Progress | PCN43100X | User manual | Progress PCN43100X Användarmanual

Bruksanvisning
Inbyggnadsugn
PCN43100X
2 Progress
INNEHÅLL
Säkerhetsinformation
2
Säkerhetsföreskrifter
3
Produktbeskrivning
5
Kontrollpanelen
6
Innan maskinen används första gången 8
Daglig användning
8
Klockfunktioner
10
Automatiska program
12
Användning av tillbehör
Tillvalsfunktioner
Tricks och tips
Skötsel och rengöring
Felsökning
Teknisk information
Energieffektivitet
13
14
16
28
30
31
32
Med reservation för ändringar.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och
användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig
för personskador eller skador på egendom som orsakats av
felaktig installation eller användning. Förvara alltid
instruktionerna tillsammans med produkten för framtida bruk.
Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och
uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet
och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande
hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de
risker som är förknippade med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
Håll barn och husdjur borta från produkten när den är igång
eller när den svalnar. Åtkomliga delar är mycket varma.
Om produkten har ett barnlås rekommenderar vi att du
aktiverar det.
Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn
utan tillsyn.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten utan ständig
uppsikt.
Progress 3
Allmän säkerhet
•
•
•
•
•
•
•
•
Endast en behörig person får installera den här produkten
och byta kabel.
Produkten blir varm inuti när den är igång. Vidrör inte
värmeelementen som finns i produkten. Använd alltid
handskar för att ta ut eller sätta in tillbehör eller eldfasta
formar.
Koppla från strömtillförseln före underhåll.
Kontrollera att produkten är avstängd innan du byter lampa
för att undvika risken för elstötar.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.
Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt eller
vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans glasskivor
eftersom dessa kan repa ytan, vilket i sin tur kan leda till att
glaset spricker.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren,
tillverkarens auktoriserade servicerepresentant eller personer
med motsvarande utbildning, för att undvika fara.
För att ta bort ugnsstegarna drar du först ut den främre
delen av ugnsstegen och sedan den bakre delen från
sidoväggarna. Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Installation
VARNING! Endast en behörig
person får installera den här
produkten.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ de installationsinstruktioner som
följer med produkten.
• Produkten är tung, så var alltid försiktig
när du flyttar den. Använd alltid
skyddshandskar.
• Dra aldrig produkten i handtaget.
• Minsta avstånd till andra produkter ska
beaktas.
• Kontrollera att produkten har installerats
under och bredvid stadiga skåp- eller
bänkstommar.
• Produktens sidor måste gränsa till
produkter eller enheter med samma
höjd.
Elektrisk anslutning
VARNING! Risk för brand och
elektriska stötar.
• Alla elektriska anslutningar ska göras av
en behörig elektriker.
• Produkten måste jordas.
• Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I
annat fall, kontakta en elektriker.
4 Progress
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
• Låt inte nätkablar komma i kontakt med
eller komma nära produktens lucka,
speciellt inte när luckan är het.
• Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
sådant sätt att det inte kan tas bort utan
verktyg.
• Anslut stickkontakten till eluttaget endast
i slutet av installationen. Kontrollera att
stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
• Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
• Dra inte i nätkabeln för att koppla bort
produkten från eluttaget. Ta alltid tag i
stickkontakten.
• Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare
och kontaktorer.
• Den elektriska installationen måste ha en
isolationsenhet så att du kan koppla från
produkten från nätet vid alla poler.
Kontaktöppningen på isolationsenheten
måste vara minst 3 mm bred.
• Denna produkt uppfyller kraven enligt
EEG-direktiven.
Använd
VARNING! Risk för skador,
brännskador, elstötar eller
explosion föreligger.
• Använd uteslutande denna produkt för
hushållsbruk.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Se till att ventilationsöppningarna inte är
blockerade.
• Lämna inte produkten utan tillsyn under
användning.
• Stäng av produkten efter varje
användningstillfälle.
• Var försiktig när du öppnar produktens
lucka medan produkten är igång. Het luft
kan strömma ut.
• Använd inte produkten med våta händer
eller när den är i kontakt med vatten.
• Tyng inte ner luckan när den är öppen.
• Använd inte produkten som arbets- eller
avlastningsyta.
• Öppna produktens lucka försiktigt.
Användning av ingredienser som
innehåller alkohol kan producera en
blandning av luft och alkohol.
• Låt inte gnistor eller öppna lågor komma
i kontakt med produkten när du öppnar
luckan.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller på
produkten.
VARNING! Risk för skador på
produkten föreligger.
• För att förhindra skada eller missfärgning
på emaljen:
– sätt inte eldfasta formar eller andra
föremål direkt på produktens botten.
– lägg inte aluminiumfolie direkt på
produktens botten.
– ställ inte hett vatten direkt i den heta
produkten.
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror stå
kvar i produkten efter att tillagningen
är klar.
– var försiktig när du tar bort eller
monterar tillbehör.
• Missfärgning av emaljen påverkar inte
produktens funktion. Det är ingen defekt
enligt garantin.
• Använd en djup form för mjuka kakor.
Fruktjuicer orsakar fläckar som kan vara
permanenta.
• Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
• Ha alltid ugnsluckan stängd under
matlagningen.
• Om apparaten installeras i till exempel
ett skåp, se till att skåpsdörren aldrig är
stängd när apparaten är i drift. Värme
och fukt kan byggas upp bakom en
Progress 5
stängd dörr/lucka och orsaka
efterföljande skador på apparaten,
bostaden eller golvet. Stäng inte luckan
förrän apparaten har svalnat helt efter
användning.
• Rengör inte den katalytiska emaljen (om
tillämpligt) med något slag av
rengöringsmedel.
Inre belysning
• Typen av glödlampa eller halogenlampa
som används för den här produkten är
endast avsedd för hushållsprodukter. Får
ej användas för belysning i hus.
Skötsel och rengöring
VARNING! Det finns risk för
personskador, brand eller
skador på produkten.
• Stäng av produkten och koppla bort den
från eluttaget före underhåll.
• Se till att ugnen har svalnat. Det finns
även risk för att glaspanelerna kan
spricka.
• Byt omedelbart ut luckans glaspaneler
om de är skadade. Kontakta auktoriserat
servicecenter.
• Var försiktig när du tar bort luckan.
Luckan är tung!
• Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
• Kvarblivet fett eller mat i ugnen kan
orsaka brand.
• Rengör ugnen med en fuktig, mjuk trasa.
Använd bara neutrala rengöringsmedel.
Använd inte produkter med slipeffekt,
skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
• Om du använder en ugnsspray ska du
följa säkerhetsanvisningarna på
förpackningen.
VARNING! Risk för elektrisk
stöt.
• Innan du byter lampan ska du koppla ur
produkten från nätuttaget.
• Använd bara lampor med samma
specifikationer.
Avfallshantering
VARNING! Risk för kvävning
eller skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
• Ta bort lucklåset för att hindra att barn
eller djur stängs in inuti produkten.
Underhåll
• Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
• Använd endast originaldelar.
PRODUKTBESKRIVNING
Allmän översikt
1
7
2
3
4
5
4
3
2
1
6
1
2
3
4
5
6
7
Kontrollpanelen
Temperatur-/tidsdisplay
Värmeelement
Ugnslampa
Fläkt
Ugnsstegar, löstagbara
Ugnsnivåer
6 Progress
Tillbehör
Bakplåt
Trådhylla
För kakor och småkakor.
Till kokkärl, bakformar och stekkärl.
KONTROLLPANELEN
Temperatur-/tidsdisplay
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Använd touch-kontrollerna för att manövrera produkten.
1
2
3
4
5
Touchkontroll
Funktion
Beskrivning
-
DISPLAY
Visar ugnens nuvarande inställningar.
PÅ/AV (ON/OFF)
För att aktivera och avaktivera produkten.
FUNKTIONER
För att ställa in en ugnsfunktion eller ett automatiskt
program (endast när produkten är igång).
MITT FAVORITPROGRAM
För att lagra ditt favoritprogram. Använd det för att
få åtkomst till ditt favoritprogram direkt eller när produkten är avstängd.
TEMPERATUR /
SNABBSTART
Om du vill ställa in och se temperaturen i ugnen eller
i matlagningstermometern (i förekommande fall).
Om du håller knappen nedtryckt i tre sekunder sätts
snabbstartsfunktionen PÅ alternativt stängs AV.
Progress 7
Touchkontroll
6
7
8
9
10
11
Funktion
Beskrivning
NED
För att flytta nedåt i menyn.
UPP
För att flytta uppåt i menyn.
RÄTT
För att bekräfta ett val eller inställning.
UGNSLAMPA
För att tända eller släcka ugnslampan.
KLOCKA
För att ställa in klockfunktionerna.
SIGNALUR
För att ställa in Signaluret.
Display
A
B
G
C
F
E
D
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
Symbol för ugnsfunktion
Visning av Temperatur/Klocka
Visning av Klocka/Restvärme/Signalur
Restvärmeindikering
Indikatorer för klockfunktionerna
Uppvärmningsindikator/Snabbstartsindikator
Ugnsfunktionens/programmets nummer
Övriga indikatorer på displayen:
Namn
Symbol
/
/
Beskrivning
Automatiskt program
Du kan välja ett automatiskt program.
Mitt favorit program
Favoritprogrammet körs.
kg/g
Ett automatiskt program med viktinmatning
körs.
tim/min
En klockfunktion körs.
Temperatur / snabbstart
Funktionen körs.
Temperatur
Aktuell temperatur anges.
Temperatur
Du kan ändra temperaturen.
8 Progress
Symbol
Namn
Beskrivning
Belysning
Du stängde av belysningen.
Signalur
Signalursfunktionen körs.
Kontrollampa för uppvärmning
Om du aktiverar en ugnsfunktion visas
staplarna
på displayen. Staplarna visar
att temperaturen i produkten ökar eller
minskar.
När produkten är inställd på en viss
temperatur försvinner staplarna från
displayen.
INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Första rengöring
Ta ut alla tillbehör och flyttbara ugnsstegar
ur produkten.
Se avsnittet "Underhåll och
rengöring".
Rengör produkten innan du använder den
första gången.
Sätt tillbaka tillbehören och de flyttbara
ugnsstegarna på sin ursprungliga plats.
Ställa klockan
Efter den första anslutningen till elnätet
tänds alla displayens symboler i några
sekunder. Under några sekunder därefter
visas programvarans version på displayen.
När programvaruversionen försvinner visas
h och "12:00" på displayen.
eller
för att ställa in
1. Tryck på
timmen.
2. Tryck på
.
3. Tryck på
eller
för att ställa in
minuterna.
4. Tryck på
eller .
Temperatur-/tidsdisplayen visar den nya
tiden.
Ändra tid
Du kan endast ställa om klockan när
produkten är avstängd.
Tryck på .
blinkar på displayen.
Se ”Ställa klockan” för att ställa in en ny tid.
DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Användning av produkten
För att manövrera produkten kan du
använda:
• manuellt läge
• automatiska program
Progress 9
Ugnsfunktioner
Ugnsfunktioner
Program
Varmluft
För att baka på upp till två hyllpositioner samtidigt och för
att torka mat.Ställ in temperaturen 20-40 °C lägre än för
under-/övervärme.
Pizza/paj
För ugnsbakning på en nivå av rätter som kräver mer intensiv bryning och som ska ha knaprig botten. Ställ in temperaturen 20-40 °C lägre än för över-/undervärme.
Lågtemperaturstekning
För tillredning av möra, saftiga stekar.
Över-/Undervärme
Baka och steka mat på en ugnsnivå.
Fryst mat
För att tillaga snabbmat som pommes frites, klyftpotatis
och vårrullar så att de blir knapriga.
Varmluftsgratinering
Steka större köttstycken eller fågel med ben på 1 ugnsnivå.
Även för att göra gratänger och bryna.
Max grill
För grillning av tunna livsmedel i stora mängder och för
rostning av bröd.
Grilla
För att grilla tunna matvaror och rosta bröd.
Varmluft med
fukt
För att spara energi när du bakar och tillagar torrare bakverk. Även för att tillaga kaka i form på en nivå i ugnen.
Denna funktion användes för att definiera energieffektivitetsklass enligt EN50304.
Varmhållning
För varmhållning av maträtter.
Upptining
Den här funktionen kan användas för att tina frysta livsmedel, som grönsaker och frukt. Upptiningstiden beror på
mängden och storleken på det frysta livsmedlet.
Undervärme
För bakning av kakor med knaprig botten och för att torka
mat.
ECO stekning
Med ECO-funktioner kan du optimera energiförbrukningen
under tillagningen. Tillagningstiden måste ställas in först.
För mer information om rekommenderade inställningar, se
tillagningstabellerna med motsvarande funktion.
Ställa in ugnsfunktionen
1. Aktivera produkten med
.
På displayen visas den inställda
temperaturen, symbolen och numret för
ugnsfunktionen.
10 Progress
2. Tryck på
eller
för att ställa in en
ugnsfunktion.
3. Tryck på
, annars startar produkten
automatiskt efter fem sekunder.
Om du aktiverar produkten och
inte ställer in en ugnsfunktion
eller ett program avaktiveras
produkten automatiskt efter 20
sekunder.
Om du vill ändra ugnstemperaturen trycker
du på
en gång till och använder
eller
.
för att gå tillbaka till den
2. Tryck på
angivna temperaturen, annars visas den
automatiskt på displayen efter fem
sekunder.
Funktionen Snabbstart
Ställ inte mat i ugnen när
snabbstartsfunktionen används.
Ändra temperaturen
Tryck på
eller
för att ändra
temperaturen i steg om 5 °C.
När produkten nått angiven temperatur
hörs en signal tre gånger och
uppvärmningslampan släcks.
Snabbstartsfunktionen är inte tillgänglig för
varje ugnsfunktion. En ljudsignal hörs om
snabbstartsfunktionen inte är tillgänglig för
den inställda funktionen om fel ton är
aktiverad i "Inställningsmenyn".
Kontrollera temperaturen
Snabbstartsfunktionen förkortar
uppvärmningstiden.
Du kan kontrollera temperaturen i
produkten när funktionen eller programmet
körs.
1. Tryck på
.
Temperatur-/tiddisplayen visar
temperaturen i produkten.
Aktivera funktionen Snabbstart genom att
längre än tre sekunder.
hålla in
Om du sätter på snabbstartfunktionen
blinkar staplarna på displayen
en efter
tänds för att visa att
en och
funktionen är igång.
KLOCKFUNKTIONER
Tabell över klockfunktioner
Klockfunktion
Tillämpning
TIDTAGNING
För att ställa in uppräkningen som visar hur länge produkten
ska vara påslagen. Denna funktion påverkar inte produktens
funktioner i övrigt.
KLOCKA
Visa klockan. Se "Ställa in klockan" för att ändra tiden.
KOKTID
För att ställa in hur länge produkten ska vara påslagen.
SLUTTID
För att ställa in när produkten ska stängas av. Du kan använda Koktid och Sluttid samtidigt (Tidsfördröjning) om produkten ska slås på och stängas av automatiskt vid en senare tidpunkt.
SET+GO
För att starta produkten när som helst vid ett senare tillfälle
med endast ett tryck på touchkontrollen och alla önskade
inställningar.
Progress 11
Uppräkningstimer
1. Återställ Uppräkningstimern genom att
trycka på .
2. Håll inne
tills displayen visar "00:00"
och tidtagningstimern börjar räkna igen.
3. Använd
eller
för att ställa in
SLUTTID och
eller
för att
bekräfta. Först ställer du in minuter och
därefter timmar.
När den inställda tiden gått ut hörs en
ljudsignal i två minuter. Symbolen
och
tidsinställningen blinkar på displayen.
Produkten stängs av.
4. Tryck på en touch-kontroll eller öppna
ugnsluckan för att stänga av
ljudsignalen.
5. Avaktivera produkten.
Ställa in KOKTID
Ställa in SET + GO
Uppräkningstimern aktiveras inte
om Koktid och Sluttid har ställts
in.
Uppräkningstimern börjar räkna när
produkten börjar värmas upp.
1. Aktivera produkten och ställ in en
ugnsfunktion och temperatur.
2. Tryck på
flera gånger tills displayen
visar .
blinkar på displayen.
3. Använd
eller
för att ställa in
minuterna för KOKTID.
4. Tryck på
för att bekräfta.
5. Använd
eller
för att ställa in
timmarna för KOKTID.
Om du trycker på
eller
när du ställer in KOKTID
övergår produkten till
inställningen för funktionen
SLUTTID.
6. När den inställda tiden har nåtts hörs en
ljudsignal i två minuter.
och tidsinställningen blinkar på
displayen. Produkten stängs av.
7. Tryck på en touch-kontroll eller öppna
ugnsluckan för att stänga av
ljudsignalen.
8. Avaktivera produkten.
Ställa in SLUTTID
1. Aktivera produkten och ställ in en
ugnsfunktion och temperatur.
2. Tryck på
flera gånger tills displayen
visar .
blinkar på displayen.
Du kan bara använda SET + GO om
KOKTID har ställts in.
1. Ställ in en ugnsfunktion (eller ett
program) och en temperatur (se
avsnitten "Ställa in ugnsfunktionen" och
"Ändring av temperaturen").
2. Ställ in KOKTID (se avsnittet "Ställa in
KOKTID").
3. Tryck på
flera gånger tills
blinkar
på displayen.
för att välja funktionen SET
4. Tryck på
+ GO.
Displayen visar
och
med en lampa.
Denna lampa visar vilken klockfunktion som
är aktiv.
5. Tryck på valfri touch-kontroll (förutom
PÅ/AV) för att starta SET+GOfunktionen.
Ställa in SIGNALUR
Använd SIGNALURET för att ställa in en
nedräkning (högst 2 timmar och 30
minuter). Denna funktion påverkar inte
ugnens funktioner i övrigt. Du kan ställa in
SIGNALURET när som helst, även när
produkten är avstängd.
1. Tryck på
.
12 Progress
och "00" blinkar på displayen.
2. Använd
eller
för att ställa in
SIGNALURET. Ställ först in sekunderna,
därefter minuterna och timmarna.
, annars startas
3. Tryck på
SIGNALURET automatiskt efter fem
sekunder.
När den inställda tiden gått ut hörs en
ljudsignal i två minuter samtidigt som 00:00
och
blinkar på displayen.
4. Tryck på en touch-kontroll eller öppna
ugnsluckan för att stänga av
ljudsignalen.
stängas av automatiskt vid ett senare
tillfälle. I det här fallet ställer du först in
och därefter
funktionen KOKTID
SLUTTID
(se "Ställa in KOKTID" och
"Ställa in SLUTTID").
När funktionen Tidsfördröjning
aktiveras visas en statisk symbol
för ugnsfunktionen på displayen,
med en punkt och .
Punkten visar vilken
klockfunktion som är aktiverad
på displayen för klockan/
restvärmen.
Ställa in funktionen
Tidsfördröjning
KOKTID
och SLUTTID
kan användas
tillammans om produkten ska aktiveras och
AUTOMATISKA PROGRAM
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Det finns 9 olika automatiska program.
Använd ett automatiskt program eller
recept när du inte har kunskap om eller
erfarenhet av hur man tillagar en rätt.
Displayen visar ugnsnivå och förinställda
tillagningstider för alla automatiska
program.
Automatiska program
Programnummer
Programnamn
1
ENGELSK ROSTBIFF
2
GRISSTEK
3
HEL KYCKLING
4
PIZZA
5
MUFFINS
6
QUICHE LORRAINE
7
FRANSKBRÖD
8
POTATISGRATÄNG
9
LASAGNE
Automatiska program
1. Aktivera produkten.
2. Tryck på
.
Progress 13
Displayen visar
och numret för det
automatiska programmet.
3. Tryck på
eller
för att välja det
automatiska programmet.
4. Tryck på
eller vänta i fem sekunder
tills produkten sätts igång automatiskt.
5. När den inställda tiden har nåtts hörs en
ljudsignal i två minuter. Symbolen
blinkar.
Produkten stängs av.
6. Tryck på en touch-kontroll eller öppna
ugnsluckan för att stänga av
ljudsignalen.
Automatiska program med
viktinmatning
Om du ställer in köttets vikt beräknar
produkten tillagningstiden.
2. Tryck på
.
3. Tryck på
eller
för att ställa in
vikten för programmet.
På displayen visas: tillagningstid, symbolen
för koktid , en standardvikt, en måttenhet
(kg, g).
4. Tryck på
, annars sparas
inställningarna automatiskt efter fem
sekunder.
Produkten aktiveras.
5. Du kan ändra standardvikten med
eller
. Tryck på
.
6. När den inställda tiden har nåtts hörs en
blinkar.
ljudsignal i två minuter.
Produkten stängs av.
7. Tryck på en touch-kontroll eller öppna
ugnsluckan för att stänga av
ljudsignalen.
1. Aktivera produkten.
ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Sätta in tillbehör
Galler:
För in gallret mellan skenorna på
ugnsstegen och kontrollera att fötterna är
vända nedåt.
Galler och långpanna tillsammans:
Tryck på långpannan mellan skenorna på
hyllstöden och ugnsgallret på skenorna
ovan.
Långpanna:
Skjut in plåten mellan stegparet på
ugnsnivån.
14 Progress
• Alla tillbehör har små
fördjupningar längst upp på
höger och vänster sida för att
öka säkerheten.
Fördjupningarna ger också
ett tippskydd.
• Den höga kanten runt stegen
är en enhet som förhindrar
att husgeråden halkar ur.
TILLVALSFUNKTIONER
Använda funktionen Mitt
favoritprogram
SAFE syns på displayen.
Upprepa steg 2 för att avaktivera barnlåset.
Använd den här funktionen för att spara
inställningar för din favorittemperatur och tid för en ugnsfunktion eller ett program.
Användning av Knapplåset
1. Ställ in en ugnsfunktions eller ett
programs temperatur och tid.
nedtryckt i mer än tre sekunder.
2. Håll
En ljudsignal hörs.
3. Avaktivera produkten.
• För att aktivera denna funktion, tryck
på . Produkten aktiverar ditt
favoritprogram.
När funktionen används kan
du ändra tiden och
temperaturen.
• Avaktivera funktionen genom att
trycka på . Produkten avaktiverar ditt
favoritprogram.
Använda barnlåset
Barnlåset förhindrar att produkten
oavsiktligt slås på.
1. För att aktivera funktionen, avaktivera
apparaten med . Ställ inte in någon
ugnsfunktion.
2. Håll
och
nedtryckta samtidigt i 2
sekunder.
En ljudsignal hörs.
Du kan bara aktivera funktionen när
produkten är påslagen.
Funktionslåset förhindrar att ugnsfunktionen
oavsiktligt ändras.
1. Slå på produkten för att aktivera
funktionen.
2. Aktivera en ugnsfunktion eller
inställning.
och
nedtryckta samtidigt i 2
3. Håll
sekunder.
En ljudsignal hörs.
Loc syns på displayen.
Upprepa steg 3 för att avaktivera
Knapplåset.
Du kan stänga av produkten när
Funktionslåset är på. Om du
stänger av produkten
avaktiveras Funktionslåset.
Använda inställningsmenyn
Du kan endast ställa in inställningsmenyn
när produkten har avaktiverats.
Med inställningsmenyn kan du aktivera eller
avaktivera funktioner i huvudmenyn.
Displayen visar SET och antalet
inställningar.
Progress 15
Beskrivning
Värde att ställa in
1
SET+GO
PÅ/AV (ON/OFF)
2
RESTVÄRMEINDIKATOR
PÅ/AV (ON/OFF)
3
KNAPPLJUD1)
KLICK/PIP/AV
4
FELTON
PÅ/AV (ON/OFF)
5
SERVICEMENY
-
6
ÅTERSTÄLL INSTÄLLNINGAR
JA/NEJ
1) Det går inte att inaktivera tonen för på/av-touchkontrollen.
1. När apparaten har aktiverats, tryck och
håll nere
i tre sekunder.
Displayen visar "SET1" och "1" blinkar.
eller
för att välja
2. Tryck på
inställning.
3. Tryck på
.
eller
för att ändra
4. Tryck på
värdet för inställningen.
5. Tryck på
.
För att lämna inställningsmenyn, tryck på
eller tryck och håll nere
.
Säkerhetsavstängning
Av säkerhetsskäl stängs produkten av
automatiskt efter en tid om en ugnsfunktion
är igång och du inte ändrar några
inställningar.
Temperatur (°C)
Avstängningstid
(tim)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - max.
1.5
När den automatiska avstängningen
aktiverats trycker du på en touch-kontroll
för att aktivera produkten igen.
Den automatiska avstängningen
fungerar inte med funktionerna:
Lampa, Lågtemperaturtillagning,
Koktid, Sluttid, Tidsfördröjning.
Ljusstyrka i display
Det finns två lägen för ljusstyrkan i
displayen:
• Natt - när produkten avaktiverats är
ljusstyrkan på displayen lägre mellan kl.
22.00 och 06.00.
• Dag:
– när produkten är aktiverad.
– om du trycker på en touch-kontroll
när nattläget är på (förutom PÅ/AV)
återgår displayen till dagsljusstyrkan
de kommande 10 sekunderna.
– om produkten avaktiverats och du
ställer in Signalur. När funktionen för
signaluret stängs av återgår
displayen till rätt ljusstyrka.
Kylfläkt
När produkten är på, aktiveras fläkten
automatiskt för att hålla ugnsytorna svala.
Om du stänger av ugnen fortsätter fläkten
att gå tills ugnen har svalnat.
16 Progress
TRICKS OCH TIPS
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Temperaturerna och
gräddningstiderna i tabellerna är
endast riktvärden. De beror på
recepten samt på
ingrediensernas kvalitet och
mängd.
Gräddning
• Din ugn kan ha andra bak-/
stekegenskaper än din gamla. Anpassa
dina vanliga inställningar (temperatur,
koktider) och placeringen av plåtar och
galler till värdena i tabellerna.
• Tillverkaren rekommenderar att du
använder den lägre temperaturen första
gången.
• Om du inte kan hitta inställningarna för
ett speciellt recept, leta efter ett recept
som är nästan likadant.
• Du kan förlänga gräddningstiden med
10–15 minuter om du bakar på mer än
en nivå.
• Bakverk vid olika nivåer blir först inte
alltid lika bruna. Om detta händer ska du
inte ändra temperaturinställningen.
Skillnaden jämnar ut sig under
bakningen.
• För att utnyttja eftervärmen kan du, vid
längre gräddningstider, stänga av ugnen
cirka 10 minuter innan baktiden gått ut.
När du tillagar frysta livsmedel kan plåtarna i
ugnen slå sig. När plåtarna kallnar igen
återtar de sin normala form.
Tips för bakning
Bakresultat
Möjlig orsak
Lösning
Kakans botten är inte tillräckligt gräddad.
Ugnsnivån är fel.
Ställ kakan på en lägre ugnsnivå.
Kakan faller ihop och blir degig, klumpig eller får vattenränder.
Ugnstemperaturen är för
hög.
Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en något lägre
ugnstemperatur.
Kakan faller ihop och blir degig, klumpig eller får vattenränder.
För kort gräddningstid.
Förläng gräddningstiden. Du
kan inte minska gräddningstiden genom att höja
temperaturen.
Kakan faller ihop och blir degig, klumpig eller får vattenränder.
Det finns för mycket vätska i
degen.
Använd mindre vätska. Var
försiktig med blandningstiderna, framför allt vid användning av en köksmaskin.
Kakan är för torr.
Ugnstemperaturen är för låg.
Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en högre ugnstemperatur.
Kakan är för torr.
För lång gräddningstid.
Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en kortare gräddningstid.
Progress 17
Bakresultat
Möjlig orsak
Lösning
Kakan blir ojämnt brun.
Ugnstemperaturen är för hög
och gräddningstiden är för
kort.
Ställ in en lägre ugnstemperatur och en längre gräddningstid.
Kakan blir ojämnt brun.
Degen är ojämnt fördelad.
Fördela degen jämnt på bakplåten.
Kakan blir inte klar med den
inställda tiden.
Ugnstemperaturen är för låg.
Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en något högre
ugnstemperatur.
Bakning på en ugnsnivå
Bakverk i formar
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Kaka i ringform, mjuk kaka
Varmluft
150 160
50 - 70
1
Madeirakaka/fruktkaka
Varmluft
140 160
70 - 90
1
Sponge cake / sockerkaka
Varmluft
140 150
35 - 50
1
Sponge cake / sockerkaka
Över-/Undervärme
160
35 - 50
1
Tårtbotten av mördeg 1)
Varmluft
170 180
10 - 25
2
Tårtbotten av sockerkaka
Varmluft
150 170
20 - 25
2
Apple pie / äppelpaj (2
formar Ø 20 cm, diagonalt placerade)
Varmluft
160
70 - 90
2
Apple pie / äppelpaj (2
formar Ø 20 cm, diagonalt placerade)
Över-/Undervärme
180
70 - 90
1
Cheesecake, plåt 2)
Över-/Undervärme
160 170
70 - 90
2
1) Förvärm ugnen.
2) Använd en långpanna.
18 Progress
Bakverk på plåtar
Livsmedel
Funktion
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Vetefläta/krans
Över-/Undervärme
170 - 190
30 - 40
1
Tyskt julbröd 1)
Över-/Undervärme
160 - 180
50 - 70
1
Bröd (rågbröd) 1)
Över-/Undervärme
1
första
230
20
därefter
160 - 180
30 - 60
Petit-chouer/bakelser 1)
Över-/Undervärme
190 - 210
20 - 35
2
Rulltårta 1)
Över-/Undervärme
180 - 200
10 - 20
2
Vetelängd med strössel
Varmluft
150 - 160
20 - 40
2
Smörkakor/sockerkrin-
Över-/Undervärme
190 - 210
20 - 30
2
glor1)
Fruktkaka (på jästdeg/
Varmluft
150 - 160
35 - 55
2
Över-/Undervärme
170
35 - 55
2
sockerkaksdeg) 2)
Fruktkaka av mördeg
Varmluft
160 - 170
40 - 80
2
Jästkaka med känslig
fyllning (t.ex. kvarg,
Över-/Undervärme
160 - 180
40 - 80
2
Livsmedel
Funktion
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Mördegskakor, kex
Varmluft
150 - 160
10 - 20
2
Short bread / mördegskaka / mördegsremsor
Varmluft
140
20 - 35
2
Short bread / Mördegskaka / Mördegsrem-
Över-/Undervärme
160
20 - 30
2
sockerkaksdeg) 2)
Fruktkaka (på jästdeg/
grädde, kräm) 1)
1) Förvärm ugnen.
2) Använd en långpanna.
Småkakor
sor1)
Progress 19
Livsmedel
Funktion
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Småkakor av sockerkaksdeg
Varmluft
150 - 160
15 - 20
2
Bakverk med äggvita,
maränger
Varmluft
80 - 100
120 - 150
Mandelbiskvier
Varmluft
100 - 120
30 - 50
2
Småkakor av jästdeg
Varmluft
150 - 160
20 - 40
2
Smördegskakor 1)
Varmluft
170 - 180
20 - 30
2
Bullar 1)
Varmluft
160
10 - 25
2
Bullar 1)
Över-/Undervärme
190 - 210
10 - 25
2
Small cakes / Muffins1)
Varmluft
160
20 - 35
2
Small cakes / Muffins1)
Över-/Undervärme
170
20 - 35
2
1) Förvärm ugnen.
Puddingar och gratänger
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Makaronipudding
Över-/Undervärme
180 - 200
45 - 60
1
Lasagne
Över-/Undervärme
180 - 200
25 - 40
1
Grönsaksgra-
Varmluftsgratinering
160 - 170
15 - 30
1
täng1)
Ostbaguetter
Varmluft
160 - 170
15 - 30
1
Söta puddingar
Över-/Undervärme
180 - 200
40 - 60
1
Fiskpudding
Över-/Undervärme
180 - 200
30 - 60
1
Fyllda grönsaker
Varmluft
160 - 170
30 - 60
1
1) Förvärm ugnen.
20 Progress
Varmluft med fukt
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Makaronipudding
180 - 200
45 - 60
1
Lasagne
180 - 200
45 - 60
1
Potatisgratäng
190 - 210
55 - 80
1
Deserter
180 - 200
45 - 60
1
Kaka i ringform, mjuk
kaka
160 - 170
50 - 70
1
Vetefläta/krans
170 - 190
40 - 50
1
Vetelängd med strössel
160 - 170
20 - 40
2
Småkakor av jästdeg
160 - 170
20 - 40
2
Bakning på flera nivåer
Använd funktionen Varmluft.
Bakverk på plåtar
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Petit-chouer/bakelser 1)
160 - 180
25 - 45
1/4
Smuldegspaj
150 - 160
30 - 45
1/4
1) Förvärm ugnen.
Kakor / småkakor / bröd på plåtar
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Mördegskakor
150 - 160
20 - 40
1 /4
Short bread / mördegskaka / mördegsremsor
140
25 - 45
1/4
Småkakor av sockerkaksdeg
160 - 170
25 - 40
1/4
Bakverk med äggvita,
maränger
80 - 100
130 - 170
1/4
Mandelbiskvier
100 - 120
40 - 80
1/4
Småkakor av jästdeg
160 - 170
30 - 60
1/4
Lågtemperaturtillagning
Använd den här funktionen för magra, möra
stycken av kött och fisk. Den här funktionen
kan inte användas för recept som grytstek
eller fet fläskstek.
Progress 21
Under de första 10 minuterna kan du ställa
in en ugnstemperatur mellan 80 °C och 150
°C. Normaltemperatur är 90 °C. När
temperaturen ställts in fortsätter ugnen att
tillaga på 80 °C. Använd inte den här
funktionen för fågel.
1. Bryn köttet i het stekpanna i 1 - 2
minuter på varje sida.
2. Sätt in köttet i den heta stekpannan i
ugnen på ugnsgallret.
3. Välj Lågtemperaturstekning.
Tillaga alltid utan lock när du
använder den här funktionen.
Livsmedel
Mängd
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Engelsk rostbiff
1000 - 1 500
g
150
120 - 150
1
Oxfilé
1000 - 1 500
g
150
90 - 110
1
Kalvstek
1000 - 1 500
g
150
120 - 150
1
Biff
200 - 300 g
120
20 - 40
1
Pizza/paj
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Pizza (tunn botten)1)
200 - 230
15 - 20
2
Pizza (med mycket fylln-
180 - 200
20 - 30
2
Paj
180 - 200
40 - 55
1
Ugnsbakad spenat
160 - 180
45 - 60
1
Quiche Lorraine (kryddad
pajdegsbotten)
170 - 190
45 - 55
1
Schweizisk ostpaj
170 - 190
45 - 55
2
Cheesecake
140 - 160
60 - 90
1
Äppelkaka, täckt
150 - 170
50 - 60
1
ing)2)
Grönsakspaj
160 - 180
50 - 60
1
Osyrat bröd1)
230 - 250
10 - 20
2
Smördegskakor1)
160 - 180
45 - 55
2
Flammekuchen1)
230 - 250
12 - 20
2
22 Progress
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Piroger (rysk version av
180 - 200
15 - 25
2
calzone)1)
1) Förvärm ugnen.
2) Använd en långpanna.
Stekning
• Använd värmebeständiga ugnsformar
(se tillverkarens bruksanvisning).
• Du kan steka stora stekar direkt i den
djupa långpannan (i förekommande fall)
eller på gallret ovanför den djupa
långpannan.
• Stek magert kött i stekgrytan med lock.
Det gör att köttet blir saftigare.
• Alla typer av kött som ska ha en stekyta
kan stekas i en stekgryta utan lock.
• Vi rekommenderar att kött och fisk som
steks i produkten väger minst 1 kg.
• För att förhindra att köttsaft som tränger
ut bränner fast kan du tillsätta lite vätska
i långpannan.
• Vänd steken vid behov (efter 1/2 - 2/3 av
stektiden).
• Ös stora stekar samt fågel med deras
egen saft flera gånger under stekningen.
Därigenom blir resultatet bättre.
• Stäng av ugnen ca. 10 minuter före
stektidens slut och utnyttja eftervärmen.
Stektabeller
Nötkött
Livsmedel
Funktion
Mängd
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Grytstek
Över-/Undervärme
1 - 1,5
kg
230
120 - 150
1
Engelsk
rostbiff eller
Varmluftsgratinering
per cm
höjd
190 200
5 – 6 per cm.
höjd
1
Engelsk
rostbiff eller
filé: rosa
Varmluftsgratinering
per cm
höjd
180 190
6 – 8 per cm.
höjd
1
Engelsk
rostbiff eller
filé: välstekt
Varmluftsgratinering
per cm
höjd
170 180
8 – 10 per cm.
höjd
1
filé: röd 1)
1) Förvärm ugnen.
Progress 23
Fläsk
Livsmedel
Funktion
Mängd
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Bog, hals,
skinkstek
Varmluftsgratinering
1 - 1,5 kg
160 - 180
90 - 120
1
Kotlett, revbensspjäll
Varmluftsgratinering
1 - 1,5 kg
170 - 180
60 - 90
1
Köttfärslimpa
Varmluftsgratinering
750 g - 1 kg
160 - 170
50 - 60
1
Fläsklägg
(lagad i förväg)
Varmluftsgratinering
750 g - 1 kg
150 - 170
90 - 120
1
Livsmedel
Funktion
Mängd
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Kalvstek
Varmluftsgratinering
1 kg
160 - 180
120 - 150
1
Kalvlägg
Varmluftsgratinering
1,5 - 2 kg
160 - 180
120 - 150
1
Kalv
Lamm
Livsmedel
Funktion
Mängd
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Lammstek
med ben,
lammstek
Varmluftsgratinering
1 - 1,5 kg
150 - 180
100 - 120
1
Lammsadel
Varmluftsgratinering
1 - 1,5 kg
160 - 180
40 - 60
1
24 Progress
Lekar
Livsmedel
Funktion
Mängd
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Harsadel,
Över-/
Undervärme
upp till 1 kg
230
30 - 40
1
Rådjurssadel,
hjortsadel
Över-/
Undervärme
1,5 - 2 kg
210 - 220
35 - 40
1
Bog
Över-/
Undervärme
1,5 - 2 kg
180 - 200
60 - 90
1
Livsmedel
Funktion
Mängd
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Kyckling, vårkyckling
Varmluftsgratinering
200 - 250 g
var
200 220
30 - 50
1
Halv kyckling
Varmluftsgratinering
400 - 500 g
var
190 210
35 - 50
1
Fågeldelar
Varmluftsgratinering
1 - 1,5 kg
190 210
50 - 70
1
Anka
Varmluftsgratinering
1,5 - 2 kg
180 200
80 - 100
1
Livsmedel
Funktion
Mängd
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Hel fisk
Över-/
Undervärme
1 - 1,5 kg
210 220
45 - 60
1
harbog 1)
1) Förvärm ugnen.
Fågel
Fisk (ångkokning)
Progress 25
Grilla
• Grilla alltid med maximal
temperaturinställning.
• Placera gallret på den ugnsnivå som
rekommenderas i grilltabellen.
• Placera alltid plåten som ska fånga upp
fettet på den första ugnsnivån.
• Grilla endast tunna bitar av kött eller fisk.
• Förvärm alltid den tomma ugnen med
grillfunktionerna i 5 minuter.
FÖRSIKTIGHET! Grilla alltid
med stängd ugnslucka.
Grilla
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Grillningstid (min)
Falsnivå
1:a sidan
2:a sidan
Rostbiff, rosa
210 - 230
30 - 40
30 - 40
1
Oxfilé, rosa
230
20 - 30
20 - 30
1
Stek av gris
210 - 230
30 - 40
30 - 40
1
Stek av kalv
210 - 230
30 - 40
30 - 40
1
Stek av lamm
210 - 230
25 - 35
20 - 35
1
Hel fisk, 500 1 000 g
210 - 230
15 - 30
15 - 30
1
Max grill
Livsmedel
Grillningstid (min)
Falsnivå
1:a sidan
2:a sidan
Burgers/hamburgare
9 - 13
8 - 10
3
Fläskfilé
10 - 12
6 - 10
3
Korv
10 - 12
6-8
3
Nötbiffar, kalvbiffar
7 - 10
6-8
3
Toast / rostat bröd
1-3
1-3
3
Varma smörgåsar
6-8
-
3
Fryst mat
• Ta bort förpackningen från maten. Lägg
maten på en tallrik.
• Täck inte över den med en skål eller
tallrik. Det kan förlänga upptiningstiden.
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Fryst pizza
200 - 220
15 - 25
2
Fryst panpizza
190 - 210
20 - 25
2
Kyld pizza
210 - 230
13 - 25
2
26 Progress
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Fryst portionspizza
180 - 200
15 - 30
2
Pommes Frites, tunn
200 - 220
20 - 30
2
Pommes Frites, tjock
200 - 220
25 - 35
2
Kroketter
220 - 230
20 - 35
2
Riven potatisgräng
210 - 230
20 - 30
2
Lasagne/Cannelloni,
kyld
170 - 190
35 - 45
2
Fryst lasagne/cannelloni
160 - 180
40 - 60
2
Ugnsgratinerad ost
170 - 190
20 - 30
2
Kycklingvingar
190 - 210
20 - 30
2
Frysta färdigrätter
Livsmedel
Funktion
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Fryst Pizza
Över-/Undervärme
enligt tillverkarens
anvisningar
enligt tillverkarens anvisningar
2
Pommes frites 1)
(300 – 600 g)
Över/undervärme
eller Turbogrill
200 - 220
enligt tillverkarens anvisningar
2
Baguetter
Över-/Undervärme
enligt tillverkarens
anvisningar
enligt tillverkarens anvisningar
2
Fruktkaka
Över-/Undervärme
enligt tillverkarens
anvisningar
enligt tillverkarens anvisningar
2
1) Vänd pommes fritesen 2 till 3 gånger.
Tina
• Ta bort förpackningen från maten och
lägg den sedan på en tallrik.
• Använd den första ugnsnivån nerifrån.
• Täck inte över maten med en skål eller
tallrik eftersom det kan förlänga
upptiningstiden.
Progress 27
Livsmedel
Mängd
Upptiningstid (min)
Efterupptiningstid
(min)
Kommentar
Kyckling
1 kg
100 - 140
20 - 30
Lägg kycklingen på ett upp- och
nervänt tefat på en stor tallrik Vänd
efter halva tiden.
Kött
1 kg
100 - 140
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Kött
500 g
90 - 120
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Forell
150 g
25 - 35
10 - 15
-
Jordgubbar
300 g
30 - 40
10 - 20
-
Smör
250 g
30 - 40
10 - 15
-
Grädde
2 x 200 g
80 - 100
10 - 15
Vispa grädden medan den fortfarande är något frusen.
Tårta
1,4 kg
60
60
-
Konservering - Undervärme
• Använd enbart, på marknaden
tillgängliga, konserveringsburkar av
samma mått.
• Använd inte glas med skruvlock och
bajonettförslutning eller metallburkar.
• Använd första nivån från botten för
ändamålet.
• Sätt inte mer än sex enliters burkar på
plåten.
• Fyll upp burkarna med lika mycket i varje
och förslut med ett klämlock.
• Burkarna får inte röra vid varandra.
• Häll ca. 1/2 liter vatten i bakplåten så att
det blir tillräckligt fuktigt i ugnen.
• När vätskan i burkarna börjar sjuda (efter
ca 35 - 60 minuter med enlitersburkarna)
stänger du av ugnen eller sänker
temperaturen till 100 °C (se tabellen).
Torkad frukt
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsatt tillagningstid på 100 °C
(min.)
Jordgubbar/blåbär/
hallon/mogna krusbär
160 - 170
35 - 45
-
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsatt tillagningstid på 100 °C
(min.)
Päron/kvitten/plommon
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Stenfrukt
28 Progress
Grönsaker
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsatt tillagningstid på 100 °C
(min.)
Morötter 1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Gurka
160 - 170
50 - 60
-
Blandade inlagda
grönsaker
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kålrabbi/ärtor/sparris
160 - 170
50 - 60
15 - 20
1) Låt stå i ugnen efter att den har stängts av.
Torkning – Varmluft
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (t)
Falsnivå
Bönor
60 - 70
6-8
2
Pepparfrukter
60 - 70
5-6
2
Soppgrönsaker
60 - 70
5-6
2
Svamp
50 - 60
6-8
2
Örter
40 - 50
2-3
2
Plommon
60 - 70
8 - 10
2
Aprikoser
60 - 70
8 - 10
2
Äppelskivor
60 - 70
6-8
2
Päron
60 - 70
6-9
2
SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Anmärkningar om rengöring
• Torka av framsidan med en mjuk trasa
och varmt vatten och diskmedel.
• Använd ett rengöringsmedel avsett för
rengöring av metallytor.
• Rengör produkten efter varje
användningstillfälle. Fettansamling eller
andra matrester kan leda till eldsvåda.
• Ta bort envis smuts med speciell
ugnsrengöring.
• Rengör alla ugnstillbehör efter varje
användningstillfälle och låt dem torka.
Använd en mjuk duk med varmt vatten
och ett rengöringsmedel.
• Använd inte starka medel, föremål med
skarpa kanter eller diskmaskin vid
rengöring om du har tillbehör i Super
Clean. Det kan skada ytan.
Avlägsna ugnsstegarna
Vid rengöring av ugnen ska ugnsstegarna
tas bort.
1. Dra först ut stegarnas främre del från
sidoväggen.
Progress 29
4. Sätt tillbaka värmeelementet i omvänd
ordning.
Sätt tillbaka värmeelementet
korrekt ovanför ugnsstegarna på
ugnens innerväggar.
5. Sätt i ugnsstegarna.
2. Dra ut stegen baktill från ugnssidan och
ta bort den.
Demontering och montering av
luckan
Du kan ta bort luckan och de inre
glasrutorna för rengöring. Antalet glasrutor
skiljer sig mellan olika modeller.
VARNING! Var försiktig när du
tar bort luckan. Luckan är tung.
2
1. Öppna luckan helt.
2. Tryck in klämspärrarna (A) på de två
gångjärnen till luckan helt och hållet.
1
Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
Ugnstak
VARNING! Inaktivera produkten
innan du tar bort
värmeelementet. Se till att
ugnen har svalnat. Det finns risk
för att du bränna dig.
Ta ut ugnsstegarna.
Du kan fälla ned värmeelementet i
ugnstaket så är det lättare att göra rent.
1. Håll i värmeelementet med två händer
framtill.
2. Dra det mot fjädertrycket och ut längs
ugnsstegarna på båda sidorna.
A
A
3. Stäng ugnsluckan till den första öppna
positionen (ungefär 70° vinkel ).
4. Håll i luckan med en hand på vardera
sidan och dra ut den i en vinkel uppåt
från produkten.
5. Lägg ner luckan med utsidan neråt på
en mjuk handduk på ett stabilt
underlag. Det hindrar den från att repas.
6. Ta tag i lucklisten (B) på båda sidorna
av luckans övre kant och tryck inåt för
att frigöra klämlåset.
2
B
1
Värmeelementet fälls ned.
3. Rengöring av ugnstaket.
7. Dra lucklisten framåt för att ta bort den.
8. Håll glasen i överkanten ett i taget och
dra dem uppåt och ut ur skenorna.
30 Progress
1. Avaktivera produkten.
2. Ta ut säkringarna ur säkringsskåpet
eller stäng av huvudströmbrytaren.
Övre lampan
1. Ta bort lampglaset genom att vrida det
moturs.
9. Rengör glasrutorna med vatten och lite
diskmedel. Torka glasrutan noga.
Sätt tillbaka glasrutorna och luckan när du
är klar med rengöringen. Utför stegen ovan
i omvänd ordning. Sätt i det mindre glaset
först och sedan det större.
Byte av lampan
Lägg en tygbit på botten av produktens
innandöme. Detta förhindrar skador på
lampglaset och ugnsutrymmet.
2. Rengör lampglaset.
3. Byt ut lampan mot en passande lampa
som tål upp till 300 °C.
4. Sätt tillbaka lampglaset.
VARNING! Risk för elstötar!
Koppla från säkringen innan du
byter lampan.
Lampan och lampglaset kan
vara varma.
FELSÖKNING
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Om kylskåpet inte fungerar...
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Det går inte att aktivera eller
använda ugnen.
Ugnen är inte ansluten till
strömförsörjningen eller den
är ansluten på fel sätt.
Kontrollera att ugnen är korrekt ansluten till strömförsörjningen (se kopplingsschemat
om tillgängligt).
Ugnen värms inte upp.
Ugnen är avstängd.
Sätt på ugnen.
Ugnen värms inte upp.
Klockan är inte ställd.
Ställ klockan.
Ugnen värms inte upp.
Nödvändiga inställningar är
inte gjorda.
Kontrollera att rätt inställningar gjorts.
Ugnen värms inte upp.
Automatisk avstängning är
aktiverat.
Se "Automatisk avstängning".
Progress 31
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Ugnen värms inte upp.
Barnlåset är aktiverat.
Se "Användning av Barnlåset".
Ugnen värms inte upp.
Säkringen har utlösts.
Kontrollera om säkringen är
orsaken till felet. Om säkringen går gång på gång, tala
med en kvalificerad elektriker.
Lampan fungerar inte.
Lampan är trasig.
Byt ut lampan.
Displayen visar inte tiden vid
avstängt läge.
Displayen är avstängd.
Tryck på
och
samtidigt för att aktivera displayen
igen.
Tillagningen av maträtter tar
för lång tid eller går för fort.
Temperaturen är för låg eller
för hög.
Justera vid behov temperaturen. Följ instruktionerna i
manualen.
Ånga och kondens avsätts
på maten och i ugnen.
Du lät maten stå för länge i
ugnen.
Låt inte maträtter stå i ugnen
längre än 15 - 20 minuter efter att tillagningen är klar.
På displayen visas ett felmeddelande som inte står i tabellen.
Det föreligger ett elektriskt fel.
• Stäng av ugnen via hushållets säkring eller säkerhetsbrytaren i säkringsskåpet och slå på den igen.
• Kontakta kundtjänst om
felmeddelandet visas på
displayen igen.
Tekniska data
Kontakta försäljaren eller en auktoriserad
serviceverkstad om du inte kan avhjälpa
felet.
Information som kundtjänst behöver finns
på typskylten. Typskylten sitter på den yttre
kanten av produktens innanmäte. Avlägsna
inte märkskylten från produktutrymmet.
Vi rekommenderar att du antecknar den här:
Modell (Mod.)
.........................................
PNC (produktnummer)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
TEKNISK INFORMATION
Tekniska data
Nätspänning
220 - 240 V
32 Progress
Frekvens
50 Hz
ENERGIEFFEKTIVITET
Informationsblad och information enligt EU 65-66/2014
Leverantörens namn
Progress
Modellbeskrivning
PCN43100X
Energieffektivitetsindex
94.5
Energiklass
A
Energiförbrukning vid normalbelastning, konventionellt
läge
0.85 kWh/program
Energiförbrukning vid normalbelastning och varmluft
0.69 kWh/program
Antal utrymmen
1
Värmekälla
Elektricitet
Ljudstyrka
43 l
Ugnstyp
Inbyggnadsugn
Mängd
30.8 kg
EN 60350-1 - Elektriska
matlagningsprodukter för hushållsbruk - Del
1: Spisar, ugnar, ångugnar och grillar metoder för att mäta prestanda.
Sparar energi
Denna produkt har funktioner som låter dig
spara energi under vanlig matlagning.
• Allmänna tips
– Kontrollera att ugnsluckan är
ordentligt stängd när produkten är
igång och låt den vara stängd så
mycket som möjligt under
tillagningen.
– Använd metalltallrikar för att öka
energisparandet.
– När så är möjligt, lägg maten i ugnen
utan att värma upp den.
– För matlagning som varar längre än
30 minuter ska ugnstemperaturen
minskas till lägsta möjliga, 3 - 10
minuter innan matlagningstiden går
ut, beroende på längden på
•
•
•
•
•
matlagningen. Restvärmen i ugnen
fortsätter laga maten.
– Använd restvärmen för att värma
annan mat.
Matlagning med fläkt - när så är
möjligt, använd matlagningsfunktionerna
med fläkt för att spara energi.
Restvärme
– Om ett program med tidval väljs för
vissa ugnsfunktioner aktiveras
(Varaktighet, Sluttid, Tidsfördröjning)
och om tillagningstiden är längre än
30 minuter stängs värmeelementen
av automatiskt 10 % tidigare. Fläkten
och lampan fortsätter att vara igång.
Matlagning med släckt lampa - släck
lampan under matlagning och tänd den
bara när det behövs.
Hålla maten varm - om du vill använda
restvärmen för att hålla maten varm
väljer du lägsta möjliga
temperaturinställning. Temperaturen för
restvärme visas på displayen.
Ekofunktioner - se "Ugnsfunktioner".
Progress 33
• När du använder Varmluft + ångafunktionen släcks lampan efter 30
sekunder. Du kan tända den igen när
det behövs.
• När du använder ECO-funktionerna
släcks lampan. Du kan tända den igen
när det behövs.
MILJÖSKYDD
med symbolen med hushållsavfallet.
Lämna in produkten på närmaste
återvinningsstation eller kontakta
kommunkontoret.
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att placera
den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår
miljö och vår hälsa genom att återvinna
avfall från elektriska och elektroniska
produkter. Släng inte produkter märkta
*
34 Progress
Progress 35
www.progress-hausgeraete.de
867316971-A-282015
Download PDF

advertising