IKEA | OV32 | User manual | IKEA OV32 Korisnički priručnik

HR
KULINARISK
SI
HRVATSKI
Molimo Vas da na posljednjoj stranici ovog priručnika potražite
potpuni popis davatelja usluga postprodaje tvrtke IKEA i
odgovarajuće brojeve telefona za svaku državu.
SLOVENŠČINA
Oglejte si zadnjo stran teh navodil za celoten seznam izbranih
IKEINIH servisnih služb in ustreznih državnih telefonskih številk.
HRVATSKI
SLOVENŠČINA
4
33
4
HRVATSKI
Sadržaj
Sigurnosne informacije
Sigurnosne upute
Postavljanje
Opis proizvoda
Upravljačka ploča
Prije prve uporabe
Svakodnevna uporaba
Funkcije sata
Automatski programi
4
6
8
9
9
11
12
17
19
Korištenje pribora
Dodatne funkcije
Savjeti
Čišćenje i održavanje
Rješavanje problema
Tehnički podaci
Energetska učinkovitost
BRIGA ZA OKOLIŠ
JAMSTVO TVRTKE IKEA
20
21
23
23
26
28
28
30
30
Zadržava se pravo na izmjene.
Sigurnosne informacije
Prije postavljanja i korištenja uređaja, pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran ako nepravilno
postavljanje i uporaba uređaja uzrokuje ozljede i oštećenja.
Upute uvijek čuvajte s uređajem, za buduće potrebe.
Sigurnost djece i slabijih osoba
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i
osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogućnosti
ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem ako su pod
nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost i rade po
uputama koje se odnose na sigurno korištenje uređaja te
razumiju uključene opasnosti.
Ne puštajte djecu da se igraju s uređajem.
Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih na
odgovarajući način.
Djeci i kućnim ljubimcima ne dozvoljavajte približavanje
uređaju dok je u radu ili dok se hladi. Pristupačni dijelovi su
vrući.
Ako uređaj ima sigurnosno zaključavanje za zaštitu djece,
morate ga aktivirati.
HRVATSKI
•
•
5
Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi
održavanje koje izvršava korisnik.
Djecu mlađu od 3 godine potrebno je držati podalje od
uređaja tijekom cijelog vremena uporabe uređaja.
Opća sigurnost
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kvalificirana osoba mora postaviti ovaj uređaj i zamijeniti
kabel.
UPOZORENJE: Uređaj i njegovi dostupni dijelovi zagrijavaju
se tijekom uporabe. Pazite da ne dodirujete grijače. Djeca
mlađa od 8 godine trebaju se držati podalje ako nisu pod
trajnim nadzorom.
Prilikom vađenja ili stavljanja pribora ili posuđa obavezno
koristite rukavice za pećnicu ili slične dodatke za zaštitu od
topline.
Prije provođenja održavanja isključite napajanje.
Prije zamjene žarulje provjerite je li uređaj isključen kako
biste isključili mogućnost strujnog udara.
Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte uređaje za parno
čišćenje.
Nemojte koristiti agresivna abrazivna sredstva za čišćenje ili
oštre metalne strugače za čišćenje stakla na vratima pećnice
jer mogu oštetiti površinu, a to može dovesti do loma stakla.
Ako je kabel napajanja oštećen, proizvođač, ovlašteni
servisni centar ili slično kvalificirana osoba mora ga zamijeniti
kako bi se izbjegla opasnost od strujnog udara.
Za skidanje vodilica plitica najprije povucite prednji dio
vodilice, a zatim stražnji dio dalje od bočnih stijenki. Vodilice
polica vratite na mjesto obrnutim redoslijedom.
Upotrebljavajte isključivo sondu za pečenje mesa koja je
preporučena za ovaj uređaj.
6
HRVATSKI
Sigurnosne upute
Instalacija
UPOZORENJE! Samo
kvalificirana osoba smije
postaviti ovaj uređaj.
• Odstranite svu ambalažu.
• Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
• Slijedite upute za postavljanje
isporučene s uređajem.
• Prilikom pomicanja uređaja uvijek budite
pažljivi jer je uređaj težak. Uvijek nosite
zaštitne rukavice i zatvorenu obuću.
• Uređaj ne povlačite za ručku.
• Održavajte minimalnu udaljenost od
drugih uređaja i kuhinjskih elemenata.
• Provjerite je li uređaj postavljen ispod i u
blizini sigurnih struktura.
• Bočne stranice uređaja moraju se
nalaziti pored uređaja ili kuhinjskih
elemenata iste visine.
Spajanje na električnu mrežu
UPOZORENJE! Opasnost od
požara i strujnog udara.
• Svako povezivanje s električnom mrežom
treba izvršiti kvalificirani električar.
• Uređaj mora biti uzemljen.
• Provjerite podudaraju li se električni
podaci na natpisnoj pločici s električnim
napajanjem. Ako to nije slučaj,
kontaktirajte električara.
• Uvijek koristite pravilno ugrađenu
utičnicu sa zaštitom od strujnog udara.
• Ne koristite višeputne utikače i produžne
kabele.
• Pazite da ne oštetite utikač i kabel
napajanja. Ako je potrebno zamijeniti
električni kabel, to mora izvršiti ovlašteni
servisni centar.
• Ne dopustite da kabel napajanja
dodiruje ili dođe blizu vrata uređaja,
posebice kada su vrata vruća.
• Zaštita od strujnog udara dijelova pod
naponom i izoliranih dijelova mora biti
pričvršćena na takav način da se ne
može ukloniti bez alata.
• Utikač naponskoga kabela uključite u
utičnicu tek po završetku postavljanja.
Provjerite postoji li pristup utikaču nakon
postavljanja.
• Ako je utičnica labava, nemojte
priključivati utikač.
• Ne povlačite za električni kabel da biste
uređaj isključili iz strujne utičnice. Uvijek
uhvatite i povucite utikač.
• Koristite samo odgovarajuće izolacijske
uređaje: automatske sklopke, osigurače
(osigurače na uvrtanje izvaditi iz ležišta),
sklopke i releje zemnog spoja.
• Električna instalacija mora imati
izolacijski uređaj koji vam omogućuje
isključivanje uređaja iz električne mreže
na svim polovima. Izolacijski uređaj mora
imati kontakte s otvorom minimalne
širine 3 mm.
• Ovaj je uređaj u skladu sa sljedećim EU
Direktivama.
Uporaba
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljede, opeklina, strujnog udara
ili eksplozije.
• Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
upotrebi u domaćinstvu.
• Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
• Pazite da otvori za ventilaciju nisu
blokirani.
• Tijekom rada uređaj ne ostavljajte bez
nadzora.
• Isključite uređaj nakon svake upotrebe.
• Budite oprezni prilikom otvaranja vrata
uređaja koji radi. Oslobađa se vruća
para.
• Ne upravljajte uređajem vlažnim rukama
ili kada je u doticaju s vodom.
• Ne pritišćite otvorena vrata.
7
HRVATSKI
• Uređaj ne koristite kao radnu ili površinu
za čuvanje stvari.
• Pažljivo otvarajte vrata. Korištenje
sastojaka koji sadrže alkohol može
izazvati miješanje alkohola i zraka.
• Iskre ili otvoreni plamen ne smiju doći u
dodir s uređajem kada otvarate vrata.
• Zapaljive predmete ili vlažne predmete
sa zapaljivim sredstvima ne stavljajte u
uređaj, pored ili na njega.
• Za prethodno zagrijavanje pećnice ne
koristite funkciju mikrovalne pećnice.
UPOZORENJE! Postoji opasnost
od oštećenja uređaja.
• Kako biste spriječili oštećenje ili gubitak
boje emajla:
– posuđe ili druge predmete ne
stavljajte izravno na dno uređaja.
– ne stavljajte aluminijsku foliju izravno
na dno uređaja.
– ne stavljajte vodu izravno u vrući
uređaj.
– nakon završetka kuhanja u uređaju
ne držite vlažne posude i hranu.
– budite oprezni prilikom vađenja ili
postavljanja pribora.
• Gubitak boje emajla nema utjecaj na
performanse uređaja.
• Za vrlo vlažne kolače koristite duboku
posudu. Voćni sokovi mogu izazvati
pojavu mrlja koje mogu biti trajne.
• Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
kuhanju. Ne smije se koristiti za druge
namjene, primjerice grijanje prostorije.
• Uvijek pecite sa zatvorenim vratima
pećnice.
• Ako je uređaj postavljen iza ploče
namještaja (npr. vrata) osigurajte da
vrata nikad nisu zatvorena dok uređaj
radi. Toplina i vlaga mogu se nakupiti
iza ploče zatvorenog namještaja i
uzrokovati znatno oštećenje uređaja,
ormarića u kojem se nalazi ili poda. Ne
zatvarajte ploču namještaja dok se
uređaj potpuno ne ohladi nakon
uporabe.
Kuhanje na pari
UPOZORENJE! Postoji opasnost
od opekotina i oštećenja na
uređaju.
• Ispuštena para može uzrokovati
opekline:
– Nemojte otvarati vrata uređaja
tijekom pečenja na pari.
– Pažljivo otvorite vrata uređaja nakon
pečenja na pari.
Održavanje i čišćenje
UPOZORENJE! Postoji opasnost
od ozljede, vatre ili oštećenja
uređaja.
• Prije održavanja uređaj isključite, a
utikač izvucite iz utičnice mrežnog
napajanja.
• Provjerite je li uređaj hladan. Postoji
opasnost puknuća staklenih ploča.
• Staklene ploče vrata odmah zamijenite
kada su oštećene. Obratite se
ovlaštenom servisu.
• Pazite pri skidanju vrata s uređaja. Vrata
su teška!
• Uređaj redovito očistite kako biste
spriječili propadanje materijala površine.
• Masnoća i hrana preostala u uređaju
mogu uzrokovati požar i električni luk
tijekom rada mikrovalne pećnice.
• Ako koristite raspršivač za čišćenje
pećnice, poštujte sigurnosne upute na
ambalaži.
Unutarnje svjetlo
• Vrsta žarulje ili halogeno svjetlo koje se
koristi u ovom uređaju namijenjeno je
samo za kućanske uređaje. Ne koristite
ga za kućno osvjetljenje.
UPOZORENJE! Opasnost od
strujnog udara.
• Prije zamjene žarulje, uređaj iskopčajte
iz električne mreže.
• Koristite samo žarulje istih karakteristika.
HRVATSKI
Odlaganje
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljede ili gušenja.
• Iskopčajte uređaj iz napajanja.
• Odrežite kabel napajanja blizu uređaja i
odložite ga.
• Skinite vrata kako biste spriječili da se
djeca i kućni ljubimci zatvore u uređaj.
• Ambalaža:
Ambalaža je ekološki prihvatljiva i može
se reciklirati. Plastični dijelovi označeni su
8
međunarodnim kraticama kao što su PE,
PS itd. Odložite materijal pakiranja u za
to namijenjene kontejnere na lokalnom
odlagalištu.
Servisiranje
• Za popravak uređaja kontaktirajte
ovlašteni servis.
• Koristite samo originalne rezervne
dijelove.
Postavljanje
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Sklop
Za postavljanje pogledajte upute
za postavljanje.
Električna instalacija
UPOZORENJE! Električnu
instalaciju mora postaviti
kvalificirana osoba.
Proizvođač nije odgovoran zbog
nepoštivanja sigurnosnih mjera iz
poglavlja o sigurnosti.
Ovaj uređaj opremljen je kabelom
napajanja.
Kabel
Vrste kabela primjenjive za instalaciju ili
zamjenu:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Za presjek kabela pogledajte ukupnu
snagu na nazivnoj pločici: Također možete
pogledati tablicu:
Ukupna snaga (W)
Presjek kabela
(mm²)
maksimalno 1380
3 x 0.75
maksimalno 2300
3x1
maksimalno 3680
3 x 1.5
Uzemljenje (zeleno-žuti vodič) mora biti 2
cm dulje od vodiča faze i nule (smeđi i plavi
vodiči).
HRVATSKI
9
Opis proizvoda
Opći pregled
1
2
4
5
6
7
8
9
4
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
3
3
2
1
10
Upravljačka ploča
Elektronski programator
Spremnik za vodu
Utičnica sonde za temperaturu jezgre
Roštilj
Svjetlo
Natpisna pločica
Ventilator
Generator pare s poklopcem
Vodilica police, uklonjiva
Položaji police
• Sonda za pečenje mesa x 1
Za mjerenje koliko je jelo pečeno.
• Spužva x 1
Za upijanje preostale vode iz
generatora pare.
Pribor
• Mreža za pečenje x 1
Za posuđe, kolače u kalupu i pečenje
mesa.
• Pekač za pecivo x 1
Za torte i biskvite.
Upravljačka ploča
Elektronički programator
1
2 3 4
Simbol
1
5
Funkcija
UKLJUČIVANJE/
ISKLJUČIVANJE
6
7 8 9 10 11
Napomena
Za uključenje i isključenje uređaja.
HRVATSKI
Simbol
4
5
8
Napomena
Jednom dodirnite simbol za odabir funkcije pećnice ili izbornika: Pomoć pri kuhanju. Ponovno dodirnite simbol za promjenu između izbornika:
Funkcije grijanja, Pomoć pri kuhanju. Za uključivanje ili isključivanje svjetla dodirnite simbol na 3
sekunde.
Tipka za povratak Za vraćanje za jednu razinu u izborniku. Za prikaz
glavnog izbornika simbol dodirnite na 3 sekunde.
3
7
Funkcija
Funkcije grijanja
ili Pomoć pri kuhanju
2
6
10
-
Odabir temperature
Za postavljanje temperature ili prikaz trenutne
temperature u uređaju. Za uključenje ili isključenje
funkcije, dodirnite simbol na 3 sekunde: Brzo zagrijavanje.
Favorite
Za spremanje i pristup favoritima programima.
Zaslon
Prikazuje trenutačne postavke na uređaju.
Tipka gore
Za kretanje prema gore u izborniku.
Tipka dolje
Za kretanje prema dolje u izborniku.
9
Vrijeme i dodatne Za postavljanje raznih funkcija. Kad je funkcija
funkcije
pećnice uključena, dodirnite simbol za postavljanje
tajmera ili funkcija: Blokiranje funkcije, Favorite,
Zagrij + zadrži, Odaberi + započni. Također možete i promijeniti postavke sonde za pečenje mesa.
10
Podešavanje vremena
Za postavljanje funkcije: Podešavanje vremena.
U REDU
Za potvrdu odabira ili postavke.
11
HRVATSKI
11
Zaslon
A
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Funkcija pećnice
Vrijeme
Indikator zagrijavanja
Temperatura
Vrijeme trajanja ili završetka funkcije
Ostali pokazivači na zaslonu:
Simbol
Funkcija
Podešavanje vremena
Funkcija radi.
Vrijeme
Zaslon prikazuje trenutačno vrijeme.
Trajanje
Na zaslonu se prikazuje vrijeme potrebno za pečenje.
Završetak
Na zaslonu se prikazuje kada je vrijeme pečenja isteklo.
Temperatura
Na zaslonu se prikazuje temperatura.
Prikaz vremena
Na zaslonu se prikazuje koliko dugo
funkcija pećnice radi. Istovremeno pritisnite
i
za resetiranje vremena.
Izračunavanje
Uređaj izračunava vrijeme kuhanja.
Indikator zagrijavanja
Na zaslonu se prikazuje temperatura
u uređaju.
Indikator brzog zagrijavanja
Funkcija je aktivna. Smanjuje vrijeme
zagrijavanja.
Masa jela-Automatika
Zaslon prikazuje da je uključen sustav
automatske mase jela ili da se masa
može promijeniti.
Zagrij + zadrži
Funkcija je aktivna.
Prije prve uporabe
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
HRVATSKI
Početno čišćenje
Izvadite sav pribor i sve pomične vodilice
za police iz uređaja.
Pogledajte poglavlje „Čišćenje i
održavanje“.
Očistite uređaj i pribor prije prve upotrebe.
Pribor i uklonjive vodilice polica vratite na
njihovo mjesto.
Prvo spajanje
Kada uređaj priključujete na električnu
mrežu ili nakon nestanka napajanja,
morate odabrati jezik, kontrast ekrana,
osvjetljenje zaslona i vrijeme.
12
Pribor se može zagrijati više nego obično.
Uređaj može stvarati neugodan miris i dim.
To je normalno. Provjerite je li protok zraka
u prostoriji dovoljan.
Uporaba mehaničke roditeljske zaštite
Na uređaju je postavljena i uključena
roditeljska zaštita. Nalazi se ispod
upravljačke ploče s desne strane.
Za otvaranje vrata na pećnici s
postavljenom roditeljskom zaštitom povucite
ručicu roditeljske zaštite kao što je
prikazano na slici.
1. Pritisnite ili za postavljanje
vrijednosti.
.
2. Za potvrdu pritisnite
Prethodno zagrijavanje
Prije prve uporabe prethodno zagrijte
uređaj s postavljenom mrežom za pečenje i
pekačima za pecivo. Donja staklena ploča
mikrovalne pećnice mora se ukloniti.
1. Postavite funkciju: Gornji/donji grijač
i maksimalnu temperaturu.
2. Pustite da uređaj radi 1 sat.
Vrata pećnice zatvorite, a da ne povlačite
roditeljsku zaštitu.
Za uklanjanje roditeljske zaštite otvorite
vrata pećnice i uklonite roditeljsku zaštitu
imbus ključem. Imbus ključ nalazi se u vrećici
za priključivanje pećnice.
Nakon uklanjanja roditeljske zaštite zavijte
vijak natrag u otvor.
Svakodnevna uporaba
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Kretanje kroz izbornike
1. Uključite uređaj.
2. Pritisnite ili za odabir opcije
izbornika.
3. Pitisnite
za pomicanje u podizbornik
ili prihvaćanje postavke.
U svakom trenutku možete se
vratiti na glavni izbornik pomoću
.
HRVATSKI
13
Pregled izbornika
Glavni izbornik
Simbol
Pojmovi izbornika
Uporaba
Funkcije grijanja
Sadrži popis funkcija pećnice.
Pomoć pri kuhanju
Sadrži popis automatskih programa.
Favorite
Sadrži popis korisnikovih omiljenih programa kuhanja.
Parno čišćenje
Čišćenje uređaja parom.
Osnovne postavke
Koristi se za podešavanje ostalih postavki.
Posebnosti
Sadrži popis dodatnih funkcija pećnice.
Podizbornik za: Osnovne postavke
Simbol
Podizbornik
Opis
Namještanje vremena
Postavlja točno vrijeme na satu.
Prikaz vremena
Kada je UKLJUČENO, na zaslonu se prikazuje
trenutno vrijeme kada isključite uređaj.
Odaberi + započni
Za postavljanje funkcije i njeno naknadno uključenje pritiskom bilo kojeg simbola na upravljačkoj
ploči.
Zagrij + zadrži
Održava pripremljenu hranu toplom 30 minuta
nakon završetka ciklusa kuhanja.
Time Extension (Produljenje
vremena)
Uključuje i isključuje funkciju "Produženje vremena".
Kontrast ekrana
Postupno podešava kontrast ekrana.
Osvjetljenje ekrana
Postupno podešava osvjetljenje zaslona.
Odabir jezika
Postavlja jezik za zaslon.
Izbor glasnoće
Postupno podešava glasnoću tipki i signala.
Tonovi tipki
Uključuje i isključuje ton dodirnih polja. Nije moguće deaktivirati zvuk dodirnog polja UKLJ./
ISKLJ.
HRVATSKI
Simbol
14
Podizbornik
Opis
Izbor tonova upozorenja
Aktivira i deaktivira tonove alarma.
Servisiranje
Prikazuje verziju softvera i konfiguraciju.
Tvorničke postavke
Ponovno vraća sve postavke na tvorničke postavke.
Funkcije grijanja
Funkcija pećnice
Uporaba
Para s donjim grijačem
Za povrće, ribu, krumpir, rižu, tjesteninu ili posebna jela.
Intervalno pečenje
50/50
Za jela s visokim sadržajem vlage i za poširanje
ribe, glazure i jela u zemljanom posuđu.
Intervalno pečenje
25/75
Za pečenje kruha, pečenje velikih komada mesa
ili za zagrijavanje hladnih i zamrznutih jela.
EKO para
ECO funkcije omogućuju vam da optimizirate potrošnju energije tijekom pečenja. Najprije je potrebno postaviti vrijeme pečenja. Za dobivanje
više informacija o preporučenim postavkama, pogledajte tablice pečenja s parom u kuharici.
Podgrijavanje
Podgrijavanje hrane parom sprječava sušenje
površine. Toplina je nježno i ravnomjerno raspoređena, što omogućuje obnovu okusa i arome
jela, baš kao i kad je tek pripremljeno. Ta funkcija
može se koristiti za podgrijavanje hrane izravno
na tanjuru. Možete podgrijati više od jednog tanjura istovremeno, koristeći različite položaje polica.
Vrući zrak
Za pečenje na dva položaja police istodobno i
sušenje hrane.Postavite temperaturu 20 - 40 °C
niže nego za funkciju: Gornji/donji grijač.
Gornji/donji grijač
Za pečenje i prženje na jednoj razini.
HRVATSKI
15
Funkcija pećnice
Uporaba
Pizza program
Za pečenje namirnica koje se trebaju intenzivnije
zapeći ili dobiti koricu na jednoj razini. Postavite
temperaturu 20 - 40 °C niže nego za funkciju:
Gornji/donji grijač.
Nisko temp. pečenje
Za pripremanje mekanih, sočnih pečenja.
Grijanje odozdo
Pečenje hrskavih kolača ili kolača s hrskavijom
koricom i konzerviranje namirnica.
Vlažni vrući zrak
Za pripremu peciva u kalupu na jednoj razini polici. Za uštedu energije tijekom kuhanja. Ta funkcija mora se koristiti u skladu s tablicama kuhanja
kako bi se postigli zadovoljavajući rezultati kuhanja. Za dobivanje više informacija o preporučenim postavkama pogledajte tablice pečenja.
EKO pečenje
ECO funkcije omogućuju vam da optimizirate potrošnju energije tijekom pečenja. Najprije je potrebno postaviti vrijeme pečenja. Za dobivanje
više informacija o preporučenim postavkama, pogledajte tablice pečenja u kuharici.
Odmrzavanje hrane
Za pripremu gotovih jela kao npr. pomfrita, kroketa, hrskavih proljetnih rolada.
Mali roštilj
Za roštiljanje plosnatih namirnica i pripremu tosta.
Brzo roštiljanje
Za pečenje tanjih komada hrane u većim količinama i pripremanje tosta.
Turbo roštilj
Pečenje većih komada mesa ili peradi s kostima
na jednoj razini police. Za pripremu zapečenih jela i rumenjenje.
Posebnosti
Funkcija pećnice
Kruh
Uporaba
Za pečenje kruha.
HRVATSKI
16
Funkcija pećnice
Uporaba
Zapečena jela
Za jela kao što su lasagne ili zapečeni krumpir.
Također i za zapeći hranu i završno pečenje jela.
Dizanje tijesta
Za kontrolirano dizanje kvasnog tijesta prije pečenja.
Zagrijavanje tanjura
Za zagrijavanje tanjura prije posluživanja.
Konzerviranje
Za konzerviranje povrća kao što je npr. ukiseljeno
povrće.
Sušenje
Za sušenje voća narezanog na ploške (npr. jabuke, šljive, breskve) i povrća (npr. rajčice, tikvice,
gljive).
Održavanje topline
Za održavanje hrane toplom.
Odmrzavanje
Ta funkcija može se koristiti za odmrzavanje
smrznutih namirnica, poput povrća i voća. Vrijeme
odleđivanja ovisi o količini i veličini smrznutih namirnica.
Aktiviranje funkcije pećnice
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Uključite uređaj.
Odaberite izbornik: Funkcije grijanja.
Za potvrdu pritisnite
.
Odaberite funkciju pećnice.
Za potvrdu pritisnite
.
Postavite temperaturu.
.
Za potvrdu pritisnite
Pečenje s parom
Poklopac ladice za vodu je u upravljačkoj
ploči.
UPOZORENJE! Ne stavljajte
vodu izravno u generator pare.
Upotrebljavajte samo vodu. Ne
upotrebljavajte filtriranu
(demineraliziranu) ili destiliranu
vodu. Ne upotrebljavajte druge
tekućine. Ne stavljate zapaljive
tekućine ili tekućine koje sadrže
alkohol u ladicu za vodu.
1. Pripremajte hranu u odgovarajućem
posuđu.
2. Pritisnite poklopac ladice za vodu kako
biste ga otvorili.
3. Napunite ladicu za vodu s 800 ml vode.
Dovod vode dostatan je za otprilike 50
minuta.
HRVATSKI
4.
5.
6.
7.
17
Nemojte prekomjerno
napuniti ladicu za vodu.
Ne postoji prikaz za punu
ladicu, osim na dnu
generatora pare.
Postavite ladicu za vodu u njen početni
položaj.
Uključite uređaj.
Odaberite funkciju pećnice s parom i
temperaturu.
Po potrebi, postavite funkciju Trajanje
ili Završetak
.
Prva para prikazuje se nakon približno
2 minute. Zvučni signal se oglašava
kada uređaj dostigne postavljenu
temperaturu.
Zvučni signal se oglašava kada
se generator pare isprazni.
Na kraju vremena pečenja oglašava se
zvučni signal.
8. Isključi uređaj.
9. Nakon svakog pečenja s parom
ispraznite ladicu za vodu.
OPREZ! Uređaj je vruć.
Postoji opasnost od opeklina.
Budite pažljivi kada praznite
ladicu za vodu.
Kada se pećnica ohladi, spužvom pokupite
svu preostalu vodu iz generatora pare. Po
potrebi očistite generator pare s malo octa.
Pustite da se uređaj potpuno osuši s
otvorenim vratima.
Indikator zagrijavanja
Kada uključite neku funkciju pećnice,
uključuje se crtica na zaslonu. Crtica
prikazuje povećanje temperature. Kad je
dosegnuta temperatura, zvučni signal
oglašava se 3 puta a traka bljeska i zatim
se isključuje.
Indikator brzog zagrijavanja
Ova funkcija skraćuje vrijeme zagrijavanja.
Ne stavljajte hranu u pećnicu dok
je uključena funkcija brzo
zagrijavanje pećnice.
Za uključivanje funkcije držite
pritisnuto
3 sekunde. Indikator zagrijavanja se
mijenja.
Preostala toplina
Kada isključite uređaj, na zaslonu se
prikazuje preostala toplina. Toplinu možete
koristiti da hranu održite toplom.
Funkcije sata
Tablica funkcija sata
Funkcija sata
Podešavanje vremena
Uporaba
Za postavljanje odbrojavanja (maks. 2 h 30
minuta). Ova funkcija nema utjecaja na rad
uređaja.
Za uključivanje funkcije koristite
. Pritisnite
ili za postavljanje minuta i
tanje.
to pokre-
HRVATSKI
18
Funkcija sata
Uporaba
Trajanje
Za postavljanje duljine rada (maks. 23 h 59
min).
Završetak
Za postavljanje vremena isključivanja funkcije pećnice (maks. 23 sata i 59 minuta).
Ako postavljate vrijeme za funkciju sata,
vrijeme počinje odbrojavanje nakon 5
sekundi.
Ako koristite funkcije sata:
Trajanje, Završetak, uređaj
isključuje grijače nakon 90%
postavljenog vremena. Uređaj
koristi preostalu toplinu za
nastavak pečenja do isteka
vremena (3 - 20 minuta).
Postavljanje funkcija sata
Prije uporabe funkcija: Trajanje,
Završetak, morate prvo postaviti
funkciju pećnice i temperaturu.
Uređaj se automatski deaktivira.
Možete koristiti funkcije: Trajanje
i Završetak istovremeno ako
želite automatski uključiti i
isključiti uređaj u određeno
vrijeme kasnije.
Funkcije: Trajanje i Završetak ne
rade kad koristite sondu za
pečenje mesa.
1. Postavite funkciju pećnice.
2. Pritišćite
sve dok se na zaslonu ne
prikaže potrebna funkcija sata i
odgovarajući simbol.
3. Za postavljanje potrebnog vremena
pritisnite ili .
.
4. Za potvrdu pritisnite
Po isteku vremena oglašava se zvučni
signal. Uređaj se isključuje. Na zaslonu se
prikazuje poruka.
5. Pritisnite bilo koji simbol za
zaustavljanje signala.
Zagrij + zadrži
Uvjeti za funkciju:
• Postavljena temperatura je viša od 80
°C .
• Funkcija: Trajanje je postavljeno.
Funkcija: Zagrij + zadrži održava
pripremljenu hranu toplom na 80 °C u
trajanju od 30 minuta. Uključuje se nakon
što su završeni postupci pečenja ili prženja.
Funkciju možete aktivirati ili deaktivirati u
izborniku: Osnovne postavke.
1.
2.
3.
4.
Uključite uređaj.
Odaberite funkciju pećnice.
Postavite temperaturu iznad 80 °C .
Pritiščite
sve dok se na zaslonu ne
prikaže: Zagrij + zadrži.
.
5. Za potvrdu pritisnite
Po završetku funkcije oglašava se zvučni
signal.
Funkcija ostaje uključena ako promijenite
funkcije grijanja.
Time Extension (Produljenje vremena)
Funkcija: Time Extension (Produljenje
vremena) produljuje funkciju pećnice nakon
završenog postavljenog vremena Trajanje.
Primjenjivo za sve funkcije
pećnice s Trajanje ili Masa jelaAutomatika.
Ne koristi se za funkcije pećnice
sa sondom za pečenje mesa.
HRVATSKI
1. Po isteku vremena pečenja oglašava se
zvučni signal. Pritisnite bilo koji simbol.
Na zaslonu se prikazuje poruka.
2. Pritisnite
za uključenje ili za
poništavanje.
19
3. Postavite duljinu funkcije.
4. Pritisnite
.
Automatski programi
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Online recepti
Recepte za automatske
programe specifične za ovaj
uređaj možete naći na
www.ikea.som. Za pronalazak
odgovarajuće kuharice
pogledajte broj artikla na
natpisnoj pločici na prednjem
okviru unutrašnjosti uređaja.
Pomoć pri kuhanju s Automatski recepti
Uređaj ima komplet recepata koje možete
koristiti. Recepti su zadane postavke i ne
možete ih mijenjati.
1. Uključite uređaj.
2. Odaberite izbornik: Pomoć pri kuhanju.
Pritisnite
za potvrdu.
3. Odaberite kategoriju i jelo. Za potvrdu
.
pritisnite
4. Odaberite recept. Za potvrdu pritisnite
.
Kada koristite funkciju: Ručno
upravljanje, uređaj koristi
automatske postavke. Možete ih
promijeniti kao i druge funkcije.
Pomoć pri kuhanju s Masa jelaAutomatika
Ova funkcija automatski izračunava vrijeme
pečenja. Za korištenje ove funkcije
potrebno je unijeti težinu namirnica.
1. Uključite uređaj.
2. Odaberite izbornik: Pomoć pri kuhanju.
Pritisnite
za potvrdu.
3. Odaberite kategoriju i jelo. Za potvrdu
.
pritisnite
4. Odaberite funkciju: Masa jelaAutomatika. Pritisnite
za potvrdu.
5. Dodirnite ili kako biste postavili
.
masu hrane. Za potvrdu pritisnite
Započinje automatski program.
6. Težinu možete promijeniti u bilo kojem
trenutku: Pritisnite ili za promjenu
mase.
7. Po isteku vremena oglašava se zvučni
signal. Pritisnite bilo koji simbol za
isključenje signala.
U nekim programima, hranu
okrenite nakon 30 minuta. Na
zaslonu se prikazuje podsjetnik.
20
HRVATSKI
Korištenje pribora
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Umetanje pribora
OPREZ! Uz funkciju Para s
donjim grijačem ne
upotrebljavajte pekač za pecivo
ili duboku posudu.
Mreža za pečenje:
Gurnite mrežu između vodilica nosača
police i provjerite jesu li nožice okrenute
prema dolje.
Mali urezi na vrhu povećavaju
sigurnost. Ti urezi ujedno su i
uređaji protiv prevrtanja. Visoki
rub oko police sprječava klizanje
posuđa.
Sonda za pečenje mesa
Mogu se postaviti dvije temperature:
temperatura pećnice i temperatura mesa.
Sonda za pečenje mesa mjeri temperaturu
mesa. Kada meso postigne postavljenu
temperaturu, uređaj se isključuje.
Pekač za pecivo:
Pekač za pecivo umetnite između vodilica
police.
OPREZ! Koristite samo
isporučenu sondu za pečenje
mesa ili odgovarajuće zamjenske
dijelove.
Tijekom pečenja sonda za
pečenje mesa mora biti u mesu i
u utikaču.
1. Uključite uređaj.
2. Postavite vrh sonde za pečenje mesa u
središte mesa.
3. Postavite utikač sonde za pečenje mesa
u utičnicu na prednjoj strani uređaja.
Istodobna upotreba mreže za pečenje i
pekača za pecivo:
Gurnite pekač za pecivo između vodilica na
nosaču police i mreže za pečenje na
vodilicama iznad.
HRVATSKI
Na zaslonu se prikazuje simbol sonde za
pečenje mesa.
4. Pritisnite ili u manje od 5 sekundi
kako biste postavili temperaturu mesa.
5. Postavite funkciju pećnice i po potrebi
temperaturu pećnice.
Uređaj izračunava približno vrijeme kraja
ciklusa. Vrijeme završetka razlikuje se za
21
različite količine namirnica, postavljene
temperature pećnice (minimalno 120°C) i
način pečenja. Uređaj izračunava približno
vrijeme kraja ciklusa od približno 30 minuta.
6. Za promjenu temperature jezgre
pritisnite .
Kad jezgra dosegne postavljenu
temperaturu, oglašava se zvučni signal.
Uređaj se automatski deaktivira.
7. Dodirnite bilo koji simbol za isključivanje
signala.
8. Izvadite utikač sonde za pečenje mesa
iz utičnice i izvadite meso iz pećnice.
UPOZORENJE! Sonda za
pečenje mesa je vruća. Postoji
opasnost od opeklina. Budite
pažljivi kada vadite vrh i utikač
sonde za pečenje.
Dodatne funkcije
Favorite
Svoje omiljene postavke kao što su trajanje,
temperatura ili funkcija pećnice možete
spremiti. Na raspolaganju su u izborniku:
Favorite. Možete spremiti do 20 programa.
Spremanje programa
1. Uključite uređaj.
2. Postavite funkciju pećnice ili automatski
program.
3. Dodirivajte
dok zaslon ne prikaže:
SPREMI.
4. Za potvrdu pritisnite
.
Na zaslonu se prikazuju prva tri položaja
memorije.
.
5. Za potvrdu pritisnite
6. Unesite naziv programa.
Prvo slovo treperi.
7. Dodirnite ili za promjenu slova.
8. Pritisnite
.
Sljedeće slovo treperi.
9. Ponovite korak 7 ako jepotrebno.
10. Za spremanje pritisnite i držite
.
Popunjeni položaj memorije možete
zamijeniti novim unosom. Kad se na zaslonu
prikaže prvi slobodni položaj memorije,
dodirnite ili i pritisnite
kako biste
spremili preko postojećeg programa.
Naziv programa možete promijeniti u
izborniku: Uređivanje naziva programa.
Uključivanje programa
1.
2.
3.
4.
5.
Uključite uređaj.
Odaberite izbornik: Favorite.
.
Za potvrdu pritisnite
Odaberite naziv omiljenog programa.
Za potvrdu pritisnite
.
Pritisnite
Favorite.
za izravan odlazak u izbornik:
22
HRVATSKI
Uporaba roditeljske zaštite
Kada je uključena roditeljska zaštita uređaj
se ne može slučajno uključiti.
1. Za uključivanje zaslona dodirnite .
i
dok se na
2. Istodobno dodirujte
zaslonu ne pojavi poruka.
Za isključivanje funkcije Roditeljska zaštite
ponovite 2. korak.
Blokiranje funkcije
Ta funkcija sprječava nehotičnu promjenu
funkciju pećnice. Možete je aktivirati samo
kada uređaj radi.
1. Uključite uređaj.
2. Postavite funkciju zagrijavanja ili
postavku.
sve dok se na zaslonu ne
3. Pritiščite
prikaže: Blokiranje funkcije.
4. Za potvrdu pritisnite
.
Za isključivanje ove funkcije pritisnite
. Na
Pritisnite bilo koji simbol (osim za ) za
pokretanje funkcije: Odaberi + započni.
Započinje postavljena funkcija pećnice.
Po završetku funkcije pećnice oglašava se
zvučni signal.
• Blokiranje funkcije je uključeno
kad radi funkcija pećnice.
• Izbornik: Osnovne postavke
vam omogućuje aktivaciju i
deaktivaciju funkcije: Odaberi
+ započni.
Automatsko isključivanje
Iz sigurnosnih razloga uređaj se automatski
isključuje nakon nekog vremena ako
funkcija pećnice radi a vi ne promijenite niti
jednu postavku.
Temperatura (°C) Vrijeme isključivanja
(h)
zaslonu se prikazuje poruka. Pritisnite
30 - 115
12.5
ponovno a zatim
120 - 195
8.5
200 - 230
5.5
za potvrdu.
Kad isključujete uređaj, također
se isključuje i funkcija.
Odaberi + započni
Funkcija vam omogućuje da postavite
funkciju pećnice (ili program) i kasnije je
koristite jednim pritiskom bilo kojeg simbola.
1. Uključite uređaj.
2. Postavite funkciju pećnice.
sve dok se na zaslonu ne
3. Pritiščite
prikaže: Trajanje.
4. Postavite vrijeme.
5. Pritiščite
sve dok se na zaslonu ne
prikaže: Odaberi + započni.
.
6. Za potvrdu pritisnite
Automatsko isključivanje ne radi
s funkcijama: Osvijetljenje
unutrašnjosti, sonda za pečenje
mesa,Završetak, Trajanje.
Svjetlina zaslona
Postoje dva načina osvjetljenja zaslona:
• Noćno osvjetljenje - kad je uređaj
isključen, svjetlina zaslona je manja
između 22:00 i 06:00.
• Dnevna svjetlost:
– kada je uređaj uključen.
– ako dodirnete simbol tijekom noćnog
osvjetljenja (osim UKLJUČENO/
ISKLJUČENO), zaslon se vraća u
dnevni način osvjetljenja za sljedećih
10 sekundi.
HRVATSKI
– ako je uređaj isključen i postavili ste
funkciju: Podešavanje vremena.
Kada završi funkcija zvučnog
alarma, zaslon se vraća u noćno
osvjetljenje.
Ventilator za hlađenje
Kada uređaj radi, ventilator za hlađenje
automatski se uključuje kako bi površinu
uređaja održao hladnom. Ako isključite
23
uređaj, ventilator za hlađenje i dalje radi
sve dok se uređaj ne ohladi.
Sigurnosni termostat
Neispravan rad uređaja ili neispravne
komponente mogu uzrokovati opasno
pregrijavanje. Kako bi se to spriječilo,
paćnica ima sigurnosni termostat koji
prekida napajanje. Pećnica se automatski
ponovno uključuje kad temperatura padne.
Savjeti
Opće informacije
Pečenje kolača
• Kad god predgrijavate, izvadite žičane
police i pladnjeve iz unutrašnjosti, kako
bi postigli najbrži učinak.
• Uređaj ima četiri položaja polica. Brojite
položaje polica od dna pećnice.
• Uređaj ima poseban sustav pomoću
kojega zrak cirkulira, a para stalno
recirkulira. S tim sustavom možete kuhati
u parnom okolišu i održati hranu
mekanom iznutra a hrskavom izvana.
Skraćuje vrijeme pečenja i potrošnju
energije na minimum.
• Vlaga se može kondenzirati u uređaju ili
na staklima vrata. To je normalno. Uvijek
se odmaknite od uređaja kad otvarate
vrata uređaja tijekom kuhanja. Ako
unutar pećnice primjetite vlagu, vrata
pećnice držite otvorena nekoliko minuta.
• Nakon svake uporabe uređaja očistite
vlagu.
• Ne postavljajte nikakve predmete
izravno na dno uređaja i ne prekrivajte
ih aluminijskom folijom tijekom pečenja.
Time možete promijeniti rezultate
pečenja i uzrokovati oštećenje emajla.
• Ne otvarajte vrata pećnice prije isteka
3/4 postavljenog vremena kuhanja.
• Ako koristite dvije posude za pečenje
istovremeno, ostavite jednu praznu
razinu između njih.
Čišćenje i održavanje
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Pečenje mesa i ribe
• Koristite duboku pliticu za vrlo masnu
hranu kako biste sačuvali pećnicu od
mrlja koje mogu biti trajne.
• Ostavite meso otprilike 15 minuta prije
rezanja tako da se sok ne iscijedi.
• Kako biste spriječili stvaranje prevelike
količine dima tijekom pečenja, u duboku
pliticu dodajte malo vode. Za
sprečavanje kondenzacije dima, dodajte
vode svaki put nakon što se osuši.
Tablice kuhanja
Za tablice kuhanja pogledajte kuharicu koju
možete naći na našoj web stranici.
24
HRVATSKI
Napomene o čišćenju
Vađenje vodilica polica
• Prednju stranu pećnice očistite mekom
krpom namočenom u mlaku vodu sa
sredstvom za čišćenje.
• Za čišćenje metalnih površina koristite
namjensko sredstvo za čišćenje.
• Unutrašnjost uređaja očistite nakon
svake upotrebe. Nakupljanje masti ili
drugih ostataka hrane može rezultirati
požarom.
• Tvrdokorne mrlje čistite posebnim
sredstvom za čišćenje pećnica.
• Nakon svake upotrebe očistite svu
dodatnu opremu i pustite da se osuši.
Koristite meku krpu namočenu u toplu
vodu sa sredstvom za čišćenje.
• Ako je dodatna oprema od neljepljivog
materijala, ne čistite je agresivnim
sredstvima, oštrim predmetima ili u
perilici posuđa. To može uzrokovati
oštećenja na neljepljivom sloju.
Provjerite je li uređaj hladan prije
obavljanja zahvata održavanja. Postoji
opasnost od opeklina.
Uređaji od nehrđajućeg čelika ili aluminija
Očistite vrata pećnice samo
vlažnom krpom ili spužvom.
Osušite mekanom krpom.
Ne koristite čeličnu vunu, kiseline
ili abrazivne proizvode koji bi
mogli oštetiti površinu pećnice.
Očistite upravljačku ploču
pećnice uz isti oprez.
Čišćenje brtve vrata
• Redovno provjeravajte brtvu vrata. Brtva
vrata nalazi se oko ruba unutrašnjosti
pećnice. Ne koristite uređaj ako je brtva
vrata oštećena. Obratite se ovlaštenom
servisu.
• Brtvu vrata čistite mekom krpom i toplom
vodom sa sredstvom za čišćenje.
Za čišćenje uređaja, izvadite sve vodilice
polica.
1. Pažljivo povucite vodilicu prema gore i
van iz prednjeg nosača.
1
3
2
2. Prednji kraj vodilice police povucite
dalje od bočne stijenke.
3. Izvadite vodilicu iz stražnjeg nosača.
Vodilice polica vratite na mjesto obrnutim
redoslijedom.
Parno čišćenje
Najtvrdokorniju prljavštinu uklonite ručno.
1. Ulijte 250 ml vode s 3 žlice octa izravno
u generator pare.
2. Aktivirajte funkciju: Parno čišćenje.
Na zaslonu se prikazuje vrijeme trajanja
funkcije. Po završetku programa oglašava
se zvučni signal.
3. Dodirnite simbol za deaktivaciju signala.
4. Mekom krpom obrišite uređaj. Uklonite
preostalu vodu iz generatora pare.
Vrata uređaja ostavite otvorenima oko 1
sat. Pričekajte dok se uređaj ne osuši. Za
ubrzavanje sušenja možete zagrijati uređaj
toplim zrakom na temperaturu od 150 °C
na otprilike 15 minuta.
25
HRVATSKI
Sustav za generiranje pare
OPREZ! Nakon svake uporabe
osušite generator pare. Vodu
upijte spužvom.
Ostatke kamenca uklonite
pomoću vode i vinskim octom.
OPREZ! Sredstva za uklanjanje
kamenca mogu oštetiti emajl.
Pridržavajte se uputa
proizvođača.
1. Za čišćenje ladice za vodu i generatora
pare, stavite mješavinu vode i vinskog
octa (otprilike 250 ml) kroz ladicu za
vodu u generator pare. Pričekajte
približno 10 minuta.
2. Uklonite vodu i vinski ocat spužvom.
3. Ulijte čistu vodu (100 - 200 ml) u ladicu
za vodu kako biste isprali sustav za
generiranje pare.
4. Spužvom uklonite vodu iz generatora
pare i obrišite ga.
5. Ostavite vrata otvorenima kako bi se
uređaj potpuno osušio.
A
A
3. Vrata pećnice zatvorite do prvog
otvorenog položaja (približno kut od
70°).
4. Vrata držite jednom rukom sa svake
strane i povucite ih od uređaja i pod
kutom prema gore.
5. Stavite vrata vanjskom stranom prema
dolje na meku krpu na stabilnoj površini.
Na taj način će se spriječiti ogrebotine.
6. Uhvatite prirubnicu vrata na gornjem
rubu vrata s dvije strane i pritisnite
prema unutra kako biste otpustili
spojnice.
Skidanje i postavljanje vrata
Vrata pećnice imaju tri staklene
ploče.Možete skinuti vrata pećnice i
unutarnje staklene ploče kako biste ih
očistili.
Vrata pećnice mogla bi se
zatvoriti ako staklene ploče
pokušate skinuti prije nego
skinete vrata pećnice.
7. Prirubnicu vrata povucite prema
naprijed za uklanjanje.
8. Staklene ploče vrata držite za gornji
rub, jednu po jednu i povucite ih prema
gore iz vodilice.
OPREZ! Uređaj ne
upotrebljavajte bez staklenih
ploča.
1. Vrata otvorite do kraja.
2. Do kraja pritisnite stezne poluge (A) na
dvjema šarkama vrata.
9. Očistite staklenu ploču sapunicom.
Pažljivo osušite staklenu ploču.
HRVATSKI
26
Kad završite čišćenje, postavite staklene
ploče i vrata pećnice. Gore opisane korake
obavite obrnutim redoslijedom.
Pazite da staklene ploče (A i B) vratite
ispravnim redoslijedom. Prva ploča (A) ima
ukrasni okvir. Zona s tiskom mora biti
okrenuta prema unutrašnjoj strani vrata.
Nakon postavljanja provjerite da površina
okvira staklene ploče (A) na dijelovima s
tiskom nije gruba na dodir.
A
Zamjena žarulje
Na dno unutrašnjosti uređaja postavite
krpu. To će spriječiti oštećenje na staklenom
poklopcu žaruljie i unutrašnjosti.
UPOZORENJE! Opasnost od
električnog udara! Prije zamjene
žarulje isključite osigurač.
Žarulja i stakleni poklopac
žarulje mogu biti vrući.
1. Isključite uređaj.
2. Izvadite osigurače iz kutije s
osiguračima ili isključite sklopku.
3. Okrenite stakleni poklopac žaruljice u
smjeru suprotnom od kazaljke na satu i
skinite ga.
4. Očistite stakleni poklopac.
5. Žarulju svjetla pećnice zamijenite sa 40
W, 230 V (50 Hz), 350 °C žaruljom za
pećnice otpornom na toplinu (vrsta
priključka: G9).
6. Postavite stakleni poklopac.
B
Rješavanje problema
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Rješavanje problema
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Pećnica se ne zagrijava.
Pećnica je isključena.
Uključite pećnicu.
Pećnica se ne zagrijava.
Sat nije postavljen.
Namjestite sat.
HRVATSKI
27
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Pećnica se ne zagrijava.
Potrebne postavke nisu
određene.
Provjerite jesu li postavke
točne.
Pećnica se ne zagrijava.
Automatsko isključivanje je
uključeno.
Pogledajte odjeljak "Automatsko isključivanje".
Pećnica se ne zagrijava.
Uključena je funkcija roditeljske zaštite.
Pogledajte poglavlje "Korištenje funkcije roditeljske zaštite".
Pećnica se ne zagrijava.
Vrata nisu ispravno zatvore- Potpuno zatvorite vrata.
na.
Pećnica se ne zagrijava.
Osigurač je pregorio.
Provjerite je li osigurač uzrok
kvara. Ako osigurač ponovno pregori, kontaktirajte
kvalificiranog električara.
Žarulja ne radi.
Žarulja nije ispravna.
Zamijenite žarulju pećnice.
Na zaslonu se prikazuje
F111.
Utikač sonde za temperaturu Utikač sonde za temperaturu
jezgre nije ispravno umetnut jezgre umetnite do kraja u
u utičnicu.
utičnicu.
Na zaslonu se prikazuje šifra Postoji električni kvar.
pogreške koja nije navedena u tablici.
• Pomoću kućnog osigurača
ili sigurnosne sklopke u
kutiji s osiguračima isključite i ponovo uključite
pećnicu.
• Ako se na zaslonu ponovno prikaže poruka pogreške, obratite se ovlaštenom servisnom centru.
Para i kondenzat nakupljaju
se na hrani i u unutrašnjosti
pećnice.
Nakon završetka pečenja jelo ne ostavljajte u pećnici
dulje od 15 - 20 minuta.
Jelo ste predugo ostavili u
pećnici.
Servisni podaci
Ako ne možete sami pronaći rješenje
problema, obratite se ovlaštenom
servisnom centru.
Podaci potrebni za servis nalaze se na
nazivnoj pločici. Nazivna pločica nalazi se
na prednjem okviru kućišta uređaja. Ne
vadite nazivnu pločicu iz unutrašnjosti
uređaja.
HRVATSKI
28
Preporučujemo da podatke zapišete ovdje:
Model (MOD.)
.........................................
Broj proizvoda (PNC)
.........................................
Serijski broj (S.N.)
.........................................
Tehnički podaci
Tehnički podaci
Dimenzije (unutarnje)
Širina
Visina
Dubina
Područje posude za pečenje
1424 cm²
Gornji grijač
1900 W
Donji grijač
1000 W
Roštilj
1900 W
Prsten
1650 W
Ukupna nazivna snaga
3000 W
Napon
220 - 240 V
Frekvencija
50 Hz
Broj funkcija
24
477 mm
214 mm
418 mm
Energetska učinkovitost
Informacije o proizvodu u skladu s uredbom EU 66/2014
Identifikacija modela
KULINARISK 303.009.12
Indeks energetske učinkovitosti
94.5
Potrošnja energije sa standardnim opterećenjem,
konvencionalni način rada
0.93 kWh/ciklusu
Potrošnja energije sa standardnim opterećenjem, rad 0.69 kWh/ciklusu
s ventilatorom
29
HRVATSKI
Količina unutrašnjosti
1
Izvor topline
Električna struja
Zapremnina
43 l
Vrsta pećnice
Ugradbena pećnica
Masa
32.3 kg
EN 60350- 1 - Kućanski električni aparati
za kuhanje - 1. dio: Rasponi, pećnice, parne
pećnice i roštilji - Metode mjerenja značajki.
Ušteda energije
Uređaj sadrži značajke koje vam pomažu
štedjeti energiju tijekom svakodnevnog
kuhanja.
Opći savjeti
Uvjerite se da su vrata pećnice ispravno
zatvorena kad uređaj radi i držite ih
zatvorenima što je više moguće tijekom
kuhanja.
Da biste povećali uštedu energije, koristite
metalno posuđe.
Ako je moguće, ne predgrijavajte pećnicu
prije stavljanja hrane.
Kad je trajanje kuhanja duže od 30 minuta,
smanjite temperaturu pećnice 3-10 minuta
prije završetka vremena kuhanja, ovisno o
trajanju kuhanja. Preostala toplina u pećnici
nastaviti će kuhati.
Koristite preostalu toplinu za zagrijavanje
ostale hrane.
Kuhanje s ventilatorom
Ako je moguće, koristite funkcije kuhanja s
ventilatorom kako biste uštedjeli energiju.
Preostala toplina
Ako se u nekim funkcijama grijanja uključi
program s odabirom vremena Trajanje ili
Završetak a vrijeme kuhanja dulje je od 30
minuta, grijači se automatski isključuju 10%
vremena ranije. Ventilator i svjetlo
nastavljaju raditi.
Kuhanje s isključenim svjetlom
Isključite svjetlo tijekom kuhanja i uključite
ga samo kada ga trebate.
Održavanje hrane toplom.
Ako želite koristiti preostalu toplinu za
održavanje jela toplim, odaberite najnižu
moguću postavku temperature. Prikaz
pokazuje temperaturu preostale topline.
Eco funkcije
Pogledajte poglavlje "Funkcije grijanja".
Tijekom rada ECO funkcija svjetlo je prema
zadanom isključeno. Svjetlo možete
ponovno uključiti, ali to će smanjiti
očekivanu uštedu energije.
Vlažni vrući zrak
Kada upotrebljavate funkciju Vlažni vrući
zrak, svjetlo se isključuje nakon 30 sekundi.
Svjetlo možete ponovno uključiti, ali to će
smanjiti očekivanu uštedu energije.
30
HRVATSKI
BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti
okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktirajte nadležnu
službu.
JAMSTVO TVRTKE IKEA
Koliko dugo vrijedi jamstvo tvrtke IKEA?
Ovo jamstvo vrijedi pet (5) godina od
originalnog datuma kupnje vašeg uređaja u
IKEI, osim ako naziv uređaja nije LAGAN, u
kojem slučaju jamstvo vrijedi dvije (2)
godine. Kao dokaz kupnje potreban je
originalni račun. Servisiranje uređaja u
okviru jamstva ne produljuje jamstveni rok
uređaja,
Za koje uređaje ne vrijedi petogodišnje
jamstvo tvrtke IKEA?
Za liniju uređaja imenom LAGAN i sve
uređaje kupljene u IKEI prije 1. kolovoza
2007. godine
Tko obavlja servis?
Servis obavlja servis tvrtke IKEA kroz svoj
servis ili kroz mrežu autoriziranih servisnih
partnera.
Što ovo jamstvo pokriva?
Jamstvo pokriva greške na uređaju nakon
datuma kupnje u prodavaonici tvrtke IKEA,
koje su prouzrokovane manjkavom
izvedbom ili greškama u materijalu. Ovo se
jamstvo primjenjuje samo na upotrebu u
domaćinstvu. Izuzeci su navedeni pod
naslovom “Što nije pokriveno ovim
jamstvom?”. U okviru jamstvenoga roka
pokrit će se troškovi za popravak grešaka,
npr. troškovi za popravke, dijelove, rad i
putni troškovi, pod uvjetom da je uređaj
dostupan za popravak bez posebnih
troškova. Na ove uvjete primjenjuju se
smjernice EU (br. 99/44/EZ) i važeći lokalni
propisi. Zamijenjeni dijelovi postaju
vlasništvo tvrtke IKEA.
Što će IKEA učiniti kako bi riješila
problem?
Ovlašteni servis tvrtke IKEA pregledat će
proizvod i prema vlastitoj procjeni odlučiti
je li problem pokriven jamstvom. Ako se
smatra pokrivenim, servis tvrtke IKEA ili
njegov autorizirani servisni partner u svom
će vlastitom servisu prema vlastitoj procjeni
ili popraviti oštećeni proizvod ili ga
zamijeniti istim ili sličnim proizvodom
Što nije pokriveno ovim jamstvom?
• Normalno habanje
• Namjerna oštećenja ili oštećenja zbog
nemara, oštećenja uzrokovana
nepridržavanjem uputa za upotrebu,
neispravnom instalacijom ili spajanjem
na pogrešan napon, oštećenja
uzrokovana kemijskim ili elektrokemijskim
reakcijama, oštećenja uslijed hrđanja,
korozije ili djelovanja vode koja
uključuju, ali nisu ograničena na
oštećenja uzrokovana prekomjernom
količinom kamenca u vodovodnom
priključku, oštećenja uzrokovana
nenormalnim uvjetima okoliša.
31
HRVATSKI
• Potrošni dijelovi koji uključuju baterije i
žarulje.
• Nefunkcionalni i dekorativni dijelovi koji
ne utječu na normalno korištenje
uređaja, uključujući i eventualne
ogrebotine i moguće razlike u boji.
• Slučajna oštećenja uzrokovana stranim
tijelima ili tvarima i čišćenje ili
otčepljivanje filtara, sustava za
izbacivanje vode ili ladica za
deterdžente.
• Oštećenja sljedećih dijelova: keramike,
stakla, pribora, košara za posuđe i
pribor za jelo, dovodnih i odvodnih
cijevi, brtvi, žarulja i poklopaca za
žarulje, zaslona, tipki, kućišta i dijelova
kućišta. Osim ako se može dokazati da
je takvo oštećenje nastalo zbog greške
na proizvodu.
• Slučajevi u kojima se tijekom posjeta
servisera ne može utvrditi greška.
• Popravci koje nije izveo naš ovlašteni
servis i/ili ugovorni partner autoriziranog
servisa, ili ako nisu korišteni originalni
rezervni dijelovi.
• Popravci uzrokovani manjkavom
instalacijom, ili instalacijom koja ne
odgovara specifikacijama. Upotreba
uređaja u okruženju koje nije
domaćinstvo, tj. profesionalna upotreba
• Upotreba uređaja u okruženju koje nije
domaćinstvo, tj. profesionalna upotreba
• Oštećenja prilikom transporta.
Ako klijent transportira proizvod do svog
doma ili druge adrese, IKEA nije
odgovorna za eventualna oštećenja koja
mogu nastati tijekom transporta. Ako
pak IKEA proizvod dostavi na dostavnu
adresu klijenta, tada ovo jamstvo
pokriva oštećenja proizvoda nastala
tijekom dostave.
• Troškove prvotne instalacije uređaja
tvrtke IKEA. Ipak, ako servis tvrtke IKEA
ili njegov autorizirani servisni partner
popravi ili zamijeni uređaj u okviru
uvjeta ovoga jamstva, servis ili njegov
autorizirani servisni partner ponovno će
instalirati popravljeni uređaj ili zamjenski
uređaj, ako je to potrebno.
Ovo se ograničenje ne odnosi na
besprijekoran rad koji je izveo kvalificirani
specijalist koristeći originalne dijelovi kako
bi prilagodio uređaj tehničkim sigurnosnim
specifikacijama druge zemlje EU-a.
Kako se primjenjuje zakon zemlje
Jamstvo tvrtke IKEA daje Vam određena
zakonska prava koja pokrivaju ili prelaze
lokalne zahtjeve. Ipak, ovi uvjeti ni na koji
način ne ograničavaju potrošačka prava
propisana lokalnom zakonskom
regulativom
Područje važenje
Za uređaje kupljene u nekoj od zemalja EU
i transportirane u drugu zemlju EU, usluga
servisa pružit će se u okviru uvjeta jamstva
koji su uobičajeni u novoj zemlji. Obveza
obavljanja servisa u okviru jamstva postoji
samo ako uređaj odgovara i ako je
postavljen u skladu s:
• tehničkim specifikacijama zemlje u kojoj
se podnosi jamstveni zahtjev;
• uputama za sastavljanje i sigurnosnim
podacima u korisničkom priručniku;
Ovlašteni servis za uređaje tvrtke IKEA:
Ne oklijevajte kontaktirati IKEA servis kako
biste:
1. podnijeli zahtjev za servis u okviru
ovoga jamstva;
2. zatražili pojašnjenje načina instalacije
IKEA uređaja u kuhinjski namještaj tvrtke
IKEA. Servis neće pružiti pojašnjenja u
vezi s:
• općenitom instalacijom IKEA kuhinja;
• električnim priključcima (ako uređaj
dolazi bez utikača i kabela),
priključcima za vodu i plin, budući da
takve priključke mora obaviti
autorizirani serviser.
HRVATSKI
3. zatražili pojašnjenje sadržaja
korisničkog priručnika i specifikacija
uređaja tvrtke IKEA
Kako bismo bili sigurni da Vam možemo
pružiti najbolju podršku, molimo Vas da,
prije nego što nas kontaktirate, pažljivo
pročitate dio s uputama za sastavljanje i/ili
korisnički priručnik u ovoj knjižici.
Kako nas možete kontaktirati ako Vam je
potreban naš servis
Molimo Vas da na posljednjoj stranici ovog
priručnika potražite potpuni popis
kontakata tvrtke IKEA i odgovarajuće
brojeve telefona za svaku državu.
Kako bismo Vam mogli pružiti
bržu uslugu, preporučujemo Vam
da koristite brojeve telefona
navedene na kraju ovog
priručnika. Uvijek se obratite na
brojeve navedene u knjižici
uređaja za koji Vam je pomoć
potrebna. Prije nego nas
nazovete, provjerite da Vam je
dostupan IKEA broj artikla (šifra
od 8 znamenaka) za uređaj za
koji trebate pomoć.
SAČUVAJTE SVOJ RAČUN!
Račun je Vaš dokaz kupnje i
potreban je za važenje jamstva.
Na računu je također naveden
naziv IKEA artikla i broj (šifra od
8 znamenaka) za svaki uređaj
koji ste kupili.
Trebate li dodatnu pomoć?
Za sva dodatna pitanja koja se ne odnose
na uslugu nakon prodaje Vašeg uređaja,
molimo Vas kontaktirajte najbliži IKEA
32
pozivni centar. Preporučujemo Vam da,
prije nego što nas nazovete, pročitate
dokumentaciju uređaja.
33
SLOVENŠČINA
Kazalo
Varnostne informacije
Varnostna navodila
Namestitev
Opis izdelka
Upravljalna plošča
Pred prvo uporabo
Vsakodnevna uporaba
Časovne funkcije
Samodejni programi
33
34
37
37
38
40
41
46
47
Uporaba dodatne opreme
Dodatne funkcije
Namigi in nasveti
Vzdrževanje in čiščenje
Odpravljanje težav
Tehnični podatki
Energijska učinkovitost
SKRB ZA OKOLJE
IKEINA GARANCIJA
48
49
51
52
55
56
56
58
58
Pridržujemo si pravico do sprememb.
Varnostne informacije
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno preberite
priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe in
škodo, nastalo zaradi napačne namestitve in uporabe.
Navodila shranite skupaj z napravo za poznejšo uporabo.
Varnost otrok in ranljivih oseb
•
•
•
•
•
•
•
To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta naprej
ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi
sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja le pod
nadzorom ali če so dobili ustrezna navodila glede varne
uporabe naprave in če se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.
Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
Vso embalažo hranite zunaj dosega otrok in jo ustrezno
zavrzite.
Ko naprava deluje ali se ohlaja, poskrbite, da bodo otroci in
hišni ljubljenčki dovolj oddaljeni od nje. Dostopni deli so vroči.
Če ima naprava varovalo za otroke, ga je treba vklopiti.
Čiščenja naprave in uporabniškega vzdrževanja na njej ne
smejo izvajati otroci brez nadzora.
Otrokom do tretjega leta starosti vedno preprečite dostop do
delujoče naprave.
SLOVENŠČINA
34
Splošna varnostna navodila
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nameščanje naprave in zamenjavo kabla lahko opravi le
strokovno usposobljena oseba.
OPOZORILO: Naprava in dostopni deli se med uporabo
segrejejo. Pazite, da se ne dotaknete grelcev. Otroci, mlajši
od osmih let, se ne smejo približevati, če niso pod nenehnim
nadzorom.
Pripomočke ali posodo vedno odstranjujte iz pečice ali
postavljajte vanjo z zaščitnimi rokavicami.
Pred vzdrževalnimi deli prekinite napajanje.
Pred zamenjavo žarnice mora biti naprava izklopljena, da
preprečite možnost udara električnega toka.
Naprave ne čistite s paro.
Za čiščenje steklenih vrat ne uporabljajte grobih čistilnih
sredstev ali ostrega kovinskega strgala, da ne poškodujete
stekla.
Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati
predstavnik proizvajalca, pooblaščenega servisnega centra
ali druga strokovno usposobljena oseba, da se izognete
nevarnosti električnega udara.
Za odstranitev nosilcev rešetk najprej povlecite sprednji del
nosilcev rešetk in nato zadnjega od stranskih sten. Nosilce
rešetk namestite v obratnem zaporedju.
Uporabite le sondo za meso, priporočljivo za to napravo.
Varnostna navodila
Namestitev
OPOZORILO! To napravo lahko
namesti le strokovno
usposobljena oseba.
• Odstranite vso embalažo.
• Ne nameščajte ali uporabljajte
poškodovane naprave.
• Upoštevajte navodila za namestitev,
priložena napravi.
• Pri premikanju naprave bodite pazljivi,
ker je težka. Vedno uporabljajte zaščitne
rokavice in priloženo obutev.
• Naprave ne vlecite za ročaj.
• Upoštevajte predpisano najmanjšo
razdaljo do drugih naprav in enot.
• Poskrbite, da bo naprava nameščena
pod in v bližino trdnih konstrukcij.
35
SLOVENŠČINA
• Stranice naprave morajo biti nameščene
ob napravah ali enotah z isto višino.
• Naprava je izdelana v skladu z
direktivami EGS.
Priključitev na električno napetost
Uporaba
OPOZORILO! Nevarnost požara
in električnega udara.
• Električno priključitev mora opraviti
usposobljen električar.
• Naprava mora biti ozemljena.
• Preverite, ali so električni podatki na
ploščici za tehnične navedbe skladni z
električno napeljavo. Če niso, se
posvetujte z električarjem.
• Vedno uporabite pravilno nameščeno
varnostno vtičnico.
• Ne uporabljajte razdelilnikov in
podaljškov.
• Pazite, da ne poškodujete vtiča in kabla.
Če je treba kabel zamenjati, mora to
storiti osebje pooblaščenega servisnega
centra.
• Napajalni kabli ne smejo priti v stik ali
bližino vrat naprave, še posebej, ko so
vroča.
• Zaščita pred udarom električnega toka
izoliranih delov in delov pod električno
napetostjo mora biti pritrjena tako, da je
ni mogoče odstraniti brez orodja.
• Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu
nameščanja. Poskrbite, da bo vtič
dosegljiv tudi po namestitvi.
• Če je omrežna vtičnica zrahljana, ne
vtikajte vtiča.
• Če želite izključiti napravo, ne vlecite za
električni priključni kabel. Vedno
povlecite za vtič.
• Uporabite le prave izolacijske naprave:
odklopnike, varovalke (talilne varovalke
odvijte iz nosilca), zaščitne naprave na
diferenčni tok in kontaktorje.
• Električna napeljava mora imeti
izolacijsko napravo, ki omogoča odklop
naprave z omrežja na vseh polih.
Izolacijska naprava mora imeti med
posameznimi kontakti minimalno
razdaljo 3 mm.
OPOZORILO! Nevarnost
poškodbe, opeklin in
električnega udara ali eksplozije.
• Naprava je namenjena samo za
uporabo v gospodinjstvu.
• Ne spreminjajte specifikacij te naprave.
• Prepričajte se, da prezračevalne
odprtine niso blokirane.
• Med delovanjem naprave ne puščajte
brez nadzora.
• Napravo po vsaki uporabi izklopite.
• Pri odpiranju vrat naprave med njenim
delovanjem bodite previdni. Iz naprave
lahko puhne vroč zrak.
• Naprave ne upravljajte z mokrimi rokami
ali ko je v stiku z vodo.
• Na odprta vrata ne pritiskajte s silo.
• Naprave ne uporabljajte kot delovno
površino ali za odlaganje.
• Vrata naprave odpirajte previdno.
Uporaba sestavin z alkoholom lahko
povzroči mešanico alkohola in zraka.
• Pri odpiranju vrat naprava ne sme priti v
stik z iskrami ali odprtim ognjem.
• V napravo, njeno bližino ali nanjo ne
postavljajte vnetljivih izdelkov ali mokrih
predmetov z vnetljivimi izdelki.
• Za predhodno ogrevanje pečice ne
uporabljajte funkcije mikrovalov.
OPOZORILO! Obstaja nevarnost
škode na napravi.
• Da bi preprečili poškodbo ali
spreminjanje barve emajla:
– Ne postavljajte posode ali drugih
predmetov neposredno na dno
naprave.
– Ne postavljajte aluminijaste folije
neposredno na dno naprave.
– Ne dajajte vode neposredno v vročo
napravo.
36
SLOVENŠČINA
•
•
•
•
•
– Ne puščajte mokre posode in hrane
v napravi, ko končate s pripravo
hrane.
– Bodite pri odstranjevanju ali
nameščanju pripomočkov previdni.
Sprememba barve emajla ne vpliva na
zmogljivost naprave.
Za sočne torte uporabite globok pekač.
Sadni sokovi povzročajo madeže, ki so
lahko trajni.
Naprava je namenjena le kuhanju. Ni je
dovoljeno uporabljati za druge namene,
npr. ogrevanje prostora.
Jedi v pečici vedno pripravljajte pri
zaprtih vratih.
Če napravo namestite za ploščo omarice
(npr. vrata), poskrbite, da vrata med
delovanjem naprave ne bodo nikoli
zaprta. Za zaprto ploščo omarice se
lahko nakopičita toplota in vlaga ter
povzročita nadaljnje poškodbe naprave,
ohišja ali tal. Plošče omarice ne
zapirajte, dokler se po uporabi naprava
povsem ne ohladi.
Kuhanje v sopari
OPOZORILO! Nevarnost opeklin
in poškodb naprave.
• Sproščena para lahko povzroči opekline:
– Med kuhanjem v sopari ne odpirajte
vrat naprave.
– Po kuhanju v sopari vrata naprave
previdno odprite.
Nega in čiščenje
OPOZORILO! Nevarnost telesnih
poškodb, požara ali poškodb
naprave.
• Pred vzdrževanjem izklopite napravo in
iztaknite vtič iz vtičnice.
• Prepričajte se, da je naprava hladna.
Vroče steklene plošče lahko počijo.
• Ko se steklene plošče v vratih
poškodujejo, jih takoj zamenjajte.
•
•
•
•
Obrnite se na pooblaščeni servisni
center.
Ob odstranjevanju vrat z naprave bodite
previdni. Vrata so težka!
Napravo redno čistite, da preprečite
poškodbe materiala na površini.
Preostala maščoba in hrana v napravi
lahko med funkcijo mikrovalov
povzročita požar ali iskrenje.
Če uporabljate razpršilo za čiščenje
pečice, upoštevajte varnostna navodila z
embalaže.
Notranja lučka
• Žarnica ali halogenska žarnica,
uporabljena za to napravo, je
prilagojena le gospodinjskim aparatom.
Ne uporabljajte je za hišno razsvetljavo.
OPOZORILO! Nevarnost
električnega udara.
• Pred zamenjavo žarnice izključite
napravo iz napajanja.
• Uporabite le žarnice z istimi
specifikacijami.
Odstranjevanje
OPOZORILO! Nevarnost
poškodbe ali zadušitve.
• Napravo izključite iz napajanja.
• Odrežite električni priključni kabel tik ob
napravi in napravo zavrzite.
• Odstranite vrata in na ta način
preprečite, da bi se otroci in živali zaprli
v napravo.
• Embalažni material:
Embalažni material je okolju prijazen in
ga lahko reciklirate. Plastični deli so
označeni z mednarodnimi oznakami, kot
so PE, PS itd. Embalažni material odložite
v posode za ločeno zbiranje odpadkov
na krajevnem zbirališču odpadkov.
Servis
• Za popravilo naprave se obrnite na
pooblaščeni servisni center.
SLOVENŠČINA
37
• Uporabljajte samo originalne
nadomestne dele.
Namestitev
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Montaža
Za namestitev si oglejte navodila
za montažo.
Električna namestitev
OPOZORILO! Priključitev na
električno omrežje mora izvesti
strokovno usposobljena oseba.
Za presek kabla si oglejte skupno moč na
ploščici za tehnične navedbe. Ogledate si
lahko tudi razpredelnico:
Skupna moč (W)
Presek kabla (mm²)
največ 1380
3 x 0.75
največ 2300
3x1
največ 3680
3 x 1.5
Ozemljitveni vodnik (zeleno-rumen kabel)
mora biti 2 cm daljši od faznega in
nevtralnega vodnika (moder in rjav kabel).
Če ne upoštevate varnostnih
navodil iz poglavij o varnosti,
proizvajalec ne prevzema
odgovornosti.
Naprava ima nameščen le priključni kabel.
Kabel
Vrste kablov, ki so primerni za priključitev
ali zamenjavo:
Opis izdelka
Splošni pregled
1
2
4
5
6
7
8
9
4
11
3
3
2
1
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Upravljalna plošča
Elektronski programator
Predal za vodo
Vtičnica sonde za meso
Žar
Luč
Ploščica za tehnične navedbe
Ventilator
Uparjalnik s pokrovom
SLOVENŠČINA
38
10 Nosilci rešetk, odstranljivi
11 Položaji rešetk
Pripomočki
• Sonda za meso x 1
Za merjenje pečenosti živil.
• Goba x 1
Za vpijanje odvečne vode iz uparjalnika.
• Rešetka x 1
Za posodo, modele, pečenke.
• Pekač x 1
Za kolače in piškote.
Upravljalna plošča
Elektronski programator
1
2 3 4
Simbol
Funkcija
VKLOP/IZKLOP
1
6
7 8 9 10 11
Opomba
Za vklop in izklop naprave.
Funkcije pečice ali Enkrat se dotaknite simbola, da izberete funkcijo
Kuharski pomoč- pečice ali meni: Kuharski pomočnik. Ponovno se
nik
dotaknite simbola za preklop med menijema:
Funkcije pečice, Kuharski pomočnik. Za vklop ali
izklop osvetlitve se tri sekunde dotikajte simbola.
2
3
4
5
6
5
-
Tipka za vrnitev
Za vrnitev za eno stopnjo v meniju. Za prikaz glavnega menija se tri sekunde dotikajte simbola.
Izbira temperature
Za nastavitev temperature ali prikaz trenutne temperature v napravi. Tri sekunde se dotikajte simbola, da vklopite ali izklopite funkcijo: Hitro segrevanje pečice.
Priljubljeni programi
Za shranitev in dostop do priljubljenih programov.
Prikazovalnik
Prikazuje trenutne nastavitve naprave.
SLOVENŠČINA
39
Simbol
7
8
9
10
11
Funkcija
Opomba
Tipka Gor
Za pomikanje gor po meniju.
Tipka Dol
Za pomikanje dol po meniju.
Časovne in dodatne funkcije
Za nastavitev različnih funkcij. Ko se izvaja funkcija
pečice, se dotaknite simbola za nastavitev programske ure ali funkcij: Zaklepanje nastavitev, Priljubljeni programi, Segrej+Zadrži, Nastavi + Začni.
Spremenite lahko tudi nastavitve sonde za meso.
Odštevalna ura
Za nastavitev funkcije: Odštevalna ura.
V redu
Za potrditev izbire ali nastavitve.
Prikazovalnik
A
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Funkcija pečice
Ura
Indikator segrevanja
Temperatura
Trajanje ali čas zaključka funkcije
Drugi indikatorji prikazovalnika:
Simbol
Funkcija
Odštevalna ura
Funkcija deluje.
Ura
Na prikazovalniku se prikaže trenutni
čas.
Trajanje
Na prikazovalniku se prikaže potreben čas priprave hrane.
Konec
Na prikazovalniku se prikaže zaključek priprave hrane.
Temperatura
Na prikazovalniku se prikaže temperatura.
SLOVENŠČINA
40
Simbol
Funkcija
Prikaz časa
Prikazovalnik prikazuje, kako dolgo
deluje funkcija pečice. Sočasno pritisnite
in , da ponastavite čas.
Izračun
Naprava izračuna čas za pečenje.
Indikator segrevanja
Prikazovalnik prikazuje temperaturo v
napravi.
Indikator hitrega segrevanja
Funkcija je vklopljena. Skrajša čas
segrevanja.
Teža - Avtomatika
Na prikazovalniku je prikazano, da je
vklopljen sistem samodejnega pečenja
glede na težo ali da je mogoče spremeniti težo.
Segrej+Zadrži
Funkcija je vklopljena.
Pred prvo uporabo
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
1. Pritisnite ali , da nastavite vrednost.
2. Za potrditev pritisnite
.
Prvo čiščenje
Predgrevanje
Iz naprave odstranite vse pripomočke in
odstranljive nosilce rešetk.
Pred prvo uporabo napravo predhodno
ogrejte samo z vstavljenimi mrežami za
pečenje in pekači. Stekleni krožnik na dnu
mikrovalovne pečice morate odstraniti.
Oglejte si poglavje »Vzdrževanje
in čiščenje«.
Pred prvo uporabo očistite napravo in
pripomočke.
Pripomočke in odstranljive nosilce rešetk
namestite nazaj v prvotni položaj.
Prva priključitev
Ko napravo priključujete na električno
omrežje ali po izpadu električnega toka,
morate nastaviti jezik, kontrast
prikazovalnika, osvetlitev prikazovalnika in
čas.
1. Nastavite funkcijo: Gretje zgoraj/spodaj
in najvišjo temperaturo.
2. Naprava naj deluje eno uro.
Pripomočki se lahko segrejejo bolj kot
običajno. Naprava lahko oddaja neprijetne
vonjave in dim. To je običajno. V prostoru
poskrbite za zadostno zračenje.
Uporaba mehanskega varovala za otroke
Naprava ima nameščeno in vklopljeno
varovalo za otroke. Nahaja se pod
upravljalno ploščo na desni strani.
SLOVENŠČINA
41
Če želite odpreti vrata pečice ob
nameščenem varovalu za otroke, povlecite
ročico varovala za otroke navzgor, kot
prikazuje slika.
Vrata pečice zaprite brez vlečenja varovala
za otroke.
Za odstranitev varovala za otroke odprite
vrata pečice in varovalo za otroke
odstranite s ključem torx. Ključ najdete v
vrečki s pripomočki za pečico.
Po odstranitvi varovala za otroke privijte
nazaj vijak v odprtino.
Vsakodnevna uporaba
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Uporaba menijev
1. Vklopite napravo.
2. Pritisnite ali za izbiro možnosti
menija.
3. Pritisnite
, da se pomaknete v
podmeni ali sprejmete nastavitev.
V vsakem trenutku se lahko
pomaknete nazaj v glavni meni s
pritiskom .
Pregled menijev
Glavni meni
Simbol
Element menija
Uporaba
Funkcije pečice
Vsebuje seznam funkcij pečice.
Kuharski pomočnik
Vsebuje seznam samodejnih programov.
Priljubljeni programi
Vsebuje seznam priljubljenih programov pečenja,
ki jih oblikuje uporabnik.
Čiščenje s paro
Čiščenje naprave s paro.
Nastavitve
Za nastavitev drugih nastavitev.
Posebnosti
Vsebuje seznam dodatnih funkcij pečice.
Podmeni za: Nastavitve
Simbol
Podmeni
Nastavitev ure
Opis
Nastavi trenutni čas na uri.
SLOVENŠČINA
Simbol
Podmeni
42
Opis
Prikaz časa
Ko je VKLOPLJEN, prikazovalnik prikazuje trenutni čas, ko izklopite napravo.
Nastavi + Začni
Za nastavitev funkcije in njen poznejši vklop s pritiskom poljubnega simbola na upravljalni plošči.
Segrej+Zadrži
Pripravljeno hrano ohranja toplo 30 minut po izteku pečenja.
Podaljšanje časa
Vklopi in izklopi funkcijo Podaljšanje časa.
Kontrast
Nastavi kontrast prikazovalnika po stopnjah.
Osvetlitev
Nastavi osvetlitev prikazovalnika po stopnjah.
Jezik
Nastavi jezik na prikazovalniku.
Glasnost
Nastavi glasnost zvokov in signalov ob dotiku po
stopnjah.
Zvok tipk
Vklopi in izklopi zvok polj na dotik. Zvoka polja
na dotik VKLOP/IZKLOP ni mogoče izklopiti.
Zvoki opozoril in napak
Vklopi in izklopi opozorilne zvoke.
Servis
Prikaže različico in konfiguracijo programske opreme.
Tovarniške nastavitve
Vse nastavitve se ponastavijo na tovarniške nastavitve.
Funkcije pečice
Funkcija pečice
Uporaba
Kuhanje v sopari
Za zelenjavo, ribe, krompir, riž, testenine ali posebne priloge.
Vroči zrak + več pare
Za jedi z visoko vsebnostjo vlage in poširanje rib,
jajčnega sira in terin.
Vroči zrak + manj pare
Za peko kruha, pečenje večjih kosov mesa ali
pogrevanje ohlajenih in zamrznjenih obrokov.
SLOVENŠČINA
43
Funkcija pečice
Uporaba
EKO para
EKO funkcije omogočajo zmanjšanje porabe energije med pripravo hrane. Najprej morate nastaviti čas priprave jedi. Za dodatne informacije o
priporočenih nastavitvah si oglejte razpredelnice
za kuhanje v sopari v knjižici receptov.
Pogrevanje s paro
Pogrevanje hrane s paro prepreči izsušitev površine. Toplota se porazdeli nežno in enakomerno,
kar omogoča povrnitev okusa in arome hrane, kot
da bi bila ravno pripravljena. To funkcijo lahko
uporabite za pogrevanje hrane neposredno na
krožniku. Sočasno lahko pogrejete več kot en
krožnik na različnih položajih rešetk.
Vroči zrak
Za sočasno pečenje na do dveh višinah pečice in
sušenje živil.Temperaturo nastavite za 20 - 40 °C
nižje kot pri funkciji: Gretje zgoraj/spodaj.
Gretje zgoraj/spodaj
Za peko in pečenje jedi na eni višini.
Program za pizzo
Za pečenje na eni višini za jedi, katere želite bolj
zapečene in hrustljave. Temperaturo nastavite za
20 - 40 °C nižje kot pri funkciji: Gretje zgoraj/
spodaj.
Pečenje z nizko temp.
Za pripravo mehkih, sočnih pečenk.
Gretje spodaj
Za peko tort s hrustljavim dnom ter za vlaganje
hrane.
Vlažni vroči zrak
Za pripravo predpečenih dobrot v modelu na eni
višini pečice. Za varčevanje z energijo med pečenjem. To funkcijo morate uporabiti v skladu z
razpredelnicami za pečenje, da dosežete želene
rezultate pečenja. Za dodatne informacije o priporočenih nastavitvah si oglejte razpredelnice za
pečenje.
SLOVENŠČINA
44
Funkcija pečice
Uporaba
EKO pečenje
EKO funkcije omogočajo zmanjšanje porabe energije med pripravo hrane. Najprej morate nastaviti čas priprave jedi. Za dodatne informacije o
priporočenih nastavitvah si oglejte razpredelnice
za pečenje mesa v knjižici receptov.
Zamrznjene jedi
Za pečenje pripravljenih jedi, kot so npr. ocvrt
krompirček, pečen krompir in spomladanski zvitki.
Mali žar
Za pečenje ploskih živil na žaru in popekanje kruha.
Veliki žar
Za peko velike količine ploskih jedi in za popekanje kruha.
Infra pečenje
Za pečenje večjih kosov mesa ali perutnine s kostmi na eni višini. Primerno tudi za gratiniranje in
dodatno zapečenost.
Posebnosti
Funkcija pečice
Uporaba
Pečenje kruha
Za peko kruha.
Gratiniranje
Za jedi, kot je lazanja ali gratiniran krompir. Primerno tudi za gratiniranje in dodatno zapečenost.
Vzhajanje testa
Za nadzorovano vzhajanje kvašenega testa pred
peko.
Gretje krožnikov
Za predhodno segrevanje krožnikov za postrežbo.
Sterilizacija
Za vlaganje zelenjave, kot so kisle kumarice.
Sušenje
Za sušenje narezanega sadja (npr. jabolk, sliv,
breskev) in zelenjave (npr. paradižnika, bučk,
gob).
45
SLOVENŠČINA
Funkcija pečice
Uporaba
Ohrani toploto
Za ohranjanje toplote hrane.
Odtaljevanje
To funkcijo lahko uporabite za odtaljevanje
zamrznjenih živil, kot sta zelenjava in sadje. Čas
odtaljevanja je odvisen od količine in velikosti
zamrznjenih živil.
Vklop funkcije pečice
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Vklopite napravo.
Izberite meni: Funkcije pečice.
Za potrditev pritisnite
.
Izberite funkcijo pečice.
Za potrditev pritisnite
.
Nastavite temperaturo.
.
Za potrditev pritisnite
Kuhanje v sopari
Pokrov predala za vodo se nahaja v
upravljalni plošči.
OPOZORILO! Vode ne zlivajte
neposredno v uparjalnik.
Uporabljajte le vodo. Ne
uporabljajte filtrirane
(demineralizirane) ali destilirane
vode. Ne uporabljajte drugih
tekočin. V predal za vodo ne
nalivajte vnetljivih ali alkoholnih
tekočin.
1. Hrano pripravite v pravi posodi.
2. Pritisnite pokrov predala za vodo, da
ga odprete.
3. Predal za vodo napolnite z 800 ml
vode.
Količina zadošča za približno 50 minut.
Predala za vodo ne napolnite
preveč.
Indikacije za poln predal za
vodo ni, razen spodnjega
uparjalnika.
4. Predal za vodo potisnite v prvotni
položaj.
5. Vklopite napravo.
6. Izberite funkcijo gretja s paro in
temperaturo.
7. Po potrebi nastavite funkcijo Trajanje
ali Konec
.
Prva sopara je razpršena po približno
dveh minutah. Zvočni signal se oglasi,
ko naprava doseže približno
nastavljeno temperaturo.
Ko je uparjalnik prazen, se oglasi
zvočni signal.
Ob koncu pečenja se oglasi zvočni signal.
8. Izklopite napravo.
9. Po končanem kuhanju v sopari
izpraznite predal za vodo.
POZOR! Naprava je vroča.
Obstaja nevarnost opeklin.
Pri praznjenju predala za
vodo bodite previdni.
Ko se naprava ohladi, z gobo odstranite
vso preostalo vodo iz uparjalnika. Po
potrebi uparjalnik očistite z malce kisa.
Pustite, da se naprava povsem posuši ob
odprtih vratih.
Indikator segrevanja
Ko vklopite funkcijo pečice, na
prikazovalniku zasveti vrstični diagram.
Vrstični diagram prikazuje zviševanje
temperature. Ko je temperatura dosežena,
se trikrat oglasi zvočni signal, vrstični
diagram pa utripa in nato izgine.
SLOVENŠČINA
46
Indikator hitrega segrevanja
Akumulirana toplota
Ta funkcija skrajša čas segrevanja.
Ko napravo izklopite, je na prikazovalniku
prikazana akumulirana toplota. Toploto
lahko uporabite za ohranjanje toplote
hrane.
Med izvajanjem funkcije hitrega
segrevanja v pečico ne
postavljajte hrane.
Za vklop funkcije tri sekunde držite
. Indikator segrevanja se
pritisnjeno polje
spreminja.
Časovne funkcije
Razpredelnica časovnih funkcij
Časovna funkcija
Odštevalna ura
Uporaba
Za nastavitev odštevanja (najv. 2 uri in 30
minut). Ta funkcija ne vpliva na delovanje
naprave.
Uporabite
za vklop funkcije. Pritisnite
, da nastavite minute, in
ali
za začetek.
Trajanje
Za nastavitev dolžine delovanja (največ 23
ur 59 minut).
Konec
Za nastavitev časa izklopa funkcije pečice
(največ 23 ur 59 minut).
Če nastavite čas za časovno funkcijo, se
začne čas odštevati po petih sekundah.
Če uporabite časovni funkciji:
Trajanje in Konec, naprava
izklopi grelca po pretečenih 90
% nastavljenega časa. Naprava
uporabi akumulirano toploto za
nadaljevanje pečenja do izteka
časa (3 - 20 minut).
Nastavitev časovnih funkcij
Pred uporabo funkcij: Trajanje,
Konec morate najprej nastaviti
funkcijo pečice in temperaturo.
Naprava se samodejno izklopi.
Funkciji: Trajanje in Konec lahko
uporabite sočasno, če želite
napravo samodejno vklopiti in
izklopiti ob poznejšem času.
Funkciji: Trajanje in Konec ne
delujeta ob uporabi sonde za
meso.
1. Nastavite funkcijo pečice.
SLOVENŠČINA
2. Pritiskajte , dokler se na
prikazovalniku ne prikažeta potrebna
časovna funkcija in ustrezen simbol.
3. Pritisnite ali , da nastavite potreben
čas.
.
4. Za potrditev pritisnite
Ko čas poteče, se oglasi zvočni signal.
Naprava se izklopi. Na prikazovalniku se
prikaže sporočilo.
5. Signal lahko izklopite s pritiskom
poljubnega simbola.
Segrej+Zadrži
Pogoji za funkcijo:
• Nastavljena temperatura je več kot 80
°C.
• Funkcija: Trajanje je nastavljena.
Funkcija: Segrej+Zadrži 30 minut ohranja
toploto pripravljene hrane na 80 °C. Vklopi
se po zaključku peke ali pečenja mesa.
Funkcijo lahko vklopite ali izklopite v meniju:
Nastavitve.
1. Vklopite napravo.
2. Izberite funkcijo pečice.
47
3. Nastavite temperaturo nad 80 °C.
4. Pritiskajte , dokler se na
prikazovalniku ne prikaže: Segrej
+Zadrži.
5. Za potrditev pritisnite
.
Ko se funkcija zaključi, se oglasi zvočni
signal.
Funkcija ostane vklopljena, če spremenite
funkcije pečice.
Podaljšanje časa
Funkcija: Podaljšanje časa nadaljuje s
funkcijo pečice, ko se konča Trajanje.
Uporabno za vse funkcije pečice
ob funkciji Trajanje ali Teža Avtomatika.
Ni na voljo za funkcije pečice s
sondo za meso.
1. Ko čas pečenja poteče, se oglasi zvočni
signal. Pritisnite poljuben simbol.
Na prikazovalniku se prikaže sporočilo.
2. Pritisnite
za vklop ali za preklic.
3. Nastavite dolžino funkcije.
4. Pritisnite
.
Samodejni programi
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Spletni recepti
Recepte za samodejne
programe za to napravo najdete
na spletnem mestu
www.ikea.com. Da boste našli
pravo knjižico receptov, preverite
številko izdelka na ploščici za
tehnične navedbe na sprednjem
okviru notranjosti naprave.
Kuharski pomočnik z Recepti
Ta naprava ima vključenih vrsto receptov, ki
jih lahko uporabite. Recepti so določeni in
jih ne morete spremeniti.
1. Vklopite napravo.
2. Izberite meni: Kuharski pomočnik. Za
potrditev pritisnite
.
3. Izberite kategorijo in jed. Za potrditev
pritisnite
.
4. Izberite recept. Za potrditev pritisnite
.
SLOVENŠČINA
Ko uporabite funkcijo: Ročno,
naprava uporablja samodejne
nastavitve. Lahko jih spremenite
kot pri drugih funkcijah.
Kuharski pomočnik z Teža - Avtomatika
Ta funkcija samodejno izračuna čas
pečenja. Za uporabo funkcije je treba vnesti
težo živila.
1. Vklopite napravo.
2. Izberite meni: Kuharski pomočnik. Za
potrditev pritisnite
.
3. Izberite kategorijo in jed. Za potrditev
pritisnite
.
48
4. Izberite funkcijo: Teža - Avtomatika. Za
potrditev pritisnite
.
5. Dotaknite se ali , da nastavite težo
.
živila. Za potrditev pritisnite
Samodejni program se zažene.
6. Težo lahko kadarkoli spremenite.
Pritisnite ali za spremembo teže.
7. Ko čas poteče, se oglasi zvočni signal.
Signal lahko izklopite s pritiskom
poljubnega simbola.
Pri nekaterih programih morate
živilo po 30 minutah obrniti. Na
prikazovalniku se prikaže
opomnik.
Uporaba dodatne opreme
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Vstavljanje pripomočkov
POZOR! Pri funkciji Kuhanje v
sopari ne uporabljajte pekača za
pecivo ali globokega pekača.
Mreža za pečenje:
Rešetko potisnite med vodili nosilca rešetk
in poskrbite, da bodo nogice obrnjene
navzdol.
Pekač za pecivo:
Pekač potisnite med vodili nosilca rešetk.
Mreža za pečenje in pekač skupaj:
Pekač potisnite med vodili nosilca rešetk in
mrežo za pečenje na vodilih zgoraj.
Majhna zareza na vrhu poveča
varnost. Zareze so tudi varovala
pred prevračanjem. Visok rob
okrog rešetke preprečuje zdrs
posode.
SLOVENŠČINA
Sonda za meso
Nastaviti je treba dve temperaturi:
temperaturo pečice in temperaturo jedra.
Sonda za meso meri temperaturo jedra
mesa. Ko temperatura mesa doseže
nastavljeno temperaturo, se naprava
izklopi.
POZOR! Uporabite le priloženo
sondo za meso ali prave
nadomestne dele.
Med pečenjem mora sonda za
meso ostati v mesu in priključena
na vtičnico.
1. Vklopite napravo.
2. Konico sonde za meso potisnite v
sredino mesa.
3. Vtič sonde za meso vtaknite v vtičnico
na sprednji strani naprave.
49
Prikazovalnik prikaže simbol sonde za
meso.
4. V manj kot petih sekundah pritisnite
ali , da nastavite temperaturo jedra.
5. Nastavite funkcijo gretja in po potrebi
temperaturo pečice.
Naprava izračuna približen končni čas.
Končni čas je različen za različne količine
živil, nastavljene temperature pečice
(najmanj 120 °C) in načine delovanja.
Naprava izračuna končni čas v približno 30
minutah.
6. Za spremembo temperature jedra
pritisnite .
Ko meso doseže nastavljeno temperaturo
jedra, se oglasi zvočni signal. Naprava se
samodejno izklopi.
7. Signal izklopite z dotikom poljubnega
simbola.
8. Iztaknite vtič sonde za meso iz vtičnice
in vzemite meso iz pečice.
OPOZORILO! Sonda za meso je
vroča. Obstaja nevarnost
opeklin. Bodite previdni, ko
odstranjujete konico in vtič sonde
za meso.
Dodatne funkcije
Priljubljeni programi
Shranite lahko svoje priljubljene nastavitve,
kot so trajanje, temperatura in funkcija
pečice. Na voljo so v meniju: Priljubljeni
programi. Shranite lahko 20 programov.
Shranjevanje programa
1. Vklopite napravo.
2. Nastavite funkcijo pečice ali samodejni
program.
3. Pritiskajte , dokler se na
prikazovalniku ne prikaže: SHRANI.
4. Za potrditev pritisnite
.
Na prikazovalniku se prikaže prvo prosto
pomnilniško mesto.
.
5. Za potrditev pritisnite
6. Vnesite ime programa.
50
SLOVENŠČINA
Utripa prva črka.
7. Dotaknite se ali za spremembo
črke.
8. Pritisnite
.
Utripa naslednja črka.
9. Po potrebi ponovite 7. korak.
.
10. Za shranitev pritisnite in držite
Pomnilniško mesto lahko prepišete. Ko se
na prikazovalniku prikaže prvo prosto
pomnilniško mesto, pritisnite
ali
in nato
, da prepišete obstoječi program.
Ime programa lahko spremenite v meniju:
Uredite ime programa.
Zagon programa
1.
2.
3.
4.
5.
Vklopite napravo.
Izberite meni: Priljubljeni programi.
Za potrditev pritisnite
.
Izberite ime najljubšega programa.
.
Za potrditev pritisnite
Pritisnite , da takoj pridete v meni:
Priljubljeni programi.
Uporaba varovala za otroke
Ko je vklopljeno varovalo za otroke,
naprave ni mogoče nenamerno vklopiti.
za vklop
1. Dotaknite se polja
prikazovalnika.
2. Sočasno držite pritisnjeno
in ,
dokler se na prikazovalniku ne prikaže
sporočilo.
Za izklop funkcije Varovalo za otroke
ponovite 2. korak.
Zaklepanje nastavitev
3. Pritiskajte , dokler se na
prikazovalniku ne prikaže: Zaklepanje
nastavitev.
4. Za potrditev pritisnite
.
Za izklop funkcije pritisnite . Na
prikazovalniku se prikaže sporočilo.
Ponovno pritisnite
potrditev.
in nato
za
Ko izklopite napravo, izklopite
tudi funkcijo.
Nastavi + Začni
Funkcija vam omogoča nastaviti funkcijo
pečice (ali program) in jo uporabiti pozneje
z enim pritiskom poljubnega simbola.
1. Vklopite napravo.
2. Nastavite funkcijo pečice.
3. Pritiskajte , dokler se na
prikazovalniku ne prikaže: Trajanje.
4. Nastavite čas.
5. Pritiskajte , dokler se na
prikazovalniku ne prikaže: Nastavi +
Začni.
6. Za potrditev pritisnite
.
Pritisnite poljuben simbol (razen ) za
vklop funkcije: Nastavi + Začni. Nastavljena
funkcija pečice se vklopi.
Ko se funkcija pečice zaključi, se oglasi
zvočni signal.
• Funkcija Zaklepanje
nastavitev je vklopljena, ko
deluje funkcija pečice.
• Meni: Nastavitve omogoča
vklop in izklop funkcije:
Nastavi + Začni.
Ta funkcija preprečuje nenamerno
spremembo funkcije pečice. Vklopite jo
lahko samo takrat, ko naprava deluje.
Samodejni izklop
1. Vklopite napravo.
2. Nastavite funkcijo pečice ali nastavitev.
Iz varnostnih razlogov se naprava po
določenem času samodejno izklopi, če
SLOVENŠČINA
51
deluje funkcija pečice in ne spremenite
nastavitev.
Temperatura (°C)
Čas izklopa (h)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 230
5.5
Samodejni izklop ne deluje pri
naslednjih funkcijah: Osvetlitev,
Sonda za meso,Konec, Trajanje.
Svetlost prikazovalnika
naslednjih 10 sekund preklopi nazaj
v način dnevne svetlosti.
– če je naprava izklopljena in
nastavite funkcijo: Odštevalna ura.
Ko se funkcija konča, se
prikazovalnik preklopi nazaj na
nočno svetlost.
Ventilator za hlajenje
Ko naprava deluje, se samodejno vklopi
ventilator za hlajenje, ki ohranja površine
naprave hladne. Če napravo izklopite,
ventilator za hlajenje deluje, dokler se
naprava ne ohladi.
Prikazovalnik ima dva načina svetlosti:
Varnostni termostat
• Nočna svetlost – ko je naprava
izklopljena, je v času od 22.00 do 06.00
svetlost prikazovalnika zmanjšana.
• Dnevna svetlost:
– ko je naprava vklopljena.
– če se med nočno svetlostjo
dotaknete simbola (razen VKLOP/
IZKLOP), se prikazovalnik za
Nepravilno delovanje naprave ali okvarjeni
deli lahko povzročijo nevarno pregrevanje.
Za preprečitev tega ima pečica varnostni
termostat, ki prekine dovod napajalne
napetosti. Ko se temperatura zniža, se
pečica ponovno samodejno vklopi.
Namigi in nasveti
Splošne informacije
• Pri predgrevanju iz pečice odstranite
rešetke in pladnje za najhitrejšo
učinkovitost.
• Naprava ima štiri položaje rešetk.
Položaje rešetk štejte od spodaj
navzgor.
• Naprava ima poseben sistem kroženja
zraka, ki neprestano obnavlja paro. To
omogoča pripravo jedi v vlažnem okolju,
zato ostanejo živila sočna v notranjosti in
hrustljava navzven. Skrajša čas pečenja
in zmanjša porabo energije na
najmanjšo mogočo raven.
• Vlaga lahko v napravi ali na steklenih
vratih kondenzira. To je običajno. Če
med pripravo hrane odpirate vrata, se
vedno umaknite stran od naprave. Če v
notranjosti pečice opazite vlago, pustite
vrata odprta nekaj minut.
• Po vsaki uporabi naprave očistite vlago.
• Med pripravo hrane ne postavljajte
predmetov neposredno na dno naprave
in jih ne prekrivajte z aluminijasto folijo.
To lahko spremeni rezultate pečenja in
poškoduje emajl.
Peka tort
• Vrat pečice ne odpirajte pred iztekom
3/4 časa pečenja.
• Če uporabljate dva pekača sočasno,
med njima pustite en nivo prazen.
Peka mesa in rib
• Če pečete hrano z veliko maščobe,
uporabite globok pekač, da preprečite
52
SLOVENŠČINA
nastanek madežev, ki jih ni mogoče
odstraniti.
• Preden meso razrežete, počakajte
približno 15 minut, da sok ne izteče.
• Če želite med pečenjem mesa preprečiti
nastanek prevelike količine dima, v
globok pekač nalijte nekaj vode. Za
preprečitev kondenzacije dima dolijte
vodo vsakokrat, ko izpari.
Razpredelnice za pečenje
Za razpredelnice za pečenje si oglejte
knjižico receptov, ki jo najdete na našem
spletnem mestu.
Vzdrževanje in čiščenje
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Opombe glede čiščenja
• Sprednji del naprave očistite z mehko
krpo, toplo vodo in čistilom.
• Za čiščenje kovinskih površin uporabite
namensko čistilo.
• Notranjost naprave po vsaki uporabi
očistite. Nakopičena maščoba ali drugi
ostanki hrane se lahko vžgejo.
• Trdovratnejšo umazanijo očistite s
posebnim čistilom za pečice.
• Vso opremo očistite po vsaki uporabi in
pustite, da se posuši. Uporabite mehko
krpo s toplo vodo in čistilno sredstvo.
• Če imate pribor z zaščito proti
prijemanju, ga ne čistite z agresivnimi
čistili, ostrimi predmeti ali v pomivalnem
stroju. To lahko poškoduje premaz proti
prijemanju.
Pripomočki iz nerjavnega jekla ali
aluminija
Vrata pečice čistite le z vlažno
krpo ali gobico. Posušite z mehko
krpo.
Nikoli ne uporabljajte jeklene
volne, kislin ali abrazivnih
sredstev, ki bi lahko poškodovala
površino pečice. Na enak način
očistite upravljalno ploščo na
pečici.
Čiščenje tesnil vrat
• Redno preverjajte tesnila vrat. Tesnilo
vrat se nahaja na okvirju notranjosti
pečice. Naprave ne uporabljajte, če je
tesnilo vrat poškodovano. Obrnite se na
servis.
• Za čiščenje tesnil vrat uporabite mehko
krpo s toplo vodo in čistilom.
Odstranjevanje nosilcev rešetk
Preden začnete z vzdrževanjem, se
prepričajte, da je naprava hladna. Obstaja
nevarnost opeklin.
Za čiščenje naprave odstranite nosilce
rešetk.
1. Nosilce previdno povlecite navzgor iz
sprednjega obešala.
1
3
2
2. Sprednji del nosilca rešetke povlecite
stran od stranske stene.
3. Nosilce snemite z zadnjega obešala.
Nosilce rešetk namestite v obratnem
zaporedju.
53
SLOVENŠČINA
Čiščenje s paro
Odstranjevanje in nameščanje vrat
Najhujšo umazanijo odstranite ročno.
Vrata pečice so sestavljena iz treh steklenih
plošč.Za čiščenje lahko snamete vrata
pečice in notranje steklene plošče.
1. Neposredno v uparjalnik nalijte 250 ml
vode s tremi jedilnimi žlicami kisa.
2. Vklopite funkcijo: Čiščenje s paro.
Na prikazovalniku se prikaže trajanje
funkcije. Ko se program zaključi, se oglasi
zvočni signal.
3. Z dotikom poljubnega simbola izklopite
signal.
4. Napravo obrišite z mehko krpo. Iz
uparjalnika odstranite vodo.
Vrata naprave pustite odprta približno eno
uro. Počakajte, da se naprava posuši. Če
želite pospešiti sušenje, lahko napravo
približno 15 minut ogrevate z vročim
zrakom pri temperaturi 150 °C.
Če poskušate odstraniti steklene
plošče, preden odstranite vrata
pečice, se lahko vrata zaprejo.
POZOR! Naprave ne
uporabljajte brez steklenih plošč.
1. Vrata povsem odprite.
2. Do konca pritisnite vpenjalni ročici (A)
na tečajih.
Sistem uparjalnika
POZOR! Uparjalnik posušite po
vsaki uporabi. Z gobo odstranite
vodo.
Ostanke vodnega kamna
odstranite z vodo in kisom.
POZOR! Kemična sredstva za
odstranjevanje vodnega kamna
lahko poškodujejo emajl.
Upoštevajte navodila
proizvajalca.
1. Za čiščenje predala za vodo in
uparjalnika skozi predal za vodo v
uparjalnik nalijte mešanico vode in kisa
(približno 250 ml). Počakajte približno
10 minut.
2. Vodo in kis odstranite z gobo.
3. Za izplakovanje sistema uparjalnika v
predal za vodo nalijte čisto vodo (100 200 ml).
4. Z gobo odstranite vodo iz uparjalnika
ter ga obrišite do suhega.
5. Vrata pustite odprta, da se naprava
povsem posuši.
A
A
3. Zaprite vrata pečice do prvega
položaja odpiranja (približno do kota
70°).
4. Vrata primite na vsaki strani z eno roko
in jih potegnite stran od naprave pod
kotom navzgor.
5. Nato položite vrata z zunanjo stranjo
navzdol na mehko krpo in trdno
površino. Na ta način preprečite praske.
6. Primite okvir vrat na zgornjem robu vrat
na obeh straneh in pritisnite navznoter,
da sprostite zaponko.
7. Okvir vrat potegnite k sebi in ga
odstranite.
SLOVENŠČINA
8. Steklene plošče vrat primite na
zgornjem delu eno za drugo in jih
potegnite navzgor iz vodila.
9. Stekleno ploščo očistite z vodo in milom.
Stekleno ploščo temeljito osušite.
Ko končate s čiščenjem, namestite steklene
plošče in vrata pečice. Ponovite zgornje
korake v obratnem zaporedju.
Pazite, da stekleni plošči (A in B) namestite
nazaj v pravem zaporedju. Prva plošča (A)
ima okrasni okvir. Površina natisa mora biti
obrnjena proti notranjosti vrat. Po
namestitvi se prepričajte, da površina
natisa na okvirju steklene plošče (A) ni
hrapava na dotik.
A
B
54
Zamenjava žarnice
Na dno notranjosti naprave postavite krpo.
To preprečuje škodo na steklenem pokrovu
žarnice in na pečici.
OPOZORILO! Nevarnost smrti
zaradi električnega udara! Pred
zamenjavo žarnice odklopite
varovalko.
Žarnica in steklen pokrov žarnice
sta lahko vroča.
1. Izklopite napravo.
2. Odstranite varovalke iz omarice z
varovalkami ali odklopite odklopnik.
3. Steklen pokrov žarnice obrnite v
nasprotni smeri urnega kazalca in ga
snemite.
4. Očistite steklen pokrov.
5. Zamenjajte žarnico v pečici z žarnico 40
W, 230 V (50 Hz), odporno na toploto
350 °C (vrsta priključitve: G9).
6. Namestite steklen pokrov.
SLOVENŠČINA
55
Odpravljanje težav
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Kaj storite v primeru ...
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Pečica se ne segreje.
Pečica je izklopljena.
Vklopite pečico.
Pečica se ne segreje.
Ura ni nastavljena.
Nastavite uro.
Pečica se ne segreje.
Potrebne nastavitve niso
nastavljene.
Prepričajte se, da so nastavitve pravilne.
Pečica se ne segreje.
Vklopljen je samodejni izklop.
Oglejte si »Samodejni izklop
«.
Pečica se ne segreje.
Funkcija Varovalo za otroke
je vklopljena.
Oglejte si »Uporaba varovala za otroke«.
Pečica se ne segreje.
Vrata niso pravilno zaprta.
Povsem zaprite vrata.
Pečica se ne segreje.
Pregorela je varovalka.
Preverite, ali je varovalka
vzrok za motnjo. Če varovalka večkrat zapored pregori,
se obrnite na električarja.
Luč ne sveti.
Luč je okvarjena.
Zamenjajte žarnico.
Na prikazovalniku se prikaže F111.
Vtič sonde za meso ni pravil- Vtaknite vtič sonde za meso
no vtaknjen v vtičnico.
čim globlje v vtičnico.
Na prikazovalniku se prikaže koda napake, ki je ni v
razpredelnici.
Elektronska okvara.
Na živilih in v notranjosti pe- Hrano ste predolgo pustili v
čice se nabirata para in kon- pečici.
denz.
• Izklopite pečico z glavno
varovalko ali zaščitnim
stikalom v omarici z varovalkami in jo ponovno
vklopite.
• Če se na prikazovalniku
ponovno prikaže koda
napake, se obrnite na
pooblaščeni servisni center.
Po zaključku peke jedi ne
puščajte stati v pečici dlje
kot 15 - 20 minut.
SLOVENŠČINA
56
Servisni podatki
Če napake ne morete sami odpraviti, se
obrnite na pooblaščeni servisni center.
Potrebni podatki za servisni center se
nahajajo na ploščici za tehnične navedbe.
Ploščica za tehnične navedbe se nahaja na
sprednjem okviru notranjosti naprave.
Ploščice za tehnične navedbe ne
odstranjujte iz notranjosti naprave.
Priporočamo, da podatke zapišete sem:
Ime modela (MOD.)
.........................................
Številka izdelka (PNC)
.........................................
Serijska številka (S.N.)
.........................................
Tehnični podatki
Tehnični podatki
Mere (notranje)
Širina
Višina
Globina
Področje pekača
1424 cm²
Zgornji grelec
1900 W
Spodnji grelec
1000 W
Žar
1900 W
Grelec
1650 W
Skupna nazivna moč
3000 W
Napetost
220 - 240 V
Frekvenca
50 Hz
Število funkcij
24
477 mm
214 mm
418 mm
Energijska učinkovitost
Informacije o izdelku v skladu z EU 66/2014
Identifikacija modela
KULINARISK 303.009.12
57
SLOVENŠČINA
Indeks energijske učinkovitosti
94,5
Poraba energije pri standardni obremenitvi ter običajnem načinu
0,93 kWh/cikel
Poraba energije pri standardni obremenitvi in načinu 0,69 kWh/cikel
z ventilatorjem
Število prostorov za peko
1
Toplotni vir
Elektrika
Prostornina
43 l
Vrsta pečice
Vgradna pečica
Teža
32.3 kg
EN 60350-1 - Gospodinjski aparati za
kuhanje z elektriko - 1. del: štedilniki,
pečice, parne pečice in žari - Postopki za
merjenje učinkovitosti delovanja.
Varčevanje z energijo
Ta naprava ima funkcije, ki vam pomagajo
varčevati z energijo med vsakodnevnim
pečenjem.
Splošni namigi
Poskrbite, da bodo vrata med delovanjem
pečice pravilno zaprta, med pečenjem pa
jih čim manj odpirajte.
Uporabljajte kovinsko posodo za boljše
varčevanje z energijo.
Ko je mogoče, pečice ne segrevajte, preden
vanjo položite hrano.
Pri pečenju, daljšem od 30 minut, tri do 10
minut pred potekom časa pečenja znižajte
temperaturo pečice, odvisno od trajanja
pečenja. Akumulirana toplota v pečici še
naprej omogoča pečenje.
Z akumulirano toploto pogrejte ostala
živila.
Priprava hrane z ventilatorjem
Ko je mogoče, uporabljajte funkcije pečice z
ventilatorjem, da prihranite energijo.
Akumulirana toplota
Pri nekaterih funkcijah pečice se v primeru,
da vklopite program z izbiro časa Trajanje
ali Konec in pečenje traja več kot 30 minut,
grelca samodejno izklopita 10 % prej.
Ventilator in luč še naprej delujeta.
Pečenje ob izklopljeni luči
Izklopite luč med pečenjem in jo vklopite, ko
jo boste potrebovali.
Ohranjanje jedi toplih
Če želite uporabiti akumulirano toploto za
ohranitev toplega obroka, izberite najnižjo
možno nastavitev temperature. Na
prikazovalniku se prikaže temperatura
akumulirane toplote.
EKO funkcije
Oglejte si »Funkcije pečice«.
Pri funkcijah EKO je luč privzeto ugasnjena.
Luč lahko ponovno vklopite, a to dejanje bo
zmanjšalo pričakovan prihranek energije.
Vlažni vroči zrak
Ko uporabljate funkcijo Vlažni vroči zrak,
luč po 30 sekundah ugasne. Luč lahko
58
SLOVENŠČINA
ponovno vklopite, a to dejanje bo
zmanjšalo pričakovan prihranek energije.
SKRB ZA OKOLJE
Reciklirajte materiale, ki jih označuje simbol
. Embalažo odložite v ustrezne zabojnike
za reciklažo. Pomagajte zaščititi okolje in
zdravje ljudi ter reciklirati odpadke
električnih in elektronskih naprav. Naprav,
označenih s simbolom , ne odstranjujte z
gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite na
krajevno zbirališče za recikliranje ali se
obrnite na občinski urad.
IKEINA GARANCIJA
Garancijska izjava:
Izdajatelj prevzema obveznost, da bo
izdelek v garancijskem roku brezhibno
deloval. V garancijskem roku bomo
odstranili vse pomanjkljivosti in okvare na
izdelku, ki bi nastale pri normalni rabi
izdelka, pod pogojem, da v izdelek niso
posegale osebe,ki nimajo pooblastila
izdajatelja garancijskega lista in, da so bili
uporabljeni originalni rezervni deli. Če
izdelek ne bo popravljen v 45. dneh, ga
bomo zamenjali. Garancija velja, če je
datum prodaje / izročitve na garancijskem
listu potrjen z žigom in podpisom
prodajalca ali s predložitvijo originalnega
računa o nakupu izdelka. V garancijskem
roku poravnavamo vse stroške v zvezi z
odstranitvijo pomanjkljivosti ali okvar ter
stroške prevoza, oziroma prenosa,do
najbližje pooblaščene servisne delavnice,po
tarifi, ki velja v javnem prometu za transport
izdelka. Garancijski rok bo podaljšan za
toliko dni, kolikor je trajalo popravilo
izdelka. Garancija izdajatelja velja na
območju Republike Slovenije. Garancija ne
izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz
odgovornosti prodajalca za napake na
blagu. Servisiranje in rezervni deli so
zagotovljeni za dobo 3 let po poteku
garancije.
Koliko časa velja IKEINA garancija?
Ta garancija velja pet (5) let od prvotnega
datuma nakupa vaše naprave pri podjetju
IKEA, razen če se naprava imenuje LAGAN;
v tem primeru velja garancija dve (2) leti.
Kot dokazilo o nakupu je potreben
originalen račun.
Za katere naprave ne velja IKEINA
petletna (5) garancija?
Serijo naprav, imenovano LAGAN, in
naprave, kupljene v trgovinah IKEA pred 1.
avgustom 2007.
Kdo izvaja servisna dela?
Ponudnik servisnih storitev podjetja IKEA bo
zagotovil servisna dela preko svojih storitev
ali mreže pooblaščenih servisnih partnerjev.
Kaj krije ta garancija?
Garancija krije okvare naprav, ki nastanejo
zaradi napak v konstrukciji ali materialu od
datuma nakupa v trgovini IKEA. Ta
garancija velja samo za domačo uporabo.
Izjeme so navedene pod naslovom »Česa
ta garancija ne krije?« V garancijskem
obdobju bodo stroški odpravljanja okvare,
59
SLOVENŠČINA
npr. popravila, nadomestni deli, delo in pot,
kriti, če je naprava dostopna za popravilo
brez dodatnih stroškov. Glede teh pogojev
veljajo smernice EU (št. 99/44/ES) in
ustrezni krajevni predpisi. Zamenjani deli
postanejo last podjetja IKEA.
Kakšen je postopek podjetja IKEA pri
odpravljanju težav?
S strani podjetja IKEA izbran ponudnik
servisnih storitev bo pregledal izdelek in se
po lastni presoji odločil, ali ta garancija
krije popravilo. Če garancija krije
popravilo, bo ponudnik servisnih storitev
podjetja IKEA ali njegov pooblaščeni
servisni partner preko svojega servisa po
lastni odločitvi popravil okvarjen izdelek ali
pa ga zamenjal z enakim ali primerljivim
izdelkom.
Česa ta garancija ne krije?
• Običajne obrabe.
• Namerne škode ali škode zaradi
malomarnosti, škode, nastale zaradi
neupoštevanja navodil za uporabo,
napačne namestitve ali priključitve na
napačno napetost, škode, nastale zaradi
kemične ali elektro-kemične reakcije, rje,
korozije, ali škode, ki jo povzroči voda,
vključno, vendar ne omejeno na škodo, ki
jo povzroči prekomerna količina
apnenca v vodovodnem sistemu, in
škodo, ki nastane zaradi neobičajnih
okoljskih razmer.
• Potrošnega materiala, vključno z
baterijami in žarnicami.
• Nedelujočih in okrasnih delov, ki ne
vplivajo na običajno uporabo naprave,
kot tudi prask in morebitnih razlik v
barvi.
• Naključne škode, ki jo povzročijo tujki ali
snovi, in škode, ki nastane pri čiščenju ali
sproščanju filtrov, izpustnih sistemov ali
predalov za pralno sredstvo.
• Poškodb naslednjih delov:
steklokeramike, dodatne opreme, košar
za posodo in jedilni pribor, dovodnih in
•
•
•
•
•
•
odvodnih cevi, tesnil, žarnic in pokrovov
žarnic, zaslonov, tipk, ohišij in delov
ohišij. Razen v primeru, ko se izkaže, da
je do takšne poškodbe prišlo zaradi
napak v izdelavi.
Primerov, pri katerih serviser med
obiskom ne najde napake.
Popravil, ki jih ne opravi izbrani
ponudnik servisnih storitev in/ali
pooblaščeni servisni pogodbenik, ali
primerov, kjer niso bili uporabljeni
originalni deli.
Popravil, ki so potrebna zaradi napačne
namestitve ali namestitve, ki ni v skladu s
specifikacijami.
Uporabe naprave v negospodinjskem
okolju, tj. profesionalna uporaba.
Poškodb, nastalih pri prevozu. Če
stranka odpelje izdelek na domači ali
kakšen drug naslov, podjetje IKEA ni
odgovorno za poškodbe, ki lahko
nastanejo med prevozom. Vendar pa v
primeru, da podjetje IKEA poskrbi za
dostavo izdelka na strankin dostavni
naslov, poškodbe izdelka, nastale med
dostavljanjem, ta garancija krije.
Stroškov za prvotno nameščanje
naprave podjetja IKEA. Če pa ponudnik
servisnih storitev podjetja IKEA ali njegov
pooblaščeni servisni partner popravi ali
zamenja napravo pod pogoji te
garancije, bo ponudnik servisnih storitev
ali njegov pooblaščeni servisni partner
ponovno namestil popravljeno napravo
ali po potrebi namestil nadomestno. Ta
omejitev ne velja za delo brez napak s
strani usposobljenega strokovnjaka, ki
uporabi naše originalne dele zaradi
prilagoditve naprave tehnično
varnostnim specifikacijam druge države
EU.
Veljavnost zakona države
IKEINA garancija vam zagotavlja določene
zakonite pravice, ki krijejo ali presegajo
krajevne zahteve. Vendar ti pogoji nikakor
ne omejujejo pravic potrošnika, opisanih v
krajevni zakonodaji.
60
SLOVENŠČINA
Območje veljavnosti
Za naprave, ki so bile kupljene v eni izmed
držav EU in prepeljane v drugo državo EU,
bodo storitve na voljo v okviru garancijskih
pogojev, ki veljajo v novi državi. Obveznost
izvajanja storitev v okviru garancije obstaja
le v primeru, če naprava izpolnjuje in je
nameščena v skladu z naslednjim:
• tehničnimi specifikacijami države, v
kateri je podan garancijski zahtevek,
• navodili za montažo in varnostnimi
navodili iz navodil za uporabo.
Namenske poprodajne storitve za IKEINE
naprave:
Brez odlašanja se obrnite na IKEINO
poprodajno servisno službo, da:
1. podate servisni zahtevek po tej
garanciji;
2. prosite za pojasnitev namestitve IKEINE
naprave v namenski IKEIN kuhinjski
element. Servis ne zagotavlja pojasnitev
glede:
• celotne postavitve IKEINE kuhinje,
• priključitve na električno omrežje (če
naprava nima vtiča in kabla),
vodovodno in plinsko napeljavo, ker
mora to opraviti pooblaščen serviser.
3. prosite za pojasnitev vsebine navodil za
uporabo in specifikacij IKEINE naprave.
Da bi vam zagotovili najboljšo možno
pomoč, preden stopite v stik z nami,
natančno preberite navodila za montažo
in/ali navodila za uporabo v tej brošuri.
Kako stopite v stik z nami, če potrebujete
servisno storitev
Oglejte si zadnjo stran teh navodil za
celoten seznam izbranih IKEINIH stikov in
ustreznih državnih telefonskih številk.
Da bi vam zagotovili čim hitrejšo
storitev, priporočamo, da
uporabite določene telefonske
številke, navedene na koncu teh
navodil. Vedno uporabite
številke, navedene v knjižici
določene naprave, za katero
potrebujete pomoč. Preden nas
pokličete, vedite, da boste morali
posredovati IKEINO številko
izdelka (8-mestno oznako) za
napravo, za katero potrebujete
našo pomoč.
SHRANITE RAČUN! To je vaše
dokazilo o nakupu in ga
potrebujete, če želite, da bo
garancija veljala. Na računu se
nahajata tudi IKEINO ime in
številka izdelka (8-mestna
oznaka) za vsako od kupljenih
naprav.
Ali potrebujete dodatno pomoč?
Za vsa dodatna vprašanja, ki niso
povezana s servisnimi storitvami za vaše
naprave, se obrnite na klicni center naše
najbližje IKEINE trgovine. Preden stopite v
stik z nami, priporočamo, da natančno
preberete dokumentacijo naprave.
61
Country
België
Belgique
Phone number
070 246016
Call Fee
Opening time
Binnenlandse gesprekskosten
8 tot 20 Weekdagen
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
България
00359888164080
0035924274080
Такса за повикване от страната
От 9 до 18 ч в работни дни
Česká republika
246 019721
Cena za místní hovor
Danmark
70 15 09 09
Landstakst
8 až 20 v pracovních dnech
man. - fre. 09.00 - 20.00
lør. 09.00 - 16.00
1 søndag pr. måned, normalt første
søndag i måneden
Deutschland
+49 1806 33 45
32*
* 0,20 €/Verbindung aus dem Festnetz
max. 0,60 €/Verbindung
aus dem Mobilfunknetz
Werktags von 8.00 bis 20.00
Ελλάδα
211 176 8276
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
España
91 1875537
Tarifa de llamadas nacionales
De 8 a 20 en días laborables
France
0170 36 02 05
Tarif des appels nationaux
9 à 21. En semaine
Trošak poziva 27 lipa po minuti
radnim danom od ponedjeljka
do petka od 08:00 do 16:00
Hrvatska
00385 1 6323 339
Ireland
0 14845915
National call rate
8 till 20 Weekdays
Ísland
5880503
Innanlandsgjald fyrir síma
9 til 18. Virka daga
Italia
02 00620818
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος
22 030 529
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Lietuva
5 230 06 99
Nacionalinių pokalbių tarifai
Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00
Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45
Magyarország
061 998 0549
Belföldi díjszabás
Hétköznap 8 és 10 óra között
Nederland
0900 235 45 32
en/of
0900 BEL IKEA
15 cent/min., starttarief 4.54 cent
en gebruikelijke belkosten
ma - vr 08.00 - 20.00,
zat 09.00 - 20.00
(zondag gesloten)
Norge
815 22052
Takst innland
8 til 20 ukedager
Österreich
0810 300486
max. 10 Cent/min.
Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr
Polska
012 297 8787
Stawka wg taryfy krajowej
Od 8 do 20 w dni robocze
Portugal
211557985
Chamada Nacional
9 às 21. Dias de Semana
*excepto feriados
România
021 211 08 88
Tarif apel naţional
8 - 20 în zilele lucrătoare
Действующие телефонные тарифы
с 8 до 20 по рабочим дням
Время московское
Россия
8 495 6662929
Schweiz
Tarif für Anrufe im Bundesgebiet
8 bis 20 Werktage
Suisse
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
(02) 3300 2554
Cena vnútroštátneho hovoru
8 až 20 v pracovných dňoch
Suomi
030 6005203
Lankapuhelinverkosta
0,0835 €/puhelu + 0,032 €/min
Matkapuhelinverkosta 0,192 €/min
arkipäivisin 8.00 - 20.00
Sverige
0775 700 500
lokalsamtal (lokal taxa)
mån-fre 8.30 - 20.00
lör-sön 9.30 - 18.00
031 5500 324
Svizzera
Slovensko
Türkiye
212 244 0769
Ulusal arama ücreti
Hafta içi saat 09:00’dan 18:00’a kadar
Україна
044 586 2078
Міжміськи дзвінки платні
9 - 21 В робочі дні
United Kingdom
020 3347 0044
National call rate
9 till 21. Weekdays
Slovenija
www.ikea.com
Србија
www.ikea.com
*
62
63
867314820-D-222016
© Inter IKEA Systems B.V. 2016
21552
AA-1415273-3
Download PDF

advertising