IKEA OV31 Vartotojo vadovas

Add to my manuals
64 Pages

advertisement

IKEA OV31 Vartotojo vadovas | Manualzz
SK
GRÄNSLÖS
LT
SLOVENSKY
Pozrite si poslednú stranu tohto návodu, kde nájdete kompletný
zoznam autorizovaných stredísk poverených spoločnosťou IKEA a
príslušné telefónne čísla.
LIETUVIŲ
Visą „IKEA“ paskirtų aptarnavimo po pardavimo paslaugų teikėjų
ir atitinkamų nacionalinių telefonų numerių sąrašą rasite
paskutiniame šio vadovo puslapyje.
SLOVENSKY
LIETUVIŲ
4
33
4
SLOVENSKY
Obsah
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné pokyny
Inštalácia
Popis výrobku
Pred prvým použitím
Každodenné používanie
Mikrovlnná prevádzka
Časové funkcie
Používanie príslušenstva
4
7
9
10
11
12
14
18
20
Doplnkové funkcie
Tipy a rady
Ošetrovanie a čistenie
Riešenie problémov
Technické údaje
OCHRANA ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA
ZÁRUKA IKEA
21
22
26
27
28
29
29
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
Bezpečnostné informácie
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte
priložený návod na používanie. Výrobca nie je zodpovedný za
škody a zranenia spôsobené nesprávnou inštaláciou a
používaním. Návod na používanie uchovávajte vždy v blízkosti
spotrebiča, aby ste doň mohli v budúcnosti nahliadnuť.
Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a
osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou
spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba
ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli
zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní
spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k
spotrebiču, keď pracuje alebo keď sa chladí. Prístupné časti
sú horúce.
Ak má spotrebič detskú poistku, mala by byť zapnutá.
SLOVENSKY
•
•
5
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať žiadnu
údržbu na spotrebiči.
Deti do 3 rokov vrátane sa nesmú nikdy približovať k
spotrebiču, keď je v prevádzke.
Všeobecné bezpečnostné pokyny
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nainštalovať tento spotrebič a vymeniť kábel smie iba
kvalifikovaná osoba.
VAROVANIE: Spotrebič a jeho prístupné časti sa počas
používania môžu značne zahriať. Nedotýkajte sa ohrevných
článkov. Deti do 8 rokov nesmú mať prístup k spotrebiču, iba
ak sú nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
Pri vyberaní alebo vkladaní príslušenstva alebo nádob na
pečenie vždy používajte kuchynské rukavice.
Pred údržbou odpojte spotrebič od elektrickej siete.
Dbajte na to, aby bol spotrebič pred výmenou žiarovky
vypnutý, aby bolo vylúčené nebezpečenstvo zásahu
elektrickým prúdom.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
Na čistenie skla dvierok nepoužívajte abrazívne prostriedky
ani ostré kovové škrabky, pretože by mohli poškrabať
povrch, čo môže spôsobiť rozbitie skla.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať
vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku
alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
Nezapínajte spotrebič, keď je prázdny. Kovové časti vnútri
dutiny rúry môžu spôsobiť elektrické iskrenie.
Ak sú poškodené dvierka alebo tesnenie dvierok, nesmiete
spotrebič používať, kým ho neopraví kompetentná osoba.
Akékoľvek servisné zásahy alebo opravy vyžadujúce
odstránenie krytu, ktorý slúži na ochranu pred pôsobením
mikrovlnnej energie, smie vykonávať len kompetentná osoba.
SLOVENSKY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
6
Nezohrievajte kvapaliny ani iné potraviny v uzavretých
nádobách. Mohli by vybuchnúť.
Kovové zásobníky na jedlo a nápoje nie sú povolené na
prípravu jedla v mikrovlnnej rúre. Táto požiadavka neplatí,
ak výrobca špecifikuje kovový zásobník ako veľkosťou a
tvarom vhodný na prípravu jedla v mikrovlnnej rúre.
Používajte výhradne kuchynské pomôcky vhodné na použitie
v mikrovlnnej rúre.
Ak zohrievate jedlo v plastových alebo papierových
nádobách, majte spotrebič pod dohľadom, pretože môže
dôjsť k vznieteniu.
Spotrebič je určený na zohrievanie potravín a nápojov.
Sušenie potravín alebo odevov a zohrievanie ohrievacích
fliaš, papúč, špongií, vlhkých tkanín a podobných predmetov
je zakázané a môže viesť k poraneniu, vznieteniu alebo
požiaru.
Ak uniká dym, spotrebič vypnite alebo ho odpojte od
elektrickej siete a nechajte dvierka zatvorené, aby sa
plamene udusili.
Po ohreve nápojov môže dôjsť k prudkému oneskorenému
vreniu. S nádobou preto zaobchádzajte opatrne.
Obsah dojčenských fliaš a nádob s jedlom pre deti pred
podávaním dôkladne premiešajte alebo potraste a vždy
skontrolujte teplotu pokrmu, aby ste zabránili popáleniu.
V spotrebiči by sa nemali zohrievať vajcia v škrupine ani celé
natvrdo uvarené vajcia, pretože by mohli vybuchnúť, a to aj
po skončení mikrovlnného ohrevu.
Spotrebič je potrebné pravidelne čistiť a všetky zvyšky
potravín treba odstrániť.
Zanedbanie náležitého čistenia spotrebiča môže viesť k
znehodnoteniu jeho povrchu, čo môže mať nepriaznivý vplyv
na životnosť spotrebiča a spôsobiť nebezpečnú situáciu.
7
SLOVENSKY
Bezpečnostné pokyny
Inštalácia
VAROVANIE! Tento spotrebič
smie nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
• Odstráňte všetok obalový materiál.
• Poškodený spotrebič neinštalujte ani
nepoužívajte.
• Dodržiavajte pokyny pre inštaláciu
dodané so spotrebičom.
• Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a uzavretú
obuv.
• Spotrebič neťahajte za rukoväť.
• Dodržiavajte požadovanú minimálnu
vzdialenosť od iných spotrebičov a
nábytku.
• Uistite sa, že zariadenia a nábytok, pod
ktorými a vedľa ktorých je spotrebič
nainštalovaný, sú bezpečné.
• Po bokoch spotrebiča musia byť
umiestnené spotrebiče alebo zariadenia
nanajvýš rovnakej výšky.
•
•
•
•
•
•
•
Zapojenie do elektrickej siete
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo požiaru a
zásahu elektrickým prúdom.
• Všetky práce spojené so zapojením do
elektrickej siete smie vykonať výlučne
kvalifikovaný elektrikár.
• Spotrebič musí byť uzemnený.
• Uistite sa, že elektrické údaje uvedené
na typovom štítku spotrebiča
zodpovedajú parametrom elektrickej
siete. Ak nie, kontaktujte elektrikára.
• Vždy používajte správne inštalovanú
uzemnenú zásuvku.
• Nepoužívajte adaptéry, rozdvojky ani
predlžovacie prívodné káble.
• Uistite sa, že zástrčka a prívodný
elektrický kábel nie sú poškodené. Ak
•
prívodný elektrický kábel spotrebiča
treba vymeniť, túto operáciu smie urobiť
iba pracovník autorizovaného servisného
strediska.
Nedovoľte, aby sa napájacie elektrické
káble dotkli alebo dostali do blízkosti
dvierok spotrebiča najmä vtedy, keď sú
dvierka horúce.
Zariadenie na ochranu pred dotykom
elektrických častí pod napätím a
izolovaných častí treba namontovať tak,
aby sa nedalo odstrániť bez nástrojov.
Zástrčku zapojte do zásuvky až na konci
inštalácie. Uistite sa, že napájací
elektrický kábel je po inštalácii prístupný.
Ak je sieťová zásuvka uvoľnená,
nezapájajte do nej sieťovú zástrčku.
Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej
siete neťahajte za prívodný kábel. Vždy
ťahajte za zástrčku.
Použite iba správne odpájacie
zariadenia: ochranné ističe alebo poistky
(skrutkovacie poistky treba vybrať z
držiaka), uzemnenia a stýkače.
Elektrická sieť v domácnosti musí mať
odpájacie zariadenie, ktoré umožní
odpojenie spotrebiča od elektrickej siete
na všetkých póloch. Vzdialenosť
kontaktov odpájacieho zariadenia musí
byť minimálne 3 mm.
Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.
Použitie
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo zranenia,
popálenín, zásahu elektrickým
prúdom alebo výbuchu.
• Tento spotrebič je určený iba na použitie
v domácnosti.
• Nemeňte technické charakteristiky tohto
spotrebiča.
• Zabezpečte, aby boli vetracie otvory
voľné.
8
SLOVENSKY
• Počas činnosti nenechávajte spotrebič
bez dozoru.
• Po každom použití spotrebič vypnite.
• Keď je spotrebič v činnosti, pri otváraní
dvierok postupujte opatrne. Môže dôjsť
k úniku horúceho vzduchu.
• Spotrebič nepoužívajte, keď máte mokré
ruky, ani keď je v kontakte s vodou.
• Na otvorené dvierka netlačte.
• Spotrebič nepoužívajte ako pracovný ani
odkladací povrch.
• Dvierka spotrebiča otvárajte opatrne.
Použitím prísad s obsahom alkoholu
môže vzniknúť zmes alkoholu so
vzduchom.
• Pri otváraní dvierok sa do kontaktu so
spotrebičom nesmú dostať iskry ani
otvorený plameň.
• Horľavé látky ani predmety, ktoré sú
nasiaknuté horľavými látkami, neklaďte
do spotrebiča, do jeho blízkosti ani naň.
• Nepoužívajte funkciu mikrovĺn na
predhriatie rúry.
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo poškodenia
spotrebiča.
• Aby ste predišli poškodeniu alebo
zmene farby smaltu:
– na dno spotrebiča nedávajte alobal,
– do horúceho spotrebiča nelejte vodu,
– nenechávajte v rúre vlhký riad ani
potraviny po ukončení prípravy
jedla,
– pri vyberaní alebo vkladaní
príslušenstva postupujte opatrne.
• Zmena farby smaltu nemá žiadny vplyv
na funkciu spotrebiča.
• Na prípravu vlhkých koláčov používajte
hlboký pekáč. Ovocné šťavy spôsobujú
škvrny, ktoré môžu byť trvalé.
• Tento spotrebič je určený iba na varenie.
Nesmie byť použitý na iné účely,
napríklad na vykurovanie miestnosti.
• Rúru používajte vždy so zatvorenými
dvierkami.
• Pri inštalácii spotrebiča za nábytkový
panel (napr. dvere) zabezpečte, aby
dvere neboli počas prevádzky
spotrebiča nikdy zatvorené. Za
zatvoreným nábytkovým panelom sa
môže vytvoriť teplo a vlhkosť a môžu
spôsobiť následné poškodenie
spotrebiča, kuchynskej jednotky alebo
podlahy. Nábytkový panel nezatvárajte,
kým spotrebič po použití úplne
nevychladne.
Ošetrovanie a čistenie
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo zranenia,
požiaru alebo poškodenia
spotrebiča.
• Pred vykonávaním údržby spotrebič
vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo
sieťovej zásuvky.
• Skontrolujte, či je spotrebič studený.
Existuje riziko, že sklenené panely môžu
prasknúť.
• Ak sú sklenené panely dvierok
poškodené, bezodkladne ich nechajte
vymeniť. Obráťte sa na autorizované
servisné stredisko.
• Po každom použití utrite dutinu rúry a
dvierka dosucha. Para, ktorá vzniká
počas prevádzky spotrebiča, kondenzuje
na stenách dutiny rúry a môže spôsobiť
koróziu.
• Spotrebič pravidelne čistite, aby ste
predišli znehodnoteniu povrchového
materiálu.
• Zvyšky tuku alebo potravín v spotrebiči
môžu pri mikrovlnnej prevádzke
spôsobiť požiar a elektrické iskrenie.
• Ak používate sprej na čistenie rúr,
dodržiavajte bezpečnostné pokyny na
obale.
Použitie skleneného riadu
Narábanie so skleneným riadom bez
potrebnej úrovne starostlivosti by mohlo
mať za následok zlomenie, poškodenie,
prasknutie alebo silné poškriabanie:
SLOVENSKY
• Na riad nesmiete vyliať studenú vodu
ani iné tekutiny, pretože náhly pokles
teploty môže spôsobiť okamžité
prasknutie skla. Prasknuté úlomky skla
môžu byť veľmi ostré a ťažko viditeľné.
• Horúci sklenený riad neklaďte na mokrý
alebo studený povrch, priamo na
kuchynskú linku alebo kovový povrch,
alebo do umývadla. Takisto
nepoužívajte na horúci sklenený riad
vlhkú handričku.
• Poškodený, prasknutý alebo silne
poškriabaný sklenený riad nepoužívajte
ani neopravujte.
• Sklenený riad nenechajte spadnúť ani
nehádžte na tvrdý predmet ani nim
neudierajte voči kuchynským pomôckam.
• Prázdny alebo takmer prázdny riad
nenechávajte v mikrovlnnej rúre resp. v
mikrovlnnej rúre neprehrievajte olej ani
maslo (použite čo najkratší čas varenia).
Všetok horúci sklenený riad nechajte
vyhladnúť na stojane na vychladnutie,
držiaku na nádoby alebo na suchej utierke.
Pred umývaním riadu resp. jeho vložením
do chladničky alebo mrazničky sa uistite, či
je dostatočne studený.
Predíďte narábaniu s horúcim skleneným
riadom (vrátane riadu so silikónovými
povrchmi rukoväte) bez suchých držiakov
na nádoby.
Predíďte nesprávnemu použitiu mikrovlnnej
rúry (napr. zapnutie rúry naprázdno alebo
iba s malým množstvom riadu).
Vnútorné osvetlenie
9
len pre domáce spotrebiče.
Nepoužívajte ju na osvetlenie
domácnosti.
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom.
• Pred výmenou žiarovky odpojte
spotrebič od zdroja napájania.
• Používajte žiarovky s rovnakými
technickými parametrami.
Likvidácia
VAROVANIE! Nebezpečenstvo
poranenia alebo udusenia.
• Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
• Prívodný elektrický kábel odrežte blízko
pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
• Odstráňte dvierka, aby ste zabránili
uviaznutiu detí a domácich zvierat v
spotrebiči.
• Obalový materiál:
Obalový materiál je šetrný k životnému
prostrediu a recyklovateľný. Plastové
časti sú označené medzinárodnými
skratkami ako PE, PS, atď. Obalový
materiál vyhadzujte do kontajnerov
určených na tento účel v zariadeniach na
spracovanie odpadu vo vašom okolí.
Servis
• Ak treba dať spotrebič opraviť, obráťte
sa na autorizované servisné stredisko.
• Používajte iba originálne náhradné
súčiastky.
• Žiarovka alebo halogénová žiarovka
používaná v tomto spotrebiči je určená
Inštalácia
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
Montáž
Pri inštalácii postupujte podľa
pokynov na inštaláciu.
SLOVENSKY
10
Prierez kábla určite podľa celkového
výkonu uvedeného na typovom štítku.
Môžete si tiež pozrieť údaje uvedené v
tabuľke:
Elektrická inštalácia
VAROVANIE! Elektrickú
inštaláciu smie vykonať iba
kvalifikovaná osoba.
Celkový výkon (W) Prierez kábla (mm²)
Ak nedodržíte bezpečnostné
pokyny uvedené v príslušných
kapitolách, výrobca nenesie
žiadnu zodpovednosť.
Tento spotrebič sa dodáva iba s napájacím
káblom.
Kábel
maximálne 1 380
3 x 0.75
maximálne 2 300
3x1
maximálne 3 680
3 x 1.5
Uzemňovací kábel (zeleno/žltý kábel) musí
byť o 2 cm dlhší ako fázový a nulový kábel
(modrý a hnedý kábel).
Typy káblov použiteľných pre inštaláciu
alebo výmenu:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Popis výrobku
Celkový prehľad
1
2
3
4
5
6
7
4
11
3
2
8
1
9
10
Príslušenstvo
• Drôtený rošt x 1
Na kuchynský riad, formy na koláče,
pečené pokrmy.
• Plech na pečenie x 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Ovládací panel
Ovládač funkcií rúry
Elektronický programátor
Ovládač teploty / mikrovlnného výkonu
Gril
Generátor mikrovĺn
Osvetlenie
Ventilátor
Typový štítok
Zasúvacie lišty, vyberateľné
Úrovne v rúre
Na koláče a sušienky.
• Spodný sklenený tanier mikrovlnnej
rúry x 1
Na podporu režimu mikrovĺn.
11
SLOVENSKY
Pred prvým použitím
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
Prvé čistenie
Zo spotrebiča vyberte vyberateľné
zasúvacie lišty a príslušenstvo.
Pozrite si kapitolu „Ošetrovanie a
čistenie“.
Pred prvým použitím spotrebič a
príslušenstvo vyčistite.
Príslušenstvo a zasúvacie lišty dajte späť na
pôvodné miesto.
Nastavenie času
Po prvom zapojení do elektrickej siete sa na
niekoľko sekúnd zobrazia všetky symboly.
Na niekoľko ďalších sekúnd sa na displeji
zobrazí verzia softvéru.
Po zobrazení verzie softvéru sa na displeji
zobrazia symboly
bliká.
a "12:00". "12"
1. Aktuálnu hodinu nastavíte otočením
otočného ovládača teploty/výkonu
mikrovĺn doprava alebo doľava.
potvrďte alebo sa
2. Stlačením
nastavená hodina automaticky uloží po
5 sekundách.
Na displeji sa zobrazí symbol
a
nastavená hodina. "00" bliká.
3. Aktuálnu minútu nastavíte otočením
otočného ovládača teploty/výkonu
mikrovĺn doprava alebo doľava.
potvrďte alebo sa
4. Stlačením
nastavená minúta automaticky uloží po
5 sekundách.
Na displeji sa zobrazí aktuálny nastavený
čas.
Zmena času
Čas môžete zmeniť iba vtedy, keď je rúra v
pohotovostnom režime.
Opakovane stláčajte tlačidlo , až kým na
displeji nezačne blikať symbol .
Pri nastavovaní nového času postupujte
podľa časti Nastavenie času.
Prvé zohriatie rúry
Pred prvým použitím prázdny spotrebič
predhrejte. Pre funkciu mikrovĺn môžete
nechať vnútri iba drôtené rošty a plechy na
pečenie. Musíte vybrať spodný sklenený
tanier mikrovlnnej rúry.
a maximálnu
1. Nastavte funkciu
teplotu.
2. Spotrebič nechajte spustený jednu
hodinu.
Príslušenstvo sa môže zohriať viac než
zvyčajne. Spotrebič môže produkovať
zápach a dym. Je to normálne. Zabezpečte
dostatočné vetranie v miestnosti.
Používanie mechanickej detskej poistky
Spotrebič má nainštalovanú a aktivovanú
mechanickú detskú poistku. Nachádza sa
pod ovládacím panelom na pravej strane.
Ak chcete otvoriť dvierka, keď je
nainštalovaná detská poistka, potiahnite
západku detskej poistky nahor, ako je
zobrazené na obrázku.
SLOVENSKY
12
Dvierka rúry zatvorte bez potiahnutia
západky detskej poistky.
Ak chcete odstrániť detskú poistku, otvorte
dvierka rúry a detskú poistku odstráňte
pomocou šesťhranného kľúča. Šesťhranný
kľúč nájdete vo vrecku s príslušenstvom na
inštaláciu rúry.
Po odobratí detskej poistky zaskrutkujte
skrutku späť do otvoru.
Každodenné používanie
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
Zapnutie a vypnutie spotrebiča
1. Otočný ovládač funkcií rúry otočte
smerom doprava na príslušnú funkciu.
2. Teplotu nastavte otočením ovládača
teploty.
Na displeji sa zobrazí nastavená teplota.
3. Ak chcete spotrebič vypnúť, otočte
ovládač funkcií rúry do polohy Vypnuté.
Funkcie rúry
Funkcia rúry
Použitie
Poloha Vypnuté
Spotrebič je vypnutý.
Teplovzdušné
pečenie
Na pečenie až na dvoch úrovniach rúry súčasne a na
sušenie potravín. Pri použití tejto funkcie znížte teplotu
v rúre o 20 – 40 °C v porovnaní so štandardnou teplotou, ktorú používate pre funkciu Tradičné pečenie (horný a dolný ohrev).
Tradičné pečenie Na pečenie múčnych jedál a mäsa na jednej úrovni.
(horný a dolný
ohrev)
Rýchly gril
Na grilovanie plochých jedál vo väčších množstvách a
prípravu hrianok.
Dolný ohrev
Na pečenie koláčov s chrumkavým korpusom a na zaváranie.
Grilovanie s ventilátorom
Na pečenie väčších kusov mäsa alebo hydiny s kosťami
na jednej úrovni. Tiež na gratinovanie a zapekanie.
SLOVENSKY
13
Funkcia rúry
Použitie
Pečenie chleba a Na pečenie jedla na 1 úrovni, pri ktorom chcete dosiapizze
hnuť intenzívne zhnednutie na povrchu a chrumkavú
kôrku naspodku. Pri použití tejto funkcie znížte teplotu v
rúre o 20 – 40 °C v porovnaní so štandardnou teplotou,
ktorú používate pre funkciu Tradičné pečenie (horný a
dolný ohrev).
Rozmrazovanie
Túto funkciu môžete používať na rozmrazovanie mrazených potravín, ako napr. zeleniny a ovocia. Čas rozmrazovania závisí od množstva a veľkosti mrazených
potravín.
Rýchle zohrievanie
Na skrátenie času zohrievania rúry.
Mikrovlny
Teplo sa tvorí priamo v jedle. Používa sa na zohrievanie hotových jedál a nápojov, na rozmrazovanie mäsa
alebo ovocia a na varenie zeleniny a rýb.
UPOZORNENIE! Spodný sklenený tanier mikrovlnnej rúry používajte iba s funkciou mikrovĺn.
Osvetlenie rúry
Na zapnutie osvetlenia rúry bez funkcie pečenia.
Funkciu môžete použiť so zvyškovým teplom v záverečnej fáze pečenia na úsporu energie.
Funkcia rýchleho ohrevu
Funkcia rýchleho ohrevu skracuje čas
ohrevu.
Počas funkcie rýchleho ohrevu
nesmie byť v rúre jedlo.
1. Nastavte funkciu rýchleho ohrevu. Bližšie
informácie nájdete v tabuľke funkcií
rúry.
2. Teplotu nastavte otočením ovládača
teploty.
Keď spotrebič dosiahne nastavenú teplotu,
zaznie zvukový signál.
Funkcia Rýchly ohrev sa po
zaznení zvukového signálu
nevypne. Túto funkciu musíte
vypnúť manuálne.
3. Nastavte funkciu rúry.
Displej
A
G
F
B
E
C
D
SLOVENSKY
A.
B.
C.
D.
14
Čas a teplota
Ukazovateľ ohrevu a zvyškového tepla
Funkcia mikrovĺn
Teplotná sonda (iba pri vybraných
modeloch)
E. Elektronický zámok dverí (iba pri
vybraných modeloch)
F. Hodiny/minúty
G. Časové funkcie
Tlačidlá
Tlačidlo
Funkcia
Popis
MIKROVLNY
Na nastavenie funkcie mikrovĺn.
HODINY
Nastavenie časovej funkcie.
TEPLOTA
Na kontrolu teploty v rúre alebo teploty
nameranej teplotnou sondou (ak je k dispozícii). Používajte iba vtedy, keď je
spustená funkcia rúry.
Ukazovateľ ohrevu
Keď zapnete funkciu rúry, čiarky na displeji
Čiarky signalizujú, či teplota rúry stúpa,
alebo klesá.
sa postupne zobrazujú jedna po druhej.
Mikrovlnná prevádzka
Mikrovlny
Všeobecné:
UPOZORNENIE! Spotrebič
nenechávajte v činnosti, keď v
ňom nie sú žiadne potraviny.
•
• Po vypnutí spotrebiča nechajte pokrm
niekoľko minút odstáť. Informácie
nájdete v tabuľkách varenia mikrovlnnej
rúry: zostatkový čas (čas odstátia).
• Pred prípravou z pokrmu odstráňte obal
z hliníkovej fólie, kovové nádoby a pod.
• Pri používaní mikrovlnnej prevádzky sa
neodporúča použiť viac ako jednu
úroveň.
• Ak je to možné, jedlo vždy pred
servírovaním premiešajte.
Varenie:
• Ak je to možné, jedlo varte prikryté
materiálom vhodným pre mikrovlnné
•
•
•
•
•
rúry. Jedlo varte odkryté iba v prípade,
ak chcete vytvoriť chrumkavú kôrku.
Dbajte na to, aby sa pokrmy nadmerne
neprepiekli, preto nenastavujte príliš
vysoký výkon a dlhý čas. Jedlo sa môže
vysušiť, pripáliť alebo sa na niektorých
miestach vznietiť.
Spotrebič nepoužívajte na varenie
vajíčok v škrupine ani slimákov, pretože
môžu prasknúť a vyprsknúť. Pri príprave
volských ôk najprv prepichnite žĺtky.
Pred varením zemiakov, paradajok,
klobás a pod. niekoľkokrát prepichnite
vidličkou „kožu“ alebo „šupku“ jedla, aby
nepopraskalo.
Pre chladené alebo mrazené potraviny
nastavte dlhší čas varenia.
Pokrmy, ktoré obsahujú omáčku, je
potrebné z času na čas premiešať.
Po uplynutí polovice času varenia väčšie
kusy obráťte.
SLOVENSKY
15
• Ak je to možné, zeleninu pokrájajte na
rovnako veľké kusy.
• Používajte plytký a široký riad.
• Nepoužívajte kuchynský riad vyrobený z
porcelánu, keramiky alebo hliny, ktorý
má neglazovaný spodok alebo drobné
otvory, napr. na rukovätiach. Vlhkosť,
ktorá prenikne do otvorov, môže
spôsobiť, že pri zohriatí kuchynský riad
praskne.
Rozmrazovanie mäsa, hydiny, rýb:
• Zmrazený pokrm rozbaľte a položte na
malý tanier obrátený hore dnom vložený
do nádoby na zachytávanie odmrazenej
vody, prípadne použite rozmrazovací
rošt alebo plastové cedidlo, aby mohla
voda odtekať.
• V polovici rozmrazovania otočte pokrm
na druhú stranu. Ak je to možné, oddeľte
a odstráňte kusy, ktoré sa už začali
rozmrazovať.
Rozmrazovanie masla, torty a tvarohu:
• Nerozmrazte ich kompletne v spotrebiči,
ale na záver ich nechajte úplne
rozmraziť pri izbovej teplote. Tak
dosiahnete rovnomernejší výsledok. Pred
rozmrazovaním z pokrmu odstráňte
všetok kovový alebo hliníkový obalový
materiál alebo kovové časti obalu.
Rozmrazovanie ovocia a zeleniny:
• Ak majú ovocie a zelenina zostať surové,
nerozmrazujte ich v spotrebiči
kompletne, ale nechajte ich úplne
rozmraziť pri izbovej teplote.
• Ak chcete uvariť mrazené ovocie a
zeleninu, zvoľte vyšší mikrovlnný výkon a
nemusíte ich vopred rozmrazovať.
Hotové jedlá:
• Hotové jedlá v kovových obaloch alebo
na plastových táckach s kovovým
vrchným obalom sa môžu rozmrazovať
alebo zohrievať v mikrovlnných rúrach,
len ak to výslovne odporúča výrobca
pokrmu.
• Je potrebné dodržiavať pokyny výrobcu
vytlačené na obale (napr. odstrániť
vrchný kovový obal a prepichnúť
plastovú fóliu).
Vhodný kuchynský riad a materiály
Kuchynský riad/materiál
Rozmrazovanie
Mikrovlny
Ohrev
Grilovanie
Pečenie
Sklo a porcelán vhodné na použitie v
rúre bez kovových prvkov, napr. Pyrex, teplovzdorné sklo
Sklo a porcelán nevhodné na použitie
v rúre 1)
X
X
X
Grilovací rošt, sklo a sklokeramika vyrobené z materiálu vhodného na
použitie v rúre alebo mrazuvzdorného materiálu, napr. Arcoflam
Keramika 2), hlinený riad2)
X
SLOVENSKY
16
Kuchynský riad/materiál
Rozmrazovanie
Mikrovlny
Ohrev
Grilovanie
Pečenie
X
Teplovzdorný plast až do 200 °C3)
Kartón, papier
X
X
X
Potravinová fólia
X
X
X
Fólia na pečenie s uzáverom vhodným pre mikrovlnné rúry 3)
X
Riad na pečenie vyrobený z kovu,
napr. smaltu, liatiny
X
X
X
Formy na pečenie, s čiernym lakom
alebo silikónovou vrstvou 3)
X
X
X
Plech na pečenie
X
X
X
Drôtený rošt
X
X
X
Spodný sklenený tanier mikrovlnnej
rúry
X
Zapekací kuchynský riad, napr. zape- X
kací pekáč alebo zapekacia misa
X
Hotové jedlá s obalom 3)
1) Bez striebornej, zlatej, platinovej alebo kovovej vrstvy/dekorácie.
2) Bez súčastí s obsahom kremeňa alebo kovu, prípadne glazúr s obsahom kovu
3) Dodržiavajte pokyny výrobcu týkajúce sa maximálnych teplôt.
Rady pre mikrovlnnú prevádzku
Výsledok
Riešenie
Nemôžete nájsť informácie pre určité
množstvo nejakého pripravovaného
pokrmu.
Nájdite podrobnosti pre podobný druh jedla.
Predĺžte alebo skráťte čas varenia podľa tohto
pravidla: dvojité množstvo = takmer dvojitý čas,
polovičné množstvo = polovica času.
Jedlo je po varení príliš suché.
Zvoľte kratší čas varenia alebo zvoľte nižší výkon
mikrovĺn a prikryte materiálom vhodným na použitie v mikrovlnnej rúre.
17
SLOVENSKY
Výsledok
Riešenie
Po uplynutí času varenia jedlo stále
nie je rozmrazené, horúce alebo uvarené.
Nastavte dlhší čas varenia alebo zvoľte vyšší výkon mikrovĺn. Vyššie pokrmy si vyžadujú dlhší čas
varenia. Jedlo počas varenia miešajte alebo obráťte.
Po uplynutí času varenia je jedlo na
okrajoch prehriate, ale v strede stále
nie je hotové.
Nabudúce zvoľte nižší výkon a dlhší čas. Tekutiny,
napr. polievku, po uplynutí polovice času premiešajte.
Ďalšie veci, na ktoré treba myslieť…
• Potraviny majú rôzne tvary a vlastnosti.
Pripravujú sa v rôznych množstvách. Z
tohto dôvodu sa môže meniť potrebný
čas a výkon pri rozmrazovaní, zohrievaní
alebo varení. Približne platí:
dvojnásobné množstvo = takmer
dvojnásobný čas.
• Mikrovlny vytvárajú teplo priamo v jedle.
Z tohto dôvodu nie je možné zohriať
naraz všetky miesta. Ohrievané pokrmy
je potrebné premiešať alebo otočiť,
najmä pri príprave väčších množstiev
jedla.
• Čas odstátia je uvedený v tabuľkách.
Jedlo nechajte odstáť v spotrebiči alebo
mimo spotrebiča, aby sa teplo
rovnomernejšie rozptýlilo.
• Úroveň výkonu upravte podľa množstva
jedla. Použitie vysokej úrovne výkonu u
malého množstva jedla môže viesť k
prihoreniu jedla alebo iskreniu pri použití
príslušenstva.
• Ryža sa uvarí lepšie, ak použijete plytký
a široký riad.
2. Nastavenie výkonu mikrovĺn zmeníte
otočením otočného ovládača teploty/
výkonu mikrovĺn. Výkon sa mení v
krokoch po 100 W.
3. Stlačte
a potom otočte otočný
ovládač teploty/výkonu mikrovĺn
doprava alebo doľava, ak chcete
zmeniť nastavenia funkcie Trvanie.
Spotrebič sa automaticky spustí o niekoľko
sekúnd alebo po stlačení .Po uplynutí
nastaveného času zaznie zvukový signál a
funkcia mikrovĺn sa automaticky vypne.
4. Ovládač funkcií rúry otočte do polohy
Vypnuté.
Pri spustenej funkcii mikrovĺn môžete:
Nastavenie funkcie mikrovĺn
Funkciu mikrovĺn môžete pridať ku
ktorejkoľvek funkcii ohrevu.
1. Otočením otočného ovládača funkcií
rúry nastavte funkciu mikrovĺn .
Na displeji sa zobrazí predvolený výkon
mikrovĺn a potom predvolená hodnota
funkcie Trvanie.
Spotrebič sa o niekoľko sekúnd automaticky
spustí bez interakcie používateľa.
Používa sa na súčasné spustenie funkcie
ohrevu a mikrovlnnej prevádzky. Skracuje
tepelnú úpravu jedla a umožňuje jeho
súčasné zapečenie.
• zmeniť nastavenie výkonu.
• skontrolovať nastavenie výkonu. Stlačte
.
Keď otvoríte dvierka rúry,
funkcia sa zastaví. Ak ju chcete
znovu spustiť, stlačte
.
Nastavenie kombinovanej funkcie
1. Otočením ovládača funkcií zvoľte
funkciu rúry.
Na displeji sa zobrazí predvolená teplota.
SLOVENSKY
18
2. Zmeňte teplotu (ak je to potrebné).
3. Stlačte . Pozrite si časť „Nastavenie
funkcie mikrovĺn” a začnite od kroku 2.
Nezabudnite, že sa funkcia mikrovĺn
spustí ihneď po dosiahnutí nastavenej
teploty.
Keď funkciu mikrovĺn použijete
spolu s funkciou Trvanie na dlhšie
ako 7 minút a v režime Kombi,
výkon mikrovĺn nesmie
presiahnuť 600 W.
Nastavenie výkonu
•
•
•
•
1 000 W
900 W
800 W
700 W
Približne 5 stupňov pred dosiahnutím
nastavenej teploty zaznie zvukový signál.
Po uplynutí nastaveného času opäť zaznie
zvukový signál a funkcia rúry a funkcia
mikrovĺn sa automaticky vypnú.
4. Otočný ovládač funkcií otočte do polohy
Vypnuté.
Príklady tepelnej úpravy pokrmov podľa
výkonu
Údaje uvedené v tabuľke sú iba orientačné.
Použitie
Zohrievanie tekutín
Prudké varenie na začiatku procesu varenia
Varenie zeleniny
Roztápanie želatíny a masla
• 600 W
• 500 W
Rozmrazovanie a zohrievanie mrazených jedál
Zohrievanie hotových jedál na tanieri
Dováranie dusených jedál
Varenie vaječných jedál
• 400 W
• 300 W
• 200 W
Dováranie jedál
Varenie chúlostivých jedál
Zohrievanie detskej výživy
Príprava ryže
Zohrievanie chúlostivých jedál
Roztápanie syra
• 100 W
Rozmrazovanie mäsa, rýb, chleba
Rozmrazovanie syra, smotany, masla
Rozmrazovanie ovocia a koláčov (šľahačkových tort)
Kysnutie cesta
Zohrievanie studených jedál a nápojov
Časové funkcie
Tabuľka s funkciami hodín
Časová funkcia
DENNÝ ČAS
Použitie
Na nastavenie, zmenu alebo kontrolu denného času.
Pozrite si časť „Nastavenie času“.
19
SLOVENSKY
Časová funkcia
Použitie
ČASOMER
Použite ho na nastavenie odpočítavania času (maximálne 23 h 59 min). Táto funkcia nemá vplyv na prevádzku spotrebiča. ČASOMER môžete použiť kedykoľvek, aj vtedy, ak je spotrebič vypnutý.
TRVANIE
Na nastavenie, ako dlho má byť spotrebič v prevádzke.
Iba ak je nastavená funkcia rúry.
KONIEC
Nastavenie času, kedy sa má spotrebič vypnúť. Iba ak
je nastavená funkcia rúry. Funkcie Trvanie a Koniec môžete použiť súčasne (posunutý štart), ak sa má spotrebič neskôr automaticky zapnúť a vypnúť.
Opakovaným stláčaním
prepínate jednotlivé časové
funkcie funkciami.
Na potvrdenie nastavenia
časových funkcií stlačte
počkajte 5 sekúnd na
automatické potvrdenie.
alebo
Nastavenie funkcií TRVANIE alebo
KONIEC počas prípravy jedla
1. Opakovane stláčajte , kým sa na
displeji nezobrazí symbol
alebo
.
alebo
.
Na displeji bliká
2. Otočením otočného ovládača teploty/
výkonu mikrovĺn doprava alebo doľava
nastavte hodnoty a potvrďte ich
.
stlačením
najprv nastavte
Pre funkciu Trvanie
minúty a potom hodiny a pre funkciu Koniec
nastavte najprv hodiny a potom minúty.
Po uplynutí času zaznie na 2 minúty
zvukový signál. Na displeji bliká symbol
alebo
a nastavený čas. Rúra sa vypne.
3. Zvukový signál vypnete stlačením
ľubovoľného tlačidla alebo otvorením
dvierok.
Ak stlačíte tlačidlo
počas
nastavovania hodín časovej
funkcie TRVANIE
, spotrebič
prejde na nastavenie časovej
funkcie KONIEC
.
Nastavenie funkcie ČASOMER
1. Opakovane stláčajte tlačidlo , až kým
na displeji nezačnú blikať a 00.
2. ČASOMER nastavíte otočením otočného
ovládača teploty/výkonu mikrovĺn
doprava alebo doľava.
Najprv nastavte sekundy, potom minúty
a nakoniec hodiny.
Najprv sa čas zobrazuje v minútach a
sekundách. Keď je čas, ktorý
nastavujete, dlhší ako 60 minút, na
.
displeji sa zobrazí symbol
Spotrebič teraz vypočítava čas v hodinách
a minútach.
3. ČASOMER sa spustí automaticky po
piatich sekundách.
Po uplynutí 90 % nastaveného času
zaznie zvukový signál.
4. Po uplynutí nastaveného času znie dve
minúty zvukový signál. "Na displeji bliká
symbol 00:00 a . Zvukový signál sa
vypína stlačením ľubovoľného tlačidla.
SLOVENSKY
20
Ak nastavíte ČASOMER pri
spustených funkciách TRVANIE
alebo KONIEC
, na
displeji sa zobrazí symbol
.
Časomer prevádzky (časomer
odpočítavajúci smerom nahor)
Stláčajte tlačidlo , až kým sa na displeji
nezobrazí čas bez symbolu hodín.
Časomer odpočítavajúci smerom
nahor nemôžete použiť pri
spustenej časovej funkcii Trvanie
ani Koniec
.
Časomer odpočítavajúci smerom nahor
slúži na sledovanie času prevádzky rúry.
Používanie príslušenstva
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
Vkladanie príslušenstva
Používajte iba vhodný riad a materiál.
VAROVANIE! Pozrite si kapitolu
„Režim mikrovĺn“.
Drôtený rošt:
Rošt zasuňte medzi vodiace tyče zasúvacích
líšt a uistite sa, že nožičky smerujú nadol.
Plech na pečenie:
Plech na pečenie zasuňte medzi vodiace
lišty zvolenej úrovne rúry.
Drôtený rošt spolu s plechom na pečenie:
Plech na pečenie zasuňte medzi vodiace
lišty zvolenej úrovne rúry a drôtený rošt na
vodiacich lištách.
SLOVENSKY
21
Malé zarážky na vrchu zvyšujú
bezpečnosť. Tieto zarážky
zároveň zabraňujú prevrhnutiu.
Vysoký okraj okolo roštu
zabraňuje zošmyknutiu
kuchynského riadu.
Spodný sklenený tanier:
UPOZORNENIE! Spodný
sklenený tanier mikrovlnnej rúry
používajte iba s funkciou
mikrovĺn. Príslušenstvo vyberte
po prepnutí na inú funkciu, napr.
grilovanie mikrovlnami alebo
grilovanie.
Toto príslušenstvo položte na dno dutiny
rúry. Na spodný sklenený tanier mikrovlnnej
rúry položte jedlo.
Spodný sklenený tanier mikrovlnnej rúry
vždy používajte pri zapnutej funkcii
mikrovĺn. Je potrebný na ohrev jedla alebo
tekutín.
VAROVANIE! Spodný sklenený
tanier mikrovlnnej rúry sa môže
pri činnosti spotrebiča nahriať.
Doplnkové funkcie
Používanie detskej poistky
Keď je zapnutá detská poistka, nie je
možné náhodné spustenie spotrebiča.
1. Uistite sa, že je ovládač funkcií rúry v
polohe Vypnuté.
2. Stlačte
a zároveň otočte ovládač
teploty/mikrovlnného výkonu doprava.
Zaznie zvukový signál. Na displeji sa
zobrazí SAFE .
Ak chcete detskú poistku vypnúť, zopakujte
krok 2.
Automatické vypínanie
Ak je zapnutá funkcia rúry a nastavenie
nezmeníte, spotrebič sa z bezpečnostných
dôvodov po určitom čase vypne.
Teplota (°C)
Čas vypnutia (hod.)
Funkcia automatického vypnutia
nebude fungovať pri týchto
funkciách: Trvanie, Koniec.
Ukazovateľ zvyškového tepla
Keď vypnete spotrebič, na displeji sa
zobrazí ukazovateľ zvyškového tepla,
ak je teplota v rúre vyššia ako 40 °C. Ak
chcete zobraziť teplotu rúry, otočte
ovládačom teploty doľava alebo doprava.
Chladiaci ventilátor
Ak je spotrebič v prevádzke, automaticky
sa aktivuje chladiaci ventilátor, aby udržal
povrch spotrebiča chladný. Ak spotrebič
vypnete, chladiaci ventilátor pokračuje v
činnosti, až kým sa spotrebič neochladí.
30 - 115
12.5
Bezpečnostný termostat
120 - 195
8.5
200 - 230
5.5
Nesprávna prevádzka spotrebiča alebo
chybné súčasti môžu spôsobiť nebezpečné
prehriatie. Aby sa tomu predišlo, rúra je
vybavená bezpečnostným termostatom,
Po automatickom vypnutí spotrebič úplne
vypnite. Potom ho môžete znova zapnúť.
22
SLOVENSKY
ktorý preruší dodávku energie. Po poklese
teploty sa rúra opäť automaticky zapne.
Tipy a rady
Všeobecné informácie
• V záujme rýchleho predhriatia rúry
vyberte pred každým predhrievaním z
dutiny rúry drôtené rošty a plechy.
• Spotrebič má štyri úrovne na zasunutie
príslušenstva. Úrovne sa číslujú smerom
od dna spotrebiča.
• Spotrebič je vybavený špeciálnym
systémom, ktorý cirkuluje vzduch a
neustále recykluje paru. Pomocou tohto
systému môžete piecť v parnom
prostredí a pripravovať pokrmy jemné
vo vnútri a chrumkavé na povrchu.
Skracuje čas pečenia a znižuje spotrebu
energie na minimum.
• V spotrebiči alebo na sklenených
paneloch dvierok sa môže kondenzovať
vlhkosť. Je to normálne. Pri otváraní
dvierok počas pečenia vždy ustúpte od
spotrebiča. Ak si vnútri rúry všimnete
vlhkosť, nechajte dvierka otvorené na
niekoľko minút.
• Vlhkosť odstráňte po každom použití
spotrebiča.
• Neumiestňujte predmety priamo na dno
rúry ani neprikrývajte časti rúry alebo jej
príslušenstvo alobalom keď pripravujete
jedlo (alebo keď používate funkciu rúry
bez mikrovĺn). Mohlo by to zmeniť
výsledky pečenia a poškodiť smalt.
Pečenie koláčov
• Neotvárajte dvierka rúry pred uplynutím
3/4 nastaveného času pečenia.
• Ak pri pečení používate súčasne dva
plechy, nechávajte medzi nimi jednu
voľnú úroveň.
Pečenie mäsa a rýb
• Na prípravu nadmerne mastných
pokrmov použite hlboký pekáč, aby ste
predišli vytvoreniu škvŕn, ktoré môžu byť
trvalé.
• Pred krájaním mäsa ho nechajte odstáť
približne 15 minút, aby z neho nevytiekla
šťava.
• Aby počas pečenia v rúre nevznikalo
príliš mnoho dymu, pridajte do hlbokého
pekáča trochu vody. Kondenzácii dymu
zabránite, ak vodu pridáte vždy, keď sa
odparí.
Čas pečenia
Čas pečenia závisí od typu pokrmu, jeho
konzistencie a objemu.
Spočiatku sledujte priebeh pečenia. Pri
používaní spotrebiča sami zistíte
najvhodnejšie nastavenia (varný stupeň, čas
pečenia, atď.) pre kuchynský riad, recepty
a množstvá, ktoré používate.
SLOVENSKY
23
Tabuľka pečenia
Množstvo
(kg)
Pokrm
Funkcia Úroveň v rú- Výkon Teplota (°C)
re
(W)
Čas (min)
0.75 1
Bravčové koleno
(predvarené)
1
200
150 - 170
60 - 75
1
Pečené teľacie
1
200
160 - 180
50 - 70
0,4 0,5
každá
Kurča, polovica
1
200
190 - 210
25 - 40
1.5 - 2
Kačka
1
200
180 - 200
45 - 65
1 - 1.5
Celá ryba do 1 kg
1
200
210 - 220
30 - 45
-
Plnená zelenina
1
-
160 - 170
30 - 60
-
Piškótový koláč
2
-
140 - 150
35 - 50
-
Sušienky z krehkého cesta
3
-
150 - 160
10 - 20
1
Lasagne
1
-
180 - 200
25 - 40
-
Chlieb (ražný
chlieb)1)
2
-
najprv: 230 najprv: 20
potom: 160 potom: 30 - 180
60
1
Pizza (tenká)1)
3
-
200 - 230
15 - 20
1) Rúru predhrejte.
Tabuľka Eko teplovzdušné pečenie
Počas pečenia otvárajte dvierka
spotrebiča, iba ak je to
nevyhnutné.
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Zapečené zemiaky
180 - 200
60 - 75
2
Moussaka
150 - 170
60 - 75
2
SLOVENSKY
24
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Lasagne
170 - 190
55 - 70
2
Jablkový koláč
150 - 160
45 - 60
2
Biely chlieb
180 - 190
45 - 55
2
Tabuľka pre mikrovlnnú prevádzku
Ak nie je uvedené inak, jedlo v tanieri alebo
nádobe položte na dno dutiny.
Pokrm
Výkon (W) Množstvo Čas (min) Čas odstátia (min.)
Poznámky
Celá ryba do
1 kg
500
500 g
8 - 10
-
Varte prikryté, nádobu
počas varenia niekoľkokrát otočte.
Rybie filety
500
500 g
6-8
-
Varte prikryté, nádobu
počas varenia niekoľkokrát otočte.
Čerstvá zelenina1)
600
500 g
12 - 16
-
Pridajte približne 50 ml
vody, varte prikryté, v
polovici času premiešajte.
Mrazená zelenina1)
600
500 g
14 - 18
-
Pridajte približne 50 ml
vody, varte prikryté, v
polovici času premiešajte.
Zemiaky v
šupke
1000
800 g +
600 ml
5-7
300 W /
15 – 20
Varte prikryté, po uplynutí polovice času premiešajte.
Ryža
1000
300 g +
600 ml
4-6
-
Varte prikryté, po uplynutí polovice času premiešajte.
Popkorn
1000
-
3-4
-
Popkorn dajte na tanier
na spodnú úroveň.
1) Všetku zeleninu varte v zakrytej nádobe.
Tabuľka pre kombinovanú prevádzku
Použite funkcie Gril a Mikrovlny.
SLOVENSKY
Pokrm
2 polovičky
kurčaťa (2 x
600 g)
25
Výkon (W)
Teplota
(°C)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Poznámky
300
220
40
2
Otočte po 20 min., čas
odstátia 5 min.
Zapečené ze- 300
miaky (1 kg)
200
40
2
10 min. čas odstátia.
Pečená bravčová krkovička (1 100 g)
200
70
1
V polovici času otočte,
čas odstátia 10 min.
300
Tabuľka pre rozmrazovanie
Pokrm
Výkon (W)
Množstvo
(g)
Celé kusy mäsa
200
500
10 - 12
10 - 15
Po uplynutí polovice
času obráťte.
Miešané mleté
mäso
200
500
10 - 15
10 - 15
Po uplynutí polovice
času obráťte, odstráňte rozmrazené
kúsky.
Kurča
200
1000
25 - 30
10 - 20
Po uplynutí polovice
času obráťte, rozmrazené časti prikryte alobalom.
Celá ryba do 1 100
kg
500
10 - 15
15 - 20
Po uplynutí polovice
času obráťte.
Tvarohový koláč
100
1 kus
2-4
15 - 20
Po uplynutí polovice
času tanier otočte.
Chlieb
100
1 000 g
15 - 20
10 - 15
Po uplynutí polovice
času obráťte.
250
8 - 10
10 - 15
Rozmrazujte prikryté, po uplynutí polovice času premiešajte.
Slivky, čerešne, 100
maliny, ríbezle,
broskyne
Čas (min)
Čas odstátia (min.)
Poznámky
26
SLOVENSKY
Ošetrovanie a čistenie
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
Poznámky k čisteniu
• Prednú stranu spotrebiča očistite mäkkou
handričkou namočenou v teplej vode s
prídavkom čistiaceho prostriedku.
• Na čistenie kovových povrchov použite
príslušný čistiaci prostriedok.
• Vnútro spotrebiča vyčistite po každom
použití. Hromadenie tuku alebo zvyškov
jedál môže mať na následok vznik
požiaru.
• Strop dutiny opatrne vyčistite od zvyškov
jedla a tuku.
• Odolné nečistoty odstráňte špeciálnym
čistiacim prostriedkom pre rúry na
pečenie.
• Po každom použití vyčistite všetko
príslušenstvo a nechajte ho uschnúť.
Použite mäkkú handričku namočenú v
teplej vode s prídavkom čistiaceho
prostriedku.
• Ak máte príslušenstvo s nelepivým
povrchom, nečistite ho agresívnymi
prostriedkami, ostrými predmetmi ani v
umývačke riadu. Môže to spôsobiť
poškodenie nepriľnavého povrchu.
Antikorové alebo hliníkové spotrebiče
Dvierka rúry čistite iba vlhkou
handričkou alebo špongiou.
Vysušte ich mäkkou handričkou.
Nikdy nepoužívajte oceľové
drôtenky, kyseliny ani abrazívne
materiály, ktoré by mohli
poškodiť povrch rúry. S rovnakou
obozretnosťou čistite aj ovládací
panel rúry.
Čistenie tesnenia dvierok
• Tesnenie dvierok pravidelne kontrolujte.
Tesnenie dvierok je uložené okolo rámu
vnútorného priestoru rúry. Ak je tesnenie
dvierok poškodené, spotrebič
nepoužívajte. Obráťte sa na servisné
stredisko.
• Na čistenie tesnenia dvierok použite
jemnú handričku s teplou vodou a
čistiacim prostriedkom.
Vyberanie zasúvacích líšt
Pred údržbou sa uistite, že je spotrebič
studený. Hrozí riziko popálenia.
Ak chcete spotrebič vyčistiť, vyberte
zasúvacie lišty.
1. Zasúvacie lišty opatrne vytiahnite nahor
z predného závesu.
1
3
2
2. Odtiahnite prednú časť zasúvacích líšt
od bočnej steny.
3. Vytiahnite zasúvacie lišty zo zadného
závesu.
Pri inštalácii zasúvacích líšt zvoľte opačný
postup.
Výmena osvetlenia
Na spodnú časť dutiny spotrebiča položte
handričku. Zabránite tak poškodeniu
skleného krytu a vnútra rúry.
SLOVENSKY
27
1. Spotrebič vypnite.
2. Odstráňte poistky z poistkovej skrine
alebo prerušte elektrický obvod
(spotrebič nesmie byť pod napätím).
3. Sklenený kryt otočte proti smeru
hodinových ručičiek a vyberte ho.
4. Sklenený kryt vyčistite.
5. Žiarovku rúry vymeňte za 25 W, 230 V
(50 Hz), 300 °C teplovzdornú žiarovku
pre rúry (typ konektora: G9).
6. Nasaďte sklenený kryt.
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo usmrtenia
elektrickým prúdom! Pred
výmenou žiarovky odpojte
poistku.
Žiarovka a sklenený kryt
žiarovky môžu byť horúce.
UPOZORNENIE! Halogénovú
žiarovku vždy držte cez tkaninu,
aby ste predišli pripáleniu
zvyškov mastnoty na žiarovke.
Riešenie problémov
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
Čo robiť, keď...
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Rúra sa nezohrieva.
Rúra je vypnutá.
Zapnite rúru.
Rúra sa nezohrieva.
Nie sú nastavené hodiny.
Nastavte hodiny.
Rúra sa nezohrieva.
Nie sú nastavené potrebné
nastavenia.
Skontrolujte, či sú nastavenia
správne.
Rúra sa nezohrieva.
Aktivovalo sa automatické
vypínanie.
Pozrite si časť „Automatické
vypínanie“.
Rúra sa nezohrieva.
Je zapnutá detská poistka.
Pozrite si časť „Používanie
funkcie Detská poistka“.
Rúra sa nezohrieva.
Dvierka spotrebiča nie sú
správne zatvorené.
Úplne zatvorte dvierka.
Rúra sa nezohrieva.
Poistka je vypálená.
Skontrolujte, či je príčinou
poruchy práve poistka. Ak
sa poistka vypáli opakovane, obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára.
Nesvieti žiarovka.
Žiarovka je vypálená.
Žiarovku vymeňte.
SLOVENSKY
28
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Vnútri rúry a na jedlách sa
zráža para a vytvára sa
skondenzovaná voda.
Jedlo ste nechali v rúre príliš
dlho.
Po ukončení pečenia nenechávajte jedlá v rúre dlhšie
ako 15 – 20 minút.
Na displeji sa zobrazí ---°C
Chcete nastaviť funkciu mikrovĺn, ale sú otvorené
dvierka alebo je funkcia mikrovĺn nastavená na 0 W.
Zatvorte dvierka, ak sú ešte
otvorené, vráťte sa do polohy Vypnuté a opäť nastavte
funkciu mikrovĺn.
Na displeji je zobrazený
chybový kód, ktorý nie je v
tabuľke.
Došlo k poruche elektriky.
• Pomocou domovej poistky alebo bezpečnostného
vypínača v poistkovej
skrini vypnite rúru a znovu
ju zapnite.
• Ak sa na displeji znovu
zobrazí chybový kód, obráťte sa na autorizované
servisné stredisko.
Servisné údaje
Ak riešenie problému nedokážete nájsť
sami, obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
štítok sa nachádza na prednom ráme
vnútorného priestoru spotrebiča.
Neodstraňujte typový štítok z vnútorného
priestoru spotrebiča.
Údaje potrebné pre autorizované servisné
stredisko nájdete na typovom štítku. Typový
Odporúčame, aby ste si sem zapísali tieto údaje:
Model (MOD.)
.........................................
Číslo výrobku (PNC)
.........................................
Sériové číslo (S.N.)
.........................................
Technické údaje
Technické údaje
Rozmery (vnútorné)
Šírka
Výška
Hĺbka
480 mm
217 mm
411 mm
SLOVENSKY
29
Využiteľný objem
43 l
Plocha plechu na pečenie
1424 cm²
Horný ohrevný článok
1900 W
Dolný ohrevný článok
1000 W
Gril
1900 W
Kruhové ohrevné teleso
1650 W
Celkový príkon
3000 W
Napätie
220 - 240 V
Frekvencia
50 Hz
Počet funkcií
10
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom odovzdajte
spotrebiče označené symbolom spolu s
na recykláciu. . Obal hoďte do
príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a
recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
ZÁRUKA IKEA
Ako dlho platí záruka IKEA?
Platnosť tejto záruky je päť (5) rokov od
pôvodného dátumu nákupu spotrebiča v
predajni IKEA, okrem záruky na spotrebiče
LAGAN, na ktoré sa vzťahuje iba dvojročná
(2) záruka. Ako doklad o nákupe sa
vyžaduje pôvodný pokladničný blok. V
prípade opravy počas platnosti záruky sa
platnosť záruky spotrebiča, ani nových
dielov nepredĺži.
Na ktoré spotrebiče sa nevzťahuje
päťročná (5) záruka IKEA?
Na ponuku spotrebičov s názvom LAGAN a
všetky spotrebiče kúpené pred 1. augustom
2007
Kto vykonáva servis?
Servisná služba IKEA zaručuje servis
prostredníctvom vlastných prevádzok alebo
siete servisných partnerov.
Na čo sa vzťahuje záruka?
Záruka sa vzťahuje na poruchy spotrebiča
spôsobené výrobnými alebo materiálovými
chybami od dátumu nákupu v predajni
IKEA. Táto záruka sa vzťahuje výhradne na
SLOVENSKY
spotrebiče používané v domácnosti.
Výnimky sú uvedené pod titulom "Na čo sa
nevzťahuje táto záruka?" Počas doby
platnosti záruky budú náklady na
odstránenie porúch, napr. opravy,
náhradné diely, prácu a dopravu, hradené
za podmienky, že spotrebič bude prístupný
na vykonanie opravy bez toho, že by boli
nevyhnutné špeciálne výdavky a že
porucha je spôsobená výrobnými alebo
materiálovými chybami, na ktoré sa
vzťahuje záruka. Za týchto podmienok sa
aplikujú predpisy EÚ (č. 99/44/EG) a
príslušné miestne predpisy. Vymenené diely
sa stanú vlastníctvom spol. IKEA.
Čo spol. IKEA urobí pre nápravu
problému?
Servisné stredisko určené spol. IKEA
výrobok zhodnotí a rozhodne, na vlastnú
zodpovednosť, či sa na poruchu spotrebiča
vzťahuje záruka. V prípade, že sa na
poruchu vzťahuje záruka, servisné stredisko
IKEA alebo autorizovaný servisný partner
prostredníctvom svojich vlastných servisných
prevádzok, na vlastnú zodpovednosť,
opraví pokazený výrobok alebo ho vymení
za rovnaký alebo porovnateľný výrobok.
Na čo sa nevzťahuje táto záruka?
• Normálne opotrebovanie a poškodenie.
• Úmyselné poškodenie alebo poškodenie
nedbalosťou, škody spôsobené
nedodržaním pracovných postupov,
nesprávna inštalácia alebo zapojenie do
elektrickej siete s nesprávnym napätím,
poškodenie spôsobené chemickou alebo
elektrochemickou reakciou, hrdza,
korózia alebo poškodenie vodou
vrátane škôd spôsobených nadmerným
množstvom vodného kameňa v
dodávanej vode, ale nielen tým, škody
spôsobené mimoriadnymi podmienkami
životného prostredia.
• Spotrebný materiál vrátane batérií a
žiaroviek.
30
• Časti bez funkcií a dekoračné časti, ktoré
bežne neovplyvňujú normálne
používanie spotrebiča, vrátane
škrabancov a možných farebných zmien.
• Náhodné poškodenie spôsobené
cudzími predmetmi alebo látkami,
poškodenie čistiacich alebo uvoľnených
filtrov, systém, odvodu vody alebo
zásuvky na saponáty.
• Poškodenie nasledujúcich častí:
keramické sklo, príslušenstvo, koše na
riad a príbor, prívodné a odtokové
hadice, tesnenia, žiarovky a kryty
osvetlenia, obrazovky, ovládacie
gombíky, puzdrá a časti krytov. S
výnimkou prípadov, kedy sa dá dokázať,
že uvedené poškodenia sú následkom
výrobných chýb.
• Prípady, pri ktorých nebola zistená
žiadna porucha pri prehliadke
technikom.
• Opravy, ktoré neboli vykonané v
autorizovanom stredisku a/alebo
stredisku autorizovaného servisného
partnera alebo prípady, kedy neboli
použité originálne náhradné diely.
• Opravy chýb spôsobených nesprávnou
inštaláciou alebo za nedodržania
technických špecifikácií.
• Použitie spotrebiča v prostredí odlišnom
od domácnosti, napr. profesionálne
použitie.
• Poškodenia spôsobené pri preprave. Ak
zákazník prepravuje tovar domov alebo
na nejakú inú adresu, IKEA nenesie
zodpovednosť za žiadnu škodu, ktorá by
mohla vzniknúť počas prepravy.
Naopak, ak IKEA doručí výrobok
zákazníkovi na jeho adresu, na
poškodenia výrobku vzniknuté počas
prepravy sa vzťahuje táto záruka.
• Náklady za vykonanie začiatočnej
inštalácie spotrebiča IKEA. V prípade, že
poskytovateľ servisných služieb IKEA
alebo ním poverený servisný partner
opraví alebo vymení spotrebič za
podmienok tejto záruky, poskytovateľ
servisných služieb alebo ním poverený
31
SLOVENSKY
servisný partner znovu nainštalujte
opravený spotrebič alebo nainštaluje
nahradený, podľa potreby.
Toto obmedzenie sa nevzťahuje sa
bezporuchovú prácu vykonávanú
odborníkom použitím našich originálnych
dielov na prispôsobenie spotrebiča
technickým požiadavkám bezpečnostných
predpisov inej krajiny EÚ.
Ako sa aplikujú vnútroštátne predpisy
Záruka IKEA vám poskytuje špecifické
práva, ktoré sa môžu zhodovať alebo
presahovať nároky vnútroštátnych práv,
meniacich sa v závislosti od krajiny.
Oblasť platnosti
U spotrebičov kúpených v jednej krajine EÚ
a prenesených do inej krajiny EÚ budú
servis poskytovať prevádzky servisu za
normálnych záručných podmienok novej
krajiny. Povinnosť vykonania servisu v rámci
záruky sa vzťahuje iba na:
• spotrebiče, ktoré vyhovujú technickým
požiadavkám krajiny, v ktorej sa žiada o
záručnú opravu.
• spotrebič vyhovuje údajom a je
nainštalovaný podľa pokynov v
inštalačnej príručke za dodržania
bezpečnostných predpisov.
Určené servisy pre spotrebiče IKEA:
Prosím, neváhajte a kontaktujte servis IKEA
na:
1. požiadaní o zásah v rámci tejto záruky;
2. požiadaní o vysvetlenia pri inštalácii
spotrebiča IKEA v kuchynskej linke IKEA.
Servis sa nevzťahuje sa objasnenia
týkajúce sa:
• inštalácie celej kuchynskej linky IKEA;
• elektrického zapojenia (ak sa
spotrebiče dodávajú bez zástrčky a
kábla), vodovodnej a plynovej
prípojky, pretože ich musí vykonať
autorizovaný servisný technik.
3. otázok o objasnenie obsahu návodu na
používanie a špecifikácií spotrebiča
IKEA.
Aby sme Vám vždy poskytovali najlepšie
služby servisu, predtým, ako nám zavoláte,
prečítajte si, prosím, starostlivo pokyny na
montáž a/alebo návod na používanie.
Ako nás kontaktovať, keď potrebujete
servis
Pozrite si poslednú stranu tohto návodu,
kde nájdete kompletný zoznam kontaktov
IKEA a príslušné vnútroštátne telefónne
čísla.
Na zaručenie poskytnuia rýchlej
služby vám odporúčame použiť
špecifické telefónne čísla
uvedené v zozname na konci
tohto návodu. Vždy použite čísla
uvedené v návode špecifického
spotrebiča, ktorého opravu
potrebujete. Predtým, ako nás
zavoláte, pripravte si číslo
výrobku IKEA (8-ciferný kód),
ktorého opravu potrebujete.
ODLOŽTE SI POKLADNIČNÝ
BLOK!
Je to Váš doklad o nákupe a
budete ho potrebovať pri
požiadaní o záručnú opravu.
Nezabudnite, že na
pokladničnom bloku je názov a
číslo výrobku IKEA (8-ciferný
číselný kód) každého spotrebiča,
ktorý ste kúpili.
Potrebujete mimoriadnu pomoc?
Ak máte akékoľvek doplnkové otázky, ktoré
sa nevzťahujú na servis spotrebičov,
SLOVENSKY
obráťte sa na najbližšiu telefónnu službu
predajne IKEA. Predtým, ako nás zavoláte,
si pozorne prečítajte dokumentáciu
spotrebiča.
32
33
LIETUVIŲ
Turinys
Saugos informacija
Saugos instrukcijos
Įrengimas
Gaminio aprašymas
Prieš naudojantis pirmąkart
Kasdienis naudojimas
Mikrobangų režimas
Laikrodžio funkcijos
33
35
38
39
39
40
43
48
Priedų naudojimas
Papildomos funkcijos
Patarimai
Valymas ir priežiūra
Trikčių šalinimas
Techniniai duomenys
APLINKOS APSAUGA
„IKEA“ GARANTIJA
49
50
51
55
56
58
58
59
Galimi pakeitimai.
Saugos informacija
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai perskaitykite
pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako už sužalojimus ir žalą,
patirtą dėl netinkamo prietaiso įrengimo ir naudojimo. Visada
laikykite šią instrukciją šalia prietaiso, kad galėtumėte ja
pasinaudoti vėliau.
Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
•
•
•
•
•
Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai, jutimo
arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems trūksta patirties
ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik tuomet, jei jie prižiūrimi
arba jiems buvo suteikti nurodymai, kaip saugiai naudoti
prietaisą, ir jei jie supranta su prietaiso naudojimu susijusius
pavojus.
Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir tinkamai
pašalinkite.
Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia
prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Neuždengtos dalys būna
įkaitę.
Jeigu prietaise yra apsaugos nuo vaikų įtaisas, jį reikia
suaktyvinti.
LIETUVIŲ
•
•
34
Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir
naudotojo priežiūros darbų.
3 metų ir mažesnių vaikų niekada negalima prileisti prie
prietaiso, kai jis veikia.
Bendrieji saugos reikalavimai
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Šį prietaisą įrengti ir jo laidą pakeisti privalo tik kvalifikuotas
asmuo.
ĮSPĖJIMAS! Prietaisas ir jo prieinamos dalys įkaista
naudojimo metu. Būkite atsargūs ir neprisilieskite prie
kaitinimo elementų. Mažesnių nei 8 metų vaikų negalima
prileisti prie prietaiso, jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
Patiekalus arba orkaitės prikaistuvius iš orkaitės traukite ir į ją
dėkite mūvėdami karščiui atsparias pirštines.
Prieš techninės priežiūros darbus, atjunkite maitinimą.
Norėdami išvengti galimo elektros smūgio, pasirūpinkite, kad
prieš keičiant lemputę prietaisas būtų išjungtas.
Nenaudokite garinio valiklio prietaisui valyti.
Durelių stiklo nevalykite šiurkščiu abrazyviniu valikliu ar
aštriais metaliniais gremžtukais, nes galite subraižyti paviršių
ir dėl to stiklas gali sudužti.
Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti tik
gamintojui, jo įgaliotąjam techninės priežiūros centrui arba
panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip gali kilti elektros
pavojus.
Nejunkite prietaiso, jei jis tuščias. Viduje esančios metalinės
dalys gali sukelti elektros kibirkščiavimą.
Jeigu durelės arba durelių sandarikliai pažeisti, negalima
naudoti prietaiso, kol jo nepataisys kompetentingas asmuo.
Tik kompetentingas asmuo gali atlikti aptarnavimo ar
remonto darbus, susijusius su dangčio nuėmimu, kuris
apsaugos nuo mikrobangų energijos poveikio.
Nešildykite skysčių ar kito maisto uždarose talpyklėse. Jos
gali sprogti.
LIETUVIŲ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
35
Gaminant mikrobangomis negalima naudoti metalinių maisto
ir gėrimų pakuočių. Šis reikalavimas netaikytinas, jeigu
gamintojas nurodo metalinių pakuočių, tinkamų gaminimui
naudojant mikrobangas, dydį ir formą.
Naudokite tik mikrobangų krosnelėms tinkamus reikmenis.
Kai šildote maistą plastmasiniuose arba popieriniuose
induose, stebėkite prietaisą, nes tokie indai gali užsidegti.
Prietaisas yra skirtas maistui ir gėrimams šildyti. Maisto ar
drabužių džiovinimas ir šildomųjų užtiesalų, šlepečių,
kempinių, drėgno audinio ir panašių daiktų šildymas gali kelti
sužalojimo, užsidegimo ar gaisro riziką.
Jeigu atsiranda dūmų, išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo
elektros tinklo. Neatidarykite durelių, kad nepasklistų liepsna.
Mikrobangomis kaitinant gėrimus, jie gali užvirti išimti iš
krosnelės. Indą su gėrimais ištraukinėkite labai atsargiai.
Prieš šildydami vaikiškus gėrimus buteliukuose ir maistelį
stiklainėliuose, produktus sumaišykite arba suplakite; prieš
maitindami visuomet patikrinkite maisto temperatūrą, kad
išvengtumėte nudegimų.
Prietaise negalima šildyti kiaušinių su lukštais ir kietai virtų
kiaušinių, nes jie gali sprogti, netgi pasibaigus šildymui
mikrobangų krosnelėje.
Prietaisą reikia reguliariai valyti ir šalinti maisto likučius.
Jeigu nepalaikysite prietaiso švaraus, paviršius gali sugesti ir
prietaiso naudojimo trukmė sumažėti bei gali susidaryti
pavojinga situacija.
Saugos instrukcijos
Įrengimas
ĮSPĖJIMAS! Šį prietaisą įrengti
privalo tik kvalifikuotas asmuo.
• Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
• Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
• Vadovaukitės su prietaisu pateikta
įrengimo instrukcija.
• Visada būkite atsargūs, kai perkeliate
prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada
mūvėkite apsaugines pirštines ir avėkite
uždarą avalynę.
• Netraukite šio prietaiso už rankenos.
36
LIETUVIŲ
• Būtina paisyti minimalių atstumų iki kitų
prietaisų ir spintelių.
• Prietaisas būtinai turi būti įrengtas po
saugiomis konstrukcijomis ir šalia jų.
• Prietaiso šonai privalo būti šalia tokio
paties aukščio prietaisų arba spintelių.
Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS! Gaisro ir elektros
smūgio pavojus.
• Visus elektros prijungimus turi įvesti
kvalifikuotas elektrikas.
• Šis prietaisas turi būti įžemintas.
• Patikrinkite, ar elektros duomenys,
nurodyti techninių duomenų lentelėje,
atitinka jūsų elektros tinklo duomenis.
Jeigu ne, kreipkitės į elektriką.
• Visada naudokite taisyklingai įrengtą
įžemintą saugųjį elektros lizdą.
• Nenaudokite daugiakanalių kištukų,
jungiklių ir ilginamųjų laidų.
• Būkite atsargūs, kad nesugadintumėte
elektros kištuko ir elektros laido. Jei
reikėtų pakeisti maitinimo laidą, tai turi
padaryti mūsų įgaliotasis techninio
aptarnavimo centras.
• Saugokite, kad maitinimo laidai neliestų
ir nebūtų arti prietaiso durelių, ypač kai
durelės yra karštos.
• Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių
apsauga nuo smūgių turi būti pritvirtinta
taip, kad nebūtų galima nuimti be
įrankių.
• Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite įrengimą.
Įsitikinkite, kad įrengus prietaisą elektros
laido kištuką būtų lengva pasiekti.
• Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs, nejunkite
kištuko.
• Norėdami išjungti prietaisą, netraukite už
elektros laido. Visada traukite paėmę už
elektros kištuko.
• Naudokite tik tinkamus izoliavimo įtaisus:
liniją apsaugančius automatinius
jungiklius, saugiklius (įsukami saugikliai
turi būti išimami iš jų laikiklio), įžeminimo
nuotėkio atjungiamuosius įtaisus ir
kontaktorius.
• Elektros instaliacija privalo turėti
izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti
prietaisą nuo maitinimo tinklo ties visais
poliais. Tarp izoliavimo įtaiso kontaktų
turi būti mažiausiai 3 mm pločio tarpelis.
• Šis prietaisas atitinka EEB direktyvas.
Naudojimas
ĮSPĖJIMAS! Sužalojimo,
nudegimų ir elektros smūgio arba
sprogimo pavojus.
• Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje.
• Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
• Užtikrinkite, kad ventiliavimo angos
nebūtų uždengtos.
• Nepalikite veikiančio prietaiso be
priežiūros.
• Po kiekvieno naudojimo prietaisą
išjunkite.
• Prietaisui veikiant, būkite atsargūs,
atidarydami prietaiso dureles. Gali
išsiveržti karštas oras.
• Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų
rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi prie
vandens.
• Nespauskite atvirų durelių.
• Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio
arba vietos daiktams laikyti.
• Atsargiai atidarykite prietaiso dureles.
Naudojant ingredientus su alkoholiu, gali
susidaryti alkoholio ir oro mišinys.
• Atidarę dureles, saugokite prietaisą, kad
šalia jo nekiltų kibirkščių ir nebūtų atviros
liepsnos.
• Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
• Nenaudokite mikrobangų funkcijos
orkaitei įkaitinti.
ĮSPĖJIMAS! Pavojus sugadinti
prietaisą.
• Kad emalis nebūtų pažeistas arba
neišbluktų:
37
LIETUVIŲ
•
•
•
•
•
– nedėkite tiesiai ant prietaiso dugno
aliuminio folijos.
– nepilkite vandens tiesiai į karštą
prietaisą.
– nelaikykite prietaise drėgnų
patiekalų ir maisto produktų po to,
kai juos pagaminsite.
– būkite atsargūs, kai išimate ir dedate
priedus.
Emalio išblukimas neturi poveikio
prietaiso veikimui.
Drėgniems pyragams kepti naudokite
gilią kepimo skardą. Vaisių sultys gali
palikti dėmių, kurių nuvalyti gali
nepavykti.
Šis prietaisas yra skirtas tik maistui
gaminti. Jį draudžiama naudoti kitais
tikslais, pavyzdžiui, patalpai šildyti.
Maistą visada gaminkite uždarę orkaitės
dureles.
Jeigu prietaisas įrengtas už baldo
plokštės (pvz., durelių), užtikrinkite, kad
durelės niekada nebūtų uždarytos, kai
prietaisas veikia. Karštis ir drėgmė gali
kauptis už uždarytos baldo plokštės ir
pakenkti prietaisui, jo korpusui ar
grindims. Neuždarykite baldo plokštės,
kol prietaisas po naudojimo visiškai
neataušo.
Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS! Sužalojimo, gaisro
arba prietaiso sugadinimo
pavojus.
• Prieš atlikdami priežiūros darbus,
išjunkite prietaisą ir ištraukite maitinimo
laido kištuką iš elektros tinklo lizdo.
• Patikrinkite, ar prietaisas atvėsęs. Gali
sutrūkti stiklo plokštės.
• Nedelsdami pakeiskite durelių stiklo
plokštes, jeigu jos pažeistos. Kreipkitės į
įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
• Po kiekvieno naudojimo įsitikinkite, ar
vidus ir durelės sausai nuvalytos.
Prietaisui veikiant susidarę garai
kondensuojasi ant orkaitės sienelių ir gali
sukelti koroziją.
• Reguliariai valykite prietaisą, kad
apsaugotumėte paviršiaus medžiagą
nuo nusidėvėjimo.
• Kai veikia mikrobangų funkcija, prietaise
likę riebalai ir maistas gali sukelti gaisrą
ir elektros kibirkščiavimą.
• Jeigu naudojate orkaitės purškiklį,
laikykitės ant pakuotės pateiktų
saugumo nurodymų.
Stiklinių indų naudojimas
Nepakankamai rūpestingai tvarkant
stiklinius indus, jie gali sudužti, nuskilti,
suskilinėti arba stipriai susibraižyti:
• Nepilkite šalto vandens arba kitų skysčių
ant stiklo indų, nes dėl staigaus
temperatūros sumažėjimo, stiklas gali
iškart sudužti. Stiklo šukės gali būti labai
aštrios ir jas gali būti sunku surasti.
• Nedėkite karštų stiklo indų ant drėgno ar
vėsaus paviršiaus, tiesiai ant stalviršio,
metalinio paviršiaus ar į kriauklę ir
neimkite karštų stiklo indų drėgna
šluoste.
• Nenaudokite ir netaisykite jokių
sudužusių, įskilusių ar stipriai subraižytų
stiklo indų.
• Nenumeskite ir nesutrenkite stiklo indų į
kietą daiktą ir nesuduokite virtuvės rykais
į juos.
• Nekaitinkite tuščių arba beveik tuščių
stiklinių indų mikrobangų krosnelėje ir
neperkaitinkite aliejaus ar sviesto
mikrobangų krosnelėje (naudokite
minimalią maisto gaminimo trukmę).
Palaukite, kol karšti stikliniai indai atvės
aušinimo stove, ant puodkėlės arba sausos
šluostės. Patikrinkite, ar stiklo indai yra
pakankamai ataušę, prieš juos plaudami,
dėdami į šaldytuvą ar šaldiklį.
Neimkite karštų stiklinių indų (tame tarpe
indų su silikoniniais paėmimo paviršiais) be
sausų puodkėlių.
LIETUVIŲ
Stenkitės netinkamai nenaudoti mikrobangų
(t. y. neįjungti tuščios arba mažai įkrautos
orkaitės).
Vidinė apšvietimo lemputė
• Šiame prietaise naudojama apšvietimo
arba halogeninė lemputė yra skirta tik
buitiniams prietaisams. Nenaudokite jos
būstui apšviesti.
ĮSPĖJIMAS! Elektros smūgio
pavojus.
• Prieš keisdami lemputę, atjunkite
prietaisą nuo maitinimo tinklo.
• Naudokite tik tų pačių techninių
duomenų lemputes.
Išmetimas
ĮSPĖJIMAS! Pavojus susižeisti
arba uždusti.
38
• Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
• Nupjaukite maitinimo laidą arti prietaiso
ir pašalinkite jį.
• Nuimkite dureles, kad vaikai ir naminiai
gyvūnai negalėtų užsidaryti prietaise.
• Pakavimo medžiagos:
Pakavimo medžiagos yra ekologiškos ir
jas galima perdirbti. Plastikinės dalys yra
pažymėtos tarptautinėmis santrumpomis,
pavyzdžiui, PE, PS ir pan. Išmeskite
pakavimo medžiagas į atliekų tvarkymo
punktuose specialiai šiam tikslui skirtus
atliekų surinkimo konteinerius.
Techninė priežiūra
• Dėl prietaiso remonto kreipkitės į
įgaliotąjį aptarnavimo centrą.
• Naudokite tik originalias atsargines
dalis.
Įrengimas
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos skyrius.
Įrengimas
Kaip įrengti, žr. surinkimo
instrukciją.
Elektros įrengimas
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Bendrajai galiai tinkamas kabelio
skerspjūvis nurodytas techninių duomenų
plokštelėje. Taip pat lentelėje nurodyta:
Bendroji galia (W)
Kabelio skerspjūvis
(mm²)
ĮSPĖJIMAS! Elektrą prijungti
privalo tik kvalifikuotas elektrikas.
1 380 – didžiausias
3 x 0.75
2 300 – didžiausias
3x1
Gamintojas nėra atsakingas,
jeigu Jūs nesiimate saugos
skyriuose nurodytų saugos
priemonių.
3 680 – didžiausias
3 x 1.5
Prietaisas pristatomas su maitinimo laidu.
Kabelis
Tinkami montuoti ar pakeisti kabeliai:
Įžeminimo laidas (žalias / geltonas kabelis)
turi būti 2 cm ilgesnis už fazės ir neutralų
kabelius (mėlyną ir rudą kabelius).
LIETUVIŲ
39
Gaminio aprašymas
Bendra apžvalga
1
2
3
4
5
6
7
4
3
11
2
8
1
9
10
Priedai
• Grotelės x 1
Prikaistuviams, pyragų formoms, kepimo
skardoms.
• Kepimo skarda x 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Valdymo skydelis
Orkaitės funkcijų nustatymo rankenėlė
Elektroninis valdymo pultas
Temperatūros / mikrobangų galios
rankenėlė
Grilis
Mikrobangų generatorius
Lemputė
Ventiliatorius
Techninių duomenų plokštelė
Išimama lentynėlė
Lentynėlės padėtys
Skirta pyragams ir sausainiams kepti.
• Mikrobangų apatinė stiklinė lėkštė x 1
Skirta mikrobangų režimui.
Prieš naudojantis pirmąkart
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos skyrius.
Pradinis valymas
Išimkite iš prietaiso visus priedus ir išimamas
lentynų atramas.
Žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“.
Prieš pirmąjį naudojimą prietaisą ir priedus
išvalykite.
Įdėkite priedus ir išimamas lentynų atramas
atgal į jų pradines padėtis.
Laiko nustatymas
Pirmą kartą prijungus prie elektros tinklo,
keletą sekundžių ekrane matyti visi
simboliai. Po to keletą sekundžių ekrane
rodoma programinės įrangos versija.
Kai išsijungia programinės įrangos versija,
ekrane rodoma
ir „12:00“. "Mirksi 12.
1. Pasukite temperatūros / mikrobangų
galios rankenėlę dešinėn arba kairėn,
kad nustatytumėte norimą valandą.
2. Paspauskite , kad patvirtintumėte
arba nustatyta valanda po 5 sekundžių
bus automatiškai išsaugota.
Ekrane rodoma
ir nustatyta valanda.
"Mirksi „00“.
LIETUVIŲ
3. Pasukite temperatūros / mikrobangų
galios rankenėlę dešinėn arba kairėn,
kad nustatytumėte norimas minutes
4. Paspauskite , kad patvirtintumėte
arba nustatytos minutės po 5 sekundžių
bus automatiškai išsaugotos.
Ekrane rodomas naujas laikas.
Laiko keitimas
Paros laiką pakeisti galima tik tada, kai
orkaitė yra budėjimo režime.
Kelis kartus paspauskite mygtuką , kol
ekrane mirksės .
Kaip nustatyti naują laiką žr. „Laiko
nustatymas“.
40
Tai normalu. Būtinai užtikrinkite tinkamą
patalpų vėdinimą.
Mechaninio užrakto nuo vaikų
naudojimas
Šiame prietaise yra įrengtas ir aktyvus
užraktas nuo vaikų. Jis yra žemiau valdymo
skydelio, dešinėje pusėje.
Norėdami atidaryti orkaitės dureles su
įrengtu užraktu nuo vaikų, patraukite
užrakto nuo vaikų rankenėlę į viršų, kaip
parodyta paveikslėlyje.
Išankstinis įkaitinimas
Prieš pirmąjį naudojimą įkaitinkite tuščią
prietaisą. Naudodami mikrobangų funkciją,
viduje galite palikti tik groteles ir kepimo
skardas. Mikrobangų apatinė stiklinė lėkštė
turi būti išimta.
ir didžiausią
1. Nustatykite funkciją
temperatūrą.
2. Palikite prietaisą veikti 1 valandą.
Priedai gali įkaisti labiau nei įprastai. Iš
prietaiso gali sklisti kvapai ir veržtis dūmai.
Uždarykite orkaitės dureles, netraukdami
užrakto nuo vaikų.
Norėdami išimti užraktą nuo vaikų,
atidarykite orkaitės dureles ir šešiakampiu
raktu išimkite užraktą nuo vaikų.
Šešiakampis raktas yra orkaitės detalių
maišelyje.
Išėmę užraktą nuo vaikų, vėl įsukite varžtą į
skylę.
Kasdienis naudojimas
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos skyrius.
Prietaiso įjungimas ir išjungimas
1. Pasukite orkaitės funkcijų valdymo
rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę ties
orkaitės funkcija.
2. Sukite temperatūros nustatymo
rankenėlę, kad nustatytumėte
temperatūrą.
Ekrane rodoma nustatyta temperatūra.
3. Jeigu prietaisą norite išjungti, pasukite
orkaitės funkcijų valdymo rankenėlę į
išjungimo padėtį.
LIETUVIŲ
41
Orkaitės funkcijos
Orkaitės funkcija
Naudojimo sritis
Išjungimo padėtis Prietaisas yra išjungtas.
Gaminimas naudojant intensyvų
karšto oro srautą
Kepti ne daugiau kaip 2 lentynų padėtyse vienu metu ir
maistui džiovinti. Naudodami šią funkciją, sumažinkite
orkaitės temperatūrą 20–40 °C lyginant su standartinėmis temperatūros nuostatomis, naudojamomis pasirinkus funkciją „Apatinis+viršutinis kaitinimas“ (viršutinis ir
apatinis kaitinimas).
Apatinis+viršutinis kaitinimas
(viršutinis ir apatinis kaitinimas)
Kepti ir skrudinti maistą vienoje lentynos padėtyje.
Didysis kepintuvas
Plokščių patiekalų dideliais kiekiais kepimui grilyje ir
skrebučių skrudinimui.
Apatinis kaitinimas
Pyragams su traškiu pagrindu kepti ir maistui konservuoti.
Kepimas ant gro- Didesniems mėsos gabalams arba paukštienai su kautelių su ventiliato- lais skrudinti vienoje lentynos padėtyje. Taip pat tinka
riumi
apkepams ir skrudinti.
Duonos ir picos
kepimas
1 lentynos padėtyje kepti patiekalus, kuriems reikia intensyvesnio skrudinimo ir traškaus pagrindo. Naudodami šią funkciją, sumažinkite orkaitės temperatūrą 20–40
°C lyginant su standartinėmis temperatūros nuostatomis, naudojamomis pasirinkus funkciją „Apatinis+viršutinis kaitinimas“ (viršutinis ir apatinis kaitinimas).
Atšildymas
Šią funkciją galima naudoti šaldytam maistui, pavyzdžiui, daržovėms ir vaisiams, atšildyti. Atšildymo trukmė
priklauso nuo užšaldyto maisto produkto kiekio ir dydžio.
Greitasis įkaitinimas
Sutrumpinamas įkaitinimo laikas.
LIETUVIŲ
42
Orkaitės funkcija
Naudojimo sritis
Mikrobangos
Sukuria šilumą tiesiai maisto produkto viduje. Naudokite šią funkciją paruoštiems patiekalams ir gėrimams šildyti, užšaldytai mėsai arba vaisiams atšildyti ir daržovėms bei žuviai gaminti.
DĖMESIO Mikrobangų krosnelės apatinę
stiklinę lėkštę naudokite tik su mikrobangų
funkcija.
Orkaitės apšvietimas
Įjungti lemputę be maisto gaminimo funkcijos.
Galima naudoti su likusiu karščiu galutinėje gaminimo
fazėje energijai taupyti.
Greitojo įkaitinimo funkcija
Rodinys
Greitojo įkaitinimo funkcija sutrumpina
įkaitinimo laiką.
A
B
C
Nedėkite maisto į orkaitę, kai
veikia greitojo įkaitinimo funkcija.
1. Nustatykite greitojo įkaitinimo funkciją.
Žr. orkaitės funkcijų lentelę.
2. Sukite temperatūros nustatymo
rankenėlę, kad nustatytumėte
temperatūrą.
Kai prietaisas pasiekia nustatytą
temperatūrą, pasigirsta garso signalai.
Pasigirdus garso signalams,
greitojo įkaitinimo funkcija
tebeveikia. Šią funkciją turite
išjungti rankiniu būdu.
3. Nustatykite orkaitės funkciją.
G
F
E
A.
B.
C.
D.
Laikas ir temperatūra
Įkaitinimo ir likusio karščio indikatorius
Mikrobangų krosnelės funkcija
Mėsos termometras (MT) (tik kai
kuriuose modeliuose)
E. Elektroninis durelių užraktas (tik kai
kuriose modeliuose)
F. Valandos / minutės
G. Laikrodžio funkcijos
Mygtukai
Mygtukas
Funkcija
D
Aprašas
MIKROBANGŲ KROSNELĖ
Mikrobangų funkcijai nustatyti.
LAIKRODIS
Laikrodžio funkcijai nustatyti.
43
LIETUVIŲ
Mygtukas
Funkcija
TEMPERATŪRA
Kaitinimo indikatorius
Jeigu įjungsite orkaitės funkciją, ekrane
viena po kitos bus rodomos juostos
Aprašas
Orkaitės temperatūrai arba mėsos termometro temperatūrai tikrinti (jeigu taikytina). Naudokite tik tada, kai veikia orkaitės funkcija.
Juostos rodo orkaitės temperatūros
padidėjimą arba sumažėjimą.
.
Mikrobangų režimas
Mikrobangų krosnelė
Bendroji informacija:
DĖMESIO Nejunkite prietaiso,
jeigu jame nėra maisto.
• Išjungę prietaisą, palikite maistą kelioms
minutėms, kad jis praauštų. Žr. maisto
gaminimo mikrobangomis lenteles:
laukimo laikas .
• Prieš ruošdami maistą, išvyniokite jį iš
aliuminio folijos pakuotės, išimkite iš
metalinių indų ir pan.
• Kai naudojate mikrobangų režimą,
nerekomenduojama naudoti daugiau
kaip vieno lygio.
• Jeigu įmanoma, prieš patiekdami maistą
visada išmaišykite.
Kepimas:
• Jeigu įmanoma, gaminkite maistą
uždengę medžiaga, tinkama naudoti
mikrobangų krosnelėje. Neuždengtą
maistą gaminkite tik tada, jeigu norite,
kad jis būtų su plutele.
• Neperkepkite patiekalų, nustatydami
pernelyg dideles galios ir laiko
nuostatas. Maistas gali išdžiūti, sudegti
arba vietomis prisvilti.
• Nenaudokite prietaiso kiaušiniams su
lukštais virti ir sraigėms gaminti, nes šie
produktai gali sprogti. Kepdami
kiaušinius, pirmiausiai pradurkite trynius.
• Prieš gamindami produktus su odele
arba lupenomis, pavyzdžiui, bulves,
pomidorus, dešreles ar panašius maisto
produktus, subadykite juos šakute, kad
jie nesprogtų.
• Atšaldytiems arba užšaldytiems maisto
produktams gaminti nustatykite ilgesnę
kepimo trukmę.
• Patiekalus su padažais reikia retkarčiais
pamaišyti.
• Didelius maisto gabalus reikia apversti
praėjus pusei kepimo laiko.
• Jeigu įmanoma, supjaustykite daržoves
maždaug vienodo dydžio gabalėliais.
• Naudokite plačius indus plokščiais
dugnais.
• Nenaudokite prikaistuvių, pagamintų iš
porceliano, keramikos arba molio, kurių
dugnai yra neglazūruoti ar kurie turi
mažų angų, pavyzdžiui, ant rankenų.
Kaitinant tokius prikaistuvius, dėl į angas
patekusios drėgmės prikaistuvis gali
suskilti.
Mėsos, paukštienos, žuvies atšildymas:
• Dėkite užšaldytą, nesuvyniotą maistą ant
mažos apverstos lėkštutės į indą arba
ant atšildymui skirtų grotelių ar
plastmasinio sietelio, kad atšilęs skystis
nutekėtų į indą.
• Apverskite maisto produktą praėjus
pusei numatyto atšildymo laiko. Jeigu
LIETUVIŲ
44
įmanoma, atidalykite, tuomet išimkite
pradėjusias atšilti maisto dalis.
Sviesto, torto, varškės atšildymas:
• Visiškai neatšildykite prietaise, bet
leiskite jiems visiškai atšilti kambario
temperatūroje. Taip produktai atšils
vienodžiau. Prieš atšildydami maistą,
pašalinkite metalo ar aliuminio pakuotę
arba jos dalis.
Vaisių, daržovių atšildymas:
• Jeigu vaisiai ir daržovės nebus termiškai
apdorojamos, neatšildykite jų visiškai
prietaise, bet palaukite, kol jos visiškai
atšils kambario temperatūroje.
• Galite naudoti didesnę mikrobangų
galią vaisiams ir daržovėms gaminti jų
pirmiausia neatšildę.
Pusgaminiai:
• Pusgaminius metalinėse pakuotėse arba
plastikiniuose dėkluose su metaliniais
dangteliais galima atšildyti arba šildyti
mikrobangų krosnelėje tik tuo atveju,
jeigu tokios pakuotės yra specialiai tam
skirtos ir tinkamos naudoti mikrobangų
krosnelėje.
• Privalote vadovautis gamintojo
nurodymais, pateiktais ant pakuotės
(pvz., nuimti metalinį dangtelį ir pradurti
plastikinę plėvelę).
Tinkami prikaistuviai ir medžiagos
Prikaistuvis / medžiaga
Mikrobangų krosnelė
Atšildymas PašildyKepimas
mas
Mažasis kepintuvas
Stiklas ir porcelianas, kurį galima
naudoti orkaitėje be jokių metalinių
dalių, pvz., „Pyrex“, karščiui atsparus
stiklas
Stiklas ir porcelianas, netinkamas
naudoti orkaitėje1)
X
X
X
Grilio lentyna, stiklas ir stiklo keramika, pagaminta iš medžiagos, atsparios karščiui / šalčiui, pvz., „Arcoflam“
Keramika2), moliniai indai2)
X
Iki 200 °C karščiui atsparus plastikas3)
X
Kartonas, popierius
X
X
X
Maisto plėvelė
X
X
X
LIETUVIŲ
45
Prikaistuvis / medžiaga
Mikrobangų krosnelė
Atšildymas PašildyKepimas
mas
Kepimo plėvelė su spaustuku, saugiu
naudoti mikrobangų krosnelėje 3)
Kepimo indai, pagaminti iš metalo,
pavyzdžiui emalio, ketaus
X
X
X
X
Kepimo skardos, padengtos juodu la- X
ku arba silikonu 3)
X
X
Kepimo padėklas
X
X
X
Vielinė lentynėlė
X
X
X
Mikrobangų krosnelės stiklinė apatinė
lėkštė
Skrudinimo prikaistuviai, pvz., „Crisp“
arba „Crunch“ lėkštės
Mažasis kepintuvas
X
X
X
Supakuoti maisto pusgaminiai3)
1) Be sidabro, aukso, platinos ar metalo papuošimų / apdailos.
2) Be kvarco ar metalo dalių ar glazūrų, kurių sudėtyje yra metalų
3) Dėl didžiausios temperatūros reikia laikytis gamintojo instrukcijų.
Patarimai dėl mikrobangų krosnelės naudojimo
Rezultatas
Atitaisymo būdas
Negalite rasti duomenų, tinkamų ruošiamo maisto kiekiui.
Suraskite informaciją apie panašią maisto rūšį.
Pailginkite arba sutrumpinkite kepimo trukmę, vadovaudamiesi šia taisykle: dvigubas kiekis – beveik dviguba trukmė, pusė kiekio – pusė trukmės.
Pagamintas maistas per sausas.
Nustatykite trumpesnę maisto gaminimo trukmę
arba pasirinkite mažesnę mikrobangų galią ir uždenkite medžiaga, tinkama naudoti mikrobangų
krosnelėje.
46
LIETUVIŲ
Rezultatas
Atitaisymo būdas
Maistas dar neatšildytas, nekarštas ar
nepagamintas pasibaigus maisto gaminimo trukmei.
Nustatykite ilgesnį kepimo laiką arba pasirinkite
didesnę mikrobangų galią. Atkreipkite dėmesį,
kad dideliems patiekalams paruošti paprastai
reikia daugiau laiko. Pamaišykite arba apverskite
gaminant.
Pasibaigus gaminimo laikui, patiekalas Kitą kartą pasirinkite mažesnę galią ir ilgesnę kekraštuose yra perkepęs, o viduryje vis pimo trukmę. Laikui įpusėjus, skysčius, pvz., sriudar neiškepęs.
bą, pamaišykite.
Kiti dalykai, į kuriuos reikia atkreipti
dėmesį...
• Maisto produktai būna įvairių formų ir
turi skirtingų savybių. Jie ruošiami
įvairiais kiekiais. Todėl gali skirtis
atšildymui, pašildymui ir gaminimui
reikiamas laikas ir galia. Apytikris
principas: dvigubas kiekis – beveik
dvigubai daugiau laiko.
• Mikrobangų krosnelė sukuria šilumą
tiesiai maisto produkto viduje. Dėl šios
priežasties ne visos vietos gali būti
šildomos vienu metu. Jūs turite maišyti
arba apversti šildomus patiekalus, ypač
ruošiant didesnius maisto kiekius.
• Laukimo laikas pateiktas lentelėse.
Palikite maistą prietaise arba išėmę iš jo,
kad šiluma vienodai pasiskirstytų.
• Reguliuokite galios lygį pagal maisto
kiekį. Naudojant didelį galios lygį
mažam maisto kiekiui maistas gali
sudegti arba atsirasti kibirkščiavimas, kai
naudojami priedai.
• Ryžius geriausiai pagaminsite, jeigu
naudosite plačius indus plokščiais
dugnais.
Mikrobangų funkcijos nustatymas
1. Sukite orkaitės funkcijų valdymo
rankenėlę, kad pasirinktumėte
mikrobangų funkciją .
Ekrane pradžioje parodoma numatytoji
mikrobangų galia, o paskui numatytoji
trukmės funkcijos vertė.
Po kelių sekundžių prietaisas pradės
automatiškai veikti be naudotojo įsikišimo.
2. Norėdami pakeisti mikrobangų galios
nuostatas, pasukite temperatūros /
mikrobangų galios rankenėlę. Galios
nuostata keičiama 100 W padalomis.
3. Paspauskite
ir po to pasukite
temperatūros / mikrobangų galios
rankenėlę dešinėn arba kairėn, kad
pakeistumėte trukmės nuostatas.
Prietaisas automatiškai įsijungia po kelių
sekundžių arba kai paspaudžiate
.Pasibaigus nustatytam laikui, girdimas
garso signalas ir mikrobangų funkcija
automatiškai išsijungia.
4. Nustatykite orkaitės funkcijų valdymo
rankenėlę į išjungimo padėtį.
Veikiant mikrobangų funkcijai, galima:
• keisti galios nuostatas;
• tikrinti galios nuostatas. Paspauskite
Jeigu atidarysite orkaitės
dureles, funkcija bus sustabdyta.
Norėdami ją vėl įjungti, spauskite
.
.
Kombinuotosios funkcijos nustatymas
Mikrobangų funkciją galite pridėti prie bet
kurios kaitinimo funkcijos.
LIETUVIŲ
47
Naudokite ją kaitinimo funkcijai ir
mikrobangų režimui naudoti vienu metu.
Naudokite greitesniam maisto gaminimui,
tuo pat metu jį apskrudinant.
1. Pasukite funkcijų rankenėlę, kad
pasirinktumėte orkaitės funkciją.
Ekrane rodoma numatytoji temperatūra.
2. Pakeiskite temperatūrą.
3. Paspauskite . Žr. skyrelį „Mikrobangų
funkcijos nustatymas“ ir pradėkite nuo
2-o veiksmo. Įsidėmėkite, kad
mikrobangų funkcija įsijungs, kai tik bus
pasiekta nustatyta temperatūra.
Kai naudojate mikrobangų
krosnelės funkciją su funkcija
„Trukmė“ ilgiau nei 7 minutes ir
kombinuotąjį režimą,
mikrobangų galia negali būti
didesnė kaip 600 W.
Galios nuostata
•
•
•
•
1 000 W
900 W
800 W
700 W
Likus 5 laipsniams iki nustatytos
temperatūros, girdimas garso signalas. Kai
baigiasi nustatytas laikas, vėl girdisi garso
signalas ir automatiškai išsijungia orkaitės ir
mikrobangų funkcija.
4. Nustatykite funkcijų rankenėlę ties
išjungimo padėtimi.
Maisto gaminimo naudojant skirtingas
galios nuostatas pavyzdžiai
Duomenys lentelėje yra tik orientacinio
pobūdžio.
Naudojimas
Skysčiams šildyti
Apkepti / apvirti prieš pradedant gaminti
Daržovėms virti
Želatinai ir sviestui tirpinti
• 600 W
• 500 W
Užšaldytiems patiekalams atšildyti ir pašildyti
Lėkštėse patiekiamiems patiekalams šildyti
Troškiniams virti
Patiekalams iš kiaušinių virti
• 400 W
• 300 W
• 200 W
Baigti virti įvairius patiekalus
Greitai gendantiems maisto produktams virti
Kūdikių maisteliui šildyti
Ryžiams brinkinti
Greitai gendantiems patiekalams šildyti
Sūriui lydyti
• 100 W
Mėsai, žuviai, duonai atšildyti
Sūriui, grietinei, sviestui atšildyti
Vaisiams ir pyragams (grietinėlės tortams) atšildyti
Mielinei tešlai kildinti
Šaltiems patiekalams ir gėrimams pašildyti
LIETUVIŲ
48
Laikrodžio funkcijos
Laikrodžio funkcijų lentelė
Laikrodžio funkcija
Naudojimo sritis
PAROS LAIKAS
Paros laikui nustatyti, pakeisti arba patikrinti. Žr. „Laiko
nustatymas“.
LAIKMATIS
Naudokite atgalinės atskaitos laikui nustatyti (iki 23 val.
59 min.). Ši funkcija neturi poveikio prietaiso veikimui.
Funkciją LAIKMATIS galite nustatyti bet kada, net jei
prietaisas yra išjungtas.
TRUKMĖ
Prietaiso veikimo trukmei nustatyti. Naudokite tik kai
nustatyta orkaitės funkcija.
PABAIGA
Nustatyti, kada prietaisas turi išsijungti. Naudokite tik
kai nustatyta orkaitės funkcija. Tuo pat metu galite naudoti funkcijas „Trukmė“ ir „Pabaiga“ („Laiko atidėjimas“), jeigu prietaisas vėliau bus įjungiamas ir išjungiamas automatiškai.
Kelis kartus paspauskite , kad
perjungtumėte laikrodžio
funkcijas.
Lakrodžio funkcijų nuostatoms
patvirtinti spauskite
arba
palaukite penkias sekundes, kol
jos bus patvirtintos automatiškai.
TRUKMĖS arba PABAIGOS funkcijos
nustatymas maisto gaminimo metu
1. Kelis kartus paspauskite mygtuką , kol
ekrane bus rodoma
arba
.
Ekrane mirksi
arba
.
2. Sukite temperatūros / mikrobangų
galios reguliavimo rankenėlę dešinės ar
kairėn, kad nustatytumėte vertes, ir
patvirtinimui spauskite .
Trukmės
pirmiausia nustatote minutes ir
po to valandas, o pabaigos funkcijai
pirmiausia nustatote valandas ir po to
minutes.
Pasibaigus laikui, 2 minutes girdimas garso
signalas. Ekrane mirksi simbolis
arba
ir laiko nuostata. Orkaitė išsijungia.
3. Paspauskite bet kurį mygtuką arba
atidarykite orkaitės dureles, kad
sustabdytumėte garso signalą.
Jeigu nustatydami funkcijos
TRUKMĖ
valandas
paspausite mygtuką ,
prietaisas pereis prie funkcijos
PABAIGA
nuostatos.
LAIKMATIS nustatymas
1. Pakartotinai spauskite , kol ekrane
pradės mirksėti ir „00“.
2. Pasukite temperatūros / mikrobangų
galios rankenėlę dešinėn arba kairėn,
kad nustatytumėte LAIKMATIS.
LIETUVIŲ
49
Pirmiausiai nustatykite sekundes, po to
minutes ir valandas.
Pradžioje laikas skaičiuojamas
minutėmis ir sekundėmis. Jeigu nustatote
ilgesnį nei 60 minučių laiką, ekrane
rodomas simbolis
.
Dabar prietaisas laiką skaičiuoja
valandomis ir minutėmis.
3. Funkcija LAIKMATIS įsijungs
automatiškai po penkių minučių.
Praėjus 90 % nustatyto laiko, pasigirs
garso signalai.
4. Pasibaigus nustatytam laikui, dvi
minutes girdimas garso signalas.
"Ekrane mirksi 00:00“ ir . Norėdami
išjungti garso signalą, paspauskite bet
kurį mygtuką.
Jeigu LAIKMATIS nustatote
veikiant TRUKMĖS
PABAIGOS
Atskaitos pirmyn laikmatis
Šį laikmatį naudokite stebėti, kiek laiko
orkaitė veikia.
vėl ir vėl, kol ekrane rodomas
Spauskite
laikas be laikrodžio simbolių.
Negalite naudoti atskaitos
pirmyn laikmačio, jeigu nustatyta
funkcija „Trukmė“
„Pabaiga“
arba
.
arba
funkcijai, ekrane
įsijungia simbolis
.
Priedų naudojimas
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos skyrius.
Priedų įstatymas
Naudokite tik tinkamus prikaistuvius ir
medžiagas.
ĮSPĖJIMAS! Žr. skyrių
„Mikrobangų režimas“.
Grotelės:
Įstumkite groteles tarp lentynos atramos
kreipiamųjų laikiklių ir įsitikinkite, kad
kojelės yra nukreiptos žemyn.
Kepimo skarda:
Įstumkite kepimo skardą tarp lentynėlės
kreipiamųjų laikiklių.
LIETUVIŲ
50
Apatinė stiklinė lėkštė:
DĖMESIO Mikrobangų krosnelės
apatinę stiklinę lėkštę naudokite
tik su mikrobangų funkcija.
Išimkite priedą, kai perjungsite
kitą funkciją, pvz., kepimą
mikrobangomis ant grotelių arba
kepimą ant grotelių.
Grotelės ir kepimo skarda kartu:
Įstumkite kepimo skardą tarp lentynos
atramos ir grotelių kreipiamųjų laikiklių.
Padėkite priedą ertmės apačioje. Uždėkite
maistą ant mikrobangų krosnelės apatinės
stiklinės lėkštės.
Mikrobangų krosnelės apatinę stiklinę
lėkštę visada naudokite tik kai mikrobangų
funkcija yra įjungta. Ji reikalinga maistui ar
skysčiams pašildyti.
ĮSPĖJIMAS! Prietaisui veikiant
mikrobangų krosnelės apatinė
stiklinė lėkštė gali įkaisti.
Mažas įlenkimas viršuje padidina
saugumą. Šie įlenkimai taip pat
apsaugos nuo apvirtimo. Aukštas
kraštas aplink lentynas neleidžia
prikaistuviams nuslysti.
Papildomos funkcijos
Užrakto nuo vaikų naudojimas
Kai užraktas nuo vaikų yra įjungtas,
prietaiso negalima netyčia įjungti.
1. Užtikrinkite, kad orkaitės funkcijų
rankenėlė būtų ties išjungimo padėtimi.
2. Paspauskite
ir tuo pačiu metu sukite
temperatūros / mikrobangų galios
rankenėlę į dešinę.
Girdisi garso signalas. Ekrane rodoma
SAFE .
Norėdami išjungti užrakto nuo vaikų
funkciją, pakartokite 2 veiksmą.
Orkaitės automatinis išsijungimas
Saugumo sumetimais prietaisas išsijungia
automatiškai po kurio laiko, jeigu veikia
orkaitės funkcija ir jūs nepakeitėte nuostatų.
LIETUVIŲ
Temperatūra (°C)
51
Išsijungimo laikas
(val.)
30–115
12,5
120–195
8,5
200–230
5,5
Po automatinio išsijungimo, visiškai išjunkite
prietaisą. Tada vėl galite jį įjungti.
Automatinis išsijungimas neveikia
naudojant šias funkcijas: trukmė,
pabaiga.
Likusio karščio indikatorius
Kai išjungiate prietaisą, ekrane rodomas
likusio karščio indikatorius , jeigu
temperatūra orkaitėje yra aukštesnė nei 40
°C. Pasukite temperatūros rankenėlę kairėn
ar dešinėn, kad matytumėte orkaitės
temperatūrą.
Aušinimo ventiliatorius
Kai prietaisas veikia, aušinimo ventiliatorius
įsijungia automatiškai, kad prietaiso
paviršiai išliktų vėsūs. Išjungus prietaisą,
orkaitės aušinimo ventiliatorius gali toliau
veikti tol, kol prietaisas atvės.
Apsauginis termostatas
Netinkamai naudojant prietaisą arba
sugedus jo sudedamosioms dalims, jis gali
pavojingai perkaisti. Norint to išvengti,
orkaitėje įrengtas apsauginis termostatas,
kuris nutraukia elektros tiekimą. Sumažėjus
temperatūrai, orkaitė vėl automatiškai
įjungiama.
Patarimai
Bendra informacija
• Kai įkaitinate, išimkite groteles ir skardas
iš orkaitės, kad ji kuo greičiau įkaistų.
• Prietaise yra keturios lentynų padėtys.
Lentynų padėtys skaičiuojamos nuo
prietaiso apačios.
• Šis prietaisas turi specialią sistemą,
užtikrinančią oro apykaitą ir nuolatinę
garų apytaką. Dėl tokios sistemos
maistas ruošiamas garų prisotintoje
aplinkoje, patiekalas būna minkštas
viduje ir apskrudęs iš išorės. Taip
sutrumpinamas maisto gaminimo laikas ir
sumažinamos energijos sąnaudos.
• Drėgmė gali kondensuotis prietaiso
viduje arba ant durelių stiklo plokščių.
Tai normalu. Prieš atidarydami prietaiso
dureles maisto gaminimo metu, visada
atsistokite atokiai nuo prietaiso. Jeigu
orkaitės viduje pastebėsite drėgmą,
porai minučių palikite dureles atidarytas.
• Po kiekvieno naudojimo išvalykite
prietaise susikaupusią drėgmę.
• Tiesiai ant prietaiso dugno nedėkite jokių
daiktų ir prietaiso dalių neuždenkite
aliuminio folija, kai naudojate (ne
mikrobangų orkaitės funkciją). Jei
nepaisysite šio nurodymo, gali pakisti
gaminimo rezultatai ir būti pažeistas
orkaitės emalis.
Pyragų kepimas
• Neatidarinėkite orkaitės durelių, kol
nepraėjo 3/4 kepimui skirto laiko.
• Jeigu kepate dviejose kepimo skardose
vienu metu, tarp jų palikite vieną laisvą
lygį.
Mėsos ir žuvies gaminimas
• Labai riebiam maistui naudokite gilų
kepimo indą, kad orkaitėje neliktų
neišvalomų dėmių.
• Prieš pjaustydami mėsą gabaliukais,
palaukite maždaug 15 minučių, kad
neištekėtų sultys.
LIETUVIŲ
52
• Kad kepimo metu orkaitėje nesusidarytų
per daug dūmų, į gilų kepimo indą
įpilkite šiek tiek vandens. Kad dūmai
nesikondensuotų, įpilkite vandens, kai tik
jis išdžiūsta.
Iš pradžių stebėkite rezultatus, kai
gaminate. Raskite tinkamiausias nuostatas
(kaitinimo nuostata, gaminimo trukmė ir
pan.) jūsų prikaistuviams, receptams ir
kiekiams, kai gaminate šiuo prietaisu.
Maisto ruošimo trukmė
Gaminimo trukmė priklauso nuo maisto tipo,
konsistencijos ir kiekio.
Kepimo lentelė
Kiekis
(kg)
Patiekalas
Funkcija Lentynos pa- Galia Temperatū- Laikas (min.)
dėtis
(vatais)
ra (°C)
0,75–1 Kiaulienos karka
(iš anksto išvirta)
1
200
150–170
60–75
1
Kepta veršiena
1
200
160–180
50–70
po
0,4–
0,5
Pusė viščiuko
1
200
190–210
25–40
1,5–2
Antis
1
200
180–200
45–65
1–1,5
Žuvis
1
200
210–220
30–45
-
Įdarytos daržovės
1
-
160–170
30–60
-
Biskvitinis pyragas
2
-
140–150
35–50
-
Trapios tešlos sausainiai
3
-
150–160
10–20
1
Lazanija
1
-
180–200
25–40
-
Duona (ruginė
duona)1)
2
-
pirmiausiai: pirmiausiai:
230
20
tada: 160– tada: 30–60
180
1
Pica (plonapadė)1)
3
-
200–230
1) Įkaitinkite orkaitę.
15–20
LIETUVIŲ
53
Ekonomiško maisto gaminimo naudojant
ventiliatorių lentelė
Gaminimo metu prietaiso dureles
atidarykite tik kai būtina.
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Bulvių plokštainis
180–200
60–75
2
Musaka
150–170
60–75
2
Lazanija
170–190
55–70
2
Obuolių pyragas
150–160
45–60
2
Balta duona
180–190
45–55
2
Maisto gaminimo mikrobangomis lentelė
Jeigu nenurodyta kitaip, dėkite maistą
ertmės apačioje, ant lėkštės arba indelyje.
Patiekalas
Žuvis
Galia (vatais)
Kiekis
Laikas
(min.)
Laukimo
laikas
(min.)
Pastabos
500
500 g
8–10
-
Kepkite uždengtą, kepdami kelis kartus apsukite indą.
Žuvies filė ga- 500
balėliai
500 g
6–8
-
Kepkite uždengtą, kepdami kelis kartus apsukite indą.
Šviežios daržovės1)
600
500 g
12–16
-
Pripilkite maždaug 50 ml
vandens, gaminkite uždengtas, laikui įpusėjus
pamaišykite.
Šaldytos daržovės 1)
600
500 g
14–18
-
Pripilkite maždaug 50 ml
vandens, gaminkite uždengtas, laikui įpusėjus
pamaišykite.
LIETUVIŲ
Patiekalas
54
Galia (vatais)
Kiekis
Laikas
(min.)
Laukimo
laikas
(min.)
Pastabos
Bulvės su lupenomis
1 000
800 g +
600 ml
5–7
300 W /
15–20
Gaminkite uždengtas,
laikui įpusėjus, pamaišykite.
Ryžiai
1 000
300 g +
600 ml
4–6
-
Gaminkite uždengtus,
laikui įpusėjus, pamaišykite.
Kukurūzų
spragėsiai
1 000
-
3–4
-
Padėkite kukurūzų spragėsius ant lėkštės apatiniame lygyje.
1) Visas daržoves gaminkite uždengtame inde.
Kombinuotosios funkcijos lentelė
Naudokite grilio ir mikrobangų funkcijas.
Patiekalas
Galia (va- Temperatūtais)
ra (°C)
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Pastabos
2 viščiuko pu- 300
sės (2 x 600 g)
220
40
2
Apverskite po 20 min.,
palaukite 5 min.
bulvių plokštainis (1 kg)
300
200
40
2
10 min. laukimo laikas.
Kiaulienos
sprandinė (1
100 g)
300
200
70
1
Apverskite, laukimo laikas 10 min.
Atšildymo lentelė
Patiekalas
Galia (vatais)
Kiekis (g)
Laikas
(min.)
Laukimo laikas (min.)
Pastabos
Nepjaustyti
mėsos gabalai
200
500
10–12
10–15
Patiekalo gaminimo
laikui įpusėjus, apverskite.
Malta mėsa
200
500
10–15
10–15
Įpusėjus laikui, apverskite, pašalinkite
atšilusias dalis.
LIETUVIŲ
Patiekalas
55
Galia (vatais)
Kiekis (g)
Laikas
(min.)
Laukimo laikas (min.)
Pastabos
Viščiukas
200
1 000
25–30
10–20
Įpusėjus laikui, apverskite, atšilusias
dalis uždenkite aliuminio folija.
Visa žuvis
100
500
10–15
15–20
Patiekalo gaminimo
laikui įpusėjus, apverskite.
Varškės pyragas
100
1 vienetas
2–4
15–20
Laikui įpusėjus, apverskite lėkštėje.
Duona
100
1 000 g
15–20
10–15
Patiekalo gaminimo
laikui įpusėjus, apverskite.
250
8–10
10–15
Atšildykite uždengtas, laikui įpusėjus,
pamaišykite.
Slyvos, vyšnios, 100
avietės, juodieji serbentai,
abrikosai
Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos skyrius.
Pastabos dėl valymo
• Prietaiso priekį valykite minkšta šluoste ir
šiltu vandeniu su valymo priemone.
• Metaliniams paviršiams valyti naudokite
tam skirtą valymo priemonę.
• Prietaiso vidų valykite po kiekvieno
naudojimo. Riebalų kaupimasis ar kiti
maisto likučiai gali sukelti gaisrą.
• Kruopščiai išvalykite maisto likučius ir
riebalus nuo ertmės viršaus.
• Įsisenėjusius nešvarumus valykite
specialiu orkaičių valikliu.
• Visus priedus išvalykite po kiekvieno
naudojimo ir palikite juos išdžiūti.
Valykite minkšta šluoste ir šiltu vandeniu
su valymo priemone.
• Jeigu turite neprisvylančių priedų,
neplaukite jų stipraus poveikio
priemonėmis, indaplovėje arba
naudodami aštrius daiktus. Tai gali
pažeisti neprisvylančią dangą.
Nerūdijančio plieno ar aliuminio prietaisai
Orkaitės dureles valykite tik
drėgna šluoste ar kempine.
Nusausinkite minkštu audiniu.
Nenaudokite plieno vilnos,
rūgšties arba šveičiamųjų
medžiagų, nes jos gali pažeisti
orkaitės paviršių. Orkaitės
valdymo skydelį valykite
vadovaudamiesi tais pačiais
perspėjimais.
Durelių tarpiklio valymas
• Reguliariai tikrinkite durelių tarpiklį.
Durelių tarpiklis yra aplink orkaitės
LIETUVIŲ
56
angos rėmą. Nenaudokite prietaiso,
jeigu durelių tarpiklis yra pažeistas.
Kreipkitės į techninio aptarnavimo
centrą.
• Durelių tarpiklį valykite minkšta šluoste su
šiltu vandeniu ir valymo priemone.
Lemputės keitimas
Patieskite audinį prietaiso viduje. Tai
apsaugo nuo lemputės stiklinio gaubtelio ir
orkaitės vidaus pažeidimų.
ĮSPĖJIMAS! Žūties nuo elektros
srovės pavojus! Atjunkite saugiklį
prieš keisdami lemputę.
Lemputė ir lemputės stiklinis
gaubtas gali būti karšti.
Lentynėlių išėmimas
Prieš atlikdami priežiūros darbus
patikrinkite, ar prietaisas atvėso. Galima
nusideginti.
DĖMESIO Halogeninę lemputę
visada suimkite skudurėliu, kad
ant lemputės neprisviltų riebalų
likučiai.
Norėdami išvalyti prietaisą, išimkite lentynų
atramas.
1. Atramas atsargiai ištraukite į viršų iš
priekinių laikiklių.
1
3
2
2. Atitraukite lentynos atramos priekinį
galą nuo šoninės sienelės.
3. Išimkite atramas iš galinių angų.
Įdėkite lentynėles atvirkščia tvarka.
1. Išjunkite prietaisą.
2. Išimkite saugiklius iš skirstomosios
saugiklių dėžutės arba išjunkite
jungtuvą.
3. Sukite stiklinį lemputės gaubtelį prieš
laikrodžio rodyklę ir nuimkite jį.
4. Nuvalykite stiklinį gaubtelį.
5. Pakeiskite orkaitės lemputę 25 W, 230 V
(50 Hz), 300 °C karščiui atsparia
orkaitės lempute (prijungimo tipas: G9).
6. Uždėkite stiklinį gaubtelį.
Trikčių šalinimas
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos skyrius.
Ką daryti, jeigu...
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Orkaitė nekaista.
Orkaitė yra išjungta.
Įjunkite orkaitę.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytas laikrodis.
Nustatykite laikrodį.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytos būtinos nuostatos.
Patikrinkite, ar nuostatos yra
tinkamos.
Orkaitė nekaista.
Suaktyvintas automatinis išjungimas.
Žr. skyrių „Automatinis išjungimas“.
LIETUVIŲ
57
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Orkaitė nekaista.
Įjungtas apsaugos nuo vaikų Žr. skyrių „Apsaugos nuo
užraktas.
vaikų užrakto naudojimas“.
Orkaitė nekaista.
Netinkamai uždarytos durelės.
Iki galo uždarykite dureles.
Orkaitė nekaista.
Perdegė saugiklis.
Patikrinkite, ar veikimas sutriko dėl saugiklio. Jeigu
saugiklis pakartotinai perdega, kreipkitės į kvalifikuotą
elektriką.
Lemputė nešviečia.
Perdegusi lemputė.
Pakeiskite lemputę.
Ant maisto produktų ir orkai- Pernelyg ilgam palikote patės viduje kaupiasi garai ir
tiekalą orkaitėje.
kondensatas.
Baigę gaminti, nepalikite
patiekalų orkaitėje ilgiau negu 15–20 minučių.
Ekrane rodoma ---°C
Uždarykite dureles, jeigu jos
vis dar atidarytos, sugrįžkite
prie išjungimo padėties ir vėl
nustatykite mikrobangų
funkciją.
Norite nustatyti mikrobangų
funkciją, bet durelės yra atidarytos arba mikrobangų
funkcija nustatyta ties 0 vatų.
Ekrane rodomas klaidos ko- Įvyko elektros gedimas.
das, kurio nėra šioje lentelėje.
Aptarnavimo duomenys
Jeigu patys negalite rasti problemos
sprendimo, kreipkitės į įgaliotąjį techninio
aptarnavimo centrą.
• Išjunkite orkaitę, naudodami namų saugiklį arba
apsauginį jungiklį skirstomojoje saugiklių dėžutėje,
ir vėl įjunkite.
• Jeigu ekrane vėl rodomas
klaidos kodas, kreipkitės į
įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
duomenų lentelėje. Duomenų lentelę rasite
prietaiso viduje, ant priekinio rėmo.
Nenuimkite duomenų lentelės nuo prietaiso
vidaus.
Duomenys, kuriuos būtina pateikti techninio
aptarnavimo centrui, nurodyti techninių
Rekomenduojame duomenis užsirašyti čia:
Modelis (MOD.)
.........................................
LIETUVIŲ
58
Rekomenduojame duomenis užsirašyti čia:
Gaminio numeris (PNC)
.........................................
Serijos numeris (S. N.)
.........................................
Techniniai duomenys
Techniniai duomenys
Matmenys (vidiniai)
Plotis
Aukštis
Ilgis
Naudojami tūriai
43 l
Kepimo skardos plotas
1424 cm²
Viršutinis kaitinamasis elementas
1900 W
Apatinis kaitinamasis elementas
1000 W
Grilis
1900 W
Žiedas
1650 W
Bendrasis galingumas
3000 W
Įtampa
220 - 240 V
Dažnis
50 Hz
Funkcijų skaičius
10
480 mm
217 mm
411 mm
APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas, pažymėtas
šiuo ženklu . Išmeskite pakuotę į
atitinkamą atliekų surinkimo konteinerį, kad
ji būtų perdirbta. Padėkite saugoti aplinką
bei žmonių sveikatą ir surinkti bei perdirbti
elektros ir elektronikos prietaisų atliekas.
Neišmeskite šiuo ženklu
pažymėtų
prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos
atliekų surinkimo punktą arba susisiekite su
vietnos savivaldybe dėl papildomos
informacijos.
59
LIETUVIŲ
„IKEA“ GARANTIJA
Kiek laiko galioja „IKEA“ garantija?
Ši garantija galioja penkis (5) metus nuo tos
dienos, kai įsigyjate prietaisą iš „IKEA“,
nebent prietaisas būtų pavadintas
„LAGAN“ – tokiu atveju jam taikoma dviejų
(2) metų garantija. Originalų gaminio
pirkimo čekį būtina išsaugoti kaip pirkimo
įrodymą. Jeigu prireiktų atlikti remonto
darbus pagal garantiją, prietaiso garantinis
laikotarpis nepratęsiamas.
Kuriems prietaisams penkių (5) metų
„IKEA“ garantija netaikoma?
Prietaisų „LAGAN“ asortimentui ir visiems
prietaisams, įsigytiems iš „IKEA“ iki 2007 m.
rugpjūčio 1 d.
Kas atliks techninį aptarnavimą?
Techninį aptarnavimą atliks arba pats
„IKEA“ techninio aptarnavimo paslaugų
teikėjas, arba įgaliotųjų techninio
aptarnavimo partnerių tinklas.
Kam galioja ši garantija?
Ši garantija galioja prietaiso gedimams,
atsiradusiems dėl konstrukcijos arba
medžiagų defektų; garantija įsigalioja nuo
gaminio pirkimo iš „IKEA“ datos. Ši
garantija galioja tik tuo atveju, jeigu
gaminiai naudojami namų ūkyje. Išimtys
išdėstytos skyriuje „Kam negalioja ši
garantija?“. Garantinio laikotarpio metu
bus padengiamos išlaidos už gedimo
pataisymą, pavyzdžiui, remontą, dalis,
darbą ir kelionės išlaidas, su sąlyga, kad
prietaisas bus prieinamas remontui be
ypatingų išlaidų. Šiomis sąlygomis galioja
ES direktyvos (Nr. 99/44/EG) ir atitinkami
vietos reglamentai. Pakeistos sugedę dalys
tampa „IKEA“ nuosavybe.
Ką „IKEA“ darys, kad išspręstų
problemą?
Paskirtasis „IKEA“ techninio aptarnavimo
paslaugų teikėjas patikrins gaminį ir savo
paties nuožiūra nuspręs, ar jam galioja ši
garantija. Jeigu „IKEA“ techninio
aptarnavimo paslaugų teikėjas
nusprendžia, kad garantija galioja, jis,
vadovaudamasis savo techninio
aptarnavimo paslaugų teikimo procedūra,
pats, savo nuožiūra, sugedusį gaminį arba
pataiso, arba pakeičia jį tokiu pačiu ar
panašiu gaminiu.
Kam ši garantija netaikoma?
• Esant įprastam nusidėvėijmui.
• Tyčinės žalos arba žalos dėl
neatsargumo atveju; žalai, kurios
priežastys – nesivadovavimas naudojimo
instrukcija, netinkamas montavimas arba
prijungimas prie netinkamos įtampos
elektros lizdo; žalai, kurios priežastys –
cheminė arba elektrocheminė reakcija,
rūdys, korozija arba vandens padarytai
žalai, įskaitant, bet neapsiribojant žala
dėl per didelio kalkių kiekio
vandentiekyje; žalai dėl anomalių
aplinkos sąlygų.
• Sunaudojamoms keičiamosioms dalims,
įskaitant maitinimo elementus ir
lemputes.
• Nefunkcinėms ir dekoratyvinėms dalims,
kurios neturi įtakos įprastam prietaiso
naudojimui, įskaitant bet kokius
įbrėžimus ir galimą spalvų pasikeitimą.
• Netyčinei žalai, padarytai pašaliniais
daiktais arba medžiagomis, valant arba
atkemšant filtrus, kanalizacijos sistemas
arba skalbimo/plovimo priemonių
stalčius.
• Žalai, padarytai šioms dalims:
keraminiam stiklui, priedams, indų ir stalo
reikmenų krepšiams, vandens tiekimo ir
kanalizacijos vamzdžiams, lemputėms ir
lempučių gaubtams, ekranams,
rankenėlėms, aptaisams ir aptaisų dalims
60
LIETUVIŲ
(nebent galima būtų įrodyti, kad tokią
žalą sukėlė gamybos defektai).
• Tais atvejais, kai meistro apsilankymo
metu gedimo rasti nepavyko.
• Tais atvejais, kai remontą atliko ne
įgaliotieji techninio aptarnavimo
paslaugų teikėjai ir (arba) ne partneris,
sudaręs sutartį su įgaliotaja techninio
aptarnavimo tarnyba, arba tuo atveju,
jeigu buvo naudotos ne originalios dalys.
• Remonto darbams atlikus netinkamą
montavimą arba sumontavus ne pagal
specifikaciją.
• Naudojus prietaisą ne namų ūkio
aplinkoje, t. y. naudojus profesionaliems
darbams.
• Žalai, padarytai pervežant. Jeigu
klientas veža gaminį į savo namus arba
kitu adresu, „IKEA“ nėra atsakinga už
žalą, kuri gali kilti transportavimo metu.
Visgi, jeigu gaminį kliento pristatymo
adresu veža „IKEA“, tuomet už šio
pristatymo metu gaminiui padarytą žalą
atlyginama pagal šią garantiją.
• Išlaidoms už pradinį „IKEA“ prietaiso
įrengimą. Visgi jeigu prietaisą pagal šios
garantijos sąlygas taiso arba keičia
„IKEA“ techninio aptarnavimo paslaugų
teikėjas arba jo įgaliotasis techninio
aptarnavimo paslaugų teikimo partneris,
techninio aptarnavimo paslaugų teikėjas
arba jo įgaliotasis techninio aptarnavimo
paslaugų teikimo partneris iš naujo
įrengia prietaisą arba, jeigu reikia,
įrengia pakeistą naują prietaisą.
Šis apribojimas negalioja nepriekaištingam
darbui, atliktam kvalifikuoto specialisto,
naudojusio savo originalias dalis, siekusio,
kad prietaisas atitiktų kitos ES šalies
techninių saugos specifikacijų reikalavimus.
Šalies įstatymų galiojimas
„IKEA“ garantija suteikia jums ypatingų
juridinių teisių, kurios apima arba viršija
vietos reikalavimus. Visgi šios sąlygos
jokiais būdais neapriboja vartotojų teisių,
išdėstytų nacionalinės teisės aktuose.
Galiojimo vieta
Prietaisams, įsigytiems vienoje ES šalyje ir
pervežtoms į kitą ES šalį, paslaugos
teikiamos pagal įprastas, toje kitoje šalyje
galiojančias garantines sąlygas.
Įsipareigojimas teikti paslaugas pagal
garantiją vykdomas tik tuo atveju, jeigu
prietaisas atitinka ir yra įrengtas pagal:
• technines šalies, kurioje pateikiama
garantinė pretenzija, specifikacijas;
• montavimo instrukciją ir vartotojo
vadove pateiktą saugos informaciją.
Pogarantinis „IKEA“ prietaisų techninis
aptarnavimas:
Nesivaržydami kreipkitės į
„IKEA“ pogarantinio techninio aptarnavimo
tarnybą, norėdami:
1. pateikti techninio aptarnavimo užklausą
pagal šią garantiją;
2. prašyti paaiškinti, kaip įmontuoti
„IKEA“ prietaisą numatytuose
„IKEA“ virtuvės balduose. Tarnyba
neteiks paaiškinimų, susijusių su:
• bendruoju „IKEA“ virtuvės baldų
montavimu;
• prijungimu prie elektros tinklo (jeigu
gaminys pateikiamas be elektros
kištuko ir maitinimo kabelio),
vandentiekio ir dujotiekio, nes šiuos
darbus privalo atlikti įgaliotasis
techninio aptarnavimo specialistas.
3. prašyti paaiškinti „IKEA“ prietaiso
vartotojo vadovo turinį ir jo technines
savybes.
Norėdami, kad mes užtikrintume jums
geriausią pagalbą, prieš kreipdamiesi į
mus, atidžiai perskaitykite montavimo
instrukciją ir (arba) šios informacinės
knygelės vartotojo vadovo skyrių.
Kaip susisiekti su mumis, jeigu jums reikia
mūsų techninio aptarnavimo paslaugos?
LIETUVIŲ
Visą „IKEA“ paskirtųjų kontaktų ir atitinkamų
tarptautinių telefonų numerių sąrašą rasite
paskutiniame šio vartotojo vadovo
puslapyje.
Norint, kad paslaugos būtų
teikiamos greičiau,
rekomenduojame skambinti
specialiais, šio vartotojo vadovo
pabaigoje nurodytais telefonų
numeriais. Prireikus pagalbos,
visada skambinkite numeriais,
kurių sąrašas pateiktas
konkretaus prietaiso informacinės
knygelės pabaigoje. Prieš
skambindami mums, būtinai
turėkite po ranka prietaiso
„IKEA“ prekės numerį (8
skaitmenų kodą), kurio jums
prireiks, norint gauti pagalbos.
IŠSAUGOKITE PIRKIMO ČEKĮ!
Tai jūsų pirkimo įrodymas, kurio
reikia, norint, kad galiotų ši
garantija. Atkreipkite dėmesį,
kad perkant prietaisus, čekyje
taip pat būna įrašytas kiekvienos
„IKEA“ prekės pavadinimas ir
numeris (8 skaitmenų kodas).
Reikia papildomos pagalbos?
Jeigu turėtumėte kokių nors papildomų
klausimų, nesusijusių su pogarantiniu
prietaisų aptarnavimu, skambinkite mūsų
artimiausios „IKEA“ parduotuvės pagalbos
telefono linija. Prieš kreipiantis į mus,
rekomenduojame atidžiai perskaityti
prietaiso dokumentaciją.
61
62
Country
België
Belgique
Phone number
070 246016
Call Fee
Opening time
Binnenlandse gesprekskosten
8 tot 20 Weekdagen
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
България
00359888164080
0035924274080
Такса за повикване от страната
От 9 до 18 ч в работни дни
Česká republika
246 019721
Cena za místní hovor
Danmark
70 15 09 09
Landstakst
8 až 20 v pracovních dnech
man. - fre. 09.00 - 20.00
lør. 09.00 - 16.00
1 søndag pr. måned, normalt første
søndag i måneden
Deutschland
+49 1806 33 45
32*
* 0,20 €/Verbindung aus dem Festnetz
max. 0,60 €/Verbindung
aus dem Mobilfunknetz
Werktags von 8.00 bis 20.00
Ελλάδα
211 176 8276
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
España
91 1875537
Tarifa de llamadas nacionales
De 8 a 20 en días laborables
France
0170 36 02 05
Tarif des appels nationaux
9 à 21. En semaine
Trošak poziva 27 lipa po minuti
radnim danom od ponedjeljka
do petka od 08:00 do 16:00
Hrvatska
00385 1 6323 339
Ireland
0 14845915
National call rate
8 till 20 Weekdays
Ísland
5880503
Innanlandsgjald fyrir síma
9 til 18. Virka daga
Italia
02 00620818
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος
22 030 529
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Lietuva
5 230 06 99
Nacionalinių pokalbių tarifai
Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00
Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45
Magyarország
061 998 0549
Belföldi díjszabás
Hétköznap 8 és 10 óra között
Nederland
0900 235 45 32
en/of
0900 BEL IKEA
15 cent/min., starttarief 4.54 cent
en gebruikelijke belkosten
ma - vr 08.00 - 20.00,
zat 09.00 - 20.00
(zondag gesloten)
Norge
815 22052
Takst innland
8 til 20 ukedager
Österreich
0810 300486
max. 10 Cent/min.
Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr
Polska
012 297 8787
Stawka wg taryfy krajowej
Od 8 do 20 w dni robocze
Portugal
211557985
Chamada Nacional
9 às 21. Dias de Semana
*excepto feriados
România
021 211 08 88
Tarif apel naţional
8 - 20 în zilele lucrătoare
Действующие телефонные тарифы
с 8 до 20 по рабочим дням
Время московское
Россия
8 495 6662929
Schweiz
Tarif für Anrufe im Bundesgebiet
8 bis 20 Werktage
Suisse
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
(02) 3300 2554
Cena vnútroštátneho hovoru
8 až 20 v pracovných dňoch
Suomi
030 6005203
Lankapuhelinverkosta
0,0835 €/puhelu + 0,032 €/min
Matkapuhelinverkosta 0,192 €/min
arkipäivisin 8.00 - 20.00
Sverige
0775 700 500
lokalsamtal (lokal taxa)
mån-fre 8.30 - 20.00
lör-sön 9.30 - 18.00
031 5500 324
Svizzera
Slovensko
Türkiye
212 244 0769
Ulusal arama ücreti
Hafta içi saat 09:00’dan 18:00’a kadar
Україна
044 586 2078
Міжміськи дзвінки платні
9 - 21 В робочі дні
United Kingdom
020 3347 0044
National call rate
9 till 21. Weekdays
Slovenija
www.ikea.com
Србија
www.ikea.com
*
63
867314767-E-252016
© Inter IKEA Systems B.V. 2016
21552
AA-1414783-2

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement