Aeg KS8456801M Användarmanual
SV
Bruksanvisning
Ångugn
KS8456801M
2
www.aeg.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.......................................................................................... 3
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER........................................................................................4
3. PRODUKTBESKRIVNING................................................................................................6
4. KONTROLLPANELEN..................................................................................................... 8
5. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN....................................................9
6. SNABBGUIDE................................................................................................................ 10
7. DAGLIG ANVÄNDNING...............................................................................................12
8. TILLAGNINGSHJÄLP.................................................................................................... 23
9. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR................................................................................... 31
10. TILLVALSFUNKTIONER.............................................................................................. 32
11. TRICKS OCH TIPS....................................................................................................... 32
12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING.................................................................................... 57
13. FELSÖKNING.............................................................................................................. 61
14. TEKNISK INFORMATION...........................................................................................63
15. ENERGIEFFEKTIVITET................................................................................................63
FÖR PERFEKT RESULTAT
Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få
felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare – funktioner
som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna några minuter åt
att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten.
Besök vår webbplats för att:
Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:
www.aeg.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registeraeg.com
Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.aeg.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter tillhands när du kontaktar serviceavdelningen. Modell, PNC,
serienummer.
Informationen finns på typskylten.
Varningar/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
SVENSKA
1.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med fysisk, sensorisk eller
mental förmåga, samt personer med bristande
erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller
instrueras beträffande hur produkten används på ett
säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när
den är igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är
mycket varma.
Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.
Barn under 3 år får ej vistas i närheten av den här
apparaten när den är igång.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
Endast behöriga personer får installera den här
produkten och byta kabel.
VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket
varma under användning. Var försiktig så att du
undviker att vidröra värmeelementen. Barn under 8 år
ska inte vistas i närheten utan ständig uppsikt.
Använd alltid ugnsvantar för att ta ut eller sätta in
tillbehör eller eldfasta formar.
3
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
Koppla från strömtillförseln före underhåll.
Kontrollera att produkten är avstängd innan du byter
lampa för att undvika risken för elstötar.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av
produkten.
Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt
eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans
glasskivor eftersom dessa kan repa ytan, vilket i sin tur
kan leda till att glaset spricker.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
eller personer med motsvarande utbildning, för att
undvika elektrisk fara.
För att ta bort ugnsstegarna drar du först ut den
främre delen av ugnsstegen och sedan den bakre
delen från sidoväggarna. Sätt i ugnsstegarna i omvänd
ordning.
Använd endast den matlagningstermometer som
rekommenderas för den här produkten.
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
• Var alltid försiktig när apparaten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
• Dra aldrig produkten i handtaget.
• Minsta avstånd till andra produkter
ska beaktas.
• Kontrollera att produkten har
installerats under och bredvid stadiga
skåp- eller bänkstommar.
• Produktens sidor måste gränsa till
produkter eller enheter med samma
höjd.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
• Alla elektriska anslutningar ska göras
av en behörig elektriker.
• Produkten måste jordas.
• Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I
annat fall, kontakta en elektriker.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
• Låt inte nätkablar komma i kontakt
med eller komma nära produktens
lucka, speciellt inte när luckan är het.
SVENSKA
• Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
sådant sätt att det inte kan tas bort
utan verktyg.
• Anslut stickkontakten till eluttaget
först vid slutet av installationen.
Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
• Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
• Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
• Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren),
jordfelsbrytare och kontaktorer.
• Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan
koppla från produkten från nätet vid
alla poler. Kontaktöppningen på
isolationsenheten måste vara minst 3
mm bred.
• Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.
2.3 Använd
VARNING!
Risk för skador, brännskador,
elstötar eller explosion
föreligger.
• Denna produkt är endast avsedd för
hushållsbruk.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Se till att ventilationsöppningarna inte
är blockerade.
• Lämna inte produkten utan tillsyn
under användning.
• Stäng av produkten efter varje
användningstillfälle.
• Var försiktig när du öppnar
produktens lucka medan produkten är
igång. Het luft kan strömma ut.
• Använd inte produkten med våta
händer eller när den är i kontakt med
vatten.
• Tyng inte ner luckan när den är
öppen.
• Använd inte produkten som arbetseller avlastningsyta.
• Öppna produktens lucka försiktigt.
Användning av ingredienser som
innehåller alkohol kan producera en
blandning av luft och alkohol.
5
• Låt inte gnistor eller öppna lågor
komma i kontakt med produkten när
du öppnar luckan.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på tvättmaskinen.
• Använd inte mikrovågsugnen för att
värma upp ugnen.
VARNING!
Risk för skador på produkten
föreligger.
• För att förhindra skada eller
missfärgning på emaljen:
– sätt inte eldfasta formar eller
andra föremål direkt på
produktens botten.
– lägg inte aluminiumfolie direkt på
produktens botten.
– ställ inte hett vatten direkt i den
heta produkten.
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror
stå kvar i produkten efter att
tillagningen är klar.
– var försiktig när du tar bort eller
monterar tillbehör.
• Missfärgning av emaljen påverkar inte
produktens funktion.
• Använd en djup form för mjuka kakor.
Fruktjuicer orsakar fläckar som kan
vara permanenta.
• Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
• Ha alltid ugnsluckan stängd under
matlagningen.
• Om apparaten installeras i till
exempel ett skåp, se till att
skåpsdörren aldrig är stängd när
apparaten är i drift. Värme och fukt
kan byggas upp bakom en stängd
dörr/lucka och orsaka efterföljande
skador på apparaten, bostaden eller
golvet. Stäng inte luckan förrän
apparaten har svalnat helt efter
användning.
2.4 Matlagning med ånga
VARNING!
Det finns risk för
brännskador och skador på
produkten.
6
www.aeg.com
• Ånga som släpps ut kan orsaka
brännskador:
– Var försiktig när du öppnar
produktens lucka medan
produkten är igång. Ånga kan
släppas ut.
– Öppna ugnsluckan försiktigt efter
ångkokning.
2.5 Skötsel och rengöring
VARNING!
Det finns risk för
personskador, brand eller
skador på produkten.
• Rengör inte den katalytiska emaljen
(om tillämpligt) med något slag av
rengöringsmedel.
2.6 Inre belysning
• Typen av glödlampa eller
halogenlampa som används för den
här produkten är endast avsedd för
hushållsprodukter. Får ej användas för
belysning i hus.
VARNING!
Risk för elektrisk stöt.
• Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
• Se till att produkten har svalnat. Det
finns även risk för att glaspanelerna
kan spricka.
• Byt omedelbart ut luckans
glaspaneler om de är skadade.
Kontakta auktoriserat servicecenter.
• Var försiktig när du tar bort luckan.
Luckan är tung!
• Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
• Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
Använd bara neutrala
rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt,
skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
• Om du använder en ugnssprej ska du
följa säkerhetsanvisningarna på
förpackningen.
• Innan du byter lampan ska du koppla
ur produkten från nätuttaget.
• Använd bara lampor med samma
specifikationer.
2.7 Kassering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.
• Ta bort luckspärren för att förhindra
att barn eller husdjur blir instängda i
maskinen.
2.8 Underhåll
• Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
• Använd endast originaldelar.
3. PRODUKTBESKRIVNING
3.1 Allmän översikt
1
2
4
5
6
7
4
10
3
3
2
1
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kontrollpanelen
Temperatur-/tidsdisplay
Vattenlåda
Uttag för matlagningstermometern
Värmeelement
Ugnslampa
Fläkt
Avkalkning av rörets utlopp
Ugnsstegar, löstagbara
SVENSKA
10 Ugnsnivåer
3.2 Tillbehör
Matlagningstermometer
Trådhylla
För att mäta hur väl maten är tillagad.
Till kokkärl, bakformar och stekkärl.
Ånginsats
Bakplåt
För kakor och småkakor.
Grill- / stekpanna
För bakning och stekning eller som
fettuppsamlingsfat.
En operforerad och en perforerad
behållare.
Med ånginsatsen leds kondensvattnet
bort från maten under ångkokningen.
Använd den för att tillaga mat som inte
ska kokas i vatten (t.ex. grönsaker,
fiskbitar, kycklingbröst). Insatsen lämpar
sig inte för mat som behöver ligga i blöt
(t.ex. ris, polenta, pasta).
7
8
www.aeg.com
4. KONTROLLPANELEN
4.1 Temperatur-/tidsdisplay
1
2
3
4
5
Använd touch-kontrollerna för att manövrera produkten.
Touchkontroll
1
2
3
4
5
-
Funktion
Kommentar
PÅ/AV
För att aktivera och avaktivera produkten.
Display
Visar produktens inställningar.
Favoriter
Det innehåller en lista över favorittillagningsprogram som skapats av användaren.
Signalur
För att ställa in funktionen: Signalur. Direkt åtkomst till tidfunktionerna.
Tillagningshjälp
Direkt åtkomst till menyerna: Kokbok och VarioGuide när produkten är igång.
Touch-kontrollerna för:
Favoriter, Signalur och
Tillagningshjälp syns bara
när produkten är igång.
4.2 Display
När produkten satts igång visas ett
grundläggande ugnsfunktionsläge.
SVENSKA
A
B
C
Menu
D
11:09
150°
A.
B.
C.
D.
E.
9
Återgå till menyn
Inställd tillagningsfunktion
Inställd temperatur
Klocka
Start
start
E
Övriga kontrollampor på displayen:
Symbol
Funktion
Ändra textstorleken
Fler funktioner
Matlagningstermometer
Heat+Hold
Lås
5. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
5.1 Första rengöring
Ta ut alla tillbehör och flyttbara
ugnsstegar ur produkten.
Se avsnittet "Underhåll och
rengöring".
Rengör produkten innan du använder
den första gången.
Sätt tillbaka tillbehören och de flyttbara
ugnsstegarna på sin ursprungliga plats.
5.2 Programlicens
Programvaran som medföljer den här
produkten innehåller
upphovsrättsskyddad programvara som
är licensierad under BSD, fontkonfig,
FTL, GPL-2.0, LGPL-2.0, LGPL-2.1,
libJpeg, zLib/ libpng, MIT, OpenSSL /
SSLEAY m.fl.
Det går att visa hela kopian med
licenserna i enheten på TFT-displayen
genom att via menyn följa sökvägen:
Normalinställning / Underhåll / Licens.
Man kan hämta källkoden till
programvaran med öppen källkod som
används i produkten genom att följa
hyperlinken på webbproduktsidan.
5.3 Första anslutning
När du ansluter produkten till elnätet
måste du ha ställt in:
• språk
• tid
• klockformat
• datum
• snabbuppvärmning
Det valda namnet eller siffran kan ställas
in på två sätt. Rulla det till önskat läge
eller tryck på vald funktion. Du kan ändra
inställningarna i menyn:
Normalinställning.
10
www.aeg.com
5.4 Ställa in hårdhetsnivån för
vattnet
När du ansluter produkten till elnätet
måste du ställa in vattnets hårdhetsnivå.
Vattenhårdhet
I tabellen nedan förklaras vattnets
hårdhetsintervall med motsvarande
kalkavlagringar (mmol/l) och vattnets
kvalitet.
Kalkavlagringar
(mmol/l)
Kalkavlagringar
(mg/l)
Vattenklassifikation
Klass
dH
I
0-7
0 - 1.3
0 - 50
Mjuka färdigheter
II
7 - 14
1.3 - 2.5
50 - 100
Medelhårt
III
14 - 21
2.5 - 3.8
100 - 150
Hårt
IV
över 21
över 3,8
över 150
Mycket hårt
När vattnets hårdhet överskrider värdena
i tabellen ska vattenlådan fyllas med
vatten på flaska.
1. Ta den fyrfärgade ändringsremsan
som medföljer ångsetet i ugnen.
2. Sätt remsans alla reaktionszoner i
vattnet i ca en sekund.
Lägg inte remsan i rinnande vatten!
3. Skaka remsan för att avlägsna
vattenöverskottet.
4. Kontrollera vattnets hårdhet enligt
tabellen nedan efter en minut.
Färgerna i reaktionszonerna fortsätter
att ändras efter en minut. Ta inte
med detta i mätningen.
5. Ställ in vattnets hårdhet i menyn:
Normalinställning.
Testremsa
Testremsa
Vattnets hårdhet
2
3
4
De svarta fyrkanterna i tabellen
motsvarar de röda fyrkanterna på
testremsan.
Du kan ändra vattnets hårdhetsnivå i
menyn: Normalinställning /
Vattenhårdhet.
Du behöver inte ställa in vattnets
hårdhetsnivå igen efter ett strömavbrott.
Vattnets hårdhet
1
6. SNABBGUIDE
6.1 Använda touch-skärmen
• Bläddra genom menyn med en snabb
gest eller dra fingret över displayen.
• Styrkan på gesten avgör hur snabbt
skärmen flyttas.
• Bläddringsrörelsen kan stanna av sig
själv eller så kan du stoppa den direkt
om du trycker på displayen.
• Vald funktion aktiveras när du tar bort
fingret från displayen.
• Aktivera en menyfunktion genom att
trycka på displayen på vald funktion.
• Du kan ändra en parameter som visas
på displayen när du trycker på den.
• Ställ in önskad funktion, tid eller
temperatur genom att bläddra
genom listan eller tryck på funktionen
du vill välja.
SVENSKA
• När du aktiverar en tillagningsfunktion
visas inte Menu på displayen. Tryck
var som helst på displayen så visas
Menu igen.
• När produkten är ingång och vissa
symboler försvinner från displayen kan
du trycka var som helst på displayen.
Alla symbolerna kommer då tillbaka.
• När du ställt in vissa funktioner visas
ett popup-fönster med ytterligare
information.
• Temperaturen kan byta plats på
displayen med andra funktioner som
finns längst ned till höger och vänster.
11
Meny
Tillval
Ugnslampa
Barnlås
Displaylås
Heat+Hold
Set + Go
Tillagningshjälp
Kokbok
VarioGuide
SousVide-kokbok
Menu
11:09
150°
33min
start
20min
SousVide VarioGuide
Senaste och mest
använda
Senast använda
Normalinställning
Snabbuppvärmning
Mest använda
Påminnelse rengöring
När du trycker på och håller
kvar en tillvalsfunktion i
menyn visas en kort
beskrivning av
tillvalsfunktionen.
6.2 Snabbguide till menyn
Meny
Funktioner
Ljud
Val av språk
Tid och datum
DEMO läge
Vattenhårdhet
Ugnsfunktioner
Specialfunktioner
Rengöring
Favoriter
Klockfunktioner
Display
Ställ in Signalur
Ställ in koktid
Ställ in stopptid
Ställ in starttid
Använd tid
Underhåll
12
www.aeg.com
7. DAGLIG ANVÄNDNING
7.2 Använda menyn
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
1. För att aktivera produkten, tryck på:
7.1 Användning av produkten
För att manövrera produkten kan du
använda:
• manuellt läge - en
uppvärmningsfunktion, temperaturen
och tillagningstiden ställs in manuellt.
• automatiska program
(Tillagningshjälp) - för att tillaga en
rätt när du saknar kunskap eller
erfarenhet av matlagning.
.
2. Tryck på: Menu.
3. Bläddra genom menyn för att hitta
funktionen du vill aktivera.
4. Aktivera funktionen genom att trycka
på den på displayen.
5. Återgå till föregående meny genom
att trycka på:
eller Menu.
6. Avaktivera produkten genom att
trycka på:
.
7.3 Översikt över menyn
A
B
A. Återgå till menyn
B. Aktuell menynivå
C. Lista över funktioner
Menu
Functions
Timers
Options
C
Huvudmeny
Menyfunktion
Beskrivning
Funktioner
Den innehåller en lista över ugnsfunktioner, specialfunktioner, rengörings- och favoritprogram.
Klockfunktioner
Det innehåller en lista över klockfunktioner.
Tillval
Den innehåller en lista över övriga tillvalsfunktioner
för säkerhetsfunktioner, lampa, Heat+Hold, Set +
Go som kan ställas in.
Tillagningshjälp
Det innehåller en lista över automatiska tillagningsprogram.
Senaste och mest använda
Den visar vilken funktion som användes senast och
vilken som används mest.
Normalinställning
Innehåller en lista över grundinställningar.
SVENSKA
7.4 Undermenyer för: Funktioner
A
A.
B.
C.
D.
B
True Fan Cooking
Återgå till menyn
Lista över tillagningsfunktioner
Lista över tillgängliga funktioner
Fler funktioner
Heating Functions
Special
Cleaning
Favourites
D
C
7.5 Ställa in en ugnsfunktion
1. Bläddra genom funktionerna för att
hitta den du önskar och tryck på den.
2. Ändra temperaturen genom att
trycka på temperaturen som visas på
displayen och bläddra genom listan
för att hitta den du behöver.
3. Tryck på temperaturen för att
bekräfta den.
4. Aktivera funktionen genom att trycka
på: Start.
En ljudsignal hörs när produkten nästan
uppnått inställd temperatur. Signalen
hörs igen vid slutet av tillagningstiden.
A
B
Återgå till föregående meny genom att
trycka på: Menu.
Du kan se en beskrivning av
ugnsfunktionen eller skapa
en standardfunktion i ett
popup-fönster. Håll fingret
på den valda
tillagningsfunktionen längre
än 2 sekunder. När du ställer
in en ugnsfunktion visas den
som standard som den
första funktionen när du
aktiverar produkten igen.
A. Återgå till menyn
B. Popup-fönster
C. Fler funktioner
Au Gratin
Show description
Make shortcut in menu
C
7.6 Undermeny för: Ugnsfunktioner
Gratinerade rätter
Gyllenbrun yta för ugnsrätter som lasagne eller potatisgratäng. Även för gratinering och bryning.
Fryst mat
För att tillaga färdigmat med en gyllene knaprig yta,
t.ex. pommes frites, potatisklyftor.
13
14
www.aeg.com
Min grill
För att grilla större matbitar som rostbiff.
Max grill
För att grilla tunna matvaror och rosta bröd.
Över-/Undervärme
Över/Undervärme för bakning och stekning på en
ugnsnivå.
Pizza/paj
Bakning på en ugnsnivå för rätter med knaprig botten
som pizza och quiche. Ställ in temperaturer 20–40 °C
lägre än vid Över/Undervärme.
Varmluftsgratinering
Varmluftsstekning av större köttstycken eller fågel med
ben på en ugnsnivå. Även för gratinering och bryning.
Varmluft
Varmluft för flera rätter och bakning på upp till tre
ugnsnivåer samtidigt. Ställ in ugnstemperaturer 20–40
°C lägre än vid Över/Undervärme.
Ånga
100 % ånga för tillagning av grönsaker, fisk, potatis, ris,
pasta eller speciella rätter.
Ånga låg
Låg fuktnivå genom att kombinera ånga och varmluft.
Den är lämplig för tillagning av kött, fågel, ugnsrätter
och grytor.
Ånga medelhög
Medelhög fuktnivå. Den kombinerar ånga och varmluft
och är lämplig för tillagning av stuvat och bräserat kött
och även bröd och söt jästdeg.
Ånga hög
Hög fuktnivå för tillagning av utsökta rätter som krämer, tårtor, terriner och fisk.
SousVide-tillagning
Vakuumtillagning med ånga vid låg temperatur för
kött, fisk, skaldjur, grönsaker och frukt. Maten måste
läggas i plastpåsar innan den här funktionen kan användas.
Bröd
För att baka bröd med en ångdos i början för en knaprig yta.
Lågtemperaturstekning
Långsam stekning för tillagning av mycket möra, saftiga stekar.
Undervärme
För att värma kakor med knaprig botten och konservera livsmedel.
SVENSKA
Varmluft med fukt1)
15
För energibesparande bakning och tillagning av övervägande torra bakverk samt bakning på en nivå i formar. Efter 30 sekunder börjar lampan räkna ned. Den
slås på igen när du aktiverar den via menyn eller när du
öppnar ugnsluckan.
1) Denna funktion används för att definiera energieffektivitetsklass enligt EN50304.
7.7 Undermeny för: Specialfunktioner
Torkning
För torkning av skivad frukt som äpple, plommon, persika och grönsaker som tomater, zucchini eller svamp.
Tina
För att tina frysta livsmedel.
Varmhållning
För varmhållning av maträtter.
Uppvärmning
Ångvärmning för redan tillagad mat direkt på tallriken.
Tallriksvärmare
För förvärmning av tallriken före servering.
Jäsning av deg
För kontrollerad jäsning av jästdeg före bakning.
Yogurtfunktion
Den här funktionen kan användas för att laga yoghurt.
Lampan släcks under den här funktionen för att hålla
ned temperaturen.
Konservering
För att konservera t.ex. blandade inläggningar i burkar
och vätska.
7.8 Undermeny för: Rengöring
VARNING!
Se avsnittet "Underhåll och
rengöring".
Spolning
Metod för att skölja och rengöra ångkretsen när ångfunktionerna använts ofta.
Avkalkning
Metod för att rengöra ångkretsen på kalkavlagringar.
Ångrengöring
Metod för att rengöra produkten när den är lätt smutsad och inte bränts.
16
www.aeg.com
Ångrengöring Plus
Metod för att ta bort envis smuts med hjälp av ugnsrengöringsmedel
7.9 Vattenlåda
A
F
A.
B.
C.
D.
E.
F.
Lock
Vågbrytare
Lådenhet
Påfyllningshål
Våg
Främre knapp
B
MA
X
C
E
D
Du kan ta ut vattenlådan ur produkten.
Tryck försiktigt på den främre knappen.
MAX
När du tryckt på vattenlådan dras den ut
av sig själv ur produkten.
MAX
XA
M
När du fyllt vattenlådan ska den sättas in
i samma läge. Tryck på den främre
knappen tills vattenlådan är inuti
produkten.
Du kan fylla på vattenlådan på två sätt:
• låt vattenlådan sitta kvar i produkten
och fyll på med hjälp av en
vattenkanna.
• ta ut vattenlådan ur produkten och fyll
den från en vattenkran.
När du fyller vattenlådan från en
vattenkran ska du bära lådan i
horisontellt läge så att inget vatten spills
ut.
Töm vattenbehållaren efter varje
användningstillfälle.
FÖRSIKTIGHET!
Håll vattenlådan på behörigt
avstånd från varma ytor.
7.10 Matlagning med ånga
VARNING!
Använd bara kallt
kranvatten. Använd inte
filtrerat (avsaltat) eller
destillerat vatten. Använd
inte andra vätskor. Häll inte
lättantändlig vätska eller
alkohol i vattenlådan.
SVENSKA
1. Tryck på locket för att öppna
vattenlådan och dra ut den ur
produkten.
2. Fyll vattenlådan med kallt vatten till
maximal nivå (cirka 950 ml).
Använd skalan på vattenlådan.
Vattenmängden räcker i ca
50 minuter.
3. Tryck in vattenlådan i sitt
ursprungliga läge.
Ånga kan kondensera i botten av
utrymmet och begränsa sikten inuti
produkten. Om detta händer, låt
utrymmet torka när produkten är kall.
Om vattenlådan är våt
när du fyllt den med
vatten ska du torka av
den med en mjuk duk
innan du sätter in den i
produkten.
4. Slå på produkten.
5. Laga maten i rätt kokkärl.
6. Välj en ångfunktion och ställ in
temperaturen.
7. Ställ vid behov in funktionen
Varaktighet eller Ställ in stopptid.
Den första ångan syns efter ca
2 minuter. En ljudsignal hörs när
produkten nästan uppnått inställd
temperatur.
Signalen hörs i slutet av tillagningstiden.
8. Stäng av produkten.
9. Töm vattenlådan när tillagningen
med ångfunktion är klar.
7.11 SousVide-tillagning
FÖRSIKTIGHET!
Produkten är het. Det
finns risk för att du
bränner dig. Var försiktig
när du tömmer
vattenlådan.
När vattnet i vattenlådan
börjar ta slut ljuder en signal.
Vattenlådan måste fyllas på
för att man ska kunna
fortsätta med
ångtillagningen på det sätt
som beskrivs ovan.
Låt produkten torka helt
med luckan öppen.
För att påskynda torkningen
kan du hetta upp produkten
med varmluft vid
temperaturen 150 °C i ca 15
minuter.
17
I slutet av ett
ångkokningsprogram börjar
fläktarna att snurra snabbare
för att få ut den överflödiga
ångan. Det är helt normalt.
• Maten behåller sin fulla arom utan att
flyktiga smaker och fukt förloras
• Mör struktur på kött och fisk
• Maten behåller alla mineraler och
vitaminer
• Mindre kryddor behövs eftersom
maten behåller sin naturliga smak
• Bättre arbetsflöde eftersom man inte
behöver förbereda och servera maten
på samma tid och plats
• Låg tillagningstemperatur minimerar
risken för övertillagning
• Portionering av maten gör att den lätt
att hålla
Förbereda maten
1. Skölj och skär ingredienserna i bitar.
2. Krydda ingredienserna.
3. Lägg ingredienserna i lämpliga
vakuumpåsar.
4. Vakuumförslut påsen så att du
avlägsnar så mycket luft som möjligt.
5. Påsarna måste förvaras kallt om inte
tillagningen sker omedelbart.
6. Fortsätt med funktionen: SousVidetillagning enligt anvisningarna i
lämplig tillagningstabell för maten
som avses eller recepten med
tillagningshjälp.
7. Öppna påsen och servera.
8. Extra utrustning: avsluta tillagningen
genom att brunsteka eller grilla
matvarorna, t.ex, kött för att få en
krispig yta och den typiska
steksmaken.
18
www.aeg.com
Tillagning med den här
funktionen gör att det finns
vatten kvar i vakuumpåsarna
och i ugnsutrymmet. Öppna
luckan försiktigt när
tillagningen är klar för att
undvika att det droppar
vatten på möblerna. Använd
en plåt och en handduk när
du tar ut vakuumpåsarna.
Torka av luckan,
vattenuppsamlaren i botten
och ugnsutrymmet med en
mjuk duk eller en svamp. Låt
produkten torka helt med
luckan öppen. För att
påskynda torkningen kan du
hetta upp produkten med
varmluft vid temperaturen
150 °C i ca 15 minuter.
7.12 Undermenyer för: Favoriter
A
A. Återgå till menyn
B. Favoritprogram
C. Lista över funktioner
B
Gran’s apple crumble
Run
Delete
Rename
C
En lista över tidigare sparade
inställningar. Du kan också spara aktuella
inställningar som t.ex.: koktid,
temperatur eller ugnsfunktion. Du kan
ställa in upp till 20 program, som visas i
en lista i alfabetisk ordning.
Menyfunktion
Beskrivning
Kör
Gör enligt tidigare sparad favorit.
Radera
Ta bort denna tidigare sparade favorit permanent.
Ändra namn
Ändra eller rätta namn som sparats tidigare.
7.13 Spara ett favoritprogram
1. Spara aktuella inställningar för en
värmefunktion genom att trycka på
.
2. Välj: På nytt från aktuella
inställningar.
3. Ange namnet på favoritprogrammet
och tryck på OK.
SVENSKA
19
True Fan Cooking
Q W E R T Y U I O P
A S D F G H J K L
Z X C V B N M 123
åäà
space
OK
7.14 Undermeny för: Klockfunktioner
A
B
A.
B.
C.
D.
E.
C
4 32
3 31
Duration
2h 30min
1 29
Start
09:03
Återgå till menyn
Inställd koktid
Återställ koktiden
Stopptid
Starttid
0 28
End
11:33
E
D
Menyfunktion
Beskrivning
Ställ in Signalur
För att ställa in och starta en nedräkning visas
timern på huvudskärmen och ett larm ljuder när
timern har avslutat nedräkningen. Timern avbryter
inte matlagningen och den kan även användas när
ugnen är avstängd. Bläddra för att ställa in. Timern
startar automatiskt.
Ställ in koktid
För att ställa in och starta en nedräkning visas
timern på huvudskärmen, ugnen stängs av och ett
larm ljuder när timern har avslutat nedräkningen.
Bläddra för att ställa in.
Ställ in stopptid
För att ställa in stopptid för aktuella inställningar.
Ställ in starttid
För att ställa in starttid för aktuella inställningar.
Använd tid
Visa, dölj eller återställ timern som räknar upp när
du trycker på startknappen. Den förflutna tiden är
bara tillgänglig när ugnen är på.
7.15 Ställa in klockfunktioner
När du använder
matlagningstermometern
fungerar inte Koktid och
Sluttid.
Du kan ändra tid och datum när du
trycker på klockan på displayen när
produkten är igång.
1. Gå till menyn: Ugnsfunktioner.
2. Välj uppvärmningsfunktion och
temperatur.
20
www.aeg.com
3. Tryck på
eller gå till menyn:
Klockfunktioner.
4. Välj en klockfunktion.
5. Bläddra genom listan för att ställa in
önskad tid. Vänta några sekunder tills
tiden ställt in sig själv automatiskt
eller tryck för att bekräfta: h eller min.
Du kan ta bort inställningarna om du
trycker på: x.
En ljudsignal hörs när klockfunktionen
avslutas och ett meddelande visas på
displayen. Du kan stoppa eller förlänga
tillagningen.
7.16 Undermeny för: Tillval
Fler egna inställningar relaterade till
säkerhet, bekvämlighet och ugnslampa.
Menyfunktion
Beskrivning
Ugnslampa På / Av
För att tända eller släcka ugnslampan.
Barnlås På / Av
När det är aktiverat låses skärmen och alla knapparna. De förblir låsta både i av- och på-läge. Lås
upp genom att trycka på displayen och följ instruktionerna. Om det är olåst måste du låsa den igen
via menyn.
Displaylås
Displaylåset "låser" pekskärmen tillfälligt och alla
knapparna utom strömknappen. Lås upp genom
att trycka på displayen och följ instruktionerna.
Heat+Hold
Heat+Hold är bara tillgänglig när varaktigheten
ställts in. Ugnen stängs inte av automatiskt utan
håller maten varm 30 minuter. Detta finns inte i alla
program. En ikon visas på displayen om den är aktiv.
Set + Go
Med Set+Go kan du ställa in en ugnsfunktion med
senare start och aktivera genom att trycka på displayen. Displaylåset är på när tillagningen startar.
Funktionen syns bara i menyn när programlängden
ställts in.
7.17 Heat+Hold
Funktionen håller tillagad mat varm vid
80 °C i 30 minuter. Den aktiveras när
bakningen eller stekningen avslutas.
Funktionen fungerar inte
med lågtemperaturstekning,
program med automatisk
vikt, program med
automatisk ånga, alla
funktioner på menyn:
Specialfunktioner,
ångfunktioner på menyn:
Ugnsfunktioner.
Villkor för funktionen:
• Du kan ställa in en tillagningsfunktion
eller ett automatiskt program.
• Den inställda temperaturen är högre
än 80 °C.
• Du kan ställa in funktionen: Ställ in
koktid.
• Du aktiverade funktionen: Heat+Hold
på menyn: Tillval.
• På displayen visas:
.
Om du använder
matlagningstermometern
syns inte symbolen på
displayen.
Om du trycker på
funktionen.
avaktiveras
SVENSKA
7.18 Set + Go
7.19 Barnlås
Med funktionen kan du ställa in en
tillagningsfunktion (eller ett program)
och använda den senare genom att
trycka på en touch-kontroll eller på
meddelandet på displayen.
Menu / Tillval / Barnlås
Funktionen förhindrar oavsiktlig
användning av produkten.
Aktivera funktionen: Barnlås
Funktionen fungerar med
funktionerna: Ställ in koktid,
matlagningstermometer.
Funktionen fungerar inte
med rengöringsfunktionen.
1. Ställ in funktionen på läge: På.
2. Avaktivera produkten.
Avaktivera funktionen: Barnlås
1. Slå på produkten.
2. Välj en tillagningsfunktion eller ett
automatiskt program.
3. Ställ in funktionen: Ställ in koktid.
4. Välj: Tillval / Set + Go.
Tryck på meddelandet på displayen eller
tryck på en touch-kontroll (utom för
Den inställda tillagningsfunktionen
startar.
Om du trycker på
innan
funktionen aktiveras,
avaktiveras funktionen.
En ljudsignal hörs när funktionen
avslutas.
• Funktionen: Barnlås lyser
när en tillagningsfunktion
är aktiverad och när
produkten avaktiverats.
Följ instruktionerna på
displayen för att
avaktivera funktionen.
• Menyn: Med Tillval kan
man aktivera och
inaktivera funktionen: Set
+ Go.
21
).
1. Aktivera produkten.
2. Tryck på displayen.
3. Följ instruktionerna på displayen.
7.20 Displaylås
Menu / Tillval / Displaylås
Funktionen förhindrar att
tillagningsfunktionen ändras oavsiktligt.
Du kan bara aktivera funktionen när
produkten är påslagen.
Aktivera funktionen: Displaylås
1. Aktivera produkten.
2. Välj tillagningsfunktion eller en
inställning.
3. Gå till: Displaylås.
4. Aktivera funktionen genom att trycka
på: Displaylås.
Produkten är låst.
När produkten stängs av, avaktiveras
funktionen automatiskt.
Avaktivera funktionen:
Displaylås
1. Tryck på displayen.
2. Följ instruktionerna på displayen.
22
www.aeg.com
7.21 Undermeny för: Tillagningshjälp
A
A.
B.
C.
D.
B
Cake and Pastry
Återgå till menyn
Matkategori
Kokbok och VarioGuide
Fler funktioner
Cookbook
VarioGuide
SousVide Cookbook
SousVide VarioGuide
D
C
En kokbok med inspirerande
automatiska recept och en VarioGuidefunktion med de ugnsinställningar vi
rekommenderar för rätterna. Tid och
temperatur för VarioGuide kan justeras
efter dina behov. Våra rekommenderade
inställningar visas när du trycker på
kockmössan.
7.22 Undermenyer för:
Senaste och mest använda
Lättåtkomlig lista över de senaste och
mest använda funktionerna, recepten
och snabbstarterna.
Menyfunktion
Beskrivning
Senast använda
Visar de 5 senast använda funktionerna.
Mest använda
Visar de 5 mest använda funktionerna.
7.23 Undermeny för:
Normalinställning
Inställda inställningar gäller varje gång
du aktiverar produkten.
Menyfunktion
Beskrivning
Snabbuppvärmning På / Av
Snabbuppvärmning är aktiverad och är alltid på för
vissa tillagningsfunktioner. Den syns på skärmen
med >> när den är aktiv.
Påminnelse rengöring På / Av
Välj om du vill att ugnen ska påminna dig om att
använda rengöringsprogrammet.
Display
Välj displayinställningarna.
Ljusstyrka
Du kan välja mellan 4 lägen för ljusstyrka.
Ställ in ljusstyrkan på displayen i
påslaget läge. Tiden på dagen i avstängt läge kan inte ändras.
SVENSKA
Menyfunktion
Beskrivning
Ljud
Ljudinställningar.
Ljudstyrka
Val av språk
Ställ in önskat språk.
23
Typ (Pip / Klick / Utan ljud)
Tid och datum
Tid
Ställ in tid och datum och andra funk- Ställ in eller ändra tiden.
tioner relaterade till hur tiden visas.
Datum
Ställ in eller ändra datumet.
Format
Välj önskat tidformat, HH:MM eller AM/PM.
Klockstil
Ange hur klockan ska se ut när ugnen är avstängd.
DEMO läge
Enbart för butiksanvändning. När det
är aktivt är värmeelementen avstängda och DEMO visas på skärmen.
Aktiveringskod: 2468
Vattenhårdhet
Ställ in vattnets hårdhetsnivå (1 - 4).
Underhåll
Programversion
Visar programvarans version och kon- Visar programvarans version för ugnen.
figuration.
Återställ alla inställningar
Återställ alla inställningar till grundinställningarna.
Licens
Visar licensen på engelska.
8. TILLAGNINGSHJÄLP
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
8.1 Tillagningshjälp
Menu / Tillagningshjälp eller tryck på:
Du kan välja att använda funktionen:
Kokbok eller VarioGuide.
8.2 Aktivera funktionen
1. Bläddra genom matkategorilistan
och tryck på den du vill använda.
2. Bläddra genom listan över rätter och
tryck på den du vill använda.
24
www.aeg.com
3. Aktivera funktionen genom att trycka
på: Start.
När funktionen är slut visas ett
meddelande på displayen.
A
B C
11:09
Calzone
A.
B.
C.
D.
E.
Recept
Återstående tid
Klocka
Stopp
Temperatur
4min58s
°C
Stop
E
D
8.3 Undermeny för: Kokbok
Menu / Tillagningshjälp / Kokbok eller
tryck på:
Funktionen innehåller en lista över recept
med optimala produktinställningar.
Recepten är förutbestämda och du kan
inte ändra dem. Ingredienserna och
instruktionerna för varje recept visas på
displayen.
Tryck på receptnamnet för att gå tillbaka
till Ingredienser och Metod efter du
aktiverat receptet.
Produkten har automatiska inställningar
du använder: Kokbok.
Matkategori
Maträtt
Fisk och skaldjur
Ugnsrätt av torkad fisk
Fiskfilé
Fisk på saltbädd
Laxkotlett
Fisk (forell), pocherad
Fylld bläckfisk
Fågel
Kycklinglår
Fyllt kycklingbröst
Coq au Vin
Fylld kyckling
Stekt anka med apelsin
Kött
Biffgryta
Marinerad stek
Köttfärslimpa
Fläsklägg
Fläskbog
Plommonfylld fläskkarré
Kalvlägg
Ossobuco
Fylld kalvstek
Lamm
Kanin
Kanin i senapssås
Vildsvin
Ugnsrätter
Lasagne
Cannelloni
Pastagratäng
Moussaka
Potatisgratäng
Frankisk dumplings panna
Vitkålgratäng
Gratinerade endiver
Janssons Frestelse
SVENSKA
Matkategori
Maträtt
Pizza och quiche
Pizza
Örtfylld pirog
Quiche Lorraine
Ostpaj
Pirog
Fetaostfylld pirog
Getostpaj
Tårta och kakor
Mandelkaka
Brownies
Cappuccinokaka
Morotskaka
Cheese Cake
Körsbärspaj
Botten för fruktkaka
Frukttarte
Mormors äppelkaka
Citrontårta
Muffins
Plommonknyten
Sockerkaka
Savarinkaka
Sockerkaka
Strösselkaka
Sockerkaka
Krämig äppelpaj
Schweizisk morotskaka
Bröd och bullar
Bullar, söta
Lantbröd
Franskbröd
Fylld vetefläta
Flätad vetelängd
Grönsaker
Medelhavsgrönsaker
Traditionella grönsaker
Skalade tomater
Kräm och terriner
Ugnsomelett
Knäckflan
Kokospudding
Smårätter
Ris med grönsaker
Salta kringlor
Ugnsbakad potatis
Kokad potatis
8.4 Undermeny för: SousVidekokbok
Menu / Tillagningshjälp / SousVidekokbok eller tryck på:
Matkategori
Maträtt
Fisk och skaldjur
Havsruda, filé
Piggvar med fänkål
Räkor
Fågel
Kycklingbröst
Kött
Oxfilé
Pocherad kalvfilé
Grönsaker
Morötter med vanilj
Frukt
Äpplen
Päron i rödvin
Kräm och terriner
Engelsk crème
25
26
www.aeg.com
8.5 Undermeny för:
VarioGuide
Matkategori: Fisk och skaldjur
Maträtt
Menu / Tillagningshjälp / VarioGuide
Bakta
eller tryck på:
Fiskpinnar
Temperaturen och gräddningstiden är
endast riktlinjer för ett bättre resultat. De
beror på recepten samt på
ingrediensernas kvalitet och mängd.
Kontrollera rekommenderade
inställningar genom att trycka på (efter
rättens namn):
Tunna filéer
Tjocka filéer
Filé, frusen
Hel liten fisk
.
Tryck på temperaturen eller minuterna
på displayen för att ändra temperaturen
eller ställa in tiden enligt önskemål.
Fisk
Hel liten fisk, grillad
Hel fisk, grillad
VarioGuide innehåller automatiska
program som har optimala inställningar
för varje typ av kött.
• Köttprogram med Automatisk viktfunktion - denna funktion beräknar
automatiskt tillagningstiden. För att
använda den måste matens vikt matas
in och då ställs tiden in av sig själv.
För att göra detta trycker du på
minuterna under namnet på rätten
och matar in rätt värde.
• Köttprogram med Automatisk
- denna funktion
kärntemperatur
beräknar automatiskt tillagningstiden.
En ljudsignal hörs när programmet är
klart.
Hel fisk, ångad
Hel fisk, grillad
Forell
Laxkotlett
Hel lax
Räkor
Musslor
Räkor, färska
Räkor, frusna
-
Matkategori: Fågel
Maträtt
Benfri kyckling
-
Benfri kyckling
Vingar, färska
Vingar, frusna
Ben, färska
Kyckling
Ben, frusna
Bröst, pocherat
Halv
Hel
Anka
-
Gås
-
SVENSKA
Maträtt
Maträtt
Kalkon
Stek
Kalv
Matkategori: Kött
Stek
Maträtt
Nötkött
Finaste köttet, kokt
Lägg
Bräserat
Stek
Köttfärslimpa
Lamm
Stek, rosa
Röd
Stek, rosa
Rosa
Lägg
Rosa
Hare
Välstekt
Rådjursstek
Röd
Chipolata
Revbensspjäll
Fläsklägg, förkokt
Skinkstek
Fransyska
Fransyska
Rökt kassler
Rökt bog, pocherad
Hals
Bog
Stek
Kokt skinka
Bog
Sadel
Viltstek
-
Stek av vilt
-
Rosa
Välstekt
Sadel
Sadel
Välstekt
Fläsk
Sadel
Röd
Engelsk rostbiff
Rostbiff
Fransyska
Matkategori: Ugnsrätter
Maträtt
Lasagne
Fryst lasagne/cannelloni
Makaronpudding
Potatisgratäng
Grönsaksgratäng
Desserter
27
28
www.aeg.com
Matkategori: Pizza och quiche
Maträtt
Maträtt
Pizza
Tunn skorpa
Julkakor
-
Extra fyllning
Fryst Apfel Strudel
-
Fryst
Bakplåt
Panpizza, fryst
Bakpulverdeg
Jästdeg
Kylda
Ostkaka, bakplåt
-
Snacks, frysta
Brownies
-
Baguette med smält ost
Rulltårta
-
Jästkaka
-
Tarte Flambée
-
Smulpaj
-
Äppelpaj, söt
-
Sockerkaka
-
Quiche Lorraine
-
Pajer
-
Mördegsbotten
Matkategori: Tårta och kakor
Maträtt
Mördegskakor
Bakverk i formar
Mördegskakor
Fruktkaka
Bakverk i formar
Sockerkaka
-
Jästdeg
Äppelkaka, täckt
-
Matkategori: Bröd och bullar
Sockerkaka
-
Äppelpaj
-
Ostkaka, bakform
-
Mjuk kaka
-
Madeirakaka
-
Äppelpaj, söt
-
Mandelkaka
-
Muffins
-
Bakverk
-
Smördegskakor
-
Petits-choux
-
Smördegskakor
-
Bakelser
-
Mandelbiskvier
-
Mördegskakor, kex
-
Maträtt
Bullar
Bullar
Bullar, förbakade
Bullar, djupfrysta
Ciabatta
-
Baguette
Baguetter, förbakade
Baguetter, frysta
SVENSKA
Maträtt
Bröd
Maträtt
Matbröd
Rödbeta
Franskbröd
Svartrot
Fylld vetefläta
Kålrötter, rivna
Mörkt bröd
Brytbönor
Rågbröd
Savoykål
Fullkornsbröd
Maträtt
Fryst bröd
Ugnsomelett
-
Knäckflan
-
Terriner
-
Matkategori: Grönsaker
Maträtt
Matkategori: Kräm och terriner
Osyrat bröd
Löskokt
Broccoli, buketter
Broccoli, hel
Blomkål, buketter
Ägg
Hårdkokt
Äggstanning
Blomkål, hel
Morötter
Medelkokt
Matkategori: Smårätter
Zucchini, skivor
Maträtt
Sparris, grön
Pommes Frites, tunn
Sparris, vit
Pommes Frites, tjock
Paprika, strimlor
Pommes Frites, frysta
Spenat, färsk
Kroketter
Purjolöksringar
Croquetter
Gröna bönor
Riven potatisgräng
Svamp, skivor
Kokad potatis, fjärdedelar
Skalade tomater
Kokad potatis
Brysselkål
Ugnsbakad potatis
Selleri, tärnad
Potatisdumplings
Ärtor
Bröddumpling
Äggplanta
Jästdumplings, salta
Fänkål
Jästdumplings, söta
Kronärtskockor
Ris
29
30
www.aeg.com
Matkategori
Maträtt
Maträtt
Färsk tagliatelle
Sparris, grön
Polenta
Sparris, vit
Zucchini
Automatisk matlagningstermometerfunktion
Purjolök
Automatisk vikt-funktion
Äggplanta
8.6 Undermeny för: SousVide
VarioGuide
Menu / Tillagningshjälp / SousVide
Pumpa
Grönsaker
Selleri
VarioGuide eller tryck på:
Matkategori
Fisk och skaldjur
Morötter
Havsruda, filé
Fänkål
Havsabborre, filé
Potatis
Ugnsrätt av torkad
fisk
Kronärtskockshjärtan
Kammusslor
Äpplen
Musslor med skal
Päron
Räkor utan skal
Persikor
Frukt
Nektariner
Forellfilé
Plommon
Laxkotlett
Ananas
Kycklingbröst benfritt
Mango
Ankbröst, benfritt
Kalkonbröst, benfritt
Nötkött
• Rosa
• Välstekt
Kött
Rotselleri
Maträtt
Bläckfisk
Fågel
Paprika
Lamm
• Rosa
• Välstekt
Vildsvin
Harsadel, benfri
SVENSKA
31
9. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
A
B
Matlagningstermometern mäter
innertemperaturen när köttbitar tillagas.
När köttet har nått den inställda
temperaturen stängs produkten av.
FÖRSIKTIGHET!
Använd endast
matlagningstermometern
som medföljer eller de rätta
reservdelarna.
Matlagningstermometern
måste sitta kvar i köttet och i
uttaget under tillagningen.
1. Aktivera produkten.
2. Sätt in spetsen på
matlagningstermometern i mitten av
köttet.
3. Sätt i matlagningstermometerns
kontakt i uttaget framtill på
produkten.
D
E
Menu
9.1 Matlagningstermometer
Två temperaturer måste ställas in:
ugnstemperaturen och
kärntemperaturen.
C
1h 14m
64°
220°100°
Stop
G
F
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
Återgå till menyn
Hur länge funktionen är aktiv
Inställd tillagningsfunktion
Inställd temperatur
Den aktuella ugnstemperaturen
Stopp
Inställd temperatur för
matlagningstermometern
En ljudsignal hörs när köttet uppnått den
inställda innertemperaturen. Produkten
stängs av automatiskt.
6. Tryck på en touch-kontroll för att
stänga av signalen.
7. Dra ut matlagningstermometerns
kontakt ur uttaget och ta ut köttet ur
ugnen.
VARNING!
Matlagningstermometern är
varm. Det finns risk för att du
bränna dig. Var försiktig när
du tar bort
matlagningstermometerns
spets och kontakt.
9.2 Sätta in tillbehör
Galler:
För in gallret mellan skenorna på
ugnsstegen och kontrollera att fötterna
är vända nedåt.
Displayen visar
matlagningstermometerns symbol
.
4. Ställ in innertemperaturen.
5. Ställ in tillagningsfunktion och, vid
behov, ugnstemperatur.
Ändra kärntemperaturen genom att
trycka på temperaturen på displayen.
32
www.aeg.com
Galler och djup panna tillsammans:
Tryck på den djupa pannan mellan
skenorna på hyllstöden och ugnsgallret
på skenorna ovan.
Långpanna:
För in långpannan mellan skenorna på
ugnsstegen.
• Alla tillbehör har små
fördjupningar längst upp
på höger och vänster sida
för att öka säkerheten.
Fördjupningarna ger
också ett tippskydd.
• Den höga kanten runt
stegen är en enhet som
förhindrar att husgeråden
halkar ur.
10. TILLVALSFUNKTIONER
10.1 Säkerhetsavstängning
Av säkerhetsskäl stängs produkten av
automatiskt efter en tid om en
uppvärmningsfunktion är igång och du
inte ändrar ugnstemperaturen.
Temperatur (°C)
Avstängningstid
(tim)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 230
5.5
11. TRICKS OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Den automatiska
avstängningen fungerar inte
med funktionerna:
matlagningstermometer,
Varaktighet, Slut.
10.2 Kylfläkt
När produkten är på, aktiveras fläkten
automatiskt för att hålla ugnsytorna svala.
Om du stänger av ugnen fortsätter
fläkten att gå tills ugnen har svalnat.
SVENSKA
Temperaturerna och
gräddningstiderna i
tabellerna är endast
riktvärden. De beror på
recepten samt på
ingrediensernas kvalitet och
mängd.
11.1 Ugnsluckans insida
På vissa modeller hittar du på insidan
av luckan:
• ugnsnivåernas nummer.
• Information om tillagningsfunktioner,
rekommenderade ugnsnivåer och
temperaturer för typiska maträtter.
11.2 Rekommendationer för
ugnens specialfunktioner för
uppvärmning
Varmhållning
Använd den här funktionen om du hålla
maten varm.
Temperaturen regleras automatiskt till 80
°C.
Tallriksvärmare
För uppvärmning av tallrikar och formar.
Fördela tallrikar och formar jämnt på
ugnsgallret. Flytta högar efter halva
uppvärmningstiden (byt plats på övre
och nedre).
Den automatiska temperaturen är 70 °C.
Rekommenderad hyllposition: 3.
Jäsning av deg
Du kan använda denna automatiska
funktion med alla recept på jäsdeg. Det
ger dig en god jäsningsatmosfär. . Lägg
degen i en skål som är tillräckligt stor för
att den ska kunna jäsa. Det är inte
nödvändigt att täcka över den. Sätt in ett
ugnsgaller på första nivån och ställ skålen
där. Stäng luckan och ställ in funktionen:
Jäsning av deg. Ställ in nödvändig tid.
Tina
33
Ta bort förpackningen från maten och
lägg den sedan på en tallrik. Täck inte
över maten med en skål eller tallrik
eftersom det kan förlänga
upptiningstiden. Använd den första
ugnsnivån nerifrån.
11.3 SousVide-tillagning
Den här funktionen har lägre
tillagningstemperatur än normal
tillagning. Hantera maten med särskild
omsorg för bättre kvalitet på den.
Rekommendationer för matvarornas
säkerhet:
• Använd råvaror av hög kvalitet.
• Använd alltid råvaror som är så färska
som möjligt.
• Förvara alltid råvaror i korrekta
förhållanden innan du tillagar dem.
• Skölj alltid matvarorna innan du
tillagar dem.
• För bra och säkert resultat ska du
alltid titta på värdena i
tillagningstabellerna. Kontrollera
tillagningstiden, temperaturen och
storleken på matvarorna.
• Matvaror ska inte förvaras vid en
temperatur under 60 °C under en
längre tid för att undvika
säkerhetsproblem.
• Använd låga temperaturer endast för
mat som ska ätas rå och endast under
en kort stund.
• Sous-vide-rätter smakar bäst direkt
när de är tillagade. Om du inte äter
maten direkt efter tillagningen ska
temperaturen sänkas snabbt. Det gör
du genom att lägga maten i ett isbad
och ställa in den i kylen. Du kan
förvara maten i kylen i 2-3 dagar.
• Använd inte Sous-vide-tillagningsfunktionen för att värma matrester.
• Undvik kontakt mellan råa matvaror
och tillagad mat medan du
förbereder och tillagar maten.
• Använd inte samma verktyg för olika
saker utan att diska dem noga.
• För recept med råa ägg får äggvitor
eller äggulor inte komma i kontakt
med utsidan på äggskalen.
Råd och tips för vakuumförpackning av
mat:
• Nödvändig utrustning för Sous-videtillagning-sfunktionen är
vakuumtätning och vakuumpåsar.
34
www.aeg.com
• Rekommenderad typ av
vakuumtätning:
kammarvakuumtätning. Endast den
här typen av vakuumtätning kan
vakuumförpacka vätskor.
• Använd vakuumpåsar korrekt för
Sous-vide-tillagningsfunktionen.
• Återanvänd inte vakuumpåsar.
• Lägg maten i ett lager i
vakuumpåsarna för att få ett jämnt
tillagningsresultat.
• För snabbare och jämnare tillagning
av maten ska vakuumgraden ställas in
på högsta möjliga.
• Se till att området som ska förseglas
är rent för att säkerställa att
vakuumpåsen stängts ordentligt.
Allmänna råd och tips för funktionen
SousVide-tillagning:
• För att behålla tillagningsångan ska
produktens lucka alltid vara stängd
när du använder Sous-videtillagningsfunktionen.
• Öppna luckan försiktigt efter
tillagning eftersom det samlats ånga i
produkten.
• Du kan tillsätta olja och kryddor till
maten efter smak. Olja hindrar maten
från att fastna i vakuumpåsen.
• Krydda maten måttligt i början
eftersom inga flyktiga smaker och fukt
förloras.
• Värm upp och koka vätskor före
vakuumförpackning för att få alkohol
att dunsta från vätskor.
• Du kan byta ut den råa vitlöken mot
vitlökspulver.
• Du kan byta ut olivolja mot en neutral
oljetyp.
• För snabbare och jämnare tillagning
av maten ska vakuumgraden ställas in
på högsta möjliga (99,9 %).
• Tillagningstider är rekommendationer
och kan skilja sig åt efter smak.
• Tillagningstiderna i
tillagningstabellerna är avsedda för
rätter för 4 personer. Om det är mer
mat än för fyra kan tillagningstiderna
vara längre.
• Om storleken på maten skiljer sig från
dem i tillagningstabellerna kan
tillagningstiden ändras.
• Lägg vakuumpåsarna på gallret utan
överlappning när flera påsar används.
11.4 SousVide-tillagning: Kött
• Titta i tabellerna för att förhindra
undertillagning. Använd inte
köttportioner som är tjockare än vad
som visas i tabellerna.
• Tillagningstiderna i tabellerna är de
kortaste tiderna som krävs.
Tillagningstiden kan ökas efter egen
smak.
• Använd bara kött utan ben för att
undvika skador på vakuumpåsarna.
• För att fågelfiléer ska smaka bättre
ska de stekas på skinnsidan först och
därefter vakuumförpackas.
Nötkött
Livsmedel
Matvarans
tjocklek
Mängd mat Temperatur
för 4 person- (°C)
er (g)
Tid (min)
Falsnivå
Oxfilé rosa
4 cm
800
60
110 - 120
2
Rostbiff genomstekt
4 cm
800
65
90 - 100
2
Kalvfilé rosa
4 cm
800
60
110 - 120
2
Kalvfié genomstekt
4 cm
800
65
90 - 100
2
SVENSKA
35
Lamm / Vilt
Livsmedel
Matvarans
tjocklek
Mängd mat Temperatur
för 4 person- (°C)
er (g)
Tid (min)
Falsnivå
Lam röd
3 cm
600 - 650
60
180 - 190
2
Lamm rosa
3 cm
600 - 650
65
105 - 115
2
Vildsvin
3 cm
600 - 650
90
60 - 70
2
Harsadel
benfri
1,5 cm
600 - 650
70
50 - 60
2
Matvarans
tjocklek
Mängd mat Temperatur
för 4 person- (°C)
er (g)
Tid (min)
Falsnivå
Kycklingbröst 3 cm
benfritt
750
70
70 - 80
2
Ankbröst
benfritt
2 cm
900
60
140 - 160
2
Kalkonbröst
benfritt
2 cm
800
70
75 - 85
2
Fågel
Livsmedel
11.5 SousVide-tillagning: Fisk
och skaldjur
• Titta i tabellen för att förhindra
undertillagning. Använd inte
fiskportioner som är tjockare än vad
som visas i tabellen.
• Torka av fiskfiléerna med en
pappershandduk innan du lägger
dem i en vakuumpåse.
• Tillsätt en kopp vatten i vakuumpåsen
när du tillagar musslor.
Livsmedel
Matvarans
tjocklek
Mängd mat för Temperatur
4 personer (g) (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Havsruda, filé
4 filéer 1 cm
500
70
25
2
Havsabborre,
filé
4 filéer 1 cm
500
70
25
2
Ugnsrätt av tor- 2 filéer 2 cm
kad fisk
650
65
70 - 75
2
Kammusslor
650
60
100 - 110
2
Musslor med
skal
1000
95
20 - 25
2
Räkor utan skal stora
500
75
25 - 30
2
Bläckfisk
1000
85
100 - 110
2
stora
36
www.aeg.com
Livsmedel
Matvarans
tjocklek
Mängd mat för Temperatur
4 personer (g) (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Forellfilé 1)
2 filéer 1,5 cm
650
65
55 - 65
2
Laxfilé 1)
3 cm
800
65
100 - 110
2
1) För att undvika att protein läcker in i fisken ska den läggas i en 10 % saltlösning (100 g salt till 1 liter
vatten) i 30 min och torka av med en pappershandduk innan du lägger den i en vakuumpåse.
11.6 SousVide-tillagning:
Grönsaker
• Skala grönsakerna efter behov.
• Vissa grönsaker kan ändra färg när du
skalar dem och tillagar i en
vakuumförpackning. För bättre
Livsmedel
Matvarans tjocklek
resultat ska maten tillagas omedelbart
efter du förberett den.
• För att behålla färgen på
kronärtskockor ska du lägga dem i
vatten med citronjuice när du rengjort
och skurit dem i bitar.
Mängd mat
Temperatur
för 4 personer (°C)
(g)
Tid (min)
Falsnivå
Sparris, grön anka
700 - 800
90
40 - 50
2
Sparris, vit
anka
700 - 800
90
50 - 60
2
Zucchini
1 cm stora bitar
700 - 800
90
35 - 40
2
Purjolök
strimlor eller ringar
600 - 700
95
40 - 45
2
Äggplanta
1 cm stora bitar
700 - 800
90
30 - 35
2
Pumpa
2 cm tjocka bitar
700 - 800
90
25 - 30
2
Paprika
strimlor eller fjärdedelar
700 - 800
95
35 - 40
2
Selleri
1 cm stora ringar
700 - 800
95
40 - 45
2
Morötter
0,5 cm stora bitar
700 - 800
95
35 - 45
2
Rotselleri
1 cm stora bitar
700 - 800
95
45 - 50
2
Fänkål
1 cm stora bitar
700 - 800
95
35 - 45
2
Potatis
1 cm stora bitar
800 - 1000
95
35 - 45
2
Kronärtskockshjärtan
skuren i fjärdedelar
400 - 600
95
45 - 55
2
11.7 SousVide-tillagning: Frukt
och sötsaker
• Skala frukten, avlägsna kärnor och
kärnhus efter behov
• För att behålla färgen på äpplen och
päron ska du lägga dem i vatten med
citronjuice när du rengjort och skurit
dem i bitar.
• För bättre resultat ska maten tillagas
omedelbart efter du förberett den.
SVENSKA
37
Livsmedel
Matvarans tjocklek
Mängd mat för
4 personer (g)
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Persika
skuret i halvor
4 frukter
90
20 - 25
2
Plommon
skuret i halvor
600 g
90
10 - 15
2
Mango
skuren i kuber ca 2 x 2
cm
2 frukter
90
10 - 15
2
Nektarin
skuret i halvor
4 frukter
90
20 - 25
2
Ananas
skivor 1 cm
350 g i varje
påse
90
20 - 25
2
Äpple
skuret i fjärdedelar
4 frukter
95
25 - 30
2
Päron
skuret i halvor
4 frukter
90
15 - 30
2
Vaniljkräm
350 g i varje påse
700 g
85
20 - 22
2
11.8 Ånga
VARNING!
Var försiktig när du öppnar
produktens lucka medan
produkten är igång. Ånga
kan släppas ut.
Funktionen är lämplig för alla typer av
mat, färsk såväl som fryst. Den kan
användas för att tillaga, värma, upptina,
pochera eller förvälla grönsaker, kött,
fisk, pasta, ris, majs, gryn och ägg.
Du kan tillaga en hel meny på en enda
gång. För att tillaga varje rätt korrekt
använder du dem med tillagningstider
som är ungefär samma. Fyll på
vattenlådan till maxnivån. Lägg rätterna i
rätt kokkärl och sedan på ugnsgallren.
Justera avståndet mellan kokkärlen så att
ångan kan cirkulera.
Sterilisering
• Med denna funktion kan du sterilisera
behållare (t.ex. nappflaskor).
• Placera de rena behållarna i mitten av
gallret på den första nivån. Se till att
öppningen är vänd lite snett nedåt.
• Fyll på maximal mängd vatten i lådan
och ställ in tiden på 40 minuter.
Grönsaker
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Kronärtskockor
99
50 - 60
1
Aubergine
99
15 - 25
1
Blomkål, hel
99
35 - 45
1
Blomkål, buketter
99
25 - 35
1
Broccoli, hel
99
30 - 40
1
Broccoli, buket-
99
13 - 15
1
99
15 - 20
1
ter 1)
Svamp, skivor
38
www.aeg.com
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Ärtor
99
20 - 30
1
Fänkål
99
25 - 35
1
Morötter
99
25 - 35
1
Kålrabbi, strimlor 99
25 - 35
1
Paprika, strimlor
99
15 - 20
1
Purjolök, ringar
99
20 - 30
1
Gröna bönor
99
35 - 45
1
Småbladig bu99
kettsallad, buketter
20 - 25
1
Brysselkål
99
25 - 35
1
Rödbeta
99
70 - 90
1
Svartrot
99
35 - 45
1
Selleri, tärnad
99
20 - 30
1
Sparris, grön
99
15 - 25
1
Sparris, vit
99
25 - 35
1
Spenat, färsk
99
15 - 20
1
Skalade tomater
99
10
1
Brytbönor
99
25 - 35
1
Savoykål
99
20 - 25
1
Zucchini, skivor
99
15 - 25
1
Bönor, förvälld
99
20 - 25
1
Grönsaker, förvällda
99
15
1
Torkade bönor,
99
blötlagda (förhållande vatten /
bönor 2:1)
55 - 65
1
Sockerärtor (kaiser-peppar)
99
20 - 30
1
Rödkål eller vitkål, strimlad
99
40 - 45
1
Pumpa, kuber
99
15 - 25
1
SVENSKA
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Surkål
99
60 - 90
1
Sötpotatis
99
20 - 30
1
Tomater
99
15 - 25
1
Majskolv
99
30 - 40
1
1) Förvärm ugnen i 5 minuter.
Smårätter / tillbehör
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Jästdumplings
99
25 - 35
1
Potatisdumplings 99
35 - 45
1
Oskalade potatisar, medelstora
99
45 - 55
1
Ris (vatten/ris-för- 99
35 - 45
1
hållande 1:1)1)
Kokt potatis, delad
99
35 - 45
1
Bröddumpling
99
35 - 45
1
Färsk tagliatelle
99
15 - 25
1
Polenta (vätskeproportion 3:1)
99
40 - 50
1
Bulgur (vatten/
bulgur-mängd
1:1)
99
25 - 35
1
Couscous (vatten/couscousmängd 1:1)
99
15 - 20
1
Spaetzle (tysk
pastasort)
99
25 - 30
1
Jasminris (vatten/ 99
ris-mängd 1:1)
30 - 35
1
Linser, röda (vatten/linser-mängd
1:1)
99
20 - 30
1
Linser, bruna och 99
gröna (vatten/
linser-mängd 3:1)
55 - 60
1
39
40
www.aeg.com
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Rispudding (vatten/ris-mängd
2,5:1)
99
40 - 55
1
Mannagrynspudding (mjölk/
mannagrynmängd 3,5:1)
99
20 - 25
1
1) Förhållandet mellan vatten och ris kan ändras efter typen av ris.
Frukt
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Äppelskivor
99
10 - 15
1
Heta bär
99
10 - 15
1
Fruktkompott
99
20 - 25
1
Smälta choklad
99
10 - 20
1
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Forell, ca 250 g
85
20 - 30
1
Räkor, färska
85
20 - 25
1
Räkor, frysta
85
30 - 40
1
Laxkotletter
85
20 - 30
1
Laxöring, ca 1 000 85
g
40 - 45
1
Musslor
99
20 - 30
1
Plattfiskfilé
80
15
1
Fisk
Kött
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Kokt skinka 1 000 g
99
55 - 65
1
Pocherat kycklingbröst 90
25 - 35
1
Kyckling, pocherad
1 000 - 1 200 g
99
60 - 70
1
Kalv-/skinkstek utan
ben, 800 - 1 000 g
90
80 - 90
1
Kassler, pocherad
90
70 - 90
1
SVENSKA
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Tafelspitz (oxkött lång- 99
kokt på riktigt låg
värme)
110 - 120
1
Chipolata
80
15 - 20
1
Bayersk kalvkorv (vit
korv)
80
20 - 30
1
Österrikisk korv
80
20 - 30
1
41
Ägg
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Ägg, hårdkokt
99
18 - 21
1
Ägg, medelkokt
99
11 - 12
1
Ägg, löskokt
99
10 - 11
1
11.9 Varmluft och Ånga i följd
Du kan tillaga kött, grönsaker och
tillbehör ett i taget när du kombinerar
funktionerna. Alla rätter blir klara att
serveras samtidigt.
• Använd den här funktionen för att
först steka maten: Varmluft .
• Lägg de förberedda grönsakerna och
tillbehören i ugnssäkra formar. Ställ in
formen i ugnen med den övriga
maten.
• Kyl ner ugnen till en temperatur runt
80 °C. Du kan kyla ner produkten
snabbare genom att öppna
ugnsluckan till första läget i ungefär
15 minuter.
• Start av funktionen: Ånga. Tillaga allt
tillsammans tills det är klart.
Maximal vattenmängd är 650
ml.
11.10 Ångkokning - Ånga hög
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Kräm/pudding i
90
35 - 40
1
Äggstanning1)
90 - 110
15 - 30
1
Gryta1)
90
40 - 50
1
Tunn fiskfilé
85
15 - 20
1
Tjock fiskfilé
90
25 - 35
1
Liten fisk upp till
350 g
90
20 - 30
1
enskilda skålar1)
42
www.aeg.com
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Hel fisk upp till
1 000 g
90
30 - 40
1
Ugnsdumplingar
120 - 130
40 - 50
1
1) Fortsätt i ytterligare en halvtimme med luckan stängd.
11.11 Ångkokning - Ånga medelhög
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Olika sorters
bröd 500 - 1 000
g
180 - 190
45 - 60
1
Franskbullar
180 - 200
25 - 35
1
Kalvbräss
160 - 170
30 - 45
1
Söta jästdegsbakelser
170 - 180
20 - 35
1
Söta ugnsrätter
160 - 180
45 - 60
1
Stuvat/bräserat
kött
140 - 150
100 - 140
1
Revbensspjäll
140 - 150
75 - 100
1
Stekt fiskfilé
170 - 180
25 - 40
1
Stekt fisk
170 - 180
35 - 45
1
11.12 Ångkokning - Ånga låg
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Grisstek 1 000 g
160 - 180
90 - 100
1
Nötstek 1 000 g
180 - 200
60 - 90
1
Kalvstek 1 000 g
180
80 - 90
1
Köttfärslimpa, rå
500 g
180
30 - 40
1
Kassler, 600 1 000 g (blötlägg
i 2 timmar)
160 - 180
60 - 70
1
Kyckling, 1 000 g
180 - 210
50 - 60
1
Anka, 1 500 2 000 g
180
70 - 90
1
SVENSKA
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Gås, 3 000 g
170
130 - 170
1
Potatisgratäng
160 - 170
50 - 60
1
Makaronipudding 170 - 190
40 - 50
1
Lasagne
45 - 55
1
Förgräddade bul- 200
lar
15 - 20
1
Förgräddade baguetter, 40 - 50 g
200
15 - 20
1
Förgräddade ba- 200
guetter, 40 - 50 g,
djupfrysta
25 - 35
1
170 - 180
43
11.13 Uppvärmning
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Maträtter på en
tallrik
110
10 - 15
1
Makaronpudding 110
10 - 15
1
Ris
110
10 - 15
1
Dumplingar
110
15 - 25
1
11.14 Yogurtfunktion
Använd den här funktionen för att tillaga
yoghurt.
Ingredienser:
• 1 l mjölk
• 250 g naturell yogurt
Beskrivning:
Blanda yogurten med mjölken och häll i
yogurtburkar.
Om råmjölk används ska den värmas upp
till kokpunkten och sedan svalna till 40
°C. Blanda efteråt yoghurten med
mjölken och häll i yoghurtburkar.
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (t)
Falsnivå
Krämig yoghurt
42
5-6
1
Halvfast yoghurt
42
7-8
1
11.15 Gräddning
• Din ugn kan ha andra bak-/
stekegenskaper än din gamla.
Anpassa dina vanliga inställningar
(temperatur, koktider) och
placeringen av plåtar och galler till
värdena i tabellerna.
• Tillverkaren rekommenderar att du
använder den lägre temperaturen
första gången.
44
www.aeg.com
• Om du inte kan hitta inställningarna
för ett speciellt recept, leta efter ett
recept som är nästan likadant.
• Du kan förlänga gräddningstiden med
10–15 minuter om du bakar på mer än
en nivå.
• Bakverk vid olika nivåer blir först inte
alltid lika bruna. Om detta händer ska
du inte ändra
temperaturinställningen. Skillnaden
jämnar ut sig under bakningen.
• För att utnyttja eftervärmen kan du,
vid längre gräddningstider, stänga av
ugnen cirka 10 minuter innan
baktiden gått ut.
När du tillagar frysta livsmedel kan
plåtarna i ugnen slå sig. När plåtarna
kallnar igen återtar de sin normala form.
11.16 Tips för bakning
Bakresultat
Möjlig orsak
Lösning
Kakans botten är inte tillräck- Ugnsnivån är fel.
ligt gräddad.
Ställ kakan på en lägre ugnsnivå.
Kakan faller ihop och blir de- Ugnstemperaturen är för
gig, klumpig eller får vathög.
tenränder.
Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en något lägre
ugnstemperatur.
Kakan faller ihop och blir de- För kort gräddningstid.
gig, klumpig eller får vattenränder.
Förläng gräddningstiden.
Du kan inte minska gräddningstiden genom att höja
temperaturen.
Kakan faller ihop och blir de- Det finns för mycket vätska i
gig, klumpig eller får vatdegen.
tenränder.
Använd mindre vätska. Var
försiktig med blandningstiderna, framför allt vid användning av en köksmaskin.
Kakan är för torr.
Ugnstemperaturen är för låg. Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en högre ugnstemperatur.
Kakan är för torr.
För lång gräddningstid.
Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en kortare gräddningstid.
Kakan blir ojämnt brun.
Ugnstemperaturen är för
hög och gräddningstiden är
för kort.
Ställ in en lägre ugnstemperatur och en längre gräddningstid.
Kakan blir ojämnt brun.
Degen är ojämnt fördelad.
Fördela degen jämnt på
bakplåten.
Kakan blir inte klar med den
inställda tiden.
Ugnstemperaturen är för låg. Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en något högre
ugnstemperatur.
SVENSKA
11.17 Bakning på en ugnsnivå
Bakverk i formar
Livsmedel
Funktion
Tempera- Tid (min)
tur (°C)
Falsnivå
Kaka i ringform, mjuk ka- Varmluft
ka
150 - 160
50 - 70
1
Madeirakaka/fruktkaka
Varmluft
140 - 160
70 - 90
1
Sponge cake / sockerka- Varmluft
ka
140 - 150
35 - 50
1
Sponge cake / sockerka- Över-/Underka
värme
160
35 - 50
1
Tårtbotten av mördeg 1) Varmluft
150 - 160
20 - 30
2
Tårtbotten av sockerkaka
Varmluft
150 - 170
20 - 25
2
Apple pie / äppelpaj (2
formar Ø 20 cm, diagonalt placerade)
Varmluft
160
70 - 90
2
Apple pie / äppelpaj (2
formar Ø 20 cm, diagonalt placerade)
Över-/Undervärme
180
70 - 90
1
Cheesecake, plåt 2)
Över-/Undervärme
160 - 170
70 - 90
2
Livsmedel
Funktion
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Vetefläta/krans
Över-/Undervärme
170 - 190
30 - 40
1
Tyskt julbröd 1)
Över-/Undervärme
160 - 180
50 - 70
1
Bröd (rågbröd) 1)
Över-/Undervärme
1) Förvärm ugnen.
2) Använd en långpanna.
Bakverk på plåtar
1
första
230
20
därefter
160 - 180
30 - 60
190 - 210
20 - 35
Petit-chouer/bakelser 1)
Över-/Undervärme
2
45
46
www.aeg.com
Livsmedel
Funktion
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Rulltårta 1)
Över-/Undervärme
180 - 200
10 - 20
2
Vetelängd med strössel
Varmluft
150 - 160
20 - 40
2
Smörkakor/sockerkrin-
Över-/Undervärme
190 - 210
20 - 30
2
glor1)
Fruktkaka (på jästdeg/
Varmluft
150 - 170
30 - 55
2
Över-/Undervärme
170
35 - 55
2
sockerkaksdeg) 2)
Fruktkaka av mördeg
Varmluft
160 - 170
40 - 80
2
Jästkaka med känslig
fyllning (t.ex. kvarg,
Över-/Undervärme
160 - 180
40 - 80
2
Livsmedel
Funktion
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Mördegskakor, kex
Varmluft
150 - 160
15 - 25
2
Short bread / mördegskaka / mördegsremsor
Varmluft
140
20 - 35
2
Short bread / Mördegskaka / Mördegsrem-
Över-/Undervärme
160
20 - 30
2
Småkakor av sockerkaks- Varmluft
deg
150 - 160
15 - 20
2
Bakverk med äggvita,
maränger
Varmluft
80 - 100
120 - 150
Mandelbiskvier
Varmluft
100 - 120
30 - 50
2
Småkakor av jästdeg
Varmluft
150 - 160
20 - 40
2
Smördegskakor 1)
Varmluft
170 - 180
20 - 30
2
Bullar 1)
Varmluft
160
10 - 25
2
Bullar 1)
Över-/Undervärme
190 - 210
10 - 25
2
sockerkaksdeg) 2)
Fruktkaka (på jästdeg/
grädde, kräm) 1)
1) Förvärm ugnen.
2) Använd en långpanna.
Småkakor
sor1)
SVENSKA
Livsmedel
Funktion
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Small cakes / Muffins1)
Varmluft
160
20 - 35
2
Small cakes / Muffins1)
Över-/Undervärme
170
20 - 35
2
1) Förvärm ugnen.
11.18 Puddingar och gratänger
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Makaronipudding
Över-/Undervärme
180 - 200
45 - 60
1
Lasagne
Över-/Undervärme
180 - 200
25 - 40
1
Grönsaksgra-
Varmluftsgratinering
170 - 190
15 - 35
1
täng1)
Ostbaguetter
Varmluft
160 - 170
15 - 30
1
Söta puddingar
Över-/Undervärme
180 - 200
40 - 60
1
Fiskpudding
Över-/Undervärme
180 - 200
30 - 60
1
160 - 170
30 - 60
1
Fyllda grönsaker Varmluft
1) Förvärm ugnen.
11.19 Varmluft med fukt
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Makaronpudding
180 - 200
45 - 60
1
Lasagne
180 - 200
45 - 60
1
Potatisgratäng
190 - 210
55 - 80
1
Desserter
180 - 200
45 - 60
1
Kaka i ringform, mjuk
kaka
160 - 170
50 - 70
1
Vetefläta/krans
170 - 190
40 - 50
1
Vetelängd med strössel
160 - 170
20 - 40
2
Småkakor av jästdeg
160 - 170
20 - 40
2
47
48
www.aeg.com
11.20 Bakning på flera nivåer
Använda funktionen: Varmluft.
Bakverk på plåtar
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Petit-chouer/bakelser 1) 160 - 180
25 - 45
1/4
Smuldegspaj
30 - 45
1/4
150 - 160
1) Förvärm ugnen.
Kakor / småkakor / bröd på plåtar
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Mördegskakor, kex
150 - 160
20 - 40
1 /4
Short bread / Mördegskaka / Mördegsremsor
140
25 - 45
1/4
Småkakor av sockerkaksdeg
160 - 170
25 - 40
1/4
Bakverk med äggvita,
maränger
80 - 100
130 - 170
1/4
Mandelbiskvier
100 - 120
40 - 80
1/4
Småkakor av jästdeg
160 - 170
30 - 60
1/4
11.21 Lågtemperaturstekning
Tillaga alltid utan lock när du
använder den här
funktionen.
Använd den här funktionen för magra,
möra stycken av kött och fisk. Den här
funktionen kan inte användas för recept
som grytstek eller fet fläskstek. Du kan
använda matlagningstermometern för att
säkerställa att köttet har rätt
kärntemperatur (se tabellen för
matlagningstermometern).
1. Bryn köttet i het stekpanna i 1 - 2
minuter på varje sida.
2. Sätt in köttet i den heta stekpannan i
ugnen på ugnsgallret.
3. Sätt matlagningstermometern i
köttet.
4. Välj funktionen:
Lågtemperaturstekning och ställ in
rätt slutkärntemperatur.
Under de första 10 minuterna kan du
ställa in en ugnstemperatur mellan 80 °C
och 150 °C. Normaltemperatur är 90 °C.
När temperaturen ställts in fortsätter
ugnen att tillaga på 80 °C. Använd inte
den här funktionen för fågel.
Livsmedel
Mängd
Temperatur (°C) Tid (min)
Falsnivå
Engelsk rostbiff
1 000 - 1 500 g
150
120 - 150
1
Oxfilé
1 000 - 1 500 g
150
90 - 110
1
SVENSKA
Livsmedel
Mängd
Temperatur (°C) Tid (min)
Falsnivå
Kalvstek
1 000 - 1 500 g
150
120 - 150
1
Biff
200 - 300 g
120
20 - 40
1
49
11.22 Pizza/paj
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Pizza (tunn botten)1)
210 - 230
15 - 25
2
Pizza (med mycket
180 - 200
20 - 30
2
Paj
180 - 200
40 - 55
1
Ugnsbakad spenat
160 - 180
45 - 60
1
Quiche Lorraine
(kryddad pajdegsbotten)
170 - 190
45 - 55
1
Schweizisk ostpaj
170 - 190
45 - 55
1
Cheesecake
140 - 160
60 - 90
1
Äppelkaka, täckt
150 - 170
50 - 60
1
Grönsakspaj
160 - 180
50 - 60
1
Osyrat bröd1)
210 - 230
10 - 20
2
Smördegskakor1)
160 - 180
45 - 55
2
Flammekuchen1)
210 - 230
15 - 25
2
Piroger (rysk version
180 - 200
15 - 25
2
fyllning)2)
av calzone)1)
1) Förvärm ugnen.
2) Använd en långpanna.
11.23 Stekning
• Använd värmebeständiga ugnsformar
(se tillverkarens bruksanvisning).
• Du kan steka stora stekar direkt i den
djupa långpannan (i förekommande
fall) eller på gallret ovanför den djupa
långpannan.
• Stek magert kött i stekgrytan med
lock. Det gör att köttet blir saftigare.
• Alla typer av kött som ska ha en
stekyta kan stekas i en stekgryta utan
lock.
• Vi rekommenderar att kött och fisk
som steks i produkten väger minst 1
kg.
• För att förhindra att köttsaft som
tränger ut bränner fast kan du tillsätta
lite vätska i långpannan.
• Vänd steken vid behov (efter 1/2 - 2/3
av stektiden).
• Ös stora stekar samt fågel med deras
egen saft flera gånger under
stekningen. Därigenom blir resultatet
bättre.
50
www.aeg.com
• Stäng av ugnen ca. 10 minuter före
stektidens slut och utnyttja
eftervärmen.
11.24 Stektabeller
Nötkött
Livsmedel
Funktion
Mängd
Tempera- Tid (min)
tur (°C)
Falsnivå
Grytstek
Över-/Undervärme
1 - 1,5 kg
230
120 - 150
1
Engelsk
rostbiff eller
Varmluftsgratinering
per cm
höjd
190 - 200
5 – 6 per cm.
höjd
1
Engelsk
rostbiff eller
filé: rosa
Varmluftsgratinering
per cm
höjd
180 - 190
6 – 8 per cm.
höjd
1
Engelsk
rostbiff eller
filé: välstekt
Varmluftsgratinering
per cm
höjd
170 - 180
8 – 10 per cm.
höjd
1
filé: röd 1)
1) Förvärm ugnen.
Fläsk
Livsmedel
Funktion
Mängd
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Bog, hals,
skinkstek
Varmluftsgratinering
1 - 1,5 kg
150 - 170
90 - 120
1
Kotlett, revbensspjäll
Varmluftsgratinering
1 - 1,5 kg
170 - 190
30 - 60
1
Köttfärslimpa Varmluftsgratinering
750 g - 1 kg
160 - 170
50 - 60
1
Fläsklägg (la- Varmluftsgad i förväg) gratinering
750 g - 1 kg
150 - 170
90 - 120
1
Mängd
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Kalv
Livsmedel
Funktion
Kalvstek
Varmlufts- 1 kg
gratinering
160 - 180
120 - 150
1
Kalvlägg
Varmlufts- 1,5 - 2 kg
gratinering
160 - 180
120 - 150
1
SVENSKA
Lamm
Livsmedel
Funktion
Lammstek
med ben,
lammstek
Lammsadel
Mängd
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Var1 - 1,5 kg
mluftsgratinering
150 - 180
100 - 120
1
Var1 - 1,5 kg
mluftsgratinering
160 - 180
40 - 60
1
Livsmedel
Funktion
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Harsadel, harbog
Varupp till 1 kg
mluftsgratinering
180 - 200
35 - 55
1
Rådjurssadel,
hjortsadel
Över-/
Undervärme
1,5 - 2 kg
180 - 200
60 - 90
1
Bog
Över-/
Undervärme
1,5 - 2 kg
180 - 200
60 - 90
1
Livsmedel
Funktion
Mängd
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Kyckling, vårkyckling
Varmlufts- 200 - 250 g
gratiner- var
ing
200 - 220
30 - 50
1
Halv kyckling
Varmlufts- 400 - 500 g
gratiner- var
ing
190 - 210
40 - 50
1
Fågeldelar
Varmlufts- 1 - 1,5 kg
gratinering
190 - 210
50 - 70
1
Anka
Varmlufts- 1,5 - 2 kg
gratinering
180 - 200
80 - 100
1
Lekar
1)
Mängd
1) Förvärm ugnen.
Fågel
51
52
www.aeg.com
Fisk (ångkokning)
Livsmedel
Funktion
Mängd
Hel fisk
Var1 - 1,5 kg
mluftsgratinering
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
180 - 200
30 - 50
1
11.25 Min grill
• Förvärm alltid den tomma ugnen med
grillfunktionerna i 5 minuter.
• Grilla alltid med maximal
temperaturinställning.
• Placera gallret på den ugnsnivå som
rekommenderas i grilltabellen.
• Placera alltid plåten som ska fånga
upp fettet på den första ugnsnivån.
• Grilla endast tunna bitar av kött eller
fisk.
FÖRSIKTIGHET!
Grilla alltid med stängd
ugnslucka.
Min grill
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Grillningstid (min)
Falsnivå
1:a sidan
2:a sidan
Rostbiff, rosa
210 - 230
30 - 40
30 - 40
1
Oxfilé, rosa
230
20 - 30
20 - 30
1
Stek av gris
210 - 230
30 - 40
30 - 40
1
Stek av kalv
210 - 230
30 - 40
30 - 40
1
Stek av lamm
210 - 230
25 - 35
20 - 35
1
Hel fisk, 500 1 000 g
210 - 230
15 - 30
15 - 30
1
Max grill
Livsmedel
Grillningstid (min)
Falsnivå
1:a sidan
2:a sidan
9 - 13
8 - 10
3
Fläskfilé
10 - 12
6 - 10
3
Korv
10 - 12
6-8
3
Nötbiffar, kalvbiffar
7 - 10
6-8
3
Toast / Rostat bröd1) 1 - 3
1-3
3
Varma smörgåsar
-
3
Burgers / Hamburgare1)
1) Förvärm ugnen.
6-8
SVENSKA
11.26 Frysta matvaror
• Ta ut maten ur förpackningen. Lägg
maten på en tallrik.
53
• Täck inte över den med en skål eller
tallrik. Det kan förlänga
upptiningstiden.
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Fryst pizza
200 - 220
15 - 25
2
Fryst panpizza
190 - 210
20 - 25
2
Kyld pizza
210 - 230
13 - 25
2
Fryst portionspizza
180 - 200
15 - 30
2
Pommes Frites, tunna
190 - 210
15 - 25
2
Pommes Frites, tjocka
190 - 210
20 - 30
2
Croquetter
190 - 210
20 - 40
2
Riven potatisgräng
210 - 230
20 - 30
2
Lasagne/Cannelloni,
kyld
170 - 190
35 - 45
2
Fryst lasagne/cannello- 160 - 180
ni
40 - 60
2
Ugnsgratinerad ost
170 - 190
20 - 30
2
Kycklingvingar
180 - 200
40 - 50
2
Frysta färdigrätter
Livsmedel
Funktion
Fryst Pizza
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Över-/Undervärme enligt tillverkarens
anvisningar
enligt tillverkarens anvisningar
2
Pommes frites 1)
(300 – 600 g)
Över-/Undervärme 200 - 220
alebo Varmluftsgratinering
enligt tillverkarens anvisningar
2
Baguetter
Över-/Undervärme enligt tillverkarens
anvisningar
enligt tillverkarens anvisningar
2
Fruktkaka
Över-/Undervärme enligt tillverkarens
anvisningar
enligt tillverkarens anvisningar
2
1) Vänd pommes friten 2 till 3 gånger.
11.27 Konservering
• Använd enbart konserveringsburkar
av samma mått som finns att köpa.
• Använd inte glas med skruvlock och
bajonettförslutning eller metallburkar.
• Använd första nivån från botten för
ändamålet.
54
www.aeg.com
• Sätt inte mer än sex enliters burkar på
plåten.
• Fyll upp burkarna med lika mycket i
varje och förslut med ett klämlock.
• Burkarna får inte röra vid varandra.
• Häll ca. 1/2 liter vatten i bakplåten så
att det blir tillräckligt fuktigt i ugnen.
• När vätskan i burkarna börjar sjuda
(efter ca 35 - 60 minuter med
enlitersburkarna) stänger du av ugnen
eller sänker temperaturen till 100 °C
(se tabellen).
Torkad frukt
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsatt tillagningstid på 100 °C
(min.)
Jordgubbar/blåbär/
hallon/mogna krusbär
160 - 170
35 - 45
-
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsatt tillagningstid på 100 °C
(min.)
Päron/kvitten/plommon
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsatt tillagningstid på 100 °C
(min.)
Morötter 1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Gurka
160 - 170
50 - 60
-
Blandade inlagda
grönsaker
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kålrabbi/ärtor/sparris 160 - 170
50 - 60
15 - 20
Stenfrukt
Grönsaker
1) Låt stå i ugnen efter att den har stängts av.
11.28 Torkning
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (t)
Falsnivå
Bönor
60 - 70
6-8
2
Pepparfrukter
60 - 70
5-6
2
Soppgrönsaker
60 - 70
5-6
2
Svamp
50 - 60
6-8
2
Örter
40 - 50
2-3
2
SVENSKA
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (t)
Falsnivå
Plommon
60 - 70
8 - 10
2
Aprikoser
60 - 70
8 - 10
2
Äppelskivor
60 - 70
6-8
2
Päron
60 - 70
6-9
2
11.29 Bröd
Förvärmning rekommenderas inte.
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Franskbröd
190 - 210
40 - 60
1
Baguette
200 - 220
35 - 45
1
Mjuk kaka
180 - 200
40 - 60
1
Ciabatta
200 - 220
35 - 45
1
Rågbröd
190 - 210
50 - 70
1
Mörkt bröd
190 - 210
50 - 70
1
Fullkornsbröd
190 - 210
40 - 60
1
Franskbullar
200 - 220
25 - 35
2
11.30 Tabell matlagningstermometer
Nötkött
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Högrev/oxfilé: röd
45 - 50
Högrev/oxfilé: rosa
60 - 65
Högrev/oxfilé: välstekt
70 - 75
Fläsk
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Bog/hals/skinkstek
80 - 82
Kotlett, rökt kassler
75 - 80
Köttfärslimpa
75 - 80
Kalv
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Kalvstek
75 - 80
55
56
www.aeg.com
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Kalvlägg
85 - 90
Får/lamm
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Fårbog
80 - 85
Fårsadel
80 - 85
Lammstek/lammstek med ben
70 - 75
Vilt
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Harsadel
70 - 75
Harbog
70 - 75
Hel hare
70 - 75
Rådjurssadel, hjortsadel
70 - 75
Rådjurs-/hjortbog
70 - 75
Fisk
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Lax
65 - 70
Foreller
65 - 70
11.31 Information till
provanstalter
Tester enligt IEC 60350-1.
Tester för funktionen: Ånga.
Livsmedel
Behållare
(Gastronorm)
Mängd (g)
Falsnivå
Tempera- Tid (min) Kommentar
tur (°C)
Broccoli1)
1 x 1/2 perforerad
300
2
99
13 - 15
Sätt bakplåten på första
ugnsnivån.
Broccoli1)
1 x 1/2 perforerad
max.
2
99
15 - 18
Sätt bakplåten på första
ugnsnivån.
SVENSKA
57
Livsmedel
Behållare
(Gastronorm)
Mängd (g)
Falsnivå
Tempera- Tid (min) Kommentar
tur (°C)
Frysta ärtor
1 x 1/2 perforerad
1500
2
99
Tills tem- Sätt bakplåtperatuen på första
ren på
ugnsnivån.
den kallaste
punkten
når 85
°C.
1) Förvärm ugnen i 5 minuter.
12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Du kan köpa våra produkter på
www.aeg.com/shop och i de bästa
återförsäljarbutikerna.
12.1 Anmärkningar om
rengöring
12.3 Borttagning av
ugnsstegarna
• Torka av framsidan med en mjuk trasa
och varmt vatten och diskmedel.
• Använd ett rengöringsmedel avsett
för rengöring av metallytor.
• Ta några droppar ättika för att
rengöra bottensidan i händelse av
kalkavlagringar.
• Rengör produkten efter varje
användningstillfälle. Fettansamling
eller andra matrester kan leda till
eldsvåda. Risken är högre för
grillpannan.
• Ta bort envis smuts med speciell
ugnsrengöring.
• Rengör alla ugnstillbehör efter varje
användningstillfälle och låt dem torka.
Använd en mjuk duk med varmt
vatten och ett rengöringsmedel.
• Använd inte starka medel, föremål
med skarpa kanter eller diskmaskin
vid rengöring om du har tillbehör i
Super Clean. Det kan skada ytan.
Se till att ugnen har kallnat innan du utför
någon form av underhåll. Det finns risk
för att du bränna dig.
12.2 Rekommenderade
rengöringsprodukter
Använd inte svampar med slipeffekt eller
slipande rengöringsmedel. Det kan
skada delarna i emalj och rostfritt stål.
Ta ut ugnsstegarna när produkten ska
rengöras.
1. Dra försiktigt upp ugnsstegarna ur
den främre upphängningen.
1
3
2
2. Dra först ut stegarnas främre del från
sidoväggen.
3. Dra ur stegen från den bakre
upphängningen.
Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
12.4 Ångrengöring
Avlägsna så mycket smuts som möjligt
manuellt.
Ta ut tillbehören och ugnsstegarna för
att rengöra sidoväggarna.
58
www.aeg.com
Ångrengöringsfunktionerna stöder
produktens ångugnsrengöring.
För bättre prestanda kan du
starta rengöringsfunktionen
när produkten är sval.
Den angivna tiden är
kopplad till funktionens
varaktighet och omfattar inte
den tid som krävs för
användaren att rengöra
ugnsutrymmet.
kan använda varmt vatten för att
rengöra ugnsutrymmet.
4. Ta bort allt resterande vatten från
vattenlådan.
Lämna ugnsluckan öppen ca 1 timme
efter rengöringen. Vänta tills produkten
är torr. För att påskynda torkningen kan
du hetta upp produkten med varmluft
vid temperaturen 150 °C i ca 15 minuter.
Du kan få maximal effekt av
rengöringsfunktionen om du rengör
produkten manuellt direkt efter att
funktionen avslutats.
När ångrengöringsfunktionen är
aktiverad är lampan släckt.
12.5 Påminnelse rengöring
1. Fyll på vattenlådan till maxnivån.
2. Välj ångrengöringsfunktionen i
menyn: Rengöring.
Ångrengöring – funktionens
varaktighet är ca 30 minuter.
a) Aktivera funktionen.
b) En ljudsignal hörs när
programmet är klart.
c) Tryck på displayen för att stänga
av signalen.
Ångrengöring Plus – funktionens
varaktighet är ca 75 minuter.
a) Spruta lämpligt rengöringsmedel
jämnt i ugnsutrymmet på både
emailj- och ståldelarna.
Produkten måste ha kallnat innan
du startar rengöringsproceduren.
b) Aktivera funktionen.
Efter ca 50 minuter hörs en
ljudsignal när den första delen av
programmet är klart.
Den här funktionen påminner dig om att
rengöring krävs och att du ska utföra
funktionen: Ångrengöring Plus.
Detta är inte slutet av
rengöringsproceduren.
Följ instruktionerna i
meddelandet på
displayen för att
slutföra rengöringen.
c) Torka av insidan av produkten
med en svamp utan yta med
slipeffekt. Du kan använda varmt
vatten eller
ugnsrengöringsmedel för att
rengöra ugnsutrymmet.
d) Den sista delen av proceduren
startar. Det här stadiet varar i ca
25 minuter.
3. Torka av insidan av produkten med
en svamp utan yta med slipeffekt. Du
Du kan aktivera / avaktivera funktionen:
Påminnelse rengöring på menyn:
Normalinställning.
12.6 Rengöra vattenlådan
Ta ut vattenlådan ur produkten.
1. Ta av locket till vattenlådan. Lyft
locket enligt utsprånget baktill.
MA
X
2. Ta bort vågbrytaren. Dra bort den
från lådan tills den lossnar.
3. Diska vattenlådans delar för hand.
Använd kranvatten och tvål.
Använd inga svampar
med slipeffekt.
Vattenlådan får inte
diskas i diskmaskin.
Sätt ihop vattenlådan igen när du
rengjort delarna.
1. Sätt tillbaka vågbrytaren på plats.
Tryck in den i lådenheten.
2. Sätt på locket. Sätt först in
snäppfästet och tryck det sedan mot
lådenheten.
SVENSKA
59
9. Aktivera den andra delen av
proceduren för att skölja
ångalstringskretsen.
MA
X
MA
X
Den här delen varar i ca 35
minuter.
Ta ut bakplåten när proceduren är klar.
Om funktionen: Avkalkning
inte utförs på rätt sätt visas
ett meddelande på
displayen om att upprepa
den.
3. Sätt in vattenlådan i produkten.
4. Tryck vattenlådan mot ugnen tills
den spärras.
Om produkten är fuktig och våt ska den
torkas torr med en torr duk. Låt
produkten torka helt med luckan öppen.
12.7 Ångalstringssystem Avkalkning
12.8 Avkalkningspåminnelse
När ånggeneratorn är igång samlas det
kalk på insidan på grund av vattnets
kalciuminnehåll. Detta kan ha en negativ
effekt på ångkvaliteten, på
ånggeneratorns prestanda och på
matkvaliteten. För att undvika detta ska
ångalstringskretsen rengöras och
kalkrester avlägsnas.
Plocka ur alla tillbehör.
Välj funktionen i menyn: Rengöring. Du
leds genom proceduren via
användargränssnittet.
Procedurens varaktighet är ca 2 timmar.
Lampan i den här funktionen är släckt.
1. Sätt långpannan på den första
ugnsnivån.
2. Häll 250 ml avkalkningsmedel i
vattenlådan.
3. Fyll återstående del av vattenlådan
med vatten i maximal nivå.
4. Sätt in vattenlådan i produkten.
5. Aktivera proceduren.
Denna del vara ca 1 timme
och 40 minuter.
6. I slutet av den första delen ska
bakplåten tömmas och placeras på
den första ugnsnivån igen.
7. Fyll vattenlådan med friskt vatten.
Kontrollera att det inte finns någon
rengöringslösning kvar i vattenlådan.
8. Sätt in vattenlådan i produkten.
Det finns två påminnelser om avkalkning
som påminner dig om att utföra
funktionen: Avkalkning. Dessa
påminnelser aktiveras varje gång du slår
på produkten.
Den mjuka påminnelsen påminner och
rekommenderar att
avkalkningsprogrammet körs.
Den hårda påminnelsen kräver att du
utför avkalkningen.
Du kan inte använda
ångfunktionerna om du inte
avkalkar produkten när den
hårda påminnelsen är på.
Du kan inte avaktivera
avkalkningspåminnelsen.
12.9 Ångalstringssystem Spolning
Plocka ur alla tillbehör.
Välj funktionen i menyn: Rengöring. Du
leds genom proceduren via
användargränssnittet.
Funktionens varaktighet är ca 30 minuter.
Lampan i den här funktionen är släckt.
1. Sätt bakplåten på första ugnsnivån.
2. Fyll vattenlådan med friskt vatten.
3. Aktivera funktionen.
Ta ut bakplåten när proceduren är klar.
60
www.aeg.com
12.10 Demontering och
montering av luckan
Du kan ta bort luckan och de inre
glasrutorna för rengöring. Antalet
glasrutor skiljer sig mellan olika modeller.
VARNING!
Var försiktig när du tar bort
luckan. Luckan är tung.
1. Öppna luckan helt.
2. Tryck på spärren, vid pilarna, så att
spärrens andra sidan pekar uppåt. En
spärr på varje sida (A).
A
2
B
1
FÖRSIKTIGHET!
Glaset kan gå sönder vid
oförsiktig hantering, särskilt
runt kanterna.
7. Dra lucklisten framåt för att ta bort
den.
8. Håll glasen i överkanten ett i taget
och dra dem uppåt och ut ur
skenorna.
A
3. Stäng luckan tills den har en vinkel på
ungefär 45°.
9. Rengör glasrutorna med vatten och
lite diskmedel. Torka glasrutan noga.
Sätt tillbaka glasrutorna och luckan när
du är klar med rengöringen. Utför stegen
ovan i omvänd ordning. Sätt i det mindre
glaset först och sedan det större.
45°
4. Håll i luckan med en hand på vardera
sidan och dra ut den bestämt uppåt
från produkten.
5. Lägg ner luckan med utsidan neråt
på en mjuk handduk på ett stabilt
underlag. Det hindrar luckan från att
repas.
6. Ta tag i lucklisten (B) på båda sidorna
av luckans övre kant och tryck inåt för
att frigöra klämlåset.
12.11 Byte av lampan
Lägg en tygbit på botten av produktens
innandöme. Detta förhindrar skador på
lampglaset och ugnsutrymmet.
VARNING!
Risk för elstötar! Koppla från
säkringen innan du byter
lampan.
Lampan och lampglaset kan
vara varma.
1. Avaktivera produkten.
2. Ta ut säkringarna ur säkringsskåpet
eller stäng av huvudströmbrytaren.
Övre lampan
1. Ta bort lampglaset genom att vrida
det moturs.
SVENSKA
61
Sidolampan
2. Ta bort metallringen och rengör
skyddsglaset.
3. Byt lampan mot en passande 300 °C
värmeresistent lampa.
4. Sätt dit metallringen på
skyddsglaset.
5. Sätt tillbaka lampglaset.
1. Ta ut den vänstra stegen för att
komma åt lampan.
2. Använd en 20 torx-skruvmejsel för att
ta av kåpan.
3. Ta bort och rengör täckplåt och
packning.
4. Byt ut lampan mot en passande
lampa som tål upp till 300 °C.
5. Montera metallramen och tätningen.
Dra åt skruvarna.
6. Sätt i vänster ugnsstege.
13. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
13.1 Om produkten inte fungerar...
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Ugnen värms inte upp.
Ugnen är avstängd.
Sätt på ugnen.
Ugnen värms inte upp.
Nödvändiga inställningar är
inte gjorda.
Kontrollera att rätt inställningar gjorts.
Ugnen värms inte upp.
Barnlåset är aktiverat.
Se "Användning av Barnlåset".
Ugnen värms inte upp.
Säkringen har utlösts.
Kontrollera om säkringen är
orsaken till felet. Om säkringen går gång på gång, tala
med en behörig elektriker.
Lampan fungerar inte.
Lampan är trasig.
Byt ut lampan.
Displayen visar felmeddelan- Elektroniskt fel.
det "F..."
Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad.
Ånga och kondens avsätts
på maten och i ugnen.
Du lät maten stå för länge i
ugnen.
Låt inte maträtter stå i ugnen
längre än 15 - 20 minuter efter att tillagningen är klar.
Produkten håller inte kvar
vattenlådan när du satt in
den.
Du har inte satt på locket till
vattenlådan på rätt sätt.
Sätt på locket till vattenlådan
på rätt sätt.
Det kommer ut vatten ur vat- Du har inte satt på locket till
tenlådan när du har burit
vattenlådan på rätt sätt.
den eller satt den inuti produkten.
Sätt på locket till vattenlådan
på rätt sätt.
62
www.aeg.com
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Det kommer ut vatten ur vat- Du har inte monterat vågbry- Montera vågbrytaren i vattenlådan när du har burit
taren på rätt sätt.
tenlådan på rätt sätt.
den eller satt den inuti produkten.
Produkten håller inte kvar
vattenlådan när du tryckt in
den på kåpan.
Du har inte tryckt in vattenlå- Sätt in vattenlådan i produktdan ordentligt.
en genom att trycka in den
tills det inte går längre.
Det är svårt att rengöra vattenlådan.
Du har inte tagit av locket
och vågbrytaren.
Se "Rengöring av vattenlådan".
Avkalkningsrutinen avbryts
innan den är klar.
Det har varit strömavbrott.
Upprepa rutinen.
Avkalkningsrutinen avbryts
innan den är klar.
Funktionen avbröts av användaren.
Upprepa rutinen.
Det finns inget vatten i bakplåten efter avkalkningsrutinen.
Du har inte fyllt vattenlådan
till maxnivån.
Kontrollera om det finns avkalkningsmedel/vatten i vattenlådan.
Upprepa rutinen.
Det finns smutsigt vatten i
botten av ugnsutrymmet efter avkalkningsprogrammet.
Bakplåten står på fel ugnsni- Avlägsna resterande vatten
vå.
och avkalkningsmedel från
ugnens botten. Sätt bakplåten på första ugnsnivån.
Rengöringsfunktionen avbryts innan den är klar.
Det har varit strömavbrott.
Upprepa rutinen.
Rengöringsfunktionen avbryts innan den är klar.
Funktionen avbröts av användaren.
Upprepa rutinen.
Det finns för mycket vatten i Du har sprutat för mycket rebotten av ugnsutrymmet när ngöringsmedel i produkten
rengöringsfunktionen är klar. innan rengöringsprogrammet aktiverades.
Täck alla delar i ugnsutrymmet med ett tunt lager rengöringsmedel. Spruta ett
jämnt lager rengöringsmedel.
Rengöringsrutinen fungerar
inte bra.
Den initiala temperaturen i
ugnsutrymmet för ångrengöringsfunktionen var för
hög.
Upprepa programmet. Kör
programmet när produkten
är kall.
Rengöringsrutinen fungerar
inte bra.
Du tog inte bort ugnsstegar- Ta ut ugnsstegarna ur prona innan du startade rengör- dukten och upprepa funktioingsrutinen. De kan överföra nen.
värme till väggarna och göra
att det fungerar sämre.
SVENSKA
63
Problem
Möjlig orsak
Rengöringsrutinen fungerar
inte bra.
Du tog inte ut tillbehören ur Ta ut tillbehören ur produktprodukten innan du startade en och upprepa funktionen.
rengöringsrutinen. De kan
försämra ångprogrammet
och göra att det fungerar
sämre.
13.2 Tekniska data
Kontakta försäljaren eller en auktoriserad
serviceverkstad om du inte kan avhjälpa
felet.
Lösning
den yttre kanten av produktens
innanmäte. Avlägsna inte märkskylten
från produktutrymmet.
Information som kundtjänst behöver
finns på typskylten. Typskylten sitter på
Vi rekommenderar att du antecknar den här:
Modell (Mod.)
.........................................
PNC (produktnummer)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
14. TEKNISK INFORMATION
14.1 Tekniska data
Nätspänning
220 - 240 V
Frekvens
50 Hz
15. ENERGIEFFEKTIVITET
15.1 Informationsblad och information enligt EU 65-66/2014
Leverantörens namn
AEG
Modellbeskrivning
KS8456801M
Energieffektivitetsindex
94.5
Energiklass
A
Energiförbrukning vid normalbelastning, konventionellt läge
0.85 kWh/program
Energiförbrukning vid normalbelastning och varmluft
0.69 kWh/program
Antal utrymmen
1
64
www.aeg.com
Värmekälla
Elektricitet
Ljudstyrka
43 l
Ugnstyp
Inbyggnadsugn
Mängd
35.7 kg
EN 60350-1 - Elektriska
matlagningsprodukter för hushållsbruk Del 1: Spisar, ugnar, ångugnar och grillar
- metoder för att mäta prestanda.
15.2 Sparar energi
Denna produkt har funktioner som låter
dig spara energi under vanlig
matlagning.
• Allmänna tips
– Kontrollera att ugnsluckan är
ordentligt stängd när produkten
är igång och låt den vara stängd
så mycket som möjligt under
tillagningen.
– Använd metalltallrikar för att öka
energisparandet.
– När så är möjligt, lägg maten i
ugnen utan att värma upp den.
– För matlagning som varar längre
än 30 minuter ska
ugnstemperaturen minskas till
lägsta möjliga, 3 - 10 minuter
innan matlagningstiden går ut,
beroende på längden på
matlagningen. Restvärmen i
ugnen fortsätter laga maten.
•
•
•
•
•
– Använd restvärmen för att värma
annan mat.
Matlagning med fläkt - när så är
möjligt, använd
matlagningsfunktionerna med fläkt för
att spara energi.
Restvärme
– Om ett program med tidval väljs i
vissa uppvärmningsfunktioner
aktiveras (Koktid, Sluttid) och om
tillagningstiden är längre än 30
minuter stängs värmeelementen
av automatiskt 10 % tidigare.
Fläkten och lampan fortsätter att
vara igång.
Matlagning med släckt lampa - släck
lampan under matlagning och tänd
den bara när det behövs.
Hålla maten varm - om du vill
använda restvärmen för att hålla
maten varm väljer du lägsta möjliga
temperaturinställning. Temperaturen
för restvärme visas på displayen.
Varmluft med fukt - lampan släcks
efter 30 sekunder. Du kan tända den
igen när det behövs.
16. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
SVENSKA
65
66
www.aeg.com
SVENSKA
67
867314872-E-172016
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising