Progress PCD46100X Vartotojo vadovas

Add to my manuals
48 Pages

advertisement

Progress PCD46100X Vartotojo vadovas | Manualzz
Naudojimo instrukcija
Garinė orkaitė
PCD46100X
2 Progress
TURINYS
Saugos informacija
Saugos instrukcijos
Gaminio aprašymas
Valdymo skydelis
Prieš naudojantis pirmąkart
Kasdienis naudojimas
Laikrodžio funkcijos
Automatinės programos
2
3
6
7
9
9
12
14
Priedų naudojimas
Papildomos funkcijos
Patarimai
Valymas ir priežiūra
Trikčių šalinimas
Techniniai duomenys
Energijos efektyvumas
15
18
19
42
44
45
46
Galimi pakeitimai.
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako už
sužalojimus ar žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso įrengimo
ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite saugioje ir
pasiekiamoje vietoje, kad prireikus galėtumėte pasižiūrėti.
Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
•
•
•
•
•
•
•
Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai, jutimo
arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems trūksta
patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik tuomet, jei jie
prižiūrimi arba jiems buvo suteikti nurodymai, kaip saugiai
naudoti prietaisą, ir jei jie supranta su prietaiso naudojimu
susijusius pavojus.
Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir tinkamai
pašalinkite.
Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia
prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Neuždengtos dalys
būna įkaitę.
Jeigu prietaise yra apsaugos nuo vaikų įtaisas, jį reikia
suaktyvinti.
Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir
naudotojo priežiūros darbų.
3 metų ir mažesnių vaikų niekada negalima prileisti prie
prietaiso, kai jis veikia.
Progress 3
Bendrieji saugos reikalavimai
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Šį prietaisą įrengti ir pakeisti jo laidą privalo tik kvalifikuotas
asmuo.
ĮSPĖJIMAS! Prietaisas ir jo prieinamos dalys įkaista
naudojimo metu. Būkite atsargūs ir neprisilieskite prie
kaitinimo elementų. Mažesnių nei 8 metų vaikų negalima
prileisti prie prietaiso, jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
Patiekalus arba orkaitės prikaistuvius iš orkaitės traukite ir į
ją dėkite mūvėdami karščiui atsparias pirštines.
Prieš techninės priežiūros darbus, atjunkite maitinimą.
Norėdami išvengti galimo elektros smūgio, pasirūpinkite,
kad prieš keičiant lemputę prietaisas būtų išjungtas.
Nenaudokite garinio valiklio prietaisui valyti.
Durelių stiklo nevalykite šiurkščiu abrazyviniu valikliu ar
aštriais metaliniais gremžtukais, nes galite subraižyti
paviršių ir dėl to stiklas gali sudužti.
Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti tik
gamintojui, jo įgaliotąjam techninės priežiūros centrui arba
panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip gali kilti elektros
pavojus.
Norėdami išimti lentynėlių atramas, pirmiausia patraukite
lentynėlės atramos priekį, o po to galą nuo šoninių
sienelių. Įdėkite lentynėles atvirkščia tvarka.
Naudokite tik šiam prietaisui rekomenduojamą mėsos
termometrą.
SAUGOS INSTRUKCIJOS
Įrengimas
ĮSPĖJIMAS! Šį prietaisą įrengti
privalo tik kvalifikuotas asmuo.
• Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
• Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
• Vadovaukitės su prietaisu pateikta
įrengimo instrukcija.
• Visada būkite atsargūs, kai perkeliate
prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada
•
•
•
•
•
mūvėkite apsaugines pirštines ir
avėkite uždarą avalynę.
Netraukite šio prietaiso už rankenos.
Būtina paisyti minimalių atstumų iki kitų
prietaisų ir spintelių.
Prietaisas būtinai turi būti įrengtas po
saugiomis konstrukcijomis ir šalia jų.
Prietaiso šonai privalo būti šalia tokio
paties aukščio prietaisų arba spintelių.
Prietaise įrengta elektrinė aušinimo
sistema. Ji privalo veikti esant elektros
srovės maitinimui.
4 Progress
Elektros įvadas
ĮSPĖJIMAS! Gaisro ir elektros
smūgio pavojus.
• Visus elektros prijungimus turi įvesti
kvalifikuotas elektrikas.
• Šis prietaisas turi būti įžemintas.
• Patikrinkite, ar elektros duomenys,
nurodyti techninių duomenų lentelėje,
atitinka jūsų elektros tinklo duomenis.
Jeigu ne, kreipkitės į elektriką.
• Visada naudokite taisyklingai įrengtą
įžemintą saugųjį elektros lizdą.
• Nenaudokite daugiakanalių kištukų,
jungiklių ir ilginamųjų laidų.
• Būkite atsargūs, kad nesugadintumėte
elektros kištuko ir elektros laido. Jei
reikėtų pakeisti maitinimo laidą, tai turi
padaryti mūsų įgaliotasis techninio
aptarnavimo centras.
• Saugokite, kad maitinimo laidai neliestų
ir nebūtų arti prietaiso durelių, ypač kai
durelės yra karštos.
• Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių
apsauga nuo smūgių turi būti pritvirtinta
taip, kad nebūtų galima nuimti be
įrankių.
• Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite
įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus
prietaisą elektros laido kištuką būtų
lengva pasiekti.
• Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs,
nejunkite kištuko.
• Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už elektros laido. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
• Naudokite tik tinkamus izoliavimo
įtaisus: liniją apsaugančius
automatinius jungiklius, saugiklius
(įsukami saugikliai turi būti išimami iš jų
laikiklio), įžeminimo nuotėkio
atjungiamuosius įtaisus ir kontaktorius.
• Elektros instaliacija privalo turėti
izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti
prietaisą nuo maitinimo tinklo ties visais
poliais. Tarp izoliavimo įtaiso kontaktų
turi būti mažiausiai 3 mm pločio
tarpelis.
• Šis prietaisas atitinka EEB direktyvas.
Naudojimas
ĮSPĖJIMAS! Sužalojimo,
nudegimų ir elektros smūgio
arba sprogimo pavojus.
• Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje.
• Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
• Užtikrinkite, kad ventiliavimo angos
nebūtų uždengtos.
• Nepalikite veikiančio prietaiso be
priežiūros.
• Po kiekvieno naudojimo prietaisą
išjunkite.
• Prietaisui veikiant, būkite atsargūs,
atidarydami prietaiso dureles. Gali
išsiveržti karštas oras.
• Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų
rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi prie
vandens.
• Nespauskite atvirų durelių.
• Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio
arba vietos daiktams laikyti.
• Atsargiai atidarykite prietaiso dureles.
Naudojant ingredientus su alkoholiu,
gali susidaryti alkoholio ir oro mišinys.
• Atidarę dureles, saugokite prietaisą,
kad šalia jo nekiltų kibirkščių ir nebūtų
atviros liepsnos.
• Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
• Nenaudokite mikrobangų funkcijos
orkaitei įkaitinti.
ĮSPĖJIMAS! Pavojus sugadinti
prietaisą.
• Kad emalis nebūtų pažeistas arba
neišbluktų:
– nedėkite orkaitės indų ar kitų daiktų
tiesiai ant prietaiso dugno.
– nedėkite tiesiai ant prietaiso dugno
aliuminio folijos.
– nepilkite vandens tiesiai į karštą
prietaisą.
– nelaikykite prietaise drėgnų
patiekalų ir maisto produktų po to,
kai juos pagaminsite.
– būkite atsargūs, kai išimate ir
dedate priedus.
Progress 5
• Emalio išblukimas neturi poveikio
prietaiso veikimui.
• Drėgniems pyragams kepti naudokite
gilią kepimo skardą. Vaisių sultys gali
palikti dėmių, kurių nuvalyti gali
nepavykti.
• Šis prietaisas yra skirtas tik maistui
gaminti. Jį draudžiama naudoti kitais
tikslais, pavyzdžiui, patalpai šildyti.
• Maistą visada gaminkite uždarę
orkaitės dureles.
• Jeigu prietaisas įrengtas už baldo
plokštės (pvz., durelių), užtikrinkite, kad
durelės niekada nebūtų uždarytos, kai
prietaisas veikia. Karštis ir drėgmė gali
kauptis už uždarytos baldo plokštės ir
pakenkti prietaisui, jo korpusui ar
grindims. Neuždarykite baldo plokštės,
kol prietaisas po naudojimo visiškai
neataušo.
Troškinimas garuose
ĮSPĖJIMAS! Galite nusideginti
arba sugadinti prietaisą.
• Išsiveržę garai gali sukelti nudegimus:
– Neatidarykite prietaiso durelių
troškindami garuose.
– Atsargiai atidarykite prietaiso
dureles po troškinimo garuose.
Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS! Sužalojimo,
gaisro arba prietaiso
sugadinimo pavojus.
• Prieš atlikdami priežiūros darbus,
išjunkite prietaisą ir ištraukite maitinimo
laido kištuką iš elektros tinklo lizdo.
• Patikrinkite, ar prietaisas atvėsęs. Gali
sutrūkti stiklo plokštės.
• Nedelsdami pakeiskite durelių stiklo
plokštes, jeigu jos pažeistos. Kreipkitės
į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
• Būkite atsargūs, kai išimate prietaiso
dureles. Durelės yra sunkios!
• Reguliariai valykite prietaisą, kad
apsaugotumėte paviršiaus medžiagą
nuo nusidėvėjimo.
• Valykite prietaisą drėgna, minkšta
šluoste. Naudokite tik neutralius
ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų
produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių
arba metalinių daiktų.
• Jeigu naudojate orkaitės purškiklį,
laikykitės ant pakuotės pateiktų
saugumo nurodymų.
• Nevalykite katalizinio emalio (jeigu
taikytina) jokios rūšies plovikliu.
Vidinė apšvietimo lemputė
• Šiame prietaise naudojama apšvietimo
arba halogeninė lemputė yra skirta tik
buitiniams prietaisams. Nenaudokite
jos būstui apšviesti.
ĮSPĖJIMAS! Elektros smūgio
pavojus.
• Prieš keisdami lemputę, atjunkite
prietaisą nuo maitinimo tinklo.
• Naudokite tik tų pačių techninių
duomenų lemputes.
Šalinimas
ĮSPĖJIMAS! Pavojus susižeisti
arba uždusti.
• Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
• Nupjaukite maitinimo laidą arti prietaiso
ir pašalinkite jį.
• Išimkite durų užraktą, kad vaikai arba
naminiai gyvūnai neįstrigtų prietaise.
Techninė priežiūra
• Dėl prietaiso remonto kreipkitės į
įgaliotąjį aptarnavimo centrą.
• Naudokite tik originalias atsargines
dalis.
6 Progress
GAMINIO APRAŠYMAS
Bendra apžvalga
1
2
4
5
6
7
4
10
3
3
2
1
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Valdymo skydelis
Elektroninis valdymo pultas
Stalčius vandeniui
Mėsos termometro lizdas
Kaitinamasis elementas
Lemputė
Ventiliatorius
Garų generatorius su dangčiu
Išimama lentynėlė
Lentynėlės padėtys
Priedai
Grilis / kepimo indas
Grotelės
Prikaistuviams, pyragų formoms, kepimo
skardoms.
Skirtas kepti ir skrudinti arba riebalams
surinkti.
Mėsos termometras
Kepimo skarda
Skirta pyragams ir sausainiams kepti.
Skirtas matuoti, kiek iškepęs maisto
produktas.
Progress 7
Skirta likusiam vandeniui iš gariklio
sugerti.
Kempinė
VALDYMO SKYDELIS
Elektroninis valdymas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Prietaisą valdykite jutiklių laukais.
Jutiklio
laukas
1
2
3
4
5
6
7
-
Funkcija
Aprašas
EKRANAS
Rodo esamas prietaiso nuostatas.
ĮJUNGTI / IŠ‐
JUNGTI
Įjungiamas ir išjungiamas prietaisas.
PARINKTYS
Orkaitės funkcijai, valymo funkcijai arba automati‐
nei programai nustatyti (tik kai prietaisas įjungtas).
MANO MĖGSTA‐
MIAUSI
Mėgstamiausiai programai įrašyti. Naudokite
mėgstamai programai įjungti tiesiogiai arba tada,
kai prietaisas yra išjungtas.
TEMPERATŪRA /
GREITASIS ĮKAI‐
TINIMAS
Orkaitės arba mėsos termometro temperatūrai (jei‐
gu yra) nustatyti ir patikrinti. Jeigu palaikysite nus‐
paustą tris sekundes, įjungsite arba išjungsite grei‐
tojo įkaitinimo funkciją.
ŽEMYN
Naršyti žemyn meniu.
AUKŠTYN
Naršyti aukštyn meniu.
8 Progress
Jutiklio
laukas
8
9
10
11
Funkcija
Aprašas
GERAI
Pasirinkimui arba nuostatai patvirtinti.
ORKAITĖS AP‐
ŠVIETIMAS
Orkaitės lemputei įjungti arba išjungti.
LAIKRODIS
Laikrodžio funkcijoms nustatyti.
MINUČIŲ SKAIT‐
LYS
Minučių skaitliui nustatyti.
Valdymo skydelis
A
B
G
C
F
E
D
A. Orkaitės funkcijos simbolis
B. Temperatūros / paros laiko rodinys
C. Laikrodis / likusio karščio rodinys / minučių
skaitlys
D. Likusio karščio indikatorius
E. Laikrodžio funkcijų indikatoriai
F. Įkaitinimo indikatorius / greito įkaitinimo
indikatorius
G. Orkaitės funkcijos / programos numeris
Kiti ekrano indikatoriai:
Simbo‐
lis
/
/
Pavadinimas
Aprašas
Automatinė programa
Galite pasirinkti automatinę programą.
Mano mėgstamiausi
Veikia mėgstamiausia programa.
kg / g
Veikia automatinė programa ir nurodomas
svoris.
val./min.
Veikia laikrodžio funkcija.
Temperatūra / greitasis įkaitini‐
mas
Funkcija veikia.
Temperatūra
Rodoma esama temperatūra.
Temperatūra
Šią temperatūrą galite pakeisti.
Mėsos termometras
Mėsos termometras yra mėsos termomet‐
ro lizde.
Apšvietimas
Jūs išjungėte apšvietimą.
Progress 9
Simbo‐
lis
Pavadinimas
Minučių skaitlys
Įkaitinimo indikatorius
Jeigu įjungsite orkaitės funkciją, ekrane
viena po kitos bus rodomos juostos .
Juostos rodo, kad temperatūra prietaiso
viduje kyla arba krenta.
Aprašas
Veikia minučių skaitlio funkcija.
Kai prietaisas pasiekia nustatytą
temperatūrą, juostos ekrane užgęsta.
PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos
skyrius.
Pradinis valymas
Išimkite iš prietaiso visus priedus ir
išimamas lentynų atramas.
Žr. skyrių „Valymas ir
priežiūra“.
Prieš pirmąjį naudojimą prietaisą ir priedus
išvalykite.
Įdėkite priedus ir išimamas lentynų
atramas atgal į jų pradines padėtis.
Kai programinės įrangos versija baigiama
rodyti, ekrane rodoma „h“ ir „12:00“.
1. Palieskite
arba
, kad
nustatytumėte valandas.
2. Palieskite
.
arba
, kad
3. Palieskite
nustatytumėte minutes.
4. Palieskite
arba .
Temperatūros / laiko ekrane rodomas
naujas laikas.
Laiko keitimas
Laiko nustatymas
Paros laiką pakeisti galima tik tada, kai
prietaisas yra išjungtas.
Pirmą kartą prijungus prie elektros tinklo
keletą sekundžių ekrane matyti visi
simboliai. Po to keletą sekundžių ekrane
rodoma programinės įrangos versija.
Palieskite .
Ekrane pradės mirksėti .
Apie naujo paros laiko nustatymą rasite
„Laiko nustatymas“.
KASDIENIS NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos
skyrius.
Prietaiso naudojimas
Norėdami valdyti prietaisą, galite naudoti:
• rankinis režimas
• automatinės programos
10 Progress
Orkaitės funkcijos
Orkaitės funkcija
Naudojimo sritis
Kepimas garuo‐
se
Daržovėms, žuviai, bulvėms, ryžiams, makaronams arba
specialiems garnyrams gaminti.
Garai+karštas
oras (50/50)
Patiekalams, turintiems daug drėgmės, ir žuviai troškinti,
kremui iš kiaušinių ir pieno bei troškiniams gaminti.
Garai+karštas
oras (25/75)
Duonai, dideliems mėsos gabalams kepti arba atvėsin‐
tiems ir užšaldytiems produktams atšildyti.
EKO garai
Kai naudojate šią funkciją gamindami, galite optimizuoti
energijos vartojimą. Išsamesnę informaciją apie reko‐
menduojamas nuostatas rasite kepimo lentelėse prie ati‐
tinkamos funkcijos.
Drėgnas karštas
oras
Kepti skardoje vienoje lentynos padėtyje. Taupyti energi‐
ją maisto gaminimo metu. Ši funkcija turi būti naudojama
pagal maisto gaminimo lenteles, kad būtų pasiektas nori‐
mas maisto gaminimo rezultatas. Išsamesnę informaciją
apie rekomenduojamas nuostatas rasite kepimo lentelė‐
se.
Karšto oro srau‐
tas
Vienu metu kepti maistą iki dviejų lentynos padėčių ir
džiovinti.Nustatykite 20–40 °C žemesnę temperatūrą nei
naudojant viršutinio / apatinio kaitinimo funkciją.
Pica
Vienoje lentynos padėtyje kepti patiekalus, kuriems reikia
intensyvesnio skrudinimo ir traškaus pagrindo. Nustatyki‐
te 20–40 °C žemesnę temperatūrą nei naudojant viršuti‐
nio / apatinio kaitinimo funkciją.
Kepimas žemo‐
je temp.
Minkštiems, sultingiems kepsniams gaminti.
Viršutinis / apa‐
tinis kaitinimas
Kepti ir skrudinti maistą vienoje lentynos padėtyje.
Šaldytas mais‐
tas
Pusfabrikačiams ruošti, pavyzdžiui, gruzdintoms bulvy‐
tėms, kroketams ar blyneliams su įdaru.
Terminis kepin‐
tuvas
Didesniems mėsos gabalams arba paukštienai su kaulais
skrudinti vienoje lentynos padėtyje. Taip pat tinka apke‐
pams ir skrudinti.
Spartus kepi‐
mas ant grotelių
Plokščių patiekalų dideliais kiekiais kepimui grilyje ir skre‐
bučių skrudinimui.
Kepimas ant
grotelių
Plokštiems patiekalams kepti grilyje ir duonos skrebu‐
čiams.
Progress 11
Orkaitės funkcija
Naudojimo sritis
Maisto išlaiky‐
mas šiltu
Pagamintam patiekalui šiltai laikyti.
Atšildymas
Šią funkciją galima naudoti šaldytam maistui, pavyzdžiui,
daržovėms ir vaisiams, atšildyti. Atšildymo trukmė pri‐
klauso nuo užšaldyto maisto produkto kiekio ir dydžio.
Apatinis kaitini‐
mas
Pyragams su traškiu pagrindu kepti ir maistui konservuo‐
ti.
EKO kepimas
Kai naudojate šią funkciją gamindami, galite optimizuoti
energijos vartojimą. Išsamesnę informaciją apie reko‐
menduojamas nuostatas rasite kepimo lentelėse prie ati‐
tinkamos funkcijos (kepimas ant grotelių).
Valymas garais
Orkaitės vidui valyti garais.
Orkaitės funkcijos nustatymas
1. Įjunkite prietaisą, naudodami .
Ekrane rodoma nustatyta temperatūra,
simbolis ir orkaitės funkcijos numeris.
2. Palieskite
arba
, kad
nustatytumėte orkaitės funkciją.
3. Palieskite
arba prietaisas pradės
veikti pats po penkių sekundžių.
Jeigu prietaisą įjungiate ir
nenustatote jokios orkaitės
funkcijos ar programos,
prietaisas išsijungs
automatiškai po 20 sekundžių.
Temperatūros keitimas
Liečiant
arba
, temperatūra bus
keičiama 5 °C padalomis.
Kai prietaisas pasiekia nustatytą
temperatūrą, tris kartus pasigirsta garso
signalas ir išsijungia įkaitinimo
indikatorius.
Temperatūros parodymas
Šiai funkcijai arba programai veikiant,
prietaise matoma temperatūra.
1. Palieskite
.
Temperatūros / paros laiko ekrano rodmuo
rodo temperatūrą prietaiso viduje.
Jeigu norite keisti temperatūrą, dar kartą
palieskite
ir naudokite
arba
.
2. Palieskite
, kad grįžtumėte prie
nustatytos temperatūros arba ekranas
ji pasirodys automatiškai po 5
sekundžių.
Funkcija „Greitasis įkaitinimas“
Nedėkite maisto į orkaitę, kai
veikia greitojo įkaitinimo
funkcija.
Greitojo įkaitinimo funkcija nėra galima su
visomis orkaitės funkcijomis. Girdimas
garso signalas, jeigu greito įkaitinimo
funkcija negalima nustatytai funkcijai, jei
suaktyvinamas netinkamas tonas
„Nuostatų meniu“.
Greitojo įkaitinimo funkcija trumpina
įkaitinimo laiką.
Norėdami suaktyvinti greito įkaitinimo
daugiau
funkciją palieskite ir palaikykite
kaip tris sekundes.
Įjungus greitojo įkaitinimo funkciją, ekrane
po vieną įsižiebia juostelės
ir įsijungia
, o tai rodo, kad funkcija veikia.
12 Progress
Troškinimas garuose
Vandens stalčiaus dangtelis yra valdymo
skydelyje.
ĮSPĖJIMAS! Nepilkite vandens
tiesiai į gariklį!
Kaip skystį naudokite tik
vandenį. Nenaudokite filtruoto
(demineralizuoto) arba
distiliuoto vandens.
1. Norėdami atidaryti vandens stalčių,
paspauskite jo dangtelį.
2. Įpilkite į vandens stalčių 800 ml
vandens.
Vandens turėtų pakakti maždaug 50
minučių.
3. Įstumkite vandens stalčių į jo pradinę
padėtį.
4. Įjunkite prietaisą.
5. Nustatykite garų funkciją (žr. lentelę
„Orkaitės funkcijos“) ir temperatūrą.
6. Jeigu reikia, palieskite , kad
nustatytumėte funkciją TRUKMĖ
arba PABAIGA
(žr. skyrių
„Funkcijos PABAIGA nustatymas“ arba
„Funkcijos TRUKMĖ nustatymas“).
Pirmieji garai pasirodys maždaug po 2
minučių. Garso signalas pasigirsta tada,
kai prietaisas apytiksliai pasiekia nustatytą
temperatūrą. Pasibaigus maisto gaminimo
laikui, vėl pasigirsta signalas.
7. Palieskite , kad išjungtumėte garso
signalą ir prietaisą.
Kai gariklis tuščias, pasigirs
garso signalas.
Kai prietaisas ataušta, kempine sugerkite
visą likusį vandenį iš gariklio. Jeigu reikia,
išvalykite gariklio sistemą, naudodami šiek
tiek acto. Palikite prietaisą visiškai išdžiūti
atviromis durelėmis.
LAIKRODŽIO FUNKCIJOS
Laikrodžio funkcijų lentelė
Laikrodžio funkcija
Naudojimo sritis
LAIKO ATSKAITA
PIRMYN
Atskaitai, rodančiai, kiek laiko veikia prietaisas, nustatyti.
Ši funkcija neturi poveikio prietaiso veikimui.
PAROS LAIKAS
Paros laikui pamatyti. Apie paros laiko keitimą rasite „Lai‐
ko nustatymas“.
TRUKMĖ
Prietaiso veikimo trukmei nustatyti.
PABAIGA
Nustatyti, kada prietaisas išsijungs. Tuo pat metu galite
naudoti funkcijas „Trukmė“ ir „Pabaiga“ („Laiko atidėji‐
mas“), jeigu norite, kad prietaisas vėliau būtų įjungiamas ir
išjungiamas automatiškai.
SET+GO
Prietaisui paleisti esant reikiamoms nuostatoms vos vienu
jutiklio lauko palietimu bet kada vėliau.
Atskaitos pirmyn laikmatis
Atskaitos pirmyn laikmatis nėra
įjungtas, jeigu nenustatyta
trukmė ir pabaiga.
Atskaitos pirmyn laikmatis pradeda
skaičiuoti, kai prietaisas pradeda kaitinti.
1. Norėdami atkurti atskaitos pirmyn
laikmatį, palieskite .
2. Lieskite
, kol ekrane rodomas
užrašas „00:00“ ir atskaitos pirmyn
laikmatis pradeda vėl skaičiuoti.
Progress 13
Funkcijos
„TRUKMĖ“ nustatymas
1. Įjunkite prietaisą ir nustatykite orkaitės
funkciją ir temperatūrą.
2. Kelis kartus paspauskite mygtuką ,
kol ekrane bus rodoma .
Ekrane pradės mirksėti .
arba
, kad
3. Naudojate
nustatytumėte minutes funkcijai
„TRUKMĖ“.
4. Palieskite
, kad patvirtintumėte.
5. Naudokite
arba
, kad
nustatytumėte valandas funkcijai
„TRUKMĖ“.
Jeigu nustatydami valandas
funkcijai
„TRUKMĖ“ paliesite
arba
, prietaisas pereis
prie funkcijos
„PABAIGA“ nustatymo.
6. Pasibaigus nustatytam laikui, dvi
minutes girdimas garso signalas.
ir laiko
Ekrane pradės mirksėti
nuostata. Prietaisas išsijungia.
7. Palieskite bet kurio jutiklio lauką arba
atidarykite orkaitės dureles, kad
išjungtumėte garso signalą.
8. Išjunkite prietaisą.
Funkcijos
„PABAIGA“ nustatymas
1. Įjunkite prietaisą ir nustatykite orkaitės
funkciją ir temperatūrą.
2. Kelis kartus paspauskite mygtuką ,
kol ekrane bus rodoma .
Ekrane pradės mirksėti .
3. Naudokite
arba
, kad
arba
nustatytumėte PABAIGĄ ir
, kad patvirtintumėte. Pirmiausiai
nustatykite minutes, po to valandas.
Pasibaigus nustatytam laikui, dvi minutes
girdimas signalas. Ekrane mirksi simbolis
ir laiko nuostata. Prietaisas išsijungia.
4. Palieskite bet kurio jutiklio lauką arba
atidarykite orkaitės dureles, kad
išjungtumėte garso signalą.
5. Išjunkite prietaisą.
Funkcijos „SET
+GO“ nustatymas
Galite naudoti funkciją „SET+GO“, tik jeigu
yra nustatyta funkcija „TRUKMĖ“.
1. Nustatykite orkaitės funkciją (arba
programą) ir temperatūrą (žr. skyrių
„Orkaitės funkcijos nustatymas“ ir
„Temperatūros keitimas“).
2. Nustatykite funkciją „TRUKMĖ“ (žr.
„Funkcijos „TRUKMĖ“ nustatymas“).
3. Pakartotinai palieskite , kol ekrane
pradės mirksėti .
, kad nustatytumėte
4. Palieskite
funkciją „SET+GO“.
ir
su indikatoriumi.
Ekrane rodoma
Šis indikatorius rodo, kuri laikrodžio
funkcija yra įjungta.
5. Palieskite bet kurio jutiklio lauką
(išskyrus ĮJUNGTI / IŠJUNGTI), kad
paleistumėte funkciją „SET+GO“.
LAIKMAČIO nustatymas
Funkciją „LAIKMATIS“ naudokite atgalinei
atskaitai nustatyti (iki 2 val. 30 min.). Ši
funkcija neturi įtakos orkaitės veikimui.
Funkciją „LAIKMATIS“ galite nustatyti bet
kada, net jei prietaisas yra išjungtas.
1. Palieskite .
Ekrane pradės mirksėti
ir „00“.
arba
, kad
2. Spauskite
nustatytumėte LAIKMATĮ. Pirmiausia
nustatykite sekundes, po to minutes ir
valandas.
3. Palieskite
arba funkcija
„LAIKMATIS“ įsijungs automatiškai po
5 sekundžių.
Pasibaigus nustatytam laikui, dvi minutes
girdimas signalas ir ekrane mirksi užrašas
„00:00“ ir .
4. Palieskite bet kurio jutiklio lauką arba
atidarykite orkaitės dureles, kad
išjungtumėte garso signalą.
14 Progress
Atidėto paleidimo funkcijos
nustatymas
Įjungus atidėto paleidimo
funkciją, ekrane rodomas
statiškas orkaitės funkcijos
simbolis,
su tašku ir .
Taškas rodo, kuri laikrodžio
funkcija rodoma laikrodžio /
likusio karščio ekrane.
Funkcijas „TRUKMĖ“
ir „PABAIGA“
galima naudoti kartu, jeigu norite, kad
vėliau prietaisas automatiškai įsijungtų ir
išsijungtų. Tuomet pirmiausia nustatykite
funkciją „TRUKMĖ“ , o po to – funkciją
„PABAIGA“
(žr. „Funkcijos
„TRUKMĖ“ nustatymas“ ir „Funkcijos
„PABAIGA“ nustatymas“).
AUTOMATINĖS PROGRAMOS
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos
skyrius.
Automatinę programą arba receptą
naudokite tada, kai nežinote ar neturite
patiekalo gaminimo patirties. Ekrane
rodoma lentynos padėtis ir visų
automatinių programų numatytosios
gaminimo trukmės.
Automatinės programos
Programos numeris
Programos pavadinimas
1
TRADICINĖS DARŽOVĖS
2
BULVIŲ PLOKŠTAINIS
3
KAIMIŠKA DUONA
4
BANDELĖS
5
ŽUVIS
6
VIRTA ŽUVIS (UPĖTAKIS)
7
BANDELĖS SU SLYVŲ ĮDARU
8
VERŠIUKO KOJA
9
RYŽIAI
10
LAZANIJA
11
TEŠLOS KĖLIMAS
12
TROŠKINTA MĖSA
13
KEPTA KIAULIENA
14
KEPTA VERŠIENA
15
KEPTA AVIENA
16
KEPTA ŽVĖRIENA
17
VIŠČIUKAS
Progress 15
Programos numeris
Programos pavadinimas
18
PICA
19
QUICHE LORRAINE
20
BISKVITINIS CITRINŲ PYRAGAS
21
VARŠKĖS PYRAGAS
22
ĮDARYTI MAKARONAI VAMZDUČIAI
23
PYRAGO PUSFABRIKATIS
24
PICOS PUSFABRIKATIS
25
BULVIŲ PUSFABRIKATIS
Automatinės programos
1. Įjunkite prietaisą.
2. Palieskite
.
Ekrane rodomas
ir automatinės
programos numeris.
3. Palieskite
arba
, kad
pasirinktumėte automatinę programą.
4. Palieskite
arba palaukite penkias
sekundes, kol prietaisas automatiškai
pradės veikti.
5. Pasibaigus nustatytam laikui, dvi
minutes girdimas garso signalas.
Mirksi simbolis .
Prietaisas išsijungia.
6. Palieskite bet kurio jutiklio lauką arba
atidarykite dureles, kad išjungtumėte
garso signalą.
Automatinės programos su
nurodomu svoriu
1. Įjunkite prietaisą.
2. Palieskite
.
3. Palieskite
arba
ir nustatykite
svėrimo programą.
Ekrane rodomi: maisto ruošimo laikas,
trukmės simbolis , numatytasis svoris,
matavimo vienetas (kg, g).
4. Palieskite
arba nuostatos bus
išsaugotos automatiškai po penkių
sekundžių.
Prietaisas įjungiamas.
5. Jūs galite pakeisti numatytąją svorio
arba
.
vertę, naudodami
Palieskite
.
6. Pasibaigus nustatytam laikui, dvi
minutes girdimas signalas. Mirksi .
Prietaisas išsijungia.
7. Palieskite bet kurio jutiklio lauką arba
atidarykite dureles, kad išjungtumėte
garso signalą.
Nurodžius mėsos svorį, prietaisas
apskaičiuoja kepimo trukmę.
PRIEDŲ NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos
skyrius.
Mėsos termometras
Galimi du temperatūros nustatymai:
orkaitės temperatūros ir kepimo
temperatūros.
Mėsos termometras (MT) matuoja mėsos
kepimo temperatūrą. Kai mėsa yra
16 Progress
nustatytos temperatūros, prietaisas
išsijungia.
DĖMESIO Naudokite tik
pateiktąjį mėsos termometrą
arba tinkamas keičiamąsias
dalis.
Gaminant maistą, mėsos
termometras turi būti mėsoje ir
lizde.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Įkiškite mėsos termometro galą (su
simboliu
ant rankenos) į mėsos
vidurį.
3. Įkiškite mėsos termometro kištuką į
lizdą, esantį prietaiso priekyje.
Ekrane
mirksi ir nustatyta kepimo
temperatūra. Pirmą kartą naudojant, būna
nustatyta 60 °C temperatūra, o paskui
rodoma paskutinį kartą nustatyta vertė.
Dėdami mėsos termometrą į
lizdą, jūs atšaukiate laikrodžio
funkcijų nuostatas.
4. Palieskite
arba
, kad
nustatytumėte mėsos temperatūrą.
5. Palieskite
arba nuostatos bus
išsaugotos automatiškai po 5
sekundžių.
Jūs galite nustatyti mėsos
temperatūrą, tik kai mirksi
simbolis . Jeigu ekrane
rodomas simbolis , bet jis
nemirksi, prieš nustatydami
kepimo temperatūrą,
ir
arba
paspauskite
, kad nustatytumėte
naują vertę.
6. Pasirinkite orkaitės funkciją ir orkaitės
temperatūrą.
Ekrane rodoma esama kepimo
temperatūra ir įkaitinimo simbolis .
Kol prietaisas skaičiuoja apytikrę trukmę,
ekrane rodomas skaičiavimo laikas. Po
pirmo skaičiavimo, ekrane rodoma
apytikrė maisto gaminimo trukmė.
Prietaisas ir gaminimo metu skaičiuoja
gaminimo trukmę. Tam tikrais intervalais
ekrane atnaujinama trukmės vertė.
Kai gaminate naudodami
mėsos termometrą, galite
pakeisti temperatūrą, rodomą
ekrane. Įkišus mėsos
termometrą į lizdą ir nustačius
orkaitės funkciją ir temperatūrą,
ekrane rodoma esama kepimo
temperatūra.
Kelis kartus palieskite
, kad
pamatytumėte kitas tris
temperatūros nuostatas:
• nustatyta kepimo
temperatūra;
• esama orkaitės
temperatūra;
• esama kepimo
temperatūra.
Kai mėsa yra nustatytos kepimo
temperatūros, dvi minutes girdimas garso
signalas ir mirksi kepimo temperatūros
vertė ir . Prietaisas išsijungia.
7. Norėdami išjungti garso signalą,
palieskite jutiklio lauką.
8. Ištraukite mėsos termometrą iš lizdo ir
išimkite mėsą iš prietaiso.
Progress 17
ĮSPĖJIMAS! Būkite atsargūs,
kai išimate mėsos termometrą.
Jis yra karštas. Galima
nusideginti.
Grotelės ir gilus prikaistuvis kartu:
Įstumkite gilų prikaistuvį tarp lentynos
atramos ir grotelių kreipiamųjų laikiklių.
Priedų įstatymas
DĖMESIO Nenaudokite kepimo
skardos ar gilaus prikaistuvio
su kepimo garuose funkcija.
Grotelės:
Įstumkite groteles tarp lentynos atramos
kreipiamųjų laikiklių ir įsitikinkite, kad
kojelės yra nukreiptos žemyn.
Gilus prikaistuvis:
Įstumkite gilų prikaistuvį tarp lentynėlės
kreipiamųjų laikiklių.
Visų orkaitės priedų dešiniųjų ir
kairiųjų pusių viršuje yra maži
įlenkimai, kad būtų saugiau.
Šie įlenkimai taip pat apsaugos
nuo apvirtimo.
Aukštas kraštas aplink lentyną
neleidžia prikaistuviams
pasislinkti.
18 Progress
PAPILDOMOS FUNKCIJOS
Funkcijos „Mano
mėgstamiausi“ naudojimas
Naudokite šią funkciją, norėdami įrašyti
savo mėgstamiausias orkaitės funkcijos
arba programos temperatūros ir laiko
nuostatas.
1. Nustatykite temperatūrą ir laiką
orkaitės funkcijai arba programai.
2. Palieskite ir palaikykite
ilgiau nei
tris sekundes. Pasigirsta garso
signalai.
3. Išjunkite prietaisą.
• Norėdami įjungti šią funkciją,
palieskite . Prietaisas įjungia jūsų
mėgstamiausią programą.
Kai veikia funkcija, galite
keisti laiką ir temperatūrą.
• Norėdami išjungti šią funkciją,
palieskite . Prietaisas išjungia jūsų
mėgstamiausią programą.
Ekrane rodoma SAFE.
Norėdami išjungti užrakto nuo vaikų
funkciją, pakartokite 2 veiksmą.
Mygtukų užrakto naudojimas
Funkciją galite įjungti tik tada, kai veikia
prietaisas.
Funkcija „Mygtukų užraktas“ apsaugo nuo
atsitiktinio orkaitės funkcijos pakeitimo.
1. Norėdami įjungti funkciją, įjunkite
prietaisą.
2. Įjunkite orkaitės funkciją arba
pasirinkite nuostatą.
ir
3. Kartu palieskite ir palaikykite
2 sekundes.
Pasigirsta garso signalai.
Ekrane rodoma Loc.
Norėdami išjungti mygtukų užrakto
funkciją, pakartokite 3 veiksmą.
Veikiant funkcijai „Mygtukų
užraktas“, prietaisą galima
išjungti. Išjungus prietaisą,
funkcija „Mygtukų
užraktas“ išjungiama.
Užrakto nuo vaikų naudojimas
Užraktas nuo vaikų apsaugo nuo
atsitiktinio prietaiso naudojimo.
1. Norėdami įjungti funkciją, išjunkite
prietaisą su . Nenustatykite orkaitės
funkcijos.
ir
2. Kartu palieskite ir palaikykite
2 sekundes.
Pasigirsta garso signalas.
Nustatymų meniu naudojimas
Nustatymų meniu galite nustatyti tik tada,
kai prietaisas yra išjungtas.
Nustatymų meniu galite įjungti ar išjungti
funkcijas pagrindiniame meniu. Ekrane
rodoma SET ir nuostatos numeris.
Aprašas
Nustatoma vertė
1
SET+GO
ĮJUNGTA / IŠJUNGTA
2
LIKUSIO KARŠČIO INDIKATORIUS
ĮJUNGTA / IŠJUNGTA
3
MYGTUKŲ SIGNALAI1)
SPUSTELĖKITE / PYPSĖJIMAS / IŠ‐
JUNGTA
4
KLAIDŲ SIGNALAI
ĮJUNGTA / IŠJUNGTA
5
APTARNAVIMO MENIU
-
6
ATKURTI NUOSTATAS
TAIP / NE
1) ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO jutiklio lauko garso signalo išjungti negalima.
Progress 19
1. Kai prietaisas yra išjungtas, palieskite
ir palaikykite
tris sekundes.
Ekrane rodoma SET1 ir mirksi „1“.
2. Palieskite
arba
, kad
nustatytumėte nuostatą.
3. Palieskite
.
4. Palieskite
arba
, kad
pakeistumėte nuostatos vertę.
.
5. Palieskite
Norėdami išeiti iš nustatymų meniu,
palieskite
arba palieskite ir palaikykite
.
Automatinis išsijungimas
Saugumo sumetimais prietaisas išsijungia
automatiškai po kurio laiko, jeigu veikia
orkaitės funkcija ir jūs nepakeitėte
nuostatų.
Temperatūra (°C)
Išsijungimo laikas
(val.)
30–115
12,5
120–195
8,5
200–230
5,5
Ekrano šviesumas
Yra du ekrano šviesumo režimai:
• naktinis šviesumas: kai prietaisas yra
išjungtas, ekrano šviesumas būna
mažesnis nuo 22.00 iki 6.00 val.;
• dieninis šviesumas:
– kai prietaisas įjungtas;
– jeigu paliesite bet kurį jutiklio lauką,
kai veikia naktinio šviesumo
funkcija (išskyrus ĮJUNGTA /
IŠJUNGTA), ekranas persijungia į
dieninio šviesumo režimą
paskesnėms 10 sekundžių;
– jei prietaisas yra išjungtas ir
nustatėte laikmatį. Kai funkcija
„Laikmatis“ baigia veikti, ekranas
grįžta prie naktinio šviesumo.
Aušinimo ventiliatorius
Kai prietaisas veikia, aušinimo
ventiliatorius įsijungia automatiškai, kad
prietaiso paviršiai išliktų vėsūs. Išjungus
prietaisą, orkaitės aušinimo ventiliatorius
gali toliau veikti tol, kol prietaisas atvės.
Po automatinio išjungimo, palieskite
jutiklio lauką, kad vėl valdytumėte
prietaisą.
Automatinis išsijungimas
neveikia naudojant šias
funkcijas: mėsos termometro,
apšvietimo, gaminimo žemoje
temperatūroje, trukmės,
pabaigos ir laiko atidėjimo.
PATARIMAI
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos
skyrius.
Lentelėse nurodyta
temperatūra ir kepimo laikas
yra tik orientacinio pobūdžio.
Jie priklauso nuo receptų,
naudojamų ingredientų
kokybės ir kiekio.
Maisto ruošimas garuose
• Naudokite tik karščiui ir korozijai
atsparius prikaistuvius arba chromuoto
plieno indus maistui (tik kai kuriuose
modeliuose).
• Toliau lentelėje pateikiamos tinkamos
lentynų padėtys. Lentynų padėtis
skaičiuokite nuo apačios į viršų.
20 Progress
• Kai maistą ruošiate ilgiau negu 30
minutes arba didelį maisto kiekį, įpilkite
vandens, jei reikia.
• Įdėkite maistą į tinkamus indus ir indus
padėkite ant lentynų. Išlaikykite
atstumą tarp lentynų, kad garai galėtų
cirkuliuoti aplink visus indus.
• Po kiekvieno naudojimo iš vandens
stalčiaus, jungiamųjų žarnų ir gariklio
pašalinkite vandenį. Žr. skyrių
„Valymas ir priežiūra“.
• Šiose lentelėse pateikiami duomenys
apie įprastinius patiekalus.
• Gaminti pradėkite šaltame prietaise,
jeigu lentelėse nepateikti kitokie
duomenys.
• Jeigu savo receptui nuostatų rasti
negalite, vadovaukitės beveik tokio
paties recepto nuostatomis.
• Kai gaminate ryžius, naudokite 1,5 : 1 –
2 : 1 vandens ir ryžių proporcijas, nes
ryžiai sugeria vandenį.
Garų vandens lentelė
Laikas (min.)
Vandens kiekis stalčiuje (ml)
15–20
300
30–40
600
50–60
800
Kepimas garuose / EKO garai
ĮSPĖJIMAS! Neatidarykite
prietaiso durelių, kai funkcija
veikia. Galima nusideginti.
Ši funkcija tinka visokiam maistui – tiek
šviežiam, tiek šaldytam. Ją galima naudoti
gaminti, pašildyti, atitirpinti, virti ant
lengvos ugnies arba blanširuoti daržoves,
mėsą, žuvį, tešlos gaminius, ryžius,
kukurūzus, manų kruopas ir kiaušinius.
Vienu kartu galite paruošti visus
pageidaujamus patiekalus. Norėdami
tinkamai pagaminti kiekvieną patiekalą,
naudokite tas kepimo trukmes, kurios yra
beveik vienodos. Naudodami prietaisą,
pripilkite didžiausią vandens kiekį,
reikiamą vienam iš patiekalų paruošti.
Patiekalus sudėkite į tinkamus
prikaistuvius, o paskui ant grotelių.
Pakoreguokite tarpus tarp prikaistuvių,
kad garai galėtų cirkuliuoti.
Sterilizavimas naudojant gaminimo
garuose funkciją
• Naudojant šią funkciją galima
sterilizuoti tarą (pvz., buteliukus
kūdikiams).
• Švarius indus dėkite 1-os lentynos
viduryje. Patikrinkite, ar taros angos
nukreiptos žemyn nedideliais kampais.
• Į specialų stalčių įpilkite didžiausią
leistiną vandens kiekį ir nustatykite 40
min. trukmę.
Daržovės
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Vandens kie‐
kis stalčiuje
(ml)
Artišokai
96
50–60
1
800
Baklažanai
96
15–25
1
450
Progress 21
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Vandens kie‐
kis stalčiuje
(ml)
Nepjaustyti
žiediniai ko‐
pūstai
96
35–45
1
600
Smulkinti žiedi‐
niai kopūstai
96
25–30
1
500
Nesmulkinti
brokoliai
96
30–40
1
550
Smulkinti bro‐
koliai
96
20–25
1
400
Grybų gabalė‐
liai
96
15–20
1
400
Žirniai
96
20–25
1
450
Pankoliai
96
35–45
1
600
Morkos
96
35–45
1
600
Kaliaropės
juostelės
96
30–40
1
550
Paprikos juos‐
telės
96
15–20
1
400
Porų žiedai
96
25–35
1
500
Šparaginės pu‐
pelės
96
35–45
1
550
Smulkintos su‐
ltenės
96
20–25
1
450
Briuseliniai ko‐
pūstai
96
30–40
1
550
Burokėliai
96
70–90
1
800 + 400
Valgomoji gel‐
teklė
96
35–45
1
600
Salieras kube‐
liais
96
20–30
1
500
Žali šparagai
96
25–35
1
500
Balti šparagai
96
35–45
1
600
Švieži špinatai
96
15
1
350
22 Progress
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Vandens kie‐
kis stalčiuje
(ml)
Pomidorai be
odelių
96
15
1
350
Baltos pupelės
96
25–35
1
500
Savojinis ko‐
pūstas
96
20–25
1
400
Griežinėliais
pjaustytos cu‐
kinijos
96
15
1
350
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Vandens kie‐
kis stalčiuje
(ml)
Mieliniai kuku‐
liai
96
30–40
1
600
Bulvių kukuliai
96
35–45
1
600
Vidutinio dy‐
džio bulvės su
lupenomis
96
45–55
1
750
Ryžiai (van‐
dens / ryžių
santykis 1,5: 1)
96
35–40
1
600
Į keturias dalis
pjaustytos vir‐
tos bulvės
96
35–40
1
600
Duonos kuku‐
liai
96
35–45
1
600
Švieži lakštiniai
96
20–25
1
450
Polenta (skys‐
čio / polentos
santykis 3: 1)
96
40–45
1
750
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Vandens kie‐
kis stalčiuje
(ml)
Upėtakis, apie
250 g
85
30–40
1
550
Priedai
Žuvis
Progress 23
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Vandens kie‐
kis stalčiuje
(ml)
Šviežios kreve‐
tės
85
20–25
1
450
Šaldytos kreve‐
tės
85
30–40
1
550
Lašišos filė
85
25–35
1
500
Lašišinis upėta‐
kis, apie 1 000
g
85
40–45
1
600
Jūrų šukutės
(moliuskai)
96
20–30
1
500
Plokščių žuvų
filė
80
15
1
350
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Vandens kie‐
kis stalčiuje
(ml)
Virtas kumpis,
1 000 g
96
55–65
1
800 + 150
Virta vištienos
krūtinėlė
90
25–35
1
500
Virta vištiena, 1
000–1 200 g
96
60–70
1
800 + 150
Veršienos /
kiaulienos nu‐
garinė be ko‐
jos, 800–1 000
g
90
80–90
1
800 + 300
Kasseler (rūky‐
ta kiaulienos
nugarinė)
90
70–90
1
800 + 300
Tafelspitz
(aukščiausios
kokybės virta
jautiena)
96
110–120
1
800 + 700
Plonos dešre‐
lės
80
15–20
1
400
Mėsa
24 Progress
Kiaušiniai
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Vandens kie‐
kis stalčiuje
(ml)
Minkštai virti
kiaušiniai
96
10–12
1
400
Vidutinio kietu‐
mo virti kiauši‐
niai
96
13–16
1
450
Kietai virti kiau‐
šiniai
96
18–21
1
500
Karšto oro srauto ir kepimo
garuose funkcijos paeiliui
Mėsą, daržoves ir garnyrą galite paruošti
paeiliui, derindami funkcijas. Visi
patiekalai paruošiami patiekti vienu metu.
• Maistui apkepti naudokite karšto oro
srauto funkciją.
• Paruoštas daržoves ir garnyrą dėkite į
orkaitėje gaminti skirtus indus. Įdėkite į
orkaitę su kepsniu.
• Ataušinkite orkaitę iki maždaug 80 °C
temperatūros. Kad prietaisas greičiau
atvėstų, atidarykite orkaitės dureles iki
pirmos padėties maždaug 15 minučių.
• Paleiskite kepimo garuose funkciją.
Gaminkite kartu, kol bus paruoštos.
Didžiausias vandens kiekis –
650 ml.
Garai+karštas oras (50/50)
Įpilkite maždaug 300 ml vandens.
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Saldus kremas / vai‐
sių / sūrio apkepė‐
90
40–45
1
Kepti kiaušiniai1)
90
35–45
1
Plokštainis1)
90
40–50
1
Plona žuvies filė
85
15–25
1
Stora žuvies filė
90
25–35
1
Mažos žuvys iki 350
g
90
25–35
1
Visa žuvis iki 1 000
g
90
35–45
1
lės1)
1) Dar pusę valandos kepkite uždaroje orkaitėje.
Progress 25
Pašildymas
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Kukuliai
85
20–30
1
Makaronai
85
15–20
1
Ryžiai
85
15–20
1
Vienos porcijos pa‐
tiekalai
85
15–20
1
Garai+karštas oras (25/75)
Įpilkite maždaug 300 ml vandens.
Patiekalas
Kiekis
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Kepta kiauliena
1 kg
160–180
90–100
1
Jautienos
kepsnys
1 kg
180–200
60–90
1
Kepta veršiena
1 kg
180
80–90
1
Mėsos vynioti‐
nis, nekeptas
0,5 kg
180
30–40
1
Rūkyta kiaulie‐
nos nugarinė
(mirkyti 2 val.)
0,6–1 kg
160–180
60–70
1
Viščiukas
1 kg
180–200
50–60
1
Antis
1,5–2 kg
180
70–90
1
Bulvių plokštai‐
nis
-
160–170
50–60
1
Makaronų ap‐
kepas
-
190
40–50
1
Lazanija
-
180
45–55
1
Įvairių rūšių
duona
0,5–1 kg
180–190
45–60
1
Bandelės
40–60 g
180–210
30–40
2
Bandelių pus‐
fabrikačiai
-
200
20–30
2
Prancūziškųjų
batonų pusga‐
miniai
40–50 g
200
20–30
2
26 Progress
Patiekalas
Kiekis
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Prancūziškųjų
batonų pusga‐
miniai, šaldyti
40–50 g
200
25–35
2
Kepimas
• Jūsų orkaitė gali kepti ar skrudinti kitaip
negu anksčiau turėtas prietaisas.
Įprastai naudojamas nuostatas
(temperatūrą, gaminimo trukmę) ir
lentynų padėtis keiskite atsižvelgdami į
lentelėse pateiktas vertes.
• Gamintojas rekomenduoja pirmą kartą
naudoti žemesnę temperatūrą.
• Jei lentelėje nerandate konkretaus
patiekalo gaminimo nuostatų,
naudokite nuostatas, skirtas gaminti
patiekalą, kuris labiausiai panašus į tą,
kurį norite gaminti.
• Jei pyragus kepate ne vienoje lentynos
padėtyje, kepimo laiką galima pailginti
10–15 minučių.
• Pyragai ir tešlainiai skirtinguose
aukščiuose pradžioje gali skrusti
nevienodai. Jei taip nutinka, nustatytos
temperatūros nekeiskite. Kepimo metu
apskrudimo lygiai suvienodės.
• Esant nustatytai ilgesnei kepimo
trukmei, orkaitę galima išjungti likus 10
minučių iki kepimo pabaigos. Tokiu
būdu bus išnaudotas likęs karštis.
Jei gaminimui naudojate užšaldytus
maisto produktus, gaminimo metu
kepamosios skardos gali išsilenkti.
Kepamosioms skardoms atvėsus, jos
išsitiesins.
Patarimai, kaip kepti
Kepimo rezultatai
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Pyrago apačia nepakanka‐
mai iškepusi.
Netinkama lentynos padėtis.
Padėkite pyragą ant žemes‐
nės lentynos.
Pyragas sukrenta ir pasidaro
tąsus, vandeningas, suskili‐
nėja.
Orkaitės temperatūra per
aukšta.
Kitą kartą kepdami nustaty‐
kite šiek tiek žemesnę orkai‐
tės temperatūrą.
Pyragas sukrenta ir pasidaro
tąsus, vandeningas, suskili‐
nėja.
Per trumpas kepimo laikas.
Nustatykite ilgesnę kepimo
trukmę. Negalite mažinti
kepimo trukmės, nustaty‐
dami aukštesnę tempera‐
tūrą.
Pyragas sukrenta ir pasidaro
tąsus, vandeningas, suskili‐
nėja.
Tešloje per daug skysčio.
Naudokite mažiau skysčio.
Atkreipkite dėmesį, kiek lai‐
ko reikia maišyti, ypač jeigu
naudojate plakiklį.
Pyragas pernelyg sausas.
Orkaitės temperatūra per
žema.
Kitą kartą kepdami nustaty‐
kite aukštesnę orkaitės tem‐
peratūrą.
Progress 27
Kepimo rezultatai
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Pyragas pernelyg sausas.
Per ilgas kepimo laikas.
Kitą kartą kepdami nustaty‐
kite trumpesnį kepimo laiką.
Pyragas nevienodai pa‐
skrunda.
Per aukšta orkaitės tempe‐
ratūra ir per trumpas kepimo
laikas.
Nustatykite žemesnę orkai‐
tės temperatūrą ir ilgesnį ke‐
pimo laiką.
Pyragas nevienodai pa‐
skrunda.
Tešla netolygiai paskirstyta.
Vienodai paskirstykite tešlą
ant kepimo skardos.
Pyragas neiškepa per nuro‐
dytą kepimo laiką.
Orkaitės temperatūra per
žema.
Kitą kartą kepdami nustaty‐
kite šiek tiek aukštesnę or‐
kaitės temperatūrą.
Kepimas viename orkaitės lygyje
Kepimas skardose
Patiekalas
Funkcija
Tempe‐
ratūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Riestainis arba sviesti‐
nės bandelės
Karšto oro
srautas
150–160
50–70
1
Trapus pyragas / vaisi‐
nis tortas
Karšto oro
srautas
140–160
70–90
1
Sponge cake / biskviti‐
nis pyragas
Karšto oro
srautas
140–150
35–50
1
Sponge cake / biskviti‐
nis pyragas
Viršutinis /
apatinis kaiti‐
nimas
160
35–50
1
Apkepas, trapus pyra‐
Karšto oro
srautas
170–180
10–25
2
Apkepas, biskvito tešla
Karšto oro
srautas
150–170
20–25
2
Apple pie / obuolių pyra‐
gas (dvi 20 cm skers‐
mens skardos, deda‐
mos įstrižai)
Karšto oro
srautas
160
70–90
2
Apple pie / obuolių pyra‐
gas (dvi 20 cm skers‐
mens skardos, deda‐
mos įstrižai)
Viršutinis /
apatinis kaiti‐
nimas
180
70–90
1
gas1)
28 Progress
Patiekalas
Funkcija
Tempe‐
ratūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Sūrio pyragas, skarda 2)
Viršutinis /
apatinis kaiti‐
nimas
160–170
70–90
2
1) Įkaitinkite orkaitę.
2) Naudokite gilų prikaistuvį.
Kepimo skardose kepami pyragai / pyragaičiai / duona
Patiekalas
Funkcija
Tempe‐
ratūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Mielinė pynutė / riestė
Viršutinis /
apatinis kaiti‐
nimas
170–190
30–40
1
Kalėdinis pyragas1)
Viršutinis /
apatinis kaiti‐
nimas
160–180
50–70
1
Duona (ruginė duona)1)
Viršutinis /
apatinis kaiti‐
nimas
1
pirmą
230
20
tada
160–180
30–60
Viršutinis /
apatinis kaiti‐
nimas
190–210
20–35
2
Šveicariškas vyniotinis1)
Viršutinis /
apatinis kaiti‐
nimas
180–200
10–20
2
Trupininis pyragas (sau‐
sas)
Karšto oro
srautas
150–160
20–40
2
Sviestinis migdolų pyra‐
Viršutinis /
apatinis kaiti‐
nimas
190–210
20–30
2
Karšto oro
srautas
150–160
35–55
2
Viršutinis /
apatinis kaiti‐
nimas
170
35–55
2
Kreminiai / sluoksniuo‐
tos tešlos pyragaičiai1)
gas / saldūs pyragai1)
Vaisių pyragai (iš mieli‐
nės / biskvito tešlos) 2)
Vaisių pyragai (iš mieli‐
nės / biskvito tešlos) 2)
Progress 29
Patiekalas
Funkcija
Tempe‐
ratūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Vaisių pyragai iš trapios
tešlos
Karšto oro
srautas
160–170
40–80
2
Mieliniai pyragai su kre‐
mu (pvz., varškės, grie‐
tinėlės, pieno / kiauši‐
Viršutinis /
apatinis kaiti‐
nimas
160–180
40–80
2
Patiekalas
Funkcija
Tempe‐
ratūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Trapios tešlos sausai‐
niai
Karšto oro
srautas
150–160
10–20
2
Short bread / trapios
tešlos kepiniai / sausai‐
nių juostelės
Karšto oro
srautas
140
20–35
2
Short bread / trapios
tešlos kepiniai / sausai‐
160
20–30
2
nių juostelės1)
Viršutinis /
apatinis kaiti‐
nimas
Sausainiai iš biskvitinės
tešlos
Karšto oro
srautas
150–160
15–20
2
Pyragai su kiaušinio
baltymu, merengos
Karšto oro
srautas
80–100
120–150
Migdoliniai sausainiai
Karšto oro
srautas
100–120
30–50
2
Sausainiai iš mielinės
tešlos
Karšto oro
srautas
150–160
20–40
2
Sluoksniuotos tešlos ke‐
Karšto oro
srautas
170–180
20–30
2
Bandelės1)
Karšto oro
srautas
160
10–25
2
Bandelės1)
Viršutinis /
apatinis kaiti‐
nimas
190–210
10–25
2
nių)1)
1) Įkaitinkite orkaitę.
2) Naudokite gilų prikaistuvį.
Sausainiai
piniai1)
30 Progress
Patiekalas
Funkcija
Tempe‐
ratūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Small cakes / maži py‐
Karšto oro
srautas
160
20–35
2
Viršutinis /
apatinis kaiti‐
nimas
170
20–35
2
ragėliai1)
Small cakes / maži py‐
ragėliai1)
1) Įkaitinkite orkaitę.
Kepiniai ir apkepai
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Makaronų ap‐
kepas
Viršutinis /
apatinis kaitini‐
mas
180–200
45–60
1
Lazanija
Viršutinis /
apatinis kaitini‐
mas
180–200
25–40
1
Daržovių apke‐
Terminis kepin‐
tuvas
160–170
15–30
1
Prancūziškieji
batonai su ly‐
dytu sūriu
Karšto oro
srautas
160–170
15–30
1
Saldūs kepiniai
Viršutinis /
apatinis kaitini‐
mas
180–200
40–60
1
Žuvies apkepai
Viršutinis /
apatinis kaitini‐
mas
180–200
30–60
1
Įdarytos daržo‐
vės
Karšto oro
srautas
160–170
30–60
1
pas1)
1) Įkaitinkite orkaitę.
Drėgnas karštas oras
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Makaronų apkepas
180–200
45–60
1
Lazanija
180–200
45–60
1
Progress 31
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Bulvių plokštainis
190–210
55–80
1
Saldūs patiekalai
180–200
45–60
1
Riestainis arba sviesti‐
nės bandelės
160–170
50–70
1
Mielinė pynutė / riestė
170–190
40–50
1
Trupininis pyragas
(sausas)
160–170
20–40
2
Sausainiai iš mielinės
tešlos
160–170
20–40
2
Kepimas keliais lygiais
Naudokite karšto oro srauto funkciją.
Kepimo skardose kepami pyragai / pyragaičiai / duona
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Pyragaičiai su kremu /
160–180
25–45
1/4
150–160
30–45
1/4
eklerai1)
Trupininis pyragas
1) Įkaitinkite orkaitę.
Kepimo skardose kepami pyragai / pyragaičiai / duona
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Trapūs sausainiai
150–160
20–40
1 /4
Short bread / trapios
tešlos kepiniai / sau‐
sainių juostelės
140
25–45
1/4
Sausainiai iš biskviti‐
nės tešlos
160–170
25–40
1/4
Pyragai su kiaušinio
baltymu, merengos
80–100
130–170
1/4
Migdoliniai sausainiai
100–120
40–80
1/4
Sausainiai iš mielinės
tešlos
160–170
30–60
1/4
32 Progress
Kepimas žemoje temperatūroje
Šią funkciją naudokite liesos, minkštos
mėsos ir žuvies gabalams ruošti. Ši
funkcija nenaudojama šiems receptams:
apkeptos mėsos troškinimas arba riebios
kiaulienos kepimas. Galite naudoti mėsos
termometrą, kad užtikrintumėte, jog mėsa
viduje būtų tinkamai iškepta (žr. mėsos
termometro nuostatų lentelę).
Galite nustatyti, kad pirmąsias 10 minučių
orkaitėje būtų kepama 80 °C–150 °C
temperatūroje. Numatytoji nuostata yra 90
°C. Nustačius temperatūrą, orkaitėje
patiekalas toliau kepamas 80 °C
temperatūroje. Nenaudokite šios funkcijos
paukštienai kepti.
Visuomet kepkite be dangčio,
jei naudojate šią funkciją.
1. Apkepkite mėsą iš abiejų pusių 1–2
minutes labai įkaitintoje keptuvėje.
2. Dėkite karštą kepimo indą su mėsa į
orkaitę ant grotelių.
3. Įkiškite mėsos termometrą į mėsą.
4. Pasirinkite kepimo žemoje
temperatūroje funkciją ir nustatykite
tinkamą galutinę kepimo temperatūrą.
Patiekalas
Kiekis
Temperatūra
(°C)
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Jautienos kepsnys
1 000–1 500 g
150
120–150
1
Jautienos filė
1 000–1 500 g
150
90–110
1
Kepta veršiena
1 000–1 500 g
150
120–150
1
Kepsniai
200–300 g
120
20–40
1
Pica
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Pica (plonapadė)1)
200–230
15–20
2
Pica (su dideliu kie‐
180–200
20–30
2
Apkepai
180–200
40–55
1
Špinatų apkepas
160–180
45–60
1
Lotaringiškas apke‐
pas (aštrus pyragas)
170–190
45–55
1
Biskvitinis apkepas
170–190
45–55
1
Varškės pyragas
140–160
60–90
1
Amer. obuolių pyra‐
gas
150–170
50–60
1
Daržovių pyragas
160–180
50–60
1
Nerauginta duona1)
230
10–20
2
kiu garnyro)2)
Progress 33
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Sluoksniuotos tešlos
160–180
45–55
2
Flammekuchen1)
230
12–20
2
Piroggen (rusiška
perlenktos picos
180–200
15–25
2
apkepas1)
versija)1)
1) Įkaitinkite orkaitę.
2) Naudokite gilų indą.
Kepsnių kepimas
• Kepimui naudokite atsparius karščiui
orkaičių indus (žr. gamintojo
instrukciją).
• Didelius kepsnius galima kepti giliame
kepimo inde (jeigu jis yra) arba ant
grotelių virš gilaus prikaistuvio.
• Liesą mėsą kepkite kepimo skardoje su
dangčiu. Tuomet mėsa bus
sultingesnė.
• Jeigu norite, kad kepama įvairi mėsa
būtų apskrudusi, ją kepkite atidengtoje
kepimo skardoje.
• Prietaise rekomenduojame kepti mėsos
ir žuvies produktus, sveriančius 1 kg ir
daugiau.
• Norint, kad kepant išsiskyrusios mėsos
sultys arba riebalai nepridegtų,
patariame į gilų kepimo indą įpilti
vandens.
• Jeigu reikia, skrudinamą maistą
apverskite (praėjus 1/2–2/3 gaminimo
laiko).
• Kepimo metu kelis kartus palaistykite
didelius kepsnius ir paukštieną jų
sultimis. Tuomet kepsniai bus
skanesni.
• Prietaisą galite išjungti likus maždaug
10 minučių iki kepimo pabaigos; taip
panaudosite likusį orkaitės karštį.
Kepimo lentelės
Jautiena
Patiekalas
Funkcija
Kiekis
Tempe‐
ratūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Troškinta
mėsa
Viršutinis / apati‐
nis kaitinimas
1–1,5 kg
230
120–150
1
Jautienos
kepsnys
arba filė:
Terminis kepintu‐
vas
storio cm
190–
200
5–6 cm storio
1
su krauju1)
34 Progress
Patiekalas
Funkcija
Kiekis
Tempe‐
ratūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Jautienos
kepsnys
arba filė:
vidutiniškai
iškepta
Terminis kepintu‐
vas
storio cm
180–
190
6–8 cm storio
1
Jautienos
kepsnys
arba filė:
gerai iš‐
kepta
Terminis kepintu‐
vas
storio cm
170–
180
8–10 cm sto‐
rio
1
1) Įkaitinkite orkaitę.
Kiauliena
Patiekalas
Funkcija
Kiekis
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Mentė,
sprandinė,
kumpis
Terminis
kepintu‐
vas
1–1,5 kg
160–180
90–120
1
Kapotinis,
kiaulienos /
jautienos
šonkauliu‐
kai
Terminis
kepintu‐
vas
1–1,5 kg
170–180
60–90
1
Mėsos vy‐
niotinis
Terminis
kepintu‐
vas
750 g–1 kg
160–170
50–60
1
Kiaulės koja
(apvirta)
Terminis
kepintu‐
vas
750 g–1 kg
150–170
90–120
1
Patiekalas
Funkcija
Kiekis
Tempe‐
ratūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Kepta ver‐
šiena
Terminis
kepintu‐
vas
1 kg
160–180
120–150
1
Veršienos
kulninė
Terminis
kepintu‐
vas
1,5–2 kg
160–180
120–150
1
Veršiena
Progress 35
Aviena
Patiekalas
Funkci‐
ja
Kiekis
Tempe‐
ratūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Ėriuko koja,
kepta aviena
Termi‐
nis ke‐
pintu‐
vas
1–1,5 kg
150–180
100–120
1
Ėrienos nu‐
garinė
Termi‐
nis ke‐
pintu‐
vas
1–1,5 kg
160–180
40–60
1
Patiekalas
Funkci‐
ja
Kiekis
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Kiškio nuga‐
rinė, kiškio
Viršuti‐
nis /
apatinis
kaitini‐
mas
iki 1 kg
230
30–40
1
Elnienos nu‐
garinė
Viršuti‐
nis /
apatinis
kaitini‐
mas
1,5–2 kg
210–220
35–40
1
Elnienos
kumpis
Viršuti‐
nis /
apatinis
kaitini‐
mas
1,5–2 kg
180–200
60–90
1
Patiekalas
Funkci‐
ja
Kiekis
Tempe‐
ratūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Viščiukas,
jauniklis viš‐
čiukas
Termi‐
nis ke‐
pintuvas
200–250 g
porcija
200–220
30–50
1
Pusė viščiu‐
ko
Termi‐
nis ke‐
pintuvas
400–500 g
porcija
190–210
35–50
1
Žvėriena
šlaunelė1)
1) Įkaitinkite orkaitę.
Paukštiena
36 Progress
Patiekalas
Funkci‐
ja
Kiekis
Tempe‐
ratūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Vištiena ga‐
balais
Termi‐
nis ke‐
pintuvas
1–1,5 kg
190–210
50–70
1
Antis
Termi‐
nis ke‐
pintuvas
1,5–2 kg
180–200
80–100
1
Patiekalas
Funkci‐
ja
Kiekis
Tempe‐
ratūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Žuvis
Viršuti‐
nis /
apatinis
kaitini‐
mas
1–1,5 kg
210–220
45–60
1
Žuvis (troškinta)
Kepimas ant grotelių
• Kepdami griliu, visada nustatykite
didžiausią temperatūrą.
• Lentyną dėkite į kepimo griliu lentelėje
nurodytą padėtį.
• Pirmoje lentynos padėtyje visada
padėkite indą nuvarvėjusiems
riebalams surinkti.
• Grilyje kepkite tik plokščius mėsos arba
žuvies gabalus.
• Prieš kepimą visada pasirinkite grilio
funkciją ir pakaitinkite tuščią orkaitę
maždaug 5 minutes.
DĖMESIO Maistą visada
ruoškite uždarę orkaitės
dureles.
Kepimas ant grotelių
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Kepimo grilyje laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Viena pusė
Antra pusė
Jautienos
kepsnys, viduti‐
niškai iškeptas
210–230
30–40
30–40
1
Jautienos filė,
vidutiniškai iš‐
kepta
230
20–30
20–30
1
Kiaulienos nu‐
garinė
210–230
30–40
30–40
1
Progress 37
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Kepimo grilyje laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Viena pusė
Antra pusė
Veršienos nu‐
garinė
210–230
30–40
30–40
1
Avienos nugari‐
nė
210–230
25–35
20–35
1
Žuvis, 500–1
000 g
210–230
15–30
15–30
1
Spartus kepimas ant grotelių
Patiekalas
Kepimo grilyje laikas (min.)
Lentynos padėtis
Viena pusė
Antra pusė
Burgers / mėsainiai
9–13
8–10
3
Kiaulienos filė
10–12
6–10
3
Dešrelės
10–12
6–8
3
Filė žlėgtainiai, ver‐
šienos žlėgtainiai
7–10
6–8
3
Toast / skrebučiai
1–3
1–3
3
Skrebutis su garny‐
ru
6–8
-
3
Šaldytas maistas
• Nuimkite maisto pakuotę. Padėkite
maistą ant lėkštės.
• Neuždenkite nei dubeniu, nei lėkšte.
Tai gali pailginti atšildymo laiką.
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Pica, šaldyta
200–220
15–25
2
Amerikietiška pica,
šaldyta
190–210
20–25
2
Pica, atvėsinta
210–230
13–25
2
Picos užkandžiai, šal‐
dyti
180–200
15–30
2
Gruzdintos bulvytės,
plonai pjaustytos
200–220
20–30
2
Gruzdintos bulvytės,
storai pjaustytos
200–220
25–35
2
Kroketai
220–230
20–35
2
38 Progress
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Paskrudintos bulvės
210–230
20–30
2
Lazanija / įdaryti ma‐
karonai vamzdučiai,
švieži
170–190
35–45
2
Lazanija / įdaryti ma‐
karonai vamzdučiai,
šaldyti
160–180
40–60
2
Orkaitėje keptas sūris
170–190
20–30
2
Viščiuko sparneliai
190–210
20–30
2
Užšaldyti pusgaminiai
Patiekalas
Funkcija
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Šaldyta pica
Viršutinis / apati‐
nis kaitinimas
pagal ga‐
mintojo
nurody‐
mus
pagal gamintojo
nurodymus
2
Skrudintos bul‐
Viršutinis / apati‐
nis kaitinimas ar‐
ba terminis kepin‐
tuvas
200–220
pagal gamintojo
nurodymus
2
vytės1) (300–
600 g)
Prancūziškieji
batonai
Viršutinis / apati‐
nis kaitinimas
pagal ga‐
mintojo
nurody‐
mus
pagal gamintojo
nurodymus
2
Vaisinis pyra‐
gas
Viršutinis / apati‐
nis kaitinimas
pagal ga‐
mintojo
nurody‐
mus
pagal gamintojo
nurodymus
2
1) Kepdami skrudintas bulvytes, jas 2–3 kartus apverskite.
Atšildymas
• Išimkite maisto pakuotę ir sudėkite
maistą į lėkštę.
• Naudokite pirmą lentynos padėtį nuo
apačios.
• Neuždenkite maisto dubeniu ar lėkšte,
nes gali pailgėti atšildymo trukmė.
Progress 39
Patie‐
kalas
Kiekis
(kg)
Atšildymo
laikas
(min.)
Likusi at‐
šildymo
trukmė
(min.)
Pastabos
Viščiu‐
kas
1
100–140
20–30
Viščiuką uždėkite ant didelėje lėkš‐
tėje apverstos mažos lėkštutės.
Patiekalo gaminimo laikui įpusėjus,
apverskite.
Mėsa
1
100–140
20–30
Patiekalo gaminimo laikui įpusėjus,
apverskite.
Mėsa
0,5
90–120
20–30
Patiekalo gaminimo laikui įpusėjus,
apverskite.
Upėta‐
kis
0,15
25–35
10–15
-
Braš‐
kės
0,3
30–40
10–20
-
Svies‐
tas
0,25
30–40
10–15
-
Grieti‐
nėlė
2 x 0,2
80–100
10–15
Grietinėlę plakite ne visiškai atitirp‐
dytą.
Didelis
puoš‐
nus tor‐
tas
1,4
60
60
-
Konservavimas – apatinis
kaitinimas
• Naudokite tik vienodo dydžio, įprastus
konservavimo stiklainius.
• Nenaudokite stiklainių su užsukamais
dangteliais arba metalinių indų.
• Esant šiai funkcijai, naudokite pirmą
lentynų lygį nuo apačios.
• Ant kepimo skardos dėkite ne daugiau
nei po šešis vieno litro talpos
stiklainius.
• Vienodai pripildykite stiklainius ir
uždarykite veržtuvu.
• Stiklainiai neturi liestis vienas prie kito.
• Į kepimo padėklą įpilkite maždaug 1/2
litro vandens, kad orkaitėje pakaktų
drėgmės.
• Kai skystis induose pradeda virti
(maždaug po 35–60 minučių vieno litro
induose), išjunkite orkaitę arba
sumažinkite temperatūrą iki 100 °C (žr.
lentelę).
40 Progress
Minkšti vaisiai
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susida‐
ro burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatū‐
roje (min.)
Žemuogės / mėly‐
nės / avietės / prino‐
kę agrastai
160–170
35–45
-
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susida‐
ro burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatū‐
roje (min.)
Kriaušės / svarai‐
niai / slyvos
160–170
35–45
10–15
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susida‐
ro burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatū‐
roje (min.)
Morkos1)
160–170
50–60
5–10
Agurkai
160–170
50–60
-
Marinuotos daržo‐
vės
160–170
50–60
5–10
Kaliaropės / žirniai /
šparagai
160–170
50–60
15–20
Kaulavaisiai
Daržovės
1) Palikite orkaitėje, kai ją išjungiate.
Džiovinimas – karšto oro srautas
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (val.)
Lentynos padėtis
Pupos
60–70
6–8
2
Pipirai
60–70
5–6
2
Daržovės sriubai
60–70
5–6
2
Grybai
50–60
6–8
2
Prieskoniniai auga‐
lai
40–50
2–3
2
Slyvos
60–70
8–10
2
Abrikosai
60–70
8–10
2
Pjaustyti obuoliai
60–70
6–8
2
Kriaušės
60–70
6–9
2
Progress 41
Mėsos termometro lentelė
Jautiena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Šonkauliukai / filė kepsnys: su krauju
45–50
Šonkauliukai / filė kepsnys: vidutiniškai iškep‐
ta
60–65
Šonkauliukai / filė kepsnys: gerai iškepta
70–75
Kiauliena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Mentė / kumpis / kiaulienos sprandinė
80–82
Kotletas (nugarinės) / rūkyta kiaulienos nuga‐
rinė
75–80
Maltos mėsos kepsnys
75–80
Veršiena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Kepta veršiena
75–80
Veršienos kulninė
85–90
Aviena / ėriena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Avies koja
80–85
Avienos nugarinė
80–85
Kepta aviena / Ėriuko koja
70–75
Žvėriena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Kiškio nugarinė
70–75
Kiškio šlaunelė
70–75
Nepjaustytas kiškis
70–75
Elnienos nugarinė
70–75
Elnio koja
70–75
Žuvis
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Lašiša
65–70
42 Progress
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Upėtakiai
65–70
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos
skyrius.
Pastabos dėl valymo
• Prietaiso priekį valykite minkšta šluoste
ir šiltu vandeniu su valymo priemone.
• Metaliniams paviršiams valyti naudokite
tam skirtą valymo priemonę.
• Prietaiso vidų valykite po kiekvieno
naudojimo. Riebalų kaupimasis ar kiti
maisto likučiai gali sukelti gaisrą.
Didesnė rizika yra grilio prikaistuviui.
• Įsisenėjusius nešvarumus valykite
specialiu orkaičių valikliu.
• Visus priedus išvalykite po kiekvieno
naudojimo ir palikite juos išdžiūti.
Valykite minkšta šluoste ir šiltu
vandeniu su valymo priemone.
• Jeigu turite neprisvylančių priedų,
neplaukite jų stipraus poveikio
priemonėmis, indaplovėje arba
naudodami aštrius daiktus. Tai gali
pažeisti neprisvylančią dangą.
Lentynėlių išėmimas
Prieš atlikdami priežiūros darbus
patikrinkite, ar prietaisas atvėso. Galima
nusideginti.
Norėdami išvalyti prietaisą, išimkite
lentynų atramas.
1. Atramas atsargiai ištraukite į viršų iš
priekinių laikiklių.
1
3
2
2. Atitraukite lentynos atramos priekinį
galą nuo šoninės sienelės.
3. Išimkite atramas iš galinių angų.
Įdėkite lentynėles atvirkščia tvarka.
Valymas garais
Galite naudoti pabaigos
funkciją valymo pradžiai atidėti.
Žr. „PABAIGOS nustatymas“.
Didžiausius nešvarumus nuvalykite
rankiniu būdu.
1. Įpilkite maždaug 250 ml vandens ir 3
šaukštus acto tiesiai į gariklį.
2. Nustatykite valymo garais funkciją. Žr.
„Orkaitės funkcijos“.
Ekrane rodoma trukmė ir numatytoji
temperatūra.
3. Palieskite
, kad būtų pradėtas
valymas.
Kai baigiamas valymas garais, girdimas
garsinis signalas. Norėdami išjungti
signalą, palieskite bet kurį jutiklio lauką.
4. Išvalykite prietaisą minkšta šluoste.
Kempine išvalykite vandenį iš gariklio.
Palikite dureles atviras maždaug 1
valandai, kad prietaisas visiškai išdžiūtų.
Garų ruošimo sistema
DĖMESIO Po kiekvieno
naudojimo nusausinkite garų
generatorių. Sugerkite vandenį
kempine.
Jei yra kalkių nuosėdų,
pašalinkite jas vandeniu su
actu.
DĖMESIO Cheminės kalkių
valymo priemonės gali pažeisti
emalį. Laikykitės gamintojo
nurodymų.
Progress 43
1. Norėdami išvalyti vandens stalčių ir
gariklį, įpilkite vandens ir acto mišinio
(maždaug 250 ml) per vandens stalčių
į gariklį. Palaukite maždaug 10
minučių.
2. Pašalinkite vandenį ir actą kempine.
3. Švariu vandeniu (100–200 ml)
praplaukite garų ruošimo sistemą per
vandens stalčių.
4. Kempine išvalykite vandenį iš gariklio.
5. Kad prietaisas visiškai išdžiūtų, palikite
dureles praviras.
Durelių išėmimas ir įdėjimas
2
B
1
7. Patraukite durelių apdailą pirmyn ir
nuimkite ją.
8. Laikykite durelių stiklo plokštes už
viršutiniojo krašto ir iškelkite iš
kreiptuvo.
Galite nuimti dureles ir vidines stiklo
plokštes, kad nuvalytumėte. Skirtingiems
modeliams stiklo plokščių skaičius gali būti
skirtingas.
ĮSPĖJIMAS! Būkite atsargūs,
kai išimate prietaiso dureles.
Durelės yra sunkios.
1. Visiškai atidarykite dureles.
2. Iki galo nuspauskite suveržiamąsias
svirtis (A) ant dviejų durelių vyrių.
9. Stiklo plokštę nuvalykite vandeniu ir
muilu. Atsargiai nusausinkite stiklo
plokštę.
Baigę valyti, įstatykite dureles ir stiklo
plokštes. Atlikite veiksmus atvirkščia eilės
tvarka. Pirmiausia įdėkite mažesnę
plokštę, po to didesnę.
Lemputės keitimas
A
A
3. Uždarykite orkaitės dureles iki pirmos
atidarymo padėties (maždaug 70°
kampu).
4. Laikykite dureles abiem rankom už
abiejų kraštų ir atkelkite jas nuo
prietaiso kampu aukštyn.
5. Padėkite dureles išorine puse žemyn
ant minkšto audinio ir lygaus pagrindo.
Taip jų nesubraižysite.
6. Laikydami durelių apdailą (B) už abiejų
pusių durelių viršutinių kampų,
paspauskite į vidų ir atleiskite
fiksavimo tarpiklį.
Patieskite audinį prietaiso viduje. Tai
apsaugo nuo lemputės stiklinio gaubtelio ir
orkaitės vidaus pažeidimų.
ĮSPĖJIMAS! Žūties nuo
elektros srovės pavojus!
Atjunkite saugiklį prieš
keisdami lemputę.
Lemputė ir lemputės stiklinis
gaubtas gali būti karšti.
1. Išjunkite prietaisą.
2. Išimkite saugiklius iš skirstomosios
saugiklių dėžutės arba išjunkite
jungtuvą.
Viršutinė lemputė
1. Sukite stiklinį lemputės gaubtelį prieš
laikrodžio rodyklę ir nuimkite jį.
44 Progress
2. Nuimkite metalinį žiedą ir nuvalykite
stiklinį gaubtelį.
3. Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama,
300 °C karščiui atsparia lempute.
4. Įkiškite metalinį žiedą į stiklinį gaubtelį.
5. Uždėkite stiklinį gaubtelį.
TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos
skyrius.
Ką daryti, jeigu...
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Orkaitės nepavyksta įjungti
arba valdyti.
Orkaitė neprijungta arba ne‐
tinkamai prijungta prie elek‐
tros tinklo.
Patikrinkite, ar orkaitė tinka‐
mai prijungta prie elektros
tinklo (žr. prijungimo sche‐
mą, jeigu yra).
Orkaitė nekaista.
Orkaitė yra išjungta.
Įjunkite orkaitę.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytas laikrodis.
Nustatykite laikrodį.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytos būtinos nuo‐
statos.
Patikrinkite, ar nuostatos yra
tinkamos.
Orkaitė nekaista.
Suaktyvintas automatinis iš‐
jungimas.
Žr. skyrių „Automatinis išjun‐
gimas“.
Orkaitė nekaista.
Įjungtas apsaugos nuo vaikų
užraktas.
Žr. skyrių „Apsaugos nuo
vaikų užrakto naudojimas“.
Orkaitė nekaista.
Perdegė saugiklis.
Patikrinkite, ar veikimas su‐
triko dėl saugiklio. Jeigu
saugiklis pakartotinai perde‐
ga, kreipkitės į kvalifikuotą
elektriką.
Lemputė nešviečia.
Perdegusi lemputė.
Pakeiskite lemputę.
Kai prietaisas yra išjungtas,
ekrane nerodomas laikas.
Ekranas yra išjungtas.
Vienu metu pakartotinai
Mėsos termometras nevei‐
kia.
Netinkamai įkištas mėsos
termometro kištukas į lizdą.
spauskite
ir
, kad vėl
įjungtumėte ekraną.
Kuo giliau įkiškite mėsos ter‐
mometro kištuką į lizdą.
Progress 45
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Patiekalai kepa per ilgai ar‐
ba per trumpai.
Per žema arba per aukšta
temperatūra.
Jeigu reikia, sureguliuokite
temperatūrą. Laikykitės nau‐
dojimo instrukcijoje pateiktų
nurodymų.
Ant maisto produktų ir orkai‐
tės viduje kaupiasi garai ir
kondensatas.
Pernelyg ilgam palikote pa‐
tiekalą orkaitėje.
Baigę gaminti, nepalikite pa‐
tiekalų orkaitėje ilgiau negu
15–20 minučių.
Ekrane rodoma „C2“.
Norėjote paleisti atšildymo
funkciją, bet neištraukėte
mėsos termometro kištuko iš
lizdo.
Ištraukite mėsos termometro
kištuką iš lizdo.
Ekrane rodomas klaidos ko‐
das, kurio nėra šioje lentelė‐
je.
Įvyko elektros gedimas.
•
•
Aptarnavimo duomenys
Jeigu patys negalite rasti problemos
sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą
arba įgaliotąjį techninio aptarnavimo
centrą.
Išjunkite orkaitę, naudo‐
dami namų saugiklį arba
apsauginį jungiklį skirsto‐
mojoje saugiklių dėžutė‐
je, ir vėl įjunkite.
Jeigu ekrane vėl rodo‐
mas klaidos kodas, kreip‐
kitės į klientų aptarnavi‐
mo skyrių.
techninių duomenų lentelėje. Duomenų
lentelę rasite prietaiso viduje, ant priekinio
rėmo. Nenuimkite duomenų lentelės nuo
prietaiso vidaus.
Duomenys, kuriuos būtina pateikti
techninio aptarnavimo centrui, nurodyti
Rekomenduojame duomenis užsirašyti čia:
Modelis (MOD.)
.........................................
Gaminio numeris (PNC)
.........................................
Serijos numeris (S. N.)
.........................................
TECHNINIAI DUOMENYS
Techniniai duomenys
Įtampa
230 V
Dažnis
50 Hz
46 Progress
ENERGIJOS EFEKTYVUMAS
Gaminio kortelė ir informacija pagal ES direktyvą 65-66/2014
Tiekėjo pavadinimas
Progress
Modelio žymuo
PCD46100X
Energijos vartojimo efektyvumo indeksas
94,5
Energijos vartojimo efektyvumo klasė
A
Energijos sąnaudos esant standartinei įkrovai ir naudo‐
jant įprastą veikseną
0,93 kWh/ciklui
Energijos sąnaudos esant standartinei įkrovai ir naudo‐
jant priverstinės cirkuliacijos veikseną
0,69 kWh/ciklui
Ertmių skaičius
1
Karščio šaltinis
Elektra
Tūris
43 l
Orkaitės rūšis
Įmontuojama orkaitė
Svoris
33.5 kg
EN 60350-1. Buitiniai elektriniai virimo ir
kepimo prietaisai. 1 dalis. Viryklės,
orkaitės, garinės orkaitės ir kepintuvai.
Eksploatacinių charakteristikų matavimo
metodai.
Energijos taupymas
Prietaise yra savybių, kurios padeda
taupyti energiją kasdien ruošiant maistą.
Bendri patarimai
Patikrinkite, ar orkaitės durelės tinkamai
uždarytos, kai prietaisas veikia, ir laikykite
jas kuo daugiau uždarytas maisto
gaminimo metu.
Naudokite metalinius indus, kad būtų
geriau taupoma energija.
Kai galite, dėkite patiekalus į orkaitę jos
neįkaitinę.
Jei maisto gaminimo trukmė ilgesnė nei 30
minučių, sumažinkite orkaitės temperatūrą
iki minimumo, likus 3–10 minučių iki
kepimo pabaigos pagal gaminimo trukmę.
Maistas pasigamins dėl likusio karščio
orkaitėje.
Naudokite likusį karštį kitiems patiekalams
pašildyti.
Maisto gaminimas naudojant
ventiliatorių
Kai galima, naudokite maisto gaminimo
funkcijas su ventiliatoriumi, kad
taupytumėte energiją.
Likęs karštis
Veikiant tam tikroms orkaitės funkcijoms,
jeigu suaktyvinta programa su laiko
pasirinkimu (trukmė, pabaiga, atidėtas
paleidimas) ir maisto gaminimo trukmė yra
ilgesnė nei 30 minučių, tada kaitinimo
elementai automatiškai išsijungia 10 %
anksčiau. Ventiliatorius ir apšvietimas ir
toliau veikia.
Šilto pagaminto patiekalo išlaikymas
Pasirinkite žemiausios galimos
temperatūros nuostatą, kad
panaudotumėte likusį karštį ir
išlaikytumėte patiekalą šiltą. Ekrane
rodomas likusio karščio indikatorius arba
temperatūra.
Maisto gaminimas išjungus apšvietimą
Gamindami maistą, išjunkite apšvietimą ir
įjunkite tik tada, kai jums reikia.
Progress 47
Ekrano išjungimas
Jeigu reikia, galite visiškai išjungti ekraną.
Vienu metu paspauskite ir palaikykite
nuspaudę
bei
tol, kol ekranas
užges. Tokiu pat veiksmu prietaisas ir
įjungiamas.
APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas, pažymėtas
pažymėtų prietaisų kartu su kitomis
buitinėmis atliekomis. Atiduokite šį gaminį į
vietos atliekų surinkimo punktą arba
susisiekite su vietnos savivaldybe dėl
papildomos informacijos.
šiuo ženklu . Išmeskite pakuotę į
atitinkamą atliekų surinkimo konteinerį,
kad ji būtų perdirbta. Padėkite saugoti
aplinką bei žmonių sveikatą ir surinkti bei
perdirbti elektros ir elektronikos prietaisų
atliekas. Neišmeskite šiuo ženklu
*
www.progress-hausgeraete.de
867316999-B-222016

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement