innstillinger er ikke valgt.
Sørg for at innstillingene er
riktige.
Ovnen blir ikke varm.
Sikringen har gått.
Kontroller at sikringen er årsaken til funksjonssvikten.
Hvis sikringene går gjentatte
ganger, må du kontakte en
elektriker.
Lampen virker ikke.
Pæren er defekt.
Erstatt lyspæren.
Damp og kondens legger seg
på maten og i ovnsrommet.
Du har latt retten stå for lenge i ovnen.
Ikke la maten bli stående i
ovnen lenger enn 15 – 20 minutter etter at tilberedningen
er ferdig.
Displayet viser "12.00".
Det var strømbrudd.
Tilbakestill klokken.
Servicedata
Hvis du ikke greier å løse problemet selv,
kontakter du forhandleren eller et autorisert
servicesenter.
Typeskiltet er plassert på den fremre
rammen til produktet. Ikke fjern typeskiltet
fra ovnsrommet.
Nødvendig informasjon som servicesenteret
trenger, kan du finne på typeskiltet.
Vi anbefaler at du noterer opplysningene her:
Modell (MOD.)
.........................................
PNC (produktnummer)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
MONTERING
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Progress 21
Innbygging
Elektrisk installasjon
Produsenten er ikke ansvarlig
om du ikke følger
sikkerhetsreglene i kapitlene om
sikkerhet.
540 21
558
min. 550
114
19
20
600
min. 560
591
598
570
Produktet leveres med støpsel og
strømledning.
Ledning
Anvendelige kabeltyper for montering eller
utskiftning:
594
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
For ledningsavsnittet henvises det til den
nominelle effekten på typeskiltet og til
tabellen:
540 21
min. 550
558
19
20
590
114
min. 560
591
598
570
594
Nominell effekt
(W)
Ledningstversnitt
(mm²)
maks 1380
3 x 0,75
maks 2300
3x1
maks 3680
3 x 1,5
Jordledningen (grønn/gul kabel) må være
ca. 2 cm lenger enn den nøytrale- og faseledningen (blå og brune kabler).
Feste produktet til skapet
A
B
TEKNISKE DATA
Tekniske data
Elektrisk spenning
230 V
Frekvens
50 Hz
22 Progress
ENERGIEFFEKTIV
Produktbeskrivelse og informasjon i henhold til EU 65-66/2014
Leverandørens navn
Progress
Modellidentifikasjon
PBN3320X
Energieffektivitetsindeks
103.8
Energieffektivitetsklasse
A
Energiforbruk med standard matmengde, over- og undervarme
0.83 kWh/syklus
Energiforbruk med standard matmengde, viftetvunget
modus
0.82 kWh/syklus
Antall hulrom
1
Varmekilde
Elektrisitet
Volum
57 l
Type ovn
Innebygd ovn
Masse
30.5 kg
EN 60350-1 – Elektriske kjøkkenapparater
– Del 1: Typer, ovner, dampovner og griller
– metoder for måling av ytelse.
Energisparende
Produktet har noen funksjoner som hjelper
deg å spare energi under vanlig matlaging.
• Generelle tips
– Sørg for at ovnsdøren er skikkelig
lukket når produktet er i gang og
hold den lukket så mye som mulig
under tilberedningen.
– Bruk metalltallerkener for å forbedre
energisparing.
– Sett maten i ovnen uten å varme den
opp, hvis det er mulig.
– Sett ned ovnstemperaturen når
steketiden er lengre enn 30 minutter,
3-10 minutter før slutten av
steketiden, avhengig av hvor lang
den er. Restvarmen i ovnen vil
fortsette å steke.
– Bruk restvarmen til å varme opp
annen mat.
• Varmluft – når det er mulig, bruk
tilberedningsfunksjoner med vifte for å
spare energi.
• Hold mat varm – hvis du vil bruke
restvarmen til å holde måltidet varmt,
velg lavest mulig temperaturinnstilling.
BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å
beskytte miljøet, menneskers helse og for å
resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast produkter
som er merket med symbolet sammen
med husholdningsavfallet. Produktet kan
leveres der hvor tilsvarende produkt selges
eller på miljøstasjonen i kommunen.
Kontakt kommunen for nærmere
opplysninger.
Progress 23
CONTENIDO
Información sobre seguridad
Instrucciones de seguridad
Descripción del producto
Antes del primer uso
Uso diario
Funciones del reloj
Uso de los accesorios
23
24
27
27
28
30
30
Funciones adicionales
Consejos
Mantenimiento y limpieza
Solución de problemas
Instalación
Información técnica
Eficacia energética
31
31
39
42
43
44
45
Salvo modificaciones.
INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD
Antes de instalar y utilizar el aparato, lea atentamente las
instrucciones facilitadas. El fabricante no se hace responsable
de lesiones o daños producidos como resultado de una
instalación o un uso incorrectos: Conserve siempre estas
instrucciones en lugar seguro y accesible para futuras
consultas.
Seguridad de niños y personas vulnerables
•
•
•
•
•
•
Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños de 8
años en adelante y personas cuyas capacidades físicas,
sensoriales o mentales estén disminuidas o que carezcan de
la experiencia y conocimientos suficientes para manejarlo,
siempre que cuenten con las instrucciones o la supervisión
sobre el uso del electrodoméstico de forma segura y
comprendan los riesgos.
No deje que los niños jueguen con el aparato.
Mantenga todo el material de embalaje fuera del alcance de
los niños y deséchelo de forma adecuada.
Mantenga a los niños y mascotas alejados del aparato
cuando esté funcionando o enfriándose. Las piezas de fácil
acceso están calientes.
Si este aparato tiene un bloqueo de seguridad para niños,
debe activarlo.
La limpieza y mantenimiento de usuario del aparato no
podrán ser realizados por niños sin supervisión.
24 Progress
•
Los niños de 3 años o menos deben mantenerse alejados
de este aparato en todo momento mientras funciona.
Seguridad general
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Solo un electricista cualificado puede instalar este aparato y
sustituir el cable.
ADVERTENCIA: El aparato y las piezas accesibles se
calientan mucho durante el funcionamiento. Preste mucha
atención para no tocar las resistencias. Es necesario
mantener alejados a los niños de menos de 8 años salvo
que estén bajo supervisión continua.
Utilice siempre guantes de horno cuando introduzca o retire
accesorios o utensilios refractarios.
Antes de realizar tareas de mantenimiento, corte la corriente
eléctrica.
Asegúrese de que el aparato está desconectado antes de
reemplazar la lámpara con el fin de impedir que se produzca
una descarga eléctrica.
No utilice un limpiador a vapor para limpiar el aparato.
No utilice limpiadores abrasivos ásperos ni rascadores de
metal afilado para limpiar la puerta de cristal si no quiere
arañar su superficie, lo que podría hacer que el cristal se
hiciese añicos.
Si el cable de alimentación eléctrica sufre algún daño, el
fabricante, su servicio técnico autorizado o un profesional
cualificado tendrán que cambiarlo para evitar riesgos
eléctricos.
Para quitar los carriles laterales, tire primero del frontal del
carril y luego separe el extremo trasero de las paredes.
Coloque los carriles laterales en el orden inverso.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Instalación
ADVERTENCIA! Solo un
electricista cualificado puede
instalar este aparato.
• Retire todo el embalaje.
• No instale ni utilice un aparato dañado.
• Siga las instrucciones de instalación
suministradas con el aparato.
• Tenga cuidado al mover el aparato,
porque es pesado. Utilice siempre
Progress 25
•
•
•
•
•
guantes de protección y calzado
cerrado.
No tire nunca del aparato sujetando el
asa.
Respete siempre la distancia mínima
entre el aparato y los demás
electrodomésticos y mobiliario.
Asegúrese de que el aparato se instala
debajo y junto a estructuras seguras.
Los laterales del aparato deben
colocarse junto a otros aparatos o
muebles de la misma altura.
El aparato dispone de un sistema de
enfriamiento eléctrico. Debe utilizarse
con alimentación eléctrica.
•
•
•
•
Conexión eléctrica
ADVERTENCIA! Riesgo de
incendios y descargas
eléctricas.
• Todas las conexiones eléctricas deben
realizarlas electricistas cualificados.
• El aparato debe conectarse a tierra.
• Asegúrese de que las especificaciones
eléctricas de la placa coincidan con las
del suministro eléctrico de su hogar. En
caso contrario, póngase en contacto
con un electricista.
• Utilice siempre una toma con
aislamiento de conexión a tierra
correctamente instalada.
• No utilice adaptadores de enchufes
múltiples ni cables prolongadores.
• Asegúrese de no provocar daños en el
enchufe ni en el cable de red. Si es
necesario cambiar el cable de
alimentación del aparato, debe hacerlo
el centro de servicio técnico autorizado.
• Evite que el cable de red toque o entre
en contacto con la puerta del aparato,
especialmente si la puerta está caliente.
• Los mecanismos de protección contra
descargas eléctricas de componentes
con corriente y aislados deben fijarse de
forma que no puedan aflojarse sin utilizar
herramientas.
• Conecte el enchufe a la toma de
corriente únicamente cuando haya
terminado la instalación. Asegúrese de
•
tener acceso al enchufe del suministro
de red una vez finalizada la instalación.
Si la toma de corriente está floja, no
conecte el enchufe.
No desconecte el aparato tirando del
cable de conexión a la red. Tire siempre
del enchufe.
Use únicamente dispositivos de
aislamiento apropiados: línea con
protección contra los cortocircuitos,
fusibles (tipo tornillo que puedan
retirarse del soporte), dispositivos de
fuga a tierra y contactores.
La instalación eléctrica debe tener un
dispositivo de aislamiento que permita
desconectar el aparato de todos los
polos de la red. El dispositivo de
aislamiento debe tener una apertura de
contacto con una anchura mínima de 3
mm.
Este aparato cumple las directivas CEE.
Uso del aparato
ADVERTENCIA! Riesgo de
lesiones, quemaduras y
descargas eléctricas o
explosiones.
• Este aparato está diseñado
exclusivamente para uso doméstico.
• No cambie las especificaciones de este
aparato.
• Cerciórese de que los orificios de
ventilación no están obstruidos.
• No deje nunca el aparato desatendido
mientras está en funcionamiento.
• Desactive el aparato después de cada
uso.
• Tenga cuidado al abrir la puerta del
aparato cuando éste esté en
funcionamiento. Pueden liberarse
vapores calientes.
• No utilice el aparato con las manos
mojadas ni cuando entre en contacto
con el agua.
• No ejerza presión sobre la puerta
abierta.
• No utilice el aparato como superficie de
trabajo ni de almacenamiento.
• Abra la puerta del aparato con cuidado.
El uso de ingredientes con alcohol
26 Progress
puede generar una mezcla de alcohol y
aire.
• Procure que no haya chispas ni fuego
encendido cerca cuando se abra la
puerta del aparato.
• No coloque productos inflamables ni
objetos mojados con productos
inflamables dentro, cerca o encima del
aparato.
• No utilice la función de microondas para
precalentar el horno.
ADVERTENCIA! Podría dañar
el aparato.
• Para evitar daños o decoloraciones del
esmalte:
– no coloque utensilios refractarios ni
otros objetos directamente en la
parte inferior del aparato.
– no coloque papel de aluminio
directamente en la parte inferior del
aparato.
– No ponga agua directamente en el
aparato caliente.
– No deje platos húmedos ni comida
en el aparato una vez finalizada la
cocción.
– Preste especial atención al
desmontar o instalar los accesorios.
• La pérdida de color del esmalte no
afecta al rendimiento del aparato.
• Utilice una bandeja honda para pasteles
húmedos. Los jugos de las frutas
podrían ocasionar manchas
permanentes.
• Este aparato está diseñado
exclusivamente para cocinar. No debe
utilizarse para otros fines, por ejemplo,
como calefacción.
• Cocine siempre con la puerta del horno
cerrada.
• Si el aparato se instala detrás de un
panel de un mueble (por ejemplo una
puerta) asegúrese de que la puerta
nunca esté cerrada mientras funciona el
aparato. El calor y la humedad pueden
acumularse detrás de un panel del
armario cerrado y provocar daños al
aparato, la unidad donde se encuentra o
el suelo. No cierre del panel del armario
hasta que el aparato se haya enfriado
totalmente después de su uso.
Mantenimiento y limpieza
ADVERTENCIA! Existe riesgo
de lesiones, incendios o daños
al aparato.
• Antes de proceder con el
mantenimiento, apague el aparato y
desconecte el enchufe de la red.
• Asegúrese de que el aparato esté frío.
Los paneles de cristal pueden romperse.
• Cambie inmediatamente los paneles de
cristal de la puerta que estén dañados.
Póngase en contacto con el servicio
técnico autorizado.
• Tenga cuidado al desmontar la puerta
del aparato. ¡La puerta es muy pesada!
• Limpie periódicamente el aparato para
evitar el deterioro del material de la
superficie.
• Limpie el aparato con un paño suave
humedecido. Utilice solo detergentes
neutros. No utilice productos abrasivos,
estropajos duros, disolventes ni objetos
de metal.
• Si utiliza aerosoles de limpieza para
hornos, siga las instrucciones del
envase.
• No limpie el esmalte catalítico (en su
caso) con ningún tipo de detergente.
Luz interna
• El tipo de bombilla o lámpara halógena
utilizada para este aparato es específica
para aparatos domésticos. No se debe
utilizar para la iluminación doméstica.
ADVERTENCIA! Riesgo de
descargas eléctricas.
• Antes de cambiar la bombilla,
desconecte el aparato del suministro de
red.
• Utilice solo bombillas con las mismas
especificaciones.
Progress 27
Eliminación
Asistencia
ADVERTENCIA! Existe riesgo
de lesiones o asfixia.
• Desconecte el aparato de la red.
• Corte el cable eléctrico cerca del
aparato y deséchelo.
• Retire el pestillo de la puerta para evitar
que los niños o las mascotas queden
atrapados en el aparato.
• Para reparar el aparato, póngase en
contacto con un centro de servicio
autorizado.
• Utilice solamente piezas de recambio
originales.
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Descripción general
1
2
3
4
5
6
7
12
4
8
9
3
10
2
1
11
Accesorios
• Parrilla
Para bandejas de horno, pastel en
molde, asados.
• Bandeja de repostería de aluminio
1 Panel de control
2 Piloto/símbolo/indicador de
temperatura
3 Mando de temperatura
4 Programador electrónico
5 Mando de las funciones del horno
6 Piloto/símbolo/indicador de
alimentación
7 Salidas de aire del ventilador de
refrigeración
8 Resistencia
9 Lámpara
10 Ventilador
11 Carril lateral, extraíble
12 Posiciones de los estantes
Para bizcochos y galletas.
• Bandeja honda
Para hornear y asar o como bandeja
grasera.
ANTES DEL PRIMER USO
ADVERTENCIA! Consulte los
capítulos sobre seguridad.
Limpieza inicial
Retire todos los accesorios y carriles de
apoyo extraíbles del aparato.
Consulte el capítulo
"Mantenimiento y limpieza".
Limpie el horno antes de utilizarlo por
primera vez.
Coloque los accesorios y carriles laterales
extraíbles en su posición inicial.
28 Progress
Ajuste de la hora
Debe ajustar la hora antes de usar el horno.
El indicador de Hora actual parpadea
cuando se conecta el aparato al suministro
de red, después de un corte del mismo o si
no se ha ajustado la obra.
o
para ajustar la hora
Pulse la tecla
apropiada.
Después de unos cinco segundos, el
parpadeo cesa y la pantalla indica la hora
ajustada.
Cambio de la hora
No se puede cambiar la hora
actual cuando están en curso
las funciones Duración
o Fin
.
Para ajustar una nueva hora, consulte
"Ajuste de la hora".
Calentamiento previo
Precaliente el aparato vacío para quemar
los restos de grasa.
1. Ajuste la función
y la temperatura
máxima.
2. Deje que el aparato funcione durante
una hora.
y la temperatura
3. Ajuste la función
máxima.
4. Deje que el aparato funcione durante 15
minutos.
Los accesorios se pueden calentar más de
lo habitual. El aparato puede emitir olores y
humos. Esto es totalmente normal.
Asegúrese de que haya una buena
ventilación en la habitación.
una y otra vez hasta que
Pulse
parpadee el indicador de la función Hora
actual.
USO DIARIO
ADVERTENCIA! Consulte los
capítulos sobre seguridad.
Mandos escamoteables
Si desea usar el aparato, pulse el mando de
control. El mando de control saldrá de su
alojamiento.
Encendido y apagado del
aparato
Depende del modelo si su
aparato tiene símbolos,
indicador o pilotos del
mando:
• El indicador se enciende
cuando el horno se calienta.
• El indicador se enciende
cuando el aparato está
funcionando.
• El símbolo muestra si el
mando controla las funciones
del horno o la temperatura.
1. Gire el mando del horno hasta la
función deseada.
2. Gire el mando del termostato para
seleccionar una temperatura.
3. Para apagar el aparato, gire los mandos
de las funciones del horno y la
temperatura hasta la posición de
apagado.
Progress 29
Funciones del horno
Función del horno
Aplicación
Posición de apagado
El aparato está apagado.
Turbo
Para asar o asar y hornear a la vez alimentos que requieran
la misma temperatura de cocción, en más de una posición
de parrilla sin que se transfieran los sabores.
Calor superior +
inferior
Para hornear y asar en una posición de parrilla.
Calor inferior
Para preparar pasteles con base crujiente y conservar alimentos.
Grill + Turbo
Para asar piezas de carne grandes o aves con hueso en
una posición de parrilla. También para gratinar y dorar.
Grill
Para asar al grill alimentos de poco espesor y tostar pan.
Descongelar
Para descongelar alimentos.
Pantalla
A
B
C
A. Indicadores de función
B. Hora
C. Indicador de función
Teclas
Tecla
Función
Descripción
MENOS
Ajustar el tiempo.
RELOJ
Para ajustar una función de reloj.
MÁS
Ajustar el tiempo.
30 Progress
FUNCIONES DEL RELOJ
Tabla de funciones de reloj
Función de reloj
Aplicación
Hora del día
Para ajustar, modificar o comprobar la hora.
Avisador
Ajustar el temporizador. Esta función no influye en el funcionamiento del horno.
Duración
Permite programar el tiempo de cocción del horno.
Fin
Permite ajustar la hora del día en que el horno debe apagarse.
Puede utilizar las funciones
Duración
y Fin
a la vez
para ajustar el tiempo durante el
que debe funcionar el aparato y
el momento en el que debe
apagarse. De este modo puede
activar el aparato con un inicio
diferido. Ajuste primero la
Duración
y después el Fin
.
Ajuste de las funciones del reloj
Para la Duración
y el Fin
, ajuste una
función y la temperatura de cocción. Este
paso no es necesario para el Avisador .
1. Pulse
una y otra vez hasta que
parpadee el indicador de la función
necesaria del reloj.
2. Pulse
o
para ajustar la hora de la
función de reloj que desee.
La función de reloj está activada. La
pantalla muestra el indicador de la función
de reloj ajustada.
Para la función de Avisador, la
pantalla muestra el tiempo
restante.
3. Al finalizar el tiempo, el indicador de
función de reloj parpadea y se emite
una señal acústica. Pulse una tecla para
desactivar la señal.
4. Gire el mando de las funciones del
horno y el mando de la temperatura a la
posición de desconexión.
Con las funciones Duración
y Fin
, el aparato se apaga
automáticamente.
Cancelación de las funciones
del reloj
1. Pulse la tecla
varias veces hasta que
comience a parpadear el indicador de la
función apropiada.
2. Mantenga pulsada .
La función de reloj se apaga en unos
segundos.
USO DE LOS ACCESORIOS
ADVERTENCIA! Consulte los
capítulos sobre seguridad.
Inserción de los accesorios
Parrilla:
Inserte la parrilla entre las guías del carril y
asegúrese de que las hendiduras apuntan
hacia abajo.
Progress 31
Parrilla y bandeja honda juntas:
Posicione la bandeja honda entre las guías
del carril de apoyo y la parrilla en las guías
de encima.
Bandeja honda:
Inserte la bandeja honda entre las guías de
uno de los carriles.
Todos los accesorios tienen
pequeñas hendiduras en la
parte superior de los bordes
derecho e izquierdo para
incrementar la seguridad. Las
hendiduras también son
dispositivos anti-vuelco.
El borde elevado que rodea la
bandeja es un dispositivo para
evitar que los utensilios de
cocina se resbalen.
FUNCIONES ADICIONALES
Ventilador de enfriamiento
Cuando el aparato funciona, el ventilador
de refrigeración se pone en marcha
automáticamente para mantener frías las
superficies del aparato.
provocar sobrecalentamientos peligrosos.
Para evitarlo, el horno dispone de un
termostato de seguridad que interrumpe la
alimentación. El horno se vuelve a conectar
automáticamente cuando desciende la
temperatura.
Termostato de seguridad
El funcionamiento incorrecto del aparato o
los componentes defectuosos pueden
CONSEJOS
ADVERTENCIA! Consulte los
capítulos sobre seguridad.
La temperatura y los tiempos de
cocción de las tablas son
meramente orientativos;
dependen de la receta, la
calidad y la cantidad de los
ingredientes utilizados en cada
caso.
32 Progress
Información general
• El aparato tiene cuatro niveles. Estos
niveles se ordenan contándolos de abajo
a arriba desde la solera del aparato.
• El aparato está dotado con un sistema
especial que hace circular el aire y
recicla constantemente el vapor. Gracias
a este sistema puede cocinar con un
entorno de vapor y mantener los
alimentos blandos en su interior y
crujientes en su exterior. Ello reduce al
mínimo el tiempo de cocción y el
consumo de energía.
• La humedad puede llegar a
condensarse en el aparato o en los
paneles de cristal. Esto es totalmente
normal. Manténgase alejado del aparato
siempre que abra la puerta mientras
está en funcionamiento. Si desea reducir
la condensación, ponga en
funcionamiento el aparato 10 minutos
antes de cocinar.
• Limpie la humedad después de cada
uso del aparato.
• No coloque objetos directamente sobre
la solera del aparato ni cubra los
componentes con papel de aluminio
cuando cocine. De lo contrario puede
que se alteren los resultados de la
cocción y se dañe el esmalte.
• Si utiliza dos bandejas al mismo tiempo,
deje un nivel libre entre ambas.
Carnes y pescados
• Utilice una bandeja honda con los
alimentos muy grasos para evitar que el
horno quede manchado de forma
permanente.
• Antes de trinchar la carne, déjela
reposar unos 15 minutos, como mínimo,
para que retenga los jugos.
• Para evitar que se forme mucho humo
en el horno, vierta un poco de agua en la
bandeja honda. Para evitar la
condensación de humos, añada agua
después de cada vez que se seque.
Tiempos de cocción
Los tiempos de cocción dependen del tipo
de alimento, de su consistencia y del
volumen.
Inicialmente, supervise el rendimiento
cuando cocine. Busque los ajustes óptimos
(de calor, tiempo de cocción, etc.) para sus
recipientes, recetas y cantidades cuando
utilice este horno.
Repostería
• No abra la puerta del horno antes de
que transcurran 3/4 partes del tiempo
de cocción establecido.
Cuadro de especificaciones para hornear y asar
Repostería
Alimento
Masas
batidas
Calor superior + inferior
Turbo
Temperatura
(°C)
Posición
de la parrilla
Temperatura
(°C)
Posición
de la parrilla
170
2
165
2 (1 y 3)
Tiempo
(min)
Sugerencias
45 - 60
En molde
de repostería
Progress 33
Alimento
Calor superior + inferior
Turbo
Tiempo
(min)
Sugerencias
Temperatura
(°C)
Posición
de la parrilla
Temperatura
(°C)
Posición
de la parrilla
Masa con
mantequilla
170
2
160
2 (1 y 3)
20 - 30
En molde
de repostería
Tarta de
queso a
base de
suero de
leche
170
1
165
2
70 - 80
En molde
de repostería de
26 cm
Tarta o
pastel de
manzana
170
1
160
2 (1 y 3)
80 - 100
En dos
moldes
de repostería de
20 cm en
una parrilla
Strudel
175
2
150
2
60 - 80
En bandeja
Tarta de
mermelada
170
2
160
2 (1 y 3)
30 - 40
En molde
de repostería de
26 cm
Pastel de
fruta
170
2
155
2
50 - 60
En molde
de repostería de
26 cm
Bizcocho
(bizcocho
sin grasa)
170
2
160
2
90 - 120
En molde
de repostería de
26 cm
Pastel de
Navidad /
Pastel de
fruta
170
2
160
2
50 - 60
En molde
de repostería de
20 cm
Pastel de
170
2
165
2
20 - 30
En molde
para pan
170
3
166
3 (1 y 3)
25 - 35
En bandeja
ciruelas1)
Pastelillos
34 Progress
Alimento
Calor superior + inferior
Turbo
Tiempo
(min)
Sugerencias
Temperatura
(°C)
Posición
de la parrilla
Temperatura
(°C)
Posición
de la parrilla
Galletas1)
150
3
140
3 (1 y 3)
30 - 35
En bandeja
Merengues
100
3
115
3
35 - 40
En bandeja
Bollos1)
190
3
180
3
80 - 100
En bandeja
Masa de
190
3
180
3 (1 y 3)
15 - 20
En bandeja
Tartaletas
180
3
170
2
25 - 35
En molde
de repostería de
20 cm
Tarta Victoria
180
1o2
170
2
45 - 70
Izquierda
+ derecha
en molde
de repostería de
20 cm
Pastel de
fruta
160
1
150
2
110 - 120
En molde
de repostería de
24 cm
Tarta Vic-
170
1
160
1
50 - 60
En molde
de repostería de
20 cm
relleno1)
toria1)
1) Precaliente el horno 10 minutos.
Progress 35
Pan y pizza
Alimento
Calor superior + inferior
Turbo
Temperatura
(°C)
Posición
de la parrilla
Temperatura
(°C)
Posición
de la parrilla
190
1
195
Pan de
centeno
190
1
Paneci-
190
Pizza 1)
Bollitos1)
Pan blan-
Tiempo
(min)
Sugerencias
1
60 - 70
1 - 2 piezas, 500
g cada
pieza
190
1
30 - 45
En molde
para pan
2
180
2 (1 y 3)
25 - 40
6 - 8 panecillos
en una
bandeja
de repostería
190
1
190
1
20 - 30
En una
bandeja
honda
200
3
190
2
10 – 20
En bandeja
Tiempo
(min)
Sugerencias
co1)
llos 1)
1) Precaliente el horno 10 minutos.
Flanes
Calor superior + inferior
Turbo
Temperatura
(°C)
Posición
de la parrilla
Temperatura
(°C)
Posición
de la parrilla
Pudin de
pasta
180
2
180
2
40 - 50
En un
molde
Pudin de
verduras
200
2
200
2
45 - 60
En un
molde
Quiches
190
1
190
1
40 - 50
En un
molde
Lasaña
200
2
200
2
25 - 40
En un
molde
Canelones
200
2
200
2
25 - 40
En un
molde
Alimento
36 Progress
Alimento
Pudin
Yorkshi-
Calor superior + inferior
Turbo
Temperatura
(°C)
Posición
de la parrilla
Temperatura
(°C)
Posición
de la parrilla
220
2
210
2
Tiempo
(min)
Sugerencias
20 - 30
6 moldes
de pudin
Tiempo
(min)
Sugerencias
re1)
1) Precaliente el horno 10 minutos.
Carne
Alimento
Calor superior + inferior
Turbo
Temperatura
(°C)
Posición
de la parrilla
Temperatura
(°C)
Posición
de la parrilla
Ternera
200
2
190
2
50 - 70
En una
bandeja
honda en
una parrilla
Cerdo
180
2
180
2
90 - 120
En una
bandeja
honda en
una parrilla
Ternera
190
2
175
2
90 - 120
En una
bandeja
honda en
una parrilla
Rosbif
poco hecho
210
2
200
2
44 - 50
En una
bandeja
honda en
una parrilla
Rosbif en
su punto
210
2
200
2
51 - 55
En una
bandeja
honda en
una parrilla
Progress 37
Alimento
Calor superior + inferior
Turbo
Tiempo
(min)
Sugerencias
Temperatura
(°C)
Posición
de la parrilla
Temperatura
(°C)
Posición
de la parrilla
Rosbif
muy hecho
210
2
200
2
55 - 60
En una
bandeja
honda en
una parrilla
Paletilla
de cerdo
180
2
170
2
120 - 150
En una
bandeja
honda
Morcillo
de cerdo
180
2
160
2
100 - 120
2 piezas
en una
bandeja
honda
Cordero
190
2
190
2
110 - 130
Pata
Pollo
200
2
200
2
70 - 85
Entero
Pavo
180
1
160
1
210 - 240
Entero
Pato
175
2
160
2
120 - 150
Entero
Ganso
175
1
160
1
150 - 200
Entero
Conejo
190
2
175
2
60 - 80
Troceado
Liebre
190
2
175
2
150 - 200
Troceado
Faisán
190
2
175
2
90 - 120
Entero
Tiempo
(min)
Sugerencias
Pescado
Calor superior + inferior
Turbo
Temperatura
(°C)
Posición
de la parrilla
Temperatura
(°C)
Posición
de la parrilla
Trucha/
Pargo
190
2
175
2 (1 y 3)
40 - 55
3 - 4 pescados
Atún/
Salmón
190
2
175
2 (1 y 3)
35 - 60
4 - 6 filetes
Alimento
38 Progress
Grill
Precaliente el horno vacío
durante 10 minutos antes de
cocinar.
Alimento
Cantidad
Piezas
(g)
Filetes de
solomillo
4
800
Filetes de
vacuno
4
Salchichas
Temperatura
(°C)
Tiempo (min)
Posición
de la parrilla
1ª cara
2ª cara
250
12 - 15
12 - 14
3
600
250
10 - 12
6-8
3
8
-
250
12 - 15
10 - 12
3
Chuletas
de cerdo
4
600
250
12 - 16
12 - 14
3
Pollo (cortado en 2)
2
1000
250
30 - 35
25 - 30
3
Brochetas
4
-
250
10 - 15
10 - 12
3
Pechuga
de pollo
4
400
250
12 - 15
12 - 14
3
Hamburguesa
6
600
250
20 - 30
-
3
Filete de
pescado
4
400
250
12 - 14
10 - 12
3
Sándwiches tostados
4-6
-
250
5-7
-
3
Tostadas
4-6
-
250
2-4
2-3
3
Grill + Turbo
Utilice esta función a una
temperatura máxima de 200 °C.
Progress 39
Alimento
Cantidad
Piezas
(g)
Redondos (pavo)
1
1000
Pollo (cortado en
dos)
2
Muslos
de pollo
Temperatura
(°C)
Tiempo (min)
Posición
de la parrilla
1ª cara
2ª cara
200
30 - 40
20 - 30
3
1000
200
25 - 30
20 - 30
3
6
-
200
15 - 20
15 - 18
3
Codorniz
4
500
200
25 - 30
20 - 25
3
Gratinado
de verduras
-
-
200
20 - 25
-
3
Vieiras
-
-
200
15 - 20
-
3
Caballa
2-4
-
200
15 - 20
10 - 15
3
Pescado
en rodajas
4-6
800
200
12 - 15
8 - 10
3
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
ADVERTENCIA! Consulte los
capítulos sobre seguridad.
Notas sobre la limpieza
• Limpie la parte delantera del horno con
un paño suave humedecido en agua
templada y jabón neutro.
• Limpie las superficies metálicas con un
producto no agresivo.
• Limpie el interior del horno después de
cada uso. La acumulación de grasa u
otros restos de alimentos puede
provocar un incendio. El riesgo es mayor
que con la bandeja de grill.
• Elimine la suciedad resistente con
limpiadores especiales para hornos.
• Limpie todos los accesorios después de
cada uso y déjelos secar. Utilice un paño
suave humedecido en agua templada y
jabón neutro.
• No trate los recipientes antiadherentes
con productos agresivos u objetos
punzantes ni los lave en el lavavajillas.
Puede dañar el esmalte antiadherente.
Aparatos de acero inoxidable o
aluminio
Limpie la puerta del horno
únicamente con una esponja
húmeda. Séquela con un paño
suave.
No utilice productos abrasivos,
ácidos ni estropajos de acero,
ya que pueden dañar la
superficie del horno. Limpie el
panel de control del horno
teniendo en cuenta las mismas
precauciones.
40 Progress
Limpieza de la junta de la
puerta
• Verifique periódicamente la junta de la
puerta. La junta de la puerta rodea el
marco del interior del horno. No utilice el
aparato si la junta de la puerta está
dañada. Póngase en contacto con un
servicio técnico autorizado.
• Si desea limpiar la junta de la puerta,
remítase a la información general sobre
limpieza.
Extracción de los carriles de
apoyo
Techo del horno
ADVERTENCIA! Apague el
aparato antes de extraer la
resistencia. Asegúrese de que el
aparato está totalmente frío.
Puede quemarse.
Retire los carriles telescópicos.
Puede desmontar la resistencia para
facilitar la limpieza del techo del horno.
1. Retire el tornillo que sujeta la
resistencia. Utilice un destornillador la
primera vez.
Para limpiar el horno, retire los carriles de
apoyo.
1. Tire de la parte delantera del carril
lateral para separarlo de la pared.
2. Tire del extremo trasero del carril lateral
para separarlo de la pared y extráigalo.
2. Desplace con cuidado la resistencia
hacia abajo.
3. Limpie el techo del horno con un paño
suave humedecido en agua templada y
jabón, y déjelo secar.
Para instalar la resistencia, siga las
instrucciones en orden inverso.
Coloque los carriles de apoyo.
1
2
ADVERTENCIA! Asegúrese de
que la resistencia se ha
colocado correctamente y no se
cae.
Limpieza de la puerta del horno
Coloque los carriles laterales en el orden
inverso.
La puerta del horno tiene dos paneles de
cristal. Es posible retirar la puerta del horno
y el panel de cristal interior para limpiarlos.
La puerta del horno podría
cerrarse si intenta retirar el panel
de cristal interior antes de quitar
la puerta del horno.
Progress 41
PRECAUCIÓN! No utilice el
aparato sin el panel de cristal
interior.
1. Abra completamente la puerta del
horno y sujete las dos bisagras.
4. Coloque la puerta sobre una superficie
estable y protegida por un paño suave.
2. Levante y gire las palancas de las dos
bisagras.
5. Libere el sistema de bloqueo para
retirar los paneles de cristal.
3. Cierre la puerta del horno a medio
camino hasta la primera posición de
apertura. A continuación, tire de la
puerta hacia adelante para
desencajarla.
6. Gire los dos pasadores en un ángulo de
90° y extráigalos de sus asientos.
42 Progress
90°
7. Levante con cuidado primero y retire
después el panel de cristal.
Cambio de la bombilla
Coloque un paño en el fondo del interior del
horno. Así evitará que se dañe la tapa de
vidrio de la lámpara y la cavidad.
1
ADVERTENCIA! Hay peligro de
electrocución. Desconecte el
fusible antes de cambiar la
bombilla.
La lámpara del horno y la tapa
de cristal pueden estar
calientes.
2
8. Limpie el panel de cristal con agua y
jabón. Seque el panel de cristal con
cuidado.
Una vez finalizada la limpieza, coloque el
panel de cristal y la puerta del horno. Lleve
a cabo los pasos anteriores en orden
inverso.
La cara impresa debe mirar hacia el interior
de la puerta. Después de la instalación,
asegúrese de que la superficie del marco
del panel de cristal de las caras impresas
no esté áspera cuando la toque.
Asegúrese de que coloca el panel de cristal
interno en los soportes correctos.
1. Apague el aparato.
2. Retire los fusibles de la caja de fusibles
o desconecte el disyuntor.
La bombilla trasera
1. Gire la tapa de cristal hacia la izquierda
para extraerla.
2. Limpie la tapa de vidrio.
3. Cambie la bombilla por otra apropiada
termorresistente hasta 300 °C.
4. Coloque la tapa de cristal.
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
ADVERTENCIA! Consulte los
capítulos sobre seguridad.
Qué hacer si...
Problema
Posible causa
Solución
El horno no calienta.
El horno está apagado.
Encienda el horno.
Progress 43
Problema
Posible causa
Solución
El horno no calienta.
El reloj no está en hora.
Ajuste la hora.
El horno no calienta.
No se han configurado los
ajustes necesarios.
Asegúrese de que los ajustes
sean correctos.
El horno no calienta.
Ha saltado el fusible.
Compruebe si el fusible es la
causa del fallo de funcionamiento. Si el fusible se funde
repetidamente, consulte a un
electricista cualificado.
La bombilla no funciona.
La bombilla es defectuosa.
Sustituya la bombilla.
Se acumula vapor y condensación en los alimentos y en
la cavidad del horno.
El plato ha permanecido en
el horno demasiado tiempo.
No deje los platos en el horno más de 15 a 20 minutos
tras finalizar el proceso de
cocción.
La pantalla muestra "12.00".
Ha habido un corte de alimentación.
Ajuste la hora.
Datos de asistencia
Si no logra subsanar el problema, póngase
en contacto con el distribuidor o un centro
autorizado de servicio técnico.
Los datos que necesita para el centro de
servicio técnico se encuentran en la placa
de características. La placa de
características se encuentra en el marco
delantero de la cavidad del aparato. No
retire la placa de características de la
cavidad del aparato.
Es conveniente que anote los datos aquí:
Modelo (MOD.)
.........................................
Número de producto (PNC)
.........................................
Número de serie (S.N.)
.........................................
INSTALACIÓN
ADVERTENCIA! Consulte los
capítulos sobre seguridad.
44 Progress
Empotrado
Instalación eléctrica
El fabricante declina toda
responsabilidad si la instalación
no se efectúa siguiendo las
instrucciones de seguridad de
los capítulos sobre seguridad.
540 21
558
min. 550
114
19
20
600
min. 560
591
598
570
El aparato se suministra con enchufe y
cable de red.
Cable
Tipos de cables adecuados para su
instalación o cambio:
594
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
En lo que respecta a la sección del cable,
consulte la potencia total que figura en la
placa de características y la tabla:
540 21
min. 550
590
558
114
19
20
min. 560
591
598
570
594
Potencia total (W)
Sección del cable
(mm²)
máximo 1380
3 x 0,75
máximo 2300
3x1
máximo 3680
3 x 1,5
El cable de tierra (cable verde/amarillo)
debe tener 2 cm más que los cables de
fase y del neutro (cables azul y marrón).
Fijación del horno al mueble
A
B
INFORMACIÓN TÉCNICA
Datos técnicos
Voltaje
230 V
Frecuencia
50 Hz
Progress 45
EFICACIA ENERGÉTICA
Ficha de producto e información según EU 65-66/2014
Nombre del proveedor
Progress
Identificación del modelo
PBN3320X
Índice de eficiencia energética
103.8
Clase de eficiencia energética
A
Consumo de energía con carga estándar, modo convencional
0.83 kWh/ciclo
Consumo de energía con carga estándar, modo con
ventilador
0.82 kWh/ciclo
Número de cavidades
1
Fuente de calor
Electricidad
Volumen
57 l
Tipo de horno
Horno empotrado
Masa
30.5 kg
EN 60350-1 - Aparatos electrodomésticos
- Parte 1: Placas, hornos, hornos de vapor
y parrillas - Métodos para medir el
rendimiento.
Ahorro de energía
El aparato tiene características que le
ayudan a ahorrar energía durante la cocina
de cada día.
• Consejos generales
– Asegúrese de que la puerta del
horno está cerrada correctamente
cuando el aparato funcione y
manténgala cerrada lo máximo
posible durante la cocción.
– Use platos de metal para aumentar
el ahorro de energía.
– En la medida de lo posible, coloque
los alimentos dentro del horno sin
calentarlo.
– Para una duración de la cocción
superior a 30 minutos, reduzca la
temperatura del horno un mínimo de
3 - 10 minutos antes de que
transcurra el tiempo de cocción, en
función de la duración de la cocción.
El calor residual dentro del horno
seguirá cocinando.
– Utilice el calor residual para calentar
otros alimentos.
• Cocción ventilada: en la medida de lo
posible, utilice las funciones de cocción
con ventilador para ahorrar energía.
• Mantener calor: si desea utilizar el
calor residual para mantener calientes
los alimentos, seleccione el ajuste de
temperatura más bajo posible.
ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
Recicle los materiales con el símbolo .
Coloque el material de embalaje en los
contenedores adecuados para su reciclaje.
Ayude a proteger el medio ambiente y la
salud pública, así como a reciclar residuos
de aparatos eléctricos y electrónicos. No
46 Progress
deseche los aparatos marcados con el
símbolo junto con los residuos
domésticos. Lleve el producto a su centro
de reciclaje local o póngase en contacto
con su oficina municipal.
*
Progress 47
www.progress-hausgeraete.de
867310361-B-212016
Download PDF

advertising