Electrolux EOB8956AOX User manual

Electrolux EOB8956AOX User manual
LT
Naudojimo instrukcija
CombiSteam Deluxe
Garinė orkaitė
EOB8956AOX
2
www.electrolux.com
TURINYS
1. SAUGOS INFORMACIJA................................................................................... 3
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS................................................................................. 4
3. GAMINIO APRAŠYMAS.....................................................................................7
4. VALDYMO SKYDELIS........................................................................................8
5. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART.................................................................9
6. TRUMPASIS VADOVAS.................................................................................. 10
7. KASDIENIS NAUDOJIMAS.............................................................................. 11
8. KEPIMO VADOVAS......................................................................................... 21
9. PRIEDŲ NAUDOJIMAS....................................................................................27
10. PAPILDOMOS FUNKCIJOS...........................................................................29
11. PATARIMAI.................................................................................................... 30
12. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA.............................................................................. 53
13. TRIKČIŲ ŠALINIMAS..................................................................................... 55
14. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS....................................................................... 56
MES GALVOJAME APIE JUS
Dėkojame, kad pirkote šį „Electrolux“ prietaisą. Jūs pasirinkote gaminį, kuris
pasižymi dešimtmečių profesionalia patirtimi ir naujovėmis. Originalus ir stilingas,
jis sukurtas galvojant apie jus. Taigi, kai tik naudojate jį, galite jaustis saugūs,
žinodami, kad kiekvieną kartą pasieksite puikių rezultatų.
Sveiki atvykę į „Electrolux“ pasaulį!
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
Gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo
informacijos:
www.electrolux.com/webselfservice
Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.registerelectrolux.com
Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo
prietaisui:
www.electrolux.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, būtinai pateikite šią
informaciją: modelis, PNC, serijos numeris.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija
Bendroji informacija ir patarimai
Aplinkosaugos informacija
Galimi pakeitimai.
LIETUVIŲ
1.
3
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako
už sužalojimus ar žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso
įrengimo ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite
saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prireikus
galėtumėte pasižiūrėti.
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
•
•
•
•
•
•
•
Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai,
jutimo arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems
trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik
tuomet, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti
nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie
supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus.
Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir
tinkamai pašalinkite.
Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia
prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Neuždengtos dalys
būna įkaitę.
Jeigu prietaise yra apsaugos nuo vaikų įtaisas, jį reikia
suaktyvinti.
Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir
naudotojo priežiūros darbų.
3 metų ir mažesnių vaikų niekada negalima prileisti
prie prietaiso, kai jis veikia.
1.2 Bendrieji saugos reikalavimai
•
•
Šį prietaisą įrengti ir pakeisti jo laidą privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
ĮSPĖJIMAS! Prietaisas ir jo prieinamos dalys įkaista
naudojimo metu. Būkite atsargūs ir neprisilieskite prie
kaitinimo elementų. Mažesnių nei 8 metų vaikų
negalima prileisti prie prietaiso, jeigu jie nuolat nėra
prižiūrimi.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Patiekalus arba orkaitės prikaistuvius iš orkaitės
traukite ir į ją dėkite mūvėdami karščiui atsparias
pirštines.
Prieš atlikdami techninės priežiūros darbus, atjunkite
prietaisą nuo maitinimo.
Norėdami išvengti galimo elektros smūgio,
pasirūpinkite, kad prieš keičiant lemputę prietaisas
būtų išjungtas.
Nenaudokite garinio valiklio prietaisui valyti.
Durelių stiklo nevalykite šiurkščiu abrazyviniu valikliu
ar aštriais metaliniais gremžtukais, nes galite
subraižyti paviršių ir dėl to stiklas gali sudužti.
Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti
tik gamintojui, jo įgaliotąjam techninės priežiūros
centrui arba panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip
gali kilti elektros pavojus.
Norėdami išimti lentynėlių atramas, pirmiausia
patraukite lentynėlės atramos priekį, o po to galą nuo
šoninių sienelių. Įdėkite lentynėles atvirkščia tvarka.
Naudokite tik šiam prietaisui rekomenduojamą maisto
(kepimo) termometrą.
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS
2.1 Įrengimas
ĮSPĖJIMAS!
Šį prietaisą įrengti privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
•
•
•
•
•
•
•
Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
Vadovaukitės su prietaisu pateikta
įrengimo instrukcija.
Visada būkite atsargūs, kai perkeliate
prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada
mūvėkite apsaugines pirštines ir
avėkite uždarą avalynę.
Netraukite šio prietaiso už rankenos.
Būtina paisyti minimalių atstumų iki
kitų prietaisų ir spintelių.
Prietaisas būtinai turi būti įrengtas po
saugiomis konstrukcijomis ir šalia jų.
•
Prietaiso šonai privalo būti šalia tokio
paties aukščio prietaisų arba spintelių.
2.2 Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS!
Gaisro ir elektros smūgio
pavojus.
•
•
•
•
•
Visus elektros prijungimus privalo
atlikti kvalifikuotas elektrikas.
Šis prietaisas turi būti įžemintas.
Įsitikinkite, kad parametrai techninių
duomenų plokštelėje atitinka
maitinimo tinklo elektros vardinius
duomenis.
Visada naudokite taisyklingai įrengtą
įžemintą elektros lizdą.
Nenaudokite daugiakanalių kištukų,
jungiklių ir ilginamųjų laidų.
LIETUVIŲ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Būkite atsargūs, kad
nesugadintumėte elektros kištuko ir
elektros laido. Jei reikėtų pakeisti
maitinimo laidą, tai turi padaryti mūsų
įgaliotasis techninės priežiūros
centras.
Saugokite, kad maitinimo laidai
neliestų ir nebūtų arti prietaiso durelių,
ypač kai durelės yra karštos.
Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių
apsauga nuo smūgių turi būti
pritvirtinta taip, kad nebūtų galima
nuimti be įrankių.
Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite
įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus
prietaisą elektros laido kištuką būtų
lengva pasiekti.
Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs,
nejunkite kištuko.
Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už maitinimo kabelio. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
Naudokite tik tinkamus izoliavimo
įtaisus: liniją apsaugančius
automatinius jungiklius, saugiklius
(įsukami saugikliai turi būti išimami iš
jų laikiklio), įžeminimo nuotėkio
atjungiamuosius įtaisus ir
kontaktorius.
Elektros instaliacija privalo turėti
izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti
prietaisą nuo maitinimo tinklo ties
visais poliais. Tarp izoliavimo įtaiso
kontaktų turi būti mažiausiai 3 mm
pločio tarpelis.
Šis prietaisas atitinka EEB direktyvas.
2.3 Naudojimas
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo, nudegimų ir
elektros smūgio arba
sprogimo pavojus.
•
•
•
•
•
Šis prietaisas skirtas naudoti tik
buityje.
Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
Užtikrinkite, kad ventiliavimo angos
nebūtų uždengtos.
Nepalikite veikiančio prietaiso be
priežiūros.
Po kiekvieno naudojimo prietaisą
išjunkite.
•
•
•
•
•
•
•
5
Prietaisui veikiant, būkite atsargūs,
atidarydami prietaiso dureles. Gali
išsiveržti karštas oras.
Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų
rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi
prie vandens.
Nespauskite atvirų durelių.
Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio
arba vietos daiktams laikyti.
Atsargiai atidarykite prietaiso dureles.
Naudojant ingredientus su alkoholiu,
gali susidaryti alkoholio ir oro mišinys.
Atidarę dureles, saugokite prietaisą,
kad šalia jo nekiltų kibirkščių ir nebūtų
atviros liepsnos.
Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus sugadinti prietaisą.
•
•
•
•
•
•
Kad emalis nebūtų pažeistas arba
neišbluktų:
– nedėkite orkaitės indų ar kitų
daiktų tiesiai ant prietaiso dugno;
– nedėkite tiesiai ant prietaiso
ertmės dugno aliuminio folijos;
– nepilkite vandens tiesiai į karštą
prietaisą;
– nelaikykite prietaise drėgnų
patiekalų ir maisto produktų po to,
kai juos pagaminsite;
– būkite atsargūs, kai išimate ir
dedate priedus.
Emalio ar nerūdijančiojo plieno
išblukimas neturi poveikio prietaiso
veikimui.
Drėgniems pyragams kepti naudokite
gilią kepimo skardą. Vaisių sultys gali
palikti dėmių, kurių nuvalyti gali
nepavykti.
Šis prietaisas yra skirtas tik maistui
gaminti. Jį draudžiama naudoti kitais
tikslais, pavyzdžiui, patalpai šildyti.
Maistą visada gaminkite uždarę
orkaitės dureles.
Jeigu prietaisas įrengtas už baldo
plokštės (pvz., durelių), užtikrinkite,
kad durelės niekada nebūtų
uždarytos, kai prietaisas veikia.
Karštis ir drėgmė gali kauptis už
uždarytos baldo plokštės ir pakenkti
prietaisui, jo korpusui ar grindims.
Neuždarykite baldo plokštės, kol
6
www.electrolux.com
prietaisas po naudojimo visiškai
neataušo.
2.4 Troškinimas garuose
ĮSPĖJIMAS!
Galite nusideginti arba
sugadinti prietaisą.
•
Išsiveržę garai gali sukelti nudegimus:
– Neatidarykite prietaiso durelių
troškindami garuose.
– Atsargiai atidarykite prietaiso
dureles po troškinimo garuose.
2.5 Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo, gaisro arba
prietaiso sugadinimo
pavojus.
•
•
•
•
•
•
Prieš atlikdami priežiūros darbus,
išjunkite prietaisą ir ištraukite
maitinimo laido kištuką iš elektros
tinklo lizdo.
Patikrinkite, ar prietaisas atvėsęs. Gali
sutrūkti stiklo plokštės.
Nedelsdami pakeiskite durelių stiklo
plokštes, jeigu jos pažeistos.
Kreipkitės į įgaliotąjį techninės
priežiūros centrą.
Būkite atsargūs, kai išimate prietaiso
dureles. Durelės yra sunkios!
Reguliariai valykite prietaisą, kad
apsaugotumėte paviršiaus medžiagą
nuo nusidėvėjimo.
Valykite prietaisą drėgna, minkšta
šluoste. Naudokite tik neutralius
ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų
produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių
arba metalinių daiktų.
•
•
Jeigu naudojate orkaitės purškiklį,
laikykitės ant pakuotės pateiktų
saugumo nurodymų.
Nevalykite katalizinio emalio (jeigu
taikytina) jokios rūšies plovikliu.
2.6 Vidinė apšvietimo lemputė
•
Šiame prietaise naudojama
apšvietimo arba halogeninė lemputė
yra skirta tik buitiniams prietaisams.
Nenaudokite jos būstui apšviesti.
ĮSPĖJIMAS!
Elektros smūgio pavojus.
•
•
Prieš keisdami lemputę, atjunkite
prietaisą nuo maitinimo tinklo.
Naudokite tik tų pačių techninių
duomenų lemputes.
2.7 Šalinimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižeisti arba
uždusti.
•
•
•
Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
Nupjaukite maitinimo laidą arti
prietaiso ir pašalinkite jį.
Išimkite durų užraktą, kad vaikai arba
naminiai gyvūnai neįstrigtų prietaise.
2.8 Techninė priežiūra
•
•
Dėl prietaiso remonto kreipkitės į
įgaliotąjį aptarnavimo centrą.
Naudokite tik originalias atsargines
dalis.
LIETUVIŲ
3. GAMINIO APRAŠYMAS
3.1 Bendra apžvalga
1
2
3
4
5
6
5
4
10
3
7
2
1
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Valdymo skydelis
Elektroninis valdymo pultas
Stalčius vandeniui
Mėsos termometro lizdas
Kaitinamasis elementas
Lemputė
Ventiliatorius
Garų generatorius su dangčiu
Išimama lentynėlė
Lentynėlės padėtys
9
3.2 Priedai
Grotelės
Skirtas kepti ir skrudinti arba riebalams
surinkti.
Maisto termometras
Prikaistuviams, pyragų formoms, kepimo
skardoms.
Temperatūrai matuoti maisto viduje.
Kepimo skarda
Ištraukiami bėgeliai
Skirta pyragams ir sausainiams kepti.
Skirti lentynoms ir skardoms.
Grilio / kepimo indas
Kempinė
7
8
www.electrolux.com
Skirta likusiam vandeniui iš gariklio
sugerti.
4. VALDYMO SKYDELIS
4.1 Elektroninis valdymas
1
2
3
4
5
Prietaisą valdykite jutiklių laukais.
Jutiklio
laukas
1
2
3
4
5
-
Funkcija
Pastaba
ĮJUNGTA / IŠ‐
JUNGTA
Įjungiamas ir išjungiamas prietaisas.
Valdymo skyde‐
lis
Rodo esamas prietaiso nuostatas.
Mėgstamiausios
Pateikiamas vartotojo sukurtas mėgstamiausių
kepimo programų sąrašas.
Laikmatis
Nustato funkciją: Laikmatis. Tiesioginė prieiga
prie laiko funkcijų.
Receptai
Tiesioginė prieiga prie meniu: Receptų knyga
irSpartusis paleidimas, kai prietaisas įjungtas.
Jutikliniai laukai, skirti
Mėgstamiausios, Laikmatis ir
Receptai matomi, kai
prietaisas įjungtas.
4.2 Valdymo Skydelis
Įjungus prietaisą, jame rodomas
pagrindinės kepimo funkcijos režimas.
A
B
Menu
C
D
11:09
150°
start
E
LIETUVIŲ
A. Grįžti į meniu
B. Šiuo metu nustatyta kaitinimo
funkcija
C. Šiuo metu nustatyta temperatūra
9
D. Laikrodis
E. Pradžia
Kiti ekrano indikatoriai:
Simbolis
Funkcija
Teksto dydžio keitimas
Daugiau parinkčių
Kepimo termometras
Kaitinti + Palaikyti
Užraktas
5. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
5.1 Pradinis valymas
Išimkite iš prietaiso visus priedus ir
išimamas lentynų atramas.
Žr. skyrių „Valymas ir
priežiūra“.
Prieš pirmąjį naudojimą prietaisą ir
priedus išvalykite.
Įdėkite priedus ir išimamas lentynų
atramas atgal į jų pradines padėtis.
5.2 Programinės įrangos
licencija
Šio prietaiso programinėje įrangoje yra
programinės įrangos, kuri yra saugoma
autorių teisių ir naudojama pagal BSD,
fontconfig, FTL, GPL-2.0 , LGPL-2.0,
LGPL-2.1, libJpeg, zLib/ libpng, MIT,
OpenSSL / SSLEAY ir kt. licencijas.
Išsamias licencijų kopijas galima
peržiūrėti prietaiso TFT ekrane,
pasirinkus meniu elementus tokia eilės
tvarka: Pagrindiniai Nustatymai /
Aptarnavimas / Licencija.
Gaminyje naudojamos nemokamos
programinės įrangos šaltinio kodą galima
atsisiųsti spustelėjus žiniatinklyje esančio
gaminių puslapio hipersaitą.
5.3 Pirmasis prijungimas
Prijungus prietaisą prie elektros tinklo,
privaloma nustatyti:
•
•
•
•
•
kalbą
trukmė
laikrodžio formatą
datą
spartųjį įkaitinimą
Pasirinktas pavadinimas arba skaičius
gali būti nustatytas dviem būdais:
slenkant slankiklį iki norimos pozicijos
arba paliečiant pasirinktą parinktį. Galite
pakeisti nuostatas meniu: Pagrindiniai
Nustatymai.
10
www.electrolux.com
6. TRUMPASIS VADOVAS
6.2 Trumpas meniu vadovas
6.1 Jutiklinio ekrano
naudojimas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Norėdami slinkti meniu, tai darykite
greitu judesiu arba braukite pirštu per
ekraną.
Judesio stiprumas apsprendžia
ekrano judėjimo greitį.
Slinkimas gali sustoti pats arba jūs jį
galite sustabdyti patys, palietę ekraną.
Patraukus pirštą nuo ekrano,
pasirinkta funkcija įjungiama.
Norėdami įjungti meniu funkciją,
pasirinkite funkciją ir palieskite
ekraną.
Palietę bet kurį ekrane rodomą
parametrą, jį galite pakeisti.
Norėdami nustatyti reikiamą funkciją,
laiką arba temperatūrą, tai galite
padaryti slinkdami sąrašą arba
paliesdami norimą pasirinkti parinktį.
Įjungus kaitinimo funkciją, ekrane
nerodoma Menu. Palieskite bet kurią
ekrano vietą ir vėl bus rodomas
Menu.
Kai prietaisas veikia ir tam tikri
simboliai iš ekrano dingsta, palieskite
bet kurią ekrano vietą. Vėl bus rodomi
visi simboliai.
Nustačius tam tikras funkcijas, ekrane
rodomas iškylantysis langas su
papildoma informacija.
Temperatūra ekrane gali būti rodoma
vietoj kitų funkcijų, esančių
apatiniame dešiniajame ir kairiajame
kampuose.
Menu
11:09
150°
33min
start
20min
Kai paspaudžiate ir palaikote
meniu parinktį, rodomas
trumpas parinkties aprašas.
Meniu
Funkcijos
Kaitinimo Funkci‐
jos
Specialios Funkci‐
jos
Valymas
Mėgstamiausios
Laikmačiai
Nustatyti minučių
skaitlį
Nustatyti trukmę
Nustatyti pradžios
laiką
Nustatyti pabaigos
laiką
Praėjęs laikas
Parinktys
Lemputė
Kaitinti + Palaikyti
Set + Go
Vaikų Saugos Už‐
raktas
Ekrano užraktas
Receptai
Receptų knyga
Spartusis paleidi‐
mas
Vėliausiai ir daž‐
niausiai naudoja‐
mos
Vėliausiai naudota
Dažniausiai nau‐
dojama
LIETUVIŲ
11
Meniu
Pagrindiniai Nusta‐ Greitasis įkaitini‐
tymai
mas
Priminimas Apie
Valymą
Valdymo Skydelis
Garsas
Kalba
Laikas ir data
DEMO režimas
Aptarnavimas
7. KASDIENIS NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
7.1 Prietaiso naudojimas
Norėdami valdyti prietaisą, galite naudoti:
•
•
rankinį režimą – kaitinimo funkcijai,
temperatūrai ir gaminimo laikui
nustatyti rankiniu būdu.
automatines programas (Receptai)
– paruošti patiekalą, kai neturite
pakankamai žinių arba patirties
gaminti maistą.
7.2 Meniu naudojimas
1. Norėdami įjungti prietaisą, palieskite:
.
2. Palieskite: Menu.
3. Slinkite meniu, kol rasite funkciją,
kurią norite įjungti.
4. Norėdami įjungti šią funkciją,
palieskite ją ekrane.
5. Norėdami sugrįžti į ankstesnį meniu,
palieskite:
arba Menu.
6. Norėdami prietaisą išjungti,
palieskite:
.
7.3 Meniu apžvalga
A
B
Menu
Functions
Timers
Options
C
A. Grįžimas į meniu
B. Esamas meniu lygis
C. Funkcijų sąrašas
12
www.electrolux.com
Pagrindinis meniu
Meniu elementas
Aprašas
Funkcijos
Pateikiamas kaitinimo funkcijų, specialių funk‐
cijų, valymo ir mėgstamiausių programų sąra‐
šas.
Laikmačiai
Pateikiamas laikrodžio funkcijų sąrašas.
Parinktys
Pateikiamas kitų saugos funkcijų, apšvietimo,
Kaitinti + Palaikyti, Set + Go parinkčių sąrašas.
Receptai
Jame yra automatinių kepimo programų sąra‐
šas.
Vėliausiai ir dažniausiai naudoja‐
mos
Rodoma, kuri funkcija buvo paskutinį kartą nau‐
dota ir kurios funkcijos buvo naudotos dažniau‐
siai.
Pagrindiniai Nustatymai
Pateikiamas pagrindinių nuostatų sąrašas.
7.4 Papildomas meniu: Funkcijos
A
B
True Fan Cooking
A.
B.
C.
D.
Grįžimas į pagrindinį meniu
Kaitinimo funkcijų sąrašas
Galimų parinkčių sąrašas
Daugiau parinkčių
Heating Functions
Special
Cleaning
Favourites
D
C
7.5 Kaitinimo funkcijos
nustatymas
1. Slinkite meniu, kol rasite funkciją,
kurią norite įjungti.
2. Norėdami pakeisti temperatūrą,
palieskite ekrane rodomą
temperatūrą ir slinkite sąrašą, kol
rasite reikiamą nuostatą.
3. Palieskite tą temperatūros nuostatą,
kad ją patvirtintumėte.
4. Norėdami įjungti šią funkciją,
palieskite: Start.
Garso signalas pasigirsta tada, kai
prietaisas apytiksliai pasiekia nustatytą
temperatūrą. Pasibaigus maisto
gaminimo laikui, vėl pasigirsta signalas.
Norėdami grįžti į ankstesnį meniu,
palieskitee: Menu.
Laikinajame lange galite
perskaityti kaitinimo
funkcijos aprašymą arba
sukurti numatytąją funkciją.
Palieskite pirštu pasirinktą
kaitinimo funkciją ir
palaikykite ją ilgiau nei 2
sekundes. Nustačius
kaitinimo funkciją kaip
numatytąją, kitą kartą vėl
įjungus prietaisą, ji bus
rodoma kaip pirmoji funkcija.
LIETUVIŲ
A
B
13
A. Grįžimas į pagrindinį meniu
B. Laikinasis langas
C. Daugiau parinkčių
Au Gratin
Show description
Make shortcut in menu
C
7.6 Papildomas meniu: Kaitinimo Funkcijos
Apkepas
Orkaitėje kepamiems patiekalams, pavyzdžiui, la‐
zanijai arba bulvių plokštainiui, kepti. Taip pat tinka
užkepėlėms ir skrudinimui.
Šaldytas Maistas
Ruošti pusgaminius auksiniu traškiu paviršiumi, pa‐
vyzdžiui, skrudintas bulvytes, kroketus.
Apatinis Kaitinimas
Pyragams traškiu pagrindu pašildyti ir maistui kon‐
servuoti.
EKO kepimas
Optimizuoja energijos sąnaudas kepant kepsnius.
Pirmiausia reikia nustatyti gaminimo laiką. Veikiant
šiai funkcijai lemputė nešviečia. Įjungus ją, naudo‐
jant meniu arba atidarius orkaitės dureles, ji vėl už‐
sidega.
Mažasis Kepintuvas
Kepti ant grotelių didesnius maisto kiekius, pavyz‐
džiui, jautienos kepsnį.
Didysis Kepintuvas
Plokštiems patiekalams kepti grilyje ir duonos skre‐
bučiams.
Pica
Kepimas viename orkaitės lygyje patiekalų su traš‐
kiu pagrindu, pavyzdžiui, picų ir lotaringiško apke‐
po. Temperatūrą nustatykite 20–40 °C žemesnę,
nei naudojant funkciją „Apatinis+viršutinis kaitini‐
mas“.
Apatinis + viršutinis
kaitinimas
Viršutinis ir apatinis kaitinimas kepimui ir skrudini‐
mui viename orkaitės lygyje.
Terminis Kepintuvas
Skrudinimas karštu oru didesniems mėsos gaba‐
lams arba paukštienai su kaulais skrudinti viename
lentynos lygyje. Taip pat tinka užkepėlėms ir skrudi‐
nimui.
14
www.electrolux.com
Karšto Oro Srautas
Karštas oras keliems patiekalams ir kepimui iki trijų
orkaitės lygių vienu metu. Temperatūrą nustatykite
20–40 °C žemesnę, nei naudojant funkciją „Apatinis
+viršutinis kaitinimas“.
Kepimas Garuose
100 % garų daržovėms, žuviai, bulvėms, ryžiams,
makaronams arba specialiems patiekalams troškin‐
ti.
Garai+Karštas Oras
(50/50)
50 % garai ir kaitinimas žuviai troškinti, kremui iš
kiaušinių ar keptam paštetui gaminti.
Garai+Karštas Oras
(25/75)
25 % garai ir kaitinimas duonai, dideliems mėsos
gabalams kepti arba atvėsintiems ir užšaldytiems
produktams atšildyti.
Duona
Duonai kepti su garų srautu pradžioje, kad būtų
gautas traškus paviršius.
Kepimas Žemoje
Temp.
Lėtas skrudinimas labai minkštiems ir sultingiems
kepsniams ruošti.
Drėgnas Karštas
Oras
Kepti skardoje vienoje lentynos padėtyje. Taupyti
energiją maisto gaminimo metu. Ši funkcija turi būti
naudojama pagal maisto gaminimo lenteles, kad
būtų pasiektas norimas maisto gaminimo rezulta‐
tas. Norėdami gauti daugiau informacijos apie reko‐
menduojamas nuostatas, žr. maisto gaminimo len‐
teles.
EKO garai
Optimizuoja energijos sąnaudas naudojant gamini‐
mo garuose programą. Pirmiausia reikia nustatyti
gaminimo laiką. Skirta daržovėms, ryžiams ir maka‐
ronams gaminti. Veikiant šiai funkcijai lemputė ne‐
šviečia. Įjungus ją, naudojant meniu arba atidarius
orkaitės dureles, ji vėl užsidega.
Veikiant tam tikroms orkaitės
funkcijoms lemputė gali
automatiškai išsijungti esant
žemesnei kaip 60 °C
temperatūrai.
7.7 Papildomas meniu: Specialios Funkcijos
Džiovinimas
Griežinėliais pjaustytiems obuoliams, slyvoms, per‐
sikams ir daržovėms, pavyzdžiui, pomidorams, cu‐
kinijoms arba grybams, džiovinti.
Atšildymas
Šaldytam maistui atitirpinti.
LIETUVIŲ
15
Šilumos Palaikymas
Pagamintam patiekalui šiltai laikyti.
Pašildymas Garais
Pašildymas garais anksčiau paruošto maisto pašil‐
dymui tiesiai lėkštėje.
Lėkščių Pašildymas
Lėkštei pašildyti patiekiant maistą.
Tešlos Kėlimas
Mielinės tešlos kontroliuojamam kildinimui prieš ke‐
pimą.
Konservavimas
Daržovėms, pavyzdžiui, marinuotiems agurkėliams
stiklainiuose su skysčiu, konservuoti.
7.8 Papildomas meniu:
Valymas
ĮSPĖJIMAS!
Žr. skyrių „Valymas ir
priežiūra“.
Nukalkinimas
Šia funkcija atlaisvinkite kalkių likučius gariklyje.
Laikykitės ekrane pateikiamų nurodymų.
Valymas Garais
Naudokite valymo garais funkciją nešvarumams at‐
mirkyti orkaitėje ir pašalinkite likučius ciklo pabaigo‐
je. Laikykitės ekrane pateikiamų nurodymų.
7.9 Troškinimas garuose
Vandens stalčiaus dangtelis yra valdymo
skydelyje.
ĮSPĖJIMAS!
Nepilkite vandens tiesiai į
gariklį.
Naudokite tik vandenį.
Nenaudokite filtruoto
(demineralizuoto) arba
distiliuoto vandens.
Nenaudokite jokių kitų
skysčių. Į vandens stalčių
nepilkite degių skysčių arba
alkoholinių gėrimų.
1. Ruoškite maistą tinkamame
prikaistuvyje.
2. Norėdami atidaryti vandens stalčių,
paspauskite jo dangtelį.
3. Įpilkite į vandens stalčių 800 ml
vandens.
Vandens turėtų pakakti maždaug 50
minučių.
4. Įstumkite vandens stalčių į jo pradinę
padėtį.
5. Įjunkite prietaisą.
6. Pasirinkite kaitinimo garuose funkciją
ir nustatykite temperatūrą.
7. Nustatykite funkciją: Trukmė arba
Nustatyti pabaigos laiką.
Pirmieji garai pasirodys maždaug po
2 minučių.
Kai gariklis tuščias, pasigirs
garso signalas.
8. Išjunkite prietaisą.
9. Po kiekvieno kepimo garuose išpilkite
vandenį iš vandens stalčiaus.
16
www.electrolux.com
Kai prietaisas ataušta, kempine sugerkite
visą likusį vandenį iš gariklio. Jeigu
reikia, išvalykite gariklio sistemą,
naudodami šiek tiek acto. Palikite
prietaisą visiškai išdžiūti atviromis
durelėmis.
DĖMESIO
Prietaisas yra karštas.
Galima nusideginti.
Būkite atsargūs, kai
ištuštinate vandens
stalčių.
7.10 Papildomas meniu: Mėgstamiausios
A
A. Grįžimas į pagrindinį meniu
B. Mėgstamiausia programa
C. Funkcijų sąrašas
B
Gran’s apple crumble
Run
Delete
Rename
C
Anksčiau išsaugotų nuostatų sąrašas.
Taip pat galite išsaugoti šias esamas
nuostatas: trukmę, temperatūrą arba
kaitinimo funkciją.Galite nustatyti iki 20
programų, kurios sąraše bus rodomos
abėcėlės tvarka.
Meniu elementas
Aprašymas
Vykdyti
Vykdykite anksčiau išsaugotą mėgstamą pro‐
gramą.
Šalinti
Visam laikui pašalinkite šią anksčiau išsaugotą
mėgstamą programą.
Pervadinti
Keisti ar koreguoti anksčiau išsaugotą pavadini‐
mą.
7.11 Mėgstamos programos
išsaugojimas
1. Norėdami išsaugoti kaitinimo
funkcijos esamas nuostatas,
.
palieskite
2. Pasirinkti: „Naujas“ iš esamų
nuostatų.
3. Įveskite mėgstamos programos
pavadinimą ir palieskite OK.
True Fan Cooking
Q W E R T Y U I O P
A S D F G H J K L
Z X C V B N M 123
åäà
space
OK
LIETUVIŲ
17
7.12 Papildomas meniu: Laikmačiai
A
B
A.
B.
C.
D.
E.
C
4 32
3 31
Duration
2h 30min
1 29
Start
09:03
Grįžimas į meniu
Nustatyta esama trukmė
Atstatytas trukmės laikas
Pabaigos laikas
Pradžios laikas
0 28
End
11:33
E
D
Meniu elementas
Aprašas
Nustatyti minučių skaitlį
Norint nustatyti ir paleisti atgalinę atskaitą, pa‐
grindiniame ekrane bus rodomas laikmatis ir
girdėsis įspėjimo signalas, kai laikmatis baigs
atgalinę atskaitą. Šis laikmatis nepertrauks ga‐
minimo ir jį galima įjungti, kai orkaitė yra išjung‐
ta. Pasirinkus nustatyti, laikmatis bus paleistas
automatiškai.
Nustatyti trukmę
Norint nustatyti ir paleisti atgalinę atskaitą, pa‐
grindiniame ekrane bus rodomas laikmatis, or‐
kaitė bus sustabdyta ir girdėsis įspėjimo signa‐
las, kai laikmatis baigs atgalinę atskaitą.
Nustatyti pradžios laiką
Nustatyti įjungimo laiką esamoms nuostatoms.
Nustatyti pabaigos laiką
Nustatyti išjungimo laiką esamoms nuostatoms.
Praėjęs laikas
Rodyti, slėpti ar atkurti laikmatį, skaičiuojantį
paspaudus pradžios mygtuką. Praėjęs laikas
rodomas tik jei orkaitė yra įjungta.
7.13 Laikrodžio funkcijų
nustatymas
Naudojant mėsos
termometrą, funkcijos
„Trukmė“ ir
„Pabaiga“ neveikia.
Prietaisui veikiant, laiką ir datą galima
pakeisti palietus ekrane rodomą laikrodį.
1. Atidarykite meniu: Kaitinimo
Funkcijos.
2. Pasirinkite kaitinimo funkciją ir
temperatūrą.
arba įjunkite meniu:
3. Palieskite
Laikmačiai.
4. Pasirinkite laikrodžio funkciją.
5. Slinkite sąrašą, kad nustatytumėte
reikiamą laiką. Palaukite kelias
sekundes, kad laikas būtų
automatiškai nustatytas, arba
palieskite, kad patvirtintumėte: h arba
min. Šias nuostatas ištrinsite, jeigu
paliesite: x.
Laikrodžio funkcijos veikimui pasibaigus,
pasigirsta garso signalai ir ekrane
rodomas pranešimas. Galite sustabdyti
arba pratęsti maisto gaminimo procesą.
7.14 Papildomas meniu:
Parinktys
Papildomos atskiros nuostatos, susiję su
sauga, patogumu ir orkaitės apšvietimu.
18
www.electrolux.com
Meniu elementas
Aprašas
Lemputė Įjungta / Išjungta
Kaitinti + Palaikyti
Funkcija „Kaitinti + palaikyti“ veikia tik nustačius
trukmę. Orkaitė automatiškai nevisiškai išsi‐
jungs, o išlaikys maistą šiltą 30 minučių. Ji gali‐
ma ne visoms programoms. Jeigu aktyvi, ekra‐
ne rodoma piktograma.
Set + Go
Funkcija „Set+Go“ leidžia nustatyti ir atidėti or‐
kaitės funkciją, o paskui paleisti ją spustelėjus
ekraną. Kepimo procesui prasidėjus, įsijungia
ekrano užrakto funkcija.
Funkcija matoma meniu tik kai nustatyta truk‐
mė.
Vaikų Saugos Užraktas Įjungta / Iš‐ Įjungus ekranas ir visi mygtukai užrakinami. Jie
jungta
būna užrakinti ir ĮJUNGIMO, ir IŠJUNGIMO pa‐
dėtyje. Norėdami atrakinti, palieskite ekraną ir
vadovaukitės nurodymais. Jeigu atrakinta, vėl
užrakinkite, naudodami meniu.
Ekrano užraktas
Ekrano užraktas laikinai „užrakina“ jutiklinį ekra‐
ną ir visus mygtukus, išskyrus maitinimo mygtu‐
ką. Norėdami atrakinti, palieskite ekraną ir va‐
dovaukitės nurodymais.
7.15 Kaitinti + Palaikyti
Funkcija 30 minučių išlaiko paruoštą
maistą šiltą esant 80 °C temperatūrai. Ji
įsijungia pasibaigus kepimo arba
kepinimo procedūrai.
Ši funkcija neveikia su
kepimo mažoje
temperatūroje,
automatinėmis svorio
programomis,
automatinėmis troškinimo
garuose programomis,
visomis funkcijomis iš meniu
Specialios Funkcijos, garų
funkcijomis iš meniu
Kaitinimo Funkcijos.
Funkcijos veikimo sąlygos:
•
•
•
Jūs nustatote kaitinimo funkciją ar
automatinę programą.
Nustatyta temperatūra yra didesnė nei
80 °C.
Jūs nustatote funkciją Nustatyti
trukmę.
•
Jūs įjungiate funkciją Kaitinti +
Palaikyti meniu Parinktys.
•
Ekrane rodomi:
.
Jeigu naudojate mėsos
termometrą, simbolis
ekrane nematomas.
Jeigu paspausite
išjungta.
, funkcija bus
7.16 Set + Go
Funkcija leidžia nustatyti bet kurią
kaitinimo funkciją (arba programą) ir
panaudoti ją vėliau vieną kartą
paspaudus jutiklio lauką arba palietus
ekrane pranešimą.
Ši funkcija veikia su
funkcijomis Nustatyti trukmę,
mėsos termometras.
Ši funkcija neveikia su
valymo funkcija.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Nustatykite kaitinimo funkciją arba
automatinę programą.
LIETUVIŲ
3. Nustatykite funkciją: Nustatyti
trukmę.
4. Pasirinkite: Parinktys / Set + Go.
Funkcijos išjungimas: Vaikų
Saugos Užraktas
Palieskite ekrano pranešimą arba
paspauskite jutiklio lauką (išskyrus ).
Nustatyta kaitinimo funkcija pradeda
veikti.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Palieskite ekraną.
3. Vykdykite ekrane pateikiamas
instrukcijas.
Jeigu paspausite
prieš
pradedant veikti funkcijai,
funkcija išsijungs.
7.18 Ekrano užraktas
Menu / Parinktys / Ekrano užraktas
Kaitinimo funkcijai pasibaigus, pasigirsta
garso signalai.
•
•
Funkcija apsaugo nuo atsitiktinio
kaitinimo funkcijos pakeitimo. Funkciją
galite įjungti tik tada, kai veikia prietaisas.
Funkcija Vaikų Saugos
Užraktas yra įjungta, kai
veikia kaitinimo funkcija ir
kai prietaisas
išjungiamas. Laikykitės
ekrane pateikiamų
nurodymų funkcijai
išjungti.
Meniu Parinktys suteikia
galimybę įjungti ir išjungti
funkciją Set + Go.
Funkcijos įjungimas: Ekrano
užraktas
1. Įjunkite prietaisą.
2. Nustatykite kaitinimo funkciją arba
nuostatą.
3. Eiti į: Ekrano užraktas.
4. Norėdami įjungti šią funkciją,
palieskite: Ekrano užraktas.
Prietaisas yra užrakintas.
Kai prietaisas yra išjungtas, funkcija
išsijungia automatiškai.
7.17 Vaikų Saugos Užraktas
Menu / Parinktys / Vaikų Saugos
Užraktas
Funkcijos išjungimas: Ekrano
užraktas
Funkcija apsaugo nuo netyčinio prietaiso
naudojimo.
1. Bakstelėkite ekraną.
2. Vykdykite ekrane pateikiamas
instrukcijas.
Funkcijos įjungimas: Vaikų
Saugos Užraktas
1. Nustatykite funkciją į padėtį: Įjungta.
7.19 Papildomas meniu: Receptai
A
B
Oven Dish
Cookbook
Quickstart
D
C
19
2. Išjunkite prietaisą.
A.
B.
C.
D.
Grįžimas į pagrindinį meniu
Maisto kategorija
Receptų knyga ir Spartusis paleidimas
Daugiau parinkčių
20
www.electrolux.com
Receptų knyga su įkvepiančiais
automatinių programų receptais ir
funkcija „VarioGuide“, suteikianti mūsų
rekomenduojamas orkaitės nuostatas
jūsų patiekalams. Funkcijos
„VarioGuide“ laiko ir temperatūros vertes
galima reguliuoti pagal savo poreikius.
Pasirinkus patiekalą ir palietus virtuvės
šefo kepurę, rodomos mūsų
rekomenduojamos nuostatos.
7.20 Papildomas meniu:
Vėliausiai ir dažniausiai
naudojamos
Lengvai pasiekiamas paskutinių ir
dažniausiai naudojamų funkcijų, receptų
ir greitų paleidimų sąrašas.
Meniu elementas
Aprašymas
Vėliausiai naudota
Rodomos 5 paskutinės naudotos funkcijos.
Dažniausiai naudojama
Rodomos 5 dažniausiai naudotos funkcijos.
7.21 Papildomas meniu:
Pagrindiniai Nustatymai
Kiekvieną kartą įjungus prietaisą,
nustatytos nuostatos nepasikeičia.
Meniu elementas
Aprašas
Greitasis įkaitinimas Įjungta / Iš‐
jungta
Veikia greitojo įkaitinimo funkcija, kuri visada
įjungiama pasirinkus tam tikras kaitinimo funkci‐
jas. Kai ji veikia, ekrane rodoma >>.
Priminimas Apie Valymą Įjungta / Pasirinkite, jeigu norite, kad orkaitė primintų
Išjungta
apie valymo ciklo naudojimą.
Valdymo Skydelis
Pasirinkite ekrano nuostatas.
Šviesumas
Galite pasirinkti 4 ryškumo režimus.
Nustatykite valdymo skydelio ryš‐
kumą į ĮJUNGIMO būseną. Paros
laiko negalima koreguoti IŠJUNGI‐
MO būsenoje.
Foniniai vaizdai Įjungta / Išjungta
Rodo arba paslepia foninius vaizdus.
Garsas
Garso nuostatos.
Garsumas
Kalba
Nustatykite savo norimą kalbą.
Tipas (Pypsėjimas / Spustelėkite / Be garso)
LIETUVIŲ
Meniu elementas
21
Aprašas
Laikas ir data
Laikas
Nustatykite laiką ir datą ir kitas pa‐ Nustatykite ar koreguokite laiką.
rinktis, susijusias su tuo, kaip rodo‐
Data
mas laikas.
Nustatykite ar koreguokite datą.
Formatas
Pasirinkite pageidaujamą laiko formatą: HH:MM
arba AM/PM.
Laikrodžio stilius
Nustatykite, kaip atrodys laikrodis, kai orkaitė
bus išjungta.
DEMO režimas
Tik naudojimui parduotuvėje. Jai
veikiant kaitinimo elementai yra at‐
jungti, o ekrane rodoma „DEMO“.
Aktyvinimo kodas
Aptarnavimas
Rodo programinės įrangos versiją
ir sąranką.
Programinės įrangos versija
Rodo orkaitės programinės įrangos versiją.
Atkurti visas nuostatas
Visos nuostatos atkuriamos į gamyklines numa‐
tytąsias.
Licencija
Rodo licenciją anglų kalba.
8. KEPIMO VADOVAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
8.1 Receptai
Menu / / Receptai arba palieskite:
Galite pasirinkti funkciją: Receptų knyga
arba Spartusis paleidimas.
8.2 Funkcijos įjungimas
1. Slinkite maisto kategorijų sąrašą ir
palieskite tą, kurią norite pasirinkti.
2. Slinkite patiekalų sąrašą ir palieskite
tą, kurį norite pasirinkti.
3. Norėdami įjungti šią funkciją,
palieskite: Start.
22
www.electrolux.com
Funkcijos veikimui pasibaigus, ekrane
pasirodo pranešimas.
A
B C
11:09
Calzone
A.
B.
C.
D.
E.
Receptas
Likęs laikas
Laikrodis
Sustabdymas
temperatūra
4min58s
°C
Stop
E
D
8.3 Papildomas meniu:
Receptų knyga
Menu / Kepimo Vadovas / Receptų
knyga arba palieskite:
Ši funkcija turi receptų su optimaliomis
prietaiso nuostatomis sąrašą. Receptai
yra nustatyti ir jūs negalite jų pakeisti.
Kiekvieno recepto ingredientai ir
gaminimo būdas rodomi ekrane.
Jeigu įjungę receptą vėl norite matyti
ingredientus ir jo gaminimo būdą,
palieskite recepto pavadinimą.
Prietaisas naudoja automatines
nuostatas, pasirinkus: Receptų knyga.
Maisto kategorija
Patiekalas
Pyragai ir pyragaičiai
Migdolų Pyragas
Šokoladiniai Sausainėliai
Kapučino Pyragas
Morkų Pyragas
Varškės Pyragas
Apkepas Su Sūriu
Pyragaičiai Su Sūriu
Vyšnių Pyragas
Vaisių Pyragas
Prancūziškas Vaisių Tortas
Apkepas su ožkos sūriu
Senelės obuolių pyragas
Biskvitinis Citrinų Pyragas
Keksiukai
Bandelės Su Slyvų Įdaru
Riestainis
Biskvitinis Pyragas
Biskvitinis Pyragas
Pyragas Su Trupiniais
Švediškas Pyragas
Tortas
Morkų Pyragas
Duona ir bandelės
Kaimiška Duona
Sviestinė Pynutė
Balta Duona
Mielinė Pynutė
Daržovės
Viduržemio jūros daržovės
Tradicinės daržovės
Kreminiai pyragėliai ir
plokštainiai
Kokosų Pudingas
Plakti Kiaušiniai
Karamelės Desertas
Garnyrai
Ryžiai
Sūrūs Kukulaičiai
Visas meniu
Garų Meniu 1
Garų Meniu 2
Garų Meniu 3
LIETUVIŲ
Maisto kategorija
23
Patiekalas
Žuvis
Džiovinta Menkė
Žuvies Filė
Žuvis druskos patale
Žuvis Kepta Garuose
Įdaryti Kalmarai
Įdaryta žuvis (upėtakis)
Paukštiena
Viščiuko Šlaunelės
Vyne troškinta vištiena
Kepta antis su apelsinais
Įdarytas Viščiukas
Mėsa
Jautienos Troškinys
Ėriuko koja
Marinuota Jautiena
Mėsos Ruletas
Triušis garstyčių padaže
Ossobucco
Kiaulės Koja
Kiaulės Mentė
Triušiena
Įdaryta Veršienos Krūtinėlė
Šventinis Švediškas Keps‐
nys
Veršiuko Koja
Šernas
Patiekalai Orkaitėje
Troškinti Kopūstai
Įdaryti Makaronai Kaneloni
Cikorijos Apkepas
Prancūziškas Virtinis
Bulvių Apkepas Su Ančiu‐
viais
Lazanija
Musaka
Makaronų Plokštainis
Bulvių Plokštainis
Pica ir lotaringiškas ap‐
kepas
Svogūnų Pyragas
Koldūnai
Pica
Quiche Lorraine
8.4 Papildomas meniu:
Spartusis paleidimas
Menu / Receptai / Spartusis
nuostatos yra optimalios bet kokios
rūšies mėsai.
• Mėsos programos su parinktimi
paleidimas arba palieskite:
Nurodytos temperatūros ir kepimo laiko
vertės yra tik rekomendacinio pobūdžio
siekiant geresnių kepimo rezultatų. Jos
priklauso nuo receptų, naudojamų
ingredientų kokybės ir kiekio. Norėdami
patikrinti rekomenduojamas nuostatas,
palieskite (pagal patiekalo pavadinimą):
.
Palieskite ekrane temperatūrą arba
minutes, kad pakeistumėte temperatūrą
ar nustatytą laiką pagal savo norus.
•
„Automatinės svorio progr.“ –
naudojant šią funkciją, automatiškai
apskaičiuojamas kepimo laikas. Jeigu
norite ją naudoti, įveskite maisto svorį,
o laikas bus nustatytas automatiškai.
Tam palieskite po patiekalo
pavadinimu rodomas minutes ir
įveskite tinkamą vertę.
Mėsos programos su parinktimi
„Automatinė kepimo temperatūra“
– naudojant šią funkciją, automatiškai
apskaičiuojamas kepimo laikas.
Programai pasibaigus, pasigirsta
signalas.
Funkcijos „Spartusis
paleidimas“ automatinių programų
Maisto kategorija
Pašildymas
Patiekalas
Kukuliai
Vienos porcijos patiekalas
Makaronai
24
www.electrolux.com
Maisto kategorija
Žuvis
Patiekalas
Žuvis
• Keptos (1–1,5 kg)
• Mažas (250–500 g)
• Stora filė
• Plona filė
• Visos keptos ant grote‐
•
•
•
Paukštiena
lių
Visos keptos ant grote‐
lių (1–1,5 kg)
Visa troškinta
Filė, šaldyta
Viščiuko/Kalakuto Krūtinė‐
lė
Viščiuko/Kalakuto Krūtinė‐
lė (1–1,5 kg)
Viščiukas
• Krūtinėlė, virta
• Pusė (400–500 g porci‐
ja)
•
•
•
•
•
Visa
Sparneliai, švieži
Sparneliai, šaldyti
Blauzdelės, šviežios
Blauzdelės, šaldytos
Krevetės, šviežios
Krevetės, šaldytos
Midijos
Lašiša
• Filė
• Upėtakis
• Visa (iki 2 kg)
Antis
Žąsis
Kalakutiena
LIETUVIŲ
Maisto kategorija
Mėsa
Patiekalas
Jautiena
• Aukščiausios kokybės
virta (1–1,5 kg)
•
Troškinta
Plonos Dešrelės
Virtas Kumpis
Triušiena
• Koja (1–1,5 kg)
•
•
Nugarinė
Nugarinė (iki 1 kg)
Aviena
• Koja (1–1,5 kg)
•
•
•
Kepsnys
Nugarinė (1–1,5 kg)
Mentė, vidutiniškai iš‐
•
kepta
Mentė, vidutiniškai iš‐
kepta (iki 2 kg)
•
•
Kepsnys
Mentė (1–1,5 kg)
Rūkyta filė, virta
Jautienos Kepsnys
• Vidutiniškai Iškeptas
•
Vidutiniškai Iškeptas
•
•
Su Krauju
Su Krauju
•
•
Gerai Iškeptas
Gerai Iškeptas
Kepta žvėriena
Skandinaviška Jautiena
• Vidutiniškai Iškeptas
•
Su Krauju
•
Gerai Iškeptas
Šonkauliukai (1–1,5 kg)
Veršiena
Mėsos Ruletas (750–1 000 • Koja (1,5–2 kg)
• Nugarinė
g)
Kiauliena
• Kepsnys
• Rūkytas Kumpis (1–1,5
Elniena
kg)
• Kulšis (1,5–2 kg)
• Koja, apvirta
• Nugarinė (1,5–2 kg)
• Nugarinė
• Nugarinė
• Sprandinė (1–1,5 kg)
Rūkyta kiaulienos nugarinė
(iki 1,5 kg)
Patiekalai Orkaitėje
Lazanija
Lazanija, šaldyta
Makaronų apkepas
Bulvių Plokštainis
Saldūs Patiekalai
Daržovių apkepas
Pica ir lotaringiškas ap‐
kepas
Prancūziškasis batonas su Quiche Lorraine
lydytu sūriu
Pikantiškas tortas
Flammkuchen (ugninis py‐
ragas)
Pica
• Amerikietiškas, šaldytas
• Atvėsintas
• Papildomas garnyras
• Šaldytas
• Užkandžiai, šaldyti
• Plonas padas
25
26
www.electrolux.com
Maisto kategorija
Pyragai ir pyragaičiai
Patiekalas
Migdolų Pyragas
Amerikietiškas obuolių py‐
ragas
Obuolių Pyragas
Obuolių pyragas, šaldytas
Pyragas skardoje
• Raugas
• Mielinė Tešla
Sviestinė Bandelė
Pyragėliai, maži
Varškės Pyragas
Varškės Pyragas Skardoje
Kalėdinis Pyragas
Pyragaičiai Su Kremu
Trupininis Pyragas
Eklerai
Apkepo Pagrindas
• Smėlio juostelės
• Biskvitinė tešla
Vaisių Apkepas
• Smėlio juostelės
• Biskvitinė tešla
• Mielinė Tešla
Migdoliniai Sausainiai
Maderos Keksas
Smėlio Juostelės
Sluoksn. Tešlos Kepiniai
Riestainis
Trapios Tešlos Sausainiai
Biskvitinis Pyragas
Cukrinis Pyragas
Biskvitinis apkepas
Biskvitinis Vyniotinis
Apkepai
Mielinis Pyragas
Duona ir bandelės
Viso Grūdo Duona
Prancūziškasis Batonas
Prancūziškieji batonai, šal‐
dyti
Prancūziškieji batonai, ap‐
kepti
Riestė
Čiabata
Juoda Duona
Mielinė pynutė
Bandelės
Bandelės, keptos
Ruginė Duona
Nerauginta Duona
Balta Duona
Daržovės
Artišokai
Žalieji šparagai
Baltieji šparagai
Burokėliai
Valgomoji Gelteklė
Smulkinti Brokoliai
Nepjaustyti brokoliai
Briuseliniai Kopūstai
Kaliaropių juostelės
Morkos
Smulkinti Žiediniai Kopūs‐
tai
Nepjaustyti žiediniai ko‐
pūstai
Kubeliais pjaustyti salierai
Cukinijų Griežinėliai
Baklažanas
Pankoliai
Šparaginės Pupelės
Porų Žiedai
Grybų Griežinėliai
Žirniai
Pomidorai Be Odelių
Paprikos juostelės
Savojinis Kopūstas
Švieži špinatai
Baltos Pupelės
LIETUVIŲ
Maisto kategorija
27
Patiekalas
Kreminiai pyragėliai ir
plokštainiai
Kepti kiaušiniai
Saldūs kremai
Kiaušiniai
• Kietai virti
• Vidutinio kietumo
• Minkštai virti
Apkepai
Keraminiuose induose
keptas paštetas
Garnyrai
Virtos Bulvės
Virtos bulvės, ketvirčiais
Duonos Kukuliai
Kroketai
Gruzdintos bulvytės, plonai
pjaustytos
Gruzdintos bulvytės, stam‐
biai pjaustytos
Švieži lakštiniai
Paskrudintos Bulvės
Polenta
Bulvių Kukuliai
Bulvės su lupenomis
Ryžiai
Keptos Bulvytės
Mieliniai kukuliai
Automatinė kepimo temperatūros
funkcija
Automatinė svorio funkcija
9. PRIEDŲ NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
9.1 Mėsos termometras
Galimi du temperatūros nustatymai:
orkaitės temperatūros ir kepimo
temperatūros.
Mėsos termometras (MT) matuoja mėsos
kepimo temperatūrą. Kai mėsa yra
nustatytos temperatūros, prietaisas
išsijungia.
DĖMESIO
Naudokite tik pateiktąjį
mėsos termometrą arba
tinkamas keičiamąsias dalis.
Gaminant maistą, vidaus
temperatūros jutiklis turi būti
mėsoje ir lizde.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Mėsos termometro galą dėkite į
mėsos vidurį.
3. Įkiškite vidaus temperatūros jutiklio
kištuką į lizdą, esantį prietaiso
priekyje.
Ekrane rodomas mėsos termometro
simbolis
.
4. Nustatykite vidinę temperatūrą.
5. Nustatykite kaitinimo funkciją ir, jeigu
reikia, orkaitės temperatūrą.
Norėdami pakeisti kepimo
temperatūrą, palieskite ekrane
rodomą temperatūros nuostatą.
28
www.electrolux.com
A
B
C
D
E
Menu
1h 14m
64°
220°100°
Stop
G
F
A. Grįžimas į meniu
B. Kiek laiko veikia ši funkcija
C. Šiuo metu nustatyta kaitinimo
funkcija
D. Šiuo metu nustatyta temperatūra
E. Dabar orkaitėje esanti
temperatūra
F. Sustabdymas
G. Mėsos termometro nustatyta
esama temperatūra
Kai prietaisas pasiekia nustatytą kepimo
temperatūrą, pasigirsta garso signalai.
Prietaisas automatiškai išsijungia.
6. Norėdami išjungti signalą, palieskite
bet kurį jutiklio lauką.
7. Ištraukite mėsos termometro kištuką
iš lizdo ir išimkite mėsą iš orkaitės.
ĮSPĖJIMAS!
Mėsos termometras yra
karštas. Galima nusideginti.
Būkite atsargūs, kai traukiate
mėsos termometro galą ir
kištuką.
Gilus prikaistuvis:
Įstumkite gilų prikaistuvį tarp lentynėlės
kreipiamųjų laikiklių.
Grotelės ir gilus prikaistuvis vienu metu:
Įstumkite gilų prikaistuvį tarp lentynos
atramos ir grotelių kreipiamųjų laikiklių ir
įsitikinkite, kad kojelės yra nukreiptos
žemyn.
9.2 Priedų įstatymas
DĖMESIO
Nenaudokite kepimo
skardos ar gilaus prikaistuvio
su kepimo garuose funkcija.
Grotelės:
Įstumkite groteles tarp lentynos atramos
kreipiamųjų laikiklių ir įsitikinkite, kad
kojelės yra nukreiptos žemyn.
Mažas įlenkimas viršuje
padidina saugumą. Šie
įlenkimai taip pat apsaugos
nuo apvirtimo. Aukštas
kraštas aplink lentynas
neleidžia prikaistuviams
nuslysti nuo lentynos.
LIETUVIŲ
9.3 Ištraukiami bėgeliai – priedų
įdėjimas
Naudojant ištraukiamus bėgelius, galima
lengviau įstatyti ir ištraukti lentynas.
29
Gilus prikaistuvis:
Uždėkite gilų prikaistuvį ant ištraukiamų
bėgelių.
DĖMESIO
Ištraukiamų bėgelių
negalima plauti indaplovėje.
Netepkite ištraukiamų
bėgelių jokiu tepalu.
DĖMESIO
Prieš uždarydami orkaitės
dureles, būtinai iki galo atgal
į prietaisą įstumkite
ištraukiamus bėgelius.
Grotelės:
Grotelės ir gilus prikaistuvis vienu metu
Dėkite groteles ir gilų prikaistuvį kartu ant
ištraukiamų bėgelių.
Groteles ant ištraukiamų bėgelių
padėkite taip, kad kojelės būtų
nukreiptos žemyn.
Aukštas kraštas aplink
groteles yra speciali
priemonė, apsauganti
prikaistuvius, kad jie
nenuslystų.
10. PAPILDOMOS FUNKCIJOS
10.1 Automatinis išsijungimas
Saugumo sumetimais prietaisas
išsijungia automatiškai po kurio laiko,
jeigu veikia kaitinimo funkcija ir jūs
nepakeitėte orkaitės temperatūros.
Temperatūra (°C)
Išsijungimo lai‐
kas (val.)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
Temperatūra (°C)
Išsijungimo lai‐
kas (val.)
200 - 230
5.5
Automatinis išsijungimas
neveikia naudojant šias
funkcijas: mėsos
termometras, Trukmė, Ciklo
pabaiga.
30
www.electrolux.com
10.2 Aušinimo ventiliatorius
Kai prietaisas veikia, aušinimo
ventiliatorius įsijungia automatiškai, kad
prietaiso paviršiai išliktų vėsūs. Išjungus
prietaisą, orkaitės aušinimo ventiliatorius
gali toliau veikti tol, kol prietaisas atvės.
11. PATARIMAI
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Lentelėse nurodyta
temperatūra ir kepimo laikas
yra tik orientacinio pobūdžio.
Jie priklauso nuo receptų,
naudojamų ingredientų
kokybės ir kiekio.
Šią automatinę funkciją galite naudoti bet
kokios receptūros mielinei tešlai ruošti. Ji
sudaro tinkamas sąlygas tešlai kildinti.
Sudėkite tešlą į indą, kuris būtų
pakankamai didelis, kad tilptų jai pakilus.
Jo nereikia uždengti. Įkiškite groteles į
pirmos lentynos padėtį ir padėkite ant jų
indą. Uždarykite dureles ir nustatykite
funkciją Tešlos Kėlimas. Nustatykite
reikiamą laiką.
11.1 Vidinė durelių pusė
11.3 Maisto ruošimas garuose
Kai kuriuose modeliuose durelių
vidinėje pusėje rasite:
•
•
•
lentynų padėčių numerius;
informacijos apie kaitinimo funkcijas,
tipiškiems patiekalams
rekomenduojamas lentynų padėtis ir
temperatūros nuostatas;
11.2 Patarimai dėl specialių
orkaitės kaitinimo funkcijų
•
•
•
Šilumos Palaikymas
Naudokite šią funkciją, kai norite, kad
maistas išliktų šiltas.
Temperatūra automatiškai pakyla iki 80
°C.
Lėkščių Pašildymas
•
•
•
Lėkštėms ir indams pašildyti.
Lėkštes ir indus tolygiai paskirstykite ant
grotelių. Praėjus pusei šildymo laiko,
pakeiskite lentynų aukštį (viršutinę
nuleiskite, apatinę pakelkite).
Automatiškai nustatoma temperatūra –
70 °C.
Rekomenduojama lentynos padėtis: 3.
Tešlos Kėlimas
•
•
Naudokite tik karščiui ir korozijai
atsparius prikaistuvius arba
chromuoto plieno indus maistui (tik kai
kuriuose modeliuose).
Toliau lentelėje pateikiamos tinkamos
lentynų padėtys. Lentynų padėtis
skaičiuokite nuo apačios į viršų.
Kai maistą ruošiate ilgiau negu 30
minutes arba didelį maisto kiekį,
įpilkite vandens, jei reikia.
Įdėkite maistą į tinkamus indus ir
indus padėkite ant lentynų. Išlaikykite
atstumą tarp lentynų, kad garai galėtų
cirkuliuoti aplink visus indus.
Po kiekvieno naudojimo iš vandens
stalčiaus, jungiamųjų žarnų ir gariklio
pašalinkite vandenį. Žr. skyrių
„Valymas ir priežiūra“.
Šiose lentelėse pateikiami duomenys
apie įprastinius patiekalus.
Gaminti pradėkite šaltame prietaise,
jeigu lentelėse nepateikti kitokie
duomenys.
Jeigu savo receptui nuostatų rasti
negalite, vadovaukitės beveik tokio
paties recepto nuostatomis.
Kai gaminate ryžius, naudokite 1,5 : 1
– 2 : 1 vandens ir ryžių proporcijas,
nes ryžiai sugeria vandenį.
LIETUVIŲ
31
11.4 Garų vandens lentelė
Laikas (min.)
Vandens kiekis stalčiuje (ml)
15–20
300
30–40
600
50–60
800
11.5 Kepimas Garuose / EKO
garai
beveik vienodos. Naudodami prietaisą,
pripilkite didžiausią vandens kiekį,
reikiamą vienam iš patiekalų paruošti.
Patiekalus sudėkite į tinkamus
prikaistuvius, o paskui ant grotelių.
Pakoreguokite tarpus tarp prikaistuvių,
kad garai galėtų cirkuliuoti.
ĮSPĖJIMAS!
Neatidarykite prietaiso
durelių, kai funkcija veikia.
Galima nusideginti.
Ši funkcija tinka visokiam maistui – tiek
šviežiam, tiek šaldytam. Ją galima
naudoti gaminti, pašildyti, atitirpinti, virti
ant lengvos ugnies arba blanširuoti
daržoves, mėsą, žuvį, tešlos gaminius,
ryžius, kukurūzus, manų kruopas ir
kiaušinius.
Vienu kartu galite paruošti visus
pageidaujamus patiekalus. Norėdami
tinkamai pagaminti kiekvieną patiekalą,
naudokite tas kepimo trukmes, kurios yra
Sterilizavimas
•
•
•
Naudojant šią funkciją galima
sterilizuoti tarą (pvz., buteliukus
kūdikiams).
Švarius indus dėkite pirmos lentynos
viduryje. Patikrinkite, ar taros angos
nukreiptos žemyn nedideliais
kampais.
Į specialų stalčių įpilkite didžiausią
leistiną vandens kiekį ir nustatykite 40
min. trukmę.
Daržovės
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Van‐
dens
kiekis
stalčiuje
(ml)
Artišokai
96
50–60
2
800
Baklažanai
96
15–25
2
450
Nepjaustyti
žiediniai ko‐
pūstai
96
35–45
2
600
Smulkinti žie‐ 96
diniai kopūstai
25–30
2
500
Nesmulkinti
brokoliai
96
30–40
2
550
Smulkinti bro‐ 96
koliai
20–25
2
400
Grybų gabalė‐ 96
liai
15–20
2
400
32
www.electrolux.com
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Van‐
dens
kiekis
stalčiuje
(ml)
Žirniai
96
20–25
2
450
Pankoliai
96
35–45
2
600
Morkos
96
35–45
2
600
Kaliaropės
juostelės
96
30–40
2
550
Paprikos juos‐ 96
telės
20–25
2
400
Porų žiedai
96
25–35
2
500
Šparaginės
pupelės
96
35–45
2
550
Smulkintos
sultenės
96
20–25
2
450
Briuseliniai
kopūstai
96
30–40
2
550
Burokėliai
96
70–90
2
800 +
400
Valgomoji gel‐ 96
teklė
35–45
2
600
Salieras ku‐
beliais
96
25–35
2
500
Žali šparagai
96
25–35
2
500
Balti šparagai 96
35–45
2
600
Špinatai
96
15
2
350
Pomidorai be
odelių
96
15
2
350
Baltos pupe‐
lės
96
30–40
2
500
Savojinis ko‐
pūstas
96
20–25
2
400
Griežinėliais
96
pjaustytos cu‐
kinijos
15–20
2
350
LIETUVIŲ
33
Priedai
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas
(min.)
Lentynos padė‐
tis
Vandens kie‐
kis stalčiuje
(ml)
Mieliniai ku‐
kuliai
96
30–40
2
600
Bulvių kuku‐
liai
96
35–45
2
600
Vidutinio dy‐ 96
džio bulvės
su lupenomis
45–55
2
750
Ryžiai (van‐
dens / ryžių
santykis
1,5:1)
96
35–40
2
600
Į keturias da‐ 96
lis pjaustytos
virtos bulvės
35–40
2
600
Duonos ku‐
kuliai
96
35–45
2
600
Švieži lakšti‐
niai
96
20–25
2
450
Polenta
96
(skysčio san‐
tykis 3:1)
45–50
2
750
Žuvis
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas
(min.)
Lentynos padė‐
tis
Vandens kie‐
kis stalčiuje
(ml)
Upėtakis,
apie 250 g
85
30–40
2
550
Šviežios kre‐ 85
vetės
20–25
2
450
Šaldytos kre‐ 85
vetės
30–40
2
550
Lašišos filė
85
25–35
2
500
Lašišinis
upėtakis,
apie 1 000 g
85
40–45
2
600
Jūrų šukutės
(moliuskai)
96
20–30
2
500
34
www.electrolux.com
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas
(min.)
Lentynos padė‐
tis
Vandens kie‐
kis stalčiuje
(ml)
Plokščių
žuvų filė
80
15
2
350
Mėsa
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas
(min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Vandens kie‐
kis stalčiuje
(ml)
Virtas kumpis, 1
000 g
96
55–65
2
800 + 150
Virta vištienos
krūtinėlė
90
25–35
2
500
Virta vištiena, 1
000–1 200 g
96
60–70
2
800 + 150
Veršienos / kiau‐ 90
lienos nugarinė
be kojos, 800–1
000 g
80–90
2
800 + 300
Kasseler (rūkyta
kiaulienos nuga‐
rinė)
90–110
2
800 + 300
Tafelspitz (aukš‐ 96
čiausios kokybės
virta jautiena)
110–120
2
800 + 700
Plonos dešrelės
15–20
2
400
90
80
Kiaušiniai
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.) Lentynos pa‐
dėtis
Vandens kie‐
kis stalčiuje
(ml)
Kietai virti
kiaušiniai
96
18–21
2
500
Vidutinio kie‐
tumo virti
kiaušiniai
96
13–16
2
450
Minkštai virti
kiaušiniai
96
11–12
2
400
LIETUVIŲ
11.6 Terminis Kepintuvas ir
Kepimas Garuose naudojimas
paeiliui
•
Mėsą, daržoves ir garnyrą galite paruošti
paeiliui, derindami funkcijas. Visi
patiekalai paruošiami patiekti vienu metu.
•
•
•
Maistui apkepti naudokite šią funkciją:
Terminis Kepintuvas.
Paruoštas daržoves ir garnyrą
sudėkite į kepimui orkaitėje tinkamus
Patieka‐
las
35
prikaistuvius ir įdėkite juos į orkaitę su
kepsniu.
Ataušinkite orkaitę iki maždaug 80 °C
temperatūros. Kad prietaisas greičiau
atvėstų, atidarykite orkaitės dureles iki
pirmos padėties maždaug 15 minučių.
Paleiskite funkciją: Kepimas Garuose.
Gaminkite kartu, kol bus paruošti.
Didžiausias vandens kiekis –
800 ml.
Terminis Kepintuvas (pirmas
etapas: iškepkite mėsą)
Kepimas Garuose (antras eta‐
pas: pridėkite daržovių)
Tempera‐ Laikas
tūra (°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Tempera‐ Laikas
tūra (°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Jautienos 180
kepsnys, 1
kg
Briuseli‐
niai ko‐
pūstai, po‐
lenta
60–70
mėsa: 1
96
40–50
mėsa: 1
daržovės:
3
Kepta
kiauliena,
1 kg
Bulvės,
daržovės,
padažas
180
60–70
mėsa: 1
96
30–40
mėsa: 1
daržovės:
3
Kepta ver‐ 180
šiena, 1
kg
Ryžiai,
daržovės
50–60
mėsa: 1
96
30–40
mėsa: 1
daržovės:
3
11.7 Garai+Karštas Oras
(50/50)
Įpilkite maždaug 300 ml vandens.
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Saldus kremas /
vaisių / sūrio apke‐
pėlės1)
90
35–40
2
Kepti kiaušiniai1)
90
30–40
2
36
www.electrolux.com
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Plokštainis1)
90
40–50
2
Plona žuvies filė
85
15–25
2
Stora žuvies filė
90
25–35
2
Mažos žuvys iki
350 g
90
25–35
2
Visa žuvis iki 1 000
g
90
35–45
2
1) Dar pusę valandos kepkite uždaroje orkaitėje.
Pašildymas
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Kukuliai
85
25–35
2
Makaronai
85
20–25
2
Ryžiai
85
20–25
2
Vienos porcijos pa‐
tiekalai
85
20–25
2
11.8 Garai+Karštas Oras
(25/75)
Įpilkite maždaug 300 ml vandens.
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Kepta kiauliena, 1
000 g
160–180
90–100
2
Jautienos kepsnys,
1 000 g
180–200
60–90
2
Kepta veršiena, 1
000 g
180
80–90
2
Mėsos vyniotinis,
nekeptas, 500 g
180
30–40
2
Rūkyta kiaulienos
nugarinė, 600–1
000 g (mirkyti 2
val.)
160–180
60–70
2
Vištiena, 1 000 g
180–200
50–60
2
Antis, 1 500–2 000
g
180
70–90
2
LIETUVIŲ
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Žąsis, 3 000 g
170
130–170
1
Bulvių plokštainis
160–170
50–60
2
Makaronų apkepas
190
40–50
2
Lazanija
180
45–55
2
Įvairių rūšių duona,
500–1 000 g
180–190
45–50
2
Bandelės, 40–60 g
180–210
30–40
2
Bandelių pusfabri‐
kačiai
200
20–30
2
Prancūziškųjų (ilgų) 200
batonų pusgami‐
niai, 40–50 g
20–30
2
Prancūziškųjų (ilgų) 200
batonų pusfabrika‐
čiai, 40–50 g, šaldy‐
ti
25–35
2
11.9 Kepimas
•
•
•
•
Jūsų orkaitė gali kepti ar skrudinti
kitaip negu anksčiau turėtas
prietaisas. Įprastai naudojamas
nuostatas, pavyzdžiui, temperatūrą,
gaminimo trukmę ir lentynų padėtį,
keiskite atsižvelgdami į lentelėse
pateiktas vertes.
Pirmą kartą naudokite žemesnę
temperatūrą.
Jei nerandate nustatymų konkrečiam
receptui, vadovaukitės panašiais
receptais.
•
•
37
Jei pyragus kepate ne vienoje
lentynos padėtyje, kepimo laiką
galima pailginti 10–15 minučių.
Pyragai ir tešlainiai skirtinguose
aukščiuose pradžioje gali skrusti
nevienodai. Jei taip nutinka,
nustatytos temperatūros nekeiskite.
Kepimo metu apskrudimo lygiai
suvienodės.
Kepant skardos orkaitėje gali
deformuotis. Kepamosioms skardoms
atvėsus, jos išsitiesins.
11.10 Patarimai, kaip kepti
Kepimo rezultatai
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Pyrago apačia nepakanka‐ Netinkama lentynos padė‐
mai iškepusi.
tis.
Padėkite pyragą ant že‐
mesnės lentynos.
Pyragas sukrenta ir pasi‐
daro tąsus, vandeningas,
suskilinėja.
Kitą kartą kepdami nustaty‐
kite šiek tiek žemesnę or‐
kaitės temperatūrą.
Orkaitės temperatūra per
aukšta.
38
www.electrolux.com
Kepimo rezultatai
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Pyragas sukrenta ir pasi‐
daro tąsus, vandeningas,
suskilinėja.
Per trumpa kepimo trukmė. Nustatykite ilgesnę kepimo
trukmę. Negalite mažinti
kepimo trukmės, nustaty‐
dami aukštesnę tempera‐
tūrą.
Pyragas sukrenta ir pasi‐
daro tąsus, vandeningas,
suskilinėja.
Tešloje per daug skysčio.
Naudokite mažiau skysčio.
Atkreipkite dėmesį, kiek lai‐
ko reikia maišyti, ypač jei‐
gu naudojate plakiklį.
Pyragas pernelyg sausas.
Orkaitės temperatūra per
žema.
Kitą kartą kepdami nustaty‐
kite aukštesnę orkaitės
temperatūrą.
Pyragas pernelyg sausas.
Per ilgas kepimo laikas.
Kitą kartą kepdami nustaty‐
kite trumpesnį kepimo lai‐
ką.
Pyragas nevienodai pa‐
skrunda.
Per aukšta orkaitės tempe‐ Nustatykite žemesnę orkai‐
ratūra ir per trumpas kepi‐ tės temperatūrą ir ilgesnį
mo laikas.
kepimo laiką.
Pyragas nevienodai pa‐
skrunda.
Tešla netolygiai paskirsty‐
ta.
Vienodai paskirstykite tešlą
ant kepimo skardos.
Pyragas neiškepa per nu‐
rodytą kepimo laiką.
Orkaitės temperatūra per
žema.
Kitą kartą kepdami nustaty‐
kite šiek tiek aukštesnę or‐
kaitės temperatūrą.
11.11 Kepimas viename lygyje:
Kepimas skardose
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Riestainis /
sviestinė ban‐
delė
Karšto Oro
Srautas
150–160
50–70
1
Trapus pyra‐
Karšto Oro
gas / vaisių tor‐ Srautas
tas
140–160
70–90
1
Fatless sponge Karšto Oro
cake / biskviti‐ Srautas
nis pyragas be
riebalų
140–150
35–50
2
Fatless sponge Apatinis + vir‐
cake / biskviti‐ šutinis kaitini‐
nis pyragas be mas
riebalų
160
35–50
2
LIETUVIŲ
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Apkepas, tra‐
pus pyragas
Karšto Oro
Srautas
170–1801)
10–25
2
Apkepas, bisk‐
vito tešla
Karšto Oro
Srautas
150–170
20–25
2
Apple pie /
obuolių pyra‐
gas (2 formos
20 cm skers‐
mens, įdeda‐
mos įstrižai)
Karšto Oro
Srautas
160
60–90
2
Apple pie /
obuolių pyra‐
gas (2 formos
20 cm skers‐
mens, įdeda‐
mos įstrižai)
Apatinis + vir‐
šutinis kaitini‐
mas
180
70–90
1
Sūrio pyragas
Apatinis + vir‐
šutinis kaitini‐
mas
170–190
60–90
1
1) Įkaitinkite orkaitę.
Kepimo skardose kepami pyragai / pyragaičiai / duona
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Mielinė pynu‐
tė / riestainis
Apatinis + vir‐
šutinis kaitini‐
mas
170–190
30–40
3
Kalėdinis pyra‐
gas
Apatinis + vir‐
šutinis kaitini‐
mas
160–1801)
50–70
2
Duona (ruginė Apatinis + vir‐
duona):
šutinis kaitini‐
1. Pirmoji ke‐ mas
pimo proce‐
so dalis.
2. Antroji kepi‐
mo proceso
dalis.
1. 2301)
2. 160–180
1. 20
2. 30–60
1
Pyragaičiai su
kremu / eklerai
190–2101)
20–35
3
Apatinis + vir‐
šutinis kaitini‐
mas
39
40
www.electrolux.com
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Biskvitinis vy‐
niotinis
Apatinis + vir‐
šutinis kaitini‐
mas
180–2001)
10–20
3
Trupininis pyra‐ Karšto Oro
gas (sausas)
Srautas
150–160
20–40
3
Sviestinis mig‐
dolų pyragas /
saldūs pyragai
Apatinis + vir‐
šutinis kaitini‐
mas
190–2101)
20–30
3
Vaisių pyragai
(iš mielinės /
biskvito teš‐
los)2)
Karšto Oro
Srautas
150
35–55
3
Vaisių pyragai
(iš mielinės /
biskvito teš‐
los)2)
Apatinis + vir‐
šutinis kaitini‐
mas
170
35–55
3
Vaisių pyragai Karšto Oro
iš trapios tešlos Srautas
160–170
40–80
3
Mieliniai pyra‐
Apatinis + vir‐
gai su kremu
šutinis kaitini‐
(pvz., varškės, mas
grietinėlės, pie‐
no / kiaušinių)
160–1801)
40–80
3
1) Įkaitinkite orkaitę.
2) Naudokite gilų indą.
Sausainiai
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Trapios tešlos
sausainiai
Karšto Oro
Srautas
150–160
10–20
3
Short bread /
Karšto Oro
trapios tešlos
Srautas
kepiniai / sau‐
sainių juostelės
140
20–35
3
Short bread /
Apatinis + vir‐
trapios tešlos
šutinis kaitini‐
kepiniai / sau‐
mas
sainių juostelės
1601)
20–30
3
Sausainiai iš
biskvitinės teš‐
los
150–160
15–20
3
Karšto Oro
Srautas
LIETUVIŲ
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Pyragai su
kiaušinio balty‐
mu / merengos
Karšto Oro
Srautas
80–100
120–150
3
Migdoliniai
Sausainiai
Karšto Oro
Srautas
100–120
30–50
3
Sausainiai iš
mielinės tešlos
Karšto Oro
Srautas
150–160
20–40
3
Sluoksniuotos
tešlos kepiniai
Karšto Oro
Srautas
170–1801)
20–30
3
Bandelės
Karšto Oro
Srautas
1601)
10–25
3
Bandelės
Apatinis + vir‐
šutinis kaitini‐
mas
190–2101)
10–25
3
Small cakes /
Karšto Oro
maži pyragai‐
Srautas
čiai (20 vienetų
skardoje)
1501)
20–35
3
Small cakes /
Apatinis + vir‐
maži pyragai‐
šutinis kaitini‐
čiai (20 vienetų mas
skardoje)
1701)
20–30
3
1) Įkaitinkite orkaitę.
11.12 Kepiniai ir apkepai
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Makaronų ap‐
kepas
Apatinis + vir‐
šutinis kaitini‐
mas
180–200
45–60
1
Lazanija
Apatinis + vir‐
šutinis kaitini‐
mas
180–200
25–40
1
Daržovių apke‐ Terminis Kepin‐ 160–170
tuvas
pas1)
15–30
1
Prancūziškieji
batonai su ly‐
dytu sūriu
15–30
1
Karšto Oro
Srautas
160–170
41
42
www.electrolux.com
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Saldūs kepiniai Apatinis + vir‐
šutinis kaitini‐
mas
180–200
40–60
1
Žuvies apkepai Apatinis + vir‐
šutinis kaitini‐
mas
180–200
30–60
1
Įdarytos daržo‐
vės
160–170
30–60
1
Karšto Oro
Srautas
1) Įkaitinkite orkaitę.
11.13 Drėgnas Karštas Oras
Patiekalas
Maisto rūšis
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Makaronų apkepas
180–200
45–60
2
Lazanija
180–200
45–60
2
Bulvių plokštainis
190–210
55–80
2
Saldūs patiekalai
180–200
45–60
2
Riestainis arba sviestinės
bandelės
160–170
50–70
1
Mielinė pynutė / riestė
170–190
40–50
2
Trupininis pyragas (sausas) 160–170
20–40
3
Sausainiai iš mielinės tešlos 160–170
20–40
2
11.14 Kepimas keliais lygiais
Naudokite šią funkciją: Karšto Oro
Srautas.
Kepimo skardose kepami pyragai / pyragaičiai / duona
Patiekalas
Pyragaičiai su
kremu / eklerai
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
160–1801)
Trupininis pyra‐ 150–160
gas
1) Įkaitinkite orkaitę.
Lentynos padėtis
2 padėtys
3 padėtys
25–45
1/4
-
30–45
1/4
-
LIETUVIŲ
Sausainiai /small cakes / maži pyragaičiai / pyragaičiai / bandelės
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
150–160
Lentynos padėtis
2 padėtys
3 padėtys
20–40
1/4
1/3/5
Short bread /
140
Trapios tešlos
kepiniai / sau‐
sainių juostelės
25–45
1/4
1/3/5
Sausainiai iš
biskvitinės teš‐
los
160–170
25–40
1/4
-
Sausainiai su
kiaušinio balty‐
mu, merengos
80–100
130–170
1/4
-
Migdoliniai sau‐ 100–120
sainiai
40–80
1/4
-
Sausainiai iš
mielinės tešlos
160–170
30–60
1/4
-
Sluoksniuotos
tešlos kepiniai
170–1801)
30–50
1/4
-
Bandelės
180
20–30
1/4
-
23–40
1/4
-
Trapios tešlos
sausainiai
Small cakes /
1501)
Maži pyragai‐
čiai (20 vienetų
skardoje)
1) Įkaitinkite orkaitę.
11.15 Pica
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Pica (plonapadė)
200–2301)2)
15–20
2
Pica (su daug gar‐
nyro)
180–200
20–30
2
Apkepai
180–200
40–55
1
Špinatų apkepas
160–180
45–60
1
Quiche Lorraine
170–190
45–55
1
Biskvitinis apkepas
170–190
45–55
1
Amer. obuolių pyra‐ 150–170
gas
50–60
1
43
44
www.electrolux.com
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Daržovių pyragas
160–180
50–60
1
Nerauginta duona
2301)
10–20
2
Sluoksniuotos teš‐
los apkepas
160–1801)
45–55
2
Flamekuchenas (į
picą panašus Elza‐
so patiekalas)
2301)
12–20
2
Piroggen (rusiška
perlenktos picos
versija)
180–2001)
15–25
2
1) Įkaitinkite orkaitę.
2) Naudokite gilų indą.
11.16 Kepsnių kepimas
•
•
•
•
•
Kepimui naudokite atsparius karščiui
orkaitės indus. Žr. orkaitės indų
gamintojo nurodymus.
Didelius kepsnius galima kepti giliame
kepimo inde arba ant grotelių virš
gilaus kepimo indo.
Į gilų indą įpilkite šiek tiek skysčio, kad
mėsos sultys ar riebalai nepridegtų
prie jo paviršiaus.
Jeigu norite, kad kepama įvairi mėsa
būtų apskrudusi, ją kepkite
atidengtoje kepimo skardoje.
•
Jeigu reikia, skrudinamą maistą
apverskite, praėjus 1/2–2/3 gaminimo
laiko.
Kad mėsa būtų sultingesnė:
– liesą mėsą kepkite kepimo
skardoje su dangčiu arba
naudokite kepimo maišelį;
– mėsą ir žuvį kepkite gabalais,
sveriančiais ne mažiau kaip 1 kg;
– kepimo metu keletą kartų
palaistykite didelius kepsnius ir
paukštieną jų sultimis.
11.17 Kepimo lentelės
Jautiena
Patiekalas
Kiekis
Funkcija
Temperatū‐ Laikas
ra (°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Troškinta mėsa 1–1,5 kg
Apatinis +
viršutinis
kaitinimas
230
120–150
1
Jautienos
kepsnys arba
filė: su krauju
storio cm
Terminis
Kepintuvas
190–2001)
5–6
1
Jautienos
storio cm
kepsnys arba
filė: vidutiniškai
iškeptas
Terminis
Kepintuvas
180–1901)
6–8
1
LIETUVIŲ
Patiekalas
Kiekis
Funkcija
Temperatū‐ Laikas
ra (°C)
(min.)
Jautienos
kepsnys arba
filė: gerai iš‐
keptas
storio cm
Terminis
Kepintuvas
170–1801)
8–10
Lentynos
padėtis
1
1) Įkaitinkite orkaitę.
Kiauliena
Patiekalas
Kiekis
Funkcija
Temperatū‐ Laikas
ra (°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Mentė / spran‐
dinė / rūkytas
kumpis
1–1,5 kg
Terminis
Kepintuvas
160–180
90–120
1
Kapotinis /
kiaulienos /
jautienos šon‐
kauliukai
1–1,5 kg
Terminis
Kepintuvas
170–180
60–90
1
Maltos mėsos
kepsnys
750 g–1 kg
Terminis
Kepintuvas
160–170
50–60
1
Kiaulės koja
(apvirta)
750 g–1 kg
Terminis
Kepintuvas
150–170
90–120
1
Veršiena
Patiekalas
Kiekis (kg)
Funkcija
Temperatū‐ Laikas
ra (°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Kepta ver‐
šiena
1
Terminis Ke‐ 160–180
pintuvas
90–120
1
Veršienos
kulninė
1,5–2
Terminis Ke‐ 160–180
pintuvas
120–150
1
Kiekis (kg)
Funkcija
Aviena
Patiekalas
Temperatū‐ Laikas
ra (°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Ėriuko koja / 1–1,5
kepta aviena
Terminis Ke‐ 150–170
pintuvas
100–120
1
Ėrienos nu‐
garinė
Terminis Ke‐ 160–180
pintuvas
40–60
1
1–1,5
45
46
www.electrolux.com
Žvėriena
Patiekalas
Kiekis
Funkcija
Temperatū‐ Laikas
ra (°C)
(min.)
Kiškio nuga‐ iki 1 kg
rinė / kiškio
šlaunelė
Apatinis +
viršutinis
kaitinimas
2301)
30–40
1
Elnienos nu‐ 1,5–2 kg
garinė
Apatinis +
viršutinis
kaitinimas
210–220
35–40
1
Elnienos
kumpis
Apatinis +
viršutinis
kaitinimas
180–200
60–90
1
Temperatū‐ Laikas
ra (°C)
(min.)
1,5–2 kg
Lentynos
padėtis
1) Įkaitinkite orkaitę.
Paukštiena
Patiekalas
Kiekis
Funkcija
Lentynos
padėtis
Paukštiena,
supjaustyta
porcijomis
200–250 g
porcija
Terminis Ke‐ 200–220
pintuvas
30–50
1
Vištienos
puselės
400–500 g
porcija
Terminis Ke‐ 190–210
pintuvas
35–50
1
Viščiukas,
višta
1–1,5 kg
Terminis Ke‐ 190–210
pintuvas
50–70
1
Antis
1,5–2 kg
Terminis Ke‐ 180–200
pintuvas
80–100
1
Žąsis
3,5–5 kg
Terminis Ke‐ 160–180
pintuvas
120–180
1
Kalakutiena
2,5–3,5 kg
Terminis Ke‐ 160–180
pintuvas
120–150
1
Kalakutiena
4–6 kg
Terminis Ke‐ 140–160
pintuvas
150–240
1
Žuvis (troškinta)
Patiekalas
Kiekis (kg)
Funkcija
Temperatū‐ Laikas
ra (°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Žuvis
1–1,5
Apatinis +
viršutinis
kaitinimas
210–220
1
11.18 Mažasis Kepintuvas
•
•
•
Kepdami griliu, visada nustatykite
didžiausią temperatūrą.
40–60
Lentyną dėkite į kepimo griliu lentelėje
nurodytą padėtį.
Pirmoje lentynos padėtyje visada
padėkite indą nuvarvėjusiems
riebalams surinkti.
LIETUVIŲ
•
•
Grilyje kepkite tik plokščius mėsos
arba žuvies gabalus.
Prieš kepimą visada pasirinkite grilio
funkciją ir pakaitinkite tuščią orkaitę
maždaug 5 minutes.
47
DĖMESIO
Maistą visada ruoškite
uždarę orkaitės dureles.
Mažasis Kepintuvas
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Viena pusė
Antra pusė
Jautienos
kepsnys
210–230
30–40
30–40
2
Jautienos filė
230
20–30
20–30
3
Kiaulienos nu‐
garinė
210–230
30–40
30–40
2
Veršienos nu‐
garinė
210–230
30–40
30–40
2
Avienos nugari‐ 210–230
nė
25–35
20–25
3
Žuvis, 500–1
000 g
15–30
15–30
3/4
210–230
Lentynos pa‐
dėtis
Didysis Kepintuvas
Patiekalas
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Viena pusė
Antra pusė
Burgers / mėsainiai
8–10
6–8
4
Kiaulienos filė
10–12
6–10
4
Dešrelės
10–12
6–8
4
Filė / veršienos
kepsniai
7–10
6–8
4
Toast / skrebučiai
1–3
1–3
5
-
4
Skrebutis su garny‐ 6–8
ru
11.19 Šaldytas Maistas
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Pica, šaldyta
200–220
15–25
2
Amerikietiška pica,
šaldyta
190–210
20–25
2
Pica, atvėsinta
210–230
13–25
2
48
www.electrolux.com
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Picos užkandžiai,
šaldyti
180–200
15–30
2
Gruzdintos bulvy‐
tės, plonai pjausty‐
tos
200–220
20–30
3
Gruzdintos bulvy‐
200–220
tės, stambiai pjaus‐
tytos
25–35
3
Kroketai
220–230
20–35
3
Paskrudintos Bul‐
vės
210–230
20–30
3
Lazanija / įdaryti
170–190
makaronai vamzdu‐
čiai, švieži
35–45
2
Lazanija / įdaryti
160–180
makaronai vamzdu‐
čiai, šaldyti
40–60
2
Orkaitėje keptas sū‐ 170–190
ris
20–30
3
Viščiuko Sparneliai
20–30
2
190–210
Užšaldyti pusgaminiai
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Šaldyta pica
Apatinis + vir‐
šutinis kaitini‐
mas
laikykitės ga‐
mintojo nuro‐
dymų
laikykitės ga‐
mintojo nuro‐
dymų
3
Gruzdintos bul‐ Apatinis + vir‐
šutinis kaitini‐
vytės1) (300–
mas arba Ter‐
600 g)
minis Kepintu‐
vas
200–220
laikykitės ga‐
mintojo nuro‐
dymų
3
Prancūziškieji
batonai
Apatinis + vir‐
šutinis kaitini‐
mas
laikykitės ga‐
mintojo nuro‐
dymų
laikykitės ga‐
mintojo nuro‐
dymų
3
Vaisių pyragai
Apatinis + vir‐
šutinis kaitini‐
mas
laikykitės ga‐
mintojo nuro‐
dymų
laikykitės ga‐
mintojo nuro‐
dymų
3
1) Kepdami gruzdintas bulvytes, apverskite jas 2–3 kartus.
LIETUVIŲ
11.20 Kepimas Žemoje Temp.
Naudokite šią funkciją liesai, minkštai
mėsai ir žuviai gamintine didesnėje kaip
65 °C kepimo temperatūroje . Ši funkcija
nenaudojama šiems receptams:
apkeptos mėsos troškinimas arba riebios
kiaulienos kepimas. Galite naudoti
mėsos termometrą, kad užtikrintumėte,
jog mėsa viduje būtų tinkamai iškepta (žr.
mėsos termometro nuostatų lentelę).
Galite nustatyti, kad pirmąsias 10
minučių orkaitėje būtų kepama 80–150
°C temperatūroje. Numatytoji nuostata
yra 90 °C. Nustačius temperatūrą,
orkaitėje patiekalas toliau kepamas 80
Visuomet kepkite be
dangčio, jei naudojate šią
funkciją.
1. Apkepkite mėsą iš abiejų pusių 1–2
minutes labai įkaitintoje keptuvėje.
2. Dėkite karštą kepimo indą su mėsa į
orkaitę ant grotelių.
3. Įkiškite mėsos termometrą į mėsą.
4. Pasirinkite funkciją: Kepimas Žemoje
Temp. ir nustatykite tinkamą
pabaigos kepimo temperatūrą.
Patiekalas
Kiekis (kg)
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Jautienos
kepsnys
1–1,5
120
120–150
1
Jautienos filė
1–1,5
120
90–150
3
Kepta veršiena
1–1,5
120
120–150
1
Kepsniai
0,2–0,3
120
20–40
3
11.21 Atšildymas
•
•
•
Išimkite maisto pakuotę ir sudėkite
maistą į lėkštę.
Naudokite pirmą lentynos padėtį nuo
apačios.
49
°C temperatūroje. Nenaudokite šios
funkcijos paukštienai kepti.
Neuždenkite maisto dubeniu ar lėkšte,
nes gali pailgėti atšildymo trukmė.
Patieka‐ Kiekis
las
Atšildymo
laikas
(min.)
Likusi atšil‐ Pastabos
dymo truk‐
mė (min.)
Viščiu‐
kas
1 kg
100–140
20–30
Viščiuką uždėkite ant didelėje
lėkštėje apverstos mažos lėkštu‐
tės. Patiekalo gaminimo laikui
įpusėjus, apverskite.
Mėsa
1 kg
100–140
20–30
Patiekalo gaminimo laikui įpusė‐
jus, apverskite.
Mėsa
500 g
90–120
20–30
Patiekalo gaminimo laikui įpusė‐
jus, apverskite.
Upėtakis 150 g
25–35
10–15
-
Braškės
30–40
10–20
-
300 g
50
www.electrolux.com
Patieka‐ Kiekis
las
Atšildymo
laikas
(min.)
Likusi atšil‐ Pastabos
dymo truk‐
mė (min.)
Sviestas 250 g
30–40
10–15
-
Grietinė‐ 2 x 200 g
lė
80–100
10–15
Grietinėlę plakite ne visiškai ati‐
tirpdytą.
Didelis
1,4 kg
puošnus
tortas
60
60
-
11.22 Konservavimas
•
•
•
•
•
•
•
Naudokite tik vienodo dydžio, įprastus
konservavimo stiklainius.
Nenaudokite stiklainių su užsukamais
dangteliais arba metalinių indų.
Šiai funkcijai naudokite pirmą lentynų
lygį nuo apačios.
Ant kepimo skardos dėkite ne daugiau
nei po šešis vieno litro talpos
stiklainius.
Vienodai pripildykite stiklainius ir
uždarykite veržtuvu.
•
Stiklainiai neturi liestis vienas prie
kito.
Į kepimo padėklą įpilkite maždaug 1/2
litro vandens, kad orkaitėje pakaktų
drėgmės.
Kai skystis induose pradeda virti
(maždaug po 35–60 minučių vieno
litro induose), išjunkite orkaitę arba
sumažinkite temperatūrą iki 100 °C
(žr. lentelę).
Minkšti vaisiai
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susida‐
ro burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatū‐
roje (min.)
Žemuogės / mėly‐
nės / avietės / pri‐
nokę agrastai
160–170
35–45
-
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susida‐
ro burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatū‐
roje (min.)
Kriaušės / svarai‐
niai / slyvos
160–170
35–45
10–15
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susida‐
ro burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatū‐
roje (min.)
Morkos1)
160–170
50–60
5–10
Agurkai
160–170
50–60
-
Kaulavaisiai
Daržovės
LIETUVIŲ
51
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susida‐
ro burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatū‐
roje (min.)
Marinuotos daržo‐
vės
160–170
50–60
5–10
Kaliaropės / žirniai / 160–170
šparagai
50–60
15–20
1) Palikite orkaitėje, kai ją išjungiate.
11.23 Džiovinimas
•
•
Išklokite skardas pergamentiniu arba
kepimo popieriumi.
Tam, kad rezultatai būtų kuo geresni,
praėjus pusei džiovinimo laiko, orkaitę
išjunkite, atidarykite jos dureles ir
palikite per naktį, kad maisto
produktai visiškai išdžiūtų.
Daržovės
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (val.)
Pupos
60–70
Pipirai
Lentynos padėtis
1 padėtis
2 padėtys
6–8
3
1/4
60–70
5–6
3
1/4
Daržovės rau‐
ginimui
60–70
5–6
3
1/4
Grybai
50–60
6–8
3
1/4
Prieskoniniai
augalai
40–50
2–3
3
1/4
Temperatūra
(°C)
Laikas (val.)
Lentynos padėtis
Slyvos
60–70
Abrikosai
Vaisiai
Patiekalas
1 padėtis
2 padėtys
8–10
3
1/4
60–70
8–10
3
1/4
Pjaustyti obuo‐
liai
60–70
6–8
3
1/4
Kriaušės
60–70
6–9
3
1/4
11.24 Duona
Į vandens stalčių įpilkite 200 ml vandens.
Iš anksto įkaitinti nerekomenduojama.
52
www.electrolux.com
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Balta Duona
180–200
40–60
2
Prancūziškasis Ba‐
tonas
200–220
35–45
2
Sviestinė Bandelė
160–180
40–60
2
Čiabata
200–220
35–45
2
Ruginė Duona
180–200
50–70
2
Juoda duona
180–200
50–70
2
Nesmulkintų grūdų
duona
170–190
60–90
2
11.25 Mėsos termometro lentelė
Jautiena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Šonkauliukai / filė kepsnys: su krauju
45–50
Šonkauliukai / filė kepsnys: vidutiniškai iš‐ 60–65
kepta
Šonkauliukai / filė kepsnys: gerai iškepta
70–75
Kiauliena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Mentė / kumpis / kiaulienos sprandinė
80–82
Kotletas (nugarinės) / rūkyta kiaulienos
nugarinė
75–80
Maltos mėsos kepsnys
75–80
Veršiena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Kepta veršiena
75–80
Veršienos kulninė
85–90
Aviena / ėriena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Avies koja
80–85
Avienos nugarinė
80–85
Kepta aviena / Ėriuko koja
70–75
LIETUVIŲ
53
Žvėriena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Kiškio nugarinė
70–75
Kiškio šlaunelė
70–75
Nepjaustytas kiškis
70–75
Elnienos nugarinė
70–75
Elnio koja
70–75
Žuvis
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Lašiša
65–70
Upėtakiai
65–70
12. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
12.1 Pastabos dėl valymo
•
•
•
•
•
•
Prietaiso priekį valykite minkšta
šluoste ir šiltu vandeniu su valymo
priemone.
Metaliniams paviršiams valyti
naudokite tam skirtą valymo
priemonę.
Prietaiso vidų valykite po kiekvieno
naudojimo. Riebalų kaupimasis ar kiti
maisto likučiai gali sukelti gaisrą.
Didesnė rizika yra grilio prikaistuviui.
Įsisenėjusius nešvarumus valykite
specialiu orkaičių valikliu.
Visus priedus valykite po kiekvieno
naudojimo ir palikite juos išdžiūti.
Valykite minkšta šluoste ir šiltu
vandeniu su valymo priemone.
Jeigu turite neprisvylančių priedų,
neplaukite jų stipraus poveikio
priemonėmis, indaplovėje arba
naudodami aštrius daiktus. Tai gali
pažeisti neprisvylančią dangą.
12.2 Lentynėlių išėmimas
Prieš atlikdami priežiūros darbus
patikrinkite, ar prietaisas atvėso. Galima
nusideginti.
Norėdami išvalyti prietaisą, išimkite
lentynų atramas.
1. Atramas atsargiai ištraukite į viršų iš
priekinių laikiklių.
1
3
2
2. Atitraukite lentynos atramos priekinį
galą nuo šoninės sienelės.
3. Išimkite atramas iš galinių angų.
Įdėkite lentynėles atvirkščia tvarka.
12.3 Valymas Garais
Menu / Funkcijos / Valymas
Didžiausius nešvarumus nuvalykite
rankiniu būdu.
1. Įpilkite 250 ml vandens su 3
šaukštais acto tiesiai į gariklį.
2. Įjunkite funkciją: Valymas Garais.
Ekrane rodoma funkcijos trukmė. Kai
programa baigta, pasigirsta garso
signalas.
3. Palieskite ekraną signalui išjungti.
4. Išvalykite prietaisą minkšta šluoste.
Išpilkite iš gariklio vandenį.
54
www.electrolux.com
Palikite prietaiso dureles praviras
maždaug 1 valandą. Palaukite, kol
prietaisas išdžius. Džiūvimui paspartinti
galite įkaitinti prietaisą karštu oru,
nustatę 150 °C temperatūrą maždaug 15
minučių.
12.4 Gariklio nukalkinimas
1. Įpilkite 250 ml vandens, sumaišyto su
3 šaukštais acto, tiesiai į gariklį.
2. Meniu pasirinkite: Pagalbinis
Valymas.
3. Įjunkite funkciją: Nukalkinimas.
Ekrane rodoma funkcijos trukmė (15
minučių).
Kai programa baigta, pasigirsta garso
signalas.
4. Norėdami išjungti garso signalus,
palieskite bet kurį jutiklio lauką.
5. Pašalinkite iš gariklio likusį vandenį.
6. Palikite dureles atviras maždaug 1
valandai, kad prietaisas visiškai
išdžiūtų. Džiūvimui paspartinti galite
įkaitinti prietaisą karštu oru 150 °C
temperatūra maždaug 15 minučių.
4. Laikykite dureles abiem rankom už
abiejų kraštų ir atkelkite jas nuo
prietaiso kampu aukštyn.
5. Padėkite dureles išorine puse žemyn
ant minkšto audinio ir lygaus
pagrindo. Taip jų nesubraižysite.
6. Laikydami durelių apdailą (B) už
abiejų pusių durelių viršutinių kampų,
paspauskite į vidų ir atleiskite
fiksavimo tarpiklį.
2
B
1
7. Patraukite durelių apdailą pirmyn ir
nuimkite ją.
8. Laikykite durelių stiklo plokštes už
viršutiniojo krašto ir iškelkite iš
kreiptuvo.
12.5 Durelių išėmimas ir
įdėjimas
Galite nuimti dureles ir vidines stiklo
plokštes, kad nuvalytumėte. Skirtingiems
modeliams stiklo plokščių skaičius gali
būti skirtingas.
ĮSPĖJIMAS!
Būkite atsargūs, kai išimate
prietaiso dureles. Durelės
yra sunkios.
1. Visiškai atidarykite dureles.
2. Iki galo nuspauskite suveržiamąsias
svirtis (A) ant dviejų durelių vyrių.
A
A
3. Uždarykite orkaitės dureles iki pirmos
atidarymo padėties (maždaug 70°
kampu).
9. Stiklo plokštę nuvalykite vandeniu ir
muilu. Atsargiai nusausinkite stiklo
plokštę.
Baigę valyti, atlikite pirmiau minėtus
veiksmus atvirkščia eilės tvarka.
Pirmiausia įdėkite mažesnę plokštę, po
to didesnę ir dureles.
ĮSPĖJIMAS!
Patikrinkite, ar stiklai
tinkamai įdėti, nes kitaip
durelių paviršius gali
perkaisti.
12.6 Lemputės keitimas
Patieskite audinį prietaiso viduje. Tai
apsaugo nuo lemputės stiklinio gaubtelio
ir orkaitės vidaus pažeidimų.
LIETUVIŲ
ĮSPĖJIMAS!
Žūties nuo elektros srovės
pavojus! Atjunkite saugiklį
prieš keisdami lemputę.
Lemputė ir lemputės stiklinis
gaubtas gali būti karšti.
1. Išjunkite prietaisą.
2. Išimkite saugiklius iš skirstomosios
saugiklių dėžutės arba išjunkite
jungtuvą.
Viršutinė lemputė
1. Sukite stiklinį lemputės gaubtelį prieš
laikrodžio rodyklę ir nuimkite jį.
55
2. Nuimkite metalinį žiedą ir nuvalykite
stiklinį gaubtelį.
3. Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama,
300 °C atsparia karščiui lempute.
4. Įkiškite metalinį žiedą į stiklinį
gaubtelį.
5. Uždėkite stiklinį gaubtelį.
Šoninė lemputė
1. Išimkite kairiąją lentynėlę, kad
galėtumėte prieiti prie lemputės.
2. Dangteliui nuimti naudokite „Torx
20“ atsuktuvą.
3. Nuimkite ir išvalykite metalinį rėmą ir
tarpiklį.
4. Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama,
300 °C karščiui atsparia lempute.
5. Įdėkite metalinį rėmą ir tarpiklį.
Priveržkite varžtus.
6. Įtaisykite kairįjį lentynos laikiklį.
13. TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
13.1 Ką daryti, jeigu...
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Orkaitės nepavyksta įjungti Orkaitė neprijungta arba
arba valdyti.
netinkamai prijungta prie
elektros tinklo.
Patikrinkite, ar orkaitė tin‐
kamai prijungta prie maiti‐
nimo tinklo (žr. prijungimo
schemą, jeigu yra).
Orkaitė nekaista.
Orkaitė yra išjungta.
Įjunkite orkaitę.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytos būtinos nuo‐
statos.
Patikrinkite, ar nuostatos
yra tinkamos.
Orkaitė nekaista.
Įjungtas apsaugos nuo
vaikų užraktas.
Žr. skyrių „Apsaugos nuo
vaikų užrakto naudojimas“.
Orkaitė nekaista.
Perdegė saugiklis.
Patikrinkite, ar veikimas
sutriko dėl saugiklio. Jeigu
saugiklis pakartotinai per‐
dega, kreipkitės į kvalifi‐
kuotą elektriką.
Lemputė nešviečia.
Perdegusi lemputė.
Pakeiskite lemputę.
56
www.electrolux.com
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Ekrane rodomas klaidos
pranešimas „F.....“
Elektronikos klaida.
Kreipkitės į įgaliotąjį techni‐
nės priežiūros centrą.
Ant maisto produktų ir or‐
Pernelyg ilgam palikote pa‐ Baigę gaminti, nepalikite
kaitės viduje kaupiasi garai tiekalą orkaitėje.
patiekalų orkaitėje ilgiau
ir kondensatas.
negu 15–20 minučių.
13.2 Aptarnavimo duomenys
Jeigu patys negalite rasti problemos
sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą
arba įgaliotąjį techninio aptarnavimo
centrą.
techninių duomenų lentelėje. Duomenų
lentelę rasite prietaiso viduje, ant
priekinio rėmo. Nenuimkite duomenų
lentelės nuo prietaiso vidaus.
Duomenys, kuriuos būtina pateikti
techninio aptarnavimo centrui, nurodyti
Rekomenduojame duomenis užsirašyti čia:
Modelis (MOD.)
.........................................
Gaminio numeris (PNC)
.........................................
Serijos numeris (S. N.)
.........................................
14. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS
14.1 Gaminio kortelė ir informacija pagal ES direktyvą 65-66/2014
Tiekėjo pavadinimas
Electrolux
Modelio žymuo
EOB8956AOX
Energijos efektyvumo indeksas
98,8
Energijos vartojimo efektyvumo klasė
A
Energijos sąnaudos esant įprastai apkrovai, vei‐
kiant įprastu režimu
1,09 kWh/ciklui
Energijos sąnaudos esant įprastai apkrovai, vei‐
kiant ventiliatoriaus režimu
0,83 kWh/ciklui
Ertmių skaičius
1
Karščio šaltinis
Elektra
Tūris
70 l
Orkaitės rūšis
Integruojama orkaitė
Masė
42.0 kg
EN 60350-1. Buitiniai elektriniai virimo ir
kepimo prietaisai. 1 dalis. Viryklės,
LIETUVIŲ
orkaitės, garinės orkaitės ir kepintuvai.
Eksploatacinių charakteristikų matavimo
metodai.
14.2 Energijos taupymas
Prietaise yra savybių, kurios
jums padeda taupyti energiją
kasdien ruošiant maistą.
Bendri patarimai
Įsitikinkite, kad orkaitės durelės tinkamai
uždarytos, kai prietaisas veikia, ir
gaminant maistą laikykite jas kuo
daugiau uždarytas.
Naudokite metalinius indus, kad
galėtumėte taupiau naudoti energiją.
Jeigu galima, iš anksto neįkaitinkite
orkaitės, prieš dėdami maistą į vidų.
Jei maisto gaminimo trukmė ilgesnė nei
30 minučių, sumažinkite orkaitės
temperatūrą iki minimumo, likus 3–10
minučių iki kepimo pabaigos pagal
gaminimo trukmę. Dėl orkaitėje likusio
karščio patiekalas ir toliau keps.
57
Maisto gaminimas naudojant
ventiliatorių
Kai galima, naudokite maisto gaminimo
funkcijas su ventiliatoriumi, kad
taupytumėte energiją.
Likęs karštis
Veikiant tam tikroms orkaitėms
funkcijoms, jeigu suaktyvinta programa
su trukme arba pabaigos laiku ir maisto
gaminimo trukmė yra ilgesnė nei 30
minučių, tada kaitinimo elementai
automatiškai išsijungia anksčiau.
Ventiliatorius ir lemputė ir toliau veikia.
Šilto pagaminto patiekalo išlaikymas
Pasirinkite žemiausios galimos
temperatūros nuostatą, kad
panaudotumėte likusį karštį ir
išlaikytumėte patiekalą šiltą. Ekrane
rodomas likusio karščio indikatorius arba
temperatūra.
Maisto gaminimas išjungus
apšvietimą
Gamindami maistą, išjunkite apšvietimą
ir įjunkite tik tada, kai jums reikia.
Naudokite likusį karštį kitiems
patiekalams pašildyti.
15. APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas,
pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite
pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo
konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite
saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir
surinkti bei perdirbti elektros ir
elektronikos prietaisų atliekas.
*
Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų
prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos
atliekų surinkimo punktą arba susisiekite
su vietnos savivaldybe dėl papildomos
informacijos.
58
www.electrolux.com
LIETUVIŲ
59
867316039-B-502016
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement