Electrolux OOS700NX Användarmanual

Electrolux OOS700NX Användarmanual
SV
Bruksanvisning
CombiSteam Deluxe
Ångugn
OOS700N
2
www.electrolux.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.............................................................................3
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER.......................................................................... 4
3. PRODUKTBESKRIVNING..................................................................................7
4. KONTROLLPANELEN........................................................................................8
5. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN........................................ 10
6. DAGLIG ANVÄNDNING................................................................................... 10
7. KLOCKFUNKTIONER...................................................................................... 14
8. AUTOMATISKA PROGRAM............................................................................ 15
9. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR....................................................................... 16
10. TILLVALSFUNKTIONER................................................................................ 18
11. TRICKS OCH TIPS.........................................................................................20
12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING....................................................................... 41
13. FELSÖKNING.................................................................................................43
14. ENERGIEFFEKTIVITET................................................................................. 45
VI TÄNKER PÅ DIG
Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig
årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den
utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg
med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:
Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:
www.electrolux.com
Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com
Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter tillhands när du kontaktar serviceavdelningen. Modell, PNC,
serienummer.
Informationen finns på typskylten.
Varningar/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
SVENSKA
1.
3
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren kan inte
hållas ansvarig för personskador eller skador på
egendom som orsakats av felaktig installation eller
användning. Förvara alltid instruktionerna tillsammans
med produkten för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
Håll barn och husdjur borta från produkten när den är
igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är mycket
varma.
Om produkten har ett barnlås rekommenderar vi att du
aktiverar det.
Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av
barn utan tillsyn.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten utan ständig
uppsikt.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
Endast en behörig person får installera den här
produkten och byta kabel.
Produkten blir varm inuti när den är igång. Vidrör inte
värmeelementen som finns i produkten. Använd alltid
handskar för att ta ut eller sätta in tillbehör eller
eldfasta formar.
Koppla från strömtillförseln före underhåll.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
Kontrollera att produkten är avstängd innan du byter
lampa för att undvika risken för elstötar.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.
Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt
eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans
glasskivor eftersom dessa kan repa ytan, vilket i sin
tur kan leda till att glaset spricker.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade
servicerepresentant eller personer med motsvarande
utbildning, för att undvika fara.
För att ta bort ugnsstegarna drar du först ut den
främre delen av ugnsstegen och sedan den bakre
delen från sidoväggarna. Sätt i ugnsstegarna i
omvänd ordning.
Använd endast den matlagningstermometer som
rekommenderas för den här produkten.
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
•
•
•
•
•
•
•
•
Avlägsna allt förpackningsmaterial
Installera eller använd inte en skadad
produkt.
Följ de installationsinstruktioner som
följer med produkten.
Produkten är tung, så var alltid
försiktig när du flyttar den. Använd
alltid skyddshandskar.
Dra aldrig produkten i handtaget.
Minsta avstånd till andra produkter
ska beaktas.
Kontrollera att produkten har
installerats under och bredvid stadiga
skåp- eller bänkstommar.
Produktens sidor måste gränsa till
produkter eller enheter med samma
höjd.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
•
•
•
•
•
•
•
•
Alla elektriska anslutningar ska göras
av en behörig elektriker.
Produkten måste jordas.
Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I
annat fall, kontakta en elektriker.
Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
Låt inte nätkablar komma i kontakt
med eller komma nära produktens
lucka, speciellt inte när luckan är het.
Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
SVENSKA
•
•
•
•
•
•
sådant sätt att det inte kan tas bort
utan verktyg.
Anslut stickkontakten till eluttaget
endast i slutet av installationen.
Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
Dra inte i nätkabeln för att koppla bort
produkten från eluttaget. Ta alltid tag i
stickkontakten.
Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren),
jordfelsbrytare och kontaktorer.
Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan
koppla från produkten från nätet vid
alla poler. Kontaktöppningen på
isolationsenheten måste vara minst 3
mm bred.
Denna produkt uppfyller kraven enligt
EEG-direktiven.
2.3 Använd
VARNING!
Risk för skador,
brännskador, elstötar eller
explosion föreligger.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Använd uteslutande denna produkt för
hushållsbruk.
Ändra inte produktens specifikationer.
Se till att ventilationsöppningarna inte
är blockerade.
Lämna inte produkten utan tillsyn
under användning.
Stäng av produkten efter varje
användningstillfälle.
Var försiktig när du öppnar
produktens lucka medan produkten är
igång. Het luft kan strömma ut.
Använd inte produkten med våta
händer eller när den är i kontakt med
vatten.
Tyng inte ner luckan när den är
öppen.
Använd inte produkten som arbetseller avlastningsyta.
Öppna produktens lucka försiktigt.
Användning av ingredienser som
innehåller alkohol kan producera en
blandning av luft och alkohol.
•
•
5
Låt inte gnistor eller öppna lågor
komma i kontakt med produkten när
du öppnar luckan.
Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
VARNING!
Risk för skador på produkten
föreligger.
•
•
•
•
•
•
För att förhindra skada eller
missfärgning på emaljen:
– sätt inte eldfasta formar eller
andra föremål direkt på
produktens botten.
– lägg inte aluminiumfolie direkt på
produktens botten.
– ställ inte hett vatten direkt i den
heta produkten.
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror
stå kvar i produkten efter att
tillagningen är klar.
– var försiktig när du tar bort eller
monterar tillbehör.
Missfärgning av emaljen påverkar inte
produktens funktion. Det är ingen
defekt enligt garantin.
Använd en djup form för mjuka kakor.
Fruktjuicer orsakar fläckar som kan
vara permanenta.
Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
Ha alltid ugnsluckan stängd under
matlagningen.
Om apparaten installeras i till exempel
ett skåp, se till att skåpsdörren aldrig
är stängd när apparaten är i drift.
Värme och fukt kan byggas upp
bakom en stängd dörr/lucka och
orsaka efterföljande skador på
apparaten, bostaden eller golvet.
Stäng inte luckan förrän apparaten
har svalnat helt efter användning.
2.4 Matlagning med ånga
VARNING!
Det finns risk för
brännskador och skador på
produkten.
6
www.electrolux.com
•
Ånga som släpps ut kan orsaka
brännskador:
– Öppna inte luckan till produkten
under ångkokning.
– Öppna produktens lucka försiktigt
efter ångkokning.
2.5 Skötsel och rengöring
•
2.6 Inre belysning
•
VARNING!
Det finns risk för
personskador, brand eller
skador på produkten.
•
•
•
•
•
•
•
•
Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
Se till att produkten har svalnat. Det
finns även risk för att glasen kan
spricka.
Byt omedelbart ut luckans glaspaneler
om de är skadade. Kontakta
auktoriserat servicecenter.
Var försiktig när du tar bort luckan.
Luckan är tung!
Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
Kvarblivet fett eller mat i ugnen kan
orsaka brand.
Rengör ugnen med en fuktig, mjuk
trasa. Använd bara neutrala
rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt,
skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
Om du använder en ugnssprej ska du
följa säkerhetsanvisningarna på
förpackningen.
Rengör inte den katalytiska emaljen
(om tillämpligt) med någon sorts
rengöringsmedel.
Typen av glödlampa eller
halogenlampa som används för den
här produkten är endast avsedd för
hushållsprodukter. Får ej användas
för belysning i hus.
VARNING!
Risk för elektrisk stöt.
•
•
Innan du byter lampan ska du koppla
ur produkten från nätuttaget.
Använd bara lampor med samma
specifikationer.
2.7 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
•
•
•
Koppla loss produkten från eluttaget.
Klipp av strömkabeln och kassera
den.
Ta bort lucklåset för att hindra att barn
eller djur stängs in inuti produkten.
2.8 Underhåll
•
•
Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
Använd endast originaldelar.
SVENSKA
7
3. PRODUKTBESKRIVNING
3.1 Allmän översikt
1
2
3
4
5
6
5
4
10
3
7
2
1
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kontrollpanelen
Temperatur-/tidsdisplay
Vattenlåda
Uttag för matlagningstermometern
Värmeelement
Ugnslampa
Fläkt
Ånggenerator med skydd
Ugnsstegar, löstagbara
Ugnsnivåer
9
3.2 Tillbehör
Trådhylla
För bakning och stekning eller som
fettuppsamlingsfat.
Patisseriplåt
Till kokkärl, bakformar och stekkärl.
Bakplåt
För småfranskor, kringlor och småkakor.
Lämpar sig för ångfunktioner.
Missfärgning av ytan påverkar inte
funktionen.
Matlagningstermometer
För kakor och småkakor.
Grill- / stekpanna
För att mäta hur väl maten är tillagad.
8
www.electrolux.com
Suger upp resterande vatten från
ånggeneratorn.
Svamp
4. KONTROLLPANELEN
4.1 Temperatur-/tidsdisplay
1
2 3 4 5
6
7 8 9 10 11
Använd touch-kontrollerna för att manövrera produkten.
Touchkontroll
1
2
3
Funktion
Kommentar
PÅ / AV (ON/
OFF)
För att aktivera och avaktivera produkten.
Tillagningsfunk‐
tioner alebo Till‐
agningshjälp
Tryck på touch-kontrollen en gång för att välja
ett värmeläge eller menyn: Tillagningshjälp.
Tryck på touch-kontrollen igen för att växla mel‐
lan menyerna: Tillagningsfunktioner, Tillag‐
ningshjälp. Tänd eller släck lampan genom att
trycka på touch-kontrollen i 3 sekunder.
Tillbaka-tangent
För att gå tillbaka en nivå i menyn. För att visa
huvudmenyn, tryck på fältet i 3 sekunder.
Temperaturval
För att ställa in temperaturen eller visa produkt‐
ens aktuella temperatur. Tryck på fältet i 3 sek‐
under för att aktivera eller inaktivera funktionen:
Snabbstart.
Favorit Program
För att spara och komma åt dina favoritpro‐
gram.
Display
Visar ugnens nuvarande inställningar.
Uppåtknapp
För att flytta uppåt i menyn.
Nedåtknapp
För att flytta nedåt i menyn.
4
5
6
7
8
-
SVENSKA
Touchkontroll
Funktion
Kommentar
Tid och andra
funktioner
För att ställa in olika funktioner. När en tillag‐
ningsfunktion är igång trycker du på touch‐
kontrollen för att ställa in timern eller funktioner‐
na: Knapplås, Favorit Program, Heat+Hold, Set
+ Go. Du kan också ändra inställningarna för
matlagningstermometern.
Signalur
För att ställa in funktionen: Signalur.
OK
För att bekräfta valet eller inställningen.
9
10
11
4.2 Display
A
9
B
C
E
D
A)
B)
C)
D)
E)
Tillagningsfunktion
Klocka
Kontrollampa för uppvärmning
Temperatur
Funktionens koktid eller sluttid
Övriga kontrollampor på displayen:
Symbol
Funktion
Signalur
Funktionen körs.
Klocka
På displayen visas den nuvarande
tiden.
Koktid
På displayen visas tillagningstiden
som behövs.
Sluttid
På displayen visas när tillagningsti‐
den är klar.
Temperatur
Temperaturen visas på displayen.
Tidsanvisning
Displayen visar hur länge tillag‐
ningsfunktionen är igång. Tryck på
och
samtidigt för att nollstäl‐
la klockan.
Beräkning
Produkten beräknar tillagningstiden.
Kontrollampa för up‐
pvärmning
Displayen visar temperaturen i pro‐
dukten.
10
www.electrolux.com
Symbol
Funktion
Indikering för snabbupp‐ Funktionen är på. Den minskar up‐
värmning
pvärmningstiden.
Vikt automatisk
Displayen visar att det automatiska
viktsystemet är aktivt eller att vikten
kan ändras.
Heat+Hold
Funktionen är på.
5. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
Sätt tillbaka tillbehören och de flyttbara
ugnsstegarna på sin ursprungliga plats.
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
5.2 Första anslutning
5.1 Första rengöring
När du ansluter produkten till eluttaget,
eller efter att strömmen har brutits, måste
du välja språk, kontrast i display,
ljusstyrka i display samt klockan.
Ta ut alla tillbehör och flyttbara
ugnsstegar ur produkten.
Se avsnittet "Underhåll och
rengöring".
Rengör produkten innan du använder
den första gången.
1. Tryck på
värdet.
eller
för att ställa in
2. Tryck på
för att bekräfta.
6. DAGLIG ANVÄNDNING
3. Tryck
för att gå till undermenyn
eller godkänna inställningen.
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Du kan när som helst återgå
6.1 Navigera i menyerna
till huvudmenyn med
1. Aktivera produkten.
eller
2. Tryck på
menyfunktionen.
.
för att ställa in
6.2 Översikt över menyerna
Huvudmeny
Sym‐
bol
Menyfunktion
Tillämpning
Tillagningsfunktioner
Innehåller en lista över värmningsfunktioner.
Tillagningshjälp
Innehåller en lista över automatiska program.
Favorit Program
Innehåller en lista över favorittillagningspro‐
gram, som skapats av användaren.
Ångrengöring
Rengöra produkten med ånga.
SVENSKA
Sym‐
bol
Menyfunktion
Tillämpning
Normalinställning
Du kan använda dessa för att ställa in andra
ugnsinställningar.
Special
Innehåller en lista över extra tillagningsfunk‐
tioner.
11
Undermenyer för: Normalinställning
Sym‐
bol
Undermeny
Beskrivning
Inställning klocka
Ställ klockan.
Tidsanvisning
När den är PÅ visar displayen den aktuella
tiden när du stänger av produkten.
Set + Go
När den är PÅ kan du välja funktionen i fön‐
stret Tillvalsfunktioner: Set + Go.
Heat+Hold
När den är PÅ kan du välja funktionen i fön‐
stret Tillvalsfunktioner: Heat+Hold.
Tillägg tid
Aktiverar och inaktiverar funktionen Tillägg tid.
Kontrast i display
Justerar displayens kontrast i grader.
Ljusstyrka i display
Justerar displayens ljusstyrka i grader.
Val av språk
Ställer in språk för displayen.
Ljudvolym
Justerar volymen gradvis på trycktoner och
signaler.
Knappljud
Aktiverar och inaktiverar touchkontrollsljudet.
Det går inte att inaktivera ljudet för på/avtouchkontrollen.
Alarm/Felsignal
Aktiverar och inaktiverar larmljuden.
Rengöringshjälp
Vägleder dig genom rengöringsproceduren.
Service
Visar programvarans version och konfigura‐
tion.
Grundinställningar
Återställ alla inställningar till fabriksinställnin‐
garna.
12
www.electrolux.com
6.3 Tillagningsfunktioner
Tillagningsfunktion
Tillämpning
Ånga
För grönsaker, fisk, potatis, ris, pasta eller spe‐
ciella rätter.
Intervallånga plus
För rätter med hög fukthalt och för pochering
av fisk, brylépudding och terrin.
Intervallånga
För att baka bröd, steka större köttstycken eller
för att värma upp kylda och frysta maträtter.
ECO Ånga
Med ECO-funktioner kan du optimera energi‐
förbrukningen under tillagningen. Tillagningsti‐
den måste ställas in först. För mer information
om rekommenderade inställningar, se tillag‐
ningstabellerna med motsvarande funktion.
Uppvärmning
För att värma maten direkt på tallriken.
Varmluft + ånga
För att spara energi när du bakar och tillagar
torrare bakverk. Även för att tillaga kaka i form
på en nivå i ugnen. Denna funktion användes
för att definiera energieffektivitetsklass enligt
EN50304.
ECO stekning
Med ECO-funktioner kan du optimera energi‐
förbrukningen under tillagningen. Tillagningsti‐
den måste ställas in först. För mer information
om rekommenderade inställningar, se tillag‐
ningstabellerna med motsvarande funktion.
Lågtemperaturstekning För tillredning av möra, saftiga stekar.
Undervärme
För bakning av kakor med knaprig botten och
för att torka mat.
Fryst mat
För att tillaga snabbmat som pommes frites,
klyftpotatis och vårrullar så att de blir knapriga.
Min grill
För att grilla tunna matvaror och rosta bröd.
Max grill
För grillning av tunna livsmedel i stora män‐
gder och för rostning av bröd.
Varmluftsgrillning
Steka större köttstycken eller fågel med ben på
1 ugnsnivå. Även för att göra gratänger och
bryna.
SVENSKA
Tillagningsfunktion
Tillämpning
Över/Undervärme
Baka och steka mat på en ugnsnivå.
Pizza/Paj
För ugnsbakning på en nivå av rätter som krä‐
ver mer intensiv bryning och som ska ha knap‐
rig botten. .Ställ in temperaturen på 20 – 40 °C
lägre än för funktionen: Över/Undervärme.
Varmluft
För att baka på upp till tre hyllpositioner samti‐
digt och för att torka mat.Ställ in temperaturen
på 20 - 40 °C lägre än för funktionen: Över/
Undervärme.
6.4 Special
Tillagningsfunktion
Tillämpning
Bröd
För att baka bröd.
Gratinerade rätter
För ugnsrätter som lasagne eller potatisgra‐
täng. Även för att gratinera och bryna.
Jäsning av deg
För kontrollerad jäsning av jästdeg före bakn‐
ing.
Tallriksvärmare
För förvärmning av tallriken före servering.
Konservering
För att konservera grönsaker, t.ex. pickles.
Torkning
För torkning av skivad frukt (t.ex. äpple, plom‐
mon, persikor) och grönsaker (t.ex. tomater,
zucchini, svamp).
Varmhållning
För varmhållning av maträtter.
Upptining
För att tina frysta livsmedel.
6.5 Aktivera en
tillagningsfunktion
6. Ställ in temperaturen.
1. Slå på produkten.
2. Välj menyn: Tillagningsfunktioner.
6.6 Matlagning med ånga
för att bekräfta.
3. Tryck på
4. Ställ en tillagningsfunktion.
5. Tryck på
13
för att bekräfta.
7. Tryck på
för att bekräfta.
Locket till vattenlådan sitter i
kontrollpanelen.
14
www.electrolux.com
VARNING!
Häll inte vatten direkt i
ånggeneratorn.
Använd endast vatten.
Använd inte filtrerat
(avsaltat) eller destillerat
vatten. Använd inte andra
vätskor. Häll inte
lättantändlig vätska eller
alkohol i vattenlådan.
1. Laga maten i rätt kokkärl.
2. Tryck på locket för att öppna
vattenlådan.
3. Fyll vattenlådan med 800 ml vatten.
Vattentillförseln räcker i ca 50
minuter.
4. Tryck in vattenlådan i sitt
ursprungliga läge.
5. Aktivera produkten.
6. Välj en ångfunktion och ställ in
temperaturen.
7. Ställ vid behov in funktionen Koktid
eller Sluttid
.
Den första ångan syns efter ca
2 minuter. En ljudsignal hörs när
produkten nästan uppnått inställd
temperatur.
När ånggeneratorn är tom
hörs en ljudsignal.
Signalen hörs i slutet av tillagningstiden.
8. Stäng av produkten.
FÖRSIKTIGHET!
Produkten är het. Det
finns risk för att du
bränner dig. Var försiktig
när du tömmer
vattentanken.
Samla upp allt resterande vatten från
ånggeneratorn med svampen när
produkten svalnat. Rengör vid behov
ånggeneratorn med lite ättika. Låt
produkten torka helt med luckan öppen.
6.7 Kontrollampa för
uppvärmning
När du aktiverar en tillagningsfunktion
visas stapeln på displayen. Stapeln visar
att temperaturen ökar.
6.8 Indikering för
snabbuppvärmning
Den minskar uppvärmningstiden.
För att aktivera funktionen, håll intryckt
i 3 sekunder. Uppvärmningsindikeringen
växlar.
6.9 Restvärme
När du stänger av ugnen visar displayen
restvärmen. Du kan använda värmen för
att hålla maten varm.
7. KLOCKFUNKTIONER
7.1 Tabell över klockfunktioner
Klockfunktion
Tillämpning
Signalur
För att ställa in nedräkning (max. 2 tim och
30 min). Denna funktion påverkar inte pro‐
duktens funktioner i övrigt.
Använd
för att aktivera funktionen.
Tryck på
nuterna och
eller
för att ställa in mi‐
för att starta.
Koktid
För att ställa in längden på en funktion
(max 23 tim 59 min)
Sluttid
För att ställa in stopptid för en ugnsfunk‐
tion (högst 23 timmar och 59 minuter).
SVENSKA
Om du ställer in tiden för en
klockfunktion börjar tiden räknas ned
efter 5 sekunder.
Om du använder
klockfunktionerna: Koktid,
Sluttid, stänger produkten av
värmeelementen efter 90 %
av den inställda tiden.
Produkten använder
restvärmen för att fortsätta
tillagningsprocessen tills
tiden är avslutad (3 20 minuter).
7.2 Ställa in klockfunktioner
•
•
•
Innan du använder
funktionerna: Koktid,
Sluttid, måste du först
ställa in värmefunktionen
och temperaturen.
Produkten stängs av
automatiskt.
Du kan använda
funktionerna: Koktid och
Sluttid samtidigt, om du
vill att produkten ska
aktiveras och avaktiveras
automatiskt på en
bestämd tid senare.
Funktionerna: Koktid och
Sluttid fungerar inte när
du använder
matlagningstermometern.
1. Ställ en tillagningsfunktion.
flera gånger tills displayen
2. Tryck
visar den nödvändiga
klockfunktionen och den relaterade
symbolen.
3. Tryck på
eller
önskad tid.
för att ställa in
4. Tryck på
för att bekräfta.
En ljudsignal hörs när sluttiden uppnåtts.
Produkten stängs av. Displayen visar ett
meddelande.
8. AUTOMATISKA PROGRAM
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
15
5. Tryck på en valfri symbol för att
stänga av signalen.
7.3 Heat+Hold
Villkor för funktionen:
•
•
Den inställda temperaturen är högre
än 80 °C.
Funktionen: Koktid är inställd.
Funktionen: Heat+Hold håller tillagad
mat varm vid 80 °C i 30 minuter. Den
aktiveras när bakningen eller stekningen
avslutas.
Du kan aktivera och inaktivera funktionen
i menyn: Normalinställning.
1. Aktivera produkten.
2. Välj tillagningsfunktion.
3. Ställ in temperaturen på över 80 °C.
flera gånger tills
4. Tryck på
displayen visar: Heat+Hold.
5. Tryck på
för att bekräfta.
En ljudsignal hörs när funktionen
avslutas.
Funktionen förblir på om
tillagningsfunktionen ändras.
7.4 Tillägg tid
Funktionen: Tillägg tid gör så att
tillagningsfunktionen fortsätter efter slutet
av Koktid.
Kan användas för alla
tillagningsfunktioner med
Koktid eller Vikt automatisk.
Gäller inte
tillagningsfunktioner med
matlagningstermometer.
1. En ljudsignal hörs när tillagningstiden
uppnåtts. Tryck på en symbol.
Displayen visar meddelandet.
2. Tryck
för att aktivera eller
att avbryta.
3. Ställ in längden på funktionen.
4. Tryck på
.
för
16
www.electrolux.com
8.1 Recept online
Du hittar recepten för de
automatiska programmen för
den här produkten på vår
webbplats. Du hittar rätt
receptbok genom att
kontrollera PNC-numret på
märkskylten på främre
ramen i produktens
utrymme.
Denna funktion beräknar automatiskt
stekningstiden. För att använda den
måste man mata in matens vikt.
1. Slå på produkten.
2. Välj menyn: Tillagningshjälp. Tryck
för att bekräfta.
på
3. Välj kategorin och rätten. Tryck på
för att bekräfta.
4. Välj funktionen: Vikt automatisk.
8.2 Tillagningshjälp med
Automatiska recept
Tryck på
Produkten har en uppsättning recept
som du kan använda. Recepten är
förutbestämda och du kan inte ändra
dem.
1. Aktivera produkten.
2. Välj menyn: Tillagningshjälp. Tryck
för att bekräfta.
på
3. Välj kategorin och rätten. Tryck på
för att bekräfta.
4. Välja ett recept. Tryck på
bekräfta.
8.3 Tillagningshjälp med Vikt
automatisk
för att
5. Tryck på
för att bekräfta.
eller
för att ställa in
vikten på maten. Tryck på
för att
bekräfta.
Det automatiska programmet startar.
6. Du kan ändra vikten när som helst.
eller
för att ändra
Tryck på
vikten.
7. En ljudsignal hörs när sluttiden
uppnåtts. Tryck på en valfri symbol
för att stänga av signalen.
Vid vissa program behöver
maten vändas efter
30 minuter. Displayen visar
en påminnelse.
När du använder funktionen:
Manuellt, produkten
använder de automatiska
inställningarna. De kan
ändras precis som andra
funktioner.
9. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
9.1 Matlagningstermometer
Två temperaturer måste ställas in:
ugnstemperaturen och
kärntemperaturen.
Matlagningstermometern mäter
innertemperaturen när köttbitar tillagas.
När köttet har nått den inställda
temperaturen stängs produkten av.
FÖRSIKTIGHET!
Använd endast
matlagningstermometern
som medföljer eller de rätta
reservdelarna.
Matlagningstermometern
måste sitta kvar i köttet och i
uttaget under tillagningen.
1. Aktivera produkten.
2. Sätt in spetsen på
matlagningstermometern i mitten av
köttet.
3. Sätt i matlagningstermometerns
kontakt i uttaget framtill på
produkten.
SVENSKA
17
För in gallret mellan skenorna på
ugnsstegen och kontrollera att fötterna är
vända nedåt.
Displayen visar
matlagningstermometerns symbol.
4. Tryck på
eller
på mindre än
fem sekunder för att ställa in
kärntemperaturen.
5. Ställ in tillagningsfunktion och, vid
behov, ugnstemperatur.
Produkten beräknar en ungefärlig sluttid.
Sluttiden är olika för olika mängder mat,
inställda ugnstemperaturer (lägst 120 °C)
och driftlägen. Produkten beräknar en
sluttid om ungefär 30 minuter.
för att ändra
6. Tryck på
innertemperaturen.
En ljudsignal hörs när köttet uppnått den
inställda innertemperaturen. Produkten
stängs av automatiskt.
7. Tryck på en touch-kontroll för att
stänga av signalen.
8. Dra ut matlagningstermometerns
kontakt ur uttaget och ta ut köttet ur
ugnen.
VARNING!
Matlagningstermometern är
varm. Det finns risk för att du
bränna dig. Var försiktig när
du tar bort
matlagningstermometerns
spets och kontakt.
9.2 Sätta in tillbehör
FÖRSIKTIGHET!
Använd inte långpannan
eller den djupa pannan med
funktionen: Ånga.
Galler:
Långpanna:
För in långpannan mellan skenorna på
ugnsstegen.
Galler och djup panna tillsammans:
Tryck på den djupa pannan mellan
skenorna på hyllstöden och ugnsgallret
på skenorna ovan.
18
www.electrolux.com
•
•
Alla tillbehör har små
fördjupningar längst upp
på höger och vänster
sida för att öka
säkerheten.
Fördjupningarna ger
också ett tippskydd.
Den höga kanten runt
stegen är en enhet som
förhindrar att husgeråden
halkar ur.
10. TILLVALSFUNKTIONER
10.1 Favorit Program
Du kan spara dina favoritinställningar
såsom koktid, temperatur eller
tillagningsfunktion. De finns i menyn:
Favorit Program. Du kan spara 20
program.
1. Aktivera produkten.
2. Ställ in en tillagningsfunktion eller ett
automatiskt program.
3. Tryck på
flera gånger tills
displayen visar: SPARA.
för att bekräfta.
4. Tryck på
Displayen visar den första lediga
minnesläget.
5. Tryck på
för att bekräfta.
6. Ange namnet på programmet.
Den första bokstaven blinkar.
eller
1. Aktivera produkten.
2. Välj menyn: Favorit Program.
3. Tryck på
för att bekräfta.
4. Välj namn på ditt favoritprogram.
5. Tryck på
Spara ett program
7. Tryck på
bokstav.
Aktivera programmet
för att ändra
för att bekräfta.
för att gå direkt till menyn:
Tryck på
Favorit Program.
10.2 Använda barnlåset
Barnlåset förhindrar att produkten
oavsiktligt slås på.
1. Aktivera produkten.
2. Tryck på
och
samtidigt tills
displayen visar ett meddelande.
Upprepa steg 2 för att avaktivera
barnlåset.
10.3 Knapplås
8. Tryck på
.
Nästa bokstav blinkar.
9. Utför punkt 7 igen enligt behov.
Funktionen förhindrar att
tillagningsfunktionen ändras oavsiktligt.
Du kan bara aktivera den när produkten
är igång.
10. Håll
intryckt för att spara.
Du kan skriva över ett minnesläge. När
displayen visar det första lediga
1. Aktivera produkten.
2. Välj tillagningsfunktion eller
inställning.
minnesläget trycker du på
eller
och trycker på
för att skriva över ett
befintligt program.
Du kan ändra namnet på ett program i
menyn: Skriv programmets namn.
3. Tryck på
flera gånger tills
displayen visar: Knapplås.
4. Tryck på
för att bekräfta.
Inaktivera funktionen genom att trycka på
. Displayen visar ett meddelande.
SVENSKA
Tryck på
igen och sedan på
att bekräfta.
för
Den automatiska
avstängningen fungerar inte
med funktionerna: Belysning,
matlagningstermometer,Sluttid,
Koktid.
Om du avaktiverar
produkten avaktiveras även
funktionen.
10.6 Ljusstyrka i display
10.4 Set + Go
Funktionen gör att du kan ställa in en
tillagningsfunktion (eller ett program) och
använda det senare genom att trycka på
en symbol.
1. Slå på produkten.
2. Ställ en tillagningsfunktion.
flera gånger tills
3. Tryck på
displayen visar: Koktid.
4. Ställ in tiden.
5. Tryck på
flera gånger tills
displayen visar: Set + Go.
6. Tryck på
för att bekräfta.
Tryck på en symbol (utom för ) för att
starta funktionen: Set + Go. Den inställda
tillagningsfunktionen startar.
En ljudsignal hörs när funktionen
avslutas.
•
•
19
Knapplås är på när
tillagningsfunktionen är
igång.
Menyn: Med
Normalinställning kan
man aktivera och
inaktivera funktionen: Set
+ Go.
Det finns två lägen för ljusstyrkan i
displayen:
•
•
Natt - när produkten avaktiverats är
ljusstyrkan på displayen lägre mellan
kl. 22.00 och 06.00.
Dag:
– när produkten är aktiverad.
– om du trycker på en symbol när
nattläget är på (förutom PÅ/AV)
återgår displayen till
dagsljusstyrkan de kommande 10
sekunderna.
– om produkten avaktiverats och du
ställer in signaluret. Signalur. När
funktionen stängs av återgår
displayen till ljusstyrka för natt.
10.7 Kylfläkt
När produkten är på, aktiveras fläkten
automatiskt för att hålla ugnsytorna
svala. Om du stänger av ugnen fortsätter
fläkten att gå tills ugnen har svalnat.
10.8 Mekaniskt lucklås
Lucklåset är avaktiverat när du köper
produkten.
10.5 Säkerhetsavstängning
Av säkerhetsskäl stängs produkten av
automatiskt efter en tid om en
uppvärmningsfunktion är igång och du
inte ändrar några inställningar.
Temperatur (°C)
Avstängningstid
(tim)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 230
5.5
FÖRSIKTIGHET!
Flytta bara det mekaniska
låslåset horisontellt.
Flytta det inte vertikalt.
20
www.electrolux.com
10.10 Öppna luckan med det
aktiverade mekaniska lucklåset
Du kan öppna luckan när det mekaniska
lucklåset är aktiverat.
1. Tryck en aning på lucklåset.
2. Öppna luckan genom att dra i den
med handtaget.
1
FÖRSIKTIGHET!
Tryck inte på det
elektroniska lucklåset när du
stänger produktens lucka.
2
10.9 Använda det mekaniska
lucklåset
1. Aktivera lucklåset genom att dra
lucklåset framåt tills det låses på
plats.
2. Avaktivera lucklåset genom att trycka
tillbaka lucklåset i panelen.
Om du trycker på lucklåset tills det hörs
ett klick avaktiverar du lucklåset.
11. TRICKS OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Temperaturerna och
gräddningstiderna i
tabellerna är endast
riktvärden. De beror på
recepten samt på
ingrediensernas kvalitet och
mängd.
11.1 Ugnsluckans insida
På vissa modeller hittar du på insidan
av luckan:
•
•
ugnsnivåernas nummer.
Information om tillagningsfunktioner,
rekommenderade ugnsnivåer och
temperaturer för typiska maträtter.
11.2 Rekommendationer för
ugnens specialfunktioner för
uppvärmning
Varmhållning
Använd den här funktionen om du hålla
maten varm.
Temperaturen regleras automatiskt till 80
°C.
SVENSKA
Tallriksvärmare
För uppvärmning av tallrikar och formar.
Fördela tallrikar och formar jämnt på
ugnsgallret. Flytta högar efter halva
uppvärmningstiden (byt plats på övre och
nedre).
Den automatiska temperaturen är 70 °C.
•
•
•
Rekommenderad hyllposition: 3.
Jäsning av deg
Du kan använda denna automatiska
funktion med alla recept på jäsdeg. Det
ger dig en god jäsningsatmosfär. . Lägg
degen i en skål som är tillräckligt stor för
att den ska kunna jäsa. Det är inte
nödvändigt att täcka över den. Sätt in ett
ugnsgaller på första nivån och ställ
skålen där. Stäng luckan och ställ in
funktionen: Jäsning av deg. Ställ in
nödvändig tid.
11.3 Koka med ånga
•
•
•
•
•
•
Använd bara kokkärl som är värmeoch korrosionsresistenta eller
21
ugnsformar av kromstål (endast för
vissa modeller).
Rätt ugnsnivåer finns i tabellen
nedan. Räkna ugnsnivåerna nerifrån
och upp.
Tillsätt vatten vid behov när du lagar
mat i mer än 30 minuter eller när du
tillagar stora mängder mat.
Placera livsmedlen i rätt kokkärl och
sätt dem på ugnsnivåerna. Se till att
det är lite mellanrum mellan
ugnsnivåerna så att ånga kan
cirkulera runt varje kokkärl.
Töm ut vattnet ur vattenlådan efter
varje användningstillfälle genom att
ansluta slangar och ånggenerator. Se
kapitlet "Underhåll och rengöring".
Tabellerna innehåller uppgifter om
vanliga maträtter.
Påbörja matlagningen med kall
produkt om inte uppgifterna i
tabellerna är annorlunda.
Använd ett recept som är nästan
likadant om du inte kan hitta
inställningarna för ditt recept.
När du lagar ris, använd förhållandet
1,5 : 1 – 2 : 1 vatten till ris eftersom ris
absorberar vatten.
11.4 Tabell för ångvatten
Tid (min)
Vatten i vattenlådan i (ml)
15 - 20
300
30 - 40
600
50 - 60
800
11.5 Ånga / ECO Ånga
VARNING!
Öppna inte produktens lucka
när funktionen är igång. Det
finns risk för att du bränner
dig.
Funktionen är lämplig för alla typer av
mat, färsk såväl som fryst. Den kan
användas för att tillaga, värma, upptina,
pochera eller förvälla grönsaker, kött,
fisk, pasta, ris, majs, gryn och ägg.
Du kan tillaga en hel meny på en enda
gång. För att tillaga varje rätt korrekt
använder du dem med tillagningstider
som är ungefär samma. Tillsätt den
största mängden vatten som behövs för
någon av rätterna i menyn. Lägg rätterna
i rätt kokkärl och sedan på ugnsgallren.
Justera avståndet mellan kokkärlen så
att ångan kan cirkulera.
Sterilisering
•
•
Med denna funktion kan du sterilisera
behållare (t.ex. nappflaskor).
Placera de rena behållarna i mitten av
gallret på den första nivån. Se till att
öppningen är vänd lite snett nedåt.
22
www.electrolux.com
•
Fyll på maximal mängd vatten i lådan
och ställ in tiden på 40 minuter.
Grönsaker
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Vatten i
vatten‐
lådan i
(ml)
Kronärtskock‐ 96
or
50 - 60
2
800
Aubergine
96
15 - 25
2
450
Blomkål, hel
96
35 - 45
2
600
Blomkål, bu‐
ketter
96
25 - 30
2
500
Broccoli, hel
96
30 - 40
2
550
Broccoli, bu‐
ketter
96
20 - 25
2
400
Svamp, skivor 96
15 - 20
2
400
Ärtor
96
20 - 25
2
450
Fänkål
96
35 - 45
2
600
Morötter
96
35 - 45
2
600
Kålrabbi,
strimlor
96
30 - 40
2
550
Paprika,
strimlor
96
20 - 25
2
400
Purjolök, ring‐ 96
ar
25 - 35
2
500
Gröna bönor
96
35 - 45
2
550
Småbladig
bukettsallad,
buketter
96
20 - 25
2
450
Brysselkål
96
30 - 40
2
550
Rödbeta
96
70 - 90
2
800 +
400
Svartrot
96
35 - 45
2
600
Selleri, tärnad 96
25 - 35
2
500
Sparris, grön
96
25 - 35
2
500
Sparris, vit
96
35 - 45
2
600
Spenat
96
15
2
350
SVENSKA
23
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Vatten i
vatten‐
lådan i
(ml)
Skalade to‐
mater
96
15
2
350
Brytbönor
96
30 - 40
2
500
Savoykål
96
20 - 25
2
400
Zucchini, ski‐
vor
96
15 - 20
2
350
Smårätter / tillbehör
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Vatten i vat‐
tenlådan i
(ml)
Jästdumplin‐ 96
gar, Germ‐
knödel
30 - 40
2
600
Potatisdum‐
plingar
96
35 - 45
2
600
Oskalade po‐ 96
tatisar, me‐
delstora
45 - 55
2
750
Ris (vatten/
ris-förhål‐
lande 1,5:1)
96
35 - 40
2
600
Kokad pota‐
tis, fjärdede‐
lar
96
35 - 40
2
600
Bröddum‐
pling
96
35 - 45
2
600
Tagliatelle,
färsk
96
20 - 25
2
450
Polenta (vät‐ 96
skepropor‐
tion 3:1)
45 - 50
2
750
Fisk
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Vatten i vat‐
tenlådan i
(ml)
Forell, ca
250 g
85
30 - 40
2
550
24
www.electrolux.com
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Vatten i vat‐
tenlådan i
(ml)
Räkor, färska 85
20 - 25
2
450
Räkor, frusna 85
30 - 40
2
550
Laxkotletter
85
25 - 35
2
500
Laxöring, ca
1 000 g
85
40 - 45
2
600
Musslor
96
20 - 30
2
500
Plattfiskfilé
80
15
2
350
Kött
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Vatten i vat‐
tenlådan i
(ml)
Kokt skinka
1 000 g
96
55 - 65
2
800 + 150
Kycklingbröst,
pocherat
90
25 - 35
2
500
Kyckling, pocher‐ 96
ad 1 000 - 1 200
g
60 - 70
2
800 + 150
Kalv-/skinkstek
utan ben, 800 1 000 g
90
80 - 90
2
800 + 300
Kassler, pocher‐
ad
90
90 - 110
2
800 + 300
Tafelspitz (oxkött 96
långkokt på rik‐
tigt låg värme)
110 - 120
2
800 + 700
Chipolata
15 - 20
2
400
80
Ägg
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Vatten i vat‐
tenlådan i
(ml)
Ägg, hård‐
kokt
96
18 - 21
2
500
Ägg, medel‐
kokt
96
13 - 16
2
450
Ägg, löskokt
96
11 - 12
2
400
SVENSKA
11.6 Varmluftsgrillning och
Ånga i följd
•
Du kan tillaga kött, grönsaker och
tillbehör ett i taget när du kombinerar
funktionerna. Alla rätter blir klara att
serveras samtidigt.
•
•
•
Använd den här funktionen för att
först steka maten: Varmluftsgrillning.
Lägg de förberedda grönsakerna och
tillbehören i kokkärlet som är lämpligt
för ugnstillagning och sätt sedan in i
ugnen med steken.
Livsme‐
del
25
Kyl ner ugnen till en temperatur runt
80 °C. Du kan kyla ner produkten
snabbare genom att öppna
ugnsluckan till första läget i ungefär
15 minuter.
Start av funktionen: Ånga. Tillaga allt
tillsammans tills det är klart.
Maximal vattenmängd är
800 ml.
Varmluftsgrillning (första steget: Ånga (steg två: tillsätt grönsak‐
kokt kött)
er)
Tempera‐ Tid (min)
tur (°C)
Falsnivå
Tempera‐ Tid (min)
tur (°C)
Falsnivå
Engelsk
180
rostbiff 1
kg
Bryssel‐
kål, polen‐
ta
60 - 70
kött: 1
96
40 - 50
kött: 1
grönsaker:
3
Grisstek 1 180
kg,
Potatis,
grönsaker,
sås
60 - 70
kött: 1
96
30 - 40
kött: 1
grönsaker:
3
Kalvstek 1 180
kg,
Ris, grön‐
saker
50 - 60
kött: 1
96
30 - 40
kött: 1
grönsaker:
3
11.7 Intervallånga plus
Tillsätt ca 300 ml vatten.
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Pudding/brylépud‐
ding i portionsskå‐
lar1)
90
35 - 40
2
Äggstanning 1)
90
30 - 40
2
Terrin 1)
90
40 - 50
2
Tunn fiskfilé
85
15 - 25
2
26
www.electrolux.com
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Tjock fiskfilé
90
25 - 35
2
Liten fisk upp till
350 g
90
25 - 35
2
Hel fisk upp till
1 000 g
90
35 - 45
2
1) Fortsätt i ytterligare en halvtimme med luckan stängd.
Uppvärmning
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Dumplingar
85
25 - 35
2
Pasta
85
20 - 25
2
Ris
85
20 - 25
2
Maträtter på en tall‐ 85
rik
20 - 25
2
11.8 Intervallånga
Tillsätt ca 300 ml vatten.
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Grisstek 1 000 g
160 - 180
90 - 100
2
Engelsk rostbiff
1 000 g
180 - 200
60 - 90
2
Kalvstek 1 000 g
180
80 - 90
2
Köttfärslimpa, rå
500 g
180
30 - 40
2
Kassler 600 - 1 000 160 - 180
g (blötlägg i 2 tim‐
mar)
60 - 70
2
Kyckling 1 000 g
180 - 200
50 - 60
2
Anka 1500 - 2 000
g
180
70 - 90
2
Gås 3 000 g
170
130 - 170
1
Potatisgratäng
160 - 170
50 - 60
2
Makaronipudding
190
40 - 50
2
Lasagne
180
45 - 55
2
SVENSKA
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Olika bröd 500 1 000 g
180 - 190
45 - 50
2
Bullar 40 - 60 g
180 - 210
30 - 40
2
Förgräddade bullar
200
20 - 30
2
Förgräddade ba‐
guetter 40 - 50 g
200
20 - 30
2
Förgräddade ba‐
guetter 40 - 50 g,
djupfrysta
200
25 - 35
2
11.9 Gräddning
•
•
•
•
27
•
Din ugn kan ha andra bak-/
stekegenskaper än din gamla.
Anpassa dina vanliga inställningar
(temperatur, koktider) och placeringen
av plåtar och galler till värdena i
tabellerna.
Tillverkaren rekommenderar att du
använder den lägre temperaturen
första gången.
Om du inte kan hitta inställningarna
för ett speciellt recept, leta efter ett
recept som är nästan likadant.
Du kan förlänga gräddningstiden med
10–15 minuter om du bakar på mer än
en nivå.
Bakverk vid olika nivåer blir först inte
alltid lika bruna. Om detta händer ska
du inte ändra temperaturinställningen.
Skillnaden jämnar ut sig under
bakningen.
• För att utnyttja eftervärmen kan du,
vid längre gräddningstider, stänga av
ugnen cirka 10 minuter innan baktiden
gått ut.
När du tillagar frysta livsmedel kan
plåtarna i ugnen slå sig. När plåtarna
kallnar igen återtar de sin normala form.
11.10 Tips för bakning
Bakresultat
Möjlig orsak
Lösning
Kakans botten är inte till‐
räckligt gräddad.
Ugnsnivån är fel.
Ställ kakan på en lägre
ugnsnivå.
Kakan faller ihop och blir
Ugnstemperaturen är för
degig, klumpig eller får vat‐ hög.
tenränder.
Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en något lägre
ugnstemperatur.
Kakan faller ihop och blir
För kort gräddningstid.
degig, klumpig eller får vat‐
tenränder.
Förläng gräddningstiden.
Du kan inte minska
gräddningstiden genom
att höja temperaturen.
Kakan faller ihop och blir
Det finns för mycket vätska Använd mindre vätska. Var
degig, klumpig eller får vat‐ i degen.
försiktig med blandningsti‐
tenränder.
derna, framför allt vid an‐
vändning av en köksmas‐
kin.
28
www.electrolux.com
Bakresultat
Möjlig orsak
Lösning
Kakan är för torr.
Ugnstemperaturen är för
låg.
Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en högre ugn‐
stemperatur.
Kakan är för torr.
För lång gräddningstid.
Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en kortare
gräddningstid.
Kakan blir ojämnt brun.
Ugnstemperaturen är för
hög och gräddningstiden
är för kort.
Ställ in en lägre ugnstem‐
peratur och en längre
gräddningstid.
Kakan blir ojämnt brun.
Degen är ojämnt fördelad.
Fördela degen jämnt på
bakplåten.
Kakan blir inte klar med
den inställda tiden.
Ugnstemperaturen är för
låg.
Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en något högre
ugnstemperatur.
11.11 Bakning på en nivå:
Bakverk i formar
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Tysk ringkaka/ Varmluft
franskt brioche‐
bröd
150 - 160
50 - 70
1
Madeirakaka/
fruktkaka
Varmluft
140 - 160
70 - 90
1
Fatless sponge Varmluft
cake/lätt sock‐
erkaka utan fett
140 - 150
35 - 50
2
Fatless sponge Över/Under‐
cake/lätt sock‐ värme
erkaka utan fett
160
35 - 50
2
Tårtbotten av
mördeg
Varmluft
170 - 1801)
10 - 25
2
Tårtbotten av
sockerkaka
Varmluft
150 - 170
20 - 25
2
160
60 - 90
2
Apple pie / äp‐ Varmluft
pelpaj (2 formar
Ø 20 cm, diag‐
onalt placer‐
ade)
SVENSKA
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Apple pie / äp‐ Över/Under‐
pelpaj (2 formar värme
Ø 20 cm, diag‐
onalt placer‐
ade)
180
70 - 90
1
Cheesecake
170 - 190
60 - 90
1
Över/Under‐
värme
1) Förvärm ugnen.
Bakverk på plåtar
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Vetefläta/krans
Över/Under‐
värme
170 - 190
30 - 40
3
Julkakor
Över/Under‐
värme
160 - 1801)
50 - 70
2
Bröd (rågbröd): Över/Under‐
1. Första del‐ värme
en av
gräddnin‐
gen.
2. Andra del‐
en av
gräddnin‐
gen.
1. 2301)
2. 160 - 180
1. 20
2. 30 - 60
1
Petit-chouer/
bakelser
Över/Under‐
värme
190 - 2101)
20 - 35
3
Rulltårta
Över/Under‐
värme
180 - 2001)
10 - 20
3
Vetelängd med Varmluft
strössel
150 - 160
20 - 40
3
Smörkakor/
sockerkringlor
190 - 2101)
20 - 30
3
Fruktkaka (på
Varmluft
jästdeg/socker‐
kaksdeg) 2)
150
35 - 55
3
Fruktkaka (på
Över/Under‐
jästdeg/socker‐ värme
kaksdeg) 2)
170
35 - 55
3
Fruktkaka av
mördeg
160 - 170
40 - 80
3
Över/Under‐
värme
Varmluft
29
30
www.electrolux.com
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Jästkaka med
känslig fyllning
(t.ex. kvarg,
grädde, kräm)
Över/Under‐
värme
160 - 1801)
40 - 80
3
1) Förvärm ugnen.
2) Använd en långpanna.
Småkakor
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Mördegskakor,
kex
Varmluft
150 - 160
10 - 20
3
Short bread/
Varmluft
mördegskaka/
mördegsremsor
140
20 - 35
3
Short bread/
Över/Under‐
mördegskaka/ värme
mördegsremsor
1601)
20 - 30
3
Småkakor av
sockerkaksdeg
Varmluft
150 - 160
15 - 20
3
Bakverk med
äggvita/
maränger
Varmluft
80 - 100
120 - 150
3
Mandelbiskvier
Varmluft
100 - 120
30 - 50
3
Småkakor av
jästdeg
Varmluft
150 - 160
20 - 40
3
Smördegskakor Varmluft
170 - 1801)
20 - 30
3
Bullar
Varmluft
1601)
10 - 25
3
Bullar
Över/Under‐
värme
190 - 2101)
10 - 25
3
Small cakes /
Muffins (20
stycken/plåt)
Varmluft
1501)
20 - 35
3
Small cakes /
Muffins (20
stycken/plåt)
Över/Under‐
värme
1701)
20 - 30
3
1) Förvärm ugnen.
SVENSKA
11.12 Puddingar och gratänger
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Makaronipud‐
ding
Över/Under‐
värme
180 - 200
45 - 60
1
Lasagne
Över/Under‐
värme
180 - 200
25 - 40
1
Grönsaksgra‐
täng1)
Varmluftsgrilln‐
ing
160 - 170
15 - 30
1
Ostbaguetter
Varmluft
160 - 170
15 - 30
1
Söta puddingar Över/Under‐
värme
180 - 200
40 - 60
1
Fiskpudding
180 - 200
30 - 60
1
160 - 170
30 - 60
1
Över/Under‐
värme
Fyllda grönsak‐ Varmluft
er
1) Förvärm ugnen.
11.13 Varmluft + ånga
Livsmedel
Typ av mat
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Makaronipudding
180 - 200
45 - 60
2
Lasagne
180 - 200
45 - 60
2
Potatisgratäng
190 - 210
55 - 80
2
Deserter
180 - 200
45 - 60
2
Kaka i ringform, mjuk kaka
160 - 170
50 - 70
1
Vetefläta/krans
170 - 190
40 - 50
2
Vetelängd med strössel
160 - 170
20 - 40
3
Småkakor av jästdeg
160 - 170
20 - 40
2
11.14 Bakning på flera nivåer
Använda funktionen: Varmluft.
31
32
www.electrolux.com
Bakverk på plåtar
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Petit-chouer/
bakelser
160 - 1801)
Smuldegspaj
150 - 160
Falsnivå
2 positioner
3 positioner
25 - 45
1/4
-
30 - 45
1/4
-
1) Förvärm ugnen.
Småkakor/small cakes/bakelser/bullar
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
150 - 160
Falsnivå
2 positioner
3 positioner
20 - 40
1/4
1/3/5
Short bread /
140
Mördegskaka /
Mördegsremsor
25 - 45
1/4
1/3/5
Småkakor av
sockerkaksdeg
160 - 170
25 - 40
1/4
-
Bakverk med
äggvita, mar‐
änger
80 - 100
130 - 170
1/4
-
Mandelbiskvier
100 - 120
40 - 80
1/4
-
Småkakor av
jästdeg
160 - 170
30 - 60
1/4
-
Smördegskakor 170 - 1801)
30 - 50
1/4
-
Bullar
180
20 - 30
1/4
-
Small cakes /
Muffins (20
stycken/plåt)
1501)
23 - 40
1/4
-
Mördegskakor,
kex
1) Förvärm ugnen.
11.15 Lågtemperaturstekning
Använd den här funktionen för att tillaga
bitar av mört magert kött och fisk med
kärntemperaturer på högst 65 °C. Den
här funktionen kan inte användas för
recept som grytstek eller fet fläskstek. Du
kan använda matlagningstermometern
för att säkerställa att köttet har rätt
kärntemperatur (se tabellen för
matlagningstermometern).
Under de första 10 minuterna kan du
ställa in en ugnstemperatur mellan 80 °C
och 150 °C. Normaltemperatur är 90 °C.
När temperaturen ställts in fortsätter
ugnen att tillaga på 80 °C. Använd inte
den här funktionen för fågel.
SVENSKA
Tillaga alltid utan lock när du
använder den här
funktionen.
33
3. Sätt matlagningstermometern i köttet.
4. Välj funktionen:
Lågtemperaturstekning och ställ in
rätt slutkärntemperatur.
1. Bryn köttet i het stekpanna i 1 - 2
minuter på varje sida.
2. Sätt in köttet i den heta stekpannan i
ugnen på ugnsgallret.
Livsmedel
Mängd
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Engelsk rostbiff 1000 - 1 500 g
120
120 - 150
1
Oxfilé
1000 - 1 500 g
120
90 - 150
3
Kalvstek
1000 - 1 500 g
120
120 - 150
1
Stekar
200 - 300 g
120
20 - 40
3
11.16 Pizza/Paj
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Pizza (tunn botten)
200 - 2301)2)
15 - 20
2
Pizza (med många
ingredienser)
180 - 200
20 - 30
2
Paj
180 - 200
40 - 55
1
Ugnsbakad spenat
160 - 180
45 - 60
1
Quiche Lorraine
170 - 190
45 - 55
1
Schweizisk ostpaj
170 - 190
45 - 55
1
Äppelkaka, täckt
150 - 170
50 - 60
1
Grönsakspaj
160 - 180
50 - 60
1
Osyrat bröd
2301)
10 - 20
2
Smördegskakor
160 - 1801)
45 - 55
2
Flammekuchen
(pizzaliknande rätt
från Alsace)
2301)
12 - 20
2
Piroger
180 - 2001)
15 - 25
2
1) Förvärm ugnen.
2) Använd en långpanna.
11.17 Stekning
•
Använd värmebeständiga ugnsformar
(se tillverkarens bruksanvisning).
•
Du kan steka stora stekar direkt i den
djupa långpannan (i förekommande
34
www.electrolux.com
•
•
•
•
fall) eller på gallret ovanför den djupa
långpannan.
Stek magert kött i stekgrytan med
lock. Det gör att köttet blir saftigare.
Alla typer av kött som ska ha en
stekyta kan stekas i en stekgryta utan
lock.
Vi rekommenderar att kött och fisk
som steks i produkten väger minst 1
kg.
För att förhindra att köttsaft som
tränger ut bränner fast kan du tillsätta
lite vätska i långpannan.
•
•
•
Vänd steken vid behov (efter 1/2 - 2/3
av stektiden).
Ös stora stekar samt fågel med deras
egen saft flera gånger under
stekningen. Därigenom blir resultatet
bättre.
Stäng av ugnen ca. 10 minuter före
stektidens slut och utnyttja
eftervärmen.
11.18 Stektabeller
Nötkött
Livsmedel
Mängd
Funktion
Tempera‐
tur (°C)
Grytstek
1 - 1,5 kg
Över/Under‐ 230
värme
Tid (min)
Falsnivå
120 - 150
1
Engelsk rostbiff per cm höjd Varmlufts‐
eller filé: röd
grillning
190 - 2001)
5-6
1
Engelsk rostbiff per cm höjd Varmlufts‐
eller filé: medel
grillning
180 - 1901)
6-8
1
Engelsk rostbiff per cm höjd Varmlufts‐
eller filé: väl‐
grillning
stekt
170 - 1801)
8 - 10
1
1) Förvärm ugnen.
Fläsk
Livsmedel
Mängd
Funktion
Temperatur Tid (min)
(°C)
Falsnivå
Bog/hals/skink‐ 1 - 1,5 kg
stek
Varmlufts‐
grillning
160 - 180
90 - 120
1
Kotlett/
revbensspjäll
1 - 1,5 kg
Varmlufts‐
grillning
170 - 180
60 - 90
1
Köttfärslimpa
750 g - 1 kg Varmlufts‐
grillning
160 - 170
50 - 60
1
Fläsklägg (la‐
gad i förväg)
750 g - 1 kg Varmlufts‐
grillning
150 - 170
90 - 120
1
SVENSKA
Kalv
Livsmedel
Vikt (kg)
Funktion
Temperatur Tid (min)
(°C)
Falsnivå
Kalvstek
1
Varmlufts‐
grillning
160 - 180
90 - 120
1
Kalvlägg
1.5 - 2
Varmlufts‐
grillning
160 - 180
120 - 150
1
Livsmedel
Vikt (kg)
Funktion
Temperatur Tid (min)
(°C)
Falsnivå
Falsnivå
Lammstek
med ben/
lammstek
1 - 1.5
Varmlufts‐
grillning
150 - 170
100 - 120
1
Lammsadel
1 - 1.5
Varmlufts‐
grillning
160 - 180
40 - 60
1
Mängd
Funktion
Temperatur Tid (min)
(°C)
Lamm
Vilt
Livsmedel
Falsnivå
Harsadel/
upp till 1 kg
harstek med
ben
Över/Under‐ 2301)
värme
30 - 40
1
Rådjurssa‐
del, hjortsa‐
del
1,5 - 2 kg
Över/Under‐ 210 - 220
värme
35 - 40
1
Rådjurs-/
hjortbog
1,5 - 2 kg
Över/Under‐ 180 - 200
värme
60 - 90
1
1) Förvärm ugnen.
Fågel
Livsmedel
Mängd
Funktion
Temperatur Tid (min)
(°C)
Falsnivå
Bitar av få‐
gel
200 - 250 g
var
Varmlufts‐
grillning
200 - 220
30 - 50
1
Halv kyck‐
ling
400 - 500 g
var
Varmlufts‐
grillning
190 - 210
35 - 50
1
Kyckling, un‐ 1 - 1,5 kg
ghöna
Varmlufts‐
grillning
190 - 210
50 - 70
1
Anka
Varmlufts‐
grillning
180 - 200
80 - 100
1
1,5 - 2 kg
35
36
www.electrolux.com
Livsmedel
Mängd
Funktion
Temperatur Tid (min)
(°C)
Falsnivå
Gås
3,5 - 5 kg
Varmlufts‐
grillning
160 - 180
120 - 180
1
Kalkon
2,5 - 3,5 kg
Varmlufts‐
grillning
160 - 180
120 - 150
1
Kalkon
4 - 6 kg
Varmlufts‐
grillning
140 - 160
150 - 240
1
Temperatur Tid (min)
(°C)
Fisk (ångkokning)
Livsmedel
Vikt (kg)
Funktion
Hel fisk
1 - 1.5
Över/Under‐ 210 - 220
värme
11.19 Min grill
•
•
•
•
•
Grilla alltid med maximal
temperaturinställning.
Placera gallret på den ugnsnivå som
rekommenderas i grilltabellen.
Placera alltid plåten som ska fånga
upp fettet på den första ugnsnivån.
Grilla endast tunna bitar av kött eller
fisk.
Falsnivå
40 - 60
1
Förvärm alltid den tomma ugnen med
grillfunktionerna i 5 minuter.
FÖRSIKTIGHET!
Grilla alltid med stängd
ugnslucka.
Min grill
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
1:a sidan
2:a sidan
Engelsk rostbiff 210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Oxfilé
230
20 - 30
20 - 30
3
Stek av gris
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Stek av kalv
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Stek av lamm
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Hel fisk, 500 1 000 g
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
Max grill
Livsmedel
Burgers/hambur‐
gare
Tid (min)
Falsnivå
1:a sidan
2:a sidan
8 - 10
6-8
4
SVENSKA
Livsmedel
Tid (min)
Falsnivå
1:a sidan
2:a sidan
Fläskfilé
10 - 12
6 - 10
4
Korv
10 - 12
6-8
4
Oxfilé/kalvstek
7 - 10
6-8
4
Toast / rostat bröd
1-3
1-3
5
Varma smörgåsar
6-8
-
4
11.20 Frysta matvaror
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Fryst pizza
200 - 220
15 - 25
2
Fryst panpizza
190 - 210
20 - 25
2
Kyld pizza
210 - 230
13 - 25
2
Fryst portionspizza
180 - 200
15 - 30
2
Pommes Frites,
tunn
200 - 220
20 - 30
3
Pommes Frites,
tjock
200 - 220
25 - 35
3
Croquetter
220 - 230
20 - 35
3
Riven potatisgräng
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne/Cannello‐
ni, kyld
170 - 190
35 - 45
2
Fryst lasagne/
cannelloni
160 - 180
40 - 60
2
Ugnsgratinerad ost
170 - 190
20 - 30
3
Kycklingvingar
190 - 210
20 - 30
2
Frysta färdigrätter
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Temperatur
(°C)
Fryst Pizza
Över/Under‐
värme
enligt tillverka‐
rens anvisnin‐
gar
enligt tillverka‐
rens anvisnin‐
gar
3
Pommes
Frites1) (300 –
600 g)
Över/Under‐
värme eller
Varmluftsgrilln‐
ing
200 - 220
enligt tillverka‐
rens anvisnin‐
gar
3
37
38
www.electrolux.com
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Temperatur
(°C)
Baguetter
Över/Under‐
värme
enligt tillverka‐
rens anvisnin‐
gar
enligt tillverka‐
rens anvisnin‐
gar
3
Fruktkaka
Över/Under‐
värme
enligt tillverka‐
rens anvisnin‐
gar
enligt tillverka‐
rens anvisnin‐
gar
3
1) Vänd pommes fritesen 2 till 3 gånger under tillagningen.
11.21 Upptining
•
•
•
Ta bort förpackningen från maten och
lägg den sedan på en tallrik.
Använd den första ugnsnivån nerifrån.
Täck inte över maten med en skål
eller tallrik eftersom det kan förlänga
upptiningstiden.
Livsme‐ Mängd
del
Upptining‐
stid (min)
Efteruppti‐
ningstid
(min)
Kommentar
Kyckling
1 kg
100 - 140
20 - 30
Lägg kycklingen på ett upp- och
nervänt tefat på en stor tallrik
Vänd efter halva tiden.
Kött
1 kg
100 - 140
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Kött
500 g
90 - 120
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Forell
150 g
25 - 35
10 - 15
-
Jordgub‐ 300 g
bar
30 - 40
10 - 20
-
Smör
250 g
30 - 40
10 - 15
-
Grädde
2 x 200 g
80 - 100
10 - 15
Vispa grädden medan den for‐
tfarande är något frusen.
Tårta
1,4 kg
60
60
-
11.22 Konservering
•
•
•
•
•
Använd enbart konserveringsburkar
av samma mått som finns att köpa.
Använd inte glas med skruvlock och
bajonettförslutning eller metallburkar.
Använd första nivån från botten för
ändamålet.
Sätt inte mer än sex enliters burkar på
plåten.
Fyll upp burkarna med lika mycket i
varje och förslut med ett klämlock.
•
•
•
Burkarna får inte röra vid varandra.
Häll ca. 1/2 liter vatten i bakplåten så
att det blir tillräckligt fuktigt i ugnen.
När vätskan i burkarna börjar sjuda
(efter ca 35 - 60 minuter med
enlitersburkarna) stänger du av ugnen
eller sänker temperaturen till 100 °C
(se tabellen).
SVENSKA
39
Torkad frukt
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsatt tillagning‐
stid på 100 °C
(min.)
Jordgubbar/blåbär/
hallon/mogna krus‐
bär
160 - 170
35 - 45
-
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsatt tillagning‐
stid på 100 °C
(min.)
35 - 45
10 - 15
Stenfrukt
Livsmedel
Päron/kvitten/plom‐ 160 - 170
mon
Grönsaker
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsatt tillagning‐
stid på 100 °C
(min.)
Morötter 1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Gurka
160 - 170
50 - 60
-
Blandade inlagda
grönsaker
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kålrabbi/ärtor/spar‐
ris
160 - 170
50 - 60
15 - 20
1) Låt stå i ugnen efter att den har stängts av.
11.23 Torkning
•
•
Täck smorda plåtar med
bakplåtspapper.
För bättre resultat, stanna ugnen efter
halva torktiden, öppna luckan och låt
det svalna över natten för att fullfölja
torkningen.
Grönsaker
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Bönor
60 - 70
Pepparfrukter
Falsnivå
1 position
2 positioner
6-8
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
Soppgrönsaker 60 - 70
5-6
3
1/4
Svamp
50 - 60
6-8
3
1/4
Örter
40 - 50
2-3
3
1/4
40
www.electrolux.com
Frukt
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Plommon
60 - 70
Aprikoser
Falsnivå
1 position
2 positioner
8 - 10
3
1/4
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Äppelskivor
60 - 70
6-8
3
1/4
Päron
60 - 70
6-9
3
1/4
11.24 Bröd
Förvärmning rekommenderas inte.
Häll 200 ml vatten i vattenlådan.
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Franskbröd
180 - 200
40 - 60
2
Baguette
200 - 220
35 - 45
2
Mjuk kaka
160 - 180
40 - 60
2
Ciabatta
200 - 220
35 - 45
2
Rågbröd
180 - 200
50 - 70
2
Mörkt bröd
180 - 200
50 - 70
2
Fullkornsbröd
170 - 190
60 - 90
2
11.25 Tabell matlagningstermometer
Nötkött
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Högrev/oxfilé: röd
45 - 50
Högrev/oxfilé: rosa
60 - 65
Högrev/oxfilé: välstekt
70 - 75
Fläsk
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Bog/hals/skinkstek
80 - 82
Kotlett, rökt kassler
75 - 80
Köttfärslimpa
75 - 80
Kalv
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Kalvstek
75 - 80
SVENSKA
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Kalvlägg
85 - 90
41
Får/lamm
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Fårbog
80 - 85
Fårsadel
80 - 85
Lammstek/lammstek med ben
70 - 75
Vilt
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Harsadel
70 - 75
Harbog
70 - 75
Hel hare
70 - 75
Rådjurssadel, hjortsadel
70 - 75
Rådjurs-/hjortbog
70 - 75
Fisk
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Lax
65 - 70
Foreller
65 - 70
12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
12.1 Anmärkningar om
rengöring
•
•
•
•
•
Torka av framsidan med en mjuk
trasa och varmt vatten och diskmedel.
Använd ett rengöringsmedel avsett för
rengöring av metallytor.
Rengör produkten efter varje
användningstillfälle. Fettansamling
eller andra matrester kan leda till
eldsvåda. Risken är högre för
grillpannan.
Ta bort envis smuts med speciell
ugnsrengöring.
Rengör alla ugnstillbehör efter varje
användningstillfälle och låt dem torka.
•
Använd en mjuk duk med varmt
vatten och ett rengöringsmedel.
Använd inte starka medel, föremål
med skarpa kanter eller diskmaskin
vid rengöring om du har tillbehör i
Super Clean. Det kan skada ytan.
12.2 Borttagning av
ugnsstegarna
Se till att ugnen har kallnat innan du utför
någon form av underhåll. Det finns risk
för att du bränna dig.
Ta ut ugnsstegarna när produkten ska
rengöras.
1. Dra försiktigt upp ugnsstegarna ur
den främre upphängningen.
42
www.electrolux.com
1
3
2
2. Dra först ut stegarnas främre del från
sidoväggen.
3. Dra ur stegen från den bakre
upphängningen.
Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
12.3 Ångrengöring
Ta bort de värsta matresterna manuellt.
1. Häll 250 ml vatten med 3 matskedar
ättika direkt i ånggeneratorn.
2. Aktivera funktionen: Ångrengöring.
Displayen visar funktionens koktid. En
ljudsignal hörs när programmet är klart.
3. Tryck på en symbol för att stänga av
signalen.
4. Torka ur produkten med en mjuk
trasa. Ta bort vattnet från
ånggeneratorn.
Lämna produktluckan öppen ca 1 timme.
Vänta tills produkten är torr. För att
påskynda torkningen kan du hetta upp
produkten med varmluft vid temperaturen
150 °C i ca 15 minuter.
12.4 Ångalstringssystem
FÖRSIKTIGHET!
Torka ånggeneratorn efter
varje användning. Ta bort
vattnet med svampen.
Eventuella kalkrester
avlägsnas bäst med
ättiksvatten.
FÖRSIKTIGHET!
Kemiska rengöringsmedel
kan skada emaljen. Följ
tillverkarens instruktioner.
1. Rengör vattenlådan och
ånggeneratorn genom att hälla vatten
och ättiksblandningen (ca 250 ml)
genom vattenlådan in i
ånggeneratorn. Vänta ca 10 minuter.
2. Avlägsna ättiksvattnet med svampen.
3. Häll rent vatten (100 - 200 ml) i
vattenlådan för att skölja
ångsystemet.
4. Avlägsna vattnet från ånggeneratorn
med svampen och torka torrt.
5. Låt ugnsluckan stå öppen så att
ugnen torkar ordentligt.
12.5 Demontering och
montering av luckan
Du kan ta bort luckan och de inre
glasrutorna för rengöring. Antalet
glasrutor skiljer sig mellan olika modeller.
VARNING!
Var försiktig när du tar bort
luckan. Luckan är tung.
1. Öppna luckan helt.
2. Tryck in klämspärrarna (A) på de två
gångjärnen till luckan helt och hållet.
A
A
3. Stäng ugnsluckan till den första
öppna positionen (ungefär 70°
vinkel ).
4. Håll i luckan med en hand på vardera
sidan och dra ut den i en vinkel uppåt
från produkten.
5. Lägg ner luckan med utsidan neråt
på en mjuk handduk på ett stabilt
underlag. Det hindrar den från att
repas.
6. Ta tag i lucklisten (B) på båda
sidorna av luckans övre kant och
tryck inåt för att frigöra klämlåset.
SVENSKA
43
1. Avaktivera produkten.
2. Ta ut säkringarna ur säkringsskåpet
eller stäng av huvudströmbrytaren.
2
Övre lampan
B
1
1. Ta bort lampglaset genom att vrida
det moturs.
7. Dra lucklisten framåt för att ta bort
den.
8. Håll glasen i överkanten ett i taget
och dra dem uppåt och ut ur
skenorna.
2. Ta bort metallringen och rengör
skyddsglaset.
3. Byt ut lampan mot en passande
lampa som tål upp till 300 °C.
4. Sätt dit metallringen på skyddsglaset.
5. Sätt tillbaka lampglaset.
9. Rengör glasrutorna med vatten och
lite diskmedel. Torka glasrutan noga.
Sätt tillbaka glasrutorna och luckan när
du är klar med rengöringen. Utför stegen
ovan i omvänd ordning. Sätt i det mindre
glaset först och sedan det större.
12.6 Byte av lampan
Lägg en tygbit på botten av produktens
innandöme. Detta förhindrar skador på
lampglaset och ugnsutrymmet.
VARNING!
Risk för elstötar! Koppla från
säkringen innan du byter
lampan.
Lampan och lampglaset kan
vara varma.
13. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Sidolampan
1. Ta ut den vänstra stegen för att
komma åt lampan.
2. Använd en 20 torx-skruvmejsel för att
ta av kåpan.
3. Ta bort och rengör täckplåt och
packning.
4. Byt ut lampan mot en passande
lampa som tål upp till 300 °C.
5. Montera metallramen och tätningen.
Dra åt skruvarna.
6. Sätt i vänster ugnsstege.
44
www.electrolux.com
13.1 Om produkten inte fungerar...
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Det går inte att aktivera el‐
ler använda ugnen.
Ugnen är inte ansluten till
Kontrollera att ugnen är
strömförsörjningen eller
korrekt ansluten till ström‐
den är ansluten på fel sätt. försörjningen (se kop‐
plingsschemat om tillgän‐
gligt).
Ugnen värms inte upp.
Ugnen är avstängd.
Sätt på ugnen.
Ugnen värms inte upp.
Klockan är inte ställd.
Ställ klockan.
Ugnen värms inte upp.
Nödvändiga inställningar
är inte gjorda.
Kontrollera att rätt inställ‐
ningar gjorts.
Ugnen värms inte upp.
Automatisk avstängning är
aktiverat.
Se "Automatisk avstängn‐
ing".
Ugnen värms inte upp.
Barnlåset är aktiverat.
Se "Användning av Barnlå‐
set".
Ugnen värms inte upp.
Locket är inte ordentligt
stängt.
Stäng luckan helt.
Ugnen värms inte upp.
En säkring har utlösts.
Kontrollera om säkringen
är orsaken till felet. Om
säkringen går gång på
gång, tala med en kvalifi‐
cerad elektriker.
Lampan fungerar inte.
Lampan är trasig.
Byt lampa.
Displayen visar F111.
Kontakten till matlagning‐
stermometern är inte rätt
isatt i uttaget.
Sätt in matlagningstermo‐
meterns kontakt så långt in
i uttaget det går.
På displayen visas ett fel‐ Det föreligger ett elektriskt
meddelande som inte står i fel.
tabellen.
•
•
Ånga och kondens avsätts
på maten och i ugnen.
Stäng av ugnen via
hushållets säkring eller
säkerhetsbrytaren i säk‐
ringsskåpet och slå på
den igen.
Kontakta kundtjänst om
felmeddelandet visas
på displayen igen.
Du lät maten stå för länge i Låt inte maträtter stå i ug‐
ugnen.
nen längre än 15 - 20 mi‐
nuter efter att tillagningen
är klar.
13.2 Tekniska data
Kontakta försäljaren eller en auktoriserad
serviceverkstad om du inte kan avhjälpa
felet.
Information som kundtjänst behöver finns
på typskylten. Typskylten sitter på den
yttre kanten av produktens innanmäte.
Avlägsna inte märkskylten från
produktutrymmet.
SVENSKA
45
Vi rekommenderar att du antecknar den här:
Modell (Mod.)
.........................................
PNC (produktnummer)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
14. ENERGIEFFEKTIVITET
14.1 Informationsblad och information enligt EU 65-66/2014
Leverantörens namn
Electrolux
Modellbeskrivning
OOS700NX
Energieffektivitetsindex
98.8
Energiklass
A
Energiförbrukning vid normalbelastning, konven‐
tionellt läge
1.09 kWh/program
Energiförbrukning vid normalbelastning och var‐
mluft
0.83 kWh/program
Antal utrymmen
1
Värmekälla
Elektricitet
Ljudstyrka
70 l
Ugnstyp
Inbyggnadsugn
Mängd
43.5 kg
EN 60350-1 - Elektriska
matlagningsprodukter för hushållsbruk Del 1: Spisar, ugnar, ångugnar och grillar
- metoder för att mäta prestanda.
14.2 Sparar energi
Denna produkt har funktioner som låter
dig spara energi under vanlig
matlagning.
•
Allmänna tips
– Kontrollera att ugnsluckan är
ordentligt stängd när produkten är
igång och låt den vara stängd så
mycket som möjligt under
tillagningen.
– Använd metalltallrikar för att öka
energisparandet.
– När så är möjligt, lägg maten i
ugnen utan att värma upp den.
•
•
– För matlagning som varar längre
än 30 minuter ska
ugnstemperaturen minskas till
lägsta möjliga, 3 - 10 minuter
innan matlagningstiden går ut,
beroende på längden på
matlagningen. Restvärmen i
ugnen fortsätter laga maten.
– Använd restvärmen för att värma
annan mat.
Matlagning med fläkt - när så är
möjligt, använd
matlagningsfunktionerna med fläkt för
att spara energi.
Restvärme
– Om ett program med tidval väljs i
vissa uppvärmningsfunktioner
aktiveras (Koktid, Sluttid) och om
tillagningstiden är längre än 30
minuter stängs värmeelementen
av automatiskt 10 % tidigare.
46
www.electrolux.com
•
•
Fläkten och lampan fortsätter att
vara igång.
Matlagning med släckt lampa släck lampan under matlagning och
tänd den bara när det behövs.
Hålla maten varm - om du vill
använda restvärmen för att hålla
maten varm väljer du lägsta möjliga
temperaturinställning. Temperaturen
för restvärme visas på displayen.
•
•
•
Eco-funktioner - se avsnittet
"Tillagningsfunktioner".
När du använder funktionen: Varmluft
+ ånga släcks lampan efter 30
sekunder. Du kan tända den igen när
det behövs.
När du använder Eco-funktionerna
släcks lampan. Du kan tända den igen
när det behövs.
15. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
SVENSKA
47
867316554-B-202015
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement