Progress | PES6065E | User manual | Progress PES6065E Handleiding

Gebruiksaanwijzing
User Manual
Notice d'utilisation
Benutzerinformation
Kookplaat
Hob
Table de cuisson
Kochfeld
PES6065E
2 Progress
INHOUDSOPGAVE
Veiligheidsinformatie
Veiligheidsvoorschriften
Beschrijving van het product
Dagelijks gebruik
Aanwijzingen en tips
2
3
6
6
6
Onderhoud en reiniging
Probleemoplossing
Montage
Technische informatie
Energiezuinigheid
7
7
8
9
9
Wijzigingen voorbehouden.
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en
gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk
voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie.
Bewaar de instructies van het apparaat voor toekomstig
gebruik.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar
en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke,
zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan
ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of
instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van
het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen.
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat
als het in werking is of afkoelt. Het apparaat is heet.
Als het apparaat is uitgerust met een kinderbeveiliging,
raden wij aan dit te activeren.
Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door
kinderen zonder toezicht.
Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt of onder
permanent toezicht.
Algemene veiligheid
•
Het apparaat en de toegankelijke onderdelen ervan worden
heet tijdens gebruik. De verwarmingselementen niet
aanraken.
Progress 3
•
•
•
•
•
•
•
•
Bedien het apparaat niet met een externe timer of een apart
afstandbedieningssysteem.
Zonder toezicht koken op een kookplaat met vet of olie kan
gevaarlijk zijn en brandgevaar opleveren.
Probeer brand nooit met water te blussen, maar schakel in
plaats daarvan het apparaat uit en bedek de vlam, d.w.z.
met een deksel of blusdeken.
Bewaar geen voorwerpen op de kookplaten.
Metalen voorwerpen, zoals messen, vorken, lepels en
deksels mogen niet op de kookplaat worden geplaatst,
aangezien ze heet kunnen worden.
Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon te
maken.
Als de glaskeramische / glazen oppervlakte gebarsten is,
schakel het apparaat dan uit om het risico op elektrische
schokken te voorkomen.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant, een
erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze
vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Montage
WAARSCHUWING! Alleen een
erkende installatietechnicus mag
het apparaat installeren.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen beschadigd
apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
• Houd de minimumafstand naar andere
apparaten en units in acht.
• Wees voorzichtig met het verplaatsen
van het apparaat, het is zwaar. Draag
altijd veiligheidshandschoenen.
• Dicht de oppervlakken af met kit om te
voorkomen dat ze gaan opzetten door
vocht.
• Bescherm de bodem van het apparaat
tegen stoom en vocht.
• Installeer het apparaat niet naast een
deur of onder een raam. Dit voorkomt
dat heet kookgerei van het apparaat valt
als de deur of het raam wordt geopend.
• Als het apparaat geïnstalleerd is boven
lades zorg er dan voor dat de ruimte
tussen de onderkant van het apparaat
en de bovenste lade voldoende is voor
luchtcirculatie.
• De onderkant van het apparaat kan heet
worden. Wij raden aan om een
onbrandbaar scheidingspaneel te
plaatsen onder het apparaat om te
voorkomen dat de onderkant kan
worden aangeraakt.
4 Progress
Aansluiting aan het
elektriciteitsnet
WAARSCHUWING! Gevaar
voor brand en elektrische
schokken.
• Alle elektrische aansluitingen moeten
door een gediplomeerd elektromonteur
worden gemaakt.
• Dit apparaat moet worden aangesloten
op een geaard stopcontact.
• Zorg er voordat de kookplaat wordt
aangesloten op een oven en voor het
aanleggen van de bedrading voor dat de
hoofdterminals van beide apparaten niet
onder stroom staan.
• Controleer of de elektrische informatie
op het typeplaatje overeenkomt met de
stroomvoorziening. Zo niet, neem dan
contact op met een elektromonteur.
• Zorg ervoor dat het apparaat correct is
geïnstalleerd. Losse en onjuiste
stroomkabels of stekkers (indien van
toepassing) kunnen ervoor zorgen dat
de contactklem te heet wordt.
• Gebruik de juiste stroomkabel.
• Voorkom dat de stroomkabels verstrikt
raken.
• Zorg ervoor dat er een
schokbescherming wordt geïnstalleerd.
• Gebruik het klem om spanning op het
snoer te voorkomen.
• Zorg ervoor dat de stroomkabel of
stekker (indien van toepassing) het hete
apparaat of heet kookgerei niet aanraakt
als u het apparaat op de nabijgelegen
contactdozen aansluit
• Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
• Zorg dat u de hoofdstekker (indien van
toepassing) of kabel niet beschadigt.
Neem contact op met onze serviceafdeling of een elektromonteur om een
beschadigde hoofdkabel te vervangen.
• De schokbescherming van delen onder
stroom en geïsoleerde delen moet op
zo'n manier worden bevestigd dat het
niet zonder gereedschap kan worden
verplaatst.
• Steek de stekker pas in het stopcontact
als de installatie is voltooid. Zorg ervoor
•
•
•
•
dat het netsnoer na installatie bereikbaar
is.
Sluit de stroomstekker niet aan op een
losse stroomaansluiting.
Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd aan
de stekker.
Gebruik alleen de juiste isolatieapparaten: stroomonderbrekers,
zekeringen (schroefzekeringen moeten
uit de houder worden verwijderd),
aardlekschakelaars en contactgevers.
De elektrische installatie moet een
isolatieapparaat bevatten waardoor het
apparaat volledig van het lichtnet
afgesloten kan worden. Het
isolatieapparaat moet een
contactopening hebben met een
minimale breedte van 3 mm.
Gebruik
WAARSCHUWING! Gevaar op
letsel, brandwonden of
elektrische schokken.
• Verwijder voor gebruik (indien van
toepassing) de verpakking, labels en
beschermfolie.
• Gebruik dit apparaat in een
huishoudelijke omgeving.
• De specificatie van het apparaat mag
niet worden veranderd.
• Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen
niet geblokkeerd zijn.
• Laat het apparaat tijdens het gebruik niet
onbeheerd achter.
• Zet de kookzone op "uit" na elk gebruik.
• Leg geen bestek of pannendeksels op
de kookzones. Deze kunnen heet
worden.
• Bedien het apparaat niet met natte
handen of als het contact maakt met
water.
• Het apparaat mag niet worden gebruikt
als werkblad of aanrecht.
• Sluit het apparaat direct af van de
stroomtoevoer als het oppervlak van het
apparaat gebroken is. Dit om elektrische
schokken te voorkomen.
• Als u eten in de hete olie doet, kan het
spatten.
Progress 5
WAARSCHUWING! Risico op
brand en explosie
• Verhitte vetten en olie kunnen
ontvlambare damp afgeven. Houd
vlammen of verwarmde voorwerpen uit
de buurt van vet en olie als u er mee
kookt.
• De dampen die hete olie afgeeft kunnen
spontane ontbranding veroorzaken.
• Gebruikte olie die voedselresten bevat
kan brand veroorzaken bij een lagere
temperatuur dan olie die voor de eerste
keer wordt gebruikt.
• Plaats geen ontvlambare producten of
items die vochtig zijn door ontvlambare
producten in, bij of op het apparaat.
WAARSCHUWING! Risico op
schade aan het apparaat.
• Zet geen heet kookgerei op het
bedieningspaneel.
• Laat kookgerei niet droogkoken.
• Laat geen voorwerpen of kookgerei op
het apparaat vallen. Het oppervlak kan
beschadigen.
• Activeer de kookzones niet met lege
pannen of zonder pannen erop.
• Geen aluminiumfolie op het apparaat
leggen.
• Pannen van gietijzer, aluminium of met
beschadigde bodems kunnen krassen
veroorzaken in het glas / glaskeramiek.
Til deze voorwerpen altijd op als u ze
moet verplaatsen op het kookoppervlak.
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd om
mee te koken. Het mag niet worden
gebruikt voor andere doeleinden, zoals
het verwarmen van een kamer.
Onderhoud en reiniging
• Reinig het apparaat regelmatig om te
voorkomen dat het materiaal van het
oppervlak achteruitgaat.
• Schakel het apparaat uit en laat het
afkoelen voordat u het schoonmaakt.
• Trek voor onderhoudswerkzaamheden
de stekker uit het stopcontact.
• Gebruik geen waterstralen of stoom om
het apparaat te reinigen.
• Maak het apparaat schoon met een
vochtige, zachte doek. Gebruik alleen
neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik
geen schuurmiddelen, schuursponsjes,
oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
Verwijdering
WAARSCHUWING! Gevaar
voor letsel of verstikking.
• Neem contact met uw plaatselijke
overheid voor informatie m.b.t. correcte
afvalverwerking van het apparaat.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snij het netsnoer van het apparaat af en
gooi dit weg.
Servicedienst
• Neem contact op met een erkende
servicedienst voor reparatie van het
apparaat.
• Gebruik uitsluitend originele
reserveonderdelen.
6 Progress
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
Indeling kookplaat
1
1
1
2
1 Kookzone
2 Restwarmte-indicatie
1
Restwarmte-indicatie
WAARSCHUWING! Er bestaat
verbrandingsgevaar door
restwarmte.
Het lampje gaat aan wanneer een
kookzone heet wordt.
DAGELIJKS GEBRUIK
WAARSCHUWING! Raadpleeg
de hoofdstukken Veiligheid.
Gebruik van de kookplaat
U bedient de kookplaat met de knoppen
van de oven. Het hoofdstuk "Dagelijks
gebruik" van de oven vertelt u hoe u de
kookplaat moet gebruiken.
Tiptoets gebruiken:
Om de buitenste ring in te schakelen:
raak de tiptoets aan. Het controlelampje
gaat branden.
Om de buitenste ring uit te schakelen:
raak de tiptoets aan tot het indicatielampje
uit gaat.
In- en uitschakelen van de
buitenste ringen
Het verwarmingsvlak kan worden
aangepast aan de grootte van de pannen.
AANWIJZINGEN EN TIPS
WAARSCHUWING! Raadpleeg
de hoofdstukken Veiligheid.
Kookgerei
De bodem van het kookgerei
moet zo dik en vlak mogelijk zijn.
Kookgerei gemaakt van
geëmailleerd staal of met
aluminium of kopperen bodems,
kunnen tot verkleuringen leiden
van de glazen keramische
kookplaat.
Progress 7
ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING! Raadpleeg
de hoofdstukken Veiligheid.
Algemene informatie
• Reinig de kookplaat na elk gebruik.
• Gebruik altijd pannen met een schone
bodem.
• Krassen of donkere vlekken op de
oppervlakte hebben geen invloed op de
werking van de kookplaat.
• Gebruik een specifiek
schoonmaakmiddel voor het oppervlak
van de kookplaat.
• Gebruik een speciale schraper voor de
glazen plaat.
gerechten. Anders kan het vuil de
kookplaat beschadigen. Plaats de
speciale schraper schuin op de glazen
plaat en verwijder resten door het blad
over het oppervlak te schuiven.
• Verwijder nadat de kookplaat
voldoende is afgekoeld: kalk- en
waterkringen, vetspatten en
metaalachtig glanzende verkleuringen.
Reinig de kookplaat met een vochtige
doek en een beetje afwasmiddel. Droog
de kookplaat na reiniging af met een
zachte doek.
De kookplaat schoonmaken
• Verwijder direct: gesmolten plastic,
gesmolten folie en suikerhoudende
PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING! Raadpleeg
de hoofdstukken Veiligheid.
Problemen oplossen
Probleem
Mogelijke oorzaak
oplossing
U kunt de kookplaat niet inschakelen of bedienen.
De zekering is doorgebrand.
Controleer of de zekering de
oorzaak van de storing is. Als
de zekeringen keer op keer
doorslaan, neemt u contact
op met een erkende installateur.
Restwarmte-indicatie gaat
niet branden.
De zone is niet heet, omdat
hij slechts kortstondig is bediend.
Als de kookzone lang genoeg
in werking is geweest om
heet te zijn, neemt u contact
op met de klantenservice.
Er is een donker deel
op de meervoudige zone.
Het is normaal dat er een
donker deel is op de meervoudige zone.
8 Progress
Als u het probleem niet kunt
oplossen...
Als u het probleem zelf niet kunt oplossen,
neem dan contact op met uw leverancier of
met de klantenservice. Zie voor deze
gegevens het typeplaatje. Geef ook de
driecijferige code voor het glaskeramiek
(bevindt zich op de hoek van het glazen
oppervlak) en de foutmelding die wordt
weergegeven. Controleer of u de kookplaat
op de juiste manier gebruikt hebt. Bij onjuist
gebruik van het apparaat wordt het bezoek
van de onderhoudstechnicus van de
klantenservice of de vakhandelaar in
rekening gebracht, zelfs tijdens de
garantieperiode. De instructies over het
service center en de garantiebepalingen
vindt u in het garantieboekje.
MONTAGE
WAARSCHUWING! Raadpleeg
de hoofdstukken Veiligheid.
Voor montage
Voordat u de kookplaat installeert, dient u
de onderstaande informatie van het
typeplaatje te noteren. Het typeplaatje
bevindt zich onderop de kookplaat.
Serienummer ...........................
Ingebouwde kookplaten
Inbouwkookplaten mogen alleen worden
gebruikt nadat zij ingebouwd zijn in
geschikte inbouwunits of werkbladen die
aan de normen voldoen.
Assemblage
min.
500mm
min.
50mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
Progress 9
min.
28 mm
TECHNISCHE INFORMATIE
Typeplaatje
Model PES6065E
Type58 AAD 65 ZO
PNC productnummer 949 594 322 00
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Vervaardigd in Duitsland
7.6 kW
Ser.nr. .................
PROGRESS
Specificatie kookzones
Kookzone
Nominaal vermogen (max
warmte-instelling) [W]
Diameter van de kookzone
[mm]
Linksvoor
750 / 2200
120 / 210
Linksachter
1200
145
Rechtsvoor
1800
180
Rechtsachter
1500 / 2400
170 / 265
Gebruik voor optimale kookresultaten
kookgerei dat niet groter is dan de diameter
van de kookzone.
ENERGIEZUINIGHEID
Productinformatie volgens EU-richtlijn 66/2014
Modelidentificatie
PES6065E
Type kooktoestel
Ingebouwde
kookplaat
10 Progress
Aantal kookzones
4
Verwarmingstechnologie
Stralingswarmte
Diameter ronde kookzones (Ø)
Linksvoor
Linksachter
Rechtsvoor
21,0 cm
14,5 cm
18,0 cm
Lengte (L) en breedte (B) van niet-circulaire kookzone
Rechtsachter
L 17,0 cm
B 26,5 cm
Energieverbruik per kookzone (EC electric cooking)
Linksvoor
Linksachter
Rechtsvoor
Rechtsachter
173,6 Wh / kg
182,6 Wh / kg
175,8 Wh / kg
180,2 Wh / kg
Energieverbruik van de kookplaat (EC electric hob)
EN 60350-2 - Elektrische huishoudelijke
kookapparaten - Deel 2: Kookplaten Methodes voor het meten van de prestatie
Energiebesparing
U kunt elke dag energie besparen tijdens
het koken door de onderstaande tips te
volgen.
• Warm alleen de hoeveelheid water op
die u nodig heeft.
• Doe indien mogelijk altijd een deksel op
het kookgerei.
178,1 Wh / kg
• Zet uw kookgerei op de kookzone
voordat u deze activeert.
• De bodem van het kookgerei moet
dezelfde afmeting hebben als de
kookzone.
• Zet kleiner kookgerei op kleinere
kookzones.
• Plaats het kookgerei precies in het
midden van de kookzone.
• Gebruik de restwarmte om het eten
warm te houden of te smelten.
MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool .
Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen. Help
om het milieu en de volksgezondheid te
beschermen en recycle het afval van
elektrische en elektronische apparaten.
Gooi apparaten gemarkeerd met het
symbool niet weg met het huishoudelijk
afval. Breng het product naar het
milieustation bij u in de buurt of neem
contact op met de gemeente.
Progress 11
CONTENTS
Safety information
Safety instructions
Product description
Daily use
Hints and tips
11
12
14
15
15
Care and cleaning
Troubleshooting
Installation
Technical information
Energy efficiency
15
16
16
17
18
Subject to change without notice.
SAFETY INFORMATION
Before the installation and use of the appliance, carefully read
the supplied instructions. The manufacturer is not responsible
if an incorrect installation and use causes injuries and
damages. Always keep the instructions with the appliance for
future reference.
Children and vulnerable people safety
•
•
•
•
•
•
•
This appliance can be used by children aged from 8 years
and above and persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and knowledge if
they have been given supervision or instruction concerning
use of the appliance in a safe way and understand the
hazards involved.
Do not let children play with the appliance.
Keep all packaging away from children.
Keep children and pets away from the appliance when it
operates or when it cools down. Accessible parts are hot.
If the appliance has a child safety device, we recommend
you activate it.
Cleaning and user maintenance shall not be made by
children without supervision.
Children of less than 3 years should be kept away unless
continuously supervised.
General Safety
•
The appliance and its accessible parts become hot during
use. Do not touch the heating elements.
12 Progress
•
•
•
•
•
•
•
•
Do not operate the appliance by means of an external timer
or separate remote-control system.
Unattended cooking on a hob with fat or oil can be
dangerous and may result in fire.
Never try to extinguish a fire with water, but switch off the
appliance and then cover flame e.g. with a lid or a fire
blanket.
Do not store items on the cooking surfaces.
Metallic objects such as knives, forks, spoons and lids
should not be placed on the hob surface since they can get
hot.
Do not use a steam cleaner to clean the appliance.
If the glass ceramic surface / glass surface is cracked,
switch off the appliance to avoid the possibility of electric
shock.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, an authorized Service or similarly qualified
persons in order to avoid a hazard.
SAFETY INSTRUCTIONS
Installation
WARNING! Only a qualified
person must install this
appliance.
• Remove all the packaging.
• Do not install or use a damaged
appliance.
• Obey the installation instruction supplied
with the appliance.
• Keep the minimum distance from the
other appliances and units.
• Always be careful when you move the
appliance because it is heavy. Always
wear safety gloves.
• Seal the cut surfaces with a sealant to
prevent moisture to cause swelling.
• Protect the bottom of the appliance from
steam and moisture.
• Do not install the appliance adjacent to a
door or under a window. This prevents
hot cookware to fall from the appliance
when the door or the window is opened.
• If the appliance is installed above
drawers make sure that the space,
between the bottom of the appliance
and the upper drawer, is sufficient for air
circulation.
• The bottom of the appliance can get hot.
Make sure to install a non-combustile
separation panel under the appliance to
prevent access to the bottom.
Electrical Connection
WARNING! Risk of fire and
electrical shock.
• All electrical connections should be
made by a qualified electrician.
• The appliance must be earthed.
• Before connecting the hob to an oven
and before every wiring make sure the
main terminals of both appliances are
not live.
• Make sure that the electrical information
on the rating plate agrees with the
Progress 13
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
power supply. If not, contact an
electrician.
Make sure the appliance is installed
correctly. Loose and incorrect electricity
mains cable or plug (if applicable) can
make the terminal become too hot.
Use the correct electricity mains cable.
Do not let the electricity mains cable
tangle.
Make sure that a shock protection is
installed.
Use the strain relief clamp on the cable.
Make sure the mains cable or plug (if
applicable) does not touch the hot
appliance or hot cookware, when you
connect the appliance to the near
sockets
Do not use multi-plug adapters and
extension cables.
Make sure not to cause damage to the
mains plug (if applicable) or to the mains
cable. Contact our Authorised Service
Centre or an electrician to change a
damaged mains cable.
The shock protection of live and
insulated parts must be fastened in such
a way that it cannot be removed without
tools.
Connect the mains plug to the mains
socket only at the end of the installation.
Make sure that there is access to the
mains plug after the installation.
If the mains socket is loose, do not
connect the mains plug.
Do not pull the mains cable to
disconnect the appliance. Always pull
the mains plug.
Use only correct isolation devices: line
protecting cut-outs, fuses (screw type
fuses removed from the holder), earth
leakage trips and contactors.
The electrical installation must have an
isolation device which lets you
disconnect the appliance from the mains
at all poles. The isolation device must
have a contact opening width of
minimum 3 mm.
Use
WARNING! Risk of injury, burns
and electrical shock.
• Remove all the packaging, labelling and
protective film (if applicable) before first
use.
• Use this appliance in a household
environment.
• Do not change the specification of this
appliance.
• Make sure that the ventilation openings
are not blocked.
• Do not let the appliance stay unattended
during operation.
• Set the cooking zone to “off” after each
use.
• Do not put cutlery or saucepan lids on
the cooking zones. They can become
hot.
• Do not operate the appliance with wet
hands or when it has contact with water.
• Do not use the appliance as a work
surface or as a storage surface.
• If the surface of the appliance is
cracked, disconnect immediately the
appliance from the power supply. This to
prevent an electrical shock.
• When you place food into hot oil, it may
splash.
WARNING! Risk of fire and
explosion
• Fats and oil when heated can release
flammable vapours. Keep flames or
heated objects away from fats and oils
when you cook with them.
• The vapours that very hot oil releases
can cause spontaneous combustion.
• Used oil, that can contain food
remnants, can cause fire at a lower
temperature than oil used for the first
time.
• Do not put flammable products or items
that are wet with flammable products in,
near or on the appliance.
WARNING! Risk of damage to
the appliance.
• Do not keep hot cookware on the
control panel.
14 Progress
• Do not let cookware to boil dry.
• Be careful not to let objects or cookware
fall on the appliance. The surface can be
damaged.
• Do not activate the cooking zones with
empty cookware or without cookware.
• Do not put aluminium foil on the
appliance.
• Cookware made of cast iron, aluminium
or with a damaged bottom can cause
scratches on the glass / glass ceramic.
Always lift these objects up when you
have to move them on the cooking
surface.
• This appliance is for cooking purposes
only. It must not be used for other
purposes, for example room heating.
• Do not use water spray and steam to
clean the appliance.
• Clean the appliance with a moist soft
cloth. Only use neutral detergents. Do
not use abrasive products, abrasive
cleaning pads, solvents or metal objects.
Care and cleaning
Service
• Clean regularly the appliance to prevent
the deterioration of the surface material.
• Deactivate the appliance and let it cool
down before you clean it.
• Disconnect the appliance from the
electrical supply before maintenance.
• To repair the appliance contact an
Authorised Service Centre.
• Use original spare parts only.
Disposal
WARNING! Risk of injury or
suffocation.
• Contact your municipal authority for
information on how to discard the
appliance correctly.
• Disconnect the appliance from the mains
supply.
• Cut off the mains cable and discard it.
PRODUCT DESCRIPTION
Cooking surface layout
1
1
1
2
1 Cooking zone
2 Residual heat indicator
1
Residual heat indicator
WARNING! There is a risk of
burns from residual heat.
The indicator comes on when a cooking
zone is hot.
Progress 15
DAILY USE
WARNING! Refer to Safety
chapters.
Operating the hob
You operate the hob with the knobs of the
oven. The "Daily use" chapter for the oven
tells how to operate the hob.
Use sensor field:
To activate the outer ring: touch the
sensor field. The indicator comes on.
To deactivate the outer ring: touch the
sensor field until the indicator goes out.
Activating and deactivating the
outer rings
You can adjust the surface you cook to the
dimension of the cookware.
HINTS AND TIPS
WARNING! Refer to Safety
chapters.
Cookware
The bottom of the cookware
must be as thick and flat as
possible.
Cookware made of enamelled
steel and with aluminium or
copper bottoms can cause the
colour change on the glassceramic surface.
CARE AND CLEANING
WARNING! Refer to Safety
chapters.
General information
• Clean the hob after each use.
• Always use cookware with clean bottom.
• Scratches or dark stains on the surface
have no effect on how the hob operates.
• Use a special cleaner applicable for the
surface of the hob.
• Use a special scraper for the glass.
Cleaning the hob
• Remove immediately: melted plastic,
plastic foil, and food with sugar. If not,
the dirt can cause damage to the hob.
Put the special scraper on the glass
surface at an acute angle and move the
blade on the surface.
• Remove when the hob is sufficiently
cool: limescale rings, water rings, fat
stains, shiny metallic discoloration. Clean
the hob with a moist cloth and some
detergent. After cleaning, rub the hob
dry with a soft cloth.
16 Progress
TROUBLESHOOTING
WARNING! Refer to Safety
chapters.
What to do if...
Problem
Possible cause
Remedy
You cannot activate or operate the hob.
The fuse is released.
Make sure that the fuse is the
cause of the malfunction. If
the fuse releases again and
again, contact a qualified
electrician.
Residual heat indicator does
not come on.
The zone is not hot because
it operated only for a short
time.
If the zone operated sufficiently long to be hot, speak
to an Authorised Service
Centre.
There is a dark area on
the multiple zone.
It is normal that there is a
dark area on the multiple
zone.
If you cannot find a solution...
If you cannot find a solution to the problem
yourself, contact your dealer or an
Authorised Service Centre. Give the data
from the rating plate. Give also three digit
letter code for the glass ceramic (it is in the
corner of the glass surface) and an error
message that comes on. Make sure, you
operated the hob correctly. If not the
servicing by a service technician or dealer
will not be free of charge, also during the
warranty period. The instructions about the
Service Centre and conditions of guarantee
are in the guarantee booklet.
INSTALLATION
WARNING! Refer to Safety
chapters.
Before the installation
Before you install the hob, write down the
information bellow from the rating plate.
The rating plate is on the bottom of the
hob.
Serial number ...........................
Built-in hobs
Only use the built-in hobs after you
assemble the hob into correct built-in units
and work surfaces that align to the
standards.
Progress 17
Assembly
min.
500mm
R 5mm
min.
50mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
min.
28 mm
TECHNICAL INFORMATION
Rating plate
Modell PES6065E
Typ 58 AAD 65 ZO
PNC 949 594 322 00
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Made in Germany
7.6 kW
Ser.Nr. .................
PROGRESS
Cooking zones specification
Cooking zone
Left front
Nominal Power (Max heat setting) [W]
750 / 2200
Cooking zone diameter [mm]
120 / 210
18 Progress
Cooking zone
Nominal Power (Max heat setting) [W]
Cooking zone diameter [mm]
Left rear
1200
145
Right front
1800
180
Right rear
1500 / 2400
170 / 265
For optimal cooking results use cookware
not larger than the diameter of the cooking
zone.
ENERGY EFFICIENCY
Product information according to EU 66/2014
Model identification
PES6065E
Type of hob
Built-In Hob
Number of cooking zones
4
Heating technology
Radiant Heater
Diameter of circular cooking zones (Ø)
Left front
Left rear
Right front
21.0 cm
14.5 cm
18.0 cm
Lenght (L) and width (W) of non circular cooking
zone
Right rear
L 17.0 cm
W 26.5 cm
Energy consumption per cooking zone (EC electric
cooking)
Left front
Left rear
Right front
Right rear
173.6 Wh / kg
182.6 Wh / kg
175.8 Wh / kg
180.2 Wh / kg
Energy consumption of the hob (EC electric hob)
EN 60350-2 - Household electric cooking
appliances - Part 2: Hobs - Methods for
measuring performance
Energy saving
You can save energy during everyday
cooking if you follow below hints.
• When you heat up water, use only the
amount you need.
• If it is possible, always put the lids on the
cookware.
178.1 Wh / kg
• Before you activate the cooking zone
put the cookware on it.
• The cookware bottom should have the
same diameter as the cooking zone.
• Put the smaller cookware on the smaller
cooking zones.
• Put the cookware directly in the centre
of the cooking zone.
• Use the residual heat to keep the food
warm or to melt it.
Progress 19
ENVIRONMENT CONCERNS
Recycle the materials with the symbol .
Put the packaging in applicable containers
to recycle it. Help protect the environment
and human health and to recycle waste of
electrical and electronic appliances. Do not
dispose appliances marked with the symbol
with the household waste. Return the
product to your local recycling facility or
contact your municipal office.
20 Progress
TABLE DES MATIÈRES
Consignes de sécurité
Instructions de sécurité
Description de l'appareil
Utilisation quotidienne
Conseils
20
21
24
24
24
Entretien et nettoyage
En cas d'anomalie de fonctionnement
Installation
Caractéristiques techniques
Rendement énergétique
25
25
26
27
28
Sous réserve de modifications.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement
les instructions fournies. Le fabricant ne peut être tenu pour
responsable des dommages et blessures liés à une mauvaise
installation ou utilisation. Conservez toujours cette notice avec
votre appareil pour vous y référer ultérieurement.
Sécurité des enfants et des personnes vulnérables
•
•
•
•
•
•
•
Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au
moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités
physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées
d’expérience ou de connaissance, s’ils (si elles) sont
correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à
l’utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été
données et si les risques encourus ont été appréhendées.
Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.
Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants.
Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil
lorsqu'il est en cours de fonctionnement ou lorsqu'il refroidit.
Les parties accessibles sont chaudes.
Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité enfants,
nous vous recommandons de l'activer.
Le nettoyage et l’entretien par l'usager ne doivent pas être
effectués par des enfants sans surveillance.
Les enfants de moins de 3 ans, sans surveillance, doivent
être tenus à l'écart de l'appareil.
Progress 21
Sécurité générale
•
•
•
•
•
•
•
•
•
L'appareil et ses parties accessibles deviennent chauds
pendant son fonctionnement. Ne touchez pas les
résistances.
Ne faites pas fonctionner l'appareil avec un minuteur externe
ou un système de commande à distance.
Il peut être dangereux de laisser chauffer de la graisse ou de
l'huile sans surveillance sur une table de cuisson car cela
pourrait provoquer un incendie.
N'essayez jamais d'éteindre un feu avec de l'eau. Éteignez
l'appareil puis couvrez les flammes, par exemple avec un
couvercle ou une couverture ignifuge.
N'entreposez rien sur les surfaces de cuisson.
Ne posez pas d'objets métalliques tels que couteaux,
fourchettes, cuillères ou couvercles sur la table de cuisson
car ils pourraient chauffer.
N'utilisez pas de nettoyeur vapeur pour nettoyer l'appareil.
Si la surface vitrocéramique est fissurée, éteignez l'appareil
pour éviter tout risque d'électrocution.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, un service de maintenance agréé
ou un technicien qualifié afin d'éviter tout danger.
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
Instructions d’installation
AVERTISSEMENT! L'appareil
doit être installé uniquement par
un professionnel qualifié.
• Retirez l'intégralité de l'emballage
• N'installez pas et ne branchez pas un
appareil endommagé.
• Suivez scrupuleusement les instructions
d'installation fournies avec l'appareil.
• Respectez l'espacement minimal requis
par rapport aux autres appareils et
éléments.
• Soyez toujours vigilants lorsque vous
déplacez l'appareil car il est lourd.
Portez toujours des gants de sécurité.
• Isolez les surfaces découpées à l'aide
d'un matériau d'étanchéité pour éviter
que la moisissure ne provoque des
gonflements.
• Protégez la partie inférieure de l'appareil
de la vapeur et de l'humidité.
• N'installez pas l'appareil près d'une
porte ou sous une fenêtre. Les récipients
chauds risqueraient de tomber de
l'appareil lors de l'ouverture de celles-ci.
• Si l'appareil est installé au-dessus de
tiroirs, assurez-vous qu'il y a
suffisamment d'espace entre le fond de
l'appareil et le tiroir supérieur pour que
l'air puisse circuler.
• Le dessous de l'appareil peut devenir
très chaud. Veillez à installer un panneau
22 Progress
de séparation ignifuge sous l'appareil
pour en bloquer l'accès.
Branchement électrique
•
AVERTISSEMENT! Risque
d'incendie ou d'électrocution.
• L'ensemble des branchements
électriques doit être effectué par un
technicien qualifié.
• L'appareil doit être relié à la terre.
• Avant de raccorder une table de cuisson
à un four et avant de brancher les
câbles, assurez-vous que les bornes
principales des deux appareils sont hors
tension.
• Vérifiez que les données électriques
figurant sur la plaque signalétique
correspondent à celles de votre réseau.
Si ce n'est pas le cas, contactez un
électricien.
• Assurez-vous que l'appareil est bien
installé. Un câble d'alimentation lâche et
inapproprié ou une fiche (si présente)
non serrée peuvent être à l'origine d'une
surchauffe des bornes.
• Utilisez le câble d'alimentation électrique
approprié.
• Ne laissez pas le câble d'alimentation
s'emmêler.
• Assurez-vous qu'une protection antiélectrocution est installée.
• Utilisez un collier anti-traction sur le
câble.
• Assurez-vous que le câble
d'alimentation ou la fiche (si présente)
n'entrent pas en contact avec les
surfaces brûlantes de l'appareil ou les
récipients brûlants lorsque vous
branchez l'appareil à des prises
électriques situées à proximité.
• N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises
ni de rallonges.
• Veillez à ne pas endommager la fiche
secteur (si présente) ni le câble
d'alimentation. Contactez notre centre
de maintenance agréé ou un électricien
pour remplacer le câble d'alimentation
s'il est endommagé.
• La protection contre les chocs des
parties sous tension et isolées doit être
•
•
•
•
fixée de telle manière qu'elle ne puisse
pas être enlevée sans outils.
Ne connectez la fiche d'alimentation
secteur à la prise de courant secteur
qu'à la fin de l'installation. Assurez-vous
que la fiche d'alimentation est accessible
une fois l'appareil installé.
Si la prise de courant est lâche, ne
branchez pas la fiche d'alimentation
secteur.
Ne tirez jamais sur le câble
d'alimentation électrique pour
débrancher l'appareil. Tirez toujours sur
la fiche.
N'utilisez que des systèmes d'isolation
appropriés : des coupe-circuits, des
fusibles (les fusibles à visser doivent être
retirés du support), des disjoncteurs
différentiels et des contacteurs.
L'installation électrique doit être équipée
d'un dispositif d'isolement à coupure
omnipolaire. Le dispositif d'isolement
doit présenter une distance d'ouverture
des contacts d'au moins 3 mm.
Utilisation
AVERTISSEMENT! Risque de
blessures, de brûlures ou
d'électrocution.
• Avant la première utilisation, retirez les
emballages, les étiquettes et les films de
protection (si présents).
• Utilisez cet appareil dans un
environnement domestique.
• Ne modifiez pas les caractéristiques de
cet appareil.
• Assurez-vous que les orifices de
ventilation ne sont pas bouchés.
• Ne laissez jamais l'appareil sans
surveillance pendant son
fonctionnement.
• Éteignez les zones de cuisson après
chaque utilisation.
• Ne posez pas de couverts ou de
couvercles sur les zones de cuisson.
Elles sont chaudes.
• N'utilisez jamais cet appareil avec les
mains mouillées ou lorsqu'il est en
contact avec de l'eau.
Progress 23
• N'utilisez jamais l'appareil comme plan
de travail ou comme plan de stockage.
• Si la surface de l'appareil présente des
fêlures, débranchez immédiatement
l'appareil pour éviter tout risque
d'électrocution.
• Lorsque vous versez un aliment dans de
l'huile chaude, elle peut éclabousser.
AVERTISSEMENT! Risque
d'incendie et d'explosion.
• Les graisses et l'huile chaudes peuvent
dégager des vapeurs inflammables.
Tenez les flammes ou les objets chauds
éloignés des graisses et de l'huile
lorsque vous vous en servez pour
cuisiner.
• Les vapeurs dégagées par l'huile très
chaude peuvent provoquer une
combustion spontanée.
• L'huile qui a servi contient des restes
d'aliments pouvant provoquer un
incendie à température plus faible que
l'huile n'ayant jamais servi.
• Ne placez pas de produits inflammables
ou d'éléments imbibés de produits
inflammables à l'intérieur ou à proximité
de l'appareil, ni sur celui-ci.
AVERTISSEMENT! Risque
d'endommagement de
l'appareil.
• Ne laissez pas de récipients chauds sur
le bandeau de commande.
• Ne laissez pas le contenu des récipients
de cuisson s'évaporer complètement.
• Prenez soin de ne pas laisser tomber
d'objets ou de récipients sur l'appareil.
Sa surface risque d'être endommagée.
• Ne faites jamais fonctionner les zones de
cuisson avec des récipients de cuisson
vides ou sans aucun récipient de
cuisson.
• Ne placez jamais de papier aluminium
sur l'appareil.
• N'utilisez pas de récipients en fonte ou
en aluminium, ni de récipients dont le
fond est endommagé et rugueux. Ils
risqueraient de rayer le verre ou la
surface vitrocéramique. Soulevez
toujours ces objets lorsque vous devez
les déplacer sur la surface de cuisson.
• Cet appareil est exclusivement destiné à
un usage culinaire. Ne l'utilisez pas pour
des usages autres que celui pour lequel
il a été conçu, à des fins de chauffage
par exemple.
Entretien et nettoyage
• Nettoyez régulièrement l'appareil afin de
maintenir le revêtement en bon état.
• Éteignez l'appareil et laissez-le refroidir
avant de le nettoyer.
• Débranchez l’appareil de l'alimentation
électrique avant toute opération de
maintenance.
• Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur
pour nettoyer l'appareil.
• Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux
humide. Utilisez uniquement des
produits de lavage neutres. N'utilisez
pas de produits abrasifs, de tampons à
récurer, de solvants ni d'objets
métalliques.
Mise au rebut
AVERTISSEMENT! Risque de
blessure ou d'asphyxie.
• Contactez votre service municipal pour
obtenir des informations sur la marche à
suivre pour mettre l'appareil au rebut.
• Débranchez l'appareil de l'alimentation
électrique.
• Coupez le câble d'alimentation et
mettez-le au rebut.
Maintenance
• Pour réparer l'appareil, contactez un
service après-vente agréé.
• Utilisez exclusivement des pièces
d'origine.
24 Progress
DESCRIPTION DE L'APPAREIL
Description de la table de cuisson
1
1
1
2
1 Zone de cuisson
2 Voyant de chaleur résiduelle
1
Voyant de chaleur résiduelle
AVERTISSEMENT! Il y a risque
de brûlures par la chaleur
résiduelle.
Le voyant s'allume lorsqu'une zone de
cuisson est chaude.
UTILISATION QUOTIDIENNE
AVERTISSEMENT! Reportezvous aux chapitres concernant
la sécurité.
Utilisation de la table de cuisson
La table de cuisson fonctionne à l'aide des
manettes du four. Le chapitre traitant de
l'utilisation quotidienne du four vous indique
comment faire fonctionner la table de
cuisson.
Utilisez la touche sensitive :
Pour activer le circuit extérieur :
appuyez sur la touche sensitive. Le voyant
s'allume.
Pour désactiver le circuit extérieur :
appuyez sur la touche sensitive jusqu'à ce
que le voyant s'éteigne.
Activation et désactivation des
circuits extérieurs
Vous pouvez ajuster la surface de cuisson à
la dimension de votre ustensile de cuisine.
CONSEILS
AVERTISSEMENT! Reportezvous aux chapitres concernant
la sécurité.
Ustensiles de cuisson
Le fond de l'ustensile de
cuisson doit être aussi plat et
épais que possible.
Progress 25
Les récipients de cuisson avec
un fond en émail, en aluminium
ou en cuivre peuvent laisser des
traces sur la surface
vitrocéramique.
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT! Reportezvous aux chapitres concernant
la sécurité.
Informations générales
• Nettoyez la table de cuisson après
chaque utilisation.
• Utilisez toujours un plat de cuisson dont
le fond est propre.
• Les rayures ou les taches sombres sur la
surface n'ont aucune incidence sur le
fonctionnement de la table de cuisson.
• Utilisez un nettoyant spécialement
adapté à la surface de la table de
cuisson.
• Utilisez un racloir spécial pour la vitre.
contenant du sucre. Sinon, la saleté
pourrait endommager la table de
cuisson. Tenez le racloir spécial incliné
sur la surface vitrée et faites glisser la
lame du racloir pour enlever les
salissures.
• Une fois que la table de cuisson a
suffisamment refroidi, enlevez :
traces de calcaire et d'eau, projections
de graisse, décolorations métalliques
luisantes. Nettoyez la table de cuisson à
l'aide d'un chiffon humide et d'un peu
de détergent. Après le nettoyage,
séchez l'appareil à l'aide d'un chiffon
doux.
Nettoyage de la table
• Enlevez immédiatement : plastique
fondu, films plastiques et aliments
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
AVERTISSEMENT! Reportezvous aux chapitres concernant
la sécurité.
En cas d'anomalie de fonctionnement...
Problème
Cause probable
Solution
Vous ne pouvez pas mettre
en fonctionnement la table de
cuisson.
Le fusible a disjoncté.
Vérifiez que le fusible est bien
la cause de l'anomalie. Si les
fusibles disjonctent de manière répétée, faites appel à un
électricien qualifié.
26 Progress
Problème
Cause probable
Solution
Voyant de chaleur résiduelle
ne s'affiche pas.
La zone de cuisson n'est pas
chaude parce qu'elle n'a
fonctionné que peu de
temps.
Si la zone a eu assez de
temps pour chauffer, faites
appel à votre service aprèsvente.
Il y a un point sombre
sur la zone multiple.
Il est normal qu'il y ait un
point sombre sur la zone
multiple.
Si vous ne trouvez pas de
solution...
Si vous ne trouvez pas de solution au
problème, veuillez contacter votre
revendeur ou un service après-vente agréé.
Veuillez lui fournir les informations se
trouvant sur la plaque signalétique. Donnez
également la combinaison à 3 lettres et
chiffres pour la vitrocéramique (située dans
un des coins de la surface en verre) et le
message d'erreur qui s'affiche. Assurezvous d'utiliser correctement la table de
cuisson. En cas d'erreur de manipulation
de la part de l'utilisateur, le déplacement du
technicien du service après-vente ou du
vendeur pourra être facturé, même en
cours de garantie. Les instructions relatives
au service après-vente et aux conditions de
garantie figurent dans le livret de garantie.
INSTALLATION
AVERTISSEMENT! Reportezvous aux chapitres concernant
la sécurité.
Avant l'installation
Avant d'installer la table de cuisson, notez
les informations de la plaque signalétique
ci-dessous. La plaque signalétique se
trouve au bas de la table de cuisson.
Numéro de série ....................
Tables de cuisson intégrées
Les tables de cuisson encastrables ne
peuvent être mises en fonctionnement
qu'après avoir été installées dans des
meubles et sur des plans de travail
homologués et adaptés.
Progress 27
Montage
min.
500mm
R 5mm
min.
50mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
min.
28 mm
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Plaque signalétique
Modèle PES6065E
Type 58 AAD 65 ZO
PNC 949 594 322 00
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Fabriqué en Allemagne
7.6 kW
Numéro de série ..........
PROGRESS
Caractéristiques des zones de cuisson
Zone de cuisson
Avant gauche
Puissance nominale (niveau de
cuisson max.) [W]
750 / 2200
Diamètre de la zone de cuisson
[mm]
120 / 210
28 Progress
Zone de cuisson
Puissance nominale (niveau de
cuisson max.) [W]
Diamètre de la zone de cuisson
[mm]
Arrière gauche
1200
145
Avant droite
1800
180
Arrière droite
1500 / 2400
170 / 265
Pour des résultats de cuisson optimaux,
utilisez des récipients qui ne dépassent pas
le diamètre de la zone de cuisson.
RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE
Informations de produit selon la norme EU 66/2014
Identification du modèle
PES6065E
Type de table de cuisson
Table de cuisson intégrée
Nombre de zones de cuisson
4
Technologie de chauffage
Chauffage par
rayonnement
Diamètre des zones de cuisson circulaires (Ø)
Avant gauche
Arrière gauche
Avant droite
21,0 cm
14,5 cm
18,0 cm
Longueur (L) et largeur (l) de la zone de cuisson non
circulaire
Arrière droite
L 17,0 cm
l 26,5 cm
Consommation d'énergie selon la zone de cuisson
(EC electric cooking)
Avant gauche
Arrière gauche
Avant droite
Arrière droite
173,6 Wh / kg
182,6 Wh / kg
175,8 Wh / kg
180,2 Wh / kg
Consommation d'énergie de la table de cuisson (EC
electric hob)
EN 60350-2 - Appareils de cuisson
domestiques électriques - Partie 2 : Tables
de cuisson - Méthodes de mesure des
performances
Économie d'énergie
Vous pouvez économiser de l'énergie au
quotidien en suivant les conseils suivants.
• Si vous faites chauffer de l'eau, ne faites
chauffer que la quantité dont vous avez
réellement besoin.
178,1 Wh / kg
• Si possible, couvrez toujours les
récipients de cuisson avec un couvercle
pendant la cuisson.
• Activez toujours la zone de cuisson
après avoir posé le récipient dessus.
• Le fond du récipient doit avoir le même
diamètre que la zone de cuisson.
• Placez les plus petits récipients sur les
plus petites zones de cuisson.
• Posez directement le récipient au centre
de la zone de cuisson.
Progress 29
• Vous pouvez utiliser la chaleur résiduelle
pour conserver les aliments au chaud ou
pour faire fondre.
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le symbole
. Déposez les emballages dans les
conteneurs prévus à cet effet. Contribuez à
la protection de l'environnement et à votre
sécurité, recyclez vos produits électriques
et électroniques. Ne jetez pas les appareils
portant le symbole avec les ordures
ménagères. Emmenez un tel produit dans
votre centre local de recyclage ou
contactez vos services municipaux.
30 Progress
INHALTSVERZEICHNIS
Sicherheitsinformationen
Sicherheitsanweisungen
Gerätebeschreibung
Täglicher Gebrauch
Tipps und Hinweise
30
31
34
34
35
Reinigung und Pflege
Fehlersuche
Montage
Technische Daten
Energieeffizienz
35
35
36
37
38
Änderungen vorbehalten.
SICHERHEITSINFORMATIONEN
Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des Geräts
zuerst die Gebrauchsanleitung. Der Hersteller übernimmt keine
Verantwortung für Verletzungen und Beschädigungen durch
unsachgemäße Montage. Bewahren Sie die
Gebrauchsanleitung griffbereit auf.
Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen
Personen
•
•
•
•
•
•
•
Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit
eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen
Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und/oder
mangelndem Wissen nur dann verwendet werden, wenn sie
durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person
beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des
Geräts eingewiesen wurden und die mit dem Gerät
verbundenen Gefahren verstanden haben.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Alle Verpackungsmaterialien von Kindern fernhalten.
Halten Sie Kinder und Haustiere während des Betriebs oder
der Abkühlphase vom Gerät fern. Zugängliche Teile sind
heiß.
Falls Ihr Gerät mit einer Kindersicherung ausgestattet ist,
empfehlen wir, diese einzuschalten.
Wartung oder Reinigung des Geräts dürfen nicht von
Kindern ohne Aufsicht erfolgen.
Halten Sie Kinder unter 3 Jahren vom Gerät fern, wenn sie
nicht ständig beaufsichtigt werden.
Progress 31
Allgemeine Sicherheit
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Das Gerät und die zugänglichen Geräteteile werden
während des Betriebs heiß. Berühren Sie nicht die
Heizelemente.
Schalten Sie das Gerät nicht über eine externe Zeitschaltuhr
oder eine separate Fernsteuerung ein.
Kochen mit Fett oder Öl auf einem unbeaufsichtigten
Kochfeld ist gefährlich und kann zu einem Brand führen.
Versuchen Sie nicht einen Brand mit Wasser zu löschen,
sondern schalten Sie das Gerät aus und bedecken Sie die
Flamme mit einem Deckel oder einer Feuerlöschdecke.
Legen Sie keine Gegenstände auf dem Kochfeld ab.
Legen Sie keine Metallgegenstände wie Messer, Gabeln,
Löffel oder Topfdeckel auf die Oberfläche des Kochfelds, da
diese heiß werden können.
Benutzen Sie zum Reinigen des Geräts keinen
Dampfreiniger.
Schalten Sie das Gerät sofort ab, wenn Sie Risse auf der
Glaskeramik-/Glasfläche feststellen. Stromschlaggefahr!
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller,
seinem autorisierten Kundenservice oder einer
gleichermaßen qualifizierten Person ausgetauscht werden,
um Gefahrenquellen zu vermeiden.
SICHERHEITSANWEISUNGEN
Montage
WARNUNG! Nur eine
qualifizierte Fachkraft darf den
elektrischen Anschluss des
Geräts vornehmen.
• Entfernen Sie das Verpackungsmaterial.
• Stellen Sie ein beschädigtes Gerät nicht
auf und benutzen Sie es nicht.
• Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.
• Die Mindestabstände zu anderen
Geräten und Küchenmöbeln sind
einzuhalten.
• Seien Sie beim Umsetzen des Geräts
vorsichtig, denn es ist schwer. Tragen
Sie stets Sicherheitshandschuhe.
• Dichten Sie die Ausschnittskanten mit
einem Dichtungsmittel ab, um ein
Aufquellen durch Feuchtigkeit zu
verhindern.
• Schützen Sie die Geräteunterseite vor
Dampf und Feuchtigkeit.
• Installieren Sie das Gerät nicht direkt
neben einer Tür oder unter einem
Fenster. So kann heißes Kochgeschirr
nicht herunterfallen, wenn die Tür oder
das Fenster geöffnet wird.
• Wird das Gerät über Schubladen
eingebaut, achten Sie darauf, dass
32 Progress
zwischen dem Geräteboden und der
oberen Schublade ein ausreichender
Abstand für die Luftzirkulation vorhanden
ist.
• Der Boden des Geräts kann heiß
werden. Achten Sie darauf eine
feuerfeste Trennplatte unter dem Gerät
anzubringen, damit der Boden nicht
zugänglich ist.
Elektrischer Anschluss
WARNUNG! Brand- und
Stromschlaggefahr.
• Alle elektrischen Anschlüsse sind von
einem geprüften Elektriker vorzunehmen.
• Das Gerät muss geerdet sein.
• Stellen Sie vor dem Anschluss des
Kochfelds an den Backofen und den
anderen Anschüssen sicher, dass die
Anschlussklemmen der beiden Geräte
nicht an die Spannungsversorgung
angeschlossen sind.
• Stellen Sie sicher, dass die elektrischen
Daten auf dem Typenschild den Daten
Ihrer Stromversorgung entsprechen.
Wenden Sie sich andernfalls an eine
Elektrofachkraft.
• Achten Sie darauf, dass das Gerät
ordnungsgemäß montiert wird. Wenn
freiliegende oder ungeeignete Netzkabel
oder Netzstecker (fall vorhanden)
verwendet werden, kann der Anschluss
überhitzen.
• Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige
Kabel für den elektrischen
Netzanschluss verwenden.
• Achten Sie darauf, dass das Netzkabel
nicht lose hängt oder sich verheddert.
• Sorgen Sie dafür, dass ein
Berührungsschutz installiert wird.
• Verwenden Sie die Zugentlastung für
das Kabel.
• Stellen Sie beim elektrischen Anschluss
des Gerätes sicher, dass das Netzkabel
oder ggf. der Netzstecker nicht mit dem
heißen Gerät oder heißem Kochgeschirr
in Berührung kommt.
• Verwenden Sie keine
Mehrfachsteckdosen oder
Verlängerungskabel.
• Achten Sie darauf, Netzstecker (falls
vorhanden) und Netzkabel nicht zu
beschädigen. Wenden Sie sich zum
Austausch des beschädigten Netzkabels
an unseren autorisierten Kundendienst
oder eine Elektrofachkraft.
• Alle Teile, die gegen direktes Berühren
schützen sowie die isolierten Teile
müssen so befestigt werden, dass sie
nicht ohne Werkzeug entfernt werden
können.
• Stecken Sie den Netzstecker erst nach
Abschluss der Montage in die
Steckdose. Stellen Sie sicher, dass der
Netzstecker nach der Montage noch
zugänglich ist.
• Falls die Steckdose lose ist, schließen
Sie den Netzstecker nicht an.
• Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie
das Gerät von der Stromversorgung
trennen möchten. Ziehen Sie stets am
Netzstecker.
• Verwenden Sie nur geeignete
Trennvorrichtungen: Überlastschalter,
Sicherungen (Schraubsicherungen
müssen aus dem Halter entfernt werden
können), Fehlerstromschutzschalter und
Schütze.
• Die elektrische Installation muss eine
Trenneinrichtung aufweisen, mit der Sie
das Gerät allpolig von der
Stromversorgung trennen können. Die
Trenneinrichtung muss mit einer
Kontaktöffnungsbreite von mindestens 3
mm ausgeführt sein.
Gebrauch
WARNUNG! Verletzungs-,
Verbrennungs- und
Stromschlaggefahr.
• Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch
das gesamte Verpackungsmaterial, die
Aufkleber und Schutzfolie (falls
vorhanden).
• Das Gerät ist für die Verwendung im
Haushalt vorgesehen.
• Nehmen Sie keine technischen
Änderungen am Gerät vor.
• Die Lüftungsöffnungen dürfen nicht
abgedeckt werden.
Progress 33
• Lassen Sie das Gerät bei Betrieb nicht
unbeaufsichtigt.
• Schalten Sie die Kochzonen nach jedem
Gebrauch aus.
• Legen Sie kein Besteck und keine
Topfdeckel auf die Kochzonen. Sie
werden heiß.
• Bedienen Sie das Gerät nicht mit
feuchten oder nassen Händen oder
wenn es mit Wasser in Kontakt
gekommen ist.
• Benutzen Sie das Gerät nicht als
Arbeits- oder Abstellfläche.
• Hat die Geräteoberfläche einen Sprung,
trennen Sie das Gerät umgehend von
der Spannungsversorgung. Dies dient
zur Vermeidung eines Stromschlags.
• Wenn Sie Nahrungsmittel in heißes Öl
geben, kann dieses spritzen.
WARNUNG! Brand- und
Explosionsgefahr!
• Erhitzte Öle und Fette können brennbare
Dämpfe freisetzen. Halten Sie Flammen
und erhitzte Gegenstände beim Kochen
mit Fetten und Ölen von diesen fern.
• Die von sehr heißem Öl freigesetzten
Dämpfe können eine Selbstzündung
verursachen.
• Bereits verwendetes Öl kann
Lebensmittelreste enthalten und schon
bei niedrigeren Temperaturen eher einen
Brand verursachen als frisches Öl.
• Platzieren Sie keine entflammbaren
Produkte oder Gegenstände, die mit
entflammbaren Produkten benetzt sind,
im Gerät, auf dem Gerät oder in der
Nähe des Geräts.
WARNUNG! Das Gerät könnte
beschädigt werden.
• Stellen Sie kein heißes Kochgeschirr auf
das Bedienfeld.
• Lassen Sie das Kochgeschirr nicht
leerkochen.
• Lassen Sie keine Gegenstände oder
Kochgeschirr auf das Gerät fallen. Die
Oberfläche könnte beschädigt werden.
• Schalten Sie die Kochzonen niemals ein,
wenn sich kein Kochgeschirr darauf
befindet, oder wenn das Kochgeschirr
leer ist.
• Legen Sie keine Alufolie auf das Gerät.
• Kochgeschirr aus Gusseisen oder
Aluminiumguss oder mit beschädigten
Böden kann die Glas-/
Glaskeramikoberfläche verkratzen.
Heben Sie das Kochgeschirr stets an,
wenn Sie es auf der Kochfläche
umsetzen möchten.
• Dieses Gerät ist nur zum Kochen
bestimmt. Jeder andere Gebrauch ist als
bestimmungsfremd anzusehen, zum
Beispiel das Beheizen eines Raums.
Reinigung und Pflege
• Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, um
eine Abnutzung des
Oberflächenmaterials zu verhindern.
• Schalten Sie das Gerät vor dem
Reinigen aus und lassen Sie es
abkühlen.
• Trennen Sie das Gerät vor
Wartungsarbeiten von der
Spannungsversorgung.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem
Wasser- oder Dampfstrahl.
• Reinigen Sie das Gerät mit einem
weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie
ausschließlich Neutralreiniger Benutzen
Sie keine Scheuermittel, scheuernde
Reinigungsschwämmchen,
Lösungsmittel oder Metallgegenstände.
Entsorgung
WARNUNG! Verletzungs- und
Erstickungsgefahr.
• Für Informationen zur ordnungsgemäßen
Entsorgung des Geräts wenden Sie sich
an die zuständige kommunale Behörde
vor Ort.
• Trennen Sie das Gerät von der
Stromversorgung.
• Schneiden Sie das Netzkabel ab, und
entsorgen Sie es.
34 Progress
Service
• Wenden Sie sich zur Reparatur des
Geräts an einen autorisierten
Kundendienst.
• Verwenden Sie ausschließlich
Originalersatzteile.
GERÄTEBESCHREIBUNG
Kochfeldanordnung
1
1
1
2
1 Kochzone
2 Restwärmeanzeige
1
Restwärmeanzeige
WARNUNG! Es besteht
Verbrennungsgefahr durch
Restwärme.
Die Anzeige leuchtet auf, wenn eine
Kochzone heiß ist.
TÄGLICHER GEBRAUCH
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
Korrekter Gebrauch des
Kochfeldes
Das Kochfeld wird mit den Knöpfen des
Backofens bedient. Im Kapitel „Täglicher
Gebrauch“ für den Backofen können Sie
nachlesen, wie das Kochfeld bedient wird.
Ein- und Ausschalten der
äußeren Heizkreise
Die Kochflächen können an die Größe des
Kochgeschirrs angepasst werden.
Verwenden Sie das Sensorfeld:
Einschalten des äußeren Heizkreises:
Berühren Sie das Sensorfeld. Die
Kontrolllampe leuchtet auf.
Ausschalten des äußeren Heizkreises:
Berühren Sie das Sensorfeld, bis die
Kontrolllampe erlischt.
Progress 35
TIPPS UND HINWEISE
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
Kochgeschirr aus Stahlemaille
oder mit Aluminium- oder
Kupferböden kann Verfärbungen
der Glaskeramikoberfläche
verursachen.
Kochgeschirr
Der Boden des Kochgeschirrs
sollte so dick und flach wie
möglich sein.
REINIGUNG UND PFLEGE
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
Allgemeine Informationen
• Reinigen Sie das Kochfeld nach jedem
Gebrauch.
• Achten Sie immer darauf, dass der
Boden des Kochgeschirrs sauber ist.
• Kratzer oder dunkle Flecken auf der
Oberfläche beeinträchtigen die
Funktionsfähigkeit des Kochfelds nicht.
• Verwenden Sie einen Spezialreiniger zur
Reinigung der Kochfeldoberfläche.
• Verwenden Sie einen speziellen
Reinigungsschaber für Glas.
Plastikfolie, zuckerhaltige Lebensmittel.
Andernfalls können die
Verschmutzungen das Kochfeld
beschädigen. Den speziellen
Reinigungsschaber schräg zur
Glasfläche ansetzen und über die
Oberfläche bewegen.
• Folgendes kann nach ausreichender
Abkühlung des Kochfelds entfernt
werden: Kalk- und Wasserränder,
Fettspritzer und metallisch schimmernde
Verfärbungen. Reinigen Sie das Kochfeld
mit einem feuchten Tuch und etwas
Spülmittel. Wischen Sie das Kochfeld
nach der Reinigung mit einem weichen
Tuch trocken.
Reinigen des Kochfelds
• Folgendes muss sofort entfernt
werden: geschmolzener Kunststoff,
FEHLERSUCHE
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
Was tun, wenn ...
Problem
Mögliche Ursache
Abhilfe
Das Kochfeld kann nicht eingeschaltet oder bedient werden.
Die Sicherung hat ausgelöst.
Vergewissern Sie sich, dass
die Sicherung der Grund für
die Störung ist. Löst die Sicherung wiederholt aus,
wenden Sie sich an eine zugelassene Elektrofachkraft.
36 Progress
Problem
Mögliche Ursache
Abhilfe
Restwärmeanzeige leuchtet
nicht.
Die Kochzone ist nicht heiß,
da sie nur kurze Zeit in Betrieb war.
War die Kochzone lange
genug eingeschaltet, um heiß
zu sein, wenden Sie sich an
den autorisierten Kundendienst.
In der Mehrkreis-Kochzone befindet sich ein dunkler
Bereich.
Es ist normal, dass sich in
der Mehrkreis-Kochzone ein
dunkler Bereich befindet.
Wenn Sie das Problem nicht
lösen können...
Wenn Sie das Problem nicht selbst lösen
können, wenden Sie sich an den Händler
oder einen autorisierten Kundendienst.
Geben Sie die Daten an, die Sie auf dem
Typenschild finden. Geben Sie dabei den
dreistelligen Buchstaben-Code für die
Glaskeramik (befindet sich in der Ecke der
Glasfläche) und die angezeigte
Fehlermeldung an. Vergewissern Sie sich,
dass Sie das Kochfeld richtig bedient
haben. Wenn Sie das Gerät falsch bedient
haben, fällt auch während der Garantiezeit
für die Reparatur durch einen Techniker
oder Händler eine Gebühr an. Die
Informationen zum Kundendienst und die
Garantiebedingungen finden Sie im
Garantieheft.
MONTAGE
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
Vor der Montage
Notieren Sie vor der Montage des
Kochfelds folgende Daten, die Sie auf dem
Typenschild finden. Das Typenschild ist auf
dem Boden des Kochfelds angebracht.
Seriennummer ............
Einbau-Kochfelder
Einbau-Kochfelder dürfen nur nach dem
Einbau in bzw. unter normgerechte,
passende Einbauschränke und
Arbeitsplatten betrieben werden.
Progress 37
Montage
min.
500mm
R 5mm
min.
50mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
min.
28 mm
TECHNISCHE DATEN
Typenschild
Modell PES6065E
Typ 58 AAD 65 ZO
Produkt-Nummer (PNC) 949 594 322 00
220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Made in Germany
7.6 kW
Ser.Nr. ..........
PROGRESS
Technische Daten der Kochzonen
Kochzone
Vorne links
Nennleistung (höchste Kochstufe) [W]
750 / 2200
Durchmesser der Kochzone
[mm]
120 / 210
38 Progress
Nennleistung (höchste Kochstufe) [W]
Kochzone
Durchmesser der Kochzone
[mm]
Hinten links
1200
145
Vorne rechts
1800
180
Hinten rechts
1500 / 2400
170 / 265
Verwenden Sie für optimale
Kochergebnisse kein Kochgeschirr dessen
Durchmesser größer als der der Kochzone
ist.
ENERGIEEFFIZIENZ
Produktinformationen gemäß EU 66/2014
Modellidentifikation
PES6065E
Kochfeldtyp
Einbau-Kochfeld
Anzahl der Kochzonen
4
Heiztechnologie
Kochzone mit
Strahlungsbeheizung
Durchmesser der kreisförmigen Kochzonen (Ø)
Vorne links
Hinten links
Vorne rechts
21,0 cm
14,5 cm
18,0 cm
Länge (L) und Breite (B) der nicht kreisförmigen
Kochzonen
Hinten rechts
L 17,0 cm
B 26,5 cm
Energieverbrauch pro Kochzone (EC electric cooking)
Vorne links
Hinten links
Vorne rechts
Hinten rechts
173,6 Wh/kg
182,6 Wh/kg
175,8 Wh/kg
180,2 Wh/kg
Energieverbrauch des Kochfelds (EC electric hob)
EN 60350-2 - Elektrische Kochgeräte für
den Hausgebrauch - Teil 2: Kochfelder Verfahren zur Messung der
Gebrauchseigenschaften
Energie sparen
Beachten Sie folgende Tipps, um beim
täglichen Kochen Energie zu sparen.
• Wenn Sie Wasser erwärmen, verwenden
Sie nur die benötigte Menge.
• Decken Sie Kochgeschirr, wenn
möglich, mit einem Deckel ab.
178,1 Wh/kg
• Stellen Sie Kochgeschirr auf die
Kochzone, bevor Sie sie einschalten.
• Der Boden des Kochgeschirrs sollte
denselben Durchmesser wie die
Kochzone haben.
• Stellen Sie kleineres Kochgeschirr auf
die kleineren Kochzonen.
• Stellen Sie das Kochgeschirr mittig auf
die Kochzone.
• Nutzen Sie die Restwärme, um die
Speisen warm zu halten oder zu
schmelzen.
Progress 39
UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
mit diesem Symbol nicht mit dem
Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu Ihrer
örtlichen Sammelstelle oder wenden Sie
sich an Ihr Gemeindeamt.
. Entsorgen Sie die Verpackung in den
entsprechenden Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
elektronische Geräte. Entsorgen Sie Geräte
*
www.progress-hausgeraete.de
867317697-A-452014
Download PDF

advertising