Electrolux EVY0946VAX Användarmanual
EVY0946VAX
SV
Ångugn
Bruksanvisning
2
www.electrolux.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.............................................................................3
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.........................................................................4
3. PRODUKTBESKRIVNING..................................................................................7
4. KONTROLLPANELEN........................................................................................8
5. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN.......................................... 9
6. SNABBGUIDE.................................................................................................. 10
7. DAGLIG ANVÄNDNING................................................................................... 11
8. TILLAGNINGSHJÄLP.......................................................................................23
9. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR....................................................................... 30
10. TILLVALSFUNKTIONER................................................................................ 31
11. TRICKS OCH TIPS.........................................................................................31
12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING....................................................................... 56
13. FELSÖKNING.................................................................................................60
14. TEKNISK INFORMATION.............................................................................. 63
15. ENERGIEFFEKTIVITET................................................................................. 63
VI TÄNKER PÅ DIG
Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig
årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den
utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg
med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:
Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com
Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter tillhands när du kontaktar serviceavdelningen. Modell, PNC,
serienummer.
Informationen finns på typskylten.
Varningar/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
SVENSKA
1.
3
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med fysisk, sensorisk eller
mental förmåga, samt personer med bristande
erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller
instrueras beträffande hur produkten används på ett
säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när
den är igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är
mycket varma.
Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.
Barn under 3 år får ej vistas i närheten av den här
apparaten när den är igång.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
Endast behöriga personer får installera den här
produkten och byta kabel.
VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket
varma under användning. Var försiktig så att du
undviker att vidröra värmeelementen. Barn under 8 år
ska inte vistas i närheten utan ständig uppsikt.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Använd alltid ugnsvantar för att ta ut eller sätta in
tillbehör eller eldfasta formar.
Koppla från strömtillförseln före underhåll.
Kontrollera att produkten är avstängd innan du byter
lampa för att undvika risken för elstötar.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.
Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt
eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans
glasskivor eftersom dessa kan repa ytan, vilket i sin
tur kan leda till att glaset spricker.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
eller personer med motsvarande utbildning, för att
undvika elektrisk fara.
För att ta bort ugnsstegarna drar du först ut den
främre delen av ugnsstegen och sedan den bakre
delen från sidoväggarna. Sätt i ugnsstegarna i
omvänd ordning.
Använd endast den matlagningstermometer som
rekommenderas för den här produkten.
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
•
•
•
•
•
•
•
Avlägsna allt förpackningsmaterial.
Installera eller använd inte en skadad
produkt.
Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
Var alltid försiktig när apparaten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
Dra aldrig produkten i handtaget.
Minsta avstånd till andra produkter
ska beaktas.
Kontrollera att produkten har
installerats under och bredvid stadiga
skåp- eller bänkstommar.
•
Produktens sidor måste gränsa till
produkter eller enheter med samma
höjd.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
•
•
•
•
•
•
Alla elektriska anslutningar ska göras
av en behörig elektriker.
Produkten måste jordas.
Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I
annat fall, kontakta en elektriker.
Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
SVENSKA
•
•
•
•
•
•
•
•
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
Låt inte nätkablar komma i kontakt
med eller komma nära produktens
lucka, speciellt inte när luckan är het.
Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
sådant sätt att det inte kan tas bort
utan verktyg.
Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren),
jordfelsbrytare och kontaktorer.
Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan
koppla från produkten från nätet vid
alla poler. Kontaktöppningen på
isolationsenheten måste vara minst 3
mm bred.
Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.
•
•
•
•
•
VARNING!
Risk för skador på produkten
föreligger.
•
2.3 Använd
VARNING!
Risk för skador,
brännskador, elstötar eller
explosion föreligger.
•
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt är endast avsedd för
hushållsbruk.
Ändra inte produktens specifikationer.
Se till att ventilationsöppningarna inte
är blockerade.
Lämna inte produkten utan tillsyn
under användning.
Stäng av produkten efter varje
användningstillfälle.
Var försiktig när du öppnar
produktens lucka medan produkten är
igång. Het luft kan strömma ut.
Använd inte produkten med våta
händer eller när den är i kontakt med
vatten.
Tyng inte ner luckan när den är
öppen.
5
Använd inte produkten som arbetseller avlastningsyta.
Öppna produktens lucka försiktigt.
Användning av ingredienser som
innehåller alkohol kan producera en
blandning av luft och alkohol.
Låt inte gnistor eller öppna lågor
komma i kontakt med produkten när
du öppnar luckan.
Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på tvättmaskinen.
Använd inte mikrovågsugnen för att
värma upp ugnen.
•
•
•
•
•
För att förhindra skada eller
missfärgning på emaljen:
– sätt inte eldfasta formar eller
andra föremål direkt på
produktens botten.
– lägg inte aluminiumfolie direkt på
produktens botten.
– ställ inte hett vatten direkt i den
heta produkten.
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror
stå kvar i produkten efter att
tillagningen är klar.
– var försiktig när du tar bort eller
monterar tillbehör.
Missfärgning av emaljen påverkar inte
produktens funktion.
Använd en djup form för mjuka kakor.
Fruktjuicer orsakar fläckar som kan
vara permanenta.
Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
Ha alltid ugnsluckan stängd under
matlagningen.
Om apparaten installeras i till exempel
ett skåp, se till att skåpsdörren aldrig
är stängd när apparaten är i drift.
Värme och fukt kan byggas upp
bakom en stängd dörr/lucka och
orsaka efterföljande skador på
apparaten, bostaden eller golvet.
Stäng inte luckan förrän apparaten
har svalnat helt efter användning.
6
www.electrolux.com
2.4 Matlagning med ånga
VARNING!
Det finns risk för
brännskador och skador på
produkten.
•
Ånga som släpps ut kan orsaka
brännskador:
– Var försiktig när du öppnar
produktens lucka medan
produkten är igång. Ånga kan
släppas ut.
– Öppna ugnsluckan försiktigt efter
ångkokning.
•
•
2.6 Inre belysning
•
•
•
•
•
•
•
Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
Se till att produkten har svalnat. Det
finns även risk för att glaspanelerna
kan spricka.
Byt omedelbart ut luckans glaspaneler
om de är skadade. Kontakta
auktoriserat servicecenter.
Var försiktig när du tar bort luckan.
Luckan är tung!
Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
Använd bara neutrala
rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt,
skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
Typen av glödlampa eller
halogenlampa som används för den
här produkten är endast avsedd för
hushållsprodukter. Får ej användas
för belysning i hus.
VARNING!
Risk för elektrisk stöt.
2.5 Skötsel och rengöring
VARNING!
Det finns risk för
personskador, brand eller
skador på produkten.
Om du använder en ugnssprej ska du
följa säkerhetsanvisningarna på
förpackningen.
Rengör inte den katalytiska emaljen
(om tillämpligt) med något slag av
rengöringsmedel.
•
•
Innan du byter lampan ska du koppla
ur produkten från nätuttaget.
Använd bara lampor med samma
specifikationer.
2.7 Kassering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
•
•
•
Koppla loss produkten från eluttaget.
Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.
Ta bort luckspärren för att förhindra
att barn eller husdjur blir instängda i
maskinen.
2.8 Underhåll
•
•
Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
Använd endast originaldelar.
SVENSKA
3. PRODUKTBESKRIVNING
3.1 Allmän översikt
1
2
3
4
5
6
7
4
10
3
2
1
8
9
3.2 Tillbehör
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kontrollpanelen
Temperatur-/tidsdisplay
Vattenlåda
Uttag för matlagningstermometern
Värmeelement
Ugnslampa
Fläkt
Avkalkning av rörets utlopp
Ugnsstegar, löstagbara
Ugnsnivåer
Matlagningstermometer
Trådhylla
För att mäta hur väl maten är tillagad.
Till kokkärl, bakformar och stekkärl.
Ånginsats
Bakplåt
För kakor och småkakor.
Grill- / stekpanna
För bakning och stekning eller som
fettuppsamlingsfat.
En operforerad och en perforerad
behållare.
Med ånginsatsen leds kondensvattnet
bort från maten under ångkokningen.
Använd den för att tillaga mat som inte
ska kokas i vatten (t.ex. grönsaker,
fiskbitar, kycklingbröst). Insatsen lämpar
sig inte för mat som behöver ligga i blöt
(t.ex. ris, polenta, pasta).
7
8
www.electrolux.com
4. KONTROLLPANELEN
4.1 Temperatur-/tidsdisplay
1
2
3
4
5
Använd touch-kontrollerna för att manövrera produkten.
Touchkontroll
1
2
3
4
5
-
Funktion
Kommentar
PÅ/AV
För att aktivera och avaktivera produkten.
Display
Visar produktens inställningar.
Favoriter
Det innehåller en lista över favorittillagningspro‐
gram som skapats av användaren.
Signalur
För att ställa in funktionen: Signalur. Direkt åt‐
komst till tidfunktionerna.
Tillagningshjälp
Direkt åtkomst till menyerna: Kokbok och Vario‐
Guide när produkten är igång.
Touch-kontrollerna för:
Favoriter, Signalur och
Tillagningshjälp syns bara
när produkten är igång.
A
B
Menu
C
D
11:09
150°
start
E
4.2 Display
När produkten satts igång visas ett
grundläggande ugnsfunktionsläge.
A.
B.
C.
D.
E.
Återgå till menyn
Inställd tillagningsfunktion
Inställd temperatur
Klocka
Start
SVENSKA
9
Övriga kontrollampor på displayen:
Symbol
Funktion
Ändra textstorleken
Fler funktioner
Matlagningstermometer
Heat+Hold
Lås
5. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
5.1 Första rengöring
Ta ut alla tillbehör och flyttbara
ugnsstegar ur produkten.
Se avsnittet "Underhåll och
rengöring".
Rengör produkten innan du använder
den första gången.
Sätt tillbaka tillbehören och de flyttbara
ugnsstegarna på sin ursprungliga plats.
5.2 Programlicens
Programvaran som medföljer den här
produkten innehåller
upphovsrättsskyddad programvara som
är licensierad under BSD, fontkonfig,
FTL, GPL-2.0, LGPL-2.0, LGPL-2.1,
libJpeg, zLib/ libpng, MIT, OpenSSL /
SSLEAY m.fl.
Det går att visa hela kopian med
licenserna i enheten på TFT-displayen
genom att via menyn följa sökvägen:
Normalinställning / Underhåll / Licens.
Man kan hämta källkoden till
programvaran med öppen källkod som
används i produkten genom att följa
hyperlinken på webbproduktsidan.
5.3 Första anslutning
När du ansluter produkten till elnätet
måste du ha ställt in:
•
•
•
•
•
språk
tid
klockformat
datum
snabbuppvärmning
Det valda namnet eller siffran kan ställas
in på två sätt. Rulla det till önskat läge
eller tryck på vald funktion. Du kan ändra
inställningarna i menyn:
Normalinställning.
5.4 Ställa in hårdhetsnivån för
vattnet
När du ansluter produkten till elnätet
måste du ställa in vattnets hårdhetsnivå.
I tabellen nedan förklaras vattnets
hårdhetsintervall med motsvarande
kalkavlagringar (mmol/l) och vattnets
kvalitet.
10
www.electrolux.com
Vattenhårdhet
Kalkavlagringar
(mmol/l)
Kalkavlagringar
(mg/l)
Vattenklas‐
sifikation
Klass
dH
1
0-7
0 - 1.3
0 - 50
Mjuka färdig‐
heter
2
7 - 14
1.3 - 2.5
50 - 100
Medelhårt
3
14 - 21
2.5 - 3.8
100 - 150
Hårt
4
över 21
över 3,8
över 150
Mycket hårt
När vattnets hårdhet överskrider värdena
i tabellen ska vattenlådan fyllas med
vatten på flaska.
1. Ta den fyrfärgade ändringsremsan
som medföljer ångsetet i ugnen.
2. Sätt remsans alla reaktionszoner i
vattnet i ca en sekund.
Lägg inte remsan i rinnande vatten!
3. Skaka remsan för att avlägsna
vattenöverskottet.
4. Kontrollera vattnets hårdhet enligt
tabellen nedan efter en minut.
Färgerna i reaktionszonerna
fortsätter att ändras efter en minut.
Ta inte med detta i mätningen.
5. Ställ in vattnets hårdhet i menyn:
Normalinställning.
Testremsa
Testremsa
Vattnets hårdhet
2
3
4
De svarta fyrkanterna i tabellen
motsvarar de röda fyrkanterna på
testremsan.
Du kan ändra vattnets hårdhetsnivå i
menyn: Normalinställning /
Vattenhårdhet.
Du behöver inte ställa in vattnets
hårdhetsnivå igen efter ett strömavbrott.
Vattnets hårdhet
1
6. SNABBGUIDE
6.1 Använda touch-skärmen
•
•
•
•
•
•
Bläddra genom menyn med en snabb
gest eller dra fingret över displayen.
Styrkan på gesten avgör hur snabbt
skärmen flyttas.
Bläddringsrörelsen kan stanna av sig
själv eller så kan du stoppa den direkt
om du trycker på displayen.
Vald funktion aktiveras när du tar bort
fingret från displayen.
Aktivera en menyfunktion genom att
trycka på displayen på vald funktion.
Du kan ändra en parameter som visas
på displayen när du trycker på den.
•
•
•
Ställ in önskad funktion, tid eller
temperatur genom att bläddra genom
listan eller tryck på funktionen du vill
välja.
När du aktiverar en tillagningsfunktion
visas inte Menu på displayen. Tryck
var som helst på displayen så visas
Menu igen.
När produkten är ingång och vissa
symboler försvinner från displayen
kan du trycka var som helst på
displayen. Alla symbolerna kommer
då tillbaka.
SVENSKA
•
•
När du ställt in vissa funktioner visas
ett popup-fönster med ytterligare
information.
Temperaturen kan byta plats på
displayen med andra funktioner som
finns längst ned till höger och vänster.
11
Meny
Tillval
Ugnslampa
Barnlås
Displaylås
Menu
Heat+Hold
11:09
Set + Go
150°
Tillagningshjälp
Kokbok
VarioGuide
33min
start
SousVide-kokbok
20min
SousVide Vario‐
Guide
När du trycker på och håller
kvar en tillvalsfunktion i
menyn visas en kort
beskrivning av
tillvalsfunktionen.
Senaste och mest
använda
Senast använda
Normalinställning
Snabbuppvärm‐
ning
Mest använda
Påminnelse ren‐
göring
6.2 Snabbguide till menyn
Display
Meny
Funktioner
Klockfunktioner
Ugnsfunktioner
Ljud
Specialfunktioner
Val av språk
Rengöring
Tid och datum
Favoriter
DEMO läge
Ställ in Signalur
Vattenhårdhet
Ställ in koktid
Underhåll
Ställ in stopptid
Ställ in starttid
Använd tid
7. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
7.1 Användning av produkten
För att manövrera produkten kan du
använda:
•
•
manuellt läge - en
uppvärmningsfunktion, temperaturen
och tillagningstiden ställs in manuellt.
automatiska program
(Tillagningshjälp) - för att tillaga en
rätt när du saknar kunskap eller
erfarenhet av matlagning.
12
www.electrolux.com
7.2 Använda menyn
1. För att aktivera produkten, tryck på:
.
2. Tryck på: Menu.
3. Bläddra genom menyn för att hitta
funktionen du vill aktivera.
4. Aktivera funktionen genom att trycka
på den på displayen.
5. Återgå till föregående meny genom
att trycka på:
eller Menu.
6. Avaktivera produkten genom att
trycka på:
.
7.3 Översikt över menyn
A
A. Återgå till menyn
B. Aktuell menynivå
C. Lista över funktioner
B
Menu
Functions
Timers
Options
C
Huvudmeny
Menyfunktion
Beskrivning
Funktioner
Den innehåller en lista över ugnsfunktioner,
specialfunktioner, rengörings- och favoritpro‐
gram.
Klockfunktioner
Det innehåller en lista över klockfunktioner.
Tillval
Den innehåller en lista över övriga tillvalsfunk‐
tioner för säkerhetsfunktioner, lampa, Heat
+Hold, Set + Go som kan ställas in.
Tillagningshjälp
Det innehåller en lista över automatiska tillag‐
ningsprogram.
Senaste och mest använda
Den visar vilken funktion som användes senast
och vilken som används mest.
Normalinställning
Innehåller en lista över grundinställningar.
7.4 Undermenyer för: Funktioner
A
B
True Fan Cooking
Heating Functions
Special
Cleaning
Favourites
D
C
A.
B.
C.
D.
Återgå till menyn
Lista över tillagningsfunktioner
Lista över tillgängliga funktioner
Fler funktioner
SVENSKA
7.5 Ställa in en ugnsfunktion
1. Bläddra genom funktionerna för att
hitta den du önskar och tryck på den.
2. Ändra temperaturen genom att trycka
på temperaturen som visas på
displayen och bläddra genom listan
för att hitta den du behöver.
3. Tryck på temperaturen för att
bekräfta den.
4. Aktivera funktionen genom att trycka
på: Start.
En ljudsignal hörs när produkten nästan
uppnått inställd temperatur. Signalen
hörs igen vid slutet av tillagningstiden.
A
B
13
Återgå till föregående meny genom att
trycka på: Menu.
Du kan se en beskrivning av
ugnsfunktionen eller skapa
en standardfunktion i ett
popup-fönster. Håll fingret
på den valda
tillagningsfunktionen längre
än 2 sekunder. När du ställer
in en ugnsfunktion visas den
som standard som den
första funktionen när du
aktiverar produkten igen.
A. Återgå till menyn
B. Popup-fönster
C. Fler funktioner
Au Gratin
Show description
Make shortcut in menu
C
7.6 Undermeny för: Ugnsfunktioner
Gratinerade rätter
Gyllenbrun yta för ugnsrätter som lasagne eller po‐
tatisgratäng. Även för gratinering och bryning.
Fryst mat
För att tillaga färdigmat med en gyllene knaprig yta,
t.ex. pommes frites, potatisklyftor.
Min grill
För att grilla större matbitar som rostbiff.
Max grill
För att grilla tunna matvaror och rosta bröd.
Över-/Undervärme
Över/Undervärme för bakning och stekning på en
ugnsnivå.
Pizza/paj
Bakning på en ugnsnivå för rätter med knaprig bot‐
ten som pizza och quiche. Ställ in temperaturer 20–
40 °C lägre än vid Över/Undervärme.
Varmluftsgratinering
Varmluftsstekning av större köttstycken eller fågel
med ben på en ugnsnivå. Även för gratinering och
bryning.
14
www.electrolux.com
Varmluft
Varmluft för flera rätter och bakning på upp till tre
ugnsnivåer samtidigt. Ställ in ugnstemperaturer 20–
40 °C lägre än vid Över/Undervärme.
Ånga
100 % ånga för tillagning av grönsaker, fisk, potatis,
ris, pasta eller speciella rätter.
Ånga låg
Låg fuktnivå genom att kombinera ånga och varm‐
luft. Den är lämplig för tillagning av kött, fågel,
ugnsrätter och grytor.
Ånga medelhög
Medelhög fuktnivå. Den kombinerar ånga och
varmluft och är lämplig för tillagning av stuvat och
bräserat kött och även bröd och söt jästdeg.
Ånga hög
Hög fuktnivå för tillagning av utsökta rätter som krä‐
mer, tårtor, terriner och fisk.
SousVide-tillagning
Vakuumtillagning med ånga vid låg temperatur för
kött, fisk, skaldjur, grönsaker och frukt. Maten mås‐
te läggas i plastpåsar innan den här funktionen kan
användas.
Bröd
För att baka bröd med en ångdos i början för en
knaprig yta.
Lågtemperaturstek‐
ning
Långsam stekning för tillagning av mycket möra,
saftiga stekar.
Undervärme
För att värma kakor med knaprig botten och kon‐
servera livsmedel.
Varmluft med fukt1)
För energibesparande bakning och tillagning av
övervägande torra bakverk samt bakning på en
nivå i formar. Efter 30 sekunder börjar lampan räk‐
na ned. Den slås på igen när du aktiverar den via
menyn eller när du öppnar ugnsluckan.
1) Denna funktion används för att definiera energieffektivitetsklass enligt EN50304.
7.7 Undermeny för: Specialfunktioner
Torkning
För torkning av skivad frukt som äpple, plommon,
persika och grönsaker som tomater, zucchini eller
svamp.
Tina
För att tina frysta livsmedel.
Varmhållning
För varmhållning av maträtter.
SVENSKA
Uppvärmning
Ångvärmning för redan tillagad mat direkt på tallri‐
ken.
Tallriksvärmare
För förvärmning av tallriken före servering.
Jäsning av deg
För kontrollerad jäsning av jästdeg före bakning.
Yogurtfunktion
Den här funktionen kan användas för att laga yog‐
hurt. Lampan släcks under den här funktionen för
att hålla ned temperaturen.
Konservering
För att konservera t.ex. blandade inläggningar i
burkar och vätska.
15
7.8 Undermeny för: Rengöring
VARNING!
Se avsnittet "Underhåll och
rengöring".
Spolning
Metod för att skölja och rengöra ångkretsen när
ångfunktionerna använts ofta.
Avkalkning
Metod för att rengöra ångkretsen på kalkavlagring‐
ar.
Ångrengöring
Metod för att rengöra produkten när den är lätt
smutsad och inte bränts.
Ångrengöring Plus
Metod för att ta bort envis smuts med hjälp av
ugnsrengöringsmedel
7.9 Vattenlåda
A
F
B
MA
X
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
F.
Lock
Vågbrytare
Lådenhet
Påfyllningshål
Våg
Främre knapp
16
www.electrolux.com
Du kan ta ut vattenlådan ur produkten.
Tryck försiktigt på den främre knappen.
När du tryckt på vattenlådan dras den ut
av sig själv ur produkten.
XA
M
Du kan fylla på vattenlådan på två sätt:
•
•
låt vattenlådan sitta kvar i produkten
och fyll på med hjälp av en
vattenkanna.
ta ut vattenlådan ur produkten och fyll
den från en vattenkran.
När du fyller vattenlådan från en
vattenkran ska du bära lådan i
horisontellt läge så att inget vatten spills
ut.
MAX
MAX
När du fyllt vattenlådan ska den sättas in
i samma läge. Tryck på den främre
knappen tills vattenlådan är inuti
produkten.
Töm vattenbehållaren efter varje
användningstillfälle.
FÖRSIKTIGHET!
Håll vattenlådan på behörigt
avstånd från varma ytor.
7.10 Matlagning med ånga
VARNING!
Använd bara kallt
kranvatten. Använd inte
filtrerat (avsaltat) eller
destillerat vatten. Använd
inte andra vätskor. Häll inte
lättantändlig vätska eller
alkohol i vattenlådan.
1. Tryck på locket för att öppna
vattenlådan och dra ut den ur
produkten.
2. Fyll vattenlådan med kallt vatten till
maximal nivå (cirka 950 ml).
Använd skalan på vattenlådan.
Vattenmängden räcker i ca
50 minuter.
3. Tryck in vattenlådan i sitt
ursprungliga läge.
Om vattenlådan är våt
när du fyllt den med
vatten ska du torka av
den med en mjuk duk
innan du sätter in den i
produkten.
4. Slå på produkten.
5. Laga maten i rätt kokkärl.
6. Välj en ångfunktion och ställ in
temperaturen.
7. Ställ vid behov in funktionen
Varaktighet eller Ställ in stopptid.
Den första ångan syns efter ca
2 minuter. En ljudsignal hörs när
produkten nästan uppnått inställd
temperatur.
Signalen hörs i slutet av tillagningstiden.
8. Stäng av produkten.
9. Töm vattenlådan när tillagningen
med ångfunktion är klar.
FÖRSIKTIGHET!
Produkten är het. Det
finns risk för att du
bränner dig. Var försiktig
när du tömmer
vattenlådan.
SVENSKA
När vattnet i vattenlådan
börjar ta slut ljuder en signal.
Vattenlådan måste fyllas på
för att man ska kunna
fortsätta med ångtillagningen
på det sätt som beskrivs
ovan.
Låt produkten torka helt med
luckan öppen.
För att påskynda torkningen
kan du hetta upp produkten
med varmluft vid
temperaturen 150 °C i ca 15
minuter.
Ånga kan kondensera i botten av
utrymmet och begränsa sikten inuti
produkten. Om detta händer, låt
utrymmet torka när produkten är kall.
I slutet av ett
ångkokningsprogram börjar
fläktarna att snurra snabbare
för att få ut den överflödiga
ångan. Det är helt normalt.
7.11 SousVide-tillagning
•
•
•
•
•
•
•
Maten behåller sin fulla arom utan att
flyktiga smaker och fukt förloras
Mör struktur på kött och fisk
Maten behåller alla mineraler och
vitaminer
Mindre kryddor behövs eftersom
maten behåller sin naturliga smak
Bättre arbetsflöde eftersom man inte
behöver förbereda och servera maten
på samma tid och plats
Låg tillagningstemperatur minimerar
risken för övertillagning
Portionering av maten gör att den lätt
att hålla
17
Förbereda maten
1. Skölj och skär ingredienserna i bitar.
2. Krydda ingredienserna.
3. Lägg ingredienserna i lämpliga
vakuumpåsar.
4. Vakuumförslut påsen så att du
avlägsnar så mycket luft som möjligt.
5. Påsarna måste förvaras kallt om inte
tillagningen sker omedelbart.
6. Fortsätt med funktionen: SousVidetillagning enligt anvisningarna i
lämplig tillagningstabell för maten
som avses eller recepten med
tillagningshjälp.
7. Öppna påsen och servera.
8. Extra utrustning: avsluta tillagningen
genom att brunsteka eller grilla
matvarorna, t.ex, kött för att få en
krispig yta och den typiska
steksmaken.
Tillagning med den här
funktionen gör att det finns
vatten kvar i vakuumpåsarna
och i ugnsutrymmet. Öppna
luckan försiktigt när
tillagningen är klar för att
undvika att det droppar
vatten på möblerna. Använd
en plåt och en handduk när
du tar ut vakuumpåsarna.
Torka av luckan,
vattenuppsamlaren i botten
och ugnsutrymmet med en
mjuk duk eller en svamp. Låt
produkten torka helt med
luckan öppen. För att
påskynda torkningen kan du
hetta upp produkten med
varmluft vid temperaturen
150 °C i ca 15 minuter.
18
www.electrolux.com
7.12 Undermenyer för: Favoriter
A
A. Återgå till menyn
B. Favoritprogram
C. Lista över funktioner
B
Gran’s apple crumble
Run
Delete
Rename
C
En lista över tidigare sparade
inställningar. Du kan också spara
aktuella inställningar som t.ex.: koktid,
temperatur eller ugnsfunktion. Du kan
ställa in upp till 20 program, som visas i
en lista i alfabetisk ordning.
Menyfunktion
Beskrivning
Kör
Gör enligt tidigare sparad favorit.
Radera
Ta bort denna tidigare sparade favorit perma‐
nent.
Ändra namn
Ändra eller rätta namn som sparats tidigare.
7.13 Spara ett favoritprogram
1. Spara aktuella inställningar för en
värmefunktion genom att trycka på
True Fan Cooking
.
2. Välj: På nytt från aktuella
inställningar.
3. Ange namnet på favoritprogrammet
och tryck på OK.
Q W E R T Y U I O P
A S D F G H J K L
Z X C V B N M 123
åäà
7.14 Undermeny för: Klockfunktioner
A
B
A.
B.
C.
D.
E.
C
4 32
3 31
Duration
Start
09:03
E
2h 30min
1 29
0 28
End
11:33
D
Återgå till menyn
Inställd koktid
Återställ koktiden
Stopptid
Starttid
space
OK
SVENSKA
19
Menyfunktion
Beskrivning
Ställ in Signalur
För att ställa in och starta en nedräkning visas
timern på huvudskärmen och ett larm ljuder när
timern har avslutat nedräkningen. Timern av‐
bryter inte matlagningen och den kan även an‐
vändas när ugnen är avstängd. Bläddra för att
ställa in. Timern startar automatiskt.
Ställ in koktid
För att ställa in och starta en nedräkning visas
timern på huvudskärmen, ugnen stängs av och
ett larm ljuder när timern har avslutat nedräk‐
ningen. Bläddra för att ställa in.
Ställ in stopptid
För att ställa in stopptid för aktuella inställning‐
ar.
Ställ in starttid
För att ställa in starttid för aktuella inställningar.
Använd tid
Visa, dölj eller återställ timern som räknar upp
när du trycker på startknappen. Den förflutna ti‐
den är bara tillgänglig när ugnen är på.
7.15 Ställa in klockfunktioner
När du använder
matlagningstermometern
fungerar inte Koktid och
Sluttid.
Du kan ändra tid och datum när du
trycker på klockan på displayen när
produkten är igång.
1. Gå till menyn: Ugnsfunktioner.
2. Välj uppvärmningsfunktion och
temperatur.
eller gå till menyn:
3. Tryck på
Klockfunktioner.
4. Välj en klockfunktion.
5. Bläddra genom listan för att ställa in
önskad tid. Vänta några sekunder
tills tiden ställt in sig själv automatiskt
eller tryck för att bekräfta: h eller
min. Du kan ta bort inställningarna
om du trycker på: x.
En ljudsignal hörs när klockfunktionen
avslutas och ett meddelande visas på
displayen. Du kan stoppa eller förlänga
tillagningen.
7.16 Undermeny för: Tillval
Fler egna inställningar relaterade till
säkerhet, bekvämlighet och ugnslampa.
Menyfunktion
Beskrivning
Ugnslampa På / Av
För att tända eller släcka ugnslampan.
Barnlås På / Av
När det är aktiverat låses skärmen och alla
knapparna. De förblir låsta både i av- och påläge. Lås upp genom att trycka på displayen
och följ instruktionerna. Om det är olåst måste
du låsa den igen via menyn.
Displaylås
Displaylåset "låser" pekskärmen tillfälligt och
alla knapparna utom strömknappen. Lås upp
genom att trycka på displayen och följ instruk‐
tionerna.
20
www.electrolux.com
Menyfunktion
Beskrivning
Heat+Hold
Heat+Hold är bara tillgänglig när varaktigheten
ställts in. Ugnen stängs inte av automatiskt utan
håller maten varm 30 minuter. Detta finns inte i
alla program. En ikon visas på displayen om
den är aktiv.
Set + Go
Med Set+Go kan du ställa in en ugnsfunktion
med senare start och aktivera genom att trycka
på displayen. Displaylåset är på när tillagningen
startar.
Funktionen syns bara i menyn när program‐
längden ställts in.
7.17 Heat+Hold
Funktionen håller tillagad mat varm vid
80 °C i 30 minuter. Den aktiveras när
bakningen eller stekningen avslutas.
Funktionen fungerar inte
med lågtemperaturstekning,
program med automatisk
vikt, program med
automatisk ånga, alla
funktioner på menyn:
Specialfunktioner,
ångfunktioner på menyn:
Ugnsfunktioner.
•
•
•
•
Du kan ställa in en tillagningsfunktion
eller ett automatiskt program.
Den inställda temperaturen är högre
än 80 °C.
Du kan ställa in funktionen: Ställ in
koktid.
Du aktiverade funktionen: Heat+Hold
på menyn: Tillval.
På displayen visas:
.
Om du använder
matlagningstermometern
syns inte symbolen på
displayen.
Om du trycker på
funktionen.
Funktionen fungerar med
funktionerna: Ställ in koktid,
matlagningstermometer.
Funktionen fungerar inte
med rengöringsfunktionen.
1. Slå på produkten.
2. Välj en tillagningsfunktion eller ett
automatiskt program.
3. Ställ in funktionen: Ställ in koktid.
4. Välj: Tillval / Set + Go.
Tryck på meddelandet på displayen eller
Villkor för funktionen:
•
använda den senare genom att trycka på
en touch-kontroll eller på meddelandet
på displayen.
tryck på en touch-kontroll (utom för
Den inställda tillagningsfunktionen
startar.
Om du trycker på
innan
funktionen aktiveras,
avaktiveras funktionen.
En ljudsignal hörs när funktionen
avslutas.
•
avaktiveras
7.18 Set + Go
Med funktionen kan du ställa in en
tillagningsfunktion (eller ett program) och
•
Funktionen: Barnlås lyser
när en tillagningsfunktion
är aktiverad och när
produkten avaktiverats.
Följ instruktionerna på
displayen för att
avaktivera funktionen.
Menyn: Med Tillval kan
man aktivera och
inaktivera funktionen: Set
+ Go.
).
SVENSKA
7.19 Barnlås
21
Du kan bara aktivera funktionen när
produkten är påslagen.
Menu / Tillval / Barnlås
Funktionen förhindrar oavsiktlig
användning av produkten.
Aktivera funktionen: Displaylås
Aktivera funktionen: Barnlås
1. Ställ in funktionen på läge: På.
2. Avaktivera produkten.
Avaktivera funktionen: Barnlås
1. Aktivera produkten.
2. Tryck på displayen.
3. Följ instruktionerna på displayen.
1. Aktivera produkten.
2. Välj tillagningsfunktion eller en
inställning.
3. Gå till: Displaylås.
4. Aktivera funktionen genom att trycka
på: Displaylås.
Produkten är låst.
När produkten stängs av, avaktiveras
funktionen automatiskt.
Avaktivera funktionen:
Displaylås
7.20 Displaylås
Menu / Tillval / Displaylås
Funktionen förhindrar att
tillagningsfunktionen ändras oavsiktligt.
1. Tryck på displayen.
2. Följ instruktionerna på displayen.
7.21 Undermeny för: Tillagningshjälp
A
A.
B.
C.
D.
B
Cake and Pastry
Återgå till menyn
Matkategori
Kokbok och VarioGuide
Fler funktioner
Cookbook
VarioGuide
SousVide Cookbook
SousVide VarioGuide
D
C
En kokbok med inspirerande
automatiska recept och en VarioGuidefunktion med de ugnsinställningar vi
rekommenderar för rätterna. Tid och
temperatur för VarioGuide kan justeras
efter dina behov. Våra rekommenderade
inställningar visas när du trycker på
kockmössan.
7.22 Undermenyer för: Senaste
och mest använda
Lättåtkomlig lista över de senaste och
mest använda funktionerna, recepten
och snabbstarterna.
Menyfunktion
Beskrivning
Senast använda
Visar de 5 senast använda funktionerna.
Mest använda
Visar de 5 mest använda funktionerna.
22
www.electrolux.com
7.23 Undermeny för:
Normalinställning
Inställda inställningar gäller varje gång
du aktiverar produkten.
Menyfunktion
Beskrivning
Snabbuppvärmning På / Av
Snabbuppvärmning är aktiverad och är alltid på
för vissa tillagningsfunktioner. Den syns på
skärmen med >> när den är aktiv.
Påminnelse rengöring På / Av
Välj om du vill att ugnen ska påminna dig om att
använda rengöringsprogrammet.
Display
Välj displayinställningarna.
Ljusstyrka
Du kan välja mellan 4 lägen för ljusstyrka.
Ställ in ljusstyrkan på displayen i
påslaget läge. Tiden på dagen i av‐
stängt läge kan inte ändras.
Bakgrundsbilder På / Av
Visa eller dölj bakgrundsbilderna.
Ljud
Ljudinställningar.
Ljudstyrka
Val av språk
Ställ in önskat språk.
Tid och datum
Ställ in tid och datum och andra
funktioner relaterade till hur tiden
visas.
Tid
Ställ in eller ändra tiden.
Typ (Pip / Klick / Utan ljud)
Datum
Ställ in eller ändra datumet.
Format
Välj önskat tidformat, HH:MM eller AM/PM.
Klockstil
Ange hur klockan ska se ut när ugnen är av‐
stängd.
DEMO läge
Aktiveringskod: 2468
Enbart för butiksanvändning. När
det är aktivt är värmeelementen av‐
stängda och DEMO visas på skär‐
men.
Vattenhårdhet
Ställ in vattnets hårdhetsnivå (1 - 4).
SVENSKA
Menyfunktion
Beskrivning
Underhåll
Visar programvarans version och
konfiguration.
Programversion
Visar programvarans version för ugnen.
23
Återställ alla inställningar
Återställ alla inställningar till grundinställningar‐
na.
Licens
Visar licensen på engelska.
8. TILLAGNINGSHJÄLP
8.2 Aktivera funktionen
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
8.1 Tillagningshjälp
Menu / Tillagningshjälp eller tryck på:
Du kan välja att använda funktionen:
Kokbok eller VarioGuide.
A
B C
11:09
Calzone
1. Bläddra genom matkategorilistan och
tryck på den du vill använda.
2. Bläddra genom listan över rätter och
tryck på den du vill använda.
3. Aktivera funktionen genom att trycka
på: Start.
När funktionen är slut visas ett
meddelande på displayen.
A.
B.
C.
D.
E.
Recept
Återstående tid
Klocka
Stopp
Temperatur
4min58s
°C
Stop
E
D
8.3 Undermeny för: Kokbok
Menu / Tillagningshjälp / Kokbok eller
tryck på:
Funktionen innehåller en lista över recept
med optimala produktinställningar.
Recepten är förutbestämda och du kan
inte ändra dem. Ingredienserna och
instruktionerna för varje recept visas på
displayen.
Tryck på receptnamnet för att gå tillbaka
till Ingredienser och Metod efter du
aktiverat receptet.
Du kan också hitta recepten för denna
funktion angivna för den här produkten
på vår webbplats. Du hittar rätt receptbok
genom att kontrollera PNC-numret på
märkskylten på främre ramen i
produktens utrymme.
Produkten har automatiska inställningar
du använder: Kokbok.
24
www.electrolux.com
Matkategori
Maträtt
Fisk och skaldjur
Ugnsrätt av torkad fisk
Fiskfilé
Fisk på saltbädd
Laxkotlett
Fisk (forell), pocherad
Fylld bläckfisk
Fågel
Kycklinglår
Fyllt kycklingbröst
Coq au Vin
Fylld kyckling
Stekt anka med apelsin
Kött
Biffgryta
Marinerad stek
Köttfärslimpa
Fläsklägg
Fläskbog
Plommonfylld fläskkarré
Kalvlägg
Ossobuco
Fylld kalvstek
Lamm
Kanin
Kanin i senapssås
Vildsvin
Ugnsrätter
Lasagne
Cannelloni
Pastagratäng
Moussaka
Potatisgratäng
Frankisk dumplings panna
Vitkålgratäng
Gratinerade endiver
Janssons Frestelse
Pizza och quiche
Pizza
Örtfylld pirog
Quiche Lorraine
Ostpaj
Pirog
Fetaostfylld pirog
Getostpaj
Tårta och kakor
Mandelkaka
Brownies
Cappuccinokaka
Morotskaka
Cheese Cake
Körsbärspaj
Botten för fruktkaka
Frukttarte
Mormors äppelkaka
Citrontårta
Muffins
Plommonknyten
Sockerkaka
Savarinkaka
Sockerkaka
Strösselkaka
Sockerkaka
Krämig äppelpaj
Schweizisk morotskaka
Bröd och bullar
Bullar, söta
Lantbröd
Franskbröd
Fylld vetefläta
Flätad vetelängd
Grönsaker
Medelhavsgrönsaker
Traditionella grönsaker
Skalade tomater
Kräm och terriner
Ugnsomelett
Knäckflan
Kokospudding
Smårätter
Ris med grönsaker
Salta kringlor
Ugnsbakad potatis
Kokad potatis
SVENSKA
8.4 Undermeny för: SousVidekokbok
Menu / Tillagningshjälp / SousVide-
25
Recepten finns på vår webbplats. Du
hittar rätt receptbok genom att kontrollera
PNC-numret på märkskylten på främre
ramen i produktens utrymme.
kokbok eller tryck på:
Matkategori
Maträtt
Fisk och skaldjur
Havsruda, filé
Piggvar med fänkål
Räkor
Fågel
Kycklingbröst
Kött
Oxfilé
Pocherad kalvfilé
Grönsaker
Morötter med vanilj
Frukt
Äpplen
Päron i rödvin
Kräm och terriner
Engelsk crème
8.5 Undermeny för: VarioGuide
Menu / Tillagningshjälp / VarioGuide
eller tryck på:
Temperaturen och gräddningstiden är
endast riktlinjer för ett bättre resultat. De
beror på recepten samt på
ingrediensernas kvalitet och mängd.
Kontrollera rekommenderade
inställningar genom att trycka på (efter
rättens namn):
En ljudsignal hörs när programmet är
klart.
Matkategori: Fisk och skaldjur
Maträtt
Bakta
Fiskpinnar
Tunna filéer
Tjocka filéer
.
Filé, frusen
Tryck på temperaturen eller minuterna på
displayen för att ändra temperaturen eller
ställa in tiden enligt önskemål.
VarioGuide innehåller automatiska
program som har optimala inställningar
för varje typ av kött.
• Köttprogram med Automatisk vikt-
•
funktion - denna funktion beräknar
automatiskt tillagningstiden. För att
använda den måste matens vikt
matas in och då ställs tiden in av sig
själv. För att göra detta trycker du på
minuterna under namnet på rätten
och matar in rätt värde.
Köttprogram med Automatisk
- denna funktion
kärntemperatur
beräknar automatiskt tillagningstiden.
Hel liten fisk
Fisk
Hel fisk, ångad
Hel liten fisk, gril‐
lad
Hel fisk, grillad
Hel fisk, grillad
Forell
Laxkotlett
Hel lax
26
www.electrolux.com
Maträtt
Räkor
Musslor
Maträtt
Räkor, färska
Räkor, frusna
-
Röd
Rostbiff
Välstekt
Matkategori: Fågel
Chipolata
Maträtt
Benfri kyckling
-
Benfri kyckling
-
Revbensspjäll
Fläsklägg, förkokt
Skinkstek
Vingar, färska
Fransyska
Vingar, frusna
Ben, färska
Kyckling
Rosa
Ben, frusna
Fransyska
Fläsk
Rökt kassler
Bröst, pocherat
Rökt bog, poche‐
rad
Halv
Hals
Hel
Bog
Anka
-
Stek
Gås
-
Kokt skinka
Kalkon
-
Stek
Kalv
Matkategori: Kött
Stek
Maträtt
Lägg
Finaste köttet, kokt
Nötkött
Bräserat
Köttfärslimpa
Stek
Lamm
Stek, rosa
Röd
Rosa
Rosa
Lägg
Hare
Sadel
Sadel
Välstekt
Välstekt
Sadel
Stek, rosa
Röd
Engelsk rostbiff
Fransyska
Rådjursstek
Bog
Sadel
SVENSKA
Maträtt
Maträtt
Viltstek
-
Stek av vilt
-
Matkategori: Ugnsrätter
Maträtt
Lasagne
Fryst lasagne/cannelloni
Makaronpudding
Potatisgratäng
Grönsaksgratäng
Desserter
Matkategori: Pizza och quiche
Maträtt
Mjuk kaka
-
Madeirakaka
-
Äppelpaj, söt
-
Mandelkaka
-
Muffins
-
Bakverk
-
Smördegskakor
-
Petits-choux
-
Smördegskakor
-
Bakelser
-
Mandelbiskvier
-
Mördegskakor, kex Julkakor
Tunn skorpa
-
Fryst Apfel Strudel -
Extra fyllning
Bakpulverdeg
Fryst
Bakplåt
Panpizza, fryst
Ostkaka, bakplåt
-
Kylda
Brownies
-
Snacks, frysta
Rulltårta
-
Baguette med
smält ost
-
Jästkaka
-
Tarte Flambée
-
Smulpaj
-
Äppelpaj, söt
-
Sockerkaka
-
Quiche Lorraine
-
Pajer
-
Pizza
Matkategori: Tårta och kakor
Maträtt
Sockerkaka
-
Äppelkaka, täckt
-
Sockerkaka
-
Äppelpaj
-
Ostkaka, bakform
-
Mördegsbotten
Jästdeg
Mördegskakor
Bakverk i formar
Mördegskakor
Fruktkaka
Bakverk i formar
Jästdeg
27
28
www.electrolux.com
Matkategori: Bröd och bullar
Maträtt
Maträtt
Bullar
Brysselkål
Bullar, förbakade
Selleri, tärnad
Bullar, djupfrysta
Ärtor
Ciabatta
-
Äggplanta
Fänkål
Baguette
Baguetter, förba‐
kade
Baguetter, frysta
Rödbeta
Matbröd
Svartrot
Franskbröd
Kålrötter, rivna
Fylld vetefläta
Brytbönor
Mörkt bröd
Savoykål
Bullar
Bröd
Rågbröd
Fullkornsbröd
Osyrat bröd
Fryst bröd
Matkategori: Grönsaker
Kronärtskockor
Matkategori: Kräm och terriner
Maträtt
Ugnsomelett
-
Knäckflan
-
Terriner
-
Maträtt
Broccoli, buketter
Broccoli, hel
Löskokt
Ägg
Blomkål, buketter
Blomkål, hel
Morötter
Zucchini, skivor
Sparris, grön
Sparris, vit
Paprika, strimlor
Spenat, färsk
Purjolöksringar
Gröna bönor
Svamp, skivor
Skalade tomater
Medelkokt
Hårdkokt
Äggstanning
Matkategori: Smårätter
Maträtt
Pommes Frites, tunn
Pommes Frites, tjock
Pommes Frites, frysta
Kroketter
Croquetter
Riven potatisgräng
Kokad potatis, fjärdedelar
Kokad potatis
Ugnsbakad potatis
SVENSKA
Matkategori
Maträtt
Maträtt
Nötkött
• Rosa
• Välstekt
Potatisdumplings
Bröddumpling
Jästdumplings, salta
Kött
Jästdumplings, söta
Ris
Lamm
• Rosa
• Välstekt
Färsk tagliatelle
Vildsvin
Polenta
Harsadel, benfri
Sparris, grön
Automatisk matlagningstermometerfunktion
Sparris, vit
Zucchini
Automatisk vikt-funktion
8.6 Undermeny för: SousVide
VarioGuide
Purjolök
Menu / Tillagningshjälp / SousVide
Pumpa
VarioGuide eller tryck på:
Matkategori
Äggplanta
Grönsaker
Maträtt
Fänkål
Ugnsrätt av torkad
fisk
Potatis
Kammusslor
Kronärtskockshjär‐
tan
Musslor med skal
Äpplen
Räkor utan skal
Päron
Bläckfisk
Laxkotlett
Kycklingbröst ben‐
fritt
Fågel
Ankbröst, benfritt
Kalkonbröst, ben‐
fritt
Selleri
Rotselleri
Havsabborre, filé
Forellfilé
Paprika
Morötter
Havsruda, filé
Fisk och skaldjur
29
Persikor
Frukt
Nektariner
Plommon
Ananas
Mango
30
www.electrolux.com
9. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
A
B
Matlagningstermometern mäter
innertemperaturen när köttbitar tillagas.
När köttet har nått den inställda
temperaturen stängs produkten av.
FÖRSIKTIGHET!
Använd endast
matlagningstermometern
som medföljer eller de rätta
reservdelarna.
Matlagningstermometern
måste sitta kvar i köttet och i
uttaget under tillagningen.
1. Aktivera produkten.
2. Sätt in spetsen på
matlagningstermometern i mitten av
köttet.
3. Sätt i matlagningstermometerns
kontakt i uttaget framtill på
produkten.
D
E
Menu
9.1 Matlagningstermometer
Två temperaturer måste ställas in:
ugnstemperaturen och
kärntemperaturen.
C
1h 14m
64°
220°100°
Stop
G
F
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
Återgå till menyn
Hur länge funktionen är aktiv
Inställd tillagningsfunktion
Inställd temperatur
Den aktuella ugnstemperaturen
Stopp
Inställd temperatur för
matlagningstermometern
En ljudsignal hörs när köttet uppnått den
inställda innertemperaturen. Produkten
stängs av automatiskt.
6. Tryck på en touch-kontroll för att
stänga av signalen.
7. Dra ut matlagningstermometerns
kontakt ur uttaget och ta ut köttet ur
ugnen.
VARNING!
Matlagningstermometern är
varm. Det finns risk för att du
bränna dig. Var försiktig när
du tar bort
matlagningstermometerns
spets och kontakt.
9.2 Sätta in tillbehör
Galler:
För in gallret mellan skenorna på
ugnsstegen och kontrollera att fötterna är
vända nedåt.
Displayen visar
matlagningstermometerns symbol
.
4. Ställ in innertemperaturen.
5. Ställ in tillagningsfunktion och, vid
behov, ugnstemperatur.
Ändra kärntemperaturen genom att
trycka på temperaturen på displayen.
SVENSKA
31
Galler och långpanna tillsammans:
För in långpannan mellan skenorna på
hyllstöden och ugnsgallret på skenorna
ovan.
Långpanna:
För in långpannan mellan skenorna på
ugnsstegen.
•
•
Alla tillbehör har små
fördjupningar längst upp
på höger och vänster
sida för att öka
säkerheten.
Fördjupningarna ger
också ett tippskydd.
Den höga kanten runt
stegen förhindrar att
husgeråden halkar ur.
10. TILLVALSFUNKTIONER
10.1 Säkerhetsavstängning
Av säkerhetsskäl stängs produkten av
automatiskt efter en tid om en
uppvärmningsfunktion är igång och du
inte ändrar ugnstemperaturen.
Temperatur (°C)
Avstängningstid
(tim)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 230
5.5
11. TRICKS OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Den automatiska
avstängningen fungerar inte
med funktionerna:
matlagningstermometer,
Varaktighet, Slut.
10.2 Kylfläkt
När produkten är på, aktiveras fläkten
automatiskt för att hålla ugnsytorna
svala. Om du stänger av ugnen fortsätter
fläkten att gå tills ugnen har svalnat.
32
www.electrolux.com
Temperaturerna och
gräddningstiderna i
tabellerna är endast
riktvärden. De beror på
recepten samt på
ingrediensernas kvalitet och
mängd.
11.1 Ugnsluckans insida
På vissa modeller hittar du på insidan
av luckan:
•
•
ugnsnivåernas nummer.
Information om tillagningsfunktioner,
rekommenderade ugnsnivåer och
temperaturer för typiska maträtter.
11.2 Rekommendationer för
ugnens specialfunktioner för
uppvärmning
Varmhållning
Använd den här funktionen om du hålla
maten varm.
Temperaturen regleras automatiskt till 80
°C.
Tallriksvärmare
För uppvärmning av tallrikar och formar.
Fördela tallrikar och formar jämnt på
ugnsgallret. Flytta högar efter halva
uppvärmningstiden (byt plats på övre och
nedre).
Den automatiska temperaturen är 70 °C.
Rekommenderad hyllposition: 3.
Jäsning av deg
Du kan använda denna automatiska
funktion med alla recept på jäsdeg. Det
ger dig en god jäsningsatmosfär. . Lägg
degen i en skål som är tillräckligt stor för
att den ska kunna jäsa. Det är inte
nödvändigt att täcka över den. Sätt in ett
ugnsgaller på första nivån och ställ
skålen där. Stäng luckan och ställ in
funktionen: Jäsning av deg. Ställ in
nödvändig tid.
Tina
Ta bort förpackningen från maten och
lägg den sedan på en tallrik. Täck inte
över maten med en skål eller tallrik
eftersom det kan förlänga
upptiningstiden. Använd den första
ugnsnivån nerifrån.
11.3 SousVide-tillagning
Den här funktionen har lägre
tillagningstemperatur än normal
tillagning. Hantera maten med särskild
omsorg för bättre kvalitet på den.
Rekommendationer för matvarornas
säkerhet:
• Använd råvaror av hög kvalitet.
• Använd alltid råvaror som är så färska
som möjligt.
• Förvara alltid råvaror i korrekta
förhållanden innan du tillagar dem.
• Skölj alltid matvarorna innan du
tillagar dem.
• För bra och säkert resultat ska du
alltid titta på värdena i
tillagningstabellerna. Kontrollera
tillagningstiden, temperaturen och
storleken på matvarorna.
• Matvaror ska inte förvaras vid en
temperatur under 60 °C under en
längre tid för att undvika
säkerhetsproblem.
• Använd låga temperaturer endast för
mat som ska ätas rå och endast
under en kort stund.
• Sous-vide-rätter smakar bäst direkt
när de är tillagade. Om du inte äter
maten direkt efter tillagningen ska
temperaturen sänkas snabbt. Det gör
du genom att lägga maten i ett isbad
och ställa in den i kylen. Du kan
förvara maten i kylen i 2-3 dagar.
• Använd inte Sous-vide-tillagningsfunktionen för att värma matrester.
• Undvik kontakt mellan råa matvaror
och tillagad mat medan du förbereder
och tillagar maten.
• Använd inte samma verktyg för olika
saker utan att diska dem noga.
• För recept med råa ägg får äggvitor
eller äggulor inte komma i kontakt
med utsidan på äggskalen.
SVENSKA
Råd och tips för vakuumförpackning
av mat:
• Nödvändig utrustning för Sous-videtillagning-sfunktionen är
vakuumtätning och vakuumpåsar.
• Rekommenderad typ av
vakuumtätning:
kammarvakuumtätning. Endast den
här typen av vakuumtätning kan
vakuumförpacka vätskor.
• Använd vakuumpåsar korrekt för
Sous-vide-tillagningsfunktionen.
• Återanvänd inte vakuumpåsar.
• Lägg maten i ett lager i
vakuumpåsarna för att få ett jämnt
tillagningsresultat.
• För snabbare och jämnare tillagning
av maten ska vakuumgraden ställas
in på högsta möjliga.
• Se till att området som ska förseglas
är rent för att säkerställa att
vakuumpåsen stängts ordentligt.
•
Allmänna råd och tips för funktionen
SousVide-tillagning:
• För att behålla tillagningsångan ska
produktens lucka alltid vara stängd
när du använder Sous-videtillagningsfunktionen.
• Öppna luckan försiktigt efter tillagning
eftersom det samlats ånga i
produkten.
• Du kan tillsätta olja och kryddor till
maten efter smak. Olja hindrar maten
från att fastna i vakuumpåsen.
• Krydda maten måttligt i början
eftersom inga flyktiga smaker och fukt
förloras.
11.4 SousVide-tillagning: Kött
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Titta i tabellerna för att förhindra
undertillagning. Använd inte
köttportioner som är tjockare än vad
som visas i tabellerna.
Tillagningstiderna i tabellerna är de
kortaste tiderna som krävs.
Tillagningstiden kan ökas efter egen
smak.
Använd bara kött utan ben för att
undvika skador på vakuumpåsarna.
För att fågelfiléer ska smaka bättre
ska de stekas på skinnsidan först och
därefter vakuumförpackas.
Nötkött
Livsmedel
Matvarans
tjocklek
Mängd mat Temperatur Tid (min)
för 4 perso‐ (°C)
ner (g)
Falsnivå
Oxfilé rosa
4 cm
800
60
110 - 120
2
Rostbiff ge‐
nomstekt
4 cm
800
65
90 - 100
2
Kalvfilé rosa 4 cm
800
60
110 - 120
2
Kalvfié ge‐
nomstekt
800
65
90 - 100
2
4 cm
33
Värm upp och koka vätskor före
vakuumförpackning för att få alkohol
att dunsta från vätskor.
Du kan byta ut den råa vitlöken mot
vitlökspulver.
Du kan byta ut olivolja mot en neutral
oljetyp.
För snabbare och jämnare tillagning
av maten ska vakuumgraden ställas
in på högsta möjliga (99,9 %).
Tillagningstider är rekommendationer
och kan skilja sig åt efter smak.
Tillagningstiderna i
tillagningstabellerna är avsedda för
rätter för 4 personer. Om det är mer
mat än för fyra kan tillagningstiderna
vara längre.
Om storleken på maten skiljer sig från
dem i tillagningstabellerna kan
tillagningstiden ändras.
Lägg vakuumpåsarna på gallret utan
överlappning när flera påsar används.
34
www.electrolux.com
Lamm / Vilt
Livsmedel
Matvarans
tjocklek
Mängd mat Temperatur Tid (min)
för 4 perso‐ (°C)
ner (g)
Falsnivå
Lam röd
3 cm
600 - 650
60
180 - 190
2
Lamm rosa
3 cm
600 - 650
65
105 - 115
2
Vildsvin
3 cm
600 - 650
90
60 - 70
2
Harsadel
benfri
1,5 cm
600 - 650
70
50 - 60
2
Matvarans
tjocklek
Mängd mat Temperatur Tid (min)
för 4 perso‐ (°C)
ner (g)
Falsnivå
Kyckling‐
3 cm
bröst benfritt
750
70
70 - 80
2
Ankbröst
benfritt
2 cm
900
60
140 - 160
2
Kalkonbröst
benfritt
2 cm
800
70
75 - 85
2
Fågel
Livsmedel
11.5 SousVide-tillagning: Fisk
och skaldjur
•
•
•
Titta i tabellen för att förhindra
undertillagning. Använd inte
fiskportioner som är tjockare än vad
som visas i tabellen.
Torka av fiskfiléerna med en
pappershandduk innan du lägger dem
i en vakuumpåse.
Tillsätt en kopp vatten i vakuumpåsen
när du tillagar musslor.
Livsmedel
Matvarans
tjocklek
Mängd mat
Temperatur
för 4 personer (°C)
(g)
Tid (min) Falsni‐
vå
Havsruda, filé
4 filéer 1 cm
500
70
25
2
Havsabborre,
filé
4 filéer 1 cm
500
70
25
2
Ugnsrätt av
torkad fisk
2 filéer 2 cm
650
65
70 - 75
2
Kammusslor
stora
650
60
100 - 110 2
1000
95
20 - 25
2
500
75
25 - 30
2
Musslor med
skal
Räkor utan
skal
stora
SVENSKA
Livsmedel
Matvarans
tjocklek
Bläckfisk
35
Mängd mat
Temperatur
för 4 personer (°C)
(g)
Tid (min) Falsni‐
vå
1000
85
100 - 110 2
Forellfilé 1)
2 filéer 1,5 cm
650
65
55 - 65
2
Laxfilé 1)
3 cm
800
65
100 - 110 2
1) För att undvika att protein läcker in i fisken ska den läggas i en 10 % saltlösning (100 g
salt till 1 liter vatten) i 30 min och torka av med en pappershandduk innan du lägger den i en
vakuumpåse.
11.6 SousVide-tillagning:
Grönsaker
•
•
Skala grönsakerna efter behov.
Vissa grönsaker kan ändra färg när
du skalar dem och tillagar i en
vakuumförpackning. För bättre
•
resultat ska maten tillagas omedelbart
efter du förberett den.
För att behålla färgen på
kronärtskockor ska du lägga dem i
vatten med citronjuice när du rengjort
och skurit dem i bitar.
Livsmedel
Matvarans tjock‐
lek
Mängd mat
för 4 perso‐
ner (g)
Temperatur
(°C)
Tid
(min)
Fals‐
nivå
Sparris,
grön
anka
700 - 800
90
40 - 50
2
Sparris, vit
anka
700 - 800
90
50 - 60
2
Zucchini
1 cm stora bitar
700 - 800
90
35 - 40
2
Purjolök
strimlor eller ringar
600 - 700
95
40 - 45
2
Äggplanta
1 cm stora bitar
700 - 800
90
30 - 35
2
Pumpa
2 cm tjocka bitar
700 - 800
90
25 - 30
2
Paprika
strimlor eller fjärde‐ 700 - 800
delar
95
35 - 40
2
Selleri
1 cm stora ringar
700 - 800
95
40 - 45
2
Morötter
0,5 cm stora bitar
700 - 800
95
35 - 45
2
Rotselleri
1 cm stora bitar
700 - 800
95
45 - 50
2
Fänkål
1 cm stora bitar
700 - 800
95
35 - 45
2
Potatis
1 cm stora bitar
800 - 1000
95
35 - 45
2
Kronärts‐
kockshjär‐
tan
skuren i fjärdedelar 400 - 600
95
45 - 55
2
36
www.electrolux.com
11.7 SousVide-tillagning: Frukt
och sötsaker
•
•
•
Skala frukten, avlägsna kärnor och
kärnhus efter behov
För att behålla färgen på äpplen och
päron ska du lägga dem i vatten med
citronjuice när du rengjort och skurit
dem i bitar.
För bättre resultat ska maten tillagas
omedelbart efter du förberett den.
Livsme‐
del
Matvarans tjocklek
Mängd mat för Temperatur
4 personer (g) (°C)
Tid (min) Fals‐
nivå
Persika
skuret i halvor
4 frukter
90
20 - 25
2
Plommon
skuret i halvor
600 g
90
10 - 15
2
Mango
skuren i kuber ca 2 x 2 frukter
2 cm
90
10 - 15
2
Nektarin
skuret i halvor
4 frukter
90
20 - 25
2
Ananas
skivor 1 cm
350 g i varje
påse
90
20 - 25
2
Äpple
skuret i fjärdedelar
4 frukter
95
25 - 30
2
Päron
skuret i halvor
4 frukter
90
15 - 30
2
700 g
85
20 - 22
2
Vaniljkräm 350 g i varje påse
11.8 Ånga
VARNING!
Var försiktig när du öppnar
produktens lucka medan
produkten är igång. Ånga
kan släppas ut.
Funktionen är lämplig för alla typer av
mat, färsk såväl som fryst. Den kan
användas för att tillaga, värma, upptina,
pochera eller förvälla grönsaker, kött,
fisk, pasta, ris, majs, gryn och ägg.
Du kan tillaga en hel meny på en enda
gång. För att tillaga varje rätt korrekt
använder du dem med tillagningstider
som är ungefär samma. Fyll på
vattenlådan till maxnivån. Lägg rätterna i
rätt kokkärl och sedan på ugnsgallren.
Justera avståndet mellan kokkärlen så
att ångan kan cirkulera.
Sterilisering
•
•
•
Med denna funktion kan du sterilisera
behållare (t.ex. nappflaskor).
Placera de rena behållarna i mitten av
gallret på den första nivån. Se till att
öppningen är vänd lite snett nedåt.
Fyll på maximal mängd vatten i lådan
och ställ in tiden på 40 minuter.
Grönsaker
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Kronärtskockor
99
50 - 60
1
Aubergine
99
15 - 25
1
Blomkål, hel
99
35 - 45
1
Blomkål, buket‐
ter
99
25 - 35
1
SVENSKA
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Broccoli, hel
99
30 - 40
1
Broccoli, buket‐
ter 1)
99
13 - 15
1
Svamp, skivor
99
15 - 20
1
Ärtor
99
20 - 30
1
Fänkål
99
25 - 35
1
Morötter
99
25 - 35
1
Kålrabbi, strim‐
lor
99
25 - 35
1
Paprika, strimlor 99
15 - 20
1
Purjolök, ringar
99
20 - 30
1
Gröna bönor
99
35 - 45
1
Småbladig bu‐
kettsallad, bu‐
ketter
99
20 - 25
1
Brysselkål
99
25 - 35
1
Rödbeta
99
70 - 90
1
Svartrot
99
35 - 45
1
Selleri, tärnad
99
20 - 30
1
Sparris, grön
99
15 - 25
1
Sparris, vit
99
25 - 35
1
Spenat, färsk
99
15 - 20
1
Skalade tomater 99
10
1
Brytbönor
99
25 - 35
1
Savoykål
99
20 - 25
1
Zucchini, skivor
99
15 - 25
1
Bönor, förvälld
99
20 - 25
1
Grönsaker, för‐
vällda
99
15
1
Torkade bönor,
blötlagda (för‐
hållande vat‐
ten / bönor 2:1)
99
55 - 65
1
37
38
www.electrolux.com
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Sockerärtor
(kaiser-peppar)
99
20 - 30
1
Rödkål eller vit‐
kål, strimlad
99
40 - 45
1
Pumpa, kuber
99
15 - 25
1
Surkål
99
60 - 90
1
Sötpotatis
99
20 - 30
1
Tomater
99
15 - 25
1
Majskolv
99
30 - 40
1
1) Förvärm ugnen i 5 minuter.
Smårätter / tillbehör
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Jästdumplings
99
25 - 35
1
Potatisdump‐
lings
99
35 - 45
1
Oskalade potati‐ 99
sar, medelstora
45 - 55
1
Ris (vatten/risförhållande
1:1)1)
99
35 - 45
1
Kokt potatis, de‐ 99
lad
35 - 45
1
Bröddumpling
99
35 - 45
1
Färsk tagliatelle
99
15 - 25
1
Polenta (vätske‐ 99
proportion 3:1)
40 - 50
1
Bulgur (vatten/
bulgur-mängd
1:1)
99
25 - 35
1
Couscous (vat‐
ten/couscousmängd 1:1)
99
15 - 20
1
Spaetzle (tysk
pastasort)
99
25 - 30
1
Jasminris (vat‐
ten/ris-mängd
1:1)
99
30 - 35
1
SVENSKA
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Linser, röda
(vatten/linsermängd 1:1)
99
20 - 30
1
Linser, bruna
99
och gröna (vat‐
ten/linser-mängd
3:1)
55 - 60
1
Rispudding (vat‐ 99
ten/ris-mängd
2,5:1)
40 - 55
1
Mannagryns‐
pudding (mjölk/
mannagrynmängd 3,5:1)
20 - 25
1
99
1) Förhållandet mellan vatten och ris kan ändras efter typen av ris.
Frukt
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Äppelskivor
99
10 - 15
1
Heta bär
99
10 - 15
1
Fruktkompott
99
20 - 25
1
Smälta choklad
99
10 - 20
1
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Forell, ca 250 g
85
20 - 30
1
Räkor, färska
85
20 - 25
1
Räkor, frysta
85
30 - 40
1
Laxkotletter
85
20 - 30
1
Laxöring, ca
1 000 g
85
40 - 45
1
Musslor
99
20 - 30
1
Plattfiskfilé
80
15
1
Fisk
Kött
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Kokt skinka 1 000 g
99
55 - 65
1
39
40
www.electrolux.com
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Pocherat kyckling‐
bröst
90
25 - 35
1
Kyckling, pocherad
1 000 - 1 200 g
99
60 - 70
1
Kalv-/skinkstek utan
ben, 800 - 1 000 g
90
80 - 90
1
Kassler, pocherad
90
70 - 90
1
Tafelspitz (oxkött
99
långkokt på riktigt låg
värme)
110 - 120
1
Chipolata
80
15 - 20
1
Bayersk kalvkorv (vit
korv)
80
20 - 30
1
Österrikisk korv
80
20 - 30
1
Ägg
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Ägg, hårdkokt
99
18 - 21
1
Ägg, medelkokt
99
11 - 12
1
Ägg, löskokt
99
10 - 11
1
11.9 Varmluft och Ånga i följd
•
Du kan tillaga kött, grönsaker och
tillbehör ett i taget när du kombinerar
funktionerna. Alla rätter blir klara att
serveras samtidigt.
•
•
•
Använd den här funktionen för att
först steka maten: Varmluft .
Lägg de förberedda grönsakerna och
tillbehören i ugnssäkra formar. Ställ in
formen i ugnen med den övriga
maten.
Kyl ner ugnen till en temperatur runt
80 °C. Du kan kyla ner produkten
snabbare genom att öppna
ugnsluckan till första läget i ungefär
15 minuter.
Start av funktionen: Ånga. Tillaga allt
tillsammans tills det är klart.
Maximal vattenmängd är
650 ml.
11.10 Ångkokning - Ånga hög
Livsmedel
Temperatur (°C)
Kräm/pudding i 90
enskilda skålar1)
Äggstanning1)
90 - 110
Tid (min)
Falsnivå
35 - 40
1
15 - 30
1
SVENSKA
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Gryta1)
90
40 - 50
1
Tunn fiskfilé
85
15 - 20
1
Tjock fiskfilé
90
25 - 35
1
Liten fisk upp till
350 g
90
20 - 30
1
Hel fisk upp till
1 000 g
90
30 - 40
1
40 - 50
1
Ugnsdumplingar 120 - 130
1) Fortsätt i ytterligare en halvtimme med luckan stängd.
11.11 Ångkokning - Ånga medelhög
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Olika sorters
180 - 190
bröd 500 - 1 000
g
45 - 60
1
Franskbullar
180 - 200
25 - 35
1
Kalvbräss
160 - 170
30 - 45
1
Söta jästdegs‐
bakelser
170 - 180
20 - 35
1
Söta ugnsrätter
160 - 180
45 - 60
1
Stuvat/bräserat
kött
140 - 150
100 - 140
1
Revbensspjäll
140 - 150
75 - 100
1
Stekt fiskfilé
170 - 180
25 - 40
1
Stekt fisk
170 - 180
35 - 45
1
Tid (min)
Falsnivå
Grisstek 1 000 g 160 - 180
90 - 100
1
Nötstek 1 000 g
60 - 90
1
Kalvstek 1 000 g 180
80 - 90
1
Köttfärslimpa, rå 180
500 g
30 - 40
1
11.12 Ångkokning - Ånga låg
Livsmedel
Temperatur (°C)
180 - 200
41
42
www.electrolux.com
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Kassler, 600 160 - 180
1 000 g (blötlägg
i 2 timmar)
60 - 70
1
Kyckling,
1 000 g
180 - 210
50 - 60
1
Anka, 1 500 2 000 g
180
70 - 90
1
Gås, 3 000 g
170
130 - 170
1
Potatisgratäng
160 - 170
50 - 60
1
Makaronipudd‐
ing
170 - 190
40 - 50
1
Lasagne
170 - 180
45 - 55
1
Förgräddade
bullar
200
15 - 20
1
Förgräddade ba‐ 200
guetter, 40 - 50
g
15 - 20
1
Förgräddade ba‐ 200
guetter, 40 - 50
g, djupfrysta
25 - 35
1
11.13 Uppvärmning
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Maträtter på en
tallrik
110
10 - 15
1
Makaronpudding 110
10 - 15
1
Ris
110
10 - 15
1
Dumplings
110
15 - 25
1
11.14 Yogurtfunktion
Använd den här funktionen för att tillaga
yoghurt.
Ingredienser:
•
•
1 l mjölk
250 g naturell yogurt
Beskrivning:
Blanda yogurten med mjölken och häll i
yogurtburkar.
Om råmjölk används ska den värmas
upp till kokpunkten och sedan svalna till
40 °C. Blanda efteråt yoghurten med
mjölken och häll i yoghurtburkar.
SVENSKA
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (t)
Falsnivå
Krämig yoghurt
42
5-6
1
Halvfast yoghurt 42
7-8
1
11.15 Gräddning
•
•
•
•
•
Din ugn kan ha andra bak-/
stekegenskaper än din gamla.
Anpassa dina vanliga inställningar
(temperatur, koktider) och placeringen
av plåtar och galler till värdena i
tabellerna.
Tillverkaren rekommenderar att du
använder den lägre temperaturen
första gången.
Om du inte kan hitta inställningarna
för ett speciellt recept, leta efter ett
recept som är nästan likadant.
Du kan förlänga gräddningstiden med
10–15 minuter om du bakar på mer än
en nivå.
•
43
Bakverk vid olika nivåer blir först inte
alltid lika bruna. Om detta händer ska
du inte ändra temperaturinställningen.
Skillnaden jämnar ut sig under
bakningen.
För att utnyttja eftervärmen kan du,
vid längre gräddningstider, stänga av
ugnen cirka 10 minuter innan baktiden
gått ut.
När du tillagar frysta livsmedel kan
plåtarna i ugnen slå sig. När plåtarna
kallnar igen återtar de sin normala form.
11.16 Tips för bakning
Bakresultat
Möjlig orsak
Lösning
Kakans botten är inte till‐
räckligt gräddad.
Ugnsnivån är fel.
Ställ kakan på en lägre
ugnsnivå.
Kakan faller ihop och blir
Ugnstemperaturen är för
degig, klumpig eller får vat‐ hög.
tenränder.
Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en något lägre
ugnstemperatur.
Kakan faller ihop och blir
För kort gräddningstid.
degig, klumpig eller får vat‐
tenränder.
Förläng gräddningstiden.
Du kan inte minska
gräddningstiden genom
att höja temperaturen.
Kakan faller ihop och blir
Det finns för mycket vätska Använd mindre vätska. Var
degig, klumpig eller får vat‐ i degen.
försiktig med blandningsti‐
tenränder.
derna, framför allt vid an‐
vändning av en köksma‐
skin.
Kakan är för torr.
Ugnstemperaturen är för
låg.
Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en högre ugn‐
stemperatur.
Kakan är för torr.
För lång gräddningstid.
Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en kortare
gräddningstid.
44
www.electrolux.com
Bakresultat
Möjlig orsak
Lösning
Kakan blir ojämnt brun.
Ugnstemperaturen är för
hög och gräddningstiden
är för kort.
Ställ in en lägre ugnstem‐
peratur och en längre
gräddningstid.
Kakan blir ojämnt brun.
Degen är ojämnt fördelad.
Fördela degen jämnt på
bakplåten.
Kakan blir inte klar med
den inställda tiden.
Ugnstemperaturen är för
låg.
Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en något högre
ugnstemperatur.
11.17 Bakning på en ugnsnivå
Bakverk i formar
Livsmedel
Funktion
Tempe‐ Tid (min)
ratur (°C)
Falsnivå
Kaka i ringform, mjuk
kaka
Varmluft
150 - 160 50 - 70
1
Madeirakaka/fruktkaka Varmluft
140 - 160 70 - 90
1
Sponge cake / socker‐
kaka
Varmluft
140 - 150 35 - 50
1
Sponge cake / socker‐
kaka
Över-/Under‐
värme
160
35 - 50
1
Tårtbotten av mör‐
deg 1)
Varmluft
150 - 160 20 - 30
2
Tårtbotten av socker‐
kaka
Varmluft
150 - 170 20 - 25
2
Apple pie / äppelpaj (2 Varmluft
formar Ø 20 cm, diago‐
nalt placerade)
160
70 - 90
2
Apple pie / äppelpaj (2 Över-/Under‐
formar Ø 20 cm, diago‐ värme
nalt placerade)
180
70 - 90
1
Över-/Under‐
värme
160 - 170 70 - 90
2
Livsmedel
Funktion
Tempera‐
tur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Vetefläta/krans
Över-/Under‐
värme
170 - 190
30 - 40
1
Cheesecake, plåt 2)
1) Förvärm ugnen.
2) Använd en långpanna.
Bakverk på plåtar
SVENSKA
Livsmedel
Funktion
Tempera‐
tur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Julkakor1)
Över-/Under‐
värme
160 - 180
50 - 70
1
Bröd (rågbröd) 1)
Över-/Under‐
värme
1
första
230
20
därefter
160 - 180
30 - 60
Petit-chouer/bakel‐
ser 1)
Över-/Under‐
värme
190 - 210
20 - 35
2
Rulltårta 1)
Över-/Under‐
värme
180 - 200
10 - 20
2
Vetelängd med strös‐
sel
Varmluft
150 - 160
20 - 40
2
Smörkakor/sockerk‐
ringlor1)
Över-/Under‐
värme
190 - 210
20 - 30
2
Fruktkaka (på jästdeg/
sockerkaksdeg) 2)
Varmluft
150 - 170
30 - 55
2
Fruktkaka (på jästdeg/
sockerkaksdeg) 2)
Över-/Under‐
värme
170
35 - 55
2
Fruktkaka av mördeg
Varmluft
160 - 170
40 - 80
2
Jästkaka med känslig
fyllning (t.ex. kvarg,
grädde, kräm) 1)
Över-/Under‐
värme
160 - 180
40 - 80
2
Livsmedel
Funktion
Tempera‐
tur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Mördegskakor, kex
Varmluft
150 - 160
15 - 25
2
Short bread / mördeg‐
skaka / mördegsrem‐
sor
Varmluft
140
20 - 35
2
Short bread / Mördeg‐
skaka / Mördegsrem‐
sor1)
Över-/Under‐
värme
160
20 - 30
2
Småkakor av socker‐
kaksdeg
Varmluft
150 - 160
15 - 20
2
1) Förvärm ugnen.
2) Använd en långpanna.
Småkakor
45
46
www.electrolux.com
Livsmedel
Funktion
Tempera‐
tur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Bakverk med äggvita,
maränger
Varmluft
80 - 100
120 - 150
Mandelbiskvier
Varmluft
100 - 120
30 - 50
2
Småkakor av jästdeg
Varmluft
150 - 160
20 - 40
2
Smördegskakor 1)
Varmluft
170 - 180
20 - 30
2
Bullar 1)
Varmluft
160
10 - 25
2
Bullar 1)
Över-/Under‐
värme
190 - 210
10 - 25
2
Small cakes / Muffins1) Varmluft
160
20 - 35
2
Small cakes / Muffins1) Över-/Under‐
värme
170
20 - 35
2
1) Förvärm ugnen.
11.18 Puddingar och gratänger
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Makaronipudd‐
ing
Över-/Under‐
värme
180 - 200
45 - 60
1
Lasagne
Över-/Under‐
värme
180 - 200
25 - 40
1
Grönsaksgra‐
täng1)
Varmluftsgrati‐
nering
170 - 190
15 - 35
1
Ostbaguetter
Varmluft
160 - 170
15 - 30
1
Söta puddingar Över-/Under‐
värme
180 - 200
40 - 60
1
Fiskpudding
Över-/Under‐
värme
180 - 200
30 - 60
1
Fyllda grönsa‐
ker
Varmluft
160 - 170
30 - 60
1
1) Förvärm ugnen.
11.19 Varmluft med fukt
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Makaronipudding
180 - 200
45 - 60
1
SVENSKA
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Lasagne
180 - 200
45 - 60
1
Potatisgratäng
190 - 210
55 - 80
1
Deserter
180 - 200
45 - 60
1
Kaka i ringform, mjuk 160 - 170
kaka
50 - 70
1
Vetefläta/krans
170 - 190
40 - 50
1
Vetelängd med strös‐ 160 - 170
sel
20 - 40
2
Småkakor av jästdeg
20 - 40
2
160 - 170
47
11.20 Bakning på flera nivåer
Använda funktionen: Varmluft.
Bakverk på plåtar
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Petit-chouer/bakel‐
ser 1)
160 - 180
25 - 45
1/4
Smuldegspaj
150 - 160
30 - 45
1/4
1) Förvärm ugnen.
Kakor / småkakor / bröd på plåtar
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Mördegskakor, kex
150 - 160
20 - 40
1 /4
Short bread / mör‐
140
degskaka / mördegs‐
remsor
25 - 45
1/4
Småkakor av sock‐
erkaksdeg
160 - 170
25 - 40
1/4
Bakverk med äggvi‐
ta, maränger
80 - 100
130 - 170
1/4
Mandelbiskvier
100 - 120
40 - 80
1/4
Småkakor av jästdeg 160 - 170
30 - 60
1/4
11.21 Lågtemperaturstekning
Använd den här funktionen för magra,
möra stycken av kött och fisk. Den här
funktionen kan inte användas för recept
som grytstek eller fet fläskstek. Du kan
använda matlagningstermometern för att
säkerställa att köttet har rätt
kärntemperatur (se tabellen för
matlagningstermometern).
Under de första 10 minuterna kan du
ställa in en ugnstemperatur mellan 80 °C
och 150 °C. Normaltemperatur är 90 °C.
48
www.electrolux.com
När temperaturen ställts in fortsätter
ugnen att tillaga på 80 °C. Använd inte
den här funktionen för fågel.
2. Sätt in köttet i den heta stekpannan i
ugnen på ugnsgallret.
3. Sätt matlagningstermometern i köttet.
4. Välj funktionen:
Lågtemperaturstekning och ställ in
rätt slutkärntemperatur.
Tillaga alltid utan lock när du
använder den här
funktionen.
1. Bryn köttet i het stekpanna i 1 - 2
minuter på varje sida.
Livsmedel
Mängd
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Rostbiff
1 000 - 1 500
g
150
120 - 150
1
Oxfilé
1 000 - 1 500
g
150
90 - 110
1
Kalvstek
1 000 - 1 500
g
150
120 - 150
1
Biff
200 - 300 g
120
20 - 40
1
11.22 Pizza/paj
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Pizza (tunn bot‐
ten)1)
210 - 230
15 - 25
2
Pizza (med mycket
fyllning)2)
180 - 200
20 - 30
2
Paj
180 - 200
40 - 55
1
Ugnsbakad spenat
160 - 180
45 - 60
1
Quiche Lorraine
(kryddad pajdegs‐
botten)
170 - 190
45 - 55
1
Schweizisk ostpaj
170 - 190
45 - 55
1
Cheesecake
140 - 160
60 - 90
1
Äppelkaka, täckt
150 - 170
50 - 60
1
Grönsakspaj
160 - 180
50 - 60
1
Osyrat bröd1)
210 - 230
10 - 20
2
Smördegskakor1)
160 - 180
45 - 55
2
Flammekuchen1)
210 - 230
15 - 25
2
SVENSKA
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Piroger (rysk ver‐
sion av calzone)1)
180 - 200
15 - 25
2
49
1) Förvärm ugnen.
2) Använd en långpanna.
11.23 Stekning
•
•
•
•
•
•
Använd värmebeständiga ugnsformar
(se tillverkarens bruksanvisning).
Du kan steka stora stekar direkt i den
djupa långpannan (i förekommande
fall) eller på gallret ovanför den djupa
långpannan.
Stek magert kött i stekgrytan med
lock. Det gör att köttet blir saftigare.
Alla typer av kött som ska ha en
stekyta kan stekas i en stekgryta utan
lock.
Vi rekommenderar att kött och fisk
som steks i produkten väger minst 1
kg.
•
•
•
För att förhindra att köttsaft som
tränger ut bränner fast kan du tillsätta
lite vätska i långpannan.
Vänd steken vid behov (efter 1/2 - 2/3
av stektiden).
Ös stora stekar samt fågel med deras
egen saft flera gånger under
stekningen. Därigenom blir resultatet
bättre.
Stäng av ugnen ca. 10 minuter före
stektidens slut och utnyttja
eftervärmen.
11.24 Stektabeller
Nötkött
Livsmedel
Funktion
Mängd
Tempe‐
ratur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Grytstek
Över-/Undervär‐
me
1 - 1,5 kg
230
120 - 150
1
Engelsk
Varmluftsgratiner‐ per cm
rostbiff eller ing
höjd
filé: röd 1)
190 - 200 5 – 6 per cm.
höjd
1
Engelsk
Varmluftsgratiner‐ per cm
rostbiff eller ing
höjd
filé: rosa
180 - 190 6 – 8 per cm.
höjd
1
Engelsk
Varmluftsgratiner‐ per cm
rostbiff eller ing
höjd
filé: välstekt
170 - 180 8 – 10 per cm. 1
höjd
1) Förvärm ugnen.
50
www.electrolux.com
Fläsk
Livsmedel
Funktion Mängd
Tempera‐
tur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Bog, hals,
skinkstek
Varm‐
luftsgrati‐
nering
1 - 1,5 kg
150 - 170
90 - 120
1
Kotlett, rev‐
bensspjäll
Varm‐
luftsgrati‐
nering
1 - 1,5 kg
170 - 190
30 - 60
1
Köttfärslim‐
pa
Varm‐
luftsgrati‐
nering
750 g - 1 kg
160 - 170
50 - 60
1
Fläsklägg
(lagad i för‐
väg)
Varm‐
luftsgrati‐
nering
750 g - 1 kg
150 - 170
90 - 120
1
Livsmedel
Funktion
Mängd
Tempera‐
tur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Kalvstek
Varmlufts‐ 1 kg
gratiner‐
ing
160 - 180
120 - 150
1
Kalvlägg
Varmlufts‐ 1,5 - 2 kg
gratiner‐
ing
160 - 180
120 - 150
1
Kalv
Lamm
Livsmedel
Funk‐
tion
Lammstek
med ben,
lammstek
Lammsadel
Mängd
Tempera‐
tur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Varm‐
1 - 1,5 kg
luftsgrati‐
nering
150 - 180
100 - 120
1
Varm‐
1 - 1,5 kg
luftsgrati‐
nering
160 - 180
40 - 60
1
Livsmedel
Funk‐
tion
Tempera‐
tur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Harsadel,
harbog
Varm‐
upp till 1 kg
luftsgrati‐
nering
180 - 200
35 - 55
1
180 - 200
60 - 90
1
Vilt
1)
Rådjurssadel, Över-/
hjortsadel
Under‐
värme
Mängd
1,5 - 2 kg
SVENSKA
Livsmedel
Funk‐
tion
Mängd
Tempera‐
tur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Bog
Över-/
Under‐
värme
1,5 - 2 kg
180 - 200
60 - 90
1
51
1) Förvärm ugnen.
Fågel
Livsmedel
Funktion Mängd
Tempe‐
Tid (min)
ratur (°C)
Falsnivå
Kyckling, vår‐ Varm‐
200 - 250 g
kyckling
luftsgrati‐ var
nering
200 - 220 30 - 50
1
Halv kyckling Varm‐
400 - 500 g
luftsgrati‐ var
nering
190 - 210 40 - 50
1
Fågeldelar
Varm‐
1 - 1,5 kg
luftsgrati‐
nering
190 - 210 50 - 70
1
Anka
Varm‐
1,5 - 2 kg
luftsgrati‐
nering
180 - 200 80 - 100
1
Tempera‐ Tid (min)
tur (°C)
Falsnivå
180 - 200
1
Fisk (ångkokning)
Livsmedel
Funk‐
tion
Mängd
Hel fisk
Varm‐
1 - 1,5 kg
luftsgrati‐
nering
11.25 Min grill
•
•
•
•
•
Grilla alltid med maximal
temperaturinställning.
Placera gallret på den ugnsnivå som
rekommenderas i grilltabellen.
Placera alltid plåten som ska fånga
upp fettet på den första ugnsnivån.
Grilla endast tunna bitar av kött eller
fisk.
30 - 50
Förvärm alltid den tomma ugnen med
grillfunktionerna i 5 minuter.
FÖRSIKTIGHET!
Grilla alltid med stängd
ugnslucka.
Min grill
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Grillningstid (min)
1:a sidan
2:a sidan
Rostbiff, rosa
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Falsnivå
1
52
www.electrolux.com
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Grillningstid (min)
Falsnivå
1:a sidan
2:a sidan
Oxfilé, rosa
230
20 - 30
20 - 30
1
Stek av gris
210 - 230
30 - 40
30 - 40
1
Stek av kalv
210 - 230
30 - 40
30 - 40
1
Stek av lamm
210 - 230
25 - 35
20 - 35
1
Hel fisk, 500 1 000 g
210 - 230
15 - 30
15 - 30
1
Max grill
Livsmedel
Grillningstid (min)
1:a sidan
Falsnivå
2:a sidan
Burgers/hamburga‐ 9 - 13
re
8 - 10
3
Fläskfilé
10 - 12
6 - 10
3
Korv
10 - 12
6-8
3
Nötbiffar, kalvbiffar
7 - 10
6-8
3
Toast / rostat bröd
1-3
1-3
3
Varma smörgåsar
6-8
-
3
11.26 Fryst mat
•
•
Ta ut maten ur förpackningen. Lägg
maten på en tallrik.
Täck inte över den med en skål eller
tallrik. Det kan förlänga
upptiningstiden.
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Fryst pizza
200 - 220
15 - 25
2
Fryst panpizza
190 - 210
20 - 25
2
Kyld pizza
210 - 230
13 - 25
2
Fryst portionspizza
180 - 200
15 - 30
2
Pommes Frites, tun‐
na
190 - 210
15 - 25
2
Pommes Frites,
tjocka
190 - 210
20 - 30
2
Kroketter
190 - 210
20 - 40
2
Riven potatisgräng
210 - 230
20 - 30
2
SVENSKA
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Lasagne/Cannelloni,
kyld
170 - 190
35 - 45
2
Fryst lasagne/cannel‐ 160 - 180
loni
40 - 60
2
Ugnsgratinerad ost
170 - 190
20 - 30
2
Kycklingvingar
180 - 200
40 - 50
2
53
Frysta färdigrätter
Livsmedel
Funktion
Tempera‐
tur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Fryst Pizza
Över-/Undervär‐
me
enligt till‐
verkarens
anvisning‐
ar
enligt tillverka‐
2
rens anvisningar
Pommes fri‐
tes 1) (300 –
600 g)
Över-/Undervär‐
me eller Varm‐
luftsgratinering
200 - 220
enligt tillverka‐
2
rens anvisningar
Baguetter
Över-/Undervär‐
me
enligt till‐
verkarens
anvisning‐
ar
enligt tillverka‐
2
rens anvisningar
Fruktkaka
Över-/Undervär‐
me
enligt till‐
verkarens
anvisning‐
ar
enligt tillverka‐
2
rens anvisningar
1) Vänd pommes fritesen 2 till 3 gånger.
11.27 Konservering
•
•
•
•
•
Använd enbart konserveringsburkar
av samma mått som finns att köpa.
Använd inte glas med skruvlock och
bajonettförslutning eller metallburkar.
Använd första nivån från botten för
ändamålet.
Sätt inte mer än sex enliters burkar på
plåten.
Fyll upp burkarna med lika mycket i
varje och förslut med ett klämlock.
•
•
•
Burkarna får inte röra vid varandra.
Häll ca. 1/2 liter vatten i bakplåten så
att det blir tillräckligt fuktigt i ugnen.
När vätskan i burkarna börjar sjuda
(efter ca 35 - 60 minuter med
enlitersburkarna) stänger du av ugnen
eller sänker temperaturen till 100 °C
(se tabellen).
54
www.electrolux.com
Torkad frukt
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsatt tillag‐
ningstid på 100 °C
(min.)
Jordgubbar/blåbär/
hallon/mogna krus‐
bär
160 - 170
35 - 45
-
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsatt tillag‐
ningstid på 100 °C
(min.)
35 - 45
10 - 15
Stenfrukt
Livsmedel
Päron/kvitten/plom‐ 160 - 170
mon
Grönsaker
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsatt tillag‐
ningstid på 100 °C
(min.)
Morötter 1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Gurka
160 - 170
50 - 60
-
Blandade inlagda
grönsaker
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kålrabbi/ärtor/spar‐
ris
160 - 170
50 - 60
15 - 20
1) Låt stå i ugnen efter att den har stängts av.
11.28 Torkning
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (t)
Falsnivå
Bönor
60 - 70
6-8
2
Pepparfrukter
60 - 70
5-6
2
Soppgrönsaker
60 - 70
5-6
2
Svamp
50 - 60
6-8
2
Örter
40 - 50
2-3
2
Plommon
60 - 70
8 - 10
2
Aprikoser
60 - 70
8 - 10
2
Äppelskivor
60 - 70
6-8
2
Päron
60 - 70
6-9
2
SVENSKA
11.29 Bröd
Förvärmning rekommenderas inte.
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Franskbröd
190 - 210
40 - 60
1
Baguette
200 - 220
35 - 45
1
Mjuk kaka
180 - 200
40 - 60
1
Ciabatta
200 - 220
35 - 45
1
Rågbröd
190 - 210
50 - 70
1
Mörkt bröd
190 - 210
50 - 70
1
Fullkornsbröd
190 - 210
40 - 60
1
Franskbullar
200 - 220
25 - 35
2
11.30 Tabell matlagningstermometer
Nötkött
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Högrev/oxfilé: röd
45 - 50
Högrev/oxfilé: rosa
60 - 65
Högrev/oxfilé: välstekt
70 - 75
Fläsk
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Bog/hals/skinkstek
80 - 82
Kotlett, rökt kassler
75 - 80
Köttfärslimpa
75 - 80
Kalv
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Kalvstek
75 - 80
Kalvlägg
85 - 90
Får/lamm
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Fårbog
80 - 85
Fårsadel
80 - 85
Lammstek/lammstek med ben
70 - 75
55
56
www.electrolux.com
Vilt
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Harsadel
70 - 75
Harbog
70 - 75
Hel hare
70 - 75
Rådjurssadel, hjortsadel
70 - 75
Rådjurs-/hjortbog
70 - 75
Fisk
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Lax
65 - 70
Foreller
65 - 70
11.31 Information till
provanstalter
Tester enligt IEC 60350-1.
Tester för funktionen: Ånga.
Livsmedel Behållare
(Gastro‐
norm)
Mängd (g)
Falsnivå
Tempe‐
ratur
(°C)
Tid
(min)
Kommen‐
tar
Broccoli1)
1 x 1/2 per‐ 300
forerad
2
99
13 - 15
Sätt bakplå‐
ten på för‐
sta ugnsni‐
vån.
Broccoli1)
1 x 1/2 per‐ max.
forerad
2
99
15 - 18
Sätt bakplå‐
ten på för‐
sta ugnsni‐
vån.
Frysta ärtor 1 x 1/2 per‐ 1500
forerad
2
99
Tills
tempe‐
raturen
på den
kallaste
punkten
når 85
°C.
Sätt bakplå‐
ten på för‐
sta ugnsni‐
vån.
1) Förvärm ugnen i 5 minuter.
12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
SVENSKA
12.1 Anmärkningar om
rengöring
•
•
•
•
•
•
•
Torka av framsidan med en mjuk
trasa och varmt vatten och diskmedel.
Använd ett rengöringsmedel avsett för
rengöring av metallytor.
Ta några droppar ättika för att rengöra
bottensidan i händelse av
kalkavlagringar.
Rengör produkten efter varje
användningstillfälle. Fettansamling
eller andra matrester kan leda till
eldsvåda. Risken är högre för
grillpannan.
Ta bort envis smuts med speciell
ugnsrengöring.
Rengör alla ugnstillbehör efter varje
användningstillfälle och låt dem torka.
Använd en mjuk duk med varmt
vatten och ett rengöringsmedel.
Använd inte starka medel, föremål
med skarpa kanter eller diskmaskin
vid rengöring om du har tillbehör i
Super Clean. Det kan skada ytan.
12.2 Rekommenderade
rengöringsprodukter
Använd inte svampar med slipeffekt eller
slipande rengöringsmedel. Det kan
skada delarna i emalj och rostfritt stål.
Du kan köpa våra produkter på
www.electrolux.com/shop och i de bästa
återförsäljarbutikerna.
12.3 Borttagning av
ugnsstegarna
Se till att ugnen har kallnat innan du utför
någon form av underhåll. Det finns risk
för att du bränna dig.
Ta ut ugnsstegarna när produkten ska
rengöras.
1. Dra försiktigt upp ugnsstegarna ur
den främre upphängningen.
57
1
3
2
2. Dra först ut stegarnas främre del från
sidoväggen.
3. Dra ur stegen från den bakre
upphängningen.
Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
12.4 Ångrengöring
Avlägsna så mycket smuts som möjligt
manuellt.
Ta ut tillbehören och ugnsstegarna för att
rengöra sidoväggarna.
Ångrengöringsfunktionerna stöder
produktens ångugnsrengöring.
För bättre prestanda kan du
starta rengöringsfunktionen
när produkten är sval.
Den angivna tiden är
kopplad till funktionens
varaktighet och omfattar inte
den tid som krävs för
användaren att rengöra
ugnsutrymmet.
När ångrengöringsfunktionen är
aktiverad är lampan släckt.
1. Fyll på vattenlådan till maxnivån.
2. Välj ångrengöringsfunktionen i
menyn: Rengöring.
Ångrengöring – funktionens
varaktighet är ca 30 minuter.
a) Aktivera funktionen.
b) En ljudsignal hörs när
programmet är klart.
c) Tryck på displayen för att stänga
av signalen.
Ångrengöring Plus – funktionens
varaktighet är ca 75 minuter.
a) Spruta lämpligt rengöringsmedel
jämnt i ugnsutrymmet på både
emalj- och ståldelarna.
58
www.electrolux.com
Produkten måste ha kallnat innan
du startar rengöringsproceduren.
b) Aktivera funktionen.
Efter ca 50 minuter hörs en
ljudsignal när den första delen av
programmet är klart.
Detta är inte slutet av
rengöringsproceduren.
Följ instruktionerna i
meddelandet på
displayen för att
slutföra rengöringen.
c) Torka av insidan av produkten
med en svamp utan yta med
slipeffekt. Du kan använda varmt
vatten eller ugnsrengöringsmedel
för att rengöra ugnsutrymmet.
d) Den sista delen av proceduren
startar. Det här stadiet varar i ca
25 minuter.
3. Torka av insidan av produkten med
en svamp utan yta med slipeffekt. Du
kan använda varmt vatten för att
rengöra ugnsutrymmet.
4. Ta bort allt resterande vatten från
vattenlådan.
Lämna ugnsluckan öppen ca 1 timme
efter rengöringen. Vänta tills produkten
är torr. För att påskynda torkningen kan
du hetta upp produkten med varmluft vid
temperaturen 150 °C i ca 15 minuter. Du
kan få maximal effekt av
rengöringsfunktionen om du rengör
produkten manuellt direkt efter att
funktionen avslutats.
MA
X
2. Ta bort vågbrytaren. Dra bort den
från lådan tills den lossnar.
3. Diska vattenlådans delar för hand.
Använd kranvatten och tvål.
Använd inga svampar
med slipeffekt.
Vattenlådan får inte
diskas i diskmaskin.
Sätt ihop vattenlådan igen när du
rengjort delarna.
1. Sätt tillbaka vågbrytaren på plats.
Tryck in den i lådenheten.
2. Sätt på locket. Sätt först in
snäppfästet och tryck det sedan mot
lådenheten.
MA
X
MA
X
12.5 Påminnelse rengöring
Den här funktionen påminner dig om att
rengöring krävs och att du ska utföra
funktionen: Ångrengöring Plus.
Du kan aktivera / avaktivera funktionen:
Påminnelse rengöring på menyn:
Normalinställning.
12.6 Rengöra vattenlådan
Ta ut vattenlådan ur produkten.
1. Ta av locket till vattenlådan. Lyft
locket enligt utsprånget baktill.
3. Sätt in vattenlådan i produkten.
4. Tryck vattenlådan mot ugnen tills den
spärras.
12.7 Ångalstringssystem Avkalkning
När ånggeneratorn är igång samlas det
kalk på insidan på grund av vattnets
kalciuminnehåll. Detta kan ha en negativ
effekt på ångkvaliteten, på
ånggeneratorns prestanda och på
matkvaliteten. För att undvika detta ska
ångalstringskretsen rengöras och
kalkrester avlägsnas.
SVENSKA
Plocka ur alla tillbehör.
Välj funktionen i menyn: Rengöring. Du
leds genom proceduren via
användargränssnittet.
Procedurens varaktighet är ca 2 timmar.
Lampan i den här funktionen är släckt.
1. Sätt långpannan på den första
ugnsnivån.
2. Häll 250 ml avkalkningsmedel i
vattenlådan.
3. Fyll återstående del av vattenlådan
med vatten i maximal nivå.
4. Sätt in vattenlådan i produkten.
5. Aktivera proceduren.
6.
7.
8.
9.
Denna del vara ca 1 timme
och 40 minuter.
I slutet av den första delen ska
grillen/långpannan tömmas och
placeras på den första ugnsnivån
igen.
Fyll vattenlådan med friskt vatten.
Kontrollera att det inte finns någon
rengöringslösning kvar i vattenlådan.
Sätt in vattenlådan i produkten.
Aktivera den andra delen av
proceduren för att skölja
ångalstringskretsen.
Den här delen varar i ca 35
minuter.
Ta ut grillen/långpannan när proceduren
är klar.
Om funktionen: Avkalkning
inte utförs på rätt sätt visas
ett meddelande på displayen
om att upprepa den.
Om produkten är fuktig och våt ska den
torkas torr med en torr duk. Låt
produkten torka helt med luckan öppen.
Du kan inte använda
ångfunktionerna om du inte
avkalkar produkten när den
hårda påminnelsen är på.
Du kan inte avaktivera
avkalkningspåminnelsen.
12.9 Ångalstringssystem Spolning
Plocka ur alla tillbehör.
Välj funktionen i menyn: Rengöring. Du
leds genom proceduren via
användargränssnittet.
Funktionens varaktighet är ca 30
minuter.
Lampan i den här funktionen är släckt.
1. Sätt bakplåten på första ugnsnivån.
2. Fyll vattenlådan med friskt vatten.
3. Aktivera funktionen.
Ta ut bakplåten när proceduren är klar.
12.10 Demontering och
montering av luckan
Du kan ta bort luckan och de inre
glasrutorna för rengöring. Antalet
glasrutor skiljer sig mellan olika modeller.
VARNING!
Var försiktig när du tar bort
luckan. Luckan är tung.
1. Öppna luckan helt.
2. Tryck in klämspärrarna (A) på de två
gångjärnen till luckan helt och hållet.
12.8 Avkalkningspåminnelse
Det finns två påminnelser om avkalkning
som påminner dig om att utföra
funktionen: Avkalkning. Dessa
påminnelser aktiveras varje gång du slår
på produkten.
Den mjuka påminnelsen påminner och
rekommenderar att
avkalkningsprogrammet körs.
59
Den hårda påminnelsen kräver att du
utför avkalkningen.
A
A
3. Stäng ugnsluckan till den första
öppna positionen (ungefär 70°
vinkel ).
60
www.electrolux.com
4. Håll i luckan med en hand på vardera
sidan och dra ut den i en vinkel uppåt
från produkten.
5. Lägg ner luckan med utsidan neråt
på en mjuk handduk på ett stabilt
underlag. Det hindrar den från att
repas.
6. Ta tag i lucklisten (B) på båda
sidorna av luckans övre kant och
tryck inåt för att frigöra klämlåset.
VARNING!
Risk för elstötar! Koppla från
säkringen innan du byter
lampan.
Lampan och lampglaset kan
vara varma.
1. Avaktivera produkten.
2. Ta ut säkringarna ur säkringsskåpet
eller stäng av huvudströmbrytaren.
Övre lampan
2
1. Ta bort lampglaset genom att vrida
det moturs.
B
1
7. Dra lucklisten framåt för att ta bort
den.
8. Håll glasen i överkanten ett i taget
och dra dem uppåt och ut ur
skenorna.
2. Ta bort metallringen och rengör
skyddsglaset.
3. Byt ut lampan mot en passande
lampa som tål upp till 300 °C.
4. Sätt dit metallringen på skyddsglaset.
5. Sätt tillbaka lampglaset.
Sidolampan
9. Rengör glasrutorna med vatten och
lite diskmedel. Torka glasrutan noga.
Sätt tillbaka glasrutorna och luckan när
du är klar med rengöringen. Utför stegen
ovan i omvänd ordning. Sätt i det mindre
glaset först och sedan det större.
12.11 Byte av lampan
Lägg en tygbit på botten av produktens
innandöme. Detta förhindrar skador på
lampglaset och ugnsutrymmet.
13. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
1. Ta ut den vänstra stegen för att
komma åt lampan.
2. Använd en 20 torx-skruvmejsel för att
ta av kåpan.
3. Ta bort och rengör täckplåt och
packning.
4. Byt ut lampan mot en passande
lampa som tål upp till 300 °C.
5. Montera metallramen och tätningen.
Dra åt skruvarna.
6. Sätt i vänster ugnsstege.
SVENSKA
61
13.1 Om kylskåpet inte fungerar...
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Det går inte att aktivera el‐
ler använda ugnen.
Ugnen är inte ansluten till
Kontrollera att ugnen är
strömförsörjningen eller
korrekt ansluten till ström‐
den är ansluten på fel sätt. försörjningen (se kopp‐
lingsschemat om tillgäng‐
ligt).
Ugnen värms inte upp.
Ugnen är avstängd.
Sätt på ugnen.
Ugnen värms inte upp.
Nödvändiga inställningar
är inte gjorda.
Kontrollera att rätt inställ‐
ningar gjorts.
Ugnen värms inte upp.
Barnlåset är aktiverat.
Se "Användning av Barnlå‐
set".
Ugnen värms inte upp.
Säkringen har utlösts.
Kontrollera om säkringen
är orsaken till felet. Om
säkringen går gång på
gång, tala med en kvalifi‐
cerad elektriker.
Lampan fungerar inte.
Lampan är trasig.
Byt ut lampan.
Displayen visar felmedde‐
landet "F..."
Elektroniskt fel.
Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad.
Ånga och kondens avsätts
på maten och i ugnen.
Du lät maten stå för länge i Låt inte maträtter stå i ug‐
ugnen.
nen längre än 15 - 20 mi‐
nuter efter att tillagningen
är klar.
Produkten håller inte kvar
vattenlådan när du satt in
den.
Du har inte satt på locket
till vattenlådan på rätt sätt.
Sätt på locket till vattenlå‐
dan på rätt sätt.
Det kommer ut vatten ur
vattenlådan när du har bu‐
rit den eller satt den inuti
produkten.
Du har inte satt på locket
till vattenlådan på rätt sätt.
Sätt på locket till vattenlå‐
dan på rätt sätt.
Det kommer ut vatten ur
vattenlådan när du har bu‐
rit den eller satt den inuti
produkten.
Du har inte monterat våg‐
brytaren på rätt sätt.
Montera vågbrytaren i vat‐
tenlådan på rätt sätt.
Produkten håller inte kvar Du har inte tryckt in vatten‐ Sätt in vattenlådan i pro‐
vattenlådan när du tryckt in lådan ordentligt.
dukten genom att trycka in
den på kåpan.
den tills det inte går längre.
Det är svårt att rengöra
vattenlådan.
Du har inte tagit av locket
och vågbrytaren.
Avkalkningsrutinen avbryts Det har varit strömavbrott.
innan den är klar.
Se "Rengöring av vattenlå‐
dan".
Upprepa rutinen.
62
www.electrolux.com
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Avkalkningsrutinen avbryts Funktionen avbröts av an‐
innan den är klar.
vändaren.
Upprepa rutinen.
Det finns inget vatten i gril‐ Du har inte fyllt vattenlå‐
len/långpannan efter avkal‐ dan till maxnivån.
kningsrutinen.
Kontrollera om det finns
avkalkningsmedel/vatten i
vattenlådan.
Upprepa rutinen.
Det finns smutsigt vatten i
botten av ugnsutrymmet
efter avkalkningsprogram‐
met.
Grillen/långpannan står på
fel ugnsnivå.
Avlägsna resterande vat‐
ten och avkalkningsmedel
från ugnens botten. Sätt
långpannan på den första
ugnsnivån.
Rengöringsfunktionen av‐
bryts innan den är klar.
Det har varit strömavbrott.
Upprepa rutinen.
Rengöringsfunktionen av‐
bryts innan den är klar.
Funktionen avbröts av an‐
vändaren.
Upprepa rutinen.
Det finns för mycket vatten
i botten av ugnsutrymmet
när rengöringsfunktionen
är klar.
Du har sprutat för mycket
rengöringsmedel i produk‐
ten innan rengöringspro‐
grammet aktiverades.
Täck alla delar i ugnsut‐
rymmet med ett tunt lager
rengöringsmedel. Spruta
ett jämnt lager rengörings‐
medel.
Rengöringsrutinen funge‐
rar inte bra.
Den initiala temperaturen i Upprepa programmet. Kör
ugnsutrymmet för ångreng‐ programmet när produkten
öringsfunktionen var för
är kall.
hög.
Rengöringsrutinen funge‐
rar inte bra.
Du tog inte bort ugnsste‐
garna innan du startade
rengöringsrutinen. De kan
överföra värme till väggar‐
na och göra att det funge‐
rar sämre.
Rengöringsrutinen funge‐
rar inte bra.
Du tog inte ut tillbehören ur Ta ut tillbehören ur produk‐
produkten innan du starta‐ ten och upprepa funktio‐
de rengöringsrutinen. De
nen.
kan försämra ångprogram‐
met och göra att det funge‐
rar sämre.
13.2 Tekniska data
Kontakta försäljaren eller en auktoriserad
serviceverkstad om du inte kan avhjälpa
felet.
Information som kundtjänst behöver finns
på typskylten. Typskylten sitter på den
Ta ut ugnsstegarna ur pro‐
dukten och upprepa funk‐
tionen.
yttre kanten av produktens innanmäte.
Avlägsna inte märkskylten från
produktutrymmet.
SVENSKA
63
Vi rekommenderar att du antecknar den här:
Modell (Mod.)
.........................................
PNC (produktnummer)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
14. TEKNISK INFORMATION
14.1 Tekniska data
Nätspänning
220 - 240 V
Frekvens
50 Hz
15. ENERGIEFFEKTIVITET
15.1 Informationsblad och information enligt EU 65-66/2014
Leverantörens namn
Electrolux
Modellbeskrivning
EVY0946VAX
Energieffektivitetsindex
94.5
Energiklass
A
Energiförbrukning vid normalbelastning, konven‐
tionellt läge
0.85 kWh/program
Energiförbrukning vid normalbelastning och varm‐ 0.69 kWh/program
luft
Antal utrymmen
1
Värmekälla
Elektricitet
Ljudstyrka
43 l
Ugnstyp
Inbyggnadsugn
Mängd
35.2 kg
EN 60350-1 - Elektriska
matlagningsprodukter för hushållsbruk Del 1: Spisar, ugnar, ångugnar och grillar
- metoder för att mäta prestanda.
15.2 Sparar energi
Denna produkt har funktioner som låter
dig spara energi under vanlig
matlagning.
•
Allmänna tips
– Kontrollera att ugnsluckan är
ordentligt stängd när produkten är
igång och låt den vara stängd så
mycket som möjligt under
tillagningen.
– Använd metalltallrikar för att öka
energisparandet.
– När så är möjligt, lägg maten i
ugnen utan att värma upp den.
– För matlagning som varar längre
än 30 minuter ska
ugnstemperaturen minskas till
64
www.electrolux.com
•
•
lägsta möjliga, 3 - 10 minuter
innan matlagningstiden går ut,
beroende på längden på
matlagningen. Restvärmen i
ugnen fortsätter laga maten.
– Använd restvärmen för att värma
annan mat.
Matlagning med fläkt - när så är
möjligt, använd
matlagningsfunktionerna med fläkt för
att spara energi.
Restvärme
– Om ett program med tidval väljs i
vissa uppvärmningsfunktioner
aktiveras (Koktid, Sluttid) och om
tillagningstiden är längre än 30
•
•
•
minuter stängs värmeelementen
av automatiskt 10 % tidigare.
Fläkten och lampan fortsätter att
vara igång.
Matlagning med släckt lampa släck lampan under matlagning och
tänd den bara när det behövs.
Hålla maten varm - om du vill
använda restvärmen för att hålla
maten varm väljer du lägsta möjliga
temperaturinställning. Temperaturen
för restvärme visas på displayen.
Varmluft med fukt - lampan släcks
efter 30 sekunder. Du kan tända den
igen när det behövs.
16. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
SVENSKA
65
66
www.electrolux.com
SVENSKA
67
867316285-G-182016
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising