Electrolux EOBP8801VX Användarmanual

Electrolux EOBP8801VX Användarmanual
Electrolux
Cooking
Ångugn
EOBP8801V
2
www.electrolux.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION................................................................................ 3
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER.............................................................................. 4
3. PRODUKTBESKRIVNING.................................................................................... 6
4. KONTROLLPANELEN..........................................................................................7
5. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN.............................................. 9
6. DAGLIG ANVÄNDNING..................................................................................... 10
7. KLOCKFUNKTIONER........................................................................................ 15
8. AUTOMATISKA PROGRAM...............................................................................16
9. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR.......................................................................... 17
10. TILLVALSFUNKTIONER...................................................................................18
11. TRICKS OCH TIPS.......................................................................................... 20
12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING..........................................................................46
13. FELSÖKNING.................................................................................................. 49
14. INSTALLATION................................................................................................50
15. ENERGIEFFEKTIVITET.....................................................................................53
16. SVERIGE - KUNDTJÄNST OCH SUPPORT..................................................... 54
VI TÄNKER PÅ DIG
Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig
årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den utformats
med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg med att veta
att du får fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:
Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:
www.electrolux.com
Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com
Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter tillhands när du kontaktar serviceavdelningen. Modell, PNC,
serienummer.
Informationen finns på typskylten.
Varningar/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
SVENSKA
1.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och
användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas
ansvarig för personskador eller skador på egendom som
orsakats av felaktig installation eller användning. Förvara
alltid instruktionerna tillsammans med produkten för
framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
Håll barn och husdjur borta från produkten när den är
igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är mycket
varma.
Om produkten har ett barnlås rekommenderar vi att du
aktiverar det.
Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av
barn utan tillsyn.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten utan ständig
uppsikt.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
Endast en behörig person får installera den här
produkten och byta kabel.
Produkten blir varm inuti när den är igång. Vidrör inte
värmeelementen som finns i produkten. Använd alltid
handskar för att ta ut eller sätta in tillbehör eller eldfasta
formar.
Koppla från strömtillförseln före underhåll.
3
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
Kontrollera att produkten är avstängd innan du byter
lampa för att undvika risken för elstötar.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.
Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt eller
vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans
glasskivor eftersom dessa kan repa ytan, vilket i sin tur
kan leda till att glaset spricker.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade
servicerepresentant eller personer med motsvarande
utbildning, för att undvika fara.
För att ta bort ugnsstegarna drar du först ut den främre
delen av ugnsstegen och sedan den bakre delen från
sidoväggarna. Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
Använd endast den matlagningstermometer som
rekommenderas för den här produkten.
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person får
installera den här produkten.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ de installationsinstruktioner som
följer med produkten.
• Produkten är tung, så var alltid försiktig
när du flyttar den. Använd alltid
skyddshandskar.
• Dra aldrig produkten i handtaget.
• Minsta avstånd till andra produkter ska
beaktas.
• Kontrollera att produkten har
installerats under och bredvid stadiga
skåp- eller bänkstommar.
• Produktens sidor måste gränsa till
produkter eller enheter med samma
höjd.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
• Alla elektriska anslutningar ska göras
av en behörig elektriker.
• Produkten måste jordas.
• Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I
annat fall, kontakta en elektriker.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
• Låt inte nätkablar komma i kontakt
med eller komma nära produktens
lucka, speciellt inte när luckan är het.
• Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
sådant sätt att det inte kan tas bort
utan verktyg.
SVENSKA
• Anslut stickkontakten till eluttaget
endast i slutet av installationen.
Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
• Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
• Dra inte i nätkabeln för att koppla bort
produkten från eluttaget. Ta alltid tag i
stickkontakten.
• Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare
och kontaktorer.
• Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan koppla
från produkten från nätet vid alla poler.
Kontaktöppningen på
isolationsenheten måste vara minst 3
mm bred.
• Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.
2.3 Användning
VARNING!
Risk för skador, brännskador,
elstötar eller explosion
föreligger.
• Använd uteslutande denna produkt för
hushållsbruk.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Se till att ventilationsöppningarna inte
är blockerade.
• Lämna inte produkten utan tillsyn
under användning.
• Stäng av produkten efter varje
användningstillfälle.
• Var försiktig när du öppnar produktens
lucka medan produkten är igång. Het
luft kan strömma ut.
• Använd inte produkten med våta
händer eller när den är i kontakt med
vatten.
• Tyng inte ner luckan när den är öppen.
• Använd inte produkten som arbetseller avlastningsyta.
• Öppna produktens lucka försiktigt.
Användning av ingredienser som
innehåller alkohol kan producera en
blandning av luft och alkohol.
• Låt inte gnistor eller öppna lågor
komma i kontakt med produkten när
du öppnar luckan.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
5
lättantändliga produkter i, nära eller på
produkten.
VARNING!
Risk för skador på produkten
föreligger.
• För att förhindra skada eller
missfärgning på emaljen:
– sätt inte eldfasta formar eller andra
föremål direkt på produktens
botten.
– lägg inte aluminiumfolie direkt på
produktens botten.
– ställ inte hett vatten direkt i den
heta produkten.
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror
stå kvar i produkten efter att
tillagningen är klar.
– var försiktig när du tar bort eller
monterar tillbehör.
• Missfärgning av emaljen påverkar inte
produktens funktion. Det är ingen
defekt enligt garantin.
• Använd en djup form för mjuka kakor.
Fruktjuicer orsakar fläckar som kan
vara permanenta.
• Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
• Ha alltid ugnsluckan stängd under
matlagningen.
2.4 Matlagning med ånga
VARNING!
Det finns risk för brännskador
och skador på produkten.
• Ånga som släpps ut kan orsaka
brännskador:
– Öppna inte luckan till produkten
under ångkokning.
– Öppna produktens lucka försiktigt
efter ångkokning.
2.5 Skötsel och rengöring
VARNING!
Det finns risk för
personskador, brand eller
skador på produkten.
• Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
6
www.electrolux.com
• Se till att produkten har svalnat. Det
finns även risk för att glasen kan
spricka.
• Byt omedelbart ut luckans glaspaneler
om de är skadade. Kontakta service.
• Var försiktig när du tar bort luckan.
Luckan är tung!
• Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
• Kvarblivet fett eller mat i ugnen kan
orsaka brand.
• Rengör produkten med en fuktig, mjuk
trasa. Använd bara neutrala
rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt, skursvampar,
lösningsmedel eller metallföremål.
• Om du använder en ugnssprej ska du
följa säkerhetsanvisningarna på
förpackningen.
• Rengör inte den katalytiska emaljen
(om tillämpligt) med någon sorts
rengöringsmedel.
här produkten är endast avsedd för
hushållsprodukter. Får ej användas för
belysning i hus.
VARNING!
Risk för elektrisk stöt.
• Innan du byter lampan ska du koppla
ur produkten från nätuttaget.
• Använd bara lampor med samma
specifikationer.
2.7 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
• Ta bort lucklåset för att hindra att barn
eller djur stängs in inuti produkten.
2.6 Inre belysning
• Typen av glödlampa eller
halogenlampa som används för den
3. PRODUKTBESKRIVNING
3.1 Allmän översikt
1
2
3
4
5
6
5
4
10
3
7
2
1
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kontrollpanel
Elektronisk programmeringsenhet
Vattenlåda
Uttag för matlagningstermometern
Värmeelement
Ugnslampa
Fläkt
Ånggenerator med skydd
Ugnsstegar, löstagbara
Ugnsnivåer
SVENSKA
3.2 Tillbehör
För bakning och stekning eller som
fettuppsamlingsfat.
Trådhylla
Matlagningstermometer
Till kokkärl, bakformar och stekkärl.
För att mäta hur väl maten är tillagad.
Bakplåt
Glaskkokkärl med 2 insatsgaller
För kakor och småkakor.
Grill- / stekpanna
Svamp
Suger upp resterande vatten från
ånggeneratorn.
4. KONTROLLPANELEN
4.1 Temperatur-/tidsdisplay
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
7
8
www.electrolux.com
Använd touch-kontrollerna för att manövrera produkten.
Touchkontroll
1
2
3
4
-
Funktion
Kommentar
Display
Visar produktens nuvarande inställningar.
PÅ/AV
För att aktivera och avaktivera produkten.
Tillagningsfunktioner eller Tillagningshjälp
Tryck på touch-kontrollen en gång för att välja
ett värmeläge eller menyn: Tillagningshjälp. Tryck
på touch-kontrollen igen för att växla mellan menyerna: Tillagningsfunktioner, Tillagningshjälp.
Tänd eller släck lampan genom att trycka på
touch-kontrollen i 3 sekunder. Du kan också tända belysningen när produkten är avstängd.
Favorit Program
För att spara och komma åt dina favoritprogram.
Temperaturval
För att ställa in temperaturen eller visa produktens aktuella temperatur. Tryck på fältet i 3 sekunder för att aktivera eller inaktivera funktionen:
Snabbstart.
Nedåtknapp
För att flytta nedåt i menyn.
Uppåtknapp
För att flytta uppåt i menyn.
OK
För att bekräfta valet eller inställningen.
Hem-knapp
För att gå tillbaka en nivå i menyn. För att visa
huvudmenyn, tryck på fältet i 3 sekunder.
Tid och andra
funktioner
För att ställa in olika funktioner. När en tillagningsfunktion är igång trycker du på touchkontrollen för att ställa in timern eller funktionerna: Knapplås, Favorit Program, Heat+Hold, Set
+ Go. Du kan också ändra inställningarna för
matlagningstermometern.
Signalur
För att ställa in funktionen: Signalur.
5
6
7
8
9
10
11
9
SVENSKA
4.2 Display
A
B
C
E
D
A)
B)
C)
D)
E)
Tillagningsfunktion
Klocka
Kontrollampa för uppvärmning
Temperatur
Funktionens koktid eller sluttid
Övriga kontrollampor på displayen:
Symbol
Funktion
Signalur
Funktionen körs.
Klocka
På displayen visas den nuvarande
tiden.
Koktid
På displayen visas tillagningstiden
som behövs.
Sluttid
På displayen visas när tillagningstiden
är klar.
Temperatur
Temperaturen visas på displayen.
Tidsanvisning
Displayen visar hur länge tillagningsfunktionen är igång. Tryck på
och
samtidigt för att nollställa klockan.
Beräkning
Produkten beräknar tillagningstiden.
Kontrollampa för uppvärmning
Displayen visar temperaturen i produkten.
Indikering för snabbuppvärmning
Funktionen är på. Den minskar uppvärmningstiden.
Vikt automatisk
Displayen visar att det automatiska
viktsystemet är aktivt eller att vikten
kan ändras.
Heat+Hold
Funktionen är på.
5. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
5.1 Första rengöring
Ta ut alla tillbehör och flyttbara ugnsstegar
ur produkten.
Se avsnittet "Underhåll och
rengöring".
Rengör produkten innan du använder den
första gången.
Sätt tillbaka tillbehören och de flyttbara
ugnsstegarna på sin ursprungliga plats.
10
www.electrolux.com
5.2 Första anslutning
När du ansluter produkten till eluttaget,
eller efter att strömmen har brutits, måste
du välja språk, kontrast i display, ljusstyrka
i display samt klockan.
1. Tryck på
värdet.
eller
2. Tryck på
för att bekräfta.
för att ställa in
6. DAGLIG ANVÄNDNING
3. Tryck
för att gå till undermenyn
eller godkänna inställningen.
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Du kan när som helst återgå
6.1 Navigera i menyerna
till huvudmenyn med
.
1. Aktivera produkten.
2. Tryck på
eller
menyfunktionen.
för att ställa in
6.2 Översikt över menyerna
Huvudmeny
Symbol
Menyfunktion
Tillämpning
Tillagningsfunktioner
Innehåller en lista över värmningsfunktioner.
SousVide-tillagning
Innehåller en uppvärmningsfunktion och en lista
över automatiska program.
Tillagningshjälp
Innehåller en lista över automatiska program.
Favorit Program
Innehåller en lista över favorittillagningsprogram,
som skapats av användaren.
Tillagningshjälp
Innehåller en lista över rengöringsprogram.
Normalinställning
Du kan använda dessa för att ställa in andra
ugnsinställningar.
Special
Innehåller en lista över extra tillagningsfunktioner.
Undermeny för: Normalinställning
Symbol
Undermeny
Beskrivning
Inställning klocka
Ställ klockan.
Tidsanvisning
När den är PÅ visar displayen den aktuella tiden
när du stänger av produkten.
Set + Go
När den är PÅ kan du välja funktionen i fönstret
Tillvalsfunktioner: Set + Go.
SVENSKA
Symbol
11
Undermeny
Beskrivning
Heat+Hold
När den är PÅ kan du välja funktionen i fönstret
Tillvalsfunktioner: Heat+Hold.
Tillägg tid
Aktiverar och inaktiverar funktionen Tillägg tid.
Kontrast i display
Justerar displayens kontrast i grader.
Ljusstyrka i display
Justerar displayens ljusstyrka i grader.
Val av språk
Ställer in språk för displayen.
Ljudvolym
Justerar volymen gradvis på trycktoner och signaler.
Knappljud
Aktiverar och inaktiverar touchkontrollsljudet.
Det går inte att inaktivera ljudet för på/av-touchkontrollen.
Alarm/Felsignal
Aktiverar och inaktiverar larmljuden.
Service
Visar programvarans version och konfiguration.
Grundinställningar
Återställ alla inställningar till fabriksinställningarna.
6.3 Undermeny för: SousVidetillagning
franska. Namnet hänvisar till en
tillagningsmetod i vakuumtäta plastpåsar
vid låga temperaturer.
Den här tekniken har startat i Sous-videtekniken som betyder "under vakuum" på
Symbol
Menyfunktion
Beskrivning
SousVide-tillagningsläge
Använder ånga för kött, fisk, skaldjur,
grönsaker och frukt. Ställ in temperaturen
på 50 °C - 95 °C.
SousVide-recept
Innehåller en lista över automatiska program.
6.4 Undermenyer för: Tillagningshjälp
Symbol
Menyfunktion
Beskrivning
Ångrengöring
Rengöra produkten med ånga.
Avkalkning
Rengöra ånggeneratorn.
12
www.electrolux.com
6.5 Tillagningsfunktioner
Tillagningsfunktion
Tillämpning
Varmluft
För att baka på upp till tre hyllpositioner samtidigt och för att torka mat.Ställ in temperaturen
på 20 - 40 °C lägre än för funktionen: Över/
Undervärme.
Pizza/Paj
För ugnsbakning på en nivå av rätter som kräver
mer intensiv bryning och som ska ha knaprig
botten. .Ställ in temperaturen på 20 – 40 °C lägre än för funktionen: Över/Undervärme.
Varmluft + ånga
För att spara energi när du bakar och tillagar torrare bakverk. Även för att tillaga kaka i form på
en nivå i ugnen.
Över/Undervärme
Baka och steka mat på en ugnsnivå.
Min grill
För att grilla tunna matvaror och rosta bröd.
Max grill
För grillning av tunna livsmedel i stora mängder
och för rostning av bröd.
Varmluftsgrillning
Steka större köttstycken eller fågel med ben på
1 ugnsnivå. Även för att göra gratänger och bryna.
Undervärme
För bakning av kakor med knaprig botten och
för att torka mat.
Lågtemperaturstekning
För tillredning av möra, saftiga stekar.
Uppvärmning
För att värma maten direkt på tallriken.
Intervallånga
För att baka bröd, steka större köttstycken eller
för att värma upp kylda och frysta maträtter.
Intervallånga plus
För rätter med hög fukthalt och för pochering av
fisk, brylépudding och terrin.
Ånga
För grönsaker, fisk, potatis, ris, pasta eller speciella rätter.
SVENSKA
13
6.6 Special
Tillagningsfunktion
Bröd
För att baka bröd.
Gratinerade rätter
För ugnsrätter som lasagne eller potatisgratäng.
Även för att gratinera och bryna.
Jäsning av deg
För kontrollerad jäsning av jästdeg före bakning.
Tallriksvärmare
För förvärmning av tallriken före servering.
Konservering
För att konservera grönsaker, t.ex. pickles.
Varmhållning
För varmhållning av maträtter.
Upptining
För att tina frysta livsmedel.
Fryst mat
För att tillaga snabbmat som pommes frites,
klyftpotatis och vårrullar så att de blir knapriga.
6.7 Aktivera en
tillagningsfunktion
1. Slå på produkten.
2. Välj menyn: Tillagningsfunktioner.
3. Tryck på
för att bekräfta.
4. Ställ en tillagningsfunktion.
5. Tryck på
för att bekräfta.
6. Ställ in temperaturen.
7. Tryck på
Tillämpning
för att bekräfta.
6.8 Matlagning med ånga
Locket till vattenlådan sitter i
kontrollpanelen.
VARNING!
Häll inte vatten direkt i
ånggeneratorn.
Använd endast vatten.
Använd inte filtrerat (avsaltat)
eller destillerat vatten. Använd
inte andra vätskor. Häll inte
lättantändlig vätska eller
alkohol i vattenlådan.
1. Laga maten i rätt kokkärl.
2. Tryck på locket för att öppna
vattenlådan.
3. Fyll vattenlådan med 800 ml vatten.
Vattentillförseln räcker i ca 50 minuter.
4. Tryck in vattenlådan i sitt ursprungliga
läge.
5. Aktivera produkten.
6. Välj en ångfunktion och ställ in
temperaturen.
7. Ställ vid behov in funktionen Koktid
eller Sluttid
.
Den första ångan syns efter ca
2 minuter. En ljudsignal hörs när
14
www.electrolux.com
produkten nästan uppnått inställd
temperatur.
När ånggeneratorn är tom
hörs en ljudsignal.
Signalen hörs i slutet av tillagningstiden.
8. Avaktivera produkten.
9. Töm vattenlådan när tillagningen med
ångfunktion är klar.
FÖRSIKTIGHET!
Produkten är het. Det
finns risk för att du
bränner dig. Var försiktig
när du tömmer
vattenlådan.
Samla upp allt resterande vatten från
ånggeneratorn med svampen när
produkten svalnat. Rengör vid behov
ånggeneratorn med lite ättika. Låt
produkten torka helt med luckan öppen.
6.9 SousVide-tillagning
• Maten behåller sin fulla arom utan att
flyktiga smaker och fukt förloras
• Mör struktur på kött och fisk
• Maten behåller alla mineraler och
vitaminer
• Mindre kryddor behövs eftersom
maten behåller sin naturliga smak
• Bättre arbetsflöde eftersom man inte
behöver förbereda och servera maten
på samma tid och plats
• Låg tillagningstemperatur minimerar
risken för övertillagning
• Portionering av maten gör att den lätt
att hålla
Förbereda maten
1. Skölj och skär ingredienserna i bitar.
2. Krydda ingredienserna.
3. Lägg ingredienserna i lämpliga
vakuumpåsar.
4. Vakuumförslut påsen så att du
avlägsnar så mycket luft som möjligt.
5. Påsarna måste förvaras kallt om inte
tillagningen sker omedelbart.
6. Fortsätt med funktionen: SousVidetillagning enligt anvisningarna i lämplig
tillagningstabell för maten som avses
eller recepten med tillagningshjälp.
7. Öppna påsen och servera.
8. Extra utrustning: avsluta tillagningen
genom att brunsteka eller grilla
matvarorna, t.ex, kött för att få en
krispig yta och den typiska
steksmaken.
Aktivera en funktion: SousVidetillagningsläge
1. Slå på produkten.
2. Välj menyn: SousVide-tillagning.
för att bekräfta.
3. Tryck på
4. Ställ in funktionen: SousVidetillagningsläge.
5. Tryck på
för att bekräfta.
6. Ställ in temperaturen.
7. Tryck på
för att bekräfta.
Tillagning med den här
funktionen gör att det finns
vatten kvar i vakuumpåsarna
och i ugnsutrymmet. Öppna
luckan försiktigt när
tillagningen är klar för att
undvika att det droppar
vatten på möblerna. Använd
en plåt och en handduk när
du tar ut vakuumpåsarna.
Torka av luckan,
vattenuppsamlaren i botten
och ugnsutrymmet med en
mjuk duk eller en svamp. Låt
produkten torka helt med
luckan öppen. För att
påskynda torkningen kan du
hetta upp produkten med
varmluft vid temperaturen
150 °C i ca 15 minuter.
6.10 Kontrollampa för
uppvärmning
När du aktiverar en tillagningsfunktion
visas stapeln på displayen. Stapeln visar
att temperaturen ökar.
6.11 Indikering för
snabbuppvärmning
Den minskar uppvärmningstiden.
För att aktivera funktionen, håll intryckt i
3 sekunder. Uppvärmningsindikeringen
växlar.
SVENSKA
15
6.12 Restvärme
När du stänger av ugnen visar displayen
restvärmen. Du kan använda värmen för
att hålla maten varm.
7. KLOCKFUNKTIONER
7.1 Tabell över klockfunktioner
Klockfunktion
Tillämpning
Signalur
För att ställa in nedräkning (max. 2 tim och
30 min). Denna funktion påverkar inte produktens funktioner i övrigt. Du kan också
använda den när produkten är avstängd.
Använd
på
och
för att aktivera funktionen. Tryck
eller
för att ställa in minuterna
för att starta.
Koktid
För att ställa in längden på en funktion (max
23 tim 59 min)
Sluttid
För att ställa in stopptid för en ugnsfunktion
(högst 23 timmar och 59 minuter).
Om du ställer in tiden för en klockfunktion
börjar tiden räknas ned efter 5 sekunder.
Om du använder
klockfunktionerna: Koktid,
Sluttid, stänger produkten av
värmeelementen efter 90 %
av den inställda tiden.
Produkten använder
restvärmen för att fortsätta
tillagningsprocessen tills tiden
är avslutad (3 - 20 minuter).
7.2 Ställa in klockfunktioner
• Innan du använder
funktionerna: Koktid,
Sluttid, måste du först
ställa in värmefunktionen
och temperaturen.
Produkten stängs av
automatiskt.
• Du kan använda
funktionerna: Koktid och
Sluttid samtidigt, om du
vill att produkten ska
aktiveras och avaktiveras
automatiskt på en
bestämd tid senare.
• Funktionerna: Koktid och
Sluttid fungerar inte när du
använder
matlagningstermometern.
1. Ställ en tillagningsfunktion.
flera gånger tills displayen
2. Tryck
visar den nödvändiga klockfunktionen
och den relaterade symbolen.
3. Tryck på
eller
önskad tid.
för att ställa in
16
www.electrolux.com
4. Tryck på
för att bekräfta.
En ljudsignal hörs när sluttiden uppnåtts.
Produkten stängs av. Displayen visar ett
meddelande.
5. Tryck på en touch-kontroll för att
stänga av signalen.
7.3 Heat+Hold
En ljudsignal hörs när funktionen avslutas.
Funktionen förblir på om
tillagningsfunktionen ändras.
7.4 Tillägg tid
Funktionen: Tillägg tid gör så att
tillagningsfunktionen fortsätter efter slutet
av Koktid.
Villkor för funktionen:
Kan användas för alla
tillagningsfunktioner med
Koktid eller Vikt automatisk.
Gäller inte
tillagningsfunktioner med
matlagningstermometer.
• Den inställda temperaturen är högre än
80 °C.
• Funktionen: Koktid är inställd.
Funktionen: Heat+Hold håller tillagad mat
varm vid 80 °C i 30 minuter. Den aktiveras
när bakningen eller stekningen avslutas.
Du kan aktivera och inaktivera funktionen i
menyn: Normalinställning.
1. Aktivera produkten.
2. Välj tillagningsfunktion.
3. Ställ in temperaturen på över 80 °C.
flera gånger tills displayen
4. Tryck på
visar: Heat+Hold.
5. Tryck på
1. En ljudsignal hörs när tillagningstiden
uppnåtts. Tryck på någon
touchkontroll.
Displayen visar meddelandet.
2. Tryck
för att aktivera eller
avbryta.
3. Ställ in längden på funktionen.
4. Tryck på
för att
.
för att bekräfta.
8. AUTOMATISKA PROGRAM
8.2 Tillagningshjälp med Vikt
automatisk
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Denna funktion beräknar automatiskt
stekningstiden. För att använda den måste
man mata in matens vikt.
8.1 Tillagningshjälp med
Automatiska recept
Produkten har en uppsättning recept som
du kan använda. Recepten är
förutbestämda och du kan inte ändra
dem.
1. Aktivera produkten.
2. Välj menyn: Tillagningshjälp. Tryck på
för att bekräfta.
för att bekräfta.
3. Välj kategorin och rätten. Tryck på
för att bekräfta.
4. Välj funktionen: Vikt automatisk. Tryck
på
3. Välj kategorin och rätten. Tryck på
för att bekräfta.
4. Välja ett recept. Tryck på
bekräfta.
1. Aktivera produkten.
2. Välj menyn: Tillagningshjälp. Tryck på
för att
När du använder funktionen:
Manuellt, produkten använder
de automatiska
inställningarna. De kan
ändras precis som andra
funktioner.
för att bekräfta.
5. Tryck på
eller
för att ställa in
vikten på maten. Tryck på
för att
bekräfta.
Det automatiska programmet startar.
6. Du kan ändra vikten när som helst.
Tryck på
eller
för att ändra
vikten.
7. En ljudsignal hörs när sluttiden
uppnåtts. Tryck på en touch-kontroll
för att stänga av signalen.
SVENSKA
17
Vid vissa program behöver
maten vändas efter
30 minuter. Displayen visar
en påminnelse.
9. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
9.1 Matlagningstermometer
Två temperaturer måste ställas in:
ugnstemperaturen och kärntemperaturen.
Matlagningstermometern mäter
innertemperaturen när köttbitar tillagas.
När köttet har nått den inställda
temperaturen stängs produkten av.
FÖRSIKTIGHET!
Använd endast
matlagningstermometern
som medföljer eller de rätta
reservdelarna.
Matlagningstermometern
måste sitta kvar i köttet och i
uttaget under tillagningen.
4. Tryck på
eller
på mindre än
fem sekunder för att ställa in
kärntemperaturen.
5. Ställ in tillagningsfunktion och, vid
behov, ugnstemperatur.
Produkten beräknar en ungefärlig sluttid.
Sluttiden är olika för olika mängder mat,
inställda ugnstemperaturer (lägst 120 °C)
och driftlägen. Produkten beräknar en
sluttid om ungefär 30 minuter.
6. Tryck på
för att ändra
innertemperaturen.
En ljudsignal hörs när köttet uppnått den
inställda innertemperaturen. Produkten
stängs av automatiskt.
7. Tryck på en touch-kontroll för att
stänga av signalen.
8. Dra ut matlagningstermometerns
kontakt ur uttaget och ta ut köttet ur
ugnen.
VARNING!
Matlagningstermometern är
varm. Det finns risk för att du
bränna dig. Var försiktig när
du tar bort
matlagningstermometerns
spets och kontakt.
1. Aktivera produkten.
2. Sätt in spetsen på
matlagningstermometern i mitten av
köttet.
3. Sätt i matlagningstermometerns
kontakt i uttaget framtill på produkten.
9.2 Sätta in tillbehör
FÖRSIKTIGHET!
Använd inte långpannan eller
den djupa pannan med
funktionen: Ånga.
Galler:
För in gallret mellan skenorna på
ugnsstegen och kontrollera att fötterna är
vända nedåt.
Displayen visar matlagningstermometerns
symbol.
18
www.electrolux.com
Galler och djup panna tillsammans:
Tryck på den djupa pannan mellan
skenorna på hyllstöden och ugnsgallret på
skenorna ovan.
Långpanna:
För in långpannan mellan skenorna på
ugnsstegen.
• Alla tillbehör har små
fördjupningar längst upp
på höger och vänster sida
för att öka säkerheten.
Fördjupningarna ger
också ett tippskydd.
• Den höga kanten runt
stegen är en enhet som
förhindrar att husgeråden
halkar ur.
10. TILLVALSFUNKTIONER
10.1 Favorit Program
Du kan spara dina favoritinställningar
såsom koktid, temperatur eller
tillagningsfunktion. De finns i menyn:
Favorit Program. Du kan spara 20
program.
7. Tryck på
bokstav.
eller
för att ändra
8. Tryck på
.
Nästa bokstav blinkar.
9. Utför punkt 7 igen enligt behov.
Spara ett program
intryckt för att spara.
10. Håll
Du kan skriva över ett minnesläge. När
displayen visar det första lediga
1. Aktivera produkten.
2. Ställ in en tillagningsfunktion eller ett
automatiskt program.
och trycker på
för att skriva över ett
befintligt program.
3. Tryck på
flera gånger tills displayen
visar: SPARA.
Du kan ändra namnet på ett program i
menyn: Skriv programmets namn.
för att bekräfta.
4. Tryck på
Displayen visar den första lediga
minnesläget.
5. Tryck på
för att bekräfta.
6. Ange namnet på programmet.
Den första bokstaven blinkar.
minnesläget trycker du på
eller
SVENSKA
Aktivera programmet
1. Aktivera produkten.
2. Välj menyn: Favorit Program.
3. Tryck på
för att bekräfta.
4. Välj namn på ditt favoritprogram.
5. Tryck på
för att bekräfta.
Tryck på
för att gå direkt till menyn:
Favorit Program.
10.2 Använda barnlåset
Barnlåset förhindrar att produkten
oavsiktligt slås på.
1. Slå på produkten.
2. Tryck på
och
samtidigt tills
displayen visar ett meddelande.
Upprepa steg 2 för att inaktivera
barnlåsfunktionen.
10.3 Knapplås
Funktionen förhindrar att
tillagningsfunktionen ändras oavsiktligt. Du
kan bara aktivera den när produkten är
igång.
1. Aktivera produkten.
2. Välj tillagningsfunktion eller inställning.
3. Tryck på
flera gånger tills displayen
visar: Knapplås.
för att bekräfta.
4. Tryck på
Inaktivera funktionen genom att trycka på
. Displayen visar ett meddelande. Tryck
igen och sedan på
på
bekräfta.
för att
Om du avaktiverar produkten
avaktiveras även funktionen.
10.4 Set + Go
Funktionen gör att du kan ställa in en
tillagningsfunktion (eller ett program) och
använda det senare genom att trycka på
en touchkontroll.
1. Aktivera produkten.
2. Ställ en tillagningsfunktion.
flera gånger tills displayen
3. Tryck på
visar: Koktid.
4. Ställ in tiden.
19
5. Tryck på
flera gånger tills displayen
visar: Set + Go.
6. Tryck på
för att bekräfta.
Tryck på en touchkontroll (utom för ) för
att starta funktionen: Set + Go. Den
inställda tillagningsfunktionen startar.
En ljudsignal hörs när funktionen avslutas.
• Knapplås är på när
tillagningsfunktionen är
igång.
• Menyn: Med
Normalinställning kan man
aktivera och inaktivera
funktionen: Set + Go.
10.5 Säkerhetsavstängning
Av säkerhetsskäl stängs produkten av
automatiskt efter en tid om en
uppvärmningsfunktion är igång och du
inte ändrar några inställningar.
Temperatur (°C)
Avstängningstid
(h)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 230
5.5
Den automatiska
avstängningen fungerar inte
med funktionerna: Belysning,
matlagningstermometer,Sluttid,
Koktid.
10.6 Ljusstyrka i display
Det finns två lägen för ljusstyrkan i
displayen:
• Natt - när produkten avaktiverats är
ljusstyrkan på displayen lägre mellan kl.
22.00 och 06.00.
• Dag:
– när produkten är aktiverad.
– om du trycker på en touch-kontroll
när nattläget är på (förutom PÅ/AV)
återgår displayen till
dagsljusstyrkan de kommande 10
sekunderna.
– om produkten avaktiverats och du
ställer in signaluret. Signalur. När
20
www.electrolux.com
funktionen stängs av återgår
displayen till ljusstyrka för natt.
Om du stänger av ugnen fortsätter fläkten
att gå tills ugnen har svalnat.
10.7 Kylfläkt
När produkten är på, aktiveras fläkten
automatiskt för att hålla ugnsytorna svala.
11. TRICKS OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Temperaturerna och
gräddningstiderna i tabellerna
är endast riktvärden. De beror
på recepten samt på
ingrediensernas kvalitet och
mängd.
11.1 Rekommendationer för
ugnens specialfunktioner för
uppvärmning
Varmhållning
Använd den här funktionen om du hålla
maten varm.
Temperaturen regleras automatiskt till 80
°C.
Tallriksvärmare
För uppvärmning av tallrikar och formar.
Fördela tallrikar och formar jämnt på
ugnsgallret. Flytta högar efter halva
uppvärmningstiden (byt plats på övre och
nedre).
Den automatiska temperaturen är 70 °C.
Rekommenderad hyllposition: 3.
Jäsning av deg
Du kan använda denna automatiska
funktion med alla recept på jäsdeg. Det
ger dig en god jäsningsatmosfär. . Lägg
degen i en skål som är tillräckligt stor för
att den ska kunna jäsa. Det är inte
nödvändigt att täcka över den. Sätt in ett
ugnsgaller på första nivån och ställ skålen
där. Stäng luckan och ställ in funktionen:
Jäsning av deg. Ställ in nödvändig tid.
11.2 SousVide-tillagning
Den här funktionen har lägre
tillagningstemperatur än normal tillagning.
Hantera maten med särskild omsorg för
bättre kvalitet på den.
Rekommendationer för matvarornas
säkerhet:
• Använd råvaror av hög kvalitet.
• Använd alltid råvaror som är så färska
som möjligt.
• Förvara alltid råvaror i korrekta
förhållanden innan du tillagar dem.
• Skölj alltid matvarorna innan du tillagar
dem.
• För bra och säkert resultat ska du alltid
titta på värdena i tillagningstabellerna.
Kontrollera tillagningstiden,
temperaturen och storleken på
matvarorna.
• Matvaror ska inte förvaras vid en
temperatur under 60 °C under en
längre tid för att undvika
säkerhetsproblem.
• Använd låga temperaturer endast för
mat som ska ätas rå och endast under
en kort stund.
• Sous-vide-rätter smakar bäst direkt när
de är tillagade. Om du inte äter maten
direkt efter tillagningen ska
temperaturen sänkas snabbt. Det gör
du genom att lägga maten i ett isbad
och ställa in den i kylen. Du kan förvara
maten i kylen i 2-3 dagar.
• Använd inte Sous-vide-tillagningsfunktionen för att värma matrester.
• Undvik kontakt mellan råa matvaror
och tillagad mat medan du förbereder
och tillagar maten.
• Använd inte samma verktyg för olika
saker utan att diska dem noga.
• För recept med råa ägg får äggvitor
eller äggulor inte komma i kontakt med
utsidan på äggskalen.
SVENSKA
Råd och tips för vakuumförpackning
av mat:
• Nödvändig utrustning för Sous-videtillagning-sfunktionen är vakuumtätning
och vakuumpåsar.
• Rekommenderad typ av
vakuumtätning:
kammarvakuumtätning. Endast den här
typen av vakuumtätning kan
vakuumförpacka vätskor.
• Använd vakuumpåsar korrekt för Sousvide-tillagningsfunktionen.
• Återanvänd inte vakuumpåsar.
• Lägg maten i ett lager i vakuumpåsarna
för att få ett jämnt tillagningsresultat.
• För snabbare och jämnare tillagning av
maten ska vakuumgraden ställas in på
högsta möjliga.
• Se till att området som ska förseglas är
rent för att säkerställa att vakuumpåsen
stängts ordentligt.
Allmänna råd och tips för funktionen
SousVide-tillagning:
• För att behålla tillagningsångan ska
produktens lucka alltid vara stängd när
du använder Sous-videtillagningsfunktionen.
• Öppna luckan försiktigt efter tillagning
eftersom det samlats ånga i produkten.
• Du kan tillsätta olja och kryddor till
maten efter smak. Olja hindrar maten
från att fastna i vakuumpåsen.
• Krydda maten måttligt i början
eftersom inga flyktiga smaker och fukt
förloras.
• Värm upp och koka vätskor före
vakuumförpackning för att få alkohol
att dunsta från vätskor.
21
• Du kan byta ut den råa vitlöken mot
vitlökspulver.
• Du kan byta ut olivolja mot en neutral
oljetyp.
• För snabbare och jämnare tillagning av
maten ska vakuumgraden ställas in på
högsta möjliga (99,9 %).
• Tillagningstider är rekommendationer
och kan skilja sig åt efter smak.
• Tillagningstiderna i tillagningstabellerna
är avsedda för rätter för 4 personer.
Om det är mer mat än för fyra kan
tillagningstiderna vara längre.
• Om storleken på maten skiljer sig från
dem i tillagningstabellerna kan
tillagningstiden ändras.
• Lägg vakuumpåsarna på gallret utan
överlappning när flera påsar används.
11.3 SousVide-tillagning: Kött
• Titta i tabellerna för att förhindra
undertillagning. Använd inte
köttportioner som är tjockare än vad
som visas i tabellerna.
• Tillagningstiderna i tabellerna är de
kortaste tiderna som krävs.
Tillagningstiden kan ökas efter egen
smak.
• Använd bara kött utan ben för att
undvika skador på vakuumpåsarna.
• För att fågelfiléer ska smaka bättre ska
de stekas på skinnsidan först och
därefter vakuumförpackas.
Nötkött
Livsmedel
Matvarans
tjocklek
Mängd
mat för 4
personer
(g)
Tempera- Tid (min)
tur (°C)
Falsnivå
Vatten i
vattenlådan i (ml)
Oxfilé rosa 4 cm
800
60
110 - 120
3
600
Rostbiff
genomstekt
4 cm
800
65
90 - 100
3
500
Kalvfilé rosa
4 cm
800
60
110 - 120
3
600
22
www.electrolux.com
Livsmedel
Matvarans
tjocklek
Kalvfié ge- 4 cm
nomstekt
Mängd
mat för 4
personer
(g)
Tempera- Tid (min)
tur (°C)
Falsnivå
Vatten i
vattenlådan i (ml)
800
65
3
500
90 - 100
Lamm / Vilt
Livsmedel
MatvarMängd
ans tjock- mat för 4
lek
personer
(g)
Tempera- Tid (min)
tur (°C)
Falsnivå
Vatten i
vattenlådan i (ml)
Lam röd
3 cm
600 - 650
60
180 - 190
3
700
Lamm rosa
3 cm
600 - 650
65
105 - 115
3
600
Vildsvin
3 cm
600 - 650
90
60 - 70
3
800 + 200
Harsadel
benfri
1,5 cm
600 - 650
70
50 - 60
3
600
Tempera- Tid (min)
tur (°C)
Falsnivå
Vatten i
vattenlådan i (ml)
Fågel
Livsmedel
MatvarMängd
ans tjock- mat för 4
lek
personer
(g)
Kyckling3 cm
bröst benfritt
750
70
70 - 80
3
700
Ankbröst
benfritt
2 cm
900
60
140 - 160
3
600
Kalkon2 cm
bröst benfritt
800
70
75 - 85
3
700
11.4 SousVide-tillagning: Fisk
och skaldjur
• Titta i tabellen för att förhindra
undertillagning. Använd inte
fiskportioner som är tjockare än vad
som visas i tabellen.
• Torka av fiskfiléerna med en
pappershandduk innan du lägger dem i
en vakuumpåse.
• Tillsätt en kopp vatten i vakuumpåsen
när du tillagar musslor.
SVENSKA
Livsmedel Matvarans Mängd mat Temperatjocklek
för 4 pertur (°C)
soner (g)
Tid
(min)
Fals- Vatten i vatnivå tenlådan i
(ml)
Havsruda,
filé
4 filéer 1
cm
500
70
25
3
400
Havsabborre, filé
4 filéer 1
cm
500
70
25
3
400
Ugnsrätt av 2 filéer 2
torkad fisk cm
650
65
70 - 75 3
600
Kammusslor
650
60
100 110
3
500
1000
95
20 - 25 3
500
500
75
26 - 30 3
400
1000
85
100 110
800 + 200
stora
Musslor
med skal
Räkor utan
skal
stora
Bläckfisk
3
Forellfilé 1)
2 filéer 1,5
cm
650
65
55 - 65 3
500
Laxkotletter 1)
3 cm
800
65
100 110
600
3
23
1) För att undvika att protein läcker in i fisken ska den läggas i en 10 % saltlösning (100 g salt
till 1 liter vatten) i 30 min och torka av med en pappershandduk innan du lägger den i en vakuumpåse.
11.5 SousVide-tillagning:
Grönsaker
• Skala grönsakerna efter behov.
• Vissa grönsaker kan ändra färg när du
skalar dem och tillagar i en
vakuumförpackning. För bättre resultat
ska maten tillagas omedelbart efter du
förberett den.
• För att behålla färgen på
kronärtskockor ska du lägga dem i
vatten med citronjuice när du rengjort
och skurit dem i bitar.
Livsmedel
Matvarans
tjocklek
Mängd
mat för 4
personer
(g)
Temperatur (°C)
Tid
(min)
Fals- Vatten i
nivå vattenlådan i (ml)
Sparris,
grön
anka
700 - 800
90
40 - 50 3
600
Sparris,
vit
anka
700 - 800
90
50 - 60 3
700
Zucchini
1 cm stora bitar
700 - 800
90
35 - 40 3
500
24
www.electrolux.com
Livsmedel
Matvarans
tjocklek
Mängd
mat för 4
personer
(g)
Temperatur (°C)
Tid
(min)
Purjolök
strimlor eller
ringar
600 - 700
95
40 - 45 3
700
700 - 800
90
30 - 35 3
500
Pumpa
2 cm tjocka bitar 700 - 800
90
25 - 30 3
500
Paprika
strimlor eller fjär- 700 - 800
dedelar
95
35 - 40 3
500
Selleri
1 cm stora ringar
700 - 800
95
40 - 45 3
600
Morötter
0,5 cm stora bitar
700 - 800
95
35 - 45 3
700
Rotselleri
1 cm stora bitar
700 - 800
95
45 - 50 3
700
Fänkål
1 cm stora bitar
700 - 800
95
35 - 45 3
700
Potatis
1 cm stora bitar
800 - 1000
95
35 - 45 3
700
Kronärtskockshjärtan
skuren i fjärdedelar
400 - 600
95
45 - 55 3
800
Äggplanta 1 cm stora bitar
11.6 SousVide-tillagning: Frukt
och sötsaker
• Skala frukten, avlägsna kärnor och
kärnhus efter behov
• För att behålla färgen på äpplen och
päron ska du lägga dem i vatten med
Fals- Vatten i
nivå vattenlådan i (ml)
citronjuice när du rengjort och skurit
dem i bitar.
• För bättre resultat ska maten tillagas
omedelbart efter du förberett den.
Livsme- Matvarans
del
tjocklek
Mängd mat
för 4 personer (g)
Temperatur (°C)
Tid
(min)
Fal Vatten i
sniv vattenlåå
dan i (ml)
Persika
skuret i halvor
4 frukter
90
20 - 25
3
400
Plommon
skuret i halvor
600 g
90
10 - 15
3
300
Mango
skuren i kuber ca
2 x 2 cm
2 frukter
90
10 - 15
3
300
Nektarin
skuret i halvor
4 frukter
90
20 - 25
3
400
Ananas
skivor 1 cm
600 g
90
20 - 25
3
400
Äpple
skuret i fjärdedelar 4 frukter
95
25 - 30
3
500
SVENSKA
Livsme- Matvarans
del
tjocklek
Mängd mat
för 4 personer (g)
Temperatur (°C)
Tid
(min)
Fal Vatten i
sniv vattenlåå
dan i (ml)
Päron
skuret i halvor
4 frukter
95
15 - 30
3
500
Vaniljkräm
350 g i varje påse
700 g
85
20 - 22
3
500
25
11.7 Sous-vide-vattentabell
Temperatur (°C)
Tid (min)
Vatten i vattenlådan i (ml)
50
120
500
50
190
600
55
120
550
55
190
650
60
120
600
60
190
700
65
30
350
65
60
550
70
30
400
70
60
600
75
30
450
75
60
650
80
30
500
80
60
700
85
30
550
85
60
750
90
30
500
90
60
700
95
20
500
95
40
700
95
60
800
11.8 Koka med ånga
• Använd bara kokkärl som är värmeoch korrosionsresistenta eller
ugnsformar av kromstål (endast för
vissa modeller).
• Glastallrikar går också bra.
• Rätt ugnsnivåer finns i tabellen nedan.
Räkna ugnsnivåerna nerifrån och upp.
• Tillsätt vatten vid behov när du lagar
mat i mer än 30 minuter eller när du
tillagar stora mängder mat.
26
www.electrolux.com
• Placera livsmedlen i rätt kokkärl och
sätt dem på ugnsnivåerna. Se till att
det är lite mellanrum mellan
ugnsnivåerna så att ånga kan cirkulera
runt varje kokkärl.
• Töm ut vattnet ur vattenlådan efter
varje användningstillfälle genom att
ansluta slangar och ånggenerator. Se
kapitlet "Underhåll och rengöring".
• Tabellerna innehåller uppgifter om
vanliga maträtter.
• Påbörja matlagningen med kall produkt
om inte uppgifterna i tabellerna är
annorlunda.
• Använd ett recept som är nästan
likadant om du inte kan hitta
inställningarna för ditt recept.
• När du lagar ris, använd förhållandet
1,5 : 1 – 2 : 1 vatten till ris eftersom ris
absorberar vatten.
11.9 Tabell för ångvatten
Tid (min)
Vatten i vattenlådan i (ml)
15 - 20
300
30 - 40
600
50 - 60
800
11.10 Ånga
är ungefär samma. Tillsätt den största
mängden vatten som behövs för någon av
rätterna i menyn. Lägg rätterna i rätt
kokkärl och sedan på ugnsgallren. Justera
avståndet mellan kokkärlen så att ångan
kan cirkulera.
VARNING!
Öppna inte produktens lucka
när funktionen är igång. Det
finns risk för att du bränner
dig.
Sterilisering
Funktionen är lämplig för alla typer av mat,
färsk såväl som fryst. Den kan användas
för att tillaga, värma, upptina, pochera eller
förvälla grönsaker, kött, fisk, pasta, ris,
majs, gryn och ägg.
Du kan tillaga en hel meny på en enda
gång. För att tillaga varje rätt korrekt
använder du dem med tillagningstider som
• Med denna funktion kan du sterilisera
behållare (t.ex. nappflaskor).
• Placera de rena behållarna i mitten av
gallret på den första nivån. Se till att
öppningen är vänd lite snett nedåt.
• Fyll på maximal mängd vatten i lådan
och ställ in tiden på 40 minuter.
Grönsaker
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Vatten i
vattenlådan i
(ml)
Kronärtskock- 96
or
50 - 60
2
800
Aubergine
96
15 - 25
2
450
Blomkål, hel
96
35 - 45
2
600
Blomkål, buketter
96
25 - 30
2
500
SVENSKA
27
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Vatten i
vattenlådan i
(ml)
Broccoli, hel
96
30 - 40
2
550
Broccoli, buketter
96
20 - 25
2
400
Svamp, skivor 96
15 - 20
2
400
Ärtor
96
20 - 25
2
450
Fänkål
96
35 - 45
2
600
Morötter
96
35 - 45
2
600
Kålrabbi,
strimlor
96
30 - 40
2
550
Paprika, strim- 96
lor
20 - 25
2
400
Purjolök, ringar
96
25 - 35
2
500
Gröna bönor
96
35 - 45
2
550
Småbladig bu- 96
kettsallad, buketter
20 - 25
2
450
Brysselkål
96
30 - 40
2
550
Rödbeta
96
70 - 90
2
800 +
400
Svartrot
96
35 - 45
2
600
Selleri, tärnad
96
25 - 35
2
500
Sparris, grön
96
25 - 35
2
500
Sparris, vit
96
35 - 45
2
600
Spenat
96
15
2
350
Skalade toma- 96
ter
15
2
350
Brytbönor
96
30 - 40
2
500
Savoykål
96
20 - 25
2
400
Zucchini, skivor
96
15 - 20
2
350
28
www.electrolux.com
Smårätter / tillbehör
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Vatten i vattenlådan i
(ml)
Jästdumplingar, Germknödel
96
30 - 40
2
600
Potatisdumplingar
96
35 - 45
2
600
Oskalade po- 96
tatisar, medelstora
45 - 55
2
750
Ris (vatten/
ris-förhållande 1,5:1)
96
35 - 40
2
600
Kokad potatis, fjärdedelar
96
35 - 40
2
600
Bröddumpling
96
35 - 45
2
600
Tagliatelle,
färsk
96
20 - 25
2
450
Polenta (vät- 96
skeproportion
3:1)
45 - 50
2
750
Tid (min)
Falsnivå
Vatten i vattenlådan i
(ml)
Forell, ca 250 85
g
30 - 40
2
550
Räkor, färska 85
20 - 25
2
450
Räkor, frusna 85
30 - 40
2
550
Laxkotletter
85
25 - 35
2
500
Laxöring, ca
1 000 g
85
40 - 45
2
600
Musslor
96
20 - 30
2
500
Plattfiskfilé
80
15
2
350
Fisk
Livsmedel
Temperatur (°C)
SVENSKA
29
Kött
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Vatten i vattenlådan i
(ml)
Kokt skinka
1 000 g
96
55 - 65
2
800 + 150
Kycklingbröst,
pocherat
90
25 - 35
2
500
Kyckling, pocher- 96
ad 1 000 - 1 200
g
60 - 70
2
800 + 150
Kalv-/skinkstek
utan ben, 800 1 000 g
90
80 - 90
2
800 + 300
Kassler, pocherad
90
90 - 110
2
800 + 300
Tafelspitz (oxkött 96
långkokt på riktigt
låg värme)
110 - 120
2
800 + 700
Chipolata
15 - 20
2
400
80
Ägg
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Vatten i vattenlådan i
(ml)
Ägg, hårdkokt
96
18 - 21
2
500
Ägg, medelkokt
96
13 - 16
2
450
Ägg, löskokt
96
11 - 12
2
400
11.11 Varmluftsgrillning och
Ånga i följd
Du kan tillaga kött, grönsaker och tillbehör
ett i taget när du kombinerar funktionerna.
Alla rätter blir klara att serveras samtidigt.
• Använd den här funktionen för att först
steka maten: Varmluftsgrillning.
• Lägg de förberedda grönsakerna och
tillbehören i kokkärlet som är lämpligt
för ugnstillagning och sätt sedan in i
ugnen med steken.
• Kyl ner ugnen till en temperatur runt 80
°C. Du kan kyla ner produkten
snabbare genom att öppna ugnsluckan
till första läget i ungefär 15 minuter.
• Start av funktionen: Ånga. Tillaga allt
tillsammans tills det är klart.
Maximal vattenmängd är 800
ml.
30
www.electrolux.com
Livsmedel
Varmluftsgrillning (första steget:
kokt kött)
Ånga (steg två: tillsätt grönsaker)
Tempera- Tid (min)
tur (°C)
Falsnivå
Tempera- Tid (min)
tur (°C)
Falsnivå
Engelsk
180
rostbiff 1
kg
Brysselkål,
polenta
60 - 70
kött: 1
96
40 - 50
kött: 1
grönsaker:
3
Grisstek 1 180
kg,
Potatis,
grönsaker,
sås
60 - 70
kött: 1
96
30 - 40
kött: 1
grönsaker:
3
Kalvstek 1
kg,
Ris, grönsaker
50 - 60
kött: 1
96
30 - 40
kött: 1
grönsaker:
3
180
11.12 Intervallånga plus
Tillsätt ca 300 ml vatten.
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Pudding/brylépudding i portionsskålar1)
90
35 - 40
2
Äggstanning 1)
90
30 - 40
2
Terrin 1)
90
40 - 50
2
Tunn fiskfilé
85
15 - 25
2
Tjock fiskfilé
90
25 - 35
2
Liten fisk upp till 350 90
g
25 - 35
2
Hel fisk upp till
1 000 g
35 - 45
2
90
1) Fortsätt i ytterligare en halvtimme med luckan stängd.
Uppvärmning
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Dumplingar
85
25 - 35
2
Pasta
85
20 - 25
2
SVENSKA
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Ris
85
20 - 25
2
Maträtter på en tallrik
85
20 - 25
2
31
11.13 Intervallånga
Tillsätt ca 300 ml vatten.
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Grisstek 1 000 g
160 - 180
90 - 100
2
Engelsk rostbiff
1 000 g
180 - 200
60 - 90
2
Kalvstek 1 000 g
180
80 - 90
2
Köttfärslimpa, rå
500 g
180
30 - 40
2
Kassler 600 - 1 000
g (blötlägg i 2 timmar)
160 - 180
60 - 70
2
Kyckling 1 000 g
180 - 200
50 - 60
2
Anka 1500 - 2 000
g
180
70 - 90
2
Gås 3 000 g
170
130 - 170
1
Potatisgratäng
160 - 170
50 - 60
2
Makaronipudding
190
40 - 50
2
Lasagne
180
45 - 55
2
Olika bröd 500 1 000 g
180 - 190
45 - 50
2
Bullar 40 - 60 g
180 - 210
30 - 40
2
Förgräddade bullar
200
20 - 30
2
Förgräddade baguetter 40 - 50 g
200
20 - 30
2
Förgräddade baguetter 40 - 50 g,
djupfrysta
200
25 - 35
2
11.14 Gräddning
• Din ugn kan ha andra bak-/
stekegenskaper än din gamla. Anpassa
dina vanliga inställningar (temperatur,
koktider) och placeringen av plåtar och
galler till värdena i tabellerna.
• Tillverkaren rekommenderar att du
använder den lägre temperaturen
första gången.
32
www.electrolux.com
• Om du inte kan hitta inställningarna för
ett speciellt recept, leta efter ett recept
som är nästan likadant.
• Du kan förlänga gräddningstiden med
10–15 minuter om du bakar på mer än
en nivå.
• Bakverk vid olika nivåer blir först inte
alltid lika bruna. Om detta händer ska
du inte ändra temperaturinställningen.
Skillnaden jämnar ut sig under
bakningen.
• För att utnyttja eftervärmen kan du, vid
längre gräddningstider, stänga av
ugnen cirka 10 minuter innan baktiden
gått ut.
När du tillagar frysta livsmedel kan
plåtarna i ugnen slå sig. När plåtarna
kallnar igen återtar de sin normala form.
11.15 Tips för bakning
Bakresultat
Möjlig orsak
Lösning
Kakans botten är inte tillräckligt gräddad.
Ugnsnivån är fel.
Ställ kakan på en lägre
ugnsnivå.
Kakan faller ihop och blir
degig, klumpig eller får vattenränder.
Ugnstemperaturen är för
hög.
Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en något lägre
ugnstemperatur.
Kakan faller ihop och blir
degig, klumpig eller får vattenränder.
För kort gräddningstid.
Förläng gräddningstiden.
Du kan inte minska
gräddningstiden genom
att höja temperaturen.
Kakan faller ihop och blir
degig, klumpig eller får vattenränder.
Det finns för mycket vätska i Använd mindre vätska. Var
degen.
försiktig med blandningstiderna, framför allt vid användning av en köksmaskin.
Kakan är för torr.
Ugnstemperaturen är för
låg.
Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en högre ugnstemperatur.
Kakan är för torr.
För lång gräddningstid.
Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en kortare
gräddningstid.
Kakan blir ojämnt brun.
Ugnstemperaturen är för
Ställ in en lägre ugnstemhög och gräddningstiden är peratur och en längre
för kort.
gräddningstid.
Kakan blir ojämnt brun.
Degen är ojämnt fördelad.
Kakan blir inte klar med den Ugnstemperaturen är för
inställda tiden.
låg.
Fördela degen jämnt på
bakplåten.
Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en något högre
ugnstemperatur.
SVENSKA
11.16 Bakning på en nivå:
Bakverk i formar
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Tysk ringkaka/ Varmluft
franskt briochebröd
150 - 160
50 - 70
1
Madeirakaka/
fruktkaka
Varmluft
140 - 160
70 - 90
1
Fatless sponge
cake / Lätt
sockerkaka
utan fett
Varmluft
140 - 150
35 - 50
2
Fatless sponge
cake / Lätt
sockerkaka
utan fett
Över/Undervärme
160
35 - 50
2
Tårtbotten av
mördeg
Varmluft
170 - 1801)
10 - 25
2
Tårtbotten av
sockerkaka
Varmluft
150 - 170
20 - 25
2
Apple pie / Äp- Varmluft
pelpaj (2 formar
Ø 20 cm, diagonalt placerade)
160
60 - 90
2
Apple pie / Äp- Över/Underpelpaj (2 formar värme
Ø 20 cm, diagonalt placerade)
180
70 - 90
1
Cheesecake
Över/Undervärme
170 - 190
60 - 90
1
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Vetefläta/krans
Över/Undervärme
170 - 190
30 - 40
3
Tyskt julbröd
Över/Undervärme
160 - 1801)
50 - 70
2
1) Förvärm ugnen.
Bakverk på plåtar
33
34
www.electrolux.com
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Bröd (rågbröd): Över/Under1. Första del- värme
en av
gräddningen.
2. Andra delen
av gräddningen.
1. 2301)
2. 160 - 180
1. 20
2. 30 - 60
1
Petit-chouer/
bakelser
Över/Undervärme
190 - 2101)
20 - 35
3
Rulltårta
Över/Undervärme
180 - 2001)
10 - 20
3
Vetelängd med
strössel
Varmluft
150 - 160
20 - 40
3
Smörkakor/
sockerkringlor
Över/Undervärme
190 - 2101)
20 - 30
3
Fruktkaka (på
Varmluft
jästdeg/sockerkaksdeg) 2)
150
35 - 55
3
Fruktkaka (på
Över/Underjästdeg/socker- värme
kaksdeg) 2)
170
35 - 55
3
Fruktkaka av
mördeg
Varmluft
160 - 170
40 - 80
3
Jästkaka med
känslig fyllning
(t.ex. kvarg,
grädde, kräm)
Över/Undervärme
160 - 1801)
40 - 80
3
1) Förvärm ugnen.
2) Använd en långpanna.
Småkakor
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Mördegskakor
Varmluft
150 - 160
10 - 20
3
Short bread /
Varmluft
Mördegskaka /
Mördegsremsor
140
20 - 35
3
Short bread /
Över/UnderMördegskaka / värme
Mördegsremsor
1601)
20 - 30
3
SVENSKA
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Småkakor av
sockerkaksdeg
Varmluft
150 - 160
15 - 20
3
Bakverk med
äggvita/
maränger
Varmluft
80 - 100
120 - 150
3
Mandelbiskvier
Varmluft
100 - 120
30 - 50
3
Småkakor av
jästdeg
Varmluft
150 - 160
20 - 40
3
Smördegskakor Varmluft
170 - 1801)
20 - 30
3
Bullar
Varmluft
1601)
10 - 25
3
Bullar
Över/Undervärme
190 - 2101)
10 - 25
3
Small cakes /
Muffins (20
stycken/plåt)
Varmluft
1501)
20 - 35
3
Small cakes /
Muffins (20
stycken/plåt)
Över/Undervärme
1701)
20 - 30
3
1) Förvärm ugnen.
11.17 Puddingar och gratänger
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Makaronipudding
Över/Undervärme
180 - 200
45 - 60
1
Lasagne
Över/Undervärme
180 - 200
25 - 40
1
Grönsaksgratäng1)
Varmluftsgrillning
160 - 170
15 - 30
1
Ostbaguetter
Varmluft
160 - 170
15 - 30
1
Söta puddingar
Över/Undervärme
180 - 200
40 - 60
1
Fiskpudding
Över/Undervärme
180 - 200
30 - 60
1
Fyllda grönsaker
Varmluft
160 - 170
30 - 60
1
1) Förvärm ugnen.
35
36
www.electrolux.com
11.18 Varmluft + ånga
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Makaronipudding
170 - 190
45 - 60
2
Lasagne
170 - 190
45 - 60
2
Potatisgratäng
180 - 200
50 - 60
2
Desserter
170 - 190
45 - 60
2
Kaka i ringform, mjuk kaka
150 - 160
50 - 70
1
Vetefläta/krans
160 - 180
40 - 50
2
Vetelängd med strössel
150 - 160
20 - 30
3
Smörkakor/sockerkringlor1)
180 - 200
20 - 30
3
Småkakor av jästdeg
150 - 160
20 - 40
2
1) Förvärm ugnen.
11.19 Bakning på flera nivåer
Använda funktionen: Varmluft.
Bakverk på plåtar
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Petit-chouer/
bakelser
160 - 1801)
Smuldegspaj
150 - 160
Falsnivå
2 positioner
3 positioner
25 - 45
1/4
-
30 - 45
1/4
-
1) Förvärm ugnen.
Småkakor/small cakes/bakelser/bullar
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
150 - 160
Falsnivå
2 positioner
3 positioner
20 - 40
1/4
1/3/5
Short bread /
140
Mördegskaka /
Mördegsremsor
25 - 45
1/4
1/3/5
Småkakor av
sockerkaksdeg
160 - 170
25 - 40
1/4
-
Bakverk med
äggvita, maränger
80 - 100
130 - 170
1/4
-
Mördegskakor,
kex
SVENSKA
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Mandelbiskvier
100 - 120
Småkakor av
jästdeg
160 - 170
37
Falsnivå
2 positioner
3 positioner
40 - 80
1/4
-
30 - 60
1/4
-
Smördegskakor 170 - 1801)
30 - 50
1/4
-
Bullar
180
20 - 30
1/4
-
Small cakes /
Muffins (20
stycken/plåt)
1501)
23 - 40
1/4
-
1) Förvärm ugnen.
11.20 Lågtemperaturstekning
Använd den här funktionen för magra,
möra stycken av kött och fisk. Den här
funktionen kan inte användas för recept
som grytstek eller fet fläskstek. Du kan
använda matlagningstermometern för att
säkerställa att köttet har rätt
kärntemperatur (se tabellen för
matlagningstermometern). Du kan
använda funktionen
Lågtemperaturstekning med eller utan
matlagningstermometern. Använd
matlagningstermometern för kött som inte
får bli helt genomstekt. En ljudsignal hörs
när maten uppnått inställd
kärntemperatur. Ugnen fortsätter att
fungera med funktionen Varmhållning tills
den stängs av.
Under de första 10 minuterna kan du ställa
in en ugnstemperatur mellan 80 °C och
150 °C. Normaltemperatur är 90 °C. När
temperaturen ställts in fortsätter ugnen att
tillaga på 80 °C. Använd inte den här
funktionen för fågel.
Tillaga alltid utan lock när du
använder den här funktionen.
1. Bryn köttet under mycket hög värme.
2. Placera köttet på ett stekfat eller direkt
på gallret.
3. Placera plåten under gallret för att
fånga upp fettet.
4. Placera gallret i ugnen.
5. Sätt matlagningstermometern i köttet.
6. Välj funktionen:
Lågtemperaturstekning och ställ in rätt
slutkärntemperatur.
7. En ljudsignal hörs när produkten
uppnått inställd temperatur. Därefter
ställer ugnen automatiskt om till en
lägre temperatur för fortsatt tillagning.
Nötkött
Livsmedel
Mängd
Bryna var- Temperatur
je sida
(°C)
(min)
Falsnivå Tid (min)
Filé, rosa
1000 - 1500
2
80 - 90
2
90 - 110
Rostbiff, rosa
1000 - 1500
4
80 - 90
2
180 - 240
38
www.electrolux.com
Kalv
Livsmedel
Mängd
Bryna var- Temperatur
je sida
(°C)
(min)
Falsnivå
Tid (min)
Filé rosé
1000 - 1500
2
80 - 90
2
90 - 120
Stek, i ett stycke 1000 - 1500
4
80 - 90
2
120 - 150
Nierstück
1000 - 1500
4
80 - 90
2
120 - 150
Livsmedel
Mängd
Bryna var- Temperatur
je sida
(°C)
(min)
Falsnivå
Tid (min)
Filé rosé
1000 - 1500
2
80 - 90
2
90 - 110
Stek, i ett stycke 1000 - 1500
4
80 - 90
2
150 - 170
Nierstück
4
80 - 90
2
150 - 170
Fläsk
1000 - 1500
11.21 Pizza/Paj
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Pizza (tunn botten)
200 - 2301)2)
15 - 20
2
Pizza (med många
ingredienser)
180 - 200
20 - 30
2
Paj
180 - 200
40 - 55
1
Ugnsbakad spenat
160 - 180
45 - 60
1
Quiche Lorraine
170 - 190
45 - 55
1
Schweizisk ostpaj
170 - 190
45 - 55
1
Äppelkaka, täckt
150 - 170
50 - 60
1
Grönsakspaj
160 - 180
50 - 60
1
Osyrat bröd
2301)
10 - 20
2
Smördegskakor
160 - 1801)
45 - 55
2
Flammekuchen (piz- 2301)
zaliknande rätt från
Alsace)
12 - 20
2
Piroger
15 - 25
2
180 - 2001)
1) Förvärm ugnen.
2) Använd en långpanna.
SVENSKA
11.22 Stekning
• Använd värmebeständiga ugnsformar
(se tillverkarens bruksanvisning).
• Du kan steka stora stekar direkt i den
djupa långpannan (i förekommande fall)
eller på gallret ovanför den djupa
långpannan.
• Stek magert kött i stekgrytan med lock.
Det gör att köttet blir saftigare.
• Alla typer av kött som ska ha en
stekyta kan stekas i en stekgryta utan
lock.
• Vi rekommenderar att kött och fisk som
steks i produkten väger minst 1 kg.
• För att förhindra att köttsaft som
tränger ut bränner fast kan du tillsätta
lite vätska i långpannan.
• Vänd steken vid behov (efter 1/2 - 2/3
av stektiden).
• Ös stora stekar samt fågel med deras
egen saft flera gånger under
stekningen. Därigenom blir resultatet
bättre.
• Stäng av ugnen ca. 10 minuter före
stektidens slut och utnyttja
eftervärmen.
11.23 Stektabeller
Nötkött
Livsmedel
Mängd
Funktion
Tid (min)
Falsnivå
Grytstek
1 - 1,5 kg
Över/Under- 230
värme
120 - 150
1
Engelsk rostbiff
eller filé: röd
per cm höjd Varmluftsgrillning
190 - 2001)
5-6
1
Engelsk rostbiff
eller filé: medel
per cm höjd Varmluftsgrillning
180 - 1901)
6-8
1
Engelsk rostbiff
eller filé: välstekt
per cm höjd Varmluftsgrillning
170 - 1801)
8 - 10
1
Temperatur (°C)
Mängd
Funktion
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Bog/hals/skink- 1 - 1,5 kg
stek
Varmluftsgrillning
160 - 180
90 - 120
1
Kotlett/
revbensspjäll
1 - 1,5 kg
Varmluftsgrillning
170 - 180
60 - 90
1
Köttfärslimpa
750 g - 1 kg Varmluftsgrillning
160 - 170
50 - 60
1
Fläsklägg (lagad i förväg)
750 g - 1 kg Varmluftsgrillning
150 - 170
90 - 120
1
1) Förvärm ugnen.
Fläsk
Livsmedel
39
40
www.electrolux.com
Kalv
Livsmedel
Mängd (kg)
Funktion
Temperatur Tid (min)
(°C)
Falsnivå
Kalvstek
1
Varmluftsgrillning
160 - 180
90 - 120
1
Kalvlägg
1.5 - 2
Varmluftsgrillning
160 - 180
120 - 150
1
Livsmedel
Mängd (kg)
Funktion
Temperatur Tid (min)
(°C)
Falsnivå
Falsnivå
Lammstek
med ben/
lammstek
1 - 1.5
Varmluftsgrillning
150 - 170
100 - 120
1
Lammsadel
1 - 1.5
Varmluftsgrillning
160 - 180
40 - 60
1
Livsmedel
Mängd
Funktion
Temperatur Tid (min)
(°C)
Harsadel/
harstek med
ben
upp till 1 kg
Över/Undervärme
2301)
30 - 40
1
Rådjurssadel, hjortsadel
1,5 - 2 kg
Över/Undervärme
210 - 220
35 - 40
1
Rådjurs-/
hjortbog
1,5 - 2 kg
Över/Undervärme
180 - 200
60 - 90
1
Funktion
Temperatur Tid (min)
(°C)
Falsnivå
Bitar av fågel 200 - 250 g
var
Varmluftsgrillning
200 - 220
30 - 50
1
Halv kyckling 400 - 500 g
var
Varmluftsgrillning
190 - 210
35 - 50
1
Kyckling, un- 1 - 1,5 kg
ghöna
Varmluftsgrillning
190 - 210
50 - 70
1
Anka
Varmluftsgrillning
180 - 200
80 - 100
1
Lamm
Vilt
Falsnivå
1) Förvärm ugnen.
Fågel
Livsmedel
Mängd
1,5 - 2 kg
SVENSKA
Livsmedel
Mängd
Funktion
Temperatur Tid (min)
(°C)
Falsnivå
Gås
3,5 - 5 kg
Varmluftsgrillning
160 - 180
120 - 180
1
Kalkon
2,5 - 3,5 kg
Varmluftsgrillning
160 - 180
120 - 150
1
Kalkon
4 - 6 kg
Varmluftsgrillning
140 - 160
150 - 240
1
41
Fisk (ångkokning)
Livsmedel
Mängd (kg)
Funktion
Temperatur Tid (min)
(°C)
Falsnivå
Hel fisk
1 - 1.5
Över/Undervärme
210 - 220
1
11.24 Min grill
40 - 60
• Förvärm alltid den tomma ugnen med
grillfunktionerna i 5 minuter.
• Grilla alltid med maximal
temperaturinställning.
• Placera gallret på den ugnsnivå som
rekommenderas i grilltabellen.
• Placera alltid plåten som ska fånga upp
fettet på den första ugnsnivån.
• Grilla endast tunna bitar av kött eller
fisk.
FÖRSIKTIGHET!
Grilla alltid med stängd
ugnslucka.
Min grill
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
1:a sidan
2:a sidan
Engelsk rostbiff
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Oxfilé
230
20 - 30
20 - 30
3
Stek av gris
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Stek av kalv
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Stek av lamm
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Hel fisk, 500 1 000 g
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
Max grill
Livsmedel
Burgers / Hamburgare
Tid (min)
Falsnivå
1:a sidan
2:a sidan
8 - 10
6-8
4
42
www.electrolux.com
Livsmedel
Tid (min)
Falsnivå
1:a sidan
2:a sidan
Fläskfilé
10 - 12
6 - 10
4
Korv
10 - 12
6-8
4
Oxfilé/kalvstek
7 - 10
6-8
4
Toast / Rostat
bröd1)
1-3
1-3
5
Varma smörgåsar
6-8
-
4
1) Förvärm ugnen.
11.25 Frysta matvaror
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Fryst pizza
200 - 220
15 - 25
2
Fryst panpizza
190 - 210
20 - 25
2
Kyld pizza
210 - 230
13 - 25
2
Fryst portionspizza
180 - 200
15 - 30
2
Pommes Frites,
tunn
200 - 220
20 - 30
3
Pommes Frites,
tjock
200 - 220
25 - 35
3
Croquetter
220 - 230
20 - 35
3
Riven potatisgräng
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne/Cannelloni, 170 - 190
kyld
35 - 45
2
Fryst lasagne/
cannelloni
160 - 180
40 - 60
2
Ugnsgratinerad ost
170 - 190
20 - 30
3
Kycklingvingar
190 - 210
20 - 30
2
Frysta färdigrätter
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Temperatur
(°C)
Fryst Pizza
Över/Undervärme
enligt tillverkaenligt tillverka3
rens anvisningar rens anvisningar
SVENSKA
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Pommes
Frites1) (300 –
600 g)
Över/Under200 - 220
värme eller Varmluftsgrillning
Baguetter
Över/Undervärme
enligt tillverkaenligt tillverka3
rens anvisningar rens anvisningar
Fruktkaka
Över/Undervärme
enligt tillverkaenligt tillverka3
rens anvisningar rens anvisningar
43
Temperatur
(°C)
enligt tillverka3
rens anvisningar
1) Vänd pommes fritesen 2 till 3 gånger under tillagningen.
11.26 Upptining
• Ta bort förpackningen från maten och
lägg den sedan på en tallrik.
• Använd den första ugnsnivån nerifrån.
• Täck inte över maten med en skål eller
tallrik eftersom det kan förlänga
upptiningstiden.
Livsme- Mängd
del
Upptiningstid (min)
Efterupptiningstid
(min)
Kommentar
Kyckling
1 kg
100 - 140
20 - 30
Lägg kycklingen på ett upp- och
nervänt tefat på en stor tallrik
Vänd efter halva tiden.
Kött
1 kg
100 - 140
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Kött
500 g
90 - 120
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Forell
150 g
25 - 35
10 - 15
-
Jordgub- 300 g
bar
30 - 40
10 - 20
-
Smör
250 g
30 - 40
10 - 15
-
Grädde
2 x 200 g
80 - 100
10 - 15
Vispa grädden medan den fortfarande är något frusen.
Tårta
1,4 kg
60
60
-
11.27 Konservering
• Använd enbart, på marknaden
tillgängliga, konserveringsburkar av
samma mått.
• Använd inte glas med skruvlock och
bajonettförslutning eller metallburkar.
• Använd första nivån från botten för
ändamålet.
• Sätt inte mer än sex enliters burkar på
plåten.
• Fyll upp burkarna med lika mycket i
varje och förslut med ett klämlock.
• Burkarna får inte röra vid varandra.
• Häll ca. 1/2 liter vatten i bakplåten så
att det blir tillräckligt fuktigt i ugnen.
• När vätskan i burkarna börjar sjuda
(efter ca 35 - 60 minuter med
enlitersburkarna) stänger du av ugnen
eller sänker temperaturen till 100 °C (se
tabellen).
44
www.electrolux.com
Torkad frukt
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsätt att tillaga
på 100 °C (min)
Jordgubbar/blåbär/
hallon/mogna krusbär
160 - 170
35 - 45
-
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsätt att tillaga
på 100 °C (min)
Päron/kvitten/plommon
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsätt att tillaga
på 100 °C (min)
Morötter 1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Gurka
160 - 170
50 - 60
-
Blandade inlagda
grönsaker
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kålrabbi/ärtor/sparris
160 - 170
50 - 60
15 - 20
Stenfrukt
Grönsaker
1) Låt stå i ugnen efter att den har stängts av.
11.28 Torkning
• Täck smorda plåtar med
bakplåtspapper.
• För bättre resultat, stanna ugnen efter
halva torktiden, öppna luckan och låt
det svalna över natten för att fullfölja
torkningen.
Grönsaker
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Bönor
60 - 70
Pepparfrukter
Falsnivå
1 position
2 positioner
6-8
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
Soppgrönsaker
60 - 70
5-6
3
1/4
Svamp
50 - 60
6-8
3
1/4
Örter
40 - 50
2-3
3
1/4
SVENSKA
Frukt
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Plommon
60 - 70
Aprikoser
Falsnivå
1 position
2 positioner
8 - 10
3
1/4
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Äppelskivor
60 - 70
6-8
3
1/4
Päron
60 - 70
6-9
3
1/4
11.29 Bröd
Förvärmning rekommenderas inte.
Häll 200 ml vatten i vattenlådan.
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Franskbröd
180 - 200
40 - 60
2
Baguette
200 - 220
35 - 45
2
Mjuk kaka
160 - 180
40 - 60
2
Ciabatta
200 - 220
35 - 45
2
Rågbröd
180 - 200
50 - 70
2
Mörkt bröd
180 - 200
50 - 70
2
Fullkornsbröd
170 - 190
60 - 90
2
11.30 Tabell matlagningstermometer
Nötkött
Livsmedel
Matens innertemperatur (°C)
Högrev/oxfilé: röd
45 - 50
Högrev/oxfilé: rosa
60 - 65
Högrev/oxfilé: välstekt
70 - 75
Fläsk
Livsmedel
Matens innertemperatur (°C)
Bog/hals/skinkstek
80 - 82
Kotlett, rökt kassler
75 - 80
Köttfärslimpa
75 - 80
Kalv
Livsmedel
Matens innertemperatur (°C)
Kalvstek
75 - 80
45
46
www.electrolux.com
Livsmedel
Matens innertemperatur (°C)
Kalvlägg
85 - 90
Får/lamm
Livsmedel
Matens innertemperatur (°C)
Fårbog
80 - 85
Fårsadel
80 - 85
Lammstek/lammstek med ben
70 - 75
Vilt
Livsmedel
Matens innertemperatur (°C)
Harsadel
70 - 75
Harbog
70 - 75
Hel hare
70 - 75
Rådjurssadel, hjortsadel
70 - 75
Rådjurs-/hjortbog
70 - 75
Fisk
Livsmedel
Matens innertemperatur (°C)
Lax
65 - 70
Foreller
65 - 70
12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
12.1 Anmärkningar om
rengöring
• Torka av framsidan med en mjuk trasa
och varmt vatten och diskmedel.
• Använd ett rengöringsmedel avsett för
rengöring av metallytor.
• Rengör produkten efter varje
användningstillfälle. Fettansamling eller
andra matrester kan leda till eldsvåda.
Risken är högre för grillpannan.
• Ta bort envis smuts med speciell
ugnsrengöring.
• Rengör alla ugnstillbehör efter varje
användningstillfälle och låt dem torka.
Använd en mjuk duk med varmt vatten
och ett rengöringsmedel.
• Använd inte starka medel, föremål med
skarpa kanter eller diskmaskin vid
rengöring om du har tillbehör i Super
Clean. Det kan skada ytan.
12.2 Borttagning av
ugnsstegarna
Se till att ugnen har kallnat innan du utför
någon form av underhåll. Det finns risk för
att du bränna dig.
Ta ut ugnsstegarna när produkten ska
rengöras.
1. Dra försiktigt upp ugnsstegarna ur den
främre upphängningen.
SVENSKA
1
3
2
2. Dra först ut stegarnas främre del från
sidoväggen.
3. Dra ur stegen från den bakre
upphängningen.
Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
12.3 Ångrengöring
Avlägsna så mycket smuts som möjligt
manuellt.
Torka av glaset på insidan med en mjuk
trasa och varmt vatten och diskmedel.
Ta bort ugnsstegen för att rengöra
sidoväggarna.
FÖRSIKTIGHET!
För bättre prestanda kan du
starta rengöringsfunktionen
när produkten är sval.
Kontrollera restvärmen.
Använd alltid funktionen efter tillagning
med ånga.
När funktionen är aktiverad är lampan
släckt.
1. Häll 400 ml vatten blandat med 3
matskedar ättika (utan örter) direkt i
ånggeneratorn.
2. Välj i menyn: Tillagningshjälp.
3. Aktivera funktionen: Ångrengöring.
Displayen visar varaktigheten för
funktionen (33 minuter).
En ljudsignal hörs när programmet är klart.
4. Tryck på touchkontroll för att stänga
av signalen.
5. Torka av insidan av produkten med en
mjuk torr trasa.
6. Ta bort allt resterande vatten från
ånggeneratorn.
47
7. Lämna ugnsluckan öppen ca 1 timme
efter rengöringen. Vänta tills produkten
är torr. För att påskynda torkningen
kan du hetta upp produkten med
varmluft vid temperaturen 150 °C i ca
15 minuter.
Du kan få maximal effekt av
rengöringsfunktionen om du rengör
produkten manuellt direkt efter att
funktionen avslutats.
Använd funktionen två gånger om
smutsnivån är hög. Se till att produkten är
kall innan du aktiverar det andra
programmet.
12.4 Avkalkning av
ånggeneratorn
1. Häll 250 ml vatten blandat med 3
matskedar ättika direkt i
ånggeneratorn.
2. Välj i menyn: Tillagningshjälp.
3. Aktivera funktionen: Avkalkning.
Displayen visar funktionens varaktighet (15
minuter).
En ljudsignal hörs när programmet är klart.
4. Tryck på en touch-kontroll för att
stänga av signalen.
5. Ta bort allt resterande vatten från
ånggeneratorn.
6. Låt luckan vara öppen i ca 1 timme så
att ugnen kan torka ordentligt. För att
påskynda torkningen kan du hetta upp
produkten med varmluft vid
temperaturen 150 °C i ca 15 minuter.
12.5 Demontering och
montering av luckan
Du kan ta bort luckan och de inre
glasrutorna för rengöring. Antalet glasrutor
skiljer sig mellan olika modeller.
VARNING!
Var försiktig när du tar bort
luckan. Luckan är tung.
1. Öppna luckan helt.
2. Tryck in klämspärrarna (A) på de två
gångjärnen till luckan helt och hållet.
48
www.electrolux.com
VARNING!
Var försiktig när du tar bort
luckan. Luckan är tung.
A
A
3. Stäng ugnsluckan till den första öppna
positionen (ungefär 70° vinkel ).
4. Håll i luckan med en hand på vardera
sidan och dra ut den i en vinkel uppåt
från produkten.
5. Lägg ner luckan med utsidan neråt på
en mjuk handduk på ett stabilt
underlag. Det hindrar den från att
repas.
6. Ta tag i lucklisten (B) på båda sidorna
av luckans övre kant och tryck inåt för
att frigöra klämlåset.
1. Öppna luckan helt.
2. Tryck in klämspärrarna (A) på de två
gångjärnen till luckan helt och hållet.
A
A
3. Stäng luckan tills den har en vinkel på
ungefär 45°.
2
B
45°
1
7. Dra lucklisten framåt för att ta bort
den.
8. Håll glasen i överkanten ett i taget och
dra dem uppåt och ut ur skenorna.
4. Håll i luckan med en hand på vardera
sidan och dra ut den i en vinkel uppåt
från produkten.
5. Lägg ner luckan med utsidan neråt på
en mjuk handduk på ett stabilt
underlag. Det hindrar den från att
repas.
Sätt tillbaka luckan när rengöringen är klar.
Utför stegen ovan i omvänd ordning.
12.7 Byte av lampan
9. Rengör glasrutorna med vatten och
lite diskmedel. Torka glasrutan noga.
Sätt tillbaka glasrutorna och luckan när du
är klar med rengöringen. Utför stegen
ovan i omvänd ordning. Sätt i det mindre
glaset först och sedan det större.
12.6 Demontering och
montering av luckan
Du kan ta loss luckan för att rengöra den.
Lägg en tygbit på botten av produktens
innandöme. Detta förhindrar skador på
lampglaset och ugnsutrymmet.
SVENSKA
VARNING!
Risk för elstötar! Koppla från
säkringen innan du byter
lampan.
Lampan och lampglaset kan
vara varma.
1. Avaktivera produkten.
2. Ta ut säkringarna ur säkringsskåpet
eller stäng av huvudströmbrytaren.
Övre lampan
1. Ta bort lampglaset genom att vrida
det moturs.
49
2. Ta bort metallringen och rengör
skyddsglaset.
3. Byt ut lampan mot en passande
lampa som tål upp till 300 °C.
4. Sätt dit metallringen på skyddsglaset.
5. Sätt tillbaka lampglaset.
Sidolampan
1. Ta ut den vänstra stegen för att
komma åt lampan.
2. Använd en 20 torx-skruvmejsel för att
ta av kåpan.
3. Ta bort och rengör täckplåt och
packning.
4. Byt ut lampan mot en passande
lampa som tål upp till 300 °C.
5. Montera metallramen och tätningen.
Dra åt skruvarna.
6. Sätt i vänster ugnsstege.
13. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
13.1 Om produkten inte fungerar...
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Ugnen värms inte upp.
Ugnen är avstängd.
Sätt på ugnen.
Ugnen värms inte upp.
Klockan är inte ställd.
Ställ klockan.
Ugnen värms inte upp.
Nödvändiga inställningar är
inte gjorda.
Kontrollera att rätt inställningar gjorts.
Ugnen värms inte upp.
Automatisk avstängning är
aktiverat.
Se "Automatisk avstängning".
Ugnen värms inte upp.
Barnlåset är aktiverat.
Se "Användning av Barnlåset".
Ugnen värms inte upp.
Locket är inte ordentligt
stängt.
Stäng luckan helt.
Ugnen värms inte upp.
En säkring har utlösts.
Kontrollera om säkringen är
orsaken till felet. Om säkringen går gång på gång, tala
med en behörig elektriker.
Belysningen fungerar inte.
Lampan är trasig.
Byt lampa.
50
www.electrolux.com
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Displayen visar F111.
Kontakten till matlagningstermometern är inte rätt
isatt i uttaget.
Sätt in matlagningstermometerns kontakt så långt in i
uttaget det går.
På displayen visas ett felmeddelande som inte står i
tabellen.
Det föreligger ett elektriskt
fel.
• Stäng av ugnen via
hushållets säkring eller
säkerhetsbrytaren i säkringsskåpet och slå på
den igen.
• Kontakta kundtjänst om
felmeddelandet visas på
displayen igen.
Ånga och kondens avsätts
på maten och i ugnen.
Du lät maten stå för länge i
ugnen.
Låt inte maträtter stå i ugnen längre än 15 - 20 minuter efter att tillagningen är
klar.
13.2 Tekniska data
Kontakta försäljaren eller en auktoriserad
serviceverkstad om du inte kan avhjälpa
felet.
yttre kanten av produktens innanmäte.
Avlägsna inte märkskylten från
produktutrymmet.
Information som kundtjänst behöver finns
på typskylten. Typskylten sitter på den
Vi rekommenderar att du antecknar den här:
Modell (Mod.)
.........................................
PNC (produktnummer)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
14. INSTALLATION
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
14.1 Inbyggnad
Enheten för inbyggnad måste
uppfylla stabilitetskraven
enligt DIN 68930.
SVENSKA
min.
3 mm
min.
50 mm
=
=
51
52
www.electrolux.com
546 21
min. 550
20
600
548
15
546 21
114
589
594
min. 560
579
min. 550
590
20
548
15
114
min. 560
589
594
579
594
594
5
5
3
3
alternativ 100
max. R1200 mm
130
140
H05VV-F
H05RR-F
min. 1600 mm
90°
SVENSKA
53
2x3,5x25
15. ENERGIEFFEKTIVITET
15.1 Informationsblad och information enligt EU 65-66/2014
Leverantörens namn
Electrolux
Modellbeskrivning
EOBP8801VX
Energiindex
106.0
Energiklass
A
Energiförbrukning med en standardrätt, över/under- 1.09 kWh/program
värme
Energiförbrukning med en standardrätt, varmluft
0.89 kWh/program
Antal utrymmen
1
Värmekälla
Elektricitet
Ljudstyrka
70 l
Typ av ugn
Inbyggnadsugn
Massa
40.5 kg
EN 60350-1 - Elektriska
matlagningsprodukter - Del 1: Områden,
ugnar, ångugnar och grillar Funktionsprovning.
15.2 Sparar energi
Denna produkt har funktioner som låter
dig spara energi under vanlig matlagning.
• Allmänna tips
– Kontrollera att ugnsluckan är
ordentligt stängd när produkten är
54
www.electrolux.com
igång och låt den vara stängd så
mycket som möjligt under
tillagningen.
– Använd metalltallrikar för att öka
energisparandet.
– När så är möjligt, lägg maten i
ugnen utan att värma upp den.
– För matlagning som varar längre än
30 minuter ska ugnstemperaturen
minskas till lägsta möjliga, 3 - 10
minuter innan matlagningstiden går
ut, beroende på längden på
matlagningen. Restvärmen i ugnen
fortsätter laga maten.
– Använd restvärmen för att värma
annan mat.
• Matlagning med fläkt - när så är
möjligt, använd
matlagningsfunktionerna med fläkt för
att spara energi.
• Restvärme
– Om ett program med tidval väljs i
vissa uppvärmningsfunktioner
aktiveras (Koktid, Sluttid) och om
tillagningstiden är längre än 30
minuter stängs värmeelementen av
automatiskt 10 % tidigare. Fläkten
och lampan fortsätter att vara
igång.
• Matlagning med släckt lampa släck lampan under matlagning och
tänd den bara när det behövs.
• Hålla maten varm - om du vill
använda restvärmen för att hålla maten
varm väljer du lägsta möjliga
temperaturinställning. Temperaturen för
restvärme visas på displayen.
16. SVERIGE - KUNDTJÄNST OCH SUPPORT
SE
I användarhandboken och på
www.electrolux.se finns information om
hur mindre fel hanteras och hur produkten
ska skötas. Service och/eller installation av
elektriska komponenter och/eller
vattenanslutningar ska utföras av en
behörig tekniker. Ha inköpskvittot och
följande uppgifter till hands när du
kontaktar serviceavdelningen:
Modell :.....................................
Serienummer :..............................
Produktnummer :............................
Inköpsdatum :..............................
Du kan få mer hjälp och hämta
bruksanvisningar via vår webbplats.
Registrera din produkt och få tillgång till
mer användbar information om din
produkt:
+46 (0)771 76 76 76
Electrolux Service,
S:t Göransgatan 143,
S-105 45 Stockholm
www.RegisterElectrolux.com
17. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att placera
den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår
miljö och vår hälsa genom att återvinna
avfall från elektriska och elektroniska
produkter. Släng inte produkter märkta
*
med symbolen med hushållsavfallet.
Lämna in produkten på närmaste
återvinningsstation eller kontakta
kommunkontoret.
SVENSKA
55
Bruksanvisning: Svenska
867314166-A-372014
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement