Küppersbusch ID_704961 User manual

Küppersbusch ID_704961 User manual
BEDIENUNGSANWEISUNG
mit Montageanweisungen
INSTRUCTIONS FOR USE
and installation
SV
Lesen Sie unbedingt die Gebrauchsanleitung
und den Montageplan vor Aufstellung,
Installation sowie Inbetriebnahme.
Please read the users and installation
instructions carefully before installation
of the appliance and before starting to use it.
Service und Kundendienst
Telefon: 0209 – 401 631
Email: [email protected]
EEBKD6750.0J
2
INNEHÅLL
Säkerhetsinformation
Säkerhetsinstruktioner
Produktbeskrivning
Kontrollpanelen
Före första användning
Daglig användning
Klockfunktioner
2
3
6
7
9
9
14
Automatiska program
Användning av tillbehör
Tillvalsfunktioner
Tricks och tips
Skötsel och rengöring
Felsökning
Energieffektivitet
15
16
17
19
38
40
42
Med reservation för ändringar.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och
användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för
eventuella personskador eller andra skador som uppkommit
som ett resultat av felaktig installation eller användning. Förvara
alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för
framtida bruk.
Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och
uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet
och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande
hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de
risker som är förknippade med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och
kassera det på lämpligt sätt.
Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när den är
igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är mycket varma.
Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
Barn får inte utföra städning och underhåll av apparaten utan
uppsikt.
Barn under 3 år får ej vistas i närheten av den här apparaten
när den är igång.
3
Allmän säkerhet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Endast behöriga personer får installera den här produkten
och byta kabel.
VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket varma
under användning. Var försiktig så att du undviker att vidröra
värmeelementen. Barn under 8 år ska inte vistas i närheten
utan ständig uppsikt.
Använd alltid ugnsvantar för att ta ut eller sätta in tillbehör
eller eldfasta formar.
Innan du utför något underhåll ska du koppla ur produkten
från nätuttaget.
Kontrollera att produkten är avstängd innan du byter lampa
för att undvika risken för elstötar.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.
Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt eller
vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans glasskivor
eftersom dessa kan repa ytan, vilket i sin tur kan leda till att
glaset spricker.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren,
tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med
motsvarande utbildning, för att undvika elektrisk fara.
För att ta bort ugnsstegarna drar du först ut den främre
delen av ugnsstegen och sedan den bakre delen från
sidoväggarna. Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
Använd endast matlagningstermometern som
rekommenderas för den här produkten.
SÄKERHETSINSTRUKTIONER
Installation
VARNING! Endast en behörig
person får installera den här
produkten.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ installationsinstruktionerna som följer
med produkten.
• Var alltid försiktig när produkten rör sig
eftersom den är tung. Använd alltid
skyddshandskar och täckta skor.
• Dra aldrig produkten i handtaget.
• Minsta avstånd till andra produkter ska
beaktas.
• Kontrollera att produkten har installerats
under och bredvid stadiga skåp- eller
bänkstommar.
4
• Produktens sidor måste gränsa till
produkter eller enheter med samma
höjd.
• Produkten är utrustad med ett elektriskt
kylsystem. Det måste användas
tillsammans med det elektriska
nätuttaget.
Elektrisk anslutning
VARNING! Risk för brand och
elektriska stötar.
• Alla elektriska anslutningar ska göras av
en behörig elektriker.
• Produkten måste jordas.
• Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
• Låt inte nätkablar komma i kontakt med
eller komma nära produktens lucka,
speciellt inte när luckan är het.
• Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
sådant sätt att det inte kan tas bort utan
verktyg.
• Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera att
stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
• Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
• Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget. Ta
alltid tag i stickkontakten.
• Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare
och kontaktorer.
• Den elektriska installationen måste ha en
isolationsenhet så att du kan koppla från
produkten från nätet vid alla poler.
Kontaktöppningen på isolationsenheten
måste vara minst 3 mm bred.
• Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.
Använd
VARNING! Risk för skador,
brännskador, elstötar eller
explosion föreligger.
• Denna produkt är endast avsedd för
hushållsbruk.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Se till att ventilationsöppningarna inte är
blockerade.
• Lämna inte produkten utan tillsyn under
användning.
• Stäng av produkten efter varje
användningstillfälle.
• Var försiktig när du öppnar produktens
lucka medan produkten är igång. Het luft
kan strömma ut.
• Använd inte produkten med våta händer
eller när den är i kontakt med vatten.
• Tyng inte ner luckan när den är öppen.
• Använd inte produkten som arbets- eller
avlastningsyta.
• Öppna produktens lucka försiktigt.
Användning av ingredienser som
innehåller alkohol kan producera en
blandning av luft och alkohol.
• Låt inte gnistor eller öppna lågor komma
i kontakt med produkten när du öppnar
luckan.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller på
tvättmaskinen.
VARNING! Risk för skador på
produkten föreligger.
• För att förhindra skada eller missfärgning
på emaljen:
– sätt inte eldfasta formar eller andra
föremål direkt på produktens botten.
– lägg inte aluminiumfolie direkt på
botten.
– ställ inte hett vatten direkt i den heta
produkten.
5
•
•
•
•
•
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror stå
kvar i produkten efter att tillagningen
är klar.
– var försiktig när du tar bort eller
monterar tillbehör.
Missfärgning av emaljen eller den rostfria
ytan påverkar inte produktens funktion.
Använd en djup form för mjuka kakor.
Fruktjuicer orsakar fläckar som kan vara
permanenta.
Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
Ha alltid ugnsluckan stängd under
matlagningen.
Om apparaten installeras i till exempel
ett skåp, se till att skåpsdörren aldrig är
stängd när apparaten är i drift. Värme
och fukt kan byggas upp bakom en
stängd dörr/lucka och orsaka
efterföljande skador på apparaten,
bostaden eller golvet. Stäng inte luckan
förrän apparaten har svalnat helt efter
användning.
Matlagning med ånga
VARNING! Det finns risk för
brännskador och skador på
produkten.
• Ånga som släpps ut kan orsaka
brännskador:
– Öppna inte luckan till produkten
under ångkokning.
– Öppna ugnsluckan försiktigt efter
ångkokning.
Underhåll och rengöring
VARNING! Det finns risk för
personskador, brand eller
skador på produkten.
• Stäng av produkten och koppla bort den
från eluttaget före underhåll.
• Se till att produkten har svalnat. Det
finns även risk för att glaspanelerna kan
spricka.
• Byt omedelbart ut luckans glaspaneler
om de är skadade. Kontakta auktoriserat
servicecenter.
• Var försiktig när du tar bort luckan.
Luckan är tung!
• Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
• Rengör produkten med en fuktig, mjuk
trasa. Använd bara neutrala
rengöringsmedel. Använd inte produkter
med slipeffekt, skursvampar,
lösningsmedel eller metallföremål.
• Om du använder en ugnssprej ska du
följa säkerhetsanvisningarna på
förpackningen.
• Rengör inte den katalytiska emaljen (om
tillämpligt) med något slag av
rengöringsmedel.
Inre belysning
• Typen av glödlampa eller halogenlampa
som används för den här produkten är
endast avsedd för hushållsprodukter. Får
ej användas som husbelysning.
VARNING! Risk för elektrisk
stöt.
• Innan du byter lampan ska du koppla ur
produkten från nätuttaget.
• Använd bara lampor med samma
specifikationer.
Kassering
VARNING! Risk för kvävning
eller skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.
• Ta bort luckspärren för att förhindra att
barn eller husdjur blir instängda i
maskinen.
Underhåll
• Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
• Använd endast originaldelar.
6
PRODUKTBESKRIVNING
Allmän översikt
1
2
4
5
6
7
4
10
3
3
2
1
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kontrollpanel
Elektronisk programmeringsenhet
Vattenlåda
Uttag för matlagningstermometern
Värmeelement
Ugnslampa
Fläkt
Ånggenerator med skydd
Ugnsstege, löstagbar
Ugnsnivåer
Tillbehör
Långpanna
Galler
För kokkärl, bakformar och stekkärl.
Bakplåt
För kakor och småkakor.
För bakning och stekning eller som
fettuppsamlingsfat.
Matlagningstermometer
För mätning av temperaturen inuti maten.
7
mat som behöver ligga i blöt t.ex. ris,
polenta, pasta.
Ånginsats
Svamp
En operforerad och en perforerad behållare.
Med ånginsatsen leds kondensvattnet bort
från maten under ångkokningen. Använd
den för att tillaga mat som inte ska kokas i
vatten t.ex. grönsaker, fiskbitar,
kycklingbröst. Insatsen lämpar sig inte för
Suger upp resterande vatten från
ånggeneratorn.
KONTROLLPANELEN
Elektronisk programmeringsenhet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Använd touch-kontrollerna för att manövrera produkten.
Touchfält
1
2
3
-
Funktion
Beskrivning
Display
Visar ugnens nuvarande inställningar.
PÅ/AV (ON/OFF)
Slå på och stänga av produkten.
Tillagningsfunktioner eller Tillagningshjälp
Tryck på touch-kontrollen för att välja menyn: Tillagningshjälp eller Tillagningsfunktioner. Tänd eller släck
lampan genom att trycka på touch-kontrollen i 3 sekunder. Du kan också tända belysningen när produkten är avstängd.
8
Touchfält
4
Funktion
Beskrivning
Favoriter
För att spara och komma åt dina favoritprogram.
Temperaturval
För att ställa in temperaturen eller visa produktens aktuella temperatur. Tryck på touch-kontrollen i 3 sekunder för att slå på eller stänga av funktionen:
Snabbstart.
Nedåtknapp
För att flytta nedåt i menyn.
Uppåtknapp
För att flytta uppåt i menyn.
OK
För att bekräfta valet eller inställningen.
Tillbaka-tangent
För att gå tillbaka en nivå i menyn. För att visa huvudmenyn, tryck på fältet i 3 sekunder.
Tid och andra
funktioner
För att ställa in olika funktioner. När en tillagningsfunktion är igång trycker du på touch-kontrollen för att
ställa in timern eller funktionerna: Knapplås, Favoriter,
Heat+Hold, Set + Go. Du kan också ändra inställningarna för matlagningstermometern.
Signalur
För att ställa in funktionen: Signalur.
5
6
7
8
9
10
11
Display
A
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Upphettningsfunktion
Klocka
Indikator för uppvärmning
Temperatur
Funktionens koktid eller sluttid
Övriga indikatorer på displayen:
Symbol
Funktion
Signalur
Funktionen körs.
Klocka
På displayen visas aktuell tid.
9
Symbol
Funktion
Koktid
På displayen visas tillagningstiden som
behövs.
Sluttid
På displayen visas när tillagningstiden är
klar.
Temperatur
Temperaturen visas på displayen.
Tidsanvisning
Displayen visar hur länge tillagningsfunktionen är igång. Tryck på
och
samtidigt för att nollställa klockan.
Beräkning
Produkten beräknar tillagningstiden.
Kontrollampa för uppvärmning
Displayen visar temperaturen i produkten.
Indikering För Snabbuppvärmning
Funktionen är på. Den minskar uppvärmningstiden.
Vikt Automatisk
Displayen visar att det automatiska viktsystemet är aktivt eller att vikten kan
ändras.
Heat+Hold
Funktionen är på.
FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Första rengöring
Ta ut alla tillbehör och flyttbara ugnsstegar
ur produkten.
Se avsnittet "Underhåll och
rengöring".
Rengör produkten och tillbehören innan du
använder den första gången.
Sätt tillbaka tillbehören och de flyttbara
ugnsstegarna på sin ursprungliga plats.
Första anslutning
När du ansluter produkten till eluttaget, eller
efter att strömmen har brutits, måste du
välja språk, kontrast i display, ljusstyrka i
display samt klockan.
1. Tryck på
värdet.
2. Tryck på
eller
för att ställa in
för att bekräfta.
DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Navigera i menyerna
1. Aktivera produkten.
2. Tryck på
eller
för att ställa in
menyfunktionen.
3. Tryck på
för att gå till undermenyn
eller godkänna inställningen.
Du kan när som helst återgå till
huvudmenyn med .
10
Översikt över menyerna
Huvudmeny
Sym
bol
Menyfunktion
Program
Tillagningsfunktioner
Innehåller en lista över värmningsfunktioner.
Tillagningshjälp
Innehåller en lista över automatiska program.
Ångrengöring
Rengöra produkten med ånga.
Normalinställning
Används för att ställa in produktens konfiguration.
Favoriter
Innehåller en lista över favorittillagningsprogram, som
skapats av användaren.
Undermeny för: Normalinställning
Sym
bol
Undermeny
Beskrivning
Inställning klocka
Ställ klockan.
Tidsanvisning
När den är PÅ visar displayen den aktuella tiden när
du stänger av produkten.
Set + Go
För att ställa in en funktion och aktivera den senare
med ett tryck på en symbol på kontrollpanelen.
Heat+Hold
Håller den lagade maten varm i 30 minuter efter tillagningsprogrammets slut.
Tillägg Tid
Aktiverar och inaktiverar funktionen Tillägg tid.
Kontrast I Display
Justerar displayens kontrast i grader.
Ljusstyrka I Display
Justerar displayens ljusstyrka i grader.
Val Av Språk
Ställer in språk för displayen.
Ljudvolym
Justerar volymen gradvis på trycktoner och signaler.
Knappljud
Aktiverar och inaktiverar touchkontrollsljudet. Det går
inte att inaktivera tonen för på/av-touch-kontrollen.
Alarm/Felsignal
Aktiverar och inaktiverar larmljuden.
Service
Visar programvarans version och konfiguration.
Grundinställningar
Återställ alla inställningar till fabriksinställningarna.
11
Tillagningsfunktioner
Upphettningsfunktion
Program
Ånga
För grönsaker, fisk, potatis, ris, pasta eller speciella
rätter.
Intervallånga Plus
För rätter med hög fukthalt och för pochering av fisk,
brylépudding och terrin.
Intervallånga
För att baka bröd, steka större köttstycken eller för
att värma upp kylda och frysta maträtter.
ECO Ånga
När du använder den här funktionen under tillagning
optimeras energiförbrukningen. För mer information
om rekommenderade inställningar, se tillagningstabellerna med motsvarande funktion.
Varmluft Med Fukt
För att baka bröd, kakor och cookies. För att spara
energi under tillagningen. Den här funktionen måste
användas i enlighet med tillagningstabellerna för
Varmluft + Ånga för att uppnå önskat resultat. För
mer information om rekommenderade inställningar,
se kapitlet Tips och tabellen Varmluft + Ånga.
Varmluft
För att baka på upp till två hyllpositioner samtidigt
och för att torka mat.Ställ in temperaturen på 20 - 40
°C lägre än för funktionen: Över-undervärme.
Pizza/Paj
För ugnsbakning på en nivå av rätter som kräver mer
intensiv bryning och som ska ha knaprig botten. .Ställ in temperaturen på 20 – 40 °C lägre än för
funktionen: Över-undervärme.
Lågtemperaturstekning
För tillredning av möra, saftiga stekar.
Över-undervärme
(Över-/Undervärme)
För bakning och stekning på en ugnsnivå.
Fryst Mat
För att tillaga snabbmat som pommes frites, klyftpotatis och vårrullar så att de blir knapriga.
Varmluftsgrillning
För stekning på en ugnsnivå av större stycken kött
eller fågel med ben. Även för att göra gratänger och
bryna.
Max Grill
För grillning av tunna livsmedel i stora mängder och
för rostning av bröd.
Min Grill
För att grilla tunna matvaror och rosta bröd.
12
Upphettningsfunktion
Program
Varmhållning
För varmhållning av maträtter.
Upptining
Den här funktionen kan användas för att tina frysta
livsmedel, som grönsaker och frukt. Upptiningstiden
beror på mängden och storleken på det frysta livsmedlet.
Undervärme
För bakning av kakor med knaprig botten och för att
torka mat.
Jäsning Av Deg
För kontrollerad jäsning av jästdeg före bakning.
Bröd
För att baka bröd.
Gratinerade Rätter
För ugnsrätter som lasagne eller potatisgratäng.
Även för att gratinera och bryna.
Konservering
För att konservera grönsaker, t.ex. pickles.
Torkning
För torkning av skivad frukt (t.ex. äpple, plommon,
persikor) och grönsaker (t.ex. tomater, zucchini,
svamp).
Tallriksvärmare
För förvärmning av tallrikar före servering.
Uppvärmning
Uppvärmning av mat med ånga förhindrar att ytan
torkar. Värmen distribueras på ett varsamt och jämnt
sätt, som gör att smaken på maten du värmer återfås. Funktionen kan användas för att värma mat direkt på tallriken. Du kan värma mer än en tallrik samtidigt med hjälp av olika ugnsnivåer.
ECO stekning
När du använder den här funktionen under tillagning
optimeras energiförbrukningen. För mer information
om rekommenderade inställningar, se tillagningstabellerna med motsvarande funktion (Turbogrillning).
Lampan kan släckas
automatiskt vid en temperatur
under 60 °C med vissa
ugnsfunktioner.
Aktivera en tillagningsfunktion
1. Aktivera produkten.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Välj menyn: Tillagningsfunktioner.
Tryck på
för att bekräfta.
Välj en värmefunktion.
Tryck på
för att bekräfta.
Ställ in temperaturen.
Tryck på
för att bekräfta.
13
Matlagning med ånga
Locket till vattenlådan sitter i
kontrollpanelen.
VARNING! Häll inte vatten
direkt i ånggeneratorn.
Använd bara kallt kranvatten.
Använd inte filtrerat (avsaltat)
eller destillerat vatten. Använd
inte andra vätskor. Häll inte
lättantändlig vätska eller alkohol i
vattenlådan.
1. Tryck på locket för att öppna
vattenlådan.
2. Fyll vattenlådan med 800 ml vatten.
Vattentillförseln räcker i ca 50 minuter.
3. Tryck in vattenlådan i sitt ursprungliga
läge.
4. Slå på produkten.
5. Ställ in en ångfunktion och
temperaturen.
6. Ställ vid behov in funktionen: Koktid
eller Sluttid
.
Den första ångan syns efter ca
2 minuter. När produkten når den
inställda temperaturen avges en
ljudsignal.
När ånggeneratorn är tom hörs
en ljudsignal.
Signalen hörs i slutet av tillagningstiden.
7. Stänga av produkten.
FÖRSIKTIGHET!
Produkten är het. Det finns
risk för att du bränner dig.
Var försiktig när du tömmer
vattentanken.
8. Efter ångtillagning kan kondens ha
samlats i ugnsutrymmets botten. Torka
alltid av ugnsutrymmets botten när
ugnen har kallnat.
Låt produkten torka helt med luckan
öppen.
Samla upp allt resterande vatten från
ånggeneratorn med svampen när
produkten svalnat. Rengör vid behov
ånggeneratorn med lite ättika.
Indikator för uppvärmning
När du aktiverar en tillagningsfunktion visas
stapeln på displayen. Stapeln visar att
temperaturen ökar. När temperaturen har
uppnåtts hörs ljudsignalen 3 gånger och
fältet blinkar för att därefter försvinna.
Indikering För
Snabbuppvärmning
Den minskar uppvärmningstiden.
Ställ inte in mat i ugnen när
snabbstartfunktionen används.
För att aktivera funktionen, håll intryckt i 3
sekunder. Kontrollampan för uppvärmning
blinkar.
Restvärme
När du stänger av ugnen visar displayen
restvärmen. Du kan använda värmen för att
hålla maten varm.
14
KLOCKFUNKTIONER
Tabell över klockfunktioner
Klockfunktion
Program
Signalur
För att ställa in nedräkning (max. 2 tim och
30 min). Denna funktion påverkar inte produktens funktioner i övrigt. Du kan också använda
den när produkten är avstängd.
Använd
för att aktivera funktionen. Tryck på
eller
för att ställa in minuterna och
att starta.
för
Koktid
För att ställa in längden på en funktion (max 23
tim 59 min)
Sluttid
För att ställa in stopptid för en ugnsfunktion
(högst 23 timmar och 59 minuter).
Om du ställer in tiden för en klockfunktion
börjar tiden räknas ned efter 5 sekunder.
Om du använder
klockfunktionerna: Koktid,
Sluttid, stänger produkten av
värmeelementen efter 90 % av
den inställda tiden. Produkten
använder restvärmen för att
fortsätta tillagningsprocessen
tills tiden är avslutad (3 20 minuter).
Ställa in klockfunktioner
Innan du använder funktionerna:
Koktid, Sluttid, måste du först
ställa in värmefunktionen och
temperaturen. Produkten stängs
av automatiskt.
Du kan använda funktionerna:
Koktid och Sluttid samtidigt om
du vill att produkten ska
aktiveras och avaktiveras
automatiskt på en bestämd tid
senare.
Funktionerna: Koktid och Sluttid
fungerar inte när du använder
matlagningstermometern.
1. Ställ in en tillagningsfunktion.
2. Tryck
flera gånger tills displayen visar
den nödvändiga klockfunktionen och
den relaterade symbolen.
3. Tryck på
eller
för att ställa in
önskad tid.
4. Tryck på
för att bekräfta.
En ljudsignal hörs när sluttiden uppnåtts.
Produkten stängs av. Displayen visar ett
meddelande.
5. Tryck på valfri symbol för att stänga av
signalen.
Heat+Hold
Villkor för funktionen:
• Den inställda temperaturen är högre än
80 °C.
• Funktionen: Koktid är inställd.
Funktionen: Heat+Hold håller tillagad mat
varm vid 80 °C i 30 minuter. Den aktiveras
när bakningen eller stekningen avslutas.
Du kan aktivera och inaktivera funktionen i
menyn: Normalinställning.
1.
2.
3.
4.
Aktivera produkten.
Välj tillagningsfunktion.
Ställ in temperaturen på över 80 °C.
flera gånger tills displayen
Tryck på
visar: Heat+Hold.
15
5. Tryck på
för att bekräfta.
En ljudsignal hörs när funktionen avslutas.
Funktionen förblir på om
tillagningsfunktionen ändras.
Tillägg Tid
Funktionen: Tillägg Tid gör så att
tillagningsfunktionen fortsätter efter slutet av
Koktid.
1. En ljudsignal hörs när tillagningstiden
uppnåtts. Tryck på en symbol.
Displayen visar meddelandet.
2. Tryck
för att aktivera eller
för att
avbryta.
3. Ställ in längden på funktionen.
4. Tryck på .
Kan användas för alla
tillagningsfunktioner med Koktid
eller Vikt Automatisk.
Gäller inte tillagningsfunktioner
med matlagningstermometer.
AUTOMATISKA PROGRAM
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Recept online
Du hittar recepten för de
automatiska programmen för
den här produkten på vår
webbplats. Du hittar rätt
receptbok genom att kontrollera
PNC-numret på märkskylten på
främre ramen i produktens
utrymme.
Tillagningshjälp med
Automatiska Recept
Produkten har en uppsättning recept som
du kan använda. Recepten är
förutbestämda och du kan inte ändra dem.
1. Aktivera produkten.
2. Välj menyn: Tillagningshjälp. Tryck på
för att bekräfta.
3. Välj kategorin och rätten. Tryck på
för att bekräfta.
4. Välja ett recept. Tryck på
för att
bekräfta.
När du använder funktionen:
Manuellt, produkten använder
de automatiska inställningarna.
De kan ändras precis som andra
funktioner.
Tillagningshjälp med Vikt
Automatisk
Denna funktion beräknar automatiskt
stekningstiden. För att använda den måste
man mata in matens vikt.
1. Aktivera produkten.
2. Välj menyn: Tillagningshjälp. Tryck på
för att bekräfta.
3. Välj kategorin och rätten. Tryck på
för att bekräfta.
4. Välj funktionen: Vikt Automatisk. Tryck
på
för att bekräfta.
5. Tryck på
eller
för att ställa in
vikten på maten. Tryck på
för att
bekräfta.
Det automatiska programmet startar.
6. Du kan ändra vikten när som helst.
Tryck på
eller
för att ändra vikten.
7. En ljudsignal hörs när sluttiden
uppnåtts. Tryck på en valfri symbol för
att stänga av signalen.
16
Vid vissa program behöver
maten vändas efter 30 minuter.
Displayen visar en påminnelse.
ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Matlagningstermometer
Två temperaturer behöver ställas in:
ugnstemperaturen och matens
innertemperatur.
Matlagningstermometern mäter
innertemperaturen vid tillagning av kött. När
köttet har nått den inställda temperaturen
stängs produkten av.
FÖRSIKTIGHET! Använd
endast matlagningstermometern
som medföljer eller de rätta
reservdelarna.
Matlagningstermometern måste
sitta kvar i köttet och i uttaget
under tillagningen.
5. Ställ in tillagningsfunktion och, vid
behov, ugnstemperatur.
Produkten beräknar en ungefärlig sluttid.
Sluttiden är olika för olika mängder mat,
inställda ugnstemperaturer (lägst 120 °C)
och driftlägen. Produkten beräknar en
sluttid om ungefär 30 minuter.
för att ändra
6. Tryck på
innertemperaturen.
En ljudsignal hörs när köttet uppnått den
inställda innertemperaturen. Produkten
stängs av automatiskt.
7. Tryck på valfri symbol för att stänga av
signalen.
8. Dra ut kontakten till
matlagningstermometern ur uttaget och
ta ut köttet ur ugnen.
9. Tryck på
för att stänga av
produkten.
VARNING!
Matlagningstermometern är
varm. Det finns risk för att du
bränner dig. Var försiktig när du
tar bort
matlagningstermometerns spets
och kontakt.
1. Slå på produkten.
2. Sätt in matlagningstermometerns spets
i mitten av köttet.
3. Sätt i matlagningstermometerns kontakt
i uttaget framtill på produkten.
Sätta in tillbehör
FÖRSIKTIGHET! Använd inte
långpannan eller den djupa
pannan med funktionen Full
Ånga.
Galler:
Displayen visar matlagningstermometerns
symbol.
4. Tryck på
eller
på mindre än fem
sekunder för att ställa in temperaturen
på maten.
För in gallret mellan skenorna på
ugnsstegen och kontrollera att fötterna är
vända nedåt.
17
Galler och långpanna / djup form
tillsammans:
Tryck in långpannan / djupa formen mellan
skenorna på hyllstöden och ugnsgallret på
skenorna ovan.
Långpanna / Djup form:
Skjut in långpannan / djupa formen mellan
stegparet på ugnsnivån.
Liten inbuktning upptill ökar
säkerheten. Fördjupningarna ger
också ett tippskydd. Den höga
kanten runt hyllan förhindrar
kokkärlen från att glida ner.
TILLVALSFUNKTIONER
Favoriter
Du kan spara dina favoritinställningar såsom
koktid, temperatur eller tillagningsfunktion.
De finns i menyn: Favoriter. Du kan spara
20 program.
Spara ett program
1. Aktivera produkten.
2. Ställ in en tillagningsfunktion eller ett
automatiskt program.
flera gånger tills displayen
3. Tryck på
visar: SPARA.
4. Tryck på
för att bekräfta.
Displayen visar första lediga minnesläget.
5. Tryck på
för att bekräfta.
6. Ange namnet på programmet.
Den första bokstaven blinkar.
eller
för att ändra
7. Tryck på
bokstav.
8. Tryck på .
Nästa bokstav blinkar.
9. Utför punkt 7 igen om så behövs.
intryckt för att spara.
10. Håll
Du kan skriva över ett minnesläge. När
displayen visar det första lediga
minnesläget trycker du på
eller
och
trycker på
för att skriva över ett befintligt
program.
Du kan ändra namnet på ett program i
menyn: Skriv Programmets Namn.
Aktivera programmet
1. Aktivera produkten.
2. Välj menyn: Favoriter.
för att bekräfta.
3. Tryck på
4. Välj namn på ditt favoritprogram.
för att bekräfta.
5. Tryck på
Tryck på
för att gå direkt till menyn:
Favoriter. Du kan också använda den när
produkten är avstängd.
18
Använda barnlåset
När barnlåset är på kan apparaten inte
sättas på av misstag.
1. Tryck på
för att aktivera displayen.
2. Tryck på
och
samtidigt tills
displayen visar ett meddelande.
Upprepa steg 2 för att avaktivera barnlåset.
Knapplås
Funktionen förhindrar att
tillagningsfunktionen ändras oavsiktligt. Du
kan bara aktivera den när produkten är
igång.
1. Aktivera produkten.
2. Välj tillagningsfunktion eller inställning.
flera gånger tills displayen
3. Tryck på
visar: Knapplås.
4. Tryck på
för att bekräfta.
Inaktivera funktionen genom att trycka på
. Displayen visar ett meddelande. Tryck
igen och sedan på
för att
på
bekräfta.
Om du avaktiverar produkten
avaktiveras även funktionen.
• Knapplås är på när
tillagningsfunktionen är igång.
• Menyn: Med
Normalinställning kan man
aktivera och inaktivera
funktionen: Set + Go.
Säkerhetsavstängning
Av säkerhetsskäl stängs produkten av
automatiskt efter en tid om en
uppvärmningsfunktion är igång och du inte
ändrar några inställningar.
Temperatur (°C)
Avstängningstid
(tim)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 230
5.5
Automatisk avstängning
fungerar inte med funktionerna:
Belysning,
Matlagningstermometer,Koktid,
Sluttid.
Set + Go
Ljusstyrka i display
Funktionen gör att du kan ställa in en
tillagningsfunktion (eller ett program) och
använda det senare genom att trycka på en
symbol.
Det finns två lägen för ljusstyrkan i
displayen:
1. Slå på produkten.
2. Ställ en tillagningsfunktion.
3. Tryck på
flera gånger tills displayen
visar: Koktid.
4. Ställ in tiden.
flera gånger tills displayen
5. Tryck på
visar: Set + Go.
6. Tryck på
för att bekräfta.
Tryck på en symbol (utom för ) för att
starta funktionen: Set + Go. Den inställda
tillagningsfunktionen startar.
En ljudsignal hörs när funktionen avslutas.
• Natt - när produkten avaktiverats är
ljusstyrkan på displayen lägre mellan kl.
22.00 och 06.00.
• Dag:
– när produkten är aktiverad.
– om du trycker på en symbol när
nattläget är på (förutom PÅ/AV)
återgår displayen till dagsljusstyrkan
de kommande 10 sekunderna.
– om produkten avaktiverats och du
ställer in signaluret. Signalur. När
funktionen stängs av återgår
displayen till ljusstyrka för natt.
Kylfläkt
När produkten är på, aktiveras fläkten
automatiskt för att hålla ugnsytorna svala.
19
Om du stänger av ugnen fortsätter fläkten
att gå tills ugnen har svalnat.
TRICKS OCH TIPS
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Temperaturerna och
gräddningstiderna i tabellerna är
endast riktvärden. De beror på
recepten samt på
ingrediensernas kvalitet och
mängd.
Rekommendationer för ugnens
specialfunktioner för
uppvärmning
Varmhållning
Använd den här funktionen om du hålla
maten varm.
Temperaturen regleras automatiskt till 80
°C.
Tallriksvärmare
För uppvärmning av tallrikar och formar.
Fördela tallrikar och formar jämnt på
ugnsgallret. Flytta högar efter halva
uppvärmningstiden (byt plats på övre och
nedre).
Den automatiska temperaturen är 70 °C.
Rekommenderad hyllposition: 3.
Jäsning Av Deg
Du kan använda denna automatiska
funktion med alla recept på jäsdeg. Det ger
dig en god jäsningsatmosfär. . Lägg degen i
en skål som är tillräckligt stor för att den ska
kunna jäsa. Det är inte nödvändigt att täcka
över den. Sätt in ett ugnsgaller på första
nivån och ställ skålen där. Stäng luckan och
ställ in funktionen: Jäsning Av Deg. Ställ in
nödvändig tid.
Koka med ånga
• Använd bara kokkärl som är värme- och
korrosionsresistenta eller ugnsformar av
kromstål (endast för vissa modeller).
• Rätt ugnsnivåer finns i tabellen nedan.
Räkna ugnsnivåerna nerifrån och upp.
• Tillsätt vatten vid behov när du lagar mat
i mer än 30 minuter eller när du tillagar
stora mängder mat.
• Placera livsmedlen i rätt kokkärl och sätt
dem på ugnsnivåerna. Se till att det är
lite mellanrum mellan ugnsnivåerna så
att ånga kan cirkulera runt varje kokkärl.
• Töm ut vattnet ur vattenlådan efter varje
användningstillfälle genom att ansluta
slangar och ånggenerator. Se kapitlet
"Underhåll och rengöring".
• Tabellerna innehåller uppgifter om
vanliga maträtter.
• Påbörja matlagningen med kall produkt
om inte uppgifterna i tabellerna är
annorlunda.
• Använd ett recept som är nästan
likadant om du inte kan hitta
inställningarna för ditt recept.
• När du lagar ris, använd förhållandet
1,5 : 1 – 2 : 1 vatten till ris eftersom ris
absorberar vatten.
Tabell för ångvatten
Tid (min)
Vatten i vattenlådan i (ml)
15 - 20
300
30 - 40
600
50 - 60
800
20
Ånga / ECO Ånga
VARNING! Öppna inte
produktens lucka när funktionen
är igång. Det finns risk för att du
bränna dig.
Funktionen är lämplig för alla typer av mat,
färsk såväl som fryst. Den kan användas för
att tillaga, värma, upptina, pochera eller
förvälla grönsaker, kött, fisk, pasta, ris,
majs, gryn och ägg.
Du kan tillaga en hel meny på en enda
gång. För att tillaga varje rätt korrekt
använder du dem med tillagningstider som
är ungefär samma. Tillsätt den största
mängden vatten som behövs för någon av
rätterna i menyn. Lägg rätterna i rätt kokkärl
och sedan på ugnsgallren. Justera
avståndet mellan kokkärlen så att ångan
kan cirkulera.
Sterilisering med funktionen: Ånga
• Med denna funktion kan du sterilisera
behållare (t.ex. nappflaskor).
• Placera de rena behållarna i mitten av
gallret på den första nivån. Se till att
öppningen är vänd lite snett nedåt.
• Fyll på maximal mängd vatten i lådan
och ställ in tiden på 40 minuter.
Grönsaker
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Vatten i vattenlådan i (ml)
Kronärtskockor
96
50 - 60
1
800
Aubergine
96
15 - 25
1
450
Blomkål, hel
96
35 - 45
1
600
Blomkål, buketter
96
25 - 30
1
500
Broccoli, hel
96
30- 40
1
550
Broccoli, buketter
96
20 - 25
1
400
Svamp, skivor
96
15 - 20
1
400
Ärtor
96
20 - 25
1
450
Fänkål
96
35 - 45
1
600
Morötter
96
35 - 45
1
600
Kålrabbi, strimlor
96
30 - 40
1
550
Paprika, strimlor
96
15 - 20
1
400
Purjolök, ringar
96
25 - 35
1
500
Gröna bönor
96
35 - 45
1
550
Småbladig bukettsallad, buketter
96
20 - 25
1
450
21
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Vatten i vattenlådan i (ml)
Brysselkål
96
30 - 40
1
550
Rödbeta
96
70 - 90
1
800 + 400
Svartrot
96
35 - 45
1
600
Selleri, tärnad
96
20 - 30
1
500
Sparris, grön
96
25 - 35
1
500
Sparris, vit
96
35 - 45
1
600
Spenat, färsk
96
15
1
350
Skalade tomater
96
15
1
350
Brytbönor
96
25 - 35
1
500
Savoykål
96
20 - 25
1
400
Zucchini, skivor
96
15
1
350
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Vatten i vattenlådan i (ml)
Jästdumplingar,
Germknödel
96
30 - 40
1
600
Potatisdumplings
96
35 - 45
1
600
Oskalade potatisar, medelstora
96
45 - 55
1
750
Ris (vatten/risförhållande 1,5:
1)
96
35 - 40
1
600
Kokad potatis,
fjärdedelar
96
35 - 40
1
600
Bröddumpling
96
35 - 45
1
600
Tagliatelle, färsk
96
20 - 25
1
450
Polenta (vätska/
polenta-förhållande 3: 1)
96
40 - 45
1
750
Smårätter / tillbehör
22
Fisk
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Vatten i vattenlådan i (ml)
Forell, ca 250 g
85
30 - 40
1
550
Räkor, färska
85
20 - 25
1
450
Räkor, frusna
85
30 - 40
1
550
Laxkotletter
85
25 - 35
1
500
Laxöring, ca
1 000 g
85
40 - 45
1
600
Musslor
96
20 - 30
1
500
Plattfiskfilé
80
15
1
350
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Vatten i vattenlådan i (ml)
Kokt skinka
1 000 g
96
55 - 65
1
800 + 150
Kycklingbröst,
pocherat
90
25 - 35
1
500
Kyckling, pocherad 1 000 1 200 g
96
60 - 70
1
800 + 150
Kalv-/skinkstek
utan ben, 800 1 000 g
90
80 - 90
1
800 + 300
Kassler, pocherad
90
70 - 90
1
800 + 300
Tafelspitz (oxkött långkokt på
riktigt låg värme)
96
110 - 120
1
800 + 700
Chipolata
80
15 - 20
1
400
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Vatten i vattenlådan i (ml)
Ägg, löskokt
96
10 - 12
1
400
Ägg, medelkokt
96
13 - 16
1
450
Ägg, hårdkokt
96
18 - 21
1
500
Kött
Ägg
23
Varmluft och Ånga i följd
Du kan tillaga kött, grönsaker och tillbehör
ett i taget när du kombinerar funktionerna.
Alla rätter blir klara att serveras samtidigt.
• Använd den här funktionen för att först
steka maten: Varmluft .
• Lägg de förberedda grönsakerna och
tillbehören i ugnssäkra formar. Ställ in
formen i ugnen med den övriga maten.
• Kyl ner ugnen till en temperatur runt 80
°C. Du kan kyla ner produkten snabbare
genom att öppna ugnsluckan till första
läget i ungefär 15 minuter.
• Start av funktionen: Ånga. Tillaga allt
tillsammans tills det är klart.
Maximal vattenmängd är 650
ml.
Intervallånga Plus
Tillsätt ca 300 ml vatten.
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Pudding/brylépudd-
90
40 - 45
1
Äggstanning 1)
90
35 - 45
1
Terriner1)
90
40 - 50
1
Tunn fiskfilé
85
15 - 25
1
ing i portionsskålar1)
Tjock fiskfilé
90
25 - 35
1
Liten fisk upp till 350
g
90
25 - 35
1
Hel fisk upp till 1 000
g
90
35 - 45
1
1) Fortsätt i ytterligare en halvtimme med luckan stängd.
Uppvärmning
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Dumplings
85
20 - 30
1
Makaronpudding
85
15 - 20
1
Ris
85
15 - 20
1
Maträtter på en tallrik
85
15 - 20
1
Intervallånga
Tillsätt ca 300 ml vatten.
Livsmedel
Mängd
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Fläskstek
1 kg
160 - 180
90 - 100
1
24
Livsmedel
Mängd
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Engelsk rostbiff
1 kg
180 - 200
60 - 90
1
Kalvstek
1 kg
180
80 - 90
1
Köttfärslimpa,
rå
0,5 kg
180
30 - 40
1
Kassler (blötlägg i 2 timmar)
0,6 - 1 kg
160 - 180
60 - 70
1
Kyckling
1 kg
180 - 200
50 - 60
1
Anka
1,5 - 2 kg
180
70 - 90
1
Potatisgratäng
-
160 - 170
50 - 60
1
Makaronipudding
-
190
40 - 50
1
Lasagne
-
180
45 - 55
1
Olika sorters
bröd
0,5 - 1 kg
180 - 190
45 - 60
1
Bullar
40 - 60 g
180 - 210
30 - 40
2
Förgräddade
bullar
-
200
20 - 30
2
Förgräddade
baguetter
40 - 50 g
200
20 - 30
2
Frysta förgräddade baguetter
40 - 50 g
200
25 - 35
2
Bakning
• Din ugn kan ha andra bak-/
stekegenskaper än din gamla ugn.
Anpassa dina vanliga inställningar som
temperatur, koktid och hyllposition till
värdena i tabellerna.
• Använd den lägre temperaturen första
gången.
• Om du inte kan hitta inställningarna för
ett visst recept kanske du kan använda
inställningarna för ett liknande recept.
• Du kan förlänga gräddningstiden med
10–15 minuter om du bakar på mer än
en nivå.
• Bakverk vid olika nivåer blir först inte
alltid lika bruna. Om detta händer ska du
inte ändra temperaturinställningen.
Skillnaden jämnar ut sig under
bakningen.
• Plåtarna i ugnen kan vrida sig under
bakning. När plåtarna kallnar igen återtar
de sin normala form.
25
Tips för bakning
Bakresultat
Möjlig orsak
Lösning
Kakans botten är inte tillräckligt gräddad.
Ugnsnivån är fel.
Ställ kakan på en lägre ugnsnivå.
Kakan faller ihop och blir degig, klumpig eller får vattenränder.
Ugnstemperaturen är för
hög.
Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en något lägre
ugnstemperatur.
Kakan faller ihop och blir degig, klumpig eller får vattenränder.
För kort gräddningstid.
Förläng gräddningstiden. Du
kan inte minska gräddningstiden genom att höja
temperaturen.
Kakan faller ihop och blir degig, klumpig eller får vattenränder.
Det finns för mycket vätska i
degen.
Använd mindre vätska. Var
försiktig med blandningstiderna, framför allt vid användning av en köksmaskin.
Kakan är för torr.
Ugnstemperaturen är för låg.
Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en högre ugnstemperatur.
Kakan är för torr.
För lång gräddningstid.
Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en kortare gräddningstid.
Kakan blir ojämnt brun.
Ugnstemperaturen är för hög
och gräddningstiden är för
kort.
Ställ in en lägre ugnstemperatur och en längre gräddningstid.
Kakan blir ojämnt brun.
Degen är ojämnt fördelad.
Fördela degen jämnt på bakplåten.
Kakan blir inte klar med den
inställda tiden.
Ugnstemperaturen är för låg.
Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en något högre
ugnstemperatur.
Bakning på en ugnsnivå
Bakverk i formar
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Kaka i ringform, mjuk
kaka
Varmluft
150 160
50 - 70
1
Madeirakaka/fruktkaka
Varmluft
140 160
70 - 90
1
Sponge cake / sockerkaka
Varmluft
140 150
35 - 50
1
26
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Sponge cake / sockerkaka
Över-undervärme
160
35 - 50
1
Tårtbotten av mördeg 1)
Varmluft
170 180
10 - 25
2
Tårtbotten av sockerkaka
Varmluft
150 170
20 - 25
2
Apple pie / äppelpaj (2
formar Ø 20 cm, diagonalt placerade)
Varmluft
160
70 - 90
2
Apple pie / äppelpaj (2
formar Ø 20 cm, diagonalt placerade)
Över-undervärme
180
70 - 90
1
Cheesecake, plåt 2)
Över-undervärme
160 170
70 - 90
2
Livsmedel
Funktion
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Vetefläta/krans
Över-undervärme
170 - 190
30 - 40
1
Tyskt julbröd 1)
Över-undervärme
160 - 180
50 - 70
1
Bröd (rågbröd) 1)
Över-undervärme
1) Förvärm ugnen.
2) Använd en långpanna.
Bakverk på plåtar
första
därefter
1
230
20
160 - 180
30 - 60
Petit-chouer/bakelser1)
Över-undervärme
190 - 210
20 - 35
2
Rulltårta1)
Över-undervärme
180 - 200
10 - 20
2
Vetelängd med strössel
Varmluft
150 - 160
20 - 40
2
Smörkakor/sockerkring-
Över-undervärme
190 - 210
20 - 30
2
lor1)
27
Livsmedel
Funktion
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Fruktkaka (på jästdeg/
Varmluft
150 - 160
35 - 55
2
Över-undervärme
170
35 - 55
2
sockerkaksdeg) 2)
Fruktkaka av mördeg
Varmluft
160 - 170
40 - 80
2
Jästkaka med känslig
fyllning (t.ex. kvarg, gräd-
Över-undervärme
160 - 180
40 - 80
2
Livsmedel
Funktion
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Mördegskakor, kex
Varmluft
150 - 160
10 - 20
2
Short bread / mördegskaka / mördegsremsor
Varmluft
140
20 - 35
2
Short bread / Mördegskaka / Mördegsrem-
Över-undervärme
160
20 - 30
2
Småkakor av sockerkaksdeg
Varmluft
150 - 160
15 - 20
2
Bakverk med äggvita,
maränger
Varmluft
80 - 100
120 - 150
2
Mandelbiskvier
Varmluft
100 - 120
30 - 50
2
Småkakor av jästdeg
Varmluft
150 - 160
20 - 40
2
Smördegskakor1)
Varmluft
170 - 180
20 - 30
2
Bullar1)
Varmluft
160
10 - 25
2
Bullar1)
Över-undervärme
190 - 210
10 - 25
2
Small cakes / Muffins1)
Varmluft
160
20 - 35
2
Small cakes / Muffins1)
Över-undervärme
170
20 - 35
2
sockerkaksdeg) 2)
Fruktkaka (på jästdeg/
de, kräm)1)
1) Förvärm ugnen.
2) Använd en långpanna.
Småkakor
sor1)
1) Förvärm ugnen.
28
Puddingar och gratänger
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Makaronipudding
Över-undervärme
180 - 200
45 - 60
1
Lasagne
Över-undervärme
180 - 200
25 - 40
1
Grönsaksgra-
Varmluftsgrillning
160 - 170
15 - 30
1
täng1)
Ostbaguetter
Varmluft
160 - 170
15 - 30
1
Söta puddingar
Över-undervärme
180 - 200
40 - 60
1
Fiskpudding
Över-undervärme
180 - 200
30 - 60
1
Fyllda grönsaker
Varmluft
160 - 170
30 - 60
1
1) Förvärm ugnen.
Varmluft Med Fukt
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Makaronipudding
180 - 200
45 - 60
1
Lasagne
180 - 200
45 - 60
1
Potatisgratäng
190 - 210
55 - 80
1
Desserter
180 - 200
45 - 60
1
Kaka i ringform, mjuk
kaka
160 - 170
50 - 70
1
Vetefläta/krans
170 - 190
40 - 50
1
Vetelängd med strössel
160 - 170
20 - 40
2
Småkakor av jästdeg
160 - 170
20 - 40
2
Bakning på flera nivåer
Använda funktionen: Varmluft.
29
Bakverk på plåtar
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Petit-chouer/bakelser 1)
160 - 180
25 - 45
1/4
Smuldegspaj
150 - 160
30 - 45
1/4
1) Förvärm ugnen.
Kakor / småkakor / bröd på plåtar
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Mördegskakor, kex
150 - 160
20 - 40
1 /4
Short bread / mördegskaka / mördegsremsor
140
25 - 45
1/4
Småkakor av sockerkaksdeg
160 - 170
25 - 40
1/4
Bakverk med äggvita,
maränger
80 - 100
130 - 170
1/4
Mandelbiskvier
100 - 120
40 - 80
1/4
Småkakor av jästdeg
160 - 170
30 - 60
1/4
Lågtemperaturstekning
Använd den här funktionen för magra, möra
stycken av kött och fisk. Den här funktionen
kan inte användas för recept som grytstek
eller fet fläskstek. Du kan använda
Matlagningstermometer för att säkerställa
att köttet har korrekt innertemperatur.
VARNING! Se avsnittet "Råd
och tips".
Under de första 10 minuterna kan du ställa
in en ugnstemperatur på mellan 80 °C och
150 °C. Normaltemperatur är 90 °C. När
temperaturen ställts in fortsätter ugnen att
tillaga på 80 °C. Använd inte den här
funktionen för fågel.
Tillaga alltid utan lock när du
använder den här funktionen.
1. Bryn köttet i het stekpanna i 1 - 2
minuter på varje sida.
2. Sätt in köttet i den heta långpannan i
ugnen på ugnsgallret.
3. Sätt matlagningstermometern i köttet.
4. Välj funktionen: Lågtemperaturstekning
och ställ in rätt slutkärntemperatur.
Livsmedel
Vikt (kg)
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Engelsk rostbiff
1 - 1.5
150
120 - 150
1
Oxfilé
1 - 1.5
150
90 - 110
1
Kalvstek
1 - 1.5
150
120 - 150
1
Biff
0.2 - 0.3
120
20 - 40
1
30
Pizza/Paj
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Pizza (tunn botten)1)
200 - 230
15 - 20
2
Pizza (med mycket
180 - 200
20 - 30
2
Paj
180 - 200
40 - 55
1
Ugnsbakad spenat
160 - 180
45 - 60
1
Quiche Lorraine
(kryddad pajdegsbotten)
170 - 190
45 - 55
1
Schweizisk ostpaj
170 - 190
45 - 55
1
Cheesecake
140 - 160
60 - 90
1
Äppelkaka, täckt
150 - 170
50 - 60
1
Grönsakspaj
160 - 180
50 - 60
1
Osyrat bröd1)
230
10 - 20
2
Smördegskakor1)
160 - 180
45 - 55
2
Flammekuchen1)
230
12 - 20
2
Piroger (rysk version
180 - 200
15 - 25
2
fyllning)2)
av calzone)1)
1) Förvärm ugnen.
2) Använd en långpanna.
Stekning
• Använd värmebeständiga kärl under
ugnsbakning. Se tillverkarens
anvisningar.
• Du kan steka stora stekar direkt i den
djupa långpannan eller på gallret ovanför
den djupa långpannan.
• Häll lite vätska i långpannan för att
förhindra att köttsaft bränner fast på
ytan.
• Alla typer av kött som ska ha en stekyta
kan stekas i en stekgryta utan lock.
• Vänd steken vid behov efter 1/2 - 2/3 av
stektiden.
• För att köttet ska bli saftigare:
– stek magert kött i stekgrytan med
lock eller i en stekpåse.
– stek kött och fisk i bitar som väger
minst 1kg.
– ös stora stekar och fågel med deras
egen saft flera gånger under
stekningen.
31
Stektabeller
Nötkött
Livsmedel
Funktion
Mängd
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Grytstek
Över-undervärme
1 - 1,5
kg
230
120 - 150
1
Engelsk
rostbiff eller
Varmluftsgrillning
per cm
höjd
190 200
5 – 6 per cm.
höjd
1
Engelsk
rostbiff eller
filé: rosa
Varmluftsgrillning
per cm
höjd
180 190
6 – 8 per cm.
höjd
1
Engelsk
rostbiff eller
filé: välstekt
Varmluftsgrillning
per cm
höjd
170 180
8 – 10 per cm.
höjd
1
filé: röd 1)
1) Förvärm ugnen.
Fläsk
Livsmedel
Funktion
Mängd
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Bog, hals,
skinkstek
Varmluftsgrillning
1 - 1,5 kg
160 - 180
90 - 120
1
Kotlett, revbensspjäll
Varmluftsgrillning
1 - 1,5 kg
170 - 180
60 - 90
1
Köttfärslimpa
Varmluftsgrillning
750 g - 1 kg
160 - 170
50 - 60
1
Fläsklägg
(lagad i förväg)
Varmluftsgrillning
750 g - 1 kg
150 - 170
90 - 120
1
Livsmedel
Funktion
Mängd
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Kalvstek
Varmluftsgrillning
1 kg
160 - 180
120 - 150
1
Kalv
32
Livsmedel
Funktion
Mängd
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Kalvlägg
Varmluftsgrillning
1,5 - 2 kg
160 - 180
120 - 150
1
Lamm
Livsmedel
Funktion
Mängd
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Lammstek
med ben,
lammstek
Varmluftsgrillning
1 - 1,5 kg
150 - 180
100 - 120
1
Lammsadel
Varmluftsgrillning
1 - 1,5 kg
160 - 180
40 - 60
1
Livsmedel
Funktion
Mängd
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Harsadel,
harbog
Överundervärme
upp till 1 kg
230
30 - 40
1
Rådjurssadel,
hjortsadel
Överundervärme
1,5 - 2 kg
210 - 220
35 - 40
1
Bog
Överundervärme
1,5 - 2 kg
180 - 200
60 - 90
1
Livsmedel
Funktion
Mängd
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Kyckling, vårkyckling
Varmluftsgrillning
200 - 250 g
var
200 220
30 - 50
1
Halv kyckling
Varmluftsgrillning
400 - 500 g
var
190 210
35 - 50
1
Vilt
1)
1) Förvärm ugnen.
Fågel
33
Livsmedel
Funktion
Mängd
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Fågeldelar
Varmluftsgrillning
1 - 1,5 kg
190 210
50 - 70
1
Anka
Varmluftsgrillning
1,5 - 2 kg
180 200
80 - 100
1
Livsmedel
Funktion
Mängd
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Hel fisk
Överundervärme
1 - 1,5 kg
210 220
45 - 60
1
Fisk (ångkokning)
Min Grill
• Grilla alltid med maximal
temperaturinställning.
• Placera gallret på den ugnsnivå som
rekommenderas i grilltabellen.
• Placera alltid plåten som ska fånga upp
fettet på den första ugnsnivån.
• Grilla endast tunna bitar av kött eller fisk.
• Förvärm alltid den tomma ugnen med
grillfunktionerna i 5 minuter.
FÖRSIKTIGHET! Grilla alltid
med stängd ugnslucka.
Min Grill
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Grillningstid (min)
Falsnivå
1:a sidan
2:a sidan
Rostbiff, rosa
210 - 230
30 - 40
30 - 40
1
Oxfilé, rosa
230
20 - 30
20 - 30
1
Stek av gris
210 - 230
30 - 40
30 - 40
1
Stek av kalv
210 - 230
30 - 40
30 - 40
1
Stek av lamm
210 - 230
25 - 35
20 - 35
1
Hel fisk, 500 1 000 g
210 - 230
15 - 30
15 - 30
1
34
Max Grill
Livsmedel
Grillningstid (min)
Falsnivå
1:a sidan
2:a sidan
Burgers/hamburgare
9 - 13
8 - 10
3
Fläskfilé
10 - 12
6 - 10
3
Korv
10 - 12
6-8
3
Nötbiffar, kalvbiffar
7 - 10
6-8
3
Toast / rostat bröd
1-3
1-3
3
Varma smörgåsar
6-8
-
3
Fryst Mat
• Ta bort förpackningen från maten. Lägg
maten på en tallrik.
• Täck inte över den med en skål eller
tallrik. Det kan förlänga upptiningstiden.
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Fryst pizza
200 - 220
15 - 25
2
Fryst panpizza
190 - 210
20 - 25
2
Kyld pizza
210 - 230
13 - 25
2
Fryst portionspizza
180 - 200
15 - 30
2
Pommes Frites, tunn
200 - 220
20 - 30
2
Pommes Frites, tjock
200 - 220
25 - 35
2
Kroketter
220 - 230
20 - 35
2
Potatisplättar
210 - 230
20 - 30
2
Lasagne/Cannelloni,
kyld
170 - 190
35 - 45
2
Fryst lasagne/cannelloni
160 - 180
40 - 60
2
Ugnsgratinerad ost
170 - 190
20 - 30
2
Kycklingvingar
190 - 210
20 - 30
2
35
Frysta färdigrätter
Livsmedel
Funktion
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Fryst Pizza
Över-undervärme
enligt tillverkarens
anvisningar
enligt tillverkarens anvisningar
2
Pommes frites 1)
(300 – 600 g)
Över-undervärme
eller Varmluftsgrillning
200 - 220
enligt tillverkarens anvisningar
2
Baguetter
Över-undervärme
enligt tillverkarens
anvisningar
enligt tillverkarens anvisningar
2
Fruktkaka
Över-undervärme
enligt tillverkarens
anvisningar
enligt tillverkarens anvisningar
2
1) Vänd pommes fritesen 2 till 3 gånger.
Upptining
• Täck inte över maten med en skål eller
tallrik eftersom det kan förlänga
upptiningstiden.
• Ta bort förpackningen från maten och
lägg den sedan på en tallrik.
• Använd den första ugnsnivån nerifrån.
Livsmedel
Mängd
Upptiningstid
(min)
Efterupptiningstid
(min)
Kommentar
Kyckling
1 kg
100 - 140
20 - 30
Lägg kycklingen på ett upp- och
nervänt tefat på en stor tallrik Vänd
efter halva tiden.
Kött
1 kg
100 - 140
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Kött
500 g
90 - 120
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Forell
150 g
25 - 35
10 - 15
-
Jordgubbar
300 g
30 - 40
10 - 20
-
Smör
250 g
30 - 40
10 - 15
-
Grädde
2 x 200 g
80 - 100
10 - 15
Vispa grädden medan den fortfarande är något frusen.
Tårta
1,4 kg
60
60
-
36
Konservering
• Använd enbart konserveringsburkar av
samma mått som finns att köpa.
• Använd inte glas med skruvlock och
bajonettförslutning eller metallburkar.
• Använd första nivån från botten för
ändamålet.
• Sätt inte mer än sex enliters burkar på
plåten.
• Fyll upp burkarna med lika mycket i varje
och förslut med ett klämlock.
• Burkarna får inte röra vid varandra.
• Häll ca. 1/2 liter vatten i bakplåten så att
det blir tillräckligt fuktigt i ugnen.
• När vätskan i burkarna börjar sjuda (efter
ca 35 - 60 minuter med enlitersburkarna)
stänger du av ugnen eller sänker
temperaturen till 100 °C (se tabellen).
Torkad frukt
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsatt tillagningstid på 100 °C
(min.)
Jordgubbar/blåbär/
hallon/mogna krusbär
160 - 170
35 - 45
-
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsatt tillagningstid på 100 °C
(min.)
Päron/kvitten/plommon
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsatt tillagningstid på 100 °C
(min.)
Morötter 1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Gurka
160 - 170
50 - 60
-
Blandade inlagda
grönsaker
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kålrabbi/ärtor/sparris
160 - 170
50 - 60
15 - 20
Stenfrukt
Grönsaker
1) Låt stå i ugnen efter att den har stängts av.
Torkning
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (t)
Falsnivå
Bönor
60 - 70
6-8
2
Pepparfrukter
60 - 70
5-6
2
37
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (t)
Falsnivå
Soppgrönsaker
60 - 70
5-6
2
Svamp
50 - 60
6-8
2
Örter
40 - 50
2-3
2
Plommon
60 - 70
8 - 10
2
Aprikoser
60 - 70
8 - 10
2
Äppelskivor
60 - 70
6-8
2
Päron
60 - 70
6-9
2
Bröd
Förvärmning rekommenderas inte.
Häll 100 ml vatten i vattenlådan.
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Franskbröd
180 - 200
40 - 60
1
Baguette
200 - 220
35 - 45
1
Mjuk Kaka
180 - 200
40 - 60
1
Ciabatta
200 - 220
35 - 45
1
Rågbröd
190 - 210
50 - 70
1
Mörkt bröd
180 - 200
50 - 70
1
Fullkornsbröd
170 - 190
60 - 90
1
Tabell matlagningstermometer
Nötkött
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Högrev/oxfilé: röd
45 - 50
Högrev/oxfilé: rosa
60 - 65
Högrev/oxfilé: välstekt
70 - 75
Fläsk
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Bog/hals/skinkstek
80 - 82
Kotlett, rökt kassler
75 - 80
Köttfärslimpa
75 - 80
38
Kalv
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Kalvstek
75 - 80
Kalvlägg
85 - 90
Får/lamm
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Fårbog
80 - 85
Fårsadel
80 - 85
Lammstek/lammstek med ben
70 - 75
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Harsadel
70 - 75
Harbog
70 - 75
Hel hare
70 - 75
Rådjurssadel, hjortsadel
70 - 75
Rådjurs-/hjortbog
70 - 75
Vilt
Fisk
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Lax
65 - 70
Foreller
65 - 70
SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Anmärkningar om rengöring
• Torka av framsidan med en mjuk trasa
och varmt vatten och diskmedel.
• Använd ett rengöringsmedel avsett för
rengöring av metallytor.
• Rengör produkten efter varje
användningstillfälle. Fettansamling eller
andra matrester kan leda till eldsvåda.
Risken är högre för grillpannan.
• Ta bort envis smuts med speciell
ugnsrengöring.
• Rengör alla ugnstillbehör efter varje
användningstillfälle och låt dem torka.
Använd en mjuk duk med varmt vatten
och ett rengöringsmedel.
• Använd inte starka medel, föremål med
skarpa kanter eller diskmaskin vid
rengöring om du har tillbehör i Super
Clean. Det kan skada ytan.
• Torka ugnen när den är våt efter
användning.
Borttagning av ugnsstegarna
Se till att ugnen har kallnat innan du utför
någon form av underhåll. Det finns risk för
att du bränna dig.
39
Ta ut ugnsstegarna när produkten ska
rengöras.
1. Dra försiktigt upp ugnsstegarna ur den
främre upphängningen.
1
3
2
2. Dra först ut stegarnas främre del från
sidoväggen.
3. Dra ur stegen från den bakre
upphängningen.
Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
Ångrengöring
Ta bort de värsta matresterna manuellt.
1. Häll 250 ml vatten med 3 matskedar
ättika direkt i ånggeneratorn.
2. Aktivera funktionen: Ångrengöring.
Displayen visar funktionens koktid. En
ljudsignal hörs när programmet är klart.
3. Tryck på en symbol för att stänga av
signalen.
4. Torka ur produkten med en mjuk trasa.
Ta bort vattnet från ånggeneratorn.
Lämna produktluckan öppen ca 1 timme.
Vänta tills produkten är torr. För att
påskynda torkningen kan du hetta upp
produkten med varmluft vid temperaturen
150 °C i ca 15 minuter.
Ångalstringssystem
FÖRSIKTIGHET! Torka
ånggeneratorn efter varje
användning. Ta bort vattnet med
svampen.
Eventuella kalkrester avlägsnas
bäst med ättiksvatten.
FÖRSIKTIGHET! Kemiska
rengöringsmedel kan skada
emaljen. Följ tillverkarens
instruktioner.
1. Rengör vattenlådan och ånggeneratorn
genom att hälla vatten och
ättiksblandningen (ca 250 ml) genom
vattenlådan in i ånggeneratorn. Vänta
ca 10 minuter.
2. Avlägsna ättiksvattnet med svampen.
3. Häll rent vatten (100 - 200 ml) i
vattenlådan för att skölja ångsystemet.
4. Avlägsna vattnet från ånggeneratorn
med svampen och torka torrt.
5. Låt ugnsluckan stå öppen så att ugnen
torkar ordentligt.
Demontering och montering av
luckan
Du kan ta bort luckan och de inre
glasrutorna för rengöring. Antalet luckglas
skiljer sig mellan olika modeller.
VARNING! Var försiktig när du
tar bort luckan. Luckan är tung.
1. Öppna luckan helt.
2. Tryck in klämspärrarna (A) på de två
gångjärnen till luckan helt och hållet.
A
A
3. Stäng ugnsluckan till den första öppna
positionen (ungefär 70° vinkel).
4. Håll i luckan med en hand på vardera
sidan och dra ut den bestämt uppåt
från produkten.
5. Lägg ner luckan med utsidan neråt på
en mjuk handduk på ett stabilt
underlag. Det hindrar luckan från att
repas.
6. Ta tag i lucklisten (B) på båda sidorna
av luckans övre kant och tryck inåt för
att frigöra klämlåset.
40
VARNING! Risk för elstötar!
Koppla från säkringen innan du
byter lampan.
Lampan och lampglaset kan
vara varma.
2
B
1
7. Dra lucklisten framåt för att ta bort den.
8. Håll glasen i överkanten ett i taget och
dra dem uppåt och ut ur skenorna.
1. Avaktivera produkten.
2. Ta ut säkringarna ur säkringsskåpet
eller stäng av huvudströmbrytaren.
Övre lampan
1. Ta bort lampglaset genom att vrida det
moturs.
9. Rengör glasrutorna med vatten och lite
diskmedel. Torka luckglaset noga.
När rengöringen är klar, följ stegen ovan i
motsatt ordning. Sätt i det mindre
ugnsglaset först, därefter det större och sist
luckan.
VARNING! Se till att glasen är
korrekt och ordentligt införda,
annars kan luckans yta bli
överhettad.
2. Ta bort metallringen och rengör
skyddsglaset.
3. Byt ut lampan mot en passande lampa
som tål upp till 300 °C.
4. Sätt dit metallringen på skyddsglaset.
5. Sätt tillbaka lampglaset.
Byte av lampan
Lägg en tygbit på botten av produktens
innandöme. Detta förhindrar skador på
lampglaset och ugnsutrymmet.
FELSÖKNING
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Det går inte att aktivera eller
använda ugnen.
Ugnen är inte ansluten till
strömförsörjningen eller den
är ansluten på fel sätt.
Kontrollera att ugnen är korrekt ansluten till strömförsörjningen (se kopplingsschemat
om tillgängligt).
41
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Ugnen värms inte upp.
Ugnen är avstängd.
Sätt på ugnen.
Ugnen värms inte upp.
Klockan är inte ställd.
Ställ klockan.
Ugnen värms inte upp.
Nödvändiga inställningar är
inte gjorda.
Kontrollera att rätt inställningar gjorts.
Ugnen värms inte upp.
Automatisk avstängning är
aktiverat.
Se "Automatisk avstängning".
Ugnen värms inte upp.
Barnlåset är aktiverat.
Se "Användning av Barnlåset".
Ugnen värms inte upp.
Dörren är inte ordentligt
stängd.
Stäng luckan helt.
Ugnen värms inte upp.
Säkringen har gått.
Kontrollera om säkringen är
orsaken till felet. Om säkringen går gång på gång, tala
med en kvalificerad elektriker.
Lampan fungerar inte.
Lampan är trasig.
Byt ut lampan.
Displayen visar F111.
Kontakten till matlagningstermometern är inte rätt isatt i
uttaget.
Sätt in matlagningstermometerns kontakt så långt in i uttaget det går.
På displayen visas ett felmeddelande som inte står i tabellen.
Det föreligger ett elektriskt fel.
• Stäng av ugnen via hushållets säkring eller säkerhetsbrytaren i säkringsskåpet och slå på den
igen.
• Kontakta kundtjänst om
felmeddelandet visas på
displayen igen.
Ånga och kondens avsätts
på maten och i ugnen.
Du lät maten stå för länge i
ugnen.
Låt inte maträtter stå i ugnen
längre än 15 - 20 minuter efter att tillagningen är klar.
Tekniska data
Kontakta försäljaren eller en auktoriserad
serviceverkstad om du inte kan avhjälpa
felet.
Information som kundtjänst behöver finns
på typskylten. Typskylten sitter på den yttre
kanten av produktens innanmäte. Avlägsna
inte märkskylten från produktutrymmet.
Vi rekommenderar att du antecknar den här:
Modell (Mod.)
.........................................
PNC (produktnummer)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
42
ENERGIEFFEKTIVITET
Informationsblad och information enligt EU 65-66/2014
Leverantörens namn
Küppersbusch
Modellbeskrivning
EEBKD6750.0J
Energiindex
94.5
Energiklass
A
Energiförbrukning med en standardrätt, över/undervärme
0.93 kWh/program
Energiförbrukning med en standardrätt, varmluft
0.69 kWh/program
Antal utrymmen
1
Värmekälla
Elektricitet
Ljudstyrka
43 l
Typ av ugn
Inbyggnadsugn
Massa
34.8 kg
EN 60350-1 - Elektriska
matlagningsprodukter för hushållsbruk - Del
1: Områden, ugnar, ångugnar och grillar Funktionsprovning.
Använd restvärmen för att värma annan
mat.
Energibesparing
Laga mat med varmluft
När det är möjligt, använd
varmluftsfunktionen för att spara energi.
Denna ugn har funktioner som
låter dig spara energi under
vanlig matlagning.
Allmänna tips
Se till att ugnsluckan är ordentligt stängd
när produkten är påslagen. Öppna inte
ugnsluckan för ofta under tillagning. Håll
dörrtätningen ren och se till att den inte har
lossnat på något ställe.
Använd metalltallrikar för att förbättra
energibesparingen.
Förvärm inte ugnen innan du sätter in
maten.
För matlagning som varar längre än 30
minuter ska ugnstemperaturen minskas till
lägsta möjliga, 3 - 10 minuter innan
matlagningstiden går ut, beroende på
längden på matlagningen. Restvärmen i
ugnen fortsätter laga maten.
Undvik pauser mellan tillagningar när du
förbereder flera rätter på en gång.
Restvärme
Om ett program med tidvalet Varaktighet
eller Sluttid aktiveras och om
tillagningstiden är längre än 30 minuter,
stängs värmeelementen automatiskt av
tidigare med vissa ugnsfunktioner.
Fläkten och lampan fortsätter att vara
igång.
För varmhållning av mat
Välj lägsta möjliga temperaturinställning för
att använda restvärme och hålla maten
varm. Restvärmeindikatorn eller
temperaturen visas på displayen.
Laga mat med lampan släckt
Släck lampan under tillagning. Tänd den
bara vid behov.
43
MILJÖSKYDD
med symbolen med hushållsavfallet.
Lämna in produkten på närmaste
återvinningsstation eller kontakta
kommunkontoret.
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att placera
den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår
miljö och vår hälsa genom att återvinna
avfall från elektriska och elektroniska
produkter. Släng inte produkter märkta
*
K02-180101/01
867316512-F-142017
Küppersbusch Hausgeräte GmbH
Postfach 10 01 32, D-45801 Gelsenkirchen,
Küppersbuschstraße 16, D-45883 Gelsenkirchen
Telefon: (0209) 401-0, Telefax: (0209) 401-303
www.kueppersbusch.de
Teka Austria GmbH
Eitnergasse 13, A-1230 Wien
Telefon: (01) 86680-15, Telefax: (01) 86680-50
www.kueppersbusch.at
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement