Electrolux EHX8H10FBK User manual

Electrolux EHX8H10FBK User manual
EHX8H10FBK
CS
LT
PL
Varná deska
Kaitlentė
Płyta grzejna
Návod k použití
Naudojimo instrukcija
Instrukcja obsługi
2
23
45
2
www.electrolux.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE ........................................................................ 3
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ...............................................................................4
3. POPIS SPOTŘEBIČE.........................................................................................7
4. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ............................................................................................ 9
5. TIPY A RADY................................................................................................... 14
6. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA........................................................................................ 16
7. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD................................................................................ 16
8. INSTALACE......................................................................................................19
9. TECHNICKÉ INFORMACE.............................................................................. 21
10. ENERGETICKÁ ÚČINNOST.......................................................................... 21
MYSLÍME NA VÁS
Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt,
se kterým jsou spjaty desítky let profesionálních zkušeností a inovací. Tento
důmyslný a stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho uživatele. Kdykoliv
jej proto používáte, můžete se spolehnout, že pokaždé dosáhnete skvělých
výsledků.
Vítá Vás Electrolux.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registerelectrolux.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.electrolux.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
ČESKY
1.
3
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce
nezodpovídá za škody a zranění způsobená nesprávnou
instalací či chybným používáním. Návod k použití vždy
uchovávejte spolu se spotřebičem pro jeho budoucí
použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí.
Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne,
nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu
přibližovaly. Přístupné části jsou horké.
Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní
pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
Spotřebič a jeho dostupné části se mohou během
používání zahřát na vysokou teplotu. Nedotýkejte se
topných článků.
Spotřebič nepoužívejte spolu s externím časovačem
nebo samostatným dálkovým ovládáním.
Příprava jídel s tuky či oleji na varné desce bez dozoru
může být nebezpečná a způsobit požár.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
Oheň se nikdy nesnažte uhasit vodou, ale vypněte
spotřebič a poté plameny zakryjte např. víkem nebo
hasicí rouškou.
Nepokládejte věci na varnou desku.
Na varnou desku nepokládejte žádné kovové
předměty jako nože, vidličky, lžíce nebo pokličky,
protože by se mohly zahřát na velmi vysokou teplotu.
K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na
páru.
Po použití vypněte příslušnou část varné desky
ovladačem a nespoléhejte na detektor nádoby.
Je-li sklokeramický nebo skleněný povrch desky
prasklý, vypněte spotřebič, abyste zabránili úrazu
elektrickým proudem.
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, servisní technik nebo osoba s
podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k
úrazu.
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
•
•
•
•
•
•
•
•
VAROVÁNÍ!
Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
•
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Dodržujte minimální vzdálenosti od
ostatních spotřebičů a nábytku.
Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
noste ochranné rukavice.
Utěsněte výřez v povrchu pomocí
těsniva, abyste zabránili bobtnání z
důvodu vlhkosti.
Chraňte dno spotřebiče před párou a
vlhkostí.
Spotřebič neinstalujte vedle dveří či
pod oknem. Zabráníte tak převržení
•
•
horkého nádobí ze spotřebiče při
otevírání dveří či okna.
Pokud je spotřebič instalován nad
zásuvkami, ujistěte se, že prostor
mezi dnem spotřebiče a horní
zásuvkou zajišťuje dostatečnou
cirkulaci vzduchu.
Spodek spotřebiče se může silně
zahřát. Zajistěte instalaci
samostatného nehořlavého panelu,
který bude zakrývat spodek
spotřebiče.
Ujistěte se, že je mezi pracovní
deskou a přední stranou spotřebiče
umístěného pod ní prostor pro
proudění vzduchu alespoň 2 mm.
Záruka nekryje škody způsobené
nedostatečným prostorem pro
proudění vzduchu.
ČESKY
2.2 Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Veškerá elektrická připojení by měla
být provedena kvalifikovaným
elektrikářem.
Spotřebič musí být uzemněn.
Před každou údržbou nebo čištěním
je nutné se ujistit, že je spotřebič
odpojen od elektrické sítě.
Zkontrolujte, zda údaje o napájení na
typovém štítku souhlasí s parametry
elektrické sítě. Pokud tomu tak není,
obraťte se na kvalifikovaného
elektrikáře.
Ujistěte se, že je spotřebič
nainstalován správně. Volné a
nesprávné zapojení napájecího
kabelu či zástrčky (je-li součástí
výbavy) může mít za následek
přehřátí svorky.
Použijte správný typ napájecího
kabelu.
Elektrické kabely nesmí být
zamotané.
Ujistěte se, že je nainstalována
ochrana před úrazem elektrickým
proudem.
Použijte svorku k odlehčení kabelu od
tahu.
Dbejte na to, aby se elektrické
přívodní kabely nebo zástrčky (jsou-li
součástí výbavy) nedotýkaly horkého
spotřebiče nebo horkého nádobí, když
spotřebič připojujete do blízké
zásuvky.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky
ani prodlužovací kabely.
Dbejte na to, abyste nepoškodili
napájecí kabel nebo síťovou zástrčku
(je-li součástí výbavy). Pro výměnu
napájecího kabelu se obraťte na
autorizované servisní středisko nebo
elektrikáře.
Ochrana před úrazem elektrickým
proudem u živých či izolovaných částí
musí být připevněna tak, aby nešla
odstranit bez použití nástrojů.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
•
•
•
•
5
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
Pokud je síťová zásuvka uvolněná,
nezapojujte do ní síťovou zástrčku.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
Používejte pouze správná izolační
zařízení: ochranné vypínače vedení,
pojistky (pojistky šroubového typu se
musí odstranit z držáku), ochranné
zemnící jističe a stykače.
Je nutné instalovat vhodný vypínač
nebo izolační zařízení k řádnému
odpojení všech napájecích vodičů
spotřebiče. Toto izolační zařízení
musí mít mezeru mezi kontakty
alespoň 3 mm širokou.
2.3 Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí zranění,
popálení či úrazu
elektrickým proudem.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Před prvním použitím odstraňte
veškerý obalový materiál (je-li
přítomen), štítky a ochrannou fólii.
Tento spotřebič používejte v
domácnosti.
Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
Ujistěte se, že nejsou ventilační
otvory zakryté.
Zapnutý spotřebič nenechávejte bez
dozoru.
Po každém použití nastavte varnou
zónu do polohy „vypnuto“.
Nespoléhejte se na detektor nádoby.
Na varné zóny nepokládejte příbory
nebo pokličky. Mohly by se zahřát.
Nepracujte se spotřebičem, když
máte vlhké ruce nebo když je v
kontaktu s vodou.
Nepoužívejte spotřebič jako pracovní
nebo odkládací plochu.
Pokud je povrch spotřebiče prasklý,
okamžitě jej odpojte ze sítě. Zabráníte
tak úrazu elektrickým proudem.
Když je spotřebič zapnutý, uživatelé s
kardiostimulátory se nesmějí přiblížit k
indukčním varným zónám blíže než
na 30 cm.
Vložíte-li jídlo do horkého oleje, může
olej vystříknout.
6
www.electrolux.com
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo výbuchu
•
•
•
•
Tuky a oleje mohou při zahřátí
uvolňovat hořlavé páry. Když vaříte s
tuky a oleji, držte plameny a ohřáté
předměty mimo jejich dosah.
Páry uvolňované velmi horkými oleji
se mohou samovolně vznítit.
Použitý olej, který obsahuje zbytky
potravin, může způsobit požár při
nižších teplotách než olej, který se
používá poprvé.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
•
2.4 Čištění a údržba
•
•
•
•
•
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poškození
spotřebiče.
•
•
•
•
•
•
Nepokládejte horké nádoby na
ovládací panel.
Nenechte vyvařit vodu v nádobách.
Dbejte na to, aby na spotřebič
nespadly varné nádoby či jiné
předměty. Mohl by se poškodit jeho
povrch.
Nezapínejte varné zóny s prázdnými
nádobami nebo zcela bez nádob.
Na spotřebič nepokládejte hliníkovou
fólii.
Nádoby vyrobené z litiny či hliníku
nebo nádoby s poškozeným dnem
mohou způsobit poškrábání
sklokeramiky nebo skla. Tyto
předměty při přesouvání na varné
desce vždy zdvihněte.
Tento spotřebič je určen výhradně pro
přípravu jídel. Nesmí být používán k
jiným účelům, například k vytápění
místností.
Spotřebič čistěte pravidelně, abyste
zabránili poškození materiálu jeho
povrchu.
Před čištěním spotřebič vypněte a
nechte ho vychladnout.
Před prováděním údržby spotřebič
odpojte od elektrické sítě.
K čištění spotřebiče nepoužívejte
proud vody nebo páru.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým
hadrem. Používejte pouze neutrální
mycí prostředky. Nepoužívejte
prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
2.5 Likvidace
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
•
•
•
Pro informace ohledně správné
likvidace spotřebiče se obraťte na
místní úřady.
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
2.6 Obsluha
•
•
Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
Používejte výhradně originální
náhradní díly.
ČESKY
3. POPIS SPOTŘEBIČE
3.1 Uspořádání varné desky
1
1 Indukční varná zóna
2 Ovládací panel
3 Flexibilní indukční varná zóna
1
3
2
3.2 Uspořádání ovládacího panelu
1
2
3
8
00:02
9 8
Symbol
1
2
3
-
4
5
6
7
-
7
6
5
4
Funkce
Poznámka
ZAP/VYP
Slouží k zapnutí a vypnutí varné desky.
Poloha zóny
Slouží k zobrazení polohy zóny. K zapnutí
zóny stiskněte symbol.
Varná zóna je zapnu‐
tá.
Ke změně nastavení teploty nebo nasta‐
vení dalších funkcí stiskněte symbol.
Nabídka
Slouží k volbě dodatečných funkcí a na‐
stavení.
Zablokovat nyní
Slouží k zablokování ovládacího panelu.
Stavová lišta
Slouží k zobrazení odkazů a času
připomenutí. K zobrazení odkazů je za‐
pněte v nabídce odkazů.
Minutka
Slouží k zapnutí funkce a zobrazení času.
7
8
www.electrolux.com
Symbol
Funkce
Poznámka
8
Pro Cook
Slouží k zapnutí a vypnutí funkce.
9
PAUZA
Slouží k zapnutí funkce.
3.3 Panel varné zóny
K zobrazení panelu varné zóny stiskněte symbol varné zóny na ovládacím panelu.
1
2
3
9
03:00
4
5
00:10
01:45
7
1
Sym‐
bol
Funkce
Poznámka
-
Symbol varné zóny
Ukazuje nastavení teploty.
Posílení výkonu / Auto‐
matický ohřev
Ukazuje zapnutou funkci. Časovač odpo‐
čítává, dokud se funkce nevypne.
CountUp Timer
Slouží k zobrazení délky provozu varné
zóny.
Odpočítávání času
Slouží k zobrazení zbývající doby
přípravy.
Nabídka
Slouží k volbě dodatečných funkcí a na‐
stavení pro varnou zónu.
Posílení výkonu / Auto‐
matický ohřev
Slouží k zapnutí a vypnutí funkce.
Ovládací lišta
Slouží k nastavení teploty.
2
3
4
5
6
7
6
-
3.4 Zbytkové teplo
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí popálení
zbytkovým teplem.
Indukční varné zóny vytvářejí teplo
potřebné k vaření přímo ve dně varné
nádoby. Sklokeramická varná deska se
ohřívá teplem nádoby.
ČESKY
9
4. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
4.1 První zapnutí
Když zapnete varnou desku poprvé,
nejprve nastavte jazyk. Po nastavení
jazyka varná deska zobrazí určité rady a
tipy, jak ji obsluhovat. Ke změně
obrazovek posuňte prstem doleva či
doprava.
4.4
Funkce Nabídka
Použijte symbol:
k přístupu a změně
nastavení varné desky. Můžete také
zapnout či vypnout funkce a vytvářet
odkazy. Tabulka zobrazuje základní
funkce nabídky. Stiskněte funkci, kterou
chcete zpřístupnit. Zvolte požadované
nastavení a potvrďte svou volbu.
Více funkcí
Zablokovat nyní
Pro Cook
PAUZA
Minutka
Nabídka
Tipy a rady
Odkazy
Bezpečnost
Pokud chcete přeskočit tipy, stiskněte
Hotovo. Tyto tipy můžete zobrazit později
pomocí Nabídka.
Jazyk
Displej
4.2 Zapnutí a vypnutí
Zvuk
Stisknutím
na jednu sekundu varnou
desku zapnete nebo vypnete.
4.3 Všeobecné informace
Ovládací panel varné desky je dotyková
oblast. Varnou desku ovládáte stisknutím
symbolů, procházením nabídek a
posouváním ovládacích lišt a obrazovek.
Varná deska rozpozná dotyk při uvolnění
prstu z ovládacího panelu.
Přečtěte si pokyny zobrazené na
obrazovce. Varná deska vám poskytuje
rady a pokyny k usnadnění její obsluhy.
POZOR!
Nepokládejte horké nádoby
na ovládací panel. Hrozí
nebezpečí poškození
elektroniky.
Obsluha
4.5 AUTO OFF
Tato funkce varnou desku
automaticky vypne v následujících
případech:
•
•
•
•
•
všechny varné zóny jsou vypnuté,
po zapnutí varné desky jste
nenastavili teplotu,
něco jste rozlili nebo položili na
ovládací panel na déle než 10 sekund
(pánev, utěrka, atd.). Ozve se
zvukový signál a varná deska se
vypne. Odstraňte všechny předměty,
nebo vyčistěte ovládací panel.
se deska se příliš zahřeje (např. když
se vyvaří obsah nádoby). Před dalším
použitím varné desky je nutné nechat
varnou zónu vychladnout.
používáte nesprávný typ varné
nádoby nebo se na zóně nenachází
žádná varná nádoba. Barva zóny se
změní na šedou. Flexibilní indukční
10
www.electrolux.com
•
varná zóna se vypne po 10
sekundách a indukční zóny se vypnou
po dalších dvou minutách.
po určité době nevypnete varnou
zónu nebo nezměníte nastavení
teploty. Po určité době se varná
deska vypne.
9
Vztah mezi nastavením teploty a
dobou, po níž se varná deska vypne:
Nastavení teploty Varná deska se
vypne po
1-3
6 hodinách
4-7
5 hodinách
8-9
4 hodinách
10 - 14
1,5 hodině
Varnou desku vypněte a opět ji zapněte
stisknutím symbolu zóny k odstranění
AUTO OFF.
4.6 Změna jazyka
Ke změně jazyka stiskněte
na
ovládacím panelu. Ze seznamu zvolte
Nabídka. Poté zvolte nabídku pro volbu
jazyka a správný jazyk. Stisknutím jazyka
potvrdíte volbu.
U flexibilní indukční varné
zóny nejprve umístěte
varnou nádobu. Když je
varná nádoba rozpoznána,
na zóně se zobrazí symbol.
4.9 Flexibilní indukční varná
zóna
Flexibilní indukční varná zóna rozpozná
polohu a rozměry varných nádob. Když
je varná nádoba rozpoznána, na zóně se
zobrazí symbol. Panel varné zóny lze
aktivovat a nastavit teplotu nebo funkce
časovačů. Rozměry symbolu varné zóny
závisí na velikosti varné nádoby. Pokud
je symbol malý, lze vedle používané
varné nádoby položit další.
4.7 Použití varných zón
Na této zóně můžete použít až tři nádoby
a používat je nezávisle. Minimální
rozměry varných nádob jsou 90 mm.
Maximální rozměry jsou 300 x 460 mm.
Nádoby stavte přímo na křížky nebo na
flexibilní varnou zónu. Indukční varné
zóny se automaticky přizpůsobují
velikosti dna nádoby. Stisknutím symbolu
varné zóny otevřete panel varné zóny.
4.10 Dělená funkce
4.8 Nastavení teploty
Stiskněte symbol zóny, kterou chcete
používat. Zobrazí se panel varné zóny.
Nastavení teploty můžete změnit
následovně:
•
•
•
stisknutím ovládací lišty v místě
správného nastavení teploty.
posunutím prstu podél ovládací lišty.
Když dosáhnete správného nastavení
teploty, uvolněte prst.
stisknutím symbolu zóny a posunutím
prstu doprava ke zvýšení nebo doleva
ke snížení nastavení teploty.
Když ze zóny odeberete varné nádoby,
symbol zóny zešedne. Po 10 sekundách
se zóna přestane zobrazovat.
Pokud na flexibilní zóně použijete velkou
varnou nádobu, můžete ji rozdělit na dvě
varné zóny. Budete tak moci nastavit dvě
různá nastavení teploty pro dvě různé
oblasti varné nádoby.
Zapnutí funkce: stiskněte symbol zóny.
Rozsvítí se panel varné zóny. Stiskněte
a zvolte funkci ze seznamu. Pokud
není funkce v podnabídce dostupná,
zóna je příliš malá na rozdělení.
Vypnutí funkce: stiskněte symbol zóny.
Rozsvítí se panel varné zóny. Stiskněte
a zvolte funkci ke zrušení rozdělení
zóny.
ČESKY
Pokud odeberete varnou
nádobu na déle než 10
sekund nebo zónu vypnete,
funkce se vypne.
K rozdělení či opětovnému
spojení zóny lze také
stisknout symbol zóny
dvěma prsty.
4.11 Automatický ohřev
Zapnete-li tuto funkci, lze tak dosáhnout
potřebné teploty za kratší dobu. Tato
funkce nastaví na určitou dobu nejvyšší
teplotu a pak ji sníží na správné
nastavení.
Zapnutí funkce pro varnou zónu:
stiskněte symbol varné zóny. Zvolte
požadované nastavení teploty mezi 1 a
11
Časy funkce posílení výkonu
a výkon flexibilní indukční
varné zóny závisí na
velikosti varné nádoby. Tato
funkce funguje u varných
nádob s průměrem větším
než 180 mm.
4.13
Funkce Pro Cook
Tato funkce vám umožňuje nastavit
teplotu přesunutím varné nádoby na jiné
místo na flexibilní indukční varné zóně.
Varná deska rozpozná umístění nádoby
a nastaví tepelný výkon dle její polohy.
Umístěním nádoby do přední polohy
získáte nastavení nejvyššího tepelného
výkonu. Tepelný výkon můžete snížit
posunutím varné nádoby do zadní části.
. V rámci symbolu
13. Stiskněte
varné zóny se rozsvítí symbol této
funkce:
. Časovač vedle symbolu
odpočítává zbývající čas této funkce.
Pokud během této funkce
změníte nastavení teploty,
časovač začne odpočítávat
nový čas určený pro toto
nastavení teploty.
Vypnutí funkce: stiskněte
POZOR!
Když je tato funkce zapnutá,
nelze měnit nastavení
teploty ručně.
.
4.12 Zvýšení výkonu
Tato funkce dodá indukčním varným
zónám více elektrické energie. Funkci lze
zapnout pro indukční varnou zónu pouze
na omezenou dobu. Poté se indukční
varná zóna automaticky přepne na
nejvyšší teplotu.
Všeobecné informace:
•
•
Viz část „Technické
informace“.
Zapnutí funkce pro varnou zónu:
stiskněte symbol varné zóny. Nastavte
nastavení teploty 0 až 14. Stiskněte
•
. V rámci symbolu varné zóny se
rozsvítí
. Časovač vedle symbolu
odpočítává zbývající čas funkce posílení
výkonu.
Vypnutí funkce: stiskněte
.
•
Když používáte tuto funkci, používejte
pouze jednu varnou nádobu.
Maximální průměr nádoby u této
funkce je 240 mm. Pokud použijete
varnou nádobu s průměrem větším
než 240 mm, funkce se vypne.
Flexibilní zóna se přepne do režimu
standardní varné zóny. Zóna
uchovává nastavení teploty z poslední
polohy funkce Pro Cook.
Když je tato funkce aktivní, lze
nastavení teploty změnit pouze
posunutím varné nádoby.
Když použijete tuto funkci, můžete
také použít funkci připomenutí
.
12
www.electrolux.com
Zdvihněte varnou nádobu a
umístěte ji do jiné polohy na
flexibilní zóně, pokud chcete
změnit nastavení teploty.
Posouvání nádobí může
způsobit poškrábání a
změnu zabarvení povrchu.
Odkaz na tuto funkci lze
přidat na stavovou lištu na
ovládacím panelu
Odpočítávání času
Tento časovač můžete použít k
nastavení délky zapnutí varné zóny při
jednom vaření.
Zapnutí funkce: přejděte na panel varné
zóny. Stiskněte
vedle symbolu varné
zóny a zvolte nastavení délky přípravy.
Nastavte čas odděleným procházením
hodin a minut.
.
02
55
Zapnutí funkce
01
50
Funkci zapnete umístěním nádoby na
00 h 45 min
a zvolte
flexibilní zónu. Stiskněte
funkci ze seznamu. Když je tato funkce
aktivní, flexibilní zóna je značena pomocí
čárek na ovládacím panelu. K zapnutí
této funkce můžete také stisknout symbol
24
40
23
35
OK
Vypnutí funkce
Poté potvrďte svou volbu. Volbu lze také
zrušit. Jakmile uplyne nastavený čas,
zazní zvukový signál a varná zóna se
vypne. K nastavení času lze také
Funkci vypnete opakováním postupu
stisknout
nebo stisknutím . Čárkovaná oblast na
ovládacím panelu zmizí.
Vypnutí zvukové signalizace: dotkněte
se displeje.
odkazu na stavové liště
.
Pokud jsou detekovány dvě
zapnuté zóny nebo je
použita větší varná nádoba,
funkce se vypne.
4.14 Časovače
K dispozici jsou tři časovače: CountUp
Timer, Odpočítávání času a Minutka.
Pro Cook. Když je tato
funkce aktivní, můžete
použít pouze Minutka.
CountUp Timer
Tento časovač můžete použít ke
sledování doby provozu varné zóny.
Funkce se spustí automaticky a rozsvítí
se vedle symbolu varné zóny na panelu
varné zóny. Ke kontrole času stiskněte
symbol zóny.
Vynulování času: přejděte na panel
varné zóny. Stiskněte
vedle symbolu
varné zóny a ze seznamu zvolte
správnou funkci. K vynulování času
můžete také stisknout
varné zóny.
vedle symbolu
.
Minutka
Tato funkce nemá žádný vliv na provoz
varných zón. Lze použít i s vypnutou
varnou deskou.
Odkaz na tuto funkci lze
přidat na stavovou lištu na
ovládacím panelu
.
Zapnutí funkce: stiskněte
a zvolte
funkci ze seznamu. Nastavte čas a
potvrďte svou volbu. K zapnutí této
funkce můžete také stisknout symbol
odkazu na stavové liště . Když uplyne
vámi nastavený čas, zazní zvukový
signál.
Vypnutí zvukové signalizace: dotkněte
se displeje.
4.15 PAUZA
Tato funkce přepne všechny zapnuté
varné zóny na nejnižší teplotu.
Když je tato funkce zapnutá, nelze měnit
tepelné nastavení. Tato funkce nemá
žádný vliv na funkci časovačů.
ČESKY
Odkaz na tuto funkci lze
přidat na stavovou lištu na
ovládacím panelu
.
Zapnutí funkce: stiskněte
a zvolte
funkci ze seznamu. K zapnutí této funkce
můžete také stisknout symbol odkazu na
stavové liště
.
Vypnutí funkce: dotkněte se displeje.
Předchozí nastavení teploty jsou
obnovena.
4.16 Zablokování varné
desky
Tato varná deska má tři blokovací
funkce: Zablokovat nyní, Zablokování
obrazovky a Dětská bezpečnostní
pojistka.
Zablokovat nyní
Tato funkce zablokuje ovládací panel,
zatímco jsou varné zóny zapnuté. Brání
náhodné změně nastavení přípravy.
Odkaz na tuto funkci lze
přidat na stavovou lištu na
ovládacím panelu
.
Zapnutí funkce: stiskněte
a zvolte
funkci ze seznamu. K zapnutí této funkce
můžete také stisknout symbol odkazu na
stavové liště
.
Vypnutí funkce: dotkněte se displeje.
Řiďte se pokyny na displeji a v
abecedním pořadí stiskněte písmena: A O - X.
Když varnou desku vypnete,
vypne se i tato funkce.
Zablokování obrazovky a Dětská
bezpečnostní pojistka
Zablokování obrazovky brání náhodné
změně nastavení během přípravy jídel.
Když je tato funkce aktivní a vy po dobu
dvou minut nezměníte žádné nastavení,
zablokuje ovládací panel.
Funkce Dětská bezpečnostní pojistka
brání náhodnému zapnutí a provozu
vypnuté varné desky.
13
Vypnutí a zapnutí těchto funkcí:
stiskněte
a zvolte Nabídka a poté
stiskněte Bezpečnost. Na další
obrazovce zvolte, zda chcete tyto funkce
zapnout či vypnout. Volbu potvrďte.
K provozu varné desky bez
vypnutí této funkce se řiďte
pokyny na displeji a v
abecedním pořadí stiskněte
písmena: A - O - X.
4.17 Odkazy
Funkce, které často používáte, můžete
nastavit jako odkazy. Odkazy se zobrazí
jako symboly na stavové liště obrazovky
ovládacího panelu. Odkazy vám
umožňují spustit funkci jediným dotykem.
Spuštění odkazu: stiskněte
a zvolte
Nabídka a poté stiskněte nabídku
odkazů. Na další obrazovce zvolte
funkce, které chcete, aby se zobrazovaly
jako odkazy na stavové liště. Volbu
potvrďte.
4.18 Displej
Můžete zvolit jas a pozadí displeje.
Lze zvolit čtyři stupně jasu, 1 je nejnižší
a 4 je nejvyšší.
Lze zvolit šest různých barev pozadí.
Ke změně jasu a nastavení pozadí:
stiskněte
a zvolte Nabídka a poté
stiskněte Displej. Poté zvolte mezi jasem
a obrázky pozadí. Na další obrazovce
nastavte požadované nastavení. Volbu
potvrďte.
4.19 Zvuky
Můžete zvolit typ ozvučení, který chcete
při používání varné desky slyšet.
Ozvučení lze také vypnout.
Změna nastavení ozvučení: stiskněte
a zvolte Nabídka a poté stiskněte
nabídku zvuků. Na další obrazovce
zvolte požadované nastavení. Volbu
potvrďte.
14
www.electrolux.com
se přesáhne maximální elektrické
zatížení fáze. Zapnutí této funkce
závisí na rozměru a počtu varných
nádob. Tato funkce snižuje nastavení
teploty u nádob na nejvyšší možné u
dané fáze. Symbol varné zóny
zešedne a nastavení teploty se mění
v rozmezí dvou úrovní. Jako symbol
varné zóny se rozsvítí šipka dolů.
Pokud po uplynutí jedné minuty
nezměníte počet nádob na flexibilní
zóně, nastaví se pro toto vaření nižší
nastavení teploty.
Když jsou zvuky vypnuté, lze
stále slyšet zvuky dokončení
časovačů nebo při vypnutí
varné desky.
4.20 Funkce Řízení výkonu
•
•
•
•
•
•
•
Varné zóny jsou seskupeny podle
umístění a počtu fází ve varné desce.
Viz obrázek.
Každá fáze má maximální elektrické
zatížení 3 700 W.
Tato funkce rozděluje výkon mezi
varné zóny zapojené do stejné fáze.
Funkce se zapne, když celkové
elektrické zatížení varných zón
zapojených do jedné fáze přesáhne
3 700 W.
Tato funkce snižuje výkon pro ostatní
varné zóny zapojené do stejné fáze.
Nastavení teploty varných zón se
sníženým výkonem se mění v
rozmezí dvou úrovní.
U flexibilní zóny můžete použít až tři
nádoby. Tato funkce se zapne, když
5. TIPY A RADY
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
5.1 Nádobí
U indukčních varných zón
vytváří silné
elektromagnetické pole teplo
v nádobách velmi rychle.
Indukční varné zóny
používejte s vhodnými
nádobami.
Materiál varných nádob
•
•
vhodné: litina, ocel, smaltovaná ocel,
nerezová ocel, sendvičová dna nádob
(označeno jako vhodné výrobcem).
nevhodné: hliník, měď, mosaz, sklo,
keramika, porcelán.
Nádoba je pro indukční varnou desku
vhodná, jestliže:
•
•
se malé množství vody na indukční
varné zóně nastavené na nejvyšší
teplotu velmi rychle ohřeje.
magnet přilne na dno nádoby.
Dno nádoby musí být co
nejrovnější a nejsilnější.
Rozměry nádoby
Indukční varné zóny se do určité míry
automaticky přizpůsobí velikosti dna
nádoby.
Výkon varné zóny závisí na průměru
varné nádoby. Nádoby s menším než
minimálním průměrem přijímají pouze
část výkonu vytvářeného varnou zónou.
Viz část „Technické
informace“.
5.2 Zvuky během používání
Jestliže slyšíte:
•
praskání: nádobí je vyrobeno z
různých materiálů (sendvičová
konstrukce).
ČESKY
•
•
•
•
•
pískání: používáte varnou zónu na
vysoký výkon a nádobí je vyrobeno z
různých materiálů (sendvičová
konstrukce).
hučení: používáte vysoký výkon.
cvakání: dochází ke spínání
elektrických přepínačů.
cvakání na flexibilní zóně: není
rozpoznána nádoba a varná zóna
není nastavená.
syčení, bzučení: pracuje ventilátor.
15
5.3 Příklady použití varné
desky
Vztah mezi nastavením teploty a
spotřebou energie příslušené varné zóny
není přímo úměrný. Když zvýšíte
nastavení teploty, nezvýší se úměrně
spotřeba energie dané varné desky. To
znamená, že varná zóna se středním
nastavením teploty spotřebuje méně než
polovinu svého výkonu.
Tyto zvuky jsou normální a
neznamenají žádnou závadu varné
desky.
Údaje v následující tabulce
jsou jen orientační.
Nastavení
teploty
Vhodné pro:
Čas
(min)
Tipy
1
Udržení teploty hotového jí‐
dla.
dle
Nádobu zakryjte pokličkou.
potřeby
1-3
Holandská omáčka, rozpou‐
štění: másla, čokolády, žela‐
tiny.
5 - 25
Čas od času zamíchejte.
1-3
Zahuštění: nadýchané ome‐
lety, míchaná vejce.
10 - 40
Vařte s pokličkou.
3-5
Dušení jídel z rýže a mléč‐
ných jídel, ohřívání hotových
jídel.
25 - 50
Přidejte alespoň dvakrát tolik
vody než rýže, mléčná jídla
během ohřívání občas zamí‐
chejte.
5-7
Podušení zeleniny, ryb, ma‐
sa.
20 - 45
Přidejte několik lžic tekutiny.
7-9
Vaření brambor v páře.
20 - 60
Použijte max. ¼ l vody na
750 g brambor.
7-9
Vaření většího množství jí‐
60 del, dušeného masa se zele‐ 150
ninou a polévek.
9 - 12
Mírné smažení: plátků masa dle
V polovině doby obraťte.
nebo ryb, Cordon Bleu z tele‐ potřeby
cího masa, kotlet, masových
kroket, uzenin, jater, jíšky,
vajec, palačinek a koblih.
12 - 13
Prudké smažení, pečená
5 - 15
bramborová kaše, silné řízky,
steaky.
14
Vaření vody, vaření těstovin, opražení masa (guláš, dušené maso v
hrnci), fritování hranolků.
Až 3 l vody a přísady.
V polovině doby obraťte.
16
www.electrolux.com
Nastavení
teploty
Vhodné pro:
Čas
(min)
Tipy
Vaření velkých množství vody. Funkce posílení výkonu je zapnutá.
6. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
6.1 Všeobecné informace
•
•
•
•
•
Varnou desku po každém použití
očistěte.
Nádoby používejte vždy s čistou
spodní stranou.
Škrábance nebo tmavé skvrny na
povrchu nemají vliv na funkci varné
desky.
Použijte speciální čisticí prostředek
vhodný na povrch varné desky.
Použijte speciální škrabku na sklo.
6.2 Čištění varné desky
•
Okamžitě odstraňte: roztavený plast,
plastovou folii nebo jídlo obsahující
cukr. Pokud tak neučiníte, nečistota
•
•
může varnou desku poškodit.
Speciální škrabku přiložte šikmo ke
skleněnému povrchu a posunujte ostří
po povrchu desky.
Odstraňte po dostatečném
vychladnutí varné desky: skvrny od
vodního kamene, vodové kroužky,
tukové skvrny nebo kovově lesklé
zbarvení. Vyčistěte varnou desku
vlhkým hadříkem s malým množstvím
mycího prostředku. Po vyčištění
varnou desku osušte měkkým
hadrem.
Povrch varné desky je vybaven
horizontálními drážkami. Varnou
desku vyčistěte vlhkým hadříkem a
trochou mycího prostředku jemnými
tahy zleva doprava. Po vyčištění
varnou desku osušte měkkým hadrem
zleva doprava.
7. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
7.1 Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Varnou desku nelze za‐
pnout ani používat.
Varná deska není zapoje‐
na do elektrické sítě nebo
není připojena správně.
Zkontrolujte, zda je varná
deska správně zapojena
do elektrické sítě. Viz
schéma zapojení.
Je uvolněná pojistka.
Zkontrolujte, zda příčinou
závady není pojistka. Po‐
kud se pojistka uvolňuje
opakovaně, obraťte se na
kvalifikovaného elektrikáře.
Na ovládacím panelu je
voda nebo skvrny od tuku.
Vyčistěte ovládací panel.
Varná deska se vypne.
ČESKY
Problém
Možná příčina
17
Řešení
Něčím jste zakryli senzoro‐ Odstraňte předmět ze se‐
nzorového tlačítka.
vé tlačítko .
Jedna nádoba aktivuje dvě Dno nádoby není rovné.
zóny.
Nádobu lehce posuňte, do‐
kud není detekována po‐
uze jedna zóna.
Dvě nebo více zón bylo
detekováno jako jedna zó‐
na.
Nádoby jsou příliš blízko
sebe a varné zóny nebyly
nastaveny po umístění
každé nádoby.
U každé nádoby nastavte
jednotlivou zónu po umí‐
stění nádoby na příslušnou
varnou zónu.
Na flexibilní zóně není de‐
tekována žádná nádoba.
Nádoba není vhodná.
Použijte vhodnou nádobu.
Viz část „Tipy a rady“.
Průměr dna nádoby je pro
varnou zónu příliš malý.
Použijte varné nádoby se
správnými rozměry.
Viz část „Technické infor‐
mace“.
Na varné zóně se již na‐
chází nádoba.
První nádobu lehce posuň‐
te, abyste udělali místo pro
další.
Funkce zvýšení výkonu se
nezapíná pro nádobu na
flexibilní zóně.
Nádoba je větší než 240
U této velikosti nádoby je
mm. Byl dosažen maximál‐ to normální. Použijte menší
ní výkon.
nádobu nebo použijte nej‐
vyšší možné nastavení te‐
ploty pro velkou nádobu.
Nastavení teploty pro nád‐
oby na flexibilní zóně jsou
snížená.
Používáte příliš mnoho
nádob s nejvyšším nasta‐
vením teploty na flexibilní
zóně. Je zapnutá funkce
řízení výkonu.
Rozsvítí se
Jedna z blokovacích funkcí K odblokování varné desky
je zapnutá.
stiskněte v abecedním
pořadí písmena A - O - X.
.
Posuňte některé nádoby
na indukční varné zóny.
Funkce Pro Cook se vy‐
pne.
Používáte více než jednu
nádobu.
Pro tuto funkci použijte po‐
uze jednu nádobu.
Jas displeje je snížený.
Teplota varných zón je vy‐ Nechte varnou desku vy‐
soká. K zajištění dlouhé ži‐ chladnout.
votnosti displeje se jas sní‐
ží v závislosti na teplotě
varné desky.
Displej nereaguje na do‐
tek.
Část displeje je zakrytá
Předměty odstraňte. Po‐
nádobami umístěnými blíz‐ suňte nádoby pryč od dis‐
ko displeje.
pleje.
18
www.electrolux.com
Problém
Možná příčina
Řešení
Výkon je snížený. Jako
symbol varné zóny se roz‐
svítí šipka dolů.
Je zapnutá funkce Řízení
výkonu.
Viz část „Denní používání“.
Podsvícení je zapnuté, ale
kontrast displeje je špatný.
Na displeji je položené hor‐ Předmět odstraňte a ne‐
ké nádobí.
chte varnou desku dosta‐
tečně vychladnout. Pokud
se kontrast nezlepší, ob‐
raťte se na autorizované
servisní středisko.
Při dotyku senzorových tla‐ Zvuková signalizace je vy‐
čítek nezazní žádný zvuko‐ pnutá.
vý signál.
Zapněte zvukovou signali‐
zaci.
Viz část „Denní používání“.
Zobrazí se E a číslo.
Porucha varné desky.
Varnou desku na chvíli od‐
pojte z elektrické sítě. Vy‐
pojte pojistku v domácí
elektroinstalaci. Opět ji
připojte. Jestliže se opět
zobrazí E, obraťte se na
autorizované servisní
středisko.
Zobrazí se E3.
Elektrické zapojení je ne‐
správné. Napájecí napětí
je mimo rozsah.
Požádejte kvalifikovaného
elektrikáře, aby instalaci
zkontroloval.
Zobrazí se E4.
U varné desky došlo k chy‐
bě, protože se vyvařila vo‐
da z nádoby. Zareagovala
ochrana proti přehřátí dané
zóny.
Varnou desku vypněte a
nechte ji vychladnout. Var‐
nou desku opět zapněte.
Pokud byl problém ve var‐
né nádobě, hlášení se
přestane zobrazovat. Po‐
kud se hlášení opět zobra‐
zí, obraťte se na autorizo‐
vané servisní středisko.
Zobrazí se E7.
Chladicí ventilátor je zablo‐ Zkontrolujte, zda nějaké
kovaný.
předměty neblokují chladi‐
cí ventilátor. Pokud se hlá‐
šení opět zobrazí, obraťte
se na autorizované servis‐
ní středisko.
Zobrazí se E8.
Elektrické zapojení je ne‐
správné. Varná deska je
připojena pouze k jedné fá‐
zi.
Požádejte kvalifikovaného
elektrikáře, aby instalaci
zkontroloval. Viz schéma
zapojení.
Zobrazí se E9.
Došlo k chybě rozhraní.
Vypněte varnou desku a
znovu ji zapněte. Pokud se
hlášení opět zobrazí, ob‐
raťte se na autorizované
servisní středisko.
ČESKY
7.2 Když nenaleznete řešení...
Pokud problém nemůžete vyřešit sami,
obraťte se na autorizované servisní
středisko. Uveďte údaje z typového
štítku. Uveďte rovněž kód ze tří číslic a
písmen pro sklokeramiku (je v rohu varné
desky) a chybové hlášení, které se
zobrazuje. Ujistěte se, že jste varnou
19
desku používali správným způsobem.
Pokud ne, budete muset návštěvu
technika z poprodejního servisu nebo
prodejce zaplatit, i když je spotřebič ještě
v záruce. Informace o servisním
středisku a záručních podmínkách jsou
uvedeny v záruční příručce.
8. INSTALACE
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
8.1 Před instalací spotřebiče
Před instalací varné desky si z typového
štítku opište níže uvedené informace.
Typový štítek je umístěn na spodní
straně varné desky.
Sériové číslo ............................
8.2 Vestavné varné desky
Vestavné varné desky se smějí používat
pouze po zabudování do vhodných
8.4 Montáž
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
vestavných modulů a pracovních ploch,
které splňují příslušné normy.
8.3 Připojovací kabel
•
•
Varná deska se dodává s
připojovacím kabelem.
Poškozený síťový kabel vyměňte za
síťový kabel tohoto typu (nebo vyšší):
H05BB-F T min 90°C. Obraťte se na
místní autorizované servisní
středisko.
20
www.electrolux.com
min. 2 mm
A
min. 2 mm
B
< 20 mm
B
> 20 mm
min. 500 mm
min
30 mm
B
62 mm
46 mm
36 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
A
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
62 mm
46 mm
36 mm
55 ±1mm
65±1mm
490±1mm
R 5mm
min.
55mm
+1
490+1mm 750 mm
min.
38 mm
min.
2 mm
min.
12 mm
min.
2 mm
ČESKY
21
9. TECHNICKÉ INFORMACE
9.1 Typový štítek
Model EHX8H10FBK
Typ 58 GBD K1 AU
Indukce 7.4 kW
Sér. č. .................
ELECTROLUX
PNC 949 596 316 00
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Vyrobeno v Německu
7.4 kW
9.2 Technické údaje varných zón
Varná zóna
Nominální vý‐ Funkce posí‐
kon (maximál‐ lení výkonu
ní nastavení
[W]
teploty) [W]
Délka chodu
Průměr nád‐
funkce Funkce oby [mm]
posílení výko‐
nu [min]
Pravá přední
1400
2500
4
125 - 145
Pravá zadní
2300
3700
10
180 - 210
Výkon varných zón se může nepatrně
lišit od údajů uvedených v této tabulce.
Mění se na základě materiálu a průměru
varných nádob.
Pro dosažení nejlepších výsledků vaření
používejte nádoby, které nejsou větší
než průměr uvedený v tabulce.
9.3 Specifikace flexibilní zóny
Průměr nádoby
[mm]
Nominální výkon
(maximální nasta‐
vení teploty) [W]
Posílení výkonu
[W]
Maximální délka
posílení výkonu
[min]
90
500
500
4
145
1400
1400
4
180
1800
2000
8
210
2200
3000
8
280
2600
3700
10
Výkon varné zóny se může nepatrně lišit
od údajů uvedených v této tabulce. Mění
se na základě materiálu a průměru
varných nádob.
10. ENERGETICKÁ ÚČINNOST
10.1 Produktové informace dle směrnice komise EU 66/2014
Označení modelu
EHX8H10FBK
Typ varné desky
Vestavná var‐
ná deska
22
www.electrolux.com
Počet varných zón
2
Počet varných zón
1
Technologie ohřevu
Indukční de‐
ska
Průměr kruhových varných
zón (Ø)
Pravá přední
Pravá zadní
14,5 cm
21,0 cm
Délka (D) a šířka (Š) varné
zóny
Vlevo
D 45.4 cm
Š 30.0 cm
Spotřeba energie varných zón Pravá přední
(ECelectric cooking)
Pravá zadní
175,7 Wh / kg
170,3 Wh / kg
Spotřeba energie varné zóny
(ECelectric cooking)
188,4 Wh / kg
Vlevo
Spotřeba energie varné desky
(ECelectric hob)
EN 60350-2 - Elektrické spotřebiče na
vaření pro domácnost - část 2: varné
desky - metody pro měření výkonu
10.2 Úspora energie
Během každodenního pečení můžete
ušetřit energii, budete-li se řídit níže
uvedenými radami.
•
Při ohřevu vody používejte pouze
takové množství, které potřebujete.
180,7 Wh / kg
•
Je-li to možné, vždy zakrývejte
nádoby pokličkami.
•
Před zapnutím varné zóny na ni
položte varnou nádobu.
Na menší varné zóny postavte menší
varné nádoby.
Postavte nádobu přímo na střed
varné zóny.
Využijte zbytkové teplo k udržování
teploty jídle nebo k jeho rozpouštění.
•
•
•
11. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
určené k likvidaci. Spotřebiče označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
LIETUVIŲ
23
TURINYS
1. SAUGOS INFORMACIJA................................................................................. 24
2. SAUGOS INSTRUKCIJA..................................................................................25
3. GAMINIO APRAŠYMAS...................................................................................27
4. KASDIENIS NAUDOJIMAS.............................................................................. 29
5. PATARIMAI...................................................................................................... 35
6. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA................................................................................ 37
7. TRIKČIŲ ŠALINIMAS....................................................................................... 37
8. ĮRENGIMAS......................................................................................................40
9. TECHNINĖ INFORMACIJA.............................................................................. 42
10. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS....................................................................... 43
MES GALVOJAME APIE JUS
Dėkojame, kad pirkote šį „Electrolux“ prietaisą. Jūs pasirinkote gaminį, kuris
pasižymi dešimtmečių profesionalia patirtimi ir naujovėmis. Originalus ir stilingas,
jis sukurtas galvojant apie jus. Taigi, kai tik naudojate jį, galite jaustis saugūs,
žinodami, kad kiekvieną kartą pasieksite puikių rezultatų.
Sveiki atvykę į „Electrolux“ pasaulį!
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
Gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo
informacijos:
www.electrolux.com/webselfservice
Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.registerelectrolux.com
Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo
prietaisui:
www.electrolux.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į įgaliotąjį aptarnavimo centrą, būtinai pateikite šią informaciją:
modelis, PNC, serijos numeris.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija
Bendroji informacija ir patarimai
Aplinkosaugos informacija
Galimi pakeitimai.
24
1.
www.electrolux.com
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako
už sužalojimus ir žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso
įrengimo ir naudojimo. Visada laikykite šią instrukciją
šalia prietaiso, kad galėtumėte ja pasinaudoti vėliau.
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
•
•
•
•
•
•
•
Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų
amžiaus ir asmenims, turintiems psichinių, jutiminių
arba protinių negalių arba patirties bei žinių trūkumo,
jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai
naudoti šį prietaisą, ir supranta atitinkamus pavojus.
Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
Visas pakavimo medžiagas laikykite vaikams
nepasiekiamoje vietoje.
Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia
prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Neuždengtos dalys
būna įkaitę.
Jeigu prietaise įrengtas apsaugos nuo vaikų užraktas,
rekomenduojame jį įjungti.
Neprižiūrimi vaikai negali atlikti valymo ir vartotojo
priežiūros darbų.
Mažesnių nei 3 metų vaikų negalima prileisti prie
prietaiso, jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
1.2 Bendrieji saugos reikalavimai
•
•
•
Prietaisas ir jo prieinamos dalys įkaista naudojimo
metu. Nelieskite kaitinimo elementų.
Nenaudokite prietaiso su išoriniu laikmačiu arba
atskira nuotolinio valdymo sistema.
Neprižiūrimas maisto gaminimas ant kaitlentės su
riebalais ar aliejumi gali būti pavojingas ir sukelti
gaisrą.
LIETUVIŲ
•
•
•
•
•
•
•
25
Niekada negesinkite gaisro vandeniu, bet išjunkite
prietaisą ir tada uždenkite liepsną, pvz., dangčiu arba
gesinimo apdangalu.
Nelaikykite daiktų ant maisto gaminimo paviršių.
Niekada nedėkite metalinių daiktų, tokių kaip dangčių,
peilių ar šaukštų ant kaitlentės viršaus, nes jie gali
įkaisti.
Nenaudokite garinio valiklio prietaisui valyti.
Baigę naudotis, išjunkite kaitlentę naudodamiesi jos
valdikliais ir nepasikliaukite prikaistuvio detektoriumi.
Jei stiklo keraminis paviršius / stiklo paviršius įtrūkęs,
prietaisą išjunkite, kad nepatirtumėte elektros smūgio.
Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti
tik gamintojui, įgaliotajam klientų aptarnavimo atstovui
arba panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip gali kilti
pavojus.
2. SAUGOS INSTRUKCIJA
2.1 Įrengimas
ĮSPĖJIMAS!
Šį prietaisą įrengti privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
Vadovaukitės su prietaisu pateikta
naudojimo instrukcija.
Būtina paisyti minimalių atstumų iki
kitų prietaisų ir spintelių.
Prietaisas yra sunkus: jį perkeldami,
visada būkite atsargūs. Visuomet
mūvėkite apsaugines pirštines.
Apsaugokite nupjautus paviršius
hermetiku, kad jie nuo drėgmės
neišbrinktų.
Apsaugokite prietaiso apačią nuo
garų ir drėgmės.
Jokiu būdu neįrenkite prietaiso greta
durų ir po langu. Atidarant duris ar
langus, jie gali nuversti įkaitusius
prikaistuvius nuo prietaiso.
Jeigu prietaisas įrengiamas virš
stalčių, įsitikinkite, ar tarp prietaiso
•
•
apačios ir viršutinio stalčiaus yra
pakankamai vietos orui cirkuliuoti.
Prietaiso apačia gali įkaisti. Būtinai po
prietaisu įrenkite nedegią pertvarą,
kad nebūtų prieigos prie apačios.
Užtikrinkite, kad tarp darbastalio ir
prietaiso būtų laisvas 2 mm
ventiliavimo tarpas. Garantija
neapima žalos, atsiradusios dėl
nepakankamo ventiliavimo tarpo.
2.2 Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS!
Gaisro ir elektros smūgio
pavojus.
•
•
•
•
Visus elektros prijungimus turi įvesti
kvalifikuotas elektrikas.
Šis prietaisas turi būti įžemintas.
Prieš atlikdami bet kokį veiksmą,
patikrinkite, ar prietaisas atjungtas
nuo maitinimo.
Patikrinkite, ar elektros duomenys,
nurodyti techninių duomenų lentelėje,
atitinka jūsų elektros tinklo duomenis.
Jeigu ne, kreipkitės į elektriką.
26
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Patikrinkite, ar prietaisas tinkamai
įrengtas. Dėl laisvo ir netinkamo
elektros maitinimo laido ar kištuko
(jeigu taikytina) gnybtas gali įkaisti.
Naudokite tinkamą elektros maitinimo
laidą.
Pasirūpinkite, kad elektros laidai
nesusipainiotų.
Patikrinkite, ar įrengta apsauga nuo
elektros smūgių.
Ant laido naudokite įtempimą
mažinančią sąvaržą.
Patikrinkite, kad maitinimo laidas ar
kištukas (jeigu taikytina) neliestų
karšto prietaiso ar karštų prikaistuvių,
kai jungiate prietaisą į netoli esančius
lizdus
Nenaudokite daugiakanalių kištukų,
jungiklių ir ilginimo laidų.
Būkite atsargūs, kad
nesugadintumėte elektros kištuko
(jeigu taikytina) ar maitinimo laido.
Kreipkitės į mūsų įgaliotąjį
aptarnavimo centrą arba elektriką,
jeigu reikia pakeisti pažeistą
maitinimo laidą.
Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių
apsauga nuo smūgių turi būti
pritvirtinta taip, kad nebūtų galima
nuimti be įrankių.
Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite
įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus
prietaisą elektros laido kištuką būtų
lengva pasiekti.
Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs,
nejunkite kištuko.
Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už elektros laido. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
Naudokite tik tinkamus izoliavimo
įtaisus: liniją apsaugančius
automatinius jungiklius, saugiklius
(įsukami saugikliai turi būti išimami iš
jų laikiklio), įžeminimo nuotėkio
atjungiamuosius įtaisus ir
kontaktorius.
Elektros instaliacija privalo turėti
izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti
prietaisą nuo maitinimo tinklo ties
visais poliais. Tarp izoliavimo įtaiso
kontaktų turi būti mažiausiai 3 mm
pločio tarpelis.
2.3 Naudojimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižaloti, nudegti
arba gauti elektros smūgį.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prieš naudodami pirmąkart, išimkite
visas pakuotės medžiagas, nuimkite
etiketes ir apsauginę plėvelę (jeigu
taikytina).
Naudokite šį prietaisą namų ūkio
aplinkoje.
Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
Užtikrinkite, kad ventiliavimo angos
nebūtų uždengtos.
Nepalikite veikiančio prietaiso be
priežiūros.
Kiekvieną kartą panaudoję prietaisą,
kaitvietę išjunkite.
Nepasitikėkite prikaistuvių
detektoriumi.
Nedėkite stalo įrankių arba
prikaistuvių dangčių ant kaitviečių. Jie
gali įkaisti.
Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų
rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi
prie vandens.
Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio
arba vietos daiktams laikyti.
Jeigu prietaiso paviršius įtrūktų,
nedelsdami atjunkite prietaisą nuo
elektros tinklo. Taip išvengsite
elektros smūgio.
Naudotojai, turintys širdies
stimuliatorių, turi išlaikyti ne mažesnį
kaip 30 cm atstumą nuo indukcinių
kaitviečių, kai prietaisas veikia.
Kai dedate maistą į karštą aliejų,
aliejus gali ištikšti.
ĮSPĖJIMAS!
Gaisro ir sprogimo pavojus
•
•
•
Kaitinant riebalus arba aliejų, gali kilti
lengvai užsiliepsnojančių garų.
Kaitindami riebalus ir aliejų, būkite
atsargūs, kad liepsna arba įkaitę
daiktai jų neuždegtų.
Įkaitusio aliejaus garai gali savaime
užsiliepsnoti.
Naudotas aliejus, kuriame yra maisto
likučių, gali užsiliepsnoti esant
žemesnei temperatūrai nei aliejus,
kuris yra naudojamas pirmą kartą.
LIETUVIŲ
•
Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus sugadinti prietaisą.
•
•
•
•
•
•
•
Nestatykite įkaitusių prikaistuvių ant
valdymo skydelio.
Nestatykite ant karštų kaitviečių tuščių
prikaistuvių.
Būkite atsargūs, kad ant prietaiso
nenukristų daiktai arba prikaistuviai.
Jie gali pažeisti paviršių.
Nejunkite kaitviečių, nepastatę ant jų
prikaistuvių arba ant jų pastatę tuščius
prikaistuvius.
Nedėkite ant prietaiso aliuminio
folijos.
Indai iš ketaus, aliuminio arba su
sugadintais dugnais gali subraižyti
stiklą / stiklo keramiką. Jeigu tokius
indus nuo maisto gaminimo paviršiaus
reikia patraukti, juos visada kelkite, o
ne traukite.
Šis prietaisas skirtas tik maistui
gaminti. Jį draudžiama naudoti kitais
tikslais, pavyzdžiui, patalpai šildyti.
•
•
•
•
2.5 Seno prietaiso išmetimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižeisti arba
uždusti.
•
•
•
Norėdami sužinoti, kaip tinkamai
išmesti seną prietaisą, susisiekite su
atitinkama savivaldybės įstaiga.
Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
Nupjaukite elektros laidą ir išmeskite
jį.
2.6 Techninė priežiūra
2.4 Valymas ir priežiūra
•
•
•
Reguliariai valykite prietaisą, kad
apsaugotumėte paviršiaus medžiagą
nuo nusidėvėjimo.
Dėl prietaiso remonto kreipkitės į
įgaliotąjį aptarnavimo centrą.
Naudokite tik originalias atsargines
dalis.
3. GAMINIO APRAŠYMAS
3.1 Maisto gaminimo paviršių išdėstymas
1
3
1
2
27
Išjunkite prietaisą ir leiskite jam atvėsti
prieš valant.
Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo,
prieš atlikdami techninės priežiūros
darbus.
Prietaisui valyti nenaudokite garų ir
nepurkškite vandeniu.
Nuvalykite prietaisą drėgna, minkšta
šluoste. Naudokite tik neutralius
ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų
produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių
arba metalinių grandyklių.
1 Indukcinė kaitvietė
2 Valdymo skydelis
3 Lanksti indukcinė kaitvietė
28
www.electrolux.com
3.2 Valdymo skydelio išdėstymas
1
2
3
8
00:02
9 8
Simbo‐
lis
7
Funkcija
6
5
4
Pastaba
ĮJUNGTA / IŠJUNGTA Įjungia ir išjungia kaitlentę.
1
Kaitvietės padėtis
Rodo kaitvietės padėtį. Norėdami suakty‐
vinti kaitvietę, palieskite simbolį.
Kaitvietė veikia
Norėdami pakeisti kaitinimo lygį arba nus‐
tatyti papildomas funkcijas, palieskite sim‐
bolį.
Meniu
Leidžia pasirinkti papildomas funkcijas ir
nuostatas.
Užrakinti dabar
Užrakina valdymo skydelį.
Būsenos juosta
Rodo sparčiuosius klavišus ir priminimo
laiką. Norėdami, kad būtų rodomi spartieji
klavišai, suaktyvinkite juos sparčiųjų kla‐
višų meniu.
7
Priminimas
Suaktyvina funkciją ir rodo laiką.
8
Pro Cook
Įjungia ir išjungia funkciją.
9
PAUZĖ
Įjungia funkciją.
2
3
-
4
5
6
3.3 Kaitvietės valdymo skydelis
Jeigu norite, kad būtų rodomas kaitvietės valdymo skydelis, spustelėkite kaitvietės
simbolį valdymo skydelyje.
LIETUVIŲ
1
2
3
9
03:00
4
29
5
00:10
01:45
7
6
Sim‐
bolis
Funkcija
Pastaba
-
Kaitvietės simbolis
Rodo kaitinimo lygį.
2
Galios padidinimas / au‐
tomatinis įkaitinimas
Rodo, kad veikia funkcija. Laikmatis skai‐
čiuoja, kiek liko laiko iki funkcijos išsijungi‐
mo.
3
CountUp Timer
Rodo, kiek laiko veikia kaitvietė.
4
Atgalinės atskaitos laik‐
matis
Rodo likusį maisto gaminimo laiką.
Meniu
Leidžia pasirinkti papildomas kaitvietės
funkcijas ir nuostatas.
Galios padidinimas / au‐
tomatinis įkaitinimas
Įjungia ir išjungia funkciją.
Valdymo juosta
Nustato kaitinimo lygį.
1
5
6
7
-
3.4 Likęs karštis
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus nusideginti dėl
likusio karščio.
Indukcinės kaitvietės maisto gaminimo
metu kaitina tiesiogiai prikaistuvio
pagrindą. Stiklo keramikos paviršius įšyla
dėl likusio prikaistuvio karščio.
4. KASDIENIS NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
4.1 Įjungimas pirmą kartą
Pirmą kartą įjungę kaitlentę, nustatykite
ekrano kalbą. Nustačius kalbą, kaitlentė
suaktyvina tam tikrus patarimus, kaip ja
naudotis. Ekranai perjungiami braukiant
pirštu į kairę arba dešinę.
Jeigu norite praleisti patarimus,
spustelėkite Atlikta. Vėliau patarimus
galėsite peržiūrėti, naudodami Meniu.
30
www.electrolux.com
4.2 Įjungimas ir išjungimas
4.5 AUTO OFF
Lieskite
1 sekundę, kad įjungtumėte
arba išjungtumėte kaitlentę.
Ši funkcija automatiškai išjungia
kaitlentę, jeigu:
4.3 Bendra informacija
•
•
Kaitlentės valdymo skydelis yra liečiamoji
sritis. Kaitlentė valdoma baksnojant
simbolius, slenkant įvairius meniu ir
braukiant pirštu per valdymo juostas bei
ekranus. Kaitlentė atpažįsta lietimą, kai
pakeliate pirštą nuo valdymo skydelio.
•
Informacija rodoma ekrane. Kaitlentė
pateikia patarimus ir komandas, kad ja
būtų paprasčiau naudotis.
•
DĖMESIO
Nestatykite įkaitusių
prikaistuvių ant valdymo
skydelio. Kyla pavojus
sugadinti elektroniką.
•
Meniu funkcijos
•
4.4
Naudokite simbolį:
kaitlentės
nuostatoms suaktyvinti ir pakeisti. Taip
pat galite įjungti ir išjungti funkcijas bei
kurti sparčiuosius klavišus. Lentelėje
pavaizduotos pagrindinės meniu
funkcijos. Norėdami suaktyvinti funkciją,
spustelėkite ją. Pasirinkite norimą
nuostatą ir patvirtinkite savo pasirinkimą.
Daugiau parinkčių
visos kaitvietės yra išjungtos;
įjungę kaitlentę, nenustatėte kaitinimo
lygio;
kažką išliejote arba padėjote ką nors
(puodą, šluostę ir pan.) ant valdymo
skydelio ilgesniam laikui nei 10
sekundžių. Pasigirsta garso signalas
ir kaitlentė išsijungia. Nuimkite daiktą
arba nuvalykite valdymo skydelį.
kaitlentė perkaista (pvz., jeigu
kaitinate tuščią keptuvę). Palaukite,
kol kaitvietė atauš, prieš vėl
naudodami kaitlentę;
naudodami netinkamą prikaistuvį arba
ant kaitvietės neuždėtas prikaistuvis.
Kaitvietė tampa pilka. Keičiamo
dydžio indukcinė kaitvietė išsijungia
po 10 sekundžių, o indukcinės
kaitvietės išsijungia po 2 minučių.
neišjungėte kaitvietės arba
nepakeitėte kaitinimo lygio. Po tam
tikro laiko kaitlentė išsijungia;
Santykis tarp kaitinimo lygio ir laiko,
po kurio kaitlentė išsijungia:
Kaitinimo lygis
Kaitlentė išsijun‐
gia po
1-3
6 valandos
4-7
5 valandos
Užrakinti dabar
8-9
4 valandos
Pro Cook
10 - 14
1,5 valandos
PAUZĖ
Priminimas
Meniu
Naudingi patarimai
Išjunkite ir vėl įjunkite kaitlentę arba
palieskite kaitvietės simbolį, kad
pašalintumėte AUTO OFF.
Spartieji klavišai
4.6 Kalbos keitimas
Sauga
Norėdami pakeisti kalbą, valdymo
Kalbos Nustaty‐
mas
Valdymo skydelis
Garsas
Techninė priežiūra
. Pasirinkite Meniu
skydelyje palieskite
iš sąrašo. Paskui pasirinkite kalbų meniu
ir jame nustatykite reikiamą kalbą.
Spustelėkite kalbą, kad patvirtintumėte
pasirinkimą.
LIETUVIŲ
4.7 Kaitviečių naudojimas
Dėkite prikaistuvius tiesiai ant kryželių
arba ant keičiamo skersmens kaitvietės.
Indukcinės kaitvietės prisitaiko
automatiškai pagal prikaistuvio dugno
dydį. Spustelėkite kaitvietės simbolį, kad
būtų suaktyvintas kaitvietės valdymo
skydelis.
4.8 Kaitinimo lygis
Palieskite norimos naudoti kaitvietės
simbolį. Pasirodo kaitvietės valdymo
skydelis.
Kaitinimo lygį galite pakeisti:
•
•
•
paliesdami valdymo skydelį ties
tinkamu kaitinimo lygiu;
braukdami pirštu per valdymo skydelį.
Patraukite pirštą, kai pasieksite
tinkamą kaitinimo lygį;
paliesdami kaitvietės simbolį ir
braukdami pirštu į dešinę, kad
padidintumėte kaitinimo lygį, arba į
kairę, kad jį sumažintumėte.
9
31
Ant kaitvietės galite statyti iki trijų
prikaistuvių ir atskirai juos valdyti.
Minimalus prikaistuvio dydis yra 90 mm.
Maksimalus – 300 x 460 mm.
Patraukus prikaistuvį nuo kaitvietės,
kaitvietės simbolis tampa pilkas. Po 10
sekundžių kaitvietė dingsta.
4.10 Padalijimo funkcija
Jeigu naudojate didelį prikaistuvį ant
keičiamo skersmens kaitvietės, ją galite
padalyti į dvi kaitvietes. Tuomet dviem
prikaistuvio vietoms galėsite nustatyti du
skirtingus kaitinimo lygius.
Norėdami įjungti funkciją: palieskite
kaitvietės simbolį. Įsijungs kaitvietės
ir
valdymo skydelis. Palieskite
pasirinkite funkciją iš sąrašo. Jeigu
funkcijos papildomame meniu įjungti
negalima, kaitvietė yra per maža, kad ją
galima būtų padalyti.
Norėdami išjungti funkciją: palieskite
kaitvietės simbolį. Įsijungs kaitvietės
valdymo skydelis. Palieskite
ir
pasirinkite nuostatą, kad panaikintumėte
kaitvietės padalijimą.
Jeigu patrauksite prikaistuvį
ilgiau nei 10 sekundžių arba
kaitvietę išjungsite, funkcija
bus išjungta.
Jeigu naudosite keičiamo
skersmens indukcinę
kaitvietę, pirmiausiai
padėkite ant jos prikaistuvį.
Aptikus prikaistuvį, pasirodo
kaitvietės simbolis.
4.9 Lanksti indukcinė kaitvietė
Keičiamo skersmens indukcinė kaitvietė
aptinka prikaistuvio padėtį ir dydį. Aptikus
prikaistuvį, pasirodo kaitvietės simbolis.
Galite suaktyvinti kaitvietę ir nustatyti
kaitinimo nuostatą arba laikmačio
funkcijas. Kaitvietės dydis priklauso nuo
prikaistuvio dydžio. Jeigu simbolis yra
mažas, šalia naudojamo prikaistuvio
galite dėti dar vieną.
Norėdami padalyti kaitvietę
arba panaikinti jos
padalijimą, kaitvietės simbolį
taip pat galite paliesti dviem
pirštais.
4.11 Automatinis įkaitinimas
Jeigu įjungsite šią funkciją, per trumpesnį
laiką pasieksite reikalingą kaitinimo lygį.
Įjungus šią funkciją, tam tikram laikui
nustatomas didžiausias kaitinimo lygis, o
vėliau mažinamas iki reikiamo kaitinimo
lygio.
Norėdami įjungti šią funkciją
kaitvietei: palieskite kaitvietės simbolį.
Nustatykite pageidaujamą kaitinimo lygį
nuo 1 iki 13. Palieskite
.
Atitinkamos kaitvietės simbolyje
32
www.electrolux.com
pasirodys funkcijos simbolis:
. Šalia
simbolio esantis laikmatis skaičiuoja, kiek
laiko dar veiks ši funkcija.
aukščiausias. Galite sumažinti kaitinimo
lygį, patraukdami prikaistuvį į galą.
Jeigu pakeisite kaitinimo lygį
veikiant šiai funkcijai,
laikmatis pradės šio
kaitinimo lygio naują atgalinę
laiko atskaitą.
Norėdami išjungti funkciją: palieskite
.
4.12 Galios didinimas
Ši funkcija padidina indukcinių kaitviečių
galią. Indukcinei kaitvietei šią funkciją
galima įjungti tik ribotam laikui. Po to
indukcinė kaitvietė automatiškai grįžta į
aukščiausią kaitinimo lygį.
Žr. skyrių „Techninė
informacija“.
DĖMESIO
Veikiant funkcijai kaitinimo
lygio rankomis pakeisti
negalima.
Bendra informacija:
•
•
Norėdami įjungti šią funkciją
kaitvietei: palieskite kaitvietės simbolį.
Nustatykite kaitinimo lygį nuo 0 iki 14.
Palieskite
. Kaitvietės simbolio
viduryje užsidega
. Šalia simbolio
esantis laikmatis skaičiuoja, kiek laiko
dar veiks galios didinimo funkcija.
Norėdami išjungti funkciją: palieskite
.
Kiek laiko veiks keičiamo
skersmens indukcinės
kaitvietės galios didinimo
funkcija ir kokia bus jos
galia, priklausys nuo
prikaistuvio dydžio. Funkcija
veikia didesnio kaip 180 mm
skersmens prikaistuviams.
4.13
Funkcija Pro Cook
Ši funkcija leidžia Jums reguliuoti
temperatūrą, patraukiant prikaistuvį į kitą
padėtį ant keičiamo skersmens
indukcinės kaitvietės.
Kaitlentė aptinka prikaistuvio padėtį ir
pagal tą padėtį nustato atitinkamą
kaitinimo lygį. Jeigu prikaistuvį dėsite
priekyje, kaitinimo lygis bus
•
•
Suaktyvinę šią funkciją, naudokite tik
vieną puodą.
Maksimalus puodo skersmuo šiai
funkcijai yra 240 mm. Jeigu naudosite
didesnį nei 240 mm skersmens
prikaistuvį, funkcija išsijungs.
Keičiamo skersmens kaitvietė pradės
veikti įprastos kaitvietės režimu.
Kaitvietė išlaiko paskutinį kartą
nustatytą funkcijos Pro Cook kaitinimo
lygio padėtį.
Veikiant funkcijai, kaitinimo lygį galite
pakeisti tik patraukdami prikaistuvį.
Suaktyvinę šią funkciją, taip pat galite
naudoti priminimą
.
Jeigu norite pakeisti
kaitinimo lygį, pakelkite
prikaistuvį ir padėkite jį kitoje
keičiamo skersmens
kaitvietės vietoje. Traukdami
prikaistuvį, galite subraižyti ir
išblukinti paviršių.
Galite pridėti šios funkcijos
spartųjį klavišą prie būsenos
juostos, esančios valdymo
skydelyje
.
Funkcijos įjungimas
Norėdami įjungti šią funkciją, padėkite
prikaistuvį ant keičiamo skersmens
kaitvietės. Palieskite
ir pasirinkite
funkciją iš sąrašo. Funkcijai veikiant,
LIETUVIŲ
keičiamo skersmens kaitvietė valdymo
skydelyje yra pažymima brūkšneliais. Šią
funkciją taip pat galite suaktyvinti palietę
sparčiojo klavišo simbolį būsenos
juostoje
.
02
55
01
50
00 h 45 min
Funkcijos išjungimas
24
40
Norėdami išjungti šią funkciją,
23
35
pakartokite procedūrą arba palieskite .
Brūkšneliai iš valdymo skydelio dingsta.
Jeigu aptiktos veikiančios dvi
kaitvietės arba naudojamas
didelis prikaistuvis, funkcija
išsijungia.
OK
Tada patvirtinkite savo pasirinkimą. Taip
pat galite pasirinkti atšaukti savo
pasirinkimą. Kai laikas baigiasi,
pasigirsta garso signalas ir kaitvietė
išsijungia. Norėdami nustatyti laiką, taip
pat galite paliesti
.
Norėdami išjungti garsą: palieskite
ekraną.
4.14 Laikmačiai
Galima pasirinkti 3 laikmačius: CountUp
Timer, atgalinės atskaitos laikmatį ir
Priminimas.
Priminimas
Ši funkcija neturi poveikio kaitviečių
veikimui. Ją taip pat galite naudoti, kai
kaitlentė yra išjungta.
Pro Cook. Veikiant šiai
funkcijai, galite naudoti tik
Priminimas.
CountUp Timer
Galite naudoti šį laikmatį, jeigu norite
sužinoti, kiek laiko kaitvietė veikia.
Funkcija paleidžiama automatiškai ir
rodoma kaitviečių valdymo skydelyje ties
atitinkamos kaitvietės simboliu. Norėdami
patikrinti laiką, palieskite kaitvietės
simbolį.
Jeigu norite atitaisyti laiką: įjunkite
kaitvietės valdymo skydelį. Palieskite
,
esantį šalia kaitvietės simbolio, ir
pasirinkite iš sąrašo tinkamą nuostatą.
Norėdami atitaisyti laiką, taip pat galite
paliesti , esantį šalia kaitvietės
simbolio.
Galite pridėti šios funkcijos
spartųjį klavišą prie būsenos
juostos, esančios valdymo
skydelyje
.
Norėdami įjungti funkciją: palieskite
ir pasirinkite funkciją iš sąrašo.
Nustatykite laiką ir patvirtinkite savo
pasirinkimą. Šią funkciją taip pat galite
suaktyvinti palietę sparčiojo klavišo
simbolį būsenos juostoje . Pasibaigus
Jūsų nustatytam laikui, pasigirsta garso
signalas.
Norėdami išjungti garsą: palieskite
ekraną.
4.15 PAUZĖ
Funkcija nustato visas veikiančias
kaitvietes į žemiausią kaitinimo lygį.
Atgalinės atskaitos laikmatis
Šį laikmatį naudokite kaitvietės vienai
maisto gaminimo trukmei nustatyti.
Norėdami įjungti funkciją: įjunkite
kaitvietės valdymo skydelį. Palieskite
esantį šalia kaitvietės simbolio, ir
pasirinkite kepimo laiko nustatymą.
Nustatykite laiką, atskirai pasirinkdami
valandas ir minutes.
33
,
Veikiant funkcijai kaitinimo lygio keisti
negalima. Funkcija neturi jokio poveikio
laikmačių veikimui.
Galite pridėti šios funkcijos
spartųjį klavišą prie būsenos
juostos, esančios valdymo
skydelyje
.
34
www.electrolux.com
Norėdami įjungti funkciją: palieskite
ir pasirinkite funkciją iš sąrašo. Šią
funkciją taip pat galite suaktyvinti palietę
sparčiojo klavišo simbolį būsenos
juostoje
.
Norėdami išjungti funkciją: palieskite
ekraną. Atkuriamos ankstesnės kaitinimo
nuostatos.
4.16
Kaitlentės užrakinimas
Kaitlentė turi 3 užrakto funkcijas:
Užrakinti dabar, Ekrano užraktas ir Vaikų
saugos užraktas.
Užrakinti dabar
Ši funkcija užrakina valdymo skydelį, kai
kaitvietės veikia. Taip galima išvengti
atsitiktinio kaitinimo nuostatų pakeitimo.
Galite pridėti šios funkcijos
spartųjį klavišą prie būsenos
juostos, esančios valdymo
skydelyje
.
Norėdami įjungti funkciją: palieskite
ir pasirinkite funkciją iš sąrašo. Šią
funkciją taip pat galite suaktyvinti palietę
sparčiojo klavišo simbolį būsenos
juostoje
.
Norėdami išjungti funkciją: palieskite
ekraną. Vykdykite ekrane pateikiamas
instrukcijas ir lieskite raides abėcėlės
tvarka: A - O - X.
Išjungus kaitlentę, funkcija
išjungiama.
Ekrano užraktas ir Vaikų saugos
užraktas
Gaminimo metu funkcija Ekrano
užraktas neleidžia atsitiktinai pakeisti
nuostatų. Jeigu veikiant šiai funkcijai Jūs
per 2 minutes nepakeisite jokių nuostatų,
ji užrakins valdymo skydelį.
Funkcija Vaikų saugos užraktas
neleidžia atsitiktinai įjungti ir naudotis
kaitlente, kai ji yra išjungta.
Norėdami įjungti arba išjungti
funkcijas: palieskite
ir pasirinkite
Meniu, tada palieskite Sauga. Kitame
ekrane pasirinkite, ar norite šias funkcijas
įjungti, ar išjungti. Patvirtinkite
pasirinkimą.
Norėdami naudotis kaitlente
neišjungdami šios funkcijos,
vykdykite ekrane
pateikiamas instrukcijas ir
lieskite raides abėcėlės
tvarka: A - O - X.
4.17 Spartieji klavišai
Galite nustatyti funkcijas, kurias dažnais
naudojate, kaip sparčiuosius klavišus.
Spartieji klavišai bus rodomi kaip
simboliai būsenos juostoje, esančioje
valdymo skydelio ekrane. Naudodami
sparčiuosius klavišus, funkciją galite
suaktyvinti vienu palietimu.
Norėdami suaktyvinti sparčiuosius
klavišus: palieskite
ir pasirinkite
Meniu, tada palieskite sparčiųjų klavišų
meniu. Kitame ekrane pasirinkite
funkcijas, kurios būsenos juostoje bus
rodomos kaip spartieji klavišai.
Patvirtinkite pasirinkimą.
4.18 Valdymo skydelis
Galite pasirinkti ekrano šviesumą ir foną.
Galimi 4 šviesumo lygiai: 1 yra
žemiausias, o 4 – aukščiausias.
Galimos 6 skirtingos fono spalvos.
Norėdami pakeisti šviesumo arba fono
nuostatas: palieskite
ir pasirinkite
Meniu, tada palieskite Valdymo skydelis.
Tada pasirinkite šviesumo arba fono
vaizdus. Kitame ekrane nustatykite
norimą nuostatą. Patvirtinkite
pasirinkimą.
4.19 Garsai
Galite pasirinkti garso signalų, kuriuos
norite girdėti naudodami kaitlentę, tipą.
Taip pat galite išjungti garso signalus.
Norėdami pakeisti garso signalų
ir pasirinkite
nuostatas: palieskite
Meniu, tada palieskite garso signalų
meniu. Kitame ekrane pasirinkite norimą
nuostatą. Patvirtinkite pasirinkimą.
LIETUVIŲ
Kai garso signalai yra
išjungti, pasibaigus
nustatytam laikui arba
išjungus kaitvietę, vis tiek
girdėsite laikmačio garso
signalą.
4.20 Funkcija Galios valdymas
•
•
•
•
•
•
•
35
Jeigu viršijama maksimali atitinkamos
fazės apkrova, funkcija įsijungia.
Funkcijos suaktyvinimas priklauso
nuo prikaistuvių dydžio ir skaičiaus. Ši
funkcija sumažina prikaistuvių
kaitinimo nuostatą iki aukščiausios,
kokia tik įmanoma atitinkamai fazei.
Kaitvietės simbolis tampa pilkas ir
kaitinimo lygis keičiamas tarp dviejų
lygių. Kaitvietės simbolyje užsidega
žemyn nukreipta rodyklė. Jeigu
nepakeisite ant keičiamo skersmens
kaitvietės užkaistų prikaistuvių
skaičiaus, po vienos minutės šiam
kaitinimo etapui bus nustatyta
žemiausia kaitinimo nuostata.
Kaitvietės sugrupuojamos pagal vietą
ir kaitlentės fazių skaičių. Žr.
paveikslėlį.
Kiekvienos fazės maksimali elektros
apkrova yra 3 700 W.
Ši funkcija paskirsto galią tarp
kaitviečių, prijungtų prie tos pačios
fazės.
Ši funkcija įsijungia, kai bendra
kaitviečių, prijungtų prie vienos fazės,
elektros apkrova viršija 3 700 W.
Ši funkcija sumažina galią kitoms
kaitvietėms, prijungtoms prie tos
pačios fazės.
Kaitviečių, kurių galia yra sumažinta,
kaitinimo lygis kinta tarp dviejų lygių.
Ant keičiamo skersmens kaitvietės
galite naudoti iki trijų prikaistuvių.
5. PATARIMAI
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
5.1 Prikaistuviai
Indukcinių kaitviečių striprus
elektromagnetinis laukas
labai greitai įkaitina
prikaistuvius.
Indukcinėms kaitvietėms
naudokite tinkamus
prikaistuvius.
Prikaistuvių medžiaga
•
•
tinkama: ketus, plienas, emaliuotas
plienas, nerūdijantis plienas,
daugiasluoksnis dugnas (su
atitinkamu gamintojo ženklu).
netinkama: aliuminis, varis, žalvaris,
stiklas, keramika, porcelianas.
Prikaistuviai tinka indukcinei viryklei,
jeigu:
•
•
nedidelis kiekis vandens labai greitai
užverda ant kaitvietės, nustatytos
aukščiausiu kaitinimo lygiu;
ant prikaistuvio dugno prikimba
magnetas.
Prikaistuvio dugnas turi būti
kuo storesnis ir lygesnis.
Prikaistuvių matmenys
Indukcinės kaitvietės prisitaiko
automatiškai pagal prikaistuvio dugno
dydį iki tam tikros ribos.
Kaitvietės veiksmingumas yra susijęs su
prikaistuvio skersmeniu. Mažesnio nei
minimalaus skersmens prikaistuvis
gauna tik dalį kaitvietės sukuriamos
galios.
Žr. skyrių „Techninė
informacija“.
36
www.electrolux.com
5.2 Triukšmo lygis naudojimo
metu
Šis triukšmas yra normalus ir
nereiškia kaitlentės gedimo.
Jeigu girdite:
5.3 Maisto gaminimo pavyzdžiai
•
Kaitinimo lygis ir kaitvietės energijos
sąnaudos susiję netiesiogiai. Didesnis
kaitinimo lygis nėra tiesiogiai
proporcingas kaitvietės energijos
sąnaudų padidėjimui. Tai reiškia, kad
kaitvietė, veikianti vidutiniu kaitinimo
lygiu, naudoja mažiau nei pusę savo
galios.
•
•
•
•
•
traškėjimą: prikaistuviai pagaminti iš
skirtingų medžiagų (kelių sluoksnių
principu).
švilpimą: naudojate kaitvietę nustatę
didelę galią ir prikaistuvį, pagamintą iš
skirtingų medžiagų (kelių sluoksnių
principu).
dūzgimas: naudojate didelę galią.
spragsėjimas: elektrinis perjungimas.
spragsėjimas ant keičiamo skersmens
kaitvietės: neaptiktas puodas ir
nenustatyta kaitvietė.
šnypštimas, gaudimas: veikia
ventiliatorius.
Duomenys lentelėje yra tik
orientacinio pobūdžio.
Kaitinimo ly‐ Naudojimas:
gis
Laikas
(min.)
Patarimai
1
Išlaikykite pagamintą maistą
šiltą.
jeigu
reikia
Uždenkite prikaistuvį dang‐
čiu.
1–3
„Hollandaise“ padažas, lydy‐
mas: sviestas, šokoladas,
želatina.
5–25
Retkarčiais pamaišykite.
1–3
Tirštinimas: purūs omletai,
kepti kiaušiniai.
10–40
Gaminkite uždengę prikais‐
tuvius.
3–5
Tinka virti ryžius ir gaminti
25–50
pieniškus patiekalus, taip pat
šildyti pagamintus patiekalus.
Verdant ryžius, vandens turi
būti dvigubai daugiau nei ry‐
žių; gamindami pieno patie‐
kalus, juos kartkartėmis pa‐
maišykite.
5–7
Daržovių gaminimas garuo‐
se, žuvis, mėsa.
20–45
Įpilkite kelis valgomuosius
šaukštus skysčio.
7–9
Bulvių virimas garuose.
20–60
Gamindami 750 g bulvių,
naudokite daugiausia ¼ l
vandens.
7–9
Tinka gaminti didesnius
maisto kiekius, troškinius ir
sriubas.
60–150 Iki 3 l skysčio ir ingredientai.
LIETUVIŲ
Kaitinimo ly‐ Naudojimas:
gis
Laikas
(min.)
37
Patarimai
9–12
Neintensyvus kepimas: tinka jeigu
kepti eskalopus, veršienos
reikia
muštinius, kotletus, pyragė‐
lius su įdaru, dešreles, kepe‐
nėles, miltų, sviesto ir pieno
mišinius, kiaušinius, blynus,
spurgas.
Patiekalo gaminimo laikui
įpusėjus, apverskite.
12–13
Intensyvus kepimas, smulkiai 5–15
supjaustytos paskrudintos
bulvės, nugarinės žlėgtainis,
bifšteksas.
Patiekalo gaminimo laikui
įpusėjus, apverskite.
14
Tinka virti vandeniui, makaronams, skrudinti mėsą (guliašą, troškintą
mėsą), kepti bulvių traškučius apsemtus aliejuje.
Tinka virti didelį kiekį vandens. Įjungta galingumo funkcija.
6. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
6.1 Bendroji informacija
•
•
•
•
•
Valykite kaitlentę po kiekvieno
panaudojimo.
Visada naudokite prikaistuvius, kurių
dugnas švarus.
Įbrėžimai ar tamsios dėmės ant
paviršiaus neturi įtakos kaitlentės
veikimui.
Naudokite specialius, kaitlentei valyti
tinkamus valiklius.
Naudokite specialią, stiklui skirtą
grandyklę.
6.2 Kaitlentės valymas
•
Nuvalykite nedelsdami: ištirpusį
plastiką, plastikinę foliją ir maistą,
7. TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
•
•
kurio sudėtyje yra cukraus. Kitaip šie
nešvarumai gali sugadinti kaitlentę.
Specialią grandyklę prie stiklo
keraminio paviršiaus pridėkite smailiu
kampu ir stumkite ašmenis paviršiumi.
Kaitlentei pakankamai ataušus
pašalinkite: kalkių nuosėdas,
vandens dėmes, riebalų dėmes,
metalo spalvos dėmes. Kaitlentę
valykite drėgnu skudurėliu ir nedideliu
valymo priemonės kiekiu. Nuvalę
kaitlentę, ją nusausinkite minkštu
audiniu.
Kaitlentės paviršiuje yra horizontalūs
grioveliai. Valykite kaitlentę drėgna
šluoste ir plovikliu, lygiai šluostydami
iš kairės į dešinę. Nuvalę kaitlentę, ją
nusausinkite minkštu audiniu iš kairės
į dešinę.
38
www.electrolux.com
7.1 Ką daryti, jeigu..
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Kaitlentės negalima įjungti
arba valdyti.
Kaitlentė neprijungta arba
netinkamai prijungta prie
elektros tinklo.
Patikrinkite, ar kaitlentė tin‐
kamai prijungta prie elek‐
tros tinklo. Žr. prijungimo
schemą.
Suveikė saugiklis.
Patikrinkite, ar veikimas
sutriko dėl perdegusio sau‐
giklio. Jeigu saugiklis pa‐
kartotinai suveikia, kreipki‐
tės į kvalifikuotą elektriką.
Ant valdymo skydelio yra
vandens arba riebalų dė‐
mių.
Nuvalykite valdymo sky‐
delį.
Kažką uždėjote ant jutiklio
Nuimkite daiktą nuo jutiklio
lauko.
Kaitlentė išsijungia.
lauko
.
Vienas puodas suaktyvina
dvi kaitvietes.
Nelygi puodo apačia.
Šiek tiek patraukite puodą,
kol bus aptikta tik viena
kaitvietė.
Dvi arba kelios kaitvietės
aptiktos kaip viena kaitvie‐
tė.
Puodai yra per arti vienas Kiekvienam puodui atskirai
kito ir kaitvietės nebuvo
nustatykite kaitvietę, uždė‐
nustatytos uždėjus kiekvie‐ ję jį ant kaitvietės.
ną puodą.
Ant keičiamo skersmens
kaitvietės nerodomas puo‐
das.
Netinkamas prikaistuvis.
Naudokite tinkamą prikais‐
tuvį.
Žr. skyrių „Patarimai“.
Prikaistuvio dugno skers‐
muo per mažas kaitvietei.
Naudokite tinkamo dydžio
prikaistuvius.
Žr. skyrių „Techninė infor‐
macija“.
Prikaistuvis jau uždėtas
ant kaitvietės.
Patraukite pirmą puodą,
kad būtų vietos kitam.
Nepavyksta suaktyvinti ga‐ Puodas yra didesnis nei
lios didinimo funkcijos ant 240 mm skersmens. Pa‐
keičiamo skersmens kait‐
siekta maksimali galia.
vietės uždėtam puodui.
Tai normalu šio dydžio
puodui. Naudokite mažesnį
puodą arba nustatykite di‐
džiausią kaitinimo lygį, jei
naudojate didelį.
Sumažėja kaitinimo lygiai
ant keičiamo skersmens
kaitvietės esantiems puo‐
dams.
Perkelkite kelis puodus ant
indukcinių kaitviečių.
Ant keičiamo skersmens
kaitvietės naudojate per
daug puodų, nustatę di‐
džiausią kaitinimo lygį.
Įjungta galingumo regulia‐
vimo funkcija.
LIETUVIŲ
Problema
Įsijungia
Galima priežastis
.
39
Atitaisymo būdas
Veikia viena iš mygtukų už‐ Norėdami atrakinti kaitlen‐
rakto funkcijų.
tę, lieskite raides abėcėlės
A - O - X tvarka.
Funkcija Pro Cook išsijun‐
gia.
Naudojate daugiau nei vie‐ Suaktyvinę šią funkciją,
ną puodą.
naudokite tik vieną puodą.
Sumažėjo ekrano šviesu‐
mas.
Nustatyta aukšta kaitviečių Palaukite, kol kailentė at‐
temperatūra. Siekiant, kad vės.
ekranas ilgiau tarnautų, jo
šviesumas sumažinamas
atsižvelgiant į kaitvietės
temperatūrą.
Ekranas nereaguoja į prisi‐ Uždengta dalis ekrano ar‐
lietimą.
ba šalia ekrano pastatyti
puodai.
Patraukite daiktus. Patrau‐
kite puodus atokiau nuo
ekrano.
Sumažėjo galios lygis.
Kaitvietės simbolyje užsi‐
dega žemyn nukreipta ro‐
dyklė.
FunkcijaGalios valdymas
veikia.
Žr. skyrių „Kasdienis nau‐
dojimas“.
Foninis apšvietimas įjung‐
tas, bet ekrano kontrastas
prastas.
Ant ekrano padėtas karš‐
tas prikaistuvis.
Patraukite daiktą ir palauki‐
te, kol kaitlentė pakanka‐
mai atvės. Jeigu kontrastas
neaiškus, pasikalbėkite su
įgaliotojo techninio aptar‐
navimo centro darbuoto‐
jais.
Liečiant jutiklių laukus ne‐
skamba garso signalas.
Signalai yra išjungti.
Įjunkite garso signalus.
Žr. skyrių „Kasdienis nau‐
dojimas“.
Rodoma E ir skaičius.
Kaitlentėje aptikta klaida.
Kuriam laikui atjunkite kait‐
lentę nuo maitinimo tinklo.
Atjunkite namo elektros
skydinėje esantį saugiklį.
Vėl jį įjunkite. Jeigu vėl ro‐
doma E, kreipkitės į įgalio‐
tąjį techninio aptarnavimo
centrą.
Rodoma E3.
Netinkamas elektros prijun‐ Paprašykite kvalifikuoto
gimas. Netinkama maitini‐ elektriko patikrinti instalia‐
mo įtampa.
ciją.
40
www.electrolux.com
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Ekrane rodoma E4.
Kaitlentėje aptikta klaida,
nes prikaistuvis užkaistas
tuščias. Suveikė apsauga
nuo kaitviečių perkaitimo.
Išjunkite kaitlentę ir palikite
ataušti. Vėl įjunkite kaitlen‐
tę. Jeigu problema kilo dėl
prikaistuvio, pranešimas iš‐
nyks. Jeigu pranešimas vis
tiek rodomas, kreipkitės į
įgaliotąjį techninės priežiū‐
ros centrą.
Rodoma E7.
Užblokuotas aušinimo ven‐ Patikrinkite, ar daiktai ne‐
tiliatorius.
blokuoja aušinimo ventilia‐
toriaus. Jeigu pranešimas
vis tiek rodomas, kreipkitės
į įgaliotąjį techninės prie‐
žiūros centrą.
Rodoma E8.
Netinkamas elektros prijun‐ Paprašykite kvalifikuoto
gimas. Kaitlentė prijungta
elektriko patikrinti instalia‐
tik prie vienos fazės.
ciją. Žr. prijungimo sche‐
mą.
Rodoma E9.
Įvyko sąsajos klaida.
7.2 Jeigu negalite rasti
sprendimo...
Jeigu patys negalite rasti problemos
sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą
arba įgaliotąjį techninio aptarnavimo
centrą. Pateikite duomenis iš techninių
duomenų lentelės. Taip pat nurodykite
stiklo keramikos kaitlentės triženklį
raidžių ir skaičių kodą (jis yra stiklo
Išjunkite ir vėl įjunkite kait‐
lentę. Jeigu pranešimas vis
tiek rodomas, kreipkitės į
įgaliotąjį techninės priežiū‐
ros centrą.
paviršiaus kampe) bei rodomą klaidos
pranešimą. Patikrinkite, ar tinkamai
naudojatės kaitlente. Jeigu ne,
aptarnavimo centro ar atstovo
apsilankymas bus apmokestintas,
nepaisant garantinio laikotarpio.
Nurodymai apie aptarnavimo centrą ir
garantijos sąlygos pateiktos garantijos
brošiūroje.
8. ĮRENGIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
8.1 Prieš įrengiant
Prieš įrengdami kaitlentę, užrašykite
žemiau informaciją iš techninių duomenų
plokštelės. Techninių duomenų plokštelę
rasite kaitlentės apačioje.
Serijos numeris.........................
8.2 Integruojamos kaitlentės
Į baldus įmontuojamos kaitlentės gali būti
naudojamos tik po to, kai jos bus
įrengtos tinkamame standartus
atitinkančiame paviršiuje.
8.3 Prijungimo kabelis
•
•
Kaitlentė pristatoma su prijungimo
kabeliu.
Apgadintą maitinimo kabelį pakeiskite
šiuo (arba geresniu) maitinimo
LIETUVIŲ
kabeliu: H05BB-F T min 90°C.
Kreipkitės į vietos techninio
aptarnavimo centrą.
8.4 Įrengimas
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
min. 2 mm
A
min. 2 mm
B
< 20 mm
B
> 20 mm
min. 500 mm
B
62 mm
46 mm
36 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
A
min
30 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
62 mm
46 mm
36 mm
55 ±1mm
65±1mm
R 5mm
min.
55mm
+1
490+1mm 750 mm
490±1mm
41
42
www.electrolux.com
min.
12 mm
min.
2 mm
min.
38 mm
min.
2 mm
9. TECHNINĖ INFORMACIJA
9.1 Techninių duomenų
plokštelė
Modelis EHX8H10FBK
Tipas 58 GBD K1 AU
Indukcija7.4 kW
Ser. Nr. ................
„ELECTROLUX“
PNC 949 596 316 00
220–240 V 50–60 Hz
Pagaminta Vokietijoje
7.4 kW
9.2 Kaitviečių techniniai duomenys
Kaitvietė
Vardinė galia
(didžiausias
kaitinimo ly‐
gis) (W)
Galingumo
funkcija (W)
Galingumo
funkcija di‐
džiausia truk‐
mė (min.)
Prikaistuvio
skersmuo
(mm)
Dešinioji prieki‐ 1 400
nė
2 500
4
125–145
Dešinioji galinė 2 300
3 700
10
180–210
Kaitviečių galia gali šiek tiek skirtis nuo
lentelėje pateiktų duomenų. Ji kinta
priklausomai nuo prikaistuvių medžiagos
ir matmenų.
Norėdami pasiekti optimalių maisto
gaminimo rezultatų, naudokite
prikaistuvius, kurių skersmuo ne didesnis
nei nurodytas lentelėje.
LIETUVIŲ
43
9.3 Keičiamo skersmens kaitvietės techniniai duomenys
Prikaistuvio skers‐ Vardinė galia (di‐
muo (mm)
džiausias kaitini‐
mo lygis) (W)
Galios didinimas
(W)
Galios didinimo
didžiausia trukmė
(min.)
90
500
500
4
145
1400
1400
4
180
1800
2000
8
210
2200
3000
8
280
2600
3700
10
Kaitvietės galia gali šiek tiek skirtis nuo
lentelėje pateiktų duomenų. Ji kinta
priklausomai nuo prikaistuvių medžiagos
ir matmenų.
10. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS
10.1 Informacija apie gaminį pagal ES direktyvą 66/2014
Modelio identifikatorius
EHX8H10FBK
Kaitlentės tipas
Įmontuojama
kaitlentė
Kaitviečių skaičius
2
Maisto gaminimo sričių skai‐
čius
1
Kaitinimo technologija
Indukcija
Apvalių kaitviečių skersmuo
(Ø)
Dešinioji priekinė
Dešinioji galinė
14,5 cm
21,0 cm
Maisto gaminimo srities ilgis
(I) ir plotis (P)
Kairioji
I 45.4 cm
P 30.0 cm
Kaitvietės energijos sąnaudos Dešinioji priekinė
(ECelectric cooking)
Dešinioji galinė
175,7 Wh/kg
170,3 Wh/kg
Maisto gaminimo srities ener‐ Kairioji
gijos sąnaudos (ECelectric
cooking)
188,4 Wh/kg
Kaitlentės energijos sąnaudos
(ECelectric hob)
180,7 Wh/kg
EN 60350-2. Buitiniai elektriniai virimo ir
kepimo prietaisai. 2 dalis. Kaitvietės.
Eksploatacinių charakteristikų matavimo
metodai
10.2 Energijos taupymas
Jeigu laikysitės toliau pateiktų patarimų,
kasdien gamindami galėsite sutaupyti
energijos.
•
Kai šildote vandenį, naudokite jo tik
tiek, kiek reikia.
44
www.electrolux.com
•
Jeigu įmanoma, prikaistuvius
uždenkite dangčiais.
•
Uždėkite prikaistuvį, prieš įjungdami
kaitvietę.
Mažesnius prikaistuvius dėkite ant
mažesnių kaitviečių.
•
•
•
Uždėkite prikaistuvį tiesiai ant
kaitvietės vidurio.
Maistui pašildyti arba išlydyti
naudokite likusį karštį.
11. APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas,
pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite
pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo
konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite
saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir
surinkti bei perdirbti elektros ir
elektronikos prietaisų atliekas.
Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų
prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos
atliekų surinkimo punktą arba susisiekite
su vietnos savivaldybe dėl papildomos
informacijos.
POLSKI
45
SPIS TREŚCI
1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA......................................... 46
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.......................................... 48
3. OPIS URZĄDZENIA......................................................................................... 50
4. CODZIENNA EKSPLOATACJA....................................................................... 52
5. WSKAZÓWKI I PORADY................................................................................. 58
6. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE.................................................................. 60
7. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.................................................................. 61
8. INSTALACJA.................................................................................................... 64
9. DANE TECHNICZNE........................................................................................66
10. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA............................................................. 67
Z MYŚLĄ O TOBIE
Dziękujemy za zakup urządzenia Electrolux. Jest ono owocem dziesięcioleci
doświadczeń i innowacji. To pomysłowe i stylowe urządzenie zostało
zaprojektowane z myślą o Tobie. Użytkując je, możesz mieć zawsze pewność
uzyskania wspaniałych efektów.
Witamy w świecie marki Electrolux!
Zapraszamy na naszą witrynę internetową, aby:
Otrzymać wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w
rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu:
www.electrolux.com/webselfservice
Zarejestrować swój produkt i uprościć jego obsługę serwisową:
www.registerelectrolux.com
Nabyć akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do
swojego urządzenia:
www.electrolux.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym, należy przygotować
poniższe dane: model, numer produktu, numer seryjny.
Stosowne informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.
Ostrzeżenie / Przestroga – Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ogólne informacje i wskazówki
Informacje dotyczące środowiska naturalnego
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
46
1.
www.electrolux.com
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed instalacją i rozpoczęciem eksploatacji urządzenia
należy uważnie zapoznać się z załączoną instrukcją
obsługi. Producent nie odpowiada za uszkodzenia i
obrażenia ciała spowodowane nieprawidłową instalacją i
eksploatacją. Należy zachować instrukcję wraz z
urządzeniem do wykorzystania w przyszłości.
1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych
zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub
umysłowych
•
•
•
•
•
•
•
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu
ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub
umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej
wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one
nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie
bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą
świadome związanych z tym zagrożeń.
Nie należy pozwalać, aby dzieci bawiły się
urządzeniem.
Wszystkie opakowania należy przechowywać poza
zasięgiem dzieci.
Dzieci i zwierzęta nie powinny zbliżać się do
pracującego lub stygnącego urządzenia. Łatwo
dostępne elementy urządzenia mocno się nagrzewają.
Jeśli urządzenie jest wyposażone w blokadę
uruchomienia, zaleca się, aby ją włączyć.
Czyszczeniem i konserwacją nie mogą zajmować się
dzieci bez nadzoru dorosłych.
Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny znajdować się
w pobliżu urządzenia, jeśli nie są pod stałym
nadzorem.
POLSKI
47
1.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Urządzenie oraz jego nieosłonięte elementy
nagrzewają się podczas pracy do wysokiej
temperatury. Nie dotykać elementów grzejnych.
Nie sterować urządzeniem za pomocą zewnętrznego
programatora czasowego ani niezależnego układu
zdalnego sterowania.
Pozostawienie bez nadzoru potraw zawierających
tłuszcz lub olej na włączonej płycie grzejnej może być
przyczyną pożaru.
Nie gasić pożaru wodą – należy wyłączyć urządzenie,
a następnie przykryć płomień pokrywą lub kocem
gaśniczym.
Nie przechowywać żadnych przedmiotów na
powierzchni gotowania.
Na powierzchni płyty grzejnej nie wolno kłaść
przedmiotów metalowych, takich jak sztućce lub
pokrywki do garnków, ponieważ mogą one bardzo się
rozgrzać.
Nie czyścić urządzenia za pomocą myjek parowych.
Po zakończeniu używania płyty należy wyłączyć pole
grzejne za pomocą elementu sterującego. Nie polegać
na działaniu układu wykrywania obecności naczyń.
Jeśli na powierzchni szkła ceramicznego / powierzchni
szklanej pojawią się pęknięcia, należy wyłączyć
urządzenie, aby uniknąć zagrożenia porażeniem
prądem elektrycznym.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze
względów bezpieczeństwa musi go wymienić
producent, autoryzowany serwis lub inna
wykwalifikowana osoba.
48
www.electrolux.com
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
2.1 Instalacja
OSTRZEŻENIE!
Urządzenie może
zainstalować wyłącznie
wykwalifikowana osoba.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Usunąć wszystkie elementy
opakowania.
Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.
Postępować zgodnie z instrukcją
instalacji załączoną do urządzenia.
Zachować minimalne odstępy od
innych urządzeń i mebli.
Zachować ostrożność podczas
przenoszenia urządzenia, ponieważ
jest ono ciężkie. Zawsze używać
rękawic ochronnych.
Po przycięciu zabezpieczyć
krawędzie blatu przed wilgocią za
pomocą odpowiedniego
uszczelniacza.
Zabezpieczyć spód urządzenia przed
dostępem pary i wilgoci.
Nie instalować urządzenia przy
drzwiach ani pod oknem. Zapobiegnie
to możliwości strącenia gorącego
naczynia z urządzenia przy otwieraniu
okna lub drzwi.
Instalując urządzenie nad szufladami,
należy zapewnić wystarczająco dużo
miejsca między dolną częścią
urządzenia a górną szufladą, aby
umożliwić prawidłowy obieg
powietrza.
Spód urządzenia może się mocno
nagrzewać. Pod urządzeniem należy
zamontować niepalną płytę,
uniemożliwiającą dostęp do
urządzenia od spodu.
Pozostawić 2 mm przestrzeni
wentylacyjnej między blatem
roboczym a przednią częścią
zamontowanego pod nim urządzenia.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń
spowodowanych brakiem
odpowiedniej przestrzeni
wentylacyjnej.
2.2 Podłączenie do sieci
elektrycznej
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie
pożarem i porażeniem
prądem elektrycznym.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wszystkie połączenia elektryczne
powinien wykonać wykwalifikowany
elektryk.
Urządzenie musi być uziemione.
Przed wykonaniem jakiejkolwiek
czynności upewnić się, że urządzenie
jest odłączone od zasilania.
Należy upewnić się, że informacje o
podłączeniu elektrycznym podane na
tabliczce znamionowej są zgodne z
parametrami instalacji zasilającej. W
przeciwnym razie należy
skontaktować się z elektrykiem.
Upewnić się, że urządzenie jest
prawidłowo zainstalowane. Luźny lub
niewłaściwy przewód zasilający bądź
wtyczka (jeśli dotyczy) może być
przyczyną przegrzania styków.
Użyć odpowiedniego przewodu
zasilającego.
Nie dopuszczać do splątania
przewodów elektrycznych.
Upewnić się, że zostało
zainstalowane zabezpieczenie przed
porażeniem prądem.
Przewód zasilający należy
przymocować obejmą w celu jego
mechanicznego odciążenia.
Podczas podłączania urządzenia do
gniazda sieciowego upewnić się, że
przewód zasilający lub jego wtyczka
(jeśli dotyczy) nie będzie dotykać
rozgrzanych elementów urządzenia
lub naczyń
Nie stosować rozgałęźników ani
przedłużaczy.
Należy uważać, aby nie uszkodzić
wtyczki (jeśli dotyczy) ani przewodu
zasilającego. Wymianę uszkodzonego
przewodu zasilającego należy zlecić
autoryzowanemu centrum
serwisowemu lub wykwalifikowanemu
elektrykowi.
Zarówno dla elementów znajdujących
się pod napięciem, jak i
POLSKI
•
•
•
•
•
zaizolowanych części,
zabezpieczenie przed porażeniem
prądem należy zamocować w taki
sposób, aby nie można go było
odłączyć bez użycia narzędzi.
Podłączyć wtyczkę do gniazda
elektrycznego dopiero po
zakończeniu instalacji. Należy zadbać
o to, aby w zainstalowanym
urządzeniu wtyczka przewodu
zasilającego była łatwo dostępna.
Jeśli gniazdo elektryczne jest
obluzowane, nie wolno podłączać do
niego wtyczki.
Odłączając urządzenie, nie ciągnąć
za przewód zasilający. Zawsze
ciągnąć za wtyczkę.
Konieczne jest zastosowanie
odpowiednich wyłączników obwodu
zasilania: wyłączników
automatycznych, bezpieczników
topikowych (typu wykręcanego –
wyjmowanych z oprawki),
wyłączników różnicowo-prądowych
(RCD) oraz styczników.
W instalacji elektrycznej należy
zastosować wyłącznik obwodu
umożliwiający odłączenie urządzenia
od zasilania na wszystkich biegunach.
Wyłącznik obwodu musi mieć
rozwarcie styków wynoszące
minimum 3 mm.
•
•
•
•
•
•
•
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie pożarem
i wybuchem
•
2.3 Eksploatacja
•
•
•
•
•
•
49
Nie polegać na działaniu układu
wykrywania obecności naczyń.
Nie kłaść sztućców ani pokrywek
naczyń na polach grzejnych. Mogą
one się one silnie rozgrzać.
Nie obsługiwać urządzenia mokrymi
rękami lub jeśli ma ono kontakt z
wodą.
Nie używać urządzenia jako
powierzchni roboczej ani miejsca do
przechowywania przedmiotów.
Jeśli na powierzchni urządzenia
pojawią się pęknięcia, należy
natychmiast odłączyć je od zasilania.
Pozwoli to uniknąć zagrożenia
porażeniem prądem elektrycznym.
Gdy urządzenie jest włączone,
użytkownicy z wszczepionym
rozrusznikiem serca nie powinni
zbliżać się do indukcyjnych pól
grzejnych na odległość mniejszą niż
30 cm.
Podczas wkładania żywności do
gorącego oleju może on pryskać.
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń ciała, oparzeniem,
porażeniem prądem.
•
Przed pierwszym użyciem urządzenia
należy usunąć z niego wszystkie
elementy opakowania, etykiety i folię
ochronną (jeśli dotyczy).
Urządzenia należy używać w
warunkach domowych.
Nie zmieniać parametrów
technicznych urządzenia.
Należy upewnić się, że otwory
wentylacyjne są drożne.
Nie pozostawiać włączonego
urządzenia bez nadzoru.
Po każdym użyciu wyłączyć pole
grzejne.
•
•
Pod wpływem wysokiej temperatury
tłuszcze i olej mogą uwalniać
łatwopalne opary. Podczas
podgrzewania tłuszczów i oleju nie
wolno zbliżać do nich źródeł ognia ani
rozgrzanych przedmiotów.
Opary uwalniane przez gorący olej
mogą ulec samoczynnemu zapłonowi.
Zużyty olej zawierający pozostałości
produktów spożywczych ma niższą
temperaturę zapłonu niż świeży olej.
Nie umieszczać w urządzeniu, na nim
ani w jego pobliżu łatwopalnych
substancji ani przedmiotów
nasączonych łatwopalnymi
substancjami.
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie
uszkodzenia urządzenia.
•
•
•
Nie stawiać gorących naczyń na
panelu sterowania.
Nie dopuszczać do wygotowania się
potraw.
Nie dopuszczać do upadku naczyń
lub innych przedmiotów na
50
www.electrolux.com
•
•
•
•
powierzchnię urządzenia. Może to
spowodować jej uszkodzenie.
Nie włączać pól grzejnych bez naczyń
ani z pustymi naczyniami.
Nie kłaść na urządzeniu folii
aluminiowej.
Naczynia żeliwne, aluminiowe lub ze
zniszczonym spodem mogą
spowodować zarysowanie szkła lub
szkła ceramicznego. Dlatego nie
należy przesuwać ich po powierzchni
gotowania.
Urządzenie jest przeznaczone
wyłącznie do przyrządzania potraw.
Nie wolno go używać do innych
celów, takich jak np. ogrzewanie
pomieszczeń.
•
2.5 Utylizacja
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie
odniesieniem obrażeń ciała
lub uduszeniem.
•
2.4 Konserwacja i czyszczenie
•
•
•
•
•
•
Aby zapobiec uszkodzeniu
powierzchni urządzenia, należy
regularnie ją czyścić.
Przed rozpoczęciem czyszczenia
urządzenia należy je wyłączyć i
zaczekać, aż ostygnie.
Przed przystąpieniem do konserwacji
urządzenia należy odłączyć je od
zasilania.
Do czyszczenia urządzenia nie wolno
używać wody pod ciśnieniem ani pary
wodnej.
Czyścić urządzenie za pomocą
wilgotnej szmatki. Stosować
wyłącznie obojętne detergenty. Nie
stosować produktów ściernych, myjek
do szorowania, rozpuszczalników ani
metalowych przedmiotów.
Aby uzyskać informacje dotyczące
prawidłowej utylizacji urządzenia,
należy skontaktować się z lokalnymi
władzami.
Odłączyć urządzenie od źródła
zasilania.
Odciąć i wyrzucić przewód zasilający.
2.6 Serwis
•
•
Należy skontaktować się z
autoryzowanym punktem
serwisowym, który naprawi
urządzenie.
Należy stosować wyłącznie
oryginalne części zamienne.
3. OPIS URZĄDZENIA
3.1 Układ powierzchni gotowania
1
3
1
2
1 Indukcyjne pole grzejne
2 Panel sterowania
3 Uniwersalne indukcyjne pole grzejne
POLSKI
51
3.2 Układ panelu sterowania
1
2
3
8
00:02
9 8
Symbol
7
6
5
4
Funkcja
Uwagi
1
WŁ. / WYŁ.
Włączanie i wyłączanie płyty grzejnej.
2
Położenie pola grzej‐
nego
Wskazuje położenie pola grzejnego. Aby
włączyć pole, należy dotknąć symbol.
Pole grzejne jest włą‐
czone
Aby zmienić ustawienia mocy grzania lub
ustawić dodatkowe funkcje, należy do‐
tknąć symbol.
Menu
Do wyboru dodatkowych funkcji i ustawień
pola.
Blokada
Blokowanie panelu sterowania.
Pasek stanu
Wyświetla skróty i pokazuje pozostały
czas gotowania. Aby wyświetlić skróty,
należy je włączyć w menu skrótów.
7
Przypomnienie
Do włączania funkcji i wyświetlania czasu.
8
Pro Cook
Włączanie i wyłączanie funkcji.
9
PAUZA
Włączanie funkcji.
3
-
4
5
6
-
3.3 Panel pola grzejnego
Aby wyświetlić panel pola grzejnego, dotknąć symbol pola grzejnego w panelu
sterowania.
52
www.electrolux.com
1
2
3
9
03:00
4
5
00:10
01:45
7
6
Sym‐
bol
Funkcja
Uwagi
-
Symbol pola grzejnego
Pokazuje ustawienie mocy grzania.
2
Funkcja zwiększenia
mocy / Funkcja automa‐
tycznego podgrzewania
Informuje o działaniu funkcji. Odliczanie
zegara trwa do momentu wyłączenia funk‐
cji.
3
CountUp Timer
Informuje, jak długo działa pole grzejne.
4
Wyłącznik czasowy
Informuje o pozostałym czasie gotowania.
Menu
Do wyboru dodatkowych funkcji i ustawień
pola grzejnego.
Funkcja zwiększenia
mocy / Funkcja automa‐
tycznego podgrzewania
Włączanie i wyłączanie funkcji.
Pasek regulacji
Służy do ustawiania mocy grzania.
1
5
6
7
-
3.4 Ciepło resztkowe
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie
poparzenia ciepłem
resztkowym.
Indukcyjne pola grzejne wytwarzają
ciepło potrzebne do gotowania potraw
bezpośrednio w dnie naczyń.
Powierzchnia ceramiczna jest
nagrzewana przez ciepło pochodzące z
naczyń.
4. CODZIENNA EKSPLOATACJA
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
4.1 Pierwsze uruchomienie
Podczas pierwszego uruchomienia płyty
grzejnej należy najpierw ustawić język.
Po ustawieniu języka wyświetlone
zostaną wskazówki i porady dotyczące
obsługi płyty grzejnej. Aby zmienić ekran,
należy przesunąć palcem w lewo lub w
prawo.
POLSKI
53
PAUZA
Przypomnienie
Menu
Porady i wskazów‐
ki
Skróty
Bezpieczeństwo
Aby pominąć porady, dotknąć Gotowe.
Później można do nich wrócić za
pomocą Menu.
Język
Wyświetlacz
4.2 Włączanie i wyłączanie
Dźwięk
Dotknąć
na 1 sekundę, aby włączyć
lub wyłączyć płytę grzejną.
Serwis
4.3 Informacje ogólne
Panel sterowania płyty grzejnej to obszar
dotykowy. Obsługa płyty grzejnej polega
na dotykaniu symboli, przewijaniu menu,
przesuwaniu pasków regulacji i ekranów.
Płyta grzejna rozpoznaje dotyk i moment
zwolnienia dotyku na panelu sterowania.
4.5 AUTO OFF
Funkcja ta powoduje samoczynne
wyłączenie płyty grzejnej, gdy:
•
•
•
Zapoznać się z informacją wyświetloną
na ekranie. Płyta grzejna podaje
wskazówki i polecenia służące ułatwieniu
obsługi.
UWAGA!
Nie stawiać gorących
naczyń na panelu
sterowania. Występuje
zagrożenie uszkodzeniem
układu elektronicznego.
4.4
•
•
Funkcje Menu
Użyć symbolu:
, aby przejść do
ustawień płyty grzejnej i zmienić je.
Możliwe jest także włączanie i
wyłączanie funkcji oraz tworzenie
skrótów. W tabeli przedstawiono
podstawowe funkcje menu. Aby wybrać
funkcję, dotknąć ją. Wybrać odpowiednie
ustawienie i potwierdzić wybór.
Więcej opcji
Blokada
Pro Cook
•
wszystkie pola grzejne są wyłączone,
po włączeniu płyty grzejnej nie
zostanie ustawiona moc grzania,
panel sterowania został zalany lub od
ponad 10 sekund znajduje się na nim
przedmiot (garnek, ściereczka itp).
Rozlegnie się sygnał dźwiękowy i
urządzenie wyłączy się. Należy
usunąć przedmiot lub wyczyścić panel
sterowania.
płyta ulega nadmiernemu rozgrzaniu
(np. gdy wygotowała się zawartość
naczynia). Przed ponownym użyciem
płyty grzejnej odczekać, aż pole
grzejne ostygnie.
użyto nieodpowiedniego naczynia lub
brak naczynia na polu grzejnym. Kolor
pola zmienia się na szary.
Uniwersalne indukcyjne pole grzejne
wyłącza się po 10 sekundach, a
indukcyjne pola grzejne wyłączają się
po 2 minutach.
nie wyłączono pola grzejnego lub nie
zmieniono mocy grzania. Po pewnym
czasie płyta grzejna wyłącza się.
Zależność między ustawieniem mocy
grzania a czasem, po jakim wyłącza
się płyta grzejna:
54
www.electrolux.com
Ustawienie mocy
grzania
Płyta grzejna wy‐
łącza się po
1-3
6 godz.
4-7
5 godz.
8-9
4 godz.
10 - 14
1,5 godz.
Wyłączyć i ponownie włączyć płytę
grzejną lub dotknąć symbol pola, aby
wyłączyć opcję AUTO OFF.
4.6 Zmiana języka
Aby zmienić język, dotknąć
w panelu
sterowania. Wybrać Menu z listy. Przejść
do menu wyboru języka i wybrać
odpowiedni język. Dotknąć nazwę
języka, aby potwierdzić wybór.
4.7 Używanie pól grzejnych
Ustawić naczynie bezpośrednio na
krzyżykach lub na uniwersalnym polu
grzejnym. Indukcyjne pola grzejne
dostosowują się automatycznie do
wielkości dna naczyń. Dotknąć symbol
pola grzejnego, aby otworzyć panel pola
grzejnego.
4.8 Ustawienie mocy grzania
Dotknąć symbol odpowiedniego pola.
Pojawi się panel pola grzejnego.
Ustawienie mocy grzania można
zmienić:
•
•
•
dotykając pasek regulacji w miejscu
odpowiadającym wybranej mocy
grzania,
przesuwając palec wzdłuż paska
regulacji. Zwolnić dotyk po ustawieniu
właściwej mocy grzania.
dotykając symbol pola i przesuwając
palec w prawo w celu zwiększenia lub
w lewo w celu zmniejszenia
ustawienia mocy grzania.
9
W przypadku indukcyjnego
pola grzejnego należy
najpierw ustawić naczynie.
Po wykryciu naczynia
pojawia się symbol pola.
4.9 Uniwersalne indukcyjne
pole grzejne
Uniwersalne pole grzejne wykrywa
położenie i wielkość naczyń. Po wykryciu
naczynia pojawia się symbol pola.
Można włączyć panel sterowania pola
grzejnego i ustawić moc grzania lub
funkcje zegara. Rozmiar pola grzejnego
zależy od wielkości naczyń. Jeśli symbol
jest mały, można ustawić dodatkowe
naczynie obok.
Można ustawić do trzech naczyń i
obsługiwać je osobno. Minimalny rozmiar
naczynia wynosi 90 mm. Maksymalny
rozmiar wynosi 300 x 460 mm.
Po zdjęciu naczynia z pola symbol pola
zmienia się na szary. Pole znika po 10
sekundach.
4.10 Funkcja podziału
Dla dużego naczynia na uniwersalnym
polu grzejnym pole można podzielić na
dwa obszary. Można dzięki temu ustawić
dwie różne moce grzania w dwóch
różnych obszarach naczynia.
Aby włączyć funkcję: dotknąć symbol
pola. Włączy się panel pola grzejnego.
Dotknąć
i wybrać funkcję z listy. Jeśli
funkcja nie jest dostępna w podmenu,
oznacza to, że pole jest zbyt małe do
podziału.
Aby wyłączyć funkcję: dotknąć symbol
pola. Włączy się panel pola grzejnego.
POLSKI
14. Dotknąć
Dotknąć
i wybrać opcję wyłączenia
podziału pola.
. Wewnątrz symbolu
pola grzejnego pojawi się
. Zegar
obok symbolu zacznie odliczać pozostały
czas funkcji zwiększenia mocy.
Zdjęcie naczynia na ponad
10 sekund lub wyłączenie
pola spowoduje wyłączenie
funkcji.
Aby wyłączyć funkcję: dotknąć
.
Czas i moc funkcji
zwiększenia mocy dla
uniwersalnego pola
grzejnego zależy od
wielkości naczyń. Funkcja
działa dla naczyń o średnicy
ponad 180 mm.
Aby podzielić pole lub
wyłączyć podział, można
także dotknąć symbol pola
dwoma palcami.
4.11 Automatyczne
podgrzewanie
Włączenie tej funkcji pozwala w krótszym
czasie uzyskać potrzebną moc grzania.
Funkcja ta uruchamia na pewien czas
maksymalną moc grzania, a następnie
obniża ją do właściwego poziomu.
Aby włączyć funkcję dla pola
grzejnego: dotknąć symbol pola
grzejnego. Ustawić moc grzania w
zakresie między 1 a 13. Dotknąć
Wewnątrz symbolu pola grzejnego
55
.
pojawi się symbol funkcji:
. Zegar
obok symbolu zacznie odliczać pozostały
czas funkcji.
4.13
Funkcja Pro Cook
Funkcja umożliwia regulację temperatury
za pomocą przestawienia naczynia w
inne miejsce uniwersalnego
indukcyjnego pola grzejnego.
Płyta grzejna wykrywa położenie
naczynia i dostosowuje moc grzania
odpowiednio do tego położenia. Gdy
naczynie jest ustawione z przodu, moc
grzania jest największa. Ustawienie
mocy grzania można zmniejszyć,
przesuwając naczynie do tyłu.
Zmiana mocy grzania
podczas działania funkcji
spowoduje rozpoczęcie
odliczania nowego czasu dla
danej mocy.
Aby wyłączyć funkcję: dotknąć
.
4.12 Funkcja zwiększenia mocy
Funkcja ta zapewnia indukcyjnym polom
grzejnym dodatkową moc. Funkcję tę
można włączyć dla indukcyjnego pola
grzejnego tylko przez ograniczony czas.
Po upływie tego czasu indukcyjne pole
grzejne automatycznie przełącza się na
maksymalną moc grzania.
Patrz rozdział „Dane
techniczne”.
Aby włączyć funkcję dla pola
grzejnego: dotknąć symbol pola
grzejnego. Ustawić moc grzania na 0 lub
UWAGA!
Gdy działa ta funkcja, nie
można ręcznie zmienić
ustawienia mocy grzania.
Informacje ogólne:
•
•
Podczas korzystania z funkcji należy
używać tylko jednego naczynia.
Maksymalna średnica naczynia dla tej
funkcji wynosi 240 mm. Gdy użyte
zostanie większe naczynie niż 240
mm, funkcja wyłączy się. Uniwersalne
pole grzejne zmieni się w
standardowe pole grzejne. Pole
56
www.electrolux.com
•
•
zachowuje ustawienie mocy grzania z
ostatniego użycia funkcji Pro Cook.
Gdy działa ta funkcja, ustawienia
mocy grzania można zmienić tylko za
pomocą przestawiania naczyń.
Podczas korzystania z tej funkcji
można także używać funkcji
Przypomnienie
.
Zerowanie czasu: wejść do panelu pola
Aby zmienić ustawienie
mocy grzania, podnieść
naczynie i ustawić je w
innym miejscu. Przesuwanie
naczyń może spowodować
zarysowanie i odbarwienie
powierzchni.
Skrót do funkcji można
dodać na pasku stanu na
panelu sterowania
.
Włączanie funkcji
Aby włączyć funkcję, postawić naczynie
na uniwersalnym polu grzejnym. Dotknąć
i wybrać funkcję z listy. Gdy funkcja
działa, uniwersalne pole grzejne jest
oznaczone kreskami na panelu
sterowania. Funkcję można także
włączyć, dotykając symbolu skrótu na
pasku stanu
CountUp Timer
Funkcja ta służy do kontrolowania czasu
pracy pola grzejnego. Funkcja włącza się
automatycznie i pojawia obok symbolu
pola grzejnego na panelu pola
grzejnego. Aby sprawdzić czas, należy
dotknąć symbolu pola.
grzejnego. Dotknąć
obok symbolu
pola grzejnego i wybrać odpowiednią
opcję z listy. Czas można także
obok symbolu
wyzerować, dotykając
pola grzejnego.
Wyłącznik czasowy
Funkcja ta służy do określenia czasu
pracy pola grzejnego w danym cyklu
gotowania.
Aby włączyć funkcję: wejść do panelu
pola grzejnego. Dotknąć
obok
symbolu pola grzejnego i wybrać opcję
ustawiania czasu gotowania. Ustawić
czas, przewijając osobno godziny i
minuty.
.
02
55
01
50
00 h 45 min
Wyłączanie funkcji
24
40
Aby wyłączyć funkcję, powtórzyć
23
35
procedurę lub dotknąć . Obszar
zaznaczony kreskami na panelu
sterowania zniknie.
Wykrycie dwóch
działających pól grzejnych
lub użycie dużego naczynia
spowoduje wyłączenie
funkcji.
4.14 Funkcje zegara
Dostępne są 3 funkcje: CountUp Timer,
Wyłącznik czasowy i Przypomnienie.
Pro Cook. Podczas
korzystania z tej funkcji
można używać tylko funkcji
Przypomnienie.
OK
Następnie potwierdzić wybór. Można
także anulować wybór. Gdy odliczanie
zegara dobiegnie końca, rozlegnie się
sygnał dźwiękowy, a pole grzejne
wyłączy się. Aby ustawić czas, mona
także dotknąć
.
Aby wyciszyć sygnał dźwiękowy:
dotknąć wyświetlacz.
Przypomnienie
Funkcja nie ma wpływu na działanie pól
grzejnych. Można to także zrobić, gdy
płyta grzejna jest wyłączona.
Skrót do funkcji można
dodać na pasku stanu na
panelu sterowania
.
POLSKI
Aby włączyć funkcję: dotknąć
i
wybrać funkcję z listy. Ustawić czas i
potwierdzić wybór. Funkcję można także
włączyć, dotykając symbolu skrótu na
pasku stanu . Gdy odliczanie
ustawionego czasu dobiegnie końca,
rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
Aby wyciszyć sygnał dźwiękowy:
dotknąć wyświetlacz.
4.15 PAUZA
Funkcja ta służy do przestawiania
wszystkich włączonych pól grzejnych na
najniższą moc grzania.
Gdy działa ta funkcja, nie można zmienić
ustawienia mocy grzania. Opcja ta nie
ma wpływu na działanie funkcji zegara.
Skrót do funkcji można
dodać na pasku stanu na
panelu sterowania
.
Aby włączyć funkcję: dotknąć
i
wybrać funkcję z listy. Funkcję można
także włączyć, dotykając symbolu skrótu
na pasku stanu
.
Aby wyłączyć funkcję: dotknąć
wyświetlacz. Poprzednie ustawienia
mocy grzania zostaną przywrócone.
4.16
Blokada płyty grzejnej
Płyta grzejna ma 3 funkcje blokady:
Blokada, Blokada ekranu i Blokada
uruchomienia.
Blokada
Funkcja blokuje panel sterowania, gdy
włączone są pola grzejne. Zapobiega
ona przypadkowej zmianie ustawień
gotowania.
Skrót do funkcji można
dodać na pasku stanu na
panelu sterowania
.
Aby włączyć funkcję: dotknąć
i
wybrać funkcję z listy. Funkcję można
także włączyć, dotykając symbolu skrótu
na pasku stanu
.
57
Aby wyłączyć funkcję: dotknąć
wyświetlacz. Postępować zgodnie z
informacjami na ekranie i dotknąć litery w
porządku alfabetycznym: A - O - X.
Po wyłączeniu płyty grzejnej
funkcja zostaje wyłączona.
Blokada ekranu i Blokada
uruchomienia
Funkcja Blokada ekranu zapobiega
przypadkowej zmianie ustawień podczas
gotowania. Gdy funkcja jest włączona i
żadne ustawienia nie zostaną zmienione
w ciągu 2 minut, włączy się blokada
panelu sterowania.
Funkcja Blokada uruchomienia
zapobiega przypadkowemu włączeniu
płyty grzejnej, gdy płyta jest wyłączona.
Aby włączyć lub wyłączyć funkcje:
i wybrać Menu, a następnie
dotknąć
dotknąć Bezpieczeństwo. Na następnym
ekranie wybrać opcję włączenia lub
wyłączenia funkcji. Potwierdzić wybór.
Aby obsługiwać płytę bez
wyłączania funkcji,
postępować zgodnie z
informacjami na ekranie i
dotknąć litery w porządku
alfabetycznym: A - O - X.
4.17 Skróty
Do często używanych funkcji można
przypisać skróty. Skróty są wyświetlane
jako symbole na pasku stanu na ekranie
panelu sterowania. Skróty umożliwiają
włączenie funkcji jednym dotknięciem.
Aby włączyć skróty: dotknąć
i
wybrać Menu, a następnie dotknąć menu
skrótów. Na następnym ekranie wybrać
funkcje, które będą wyświetlane jako
skróty na pasku stanu. Potwierdzić
wybór.
4.18 Wyświetlacz
Istnieje możliwość wyboru poziomu
jasności i koloru tła wyświetlacza.
Do wyboru są cztery poziomy jasności –
od najniższego 1 do najwyższego 4.
58
www.electrolux.com
Do wyboru jest sześć różnych kolorów
tła.
Aby zmienić ustawienie poziomu
jasności lub tła: dotknąć
i wybrać
Menu, a następnie dotknąć Wyświetlacz.
Następnie wybrać opcję ustawiania
poziomu jasności lub tła. Na następnym
ekranie wybrać żądane ustawienie.
Potwierdzić wybór.
4.19 Dźwięki
Możliwe jest wybranie dźwięków
emitowanych podczas obsługi płyty
grzejnej. Dźwięki można także wyłączyć.
Aby zmienić ustawienia dźwięku:
i wybrać Menu, a następnie
dotknąć
dotknąć menu dźwięków. Na następnym
ekranie wybrać odpowiednie ustawienie.
Potwierdzić wybór.
Gdy dźwięki są wyłączone,
dźwięki towarzyszące
zakończeniu funkcji zegara
lub wyłączeniu płyty grzejnej
będą nadal emitowane.
•
•
•
Funkcja zmniejsza moc pozostałych
pól grzejnych podłączonych do tej
samej fazy.
Ustawienie dla pól o zmniejszonej
mocy grzania zmienia się w zakresie
dwóch poziomów.
W przypadku pola uniwersalnego
można użyć maksymalnie trzech
naczyń. Funkcja włączy się, gdy
przekroczone zostanie maksymalne
obciążenie fazy. Włączenie funkcji
zależy od wielkości naczyń i ich
liczby. Funkcja powoduje
zmniejszenie ustawienia mocy
grzania naczyń do najwyższej
możliwej wartości dla fazy. Symbol
pola grzejnego zmienia się na szary,
a ustawienie mocy grzania zmienia
się w zakresie dwóch poziomów. Na
symbolu pola grzejnego pojawiła się
strzałka skierowana w dół. Jeśli liczba
naczyń na uniwersalnym polu
grzejnym nie zmieni się w ciągu
minuty, do tego cyklu gotowania
zastosowane zostaną niższe
ustawienia mocy grzania.
4.20 Funkcja Zarządzanie
energią
•
•
•
•
Pola grzejne są pogrupowane
zgodnie z umiejscowieniem i liczbą
faz podłączonych do płyty grzejnej.
Patrz rysunek.
Maksymalne obciążenie każdej fazy
wynosi 3700 W.
Funkcja rozdziela moc między pola
grzejne podłączone do tej samej fazy.
Funkcja włącza się, gdy łączna moc
pól grzejnych podłączonych do jednej
fazy przekracza 3700 W.
5. WSKAZÓWKI I PORADY
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
5.1 Naczynia
Silne pole
elektromagnetyczne
generowane przez
indukcyjne pole grzejne
nagrzewa naczynie w
bardzo krótkim czasie.
POLSKI
Do gotowania na
indukcyjnych polach
grzejnych należy używać
wyłącznie odpowiednich
naczyń.
Materiał, z którego wykonane są
naczynia
•
•
odpowiedni: żeliwo, stal, stal
emaliowana, stal nierdzewna, dno
wielowarstwowe (odpowiednio
oznaczone przez producenta).
nieodpowiedni: aluminium, miedź,
mosiądz, szkło, ceramika, porcelana.
Naczynie nadaje się do gotowania na
płycie indukcyjnej, jeśli:
•
•
można szybko zagotować niewielką
ilości wody w naczyniu postawionym
na polu grzejnym ustawionym na
maksymalną moc.
magnes przywiera do dna naczynia.
Dno naczynia powinno być
możliwie jak najgrubsze i
płaskie.
Wymiary naczyń
Indukcyjne pola grzejne w pewnym
stopniu dopasowują się automatycznie
do średnicy dna naczyń.
Sprawność pola grzejnego zależy od
średnicy dna naczynia. Naczynie o
średnicy dna mniejszej niż minimalna
pochłania tylko część energii
generowanej przez pole grzejne.
59
5.2 Odgłosy podczas pracy
Jeżeli słychać:
•
•
•
•
•
•
odgłos trzaskania: naczynie jest
wykonane z różnych materiałów
(konstrukcja wielowarstwowa).
gwizd: pole grzejne ustawione jest na
wysoką moc grzania, a naczynie jest
wykonane z różnych materiałów
(konstrukcja wielowarstwowa).
odgłos brzęczenia: ustawiono wysoką
moc grzania.
odgłos klikania: odbywa się
przełączanie obwodów elektrycznych.
odgłos klikania na polu grzejnym: nie
wykryto naczynia, nie ustawiono pola
grzejnego.
odgłos syczenia, brzęczenia:
uruchomiony jest wentylator.
Odgłosy te są normalnym zjawiskiem i
nie świadczą o usterce urządzenia.
5.3 Przykłady zastosowania w
gotowaniu
Zależność między ustawieniem mocy
grzania a poborem mocy przez pole
grzejne nie jest liniowa. Zwiększenie
mocy grzania nie powoduje
proporcjonalnego zwiększenia poboru
mocy przez pole grzejne. Oznacza to, że
przy ustawieniu średniej mocy grzania
pole grzejne wykorzystuje mniej niż
połowę swojej mocy.
Dane przedstawione w tabeli
mają wyłącznie charakter
orientacyjny.
Patrz rozdział „Dane
techniczne”.
Ustawienie
mocy grza‐
nia
Zastosowanie:
Czas
(min)
1
Podtrzymywanie temperatury zależ‐
Przykryć naczynie.
ugotowanych potraw.
nie od
potrzeb
1-3
Sos holenderski, roztapianie: 5 - 25
masła, czekolady, żelatyny.
Mieszać od czasu do czasu.
1-3
Ścinanie: puszystych omle‐
tów, smażonych jajek.
Gotować pod przykryciem.
10 - 40
Wskazówki
60
www.electrolux.com
Ustawienie
mocy grza‐
nia
Zastosowanie:
Czas
(min)
Wskazówki
3-5
Gotowanie ryżu lub potraw
mlecznych, podgrzewanie
gotowych potraw.
25 - 50
Wlać przynajmniej dwukrot‐
nie więcej płynu niż ryżu; po‐
trawy mleczne mieszać od
czasu do czasu.
5-7
Gotowanie na parze warzyw, 20 - 45
ryb, mięsa.
Dodać kilka łyżek wody.
7-9
Gotowanie ziemniaków na
parze.
20 - 60
Użyć maksymalnie ¼ litra
wody na 750 g ziemniaków.
7-9
Gotowanie większej ilości
składników, potraw duszo‐
nych i zup.
60 150
Do 3 litrów wody + składniki.
9 - 12
Delikatne smażenie: eska‐
zależ‐
Obrócić po upływie połowy
lopków, cordon bleu z cielę‐ nie od
czasu.
ciny, kotletów, bryzoli, kiełba‐ potrzeb
sek, wątróbki, zasmażek, ja‐
jek, naleśników, pączków.
12 - 13
Intensywne smażenie np.
5 - 15
placków ziemniaczanych, po‐
lędwicy, steków.
14
Gotowanie wody, gotowanie makaronu, obsmażanie mięsa (gulasz,
mięso duszone w sosie własnym), smażenie frytek.
Obrócić po upływie połowy
czasu.
Gotowanie dużej ilości wody. Funkcja Power jest włączona.
6. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
6.2 Czyszczenie płyty grzejnej
•
6.1 Informacje ogólne
•
•
•
•
•
Czyścić płytę grzejną po każdym
użyciu.
Należy zawsze używać naczyń z
czystym dnem.
Zarysowania lub ciemne plamy na
powierzchni nie mają wpływu na
działanie płyty grzejnej.
Stosować odpowiednie środki
przeznaczone do czyszczenia
powierzchni płyty grzejnej.
Używać specjalnego skrobaka do
szkła.
•
Usuwać natychmiast: stopiony
plastik, folię oraz zabrudzenia z
potraw zawierających cukier. W
przeciwnym razie zabrudzenia mogą
spowodować uszkodzenie płyty
grzejnej. Przyłożyć specjalny skrobak
pod ostrym kątem do szklanej
powierzchni i przesuwać po niej
ostrzem.
Usunąć, gdy płyta grzejna
wystarczająco ostygnie: ślady
osadu kamienia i wody, plamy
tłuszczu, metaliczne odbarwienia.
Przetrzeć płytę grzejną wilgotną
szmatką z dodatkiem detergentu. Po
wyczyszczeniu wytrzeć płytę grzejną
do sucha miękką ściereczką.
POLSKI
•
Na powierzchni płyty grzejnej znajdują
się biegnące poziomo rowki. Czyścić
płytę grzejną wilgotną ściereczką z
dodatkiem detergentu, wykonując
płynne ruchy od lewej do prawej
61
strony. Po wyczyszczeniu wytrzeć
płytę grzejną do sucha miękką
ściereczką, wykonując płynne ruchy
od lewej do prawej strony.
7. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
7.1 Co zrobić, gdy...
Problem
Prawdopodobna przy‐
czyna
Nie można uruchomić płyty Płyta grzejna nie jest pod‐
grzejnej ani nią sterować.
łączona do zasilania lub
jest podłączona nieprawid‐
łowo.
Zadziałał bezpiecznik.
Płyta grzejna wyłącza się.
Rozwiązanie
Sprawdzić, czy płyta grzej‐
na jest prawidłowo podłą‐
czona do zasilania. Patrz
schemat połączeń.
Sprawdzić, czy przyczyną
nieprawidłowego działania
jest bezpiecznik. Jeżeli
nadal będzie dochodzić do
wyzwalania bezpiecznika,
należy skontaktować się z
wykwalifikowanym elektry‐
kiem.
Na panelu sterowania
Wyczyścić panel sterowa‐
znajdują się plamy tłuszczu nia.
lub woda.
Położono przedmiot na po‐ Zdjąć przedmiot z pola
czujnika.
lu czujnika .
Jedno naczynie powoduje Dno naczynia jest nierów‐
włączenie dwóch pól grzej‐ ne.
nych.
Lekko przesunąć naczynie,
aż wykrywane będzie tylko
jedno pole.
Dwa lub więcej pól są wy‐
krywane jako jedno.
Należy indywidualnie usta‐
wić pola grzejne po umie‐
szczeniu każdego z na‐
czyń.
Naczynia stoją zbyt blisko
siebie, a pól grzejnych nie
ustawiono po umieszcze‐
niu każdego z naczyń.
Wskazanie braku naczynia Użyto nieodpowiedniego
na uniwersalnym polu
naczynia.
grzejnym.
Użyć odpowiedniego na‐
czynia.
Patrz rozdział „Wskazówki
i porady”.
62
www.electrolux.com
Problem
Prawdopodobna przy‐
czyna
Rozwiązanie
Średnica dna naczynia jest Stosować naczynia o od‐
za mała w stosunku do po‐ powiednich wymiarach.
la grzejnego.
Patrz rozdział „Dane tech‐
niczne”.
Na polu grzejnym jest na‐
czynie.
Lekko przesunąć naczynie,
aby zrobić miejsce na na‐
stępne.
Funkcja zwiększenia mocy Naczynie ma rozmiar więk‐
nie włącza się dla naczynia szy niż 240 mm. Osiągnię‐
na uniwersalnym polu
to maksymalną moc.
grzejnym.
Jest to typowe dla naczyń
tej wielkości. Użyć mniej‐
szego naczynia lub naj‐
wyższego ustawienia mocy
dla dużego naczynia.
Moc grzania dla naczyń na Użyto zbyt wielu naczyń i
uniwersalnym polu grzej‐
ustawiono najwyższy po‐
nym jest mniejsza.
ziom mocy grzania na uni‐
wersalnym polu grzejnym.
Funkcja zarządzania ener‐
gią jest włączona.
Przesunąć niektóre naczy‐
nia na indukcyjne pola
grzejne.
Włączona jest jedna z
funkcji blokady panelu.
Aby odblokować płytę
grzejną, nacisnąć litery w
porządku alfabetycznym A
- O - X.
Funkcja Pro Cook wyłącza
się.
Użyto więcej niż jednego
naczynia.
Używać tylko jednego na‐
czynia z tą funkcją.
Jasność wyświetlacza jest
zmniejszona.
Wysoka temperatura pól
grzejnych. Aby zapewnić
większą trwałość wyświet‐
lacza, jasność jest zmniej‐
szana w zależności od
temperatury płyty grzejnej.
Poczekać, aż płyta grzejna
ostygnie.
– wyświetla się.
Wyświetlacz nie reaguje na Część wyświetlacza jest
Usunąć blokujące przed‐
dotyk.
zakryta lub naczynia są us‐ mioty. Odsunąć naczynia
tawione zbyt blisko wy‐
od wyświetlacza.
świetlacza.
Moc jest zmniejszona. Na
symbolu pola grzejnego
pojawiła się strzałka skie‐
rowana w dół.
Włączona jest funkcja Za‐
rządzanie energią.
Patrz rozdział „Codzienna
eksploatacja”.
POLSKI
63
Problem
Prawdopodobna przy‐
czyna
Rozwiązanie
Podświetlenie jest włączo‐
ne, ale kontrast wyświetla‐
cza jest słaby.
Na wyświetlaczu postawio‐ Zdjąć przedmiot i odcze‐
no gorące naczynie.
kać, aż płyta grzejna odpo‐
wiednio wystygnie. Jeśli
kontrast się nie poprawi,
skontaktować się z autory‐
zowanym punktem serwi‐
sowym.
Brak sygnałów dźwięko‐
wych podczas dotykania
pól czujników na panelu.
Sygnały dźwiękowe są wy‐ Włączyć sygnały dźwięko‐
łączone.
we.
Patrz rozdział „Codzienna
eksploatacja”.
Wyświetla się E oraz licz‐
ba.
W płycie grzejnej wystąpiła Odłączyć płytę grzejną od
usterka.
zasilania na pewien czas.
Odłączyć bezpiecznik w
domowej instalacji elek‐
trycznej. Podłączyć ponow‐
nie. Jeżeli wskazanie E po‐
jawi się ponownie, należy
skontaktować się z autory‐
zowanym punktem serwi‐
sowym.
Włącza się E3.
Podłączenie do sieci elek‐
trycznej jest nieprawidło‐
we. Napięcie zasilania jest
poza zakresem.
Skontaktować się z wy‐
kwalifikowanym elektry‐
kiem, który sprawdzi insta‐
lację.
Wyświetla się E4.
Płyta grzejna wykryła błąd,
ponieważ wygotowała się
zawartość naczynia. Za‐
działało zabezpieczenie
przed przegrzaniem pola
grzejnego.
Wyłączyć płytę grzejną i
zaczekać, aż ostygnie. Po‐
nownie włączyć płytę grzej‐
ną. Jeśli powodem było
naczynie, komunikat znik‐
nie. Jeśli komunikat pojawi
się, należy skontaktować
się z autoryzowanym cen‐
trum serwisowym.
Włącza się E7.
Wentylator chłodzący za‐
blokował się.
Sprawdzić, czy jakiś przed‐
miot blokuje wentylator
chłodzący. Jeśli komunikat
pojawi się ponownie, nale‐
ży skontaktować się z au‐
toryzowanym centrum ser‐
wisowym.
Włącza się E8.
Podłączenie do sieci elek‐
trycznej jest nieprawidło‐
we. Płytę grzejną podłą‐
czono tylko do jednej fazy.
Skontaktować się z wy‐
kwalifikowanym elektry‐
kiem, który sprawdzi insta‐
lację. Patrz schemat połą‐
czeń.
64
www.electrolux.com
Problem
Prawdopodobna przy‐
czyna
Rozwiązanie
Włącza się E9.
W interfejsie wystąpiła us‐
terka.
Wyłączyć płytę grzejną i
włączyć ją ponownie. Jeśli
komunikat pojawi się, nale‐
ży skontaktować się z au‐
toryzowanym centrum ser‐
wisowym.
7.2 Jeśli nie można znaleźć
rozwiązania...
Jeżeli rozwiązanie problemu we własnym
zakresie nie jest możliwe, należy
skontaktować się ze sprzedawcą lub
autoryzowanym punktem serwisowym.
Należy podać dane z tabliczki
znamionowej. Należy również podać
składający się z trzech znaków kod szkła
ceramicznego (umieszczony w rogu
powierzchni szkła) oraz wyświetlany
komunikat o błędzie. Należy upewnić się,
że płyta grzejna była użytkowana
prawidłowo. W przeciwnym razie
interwencja pracownika serwisu lub
sprzedawcy może być płatna nawet w
okresie gwarancyjnym. Informacje
dotyczące obsługi klienta oraz warunków
gwarancji znajdują się w broszurze
gwarancyjnej.
8. INSTALACJA
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
8.1 Przed instalacją
Przed przystąpieniem do instalacji płyty
grzejnej należy zapisać poniższe
informacje umieszczone na tabliczce
znamionowej. Tabliczka znamionowa
znajduje się w dolnej części płyty
grzejnej.
Numer seryjny ...........................
8.2 Płyty grzejne do zabudowy
Płyt grzejnych do zabudowy wolno
używać dopiero po ich zamontowaniu w
odpowiednich szafkach lub blatach
roboczych spełniających wymogi
stosownych norm.
8.3 Przewód zasilający
•
•
W zestawie z płytą grzejną znajduje
się przewód zasilający.
W celu wymiany uszkodzonego
przewodu należy użyć następującego
przewodu zasilającego (lub przewodu
o lepszych parametrach): H05BB-F T
min 90°C. W tym celu należy
skontaktować się z lokalnym punktem
serwisowym.
POLSKI
8.4 Montaż
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
min. 2 mm
A
min. 2 mm
< 20 mm
B
> 20 mm
min. 500 mm
B
62 mm
46 mm
36 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
A
B
min
30 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
62 mm
46 mm
36 mm
55 ±1mm
65±1mm
R 5mm
min.
55mm
+1
490+1mm 750 mm
490±1mm
65
66
www.electrolux.com
min.
12 mm
min.
2 mm
min.
38 mm
min.
2 mm
9. DANE TECHNICZNE
9.1 Tabliczka znamionowa
Model EHX8H10FBK
Typ 58 GBD K1 AU
Moc indukcyjna 7.4 kW
Nr seryjny .................
ELECTROLUX
Numer produktu 949 596 316 00
220-240 V, 50-60 Hz
Wyprodukowano w Niemczech
7.4 kW
9.2 Parametry pól grzejnych
Pole grzejne
Moc znamio‐ Funkcja Po‐
nowa (maksy‐ wer [W]
malna moc
grzania) [W]
Funkcja Po‐
wer maksy‐
malny czas
[min]
Średnica na‐
czynia [mm]
Prawe przed‐
nie
1400
2500
4
125 - 145
Prawe tylne
2300
3700
10
180 - 210
Moc pól grzejnych może w niewielkim
zakresie odbiegać od wartości podanych
w tabeli. Zmiany te zależą od wymiarów
naczynia oraz materiału, z którego
zostało wykonane.
W celu uzyskania optymalnych efektów
gotowania należy stosować naczynia o
średnicy nie większej niż podano w
tabeli.
POLSKI
67
9.3 Parametry uniwersalnego pola grzejnego
Średnica naczynia Moc znamionowa Funkcja zwiększe‐ Maksymalny czas
[mm]
(maksymalna moc nia mocy [W]
działania funkcji
grzania) [W]
zwiększenia mocy
[min]
90
500
500
4
145
1400
1400
4
180
1800
2000
8
210
2200
3000
8
280
2600
3700
10
Moc pola grzejnego może w niewielkim
zakresie odbiegać od wartości podanych
w tabeli. Zmiany te zależą od wymiarów
naczynia oraz materiału, z którego
zostało wykonane.
10. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
10.1 Informacje o produkcie zgodnie z normą UE 66/2014
Oznaczenie modelu
EHX8H10FBK
Typ płyty grzejnej
Płyta grzejna
do zabudowy
Liczba pól grzejnych
2
Liczba obszarów grzejnych
1
Technika grzania
Płyta indukcyj‐
na
Średnica okrągłych pól grzej‐
nych (Ø)
Prawe przednie
Prawe tylne
14,5 cm
21,0 cm
Długość (L) i szerokość (W)
pola grzejnego
Lewe
L 45.4 cm
W 30.0 cm
Zużycie energii na pole grzej‐ Prawe przednie
ne (ECelectric cooking)
Prawe tylne
175,7 Wh/kg
170,3 Wh/kg
Zużycie energii przez pole
grzejne (ECelectric cooking)
188,4 Wh/kg
Lewe
Zużycie energii przez płytę
grzejną (ECelectric hob)
EN 60350-2 – Elektryczny sprzęt do
gotowania do użytku domowego – Część
2: Płyty grzejne – Metody pomiaru cech
funkcjonalnych
180,7 Wh/kg
10.2 Oszczędzanie energii
Stosowanie się do poniższych
wskazówek pozwoli oszczędzać energię
podczas codziennej eksploatacji.
68
www.electrolux.com
•
•
•
•
Należy podgrzewać tylko tyle wody,
ile jest potrzebne.
W miarę możliwości należy zawsze
przykrywać naczynia pokrywką.
•
•
Przed włączeniem pola grzejnego
należy postawić na nim naczynie.
Mniejsze naczynia należy stawiać na
mniejszych polach grzejnych.
Naczynia należy stawiać
bezpośrednio na środku pola
grzejnego.
Ciepło resztkowe można wykorzystać
do podtrzymywania ciepła potraw lub
roztapiania składników.
11. OCHRONA ŚRODOWISKA
ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać
Materiały oznaczone symbolem
należy poddać utylizacji. Opakowanie
urządzenia włożyć do odpowiedniego
pojemnika w celu przeprowadzenia
recyklingu. Należy zadbać o ponowne
przetwarzanie odpadów urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, aby
chronić środowisko naturalne oraz
urządzeń oznaczonych symbolem
razem z odpadami domowymi. Należy
zwrócić produkt do miejscowego punktu
ponownego przetwarzania lub
skontaktować się z odpowiednimi
władzami miejskimi.
*
POLSKI
69
70
www.electrolux.com
POLSKI
71
867317918-E-192016
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement