ZANKER KOB57602XK User manual

ZANKER KOB57602XK User manual
SK
Návod na
používanie
Rúra
KOB57602
Obsah
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné pokyny
Popis spotrebiča
Pred prvým použitím
Každodenné používanie
Časové funkcie
2
3
6
6
7
9
Doplnkové funkcie
Tipy a rady
Ošetrovanie a čistenie
Riešenie problémov
Inštalácia
Energetická účinnosť
10
11
20
23
25
26
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
Bezpečnostné informácie
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte
priložený návod na používanie. Výrobca nie je zodpovedný za
škody a zranenia spôsobené nesprávnou inštaláciou a
používaním. Návod na používanie uchovávajte vždy v blízkosti
spotrebiča, aby ste doň mohli v budúcnosti nahliadnuť.
Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a
osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou
spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba
ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli
zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní
spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Obaly uschovajte mimo dosahu detí.
Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k
spotrebiču počas prevádzky alebo keď je horúci. Prístupné
časti sú horúce.
Ak má spotrebič detskú poistku, odporúčame, aby ste ju
zapli.
Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
Deti do 3 rokoch nesmú mať prístup k spotrebiču, iba ak sú
nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
Všeobecné bezpečnostné pokyny
•
2
Nainštalovať tento spotrebič a vymeniť kábel smie iba
kvalifikovaná osoba.
•
•
•
•
•
•
•
•
Počas činnosti sa vnútorné časti spotrebiča zohrejú na
vysokú teplotu. Nedotýkajte sa ohrevných článkov v
spotrebiči. Pri vyberaní alebo vkladaní príslušenstva alebo
nádob na pečenie vždy používajte kuchynské rukavice.
Pred údržbou odpojte spotrebič od elektrickej siete.
Dbajte na to, aby bol spotrebič pred výmenou žiarovky
vypnutý, aby bolo vylúčené nebezpečenstvo zásahu
elektrickým prúdom.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
Na čistenie skla dvierok nepoužívajte drsné práškové
prostriedky, ani ostré kovové škrabky, pretože by mohli
poškrabať povrch, čo môže spôsobiť rozbitie skla.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať
vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku
alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
Vyliate zvyšky treba odstrániť pred pyrolytickým čistením. Z
rúry vyberte všetky súčasti.
Ak chcete vybrať zasúvacie lišty, najprv potiahnite prednú
časť zasúvacích líšt a potom zadný koniec smerom od
bočnej steny a vyberte ich. Pri inštalácii zasúvacích líšt
zvoľte opačný postup.
Bezpečnostné pokyny
Inštalácia
VAROVANIE! Tento spotrebič
smie nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
•
•
•
•
•
•
Odstráňte všetok obalový materiál.
Poškodený spotrebič neinštalujte ani
nepoužívajte.
Dodržiavajte pokyny na inštaláciu dodané
so spotrebičom.
Pri premiestňovaní spotrebiča buďte vždy
opatrní, pretože je ťažký. Vždy používajte
bezpečnostné rukavice.
Spotrebič neťahajte za rukoväť.
Dodržiavajte požadovanú minimálnu
vzdialenosť od iných spotrebičov a
nábytku.
•
•
Uistite sa, že konštrukcie, pod ktorými a
vedľa ktorých je spotrebič nainštalovaný,
sú bezpečné.
Po bokoch spotrebiča musia byť
umiestnené spotrebiče alebo zariadenia
nanajvýš rovnakej výšky.
Zapojenie do elektrickej siete
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo požiaru a
zásahu elektrickým prúdom.
•
•
•
Všetky práce spojené so zapojením do
elektrickej siete smie vykonať výlučne
kvalifikovaný elektrikár.
Spotrebič musí byť uzemnený.
Uistite sa, že elektrické údaje uvedené na
typovom štítku spotrebiča zodpovedajú
3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
parametrom elektrickej siete. Ak nie,
kontaktujte elektrikára.
Vždy používajte správne inštalovanú
uzemnenú zásuvku.
Nepoužívajte adaptéry, rozdvojky ani
predlžovacie prívodné káble.
Uistite sa, že zástrčka a prívodný
elektrický kábel nie sú poškodené. Ak
prívodný elektrický kábel spotrebiča treba
vymeniť, túto operáciu smie urobiť iba
pracovník autorizovaného servisného
strediska.
Nedovoľte, aby sa napájacie elektrické
káble dotkli alebo dostali do blízkosti
dvierok spotrebiča najmä vtedy, keď sú
dvierka horúce.
Zariadenie na ochranu pred dotykom
elektrických častí pod napätím a
izolovaných častí treba namontovať tak,
aby sa nedalo odstrániť bez nástrojov.
Zástrčku zapojte do zásuvky až na konci
inštalácie. Uistite sa, že je napájací
elektrický kábel po inštalácii prístupný.
Ak je sieťová zásuvka uvoľnená,
nezapájajte do nej sieťovú zástrčku.
Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej siete
neťahajte za napájací elektrický kábel.
Vždy ťahajte za zástrčku.
Použite iba správne odpájacie zariadenia:
ochranné ističe alebo poistky (skrutkovacie
poistky treba vybrať z držiaka).
Elektrická sieť v domácnosti musí mať
odpájacie zariadenie, ktoré umožní
odpojenie spotrebiča od elektrickej siete
na všetkých póloch. Vzdialenosť kontaktov
odpájacieho zariadenia musí byť
minimálne 3 mm.
Skôr ako zapojíte sieťovú zástrčku do
sieťovej zásuvky, úplne zavrite dvierka
spotrebiča.
Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.
Použite
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo zranenia,
popálenín, zásahu elektrickým
prúdom alebo výbuchu.
•
•
•
•
4
Tento spotrebič používajte iba v domácom
prostredí.
Nemeňte technické charakteristiky tohto
spotrebiča.
Zabezpečte, aby boli vetracie otvory voľné.
Počas činnosti nenechávajte spotrebič bez
dozoru.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Po každom použití spotrebič vypnite.
Keď je spotrebič v činnosti, pri otváraní
dvierok postupujte opatrne. Môže dôjsť k
úniku horúceho vzduchu.
Spotrebič nepoužívajte, keď máte mokré
ruky, ani keď je v kontakte s vodou.
Na otvorené dvierka netlačte.
Nepoužívajte spotrebič ako pracovný
alebo odkladací povrch.
Dvierka spotrebiča otvárajte opatrne.
Použitím prísad s obsahom alkoholu môže
vzniknúť zmes alkoholu so vzduchom.
Pri otváraní dvierok sa do kontaktu so
spotrebičom nesmú dostať iskry ani
otvorený plameň.
Horľavé látky ani predmety, ktoré sú
nasiaknuté horľavými látkami, neklaďte do
spotrebiča, do jeho blízkosti ani naň.
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo poškodenia
spotrebiča.
Aby ste predišli poškodeniu alebo zmene
farby smaltu:
– nádoby na pečenie ani iné predmety
neklaďte priamo na dno spotrebiča,
– na dno spotrebiča nedávajte alobal,
– do horúceho spotrebiča nelejte vodu,
– nenechávajte v rúre vlhký riad ani
potraviny po ukončení prípravy jedla,
– pri vyberaní alebo vkladaní
príslušenstva postupujte opatrne.
Zmena farby smaltu nemá žiadny vplyv na
výkon spotrebiča. Nie je to nedostatok, na
ktorý sa vzťahuje záruka.
Na prípravu vlhkých koláčov používajte
hlboký pekáč. Ovocné šťavy spôsobujú
škvrny, ktoré môžu byť trvalé.
Tento spotrebič je určený iba na varenie.
Nesmie byť použitý na iné účely, napríklad
na vykurovanie miestnosti.
Rúru používajte vždy so zatvorenými
dvierkami.
Pri inštalácii spotrebiča za nábytkový panel
(napr. dvere) zabezpečte, aby dvere neboli
počas prevádzky spotrebiča nikdy
zatvorené. Za zatvoreným nábytkovým
panelom sa môže vytvoriť teplo a vlhkosť
a môžu spôsobiť následné poškodenie
spotrebiča, kuchynskej jednotky alebo
podlahy. Nábytkový panel nezatvárajte,
kým spotrebič po použití úplne
nevychladne.
Ošetrovanie a čistenie
•
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo zranenia,
požiaru alebo poškodenia
spotrebiča.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pred vykonávaním údržby spotrebič
vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo
sieťovej zásuvky.
Skontrolujte, či je spotrebič studený.
Existuje riziko, že sklenené panely môžu
prasknúť.
Ak sú sklenené panely dvierok poškodené,
bezodkladne ich nechajte vymeniť.
Obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
Pri vyberaní dvierok spotrebiča postupujte
opatrne. Dvierka sú ťažké!
Spotrebič pravidelne čistite, aby ste
predišli opotrebeniu povrchového
materiálu.
Zvyšky tuku alebo potravín v spotrebiči
môžu spôsobiť požiar.
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou
handričkou. Používajte iba neutrálne
saponáty. Nepoužívajte abrazívne
prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani
kovové predmety.
Ak používate sprej na čistenie rúr,
dodržiavajte bezpečnostné pokyny na
obale.
Katalytický smalt (ak je k dispozícii)
nečistite žiadnym čistiacim prostriedkom.
•
•
•
•
Pyrolytické čistenie
Nebezpečenstvo zranenia/
požiaru/chemických emisií
(výparov) v pyrolytickom režime.
•
•
•
Pred vykonaním funkcie pyrolytického
samočistenia alebo postupu na prvé
použitie odstráňte z vnútra rúry:
– všetky zvyšky jedla, oleja alebo tuku a
iné nečistoty.
– všetky vyberateľné predmety (vrátane
roštov, bočných zásuvných mriežok a
pod., ktoré boli dodané s produktom),
predovšetkým však nepriľnavé hrnce,
panvice, pekáče, nástroje a pod.
Pozorne si prečítajte všetky pokyny
týkajúce sa pyrolytického čistenia.
Keď je spustené pyrolytické čistenie,
nepúšťajte deti k spotrebiču.
Spotrebič sa veľmi zohreje a z predných
chladiacich otvorov uniká horúci vzduch.
Pyrolytické čistenie je proces využívajúci
veľmi vysokú teplotu, pri ktorom môže
dôjsť k tvorbe dymu zo zvyškov jedla a
konštrukčných materiálov, preto
používateľom dôrazne odporúčame:
– v priebehu pyrolytického čistenia a po
ňom zabezpečiť dobré vetranie.
– počas prvého použitia pri maximálnej
teplote a po ňom zabezpečiť dobré
vetranie.
Na rozdiel od ľudí môžu byť niektoré vtáky
a plazy extrémne citlivé na prípadné
výpary vznikajúce počas čistiaceho
procesu všetkých pyrolytických rúr.
– V priebehu pyrolytického čistenia sa
domáce zvieratá (najmä vtáky) nesmú
dostať do blízkeho okolia spotrebiča a
pri prvom použití funkcie pyrolytického
čistenia alebo maximálnej teploty
zabezpečte dostatočné vetranie.
Malé zvieratá môžu byť tiež veľmi citlivé na
lokálne zmeny teploty v blízkosti všetkých
pyrolytických rúr počas programu
pyrolytického samočistenia.
Nelepivé povrchy hrncov, panvíc, plechov,
kuchynského riadu a pod. sa môžu
poškodiť vysokou teplotou pri pyrolytickom
čistení vo všetkých pyrolytických rúrach a
môžu byť tiež zdrojom nízkej úrovne
škodlivých výparov.
Opísané výpary, ktoré sa uvoľňujú zo
všetkých pyrolytických rúr/zvyškov po
varení, nie sú škodlivé pre ľudí vrátane
dojčiat ani ľudí so zdravotnými
problémami.
Vnútorné osvetlenie
•
Žiarovka alebo halogénová žiarovka
používaná v tomto spotrebiči je určená len
pre domáce spotrebiče. Nepoužívajte ju na
osvetlenie domácnosti.
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom.
•
Pred výmenou žiarovky odpojte spotrebič
od zdroja napájania.
Používajte žiarovky s rovnakými
technickými parametrami.
•
Likvidácia
VAROVANIE! Nebezpečenstvo
poranenia alebo udusenia.
•
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
5
•
•
Odrežte elektrický kábel a zlikvidujte ho.
Odstráňte západku dvierok, aby ste
zabránili uviaznutiu detí a domácich zvierat
v spotrebiči.
Servis
•
•
Ak treba dať spotrebič opraviť, obráťte sa
na autorizované servisné stredisko.
Používajte iba originálne náhradné
súčiastky.
Popis spotrebiča
Celkový prehľad
1 2
3
4
5
5
6
4
9
3
7
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ovládací panel
Ovládač funkcií rúry
Elektronický programátor
Ovládač teploty
Ohrevný článok
Osvetlenie
Ventilátor
Zasúvacia lišta, vyberateľná
Úrovne v rúre
8
Príslušenstvo
•
•
Na koláče a sušienky. Na pečenie mäsa a
múčnych pokrmov alebo ako nádoba na
zachytávanie tuku.
Drôtený rošt
Na kuchynský riad, formy na koláče,
pečené pokrmy.
Kombinovaný pekáč
Pred prvým použitím
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
Prvé čistenie
Zo spotrebiča vyberte vyberateľné zasúvacie
lišty a príslušenstvo.
Pozrite si kapitolu „Ošetrovanie a
čistenie“.
Pred prvým použitím spotrebič vyčistite.
Príslušenstvo a zasúvacie lišty dajte späť na
pôvodné miesto.
6
Nastavenie času
Po prvom zapojení do elektrickej siete sa na
niekoľko sekúnd zobrazia všetky symboly. Na
ďalších niekoľko sekúnd sa na displeji zobrazí
verzia softvéru.
Po zobrazení verzie softvéru sa na displeji
zobrazia symboly
a "12:00". "12" bliká.
alebo
nastavte
1.
Stlačením tlačidla
aktuálnu hodinu.
2.
Nastavenie potvrďte stlačením tlačidla
Toto je potrebné iba pri prvom
nastavovaní času. Neskôr sa nový čas
automaticky uloží po 5 sekundách.
.
Na displeji sa zobrazí symbol
nastavená hodina. "00" bliká.
3.
Stlačením tlačidla
aktuálne minúty.
alebo
Pri nastavovaní nového času postupujte
podľa časti Nastavenie času.
a
nastavte
Nastavenie potvrďte stlačením tlačidla
Toto je potrebné iba pri prvom
nastavovaní času. Neskôr sa nový čas
automaticky uloží po 5 sekundách.
Na displeji sa zobrazí aktuálny nastavený
čas.
4.
Zmena času
Presný čas môžete zmeniť iba pri vypnutej
rúre.
Opakovane stláčajte tlačidlo , až kým na
displeji nezačne blikať ukazovateľ presného
času
Prvé zohriatie rúry
.
Pred prvým použitím treba prázdny spotrebič
zohriať, aby sa vypálil zvyšný tuk.
1.
2.
Nastavte funkciu
a maximálnu teplotu.
Spotrebič nechajte spustený jednu
hodinu.
a maximálnu teplotu.
3. Nastavte funkciu
4. Nechajte spotrebič v činnosti 15 minút.
Príslušenstvo sa môže zohriať viac než
zvyčajne. Spotrebič môže produkovať zápach
a dym. Je to normálne. Zabezpečte
dostatočné vetranie v miestnosti.
.
Každodenné používanie
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
Zasúvacie ovládače
Ak chcete použiť spotrebič, stlačte otočný
ovládač. Otočný ovládač sa vysunie.
1.
2.
3.
Otočením otočného ovládača funkcií rúry
nastavte príslušnú funkciu.
Otočením ovládača teploty nastavte
teplotu.
Ak chcete spotrebič vypnúť, otočte otočné
ovládače funkcií rúry a teploty do polohy
vypnutia.
Zapnutie a vypnutie spotrebiča
V závislosti od modelu môže
mať váš spotrebič ovládače,
indikátory, svetelné
ukazovatele alebo žiarovky:
• Ukazovateľ sa rozsvieti, keď
sa rúra zohrieva.
• Žiarovka sa rozsvieti, keď je
spotrebič v prevádzke.
• Symbol zobrazuje, či otočný
ovládač ovláda funkcie rúry
alebo teplotu.
Funkcie rúry
Funkcia rúry na pečenie
Poloha Vypnuté
Použitie
Spotrebič je vypnutý.
7
Funkcia rúry na pečenie
Použitie
Teplovzdušné
pečenie
Na pečenie zároveň až na 3 úrovniach a sušenie potra‐
vín.Nastavte o 20 - 40 °C nižšiu teplotu ako pri funkcii pre
Tradičné pečenie.
Tradičné pečenie
Na pečenie múčnych jedál a mäsa na jednej úrovni.
Gril
Na grilovanie plochých jedál a na prípravu hrianok.
Rýchly gril
Na grilovanie plochých jedál vo väčších množstvách a prí‐
pravu hrianok.
Turbo gril
Na pečenie väčších kusov mäsa alebo hydiny s kosťami na
1 úrovni. Tiež na gratinovanie a zapekanie.
Pizza
Na pečenie jedla na 1 úrovni, pri ktorom chcete dosiahnuť
intenzívne zhnednutie na povrchu a chrumkavú kôrku nas‐
podku. Nastavte o 20 – 40 °C nižšiu teplotu ako pri funkcii
Tradičné pečenie.
Mäso
Na prípravu veľmi jemných a šťavnatých pečených mäso‐
vých jedál.
Prihrievanie
Na udržiavanie jedla v teple.
Rozmrazovanie
Na rozmrazovanie mrazených potravín.
Pyrolýza
Na zapnutie pyrolytického samočistenia rúry. Táto funkcia
vypáli zvyškové nečistoty v rúre.
Displej
A
G
8
F
B
E
C
D
A) Časomer
B) Ukazovateľ ohrevu a zvyškového tepla
C) Zásuvka na vodu (iba pri vybraných
modeloch)
D) Teplotná sonda (iba pri vybraných
modeloch)
E) Elektronický zámok dverí (iba pri
vybraných modeloch)
F) Hodiny/minúty
G) Časové funkcie
Tlačidlá
Tlačidlo
Funkcia
Popis
MINUS
Na nastavenie času.
CLOCK (hodiny)
Nastavenie časovej funkcie.
PLUS
Na nastavenie času.
Ukazovateľ ohrevu
Keď zapnete funkciu rúry, čiarky na displeji
Čiarky signalizujú, či teplota rúry stúpa, alebo
klesá.
sa postupne zobrazujú jedna po druhej.
Časové funkcie
Tabuľka s funkciami hodín
Časová funkcia
Použitie
DENNÝ ČAS
Na nastavenie, zmenu alebo kontrolu denného času. Poz‐
rite si časť „Nastavenie času“.
ČASOMER
Použite ho na nastavenie odpočítavania času (maximálne
23 h 59 min). Táto funkcia nemá vplyv na prevádzku spo‐
trebiča. KUCHYNSKÝ ČASOMER môžete použiť kedykoľ‐
vek, aj vtedy, ak je spotrebič vypnutý.
TRVANIE
Na nastavenie, ako dlho má byť spotrebič v prevádzke. Iba
ak je nastavená funkcia rúry.
KONIEC
Nastavenie času, kedy sa má spotrebič vypnúť. Iba ak je
nastavená funkcia rúry. Funkcie Trvanie a Koniec môžete
použiť súčasne (posunutý štart), ak sa má spotrebič neskôr
automaticky zapnúť a vypnúť.
alebo
nastavte
2.
Na potvrdenie nastavenia
najprv nastavte
Pre funkciu Trvanie
minúty a potom hodiny a pre funkciu Koniec
časových funkcií stlačte
počkajte 5 sekúnd na
automatické potvrdenie.
hodnoty a stlačením tlačidla
nastavenie.
alebo
Opakovane stláčajte
, kým sa na
displeji nezobrazí symbol
Na displeji bliká symbol
alebo
alebo
.
potvrďte
nastavte najprv hodiny a potom minúty.
Po uplynutí času zaznie na 2 minúty zvukový
Nastavenie funkcií TRVANIE alebo
KONIEC
1.
Stlačením tlačidla
Opakovaným stláčaním
prepínate jednotlivé časové
funkcie funkciami.
.
alebo
signál. Na displeji bliká symbol
a nastavený čas. Rúra sa vypne.
3. Ovládač funkcií rúry otočte do vypnutej
polohy.
4. Zvukový signál vypnete stlačením
ľubovoľného tlačidla alebo otvorením
dvierok.
9
Ak stlačíte tlačidlo
počas
nastavovania časovej funkcie
, spotrebič prejde
TRVANIE
na nastavenie časovej funkcie
KONIEC
.
Nastavenie KUCHYNSKÉHO
ČASOMERA
1.
2.
Po uplynutí nastaveného času znie dve
minúty zvukový signál. "Na displeji bliká
00:00 a . Zvukový signál vypnete
stlačením ľubovoľného tlačidla alebo
otvorením dvierok rúry.
Ak nastavíte KUCHYNSKÝ
ČASOMER pri spustených
funkciách TRVANIE
Opakovane stláčajte tlačidlo
na displeji nezačnú blikať
4.
, až kým
a 00.
alebo
nastavte
Stlačením tlačidla
KUCHYNSKÝ ČASOMER.
Najprv nastavte sekundy, potom minúty a
nakoniec hodiny.
Najprv sa čas zobrazuje v minútach a
sekundách. Keď je čas, ktorý nastavujete,
dlhší ako 60 minút, na displeji sa zobrazí
.
symbol
Spotrebič teraz vypočítava čas v hodinách a
minútach.
3. KUCHYNSKÝ ČASOMER sa spustí
automaticky po piatich sekundách.
Po uplynutí 90 % nastaveného času
zaznie zvukový signál.
KONIEC
alebo
, na displeji sa
.
zobrazí symbol
Časovač odpočítavajúci smerom nahor
Časovač odpočítavajúci smerom nahor slúži
na sledovanie času prevádzky rúry. Zapne sa
okamžite, keď rúra začne zohrievať.
Ak chcete vynulovať funkciu časovača
odpočítavajúceho smerom nahor, stlačte a
podržte tlačidlá
a . Časovač začne
znova odpočítavať čas prevádzky.
Časovač odpočítavajúci smerom
nahor nemôžete použiť s
funkciami: Trvanie
, Koniec
.
Doplnkové funkcie
Používanie detskej poistky
Funkcia Detská poistka zabraňuje
náhodnému zapnutiu spotrebiča.
Ak je zapnutá funkcia Pyrolýza,
dvierka sú zablokované.
Po otočení ovládača alebo
stlačení tlačidla sa na displeji
zobrazí SAFE.
1.
Nenastavujte funkciu rúry.
a
Súčasne stlačte a podržte tlačidlá
na 2 sekundy.
Zaznie zvukový signál. Na displeji sa zobrazí
SAFE.
Ak chcete detskú poistku vypnúť, zopakujte
krok 2.
2.
Ukazovateľ zvyškového tepla
Keď vypnete spotrebič, na displeji sa zobrazí
ukazovateľ zvyškového tepla,
ak je teplota
v rúre vyššia ako 40 °C. Ak chcete zobraziť
10
teplotu rúry, otočte ovládačom teploty doľava
alebo doprava.
Automatické vypnutie
Ak je zapnutá funkcia rúry a nastavenie
nezmeníte, spotrebič sa z bezpečnostných
dôvodov po určitom čase vypne.
Teplota (°C)
Čas vypnutia (hod.)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - maximum
3
Po automatickom vypnutí spotrebič zapnete
stlačením ľubovoľného tlačidla.
Funkcia automatického vypnutia
nebude fungovať pri týchto
funkciách: Osvetlenie rúry,
Trvanie, Koniec.
Chladiaci ventilátor
Bezpečnostný termostat
Ak je spotrebič v prevádzke, automaticky sa
aktivuje chladiaci ventilátor, aby udržal povrch
spotrebiča chladný. Ak spotrebič vypnete,
chladiaci ventilátor pokračuje v činnosti, až
kým sa spotrebič neochladí.
Nesprávna prevádzka spotrebiča alebo
chybné súčasti môžu spôsobiť nebezpečné
prehriatie. Aby sa tomu predišlo, rúra je
vybavená bezpečnostným termostatom, ktorý
preruší dodávku energie. Po poklese teploty
sa rúra opäť automaticky zapne.
Tipy a rady
príslušenstvo alobalom. Mohlo by to
zmeniť výsledky pečenia a poškodiť smalt.
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
Pečenie koláčov
Teploty a časy pečenia uvedené
v tabuľkách sú iba orientačné.
Závisia od konkrétneho receptu,
množstva a kvality použitých
prísad.
•
•
Všeobecné informácie
•
•
•
•
•
Spotrebič má päť úrovní na zasunutie
príslušenstva. Úrovne sa číslujú smerom
od dna spotrebiča.
Spotrebič je vybavený špeciálnym
systémom, ktorý cirkuluje vzduch a
neustále recykluje paru. Pomocou tohto
systému môžete piecť v parnom prostredí
a pripravovať pokrmy jemné vo vnútri a
chrumkavé na povrchu. Skracuje čas
varenia a znižuje spotrebu energie na
minimum.
V spotrebiči alebo na sklenených paneloch
dvierok sa môže kondenzovať vlhkosť. Je
to normálne. Pri otváraní dvierok počas
pečenia vždy ustúpte od spotrebiča. V
záujme zníženia kondenzácie nechajte
spotrebič zapnutý 10 minút pred varením.
Vlhkosť odstráňte po každom použití
spotrebiča.
Neumiestňujte predmety priamo na dno
rúry ani neprikrývajte časti rúry alebo jej
Neotvárajte dvierka rúry pred uplynutím
3/4 nastaveného času pečenia.
Ak pri pečení používate súčasne dva
plechy, nechávajte medzi nimi jednu voľnú
úroveň.
Pečenie mäsa a rýb
•
•
•
Na prípravu nadmerne mastných pokrmov
použite hlboký pekáč, aby ste predišli
vytvoreniu škvŕn, ktoré môžu byť trvalé.
Pred krájaním mäsa ho nechajte odstáť
približne 15 minút, aby z neho nevytiekla
šťava.
Aby počas pečenia v rúre nevznikalo príliš
mnoho dymu, pridajte do hlbokého pekáča
trochu vody. Kondenzácii dymu zabránite,
ak vodu pridáte vždy, keď sa odparí.
Čas pečenia
Čas pečenia závisí od typu pokrmu, jeho
konzistencie a objemu.
Spočiatku sledujte priebeh pečenia. Pri
používaní spotrebiča sami zistíte
najvhodnejšie nastavenia (varný stupeň, čas
pečenia, atď.) pre kuchynský riad, recepty a
množstvá, ktoré používate.
Tabuľka pečenia
Koláče
Pokrm
Šľahané
cestá
Tradičné pečenie
Teplovzdušné pečenie
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
170
2
160
3 (2 a 4)
Čas (min)
45 - 60
Poznám‐
ky
Vo forme
na koláče
11
Pokrm
12
Tradičné pečenie
Teplovzdušné pečenie
Čas (min)
Poznám‐
ky
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Linecké
cesto
170
2
160
3 (2 a 4)
20 - 30
Vo forme
na koláče
Tvaroho‐
vý koláč
170
1
165
2
80 - 100
V 26 cm
forme na
koláče
Jablkový
koláč1)
170
2
160
2 (vľavo a
vpravo)
80 - 100
Vo dvoch
20 cm for‐
mách na
koláče na
drôtenom
rošte
Závin
175
3
150
2
60 - 80
Na plechu
na peče‐
nie
Torta s
džemom
170
2
165
2 (vľavo a
vpravo)
30 - 40
V 26 cm
forme na
koláče
Piškótový
koláč
170
2
150
2
40 - 50
V 26 cm
forme na
koláče
Vianočná
štóla/
Biskupský
chlebí‐
ček1)
160
2
150
2
90 - 120
V 20 cm
forme na
koláče
Slivkový
koláč1)
175
1
160
2
50 - 60
Vo forme
na chlieb
Drobné
pečivo –
jedna úro‐
veň1)
170
3
150 - 160
3
20 - 30
Na plechu
na peče‐
nie
Drobné
pečivo –
dve úr‐
ovne1)
-
-
140 - 150
2a4
25 - 35
Na plechu
na peče‐
nie
Pokrm
Tradičné pečenie
Teplovzdušné pečenie
Čas (min)
Poznám‐
ky
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Drobné
pečivo –
tri úr‐
ovne1)
-
-
140 - 150
1, 3 a 5
30 - 45
Na plechu
na peče‐
nie
Sušienky/
ploché
pečivo –
jedna úro‐
veň
140
3
140 - 150
3
25 - 45
Na plechu
na peče‐
nie
Sušienky/
ploché
pečivo –
dve úr‐
ovne
-
-
140 - 150
2a4
35 - 40
Na plechu
na peče‐
nie
Sušienky/
ploché
pečivo –
tri úrovne
-
-
140 - 150
1, 3 a 5
35 - 45
Na plechu
na peče‐
nie
Snehové
pusinky –
jedna úro‐
veň
120
3
120
3
80 - 100
Na plechu
na peče‐
nie
Snehové
pusinky –
dve úr‐
ovne1)
-
-
120
2a4
80 - 100
Na plechu
na peče‐
nie
Bucht‐
ičky1)
190
3
190
3
12 - 20
Na plechu
na peče‐
nie
Veterníky
– jedna
úroveň
190
3
170
3
25 - 35
Na plechu
na peče‐
nie
Veterníky
– dve úr‐
ovne
-
-
170
2a4
35 - 45
Na plechu
na peče‐
nie
Plochý
koláč
180
2
170
2
45 - 70
V 20 cm
forme na
koláče
13
Pokrm
Tradičné pečenie
Teplovzdušné pečenie
Čas (min)
Poznám‐
ky
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Biskupský
chlebíček
160
1
150
2
110 - 120
V 24 cm
forme na
koláče
Viktóriin
koláč1)
170
1
160
2 (vľavo a
vpravo)
30 - 50
V 20 cm
forme na
koláče
Čas (min)
Poznám‐
ky
1) Rúru predhrievajte 10 minút.
Chlieb a pizza
Pokrm
Tradičné pečenie
Teplovzdušné pečenie
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
190
1
190
1
60 - 70
1 – 2 ku‐
sy, hmot‐
nosť jed‐
ného ku‐
sa 500 g
Ražný
chlieb
190
1
180
1
30 - 45
Vo forme
na chlieb
Rožky 1)
190
2
180
2 (2 a 4)
25 - 40
6 – 8 rož‐
kov na
plechu na
pečenie
Pizza 1)
230 - 250
1
230 - 250
1
10 - 20
Na plechu
na peče‐
nie alebo
v hlbokom
pekáči
Čajové
pečivo1)
200
3
190
3
10 - 20
Na plechu
na peče‐
nie
Biely
chlieb1)
1) Rúru predhrievajte 10 minút.
14
Zapekané jedlá
Pokrm
Tradičné pečenie
Teplovzdušné pečenie
Čas (min)
Poznám‐
ky
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Zapekané
cestoviny
200
2
180
2
40 - 50
Vo forme
Zapekaná
zelenina
200
2
175
2
45 - 60
Vo forme
Slané ko‐
láče1)
180
1
180
1
50 - 60
Vo forme
La‐
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Vo forme
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Vo forme
Čas (min)
Poznám‐
ky
sagne 1)
Cannello‐
ni1)
1) Rúru predhrievajte 10 minút.
Mäso
Pokrm
Tradičné pečenie
Teplovzdušné pečenie
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Hovädzie
200
2
190
2
50 - 70
Na drôte‐
nom rošte
Bravčové
180
2
180
2
90 - 120
Na drôte‐
nom rošte
Teľacie
190
2
175
2
90 - 120
Na drôte‐
nom rošte
Krvavý
anglický
rozbif
210
2
200
2
50 - 60
Na drôte‐
nom rošte
Stredne
prepeče‐
ný angli‐
cký rozbif
210
2
200
2
60 - 70
Na drôte‐
nom rošte
Prepeče‐
ný angli‐
cký rozbif
210
2
200
2
70 - 75
Na drôte‐
nom rošte
Bravčové
pliecko
180
2
170
2
120 - 150
S kožou
15
Pokrm
Tradičné pečenie
Teplovzdušné pečenie
Čas (min)
Poznám‐
ky
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Bravčové
koleno
180
2
160
2
100 - 120
2 kusy
Jahňacie
190
2
175
2
110 - 130
Stehno
Kurča
220
2
200
2
70 - 85
Vcelku
Morka
180
2
160
2
210 - 240
Vcelku
Kačka
175
2
220
2
120 - 150
Vcelku
Hus
175
2
160
1
150 - 200
Vcelku
Králik
190
2
175
2
60 - 80
Porciova‐
ný
Zajac
190
2
175
2
150 - 200
Porciova‐
ný
Bažant
190
2
175
2
90 - 120
Vcelku
Čas (min)
Poznám‐
ky
Ryba
Pokrm
Tradičné pečenie
Teplovzdušné pečenie
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Pstruh/
pražma
morská
190
2
175
2
40 - 55
3 – 4 ryby
Tuniak/
losos
190
2
175
2
35 - 60
4 – 6 filiet
Grilovanie
Pred pečením prázdnu rúru
predhrievajte asi 3 minúty.
Pokrm
Množstvo
Kusy
Steaky z
filiet
16
4
Teplota
(°C)
(g)
800
max.
Čas (min)
1. strana
2. strana
12 - 15
12 - 14
Úroveň
v rúre
4
Pokrm
Množstvo
Kusy
Teplota
(°C)
(g)
Čas (min)
1. strana
2. strana
Úroveň
v rúre
Hovädzie
steaky
4
600
max.
10 - 12
6-8
4
Klobásy
8
-
max.
12 - 15
10 - 12
4
Bravčové
kotlety
4
600
max.
12 - 16
12 - 14
4
Kurča
(rozde‐
lené na 2
časti)
2
1000
max.
30 - 35
25 - 30
4
Kebaby
4
-
max.
10 - 15
10 - 12
4
Kuracie
prsia
4
400
max.
12 - 15
12 - 14
4
Hambur‐
ger
6
600
max.
20 - 30
-
4
Fileta z
ryby
4
400
max.
12 - 14
10 - 12
4
Zapekané
sendviče
4-6
-
max.
5-7
-
4
Hrianky
4-6
-
max.
2-4
2-3
4
Turbo gril
Hovädzie mäso
Pokrm
Množstvo
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Hovädzie pečené
alebo fileta, nepre‐
pečené1)
na cm hrúbky
190 - 200
5-6
1 alebo 2
Hovädzie pečené
alebo fileta, stredne
prepečené1)
na cm hrúbky
180 - 190
6-8
1 alebo 2
Hovädzie pečené
alebo fileta, prepe‐
čené1)
na cm hrúbky
170 - 180
8 - 10
1 alebo 2
1) Rúru predhrejte.
17
Bravčové mäso
Pokrm
Množstvo (kg)
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Pliecko, krkovička,
stehno
1 - 1.5
160 - 180
90 - 120
1 alebo 2
Kotleta, rebierka
1 - 1.5
170 - 180
60 - 90
1 alebo 2
Sekaná
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
1 alebo 2
Bravčové koleno
(predvarené)
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
1 alebo 2
Množstvo (kg)
Teplota (°C)
Teľacie mäso
Pokrm
Čas (min)
Úroveň v rúre
Pečená teľacina
1
160 - 180
90 - 120
1 alebo 2
Teľacie koleno
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
1 alebo 2
Jahňacie
Pokrm
Množstvo (kg)
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Jahňacie steh‐
no, pečené jah‐
ňacie
1 - 1.5
150 - 170
100 - 120
1 alebo 2
Jahňací chrbát
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
1 alebo 2
Hydina
Pokrm
Časti hydiny
Množstvo (kg)
Teplota (°C)
0,2 - 0,25 každá
200 - 220
Čas (min)
30 - 50
Úroveň v rúre
1 alebo 2
Kurča, polovica
0,4 - 0,5 každá
190 - 210
35 - 50
1 alebo 2
Kurča, vykŕ‐
mené
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
1 alebo 2
Kačka
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
1 alebo 2
Hus
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
1 alebo 2
Morka
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
1 alebo 2
Morka
4-6
140 - 160
150 - 240
1 alebo 2
Ryba (v pare)
Pokrm
Celá ryba
18
Množstvo (kg)
1 - 1.5
Teplota (°C)
210 - 220
Čas (min)
40 - 60
Úroveň v rúre
1 alebo 2
Rozmrazovanie
Pokrm
Množstvo
(g)
Čas rozmra‐
zovania
(min.)
•
Poznámky
Kurča
1000
100 - 140
20 - 30
Kurča položte na obráte‐
ný tanierik vložený do veľ‐
kého taniera. Po uplynutí
polovice času obráťte.
Mäso
1000
100 - 140
20 - 30
Po uplynutí polovice času
obráťte.
Mäso
500
90 - 120
20 - 30
Po uplynutí polovice času
obráťte.
Pstruh
150
25 - 35
10 - 15
-
Jahody
300
30 - 40
10 - 20
-
Maslo
250
30 - 40
10 - 15
-
Smotana
2 x 200
80 - 100
10 - 15
Smotana sa dá výborne
vyšľahať, aj keď je čias‐
točne zamrznutá.
Torta
1400
60
60
-
Sušenie - Teplovzdušné pečenie
•
Dodatočný čas
rozmrazovania
(v min.)
Plechy pokryte papierom odolným voči
tuku alebo papierom na pečenie.
Aby ste dosiahli lepší výsledok, po uplynutí
polovice času sušenia rúru vypnite, otvorte
dvierka, pokrm nechajte na jednu noc
vychladnúť a až potom dokončite sušenie.
Zelenina
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (hod.)
Úroveň v rúre
1 úroveň
2 úrovne
Strukoviny
60 - 70
6-8
3
1/4
Paprika
60 - 70
5-6
3
1/4
Zelenina na
kvasenie
60 - 70
5-6
3
1/4
Huby
50 - 60
6-8
3
1/4
Bylinky
40 - 50
2-3
3
1/4
19
Ovocie
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (hod.)
Úroveň v rúre
1 úroveň
2 úrovne
Slivky
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Marhule
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Jablkové plátky
60 - 70
6-8
3
1/4
Hrušky
60 - 70
6-9
3
1/4
Ošetrovanie a čistenie
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
Poznámky k čisteniu
•
•
•
•
•
•
Prednú stranu spotrebiča očistite mäkkou
handričkou namočenou v teplej vode s
prídavkom čistiaceho prostriedku.
Na čistenie kovových povrchov použite
bežný čistiaci prostriedok.
Vnútro spotrebiča vyčistite po každom
použití. Hromadenie tuku alebo zvyškov
jedál môže mať na následok vznik požiaru.
Riziko je vyššie pri grilovacom pekáči.
Odolné nečistoty odstráňte špeciálnym
čistiacim prostriedkom pre rúry na pečenie.
Po každom použití vyčistite všetko
príslušenstvo a nechajte ho uschnúť.
Použite mäkkú handričku namočenú v
teplej vode s prídavkom čistiaceho
prostriedku.
Ak máte príslušenstvo s nelepivým
povrchom, nečistite ho agresívnymi
prostriedkami, ostrými predmetmi ani v
umývačke riadu. Môže to spôsobiť
poškodenie nepriľnavého povrchu.
Antikorové alebo hliníkové spotrebiče
Dvierka rúry čistite iba vlhkou
špongiou. Vysušte ich mäkkou
handričkou.
Nikdy nepoužívajte oceľové
drôtenky, kyseliny ani abrazívne
materiály, ktoré by mohli poškodiť
povrch rúry. S rovnakou
obozretnosťou čistite aj ovládací
panel rúry.
20
Vybratie zasúvacích líšt
Pri čistení rúry z nej vyberte zasúvacie lišty .
1
2
1
2
1 Odtiahnite prednú
2 Potiahnite zadnú
časť zasúvacích líšt
časť líšt od bočnej
od bočnej steny.
steny a lišty vyberte.
Pri inštalácii zasúvacích líšt zvoľte opačný
postup.
Pyrolýza
POZOR! Vyberte všetko
príslušenstvo a zasúvacie lišty.
Pyrolýzu nespúšťajte, ak ste
úplne nezatvorili dvierka rúry. Pri
niektorých modeloch sa v prípade
tejto chyby na displeji zobrazí
symbol C3.
VAROVANIE! Spotrebič sa veľmi
zohreje. Hrozí riziko popálenia.
POZOR! Ak sú v tej istej
kuchynskej skrinke nainštalované
ďalšie spotrebiče, nepoužívajte
ich súčasne s funkciou Pyrolýza.
Spôsobilo by to poškodenie
spotrebiča.
1.
2.
3.
4.
Hrubé nečistoty očistite ručne.
Vnútornú stranu dvierok umyte teplou
vodou, aby zvyšky neprihoreli vplyvom
horúceho vzduchu.
Nastavte funkciu Pyrolýza. Pozrite si časť
„Funkcie rúry“.
P1
P2
Ak rúra nie je prí‐
liš znečistená.
Čas procesu čis‐
tenia: 1 h.
ak naraz stlačíte tlačidlá
a
, kým na displeji bliká PYR.
Čistenie dvierok rúry
Dvierka rúry majú štyri sklenené
panely.Dvierka rúry a vnútorné sklenené
panely môžete vybrať a vyčistiť ich.
Ak by ste sa pokúšali sklenené
panely vybrať, kým sú dvierka
namontované, mohli by sa
dvierka zatvoriť.
Popis
POZOR! Spotrebič nepoužívajte
bez sklenených panelov.
1
2
Ak sa znečistenie
odstraňuje ťažko.
Čas procesu čis‐
tenia: 1 h 30 min.
Proces sa spustí o 2 sekundy.
Funkciu Koniec môžete použiť na posunutie
štartu procesu čistenia.
Počas funkcie Pyrolýza nesvieti osvetlenie
rúry.
5. Keď rúra dosiahne nastavenú teplotu,
dvierka sa zablokujú. Na displeji sa
7.
•
Keď bliká
, stlačením
alebo
nastavte potrebný program:
Voliteľná funkcia
6.
Pripomienka čistenia zhasne:
• po dokončení funkcie
Pyrolýzy.
zobrazí symbol
a čiarky ukazovateľa
ohrevu, až kým sa dvierka neodblokujú.
Ak chcete funkciu Pyrolýza vypnúť ešte
pred jej dokončením, otočte ovládač
funkcií rúry do vypnutej polohy.
Po dokončení funkcie Pyrolýza sa na
displeji zobrazí presný čas. Dvierka rúry
zostanú zablokované.
Keď spotrebič vychladne, zaznie zvukový
signál a dvierka sa odblokujú.
Pripomienka čistenia
1 Úplne otvorte
2 Nadvihnite páčky na
oboch závesoch a
dvierka a uchopte
preklopte ich.
oba závesy dvierok.
3
4
3 Dvierka rúry privrite 4 Dvierka položte na
do polovice, aby
mäkkú tkaninu na
zostali v prvej
stabilný povrch.
otvorenej polohe.
Potom ich potiahnite
vpred a vyberte z
lôžka.
Po každom zapnutí a vypnutí spotrebiča bude
na displeji 10 sekúnd blikať PYR, aby vám tak
spotrebič pripomenul, že je potrebné spustiť
funkciu Pyrolýza.
21
5
6
A
B
C
90°
5 Uvoľnite blokovací
systém a vyberte
vnútorné sklenené
panely.
6 Otočte obidve
úchytky o 90° a
vyberte ich z ich
lôžok.
7
1
2
Uistite sa, že stredný sklenený panel je
namontovaný správne.
7 Sklenené panely
jeden za druhým
najprv opatrne
nadvihnite a potom
vyberte. Začnite
vrchným panelom.
Sklenené panely umyte vodou s prídavkom
saponátu. Sklenené panely opatrne osušte.
Po dokončení čistenia nainštalujte sklenené
panely a dvierka rúry. Zvoľte opačný postup.
Dbajte na to, aby ste sklenené panely (A, B a
C) namontovali späť v správnom poradí.
Stredný panel (B) má dekoratívny rám.
Povrch s potlačou musí smerovať do vnútra
dvierok. Po montáži skontrolujte, či nie je
povrch rámu skleného panela (B) na mieste
potlače na dotyk drsný.
Výmena osvetlenia
Na spodnú časť dutiny spotrebiča položte
handričku. Zabránite tak poškodeniu skleného
krytu a vnútra rúry.
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo usmrtenia
elektrickým prúdom! Pred
výmenou žiarovky odpojte
poistku (spotrebič nesmie byť
pod napätím).
Žiarovka a sklenený kryt žiarovky
môžu byť horúce.
POZOR! Halogénovú žiarovku
vždy držte cez tkaninu, aby ste
predišli pripáleniu zvyškov
mastnoty na žiarovke.
1.
2.
22
Spotrebič vypnite.
Odstráňte poistky z poistkovej skrine
alebo prerušte elektrický obvod (spotrebič
nesmie byť pod napätím).
Zadné svetlo
1.
Otočte sklenený kryt proti smeru
hodinových ručičiek a vyberte ho.
2.
3.
4.
Sklenený kryt vyčistite.
Vymeňte žiarovku za vhodnú žiarovku
teplovzdornú do teploty 300 °C.
Nainštalujte sklenený kryt.
Riešenie problémov
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
Čo robiť, keď...
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Rúra sa nezohrieva.
Rúra je vypnutá.
Zapnite rúru.
Rúra sa nezohrieva.
Nie sú nastavené hodiny.
Nastavte čas.
Rúra sa nezohrieva.
Nie sú nastavené potrebné
nastavenia.
Skontrolujte, či sú nastavenia
správne.
Rúra sa nezohrieva.
Aktivovalo sa automatické vy‐
pínanie.
Pozrite si časť „Automatické
vypínanie“.
Rúra sa nezohrieva.
Je zapnutá funkcia detskej
poistky.
Pozrite si časť „Používanie
funkcie Detská poistka“.
Rúra sa nezohrieva.
Je vyhodená poistka.
Skontrolujte, či je príčinou
poruchy práve poistka. Ak sa
poistka vyhodí opakovane,
obráťte sa na kvalifikovaného
elektrikára.
Nesvieti žiarovka.
Žiarovka je vypálená.
Vymeňte žiarovku.
Príprava jedla trvá veľmi dlho
alebo naopak, jedlá sú ho‐
tové príliš rýchlo.
Teplota je príliš nízka alebo
príliš vysoká.
V prípade potreby upravte te‐
plotu. Postupujte podľa poky‐
nov v návode.
V dutine rúry a na jedlách sa
zráža para a vytvára sa skon‐
denzovaná voda.
Jedlo ste nechali v rúre príliš
dlho.
Po ukončení pečenia nene‐
chávajte jedlá v rúre dlhšie
ako 15 – 20 minút.
Na displeji sa zobrazí „C3“.
Funkcia čistenia nefunguje.
Nezavreli ste úplne dvierka
rúry alebo je nefunkčné blo‐
kovanie dverí.
Úplne zatvorte dvierka.
23
Problém
Na displeji sa zobrazí „F102“.
Možné príčiny
•
•
Nezavreli ste úplne dvier‐
ka rúry.
Blokovanie dvierok je ne‐
funkčné.
Riešenie
•
•
•
Na displeji je zobrazený chy‐
bový kód, ktorý nie je v tabu‐
ľke.
Došlo k poruche elektriky.
•
•
Spotrebič je zapnutý, ale sa
nezohrieva. Ventilátor nefun‐
guje. Na displeji sa zobrazí
"Demo".
Je aktivovaný ukážkový re‐
žim.
Úplne zatvorte dvierka.
Pomocou domovej poistky
alebo bezpečnostného vy‐
pínača v poistkovej skrini
vypnite rúru a znovu ju
zapnite.
Ak sa na displeji znovu
zobrazí „F102“, obráťte sa
na oddelenie starostlivosti
o zákazníka.
Pomocou domovej poistky
alebo bezpečnostného vy‐
pínača v poistkovej skrini
vypnite rúru a znovu ju
zapnite.
Ak sa na displeji znovu
zobrazí chybový kód, ob‐
ráťte sa na oddelenie star‐
ostlivosti o zákazníka.
1. Rúru vypnite.
2. Stlačte a podržte tlačidlo
.
3. Keď zaznie zvukový sig‐
nál, otočte ovládač funk‐
cií rúry v smere hodino‐
vých ručičiek na prvú
funkciu. Na displeji bude
blikať "Demo".
4. Ovládač funkcií rúry
otočte do polohy Vyp‐
nuté.
5. Uvoľnite tlačidlo
.
6. Ovládač teploty otočte v
smere hodinových ruči‐
čiek a podržte ho v tejto
polohe tri sekundy.
Akustický signál zaznie
trikrát. Ukážkový režim
sa vypne.
Servisné údaje
Ak problém nedokážete odstrániť sami,
zavolajte predajcu alebo autorizované
servisné stredisko.
Údaje potrebné pre autorizované servisné
stredisko nájdete na typovom štítku. Typový
24
štítok sa nachádza na prednom ráme
vnútorného priestoru spotrebiča.
Neodstraňujte typový štítok z vnútorného
priestoru spotrebiča.
Odporúčame, aby ste si sem zapísali tieto údaje:
Model (MOD.)
.........................................
Číslo výrobku (PNC)
.........................................
Sériové číslo (S.N.)
.........................................
Inštalácia
Upevnenie spotrebiča k linke
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
Zabudovanie
A
548
558
min. 550
114
16
20
600
B
21
min. 560
589
594
573
594
5
3
Elektrická inštalácia
Výrobca nenesie zodpovednosť v
prípade, že nedodržíte
bezpečnostné pokyny uvedené v
príslušných kapitolách.
548
min. 550
114
16
20
590
Tento spotrebič sa dodáva s napájacou
zástrčkou a káblom.
21
558
min. 560
589
594
573
594
5
3
Kábel
Typy káblov použiteľných pre inštaláciu alebo
výmenu:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Prierez kábla vyhľadajte podľa celkového
výkonu na typovom štítku a v tabuľke:
25
Celkový výkon (W)
Prierez kábla
(mm²)
maximálne 1 380
3 x 0,75
maximálne 2 300
3x1
maximálne 3 680
3 x 1,5
Uzemňovací kábel (zeleno/žltý kábel) musí
byť o 2 cm dlhší ako fázový a nulový kábel
(modrý a hnedý kábel).
Energetická účinnosť
Dátový list produktu a informácie o produkte podľa EU 65-66/2014
Názov dodávateľa
Zanker
Identifikácia modelu
KOB57602XK
Index energetickej účinnosti
100.0
Energetická trieda
A
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, tradičný re‐
žim
0.93 kWh/cyklus
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, režim s ven‐
tilátorom
0.85 kWh/cyklus
Počet dutín rúry
1
Zdroj tepla
Elektrina
Objem
72 l
Typ rúry
Zabudovateľná rúra
Hmotnosť
35.8 kg
EN 60350-1 - Elektrické varné spotrebiče pre
domácnosť. Časť 1: Sporáky, rúry, parné rúry
a grily. Metódy merania výkonových
parametrov.
Úspora energie
Spotrebič má funkcie, ktoré vám pomôžu
usporiť energiu pri každodennom pečení.
•
26
Všeobecné rady
– Uistite sa, že počas prevádzky
spotrebiča sú dvierka rúry správne
zatvorené a počas pečenia ich
zbytočne neotvárajte.
– Úsporu energie podporíte použitím
kovového riadu.
– Ak je to možné, vložte jedlo do rúry
bez predhrievania.
– Ak proces pečenia pokrmu trvá viac
ako 30 minút, 3-10 minút pred
•
•
•
ukončením pečenia (v závislosti od
času pečenia) znížte teplotu v rúre na
minimum. Pokrm sa bude naďalej
piecť vďaka zvyškovému teplu v rúre.
– Zvyškové teplo použite na ohrev
ostatných pokrmov.
Pečenie s ventilátorom - keď je to
možné, použite funkcie pečenia s
ventilátorom, aby ste ušetrili energiu.
Zvyškové teplo
– Pri niektorých funkciách rúry sa
ohrevné články automaticky vypnú
približne o 10 % skôr, ak je zapnutý
program s časovou funkciou (Trvanie,
Koniec) a čas pečenia je dlhší ako 30
minút. Ventilátor a osvetlenie budú
naďalej v činnosti.
Uchovanie teploty jedla - ak chcete jedlo
uchovať teplé pomocou zvyškového tepla,
zvoľte najnižšie možné nastavenie teploty.
Na displeji sa zobrazí zvyšková teplota.
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom odovzdajte na
spolu s odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný alebo
mestský úrad.
recykláciu. . Obal hoďte do príslušných
kontajnerov na recykláciu. Chráňte životné
prostredie a zdravie ľudí a recyklujte odpad z
elektrických a elektronických spotrebičov.
Nelikvidujte spotrebiče označené symbolom
27
*
www.electrolux.com/shop
867318033-A-432014
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement