Electrolux DOC500NW User manual

Electrolux DOC500NW User manual
OOC500N
SV
Inbyggnadsugn
Bruksanvisning
2
www.electrolux.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.............................................................................2
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER.......................................................................... 4
3. PRODUKTBESKRIVNING..................................................................................6
4. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN.......................................... 7
5. DAGLIG ANVÄNDNING..................................................................................... 8
6. KLOCKFUNKTIONER...................................................................................... 10
7. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR....................................................................... 11
8. TILLVALSFUNKTIONER.................................................................................. 13
9. TRICKS OCH TIPS...........................................................................................15
10. SKÖTSEL OCH RENGÖRING....................................................................... 28
11. FELSÖKNING.................................................................................................30
12. ENERGIEFFEKTIVITET................................................................................. 32
VI TÄNKER PÅ DIG
Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig
årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den
utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg
med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:
Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:
www.electrolux.com
Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com
Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter tillhands när du kontaktar serviceavdelningen. Modell, PNC,
serienummer.
Informationen finns på typskylten.
Varningar/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
1.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren kan inte
SVENSKA
3
hållas ansvarig för personskador eller skador på
egendom som orsakats av felaktig installation eller
användning. Förvara alltid instruktionerna tillsammans
med produkten för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
Håll barn och husdjur borta från produkten när den är
igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är mycket
varma.
Om produkten har ett barnlås rekommenderar vi att du
aktiverar det.
Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av
barn utan tillsyn.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten utan ständig
uppsikt.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
•
•
Endast en behörig person får installera den här
produkten och byta kabel.
Produkten blir varm inuti när den är igång. Vidrör inte
värmeelementen som finns i produkten. Använd alltid
handskar för att ta ut eller sätta in tillbehör eller
eldfasta formar.
Koppla från strömtillförseln före underhåll.
Kontrollera att produkten är avstängd innan du byter
lampa för att undvika risken för elstötar.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt
eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans
glasskivor eftersom dessa kan repa ytan, vilket i sin
tur kan leda till att glaset spricker.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade
servicerepresentant eller personer med motsvarande
utbildning, för att undvika fara.
För att ta bort ugnsstegarna drar du först ut den
främre delen av ugnsstegen och sedan den bakre
delen från sidoväggarna. Sätt i ugnsstegarna i
omvänd ordning.
Använd endast den matlagningstermometer som
rekommenderas för den här produkten.
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
•
•
•
•
•
•
•
•
Avlägsna allt förpackningsmaterial
Installera eller använd inte en skadad
produkt.
Följ de installationsinstruktioner som
följer med produkten.
Produkten är tung, så var alltid
försiktig när du flyttar den. Använd
alltid skyddshandskar.
Dra aldrig produkten i handtaget.
Minsta avstånd till andra produkter
ska beaktas.
Kontrollera att produkten har
installerats under och bredvid stadiga
skåp- eller bänkstommar.
Produktens sidor måste gränsa till
produkter eller enheter med samma
höjd.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alla elektriska anslutningar ska göras
av en behörig elektriker.
Produkten måste jordas.
Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I
annat fall, kontakta en elektriker.
Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
Låt inte nätkablar komma i kontakt
med eller komma nära produktens
lucka, speciellt inte när luckan är het.
Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
sådant sätt att det inte kan tas bort
utan verktyg.
Anslut stickkontakten till eluttaget
endast i slutet av installationen.
Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
Dra inte i nätkabeln för att koppla bort
produkten från eluttaget. Ta alltid tag i
stickkontakten.
SVENSKA
•
•
•
Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren),
jordfelsbrytare och kontaktorer.
Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan
koppla från produkten från nätet vid
alla poler. Kontaktöppningen på
isolationsenheten måste vara minst 3
mm bred.
Denna produkt uppfyller kraven enligt
EEG-direktiven.
2.3 Använd
VARNING!
Risk för skador,
brännskador, elstötar eller
explosion föreligger.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Använd uteslutande denna produkt för
hushållsbruk.
Ändra inte produktens specifikationer.
Se till att ventilationsöppningarna inte
är blockerade.
Lämna inte produkten utan tillsyn
under användning.
Stäng av produkten efter varje
användningstillfälle.
Var försiktig när du öppnar
produktens lucka medan produkten är
igång. Het luft kan strömma ut.
Använd inte produkten med våta
händer eller när den är i kontakt med
vatten.
Tyng inte ner luckan när den är
öppen.
Använd inte produkten som arbetseller avlastningsyta.
Öppna produktens lucka försiktigt.
Användning av ingredienser som
innehåller alkohol kan producera en
blandning av luft och alkohol.
Låt inte gnistor eller öppna lågor
komma i kontakt med produkten när
du öppnar luckan.
Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
VARNING!
Risk för skador på produkten
föreligger.
•
•
•
•
•
•
5
För att förhindra skada eller
missfärgning på emaljen:
– sätt inte eldfasta formar eller
andra föremål direkt på
produktens botten.
– lägg inte aluminiumfolie direkt på
produktens botten.
– ställ inte hett vatten direkt i den
heta produkten.
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror
stå kvar i produkten efter att
tillagningen är klar.
– var försiktig när du tar bort eller
monterar tillbehör.
Missfärgning av emaljen påverkar inte
produktens funktion. Det är ingen
defekt enligt garantin.
Använd en djup form för mjuka kakor.
Fruktjuicer orsakar fläckar som kan
vara permanenta.
Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
Ha alltid ugnsluckan stängd under
matlagningen.
Om apparaten installeras i till exempel
ett skåp, se till att skåpsdörren aldrig
är stängd när apparaten är i drift.
Värme och fukt kan byggas upp
bakom en stängd dörr/lucka och
orsaka efterföljande skador på
apparaten, bostaden eller golvet.
Stäng inte luckan förrän apparaten
har svalnat helt efter användning.
2.4 Skötsel och rengöring
VARNING!
Det finns risk för
personskador, brand eller
skador på produkten.
•
•
•
•
•
Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
Se till att ugnen har svalnat. Det finns
även risk för att glaspanelerna kan
spricka.
Byt omedelbart ut luckans glaspaneler
om de är skadade. Kontakta
auktoriserat servicecenter.
Var försiktig när du tar bort luckan.
Luckan är tung!
Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
Kvarblivet fett eller mat i ugnen kan
orsaka brand.
Rengör ugnen med en fuktig, mjuk
trasa. Använd bara neutrala
rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt,
skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
Om du använder en ugnsspray ska du
följa säkerhetsanvisningarna på
förpackningen.
Rengör inte den katalytiska emaljen
(om tillämpligt) med något slag av
rengöringsmedel.
2.5 Inre belysning
•
Typen av glödlampa eller
halogenlampa som används för den
här produkten är endast avsedd för
hushållsprodukter. Får ej användas
för belysning i hus.
VARNING!
Risk för elektrisk stöt.
•
•
Innan du byter lampan ska du koppla
ur produkten från nätuttaget.
Använd bara lampor med samma
specifikationer.
2.6 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
•
•
•
Koppla loss produkten från eluttaget.
Klipp av strömkabeln och kassera
den.
Ta bort lucklåset för att hindra att barn
eller djur stängs in inuti produkten.
2.7 Underhåll
•
•
Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
Använd endast originaldelar.
3. PRODUKTBESKRIVNING
3.1 Allmän översikt
1
12
2
5
4
3
2
1
3
4
5 6
1 Kontrollpanelen
2 Vred för ugnsfunktionerna
3 Kontrollampa/symbol/indikator för
ström
7
4 Temperatur-/tidsdisplay
8
5 Temperaturvred
9
6 Temperaturlampa / symbol / indikator
10 7 Uttag för matlagningstermometern
11 8 Värmeelement
9 Ugnslampa
10 Fläkt
11 Ugnsstegar, löstagbara
12 Ugnsnivåer
SVENSKA
3.2 Tillbehör
7
Grill- / stekpanna
Trådhylla
Till kokkärl, bakformar och stekkärl.
Bakplåt
För kakor och småkakor.
För bakning och stekning eller som
fettuppsamlingsfat.
Matlagningstermometer
För att mäta hur väl maten är tillagad.
4. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
4.1 Första rengöring
Ta ut alla tillbehör och flyttbara
ugnsstegar ur produkten.
Se avsnittet "Underhåll och
rengöring".
Rengör produkten innan du använder
den första gången.
Sätt tillbaka tillbehören och de flyttbara
ugnsstegarna på sin ursprungliga plats.
4.2 Ställa klockan
Efter den första anslutningen till elnätet
tänds alla displayens symboler i några
sekunder. Under några sekunder
därefter visas programvarans version på
displayen.
När programvaruversionen försvinner
visar displayen
blinkar.
och "12:00". "12"
1. Tryck på
klockan.
eller
för att ställa
2. Tryck på
för att bekräfta. Detta
behövs bara när du ställer klockan
första gången. I fortsättningen sparas
den nya tiden automatiskt efter 5
sekunder.
Displayen visar
tiden. "00" blinkar.
3. Tryck på
minuter.
eller
och den inställda
för att ställa in
4. Tryck på
för att bekräfta. Detta
behövs bara när du ställer klockan
första gången. I fortsättningen sparas
den nya tiden automatiskt efter 5
sekunder.
På displayen visas den nya tiden.
4.3 Ändra tid
Du kan endast ställa om klockan när
ugnen är avstängd.
Tryck på
flera gånger tills displayen
visar hur mycket klockan är
displayen.
blinkar på
8
www.electrolux.com
För att ställa in en ny tid, se "Ställa
klockan".
5. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
5.1 Infällbara vred
För att använda produkten, tryck på
kontrollvredet. Vredet kommer ut.
1. Vrid vredet för ugnsfunktioner för att
välja en ugnsfunktion.
2. Vrid temperaturvredet för att välja
temperatur.
3. För att stänga av produkten, vrid
vreden för ugnsfunktioner och
temperatur till av-läget.
5.2 Aktivera och inaktivera
produkten
Det beror på modellen om
produkten har
vredsymboler,
kontrollampor eller
lampor:
• Kontrollampan tänds när
ugnen värms upp.
• Kontrollampan tänds när
produkten är igång.
• Symbolen visar om
kontrollvredet styr
ugnsfunktionerna eller
temperaturen.
5.3 Ugnsfunktioner
Ugnsfunktioner
Tillämpning
Avstängt läge
Ugnen är avstängd.
Snabbstart
För att minska uppvärmningstiden.
Varmluft
För att baka på upp till tre hyllpositioner samtidigt
och för att torka mat.Ställ in temperaturen 20-40 °C
lägre än för under-/övervärme.
Pizza/paj
För ugnsbakning på en nivå av rätter som kräver
mer intensiv bryning och som ska ha knaprig botten.
Ställ in temperaturen 20-40 °C lägre än för över-/
undervärme.
Över-/Under‐
värme
Baka och steka mat på en ugnsnivå.
SVENSKA
Ugnsfunktioner
Tillämpning
Undervärme
För bakning av kakor med knaprig botten och för att
torka mat.
Tina
För att tina frysta livsmedel.
Min grill
För att grilla tunna matvaror och rosta bröd.
Max grill
För grillning av tunna livsmedel i stora mängder och
för rostning av bröd.
Varmluftsgrati‐
nering
Steka större köttstycken eller fågel med ben på 1
ugnsnivå. Även för att göra gratänger och bryna.
Katalys
För att underlätta för den självrengörande katalytis‐
ka ugnsemaljen.
5.4 Funktionen Snabbstart
En ljudsignal hörs när produkten uppnått
inställd temperatur.
Snabbstartfunktionen förkortar
uppvärmningstiden.
1. Ställ in
snabbuppvärmningsfunktionen. Se
tabellen över ugnsfunktioner.
2. Vrid temperaturvredet för att ställa in
temperaturen.
Snabbuppvärmningsfunktionen
inaktiveras inte efter
ljudsignalen. Du måste
inaktivera funktionen manuellt.
3. Ställ in en ugnsfunktion.
5.5 Display
A
G
F
B
E
C
D
A) Timer
B) Uppvärmnings- och
restvärmeindikator
C) Vattentank (endast vissa modeller)
D) Matlagningstermometer (endast
vissa modeller)
E) Elektroniskt lucklås (endast vissa
modeller)
F) Timmar / minuter
G) Klockfunktioner
5.6 Knappar
Knapp
9
Funktion
beskrivning
KLOCKA
För att ställa in en klockfunktion.
MINUS
Gör så här för att ställa in tiden.
10
www.electrolux.com
Knapp
Funktion
beskrivning
SIGNALUR
För att ställa in SIGNALURET. Tryck
på knappen i drygt 3 sekunder för att
sätta på eller stänga av ugnslampan.
PLUS
Gör så här för att ställa in tiden.
TEMPERATUR
För att kontrollera ugnens eller matlag‐
ningstermometerns temperatur (om så‐
dan ingår). Använd endast när en
ugnsfunktion är igång.
5.7 Kontrollampa för
uppvärmning
Staplarna visar att ugnens temperatur
ökar eller minskar.
När du slår på en ugnsfunktion tänds
staplarna på displayen
en efter en.
6. KLOCKFUNKTIONER
6.1 Tabell över klockfunktioner
Klockfunktion
Tillämpning
KLOCKA
För att ställa in, ändra eller kontrollera tiden. Se avs‐
nittet "Ställa in klockan".
SIGNALUR
Använd för att ställa in en nedräkning (högst 23 tim‐
mar och 59 minuter). Denna funktion påverkar inte
produktens funktioner i övrigt. Du kan ställa in SIG‐
NALUR när som helst, även om produkten är av‐
stängd.
KOKTID
För att ställa in hur länge produkten ska vara påsla‐
gen. Använd endast när en ugnsfunktion är vald.
SLUTTID
För att ställa in när produkten måste stängas av. An‐
vänd endast när en ugnsfunktion är vald. Du kan an‐
vända Koktid och Sluttid samtidigt (Tidsfördröjning)
om produkten ska slås på och stängas av automa‐
tiskt vid en senare tidpunkt.
Tryck på
upprepade
gånger för att växla mellan
klockfunktionerna.
För att bekräfta
klockfunktionens inställning,
tryck på
eller vänta 5
sekunder så sker automatisk
bekräftelse.
6.2 Ställa in KOKTID eller
SLUTTID
1. Tryck på
upprepade gånger tills
displayen visar
eller
2. Tryck på
eller
.
blinkar på displayen.
eller
för att ställa in
värdena och tryck på
bekräfta.
för att
SVENSKA
För Koktid
ställer du först in
minuterna och sedan timmarna, för
Sluttid
ställer du först in timmarna
och sedan minuterna.
En ljudsignal hörs i 2 minuter när
tidpunkten har nåtts. Symbolen
eller
och tidsinställningen blinkar på
displayen. Ugnen stängs av.
3. Vrid vredet för ugnsfunktionerna till
av-läget.
4. Tryck på valfri knapp eller öppna
ugnsluckan för att stänga av
ljudsignalen.
Om du trycker på
och blinkar på displayen. Tryck på
vilken knapp som helst eller öppna
ugnsluckan för att stoppa
ljudsignalen.
Om du ställer in SIGNALUR
när KOKTID
under
inställning av KOKTID
övergår produkten till att
ställa in funktionen SLUTTID
eller
SLUTTID
är igång tänds
symbolen
på displayen.
6.4 Tidtagning
.
6.3 Ställa in SIGNALUR
1. Tryck på
11
Produkten beräknar nu tiden i timmar
och minuter.
3. SIGNALUR startar automatiskt efter
fem sekunder.
När 90% av den inställda
temperaturen har uppnåtts avges en
ljudsignal.
4. När den inställda tiden har nåtts hörs
en ljudsignal i två minuter. "00:00"
.
och "00" blinkar på displayen.
2. Tryck på
eller
för att ställa in
SIGNALUR.
Ställ först in sekunderna, därefter
minuterna och därefter timmarna.
Tiden beräknas i minuter och
sekunder När tiden du ställt in är
längre än 60 minuter visas symbolen
Använd tidtagningsfunktionen för att
övervaka hur länge ugnen är igång. Den
sätts på så fort ugnen börjar värmas upp.
För att återställa tidtagningsuret, håll
inne
igen.
och
. Timern börjar räkna upp
Uppräkningstimern kan inte
användas med funktionerna:
Varaktighet
, Sluttid
matlagningstermometer.
,
på displayen.
7. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
7.1 Använda
matlagningstermometern
Matlagningstermometern mäter
innertemperaturen när köttbitar tillagas.
När köttet har nått den inställda
temperaturen stängs produkten av.
Två temperaturer måste ställas in:
•
Ugnstemperaturen. Se tabellen för
stekning.
•
Innertemperaturen. Se tabellen för
matlagningstemperaturen.
FÖRSIKTIGHET!
Använd endast
matlagningstermometern
som medföljer produkten
eller originalreservdelar.
1. Välj ugnsfunktion och
ugnstemperatur.
2. Sätt in matlagningstermometerns
spets (med symbolen
på skaftet)
i mitten av köttet.
3. Sätt in kontakten till
matlagningstermometern i uttaget på
12
www.electrolux.com
framsidan av produkten.
Varje gång du sätter i
matlagningstermometern i
sitt uttag behöver du ställa in
innertemperaturtiden på nytt.
Du kan inte välja varaktighet
och sluttid.
När produkten beräknar
föreslagen koktid för första
Kontrollera att
matlagningstermometern sitter kvar i
köttet och i uttaget under tillagningen.
När man använder
matlagningstermometern första
gången är standardkärntemperaturen
60 °C. När
blinkar kan du vrida
på temperaturvredet för att ändra den
förinställda temperaturen.
Displayen visar
matlagningstermometerns symbol och
den förinställda innertemperaturen.
4. Tryck på
för att spara den nya
innertemperaturen, eller vänta i 10
sekunder så sparas inställningen
automatiskt.
Den nya förinställda innertemperaturen
kommer att visas nästa gång
matlagningstermometern används.
När köttet har nått den inställda
innertemperaturen blinkar symbolen för
matlagningstermometern
och den
förinställda innertemperaturen. En
ljudsignal hörs i två minuter.
5. Tryck på en valfri knapp för att
stänga av ljudsignalen.
6. Ta bort matlagningstermometerns
kontakt ur uttaget. Ta ut köttet ur
produkten.
7. Avaktivera produkten.
VARNING!
Var försiktig när du tar bort
matlagningstermometerns
spets och kontakt.
Matlagningstermometern är
varm. Det finns risk för att du
bränner dig.
gången blinkar symbolen
på displayen. När
beräkningen är klar visas
koktiden på displayen.
Beräkningar utförs i
bakgrunden under
tillagningen, och
koktidsvärdet uppdateras på
displayen om nödvändigt.
Du kan ändra temperaturen när som
helst under tillagningen:
1. Tryck på
:
• en tryckning – displayen visar vald
innertemperatur och växlar var
10:e sekund till aktuell
innertemperatur.
• två tryckningar – displayen visar
aktuell ugnstemperatur och växlar
var 10:e sekund till vald
ugnstemperatur.
• tre tryckningar – displayen visar
den valda ugnstemperaturen.
2. Vrid temperaturvredet för att ändra
temperaturen.
7.2 Sätta in tillbehör
Galler:
För in gallret mellan skenorna på
ugnsstegen och kontrollera att fötterna är
vända nedåt.
SVENSKA
13
Tryck på den djupa pannan mellan
skenorna på hyllstöden och ugnsgallret
på skenorna ovan.
Långpanna:
För in långpannan mellan skenorna på
ugnsstegen.
•
•
Alla tillbehör har små
fördjupningar längst upp
på höger och vänster
sida för att öka
säkerheten.
Fördjupningarna ger
också ett tippskydd.
Den höga kanten runt
stegen är en enhet som
förhindrar att husgeråden
halkar ur.
Galler och djup panna tillsammans:
8. TILLVALSFUNKTIONER
8.1 Använda barnlåset
8.3 Säkerhetsavstängning
Barnlåset förhindrar att produkten
oavsiktligt slås på.
Av säkerhetsskäl stängs ugnen
automatiskt av efter en viss tid, om en
ugnsfunktion är igång och du inte ändrar
några inställningar.
1. Ställ inte in någon ugnsfunktion.
och
samtidigt i 2
2. Håll inne
sekunder.
En ljudsignal hörs. SAFE visas på
displayen.
Temperatur (°C)
Avstängningstid
(tim)
Upprepa steg 2 för att inaktivera
Barnlåset.
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
8.2 Restvärmeindikering
200 - 245
5.5
När du stänger av produkten visas
250 - Maximalt
1.5
restvärmeindikatorn på displayen
om
temperaturen i ugnen är högre än 40 °C.
Vrid vredet för temperaturen åt vänster
eller höger för att visa ugnstemperaturen.
Efter en automatisk avstängning kan du
trycka på valfri knapp för att använda
produkten igen.
14
www.electrolux.com
Automatisk avstängning
fungerar inte med
funktionerna:
matlagningstermometer,
Lampa, Varaktighet, Sluttid.
8.4 Kylfläkt
8.6 Använda det mekaniska
lucklåset
1. Aktivera lucklåset genom att dra
lucklåset framåt tills det låses på
plats.
2. Avaktivera lucklåset genom att trycka
tillbaka lucklåset i panelen.
När produkten är på, aktiveras fläkten
automatiskt för att hålla ugnsytorna
svala. Om du stänger av ugnen fortsätter
fläkten att gå tills ugnen har svalnat.
8.5 Mekaniskt lucklås
Lucklåset är avaktiverat när du köper
produkten.
8.7 Öppna luckan med det
aktiverade mekaniska lucklåset
Du kan öppna luckan när det mekaniska
lucklåset är aktiverat.
1. Tryck en aning på lucklåset.
2. Öppna luckan genom att dra i den
med handtaget.
FÖRSIKTIGHET!
Flytta bara det mekaniska
låslåset horisontellt.
Flytta det inte vertikalt.
1
2
Om du trycker på lucklåset tills det hörs
ett klick avaktiverar du lucklåset.
FÖRSIKTIGHET!
Tryck inte på det
elektroniska lucklåset när du
stänger produktens lucka.
SVENSKA
15
9. TRICKS OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Temperaturerna och
gräddningstiderna i
tabellerna är endast
riktvärden. De beror på
recepten samt på
ingrediensernas kvalitet och
mängd.
9.1 Ugnsluckans insida
•
•
•
•
På vissa modeller hittar du på insidan
av luckan:
•
•
ugnsnivåernas nummer.
Information om ugnsfunktioner,
rekommenderade ugnsnivåer och
temperaturer för typiska maträtter.
9.2 Gräddning
•
Din ugn kan ha andra bak-/
stekegenskaper än din gamla.
Anpassa dina vanliga inställningar
•
(temperatur, tider) och placeringen av
plåtar och galler till värdena i
tabellerna.
Tillverkaren rekommenderar att du
använder den lägre temperaturen
första gången.
Om du inte kan hitta inställningarna
för ett speciellt recept, leta efter ett
recept som är nästan likadant.
Du kan förlänga gräddningstiden med
10–15 minuter om du bakar på mer än
en nivå.
Bakverk vid olika nivåer blir först inte
alltid lika bruna. Om detta händer ska
du inte ändra temperaturinställningen.
Skillnaden jämnar ut sig under
bakningen.
För att utnyttja eftervärmen kan du,
vid längre gräddningstider, stänga av
ugnen cirka 10 minuter innan baktiden
gått ut.
När du tillagar frysta livsmedel kan
plåtarna i ugnen slå sig. När plåtarna
kallnar igen återtar de sin normala form.
9.3 Tips för bakning
Bakresultat
Möjlig orsak
Lösning
Kakans botten är inte till‐
räckligt gräddad.
Ugnsnivån är fel.
Ställ kakan på en lägre
ugnsnivå.
Kakan faller ihop och blir
Ugnstemperaturen är för
degig, klumpig eller får vat‐ hög.
tenränder.
Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en något lägre
ugnstemperatur.
Kakan faller ihop och blir
För kort gräddningstid.
degig, klumpig eller får vat‐
tenränder.
Förläng gräddningstiden.
Du kan inte minska
gräddningstiden genom
att höja temperaturen.
Kakan faller ihop och blir
Det finns för mycket vätska Använd mindre vätska. Var
degig, klumpig eller får vat‐ i degen.
försiktig med blandningsti‐
tenränder.
derna, framför allt vid an‐
vändning av en köksmas‐
kin.
Kakan är för torr.
Ugnstemperaturen är för
låg.
Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en högre ugn‐
stemperatur.
16
www.electrolux.com
Bakresultat
Möjlig orsak
Lösning
Kakan är för torr.
För lång gräddningstid.
Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en kortare
gräddningstid.
Kakan blir ojämnt brun.
Ugnstemperaturen är för
hög och gräddningstiden
är för kort.
Ställ in en lägre ugnstem‐
peratur och en längre
gräddningstid.
Kakan blir ojämnt brun.
Degen är ojämnt fördelad.
Fördela degen jämnt på
bakplåten.
Kakan blir inte klar med
den inställda tiden.
Ugnstemperaturen är för
låg.
Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en något högre
ugnstemperatur.
9.4 Bakning på en nivå:
Bakverk i formar
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Tysk ringkaka/ Varmluft
franskt brioche‐
bröd
150 - 160
50 - 70
1
Madeirakaka/
fruktkaka
Varmluft
140 - 160
70 - 90
1
Fatless sponge Varmluft
cake/lätt sock‐
erkaka utan fett
140 - 150
35 - 50
2
Fatless sponge Över-/Under‐
cake/lätt sock‐ värme
erkaka utan fett
160
35 - 50
2
Tårtbotten av
mördeg
Varmluft
170 - 1801)
10 - 25
2
Tårtbotten av
sockerkaka
Varmluft
150 - 170
20 - 25
2
Apple pie / Äp‐ Varmluft
pelpaj (2 formar
Ø 20 cm, diag‐
onalt placer‐
ade)
160
60 - 90
2
Apple pie / Äp‐ Över-/Under‐
pelpaj (2 formar värme
Ø 20 cm, diag‐
onalt placer‐
ade)
180
70 - 90
1
SVENSKA
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Cheesecake
Över-/Under‐
värme
170 - 190
60 - 90
1
1) Förvärm ugnen.
Bakverk på plåtar
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Vetefläta/krans
Över-/Under‐
värme
170 - 190
30 - 40
3
Tyskt julbröd
Över-/Under‐
värme
160 - 1801)
50 - 70
2
Bröd (rågbröd): Över-/Under‐
1. Första del‐ värme
en av
gräddnin‐
gen.
2. Andra del‐
en av
gräddnin‐
gen.
1. 2301)
2. 160 - 180
1. 20
2. 30 - 60
1
Petit-chouer/
bakelser
Över-/Under‐
värme
190 - 2101)
20 - 35
3
Rulltårta
Över-/Under‐
värme
180 - 2001)
10 - 20
3
Vetelängd med Varmluft
strössel
150 - 160
20 - 40
3
Smörkakor/
sockerkringlor
190 - 2101)
20 - 30
3
Fruktkaka (på
Varmluft
jästdeg/socker‐
kaksdeg) 2)
150
35 - 55
3
Fruktkaka (på
Över-/Under‐
jästdeg/socker‐ värme
kaksdeg) 2)
170
35 - 55
3
Fruktkaka av
mördeg
160 - 170
40 - 80
3
Över-/Under‐
värme
Varmluft
17
18
www.electrolux.com
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Jästkaka med
känslig fyllning
(t.ex. kvarg,
grädde, kräm)
Över-/Under‐
värme
160 - 1801)
40 - 80
3
1) Förvärm ugnen.
2) Använd en långpanna.
Småkakor
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Mördegskakor,
kex
Varmluft
150 - 160
10 - 20
3
Short bread/
Varmluft
mördegskaka/
mördegsremsor
140
20 - 35
3
Short bread/
Över-/Under‐
mördegskaka/ värme
mördegsremsor
1601)
20 - 30
3
Småkakor av
sockerkaksdeg
Varmluft
150 - 160
15 - 20
3
Bakverk med
äggvita/
maränger
Varmluft
80 - 100
120 - 150
3
Mandelbiskvier
Varmluft
100 - 120
30 - 50
3
Småkakor av
jästdeg
Varmluft
150 - 160
20 - 40
3
Smördegskakor Varmluft
170 - 1801)
20 - 30
3
Bullar
Varmluft
1601)
10 - 25
3
Bullar
Över-/Under‐
värme
190 - 2101)
10 - 25
3
Small cakes /
Muffins (20
stycken/plåt)
Varmluft
1501)
20 - 35
3
Small cakes /
Muffins (20
stycken/plåt)
Över-/Under‐
värme
1701)
20 - 30
3
1) Förvärm ugnen.
SVENSKA
9.5 Puddingar och gratänger
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Makaronipud‐
ding
Över-/Under‐
värme
180 - 200
45 - 60
1
Lasagne
Över-/Under‐
värme
180 - 200
25 - 40
1
Grönsaksgra‐
täng1)
Varmluftsgrati‐
nering
160 - 170
15 - 30
1
Ostbaguetter
Varmluft
160 - 170
15 - 30
1
Söta puddingar Över-/Under‐
värme
180 - 200
40 - 60
1
Fiskpudding
180 - 200
30 - 60
1
160 - 170
30 - 60
1
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Petit-chouer/
bakelser
160 - 1801)
Smuldegspaj
150 - 160
Över-/Under‐
värme
Fyllda grönsak‐ Varmluft
er
1) Förvärm ugnen.
9.6 Bakning på flera nivåer
Använd funktionen Varmluft.
Bakverk på plåtar
Livsmedel
2 positioner
3 positioner
25 - 45
1/4
-
30 - 45
1/4
-
1) Förvärm ugnen.
Småkakor/small cakes/bakelser/bullar
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
150 - 160
Falsnivå
2 positioner
3 positioner
20 - 40
1/4
1/3/5
Short bread /
140
mördegskaka /
mördegsremsor
25 - 45
1/4
1/3/5
Småkakor av
sockerkaksdeg
25 - 40
1/4
-
Mördegskakor,
kex
160 - 170
19
20
www.electrolux.com
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Bakverk med
äggvita, mar‐
änger
80 - 100
Mandelbiskvier
Småkakor av
jästdeg
Falsnivå
2 positioner
3 positioner
130 - 170
1/4
-
100 - 120
40 - 80
1/4
-
160 - 170
30 - 60
1/4
-
Smördegskakor 170 - 1801)
30 - 50
1/4
-
Bullar
180
20 - 30
1/4
-
Small cakes /
Muffins (20
stycken/plåt)
1501)
23 - 40
1/4
-
1) Förvärm ugnen.
9.7 Pizza/paj
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Pizza (tunn botten)
200 - 2301)2)
15 - 20
2
Pizza (med mycket
fyllning)
180 - 200
20 - 30
2
Paj
180 - 200
40 - 55
1
Ugnsbakad spenat
160 - 180
45 - 60
1
Quiche Lorraine
170 - 190
45 - 55
1
Schweizisk ostpaj
170 - 190
45 - 55
1
Cheesecake
140 - 160
60 - 90
1
Äppelkaka, täckt
150 - 170
50 - 60
1
Grönsakspaj
160 - 180
50 - 60
1
Osyrat bröd
230 - 2501)
10 - 20
2
Smördegskakor
160 - 1801)
45 - 55
2
Flammekuchen
(pizzaliknande rätt
från Alsace)
230 - 2501)
12 - 20
2
Piroger
180 - 2001)
15 - 25
2
1) Förvärm ugnen.
2) Använd en långpanna.
SVENSKA
9.8 Stekning
•
•
•
•
•
•
Använd värmebeständiga ugnsformar
(se tillverkarens bruksanvisning).
Du kan steka stora stekar direkt i den
djupa långpannan (i förekommande
fall) eller på gallret ovanför den djupa
långpannan.
Stek magert kött i stekgrytan med
lock. Det gör att köttet blir saftigare.
Alla typer av kött som ska ha en
stekyta kan stekas i en stekgryta utan
lock.
Vi rekommenderar att kött och fisk
som steks i produkten väger minst 1
kg.
•
•
•
9.9 Stektabeller
Nötkött
Livsmedel
Mängd
Funktion
Grytstek
1 - 1,5 kg
Över-/
230
Undervärme
Tempera‐
tur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
120 - 150
1
Engelsk rostbiff per cm höjd Varmlufts‐
eller filé: blodig
gratinering
190 - 2001)
5-6
1
Engelsk rostbiff per cm höjd Varmlufts‐
eller filé: rosa
gratinering
180 - 1901)
6-8
1
Engelsk rostbiff per cm höjd Varmlufts‐
eller filé: väl‐
gratinering
stekt
170 - 1801)
8 - 10
1
1) Förvärm ugnen.
Fläsk
Livsmedel
Mängd
21
För att förhindra att köttsaft som
tränger ut bränner fast kan du tillsätta
lite vätska i långpannan.
Vänd steken vid behov (efter 1/2 - 2/3
av stektiden).
Ös stora stekar samt fågel med deras
egen saft flera gånger under
stekningen. Därigenom blir resultatet
bättre.
Stäng av ugnen ca. 10 minuter före
stektidens slut och utnyttja
eftervärmen.
Funktion
Temperatur Tid (min)
(°C)
Falsnivå
Bog/hals/skink‐ 1 - 1,5 kg
stek
Varmlufts‐
gratinering
160 - 180
90 - 120
1
Kotlett/
revbensspjäll
1 - 1,5 kg
Varmlufts‐
gratinering
170 - 180
60 - 90
1
Köttfärslimpa
750 g - 1 kg Varmlufts‐
gratinering
160 - 170
50 - 60
1
Fläsklägg (la‐
gad i förväg)
750 g - 1 kg Varmlufts‐
gratinering
150 - 170
90 - 120
1
22
www.electrolux.com
Kalv
Livsmedel
Vikt (kg)
Funktion
Temperatur Tid (min)
(°C)
Falsnivå
Kalvstek
1
Varmlufts‐
gratinering
160 - 180
90 - 120
1
Kalvlägg
1.5 - 2
Varmlufts‐
gratinering
160 - 180
120 - 150
1
Livsmedel
Vikt (kg)
Funktion
Temperatur Tid (min)
(°C)
Falsnivå
Falsnivå
Lammstek
med ben/
lammstek
1 - 1.5
Varmlufts‐
gratinering
150 - 170
100 - 120
1
Lammsadel
1 - 1.5
Varmlufts‐
gratinering
160 - 180
40 - 60
1
Mängd
Funktion
Temperatur Tid (min)
(°C)
Lamm
Lekar
Livsmedel
Falsnivå
Harsadel/
upp till 1 kg
harstek med
ben
Över-/
2301)
Undervärme
30 - 40
1
Rådjurssa‐
del, hjortsa‐
del
1,5 - 2 kg
Över-/
210 - 220
Undervärme
35 - 40
1
Bog
1,5 - 2 kg
Över-/
180 - 200
Undervärme
60 - 90
1
1) Förvärm ugnen.
Fågel
Livsmedel
Mängd
Funktion
Temperatur Tid (min)
(°C)
Falsnivå
Bitar av få‐
gel
200 - 250 g
var
Varmlufts‐
gratinering
200 - 220
30 - 50
1
Halv kyck‐
ling
400 - 500 g
var
Varmlufts‐
gratinering
190 - 210
35 - 50
1
Kyckling, un‐ 1 - 1,5 kg
ghöna
Varmlufts‐
gratinering
190 - 210
50 - 70
1
Anka
Varmlufts‐
gratinering
180 - 200
80 - 100
1
1,5 - 2 kg
SVENSKA
Livsmedel
Mängd
Funktion
Temperatur Tid (min)
(°C)
Falsnivå
Gås
3,5 - 5 kg
Varmlufts‐
gratinering
160 - 180
120 - 180
1
Kalkon
2,5 - 3,5 kg
Varmlufts‐
gratinering
160 - 180
120 - 150
1
Kalkon
4 - 6 kg
Varmlufts‐
gratinering
140 - 160
150 - 240
1
Temperatur Tid (min)
(°C)
23
Fisk (ångkokning)
Livsmedel
Vikt (kg)
Funktion
Hel fisk
1 - 1.5
Över-/
210 - 220
Undervärme
9.10 Min grill
•
•
•
•
•
Grilla alltid med maximal
temperaturinställning.
Placera gallret på den ugnsnivå som
rekommenderas i grilltabellen.
Placera alltid plåten som ska fånga
upp fettet på den första ugnsnivån.
Grilla endast tunna bitar av kött eller
fisk.
Falsnivå
40 - 60
1
Förvärm alltid den tomma ugnen med
grillfunktionerna i 5 minuter.
FÖRSIKTIGHET!
Grilla alltid med stängd
ugnslucka.
Min grill
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
1:a sidan
2:a sidan
Falsnivå
Rostbiff
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Oxfilé
230
20 - 30
20 - 30
3
Stek av gris
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Stek av kalv
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Stek av lamm
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Hel fisk, 500 1 000 g
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
Max grill
Livsmedel
Burgers/hambur‐
gare
Tid (min)
Falsnivå
1:a sidan
2:a sidan
8 - 10
6-8
4
24
www.electrolux.com
Livsmedel
Tid (min)
Falsnivå
1:a sidan
2:a sidan
Fläskfilé
10 - 12
6 - 10
4
Korv
10 - 12
6-8
4
Oxfilé/kalvstek
7 - 10
6-8
4
Toast / rostat bröd
1-3
1-3
5
Varma smörgåsar
6-8
-
4
9.11 Fryst mat
Använd funktionen Varmluft.
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Fryst pizza
200 - 220
15 - 25
2
Fryst panpizza
190 - 210
20 - 25
2
Kyld pizza
210 - 230
13 - 25
2
Fryst portionspizza
180 - 200
15 - 30
2
Pommes Frites,
tunna
200 - 220
20 - 30
3
Pommes Frites,
tjocka
200 - 220
25 - 35
3
Kroketter
220 - 230
20 - 35
3
Riven potatisgräng
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne/Cannello‐
ni, kyld
170 - 190
35 - 45
2
Fryst lasagne/
cannelloni
160 - 180
40 - 60
2
Ugnsgratinerad ost
170 - 190
20 - 30
3
Kycklingvingar
190 - 210
20 - 30
2
Frysta färdigrätter
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Fryst Pizza
Över-/Under‐
värme
Enligt tillverka‐
rens anvisnin‐
gar
Enligt tillverka‐
rens anvisnin‐
gar
3
SVENSKA
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Pommes
Frites1) (300 –
600 g)
Över-/Under‐
värme eller
Varmluftsgrill
200 - 220
Enligt tillverka‐
rens anvisnin‐
gar
3
Baguetter
Över-/Under‐
värme
Enligt tillverka‐
rens anvisnin‐
gar
Enligt tillverka‐
rens anvisnin‐
gar
3
Fruktkaka
Över-/Under‐
värme
Enligt tillverka‐
rens anvisnin‐
gar
Enligt tillverka‐
rens anvisnin‐
gar
3
25
1) Vänd pommes fritesen 2 till 3 gånger under tillagningen.
9.12 Tina
•
•
•
Ta bort förpackningen från maten och
lägg den sedan på en tallrik.
Använd den första ugnsnivån nerifrån.
Täck inte över maten med en skål
eller tallrik eftersom det kan förlänga
upptiningstiden.
Livsme‐ Mängd
del
Upptining‐
stid (min)
Efteruppti‐
ningstid
(min)
Kommentar
Kyckling
1 kg
100 - 140
20 - 30
Lägg kycklingen på ett upp- och
nervänt tefat på en stor tallrik
Vänd efter halva tiden.
Kött
1 kg
100 - 140
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Kött
500 g
90 - 120
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Forell
150 g
25 - 35
10 - 15
-
Jordgub‐ 300 g
bar
30 - 40
10 - 20
-
Smör
250 g
30 - 40
10 - 15
-
Grädde
2 x 200 g
80 - 100
10 - 15
Vispa grädden medan den for‐
tfarande är något frusen.
Tårta
1,4 kg
60
60
-
9.13 Konservering Undervärme
•
•
Använd enbart, på marknaden
tillgängliga, konserveringsburkar av
samma mått.
Använd inte glas med skruvlock och
bajonettförslutning eller metallburkar.
•
•
•
•
•
Använd första nivån från botten för
ändamålet.
Sätt inte mer än sex enliters burkar på
plåten.
Fyll upp burkarna med lika mycket i
varje och förslut med ett klämlock.
Burkarna får inte röra vid varandra.
Häll ca. 1/2 liter vatten i bakplåten så
att det blir tillräckligt fuktigt i ugnen.
26
www.electrolux.com
•
När vätskan i burkarna börjar sjuda
(efter ca 35 - 60 minuter med
enlitersburkarna) stänger du av ugnen
eller sänker temperaturen till 100 °C
(se tabellen).
Torkad frukt
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsatt tillagning‐
stid på 100 °C
(min.)
Jordgubbar/blåbär/
hallon/mogna krus‐
bär
160 - 170
35 - 45
-
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsatt tillagning‐
stid på 100 °C
(min.)
35 - 45
10 - 15
Stenfrukt
Livsmedel
Päron/kvitten/plom‐ 160 - 170
mon
Grönsaker
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsatt tillagning‐
stid på 100 °C
(min.)
Morötter 1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Gurka
160 - 170
50 - 60
-
Blandade inlagda
grönsaker
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kålrabbi/ärtor/spar‐
ris
160 - 170
50 - 60
15 - 20
1) Låt stå i ugnen efter att den har stängts av.
9.14 Torkning - Varmluft
•
•
Täck smorda plåtar med
bakplåtspapper.
För bättre resultat, stanna ugnen efter
halva torktiden, öppna luckan och låt
det svalna över natten för att fullfölja
torkningen.
Grönsaker
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Falsnivå
1 position
2 positioner
Bönor
60 - 70
6-8
3
1/4
Pepparfrukter
60 - 70
5-6
3
1/4
Soppgrönsaker 60 - 70
5-6
3
1/4
SVENSKA
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Svamp
50 - 60
Örter
Falsnivå
1 position
2 positioner
6-8
3
1/4
40 - 50
2-3
3
1/4
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Falsnivå
Plommon
60 - 70
Aprikoser
Äppelskivor
Päron
Frukt
Livsmedel
1 position
2 positioner
8 - 10
3
1/4
60 - 70
8 - 10
3
1/4
60 - 70
6-8
3
1/4
60 - 70
6-9
3
1/4
9.15 Tabell matlagningstermometer
Nötkött
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Högrev/oxfilé: röd
45 - 50
Högrev/oxfilé: rosa
60 - 65
Högrev/oxfilé: välstekt
70 - 75
Fläsk
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Bog/hals/skinkstek
80 - 82
Kotlett, rökt kassler
75 - 80
Köttfärslimpa
75 - 80
Kalv
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Kalvstek
75 - 80
Kalvlägg
85 - 90
Får/lamm
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Fårbog
80 - 85
Fårsadel
80 - 85
Lammstek/lammstek med ben
70 - 75
27
28
www.electrolux.com
Vilt
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Harsadel
70 - 75
Harbog
70 - 75
Hel hare
70 - 75
Rådjurssadel, hjortsadel
70 - 75
Rådjurs-/hjortbog
70 - 75
Fisk
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Lax
65 - 70
Foreller
65 - 70
10. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
10.1 Anmärkningar om
rengöring
•
•
•
•
•
•
Torka av framsidan med en mjuk
trasa och varmt vatten och diskmedel.
Använd ett rengöringsmedel avsett för
rengöring av metallytor.
Rengör produkten efter varje
användningstillfälle. Fettansamling
eller andra matrester kan leda till
eldsvåda. Risken är högre för
grillpannan.
Ta bort envis smuts med speciell
ugnsrengöring.
Rengör alla ugnstillbehör efter varje
användningstillfälle och låt dem torka.
Använd en mjuk duk med varmt
vatten och ett rengöringsmedel.
Använd inte starka medel, föremål
med skarpa kanter eller diskmaskin
vid rengöring om du har tillbehör i
Super Clean. Det kan skada ytan.
10.2 Avlägsna ugnsstegarna
Vid rengöring av ugnen ska
ugnsstegarna tas bort.
1. Dra först ut stegarnas främre del från
sidoväggen.
2. Dra ut stegen baktill från ugnssidan
och ta bort den.
2
1
Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
SVENSKA
10.3 Katalys
FÖRSIKTIGHET!
Rengör inte den katalytiska
ytan med ugnssprej,
frätande rengöringsmedel,
såpa eller andra
rengöringsmedel. Den
katalytiska ytan kan skadas
då.
Rengör innerglasen med varmt vatten
och en mjuk duk.
Plocka ur alla tillbehör.
Väggarna och taket har en katalytisk
beläggning. De absorberar fett och
smuts vid hög värme utan lukt.
För att stödja denna självrengöring ska
ugnen värmas upp regelbundet utan mat.
Fläckar eller missfärgning av
den katalytiska ytan
påverkar inte de katalytiska
egenskaperna.
1. Ställ in Katalys-funktionen. Se
"Ugnsfunktioner".
Displayen visar CATA och
rengöringsprocedurens varaktighet (1
timme). Du kan inte ställa in
varaktigheten, men du kan använda
funktionen Sluttid för att fördröja
rengöringsprocedurens start.
En ljudsignal avges när rengöringen är
över. Produkten stängs av.
2. Tryck på valfri knapp eller öppna
ugnsluckan för att stänga av
ljudsignalen.
3. Rengör produktens botten med en
mjuk, fuktig svamp.
För att avaktivera Katalys innan den är
klar, vrid funktionsvredet för ugnen till
avstängt läge.
10.4 Påminnelse om rengöring
För att påminna dig om att
katalysrengöring behövs blinkar CATA
på displayen i 10 sekunder efter varje
gång du slår på och stänger av
produkten.
29
Påminnelsen om
rengöring slocknar:
• när Katalys-funktionen är
klar.
•
om du trycker på
och
samtidigt.
10.5 Demontering och
montering av luckan
Du kan ta bort luckan och de inre
glasrutorna för rengöring. Antalet
glasrutor skiljer sig mellan olika modeller.
VARNING!
Var försiktig när du tar bort
luckan. Luckan är tung.
1. Öppna luckan helt.
2. Tryck in klämspärrarna (A) på de två
gångjärnen till luckan helt och hållet.
A
A
3. Stäng ugnsluckan till den första
öppna positionen (ungefär 70°
vinkel ).
4. Håll i luckan med en hand på vardera
sidan och dra ut den i en vinkel uppåt
från produkten.
5. Lägg ner luckan med utsidan neråt
på en mjuk handduk på ett stabilt
underlag. Det hindrar den från att
repas.
6. Ta tag i lucklisten (B) på båda
sidorna av luckans övre kant och
tryck inåt för att frigöra klämlåset.
30
www.electrolux.com
Övre lampan
1. Ta bort lampglaset genom att vrida
det moturs.
2
B
1
7. Dra lucklisten framåt för att ta bort
den.
8. Håll glasen i överkanten ett i taget
och dra dem uppåt och ut ur
skenorna.
2. Rengör lampglaset.
3. Byt lampan mot en passande 300 °C
värmeresistent lampa.
4. Sätt tillbaka lampglaset.
Sidolampan
9. Rengör glasrutorna med vatten och
lite diskmedel. Torka glasrutan noga.
1. Ta ut den vänstra ugnsstegen för att
komma åt lampan.
2. Använd ett smalt och trubbigt föremål
(t.ex. en tesked) för att avlägsna
lampglaset.
Sätt tillbaka glasrutorna och luckan när
du är klar med rengöringen. Utför stegen
ovan i omvänd ordning. Sätt i det mindre
glaset först och sedan det större.
10.6 Byte av lampan
Lägg en tygbit på botten av produktens
innandöme. Detta förhindrar skador på
lampglaset och ugnsutrymmet.
VARNING!
Risk för elstötar! Koppla från
säkringen innan du byter
lampan.
Lampan och lampglaset kan
vara varma.
1. Avaktivera produkten.
2. Ta ut säkringarna ur säkringsskåpet
eller stäng av huvudströmbrytaren.
11. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
3. Rengör lampglaset.
4. Byt ut lampan mot en passande
lampa som tål upp till 300 °C.
5. Sätt tillbaka lampglaset.
6. Sätt i vänster ugnsstege.
SVENSKA
31
11.1 Om produkten inte fungerar...
Problem
Möjlig orsak
Det går inte att aktivera el‐
ler använda ugnen.
Ugnen är inte ansluten till
Kontrollera att ugnen är
strömförsörjningen eller
korrekt ansluten till ström‐
den är ansluten på fel sätt. försörjningen (se kop‐
plingsschemat om tillgän‐
gligt).
Ugnen värms inte upp.
Ugnen är avstängd.
Sätt på ugnen.
Ugnen värms inte upp.
Klockan är inte ställd.
Ställ klockan.
Ugnen värms inte upp.
Nödvändiga inställningar
är inte gjorda.
Kontrollera att rätt inställ‐
ningar gjorts.
Ugnen värms inte upp.
Automatisk avstängning är
aktiverat.
Se "Automatisk avstängn‐
ing".
Ugnen värms inte upp.
Barnlåset är aktiverat.
Se "Användning av Barnlå‐
set".
Ugnen värms inte upp.
En säkring har utlösts.
Kontrollera om säkringen
är orsaken till felet. Om
säkringen går gång på
gång, tala med en kvalifi‐
cerad elektriker.
Lampan fungerar inte.
Lampan är trasig.
Byt lampa.
Matlagningstermometern
fungerar inte.
Kontakten till matlagning‐
stermometern är inte rätt
isatt i uttaget.
Sätt in matlagningstermo‐
meterns kontakt så långt in
i uttaget det går.
Tillagningen av maträtter
tar för lång tid eller går för
fort.
Temperaturen är för låg el‐ Justera vid behov temper‐
ler för hög.
aturen. Följ instruktionerna
i manualen.
Ånga och kondens avsätts
på maten och i ugnen.
Du lät maten stå för länge i Låt inte maträtter stå i ug‐
ugnen.
nen längre än 15 - 20 mi‐
nuter efter att tillagningen
är klar.
Displayen visar "C2".
Du ville starta upptiningseller katalysfunktionen,
men du tog inte ut matlag‐
ningstermometern ur sitt
uttag.
På displayen visas ett fel‐ Det föreligger ett elektriskt
meddelande som inte står i fel.
tabellen.
Lösning
Ta bort matlagningstermo‐
meterns kontakt ur uttaget.
•
•
Stäng av ugnen via
hushållets säkring eller
säkerhetsbrytaren i säk‐
ringsskåpet och slå på
den igen.
Kontakta kundtjänst om
felmeddelandet visas
på displayen igen.
32
www.electrolux.com
11.2 Tekniska data
Kontakta försäljaren eller en auktoriserad
serviceverkstad om du inte kan avhjälpa
felet.
yttre kanten av produktens innanmäte.
Avlägsna inte märkskylten från
produktutrymmet.
Information som kundtjänst behöver finns
på typskylten. Typskylten sitter på den
Vi rekommenderar att du antecknar den här:
Modell (Mod.)
.........................................
PNC (produktnummer)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
12. ENERGIEFFEKTIVITET
12.1 Informationsblad och information enligt EU 65-66/2014
Leverantörens namn
Electrolux
Modellbeskrivning
OOC500NW
OOC500NX
Energieffektivitetsindex
103.5
Energiklass
A
Energiförbrukning vid normalbelastning, konven‐
tionellt läge
0.99 kWh/program
Energiförbrukning vid normalbelastning och var‐
mluft
0.88 kWh/program
Antal utrymmen
1
Värmekälla
Elektricitet
Ljudstyrka
71 l
Ugnstyp
Inbyggnadsugn
Mängd
EN 60350-1 - Elektriska
matlagningsprodukter för hushållsbruk Del 1: Spisar, ugnar, ångugnar och grillar
- metoder för att mäta prestanda.
12.2 Energibesparing
Denna produkt har funktioner som låter
dig spara energi under vanlig
matlagning.
•
OOC500NW
37.0 kg
OOC500NX
37.0 kg
Allmänna tips
– Kontrollera att ugnsluckan är
ordentligt stängd när produkten är
igång och låt den vara stängd så
mycket som möjligt under
tillagningen.
– Använd metalltallrikar för att öka
energisparandet.
– När så är möjligt, lägg maten i
ugnen utan att värma upp den.
SVENSKA
•
•
– För matlagning som varar längre
än 30 minuter ska
ugnstemperaturen minskas till
lägsta möjliga, 3 - 10 minuter
innan matlagningstiden går ut,
beroende på längden på
matlagningen. Restvärmen i
ugnen fortsätter laga maten.
– Använd restvärmen för att värma
annan mat.
Matlagning med fläkt - när så är
möjligt, använd
matlagningsfunktionerna med fläkt för
att spara energi.
Restvärme
– Om ett program med tidval väljs
för vissa ugnsfunktioner aktiveras
•
•
33
(Varaktighet, Sluttid) och om
tillagningstiden är längre än 30
minuter stängs värmeelementen
av automatiskt 10 % tidigare.
Fläkten och lampan fortsätter att
vara igång.
Matlagning med släckt lampa släck lampan under matlagning och
tänd den bara när det behövs.
Hålla maten varm - om du vill
använda restvärmen för att hålla
maten varm väljer du lägsta möjliga
temperaturinställning. Temperaturen
för restvärme visas på displayen.
13. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
34
www.electrolux.com
SVENSKA
35
867316425-C-242015
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement