Aeg KS8100001M Korisnički priručnik

Add to my manuals
44 Pages

advertisement

Aeg KS8100001M Korisnički priručnik | Manualzz
HR
Upute za uporabu
Pećnica na paru
KS8100001M
2
www.aeg.com
SADRŽAJ
1. SIGURNOSNE INFORMACIJE.......................................................................... 3
2. SIGURNOSNE UPUTE...................................................................................... 4
3. OPIS PROIZVODA............................................................................................. 7
4. UPRAVLJAČKA PLOČA.....................................................................................8
5. PRIJE PRVE UPORABE.................................................................................. 10
6. SVAKODNEVNA UPORABA............................................................................10
7. FUNKCIJE SATA..............................................................................................14
8. AUTOMATSKI PROGRAMI..............................................................................15
9. KORIŠTENJE PRIBORA.................................................................................. 16
10. DODATNE FUNKCIJE....................................................................................16
11. SAVJETI I PREPORUKE................................................................................18
12. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE...........................................................................34
13. RJEŠAVANJE PROBLEMA............................................................................36
14. POSTAVLJANJE............................................................................................ 37
15. TEHNIČKI PODACI........................................................................................ 40
16. ENERGETSKA UČINKOVITOST................................................................... 40
ZA SAVRŠENE REZULTATE
Zahvaljujemo vam što ste odabrali ovaj AEG proizvod. Proizveli smo ga kako bi
vam pružio godine nepogrešivog rada, s inovativnim tehnologijama koje život čine
jednostavnijim - svojstva koja ne možete pronaći kod običnih uređaja. Molimo vas
da odvojite nekoliko minuta za čitanje kako biste dobili ono najbolje od njega.
Posjetite našu internetsku stranicu za:
Dobivanje savjeta o korištenju, rješavanje problema, brošure i servisne
informacije:
www.aeg.com/webselfservice
Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:
www.registeraeg.com
Kupujte dodatnu opremu, potrošni materijal i originalne rezervne dijele za svoj
uređaj:
www.aeg.com/shop
BRIGA O KUPCIMA I SERVIS
Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.
Prilikom kontaktiranja ovlaštenog servisnog centra, provjerite da su vam dostupni
sljedeći podaci: Model, PNC, serijski broj.
Informacije možete pronaći na natpisnoj pločici.
Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije
Opće informacije i savjeti
Ekološke informacije
Zadržava se pravo na izmjene.
HRVATSKI
1.
3
SIGURNOSNE INFORMACIJE
Prije postavljanja i korištenja uređaja pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran za bilo
kakvu ozljedu ili oštećenje koji su rezultat neispravnog
postavljanja ili korištenja. Upute uvijek držite na
sigurnom i pristupačnom mjestu za buduću upotrebu.
1.1 Sigurnost djece i slabijih osoba
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na
više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih
mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili
znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za
njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose
na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene
opasnosti.
Ne puštajte djecu da se igraju s uređajem.
Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih
na odgovarajući način.
Djeci i kućnim ljubimcima ne dozvoljavajte
približavanje uređaju dok je u radu ili dok se hladi.
Pristupačni dijelovi su vrući.
Ako uređaj ima sigurnosno zaključavanje za zaštitu
djece, morate ga aktivirati.
Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi
održavanje koje izvršava korisnik.
Djecu mlađu od 3 godine potrebno je držati podalje od
uređaja tijekom cijelog vremena uporabe uređaja.
1.2 Opća sigurnost
•
•
Kvalificirana osoba mora postaviti ovaj uređaj i
zamijeniti kabel.
UPOZORENJE: Uređaj i njegovi dostupni dijelovi
zagrijavaju se tijekom uporabe. Pazite da ne
dodirujete grijače. Djeca mlađa od 8 godine trebaju se
držati podalje ako nisu pod trajnim nadzorom.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
Prilikom vađenja ili stavljanja pribora ili posuđa
obavezno koristite rukavice za pećnicu ili slične
dodatke za zaštitu od topline.
Prije obavljanja zahvata održavanja isključite
napajanje.
Prije zamjene žarulje provjerite je li uređaj isključen
kako biste isključili mogućnost strujnog udara.
Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte uređaje za
parno čišćenje.
Nemojte koristiti agresivna abrazivna sredstva za
čišćenje ili oštre metalne strugače za čišćenje stakla
na vratima pećnice jer mogu oštetiti površinu, a to
može dovesti do loma stakla.
Ako je kabel napajanja oštećen, proizvođač, ovlašteni
servisni centar ili slično kvalificirana osoba mora ga
zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost od strujnog
udara.
Za skidanje vodilica plitica najprije povucite prednji dio
vodilice, a zatim stražnji dio dalje od bočnih stijenki.
Vodilice polica vratite na mjesto obrnutim
redoslijedom.
2. SIGURNOSNE UPUTE
2.1 Postavljanje
UPOZORENJE!
Samo kvalificirana osoba
smije postaviti ovaj uređaj.
•
•
•
•
•
•
•
Odstranite svu ambalažu.
Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
Slijedite upute za postavljanje
isporučene s uređajem.
Prilikom pomicanja uređaja uvijek
budite pažljivi jer je uređaj težak.
Uvijek nosite zaštitne rukavice i
zatvorenu obuću.
Uređaj ne povlačite za ručku.
Održavajte minimalnu udaljenost od
drugih uređaja i kuhinjskih elemenata.
Provjerite je li uređaj postavljen ispod
i u blizini sigurnih struktura.
•
Bočne stranice uređaja moraju se
nalaziti pored uređaja ili kuhinjskih
elemenata iste visine.
2.2 Spajanje na električnu
mrežu
UPOZORENJE!
Opasnost od požara i
strujnog udara.
•
•
•
•
Svako povezivanje s električnom
mrežom treba izvršiti kvalificirani
električar.
Uređaj mora biti uzemljen.
Provjerite podudaraju li se električni
podaci na natpisnoj pločici s
električnim napajanjem. Ako to nije
slučaj, kontaktirajte električara.
Uvijek koristite pravilno ugrađenu
utičnicu sa zaštitom od strujnog
udara.
HRVATSKI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne koristite višeputne utikače i
produžne kabele.
Pazite da ne oštetite utikač i kabel
napajanja. Ako je potrebno zamijeniti
električni kabel, to mora izvršiti
ovlašteni servisni centar.
Ne dopustite da kabel napajanja
dodiruje ili dođe blizu vrata uređaja,
posebice kada su vrata vruća.
Zaštita od strujnog udara dijelova pod
naponom i izoliranih dijelova mora biti
pričvršćena na takav način da se ne
može ukloniti bez alata.
Utikač naponskoga kabela uključite u
utičnicu tek po završetku postavljanja.
Provjerite postoji li pristup utikaču
nakon postavljanja.
Ako je utičnica labava, nemojte
priključivati utikač.
Ne povlačite za električni kabel da
biste uređaj isključili iz strujne
utičnice. Uvijek uhvatite i povucite
utikač.
Koristite samo odgovarajuće
izolacijske uređaje: automatske
sklopke, osigurače (osigurače na
uvrtanje izvaditi iz ležišta), sklopke i
releje zemnog spoja.
Električna instalacija mora imati
izolacijski uređaj koji vam omogućuje
isključivanje uređaja iz električne
mreže na svim polovima. Izolacijski
uređaj mora imati kontakte s otvorom
minimalne širine 3 mm.
Ovaj je uređaj usklađen s direktivama
EEZ-a.
2.3 Uporaba
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede,
opeklina, strujnog udara ili
eksplozije.
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
upotrebi u domaćinstvu.
Ne mijenjajte specifikacije ovog
uređaja.
Pazite da otvori za ventilaciju nisu
blokirani.
Tijekom rada uređaj ne ostavljajte bez
nadzora.
Isključite uređaj nakon svake
upotrebe.
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Budite oprezni prilikom otvaranja
vrata uređaja koji radi. Oslobađa se
vruća para.
Ne upravljajte uređajem vlažnim
rukama ili kada je u doticaju s vodom.
Ne pritišćite otvorena vrata.
Uređaj ne koristite kao radnu ili
površinu za čuvanje stvari.
Pažljivo otvarajte vrata. Korištenje
sastojaka koji sadrže alkohol može
izazvati miješanje alkohola i zraka.
Iskre ili otvoreni plamen ne smiju doći
u dodir s uređajem kada otvarate
vrata.
Zapaljive predmete ili vlažne
predmete sa zapaljivim sredstvima ne
stavljajte u uređaj, pored ili na njega.
Za prethodno zagrijavanje pećnice ne
koristite funkciju mikrovalne pećnice.
UPOZORENJE!
Postoji opasnost od
oštećenja uređaja.
•
•
•
•
•
•
Kako biste spriječili oštećenje ili
gubitak boje emajla:
– posuđe ili druge predmete ne
stavljajte izravno na dno uređaja.
– ne stavljajte aluminijsku foliju
izravno na dno uređaja.
– ne stavljajte vodu izravno u vrući
uređaj.
– nakon završetka kuhanja u
uređaju ne držite vlažne posude i
hranu.
– budite oprezni prilikom vađenja ili
postavljanja pribora.
Gubitak boje emajla nema utjecaj na
performanse uređaja.
Za vrlo vlažne kolače koristite duboku
posudu. Voćni sokovi mogu izazvati
pojavu mrlja koje mogu biti trajne.
Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
kuhanju. Ne smije se koristiti za druge
namjene, primjerice grijanje prostorije.
Uvijek pecite sa zatvorenim vratima
pećnice.
Ako je uređaj postavljen iza ploče
namještaja (npr. vrata) osigurajte da
vrata nikad nisu zatvorena dok uređaj
radi. Toplina i vlaga mogu se nakupiti
iza ploče zatvorenog namještaja i
uzrokovati znatno oštećenje uređaja,
ormarića u kojem se nalazi ili poda.
Ne zatvarajte ploču namještaja dok se
uređaj potpuno ne ohladi nakon
uporabe.
6
www.aeg.com
2.4 Kuhanje na pari
UPOZORENJE!
Postoji opasnost od
opekotina i oštećenja na
uređaju.
•
Ispuštena para može uzrokovati
opekline:
– Nemojte otvarati vrata uređaja
tijekom pečenja na pari.
– Pažljivo otvorite vrata uređaja
nakon pečenja na pari.
2.5 Čišćenje i održavanje
UPOZORENJE!
Postoji opasnost od ozljede,
vatre ili oštećenja uređaja.
•
•
•
•
•
•
Prije održavanja uređaj isključite, a
utikač izvucite iz utičnice mrežnog
napajanja.
Provjerite je li uređaj hladan. Postoji
opasnost od puknuća staklenih ploča.
Ako su oštećene, staklene ploče vrata
odmah zamijenite. Obratite se
ovlaštenom servisu.
Pazite pri uklanjanju vrata s uređaja.
Vrata su teška!
Uređaj redovito očistite kako biste
spriječili propadanje materijala
površine.
Uređaj očistite vlažnom mekom
krpom. Koristite isključivo neutralni
deterdžent. Nikada ne koristite
abrazivna sredstva, abrazivne
spužvice za ribanje, otapala ili
metalne predmete.
•
•
Ako koristite raspršivač za čišćenje
pećnice, poštujte sigurnosne upute na
ambalaži.
Katalitički emajl (ako postoji) nemojte
čistiti bilo kakvom vrstom deterdženta.
2.6 Unutarnje svjetlo
•
Vrsta žarulje ili halogeno svjetlo koje
se koristi u ovom uređaju namijenjeno
je samo za kućanske uređaje. Ne
koristite ga za kućno osvjetljenje.
UPOZORENJE!
Opasnost od strujnog udara.
•
•
Prije zamjene žarulje, uređaj
iskopčajte iz električne mreže.
Koristite samo žarulje istih
karakteristika.
2.7 Odlaganje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede ili
gušenja.
•
•
•
Iskopčajte uređaj iz napajanja.
Odrežite kabel napajanja blizu
uređaja i odložite ga.
Uklonite bravu na vratima kako biste
spriječili zatvaranje djece ili kućnih
ljubimaca u uređaju.
2.8 Servisiranje
•
•
Za popravak uređaja kontaktirajte
ovlašteni servis.
Koristite samo originalne rezervne
dijelove.
HRVATSKI
3. OPIS PROIZVODA
3.1 Opći pregled
1
2
3
4
9
3
5
2
6
1
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Upravljačka ploča
Spremnik za vodu
Elektronski programator
Grijaći element
Svjetlo
Ventilator
Generator pare s poklopcem
Vodilica police, uklonjiva
Položaji police
3.2 Pribor
Za torte i biskvite.
Žičana polica
Spužva
Za posuđe, kolače u kalupu i pečenje
mesa.
Za upijanje preostale vode iz generatora
pare.
Pekač za pecivo
7
8
www.aeg.com
4. UPRAVLJAČKA PLOČA
4.1 Elektronski programator
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Za rukovanje uređajem koristite polja senzora.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Polje se‐
nzora
Funkce
Napomena
-
Zaslon
Prikazuje trenutačne postavke na uređaju.
UKLJUČIVANJE/
ISKLJUČIVANJE
Za uključenje i isključenje uređaja.
Funkcije pećnice
ili Pomoć pri
kuhanju
Jednom dodirnite polje senzora za odabir funkcije
pećnice ili izbornika: Pomoć pri kuhanju. Ponovno
dodirnite polje senzora za promjenu između izbor‐
nika: Funkcije pećnice, Pomoć pri kuhanju. Za
uključivanje ili isključivanje svjetla dodirnite polje
na 3 sekunde. Osvjetljenje možete uključiti čak i
kada je uređaj isključen.
Favoriti programi
Za spremanje i pristup favoritima programima.
Odabir temperatu‐ Za postavljanje temperature ili prikaz trenutne
re
temperature u uređaju. Za uključenje ili isključenje
funkcije, dodirnite polje na 3 sekunde: Brzo
zagrijavanje.
Tipka dolje
Za kretanje prema dolje u izborniku.
Tipka gore
Za kretanje prema gore u izborniku.
U REDU
Za potvrdu odabira ili postavke.
Tipka za povratak Za vraćanje za jednu razinu u izborniku. Za prikaz
glavnog izbornika polje dodirnite na 3 sekunde.
HRVATSKI
Polje se‐
nzora
10
11
Funkce
Napomena
Vrijeme i dodatne
funkcije
Za postavljanje raznih funkcija. Kad je funkcija
pećnice uključena, dodirnite polje senzora za po‐
stavljanje tajmera ili funkcija: Blokiranje tipki, Fa‐
voriti programi, Zagrij + zadrži, Odaberi + započni.
Podešavanje
vremena
Za postavljanje funkcije: Podešavanje vremena.
4.2 Zaslon
A
9
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Funkcija pećnice
Vrijeme
Indikator zagrijavanja
Temperatura
Vrijeme trajanja ili završetka funkcije
Ostali pokazivači na zaslonu:
Simbol
Funkce
Podešavanje vremena
Funkcija radi.
Vrijeme
Zaslon prikazuje trenutačno vrijeme.
Trajanje
Na zaslonu se prikazuje vrijeme po‐
trebno za pečenje.
Završetak
Na zaslonu se prikazuje kada je
vrijeme pečenja isteklo.
Temperatura
Na zaslonu se prikazuje temperatura.
Prikaz vremena
Na zaslonu se prikazuje koliko dugo
funkcija pećnice radi. Pritisnite
i
istovremeno kako biste poništitli
vrijeme.
Indikator zagrijavanja
Na zaslonu se prikazuje temperatura u
uređaju.
Indikator brzog
zagrijavanja pećnice
Funkcija je aktivna. Smanjuje vrijeme
zagrijavanja.
Masa jela-Automatika
Zaslon prikazuje da je uključen sustav
automatske mase jela ili da se masa
može promijeniti.
Zagrij + zadrži
Funkcija je aktivna.
10
www.aeg.com
5. PRIJE PRVE UPORABE
Pribor i uklonjive vodilice polica vratite na
njihovo mjesto.
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
5.2 Prvo spajanje
5.1 Početno čišćenje
Izvadite sav pribor i sve pomične vodilice
za police iz uređaja.
Pogledajte poglavlje
„Čišćenje i održavanje“.
Kada uređaj priključujete na električnu
mrežu ili nakon nestanka napajanja,
morate odabrati jezik, kontrast ekrana,
osvjetljenje zaslona i vrijeme.
1. Pritisnite
vrijednosti.
ili
za postavljanje
2. Za potvrdu pritisnite
Očistite uređaj i pribor prije prve
upotrebe.
.
6. SVAKODNEVNA UPORABA
3. Pitisnite
za pomicanje u
podizbornik ili prihvaćanje postavke.
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
U svakom trenutku možete
se vratiti na glavni izbornik
6.1 Kretanje kroz izbornike
pomoću
1. Uključite uređaj.
2. Pritisnite
izbornika.
ili
.
za odabir opcije
6.2 Pregled izbornika
Glavni izbornik
Simbo Pojmovi izbornika
l
Primjena
Funkcije pećnice
Sadrži popis funkcija pećnice.
Pomoć pri kuhanju
Sadrži popis automatskih programa.
Parno čišćenje
Čišćenje uređaja parom.
Osnovne postavke
Koristi se za podešavanje ostalih postavki.
Favoriti programi
Sadrži popis korisnikovih omiljenih programa
kuhanja.
Podizbornik za: Osnovne postavke
Simbo Podizbornik
l
Namještanje vremena
Opis
Postavlja točno vrijeme na satu.
HRVATSKI
Simbo Podizbornik
l
11
Opis
Prikaz vremena
Kada je UKLJUČENO, na zaslonu se prikazuje
trenutno vrijeme kada isključite uređaj.
Odaberi + započni
Za postavljanje funkcije i njeno naknadno
uključenje pritiskom bilo kojeg simbola na
upravljačkoj ploči.
Zagrij + zadrži
Održava pripremljenu hranu toplom 30 minuta
nakon završetka ciklusa kuhanja.
Produljenje vremena
Uključuje i isključuje funkciju "Produženje
vremena".
Kontrast ekrana
Postupno podešava kontrast ekrana.
Osvjetljenje ekrana
Postupno podešava osvjetljenje zaslona.
Odabir jezika
Postavlja jezik za zaslon.
Glasnoća alarma
Postupno podešava glasnoću tipki i signala.
Ton tipki
Uključuje i isključuje ton dodirnih polja. Nije mogu‐
će deaktivirati zvuk dodirnog polja UKLJ./ISKLJ.
Zvukovi alarma/pogreške
Aktivira i deaktivira tonove alarma.
Pomoć prilikom čišćenja
Vodi vas kroz postupak čišćenja.
Servisiranje
Prikazuje verziju softvera i konfiguraciju.
Tvorničke postavke
Ponovno vraća sve postavke na tvorničke po‐
stavke.
6.3 Funkcije pećnice
Stupanj kuhanja
Para s donjim grijačem
Uporaba
Za povrće, ribu, krumpir, rižu, tjesteninu ili poseb‐
na jela.
Intervalno pečenje 50/50 Za jela s visokim sadržajem vlage i za poširanje
ribe, glazure i jela u zemljanom posuđu.
Intervalno pečenje 25/75 Za pečenje kruha, pečenje velikih komada mesa
ili za zagrijavanje hladnih i zamrznutih jela.
12
www.aeg.com
Stupanj kuhanja
Uporaba
EKO para
Ako tijekom kuhanja koristite ovu funkciju, ona
vam omogućuje optimiziranje potrošnje energije.
Za dobivanje više informacija o preporučenim po‐
stavkama, pogledajte tablice pečenja s
odgovarajućim funkcijama.
Pečenje kolača vlažnim
vrućim zrakom
Za pečenje peciva u kalupu na jednoj razini
police. Za uštedu energije tijekom pečenja. Da bi‐
ste postigli željene rezultate pečenja, ovu funkciju
morate koristiti u skladu s tablicama za pečenje.
Za dobivanje više informacija o preporučenim po‐
stavkama, pogledajte tablice pečenja.
Vrući zrak
Za pečenje na dva položaja police istodobno i
sušenje hrane.
Pečenje na nižim tempe‐ Za pripremanje mekanih, sočnih pečenja.
raturama
Turbo roštilj
Za pečenje većih komada mesa ili peradi s
kostima na jednom položaju police. I za pripremu
zapečenih jela i tamnjenje.
Roštilj
Za roštiljanje plosnatih namirnica i pripremu kru‐
ha.
Održavanje Topline
Za održavanje hrane toplom.
Odmrzavanje
Ta funkcija može se koristiti za odmrzavanje
smrznutih namirnica, poput povrća i voća. Vrijeme
odleđivanja ovisi o količini i veličini smrznutih
namirnica.
Dizano tijesto
Za kontrolirano dizanje tijesta s kvascem prije
pečenja.
Kruh
Za pečenje kruha.
Zapečena jela
Za jela kao što su lasagne ili zapečeni krumpir.
Također i za zapeći hranu i završno pečenje jela.
Konzerviranje
Za konzerviranje povrća kao što su npr. ukiseljeni
krastavci.
Zagrijavanje tanjura
Za prethodno zagrijavanje tanjura prije
posluživanja.
HRVATSKI
Stupanj kuhanja
13
Uporaba
Podgrijavanje parom
Podgrijavanje namirnica parom sprječava sušenje
površine. Toplina se distribuira nježno i
ujednačeno što omogućuje obnavljanje ukusa i
arome hrane kao da je upravo pripremljena. Ta
funkcija može se koristiti za podgrijavanje hrane
izravno na tanjuru. Možete podgrijati više od
jednog tanjura istovremeno, koristeći različite
položaje polica.
EKO pečenje
Ako tijekom kuhanja koristite ovu funkciju, ona
vam omogućuje optimiziranje potrošnje energije.
Za dobivanje više informacija o preporučenim po‐
stavkama, pogledajte tablice pečenja s
odgovarajućom funkcijom.
6.4 Aktiviranje funkcije
pećnice
1. Uključite uređaj.
2. Odaberite izbornik: Funkcije pećnice.
.
3. Za potvrdu pritisnite
4. Odaberite funkciju pećnice.
5. Za potvrdu pritisnite
.
6. Postavite temperaturu.
7. Za potvrdu pritisnite
.
6.5 Pečenje s parom
Poklopac ladice za vodu je u upravljačkoj
ploči.
UPOZORENJE!
Ne stavljajte vodu izravno u
generator pare.
Upotrebljavajte samo vodu.
Ne upotrebljavajte filtriranu
(demineraliziranu) ili
destiliranu vodu. Ne
upotrebljavajte druge
tekućine. Ne stavljate
zapaljive tekućine ili tekućine
koje sadrže alkohol u ladicu
za vodu.
1. Pripremajte hranu u odgovarajućem
posuđu.
2. Pritisnite poklopac ladice za vodu
kako biste ga otvorili.
3. Napunite ladicu za vodu s 800 ml
vode.
Ta količina vode dovoljna je za
približno 30 minuta.
4. Postavite ladicu za vodu u njen
početni položaj.
5. Uključite uređaj.
6. Odaberite funkciju pećnice s parom i
temperaturu.
7. Po potrebi, postavite funkciju
Trajanje
ili Završetak
.
Prva para prikazuje se nakon
približno 2 minute. Zvučni signal se
oglašava kada uređaj dostigne
postavljenu temperaturu.
Zvučni signal se oglašava
kada se generator pare
isprazni.
Na kraju vremena pečenja oglašava se
zvučni signal.
8. Isključi uređaj.
OPREZ!
Uređaj je vruć. Postoji
opasnost od opeklina.
Budite pažljivi kada
praznite spreminik za
vodu.
Kada se pećnica ohladi, spužvom upijte
svu preostalu vodu iz generatora pare.
Po potrebi očistite generator pare s malo
octa. Pustite da se uređaj potpuno osuši
s otvorenim vratima.
6.6 Indikator zagrijavanja
Kada uključite neku funkciju pećnice,
uključuje se crtica na zaslonu. Crtica
prikazuje povećanje temperature. Kad je
dosegnuta temperatura, zvučni signal
14
www.aeg.com
oglašava se 3 puta a traka bljeska i zatim
se isključuje.
6.7 Indikator brzog
zagrijavanja pećnice
Ova funkcija skraćuje vrijeme
zagrijavanja.
Ne stavljajte hranu u pećnicu
dok je uključena funkcija
brzo zagrijavanje pećnice.
Za uključivanje funkcije držite
pritisnuto 3 sekunde. Indikator
zagrijavanja se mijenja.
6.8 Preostala toplina
Kada isključite uređaj, na zaslonu se
prikazuje preostala toplina. Toplinu
možete koristiti da hranu održite toplom.
7. FUNKCIJE SATA
7.1 Tablica funkcija sata
Funkcija sata
Uporaba
Podešavanje vremena
Za postavljanje odbrojavanja (maks. 2 h 30
minuta). Ova funkcija nema utjecaja na rad
uređaja. Možete je koristiti i kada je uređaj
isključen.
Za uključivanje funkcije koristite
ili
za postavljanje minuta i
pokretanje.
. Pritisnite
to
Trajanje
Za postavljanje duljine rada (maks. 23 h 59
min).
Završetak
Za postavljanje vremena isključivanja
funkcije pećnice (maks. 23 sata i 59 minuta).
Ako postavljate vrijeme za funkciju sata,
vrijeme počinje odbrojavanje nakon 5
sekundi.
Ako koristite funkcije sata:
Trajanje, Završetak, uređaj
isključuje grijače nakon 90%
postavljenog vremena.
Uređaj koristi preostalu
toplinu za nastavak pečenja
do isteka vremena (3 - 20
minuta).
7.2 Postavljanje funkcija sata
Prije uporabe funkcija:
Trajanje, Završetak, morate
prvo postaviti funkciju
pećnice i temperaturu.
Uređaj se automatski
deaktivira.
Možete koristiti funkcije:
Trajanje i Završetak
istovremeno ako želite
automatski uključiti i isključiti
uređaj u određeno vrijeme
kasnije.
1. Postavite funkciju pećnice.
2. Pritišćite
sve dok se na zaslonu
ne prikaže potrebna funkcija sata i
odgovarajući simbol.
3. Za postavljanje potrebnog vremena
pritisnite
ili
.
HRVATSKI
4. Za potvrdu pritisnite
.
Po isteku vremena oglašava se zvučni
signal. Uređaj se isključuje. Na zaslonu
se prikazuje poruka.
5. Pritisnite bilo koji simbol za
zaustavljanje signala.
7.3 Zagrij + zadrži
Uvjeti za funkciju:
•
•
Postavljena temperatura je viša od 80
°C .
Funkcija: Trajanje je postavljeno.
Funkcija: Zagrij + zadrži održava
pripremljenu hranu toplom na 80 °C u
trajanju od 30 minuta. Uključuje se nakon
što su završeni postupci pečenja ili
prženja.
Funkciju možete aktivirati ili deaktivirati u
izborniku: Osnovne postavke.
1. Uključite uređaj.
2. Odaberite funkciju pećnice.
3. Postavite temperaturu iznad 80 °C .
5. Za potvrdu pritisnite
.
Po završetku funkcije oglašava se zvučni
signal.
Funkcija ostaje uključena ako promijenite
funkcije grijanja.
7.4 Produljenje vremena
Funkcija: Produljenje vremena produljuje
funkciju pećnice nakon završenog
postavljenog vremena Trajanje.
Primjenjivo za sve funkcije
pećnice s Trajanje ili Masa
jela-Automatika.
1. Po isteku vremena pečenja oglašava
se zvučni signal. Pritisnite bilo koji
simbol.
Na zaslonu se prikazuje poruka.
za uključenje ili
2. Pritisnite
poništavanje.
3. Postavite duljinu funkcije.
4. Pritisnite
.
sve dok se na zaslonu
4. Pritiščite
ne prikaže: Zagrij + zadrži.
8. AUTOMATSKI PROGRAMI
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
8.1 Online recepti
Recepte za automatske
programe koji se
preporučuju za ovaj uređaj
možete pronaći na našem
web-mjestu. Za pronalaženje
odgovarajuće knjižice
recepata pogledajte PNC
broj na nazivnoj pločici na
prednjem okviru otvora
pećnice.
8.2 Pomoć pri kuhanju s
Automatski recepti
Uređaj ima komplet recepata koje
možete koristiti. Recepti su zadane
postavke i ne možete ih mijenjati.
1. Uključite uređaj.
15
2. Odaberite izbornik: Pomoć pri
kuhanju. Pritisnite
za potvrdu.
3. Odaberite kategoriju i jelo. Za
potvrdu pritisnite
.
4. Odaberite recept. Za potvrdu
pritisnite
.
Kada koristite funkciju:
Ručno upravljanje, uređaj
koristi automatske postavke.
Možete ih promijeniti kao i
druge funkcije.
8.3 Pomoć pri kuhanju s
Masa jela-Automatika
Ova funkcija automatski izračunava
vrijeme pečenja. Za korištenje ove
funkcije potrebno je unijeti težinu
namirnica.
1. Uključite uređaj.
2. Odaberite izbornik: Pomoć pri
kuhanju. Pritisnite
za potvrdu.
za
16
www.aeg.com
3. Odaberite kategoriju i jelo. Za
potvrdu pritisnite
.
4. Odaberite funkciju: Masa jelaAutomatika. Pritisnite
za potvrdu.
5. Dodirnite
ili
kako biste
postavili masu hrane. Za potvrdu
.
pritisnite
Započinje automatski program.
6. Težinu možete promijeniti u bilo
kojem trenutku: Pritisnite
za promjenu mase.
7. Po isteku vremena oglašava se
zvučni signal. Pritisnite bilo koji
simbol za isključenje signala.
U nekim programima, hranu
okrenite nakon 30 minuta.
Na zaslonu se prikazuje
podsjetnik.
ili
9. KORIŠTENJE PRIBORA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
9.1 Umetanje pribora
OPREZ!
Uz funkciju Para s donjim
grijačem ne upotrebljavajte
pekač za pecivo ili duboku
posudu.
Sav pribor pećnice na
donjem desnom i lijevom
rubu ima mali urez za
povećanje sigurnosti. Uvijek
provjerite jesu li ti urezi na
stražnjem dijelu pećnice. Ti
urezi ujedno su i uređaji
protiv prevrtanja.
Visoki rub oko police
sprječava klizanje posuđa.
Mreža za pečenje:
Gurnite mrežu između vodilica nosača
police i provjerite jesu li nožice okrenute
prema dolje.
10. DODATNE FUNKCIJE
10.1 Favoriti programi
Svoje omiljene postavke kao što su
trajanje, temperatura ili funkcija pećnice
možete spremiti. Na raspolaganju su u
izborniku: Favoriti programi. Možete
spremiti do 20 programa.
HRVATSKI
Spremanje programa
10.3 Blokiranje tipki
1. Uključite uređaj.
2. Postavite funkciju pećnice ili
automatski program.
Ta funkcija sprječava nehotičnu
promjenu funkciju pećnice. Možete je
aktivirati samo kada uređaj radi.
dok zaslon ne prikaže:
3. Dodirivajte
SPREMI.
4. Za potvrdu pritisnite
.
Na zaslonu se prikazuju prva tri položaja
memorije.
.
5. Za potvrdu pritisnite
6. Unesite naziv programa.
Prvo slovo treperi.
7. Dodirnite
slova.
ili
Pritisnite
potvrdu.
ponovno a zatim
za
10.4 Odaberi + započni
i pritisnite
kako biste spremili preko postojećeg
programa.
Naziv programa možete promijeniti u
izborniku: Upišite naziv programa.
Uključivanje programa
1. Uključite uređaj.
2. Odaberite izbornik: Favoriti programi.
3. Za potvrdu pritisnite
.
4. Odaberite naziv omiljenog programa.
.
za izravan odlazak u
Pritisnite
izbornik: Favoriti programi. Također ga
možete koristiti i kada je uređaj isključen.
10.2 Uporaba roditeljske
zaštite
Funkcija vam omogućuje da postavite
funkciju pećnice (ili program) i kasnije je
koristite jednim pritiskom bilo kojeg
simbola.
1. Uključite uređaj.
2. Postavite funkciju pećnice.
3. Pritiščite
sve dok se na zaslonu
ne prikaže: Trajanje.
4. Postavite vrijeme.
5. Pritiščite
sve dok se na zaslonu
ne prikaže: Odaberi + započni.
6. Za potvrdu pritisnite
Po završetku funkcije pećnice oglašava
se zvučni signal.
•
.
i
dok se na
2. Istodobno dodirujte
zaslonu ne pojavi poruka.
Za isključivanje funkcije Roditeljska
zaštite ponovite 2. korak.
.
Pritisnite bilo koji simbol (osim za ) za
pokretanje funkcije: Odaberi + započni.
Započinje postavljena funkcija pećnice.
•
Kada je uključena roditeljska zaštita
uređaj se ne može slučajno uključiti.
1. Za uključivanje zaslona dodirnite
.
Kad isključujete uređaj,
također se isključuje i
funkcija.
10. Za spremanje pritisnite i držite
.
Popunjeni položaj memorije možete
zamijeniti novim unosom. Kad se na
zaslonu prikaže prvi slobodni položaj
5. Za potvrdu pritisnite
sve dok se na zaslonu
3. Pritiščite
ne prikaže: Blokiranje tipki.
Za isključivanje ove funkcije pritisnite
Na zaslonu se prikazuje poruka.
8. Pritisnite
.
Sljedeće slovo treperi.
9. Ponovite korak 7 ako jepotrebno.
ili
1. Uključite uređaj.
2. Postavite funkciju zagrijavanja ili
postavku.
4. Za potvrdu pritisnite
za promjenu
memorije, dodirnite
17
Blokiranje tipki je
uključeno kad radi
funkcija pećnice.
Izbornik: Osnovne
postavke vam omogućuje
aktivaciju i deaktivaciju
funkcije: Odaberi +
započni.
.
18
www.aeg.com
10.5 Automatsko
isključivanje
•
Iz sigurnosnih razloga uređaj se
automatski isključuje nakon nekog
vremena ako funkcija pećnice radi a vi
ne promijenite niti jednu postavku.
•
Temperatura (°C)
Vrijeme
isključivanja (h)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - maksimalno
1.5
Automatsko isključivanje ne
radi s funkcijama:
Osvjetljenje unutrašnjosti,
Završetak, Trajanje.
Noćno osvjetljenje - kad je uređaj
isključen, svjetlina zaslona je manja
između 22:00 i 06:00.
Dnevna svjetlost:
– kada je uređaj uključen.
– ako dodirnete simbol tijekom
noćnog osvjetljenja (osim
UKLJUČENO/ISKLJUČENO),
zaslon se vraća u dnevni način
osvjetljenja za sljedećih 10
sekundi.
– ako je uređaj isključen i postavili
ste funkciju: Podešavanje
vremena. Kada završi funkcija
zvučnog alarma, zaslon se vraća
u noćno osvjetljenje.
10.7 Ventilator za hlađenje
Kada uređaj radi, ventilator za hlađenje
automatski se uključuje kako bi površinu
uređaja održao hladnom.
10.6 Svjetlina zaslona
Postoje dva načina osvjetljenja zaslona:
11. SAVJETI I PREPORUKE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
Temperature i vremena
pečenja u tablicama služe
kao primjeri. Oni ovise o
receptima, kvaliteti i količini
korištenih sastojaka.
11.1 Savjet za posebne
funkcije pećnice
Održavanje Topline
Koristite ovu funkciju ako želite hranu
održati toplom.
Temperatura se automatski regulira na
80 °C.
Zagrijavanje tanjura
Za zagrijavanje tanjura i posuda.
Ravnomjerno rasporedite tanjure i
posude po mreži za pečenje. Razmjestite
ih nakon što prođe pola vremena
zagrijavanja (zamijenite gornje i donje
posude).
Automatski postavljena temperatura je
70°C.
Preporučeni položaj rešetke: 3.
Dizano tijesto
Ovu automatsku funkciju možete koristiti
za bilo koji recept s dizanim tijestom.
Ona omogućuje pogodnu temperaturu za
dizanje. Tijesto stavite u posudu koja je
dovoljno velika za dizanje tijesta. Nije ga
potrebno prekrivati. Umetnite mrežu za
pečenje na prvu razinu i na nju stavite
posudu. Zatvorite vrata i namjestite
funkciju: Dizano tijesto. Postavite
potrebno vrijeme.
HRVATSKI
11.2 Kuhanje s parom
•
•
•
•
Korisite samo posuđe otporno na
toplinu i koroziju ili spremnike za
hranu od nehrđajućeg čelika (samo za
neke modele).
Ispravan položaj rešetki nalazi se u
dolje navedenoj tablici. Položaj
rešetke broji se odozdo prema gore.
Kad kuhate duže od 30 minuta ili kad
kuhate veće količine hrane, ako je
potrebno dodajte vodu.
Hranu u prikladnim posudama za
kuhanje stavite na rešetke.
Održavajte razmak između rešetki
kako bi para dolazila do svakog
spremnika podjednako.
•
•
•
•
•
19
Nakon svake upotrebe, izvadite vodu
iz ladice za vodu spajajući cijevi i
generator pare. Pogledajte poglavlje
"Čišćenje i održavanje".
Tablice prikazuju podatke za
određeno posuđe.
Kuhanje započnite s hladnim
uređajem ako podaci u tablicama ne
preporučuju drukčije.
Ako ne možete naći postavke za vaš
recept, koristite one za recept najbliži
vašemu.
Kad kuhate rižu, koristite omjer 1.5 : 1
– 2 : 1 vode prema riži jer riža upija
vodu.
11.3 Stol vode za paru
Vrijeme (min)
Voda u spremniku za vodu (ml)
15 - 20
300
30 - 40
600
50 - 60
800
11.4 Para s donjim grijačem /
EKO para
UPOZORENJE!
Ne otvarajte vrata uređaja
kada je funkcija u radu.
Postoji opasnost od
opeklina.
Funkcija je pogodna za sve vrste hrane –
svježu i smrznutu. Možete je koristiti za
kuhanje, zagrijavanje, odmrzavanje,
poširanje ili blanširanje povrća, mesa,
ribe, tjestenine, riže, kukuruza, griza i
jaja.
Možete pripremiti cijeli obrok u jednom
koraku. Za pravilno kuhanje svakog jela,
kuhajte ona jela kojima je vrijeme
kuhanja gotovo isto. Dodajte najveću
količinu vode potrebnu za neko od jela u
jednom koraku. Namirnice stavite u
odgovarajuću posudu i zatim na jednu od
polica. Prilagodite razmak između
posuda kako biste omogućili kruženje
pare.
Sterilizacija s funkcijom: Para s
donjim grijačem
•
•
•
Ovom funkcijom možete sterilizirati
posude (npr. dječje bočice).
Čiste posude postavite na sredinu
rešetke na prvoj razini. Otvor posude
treba biti okrenut prema dolje, pod
malim kutom.
Napunite ladicu maksimalnom
količinom vode i postavite vrijeme na
40 min.
20
www.aeg.com
Jelo
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Položaj re‐
šetke
Voda u
spremniku
za vodu
(ml)
Rižoto
96
25 - 30
2
400
Riža (omjer vode i riže
1,5: 1)
96
35 - 40
2
650
Kukuruz (palenta, s
tekućinom 1: 3)
96
35 - 40
2
550
Krumpir u ljusci, srednje
veličine
96
50 - 60
2
650
Kuhani krumpir
96
35 - 40
2
550
Ratatouille
96
25 - 30
2
400
Prokulica
96
30 - 35
2
550
Brokula u cvjetićima
96
25 - 30
2
550
Cvjetača, cijela
96
40 - 45
2
650
Cvjetača u cvjetićima
96
20 - 25
2
600
Kiseli kupus
96
50 - 60
2
650
Rajčica, cijela
96
15 - 20
2
250
Cikla, cijela
96
60 - 70
2
650 + 400
Korabica/celer/komorač,
rezani
96
35 - 40
2
550
Tikvice, rezane
96
20 - 25
2
400
Mrkve, rezane
96
35 - 40
2
550
Odmrzavanje povrća
96
35
2
550
Odmrzavanje i pečenje
povrća
60
35 - 40
2
650
Blanširanje povrća
96
12 - 15
2
250
Blanširanje mahuna
96
20 - 22
2
250
Smrznute mahune
96
30 - 40
2
650
Pile (prsa)
96
30 - 40
2
500
Šunka pripremljena kao
pršut (1000 g)
96
50 - 75
2
650
Dimljena svinjetina (600 - 96
1000 g)
45 - 55
2
650
HRVATSKI
21
Jelo
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Položaj re‐
šetke
Voda u
spremniku
za vodu
(ml)
Punjena paprika
96
30 - 40
2
500
Hrenovke / bijele kobasi‐
ce
85
15 - 20
2
250
Zagrijavanje miješanog
mesa u odrescima
debljine 1 cm
96
20 - 25
2
400
Riblji filet (oko 1000 g)
96
35 - 40
2
650
Tanki riblji filet (oko 300
g)
80
15 - 20
2
300
Riblji filet, zamrznut (500
- 800 g)
96
30 - 40
2
650
Pastrva (170 - 300 g)
85
15 - 25
2
400
Puding / krema od jaja u
zasebnim zdjelicama
96
25 - 35
2
500
Krema od jaja
96
25 - 35
2
500
Pareni valjušci od tijesta
96
30 - 35
2
500
Jaja, meko kuhana
96
9 - 12
2
200
Jaja, srednje tvrdo kuha‐
na
96
13 - 15
2
200
Jaja, tvrdo kuhana
96
16 - 20
2
200
11.5 Intervalno pečenje 50/50
Dodajte oko 300 ml vode.
Jelo
Temperatura (°C)
Vrijeme (min)
Položaj rešetke
Puding / krema od
jaja u zdjelicama za
90
40 - 45
1
Pečena jaja1)
90
35 - 45
1
Paštete1)
90
40 - 50
1
Tanki riblji fileti
85
15 - 25
1
Debeli riblji file
90
25 - 35
1
porcije1)
22
www.aeg.com
Jelo
Temperatura (°C)
Vrijeme (min)
Položaj rešetke
Mala riba do 350 g
90
25 - 35
1
Cijela riba do 1000 g
90
35 - 45
1
1) Nastavite kuhati daljnjih pola sata sa zatvorenim vratima.
Ponovno zagrijavanje
Jelo
Temperatura (°C)
Vrijeme (min)
Položaj rešetke
Komadi
85
20 - 30
1
Tjestenina
85
15 - 20
1
Riža
85
15 - 20
1
Jela na jednom
tanjuru
85
15 - 20
1
11.6 Intervalno pečenje 25/75
Narežite pečenja prije zagrijavanja.
Dodajte najviše 250 ml vode.
Jelo
Temperatura (°C)
Vrijeme (min)
Položaj rešetke
Podgrijavanje jela, 6
tanjura promjera 24
cm
110
15 - 20
2i4
Svinjsko pečenje
(1.000 g)
180
90 - 100
2
Goveđe pečenje
(1.000 g)
180
90 - 100
2
Teleće pečenje
(1.000 g)
180
80 - 90
2
Mesna štruca, sirova 180
(500 g)
30 - 40
2
Hrenovke / bijele
kobasice
15 - 20
2
Dimljena svinjska re‐ 185
bra, marinirana 2 sa‐
ta (600 - 1000 g)
60 - 70
2
Pile (1.000 g)
200
45 - 55
2
Patka (1.500 - 2.000
g)
180
60 - 75
2
Guska (3.000 g)
170
130 - 170
1
85
HRVATSKI
Jelo
Temperatura (°C)
Vrijeme (min)
Položaj rešetke
Riblji fileti
90
20 - 30
2
Gratinirani krumpir,
gratinirani krumpir s
porilukom
190
40 - 50
2
Zapečena tjestenina
180
35 - 45
2
Lasagne
180
45 - 50
2
Razne vrste kruha
(500 - 1.000 g)
180 - 190
50 - 60
2
Pecivo-kiflice (40 60 g)
210 - 220
20 - 25
3
Peciva-kiflice
spremni za pečenje
(30-40 g)
220
10 - 15
3
Peciva-kiflice
spremni za pečenje,
smrznuti (30-40 g)
220
10 - 15
3
Bageti spremni za
pečenje (40 - 50 g)
200
10 - 15
3
Bageti spremni za
pečenje, smrznuti
(40 - 50 g)
200
10 - 15
3
11.7 Pečenje kruha
•
•
•
•
Vaša pećnica može peći drugačije
nego uređaj koji ste imali ranije.
Uobičajene postavke (temperatura,
vrijeme pečenja) i položaje police
prilagodite prema vrijednostima u
tablicama.
Proizvođač preporuča da prvi put
koristite nižu temperaturu.
Ako ne možete pronaći postavke za
određeni recept, potražite neki koji je
vrlo sličan.
Vrijeme pečenja može se produžiti 10
– 15 minuta ako kolače pečete na više
položaja polica.
•
23
Torte i pite u početku se možda neće
ravnomjerno zapeći ako ih pečete na
različitim nivoima. Ako se to dogodi,
nemojte mijenjati postavku
temperature. Razlika će se izjednačiti
tijekom pečenja.
• Kod duljih vremena pečenja, pećnicu
možete isključiti oko 10 minuta prije
završetka pečenja i tako iskoristiti
preostalu toplinu.
Kad kuhate zamrznutu hranu, rešetke u
pećnici mogu se iskriviti tijekom pečenja.
Kad se rešetke ohlade, vratit će se u
prvotni oblik.
24
www.aeg.com
11.8 Savjeti za pečenje tijesta i peciva
Rezultati pečenja tijesta i
peciva
Mogući uzrok
Rješenje
Dno torte nije dovoljno peče‐ Pogrešan položaj police.
no.
Tortu stavite na nižu policu.
Torta je upala i postaje
skliska, kvrgava ili trakasta.
Temperatura pećnice je pre‐
visoka.
Pri sljedećem pečenju malo
snizite temperaturu pećnice.
Torta je upala i postaje
skliska, kvrgava ili trakasta.
Vrijeme pečenja je
prekratko.
Produljite vrijeme pečenja.
Vremena pečenja ne može‐
te skratiti postavljanjem vi‐
ših temperatura.
Torta je upala i postaje
skliska, kvrgava ili trakasta.
Previše tekućine u
mješavini.
Koristite manje tekućine.
Pridržavajte se vremena
miješanja, osobito ako za to
koristite automatski mikser.
Kolač je presuh.
Temperatura pećnice je pre‐
niska.
Pri sljedećem pečenju malo
povisite temperaturu pećni‐
ce.
Kolač je presuh.
Vrijeme pečenja je predugo.
Pri sljedećem pečenju posta‐
vite kraće vrijeme pečenja.
Kolač neravnomjerno tamni.
Temperatura pećnice je pre‐
visoka, a vrijeme pečenja je
prekratko.
Postavite nižu temperaturu
pećnice i produžite vrijeme
pečenja.
Kolač neravnomjerno tamni.
Smjesa je neravnomjerno ra‐ Ravnomjerno rasporedite
spoređena.
smjesu po pekaču za pecivo.
Kolač nije gotov za određe‐
no vrijeme pečenja.
Temperatura pećnice je pre‐
niska.
Pri sljedećem pečenju posta‐
vite malo višu temperaturu
pećnice.
11.9 Pečenje na jednoj razini
Koristite funkciju: Vrući zrak.
Pečenje u kalupima
Jelo
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Položaj re‐
šetke
Kuglof ili brioš
160 - 170
50 - 60
1
Madeira torta / Voćni kolači
150 - 170
70 - 90
1
Fatless sponge cake / Kolač
od dizanog tijesta bez masno‐
će
160 - 180
25 - 40
1
HRVATSKI
Jelo
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Položaj re‐
šetke
Tijesta za voćne tortice –
170 - 190
10 - 25
2
Tijesta za voćne tortice –
biskvitne smjese
150 - 170
20 - 25
2
Pita od jabuka (s nadjevom u
sredini)
160 - 180
50 - 60
1
Apple pie / Pita od jabuka (2
kalupa, Ø 20 cm, dijagonalno
postavljeni)
180 - 190
65 - 80
1
Pikantna torta (npr. Quiche
Lorraine)
170 - 190
30 - 70
2
Kolač od sira
160 - 180
60 - 90
1
prhka 1)
1) Prethodno zagrijte pećnicu.
Torte / lisnata tijesta / krušna tijesta na pekačima za pecivo
Jelo
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Položaj re‐
šetke
Pletenica/vijenac od kruha
160 - 180
30 - 40
1
Božićna pogača
160 - 180
40 - 60
1
Kruh (raženi kruh)
180 - 200
45 - 60
1
Princes uštipci/slastice
punjene kremom
170 - 190
30 - 40
2
Rolada 1)
200 - 220
8 - 15
2
Mrvljeni kolač (suhi)
160 - 180
20 - 40
2
Kolači s maslacem/pošećereni 180 - 200
15 - 30
2
kolači1)
Voćni kolač (od tijesta s kvas‐
cem/miješanog tijesta)
160 - 180
25 - 50
2
Voćni kolač na prhkom tijestu
170 - 190
40 - 80
2
Kolači od dizanog tijesta s
premazom (npr. kravlji sir,
krema, listići badema)
150 - 170
40 - 80
2
Pizza (s bogatim nadjevom) 1)
190 - 210
20 - 40
2
Pizza (tanka kora) 1)
230
12 - 20
2
25
26
www.aeg.com
Jelo
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Položaj re‐
šetke
Lepinja1)
230
10 - 20
2
Švicarska pita od lisnatog
tijesta s pahuljicama
190 - 210
35 - 50
2
Jelo
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Položaj re‐
šetke
Biskviti od prhkog tijesta
160 - 180
6 - 20
2
Bečke ružice
160
10 - 40
2
Biskviti od dizanog tijesta
160 - 180
15 - 20
2
Slastice od bjelanjka, poljupci
80 - 100
120 - 150
2
Kolačići s bademima
100 - 120
30 - 60
2
Ukrašena peciva od dizanog
tijesta
160 - 180
20 - 40
2
Uštipci 1)
180 - 200
20 - 30
2
Pecivo–kiflice
210 - 230
20 - 35
2
Small cakes / Sitni kolači (po
170
20 - 30
2
1) Prethodno zagrijte pećnicu.
Biskviti
20 na pekaču)1)
1) Prethodno zagrijte pećnicu.
11.10 Suflei i zapečena jela
Koristite funkciju: Vrući zrak.
Jelo
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Položaj rešetke
Zapečena tjestenina
180 - 200
30 - 50
1
Lasagne
180 - 200
25 - 40
1
Zapečeno povrće 1)
160 - 170
15 - 30
1
Zapečeni baguette 1)
160 - 170
15 - 30
1
Slatki nabujci
180 - 200
40 - 60
1
Riblji nabujci
180 - 200
30 - 60
1
Punjeno povrće
160 - 170
30 - 60
1
HRVATSKI
27
Jelo
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Položaj rešetke
Zapečeni krumpir
180 - 200
40 - 50
2
1) Prethodno zagrijte pećnicu.
11.11 Pečenje na više nivoa
Koristite funkciju: Vrući zrak.
Biskviti/sitni kolači/lisnata tijesta/peciva-kiflice
Jelo
Temperatura (°C)
Vrijeme (min)
Položaj rešetke
Biskviti od prhkog tijesta 160 - 180
15 - 35
2/3
Bečke ružice
160
20 - 60
2/3
Biskviti od dizanog
tijesta
160 - 180
25 - 40
2/3
Slastice od bjelanjka,
poljupci
80 - 100
130 - 170
2/3
Kolačići s bademima
100 - 120
40 - 80
2/3
Sitno pecivo s kvascem
160 - 180
30 - 60
2/3
Uštipci 1)
180 - 200
30 - 50
2/3
1) Prethodno zagrijte pećnicu.
11.12 Pečenje na nižim
temperaturama
Koristite tu funkciju za pripremu tankih,
mekih komada mesa i ribe. Ta funkcija
nije primjenjiva na recepte poput
pečenke u posudi ili masnog svinjskog
pečenja.
Temperaturu pećnice za prvih 10 minuta
postavite između 80°C i 150°C. Zadana
vrijednost je 90°C. Nakon što je
temperatura postavljena, pećnica
nastavlja s pečenjem na 80°C.
Automatsku funkciju Nisko temp. pečenje
ne upotrebljavajte za pripremu peradi.
Ako koristite tu funkciju,
uvijek pripremajte jelo bez
poklopca.
1. Zapecite meso u plitici na visokoj
temperaturi.
2. Stavite meso u posudu za pečenje ili
izravno na mrežu za pečenje.
3. Stavite pliticu ispod police kako bi
hvatala masnoću.
4. Stavite policu u pećnicu.
5. Odaberite funkciju: Pečenje na nižim
temperaturama.
6. Kad uređaj postigne postavljenu
temperaturu oglašava se zvučni
signal. Nakon toga pećnica
automatski postavlja nižu
temperaturu za nastavak pečenja.
28
www.aeg.com
Govedina
Jelo
Množství
Pečenje sa Temperatura
svake stra‐ (°C)
ne (min)
Položaj
rešetke
Vrijeme
(min)
Filet, srednje pe‐
čen
1000 - 1500
2
80 - 90
1
90 - 110
Goveđa pe‐
čenka, srednje
pečena
1000 - 1500
4
80 - 90
1
180 - 240
Jelo
Množství
Pečenje sa Temperatura
svake stra‐ (°C)
ne (min)
Položaj
rešetke
Vrijeme
(min)
Filet, ružičast iz‐
nutra
1000 - 1500
2
80 - 90
1
90 - 120
Rebra, u jednom
komadu
1000 - 1500
4
80 - 90
1
120 - 150
Nierstück
1000 - 1500
4
80 - 90
1
120 - 150
Jelo
Množství
Pečenje sa Temperatura
svake stra‐ (°C)
ne (min)
Položaj
rešetke
Vrijeme
(min)
Filet, ružičast iz‐
nutra
1000 - 1500
2
80 - 90
1
90 - 110
Rebra, u jednom
komadu
1000 - 1500
4
80 - 90
1
150 - 170
Nierstück
1000 - 1500
4
80 - 90
1
150 - 170
Teletina
Svinjetina
11.13 Pečenje
•
•
•
•
•
Za pečenje koristite posuđe otporno
na toplinu (pročitajte upute
proizvođača).
Veliki komadi mesa mogu se peći u
dubokoj plitici (ako postoji) ili na mreži
za pečenje iznad duboke plitice.
Tanke komade mesa pecite u kalupu
za pečenje s poklopcem. Tako će
meso ostati sočnije.
Sve vrste mesa koje se mogu zapeći
ili dobiti koricu mogu se peći u kalupu
za pečenje bez poklopca.
Preporučujemo da meso i ribu pečete
u uređaju samo kada su teži od 1 kg.
•
•
•
•
Kako bi se spriječilo da sokovi iz
mesa ili masnoće zagore na plitici, u
duboku pliticu dodajte malo tekućine.
Po potrebi, okrenite pečenje (nakon
isteka 1/2 ili 2/3 vremena pečenja).
Velike pečenke i perad prelijte
njihovim sokovima nekoliko puta
tijekom pečenja. Tako ćete poboljšati
rezultate pečenja.
Uređaj možete isključiti otprilike 10
minuta prije isteka vremena pečenja i
iskoristiti preostalu toplinu.
11.14 Tablice za pečenje
Koristite funkciju: Vrući zrak.
HRVATSKI
29
Svinjetina
Jelo
Količina (g)
Tempera‐
tura (°C)
Vrijeme (min)
Položaj re‐
šetke
Plećka, vrat, but
1000 - 1500
170 - 190
90 - 120
1
Kotleti, dimljena svinjska
rebra
1000 - 1500
180 - 200
60 - 90
1
Mesna štruca
750 - 1000
180 - 200
45 - 60
1
Svinjska koljenica (gotova)
750 - 1000
170 - 190
90 - 120
1
Jelo
Množství
Tempera‐
tura (°C)
Vrijeme (min)
Položaj re‐
šetke
Pečenka u posudi
1000 - 1500 g
180 - 200
120 - 150
1
Goveđe pečenje ili filet1)
po cm debljine 210 - 230
6 - 9 po cm
debljine
1
Jelo
Količina (g)
Tempera‐
tura (°C)
Vrijeme (min)
Položaj re‐
šetke
Pečenka u posudi
1000 - 1500
170 - 190
120 - 150
1
Teleća koljenica
1500 - 2000
170 - 190
120 - 150
1
Jelo
Količina (g)
Tempera‐
tura (°C)
Vrijeme (min)
Položaj re‐
šetke
Janjeći but
1000 - 1500
170 - 190
75 - 120
1
Zečji hrbat
1000 - 1500
180 - 200
60 - 90
1
Govedina
1) Prethodno zagrijte pećnicu.
Teletina
Janjetina
Komadi mesa koji se kratko peku na pekaču za pecivo
Jelo
Tempera‐
tura (°C)
Vrijeme (min)
Položaj re‐
šetke
Kobasice "Cordon bleu"1)
220 - 230
5-8
1
Male kobasice1)
220 - 230
12 - 15
1
Kotlet ili odrezak, panirani1)
220 - 230
15 - 20
1
Sjeckano meso omotano tijestom1)
210 - 220
15 - 20
1
1) Prethodno zagrijte pećnicu.
30
www.aeg.com
Riba, cijela (na pari)
Jelo
Količina (g)
Tempera‐
tura (°C)
Vrijeme (min)
Položaj re‐
šetke
Riba, cijela
1000 - 1500
210 - 220
45 - 75
1
Jelo
Količina (g)
Tempera‐
tura (°C)
Vrijeme (min)
Položaj re‐
šetke
Piletina, mlada piletina
1000 - 1500
190 - 210
45 - 75
1
Polovica pileta
po 400 - 500
200 - 220
35 - 50
1
Perad, komadi
po 200 - 250
200 - 220
35 - 50
1
Patka
1500 - 2000
180 - 200
75 - 105
1
Jelo
Količina (g)
Tempera‐
tura (°C)
Vrijeme (min)
Položaj re‐
šetke
Zečja leđa, zečji but1)
do 1000 g
220 - 230
25 - 40
1
Srneći hrbat
1500 - 2000
210 - 220
75 - 105
1
Srneći but
1500 - 2000
200 - 210
90 - 135
1
Perad
Divljač
1) Prethodno zagrijte pećnicu.
11.15 Roštilj
•
•
•
OPREZ!
Uvijek roštiljajte sa
zatvorenim vratima pećnice.
Uvijek roštiljajte na najvećoj postavci
temperature.
Za roštiljanje koristite mrežu za
pečenje i pekač.
Vrijeme roštiljanja dano je samo kao
smjernica.
Jelo
Vrijeme (min)
Položaj rešetke
1. strana
2. strana
Sjeckano meso
omotano tijestom
8 - 10
6-8
3
Svinjski filet
10 - 12
6 - 10
2
Svinjetina
8 - 10
6-8
3
Fileti, teleći odresci
6-7
5-6
3
Goveđi file, rostbif
(približno 1 kg)
10 - 12
10 - 12
2
HRVATSKI
Jelo
Vrijeme (min)
31
Položaj rešetke
1. strana
2. strana
Toast / Tost1)
4-6
3-5
3
Tost s nadjevom
8 - 10
-
2
1) Koristite mrežu za pečenje bez pekača.
11.16 Turbo roštilj
Jelo
Temperatura Vrijeme
(°C)
(min)
Isključite
nakon (min)
Položaj re‐
šetke
Položaj
pladnja
Pile (900 –
1.000 g)
180 - 200
50 - 60
25 - 30
2
1
Punjeno
svinjsko
pečenje
(2.000 g)
180 - 200
90 - 95
45
2
1
Zapečena
tjestenina
180
30
-
2
-
Zapečeni
krumpir
200
20 - 23
-
2
-
Zapečeni
njoki
180
20 - 23
-
2
-
15
-
2
-
Cvjetača s ni‐ 200
zozemskim
umakom
11.17 Gotova zamrznuta jela
Jelo
Funkce
Temperatura Vrijeme (min)
(°C)
Položaj rešetke
Smrznuta piz‐
za
Vrući zrak
prema navo‐
dima proizvo‐
đača
prema navodima pro‐ 3
izvođača
Čips1)(300 600 g)
Turbo roštilj
200 - 220
prema navodima pro‐ 3
izvođača
Baquette
Vrući zrak
prema navo‐
dima proizvo‐
đača
prema navodima pro‐ 3
izvođača
32
www.aeg.com
Jelo
Funkce
Temperatura Vrijeme (min)
(°C)
Voćni kolač
Vrući zrak
prema navo‐
dima proizvo‐
đača
Položaj rešetke
prema navodima pro‐ 3
izvođača
1) Prženi krumpir treba okrenuti 2 do 3 puta.
11.18 Odmrzavanje
•
•
•
Uklonite ambalažu s hrane i zatim
hranu stavite na tanjur.
Za konzerviranje koristite prvi položaj
odozdo.
Ne pokrivajte hranu zdjelom ili
tanjurom jer to može produljiti vrijeme
odmrzavanja.
Jelo
Množství
Vrijeme
odmrzavanj
a (min.)
Naknadno
vrijeme
odmrzavanj
a (min)
Napomene
Pile
1 kg
100 - 140
20 - 30
Stavite pile na naopako okrenut
tanjurić na velikom tanjuru.
Preokrenuti kada prođe pola
vremena.
Meso
1 kg
100 - 140
20 - 30
Preokrenuti kada prođe pola
vremena.
Meso
500 g
90 - 120
20 - 30
Preokrenuti kada prođe pola
vremena.
Pastrva
150 g
25 - 35
10 - 15
-
Jagode
300 g
30 - 40
10 - 20
-
Maslac
250 g
30 - 40
10 - 15
-
Krema
2 x 200 g
80 - 100
10 - 15
Istucite vrhnje dok je još malo
smrznuto.
Gateau
torta
1,4 kg
60
60
-
11.19 Konzerviranje
•
•
•
•
•
•
Upotrebljavajte samo staklenke za
konzerviranje istih dimenzija dostupne
na tržištu.
Ne koristite staklenke s poklopcima
koji se odvijaju i s bajonetnim ili
metalnim poklopcima.
Za ovu funkciju koristite prvu policu
odozdo.
Na pekač za pecivo ne stavljajte više
od šest staklenki od jedne litre.
•
•
Staklenke napunite jednoliko i
zatvorite ih obujmicom.
Staklenke se ne smiju međusobno
dodirivati.
U pekač za pecivo stavite oko 1/2 litre
vode kako biste osigurali dovoljno
vlage u pećnici.
Kada voda u teglama proključa
(nakon otprilike 35-60 minuta u
teglama od jedne litre), isključite
pećnicu ili smanjite temperaturu na
100 °C (pogledajte tablicu).
HRVATSKI
33
Meko voće
Jelo
Temperatura (°C)
Jagode / Borovnice / 160 - 170
Maline / Zreli ogrozdi
Vrijeme kuhanja do
početka ključanja
(min)
Nastavite kuhati pri
100 °C (min.)
35 - 45
-
Koštunjavo voće
Jelo
Temperatura (°C)
Vrijeme kuhanja do
početka ključanja
(min)
Nastavite kuhati pri
100 °C (min.)
Kruške / Dunje /
Šljive
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Jelo
Temperatura (°C)
Vrijeme kuhanja do
početka ključanja
(min)
Nastavite kuhati pri
100 °C (min.)
Mrkva1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Krastavci
160 - 170
50 - 60
-
Miješano povrće za
kiseljenje
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Korabica / Grašak /
Šparoge
160 - 170
50 - 60
15 - 20
Povrće:
1) Ostavite u pećnici nakon isključivanja.
11.20 Sušenje
•
•
Prekrijte police masnim papirom ili
papirom za pečenje.
Za bolje rezultate, zaustavite pećnicu
na pola vremena sušenja, otvorite
Jelo
Temperatura
(°C)
Vrijeme (h)
Grah
75
Trake paprike
vrata i pustite da se osuši preko noći
za dovršetak sušenja.
Položaj rešetke
1 položaj
2 položaja
6-9
2
2/3
75
5-8
2
2/3
Povrće za juhu
75
5-6
2
2/3
Gljive
50
6-9
2
2/3
Začinsko bilje
40 - 50
2-4
2
2/3
Šljive
75
8 -12
2
2/3
34
www.aeg.com
Jelo
Temperatura
(°C)
Vrijeme (h)
75
Položaj rešetke
1 položaj
2 položaja
8 - 12
2
2/3
Jabuke izrezane 75
na ploške
6-9
2
2/3
Kruške
9 - 13
2
2/3
Marelice
75
11.21 Kruh
Prethodno zagrijavanje se ne
preporučuje.
Dodajte 100 ml vode u ladicu za vodu.
Jelo
Temperatura (°C)
Vrijeme (min)
Položaj rešetke
Bijeli kruh
180 - 200
40 - 60
2
Baguette
200 - 220
35 - 45
2
Brioš
180 - 200
40 - 60
2
Ciabatta
200 - 220
35 - 45
2
Raženi kruh
190 - 210
50 - 70
2
Crni kruh
180 - 200
50 - 70
2
Kruh od cjelovitog zr‐ 170 - 190
na
60 - 90
2
12. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
12.1 Napomene o čišćenju
•
•
•
•
•
Prednju stranu pećnice očistite
mekom krpom namočenom u mlaku
vodu sa sredstvom za čišćenje.
Za čišćenje metalnih površina koristite
namjensko sredstvo za čišćenje.
Unutrašnjost uređaja očistite nakon
svake upotrebe. Nakupljanje masti ili
drugih ostataka hrane može rezultirati
požarom.
Tvrdokorne mrlje čistite posebnim
sredstvom za čišćenje pećnica.
Nakon svake upotrebe očistite svu
dodatnu opremu i pustite da se osuši.
Koristite meku krpu namočenu u toplu
vodu sa sredstvom za čišćenje.
•
Ako je dodatna oprema od neljepljivog
materijala, ne čistite je agresivnim
sredstvima, oštrim predmetima ili u
perilici posuđa. To može uzrokovati
oštećenja na neljepljivom sloju.
12.2 Vađenje vodilica polica
Provjerite je li uređaj hladan prije
obavljanja zahvata održavanja. Postoji
opasnost od opeklina.
Za čišćenje uređaja, izvadite sve vodilice
polica.
1. Pažljivo povucite vodilicu prema gore
i van iz prednjeg nosača.
HRVATSKI
1
3
2
2. Prednji kraj vodilice police povucite
dalje od bočne stijenke.
3. Izvadite vodilicu iz stražnjeg nosača.
Vodilice polica vratite na mjesto obrnutim
redoslijedom.
12.3 Parno čišćenje
1. Za čišćenje ladice za vodu i
generatora pare, stavite mješavinu
vode i vinskog octa (otprilike 250 ml)
kroz ladicu za vodu u generator pare.
Pričekajte približno 10 minuta.
2. Uklonite vodu i vinski ocat spužvom.
3. Ulijte čistu vodu (100 - 200 ml) u
ladicu za vodu kako biste isprali
sustav za generiranje pare.
4. Spužvom uklonite vodu iz generatora
pare i obrišite ga.
5. Ostavite vrata otvorenima kako bi se
uređaj potpuno osušio.
12.5 Skidanje vrata pećnice
Skinite vrata za lakše čišćenje
unutrašnjosti.
UPOZORENJE!
Pazite pri uklanjanju vrata s
uređaja. Vrata su teška.
Najtvrdokorniju prljavštinu uklonite ručno.
1. Ulijte 250 ml vode s 3 žlice octa
izravno u generator pare.
2. Aktivirajte funkciju: Parno čišćenje.
Na zaslonu se prikazuje vrijeme trajanja
funkcije. Po završetku programa
oglašava se zvučni signal.
3. Dodirnite simbol za deaktivaciju
signala.
4. Mekom krpom obrišite uređaj.
Uklonite preostalu vodu iz generatora
pare.
Vrata uređaja ostavite otvorenima oko 1
sat. Pričekajte dok se uređaj ne osuši. Za
ubrzavanje sušenja možete zagrijati
uređaj toplim zrakom na temperaturu od
150 °C na otprilike 15 minuta.
12.4 Sustav za generiranje
pare
OPREZ!
Nakon svake uporabe
osušite generator pare.
Vodu upijte spužvom.
Ostatke kamenca uklonite
pomoću vode i vinskim
octom.
OPREZ!
Sredstva za uklanjanje
kamenca mogu oštetiti
emajl. Pridržavajte se uputa
proizvođača.
35
1. Vrata otvorite do kraja.
2. Potpuno otpustite poluge na
šarkama.
2
4
3
3. Držite vrata s obje strane i zatvorite
ih na približno 3/4 hoda.
4. Izvucite vrata s uređaja.
5. Stavite vrata vanjskom stranom
prema dolje na meku krpu na
stabilnoj površini. Na taj način će se
spriječiti ogrebotine.
12.6 Postavljanje vrata
pećnice
UPOZORENJE!
Pazite prilikom postavljanje
vrata. Vrata su teška.
1. Držite vrata s obje strane pod kutom
od približno 60°.
36
www.aeg.com
UPOZORENJE!
Opasnost od električnog
udara! Prije zamjene žarulje
isključite osigurač.
Žarulja i stakleni poklopac
žarulje mogu biti vrući.
3
5
4
60º 4
2. Šarke vrata istovremeno ugurajte što
je moguće više, u oba utora s desne i
lijeve strane na donjem dijelu
uređaja.
3. Podignite vrata do točke otpora i
zatim ih otvorite koliko god je
moguće.
4. Potpuno zabravite poluge na
šarkama.
5. Zatvorite vrata uređaja.
12.7 Zamjena žarulje
Na dno unutrašnjosti uređaja postavite
krpu. To će spriječiti oštećenje na
staklenom poklopcu žaruljie i
unutrašnjosti.
1. Isključite uređaj.
2. Izvadite osigurače iz kutije s
osiguračima ili isključite sklopku.
Bočno svjetlo
1. Skinite lijevu vodilicu za plitice kako
biste omogućili pristup svjetlu.
2. Za uklanjanje poklopca koristite
zvjezdasti odvijač 20.
3. Uklonite i očistite metalni okvir i
brtvu.
4. Zamijenite žarulju odgovarajućom
žaruljom koja je otpora na toplinu od
300 °C.
5. Postavite metalni okvir i brtvu.
Zategnite vijke.
6. Vratite lijevu vodilicu za plitice.
13. RJEŠAVANJE PROBLEMA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
13.1 Rješavanje problema
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Ne možete uključiti pećnicu
ili njome upravljati.
Pećnica nije priključena na
Provjerite je li pećnica pra‐
mrežno napajanje ili nije pra‐ vilno priključena na mrežno
vilno priključena.
napajanje (provjerite
dijagram priključivanja).
Pećnica se ne zagrijava.
Pećnica je isključena.
Uključite pećnicu.
Pećnica se ne zagrijava.
Sat nije postavljen.
Namjestite sat.
Pećnica se ne zagrijava.
Potrebne postavke nisu
određene.
Provjerite jesu li postavke
točne.
Pećnica se ne zagrijava.
Automatsko isključivanje je
uključeno.
Pogledajte odjeljak "Au‐
tomatsko isključivanje".
Pećnica se ne zagrijava.
Uključena je funkcija rodi‐
teljske zaštite.
Pogledajte poglavlje
"Korištenje funkcije rodi‐
teljske zaštite".
HRVATSKI
37
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Pećnica se ne zagrijava.
Vrata nisu ispravno zatvore‐
na.
Potpuno zatvorite vrata.
Pećnica se ne zagrijava.
Osigurač je pregorio.
Provjerite je li osigurač uzrok
kvara. Ako osigurač ponov‐
no pregori, kontaktirajte
kvalificiranog električara.
Žarulja ne radi.
Žarulja nije ispravna.
Zamijenite žarulju pećnice.
Na zaslonu se prikazuje šifra Postoji električni kvar.
pogreške koja nije navedena
u tablici.
•
•
Para i kondenzat nakupljaju
se na hrani i u unutrašnjosti
pećnice.
Jelo ste predugo ostavili u
pećnici.
13.2 Servisni podaci
Pomoću kućnog osigura‐
ča ili sigurnosne sklopke
u kutiji s osiguračima
isključite i ponovo
uključite pećnicu.
Ako se na zaslonu pono‐
vo prikaže šifra pogreške,
obratite se službi za
korisnike.
Nakon završetka pečenja
jelo ne ostavljajte u pećnici
dulje od 15 - 20 minuta.
se na prednjem okviru kućišta uređaja.
Ne vadite nazivnu pločicu iz unutrašnjosti
uređaja.
Ako sami ne možete pronaći rješenje
problema, obratite se dobavljaču ili
ovlaštenom servisnom centru.
Podaci potrebni za servis nalaze se na
nazivnoj pločici. Nazivna pločica nalazi
Preporučujemo da podatke zapišete ovdje:
Model (MOD.)
.........................................
Broj proizvoda (PNC)
.........................................
Serijski broj (S.N.)
.........................................
14. POSTAVLJANJE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
14.1 Ugrađivanje u elemente
pokućstva
Ugrađena jedinica mora
zadovoljavati uvjete o
stabilnosti DIN 68930.
38
www.aeg.com
min.
550 mm
383 mm
min.
10 mm
520 mm
min.
560 mm
547 mm
21
13 mm
100 mm
378 mm
388 mm
375 mm
594
min.
550 mm
383 mm
min.
10 mm
520 mm
547 mm
21
13 mm
383 mm
min.
560 mm
100 mm
378 mm
388 mm
375 mm
388 mm
375 mm
594
HRVATSKI
min.
550 mm
520 mm
547 mm 21
383 mm
13 mm
383 mm
min.
10 mm
100 mm
378 mm 388 mm
375 mm
388 mm
383 mm
min.
560 mm
375 mm
388 mm
375 mm
594
H05VV-F
H05RR-F
min.1,60 m
alternativ
90°
39
40
www.aeg.com
13mm
20
mm
2x3,5x25
15. TEHNIČKI PODACI
15.1 Tehnički podaci
Napon
220 - 240 V
Frekvencija
50 Hz
16. ENERGETSKA UČINKOVITOST
16.1 Tablica informacija o proizvodu i informacije u skladu s
EU 65-66/2014
Naziv dobavljača
AEG
Identifikacija modela
KS8100001M
Indeks energetske učinkovitosti
105.8
Klasa energetske učinkovitosti
A
Potrošnja energije sa standardnim opterećenjem, rad 0.73 kWh/ciklusu
s ventilatorom
Količina unutrašnjosti
1
Izvor topline
Električna struja
Volumen
34 l
Vrsta pećnice
Ugradbena pećnica
Masa
31.0 kg
HRVATSKI
41
EN 60350- 1 - Kućanski električni aparati
za kuhanje - 1. dio: Rasponi, pećnice,
parne pećnice i roštilji - Metode mjerenja
značajki.
Preostala toplina u pećnici nastaviti će
kuhati.
16.2 Ušteda energije
Kuhanje s ventilatorom
Ako je moguće, koristite funkcije kuhanja
s ventilatorom kako biste uštedjeli
energiju.
Uređaj sadrži značajke koje
vam pomažu štedjeti
energiju tijekom
svakodnevnog kuhanja.
Opći savjeti
Pazite da su vrata pećnice ispravno
zatvorena kad uređaj radi i držite ih
tijekom kuhanja zatvorenima što je više
moguće.
Da biste povećali uštedu energije,
koristite metalno posuđe.
Ako je moguće, ne zagrijavajte pećnicu
unaprijed prije stavljanja hrane.
Ako je trajanje kuhanja duže od 30
minuta, 3-10 prije završetka vremena
kuhanja smanjite temperaturu pećnice na
minimum, ovisno o trajanju kuhanja.
Koristite preostalu toplinu za zagrijavanje
ostale hrane.
Preostala toplina
Ako je uključen program s odabranom
opcijom Trajanje ili Završetak, a kuhanje
traje dulje od 30 minuta, grijaći elementi
u nekim se funkcijama pećnice isključuju
za 10% brže.
Ventilator i žaruljica nastavljaju raditi.
Održavanje hrane toplom.
Za korištenje preostale topline i
održavanje hrane toplom, odaberite
najnižu moguću temperaturu. Zaslon
prikazuje ostatak topline ili temperaturu.
Kuhanje s isključenim svjetlom
Isključite svjetlo tijekom kuhanja i
uključite ga samo kada ga trebate.
17. BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti
okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
*
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktirajte
nadležnu službu.
42
www.aeg.com
HRVATSKI
43
867314020-B-262016
www.aeg.com/shop

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement