Progress | PHN1110X | User manual | Progress PHN1110S Handleiding

Gebruiksaanwijzing
User Manual
Notice d'utilisation
Benutzerinformation
Oven
Oven
Four
Backofen
PHN1110S
PHN1110X
2 Progress
INHOUDSOPGAVE
Veiligheidsinformatie
2
Veiligheidsvoorschriften
3
Beschrijving van het product
6
Voordat u het apparaat voor de eerste keer
gebruikt
6
Dagelijks gebruik
6
Extra functies
8
Aanwijzingen en tips
Onderhoud en reiniging
Probleemoplossing
Montage
Technische informatie
Energiezuinigheid
8
12
15
16
17
17
Wijzigingen voorbehouden.
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en
gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk
voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie.
Bewaar de instructies van het apparaat voor toekomstig
gebruik.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar
en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke,
zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan
ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of
instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van
het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen.
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat
als het in werking is of afkoelt. Het apparaat is heet.
Als het apparaat is uitgerust met een kinderbeveiliging,
raden wij aan dit te activeren.
Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door
kinderen zonder toezicht.
Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt of onder
permanent toezicht.
Progress 3
Algemene veiligheid
•
•
•
•
•
•
•
•
Alleen een erkende installatietechnicus mag het apparaat
installeren en de kabel vervangen.
Van binnen wordt het apparaat heet als het in werking is.
Raak de verwarmingselementen in het apparaat niet aan.
Gebruik altijd ovenhandschoenen om accessoires of
kookgerei te plaatsen of verwijderen.
Zet de stroomtoevoer uit alvorens onderhoud te plegen.
Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u de
lamp vervangt om elektrische schokken te voorkomen.
Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon te
maken.
Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen of scherpe
metalen schrapers om de glazen deur schoon te maken,
deze kunnen krassen veroorzaken op het oppervlak,
waardoor het glas zou kunnen breken.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant, een
erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze
vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.
De middelen voor het uitschakelen moeten opgenomen
worden in de vaste bedrading overeenkomstig de regels
voor de bedrading.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Montage
WAARSCHUWING! Alleen een
erkende installatietechnicus mag
het apparaat installeren.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen beschadigd
apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
• Wees voorzichtig met het verplaatsen
van het apparaat, het is zwaar. Draag
altijd veiligheidshandschoenen.
• Trek het apparaat nooit aan de
handgreep van zijn plaats.
• De afmetingen van de keukenkast en de
uitsparing moeten kloppen.
• Houd de minimumafstand naar andere
apparaten en units in acht.
• Zorg ervoor dat het apparaat onder en
naast veilige installaties wordt
geïnstalleerd.
• Delen van het apparaat staan onder
stroom. Sluit het apparaat met meubel
om te voorkomen dat de gevaarlijke
delen worden aangeraakt.
• De zijkanten van het apparaat moeten
naast apparaten of units staan van
dezelfde hoogte.
4 Progress
Elektrische aansluiting
WAARSCHUWING! Gevaar
voor brand en elektrische
schokken.
• Alle elektrische aansluitingen moeten
door een gediplomeerd elektromonteur
worden gemaakt.
• Dit apparaat moet worden aangesloten
op een geaard stopcontact.
• Controleer of de elektrische informatie
op het typeplaatje overeenkomt met de
stroomvoorziening. Zo niet, neem dan
contact op met een elektromonteur.
• Gebruik altijd een correct geïnstalleerd,
schokbestendig stopcontact.
• Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
• Zorg dat u de hoofdstekker en kabel niet
beschadigt. Indien de voedingskabel
moet worden vervangen, dan moet dit
gebeuren door onze Klantenservice.
• Laat de stroomkabel niet in aanraking
komen met de deur van het apparaat,
met name niet als deze heet is.
• De schokbescherming van delen onder
stroom en geïsoleerde delen moet op
zo'n manier worden bevestigd dat het
niet zonder gereedschap kan worden
verplaatst.
• Steek de stekker pas in het stopcontact
als de installatie is voltooid. Zorg ervoor
dat het netsnoer na installatie bereikbaar
is.
• Sluit de stroomstekker niet aan op een
losse stroomaansluiting.
• Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd aan
de stekker.
• Gebruik alleen de juiste isolatieapparaten: stroomonderbrekers,
zekeringen (schroefzekeringen moeten
uit de houder worden verwijderd),
aardlekschakelaars en contactgevers.
• De elektrische installatie moet een
isolatieapparaat bevatten waardoor het
apparaat volledig van het lichtnet
afgesloten kan worden. Het
isolatieapparaat moet een
contactopening hebben met een
minimale breedte van 3 mm.
• Dit apparaat voldoet aan de EEGrichtlijnen.
Gebruik
WAARSCHUWING! Gevaar op
letsel, brandwonden, elektrische
schokken of een explosie.
• Gebruik dit apparaat uitsluitend in een
huishoudelijke omgeving.
• De specificatie van het apparaat mag
niet worden veranderd.
• Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen
niet geblokkeerd zijn.
• Laat het apparaat tijdens het gebruik niet
onbeheerd achter.
• Schakel het apparaat telkens na gebruik
uit.
• Wees voorzichtig met het openen van de
deur van het apparaat als het apparaat
aan staat. Er kan hete lucht ontsnappen.
• Bedien het apparaat niet met natte
handen of als het contact maakt met
water.
• Oefen geen kracht uit op een geopende
deur.
• Het apparaat mag niet worden gebruikt
als werkblad of aanrecht.
• Open de deur van het apparaat
voorzichtig. Als u alcoholische
toevoegingen gebruikt, kan er alcoholluchtmengsel ontstaan.
• Houd vonken of open vlammen uit de
buurt van het apparaat bij het openen
van de deur.
• Plaats geen ontvlambare producten of
items die vochtig zijn door ontvlambare
producten in, bij of op het apparaat.
WAARSCHUWING! Risico op
schade aan het apparaat.
• Om schade of verkleuring van het email
te voorkomen:
– zet geen kookgerei of andere
voorwerpen direct op de bodem van
het apparaat.
– leg geen aluminiumfolie op de
bodem van het apparaat.
– Plaats geen water direct in het hete
apparaat.
Progress 5
•
•
•
•
– haal vochthoudende schotels en
eten uit het apparaat als u klaar bent
met koken.
– Wees voorzichtig bij het verwijderen
of bevestigen van accessoires.
Verkleuring van het email heeft geen
ongewenst effect op de werking van het
apparaat. Dit is geen defect dat geldt
voor het recht op garantie.
Gebruik een diepe braadpan voor
vochtige taarten. Fruitsappen kunnen
permanente vlekken maken.
Dit apparaat is uitsluitend bestemd om
mee te koken. Het mag niet worden
gebruikt voor andere doeleinden, zoals
het verwarmen van een kamer.
Alle bereidingen moeten worden
uitgevoerd met gesloten deur.
Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING! Gevaar
voor letsel, brand en schade aan
het apparaat.
• Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
• Zorg ervoor dat het apparaat is
afgekoeld. Er bestaat een risico dat de
glasplaten kunnen breken.
• Vervang direct de glazen deurpanelen
als deze beschadigd zijn. Neem contact
op met de service-afdeling.
• Wees voorzichtig bij het verwijderen van
de deur uit het apparaat. De deur is
zwaar!
• Reinig het apparaat regelmatig om te
voorkomen dat het materiaal van het
oppervlak achteruitgaat.
• Resterend vet of voedsel in het apparaat
kan brand veroorzaken.
• Maak het apparaat schoon met een
vochtige, zachte doek. Gebruik alleen
neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik
geen schuurmiddelen, schuursponsjes,
oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
• Raadpleeg als u een ovenspray gebruikt
eerst de aanwijzingen op de verpakking.
• Reinig niet het katalytisch email (indien
van toepassing) met een
schoonmaakmiddel.
Binnenverlichting
• De gloeilampen of halogeenlampen in dit
apparaat zijn uitsluitend bedoeld voor
gebruik in huishoudelijke apparaten.
Gebruik deze niet voor andere
doeleinden.
WAARSCHUWING! Gevaar
voor elektrische schokken!
• Voordat u het lampje vervangt, dient u
de stekker van het apparaat uit het
stopcontact te halen.
• Gebruik alleen lampjes met dezelfde
specificaties.
Verwijdering
WAARSCHUWING! Gevaar
voor letsel of verstikking.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snij het netsnoer van het apparaat af en
gooi dit weg.
• Verwijder de deurgreep om te
voorkomen dat kinderen en huisdieren
opgesloten raken in het apparaat.
6 Progress
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
Algemeen overzicht
1
2 3
4
5
6 2
7
4
9
8
3
2
1
Accessoires
• Bakrooster
Voor kookgerei, bak- en braadvormen.
1 Bedieningspaneel
2 Toetsen voor de kookplaat
3 Temperatuurlampje/symbool/
indicatielampje
4 Knop voor de temperatuur
5 Knop voor de ovenfuncties
6 Stroomlampje/symbool/indicatielampje
7 Luchtopeningen voor koelventilator
8 Lampje
9 Roosterhoogtes
• Aluminium bakplaat
Voor gebak en koekjes.
VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER
GEBRUIKT
WAARSCHUWING! Raadpleeg
de hoofdstukken Veiligheid.
Eerste reiniging
Verwijder alle onderdelen van het apparaat.
Zie het hoofdstuk 'Onderhoud
en reiniging'.
Reinig het apparaat voor het eerste gebruik.
Zet de accessoires terug in de beginstand.
Voorverwarmen
Verwarm het apparaat voor om het
resterende vet weg te branden.
DAGELIJKS GEBRUIK
WAARSCHUWING! Raadpleeg
de hoofdstukken Veiligheid.
1. Stel de functie
en de
maximumtemperatuur in.
2. Laat het apparaat een uur werken.
Accessoires kunnen heter worden dan
normaal. Het apparaat kan een vreemde
geur en rook afgeven. Dit is normaal. Zorg
dat er voldoende luchtcirculatie in de ruimte
is.
Progress 7
Het apparaat aan- en uitzetten
Het hangt van het model of
uw apparaat knopsymbolen,
indicatielampjes of lampjes
heeft:
• Het indicatielampje gaat aan
wanneer de oven opwarmt.
• Het lampje gaat aan als het
apparaat in werking is.
• Het symbool geeft aan of de
knop de kookzones, de
ovenfuncties of de
temperatuur bedient.
1. Zet de functieknop van de oven op een
ovenfunctie.
2. Draai de knop voor de temperatuur naar
een temperatuur.
3. Draai om het apparaat uit te schakelen,
de knop voor de ovenfuncties en de
knop voor de temperatuur in de uitstand.
Ovenfuncties
Ovenfunctie
Applicatie
Uit-stand
Het apparaat staat uit.
Traditionele bereiding
Voor het bakken en braden op 1 ovenniveau.
Onderwarmte
Voor het bakken van cake met een knapperige bodem en
voor het inmaken van voedsel.
Bovenverwarming
Voor het bruin laten worden van taarten, gebak, brood.
Voor het afbakken van gare gerechten.
Knoppen voor de kookzones
De kookplaat is te bedienen met de
knoppen voor de kookzones. Zie de
gebruikshandleiding van de kookplaat.
U dient de hoofdstukken m.b.t
Veiligheid te lezen in de
gebruiksaanwijzing van de
kookplaat.
Verwarmingsstanden
Knopaanduiding
0
1-9
Functie
Uit-stand
Verwarmingsstanden
Knopaanduiding
Functie
Schakelaar dubbele
zone
1. Draai de bedieningsknop in de
gewenste verwarmingsstand.
2. Zet de bedieningsknop op de uit stand
om het kookproces te beëindigen.
8 Progress
Gebruik van de dubbele zone
(indien van toepassing)
Draai de knop rechtsom om de
dubbele zone te activeren. Draai
de knop niet verder dan de
stoppositie.
1. Draai de knop rechtsom naar stand 9.
2. Draai de knop langzaam naar het
symbool
tot u een klik hoort. De
twee kookzones zijn aan.
3. Raadpleeg 'Verwarmingsstanden' om
de nodige verwarmingsstanden in te
stellen.
EXTRA FUNCTIES
Koelventilator
Als het apparaat in werking is, wordt de
koelventilator automatisch ingeschakeld om
de oppervlakken van het apparaat koel te
houden. Na het uitschakelen van het
apparaat kan de ventilatie doorgaan totdat
het apparaat is afgekoeld.
oververhitting veroorzaken. Om dit te
voorkomen is de oven voorzien van een
veiligheidsthermostaat die de
stroomtoevoer onderbreekt. Zodra de
temperatuur is gedaald, wordt de oven
automatisch weer ingeschakeld.
Veiligheidsthermostaat
Een onjuiste bediening van het apparaat of
defecte componenten kunnen gevaarlijke
AANWIJZINGEN EN TIPS
WAARSCHUWING! Raadpleeg
de hoofdstukken Veiligheid.
De temperaturen en baktijden in
de tabellen zijn slechts als
richtlijn bedoeld. Deze zijn
afhankelijk van de recepten en
de kwaliteit en de hoeveelheid
van de gebruikte ingrediënten.
Algemene informatie
• Het apparaat heeft vier inzetniveaus. Tel
de inzetniveaus vanaf de bodem van het
apparaat.
• Vocht kan in het apparaat of op de
glazen deurpanelen condenseren. Dit is
normaal. Ga altijd iets terug staan van
het apparaat als u de deur van het
apparaat tijdens de werking opent. Om
de condens te verminderen, dient u het
apparaat 10 minuten te laten
voorverwarmen.
• Veeg na elk gebruik het vocht van het
apparaat.
• Plaats geen voorwerpen direct op de
bodem van het apparaat en bedek de
bodem tijdens de bereiding niet met
aluminiumfolie. Dit kan de bakresultaten
veranderen en de emaillelaag
beschadigen.
Voor de bereiding van gebak
• De ovendeur mag pas worden geopend
als driekwart van de baktijd is
verstreken.
• Als u twee bakplaten tegelijkertijd
gebruikt, dient u één niveau ertussen
leeg te laten.
Voor de bereiding van vlees en
vis
• Gebruik een diepe bak voor erg vet
voedsel om te oven te behoeden voor
blijvende vetvlekken.
• Laat het vlees ongeveer 15 minuten
rusten voordat u het aansnijdt, zodat het
vleessap er niet uit stroomt.
• Om te veel rook tijdens het braden in de
oven te vermijden, kunt u een beetje
Progress 9
water in de lekbak gieten. Om rook te
vermijden, voegt u water toe wanneer
het is opgedroogd.
Bereidingstijden
De bereidingsduur is afhankelijk van het
soort voedsel, de samenstelling en het
volume.
Houd in eerste instantie het
bereidingsproces in de gaten. Zoek bij het
gebruik van dit apparaat de beste
instellingen (temperatuur, bereidingsduur,
etc.) voor uw kookgerei, recepten en
hoeveelheden.
Bak- en braadtabel
Taart
Gerecht
Boven + onderwarmte
Tijd (min)
Opmerkingen
Temperatuur
(°C)
Roosterhoogte
Schuimtaart
170
2
45 - 60
In een cakevorm
Zandtaartdeeg
170
2
24 - 34
In een cakevorm
Kwarktaart met
karnemelk
170
1
60 - 80
In een cakevorm van 26
cm
Appelgebak
(appeltaart)
170
1
100 - 120
In twee cakevormen van 20
cm op een bakrooster
Strudel
175
2
60 - 80
Op een bakplaat
Geleitaart
170
2
30 - 40
In een cakevorm van 26
cm
Vruchtencake
170
2
60 - 70
In een cakevorm van 26
cm
Cake, zacht
(vetvrije cake)
170
2
35 - 45
In een cakevorm van 26
cm
Kerstgebak/
machtige
vruchtencake
170
2
50 - 60
In een cakevorm van 20
cm
Pruimentaart1)
170
2
50 - 60
In een broodvorm
10 Progress
Gerecht
Boven + onderwarmte
Tijd (min)
Opmerkingen
Temperatuur
(°C)
Roosterhoogte
Cakejes
170
3
20 - 30
Op een bakplaat
Koekjes1)
150
3
20 - 30
Op een bakplaat
Schuimgebakjes
100
3
90 - 120
Op een bakplaat
Broodjes1)
190
3
15 - 20
Op een bakplaat
Soesjes1)
190
3
25 - 35
Op een bakplaat
Taartjes
180
3
45 - 70
In een cakevorm van 20
cm
Victoria-taart
met jamvulling
180
1 of 2
40 - 55
In een cakevorm van 20
cm links +
rechts
Tijd (min)
Opmerkingen
1) Verwarm de oven 10 minuten voor.
Brood en pizza
Gerecht
Boven + onderwarmte
Temperatuur
(°C)
Roosterhoogte
Witbrood1)
190
1
60 - 70
1- 2 stukken,
500 gram per
stuk
Roggebrood
190
1
30 - 45
In een broodvorm
Broodjes 1)
190
2
25 - 40
6 - 8 broodjes
op een bakplaat
Pizza 1)
190
1
20 - 30
In een braadpan
Scones1)
200
3
10 - 20
Op een bakplaat
1) Verwarm de oven 10 minuten voor.
Progress 11
Taartbodems
Gerecht
Boven + onderwarmte
Tijd (min)
Opmerkingen
Temperatuur
(°C)
Roosterhoogte
Pasta
180
2
40 - 50
In een vorm
Hartige groententaart
200
2
45 - 60
In een vorm
Quiches
190
1
40 - 50
In een vorm
Lasagne
200
2
25 - 40
In een vorm
Cannelloni
200
2
25 - 40
In een vorm
Yorkshire pud-
220
2
20 - 30
6 puddingvormen
Tijd (min)
Opmerkingen
ding1)
1) Verwarm de oven 10 minuten voor.
Vlees
Gerecht
Boven + onderwarmte
Temperatuur
(°C)
Roosterhoogte
Rundvlees
200
2
50 - 70
Op een bakrooster en in de
braadpan
Varkensvlees
180
2
90 - 120
Op een bakrooster en in de
braadpan
Kalfsvlees
190
2
90 - 120
Op een bakrooster en in de
braadpan
Engelse biefstuk (rood)
210
2
44 - 50
Op een bakrooster en in de
braadpan
Engelse biefstuk (medium)
210
2
51 - 55
Op een bakrooster en in de
braadpan
Engelse biefstuk (gaar)
210
2
55 - 60
Op een bakrooster en in de
braadpan
Schouderkarbonade
180
2
120 - 150
In een braadpan
12 Progress
Gerecht
Boven + onderwarmte
Tijd (min)
Opmerkingen
Temperatuur
(°C)
Roosterhoogte
Varkensschenkel
180
2
100 - 120
2 stuks in de
braadpan
Lamsvlees
190
2
110 - 130
Poot
Kip
200
2
70 - 85
Heel in een
braadpan
Kalkoen
180
1
210 - 240
Heel in een
braadpan
Eend
175
2
120 - 150
Heel in een
braadpan
Gans
175
1
150 - 200
Heel in een
braadpan
Konijn
190
2
60 - 80
In stukken gesneden
Haas
190
2
150 - 200
In stukken gesneden
Fazant
190
2
90 - 120
Heel in een
braadpan
Gerecht
Boven + onderwarmte
Tijd (min)
Opmerkingen
Vis
Temperatuur
(°C)
Roosterhoogte
Forel/Zeebrasem
190
2
40 - 55
3 - 4 vissen
Tonijn/zalm
190
2
35 - 60
4 - 6 filets
ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING! Raadpleeg
de hoofdstukken Veiligheid.
Opmerkingen over
schoonmaken
• Maak de voorkant van het apparaat
schoon met een zachte doek en een
warm sopje.
• Gebruik voor metalen oppervlakken een
universeel reinigingsmiddel.
• Reinig de binnenkant van het apparaat
na elk gebruik. Opeenhopingen van
vetten of andere voedselresten kunnen
brand veroorzaken.
• Verwijder hardnekkig vuil met een
speciale ovenreiniger.
• Reinig alle accessoires na elk gebruik en
laat ze drogen. Gebruik een zachte doek
en een warm sopje en een
reinigingsmiddel.
Progress 13
• Toebehoren met antiaanbaklaag mogen
niet worden schoongemaakt met een
agressief reinigingsmiddel, voorwerpen
met scherpe randen of een
afwasautomaat. Dit kan de
antiaanbaklaag beschadigen.
Apparaten van roestvrij staal of
aluminium:
Maak de ovendeur alleen
schoon met een natte spons.
Droog maken met een zachte
doek.
Vermijd het gebruik van
staalwol, zure of schurende
producten, deze kunnen de
oppervlakken van de oven
beschadigen. Maak het
bedieningspaneel van de oven
net zo voorzichtig schoon
2. Til de hendels op de twee scharnieren
omhoog en draai ze.
De afdichting van de deur
schoonmaken
• Voer regelmatig een controle van de
deurafdichting uit. De afdichting van de
deur bevindt zich rondom het frame aan
de binnenkant van de oven. Gebruik het
apparaat niet als de afdichting van de
deur is beschadigd. Neem contact op
met een servicecentrum.
• Voor meer informatie over het
schoonmaken van de deurafdichting,
raadpleegt u de algemene informatie
over reiniging.
De ovendeur reinigen
De ovendeur heeft twee glazen ruitjes. U
kunt de ovendeur en het glazen binnenruitje
verwijderen om schoon te maken.
De ovendeur kan dichtslaan als
u de interne glasplaat probeert
te verwijderen als de deur nog
gemonteerd is.
LET OP! Gebruik de oven nooit
zonder glazen binnenruitje.
1. Open de deur volledig en houd de twee
deurscharnieren vast.
3. Sluit de ovendeur halverwege tot de
eerste openingsstand. Trek hem daarna
naar voren en haal de deur uit zijn
zitting.
14 Progress
90°
7. De glasplaat voorzichtig optillen en
verwijderen.
4. Leg de deur op een zachte doek op een
stabiele ondergrond.
1
5. Maak het vergrendelingssysteem open
om het glazen binnenruitje te
verwijderen.
2
8. Reinig de glasplaat met een sopje.
Droog de glasplaat voorzichtig af.
Als u het glazen paneel en de ovendeur
heeft schoongemaakt, plaatst u ze terug.
Voer bovenstaande stappen uit in de
omgekeerde volgorde.
De bedrukte zijde moet naar de binnenkant
van de deur gericht zijn. Zorg ervoor dat na
de installatie het oppervlak van de glazen
paneelrand niet ruw aanvoelt als u het
aanraakt.
Zorg ervoor dat u het binnenruitje correct in
de uitsparingen plaatst.
6. Draai de twee bevestigingen 90° en
verwijder ze uit hun houders.
Progress 15
Het lampje vervangen
Leg een doek op de bodem van de
binnenkant van het apparaat. Dit voorkomt
schade aan het afdekglas en de
ovenruimte.
WAARSCHUWING! Gevaar
voor elektrocutie! Maak de
zekering los voordat u de lamp
vervangt.
De lamp en het afdekglas
kunnen heet zijn.
1. Schakel het apparaat uit.
2. Verwijder de zekeringen in de
zekeringenkast, of schakel de
stroomonderbreker uit.
De onderlamp
1. Draai het afdekglas van de lamp naar
rechts en verwijder het.
2. Reinig het afdekglas.
3. Vervang de lamp door een geschikte
300 °C hittebestendige lamp.
4. Plaats het afdekglas terug.
PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING! Raadpleeg
de hoofdstukken Veiligheid.
Problemen oplossen
Probleem
Mogelijke oorzaak
De kookzones functioneren
niet.
Raadpleeg de bedieningsinstructies voor de ingebouwde kookplaat.
De oven wordt niet warm.
De oven is uitgeschakeld.
Schakel de oven in.
De oven wordt niet warm.
De zekering is doorgebrand.
Controleer of de zekering de
oorzaak van de storing is. Als
de zekeringen keer op keer
doorslaan, neemt u contact
op met een erkende installateur.
Het lampje brandt niet.
Het lampje is stuk.
Vervang het lampje.
Stoom en condens slaan
neer op de gerechten en in
de ovenruimte.
Het gerecht heeft te lang in
de oven gestaan.
Laat gerechten na het bereiden niet langer dan 15 - 20
minuten in de oven staan.
Onderhoudgegevens
Als u niet zelf het probleem kunt verhelpen,
neem dan contact op met uw verkoper of
de serviceafdeling.
De contactgegevens van het
servicecentrum staan op het typeplaatje.
oplossing
Het typeplaatje bevindt zich voor aan de
binnenkant van het apparaat. Verwijder het
typeplaatje niet uit de ovenruimte.
16 Progress
Wij adviseren u om de gegevens hier te noteren:
Model (MOD.)
.........................................
Productnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
MONTAGE
WAARSCHUWING! Raadpleeg
de hoofdstukken Veiligheid.
Inbouw
Onderbouw
LET OP! De installatie van het
apparaat mag uitsluitend
worden uitgevoerd door een
gekwalificeerd en deskundig
persoon. Als u geen
gekwalificeerd of deskundig
persoon inschakelt, vervalt de
garantie bij het ontstaan van
schade.
Voordat u het apparaat installeert, dient u
het te plaatsen in de geschikte kookplaat uit
de tabel.
Soort
Maximaal vermogen
PEM 6000 E
6000 W
PES 6000 E
5800 W
PES 6060 E
7600 W
Elektrische aansluiting op de
kookplaat
De aansluiting van de kookplaat zit
bovenop de ovenbehuizing. De kookplaat
heeft aansluitingen voor de kookzones en
de massakabel. De aansluitingen hebben
stekkeraansluitingen. Om de kookplaat op
de oven aan te sluiten, steekt u de stekkers
in de juiste ovenaansluitingen. Het ontwerp
van de stekkers en de aansluitingen
voorkomt een verkeerde aansluiting.
540 21
min. 550
600
558
114
19
20
min. 560
591
598
570
594
Bevestiging in het meubel
A
B
Elektrische installatie
De fabrikant is niet
verantwoordelijk indien u deze
veiligheidsmaatregelen uit
hoofdstuk 'Veiligheidsinformatie'
niet opvolgt.
Dit apparaat wordt geleverd zonder stekker
en netsnoer.
Progress 17
Kabel
N 4 = neutrale kabel
Kabeltypes die van toepassing zijn op de
installatie of vervanging:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Voor het deel van de kabel raadpleegt u het
totale vermogen op het typeplaatje.
Klemmenplaat aansluiten
Het apparaat is uitgerust met een zespolige
klemmenplaat. De aansluitingen zijn
ingesteld op 400 V driefasig met een
neutrale draad.
1 = 45 mm
2 = 45 mm
3 = 60 mm
4 = 60 mm
= 70 mm
1
2
3
4
5
= aardekabel
Als de elektriciteitsspanning anders is, stelt
u de aansluitingen op de klemmenplaat
anders in (zie het onderstaande
bedradingsschema). Sluit de massakabel
op de klemmenplaat aan. Bevestig de op
de klemmenplaat aangesloten
voedingskabel met een vertakkingsklem.
1 2 3 4 5
230V 3~
L3 PE
L1
L2
1 2 3 4 5
230V 1~
L1
1 2 3
400V 2N~
L1 L2
1 2 3
400V 3N~
N
4 5
PE
N
4 5
PE
L1 L2 L3 N
L 1 – 2 – 3 = fasekabels
TECHNISCHE INFORMATIE
Technische gegevens
Spanning
230/400 V
Frequentie
50 Hz
ENERGIEZUINIGHEID
Productfiche en informatie volgens EU 65-66/2014
Naam leverancier
Progress
Modelidentificatie
PHN1110S
PHN1110X
Energie-efficiëntie Index
105.1
Energie-efficiëntieklasse
A
PE
18 Progress
Energieverbruik bij een standaardbelasting, stand boven
+ onderwarmte
0.83 kWh/cyclus
Aantal ruimten
1
Warmtebron
Electriciteit
Volume
56 l
Soort oven
Onderbouwoven
Massa
EN 60350-1 - Elektrische huishoudelijke
kookapparaten - Deel 1: Reeksen, ovens,
stoomovens en grills - Methoden voor
prestatiemeting.
Energiebesparing
Dit apparaat bevat functies die u helpen
energie te besparen tijdens het dagelijks
koken.
• Algemene tips
– Zorg ervoor dat de ovendeur goed is
gesloten als het apparaat werkt en
houd de deur tijdens de bereiding zo
veel mogelijk gesloten.
– Gebruik metalen schalen om meer
energie te besparen.
PHN1110S
25,5 kg
PHN1110X
25,5 kg
– Zet indien mogelijk het eten in de
oven zonder voor te verwarmen.
– Verlaag bij een bereidingsduur langer
dan 30 minuten de oventemperatuur
met minimaal 3 - 10 minuten,
afhankelijk van de bereidingsduur
voordat de kooktijd verstrijkt. De
restwarmte in de oven zorgt ervoor
dat het gerecht wordt voltooid.
– U kunt de restwarmte gebruiken om
ander eten op te warmen.
• Eeten warm houden - kies de laagste
temperatuur als u de restwarmte wilt
gebruiken om eten warm te houden.
MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool .
Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen. Help
om het milieu en de volksgezondheid te
beschermen en recycle het afval van
elektrische en elektronische apparaten.
Gooi apparaten gemarkeerd met het
symbool niet weg met het huishoudelijk
afval. Breng het product naar het
milieustation bij u in de buurt of neem
contact op met de gemeente.
Progress 19
CONTENTS
Safety information
Safety instructions
Product description
Before first use
Daily use
Additional functions
19
20
22
22
23
24
Hints and tips
Care and cleaning
Troubleshooting
Installation
Technical information
Energy efficiency
24
28
30
31
33
33
Subject to change without notice.
SAFETY INFORMATION
Before the installation and use of the appliance, carefully read
the supplied instructions. The manufacturer is not responsible
if an incorrect installation and use causes injuries and
damages. Always keep the instructions with the appliance for
future reference.
Children and vulnerable people safety
•
•
•
•
•
•
•
This appliance can be used by children aged from 8 years
and above and persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and knowledge if
they have been given supervision or instruction concerning
use of the appliance in a safe way and understand the
hazards involved.
Do not let children play with the appliance.
Keep all packaging away from children.
Keep children and pets away from the appliance when it
operates or when it cools down. Accessible parts are hot.
If the appliance has a child safety device, we recommend
you activate it.
Cleaning and user maintenance shall not be made by
children without supervision.
Children of less than 3 years should be kept away unless
continuously supervised.
General Safety
•
Only a qualified person must install this appliance and
replace the cable.
20 Progress
•
•
•
•
•
•
•
Internally the appliance becomes hot when in operation. Do
not touch the heating elements that are in the appliance.
Always use oven gloves to remove or put in accessories or
ovenware.
Before maintenance cut the power supply.
Ensure that the appliance is switched off before replacing
the lamp to avoid the possibility of electric shock.
Do not use a steam cleaner to clean the appliance.
Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers
to clean the glass door since they can scratch the surface,
which may result in shattering of the glass.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its Authorised Service Centre or similarly
qualified persons in order to avoid a hazard.
The means for disconnection must be incorporated in the
fixed wiring in accordance with the wiring rules.
SAFETY INSTRUCTIONS
Installation
WARNING! Only a qualified
person must install this
appliance.
• Remove all the packaging.
• Do not install or use a damaged
appliance.
• Obey the installation instruction supplied
with the appliance.
• Always be careful when you move the
appliance because it is heavy. Always
wear safety gloves.
• Do not pull the appliance by the handle.
• The kitchen cabinet and the recess must
have suitable dimensions.
• Keep the minimum distance from the
other appliances and units.
• Make sure that the appliance is installed
below and adjacent safe structures.
• Parts of the appliance carry current.
Close the appliance with furniture to
prevent touching the dangerous parts.
• The sides of the appliance must stay
adjacent to appliances or to units with
the same height.
Electrical connection
WARNING! Risk of fire and
electrical shock.
• All electrical connections should be
made by a qualified electrician.
• The appliance must be earthed.
• Make sure that the electrical information
on the rating plate agrees with the
power supply. If not, contact an
electrician.
• Always use a correctly installed
shockproof socket.
• Do not use multi-plug adapters and
extension cables.
• Make sure not to cause damage to the
mains plug and to the mains cable.
Should the mains cable need to be
replaced, this must be carried out by our
Authorised Service Centre.
• Do not let mains cables touch or come
near the appliance door, especially when
the door is hot.
• The shock protection of live and
insulated parts must be fastened in such
Progress 21
•
•
•
•
•
•
a way that it cannot be removed without
tools.
Connect the mains plug to the mains
socket only at the end of the installation.
Make sure that there is access to the
mains plug after the installation.
If the mains socket is loose, do not
connect the mains plug.
Do not pull the mains cable to
disconnect the appliance. Always pull
the mains plug.
Use only correct isolation devices: line
protecting cut-outs, fuses (screw type
fuses removed from the holder), earth
leakage trips and contactors.
The electrical installation must have an
isolation device which lets you
disconnect the appliance from the mains
at all poles. The isolation device must
have a contact opening width of
minimum 3 mm.
This appliance complies with the E.E.C.
Directives.
Use
WARNING! Risk of injury, burns
and electrical shock or
explosion.
• Use this appliance in a household only.
• Do not change the specification of this
appliance.
• Make sure that the ventilation openings
are not blocked.
• Do not let the appliance stay unattended
during operation.
• Deactivate the appliance after each use.
• Be careful when you open the appliance
door while the appliance is in operation.
Hot air can release.
• Do not operate the appliance with wet
hands or when it has contact with water.
• Do not apply pressure on the open door.
• Do not use the appliance as a work
surface or as a storage surface.
• Open the appliance door carefully. The
use of ingredients with alcohol can
cause a mixture of alcohol and air.
• Do not let sparks or open flames to
come in contact with the appliance
when you open the door.
• Do not put flammable products or items
that are wet with flammable products in,
near or on the appliance.
WARNING! Risk of damage to
the appliance.
• To prevent damage or discoloration to
the enamel:
– do not put ovenware or other
objects in the appliance directly on
the bottom.
– do not put aluminium foil directly on
the bottom of the appliance.
– do not put water directly into the hot
appliance.
– do not keep moist dishes and food
in the appliance after you finish the
cooking.
– be careful when you remove or
install the accessories.
• Discoloration of the enamel has no effect
on the performance of the appliance. It
is not a defect in the sense of the
warranty law.
• Use a deep pan for moist cakes. Fruit
juices cause stains that can be
permanent.
• This appliance is for cooking purposes
only. It must not be used for other
purposes, for example room heating.
• Always cook with the oven door closed.
Care and cleaning
WARNING! Risk of injury, fire,
or damage to the appliance.
• Before maintenance, deactivate the
appliance and disconnect the mains
plug from the mains socket.
• Make sure the appliance is cold. There is
the risk that the glass panels can break.
• Replace immediately the door glass
panels when they are damaged. Contact
the Service.
• Be careful when you remove the door
from the appliance. The door is heavy!
• Clean regularly the appliance to prevent
the deterioration of the surface material.
• Remaining fat or food in the appliance
can cause fire.
22 Progress
• Clean the appliance with a moist soft
cloth. Only use neutral detergents. Do
not use abrasive products, abrasive
cleaning pads, solvents or metal objects.
• If you use an oven spray, obey the safety
instructions on the packaging.
• Do not clean the catalytic enamel (if
applicable) with any kind of detergent.
Internal light
• The type of light bulb or halogen lamp
used for this appliance is only for
household appliances. Do not use it for
house lighting.
WARNING! Risk of electrical
shock.
• Before replacing the lamp, disconnect
the appliance from the power supply.
• Only use lamps with the same
specifications.
Disposal
WARNING! Risk of injury or
suffocation.
• Disconnect the appliance from the mains
supply.
• Cut off the mains cable and discard it.
• Remove the door catch to prevent
children and pets to get closed in the
appliance.
PRODUCT DESCRIPTION
General overview
1
2 3
4
5
6 2
7
4
9
3
2
1
Accessories
• Wire shelf
For cookware, cake tins, roasts.
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Control panel
Knobs for the hob
Temperature lamp / symbol / indicator
Knob for the temperature
Knob for the oven functions
Power lamp / symbol / indicator
Air vents for the cooling fan
Lamp
Shelf positions
• Aluminium baking tray
For cakes and biscuits.
BEFORE FIRST USE
WARNING! Refer to Safety
chapters.
Initial Cleaning
Remove all accessories from the appliance.
Progress 23
Refer to "Care and cleaning"
chapter.
Clean the appliance before first use.
Put the accessories back to their initial
position.
Preheating
1. Set the function
and the maximum
temperature.
2. Let the appliance operate for 1 hour.
Accessories can become hotter than usual.
The appliance can emit an odour and
smoke. This is normal. Make sure that the
airflow in the room is sufficient.
Preheat the empty appliance to burn off the
remaining grease.
DAILY USE
WARNING! Refer to Safety
chapters.
Activating and deactivating the
appliance
It depends on the model if
your appliance has knob
symbols, indicators or lamps:
• The indicator comes on when
the oven heats up.
• The lamp comes on when
the appliance operates.
• The symbol shows whether
the knob controls one of the
cooking zones, the oven
functions or the temperature.
1. Turn the knob for the oven functions to
select an oven function.
2. Turn the knob for the temperature to
select a temperature.
3. To deactivate the appliance turn the
knobs for the oven functions and
temperature to the off position.
Oven functions
Oven function
Application
Off position
The appliance is off.
Conventional
Cooking
To bake and roast food on 1 shelf position.
Bottom Heat
To bake cakes with crispy bottom and to preserve food.
Top Heat
To brown bread, cakes and pastries. To finish cooked
dishes.
24 Progress
Knobs for the cooking zones
You can operate the hob with the knobs for
the cooking zones. Refer to the hob user
manual.
You must read the Safety
chapters in the hob user
manual.
Heat settings
Knob indication
0
1-9
Function
Off position
Heat settings
Double zone switch
1. Turn the knob to a necessary heat
setting.
2. To complete the cooking process, turn
the knob to the off position.
Using the double zone (if
applicable)
To activate the double zone,
turn the knob clockwise. Do not
turn it through the stop position.
1. Turn the knob clockwise to position 9.
2. Turn the knob slowly to the symbol
until you can hear a click. The two
cooking zones are on.
3. To set the necessary heat setting refer
to "Heat settings".
ADDITIONAL FUNCTIONS
Cooling fan
When the appliance operates, the cooling
fan activates automatically to keep the
surfaces of the appliance cool. If you
deactivate the appliance, the cooling fan
can continue to operate until the appliance
cools down.
dangerous overheating. To prevent this, the
oven has a safety thermostat which
interrupts the power supply. The oven
activates again automatically when the
temperature drops.
Safety thermostat
Incorrect operation of the appliance or
defective components can cause
HINTS AND TIPS
WARNING! Refer to Safety
chapters.
The temperature and baking
times in the tables are guidelines
only. They depend on the
recipes and the quality and
quantity of the ingredients used.
General information
• The appliance has four shelf positions.
Count the shelf positions from the
bottom of the appliance floor.
• Moisture can condense in the appliance
or on the door glass panels. This is
normal. Always stand back from the
appliance when you open the appliance
door while cooking. To decrease the
condensation, operate the appliance for
10 minutes before cooking.
• Clean the moisture after each use of the
appliance.
• Do not put the objects directly on the
appliance floor and do not put aluminium
foil on the components when you cook.
This can change the baking results and
cause damage to the enamel.
Progress 25
Baking cakes
• Do not open the oven door before 3/4 of
the set cooking time is up.
• If you use two baking trays at the same
time, keep one empty level between
them.
Cooking meat and fish
• Use a deep pan for very fatty food to
prevent the oven from stains that can be
permanent.
• Leave the meat for approximately 15
minutes before carving so that the juice
does not seep out.
• To prevent too much smoke in the oven
during roasting, add some water into the
deep pan. To prevent the smoke
condensation, add water each time after
it dries up.
Cooking times
Cooking times depend on the type of food,
its consistency, and volume.
Initially, monitor the performance when you
cook. Find the best settings (heat setting,
cooking time, etc.) for your cookware,
recipes and quantities when you use this
appliance.
Baking and roasting table
Cakes
Food
Conventional Cooking
Time (min)
Comments
Temperature
(°C)
Shelf position
Whisked recipes
170
2
45 - 60
In a cake mould
Shortbread
dough
170
2
24 - 34
In a cake mould
Butter-milk
cheese cake
170
1
60 - 80
In a 26 cm
cake mould
Apple cake (Apple pie)
170
1
100 - 120
In two 20 cm
cake moulds on
a wire shelf
Strudel
175
2
60 - 80
In a baking tray
Jam-tart
170
2
30 - 40
In a 26 cm
cake mould
Fruit cake
170
2
60 - 70
In a 26 cm
cake mould
Sponge cake
(Fatless sponge
cake)
170
2
35 - 45
In a 26 cm
cake mould
Christmas
cake / Rich fruit
cake
170
2
50 - 60
In a 20 cm
cake mould
Plum cake1)
170
2
50 - 60
In a bread tin
26 Progress
Food
Conventional Cooking
Time (min)
Comments
Temperature
(°C)
Shelf position
Small cakes
170
3
20 - 30
In a baking tray
Biscuits1)
150
3
20 - 30
In a baking tray
Meringues
100
3
90 - 120
In a baking tray
Buns1)
190
3
15 - 20
In a baking tray
Choux1)
190
3
25 - 35
In a baking tray
Plate tarts
180
3
45 - 70
In a 20 cm
cake mould
Victoria sandwich
180
1 or 2
40 - 55
Left + right in a
20 cm cake
mould
Time (min)
Comments
1) Preheat the oven for 10 minutes.
Bread and pizza
Food
Conventional Cooking
Temperature
(°C)
Shelf position
White bread1)
190
1
60 - 70
1 - 2 pieces,
500 gr one
piece
Rye bread
190
1
30 - 45
In a bread tin
Bread rolls1)
190
2
25 - 40
6 - 8 rolls in a
baking tray
Pizza1)
190
1
20 - 30
On a deep pan
Scones1)
200
3
10 - 20
In a baking tray
Time (min)
Comments
1) Preheat the oven for 10 minutes.
Flans
Food
Conventional Cooking
Temperature
(°C)
Shelf position
Pasta flan
180
2
40 - 50
In a mould
Vegetable flan
200
2
45 - 60
In a mould
Quiches
190
1
40 - 50
In a mould
Progress 27
Food
Conventional Cooking
Time (min)
Comments
Temperature
(°C)
Shelf position
Lasagne
200
2
25 - 40
In a mould
Cannelloni
200
2
25 - 40
In a mould
Yorkshire pud-
220
2
20 - 30
6 pudding
mould
Time (min)
Comments
ding1)
1) Preheat the oven for 10 minutes.
Meat
Food
Conventional Cooking
Temperature
(°C)
Shelf position
Beef
200
2
50 - 70
On a wire shelf
and a deep pan
Pork
180
2
90 - 120
On a wire shelf
and a deep pan
Veal
190
2
90 - 120
On a wire shelf
and a deep pan
English roast
beef rare
210
2
44 - 50
On a wire shelf
and a deep pan
English roast
beef medium
210
2
51 - 55
On a wire shelf
and a deep pan
English roast
beef well done
210
2
55 - 60
On a wire shelf
and a deep pan
Shoulder of
pork
180
2
120 - 150
On a deep pan
Shin of pork
180
2
100 - 120
2 pieces on a
deep an
Lamb
190
2
110 - 130
Leg
Chicken
200
2
70 - 85
Whole on a
deep pan
Turkey
180
1
210 - 240
Whole on a
deep pan
Duck
175
2
120 - 150
Whole on a
deep pan
Goose
175
1
150 - 200
Whole on a
deep pan
28 Progress
Food
Conventional Cooking
Time (min)
Comments
Temperature
(°C)
Shelf position
Rabbit
190
2
60 - 80
Cut in pieces
Hare
190
2
150 - 200
Cut in pieces
Pheasant
190
2
90 - 120
Whole on a
deep pan
Time (min)
Comments
Fish
Food
Conventional Cooking
Temperature
(°C)
Shelf position
Trout / Sea
bream
190
2
40 - 55
3 - 4 fishes
Tuna fish / Salmon
190
2
35 - 60
4 - 6 fillets
CARE AND CLEANING
WARNING! Refer to Safety
chapters.
Notes on cleaning
• Clean the front of the appliance with a
soft cloth with warm water and a
cleaning agent.
• To clean metal surfaces, use a usual
cleaning agent.
• Clean the appliance interior after each
use. Fat accumulation or other food
remains may result in a fire.
• Clean stubborn dirt with a special oven
cleaner.
• Clean all accessories after each use and
let them dry. Use a soft cloth with warm
water and a cleaning agent.
• If you have nonstick accessories, do not
clean them using aggressive agents,
sharp-edged objects or a dishwasher. It
can cause damage to the nonstick
coating.
Stainless steel or aluminium
appliances
Clean the oven door with a wet
sponge only. Dry it with a soft
cloth.
Do not use steel wool, acids or
abrasive materials as they can
damage the oven surface. Clean
the oven control panel with the
same precautions.
Cleaning the door gasket
• Regularly do a check of the door gasket.
The door gasket is around the frame of
the oven cavity. Do not use the
appliance if the door gasket is damaged.
Contact an Authorised Service Centre.
• To clean the door gasket, refer to the
general information about cleaning.
Progress 29
Cleaning the oven door
The oven door has two glass panels. You
can remove the oven door and the internal
glass panel to clean it.
The oven door can close if you
try to remove the internal glass
panel before you remove the
oven door.
CAUTION! Do not use the
appliance without the internal
glass panel.
1. Open the door fully and hold the two
door hinges.
4. Put the door on a soft cloth on a stable
surface.
5. Release the locking system to remove
the internal glass panel.
2. Lift and turn the levers on the two
hinges.
6. Turn the two fasteners by 90° and
remove them from their seats.
3. Close the oven door halfway to the first
opening position. Then pull forward and
remove the door from its seat.
30 Progress
90°
7. First lift carefully and then remove the
glass panel.
Replacing the lamp
Put a cloth on the bottom of the interior of
the appliance. It prevents damage to the
lamp glass cover and the cavity.
1
WARNING! Danger of
electrocution! Disconnect the
fuse before you replace the
lamp.
The lamp and the lamp glass
cover can be hot.
2
8. Clean the glass panel with water and
soap. Dry the glass panel carefully.
When the cleaning is completed, install the
glass panel and the oven door. Do the
above steps in the opposite sequence.
The screen-printing zone must face the
inner side of the door. Make sure that after
the installation the surface of the glass
panel frame on the screen-printing zones is
not rough when you touch it.
Make sure that you install the internal glass
panel in the seats correctly.
1. Deactivate the appliance.
2. Remove the fuses from the fuse box or
deactivate the circuit breaker.
The back lamp
1. Turn the lamp glass cover
counterclockwise to remove it.
2. Clean the glass cover.
3. Replace the lamp with a suitable 300 °C
heat-resistant lamp.
4. Install the glass cover.
TROUBLESHOOTING
WARNING! Refer to Safety
chapters.
What to do if...
Problem
Possible cause
Remedy
The cooking zones do not
operate.
Refer to the operating instructions for the built-in cooking surface.
Progress 31
Problem
Possible cause
Remedy
The oven does not heat up.
The oven is deactivated.
Activate the oven.
The oven does not heat up.
The fuse is released.
Make sure that the fuse is the
cause of the malfunction. If
the fuse releases again and
again, contact a qualified
electrician.
The lamp does not operate.
The lamp is defective.
Replace the lamp.
Steam and condensation settle on the food and in the
cavity of the oven.
You left the dish in the oven
for too long.
Do not leave the dishes in the
oven for longer than 15 - 20
minutes after the cooking
process ends.
Service data
If you cannot find a solution to the problem
yourself, contact your dealer or an
Authorised Service Centre.
the front frame of the appliance cavity. Do
not remove the rating plate from the
appliance cavity.
The necessary data for the service centre is
on the rating plate. The rating plate is on
We recommend that you write the data here:
Model (MOD.)
.........................................
Product number (PNC)
.........................................
Serial number (S.N.)
.........................................
INSTALLATION
WARNING! Refer to Safety
chapters.
Building Under
CAUTION! Only a qualified and
competent person must do the
installation of the appliance. If
you do not contact a qualified or
competent person, the
guarantee becomes invalid if
there is damage.
Before you install the appliance, fit it with
the applicable hob from the table.
Type
Maximum power
PEM 6000 E
6000 W
PES 6000 E
5800 W
PES 6060 E
7600 W
Electrical connection with the
hob
The hob connection socket is at the top of
the oven cabinet. The hob has connection
leads for the cooking zones and the ground
cable. The leads have plug-in connectors.
To connect the hob to the oven, plug the
connectors into the correct oven sockets.
32 Progress
Connecting the terminal board
The design of the plugs and sockets
prevents incorrect connections.
The appliance has a six-pole terminal
board. The jumpers (bridges) are set for
operation on a 400 V three-phase with a
neutral wire.
Building In
1 = 45 mm
2 = 45 mm
3 = 60 mm
4 = 60 mm
540 21
min. 550
600
558
114
19
20
min. 560
= 70 mm
591
598
570
1
2
3
4
5
594
Securing the appliance to the
cabinet
A
B
Electrical installation
The manufacturer is not
responsible if you do not follow
the safety precautions from the
Safety chapters.
This appliance is supplied without a main
plug and a main cable.
Cable
Cable types applicable for installation or
replacement:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
For the section of the cable refer to the total
power on the rating plate.
L 1 – 2 – 3 = phase cables
N 4 = neutral cable
= earth cable
If the mains voltage is different, rearrange
the jumpers on the terminal board (refer to
the connection diagram below). Connect
the ground cable to the terminal. After you
connect the supply cable to the terminal
board, attach it with a junction clamp.
1 2 3 4 5
230V 3~
L3 PE
L1
L2
1 2 3 4 5
230V 1~
L1
1 2 3
400V 2N~
L1 L2
1 2 3
400V 3N~
N
4 5
PE
N
4 5
PE
L1 L2 L3 N
PE
Progress 33
TECHNICAL INFORMATION
Technical data
Voltage
230 / 400 V
Frequency
50 Hz
ENERGY EFFICIENCY
Product Fiche and information according to EU 65-66/2014
Supplier's name
Progress
Model identification
PHN1110S
PHN1110X
Energy Efficiency Index
105.1
Energy efficiency class
A
Energy consumption with a standard load, conventional
mode
0.83 kWh/cycle
Number of cavities
1
Heat source
Electricity
Volume
56 l
Type of oven
Built-Under Oven
Mass
EN 60350-1 - Household electric cooking
appliances - Part 1: Ranges, ovens, steam
ovens and grills - Methods for measuring
performance.
Energy saving
The appliance contains features which help
you save energy during everyday cooking.
• General hints
– Make sure that the oven door is
closed properly when the appliance
operates and keep it closed as much
as possible during the cooking.
– Use metal dishes to improve the
energy saving.
PHN1110S
25,5 kg
PHN1110X
25,5 kg
– When possible, put the food inside
the oven without heating it up.
– When the cooking duration is longer
than 30 minutes, reduce the oven
temperature to minimum, 3 - 10
minutes before the end of the
cooking time, depending on the
duration of the cooking. The residual
heat inside the oven will continue to
cook.
– Use the residual heat to warm up
other foods.
• Keep food warm - if you want to use
the residual heat to keep the meal warm,
choose the lowest possible temperature
setting.
34 Progress
ENVIRONMENT CONCERNS
Recycle the materials with the symbol .
Put the packaging in applicable containers
to recycle it. Help protect the environment
and human health and to recycle waste of
electrical and electronic appliances. Do not
dispose appliances marked with the symbol
with the household waste. Return the
product to your local recycling facility or
contact your municipal office.
Progress 35
TABLE DES MATIÈRES
Consignes de sécurité
Instructions de sécurité
Description de l'appareil
Avant la première utilisation
Utilisation quotidienne
Fonctions supplémentaires
35
36
39
39
39
41
Conseils
Entretien et nettoyage
En cas d'anomalie de fonctionnement
Installation
Caractéristiques techniques
Rendement énergétique
41
46
48
49
51
51
Sous réserve de modifications.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement
les instructions fournies. Le fabricant ne peut être tenu pour
responsable des dommages et blessures liés à une mauvaise
installation ou utilisation. Conservez toujours cette notice avec
votre appareil pour vous y référer ultérieurement.
Sécurité des enfants et des personnes vulnérables
•
•
•
•
•
•
•
Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au
moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités
physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées
d’expérience ou de connaissance, s’ils (si elles) sont
correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à
l’utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été
données et si les risques encourus ont été appréhendées.
Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.
Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants.
Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil
lorsqu'il est en cours de fonctionnement ou lorsqu'il refroidit.
Les parties accessibles sont chaudes.
Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité enfants,
nous vous recommandons de l'activer.
Le nettoyage et l’entretien par l'usager ne doivent pas être
effectués par des enfants sans surveillance.
Les enfants de moins de 3 ans, sans surveillance, doivent
être tenus à l'écart de l'appareil.
36 Progress
Consignes générales de sécurité
•
•
•
•
•
•
•
•
L'appareil doit être installé et le câble remplacé uniquement
par un professionnel qualifié.
L'intérieur de l'appareil devient chaud lorsqu'il est en
fonctionnement. Ne touchez pas les éléments chauffants se
trouvant dans l'appareil. Utilisez toujours des gants de
cuisine pour retirer ou enfourner des accessoires ou des
plats allant au four.
Avant toute opération de maintenance, déconnectez
l'alimentation électrique.
Assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché avant de
remplacer l'éclairage afin d'éviter tout risque de choc
électrique.
N'utilisez pas de nettoyeur vapeur pour nettoyer l'appareil.
N'utilisez pas de produits abrasifs ni de racloirs pointus en
métal pour nettoyer la porte en verre car ils peuvent rayer sa
surface, ce qui peut briser le verre.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des
personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
Les moyens de déconnexion doivent être incorporés dans le
câblage fixé conformément aux réglementations relatives
aux câblages.
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
Instructions d’installation
AVERTISSEMENT! L'appareil
doit être installé uniquement par
un professionnel qualifié.
• Retirez l'intégralité de l'emballage
• N'installez pas et ne branchez pas un
appareil endommagé.
• Suivez scrupuleusement les instructions
d'installation fournies avec l'appareil.
• Soyez toujours vigilants lorsque vous
déplacez l'appareil car il est lourd.
Portez toujours des gants de sécurité.
• Ne tirez jamais l'appareil par la poignée.
• Les dimensions du meuble de cuisine et
de la niche d'encastrement doivent être
appropriées.
• Respectez l'espacement minimal requis
par rapport aux autres appareils et
éléments.
• Vérifiez que l'appareil est installé sous et
à proximité de structures sûres.
• Certaines pièces de l'appareil sont
électrifiées. Placez l'appareil se façon à
éviter que l'on puisse toucher les pièces
dangereuses.
• Les côtés de l'appareil doivent rester à
côté d'appareils ou d'éléments ayant la
même hauteur.
Progress 37
Branchement électrique
AVERTISSEMENT! Risque
d'incendie ou d'électrocution.
• L'ensemble des branchements
électriques doit être effectué par un
technicien qualifié.
• L'appareil doit être relié à la terre.
• Vérifiez que les données électriques
figurant sur la plaque signalétique
correspondent à celles de votre réseau.
Si ce n'est pas le cas, contactez un
électricien.
• Utilisez toujours une prise de courant de
sécurité correctement installée.
• N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises
ni de rallonges.
• Veillez à ne pas endommager la fiche
secteur ni le câble d'alimentation. Le
remplacement du cordon d'alimentation
de l'appareil doit être effectué par notre
service après-vente.
• Ne laissez pas les câbles d'alimentation
secteur entrer en contact avec la porte
de l'appareil ou passer à proximité de
celle-ci, particulièrement lorsque la porte
est chaude.
• La protection contre les chocs des
parties sous tension et isolées doit être
fixée de telle manière qu'elle ne puisse
pas être enlevée sans outils.
• Ne connectez la fiche d'alimentation
secteur à la prise de courant secteur
qu'à la fin de l'installation. Assurez-vous
que la fiche d'alimentation est accessible
une fois l'appareil installé.
• Si la prise de courant est lâche, ne
branchez pas la fiche d'alimentation
secteur.
• Ne tirez jamais sur le câble
d'alimentation électrique pour
débrancher l'appareil. Tirez toujours sur
la fiche.
• N'utilisez que des systèmes d'isolation
appropriés : des coupe-circuits, des
fusibles (les fusibles à visser doivent être
retirés du support), des disjoncteurs
différentiels et des contacteurs.
• L'installation électrique doit être équipée
d'un dispositif d'isolement à coupure
omnipolaire. Le dispositif d'isolement
doit présenter une distance d'ouverture
des contacts d'au moins 3 mm.
• Cet appareil est conforme aux directives
CEE.
Utilisation
AVERTISSEMENT! Risque de
blessures, de brûlures,
d'électrocution ou d'explosion.
• Utilisez cet appareil uniquement dans un
environnement domestique.
• Ne modifiez pas les caractéristiques de
cet appareil.
• Assurez-vous que les orifices de
ventilation ne sont pas bouchés.
• Ne laissez jamais l'appareil sans
surveillance pendant son
fonctionnement.
• Éteignez l'appareil après chaque
utilisation.
• Soyez prudent lors de l'ouverture de la
porte de l'appareil lorsque celui-ci est en
fonctionnement. De l'air brûlant peut
s'en échapper.
• N'utilisez jamais cet appareil avec les
mains mouillées ou lorsqu'il est en
contact avec de l'eau.
• N'exercez jamais de pression sur la
porte ouverte.
• N'utilisez jamais l'appareil comme plan
de travail ou comme plan de stockage.
• Ouvrez prudemment la porte de
l'appareil. Si vous utilisez des ingrédients
contenant de l'alcool, un mélange
d'alcool et d'air facilement inflammable
peut éventuellement se former.
• Ne laissez pas des étincelles ou des
flammes nues entrer en contact avec
l'appareil lorsque vous ouvrez la porte.
• Ne placez pas de produits inflammables
ou d'éléments imbibés de produits
inflammables à l'intérieur ou à proximité
de l'appareil, ni sur celui-ci.
AVERTISSEMENT! Risque
d'endommagement de
l'appareil.
• Pour éviter tout endommagement ou
décoloration de l'émail :
38 Progress
•
•
•
•
– ne posez pas de plats allant au four
ni aucun autre objet directement sur
le fond de l'appareil.
– ne placez jamais de feuilles
d'aluminium directement sur le fond
de l'appareil.
– ne versez jamais d'eau directement
dans l'appareil lorsqu'il est chaud.
– une fois la cuisson terminée, ne
laissez jamais d'aliments ou de plats
humides à l'intérieur de l'appareil.
– faites attention lorsque vous retirez
ou remettez en place les
accessoires.
La décoloration de l'émail est sans effet
sur les performances de l'appareil. Il ne
s'agit pas d'un défaut dans le cadre de
la garantie.
Utilisez un plat à rôtir pour obtenir des
gâteaux moelleux. Les jus de fruits
causent des taches qui peuvent être
permanentes.
Cet appareil est exclusivement destiné à
un usage culinaire. Ne l'utilisez pas pour
des usages autres que celui pour lequel
il a été conçu, à des fins de chauffage
par exemple.
La porte du four doit toujours être
fermée pendant la cuisson.
Entretien et nettoyage
AVERTISSEMENT! Risque de
blessure corporelle, d'incendie
ou de dommage matériel à
l'appareil.
• Avant toute opération d'entretien,
éteignez l'appareil et débranchez la fiche
de la prise secteur.
• Vérifiez que l'appareil est froid. Les
panneaux de verre risquent de se briser.
• Remplacez immédiatement les vitres de
la porte si elles sont endommagées.
Contactez le service après-vente.
• Soyez prudent lorsque vous démontez la
porte de l'appareil. Elle est lourde !
• Nettoyez régulièrement l'appareil afin de
maintenir le revêtement en bon état.
• Des graisses ou de la nourriture restant
dans l'appareil peuvent provoquer un
incendie.
• Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux
humide. Utilisez uniquement des
produits de nettoyage neutres. N'utilisez
pas de produits abrasifs, de tampons à
récurer, de solvants ni d'objets
métalliques.
• Si vous utilisez un spray pour four,
suivez les consignes de sécurité figurant
sur l'emballage.
• N'utilisez aucun produit détergent pour
nettoyer l'émail catalytique (le cas
échéant).
Éclairage intérieur
• Les ampoules classiques ou halogènes
utilisées dans cet appareil sont destinées
uniquement à un usage avec des
appareils ménagers. Ne les utilisez pas
pour éclairer votre logement.
AVERTISSEMENT! Risque
d'électrocution.
• Avant de changer l'ampoule,
débranchez l'appareil de la prise
secteur.
• N'utilisez que des ampoules ayant les
mêmes spécifications.
Mise au rebut
AVERTISSEMENT! Risque de
blessure ou d'asphyxie.
• Débranchez l'appareil de l'alimentation
électrique.
• Coupez le câble d'alimentation et
mettez-le au rebut.
• Retirez le dispositif de verrouillage de la
porte pour empêcher les enfants et les
animaux de s'enfermer dans l'appareil.
Progress 39
DESCRIPTION DE L'APPAREIL
Vue d'ensemble
1
2 3
4
5
6 2
7
4
9
8
3
2
1
Accessoires
• Grille métallique
Permet de poser des plats (rôtis, gratins)
et des moules à gâteau/pâtisserie.
Panneau de commande
Manettes de la table de cuisson
Voyant / symbole / indicateur du gril
Manette de température
Manette des fonctions du four
Voyant / symbole / indicateur de
puissance
7 Orifices d'aération du ventilateur de
refroidissement
8 Éclairage
9 Niveaux de gradin
1
2
3
4
5
6
• Plateau multi-usages en aluminium
Pour la cuisson de gâteaux et de
biscuits/gâteaux secs.
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
AVERTISSEMENT! Reportezvous aux chapitres concernant
la sécurité.
Premier nettoyage
Retirez tous les accessoires de l'appareil.
Reportez-vous au chapitre
« Entretien et nettoyage ».
Nettoyez l'appareil avant de l'utiliser pour la
première fois.
Remettez les accessoires en place.
UTILISATION QUOTIDIENNE
AVERTISSEMENT! Reportezvous aux chapitres concernant
la sécurité.
Préchauffage
Préchauffez le four à vide afin de faire brûler
les résidus de graisse.
1. Sélectionnez la fonction
et la
température maximale.
2. Laissez l'appareil en fonctionnement
pendant 1 heure.
Les accessoires peuvent chauffer plus que
d'habitude. Une odeur et de la fumée
peuvent s'échapper de l'appareil. C'est
normal. Assurez-vous qu'il y ait une
ventilation suffisante dans la pièce.
40 Progress
Activation et désactivation de
l'appareil
Selon le modèle de votre
appareil, s'il dispose de
symboles, d'indicateurs ou
de voyants de manette :
• L'indicateur s'allume lorsque
le four monte en
température.
• Le voyant s'allume lorsque
l'appareil est en marche.
• Le symbole indique si la
manette contrôle l'une des
zones de cuisson, les
fonctions du four ou la
température.
1. Tournez la manette des fonctions du
four pour sélectionner une fonction.
2. Tournez la manette du thermostat pour
sélectionner la température souhaitée.
3. Pour éteindre l'appareil, tournez les
manettes des fonctions du four et celle
de température en position ARRET.
Fonctions du four
Fonction du four
Utilisation
Position ARRET
L'appareil est éteint.
Convection naturelle
Pour cuire et rôtir des aliments sur 1 seul niveau.
Elément chauffant inférieur
(sole)
Pour cuire des gâteaux à fond croustillant et pour stériliser
des aliments.
Élément chauffant supérieur
(voûte)
Pour faire dorer du pain, des gâteaux et des petites pâtisseries. Pour terminer la cuisson des plats.
Manettes de commande des
zones de cuisson
Vous pouvez utiliser la table de cuisson à
l'aide des manettes des zones de cuisson.
Reportez-vous au manuel d'utilisation de la
table de cuisson.
Vous devez lire le chapitre
« Consignes de sécurité » du
manuel d'utilisation de la table
de cuisson.
Niveaux de cuisson
Indication de
manette
0
1-9
Fonction
Position Arrêt
Niveaux de cuisson
Commande de la
double zone
1. Tournez la manette sur le niveau de
cuisson souhaité.
2. Pour terminer le processus de cuisson,
tournez la manette de commande sur la
position Arrêt.
Progress 41
Utilisation de la double zone (si
disponible)
Pour activer la double zone,
tournez la manette vers la droite.
Ne la tournez pas jusqu'à la
position Arrêt.
2. Tournez lentement la manette jusqu'au
symbole
jusqu'à ce que vous
entendiez un clic. Les deux zones de
cuisson sont activées.
3. Pour ajuster le niveau de puissance
nécessaire, reportez-vous au chapitre
« Niveaux de cuisson ».
1. Tournez la manette vers la droite
jusqu'à la position 9.
FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES
Ventilateur de refroidissement
Lorsque le four fonctionne, le ventilateur de
refroidissement se met automatiquement
en marche pour refroidir les surfaces de
l'appareil. Si vous éteignez l'appareil, le
ventilateur de refroidissement continue à
fonctionner jusqu'à ce que l'appareil
refroidisse.
causer une surchauffe dangereuse. Pour
éviter cela, le four dispose d'un thermostat
de sécurité interrompant l'alimentation
électrique. Le four se remet
automatiquement en fonctionnement
lorsque la température baisse.
Thermostat de sécurité
Un mauvais fonctionnement de l'appareil ou
des composants défectueux peuvent
CONSEILS
AVERTISSEMENT! Reportezvous aux chapitres concernant
la sécurité.
La température et les temps de
cuisson indiqués sont fournis
uniquement à titre indicatif. Ils
varient en fonction des recettes
ainsi que de la qualité et de la
quantité des ingrédients utilisés.
Informations générales
• L'appareil dispose de quatre niveaux de
grille. Comptez les niveaux de grille à
partir du bas de l'appareil.
• De l'humidité peut se déposer dans
l'enceinte du four ou sur les vitres de la
porte. C'est normal. Veillez à reculer un
peu lorsque vous ouvrez la porte de
l'appareil en fonctionnement. Pour
diminuer la condensation, faites
fonctionner l'appareil 10 minutes avant
d'enfourner vos aliments.
• Essuyez la vapeur après chaque
utilisation de l'appareil.
• Ne placez jamais d'aluminium ou tout
autre ustensile, plat et accessoire
directement en contact avec la sole de
votre four. Cela entraînerait une
détérioration de l'émail et modifierait les
résultats de cuisson.
Cuisson de gâteaux
• N'ouvrez la porte du four qu'aux 3/4 du
temps de cuisson.
• Si vous utilisez deux plateaux de cuisson
en même temps, laissez un niveau libre
entre les deux.
Cuisson de viande et de poisson
• Pour les aliments très gras, utilisez un
plat à rôtir pour éviter de salir le four de
manière irréversible.
42 Progress
• Avant de couper la viande, laissez-la
reposer pendant environ 15 minutes afin
d'éviter que le jus ne s'écoule.
• Pour éviter qu'une trop grande quantité
de fumée ne se forme dans le four,
ajoutez de l'eau dans le plat à rôtir. Pour
éviter que la fumée ne se condense,
ajoutez à nouveau de l'eau dans le plat à
rôtir à chaque fois qu'il n'en contient
plus.
Temps de cuisson
Le temps de cuisson varie selon le type
d'aliment, sa consistance et son volume.
Au départ, surveillez la cuisson lorsque
vous cuisinez. Ainsi, vous trouverez les
meilleurs réglages (fonction, temps de
cuisson, etc.) pour vos ustensiles, vos
recettes et les quantités lorsque vous
utiliserez l'appareil.
Tableau de rôtissage et de cuisson des gâteaux
Gâteaux
Mets
Cuisson traditionnelle
Durée (min)
Commentaires
Température
(°C)
Niveau
Pâtes à gâteaux
170
2
45 - 60
Dans un moule
à gâteau
Pâte sablée
170
2
24 - 34
Dans un moule
à gâteau
Gâteau au
fromage (au babeurre)
170
1
60 - 80
Dans un moule
à gâteau de 26
cm
Tarte aux
pommes
170
1
100 - 120
Dans deux
moules à gâteau de 20 cm
sur une grille
métallique
Strudel
175
2
60 - 80
Sur un plateau
de cuisson
Tarte à la confiture
170
2
30 - 40
Dans un moule
à gâteau de 26
cm
Cake aux fruits
170
2
60 - 70
Dans un moule
à gâteau de 26
cm
Génoise/
Gâteau Savoie
(version allégée)
170
2
35 - 45
Dans un moule
à gâteau de 26
cm
Gâteau de
Noël/Cake aux
fruits
170
2
50 - 60
Dans un moule
à gâteau de 20
cm
Progress 43
Mets
Cuisson traditionnelle
Durée (min)
Commentaires
Température
(°C)
Niveau
170
2
50 - 60
Dans un moule
à pain
Petits gâteaux
170
3
20 - 30
Sur un plateau
de cuisson
Biscuits/
150
3
20 - 30
Sur un plateau
de cuisson
Meringues
100
3
90 - 120
Sur un plateau
de cuisson
Petits pains1)
190
3
15 - 20
Sur un plateau
de cuisson
Choux1)
190
3
25 - 35
Sur un plateau
de cuisson
Tourtes
180
3
45 - 70
Dans un moule
à gâteau de 20
cm
Gâteau à étages
180
1 ou 2
40 - 55
Gauche + droit
dans un moule
à gâteau de
20 cm
Durée (min)
Commentaires
Gâteau aux
prunes1)
Gâteaux secs1)
1) Préchauffez le four pendant 10 minutes.
Pain et pizza
Mets
Cuisson traditionnelle
Température
(°C)
Niveau
Pain blanc1)
190
1
60 - 70
1 - 2 pièces,
500 g par pièce
Pain de seigle
190
1
30 - 45
Dans un moule
à pain
Petits pains1)
190
2
25 - 40
6 à 8 petits
pains sur un
plateau de cuisson
Pizza1)
190
1
20 - 30
Dans un plat à
rôtir
44 Progress
Mets
Scones1)
Cuisson traditionnelle
Température
(°C)
Niveau
200
3
Durée (min)
Commentaires
10 - 20
Sur un plateau
de cuisson
Durée (min)
Commentaires
1) Préchauffez le four pendant 10 minutes.
Préparations à base d'œufs
Mets
Cuisson traditionnelle
Température
(°C)
Niveau
Gratin de pâtes
180
2
40 - 50
Dans un moule
Gratin aux légumes
200
2
45 - 60
Dans un moule
Quiches
190
1
40 - 50
Dans un moule
Lasagnes
200
2
25 - 40
Dans un moule
Cannelloni
200
2
25 - 40
Dans un moule
« Yorkshire
220
2
20 - 30
Moule pour
6 puddings
Durée (min)
Commentaires
puddings »1)
1) Préchauffez le four pendant 10 minutes.
Viande
Mets
Cuisson traditionnelle
Température
(°C)
Niveau
Viande de bœuf
200
2
50 - 70
Sur la grille
métallique et
dans un plat à
rôtir
Porc
180
2
90 - 120
Sur la grille
métallique et
dans un plat à
rôtir
Veau
190
2
90 - 120
Sur la grille
métallique et
dans un plat à
rôtir
Progress 45
Mets
Cuisson traditionnelle
Durée (min)
Commentaires
Température
(°C)
Niveau
Rôti de bœuf,
saignant
210
2
44 - 50
Sur la grille
métallique et
dans un plat à
rôtir
Rôti de bœuf, à
point
210
2
51 - 55
Sur la grille
métallique et
dans un plat à
rôtir
Rôti de bœuf,
bien cuit
210
2
55 - 60
Sur la grille
métallique et
dans un plat à
rôtir
Épaule de porc
180
2
120 - 150
Dans un plat à
rôtir
Jarret de porc
180
2
100 - 120
2 pièces dans
un plat à rôtir
Agneau
190
2
110 - 130
Gigot
Poulet
200
2
70 - 85
Entier dans un
plat à rôtir
Turquie
180
1
210 - 240
Entier dans un
plat à rôtir
Canard
175
2
120 - 150
Entier dans un
plat à rôtir
Oie
175
1
150 - 200
Entier dans un
plat à rôtir
Lapin
190
2
60 - 80
En morceaux
Lièvre
190
2
150 - 200
En morceaux
Faisan
190
2
90 - 120
Entier dans un
plat à rôtir
Durée (min)
Commentaires
Poisson
Mets
Cuisson traditionnelle
Température
(°C)
Niveau
Truite/daurade
190
2
40 - 55
3 - 4 poissons
Thon/saumon
190
2
35 - 60
4 - 6 filets
46 Progress
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT! Reportezvous aux chapitres concernant
la sécurité.
Remarques concernant
l'entretien
• Nettoyez la façade du four à l'aide d'une
éponge humide additionnée d'eau
savonneuse tiède.
• Utilisez un produit courant destiné au
nettoyage des surfaces en métal.
• Nettoyez l'intérieur de l'appareil après
chaque utilisation. L'accumulation de
graisses ou d'autres résidus alimentaires
peut provoquer un incendie.
• En cas de salissures importantes,
nettoyez à l'aide d'un nettoyant pour
four.
• Après chaque utilisation, lavez tous les
accessoires et séchez-les. Utilisez un
chiffon doux additionné d'eau
savonneuse tiède.
• Si vous avez des accessoires antiadhérents, ne les nettoyez pas avec des
produits agressifs, des objets pointus ni
au lave-vaisselle. Cela risque
d'endommager le revêtement antiadhésif.
d'étanchéité de la porte est posé sur
l'encadrement de la cavité du four.
N'utilisez pas l'appareil si le joint
d'étanchéité de la porte est
endommagé. Faites appel à un service
après vente agréé.
• Pour le nettoyage du joint d'étanchéité
de la porte, consultez les informations
générales concernant le nettoyage.
Nettoyage de la porte du four
La porte du four est dotée de deux
panneaux de verre. Vous pouvez retirer la
porte du four et le panneau de verre
intérieur pour le nettoyer.
Si vous tentez d'extraire le
panneau de verre intérieur sans
avoir au préalable retiré la porte
du four, celle-ci peut se refermer
brusquement.
ATTENTION! N'utilisez pas
l'appareil sans le panneau de
verre intérieur.
1. Ouvrez complètement la porte et
saisissez les 2 charnières de porte.
Appareils en acier inoxydable
ou en aluminium
Nettoyez la porte uniquement
avec une éponge humidifiée.
Séchez-la avec un chiffon doux.
N'utilisez jamais de produits
abrasifs ou acides ni d'éponges
métalliques car ils peuvent
endommager la surface du four.
Nettoyez le bandeau de
commande du four en
observant ces mêmes
recommandations.
Nettoyage du joint d'étanchéité
de la porte
• Vérifiez régulièrement le joint
d'étanchéité de la porte. Le joint
2. Soulevez et faites tourner les leviers sur
les 2 charnières.
Progress 47
6. Faites pivoter les deux fixations de 90°
et retirez-les de leurs logements.
3. Fermez la porte du four à la première
position d'ouverture (mi-parcours). Tirez
la porte vers l'avant et retirez-la de son
logement.
90°
7. Soulevez doucement puis sortez le
panneau de verre.
1
4. Déposez la porte sur une surface stable
recouverte d'un tissu doux.
5. Désengagez le système de verrouillage
pour retirer le panneau de verre
intérieur.
2
8. Nettoyez le panneau de verre à l'eau
savonneuse. Séchez soigneusement le
panneau de verre.
Une fois le nettoyage terminé, remettez le
panneau de verre et la porte du four en
place. Suivez les étapes ci-dessus dans
l'ordre inverse.
La zone imprimée doit faire face à l'intérieur
de la porte. Après l'installation, vérifiez que
la surface du panneau en verre où se trouve
la zone imprimée est lisse au toucher (le
relief doit être de l'autre côté).
Veillez à installer correctement le panneau
de verre intérieur dans son logement.
48 Progress
AVERTISSEMENT! Risque
d'électrocution ! Déconnectez le
fusible avant de remplacer
l'ampoule.
L'éclairage et le diffuseur en
verre peuvent être très chauds.
1. Éteignez l'appareil
2. Retirez les fusibles de la boîte à fusibles
ou coupez le disjoncteur.
Éclairage arrière
Remplacement de l'éclairage
Placez un chiffon au fond de la cavité de
l'appareil. Cela évitera d'endommager le
diffuseur en verre et la cavité.
1. Retirez le diffuseur en verre de
l'ampoule en le tournant vers la gauche.
2. Nettoyez-le.
3. Remplacez l'ampoule par une ampoule
adéquate résistant à une température
de 300 °C.
4. Remettez en place le diffuseur en verre.
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
AVERTISSEMENT! Reportezvous aux chapitres concernant
la sécurité.
En cas d'anomalie de fonctionnement...
Problème
Cause probable
Solution
Les zones de cuisson ne
fonctionnent pas.
Reportez-vous au manuel d'utilisation de la table de cuisson intégrée.
Le four ne chauffe pas.
Le four est éteint.
Mettez le four en marche.
Le four ne chauffe pas.
Le fusible a disjoncté.
Vérifiez que le fusible est bien
la cause de l'anomalie. Si les
fusibles disjonctent de manière répétée, faites appel à un
électricien qualifié.
L'ampoule ne fonctionne pas.
L'ampoule est défectueuse.
Remplacez l'éclairage.
De la vapeur et de la condensation se forment sur les aliments et dans la cavité du
four.
Le plat est resté trop longtemps dans le four.
Ne laissez pas les plats dans
le four pendant plus de 15 à
20 minutes après la fin de la
cuisson.
Progress 49
Informations de maintenance
Si vous ne trouvez pas de solution au
problème, veuillez contacter votre
revendeur ou le service après-vente.
plaque signalétique se trouve sur le cadre
avant de la cavité de l'appareil. Ne retirez
pas la plaque signalétique de l'appareil.
Les informations à fournir au service aprèsvente figurent sur la plaque signalétique. La
Nous vous recommandons de noter ces informations ici :
Modèle (MOD.)
.........................................
Référence du produit (PNC)
.........................................
Numéro de série (S.N.)
.........................................
INSTALLATION
AVERTISSEMENT! Reportezvous aux chapitres concernant
la sécurité.
Installation sous un plan de
travail
ATTENTION! L'installation de
l'appareil doit être effectuée par
un professionnel qualifié. Si vous
ne contactez pas un
professionnel qualifié, les
éventuels dommages causés ne
seront pas couverts par la
garantie.
Avant d'installer l'appareil, adaptez-y la
table de cuisson correspondante indiquée
dans le tableau.
câbles de raccordement pour les zones de
cuisson et le câble de masse. Les câbles
disposent de connecteurs de branchement.
Pour relier la table de cuisson au four,
branchez les connecteurs dans les bonnes
prises. La conception des prises et des
fiches vous évitent de vous tromper dans
les branchements.
Encastrement
540 21
min. 550
600
558
114
19
20
min. 560
591
598
570
Type
Puissance maximale
PEM 6000 E
6000 W
PES 6000 E
5800 W
PES 6060 E
7600 W
Branchement électrique de la
table de cuisson
La fiche de raccordement de la table de
cuisson se trouve au sommet de l'armoire
du four. La table de cuisson possède des
594
50 Progress
Fixation de l'appareil au meuble
L 1 – 2 – 3 = câbles de phase
N 4 = câble neutre
= câble de masse
A
Si la tension secteur est différente,
réarrangez les cavaliers sur le bornier
(reportez-vous au diagramme de
branchement ci-dessous). Reliez le câble
de masse au bornier. Après avoir connecté
le câble d'alimentation au bornier, attachezle avec une pince de raccordement.
B
Installation électrique
Le fabricant ne pourra être tenu
pour responsable si vous ne
respectez pas les précautions
de sécurité du chapitre
« Consignes de sécurité ».
Cet appareil est fourni sans fiche ni câble
d'alimentation.
Câble
Types de câbles compatibles pour
l'installation ou le remplacement :
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Pour la section du câble, consultez la
puissance totale sur la plaque signalétique.
Raccordement du bornier
L'appareil dispose d'un bornier à six pôles.
Les cavaliers (ponts) sont installés pour
fonctionner sur un courant triphasé de
400 V avec un fil neutre.
1 = 45 mm
2 = 45 mm
3 = 60 mm
4 = 60 mm
= 70 mm
1
2
3
4
5
1 2 3 4 5
230V 3~
L3 PE
L1
L2
1 2 3 4 5
230V 1~
L1
1 2 3
400V 2N~
L1 L2
1 2 3
400V 3N~
N
4 5
PE
N
4 5
PE
L1 L2 L3 N
PE
Progress 51
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Données techniques
Tension
230/400 V
Fréquence
50 Hz
RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE
Fiche produit et informations selon la norme UE 65-66/2014
Nom du fournisseur
Progress
Identification du modèle
PHN1110S
PHN1110X
Index d'efficacité énergétique
105.1
Classe d'efficacité énergétique
A
Consommation d'énergie avec charge standard, mode
conventionnel
0.83 kWh/cycle
Nombre de cavités
1
Source de chaleur
Électricité
Volume sonore
56 l
Type de four
Four encastrable
Masse
EN 60350-1 - Appareils de cuisson
électroménagers - Partie 1 : Cuisinières,
fours, fours à vapeur et grils - Méthodes de
mesure des performances.
Économie d'énergie
Cet appareil est doté de caractéristiques
qui vous permettent d'économiser de
l'énergie lors de votre cuisine au quotidien.
• Conseils généraux
– Assurez-vous que la porte du four
est correctement fermée quand
l'appareil est en marche et
maintenez-la fermée autant que
possible pendant la cuisson.
– Utilisez des plats en métal pour
améliorer l'économie d'énergie.
PHN1110S
25,5 kg
PHN1110X
25,5 kg
– Si possible, placez les aliments à
l'intérieur du four sans les réchauffer.
– Quand la durée de cuisson est
supérieure à 30 minutes, diminuez la
température du four à 3-10 minutes
minimum, selon la durée de la
cuisson, avant que le temps de
cuisson ne s'écoule. La chaleur
résiduelle à l'intérieur du four
continuera à cuire.
– Utilisez la chaleur résiduelle pour
réchauffer les autres aliments.
• Maintien des aliments au chaud - si
vous souhaitez utiliser la chaleur
résiduelle pour garder le plat chaud,
sélectionnez la température la plus
basse possible.
52 Progress
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le symbole
. Déposez les emballages dans les
conteneurs prévus à cet effet. Contribuez à
la protection de l'environnement et à votre
sécurité, recyclez vos produits électriques
et électroniques. Ne jetez pas les appareils
portant le symbole avec les ordures
ménagères. Emmenez un tel produit dans
votre centre local de recyclage ou
contactez vos services municipaux.
Progress 53
INHALTSVERZEICHNIS
Sicherheitsinformationen
Sicherheitsanweisungen
Gerätebeschreibung
Vor der ersten Inbetriebnahme
Täglicher Gebrauch
Zusatzfunktionen
53
54
57
57
57
59
Tipps und Hinweise
Reinigung und Pflege
Fehlersuche
Montage
Technische Daten
Energieeffizienz
59
63
66
67
69
69
Änderungen vorbehalten.
SICHERHEITSINFORMATIONEN
Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des Geräts
zuerst die Gebrauchsanleitung. Der Hersteller übernimmt keine
Verantwortung für Verletzungen und Beschädigungen durch
unsachgemäße Montage. Bewahren Sie die
Gebrauchsanleitung griffbereit auf.
Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen
Personen
•
•
•
•
•
•
•
Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit
eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen
Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und/oder
mangelndem Wissen nur dann verwendet werden, wenn sie
durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person
beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des
Geräts eingewiesen wurden und die mit dem Gerät
verbundenen Gefahren verstanden haben.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Alle Verpackungsmaterialien von Kindern fernhalten.
Halten Sie Kinder und Haustiere während des Betriebs oder
der Abkühlphase vom Gerät fern. Zugängliche Teile sind
heiß.
Falls Ihr Gerät mit einer Kindersicherung ausgestattet ist,
empfehlen wir, diese einzuschalten.
Wartung oder Reinigung des Geräts dürfen nicht von
Kindern ohne Aufsicht erfolgen.
Halten Sie Kinder unter 3 Jahren vom Gerät fern, wenn sie
nicht ständig beaufsichtigt werden.
54 Progress
Allgemeine Sicherheit
•
•
•
•
•
•
•
•
Nur eine qualifizierte Fachkraft darf den Elektroanschluss des
Geräts vornehmen und das Kabel austauschen.
Der Geräteinnenraum wird während des Betriebs heiß.
Berühren Sie nicht die Heizelemente im Geräteinnern.
Verwenden Sie zum Anfassen des Zubehörs und der Töpfe
wärmeisolierende Handschuhe.
Trennen Sie das Gerät vor Wartungsarbeiten von der
Stromversorgung.
Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist,
bevor Sie die Lampe austauschen, um einen Stromschlag zu
vermeiden.
Benutzen Sie zum Reinigen des Geräts keinen
Dampfreiniger.
Benutzen Sie keine scharfen Scheuermittel oder
Metallschwämmchen zum Reinigen der Glastür; sie könnten
die Glasfläche verkratzen und zum Zersplittern der Scheibe
führen.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller,
seinem autorisierten Kundenservice oder einer
gleichermaßen qualifizierten Person ausgetauscht werden,
um Gefahrenquellen zu vermeiden.
Gemäß den Verdrahtungsregeln muss bei Festverdrahtung
eine Vorrichtung zur Trennung des Gerätes von der
Spannungsversorgung vorhanden sein.
SICHERHEITSANWEISUNGEN
Montage
WARNUNG! Nur eine
qualifizierte Fachkraft darf den
elektrischen Anschluss des
Geräts vornehmen.
• Entfernen Sie das Verpackungsmaterial.
• Stellen Sie ein beschädigtes Gerät nicht
auf und benutzen Sie es nicht.
• Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.
• Seien Sie beim Umsetzen des Geräts
vorsichtig, denn es ist schwer. Tragen
Sie stets Sicherheitshandschuhe.
• Ziehen Sie das Gerät nicht am Türgriff.
• Das Küchenmöbel und die Einbaunische
müssen die passenden Abmessungen
aufweisen.
• Die Mindestabstände zu anderen
Geräten und Küchenmöbeln sind
einzuhalten.
• Stellen Sie sicher, dass das Gerät
unterhalb von bzw. zwischen sicheren
Konstruktionen montiert wird.
Progress 55
• Einige Teile des Geräts sind
stromführend. Das Küchenmöbel muss
auf allen Seiten mit dem Gerät
abschließen, um einen Kontakt mit
stromführenden Teilen zu vermeiden.
• Die Seiten des Geräts dürfen nur an
Geräte oder Einheiten in gleicher Höhe
angrenzen.
Elektrischer Anschluss
WARNUNG! Brand- und
Stromschlaggefahr.
• Alle elektrischen Anschlüsse sind von
einem geprüften Elektriker vorzunehmen.
• Das Gerät muss geerdet sein.
• Stellen Sie sicher, dass die elektrischen
Daten auf dem Typenschild den Daten
Ihrer Stromversorgung entsprechen.
Wenden Sie sich andernfalls an eine
Elektrofachkraft.
• Schließen Sie das Gerät nur an eine
ordnungsgemäß installierte
Schutzkontaktsteckdose an.
• Verwenden Sie keine
Mehrfachsteckdosen oder
Verlängerungskabel.
• Achten Sie darauf, Netzstecker und
Netzkabel nicht zu beschädigen. Falls
das Netzkabel des Geräts ersetzt
werden muss, lassen Sie diese Arbeit
durch unseren autorisierten
Kundendienst durchführen.
• Achten Sie darauf, dass das Netzkabel
die Gerätetür nicht berührt oder in ihre
Nähe gelangt, insbesondere wenn die
Tür heiß ist.
• Alle Teile, die gegen direktes Berühren
schützen sowie die isolierten Teile
müssen so befestigt werden, dass sie
nicht ohne Werkzeug entfernt werden
können.
• Stecken Sie den Netzstecker erst nach
Abschluss der Montage in die
Steckdose. Stellen Sie sicher, dass der
Netzstecker nach der Montage noch
zugänglich ist.
• Falls die Steckdose lose ist, schließen
Sie den Netzstecker nicht an.
• Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie
das Gerät von der Stromversorgung
trennen möchten. Ziehen Sie stets am
Netzstecker.
• Verwenden Sie nur geeignete
Trennvorrichtungen: Überlastschalter,
Sicherungen (Schraubsicherungen
müssen aus dem Halter entfernt werden
können), Fehlerstromschutzschalter und
Schütze.
• Die elektrische Installation muss eine
Trenneinrichtung aufweisen, mit der Sie
das Gerät allpolig von der
Stromversorgung trennen können. Die
Trenneinrichtung muss mit einer
Kontaktöffnungsbreite von mindestens 3
mm ausgeführt sein.
• Das Gerät entspricht den EWGRichtlinien.
Gebrauch
WARNUNG! Verletzungs-,
Verbrennungs-, Stromschlagoder Explosionsgefahr.
• Das Gerät ist ausschließlich für die
Verwendung im Haushalt vorgesehen.
• Nehmen Sie keine technischen
Änderungen am Gerät vor.
• Die Lüftungsöffnungen dürfen nicht
abgedeckt werden.
• Lassen Sie das Gerät bei Betrieb nicht
unbeaufsichtigt.
• Schalten Sie das Gerät nach jedem
Gebrauch aus.
• Gehen Sie beim Öffnen der Tür
vorsichtig vor, wenn das Gerät in Betrieb
ist. Es kann heiße Luft austreten.
• Bedienen Sie das Gerät nicht mit
feuchten oder nassen Händen oder
wenn es mit Wasser in Kontakt
gekommen ist.
• Üben Sie keinen Druck auf die geöffnete
Gerätetür aus.
• Benutzen Sie das Gerät nicht als
Arbeits- oder Abstellfläche.
• Öffnen Sie die Gerätetür vorsichtig. Bei
der Verwendung von Zutaten, die
Alkohol enthalten, kann ein AlkoholLuftgemisch entstehen.
• Achten Sie beim Öffnen der Tür darauf,
dass keine Funken oder offenen
Flammen in das Geräts gelangen.
56 Progress
• Platzieren Sie keine entflammbaren
Produkte oder Gegenstände, die mit
entflammbaren Produkten benetzt sind,
im Gerät, auf dem Gerät oder in der
Nähe des Geräts.
WARNUNG! Das Gerät könnte
beschädigt werden.
• Um Beschädigungen und Verfärbungen
der Emailbeschichtung zu vermeiden:
– Stellen Sie feuerfestes Geschirr oder
andere Gegenstände nicht direkt auf
den Boden des Geräts.
– Legen Sie keine Alufolie direkt auf
den Boden des Geräts.
– Stellen Sie kein Wasser in das heiße
Gerät.
– Lassen Sie nach dem Ausschalten
des Geräts kein feuchtes Geschirr
oder feuchte Speisen im
Backofeninnenraum stehen.
– Gehen Sie beim Herausnehmen oder
Einsetzen der Innenausstattung
sorgfältig vor.
• Verfärbungen der Emailbeschichtung
haben keine Auswirkung auf die Leistung
des Geräts. Sie stellen keinen Mangel im
Sinne des Gewährleistungsrechtes dar.
• Verwenden Sie für feuchte Kuchen das
tiefe Blech. Fruchtsäfte können
bleibende Flecken verursachen.
• Dieses Gerät ist nur zum Kochen
bestimmt. Jeder andere Gebrauch ist als
bestimmungsfremd anzusehen, zum
Beispiel das Beheizen eines Raums.
• Die Backofentür muss bei Betrieb stets
geschlossen sein.
Reinigung und Pflege
WARNUNG! Verletzungs-,
Brandgefahr sowie Risiko von
Schäden am Gerät.
• Schalten Sie das Gerät immer aus und
ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose, bevor Reinigungsarbeiten
durchgeführt werden.
• Vergewissern Sie sich, dass das Gerät
abgekühlt ist. Es besteht die Gefahr,
dass die Glasscheiben brechen.
• Ersetzen Sie die Türglasscheiben
umgehend, wenn sie beschädigt sind.
Wenden Sie sich an den Kundendienst.
• Gehen Sie beim Aushängen der Tür
vorsichtig vor. Die Tür ist schwer!
• Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, um
eine Abnutzung des
Oberflächenmaterials zu verhindern.
• Fett- oder Speisereste im Gerät können
einen Brand verursachen.
• Reinigen Sie das Gerät mit einem
weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie
ausschließlich Neutralreiniger. Benutzen
Sie keine Scheuermittel, scheuernde
Reinigungsschwämmchen,
Lösungsmittel oder Metallgegenstände.
• Falls Sie ein Backofenspray verwenden,
befolgen Sie bitte unbedingt die
Anweisungen auf der Verpackung.
• Reinigen Sie die katalytische
Emailbeschichtung (falls vorhanden)
nicht mit Reinigungsmitteln.
Backofenbeleuchtung
• Die Leuchtmittel in diesem Gerät sind
nur für Haushaltsgeräte geeignet.
Benutzen Sie sie nicht für die
Raumbeleuchtung.
WARNUNG!
Stromschlaggefahr.
• Trennen Sie das Gerät von der
Stromversorgung, bevor Sie die Lampe
austauschen.
• Verwenden Sie dazu eine Lampe mit der
gleichen Leistung.
Entsorgung
WARNUNG! Verletzungs- und
Erstickungsgefahr.
• Trennen Sie das Gerät von der
Stromversorgung.
• Schneiden Sie das Netzkabel ab, und
entsorgen Sie es.
• Entfernen Sie das Türschloss, um zu
verhindern, dass sich Kinder oder
Haustiere in dem Gerät einschliessen.
Progress 57
GERÄTEBESCHREIBUNG
Allgemeine Übersicht
1
2 3
4
5
6 2
7
4
9
8
3
2
1
Zubehör
• Kombirost
Für Kochgeschirr, Kuchenformen,
Braten.
1 Bedienfeld
2 Kochfeld-Einstellknöpfe
3 Temperaturkontrolllampe/-symbol/anzeige
4 Temperaturwahlknopf
5 Backofen-Einstellknopf
6 Betriebskontrolllampe/-symbol/-anzeige
7 Lüftungsöffnungen für das Kühlgebläse
8 Lampe
9 Einschubebenen
• Aluminiumbackblech
Für Kuchen und Plätzchen.
VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
Erste Reinigung
Bitte die gesamte Innenausstattung aus
dem Ofen entfernen.
Siehe Kapitel „Reinigung und
Pflege“.
Reinigen Sie das Gerät vor dem ersten
Gebrauch.
Setzen Sie das Zubehör wieder in seiner
ursprünglichen Position ein.
TÄGLICHER GEBRAUCH
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
Vorheizen
Heizen Sie das leere Gerät vor, um
Fettreste zu verbrennen.
und die
1. Stellen Sie die Funktion
Höchsttemperatur ein.
2. Lassen Sie das Gerät 1 Stunde lang
eingeschaltet.
Das Zubehör kann heißer werden als bei
normalem Gebrauch. Das Gerät kann
Geruch und Rauch verströmen. Das ist
normal. Sorgen Sie für eine ausreichende
Raumbelüftung.
58 Progress
Ein- und Ausschalten des
Geräts
Je nach Modell besitzt Ihr
Gerät Knopfsymbole,
Kontrolllampen oder
Anzeigen:
• Die Anzeige leuchtet
während der Aufheizphase
des Backofens auf.
• Die Lampe leuchtet, während
das Gerät in Betrieb ist.
• Das Symbol zeigt an, ob der
Knopf eine der Kochzonen,
die Ofenfunktionen oder die
Temperatur regelt.
1. Drehen Sie den Backofen-Einstellknopf
auf die gewünschte Ofenfunktion.
2. Drehen Sie den Temperaturwahlknopf
auf die gewünschte Temperatur.
3. Zum Ausschalten des Geräts drehen
Sie den Backofen-Einstellknopf und den
Temperaturwahlknopf auf Aus.
Ofenfunktionen
Ofenfunktion
Anwendung
Stellung Aus
Das Gerät ist ausgeschaltet.
Ober-/Unterhitze
Zum Backen und Braten auf einer Einschubebene.
Unterhitze
Zum Backen von Kuchen mit knusprigen Böden und zum
Einkochen von Lebensmitteln.
Oberhitze
Zum Bräunen von Brot, Kuchen und Gebäck. Zum Bräunen bereits gegarter Gerichte.
Kochzonen-Einstellknöpfe
Das Kochfeld kann mit den KochzonenEinstellknöpfen bedient werden. Siehe
hierzu die Bedienungsanleitung des
Kochfelds.
Lesen Sie bitte die
Sicherheitshinweise in der
Gebrauchsanleitung für das
Kochfeld sorgfältig durch.
Kochstufen
Knopfstellung
Funktion
0
Stellung Aus
1-9
Kochstufen
Knopfstellung
Funktion
Zweikreiszonenschalter
1. Drehen Sie den Einstellknopf auf die
gewünschte Kochstufe.
2. Zum Beenden des Kochvorgangs muss
der Einstellknopf in die Stellung Aus
gedreht werden.
Progress 59
Verwenden der ZweikreisKochzone (falls vorhanden)
Drehen Sie den Knopf im
Uhrzeigersinn, um die ZweikreisKochzone einzuschalten.
Drehen Sie ihn jedoch nicht über
die Endposition hinaus.
1. Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn
auf die Stellung 9.
2. Drehen Sie den Knopf langsam auf das
Symbol , bis er hörbar einrastet. Jetzt
sind beide Kochzonen eingeschaltet.
3. Zum Einstellen der gewünschten
Kochstufe siehe „Kochstufen“.
ZUSATZFUNKTIONEN
Kühlgebläse
Wenn das Gerät in Betrieb ist, wird
automatisch das Kühlgebläse eingeschaltet,
um die Geräteflächen zu kühlen. Nach dem
Abschalten des Geräts läuft das
Kühlgebläse weiter, bis das Gerät
abgekühlt ist.
gefährlichen Überhitzung führen. Um dies
zu verhindern, ist der Backofen mit einem
Sicherheitsthermostat ausgestattet, der die
Stromzufuhr unterbrechen kann. Die
Wiedereinschaltung des Backofens erfolgt
automatisch bei Temperaturabfall.
Sicherheitsthermostat
Ein unsachgemäßer Gebrauch des Geräts
oder defekte Bestandteile können zu einer
TIPPS UND HINWEISE
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
Die Temperaturen und
Backzeiten in den Tabellen sind
nur Richtwerte. Sie sind
abhängig von den Rezepten,
der Qualität und der Menge der
verwendeten Zutaten.
Allgemeine Informationen
• Das Gerät hat vier Einschubebenen. Die
Einschubebenen werden vom Boden
des Backofens aus gezählt.
• Es kann sich Feuchtigkeit im Gerät oder
an den Glastüren niederschlagen. Das
ist normal. Stehen Sie beim Öffnen der
Tür während des Betriebs stets in
sicherer Entfernung zum Gerät. Um die
Kondensation zu reduzieren, heizen Sie
das Gerät immer 10 Minuten vor dem
Garen vor.
• Wischen Sie das Gerät nach jedem
Gebrauch mit einem Tuch trocken.
• Stellen Sie keine Gegenstände direkt auf
den Backofenboden und bedecken Sie
das Kochgeschirr nicht mit
Aluminiumfolie. Dies könnte das
Garergebnis beeinträchtigen und die
Emailbeschichtung beschädigen.
Backen von Kuchen
• Die Backofentür nicht öffnen, bevor 3/4
der Backzeit abgelaufen sind.
• Wenn Sie zwei Backbleche gleichzeitig
nutzen, lassen Sie eine Ebene
dazwischen frei.
Garen von Fleisch und Fisch
• Setzen Sie beim Garen von Speisen mit
hohem Fettgehalt ein tiefes Blech ein,
damit keine hartnäckigen Flecken im
Backofen verbleiben.
• Das Fleisch vor dem Anschneiden
mindestens 15 Minuten ruhen lassen,
damit der Fleischsaft nicht ausläuft.
• Um die Rauchentwicklung beim Braten
zu vermindern, geben Sie etwas Wasser
in das tiefe Blech. Um die
60 Progress
Kondensierung des Rauchs zu
vermeiden, geben Sie jedes Mal, wenn
das Wasser verdampft ist, erneut
Wasser in das tiefe Blech.
Garzeiten
Beobachten Sie den Garfortschritt. Finden
Sie heraus, welche Geräteeinstellungen
(Garstufe, Gardauer usw.) für Ihr
Kochgeschirr, Ihre Rezepte und die von
Ihnen zubereiteten Garmengen am besten
geeignet sind.
Die Garzeiten hängen von der Art des
Garguts, seiner Konsistenz und der Menge
ab.
Back- und Brattabelle
Kuchen
Speise
Ober-/Unterhitze
Dauer (Min.)
Bemerkungen
Temperatur
(°C)
Ebene
Rührteig
170
2
45 - 60
In einer Kuchenform
Mürbeteig
170
2
24 - 34
In einer Kuchenform
Buttermilch-Käsekuchen
170
1
60 - 80
In einer Kuchenform (26
cm)
Apfelkuchen
170
1
100 - 120
2 Kuchenformen (20 cm)
auf dem Kombirost
Strudel/Stollen
175
2
60 - 80
Auf dem Backblech
Marmeladenkuchen
170
2
30 - 40
In einer Kuchenform (26
cm)
Früchtekuchen
170
2
60 - 70
In einer Kuchenform (26
cm)
Biskuit (Biskuit
ohne Butter)
170
2
35 - 45
In einer Kuchenform (26
cm)
Stollen/Üppiger
Früchtekuchen
170
2
50 - 60
In einer Kuchenform (20
cm)
Rosinenku-
170
2
50 - 60
In einer Brotform
chen1)
Progress 61
Speise
Ober-/Unterhitze
Dauer (Min.)
Bemerkungen
Temperatur
(°C)
Ebene
Törtchen
170
3
20 - 30
Auf dem Backblech
Plätzchen1)
150
3
20 - 30
Auf dem Backblech
Baiser
100
3
90 - 120
Auf dem Backblech
Rosinenbrötch-
190
3
15 - 20
Auf dem Backblech
Brandteig1)
190
3
25 - 35
Auf dem Backblech
Törtchen
180
3
45 - 70
In einer Kuchenform (20
cm)
Englischer
Sandwichkuchen à la Victoria
180
1 oder 2
40 - 55
Links + rechts,
Kuchenform,
20 cm
Dauer (Min.)
Bemerkungen
en1)
1) Backofen 10 Min. vorheizen.
Brot und Pizza
Speise
Ober-/Unterhitze
Temperatur
(°C)
Ebene
Weißbrot1)
190
1
60 - 70
1 - 2 Stück,
500 g pro
Stück
Roggenbrot
190
1
30 - 45
In einer Brotform
Brötchen1)
190
2
25 - 40
6 - 8 Brötchen
auf einem
Backblech
Pizza1)
190
1
20 - 30
Auf einem tiefen
Blech
Scones1)
200
3
10 - 20
Auf dem Backblech
1) Backofen 10 Min. vorheizen.
62 Progress
Ofengerichte
Speise
Ober-/Unterhitze
Dauer (Min.)
Bemerkungen
Temperatur
(°C)
Ebene
Nudelauflauf
180
2
40 - 50
In einer Auflaufform
Gemüseauflauf
200
2
45 - 60
In einer Auflaufform
Quiche
190
1
40 - 50
In einer Auflaufform
Lasagne
200
2
25 - 40
In einer Auflaufform
Cannelloni
200
2
25 - 40
In einer Auflaufform
Yorkshirepud-
220
2
20 - 30
6 Puddingformen
Dauer (Min.)
Bemerkungen
ding1)
1) Backofen 10 Min. vorheizen.
Fleisch
Speise
Ober-/Unterhitze
Temperatur
(°C)
Ebene
Rindfleisch
200
2
50 - 70
Kombirost und
tiefes Blech
Schweinefleisch
180
2
90 - 120
Kombirost und
tiefes Blech
Kalb
190
2
90 - 120
Kombirost und
tiefes Blech
Roastbeef, englisch
210
2
44 - 50
Kombirost und
tiefes Blech
Roastbeef, medium
210
2
51 - 55
Kombirost und
tiefes Blech
Roastbeef,
durch
210
2
55 - 60
Kombirost und
tiefes Blech
Schweineschulter
180
2
120 - 150
Auf einem tiefen
Blech
Schweinshaxe
180
2
100 - 120
2 Stück auf einem tiefen
Blech
Progress 63
Speise
Ober-/Unterhitze
Dauer (Min.)
Bemerkungen
Temperatur
(°C)
Ebene
Lamm
190
2
110 - 130
Keule
Hähnchen
200
2
70 - 85
Ganz auf einem
tiefen Blech
Truthahn
180
1
210 - 240
Ganz auf einem
tiefen Blech
Ente
175
2
120 - 150
Ganz auf einem
tiefen Blech
Gans
175
1
150 - 200
Ganz auf einem
tiefen Blech
Hasenbraten
190
2
60 - 80
Zerlegt
Hase
190
2
150 - 200
Zerlegt
Fasan
190
2
90 - 120
Ganz auf einem
tiefen Blech
Dauer (Min.)
Bemerkungen
Fisch
Speise
Ober-/Unterhitze
Temperatur
(°C)
Ebene
Forelle/
Seebrasse
190
2
40 - 55
3 - 4 Fische
Thunfisch/
Lachs
190
2
35 - 60
4 - 6 Filets
REINIGUNG UND PFLEGE
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
Hinweise zur Reinigung
• Feuchten Sie ein weiches Tuch mit
warmem Wasser und etwas
Reinigungsmittel an, und reinigen Sie
damit die Vorderseite des Geräts.
• Reinigen Sie die Metalloberflächen mit
einem handelsüblichen Reinigungsmittel.
• Reinigen Sie den Geräteinnenraum nach
jedem Gebrauch. Fettansammlungen
und Speisereste könnten einen Brand
verursachen.
• Entfernen Sie hartnäckige
Verschmutzungen mit einem speziellen
Backofenreiniger.
• Reinigen Sie alle Zubehörteile nach
jedem Gebrauch und lassen Sie sie
trocknen. Feuchten Sie ein weiches
Tuch mit warmem Wasser und etwas
Spülmittel an.
• Zubehörteile mit Antihaftbeschichtung
dürfen nicht mit aggressiven
Reinigungsmitteln, scharfkantigen
Gegenständen oder im Geschirrspüler
gereinigt werden. Andernfalls kann die
Antihaftbeschichtung beschädigt
werden.
64 Progress
Geräte mit Edelstahl- oder
Aluminiumfront:
Reinigen Sie die Backofentür nur
mit einem nassen Schwamm
und trocknen Sie sie mit einem
weichen Tuch ab.
Verwenden Sie keine Stahlwolle,
Säuren oder Scheuermittel, da
diese die Oberflächen
beschädigen können. Reinigen
Sie das Bedienfeld auf gleiche
Weise.
Reinigen der Türdichtung
• Die Türdichtung muss regelmäßig
überprüft werden. Die Türdichtung ist im
Rahmen des Garraums angebracht.
Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb,
wenn die Türdichtung beschädigt ist.
Wenden Sie sich an den Kundendienst.
• Lesen Sie in den allgemeinen
Informationen zur Reinigung nach, was
bei der Reinigung der Türdichtung
beachtet werden muss.
2. Heben Sie die Hebel der beiden
Scharniere an, und klappen Sie sie nach
vorn.
Reinigen der Backofentür
Die Backofentür hat zwei Glasscheiben. Die
Backofentür und die innere Glasscheibe
können zur Reinigung ausgebaut werden.
Die Backofentür kann sich
schließen, wenn Sie versuchen,
die innere Glasscheibe zu
entfernen, bevor Sie die
Backofentür abnehmen.
ACHTUNG! Verwenden Sie das
Gerät nicht ohne die innere
Glasscheibe.
1. Klappen Sie die Backofentür ganz auf,
und greifen Sie an die beiden
Türscharniere.
3. Schließen Sie die Backofentür halb bis
zur ersten Raststellung. Anschließend
ziehen Sie sie nach vorn aus der
Halterung heraus.
Progress 65
90°
7. Heben Sie die Glasscheibe vorsichtig an
und entfernen Sie sie.
4. Legen Sie die Backofentür auf ein
weiches Tuch auf einer stabilen Fläche.
1
5. Lösen Sie das Verriegelungssystem, um
die innere Glasscheibe zu entfernen.
2
8. Reinigen Sie die Glasscheibe mit
Wasser und Spülmittel. Trocknen Sie
die Glasscheibe sorgfältig ab.
Nach der Reinigung müssen die
Glasscheibe und die Backofentür wieder
eingebaut werden. Führen Sie die oben
aufgeführten Schritte in umgekehrter
Reihenfolge durch.
Der bedruckte Bereich muss zur Innenseite
der Tür zeigen. Vergewissern Sie sich nach
der Montage, dass sich der
Glasscheibenrahmen an den bedruckten
Bereichen nicht rau anfühlt.
Achten Sie darauf, die innere Glasscheibe
richtig in die Aufnahmen einzusetzen..
6. Drehen Sie die beiden
Befestigungselemente um 90 Grad und
nehmen Sie sie aus der Halterung.
66 Progress
1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Entfernen Sie die Sicherungen aus dem
Sicherungskasten, oder schalten Sie
den Schutzschalter aus.
Rückwandlampe
Austauschen der Lampe
Legen Sie ein Tuch unten in den Garraum
des Geräts. Auf diese Weise schützen Sie
die Glasabdeckung der Backofenlampe
und den Innenraum des Backofens.
1. Drehen Sie die Glasabdeckung der
Lampe gegen den Uhrzeigersinn, und
nehmen Sie sie ab.
2. Reinigen Sie die Glasabdeckung.
3. Ersetzen Sie die Lampe durch eine
geeignete, bis 300 °C hitzebeständige
Lampe.
4. Bringen Sie die Glasabdeckung wieder
an.
WARNUNG!
Stromschlaggefahr! Schalten Sie
die Sicherung aus, bevor Sie die
Lampe austauschen.
Die Lampe und die
Glasabdeckung der Lampe
können heiß werden.
FEHLERSUCHE
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
Was tun, wenn ...
Problem
Mögliche Ursache
Abhilfe
Die Kochzonen funktionieren
nicht.
Beachten Sie die Gebrauchsanleitung des Einbaukochfelds.
Der Backofen heizt nicht.
Der Backofen ist ausgeschaltet.
Schalten Sie den Backofen
ein.
Der Backofen heizt nicht.
Die Sicherung hat ausgelöst.
Vergewissern Sie sich, dass
die Sicherung der Grund für
die Störung ist. Löst die Sicherung wiederholt aus,
wenden Sie sich an eine zugelassene Elektrofachkraft.
Die Lampe funktioniert nicht.
Die Lampe ist defekt.
Tauschen Sie die Lampe aus.
Progress 67
Problem
Mögliche Ursache
Abhilfe
Dampf und Kondenswasser
schlagen sich auf den Speisen und im Garraum nieder.
Die Speisen standen zu lange
im Backofen.
Speisen nach Beendigung
des Gar- oder Backvorgangs
nicht länger als 15 - 20 Minuten im Backofen stehen
lassen.
Servicedaten
Wenn Sie das Problem nicht selbst lösen
können, wenden Sie sich an den Händler
oder einen autorisierten Kundendienst.
Typenschild befindet sich am Frontrahmen
des Garraums. Entfernen Sie das
Typenschild nicht vom Garraum.
Die vom Kundendienst benötigten Daten
finden Sie auf dem Typenschild. Das
Wir empfehlen, hier folgende Daten zu notieren:
Modell (MOD.)
.........................................
Produktnummer (PNC)
.........................................
Seriennummer (S.N.)
.........................................
MONTAGE
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
Einbau
ACHTUNG! Die Montage des
Gerätes darf nur von einer
qualifizierten Fachkraft
vorgenommen werden. Wenn
Sie die Montage nicht durch
eine qualifizierte Fachkraft
durchführen lassen und es zu
Schäden kommt, entfällt der
Garantieanspruch.
Bevor Sie das Gerät einbauen, montieren
Sie das entsprechende Kochfeld aus der
Tabelle.
Typ
Maximale Leistung
PEM 6000 E
6000 W
PES 6000 E
5800 W
Typ
Maximale Leistung
PES 6060 E
7600 W
Elektrischer Anschluss des
Kochfelds
Die Anschlussbuchse für das Kochfeld
befindet sich oben auf dem
Backofengehäuse. Das Kochfeld verfügt
über Anschlusskabel für die Kochzonen
und ein Erdungskabel. Die Kabel sind mit
Anschlusssteckern ausgerüstet. Um das
Kochfeld an den Backofen anzuschließen,
stecken Sie die Stecker in die richtigen
Buchsen am Backofen. Die Stecker und
Buchsen sind so ausgelegt, dass keine
falschen Anschlüsse vorgenommen werden
können.
68 Progress
Anschluss der Klemmleiste
Montage
Das Gerät ist mit einer 6-poligen
Klemmleiste ausgestattet. Die Jumper
(Brücken) sind für einen Dreiphasen-Betrieb
mit 400 V und Nullleiter eingerichtet.
540 21
min. 550
600
558
114
19
20
min. 560
1 = 45 mm
2 = 45 mm
3 = 60 mm
4 = 60 mm
591
598
570
= 70 mm
594
1
Befestigung des Geräts im
Möbel
2
3
4
5
L 1 – 2 – 3 = Phasenleiter
N 4 = Nullleiter
A
B
Elektrischer Anschluss
Der Hersteller haftet nicht für
Schäden, die aufgrund der
Nichtbeachtung der in den
Sicherheitshinweisen
beschriebenen
Sicherheitsvorkehrungen
entstehen.
Das Gerät wird ohne Netzstecker und
Netzkabel geliefert.
Kabel
Einsetzbare Kabeltypen für Montage und
Austausch:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Näheres zum Kabelquerschnitt siehe
Gesamtleistung auf dem Typenschild.
= Erdungskabel
Bei anderen Netzspannungen sind die
Jumper der Klemmleiste umzusetzen (siehe
Anschlussdiagramm unten). Schließen Sie
das Erdungskabel an die Klemme an.
Befestigen Sie das Anschlusskabel mit
einer Verbindungsklemme, nachdem Sie es
an der Klemmleiste angeschlossen haben.
1 2 3 4 5
230V 3~
L3 PE
L1
L2
1 2 3 4 5
230V 1~
L1
1 2 3
400V 2N~
L1 L2
1 2 3
400V 3N~
N
4 5
PE
N
4 5
PE
L1 L2 L3 N
PE
Progress 69
TECHNISCHE DATEN
Technische Daten
Spannung
230/400 V
Frequenz
50 Hz
ENERGIEEFFIZIENZ
Produktdatenblatt und Informationen gemäß EU 65-66/2014
Herstellername
Progress
Modellidentifikation
PHN1110S
PHN1110X
Energieeffizienzindex
105.1
Energieeffizienzklasse
A
Energieverbrauch bei Standardbeladung, Ober-/Unterhitze
0.83 kWh/Programm
Anzahl der Garräume
1
Hitzequelle
Strom
Fassungsvermögen
56 l
Backofentyp
Unterbau-Backofen
Gewicht
EN 60350-1 - Elektrische Kochgeräte für
den Hausgebrauch - Teil 1: Herde,
Backöfen, Dampfgarer und Grillgeräte Verfahren zur Messung der
Gebrauchseigenschaften.
Energie sparen
Das Gerät verfügt über Funktionen, mit
deren Hilfe Sie beim täglichen Kochen
Energie sparen können.
• Allgemeine Tipps
– Achten Sie darauf, dass die
Backofentür während des Betriebs
vollständig geschlossen ist, und
öffnen Sie sie nicht öfter als
erforderlich.
– Verwenden Sie Kochgeschirr aus
Metall, um Energie zu sparen.
PHN1110S
25,5 kg
PHN1110X
25,5 kg
– Wenn immer möglich, geben Sie die
Speisen in den kalten Backofen.
– Beträgt die Garzeit länger als 30
Minuten, reduzieren Sie die
Ofentemperatur je nach Gardauer 3
- 10 Minuten vor Ablauf des
Garvorgangs auf die
Mindesttemperatur. Durch die
Restwärme des Backofens werden
die Speisen weiter gegart.
– Nutzen Sie die Restwärme, um
andere Speisen aufzuwärmen.
• Warmhalten von Speisen - wenn Sie
die Restwärme zum Warmhalten von
Speisen nutzen möchte, wählen Sie die
niedrigste Temperatureinstellung.
70 Progress
UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
mit diesem Symbol nicht mit dem
Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu Ihrer
örtlichen Sammelstelle oder wenden Sie
sich an Ihr Gemeindeamt.
. Entsorgen Sie die Verpackung in den
entsprechenden Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
elektronische Geräte. Entsorgen Sie Geräte
*
Progress 71
www.progress-hausgeraete.de
867310377-B-442014
Download PDF

advertising