Progress PBD35100X User manual

Progress PBD35100X User manual
Naudojimo instrukcija
Garinė orkaitė
PBD35100X
2 Progress
TURINYS
Saugos informacija
Saugos instrukcija
Gaminio aprašymas
Prieš naudojantis pirmąkart
Kasdienis naudojimas
Laikrodžio funkcijos
Priedų naudojimas
2
3
6
6
7
10
11
Papildomos funkcijos
Patarimai
Valymas ir priežiūra
Trikčių šalinimas
Įrengimas
Energijos efektyvumas
14
15
29
33
34
36
Galimi pakeitimai.
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako už
sužalojimus ir žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso įrengimo ir
naudojimo. Visada laikykite šią instrukciją šalia prietaiso, kad
galėtumėte ja pasinaudoti vėliau.
Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
•
•
•
•
•
•
•
Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir
asmenims, turintiems psichinių, jutiminių arba protinių
negalių arba patirties bei žinių trūkumo, jeigu jie yra
prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti šį
prietaisą, ir supranta atitinkamus pavojus.
Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
Visas pakavimo medžiagas laikykite vaikams
nepasiekiamoje vietoje.
Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia
prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Neuždengtos dalys
būna įkaitę.
Jeigu prietaise įrengtas apsaugos nuo vaikų užraktas,
rekomenduojame jį įjungti.
Neprižiūrimi vaikai negali atlikti valymo ir vartotojo
priežiūros darbų.
Mažesnių nei 3 metų vaikų negalima prileisti prie prietaiso,
jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
Progress 3
Bendrieji saugos reikalavimai
•
•
•
•
•
•
•
•
Šį prietaisą įrengti ir pakeisti jo laidą privalo tik kvalifikuotas
asmuo.
Veikiančio prietaiso vidus įkaista. Nelieskite prietaiso
kaitinimo elementų. Patiekalus arba orkaitės prikaistuvius
iš orkaitės traukite ir į ją dėkite mūvėdami karščiui
atsparias pirštines.
Prieš techninės priežiūros darbus, atjunkite maitinimą.
Norėdami išvengti galimo elektros smūgio, pasirūpinkite,
kad prieš keičiant lemputę prietaisas būtų išjungtas.
Nenaudokite garinio valiklio prietaisui valyti.
Durelių stiklo nevalykite šiurkščiu abrazyviniu valikliu ar
aštriais metaliniais gremžtukais, nes galite subraižyti
paviršių ir dėl to stiklas gali sudužti.
Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti tik
gamintojui, jo įgaliotąjam aptarnavimo centrui arba
panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip gali kilti pavojus.
Norėdami išimti lentynėles, pirmiausia patraukite
lentynėlės priekį, o po to galą nuo šoninių sienelių. Įdėkite
lentynėles atvirkščia tvarka.
SAUGOS INSTRUKCIJA
Įrengimas
ĮSPĖJIMAS! Šį prietaisą įrengti
privalo tik kvalifikuotas asmuo.
• Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
• Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
• Vadovaukitės su prietaisu pateikta
naudojimo instrukcija.
• Prietaisas yra sunkus: jį perkeldami,
visada būkite atsargūs. Visuomet
mūvėkite apsaugines pirštines.
• Netraukite šio prietaiso už rankenos.
• Būtina paisyti minimalių atstumų iki kitų
prietaisų ir spintelių.
• Prietaisas būtinai turi būti įrengtas po
saugiomis konstrukcijomis ir šalia jų.
• Prietaiso šonai privalo būti šalia tokio
paties aukščio prietaisų arba spintelių.
Elektros įvadas
ĮSPĖJIMAS! Gaisro ir elektros
smūgio pavojus.
• Visus elektros prijungimus turi įvesti
kvalifikuotas elektrikas.
• Šis prietaisas turi būti įžemintas.
• Patikrinkite, ar elektros duomenys,
nurodyti techninių duomenų lentelėje,
atitinka jūsų elektros tinklo duomenis.
Jeigu ne, kreipkitės į elektriką.
• Visada naudokite taisyklingai įrengtą
įžemintą elektros lizdą.
• Nenaudokite daugiakanalių kištukų,
jungiklių ir ilginimo laidų.
• Būkite atsargūs, kad nesugadintumėte
elektros kištuko ir elektros laido. Jei
reikėtų pakeisti maitinimo laidą, tai turi
4 Progress
•
•
•
•
•
•
•
•
padaryti mūsų įgaliotasis techninio
aptarnavimo centras.
Saugokite, kad maitinimo laidai neliestų
ir nebūtų arti prietaiso durelių, ypač kai
durelės yra karštos.
Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių
apsauga nuo smūgių turi būti pritvirtinta
taip, kad nebūtų galima nuimti be
įrankių.
Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite
įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus
prietaisą elektros laido kištuką būtų
lengva pasiekti.
Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs,
nejunkite kištuko.
Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už elektros laido. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
Naudokite tik tinkamus izoliavimo
įtaisus: liniją apsaugančius
automatinius jungiklius, saugiklius
(įsukami saugikliai turi būti išimami iš jų
laikiklio), įžeminimo nuotėkio
atjungiamuosius įtaisus ir kontaktorius.
Elektros instaliacija privalo turėti
izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti
prietaisą nuo maitinimo tinklo ties visais
poliais. Tarp izoliavimo įtaiso kontaktų
turi būti mažiausiai 3 mm pločio
tarpelis.
Šis prietaisas atitinka EEB direktyvas.
Naudojimas
ĮSPĖJIMAS! Sužalojimo,
nudegimų ir elektros smūgio
arba sprogimo pavojus.
• Naudokite šį prietaisą tik namų ūkyje.
• Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
• Užtikrinkite, kad ventiliavimo angos
nebūtų uždengtos.
• Nepalikite veikiančio prietaiso be
priežiūros.
• Po kiekvieno naudojimo prietaisą
išjunkite.
• Prietaisui veikiant, būkite atsargūs,
atidarydami prietaiso dureles. Gali
išsiveržti karštas oras.
• Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų
rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi prie
vandens.
• Nespauskite atvirų durelių.
• Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio
arba vietos daiktams laikyti.
• Atsargiai atidarykite prietaiso dureles.
Naudojant ingredientus su alkoholiu,
gali susidaryti alkoholio ir oro mišinys.
• Atidarę dureles, saugokite prietaisą,
kad šalia jo nekiltų kibirkščių ir nebūtų
atviros liepsnos.
• Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
ĮSPĖJIMAS! Pavojus sugadinti
prietaisą.
• Kad emalis nebūtų pažeistas arba
neišbluktų:
– nedėkite orkaitės indų ar kitų daiktų
tiesiai ant prietaiso dugno;
– nedėkite tiesiai ant prietaiso dugno
aliuminio folijos;
– nepilkite vandens tiesiai į karštą
prietaisą;
– nelaikykite prietaise drėgnų
patiekalų ir maisto produktų po to,
kai juos pagaminsite;
– būkite atsargūs, kai išimate ir
dedate priedus.
• Emalio išblukimas neturi poveikio
prietaiso veikimui. Tai nelaikoma
defektu ir jam garantija netaikoma.
• Drėgniems pyragams kepti naudokite
gilią kepimo skardą. Vaisių sultys gali
palikti dėmių, kurių nuvalyti gali
nepavykti.
• Šis prietaisas skirtas tik maistui
gaminti. Jį draudžiama naudoti kitais
tikslais, pavyzdžiui, patalpai šildyti.
• Maistą visada gaminkite uždarę
orkaitės dureles.
• Jeigu prietaisas įrengtas už baldo
plokštės (pvz., durelių), užtikrinkite, kad
durelės niekada nebūtų uždarytos, kai
prietaisas veikia. Karštis ir drėgmė gali
kauptis už uždarytos baldo plokštės ir
pakenkti prietaisui, jo korpusui ar
grindims. Neuždarykite baldo plokštės,
Progress 5
kol prietaisas po naudojimo visiškai
neataušo.
Troškinimas garuose
ĮSPĖJIMAS! Galite nusideginti
arba sugadinti prietaisą.
• Išsiveržę garai gali sukelti nudegimus:
– Neatidarykite prietaiso durelių
troškindami garuose.
– Atsargiai atidarykite prietaiso
dureles po troškinimo garuose.
Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS! Sužalojimo,
gaisro arba prietaiso
sugadinimo pavojus.
• Prieš atlikdami priežiūros darbus,
išjunkite prietaisą ir ištraukite maitinimo
laido kištuką iš elektros tinklo lizdo.
• Patikrinkite, ar prietaisas atvėsęs. Gali
sutrūkti stiklo plokštės.
• Nedelsdami pakeiskite durelių stiklo
plokštes, jeigu jos pažeistos. Kreipkitės
į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
• Būkite atsargūs, kai išimate prietaiso
dureles. Durelės yra sunkios!
• Reguliariai valykite prietaisą, kad
apsaugotumėte paviršiaus medžiagą
nuo nusidėvėjimo.
• Prietaise likę riebalai arba maistas gali
sukelti gaisrą.
• Nuvalykite prietaisą drėgna, minkšta
šluoste. Naudokite tik neutralius
ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų
produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių
arba metalinių grandyklių.
• Jeigu naudojate orkaitės purškiklį,
laikykitės ant pakuotės pateiktų
saugumo nurodymų.
• Nevalykite katalitinio emalio (jeigu
taikytina) jokios rūšies plovikliu.
Vidinė apšvietimo lemputė
• Šiame prietaise naudojama apšvietimo
arba halogeninė lemputė yra skirta tik
buitiniams prietaisams. Nenaudokite
jos būstui apšviesti.
ĮSPĖJIMAS! Elektros smūgio
pavojus.
• Prieš keisdami lemputę, atjunkite
prietaisą nuo maitinimo tinklo.
• Naudokite tik tų pačių techninių
duomenų lemputes.
Seno prietaiso išmetimas
ĮSPĖJIMAS! Pavojus susižeisti
arba uždusti.
• Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
• Nupjaukite elektros laidą ir išmeskite jį.
• Nuimkite durelių velkę, kad vaikai ir
naminiai gyvūnai neužsidarytų
prietaise.
Techninė priežiūra
• Dėl prietaiso remonto kreipkitės į
įgaliotąjį aptarnavimo centrą.
• Naudokite tik originalias atsargines
dalis.
6 Progress
GAMINIO APRAŠYMAS
Bendra apžvalga
1 2 3
4
5
6
7
8
9
16
5
15
4
10
3
11
2
1
14
13
12
Priedai
• Grotelės
Prikaistuviams, pyragų formoms,
kepimo skardoms.
• Universalus indas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Valdymo skydelis
Orkaitės funkcijų nustatymo rankenėlė
Galios lemputė / simbolis / indikatorius
Elektroninis valdymas
Temperatūros nustatymo rankenėlė
Temperatūros lemputė / simbolis /
indikatorius
Vandens talpyklės indikatorius
Vandens stalčius
Kaitinamasis elementas
Lemputė
Ventiliatorius
Išimama lentynėlė
Išleidimo vamzdelis
Vandens išvado vožtuvas
Lentynėlės padėtys
Garų įleidimas
Skirta pyragams ir sausainiams kepti.
Skirtas kepti ir skrudinti arba riebalams
surinkti.
PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos
skyrius.
Pradinis valymas
Išimkite iš prietaiso visus priedus ir
išimamas lentynų atramas.
Žr. skyrių „Valymas ir
priežiūra“.
Prieš pirmąjį naudojimą prietaisą
išvalykite.
Įdėkite priedus ir išimamas lentynų
atramas atgal į jų pradines padėtis.
Laiko nustatymas
Prieš naudojant orkaitę, pirmiausiai
privaloma nustatyti laiką.
Paros laiko funkcijos indikatorius mirksi,
kai prijungiate prietaisą prie elektros
maitinimo, kai išsijungia maitinimas arba
kai nenustatytas laikmatis.
Paspauskite mygtuką arba , kad
nustatytumėte tikslų laiką.
Maždaug po penkių sekundžių indikatorius
nustos mirksėti ir ekrane bus rodomas
nustatytas paros laikas.
Progress 7
Laiko keitimas
Jūs negalite pakeisti paros
laiko, jeigu veikia trukmės
arba pabaigos
funkcija.
Kelis kartus paspauskite , kol pradės
mirksėti paros laiko funkcijos indikatorius.
Kaip nustatyti naują laiką žr. „Laiko
nustatymas“.
Išankstinis įkaitinimas
Įkaitinkite tuščią prietaisą, kad išdegtų visi
jame likę riebalai.
1. Nustatykite funkciją
temperatūrą.
2. Palikite prietaisą veikti 1 valandą.
3. Nustatykite funkciją
ir didžiausią
temperatūrą.
4. Įjunkite prietaisą ir palaukite 15
minučių.
5. Nustatykite funkciją
ir nustatykite
didžiausią temperatūrą.
6. Įjunkite prietaisą ir palaukite 15
minučių.
Priedai gali įkaisti labiau nei įprastai. Iš
prietaiso gali sklisti kvapai ir veržtis dūmai.
Tai normalu. Būtinai užtikrinkite tinkamą
patalpų vėdinimą.
ir didžiausią
KASDIENIS NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos
skyrius.
Įstumiamos rankenėlės
Norėdami naudoti prietaisą, spustelėkite
valdymo rankenėlę. Valdymo rankenėlė
iššoka.
1. Nustatykite orkaitės funkcijų valdymo
rankenėlę, kad galėtumėte pasirinkti
orkaitės funkciją.
2. Pasukite temperatūros rankenėlę
temperatūrai pasirinkti.
3. Jeigu norite išjungti prietaisą, pasukite
orkaitės funkcijų ir temperatūros
rankenėles į išjungimo padėtį.
Prietaiso įjungimas ir
išjungimas
Priklauso nuo modelio, ar
jūsų prietaise yra rankenėlių
simboliai, indikatoriai ar
lemputės.
• Orkaitei įkaitus užsidega
indikatorius.
• Kai prietaisas veikia,
užsidega lemputė.
• Simbolis rodo, ar rankenėle
valdomos orkaitės funkcijos
ar temperatūra.
Orkaitės funkcijos
Orkaitės funkcija
Išjungimo padė‐
tis
Naudojimo sritis
Prietaisas yra išjungtas.
8 Progress
Orkaitės funkcija
Naudojimo sritis
Apšvietimas
Įjungti lemputę be maisto gaminimo funkcijos.
Viršutinis / apa‐
tinis kaitinimas
Maistui kepti ir skrudinti 1-oje lentynos padėtyje.
Viršutinis kaitini‐
mas
Skrudinti duoną, pyragus ir pyragaičius. Pagamintiems
patiekalams užbaigti.
Apatinis kaitini‐
mas
Pyragams su traškiu pagrindu kepti ir maistui konservuo‐
ti.
Spartus kepi‐
mas ant grotelių
Plokščių patiekalų dideliais kiekiais kepimui grilyje ir skre‐
bučių skrudinimui.
Terminis kepin‐
tuvas
Didesniems mėsos gabalams arba paukštienai su kaulais
skrudinti 1-oje lentynos padėtyje. Taip pat tinka apke‐
pams ir skrudinti.
Karšto oro srau‐
tas / atšildymas
Vienu metu kepti maistą iki 3-jų lentynos padėčių ir džio‐
vinti.Nustatykite 20–40 °C žemesnę temperatūrą nei nau‐
dojant viršutinio / apatinio kaitinimo funkciją.
Šaldytam maistui atšildyti.
Pica
1-oje lentynos padėtyje kepti patiekalus, kuriems reikia
intensyvesnio skrudinimo ir traškaus pagrindo. Nustaty‐
kite 20–40 °C žemesnę temperatūrą nei naudojant viršuti‐
nio / apatinio kaitinimo funkciją.
Karštas oras +
garai
Garuose troškintiems patiekalams ruošti. Šią funkciją
naudokite kepimo laikui sutrumpinti, kad maiste liktų dau‐
giau vitaminų ir maistingųjų medžiagų. Pasirinkite šią
funkciją ir nustatykite 130–230 °C temperatūrą.
Ekranas
A
B
C
A) Funkcijų indikatoriai
B) Laiko rodinys
C) Funkcijų indikatorius
Progress 9
Mygtukai
Mygtukas
Funkcija
Aprašas
MAŽINIMAS
Laikui nustatyti.
LAIKRODIS
Laikrodžio funkcijai nustatyti.
DIDINIMAS
Laikui nustatyti.
Troškinimas garuose
1. Nustatykite funkciją
.
2. Norėdami atidaryti vandens stalčių,
paspauskite jo dangtelį. Vandens į
stalčių pilkite tol, kol užsidegs
įspėjamoji lemputė „Bakelis pilnas“.
Maksimali bakelio talpa – 900 ml. Šio
kiekio užtenka maždaug 55–60 min.
trukmės gaminimui.
Kaip skystį naudokite tik
vandenį. Nenaudokite
filtruoto (demineralizuoto)
arba distiliuoto vandens.
Nenaudokite jokių kitų
skysčių.
Į vandens stalčių nepilkite
lengvai užsiliepsnojančių
skysčių arba alkoholio
(grapos, viskio, konjako ir
pan.).
3. Įstumkite vandens stalčių į jo pradinę
padėtį.
4. Ruoškite maistą tinkamame
prikaistuvyje.
5. Nustatykite 130–230 °C temperatūrą.
Garinant aukštesnėje kaip 230 °C
temperatūroje gaunami ne itin geri
rezultatai.
ĮSPĖJIMAS! Po kiekvieno
gaminimo garuose funkcijos
naudojimo palaukite mažiausiai
60 minučių, kad iš vandens
išleidimo vožtuvo nepradėtų
bėgti karštas vanduo.
Po kiekvieno kepimo garuose išpilkite
vandenį iš vandens bakelio.
PERSPĖJIMAS! Prietaisas yra
karštas. Galima nusideginti.
Būkite atsargūs, kai ištuštinate
vandens stalčių.
Indikatorius „Bakelis tuščias“
Indikatorius
rodo, kad bakelis yra
tuščias ir jį reikia pakartotinai pripildyti.
Daugiau informacijos rasite skyriuje
„Kepimas garuose“.
Indikatorius „Bakelis pilnas“
Indikatorius
rodo, kad orkaitė paruošta
kepimui garuose.
Jeigu į bakelį pripylėte per
daug vandens, per apsaugos
nuotaką vandens perteklius
nutekės ant orkaitės dugno.
Sugerkite vandenį kempine.
Vandens bakelio pripildymas
PERSPĖJIMAS! Prieš
išpildami vandenį iš vandens
talpyklės, įsitikinkite, ar
prietaisas yra atvėsęs.
1. Paruoškite išleidimo vamzdelį (C),
pateiktą pakuotėje kartu su vartotojo
vadovu. Uždėkite jungtį (B) ant vieno iš
išleidimo vamzdelio galų.
2. Kitą išleidimo vamzdelio (C) galą
įdėkite į indą. Jis turi būti žemesnėje
padėtyje nei išleidimo vožtuvas (A).
10 Progress
4. Spaudinėkite jungtį, kol iš vandens
talpyklės ištekės visas vanduo.
Talpyklėje gali būti šiek tiek
vandens, kai šviečia tuščios
vandens talpyklės
indikatorius
. Palaukite,
kol iš vandens išleidimo
vožtuvo bėgantis vanduo
liausis bėgęs.
5. Kai vanduo nebeteka, išimkite jungtį iš
vožtuvo.
A
B
C
Į vandens talpyklę nepilkite
išleisto vandens.
3. Atidarykite orkaitės dureles ir įstatykite
jungtį (B) į išleidimo vožtuvą (A).
LAIKRODŽIO FUNKCIJOS
Laikrodžio funkcijų lentelė
Laikrodžio funkcija
Naudojimo sritis
Paros laikas
Paros laikui nustatyti, pakeisti arba patikrinti.
Minučių skait‐
lys
Nustatyti atgalinės atskaitos laiką. Ši funkcija neturi poveikio
prietaiso veikimui.
Trukmė
Nustatyti orkaitės kepimo laiką.
Pabaiga
Nustatyti paros laiką, kada orkaitė turi išsijungti.
Galite naudoti trukmės
ir
pabaigos
funkcijas vienu
metu, kad nustatytumėte, kiek
prietaisas turi veikti ir kada
prietaisas turi išsijungti. Tai
leidžia įjungti prietaisą su
atidėtu paleidimu. Pirmiausiai
nustatykite „Trukmė“
ir tada
„Pabaiga“
.
Laikrodžio funkcijų nustatymas
Trukmės
ir pabaigos
funkcijoms
nustatykite orkaitės funkciją ir gaminimo
temperatūrą. Tai nereikalinga laikmačiui
.
1. Spaudinėkite , kol pradės mirksėti
reikalingos laikrodžio funkcijos
indikatorius.
2. Spauskite
arba , kad
nustatytumėte reikiamos laikrodžio
funkcijos laiką.
Laikrodžio funkcija veikia. Ekrane
rodomas jūsų nustatytos laikrodžio
funkcijos indikatorius.
Veikiant laikmačio funkcijai
ekrane rodomas likęs laikas.
3. Kai pasibaigia laikas, laikrodžio
funkcijos indikatorius mirksi ir girdimas
garso signalas. Norėdami išjungti
garso signalą, paspauskite mygtuką.
4. Pasukite orkaitės funkcijų rankenėlę ir
temperatūros nustatymo rankenėlę į
išjungimo padėtį.
Progress 11
Naudojant trukmės
ir
pabaigos
funkcijas,
prietaisas išsijungia
automatiškai.
2. Paspauskite ir palaikykite nuspaudę
.
Laikrodžio funkcija išsijungia po kelių
sekundžių.
Laikrodžio funkcijos atšaukimas
1. Kelis kartus paspauskite , kol
pradės mirksėti reikiamos funkcijos
indikatorius.
PRIEDŲ NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos
skyrius.
Priedų įstatymas
Grotelės ir gilus kepimo indas vienu metu:
Įstumkite gilų kepimo indą tarp lentynos
atramos ir grotelių kreipiamųjų laikiklių.
Vielinė lentynėlė:
Įstumkite lentynėlę tarp lentynos atramos
kreipiamųjų laikiklių ir įsitikinkite, ar kojelės
yra nukreiptos žemyn.
Gilus prikaistuvis:
Įstumkite gilų prikaistuvį tarp lentynėlės
kreipiamųjų laikiklių.
• Visų orkaitės priedų
dešiniųjų ir kairiųjų pusių
viršuje yra maži įlenkimai,
kad būtų saugiau. Šie
įlenkimai taip pat apsaugos
nuo apvirtimo.
• Aukštas kraštas aplink
lentyną neleidžia
prikaistuviams pasislinkti.
Maisto garinimui naudojami
priedai
Garų komplekto priedai su
prietaisu nepateikiami. Dėl
papildomos informacijos
kreipkitės į vietos tiekėją.
Dietinių patiekalų kepimo indas skirtas
kepimo garuose funkcijoms
Kepimo indą sudaro stiklo indas, dangtis
su anga purkštuko vamzdeliui (C) ir plieno
12 Progress
grotelės, skirtos dėti ant kepimo indo
dugno.
Purkštuko vamzdelis (C)
Stiklo indas (A)
Purkštukas tiesioginiam kepimui
garuose (D)
Dangtis (B)
Plieno grotelės (E)
Purkštukas ir purkštuko vamzdelis
C
D
• Nestatykite įkaitusio kepimo indo ant
šaltų / šlapių paviršių.
„C“ – tai purkštuko vamzdelis kepimui
garuose, „D“ – purkštukas tiesioginiam
kepimui garuose.
Progress 13
Kepimas garuose naudojant
dietinių patiekalų kepimo indą
Dėkite maistą į kepimo indą, ant plieno
grotelių, ir uždenkite jį dangčiu.
1. Įkiškite purkštuko vamzdelį į specialią
angą, esančią dietinių patiekalų
kepimo indo dangtyje.
C
• Kai kepimo indas yra įkaitęs, nepilkite į
jį šaltų skysčių.
• Nenaudokite kepimo indo ant karšto
maisto gaminimo paviršiaus.
2. Dėkite kepimo indą orkaitės antros
skardos padėtyje nuo apačios.
3. Kitą purkštuko vamzdelio galą įdėkite į
garų įleidimo angą.
• Nevalykite kepimo indo
šlifuojamosiomis medžiagomis,
metaliniais šveistukais ir milteliais.
Įsitikinkite, ar purkštuko vamzdelis
nesuspaustas ir neliečia orkaitės viršuje
esančio kaitinimo elemento.
4. Nustatykite orkaitės kepimo garuose
funkciją.
Tiesioginis kepimas garuose
Dėkite maistą į kepimo indą, ant plieno
grotelių. Įpilkite šiek tiek vandens.
14 Progress
PERSPĖJIMAS! Nenaudokite
indo dangčio.
ĮSPĖJIMAS! Kai orkaitė veikia,
naudodami purkštuką, būkite
atsargūs. Norėdami paliesti
purkštuką, kai orkaitė yra
karšta, visada mūvėkite
orkaitės pirštines. Jeigu garų
funkcijos nenaudojate,
purkštuką iš orkaitės visada
išimkite.
2. Dėkite kepimo indą orkaitės pirmos
arba antros skardos padėtyje nuo
apačios.
Įsitikinkite, ar purkštuko vamzdelis
nesuspaustas ir neliečia orkaitės viršuje
esančio kaitinimo elemento.
3. Nustatykite orkaitės kepimo garuose
funkciją.
Gamindami viščiuką, antį, kalakutą,
ožkiuką arba didelę žuvį, įkiškite purkštuką
(D) tiesiai į tuščiavidurę mėsos dalį.
Įsitikinkite, kad neužkimštumėte angų.
Purkštuko vamzdelis yra
specialiai skirtas kepimui ir
jame nėra pavojingų medžiagų.
1. Įkiškite purkštuką (D) į purkštuko
vamzdelį (C). Kitą galą prijunkite prie
garų įleidimo angos.
Daugiau informacijos apie kepimą
garuose rasite kepimo garuose lentelėse,
pateiktose skyriuje „Naudingi patarimai“.
PAPILDOMOS FUNKCIJOS
Aušinimo ventiliatorius
Kai prietaisas veikia, aušinimo
ventiliatorius įsijungia automatiškai, kad
prietaiso paviršiai išliktų vėsūs. Išjungus
prietaisą, orkaitės aušinimo ventiliatorius
gali toliau veikti tol, kol prietaisas atvės.
Apsauginis termostatas
Netinkamai naudojant prietaisą arba
sugedus jo sudedamosioms dalims, jis gali
pavojingai perkaisti. Norint to išvengti,
orkaitėje įrengtas apsauginis termostatas,
kuris nutraukia elektros tiekimą.
Sumažėjus temperatūrai, orkaitė vėl
automatiškai įjungiama.
Progress 15
PATARIMAI
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos
skyrius.
Lentelėse nurodyta
temperatūra ir kepimo laikas
yra tik orientacinio pobūdžio.
Jie priklauso nuo receptų,
naudojamų ingredientų
kokybės ir kiekio.
Bendroji informacija
• Prietaise yra penkios lentynų padėtys.
Lentynų padėtys skaičiuojamos nuo
prietaiso apačios.
• Šis prietaisas turi specialią sistemą,
užtikrinančią oro apykaitą ir nuolatinę
garų apytaką. Dėl tokios sistemos
maistas ruošiamas garų prisotintoje
aplinkoje, patiekalas būna minkštas
viduje ir apskrudęs iš išorės. Taip
sutrumpinamas maisto gaminimo laikas
ir sumažinamos energijos sąnaudos.
• Drėgmė gali kondensuotis prietaiso
viduje arba ant durelių stiklo plokščių.
Tai normalu. Prieš atidarydami
prietaiso dureles maisto gaminimo
metu, visada atsistokite atokiai nuo
prietaiso. Kondensavimuisi sumažinti
prieš gaminimą maždaug 10 minučių
pakaitinkite prietaisą.
• Po kiekvieno naudojimo išvalykite
prietaise susikaupusią drėgmę.
• Gaminimo metu tiesiai ant prietaiso
dugno nedėkite jokių daiktų ir prietaiso
komponentų neuždenkite aliuminio
folija. Jei nepaisysite šio nurodymo, gali
pakisti gaminimo rezultatai ir būti
pažeistas orkaitės emalis.
Pyragų kepimas
• Neatidarinėkite orkaitės durelių, kol
nepraėjo 3/4 kepimui skirto laiko.
• Jeigu kepate dviejose kepimo skardose
vienu metu, tarp jų palikite vieną laisvą
lygį.
Mėsos ir žuvies gaminimas
• Labai riebiam maistui naudokite gilų
kepimo indą, kad orkaitėje neliktų
neišvalomų dėmių.
• Prieš pjaustydami mėsą gabaliukais,
palaukite maždaug 15 minučių, kad
neištekėtų sultys.
• Kad kepimo metu orkaitėje
nesusidarytų per daug dūmų, į gilų
kepimo indą įpilkite šiek tiek vandens.
Kad dūmai nesikondensuotų, įpilkite
vandens, kai tik jis išdžiūsta.
Maisto ruošimo trukmė
Gaminimo trukmė priklauso nuo maisto
tipo, konsistencijos ir kiekio.
Iš pradžių stebėkite rezultatus, kai
gaminate. Raskite tinkamiausias
nuostatas (kaitinimo nuostata, gaminimo
trukmė ir pan.) jūsų prikaistuviams,
receptams ir kiekiams, kai gaminate šiuo
prietaisu.
16 Progress
Kepimo ir skrudinimo lentelė
Pyragai
Patieka‐
las
Viršutinis / apatinis
kaitinimas
Karšto oro srautas
Laikas
(min.)
Pastabos
Tempera‐
tūra (°C)
Lenty‐
nos pa‐
dėtis
Temper‐
atūra
(°C)
Lenty‐
nos pa‐
dėtis
Plaktos
tešlos re‐
ceptai
170
2
160
3 (2 ir 4)
45–60
Pyrago
formoje
Trapi te‐
šla
170
2
160
3 (2 ir 4)
20–30
Pyrago
formoje
Varškės
pyragas
170
1
165
2
60–80
26 cm
pyrago
formoje
Obuolių
pyra‐
170
2
160
2 (kairy‐
sis ir de‐
šinysis)
80–100
Dviejose
20 cm
pyrago
formose
ant grote‐
lių
Štrudelis
175
3
150
2
60–80
Kepimo
skardoje
Pyragas
su uo‐
giene
170
2
165
2 (kairy‐
sis ir de‐
šinysis)
30–40
26 cm
pyrago
formoje
Biskviti‐
nis pyra‐
gas
170
2
160
2
50–60
26 cm
pyrago
formoje
Kalėdinis
pyragas /
riebus
vaisių
pyra‐
160
2
150
2
90–120
20 cm
pyrago
formoje
175
1
160
2
50–60
Duonos
formoje
170
3
140–150
3
20–30
Kepimo
skardoje
gas1)
gas1)
Slyvų
pyra‐
gas1)
Maži pyr‐
agaičiai –
vienas ly‐
gis
Progress 17
Patieka‐
las
Viršutinis / apatinis
kaitinimas
Karšto oro srautas
Laikas
(min.)
Pastabos
Tempera‐
tūra (°C)
Lenty‐
nos pa‐
dėtis
Temper‐
atūra
(°C)
Lenty‐
nos pa‐
dėtis
Maži pyr‐
agaičiai –
du lygiai
-
-
140–150
2 ir 4
25–35
Kepimo
skardoje
Maži pyr‐
agaičiai –
trys lygiai
-
-
140–150
1, 3 ir 5
30–45
Kepimo
skardoje
Sausai‐
niai /
juostiniai
tešlainiai
– vienas
lygis
140
3
140–150
3
30–35
Kepimo
skardoje
Sausai‐
niai /
juostiniai
tešlainiai
– du ly‐
giai
-
-
140–150
2 ir 4
35–40
Kepimo
skardoje
Sausai‐
niai /
juostiniai
tešlainiai
– trys ly‐
giai
-
-
140–150
1, 3 ir 5
35–45
Kepimo
skardoje
Meren‐
gos – vie‐
nas lygis
120
3
120
3
80–100
Kepimo
skardoje
Meren‐
gos – du
-
-
120
2 ir 4
80–100
Kepimo
skardoje
190
3
190
3
12–20
Kepimo
skardoje
Eklerai –
vienas ly‐
gis
190
3
170
3
25–35
Kepimo
skardoje
Eklerai –
du lygiai
-
-
170
2 ir 4
35–45
Kepimo
skardoje
lygiai1)
Ban‐
delės1)
18 Progress
Patieka‐
las
Viršutinis / apatinis
kaitinimas
Karšto oro srautas
Laikas
(min.)
Pastabos
Tempera‐
tūra (°C)
Lenty‐
nos pa‐
dėtis
Temper‐
atūra
(°C)
Lenty‐
nos pa‐
dėtis
Pyragai‐
čiai for‐
melėse
180
2
170
2
45–70
20 cm
pyrago
formoje
Riebūs
vaisiniai
pyragai
160
1
150
2
110–120
24 cm
pyrago
formoje
Viktorijos
pyragai‐
čiai
170
1
160
2 (kairy‐
sis ir de‐
šinysis)
50–60
20 cm
pyrago
formoje
Laikas
(min.)
Pasta‐
bos
1) Pakaitinkite orkaitę maždaug 10 minučių.
Duona ir pica
Patieka‐
las
Viršutinis / apatinis
kaitinimas
Karšto oro srautas
Temper‐
atūra
(°C)
Lenty‐
nos pa‐
dėtis
Temper‐
atūra
(°C)
Lenty‐
nos pa‐
dėtis
190
1
190
1
60–70
1–2 ke‐
palai, vie‐
nas ke‐
palas –
500 g
Ruginė
duona
190
1
180
1
30–45
Duonos
formoje
Duonos
ban‐
190
2
180
2 (2 ir 4)
25–40
6–8 ban‐
delės ke‐
pimo
skardoje
Pica1)
230–250
1
230–250
1
10–20
Kepimo
skardoje
arba gi‐
liame ke‐
pimo inde
Sklind‐
200
3
190
3
10–20
Kepimo
skardoje
Balta du‐
ona1)
delės 1)
žiai1)
1) Pakaitinkite orkaitę maždaug 10 minučių.
Progress 19
Apkepai
Patieka‐
las
Viršutinis / apatinis
kaitinimas
Karšto oro srautas
Laikas
(min.)
Pasta‐
bos
Temper‐
atūra
(°C)
Lenty‐
nos pa‐
dėtis
Temper‐
atūra
(°C)
Lenty‐
nos pa‐
dėtis
Makar‐
onų ap‐
kepas
200
2
180
2
40–50
Formoje
Daržovių
apkepas
200
2
175
2
45–60
Formoje
Apkepai
180
1
180
1
50–60
Formoje
180–190
2
180–190
2
25–40
Formoje
180–190
2
180–190
2
25–40
Formoje
Laikas
(min.)
Pasta‐
bos
su įdaru1)
Lazani‐
ja1)
Įdaryti
makaro‐
nai vamz‐
dučiai1)
1) Pakaitinkite orkaitę maždaug 10 minučių.
Mėsa
Patieka‐
las
Viršutinis / apatinis
kaitinimas
Karšto oro srautas
Temper‐
atūra
(°C)
Lenty‐
nos pa‐
dėtis
Temper‐
atūra
(°C)
Lenty‐
nos pa‐
dėtis
Jautiena
200
2
190
2
50–70
Ant gro‐
telių
Kiauliena
180
2
180
2
90–120
Ant gro‐
telių
Veršiena
190
2
175
2
90–120
Ant gro‐
telių
Angliškas
jautienos
kepsnys,
su krauju
210
2
200
2
50–60
Ant gro‐
telių
20 Progress
Patieka‐
las
Viršutinis / apatinis
kaitinimas
Karšto oro srautas
Laikas
(min.)
Pasta‐
bos
Temper‐
atūra
(°C)
Lenty‐
nos pa‐
dėtis
Temper‐
atūra
(°C)
Lenty‐
nos pa‐
dėtis
Angliškas
jautienos
kepsnys,
vidutiniš‐
kai iškep‐
tas
210
2
200
2
60–70
Ant gro‐
telių
Angliškas
jautienos
kepsnys,
gerai iš‐
keptas
210
2
200
2
70–75
Ant gro‐
telių
Kiaulie‐
nos
mentė
180
2
170
2
120–150
Su odele
Kiaulie‐
nos kul‐
ninė
180
2
160
2
100–120
2 vnt.
Aviena
190
2
175
2
110–130
Koja
Viščiukas
220
2
200
2
70–85
Visas
Kalakutas
180
2
160
2
210–240
Visas
Antis
175
2
220
2
120–150
Visa
Žąsis
175
2
160
1
150–200
Visa
Triušiena
190
2
175
2
60–80
Supjaus‐
tyta ga‐
balais
Zuikis
190
2
175
2
150–200
Supjaus‐
tytas ga‐
balais
Fazanas
190
2
175
2
90–120
Visas
Progress 21
Žuvis
Patieka‐
las
Viršutinis / apatinis
kaitinimas
Karšto oro srautas
Laikas
(min.)
Pasta‐
bos
Temper‐
atūra
(°C)
Lenty‐
nos pa‐
dėtis
Temper‐
atūra
(°C)
Lenty‐
nos pa‐
dėtis
Upėta‐
kis / jūros
karšis
190
2
175
2
40–55
3–4 žu‐
vys
Tunas /
lašiša
190
2
175
2
35–60
4–6 filė
Temper‐
atūra
(°C)
Laikas (min.)
Viena
pusė
Antra
pusė
Kepimas ant grotelių
Prieš gaminimą įkaitinkite
orkaitę 3 minutes.
Patieka‐
las
Kiekis
Lenty‐
nos pa‐
dėtis
Gabalai
(g)
Filė bif‐
šteksai
4
800
daug.
12–15
12–14
4
Jautienos
didkeps‐
niai
4
600
daug.
10–12
6–8
4
Dešrelės
8
-
daug.
12–15
10–12
4
Kiaulie‐
nos muš‐
tiniai
4
600
daug.
12–16
12–14
4
Viščiukas
(perpjau‐
tas pu‐
siau)
2
1000
daug.
30–35
25–30
4
Kebabai
4
-
daug.
10–15
10–12
4
Vištienos
krūtinėlė
4
400
daug.
12–15
12–14
4
Mėsainis
6
600
daug.
20–30
-
4
Žuvies
filė
4
400
daug.
12–14
10–12
4
22 Progress
Patieka‐
las
Kiekis
Gabalai
(g)
Skrebutis
su gar‐
nyru
4–6
-
Skrebu‐
čiai
4–6
-
Temper‐
atūra
(°C)
Laikas (min.)
Lenty‐
nos pa‐
dėtis
Viena
pusė
Antra
pusė
daug.
5–7
-
4
daug.
2–4
2–3
4
Terminis kepintuvas
Jautiena
Patiekalas
Kiekis
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Jautienos kepsnys
arba filė, šiek tiek
storio cm
190–200
5–6
1 arba 2
storio cm
180–190
6–8
1 arba 2
storio cm
170–180
8–10
1 arba 2
Patiekalas
Kiekis (kg)
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Mentė, sprandinė,
kumpis
1–1,5
160–180
90–120
1 arba 2
Kapotinis, kiaulie‐
nos / jautienos
šonkauliukai
1–1,5
170–180
60–90
1 arba 2
Mėsos ruletas
0,75–1
160–170
50–60
1 arba 2
Kiaulės koja (ap‐
virta)
0,75–1
150–170
90–120
1 arba 2
pakeptas1)
Jautienos kepsnys
arba filė, vidutiniš‐
kai iškeptas1)
Jautienos kepsnys
arba filė, iškeptas1)
1) Įkaitinkite orkaitę.
Kiauliena
Veršiena
Patiekalas
Kiekis (kg)
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Kepta veršiena
1
160–180
90–120
1 arba 2
Progress 23
Patiekalas
Kiekis (kg)
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Veršienos kul‐
ninė
1,5–2
160–180
120–150
1 arba 2
Patiekalas
Kiekis (kg)
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Ėriuko koja,
kepta aviena
1–1,5
150–170
100–120
1 arba 2
Ėrienos nugar‐
inė
1–1,5
160–180
40–60
1 arba 2
Patiekalas
Kiekis (kg)
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Paukštiena,
supjaustyta
porcijomis
po 0,2–0,25
200–220
30–50
1 arba 2
Viščiukas,
perpjautas pu‐
siau
po 0,4–0,5
190–210
35–50
1 arba 2
Viščiukas, višta
1–1,5
190–210
50–70
1 arba 2
Antis
1,5–2
180–200
80–100
1 arba 2
Žąsis
3,5–5
160–180
120–180
1 arba 2
Kalakutiena
2,5–3,5
160–180
120–150
1 arba 2
Kalakutiena
4–6
140–160
150–240
1 arba 2
Patiekalas
Kiekis (kg)
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Visa žuvis
1–1,5
210–220
40–60
1 arba 2
Aviena
Paukštiena
Žuvis (troškinta)
24 Progress
Atitirpinti
Patiekalas
Kiekis
(g)
Atšildymo
laikas
(min.)
Likusi atšildy‐
mo trukmė
(min.)
Pastabos
Viščiukas
1000
100–140
20–30
Viščiuką padėkite ant di‐
delėje lėkštėje apverstos
mažos lėkštutės. Patie‐
kalo gaminimo laikui įpu‐
sėjus, apverskite.
Mėsa
1000
100–140
20–30
Patiekalo gaminimo lai‐
kui įpusėjus, apverskite.
Mėsa
500
90–120
20–30
Patiekalo gaminimo lai‐
kui įpusėjus, apverskite.
Upėtakis
150
25–35
10–15
-
Braškės
300
30–40
10–20
-
Sviestas
250
30–40
10–15
-
Grietinėlė
2 X 200
80–100
10–15
Grietinę galima gerai iš‐
plakti ir ne visiškai atitirp‐
dytą.
Didelins
puošnus tor‐
tas
1400
60
60
-
Džiovinimas. Karšto oro
srautas.
• Išklokite skardas pergamentiniu arba
kepimo popieriumi.
• Tam, kad rezultatai būtų kuo geresni,
praėjus pusei džiovinimo laiko orkaitę
išjunkite, atidarykite jos dureles ir
palikite per naktį, kad maisto produktai
visiškai išdžiūtų.
Daržovės
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (val.)
Pupos
60–70
Pipirai
Lentynos padėtis
1 padėtis
2 padėtys
6–8
3
1/4
60–70
5–6
3
1/4
Daržovės rau‐
ginimui
60–70
5–6
3
1/4
Grybai
50–60
6–8
3
1/4
Prieskoniniai
augalai
40–50
2–3
3
1/4
Progress 25
Vaisiai
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (val.)
Slyvos
60–70
Abrikosai
Pjaustyti obuo‐
liai
Kriaušės
Lentynos padėtis
1 padėtis
2 padėtys
8–10
3
1/4
60–70
8–10
3
1/4
60–70
6–8
3
1/4
60–70
6–9
3
1/4
Karštas oras + garai
Pyragai ir tešlainiai
Patiekalas
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas
(min.)
Lenty‐
nos pa‐
dėtis
Pastabos
Obuolių pyra‐
160
60–80
2
20 cm pyrago formoje
Apkepai
175
30–40
2
26 cm pyrago formoje
Vaisių pyragas
160
80–90
2
26 cm pyrago formoje
Biskvitinis pyra‐
gas
160
35–45
2
26 cm pyrago formoje
Panettone1)
150–160
70–100
2
20 cm pyrago formoje
Slyvų pyragas1)
160
40–50
2
Duonos formoje
Pyragėliai
150–160
25–30
3 (2 ir 4)
Kepimo padėkle
Sausainiai
150
20–35
3 (2 ir 4)
Kepimo padėkle
Mielinės ban‐
180–200
12–20
2
Kepimo padėkle
180
15–20
3 (2 ir 4)
Kepimo padėkle
gas1)
delės1)
Sviestinės ban‐
delės1)
1) Pakaitinkite orkaitę maždaug 10 minučių.
Duona ir pica
Patiekalas
Kiekis (g)
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Pastabos
Balta duo‐
1 000
180–190
45–60
2
1–2 kepalai,
vienas ke‐
palas – 500
g
na1)
26 Progress
Patiekalas
Kiekis (g)
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Pastabos
Bandelės1)
500
190–210
20–30
2 (2 ir 4)
6–8 ban‐
delės kepi‐
mo skar‐
doje
Pica1)
-
200–220
20–30
2
Kepimo pa‐
dėkle
1) Pakaitinkite orkaitę maždaug 10 minučių.
Apkepai
Patiekalas
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Pastabos
Įdarytos daržovės
170–180
30–40
1
Formoje
Lazanija
170–180
40–50
2
Formoje
Bulvių plokštainis
160–170
50–60
1 (2 ir 4)
Formoje
Mėsa
Patiekalas
Kiekis (g)
Tem‐
pera‐
tūra
(°C)
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Pastabos
Kepta kiaulie‐
na
1 000
180
90–110
2
Ant vielinės len‐
tynėlės
Veršiena
1 000
180
90–110
2
Ant vielinės len‐
tynėlės
Jautienos
kepsnys – su
krauju
1 000
210
45–50
2
Ant vielinės len‐
tynėlės
Jautienos
kepsnys – vi‐
dutiniškai iš‐
keptas
1 000
200
55–65
2
Ant vielinės len‐
tynėlės
Jautienos
kepsnys – iš‐
kepęs
1 000
190
65–75
2
Ant vielinės len‐
tynėlės
Aviena
1 000
175
110–
130
2
Koja
Viščiukas
1 000
200
55–65
2
Visa
Kalakutiena
4 000
170
180–
240
2
Visa
Progress 27
Patiekalas
Kiekis (g)
Tem‐
pera‐
tūra
(°C)
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Pastabos
Antis
2 000–2 500
170–180
120–
150
2
Visa
Žąsis
3 000
160–170
150–
200
1
Visa
Triušiena
-
170–180
60–90
2
Supjaustyta ga‐
balais
Žuvis
Patiekalas
Kie‐
kis
(g)
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Pastabos
Upėtakis
1 500
180
25–35
2
3–4 žuvys
Tunas
1 200
175
35–50
2
4–6 filė
Sidabrinė
menkė
-
200
20–30
2
-
Pašildymas garais
Patiekalas
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Pastabos
Troškiniai/Apke‐
140
15–25
2
Pašildymas ant skardos
140
10–15
2
Pašildymas ant skardos
140
10–15
2
Pašildymas ant skardos
140
10–15
2
Pašildymas ant skardos
Mėsa1)
140
10–15
2
Pašildymas ant skardos
Daržovės1)
140
10–15
2
Pašildymas ant skardos
pai1)
Makaronai ir pa‐
dažai1)
Garnyras (pvz.,
ryžiai, bulvės,
makaronai)1)
Vienos porcijos
patiekalai1)
1) Pakaitinkite orkaitę maždaug 10 minučių.
28 Progress
Maisto gaminimas dietiniame
kepimo inde
Naudokite karšto oro srauto ir garų
funkciją.
Daržovės
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Smulkinti brokoliai
150
20–25
2
Baklažanai
150
15–20
2
Smulkinti žiediniai
kopūstai
150
25–30
2
Pomidorai
150
15
2
Balti šparagai
150
35–45
2
Žali šparagai
150
25–35
2
Griežinėliais pjaus‐
tytos cukinijos
150
20–25
2
Morkos
150
35–40
2
Pankoliai
150
30–35
2
Kaliaropės
150
25–30
2
Juostelėmis pjausty‐
ti pipirai
150
20–25
2
Griežinėliais pjaus‐
tyti salierai
150
30–35
2
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Virtas kumpis
150
55–65
2
Virta viščiuko krūti‐
nėlė
150
25–35
2
Kasseler (rūkyta
kiaulienos nugarinė)
150
80–100
2
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Upėtakis
150
25–30
2
Lašišos filė
150
25–30
2
Mėsa
Žuvis
Progress 29
Papildomi patiekalai
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Ryžiai
150
35–40
2
Vidutinio dydžio
bulvės su lupenomis
150
50–60
2
Į keturias dalis
pjaustytos virtos
bulvės
150
35–45
2
Polenta
150
40–45
2
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos
skyrius.
Pastabos dėl valymo
• Prietaiso priekį valykite minkštu audiniu
ir šiltu vandeniu su valymo priemone.
• Metaliniams paviršiams valyti naudokite
įprastą valymo priemonę.
• Prietaiso vidų valykite po kiekvieno
naudojimo. Riebalų kaupimasis ar kiti
maisto likučiai gali sukelti gaisrą.
Didesnė rizika grilio prikaistuviui.
• Įsisenėjusius nešvarumus valykite
specialiu orkaičių valikliu.
• Visus priedus išvalykite po kiekvieno
naudojimo ir palikite juos išdžiūti.
Valykite minkštu audiniu ir šiltu
vandeniu su valymo priemone.
• Jeigu turite neprisvylančių priedų,
neplaukite jų stipraus poveikio
priemonėmis, aštriais daiktais arba
indaplovėje. Tai gali pažeisti
neprisvylančią dangą.
Nerūdijančio plieno ar aliuminio
prietaisai
Orkaitės dureles valykite tik
drėgna kempine. Nusausinkite
minkštu audiniu.
Nenaudokite plieno vilnos,
rūgšties arba šveičiamųjų
medžiagų, nes jos gali pažeisti
orkaitės paviršių. Orkaitės
valdymo pultą valykite
vadovaudamiesi tais pačiais
perspėjimais.
Durelių tarpiklio valymas
• Reguliariai tikrinkite durelių tarpiklį.
Durelių tarpiklis apjuostas aplink
orkeitės angos rėmą. Nenaudokite
prietaiso, jeigu durelių tarpiklis yra
pažeistas. Kreipkitės į įgaliotąjį
techninio aptarnavimo centrą.
• Jei norite valyti durelių tarpiklį, žr.
bendrąją valymo informaciją.
Lentynų atramų
Norėdami išvalyti orkaitės vidų, išimkite
lentynų atramas .
1. Atitraukite lentynėlės priekį nuo
šoninės sienelės.
30 Progress
Valymo procedūros metu iš
garų įleidimo angos į orkaitę
gali prilašėti šiek tiek vandens.
Norėdami, kad vanduo
nelašėtų ant orkaitės dugno,
ant lentynos, kuri yra tiesiai po
garų įleidimo anga, padėkite
surenkamąjį padėklą.
2. Lentynos atramos galinę dalį
patraukite nuo šoninės sienelės ir ją
ištraukite.
Antraip po kiek laiko orkaitėje susidarys
kalkių nuosėdų. Norėdami to išvengti,
valykite orkaitės dalis, generuojančias
garus. Po kiekvieno kepimo garuose
išpilkite vandenį iš bakelio.
Vandens tipai
1
• Minkštas vanduo, kuriame yra mažai
kalkių – rekomenduojamas gamintojo:
mažina valymo procedūrų skaičių.
• Vandentiekio vanduo – galite jį
naudoti, jeigu namų vandens tiekimo
sistemoje įrengtas vandens valytuvas
arba vandens minkštiklis.
• Kietas vanduo, kuriame yra daug
kalkių – jis neturi jokio poveikio
prietaiso veikimui, bet padidina valymo
procedūrų skaičių.
2
Įdėkite lentynas atvirkščia tvarka.
Vandens bakelio valymas
ĮSPĖJIMAS! Valymo
procedūros metu į vandens
bakelį vandens nepilkite.
KALCIO KIEKIO LENTELĖ, NURODYTA PSO (Pasaulio sveikatos organizacijos)
Kalkių nuosė‐
dos
Vandens kietumas
Vandens kate‐
gorija
Nukalkinimą
atlikite kas
(prancūziš‐
kais laips‐
niais)
(vokiškais
laipsniais)
0–60 mg/l
0–6
0–3
Minkštas
75 ciklų – 2,5
mėn.
60–120 mg/l
6–12
3–7
Vidutinio kietu‐
mo
50 ciklų – 2
mėn.
120–180 mg/l
12–18
8–10
Kietas arba
kalkingas
40 ciklų – 1,5
mėn.
daugiau nei
180 mg/l
daugiau nei 18
daugiau nei 10
Labai kietas
30 ciklų – 1
mėn.
1. Pripilkite į vandens bakelį 850 ml
vandens ir 50 gml citrinos rūgšties
Progress 31
(penkis arbatinius šaukštelius).
Išjunkite orkaitę ir palaukite maždaug
60 minučių.
2. Įjunkite orkaitę ir nustatykite funkciją
„Karštas oras + garai“. Nustatykite 230
°C temperatūrą. Po 25 minučių ją
išjunkite ir palaukite 15 minučių, kol
atvės.
3. Įjunkite orkaitę ir nustatykite funkciją
„Karštas oras + garai“. Nustatykite
130–230 °C temperatūrą. Išjunkite ją
po 10 minučių.
Palaukite, kol atauš ir ištuštinkite talpyklės
turinį. Žr. skyrių „Vandens išpylimas iš
vandens bakelio“.
4. Išskalaukite vandens bakelį ir
nuvalykite šluoste orkaitės viduje
likusias kalkių nuosėdas.
5. Rankomis šiltame muiluotame
vandenyje išplaukite išleidimo
vamzdelį. Nenaudokite rūgščių,
purškiamų priemonių ar panašių
valymo medžiagų, kad jo
nesugadintumėte.
2. Pakelkite ir pasukite svirteles,
esančias ant šių dviejų lankstų.
Orkaitės durelių valymas
Orkaitės durelės turi dvi stiklo plokštes.
Galite išimti orkaitės dureles ir vidinę stiklo
plokštę ir nuvalyti.
Orkaitės durelės gali staiga
užsidaryti, jeigu jūs bandysite
išimti vidinę stiklo plokštę,
nenuėmę orkaitės durelių.
PERSPĖJIMAS! Nenaudokite
prietaiso be vidinės stiklo
plokštės.
1. Visiškai atidarykite orkaitės dureles ir
suimkite du durelių lankstus.
3. Pusiau uždarykite orkaitės dureles iki
pirmos atidarymo padėties. Tada
patraukite į priekį ir išimkite dureles iš
jų lizdo.
32 Progress
90°
7. Pirmiausiai atsargiai pakelkite ir po to
išimkite stiklo plokštę.
4. Padėkite dureles ant minkštu audiniu
užtiesto stabilaus paviršiaus.
1
5. Atlaisvinkite fiksavimo sistemą ir
išimkite vidinę stiklo plokštę.
2
8. Stiklo plokštę nuvalykite vandeniu ir
muilu. Rūpestingai išdžiovinkite stiklo
plokštę.
Baigę valyti įdėkite stiklo plokštę ir orkaitės
dureles. Atlikite veiksmus atvirkščia eilės
tvarka.
Šilkografinės spaudos sritis privalo būti
nukreipta į vidinę durelių pusę. Žiūrėkite,
kad įdėjus stiklo plokštės rėmo paviršius
padengtose vietose nebūtų šiurkštus liesti.
Įsitikinkite, ar tinkamai įdėjote vidinę stiklo
plokštę į savo vietą.
6. Pasukite du fiksatorius 90° kampu ir
ištraukite juos iš lizdų.
Progress 33
Lemputės keitimas
Patieskite audinį prietaiso viduje. Tai
apsaugo nuo lemputės stiklinio gaubtelio ir
orkaitės vidaus pažeidimų.
ĮSPĖJIMAS! Žūties nuo
elektros srovės pavojus!
Atjunkite saugiklį prieš
keisdami lemputę.
Lemputė ir lemputės stiklinis
gaubtas gali būti karšti.
PERSPĖJIMAS! Halogeninę
lemputę visada suimkite
skudurėliu, kad ant lemputės
neprisviltų riebalų likučiai.
1. Išjunkite prietaisą.
2. Išimkite saugiklius iš skirstomosios
saugiklių dėžutės arba išjunkite
jungtuvą.
Galinė lemputė
1. Sukite stiklinį lemputės gaubtelį prieš
laikrodžio rodyklę ir nuimkite jį.
2. Nuvalykite stiklinį gaubtelį.
3. Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama,
300 °C karščiui atsparia lempute.
4. Uždėkite stiklinį gaubtelį.
TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos
skyrius.
Ką daryti, jeigu...
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Orkaitė nekaista.
Orkaitė yra išjungta.
Įjunkite orkaitę.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytas laikrodis.
Nustatykite laikrodį.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytos būtinos nuos‐
tatos.
Patikrinkite, ar nuostatos yra
tinkamos.
Orkaitė nekaista.
Suveikė saugiklis.
Patikrinkite, ar veikimas su‐
triko dėl perdegusio saugi‐
klio. Jeigu saugiklis pakarto‐
tinai suveikia, kreipkitės į
kvalifikuotą elektriką.
Ekrane rodoma „12.00“.
Nutrūko elektros tiekimas.
Iš naujo nustatykite laikrodį.
Lemputė nešviečia.
Perdegusi lemputė.
Pakeiskite lemputę.
Ant maisto produktų ir ork‐
aitės viduje kaupiasi garai ir
kondensatas.
Pernelyg ilgam palikote pa‐
tiekalą orkaitėje.
Baigę gaminti, nepalikite pa‐
tiekalų orkaitėje ilgiau negu
15–20 minučių.
Orkaitėje yra vandens.
Vandens talpyklėje pripilta
per daug vandens.
Išjunkite orkaitę ir iššluosty‐
kite vandenį iš prietaiso
šluoste arba kempine.
34 Progress
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Vandens talpyklėje trūksta
vandens.
Pilkite vandens į talpyklę tol,
kol užsidegs indikatorius.
Jeigu vanduo ima tekėti į
orkaitės vidų, o indikatorius
vis tiek nešviečia, kreipitės į
kvalifikuotą techninio aptar‐
navimo meistrą.
Vandens talpyklėje nėra
vandens.
Pripildykite talpyklę. Jeigu
indikatorius tebešviečia,
kreipkitės į kvalifikuotą tech‐
ninio aptarnavimo meistrą.
Kepimo garuose funkcija ne‐
veikia.
Vandens talpyklėje nėra
vandens.
Pripildykite vandens talpy‐
klę.
Kepimo garuose funkcija ne‐
veikia.
Kalkių nuosėdos užkimšo
angą.
Patikrinkite vandens įvado
angą. Pašalinkite kalkių nuo‐
sėdas.
Vandens talpyklei ištuštinti
reikia daugiau nei trijų minu‐
čių arba vanduo teka iš garų
įvado angos.
Orkaitėje susidarė kalkių
nuosėdų.
Išvalykite vandens talpyklę.
Žr. skyrių „Vandens talpy‐
klės valymas“.
Nešviečia indikatorius „Ba‐
kelis pilnas“
.
Šviečia indikatorius „Bakelis
tuščias“
.
Aptarnavimo duomenys
Jeigu patys negalite rasti problemos
sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą
arba įgaliotąjį techninio aptarnavimo
centrą.
techninių duomenų lentelėje. Duomenų
lentelę rasite prietaiso viduje, ant priekinio
rėmo. Nenuimkite duomenų lentelės nuo
prietaiso vidaus.
Duomenys, kuriuos būtina pateikti
techninio aptarnavimo centrui, nurodyti
Rekomenduojame duomenis užsirašyti čia:
Modelis (MOD.)
.........................................
Gaminio numeris (PNC)
.........................................
Serijos numeris (S. N.)
.........................................
ĮRENGIMAS
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos
skyrius.
Progress 35
Įrengimas balduose
Elektros įrengimas
548 21
558
min. 550
114
16
20
600
min. 560
589
594
573
Gamintojas nėra atsakingas,
jeigu jūs nesiimate saugos
skyriuose nurodytų saugos
priemonių.
Prietaisas pristatomas su maitinimo laidu
ir kištuku.
Kabelis
Tinkami montuoti ar pakeisti kabeliai:
594
5
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VVF, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
3
Bendrajai galiai tinkamas kabelio
skerspjūvis nurodytas techninių duomenų
plokštelėje. Taip pat lentelėje nurodyta:
548 21
min. 550
20
590
558
16
Bendroji galia (W)
Kabelio skerspjū‐
vis (mm²)
1 380 – didžiausias
3 x 0.75
2 300 – didžiausias
3x1
3 680 – didžiausias
3 x 1.5
114
min. 560
589
594
573
594
5
Įžeminimo laidas (žalias / geltonas
kabelis) turi būti 2 cm ilgesnis už fazės ir
neutralų kabelius (mėlyną ir rudą
kabelius).
3
Prietaiso tvirtinimas prie
spintelės
A
B
36 Progress
ENERGIJOS EFEKTYVUMAS
Gaminio kortelė ir informacija pagal ES direktyvą 65-66/2014
Tiekėjo pavadinimas
Progress
Modelio žymuo
PBD35100X
Energijos vartojimo efektyvumo indeksas
100,0
Energijos vartojimo efektyvumo klasė
A
Energijos sąnaudos esant standartinei įkrovai ir naudo‐
jant įprastą veikseną
0,93 kWh/ciklui
Energijos sąnaudos esant standartinei įkrovai ir naudo‐
jant priverstinės cirkuliacijos veikseną
0,85 kWh/ciklui
Ertmių skaičius
1
Karščio šaltinis
Elektra
Tūris
72 l
Orkaitės rūšis
Įmontuojama orkaitė
Masė
32.1 kg
EN 60350-1. Buitiniai elektriniai virimo ir
kepimo prietaisai. 1 dalis. Viryklės,
orkaitės, garinės orkaitės ir kepintuvai.
Eksploatacinių charakteristikų matavimo
metodai.
Energijos taupymas
Prietaise yra savybių, kurios jums padeda
taupyti energiją kasdien ruošiant maistą.
• Bendri patarimai
– Įsitikinkite, ar orkaitės durelės
tinkamai uždarytos, kai prietaisas
veikia, ir gaminant maistą laikykite
jas kuo daugiau uždarytas.
– Naudokite metalinius indus, kad
pagerintumėte energijos taupymą.
– Kai galite, dėkite patiekalus į orkaitę
jos neįkaitinę.
– Jei maisto gaminimo trukmė ilgesnė
nei 30 minučių, sumažinkite
orkaitės temperatūrą iki minimumo
likus 3–10 minutėms iki kepimo
programos pabaigos pagal
gaminimo trukmę. Dėl orkaitėje
likusio karščio patiekalas ir toliau
keps.
– Naudokite likusį karštį kitiems
patiekalams pašildyti.
• Maisto gaminimas naudojant
ventiliatorių – kai galite, naudokite
maisto gaminimo funkcijas su
ventiliatoriumi, kad taupytumėte
energiją.
• Šilto pagaminto patiekalo išlaikymas
– jeigu norite naudoti likusį karštį
patiekalui šiltam išlaikyti, pasirinkite
žemiausią galimą temperatūros
nuostatą.
APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas, pažymėtas
šiuo ženklu . Išmeskite pakuotę į
atitinkamą atliekų surinkimo konteinerį,
kad ji būtų perdirbta. Padėkite saugoti
aplinką bei žmonių sveikatą ir surinkti bei
perdirbti elektros ir elektronikos prietaisų
Progress 37
vietos atliekų surinkimo punktą arba
susisiekite su vietnos savivaldybe dėl
papildomos informacijos.
atliekas. Neišmeskite šiuo ženklu
pažymėtų prietaisų kartu su kitomis
buitinėmis atliekomis. Atiduokite šį gaminį į
*
38 Progress
Progress 39
www.progress-hausgeraete.de
867318831-A-282015
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement