Electrolux EVY9841AOX Användarmanual

Electrolux EVY9841AOX Användarmanual
EVY9841AAX
EVY9841AOX
SV
Ångugn
Bruksanvisning
2
www.electrolux.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.............................................................................3
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.........................................................................4
3. PRODUKTBESKRIVNING..................................................................................7
4. KONTROLLPANELEN........................................................................................8
5. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN........................................ 10
6. DAGLIG ANVÄNDNING................................................................................... 10
7. KLOCKFUNKTIONER...................................................................................... 14
8. AUTOMATISKA PROGRAM............................................................................ 15
9. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR....................................................................... 16
10. TILLVALSFUNKTIONER................................................................................ 18
11. TRICKS OCH TIPS.........................................................................................19
12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING....................................................................... 39
13. FELSÖKNING.................................................................................................41
14. TEKNISK INFORMATION.............................................................................. 42
15. ENERGIEFFEKTIVITET................................................................................. 43
VI TÄNKER PÅ DIG
Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig
årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den
utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg
med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:
Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com
Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter tillhands när du kontaktar serviceavdelningen. Modell, PNC,
serienummer.
Informationen finns på typskylten.
Varningar/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
SVENSKA
1.
3
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med fysisk, sensorisk eller
mental förmåga, samt personer med bristande
erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller
instrueras beträffande hur produkten används på ett
säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när
den är igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är
mycket varma.
Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.
Barn under 3 år får ej vistas i närheten av den här
apparaten när den är igång.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
Endast behöriga personer får installera den här
produkten och byta kabel.
VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket
varma under användning. Var försiktig så att du
undviker att vidröra värmeelementen. Barn under 8 år
ska inte vistas i närheten utan ständig uppsikt.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Använd alltid ugnsvantar för att ta ut eller sätta in
tillbehör eller eldfasta formar.
Koppla från strömtillförseln före underhåll.
Kontrollera att produkten är avstängd innan du byter
lampa för att undvika risken för elstötar.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.
Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt
eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans
glasskivor eftersom dessa kan repa ytan, vilket i sin
tur kan leda till att glaset spricker.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
eller personer med motsvarande utbildning, för att
undvika elektrisk fara.
För att ta bort ugnsstegarna drar du först ut den
främre delen av ugnsstegen och sedan den bakre
delen från sidoväggarna. Sätt i ugnsstegarna i
omvänd ordning.
Använd endast den matlagningstermometer som
rekommenderas för den här produkten.
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
•
•
•
•
•
•
•
Avlägsna allt förpackningsmaterial.
Installera eller använd inte en skadad
produkt.
Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
Var alltid försiktig när apparaten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
Dra aldrig produkten i handtaget.
Minsta avstånd till andra produkter
ska beaktas.
Kontrollera att produkten har
installerats under och bredvid stadiga
skåp- eller bänkstommar.
•
Produktens sidor måste gränsa till
produkter eller enheter med samma
höjd.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
•
•
•
•
•
•
Alla elektriska anslutningar ska göras
av en behörig elektriker.
Produkten måste jordas.
Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I
annat fall, kontakta en elektriker.
Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
SVENSKA
•
•
•
•
•
•
•
•
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
Låt inte nätkablar komma i kontakt
med eller komma nära produktens
lucka, speciellt inte när luckan är het.
Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
sådant sätt att det inte kan tas bort
utan verktyg.
Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren),
jordfelsbrytare och kontaktorer.
Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan
koppla från produkten från nätet vid
alla poler. Kontaktöppningen på
isolationsenheten måste vara minst 3
mm bred.
Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.
•
•
•
•
•
VARNING!
Risk för skador på produkten
föreligger.
•
2.3 Använd
VARNING!
Risk för skador,
brännskador, elstötar eller
explosion föreligger.
•
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt är endast avsedd för
hushållsbruk.
Ändra inte produktens specifikationer.
Se till att ventilationsöppningarna inte
är blockerade.
Lämna inte produkten utan tillsyn
under användning.
Stäng av produkten efter varje
användningstillfälle.
Var försiktig när du öppnar
produktens lucka medan produkten är
igång. Het luft kan strömma ut.
Använd inte produkten med våta
händer eller när den är i kontakt med
vatten.
Tyng inte ner luckan när den är
öppen.
5
Använd inte produkten som arbetseller avlastningsyta.
Öppna produktens lucka försiktigt.
Användning av ingredienser som
innehåller alkohol kan producera en
blandning av luft och alkohol.
Låt inte gnistor eller öppna lågor
komma i kontakt med produkten när
du öppnar luckan.
Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på tvättmaskinen.
Använd inte mikrovågsugnen för att
värma upp ugnen.
•
•
•
•
•
För att förhindra skada eller
missfärgning på emaljen:
– sätt inte eldfasta formar eller
andra föremål direkt på
produktens botten.
– lägg inte aluminiumfolie direkt på
produktens botten.
– ställ inte hett vatten direkt i den
heta produkten.
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror
stå kvar i produkten efter att
tillagningen är klar.
– var försiktig när du tar bort eller
monterar tillbehör.
Missfärgning av emaljen påverkar inte
produktens funktion.
Använd en djup form för mjuka kakor.
Fruktjuicer orsakar fläckar som kan
vara permanenta.
Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
Ha alltid ugnsluckan stängd under
matlagningen.
Om apparaten installeras i till exempel
ett skåp, se till att skåpsdörren aldrig
är stängd när apparaten är i drift.
Värme och fukt kan byggas upp
bakom en stängd dörr/lucka och
orsaka efterföljande skador på
apparaten, bostaden eller golvet.
Stäng inte luckan förrän apparaten
har svalnat helt efter användning.
6
www.electrolux.com
2.4 Matlagning med ånga
VARNING!
Det finns risk för
brännskador och skador på
produkten.
•
Ånga som släpps ut kan orsaka
brännskador:
– Öppna inte luckan till produkten
under ångkokning.
– Öppna ugnsluckan försiktigt efter
ångkokning.
2.5 Skötsel och rengöring
VARNING!
Det finns risk för
personskador, brand eller
skador på produkten.
•
•
•
•
•
•
•
Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
Se till att produkten har svalnat. Det
finns även risk för att glaspanelerna
kan spricka.
Byt omedelbart ut luckans glaspaneler
om de är skadade. Kontakta
auktoriserat servicecenter.
Var försiktig när du tar bort luckan.
Luckan är tung!
Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
Använd bara neutrala
rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt,
skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
Om du använder en ugnssprej ska du
följa säkerhetsanvisningarna på
förpackningen.
•
Rengör inte den katalytiska emaljen
(om tillämpligt) med något slag av
rengöringsmedel.
2.6 Inre belysning
•
Typen av glödlampa eller
halogenlampa som används för den
här produkten är endast avsedd för
hushållsprodukter. Får ej användas
för belysning i hus.
VARNING!
Risk för elektrisk stöt.
•
•
Innan du byter lampan ska du koppla
ur produkten från nätuttaget.
Använd bara lampor med samma
specifikationer.
2.7 Kassering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
•
•
•
Koppla loss produkten från eluttaget.
Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.
Ta bort luckspärren för att förhindra
att barn eller husdjur blir instängda i
maskinen.
2.8 Underhåll
•
•
Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
Använd endast originaldelar.
SVENSKA
3. PRODUKTBESKRIVNING
3.1 Allmän översikt
1
2
3
4
5
6
7
4
10
3
2
1
8
9
3.2 Tillbehör
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kontrollpanelen
Temperatur-/tidsdisplay
Vattenlåda
Uttag för matlagningstermometern
Värmeelement
Ugnslampa
Fläkt
Ånggenerator med skydd
Ugnsstegar, löstagbara
Ugnsnivåer
Matlagningstermometer
Trådhylla
För att mäta hur väl maten är tillagad.
Till kokkärl, bakformar och stekkärl.
Ånginsats
Bakplåt
För kakor och småkakor.
Grill- / stekpanna
För bakning och stekning eller som
fettuppsamlingsfat.
En operforerad och en perforerad
behållare.
Med ånginsatsen leds kondensvattnet
bort från maten under ångkokningen.
Använd den för att tillaga mat som inte
ska kokas i vatten (t.ex. grönsaker,
fiskbitar, kycklingbröst). Insatsen lämpar
sig inte för mat som behöver ligga i blöt
(t.ex. ris, polenta, pasta).
7
8
www.electrolux.com
Suger upp resterande vatten från
ånggeneratorn.
Svamp
4. KONTROLLPANELEN
4.1 Temperatur-/tidsdisplay
1
2 3 4 5
6
7 8 9 10 11
Använd touch-kontrollerna för att manövrera produkten.
Touchkontroll
1
2
3
Funktion
Kommentar
PÅ / AV (ON/
OFF)
För att aktivera och avaktivera produkten.
Tillagningsfunk‐
tioner alebo Till‐
agningshjälp
Tryck på touch-kontrollen en gång för att välja
ett värmeläge eller menyn: Tillagningshjälp.
Tryck på touch-kontrollen igen för att växla mel‐
lan menyerna: Tillagningsfunktioner, Tillag‐
ningshjälp. Tänd eller släck lampan genom att
trycka på touch-kontrollen i 3 sekunder.
Tillbaka-tangent
För att gå tillbaka en nivå i menyn. För att visa
huvudmenyn, tryck på fältet i 3 sekunder.
Temperaturval
För att ställa in temperaturen eller visa produk‐
tens aktuella temperatur. Tryck på fältet i 3 se‐
kunder för att aktivera eller inaktivera funktio‐
nen: Snabbstart.
Favorit Program
För att spara och komma åt dina favoritpro‐
gram.
Display
Visar ugnens nuvarande inställningar.
Uppåtknapp
För att flytta uppåt i menyn.
Nedåtknapp
För att flytta nedåt i menyn.
4
5
6
7
8
-
SVENSKA
Touchkontroll
Funktion
Kommentar
Tid och andra
funktioner
För att ställa in olika funktioner. När en tillag‐
ningsfunktion är igång trycker du på touchkon‐
trollen för att ställa in timern eller funktionerna:
Knapplås, Favorit Program, Heat+Hold, Set +
Go. Du kan också ändra inställningarna för
matlagningstermometern.
Signalur
För att ställa in funktionen: Signalur.
OK
För att bekräfta valet eller inställningen.
9
10
11
4.2 Display
A
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Upphettningsfunktioner
Klocka
Indikator för uppvärmning
Temperatur
Funktionens koktid eller sluttid
Övriga indikatorer på displayen:
Symbol
Funktion
Signalur
Funktionen körs.
Klocka
På displayen visas den nuvarande
tiden.
Koktid
På displayen visas tillagningstiden
som behövs.
Sluttid
På displayen visas när tillagningsti‐
den är klar.
Temperatur
Temperaturen visas på displayen.
Tidsanvisning
Displayen visar hur länge tillag‐
ningsfunktionen är igång. Tryck på
och
samtidigt för att nollstäl‐
la klockan.
Beräkning
Produkten beräknar tillagningstiden.
Kontrollampa för upp‐
värmning
Displayen visar temperaturen i pro‐
dukten.
9
10
www.electrolux.com
Symbol
Funktion
Indikering för snabbupp‐ Funktionen är på. Den minskar upp‐
värmning
värmningstiden.
Vikt automatisk
Displayen visar att det automatiska
viktsystemet är aktivt eller att vikten
kan ändras.
Heat+Hold
Funktionen är på.
5. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
Sätt tillbaka tillbehören och de flyttbara
ugnsstegarna på sin ursprungliga plats.
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
5.2 Första anslutning
5.1 Första rengöring
När du ansluter produkten till eluttaget,
eller efter att strömmen har brutits, måste
du välja språk, kontrast i display,
ljusstyrka i display samt klockan.
Ta ut alla tillbehör och flyttbara
ugnsstegar ur produkten.
Se avsnittet "Underhåll och
rengöring".
Rengör produkten innan du använder
den första gången.
1. Tryck på
värdet.
eller
för att ställa in
2. Tryck på
för att bekräfta.
6. DAGLIG ANVÄNDNING
3. Tryck
för att gå till undermenyn
eller godkänna inställningen.
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Du kan när som helst återgå
6.1 Navigera i menyerna
till huvudmenyn med
1. Aktivera produkten.
2. Tryck på
eller
menyfunktionen.
.
för att ställa in
6.2 Översikt över menyerna
Huvudmeny
Sym‐
bol
Menyfunktion
Tillämpning
Tillagningsfunktioner
Innehåller en lista över värmningsfunktioner.
Tillagningshjälp
Innehåller en lista över automatiska program.
Favorit Program
Innehåller en lista över favorittillagningspro‐
gram, som skapats av användaren.
Ångrengöring
Rengöra produkten med ånga.
SVENSKA
Sym‐
bol
11
Menyfunktion
Tillämpning
Normalinställning
Du kan använda dessa för att ställa in andra
ugnsinställningar.
Special
Innehåller en lista över extra tillagningsfunktio‐
ner.
Undermenyer för: Normalinställning
Sym‐
bol
Undermeny
Beskrivning
Inställning klocka
Ställ klockan.
Tidsanvisning
När den är PÅ visar displayen den aktuella ti‐
den när du stänger av produkten.
Set + Go
När den är PÅ kan du välja funktionen i fönst‐
ret Tillvalsfunktioner: Set + Go.
Heat+Hold
När den är PÅ kan du välja funktionen i fönst‐
ret Tillvalsfunktioner: Heat+Hold.
Tillägg tid
Aktiverar och inaktiverar funktionen Tillägg tid.
Kontrast i display
Justerar displayens kontrast i grader.
Ljusstyrka i display
Justerar displayens ljusstyrka i grader.
Val av språk
Ställer in språk för displayen.
Ljudvolym
Justerar volymen gradvis på trycktoner och
signaler.
Knappljud
Aktiverar och inaktiverar touchkontrollsljudet.
Det går inte att inaktivera tonen för på/avtouchkontrollen.
Alarm/Felsignal
Aktiverar och inaktiverar larmljuden.
Service
Visar programvarans version och konfigura‐
tion.
Grundinställningar
Återställ alla inställningar till fabriksinställning‐
arna.
6.3 Tillagningsfunktioner
Upphettningsfunktioner
Ånga
Program
För grönsaker, fisk, potatis, ris, pasta eller spe‐
ciella rätter.
12
www.electrolux.com
Upphettningsfunktioner
Program
Intervallånga plus
För rätter med hög fukthalt och för pochering
av fisk, brylépudding och terrin.
Intervallånga
För att baka bröd, steka större köttstycken eller
för att värma upp kylda och frysta maträtter.
ECO Ånga
Med ECO-funktioner kan du optimera energi‐
förbrukningen under tillagningen. Tillagningsti‐
den måste ställas in först. För mer information
om rekommenderade inställningar, se tillag‐
ningstabellerna med motsvarande funktion.
Uppvärmning
Återuppvärmning av livsmedel med ånga gör
att ytan inte torkar utan värme tillförs skonsamt
och jämnt och livsmedlets smak och arom åter‐
ställs som om det var nylagat. Funktionen kan
användas för att värma mat direkt på tallriken.
Du kan värma mer än en tallrik samtidigt med
hjälp av olika ugnsnivåer.
Varmluft + ånga
För att spara energi när du bakar och tillagar
torrare bakverk. Även för att tillaga kaka i form
på en nivå i ugnen. Denna funktion användes
för att definiera energieffektivitetsklass enligt
EN50304.
ECO stekning
Med ECO-funktioner kan du optimera energi‐
förbrukningen under tillagningen. Tillagningsti‐
den måste ställas in först. För mer information
om rekommenderade inställningar, se tillag‐
ningstabellerna med motsvarande funktion.
Lågtemperaturstekning För tillredning av möra, saftiga stekar.
Undervärme
För bakning av kakor med knaprig botten och
för att torka mat.
Fryst mat
För att tillaga snabbmat som pommes frites,
klyftpotatis och vårrullar så att de blir knapriga.
Min grill
För att grilla tunna matvaror och rosta bröd.
Max grill
För grillning av tunna livsmedel i stora mäng‐
der och för rostning av bröd.
Varmluftsgrillning
Steka större köttstycken eller fågel med ben på
1 ugnsnivå. Även för att göra gratänger och
bryna.
SVENSKA
Upphettningsfunktioner
13
Program
Över/Undervärme
Baka och steka mat på en ugnsnivå.
Pizza/Paj
För ugnsbakning på en nivå av rätter som krä‐
ver mer intensiv bryning och som ska ha knap‐
rig botten. .Ställ in temperaturen på 20 – 40 °C
lägre än för funktionen: Över/Undervärme.
Varmluft
För att baka på upp till två hyllpositioner samti‐
digt och för att torka mat.Ställ in temperaturen
på 20 - 40 °C lägre än för funktionen: Över/
Undervärme.
6.4 Special
Upphettningsfunktioner
Program
Bröd
För att baka bröd.
Gratinerade rätter
För ugnsrätter som lasagne eller potatisgra‐
täng. Även för att gratinera och bryna.
Jäsning av deg
För kontrollerad jäsning av jästdeg före bak‐
ning.
Tallriksvärmare
För förvärmning av tallriken före servering.
Konservering
För att konservera grönsaker, t.ex. pickles.
Torkning
För torkning av skivad frukt (t.ex. äpple, plom‐
mon, persikor) och grönsaker (t.ex. tomater,
zucchini, svamp).
Varmhållning
För varmhållning av maträtter.
Upptining
Den här funktionen kan användas för att tina
frysta livsmedel, som grönsaker och frukt. Upp‐
tiningstiden beror på mängden och storleken
på det frysta livsmedlet.
6.5 Aktivera en
tillagningsfunktion
1. Slå på produkten.
2. Välj menyn: Tillagningsfunktioner.
för att bekräfta.
3. Tryck på
4. Ställ en tillagningsfunktion.
5. Tryck på
för att bekräfta.
6. Ställ in temperaturen.
7. Tryck på
för att bekräfta.
14
www.electrolux.com
6.6 Matlagning med ånga
Locket till vattenlådan sitter i
kontrollpanelen.
VARNING!
Häll inte vatten direkt i
ånggeneratorn.
Använd endast vatten.
Använd inte filtrerat
(avsaltat) eller destillerat
vatten. Använd inte andra
vätskor. Häll inte
lättantändlig vätska eller
alkohol i vattenlådan.
1. Laga maten i rätt kokkärl.
2. Tryck på locket för att öppna
vattenlådan.
3. Fyll vattenlådan med 800 ml vatten.
Vattentillförseln räcker i ca 50
minuter.
4. Tryck in vattenlådan i sitt
ursprungliga läge.
5. Aktivera produkten.
6. Välj en ångfunktion och ställ in
temperaturen.
7. Ställ vid behov in funktionen Koktid
eller Sluttid
.
Den första ångan syns efter ca
2 minuter. En ljudsignal hörs när
produkten nästan uppnått inställd
temperatur.
När ånggeneratorn är tom
hörs en ljudsignal.
Signalen hörs i slutet av tillagningstiden.
8. Stäng av produkten.
FÖRSIKTIGHET!
Produkten är het. Det
finns risk för att du
bränner dig. Var försiktig
när du tömmer
vattentanken.
Samla upp allt resterande vatten från
ånggeneratorn med svampen när
produkten svalnat. Rengör vid behov
ånggeneratorn med lite ättika. Låt
produkten torka helt med luckan öppen.
6.7 Kontrollampa för
uppvärmning
När du aktiverar en tillagningsfunktion
visas stapeln på displayen. Stapeln visar
att temperaturen ökar.
6.8 Indikering för
snabbuppvärmning
Den minskar uppvärmningstiden.
För att aktivera funktionen, håll intryckt
i 3 sekunder. Uppvärmningsindikeringen
växlar.
6.9 Restvärme
När du stänger av ugnen visar displayen
restvärmen. Du kan använda värmen för
att hålla maten varm.
7. KLOCKFUNKTIONER
7.1 Tabell över klockfunktioner
Klockfunktion
Tillämpning
Signalur
För att ställa in nedräkning (max. 2 tim och
30 min). Denna funktion påverkar inte pro‐
duktens funktioner i övrigt.
Använd
Tryck på
terna och
för att aktivera funktionen.
eller
för att ställa in minu‐
för att starta.
Koktid
För att ställa in längden på en funktion
(max 23 tim 59 min)
Sluttid
För att ställa in stopptid för en ugnsfunk‐
tion (högst 23 timmar och 59 minuter).
SVENSKA
Om du ställer in tiden för en
klockfunktion börjar tiden räknas ned
efter 5 sekunder.
Om du använder
klockfunktionerna: Koktid,
Sluttid, stänger produkten av
värmeelementen efter 90 %
av den inställda tiden.
Produkten använder
restvärmen för att fortsätta
tillagningsprocessen tills
tiden är avslutad (3 20 minuter).
7.2 Ställa in klockfunktioner
•
•
•
Innan du använder
funktionerna: Koktid,
Sluttid, måste du först
ställa in värmefunktionen
och temperaturen.
Produkten stängs av
automatiskt.
Du kan använda
funktionerna: Koktid och
Sluttid samtidigt, om du
vill att produkten ska
aktiveras och avaktiveras
automatiskt på en
bestämd tid senare.
Funktionerna: Koktid och
Sluttid fungerar inte när
du använder
matlagningstermometern.
1. Ställ en tillagningsfunktion.
flera gånger tills displayen
2. Tryck
visar den nödvändiga
klockfunktionen och den relaterade
symbolen.
eller
3. Tryck på
önskad tid.
för att ställa in
4. Tryck på
för att bekräfta.
En ljudsignal hörs när sluttiden uppnåtts.
Produkten stängs av. Displayen visar ett
meddelande.
8. AUTOMATISKA PROGRAM
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
15
5. Tryck på en valfri symbol för att
stänga av signalen.
7.3 Heat+Hold
Villkor för funktionen:
•
•
Den inställda temperaturen är högre
än 80 °C.
Funktionen: Koktid är inställd.
Funktionen: Heat+Hold håller tillagad
mat varm vid 80 °C i 30 minuter. Den
aktiveras när bakningen eller stekningen
avslutas.
Du kan aktivera och inaktivera funktionen
i menyn: Normalinställning.
1. Aktivera produkten.
2. Välj tillagningsfunktion.
3. Ställ in temperaturen på över 80 °C.
flera gånger tills
4. Tryck på
displayen visar: Heat+Hold.
5. Tryck på
för att bekräfta.
En ljudsignal hörs när funktionen
avslutas.
Funktionen förblir på om
tillagningsfunktionen ändras.
7.4 Tillägg tid
Funktionen: Tillägg tid gör så att
tillagningsfunktionen fortsätter efter slutet
av Koktid.
Kan användas för alla
tillagningsfunktioner med
Koktid eller Vikt automatisk.
Gäller inte
tillagningsfunktioner med
matlagningstermometer.
1. En ljudsignal hörs när tillagningstiden
uppnåtts. Tryck på en symbol.
Displayen visar meddelandet.
2. Tryck
för att aktivera eller
att avbryta.
3. Ställ in längden på funktionen.
4. Tryck på
.
för
16
www.electrolux.com
8.1 Recept online
Du hittar recepten för de
automatiska programmen för
den här produkten på vår
webbplats. Du hittar rätt
receptbok genom att
kontrollera PNC-numret på
märkskylten på främre
ramen i produktens
utrymme.
Denna funktion beräknar automatiskt
stekningstiden. För att använda den
måste man mata in matens vikt.
1. Slå på produkten.
2. Välj menyn: Tillagningshjälp. Tryck
för att bekräfta.
på
3. Välj kategorin och rätten. Tryck på
för att bekräfta.
4. Välj funktionen: Vikt automatisk.
8.2 Tillagningshjälp med
Automatiska recept
Tryck på
Produkten har en uppsättning recept
som du kan använda. Recepten är
förutbestämda och du kan inte ändra
dem.
1. Aktivera produkten.
2. Välj menyn: Tillagningshjälp. Tryck
för att bekräfta.
på
3. Välj kategorin och rätten. Tryck på
för att bekräfta.
4. Välja ett recept. Tryck på
bekräfta.
8.3 Tillagningshjälp med Vikt
automatisk
för att
5. Tryck på
för att bekräfta.
eller
för att ställa in
vikten på maten. Tryck på
för att
bekräfta.
Det automatiska programmet startar.
6. Du kan ändra vikten när som helst.
eller
för att ändra
Tryck på
vikten.
7. En ljudsignal hörs när sluttiden
uppnåtts. Tryck på en valfri symbol
för att stänga av signalen.
Vid vissa program behöver
maten vändas efter
30 minuter. Displayen visar
en påminnelse.
När du använder funktionen:
Manuellt, produkten
använder de automatiska
inställningarna. De kan
ändras precis som andra
funktioner.
9. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
9.1 Matlagningstermometer
Två temperaturer behöver ställas in:
ugnstemperaturen och
kärntemperaturen.
Matlagningstermometern mäter
innertemperaturen vid tillagning av kött.
När köttet har nått den inställda
temperaturen stängs produkten av.
FÖRSIKTIGHET!
Använd endast
matlagningstermometern
som medföljer eller de rätta
reservdelarna.
Matlagningstermometern
måste sitta kvar i köttet och i
uttaget under tillagningen.
1. Slå på produkten.
2. Sätt in spetsen på
innertempatursensorn i mitten av
köttet.
SVENSKA
3. Sätt i matlagningstermometerns
kontakt i uttaget framtill på
produkten.
Displayen visar
matlagningstermometerns symbol.
4. Tryck på
eller
på mindre än
fem sekunder för att ställa in
kärntemperaturen.
5. Ställ in tillagningsfunktion och, vid
behov, ugnstemperatur.
Produkten beräknar en ungefärlig sluttid.
Sluttiden är olika för olika mängder mat,
inställda ugnstemperaturer (lägst 120 °C)
och driftlägen. Produkten beräknar en
sluttid om ungefär 30 minuter.
för att ändra
6. Tryck på
innertemperaturen.
En ljudsignal hörs när köttet uppnått den
inställda innertemperaturen. Produkten
stängs av automatiskt.
7. Tryck på en valfri symbol för att
stänga av signalen.
8. Dra ut innertemperatursensorns
kontakt ur uttaget och ta ut köttet ur
ugnen.
VARNING!
Matlagningstermometern är
varm. Det finns risk för att du
bränner dig. Var försiktig när
du tar bort
matlagningstermometerns
spets och kontakt.
9.2 Sätta in tillbehör
FÖRSIKTIGHET!
Använd inte långpannan
eller den djupa pannan med
funktionen: Ånga.
Galler:
17
För in gallret mellan skenorna på
ugnsstegen och kontrollera att fötterna är
vända nedåt.
Långpanna:
För in långpannan mellan skenorna på
ugnsstegen.
Galler och djup panna tillsammans:
Tryck på den djupa pannan mellan
skenorna på hyllstöden och ugnsgallret
på skenorna ovan.
18
www.electrolux.com
•
•
Alla tillbehör har små
fördjupningar längst upp
på höger och vänster
sida för att öka
säkerheten.
Fördjupningarna ger
också ett tippskydd.
Den höga kanten runt
stegen är en enhet som
förhindrar att husgeråden
halkar ur.
10. TILLVALSFUNKTIONER
10.1 Favorit Program
Du kan spara dina favoritinställningar
såsom koktid, temperatur eller
tillagningsfunktion. De finns i menyn:
Favorit Program. Du kan spara 20
program.
Aktivera programmet
1. Slå på produkten.
2. Välj menyn: Favorit Program.
3. Tryck på
för att bekräfta.
4. Välj namn på ditt favoritprogram.
5. Tryck på
Spara ett program
för att bekräfta.
för att gå direkt till menyn:
Tryck på
Favorit Program.
1. Aktivera produkten.
2. Ställ in en tillagningsfunktion eller ett
automatiskt program.
10.2 Använda barnlåset
3. Tryck på
flera gånger tills
displayen visar: SPARA.
Barnlåset förhindrar att produkten
oavsiktligt slås på.
för att bekräfta.
4. Tryck på
Displayen visar den första lediga
minnesläget.
1. Aktivera produkten.
och
samtidigt tills
2. Tryck på
displayen visar ett meddelande.
5. Tryck på
för att bekräfta.
6. Ange namnet på programmet.
Den första bokstaven blinkar.
Upprepa steg 2 för att avaktivera
barnlåset.
7. Tryck på
bokstav.
10.3 Knapplås
eller
för att ändra
8. Tryck på
.
Nästa bokstav blinkar.
9. Utför punkt 7 igen enligt behov.
10. Håll
intryckt för att spara.
Du kan skriva över ett minnesläge. När
displayen visar det första lediga
minnesläget trycker du på
eller
och trycker på
för att skriva över ett
befintligt program.
Du kan ändra namnet på ett program i
menyn: Skriv programmets namn.
Funktionen förhindrar att
tillagningsfunktionen ändras oavsiktligt.
Du kan bara aktivera den när produkten
är igång.
1. Aktivera produkten.
2. Välj tillagningsfunktion eller
inställning.
3. Tryck på
flera gånger tills
displayen visar: Knapplås.
4. Tryck på
för att bekräfta.
SVENSKA
Inaktivera funktionen genom att trycka på
. Displayen visar ett meddelande.
Tryck på
igen och sedan på
att bekräfta.
för
Om du avaktiverar
produkten avaktiveras även
funktionen.
10.4 Set + Go
Temperatur (°C)
Avstängningstid
(tim)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 230
5.5
Funktionen gör att du kan ställa in en
tillagningsfunktion (eller ett program) och
använda det senare genom att trycka på
en symbol.
1. Slå på produkten.
2. Ställ en tillagningsfunktion.
3. Tryck på
flera gånger tills
displayen visar: Koktid.
4. Ställ in tiden.
5. Tryck på
flera gånger tills
displayen visar: Set + Go.
6. Tryck på
för att bekräfta.
Tryck på en symbol (utom för ) för att
starta funktionen: Set + Go. Den inställda
tillagningsfunktionen startar.
En ljudsignal hörs när funktionen
avslutas.
•
•
Knapplås är på när
tillagningsfunktionen är
igång.
Menyn: Med
Normalinställning kan
man aktivera och
inaktivera funktionen: Set
+ Go.
10.5 Säkerhetsavstängning
Av säkerhetsskäl stängs produkten av
automatiskt efter en tid om en
11. TRICKS OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
19
uppvärmningsfunktion är igång och du
inte ändrar några inställningar.
Den automatiska
avstängningen fungerar inte
med funktionerna: Belysning,
matlagningstermometer,Sluttid,
Koktid.
10.6 Ljusstyrka i display
Det finns två lägen för ljusstyrkan i
displayen:
•
•
Natt - när produkten avaktiverats är
ljusstyrkan på displayen lägre mellan
kl. 22.00 och 06.00.
Dag:
– när produkten är aktiverad.
– om du trycker på en symbol när
nattläget är på (förutom PÅ/AV)
återgår displayen till
dagsljusstyrkan de kommande 10
sekunderna.
– om produkten avaktiverats och du
ställer in signaluret. Signalur. När
funktionen stängs av återgår
displayen till ljusstyrka för natt.
10.7 Kylfläkt
När produkten är på, aktiveras fläkten
automatiskt för att hålla ugnsytorna
svala. Om du stänger av ugnen fortsätter
fläkten att gå tills ugnen har svalnat.
20
www.electrolux.com
11.1 Ugnsluckans insida
Du kan använda denna automatiska
funktion med alla recept på jäsdeg. Det
ger dig en god jäsningsatmosfär. . Lägg
degen i en skål som är tillräckligt stor för
att den ska kunna jäsa. Det är inte
nödvändigt att täcka över den. Sätt in ett
ugnsgaller på första nivån och ställ
skålen där. Stäng luckan och ställ in
funktionen: Jäsning av deg. Ställ in
nödvändig tid.
På vissa modeller hittar du på insidan
av luckan:
11.3 Koka med ånga
•
•
•
Temperaturerna och
gräddningstiderna i
tabellerna är endast
riktvärden. De beror på
recepten samt på
ingrediensernas kvalitet och
mängd.
ugnsnivåernas nummer.
Information om tillagningsfunktioner,
rekommenderade ugnsnivåer och
temperaturer för typiska maträtter.
11.2 Rekommendationer för
ugnens specialfunktioner för
uppvärmning
Varmhållning
•
•
•
Använd den här funktionen om du hålla
maten varm.
Temperaturen regleras automatiskt till 80
°C.
•
Tallriksvärmare
För uppvärmning av tallrikar och formar.
Fördela tallrikar och formar jämnt på
ugnsgallret. Flytta högar efter halva
uppvärmningstiden (byt plats på övre och
nedre).
•
•
•
Den automatiska temperaturen är 70 °C.
Rekommenderad hyllposition: 3.
•
Jäsning av deg
Använd bara kokkärl som är värmeoch korrosionsresistenta eller
ugnsformar av kromstål (endast för
vissa modeller).
Rätt ugnsnivåer finns i tabellen
nedan. Räkna ugnsnivåerna nerifrån
och upp.
Tillsätt vatten vid behov när du lagar
mat i mer än 30 minuter eller när du
tillagar stora mängder mat.
Placera livsmedlen i rätt kokkärl och
sätt dem på ugnsnivåerna. Se till att
det är lite mellanrum mellan
ugnsnivåerna så att ånga kan
cirkulera runt varje kokkärl.
Töm ut vattnet ur vattenlådan efter
varje användningstillfälle genom att
ansluta slangar och ånggenerator. Se
kapitlet "Underhåll och rengöring".
Tabellerna innehåller uppgifter om
vanliga maträtter.
Påbörja matlagningen med kall
produkt om inte uppgifterna i
tabellerna är annorlunda.
Använd ett recept som är nästan
likadant om du inte kan hitta
inställningarna för ditt recept.
När du lagar ris, använd förhållandet
1,5 : 1 – 2 : 1 vatten till ris eftersom ris
absorberar vatten.
11.4 Tabell för ångvatten
Tid (min)
Vatten i vattenlådan i (ml)
15 - 20
300
30 - 40
600
50 - 60
800
SVENSKA
11.5 Ånga / ECO Ånga
VARNING!
Öppna inte produktens lucka
när funktionen är igång. Det
finns risk för att du bränna
dig.
Funktionen är lämplig för alla typer av
mat, färsk såväl som fryst. Den kan
användas för att tillaga, värma, upptina,
pochera eller förvälla grönsaker, kött,
fisk, pasta, ris, majs, gryn och ägg.
Du kan tillaga en hel meny på en enda
gång. För att tillaga varje rätt korrekt
använder du dem med tillagningstider
21
som är ungefär samma. Tillsätt den
största mängden vatten som behövs för
någon av rätterna i menyn. Lägg rätterna
i rätt kokkärl och sedan på ugnsgallren.
Justera avståndet mellan kokkärlen så
att ångan kan cirkulera.
Sterilisering med funktionen: Ånga
•
•
•
Med denna funktion kan du sterilisera
behållare (t.ex. nappflaskor).
Placera de rena behållarna i mitten av
gallret på den första nivån. Se till att
öppningen är vänd lite snett nedåt.
Fyll på maximal mängd vatten i lådan
och ställ in tiden på 40 minuter.
Grönsaker
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Vatten i vat‐
tenlådan i (ml)
Kronärtskockor 96
50 - 60
1
800
Aubergine
96
15 - 25
1
450
Blomkål, hel
96
35 - 45
1
600
Blomkål, buket‐ 96
ter
25 - 30
1
500
Broccoli, hel
96
30- 40
1
550
Broccoli, buket‐ 96
ter
20 - 25
1
400
Svamp, skivor
96
15 - 20
1
400
Ärtor
96
20 - 25
1
450
Fänkål
96
35 - 45
1
600
Morötter
96
35 - 45
1
600
Kålrabbi, strim‐ 96
lor
30 - 40
1
550
Paprika, strim‐
lor
96
15 - 20
1
400
Purjolök, ringar 96
25 - 35
1
500
Gröna bönor
96
35 - 45
1
550
Småbladig bu‐
kettsallad, bu‐
ketter
96
20 - 25
1
450
Brysselkål
96
30 - 40
1
550
22
www.electrolux.com
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Vatten i vat‐
tenlådan i (ml)
Rödbeta
96
70 - 90
1
800 + 400
Svartrot
96
35 - 45
1
600
Selleri, tärnad
96
20 - 30
1
500
Sparris, grön
96
25 - 35
1
500
Sparris, vit
96
35 - 45
1
600
Spenat, färsk
96
15
1
350
Skalade toma‐
ter
96
15
1
350
Brytbönor
96
25 - 35
1
500
Savoykål
96
20 - 25
1
400
15
1
350
Tid (min)
Falsnivå
Vatten i vat‐
tenlådan i (ml)
Jästdumpling‐ 96
ar, Germknödel
30 - 40
1
600
Potatisdump‐
lings
96
35 - 45
1
600
Oskalade pota‐ 96
tisar, medelsto‐
ra
45 - 55
1
750
Ris (vatten/ris- 96
förhållande 1,5:
1)
35 - 40
1
600
Kokad potatis,
fjärdedelar
96
35 - 40
1
600
Bröddumpling
96
35 - 45
1
600
Tagliatelle,
färsk
96
20 - 25
1
450
Polenta (väts‐
ka/polenta-för‐
hållande 3: 1)
96
40 - 45
1
750
Zucchini, skivor 96
Smårätter / tillbehör
Livsmedel
Temperatur
(°C)
SVENSKA
23
Fisk
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Vatten i vat‐
tenlådan i (ml)
Forell, ca 250 g 85
30 - 40
1
550
Räkor, färska
85
20 - 25
1
450
Räkor, frusna
85
30 - 40
1
550
Laxkotletter
85
25 - 35
1
500
Laxöring, ca
1 000 g
85
40 - 45
1
600
Musslor
96
20 - 30
1
500
Plattfiskfilé
80
15
1
350
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Vatten i vat‐
tenlådan i (ml)
Kokt skinka
1 000 g
96
55 - 65
1
800 + 150
Kycklingbröst,
pocherat
90
25 - 35
1
500
Kyckling, po‐
cherad 1 000 1 200 g
96
60 - 70
1
800 + 150
Kalv-/skinkstek 90
utan ben, 800 1 000 g
80 - 90
1
800 + 300
Kassler, poche‐ 90
rad
70 - 90
1
800 + 300
Tafelspitz (ox‐
kött långkokt
på riktigt låg
värme)
96
110 - 120
1
800 + 700
Chipolata
80
15 - 20
1
400
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Vatten i vat‐
tenlådan i (ml)
Ägg, löskokt
96
10 - 12
1
400
Ägg, medelkokt 96
13 - 16
1
450
Ägg, hårdkokt
18 - 21
1
500
Kött
Ägg
96
24
www.electrolux.com
11.6 Varmluft och Ånga i följd
Du kan tillaga kött, grönsaker och
tillbehör ett i taget när du kombinerar
funktionerna. Alla rätter blir klara att
serveras samtidigt.
•
•
•
Använd den här funktionen för att
först steka maten: Varmluft .
Lägg de förberedda grönsakerna och
tillbehören i ugnssäkra formar. Ställ in
formen i ugnen med den övriga
maten.
Kyl ner ugnen till en temperatur runt
80 °C. Du kan kyla ner produkten
Livsmedel
Temperatur (°C)
•
snabbare genom att öppna
ugnsluckan till första läget i ungefär
15 minuter.
Start av funktionen: Ånga. Tillaga allt
tillsammans tills det är klart.
Maximal vattenmängd är
650 ml.
11.7 Intervallånga plus
Tillsätt ca 300 ml vatten.
Tid (min)
Falsnivå
Pudding/brylépudd‐ 90
ing i portionsskå‐
lar1)
40 - 45
1
Äggstanning 1)
90
35 - 45
1
Terriner1)
90
40 - 50
1
Tunn fiskfilé
85
15 - 25
1
Tjock fiskfilé
90
25 - 35
1
Liten fisk upp till
350 g
90
25 - 35
1
Hel fisk upp till
1 000 g
90
35 - 45
1
1) Fortsätt i ytterligare en halvtimme med luckan stängd.
Uppvärmning
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Dumplings
85
20 - 30
1
Makaronpudding
85
15 - 20
1
Ris
85
15 - 20
1
Maträtter på en tall‐ 85
rik
15 - 20
1
11.8 Intervallånga
Tillsätt ca 300 ml vatten.
SVENSKA
Livsmedel
Mängd
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Grisstek
1 kg
160 - 180
90 - 100
1
Rostbiff
1 kg
180 - 200
60 - 90
1
Kalvstek
1 kg
180
80 - 90
1
Köttfärslimpa,
rå
0,5 kg
180
30 - 40
1
Kassler (blöt‐
0,6 - 1 kg
lägg i 2 timmar)
160 - 180
60 - 70
1
Kyckling
1 kg
180 - 200
50 - 60
1
Anka
1,5 - 2 kg
180
70 - 90
1
Potatisgratäng
-
160 - 170
50 - 60
1
Makaronipudd‐
ing
-
190
40 - 50
1
Lasagne
-
180
45 - 55
1
Olika sorters
bröd
0,5 - 1 kg
180 - 190
45 - 60
1
Bullar
40 - 60 g
180 - 210
30 - 40
2
Förgräddade
bullar
-
200
20 - 30
2
Förgräddade
baguetter
40 - 50 g
200
20 - 30
2
Frysta förgräd‐ 40 - 50 g
dade baguetter
200
25 - 35
2
11.9 Gräddning
•
•
•
•
Din ugn kan ha andra bak-/
stekegenskaper än din gamla.
Anpassa dina vanliga inställningar
(temperatur, koktider) och placeringen
av plåtar och galler till värdena i
tabellerna.
Tillverkaren rekommenderar att du
använder den lägre temperaturen
första gången.
Om du inte kan hitta inställningarna
för ett speciellt recept, leta efter ett
recept som är nästan likadant.
Du kan förlänga gräddningstiden med
10–15 minuter om du bakar på mer än
en nivå.
•
•
25
Bakverk vid olika nivåer blir först inte
alltid lika bruna. Om detta händer ska
du inte ändra temperaturinställningen.
Skillnaden jämnar ut sig under
bakningen.
För att utnyttja eftervärmen kan du,
vid längre gräddningstider, stänga av
ugnen cirka 10 minuter innan baktiden
gått ut.
När du tillagar frysta livsmedel kan
plåtarna i ugnen slå sig. När plåtarna
kallnar igen återtar de sin normala form.
26
www.electrolux.com
11.10 Tips för bakning
Bakresultat
Möjlig orsak
Lösning
Kakans botten är inte till‐
räckligt gräddad.
Ugnsnivån är fel.
Ställ kakan på en lägre
ugnsnivå.
Kakan faller ihop och blir
Ugnstemperaturen är för
degig, klumpig eller får vat‐ hög.
tenränder.
Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en något lägre
ugnstemperatur.
Kakan faller ihop och blir
För kort gräddningstid.
degig, klumpig eller får vat‐
tenränder.
Förläng gräddningstiden.
Du kan inte minska
gräddningstiden genom
att höja temperaturen.
Kakan faller ihop och blir
Det finns för mycket vätska Använd mindre vätska. Var
degig, klumpig eller får vat‐ i degen.
försiktig med blandningsti‐
tenränder.
derna, framför allt vid an‐
vändning av en köksma‐
skin.
Kakan är för torr.
Ugnstemperaturen är för
låg.
Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en högre ugn‐
stemperatur.
Kakan är för torr.
För lång gräddningstid.
Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en kortare
gräddningstid.
Kakan blir ojämnt brun.
Ugnstemperaturen är för
hög och gräddningstiden
är för kort.
Ställ in en lägre ugnstem‐
peratur och en längre
gräddningstid.
Kakan blir ojämnt brun.
Degen är ojämnt fördelad.
Fördela degen jämnt på
bakplåten.
Kakan blir inte klar med
den inställda tiden.
Ugnstemperaturen är för
låg.
Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en något högre
ugnstemperatur.
11.11 Bakning på en ugnsnivå
Bakverk i formar
Livsmedel
Funktion
Tempe‐ Tid (min)
ratur (°C)
Falsnivå
Kaka i ringform, mjuk
kaka
Varmluft
150 - 160 50 - 70
1
Madeirakaka/fruktkaka Varmluft
140 - 160 70 - 90
1
Sponge cake / socker‐
kaka
Varmluft
140 - 150 35 - 50
1
Sponge cake / socker‐
kaka
Över/Under‐
värme
160
1
35 - 50
SVENSKA
Livsmedel
Funktion
Tempe‐ Tid (min)
ratur (°C)
Falsnivå
Tårtbotten av mör‐
deg 1)
Varmluft
170 - 180 10 - 25
2
Tårtbotten av socker‐
kaka
Varmluft
150 - 170 20 - 25
2
Apple pie / äppelpaj (2 Varmluft
formar Ø 20 cm, diago‐
nalt placerade)
160
70 - 90
2
Apple pie / äppelpaj (2 Över/Under‐
formar Ø 20 cm, diago‐ värme
nalt placerade)
180
70 - 90
1
Över/Under‐
värme
160 - 170 70 - 90
2
Livsmedel
Funktion
Tempera‐
tur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Vetefläta/krans
Över/Under‐
värme
170 - 190
30 - 40
1
Julkakor1)
Över/Under‐
värme
160 - 180
50 - 70
1
Bröd (rågbröd) 1)
Över/Under‐
värme
Cheesecake, plåt 2)
1) Förvärm ugnen.
2) Använd en långpanna.
Bakverk på plåtar
1
första
230
20
därefter
160 - 180
30 - 60
Petit-chouer/bakel‐
ser 1)
Över/Under‐
värme
190 - 210
20 - 35
2
Rulltårta 1)
Över/Under‐
värme
180 - 200
10 - 20
2
Vetelängd med strös‐
sel
Varmluft
150 - 160
20 - 40
2
Smörkakor/sockerk‐
ringlor1)
Över/Under‐
värme
190 - 210
20 - 30
2
Fruktkaka (på jästdeg/
sockerkaksdeg) 2)
Varmluft
150 - 160
35 - 55
2
27
28
www.electrolux.com
Livsmedel
Funktion
Tempera‐
tur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Fruktkaka (på jästdeg/
sockerkaksdeg) 2)
Över/Under‐
värme
170
35 - 55
2
Fruktkaka av mördeg
Varmluft
160 - 170
40 - 80
2
Jästkaka med känslig
fyllning (t.ex. kvarg,
grädde, kräm) 1)
Över/Under‐
värme
160 - 180
40 - 80
2
Livsmedel
Funktion
Tempera‐
tur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Mördegskakor, kex
Varmluft
150 - 160
10 - 20
2
Short bread / mördeg‐
skaka / mördegsrem‐
sor
Varmluft
140
20 - 35
2
Short bread / Mördeg‐
skaka / Mördegsrem‐
sor1)
Över/Under‐
värme
160
20 - 30
2
Småkakor av socker‐
kaksdeg
Varmluft
150 - 160
15 - 20
2
Bakverk med äggvita,
maränger
Varmluft
80 - 100
120 - 150
Mandelbiskvier
Varmluft
100 - 120
30 - 50
2
Småkakor av jästdeg
Varmluft
150 - 160
20 - 40
2
Smördegskakor 1)
Varmluft
170 - 180
20 - 30
2
Bullar 1)
Varmluft
160
10 - 25
2
Bullar 1)
Över/Under‐
värme
190 - 210
10 - 25
2
Small cakes / Muffins1) Varmluft
160
20 - 35
2
Small cakes / Muffins1) Över/Under‐
värme
170
20 - 35
2
1) Förvärm ugnen.
2) Använd en långpanna.
Småkakor
1) Förvärm ugnen.
SVENSKA
11.12 Puddingar och gratänger
Livsmedel
Funktion
Makaronipudd‐
ing
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Över/Undervär‐ 180 - 200
me
45 - 60
1
Lasagne
Över/Undervär‐ 180 - 200
me
25 - 40
1
Grönsaksgra‐
täng1)
Varmluftsgrill‐
ning
160 - 170
15 - 30
1
Ostbaguetter
Varmluft
160 - 170
15 - 30
1
Söta puddingar Över/Undervär‐ 180 - 200
me
40 - 60
1
Fiskpudding
Över/Undervär‐ 180 - 200
me
30 - 60
1
Fyllda grönsa‐
ker
Varmluft
30 - 60
1
160 - 170
1) Förvärm ugnen.
11.13 Varmluft + ånga
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Makaronipudding
180 - 200
45 - 60
1
Lasagne
180 - 200
45 - 60
1
Potatisgratäng
190 - 210
55 - 80
1
Deserter
180 - 200
45 - 60
1
Kaka i ringform, mjuk 160 - 170
kaka
50 - 70
1
Vetefläta/krans
170 - 190
40 - 50
1
Vetelängd med strös‐ 160 - 170
sel
20 - 40
2
Småkakor av jästdeg
20 - 40
2
160 - 170
11.14 Bakning på flera nivåer
Använda funktionen: Varmluft.
29
30
www.electrolux.com
Bakverk på plåtar
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Petit-chouer/bakel‐
ser 1)
160 - 180
25 - 45
1/4
Smuldegspaj
150 - 160
30 - 45
1/4
1) Förvärm ugnen.
Kakor / småkakor / bröd på plåtar
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Mördegskakor, kex
150 - 160
20 - 40
1 /4
Short bread / mör‐
140
degskaka / mördegs‐
remsor
25 - 45
1/4
Småkakor av sock‐
erkaksdeg
160 - 170
25 - 40
1/4
Bakverk med äggvi‐
ta, maränger
80 - 100
130 - 170
1/4
Mandelbiskvier
100 - 120
40 - 80
1/4
Småkakor av jästdeg 160 - 170
30 - 60
1/4
11.15 Lågtemperaturstekning
Tillaga alltid utan lock när du
använder den här
funktionen.
Använd den här funktionen för magra,
möra stycken av kött och fisk. Den här
funktionen kan inte användas för recept
som grytstek eller fet fläskstek. Du kan
använda matlagningstermometern för att
säkerställa att köttet har rätt
kärntemperatur (se tabellen för
matlagningstermometern).
1. Bryn köttet i het stekpanna i 1 - 2
minuter på varje sida.
2. Sätt in köttet i den heta stekpannan i
ugnen på ugnsgallret.
3. Sätt matlagningstermometern i köttet.
4. Välj funktionen:
Lågtemperaturstekning och ställ in
rätt slutkärntemperatur.
Under de första 10 minuterna kan du
ställa in en ugnstemperatur mellan 80 °C
och 150 °C. Normaltemperatur är 90 °C.
När temperaturen ställts in fortsätter
ugnen att tillaga på 80 °C. Använd inte
den här funktionen för fågel.
Livsmedel
Mängd
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Rostbiff
1 000 - 1 500
g
150
120 - 150
1
Oxfilé
1 000 - 1 500
g
150
90 - 110
1
SVENSKA
Livsmedel
Mängd
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Kalvstek
1 000 - 1 500
g
150
120 - 150
1
Biff
200 - 300 g
120
20 - 40
1
31
11.16 Pizza/Paj
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Pizza (tunn bot‐
ten)1)
200 - 230
15 - 20
2
Pizza (med mycket
fyllning)2)
180 - 200
20 - 30
2
Paj
180 - 200
40 - 55
1
Ugnsbakad spenat
160 - 180
45 - 60
1
Quiche Lorraine
(kryddad pajdegs‐
botten)
170 - 190
45 - 55
1
Schweizisk ostpaj
170 - 190
45 - 55
1
Cheesecake
140 - 160
60 - 90
1
Äppelkaka, täckt
150 - 170
50 - 60
1
Grönsakspaj
160 - 180
50 - 60
1
Osyrat bröd1)
230
10 - 20
2
Smördegskakor1)
160 - 180
45 - 55
2
Flammekuchen1)
230
12 - 20
2
Piroger (rysk ver‐
sion av calzone)1)
180 - 200
15 - 25
2
1) Förvärm ugnen.
2) Använd en långpanna.
11.17 Stekning
•
•
•
Använd värmebeständiga ugnsformar
(se tillverkarens bruksanvisning).
Du kan steka stora stekar direkt i den
djupa långpannan (i förekommande
fall) eller på gallret ovanför den djupa
långpannan.
Stek magert kött i stekgrytan med
lock. Det gör att köttet blir saftigare.
•
•
•
Alla typer av kött som ska ha en
stekyta kan stekas i en stekgryta utan
lock.
Vi rekommenderar att kött och fisk
som steks i produkten väger minst 1
kg.
För att förhindra att köttsaft som
tränger ut bränner fast kan du tillsätta
lite vätska i långpannan.
32
www.electrolux.com
•
•
Vänd steken vid behov (efter 1/2 - 2/3
av stektiden).
Ös stora stekar samt fågel med deras
egen saft flera gånger under
stekningen. Därigenom blir resultatet
bättre.
•
Stäng av ugnen ca. 10 minuter före
stektidens slut och utnyttja
eftervärmen.
11.18 Stektabeller
Nötkött
Livsmedel
Funktion
Mängd
Grytstek
Över/Undervärme 1 - 1,5 kg
Tempe‐
ratur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
230
120 - 150
1
Engelsk
Varmluftsgrillning
rostbiff eller
filé: röd 1)
per cm
höjd
190 - 200 5 – 6 per cm.
höjd
1
Engelsk
Varmluftsgrillning
rostbiff eller
filé: rosa
per cm
höjd
180 - 190 6 – 8 per cm.
höjd
1
Engelsk
Varmluftsgrillning
rostbiff eller
filé: välstekt
per cm
höjd
170 - 180 8 – 10 per cm. 1
höjd
1) Förvärm ugnen.
Fläsk
Livsmedel
Funktion Mängd
Tempera‐
tur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Bog, hals,
skinkstek
Varm‐
luftsgrill‐
ning
1 - 1,5 kg
160 - 180
90 - 120
1
Kotlett, rev‐
bensspjäll
Varm‐
luftsgrill‐
ning
1 - 1,5 kg
170 - 180
60 - 90
1
Köttfärslim‐
pa
Varm‐
luftsgrill‐
ning
750 g - 1 kg
160 - 170
50 - 60
1
Fläsklägg
(lagad i för‐
väg)
Varm‐
luftsgrill‐
ning
750 g - 1 kg
150 - 170
90 - 120
1
Livsmedel
Funktion
Mängd
Tempera‐
tur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Kalvstek
Varmlufts‐ 1 kg
grillning
160 - 180
120 - 150
1
Kalv
SVENSKA
Livsmedel
Funktion
Mängd
Kalvlägg
Varmlufts‐ 1,5 - 2 kg
grillning
Tempera‐
tur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
160 - 180
120 - 150
1
Lamm
Livsmedel
Funk‐
tion
Mängd
Tempera‐
tur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Lammstek
med ben,
lammstek
Varm‐
luftsgrill‐
ning
1 - 1,5 kg
150 - 180
100 - 120
1
Lammsadel
Varm‐
luftsgrill‐
ning
1 - 1,5 kg
160 - 180
40 - 60
1
Livsmedel
Funk‐
tion
Mängd
Tempera‐
tur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Harsadel,
harbog
Över/
Under‐
värme
upp till 1 kg
230
30 - 40
1
Rådjurssadel, Över/
hjortsadel
Under‐
värme
1,5 - 2 kg
210 - 220
35 - 40
1
Bog
1,5 - 2 kg
180 - 200
60 - 90
1
Vilt
1)
Över/
Under‐
värme
1) Förvärm ugnen.
Fågel
Livsmedel
Funktion Mängd
Tempe‐
Tid (min)
ratur (°C)
Falsnivå
Kyckling, vår‐ Varm‐
kyckling
luftsgrill‐
ning
200 - 250 g
var
200 - 220 30 - 50
1
Halv kyckling Varm‐
luftsgrill‐
ning
400 - 500 g
var
190 - 210 35 - 50
1
Fågeldelar
Varm‐
luftsgrill‐
ning
1 - 1,5 kg
190 - 210 50 - 70
1
Anka
Varm‐
luftsgrill‐
ning
1,5 - 2 kg
180 - 200 80 - 100
1
33
34
www.electrolux.com
Fisk (ångkokning)
Livsmedel
Funk‐
tion
Mängd
Tempera‐ Tid (min)
tur (°C)
Falsnivå
Hel fisk
Över/
Under‐
värme
1 - 1,5 kg
210 - 220
1
11.19 Min grill
•
•
•
•
•
Grilla alltid med maximal
temperaturinställning.
Placera gallret på den ugnsnivå som
rekommenderas i grilltabellen.
Placera alltid plåten som ska fånga
upp fettet på den första ugnsnivån.
Grilla endast tunna bitar av kött eller
fisk.
45 - 60
Förvärm alltid den tomma ugnen med
grillfunktionerna i 5 minuter.
FÖRSIKTIGHET!
Grilla alltid med stängd
ugnslucka.
Min grill
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Grillningstid (min)
Falsnivå
1:a sidan
2:a sidan
Rostbiff, rosa
210 - 230
30 - 40
30 - 40
1
Oxfilé, rosa
230
20 - 30
20 - 30
1
Stek av gris
210 - 230
30 - 40
30 - 40
1
Stek av kalv
210 - 230
30 - 40
30 - 40
1
Stek av lamm
210 - 230
25 - 35
20 - 35
1
Hel fisk, 500 1 000 g
210 - 230
15 - 30
15 - 30
1
Max grill
Livsmedel
Grillningstid (min)
1:a sidan
Falsnivå
2:a sidan
Burgers/hamburga‐ 9 - 13
re
8 - 10
3
Fläskfilé
10 - 12
6 - 10
3
Korv
10 - 12
6-8
3
Nötbiffar, kalvbiffar
7 - 10
6-8
3
Toast / rostat bröd
1-3
1-3
3
Varma smörgåsar
6-8
-
3
SVENSKA
11.20 Fryst mat
•
•
Ta ut maten ur förpackningen. Lägg
maten på en tallrik.
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Fryst pizza
200 - 220
15 - 25
2
Fryst panpizza
190 - 210
20 - 25
2
Kyld pizza
210 - 230
13 - 25
2
Fryst portionspizza
180 - 200
15 - 30
2
Pommes Frites, tun‐
na
200 - 220
20 - 30
2
Pommes Frites,
tjocka
200 - 220
25 - 35
2
Kroketter
220 - 230
20 - 35
2
Riven potatisgräng
210 - 230
20 - 30
2
Lasagne/Cannelloni,
kyld
170 - 190
35 - 45
2
Fryst lasagne/cannel‐ 160 - 180
loni
40 - 60
2
Ugnsgratinerad ost
170 - 190
20 - 30
2
Kycklingvingar
190 - 210
20 - 30
2
Frysta färdigrätter
Livsmedel
Funktion
Fryst Pizza
Över/Undervärme enligt till‐
verkarens
anvisning‐
ar
enligt tillverka‐
2
rens anvisningar
Pommes fri‐
tes 1) (300 –
600 g)
Över/Undervärme 200 - 220
eller Varmlufts‐
grillning
enligt tillverka‐
2
rens anvisningar
Baguetter
Över/Undervärme enligt till‐
verkarens
anvisning‐
ar
enligt tillverka‐
2
rens anvisningar
Fruktkaka
Över/Undervärme enligt till‐
verkarens
anvisning‐
ar
enligt tillverka‐
2
rens anvisningar
1) Vänd pommes fritesen 2 till 3 gånger.
35
Täck inte över den med en skål eller
tallrik. Det kan förlänga
upptiningstiden.
Tempera‐
tur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
36
www.electrolux.com
11.21 Upptining
•
•
•
Ta bort förpackningen från maten och
lägg den sedan på en tallrik.
Använd den första ugnsnivån nerifrån.
Täck inte över maten med en skål
eller tallrik eftersom det kan förlänga
upptiningstiden.
Livsme‐ Mängd
del
Upptinings‐ Efteruppti‐
tid (min)
ningstid
(min)
Kommentar
Kyckling
1 kg
100 - 140
20 - 30
Lägg kycklingen på ett upp- och
nervänt tefat på en stor tallrik
Vänd efter halva tiden.
Kött
1 kg
100 - 140
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Kött
500 g
90 - 120
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Forell
150 g
25 - 35
10 - 15
-
Jordgub‐ 300 g
bar
30 - 40
10 - 20
-
Smör
250 g
30 - 40
10 - 15
-
Grädde
2 x 200 g
80 - 100
10 - 15
Vispa grädden medan den fort‐
farande är något frusen.
Tårta
1,4 kg
60
60
-
11.22 Konservering
•
•
•
•
•
Använd enbart konserveringsburkar
av samma mått som finns att köpa.
Använd inte glas med skruvlock och
bajonettförslutning eller metallburkar.
Använd första nivån från botten för
ändamålet.
Sätt inte mer än sex enliters burkar på
plåten.
Fyll upp burkarna med lika mycket i
varje och förslut med ett klämlock.
•
•
•
Burkarna får inte röra vid varandra.
Häll ca. 1/2 liter vatten i bakplåten så
att det blir tillräckligt fuktigt i ugnen.
När vätskan i burkarna börjar sjuda
(efter ca 35 - 60 minuter med
enlitersburkarna) stänger du av ugnen
eller sänker temperaturen till 100 °C
(se tabellen).
Torkad frukt
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsatt tillag‐
ningstid på 100 °C
(min.)
Jordgubbar/blåbär/
hallon/mogna krus‐
bär
160 - 170
35 - 45
-
SVENSKA
37
Stenfrukt
Livsmedel
Temperatur (°C)
Päron/kvitten/plom‐ 160 - 170
mon
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsatt tillag‐
ningstid på 100 °C
(min.)
35 - 45
10 - 15
Grönsaker
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsatt tillag‐
ningstid på 100 °C
(min.)
Morötter 1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Gurka
160 - 170
50 - 60
-
Blandade inlagda
grönsaker
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kålrabbi/ärtor/spar‐
ris
160 - 170
50 - 60
15 - 20
1) Låt stå i ugnen efter att den har stängts av.
11.23 Torkning
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (t)
Falsnivå
Bönor
60 - 70
6-8
2
Pepparfrukter
60 - 70
5-6
2
Soppgrönsaker
60 - 70
5-6
2
Svamp
50 - 60
6-8
2
Örter
40 - 50
2-3
2
Plommon
60 - 70
8 - 10
2
Aprikoser
60 - 70
8 - 10
2
Äppelskivor
60 - 70
6-8
2
Päron
60 - 70
6-9
2
11.24 Bröd
Förvärmning rekommenderas inte.
Häll 100 ml vatten i vattenlådan.
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Franskbröd
180 - 200
40 - 60
1
Baguette
200 - 220
35 - 45
1
38
www.electrolux.com
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Mjuk kaka
180 - 200
40 - 60
1
Ciabatta
200 - 220
35 - 45
1
Rågbröd
190 - 210
50 - 70
1
Mörkt bröd
180 - 200
50 - 70
1
Fullkornsbröd
170 - 190
60 - 90
1
11.25 Tabell matlagningstermometer
Nötkött
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Högrev/oxfilé: röd
45 - 50
Högrev/oxfilé: rosa
60 - 65
Högrev/oxfilé: välstekt
70 - 75
Fläsk
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Bog/hals/skinkstek
80 - 82
Kotlett, rökt kassler
75 - 80
Köttfärslimpa
75 - 80
Kalv
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Kalvstek
75 - 80
Kalvlägg
85 - 90
Får/lamm
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Fårbog
80 - 85
Fårsadel
80 - 85
Lammstek/lammstek med ben
70 - 75
Vilt
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Harsadel
70 - 75
Harbog
70 - 75
Hel hare
70 - 75
SVENSKA
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Rådjurssadel, hjortsadel
70 - 75
Rådjurs-/hjortbog
70 - 75
39
Fisk
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Lax
65 - 70
Foreller
65 - 70
12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
12.1 Anmärkningar om
rengöring
•
•
•
•
•
•
Torka av framsidan med en mjuk
trasa och varmt vatten och diskmedel.
Använd ett rengöringsmedel avsett för
rengöring av metallytor.
Rengör produkten efter varje
användningstillfälle. Fettansamling
eller andra matrester kan leda till
eldsvåda. Risken är högre för
grillpannan.
Ta bort envis smuts med speciell
ugnsrengöring.
Rengör alla ugnstillbehör efter varje
användningstillfälle och låt dem torka.
Använd en mjuk duk med varmt
vatten och ett rengöringsmedel.
Använd inte starka medel, föremål
med skarpa kanter eller diskmaskin
vid rengöring om du har tillbehör i
Super Clean. Det kan skada ytan.
12.2 Borttagning av
ugnsstegarna
Se till att ugnen har kallnat innan du utför
någon form av underhåll. Det finns risk
för att du bränna dig.
Ta ut ugnsstegarna när produkten ska
rengöras.
1. Dra försiktigt upp ugnsstegarna ur
den främre upphängningen.
1
3
2
2. Dra först ut stegarnas främre del från
sidoväggen.
3. Dra ur stegen från den bakre
upphängningen.
Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
12.3 Ångrengöring
Ta bort de värsta matresterna manuellt.
1. Häll 250 ml vatten med 3 matskedar
ättika direkt i ånggeneratorn.
2. Aktivera funktionen: Ångrengöring.
Displayen visar funktionens koktid. En
ljudsignal hörs när programmet är klart.
3. Tryck på en symbol för att stänga av
signalen.
4. Torka ur produkten med en mjuk
trasa. Ta bort vattnet från
ånggeneratorn.
Lämna produktluckan öppen ca 1 timme.
Vänta tills produkten är torr. För att
påskynda torkningen kan du hetta upp
produkten med varmluft vid temperaturen
150 °C i ca 15 minuter.
40
www.electrolux.com
12.4 Ångalstringssystem
FÖRSIKTIGHET!
Torka ånggeneratorn efter
varje användning. Ta bort
vattnet med svampen.
Eventuella kalkrester
avlägsnas bäst med
ättiksvatten.
FÖRSIKTIGHET!
Kemiska rengöringsmedel
kan skada emaljen. Följ
tillverkarens instruktioner.
1. Rengör vattenlådan och
ånggeneratorn genom att hälla vatten
och ättiksblandningen (ca 250 ml)
genom vattenlådan in i
ånggeneratorn. Vänta ca 10 minuter.
2. Avlägsna ättiksvattnet med svampen.
3. Häll rent vatten (100 - 200 ml) i
vattenlådan för att skölja
ångsystemet.
4. Avlägsna vattnet från ånggeneratorn
med svampen och torka torrt.
5. Låt ugnsluckan stå öppen så att
ugnen torkar ordentligt.
3. Stäng ugnsluckan till den första
öppna positionen (ungefär 70°
vinkel ).
4. Håll i luckan med en hand på vardera
sidan och dra ut den i en vinkel uppåt
från produkten.
5. Lägg ner luckan med utsidan neråt
på en mjuk handduk på ett stabilt
underlag. Det hindrar den från att
repas.
6. Ta tag i lucklisten (B) på båda
sidorna av luckans övre kant och
tryck inåt för att frigöra klämlåset.
2
B
1
7. Dra lucklisten framåt för att ta bort
den.
8. Håll glasen i överkanten ett i taget
och dra dem uppåt och ut ur
skenorna.
12.5 Demontering och
montering av luckan
Du kan ta bort luckan och de inre
glasrutorna för rengöring. Antalet
glasrutor skiljer sig mellan olika modeller.
VARNING!
Var försiktig när du tar bort
luckan. Luckan är tung.
1. Öppna luckan helt.
2. Tryck in klämspärrarna (A) på de två
gångjärnen till luckan helt och hållet.
9. Rengör glasrutorna med vatten och
lite diskmedel. Torka glasrutan noga.
Sätt tillbaka glasrutorna och luckan när
du är klar med rengöringen. Utför stegen
ovan i omvänd ordning. Sätt i det mindre
glaset först och sedan det större.
12.6 Byte av lampan
Lägg en tygbit på botten av produktens
innandöme. Detta förhindrar skador på
lampglaset och ugnsutrymmet.
A
A
SVENSKA
VARNING!
Risk för elstötar! Koppla från
säkringen innan du byter
lampan.
Lampan och lampglaset kan
vara varma.
1. Avaktivera produkten.
2. Ta ut säkringarna ur säkringsskåpet
eller stäng av huvudströmbrytaren.
Övre lampan
1. Ta bort lampglaset genom att vrida
det moturs.
41
2. Ta bort metallringen och rengör
skyddsglaset.
3. Byt ut lampan mot en passande
lampa som tål upp till 300 °C.
4. Sätt dit metallringen på skyddsglaset.
5. Sätt tillbaka lampglaset.
Sidolampan
1. Ta ut den vänstra stegen för att
komma åt lampan.
2. Använd en 20 torx-skruvmejsel för att
ta av kåpan.
3. Ta bort och rengör täckplåt och
packning.
4. Byt ut lampan mot en passande
lampa som tål upp till 300 °C.
5. Montera metallramen och tätningen.
Dra åt skruvarna.
6. Sätt i vänster ugnsstege.
13. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
13.1 Om kylskåpet inte fungerar...
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Det går inte att aktivera el‐
ler använda ugnen.
Ugnen är inte ansluten till
Kontrollera att ugnen är
strömförsörjningen eller
korrekt ansluten till ström‐
den är ansluten på fel sätt. försörjningen (se kopp‐
lingsschemat om tillgäng‐
ligt).
Ugnen värms inte upp.
Ugnen är avstängd.
Sätt på ugnen.
Ugnen värms inte upp.
Klockan är inte ställd.
Ställ klockan.
Ugnen värms inte upp.
Nödvändiga inställningar
är inte gjorda.
Kontrollera att rätt inställ‐
ningar gjorts.
Ugnen värms inte upp.
Automatisk avstängning är
aktiverat.
Se "Automatisk avstäng‐
ning".
Ugnen värms inte upp.
Barnlåset är aktiverat.
Se "Användning av Barnlå‐
set".
Ugnen värms inte upp.
Locket är inte ordentligt
stängt.
Stäng luckan helt.
42
www.electrolux.com
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Ugnen värms inte upp.
Säkringen har utlösts.
Kontrollera om säkringen
är orsaken till felet. Om
säkringen går gång på
gång, tala med en kvalifi‐
cerad elektriker.
Lampan fungerar inte.
Lampan är trasig.
Byt ut lampan.
Displayen visar F111.
Kontakten till matlagnings‐
termometern är inte rätt
isatt i uttaget.
Sätt in matlagningstermo‐
meterns kontakt så långt in
i uttaget det går.
På displayen visas ett fel‐ Det föreligger ett elektriskt
meddelande som inte står i fel.
tabellen.
•
•
Ånga och kondens avsätts
på maten och i ugnen.
Stäng av ugnen via
hushållets säkring eller
säkerhetsbrytaren i säk‐
ringsskåpet och slå på
den igen.
Kontakta kundtjänst om
felmeddelandet visas
på displayen igen.
Du lät maten stå för länge i Låt inte maträtter stå i ug‐
ugnen.
nen längre än 15 - 20 mi‐
nuter efter att tillagningen
är klar.
13.2 Tekniska data
Kontakta försäljaren eller en auktoriserad
serviceverkstad om du inte kan avhjälpa
felet.
yttre kanten av produktens innanmäte.
Avlägsna inte märkskylten från
produktutrymmet.
Information som kundtjänst behöver finns
på typskylten. Typskylten sitter på den
Vi rekommenderar att du antecknar den här:
Modell (Mod.)
.........................................
PNC (produktnummer)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
14. TEKNISK INFORMATION
14.1 Tekniska data
Nätspänning
220 - 240 V
Frekvens
50 Hz
SVENSKA
43
15. ENERGIEFFEKTIVITET
15.1 Informationsblad och information enligt EU 65-66/2014
Leverantörens namn
Electrolux
Modellbeskrivning
EVY9841AAX
EVY9841AOX
Energieffektivitetsindex
94.5
Energiklass
A
Energiförbrukning vid normalbelastning, konven‐
tionellt läge
0.93 kWh/program
Energiförbrukning vid normalbelastning och varm‐ 0.69 kWh/program
luft
Antal utrymmen
1
Värmekälla
Elektricitet
Ljudstyrka
43 l
Ugnstyp
Inbyggnadsugn
Mängd
EN 60350-1 - Elektriska
matlagningsprodukter för hushållsbruk Del 1: Spisar, ugnar, ångugnar och grillar
- metoder för att mäta prestanda.
15.2 Sparar energi
Denna produkt har funktioner som låter
dig spara energi under vanlig
matlagning.
•
Allmänna tips
– Kontrollera att ugnsluckan är
ordentligt stängd när produkten är
igång och låt den vara stängd så
mycket som möjligt under
tillagningen.
– Använd metalltallrikar för att
förbättra energibesparingen.
– När så är möjligt, lägg maten i
ugnen utan att värma upp den.
– För matlagning som varar längre
än 30 minuter ska
ugnstemperaturen minskas till
lägsta möjliga, 3 - 10 minuter
innan matlagningstiden går ut,
beroende på längden på
•
•
•
•
•
EVY9841AAX
35.1 kg
EVY9841AOX
36.9 kg
matlagningen. Restvärmen i
ugnen fortsätter laga maten.
– Använd restvärmen för att värma
annan mat.
Matlagning med fläkt - när så är
möjligt, använd
matlagningsfunktionerna med fläkt för
att spara energi.
Restvärme
– Om ett program med tidval väljs i
vissa uppvärmningsfunktioner
aktiveras (Koktid, Sluttid) och om
tillagningstiden är längre än 30
minuter stängs värmeelementen
av automatiskt 10 % tidigare.
Fläkten och lampan fortsätter att
vara igång.
Matlagning med släckt lampa släck lampan under matlagning och
tänd den bara när det behövs.
Hålla maten varm - om du vill
använda restvärmen för att hålla
maten varm väljer du lägsta möjliga
temperaturinställning. Temperaturen
för restvärme visas på displayen.
Eco-funktioner - se avsnittet
"Tillagningsfunktioner".
44
www.electrolux.com
•
När du använder funktionen: Varmluft
+ ånga släcks lampan efter 30
sekunder. Du kan tända den igen när
det behövs.
•
När du använder Eco-funktionerna
släcks lampan. Du kan tända den igen
när det behövs.
16. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
SVENSKA
45
46
www.electrolux.com
SVENSKA
47
867314122-C-182016
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement