Progress | PBD46100X | User manual | Progress PBD46100X Användarmanual

Bruksanvisning
Ångugn
PBD46100X
2 Progress
INNEHÅLL
Säkerhetsinformation
Säkerhetsinstruktioner
Produktbeskrivning
Kontrollpanelen
Före första användning
Daglig användning
Klockfunktioner
Automatiska program
2
3
6
7
9
9
12
14
Användning av tillbehör
Tillvalsfunktioner
Tricks och tips
Skötsel och rengöring
Felsökning
Installation
Energieffektivitet
15
17
19
39
41
43
46
Med reservation för ändringar.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och
användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för
eventuella personskador eller andra skador som uppkommit
som ett resultat av felaktig installation eller användning. Förvara
alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för
framtida bruk.
Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och
uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet
och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande
hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de
risker som är förknippade med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och
kassera det på lämpligt sätt.
Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när den är
igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är mycket varma.
Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
Barn får inte utföra städning och underhåll av apparaten utan
uppsikt.
Barn under 3 år får ej vistas i närheten av den här apparaten
när den är igång.
Progress 3
Allmän säkerhet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Endast behöriga personer får installera den här produkten
och byta kabel.
VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket varma
under användning. Var försiktig så att du undviker att vidröra
värmeelementen. Barn under 8 år ska inte vistas i närheten
utan ständig uppsikt.
Använd alltid ugnsvantar för att ta ut eller sätta in tillbehör
eller eldfasta formar.
Koppla från strömtillförseln före underhåll.
Kontrollera att produkten är avstängd innan du byter lampa
för att undvika risken för elstötar.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.
Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt eller
vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans glasskivor
eftersom dessa kan repa ytan, vilket i sin tur kan leda till att
glaset spricker.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren,
tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med
motsvarande utbildning, för att undvika elektrisk fara.
För att ta bort ugnsstegarna drar du först ut den främre
delen av ugnsstegen och sedan den bakre delen från
sidoväggarna. Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
Använd endast den matlagningstermometer som
rekommenderas för den här produkten.
SÄKERHETSINSTRUKTIONER
Installation
VARNING! Endast en behörig
person får installera den här
produkten.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ installationsinstruktionerna som följer
med produkten.
• Var alltid försiktig när apparaten rör sig
eftersom den är tung. Använd alltid
skyddshandskar och täckta skor.
• Dra aldrig produkten i handtaget.
• Minsta avstånd till andra produkter ska
beaktas.
• Kontrollera att produkten har installerats
under och bredvid stadiga skåp- eller
bänkstommar.
• Produktens sidor måste gränsa till
produkter eller enheter med samma
höjd.
4 Progress
• Produkten är utrustad med ett elektriskt
kylsystem. Det måste användas
tillsammans med det elektriska
nätuttaget.
Elektrisk anslutning
VARNING! Risk för brand och
elektriska stötar.
• Alla elektriska anslutningar ska göras av
en behörig elektriker.
• Produkten måste jordas.
• Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I
annat fall, kontakta en elektriker.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
• Låt inte nätkablar komma i kontakt med
eller komma nära produktens lucka,
speciellt inte när luckan är het.
• Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
sådant sätt att det inte kan tas bort utan
verktyg.
• Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera att
stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
• Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
• Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget. Ta
alltid tag i stickkontakten.
• Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare
och kontaktorer.
• Den elektriska installationen måste ha en
isolationsenhet så att du kan koppla från
produkten från nätet vid alla poler.
Kontaktöppningen på isolationsenheten
måste vara minst 3 mm bred.
• Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.
Använd
VARNING! Risk för skador,
brännskador, elstötar eller
explosion föreligger.
• Denna produkt är endast avsedd för
hushållsbruk.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Se till att ventilationsöppningarna inte är
blockerade.
• Lämna inte produkten utan tillsyn under
användning.
• Stäng av produkten efter varje
användningstillfälle.
• Var försiktig när du öppnar produktens
lucka medan produkten är igång. Het luft
kan strömma ut.
• Använd inte produkten med våta händer
eller när den är i kontakt med vatten.
• Tyng inte ner luckan när den är öppen.
• Använd inte produkten som arbets- eller
avlastningsyta.
• Öppna produktens lucka försiktigt.
Användning av ingredienser som
innehåller alkohol kan producera en
blandning av luft och alkohol.
• Låt inte gnistor eller öppna lågor komma
i kontakt med produkten när du öppnar
luckan.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller på
tvättmaskinen.
• Använd inte mikrovågsugnen för att
värma upp ugnen.
VARNING! Risk för skador på
produkten föreligger.
• För att förhindra skada eller missfärgning
på emaljen:
– sätt inte eldfasta formar eller andra
föremål direkt på produktens botten.
– lägg inte aluminiumfolie direkt på
produktens botten.
– ställ inte hett vatten direkt i den heta
produkten.
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror stå
kvar i produkten efter att tillagningen
är klar.
– var försiktig när du tar bort eller
monterar tillbehör.
Progress 5
• Missfärgning av emaljen påverkar inte
produktens funktion.
• Använd en djup form för mjuka kakor.
Fruktjuicer orsakar fläckar som kan vara
permanenta.
• Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
• Ha alltid ugnsluckan stängd under
matlagningen.
• Om apparaten installeras i till exempel
ett skåp, se till att skåpsdörren aldrig är
stängd när apparaten är i drift. Värme
och fukt kan byggas upp bakom en
stängd dörr/lucka och orsaka
efterföljande skador på apparaten,
bostaden eller golvet. Stäng inte luckan
förrän apparaten har svalnat helt efter
användning.
Matlagning med ånga
VARNING! Det finns risk för
brännskador och skador på
produkten.
• Ånga som släpps ut kan orsaka
brännskador:
– Öppna inte luckan till produkten
under ångkokning.
– Öppna ugnsluckan försiktigt efter
ångkokning.
Skötsel och rengöring
VARNING! Det finns risk för
personskador, brand eller
skador på produkten.
• Stäng av produkten och koppla bort den
från eluttaget före underhåll.
• Se till att produkten har svalnat. Det
finns även risk för att glaspanelerna kan
spricka.
• Byt omedelbart ut luckans glaspaneler
om de är skadade. Kontakta auktoriserat
servicecenter.
• Var försiktig när du tar bort luckan.
Luckan är tung!
• Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
• Rengör produkten med en fuktig, mjuk
trasa. Använd bara neutrala
rengöringsmedel. Använd inte produkter
med slipeffekt, skursvampar,
lösningsmedel eller metallföremål.
• Om du använder en ugnssprej ska du
följa säkerhetsanvisningarna på
förpackningen.
• Rengör inte den katalytiska emaljen (om
tillämpligt) med något slag av
rengöringsmedel.
Inre belysning
• Typen av glödlampa eller halogenlampa
som används för den här produkten är
endast avsedd för hushållsprodukter. Får
ej användas som husbelysning.
VARNING! Risk för elektrisk
stöt.
• Innan du byter lampan ska du koppla ur
produkten från nätuttaget.
• Använd bara lampor med samma
specifikationer.
Kassering
VARNING! Risk för kvävning
eller skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.
• Ta bort luckspärren för att förhindra att
barn eller husdjur blir instängda i
maskinen.
Underhåll
• Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
• Använd endast originaldelar.
6 Progress
PRODUKTBESKRIVNING
Allmän översikt
1
2
3
4
5
6
5
4
10
3
7
2
1
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kontrollpanel
Elektronisk programmeringsenhet
Vattenlåda
Uttag för matlagningstermometern
Ugnslampa
Värmeelement
Fläkt
Ånggenerator med skydd
Ugnsstege, löstagbar
Ugnsnivåer
9
Tillbehör
Långpanna
Galler
För kokkärl, bakformar och stekkärl.
Bakplåt
För kakor och småkakor.
För bakning och stekning eller som
fettuppsamlingsfat.
Matlagningstermometer
För att mäta temperaturen inuti maten.
Progress 7
Suger upp resterande vatten från
ånggeneratorn.
Svamp
KONTROLLPANELEN
Temperatur-/tidsdisplay
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Använd touch-kontrollerna för att manövrera produkten.
1
2
Touchkontroll
Funktion
Beskrivning
-
DISPLAY
Visar ugnens nuvarande inställningar.
PÅ/AV (ON/OFF)
För att aktivera och avaktivera produkten.
FUNKTIONER
För att ställa in en ugnsfunktion, en rengöringsfunktion eller ett automatiskt program (endast när produkten är igång).
MITT FAVORITPROGRAM
För att lagra ditt favoritprogram. Använd det för att
få åtkomst till ditt favoritprogram direkt eller när produkten är avstängd.
TEMPERATUR /
SNABBSTART
Om du vill ställa in och se temperaturen i ugnen eller
i matlagningstermometern (i förekommande fall).
Om du håller knappen nedtryckt i tre sekunder sätts
snabbstartsfunktionen PÅ alternativt stängs AV.
NED
För att flytta nedåt i menyn.
3
4
5
6
8 Progress
Touchkontroll
7
8
9
10
11
Funktion
Beskrivning
UPP
För att flytta uppåt i menyn.
RÄTT
För att bekräfta ett val eller inställning.
UGNSLAMPA
För att tända eller släcka ugnslampan.
KLOCKA
För att ställa in klockfunktionerna.
SIGNALUR
För att ställa in Signaluret.
Display
A
B
G
C
F
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
Symbol för ugnsfunktion
Visning av Temperatur/Klocka
Visning av Klocka/Restvärme/Signalur
Restvärmeindikering
Indikatorer för klockfunktionerna
Uppvärmningsindikator/Snabbstartsindikator
Ugnsfunktionens/programmets nummer
Övriga indikatorer på displayen:
Namn
Symbol
/
/
Beskrivning
Automatiskt program
Du kan välja ett automatiskt program.
Mitt favorit program
Favoritprogrammet körs.
kg/g
Ett automatiskt program med viktinmatning
körs.
tim/min
En klockfunktion körs.
Temperatur / snabbstart
Funktionen körs.
Temperatur
Aktuell temperatur anges.
Temperatur
Du kan ändra temperaturen.
Matlagningstermometer
Matlagningstermometern sitter i uttaget för
matlagningstermometern.
Progress 9
Symbol
Namn
Beskrivning
Belysning
Du stängde av belysningen.
Signalur
Signalursfunktionen körs.
Kontrollampa för uppvärmning
Om du aktiverar en ugnsfunktion visas
staplarna
på displayen. Staplarna visar
att temperaturen i produkten ökar eller
minskar.
När produkten är inställd på en viss
temperatur försvinner staplarna från
displayen.
FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Se avsnittet "Klockfunktioner"
för att ställa in tiden.
Första rengöring
Ta ut alla tillbehör och flyttbara ugnsstegar
ur produkten.
Se avsnittet "Underhåll och
rengöring".
Rengör produkten och tillbehören innan du
använder den första gången.
Sätt tillbaka tillbehören och de flyttbara
ugnsstegarna på sin ursprungliga plats.
Ställa klockan
Efter den första anslutningen till elnätet
tänds alla displayens symboler i några
sekunder. Under några sekunder därefter
visas programvarans version på displayen.
När programvaruversionen försvinner visas
h och "12:00" på displayen.
eller
för att ställa in
1. Tryck på
timmen.
2. Tryck på
.
3. Tryck på
eller
för att ställa in
minuterna.
4. Tryck på
eller .
Temperatur-/tidsdisplayen visar den nya
tiden.
Ändra tid
Du kan endast ställa om klockan när
produkten är påslagen.
Tryck på
flera gånger tills
blinkar på
displayen.
Se ”Ställa klockan” för att ställa in en ny tid.
DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Användning av produkten
För att manövrera produkten kan du
använda:
• manuellt läge
• automatiska program
10 Progress
Ugnsfunktioner
Ugnsfunktion
Program
Ånga
För grönsaker, fisk, potatis, ris, pasta eller speciella rätter.
Intervallånga
Plus
För rätter med hög fukthalt och för pochering av fisk, brylépudding och terrin.
Intervallånga
För att baka bröd, steka större köttstycken eller för att värma upp kylda och frysta maträtter.
ECO Ånga
När du använder den här funktionen under tillagning optimeras energiförbrukningen. För mer information om rekommenderade inställningar, se tillagningstabellerna med
motsvarande funktion.
Varmluft Med
Fukt
För att tillaga mat i form på en nivå i ugnen. För att spara
energi under tillagningen. Den här funktionen måste användas i enlighet med tillagningstabellerna för att uppnå önskat resultat. För mer information om rekommenderade inställningar, se tillagningstabellerna.
Varmluft
För att baka på upp till tre hyllpositioner samtidigt och för
att torka mat.Ställ in temperaturen 20-40 °C lägre än för
under-/övervärme.
Pizza/Paj
För ugnsbakning på en nivå av rätter som kräver mer intensiv bryning och som ska ha knaprig botten. Ställ in temperaturen 20-40 °C lägre än för över-/undervärme.
Lågtemperaturstekning
För tillredning av möra, saftiga stekar.
Över-/Undervärme
För bakning och stekning på en ugnsnivå.
Fryst Mat
För att tillaga snabbmat som pommes frites, klyftpotatis
och vårrullar så att de blir knapriga.
Varmluftsgrillning
För stekning på en ugnsnivå av större stycken kött eller fågel med ben. Även för att göra gratänger och bryna.
Max Grill
För grillning av tunna livsmedel i stora mängder och för
rostning av bröd.
Min Grill
För att grilla tunna matvaror och rosta bröd.
Varmhållning
För varmhållning av maträtter.
Progress 11
Ugnsfunktion
Program
Upptining
Den här funktionen kan användas för att tina frysta livsmedel, som grönsaker och frukt. Upptiningstiden beror på
mängden och storleken på det frysta livsmedlet.
Undervärme
För bakning av kakor med knaprig botten och för att torka
mat.
ECO stekning
När du använder den här funktionen under tillagning optimeras energiförbrukningen. För mer information om rekommenderade inställningar, se tillagningstabellerna med
motsvarande funktion (Turbogrillning).
Ångrengöring
För att göra rent ugnens insida med ånga.
Lampan kan släckas
automatiskt vid en temperatur
under 60 °C med vissa
ugnsfunktioner.
Ställa in ugnsfunktionen
1. Aktivera produkten med .
På displayen visas den inställda
temperaturen, symbolen och numret för
ugnsfunktionen.
2. Tryck på
eller
för att ställa in en
ugnsfunktion.
3. Tryck på
, annars startar produkten
automatiskt efter fem sekunder.
Om du aktiverar produkten och
inte ställer in en ugnsfunktion
eller ett program avaktiveras
produkten automatiskt efter 20
sekunder.
Ändra temperaturen
Tryck på
eller
för att ändra
temperaturen i steg om 5 °C.
När produkten nått angiven temperatur
hörs en signal tre gånger och
uppvärmningslampan släcks.
Kontrollera temperaturen
Du kan kontrollera temperaturen i
produkten när funktionen eller programmet
körs.
1. Tryck på
.
Temperatur-/tiddisplayen visar
temperaturen i produkten.
Om du vill ändra ugnstemperaturen trycker
en gång till och använder
eller
du på
.
2. Tryck på
för att gå tillbaka till den
angivna temperaturen, annars visas den
automatiskt på displayen efter fem
sekunder.
Funktionen Snabbstart
Ställ inte mat i ugnen när
snabbstartsfunktionen används.
Snabbstartsfunktionen är inte tillgänglig för
varje ugnsfunktion. En ljudsignal hörs om
snabbstartsfunktionen inte är tillgänglig för
den inställda funktionen om fel ton är
aktiverad i "Inställningsmenyn".
Snabbstartsfunktionen förkortar
uppvärmningstiden.
Aktivera funktionen Snabbstart genom att
hålla in
längre än tre sekunder.
12 Progress
Om du sätter på snabbstartfunktionen
blinkar staplarna på displayen
en efter
en och
tänds för att visa att
funktionen är igång.
Matlagning med ånga
Locket till vattenlådan sitter i
kontrollpanelen.
VARNING! Häll inte vatten
direkt i ånggeneratorn!
Använd endast vatten som
vätska. Använd inte filtrerat
(avsaltat) eller destillerat vatten.
1. Tryck på locket för att öppna
vattenlådan.
2. Fyll vattenlådan med 800 ml vatten.
Vattentillförseln räcker i ca 50 minuter.
3. Tryck in vattenlådan i sitt ursprungliga
läge.
4. Aktivera ugnen.
5. Ställ in ångfunktionen (se tabellen för
"Ugnsfunktioner") och temperaturen.
för att ställa in funktionen
6. Tryck på
KOKTID
eller SLUTTID
(se "Ställa
in SLUTTID" eller "Ställa in KOKTID").
Den första ångan syns efter ca 2 minuter.
En ljudsignal hörs när produkten nästan
uppnått inställd temperatur. Signalen hörs
igen vid slutet av tillagningstiden.
7. Tryck på
för att avaktivera
ljudsignalen och produkten.
När ånggeneratorn är tom hörs
en ljudsignal.
Samla upp allt resterande vatten från
ånggeneratorn med svampen när
produkten svalnat. Rengör vid behov
ånggeneratorn med lite ättika. Låt
produkten torka helt med luckan öppen.
KLOCKFUNKTIONER
Tabell över klockfunktioner
Klockfunktion
Tillämpning
TIDTAGNING
För att ställa in uppräkningen som visar hur länge produkten
ska vara påslagen. Denna funktion påverkar inte produktens
funktioner i övrigt.
KLOCKA
Visa klockan. Se "Ställa in klockan" för att ändra tiden.
KOKTID
För att ställa in hur länge produkten ska vara påslagen.
SLUTTID
För att ställa in när produkten ska stängas av. Du kan använda Koktid och Sluttid samtidigt (Tidsfördröjning) om produkten ska slås på och stängas av automatiskt vid en senare tidpunkt.
SET+GO
För att starta produkten när som helst vid ett senare tillfälle
med endast ett tryck på touchkontrollen och alla önskade
inställningar.
Uppräkningstimer
Uppräkningstimern aktiveras inte
om Koktid och Sluttid har ställts
in.
Uppräkningstimern börjar räkna när
produkten börjar värmas upp.
1. Återställ Uppräkningstimern genom att
trycka på .
2. Håll inne
tills displayen visar "00:00"
och tidtagningstimern börjar räkna igen.
Progress 13
Ställa in KOKTID
Ställa in SET + GO
1. Aktivera produkten och ställ in en
ugnsfunktion och temperatur.
2. Tryck på
flera gånger tills displayen
visar .
blinkar på displayen.
3. Använd
eller
för att ställa in
minuterna för KOKTID.
4. Tryck på
för att bekräfta.
eller
för att ställa in
5. Använd
timmarna för KOKTID.
Du kan bara använda SET + GO om
KOKTID har ställts in.
Om du trycker på
eller
när du ställer in KOKTID
övergår produkten till
inställningen för funktionen
SLUTTID.
6. När den inställda tiden har nåtts hörs en
ljudsignal i två minuter.
och tidsinställningen blinkar på
displayen. Produkten stängs av.
7. Tryck på en touch-kontroll eller öppna
ugnsluckan för att stänga av
ljudsignalen.
8. Avaktivera produkten.
Ställa in SLUTTID
1. Aktivera produkten och ställ in en
ugnsfunktion och temperatur.
flera gånger tills displayen
2. Tryck på
visar .
blinkar på displayen.
3. Använd
eller
för att ställa in
SLUTTID och
eller
för att
bekräfta. Först ställer du in minuter och
därefter timmar.
När den inställda tiden gått ut hörs en
ljudsignal i två minuter. Symbolen
och
tidsinställningen blinkar på displayen.
Produkten stängs av.
4. Tryck på en touch-kontroll eller öppna
ugnsluckan för att stänga av
ljudsignalen.
5. Avaktivera produkten.
1. Ställ in en ugnsfunktion (eller program)
och temperatur.
2. Ställ in KOKTID.
3. Tryck på
flera gånger tills
blinkar
på displayen.
4. Tryck på
för att välja funktionen SET
+ GO.
Displayen visar
och
med en lampa.
Denna lampa visar vilken klockfunktion som
är aktiv.
5. Tryck på valfri touch-kontroll (förutom
PÅ/AV) för att starta SET+GOfunktionen.
Ställa in SIGNALUR
Använd SIGNALURET för att ställa in en
nedräkning (högst 2 timmar och 30
minuter). Denna funktion påverkar inte
ugnens funktioner i övrigt. Du kan ställa in
SIGNALURET när som helst, även när
produkten är avstängd.
1. Tryck på .
och "00" blinkar på displayen.
2. Använd
eller
för att ställa in
SIGNALURET. Ställ först in sekunderna,
därefter minuterna och timmarna.
3. Tryck på
, annars startas
SIGNALURET automatiskt efter fem
sekunder.
När den inställda tiden gått ut hörs en
ljudsignal i två minuter samtidigt som 00:00
blinkar på displayen.
och
4. Tryck på en touch-kontroll eller öppna
ugnsluckan för att stänga av
ljudsignalen.
Ställa in funktionen
Tidsfördröjning
KOKTID
och SLUTTID
kan användas
tillammans om produkten ska aktiveras och
stängas av automatiskt vid ett senare
tillfälle. I det här fallet ställer du först in
och därefter
funktionen KOKTID
14 Progress
SLUTTID
(se "Ställa in KOKTID" och
"Ställa in SLUTTID").
När funktionen Tidsfördröjning
aktiveras visas en statisk symbol
för ugnsfunktionen på displayen,
med en punkt och .
Punkten visar vilken
klockfunktion som är aktiverad
på displayen för klockan/
restvärmen.
AUTOMATISKA PROGRAM
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Använd ett automatiskt program eller
recept när du inte har kunskap om eller
erfarenhet av hur man tillagar en rätt.
Displayen visar ugnsnivå och förinställda
tillagningstider för alla automatiska
program.
Automatiska program
Programnummer
Programnamn
1
GRÖNSAKER, TRADITIONELLA
2
POTATISGRATÄNG
3
LANTBRÖD
4
BULLAR
5
FISK
6
POCHERADE FISK (FORELL)
7
PLOMMONKNYTEN
8
KALVLÄGG
9
RIS
10
LASAGNE
11
JÄSNING AV DEG
12
BRÄSERAT KÖTT
13
GRISSTEK
14
KALVSTEK
15
LAMMSTEK
16
VILTSTEK
17
HEL KYCKLING
18
PIZZA
Progress 15
Programnummer
Programnamn
19
QUICHE LORRAINE
20
CITRONTÅRTA
21
CHEESECAKE
22
CANNELLONI
23
KAKMIX
24
SNABBPIZZA
25
HALVFABRIKAT POTATIS
Automatiska program
1. Aktivera produkten.
.
2. Tryck på
Displayen visar
och numret för det
automatiska programmet.
3. Tryck på
eller
för att välja det
automatiska programmet.
eller vänta i fem sekunder
4. Tryck på
tills produkten sätts igång automatiskt.
5. När den inställda tiden har nåtts hörs en
ljudsignal i två minuter. Symbolen
blinkar.
Produkten stängs av.
6. Tryck på en touch-kontroll eller öppna
ugnsluckan för att stänga av
ljudsignalen.
Automatiska program med
viktinmatning
1. Aktivera produkten.
.
2. Tryck på
3. Tryck på
eller
för att ställa in
vikten för programmet.
På displayen visas: tillagningstid, symbolen
för koktid , en standardvikt, en måttenhet
(kg, g).
4. Tryck på
, annars sparas
inställningarna automatiskt efter fem
sekunder.
Produkten aktiveras.
5. Du kan ändra standardvikten med
eller
. Tryck på
.
6. När den inställda tiden har nåtts hörs en
ljudsignal i två minuter.
blinkar.
Produkten stängs av.
7. Tryck på en touch-kontroll eller öppna
ugnsluckan för att stänga av
ljudsignalen.
Om du ställer in köttets vikt beräknar
produkten tillagningstiden.
ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Matlagningstermometer
Två temperaturer måste ställas in:
ugnstemperaturen och kärntemperaturen.
Matlagningstermometern mäter
innertemperaturen när köttbitar tillagas. När
köttet har nått den inställda temperaturen
stängs produkten av.
FÖRSIKTIGHET! Använd
endast matlagningstermometern
som medföljer eller de rätta
reservdelarna.
16 Progress
Matlagningstermometern måste
sitta kvar i köttet och i uttaget
under tillagningen.
1. Aktivera produkten.
2. Sätt i matlagningstermometerns spets
(med
på skaftet) i mitten av köttet.
3. Sätt i matlagningstermometerns kontakt
i uttaget framtill på produkten.
Medan produkten beräknar den ungefärliga
koktiden visas uppräkningstiden på
displayen. När den första beräkningen är
klar visas den ungefärliga varaktigheten för
koktiden på displayen.
Produkten fortsätter att beräkna koktiden
under tillagningen. Displayen uppdateras i
intervaller med nya värden för koktiden.
När du lagar mat med
matlagningstermometern kan du
ändra temperaturen som visas
på displayen. Efter att du har
satt i matlagningstermometern i
sitt uttag och ställt in en
ugnsfunktion och temperatur,
visar displayen den aktuella
innertemperaturen.
upprepade gånger
Tryck på
för att se tre andra
temperaturer:
• den inställda
innertemperaturen
• den aktuella
ugnstemperaturen
• den aktuella
innertemperaturen.
och den
På displayen visas en blinkande
standardinställda innertemperaturen.
Temperaturen är 60 °C vid den första
användningen och det senaste inställda
värdet används vid efterföljande tillagningar.
När du sätter tillbaka
matlagningstermometern i
uttaget stängs inställningarna för
klockfunktionerna av.
4. Tryck på
eller
för att ställa in
innertemperaturen.
, annars sparas
5. Tryck på
inställningarna automatiskt efter fem
sekunder.
Du kan endast ställa in
innertemperaturen när
blinkar. Om
visas på
displayen, men inte blinkar,
innan du ställer in
innertemperaturen trycker
du på
och
eller
för att ställa in ett nytt värde.
6. Välj ugnsfunktion och ugnstemperatur.
Displayen visar symbolen för
matlagningstermometern och
uppvärmningssymbolen .
En ljudsignal hörs i två minuter när köttet
uppnått den inställda innertemperaturen
och värdet för innetemperaturen och
blinkar. Produkten stängs av.
7. Tryck på en touch-kontroll för att stänga
av signalen.
8. Dra ut matlagningstermometerns ur
uttaget och ta ut köttet ur produkten.
VARNING! Var försiktig när du
drar ut
matlagningstermometern. Den
är mycket varm. Det finns risk
för att du bränna dig.
Sätta in tillbehör
FÖRSIKTIGHET! Använd inte
långpannan eller den djupa
pannan med funktionen Full
Ånga.
Galler:
Progress 17
För in gallret mellan skenorna på
ugnsstegen och kontrollera att fötterna är
vända nedåt.
Långpanna:
För in långpannan mellan skenorna på
ugnsstegen.
Galler och långpanna tillsammans:
För in långpannan mellan skenorna på
hyllstöden och ugnsgallret på skenorna
ovan och se till att fötterna pekar neråt.
Liten inbuktning upptill ökar
säkerheten. Fördjupningarna ger
också ett tippskydd. Den höga
kanten runt hyllan förhindrar
kokkärlen från att glida ner.
TILLVALSFUNKTIONER
Använda funktionen Mitt
favoritprogram
Använd den här funktionen för att spara
inställningar för din favorittemperatur och tid för en ugnsfunktion eller ett program.
1. Ställ in en ugnsfunktions eller ett
programs temperatur och tid.
2. Håll
nedtryckt i mer än tre sekunder.
En ljudsignal hörs.
3. Avaktivera produkten.
• För att aktivera denna funktion, tryck
på . Produkten aktiverar ditt
favoritprogram.
När funktionen används kan
du ändra tiden och
temperaturen.
• Avaktivera funktionen genom att
trycka på . Produkten avaktiverar ditt
favoritprogram.
Använda barnlåset
Barnlåset förhindrar att produkten
oavsiktligt slås på.
1. För att aktivera funktionen, avaktivera
apparaten med . Ställ inte in någon
ugnsfunktion.
2. Håll
och
nedtryckta samtidigt i 2
sekunder.
En ljudsignal hörs.
SAFE syns på displayen.
Upprepa steg 2 för att avaktivera barnlåset.
18 Progress
Användning av Knapplåset
Du kan bara aktivera funktionen när
produkten är påslagen.
Loc syns på displayen.
Upprepa steg 3 för att avaktivera
Knapplåset.
Du kan stänga av produkten när
Funktionslåset är på. Om du
stänger av produkten
avaktiveras Funktionslåset.
Funktionslåset förhindrar att ugnsfunktionen
oavsiktligt ändras.
1. Slå på produkten för att aktivera
funktionen.
2. Aktivera en ugnsfunktion eller
inställning.
3. Håll
och
nedtryckta samtidigt i 2
sekunder.
En ljudsignal hörs.
Använda inställningsmenyn
Med inställningsmenyn kan du aktivera eller
avaktivera funktioner i huvudmenyn.
Displayen visar SET och antalet
inställningar.
Beskrivning
Värde att ställa in
1
SET+GO
PÅ/AV (ON/OFF)
2
RESTVÄRMEINDIKATOR
PÅ/AV (ON/OFF)
3
KNAPPLJUD1)
KLICK/PIP/AV
4
FELTON
PÅ/AV (ON/OFF)
5
SERVICEMENY
-
6
ÅTERSTÄLL INSTÄLLNINGAR
JA/NEJ
1) Det går inte att inaktivera tonen för på/av-touchkontrollen.
1. När apparaten har aktiverats, tryck på
, tryck på den igen och håll nere i tre
sekunder.
Displayen visar "SET1" och "1" blinkar.
2. Tryck på
eller
för att välja
inställning.
3. Tryck på
.
4. Tryck på
eller
för att ändra
värdet för inställningen.
5. Tryck på
.
För att lämna inställningsmenyn, tryck på
eller tryck och håll nere
.
Säkerhetsavstängning
Av säkerhetsskäl stängs produkten av
automatiskt efter en tid om en ugnsfunktion
är igång och du inte ändrar några
inställningar.
Temperatur (°C)
Avstängningstid
(tim)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 230
5.5
När den automatiska avstängningen
aktiverats trycker du på en touch-kontroll
för att aktivera produkten igen.
Den automatiska avstängningen
fungerar inte med funktionerna:
matlagningstermometer, Lampa,
Lågtemperaturtillagning, Koktid,
Sluttid, Tidsfördröjning.
Ljusstyrka i display
Det finns två lägen för ljusstyrkan i
displayen:
Progress 19
• Natt - när produkten avaktiverats är
ljusstyrkan på displayen lägre mellan kl.
22.00 och 06.00.
• Dag:
– när produkten är aktiverad.
– om du trycker på en touch-kontroll
när nattläget är på (förutom PÅ/AV)
återgår displayen till dagsljusstyrkan
de kommande 10 sekunderna.
– om produkten avaktiverats och du
ställer in Signalur. När funktionen för
signaluret stängs av återgår
displayen till rätt ljusstyrka.
Kylfläkt
När produkten är på, aktiveras fläkten
automatiskt för att hålla ugnsytorna svala.
Om du stänger av ugnen fortsätter fläkten
att gå tills ugnen har svalnat.
TRICKS OCH TIPS
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Temperaturerna och
gräddningstiderna i tabellerna är
endast riktvärden. De beror på
recepten samt på
ingrediensernas kvalitet och
mängd.
Koka med ånga
• Använd bara kokkärl som är värme- och
korrosionsresistenta eller ugnsformar av
kromstål (endast för vissa modeller).
• Rätt ugnsnivåer finns i tabellen nedan.
Räkna ugnsnivåerna nerifrån och upp.
• Tillsätt vatten vid behov när du lagar mat
i mer än 30 minuter eller när du tillagar
stora mängder mat.
• Placera livsmedlen i rätt kokkärl och sätt
dem på ugnsnivåerna. Se till att det är
lite mellanrum mellan ugnsnivåerna så
att ånga kan cirkulera runt varje kokkärl.
• Töm ut vattnet ur vattenlådan efter varje
användningstillfälle genom att ansluta
slangar och ånggenerator. Se kapitlet
"Underhåll och rengöring".
• Tabellerna innehåller uppgifter om
vanliga maträtter.
• Påbörja matlagningen med kall produkt
om inte uppgifterna i tabellerna är
annorlunda.
• Använd ett recept som är nästan
likadant om du inte kan hitta
inställningarna för ditt recept.
• När du lagar ris, använd förhållandet
1,5 : 1 – 2 : 1 vatten till ris eftersom ris
absorberar vatten.
Tabell för ångvatten
Tid (min)
Vatten i vattenlådan i (ml)
15 - 20
300
30 - 40
600
50 - 60
800
Ånga / ECO Ånga
VARNING! Öppna inte
produktens lucka när funktionen
är igång. Det finns risk för att du
bränner dig.
Funktionen är lämplig för alla typer av mat,
färsk såväl som fryst. Den kan användas för
att tillaga, värma, upptina, pochera eller
förvälla grönsaker, kött, fisk, pasta, ris,
majs, gryn och ägg.
Du kan tillaga en hel meny på en enda
gång. För att tillaga varje rätt korrekt
20 Progress
använder du dem med tillagningstider som
är ungefär samma. Tillsätt den största
mängden vatten som behövs för någon av
rätterna i menyn. Lägg rätterna i rätt kokkärl
och sedan på ugnsgallren. Justera
avståndet mellan kokkärlen så att ångan
kan cirkulera.
• Med denna funktion kan du sterilisera
behållare (t.ex. nappflaskor).
• Placera de rena behållarna i mitten av
gallret på den första nivån. Se till att
öppningen är vänd lite snett nedåt.
• Fyll på maximal mängd vatten i lådan
och ställ in tiden på 40 minuter.
Sterilisering
Grönsaker
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Vatten
i vattenlådan i
(ml)
Kronärtskockor
96
50 - 60
2
800
Aubergine
96
15 - 25
2
450
Blomkål, hel
96
35 - 45
2
600
Blomkål, buketter
96
25 - 30
2
500
Broccoli, hel
96
30 - 40
2
550
Broccoli, buketter
96
20 - 25
2
400
Svamp, skivor
96
15 - 20
2
400
Ärtor
96
20 - 25
2
450
Fänkål
96
35 - 45
2
600
Morötter
96
35 - 45
2
600
Kålrabbi,
strimlor
96
30 - 40
2
550
Paprika,
strimlor
96
20 - 25
2
400
Purjolök, ringar
96
25 - 35
2
500
Gröna bönor
96
35 - 45
2
550
Småbladig
bukettsallad,
buketter
96
20 - 25
2
450
Brysselkål
96
30 - 40
2
550
Progress 21
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Vatten
i vattenlådan i
(ml)
Rödbeta
96
70 - 90
2
800 +
400
Svartrot
96
35 - 45
2
600
Selleri, tärnad
96
25 - 35
2
500
Sparris, grön
96
25 - 35
2
500
Sparris, vit
96
35 - 45
2
600
Spenat
96
15
2
350
Skalade tomater
96
15
2
350
Brytbönor
96
30 - 40
2
500
Savoykål
96
20 - 25
2
400
Zucchini, skivor
96
15 - 20
2
350
Smårätter / tillbehör
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Vatten i vattenlådan i
(ml)
Jästdumplingar, Germknödel
96
30 - 40
2
600
Potatisdumplingar
96
35 - 45
2
600
Oskalade
potatisar,
medelstora
96
45 - 55
2
750
Ris (vatten/
ris-mångd
1,5:1)
96
35 - 40
2
600
Kokad potatis, fjärdedelar
96
35 - 40
2
600
Bröddumpling
96
35 - 45
2
600
22 Progress
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Vatten i vattenlådan i
(ml)
Tagliatelle,
färsk
96
20 - 25
2
450
Polenta (vätskeproportion 3:1)
96
45 - 50
2
750
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Vatten i vattenlådan i
(ml)
Forell, ca
250 g
85
30 - 40
2
550
Räkor, färska
85
20 - 25
2
450
Räkor, frusna
85
30 - 40
2
550
Laxkotletter
85
25 - 35
2
500
Laxöring, ca
1 000 g
85
40 - 45
2
600
Musslor
96
20 - 30
2
500
Plattfiskfilé
80
15
2
350
Fisk
Kött
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Vatten i vattenlådan i
(ml)
Kokt skinka 1 000
g
96
55 - 65
2
800 + 150
Kycklingbröst,
pocherat
90
25 - 35
2
500
Kyckling, pocherad 1 000 - 1 200
g
96
60 - 70
2
800 + 150
Kalv-/skinkstek
utan ben, 800 1 000 g
90
80 - 90
2
800 + 300
Kassler, pocherad
90
90 - 110
2
800 + 300
Progress 23
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Vatten i vattenlådan i
(ml)
Tafelspitz (oxkött
långkokt på riktigt
låg värme)
96
110 120
2
800 + 700
Chipolata
80
15 - 20
2
400
Ägg
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Vatten i vattenlådan i
(ml)
Ägg, hårdkokt
96
18 - 21
2
500
Ägg, medelkokt
96
13 - 16
2
450
Ägg, löskokt
96
11 - 12
2
400
Varmluftsgrillning och Ånga
efter varandra
Du kan tillaga kött, grönsaker och tillbehör
ett i taget när du kombinerar funktionerna.
Alla rätter blir klara att serveras samtidigt.
• Använd den här funktionen för att först
steka maten med funktionen Varmluft.
• Lägg de förberedda grönsakerna och
tillbehören i kokkärlet som är lämpligt för
ugnstillagning och sätt sedan in i ugnen
med steken.
• Kyl ner ugnen till en temperatur runt 80
°C. Du kan kyla ner produkten snabbare
genom att öppna ugnsluckan till första
läget i ungefär 15 minuter.
•
• Starta funktionen Ånga. Tillaga allt
tillsammans tills det är klart.
Maximal vattenmängd är 800
ml.
Livsmedel
Turbogrillning (steg ett: kokt kött)
Ånga (steg två: tillsätt grönsaker)
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Engelsk
rostbiff 1
kg
Brysselkål, polenta
180
60 - 70
kött: 1
96
40 - 50
kött: 1
grönsaker: 3
24 Progress
Livsmedel
Turbogrillning (steg ett: kokt kött)
Ånga (steg två: tillsätt grönsaker)
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Grisstek 1
kg,
Potatis,
grönsaker, sås
180
60 - 70
kött: 1
96
30 - 40
kött: 1
grönsaker: 3
Kalvstek
1 kg,
Ris, grönsaker
180
50 - 60
kött: 1
96
30 - 40
kött: 1
grönsaker: 3
Intervallånga Plus
Tillsätt ca 300 ml vatten.
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Pudding/brylépudding i portionsskå-
90
35 - 40
2
Äggstanning 1)
90
30 - 40
2
Terrin 1)
90
40 - 50
2
Tunn fiskfilé
85
15 - 25
2
Tjock fiskfilé
90
25 - 35
2
Liten fisk upp till 350
g
90
25 - 35
2
Hel fisk upp till 1 000
g
90
35 - 45
2
lar1)
1) Fortsätt i ytterligare en halvtimme med luckan stängd.
Uppvärmning
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Dumplingar
85
25 - 35
2
Makaronpudding
85
20 - 25
2
Ris
85
20 - 25
2
Maträtter på en tallrik
85
20 - 25
2
Progress 25
Intervallånga
Tillsätt ca 300 ml vatten.
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Grisstek 1 000 g
160 - 180
90 - 100
2
Engelsk rostbiff
1 000 g
180 - 200
60 - 90
2
Kalvstek 1 000 g
180
80 - 90
2
Köttfärslimpa, rå 500
g
180
30 - 40
2
Kassler 600 - 1 000
g (blötlägg i 2 timmar)
160 - 180
60 - 70
2
Kyckling 1 000 g
180 - 200
50 - 60
2
Anka 1500 - 2 000 g
180
70 - 90
2
Gås 3 000 g
170
130 - 170
1
Potatisgratäng
160 - 170
50 - 60
2
Makaronipudding
190
40 - 50
2
Lasagne
180
45 - 55
2
Olika bröd 500 1 000 g
180 - 190
45 - 50
2
Bullar 40 - 60 g
180 - 210
30 - 40
2
Förgräddade bullar
200
20 - 30
2
Förgräddade baguetter 40 - 50 g
200
20 - 30
2
Förgräddade baguetter 40 - 50 g,
djupfrysta
200
25 - 35
2
Gräddning
• Din ugn kan ha andra bak-/
stekegenskaper än din gamla. Anpassa
dina vanliga inställningar (temperatur,
tider) och placeringen av plåtar och
galler till värdena i tabellerna.
• Tillverkaren rekommenderar att du
använder den lägre temperaturen första
gången.
• Om du inte kan hitta inställningarna för
ett speciellt recept, leta efter ett recept
som är nästan likadant.
• Du kan förlänga gräddningstiden med
10–15 minuter om du bakar på mer än
en nivå.
• Bakverk vid olika nivåer blir först inte
alltid lika bruna. Om detta händer ska du
inte ändra temperaturinställningen.
Skillnaden jämnar ut sig under
bakningen.
26 Progress
• För att utnyttja eftervärmen kan du, vid
längre gräddningstider, stänga av ugnen
cirka 10 minuter innan baktiden gått ut.
När du tillagar frysta livsmedel kan plåtarna i
ugnen slå sig. När plåtarna kallnar igen
återtar de sin normala form.
Tips för bakning
Bakresultat
Möjlig orsak
Lösning
Kakans botten är inte tillräckligt gräddad.
Ugnsnivån är fel.
Ställ kakan på en lägre ugnsnivå.
Kakan faller ihop och blir degig, klumpig eller får vattenränder.
Ugnstemperaturen är för
hög.
Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en något lägre
ugnstemperatur.
Kakan faller ihop och blir degig, klumpig eller får vattenränder.
För kort gräddningstid.
Förläng gräddningstiden. Du
kan inte minska gräddningstiden genom att höja
temperaturen.
Kakan faller ihop och blir degig, klumpig eller får vattenränder.
Det finns för mycket vätska i
degen.
Använd mindre vätska. Var
försiktig med blandningstiderna, framför allt vid användning av en köksmaskin.
Kakan är för torr.
Ugnstemperaturen är för låg.
Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en högre ugnstemperatur.
Kakan är för torr.
För lång gräddningstid.
Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en kortare gräddningstid.
Kakan blir ojämnt brun.
Ugnstemperaturen är för hög
och gräddningstiden är för
kort.
Ställ in en lägre ugnstemperatur och en längre gräddningstid.
Kakan blir ojämnt brun.
Degen är ojämnt fördelad.
Fördela degen jämnt på bakplåten.
Kakan blir inte klar med den
inställda tiden.
Ugnstemperaturen är för låg.
Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en något högre
ugnstemperatur.
Bakning på en nivå:
Bakverk i formar
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Tysk ringkaka/
franskt briochebröd
Varmluft
150 - 160
50 - 70
1
Progress 27
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Madeirakaka/
fruktkaka
Varmluft
140 - 160
70 - 90
1
Fatless sponge
cake/lätt sockerkaka utan fett
Varmluft
140 - 150
35 - 50
2
Fatless sponge
cake/lätt sockerkaka utan fett
Över-/Undervärme
160
35 - 50
2
Tårtbotten av
mördeg
Varmluft
170 - 1801)
10 - 25
2
Tårtbotten av
sockerkaka
Varmluft
150 - 170
20 - 25
2
Apple pie / Äppelpaj (2 formar
Ø 20 cm, diagonalt placerade)
Varmluft
160
60 - 90
2
Apple pie / Äppelpaj (2 formar
Ø 20 cm, diagonalt placerade)
Över-/Undervärme
180
70 - 90
1
Cheesecake
Över-/Undervärme
170 - 190
60 - 90
1
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Vetefläta/krans
Över-/Undervärme
170 - 190
30 - 40
3
Tyskt julbröd
Över-/Undervärme
160 - 1801)
50 - 70
2
Bröd (rågbröd):
1. Första delen av
gräddningen.
2. Andra delen av
gräddningen.
Över-/Undervärme
1. 2301)
2. 160 - 180
1. 20
2. 30 - 60
1
1) Förvärm ugnen.
Bakverk på plåtar
28 Progress
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Petit-chouer/
bakelser
Över-/Undervärme
190 - 2101)
20 - 35
3
Rulltårta
Över-/Undervärme
180 - 2001)
10 - 20
3
Vetelängd med
strössel
Varmluft
150 - 160
20 - 40
3
Smörkakor/
sockerkringlor
Över-/Undervärme
190 - 2101)
20 - 30
3
Fruktkaka (på
jästdeg/socker-
Varmluft
150
35 - 55
3
Över-/Undervärme
170
35 - 55
3
Fruktkaka av
mördeg
Varmluft
160 - 170
40 - 80
3
Jästkaka med
känslig fyllning
(t.ex. kvarg,
grädde, kräm)
Över-/Undervärme
160 - 1801)
40 - 80
3
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Mördegskakor,
kex
Varmluft
150 - 160
10 - 20
3
Short bread/
mördegskaka/
mördegsremsor
Varmluft
140
20 - 35
3
Short bread/
mördegskaka/
mördegsremsor
Över-/Undervärme
1601)
20 - 30
3
Småkakor av
sockerkaksdeg
Varmluft
150 - 160
15 - 20
3
kaksdeg) 2)
Fruktkaka (på
jästdeg/sockerkaksdeg) 2)
1) Förvärm ugnen.
2) Använd en långpanna.
Småkakor
Progress 29
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Bakverk med
äggvita/
maränger
Varmluft
80 - 100
120 - 150
3
Mandelbiskvier
Varmluft
100 - 120
30 - 50
3
Småkakor av
jästdeg
Varmluft
150 - 160
20 - 40
3
Smördegskakor
Varmluft
170 - 1801)
20 - 30
3
Bullar
Varmluft
1601)
10 - 25
3
Bullar
Över-/Undervärme
190 - 2101)
10 - 25
3
Small cakes /
Muffins (20
stycken/plåt)
Varmluft
1501)
20 - 35
3
Small cakes /
Muffins (20
stycken/plåt)
Över-/Undervärme
1701)
20 - 30
3
1) Förvärm ugnen.
Puddingar och gratänger
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Makaronipudding
Över-/Undervärme
180 - 200
45 - 60
1
Lasagne
Över-/Undervärme
180 - 200
25 - 40
1
Grönsaksgra-
Varmluftsgratinering
160 - 170
15 - 30
1
täng1)
Ostbaguetter
Varmluft
160 - 170
15 - 30
1
Söta puddingar
Över-/Undervärme
180 - 200
40 - 60
1
Fiskpudding
Över-/Undervärme
180 - 200
30 - 60
1
Fyllda grönsaker
Varmluft
160 - 170
30 - 60
1
1) Förvärm ugnen.
30 Progress
Varmluft Med Fukt
Livsmedel
Typ av mat
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Makaronipudding
180 - 200
45 - 60
2
Lasagne
180 - 200
45 - 60
2
Potatisgratäng
190 - 210
55 - 80
2
Desserter
180 - 200
45 - 60
2
Kaka i ringform, mjuk kaka
160 - 170
50 - 70
1
Vetefläta/krans
170 - 190
40 - 50
2
Vetelängd med strössel
160 - 170
20 - 40
3
Småkakor av jästdeg
160 - 170
20 - 40
2
Bakning på flera nivåer
Använd funktionen Varmluft.
Bakverk på plåtar
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Petit-chouer/
bakelser
160 - 1801)
Smuldegspaj
150 - 160
Falsnivå
2 positioner
3 positioner
25 - 45
1/4
-
30 - 45
1/4
-
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Mördegskakor,
kex
150 - 160
Short bread /
mördegskaka /
mördegsremsor
1) Förvärm ugnen.
Småkakor/small cakes/bakelser/bullar
Livsmedel
2 positioner
3 positioner
20 - 40
1/4
1/3/5
140
25 - 45
1/4
1/3/5
Småkakor av
sockerkaksdeg
160 - 170
25 - 40
1/4
-
Bakverk med
äggvita, maränger
80 - 100
130 - 170
1/4
-
Mandelbiskvier
100 - 120
40 - 80
1/4
-
Progress 31
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Småkakor av
jästdeg
160 - 170
Smördegskakor
Falsnivå
2 positioner
3 positioner
30 - 60
1/4
-
170 - 1801)
30 - 50
1/4
-
Bullar
180
20 - 30
1/4
-
Small cakes /
Muffins (20
stycken/plåt)
1501)
23 - 40
1/4
-
1) Förvärm ugnen.
Lågtemperaturtillagning
Använd den här funktionen för att tillaga
bitar av mört magert kött och fisk med
kärntemperaturer på högst 65 °C. Den här
funktionen kan inte användas för recept
som grytstek eller fet fläskstek. Du kan
använda matlagningstermometern för att
säkerställa att köttet har rätt kärntemperatur
(se tabellen för matlagningstermometern).
Under de första 10 minuterna kan du ställa
in en ugnstemperatur mellan 80 °C och 150
°C. Normaltemperatur är 90 °C. När
temperaturen ställts in fortsätter ugnen att
tillaga på 80 °C. Använd inte den här
funktionen för fågel.
Tillaga alltid utan lock när du
använder den här funktionen.
1. Bryn köttet i het stekpanna i 1 - 2
minuter på varje sida.
2. Sätt in köttet i den heta stekpannan i
ugnen på ugnsgallret.
3. Sätt matlagningstermometern i köttet.
4. Välj Lågtemperaturstekning och ställ in
rätt slutinnertemperatur.
Livsmedel
Mängd
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Engelsk rostbiff
1000 - 1 500 g
120
120 - 150
1
Oxfilé
1000 - 1 500 g
120
90 - 150
3
Kalvstek
1000 - 1 500 g
120
120 - 150
1
Stekar
200 - 300 g
120
20 - 40
3
Pizza/Paj
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Pizza (tunn botten)
200 - 2301)2)
15 - 20
2
Pizza (med många
ingredienser)
180 - 200
20 - 30
2
Paj
180 - 200
40 - 55
1
32 Progress
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Ugnsbakad spenat
160 - 180
45 - 60
1
Quiche Lorraine
170 - 190
45 - 55
1
Schweizisk ostpaj
170 - 190
45 - 55
1
Cheesecake
140 - 160
60 - 90
1
Äppelkaka, täckt
150 - 170
50 - 60
1
Grönsakspaj
160 - 180
50 - 60
1
Osyrat bröd
2301)
10 - 20
2
Smördegskakor
160 - 1801)
45 - 55
2
Flammekuchen (pizzaliknande rätt från
Alsace)
2301)
12 - 20
2
Piroger
180 - 2001)
15 - 25
2
1) Förvärm ugnen.
2) Använd en långpanna.
Stekning
• Använd värmebeständiga ugnsformar
(se tillverkarens bruksanvisning).
• Du kan steka stora stekar direkt i den
djupa långpannan (i förekommande fall)
eller på gallret ovanför den djupa
långpannan.
• Stek magert kött i stekgrytan med lock.
Det gör att köttet blir saftigare.
• Alla typer av kött som ska ha en stekyta
kan stekas i en stekgryta utan lock.
• Vi rekommenderar att kött och fisk som
steks i produkten väger minst 1 kg.
• För att förhindra att köttsaft som tränger
ut bränner fast kan du tillsätta lite vätska
i långpannan.
• Vänd steken vid behov (efter 1/2 - 2/3 av
stektiden).
• Ös stora stekar samt fågel med deras
egen saft flera gånger under stekningen.
Därigenom blir resultatet bättre.
• Stäng av ugnen ca. 10 minuter före
stektidens slut och utnyttja eftervärmen.
Stektabeller
Nötkött
Livsmedel
Mängd
Funktion
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Grytstek
1 - 1,5 kg
Över-/
Undervärme
230
120 - 150
1
Engelsk rostbiff
eller filé: röd
per cm
höjd
Varmluftsgrillning
190 - 2001)
5-6
1
Progress 33
Livsmedel
Mängd
Funktion
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Engelsk rostbiff
eller filé: Rosa
per cm
höjd
Varmluftsgrillning
180 - 1901)
6-8
1
Engelsk rostbiff
eller filé: välstekt
per cm
höjd
Varmluftsgrillning
170 - 1801)
8 - 10
1
Livsmedel
Vikt (kg)
Funktion
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Bog/hals/skinkstek
1 - 1.5
Varmluftsgrillning
160 - 180
90 - 120
1
Kotlett/
revbensspjäll
1 - 1.5
Varmluftsgrillning
170 - 180
60 - 90
1
Köttfärslimpa
0.75 - 1
Varmluftsgrillning
160 - 170
50 - 60
1
Fläsklägg (lagad i förväg)
0.75 - 1
Varmluftsgrillning
150 - 170
90 - 120
1
1) Förvärm ugnen.
Fläsk
Kalv
Livsmedel
Vikt (kg)
Funktion
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Kalvstek
1
Varmluftsgrillning
160 - 180
90 - 120
1
Kalvlägg
1.5 - 2
Varmluftsgrillning
160 - 180
120 - 150
1
Livsmedel
Vikt (kg)
Funktion
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Lammstek
med ben/
lammstek
1 - 1.5
Varmluftsgrillning
150 - 170
100 - 120
1
Lammsadel
1 - 1.5
Varmluftsgrillning
160 - 180
40 - 60
1
Lamm
34 Progress
Vilt
Livsmedel
Vikt (kg)
Funktion
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Harsadel/
harstek med
ben
upp till 1
Över-/
Undervärme
2301)
30 - 40
1
Rådjurssadel, hjortsadel
1.5 - 2
Över-/
Undervärme
210 - 220
35 - 40
1
Bog
1.5 - 2
Över-/
Undervärme
180 - 200
60 - 90
1
Livsmedel
Vikt (kg)
Funktion
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Bitar av fågel
0,2 - 0,25
var
Varmluftsgrillning
200 - 220
30 - 50
1
Halv kyckling
0,4 - 0,5 var
Varmluftsgrillning
190 - 210
35 - 50
1
Kyckling,
unghöna
1 - 1.5
Varmluftsgrillning
190 - 210
50 - 70
1
Anka
1.5 - 2
Varmluftsgrillning
180 - 200
80 - 100
1
Gås
3.5 - 5
Varmluftsgrillning
160 - 180
120 - 180
1
Kalkon
2.5 - 3.5
Varmluftsgrillning
160 - 180
120 - 150
1
Kalkon
4-6
Varmluftsgrillning
140 - 160
150 - 240
1
Livsmedel
Vikt (kg)
Funktion
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Hel fisk
1 - 1.5
Över-/
Undervärme
210 - 220
40 - 60
1
1) Förvärm ugnen.
Fågel
Fisk (ångkokning)
Min grill
• Grilla alltid med maximal
temperaturinställning.
• Placera gallret på den ugnsnivå som
rekommenderas i grilltabellen.
• Placera alltid plåten som ska fånga upp
fettet på den första ugnsnivån.
• Grilla endast tunna bitar av kött eller fisk.
• Förvärm alltid den tomma ugnen med
grillfunktionerna i 5 minuter.
Progress 35
FÖRSIKTIGHET! Grilla alltid
med stängd ugnslucka.
Min grill
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
1:a sidan
2:a sidan
Rostbiff
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Oxfilé
230
20 - 30
20 - 30
3
Stek av gris
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Stek av kalv
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Stek av lamm
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Hel fisk, 500 1 000 g
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
Max grill
Livsmedel
Tid (min)
Falsnivå
1:a sidan
2:a sidan
Burgers/hamburgare
8 - 10
6-8
4
Fläskfilé
10 - 12
6 - 10
4
Korv
10 - 12
6-8
4
Oxfilé/kalvstek
7 - 10
6-8
4
Toast / rostat bröd
1-3
1-3
5
Varma smörgåsar
6-8
-
4
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Fryst pizza
200 - 220
15 - 25
2
Fryst panpizza
190 - 210
20 - 25
2
Kyld pizza
210 - 230
13 - 25
2
Fryst portionspizza
180 - 200
15 - 30
2
Pommes Frites, tunn
200 - 220
20 - 30
3
Pommes Frites, tjock
200 - 220
25 - 35
3
Kroketter
220 - 230
20 - 35
3
Riven potatisgräng
210 - 230
20 - 30
3
Fryst mat
36 Progress
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Lasagne/Cannelloni,
kyld
170 - 190
35 - 45
2
Fryst lasagne/
cannelloni
160 - 180
40 - 60
2
Ugnsgratinerad ost
170 - 190
20 - 30
3
Kycklingvingar
190 - 210
20 - 30
2
Frysta färdigrätter
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Fryst Pizza
Över-/Undervärme
enligt tillverkarens anvisningar
enligt tillverkarens anvisningar
3
Pommes
Över/undervärme eller Turbogrill
200 - 220
enligt tillverkarens anvisningar
3
Baguetter
Över-/Undervärme
enligt tillverkarens anvisningar
enligt tillverkarens anvisningar
3
Fruktkaka
Över-/Undervärme
enligt tillverkarens anvisningar
enligt tillverkarens anvisningar
3
Frites1) (300 –
600 g)
1) Vänd pommes fritesen 2 till 3 gånger under tillagningen.
Upptining
• Ta bort förpackningen från maten och
lägg den sedan på en tallrik.
• Använd den första ugnsnivån nerifrån.
• Täck inte över maten med en skål eller
tallrik eftersom det kan förlänga
upptiningstiden.
Livsmedel
Vikt (kg)
Upptiningstid (min)
Efterupptiningstid
(min)
Kommentar
Kyckling
1
100 - 140
20 - 30
Lägg kycklingen på ett upp- och
nervänt tefat på en stor tallrik Vänd
efter halva tiden.
Kött
1
100 - 140
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Kött
0.5
90 - 120
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Forell
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Progress 37
Livsmedel
Vikt (kg)
Upptiningstid (min)
Efterupptiningstid
(min)
Kommentar
Jordgubbar
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Smör
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Grädde
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Vispa grädden medan den fortfarande är något frusen.
Tårta
1.4
60
60
-
Konservering - Undervärme
• Använd enbart, på marknaden
tillgängliga, konserveringsburkar av
samma mått.
• Använd inte glas med skruvlock och
bajonettförslutning eller metallburkar.
• Använd första nivån från botten för
ändamålet.
• Sätt inte mer än sex enliters burkar på
plåten.
• Fyll upp burkarna med lika mycket i varje
och förslut med ett klämlock.
• Burkarna får inte röra vid varandra.
• Häll ca. 1/2 liter vatten i bakplåten så att
det blir tillräckligt fuktigt i ugnen.
• När vätskan i burkarna börjar sjuda (efter
ca 35 - 60 minuter med enlitersburkarna)
stänger du av ugnen eller sänker
temperaturen till 100 °C (se tabellen).
Torkad frukt
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsatt tillagningstid på 100 °C
(min.)
Jordgubbar/blåbär/
hallon/mogna krusbär
160 - 170
35 - 45
-
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsatt tillagningstid på 100 °C
(min.)
Päron/kvitten/plommon
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsatt tillagningstid på 100 °C
(min.)
Morötter 1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Gurka
160 - 170
50 - 60
-
Stenfrukt
Grönsaker
38 Progress
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsatt tillagningstid på 100 °C
(min.)
Blandade inlagda
grönsaker
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kålrabbi/ärtor/sparris
160 - 170
50 - 60
15 - 20
1) Låt stå i ugnen efter att den har stängts av.
Torkning - Varmluft
• Täck smorda plåtar med
bakplåtspapper.
• För bättre resultat, stanna ugnen efter
halva torktiden, öppna luckan och låt det
svalna över natten för att fullfölja
torkningen.
Grönsaker
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Bönor
60 - 70
Pepparfrukter
Falsnivå
1 position
2 positioner
6-8
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
Soppgrönsaker
60 - 70
5-6
3
1/4
Svamp
50 - 60
6-8
3
1/4
Örter
40 - 50
2-3
3
1/4
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Falsnivå
1 position
2 positioner
Plommon
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Aprikoser
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Äppelskivor
60 - 70
6-8
3
1/4
Päron
60 - 70
6-9
3
1/4
Frukt
Tabell matlagningstermometer
Nötkött
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Högrev/oxfilé: röd
45 - 50
Högrev/oxfilé: rosa
60 - 65
Högrev/oxfilé: välstekt
70 - 75
Progress 39
Fläsk
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Bog/hals/skinkstek
80 - 82
Kotlett, rökt kassler
75 - 80
Köttfärslimpa
75 - 80
Kalv
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Kalvstek
75 - 80
Kalvlägg
85 - 90
Får/lamm
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Fårbog
80 - 85
Fårsadel
80 - 85
Lammstek/lammstek med ben
70 - 75
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Harsadel
70 - 75
Harbog
70 - 75
Hel hare
70 - 75
Vilt
Rådjurssadel, hjortsadel
70 - 75
Rådjurs-/hjortbog
70 - 75
Fisk
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Lax
65 - 70
Foreller
65 - 70
SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Anmärkningar om rengöring
• Torka av framsidan med en mjuk trasa
och varmt vatten och diskmedel.
• Använd ett rengöringsmedel avsett för
rengöring av metallytor.
• Rengör produkten efter varje
användningstillfälle. Fettansamling eller
andra matrester kan leda till eldsvåda.
Risken är högre för grillpannan.
• Ta bort envis smuts med speciell
ugnsrengöring.
40 Progress
• Rengör alla ugnstillbehör efter varje
användningstillfälle och låt dem torka.
Använd en mjuk duk med varmt vatten
och ett rengöringsmedel.
• Använd inte starka medel, föremål med
skarpa kanter eller diskmaskin vid
rengöring om du har tillbehör i Super
Clean. Det kan skada ytan.
Borttagning av ugnsstegarna
Se till att ugnen har kallnat innan du utför
någon form av underhåll. Det finns risk för
att du bränna dig.
Ta ut ugnsstegarna när produkten ska
rengöras.
1. Dra försiktigt upp ugnsstegarna ur den
främre upphängningen.
1
3
2
2. Dra först ut stegarnas främre del från
sidoväggen.
3. Dra ur stegen från den bakre
upphängningen.
Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
Ångrengöring
Du kan använda funktionen
Sluttid för att fördröja
rengöringsprocedurens start. Se
avsnittet "Ställa in SLUTTIDEN".
Avlägsna den värsta smutsen manuellt.
1. Häll ca 250 ml vatten med 3 matskedar
ättika direkt i ånggeneratorn.
2. Ställ in funktionen Ångrengöring. Se
"Ugnsfunktioner".
På displayen visas koktiden och
standardtemperaturen.
3. Tryck på
för att starta rengöringen.
En ljudsignal hörs när ångrengöringen är
klar. Tryck på en touch-kontroll för att
stänga av signalen.
4. Torka ur produkten med en mjuk trasa.
Avlägsna vattnet från ånggeneratorn
med svampen och torka torrt.
Låt luckan vara öppen i ca 1 timme så att
ugnen kan torka ordentligt.
Ångalstringssystem
FÖRSIKTIGHET! Torka
ånggeneratorn efter varje
användning. Ta bort vattnet med
svampen.
Eventuella kalkrester avlägsnas
bäst med ättiksvatten.
FÖRSIKTIGHET! Kemiska
rengöringsmedel kan skada
emaljen. Följ tillverkarens
instruktioner.
1. Rengör vattenlådan och ånggeneratorn
genom att hälla vatten och
ättiksblandningen (ca 250 ml) genom
vattenlådan in i ånggeneratorn. Vänta
ca 10 minuter.
2. Avlägsna ättiksvattnet med svampen.
3. Häll rent vatten (100 - 200 ml) i
vattenlådan för att skölja ångsystemet.
4. Avlägsna vattnet från ånggeneratorn
med svampen och torka torrt.
5. Låt ugnsluckan stå öppen så att ugnen
torkar ordentligt.
Demontering och montering av
luckan
Du kan ta bort luckan och de inre
glasrutorna för rengöring. Antalet glasrutor
skiljer sig mellan olika modeller.
VARNING! Var försiktig när du
tar bort luckan. Luckan är tung.
1. Öppna luckan helt.
2. Tryck in klämspärrarna (A) på de två
gångjärnen till luckan helt och hållet.
Progress 41
A
A
9. Rengör glasrutorna med vatten och lite
diskmedel. Torka glasrutan noga.
Sätt tillbaka glasrutorna och luckan när du
är klar med rengöringen. Utför stegen ovan
i omvänd ordning. Sätt i det mindre glaset
först och sedan det större.
Byte av lampan
3. Stäng ugnsluckan till den första öppna
positionen (ungefär 70° vinkel ).
4. Håll i luckan med en hand på vardera
sidan och dra ut den i en vinkel uppåt
från produkten.
5. Lägg ner luckan med utsidan neråt på
en mjuk handduk på ett stabilt
underlag. Det hindrar den från att repas.
6. Ta tag i lucklisten (B) på båda sidorna
av luckans övre kant och tryck inåt för
att frigöra klämlåset.
Lägg en tygbit på botten av produktens
innandöme. Detta förhindrar skador på
lampglaset och ugnsutrymmet.
VARNING! Risk för elstötar!
Koppla från säkringen innan du
byter lampan.
Lampan och lampglaset kan
vara varma.
1. Avaktivera produkten.
2. Ta ut säkringarna ur säkringsskåpet
eller stäng av huvudströmbrytaren.
2
Övre lampan
B
1. Ta bort lampglaset genom att vrida det
moturs.
1
7. Dra lucklisten framåt för att ta bort den.
8. Håll glasen i överkanten ett i taget och
dra dem uppåt och ut ur skenorna.
2. Ta bort metallringen och rengör
skyddsglaset.
3. Byt ut lampan mot en passande lampa
som tål upp till 300 °C.
4. Sätt dit metallringen på skyddsglaset.
5. Sätt tillbaka lampglaset.
FELSÖKNING
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
42 Progress
Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Det går inte att aktivera eller
använda ugnen.
Ugnen är inte ansluten till
strömförsörjningen eller den
är ansluten på fel sätt.
Kontrollera att ugnen är korrekt ansluten till strömförsörjningen (se kopplingsschemat
om tillgängligt).
Ugnen värms inte upp.
Ugnen är avstängd.
Sätt på ugnen.
Ugnen värms inte upp.
Klockan är inte ställd.
Ställ klockan.
Ugnen värms inte upp.
Nödvändiga inställningar är
inte gjorda.
Kontrollera att rätt inställningar gjorts.
Ugnen värms inte upp.
Automatisk avstängning är
aktiverat.
Se "Automatisk avstängning".
Ugnen värms inte upp.
Barnlåset är aktiverat.
Se "Användning av Barnlåset".
Ugnen värms inte upp.
Säkringen har gått.
Kontrollera om säkringen är
orsaken till felet. Om säkringen går gång på gång, tala
med en kvalificerad elektriker.
Lampan fungerar inte.
Lampan är trasig.
Byt ut lampan.
Displayen visar inte tiden vid
avstängt läge.
Displayen är avstängd.
Tryck på
och
samtidigt för att aktivera displayen
igen.
Matlagningstermometern fungerar inte.
Kontakten till matlagningstermometern är inte rätt isatt i
uttaget.
Sätt in matlagningstermometerns kontakt så långt in i uttaget det går.
Tillagningen av maträtter tar
för lång tid eller går för fort.
Temperaturen är för låg eller
för hög.
Justera vid behov temperaturen. Följ instruktionerna i
manualen.
Ånga och kondens avsätts
på maten och i ugnen.
Du lät maten stå för länge i
ugnen.
Låt inte maträtter stå i ugnen
längre än 15 - 20 minuter efter att tillagningen är klar.
Displayen visar "C2".
Du ville starta upptiningsfunktionen, men du tog inte ut
matlagningstermometern ur
sitt uttag.
Ta bort matlagningstermometerns kontakt ur uttaget.
Progress 43
Problem
Möjlig orsak
Lösning
På displayen visas ett felmeddelande som inte står i tabellen.
Det föreligger ett elektriskt fel.
• Stäng av ugnen via hushållets säkring eller säkerhetsbrytaren i säkringsskåpet och slå på den igen.
• Kontakta kundtjänst om
felmeddelandet visas på
displayen igen.
Tekniska data
Kontakta försäljaren eller en auktoriserad
serviceverkstad om du inte kan avhjälpa
felet.
Information som kundtjänst behöver finns
på typskylten. Typskylten sitter på den yttre
kanten av produktens innanmäte. Avlägsna
inte märkskylten från produktutrymmet.
Vi rekommenderar att du antecknar den här:
Modell (Mod.)
.........................................
PNC (produktnummer)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
INSTALLATION
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
min.
3 mm
Inbyggnad
Enheten för inbyggnad måste
uppfylla stabilitetskraven enligt
DIN 68930.
44 Progress
min.
50 mm
=
=
546 21
min. 550
20
600
548
15
546 21
114
589
594
min. 560
579
min. 550
590
20
548
15
114
min. 560
589
594
579
594
594
5
3
5
3
Progress 45
alternativ 100
max. R1200 mm
130
140
H05VV-F
H05RR-F
min. 1600 mm
90°
2x3,5x25
46 Progress
ENERGIEFFEKTIVITET
Informationsblad och information enligt EU 65-66/2014
Leverantörens namn
Progress
Modellbeskrivning
PBD46100X
Energiindex
106.0
Energiklass
A
Energiförbrukning med en standardrätt, över/undervärme
1.09 kWh/program
Energiförbrukning med en standardrätt, varmluft
0.89 kWh/program
Antal utrymmen
1
Värmekälla
Elektricitet
Ljudstyrka
70 l
Typ av ugn
Inbyggnadsugn
Massa
39.0 kg
EN 60350-1 - Elektriska
matlagningsprodukter för hushållsbruk - Del
1: Områden, ugnar, ångugnar och grillar Funktionsprovning.
Sparar energi
Denna produkt har funktioner
som låter dig spara energi under
vanlig matlagning.
Allmänna tips
Kontrollera att ugnsluckan är ordentligt
stängd när produkten är igång och låt den
vara stängd så mycket som möjligt under
tillagningen.
Använd metalltallrikar för att förbättra
energibesparingen.
Förvärm inte ugnen innan du sätter in
maten.
För matlagning som varar längre än 30
minuter ska ugnstemperaturen minskas till
lägsta möjliga, 3 - 10 minuter innan
matlagningstiden går ut, beroende på
längden på matlagningen. Restvärmen i
ugnen fortsätter laga maten.
Använd restvärmen för att värma annan
mat.
Laga mat med varmluft
När det är möjligt, använd
varmluftsfunktionen för att spara energi.
Restvärme
Om ett program med tidvalet Varaktighet
eller Sluttid aktiveras med vissa
ugnsfunktioner och om tillagningstiden är
längre än 30 minuter, stängs
värmeelementen av automatiskt 10 %
tidigare.
Fläkten och lampan fortsätter att vara
igång.
För varmhållning av mat
Välj lägsta möjliga temperaturinställning för
att använda restvärme och hålla maten
varm. Temperaturen eller indikatorn för
restvärme visas på displayen.
Laga mat med lampan släckt
Släck lampan under tillagningen och sätt
endast på den vid behov.
Avaktivera displayen
Vid behov kan du stänga av displayen helt.
Tryck på
och
samtidigt tills displayen
släcks. Den här åtgärden aktiverar också
produkten.
Progress 47
MILJÖSKYDD
med symbolen med hushållsavfallet.
Lämna in produkten på närmaste
återvinningsstation eller kontakta
kommunkontoret.
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att placera
den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår
miljö och vår hälsa genom att återvinna
avfall från elektriska och elektroniska
produkter. Släng inte produkter märkta
*
www.progress-hausgeraete.de
867316449-B-342016
Download PDF

advertising